97917

Αριθμός τεύχους

5293

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ;ρ ησ;ν
  γμίων, ι
  αφ|Ρ0.τόι»
  Ρηνικα τού ι,
  η ή Γ6ρμανι,
  ς το° Ρ4ίχ ιήι
  αυτήν θάσι
  φάαιβι
  •νηθβ θά 4ρ
  εσχάτων
  ον άλλως ή
  'ά ζήσουν τή*
  Ι {
  ιβον ιής &
  Είς την Γι
  ,κιται νά Αί
  βκτι ληρώσω|ΐ|
  ς μέχρι τ6λο«(
  λαβι τόν
  >γατιχ<|ί Ιντ ) «Κ«λθ6μΐβ«,ΙΐΙ να έ|» «Ικν. ψ ρντ,οις ίιν Μ Ι& > απανιηοιν Η
  ΐν Ιδιοχεν < ι 'βμίληοιν ί» * *!* κλαιρ τβ»Ι«» ίναι δϋΛϊί V ΓιρμαΙι * έ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ -.■-"■■ν;.. -τ— ■ ■'.' ''■ ■ - ,- ,ιί-ί '■■■■. ■ -........'.■ -ί-'-^Ι κ- ·. ' ^ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΑΙγύπτου ΣΑΒΒΑΤΟΝ ετησΐα λίραι Β ΐξάμηνος Ι Άμερικής Ιτησια βολ. 10 14 έξάμηνός > β
  Τψή
  ΟΚΤΩΒΡΙΩΥ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ 3
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "^ ΟΔΟ£ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΫ '
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ί«0Ν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5293
  ΤΗΕΤ8ΥΙ0Σ Σ,ΙΤΗΤΗΣ "ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΡΩΖΙΟΦΙΝΛΑΝΑΙΚΗ
  Η ΑΕΡΑΜΥΝΑ ΕΙΣ Τ0λΕΜΠΟΛΕΜΟΝ[;ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  Άγγλοι συγκεντρωμίνοι είς τό αεροδρόμιον τού Χόρντσορτς γύρω άπό
  τα άεοόστατα τής άντιαερο-ΐορικής αμύνης που χρησιμεΰουν ώς φράγμα κα
  τα των εχθρικων άεροπλάνων υπεράνω ΐοό Λονδίνου.
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
  ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  Ωμίλησεν
  όλόκληρος ή Αύτοκρα-
  τορία οιά στόματος τού
  Τσάμπερλαιν,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 8)βρΙου (16.
  όπηοεσία τής «Άνορθώσε-
  ως»).— Ή χθεσινή απάντησις
  τοθ κ Τσάμπερλαιν ενώπιον
  τής Βουλής των Κοινοτήτων
  είς τάς προτάσεις τοθ κ. Χ(
  τλερ περΐ εΐρήνης υίοθετεΐ
  ται πλή>ως υπό της κοινάς
  γνώμης καΐ έπικροτεΐται ύ
  «ό τοθ τυπου ώς άποτελοθ
  σα την φωνήν της Αΰτοκρα
  τορίας καΐ δλων των ίλεο
  θέραν άνθρωπον καΐ των
  πραγματικώς είρηνοφίλων
  λαων.
  Τόσον ή Αγγλικη συμπολι
  τεΐα, δσον καί τα οόδέτερα
  κράτη έπιδοκιμάζουν την α¬
  πάντησιν ούιήν ομοφώνως
  καΐ την θεωροθν ώς τήνμόνην
  όρθήν καί αρμόζουσαν. 'Λντι
  βέτως, είς την Γερμανίαν, ώ:
  άνσφέρουν σχετικαί ί (Ρήσεις,
  6 λόγος τοθ "Αγγλου πρωθ.;
  πουργοθ προεκάλεσεν άπογο
  ήτευσιν καί ανησυχίαν.
  "Ολαι γενικώς οί έφημερί-
  6ες τοΟ Λονδίνου καί των ε
  παρχιων, ανεξαρτήτως πολι¬
  τικάς άποχρώσεως, συμφω
  νοθν έξ ολοκλήρου μ* τ.ά λε¬
  χθέντα υπό τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν.
  Τό «ΝταίηΧυ Εξπρές» γρά·
  φεΐ μέ τα μεγσλότερα στοι-
  χβΐα τοθ τυττογρσφεΐου: « Ο
  χι, Χΐτλερ! Είναι -αδύνατον
  αύτό τό οποίον ζητεΐτε!». « Ο
  Χΐτλερ, εΐχε προεΐιΐει ή Ιδία έ·
  φημερΐς, 6*ν Ιχει νά πράξη. τί
  ιιοτε άλλο -αρά νά Ββχθβ τόν
  πόλεμον είς την Δύσιν».
  Τό «ΝταΙηλυ ,Τέλεγκρσφ»
  «ονΐζεΐί «Ό λόγος αύτός τοθ
  κ. Τσάμπερλαιν είναι 6 κα
  λύτερος υπό τάς σημερινάς
  περιστάσεις. Είναι ή ϊ«ΦΡα
  σις τοθ σώφρονος αΐσθήμα-
  τος τβν εύθυνων. Ό κ. Τσά
  μ«ΐρλαιν ωμίλησεν έξ όνόμα
  τος ιης όμοφώνου γνώμης
  τί|ς Αγγλίας. Ή ανθρωπότης
  Ιζ βήμβρον τιοΐα είναι
  ή απόφασις ιί|ς Μ Βρεττσ
  ν(ας. Γνωρίζει βτι θά συνε
  χΐση τόν άγονα μέχρις έσχσ
  των.
  Είς αΚλο αρθρον τού τό
  εΝ'α'ηλυ Εξπρές» ύπογραμ·
  μ'ζει τή» ακλόνητον"άηόφισιν
  των συμμάχων νά συνεχϊσουν
  τόν άγωνα μέχρι τέλους, «Ό
  δρόμος, γράφε·, Θϊ είνε Γσως
  μακράς. 'Η πορεΐσ θά ίΐνε ι
  σως έπικΐνδυνος. Άλλά γνω
  ρΐζομεν τί θέλομεν. ΓνωρΙζο
  μέν τί θά εδ ώμεν είς τό τί
  λος τοθ έτππόνου καί πβριπε
  τβιώδους αυτού ταξιδΐου. Θ)
  εύρωμεν την πραγματικήν εί
  ρήνην. Την ιΐςήνην αύιήν την
  οποίαν δος ό κόσμος τόσον
  έπιδ ώκει καί έπιθυμιΐ».
  Τό «ΜταΙηλυ Μα(η^» γρά
  φεΐ: «Ό τιόλεμος θά τερματι
  σθβ ταυτοχρόνως μέ την κσ
  τσστροφήν τοθ χιτλβρισμοθ
  Διότι έφόσον θά υφίσταται ή
  άπειλή τοθ χιτλερικοθ ,καθε
  στωΐος, ή Αγγλία δβν θά κσ
  ταθέσπ τα οπλσ».
  ΟΙ «Τάίμς» τονΐζουν: «Ό
  ΧΙτλερ δέν ήξιζεν αλλης ά
  παντήσεως, έκείνης την όττοΐ
  αν τοθ Ιδωκεν ό κ. Τσάμπερ
  λαιν. θίλομεν μ'αν εΐρήνην
  έντιμον, μίαν εΐρήνην επί
  ύγιών καί άσφαλΑν β&σε
  ών Δα / αποφύγη τά< συνεπείας των πρόξίών τού ό Χΐτλερ, μας προτεΐνει νά συγ χωρήσωμεν τό ίγκλημα τό ό ποίον διέηραξε. Διά τοιαύτας 8μως πράξεις θά έπροδίοαμεν τό μέλλον διά νά σώσωμεν τό παρόν». Ή Ιδία έφηαερΐς παραιηρεΐ δ τι ή περικοηή τοθ λόγου τοθ κ. Τσάμττερλαιν ή προφητεύουσα δτι άπό τόν πόλεμον θά προέλθη ^σ *ν θρωπιστικώτερον καί άπό πά¬ σης απόψεως καλύτερον σύ στημσ, αποτελεί απόδειξιν χον έπιδιώξεων κσΐ των σκο παν χάριν των οποίων ή Άν γλ1α κα( ή Γαλλία κατήλθον ΑΝΤΙΟϊΣΙΣ ΟΞΥΝ^ΤΗ =Ή Άμερική εξεδηλώθη υπέρ της=-- ΞΞΦινλανδίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 ΌχτωβΐΜου, (ίδ. 6πη3. «ΆνορθΔσίως») — Έκ Μόσχας μβτβδόβησον οί εξής ενκυροι πληρ"φ·)ρ(οι ΙηΙ τής Ρωσσοφινλανδικής δισφο ρβς: Χθές όλΐγην έεοαν ποο- τοθ άρχίσουν αί συνομιλίαι μεταξύ ιής Φινλανδικης άπο στολής καί τοθ Μολότω> 6
  έν Μόσχα πρεσβϊυ'ής των Ή
  νωμένων Πολιτειων της Άμε
  ρικής επισκεφθείς τόν επί των
  εξωτερικών ΈπΙτροπον των
  Σοβιέτ έπέ&ωκε διακοίνωσιν
  τής Άμβρικανικης κυβιρ-
  νήσβοτς διά της οποίας έκφρά
  ζϊτσι σαφως τό ενδιαφέρον
  τής Άμερικής υπέρ τής Φιν
  .ανδ(ας καί τονΐζεται έν συ
  νβχε'α η έπιβυμία τής εΐρηνι
  <·ής ϋιβυθετήσεως τής δια Φοράς ήτις παρ' ίλπίδα ηροέκυψβ μεταξύ ΡωσσΙας καί ΦινλανδΙας. Ό Άμερικανός τρεοβευτής εξέφρασε την ζω¬ ηράν επιθυμίαν τής κυβερνή σεώς τού δπως μην άποβοΐν είς βάρος τής άνιξαρτησΐσς ιής,,ΦινλανδΙας" οί αρξάμεναι ζόμενα μέ τώ μήνυμτ τοθ κ ι Ρεβλτ, τοθ όποΐου ή βοτρύ είνε Ιτι μεγσλυτέρα, ύ' πάρχει μεγάλη βεβαιοτης δτι δέν θ' άποβοθ" μάταια. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ό<τωβΜ ου — Αί κί(*ερνήσβις 5των Σκανδινουΐκών χωρ2)ν προέ βησαν (ίς επανειλημμένας δι πλωμςΐτικός ενεργείας πρός την κυβέρνησιν των Ήνωμε νων Πολιτειών καί τόν κ. Ροθοββλτ προσωπικάς έκλιπα ροθσαι την αποφασιστικήν έ πέμβασιν τής Άμερικής υπέρ τής ΦινλανοΙας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ό^τωβρΙου.- Οί διπλωματικαί κύ<λοι τής Εύρώπης σχολιάζουν μέ ζωη ρόν ενδιαφέρον τό οιάβημα τί|ς Άμερικής ποός την Μ6 σχαν υπέρ τής ΦινλανδΙας. Τό διάβημα τουτο τονΐζουν οί Τδιοι κύκλοι δεικνύει σα φως τάς άντιλήψεις της Άμε ρικής είς τα ζητήματα τής ά νεξαρτησΐας των μικρβν κρα των έν ώ έξ όλλου άνατρέπει τάς μεγαλοστόμους έταγγελΐ Ο ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΣ ΣΤΟΛΟΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΦΗ Μέ την απειλήν τής κατθλήψεαις των νηοιδων ^ «Άαλατ» ό_ Φινλανδικος στόλος άπέπλευσε άπό τόν λιμένα τοί '«μηρ, Λν Ρτοΐμος διά τάς μεταφσράς στρατιωτικών δυνάμεων ναι πολεμικον ύλικοθ αίζητήσε ς. Είς παρόμοια διαβήματα προέβησαν ταυτοχρόνως πρός τόν έπΐτροπον Μολότω· αί <υβερνήσεις Νορβηγίας, Σουη δίας καί ΔανΙας διά των έν Μόσχα διπλωματικήν άντιπρο σώπων των τονίσσσαι τό ενδιαφέρον μέ τό οποίον πά ρακολουθΕΐται καί υπο των τριών χωρών ή έ«βασις τής συζητούμενής διαφοράς κοί Βτι άναμένουν νά μή θ. γβ ή άνεξσρτησΐα ιίϊς Φιν λανδίας άλλά νά ευρεθή τρό πος φιλικής διευθετήσβως αυ¬ τής. Τα διοβήματα αύτά των τριώ' γειτόνων χώρον συνδυα άς τοθ κ. Χΐτλΐρ περΐ τοθ δ- τι τα ζητήματα τής Άνατολι κης καί τής ΒορίΙου Εύρώ πης θά άφοροθ,ν άποκλειστι κως τπν Γερμανίαν κσΐ Ρωσ σΐαν. Πάντως καίτοι αί διαπραγ ματεύσεις ή*ρχισον είς Μόσχαν ή Φ νλανδία έξηιολούθησε τα μέτρα ά-,ύνης τής χώρας κινητοποιήσασα τόν στόλον της καί συγκεντρώσασα 300 χιλ στρστοθ είς τα ρωσσικά σύνορα έΐο'μη νά άντ σΐβ έ ότλως κατά τής β'.σς Τα σχολειό τής Φινλανδίας ί<λεισαν άπό τριημέρου, αί δέ κυριώτεροι πόλεις τη; έξε κενώθησαν. είς τόν άγώνα. Ή σηαερινή γενεά, γράφει ή εφημερίς, εί Ααι άποφασισμίνη ν' άγωνι σθϋ διά νά εξασφαλίση *<<: τούς μεταγενεστέρους εκεΐνο τό οποίον τόσον αυτή έπεθύ- μησε. Πάντως, κατσλήγΕΐ. ό λόγος τοθ κ. Τσάμπερλαιν ά- φή«ϊΐ άνοικτήν την θύραν διά την επιβολήν σαφον καί λογι κων προτάσεων είρήνης. Τό εΝταίηλυ Τέλεγκραφ» γοάφβι έπίσης είς αρθρον τού τα εξής: «Μόνον ό XI λερ πσρεμποδΐζβι την σύνα ψ ν εί^ήνης. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία γνωρΐζουν βτι με τα τόν πόλεμον θά προκύψη 1>ας νέος κόσμος ό όιοΐος
  ' βεβαίως δέν θά είναι χειρό
  τερος άιό τόν σημερινόν.
  Έκ των θυσίαν είς τάς
  οποίας ύποβαλλόμβθα Τσως
  προκύψη ένας κόσμος καλύ
  τερος άπό αυτόν τόν ό
  ποίον εδημιούργησεν ^ή Χιτλε
  ρική ΓερμανΙα. Τα «Νέα χρο
  νικο» γράφουν: «'Επιθυμοθ
  μέν την ειρήνην, άλλά πρέπει
  νά είνε διαρκής, πραγματική
  ειρήνη καί δχι νά σιη3ίζεται
  επί λογχων».
  Ό Αύστραλός
  ττρωσυπουργός.
  Ό πρωθοπουργός της Αό-
  στραλίας, προέβη είς τάς κα¬
  τωτέρω δηλώσεις: «Προτοθ έκ
  φωνήστ) τόν λόγον τού ό κ.
  Τσάμπερλαιν ήλθεν είς επι¬
  κοινωνίαν μέ τάς κτήσεις 'Υ
  ποστηρΐζομεν καί σήμερον καί
  έγκρΐνομεν απολύτως δσα εί
  πεν 6 Άγγλος πρωθυπουργόν.
  ΕΙΣ
  ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ
  ΤΟ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΠΑΡΙΣΙ
  Ευθύς μετά την κήρυξιν τού πολέμου δλα τα £ργα τέχνης μετεφέρθησαν
  είς τό Παρίσι είς μέρη άσφαλή διά τόν κίνδυνον των άεροπορικών έπιδρο
  μών Μεταϊύ των άλλων μβτεφέρθησαν τα βαρΰτιμα ύαλογραφήματα παλαιών
  έκκλησιών όπως τα άνιοτερω
  Εύμενεις
  και αι κρισεις
  των ού δ ετέρω ν χωρών.
  Π^ΡIΣIΟI 13 Όκτωβρίου
  (ίδ. 6-ηρΕσΙα).—Κατ' ϊΐδήσεις
  έκ Νέας Υόρκης οί έπΐσημοι
  άμκρικανικοί κύκλοι κρΐνουν
  8 π ό λδγος τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν ήτο μΐα σθεναρά καί κα
  τηγορηματική άρνησις άνα
  γνωρίσεως των άδικιων άλλ' (
  ότι Ε έν ίκλεισε την θύραν είς
  τόν Χΐτλερ εάν θέλη πράγμα
  τι νά εΙσελθη είς την οδόν"
  των διακραγματεύσεων. Ό Ά
  μερικανικός τύπος έηΐση: επι
  δοκιμάζει ομοφώνως τόν λό·,
  γον τοθ κ. Τσάμπερλαιν τόν
  οποίον χαρακιηοΐζει ώ; όρι-'
  στκήν άρνησιν των Δυτικων-
  Δυνάμεων νά δεχθοθν τάς σύ
  θαιρεσίας τής ναζστικί]ς Γερ'
  μανίας. Διακεκριμένη πολιτική
  προσωπικότης τής Ούασιγ<τω| νος εδήλωσε σχετικώς: «'Ο λό' γος τοθ "Αγγλου πρωθυπουρ γοθ άττοδεκνύει δτι αί Δυτι καί Δυνάμεις δέν είναι διατε θΕΐμέναι νά δεχθοθν άσ<ό πους συζητήσεις περί διασκέ ψ»ων ιίοήνης άλλ' δτι έχούν απόφασιν νά διαλύσουν τούς νσζιστάς τής ΓερμανΙας καί νά έ^ραιώσουν την ειρήνην επί άσφαλών βάσεω ». Οί «Τάϊμς» της Νεας 'Υόρ κης» γράφουν: Ό Χίτλερ ό ό ποίος ήίνήθη πάντοτε τάς δι καίας καί λογικάς προτάσεις περί ε(ρή 'ης, ζητεί ή^η, άφοθ διέπραξε τόσας ληστείας, νά τοθ άναγνωρΐσουν τα εγκλήμα' τα διά των οποίων αποβλέπει νά καταστή ό άνώτατος άρ χηγός των άρχηγων καί 6 ά πόλυτος κυρίσρχες της Εύρώ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 8)βρ(ου (Ιδ. ό πηρ)—Ότύπος των ούδετέ ρων χωρών άφιερώνει έπίσης ευρύτατα σχόλια είς τόν λό γον τοθ κ. Τσάμπερλαιν. Ή «Εφημερίς τής Γενέυης» γράΐ φεΐ: Ή ήοβμος καί μεμετρημέ ' νη Εκθεσις τοθ κ. Τσάμπερλαιν ενώπιον τής Βουλής αποτελεί διαβεβαίωσιν δτι άπό την Γερ' μανίαν καί μόνον έξαρταΐαι' πλέον ή ειρήνη». "Άλλη Έλ βετική εφημερίς τονίζβι τα 4 ξί|ς: «Είς τό Μόναχον, ή Αγγλία καί ή Γαλλία έδει- ξαν διαθκσεις συνεργασΐας καί έξηπατήθησαν. ΔικαΙως ε- πομένως απήντησαν είς τόν Χίτλερ δτι οί λόγοι τού δέν έπαρκοθν διά νά τάς πείσουν περί των διαθέσεών τού. Δι ότι οί λόγοι τού δέν {χούν ουτε βαρύιητα, οΰτε αξίαν». Έκ Βουδαπέστης άγγέλλε ' ται δτι οί κύκλοι τής Ούγγα ρίας έσχημάτισαν την έντύπω σιν έκ τοθ λόγου τοθ κ. Τσάμ περλαιν βτι είνε άκλόνητος ή απόφασις των Δυτικων Δυ νάμεων νά μή μεταβ&λλουν στάσιν καί νά συνεχίσουν τόν άγωνα μέχρις εσχάτων. Τονί ζουν μάλιστα δτι 6 λόγος τοθ κ. Τσάμπερλαιν ήτο περισσό τερον σαφής καί κατηγορημα τιχός άπό τόν λόγον τοθ κ. Νΐαλαντιέ. Είς την Ιταλίαν κα'ι την Γερμανίαν. ΡΩΜΗ 13 8)6ρίου (ίδ. 6ηη?ε· σία).— Καθ' & τηλεγραφοθν έχ Βΐρ^λίνου ή ίντύπιοσις των επι σήμων Γερμανικων χύχλνν, έκ τοθ λόγοικοθΤσαιιπερλαινυπήρξεν χειρίσΐη Έν Βιρολίνφ τονίζε ται δτι έκ τοθ λίγοι* αοτοθ 5ιε πιαΐώθη ή πρόθεσις των Δυτιχβν Δυ/άμεων νά χαταοτρΐψΐυν τόν Γερμανικόν λαόν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 8)δ?ίου—"Ο Γερμανιχος τύπος, αναφερόμενος είς τόν λόγον τοθ χ. Τσίμπερ λαιν, έκφράζιι δλον τό μΐοος τού κχτά των Δϋΐικών Δυνάμειβν γρά φων διι ό χ. Τσάμπερλαιν άπω θιΐ την χείρα είρή-ης την δποί αν τείνει πρίς ούτον ή ΓερμανΕα χαΐ προτιμα χον πόλεμον. Ό λόγος τοθ χ. ΐσάμπιρλαιν, γράφουν αί Γερμανικαί έφημερί· δις, δπήρξιν ά&ιάλλαχτος, αλα ζονικός χαΐ προσίληπχος διά την Γερμανίαν. 'Η Ίιαλιιιή έξ αλλοιι έρημε- ρΐς «Μισοχτζέρο» διερμηνιύει ώ; ·ξ*,ί την παραχθιΙσΛν έ· Ίτα- λία έντύπωΐιν έ χ τοθ λόγου τοθ χ. Ταάμπερλαιν. «Ή άπάντηιις τοθ "Αγγλου πρωθυπουργοθ 6«ί}ρ ξι χατηγβρηματιχή Άκοχροΰει δλας τάς προχάαιις τοθ χ. [ τλιρ πιρΐ ιίρήνης». Ι
  κ
  4
  ΔΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΣΙΝΕ.ΜΙΜΩΑ» - Σήμερον«Ζο
  ζίτ» μέ τΛν Σιμόνπ Σιιιόν. Την
  Κυριακήν &ρα 2 μ. μ τ6 ιτιιισο
  Οιακόν «Πρωταθλητής Περ πε·
  τεΐας».
  Κάθε Δΐιηέρα-Πέμιτη-ΣάΡβαί
  ο—τυρια*τ &ρα 6 ^2 υ., μ. άτ,ο
  γιυματινή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ·Κο
  τια» μέ την Μτανιέλ Νταριέ.
  Την Δευτέραν τό μουσικο ρο
  μάντζο «Τώ Τρία Β4λς».
  Καθ" εκάστην άπογευματινή Δ
  ρα 7 μ. μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  ΣτοΒμος Αθηνών.
  ΠρονραμμΜ Πή; 8 βρίου
  12 25 Σήμα—Έθνικδς 0>ος—
  Ομνος Νιολαίας.
  *β>α Άατεροακοπείου Αθηνών
  12,30 Ποιχίλη μουσική (5ί
  οχοι).
  13 Μβυαιχη τζάζ (ϊίσκοι).
  13.30 Είδήσεις — Χ,ημβτιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρό τρα οθίι (δπό
  τθθ χ Χρσ::φό;ου Λαμπρινιΰϊη
  14 15 Είδήσεις— Μετειορολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς ϋει
  ραι&ς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλλην ι
  χοΐ χοροί(δΐσχίΐ),
  18.55 Τραγοϋδι (ΪΕαχοι).
  19.30 Έ ώρα τοΟ παιδιοθ.
  19.50 Εδθυμη μουσική διά πι<4 νο (δίοκοι). 20 Όμιλία. 20.20 Δημοτιχό ΐραγοθδι. (δ πό τοθ χ. 2πόρου Ταμπαχοπού λου συνοδιΕα λβίχών όργάνων). 20.50 Είδήσεις. 21 Έλαφρά μουσική (δπό τής Όρχήοτρας Σταυράκη — Σιδηρο ηούλου). 21 30 Ρεσιιαλ τραγουδιοθ δπό τής δίδος Αφροδίτης ϋατρέλλη, δψιφώνου. 22.Μικράδρχήσ:ρα τοθ ΣταθμοΟ (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Βιτά λ-ξ). 22.20 Είδήσεις. 22.30 Συνέχεια μικράς^ δΡλή στρας. 22 50 Έλαφρό τραγοθδι (δπο της χ.,Χοόλας Στήβενς). 23.20 ΝυκτεριναΙ είδήσεις. 23 30 Έλληνική Καντάδα (δπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Αθαν α σιαδτ;). 24 Τελευταίαι είδήαεις. 0.10 Μουοική χορτ.0 (δίοχοι). Τα Ίοτορικά δένδρα. Τα ίατοριχΑ δένϊρα αποτι Χοθν πράγμιχΐΐ Ιατορικά μ*η·ι$ϊι. Την αρχήν αυτήν, ανααινηΒεΐ αν άπδ πολλοθ, ήρχισε ,έφ»ρμί ζον τό υπουργείον τής Πίωτευ ούσης με την απαλλ-πρίωσΐν χώ ροι» είς όϊον τδν 'Αθη νβν δπου ύπάρχει ή παλαιοτά τη «ελαια τοΟ Πλάτωνος» Δέν?ρα δΐτως ή ελαια αυτή δπάρχουν ώ; γνωσ:ίν είς τόν νομόν μας %λ θά ήτο εϊχής έργον ν! δ α φυλαχθοθ/ Ως αδΐόχρημα ίσΐι ρικά μνημιία συμβίλλουν άοφχ λώς είς την Ιστορικήν έρευναν χαΐ τί,ν τουριστιχήν κίνησιν, έκ τος των γενιχ&ν λόγω1 σε5ιαμοΟ χους δκοιΌυς συγ εντρώνουν. Η στ/ιλι τού ωραιοκοσμου ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 10 μ. μ. ακριβώς Τό μεγαλείτερον μέχρι σήμερον κινηματογραφι χον γεγονός: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗλΙΚΟΥΙ Τό περίφημον, τό πά σίγνωστον μυθιστέρημα τής Λοναίλ Ντεχώ (Πριγ κηπίσσης Μπιμπέσκβ) ή κολοσσιαία οημιουργία ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ μαζί μέ χον γόητα: ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ —Τό παθητικώτερον ρο μάντζο δλων τΰ>ν εποχών.
  —Τό δραμα τοθ μέγα
  λου ερωτος τής μικρούλας
  ΚΑΤΙΑΣ καΐ τοθ Τσάρου
  Αλεξάνδρου Β'.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Έν* χοιλλιτβχνΐΜΟ γεγβ
  νβ$, τβ μονβιχό ρομαντζο:
  ΤΑ ΤΡΙΑ
  ΒΑΛΣ
  Μέ το»;
  Ίβόν Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί.
  ΜΙα εύχή.
  Ένας θεσμίς άπό τιύς μ«λλον
  χοινιονιστιχους είνε χαΐτό «Κυρια
  χάτιχο σχολειό» Επί τοθ παρόν
  τος τό σχολείον τοθτο λκτουρ
  γιΐ είς Αθήνας παρέχον είς έρ
  γαζομένας χάρας μόρφωσιν οί
  χοχυριχήν, φυσιχήν άγωγήν, ά
  ναψυχήν χαΐ χαράν. Άλλά Σέν εί
  νέ πρόωρον άν άπό τώρα διατυ
  τιώση χανεΐς την ευχήν περ! έπε
  κτίσεως τοθ σχολείον καί δπου
  «λλοθ υφίστανται «υνθήκαι προά
  γουσχι τόν θεσμόν τού. Διότι 6
  μολογουμένως πρόχβιται περΐ μέ
  τρου πλέον ή σκοπ'μου αΐτό πάσης
  απόψεως χαί άπά τα χαινοφανή
  δια την χώραν μας.
  Τα όχυρωματικά έργα
  Ή ταινί» των δχυρωματιχών
  Ιργων τής Βορείου Ελλάδος ί
  -.ολουθιΐ νά πρίβάλλεται είς τό
  χινηματοθέατρον «Ρεξ» τής πρω¬
  τευούσης. Ή ταινία μέ την σειράν
  της θά πρκβληθς ώς μανθάνομεν
  «αί είς Ηράκλειον. Διά νά άντι
  φθς χαί έχ τοθ σύνεγγυς ό
  λαός μας τό έργον τής κυβιρ
  νήσιως τοθ χ. Μεταξα* είς τό πε
  διον τής έθνικής μας άμύ
  ντς, έργον σημαντιχώτατον καί
  ενδεικτικόν ευρύτατα τοθ μέτρον
  τής θελήσεως τοθ χ. Πραθυπβυρ
  1 οθ: Άπό έγεινα μονον πού ά-
  ποχαλύπτει ή ταινία αυτή είνε
  δυνατόν νά Ι κατανοήση τις ίχι
  απλώς την ποσότητα τοθ χρι
  τος πιύ έδαπανήθη προθυμάςα
  τα άπό τόν Ελληνικόν λαόν, άλ
  λά χυρΕως τό μέτρον (ής θέλη
  σενς αυτής τοθ χ. Μετοξα' χαί
  των συνεργάτην τού. Δεδομένου
  μάλιστα βτι τα ίχυρωματιχά μας
  εργα άνταποχρΕνονται είς την τε
  λευταΕαν λέξιν τής όχυρωματι-
  κής τεχνιχής.
  ΑΡΙΣΊΕΙΜ.— 'Ενα νβοίτοϊχο μοντελο Γ(;ί)ιοπο)ριοϋ χαπελλου Λπο ίκ«ι
  να πού ε'λάνσαρε ή Πσρισινή μόδα τελευταίως.
  ΔΕΞΙΑ.—Είς τό Παρίσι οί γυναίκες άντιχατέοτησαν τυύς στρατευθεν
  τας Πσρισινούς είς δλα τα ΐπαγγέλματα. Τό ίδιο κα'ι είς τό Λονδίνον.
  Ή σωφερίνα αυτή ενεφανίσθη πρό 15θημέρηυ είς τό Λονδίνον ώδη
  γοϋσα τό αυτοκίνητον τοΰ κ. Νταλαντιέ κατά την αύτόθι μετάβασιν τού
  Ό Δ&ρματολόγος—Ίατρός
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Καθιστι? γνκατον είς τβΰς άσβενβίς τής «Ιδιχότητός
  τού. δτι μετίφερβ τβ Ιατρείον τού ίη τής έίοθ Λασηθι
  βυ παροδου τής όδοΰ "Αλμπβρ, πλησίον τού βΐκήματβς
  τής ΊταιλΐΜης 'Αρχαιολβγιχης 'Απβστολή;.
  Συνοικία ηουχος άρ<χ»βκατ«κημβνη, χβντρικη. Μ«1 £ πόκεντρος. Πλησίον της Πλατείαί Βαλιδέ -Τζαμί. ©« «έχεται ώς χαΐ προτβρβν 9 12 κ μ. χ»Ι 4 8 μ. μ Τούς ΜεσσαρΙτας τοος παοχοντοις έχ βερματιχ&ν νο σπμ&ΤΜν, το τϊλιυτβΤβν Σάββιχτον εκάστου μηνός «Ις το έν Μοίραις Φαρμακείον κ. Μβυντράχπ ΝΟΟΥΝΤΑΙ μυλοπετρες είς αρίστην κατάστασιν χατάλληλες πρός ίλεσιν δημητριαχ&ν. Πληρο φορίαι παρ' ημίν. ΕΝΟΙΚΙ4ΖΕΤΑΙ.— δωμάτιον μετά χωρισιής είσόίου χατάλλη λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι παρά τ) διαχειρίσει μας. Ήμοναάικη εκ; τόν ώό τό μαντάρΐόμα ΑεοποινΙδες" Ιδού τί επετύχομεν: Να μην πειάτε πβτέ τίς κάλ τσες οας έπειδή εφ«γαν πόντβι ή διότι αάς σχΐΐθήχανρ. ΚΑΜΕΤΕ ΔΟΚΙΜΗΝ Φέρτε μας την πειό παληά κάλτσα θ« σδς την {αναδώσωμεν καινουργή ΑΤΕΛΙΕ ΒΙΤΟΣ Γραφείον: ΒΥΛΟΥΡΗ-ΦΟΥ25ΤΑΝΑΕΗ Πλατεια- £τράτ«. 225 ΚΟΙΠΟΜΙ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ 157βν ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι* Ά. θήνας δ Φΐλος κ. Ιωάν. Άερ4κης .... τπηηΐΐ ίμπορος'/ίρατιέτρας. 11111 1)1Γ11Π -·Α·νχβη 6ες.'Αθηνδν6 χ. Π6·. Ι II Π ΙΙΗΙεΙ" νος κοκκέβης τεχν(Κός έ^θεωρη τής τ.τ.ς Άγροτικης Τραΐϊίζης. ^ ' | ΘΑΛ/ΛΤΟΙ— "Απέθανε καί Ι*η ΚσΙ αποτεινόμενος στ6 μάνοβας ποΰ έν τώ μεταξύ 6χει εισέλθη είς την τραπεζι- —Φρό ν τι σβς νά φβ παν ενα καλδ μεζί; Ό Σιμάνοβιτς μβτσζύ δλλ»ν Ιχει -οί τή φροντΛ&α γιά"τα ψώνια τοθ σπιτιοθ τοθ Ρασποθτιν. Ή Νχοόνια έτοιμάζβται νά φύγη καί ύποβάλ^βι μιά τελευ ταΐαν ερώτησιν: —Πόσοι θά καθίσβτβ στό τραπέζι; —Βλέπεις κανένσ άλλο;— τής παρατηρεΐ 6 Ρσσποθτιν Έ>ώ καί ό Άρώ· Σιμάνοβιτς
  —Καί ώσάν νιά νά τιροσδώ
  ση περισσότερον κθρος είς
  τα λόγια τού προσθέτει:
  —Έχομε νά όμιλήσωμε.
  Ή Νΐούνια τιηγσινοέρχβτα
  μεταξύ μαγειριοθ καί τραπβ
  ζσρΐας καί στρώνει τό τρα
  πέζι.
  Βάζβι στή μέση τό μεγάλο
  σομοβάρι μέ τό τσάΐ, κα
  πλάΐ ενα μεγάλο πιάτο μέ
  μαθρο χαβιάρι.
  'Ο Ρασποθτιν εχει καθ(σ[)
  στό τραπέζι. ΓεμΙζει ενα φλυ
  τζάνι τσάΐ, βάζει ίνα κομμά
  τι ζάχαρι στό στΰμα τού καί
  ρουφςί τό καφτό τσάΐ.
  "Υστερα ξαναγεμίζβι τό
  φλυτζάνι,
  —Τσάΐ καί κρασΐ, Σιμάνο-
  βις! λέγει είς τόν Έβραΐον
  γραμματέα τού πού ίχει καθΐ
  ση άπέναντΐ τού στό τρα
  πέζι.
  Ό Σιμάνοβιτς τόν κυττάζε
  μέ περιέργεια. Δέν θέλει ο
  μ ως νά προδώση καί σέ ποιό
  οημεΐο σκανδαλΐζεται γιά
  μάθη τί διημεΐφθη πρό όλΐγου
  μεταξύ τοθ Ρασποθτιν καί τοθ
  ΠρΙγκηπος Παύλου Τσβγκόντ
  εφ μέσα είς τό γραφείον.
  —Πιές Σιμάνοβιτς, τοθ λί·
  γει 6 Ρασποθτιν. Πιές μή φο
  βάσαι! Τσάΐ καί κρασΐ! Αύτό
  εΤνε! ΕΤδες πτ2ς ζεσταίνουν
  κα( τα δυό τό ο Γμα.
  Ό Ρασποθτιν κυττάζει πάν
  τοτε χωρίς ν' άπανιι^. Μηχα
  νικά σηκών εί τό σομοβάρι καί
  γεμΐζει τό φλυτζάνι.,
  Ό Ρασποθτιν σσν νά εύρ(
  σκη απόλαυσιν είς τό νά πά
  ρατείνη την πβριέργβιαν τοθ
  γρομματέως τού, παΐζει ένα
  οιόστημα μέ τα μαχαιροπή
  ρουνα πού άλλωστε έλάχιστα
  χρησιμοποιεΤ. "Υστερα με τό
  χέρι τού κόβει Ινα κομμάτι
  ψωμί τό κάνει μιά μπουκιά
  κοΐ μασουλίζοντάς το κυττά¬
  ζει τόν Σιμάνοβιτς είρωνικά
  καί έτιΐμονα.
  (συνεχΐζεται)
  ΖΗΤΕΙ! ΑΙ διά τό οίχοτροκεί
  όν θηλέων τοθ Λυκείευ «δ Κο
  ρατ]ς» δεσποινΐς, 6&ηθβς τής μελέ
  της χαί σιινοδός τ&ν οίχοτρόφιον
  μβθητριών.
  Έπίσης ζητιΐται δπηρίτρια μ)
  λά 0υ0τίβ|[(,
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΡΑΑΙΟΦΟΝΟΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πελάτας μας οΐτινες άναμένουν επί τόσους ήδη
  μήνας νά προμηθευθοϋν τα παγκοσμίος ανεγνω¬
  ρισμένης ύπεροχής Ραδιόφονα.·
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπάθειαν επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν ένα πολύ περι-
  ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας είσαγογών.
  Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλοθμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μα, νά έπισπεύσουν νά , δριστικοποιήσουν τάς
  παραγγβ-ίας των καί τοθτο διότι θά κρατήσο-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν ό αναμενόμενος άριθαός
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΜ είνε έλάχιστος.
  Άποκλειστική 'Αντιπρβσωπίίκ
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ι*» 3—ν.
  Γ
  ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα γβητευτικό ρω
  μάντζβ γεμάΐβ έρωτα χ*
  ζ«Π.
  5Β "βδ τΛ{«χειλ(ς«, τβ βίλ.
  Υθτρβ. ή τοαχπινι» Μ*ϊ τβ
  ηβθητικβ τραγβ&δι; τής: ^_
  ΣΙΜΟΝΗΣ 2ΙΜ0Ν
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  !ο
  Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
  ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.—. δωμάτιον Ι·»
  κλτνμένον. ""* -
  μΓν.
  ΐιε.Οθτ ς
  'σκληράν μοίραν, ό μολίτην
  Στυλιανός Πατουτσάκηρ, 4η6 τούς
  νέους τοΰς 5ιοκρινομ4νους Βιπ το
  τ9ος καί τα λοι«ά των χαρΐ^ι^
  τα. Τούς νονιΐς καί λοιποος σιιγ
  γενβΐς τού συλλυπούμεθα θ
  ***
  Γίιρο οτήν Πάλι.
  Τό Ύφυ«ουρνεΐον Τόβου κοΐ
  ΤουρισμοΟ κατόπιν ίγνράφου τοθ
  σϋνδικοτου τύπου τοθ Χόλλο
  γουντ
  —Άπίβτβιλε τροΐ τό τεΐευταΤ.·
  όν, διαφόρους >ιαφηυιστι*οϋς κ Ι
  νακας ίνληνικθν τοττΐΐων 1ν είς
  καί της νήσου κάς.
  —"Ως «ροστ'θβται ·1ς την οχε·
  τκήν πληροφορίαν, οΙ^Ινακες οδ
  τοι θά χρησιμοποιηθοθν διά χ6
  γύρισμα ταινιων μέ ελληνικήν ο
  ττόθΐσιν.
  —Ό έορτασμός τής διεθνοθς α
  μέοας τής άποταυιβύσϊως-3! Ό
  κτωβρΐου— θά περιορισθή λόγω
  τής διιθνοθς καταστάοεως, είς τα
  σχολεϊοΐ καί την Έθνιβήν Όργα
  νωοιν Νβ"λαΙας
  —ΌδηνΙαι τιρδς τα σχολεΐα καί
  την Ε.Ο.Ν. θά σταλώσιν έντός τβν
  ημερών καΚ κατόπιν συνεργασίαν
  μιταζύ τοΰ ύπουργϊίου Συγκοινω
  ν(ας καί ύΐουρνβίου ΠαιοεΙας α·'
  ενός καί τής Κεντρικτΐς Διοικήσε¬
  ως ΝεολοΕας μετά των νεριφερει
  ακών τοιούτων άφ' ετέρου.
  — Κατάτήν ήμίραν τής άτοταμι
  εύσεως ό Ραδιοοωνιχός μας Σταθ
  μός θά μιταδώσο καί όμιλΐαν «πε
  ρΐ άτιοτσμιεύσεως».
  —Τό Μετεωρολογικόν δελτίον
  Ανήγγειλεν βτι αί βροχαΐ διεκόπη
  σαν είς ολόκληρον σχεδόν την
  χώραν.
  —Πάντως αί «νεφώσεις» διατη-
  ροθνται Ιδία είς τα όρεινά ώρισμι
  νων πβριφεμειών.
  —Τό τελευταίον είνε ευχάρι¬
  στον δίδομίνου δτι άφήνει να «ι
  στεθη τις δτι ή βροχή θά συνεχι¬
  σθή εη' άγαθφ των καλλιέργειαν
  καί δή τής ανατολικώς Κρήτης.
  —Μεθαύριον θά γίνη έν Αθή¬
  ναις δ «ροκηρυχθεΐς διαγωνισμός
  διά την προοθησιν τής κινήσεως
  πρός επικράτησιν τής ελληνικάς
  μόδας διά μοντέλων εμπνεομένον
  άπό καθαρώς έ<ληνικά «ρότυηα. — Είς την επιτροπήν τοϋ διαγω νισμοθ είς ην «ροεδρεύει ή κ. ΕΙ· ρήνη θ. Νικολούδη μετίχουν α· νώτεροι ύαάλληλοι τοθ ΰκουργεΐ ου Τύπου, συγγραΦεΐς. Βημοσιο- γράοοι καί καλλιτέχναι. —Ώς γνωστόν είς τα καθορι- σθέντα ώς μοντέλα διά τα νια πρό υπα τής μόδας έν Ελλάδι, συμπεριλαμβάνονται ίκτός των άρχαίων. των «Έλ^ηνισΐικθν· καί ΒυζαντινΑν καί τα τής ΜινωΙ ή; •ποχής. —Ή τιμή τοθ παραγωγικοθ σιγα ροχάρτου ωρίσθη είς δραχμάς 4 κατά φυλλάδιον. —Τα φυλλάΒια τοθ παραγωνι κοθ σιγαροχάρτου διατΐθενται είς τούς καπνοτ,αραγωγούς είς τιμήν κατά εΐκοσι λεπτά άνωτε ραν. —'ΛρκετοΙ ταξιδιώται ναρετη ρήθησαν καί κατά την τροχθεσι νήν θαλασσΐαν ευκαιρίαν. —ΜεταβαΙνοντες είς Αθήνας καί αλλαχού δι* οαοθεσεις των ή επιστρέφοντες άπό παραθερισμοΰς έν Κρήτη, ώς γνωστόν παραταθέν τες καί παρατεινομένους ίθέτος, λόγω τοθ δψιμοκαλόκαιρου. — Σήμερον Σάββατον δέν θά ύ στερήση ώς συνήθως ή άγορά μας είς κίνησιν άπό πρωίας μέχρις έ σιΐρας. —Καί τοθτο πάνοτε, λόνφτής οΰριανής άργΐας ή ις επιβάλλει τάς προμηθείας δοο ημερών καί άπό κάθε εΐδος πρώτης ανάγκης. ο Ρέπορτερ ΑΙ ΔΗΜΟ£ΙΕΥ£ΕΙ£ ΔΙΚΑ2ΤΙΚΩΝ. ΕΙδοποιοΟμεν τούς άποστέλλβν τας δΐΜαστΐΜά δπως τα συνβοεύιι αι αηκραιτήτνς μέ άνάλβγον Ιμ βαβμα ύηολβνΐζοντες ηρβς 3 δραχμάς Ικαβτον οτΐχον 24 ματΝν Γενικώς «Ι λοιπαί οημοσιεύβεις δέον να &ηολογ(ζ«ιντ«ι ηρό. 4 δραχ. τον οτίχον. Ουδέν διχαοτιχον Α &λλο δπ μοσίευμα καταχΝρβΤται τοβ λοι »Ο & λ (ΛονιβτΛριβν «ΆνορθύοεεΗ») ΝικροβιβλονΐΝβν καί Βιβ' χημΐΜβν'Ερναβτήριβν Ίατροβ Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκο Ηρακλειον 'Αναλυσεις οδριον, αΓματος κοπράνων, έμβολια, αύτεμδί λια χαί έν γένει Απασαι »1 μιχροβιολογιχαΐ καί βιοχημι ; κκΐ έξετάσεις. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠωλιΤται χαινουργής μηχανή είς αρίστην χατάσταθίθ μάρχκς Ελβετικός Ντουπιέ εί) τό ^μιου τής άξίας της χά! μέ έχμάθησιν ίωρεάν. Πληροφορίαι χαθ' εκάστην παρά τφ χ. Ανδρ. Παπαδάχι χαφεπώλι Ιναντΐ πά λαιΛν ΦαράΒιχΐρν («ό< 1866(. ΕΜΟΙΚΙΛΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ιπι «λωμένον ή μή. Πληροφορίαι «αρ' ΙΐίΙν
  κη

  "
  σχολίϊα
  "-ν ένχός τ
  π ?7Κ0
  '«ς Διοική,,
  βν«ριΦ
  ?
  τής
  6ςμαςΐ«|
  δμιλΙαν«Μ
  λ,ΐοι
  5ιικόϊ.»
  δόν ί
  ώσίΐς· δια™.
  >Ρ«ινά ώρισμί
  είνε ευΧ6ρι,
  αφήνει να«
  ή θά συνεχι,
  λλιεργιί
  λιεργ,ιίι
  Κρήτης,
  νπ *ν Άβή.
  διαγωνισμόν
  τής κινήσεως
  ς έΚλή
  ι έμννεομΐναν
  ικά «ρότικα,
  ήν τοϋ διαγω
  ρεύει ή κ, ΕΙ
  μετίχουν ί·
  τοΟ ύΐονργιΙ
  ιεϊς, Βημοίΐο·
  ;ναι.
  ς τα καθορι-
  ,α διά τα νιι
  ; έν Ελλάδι,
  ι Ικτός ιών
  ηνισΐικωνκαΙ
  τής ΜινοΙ ί< ΒγωγικοΟ σιν» Είς δραχμάς 4 τοθ ρ υ διατΐθινιοι ραγωγούς ιΐ! λειτά ανωτ* ηώται την χιρΐαν. είς Ά«4ν« ιοθίσεις τωνί «ραθεριομ* τ. όν πσροτοίΐι ίένους ··.«* λόκαιρο". ΐτΟν δένβά 3ς ή άγορΛ Λ ή ις Ρεκβρτ«Ρ υϊειϊ λ·ιβν ........ Οικονομική ζωή ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 'Η κίνησις τί)ς σταφιδαγορίς έξαχολουθεΐ ίχχνοποιητιχή Ση· μιιοθνχαι τάαιις ανηιμήσιως Αί χθεοιναΐ τιμαί ι {χον ώ; ακολούθως: ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ » α » 6" » γ' % δ' » ΐ' Καραμπβυζές Ελεμέδες α' » 6' ΤΑΧΤΑΣ α'6' ΣΤΑΦΥΛΑ1 Σουλτανί Ταχτά δρ. 11.50 10.— ο _ 8—■ 4 — 7 30 6.20 4 70 4 — 4 — 4 — 2.- I Πεπόνια 1 ΣΕτβς Κριθή Β ώμη 12 50 11 — 9 50 β 50 Οίνοι μίατατον 8. 5 — 4.20 4 50 Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ Λιυχοΐ α' » 6' » γ' Πρίοινοι α' * ρ" » υ' Μίταξα 'ΑλάΙδανος 3.— Κουχοόλια 4— 6- 850 450 5- 26 — 28 — 30 00 23.- 22.— 20 — 19.— 18 — 400 — 100.— 425 120.— 130 Τι#ια1 Χυναλλάγματος Λονδίνον Νία 'Γόρχη Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστιρδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον 'Άνορά Πώλησις 546.— 550.— 135— 137.— 3 09 3 13 30.30 30. Τ5 7180 32 20 4.53 560.— Κοπεγχάγ»} Μι>«νον
  564.-
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  30.Τ5η
  72 80, Βρυξίλλκι
  32.7Ο|Βουδαπίσττ]
  1.4.59 Βελιγραδιον
  Κα>ν)πολις
  Βαρσοδ α
  "Ελσινκφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.55
  23 45
  3.08
  10 4-
  21.12
  2 60
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30 75
  4 61
  23.95
  3 11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  6»3αν
  Ό "Ενζολα^ας εΐττε κσΐ ϊφίρον έτιάνω τάς φιά
  λας' ήσαν δεκστιέντε. "Ινα μή τάς έγγΐοη ?ε τις,
  ώς Ιε(όζ, ιά Γβσλεν υπό ιήν τράπεζαν, ("φ' ής 6
  κειιο ό μ κρός ιοθ γέροντος Βς'ίίά.
  Κατά την δευτέραν ώρα μετά τό μεσονύκτιον έ
  μετρήθησαν δλοι κοΐ ήσαν τριάκοντα έπτά.
  Πειίιήν ού·> ήν έοβέοθη ή δάς' ό οϋΓανός εΐχε
  κατ' εκείνην την ώραν χροιάν τίνα αμφίβολον, την
  γλυκείαν χροιάν τοθ βαθέος δρθου,ήν ςθτε λευκή δύ
  ναταί τις νά όνομάση ουιβ κυανην.
  Πτηνά τινάς ΐκτανχο ύτι' αυτόν φαιδρβς κελα
  δοθνια. Ή "πρός ι ό βόθος τοΓόδοφράγματος ϊψηλή
  έκεΐνη οΐκΐα έστροψμένη ι υσα πρός ανατολάς, είχεν
  έτιί ιης στέ,ης ι ής ροδίνην τινά άντανάκλασιν. Είς
  ιό παράθυρον τοΟ τρΐτου τιαιώματος, ό έωθινός ζέ-
  φυρος έσάλευβ την φαιάνκόμην τοθνεκροθάνθρώτιου.
  —Καλά κ' Εοβυσε ιό φβς ιχθ ε^διοθ. είπεν ό
  Κομτΐεφέρης πρός τόν Φυλλίδην. Κοθώς τό ίφύσσ
  άπ' έΒΛ κι' άπ' έκεΐ ό αέρος, εφαίνετο ώς νό έφθ
  βιϊτο. Τό φώς των δάδων όμοιάζει μέ την φρόνησιν
  των άνάνδρων φωτΐζει κακά, έπειδή τρέμει.
  Ή ούγή έξυτινιζει τα πνίύματσ των άνθρωπον
  ώς τα Ίΐεΐΐΐνά τοθ εύρανοθ' δλοι συνωμΐλουν, άλ-
  λοι έδ©, άλλοι «κ ι.
  Ό Εύμορφΐδης [Γ ών μία γαλήν τκριφερομένην έ·
  πΐ τινος ύΒρορρ6η^, ίίς ιήν όροφήν οΐκΐαν τινός, ε¬
  ξήγαγε φιλοσοφΐαν καί έκ τούτου τοθ φαινομένου.
  (συνεχΐζετσι)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ▲ι* έκεΐνους πού θέλδυν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  Μία χοροεσπερίς
  είς την Νεάπολιν.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ 13 Όκτωβρίου | βλΐψΐν χυρΕ«ς ιΖς χον ιερόν οχο-
  (τοθ άνταποχΐ/ΐτοθ μας) — Έξαιρι
  (τιχήν επιτυχίαν εσημείωσεν δ δο·
  | θε!ς την παριλθοθσαν Κυριακήν
  είς την πόλιν μας χορός υπέρ των
  ' φυλακισμένων
  ι Ή
  ΤΟ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝ
  Ηία ίχίμη εί» ών ίπό τί Ρουμανινίν πένθος: Πλήθτ} χίσμου
  πάσης ήλιχίας {χαΐ τάξεως αμφοτέρων των φύλων Ισπευσιν είς
  ττροσίύ ημα τοθ δολοφονη^ίντος πρωθυπουργοθ Καλινέσκο, Προ τοθ
  «Άθηναίοο» ϊπου ίξιτέθη είς δημόσιον προσχόνηαα δ νεκρδ;,
  οί Ροιιμάνοι έσχΓ,μϊτιζαν μαχράν ουράν πρός αποφυγήν δέ ουνα>-
  στισμοθ έτήρει την τάξιν ή αστυνεμΕα.
  Τα πεττραγαένα τής τριετίας
  φ γης
  'Επιβαχιχά
  Καί ταθτα συνΐχβς
  ύ
  άνχιχαθι-
  1 ΕΚΙϋΙ! ΤΙ! ΙΕΧΙΚ1Σ 1ΙΟΙΧΙΣΕΟ!
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  Ή συγχοινωνία οδιη έπιξετά ι «ντιχαθιστωντκι διά νεοτιύχτων
  θη είς 5)άς τάς πόλεις χαίτάΐχαΐ μεγαλυτέρων, ώυτ» νά δπάρ
  χωρία τής Κρήτης, £τινα έχουσι ι χη οσφάλιια μΐταφορβς ναΐ νά
  όδίύς προσπελασίμους είς λεωφο είναι δπολογήσιμα χαί χρησιμο
  φορεΐϊ. Τα πρωτόγονα μέσα άίτι- ποιήσιμα υπο τοθ Κράτους έν
  να έχρησιμοποι&Οντο διά την συγ χαιρφ χνάγχης
  κοινωνίαν ταύτην άντιχατεστάβη
  σαν χατά μέγα μέρος διά των νεο-
  τεύκτων λιωφορείων εύρυχώρων
  χαί άνέτ»ν.
  'Επίσης ελήφθη πρόνοια ώστε
  τοθτα νά είνε χρησΐμοποιήσ,μα
  δπό τοθ χράτσυς χαί έν ώ;α άνάγ
  Ή έχμετάλλιυσις των αυτοχινή
  των τούτων χαχά νεμ'ύς γίνιται
  διά των Κβινων Διιοθύνσεων, τό
  ?έ τεχνιτόν προσωπκον τούτων
  (όδηγοί, είβπράκτορες χλπ) χα6ώ;
  χαί τό διοικητικόν δρίζεται παρά
  τοθ Νομάρχου.
  Οί Διευθυνταί των
  Κοινων Δι
  ιυθύνσιων έρίζονται τή είσηγή-
  σει τοθ Νομάρχου 6πο τοθ 'Υ
  πουργιίου Σιϊηροδρόμων. Τοιου
  τοτρόπιβς δπάρχουν οΕ δπόλογοι
  διά την χαλήν λιιΐουργίαν τί)ς
  συγχοινωνίας, την εξυπηρέτησιν
  των χατοίχων, την τήρησιν των
  δρομολογίων χαί τιμολογίων, «"α
  να χαβορίζει δ Ν--μάρχη;, έν γέ¬
  νει δέ διά τοθ τρόπου τούτου πβν
  πόρισμα δπβρ θά προκύψη διά
  την καλλιτέρευσιν τής ίξυπηριΐή
  ' σιως των χατοίχων εί/αι ιυχερές
  νά εφαρμοσθή.
  -ά αύτοχίνητα
  ταθτα συ>εχως
  χς νχι
  οτώνταΐ διά νεοτεύκτων. Γενικώς
  διά πάσας τάς χατηγορίας οδτο
  χινήτων έθεσπίοθιτ;σαν φραγμοί
  είς την παράλογον οΰξησιν τοθ ά·
  ριθμοθ αοτβιν, μέ άποτέλεσμα νά
  παύση - 6 χαταστρεπτιχίς συνα
  γωνισμός. συνεπεία τοθ έποιΌυ
  ήτο, χατά τό παρελθόν ή πτώ
  χιυσις των ίδιοχτηΐιον, μέ έπα
  >όλοοθα την κακήν συγκοινωνί
  »ν υφ' ενός, λόγφ %ί)ς μή ά-
  ποίόσεως τοθ μεταφοριχοθ μέ·
  σου χαί την παραμέλησιν τού¬
  των άπό άπέψιω; εθμαρείας καί
  άβφαλείας, παρά των ίϊιοχτηιών
  ίψ' ετέρου.
  (συνιχ(ζιται)
  τής χοροισΐιερί
  δ:ς τιύ:τ)ς ό^ρείλεται είς την προ»
  τοβουλίαν τή: χ Χριστοπούλου
  Π>οέδρου Πρωτοδιχων. Είνε ϊε
  τοσοθτον μβλλον άξ όλογος χαθ'
  δα όν ή χ. Χριστοπούλου άπίδει
  χνύει δρίσιν ιδιαιτέρως χαΐαχτη
  ρισηχήν χαί έντονον είς δλα τα
  πεδία τής κοινωνιχής κινήσεως
  τής άπββλεπούβης είς την ίξιιπη
  ριτησιν των πασχόντων.
  Παραλλήλως πρός την χ. Χρι
  σιοπούλου δέν έφείσθησαν χόπων
  χαί φροντίδων διά την χοροεσπε
  ρίδα χαί αί κυρίαι Ξχνθάκη πρό
  εδρος το'3 Φιλανθ^ωπιχοθ Συλλό
  γου Μαυροφόρου, Χονδροθ, Αογα
  ριαστάχη, Κουνδούρυυ. Χάρις είς
  τού; χόπους καΐτάςφροντίδαςτων ή
  χοροεστερίς έπίτυχεν άπό πάσης
  απόψεως συγχεντρώσασχ πλήθος
  χόσμου έχ τής έχλεκτοτέρας χοι
  νωνΐας μας.
  Ό συγχεντρωθεΐς
  κόβμος άπέ-
  π£ν τοθ χοροθ, Ιτυχεν δμως χαί
  πολλών εΰγινων περιποιήσιων των
  επί τής οργανώσεως τοθ χοροθ δί
  δών Χριστοπούλου, Τ^αγχαράχη,
  Τσιχλΐ], 'Αλιξάκη, Ροδίθη, Χον-
  δρο9 ο ί :ινες εφρόντισαν χαί ιίδι
  χώΐιρον διά νά ποοσλαβη ί,ύΐος
  ζωηρδτητχ χαί τάξιν σημαντικήν
  διά τα τοπιχά μας χρονιχά. Καί
  χ«τ' αυτόν απεδείχθη δ πολιτι
  αμός δ δποϊΐς έχαβαχτήοισι τάς
  χαθίλου εκδηλώσει; έν Νεαπόλει
  χαί ή σοβκρίΐ,η; ή δ ποία τάς έ·
  πλκισίωσε χίθε φ^ράν πού έπραγ
  μιτοποιοθντο πρός δφιλος χαί τι
  μην τοθ χοινωνιχοθ συνδλ^υ.
  Είς την χ. Χριστοπούλου κλΙ
  τάς σιινεργασθιίσας είς την όργά
  νωσιν τής χοροεσπΐρίδος χυρίας
  χαί δνίδας άξ ζει ,χάθε Ιπχινος
  άλλά χαΐείς τού; Νίαπολίτας οΓτι
  νεντόσον^προθίμως-ίσιτευσαν νάδπο
  στηρίξουν την χοροεσπιρίδα ταύ
  την μέ τόν αξιοσημείωτον χαί έ
  ξαιρετιχά πολιτισμένον φιλανθρω
  πικδν της σκοπόν.
  Τ.
  ΠΡΟΚΗΡΓΞΙ2
  'Η χοινότης Κορφών Μαλιβυ
  ζίου προχηρύσσει δτ', έκτίθεται
  είς διαγωνισμόν φανε^όίς μειοδο
  τιχής δημοπρασίας ή χατασχευή
  χοινοχικ*)ς δεξαμενής ήν 26ην
  τρέχοντος μηνϊς χαί περΐ ώραν
  10—12 π. μ. έν ιω γροφείφ τής
  Κοινότητος.
  Είς την δημοπρασίαν γίνονται
  δεκταί ίργολάβοι πάσης τάξεως
  χαί έμκ.ιροτίχναι.
  Παρα^ίολον συμμετοχής βραχ
  μων 1500.
  ^ά σχετιχά τής μελέιης εισίν
  χατατιθειμένα είς τό γραφείον
  της Κοινότητος χαί το γραφείον
  τής Μηχανιχής Κοινοτήτων Νο·
  μοθ Ηρακλείου χαί δύνανται οί
  βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν
  χαθ' εκάστην.
  Κορφαΐς 10 8)6ρίου 1939
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος
  Ιω.
  ---------
  «πισκβυαΙ ώρολογΐων
  •Ι; τ· ώρολ·γ·«βιεΤσν
  ΜΗΤΑΚΗ
  Όπλομηχανουργικόν έργαστήριον
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Πλ«τεί« Χΐϊτάν'θγλοΰ.
  Έπιαχΐυαί ίκλων,
  ήλεκτροαυγκολλήβεις,
  Όξυγβνβκβλλήσεις.
  ΠεΤρχ, τέχνη, ταχύτης, ασφάλεια, οίκβνβμία.
  Εις τα χαρτοπωλεΐα
  Νικολ. Άλικιώτη
  εκομίσθησαν δλα τα νέα βφλία Δημοτικών σχολείων, καϋώς καί
  πλήρεις σειραί βιβλίων των νέων καί παλαιών Γυμνασίων (όκταταξίων).
  Είς τα σχολεϊα παρέχονται επί πιστώσει*
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ί
  Είς Μοίραις ΑΒΡ. ΚΥΠΡΑΚΗΣ
  ♦Αρκαλοχωρι ΑΡ. ΑΡΧΑΥΛΗΣ
  Νεάπολιν ΜΙΧ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ—
  "Αγ. Νικόλαον ΈΛΈΥε». ΡΑΦΙΊ'ΛΙΙΐΗΪ
  ■ιιιβιΐϋΐιιιιιιι
  —Οί στρατεύβιμοι έξ άναβο·
  λής.
  Σχετικώς πρβς τβΰς έ£ άναβο
  λής κατατίίϊως οΐτινες θά προ
  οέλθουν ομού μέ τούς κληρω
  τούς 1939 β άνιχοινώθη ίτι έχ
  των τελευταίαν Δκοχρεοθνται
  έν αναβάλη λόγω σπουδ&ν διατί
  λοϋντες άσχέτως κλάσβως κ«1
  των οποίων ή βναβολίι £λη{( την
  31ην Δβκβμβρίου 1938, οί έν ά·
  ναβολό λόγω «ναστήματος ή η*
  ροδιχής άνι»ανότητες διατελο&ν
  τβί, οί έγγίγραμμένοι ι(ς τα μη
  τρωα αρρενων υπό ίτος γκννήο*
  ως 1917 ών Α άναβολή ίλη{βν
  ιήν 30ήν Ίουνίου ,1938. ©Ι έν
  άναβολη λόγω ^ύπηρετουντος ά
  δελφοΰ διατελοϋντες άσχίτως χλά
  σεως ών ή άναβολή £λη|( μέ
  χρι^ τής 31ης Δεκβμβρίου .1938,
  οί έπωσδήποτβ άκοχτήσαντΐς την
  'Κλληνιχήν Ιθαγένβιαν έντός τβθ
  Ετους 1937 μ»τα την συμπλήρΝ
  σιν τοϋ 21ου ϊτβυς τής ήλιχίας
  των κ«ί δι' βσους δέν υπερέβη
  σκν το 35ον.
  —Ή δικαστιχή σύμβασις μέ
  την Τουρκίαν.
  Είς την εφημερίδα τής χυβερνή
  σβως εδημοσιεύθη άναγκαστικός
  νόμος διά τοθ έποίβυ χυροβται
  ή σύμβασις μιτα{ΰ Ελλάδος χαί
  ΤουρκΙας ,πβρΐ έκδόστως * έν
  κληματιών χαί διχαστιχής άρω
  γής επί ύποβέσίων ποινικοθ δι·
  χαίου. Ή Εκδοσις δέν έπιτρέπβται
  μόνον διά παραβάαβις καθαρώς
  στρατιωτιχής φύσϊως, διά πβραβά
  σεις φορολογικής φύσεως καί διά
  ηολιτιχά άοικήμκτκ πλήν των
  στρεφομίνων κατά τοΰ 'Λρχηγοϋ
  τοΰ Κράτους τοΰ ενός των συμ¬
  βαλλομένων.
  —Αί εγγραφαί τής Νυκτερι¬
  νάς Επαγγελματικήν Σίχο·
  λής.
  Πληροφορούμεθα δτι «Ι έγγρκ
  φχΐ τής^νυκτβρινής 'Επαγγΐλμ»
  τιχή{ Σχολής έμπορβϋκαλλήλΜν
  Ηρακλείου ουνεχιζονται εΐσέτι
  άπω τής 7ης μέχρι τής., 9ης έσιτε
  ρινής καθ' εκάστην είς τα γρα
  φεΐα τής Δημοσίας Έμηορική;
  £χολής ίπου στεγάζβτ«ι.
  —Πρός διαφήμισιν.
  Το ΰπουργβϊον των θΐχονομι
  κων ανακοινοί δτι διαβέτιι πρός
  διαφήμισιν τα όηισοοφυλλα
  100 000 ίϊσμίδων παιγνιοχάρτων
  των 32 φύλλων χαί προσχαλιΐ
  τβύς βιομηχάνους, έμπόρους χ.
  λ. π τους βουλομένους νά δια
  Φημίσωσι τας έπιχειρήσεις ή τα
  ϊϊοα των όπως ^άποταθοΰν «1ς το
  γραφειον τνν μονοπωλίων τοθ
  ύπουργβίου των Οΐχονομιχων καί
  δώσυσι σχετικήν προσφοοάν. Πά
  ρά τ&ϋ ίν λόγω γροΐφείου παρί
  χονται χά! σχετικαί πληροφορίαι.
  —Οί ϋποψήφιοι οχολίατροι.
  Προχθές Πέμπτην έγινεν είς
  Αθήνας ό διαγωνισμός των υ-
  πςψηψΐων σχολιάτρυν. Ή συμπλή¬
  ρωσις των πιοτοπβιητικ&ν των
  έ^εταζομένων επιτραπή μέχρι
  χαί τής ημέρας τής εκδόσεως
  τ&ν άποτ«λεσμάτ«ν.
  —Τό σχολείον Εύεληίδων.
  Κατά διατανην τοΰ ύπουργοϋ
  των Στρατιιιτικδν την ηρΝΐ«ν
  τής 20ής τρέχοντος καλβυντβι ο
  ηως π«ρουοι«οθ&σιν «Ις την £χο
  λήν Κ»·λπ(ονν ο! έπιτυχβντ·ς
  χαχά τον διενεργηθίντοτ τελιυ
  ταίως, εισιτήριον διανωνισμόν.
  Ό κ. ϊτίλιβς Κατεχ«Μη$ κατ*
  θέσιν είς τον τβιμιαν .τού Π«
  τρΐΝΤΐχον Ίδρύματος Κοινννικής
  Προνοίας χά! Αντιλήψεως χ.
  ©εόδωρβν Κουφάχην, δια τβ γά
  λα τοΰ Παιδιου, δραχμάς 240
  «ντΐ στΐφκνου χαΐ είς μνήμην
  τοδ έν Αθήναις άιτββιώακντβς
  συμπολίτου μ«$ λτέλιου
  τσχχη,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  14 ΌκτωβρΙοο 1939
  120 Ώρα
  ΔΙΑ ΤΟΥ ΧΟΕΣΙΝΟΥ ΛΟΓΟΥ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΚΛΕΙΣΘΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ Η ΒΥΡΛ
  ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τοθ άνταποχρ
  τβΰ μας).—Ό λόγος τοΰ πρωθνπονργον της
  Μεγάλης Βρεττανίας χ Τσάμπερλαιν έ προ
  χάλεσε βαθυτάτην αΐσθηαιν είς όλόχληο·ν
  την Γερμανίαν. Ό τύπος τον Βερολίνον
  έπιτίθεται μετά δριμύτητος χατά τον "Αγ
  γλου πρωθυπουργόν, τόν οποίον χαδώς γρά
  φεΐ έπηρεάζουν οί άδιαλλαχτοι τ&ν υπουρ*
  γων τβν χ. κ. Τσώρτσιλ χαί ΤΗντεν καί οέν
  στέργει είς την προταθεΐβαν υπό τοΰ Φύ·
  ρερ λύβιν τερματισμβϋ τοϋ αρξαμένου χά¬
  ριν τής Πβλωνίας πολέμου.
  Οί ύπεύθυνοι χύχλοι τοΰ Βερολίνον έν
  πάσα περιπτώσει φρονούν ίτι διά τοΰ λό¬
  γον τον κ Τσάμπερλαιν ή βύρα των συνεν-
  νοήσεων πρός εΐρήνευσιν τί ν εμπολέμων
  εκλείσθη έρμητικώς.
  ΟίΡίΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΩΝΑ
  ΙΗΟΥΡΚΙΑΣΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ
  002 ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΜ ΑίίΑΙΑΚ-ΗΑΛΙΑΝ
  Οί Γερμανοί
  θά δώσουν μάχην διά λόγους γοήτρου.
  Αί άντεπιδέσεις των συνετρίβησαν.
  30 Πρωϊνή
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 'βχτωβρίον (ίδ. ηρ)
  τόί τής ημέρας άιαμενειαι ν άναγγελ
  θφ ή άνκχώρησις τοΰ χ. Σα(άτσογλβν (χ
  Μόσχα; χαί ή υπογραφή των £ύο ν 6ων ουμ
  φώνων τής Τοιρχιας μετά τής ΡωοσΙας άφ'
  έν*ς χαϊ μετά της Αγγλίας χαί Γαλλία;
  άφ' έτερον. Παρέχεται ή πληρεφορία ίτι ή
  παραμονή τοΰ χ. Σαράτσβγλβυ είς Μόσχαν
  άπίβλεπε είς τόν καταρτισμόν τοΰ ρωσοο-
  τουρχιχοΰ χατά τοιούτον τρόπον ώστε νά
  μην ίημιβνργβΰνται δνβχέρειαι είς τάς σχέ
  σεις της Τβυρχίας μετά της Αγγλία; χαΐ
  Γαλλία; καί εί; την εκπλήρωσιν των υπο
  χρεώσεών τη; πρός αύτάς.
  Η ΙΕΡΜΑΝΙΑ ΖΗΤΕΙ ΕΜΜΕΣΩΣ
  ΕΠΕΜΒΑΣΙΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Όχτωβρ.βν (Ιδ. ύπηρΐοίβ).
  —Έκ Βερολίνον αγγέλλεται *τι β κ. Ντίν-
  τριχ, διευθυντάς τή; ύπηρκοία; τύπον τοΰ
  Γ' Ράϊχ, μετά μακράν σννβμιλΐαν τον μετά
  τοΰ μ. Χΐτλερ, εδήλωσε τα εξής: «Μονον
  είί Ηνωμεναι Πολιτειαι θά ηδύναντο νά
  ονντελεαβυν εί; την αποτροπήν τού πολέ¬
  μου είς την Δύσι». Ή δήλωσις έν τούτοις
  αύτη ίέν έπροςενησεν εύδεμίαν εντύπωσιν
  εί& Ούασιγχτώνα, ώ; τηλεγραφείται έκεϊ·
  θεν. Οί 'Αμεριχανιχοΐ κύκλοι τβνίζουν ίτι
  ή κατάστασις παραμένβι άμετάβλητος.
  ΕΤΟΠΟΦΕΤΗ®Η£ΑΝ ΤΑ ΚΙΒΟΤΙΑ
  ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
  ΑΟΗΝΑ1 Ι3Όχτ»βριο» (τ·5 ανταποχριτοδ μας)
  — Είς την πλατείαν Σνντβγματος καί τα Χα«τ·Ι«
  ετοκοθιτηθηααν χιβώτια διά νά ρΐκτουν τα καρά-
  πονα τκν οί έχ τοδ χκτ«ναλ«ιτΐΝθΟ χοιβϋ ϊχβν
  τας οββαροΰς λογβυς να δυοανασχετονν εναντί¬
  ον έμπορον «Ιδβν κρήτης άναγχης.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
  Α·ΗΝΛ113Όχτ·>βρ(ου (το& άνταποχβιτου μας).
  — Την πρωΐαν οπμκΐον συνήλθε υπο > την προ*
  δρίαν το6 χ. Μ«τ«{ά τβ υπουργικόν συμβούλιον,
  άπασχοληβέν μέ την έγκρισιν διαφόρων νόμων,
  ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑ1 ΦΟΡΟ_
  ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΝ ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ13 ΌχτΜβρΙον (τοδ άνταποκριτοδ μας)
  — Δι' άπ«φαοεΝ(τβυ άρμοδΐβυ υπουργείον έηιβαλ
  λεται άηέ) της 28ης 1)βρίβυ καί εφεξής φαρός μιάς
  βραχμή{χατ οκάν εί(τ6 ■{ανέμενον πυρηνέλαιβν.
  ΜΕΛΕΤΑΤΑΙ Η ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΠΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΓΛΕΥΚβΥΣ
  ΑβΗΝΑΙ 13 Όχτ»βρ(οι> (το& ανταποκριτήν
  μ() — Εγνώσθη Ιτι νΐνεται σκέψις νά επιβληθή
  οιατΐμποις είς τβν μοϋοτβν πρός ουνχράτηοιν τβν
  τιμβν τοθ οίνου.
  ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΕΒΥΟΙΣΘΗΣΑΝ
  12 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Όχτωβρίβυ
  (ίδιαιτ. ύπηρεσία της «'Ανορ
  θώσεως»).—Τό σημερινόν α¬
  νακοινωθέν τον Ανώτατον
  άρχηγείον τον Γαλλικον στοα
  τον άναφέρ&ι τα εξής: «Νύξ
  ήρεμος έν τω συνόλω τοΰ
  μβτώκου. Περιπολίαι τβδ εχ¬
  θρόν είς την περιοχήν τοϋ
  Βάρντ άκωθήθηακν»· Έξ άλ
  λου, τηλεγραφήματα των ά·
  πεσταλμένων των εφημερί¬
  δων εί; τό μέτωπον, μεταδί-
  δουν τάς έ£ής πληροφορίας:
  «Ή δράσις τώ- έχθριχων πβ
  ριπολιων συνεχιζεται διαρ¬
  κώς εντεινομένη Είς τό με
  ταςύ Ρήνου καί Μοζέλλα
  μέτωπον ή δράσις τών^εκα¬
  τέρωθεν περιπβλιών υπήρξεν
  έξαιρετικως έντονβς χατά
  την παρελθούσαν νύκτα."Ε¬
  πί των ανατολικήν τον Μο
  ζέλλα λόφων διεξάγονται σο¬
  βαραί μαχαι μέ καταφανή
  την ύπεροχήν τ&ν Γαλλι-
  κ&ν στρατευμάτβίν. Δέον νά
  σημειωθή 2τι τό δάσος Βνρντ,
  ■ίς την περιοχήν τοΰ όα«ί·
  ου έξεδηλώίη έντονο; δρά¬
  σις τού εχθρόν χατά την πά
  ρΒλθοδοαν ύχτα, αποτελεί
  σπουδαιοτάτην στρκτηγιχΐΐν
  θέσιν διά τούς Γαλλους»
  Αί έφημερίδες άσχολουμε
  ναι μέ τάς παρατηρονμέα$
  χατά μή>ος τής γραμμής
  Ζίγχφριδ ανντόμους προετοι-
  μαοίας, έχφράζβνν την γνώ¬
  μην ότι οί Γερμανοί θά έ-
  νεργήσουν επίθεσιν είς με¬
  γάλην έκτασιν χατά τ&ν
  γαλλικων θέσΐων. Σχετικώς
  παρατηρβϊται ότι μετά την
  | πρβέλασιν των Γάλλων ή α¬
  πόστασις ή όποία μεοβλα^εΐ
  μεταξύ των δύο προχεχωρη·
  μένων γραμμων δέν υπέρ·
  βαίνει τα 2 Ι«ς 3χιλιόμετρα
  ΟΙ Γάλλοι έχουν όχυρώσει
  δευτέραν γραμμήν επί τοΰ
  γερμοινιχοΰ έδάφους κκ» α¬
  κριβώς επί των πρώτων όχν
  ρωμκτικων έργων τής γρ«μ·
  μής Ζίγχφριδ των όιοίων
  την κατάληψιν επέτυχον πρό
  ημερών.
  "Αλίαι πληροφορίαι άν α
  φέρουν ίτι αί τελευταίαι με¬
  γάλαι |ΐάχαι οφείλονται είς
  τό ότι «Ι περιπολίαι τΌΰ εχ¬
  θρόν έχονν εντολήν τον
  ατρατηγείου των νά προχω·
  ροΰν εί; μέγα βάθβ; καί
  νά στρεφονν ίλας τάς προ.
  σπαθεία; των είς την σύλλη
  ψιν Γάλλων αίχμαλώτων. Αί
  πρβσηάθειαί των ομω; αυταί
  απέτυχον όλαι οικτρώς. Ή¬
  δη είναι καταφανή; ή πρόθε
  σις των Γερμανων ά ένερ·
  γήσβνν μεγάλην επίθεσιν
  Είναι Ιμως άγνωστον τέ σχέ
  διον τό ότβΐον θά έφοτρμο-
  ββνν Πιθανόν είναι ν' άπβ
  πειραΒ5 «π' εύθείας έπίθϊσιν
  χατα τής γραμμής Μαζινώ.
  Τοιαύτη ίμ&νς άπόπειρα θχ
  έχη τραγικάς διά τόν γερ
  μανιχόν στρατόν συνβπβίνς
  Εατά τόν ανταποκριτήν
  τοϋ «Νταίηλυ Εξπρές» πρέ-
  πει μάλλον ν' άναμένεται
  επίθεσις μέσω Βελγίου.
  Αί πληροφορίαι τβΰ "Αγ
  γλου άνταποχριτοϋ φαίνον-
  ται βάαιμοι καί ή έκδοχη
  έπιθέοεως μέσω Βελγίου εί¬
  ναι πράγματι πιθανωτέρα.
  Πάντως ή επίθεσις είς μενά
  λην κλίμακκ θχ εκδηλωθή
  λίχν προβεχδς διότι ό Χ(
  τλερ έπιθυμεί νά ϊχη όπ«ο
  δήιοτε άρχίσει έντβνβς Α
  ών ττροτβϋ ό γερμανικός
  λαές εκφράση αποφασιστικώς
  Ι την επιθυμίαν τον ύΐχερ της
  'εΐρήνης- Ώς έχ τούτον η έ-
  ' πΐθδοις θά γίχ η διά λόγους
  έοωτεριχής καταναλώσεως
  χκΐ θ' άπ^βλίψη είς μί«ν
  καθ' οίονδήποτκ τρόπον επι
  ! τυχίαν διά νά βπιοράση βηί
  των έν έξεγέρσϊΐ πνευμά·
  {των έν Γερμανί».
  Κατά τάς υπαρχούσας πλη
  ροφορία; οί Γερμανοί φαί
  νοντκι άΐτοφασισμένβι νά
  χάμουν χρήσιν καί άσφυξι·
  (όνων άερίων εναντίον τής
  'Αγγλίας κυρίως κχί δι'αύ-
  τβ δι* ανακοινωθέντος τοδ
  Βερολίνον άπβδίδεται είς
  την Αγγλίαν ή κατηγβρία
  Ιτι επρομήθευσεν είς την
  Πολωνίαν δηλητηριώδη «έ·
  ρια τα όποΐα οί Πβλωνβι έ-
  χρησιμοποίηααν κατά τον
  Γΐρμανΐχβΰ στρατοϋ.
  —ε~·— —■·■
  ΗΣ
  ΔΕ
  τ
  Κ
  1
  ι:
  ΔΙΚΗ ΚΥΒΕ
  ΤΗΝ ΕΚΚ
  Ν ΜΕ
  ΗΗΤΟΓ
  Ο
  ΛΛΥΤΕΡ
  ΗΣΑΣΙ
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΝΕΤΙΝΑΞΑΝ >
  τρείς γεφυρας επί τοΰ Ρήνου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 8)βρίου (Ιδ.
  ύπηρ )—Τό ημιεπίσημον Γερ
  μανιχόν πραχτορίΐον άν β
  κβίνωοεν σήμερον ότι κατά
  πληροφορίας παρασχεθβίσας
  υπό τβϋ Γερμανιχεΰ άρχη
  γείβυ στρατοΰ βί Γάλλοι άνχ
  τίναξαν τρείς μεγάλας γεφύ
  ρας τοΰ Ρήνου διά των βπβί
  ν ΠΡΧίτο είς επικοινωνίαν
  ή Γαλλία μέ την Γερμανίαν.
  Ή τελευταία έκ των άνατι
  ναχθεισών γεφυρ&ν κνρίοχκ
  ,το νβτιοδυτιχδς τής πόλεως
  Κνρλσρούης· Ή πόλις αυτή
  χαΕώς ανακοινούται ίξεχε
  νώθη ήδη βξ ολόκληρον υπό
  τον άμάχβυ πληθυβμον.
  Ή άατίαξις των γεφυ-
  ρών, τβνίζει τό γερμανικόν
  άναχβιιωθέν εγένετο, διότι
  •Ι Γάλλβι έφββοΰντο εκδή¬
  λωσιν Γερμανινής έπιθέσ&νς
  είς τό τμήμα αύτό τοΰ μετω¬
  πον. Ήδη μ«τά την κατα¬
  στροφήν των γεφνρών αυτών
  τό μόνον μέσον έπιχοιωνί
  άς τήςΓαλλίας χαί Γβρμανίας
  άπέμ&ινεν ή μεγάλη γέφνρα
  ήτις ευρίσκεται επί τοΰ Ρή¬
  νου παρά την πόλιν Στρα-
  οββΰργον την οποίαν οί Γάλ
  λοι έχουν όχυρώσει χατά τρό
  πον όστι; την χαθιατά άπόρ
  ίητον, δεδομένου αλλνστι
  (τι ευρίσκεται ε αί τής γραμ
  Μζώ
  ΜΕΓΑΛΑΣ ΑΥΝΑΜΕ
  Π %ί*Ι-ίΙΟΙ 13 Όχτωβρίου (ί.
  διτιτέρκ ύπηρεσία «* Ανορθώσεως») —
  Άντιμετωηίζουσχ ή κυβέρνησις τής
  Σουηδίας την βοβαρό.ητα τήςκατββιά.
  βεως έκ των κινδύνων τούς όηοίους δια.
  τρέχει ή «1>ινλανδία διέταξε σήμερον
  την κινητοποίησιν μεγάλων στρατιωτι¬
  κών δυνάμεων, την λήψιν μέτρων αβφα·
  λείας καί άεροπορικής αμύνης κ«θώ;
  καί την εκκένωσιν 2Ο έκ των μεγαλυτέ·
  ρων της πόλεων. Ή Στοχκόλμη ϊχίι
  ήδη εκκενωθή κατά τριά«οντα τοίς έχαι
  τόν.
  ηΙομϊ δενΙΤριμενει
  καμμιαν μετλβολην
  εισ τασ χαραχθεισασ γραμμασ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όχτ^βρίου (τοΰ άνταποκρ»
  τοδ μα$).—ΑΙ Ιταλικαι εφημερίδας εδημο-
  οίευααν μέ μακρά σχόλια ολόκληρον τόν
  λόγον τε δ Πρωθυπουργεΰ τής Μεγάλης
  Βρκττα ίας κ. Τσάμπερλαιν. Εί; τα σχόλια
  των αί Ιταλικαι εφημερίδι; κρατοδν μίαν
  τακτικήν σνντηρητικότητος έναντι τδν βμ·
  πολέμων τονίζουν 2μως ίτι ό κ. ΝταλαντιΙ
  πρώτον καί ό κ. Τσάμπερλαιν κατόπιν ά.
  πέκλεισαν τας πιθανότητας επί των όπο(»ν
  τό Βερολίνον βστήριξε τάς περί είρήνης Ιλ
  πίδας τού. Καί οί &ύο πραιθυπουργοί γρβί·
  φουν τα Ίταλιχά φύλλα, υπήρξαν ίζ ιβευ
  χατηγορηματικοί άλλά καί συνεπεΐς είς τα(
  γενομένας πρό τής ενάρξεως των «χθρβπρα
  ξι&ν δηλώσεις των.
  Συνελήφθησαν
  πολλοι Γερμανοί αίχμάλωτοι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 8|β?(ου ((5. ό
  ■πηο )-—Την 11 ην νυκτερινήν έ
  ξιδόθη τό κατωτέρω άνακοι
  νωθέν τοθ Ανωτάτου Άρχη
  γεΐου τοθ ΓαλλικοΟ ^ΣτρστοΟ.
  «Καιρός όμιχλώδης κσΐ βροχε
  ρός. Μικρά δράσις είς τό μέ
  τωπον. Πρός νότον τοθ Πιρ
  μάνσενς έχθρικαΐ περιπολΐαι
  άναγνωρΐσεως ηναγκάσθησαν
  νά έπσνακάμψουν είς τάς θε
  σεις των χωρΐς άποτέλεσμα»
  Νυκτερινά έπΐσης τηλεγρο
  Φηματα τ&ν πολεμικήν άπε
  σταλμένων των εφημερίδων ά
  νσφέρουν'τά εξής: Ή προσπά
  θεια τεθ έχθροθ νά εμποδίση
  την προέλασιν τοθ ΓαλλικοΟ
  στρατοΟ κατά μήκος τ&ν συνό
  ρω; τοθ Λουζεμβούργου άπέ
  τυχε. Είς τούς ξένους άντα
  ποκριτάς προκαλεΐ εντύπωσιν
  ή περ ωρισμένη δ; ά σις των
  Γερμανικήν άεροπλάνων είς
  τό μέτωπον. Ή άναλογία δρά
  σεως είνε £ν Γερμανικόν Ιναν
  τι 8 Γαλλικήν.
  Κατά μήκος τοθ μετσξύ
  Ρήνου καί Μ'ζέλλα μετώπου
  δράσις των έχθρικών περιπολι
  ών έξακολουθεΐ εντονωτάτη
  άλλ' άνευ άποτελέσματος
  Ανατολικώς τοθ Μοζέλλα
  καί επί παρακειμένου λόφου
  εδόθη μάχη, άφοθ διά πρώτην
  φοράν εγένετο προπσρασκευή
  υπό τοθ έχθρικοθ ττυροβσλι
  κοθ. Ο( Γβρμανοί έξήΚθον τω
  θέσβών των καί απεπειράθη
  σαν επίθεσιν ηναγκάσθησαν
  δμως νά ύποχωρηοτουν μέ σο
  βαρωτάτσς απωλείας. Μίγας
  άρ θμός Γερμανών ήχμαλωτΐ
  σθη Αί προσπάθειαι τοθ έχ
  θροθ συνετρΐβησαν.
  Ή σταφίς
  δα άπολαύσρ ύφηλων τιμών.
  Έντονοι κυβερνητικαί ενέργειαι.
  Καθώς είμεθα είς θέσιν νά
  γνωρίζωμεν ή κυβέρνησις κα
  τοβάλλει άπό ημερών έντό
  νους ενεργείας πρός διάθεσιν
  των άποθεμάτων σταφίδων
  Κρήτης καί Πελοποννήσου. ΑΙ
  ενέργειαι οδτοτι Ιχουν άρχΐσίΐ
  άπό 20ημέρου καί πλέον, ή
  δή δέ καθώς πληροφορούμεθα
  άρχ'ζουν νά εύοδοθνται.
  ΑΙ σχετικαί ενέργειαι τεί¬
  νουν πρός δύο κατευθύνσεις
  άμέσου τοποθετήσεως μέγα
  λων τΐοσοτήτων τόσον των κσ
  λών ποιοτήτων όσον καί των
  κατωτέρων τοιούτων. Χθεσ.
  να( πληροφορίαι μος έφερον
  τάς συνεχιζομένας διαπραγ
  ματεύσεις πρός τό τέρμα των.
  'ΕλιΙζομβν έντός τής άρχο
  μέν ής εβδομάδος νά άναγρά
  ψωμεν πλέον συγκεκριμένας
  καί σσψΕΐς πληροφορίας επί
  τοθ ζωτικωτάτου τούτου ζητή
  ματος. Πάντως έκεΐνο ποο δυ
  νάμεθα νά είπωμεν αυτήν
  την στιγμήν είνε δτι εύοδου
  μένης τής κι,ββρνητιχής προσ
  παθείας εϊτε πρός τό ϊν είτε
  πρός τό άλλο σημΕΐον των
  ένεργειων της οί σταφΐδε»; γβ
  νικώς θά άπολαύσουν τιμον
  λίαν (κανοποιητικων, άσφσ
  λ<2ς δέ θά β.ατεθΐ] <ξ όλοκλή ρου ή παραγωγή των. ΔΙΝΧΝ 13 8)βρ(ου ιϊύ ύηηρεαία) - Ό έν Παρισίοις άντβπβΛριτης τού α^αχτβρεΐβν Ρώυτερ τηλεγρβΐφ(1 ίτι κατ' ημιεπίσημον γαλλιχήν άν« ΜβΙ«Μσιν, χατα τόν μην» 1ί«τ«μ9ριβν έββ Α ϋ>νΜοΟηο«ν 12 Γερμανιχα νηοβρνχια.
  ΓΕΡΜ/ΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΛ
  ΕΙΧ ΤΗΝ ΚΑΡΑΙΒΙ-ΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΛΰΝΔΙί€Ν 13'ίχτκβρΤο» ιΐδ. ύπηρΐβία).-
  Κ«8' α τηλεγρβϊοίν έ{ ΟύβοιγκΐΜν ος, υπό ;©ϋ κ.
  Ζνάίντερ έν«ρ^ήο*»τΓ$ Ιηιβΐώρηβιν ιΐς τας 'Λμ«
  ρικανινόις ν»ντιι-βΐ{ ββσιις της Καρώϊβικής ίδαλβο
  οης ('Αντιλλβι) διεπιβτβίβη Α π«(ονο(α είς την
  βάλαοσαν ούτην »{ Γιρμανιχ&ν υηββρνχ(Νν. Τέ·
  ν«γβ'ό{ ίπ β«β«·««ίθ" χ«' »"*> Τ&ν ά{ι«»ματιχβν
  τ6ν '/μεριχανιχ&ν βχ«φί»ν,
  ΝΕΟ2 Τ0ΡΟΙΑΑΙ2ΜΟΣ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΣΚΙΦ,ΥΣ
  Λ€ΝΔ»ΝΟΝ 13 Όκτωβρίίν (Ιδ. ύπηρ»
  οί·).—Τα Γιρμαχιχά ίμποριχά σχάκη διε
  τάχθηααν έχ Βερολίνον νά βυθίζωντβι όσά
  χις άντιμετωπίζουν τον κίνδυνον αΐχμαλω-
  οίας υπό Αγγλικών ττολεμιχδν.
  Χ8Ι; έ ορηιλλίοθη τό Άγγλ»κ·ν ίμπορι
  κ·ν αχάφος « Εροντβαφνλτ». ρ
  ΑΥΟ
  ΚΑ
  ΟΒΡΥΧΊΑ
  ΒΥΟΙΣ
  ΙΗΣΑΝ
  ΕΡΟΝ ΗΧΜΛΛ0ΤΙ28Η
  ΙΔΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Όχτωβρίου (Ιδ. νπηρ).-
  Τ· ναυαρχεΐον άνεκοίνωαι ίτι κατεστράφη
  σαν ετέρα δύο ύποβρύχια. Τινές έκ των
  έπιζησάντων έχ τοθ πληρώματος τβν υπο
  βρυχίων περισννελέγηααν. Τρίτον ύποβρύ.
  χιον ήχμαλωτίσθη. Γενικδς ή δίωξις τβν
  Γερμανιχών ύ/τββρνχίων συνεχ'ζεται ·πη
  νής χαί αποτελεσματικήν Τό ναυαρχεΐον
  λαμβάνει μέτρα ώστε νά μην πληροφορίαι
  ή Γερμανία ποία ύποβρύχι» χαταστρέφοντκι
  διά νά μή τ' άντιχαθιοτά. Τρίχ Πολννικ*
  άντιτορπιλλιχά δροΰν είς την Μάγχην έν
  συνεργασίαν μετά τού 'Αγγλικοϋ στόλον.
  Ν
  ΡΝΙ
  II
  ΕΙ
  Σ
  ΜΕ
  Σ
  τ;
  ΑΡΛΙΣΜΟΝ
  2ΛΗΛΗΕΚ
  ΜΟΥ-ΑΟΥΜ-ΦΑΜ
  ι. ΚΥ
  ΜΕΤΕΦΕ
  ΡΩΜΗ 13 Οκτώβριον (ίδ. ύπηρ).—Κατ'
  είδ ήσεις έχ Σαγχάης λόγω των σφοδρδν
  βομβαρδισμών η κυβέρνησις τβΰ Τσάγχ—
  Κάϊ—Σ<χ μετεφέρθη έοπενσμένως έχ Τσούγχ—Κίγχ κίς Τσιάον—Λούμ—Φάμ. Ο ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΝ ΛΕΞΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 ΌχτΜβρΙου. —Είς απάντησιν τβν άνβγρβφεισών σήμερον πληροφοριβν υπο τβν Ίτα λιχ6ν ένημΐρΙδΝν πβρΐ τού έτι ό χ. Τοάμκιρλαιν θά βμιλασβ β όριον απο τού ραδιοφύνου κρο( τον Αγγλικόν λαόν χαβάς καί την προσέχη Τετάρτην, το πρακτορείον Ρώυτερ ανακοινοί δ τι χ«Μ&ς οχε τΐζιται ένδβχοιιίνη ομιλίβ τοθ χ. Τοάμπιρλαιν κρός τας κροτάσ«« ιτιρΐ είρήνης τού χ. Χίτλερ, χαβόβον επ' αυτ&ν ό "Αγνλος πρωθοπβυργος είχεν ηδη την τελευταίαν τβ« λί{ιν. Ο ΤΟΝ ΕΞΟΤΕΡΙΚϋΠΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΡΩΜΗ 13 Οκτώβριον (ίδ. ύπηρεβία).- ΓηλεγρκφεΙται έχ Τόχιβ ίτι ο ύΐτβνργβς τ&ν Εξωτερικών τής Ίαπωνίας Ναύαρχβς Νβμβύρα παρητήθη πρ·ς άπβσέβηοιν ενρν τέρας χυβερνητιχής κρίσεως. ΤΟΚΙΟ 13 8!βρίοο(1δ. ύπηρίοία).- Ό ύφϋΛβυρ νός τβν Έ{ντεριχ&ν ύηέβαλε οπμιρον την κα ραίτηα.ν τού. Δέν άποχλεΐεται ν* έχβηλΜΜ γεν» χη χνβερνητικη κρίβΐί