97902

Αριθμός τεύχους

5290

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  —7ι~Π ι '» ■ .ιιι ■■ ι ιι ι ■
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  -—~ ' ——-
  ΤΕΤΑΡΤΙ
  ίΐησίσ λίραι Β
  ί*ά μηνός 9
  Αμιρικης
  ίΐησία δολ. 16
  11
  ;!άμηνος > 8
  Τιμή
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  ■ατά φύλλον
  4ραχ. 3
  1939
  ΪΒΕΥΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΧΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 1*0»
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5290
  —=—^= Ι
  II
  ,' ■ ————β—————— ------------------———_- -----------------————— .......ρ
  ΣΥΝΗΦΘΗ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΟΝ ΑΕΡθαΑΑΝΟΗ
  ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΟΝ ΠΥΡ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ 8 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΚΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΚΑΙ 2 ΗΧΜΑΛΩΤΙΣΘΗΣΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Όκτωβρίευ (ίδ ύπηρε-
  οία τής «Ανορθώσεως,»). — Τό υπουργείον
  των Πληροφοριών έδωκε σήμερον είς την
  δημοσιέτητα τό κάτωθι ανακοινωθέν: Σφο¬
  δρά «βροναυμαχία Ιλοβε χώραν εί; την Βό
  ρει«ν Θάλασσαν, δ «ου Γερμανικαι άερο
  πλάνα επετεθησαν κατ' Αγγλικών σκαφών.
  Τα άγγλικά σκάφη δέν ύκέστησαν χαμ.
  μίαν απολύτως ζημίαν έν ώ τρία άεροπλά-
  να τού «χθροΰ κατεστράφηααν τελείως. "Εν
  αλλο γερμανικόν άεροκλάνον κατέπεσεν
  είς τάς Δανικας ακτάς κ«1 ετέρα δύο ύιΐο«
  στάντα ζημίας προσεγϊΐώΒησαν αναγκάση-
  χ6( επί τβΰ εόάφβυς τής Δανίας. Είς τό έν
  Ι! αυτών οί Γερμανοί άεροποροι έθεσχν
  πδρ ευθύς μβτά την πρβσγείωσίν των
  Έτερβν γερμανικόν άεροπλάνβν βληθέν
  κατέπεσεν είς τα δδατα της Δανί«&. "Αμα
  τι) πτώβει τού ηκούσθη κροτβς έ ^ρήξεως,
  καί τό άεροκλάνον εξηφανίσθη κχτβπβντι-.
  οβέν, πρβφανώς, αύτανδρον. Ίελες καί άλ
  λε> άεροπλάνβν τού εχβροϋ κατέπεσε κ«1
  συνετρΐβη επί τ&ν βορειοανατολικών άκτων
  τής Νορβηγίας. 6&τω τό άποτέλεσμα της άε
  ρβν»υ^αχίας υπήρξεν ή καταστρέψη ©«τώ
  έν όλω γερμανικήν άερίπλάνων έν ώ τα
  κγγλικα αχάφη εξήλθον ούτής σϋκ καί
  χωρις την έλαχΐατην ζημίαν.
  Τό υπουργείον των Πληροφοριών Ιδω
  χεν έπίοης είς την δημοσιότητα τάς κάτω
  Ιι ανακοινώση: Τέσσαρα 'Αγγλικά άβρ··
  ηλάνα ενήργησεν πτήαεις άναγνωρίαεω; ύ
  Αΐράνω των Γερμανικήν συνορων ζΙς-μΆ
  Κ·{ 45 ολόκληρον χιλιομέτρων άπό τοΰ έ
  νος ακρβυ μέχρι τοΰ άλλον, φβάσαντα μέ
  χρι τής Βορείου ©βλάσσης. £κοπό; τής με
  γάλης αύτη; πτήσεως ήτο νά εξακριβωθή ά
  πβλύτως η άλήθεια των πληροφοριών τοΰ
  ουμμαχικοΰ στρατηγείου πΐρί μεγάλων βυγ
  χεντρώσεων εχθρικήν στρατβυμάτων όπι
  όθεν τής γραμμής Ζίγχφριδ. Τ* Άγγλικά
  άερβπλάνα ένιίργησαν τάς πτήαεις άνά'
  δύβ καί ϊπταντο πίντβτε κ«θ' όλην την
  διάρκειαν υπεράνω τοϋ Γερμανικόν εδά·
  φβυς, βπιτυχβντα πλήρω; τβϋ σκοποΰ των.
  Οί παρατηρήται τ«ν Αγγλικήν
  νων διβπΐστωσαν ότι γίνβνται πράγματι
  μεγάλαι συγκεντρώσκις στρατευμάτων ιδία
  είς την περιφέρειαν τής Αίξ λά Σαηέλ „*
  που ύπάρχει έπίοης συγκεντιτωμένος μέγας
  άριθμός άεροπλάνων. Είς την ιδίαν περιο
  χήν έκτελβΰνται έσπευαμένως συμπληρω
  'μα'ΐχά οχυρωματιχά έργα. Έν μ τα άγγλι
  χά βεροπλάνα διήρχοντο άνωθεν τοΰ Κβμ-,καί έφθασαν μέχρι τ&ν Βελγιχών ουνόρων
  πλεντς, τα γερμανιχά άντιαεροποριχά τηλε χ*>ρίς να θιγοΰν διβλσρ έχ των εχθρικων
  ββ>α ήνοιξαν πϋρ *αί αί ©βίδες έρρίπτοντο βλημάτων καί χωρίς νά ύΐΜστοΰν εύδεμίαν
  βροχηδον. Συγχρόνως εΙδοποιήΒηακν 8λ«ι. απολύτως βλάβην. Τα δύο βξ αυτών Ιλα-
  αί γειτονικαί περιφέρειαι περί τής παρου-Ιβον >κτά την διάρκειαν τής μακράς πτήακ
  .."... - - ■ ώς των φωτογεαφίας των θέβενν καί τ&ν β-
  χυρ&ν τοΰ έχθρβΰ, άνυπολβγίστβυ «ξίας διά
  τό βτρατηγεΐον τ&ν συμμάχων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όκτωβρίβυ (Ιδιαιτέρα ύπη·
  ρεοί»).—Κατ' εΐδήσεις έκ Κοκβγχάγης γερ
  μανιχόν άερβπλάνβν ένήργηοβ χθές πτή·
  σεις υπεράνω τοΰ Δχνικοΰ εδάφους, παρα-
  βιάσχν ούτω την βύδετερόττιτα τής Δ«νί«ς.
  Τα άντιαβρβποριχά τηλεβόλα ήνοιξαν πΰρ
  χωρίς ·μως νά επιτύχουν την κατάρριψιν
  τοΰ άεροπλάνβυ. "Ετερον γερμανικόν άβ·
  ροπλάυβν πρβσεγβιώθη άναγχαστικώς βπί
  τής νήσου "Αΐλαντ. Ώς ανέφερεν ό πιλότβς
  τό άεροπλάνον έχασκ τ* ν προσανατολισμβν
  τβυ λόγω έξαιρετικώς δυαμκν&ν άτμοβφαι·
  ρικων συνθηκ&ν κ«ί άιτεμακρύνθη έκ τοΰ
  γερμανιχβϋ εδάφβυς. Έν τω μβταξύ έξην-
  τλήβη ή βενζίνη τού χαί ήναγχάαθη νά
  προαγειωθή Τό άεροπλάνον κατβΦχέθη ο δέ
  πιλότθ£ βχρατήθη αίχμάλωτος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύκηρ >.
  —Εατά πληροφορίας τοϋ πρακτορείου Ρώ¬
  υτερ καί αλλο γερμανικόν άερβκλάνβν πρ·
  σεγειώθη παρά τό Νιχτεχχάμα, νοτίως
  τής Γιουτλάντης, περιπλανηθέν, ώς ίσχυρί-
  σθη έ πιλότος τού, είς την Βορειον ©άλασ-
  ο»ν ά«ό τοδ-ηαρβλβίντβς Σ«ββ*τ·υ. Ώς
  εξηκριβώθη, τό άεροηλάνον αύτό κΐχκ με-
  τάσχεΐ^άκρομαχίας μετ* άγγλιχδν άεροπλά-
  νων χατά την οποίαν ό είς των άνδρ&ν
  τοΰ πληρώματβς έτμκυματίσθη "Ας σημει¬
  ωθή ότι &μα τή προσγειώσει των, οί Γερ-
  μανοΐέθεσαν πΰρ είς τό άερβπλάνβν των
  καί τό έχβυσαν.
  ών ή συνέχισις τής ητήσεως κατέστη πλέον
  έξνιρετιχά δύβχολος διότι παντβΰ ευρίσκον¬
  το πρό άδιακόκου, σφοδροΰ πυρβς. Παρά
  ταυτα, τα άγγλικά άεροπλάνα συνέ-
  χισαν διά μέσον βροχης σφαιρ&ν χαί οβιδων
  την πτήσιν των, άποφασισμένα νά φέρουν
  όπωσδήποτε είς πέρας την αποστολήν των
  Ή Γραμμή
  εύρίσκετα ι έν κινδύνφ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 8)βοίου (ίδ. 6·
  τιηρίο(ο) — Το εκδοθέν σήμβ
  ι όν την πρωϊαν άνακορ ω
  ίέν τοθ Ανωτάτου ΆονηνεΙ
  τυ τοθ ΓσλλικοΟ στοατοθ ϊχει
  ώς ίξτΐς: Έντονος δ ασις τΔν
  ι>»ριπολι6ν τοθ ίχθροθ Ιδίως
  ττρός άνατολΑς κοί πρός 6υ
  ομός χοθ Σάσρ. ΆμοιβσΙσ
  6ρθσις τοθ πυροβολικοθ είς
  την 15!αν τιεριοχήν».
  Σ<ετικβς μέ την ιελευτσΐσν ίξέΜξιν των επ χειοήσεων γΙ στοατιωιικοΐ τΐιοα·ιηρητα1 το ν'ζουν δτι ή Ιντονος δράσις των πβοιπολιΛν τοθ έχθροθ Ι6ιβιτ*ρως είς τή^ περιοχήν τοθ Σααρμπροθκεν, άν^βλέ π«ι προφανίος είς τό λ ά άπο- ματκρύνη τα Γαλλικά σ-ρατΕΟ ματτα *πό την πόλιν τή' 6 κοΐαν ίχουν ή'η πβριχυκλώ σει πανταχόθεν. Ή προσιιά θεια έν τούτοις των Γβρμανθν θεωρεΐται ματαΐα διόη τα Γαλλικά στρατ,εύματα Ιχουν όχυοωθή ττλήοως άττο δβ<σ •ηενθηαέρου κσΐ πλέον επί των τριών πλευρόν τής πόλεως κσί έ κου ν ίημιουογήσει άσΦα- λή έρεΐσμστα 6πε νά εΤ»ε άδύνστος ή έ<τόπισ'ς των ΟΙ ϊδιοι πσρατηοηταΐ βϊβαι- οθ' 6τι ή γρσμμή Ζιγκφριδ εύ ρίσκεται έν κιν6ΰ-ω λόγψ των βροχών. "Ηδη ή στάθμη των υδάτων ίχει ϋψωθί) ση μαντικά καί πρόκειται νά ύ ψωθβ άκόμη ηβρισσότερον.Ώς έκ τούτου ύιάρχβι σοβορώτα τος κΐνδυνος νώ πλημμυρή σουν τα ύπόγεια όχυρωΛατι •ιά ϊργα τής γρσμμής, λόγφ υλημμβλοθς κατασκευή; ιων. Έξ άντιθέτου τα γσλλικά οχυρωματικά ϊργα βΐ^ε άπο λύτως άσφαλη καί άπέρθητα. Πρέπει δέ νά οημίιωθβ ότι οί Γάλλοι κστβσ'ίύατσον κοί μικράν γραμμήν Μσζι ώ ^[^ τίς νέας θέοεις τώς οποίος κσ'έλσβαν ίπΐ τοθ Γερμσνι κγ· έδάφους. Ό στρατιωτι»6ς συνεργά της τοθ «Άδ ολνάκΐου» ά- σχολούμΒ^ος οήμερον . έ τΛν κατάστασιν ίΐς τό Δυτικόν μέτωτόν γρ*φβι τό εξής: «Ά πό 48 ώ2ών ήρχισεν Ιντονος δ, ασις των πβριπολιΛν συνβ χίς έπιτβινομέ η. Ίδ αστέρων, Ιντονος »Τνσι ή δράσις των πΐοιπολιΛν τοθ έχθρ Ο *ρδ πάντων είς τή^ περιοχήν τοθ Σάσρ, ττρός νότον καί δυσμσς τοθ ΣασρμττραΟ<.εν καί είς Σαρλούί οπου αί πρώται πβ ριπολίαι εδρον τόν θάνατον έκ τ©ν πυρών πολυαρίθαων αυτομάτως πολυβόλων έ·/κα τσστσθ^ντων ύτό των Γαλ λω«. Ν^αι περιπολΐαι Γεομα νών §£αηελόθησαν τιρίς δρά σιν. ΆλΚά καΐού αί εύοέθη σαν ύ"ό καταιγισμόν σφαι οων των Γολλικων πολυβό λων καί κστεσιράφηααν. Σω οοΐ πτωμάτων εκάλυψαν ιό έδάφη. ΈτιΙσης 8«τονος δραατις τοθ τΐυροβολικοθ σημεοθτσι έ<α τέρωθεν ιΐς τάς διαφόρους περιοχάς τοθ τομέως τοθ Σά σρ κοί σφοδραί μονομαχίσι συνάπτονται καθημερινώς. ΟΙ οτρατιωτικοΐ εΐόικοΐ φρονθθν 6τι οί Γερμανοί ί εν είναι ά¬ κόμη ϊ'οιμσι διά νά έπιχειρή σουν μεγάλην, αποφασιστικήν επίθεσιν κατά τής γρσμμής Μ3ζινώ. Ή πτώσις τοθ Σα σρμτφ3θ«Εν καί ή κατάληψ ς τού υπό των Γπλλων θ' απε τέλει έξ αλλου μεγάλην στρα τιωτικήν καί ή9ικήν ή ταν διά τούς Γερμανούς καί θά εΤχε τερτστΐαν επίδρασιν είς τό έσ^τεοικόν τής Γερμα·»ίΐς. Δι" σύΓό 8λη ή προσπάθ'.ισ τοθ όρχηνε'ου τοθ Γερμανι κεθ στρατο0 συγχεντρώνετσι ί( την παοεμπόδ σιν τής κσ ταλτίψ-ως τί|ς πό>εως ύτιό τού
  ΓαλλικΓθ στρατοθ ΟΙ Γάλλο
  έν τούτοις Ιχουν θαυμασ'ως
  ώιγανωμ^νας τάς θέσεις
  οποίας κατέλοβον καί
  ανατολάς κσί πρίς δυσμ*ς
  τής τίΛ^εωΓ. Ώ, έ< τούτου το νίζεται, Το Γεομ-ϊνιχον αρκή ■νεΐσν δ.στάζη νά διατάξη επί θέσιν κσιά των γσλλνκΛν γοσμμω^ φοβ3ύμενον 6η είνε ενδεχόμενον να ϋτοστιθν τα Γεομανικά στοατεύμαια άνβ πανόρθωτον ήτταν. Τα Ρωσσικά κα· τακτητικσ σχέδια Ή Φιλανδία δα άντιστη. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ό<τωβρΙου ((5 οπηρ. τής «Ανορθώσεως». —Σήμερον έφθασεν είς Μό· σχσν ή Φ.νλανδικκή άντιπρο σωτιβΐα υπό τόν έν Στοκχόλ μη Φ νλανδόν πρεσβευτήν κ. Ιβ Ό Φ λανδικός τύπος τονΐ ζβι έπ' εύκαιρΐα δ τι ή Φ.νλαν- δία δέν θά δεχθή νά υποστή την ιατιεινωσιν ιής οποδουλώ σιω< καί την τύχην ιης έξου θενώσεως την οποίαν ύπέ σ*ησαν τα Βιλτικά κράτη, οθ ε θά υποκύψη είς την ρωσ σι»ήν τυραννΐαν. Ό τύττος τής Φ.νλανίΐσς το νΐζει δτι ιά ^κανδιναυΐ^ά ί . Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΚΑΙΡ1ΓΚ περί τού όποίου ύπάρχει τηλεγροιφιχή πληροφορία ότι αναλαμβάνη την ανωτάτην άρχηγίαν τού Γερ μανικοϋ στρατοϋ <ράτη δεικνύουν τάσεις ζωη· οων άνησυχιων πρό τοθ αί σθήματος τοθ κινδύνυ ό δ- ποίος τα άιειλβΐ Ήδη ό' Σ'άλιν 6*ρουσε την θύραν ιί)ς ΦινλανδΙας μ$ άγνωστον την συνέχειαν των περαιτέ ρω διαθέσεών τού. Έν τού τοις 6 λαός τής ΦινλανδΙας βΤν β άποφασισμένος ν' άν τι σ<ή κατά πάσης αύθαιρεσΐ σς άντιτάσσων β αν είς την βΐσν. Ενδεικτικόν τής άττοφττσι στικότη-ος ταύτης τοθ Φ λανδικοϋ λαοθ, είνε οί σημβ ριναΐ δηλώσεις τοθ επί των Εξωτερικών ύπουργοθ κ. "Ι >
  κο, είς απάντησιν τΐληοοφορι
  ών αί ινες εζητήθησαν πά
  ρά τής Λ»ττονΙας καί 'ΕσθονΙ
  άς. Ό κ. "Ι^κο εδήλωσεν: «ή
  Φ.νλανδ'α θά τηρήση σταθβ
  ράν στάσιν».
  Κατά σχετικάς μ'.ταμεσημ
  βρ.νάς πληροφορΐσς τοθ πρσ
  κτορεΐου Ρώυτερ είς Λ$νι>
  κραντ ίΐνβ ί|5η συγκβντρωμέ
  ν~ι 700 χιλ σχετικών σ»·ρα
  τβίμάτων ίξών 250 χιλ. βαΗ
  ζουν πρός τα Φ.νλανβικά σύ
  νορα. ΑΙ δυνάμεις οΰ:αι τοθ
  έοιθσοθ στρατοθ Εφθασαν ή
  δή είς απόστασιν 30 μόλις χι
  λιομέτρων άπό των Φ.νλαν δι
  κων συνόρων ώς άμεσος ά
  πειλή πρός τίς προβαλλομέ
  νσς αντιροήσεις τής ΦινλανδΙ
  άς μή δεχομένης νά υποκύψη
  είς την δικτατορίαν βίαν των
  σοβ.έτ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 ΌκτωβρΙου
  (Ιδ. ύηηρεσ(σ) —Τηλεγρσφήαα
  τα έ< Κοπβγχάγης άγγέλ λουν δτι τα Σορόετικά στρη τβύματα τα 6ποΪ3 πρό<ειτσι νά καταλάβΐυ^ τάς ΰιό τής 'ΕσθονΙας παρσχωρηθείσας είς την Ρωσσίαν άεροπορικάς <αΙ ναυτικσς βάσεις βαδΐζουν ή'ϊη πρός τα Έσθονικόν Ιδα φός. Τα στρατεύματα αΰτά άνέρχοναι είς 25 χιλ'όδας άνδρας καί θά καταλάβουν τάς ίκχωρηθεΐσας ; βάσεις, δ- που καί θά έγκατασταθοθν την προσέχη Παρσσ<ευήν. Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ θ .ΟΜΙΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 8)βρΙου (ΙΡ. ύπηρβσΐσ).—Ό πρωθυπουργός τής Αγγλίας κ. Τσάμπερλαιν θά κάμη ·»ήν έβΙ>ομαδια(αν
  τού Ι«θεσιν οθίΐον Πέμπτην
  ά «τί τήςχθές Τετάρτης.
  ■θκαγκελλίριβς χίτλββ ωμίλησε
  έκ νϊβι» πρός τ*ν Γερμανικόν λ«
  όν βΐπων μβτβ{ΰ &λλνν βπ: «Ό
  οβν π«ρισσότ«ραι είναι «( βυβί«ι
  βίί τας έ-ποίας σ«ς 0ποβ«λλομ·ν
  τοββν άοφ«λ«οτ*ρ« είναι ή νίκη
  ή οκοία βά οάς |{«αφαλίση την
  ειρήνην «κβ την όιτοΐβν τβοον
  Ιχετε «ά
  ί
  Ώ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Σ1ΝΕ.ΜΙΝΩΑ» - Σήμερον ·ΜΙ
  στερ-Χ». Πίμττη: «Ζοζέτ».
  Κάθε Δευτίοα—Πίμβτη-Σάββα
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άπο
  γευματινή. ______
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ϊνο
  Εργο κατασκοπεΐας: «κητ' άνωτά
  την διαταγήν» μέ την Λ'λ Ντάν
  κοβερ. Την Πέμπτην «Κάτια» μέ
  την Ντανιίλ Νταριε.
  Κοώ' έκαστην άπογευματινή ώ
  ρα 7
  V.
  μ·
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στα&μός Αθηνών.
  Προνρομμ» 11η{8βρ1ου
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχος
  ΰμνος Νεολαίας.
  "Ωρα 'Ασιεροα^πείδυ Αθηνών
  12,30 Ή ώρα τοθ Έκγάτοιι.
  13 Μουοιχή τζηζ (ϊίαχα).
  13.30 Είεήοεις — Χ?ηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλαφρά μονοινή (δπθ
  τής Όρχήϊτρας Π*γώνη-Πλεο*αν,
  (ίίσχοι).
  14.15 Είδήσεις— Μετετιρολογι
  κ4ν δελτίον—Κίνησις »γο;(ϊς Πΐι
  ι*ς.
  18 45 Έμδατήρια χαΐ ^
  18 55 Άποσπάσματ» άπό δ «ε
  ρες (δίσκοι).
  χοί χοροί (δίαχοι).
  19 30 Ή (ο;α τοθ παιδιοθ.
  19 50 Τραγούδια μέ την Μαρ
  τινέλλι χαΐ τάν Ραγχατσέφοχι*
  (δίσκοι).
  20 Ή ώρα τής ϋγείας.
  20.15 Δημοτικό τραγοθδι.
  20.50 Είδήσιις.
  21 Ρεσιτβλ χραγουΒιοΟ (δ
  πό τής ; δίδος Οάπης Εϋστρατικ
  δου.
  2130 Όρχήστρα τοθ Στκθ
  μοθ (δπό την ίιιύθυνοιν τοθ χ
  Γ. Βιτάλη).
  23.20 Είίήσιις.
  22 30 Συνέχιια Όρχήβτρα;.
  23 Ρεσιιβλ τραγο,ΛιιΟ (δπ4
  τοΟ κ. Ιΐίτρου Μ,-.όταοη.
  23.20 ΝοχτερΐναΙ εϊδήσεις.
  23 30 Μβυαιχή τζ*ζ (δπό τής
  Όρχήστρας Νεοχλή).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουοιχή χοριΰ (δ(σχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό μεγαλειτέρον μέχρι
  σήμερον χινηματογραφι
  χον γβγβνός:
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  Τό περίφημον, τό πά
  σίγνωοτον μυθιστάρημα
  τής Λβυσΐλ Ντε»·ώ (Πριγ
  χηπίσοης Μπιμπέσχε) ή
  χολοσβιαία δημιβυργία
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  μ«ζί μέ τόν γέητβ:
  ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ
  —Τό τιοθητικώτερον ρο
  μάντζο δλων των έποχ&ν.
  —Τό δρβμα τοθ μβγά
  λου έρωτος τής μικρούλσς
  ΚΑΤΙΑΣ κοΐ τςθ Τσάρου
  Αλεξάνδρου Β'.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό περιπετειδδες άρι·
  στβύργημα:
  Κ ΑΓ ΑΝΩΤΑΤΗΝ
  Νέ την
  ΛΙΛ ΝΤΑΓΚΟΒΕΡ
  Αί εΐσιτήριοι.
  Ή είσαγωγή είς τα γυμνάσΐα
  ι δλων γενικώς των επιτυχέντιον είς
  "τάς είαιτηρίοιις εξετάσεις έηΐΐρα
  πή ώς γνωστόν. Άψ' ετέρου είτε
  τράπη καί ή παράτασις των εισί·
  ττ,ρίων ιξιτάσΐων μέχρι τής 15ης
  τρέχοντος. Αμφότερα τα μέτρα
  ταθτα τοθ δφυπουργείου τής Πά:
  διίας, είνε λογιχα χαΐ δΈ«χια.
  Διίτι ναΐ ή ιίσαγωγή των έπιτυ
  χόνίων είς τάς έξετάσεΐς έπιβαλ
  λΐτο νά γίνη άνευ «ξαιρίσεων χαΐ
  ή" παράτασις εία τηρίων Ιξετίσι
  ών ι έν ήτο ασ'ίοπες ίψ' ίσον άν
  τ«ποκρ[νεται πρός τ* πραγματα
  χαί Ιδ'α τάς συνθήκας των ήμε
  ρων. Τας τελευταίας ά)λ«ς τι το
  'ΓφυπουργιΤαν Τύιτου λίαν ίξι»
  παίνας Ιχει θίσει ώ; μίΐρον χρ
  σιιος προκε'μέ'ου περΐ , ώριαμ
  ν ών διευχολύγσεων άφοροισίο
  χ«1 τούς μαθητάς χαί τοΰς γονεΐς
  χ» Ι χηδεμόνας αϋΐών.
  ***
  Άγαθαί προβλέψεις.
  Μέ τάς πρώτας δροχάς αί ό πό
  αι ώς απεδείχθη προχθες.ήρχισα
  ή συνεχΐζονται, ή ιή μας ά πό
  κ'8 τάς ν,υρίας καλλιεργητάς
  βίσεις. Καί είς τάς περιφερείας
  μας δπως χαΐ είς την άλλην
  Κρήτην χαΐ Έλλέδα, ή γή άνα
  σκέπτεται γοργώς, αί χαλλιέργι
  αι αυμπληρώνονται χαί α( χαλα
  ΐλπίδις διά την νέαν παραγωγήν
  πλουτίζ-νται μέ ευοίωνκ δεδομέ
  να. "Αλλως τι δπάρχει χαί τό
  γνωστόν χήρυγμ* τοθ χ. Πριοθυ
  παυργοθ το ίποΐεν άχολοοθοθν
  ι Ε αγρόται μετά τής δεούσης έν
  τατιχότητος. ΣυνεπΦς χαί ή χά
  λή των θέλησις έρχεται είς την
  συστηματικήν χαί αποδοτικήν χαλ
  λιέργειαν, ώς μία ίπί πλέον άγα
  θή πρίδλιψις άλλά χαί ώς ίν θε
  μιλιον δια τό δημιουργιχόν μας
  μελλον χαί την χαλυτέραν &0
  ριον.
  •Η οτήλη
  τού ώραιόκοσυου
  ΟΡΟΚΗΡΪΞΙ2
  Ή χοινέτης Κορφών Μαλεβυ
  ζίευ προχηρύοαει &Τ', έκτίθιται
  είς διαγωνισμόν φανερόίς μιιοδο
  τικής ίημοπρασίας ή χαΐασχευή
  χοινοπκ^ς δεξαμενής την 26η
  τρέχοντος μηνός χαϊ περ! ώρα»
  10—12 π. μ. έν τω γραφείω τής
  Κοινότητος.
  Είς την δημοπρασίαν γίνονται
  δεχτοί έργολαβοι πάσης τάξεως
  χαί ίμπειροτίχνοι.
  Παραβολιν συμμετοχής δραχ
  μών 1500.
  Τα σχετιχά τής μιλέης εισίν
  κατατεθειμένα είς τό γραφείον
  τής Κοινότητος χαί τό γραφείον
  τής Μηχανιχής Κοινοτήτων Νο
  μοθ "Ηρακλείου »αΙ δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  χαθ' έχάοτην.
  Κορφαίς 10 8)6ρίευ 1939
  Ό πρόιδρος τής Κοινότητος
  Ί 5
  ΖΗΤΕΙ!ΑΙ διά τό &ίχοτπο«;εΙ
  όν θηλέων τοθ Αυχείου «ί Κο
  ραής» δεσποινίς, δ^ηθίς τής μελέ
  της χαί συνοδίς των οίχοτρόφων
  μαθητριών.
  Έπίοης ζητεΐται δτιηρέτρια μέ
  χαλάς συσΐασεις.
  , ΕΙΔΟ11ΟΙΗ2ΙΣ
  Ή Παρασχεθή χήρα Κωνστ.
  Ζωγραφάχη τό γένος Λαμπράχη
  κάτοικος τοθ χωρίου Κεράσσα
  Μαλΐβυζίου, ένοιχιάζει διά μίαν
  τριετίαν άρχομέ ην άηό τής 31
  Όκιωβρί&υ 1939, τα χτήματά της
  τα χείμενα είς την περιφέρειαν
  τοθ χωρίου Κεράσσα, ίιινα. έ
  χληρονόμησε παρά τοθ αυζύγου
  ] της, χαί Κ(.οσχαλεΐ τού; θέλοντας
  νά ένοιχιασωατ ταθτα, όπως προ
  οέλθϋθσι είς την κατοικίαν της
  χαί λάβωσιν γνώο^ν ηερί των δ
  ρων τής μισ6ώσεως.
  Έν 'Ηραχλε'ω τή 6 Όχτωβρί
  ου 1939.
  Ή είδοηοιοθοα
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 μικρος ύπάλληλος
  μΐχρι 19 ίτών είς τό κατάστημα
  Νικολ, Σταυρακάκη παρά το Γε
  νΐ Τζαμί «ό&ος ΦαιστοΟ',
  ΕΦΘΑΣΑΝ - ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΟΙΡΩΝ
  Άβραάμ Κυπράκη
  άπαντα τα σχολικά β βλ'α ΔημοτικοΟ, Γυμνασΐ
  ου «αί ττρογυμναοίου δλων των τάξεων.
  Ώς κοΐ δλα τα σχολικά εϊ6η είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν καί τιμάς συμφερούσας
  ΠΩΛΗΣΙΣ λιονική καί χονδρική.
  Ή μόδα
  τού φθινοπώρου
  — ΦβΓέματα, καπέλλα, επανίδι ί
  ρια θά διαχρίνωνται έ^ρέϊ'-ς ^'·-
  μιόί; χαραχτηειατιχής άηλίτη:"ν
  —'Η σιλουέιτα ιΐ»ε εύθ^γραιι
  μη. Τα φ^έματα είνε ίΐηΐαοσμέ
  να, οί φοθστβς είνε στινίς. Τάλλι»
  πρενσίς. Ταγιέρ «αί έπανωτόρια
  άιλούσταχα. Μικρέ; χαπ συμπλη
  ρώνουν φορέματα σπόρ
  —Άτΐδ τοιιώντ; σχωτσέζιχο γ!
  νανται τα πλέον κομψν,
  μπερι π;οωρισμίνα γ<ά Π3?ύ χυρίεΓ. —Τα δ>άσμ«-α Π',υ θά
  σχύσ:υν χατά τή>ι φθι
  σαιζόν είνε τα βιλοθδα, τα μάλλιν»
  δ^άσματα, σχωπέζικα χαί χ% β< —Ή Γ-ίρέτα Γκάρμττο δέν ϊ-ημ ουργεΐ μόνον σπο^αίους ρόλους είς χί χινηιιατογραφιχά φίλμ «λ λά βημιουογεΐ χαί μίΐα νΐυσ'μα τος. Τα περκτιθίμεν^ν αύνολον, τό σον άπλό χαί κσμψΐ, προοριζόμε νο διά τβξίδια ίίνε έμπνευσμένο ά πό τό ντύσιμό τίς. Α Ντιστβγκέ ΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝ&Ν Ίοχάοντα άπά 10ης τρέχοντος ΑΦΙΞΙΣ άεροττλάνου έζ Αθηνών €ίς αεροδρόμιον Ηρακλείου ώρα 11.50* π. μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ άεροπλάνου έξ άερο- δρομ(·υ Ηρακλείου δι* Αθήνας ώρα 1 μ. μ. ΗΜΕΡΑΙ ΑΙ ΑΥΤΑΙ: Τρί'ην, Πέμπτην, Λεπτομερείς πληρε>φορ(*ι παρ« τώ Πραχτορείω
  Ε. Ε. Ε. £.
  Τηλέβ. 8-18
  ΙΤΟ5
  Ήμοναόικη εΐα τόν
  κόόμρν ΜΠΧθνΠ,
  <Λά τό μαντάρΐόμα^ καλτόών ΚυρΙες ΑεσποινΙδες Ιδού τί επετύχομεν; Νά ι; ή ν πε άτε πβιβ χς κ«λ τσες οας έπειίή Ιφνγβν πέντβι ή Οοτι ςας σχιβθήχανε. ΚΑΜΕΤΕ ΔΟΚΙΜΗΝ Φέρτε μας την πειό π«;.η« κάλτβα ί θ« σάς την ξα ν «δώσωμεν χαινουργή ΑΤΕΛΙΕ ΒΙΤΟΣ Άριθμ. 14222 ! ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ } Ό ΣυυβολαιογοάΦος κλείου Εύστράτιος θίθ Γαρεφαλάκης εν Ήο^κλε'ω έ5ρεύων κσί κατοικων. ! Προσκαλω την έπισπεύδου- 'σαν Εθνικήν Κτηματικήν Τρά ίπεζαν τής Ελλάδος, τό Έλ- ! ληνικόν Δημόσιον, την Άγρο |τικήν Τράπεζαν τής 'Ελλά δος καί τόν Ιγγβγραμμένον δα νειστήν έν Ήρο<.λεΙω ύτΐοκατά ,στημα τής 'Εθνική*ς Τραπε ζης'τής "Ελλάδος ώς καί ττάν !τα άλλον ε/,οντα τυχόν άξιώ 'σεις επί τοθ έ< δραχμήν εκατόν χιλιάδων έ<οτόν (100 100) έ·<πΧειστηριάσμστος τοθ 'κατάτήνύπ' αριθμόν 14221 υπό χθεσινήν χρονολογίαν εκ θ«σΙν μοί άναγκσστικοθ πλε στηριασμοθ έκποιηθέντων ά* νήτων τής ΕύσεβεΙας συζύ γου Πέτρου Γιαννακουδά<η τό γένος Έμμ. Διοτκάκη κσ τοΐκου Ηρακλείου, δπως ποο σαγίτγωσι πάτρα -·ώ άρμοδΐω δικσση?Ιφ παρ' φ γβνήσδτα ή κατάταξις έντός τής νοιι ■ιου ττροθεσμΐοτς τούς τΐτλους αί λοιτά δ .«αιολογηηχά <Γν άξιώαεών των ίγνραφο - θ* βσον ή έκ-ρόθεσμος τού *!ήμ«τ«
  τήί Ίτοιλι»ιής Άρχκιολογικπς Α«βστολή{.
  Σ«νβιχί« «συχος. βρ«ιβΜ«ΤΝχημίνη, χεντριχή, χ«1 ά
  εντρβς,
  ΟληοΙβν της Πλοιτβίας Βαλιίέ-Τζοιμί.
  Φ* δίχιταιι ώ{ μιχ Ι πρέτβρον 9 -)2 π μ. χά} 4- 8 μ. μ
  Τοβς Μΐσσ«ρΙτ«ϊ τβίΐ{ ηβοχβντβς έκ ίερματικίν νβ
  οημάτΜν, τό τελευταιΤβν Σάββ«τ€ν εκάστου μηνός ·1« τβ
  εν Μοίραις Φχομακεΐον μ. ηβνντράκη.
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άκρον αωτον τής
  κωμιχής τέχνης:
  ΤΕΡΧ.
  ΣΕΡΛΟΚ - ΧΟΑΜΙ Ο Β'.
  Μέ τούς· δύο μεγάλους
  κωμικούς τόν Ράλφ Ρόμ·
  περτς τόν Χέρμαν Τίμιγκ
  καί την ώραιοτάτην Μαίν
  τη ΡάϊΧ. Μιά φάρσα στΐσρ
  ταριστή, μιά συνσρπαστι-
  κή ττεριπέτεισ, 2νσ άπό τα
  πλέον εύχάριστα φΐλμ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  "Ενα γ·ητευτιχό ρω
  μάντζο γεμάτο ίρωτα καί
  ΖΟΖΕΤ
  Άκαταλληλον δι' άνηλίκβυς
  Πρωταγυνιστοϋν:
  ΣΙΜΟΝΗ ΣΙΜΟΝ
  Ντόν Άμίτσι
  ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'ΕπαναλσμβάνΕται ή δημο
  ττρασΐα ενοικιάσεως δισ τό
  Οικονομικόν έτος 1939—40
  τοθ ΔημοτικοΟ φόρου επί των
  πσραγομένων καί συγκομιζο
  μένων έν ώ Δήμφ έλαιουρ
  γικών προ(ον»ων ήτοι ελαίου
  καί έλσιών φαγωσίμων καί
  πρός §κθλ ψιν συμφώνως πρός
  τό άρθρον 318 τοθ Κώδικος
  τής Δημοτικίϊς Νομοθεοίσς.
  Ό φόρος Ιχει ορισθή είς
  δ6ο τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί
  τής κατ' οκάν τιμής χονβρι·
  κης πωλήσεως των προϊόντων
  τούτων ώς ή τιμή οβτη κα
  θωρΐσθη διά τό Ιλαιον είς δρ.
  18 κσί διά τάς έλα(σς έν γέ
  νει είς δρ. 4.
  Ό τρόπος της βεβαιώσεως
  κοΐ είσίτρόξεως τοθ φόρου ύ
  πό τοθ ένοικιοστοθ καθορΐ
  ζετσι διά τοθ άττό 15)20 Ό
  κτωβρΐου 1926 σχετικοθ δια
  τάγμστος.
  Ή δημοπρσσία θά διεξαχθβ
  είς τό Δημοτικόν Καΐάστημα
  ενώπιον τί)ς Δημσρχιακτ)ς Έ
  «ιτροπης την 12ην τρέχοντος
  μηνός ημέραν Πέμπτην καί
  Παρά την ^προχθεσινήν βοοχήν
  καί τό^χθβσινόν συννέφια^μα, 0
  καιρος εϋαιοσπκως οέν μβτφαλε
  κατάστασιν.
  —Έν τφ μΒταζύ οί υρακτικοΐ
  καιροσχόκοι είτε συμθωνοθν με
  τό επίσημον μιτ«ωρολονικόν δελ¬
  τίον εΐτβ... δέν συμφωνοΐν.
  —Προλέγοντες άναλό/ως τάς
  καιρικάς μεταβολάς άλλα μ« 4πι.
  φυναξβις πάντοτε διά την αξίαν
  των προβλίψιών των.
  —Είς την εφημερίδα τής κυβιρ-
  νήοεως εδημοσιεύθη άναγκαστιχος
  νόμοτ.: «αερΐ όργανισμοθ τής Παν·
  τεΐονι Σχολή»,».
  — Είς τόν νόμον τοθτον Οπονραμ
  μζεται δτι ή Σχολη οΰΐη, «Ις ήν
  φοιτοθν ή «ρόκειται να Φοπήσουν
  καί Ηρακλειώται, άναννωρ ζεται
  ώς Ισότιμος ιτρός την "Ανωτάτην
  Σχολήν ΟΙκονομικΔν Έκιστημϋν
  καί ώς πρός τώ πτυχίον της Ισο-
  δθναμος «ρος την σχολήν νομικών
  καί «οΜτικών επιστήμων τοθ Πά
  νβπισιημΐου.
  —'Η φοΐτησις είς την Σχολήν
  τούτην όρίζεται μονοετής δια
  τούς μετεκηαιδευομενους καί τρι
  ετής διά τούς εκπαιδΐυομενους.
  — Είς Αθήνας ά«ε(11ωσεν ό Έ-
  μΐλ Ζιλλιβρον, Έλβετός καλλιτί
  χνηϊ γνωστός είς τούς κύχλουςτών
  αρχαιολόγων.
  —Ό ΖιλΜερόν ειργάσθη κυρίως
  πλησίον τοθ Έβανς μυηθιΐς βσον
  ουδείς δλλος είς την Μινωίκήν τε
  χνην καί κατορθώσας νάπαρασκευ
  άση πλήρη βκθεσιν των Μινωΐ-
  Δια τβύς κ. μ.
  συνδρομητάς μας.
  Π«ρ«χ«λο6ντ«ι οί χ«ταβάλλ·ν
  τις συνδρομάς των εϊς βίαιτρβΐΜτ·
  ρ«« μ*ςνά ζπτΐισι άπβρακήτοίςΝΐΐ
  ΑΝ άπόδ»$ιν δια χάθε ν*«ν χατει
  βολήν των διότι τυχόν πράςΐις επί
  παλαιών άποόβι{βων άν·υ τής 6
  ηονραφής τού Διευθυντού μβις εί
  νέ αχυροι.
  (Λογιστήριον
  «'Ανορ6«ρβε«$ιι)
  κ£ν άντιγραφων είς τό Εθνικόν
  μας Μουσείον.
  —Ό θάνατος τοθ Ζιλλιερόν 9εω
  ρεϊται ώς μία πραγματική ά «ώ
  Αίΐα διά την τέχνην Ιδία δέ την
  Κρητικόν άρχαΐολογΐαν καί τόν
  Τουρισμόν.
  — Καί σήμερον ή Λοϊκή μας 'Αγο
  ρά θά σημειώση πυκνήν συγκεν
  τρωσιν δψωνιστΔν.
  —Ώς «(θιστσι τελευταίας «ρο
  κειμένου περΐ δλων χ&ν τάξεβν
  τής «όλεως.
  —Αΐτινες καί έκστρατεύουν Ι-
  κεΐ άπό κάθε σημείον αυτής.
  —Διά τό ζήτημα τοθ βρτου <γν· σθη δτι αί γνωμαι των έν Ά·ή· ναις εΐδικών συμπΐπτουν είς την διαπΐστωσιν, δτι έν Ελλάδι γΐνε ται μιγαλη σπατάλη βρτου. —Τό γεγονός τουτο όοεΐλεται είς τό δτι ύΐάρχουν πολλαί ποιο· τητες άρτου. —Σχετικώς τονΐζεται, δτι διά νά φθάση ή κατανάλωσις των αι- τηρών είς λογικά δρια, πρέπει να καθιερωθοθν δύο μόνον τύνοι άρ τού μέ μεγαλυτέραν περιεκτι«.ό· τητα πιτύρων. —Ή Ιν γένει ίπιβατκή «[νησίς ίξακολουθεί νά πορουοιάζεται ηυκνή. — Ιαξιδιωται δέν λεΐπουν σύιήν την Ιποχήν καί μέσω άεροπλανου κσί μίσφ ατμοπλοίου, — Όπι^σδήποτε οί πρωτσι είνε αναλόγως πολυιληθΑστιροι καί τούτω λώ>ω τού εαείγοντος συνη
  θέστερον των ταξιδΐων τής Ιπο
  —Αϋοιον ιΐς τόν κινηαατογρά
  φόν Πουλακάκη προβάλλεται ή
  «Κάτια· Ενα άπό τα μάλλον ου
  ναρναστικα φίλμ Ρωσσικής ύποθέ
  σεως.
  —Είς την «Μινώαν» έξαιρετική
  «ρεμιΐρα οθριονμέ την «Ζωζίτ»
  ίνα παθητικό κινηματογραοικθ ρο
  μάντζο.
  ο Ρίπορτερ
  Ωραν 11—12 π. μ.
  Πρώτη προσφορά όρΐζεται
  δρ. 20.000 ή δέ εγγύησις όρΐ
  ζετσι είς δρ. 5 000.
  ΟΙ σχετικοί δροι ένοικιάσε
  ως ευρίσκονται είς την Οίκο
  νομικήν ύτιηρεοίαν τοθ Δή
  μου ένθα δύνανται οί βουλΰ
  μέν οί νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν "Ηρακλειω τβ 9 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεβίργιάδηί
  Μικρο|ΐι·λογΐΝβν καΐ Βιθ'
  χημΐΝβν'ΕρναβτιΊριον ΊατρβΟ
  Μεράπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  Άναλύσεις ουρων, αΓματος
  χοπράνων, έμρόλια, αύτεμβό
  λια χαι έν γένει «πάσαι αί
  μιχροβιολογιχαΐ χά Ι βιοχημι
  χά Ι έξετάσεις.
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ*»
  •λωμενον ί) μή. Πληροφορίαι «σρ'
  ν.
  δι
  1 τί|ν
  ^3νο
  •Ρΐωσεν
  κυρ(β(
  Μινβ|.
  «'ί
  Χον ηρ«{ιΐ[,,|
  ν ανε« τή{ 4
  υβι»ντοϋμ»(,[
  βτηριβν
  ς τό ΈθνικΑτ
  Ζιλλιερόν Ιιο
  αγματική άιύ
  χ Ιδία 6έ τη»
  ογΐαν κα1τίι
  οϊκή μας 'Λγο
  ;κνήν ουγκ·»·
  ελιυταΐβς «ρο
  ιν των τάξιιι
  κστρατιύουνΙ1
  Εϊον αυτή;.
  [οθ αρτου ίγν*
  των έν 'Λ·>
  ,—χυν εΐί $*
  ΐν '_λλό6ι γΐΗ
  ,η αρτου.
  ιϋτο όΦβΙλετβι
  ν βολλοΐ ΐοιί'
  ειβν
  Ι , Ν —ί—^—·----.—------- _________ ^, - ν- τ^Μ^ΐΛ*
  ■~~——Β33Ε_·β~^~εβ~->—-Β8'*. ι— —^Β£~:.™; ,■' ■■ ' — " '■-'■ ■■■■ ^_ ■ ■ -"^—■ ■> „, ~*~'! ' *__ ΊΠΓ""*" ■—■■";■.,' ■■■—■■—■■■.....
  Οίκονομική ζωή | Έγκυκλοπα ιδείσ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί χθεσιναί τιμαί χϊν διαΦίρ«ν εγχωρίων
  ΜΚΗβί
  ΣΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ
  α δρ,
  6'
  Υ'
  δ'
  ε'
  Καραμπευζές
  Έλεμέδις α'
  » 6'
  ΤΑΧΤΑΣ *'«'
  » Υ'
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ρ*ζ»νΙ
  Καρπούζια
  150.
  10.—
  9.-
  8.—
  7 50
  4.—
  7 30
  6.20
  4 80
  3 80
  4 —
  4 —
  ο _
  12-
  10 50
  9.50
  Οεχονια
  Σίτος
  Κριθή
  Β:ώμη
  8 50, Οίνοι μίατατον
  8.—
  5 —
  4.20
  450
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Δ,ευχοί
  »
  »
  Πράσινβι
  Μίτιξα
  'Αλάδδανος
  3.— ΙΚουχοόλια
  είχον ώς
  4— 6—
  150
  450
  5-
  26 — 28.—
  29 50
  29-
  23.—
  22.—
  20 —
  19.—
  18 —
  400— 425
  100 —
  120— 130
  ΑΓ έκεΐνους ττού θέλουν
  πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άτϊ6 δλα δι* δλους.
  Τιμαί Ιυναλλόγματος
  Λονδίνον
  Νέ» 'Γόρκη
  Παρίσιοι
  ρη
  "Αμοτερδαμ
  ϊτοχχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνϊρΐια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άγορά
  546 —
  135 —
  3 09
  30.30
  71.80
  82 20
  4.53
  560 —
  Πώλησις Κοπεγχάγη
  550.— ΙΙαείοοι
  137.— Μ;) «νόν
  3.13 Πραγα
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 48.-
  η
  72 80'Βρυξέλλαι
  32 70 Β-,υδαπΙατη
  4.59; Βελιγραδιον
  Κ».ν)τ(Ολις
  Βαρσοβίκ
  "Ελσινχφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.81
  80 30
  4.55
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  313
  702
  435
  30 75
  4 61
  23.95
  3 11
  105 —
  2182
  2.65
  22.50
  Τό μεγάλο έργον
  χοΰ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "ΑθλΐΟΑ.
  Ό πόλεμος, ή πάλη, ή στάσ^ ήτο ό άήρ, τόν όηοΤ
  ούτος ηδύνατο νά άνοιτνϊΓ). ΎπΤ|ρξβν αξιωμσ'κός
  τοθ ναυτικοθ, έκ των κινήσεων <-έ καΐ τής φωνής τού έμάντβυες δτι εξήρχετο έκ τοθ ώ<εατο0,δτι προήρχε το έκ τής τρικυμΐοκ, ϊνβ συνβχίοη την λαΐλακο έν τώ π 6ίφ τής μάχης. Ώς πνευματώ&η ή·ο άλλος Δανιών, καΐ ώς θεότης ή'ο αΚλος Ήρακλής. Όδβ Βαρθελεμτ)ς ήτο (σχνός, ώ κρός, σιωτιηλός, εΤβος τρσγικοθ χσμινΐου, τό όιτοΐον ραπιαθέν υπό άστυφύλακος τώ Ιστησεν ένίδραν, τόν 4περ(μβνεν κοΐ τόν έφόνευσβ καΐ δΓκαβπτβτετής εΐχε ριφθή είς τό κάτεργον. Βραδύτερον, βπβρ απαίσιον, ττρογβγραμμένοι αμφότεροι έν Λονδίνω, ό Βαρθελεμής ίφόνβυσβ χον Κουρνέ. Μετά τίνα χρόνον συλληφθείς ώς σ υμμε- τασχών μυστικάς τινος συνωμοσΐας ό Βσρθελεμί|ς άπηγχονΐσθη έν Αγγλία. Ό κο«*»ν+κός κυκιών ίδτως ίκλάο'ίη· έ^ ό τΛν τιάνιων έοτερΓ,μέ>ος κοΐ άτιαΐδευτοςοδτως άθ
  λιος ένίΛλειεν ιίς εαυτόν καΐ νεημοούνην κσΐ δύνα
  μιν θελήσεως ακράδαντον, ϊσως μεγάλην, χατήνιη
  σε έν μέν ιβ Γαλλία νάριφθβ δβν,αιιταετής είς τό κά
  «ργον, έν δέ ιβ Αγγλία νά ανέλθη την άγχόνην.
  (συνεχΐζεται)
  Ή Σύμη της Βιάννου.
  'Ένα γραφΐκώτατο χωριό.
  Ο-ΡΗΚΤΑ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  Είς τί ν Γύγχ^ονον πόλεμον έξ Ια.υ σπουδαίον ρίλον ρ
  τίζουν αί ναυτικαι χαΐ αί αιροποριχαΐ δυνάμεις. Ή Αγγλία χά!
  Γαλλία χοθώ; να( ίλαι οί μεγάλαι ναυηκαί χΦραι ουν&υίζουν
  Τας δυνάμεις αύτάς. Έχτθς τ&ν άεροπλανοφόρων, χαΐ δλα τα μεγά¬
  λαι πολεμιχά οχάφτ} φέοουν έ π' αυτών αριθμόν τίνα 6$ροπλανα>ν.
  Είς την είκίνα μας φαΐνΐται 55ροπ)άνον άνελκϋίμενον διά γερανοθ
  έκΐ τοθ χαταντρώματος 'ΑγγλιχοΟ θιορηχτοθ διά νά έκσφενδονισθξ
  μέ χατατιέλτην, πρός δί
  Τα πβπραγμένα τής τριβτίας
  Η ΕΚΟΕΙΐ: ΤΙΣ ΙΕΙΠΚΙΙΣ ΛΙΟΙΙΙΣΕΙΣ
  Μ ΤΟ ΕΝ ΚΝΤΗ ΚΥΙΕΡΙΙΙΙΙΙΚΟΝ ΕΡΤΟΝ
  Κ «τα τό ώ; α «β διάα:ημχ ή
  κτιριολογιχή χκιαοπζσις ώ; χαΐ
  λνωτίρω γραφομεν, έβιλτ.ώθτ] άρ
  κ«τί, τόσίν είς την μέσην διον
  χαΐ είς την δημοτικήν έ*π»ίδευ
  σιν διά τής χρατιχί)ς ένισχύσιως
  ήτις ά-ήλθεν είς δραχμάς 10.
  000 000.
  Έτιίσης &Ε Δήμοι χαί αί Κοι
  νίτητις χαί &1 >νορ(αι ένίσχυ
  σκν σημαντικώς τό έργον τής έ*
  παιδΐώα*»; είς χρή^α τίσον δοον
  χαί είς ΰλικά, αί ένισχύοιις δέ
  αύται άνήλθον είς δραχμάς 6—7
  έχατομμύρια
  Άλλα χαί οί χάεοιχοι ένν&ή
  σαντΐς την ανάγκην ττ]ς έκποκ
  δι6σιως των τέχνην αυτών προ
  σεφερθηααν δι* άριβγβν χαί προ
  σωίΐικής εργασίας νά δΐιυχβλύνω
  οί την όλοχΛήςασιν τοθ χυβιρνη
  τιχοθ Ιργβυ. Οΰιω χατά τό χρονι
  χον διάστημα ττ]ς τελευταίας τριε
  τίας ίξετε/έσθηοαν Ιργα άξίας
  δραχμών εΐχοσι δύο ίκατομμορίιον
  χαι «ίζ δ ε** περιλαμβάν&ντα
  τα έργα διυτιριυούσης σημαοΐας.
  ο~»«β*εις.
  Ή χυβίρνησις τί); 4ης Αύ
  γούστοο έν τ) γιν<χ^ αυτής μ·· ρίμνη τής επί νέ»ν βάσεων χαί χ «ιευθ6»σεων αναδιοργανώτεως τής Κρατιχής Μηχανίΐς χαί τής έξυ πηοειήσειυς τ&ν λαίχιον (5(« τά- ξεων, ίέν ήτο δυνατόν νά παρίδη μίαν κατηγορίαν άνθρωπον έχον τ«»ν ιδιαιτέραν ανάγκην τή"; κρα¬ τικάς οιοργής χαί τοθ χρατιχοθ ένδιαφέροντος. Ή τάξις αΰΐη εί· ν«ι ή τ&ν άναξιοπαθούντων, είναι ή τάξις των μαχηι&ν έν ή 6ιο- πάλη, των άΐυχτ,σίντων έν τφ α¬ γών ι τής ζ·ήί, των θιισιαοθέντων υπέρ τής Μιγάλης Πατρίδος, τ&ν χτ)ί.ών, τ&ν ορφανών κλπ Πρός ανακούφισιν τής τάξεως αυτής έπραξε πϊι τό δυνατόν. Ειδικώτερον έν τή περΐφερεία τής Γβνιχής Διοιχησειβς Κρήτης ή μέριμνα αθτη τοθ Κράτους τίΐς 4ης Αύγούστου εξεδηλώθη διά τ&ν κάτωθι έργων, συνΐελισθέντων χά- τ* ιή^περίοδον 1938 — 1939 ΚΑΤΩ ΣΥΜΗ ΒΗΝΝΟΓ Ό χτώβριος (4ντίΐΠ3κριτοΟ μα;) — "Αν ή Βιάννος είνε ή ώραιίτερτ] έπαρχία τί)ς Κρήτας, ή Σίμη είνε χικρΐί άντ'ρ^ηιι τί γρΐφ:νώ τιρο χωρι* τή; Βιάννου. Είναι ϊνας ίληθινΐς μιχρίς ηαρίΐεσ'); άφθίοτου γΐητε'α; χ*1 'ίϊυλ'ΐια- χής γρα^ικδτητβς. Νΐρα >ρα-
  σιάλλινα άνΐβλύζΐυν άττό αΊτειρι-ς
  πτ,γες χαί τρέχουν σ' δλι; τίς
  Γλαγ έ;, α1 δλις τίς ρεμιιζτιές
  χ»ί ποτίζουν χά γ νιμοποΐίθν τή
  γή χαί κάνουν νά φουηώνοι** χ«1
  νά θεριΐύουν πλατάνια πε ώ?ια
  *α( χαρυ!:έ; χαί κκρασιίς χχί ί-
  λα χιλιώ" λογιών δπ»ροφίραι οίν
  5ςα καΐ δάφν»; χαί μυρτ;ές χ«'-
  περιπλοχάίε: χαί «!·3?1 Γ'.ύ τλέ
  χούν μέ τα δένί^α ναΐ Τ6ΐ»; β',ά
  χου; χαΐ δίδ-υν την (1<4νκ τοθ ώρχιοτέρου τοπείοιι, πΐύ άποτε λε! την άηοθέ(03ΐ τής ώιοοϊκίΐ1, <τ*,ς Κ^ητικής φύυεω;. ΚιΙ τ* ί,ίνδ α της, ήμερα χά! σχν)'αα'ιζ&υν ϋαη όλ »άτω άπί την σχιά τ&ν οποίων άκούει χανε'ς μερά καΐ νύκτα τ&ν κοτσιΐφ'.&ν, των άηϊονιών την ά- νοιξι χαί τ&ν άλλων πουλι&ν π-υ σχηματίζουν συναυλία ουναρπα- στική μέ τού; λιρυγγισμιύ; χαί τί; φω^έ; ιω-. *Έτ·ι ή Σύμη αποτελεί πραγ ματικά τό ίδεωδέατερο μέρος δια μονής χαί παραθερισμεθ. Γι' αύ· τα χ*1 π*ρ4 την πϊντελί) έλλ«ι· ψι οϋγκοινιονίας καΙ τό χοπιαατι χδ τή; διαδρομής, χάθε χαλοχαΐρι Ιρχοντχι πλέον τ&ν εΙ«οσι οίχογβ ντιδν απ4 την Άθήνα χ-ϊί πΐρ- νοθν ίξιό το χαλοχαΐρι. Άλλωσ τε ή ΣΟμη έχει ναΐ άι4 3λλης Έχ«ι τΐίλλ* Εστοριχά μνημεΤα χαί χαλλιΐΐχνιχού; θηιαυοοίς Τα ί λά τή; Βι»ν-ου, οί Βοζαντινές ίκληιίι; μέ τίς δ πέροχις τοιχογία^ίε; χαί τίς ιί κόνες ιί<αι ίξιΐ δ<ι μόνο αελί της αλλά χαί θαυμάση!). "Ειτει τα ή Σίαη Ιχει χαί ί5ιαίτιρη θε σι εί; την ία:ορ!α τ&ν Κ?ν;τικ&ν Ιπ-χ-οισίάσεω/. "Γιή'-ξίν ή γενί τειρα ήρώ<<)> χαί διλαρχηγ&ν δ
  πμ; το3 Χχτζή Άνΐγνώιτη, τοθ
  Ί·β·ίν. Τσαγκαρίκη, τοθ Κ. Χϊ
  λί καί 2λλ«ν, των οποίω' ή
  είς τού; ίγώνα; τή; Κοη
  (τικής ελευθερία, 6πη ξ<* άξιόλο γος. θχ πάρη δέ χαί πάλ'.ν την θέσιν τη; ή ϊυμΤ) χαί θί πα&ου σιάσΐ νέαν μεγάλην πρόοδον χαί εξέλιξιν δταν αποκτήση συγχοινιο ν(«ν χαΐ παύση νά ευρίσκεται εί; άπ:μ4ν»σιν. Καί θΐ επιτευχθή τοθτο συντόμως, δεϊομίνΐυ δτι ή σημερινή χυβίρνηαΐ; επιδεικνύει ιδιαίτερον ενδιαφέρον διά την ίλοχλήριοσιν τ&ν όξιχών έργων τής Κρήτης. ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥ-ΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΙ.ΩΝ. ΕΙδοποιοϋμιν τοΰς άποβτίλλον τοις ΰιχαατινϊά διτως τα σννβδεύω σι ο>κ*ραιτπτυς μβ ανάλογον έμ
  βασμα ύκολβ^ιζοντβς πο<ς 3 όρκχμάς ίκαστον στΐχον 24 νρ«μ μάτνν Γενικάς αί λοικχΐ οημοβκύσκκ δέον νά ΟπολογίζΜντβι πρός 4 δραχ τόν ατΐχον. Ουδέν ίικβστικόν η &λλο δή ροβίευμιχ κβταχωρίΐται τοθ λοι ποθ &ν(υ ιτροηληρΝμης. (Λογιστπριον «■ ΑνορβώσϊΜί») ΙΙ1Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ ιιιιιιιιιιιιυιιιι —ΑΙ άποζημιώαϊΐς των ποι&ν. Είς τό Πρωτοδικεΐβν Λασηθίου συνήλθεν δ πό την προΐδρΐιχν ταθ αύτόθι προέδρου Πρωτοδι κδν μ. Χριστοκβΰλου η έπιτρο πίι τοθ νόμου 405 πβρΐ άηβζημι ώσενς των άρτοπβι&ν καί Ιξέδω κβν άποφάοεις διά τοις άποζημι ώβεις των Νικ Μβστοράκο, Ί βιάννου Φινοκαλιώτη, Μιχ Έμμ. Σκρπη. Πολ. Γρινιεζάχη κβΐ Κ. Γι«λ(λάκη. —Φβρτώσεις μεταλλενμάτων Κατά την λή{αοβτν έβδομάβ» έφβρτώθηοαν έ{"Ελλάδος 75 τόν¬ νον μβγγβνίου δι* Αγγλίαν χβΐ 3 5(3 τόννοι βνζίτου διά γΙ*ν, ΙΙΗ —Ή άναστολή τής ποινής δια τό κίνημα των Χανίων. Ό έγχριθεΐς υπό τοΰ ύπουργι χοΰ συμβουλίου άναγκαατικός νόμος διά τού όπβίου κκ-τεχιτοη άναστολά διά τό χΐνημα τ&ν Χά νίων όρίζίΐ δτι ή άναστολή ά φορά την εκτέλεσιν τοΰ ΰπολοί που τής έκτιομβνης κοινάς άς ε¬ ξής: «ΑΙ πβρβπομενκι τή κυρία |ποινή στιρησεις κβΐ άνιχανότη τος πρός ασχησιν έηχγγίλμαιτος άναατελλοντβι μβτά της κυρίας ποινής καί άφ((νται μετ' αυτής ΟΙ «Ις ταύτην στρατιωτικοί κ«1 δή μόσιοι ΰηαλληλοι έν γένει έν έ νεργίΐα ή μη άνβικτΜσιν άχό τής Ισχΰος τοΰ παρέντο: νόμου προ σωρινΜς καί 6κο τού; άνωτίρφ δρους μόνον τό δικ«1»μα συν τβξιως καί μβτοχής είς τό μ·το χιχβν ταμείον πολιτικών κβΐστροι χ μ ρ τιωτικ&ν υπ«λλήλ»ν καί τ«μεϊ« ί Δ έώ προνοίας. Δικηγόροι έκπεσόντες 1 τής θέσεως αΰτΜν συνεπεία τής ' χαταδίκπς έκανίρχονται υπό τοϋς αΰτοΰς βρους ·1ς τάς θεσεις Είς τα χαρτοττωλεΐα Νικολ. Άλικιώτη έκσμέσ&ησαν δλα τα νέα βιβλία Δημοτικών σχολείων, καϋώς καί πλήρεις σειραί βφλίων τάτν νέων καί παλαιών Γνμνασίων (όκταταξέων). Είς τα σχολεΐα παρέχονναι επί πιστώσει. —Ή ύποχρεωτική χαλλιέρ- γΐια. "Υπό τής Γενικάς ΔιοΐΜηβ«Μ( Κρήτης έ{«δόβη άγρονομιχή & πβφαισις έηιββλής ύποχρβωτικής καλλιεργειας άηασ&ν τίιν κηλλι (■γηβΐμ&ιν έχτάσειιν τού νομοδ Χανίων διά πρωΐμκν η ©φίμων κβρπών η ο» ν ώ ν τής προτιμήσε ως τού κατλλκργπτοΰ. Έηββληθη έπίαης ή χατα την χ>ιμ<ρι νην περίοδον κκλλιέργει» 25 τουλάχιστον οκάδων γΐωμήλων κατα Ιδιοκτητην καλλιΐργησΐμων άνρών άν&ι των & στρΐμμάτων είς τάς θερμάς καί Οπηνίμους περιοχάς τοθ νομοΰ. —Διαγωνισμός καυσίμου υ- λης τής Νομαρχίας. Προϊκπρύχθη διαγωνιαμός τής άναγχαιουσης καυσίμου ϋλης κ« τα το οίκον, ϊτος 1939-40 τής Νο μαρχίας Ηρακλείου, διά την 14ην Όκΐωβρίου ημέραν £άββ«τον. —Δωρκχί. Ό κ. Ίωβννπς Χαλκιαδάκης προσίφερεν είς μνημόσυνον τού πενθεροϋ το» Χατζογιάννη έκ Καλεσσύν πλουσιώτααον φαγη¬ τόν μετά φρούτΜν, αρτου καί οί¬ νου ·1ς τό «"Ασυλον τής Γερόν τισβοις». Ό Κ. Γ. Μαθιουδάκης έ- τροφοδέτηβε προχθές όλοχληρον την ημέραν τό (ΐ'Ασυλον τής Γ« ρύντισσας» μέ πλουσιώταιτον φα¬ γητόν, άρτον, φροΰτκ κβΐ οί νόν είς μνημόσυνον τεβοκραχονθημε ρον τή; αλησμονήτου συζΰγουτου 'Λργυρής Μαβιουδάκη —Ό χ. ©■ ΔοκουμβτζΙδης κα· τίθηκβν δρ. 250 είς τβ Άσυλον είς μνημόσυνον τεσσαραχονθη- μερον τής θανούσης Σκουλιδά. 'Ο Μβρφωτικός Ιύλλογος θ·ρμ&ς «Οχβριστϊϊ τβύς άνωτίρ»» εύγενΐΐ; δά φαρμα —Διανυκτΐρεύοντα κεΐα. Σημερον ΙΙην'θΜΤΝβρίβυβά δι- ανυχτερπύσουν τα φκρμκχεΐ* ©«βδ Γεωργιάδου κ«Ι Κννστ. Κβ νακάκη ΙΔΟΥΜΑΙ μυλόπετρες είς αρίστην κατάστασιν καταλληλες πρός άλεαιν δημητριακών. Πληρο φορίαι παρ' ημίν. Τοχύταται έπιοκεοο! ώρολογΐων τ· ΜΗΤΑΚϋ ί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Τετάρτης
  Π Όκτωβρίου 1939

  Ο ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΟΜΙΑΗΣΕ ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΑΠΟ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΗΣ ΓΑΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 ΌκτωβρΙου
  ((δισιτ. υπηρεσίαι «Άνορθώσε
  ως») —Ό πΓωθυπουργός τής
  ΓαλλΙσς κ. Νταλαντιέ ώμίλη
  σεν άπό ραδιοφώνου την 9ην
  "Ελληνικήν ώραν πρός τόν
  Γαλλικόν λαόν είτ-ών περΐπου
  τα εξής:
  «Ευρισκόμεθα βίς έμπόλβ
  μόν κατάστασιν. Ή σιωπή εί
  νέ ίπιβρβλημένη χάριν τής έ
  ξασφαλΐσεως των στρατιωτι
  κων μας έπιχειρήσεων. Σεΐς
  πρώτοι θά κατεκρίνατε άκριτο
  μυ9ισν ή όποΐα θά έπρόδιδε
  τα σχέδιά μας. Έχετε έν τού
  τοις τό δικαΐωμα νά είσθε £
  νήμεροι διά την στάσιν τής
  Γαλλικής κυβερνήσεως έναντι
  των διεθνών πρσγμάτων.
  Άπό ενός μη'ός οί στρα
  τιώται τής ΓαλλΙας εύρίσκον
  ται ΐντός τοθ έχθρικοθ εδά
  φους.Ή άεροπορΐσ μας έξι'ψω
  σε τό Γαλλικόν γόητρον διά
  των δσων επέτυχε καΐ ίπιτυγ
  χάνει. Ό στόλος μας μέ τόν
  στόλον τής Αγγλίας, ίσάρω
  σαν άπό τούς ώκεανούς καΐ
  τάς θαλάσσας τα πλοΐα τοθ
  έχθροθ, τα ύπίβρύχιά τού,
  καΐ μέ κοινήν ενέργειαν έπε
  τεύχθη ή κατάσχεσις πολλών
  χιλιάδων τόννων βμπορευμά
  των άτινα πρεωρΐζονΐο διά
  τόν εχθρόν.
  Ή Αγγλία
  καΐ ή Γαλλία
  γγ ή
  είνε κυρΐσρχοι τώνθαλασσών.
  Τα δύ3 κράτη έ χούν ώς άρ
  1 χήν καΐ παράδοσιν τό ότι
  |βκεΐνοι οΐΐινες κρατοθν τόν
  ό ί
  βαΐωναν δτι άγωνΐζονται διά
  την ελευθερίαν σας καΐ διά
  την εΐρήνην άλλ' τ)3κεσε μΐσ
  συνεογασΐα των Σοβ έτ μετά
  τοθ Ράϊχ διά νά ύποστηο'ζουν
  ς ευθύς—ώς νέοι Ίακωβΐνοι,
  λόγον των είνε καΐ τΐνικηταΐ. μίαν προδοτικήν καΐ κατάπτυ
  Ή Αγγλία δέν ήοκέσθη νά στον εΐρήνην.
  μδς συνδράμη μέ τόν στόλον ] Ημείς,ώς Γάλλοι, οί πιστεύ
  της, μέ την άεροπορίαν της,μέ όντες ακραδάντως είς την (β
  την ηθικήν υποστήριξίν της καΐ ρόιητα τοθ αγώνος μας κά
  τας τεραστίας δυνάμεις πού μνομεν έκκλησιν είς τα πατρι
  δια θέτει, άλλά καί μας στέλ' ωτικά σας αίοθήματα προκει
  λβι τή·> υπέροχον νεότη^ά της'μένου νά σάς εχωμεν συμ
  άρτίως έξωπλισμενην. ίττσραστάτας είς τόν άγώνα
  Καθ" {]>; στιγμήν ή ΓΕρμα|μας, είς τόν άγώνα όλοκλή
  νίκη προπαγάνδα έμαΐνετορου τής ΓαλλΙσς, τής όκεραι
  διά των ραδιοστηθμθιν τοθ'ότητος των εδαφών της, των
  Βερολίνου δτι οί Άγγλοι θΑ "ελευθεριών κοι ίδεωδών της.
  ττολεμήσουν μβ Γαλλικόν οΓ] Ού" τε ή Γαλλία, οθτβ ή Αγ
  μα, οί σταθμοΐ τής ΓαλλΓας ,γλΐα κάμνουν αυτήν την στιγ
  6ης κατβκλύζοντο άπό άμα μην σταυροφορίαν (δεολογι
  ξοστοιχΐας ύπερπλήρεις Άγ·κοΟ πολέμου. Ουτε μάχον
  γ>ων στρατιώτην καί άπό ται μέ κατακτητικόν πνβθμα.
  τος άτελειώτοις σειράς πυρο]Άλλ άπεδύθησαν είς τόν πό
  βολσρχιών, οϊτηες μετεφέ λεμικόν άγ&να έπειδή ή Γερ
  ροντο ραγδαίως είς τό μέτω)μανία ηθέλησε νά τοίς έπιβά
  πον των Γαλλικών πολεμικήν ,λη την κυριαρχίαν, την ήγε
  έπιχειρήσεων. ' μονΐαν της επί της Εύοώπης.
  Καί έπ' αύτοθ απεδείχθη ( Ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  καταφανές καί ασυστόλως μάχονται ουχί μόνον διά την
  ψευδομένη ή Γερμανική προ χώραν καί τάς έστίας των
  παγάνδα. ,' άλλά δι' ενα πολιτισμόν πού
  Πρό ολίγων άκόμη έβδομά £έν έχβι δρια. Μαχόμεθα διά
  6ων οί κομμουνισταί οας ίβε νσ επιτύχωμεν βάσεις πραγ
  ματικάς τής είρήνης. Εάν θε
  λωμεν νά επιτύχωμεν πρέπει
  νά άγωνισθώμεν μέχρις έσχά
  των.
  Μετά την Αύστρΐαν, τούς
  ΣουΜτας, την Τσεχοσλοβακί
  αν ή Γερμανία ηθέλησε νά
  κατακτήση καί την ΠολωνΙ
  αν είτε διά τοϋ δόλου είτε
  διά τοθ πυρός,
  Αύται οί άλλεπάλληλοι αύ
  θαιρεσίαι μας ωδήγησαν είς
  την πλέον σ<ληράν δοκιμα σΐαν. Καί τώρα είς τόν λόγον τοθ κανκελλαοίου συνοψ ζό μενον ώς εξής: Έξηφάνισα την Πολωνίαν. ΕΤμαι ί<ανοι»οι ημένος καί ζη-ώ μίαν διάσκε ψιν διά νά όργανώσω την ειρήνην. Άλλ' έσυνηθίσαμεν είς αύ τοϋ τοθ εΐδους τάς έκδηλώ σεις. ΆφοΟ κατέκτησε την Αύστρίαν μδς εΤπε: δέν θέλω πλέον τίποτε. Μβτά μήνας τι νας άφοθ ένεσωμάτωσε τούς Σουδίτας μδς Ιβεβαίωνε είς τό Μόνσχον δέν θίλω πλέον τίποτε. Μετά μερικούς πάλιν μηνός προσσριών την Τσεχο σλοβακίσν μας έπανελάμβανε την Ιδίαν βίβσίωσιν. Τώρα διά την Πολωνίαν μας έπαναλσμ βάνει τούς ίδ'ουο λόγους μέ τάς Ιδίας στβρεοτύΐιους διαβϊ βαιώςΐεις. Έπιθυμοθμβν κοί έπεθυμού σαμεν παντοτβ την ομόνοιαν μεταξύ των λιθν. Άλλά δέν παραδΕχόμεθαί την βίαν. Διά νάποφύγοδμεν ακριβώς την β! αν ελάβομεν τα δπλα καί δέν θά τα αφήσωμεν μέχρις ότου παύσουν νά 6φ!στανται τα αΐτια ποθ μδς ύττεχοέωναν νά καταφεύγωμβν είς τα δ πλα είς κάθε εξάμηνον. Καί άφοΰ θέσωμβν άκλονήτους βά σβις είς την εΐρήνην τής Εύ ρώπης. Εάν πράγματι έπεθύμουν μίαν διαρχτ) βίρήνην ί| ότοία θά άκοκαθΐ,ΐτα. την χαράν τής ζωής καί την αγάπην πρός τό μάλλον, θά επρεπε νά θέτουν υπεράνω δλων τα δικαιώματα τής σύτοδιαθ&σε ως των λαών. Άλλ* έτοιμά ζονται νά κάμουν 8να νέον χάρτην "ής Εόρώπης χωοΐς νά λάβουν ύπ' δψΐν των αύτά άκριβΰς τα δικαιώιιατα. Εάν πράγματι θέλουν την εΐρήνην όφεΐλουν νά είξ'ύ ρουν ότι ή άσφαλβια των έ θνθν δέν είμπορεΐ παρά νά σ-ηο'ζεται Είς άκλονήτους βά σεις. Εάν πράγματι θέλουν την είρήνην όφϊίλουν νά πά οαιτη9ο0νάπό τα κατακτητικά τω-' σχέδ.α καί βλέψϊΐς. Ημείς ο( Γάλλοι έπιθυμοθ μέν κσί εΐτιδιώχομεν την νίκην ή όττοΐα θά άπΕλευθερώση~τήν Ευρώπην από κάθί απειλήν έπιδρομέως. ΒεβατιΛ ότι μαχό μεθα καί ΘΛ συνεχίσωμεν νά μοτχώμεθΐ έος ότου έπιτύχω μέν την ασφάλειαν των λαών καί τής ΓαλλΙας. ΙΚξεύρω δτι δλοι θά έπιτελέσητβ τό καθη χον σας καΐ κανείς δέν θά μέ συνεχώρει εάν δέν άνεγνώρι ζα όλας τάς φρικαλεότητας τού" πολέμου. "Η πολιτική πού Ιρρψ». την δια ταραχήν καί την απειλήν τής β(ας έφ' δλων τ©ν λαών τής Εύρώπης κάμνει τόν Γερ ρανόν στρατιώτην νά σκέτΐτε ται δτι ή άφορμή διά την ο¬ ποίαν μάχεται δέν εΐνεδικαΐα, έ» ώ αντιθέτως ό Γάλλος στρα τι<ί>της Εΐξβΰρει καί πιστεύει
  δτι τό εθνος τού εκαμβ τό
  ττβ,/ διά την εΙρή^ην καί βτι
  σήμερον μάχεται διά την ά
  σφάλειαν της χώρας τού, διά
  μίαν βιχαΓαν ϋττόθβσιν την
  οποίαν καΐ θά υπερασπίση
  μέχρι τέλους άναδβικνυ6μινος
  άντάξιος τής έαπιστοσΰνης
  μέ την ότοίαν τόν περιβάλλβι
  ή Πττρίς τού»
  ΡΑΙΚΤΕΡ
  Ο ΗΑΥΑΡΧΟΣ
  ΥΠΕΒΑΛΕ ΧΟΕΣ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΠΡΟΣ ίΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΠϋΡΜΣΕΕ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1Ο Όκιωβρίου (ίδ.
  ύπηρβσία «Ανορθώσεως»).— Κα-ί'έγ-
  κύρουςΓείδήαεις έχ Κοηεγχάγης ό άρ·
  χηγός τώνναυτικών δυνάμεων τής Γερ
  μα,νίας ναύαρχος Ραίντερ ύπίβαλε πα¬
  ραίτησιν πρός τόν «1>ύρερ είς ένδειξιν
  διαμαρτυρίας ,διά τό σφάλμα των πρός
  την Ρωσσίαν παραχωρήσεων υπό τού
  υπουργόν των Εξωτερικών τ?ις Γερμα-
  νίας κ. Ρίμπεντροπ. Εις τό σφάλμα
  αύτό τού Ρίμπεντροπ ό ναύαρχος Ραίν-
  τερ αποδίδει τος μετίπειτα επιτυχίας
  τής , Ρωσσία*;, τής έξασφαλίσεως δηλα
  6ή ναυτικών βάσεων είς την Βαλτική
  πρός ζημίαν τής Γερμανίας.
  Υπέρ τής Αγγλίας
  έτάχδη τό Κογκρέσσον των Ίνδιών
  μέ καταπληκτικήν πλειοφηφίαν.
  Η Χθ ΕΙΙΝ Η ΣΥΝ Ο Μ1 ΑΙ Α
  ΙΡΟΟΥΗΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙΤΟΥΡΚΟΥ ΟΡΕΜΥΤΟΥ
  ΑΟΗΝΑΙ 10 Οχτωβρίβυ (τοΰ άνταπο
  χριτβϋ μας).— Ό Τοϋρχος πρεσβευτής κ.
  Ένίς επεσκέφθη σήμερον τόν πρωθυηουρ
  γόν κ Ί. Μεταξάν μετά τοΰ όποίου καί
  συνωμίλησε επί τίνα ώραν.
  ΜΕΤ! ΤΟΝ (λΒΡΟΤΟΝ ΟΙ ΟΡΟΣΕΛΟ8ΥΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΪΙ ΑΝΑΒΙΙΑΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Όκτωβρίου τβΰ άνταποκρι
  τβδ μας) — Μετά των βτρβτευσίμων 1939
  ανεκοινώθη βτι καλοϋνται άηό τής 18—20
  τρέχοντος καί εχεϊνβι των οποίων ή άνα
  ββλή Εληξεν την 31 Δεκεμβριού π. ε καί
  30 Ίβυνίου έ. έ.
  .ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΛΗΜΜΥΡΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΝ ΠΑΤΡΩΝ
  ΛΦΗΝΑΙ 10 β)βίίο« (τού άνταποκριτοδ μας).—
  Έκ νΐροπβντής ΐχι% έοημιιώ£η *1ς Πάτρας τίιν νιί
  κτα τής παρελθβύοης ΚυρΐΜΜϋς έιπνέχθησαν τέ-
  Οβν είς τίιν πέλι* έοβν κ»1 τα πέριξ σηιιαντιχώ
  τβτοιι.ζημίβι Οβλλκ) οΐκίαι έηλημμύρποβιν άλλαι
  δέ Μβιτέρρευσοιν έ{ Ολοκλήρου Κατβστράφησαν
  πολλά άντιπλημΜυρικά ϊργα χαί υπέστη ζημίας
  τέ) υδραγΜγβίον Οατρών έξ άφορμής την οποίβαν
  διεΜΟπη μπρικϋς ή ΰδρευσις της πβλεως.
  Ο ΜΠΕΡΝΑΡ ΣΟΟΥ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΤΣΏΡΤΣΙΛ
  ΡΩΜΗ 10 8)βρί·υ (Ιδ υιτηρ).- Ό νννβτβς Ίρ
  λανδο; συγγρ«»>εύς Μιτέρναρ Σβο» δπμοαιεύΐι «ρ
  βρ·ν είς τβ Οποίον εκιτΐθΐται δριμύτατα κ«τά τής
  φιλοηολέμου πολιτικάς τού κ, Ι σίρτσιλ. «Άφίοατ»
  γραφει, τβν Τοίιρτοιλ κ«1 ϊλ8«τ« είς συνεννόησιν
  μέ τβν ΧΙτλερ. Ή Πολωνία έβυσιαοθη ηλίβν. Εί
  νέ επιβεβλημένον καιθήκβν ν« έργαοβδμιν υπέρ
  τής ΐΐρανη;».
  Ο Χ.ΤΛΕΡΕ1Σ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΑΟΗΝΑ1 10 ΌχτνβρΙο» (τ·0 άντβπβχριτβθ
  μαι)-Κβτ' εΐδήσος έκ Β*ρβλίν«υ Ι Μ«γΜ(λλ«ριας
  χΐτλερ έτ«ιμαζ«τ«ι νά μΐτββά ονντομΜς είς ι«
  ΔντΐΜβν μίτΜΠον.
  ΤηλίΥΡ«φ«Ττβι έκ Βερολίνου ίπ'οπί ίτι έ ατρα
  τ«ρχη{ ΓχαΙριγΜ άναλαμβανει έντος τβν ήμιρβν
  |ήν «νΝΤάταν βιβΐχηβιν τού Γερμανιχοβ βτρβτβθ,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όκτβ.βρίου
  (Ιδ. ύηηρεοία) — Κατ' εϊί'ή-
  σεις έκ Βεμβάης σήμερον
  είς ευνέχειαν των εργασιών
  τού τό Κογχρέοσον των Ίν
  διών εξήτασε διά μακρών
  τό ζήτημα τοϋ αρξαμένου
  πβλέμνυ κ«ί σι,νίζήτησε ίια
  την στάσιν τΑν οποίαν ό-
  φείλευν ν' άκολβυθήσουν «Ι
  Ίν£ίαι έναντι των εμπόλε¬
  μον. Ωμίλησαν πολλαί ρή¬
  τορες υπέρ τ&ναπέψενν των
  σύμμαχον μεθ' ό ή οι-νείρία
  σις «ηέλΓ,ξεν είς ψηφοαορί
  αν τής ΟΓοίβς τ» άπβτέλε-
  σμα έθεω^ή^η π>έβν ή ίκα
  Έκ των ψηφιοάντυν 278
  μελών τβΰ Κβγκρέσσου εί 188
  εψήφισαν *ατά τής Χιτλερι
  χής πολΐ'ΐ»ης *λϊ υπέρ τής
  άμέοβυ ένισχύοενς τιΰ άγώ
  νε?ί τόν όηεΐον διείάγει ή
  Αγγλία μετά ιης Γαλλίσς.
  'Η πλειοψηφΐΌ: βυΐη των
  γλι»ων άπ«ψεων μελών τβΰ
  Κβγχρεσσβυ των Ίνδιων χά
  ρακτηρίζεται καταπλητιχη
  Ό κ. Ροϋσβελτ
  δέν δα μεσολαβήσΐ] διά την ειρήνην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 8)βρ(ευ (ίδ. δ
  πηρ-εσίβ). — Τηλεγροφήματα έξ
  Ούασιγκτώνος άναφέρουν Ετι ή
  Γερ^ανιχή προπαγάνδα κατοδάλ
  λει έν Άμεριχ£ μεγάλας
  θείας δια νά ιτειοθη" έ κ.
  οβελτ ν3 αναλάβη μεσολάβησίν
  μεταξυ των έμπαλίμων πρός ού
  ν&ψιν ειρήνη; έν Εΰρώπη. Έν
  τούτοις £ χ. Ροθοδελτ ίξαχολου
  θεϊ νά ιηρη" απόλυτον σιωπήν
  ιοχαλοΡσζν Ιδιαιτέραν έντύπω
  σιν. Ή σιάσις «ΰΐη τοθ προέ
  δρου άποδίδεται είς τό 5τι ή Ά
  μεοικανική γνώμη ίχει την άν
  τίλτ,ψιν βτι χον λόγον επί των
  ττροτασιων τοθ κ Χίτλερ ίχουν
  ι Ε κ. χ. Τσαμπερλαιν καί Ντα
  λαντιέ των Οποίων αί γνωμαι
  θά ίχουν αποφασιστικήν βαρύτη
  τα χαΐ σημασίαν.
  ΑΙ ευταΐ τθηεοφορίαι αναφέ
  ρουν δτι δ χ, Ροϋσβελτ ένϊιαφίρε
  ται αυτήν την στιγμήν περισσδ
  τερον διά την τροποποίησιν τοθ
  νόμου τής εύδιτερέτητος την έ
  ποίαν θεωριΐ πλέον βεβαίαν δεδο
  μένευ δτι ίχιι έξασφαλίσι: 61
  ψήφους είς τό Κογκρέσσον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ]0 8)βρίου (!δ. δ
  πηΓ.ιο(α) — Ό έν Σιχάγω άνταπο
  χριτής τοΰ «Ήμερησίου Τηλεγρα
  φοο» πληροφοριίιαι ίτι τα Άμερι
  χανικά εργοστάσια άεροπλάνων έ
  ηισπεύδουν την εκτέλεσιν των
  Αγγλικών χαΐ Γαλλιχών ηαραγγε
  λιών άεροπλάνων των όΐτοίωνήάξία
  άνέρχεται είς 100 έκατομ. δολλά
  ρια. Μέγρς αριθμίς άεροΓλαν
  είναι ή'η Ιτοιμος καί θ' άποοτα
  λϊ είς Γαλλίαν χαΐ Αγγλίαν μί
  λις τροποποιηθή" δ νίμος πΐρΐ
  δειερότητος πρίγμα τό ί ποίον
  θεωριΐται πλέον βέβαιον.
  Γερμανικόν
  ύποβρύχιον.
  Έκ Νιας 'Υόρχη; αγγέλλεται
  δτι καί <2λλα Γερμανικόν δποβρύ χιον εθεάθη είς τα Άμεριχανιχά 05αΐα. Τα Βαλκάνια πρός ευρύτερον συνασπισμόν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Όχτ» βρί¬ ου (ίδ. ύπηρ ). —Τηλεγραφεϊ ται έξ Άγκυρας ίτι «Ι πο- λιτιχοΐ κύχλοι τής Τονρκί- ας είνε π>ήρως ίκανοποιημέ-
  οί διά την έπελθοϋβαν συμ
  φωνίαν πρ«οεγγίβενς μ&τα-
  ςύ^Ρβνμαν(«ί, Γιουγκβσλαυΐ-
  άς καί Ουγγαρίας.
  Τάς γνώμας ταύτας των
  επισήμων Τουρκικών κύ¬
  κλων διερμηνεύων ό τύπβς
  της Άγκυρας προσθέτει ότι
  ή Βουλγαρία όφείλει τό τα¬
  χύτερον ά μιμηθό το πα-
  ραδειγμα των τριών τούτων
  κρατων καί νά παραιτηθή
  των γνωστών διεκδικηοεών
  της επί τής Ρβυμανίας.
  Άλλαι πληροφορίαι έξ έγ
  κύρου πηγης βεβαιώνβυν ότι
  αί διπλωματικαί ζνμώσεις
  είς τα Βνλκάνια ουνεχΐζον
  ται, £έν άπέλειπαν δέ αί
  έλπίδε^ έπιτεύ£εως ουνεννο
  ήσίως είς εύρυτέραν κλίμβ
  κα. Προατίθεται δτι είνε λί
  αν πιΒανίς ό οχηματιβμό;
  νέου συ^αβπισμοΰ των Βαλ-
  χανίων μέ συμμετοχήν της
  Ββυλγαιρίας—Τουρκίοτς, όπότε
  χωρίς νά ύπολογιαβή ό Ίτα
  λικες γ αραγώ ν τα 65 έκα·
  τβμμύρια των ήνωμένων
  πλέον,, Βαλκανικών κρατών
  θά απετέλουν σημαντικόν
  παράγβντα ενεργείας διά
  τόν έντοπισμον τού πολέ·
  μόν.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
  ΤΙΙΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΤΙΙΝ ΒΑΛΤΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 ΌχτΝβρίευ ΐΐί. ύκηρε ο(«).
  — Κατ' εΐίήσίΐς έκ Κοπβγχοιγης έντός τριών εβδβ
  μαδων 8ά ίχη συμπληρωθή ο έκπατρισμος τδν Γερ
  μ«ν&ν ιής Λεττβνίας χκτέηιν τής επισπεύβΐως
  της μεταναοτεύοενς "Ηδη Η γερμανιχα άτμόπλβια
  πβρβλβμβάνβυν τ©ύς Γερμα^ούς υκηκόους έχ των
  Λιττονιχ&ν λιμένοαν Χλοι «Ι Γερμβνβΐ των Ββλ
  τιχ&ν χνρ&ν άχβρχίμινβι είς 200 χιλιάδας πρόΜει
  ται ά ίκηβτίΐοββδν έγχατβιαταμενοι είς τας χατα
  ληςρβείοβς έοχ«'»>ς Οηβ τβδ Γερμβνιχβυ στρατε·»
  έηαρχία(.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ 31ην Ο-ΤΟΒΡΙΟΥ
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΜΕ ΤΛΣ ΑΠ9ΨΕΙΣ
  ΤΟΥΠϋΡΜΕΙΟΣΝΑΪΑΡΧΟΥ
  ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 10 Όκτωβρίβυ— Οί ή
  γέιται τοΰ Γβρμανικβϋ ναυτιχβδ είναι άκβ
  λύτως ούμφωνείΐ κρός τάς άπέψεις τβΰ ναυ*
  άρχου κ. ΡαΙντερ, ή παραί 'ηοις "τβδ οπβί
  ου χαρακτηρίζεται άντιπρβσωπεντική της
  δυσφβρίνς των διά τάς π;ός την Ρωσβίαν
  Γερμανικαί παραχωρήοεις. Ό Φύρερ δέν ά
  πείέχθη την παραίτηοιν ΡαΙντερ, φαίνεται
  δμως βτι τβ Ράϊχ θ' άλλάξη τακτικήν είς
  τό ζήτημα τής Φινλανδίας ίμκβδ(ζ«ν αύτην
  παντβιβτρόπως νά υποκύψη είς τάς άρπακτι
  χά; τάσεις τής Ρωσσίβς.
  ΤΣΕΧΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΛ|Υ?ΟΝ_ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όχτωβρ(ου (Ιδ. ύκηρε
  σία).— σήμερον παρήλασε πρό τού Πάλαι
  Ρβυκγιάλ τό πρώτον σώμα τοδ Τσεχιχβδ
  στρκτβδ τό οποίον μεταβαίνει είς τό μέτω
  πον διά ν' βγωνισθή παρα τό πλευρόν των
  Γάλλων χατά των Γερμανών.
  Έν Λονδίνω εσχηματίσθη Τβεχιχή χυ-
  βέρνηβις υπό την προεδρίαν τβΰ χ. Μπέ·
  νες, μβ υπουργόν των Εξωτερικών τ*ν χ.
  Ούζβύσκι.
  Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΑ ΠΙΣΤΗ
  ΣΥ1ΗΜΑΧ0Σ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 8)βρίβυ (ίδ. ύιτηρεαία).-
  Είς ίΗΤαχτβν συνεβρίασιν τής Πβρτβγαλλι
  χής έθνοσυνελεύαεως ό πρβεδρος τής Δημ·
  χρατίας κ Καρμόνα άπευθύνων διάγγελμα
  εδήλωσε μεταξύ αλλων: Είδομεν τόν;ό
  ρίζοντα νά θολβυται βξ άφβρμης τής άναμί
  ξεως τής Αγγλίας είς τόν πβλεμβν. Ό
  Πβρτονκλλιχός λαβς, πιστός εί; τάς παραδό
  σεις τού είναι ετοιμος νά εκπληρώση τόν
  λόγον τβυ χαί τ«ς ύιτβχρεώσει; τού πρός την
  Αγγλίαν, παραμένων έφόσβν 0ά τβδ είνε»
  δυνατόν είς ίντιμβν βύδετερότητα
  Είς άναλβγβυς δηλώσεις προέβη καί ό
  κρωθυπβυργός χ. Σαλαζάρ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕ1ΑΙ Η ΔΙΟΞΙΣ
  ΤΩΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤυΝ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όχτνβρίβυ (Ιδ. ύπηρεσία).
  —Σήμερον συνελήφθησαν Ιτερβι 2 χβμμβυ
  νισχαΐ ββυλευταί κατηγορβύμενοι ώς ενεχβ
  μενοι είς την κίνησιν αύτβνβμήσεως τής
  Άλοατίας χαί Λωρραίνης.
  ΑΦΗΝΑΙ 10 &βρ[©υ (τού άνταποχριτβϋ μα{).—
  Δια την 31ην '&»ιτ»»βρΐου ώρίοβη κοιΐ δι' ίφβιος 6
  ίβρτασμίς τής ημέρας της απβταμιεύοενς.
  ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ
  ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΔΙ .ΑΣΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 8)βρίβυ (τβθ άνταηβχριτβθ
  Την π^οεχή Ιΐβρββκευην θά βυνέλθη τέ>
  μ«ο -
  'Ανότα
  ν« προ
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 δ)βρ(βυ (Ιδ. δκηρεβία).-
  Άργά την νύκτα «{εδόθη τό κάτωθι ανα¬
  κοινωθέν τοδ Γαλλιχοϋ βτρατηγείου. «Με
  Ταξύ Μοζέλλα καί Σάαρ ζωηροτάτη δρ«
  σις των έξ έπαφής στβιχεΐων. Πολλοί αίφ
  νιδιαομοί τβδ βχθρβδ άπεχρούσθησαν είς
  Την Ιδίβν «εριφέρειαν. Ζωηροτάτη επίσης
  δράοις τβδ π»ρ·β·λικβδ ίχβτίρωθ.ν ιΐηΐ
  λλ£ ί Τ·δ ώ