97922

Αριθμός τεύχους

5294

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ίΛΛΙΑ]
  5
  •ίί_____
  >κλήρον
  ις
  Ιί τα οχόλι*
  ατβδν μίαν
  ιν τι τδν ίμ·
  ι. Ντβλαντΐι
  κατόπιν έ.
  ι των οιηΐιιν
  •Ι ·ίρήνΐ)$ϋ
  ουργβΐ γρ*-
  •κΐ.ς ιΐ; τί*
  ών ίθ
  λΛΟΤ
  ΙΑΕΜ
  II
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίοαι 8
  ίξάμηνος Ι
  Αμβρικής
  ίιησία δολ. 10
  ίξπμηνος » 8
  ή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΑΝ
  15
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΪ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΛΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 529*
  ΥΗΕΥβΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
  Ώς ήδη άνεγράψαμρν αί 'Αγγίικαί δυνάμεις οί έγκατασταθεϊσαι είς τό Δυτικόν ιδίως αί μηχανοκίνητοι είνε τε Ή «Στοα τής ΕΙρν'ινης» είς την παγκόσμιον έκθεσιν τής Νέας Υόρκης προσέλαβε πρό ημερών αύτην την εΊτι
  υ ό αγών τού πυ βληΤικήν όψιν διά τής παρελάσεως 'Λμερικανικών μηχανοκινήτων στρητευμάτων μέ έφοδιασμόν απολύτως συγχρο
  ράοτιαι, Ανωτέρω Αγγλικαί πυςιοβολαρχίαι ?Λμβάνουσαι βέσιν μάχης είς τό δυτικόν μετωπον δπου
  ροβολικαΰ διεξάγεται έντατικως.
  νιαμένον.
  ΜΑΙΝΕΤΑΙΟ ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΙΥΘΙΣλΝ ΕΝΤΟΣ 240Ρ0Υ4 ΓΕΡΜΑΝίΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΜΕΓ.ΕΚΤΟΠΙΣΜΑΤΟ2
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ "ΡΟΥΑΠΑΛ ΟΚ" ΕΤΟΡΠΙΑΛΙΣΘΗ ΥΠΟ ΓΕΡΜ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 δ)βρ(ου<1δ. ύπηρνσία τΐιςβ'Ανορθώσεως»), —Πληροφορίαι έκ τοδ μκτω- που άναφερουν ©τι «Ι ίπιχει ρήσεις περιορ<ζ«νται είς α. πλήν προπαρασκευήν δια με Ϊαλυτέρας εκτάσεως μάχας. • εκδοθέν την πρε»ΐαν ανα¬ κοινωθεν τ·ΰ Ανωτάτου Γαλ λικοδ στρατηγείου, άναφέρει τα 6$ής: «Νύ{ ήρκμος. Δρά¬ σις πυρβββλικβδ εκατέρωθεν, ανατολικώς τβδ Μβζέλλα». Ές αλλβυ, «Ι στρατιωτικαί συνεργάται των Γβλλικων ε¬ φημερίδων γράφβυν σήμερον •τι ή δράσις των Γερμαών είς τβ μετωπον, μΐταξύ Ρή¬ νου καί Μβζέλλα προβλαμ- βοϊνει ήδη σοβαράν . μορ¬ φήν. Ώς έκ τούτου θκωρκΐ- ται βέβαιον ότι οί Γερμανοί είναι άπβναοισμένοι ν ά έπι- χιιρηοονν μεγάλην επίθεσιν κ«ί δια τέν λόγον ούτον έν- τείνουν εξ«ιρκτικω£ την δρ ά οιν των πκριηολι&ν. Ό στρατιωτικές ουνεργά της τού «ΝταΙηλυ Τέλεγ κραφ» γράφει ίτι τό αγγλι¬ κόν έχστρατϊυτιχόν αωμα εύ ρίοκκται είς τό Δυτικόν μέ¬ τωπον έτοιμον άά πάοαν στιγμήν διά ηαν ενδεχόμε ν·ν. Έν ουνδχεία ή ίβημε ρ·( τονίζει ότι ή Αγγλικη κυβέρνησις Ιχΐι πλήρη ίμηι- οτοούνην είς τος 1>ανότητ«ς
  καί την αξίαν τ ου έκοτρατευ
  τικοδ σώμκτος τό οποίον εύ
  ρίσκεται ήδη είς Γαλλίαν
  κ«ί λό
  ήθικβΰ των άν-
  ' «ου -αρτιωτα-
  ύρε{· γ
  του έηλισμβδ των.
  Αί προετοιμασίαι των στρα
  τιντικων δυνάμεων τής Αγ¬
  γλίας συνβχίζονται δραστη¬
  ρίως μέ τόσην επιτυχίαν, ό¬
  σην καί ηρεμίαν τβ κύριον
  δέ στρατιωτικόν σ&μα ίχει
  μεταφερθή ηδη είς Γαλλίαν
  Ετοιμον ν' αντιμετωπίση καί
  την σφοδρβτέραν επίθεσιν
  τοδ εχθρόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 'Οκτωβρίβυ
  (Ιδ ύπηρεσία «Ανορθώσεως»)
  —Ένω κατά ξηράν, εί; τό
  Δυτιχεν μέτωπον, έπικρατεΐ
  σχκτική ήρεμία, νατα θά·
  λαοοαν ό πόλεμος μαίνεται
  κυριολεκτικώς «πό έν*>ς εί-
  κοσιτετρβ ώρου. ΚαΕώς ανβ-
  φέρβυν τ» έηΐσημα ανακοι¬
  νωθέντα λυσαώ&εις ναυμαχί-
  αι διεξκγβντΜΐ μεταξύ μβνά-
  δων τβδ Άγγλικοδ οτέλευ
  καί γερμανικων ύπεβρυχΐων,
  ευρισκομένων υπό απηνη δί
  ω{ιν. Ό ύπεβρυχιακός πέλε-
  μος πού ευρίσκετο από ημε¬
  ρών είς δφεοιν ένετάΒη έκ
  νέου από τής χθέ(.
  Ώς ανεκοινώβη επιοήμως
  ύηο τοδ Αγγλικοδ ναυβρ
  χείου, χθες είς ίιάστημα ο
  λΐγων μένθν ώρ&ν έβυβίοθη-
  οαν τρία γερμανικκ ύπ«βρύ·
  χια ί>π· "Αγγλικών σ>αφών.
  Δεδομένου ότι ηρεηγουμέ·
  ν ως ιΐχε βνθισδή καί εν αλ-
  >ο «κομη, έντός τβδ ηαρελ-
  θόντος εΐκβσιτετραώρβυ Ι-
  . ..,____ά νποβρΰχια όπύ τα νει'ιτερα τΓ)ς μοίρας «'Όττο Βέντιγκεν»
  ('μοίου τνπου των χθέ; κατοΡιιβισΟίτ(ον.
  μοτνικε ΰοτ'λβν, αί οποίαι
  δρ-ου ν είς τ«ύ$ ώκιανεΰς. Τό
  άνακβινωΕέν τενΐζει ότι τα
  ήμίση έκ των Γερμανικήν
  ύπΐ βρυχίων Ιχβυν καταοτρα
  φή ν αί ότι ή Αγγλία εί ν ι
  άπόλυτο; κνρίαρχος τής Βο-
  ρεί«υ ©αλάσσηί· Ό Γερμα
  βλήθησαν *αι ίβι8ίο?ηοαν 4
  έν οίω Γερμανικα ύπεβρύ-
  χι«. Νεώτερον &ακ«ινωβέν
  τοδ Άγγλικοδ ννυαρχείου
  άνβφέρειΐτι ι ά ίύο έκ των
  βυθισθέντων *θίς γερμανιχών
  ύκοβρνχίων ήο«ν έκ των με-
  γαλυτέρων μοναδων χιϋ γερ
  νικές στέλος έχει περιβρισθ&
  είς την ναυτικήν .βάσιν τοδ
  Κιέλου χ«ρίς νά τολμα ν«
  ίπιχειρηση {{οδόν καί δρα¬
  σιν είς την ανοικτήν 6άλασ
  σαν καί ν' άντιμετωπίαη τον
  στόλον της Μεγάλης Βρεττα
  νίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 ΌκτΜβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύΐτηρεσίβ).— '£«εί
  γοντα τηλεγραφήματα ·κ
  Λονδίνου άγγέλλ«υν ίτι ή
  Αγγλία ίπλήρωσε τόν φέ·
  ρον τοδ πολέμου δια νέ«ς
  μεγάλης απωλείας τοδ πολε-
  μικοδ ναυτικβΰ της.
  Τό υπουργείον των Πλη¬
  ροφοριών ανεκοίνωσε σήμε¬
  ρον την πρωΐχν ότι εβυθί¬
  σθη είς τόν Ατλαντικόν Ώ
  κεανόν, τορπιλλισθή προ-
  φανώς υπό Γερμανικοϋ ίΛθ-
  βρυχίου, τό θωρηκτόν «Ρό·
  αγιαλ Ό κ» (Βασιλική Δρδς)
  Τό βυθιοθέν Βωρηκτόν ήτο
  μίχ «πό τας μεγάλας μονά-
  δκς τοδ Άγγλικοδ οτολου,
  έκτοκίσματο; 29.150 τόννων
  ναυπηγήσεως τοδ 1914 μέ
  πλήρωμα χιλίων άνδρών καί
  άνήκεν είς την σειράν των
  βϊτεράνων τού μκγαλου πο¬
  λέμου κατά την διάρκειαν
  τβδ ©ίτβίβυ εΐχε λάβει μέρβς
  είί πλείστας ναυμαχίας
  Ή χατββύθιβις τοδ «Ρόα
  γιαλ Ό «» αποτελεί την δευ
  τέραν μεγάλην απώλειαν
  τοδ Άγγλιχβδ πολεμιχβΰ
  ναυτικβδ μετα τόν τβρπιλ-
  λιβμό/ τού αερβπλανβφόρβυ
  «©«ρραλέβς». Ό πίνας τ&ν
  έπιζηακντων έκ τβδ πληρώ·
  ματβς τ·» σκάφβυς δίν εδόθη
  άκέμη είς την δημβαιοτητ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρίου (ίδ.
  ύπηρεσί*).— Τό Αγγλικόν
  ναυαρχεΐον ανακοίνωσιν ώ;
  έ$ής την καταβύ9ισιν τβδ θω
  ρηκτβδ «Βασιλική Δρδς»:
  «Μετ» λύιτης άναγγέλλομεν
  (τι τό θωρηκτόν «Βασιλική
  ρϋι» 29 150 τόννων μβ πλή
  ρωμ« 1000 άνδρών εβυθίσθη
  υπό Γερμανικοθ ύποβρυχίβυ.
  Κατάλογος των έπιζησάντων
  άνδρών θχ δημοσιευθή κρός
  γνώσιν τού κβινβδ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρ(βυ(1δ.
  ύπηρ.)—Τρία γιγαντιαΐ* γερ
  μανικά ύδροπλάνα άποκκιρα
  θέντα σήμερον νά πρββεγ·
  γίσβυν τάς 'Αγγλικάς .ακτάς
  συνεκλάκηβαν εί; σκληρόν
  άγωνα μετά τριών αγγλικών
  καταδιωκτικων άίρβπλάνων.
  Σφοδρά άερομκχία συνήφθη
  διαρχέαασα επί μακρόν. "Εν
  Γερμανικόν βληθέν κκιρίως
  κατέπεσεν είς την θάλασσαν.
  "Ετερον ύιέατη οοβκράς ζή
  μίας καί πιστεύεται ίτι δέν
  ηδυνήθη νά επανέλθη είς
  την β«βιν τού έν Γερμανία
  καί τό τρίτον ηναγκάσθη
  ν ά τραηή εί; φυγήν κατα&ι
  ωκόμενβν. Τβ πλήρωμα τβδ
  καταπεσόντος είς την θάλασ¬
  σαν περισυνελέγη ύιτό Δ«νι
  κοδ πολεμικοδ καί μετεφέρ·
  θη εί{ Δανίαν δπου καί κρα
  τεΤται.
  = Δυσφορία
  εις Γερμανίαν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 ΌκτωβρΙου
  (Ιδ ότΐηρεσΐο).— Πληροφορίαι
  έκ ΒερολΙνου υέοφ εόοειέρων
  τιηγβν άνοφέρουν 6τι μετά
  Ιήν έΐιφώνησιν τοθ λόγου τοθ
  Κ. Τσάμπερλαιν, είς Γερμα¬
  νίαν κυρισρχοθν οΐσθήματα
  ακαταμαχήτου μΐσους. Ατιο 24
  ώρών 6 Φύρερ συσκέητετσι
  ουνεχώς μετά των κυριωτέ¬
  ρων συνεργάτην τού. Εις την
  καγκελλαρ(αν έλαβε χώραν
  μακρά σύσκεψς κατά την δ
  «οίαν εξητάσθη άναλυτικβς 6
  Αόγος τοθ κ. Τσάμηβρλαιν.
  Πιστεύεται Οτι κατά την σύ-
  σκιψιν αόιήν ελήφθησαν ά·
  ποφάσεις Βιά την εφαρμογήν
  όλοκληρωτικοθ πολέμου ώς
  βΐχε προαναγγεΐλει 6 ΧΙτλερ.
  Ή γνώμη αυτή βσσΐζβτσι είς
  τό δ τι οί ΓβρμανικοΙ σταθμοΐ
  μετέδιδον χθές τα εξής, ώ:
  άιΐηχοθντα τάς έπιοήαους άν·
  τιλήψϊΐς: «ΆφοΟ ή Αγγλία
  άρνεΐται νά δεχθή την εΐρή
  νην την οποίαν τής ττροτεΐνο·
  μβν, θά ΙγΓΙ όλοκληρωτικόν
  πόλεμον». Πάντως τΐποτε δέ ν
  1 είναι απολύτως βέβαιον. Κατ'
  ολλους μέν 6 Χ'τλερ μ
  ζει μεγάλην επίθεσιν είς τό
  μέτωπον. Κατ' δΚλους δέ πά-|
  λιν φα(ν εται άττοφασισμένος,
  νά συνεχίσπ τήν€|-»(θεσιν ίΐρή
  νης».Ένπάση.·π8ρπ!τώσει, ήΆγ
  γλΙακαΙ ή Γαλλία εΐναιάποφα
  σισ<Λναι νά μην μβτοβάλουν την σταθεράν στάσιν την ο¬ ποίαν καθώρισαν καί τηροθν έζ άρχης. Ή επίθεσις είρηνης. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8)βρΙου (Ιδ. £)· πηρεσ(α) —Μεταξύ των πολι- τιχων κοί διπλωματικήν κύ κλων επεκράτει σήμερον ή αντίληψις ότι διά των κεκαλυμ μένων απειλών κατά των ού- δετέρων χώρον 6 Χίτλερ προ σεττάθησε νά επιβάλη τούς σκοπούς τού. Άλλ' άφοθ ή εέπΐθεσις εΐρήνηί» απέτυχεν Γ)Κ.θεν ή στιγμή καθ" ή' ό κ. Χ'τλερ θά λάβη την μεγάλην άπόφτσιν. Σχετικώς 6 «Μι κρός Παρισινός» γράφει: Ήλ¬ θεν ή στιγμή κατά την ότοΐ αν ό κ. Χΐιλερ θά έ<λέξΓ|: Νά πολεμήσρ τ] νά ύττοχωρήση; Ό κ. ΧΙτλερ έξεμάνη δταν έ λαβε γνώσιν τοθ πλήρους πε- ριεχομένου τοθ λόγου τοθ κ. Τσάμιερλαιν, έξερχόμενος δέ έκ τής καγκελλαρίας χθές έ- φιΐνετο ώχρός έξ όργτ]:. ΑΙ έφημερΐδες τής Νέας "Υόρκης σχολιάζουσαι την χθεσινήν -πρότασιν τοθ διευ θυντοθ τοθ γραφεΐου τοθ Γερ μανικοθ τύπου κ. Ντήντρχ 6 πως αναλάβη ή Άμερική την πρωτοβουλίαν συγκλήσεως διασκέψεως κρός σύναψιν εί έκ τού λόγου Τσάμπερλαιν. ρήνης, γράφουν 6τι έκ τής προτάσεως αυτής καταφαΐνε ται 8 τι ή Γερμανία ίχει έτιεΐ γουσαν ανάγκην νά συνάψη εΐρήνην καί θά ήΊ-ο διατεθει μένη νά μετάσχρ είς μίαν διάσ·:£ψ.ν πολύ ευρυτέρας έ κτάσεως καί μορφής άπό την διάσκΕψν τοθ Μονά· χου. Ό Άμερικανικός τύπος σχολιάζει επίσης καί την δυ σμεντ) εντύπωσιν την οποίαν έπροξένησεν είς Γερμανίαν 6 λόγος τοθ κ. Τσάμπερλαιν. ΟΙ «Τάϊμς της Νβας 'Υόρ κης» σχολιάζοντες την άντΐ δρασιν την Οποίαν προεκάλε σεν είς τό Βερολίνον 6 λό γος τοθ "Αγγλου πρω9υπουρ γοθ γράφουν: «Οί Γερμανοί διατείνονται δτι ή Αγγλία ήο νήθη νά δεχθή" την χείρα την οποίαν ττ]ς προέτεινεν 6 κ. Χ'τλερ. Δέν άναφέρουν 6μως 6τι ή χεΐο αυτή είναι βαμμέ νη μέ αίμσ», Άνάλογα είς καυστικότητα κατά τοθ κ. Χ( τλερ άρθρα δημοσιεύουν καί αί Αλλαι άμερικανικαΐ έφημ· ρίδις.
  41
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΣΙΝΕ.ΜΙΜΩΑ» - Σήμερον «Ζο
  ζέτ» μέ την Σιμόνη Σιμόν. Την
  Κυριακήν ώρα 2 μ. μ τό Ιπειοο
  διακόν «Πρωταθλητής Περ νε·
  τεΐας». ■
  ^-Τ^ΆάβΤ^Ά Η οτ*Λη τοθ ώροιάκοσμου
  γευματινή. Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον ·Κά
  τια» μέ τήν Ντανιέλ Νταριε. {
  Τήν Δευτέραν τό μουσικό ρο'
  μάντζο «Τα ΤρΙα Β4λς·. Ι
  Καθ1 εκάστην άνογευματινή ώ
  ρα 7 μ. μ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Κυριακήν Β* δ*>θ«ΰν
  ■Ι 4,0! παραοτάίεις:
  Ώραι 11 π. μ —1 α μ.
  » 2 μ. μ.—4 μ. μ.
  » 4 μ. μ.—6 μ μ.
  Γενιχή εΐσοοος *·ρ Ι Ο
  παιδικά καί Γαλβραχδρ.6
  Ήεαι 7 καί 10 μ. μ.
  τιμαί αί συνήθεις.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΓ ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  Τό περίφημον, τό πά
  σίγνωστον μυθιστέρημα
  τής Λβυσΐλ Ντεκώ (Πριγ
  χηπίσσης Μπιμπέσκο) ή
  κολοσσιαία δημιουργία
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  μαζί μβ τόν γέητα:
  ΤΖΩΝ ΛΟΝΤΕΡ
  ΑΥΡΙΟΝ
  "Εν» καλλιτεχνιχβ γεγο
  νός, τβ μουσικο ρβμάντζ©:^»
  ΤΑ ΤΡΙΑ
  ΒΑΛΣ
  Νέ τούς
  Ίβόν Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί.
  Λ-"'."<Ι«ΐν*- λ«ι ΤΑ3ΕΟΙΜΑ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Ό ιόλεμος δε πσοεΓΐρε τα εθιμα των έμπολεμων. ΤοιΊ·ατίο τα ρί:ωτάει.σε Ανωτέρω ά-τεικονιίονται μργά ?πιχ«ι έορται τής Βρρττανι^, καθ" άς χορειοιν γηγενείς με τας /.αι/ας έδυαα<τιαί ^^^^—^Λ^^^^^^^Λ^^^^Ν Α καλλιέργειαν Τό χήρυγμα τοθ χ. πρωθυπουρ γοθ διά την επέκτασιν των καλ¬ λιέργειαν συνετέλεσεν ώστε νά διαπιστωθη δτι πλείσται διαι ά- χαλλιέργητοι γαΤαι ύπάρχουν είς την χώραν. ΚαΙ ελήφθησαν μέτρα ιθ:ω; ώστε ή νρ'σιμοποίησις των γαιών αυτών νά μή βρα¬ δύνη. Πάντως ή ύπαρξις των α¬ καλλιεργήτων γαιών, άρχετά ση- μαντιχών είς ί «τάσιν, άποδειχνό εί έν πολλοΐς δτι ή έλληνιχή ·>ή διά νά παραδοθή είς τήν χαλ
  λιέ&γειαν ήςο «νάγχη νά μεσο
  λαδήσουν έχτος των συνήθων χά Ι
  άλλοι παράγοντες: Μία χιβερνη
  τιχή θέλησις ά ωτέρα χαί μία
  διαφώτισις Ιντονος χαί συστημα·
  τιχή
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΦΕΔΡ0.Ν ΠΟΛΕΜΙΣΤΟΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  .ΙνΙΙιΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα γβητευτιχό ρω
  μάντζο γεμάτο έρωτα καί
  ζή
  Ι~. ποδ τό {εχειλίςει τέ· 0έλ·
  γπτρβ. Α τβαχκινια χαΐ τέ·
  ιταθητικο τβαγβνδι., τής:
  Σ1ΜΟΝΗΣ ΣΙΜΟΝ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ό ΖΑΝ ΠΙΕΡ «ΜΟΝ μ«1
  Α ΤΖΕΝΥ χςΤΛΤ στβ ηερΐφη
  μο Ιργον:
  Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ
  ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
  Ήόδός Πύργου.
  Διά την αποπεράτωσιν τής δι·
  ανοιχθείσης διά προσωπινής ερ¬
  γασίας των χατοίχων, δδοθ 'Πραι
  τωρίων—Πύργου, ή Γενιχή _ΔιοΕ
  χησις ϊχει διαθέσει πρό πολλοϋ
  τήν απαιτουμένων πίστωσιν. Έ-
  πίσης Ιχουν κατασκευασθή δλα
  τα τεχνιχά Ιργα, τα σχθρα έ
  χου/ μεταφερθή χαί ίέν δπολεί
  πεται παρά ή χυλίνδρωσις. Εί¬
  μεθα βεβαιοί δτι θά χαταβληθή
  προσπαθεία διά τήν διάθεσιν έ
  νός όδ&στροηήρος πρίς χυλίνδρω
  σιν τής ό5οΟ πρίν ίπίλθη 4 χε;
  μών, ώστε νά εξασφαλισθή μονί
  μως πλίον χαί απροσκοπως ή
  συγχοινωνία.
  **#
  ΜΙα απόφασις.
  Ό(.θή ή απόφασις τοθ δπουρ
  γείου Οικονομικήν δπως έπιτρέ
  ψη τήν εξαγωγήν έλαιολάίω/
  <ατ* ιδθ,ΐαν έχ των λιμένων έ χείνων είς τάς περιφερείας των οποίων ίέν δηάρχυυν παραρτή ματα τοθ Χημείου τοθ χράτους χαί συνεπώς τυγχάνει άδύνατο, ή σχε-Ίχή δειγμ»τοληψ!α. Ώ; γνω σ.όν είς τ«.ύς λιμένα; τούτους ο υ ο. περιελήφ-'η ή ΧτρσόνησΓς, ή Ί ίάπετρα καί ή Πχχεϊα "Άμμο(, ίκ των όπο'ων θά δύναται ήΐη νά γίνεται ιξαγωγή ελαίου χαί μάλιστα διαμερισμάτω* κατ' έ ξοχήνέλαιοπαραγωγιχών, άνευ 'χα ταφυγής είς ένϊιαμίσους σεαθ- μ· ύ; χαί. διατυτ ώσει; άνωφελιίς πολλάχ ς καί επ βα,υνούσας τόν παραγωγόν. Νιχρο^ολονικον κμ) Βιο' χημΐΜβν'Ερν«οτΑριβν Ί«τρβδ Μερόπης Λυδάκΐ) Ματζαπετάκη Ηράκλειον 'Αναλύσεις οδρων, αΓματος χοπράνων, έμβόλια, αύτΐμβό λια χαί έν γένει Απασαι αί μιχεοβιολογιχαΐ χαί χχ! ίξετάαεις. ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οΙ^τ^,χ ο> θηλέων τοθ Λυχείου «ό Κ-ϊ
  ρβί)ς» δΐσποινΐς, βιηθές ττ)« μελέ
  της χά Ι οιινοδβς των οΐχοτρόφων
  μαθητριΔν,
  Έΐϊίβης ζητιΐται &ηηρέτβΐ3 μέ
  ΕΝΟΙΚΙ4.ΖΕΤΑ. — δωμάτιον
  μετά χωρισ:ής είσόδου χαΐάλλη
  λον διά μαθητάς. Πληροφορία·
  πχ;ά τ| διαχειρίσει μας.
  Τό Ταμείον 'Εφέδρων Πο·
  λεμ στών ΝομοΟ Ηρακλείου
  φέρει είς γνώσιν των ενδια¬
  φερομένων δτι έκτίθησιν είς
  επαναληπτικόν πλειοδοτικόν
  διαγων ισμόν πρός εκποίησιν
  ή ενοικίασιν των κριθέντων
  άσυμφόρων, μηδόλως πλε'οδο
  τηθέντων ή εγκαίρως ύπερθε
  ματισθέντων κτημάτων αύτοΟ
  ώς ακολούθως:
  Διά τήν 22 Όκτωβρΐου 1939
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  συνήθη των δημοπρασ.ών 10
  — 12 π. μ. έν Μοίραις Καινου
  ρ ου.
  Έκποιήσεις
  κριθέντα άσύμφορα
  Κτηματικαί περιφέρειαι
  Άπεσωκάοι: Είς θέσιν στέρ
  να δρχ. 65100.
  Πετροκεφάλι είς θέσιν δμ
  μος δραχ. 8100.
  Πόμιιας είς θέσιν Νεμίρα
  δρ. 10500.
  Σ ββΐς είς θέσιν 1) Μβσοχω
  ριό δρχ. 10100.
  2) Περαχώρι δρ, 6100
  Ύττερθεματισθένται ο(: Κτη
  ματικοΐ περιφέρειαι Π Χώρας
  καί είς θέσιν Μοναστηριακό
  Άλβνι δρχ 69 300.
  Γαλιάς είς θέσεις 1) Βίκο
  δρ 14700, 2) Περβόλα δραχ.
  31530
  Σ'ββας είς θέσιν Σ<αλΙ δρ. 13125. Μηδό) ως πλειοδοτηθέντα Πιτσιδ'ων: 1) Ίς θέσιν Μεσαμ ιτελές ή Κεντράς δρ. 10100 2) είς θέσιν Κσλογέρου Πέρα μαδρχ 12,000. Β ' Δ ετεΐς ένοικιάσεις. Κριθέντα άσύμφορα Κτηματικαί περιφέρειαι. 1) Καλυβ'ων (άγροΐ κοί έ λαιόφυτο) δρ. 12200, 2) Πέρι (έλαιόφυτο) δρ. 75000, 3) Πόμ πηβς (*λαιόφυτο) δρ. 50000, 4) Πετροκεφάλι (έλαιόφυτο) δρ. 8700, 5) Σββας (έσιόφυ τα) 40000, 6) Χ<-υσου.'α«ά («λαιόφυτθ δρ 13050, 7) Τυιι πακίου (έλαιόφυτο) 125100, 8) Γαλ άς (μετόχι ΒελοΟδι) ίρ 10 χιλ ' Υ ιβρθεματισθέντα Κ-ηματικα( περ φέρειαι. Γαλιάς άγρός είς θέσιν Πβρ βολά δρ. 4725 άγρός είς θε σιν Άμμουδατ α δρ. 1155, 3) άγρός είς θέσιν Μβτόχι ΒελοΟ δι δρ. 5250 Πλώρας (έλαιόφυτο) δραχ. 42 χιλ. Άπεσωκάαι ('λαιόφυτσ) δρ. 22 250. Ελαιόδενδρα ά 'βυ γί)ς. Έηποιήσες Κριθέντα άσόμφορα, ΚτηαατικαΙ περιφέρειαι ΠηγαΐδακΙων Είς θέσιν Σωχώρα 1 έλαιό δενδρον ιίς αγρόν Μαρίας Πόμππας Είς θέσιν "Επάνω Βολβκό λυμπος 1 έλαιόδενδρον ίίς ά· γρόν Άντ. Κουκάκη δρ. 300. Είς θέσιν Πέρποτς σώχωρο ή Λεπιδόλακκον 1 έλαιόδεν δρον είς αγρόν Α. Κουκάκη δρ. 1050. Είς θέσιν Καροθζο 1 έλαιό δβνδρ^ν είς αγρόν Έμμ. Τσα κιράχη δρ. 250. Πέρι Είς θέσιν Χΐ'ζήνας 6 έλαι όΒενδρα είς άγοόν Ι. Ε. Κου λβντάκη δρ, 5100 Μητροπόλεως Είς θέσιν Νεκροταφείον 1 έλαιόδενδρον είς αγρόν Σ. Σκιαουράκη δρ 350. Σΐββας Είς θέσιν Άβδβλαριά 1 έλαιόδενδρον είς αγρόν Γεωρ. Ματθαιάκη δρ. 520. Ύπερθεματισθέντα Πηγαίδάκια Είς θέσιν Κουτσουπό 4 έλαι όδενδρα είς αγρόν Σ Πά τε ράκη δρ. 7000. Είς θίσιν Κουτσουπό 2 έλαι όδενδρα είς αγρόν Ι Χαμα- λάκη δρ. 2500. Είς θέσιν Κουτσουπό 3 έλαι όδενδρα είς αγρόν Άριστ. Ζι χαριουδάκη δρ. 1200. Μηδόλως πλειοδοτηθέντα Πόμττηατς Είς θέσιν Πλατειά Στράτα 2 ελαιόδενδρα είς αγρόν Μαρ. Ευστρ. Σφακιανάκη δρ. 1500. Είς θέσιν Κρομμυδοχώραφο 2 ελαιόδενδρα είς αγρόν Ζαχ. Ζ.υριδάκη δρ. 1000 Είς θέσιν Σωχ©ρες 1 έλαιό δενδρον είς αγρόν Νικηφ. Μπασΐάκη δρ. 100. Σ'ββσς (ς θέσιν Μακάνισος 1 έλαι Ο5ενδρον είς άώνιον Έμμ Χοιστοφάκη δρ. 500. Είς θέσιν Φίζοχάρακα 1 έλαιόδενδρον είς αγρόν Ι. Πρα τικάκη δρ. 2000. Είς θέσιν Μακάνισος 2 έλαι όδενδρα είς αγρόν κληοον. Σ. Μινιδάκη δρ. 3000. Είς θίσ.ν Μτκάνσος 3 έλαι όδινορα ίίς αγρόν κληρ. Άν τοονακάκη δρ. 4000 Είς θέσιν Πλατειά Στράτα 1 έλαιόδενδρον είς αγρόν Δια κάκηοων δρ. 1500 Τό περιπαθέστερα άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΜΗ ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΟΥ 47ον Ό Σίθμπερτ εδρίσχεται είς τον πύργον Ταέλετς. Καί; ΥΡ<* φεΐ είς τους φίλους τού τί)ς Β.έν νης. Περισσίΐερα γράφει είς τον ά γαπημίνον τού αδελφόν, τόν Φιρδινάνδο, τόν πονετιχο ά5ελ φο πού τοθ ίσεελλε καμμιά φο ο*, έν δ*ι> άκόμη έ3πούδϊζ«ν
  ίς τό χίλλέγιον, χανένα χοιρχζι
  λίχι.
  «"Οαον εύχαοισιημίνος χαίά'
  ίμαι 155), διον χαλό χαί νά χά
  >η ιίς την υγείαν μου ό χαθαρό'
  ίέρας τής έξίχίίς, δαον καλο! χ»ί
  προσπιθοθν νά είνε μαζί μου
  :λ·)ΐ ί,ί α,θρωποι έΐώ, ίέν σοθ
  οχρϋπτω ηώς δέν βλέπω την ώ
  ρα πού θά γυρίσω στή Β.έννη
  μας! Ή Βιέννη χλείνει οΐους χέλ
  πους της δ,τι προσφι)έ(, δ,τι
  αροσφιλέσιερον δπάρχιι γιά μενά
  είς τόν χίσμο! ΚαΙ μόνον ή έπι-
  ιτροφή, ή θεία παλινοστησΐς'μπο
  ρεϊ νά ίχανοποιήση τόν πόθον
  μου».
  Είς άλλο γράμμα πρός τιύ; φ£
  λους τού, τοΰς γράφει:
  Είς Τσέλετς είμαι 5ποχρεωμέ
  νος νά χάνω δλις τίς δουλειές:
  Πρέπΐι νά χάνω τδν συνθέτη, τον
  συντάχτη, τόν άχροατή, χι' έγώ
  ίέν ξέρω τί άλλο άχόμη! Καμμιά
  ψυχή έδώ πέρα δέν ϊχει τό άλη
  θινό αΐσθημα τής τέχνης. ΚαΙ δλι
  γώτερον άπό δλους, ή χίμησαα.
  Τόσον τό χαλλίτερον! Αυτό , μέ βΐ
  ηθεϊ ν' άπομονών»μαι χαί νά εί·
  μαι μόνος μέ τήν αγαπημένην
  μου χρυβίντάς τη* είς τήν χάμα
  ρά μου, μέαα σΐό πιάνο μου, μέσα
  στήν χαρδιά μου! Όσο χά Ι νά μέ
  λυπή αύτο, άπό τήν άλλη μεριά
  μοθ έμπνίει θάρρος! Γι' αυτό μή
  ο&ί φανή παράξενο ίν μέ δήτε νά
  πχρατείνω τήν άπουσία μου πε¬
  ρισσότερον άπό δ,τι ΐσως περιμέ
  νετε. .»
  Οί φίλοι Τ'. υξίρουν πολύ χαλά
  Ι ποία είνε ή «άγαπημέ>η» γιά τήν
  οποίαν ' δ Σ'.Ομπερτ τούς ομιλεί
  είς τό γράμμα τού. Ποία άΆλη
  μποριϊ νά είνε π»ρά ή Τερέζα
  Γχρομπ; Άλλ' ή χόμησσα γιά την
  •ποίαν στο Γδιο γράμμα τούς γρά
  φε'; Οί φίλοι τού ξεύρουν ττώ,
  είνε ή μαθήτριά τού. .'Αλλί δέν
  ξεάρουν τι ώ; ή νεκρά χόμησαα, ή
  χόρη τοθ κόμητες 'Εΐτερχαζυ,
  είνε ή ί5ια πού μέ τό γέλιο της
  προεχάλεσε τό επεισόδιον είς τό
  •αλόνι τής δουχίσαης, ή {δια πού
  έχανε τόν Σοθμπερτ ν' αφήση στή
  ] τήν εκτέλεσιν τής συμφωνί
  άς τού καί νά σηκωθή νά φό
  γη .. Κι' αύτό ουΐε ό Ιδιος ό
  ϊοθμπερτ τό ήξευρε δταν έδέχε
  το τήν πρόσκλησιν τοθ χόμητος
  Έστερχάζυ πού τοθ έπρότεινε
  νά τον προσλάβη ώ; εσωτερικόν
  μουσιχοδιδάσχαλον διά τίς δυί χό
  ρες τού, χαί Ιφευγεν άπό τήν Βι
  έννη χαί την Τερέζα.
  ΚΟΙΙΊΩΠ
  Ι ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'ΕβανήΧθεν έξ Άθη
  . νδν άερον,ορικδς ό νομομηναν,
  'κδςχ. Έυμ Καυγαλάκης. ιχ
  —'Ετανηλθίν 4εροηορικί3ς |>ι
  σης δ βιουήχανος κ. Άντ. Καο'0ι
  νακης 'Ετΐΐσης ίκανή>.9ιν Λ κ
  Ελένη "Ανεμογιάννη
  —Αφίκετο ««ροπορικδς Ικ Τεο
  γίστης ό αύτόθι συμπολΐτης υ.
  γαλίμν,ορος κ. Έαμ. Τρακάκηρ
  ι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας
  . τούς παρακολουθήσαντας την *η
  δείαν τοθ πρσ»ιλο0ς μας κατρος
  καί πάτττου και συαμερισθέντας
  , τοθ τιένθουτμας Ιδιαιτέρως 8έ τον
  , Δήμαρχον κ Μ Γεωργιάδην θεο
  μώς εύχαριστοθμίν.
  Η οΐκογέγεια· ΔεβΙΊιρη
  ΓΑΜΟ'.-Μητσος Σκορθύληι:-
  I
  Κατίνα ΦλαμουράκηβτέΧεσαν τούε
  'γάμους των. Παρ4·υμφτ-ς π(,ο|
  στη ή κ Βασι>ε(α Τριαντα^υλΜ.
  .δβυ θιομά Συγχσρητήοια
  ί —Ό κ Κωνσταντίνος Σφακιά.
  νάκηζ καί ή ΒνΙς ΜαοΙα Καρατα·
  ράκη ετέλεσαν τούς γάυου; των
  είς Χάρακα την «αρ Κυριακήν
  Παράνυμφοΐ παο/σ η ό κ Άλ'
  Έλη3>της συμβιλοιο^ράφος. Συν"
  χαρη-ήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ - Είς τΑ χωρ(ον
  Χαστε>ιανΛ Μονοφατσίου ιήν
  ηαοαλθ. Δευτέοαν ό κ Άντ, ΓΊαξι
  μάδης ανεδίξατο τής κολυμβή·
  θρ«ς τό χαρ τωμίνο άνορά*ι τοθ
  κ. Γβο>ρν ί. Κουτεντάκη όνομά
  σας αότό "Αντώνιον. Είς τούς γο
  νεΐς κβΐ τόν ανάδοχον ευχόμεθα
  νά τοίς ζήσΠ. * μ β
  ***
  Γύρω στήν πάλι.
  (Συνεχίζεται)
  ΠΡΟΚΗΡΓ3ΙΣ
  Ή χοινόιης Κορφών Μαλεβυ
  ζίου προχηρασσει δτ-, έχτίθεται
  είς διαγωνισμόν φανε^άς μιιοδο
  τιχής ίημοπρασίας ή χαΐασχευή
  χοινοτιχνίς δεξαμενής την 26η»
  τρέχοντος μηνός χαί περί ώραν
  10—12 π. μ. έν ιω γραφείω τί)4
  Κοινότητος.
  Είς τήν δημοπρασίαν γίνονται
  δεχτοί έργολάβοι πάσης τάξεως
  χαί έμη ιροτίχκοι.
  Παρά^ολον συμμετοχήν δραχ
  μών 1500.
  ^Χ4 * >*ΐλ<ιΤϊί ιί3ΐν χαιτατεθειμένα ες το γοα»εϊον δρ 500. Κλήμα Είς θέσιν Ξερό Χωριό 1 έ· λαιόδενδοον έγγύς τοθ ποτα μοθ δρ 200. Καμηλάρι Είς θέσιν Δοθλα 1 έλαιό'ΐεν δρον ιίς αγρόν Μιχ. Κουρτι κάκη δρ 500 Είς θέσιν Κουλοθρα 2 έλσι όθενδρα είς αγρόν κλήρον. Ι Δαμιανάκη δρ. 1000. Είς θέσιν ΆρκόμηΧα 1 έλαι όδεν5ρον είς αγρόν κληχ Ι ΚσρφαΖς 10 8)βρίου 1939 'Ο πρόεο>ος τής Κοινότητος
  Ί«ι. Στΐιβιχεικης
  δενδρατ είς αγρόν Γ. Άγγβλι1
  525
  ΐ μυλόπετρες είς
  αρίστην κατάστασιν χατάλληλες
  κρός ίϊλεσιν δημητρΐΛχων. ίΐληρο
  ΐ π«ρ' ημίν.
  πληροφορίαν ά·
  ποτοθή-ωσαίν οί ένδιαφερόμε
  ; ΕΙ4ΟΠΟΙΗ2ΙΣ
  Ή Πχρασχευή χήρΛ Κωνστ.
  Ζωγραφάχη το γένος Λαμπράχη
  ?^°'ίΟί χο° χωΡ(0ϋ -·ρά«α
  Μαλεβυζίου, ένοιχιάζιι διά μίαν
  τριετίαν αρχομένην άπό τής 31
  Οχτωβρίου 1939, τα χτήματά της
  τα χείμενα είς την περιφέρειαν
  τοθ χωρίου Κεράσσα, άτινα 4
  χληρονόμησε π«ρά Ϊ00 συζύ/ου
  Ταμείου.
  Έν Ήρακλείφ τβ 14
  ου 1939.
  δρα είς αγρόν Σπύρ. ΉλΓάκη Ό Διευθυντήν τοθ Ταμείου
  ΛΛ 11ΛΛ Μιχ-ήλ ϊχ.υντίΗπί
  της
  λάβωσιν γνώθίν περί των ί
  Είς θέσιν'Αλώνα 2 έλαιόδεν
  -ρα είς (
  δρ. 1100.
  ου
  6
  Ή είδοποιοθσα
  ή
  Συνεχίζεται ό αΐθριος καιοός
  παρά το δτι οί θεομοκρχσΐαι Ι·
  χούν οΐσθητΰς κατελθιι
  —Ώστε καί τήν ήμίραν καί 1·
  δ'α τήν νύκτα, νά επικρατή ή φθι-
  νονωρινή ψυχρίτσ-χ καί μάλιστσ ή
  διαιιβρτστική.
  —Τό δεύτερον ώς είνε φυσικόν
  £χει άραιώσει τάς τάξεις των ξι-
  νόχτηίων.
  —Ή κυνηγβτική κίνησις θά ση.
  μειώσπ καί σήμερον τήν συνήθη
  ζωήν της.
  -Μέ τάς ίζόδους των κυνηγών
  βνωοελουμένων ώς γνωστόν τής
  Κυριαχης δ ά νά κυνηγήσουν είτε
  είς τα νλησιΛχαρα-, είτε καί είς
  τα μεμακρυσμενα.
  —Έννοεΐται δτι την Κυριακήν
  Ικτός των συστηματικήν κυνηγών
  έζίρχοντσι καί οί ερασιτέχνας οί
  όΐοΐοι «αρανλβώρως των πρώτων
  —ή καί μονοι των— προσιαθοθν
  νά εΐδικευθοθν είς δλας τάς κυνη
  γετικός περι*τώσεις. ΚαΙ τό Ι»ι
  τυγκάνουν τολλάκις.
  —Τό υπουργείον τδν Έσωτερι
  κων διά τελευταίας δισταγής τού
  πρός τούς 'Ενόπτας Άγροτικής
  Ασφαλείας.
  — Εντέλλεται την «ροσωρινήν
  ά αστολήν τδν έν Ισχύϊ άγρονο
  μικών διατάξεων διά των οποίων
  καθίσταται δυσχερής ή άπαγορεύ-
  εται ή ναρ' άστικων, ίργατικών ή
  γιωργκων οΐκογενιιών λιατήρη
  σιν μικράν ζώων καί «την&ν.
  —Τό μέτρον Ισχύει καί διά τα ά*
  σΐικά κ*ντραήτσ«ροάστ§ια αυτών.
  —Τα ραδιόοωνα των διαφόρων
  κέντρων καί κατά τος ώρας συγ¬
  κεκριμένως των εκπομκων τοθ ρα
  διοφωνικοθ μας σΐαθμοθ.
  —'ΕξακολουθοΟν να σογ<εντρώ νούν άκροατΑς. —Έκ των επιθυμούντων νά μά· θουν τα νεα τής ήιιέρας, οί δΐοΐοι καί χολλοΐ είνε σήμερον καί »ολύ περισσότερον άνυηόμονοι ναρά άλλοτε. —Ώς γνωστόν είς τα σχολεϊα καθιβρώθη ό χαιρετισμός τής Μεο λαίσς. —Ό χαιρετισμός ςδ:ος είνε καί ό μάλλον άρμόζων είς τούς μάθη τάς καί μαθη-ρΐας. —'Εφ' όσον ι 5 οί ώς γνωστόν άποτελοθν τακτικά μέλη ιής Έ θνικής Νεολαΐας τής οποίας την αποστολήν διαιηροθν κοί έν ιω σχολίίφ καί έν τη κοινωνία. —Το μέτρον τής τοποθετήσεως κιβώτιων δπου θά ρίπτωνται τα παράαονα των καταναλ,ωτών. —Τό οποίον έ«ι τοθ παρόντος έφηρμόοθη μόνον είς Αθήνας υπό τής εκεΐ υπηρεσίας 'Λγο»-ανομίας. —'ίξαΐρεϊαι υπό τοΰ Άθηναί· κοθ τύβου ώς σκόιτιμον καί άξιον νά ίπεκταθό ·Ες δλον τό κράτος· — Είς ιόν κινηματογράφον Που λακάκη έζαιρετική πρβμιέρα οθ ριον μέ τό χαριτωμένον καϊ νρω τότυπον κα«λιτεχνικόν καί μουσι κόν Ιργον^Τά «ΐρία Β*λς», μία άηό τάς ωραιοτέρας δημιουργΐας τοθ Ίβόν Πρεντάν καί τοθ Πιέρ ΦρεναΙ. — Είς τήν «Μινώαν» νροβάλλε τ .π διά τελευταίαν φοράν σήμε ρον ή «Ζαζέτ·. Αυριον ό «Παρά οεισος τοθ Σατανα· μέ τόν άλη σαόνη'θν ·ζέν νρεμιέ» Ζάν Πιέρ Ώμόν. ο Ρίηορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφιχθη δ κ. Κ. Μο λογιαννά··ης κομίσας πλουσίαν συλλογήν γουναρικων διά τό «α ρά τήν Στοάν Σιδεράκη κιτάστη μά τού. ΑΙ ΔΗ1ΫΟΣΙΕΥ£ΕΙ£ * ΔΙΚΑ2ΤΙΒΩΝ. ΕΙδβηοιο&μεν τούς άηοβτέλλβν τα; δικαοτικα ίπως τα ουνοΑθνΝ 01 άπβτραιτήτωί μέ ανάλογον Ιμ β»σμ« υπολογίζοντες πρός 3 δραχμάς Ικαστον οτίχβν 24 γραμ μάτ«ν. Γενικ&ς οί Ι λβιπβΐ δημοσίευσις δέον νά ί>Λβλογίζ»>ντοιι πρός 4
  Αραχ. τβν οτΐχον.
  Ουδέν διχααΐιχβν Α ίλλβ 6η
  μοβίε»μ« χαταχΝρεΙται τβθ λοι
  κβθ ανευ ηροηληρ*>μής.
  (Λογιστήριον
  «'Ανβρ9ώσεΗ{»»
  Τοχθτοται
  έπιοκευο!
  τ· ι.ρ·λ·γ·χ·ιεΙον
  —1ΗΤΑΚΗ

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  5
  [Αι.
  ***ραν κοΐ ι,
  ικρατή Λ
  1
  Φικ
  τδν
  κυνηγδν
  γνωστόν τϊ|!
  'ηγήσο !
  ηγή
  •ιτι ι|< την Κυριακήν ι« ών κυνηγόν ιασιτίχναι οί ; των πρώτων - «ροσβαβοθϊ <λος τάς κυνη ;. Καί τόΐιι των Έσβΐιρι διαταγάς «υ ις "ΛγροτκΙΙς ν «ροσβριήν Ισχύϊ άγρονο ϊ των όίοΐον ς ή άιογορΕΟ- ', εργατικόν Ι| 11 αν λιατήρτ) 11 «τηνβν. καί οιά τα *■ σστΐια σύτΰν. των Βια·6ρβν άς ώρας ουν· :ομ·ών τοθ ρο θμοθ. νά συγαΗρβ ς τα σχοΜϊι ισμός τής Ν» £Οΐος ιΙνι««| ■Ις τούς μβ«Ι ρί«·ρ.»· χΐσς κων βι >ιρό·ιιη
  βντ.ί 5>
  Οΐκονομική ζωή Έγκυκλοποαδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  «Ο αταφιδιχου μας προΐόντο: χ«1 δι«θέσε»ς ,δν υ««ρνβνΤΜν "πό
  βεμάτων σταφίδων Κρήτης Μ«1 Πελοποννήαο» ""«ΡΧβντων «πό
  Ή «ληρββορία «ΰτπ μετεδόθη είς την διεύθυνσιν τή<: «'Ανοβ βωβεωί».-αργχ την νυκτ* π«ρ· έγκύρου τραηεζιτιχής πηγής μέ λί«ν αΙσιοδβϊ©»ςπρββλέψί,ς διά την πε,α,τίρω τύχην τοθοτ-φιδίκοδ προϊοντκ ολοκλήρου τής Κρήτης. Μάί προσετέθη μχλιβτα δτι έατά λη χ«1 εντ«ϋοχ τηλενράφη*» π»ρ· έμιτόρου ευρισκόμενοι είς 'Α βήνβς «ερΐ τής αΐσίας έχβχαβω; τδν διεξχγομένων άπό ήαεοϋν δι* «ραγαατευαεων μετοΐςυ τής Έλλη νίκης κυβέρνησις κ«1 των χρατ&ν «τίνα, προχειτοη ν* άνοΛΧηίώϊουν τάς μή γενομίνίς μέχρι σήμερον υι*' αυτών προμηθείας στα»ίδι»ν "ά; όιευκρινίίθτ, ίί «λλου ότι τ6 τηλενράφημ* τουτο διεσαφηνιζε τό γεγονβς 6τι ευρίσκονται είς τβ ' τίρμα των «ί ουνεχιζόμΐναι συνεννβήσείς μετ* τοθ χράτουΐ τ6 *· ποίον β« πραγματοποιηθή νβτς μεγαλυτέρας εΙσ*γ»>γ4ί οτββίδων είς
  τιμάς πολυ ανωτέρας των σημερινήν. *
  Πάντως είνε έν γνώσει μ«« άπό είκοσαημίρου ότι 9α ήΐνιζαν
  ««ρόμοιαι διαπραγματευθή έ| ένδι»τέοβντος τής 'Εθνικής χκβερ
  νήαενς χκΐ πρεσωπιχ&ς τοϋ Πεοέδρου «ύτής χ Μεταξκ διά την τύ
  χην τβθ σταφιδικον «ρ€ϊβντίς, μέ αντικειμενικόν σκοπόν πάντοτε
  την ταχυτέραν χαι ολοκληρωτικήν διάθίοιν αυτού.
  Αί τιμαί των διαφόρων πρ'.ϊίντων είχον χθές ώ; ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  ▲ι* έκεΐνους «ού θέλουν
  νά πλουτΐζοιιν τάς γνώσεις των.
  Φωτογραφικάν Ρεπορτάζ
  α δρ.
  δ' »
  γ' »
  ε- »
  ε' »
  Καραμπ&υζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΥΑΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζαχί »
  12.—
  11.—
  10.—
  8.-·
  6 50
  5 —
  6 50
  6.—
  4 50
  3 80
  13 —
  11.50
  10.50"
  9—,
  7 50)
  6 -|
  5.70
  4.—
  4 —
  4 50
  Κριθή »
  Β ώμη »
  Οίνοι μίστατον »
  Ελαια »
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Αίυκοί α' »
  » 6' »
  » γ' »
  Πράσινοι α' »
  ί γ' Ι
  Μέταξα »
  Άλάβδανος »
  ΒΌυχοόλια »
  8 50
  4 50
  5 —
  26 — 28 —
  30.50
  25 —
  23.—
  22.—
  20.—
  19.—
  18.—
  400.— 425
  100.—
  120.— 130
  Γρά Λυγιά,
  ό κητιος τής 'ΐεραπέτρας.
  Αβνδίνον
  Νέα 'Γόρχτ]
  Παρίσιοι
  ΖυρΕχη
  "Αμοτΐρδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλΐξανδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Εοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλδνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  4Ϊ.— 43.-
  ]
  Βελιγράδιον
  Κβ>ν)πολις
  Βαρσοβία
  Έλσινχφίρς
  Κόβνο
  25.96
  3.03
  6.96
  4.31
  30.30
  4.55
  23 45
  3.08
  104—
  21.12
  2 60
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  30.75
  4 61
  23.95
  311
  105.—
  2132
  2.65
  22.50
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΣΤΙΒΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤ1ΣΜΟΥ
  Οί Β/λκανιχο! αγών»; τίδν Ά^ψ&'/ ίληξα/ ϋέ Θρι»μ6«υπκήν
  νίχην χί)ς Έλλάϊος. "Η Έλληνιχή νείΐτ]ς. σϋνϊχίζΐϋσι την εθνικήν
  παίάίοσιν δΐικρίθη κπ! πάλιν εί; τίν οτίβαν κ:;ί εκέρδισε τόν χότι
  νόν τή; ν£ η; τοθ πολιτισμοθ. Είς την είκόνα μας μι·ί θ<«ματιχωτά τη φάσΐς ά πό τόν αγβνα είς τδν δρόμον των 110 μίτρων μετ* έμπο δίων. Τα πεπραγρένα της τριετίας II ΕΧΒΕΣΙ! ΤΗΣ ΓΕΚΙΚΗΪ ΑΙΟΙΚΗΣΕΟ! ΔΙΑ ΤΟ ΕΝ ΚΡΪΤΙ ΚΥΟΕΡΧΗΤΙΚΟΜ ΕΡΓΟΝ Τό μεγάλο έργον τοθ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. 654 ο» —Τί είνε μία γάτα! άνέκραξβν είνε ένα άντι φάρμακον καί αυτή. Ποιήσας ό Θιος τόν ποντικόν εΐπε. —Βρέ τί έπιασα κι' έκαμο! αύτό ήτο μία άνοη σία. Καί εποίησε λοιπόν τή γάτα. Ή γάτα είνε διόρ θωσις παροράματος. Ό Κομτΐίφέρρης περιστοιχισμένος υπό σπουδα στ ών καί έργατων ωμίλει περί των πεσόντων, περ) τοθ Προυβίρΐου, τοθ Βαχορέλη, τοθ Βοϊίδ, πρός δέ καί περί τοθ Κοβούκη καί τιερί τής βλοσυράς σκυ θρωπότητος τοθ Ένζολωρα. ^ —Ό Άρμόδιος καί ό Άριστογείτων, έλεγεν, 6 ΒροΟτος καί ό,Χαιρέας, καί ό Κρόμβελ Βλοι ήσθαν θησαν κάποιαν μετομέλειαν μετα τό κατόρθωμά των. Ή καρδΐα βλίψεις τοθ άνθρώπου είνε τόσον εύαΐοθητος, ή ζωή είνε τόσον μυστήριον, ωστε καί Αν σώσης ενα κόσμον θανατώσσς ενα άνθρωπον, ή λύπη ότι έθανάτωσες έναν άνθρωπον ύπερτερεΐ την χαράν ότι έλύΐρωσβς δλον? τό ανθρώπινον γέ νος. Έπειτα, ούκ οΤδα πως, ήλθεν ό λόγος περί των ποιημάτων τοθ ΠρουβερΙου κοί κατόπιν περί των με ταφράσεων, οΐίΐνες εγένοντο γαλλιστί είς τώ Γεωρ γικά τοθ Βιργιλίου. —Πσρατή(.ησε, έξηκολούθησε λέγων ό Κομπε· φέρρης,δ Κικέρων ίξεψράοθη αυστηρώς τιερί τοθ Καί σαρος, καί εΤχε δίκαιον. Αυτή ή αόστηρότης δέ εί¬ νε λΐβελλος. "Οταν ό Ζαΐλος ύβρΐζπ ιόν Όμηρον. δταν δ ΜαΙβιος ύβρΐζη τόν ΒιργΙλιον, δταν ό Πώπ ύβρΐζη τόν Σσιξπηρον. 6ταν ό Φερεμόν ύβρΐζρ τόν Βολταΐρον, καί ό Βιζέ τόν Μολιέρον, τότε λαλεΐ ό φθόνος καί τό μΐσος· οί μεγαλοφυεΤς νέες έπισύ-| ρουν την Οβριν' δλοι οί μεγάλαι άνδρες ύλακτοθν; ται κατά τό μάλλον ή ήττον. "Αλλο δμως ό Ζωΐλος. καί άλλο ό Κικέρων. ! Ό Κικέρων είνε ή Νέμεσις τοθ όρθοθ λόγου, κα 6ώς 6 ΒροΟτος υπήρξεν ή Νέμεσις τοθ ξίφους. Κατ'( εμέ μέμφομαι αυτήν την τβλευταίβν τιμωρίαν, την, διά τής μαχαίρας- οί άρχαΐοι 6μως την έπευψήμουν. | Ό Καίσαρ, διαβαΐΐνων τόν ΡουβΙχωνσ, άπονέ·! μων ώς έξ αύτοθ προερχόμενα, τα έκ τοθ λαοθ προερχόμενα άξιώματα, μή έγειρόμβνος είς ,τήν εΤσο δόν της Γερουσίας, έπραττε, καθώς λέγει 6 Εότρό) πιος Ιργα βασιλέως καί σχεδόν τυράννου. Ναί, ό : Καίσαρ ήτο μέγας άν ήρ, άλλά διά τοθτο μάλιστα ώφειλε νά πραττη τα των μεγάλων άνδρών. "Ελιγχος εργοστασιον. Κατόπιν τής Εϊρύσιως τ&0 ώ; άνω γροφείευ έν Κρήτη γίνΐται παραχολούθηβις «αί τδ»ν διαφόριυν ίργοστασίων. Ταθτα άναγκοζον- ται ήϊη νά Εδρύωνται μακράν των χατωχημένων μερών, ώστε νά μή ίνοχλοθνται οί περίοιχοι έ< τΛν κρότων χαΐ άχο,θαρσι· ών «ύΐ6ν.| Έπίαης νά κα'α σχΐυάζιονται εύρύχωρα χτΕρια διά την στίγοσιν αυτών χαΐ έν γένει νά λαμβάνιται πρόνοια διά την ασφαλειαν των έργαζο μένων έντίς τούτων, ώ; χαί διά τή λ ίσον τό δυνατόν, δγιεστέραν παραμονήν των ε!ς αύτά. -Το κόστβς της ζυης. Ή Κι/βέρνησ-ς τής 4τ}ς Αυ- γούσ:οο επιθυμούσα ινα ή άγο· ρανομιχή «ολιτιχή ίφαρμίζιται ένιαίως χαθ' δλον τό Κράτος χαί ίνα οϋιη έπΐγίρη άγαθά άποτε- λέσματα, ουχί μόνον είς τας πό¬ λεις Αθηνών—Πειραιώς, ώς συ¬ ν ίδαινΐ χατά ΐήν προαυγουστια- νήν εποχήν, Γδρυσε είς τάς ϊδρας των Γεν. Διοιχήσΐων θίσεις πιρι- φιεΐιαχών άγορανομιχών ίποπτων. Ή Άγορανομιχή αθτη ,δηηρε- σ{α έ« Κρήτη τουλάχιστον έχει νά παρουσιάση πλουσιωτάτην ερ¬ γασίαν. Έν γενικαίς γραμμαίς έ- μερίμνησε διά την έπάρχειαν τής Νήσου είς εΙδη των ,άναγχών τεθ χαθ' ημέραν δ'.ευ καί νί)ς διαθέ- σεως αυτών είς λογικάς πάντοτε τιμάς είς τήνχατανόλωσιν έρρύθμι σε τος σχίσεις τής παραγωγή;, διανομής χαί καταναλώσεως. Κατέβαλε χά«· δυνατήν προ· σπίθιιαν διά την χ: ληίραν δρ- γάνω^ΐν των άγορανομιχών δπη· ρισιών είς δλας τάς πόλεις τής Νήσου, ώς χαί διά την πιστήν έ- φα,'μογήν των άγορανομιχών δια- ταξεων. Έμερίμντσε διά την Γ5ρυσιν λΐΐχών ίάγορών είς τα μεγάλα χέντρα τής Νήσου, Ιξ ών πολλά εΰεργιιήματα προέχυψαν διά τό χαταναλωτιχδν κοινόν, Έρρύθμισε την διάθεσιν των τυροχομιχών προϊόντων. ίψίΰ προηγουμένως έ μελέττ.σε το χόστος αυτών. Έπ(οη(έρρύθμισε την Ιξαγωγήν αυτών έν σχέσει πρίς την έπιτο- πΕανχατανάλωσιν. Έρρύθμισΐν ένι- αίως τάς διατιμήσεΐς τοθ χρέατος χαθ' άπασαν την Νήσον. Διετίμη¬ σε τούς ξυλάνθρακας επιτυχοθσα συνάμα την έπάρκειαν τούτων χά τα τίϊν^χτιμ«ρινήν· περίοδον χαί την τιρ^σφοράν αυτών είς λογικάς τιμάς. Έπεβαλε παραχράτημα επί των μεταφερόμεναι έσπεριδοειδών επι τιυχθείσης ε υιώ ελαττώσεως των τιμών αυτών χαί έπαρχείας συνά μα. Έπροπαγάνδισε μεταξύ των τυ ροχέμων τής Νήσου χαί επέτυχε την χατασχευήν άναλόγου ποσο στοθ τυροθ φίταί, ίστΐς είναι χαί ιύθηνότερες "Ελαβε αύσττ]ρότερα μίτρα ιλίγχου χατά τής νοθείας των είίών διατροφής. Έμερίμνη σε διά την διατίμησιν τοθ πάγου είς τάς πόλεις τής Νήσου καθώ; χαί των ψηκτιχών Σικαιωμάΐων. Έν όλίγοις ή δ)η προσπαθεία τής υπηρεσίας ταύτης έστράφη είς την προστασίαν τοθ χατανα λωτιχοθ κοινοθ χοί ίδ'α τής άνα χουφίσΐως των έργατιχών καί λο»ϊ κων τάξεων. (συνεχίζεται) Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δΐκαΐως κέντρον 6λων των Κρηιών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ένα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως οτιηοεσ'α^1 κσμφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρων, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «21ΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευδύνεται άπό τόν Κρήτα κ. Γεώργιον Δασχαλάχην. Ότιλομηχ«νο^ΡΥίΚον έργαστήριον ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Ρλατΐΐοι ΧίϊτκνΌγλοΰ, Έηιοχ·««. Ό Δκρματολέγος—Ίατρος ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Καβιστβ; γνυστον είς τβύς βιβθενεΐς της Βΐδικύτητέ; «ου. ίτι μετίφίρβ τ6 Ιβτρείβν τβυ επί της έδβϋ Λασηθι ου παρέίβυ της έδβδ Άλμπκρ, πλησίον τβδ β1χηιχχτο( Τής Ίτβλιχής Άρχαιολογιχήί Άπβστολής. Συνοικί» ίίσυχβς. άρβιβκατκκημίνη, κεντρική, χ«1 ά Λ "πΐλησΐόντήί Πλατείας Βαλιδέ-Τζαμί. ©β οέχεται ώς καΐ πρότερον 9 12 π μ. κ·1 4 8 μ. μ Τούς ΜεβοβρΙτας τβί»ί πΑοχβντβτς έκ βερμκτικ&ν νο οημάτνν, τβ τελευταίον Σάββατον εκάστου μηνβς είς το ίν ΜοίροΗί Φ«ρμ«κ(Ιον ν. Μουντράκη. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 8)ίριος [ίντχπο ρθ μας).—?ίς μικράν άπόσΐα σιν Ιξ«> ^,πό την πόλιν τής Ίι
  ραπίτρΐς ε5ρίβι<εΐο(ΐ ή Γρόξ Αυ γιά. ΊΙνΙ' -ϊπό λίγ.κ χΐόνια ά χόιαη, ό τόπος αυιθς ή^^ν άγνιο οτ ς εντελώς Ϊ5η'»ο; χι' ίθεω ίΐΤτο άγονος. Καί βαως σήμερον θι;;ΐρ«Ιται τί γ.Άΐμιό'είο καί πά ίαγωγιχώτερο διαμέρισμα τήί η Χϊ είς την έργατιχό τη·«, την ιδφυΐχν χαί την πρυο δευτιχό η-α ιδι·<> ΊιοΓ/πετριτων ά
  γ ή Γ,ί Λ'ΐγιά μΐΐεβλήθη
  ιίς ϊ·α ϊπέρχντον κήΊτον, χαί ά
  πετίλίσιν άστιίρεοτον πηγήν πλ·>ύ
  χαί ιύ:υχίιχς. Έ<ιϊ πε.ύ ά ϊΐλωνό:αν πρίν άμμος χαί έ;η μιά, μοσχίβΐλοθν τώρα κήπ-3ΐ χαί πιρφίλΐΛ χι' αιλώνεται δλοπράσινο χαλί χχί δπίρχει Ι νας δλόκληοος σανοκισμίς. Έ<«ΐ π:ύ δέν ή ίθύκιο ουΐε ςρωνή ου ή Υ'4 νά διαταράξη ή η ί τ« ήχ η ή γαλήνη χαί την μονοτονία τής ρημ τώρα σφύζιι ή ζωή χι' ακούεται άδιάχοπος ό ήχος των μοτέρ χαί των μαγχανοπή- γαδων πιύ άντλοθ' τό νερό μέ τό δηοΧι ποτίζονται χαί γονι μοποιοθνται τα περιβόλια. Καί Ιχει Ιδιαίτερί] εντελώς άξ'α ή χαλλιέργεια τοθ τόπου αύτοθ, διότι δίδει την πρωΐμοτέραν πά ραγωγήν χαθ' δλην την 'Ελλά 5α. Έδώ ώριμάζουν οί ντομίτες άπο τόν Φλιβίρη χαί τόν Μ£ρ τη. Την Ιδία δ' έποχή άρχίζιι ή παραγωγή χαί των άλλων χη πευτιχών. Ώς είναι ϋ φυσικόν χι' ιδνόητον λόγφ τής πρωϊμόττ] τος αί τιμαί των ποοϊοντων εί ναι έξαιρετιχαί δψηλαί χαί τό *έ?5ος των χηιοιιρών μεγάλο. Δέ «ά5ες έχίτομμύοια δραχμών εισ πράττονται χάΒι χοίνο άπί τα πΐ'νόηί των πυιδολιών ττ]ς Γ?4 Λ«γι8ί. Μιτ' ολίγα δ' Γη 6 πλοθτος θε ίχη αύξηθ} ά χά μη περισσότερον. "Ηδη Ιν5 ε*ίρθ»} ή Γινική Δ: οίκησις. Κ<1 παρέσχε την συνδρο μην της ζιά την χαλυτέραν όυγά νιοσιν τί)ς χαλΧιεργείας τοθ τόπου αύε-.Ο. Κχ! ή Άγώοτική Τράπε ζχ δέν δΐτέρηυεν είς ένΐσχύσεις. "(ΐδωσε δίνεια χαί χορηγεϊ άχί μτ] διά την άνίρυξιν πηγαϊιων καί την τοποθίτησιν άντλιίον χαί διά την έν γένει καλλιέργειαν χχί γονιμοποίησιν 8λης τής περι φΐ-είας. Ασφαλώς ?έ θά συνΐχί ση τό έργον της χαί είς τό μίλ λον, μέ περισσότερον άχόμη ζή λ^ν μέ παροχήν μεγαλυτέραν εύ χολιών είς τ^δς καλλιεργητάς. "ΑλλΐΌ-ε ή καλλιέργεια τής Γρα* Λυγΐδς δέν ϊχιι διά τόν πλοθ τον της μόνον αξίαν. Έχει άξί αν καί διότι αποτελεί τό δπόδειγ μα χαί τό πρότυπον χαί την άρ χήν διά την καλλιέργειαν δλων των νοτ.'ων παραλίων τής Κρή της. "Οίαν δ' επιτευχθή* αδΐδ ή νη'ιος μας θά ίχη τεραστία εί σοδήματα έκ των πρωΐμων χαλ λιεργειών. Καί θά γίνη συντόμως. Ή Ιεραπέτρα πρωτοπορεΐ. Βά την άχολουθήσουν γρήγορα ίλα τα διαμερίσματα. Πεΐρα, τίχνπ, τβχύτηί, «βφί,λΐιβ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Ό Δήμαρχος Ηρακλείου. Διακηρύΐτει ότι: Έκτίθεται είς φανεράν μει οδοτικήν δημοπρασίαν διά συμπληρώσεως τιμολογΐου ή κατασκευή ήλ.εκτρικής έγκα ταστάσεως είς την νέαν πτέ ρυγα τοθ Πανανείου Δημοτι κου Νασοκομείου. Ή δημοπρασία ένεργηθήσε ται έντοθθα κοί έν ιω Δημσρ χια» ώ Καταστήματι την 20ην 8]βρίου1939 ημέραν Πσρασκευ ήν *αΙ ώραν 11—12 π. μ. Δεκτοί γίνονται άδειοθχοι ήλεκτρολόγοι έσωτερικών έγ καταστάσεων οί Εχοντες ά δειαν έγκαταστάσεων άπεριό ριστον. Άπαντα τα σχετικά είσίν κατατεθειμένα είς τα γραφεΐα τής Τεχνικής Ύπηρβσίας τοθ Δήμου Ηρακλείου είς την διά θέσιν" των ενδιαφερομένων νσ λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 11 Όκτω βρίου 1939. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου. Μηνα; Γεωργιάδης ΕΠΑΝΑΛΗΨΙΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έπαναλσμβάνεται ή δημο πρσσΐα ενοικιάσεως τοθ δημο τικοθ φόρου επί των παρα γομένων καί συγκομιζομέν ών έν τώ Δήμω έλαιουργικών προίόντων τοθ Οίκονομικοθ έιους 1939—40. Ή Δημοπρασία θά διεξαχθβ είς τό Δημοτικόν Κατάστημα Ηρακλείου ενώπιον τής Δή μαρχιακής Έπαροπής 4τήν 16ην τρέχοντος μηός Ό«τω βρίου ημέραν Δευτέραν καί ω ραν 11 — 12 π. μ. Πρώτη προσφορά όρίζεται δρ. 20 000 ή δέ εγγύησις όρί ζεται είς δραχ. 5 000. Οί σχετικοί δροι ένοικιάσε ως ευρίσκονται κατατεθειμέ νοι είς ιήν Οικονομικήν Ύπη ρεσΐαν τοθ Δήμου ένθα δύ νανται οί βουλόμενοι νά λά βωσι γνώσιν. Ή δημοπρασία είναι τέλει ωτική. Έν ΉοακλΕίω τβ 12 Όκτω βρίου 1939. Ό δήασρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Μή γενομένης άπαρτίας την παρελθούσαν Κυριακήν 8τ(ν τρέ χοντος χαλιθ«αι καί πάλιν τί άξιότιμ» μέλη τής Λίσχης Ή 'ραχλείου είς Γενικήν συνέλευ 'σιν την 15ην τρέχοντος ημέραν Κυριακήν χαί περί ώραν 10 30 'πίωΐ'νήν,με τα αΰτά θίματα ήμερη οίας διατάξεως. Άπαρτία θεωρεΐ ' ται 2σχ έχ των άξ οτίμων με λων χαί άν παρευρεθοθν. ΈνΈρακλείφ τί128)6ρ(ου1939. Ο πρόεδρος Ν. Βογιατζάκος Ό Γραμματεύς Ν. Κο»ν«λ·κΐιβ —Άφιξις Άνωτέρου Διοιχη τού Χωρ)χής. 'Αφίχετο είς την πόλιν μκς έ ανωτέρας Διβιχητής Χνροφυλα χής Κρήτης βυνταγματάρχης χ. ' Α γ γελακβπουλος. —Οί άνάπηρβι πολέμου. Ή Γβνιχή Διοίκησις Κρήτης «· πηύβυνε ανακοίνωσιν προ; τοϋς αναπήρους πολέμου δια τής όΐτβϊ άς κατλβΰνται άπβντες οί άπο- χκτεστημένοι καί βαρείας άν«· πηρίας ίπκς πρός λήψιν τοθ ύ· τος άποκατεστημενου ή βαρείας άναπηρ'ας ϋποβ»λ«σι άπ' εύθεί· «ς πρός το υπουργείον Κρατι- χής Ύγιεινής καί αντιλήψεως ι,τμήμ» Προστασίας θυμάτιιν πο¬ λέμου) αίτησιν μετα ύκευθύνου δηλωοϊως έμναινούβης τό εΐδος τής άποκαταστάσεως καί τόν βαθ ^ άναπηρίας τοθ έπιδόματος. Τού έπιδοματος άπονΐοιτεστημίνονι δικκιοΰνται ο! άνάπηροι περι πτεριουχοι, μονοπωληταΐ χαΐ μι σΒωτοί κ«φενε(«ν ή οΰζοπωλβί ών τού δι' έπιδόματος β«ρε( «ς άναππρίας οί Εχοντες άνα πηρίαν 75 Οίβ χκΐ άνω, —Τα Δημοτιχά ζητήμκτα. Αυριον την εσπέραν θά συνέλ θπ είς συνεδρίαισιν τό Δημοτι χον Συμβούλιον Ηρακλείου προ κειμένου ν' κσχοληθρ μέ τρεχου σης «ΰσεως δημοτιχά ζητάματα. —Δωρεαί. Ή χ. χαί έ χ Γεώργιος Καββκ λάχης χατίθηχαν είς το "Ασυ λον τής Γερόντισσχί δρ. 500 είς μνημόσυνον τής προσφιλους τμυ Μερώπης Σκλάβου. Ή χ. Άργύ ρη προσίφερεν είς τό "Ασυλον τής Γερόντισσας πλούσιον φαγη τόν μετα φρούτων, αρτου χαί οί νού είς μνημόσυνον των νεκρων της —Ό κ. "Αντώνιος Όρφανος κ« τεΒηχεν είς τό "Ασυλον τής Γε ροντισσας δρ. πενταχοσίνς χ«1 τροφοδοτεϊτοιι τουτο σήμερον Κυ ρικκήν μέ πλουσιώτκτον φχγη τόν, άρτον χ«1 οΐνον είς μνη μοαυνον τεσοαραχονθήμερον τοδ προοφΐλοΰ; φιλου τού Ιωάννου Περδικογιάννη, Ό Νορφντιχός Σύλλογος εύχαριστεΐ θεομβς τούς εϋγενεΐς δωρητά;. —Διημερεύοντα καί διοινυ κτερεύοντα φαρμαχεϊα. Ζήμερον Κυριακήν θά διημε ρεύσουν τα φαρμαχεΐκ Γεωρ. Γε πεσ*χη. Χριστ. Ζουράρη κ«1 £μχ8. Χανιωτάκη. Θά διανυχτε ρεύσονν δέ τα φαρμακεϊ* Άριστ. Χαλκιαδάκη χαί 'Αποοτ. Ζαφει ρίου. Αυριον 16 τρέχοντος θά διανυχτερεύσουν τα φ«ρμκχεΐ« Χριστ. Ζουράρη χαί Γεωργ. £φ« χιανάχη. ΕΓΚΑΙΡΙΑ Πωλεΐται χαινουργής χαλταν μηχανή είς αρίστην χατάστασιο μάρχας Έλδετιχής Ντουπιέ είί τό ήμισυ τής άξίας της χαί με εκμάθησιν δωρεάν. Πληροφορίαι χχθ' εκάστην παρά τώ χ. Ανδρ. ααπαδάκη χαφεκώλι Ιναντΐ π« λαιβν Φαράδικβν (ίδό( 18β6(. ι 7 0 ΖΗΤΕΙΤΑΙ _ δωμάτιον επι πλοβμίνον. Οληροφορίοιι παρ" ή μϊν.
  >-ΐΊ§!
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΙΣ
  Πρωϊα Κυριακής
  16 ΌκτωβρΙοο 1939
  120 Ώρα
  το

  ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΑΟΓΟΥΣ ΝΤΛΛΛΝΤΙΕ
  ΚΑΙΤΟΥΑΓΓΛΟΥΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙ ΒΕΟΡΕΙ ΕΠίΒΕΒΛΗΜΕΝΗΝ
  ΤΗΝ ΕΒΕΜΒίΙΙΗ ΤΟΗ ΟΥίΕΤΕΡΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Όκτωβρίβυ-Οί Γερμα-
  νικβί πβλιτικβί κύ*λοι θεωρ· ΰ ν την χ α τα
  στάσιν λίαν συγκεχυμένην μετά τβύς λέ-
  γβυς των κ. κ. Νταλοτντιέ κ«ί Τσάμπερλαιν
  Κρίνουν δέ αδύνατον την άποσέβηβιν τοΰ
  ανεπανορθώτου ανευ της ταχείας «πεμβά
  αεως των ούδετέρων πρό; εξεύρεσιν λύσεω;
  πρός είρήνευσιν.
  Τό Βερολίνον δι·'φβυοεν άπβψε την τη-
  λεγραφηθεΐσαν είδησιν τού πολεμικβΰ άν
  ταπβχίΐτβΰ τβΰ Λβνδινείβυ «Τη^εγράφου»
  κερί συνεννοήσεως ή $ποί« θά ελάμβανε
  χώραν εντός τοΰ ίδώρβυ μεταξύ ΒερολΙνβυ
  —Ρώμης πρώτον χ«ί κατόπιν Βερολίνον—
  Μέοχας.
  Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΑΗΙΑΝΙΗΙ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΠΡΟΔΙΔΕΙ
  ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΝ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8)βρ(βυ (Ιδ. ύπηρβοί»)__
  Ή εφημερίς «'£ργβ%» γ^άφει βτι είς τό
  Λονδίνον άπβδίδεται μεγίστη οημασΐα είς
  την τοποθέτηαιν τοΰ κ. Μπαατιανίνι είς την
  Ίταλικήν πρεσβείαν είς αντικατάστασιν
  τοΰ μ. Γκράντι. Τό γεγονβς αύτό καθώς
  καί τβ γεγοννς ότι ό κ. Μπαστιανίνι εΐχβ
  μακράν ουνομιλίαν μετά των κ. κ. Μβυσβ
  λΐνι καί Τσιάνο πρό της αναχωρήσεως τού
  έκ Ρωμη;, θεωρβΐται ώ; ένδειξις β τι ή Ί
  ταλίκ πρόχειται ν άκολθΗθήση νέαν έξωτε-
  ρικήν πολιτικήν.
  Ό ν. ΜηαστιαΛ.νι έφθ«σβ τό εσπέρας
  σήμερον είς Λονδίνον.
  Ο ΤΕΛΕΪΤΑΙΟΣ ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΣΟτΙΝΙΧ
  ΑΠΕΘΑΝΕΝ ΕΙΣ ^ΑΣ ΦΥΛΑΚΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Όητωβρίβυ (Ιδ. ύηηρκ
  σία) —Τό πρακτορείον Ρίϋΐερ πληρβφβρεΐ
  ται βτι ό ίόχτωρ Σοϋονιχ, τβλβυταΐος πρω·
  βυπουργός τής Αυστρίας, απέθανεν είς τάς
  έν Βιέννη φυλακάς βπβυ βκρατκΐτο άπό
  τής καταλήψεως τή; Αυστρίας υπό τής Γερ
  μανίας.
  Τ
  1 Ε
  ΟΙΠΙ
  ΑΓΓΕΑΑΕ
  1ΑΜΗΝ ΤΗΝ ΕΙΚΑΤΑΑ.ΙΨΙΝ
  ΤΗΣ ΒΑΡΙΟΒΙΑΣ
  ΒΙΡ€Λ1ΝςΝΐ3 ςχι&-β|.ίου — Διά σημερινήν
  άναΛβινώσεως κϋ ημιεπισήμου Ι ϊρμοινιχοΰ πρα
  χτβίείου αγγέλεται δτι είνε; λίαν ΐκθανή η ό
  λεοχβράς έγκατβλβιψις τής ΒαΕ.οεβίοις λό^ω της
  ηληεβυς χοιτοιστρςφη{ χ«ι κατερι,ίΐπώαίως αυτής
  ΐβνιζεται &ξ αλλβυ βτι ή καταστασίς το»ν βγχατα
  λιιφθβντΜν έν αυτή Πολωνϋν ί!ν« αύτβχρημ*
  τραγιχή λόγω στιρήσεων.
  Η ΙΕΡΜΑΝΙΑ ΟΑ ΥΟ
  ΝΕΑΙ ΠΡΟΤΑ.Ε.. ΕΙΡ
  )6ΑΛΗ
  1ΝΗ.
  ΡΩΜΗ 14 Ό*™βρίου (ίδ. ύηηρεσία).—
  _«τ' είδήσεις έξ Άγκυρας εί έπίοημοι
  ΤουρκικοΙ Μυκλοι πιστεύιυν ίτι τό Ράϊχ θά
  λνβη έκ νέβυ χον λόγον διά νά κάμη πραγ
  ματιχάς προτάσεις εΐ,,ήνης. Έξ αλλευ ή έ
  φημερί; «Όλεύς» γράφει ότι ή Τουρκιχή
  γνώμη έχτιμά την ταύτότητα των άπέψεων
  Αγγλίας κα. Γαλλία;.
  Μ ΚΑΘΙΕΡίίϊΙ- ΙΟΥ ΠΙΙΥΡΟΥΧΟΥ
  ΑΟΗΝΑ1 14 "Οκτώβριον (τοδάνταπβκριτβδ μο>ς).
  — ΑΙ πειρβματιχαΐ ϊρβυναι δια την κββιίρυοιν γβ
  νιχνς τού ηιτυρβνχοι» άρτον ουν·χΙζοντ«ι.
  ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙ&Σ
  ΥΠΕΓΡΑΦΗΣ,ΥΛΙΒα ΣΙΣΑΝΤ/· ΛΛΑΓΩΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 14 "Οκτώβριον (ιβ&άνταπβχριτβ&μας)
  — "Υπεγράφη σήμερον *« σύμβασις μΐτας'δ '1:λ
  λάδβς χ«1 Αβι βιβΐς άφςρίσα τας εμπορικάς άν
  ταλλαγά,.______________________
  ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕ1Σ
  Π-Ρ1 ΊΩΝ ΑΠΑΛΛΟΙΡιΩΣΙΟΙΚ
  ΑβΒΝΑΙ 14 Χχτιβρίου (τοδ άνταπβκριτβθ μοτς)
  — Είς την Ιφπμεριθβ ιή( χυβ«ΐΛήο«ο*ί έύημβαι
  »ύθη «βγ*αστι*βί νόμςς Τίοηοπβιίιν τβν πύη 1·
  σχϋοντει αναφορικώς μέ τ«ί αααλλοτριώαΐις.
  Ο ΥΠΟΥΡ! ©Σ 142Ν ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΝ
  ΑΝΕΧΏΡΗΣΕ ΔΙΑ 0-Σ,ΣΛΛΟΜΚΗΝ
  Α0ΗΝΛ1 14 Χχτ«βρίο» (τού «νταπβχριτβδ μ«ς)
  —Ό χ.νηβνργ6{ ιών Λ.ιδηρ©δρβμ«ν ανεχώρησε ,,οο
  μ·ρβν δ·* ®·οβ«'βνίΛην ύια {ητομβιτατ τή, «ρμοδι
  το»,
  ΤΟ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ
  ένηρμονίσδη,πρός τάς υποχρεώσεως
  τηςΤουρκ ί άς έναντιτων Δ. Δυνάμεων.
  30 Πρωινή
  ΡΩΜΗ 14 8)3ρΙου (15. ύπη
  ρεσΐα).— Κατ' εΐδήσεις έκ
  Μόσχας 6 κ. Σσράτσογλου
  βΤχε χθίς καθ* δλην την ήμέ
  ραν αλλεπαλλήλους συνομιλί
  άς μετά τβν Ρώσσων έπισή
  μων είς τό Κρεμλΐνον. Λβπτο
  μέρειαι έ —Ι των μεταξύ των
  κ.κ. Σαράτσογλου καί Μολό
  τωφ συνομιλιών δέν άνεκοινώ
  θησαν. 'Εγλώσθη μόνον δτι ή
  τελευταία διήρκεσεν επί δύο
  ώρας καί δτι διεξήχθη είς τό
  νόν φιλικώτατον. ΤονΙζβται
  έπΐσης δΐι άπό τής άρχής των
  διαπραγματεΰαεων ο κ. Σα
  ράτσογλου δέν Ιπαυσδν ούδ'
  επί στιγμήν νά ευρίσκεται εί;
  επαφήν καί συνεννοήσεις με
  τα των έν Μ^σχα άντιπροοώ
  πων της Αγγλίας καί τής
  Γαλλ'ας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8)βρίου((6. ύ
  πηρεσΐσ).—Ύαό τΛν πολιτι¬
  κών κύκλων έτονΐζβτο σήμε·
  οον 8τι ή αποστόλη τοθ κ.
  Σοράτσογλου είς Μόσχαν εί
  χεν εξαιρετικήν σπουδατιότη
  τα καί πολύ εύρυτέρους, άπ'
  δτι κατ' αρχάς υπετέθη, σκο
  ττούς. Το τσξΐδιον τοϋ κ.
  Σσράτσογλου καί ή επί δεκα
  πενθήμερον ολόκληρον διαμο
  νή τού είς Μόσχαν, άπέβε
  ψ2 άφ' ενός μέν είς τό να έ
  ξασφολίσπ την οκοσ'ήοξιν
  τής Τουρχικής πολιτικής είς
  την Βαλκανικών έ« μέρους τής
  Ρωσσίας κατ' άφ ετέρου είς
  τό νά επιτύχη, την Ιτορρόπη
  σιν καί έναρμόνισιν των
  σ^έ^ι-ων της Του^κΙας καί τής
  ΡωσσΙςτς μετά τής Άγγλ'ας
  καί ΓαλλΙας ώ ;τβ τό ρωσσο-
  τουρκικόν σύμφωνον νά.μή*
  άποτελβ 'ίμίτόδιον είς την έ«
  πληρώσιν υπό τής ΤουρκΙας
  των έναντι των Δυτικόν δυ
  νάμεων συμμαχικών ύποχρεώ
  σεών τηΓ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρΙοο (Ιδ.
  όπηρεσίσ) - Έκ Κωνστσντι
  νουπόλεως αγγέλλεται Οτι ή
  εφημερίς «Γενή Σαμπδ» δημο
  σιεύει 8τι υπεγράφη έν Μό¬
  σχα σύμφωνον μεταξύ Ρωα
  σίας καί Τουρκίας, ένηρμο
  νισμένον απολύτως πρός τάς
  Άγγλοτουρκικάς σχέσεις φι
  λΙα<·, άμοιβαιότητος καί συμμα ΡΩΜΗ 14 8)βρ1ου (Ιδ. ύπηρε σΐ") — Κατ' εΐεήιεις έκ Κων σταντινουπόλεως, μή έπιβίβαι ωθείσας έηΐΓήμως, χθ4ς την νύκτα υπεγράφη έν Μόσχα τό νέον Ρωσσοτουρκικόν συμ φοονον. Λεπτομέρειαι της βυθίσεως* τοϋ "Ρούαγιαλ Όκ", Ο Κ. ΣΛΡΑ ΑΥΡΙΟΝ Κ Σ( Β. ί ΕΙ Τί ΣΙ 1ΓΛ0Υ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ Τ ΥΝΕ ΙΝ ΑΓΚΥΡΑΝ 1ΥΣΥΜΦΟΝΟΥ Ι ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΙΑ ΔΙΛΨΕΥΣ!ΙΣ_ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΡΩΜΗ 14 Όκτωβοίου (ίδ. ύττηρ. «'Α· νορβώσεως») —Ανηγγέλθη ίτΓο ύκουργ·; των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σαρκτο·· γλου αναχωρών έκ Μόσχας κπιατρεφει οή μερον είς Άγκυραν κομιστής τοϋ ύπβγρκ φέντοι μεταξύ Ρωσσία; καί Τουρκίας ου» φώνου. Τό νέον σύμφωνον θ»ι δοβς Κ|ς την δημοσιότητα τα·*)Γβχρόνως είς *Αγχ« ραν καί Μόσχ«ν. ΡΩΜΗ 14 Όκτωβρίου. — Τό Βερολίνον διαψευ&ει ο α ό'κ. Σαράτσογλου &ιτ{απ«αε την υπόσχεσιν ότι ή Ρωσσία δέν θ* εΐΐελ θη είς τόν πολεμικόν άγώνα παρα τό πλευ ρ·ν της ΓΙ ΛΟΝΔ'ΝΟΝ 14 ΌκτωβρΙ&υ.— Τό Αγγλικόν ναααρχιΐί-ν Ιξίδω χ< τόν πρωτον'πίναχα τ&ν διαοω θέντων τοθ βυθιοθέντος ΆγγλικοΟ θωρηκτοθ «Ρ&ύαγιαλ "Οχ», τό πλήρωμα τοθ όποίου υπΐ(βχίνιι τούς 1100 άνδρας. Έκ τούτων δι εσώθησαν 370 νοθταιΐ καί αξιω ματικοΐ χαΐ άπωλίοθηοαν 800. Μεταξύ των διασωθέντων είνε κ οί δ χυδερνήτης το5 σκάφους πλο(αρχος Βιλεμπώ. Τό «Ρούαγιαλ "Ό>» συμφώνως
  πρός ανακοίνωσιν τοθ γινιχοθ
  γραμμαί ί ως τοΐ ΝαυαρχεΕου ιΐχε
  οτοιχίσει 360 έχατχμ Γαλλιχά
  φράγκα ή:οι ίνα δισεκατομμύριον
  100 ίχατιμ. Έλ5ηνιχ»ς δραχμάς.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)β^ίυ.— Τό
  Βερολίνον Ιμαθε μ! κάποιαν ίκπλη
  ξιν την ιΐίησιν τχθ τοίπιλλισμοθ
  τεθ «Ρςύ^γιαλ "Ο>», έκ τοθ άνα·
  χοΐΜοθίντος τό πρώτον τοθ Άγ-
  γλικε,Ο ναυαρχείου χ ο Ι ετόνισε. 8
  τι ευρίσκεται έν άναμον^ τής ά-
  ναγγελίας έκ μέρους των μ&νάδων
  τοθ ΓερμανιχοΟ ναυτιχοθ οΓιινις
  μιτεϊχο- είς τόν τορπιλλιομόν τοθ
  ΆγγλιχοΟ Ηωρηχτοθ.
  Ή γραμματεΐα τοθ "ΑγγλιχοΟ
  νουαρχείιυ δηλώνει δτι ϊχει 11
  θωρηχτά τοθ ίδίου άκριβδς τύπου
  χαί υπό χατασκιυήν 13 ίκ των
  οποίων ιίνε τα 5 έΐοιμοποράδο
  τα. Καί τοθτο είς απάντησιν
  τοθ άστείου ίοχυρισμοθ τοθ Βιρ-ο
  λινείου ραδιοφωνιχοθ οταθμοθ 5
  τι με τάν τορπιλλισμόν αυτόν ή
  Αγγλία εξεδιώχθη «πό την βό¬
  ρειον θάλασσαν τής ίποίας εγέ¬
  νετο χΰριος ή Γερμανία.
  Συγκαλείται
  διάσκεψις των Σκανδιναυϊκών.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 8)βρΙου (ίδ,
  ύτιηρ.σΐο).— Τό ημιεπίσημον
  Γερμανικόν πρσκτοριϊον πλη
  ροφορεΐται έκ Κοπεγχάγης ότι
  υπό των επισήμων πολιτικών
  κύκλων των Σκανδιναυΐκών
  κρατών ηκούσθη μέ έξαιρεη
  κήν Ικανοποίησιν ή είδησις
  ουγκλήοεως διαοκέψεως των
  άρχηγών των Σκανοιναυϊκών
  χ&ρΛνδιά την 18ην τρέχοντος
  μηνός.,. Κατά την διάσκεψιν
  αυτήν θά διακηρυχθή έπιοή
  μως ή άλληλεγγύη των Σκαν
  κρατών καΐ ή άπό
  ιφν νά ιηρτσουν ού
  δετερόιητα μέχρι τελους.
  ΕΙί ήαεις έξΌσλο άνοφέρουν
  ότι καθ* ά εδήλωσεν ό Νορβη
  γός ΰπουργός τών'Εξωιερικών
  έ έν κατηρτΐοθη εισέτι το πρό-
  γραμμα των συζηιήσεων αί
  όηοΐαι θά γίνουν κατά την
  διάσκεψιν των άρχηγών των
  Σκανδιναυϊκών εθνών.
  Έκ Κοπεγχάγης άγγέλλε
  ται δτι ό Βασιλεύς τής ΔανΙ
  άς μετά τής άκολουθΐσς τού
  αναχωρεί την προσέχη Τρίτην
  διά ΣτοκχόλμεΤν δπου θά συγ
  κληθβ ή διβσκιψς. Ό τύπος
  των Σκανδινουΐ^ών χωρων,"
  άσχολούμενος μέ την διάσκε¬
  ψιν ούιήν γράφει δΐι οί σιζη
  τήσεις κοΐ ή προσωπική συνάν
  τησις καί άνταλλαγτι γνωμών
  τάν Βασιλέων Δανίας, Σουη
  διας καί ΝορβηγΙας κσΐ τού
  προέδρου τής Φινλανδικής Δή
  μοκρατΐας, θά δχουν ευτυχή
  άποΐελέσματα καί βύχσρΐ-
  στους συνκπεΐας διά τό μέλ
  λον τ<3ν Σκανδινσυϊκών χω ρών. Όκ.Ρουσβελτ διά την Ρωσσοφινλανδικήν διένεξιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8)βρ(ου (ίδιαι ιέρα υπηρεσΐο).— Κατ' εΐδή· σεις ίξ Ούάσιγκτων ό κ. Ροθοβελτ |ίή>ωσεν είς τούς
  δημοσιογράφ&υς ότι ούδεμί
  αν απάντησιν Ιλοβε μέχρι της
  στιγμής είς ιό μήνυμα τό ό
  ποίον απέστειλεν είς τόν πρόε
  δρον τής "Ενώσεως των Σο
  βιετικθν δημοκροτιών κ. Κα
  λινιν, συν σ ιών μετριοπθβει
  αν καί επ εΐκειαν άπέναντι
  ιής Φ.νλανδΐας. Τα Σκανδι
  ναυίκά κράιη, είπεν ό κ.
  'ϋΟσβΕλτ, δέν μοθ εζήτησαν
  'ά έπέμβω ιΐ. την Ρωσσοφιν
  ι,ανδικήν διαφοράν.
  Άπό τής παρελθούσης δ
  μως Δευιέρας ήρχισα νά βλέ
  πω μέ ανησυχίαν την έξέ
  λιξιν τής καταστάσεως εί*,
  ήν Βαλτικήν. 'Ηλθα τότε είς
  συνεννόησιν μετά των Σκαν
  διναυϊκών κρατ&ν καί κατο
  τιιν κοινής μει' αυτών απο¬
  φάσεως προέβη ν είς τό πρός
  την Μόσχαν όιάβημά μου»
  Έξ άλλου, τηλεγραφοθν έξ
  ΈλοΙνσκι ("Ελσιγκφορς) ότι ή
  Φ>νλανδικη κυβέρνησις έξετά
  ζει ήδη τάς ρωσσικος προτά
  σεις. ΚαΡώς ανεκοίνωσεν δέ
  όυφυτ.ουργθς των Εξωτερικών
  τής Φινλανδιος ι ό περιεχόμε
  νόν των ρωσσικών προτάσεων
  δύναται νά χρησιμεύση ώς
  βάσις διΐ την συνέχισιν των
  Ρωσσοφινλαν&ικών δια πρα γμα
  τεύσεων. Ή Φινλανδιοή κυ
  βέρνησις θεωρεΐ έη βφημέ
  νόν νά τηρβ απόλυτον μυσιι
  κότητα επί των διεξαγομένων
  συζη ήσεων, διά νά μή δυ
  σχερσνθή ή διεξαγωγή των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρΙου (16.
  ύπηρεσιο).— Είς συνέντευξιν
  ΐου πρός τόν ανταποκριτήν
  ωθ πρακτορεΐου Ρώϋιερ ό
  ύπουργός των Εξωτερικών
  τής Σουηδίας εδήλωσεν δτι
  εάν άπειληθοθν οί νήσοι Ά
  αλαντ ή Σουηδΐα θ' άποστεί
  λη στραΐεύματα είς βοήθειαν
  τής Φινλανόιας διά νά κατα
  στή αποτελεσματικωτέρα ή
  »>ατά τής Ρωσσΐας άντΐσΐασις.
  Ώς γνωστόν οί νήσοιΆαλαντ
  έχουν μεγΐστην στρατηγικήν
  αξίαν τόσον διά την ΣουηοΙαν
  δσον καί την Φινλανδίαν.
  ΠΛΡΙΣΙΟΓ14 8)βρίου (ίδ. ύ
  πηρεσ^α).—Πληροφορίαι ίξ'Ελ
  σΐνσκι άναφέρουν Οτι ή Γερ
  μανΐα, ή ό ποία υπεστήριζε
  μέχρι σήμερον την Φ^λανόΙ
  αν λόγω καί των μεγάλον
  έμπορικων σχέσεων των, την
  έγκατέλειψεν είς την παροθ
  σαν κρίσιν κατόπιν προσφά
  τού εΐδικής συμφωνίας Ράϊχ
  καΐ Σοβιέτ.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΝΟΥΝ
  ΤΑΣ ΠΑΡΑΜΕΘΟΡΙΟΥΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρί«υ (Ιδ. ύηηριαΐοι). — €1
  »«ρμανοί ουνεχΐζοκν την εκκένωσιν τ6ν κατ«
  μήχος ι ών βυνέ)ρ«ν τβΰ Λονί»μβούργβυ πόλβων
  κ«1 χνρίνν έκ τού άμάχου πλπθιομοδ. £υνχρο
  ν ως μ·τ«»«ρβ»ν τάνχς καί β»»ύ πυ(.οβολικον »π1
  των μετ*{Ο Ρήνου μ«1 Μοζϊλλα γραμμήν, αιοτεΰ
  τοιι γ·νικ&( «τι πρίΐτοιμαξονν έπίθβοιν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
  ΝΕΑΙ ΗΛΙΚΙΑΙ ΥΠΟ ΤΑ ΟΠΛΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 14 ΟλΤ4-βρίου (15. ύηηρ.).—
  Την ηροσεχή έβδομάύα Βα κληθβύν έν
  ύηβ τα οπλα εί ·ηό 22—25
  «νδρες.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΛΕΟΠΟΛΔΟΣ
  ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΟΥΣ ΑΙΥΙΕΡΙΚΑΝΟΥΣ
  ΒΡΥΪΛΛΜ 14 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρ.)
  — Ό Βέλγβς Βασιλεΰί Λεοπόλδβς απεδέχθη
  παράκλησιν οπο>ς ομιλήση άπό ραδιοφώνου
  την ηροοεχή Δευτέραν πρό{ τεύ; ΜατοΙκους
  των "Ηνωμένων Πολκβιων.
  15 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
  ΡΩΜΗ 14 Όκτωβρί·» (Ιδ. ύπηρ ).-Πλη-
  ροφορίαι Γαλλικής ηηγης άναφέρουν οη μο
  νόν είς τον 'ΛτΑαντΐΜβν έβυθίοθησχν μέ
  χρι οήμερον 15 γερμανικά ύπεβρύχιβ. '
  ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚ
  ΑΝΛΜΕΝΟΝΤΑ
  ΕΝΤΟΣ ΤΙ
  ΝιΊ
  ΑΣΕΩ
  ΝΑ
  ΌΣΕΧ
  ΕΓΟΝ
  ΕΛΙΧΒ
  ΗΜΕ
  ΙΤΛ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 8)βρ(ου (Ιδ. ρ)
  Ά πό 24 ώρών είς τό Βερολίνον παρατηρεΐ
  ται βςαιρετικίΐ δραστηριοτης. Οί στροπη·
  γοί Κάΐτ&λ καί Χάντελ είχον μακράς συνο
  μιλίας μετά τοΰ μ. Χίτλερ. ϋιστεύεται «τι
  ο κ. Χίτλερ ?ά ύπβχρϊώοη τβύς βρχηγούς
  τοΰ Γερμανικβΰ στρατοϋ νά διατάξουν
  γενικήν ^επίθεσιν είς το Δυτικόν μέτωπον.
  Οί βπίοημοι αγγλικαί κύκλοι τβνίζουν δτι
  πρέπει ν' άναμένωνται αοβαρώτατα γεγβ
  γονότα κατα τό άρξάμενον 48«ρβν.
  Η ΑΓΓΛ
  ΝΕΟΥ
  Α ΕΠΗΕ ΚΑ
  ΥΠΟΥ ΤΑΧΥΙ
  ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΠΟΥΛΑΙΟ
  0X0
  0Λ0
  ΗΤΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Όκτωβρίου.— Βεβαιούται
  έξ ύΐτβυθύνων πηγών ότι ή Αγγλία είνε κά
  τοχβς νεωτάτου τύπβυ ταχυββλβυ οπλον χά
  ρις είς τό οποίον καθιοταται άδύνατος ή β
  πίθεσις κατά άεροπορικών ββισεων βνω πά
  ραλλήλως «πβκτά ή άερβπορία τό τελειότε
  ρβν βπλον τοΰ κοσμου. Έκ των νέων ταχυ
  βολων ήρχισαν μεγαλαι μβταφβραΐ είς τό
  μέτωπον.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΒΑ ΣΥΝΕΑΒΗ
  ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΙΟΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Όκτωβρίευ (ίδ. ύπηρ.).—
  Έκ Βουχευρεστΐϊυ αγγέλλεται δα καθ' «
  βεβνιοΐ ρουμανιχή εφημερίς γίνβν:αι Ινέρ
  γειαι δια την σύγκλισιν διααχέψεως έν Ρώ
  μη ύπ· την πρβκόρίαν τοδ κ. Μουσολίνι
  μέ ουμμετβχην αντιπρόσωπον τής Γιουγ
  κοσλαυΐος, Ρουμανίας, Ουγγαρίας, 'ϋλλαόβς,
  Ιουρκίας καί Βουλγαρίας.
  ΣΟΥΗΔΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΗΝΟΙΞΑΝ ΣΦΟΔΡΟΝ ΠΥΡ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΓΕΡΙΗΑΝ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΠΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8 βρίου (Ιδ. υπηρεαίκ).— £β»πβι
  κά πολεμικά ήνοι{«ν σφοδρόν πΰρ ένκντίον ν*Ρ
  μβνικδν ΰποβρνχίων τα οποΐ» ίνεφβνΐοβηβοιν ·1(
  τα Σονηΰικα χ«ιρικκ ϋοατατ.
  Ται γερμανικαι σκάφη ήνκγκάσθηοαν «ύίύς ν«
  έγχιχταλβίψουν τήνζύνην των £ουηδΐΜ£ιν 0δ«·τ»»ν.
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 8)0ρίου (ίδ ύπηρεβίοι).- Το νυκτι
  ρινόν επίσημον άνβκοινωθίν τοθ Γαλλικον £χρ«
  τηγβΐου άναφερει τα έ$ηί: Αί π«ριπβλίβι τβδ <χ θρο& άνίπτυ{αν δράσιν πρβς δυομάς τφ& £««ρ κοιΐ ηρές νότον τβυ ΙσββϊμΛρβϋχβν, βτλλ' άιτ»)βή θησαν μβτκ μβγάλνν «πωλ«ι»)ν. Δράσις τβυ «υ ροβολιχού έκατίρωθαν νοπΦδυτικΜς τβδ Ιοικρ μκροΰχεν. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕίΟΥ ΒΕΡςΛΙΝΟΝ 14 'θκτβεβρίβυ (Ιδ. ύπηρεσία;.- Τβ άνα>,οι»ωθ6ν τβδ Γερμανικόν στρο.τηγ·1βυ
  (χ·ι ως εξής: Επί τοβ «νοιτβλιχβΰ μΐτώυβυ αυνι
  χΐς<τ«ι ίι κοιτάληψις τού υβλωνιχβδ έδάφου(. Τα ΓκρμαινΐΜά οτρκτκυματα ίφθαοοιν «Ι; την γραμμήν έχχ&ιρήοβ*»ς άφβδ κατέλαβον τας τελευτ«1«ί νβτί »ς τβδ Μπβργχ βίσΐις. Ιίς τβ δυτικόν δράσιβ τββ ηυρςββλικβδ έκ«τέρ»<θ>ν. Κ«τ·ρρ(φΒη0«ν 3 γολ
  λικ« άϊρβπλάνα,
  ΟΥΛΣ1Γ&ΤΩΝ 14 Όκτωβρίβυ (Ιδιαιτέρα
  ύπηρεσια)— Συνήλθεν σήμερον «κτακτωί
  πρβς.έ,έτασιν τής καταστάσιως τό 'Λαιριχ»
  νιχόν Εογκρέσοον.