979

Αριθμός τεύχους

504

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  10 Υ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. ΤηΙιφ, 4—40
  ' Τηεύ&ν νος:
  ΑΑΕΚΟΣ ΜΒΑΟΑΙΔΑΚΗΣ
  Τ« πάντα γιά τή
  νίχη τής /Αημοκρατ (άς!
  ΟΡΓΑΝΟ
  --------'....."......................................■......·............,.....................,
  II
  Γ τη γ ■ ■■
  ΜΕ 10 ΕΑΜ
  Ι1Μ..........'.......'···■».........«'»■»»."..........................................ΙΙ111ηι ~......**1ΜΠΙ ιντ ΕΑΜ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΜΗ '
  Π Ι. Ι
  II
  . -«ε..........._ '..................................................................................................................................■.....!=
  ΧΡΟΝΟΣ 2ος ΠΕΡ[ΟΔ.2ιϊ
  ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 504
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ΓΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 200
  Πέρασαν οχτώ μήνβς ηβύ κυββονα τί. ./
  χόμμα χ«1 βΐ δορυφβρο, τ«υ. *°ρβρνα τί> Χ»Ρ* μ«ς τώ
  Στ* διάστημα αύτβ μβν© συμβ>©β£ί ν«ι * ,
  βτήν Έλλάδα. "«μφβρες χ«ΐ βρείπια
  Ιί
  ,1
  (Ίδ. ύπ.).-Ό
  ;. Ι κ. Σοφιανόπουλος προέβη χθές
  Ι στό Λονδΐνο σέ δηλώσεις, ΰστε
  ρα άπό τή συνάντησή τού στό
  Φόρεϊν "Οφφις μρ τόν κ. Μάκ
  ΟΙ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΙ ΣΥΝΕΒΟΟρ
  ΓΥΝΛΙΚΑ ΤΡΕΛ11ΟΙ[ΗΑ Β Α _ Α ΝΙΣ τί ΡΙΑ
  καί την Δ2&τΎΎυνα~ΤϊΓ{ώρ™ «ποκαλύφθηκε. Άπό
  ™λ οή!_ΚΟρ/Ιτο? δημοκρα^ τό χωρ,ό ΒαρβάοεΛτν™ Λ
  πηρ.).—
  -Εχετε ηερ,«γάγΒΙ μέ τίΐν
  , . --, ..„...„_„-.;,.. γράφουν οί «Τά-
  ΐμς» τβδ Λ.ονδίνου στό προχθεσινύ τους φύλλο.
  ΚΓ ένω Α χώρα καίγεται. Ένω ή Έλληνική ΰπαιθρος μετε-
  άπεβίγραπτη αΐματηρή κόλαση καΐ ό Έλληνικός λαός
  νέα φρικτή αΐμορραγία. Ένω ή Έλλάδα βρίσκβται
  μηροοτκ στήν ϊσχατη καταστρβφή, δπου την ωδήγησαν οί ξενβ-
  ίβυλοι καΐ άπίθανοι σημεριναί κυβερνητβς. Ένω κάθε ώρα ποΰ
  «ρνά μέ τους «λαοιτρέβλητους» στήν έξβυσία είναι ώρα *λέ
  ίρου. Ένφ ή «νάγκη μιάς ριζικης άλλαγης στήν έσωτερική καΐ
  {{«τερική κβλιτική είναι έ{ώφθαλμη, ο κ. Τσαλδάρης άδιαφβ-
  ρώντας γιά τό χάος κου βασιλβύβι στή χώρα καΐ «ΰτυχής μέσα
  οτο μκχαριέτητά τού ετγωνίζβται πώς νά κρατηθεϊ στήν Πρωθυ-
  (ΐβνργία βΊιου άνελπιστα τόν τβποββτησε τό άφβντικό τού. Καΐ ή
  Ββιιλπ τού Μπββιν άσχολβϊται μέ τ ό κυβερνητικο νομοβχβδιο
  VI*
  την «ίξογίανοη».
  Παράλληλα ϋιτ&ιτα ακο το τρομακτικό άδιέξοδο ποΰ δημι-
  ίύργηαΐ Α πολιτική της κυβερνητικήν παρατάξεως οί "Αγγλοι έ-
  ιιιίιώχουν κυββρνητική άλλαγή Α ©ποία δμως νά μην άπομακρυν-
  Ιΐϊ «πό τίς γενικές γραμμές τής χρβωκβπημένης κυβερνήσεως άλ-
  λά νά παρέχβι έγγυήσαΐς ότι 9ά χβιρισθεϊ μέ μεγαλύτβρη ίκανο-
  τη~ τό πρββλημα τοδ έκμηδβνισμοΰ της 'Αριστεράς. Γιατΐ αΰτό
  βυμφίρει στόν Άγγλικό Ιμπβριαλισμέ, αΰτό έξυπηρβτβΐ τα σκο-
  πινκ οχεδια των "Αγγλων.
  Νήλ.
  Ξηρόβρυσης παραμένουν ά-
  σύλληπτοι άκόμα, έπτά μέρες
  Οστερα άπό τό Ιγκλημά τους.
  Οί άρχές δείχνουν
  ριστική άπάθεια
  η όρη τοθ δημοκρατν-
  κοθ Παπουλίδη, ό οποίος κα
  τόρθωσε νά σωθεΐ. Ή Γ. Άν
  τωύλ *
  ργη φθηκε. Άπό
  τό χωρία Βαρβάρες εΤχαν ά·
  ιοτχθεΐ πρίν λίγες μέρες έν-
  νέα δημοκρατικοί πολΐτες ά-
  ρ ωθεΐ. Ή Γ. Άν , κοω υτιμϋκρατικοι ποΛΐτες ά
  τωνοπούλου, πού * πιάσθηκε πό την αϊμοσταγή αυτή συμ
  άπό τή Γενική Άσφάλεια τής'μορΐα. Τώρα βρέθηκαν
  πόλης μαο. ύττηβλΛβ·-"": ~*—-»- ·■■-
  σία
  θά
  σότερο την κατασταση καί θά
  ""■"" ΑΕ-5τερες τίς φάσεις τού
  πολέμου. Ό Έλλην-ι-ι ,
  λαος μπορεΐ να δεί ξαφνικα Ι____
  νά εύούνεται ή σημερινή ρήξη
  μεταξύ τής 'Ελλάδος καί των
  γειτόνων της.
  Τελειώνοντας ετόνισε την ά-
  νάγκη σχηματισμοΰ άντιπροσω·
  πευτικής Κυβερνήσεως μέ τή
  συμμορΐα τοθ κτήνους
  σύτοτ7τλοφορεΓται
  στήν Κα
  μπροστά ο-ά μά-
  ΔΥΟ ΣΟΒ-ΦΙΛΜ
  ΣΤΗ Μ1ΝΩΑ
  ής Κβερνήσεως μέ τή
  συμμετοχή όλων των κομμάτων
  τής δεξιάς καΐ άριστεράς.
  "
  άλλά{«ι ριζικά Α κυβερνη-
  τέ> χάβς τβΰ έμφυλίου
  ώ
  Ή Έλλάδα δμως ίχβι άνάγκη ν
  ΊΧή κολιτική.
  Μέοα άπό τα πράγματα, μέσα
  «βλίμβ«, μέσα άπό τβν απαραγμο της χώρας ξεΐτηδάΕΐ ή φωνή
  τβδ "Εβνους πού άξιώνΐι έπιτακτικά κατευναβμβ, συμφΐλίωβη.
  Κ«1 την άςΊωση αυτή τοΰ "Εβνους μόνο μιά θΐκουμενική κυ-
  ><ρνποπ μκζ) μέ Τβ ΕΑΜ μπορβΐ νά Ικανοποιήβ&ι. Αυτή Θά επι» %ι την ένότητα τβΰ λαβϋ, τή γαλήνη, την βμαλότητα. Αυτή 84 βγάλει καΐ την Έλλάδα ά πό τή διεθνη άπομόνωση, θά λύσβι ιυιΙ τέ ε'υτερικό μας προβλημα. "Αν ή κυβέρνηση καΐ 6 πολιτικάς κόσμος τής χώρας άρνη- |*ΰν ν' «κολουθησουν το δρόμο αΰτό τής έθνικής σωτηρίας, θά βκρΐιές εύθΰνες γιά τόν καταποντισμο τής χώρας, γιά την καταοτροφή της Έλλάδας. ΕΦ0ΝΕΥΙΗΣΑΝΙ50ΜΩΤΔΕΑΤΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡ1ΤΩΝ,, "Ενα όμολογημένο ό- μαδικό έγκλημα στήν ΚΑΡΠΗ ΤΗΣ ΓΟΥΜΕΝίΠΑΣ ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. ύπ.).—Σέ μοναρχική εφημερίδα δημοσι- εύεται τηλεγράφημα πού άπό καλύπτει πολλά πράγματα γύρω άπό τό πώς διεξάγον- τσι οί μάχες μέ τούς άντάρ- τες, ποιοί είνε οί «συμμορΐ- Στ'ις άρχές τοΰ Όκτώβρη, ή Σοβ- Φίλμ μας παρουσίασβ στήνπόλη μας την ταινία «Σοβιβτικά Νιάτα». Ό- λους μά ΐ καταπλήξβι ή - £ τόσο ή ' ρ κλπ. ται» πού σκοτώνονται Άποκαλΰπτει άκόμα ίίνα φο· βερό όμαδικό έγκλημα τής χωροφυλακήν κατά άθώων δημοκρατικόν πολιτών. Τό τηλεγράφημα άναφέρει: «Είς τό χωρίον Κάρπη τής Γουμέ- νιτσας λόχος χωροφυλα- κής αίφνιδΐασε ' πολυμελή ά- ναρχοκομμουνιστικήν συμμο- ρΐαν. Κατά την έπακολουθή- σασαν μάχην καθ* νή οί συμ- μορΐται έκαμαν χρήσιν βα- ρέων δπλων, εφονεύθησαν 15 όμοϊδεάται των». ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΟΥΑΦΤ ΚΑΙ Η ΑΓΓΑΟΑΙΓΥΠΠΑΚΗ ΣΥΝΟΗΚΗ ΛΟΝΔΙΝΟ 29 (Ίδ. ύπ.).— Τό κόμμα τής Ούάφτ στήν Αί'- γυπτο οήλωσε ότι θά προβάλ- λει παθητΐ λους μάς εΐχε ανώτερη τβχνική τοϋ έργου ____, όσο καί ή τεραστία προσπαθεία πού χαταβάλλει τό Σοβιετικό κρά- τος, γιά την αναπτύξη τής νβολαί- ας τού. Την έβδομάδα «ού μάς έρχεται, θά έχουμε πάλι την καλη τύχη νά όοΰμε δυό £ργα σέ μιά προβολή τής ^οβ-φιλμ, στό κινΐ)ματοί>έατ.ρο
  τής πόλης μας Μινώα.
  Τό ένα, άναφέρείαι οτήν παρέ
  λαση τοϋ Σοβιετ. Σΐρατοΰ, κατά
  την ήμέρα ΐοϋ έορΐασμοϋ τής Νί¬
  κης στή μεγάλη πλατίϊα τής Μό-
  σχα?· , ,
  Ή ταΐνΊα αυτή, παρμενΐ] με μιά
  Ιξοχη καλλιτΒχνική άντίληψη και
  σταθερότητα στήν περισσυλλογή
  των λβπΐομερειών, γιά την πραγμα¬
  τοποιηθή τοΰ αντικειμενικόν σκο-
  ποϋ, δίδει ύπέροχα οέ φωτογραφι¬
  κάς είκόνες, την τεραστία δύναμη
  καί πβιθαρχημένη ίνότητα τοθ στρα
  πόλης μας, ----γ...,«.|-μ- νΐ
  Ιεροεξεταστικά βασανιστήρια
  άπό τα όποΐα τρελλάθηκε.
  Άπό την περασμένη Δευ
  τέρα, όπως καταγγέλουν οί
  συγγενεΐς τους, βασανΐζον
  ται οί κρατούμενοι στό 7ο
  Άστυνομικό τμήμα δημοκρα
  τικοί τής Τούμπας. Νέο κΰμα
  συλλήψεων άρχισε στήν πό-
  λη μας. ΟΙ δημοκρατικοί πού
  συλλαμβάνονται έμφανΐζον-
  ται άπό την Άστυνομία σάν
  .....καπεταναΐοι.
  ΒΕΡΡΟΙΑ, 29.—Ένα νέο
  όμαδικό φρικιαστικό έγκλημα
  τής συμμορΐας τοθ καπετάν
  . ______.--■ ΦΡι-
  κτά κατακρεουργημένα τα
  πτώματά τους ριγμένά σ'ένα
  λάκκο στό Νεόκαστρο.
  ΛΑΡΙΣΑ 29.— Συμμορία
  ένόπλων έφίππων μοναρχι-
  κών, σκότωσε μέ πυροβόλο
  δπλο §ξω άπό τό χωριό, Νε-
  ράΐδα τό δημοκρατικό Άθ.
  Καραΐσκο.
  Στήν ΚΟΚΚΙΝΙΑ, χωριό
  τοθ Κιλκίς, Γερμανοέλληνες
  «έθνικόφρονες» κατέσφαξαν
  12 δημοκρατικούς. Πέ ασαν
  12 μέρες καί κανεΐς έγκλημα
  τ(ας δέν πιάρτηκε.
  Στήν ΚΑΡΠΗ τής Γουμένι-
  τσας ή χωροφυλακή πρίν 2
  μέρες σκότωσε 15 χωρικούς.
  ΟΥΑΕΜΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ "ΕΞΥΓΙΑΝ£Εα2»
  ΕΧΕΙ ΑΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙΜΕΧΡΙΣΗΜΕΡΑ
  ΕΝΛΔΕΙΓΜΑ ΠΑ ΤΟΥ! ΛΑΟΠΡΟΗΛΝΤΟΥΣ
  αρχημένη
  τοϋ των λιιών τής
  νωσης.
  νητα τοθ στρα
  Σοβιετικάς "Ε-
  Άπό την εφημερίδα «'Υπαλληλι- των
  κή», δργανο τής Σ Δ.Υ Ε. άν
  τιγράφουμε τα παρακάτω:
  «Παρ' δλας τάς κυβερνη¬
  τικάς προσπαθείας ΟΥΔΕ-
  ΜΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΕΠΙ
  ΤΡΟΠΗ γιά την έφαρμογή
  τοθ άντιϋπαλληλικοθ ψηφΐ-
  σματος «περΐ έξυγιάνσεως
  Άνωτάτων
  των Δ. Υ.» έλειτούργησε. Τα
  ._ ... .. ι·ί·λη τλ>' Επιτροπών, κατα·
  είς τό σύνολον
  τους σχεδόν, τόν ρόλο, τόν
  οποίον τούς προώριζον νά
  παίξουν πρός εξυπηρετήση
  τής έμπαθοθς κομματικήο πο-
  λιτικής τής κυβερνήσεως, Α-
  ΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ
  νά έπωμισθοθν την εύθύνη
  τοθ διωγμαθ των άνεπιθυ-
  μήτων στήν κυβέρνηση συ·
  ναδέλφων τους,
  Ή άξιέπαινος αυτή στάση
  τη Θέση μα5
  "'ΑΓΓΛθπΡθΒΛΗΤΡΙ ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ
  Έβνική Πρβοββία της Κύπρου ποΰ βρίσκεται στήν 'Αθή-
  " :λε προχθές στό Γτροίδρβίο της Βουλής χαιρβτιστήριο
  . ■ 'Αλλά το ψήφισμα δέν άνακοινώθηκβ στό Σώμα. ΚΓ ί-
  *>ν κχόμα Α κυβέρνηση καΐ τό προεδρεΐο προκληθηκαν άπό βου-
  ««ίς προτίμησαν ν« τηρήσουν ίνοχη σιγή «αί νά άγνοήσουν
  "ι ϊ«νη τ·ΰ Κυπριακοϋ λαοΰ. "Ετσι άποδβικνύβται γιά μιά άκο-
  λ'»ορ« ή άντεθνική προσπαθεία της κυββρνητικης παρατάξβως
  ν* «νΙ,ΐι τελικά τό Κυπριακό ζήτημα σύμφωνα μέ τίς υποδβίξβις λει παθητΐκή άντίσταση τόσο
  'ϊν ΆγγλΜν. Καΐ Α ββυλίι πβύ δέν καταδεχθηκε ν' άκβύσβι τόν στή σημερινή Κυβέρνηση δσο
  ^«τιομό τής μαρτυρικής Κύπρου ίδωσβ ίνα άκόμη παράδειγ- καί σέ κάθε άλλη πού θά υπό-, ττΑρΤντ οη ,=ΤΧ « Χ ~, Ι ΑηΐΜΛΐΝη
  Μ ΤΠ5 *ννλβδβυλΕί«ί τπί. Ό Ελληνικάς λαός βμως, βσβ κΓ άν γραφε την άγγλοαιγυπτιακή Ι ,Λ},1 όυ. _.Ιδ· υπ·λ—τ» ΛυΠΛΙΠΟ
  νος στρατιώτης-^αραγκΐόζης τής με"λ'η7ών Έπιτρθ"πών<'κατα" «Βερμαχτ» ιου Χιτλερ. Μπροστα ~ ' ·ρΜ·ι««ν, Μ-ιια σου περνά σεμνάς πορήφανος, άνοι- νθήσαντα χΐόκαρδος, μά γερά όπλ σμένος ό λαός τής μεγάλης χώραςτοϋ Βορρά, πού έδωσε άπλόχε$α, τό αΐμοι τού, γιά τή Αευτεριά των λαών τοϋ κό¬ σμον ολοκλήρου. Το άλλο, μάς δείχνει τούς ύπό- γειου; βιδηρόδρομονς τής Μόβχας. "Ενα θαϋμα τέχνης, πού σέ κάνβι νά σασιίζεις γιατί δέγ ξέρβις τί νά πρωτοθαυμάσεις. Την ανώτερη ΐεχ- νική, μέ την ΟΛθία σοΰ δΐδΑ τό θέμα της ή κινηματογραφική τέχ- νη; η τό περιεχόμβνό τού πού εί¬ ναι ότι πιό ύπέροχο καί τέλειο Ι¬ χβι νά έπιδείξει| ή νεώτβρη τεχνική τής Σοβιβτική; μηχανικής; 'Αλε{ης Καστρινές ______ Δημοσίων Λειτουργών, πού ωρίσθησαν μέλη των Επιτροπών, απο¬ τελεί δνα καλό δΐδαγμα διά την κυβέρνηση, ή όποΐα ένό μισεν, δτι ήμποροθσε νά πραγματοποιήσει την κομμα- τική της «έξυγίανση» μετα- τοτιίζίυσα τάς τεραστίας εύ- ΠΑ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ θύνας της στούς ώμους των" Ανωτάτων 'Υπαλλήλων. Ό- λόκληρος ό δημοσιοϋπαλλη- λικός κόσμος έλπίζει, δτι τα μέλη των Επιτροπών θά κρατήσουν την αυτή στάση μέχρις έκπνοής τής ~ρθθε- σμιας, πού τάσσει τό ψήφι¬ σμα, καί θ' άποκρούσουν οι¬ ανδήποτε κυβερνητική πίεση είτε έξαναγκασμό νά ένερ- Υησουν πράξεις άντιθέτους πρός τή συνείδησή τους καΐ τα δημοσΐοϋπαλληλικά συα- φέροντα». ^ ! οροτιισΓιΓ1ϊι]ϊΓτ^ -1 ΙΙΙΠΚΠ 1Β ΙΠΗΙΙΙΙ ϊ ΗΙΙΙΙ |Π||| Γ1ΑΛΙΚΝΣ_ΚΡΙΗ!ΕΟΣ ΑΡΙΙΣΕ Ιίίί Η ΗΖϊΙΗΐϊΐΙΟΠΡΚίΙίΗΟ ΤΩΝ ΗΝ. ΕΟΝΟΝ βκοπός ή μονοΡχιΚή «Ίδη» κ αί ο κρατικέ έφημερίόες «Πα δ θ >οκρατικές, έφημερίόες «Πα·
  ι 7 «Δράσις» δέν συνκινοθν
  «οθόλου άπό τό αΐμστηρό βρ-
  ^ν μοναρχώ ώ
  τοθ
  .. _. ουμμοριτών
  ΈλληνικοΟ λαοθ,
  Γερμαική
  ίντελώς
  &
  1δων τής
  Ξτ,ρέβροσης κλττ.
  τή φ1 1
  ή φρ1κ1 κσ1 τ
  κάθε "Ελληνα.
  1 * τί μεταδοση
  ° δ
  « —------ν
  συσκέφθηκε
  Πρεσβευτή.
  μέ τόν
  Πασάς
  "Άγγλο
  ναμένονται διαδηλώσεις σήμερα ι , - -. ■« «"■ ί Τ7"'......'
  Γ τ,,. ι > α ι ι-. . «ι-Λ Ι κριση και οί πιθανες λυσβις της
  στο Καιρο καΐ Αλεξανδρεια. 0|λ«_,λ'λΛ_α ,α_____?.Λ~...? _'>
  στυ^αιροκαι Λλεςανοοεια. γ ι ΰ>τ6 - ^γ τή7προχθεσΤνή πά- νώστή Ρωσική ..^ ι „„,
  πρωθυπουργος Σιδκυ Πασάς | ^^ τ-ς 'κ^^νησεως τοϋ μείωση των έξοπλισμών κα
  κ. Μπιντώ. την απαγορεύση τής χρήσε
  νβάφει δτι **ί
  '^αίβδν «Ι 'Αγγλβπρόβλητβι νά μή δυσαρϊστπσβυν τ' άΦεν- συνθήκη όπως έ'χει σήμε.α. ·Α-ΓυαιβΛ*βμα του "«ρ^ινοΰ τυ-
  *«* «υ, δέν Ο* παύσβι ν' άγ«νίζβται γιά την πραγματβπβίηση ' -■■'------- «--.-»' ' Ιπου νθεο ·ηταν ί ΙΤ.Α«-.»
  ί τής Κύπρβυ μέ την μητέρα Έλλάδα καΐ νά βεωρίϊ
  - πρωταρχική έθνική άίίωση. Καΐ την πρβχθβσινή συμ-
  τδν 'Αγγλβδβύλων βεωρβϊ προκληση στο "Εβνβς.
  Τό έμπόριο τού
  ίματισμού
  Τίς μέρες αύτές έττέδραμε στήν
  ηόλη _μας καιτοιος κύριος ό όΐτοϊ-
  ος γέμισε την ογορά μας μέ άν-
  δοικά χρησιμοττοιημένα σακκάκισ.
  Τελευταία μάθαμε πώς άττό τίς
  6ποθί|κες ίματισμοθ της ΟΥΝΡΑ
  στήν 'Λθήνσ κσμαν φτερά πολλά
  «τράγματα. Δέν νομίζει ή 'Αστυ-
  ' μας δα £πρεπε ν* άσχολη-
  ΐ μ' αύτό τό ζήτημα;
  πυ υ (ΐο
  Χθίς τό άπόγευμα
  Ύόή λ
  ύπηρ).—
  στή Νέα| τόν
  ----> .- ~»»Γ<.»ίΛΐΛ υιΐ| ιιεα,το Υόρκη ή πολιτική 'Επιτροπή Ι μέ έξακολουθεΐ τή συζητήση πά' ΠΑ ΤΟΠ ΕΟΡΙΣΤΟΥΣ Τό άδελφδτο τής Έθνικής Αλληλεγγύης Ανωγείων ό 36 όάδ ά Ή «Ούμανιτέ» 1Κ_Υ— »., τό Σοσιαλιστικό κόμμα δέν μπο¬ ρεΐ νά καταφύγει σβ καμμιά ύ- πεκφυγή στήν πρόσκληση τοϋ Κομμονιστικοϋ νά πάρει μέρος στή νέα Κυβέρνηση. μ μ ββϊ καϊ μ' πρόσφερε'361ΛΟκάδ." "πατάτ'Γς' | -τά μεταξύ ννώσθηχε δή τό 46 6κ. κρεμμύδια, 38 όκ. διά-1 Σοσιαλιστικό δέχθηκε την πρό- Κ____««.._, ..».} 11 ____- - - * Ι ******* •'λΛ ϊί πι· ιιη····ι«·"-" --- — .. άτομικής ενεργεια πολεμικοϋς σκοποος Ό Μολότωφ πρότεινε,νά τή συνεργασία καί έλεγχο στά πολεμικά «Οί Ήνωμ. Πολιτεΐβς έτιι- γιά,'θυμοθν την καταστροφή των καΐιάτομικών βθμβθν μέ την προϋττόθεση δτι τοθτο θά α¬ ποτελεί μέρος έπιτεύξεως παγκοσμίου ασφαλείας». φορα δσπρια καί 12 κομμά τια διάφορες κονσέρβες. Τ Ά χη την ταση τοΰ Κομμουνιστικοΰ γιά συνάντησή πρός συζητήση γιά διευθύνεΤ ό Οτήν εαωτερικο χάος. βμως νβ ττοό πετυ- στό τδιο οκοττό. α. Η ΑΟΟΠΑΗΡΩΗ ΣΤΑΦΙ1ΑΣ Άπό τή νομισματική έπι- τροπή έγκρΐθηκε πΐστωση γιά την άποπληρωμή τής συγκεν τρωθεΐσης σταφίδος. Γιά τό ύπόλοιπο τής στα- φΐδας πού βρΐσκεται στά χέ- ρια των παραγωγών λέγεται α διάφορες κονσέρβες. . . .-. „.-.,-., ,._ Τα Άνώγεια πού Ιδωσαν τή συμμετοχή τού σΐήν Κυβέρ- Τ ά ή Λ Ή ώ ά θά δΐι εΤχαν τοθ τόπου γ γιά τή Λευτεριά μας, άπάντησαν λ καί σήμερα στήν έκκληση τής Αλληλεγγύης γιά τή σωτη- ρΐα των έξορΐστων. Τό παράδειγμά τους άς τό μιμηθοθν δλες οί άδελψό- τητες γιά νά σώσουμε τούς νηση. Ή πρώτη συνάντησή θά γίνει σήμερα. Η ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΤΣΙΙ_ΤΗΣ ΡΟΣίΑΣ ΑΘΗΝΑ 29 (ίδ. ύπηρ.)— Πληροφορίες άπό τή Σοβιε- ί τική ζώνη κατοχής στή Γερ έξορίστους. τικη ζώνη κατοχης σττ) ι ερ- 'Επίσης παραδόθηκαν στήν ραν1α άναφέρουν δτι τα Σο- Ε.Α.Η. άπό ομιλο Ήρακλει- βιετικά στρατεύματα άηο- ωτών Η.Γ.Φ. δρ. 20.400 εισ- χωροϋν άπό κεΐ κατά μέγα- δτι Θά συγκεντρωθεΐ σύντο- ωτών Η.Γ.Φ. δρ. 20.400 είσ- χωροϋν άπό μα καΐ θά πληρα>θεΐ άπό τό φορά γιά τή σωτηρία των έ- λα τμήματα.
  ποσό πού είσπράχθηκε άπό ξορ1στων. | Τα στρατεύ
  μα.
  πού
  τή σταφίδα πού
  μέχρι σήμερα
  άπό' ξορίστων.
  πουλήθηκε ι Τό Διβιχητικό Συμβουλιβ
  της Ε.Α.Η.
  στρατεύματα
  ρμ
  φουν στή Ρωσία
  στρατεύονται.
  δπου άπο-
  καταρτισθοϋν δυό έπιτροπέ,,
  άπό τίς οποίες ή μιά θά έλέ>
  χει καί θά παρακολουθεΐ τόι
  περιορισμό των έξοπλισμών,
  καί ή άλλη την άτομική ένέρ
  γεια γιά νά μή χρησιμοποιεΐ-
  ται πρός κστασκευή πολεμι-
  κων βπλων. Τελειώνοντας
  δήλωσε δτι ή κυβέρνηση του
  θά κάμει δ,τι μπορεΐ γιά νά
  πάρει τό ζήτημα αύτό γρήρο-
  ρη λύση.
  Ό Άγγλος άντιπρόσωπος
  ύποστήριξε τή Ρωσική πρότα-
  ση καί ζήτησε την ασκήση
  Διεθνοϋς έλέγχου πάνω στήν
  άτομική ενεργεια.
  Ό γερουσιαστής Κόναλυ
  έκ μέρους των Ηνωμένον
  Πολιτειών μιλώντας είπε δτι
  ή χειρονομία τοθ κ. Μολό¬
  τωφ γίνεται δεχτή μέ εύχα-
  ρΐστηση.
  Όλα τα εθνη, εΐπε, έπιθυ·'
  Ι ΣΚΝΟΜΟΣΙΙΟΙΙΔΙΑ ΕΠΑΕΓΕΑ
  ΜΑΤΙΟΗ ΗΟΜ ΤΣΜΑΑΡΗ
  ΑΘΗΝΑ 30. (ϊδ. ύπ.) -
  Χθές έπε,σκέφθηκε τάν Τσαλ-
  δάρη τό προεδρεΐο τής Συνο
  μοσπονδίας Έπαγγελματιών
  στόν όποΐο ανέπτυξε τα ζητή-
  ματα πού άπασχολοΰ ΐήν έπαγ-
  γελματική τάξη, εζήτησε δέ ά¬
  πό την Κυβέρνηση την έπίλυ-
  σή τους.
  «,ΖΕΤΑΙ λ Π£Ρί->ΥΑΑΟΓΗ
  ΑΘΗΝΑ 30 (Ίδ.ύπ.).—Στή
  ;θεσινή συνεδρίαση τής Βου-
  ,ής καταγγέλθηκε σκάνδαλο
  ;λοπΜς μεγάλης ποσότητας
  ακάο άπό 1123 σάκκους πού
  ύηήοχαν σέ άποθήκες.
  II».
  «ΕΛΕΥΦΕΡΗ ΚΡΗΤΗ»
  ..ΕΛΕΥΒΕΡΗ ΚΡΗΤΗ,,
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμβρβν
  «Ό Τβλμηρές Τζέντλεμαν» μέ
  τοϋς "Ερρολ Φλύν Ά λέξις Σμ'ιθ.
  ■Επί πλέον ΖΟΥΡΝΑΛ
  Την Δευτέραν «Ό Κλίφτης τής
  Βκγδάτης»
  «ΜΙΝΩΑ» (Χειμερΐνός)
  Σήμερον ωρα 6 μ. μ. Συν^χως:
  «ϊτίιν Κολασπ τής Δβυνχέρκης»
  ΤάϋρονΠάουερ Μπέττυ Γκρέιμπλ
  Την Κυριακή τό ττρωΐ «Ή Πα¬
  ρελάση τβς Νίκης στπ Μόσχα»
  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
  π. μ.
  α)π «Λήμνος» Κυριακή 8
  Ρέθυμνον, Σούδα Πειραια.
  α)ΐτ «Ελένη» Τρίΐη άπόγευμα
  Ρέθνμνο, Σούδα, Πειραια.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ:
  Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη καί
  Παρασκευή.
  Διανυκτερεϋον Φαρμακείον
  ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμεοο
  ΩΡΑ 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ
  "Ενα άξέχαστο ρομάντζο
  Μιά ταινΐα μέ σκηνές άφάν-
  ταστηςτιολεμική, αγριότητος
  ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ
  ΤΗΣ
  ΑΟΥΝΚΕΡΚΗΣ
  Μ* τόν
  ίίρωα
  γ ΡΟΝ ΠΑ-
  ΟΥΕΡ Καί τό νέο εΓ,δωλο τού
  Χόλυγουντ Μπέττυ Γκρέπμπλ
  αγαττημένο
  των γυναικών ΤΑΎΡΟ
  ΟΥΕΡ Κί ό έ
  ΑΥΡΙΟ πρωινή παρά
  σταση μέ την ταινία:
  Ι 1ΑΡΕΛΑΣΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
  Γ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  Δέχεται είς τό ιατρείον
  τού (παρά την πλατείαν
  Αγ. Μηνά).
  Κάθε Παρασκευή, Σάββα-
  τονκαΐ Κυριακή, δέχεται είς
  τό έν ΜΟΙΡΑΙΣ ιατρείον
  τού.
  Επέστρεψε στήν πόλη μας
  άπό την περιοδεία τού στό Νο-
  μό Λασηθίου ό Ύπουργός Γε
  νικός Διοικητής Κρήτης.
  —Πιάσθηκε άπό τή χωροφυ-
  λακή Αγ. Βαρβάρας ό ζωοκλέ-
  πτη; Ι. Καζιάς άπό τα Λειβά-
  δια Μυλοποτάμου, ρνώ όδηγοΐ
  σε 19 κλεμένα πρόβατα.
  —Τή Δευτέρα 2 Δεκεμβριού
  στήν αΐθουσα τοϋ Μουσείον
  Ηρακλείου ό κ. Λαούρδας δί¬
  δει τή δεύτερη διάλεξή τού μέ
  θέμα: «Ό ,Κρητικός» τοϋ Σο
  λωμοΰ.-
  —Τηλεν/ράφημα πρός την Νο
  μαρχία άναφέρει δτι οί όμογε
  νεΐς τής Άμερικής έ'στειλαν
  65.000 λίρες γιά τα όρφανά τοΰ
  πολέμου.
  — Πληροφορούμαστε ότι εγ-
  κρίθηκρ ,ή χορηγή τη Γίοφίμων
  στούς δημοσίοις ύπαλλήλους
  και είς τούς Ίερεΐς.
  —Αΰριο στίς 6 1)2 μ.ιι. στήν
  αΐθουσα τής λέσχης ΕΠΟΝ με
  γάλος χορός.
  ΤΟ ΓΗ&ΣίΟ ΕΣΤΙΑΙΟΡΙΟ
  ΓΕΟΡΠΟΥ ΜΑΟΙΟΥΜΚΗ
  (Μεϊντάνι)
  Υπό τή διεύθυνση τοθ
  ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
  καί Σία τελείως άνακαινι-
  σθέν, έπαναρχίζει τίς έργα-
  σίες τού την Κυριακή.
  Ύπόσχεταΐ Κουζίνα Έκ-
  λεκτή, Καθαριότητσ, Περι-
  ποίπση
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
  Καλοθνται τα μέλη τοθ
  Συνδέομου Σταφιδεργατών
  καί σταφιδεργοΐτριών Ηρα¬
  κλείου σέ γενική συνέλευση
  την Κυριακή 1 Δ)βρίου καί
  ώρα 9,30' π. μ. στά Γραφεΐα
  τοθ ΈργατικοΟ Κέντρου.
  θέματα: Ανακοινώση γιά
  την έπεξεργασία τής σταφί¬
  δος.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. Μπαλοΰρδβς
  Ό Γεν. Γραμματέας
  Τκβος Χατζηδιαμαντής
  1—4
  ΘΑΛΑΠΙΟΙ Σ1ΑΗΡΟΑΡΟΜΟΙ
  τα μοτορσιπ
  ΣΠΙΒΑ -ΛΑΜΨΙΣ - ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΚΛΑΣΙΣ Γ3ΗΟΓΝΩΜΟΝΟΣ Α 100 [ΑΤΜΟ-
  ΠΛΟΙΩΝ ι ΤΑΧΥΤΗΣ 14 ΜΙΛΛΙΩΝ
  Τακτικά Δρομβλόγια
  ΤΡΙΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  αιι: ΠΕΙΡΑΙΑ- ΒΟΛΟΝ- ΒΕΣΙΛΛΟΜΙΚΗΜ
  Μ)ς «ΣΠΙΟΑ» Σάββατον 30-11-46
  Μ)ς «ΑΣΤΡΑΠΗ» Πέμπτην 5-12-46
  Πράκτορες Α. Π. ΚΟΡΠΗΣ & Σία
  ΤΗΛΕΦ. 551
  Ι
  ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
  "Εναντι Άγίου Τίτου
  Ό Χειρουργός ίατράς ΕΜΜ. ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
  δέχεται καί χεΐρουργεΐ είς την Κλινικήν «ΑΠΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ.»
  ΈπΙσης λειτουργεΐ τμημα παθολογικον καί πλή-
  ρες άκτινοδιαγνωστικόν καί άκτινοθεραπευτικδν
  έργαστήριον.
  Ώραι επισκέψεως 8—1 π. μ. 3—6 μ. μ.
  "Αριθ. Τηλεφ. 7—20
  πεΐνας άρχίζει νά πλανάται
  γύρω μας. "Ομως στηριζό-
  μαστε στήν προσπαθεία πού
  καταβάλλει ό λαός μας, πού
  παρακολουθεΐ άγρυπνα καί
  άκούραστα τίς ταλαιπωρίες
  Γ Ρ Α Μ Μ Α____________
  Άπό τό συναγ Ν κόδημ^ [τίποτε μαζΐ τους λόγω των
  Κρητσωτάκη πού βρίσκεται συνθηκών τής συλλήψεώς
  στήν έζορια πήραμε τό πά- κα[ £χσι τ5 φάσμα τής
  ρακάτω γραμμα:
  Ίκσρία 19-11-46
  Άνοπητή «Έλεϋθερη Κρήτη»·
  Μόλις χθές κατορθώσαμε
  νά τακτοποιηθοθμέ κάπου έ-
  δώ στό χωριό.
  "Ηρθαμε μαζεμένοι 510 καί
  βρήκαμε έδώ έκτός άπό τούς
  29 άξιωματικούς 400 συναγω
  νιστές έξορίστους.
  Τό βασικότερο άπό τα προ
  βλήματα πού μάς άπασχο-
  λοθν καί μας κρατα σέ διαρ-
  κεΐ άγων(α καί άπασχόληση
  είναι τό έπισιτιστικό.
  Τρείς μέρες τώρα εϊμαστε
  χωρΐς ψωμί. Καί τ' άλλα τρό
  φιμά μας έπίσης πολύ λΐγα
  γιατί τα 4)5 των έξορίστων
  δέν κατόρθωσαν νά πάρουν
  δλοι
  μας. ·
  Εϊμαστε βεβαιοί πώς
  μαζΐ καθ'έ'νας άπό τή θέση
  τού κα( μέ τόν τρόπο τού θά
  κάμουν τούς όργανωτές τοθ
  κράτους τής έξορίας νά συ-
  νέλθουν καί νά σκεφθοθν άν
  θρωπιστικά καί μέ λιγότερο
  μΐσος γιατί δέν είμεθα διατε
  θειμένοι νά πεθάνουμε άπό
  την πεΐνα.
  Μέ συναχ. χαιρετισμούς
  ΝΙΚΟΛ. ΚΡΗΣΤΩΤΑΚΗΣ
  ΙΟΕΡΓΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ "Α Β Η Ν Α
  Άπό προχθές τό πρωΐ άπερ-
  γεΐ τό Έργατοτεχνικό προ-
  σωπικό τοθ Πυρηνελαιουρ-
  γείου «Άθηνδ», γιατί ή διεύ¬
  θυνση τοθ 'ΕργοστασΙου άρ-
  νεΐται νά προσαρμόσει τα
  μεροκάματά τους, πού βρί-
  σκονται σέ πολύ χαμηλά έ-
  πΐπεδα, σέ σχέση μέ τόν τι-
  μάριθμο, 9500 γιά τούς άν-
  δρες καί 6400 γιά τίς γυναΐ-
  κες.
  Χθές τό πρωΐ ή Διεύθυνση
  τοϋ 'ΕργοστασΙου άποπειρά-
  θηκε νάφέρει ελευθέρους έρ·
  νάτες. Μόλις πλ.ηροφορήθη
  καν την άπεργία των συνα-
  δέλφων τους άρνήθηκαν νά
  δουλέψουν.
  Τό μεσημέρι, έφερε τούς
  έργάτες πού σκάβανε τα άμ·
  πέλια τοθ Διευθυντή στό
  Σκαλάνι καί τούς ύποχρέω-
  σε νά δουλέψουν. Οί Σκαλα-
  _______ α
  νιώτες δούλεψαν μόνο 3 ώ
  ρες Σήμερα δμως άρνήθη¬
  καν νά κατέβουν νά δουλέ¬
  ψουν, γιά νά μή μεταβλη
  θοθν σέ άπεργοσπάστες.
  Έπίσης άπό χθές τό πρωΐ
  άπεργήσανε καί οί βοη
  θοί Αύτοκινήτων τοθ Έργο
  στασίου.
  ΟΙ σταφιδεργάτες σέ ένδει
  ξη αλληλεγγύης σταμάτισαν
  κάθε φόρτωση ΐτυρήνας προο
  ριζομένης γιά τα Έργοστά-
  σιο. Όμσίως καί,τό Συνδικά
  το έργατών Λιμένος τάχθηκε
  στό πλευρό των άπεργούν-
  των έργατών. Σύσσωμη ή έρ
  γατική τάξη τής πόλης μας
  παρακολουθεΐ μέ συμπάθεια
  τόν άνώνα των έργατών 2
  τοιμη νά τούς παράσχει κά
  θε βοηθεία.
  Ή άπεργία συνεχΐζεται μέ
  άκμαΐο τό ήθικό των άπερ
  γών
  ΙΟΡΟΣ ΤΟΥ ΙΜΙΙΜ
  40-4Ι
  Σήμερο Σάββατο 30 Νοεμ-
  βρίου δίδεται χοροεσπερίδα
  στήν α'ίθουσα «Άκρόπολις»
  μέ πρωτοβουλΐα τοθ Στρατι-
  ωτικοθ Συνδέσμου Θυμάτων
  πολέμου 40—41 γιά την ενι¬
  σχύση των θυμάτων. Τό κοι-
  νό τής πόλεώς μας έλπΐζου-
  με δτι θά ύποστηρΐξει μέ την
  προσέλευσή τού τόν Ιερό αύ-
  τό σκοπό πού έ'χει ή χοροε¬
  σπερίδα αυτή.
  ΑΡΧΙΖΕ Η ΑΠβΧΟΡΗΣΗ ΤΗΣ
  Ο Υ Ν Ρ Α
  ΑΘΗΝΑ 30 (Ίδ. ύπ.).—Ά¬
  πό σήμερα διακβπτβυν τίς
  έργασίες τους τα Περιφερει-
  ακά Γραφεΐα τής ΟΥΝΡΑ.
  Η ΝΕΑ ΔΙΚΗ ΤΗΣ
  ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Μεθαύριο γίνεται ή δίκη τής
  «ΕλεύΟερηςΚρήτης» στό Μικτο
  Δικαστήριο Λασηθίου γιά δυσ-
  φήμηση τοΰ Άντ)γελέα Ηρα¬
  κλείου κ. Κόλλια.Ή κατηγορία
  στηρίζεται σ' ενα άπλό ερώτη-
  μα τού ή εφημερίδα μας θεώ-
  ρησε υποχρεωθή της νά ύποβά-
  λει στόν κ. Άντεισαγγελέα. ΰ-
  στερα άπό συγκεκριμμένη πλη-
  ροφορία.
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜ, ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΝΣ
  Στοματολόγο;
  Χβΐροϋρ γος 'όίοντίατρος
  Ήλεκτροθεραπεΐαι Στομα-
  τικών νόσων
  Πλατβία Βενιζέλου (Σαντριβάνι)
  έναντι Φαρμακεϊου Λ. Κανακάκη
  Τηλ. 3.89
  ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΟΡΧΗΣΤΡΑ Μ Ε Ρ Τ Ι Κ Α
  ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΥΝΔΑΣ Βιολί—Πιάνο
  Μ. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Άκορντεόν Σαξόφωνο—Κλαρίνο
  ΧΡΟΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ Κιθάρα—Τραγοθδι
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΛΗΜΑΚΗΣ Τζάζ-Κιθάρα-Τραγοϋδι
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΡΤΙΚΑΣ Πιάνο—Άκορντεόν
  ΝΙΚΟΝ! Κουζ1να έκλεκτή ύλικά άγνά
  1 Μπΰρα, κραοί, οθζο, κονιάκ, λι-
  κέο. Γλέντι τραγοθδι, χαρά, κέΦι. Συγκέντρωσις κάλι ού κό-
  σμου, περιποίησις, προθυμία, καθαριότης. Αΐθουσα άσυνα-
  γωνιστη Μονάκριβο στολίδι τοΰ Ηρακλείου. Εμφάνισις
  Αθηναικου κοσμικοθ κέντρου. μψ«νι«^
  ΩΡΑΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ 7 μ. μ ΜΕΧΡΙ 2 ΠΡΟ. Ι'ΝΗΣ
  ΚΑΘ' ΕΚΑΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ (4-7 μ.μ.)
  ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ ΑΡΚΕΙ Αριθ. τηλ. 7-37
  'Επισης καθ" εκάστην παραδίδονται μαθήματα χοροΰ παρά
  ικαλου τής πόλεώς μας ΓΕβΡΓΙΟΥ
  ·- · . , ■- λψ χη<; Κυριακής. Διδάσχονται 'δλοι οί""*/^ ™ τις πλέον μοντερνες φιγοΰρες. * τβυ "Η Κ ΤΙ ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ Ο» ΑΓΓΛΟΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΓ ΠΑΡΙΣΙ 30 (ίδ. ύπ.).—Τηλε γραφήματαποό καταφθάνουν άπό την Έλλάδα άναφέρουν δτι ή κατάσταση γίνεται δλο καί πιό ό*ξύτερη, τόσο μέ την έπέκταση των συγκρου- οεων μεταξύ άνταρτών καί ΚυβερνητικοΟ στρατοΰ, δσο καί μέ την έξέλιξη των πολι¬ τικών γεγονότων. Τα τηλεγραφήματα άναφέ¬ ρουν δτι τό κόμμα τού κ. Τσαλδάρη διέρχεται μεγάλη κρΐση. "Ενα μεγάλο μέρος των βουλευτών τού Ιχει άνα- λάβει την πρωτοβουλΐα γιά τό σχηματισμό Κυβερνήσεως Έθνικής Ενώσεως μέ Πρω- θυπουργό τόν κ. Μάξιμο ή άλλη προσωπικότητα, παραι- τούμενου τοθ Τσαλδάρη. Ό Τσαλδάρης άντίθετα, προσπαθώντας ν<* δημιουργή σει άντιπερισπασμό προσπα θεΐ νά βλθει σέ διαπραγμς, τεύσεις μέ τόν κ. Σοφούλη Ό Παρισινός τόπος πορα. κολουθεΐ μέ ένδιαφέρο ην κατάσταση στήν 'Ελλάδα. Πολλοί δημοσιογράφοι άιΐό άψορμή την εϊδηση δτι ηρ6· κείται νά κάταφύγει 0 κ Τσαλδάρης στόν ΗΟΕ δΐερβ τώνται κατά πόσο ό Όργα. νισμός των Ήνωμ. Εθνών θά μπορέσει νά δώσει μ^ λύση στό τόσο οοβαρό πρόβλημα πού τεΐνει νά ρει την πρώτη θέση των συζητήσεων. Πάντως χθές βοάδυ δέν εΐχε γίνει κανένα έττίσημο διάβημα στή Γραμματεΐα τοθ ΟΗΕ άπό την Έλλάδα. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣΤΗΝΚΙΝΑ-ΟΙΑΟΟ<ΡΕΙΣΤΟΥΗ.(ΙΧΙΣ ΜΟΣΧΑ 29 (Ίδ. ΰπ.).—Στήν Κίνα πρόκειται νά γίνουν συ- νεννοήσεις μεταξύ των κυβερ- νήσεων Τσάγκ—Κάι—Σέκ καί τής Λαίκής Κινεζικής Λημοκρα τίας γιά κατάπαυση τοΰ Ιμφυ- λίου πολέμου καί συνενώση. Ό έκπρόσωπος τοΰ Κομμου- νιστικοϋ κόμματος δήλωο*ε δτι Λά πρέπει πρίν άρχίσουν οί συ- νομιλίεί- νά πραγματοποίησίν τα παρακάτω: Νά σταματήσουν οί έπιχειρτ) σεις. Νά πάρουν μερος στίς αν ζητήσεις άντιπρόσωποι ά«' δλα τα κόμματο. Νά Κυβέρνηση συνασπισμοϋ καί νά κληθεΐ Έ^νοσυνέλευση πά- νω σέ νέες βάσεΐς. ΤΡΑΜΟΟΥΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙ ΝΟΜΐΡΜΙ Σήμερα τό πρωΐ πήγε στά γραφεΐα τοθ Διευθυντή Μη χανικής ΚαλλιεργεΙας κ. Γ. ΔιψρονΙτη ό Κ. Κεφαλογιάν- νης, αδελφάς τού πολιτευτή τοθ ΛαϊκοΟ κόμματος Έμμ Κεφαλογιάννη, καί άπαΐτησε δπως τοθ παραχωρηθεΐ μη- χανή γιά καλλιέργεια. Έπει- δή δμως δέν ύπήρχε διαθέσι- μη μηχανή άρχισε νά βρίζει καΐ νά άπειλεΐ τόν κ. Διφμο νΐτη. Μετά πάροδο λίγης ώρας καί ένώ ό κ. Διφρονίτης βρι- σκότανε στό γραφεΐο τοθ Διευθυντή τής ΝομαρχΙας γιά ύπηρεσιακή σονεργασΐα επα¬ νήλθε ό Κεφαλογιάννης, ό ο¬ ποίος άρχισε νά τόν βρΐζει πάλι μέ χυδαιότατες φράσεις. Σέ συστάσεις δέ ύπαλλήλου νά παύσει τίς υβρείς τού, δρ χισε νά κακοποιεΐ τόν κ. Δι- φρονίτη. Είναι χαρακτηριστικό δτι δέν παρουσιάσθηκε κανένας χωροφύλακας παρ' δλο πού είχεν άναστατωθεϊ δλη ή Νο μαρχία καί παρά τό γεγονός δτι συνήθως αύτη την ώρα ύπώρχουν στήν εΐσοδο καί στούς διαδρόμους πάντοχε άρκετοί. ΛΧΙΡΑΧΤΗΡΙΣΤΝ ΣΥΜΟΕΡΙΦΟΡΑ Χθές τό άπόγευμα έπιτρο- πή Ύφαντουργών αποτελού¬ μενη άπό άντιπροσώπους δ- λων των Ύφαντουργείων τής πόλης μας, πήγε στό Ύφαν- τήριο τοθ Καστρινογιάννη νά διαμαρτυρηθεΐ γιά την τρο- μοκρατΐα πού έξασκεΐται σέ βάρος των ύφαντουργών καί την σύθαΐρετη απολύση άπό μέρους τοθ κ. Καστρινογιάν νη ενός έργάτη καί δυό έρ γατριών, γιατί πρωτοστάτη- σαν στήνάναδιοργάνωση τοθ σωματεΐου τους. Ό διευθυντής τοθ Έργο στασΐου Άλέκος Καστρινο γιάννης έτετέθηκε ένάντια στήν έπιτροπή μέ φωνές. «Φύ γετε γιατΐ θά μεταχειρισθώ βία» κι' άρχισε νά σπρώχνε τίς έργάτριες καΐ νά τίς κτυ πά μέ τούς γρόνθους τού. Άπό την κτηνώδη αυτή έ- πίθεση κτυπήθηκαν δυό έργά τριες. Σήμερα επιτραπή ύφαν¬ τουργών θά παρουσιασθεΐ στόν κ. Διοικητή Χωροφυλα- κής πού εκτελεί καί χρέη Έ- πόπτου Εργασίας καί θά δια μαρτυρηθεϊ γιά την κατάστα ση πού δημιουργεϊται μέσα στό Έργοστάσΐο Καστρινο γιάννη καί πού θυμίζει χιτλε ρικό στρατόπεδο εργασίας. Εΐναι καιρός ό θερμόαιμος αύτός «Κύριος» νά σκεφθεΐ δτι άπό τόν κόπο καί τόν μόχθο αυτών των έργατριών πού Τίς πληρώνει μέ ίνα ξε- ροκόμματο,άποκομίζει τα τε¬ ραστία κέρδη τού, κι' δτι 6- (ουν κι' αύτές κάθε δικαίω- μα νά δργανωθοθν καί 6ργα νωμένες νά διεκδικήσουν τό δίκηο τους. Νά είναι δέ άπό· λυτα βέβαιος, δτι εΓτε τό θέ¬ λει είτε δχι οί έργάτριες θά δργανωθοθν άψηφώντας τα τρομοκρατικά τού ■ μέτρσ ν'ατί ξέρουν δτι μόνο όργα- νωμένες είναι δυνατόν νά άντιμετωπΐσουν την έκμεταλ λή ί έδ λευτική μανία των τους. η μ των έργοδο- 0Α ΛίΚΑ'ΟΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥ ΜΑΤΤΕθρ ΡΩΜΗ 29 (Ί«. ύπ ).-_»ΐί 11 Δεκεμβριού άρχίζει στή Ρω¬ μη ή δίκη των όολοφόνων τοδ άρχηγοΰ των Ίταλών σοσιολι- στών Ματτεότι «τού μέ έντολή τοϋ Μουσολίνι δολοφο στίς 12 Ίουνίου 1924. ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΜΑΤΣ Αΰριο Κυριακή καΐ <δβα 3 μ. μ. θά συναντηθοΰν « ποδο- σφαιρικό άγώνα ατό γί)Λ8οο Έργοτέλους οί ποδοσφαΐβ1"^ έμάδες ΑΡΑΡΑΤ Ρίθΰμνης καί ΗΡΑΚΛΗΣ τής«όλη« μας· ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τό Σωματβΐο ύποδηματεργβ· των χαλεϊ τα μέλη τού σέ γενι- κή συνέλευση τή Δευτέρα 2 Δεκεμβριού καί ωρα 4 μ. μ¬ άτην αΐθουσα τοθ Εργατικόν Κέντρου Ηρακλείου. Θέμαΐα: 1) Δια'φορες άνακοι- ώσεις. Ό Πρόεδρος Χατζηγεωργίου ΜΙΝΟΑ: ΑΥΡΙΟ ΠΡΟΤΝΗ ΠΑΡΑΣΤα""σΗ ΜΕ ΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ -——=Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ ϊ