97907

Αριθμός τεύχους

5291

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  τόν ΓΙρ
  εδι
  «λλος
  1
  τ4
  ιΤΙν καΐ δή
  6ι« την 4
  α , διά
  ς
  πισιοσύνηη
  -βΡ4λ
  ιΤΟΣ
  ΓΑΛΛΟΝ
  (ίδ. ύπΐϊΡ»
  τού Πκλιΐ
  Τσεχικβδ
  ς τό μ·™
  ,κυρβν ίδν
  πΓστη
  "ΛΙΑΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΤΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγθπχου
  •τησι'α λίρσι 8
  Ιξάμηνος ϊ
  Άμεριχής
  Ιτησία οολ. 1&
  ίζάμηνος » 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δοαγ. 2
  ΠΕΜΒΤΙΙ
  12
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΔΟε Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5291
  ΤΠΕΥ9ΤΙΒΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο ΑΓΩΝ ΙΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΞΞΞΞΞ Οί Γερμανοί
  έτοιμάζουν ι εισβολήν
  είς Αουξεμβοϋργον.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙΣΥΝΕΤΡΙΨΑΝ ΟΛΑΣ
  τάς ιΓερμανικάς άντεπιδέσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙΙΠ &)βρ(«υ (ίδ.
  ΰηηοεσία τής«Άν·ρθώσεως»>,
  — Τό εκδοθέν την πρωΐαν
  σήμερον ανακοινωθέν τοδ
  χαί τηλεβόλον μϊ βαρυτάτας χώ; χατκλβμβχνοντα νέα
  απωλείας. Ά πό μιάς*έβδομά γερμανιχά έδάφη.
  ίος ίι ξι«γκτοιι.:]άληθινή*μο- Κατ' εξηκριβωμένα;, πλη-
  νομαχίχ πυρ·β9λικ»ϋ πρω- ρεφορίας τού Γαλλιχοΰ ατρα-
  ΤΟ ΠΛΡΙΣΙ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ
  Ή πυνήθης εικών μεταφορων πολεμικών είδών είς Ιτό μέτωπρν την οποίαν συνανι$ τις π?ειστάχις|τής.[ήμέ.
  ρας είς τάς κεντρικάς όδούς των Παρισίων.
  ανωτάτου Άρχηγείου τοδ
  Γαλλικσϋ στρατοθ Ιχει ώς
  έςής. «Ισχυραί περιπολίαι τβΰ
  έχβρβΰ Απωθήθησαν κ«τα
  την διάρκειαν τής νυκτός
  πρός νότον τοδ Σααρμπρβδ
  χεν κ«ί είς την νβτίως τβϋ
  Πίρμκνς περιοχήν».
  Έ5 αρμοδίας έξ άλλου πή
  γίίί άν«κ·ινώθηοαν αί χά-
  *»»βι πληροφορίαι: «Άπό
  48 ώρβν ήλλαξεν ή όψις
  τ·0: μετώπβυ π«ρ* τάς αν·
  τιβέτους διαβεβχιώσεις τού
  Γερμβτνικοΰ βτρατηγείβυ έ-
  πιμίνβντβς να πείση την
  κοινήν γνώμην της Γερμα
  νί«ς (τι έπικρβτ»! άπόλυ
  τος ήρεμία είς τό δυτικόν
  μέτωπον.
  Ό αγών άπββχίνιι διαρ¬
  κώς τραχύτβρος. Τό βχρύ πυ
  ροβολικον ήχεΐ αδιακόπως,
  μαχαι δέ σώμ« πρός αωμα
  διεζάγονται. Ή ήρεμί», περί
  τής οποίας τόσον «πιμονως
  ομιλεί τό Γερμανικόν έπιτε
  λκΐον Ιπαυσεν ύφ.αταμένη
  είς τό μέτωπον. Αί περιηολί
  αι τβΟέχΒρβΰ ίνεργβϋνλυσβώ
  δεις «ντΐπιθέσεκ, άπωθβϋνται
  •μως υπό τοδ κυρός των «ύτο ■
  μ«των Γαλλικβν πβλυβόλων
  τ«φανοΐ& σφοδρότητος.
  Οί ΓερμανβΙ επιδιώκβυν
  να αυνάψουν αοβνράς μά¬
  χας εύρείβς κλίμακος μετά
  των Γαλλικών πρ©φ»λα*ών
  Έν τούτοις δέν τβ χατορθώ-
  νούν. Οί Γάλλοι χωρίς. νά
  ρίπτβυν είς την μάχην τόν
  κύριον όρχον τδν στρ«-
  τευμάτων τβνν, «πωθβΰν εύ·
  χερ&ς τάς περιιχολίας χνί
  αίφνιδιχσμβύς των Γερμα
  νδν.
  Αί ά/τεννωσ"μέν*ι άπόιτει
  ραι των Γεομανων νά συλ-
  λάββυν Γάλλους αίχμαλώ
  τβυς διά νά πληροφβρηθβΰν
  την χβτάσταοιν των γρ»μ
  μδν άιτέτυχβν βίκτρνς, έστβί
  χισ«ν £έ μεγάλας βπωλεία;.
  "Ηδη εί; τα πέριξ τβΰ κοτα
  μβΰ Μοζέλλα καί είς τάς ό
  χθας τοΰ Σχαρ αί συγχρού-
  σεις μέ τόν έχθρέν είναι σβ
  βαραί, προσέλκβον δέ εξαι¬
  ρετικην οχληρότητα. Αί άν-
  τκιτιθέσεις έν τούτοις τού εχ¬
  θρόν, παρά την όρμητιχότη-
  τά των συντρίβονται χαι χά
  Γνλλιχά ατρατεύματα όχι
  μόνον διατηοβΰν τάς χατα-
  ληφθείσας έξ άρχής θέσεις
  άλλά χαί προελαύνβυν συνε
  ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΑΘΑΟΣ
  ΑΓΓΛΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΟΥ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου (ίδ.
  6πηρεοΙα).— Κβττόπιν έγ«ρίο·<»ς Τβθ δπουργιίου Πληροφοριών Ιϊη μβοιεύθη είς τόν τύπον ή χατω τέοω άφήγηοις "Αγγλου άιροπό ρο» χβραχχηριβτική χτ)ς «οτοθυ Οίας χά! χοθ ήριβϊβμοθ τβν άιρο ηΑρβ,ν χ1)ς Μεγάλης Β;εχχανία«: «Είμεθα τρείς οόνχροφοι Ινχίς ενός βομβαρδισχιχοθ άιροπλάνου χαί είχαμεν λάβιι εντολήν να ένεργήοωμΐν πτί,αιν άναγνωρίοειος είς τας γραμμβί τοΟ έχθροΟ. υ χαν εδρέθημεν δπιράν» χοθ Ιερ μανιχοθ Ιδάφους δ βρχηΥ*« *1™1 οε νά λβμβίνη φωχογρβφίας χ»ν έχθρΐϋβν γρβμμΛν. Α.»νι31»ί *· Μχ*)μν Φ Ιηίθιβιν τριώ»ν γ·ρ μανιχ&ν χιταδιωχτ'νβν. Έπηνο 'ούθτ,οε οκληρά μάχη κατά την διάρκειαν χΐ]ς οποίας αί σφαίραι Ιπιπτον βροχηίόν. Είς μίαν οτιγ μην εΐδ» χον ποιραττρητήν μας νεκρόν είς χήν θέσιν τού. Συνεχί σαμιν έν τούτοις μοχόμενοι μέ άπόφ»3ΐν νά καταστρίψΐυμεν χά έχθριχά άεροπλάνα. Συνέοχηοα χίλος (Ις τδν άρχηίόν νά έγχα ταλιίψη τό άεροπλάνον. Έηεδίω ξα χαί εδρίθημεν Οηιράνιβ γαλ λι*ςθ ίδάφους, διά νά ρι »θΐ είς τδ χενον δι' άλιξιπχώτου. Μετ* ολίγον Ιπιπτα αποτόμως επί χοθ Ιδάφους, ένφ χό άιροκλάνον μου έχαίετο. Όΐ»ν ενρέθηχα χαρ ΐ Μ .90 έδάτΌυς έν μίοφ τηγείβυ, διαπιστωθείσας καΐ έκ παρατηρήσεων των άνι- χνευτικ&ν «ερβπλάνων »<κζ, είς τα [βύνβρα τβΰ Λουξεμ- βούργου είναι συγκΐντρκ- μέναι 12 μεραρχίαι Γερμα νικβΰ βτρατοδ. ΑΙ συγκεν τρύσεις αυταί δημιουργοΰν την υιτόνβιαν ίτ» ό εχθρβς έτ€ΐμάζετ*ι νά κίσββΐλη είς τό Λουξεμβοΰρνον χαί νά ε- ιχιχειρήση εκείθεν επίθεσιν κατά τβϋ Γαλλιχβδ έδάφβκί. Ι ΠΟΛΕΜΙΚΟΣ ΑΓΩΝ «Σπαήδρ;> τοΰ Άλγερίου έκυ|ΐνησθέντες τελ^υτοίος είς την περιοχήν Τ(Τιν "Αλπειι,ν καί χρησιμοποιούμενοι σή·
  ιιερον είς τό Γαλλικόν μέτωπον ώς δεινοί σ/οπευταί.
  Ό λόγος Νταλαντιέ
  έσχεν εύμενεστάτην
  - απήχησιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 8)βο(ου (ίό
  ύηηρβσΐα «Ανορθώσεως»).—
  Ό χθεσινάς άπό ραδ οφώ-νου
  λόγος ίοΟ Γάλλου πρωθυ
  ουμγοθ *. Ντολοντίέ βτυχ*
  τσντοθ είς ΟΛόκλη&ον τόν κό
  σμόν θιρμοτάτης ύποδονΓ]ς
  Είς 6λοις δ* τούς τΐολιτικού<, <αί διπλωματικούς κύκλους λ νεποΐησε βαθείαν εντύπωσιν ή άποφασιστικόιης καί τό θόρ- ρος πού έχσρακτήριζσν τούς όγους τοθ Γάλλου πρωθυ¬ πουργόν Γενική είνε πλέον ή πεποίθησις μετά τόν λόγον αυτόν ότι οί Δυτικαί δυνάμεις είναι άποφασισμέναι ν« μην ύποταχθοθν δτιωοδήποτε ε Κ ιήν πολιτικήν τής Χιτλερικί)ς βΐας. Είς την Αγγλίαν ό λ<5 γος εθεωρήθη ώς ή άκρ βε- σιέρα έκφρασις δσον όφο($ ιήν στάσιν ι ών 6ύο χωρών, Αγγλίας καί ΓαλλΙας. Είς την Ούασιγκτβνα, ή Ή άνθρακοφόρος περιοχή τής Σιλεσίας παρά τό Καττοβίτσε πού κατε ληφθή άπό τούς Γερμανούς καί παρέμϊΐνεν είς αύτούς μετάτην Γερμανορωσ σικήν, , τ&ν φλογών, ηρώτη σκέψις ήτο νά διαθώσω την φωτογραφιχήν μας μηχανήν μέ χο πλούσιον ίσον χαΐ πολύτιμον περιεχόμενον χης. Καί ιύιυχώ; τί χατώρθωαα, παρ' ίλον χον χΐνϊυνον τής άπανθραχώοεως χον οποίον διέτριξα». Ο ΙΑΡΑΤΪΟΓΛΟΥ ΕΠΙΖΤΡΕΦΕΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτκβρίβυ -Η Άγχνρ« ανήγγειλεν «ργ* τΛν νύκτα «τι β ύ«βυργ*ί τ6ν ίί«« οικβν .««ί Τβΐίβκίαί η. Χ«ρ*τα· ΙΤ * Μ διβρμηνευθεΐσα διά τοϋ λόγου τοθ κ. Νταλαντιέ απόφασις των ΔυτικΔν δυνάμεων νά ου- νεχΐσουν τόν πόλεμον μέχρις εσχάτων, θεωρεΐται δχι δικαι- ολογεΐ απολύτως την στάσιν τοθ Λευκοϋ ΟΤκου νά μή θε λη ν' αναλάβη πρωτοβουλίαν μεσολαβήσεως πρός είρήνευ- σιν έν Εύρώτττν,. Δικαιώνει δέ την άποψιν έκεΐνων οΐτινες ύ· πεσιήριζαν δτι τοιαύτη μεσο λάΒησις ήτο καταδικοσμένη είς άποτυκΐαν. Ή εντύπωσις τ©ν πολιτι κων κύκλων τής Ούασιγιοω νσς ίΤνάι ' δτι ή ΓαλλΓα θα συνεχΐο[| τόν πόλεμον έιοός εάν ή ΓερμανΙα δεχθή τόν καθορισμόν συστήματος έγγυ ήσεων διά την ασφάλειαν κρατών. ΟΙ Ιδιοι έν τούτοις έκφράζουν την γνώμην δτι ούδεμΐα παρομοΐα εγγύησις εδόθη ΰτιό τοθ Χΐτλερ μέχρι σήμερον. Οί «Τάϊμς» τί)ς Νέας Ύόρ κης γράφουν δτι ό λόγος τοθ κ. Νταλαντιέ πρέπει νά θεώ ρηθβ κοινή απάντησις τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας είς τάς περί προτάσεων είρήνης τής Γερμανίας. Ό λόγος τοθ Γάλ λου πρωθυπουργοθ, τονΐζουν σημαΐνει κάτι περισσότερον άπό απόρριψιν των περί εί ρήνης προτάσεων τοθ Χΐτλερ. Καί τουτο διότι άποκλεΐει ο(α σίήποτε προτάσεις περί ϊΐρή νης καίείς τό μέλλον ίφάσον θά προέρχωνται ίκ μέρους τοθ Χΐτλερ. Ό Χιτλερ δέν πρέπει νά περιμένη ιΐποτε τλέον διά νά έξαττοΛύσΓ) τόν άγριον πόλεμον, ώς άπειλί) «(ς τό Δυτικόν μέτωπον έκτός εάν προτΐθεται νά κάμη. νέον διπλωματικόν έλιγμόν μέ την έλπΙΒα νά επιτύχη .μίαν οίαν δήττοτε επέμβασιν πρός ιίρή νευσιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 8)βρ(ου (Ιδ. ύ πηρβοίο)— Υπό των πολιτι κων κύκλων έτονΐζετοσήμερον δ τι ή εντύπωσις έκ τοθ χθε σινοθ λόγου τοθ κ. Νταλαν τιέ συνοψΐζεται είς τα εξής: Πρώτον Οτι ό πόλεμος θά συνεχισθή μέχρι τής νίκης των συμμαχικων δπλων. Καί δεύτερον ότι ή Γαλλία δέν μετέβαλε ποσώς τακτικήν μετά τόν λόγον τοθ Γερμα νοϋ καγκελλαρΐου. «Αύτό τό οποίον εΤπε χθές ό κ. Νταλαντιέ, γράφει ό δι πλωματικός συνεργάιης τοθ «Ά6ιαλλάκιου», θά τό έπα ναλάβη αυριον ό κ. Τσάμ περλαιν. ΟΟΐε αί απειλαί, εθτε καί αί οποσχέσεις τοθ κ. Χΐτλερ θά μετατρέψουν τάς άποφάσεις τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας». Είς τάς Ήνω μένας Πολιτεΐαο φρονοϋν δτι ό λόγος τοθ κ. Νΐαλαντιέ 6έν παρέσχεν ένθάρρυνσ.ν είς τόν κ. Ροϋσβελτ πρός έπέμ βάσιν υπέρ τη^είρήνης. ΤονΙ ζουν δέ δτι ο Άμερικανός πρόεδρος θά εμεσολάβει μό νόν εάν εΐχε πρός τοθτο έκ τβν προτέρων την συγκατά ττΐς Άννλ'σο κοί Γαλ λ( ς. ΑΙ έφηιΐΕρΙ^βς τής ΐα λ» άς κσΙ Άνγλίας έττιδοκι μάζουν διιοφώνως τα λεχθέν τα υπό τοθ κ. Νταλαντιέ. Τό «ΝτσΙηλυ Τέλεγχρσφ» τονΐζει: Άπό τής ίκρήξεως τοθ πο¬ λέμου δέν εμεσολάβησε τίπο τε, τό οποίον νά μας κάμη νά μετσβάλωμεν άποφάσεις: Τό «Νταΐηλυ Χβοαλντ» γρά φεΐ: Ό Χΐτλερ έλΐσσεται προσ παθών νά διαφύγη την τιμω ρίαν ή όπο(α τόν περιμένει. Άλλ' ό κόσμος γνωρΐζει δτι είς μίαν νύκτα δέν γίνεται κα νείς «ίρηνιστής καί φιλάνθρω πος. Ή στοιχειώδης λογική μάς επιβάλλει νά μην καταθέ σωμεν τα δπλα έφόσον δέν γΐνονται δεκταί οί (δικαί μας προτάσεις περΐ ε'ρήνης». Ή κ Τσμτιουΐ γράφει ιίς τό «"Εργον»: Άφορμη δλου οϋτοϋ τοθ θορύβου είνε τό δ- τι ό κ. Χ(τλερ είνε αόνος, τε λείως μόνος, χωρίς έ'να σύμ¬ μαχον. Έξ Αθηνών βεβαιούται δτι ό λόγος τοθ κ. Νταλαντιέ προ εκάλεσεν εξαιρετικήν έντύπω σιν κσΙ βΐθεΐσν ικανοποίησιν είς τούς πολιτικοΰς κύκλους καί την κοινήν γνώμην. Ιδι¬ αιτέραν Ικανοποίησιν έποοξέ νησεν ή βεβαΐωσις ότι ή Γαλ λία μάχεται δχι μόνον διά τόν εαυτόν της, άλλά 6«ά τά€ ελευθερίας καί την ασφάλει¬ αν δ Κων των κρατών τής Εύ· ρώπης. Ό λόγος τού κ. Τσάμπερλαιν. ΡΩΜΗ 11 8)βοΙου (Ιδ. ύπη ρ»σ1σ).— 'Ε·< Λονδίνου άγγέλ λβται δτι ό κ. Τσάμπερλαιν άνέβαλε νά ομιλήση δι* ου ριον διά ν' αποπερατώθη τάς συνεννοήσεις μετά των κυβερ· νήσεων των κτήσεων. Ό "Αγ γλος πρωθυπουργός θά ομι¬ λήση πολύ ευρύτερον ή ό κ. Νταλαντιέ καί θά εξετάση είς τόν λόγον τού δλα τα σημβρινά προβλήματα πού ά- πασχολοθν την Ευρώπην. Έξ άλλου, τό πρακτορείον Ρώ¬ υτερ εξέδωκε χθές ανακοι¬ νωθέν διά τόν τελευταίον λόγον τοθ Χίτλερ είς τό ό- ποίον άναφέρεται: «Ό Γερ· μανός καγκελλάριος ετόνισεν είς τόν λόγον τού δτι ό Γερ μανικός λαός ίχει δικαΐωαα νά ζήση, Ό κ. Χΐτλερ δμως, συνεχίζει χό ανακοινωθέν, ό μιλβΐ χωρίς νά λαμβάνη ύπ' βψιν χά Ιστορικά γεγονότα». ■ Υ 7
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ,
  ΣΙΜΕ.ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον «Ζο
  ζέτ» μέ την Σιμόνη Σιιιόν. Την
  Κυριακήν ώρα 2 μ. μ τό ίτιεισο
  διακόν «Πρωταθλητής Περ.πε·
  τΐΐας».
  Κάθβ Δευτέρα—Πέμττη-Σαββα
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. ά«ο
  γευματινή. ______
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Κά
  τια» μέ την Μτανιέλ Νταρι·.
  Την Δευτέραν τό μουσικό ρο
  μάντζο «Τώ Τρία ΒΛλς».
  Καθ* εκάστην άπογευματινή ώ
  ρα 7 μ. μ,
  Ή στήΑη τού ώραιάκοσμου
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοθμάς Αθηνών.
  Πρόγραμμ» 12ης 8>βρ.ο«·
  12 25 Σήμα—Έθνιχός υμνος—
  Ομνος Νιολαίας.
  "8ρα Άστεροακοπείου Αθηνών
  12,80 Τρ»»οό3ι« μέ ,τον Μ»
  ρβΐιη χαΐ των Έπιτροιάκην.
  13 Μουσιχή τζοΐζ (5ία«ι).
  13 30 Κίδήσεις — Χ?ηματιστή
  ριον.
  1345 Χαδίγιες Καράμαλη
  14.15 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις άγορβς Πει
  ραι&ς.
  18.46 Έμδατήρια χαί έλλτ,ν
  χοί χοροΐ.
  18.55 Μουσιχή άπό όπερέττες
  (δίσκοι).
  19 30 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
  19 50 Τραγουδια μέ την
  τα Κελλερ (δίσχοι).
  20 Ή ώρα τοθ άγρότου.
  20.15 Δημοτιχό τραγοθδι. (δ
  πό τής Κάς Νίτσας Μωρέττη-Ά
  ναγνωσταρβ συνιδεία λ» ι κων δρ
  γάνων).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Έλαφρό τραγοθδι (δπύ
  χής χ. Δανάης Στρατηγοπουλου.
  21.30 'Η ώ;α τοθ τουρισμοθ.
  21.45 Συναυλία τής Συμφωνι
  χής 'ϋρχήστρας τοθ
  (υπό την διιύθυνσιν τοθ
  Οίχονομίδη).
  22.20 Είδήσεις.
  22 30 Συνέχεια τής συμφωνίας
  συναυλίας. .
  23.20 ΝυκτεριναΙ είϊήσεις.^
  23 30 Ευθυμη Μουσιχή(δίαχ3ΐ).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Έλαφρό έλληνιχό τραγοθ
  δι (δίσκοι).
  Φ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 10 μ. μ. ακριβώς
  Μβγάλη Πρεμιέρα
  Τό μβγαλείτερον μέχρι
  σήμερον κινηματογραφι
  χον γεγβνός:
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΑΙΚΟΥΙ
  Τό περίφημον, τό πά
  σίγνωστον μυθιστέρημα
  τής ΛβυσΙλ Ντεχώ (Πριγ
  χηπίσοης Μπιμπέσχο) ή
  κβλοσσιαία δημιουργία
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  μαζί μέ τόν γέητβ:
  ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ
  —Τό παθητικώτερον ρο
  μάντζο ολων των έποχβν.
  —Τό δραυα τοθ μέγα
  λου Ερωτος τής μικροόλας
  ΚΑΤΙΑΣ καΐ «Ο Τσάρου
  Αλεξάνδρου Β'.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Έν» ΜαλλιτεχνΐΜο νενο
  νβ(, τό μονοικβ ρομαντζο:
  ΤΑ ΤΡΙΑ
  ΒΑΛΣ
  Νέ τβύς
  Ίβόν Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί,
  ΠΑΡ1ΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Ιον) 'Λριστερά.— Γαίλ'ις που ζητεί π?ηρθ((ος)ΐος τον ΐτο>ρμι>ών ^Γ·νοότων οπο Ιολλουο οτροτκότας.
  2ον) Μεσαΐον.— Τό κοστοίμι πούάπέβαίεν ή Γαλλίς χομψευομένη ιΰβυς μολις ήρχισεν ό πολεμος.
  3ον) Λεξια.— Παρισινες με. τσο ασφυξιογόνους προσωπίδος, που δεν τος έγκατολίΐπουν ποτε.
  "Αμιλλα μόνον.
  ' Επ" εδχαιρία τής λήξεως των
  Βαλκανικών άγώνων χαί τής νί-
  χης των Έλλήνων άθλητώί δπο-
  σημειοθται ή άξία τοθ Έλλη
  νιχοθ άθλητισμοθ χωρΐς έννοιϊ
  ται νά μειώνεται ή δλη σημασία
  τού χαί είς τα λοιπά Βαλχανι
  χά χράτη. Τό γεγονίς είνε πά
  ρήγορον χαί άπό απόψεως ένδι
  αφεριόσης τα «ένδοχομματιχά»
  τοθ άθλητισμοΡ. Ώς γνωστόν τοι-
  αθτα ένδοχομματιχά έχαρακτήρι
  σαν πολλάκις τίν χατά τόπους
  άλθητισμόν άπολήξαντα είς άχό
  σμους διενέξεις χαί άπομαχρυν
  θΐντα τής γενιχής εύγενοθς άμίλ·
  λης ή δπο'α πρέπει νά τόν δι
  «κρίνη. Έν ώ είς τό Παναθηνοι'·
  χον Στάδιον πρ&χΡες απεδείχθη
  δτι μόνον ή ά*μιλλα ούτή πρέ
  πει νά εμπνέη χ» Ι νά όίηγη"
  τούς άθλητάς μας χαί είς τό
  πεδίον , τής τοπικής άναδεΐξιω;
  καί είς τό γενιχώτερον, διά νά
  χερδίζεται ή πρός τιμήν τοθ "Ελ¬
  ληνος νίκη.
  ***
  'Αξιόλογα
  άπατελέσματα.
  Άπό τόν δημοσιευόμενον πρόσ¬
  φατος άπολογιομδν τοθ 'Υφυπουρ
  γεΐου τής 'Αγορανσμίας γίνεται ψ»
  νερά ή εδριΐα χαί έντατιχή προσ¬
  παθεία τοθ δφυπου&γείου πρός έ
  πίτευξιν χαμηλών τιμών είς τα
  εϊϊη τής πρώτης άνάγκ-ς. Ό ϊ-
  λεγχες των τιμών, ή χαταπολέμη
  σις τής νοθείας, αί έπιθεωρήσεΐς
  των έργοστασίων διατροφήν, ή έ
  ξυπηρέττ,σίς των Λαΐχών Άγορών
  χ. λ, π. τόσον είς την πρωτεύου¬
  σαν ίσον χαί ιίς τάς επαρχίας
  άνταπεχρίθησαν είς σειράν συστη
  ματιχών μέτίων άποδοαάντων ώ
  φέλιμα χατά πολλοΐς άποτελέσμχ
  τα. Άλλως χά Ι αί χατά τόπους
  άγορανομιχαΐ δπηρεαΕη, ώς ή τοθ
  Ηρακλείου, έφιλοτιμήθησαν νά έ
  φαρμίσουν δσον τό δυνατόν άποδο
  τιχώτιρον τάς διαταγάς των προΐ'
  * των.
  ΓΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  τής Άνιονύμου Έταιρείας δπό
  την Ιίΐιβνιιμίαν Τραπέζα Άθη
  νών έξρευούσης έν Αθήναις.
  Κατά
  Στυλιανοθ Φιοράχη δι ηγέρου
  χατοίχου Ηρακλείου ώ; συνδίκου
  τής πτωχεόσεοι'ς Γεωργίου Δϊμου
  λ ίό ί Η
  λάκη έμπόρου
  χλείου
  μ
  χατοίχου Ηρα¬
  Έπειδή ό δφειλέτης μου Γεωρ
  γίου Έμμ. Δαμουλάχης καίτοι έ
  πετάγη διά δύο δπο χρονολ. 20
  Δεκεμβριού 1939 έπιταγών μου,
  ΖΗ ΤΕ ίΤΑ Ι διά τό οίχοτροβεί-
  ον θηλέων τοθ Λυχείου «ί Κο¬
  ραής* δεσποινΙ(, δοηθός τής μελέ
  της χαί συνοδδ( των οίχοτροφιον
  μαθητριων, {
  Έπίσης ζητείτα. δηηρέτρΐί μέ
  καλάς συσιασεις.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον έ«1!
  «λωμένον ή μή. Πληρρε-ορΙαι %αρ'
  ΑενδροφυτεύσεΝς.
  'ϊ'ιτά τής Γενιχής Διοικήσεως
  έκδηλοθΐαι ή πρωτιδνυλία δπως
  δενδροφυτεΐ/θη' καταλλήλως ή άμα
  ξιτή ό5ός άπό Χανίων μέχρις
  Άγίου Ν χολάου. Τό ενδιαφέρον
  αυτώ έκδηλοθται παρα)λήλως μέ
  τό τοθ δπουργείου Πρωτευούσης
  τό οποίον ά,Λ(λ)α'ται νά δώση
  είς τα περίχωρχ των Αθηνών
  χαί τας κυριωτέρας Ο5&ύς τής Ά τ
  τι χής ιδίαν μορφήν μέ την ευ
  ριΐαν χαθιέρωσιν τής εξοχικής
  δενδροστοιχ'ας. ΚαΙ είνε άπό ηά
  σης απόψεως έπαινετή ή νέα αΰ
  τή δηέρ τοθ πρασίνου πρωτοβαυ
  λία. Ιδία δέ φρονιθμεν είς την
  κεντρικήν μας ίρτηρίαν ήτις ί·
  ποτιλεϊ καθημερινήν διαδρομήν
  χαί εντοπίων χά) ξένιον χαί ά
  ξίζεΐ έχτός των ίλλιον χαλλο
  νων τοθ τοπείου νά προκαλ$ χαί
  )ν υπέροχον άναψι»χή< ώ; δείχνυ-κι έχ των δπ' 1403 χαί 1405 άποδειχτιχών επι δόσεως τοθ δ χ. χλητήρος Νιχ Κασσωτά«η ί'να δυνάμει χά Ι πρός εκτέλεσιν των έπομένων τί τλων χεκηρυγμένων έχτελΐστών έν "Ονόματι τής Έλληνιχής Δημο χρατίας ήτοι α') τοθ δπ' αριθ 1130 τής 29 Μαρτίου 1927 δανει σΐιχοθ ένυποθήχου έγγραφεϋ έπ' άνοιχιψ λογιαβμω τοθ Συμβολαιο γρίφου Ηρακλείου Ευστρ. Γαρε φαλάκηκαί 6') τοθ δπ' αριθ. 6299 τής 14 Μ-ΐαυ 1927 δανειστιχοθ έ υποθήχου έγγράφου επ9 ίνοιχτψ λ)σμφ τοθ συμβολαιογράνου 'Η. ραχλείου Νικ. Φραγχιουδάχη μοί πληρώση διά χρεωστιχόν χατάλΐι πον τοθ πρώτ&υ συμβολαίου δρχ. 251 698.20 διά χρεωστιχόν χατά λοιπον τοθ δευτέρου συμβολαίου δραχ. 4β9 218 70 έντδχως δέν μοί ϊπλήρωσε ταθτα μέχρι σήμε ρον ηαρά μέρος μονον τούτων. Διά ταθτα Πρός είσπραξιν α') δπολοίπου νεφαλαίου τής έκιταγής διά το δπ' αριθ. 1130 τοθ 1927 δανει στιχον τοθ Σ)φου Ευστρ Γαρεφα λάκη, δρ. 62228 χαί ψ) δραχ. 469218 70 τής έπιταγής ίιά 6299 ση{ι τοθ Συμ)φου Νιχ. Φραγχιουδάχη' των τόχιον αδ:ών άπό των έπιτα γών μέχρις Ιξοφλήσεως %χΙ των γενησομένων ίξίξια* έκθέτω είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη ριασμόν τό χατά την συνοιχίαν «έ πΐά Μπαλτάδε;» τής πόλεως Ή ρακλείου τοθ δήμου χαί ^είρηνε χείου Ηρακλείου κείμινον ένυπέ θυχον μοί οικόπεδον (χρησιμοποι ούμενον ώ; κήπος) εκτάσεως 335 τετρ. μέτρων συνορευόμενον χτήμασι Κωνστ. Κουφάκη άνα τολιχώς όδφ νοτίως χαί Άντ. Μα νουρα δυτικώς χαί μέ οικοδομήν μου βΐρείως τής (ίκοδομής πωλη Ηείσης χατά την δη' αριθ. 5275 τοθ ίτους 1931 έκθεσιν πλειατη ριασμοθ τοθ Σι/μβολα ογράφου 'Η ρακλείου Ευστρ. Γαρεφαλάχη χά ταχυρωθείσης έπ' ονόματι τοθ τε λευταίου δπερθΐματιστοθ ^Μιχ. Βογιατζά«η, παρ' ιυ ήγόρασα αυτήν. Ό πλειστηριασμος τοθ άνωτέ ρω οίχβπέδου γενησεται την ΙΟην Δεκεμβριού 1939 ημέραν Κυρια χήν χαί ώραν 10—12 π. μ ένώ πιον τοθ Συμβολαιογράφου Ήρα χλείου Ευστρ. Γαρεφαλάχη ή τοθ νομίμου αύςοθ άναπληρωτου χαί έτ τώ ίημοσ'φ Γραφείω τού χει μένφ χατά την οδόν Χάνδακος τής πόλεως Ηρακλείου δπου χά Ι δτε χαλοθνται οί θέλοντες νά πλειοδοτήσωσιν, 'Αρμόδιος δικ. χλητήρ ένεργη προχει μένου Ζη,ιοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής έν Ήραχλείφ εκδιδομένης ίφημερίδος «Άνό;θωσΐ(» Έν Ήραχλείφ τ^ 6η Όκτωβρί ου 1939. Ό πληοεξούσιος διχηγόρος τής έπισπιυδούσης χαί παραγγιλΐύ σάτω τα νόμιμα επί τοθ Άριστ. Μ. Χατζιδάκης ΤθχάΤΟΤΟΙ έηΐΟΚΚΜθΙ ΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡ0ΠΛΑΝ2Ν Ίαχύοντα άπό 10ης τρέχοντος ΑΦΙΞΙΣ άεροπλάνου έξ Αθηνών είς αεροδρόμιον Ηρακλείου ωρο 11.50* π.μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ άεροπλάνου έξ αερο- δρομίου Ηρακλείου δι' Αθήνας 6ρο 1 μ. μ. ΗΜΕΡΑΙ ΑΙ ΑΥΤΑΙ: Τρίτην, Πέμπτην, 2«ββ«τον. Λεπτομερείς πληροφορίαι παρ« τδ ΠραΛτορείω Ε. Ε. Ε. £. Ηρακλείου. Τηλέφ. 8-18 ιΙ{ τ* ΜΗΤΑΚΗ Ό σατανας καλόνΠΡΡϋ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ Τί ΑΥΧΟΦΟ! ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ »57ον Ό Ρασποθτιν τδν άκτινοβολών άπό χαράν ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- ΑΙ νειαι Ί. ΠερΒικονιάννη καί Περάκη εύχαριστοθν θερμδ • υορακολουθήσαντας την κηδείαν Ι τού «ροσφλοθς των νεκροθ. Ίδ, αιτέρως εύχαριστοθν τούς καταθί άπό όττερηψάνειαν, φωνάζει είς τόν —Όταν σοθ λίω έ>ώ πώς
  εΤμαι μεγάλος άνθρωπος!
  — Τι συμβαίνει;—έρω'^ γ1^
  Απορίαν ό 'Εβραΐος.
  — Τί συμβςιινει;—έπανα-
  ΐαμβάνει 6 Ραστιοθτιν. Συμ-
  3αΐνει αύτό δέν φανταζε-
  ιαΛ Νά στά λέω καί νά μή
  •τιστευη,ς τα αύτιά σου...
  Ό Σιμάνοβιτς τοθ πορα-
  τηρεΐ:
  —Δίν ξέρωάν δέν θά πι·
  ΐτευσουν τα αόιιά μου... Άλ
  νά συνήθως δέν πισΐΐύωτούς
  άλλους. Εΐμαι καχοτιοπτος. 'γ
  πβϊρα τής ζωής...
  —Όο τώ φαρμάκι σου στά
  ζεις στήν πΐστι μου, Έβροΐε!
  <ι' Οοτερα θέλεις νά μέ πεΐ ςιης τιώς τίΐστεΰεις στόν θεόν. Άν έπιστευες στό Θεό, θά τΐστευες στήν καλωσύνη τώ *νθρώπων! Ό Σιμάνοβιτς προτιμά νά αήν απαντήση... Τό μόνο» ζή τημα πού δέν τοθ άρέσει νά θιγη είς τάς συζητήσεις τοι μέ τόν Ρασποθτιν, είνε τα ζι τήματα τής πίστεως πρός τό Θίό, τα ζητήματα τής θρη σκεΐας... Ό Ρασποθτιν διευθΰνετα είς την τραπεζαρία λέγοντας: —Έλσ, έλσ, Άαρών! Έλα φίλε μου, καί έχω νά σοθ ά νσγγεΐλω εύχάριστα νέα. ΚαΙ . υστερα, στρεφόμενο πρός την διεύθυνσιν_τοΟ μα νειρειοθ, φωνάζει: —Ντούνιοΐ, Ντούνια! ΈμφανΙζεται ή ύπηρέτριά τού. Ό,ΡσσποΟτιν τής λέγει: —Άκουσβ Νΐούνια, δποιος νάρθη άπόψε, δέν θά δεχθή στεφάνου ώς" καί κχν τούς όαωσοήνοτ* τας σθ·ντας τοθ «ένθους των, ΑΙ εύχαριστοΟσαι οί «.ονίνειαι. ΘΛΝΑ1ΟΙ.—ΆβεβΙωσβ καί 4χη (δευθη χβές δν συρροη κόσμου ο δΒκαετης υίός τοθ φίλου βικηγο ρου κ. Κωνστ. Δρετάκτ·, "Ιωάννης μαθητής γυμνασΐου. Ό μεταστος' συνεκίντρωνα πολλάς άριτάς καί ΰβίσχετο λαμ*οόν μ»ν δέν των ά»ήρταζ· βίσκανος μαΐ ρα ηαρά τας νοοσιΐαθιΐας τής '£ τΐιστήμης καΐ των οΐΐίΐΐων των Είς τούς βαρυπειθοΟ«τας γονείς. ά&ΐλφούς καΐ λοιτιούς συνγενεϊς τού μεταστάντος άττιυθύνομεν θερ μα συλυ«ητήρια «ύχόμενοι την έξ ΰψους ναραμυθίαν. κανένα. —ΚσΙ καμμιά;—έρωιςί μέ αφέλειαν ή άξεστος χωρική έ παναλσμβάνουσα την αιωνίαν ερώτησιν πού ϋποβαλλει κάθε φοράν πού ό κύριός της δΐδε ιήν έντολή νά μή δεχθ{) επ σκέψεις. —Καμμιά! ΝσΙ, ματάκια μου ναΐ φβς μου! Σοθ φαΐνε ται πσράξενο;—άπανιςτ ό Ρα σιτοθτιν. 'Η Ντούνια, μέ τα χέρια σταυρωμένα απάνω στή χον δρή κοιλιά της, κάτω άπό τή ι ποδιά της, στέκεται μέ Ινα υ φός χαζό, σάν, ν'άδυνατή νά πιστεύση δ,τι άκουουν τα αΰ τιά της. —ΚαΙ τώρα—τής λέγει ί Ρασποθτιν—νά τιας νά μάς έ τοιμάσης τΐποτε νά φάμε, για η τί έχω μιά ξι... διαβολεμένη δρε (ουνεχΐζεται) Γ ιΐΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα γοητκυτικό ρω μάντζο γίμάτο έρωτα καί ζή ίχζ, τβ βίλ· Υπτρβ. ή τσβχπινι» καΐ τβ ηαθητιχβ τρανοϋδι ττίς: ΣΙΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΠΙΕΡ «ΜΟΝ κ«ι Ο ΠΑΡΛΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΙΟΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Γύρω στήνπόΑι. 'Κ λιοκάδα καΐ χθές ήτο ίξαιρ» τΊκή καΐ ττολλοΐ αηο τούς φιλους της δέν βλειψΐν άηό τα ««ρ0 σήλια». —Δεδομένου δτι ή θερμοκρασΐα «αρουσιάοθη μειωμΐνη αύτάς τος ημέρας. — Πρό"γμα· κου Βικαιολογιΐ τήν έβιζήτησιν τής θαλποαρής τοθ ή. λΐου ή όβοΐα καθίσταται άλλας τι καΐ ευχάριστος ύνΰ τάς συνθή¬ κας αυτάς. —Είς *όλβις ττίς άλλης Ελλά¬ δος Ι&ρύονται βργατικαι έστΐαι. —Ή επέκτασις τοθ θεσμοθ τού, τού ώς άφήνβται νά εννοηθή, θά λ πβκταθή βαθμηδόν καΐ εΙ<. τας λοι κάς Ελληνικάς νόλβις. —Προπμωμενων £-1 τοθ παρόν¬ τος των μΐγαλων έργατικών κΐν τρών τής βαρεΐου Ελλάδος. —Οί φίλοι τ ών φρούτων εΤνε «ρωΐ-ιιρωΐ «συστηματικοΐ» είς την αγοράν μας. —ΦροντΙζοντις νά τρομη9εύων>
  ται καλόν νρανμα, άνασχολούμε·
  νοι &' άρκίτήν ώραν είς την λε
  ■τολόγον διαλογήν.
  —'Κννοεϊται δτι κύριον ρόλον
  είς την αγοράν ίξακολουθοΰν να
  ηαΐζουν τα σταφύλια καΐ κατά
  δεύτερον λόγον τα δλ,λα οροΰτα
  καΐ ειδικώτερον τα Λασηθιώτικα
  μήλσ.
  —Εκοινοποιήθη τρός τάς τελω
  νειακάς αρχάς τοθ κράτους άΐό·
  φασις διά τής όκοίας όρίζοναι
  μιταξύ άλ>ων λιμένων καΐ οί τής
  Ρεθύμνης, Σητείας, Ιεραπέτρας
  Άγίου Νικολάου, ΆγΙας Γαλήνην
  Καλυβών. Χερσονήσου, ΠαχεΙας
  'Αμμου καί Παλαιοχώρας.
  — Προ<ειμίνου διά την φόρτωσιν κατ' «ύθεΐαν δι* άλλοδανήν ελαιο λάδων, ηρό τής αναλύσεως των ληφθέντων δβιγμάτων. -1 ό μέτρον ελήφθη διότι είς τάς περιφερείας των λιμένων τού¬ των, οέν υφίσταται ΐ'αράρτημα τοθ ΓινικοΟ Χημ»1ου τοϋ κράτους. —Πρός τάς οικονομικάς άρχ«ς εκοινοποιήθη διαταγή τοϋ ύχουρ γοϋ α ών Οικονομικήν διά τής ο¬ ποίας άπαγορεύβται ή άνάγνωσις εφημερίδων έντθς των γραφείων των διαφόρων οΐκονιμικων άρχών, —'ΕκΙσης πρΐκει νά άνοφεύγων ται αί συζήτησις ίγ τα σχθλΐα 1 ' ών εξωτερικών ζητημάτων. —Ίιξ αλλου γίνετοι γνωστόν δτι δέν έκπρέτιεται ή εΐσοδος καί ή «αραμονή.εΐς τα γραφιΐα «αντός ίδιώτου ή ύκαλλήλου μή ίχοντος ύιηρβσιακθν θέμα κρός αυζήτη σιν. — Ζωηρά κατ' αύτάς ή ηροσ·ο ρά κοΐ ή ζήτησις ηουλερικών. —Τοθτο όφεΐλεται έν .κολλοΐς είς την εφαρμογήν εύρίως τής οί κοσίτου κτηνοτροφ'ας. —Ή όποια τόσον αποδίδει άΐό ύλικής καί οΐκονομικής οιίψεως καί δή είς τάς ναρούσας συνθή κάς. — Είς τόν λιμένα μας συνεχί ζονται αί βργοσΐοι άνακαινισεως τής ηροσίψεως τοθ κτιρΐου τής Έ φορεΐας τοϋ Πανανιίου Νοσοκο μεΐου. —Όπου είνε έγκατεσιημένον τό ξενοδοχείον «ΜΙνως». —ΆρκϊτοΙ έτιβάται αφίχθησαν χθές μέ τό άτμόνλοιον τής γραμ· μής. —Μετοξύ τούτων συγκαταλέ γονται καί κληρωτοΐ τοθ 1937 έκ των Αρτι άκοστρατευθέντων. —Έντατική συνεχΐζεται ή προσ κάθβια διά την ηληρη άναδιοργα νωσιν των τμημάτων τής Ε.Ο.Ν —Μΐτα την σειράν των μαθημά των των δοκΐμων, βαθμοφόρων τα ό«οία βληξαν ήδη θα εκακολου θηση σειρά μαϋημιϊτων ηρός Ικ ηαΐϋευσιν των ανωτέρων βαθμοφό ρων. ο ΡΙκορτερ ΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙΣΑ Ειδοποιούμεν τβύς άκοβτελλον τας δικοιβτιχα ίπως τ* συνοόευ» σι «π«ραιτητως μέ άνάΑογον έμ βαομα υπολογίζοντες πρβς 3 δραχμάς ΙΉκατβν οτίχον 24 γρβμ μάτνν. Γΐνικως «Ι λοιπαί δπμοβιεύσεις δέον να »η·λογίζ4ΐντ«ι ηρβ$ * δραχ. τον οτΐχον. Ουδέν δΐΜαοΐιχβν Α &λλ« δή μοσίενμα Ματαχαιρεΐται το» λβι νόν ανεν προιιληρ<Ιμί)$. (Λβγιατΐΐριβν ϋϋΑΟΓΝΤΑΙ μ«λ4κετρες είς αρίστην χβτάστασιν κβτάλληλες ων „,«„, Τβ ,ροσιιβμΐί7Π >ις „
  «ρος αλιοιν δημητρ[αχ(ον. Πληρο γραφεία μας καί άμεΐφθησεται μ*
  φορίβι ηαρ' ημίν. δλόκ)ηρον την αξίαν τού.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ ττροχθες ά«ό τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου μΐχρι
  τής οΐκΐας Πρατσινάκη ή Μτάλΐα
  σ<ουλαρ(κι ναλαιοθ τύβου χρυ σοθν, φίρον είς τό μέσον μικράν ήμισϊλινον μετά σταυροΰ καί σχη ,ατΐζον ίνα Μ μέ ραβδώσεις. 'Κ :ειδή πρόκειται τιερΐ οΐκογενεια οθ κειμηλίου «αρακαλεΐται δ εθ ών 6νως τό νροσκομΐσα είς
  Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «βΤΜ
  •ο'
  < Θ«ομο0 τ ν 'ρούτων χ ιν ·1ς • κύριον ρ6λον χκολουθοΰν νό λ~ κοΙ«ι4 αλλα οροΰια ' Λοσηθιώτιιβ ιρόςτάς τιλα κράτους ίι4 >1ας όρΐζονη
  νων κοΐ ί ^
  . Ίεραΐΐϊραί
  νγΐας Γαλήνητ,
  σου, ΠαχιΙκ
  χώρας.
  ι την φόρτωσιν
  λοδανήν ίλαιο
  καλύσεως τίι
  :ων.
  οθη διότι ι1(
  » λιμίνων τού
  ιι ι >αρώρτημΐ
  υ τού κρ&του'
  νομικύς αρχ«;
  βγή τοθ ύιουρ
  ίιν Βιο της ό-
  ιι ή άνάγνωοΐί
  των φ
  ^μικώ ρχ
  νά Λτιοοεύγϋν
  τγ τα σχθλΐα
  ν ζ«ϊ-^
  τοι γνωο
  ιϊσοδος
  ΐ
  Οικονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ιΐ τιμαί *βν
  διαφέρ«βν εγχωρίων π
  ροΐόνχιον ι!
  χον ώς
  ΣΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ
  Πιπόνια
  » 4.__
  β__
  » α'
  δρ. 150.
  12-
  Σίτος
  » 850
  υ, ■
  » 6'
  » 10.—
  10 50
  Κριθή
  » 450
  » γ'
  _> 0
  9.50 Β ώμη
  6 5 —
  » δ'
  » 8.—
  8 50 ΟΙνοι μίοτατον
  » 26 —
  28 —
  » ι'
  » 7 50
  8.—
  "Ελαια
  » 29 50
  Καραμπ&υζις
  » 4.—
  5.—
  ΣΠΩΝΕΣ
  Έλεμέϊ.ς α'
  » 7 30
  Αιυ<οΙ α' ι ( οζ__ » 6' » 6.20 » 6' » 23.— ΤΑΧΤΑΣ »'6' » 4 80 4.20 » γ' » 22 — » γ' » 3 80 Οράαινοι α' » 20 — ΣΤΑΦΓΛΑΙ » β' ι ια__ Σουλτανί » _ <__ * γ χ 18 — Ταχτά » 4- ► 400 — 425 ΡαζαχΙ » 4- • 4 50 Άλάβδανος χ 100 — Καρποβζια ^ 2.- ■ 3.— «Όυχοόλια » 120 — 130 ΤιμαΙ ΧυναλΑάγματος Άγορά ] Ιώλησις Κοπιγχάγη 25 96 26 16 Λονδίνον 546.— 550.— ΙΙα&ίοιοι 3.03 313 Νέα Τίρ.η 135 — 137.— ΜιλιΧναν 6.96 7 02 Παρίσιοι 3 09 3 15 Πραγα 4.31 4 35 Ζυρίχη 30.30 30.75 Ζυρίχη 30.30 30 75 "Αμοτερδαμ 7180 72 80 Βρυξέλλαι 4.55 4 61 Στοχχΐλμη 32 10 32. ΤΟ Βουδαπέσιη 23 45 23.95 Βρυξέλλαι 4.53 1,4.59 Βελιγράδιον 3.08 3.11 Άλεξάνδρεια 560.— 564.— Κ»ν)πολις 10 4— 106.— Βαρσοβΐκ 21.12 2132 ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ "Ελαινχφόας 2 60 2.65 Βερολίνον 48.— 43.- Κόβνο 22 — 22.50 Τό μεγάλο Εργον τού ■ Βίκτωρος Ουγκώ. Αι* έκεΐνους ιτού 5έλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άτίό δλσ δι* δλους. Οί "Αθλιοι. Β". 65*1 ν Ι Ι , ΤΙ νά κάμουν οί είς τα καταχθόνια, &ν δέν συνδι αλέγωνται τουλάχιστον. Ενώπιον των δύο τούτων κολοσσιαΐων όδοψραγ μάτων, περΐ ών άνεφ&ρομεν τό όδόψραγματής δδοθ ΚαναβΙδος ήτο μηδέν συγκρινόμενον ήτο ετι είς έμ βρυώοη κατάστασιν διό εκυριεύθη άλλ' όπωοδήπο ιε ήτο φοβερόν άκόμη κα) μετ ά την ίίσβολήν των στρατιώτην. Ή νϋξ έτιροχώρει' ιί ά«άρται έτωφΕλοίμενοι ταύτης έτελειοποΐουν τό δχύρωμά των υπό την ί- ■ποπίεΐαν τοθ Ένζολωιφ, διότι ό Μάριος οφθαλ¬ μούς εΐχκν, άλλώ οέν έβλετΐΕ τΐποτε. .Όχ» μονον-έιι·σκ&ι.άοθη τό όδόφραγμά ιων, άλ λά καΐ έτιηυξήθη" υψώθη άκόμη κατά δύο πόδας* έν εξήχθησαν έξωθεν ούτοθ είς την γήν ρόβδοι αι δηραΐ. όμοιάζουσαι πρός λόγχας κλινούσας κατά τοθ ίφορμΛντος έχθροθ. Ώστε τό ττροτιύργιον τουτο κατέστη «πιιηδίίως, Ιήνθεν μέν, »οον Ιύνατοί τις νά φανταοθβ ούοβα τσν κοΙ άκονθβιίες, 6^»θεν Ιέ, χάρις είς τάς τιέτ ρας τοθ λιθοστρώτευ, ιύτΐρόοιτον καΐ ιύϋπάρβατον. Άνίβαινον έπ' αύτοθ οί άντόρτοι, βίαν ήθίλον, ώς ιίς κλΐμακσ. Έπεμβλήθηοαν £έ κοΐ τούς τραυ· ματΐας των, θέσαντες οώτούς έν άνατιούοΕΐ έν τος τοθ μογειρεΐου, καΐ Βέσαντες χά τραύμστα των. ου νήθροιοσν την πυρΐτιδα, ήτις ήτο ^οιεσπορμένΐ) χα- μαι καί επί των Τραπιζ©ν, Ιχυσαν κοΙ άλλας σφοίρας. κατασκεύασαν φυσιγγισ, ήτοΐμασαν ξαν ιόν, βτίνβιμβν τότ"Π€σ6ντα δπλσ, έσάρωσαν τιάν 6, τι τούς ήμτιόδιζε καί άπήγανον έκ τοθ μίσου τούς ίνεκρούς,ίστοιρ'βξαντες βύτούν, χον Ινα ίτιΐ τοθ &λ λου, είς την στενήν όοόν Μονδβτούρου, ής ήσαν —άντοτε κι>ριοι.
  Πολύ καιρόν τό λιθόστρωτον τής 6δοΟ είς τό μέ-
  ρος ίκεΐνο εφαίνετο καθημαγμένον. Μεταξύ τΛν
  τιτωμάτων ήσαν καί τέσσαρας στρατιώται. Ό Έν
  ζολωρας εΐπε κσΐ τούς έξβγύμνωσαν των σιο
  λώντων, άς έψύλαξεν.
  (συνεχΐζβται)
  Ό Δΐρμβιτβλόγβς— Ιατρές
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Ίχβλικπς 'Αβχ«ιβλον"»Πί Α«βστολΓΐς.
  Χ,βν'νχΓα ββνχβς. αβαιβ>ι«τ·»ιιημ*νη, κεντρική. και ά
  Πλ«τ«ί«ς Βαλ·βε-Τ««μΙ.
  ώο χβιΐ Β»βτ·ρον 9 — π μ. κ»Ι 4 8 μ. μ
  β»ς ηίοχβντβ.ί έκ β.ρμ«τι»βν ν.
  *ν Μβΐραιβ Φαρμακείον Μ.
  Η ΕΚ©ΕΣΙΣ ΟΕΣΣΑΛΟΝ1ΚΗΣ
  ςΡή έϊετιινήν Δ εθνΐ)"ίχθεσϊν'τής θίαΕβλον'κηί, Ιδιαιτί-
  ραν'έντυπωαιν *αΙ μεγάλον ένδιοΐφέριν προυκάλεσε τό άνεγιρθίν καί
  δργανιβθίν, με την ητροντίδα τ&0 ·Υφ«π&υρν»ίου Τώιιου χά! Τουβι-
  σαοθ. χρχτικίν μας πιρίπτιρον. Ε'ς ούΐό υπήρχεν {κτύπος, ζωντβ
  νή ή είνών νήζ'συνελεσβΐίσης χατά »ά τελιυταϊα τρία Ιτη προί
  5ου είς δλους τ(ύς ιομεΓς τής χραΐΐκής μας ζωί]ς. Ανωτέρω: Μία ιί
  κων από τό κρατικόν ττεΓίπτιρον/Αριατερά διαχρίνιται τό τμήμα
  ιίς τό οποίον έπιδεικνόονται τα άποτελίσματα τής άαχτ,θείσης έρ
  γατιχής χαί χοινιονιχής πολιτιχής.
  Τα πεπρανρένα της τριβτίας
  Η ΕΚΙΕΣΙ2 ΤΙΣ ΤΕΝΙΧΗ! ΛΙΟΙΚΗΣΕΟ!
  Λ» ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤ1 ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΙΟΗ
  —Στίγκβις πρβσφύγων.
  Διά την οτέγασιν των προα«ΰ·
  γων Ήραχλιίου διετίθη δι' απο¬
  περάτωσιν συν)σμοΟ 144 οίνημά-
  των κοοόν 2.000 000. Παραλλή¬
  λως διετέθη ποσόν δραχ. 1.000.
  000 διά την χορήγησιν οίχοδομι-
  χαν δανείων ιίς πρόσφυγας Ήρα·
  χλείου χαΐ Χανίων, είς ιθ; επί-
  σης ίχορηγήθησαν χαΐ οϊχίπεδα.
  Διά την τρέχουσαν οίχονομιχήν
  χρτ]οιν 1939—40 έχορηγήθη επί
  τοθ παρόντος νέα πίστωσις δραχ.
  500 000 διά την οτίγασιν δι" οί-
  χοδ. δανε'ων.
  Ή στέγασΐί των προσφύγων,
  ήτις προηγουμένως απιτέλιι ζή-
  ΐημα αλυτον χαΐ νόσον χρονίαν,
  δέν θά βραδύνη νά λυθς δριστι-
  χώς χαΐ νά αποτελέση αληθή ί·
  θ>ον τής αημΐρι η~ς χυβιρνήσΐαις.
  Τό Νέον Κρίτος δέν παρι/ειψε
  νά λάβη έπίοης π^όνοιαν χαί διά
  την διιυχόλυνσιν τής στεγάσιιος
  τδν λαΐχ&ν τάξιων. Ούτω παρέ¬
  σχεν Ιχπτωσιν 4Οο)ο είς πάντας
  τεΰς αγοραστάς τδν ανταλλαξίμων
  «οτιχβν χτημάτων, Ιφ' ίσον άνή·
  χοισιν αποδεδκγμένως είς τάς
  τβξΐις τάς εχούσας άνάγχην χρα-
  τιχής πντι?ήψεως. Έφΐδροι, πα·
  λαιεί άγιονισταί, άνάηηροι πολέ¬
  μου, χήραι χαί έρφανά πολέμου,
  άγορασταί ανταλλαξίμων έτυχον
  >λΙ τυγχανχυαιν ίπίσης τοθ ,ιυερ-
  γετήματος τής έχπτώσιως 4Οε)ο.
  —Άναθοΐργκ Ίβρύμκτα.
  1) Διά την αι»>τήρησιν των έν
  Κρήτη Έθν Όρφ)φιίων, είς α
  περιθάλπονιαί, έχπαιίεύονται χαί
  διαπαιδαγωγοθνται 400 πιρίηου
  όρφχνά χαί απ,ορα παιδία τής Νή
  σ&υ, τό Κράτος διέθιοε χαχά τό
  οίκον, έτος 1938—39 τάς άνα
  γχαιούοας πιστώσιις ανερχομένας
  είς άρχετα έχατομμύρΐα,
  Ούτω διά τό Όρφ)φεΙον Αρρε¬
  νων Χανίων διέθεσεν δο 1 529.
  900. ΟΟτα διά .τό "Ορφανοτρο¬
  φείον θηλέων Ηρακλείου δι(*θε
  σιν δραχμάς 1.254.000. 05τα> διά
  τό ΌρφανοτροφιΙον αρρενων Ρι
  θόμνου διέθεσεν δραχμάς 992.000
  Ούτω διά τό "Ορφανοτροφείον άρ·
  ίένων'Λασηθίου διίθισεν δρχ. 1.
  229 000 Διά τόν Έθν. Παιδ.
  Στοθ-όν Ρεθύμνης δρχ. 170 000.
  Σύνολον δραχμαΐ 5174 000.
  (συνιχίζιται)
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ 'Εμμαν. Τσικσλάκη
  έμπόρου κατοΐκου Ηρακλείου.
  Κατά
  ΓεωργΙου Τζανάκη κατοΐ
  κου Άποσιόλων Πεδιάδος.
  'Επειδή ό καθ* ου τό πσρόν
  νομίμως έτιετάγη διά της υπό
  χρονολογίαν 6 Όκτωβρίου
  1938 άπλής έπιταγτ]ς μου κατ'
  αώτοθ κσΐ ακολούθως διά τής
  άπό 18 ΊανουαρΙου 1939 κα·
  τασχειηρίου τοιαύτης Τνα δυ¬
  νάμει κοΙ πρός εκτέλεσιν τής
  οπ' αριθ. 359 τοθ 1938 όριστι
  κης καί τελεσιδΐκου ήδη άπο
  φάσεως τοθ .κ. ΕίρηνοδΙκου
  Ηρα»λεΙου ντ μ(μως κεκηρυγ
  μέν ής εκτελεστής μοί, πληςώ
  στ) έντός ,τήζ νομίμου προ θε-
  σμΐσς δα κεφάλαιον τόκους
  καί Εξοδα μέχρι τη πρώτης
  Ή Ιεραπέτρα
  πόλις της .προόδου.
  £;ρς (ίντακο-
  χριτοΟ|'μ«ς).— Μαναδιχή » πόλις
  V
  ίλίχληρη την νότιον άχτή ή
  Ιεραπέτρα είναι άλτ,θινή νύμφτ)
  τοθ Λιβοχ'.Ο ποϋ); )ούζΐτα άδ·.ί
  <οπα στ.4 χθμχ τού. Κ»1 ίχει έξέλιξ'ν ϊτρίγμιαχως ραγία'αν Καταφανής είναι ή Πίίοίος είς ίλτυζ τού; τομεί', είς δλας χάί ίκ5ηλώσΐ:ς τής ζιβής της. Ή πλουσία γιωργιχή πιρπχή της μέ τα ά'φθονα ναί έκλεχτί προ ϊόντα, λάϊι, άμπιλουργΐχά, χη πευτιχά χαί μά^ιστα έξαιρετιχά πίΐβΐ'ιχα, δηαητριακά χαί τίσα ά λ λ» συντελεί ιίς την οίχον?μιχήν άνθησιν χαί χατά ου έπειαν είς την έν γένει πρόοδον τής πίλι ως, Εμπόριον χαί βιομηχανία ι5ρ'σχονται έν άχμη Τό άντι λαμβάνιται χανιΐς άπό χον διαρ «■?) ιίχοδομιχον 4?γααμόν. Καί αυτή ή^οίχονεμιχή εΰρΐ)στ!α δ'δΐι την δύναμιν χαί την ώθησιν τί)ς άναπτύξεως χαί τής πνευματικάς χαί καλλιτεχνκής χινήσΐω; χαϊ τα μέοα τής συνεχοθ; άναχαινί- σεως τής πό λεως. "£τσι ή Ίε ράπιτρα απέκτησε χαί τα τιλιυ ταία Ιτη νέας πλατιίας, νέους δρέμους, νέα έξωραΐστικά χαί <· ξυγιαντιχά ίργα, νέας οίχοδο- μάς, νέχ χαταστήματα, νέα χέν τρα. Επί πλέον δέ χατά τα τι λυταΐα έπΐσης ίτη Ιθισΐ τάς 6ά σεις χατααχευής μιγάλων λιμ· νιχων έργων χαί κατήρτισε τό σχέδιον τής όριαΐικής λύσεως τοθ μ ρ χαί τί)ς άποξηοάνσεω; τού είς χϊ νοτιοϊυτιχά χτ]ς πόλεως Ιλους π-.ύίηΐτιλϊΐηάντοτιε νοσογόνβν έστί αν.Έπ! πλέον απέκτησε ζ^έχ σχο λιία ϊ<αμε δέ χχΐ §να μιγάλο βήμα πρός τόν' κόσμον τΐ)ς τέ χνης χαί τοθ Πϋλιτισμο11. *Ί5ρι>3ε
  παεάρτημα ώ^εί υ τό οποίον χα(
  λκτουβγιΐ θαυμασία. Έξ δλλοιι
  απέκτησε χχί χινηματοθέατρον
  μέ ίμιλοθντα Χ'νηματογοάφον
  χά! ϊτσι Ιλυσε χ-«ί χο πρόβλημα
  τή; ψιχαγωγίας των πολίτην,
  πού μένιι δλυΐον ιίς τάς πιρισ
  σοτέρας τιίλιις τής Ελλάδος.
  Μιχρί),4λλ* νοιχοχυρεμμένη η6
  λις ή Ιεραπέτρα, ίξιλίσσεται με
  γοργον ρυθμόν χαί ζή μέ έργώ
  δή παλυιόν. Έργαχιχοί χαί φι
  λοπρόοδαι οί χάχοιχοί της, έ·
  χούν άφοσιωθή" ιίς την έργασί
  αν μέ διπλούν σκοπόν: Νά ηροο
  διύιουν ώς ίτομα χαί νά συνχι
  λέσουν είς την γενικήν άπό πάσης
  απόψεως, ανάπτυξιν τής πόλεως
  των, χαί τό έπιτυγχάνουν. Αΰτό
  δέ δηυιουργεΐ την έλπίδα χαί χήν
  πεποίθησιν ενός χαλυχέρου άχόμη
  μέλλονχος.
  των ώς άνω έπιταγών μου έν
  δλω δρχ. 3568 έντόκως άπό
  τής χρονολογΐας αυτής μέχρις
  ίξοφλήσεως ώς καί τα Εξοδα
  τής δευτέρας των ώς άνω έ
  πιταγών μου δρχ. 383 άλλ'
  άτΐέσχε νά πράξη τουτο μέ
  χρι σήμερον.
  Διά ταθτα
  Πρός ιϊσπραξιν ττδν ποσών
  των ώς άνω έπιταγών μου
  των τόκων αυτών ,άπό ττΐς
  χρονολογΐας έκάστης έξ αύ
  των μέχρις έξοφλήσεως ώς
  κοί των έξόδων εκτελέσεως
  έκθέτω είς δημόσιον άναγκσ
  σηκόν πλειστηριασμόν τα 3)
  20 έξ άδιανεμήτου των έπο
  μένων άκινήτων κτημάτων τοθ
  όφειλέτου μου τούτου ,_^ειμέ
  νων έν τή κτηματικβ τεριφε-
  ρε'α τοθ χωρίου Σμάρι Πεδιά
  δος τοθ Είρηνοδικείου Κσστελ
  λίου Πεδιάδος ήτοι: 1) Τόν είς
  θέσιν «Βαθειά» αγρόν εκτά¬
  σεως ώσει 1 1)2 μουζουρίου μέ
  2 έλαΐας συνορ. κτήμασι κλή¬
  ρον όμών Ελένης Καρσζαπού-
  λας, Μιχαήλ καί ΔημητοΙου
  Βιτσαξάκη, κληρονόμων Ζαχ.
  Βιτσαξάκη κσΐ δρόμφ. 2)
  Τό έντός τοθ χωρίου Σμάρι
  κ αί κατά την συνοικίαν «Κά-
  τω Γειτονιά» οικόπεδον έκτά
  σεως ώσει 2 οκάδων σττόρου
  ουνορ. κτήμσσι Ιωάν. Τζανά
  κη, Γεωργ Ξειδάκη, Νικολ.
  Χρονάκη καί δρώμω. 3) Τόν
  είς θέσιν «Έλληνικό» αγρόν
  εκτάσεως ώσει 1 1)2 μουζου
  ρίου μέ 14 ελαιόδενδρα
  συνορ. κιήμασι κληρονόμων
  Δημητρίου Τζανάκη, Μιχαήλ
  Τζανάκη καί δρόμφ. 4) Τόν
  —Ή έξαγωγή των βρωσίμων
  ελαιών.
  ■ΜΗεΗ
  8 ΕΦΘΑΣΑΝ - ΕΦΘΑΣΑΝ
  Β ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛ1ΟΠ.ΛΕ1ΟΝ ΜΟΙΡΩΝ
  ■ ΆΒοαάμ Κ υ π ρ ά κ η

  άπαντα τα σχολικά β βλία ΔημοτικοΟ, ΓυμνασΙ
  ου καΜφογυμναοίου θλων τ©ν τάξεων.
  "5β καί 6λα τα σχολικά εΤ8η είς τιλουσΐαν συλ·
  λογήν καί τιμάς συμφερούσας.
  ΠΩΛΗΣΙΣ λιανική καί χονδρική.
  ■■■■■ι
  !■■■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■'
  ■■■«■■■■
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΙΚΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πελάτας μας οΐτινες άναμένουν, επί τόσους ήδη
  μήνας νά προμηθευθοϋν τα παγκοσμίως ανεγνω¬
  ρισμένης ύπεροχής Ραδιόφωνα:
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕιΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπαθειών επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν ένα πολύ περι-
  ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών.
  Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μα, νά έπισπεύσουν ν ά , όριστικοποιήσουν τάς
  παρανγε-^σ? των καί τουτο διότι θά κρατήσω-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν ό αναμενόμενος άριθμός
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ είνε έλάχιστος,
  Άποκλειστική Άντιπροοωπεία
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  £χ<τικ&ς μέ τίιν (νγΊ τδν βρωοΐμων έλαιβν έκοινοκοι άβηακν πρός τάς τΐλωνικΜάς «ΡΧ«ς τβδ νράτους διάφοραι β· δην(«>. Κατ' «ΰτας ■(( το 4·
  ξής άπαγβρ«ύ«ται «) ή έκηΐκραν
  σις χαί ν>νΐΝ&ς π κκρασκιυίι
  βρΜθίμΐίν ελκι&ν δι' άλχκλιχών
  οιβλυμάτΜν (ΜαυστικΓΐς σόόας, κ·
  χάσης μ λ π.) χκΐ β) Α έξιχγΜγίί
  «τίς το έξλΐτερΐΜβν βρνσίμων έ·
  λαιών ΰκχτβρουμίνων η μη έν
  άλμη πρός π«ρασκ·»ί>ν των 6·
  πβίιιν έχοησιμοποιάθηοκν άλκοι
  λικάτ βικλύμ«τ«. Των διατ«(*Μν
  τούτων έ{«ιρο0νται «Ι κρ*σιν«ι
  ελαίαι, αι π«λοώμ(ναι ώς χοι
  «ΰται.
  —Ή παράτασις τδν βίσαγ»·
  γών.
  Δι' άπβφ4β«4»ς τού υπουρνβθ
  τβν θΐκβνομιχ&ν κα) τής Έβνι
  κης βΐκονομίβς έκιτρεκβτκι ή
  έιτΐ εν *Ιο·τι τρίμηνον πκράτετ
  σις τής ίσχύος χδν άδβι&ν βΐσβι
  γωνής νμΘ' ύπίρβασιν ή ' ανευ
  τβδ ίρβι» τής άνταλλβγής δι*
  τα νομιχά ή φυοιχά κρόβΜκα
  έφ' ίσον δια την παράτασιν συν
  τρέχουν άποχρδντες λ6γοι-
  —ΑΙ κΙσντήρι«ι έξβτάσεις.
  Κατόπιν νεωτέρας δικτκγης,
  ηηρβθεσμ(α-ΐ1β·τηρ{ε*ν έ{ΐτ<ισ*Μν ααρεταιβη καί διό: τάς Έμηβρι χβς Σχολας μέχρι 15ης τρέχον¬ τος. είς θέσιν «Σγουρά 'Εληά» α¬ γρόν εκτάσεως ώσει ενός μου ζουρίου μέ 4 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμσσι Παναγ. Τζα νάκη, Μιχ. Τζανάκη, Γρηγορ. Μσράκη καί Νικολ. Λαγουδια νάκη 5) Τόν βΐς θέσιν «Παπά Πηγάδι» αγρόν εκτάσεως ώ σεϊ 5 οκάδων σπόρου μετά τοθ 1)2 έκ τοθ έν αυτώ φρέα τος καί συνορ. κτήμασι Δημ. Βιτσαξάκη, Άντων. Τζανάκη, καί ρΰακι. 6) Την είς θέσιν «Κεραλιά Καμήο» άμπίλον ώ- σεϊ 6 έργατών συνορ. κτήμασι Άντων. Μηλ,αθιανάκη, Γεωρ. Σφακιανάκη, Γεωργ. Μπλάβα κη καί δρόμφ άνροτικώ καί 7) Τόν ίίς θέσιν €Λαγκό» αγρόν εκτάσεως ώσει 3 μουζουρίων καί συνορ. κχήμασι κληρονό μων Σχαύρου Χσραλσμπάκη, Γεωργ. Σφακιανάκη Ιωάννου Σφακιανάκη καί κληρονόμων Ιωάν. Διακαινισάκη. Ό πλειστηριασμός των κτη μάτων τούτων γενησεται την 19ην Νοεμβριού 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολσιογρά φού Καστελλίου Πεδιάδος 'Εμμαν. Ιδομενέως ή τούτου κωλυομένου ενώπιον τοθ νο μίμου αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν ιω έν ΚαστελλΙφ Πε&ιά δος κειμένφ δημοσίφ γραφείω τού &τε χαί οπου καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτή σωσι. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ενεργησάτω χά νόμιμα. Έν Ηρακλείω τβ 8 Όκχω βρίου 1939 Ό τοθ έπισπβύδοντος καί παραγγέλλοντος πληρεξούσι- ος δικηγόρος Έμμ. Εύβ. Γΐμιτζάχης ΖΗΤΕ1ΤΑ1 μικρός οιάλληλος μέχρι 5 ίτών είς τό κατάστημα Νικολ. Στανρακάκη «αρά τό Γε νΐ Τζαμί «&οος ΦαιστοΟ»,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεϊα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  12 Όκτωβρίον) 1939
  12Π Ώρα 5 χιλ. Άγνλικά τάνκς 53 Πρωινή
  μετεφέρδησαν είς τό Δυτ. Μέτωπον.
  ΑΕΝ ΕΙΝΕ ΔΥΗΑΤΗ ΟΥΤΕ ΛΠΛΗ
  ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΝΕΥ ΛΜΕΣΟΥ ΕΠΑΝΟΡΟΩΙίΩΣ
  ΟΛΟΝ ΤΩΝ ΠΡΑ:
  ΤΗΣ ΓΕΡΜ4ΝΙΑΣ
  Ι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Όκτωβρίβυ (Ιδ.
  α'α «Ανορθώσεως.) — Ό ύπβυργός των
  Στρατιωτικών κ 'Χόαρ Μπελίσοα ομιλών
  σήμερον είς την Βουλην των Κοινοτήτων
  έΐτΐ τού ζητήμκτβς των κατά ξηράν "Αγγλι¬
  κών κινητοπβιήοεων είπεν βτΐ: «Ίσχυρβ-
  τάτη δύναμις τοΰ έχστρατβυτικβΰ σώματβς
  τής Αγγλίας μέ αρτιβν έξοκλιβμόν χαί πο¬
  λεμικόν υλικόν έλνββν ήδη τας θέσει; τού
  { είς τάς γραμμάς τβΰΓαλλικβΰ μετώιτου.'Έχο
  μέν ήδη ύπερεκιτληρώαει, ετόνισεν ό χ.Μπε
  λίσαα, τας ύποχρεώοεις τάς οποίας είχομεν
  -------------------- άναλάββι έναντι τής Γαλλίας είς την περί-
  Α©ΗΝ*Ι 11 Όχτωβρί·υ (τοΰ άνταπο- πτώσιν πολέμου, διά της αποστολάς ίσχυρβ-
  χριτβϋ μ«ς) —Ό Εύρωπαϊ*#ς τύπβς άφιε- τίτου έκστρατε»τικβΰ σώματβς χαί 5 χιλιά
  ρώνει ευρύτατα σχόλια είς τόν χθεσινόν λβ- οων τάνκς χαί τεθωραχισμένων «ύτοχινή
  γον τβϋ πρωθυπβυργβδ τής Γαλλίας χ. Ντα των των οποίων τ· μι*ρβ:ερον είνε όχτώ
  λαντιέ χαρακτηρίζον αυτόν κήρνγμα τής τόννων βάρβυς.
  άληθοΰς ελευθερίας των λ«δν χαί σφρανί-1 Λί σχέ3ε,5 μ«ς μετ* των βυμμέχων
  δα τίίς αποφ«σιστιχότη'βς των συμμαχων Εινε ΠβντβΤ6 α ^ΛΙ "Ιβως ό αγών νά
  διά την οννέχισιν τβΰ ά>αληφθέντβς άγώ- ρατβ8ή έί4 πβλυ Κβ1 ή δβχιμασία τβΰ
  νβς χ«τά της Γερμανίας. Αι περισσοτέρας
  έφημερίδες Λονδίνου χ*ί Παοισίων τβνί-
  ζβυν {τι ούίεμία ειρήνη είνε δυνατη βλλ',
  βΰτε καί άκλή κάν συζήτησις περί είρήνης
  πρό της έπανορθώσεως βλων των πρκξικοτη '
  ματιχβν ένεργειων τής Γερμανίχς.
  μου πιθανόν νά είνε σκληρά. 'Λλλ' όποιαν·
  δήττβτε θυσ'αι χαί άν χρειασθούν, θά συνε¬
  χίσωμεν τβν άγΰνα μετά τής απβφασιστιχο
  τητο;£πεύ τόν ήοχίσαμεν μέχρις ότου μία
  συντριπτιχή ήττ« τβΰ έχθροϋ στέψη τα οπλα
  μας μέ τόν θρίαμβον τής όριατικής νίκης
  Ό χ. Μιτελίσαα πρβσέθεαεν είτα: τό ναν
  τιχόν τής Μεγάλης Βρεττανίας χυριαρχεΐ
  των θχλασσων ή δέ άερβπβρία μας διαφυ-
  λάβσει μέ τα χαλύβδινα πτερά της τάς α¬
  κτάς χαί τβύς στρατιώτας μας.
  "£ν έχατομμύριβν βτρατιωτών μας είνε
  ήδη έιτί ποδός πλήρως ώργανωμένβι. Μέ
  τάς βννεχιζομένας επίμονον; προσπαθείας
  μας ή δύναμις αύτη θά αυξάνη ολβνέν..
  Είς τό σημείον τοΰ λόγβυ τβΰ χ. Μπε
  λίββκ βπβο βύτβς ανήγγειλεν {τι τα άγγλι
  *ά στρατεύματχ ευρίσκονται ηδη ύπβ την
  ανωτάτην άρχηγίαν τοΰ στρατάρχβυ Γκαμε
  λέν, ρ«νδαϊα χαί παρατεταμένα χειροχρο
  τήματα έδόνησχν την ατμόσφαιραν.
  ΕΥΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΓΕΡΜ4ΝΙΑΣ
  —.. --_- ,» . Α Λ»χΙ_νΙ Α Α εν Ι Α Ι Α χ~
  ΖΗΤΗΜ Α ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΖ.
  Δΐ_,| 1 Ι ■ ΙΙΥ1ΓΎ >»ΤΙΛ~//~1Ι ~-_1Ι ~1_-
  ΤΓ1ε~
  ΤΓ|·~
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 8)βρ(ου (ίδ. πηρεοί») — Ό πρωθυκοιιργος τής ( είς την σύναψιν συμϊώνου άμοι
  ύπηρεσΐα)— Επίσημον άν<χ ΙΑ βουινίας χ. Ρασίσ^υ (φθαοεν £*ίβς βοηθείας διά τοθ δποίου πά κοινωθέν, εκδοθέν οήαε.ο- είς Μίαχαν χομ'ζων δίηγίας είς ι ρχχωρείΐαι υπό τής Ρα>σσ άς τ)
  τ^> δπουργ&ν τω- 'Βξωτεοΐχΐον Β λ*α χαΐ ή πιριοχή της είς την
  χ Ουρσιτς δια τίν ταχύτερον Λιθίυανίαν.
  Σ
  άνσφέρει τα
  δυτικώς ακτάς τής
  Είς
  Νο-βηγΙ
  ΒΕΩΡΕΙΤΑΙ ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΑΣΑ
  ΛΟΓΩ ΤΟΝ ΡΟΣΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΥΧΗ
  ΕΙΣ ΠΟΛΟΚΙΑΗ ΚΑΙ ΒλΛΤΙΚΗΝ
  ΥΠΕΠΕΣΕ _ΕΙΣ___^ΑΥΣΜΕΝΕΙΑΗ;
  α%ΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου (ίβ.
  ύπηοεσία).—Κατά πληοοφορίας έξ Όλ
  λανδίας οί στοατιωτβκοΐ^ κύχλοε τής Γερ
  μανίας άποδίδουν είς τόν υπουργόν των
  Εξωτερικών χ. Ρίμπεντροπ τάς εύθύ·
  νας των διπλωματικαί άποτυχιών τής
  Γερμανίας είς τα ζη^ήυ-ατα διανομής
  τής Ηολωνίας. Αί ρωησικαί έπιτυχία»
  τής άναιμάκτου κατα,λήψεως τής Πο·
  λωνίας μέ τό μέγα άνταλλαγμα τής έ·
  ξχπλώβεως των Σοβιέτ είς την Βαλτι·
  χήν -«ποτελούν κατά τούς ίβίους Γερμα·
  νικούς κύκλους σοβαρά δεδομεν-ι «*ρΙ
  τής, "πλήρους ά«θτυχ£«ς τής πολιτικής
  Ρίμπεντροπ. Είς τάς πληροφορίας αύ¬
  τάς προστίθεται ότι χ- Ρ6μ«ε«τροπ ΰ«έ
  πεσεν ύ«ό δυσμένειαν.
  άς ΓερμανικΑ άεροπλάνα ίπβ
  τέθησαν κατά μόν άδων τοθ
  ΆγγλικοΟ στόλου. Έξ βΐμ
  βσι έπεσσν ε>1 τΛν Άγνλι
  κων σκοφΔν. Νέφη καπνοθ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Π Όχτωβρίβυ (Ιδιαιτέρα ύ
  πηρΐσία).— Ανηγγέλθη χινητοποίησις είς
  εύρεΐαν χλίμκχα ίβχυρων στρατιωτικών δυ;οψώθηνανΓάμίσως Συμιεοοί
  ναμεων τ«ΰ Βιλγίβυ ΛΙ , μεταφορκί ατρα(νβτσι εκ τούτου βτι αί. βόμ
  ΤβΟ >αί πυρεββλιχβΰ γΐλονται χυρ(ν$ πρός βαι έπροξένησαν ζημίας είς
  τα Γερμανιχά σύνορα.
  ΤΑ ΙΚΛΝΔΙΝΑΥΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΒΑ ΕΝΙ2ΧΥΣΟΥΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΑΣ
  ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΑΙΑΝ
  Α0ΗΝΑΙ 11 δ)βρί>υ (τοΰ άνταποκρι.
  τοΰ μαθ.— Βεβαιούται ές αύθεντιχων πη-
  γών ή βκΜένωαις τής πρωτευβύσης τή; Φιν
  λάνδΐβς απο τβν άμαχβν πληβυσμβν. Βε·
  βαιβΰται ώααύτως ότι είς περίπτωσιν πρσσ
  βολης των οεβιετιχ&ν οτρατενμάτων τα
  Χχανδινοιυϊκά χράτη θά ένιοχύσουν χαί
  οτρατιωτιχ&ς την Φινλανδίαν.
  Η ΙΕΡΜΑι,ΙΑ ΙΥΝΕΝΝΟΕΙΤΑί
  ΛΙΛΙ.Ν ΑηΗΛΑΑΙΒΙΙ ΤΒΝ ΙΛΪ1Υ1Μ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Οκτωβρίβυ (τβΰ άνταποκρ
  τού μα{).—Κατά πληροφορίας έχ Βερολίνον
  ή Γερμανία συνεννβεΐται μέ τα γειτονικά
  κράτη διά την Ανταλλαγήν μετ' αυτών των
  βκιΐ υφισταμένωνΓ%ρμαιχών μειονοήτων.
  τα πολ?μικά. Τινά χβν Γεο
  μανιχών άβροπλάνων ποοσε
  γΐιώθησσν άναγκαστικώς είς
  την Δανΐαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 8)βρ!ου (!5. &
  τερματισμόν των μετά των 2νβ.έΐ
  διιξΐγομένων διαπραγματεόχων.
  Έν Τάλιν αγγέλλεται δα 4
  άρχηγ4ς των σΐρατιωτιχων ΈζΒο
  νι*&ν δυάμιω' στρατηγές Λεν:ο
  νάρ, άπώ?εχθε!ς ττίίτασ.ν τοθ
  στρατάοχοϋ Βίροσίλΐοφ πεό<ειται ν*^ ταβϊπρ-βεχδ εΐιτήν Μόοχαν Τό πραχτοριΐον «Τάί» μεταϊί δεί 5τι άτιό τής ίης μέχοι τής 10ης Ό«τ»δΒίου διεξήχθησαν διαπραγματεύσεις μεταξύ Λιθουα νΐας καί ΣιϊΛτ άπολήξ<σα( χθές ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 ΌχτιοβρΕου (ίδ δπηρ )—Ιΐιστείεται δτι τα Σοβιέτ θχ φανοθν μεΐριοτταθή Ιναντι τΫ]ς Φινλανδίας άποτε'-ούσης μίλος τοθ σ^νασπισμοθ των Σχανδιναυϊ κων κρατών. Έξ ίλλου ή Φ;ν λχνδία έλπίζεΐ είς οιβαραν 6πο αΐήριξιν τόσΐν έ< μέροιις των Σκανϊιναΐ/ΐκβν δοον χαί έχ μίρους τής Άμεριχής χτ]ς {πβ(οις Ιχιι β λας τάς ο^μπαθ■(3ς ά πό μακρών χοόνων. Ή Άμερική έναντι της έν Εύρώπΐ] συρράξεως ΕΔΗΜΟ£Ι£ΥΘΗ£ΑΝ ΟΙ ΔΙΑ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΙ 2ΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 8)βρίβυ (τού άνταπβχριτβΰ μ«$).— Εί; την εφημερίδα της χυβερνή οεω; έδημβσιεύθηοαν ·ί νβμοι περι ίδρϋ σεως μετοχιχοΰ ταμείου άε^βπβρίας, όρνα νώοεως των στελεχών τοΰ στρατβΰ χαί περί ναυτιχών μ&ταφορων. ΑΦΙΧΘΗ Ε& ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΤΟ ΥΠΕΡ-2ΕΕΑΝΕΙΟΝ «ΝΕΑ ΕΛΛ4Σ» ΑβΗΝΑΙ 11 8)βρΙου (τβθ άνταποκριτβΰ μς Κ«τ*πΑ·υο·ν είς υειρηιότ σήμερον έκ νιας Ύβρ Μπς τό ύπερΜκεβνβιον .Ν 'ΐ:λλ«ς». Ι ού ϋπερωκε ανεΐαυ έκ·0αινον 130 έπιβ*τβ». 'Βπίσης έκβμΐσβη οαν «ρκεται έμκβριυματκ. Η ΧΦΕ-ΙΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ - ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 11 Όχτωβρίβυ (τβΰ άνταπο. χριτβΰ μ*»)·— Ή Α. Μ. ό Ββσιλενς έ&έχθη βημερβν τεν πρ^θυηβνργόν χ. 1. Μεταζάν μετ» τβΰ όπβΐβυ χαί συνειργάσθη. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ £ΤΟΛΗ ΚΑΟΙΕΡίίΟΗ ΔΙΑ ΤΟΥ£ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛ£ ΑΘΗΝΑΙ 11 8;β(Ιο» (τοΰ άνταηβχρποΰ Δια τ»ύί εφημεριδοπώλας καθιερείθη ατβλΐι Ο ΕΑΙΌΛΟ£ ΤΑ£ ΑΡΧΑΣ ΕΠΑΡΑ£ΗΜΟΦΟΡΗ£Ε ΊΗ_ Μ£ΓΑΛΟΝΗ£ΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ό^ωβ^Ιου (15. ύτιηρεσΐσ) —Ή χθεσνή ά πόφοσις τοθ Κογκρέοσου άπορ ρίψονιος διά ψήφων 65 κατά 26 πρότασιν τής άντιπολιιεύ σεως ώς πρίς την τροποποΐη σιν τε! νόμου ττερ! ούΕετερό τητος, χσιρετΐζεται γενικώς ώς ή τρώτη νίκη τοθ προέ δρου ΡοΟοβίλτ κοί ώς έν&ει κτική τής μΒτσστροφης των πνευμάτων είς τάς Ηνωμένας Ποληείας. Γενική είνε πλέον ή πεποίθησις δτι ό νόμος τής ούδετερότητος θά τροποποιηθή κοί δτι θώ- επιτραπή ή ίλ^ιθέ ίξ ΟϋασγΛΐβνος, &τι τό »ρ ρσ ίξσγω>ή δηλών καί πολί: ι ιη τί)ς Άμβρικης δέν θ' άν
  μοφοδίων είς τος Δυτικώς Δυ
  νόμρις.
  ΕΙΕήσεις ίξ Ούασιγκτβνος
  τονιζουν,οτι ό κ. Ροθοβελτ
  έπψένει ν' αρνήται οΐανοήπο
  τε μεσολάβησίν πρές βίρήνευ
  σιν είς ι ήν Ευρώπην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Όκταβρίου
  Κδ. ύττηρεσίο),— Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών ι ής Άμερι
  κης κ. Χθλ, ομιλών σήμερον
  είς τό εμπορικόν Συνέδριον ε¬
  δήλωσεν, ώς τηλεγραφείται
  >ί>ο0ν επέκτασιν τοθ τιολέμο
  είς τάς άμερικανικός ακτάς
  «Έχομεν άτιόφαοιν ετόνι
  ό κ. Χάλ, νά μή μβτ,άσχωμε
  είς τόν εύρωποΐκόν πόλεμον
  Είνε σκληρά ή οοκιμασία τή
  οποίαν υφίσταται έξ αΐτΐα
  τοθ πολέμου τό έμτόριόν μας
  Άλλά οφείλομεν χάριν τή
  ασφαλείας καί τής γαλήνη
  μος νά μβΐνωμεν μακράν τοθ
  πεδίου τής ουρράξεως».
  ΑΠΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ είς τό Βερολινον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ό<ταβρ(ου (15. ύπτρβσΐσ) —'ΐΐκ Βριξελ- λών αγγέλλεται βτι ό λόγος τοθ κ. Νταλαντιέ προεκάλε- σε βαθυτάτη' εντύπωσιν με ταζύ των πολιτικών κοί δι πλώ ματικΑν κύκλων τοθ Βελγίου. Εκ Ρώμης έπίσης τηλεγρα- φιΐται δτι όλόκληρος ό Ίιαλι κός τύη-ος σχολιάζει Ιδιαιτέ¬ ρως την άποφασιστικότητα τοθ λόγου τοθ Γάλλου πρω· θυπουργοθ. Αί έφημερΐδες δή μοσιεύουν είς έμφανές μέρος ηλεγραφήματα των έν Παρι σΐοις άνταιιοκριτών των είς τα όποΐα τον ζεται 8η ό Γολ κουρεσι(.<:υ, προεκάλεσεν άρΐ λικός λαός ήΊ<οισε μέ βαθύν|σιην εντύπωσιν ό λόγςς τοθ σεβασμόν καί εμπιστοσύνην ι κ. Νταλαντιέ. αυτόν είς τοθ όποίου τάς χεΐ ' Έξ άλλου, καθ" ά τηλεγρα ρας Εχει άνατεθτ] ή τύχη τής φοθν έξ Άμστερνταμ, είς τό χώρας. «Ή Γαλλία, άναφβρουν τα τηλεγραφήματσ, Εδήλωσε διά στόματος τοϋ κ. Νΐαλαντιε δτι δέν ίχβι εμπιστοσύνην είς τό Γερμανικόν καθισ ώ; καί δτι θα επεθύμει την ειρήνην μόνον εάν εσΐηςΐζβτο έηΐ στα θερών βάσεων». Είς την Ρουμανίαν έπίσης, ώς άναφέρουν είοήσεις έ< Β Βερολίνον ίκδηλςθιαι μέγα λη άπαισιοδοξια άπό χθές τόσον μεταξΰ των πολιτικών κύκλων 6σον καί μεταξύ τής κοινής γνώμης. Την άτταιοΐο δοξΐαν αύτην ένέτεινεν Ιτι περισσότερον ό λόν/ος τόν ποίον εξεφώνησε χθές τό ά πόγευμα ό καγκελλάριος Χιτ λβρ "είς τό Στϊόρ Παλάς. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 8)6ρίου (ίδιαι ιΣέν παρήλθεν ήμίρα άπά τής ένάριΆγγλικά άεροπλάνα είναι τα έρα δηηρεσ'α).—Αί χθεσιναί δηΐξιως τοθ ηολίμ&υ χωρΐς να Ι ανωτέρα «Ο κόσμου α πό πάσης «νεργήσουν τα Αγγλ κα αεροπλά- άπέψιως. Τηλεγραφήματα έκ Λον να πτήαεις υπεράνω τοθ έχθρι,δίν&υ άναφέρουν 8;ι ό επί τής κοθ έδάφοϋί. Χάρις ίέ είς τας1 άεροπορίας αυνεργατης τοθ «Νΐαί πτήσιις αυώς το Αγγλικόν αρ ηλυ Τίλεγχραφ» «ποκαλυπτει είς χηγεΐον τοθ στρατ&Ο Ιχ«ι όλόκλη αρθρον τοι» 6τι πρό τοθ πολέμου ρον σειρίν Π'λυτίμων φιοτογρα τα Άγγλικά έργοσιάσια παρέδι διά ιύ&ν οποίων δίδεται πλή ώσεις τοθ "Αγγλου οπουργοθ τής ΑΐροπΓρίος κ. Κίνολιυ Ιύ*τ είς την Β.υλήν τ&ν Κοινοτήτων. ή κούσθησαν μέ ιδιαιτέραν (χανο π;(ηίΐν αχολι^ζονται Σέ ιύΓύια α. Ό χ Κύ<τ άνοφιρόμενος είς ήν δ((Χαιν τή; άγγλικής αΐροπο ίας έίήλωσεν δτι μέχρι σήμερον [ά άγγλιχά άεροπλάνα ένήρκηΐαν 5000 χιλιόμετρον πιήσεις άνα [•νωρίσεωί. Έκ τούτου άποδειχνυΊΐαι 8χι φι&ν ρης άπειχόνισΐς τή; γραμμής Ζ.γκ φριδ. Έχ τής οιαρχιίας των πτήσεων έιτίσης χα(:ώ; χαί έκ τής ταχύιητος χαί τής έπιδιιχθεί οης άντ&χής διεπισΐώθτ] δτι τα δόν 1000 άιροπλάνα χατά μήνα Σήμερον ή παραγάγη «ιροπλίνων Ιφβαοε τ«ς 2 000 μηνιαίως Ά· νάλογος αύξησις επετεύχθη χα( είς την παραγωγήν άεροπλάνων των Γαλλιχών έργεοταοίων. Κβιτέΐ π«ρ»οχ*βείβ*ς ημίν ηληρβββρί^ις ή Α. Ν. β Βαβιλενς της Ρ«νμβν»βς Καρολβς βιπένιιμκ τβν Ροιμβνιχέν η·γαλ«βταυ»*ν ·!$ τβν υπουρ· γβν Γενικόν Διβιχητην Κρήτης ά. ι φαχκχνοΐΜην, ■ις τβν Δήμαρχον Ήραχλειου κ Γεωργιάδην καΙ Τβν χ, Γ. Βςΐλβν ιβν χρ^βοΰν βτανρον τβΰ «οί*. ρβ(. είς τβν Διοικητήν ΧΜρβφυλαΜΠί κοιι τβν Λι μ· αρχήν Ηρακλείου τβν χρυσουν οτβυρβν τοβ » . ^ <> ααιβ>α
  οτέμματβς χαΐ εΙ( τβν ύπββπιβτην τβϋ Βασιλε«< ·ίι *η* ^^ί "ρντΐ|( βτιγμής της είθρθλης Γικρν4·ν "- Φ|λ""»«ν τβν τιψάρχην τβ» Β*β* τβν Ρώσβων είς την ανατολικήν Πολωνίαν λ**». ^^ <γΜ«τΐοτ«βη τρε»μ·χρ«τ(Φί παρβμβΐβ τής έγ Είς την Πολωνίαν οί εισβολεΐς ενέσπειραν τόν τρόμον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όχτωβρίον (ίδ. όηηρ |κ·8ιδρυθείοης είςΡωσοίαν χατάτόΐτοβ 1917 «'Ανορθώσϊω^»)— Πολωνβί φυγάώες «κ τώνΙ Οί Πολωνοί φυγάδες αυτόπται μάρτυοκ: Κϋταφνγόντων είς Ρουμανίαν άπεχάλνφκν άγρίων σχηνών τρομοχρατίας χαί φβνιχβδ Ι λέθρβυ'διεκτραγωίβΰν ι ά !χ«τβντ·< βτρατβδ εί; . ινωίοθν τάς ίχτελέβειςίϊπνες «γένοντ· χατα^χ«τβντ·δ«β «μα τή εΐαβί ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΓΛίΛΐ ΧλΙ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΧΟΕΣ ΣΥΜΦΟΝΟΝ ΛΝΤΛΛΛΑΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤαΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Όχτωβρίου (Ιδ ύπηρ.)- Ή εν τι) Βρεττανιχΐ) πρωτευιύση παραμέ- νουσα Ρωοσιχπ αποστόλη ύιέγραψΐ μετ» τής αρμοδίας εηιτροηή; έμποοιχβν σύμφω¬ νον βία«ι τοΰ οποίον θ' άνταλλάσσωνται με ταξύ των δύο'χωρών ξυλείν, καβυτσ«ύκ «αί &λλα «Ιδη έαιορευμάτων Διά την Ρωσσίαν ίύπένραψεν β χ. Φίλινχ αρχηγ^ς τής «πβ- βτβλί,τ διά δέ την Αγγλίαν ο ύπουργός τβθ Έπισιτισμβΰ. ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΕΞΕΤΕΑΕ.ΘΪΪ1ΑΗ 4 ΓΙΡΜΑΝΟΙ ΚΑΓΑΣΚΟιΊυΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Όχτωβρί·» — Κατ εί- οήαεις ές 'Αμβτερνταμ σήμερον ε{ετεΛέ· σθησαν έν Βερολίνω 4 Γερμανοί ίηχ χά τασχβπεία. ΕΙΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΕΦΘΑΣΕ ΧΘΕΣ Ο Π0ΑΟΜΟ2 ΙΟΟΙΡΤΟΣ10Ν ΗΟΤΕΝΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ; 11 8)βρ(·υ.—Τ· απογευμα αφιχθη ο ύπβυργός των Εξωτερικών της Αν Γαλλία Πολωνιχής κυβερνήσεως χ. Ζ»λέ οχυ γενόμενος άμεσως δεκτός υπό τοδ χ. Τσάμπερλαιν.______________ ΟΙΓΓΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΙΙΥΡΚΡΝίΙΡΑΓϊίίΗ ΟΥΡΜΙΑΐ ΛΟΝΔΙΝΟΝ II 8)βρ(ου.- Τάς μεταμε- σημβριάί ώ;άς ό Βασιλεύς Γεώργιος εο<· χβη είς ακρόασιν τ*ν αρχηγόν τής τουρχι κης άπβοτβλής στρατηγόν χ. Ού^μπάϊ. * ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ" ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου.—>
  Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τοθ Γαλλι-
  κου άρχηγείου έχει ώς εξής: α'Μ βρά-
  σις των εχθρικών περιπολιών έξακο-
  λουθεί συνεχώς αυξανομένη, μεταξύ
  Αλοζέλλα καί Σάαρ.
  Δράσις εκατέρωθεν τού πυροβολικού
  είς την ιδίαν περιοχήν».
  ΔΙΕΛΥΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ
  ΕΧΘΡΙΚΟΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΟΝ
  ΠΑ Ρ1ΣΙΟ1 1 1 Όχτωβρίου.·-
  Την χθεσινήν νύκτα 66ο ίσχυρβί περι-
  πολίαι το» έχθρού έπεχείρησαν αίφνι*
  διααμόν κατά των Γαλλικών γραμμών
  ή μέν μία είς τ* δάβη τοθ Σααρ-
  μπρούχεν,η βέ δευτέρα νοτίως τού Περ
  μάνσες. Αμφότεραι άπεκρούσθησαν μέ
  καταιγιβμόν ύποχωρήαασχι ατάκτως.
  ΑΙ 8ύο περίπολοι έγκατέλειψαν βθ νε-
  «ρούς.
  κιβτικβδ Πολωνιχεΰ στβιχείευ.
  'Λλλαι πληροφορίαι Ιι.ιβεβκιωηχ«ί τδν
  ανωτέρω έξιοτορήοεων μεταδΐαβυν ϊτι υπό
  τσδ (ρυθροΰ στρατβδ έςετελέσθησαν 200
  ερείς Πβλωνβί χαί δύβ αρχιεπίσκοπον '£·
  ίοη$ μέγας άριθμος Μνιχοφρονων Πολ*ι-
  ων πολιτων έξετελέσθη &νευ σχεδόν τήί
  καραμικρα; διαδιχααίας.