97912

Αριθμός τεύχους

5292

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *< μ* ίυτο«ύκ ήν Ρυοβίιν *ς τή; επι ιπουργβς, τιί Ε! ,ΚΟΙΙυΙ — Εκΐ' ι1· >ν ι{ετμ.< νοί <πι η ΣΕ ΕΞΒΤΕΡΐυΐ >ς χ. μκ*
  ύπ« .·ί*
  ΝβθΕΝ
  ΤΗΓΕΙβ"
  «τω
  βρί»β#*
  V*
  ε*»"
  ^
  ,υροβο^·
  ,*ο4
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  —-Α
  ■*"| Μ Λ '- Π~
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1;
  Αΐγύττΐου
  βτησία λίραι ΰ
  {ξάιιηνος §
  Άμβρικής
  ίτησΐϋ δολ. 10
  ίξάμηνος > 8
  Τιμή
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΙΡΑΣΚΕΥΗ
  13
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΛΥΡΟΥ
  ΤΗΙΤίϊΙΟΣ ΣΤΙΤΛΚΤΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ί«0Ν
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5292
  ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ
  Μεγάλαι μα¬
  χαι ήρχισανΞ
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤ. ΜΕΤΩΠΟΝ
  =ΑΠΟ ΤΗΣ ΧΘΕΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 βρ
  (ιδιαιτέρα ύπηρεαία τής « Α
  νορθώσε-ς).—"Υπό τού Αν»
  Τβτου ΆρχηγεΙ·» τού Γαλλι
  κου στ*.α .·» εξεδόθη σήμκ
  ρβν την πκ,ωί«ν τ· χάτνθι
  ανακοινωθέν «Ή δράσις των
  ηρώτων γραμμών ένεταίη
  *«τά την διάρκειαν τής νυ¬
  κτός επί πολλων αημείων
  τού μετώπβυ μεταζύ Ρήνου
  χκΐ Μοξβλλκ».
  Πληροφορίαι των "Αγγλων
  ανταποκριτήν έκ τβδ μετώ-
  που, διχβιβασθεΐααι μέοω
  Λονδίνου αναφέρουν ότι τα
  Γαλλικα στρατεύματα άπέ-
  χρουααν χθές Ισχυράς βκιΐέ
  σεις τού βχθροϋ είς τάς οποί¬
  ας έλαβον μκρός έκλεκταΐ
  μονάδες τού Γερμανικόν
  οτρατοϋ (£ελθοδσχι έκ τής
  γραμμάς Ζΐγκφριδ καί ·τι
  συνεχιζεται Ιντβνος μ«νομα
  χία τού ηυροβολικοΰ Έπίσης
  ό πολεμιχός συνεργάτης τού
  «Άδιαλλάχτου» γρ» φεΐ τα
  εξής: «Ό πβλεμβς ευρίσκεται
  ήδη είς αποφασιστικήν καμ
  πήν Πρές νότον τού Πιρμάν
  οενς ο εχβρός έπεχείρησεν
  έπανειλημμένως σφβδρούς,
  α·φνιδιασμβύ(, άλλ' απέτυχεν
  οικτρώς. Την παρελθούσαν
  νύκτα οί Γερμκνοί ένήργτ)
  σαν λυσοώδβις άντεπιβέαεις
  επί τβθ μβτα{ύ Ρήνου καί
  Μοζίλλα μετώπου, ήναγχά
  σΐησαν ίμως είς ύπβχώρησιν
  αφ·υ ύκϊοτηβαν μεγάλας α¬
  πωλείας. Ό βχθρός απββλέ
  πει «Ι; ι· να έκτοπίοη τα
  στρατεύματά μας έκ των θέ-
  σεων τας , οποίας κατέλαβον
  καί να καταλάβη τα καρά-
  τηρητήρια τα οποίαι ίχασε
  διά της ύποχωρήσεώς τού.Ό
  λαι έν τούτοις «ί άποπειραί
  τού αυνϊτρίβησαν»
  ΟΙ έν τώ μβτώπω έπίσης
  άπεσταλμένοι τβν Ι αλλικδν
  εφημερίδων τηλεγραφβΰν ·τι
  ή δράσις έντείνεται καί «τι
  τ, κατάστασις άλλάσσει μβρ
  φή« καί χαρακτήρα. Ό ά-
  γί>ν έπαυσε πλέον νά πβριο-
  ρίζεται μεταξύ των περιπολι
  βν καί τ·ν ,λέγβν ίχβυν αί
  κυρίαι γραμμαί τβν ατρατευ
  μαΐων ώς βεβαιοί καί τό επί
  οημον ανακοινωθέν. Ή μέγα
  λΠ μάχη δίδίται χατά μϋ
  κος τοϋ Λουξεμββύργου, κρές
  ανατολάς τού Μβζέλλα, νο
  τίως τού Εααρμπροϋ«εν χ«>
  τβϋ Πιρμάνσ5(.
  Οί ξένβι ανταποκριταί βκ·
  βαιο&ν ότι οί Γερμανοί μκι«
  νεκτοΰν κκί ηοι·τιχ&ς καί
  αριθμητικώς είς τό .μέτωπον
  καΐ οί α»το είναι ύ<τ«χρεω· μένοι «ά χι νού ν τα ι βάσει περιωρισμένου οχεδΐου, ένω τα συμμαχικά στρατ&υματ» είναι ίτβιμα διά πάσαν επι χείρησιν. Σχετικώς άναφέρε ται *τι τα 'Αγγλικά στρα τεύματα ϊλαβον ήδη τάς θί σεις των επί τού £άαρ. £Ιχ« σι πέντε χιλιάδες πολεμικαι όχήμανα τής Αγγλίας εύρι οκονται είς τό μέτωπον, μι ταξύ των οποίων τα βαρύτ& ρα τάνχς. Ό «'Αδιάλλαχτβί» γρά φεΐ: «Τα Άγγλικά στρατιύ ματα έχουν λάβει τάς θε σ&ις των είς τό μέτωπον με πυρββόλα κάθε ολκής των ό ποίων τα στόμια βΚαι έ ατραμμένα πρίς τάς σπου δαιβτέρας ηαραμεθβρΐους Γβρ μ*νιχα>ς πόλεις».
  ΟΙ ξένοι άνταπβχριτβί έ-
  ξαίρευν έπίσης την άδρεία
  των Γαλλΐκων στρατευμάτ«ν
  χά. την άνωτερβτητα τή(
  γαλλικής άεροπορίας ή ό-
  ποίκ ένηργηοβ μέχρι οήμε
  ρβν επανειλημμένας έπιτυ
  χεϊς πτήσεις άναγωρ(αεω$
  βίς τό μέτωπον «αί είς β*
  6ος 100 χιλιόμετρον επι
  Γΐρμανιχοδ έδάφουί, Ιδί¬
  ως χατά τάς νύχτας, χά
  κρβοΒέτουν δτι ώς απεδείχθη
  4 Γαλλία ίχει άριστον άβρο
  πορικόν υλικόν. Αντιθέτως
  γράφβυν, ή Γΐρμανιχή άερβ
  πβρία απέτυχεν βίχτρώς είς
  ίλας τάς έπιχειρήσεις τό
  βον ιίς τόν /Δυτικόν μέτν
  π·ν, Ιπ·υ δέν τολμά πλέ
  •ν νά εμφανισθή, ίσον καϊ
  είς την Βορειον ©άλαοσοτν
  •που «Ι άπβτυχίαι της η?α«
  άκόμη μεγαλύτερβι. Τέλ
  τβνίζβυν (τι ή ί χατωτερβ ής
  τίίς Γερμανιχής άεροπορίας
  •κ χαταοειχθι) περισσότερον
  ίταν τβΒή πλήρως είς έφαρ
  μογήν τό πολεμικον πρβ
  γραμμαί τίίς Αγγλίας χά)
  ΓαλλΚας.
  1ΥΝΤΡΙΠΤΙΚΟΙ ΔΡΙΟΜΟΙ
  Αι Απώλειαι
  τήςΓερμανίας
  —-ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 8)βρ(ου (ΙΒ.
  ύπηρεσΐα ιή<;«Άνορθώσεω<») Αντιθέτως πρός τος διοβεβαι ώσεις τοθ ΧΙτλερ, ό οποίος Ισχυρίσθη ίΐς τάν τελευταίον λόγον τού δτι οί απώλειαι των Γερμανών έν ΠολωνΙα ά ντ)λθον είς 30 χιλ. μόνον, αν¬ ταποκριταί των εφημερίδων τηλεγρσφοθν έκ ΖυρΙχης 8τι οί έπΐσημοι στατιστικσΐ τοθ ΓερμανικοΟ άρχηγεΐου τοθ στρατοθ, άναβιβάζουν τος α¬ πωλείας των Γερμανων έν ΠολωνΙα είς τούς εξής αριθ μοος: Νεκροί 100 χιλιάδες. ΤραυματΙαι 200 χιλιάδες έκ των οποίων 63 χιλ. βαρέως. ΈπΙοης κατεστράφησαν τε¬ λείως 190 τάνκς των Γερμα- νών, καί ύπέστησαν σοβαράς βλάβας 300. ΈτιΙ πλέον κατε στράΛησσν 89 κστσδωκτικό ,γερμανικά άϊροττλάνσ, 261 έ ιλοφρο βομβσρδισηκύ, 151 βα ρέσ βομβσρίιστικά καί 9 άνσ γ ώρισε ως ήτοι έν συνόλφ 591- ΡΩΜΗ 12 8)βρ(ου (Ιδ ύττη ρεσΐα)—Τώ Γερμανικόν άρχη γεΐον ανακοινοί δτι τα γερμσ νικά στρατεύματα πλησιά- ζουν συνεχος είς την γρσμ μην έκχωρήσεως κατά μήκος τοθ Μπςύγκ είς την ΠολωνΙ αν καί ότι είς - τό Δυτικόν μέ τωτιον σημειοθται Ιλαφρά δράσις τοθ τΐυροβολικοΟ.;^__ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 8)βρ(ου (Ιδ ύπηρ) —Κατά πληροφορίας έξ Άμστερνταμ τό Ανώτατον Ι Άρχηγεΐον τοθ ΓβρμσνικοΟ στρατοθ κατοβάλλει άγωνΐώοη' προσπάθειαν νά πληροφορηθβ ΟΙ ΑΓΓΛ1ΚΟΙ Ε3ΟΠΛΙΣΝΟΙ "Αγγλ·ι πυροβο/ηται μΕτα^έρον,τες ε,ΐς τάς πρώτας γραμμάς τοϋ Δυτιχου (ΐετα,του ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟΔΗΝΟΙ Ό πρόεδρος των Έλλήνων παλαιών πολεμιστών χ. Ματθαίου μετά εκπροσωπών τής Άμερικανικής λεγεώνος, ό έΐτιτετραμμένος τής Έλληνικής πρεσβείας έν Λμερικί) κ, Δεκάσιας, ό κ. Σπήρ, ό κ. 'Ανούσκεβιτς, ό ταγματάρ χης κ. Μπετιλχάν, ναί άντιπροσωπεία τής Άχέπανς φιοτογραίρονμενοι πρό τοϋ τάφου τοΰ Γε(ι}ργίου Οϋίσιγκτον με τα την κατάβεσιν^στεφάνου. Η ^ΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ Άπό τάς πρώτας μερίμνας τής 'Αγγλικής κυβερνήσεως μ*τά την κήρυξιν τυΰ πολέμου ήτο ή εξασφάλισις τοΰ άμάχου πληθυσμοϋ άπό τάς άεροπορικάς έπιδρομάς. "Ανωτέρω έ'νας Άγγλος πόλιομαν μέ δΰο βρέφη άπό τάς 500 χιλιάδας ποΰ άπεμάκρυνεν ή "Αγγλικη κυβέρνησις έ* Λονδίνου. είς ποίον ακριβώς μέρος τής Γαλλίας ευρίσκονται τα άγ· γλικά στρατεύματα καί ποία αποστόλη Θ' άνατεθβ είς αύ τα. 'Επειδή δ' ακριβώς δέν έ χει σχετικάς πληροφορίας 1- σχυρΐζεται δτι έν Γαλλία 8ίν ύπόρχει άγγλικός στρατός. Τα σύτσ έκ Ζυρίχης καβώς καί άλλα έκ Βελγίου τηλεγρα φηματα προοθέτουν δτι μετα- ξύ των αρμοδίων κύκλων των ούδετβρων κρστών έπικρατεΐ ή γνώμη δτι πιθανόν ν' ανα¬ τεθή είς τό Ισχυρόν έκστρατευ τικόν σβμα της Αγγλίας ή Ιφρούρησις ενός έκ των οϋ?ε Ιτέρων κρατων, τό οποίον δια- τρέχει κίνδυνον νά δεχθβ εισ βολήν των Γερμανικών στρα- τευμάτων. Ή περίπτωσις αύ τή θεωρεΐται ή πιθανωτέρα διότι κατά την γνώμην των στρατιωτικών αί Γαλλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις είναι ύπεραρκεταΐ διά την διεξαγω γήν τοθ αγώνος κατά μτ)κος τής γραμμής Μαζινώ. Έν τφ μεταξύ καθ5 δλον τό μέτωπον γΐνονται μεγάλαι ττροετοιμασΐαιπροοιωνιζόμεναι ταχείαν Εναρξιν έπιχειρήσεων είς μεγάλην κλΐμακα. Νέα συμφωνΐα ΓερμανΙας—Σοβιέτ. ΡΩΜΗ 12 8)βρ(ου.— Τό πρακτορείον Στέφανι πληρο φορεΐται δτι συνήφθη νέα συμφωνΐα μεταξύ των Κυβερ νήσεων ΓερμανΙας καί Σοβιε χικτΊς ΡωσσΙας. Διά της συμφωνίας αυτής, ή Ρωσσία παραχωρεΐ είς την Γερμανίαν την πετρελαιοφό ρον περιοχήν τής ανατολικώς ΓαλικΙας έν ΠολωνΙα, ή ό ποία εΐχε περιέλθει είς την κα τοχήν τ©ν Σοβιέτ. Ή ειρήνη άδύνατος χωρις ελευ¬ θέραν Πολω¬ νίαν. ~=- ΠΛΡΙΣΙΟΙ 12 8)βΜου (ίδ. ό- •πησεσΐα).—Ό Γαλλ>κός τύπος
  άσχολεΐται χαΙ σΐαερον διά
  μακςών μέ Γ(*>ν λόγον τοθ
  τρωθυπουργο Γιτττλαντιέ
  κοΐ την δισμο. α> ομένην έν
  Εύοώπη κατάο'ο αν, τονΐζει
  δέ όμ.φώνως:'Αττ <αται δστις φαντάζκται 6τ εΤ β δυνατόν νά υπάρξη έν Εύ ώ πή στσθβ- θά είοήνη χωρ1- - - ·>·ραγμα·
  τοποιηθι πς^ηγο ·.>(. η ά·
  πελ,ευθέρωσις ή Π λωνΐας
  καίτης Τσεχοσλ βι«ιας». Εύ
  ρύτατα έπίσης σχόλια έξακο
  λουθεΐ ν' άφιερώνη είς τόν
  λόγον τοθ Γάλλου πρωθυπουρ
  γοΰ 6 παγκόσμιος τύπος.
  Ή «Εφημερίς τής Γενέυης»
  γράφει σήμερον: «'ΙΙάν πράγ-
  ματι θέλη την εΐρήνην 6 κ.
  XI-
  τλερ, πρέπει νά υποβάλη προ
  τάσεις πολύ περισσότερον σα
  φεΐς κα( λογικάς, άπό βκεΐνσς
  πού υπέβαλε διά τοθ τελευ-
  ταΐου λόγου τού.
  Ή «Νίτσι Νΐτσι Ζιμπόν»
  τής Ίαπωνίας γράφει βη(σηο,
  ώς τηλεγραφείται βκ Τόκιο:
  «Ή κυβέρνησις καί 6 λαός τής
  Γαλλίας πρέπει νά γνωρΐζουν
  ότι μιά χωλαίνουσα βΐρήνη θά
  είχεν ώς άποτέλεσμα νά μει-
  ώση ήθικως την Γαλλίαν άπέ
  ναντι των κτήσεών της καί ά-
  τιένσντι ολοκλήρου τοθ πεπο¬
  λιτισμένου κόσμου πού την ε¬
  γνώρισε πάντοτε ώς προστά-
  τι6α των ελευθεριών. -_τ<| Ιδού ό βασικώτερος λόγος διά τόν οποίον ή Γαλλία ό φείλει ν' άγωνισθ0 δι" δλων των δυνάμεών της μέχρις ε¬ σχάτων, μέχρι τής τελεκ»τικτ]ς νίκης». Υπό τό αύτό περΐπου πνεθ μα γράφουν καί εφημερίδας των άλλων χωρων. ΡΩΜΗ 12 Όκτωβρίου (Ιδ. ύτΐηρεσ(α).— Κατ' είδήσεις έκ Μόσχας, τό νέον σύμφωνον φιλΐας μεταξύ ΡωσσΙας καί ΤουρκΙας κατηρτίσθη άπό ήμε ρων όπότε ούσιαστικως 6λη· ξαν αι* ΡωσσοτουρκικαΙ δια- πραγματεύσεις. Ή παραμονή τοθ κ. Σαράτσογλου είς Μό- σχαν επί τόσας ημέρας όφεΙ- λεται, ώς εγνώσθη είς άλ- λους λόγους. Σχετικαί πληρο¬ φορίαι άναφέρουν δα ό ΤοΟρ· κος ύπουργός των Εξωτερι¬ κών εμεσολάβει έν Μόσχα διά την εξομάλυνσιν των σχέσε¬ ων Αγγλίας καί ΡωσσΙας, α· στε νά μην υπάρχη ουδέν κώ λυμα διά την Τουρκίαν νά εκπληρώση τάς έναντι των Δυτικων δυνάμεών άνειλημ· μέν άς ύποχρεωσεις της έν πε ριπτώσει άνάγκης. Έξ άλλου, πληροφορίαι έξ Άγκυρας άναφέρουν δτι 6 κ Σαράτσογλου απεδέχθη την πρότασιν τής Σοβιετικάς κυ βερνήσεως δπως μή έπιτρέ πεται τοθ λοιποθ ή διέλευ σις πολεμικών σκαφων ξένων χωρων διά των Δσρδανελλί ών, έπιτρεπομένης τής εΐσό δου καί έξόδου είς την Μαύ ρην Θάλασσαν, μόνον των σκαφων των χωρων αί όποΤ αι ευρίσκονται πέριξ τής θα λάσσης αυτής. Ή είδησις πάντως δέν έπεβεβαιώθηέπισή μως. ______ Καϊ Γερμανο- βουλγαρικόν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 8)βρίου ([&. ύπηρεσΐσ)—-Κατ' είοήσεις έκ Σόφιας χθές υπεγράφη αύτό θι σύμφωνον μεταξύ αντιπρό¬ σωπον των κυβερνήσεωνΒουλ γαρΐας καί ΓερμανΙας.Διά τοθ ύπογραφέντος συμφώνου έ- πέρχεται συμπλήρωσις καί βελτίωσις τής ύφισταμένης ή¬ δη άπό πολλοθ εμπορικάς συμ φωνΐας καί κατοχυρώνονται τα συμφέροντα των δύο ρον.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ,-1
  ΣΙΝΕ.ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον «Ζο
  ζέτ» μέ τΛν Σιαόνη Σιυόν. Την
  Κυριακήν ώρα 2 μ. μ. τό Ιπβισο
  διακόν «Πρωταθλητής Περ πε·
  τΐΐας».
  Κάθβ Δευτίοα-Πέμπτη-Σάββα
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άπο
  γευματινή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ— Σήμερον ·Κά
  τια» μέ την Ντανιέλ Νταριέ.
  Την Δευτέραν τό μουσικό ρο
  μάντζο «Τα Τρία Β4λς»..
  Καθ' εκάστην άπογευματινή ώ
  ρα 7 μ. μ,
  Τό αρχαίον θέατρον.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στασμάς Αθηνών.
  Πρένρ»μμ« 13ης 8'βρίου
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "ίΐρα 'Αστεροαχοπείου Αθηνών.
  12,30. "Η ώρα χοθ έργάτου.
  13 Λϊϊκβ τρανεύίια (δίαχοι).
  13.30 Είδήαεις — Χρηματιστή
  ριον.
  13 40 Έ65όμη συμφωνίαι τοθ
  Μπετόβεν (δίακοι).
  14.15 Είδήσεις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πει¬
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλλην ι
  κοί χοροΐ.
  18.55 Όρχήατρχ τοθ ΣταθμοΟ
  (δπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βι
  τάλη).
  19.30 Ή ώρα % έλληνίδος.
  19.45 Δημοτικό τραγοθδί. (δ
  τοθ Όμίλου Σιδέρη).
  20.15 Ρισιτβλ πιάνου (δπβ
  τής Κάς Δέσποινας Καραμαούνα)
  20.50 Είδήσεις.
  21 Σχέτς.
  21.30 Όμιλία.
  21.45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ 5πό
  τής δίδος Έλλης Καταιρέλη.
  22.20 Είδήσιις.
  22 30 Όρχήσιρα τοθ ΣταθμοΟ
  (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Βιτά
  λη).
  22.50 Τρίο Βίμπαρη (Έλαφρά
  τραγούδια).
  23.20 ΝυχτιριναΙ είδήσεις.
  23.30 Συναυλία ορχήστρας (δι
  οx^ ι).
  24 Τελευταίαι είδήοεις.
  0.10 Μευσιχή χβριθ (δίσχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 10 μ. μ. ακριβώς
  Τό μεγαλειτέρον μέχρι
  σήμερον κινηματογραφι
  κ·ν γβγονος:
  Τα Π€ριπαθέοτ€ρογ
  άνάγνωσμα
  ΚΟΙΙίΩΜΙΚΗ
  ΟΣ
  ΚΑΙΙΣΕΡΕΗΙΤΑΤΟΥ
  ! ΚΙΜΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν αϊ0ο
  πορικδς οι' Αθήνας 6 κ, ·Α^
  λιος Τζανάκης δείμιτίμϊΟρν
  ΠΤΙΣΕΙΣ
  Ά πό ημερών, είς τό Βασιλικόν Ηέατρον Αθηνών παιζεται μί. εξαιρετικήν επιτυχίαν τό αθανατον μεγαλούρ-
  γημα τού Αίσχύλου «Πέρσαι». Είς την είκόνα μας, μία σκηνή όπό την «Ήλέκτρα» πού έδόΰη άπο τό Βασιλι
  κβν θέατρον είς Αθήνας καί Λονδίνον,
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  Τό περίφημον, τό πά
  σίγνωστον μυθιστβρημα
  της Λβυσίλ Ντεκώ (Πριγ
  χηπίσσης Μπιμπέσκε) ή
  χβλβσοιαίο. δημιουργία
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  μαζί μέ τόν γέητα:
  ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ
  —Τό παθητικώτερον ρο
  μάντζο δλων των έποχών.
  —Τό δρθμα τοθ μέγα
  λου Ερωτος τής μικρούλας
  ΚΑΤΙΑΣ καί τοθ Τσάρου
  Αλεξάνδρου Β'.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  "Εν« Μαλλιτεχνικβ γεγο
  ν«{, τβ μοναΐΜβ ρομίντζο:
  ΤΑ ΤΡΙΑ
  ΒΑΛΣ
  Νέ- τούς
  Ίβόν Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί.
  Ή χορήγησις κριβης.
  Τό δπουργεϊον Γεωργίας π/η
  ροφορούμιθα δτι συνέστησεν είς
  την Άγροτιχήν Τράπεζαν δπως
  διαθέση επί πιστώσιι πρίς τούς
  δρεινευς ίδ'α πληθυσμιύς τοθ νο
  μοθ Ρεθύμνης χριθήν πρός δια
  τροφήν χατά τίύς χειμεοινους μή
  νας Τό μέτρον τοθτο άξίζει παν
  τίς έπαίνου διά τ όν γενικόν φι
  λαγροτικόν χαρακτήρα τού δστις
  σήμερον παρατηρεΐται είς δλας
  τάς άμέαους χαΐ έμμίσους ίνερ
  γείος τοθ 'Υπουργείου Γεωργίας
  έν σχέσει μέ τα άγροτιχά προ
  βλήματα, μεγάλα χαί μικρά. Ί
  διαιτέρως διά τοΰς ορεινευς πλη
  θυσμεύς τής Κρήτης αποτελεί εύ
  χολΕαν τής ίποΐας ή σημβσία δέν
  παρορδται δπδ τάς παρεύσας συν
  θήχας.
  ***
  ΟΙ ξυλάνθρακες.
  Αί δασιχαΐ αρχαί διετάχθησαν
  δπως καταίίλουν χάθε προαπά
  θείαν διά^τήν πρεώθησιν τής έ
  φετεινής παραγωγήν ξυλανθρά
  κιον. Ή διαταγή αποβλέπει είς
  ι ήν έπάρχειαν εφέτος τής καυαί
  μου ϋλης ή δποία λόγφ τής
  διεθνοθς ναταστάσΐως δέον νά έ
  ^ασφαλισθή απολύτως. Είνε δέ 6ί
  βαιον δτι διά τής προσπαθείας αύ
  τής των δοσικών άρχων θά έπιτευ
  χβδσιν άποΐε?έσμ>τα άνάλογα ώ
  στε χαΐ έλλειψις ξυλανθρακων νά
  μή παρουσιασθή χαί ή τιμή αύ
  των νά παραμείνη άμετάδλη-ος
  δι' ολόκληρον το ίτος.
  ***
  Τό Πατριωτικόν
  Ίδρυμα.
  Έγχριτα μέλη τής "ήι
  Κοινωνίας χαί δή έχ των χατε-
  'χόντων πρωτευούσης θέσεις είς
  ι την Επιστήμην, τάς επιχείρησις
  χαί τα ·οίχονομιχά ίδρύματα άνί
  λαβον ήδη την Διοίκησιν τοθ Πχ
  τριωτιχεθ Ίδεύματος Οδΐ<ο δημι ουργοθνται αί Βετιχώτεραι των έλ πίδων δτι τό "Ιδρυμα τοθτο %α είς τάς παρεύσας Ϊ5, α δυσκόλους περιοτάσεις θά ανταποχριθί πλη ρία·α:αείς τόν προορισμέντου. Εί νέ γνωστή άλλοις τε χαί άπό το παρελθόν χαί άπό τίπαρόν ή συμ βολή τοθ Πατριωτιχοθ Ίδρυματος χαί είς τό κέντρον χαΐ είς τάς ι πα^χίας είς σπουδαΐα Ιργα εύποι ίχς χαί κοινωνικάς άναπτύξεως. Δέν μένει λοιπίν χαμμία άμφιβίλία όίΐ χαί το νέον διοικη τικόν τού συμβούλιον θά παρου| σιάοη εύρύ χαί πολιτισμένον πρό γραμμα διά την περίθαλψιν των ένδεών χαί διά χάθε άλλην συνα φή κοινωνικήν αντίληψιν. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΩΚ ΚΑΙ ΒΑΠτΐΣΤΚΩΙ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού, μέ τόν πλοϋτον χ&ν είδικών ύφασμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την συνεχή παρακολούθησιν τής μόδσς των βατττιστικών καί των γαμηλΐων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα εΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκστάστημα είς Μοϊρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα ειδή. Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις καί δσοι παρΐστανται ώς παράνυμφοι είς γάμους έγουν Ινα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερσ. Τα σιέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί μσς πράγματι, οί πλέον συμφέρουσαν Τό εντελώς άνακοανισθέν ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεακ, άερισμοθ, άπσστροπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, εγκαταστόσεων λουτρβν, είνε άσύγχριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευδύνεται άπό τόν Κρήτα κ. Γεώργιον Δασχαλάκην. Όπλομηχανουργικδν έργαστήριον ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ , Ρλ«τεΙ« Χεΐτάν'θγλοδ. Έπισκευαί ίηλων, ήλεκτροσυγκολλήαεις, Όζυ γονβΜολ^ήσεις. Πεΐρα, τέχχπ, ταχύτης, «σφάλεια, οΐκονομία· ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτρονε!· όν θηλέων τοθ Λυχείου «δ Κο ρατ^ς» δεσποινΐς, δοηθός ττ)ς μελέ της χά Ι συνοδος των οίχοτρόφΐον μαθητριων. Έηίσης ζητιίται δπηρέτρια μέ καλάς συσιάοεις. ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον Ι «ι «λβμένρν ή μή. Πληροφορίαι «αρ' ■ Νικρββιολβνικβν χαΐ Βιεν Ι χημικόν'Εργαβΐπριβν Ιατρόν : Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκη ; Ήράχλειβν ■ 'Αναλύσεις οϋριον, βΓματος : χοπράνων, έμβόλια, αυτεμδό ■ λια χαί έν γένει Απασαι αί ϊ μιχοοβιολογιχαί χαί βιοχημι ι χαί έξετάοιις. ΙΑΤΡΟΣ Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος ΕΙΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ ΟΥΡΟΛΟΓΟ5 Διπλυματβδχος Αβδΐδΐβπ τής χ«ιρο«ργιχπς βύρβλβγι χής Κλινιχής τής 'ϊβτρικής Χχολης Πκνεπιστημίβυ Π«ρι θίΜν Πκβήβκις τοΰ ούρβπβιητιχοΰ συστήματος ήτοι νιφρ&ν, χύατπ&ις, προστάτου, γ«ννπτι«ίιν όργκννν κ.λ,π. ΔΙχετοη 9- 12 π. μ. 3- 7 μ. μ. έν τ* Ιατρείω τού οδβς Μβιρβνιώρνη, χάρββος ηλατΕίαιβ ΆρΜβ.δίβ» (Χ«ϊτ*ν Όλβ Τηλίφ. $-22 46βν 2—Ή άγάπη, μιχρεύλα μου, εί- νί^πιό στερεά δταν έρχεται μετά τεν γάμ^!β Κ' έγώ ^τόν μπαμπά σου, ίτσι τόν πήρα: Άπδ προξε νειά. Μέ ήαπό5ισιν αύΐό τάχα νά τάν άναπήσω, νά ζήβ·» ευτυχισμΙ νη μαζί τού; &3ί ή μητέρα τη; τής άνα πτύβσει 8λα τα προσόντα τεθ^χυ ρίου Γιόχαν Μττίργκμαν, τού 6 ποψηχίου 'γαμβΐθθ: —Σχίψίυ, Ντέζη! Είνε πλούσι ος. Ό φοθρνος τού χάνει χρυοές δουλειές! Γιατί ί άνθρωπος π<ύ θέλουν νά τή*; δώσουν, δ γαμβρό; πού τής προμηθεύον είνε Ινχς μέγα λοφουρνάίηί, ϊνας φουρνάρης! Καί γιά νά την πείσουν την φτωχειά την Τερέζα νά πάρη τάν φουρνά ρη, δ χηδεμώ* χά! ή μητέρα της τί)ς τάζουν...»5ΐίρνους μέ χαρ βέλλια! Ιΐθις τόν μισεΐ αυτόν τίν χ Μπίργχμαν ή Τερίζα χωρίς νά τόν ξέρη! Ή άγάπη της, δλη της ή άγάπη είνε άχόμοτ γιά τόν Φράντς... Τής φαίνεται πώς θά εί νέ αδύνατον νά ζήση μαχρυά ά πά τόν Σοθμπερτ. Κι' δμως βέν περνά πολύς χαιρός χαί δ Σοθμ περτ θά ευρίσκεται μαχρυά της Καί έχπληχτος ή Τερέζα άναχα λύπτει πώς τα πράγματα δέν είνε τόσον τραγιχά δσον τα ίπαιρνε. Ό Σοθμπερτ θά είνε'μα«ρυά της. Καί δμως αυτή θά ΙξαχολουθεΙ νά ζή Μήπως τό σαμπέραα,ια θά εί νέ δτι θά μπορέοη νά ζήση χαί χωρίς τόν Φράντς; Καί ή έριοτευμένη της χαρδιά θά δοκιμάση τίς πρώτες άμφιβολί ες. Άλλ' δταν άρχίσουν αί άμφι βίλίαι είνε »}5η ή ένδειξις πώς δ έρως ευρίσκεται είς τό τέλος τού. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ... ΚΑΡ0Λ1ΝΑ «Άγαπητοί, άγαπημένοι μου φίλοι. Πώς μπορώ νά αας ξεχάσιο, έ σας πεύ είσθε τό παν γιά μέ να; Σπάουν, ,Σόμπερ, Μαϋγέφερ, Χολτσάπφελ, πώς τα περνάτε φ£ λοι μου; Τί γίνεσθε; Έλπ ζω νά είσθε δλοι χαλά... Είσθε ευχαρι σνημένοι άπό την ζωήν οας. Έ γώ ιΐμαι πό) υ χαλά έδώ. Ζώ/χαί συνθέτω σαν ϊνας θεός! Γράφε τέ μου. Κάθε αυλλ&βή που προ.*:ρχειαι έκ μέρους σας, είνε γιά μέ>α προ
  σφιλής, πολύτιμος.. »
  Ό Σ-,Ομπερΐ γράφει πρ}ς τούς
  φΐλους τους... Δεν είνε π ά είς
  την Βιέννη... Είνε μαχρυά άπό
  την Τερέζα... Σ" ίνα μαχι-υνό
  χαί άπέραντο χτήμα τής Οδγ/γα
  ρίας... Είς τόν ,πύργον ΤσΙλιτς.
  Ό πυργος είνε τό πατρογονιχόν
  των Έστερχάζυ...
  (συνεχίζεται)
  ,ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα γαητευτικό ρω
  μάντζο γεματο Ιρωΐα
  ζ«Π.
  ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ
  * ΒλΠΤΙΣΕΙΣ.- Είς ΠΛρον ή ονΐό
  Κυβίλη Α ΣβργΙου έβίππσε Το*
  κοριτσάκι τοθ κ. Έμμ. Κοκολάκη
  όνομάσισα αΰτό ^ιρ^V[αν. ^
  .τοίς ζήση
  Θ^ΜΑΤΟI—■Ατιί^α·8 καί ι».
  ' δεθθη «ροχθές εν σοροοβ κ
  ό Πετρος Δ5σύιρη<; εκ των ημίν καλών πολίτην κοΐ οί νειαρχών. Τούς ιΐούς τοθ ταστάντος καί λοιτούς τού συλλυπούμεθα. Γύρω στήν ττάΑι. Ή ύττοχοβωτιΐίή στο ή των 4φπ μεοιδοπωλών περΐ τή', οποίας » δημοσιείσιμεν χθές οχβτιχόν τη. (λεγραιθημώ μος. ' —ΆΦορςί μόνον τάς πόλεις Ά. ! θήνας. Πειραια, Πάτρ ς Κα1 θεσ. ,σαλονΐκην. Ι —Είς τάς άλλας βταρχίαΐ -Α !μέτρον φαΐνβται βπ β οργώτερον. -Κατά σχετικάς ανακοινωθεν Επίκειται ή οημοσΐευΐι; των αιτο. τελεσμάτων τα-νιΐσογαιγικθν 4Ε5. τάσιων τού ΠινεπιατημΙου. —Είς "τάς ίί,ετάοεις ταύτας 6. χούν μετάσχει άρκετοΐ τελειόφοι τοι ΓυμνασΙου έκ Κρή ής καΓιΐ. δικώτβρον έξ Ηρακλείου. — Οί γονεϊς τοίν οποίων θά άνα μέ νούν ασφαλώς μετ" εθλόγου α. νυκομονησΐας τα άποτελέσμαχβ των έξετάσεών τα ν. — Το ήφοίστειον ,τής θήρας η0. χισεν ώι. αγγέλλεται νά δεικνυπ τελευταίως ν αν δρασ ν, » — Μαρα τό δτι &έ μϋς άπαονο. λοθν αλλα γ^γονότα περισσότε. ρον καί ευρύτερον.,, ήΦοιστβιώοη. —Εύρισκον-αι ουμποάται οί ό" «οΐοι δπως χθές συγκεκριμένως καί καθ' όν χ ιόνον τυρβάζουν δια τόν πρωϊνόν καί έν, εύ αιροθν να όμιλοθν διά ιό γειτονιι-όν μας ή. ΦαΙστειον καί δ ά τάς ίπιρροάς τάς οποίας είνε Βυνατύν να βγή £«1 τοθ καιροί!.. υ —Είς την πόλΙν μας ώβικνεϊται μετ1 ολίγας ήμίρας λ «Ένωοις Καλλιτέχνην ία άπό τα καλα θβατρικά συγχρυιήματα διά την επαρχίαν. —ηρωταγωΑσ:εϊ ή κ. ΜΙτσα Γα ϊτανάκη. Είς το προσόν ΐικόν δ! τοθ θιάσου ηεριλαμβάνο.ται με· ταξϋ ίίΑ,λων τ Ι ν.αλλιτεχναι κ. ^τά αα ΊατρΙδου, Ι Οα ΕύαγγΗλίδοΐ) Γ. ΚοοιΌθλης. Τ. Μακρΐέης, Τ. 'Λλκαίος κ. α. — Σημειωτέον βτι ό γνκστος συγγραφεύς κ. Δ. Μπόγρης ΰα ου νοδεύση τύν ΐίασον προλογιζαν την πρβμιέραν τού είς 'Κράκλΐιον. —Είς τάς Αθήνας οί «κλεισιοΐ έξώσται» πρύΓειται γενικώς ν& εκλείψουν διά λίνιυς αΐσθητικής καί όμοιομορφ άς. —Άπό τό Ηρακλειον τοιοθτοι έξώσται δέν / είπουν, είναι δμως τόσον ολίγοι καί είς άπομεμακρυ σμενα μάλλον σημεία ώστε νά μή βνοχλοϋν τό μάτι των προοδιυτι κων. —Ή πρόοδες δλλως τε είς κάθε άνακαίνισιν σπιτιοθ δέν άνεχεται «τα κιόσκια» ιε(»1οημα μόνον άπο τόν παλαιόν καλόν καιρόν τοθ ό ποΐου αί συνή9ειαι έκλειπουν ήμε ρα τη ήμερ·.οινοτιχ*ϊς δεξα ενής ιήν 26ην
  τρέχοντας μηνός χαί περί ώραν
  10—12 π. μ. έν νφ γραφείφ τής
  κ«6 τό {εχειλίζει τέ) 8ίλ·
  νητρο, ή τσ«χ«ινι* κ«1 τέ·
  ηαβητικο τραγβνδι τής:
  ΣΙΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  •β ΖΑΝ ΠΙΕΡ βΜΟΝ χαί
  Α ΤΖΕΝΥ ΧΟΛΤ στβ περίφη
  μβ Ιργβν:
  Ο ΠΑΡΛΔΕΙΣΟΣ
  ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
  η
  Είς την δημοπρασίαν γίνονηκ
  οεχτοί έργολά^ι πάσης τάξεως
  χαΐ έμ- ιροτέχναι
  Π^ρ^^αλον συμμΐτοχής δραχ
  μΆ> 1500.
  λ σχετιχά τής μελέ.ής εισίν
  χατατεσιιμένα είς τό γραφι^ν
  τ . Κοινότητος χαί τό γραφείον
  ' τι,ς Μηχανικάς Κοινοτήτων Νο-
  {μοθ Ηρακλείου χαί δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσιν γνώσιν
  'χαθ' έχάηην.
  ΚορβχΙς 10 8)6ρίου 1939
  Ό πρέεδρος τής Κοινότητος
  Ίμ. £τει«χαχης
  ΤαχύτοΓοι
  έπιοχΐοαί ώροΑογΙυΥ
  ||{ Τ* 6ρ·λε>γ·ΙΜιΐΙ·*/
  ΟϋΔΟΓΝΤΑΙ μυλϊπετρες ε!(
  αρίστην χατάστασιν χκτάλληλες
  κρός ίλεσιν δημητρίϊχών, Πληρο
  φορίαι ν*?° ημίν.
  —„
  ΝΙΚΜ
  -■
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  *
  5
  Ρ
  ν, εύ
  'υνατύν
  να||
  ν μαςά·Ληι!β
  Ρβς ή «Έκ»,
  Ο ΟΛύ Τά|)||
  •ιήματσ 6ιά ήι
  Εεΐ ή κ.
  ο «ροσα, :ΐκί|||
  ϊΐλαμβανο.ται
  αλλτΐΛ
  Οα
  Γ. ΜαικρΊέτις,
  •τι 6 γνΗοΐι
  Ι. Μπ6νρΐ)ς βοΐ
  ασον
  ου είς 'Κράκλι»
  )νας οί «κλιικ
  ιιται γενικώς
  θνιυς αΐοβηιιι
  ς.
  >ακλειον τοιοί
  ίΐουν. εΤναι
  Ι είς άϊομιμαι»
  Πμεία ώστι νί,4
  τι των ιροοί»
  άλλως τε είς Λ
  ιιοθ δέν ώνΐχιΐα
  εΑοημα μόνον 1»
  λόν καιρόν τού β
  ειαι έκλει*«ιν|ιΙ
  ιί άιό κάθε Ατο-
  ιυν
  1939 Α
  ις «οδοί]*»
  .ιν της Λ*
  8 τάς ·«",
  / κλη"

  Οίκονομική ζωή ,'Εγκυκλοπαιδεία
  Ν·^^>#' ••Λ*^·*1
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ:
  Ή χΐνησις της αταφιδαγοράΐς εξηκολουθεί ίκ*νοποιητική Ση·
  μειοθνται τάαιις άνίτιμήσεως Αί χθεσιναί τιμαί είχον ώς ακολούθως:
  νά
  Αι* έκεΐνους «ού οέλουν
  πλοιιτΐζουν τάς γνώσεις
  τον.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  » 6' »
  » Υ' »
  » δ' »
  Καραμπουζές »
  Έλεμέδ»; α' ' »
  » 6' »
  ΤΑΧΓΑΣ »'6' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζανί »
  Καρπούζια »
  11.50
  10.—
  9. —
  8.—
  4 —
  7 30
  6.20
  4 70
  4__
  4 —
  4 —
  2.—
  ι Πεπίνια
  12 50 Σίτος
  11—1 Κριθή
  9 50 Β ώμη
  8 50 ΟΙνοι μίατατον
  8.—
  5
  4.20
  4 50
  3 —
  Ελαια
  ,ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λΐυιίθί α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  γ'
  Άλάβδανος
  Κοιιχούλια
  4— 6-
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 —
  30 00
  2* —
  23.—
  22.—
  20-
  19 —
  18 —
  400.— 425
  100.—
  120.— 130
  Τιμαί Συναλλαγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμοτερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδρεΐα
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άγορά
  546.—
  135 —
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.53
  560.—
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  42.—
  Πώλησις
  550.—
  137.—
  3 13
  30 Τ5
  Κοπεγχάγη
  Παείαοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Κυρίχη
  72 80,Βρυξίλλαι
  32.70ιΒ8υδαττέστη
  ^4.59 Βελιγράδιον
  564.—- Κων)πολις
  Βαροοβίκ
  Έλσινκφόρς
  43.— Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4 31
  30 30
  4.55
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30 75
  4 61
  23.95
  3 11
  105.—
  2132
  2.65
  22.50
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  652ον
  Ό Ένζολωράς συνεβούλευσε νά κοιμηθΔσιν επί
  δύο ώρας οί μετ* ούτοΰ. ΤοΟ Ένζολωρβ καί αυτή
  Άπό δλα δι' δλους.
  Ή δενδροφύτευσις
  τού Άγίου Νικολάου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13 Όχτω', φροντίς .ήρχισε ν* εμπνέη γ«νι·
  ΐου (άνταποκριτοθ μας|—Κοι Ικώτερον τούς πο'-.εδδους χοινοτή
  νή είνε ή ίπιθυμία των κατΐ'χων|τήτων χαί γενικώς τ&υς πολίτας
  Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΙΝΕΣΚΟ
  άπεδίΗησαν ιίς
  ΈξαιρεχιχαΙ έντελωςΛτιμα'
  ήμερβν δελ3?οντ(θίν«ς δ ΐς η
  πρωθιιπουργοθ τί)ς Ρ^υμανίας Καλινέσχο Ή κηξ. α «υ δέ
  μέέπβ'ητινήν μεγαλοττρέττειβν κβΐ μέ συμμετοχήν έχατοντάδων
  λάδ λ έ Μί ίώ ά4 η ή
  Άγίου Νικολάοκ διά την
  χωτέρην δενδροφύτευσιν τής πό¬
  λεως. Μετά τί τελευταία έξωραϊστι
  κ^ ίργ* καί γενινως τίς προό
  δούς τής γραφ-.κής πολιτειοθλϊς
  τού ή ό ποία τείνει νά άποκατχστα
  θή εί; τα -πίιτίδαν άληθινή; πό
  λεως μέ κίνησιν καί ζωήν άςιοση
  μείωτον, ή έπιθυμία αυτή συμφω
  νεΐ μέ τό δλον προοδευτικόν ττνεθ
  μα των τε άρχών καί των χατοί
  κων
  , 'Υηάρχουν πέριξ τής πόλεως
  πλεΐστοι χώροι οί δποΐοι δενδρο
  φυτευίμενοι θά σαμτιληρώσουν την
  χαΐ των άλλ'ον πόλεων χαΐ χωρί¬
  ων τοθ ΝομοΟ Λϊσηθίοϋ, ωατ« νά
  Ιπ-βάλλιται ή άπο συμφώνευ εμ¬
  φάνισις τής π4λ§α>ς τοθ Άγίου
  Νικολΐου, αποτελούσι;; καί δια
  τας τόσας ί^λας τ πιχ^ς προσπα
  θείας καί είς τό έν λόγω ζήτημα
  Ινα ιΐδος ηαραίείγμοιτος, μίλλον
  τος νά επιχταθς επ9 άγαθώ τής
  κινήσεωςχαί τής τουπστικής ιδία
  σημασίας τοθ νσμοθ Λασηθίου.
  Είνε βέβαιον βτι ή διατυπουμέ
  νη ί)δη δπό τής χοινής γνώμης
  σύστασις πρός χάθι κάτοικον τής
  ήμιτέρας πόλειος, πρός έντασιν
  ίμφίνισ.ν τί]ς ηρωτευούαης τοθ τής δπέρ τοθ πρααίνου κινήοεως
  τΑ« «««*« τ«<ι νοε»6° Ι*"!· '° Δτ^μος Άγί&υ Νιχο καί ττ)ς πυκνοτίραε δενίροφυτεύ τον νεκρόν τοβ,,χ_. ,. , , __„_„ , , „, α|ω, ^ .^^ Κι%οΜον< 0Λ |γίνΐιο| «υ την Ιλλειψιν ψ ταύτην χά! ηρο η σΐχαιΒι1 διά πανΐίς τρίπου νά την χιλιάδων λαοθ. Ανωτέρω: Μία είχώ/ άπ4 την νεκρΐκήν πομτφ είς α"ε»πληΡωση. Ιΐαραλληλω; ή5η ά κεντρικήν λεωφόραν «Ο Βουκουρεοτίευ ναπτ(Ί0«τ»ι ή ΐτρίοπάθεια των κα τοίχων, ήΐις εκδηλουμένη βαθμη δόν χαί διά τής άτομικής πρωτο βουλίας. θ* συντελέση είς την τα¬ χείαν ανάπτυξιν των φυτευθέντων δενδρυλλίων. "Αλλως τε ή δπερ τοθ πρασίνου Τα πεπραγμένα τής τριβτίας ΕΚ1ΕΣΙ! ΤΗΣ ΙΕΝΙΧ1Σ ΑΙΟΙΚΗΣΕΟ! ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΙ ΚΥΟΕΡΧΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ ΙΙαραλλήλος ί'ϊρκσεν δόο νέαυς θύ 2 1Ιαιδιχ<ύ; σταθμού; είς Ίε?4πετραν καί ίνα είς Χά νιά. Οί σταθμοί ούτοι ιί'τινες θά οτεγααθτοοιν είς ίδιόκτηια χτίρια, θά λειτουργήαωσΊν £μα % άνα γέραει των κτιρίων. Διά τάς δα πάνας τής άνεγέρσεωί διετέθησαν )η άνά 300 000 δρχ. δι* Ικβ|μικά ίδρύμ στον εόριακόμεναι είς χείρας τής, τροθεραπεία ή Διοιχ. ή συμβουλή ήτο πρόσταγμα, άλλ' ΰμως οέν σαν νά ώφεληθώσιν έξ αυτής εΐμή τρείς ή ρας. Ό Φυλλιδης έχρησιμοτιοΐησε τος 6ύο ταύτας ώρας χσράττων επί τοθ τοΐχου τοθ καχέναντι τοϋ καπηλεΐου δι* ενός καρφΐου. ΖΗΤΩΣΑΝ ΟΙ ΛΑΟΙ ΑΙ τρείς ούται λέξεις άνβγινώσκοντο επί τοθ τοΐχου έκεΐνου μέχρι το0^1848. ΠερΙ δέ των τριών γυναικΛν, ανεχώρησαν έν ,ιώ διασχήματι τής νυκτός, κσί οί άνΐάρται ήσθάν θησαν περισσοτέραν άνεσιν έκ τής άπουσΐας των. Αυταί κατέφυγον είς τίνα γειτονιχήν οΙκΙαν. ΟΙ πλεΐστοι των τραυματιβν ήδύναντον καί ήθε λον Ιτΐίίνά πολβμήσωσι. Πέντβ άνδρες ήσα,ν τετραυ ματισμένοι βαρέως καί έκοΐτοντρ έντθς τοθ μαγει ρεΐου επί άχύρων καί στρωμάτων' οί ούο εξ αυτών στρατιώται. Στρατιώται έτυχον πρωτοι τφν Απαι¬ τουμένων θεραπείαν. ' Είς την αίθουσαν δέν ίμενε πλέον δλλος, είμή 6 ΒοΤ&ας, νεκρός καί σκεπασμένος μέ μαθρο πέ ττλον, καί 6 Ίαβέρης, δεμένος είς τόν στόλον —Έδώ είνε τΛν νεκρΔν ή αΐθουσα είπεν ό Έν ζολωρας. 'Ο οΓαξ τοθ λεωφορεΐου, κοΐτοι συνβτρΐβη οπο μι>ιι τοδτέοτιν
  ήθέλή' σχιΦ'ν
  ιέσσα
  Έπίτροπής
  τούτων
  'Ά ανέγερσις
  δέν αποτελεί
  —ΠοτγκρητιονάαυλονάλητοπαίδΗν
  Διά τοθ Α Ν. 1395 απεφασί
  σθη ή ανέγερσις έν Χανίοις Παγ'
  χρητίου Άούλου 'Αλητοπαίδων
  διατιθεμίνων πρός τεθχο δπολοΕ
  πων έχ τήςδωρίάςΜιχαληνοΟ, άνερ
  χομίνων είς 2 έχατομμύρια περί
  παν δραχμών. ΟΙκοθεν νκεΐται ίτι
  την συντήρησιν τούτου χατά το
  πλείστον μέρος των Ιξόδων τού
  θ' αναλάβη αύτό τοθτο τό Κρά
  τος, έχ τοθ ΚρατιχοΟ Πρςθηολο
  γισμοθ.
  —ϋαιδικαΐ έξοχβΐ
  Διά την ανέγερσιν μόνιμον έγ-
  χατασΐάσεων ύαιδιχών έξοχών
  Χανίων, έδαπανήθη ποσόν δραχ.
  650X00. Παιδιχαΐ ίξοχαί λει-
  τουργοθσι χαΐ είς τοιις Νομούς
  Ηρακλείου χ«1 Ρεθύμνης διά προ
  σωρινών ί) ήμιμονίμων έγχατα-
  στάσεων
  Πλέον των 1500 παιδιών. χαθ'
  έίάστην θερινήν περίοδον, καρά·
  λαμβένονται είς τάς Παιδιχάς έ·
  χατασχηνώσεις
  χαί ιϋίΐοστα είς τούς γονεΐς ττον.
  — ΠκρΙθβλψις άνβπήρων κ«1 θυ·
  ματων πολέμου.
  Διά την περίθαλψιν των άνα-
  Ι
  των σφαίραν είχεν ομως 6τι αρκετόν μέρος δρθιον. ξοχάς άοθενή χαί χαχεχτιχά, Ινα
  καί έπ' αύτοθ άνήρτησε ό Ένζολωράς τό τρυπημέ μετά ανάλογον δ|αμονήν είς τάς
  νόν κσί ιΜ'ΐαϊί,βρεκ.τρν. ίφόρεμα τοθ πεσόντος γερόν '""' * ■*" '~'~......."
  τος·.
  Τροφαί πλέον δέν είχον μεΐνει. Οί πεντήκοντα
  4*δρες ίοΟ όδοήιράγματος κατηνάλωσαν έντός των
  δεκοέξ ώ?ών, καθ" ά διέτριψαν έχεΐσε, 6λσ τώ όλ(
  γα έδώδιμα δσα ευρέθησαν είς την αποθήκην τοθ
  Κσ ·£ξ Λνάγκης κστεδΐκασσν 8λοι εαυτούς είς την
  άσιτΐαν. "Ολίγας ώρας Ιπε.τα είς εν άλλο ύδόφραγ
  αα, τό τής ΆγΙας Μέρρης, γυνή τις ονόματι Ιωάν
  νσ, περιστοιχιζομένη υπό άνταρτων ·-—--'
  αί άνέκραξε.
  __Μα φάτε θέλετε! Κσί διατί; Είνε
  είς τθ. τέσσαρας θά είμεθα ολοι
  Μή υπαρχούσης τροφάς, ό Ένζολωρας άτιηγό
  οευσε τό τιοτόν· ....
  Διέτσξε κανείς νά μή πΙΠ οΐνον, άλλ' όλίγην ρα
  κήν, καί ταύτην έν μέτρψ.
  Είς τό καιώγειον τοθ κατιηλεΐου ευρέθησαν φιά
  λαι τινές οϊνου καλώς κεκλεισμέναι καί έσψραγισμέ
  να Ό Ένζολωράς καί ό Κομιτεφέρρης τάς παρε
  τήρησαν' αναβαΐνων δέ ό Κομπεφέρρης Ιλεγε.
  -Θά είνε ιό παλαιό κρασί τοθ γέρο Λ6κου.
  -Καί πρέτιβι νά είνε σπάνιόν τι, προοέθεσεν δ
  Καλα καί κοψάται ό Μέγαρος. Αν δβλε
  τάς ψιάλας, δύσκολα θά τάς έοώ
  πήρων χαί θυμάτιον πολέμου ύφί-
  σταντϊΐ είς την έδραν εκάστου
  ΝεμοΟ τα Παραρτήματα Ταμεΐου
  θυμ. Πολέμου Σχοπός τούτων εί
  ναι ή παντοειδής περίθαλψις των
  άναπήρων χαί θυμάτων Πολέμου
  καί χυρίως ίατριχή χαί φαρμα
  χευτιχή αντίληψις ή είς ύγειονο
  νοσηλεία, ή λου
  έπαγγελματιχή ά
  χτα
  πσχατάστασις, ή είς χρήμα ένί
  σχιισις των άναποχαταστάτων.
  Τα δττέρ τής συγκοινωνίαν μέ
  τρα τοθ Νέου χράτους είνε συνο-
  πτικώς χαΐ έν έχτάσει γνωστά.
  Ανεξαρτήτως δμως τούτων είς
  την έκθεσιν τής Γενικής Διοική
  σεως γίνεται εύρΰς λόγος διά την
  διά λιωφορείων συγκοινωνίαν ή
  τις αποτελεί χαραχτηριστιχήν είς
  πραχτιχέτητα χαΐ πολιτισμόν έ
  ξυπηρέτησιν τής συγχοινωνίας ά-
  νά τάς πόλεις χαί τα χωρία δλης
  τής Κρήτης:
  (συνεχίζεται)
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ϊαμείου Ηρακλείου
  Καίτοι ή έντβς τής πόλεως εΐα
  πράξις των πάσης φύσεως δημο
  σίων φόρων τόσον τής τρεχούσης
  χρήσεως δσον χαί των παρελθου
  αών τοιούτων ένεργεΐται πα;ά
  των περιοδευέντων έπιμελητων εισ
  πράξεως, διά τμηματιχών χατα
  βολάν εν τούτοις χατά τα δια
  γ
  ανταποκριθή είς την προθυμίαν
  χαί τοθ τελευταίου νατοίκαυ Διά
  τοθ τρίπου τούτου δ "Αγιος .Νι«ό
  λαος έχτός των άλλαν φυσιχδν
  χαί ίΐτικτήτων χαρισμάτων του,θί
  καταστή χαί πόλις χατ'έξοχήν πυ
  χνοφυτευμίνη, πλέουσα είς τό πρά
  σινον χαί συνδυάζουσα μαζύ μέ
  τή' ωραίαν άποψιν τής θαλάσσης
  χαί την γοητείαν τοθ δένδρου έ*
  δλη αύτοθ τή μεγαλοπρεπεία
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα
  κεϊα.
  Σήμϊρον 13ην Ό4<»βρΙου θά δι ανυκτΐρβύσο τό φαρμακείον Γ. Γά λόγφ των εξωτερικών γεγονό των επήλθεν ποία τις χαλάρω σις τοθ έμπορΐου χαί ιδίως επί τοθ κυριωτέρου προΐέ«τος τοθ τί που μας τής σταφίδος χαί στα φυλών ωστε νά δυσχερανθή χά πως ή συναλλαγή ουχί δμως είς τοιούτον σημείον είς δ θέλουσιν τινές νά παραστήσωσιν. Επιθυμούντες 8θεν δπως άποφύ γωμεν χατά τό δυνατόν την εισ πράξιν των φόρων διά τής χρη σιμοποιήσεως πιεστικών μέτρων, προσκαλοθμεν διά τελευταίαν φο ράν πάντας τούς δφειλέτας τοθ δημοσίου έξ οέασδήποτε* αίτίας δπως προσέλθωσιν έ» τώ Ταμείω χαί χαταβάλιοσιν τού; πρός τό Δή μόσΐον όφειλομένους φόρους μέ χρι τέλους τρέχοντος μηνός καθ' δσον έν έναντία περιπτώσει άπο πρώτης έ/ευσομένου μηνός θέλο μέν λάβη άπαντα τα υπό τοθ λί μου προβλεπόμενα άναγχαστιχά μέτρα. Ή μετά προθυμίας έχπλήρωσις των φορολογιχιον τος υποχρεώσεων πρός τό Κρα είς τάς παρού σας στιγμάς είπέρποτε άλλοτε τυγχάνει έπιβιβλημμένη παρά πάντων γενιχώς των φορολογουμέ νων πολιτών Γνα ούτω ένισχύσω ρεθσαν εξάμηνον χρονικόν διάστη μΐν τοθτο είς τό δπ' αύτοθ έπιτε άό ής ενάξ θ ί ^ ί | ά ρ μη χ η μα άπό τής ενάρξεως τοθ τρί ί ί έλά μίγα |ργον τής άμυντι ώ ώ δ' ή μ ή ρ ρ χ^ίνον μίγα |ργν ής άμ χοντος οίκον, ίτους έλάχιστ^ι έκ'κί)ς οργανώσεως τής χώρας δι' ή των δφειλετδν έπροθυμοποιήθη ώς πάντες αντιλαμβανόμεθα άπαι σαν είς την εκπλήρωσιν των φορο τοο,ται δαπάναι χολοσσιαΐαι. λογικων των υποχρεώσεων, προ Ό Διευθυντής τοθ Ταμείου Ή φασιζέμενοι άδιιναμίανπρός τοθτο. ραχλείου. Κί ναί μέν αναγνωρίζομεν δτι Μιχ Τζανάκης ρα ζητούντων ψω τρείς ή ώ Άετός. τΐεν αύτάς ζαμεν. «■■ι 1 ■ Ι ■—■«■•■■■■■■■■■■■ι (συνεχΐζβται) *■■■■■»■■«■■■■■■■■ 5 ΕΦΘΑΣΑΝ - ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΟΙΡΩΝ χ ό: μ Κυπράκη Λπαντα τα σχολικά β·βλία Δημοτικαί). Γυμνασί ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΙνΙΟΔΕΡΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑΣ ΡΑΔΙΠΦΟΝΟΝ ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ. πελάτας μας οΐτινες άναμένουν, επί τόσους ήδη μήνας νά προμηθευθοΰν τα παγκοσμίος ανεγνω¬ ρισμένης ύπεροχής Ραδιόφωνα.- ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπάθειαν επε¬ τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν Ινα πολϋ περι- ορισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών. Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη- μα, νά έπισπεύσουν νά Γ όριστικοποιήσουν τάς παραγγελίας των καί τουτο διότι θά κρατήσω- μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως, καθόσον ώς προείπομεν ό αναμενόμενος άριθμός ΤΕΔΕΦΟΥΝΚΕΜ είνε έλάχιστος. Άηοκλειστικη Άντιπροοωπϊία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ -Τα δάνεια δήμων καί κοι νβτήτων. Τό ύπουργβϊον των 'Εσωτερι- κ&ν διέταξεν τοΰς νομάρχας καί έηάρχους όπως φέρουν είς γνδ σιν τ&ν δομων καί κοινοτΑ των δτι η 'Εθνικπ Κτηματική Τράπϊζα διά νβΜτέρβς άποφάσί ώς της ενέκρινε την μή συνομο λώγησιν έφϊξης παρ' «ΰτης συμ βάσβων δανοων είς λίρας Αγ γλίας μετά ΔΐΜαιώματος μετατρο πης είς λίρας των αίς δραχμάς π^αγμιχτοποιουμβνων έξόβ&ιν|«Μ«ϊ τ&ν είς δραχμάς κκταβαλλοαέ ν«ν φόρων. Επί πλέον άπεφάοι σε την λήψιν τ&ν Ιδίνν μέτρων καΐ διά τα ΰφιστάμβνα ήδη τοι βΰτ« δάνβια μετά νομικών προ σώπων δημοσίου δι»αίου. Κατά ώιαταγίιν τού Ιδίου Οπουογβίου σχετικαί συνΐννοήσΐις θέλουν διβξχχΒό μεταξΰ τβν ένδικφερο μβνων οργανισμόν καί της Έθνι κης Κτηματική; τραπέζης. —Ή φορολογική τιμή τού γλεύκβυς. Καθίσταται γνωστόν ότι ή μίση άγοραία άξία χονδρικης πηλήσβ υς γλεόΜβυς η οίνου εσοδείας 1939 έφ' ής θά ύπολβγισθρ φόρος 10 ο)ο επι της άξίας ώς καί τα πρόαθετκ ποσοστά υπέρ δανείνν καί λοιπών είδικών ταμίίων χ« θΐίρίσθπ διά τό Ηράκλειον είς δρ δύο (2) κατ' οκάν. —Ή μετατρέψη των χύκ»ν τού άρτου χαί ζυμαριχων. Αναφορικώς μέ την μετατρο πην των τώπων τού αρτου χαί τής καταργήσεως των μακαρονίων έκ σιμιγδαλίνν ανεκοινώθη βτι τβ ζήτημα συζητβΐτκι ευρύτατα Ή κατάργησις των ζυμαριχ&ν έκ σι μιγδαλίων κβΐ ή παραβΜευή μα καρονίων μέ άλευρα τύπον 75 ο)ο πρίπει νά αημβιιιθίί δτι έχει έ φαρμοσθά είς πολλαίς χώβας χαί είς αύτην άκόμπ την Ιταλίαν Τα ζυμαριχά ταυτα βΐνε κατά γβνομενας^δοχιμας ιεΰγευατότατα καί η τιμη των ευθηνοτερα των έχ σιμιγοαλΐου μακαρονίΜν. Ό σον άφο;? τον άρτον ουζητεΐ ται ή κατάργησις τοδ αρτου πό λυτελείας χαί ή κβθιβρωσις λαϊ κης ποιότητος άρτου. —Ή τιμή τού άρτβυ. Δι' αποφάσεως τής επί των διατίμησιν τού αρτου έιτιτροιτης αί νέαι τιμαί των αλεύρων χαί τού άρτου καΒωρίσθησαν ώς άχο λούθως: "Αλβυρα λευκά δρ. 10 09, πιτυροΰχα 9 10. "Αρτος λβοκός δρ. 9.60, πιτνροΰχος 8 30. —Ή κύρωσις των πιστοποιητι κων. Έν σχέσει μέ την Ιπικύρωσιν των πιοτοποιητικΜν, τό υπουρ γΐΐον τ&νΊτσωτΐρικ&ν εντέλλεται προςτοΰς νομάρχαςχαί έπάρχους δπως οιαταξουν τοΰς άρμοδΐους (ιπαλλήλβυς ινα πβραπλβόρως τής οπογραφής άναγράφβται εύανα γνώβτος χαί το ονοματε¬ πώνυμον τού υπογράφοντος ύπκλ λήλου ώς χαί ο βαθμος τού. Πρός τούτοις εντέλλεται όπως άναφί ρουν (Ις τ6 υπουργείον χαί τα βνοματα των ίιπαλληλων είς τβύς όποίοος έχορηγηβαν το δικαίω μα της κυρώσεως τής γνηοιοτπ τος τής ύπογραφής των δημο τικών χαΐ χοινοτικΰν άρχ&ν. —Μεταβολαί άγρονέμνν. Διά Β. Δ. τοποθετοδνται ώς ί· ξής βΐ άγρονομοι: Ο. Πολυχρβ νάχης είς Άλεξανδρβύπολιν καί 'Κμμ £ιταράς βΐς τό 2ον 'Αγρβ νομεΐον Ηρακλείου- Δι' έτέρο» διατάγματος κροα· γονται οί Κρήτες Γρηγ. Νανου σαχάχης έπόπτης άγροτιχής ά- Οφαλείας γ' τά£β»»ς είς έκοκτην β' τάξε>){ καί 6 Πολύβιος £χου-
  λούδης άγρβνόμος α' τ*£εΝ( είς
  έπόπτην άγροτιχής ασφαλείας
  Υ' Τ«ίε
  ημίν.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  13 Όκτωβρίοβ 1939
  Τ
  Ο ΠΡΟΑΓΓΕΑΒΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑΑΓΩΝΙΣΘΟΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΝ
  ΜΙΑΝ ΔΙΚΑΙΑΝ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΟΝ ΕΙΡΗΝΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 ΌκτωβρΙου
  (Ιδ. ύηηρ. τής «Ανορθώσεως*)
  —Ό πρωθυπουργός τής Αγ
  γλΐας κ. Τσάμπερλαιν ώμΐλη
  σε κατά την απογευματινήν
  συνεδρίασιν της Βουλής των
  Κοινοτήτων έκ μέραυς τής Αγ
  γλικής ΑΰτοκρατορΙας καί ά¬
  πό συμφώνου μετά των κυβερ
  νήοεων Γαλλίας κσΐ Πολωνί
  άς είς απάντησιν τοθ λόγου
  τοθ Χίτλερ κοί των ϋποθετι
  κων τούτου προτάσεων περΐ εί
  ρήνης·, εΐαών ττερΐττου τα έ
  1
  «Την παρελθούσαν έβδομά
  δα, ήρχισεν ό Άγγλος πρωθυ
  που·νός, ομιλών άπό τοθ ΙδΙ
  ου βήματος Ικαμνον μνείαν
  περΐ αναμένομεν ών προτάσε
  ών είρήνης ύπεσχέθην δέ δτιαΐ
  προτάσεις ούται θά ίξητάζον
  το μετά προσοχής άπό κοινοθ
  μετά των κτήσεων καί των συμ
  μάχων μας ΓαλλΙας καί Πό
  λωνΐας. Έν τώ μεταξύ ό καγ
  κελλάριος Χΐτλερ ωμίλησε είς
  τό Ραίχσταν καί υπέβαλε τάς
  προτάσεις περί των οποίων
  ο άς ιΐχα δμιλήσει.
  ΠροτοΟ νά έπεκταθώ έη' ού
  των επιθυμώ νά ύπχβοηθήσω
  την μνήμην σας έτιί τής δ
  λης εξελίξεως των άπ' άρ-
  χής γεγονόιων:
  Περί τα τέλη «Ο μηνός Αΰ
  γεύστου προέκιψε τό ζήτημα
  των διεκδικήσεων τοθ Ροΐχ
  έ τι Ι ΐΓ)ς Πο>ωνΐας Είμεθα τό
  τε βεβαιοί 6η ό Χίτλερ {έν
  θά τΐεριώριζε τάς αξιώσεις
  τού £(ς τό Δάντσιγκ καί τόν
  διάδρομον. Άλλά συγχρόνως
  καί ότι θά συνετέλει είς ιήν
  χαλάρωσιν ι ής εντάσεως διά
  νά καταστή ουνατή μ(α διά
  σκιψις πρός ειρηνικόν διακα
  νονισμόν των όξιώσεών τού.
  Μάλιστα αφηνε νά πιστεύεται
  ότι ήτο δυναιή ή προσέγγισις
  μεταξύ Αγγλίας καί Γερμα
  ν (άς δταν θά έκανον'ζετο τό
  Πολωνικόν. Κατά ιήν περΐο
  δόν αυτήν 6έν άφήσαμεν την
  Εντύπωσιν άμφιβολΐας δτι
  είς περίπτωσιν βιαίας λύσεως
  τί|ς διαφοράς Πολωνίας—Γερ
  μσνΐας δέν θά έστιεύδομεν
  είς την εκπλήρωσιν τ&ν πρός
  την Πολωνίαν συμμαχικον μας
  υποχρεώσεων.
  Έξελιπσρήσσμεν τόνΧΙτλερ
  τότε καί ή διεθνής δημοσία
  γνώμη παρηκολούθησε την
  προσπάθειαν μας διά νά πεί¬
  σωμεν την Γερμανίαν νά βατ
  δΐση την οδόν των ειρηνικων
  λύσεων.
  Την Ιδίαν εποχήν ό Βασι¬
  λεύς Λξοπόλδος, ή βασΐλισ
  σα τής "Ολλανδίας, ό κ. ΡοΟ
  σββλτ, ό κ. Μουσολίνι, ή Α
  Άγιότης ό Πάπσς κατέ
  βαλον τάς ίδίις μέ ημάς ποο
  σπαθεΐας διά νά αποσοβήθη
  ή πολεμική σύρραξις.
  Άλλ' ό καγκελλάριος
  XI
  τλερ εΤχβ προαποφσσίσει νά
  κηρύξη τόν πόλεμον κατά τής
  Πολωνίας. Καί την Ιην Σβπτεμ
  βρίου τα Γβρμανικά στρατεύ
  ματα εΐσέβατλον είς τό Πό ω
  νικόν δδαφος. Ό Χ τλεο συνέ
  θλιψε τό Πολωνικόν ίθνος.
  Καΐέστρεψε καί κατερή
  μωσε με άνηλεή βομβαρ
  6,σμόν ιτόλεις καΐ χωρία.
  Κοί έσφαγίασε χιλιάδας ψυ·
  χων τοθ άμάχου πληθυσμοθ
  τής Πολωνίας.
  Μετά άπ' ού ιήν την βί,σβο
  λήν καί άφοθ κατέστη ό πρό
  ξβνος τόσων θυσιών οΐαατος
  τής ΠολωνΙσς καί τί)ς Γερμς»
  νΐας καί τοθ άφανισμοθ τόσων
  άνθρωΐίΙνωνύττάρξ»ων ύτιοβάλ
  λει προτάσεις είρήνης·
  Είς τόν λόγον τού δμως ό
  Χ(τλερ δέν μας κάμνει γνω¬
  στόν τιοΐα Θ4 είνε ή τύχη τής
  Πολωνίας. Άρκεΐται νά είπη
  δτι πρόκειτσι τιερΐ ζητήματος
  άφορώντος έξ ολοκλήρου την
  Γερμανίαν καί την Ρωσσίαν
  καί δτι ό πόλεμος είς την δύ
  σιν εέν θά έλυε τό ζήτημα
  τοθτο.
  Δέν έκδη)ώνει διαθέσετς έ-
  πανορθώσεως των άδικι&ν
  τάς οποίας διέπροξε, καί άφή
  νει νά εννοηθή δτι αί συζητή
  σεις περί είρήνης πρέπει νά
  βασισθοθν επί τής άναγνωρΐ-
  σεως των κατακτήσεών τού.
  Άλλά είνε αδύνατον είς ιήν
  Αγγλίαν νά συζητήση τΐερΐ
  είρήνης μέ τάς βάσεις τάς ο¬
  ποίας προιεΐνει ό καγκελλά-
  ριος ΧΙτλερ χωρΐς νά θίξη την
  τιμήν τη<·, χωρΐς νά έγκατα λε ψ"η την θέσιν της έν τώ κό πρός τάς γειτονικάς τού χώ ρας είς τόν λόγον τού. Διότι παρομοίας έγγυήσεις εΤχε δώ σει πλειστάκις καί είς τό πά ρελθόν καί είξεύρομεν πόσον τάς έτήρησβ. Δέν έχομεν δικαίωμα νά λη σμονήσωμεν την άλυσσον αύ την των θλφερών ττεριστατι κων, συνεπε'α των οποίων Εύρώπης. Δέν κάμνομεν πό λεμον εκδικήσεως. Ου τε πόλε μόν κατακτητικόν. Μογόμεθα υπέρ τής έλευθερ'ας δ(ΐ μό νόν των μικρών κρατων, άλ λά καί δι' αυτήν την Αγγλί¬ αν, τΛς κτήσεις της,ν κσθώς καί διά την αύτοκρστορΐαν τής συμμάγου της Γαλλίας. Δέν σπχβέπομβν είς άτομι Δέν θά δμιλήοω διά τάς έγ γυήσεις τάς οποίος ίβωοε ένεσωμάτωσε είς τό Ράϊχ κα ταπατων τάς έλειθερΐας των τόσα έκατομμύριαΑύστριακων Τσέχων καί Πολωνών. Ή είλικρινής άλήθεια είνε 8τι δέν Είμποροθμεν πλέον νά έχωμεν ούδρ^Ιαν έμπ.στο σύνην ί(ς την ΓΒρμανΙαν. Καί άπεδύθημεν είς πόλεμον τόν ό ποίον ή (δία επροκάλεσεν. Δέν Ιχομεν έν τούτοις πρόθεσιν καί σκοπόν νά στερήσωμεν την Γερμανίαν τί|ς θέσεώς της ενώπιον τοθ κόσμου καί των δικαωμάτων της Ιναν τι των άλλων κρατων τής κά μσς ώφελήματα (ζωηροί έπευφημΐα.)- Δέν ζητοθμεν 11 ποτε, τό οποίον νά ττροσβά λπ τόν γερμανικόν λαόν καί την τιμήν τού. (Μπρόβο, μπρά βο!). Δέν έπιοιώκομεν τΐποτε πούνά4μήν αποβλέπη ιίς τόν σεβασμόν τής αξιοπρεπείας καί τής ελευθερίας δλων των λαών (ιδγι! ιυγι!). Όσοδήποτε σκληρός καί αν χρεισσθή νά είνε ό άρξάμε νος ά·) ών καί όσηδήποτε σκληρά ή δοκιμασΐα των συ νεπειών τού, ό κόσμος δέν θά είνε πλέον μετ ά τόν πόλεμον αύτάς οΐος ήτο πρΐν Ή κυβέρνησις τής Μεγάλης Βρεττανίας γνωρΐζει καλάς δτι τόσον δ νικητής Βσον καί ό ήττημένος θά {χούν νά θρη νήσουν, απωλείας. Ή Αγγλία καί ή σύμμαχός της Γαλλία δέν κάμνουν πόλε μόν ύλιστικόν. Έπιδιώκομεν τα άποτελέσματα μέ τα ό ποία θά εξασφαλίσωμεν τάς β& σεις μιας παγΐας είρήνης δα νά όυνηθοθν ς[ λαοί νά ζή σουν άπερίσιταστοι άπό την διαρκη' απειλήν τοθ πολέμου. Έπιδιώκομεν μίαν εΐίή^ην ποανμστικήν «αί σταθβράνδιά την βεΜΐωσι» τής ζωης τής άν θρωαόΐητος την οποίαν δέν θά άπέφερε μία έφήμερος εί ρήνη, μία άτλτ) άνάπαυλα των αλλεπαλλήλων συναγερμών. Τό έμτίόδιον είς την έξα σφάλισιν παρομοίας είρήνης, παγίας καί άκλονήτου, είνε ή Γερμανία τοθ Χίτλερ. Καί άπό τόν Γερμανικόν λαόν* έξαρταται νά παύση ή Εϋρώπη νά ζή τάς συνεπείας τής συνεχοθς άβεβαιότητος Συνεχίζων Δ κ. Τσάμπερ λαιν άνβφέαθη είς την έγκαρ διότητοι καί σταθερότητα των δεσμών Αγγλίας καί Γαλλί σς καί είς τόν λόγον τοθ Γάλλου πρωθυπουργοθ κ. Ντα λαντιέ, διά τοθ όποίου κατεδεΐχθη τόση άρμονΐα είς τας άντΐλήψεις καί άτιο Φάσεις των ούο αύτοκρατο ριών. Τό σημείον αύτό τοθ λόγου τοθ κ. Τσάμπερλαιν έκαλιψςτν θυελ>ώϊ>η χειροκρο
  τήματα τής Βουλής. Καί έ
  συνέχισε:
  Δέν θά αφήσωμεν, ετόνισε
  τα οκλα παρά μόνον δταν θά
  έχη αποκατασταθή ή άσφά
  λεια έν τώ κόσμω. Είμεθα οέ
  είς πλήρη ταύτότητα άποφά
  σεων καί μετά τής συμμάχου
  μας Πολωνίας.
  Άνακεφαλαιών ών ό κ.
  Τσάμπερλαιν τόν λόγον τού
  είπεν: "Ο Χίτλερ απερριψε είς
  τό παρελθόν τάς προΐάσεις
  μας περί είρήνης. Καί άφοθ συ
  νέτρ ψβ την Πολωνίαν κάμνει
  ό ϊδιος προιάσεις άμφιβόλους
  καί άστηρΐκτους. πού δέν είμ
  ποροϋν νά γίνουν δεκταί. Έ
  πιβάλλονται πρόξεις καί δχι
  λόγοι. Άλλά καί είς την ηβρί
  πτώσιν αυτήν,θάδιερωτώμεθα·
  Πώς ό Χΐτλερ θά ηδύνατο νά'
  δώση έγγυήσεις είς τόν κό¬
  σμον περί τής χαλιναγωνήσε
  ως των κατακτητικήν καί
  άνελευθέρων τάσεών τού κοί
  • α πράγματι έπιθυμεΤ την
  είρήνην;
  Μόνον δταν αί συνειδήσβις
  αί Ιδικαΐ μας καί τοθ κόσμου
  άποκατασταθοθν τόΐε ιιόνον
  θά δυνηθωμβν νά εύρωμεν β^
  σεις ττραγματικάς μέ τάς ο¬
  ποίας θά έπαναοδηγηθωμβν
  είς την όσον τής εΐρη εοσεως,
  Είς την κυβερ ησιν μόνον
  τοθ Γερμανικοθ Ράϊχ ία·τό
  κείται νά άητοκατασιή^η ^0
  την την τάξιν πραγμάτων, ή
  όποΐα θά έπαναφβρη, τόν κό
  σμόν είς τα είρηνικα τού !ρ
  γα. Εάν αρνηθή ή Γβρμανΐα
  καί ή κυβέρνησις τοθ Ράϊχ την
  αποκατάστασιν αυτήν' θά ου
  νεχΐσωμεν τάν άγωνα. ΌφιΑ
  λει νά μας δώση έμπραγμά
  τους άποδεΐξεις, όφείλει νά
  καταδιίξη δ τι Ιχει σταθεράς
  άποφάσεις πρός ιΐρήνβυσιν
  καί σαφεΐς προθέσεις πραγμα
  τοπο ήαεως των άποφά^βων
  αύιώ/. Εάν αρνηθή θά άγωνι
  σθώμεν μέχρις εσχάτων 6ιό
  τι είνε ά&ύνατον Αλλως είς
  τούς λαούς νά ζήσουν την
  ζωήν των έν άσψαλεΐσ. καί
  χωρις τόν φόβον τής διαρ
  κοός άπβιλής. Είς την Γβρ
  μανίαν βναπόκειται νά έκ.* έ
  ξ[). Ημείς θά έκπληρώσωμεν
  το καθήκον μας μέχρι τάλους.
  Ακολούθως (λαβι τόν ?·γον
  δ "ίρχηγός τή. εργατικάς άντιπ&λι
  τεύσεως χ. Άΐλυ.«Καλούμεθ*,Ιΐί
  νισΐνάίμνηοτΐόσαιμιντίδιαιτραχθέν
  ίγκλημα καί να έμπιστιυθΑμιν
  ΐΖς τόν έγκληματΕαν. Οίαδήΐιοτι
  Αγγλικη χιβΐρνησις ϊέν θά Ι3ι
  £ε διαφορετικήν άπανιησιν άκο
  αυτήν την οποίαν ίδωχιν ε χ.
  Τσάμπερλαιν». Όμίλησεν έν ου
  νεχε'α έ άρχηγές ττβν Φιλιλιυ
  ·ερ»ν χ. ίίγκλαιρ τονίοας δτι
  ειρήνη {έν είναι δυ^ατή ηαρά
  μόνον δταν ή Γερμανία £ποα6
  ρη τόν στρατόν της έχ ΠολανΙας
  καί Τοεχοσλοβακιας χαΐ &ιχθζ
  την διενέργειαν έλευθέρου δημβ
  ψηφίσματος έν Αυστρία διά την
  τύχην της χώρ«ς αυτ1)ς.
  Μ
  Α
  Ν
  Ν
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙΤ ΗΚ Φ1
  ΠΕΡΙ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΣΪΝΟΜ
  ΜΕΤΑΤΟΥΡίΙΧ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΟΒΙΕΤ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 8)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεοία) —-
  Εκυκλοφόρησαν σήμερον φήμαι χαθ' άς
  μετά τόν λόγον τβΰ κ. Τσάμπερλαιν θχ
  Ήώ;Αμερική
  και τα Σκανδιναυϊκά δα έπέμβουν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 8)βρ(ου (16. ύ
  πηρεο(ο).—"Εξ Ουασιγκτ&νος
  άγγέλλεται,δτι ό πρέεδρος κ.
  Ροθοβελτ εδέχθη είς μακράν
  τόν
  Σουηδός διπλωμάτης εζήτησε
  νά συσιήση μετριοπάθειαν ά-
  πέναντι της ΦινλανδΙας καί
  των Βαλτικών χωρών. Είς πά
  «5
  ΟΙ
  πρεσβεία δι'
  ποίον τονΐζβται β τι ου:ε σκέψις χάν εγέ¬
  νετο διά την έναρξιν συνβμιλιδν μεταξύ
  των τριών κρκτων.
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΔΙΑ ΤΟ ΛΟΝΔΪ1
  Β ΝΕΟΣ ηΡΕΙΒΕΥΤΗΠΗ- ΙΤΑΛΙΑΣ/"™ /1"ΝΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 12 Όκτωβρί»υ (ίδ. ύκηρεαία).-' ΜρΕΓΠΠΙΙΛΠ ΑΠΙΙΙ
  Ανεχώρησε οήμερον δι* Λονδίνον ό νέ λονδινον 12 'θκ».β*ιο» ιίδ ύ«πρ«σίοο.-
  ος πρεσβευτής τής Ιταλίας κ.Μπαστιβνίνι, ,ΑγνέλλΙΓ0Ιι ίκ ΊύΜΙΟ *« αι-ιλιϊται κυβερνήτι
  τέως ύφυηβυργβς των "Εξωτερικών. Τβν κ. „*, Μρί01ί ουν«Γ«(α ής άρνήο.ως τού
  Μπασ-ΐανίνι πρβέιτεμψχν ό τέως προχάτο- η^βθΜΐΐιχβυ τοθ. ύπουργείβυ των '£{«·τβριχ&ν
  χός τού ήδη τής Δικχιοσύνης χόμης Γχράν νά δεχθή την ίδρυσιν δφυπβυργβίου τβΰ ΜΒμκορί
  ΤΙ, έ 'Αγγλβς πρεσβευτάς κ. Λώρχΐν καί ου το οποίον θά ϊχη τό διχχί&ιμα νά διορΐ ζή
  η λαίδπ Λώραιν, Τό προσωπικόν τής έν έμπβριχοϋς άχβλούθβυς «ίς ίλας τάς χώρας. "Ηδη
  Ρωμη Άγγλιχής πρεσβείας καί αλλοι εηίαη ηΜρητήβηοαν ΐιο ϋπάλληλβι το& ύπουργείβυ Ε
  μβι. *.1ς Τ· Λονδίνον έτοιμαζεται θερμή {ωΐεριχών άηιιλιΐται δέ ή παραίτηοις χά Ι τοθ 6
  ύκβδβχή είς τόν κ. Μχαστΐανίνΐ. φυηβυργοθ τ&ν Ίίωτΐρΐκών. Ιΐν« πιθανέν ότι θά
  ------------------— ιιαρβιιτηθό κ«1 αντβς βύτβς β ύηονργίς τβν 'ί{ω
  ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑΙ ΕΚΛΗΛΟΣΕΙΣ |'"|Μ>......~ "-»*
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΟΛϋΝΙΑΣ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 8)β?1ο» «Ιδ. υκπρεαΐα). - Κατ' εί
  δπαεις έχ Νέβς Υόρκης βυγχι· ητιχή τ«λϊΓη Ιλ*
  βε χώραν μέ έκβηλώβΐις υπέρ τής ίΐολωνίβς. Ό
  αβλννβς πρεσβευτης ωμίλησεν ενώπιον 10 χιλ
  Οβλνν&ν τής
  β'Η
  ρίμοιον διόβημα λέγεται δτι
  προέβησαν καί οί έν Μόσχς»
  πρεσβευταί τής Σουηδίας, Νορ
  βηγίας καί Δανίας.
  Είδήσεις έκ Ρώμης άνσφέ
  ρουν δ π οί Ίταλικοϊ κύπλοι
  θεωρεθν σοβαρώτατον τόν έκ
  τοθ ρωσσοφΐνλανδιχοθ κΐνδυ
  νόν πισχεύουν £έ δα άπειλεΐ
  τσι άπό στιγμής είς στιγμήν
  έκρηξις πολέμου δίδομένου δ
  τι ή Φινλανδίσ είνε άποφασι
  σμένη ν' άντιστή. Τονίζετσι
  έπΐσης διι 6 πόλεμος ούτος
  θά ένσπείρπ την συμφοράν είς
  δλον τόν κόσμον διότι θά
  πεκτοθή δχι μόνον είς την
  Σκανδιναι.ΐ<νήν χερσόνησον άλ λά καί είς τα πλέον άπομε μακρυσμένα σημεΐα τής γής. ΑΙ συνομιλίαι μετοξύ τής φινανδικτ]ς άντιπροσωπείας καί τής κυβερνήσεως των Σο βιέτ ήρχισαν σήμερον είς ^ι Μόσχαν. Έν -ώ μετσξύ είς την Φινλανδΐαν συνεχΐζεται ή λΡψις έκτάκτων μέτρων 'άσφα λεΐας εκλήθησαν 6έ υπό τα δπλα 100 χιλ, άνδρας της φρουράς. , Η ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΒΟΥΛΗ ίΕΝΕΕΡΙΝΕ ΤΗΝ Ι30Υ£Ι0Δ0ΤΗΣΙΝ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΝ Ι ©ΗΝΑ112Όχτυβρ(βυ(τβΟ άντακβχριτοδ μ»ς). — Κατ' άναχβΙλΐβιν τής ^ετΐωροΐογικής ύηίΐριοί· α$ πβρατπρείται χο>8 «κβοαν οχεδβν Την'ίλλκδα
  μ»τ»Ρ*λπ τού καιρόν ε»( χειμερινον.
  12 Όχτ&ιβρίου (ίδ ^ρ
  — Αγγέλλεται έχ Καΐρου ·τι ή Αίγυητια
  χή Β.-υλή έπεχύρωσε χθές ιήν απόλυτον Ι¬
  σχύν (κλυρεςουσ ότητα).ης χυβερήοε«ς τής
  χώρας Δεόομένου πάντως ότι ή Γερου-
  σία δεν ίνέχρνε την κυβερνητικήν πλη-
  ρεςουσιβτητ», πρ«βλίπεται διάλυσις τής
  Βουλήί. *
  ΤΟ ΊΡΟΚΡΟΥΑ" ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΣΩΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  ΝΕΑ Υ€ ΡΚΒ 12 8)βρίβυ ιΐδ. ύηηρϊθΐβ).- Τό
  α'ΐρβχρβνά» ΐΐοήλθ· χβές είς τβν λιμένα τής
  Ν*«ς Υόρκης συνβδΕυβμενον υπό πολΐμιπών σχα
  Φ&ν χβΐ ββιιβαρδιοτικ&ν άερβπλάνων ι ής Άμΐρι
  κης. Ιχβτικνς β( "Αγγλοι παρατπρβΰν ΐ1ρΝνι
  χν(, ότι τέ, «Μρβχ(βιά» «έν εβυθίσθη όπως καί τό
  «Άθίνιαν» κα6ώς »1χ« «Ιδβηβιηακι β Γερμανίς
  βρχινβύβρχβς Ραϊντΐρ «λλ' ίπΜ{ τό «εροηλανα
  φβρβν ΗΡβώ«γι«λ Άρχ». ίηλβοΐΐ δεν «ηέστη α
  ^ύ τίπβτε,
  ΑΑ1ΑΣΕΙΣΤ0Σ 1 ΑΓΓΛΙΚΗ
  ΚΥΡΙΑΡΑΙΑ ΤΟΗ ΒΑΑΑ1-ΒΜ
  (ΙΟΥΛίΠΡΟβΙΙΣΑΟ ΥΟΟΒΡΥΙΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Όκτωβρίου (ίδ. ύκηρι·
  σία).—Το υπουργείον των Πληροφοριών α¬
  νεκοίνωσεν ·τι χάρις είς την έντονον δρα¬
  σιν τού Αγγλικόν .ναυτιχοΰ άπεφεύχθη τε-
  λβυΐαίνς ηάσκ νέα χατα θάλασσαν άπ^λειβ
  ηλϊ ό ύηοβρυχιαχός πόλεμος ί$ουδετερώθη.
  1ά Άγγλικ» σκαφη ενήργησαν άπ' άρχής
  τ«ύ πολέμου έλεγχον εί; 375 ατμόπλοιον
  Γήν παρ. έβόομαθα ήλεγχθηααν 63 σχάφη
  ούοετκρων χωρων και χατεσχέθησαν έμπο-
  ρεύματα 298 χιλ. τόννων, προκριζβμενα δι«
  Γερμανίαν.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΙΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεοίαι).
  — Το Γαλλικον ναυαρχεΐβν ,,άνεχβίνωβιν
  ότι τα Γαλλιχα πολεμιχα .χατέοχβν μί·
  χρι σήμερον 150 χιλιάδας τέννων ίμπβρεώ·
  ματα ίχ των οποίων 40 χιλ. τβννευς με-
  ταλλευμάτων οιίήρβυ καί 40 χιλ. τόννβυί
  τρβφΐμων πρβοριζομί^ ών διά την Γερμα¬
  νίαν.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
  ΑΟΗΝΑΙ 12 ΌχτϋΡρίου τβδ άνταπβχριτοΰ μ«ς).
  — Είς τα ΐύιωτικα σχολεΐα τβδ χράτους ηαρετάβπ
  οαν, ώς χαί^διαταχροιτιχα, «Ι έγγραβαΐ μέχρι τί|(
  15η{ τρίχβντβς.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Ο ΕΡΑΝΟΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΥβΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
  ΑβϋΝΑΙ 12 Όχτνβρίβυ (τοθ άνταηοχριτβν
  μ»ς).-'Λ«β χβές ηρχιοεν ό ϊρβνβς υπέρ τοθ Έ·«
  | Χ«ρβ«