97927

Αριθμός τεύχους

5295

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  "*»Ρ· «Ά.
  ΙΜΕΡ
  ρυριΐ
  Λ ατραιη.
  κςάς συν·
  τεύετβι ·η
  ; *ΡΧηγβί(
  οιατφνν
  έ
  ίατα γιγι
  ν.
  Ι
  Τ
  Β·β«ι·ύηι
  ίΐα ·1ν> χ*
  ί οαλ«« χά
  >ν«τος Α *
  Ην *νδ ι»
  τό τιλιιέΗ
  νί«ν τκχιι
  ρραιί *
  Γ*
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ^ΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """**♦ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν **
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  ΑΙγΰπτου
  ίτησία λίραι 8
  ίζάμηνος Ι
  ΆμερΛκής
  Ιτησία δολ. 1Β
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΡΙΤ1
  17
  ΪΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΥΗΕΥβΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. ΜΛ2ΡΓΡΑΦΟΣ
  Ή σχεδιαζο-
  μένη επίθεσις
  είς τό Δυτικόν.
  ηρακλειον κρήτης: · ετοσ β<ο ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5295 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Ο<τωβ|Ι(·υ (Ιδιαιτέρα ύπηρεαία τής «' νορθώσεως»).—Κατά την ώιάρ κειαν τής Κυρικχής ή δράσις είς τό μέτωπον υπήρξε περι- ωρισμένη λόγω τού όμιχλώ- δονς χαί βροχεροΰ χαιροϋ. Δΐκρκούσης τής ημέρας αί Γαλλιχαΐ περιττολίαι ένήσνη σαν αλλεπαλλήλους έπιθέ- οεις κρβωθήσκσαι τας θέσεις των καΐ έκιτκχοΰααι πλήρως τοδ αντικειμενικόν σχοιτοϋ των βορειοουτικως τού Λου ξεμβούργου. ΡΩΜΗ 16 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).—Τό σημερινόν α¬ νακοινωθέν τοΰ ανωτάτου Γερμανικόν άρχηγείου έχει ώ; εξής: «Έλαφρά δράσις τοθ πυροβολικοΰ είς τό Δυτι χον μέτωπον. Την 13ην Ό- χτωβρίου κατερρίφθη χαί άλ λο γαλλικον άερβκλάνον». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 8)βρ(ου (ίδ. ύπηρ.)—"Υπό τού "Ανωτάτου Άρχηγείου τού Γαλλιχοΰ ατρατβδ «(εδόθη σήμερον την πρωΐαν τό κάτωθι άναχοινω Βέν; «Μεγάλη δραστηριότης επί των Γερμανικήν γραμ- μων μεταξύ Μβζέλλα χαί Χά«ρ. Πρός δυσμάς τού Βίσ οεμπουργκ δράσις των περι- κολιων εκατέρωθεν». Σημεριναί είδήσεις έξ ού- δετερας πηγής, απολύτως έγ κύρου, άναφέρουν ότι μκτα- ξύ των ήγκτών τοΰ Ράϊχ ά- νεφύησχν σββ«ροιΙ φ «ι ώς πρ*ς τή, αντιμετώπισιν .τής χαταστάβεως χοχΐ την ηε ραιτέ^Μ δραβιν Άλλβι φοο- νούν οπ δέν είνε χαταλλη |λος ή σπγμή δι' ενέργειαν έκιθέσβως εί; τό Δυτικόν μέ τωπον καΐ τβνίζβυν ίτι πρέ- ι πει νά ένταθή ή προσπαθεία υπέρ τής βίρήνης, μέχρις ό¬ του πειαθοδν χά βύδέτερα κράτη χαί μεβολαβήσβυν ό πέτε θά έςαναγχασθξί Α 'Αγ γλία καί ή Γαλλία νά σταμα τήσουντόν πόλεμον. Άλλοι αντιθέτως έχουν ταχθή ύκέρ της άμέσβυ δράσεώς. Κατά τούς «Τάϊμς» έν τούτοις ή «έκιβεαις εΐρήνης» Ιχΐι άπο τύχκι βύαιαστιχδς παο' βλβν ότι ή Ιταλία φκίνεται «τρό θυμος νά πρβσφέρη τάς ύηη ρεσίας της ώς μεσολαβήση; μέτα{ύ των άντιπάλων. Κατά τούς «Τάϊμς» ό χ. Χίτλερ έ πιδιώκει μάλλβν νά κερδίση χαιοβν διά «ά προετοιμααθή πλήρως προχειμένου νά ε¬ νεργήση επίθεσιν είς τό Δυ τιχόν μέτωπον. Έξ άλλου, οί βτρατιωτΐΜβΙ χύκλοι Βε« ροΰν ύπερβεβκίαν την έχδή λωσιν λίαν πρβσεχώς Γερμα νίκης έττιθέαεως μεγάλης έχ τάσεως. Πάντως τα αυμμαχι χά ατοατεύματα είναι χαθ' 2λ« έτοιμα ν' άντιμκτωπί σοον χαΐ την -σφβδρβτέρβν έ ξορμησιν τβΰ εχθρόν,, άνά πά σαν στιγμήν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Όχτωβρ.- βυ(1δ. ύπηρεσία)—ΟΙ στρατι ωτικβί κύχλοι τίίς Γαλλίας φρονούν ίτι πάτρα τάς πρβε- τοιμασίας των Γερμανών κα τα μϋκβς των συνόρων τβν Λουξβμββύργβυ ίπβυ ουγκ εν τρώνβκν μεγάλας δυνάμεις έ πίθεσις δέν θά γίνη;είς τό σημείον βύτί. Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΑΟΏΝΕΙΟΥ Ιον Άνω: Ό "Ελλην δρομεϋς Κυριακίδης ένφ πλησιάζει είς τό Άθη ναΐκόν Στάδιον, 2ον, Ό Κυριακίδης είς τάς χείρας των συνάδελφον τού μετά την νίκην τού είς τόν Μαραθώνειον, Κάται,—Άγγλοι στρατιώται ταξιδεύοντες διά την Γαλλίαν, Γκαμελέν καί τγχθρυλου- μένη επίθεσις. ΡΩΜΗ 16 δ)βρίου (Ιδ ύτη ρεσ(α).—Έκ Παριβίνιν τπλε νρκφεΐτκι «τι ό στρατάρχης Γκαμελέν ομιλών χθές πρός τούς δημοσιογράφους έδήλ» σκν «η τα Γαλλιχά οτρατεύ ματα χατέχουν ηδη κατόπιν μεθοδιχής προελάσκως Γβρμα νικον έδκφος είς έκτασιν 3) χιλιβμ. ·που έχουν σταθερο πβιήββι τάς θέσεις των. Ανεκοίνωσεν έπίσης 2τι ·ί Γερμανοΐ έχδηλώνουν έπιθε- τιχιχς διαθέσεις καί τέλος προ σέθεσεν «τι ό πόλεμος αύ- τος άκαιτεΐ μακράν υπομο¬ νήν χαί ότι επί τού παρόν¬ τος δύναται νά χαρακτηρι¬ σθή ώς πόλεμος αναμβνής. Ό στρατιωτικάς συνεργά- της τβΰ «'ΑδιαΑλάχτου» ά- βχολούμενος μέ την έπικρα- τβΰσκν είς τό μέτωπον χατά στάσιν γράφε»: «Όλα ·σκ συμβχίνβυν είς τό μέτωπον μας πείθουν ότι ό έχθρβς α¬ πεφάσισε νά ενεργήση έπίθε σιν χατά της γραμμής Μαζι- νώ. Ή αίφνιδία χατασίγησις των Γερμανιχων τηλεββλων, αποτελεί τρανήν περΐ τού¬ του απόδειξιν. Έξ άλλου αί προετοιμασίαι επί των Γερ¬ μανικήν γραμμδν συνεχίζον ται μετ* εντάσεως Αί περι- πολίαι μας διεπίστωοαν κα- τάτήν πβρελθοΰσαν νύκταοτι οί Γερμανοί μεταφέρουν συ νεχώς ένιβχύακις είς τάς πρώ Τας γραμμάς των διά την με γάλην επίθεσιν χαί διηυκό- λυναν την πορείαν δι* ηλεκ¬ τρικήν φανών. Έπίσης χαθ' όλην την νύκτα ήχβύοντο ηχοι μοτέρ μκταφοριχ&ν ο- χημχτων. Ή ίτΐίθεαις πιστεύ- κται ότι θχ έχδηωθ5 μετβξύ τβΰ Μοζέλλα χαί *«ΰ Σάαρ •πβυ επί μετώπβυ 120 χιλιο· μέτρων όργανοΰται έντ>τι·
  κώς ό έχΒοός. Θά πρβχειται
  περί έπιθέσεως θεαματιχής
  διά λβγβυς χυρ<«ς πρβπαγαν διστικβύς. Έν τώ μκταζύ αί προετβιμαβΐαι των συμμάχων κατέστησαν τάς θέαεις των πραγματικώς άπορθήτους. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρ(βυ.- Πιθκνωτέρα θεωρεϊται έ- πίβεαις επί τβΰ μετώπβυ τβθ Σάαρ δεδβμένου <τι χαί επί τβΰ μετώπβυ τβΰ Ρήνου άτβ χλείετχι επίθεσις μετά την άνατίναξιν όλων των γεφυ- ρών υπό των Γάλλων χαί την διαχοκήν πάσης συγχβινω· νίβς. Παρά τού; ίσχυριβμβύς τής ξένης ιτροπαγάνδας ότι οί Γάλλβι δέν κατώρθωσαν τίπβ τε έηί τβΰ Δυτιχβΰ μετώπβυ οί ξένοι στρατιωτικαί παρα τηρηταί έμβλβγοΰν β τι βΐ σύμμαχβι εφκρμόζβυν ύιτέρβ χβν πβλιβρχητιχόν σύατημα τό οποίον έδιδάχθησαν έκ ής πείρβς τοΰ μεγάλου πό λέμου. Τό Σ*αρμπρδχκν, το νίζουν, ευρίσκεται έχ τρι&ν πλευρων στϊνώς περιχυκλω μένβν αί δέ σιδηροδρομιχαί γραμμαί χαί αί κυρίαι συγκβι νωνιαχαί άρτηρίαι εύρίσχβν ται υπό τα διαρχή πυρά των Γάλλων. Ή κατάληψις έν τούτοις τής πόλεως δέν θά έ σήμκινε μεγάλην στρατιωτι χήν πρόοδον. ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΠΕΡ1ΠΤΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΚΟΕΣΕΩΣ ©ΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Άοιστεοά - Μία πλευρά τής πρώτης αιθούσης τοΰ περιπτέρου ύφυπουργείου Τύπου καί Τουρισμοϋ. "Εν άηό τα καταστραφέντα έκ των βομβαρδισμών άνάκτορον τής Βαρσοβίας.—Είς τό μέσον κα'ι δεξιί: ΑΙ κυρίαι πλευβαΐ τ θβ Λεριπτέρου ιής 4ης Αύγούστου τό οποίον έφιλοτεχνήθη υπό την μεριμναν καϊ την εμπνίυσιν τοΰ υπουργόν κ. Νικολούδη, ψ -———— ——— -———.π—' ε—ι ε—ι - —— —- — — — — =Διάσκεψις Άρχηγών τ<*>ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 8)β-3ΐου (15. ύ
  πηρβσ(σ) — Κατ' ιίδήσεις έκ
  ΒερολΙνου οί κύκλοι τής Βιλ
  λεμστράσσβστηρΐζουν μεγάλας
  ελπίδας είς την συνερχομένην
  διάσκεψιν των άρχηγών 'ών
  ΣκανδιναυϊκΛν κρατών, φαν
  τάζονται δέ 6τι ή διάσκεψις
  αυτή Θά αποφασίση ν' άνα-
  λάβουν τα Σκανδιναυϊκά την
  πρωτοβουλίαν μεσολαβήσεως
  πρός σύναψ.ν είρήνης, ή ότι
  έν πάση περιπτώσει θά λάβη
  άποφάσεις εύνοούσας την Γερ
  μανίαν. "Αλλα ίν τούτοις τη
  λεγραφήματσ: έκ Κοπεγχάγης
  άγγέλλουν 6τι είς την συνερ¬
  χομένην έν Στοκχόλμη διάσκε
  ψιν θά συζητηθοθν δόο κυρί-
  ως θέματα:
  1) Τό Φινλαν&ικόν επί τοθ
  ριιοΐου καί θά ληφθούν όριστι
  «αί όποφάσεις άποσΐΌτιοΟσσι
  βΐς την περιφρούρησιν τί|ς άνε·
  ξαρτησίας τί|ς Φινλανδίσς.
  Καί 2) τό ζήτημα τοθ άπο·
  κλεισμοθ καί τοθ ύποβρυχια-
  κοθ πολέμου καΐ τάς έξ σύ
  των συνεπείας διά τό εμπόρι¬
  ον των ού&ετέρων χωοών.
  ΤηΧεγρσφήματα έξ ΈλσΙν
  σκι (Έλσιγκφορς) άναφέρουν
  ότι επανήλθε σήμερον την
  πρωΐαν ή είς Μόσχαν απο¬
  στόλη τής Φ;νλανδικί|ς κυβερ¬
  νήσεως. Ό άρχηγός τής άπο-
  στολής κ. ΠασσικΙβι συνεσκέ
  φθη άμεσος άμα τβ αφίξει
  τού μετά των μελών τής κυ¬
  βερνήσεως ενώπιον των όπο'
  ών εξέθεσε τα των συνομιλι
  ών τού είς την Σοβιετικήν
  πρωτεύουσαν. Ή αποστόλη,
  Αψθθλάβη νίας όδηγίας θά
  επιστρέψη κσΐ πάλιν είς Μό
  σχαν πρός συνέχισιν των δια
  πραγματεύσεων.
  Τα αΰτά τηλεγραφήματα ά
  ναφέρουν ότι παράτήνεκδηλου
  μένην είς ΦινλανδΙαν σχετι¬
  κήν αισιοδοξίαν έκ τοθ δτι ή
  Ρωσσία δέν υπέβαλε τάς
  προτάσεις της ύτιό μορφήν
  τελεσινράφου άλλά δέχεται
  άντιπροτάσεις καί συζητήσεις
  έν τούτοις κοθ' όλην την
  χώραν συνεχΐζεται ή λτΐψις έ
  κτάκτων στρατιωτικόν μέτρων
  εκλήθησαν δέ χθές καί νέαι
  κλάσεις έφέδρων υπό τα δπλα
  διότι ή Φινλανδική Κυβέρνησις
  βέν άποκλβΐει καί τάς θλιβε
  ράς έξελΐξεις καί φροντΐζβι
  νά είναι ετοίμη πρός άντιμε
  τώπισιν οιουδήποτε ένδεχομέ
  νού.
  Έξ άλλου, τα βλέμματα
  των διεθνον πολιτικόν καί
  διπλωματικόν κύκλων στρέ
  φονται αότήν την σ«γμην
  πρός την ΣουηοΙαν τής όποΐ
  άς αί έφημερΐδες γράφουν β
  τι έφθασεν ή στιγμήκαθ5 τ)νθά
  συναφθβ στρατιωτικόν σύμψω
  νονμιταξο Φ.νλαν&ίας καΐΣου
  ηδΐας. ΑΙ ΣουηδικσΙ έφημερ
  δες γράφουν έ-Ισης καί διά
  την οχύρωσιν των νήσων
  Άσλαντ άπό κοινοθ υπό τής
  Σουηδίας καί τής Φινλανδίσς,
  άφ3θ ή στρατηγική άξ(α των
  ένδιαφέρει άπό κοινοθ καί έξ
  ϊσου χας δύο χώρας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρΙου ((δ.
  Οπηρεσ(σ).— Τηλβγραφήματα
  έξ Ίιλσΐνσκι άναφέρουν δτι ή
  επάνοδος τής Φινλανδικτ)ς ά-
  ποστολής έκ Μόσχας δέν πρέ
  πει νά έκληφθβ ώς διακοπή
  των ρωσσοφινλανδικών δια·
  πραγματεύσεων. Απλώς £—έ¬
  στρεψεν ή ^αποστόλη διά νά
  εκθέση είς την κυβέρνησιν διά
  ζώσης τα των δ.απραγματεύ
  σεων μετά των επισήμων τοθ
  ΚρεμλΙνου θά μεταβή δέ έκ
  νέου είς Μόσχαν άλλά πάν
  τως μετά τινάς ημέρας καί με
  τα την λήξιν των εργασίαν
  τής διασκέψεως των αρχηγόν
  των Σκανδιναυΐκών κρατών.
  Έν τφ μεταξύ ένετάθησαν
  άπό χθές τα Ικτακτα μέτρα
  καθ* 8Κην την χώραν, έγενι-
  κεύθη δέ ή έκκένωσις των πό
  λεων υπό τοθ άμάχου πληθυ
  Σκανδιναυΐ-
  κών χωρών,
  σμοθ καί συνεχισθή έσπευσμέ
  νως ή μεταφορά στρατοθ είς
  τα πρός την Ρωσσίαν σΰνορα.
  ΡΩΜΗ 16 ΌκτωβρΙου ((δ.
  ύπηρεσ(α) — Πληροφορίαι έκ
  Κοπεγχάγης άνσφέρουν δτι
  ή Ρωσσία υπέβαλεν είς την
  ΦινλανδΙαν τάς κάτωθι προ-
  τάσεις. 1) Την έκχώρησιν είς
  την Ρωσσίαν των νήοων Ί:α
  σάαρι Ταμμισάρι, Λαβαντσά
  ρι καθώς καί τής νήσου Σονα
  άρι σ( οποίαι ευρίσκονται είς
  την είσοδον τοθ Φινλανδικοθ
  κόλπου. Είς άντάλλβγμα ή
  Ρωσσία θά έχχωρήση εϊζ την
  Φινλανδΐαν λωρΐδα έδάφσυς
  επί τής Ανατολικώς Καρι
  λΐας.
  2) Την μή οχύρωσιν υπό τί|ς
  Φινλανδίσς των νήσων Ά¬
  σλαντ καί την αναγνώρισιν
  είς την Ρωσσίαν δικαιώματος
  έλέγχου πρός διαπΐστωσιν τής
  μή όχυρώσεώς των. 3) Την
  σύναψιν ρωσσοφινλανδικοθ
  συμφώνου άμοιβαΐας βοηθείας.
  Τέλος ή Ρωσσία υπέβαλε καί
  τετάρτην πρότασιν τΓ)ς οποί¬
  ας τό περιεχόμενον δέν ανε¬
  κοινώθη.
  Έκ Παρισίων αγγέλλεται 8
  τι ό «Μικρός Παρισινός* ά-
  σχολούμενος μέ τό ρωσσοφιν
  λανδικόν γράφει βτι ή έκχώρη
  σις τοθ 'Λρχιπελάγους τής
  Άαλαντ είς την Ρωσσίαν «Τ
  νέ άπαράδεκτος έκ μερους
  τής ΦινλανδΙας.^Τό «Έργον*
  τονΐζει: «Ό Στάλιν ννωρΐζβι
  δτι θά έσήμαινεν δλεθρον της
  πολιτικάς τού ή έπΐδειξις άδ»
  αλλαξίας εΐςτό Φινλαν&ικόν»,
  1
  ι
  .4 ,
  ΑγΪΟΡΘ-ΛϊΙΣ
  ΣΙΜΕ.ΜΙΜΩΑ» — Σήμερον «Ό
  Παράδεισος τού Σατανδ», Την
  Πέμτιτην «Ό Δρόμος χωρΐς χαρά»
  Κάθε Δευτέρα— Πίμττη-Σάββα
  το—Κυριακή- ώρα 6 1)2 μ. μ. ά«ο
  γιυματινή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ή θαυ
  μασΐα όϊΐρέττα «Τα Τρία Βάλς».
  Την Πεμντην «Μαρία Βαλέο
  σκα· μέ την Γκρέια Γκάρμπο.
  Έκαστην Δευτέραν. Πέιαντην
  κοΐ Σάββατον απογευματινήν ώρα
  7 μ. μ.
  ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόνραμμ* Πης 8'βρίου
  12 25 Σήμα—ΈΘνικίς δ>Γ4—
  Νιολαίας.
  » 'Αο(ΐροα«οπείου Αθηνών
  12.30 Β*)ς (5(σ«ο.)
  13 Δηιοτικ» -«ρ*,&05ια ϊ(5£
  αχοι). ■■■
  ^ 13.30 Ε1?·;#ίτιις — Χοηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσική (δπό
  τ^^ί χή">τ(,α, Βίλλα.
  , 14 15 Είδήαεις— Μετ««>οολ<3γι χον δελτίον—Κίνησις άγορας Πει ραι&ς. 18.45 Έμδατήρια χαΐ έλληνι χοΐ χοροΐ (δΐσχει). 18 55 Ποικίλη Μουσική (δι σκοι). 19.45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν. 20 Τραγούδιε μέ την Λυσιέν Μπουαγιέ (δίοκοι). 20.15 Δημοτιχό τραγοϋδι. (5 πό τοθ ΌμΙλου Ντάβου). 20.50 Είδήαεις. 21 Μουσική τζάζ (δΕσχοι). 21.15 Όμιλία 21.30 Α' πράξις &πό την 2ικ ρα «Άϊντα»τοΟ Βέρντι (δίσκοι). 22.20 ΕίΕήσεις. 22.50 Β' πράξις άπό την δ «ε ρα «Ά Ιντα» τού Βέντι (δίοχοι). 23.20 ΝυκτεριναΙ εΐδήσεις. 23 30 Έλαφρό τραγοθδι (δπδ τής Κάς Δαναης Στραΐηγοπεύλου. 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουοιχή χοροθ (δίσκοι). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενκ χαλλιτεχνΐχβ γεν· ν«$, τέ» μονοΐΜο ρβμαντζο: ΤΑ ΤΡΙΑ ΒΑΛΣ Μέ το»ς Ύβόν Πρεντάν Πιέρ Φρεναί. ΚΑΤΑΛΑΜΑΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ την πιμπτην; ΙΧΡΕΤΛ ΓΜΡΜΠΟ ίίΡΑ ΜΟΟΥΑΤΙΕ £το φίλμ—θρϋλος Η στήΑητοΰ ώροιόκοσμ ΒΑΛΕΦΣΚΑ Τ ό άθάνατο ρομάντζο τής Βαλέφακας χά. τού Ναπολέοντος. Ένα; φλο γερός ίρως μέσα στό μ* γαλειδ&ες πλαίατο των Ναπβλϊντίων πολέμων. Σχηνβθεσία: ΚΛΑΡΕ2* ΜΠΡΑΟΥΝ Μουβι»ή ύπβχρ'ουοις: 2ΤΟΧΑΡΤ. ΣΗΜ λβγφ της μ«Υ*ληί διάρκειαν τβΰ εργβυ ώραι Ι νάιρίίως 9 45 μ μ. ΛΚΡΙΒΒΖ. Άπ' ««θείας μέ τέ) ίργβν. Ζουρναλ όέν θά πρββληθρ Ιον δεςιά —Ή δωδικαιτις κόοη τού Άμεο"'«νου ίατρυΰ Τόουιλ, Λοΐ· /ατιτληχε τους Νκχ'ρκείΐοιις κ ι τας χας άκροβασιας της ( Είς τί, μισον.—°Εν« σ/εδιον πλεκτοΓι μπι μπεδων μεγάλως εδιαφΐρον τας ιιηιεοας. '5ον άριστι>ρα.—Γυναίκας" των Ίνδιών πυυ μιτεχοιΐν ν«·ιρώς είς την πολιτικην ς<ϋην τής χωρα., το). "II κοινωνική ττρόνοια "Επί τή προαεγγίσει τοθ χειμω νος ή κυβέρνησις λαμβάνιι νία πάλιν μετρα πρός περίθαλψιν των ένδ*ων. ΣυοσΙτια λαίχά χοΐ μα¬ θητικ» Ιδρύονται παντοθ είς ϊλας τας πόλεις τής χώρας χά Ι λαιχά δπνιοι,ήρια θά λΐιτουργήοουν είς τα μιγαλα άστιχά χέντρα. Ή χοι νωνική πράνοια συγχρονΐζεται χαΐ όλοχληροθται χαΐ οί πτιο- χοΐ τυγχάνουν στοργιχής μερίμνης (χ μίρους τοθ Κράτους. Είναι χαΐ τουτο μία απόδειξις τοθ ένδια φέροντος τής Κυβερνήσεως υπέρ των λαιχών ταξεων χαΐ !ν επί πλέον τΐχμήριον δτι ή Ελλάς εί- αήλθιν «Ις την χορεΐαν των πολι τισμίνων χωρ®ν. Τά^δημοτικά εργα. Έντίς των ημερών πρέχειται ώς πληροφορούμεθα ,νί ίπαναλη φθοθν αί εργασίαι πρός άποπερ* τωσιν τοθ ΔημοτιχοΟ μεγάρου των άκτάριχων. ΦβΙνεται ίε δτι ^ θά επακολουθήση ή χαταοχευή χαί αποπεράτωσις χαί άλλων άχόμη μεγάλων Ιργων τοθ Δήμου. θα είνε πράγματι είιχής ϊργον νά γί νη τουτο. ΚαΙ διότι θα πλουτι- σ(>τ] ή πόλις μέ νεα έχηολιτιοτι
  χά χ»ι έξωραιοτιχα Ιργα χαί διό
  τι θά δοθή έργαοία χατά την ίγο
  νόν καί δύσκολον χειμερινήν πε
  ρίοδον είς ίνα πλήθος ΐργατιον.
  ***
  Ή όδός Σητείας.
  ΑΙ έργαοίαι διά την χαταοχε
  υήν ΟαχκΙακ Άμμου — Σητείας
  συνΐχίζονται έντατιχώς. "Ηδη απο
  περατοϋται ή γέφυρα Σφάχας,που
  αποτελεί 2ν από τα μεγαλ6τΐρα
  τΐχνιχά έργα τής δδοθ χαί κατ'
  αυτόν ιον τρόπον εγγίζει πλέον
  πρός τό τέρμα τού τό δλον ίργον.
  Ειμπορεί μαλιστα νά θεωρήται $ί
  βαιον δτι «πό τής προσιχοθς άνοί
  ξ«ως δια κατισχιυής προχείρων
  ίργιον προσπελααεως θά καταστή
  δυνατή ή διέλευσις αυτοκίνητον
  χαί ή έπιχοινωνία τής Σητείας
  μέ την άλλην Κρήτην, θ' άποτε
  λέοη τουτο σταθμόν, είς την ίατο
  ρΐαν χαί την εξέλιξιν τής ωραίας
  επαρχίας. Καί θά είναι πρός τι
  μην τής Κυβερνήσεως π&ύ ίδειξε
  τόσον ενδιαφέρον δια την ταχυτέ¬
  ραν αποπεράτωσιν τής όδοθ.
  <ίια το μανταριόμα, •ναλτόών ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτροφεΐ- όν θηλέων τοθ Λκχιίου «ό Κο ραής» δεσποινΐς. δοηθός τής μελέ της χαί συνοδός τ&ν οίχοτρόφων μαθητρι&ν. 'Επίσης ζητεΐται δπηρέτριβ μ! χαλας συσ.άσε.ς. Ό Δ*ρμ«τολίγβς—Ίατρέί ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Καβιβι» ννυθαέιν είς το«ί *β·«ν«1ς α«ί ϊβ«. *τι μετίφΐΡ» τ* ί«τρ§ϊ·ν το» επί τής 6οβ» Λβσηβΐ II ηβρβδβ» της *δβδ *Αλμ««Ρ, «ληοΐβν τβδ βΐχήμβτββ της ΊτετλΐΜης 'ΑρχβΗβλβνικη» 'Αηβοτβλίίς. £ί ηουχβ(- &ρ«ΐ(»<«ΤΗΜΐιμ*νΐι, χεντριχη. κβιΐ Πλί,β1.ν τη< Ολ«τ·1«ς Β«λιβέ-Τ5«μί. Οα ο«χ·τ«ι ώς κ«1 «ρ·τ·ρ·ν 9 ϊί «μ. κβΐ 4- 5 μ. μ Του{ Μεοο.ρΐτβς ιβ»$ η«οχ·ντ«» έκ Αιρμκτιιιβν νο βημ«τ·>ν, τ· τελ«»τ<»ιβν ϊ«Ρ(Ι«τ·ν έΜάβτβν μαν«« ·1( τβ | Μί Φ«ρμ«Μΐον κ, ά Ιδού τί επετύχομεν; Νά μην ηε'άτε πβτέ τίς κάλ τσες οας έπειέή εφι.γαν ηόντοι ή διότι οας σχιοθήχανε. ΚΑΜΕΤΕ ΔΟΚΙΜΗΝ Φέρτε μας την πειό παληά κάλτσα κα θα σάς την ξαναδώαωμκν χαινουργή. ΑΤΕΛΙΕ ΒΙΤΟΣ Γραφείον: ΞΥΛΟΥΡΗ-ΦΟΥΣΤΑΝΑΕΗ Πλατειά- ΤΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝ* ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ Ίοχύοντα άπά 10ης τρέχοντος ΑΦΙΞΙΣ άεροπλάνου έξ Αθηνών είς αεροδρόμιον Ηρακλείου ώρα 11.50* π.μ. ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ άεροπλάνου έξ άερο- δρομίου Ηρακλείου δι* Αθήνας ώρα 1 μ. μ. ΗΜΕΡΑΙ ΑΙ ΑΥΤΑΙ: Τρίτην, Πέμπτην, Σάββατον. Λεπτομερείς πληροφορίαι πκρά τώ Πρακτορείω Ε. Ε. Ε. _. Ήραχλείβυ. Τηλέφ. 8-18 ΙΑΤΡΟ- ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοθ Πανεπιοτηρίο» τής Λυ&νς. Έκΐ ί«ϊ««τί«ν απβυδάοας έν Λν&ν« κ«1 Παρισίους, οί- χβτβι «Ις το νέβν Ιατρείον το», οόος 'ΑβίρΜν (α»νοιχί«ν Βκλιβέ Τζαμί) ϊνανΐι βρτοποιβίο» 'Αοανεηίβ» Σά 9—12 η. μ. καί 4—7 μ. μ. Τας Κνριακας τονε αηβρβ»ς δΐίρεαν. 'Αρ. τηλ. 6-Ο ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔίίΝ ΙΩΑΝ. Κ. ΜΑΛΑΓΑΡΔΗ Ό σατανάς καλογήρου ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΙΙΝ ΤΣ1Ρ0Ν 157ον Ό Ντούνια φέρνει μιά βα θειά σουπιέρα μέ ψσρόσουπα. Ό Ρασποθτιν γεμΐζει τό ιτιά το τού ξβχειλα, Κως επάνω, τόσο πού καθώς βουλιάζβι μέ σα στό πιάτο τού μβγάλα κομμάτια ψοίμιοθ, ή σούπα χύνεται στό τραπεζομάνδη- λο... —Σ' άρέσει αυτή ή σού πά, Άρόν; έρωτφ ό ΡασποΟ τιν. . Δέν την δακίμασα άκόμη — Λπαντφ ό Σιμάνοβιτς γβμ( ζοντας άκόμη μέ την κουτά α τα πιάτο τού. —Δίν μοθ λές Άρόν, ξέ οεις ποία είνε ή φορά πού εχω φΊει καλλίτερα άπό δλες στή ζωή μου, Ό Σιμάνοβιτς τόν κυττάζβι αέ πεοιέργεισ "γστερα ρίπτει 6νσ λοξό βλέμμσ είς μπουχάλα τοθ κρασιοΟ... —Παράξενες είνε οί ήσεις σου άτΐόψί Γρηνόρη! Κυττάζεις την μπουκαλα— αί! ΝομΙζΒΐς ττώς εΤμαι μεθυ σμένος, κώς σοθ μιλθ υπό (ήν επήρειαν τοθ ποτοθ... Ό Σιμάνοβιτς δέν μπορεϊ νά ιϋρϋ νόημα ε(ς χά λόγια τςθ Ρασποθτιν,.. —Σέ ζανοτρωτώ: Ποία φο ρά καλόφαγα περισσότερον άπό κάθε άλλη στή ζωή μου! —Άν μιλβς σοβαρά, Γρηγό ρη, τί θές νά σοθ πβ! "Ας ποθμε κώς έφαγες πολλές φορές καλα... —Πβιράζβσαι έπειδή μοθ φροντίζβις χά ψώνια καί Ι σως έχεις την άξΐωσι νά ,εό ρίσκω νά ψώνια σου πβρΐφη μα.. Δέν έχω τιαράπονο Ά ρόν λέγει ό Ρασποθτιν... Ή Ντούνια μπαΐνει δλλη μιά φορά στήν τραπεζσρΐα κσΐ άποθέτει είς τό τραπέ ζι μιά πιατέλλα μέ διάφορα φαγώσιμα. Ό Ραστιοθτιν άπλώνει ^ τό χέρι τού, βουιφ μέσα στήν πιατέλλα καί 6,τι πιάνει στήν τόχη τό χέρι τού, τό φέοβι, χωρίς άκόμη νά 6>η τελειώση
  την σοθπα τού στό στόμα
  τού.
  —Δέν εχω πού λές παρά
  πονο, Άρόν άδελφέ μου.
  (συνεχΐζεται)
  ΚΟΙ ΜΩΜΙ ΚΡ
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Άνβ/ώοηα·ν αερο
  ιΐορικδς δι" Αθήνας ο κ. Γρηγορι
  ος Δανδουλάκης.
  —Άνεχώρησβν άεροιορκδ^ 5
  λογιστής Τραιίζης Ελλάδος κ.
  ΆρΒτάκης.
  —ΈηΙσης ανεχώρησαν ή κ.
  Μαριάνθη Νικολοβοολου, ή κ. καί
  6 κ. Ιω Μανωλεσάκης, ό δικηγώ
  οος κ. Στυλ. Φθενάκης, δ κ. Έμμ.
  Βιδάλης.
  ***
  Γάρω στήν πόΑι.
  ,ΜΙΝΩΑ'
  Την Πέμπτην
  Τό κεινννικοδραματι-
  χό άριστβύργημα:
  (Γαλλιχη ομιλοθαα)
  Είναι ο βρβμβς τοθ μαρ·
  τ»ρίβ» καί τής ταπ«ινώοΐ»»ί,
  ο γολγοθάς χββκ φτνχής χο
  πέλλας ποΰ άνΐβαίνβι ίταν
  βρεθή μονη χαί άν»«ράσπι
  οτη οτή
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό 2ΑΝ ΠΙΕΡ ΩΜΟΝ χαί
  Α ΤΖΕΝΥ ΧΟΛΤ στό η«ρίφη
  μο Ιρνον:
  Ο ΠΑΡΛΔΕΙΣΙΐ:
  ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ
  'Εξαιρβτικός «άντοτε δ ι
  καί άνι«(δ«κτος... αεταβολί(·,
  —Έν τω μεταξύ οί καιροσκό
  «οί δέν άττοκλπΐΌυν καί τα άκρ6ο
  «τα.
  —Λαμβανομένου ο«" δψιν δτι
  μβτ' όΜγας ημέρας τελειώνει τό
  κατά τόν λαόνειερίφημο φβινοτιω
  ρινό «καλοκαιράκι».
  —'Αρκβτός κ09μος την «ορΕλ
  θοθσαν Κυριακήν είς τα ύ«α(θρΐα
  κίνΐρα.
  —Ή «λατεΐα Τριών Καμαρθν
  Όαιζβ συγκεκριμένως θερινόν α
  «όγευμα.
  —Άλλά »αΙ τα νίντοα τής λ·
  (μψόρου Κουντουριώτου καί τής
  πλατεΐας Βενιζέλου 5έν ύστέρτι
  σαν,
  —"Από τα λουτοά μας τηιθ Πό
  ο ου δέν λιΐηουν ο Οτε τάς ήμέοας
  αύ(άς οΙ|τα<τικοΙ θιασώται. —ΚαΙ Ιδ ως αί θιασώτιδες μιτα ξύ τ Ών οποίων διαιρινονυι μερι <αΙ ώ; βριστοτέχνιδες τοθ κολυμ —ΚαΙ γβνικώς τοθ «τ,αρβ θιν' άόθι «νεύματος τοθ ΑθλητισμοΒ καί τής φυσικάς Λγωγής. —Δι* ίγκυκλΐου τοθ ΰκουρνε! ου τής ΠαιδεΙας κοινοττοιηθεί—ς ■Ιο τούς έπιθΐωρητάς τής στοιχει ωδους βκπαιδβύσιως Κρήτης. —ΌρΙζεται δτι £να απόγευμα τής έδδομάδος οί μαθηταί καί αί μαθήτριαι θά ασκοθντοι υπό ότε λεχων τής έθνικής νεολοίας. —'ΕίΙσης συμφώνως μέ την α· την Εγκύκλιον θά διαρρυθμισθβ τό «ρόγρσμμα των δημοτικων σχολεί ών είς τρόπον ωστβ νά «οοστι θοθν άηό τής 1ης Νοεμβριού Εξ δραι μηνιαΐως β«1 «λίον των κα θοριζομινων. —Αί ώραι ο·ται θά διαιίθεν ται διά την διδασκαλίαν μαΒημά των συνσφων μέ την εθνικήν δια «αιδανώγησιν —ΣυνβχΙζεται ή κατεβάφιοις τοθ τταλαιοθ ΝομαρχιακοΟ κτι· ρίου. —"Ολίγον Ακόμη καί θά ΑκλεΙ ψουν καΐ.τά τελευταία ΰβολείμμα τα τοθ κτιρΐου. —ΚαΙ δέν θά μείνη.. ΛΙΘος 4ϊΙ λίθου ·ΐως «αρατηριΐ Άθηναίκή συνάδελφρς καί διά τό κατε&αφι ζόμενον ταυτοχρόνως παλαιόν καί ιστορικόν κτΐριον τ οί) 'ΥκουργιΙου των Οικονομικήν. —Παρά τοθ 'ΥπουργεΙου τής Συγκοινωνίαν ανεκοινώθη δτι λό >« των συχνών μιταβολων τάς ό
  «οίας ΰφΐστανται τα ά·ρο«ορικ&
  ταχυδρομικό. τέλη.
  —Τό « ώλληλογραοοΟν κοινόν
  «αρακαλεΐται δπως πρό τής ταχυ
  δρομήσεας των λνιστολων τού ζή
  τεΐ πληροφορίας «αρά των άρμο
  δΐων διά την πώλησιν Ινσήμων ύ
  «αλλήλων,
  —Έξ Ιταλίας μ.τεδόθη δ θάνα
  τος τοΰ γνωοτοΰ συγγραφέως
  Γκουΐντο Ντά Βερονα τοΰ συγγρα
  φέως τής περιφήμου «Μιμής Μ«λυ
  •τ» καί άλλων μυθιστορηματων τα
  όποΐα μΐταπσλεμικΰς εσημείωσαν
  καταπληκτικήν επιτυχίαν καί ρε
  κόρ Ικδόσεων.
  —Σημειώνομκν την πληροοο
  ρ(αν διά την α'Ανόρθωσιν» ίΐτις
  «ρό έτών έδημοσΐΐυσι τα καλύτε
  ρα μυθιστορήματά τού λ αί ΙΒιαιτί
  ρως την αίσθηματικωτάτην «Μίμην
  Μνλυέτείςφυλλάδια.άποτιλέσαντα
  βιβλΐον^διατηρούμενον άκόμη 4*6
  «λιΐστους αναγνώστας της,
  — Είς τόν κινηματογραφον Πθϋ
  λακάκη προεβλήθη χθές μέ «υκνήν
  κοσμοσυγκέντρωσιν ή Αριστοιιργη
  ματική ταινΐα: «Τα τρία Βάλς» Ή
  πλοκή τη., είνε χαριτωμένη καί οί
  πρωταγωνισταΐ της 'ίβόν Πρεντάν
  καί Πιέρ Φρεναί άαό τούς συμκα
  θεστέρους άσσους τής όθόνης-
  — Είς την «Μινώαν» προεβλήθη
  υέ εξαιρετικήν επιτυχίαν ό «Παρά
  δβισος τοθ λατανα».
  ο Ρ*«βρτ«ρ
  Νιχρββιολονιχβν χαί Βιο'
  χημιχόν'Ερναατηριον ΊατροΟ
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπβτάκη
  Ήράχλΐιον
  'Αναλύοιις ο&ρων, αΓματος
  χοπράνιον, έμβόλια, αυτεμίό
  λια χαί έν γένει Απασαι αί
  μιχοο&ολογιχαΐ χαί βιοχ~μι
  χαί έξιτάσεις.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.— μ
  μετά χωριστής εϊσόδου χατάλλτ]
  λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  παρά τ| διαχειρίσει μας.
  ΟϋΑΟΓΝΤΑΙ μυλόπετρες ιί(
  αρίστην κατάστασιν χαχάλληλΚ
  πρός ϊλεσιν δημητριαχβν. Πληρβ
  φορίαι παρ'ημίν.
  ■■■■■■■■■ΠΒ«α>*ι·εινΒΐεΐει«ΜΒΒΜ
  ΕΦΘΑΣΑΝ - ΕΦΘΑΣΑΝ ·
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΜΟΙΡΩΝ
  Άβραάμ Κυτχράκη 8
  άπαντα τα σχολικά βιβλΐα ΔημοτικοΟ, ΓυμνασΙ ■
  ου κα( προγυμνασίου 6λων των τάξεων. ■
  Ώς καί δλα τα σχολικά εΐδη είς πλουσίαν συλ- !
  λογήν καί τιμάς συμφερούσας- " 1
  ΠΩΛΗΣΙΣ λιανική καί χονδρΐκή. 3

  Α
  Ρ
  ■' δψινί,.
  ,λΐι*»·' τ
  9 ·ειν
  ιας
  'Οται.
  ώ
  ς α,
  9ιν.
  η τ
  Κρήτης,
  ό
  Ε°ι υπό ο»
  ολαΐας.
  ><: με την α« μ ΐικών νά «οοοιι αεμβρίου ϊξ .έον τβν π θα 6ιαη19~ λίαν μ εθνικήν κατιδά·ι·κ, ρχιακοθ κτι· καΐ θ&ΙκλιΙ Ια άιολιΐμμα ν—, .λΐθος Ιιΐ ■Ι Άθη«!κ(| τό κατιοα»! ς παλαιόν καΙ ϋ Ύνουργιΐου ιουργείου ή; ιινώθη ετι λί ιβολών τάςί αοοθν κοινόν πρό τής τ.ο«ϋ οτολών τού ζή ,ρά των άρμο ενσήμων ΰ -Β6θη 6 3 σγγρ να χοθ συγγρ» υ .Μιμίΐί στορημαΚ.ν-1 ώς Μ»*·» ■ τυχΐαν «Κ» ,■·■·■ ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ οΐκονομική ζωή ΚΑΑΑΙΕΡΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΠΙΟΑΜΗΝ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΥΑΦΙΑΕΣ —Ή άγορά σταφίδων ήνοιξε χθές μέ ζωηρίτητα άουνήθη. Άπό πρωΐχς εσημειώθησαν—τό άναγραφομεν μετα πολλής ευχαριστήσεως—άθρόαι πράξεις άγορβν ι!; ίλας τάς ποιότητας. Ή στααιμότης των τελευταίον έβδομάδων εφάνη άτονήσασα χαΐ οχεδον παρερχομίνΛ) Ωρισμέναι τοιδτητις άνέχτησαν άπό πρωίϊς αγορα στικήν αξίαν άπό 1—3 μονάϊων. Αί κατώτιραι ιδίως ποιότηΐΐς, άπήλα»σαν τιμων ττολύ ανωτέρων των τΐμών τοθ Σαδβάτου. Ή αυτή ζωηρότης εσυνεχίσθη μέχρι των έσπερινών ώρων. ΑΕ τιμαί των διαφόρων πρεΐίντων είχον χθές ώ; —εΐε— —»—^—«^ —^(— —»—ι·^ "ε^"™"»^— ~ε——^ ~ε»~—^ ^ιε~ ^"ε—' -*·»—■—■ —ι <— —π—— ■—— ■—» —■»—' —ε— ■— —τ —τ Έγκυκλοπα ιδε ία ▲ι* έκεΐνους ηού δέλουν πΑοιιτίζουν τάς γνώσεις των* 2ΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ ΡαζανΙ » 4 — 4 50 » εξαιρετιχαΐ 14 — Σ(τ->ς
  » 850
  » α' δρ.
  12.—
  13 —
  Κριθή
  » 450
  » α Λ
  11.—
  11 50
  Κ ώμη :
  » 5.-
  » γ' »
  9.50
  10 50
  Οίνβι μίστβτον
  » 26.— 28.—
  » ϊ »
  9 —
  "Ελαια
  » 30.50
  » ε' »
  7 -
  8 —
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Καρβμπουζές »
  5 —
  6.—
  ΛευκοΙ α' ι
  , 2?__
  Έλεμέδ»; α' »
  6 50
  » 6' ι
  > 23.—
  » δ' »
  δ —
  5.70
  » γ' >
  > 22.—
  ΤΑΧΓΑΣα'δ' »
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  4 50
  3 70
  4.20
  Πραοινοι »' χ
  » ίί' «
  » ϊ' ^
  > 20.—
  ► 19.—
  ► 18.—
  > 400.— 425
  Σουλτανί »

  .—.
  Άλά65ανος »
  > 100.—
  Ταχτά »
  4 —
  Κουχούλια ι
  ► 120.— 130
  ίΞΑΓΩΓΑΙ ΑΓΓΛΙΑΣ.— Τπιυθύνως άναγράΐομεν δτι κατόπιν
  αυνΐνν&ήσεων Άγγλιχής καΙ 'ϋλληνιχίΐς καβιρνήσιω; επιτευχθή ή
  είς Αγγλίαν ίπιπρόσθετος εΐααγωγή σταφίδων Κρήτης 6πο των
  Σ-ινιταιρισμων Χανίων 300 τόννων, Ηρακλείου 700 τόννων χαΐ Ση
  τιίσς 175.
  ΕΞΑΓΟΓΑ1 ΙΈΡΜΑΜΑΣ.-Πρίς τα Έμποριχα Έπιμελητή
  ρια ανεκοινώθη 5πό χοθ 'Υπουργείου Έθνικής Οίκονομίας ότι ενε¬
  κρίθη δπο την Γερμανιχων άρχων ή διάθεσις τοθ δπολοίπου Κοντε
  ζαν έξ 800 χιλ. Κ. Μ. διά την είς Γερμανίαν εξαγωγήν Έλληνιχων
  οταφυλων
  Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαττίστη
  Βελιγράδιον
  Κ«ν)πολις
  Βαρσαβία
  "Ελσινχφόρς
  Κόβνο
  Λβνδίνον
  Νέ» 'ϊόρχη
  Παρίσιοι
  Ζκρίχη
  "Αμοτΐρδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  "Αλιξανδριια
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 48.—
  25.96
  26 16
  3.03
  3.13
  6.96
  702
  4.31
  4 35
  30.30
  30.75
  4.55
  4.61
  23.45
  23.95
  3.03
  3.11
  10.4—
  105.—
  21.12
  21.32
  2 60
  2.65
  22.—
  22.50
  Τ6 μεγάλο 6ργον
  χοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  Η ΚΡΗΤΗ ΠΟΥ ΓΟΗΤΕΥΕΙ
  Ή πίλις τής Ρεθύμνης Ιγιι ίνα μιγάλο άπόχτημα: Την γοητιί-
  αν τοθ πρασίνου, χωρ'ς τάς ώραιίτητας ττ]€ φημισμένης προχυμαίας
  της. Ανωτέρω μία τθευρά τοθ ΔημοτιχοΟ της χήπου πιύ αποτΐλΐΐ
  πνεύμονα ζωής χαί πραγματικής γοητιίας.
  Τα πεπραγυένα τής τριετίας
  ΕΚΙΕΣΙΣ ΤΗ! ΤΕΝΙΚΗΣ ΑΙΟΙΚ.ΣΕ1!
  Λ» ΤΙ ΕΝ ΚΡΗΤ1 ΚΥ1ΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΡΙΟΝ
  Ό Άετές, (στάμενος υπεράνω ι&ν συνδιαλΐγο
  μενων, έ·πΙ σωροθ ιιετρΛν, άνέκραξε, την καρσμτΐί
  νανψέρων άνά χείρας.
  —Παναθήνσια, Όλομπια. Χάρπες ιης ΑΙαντί-
  8ος! "Ω! τίς βά μοθ *ώσΠ τώ χόρισμα ν' ώπαγγεΐλω
  τα ϊτιη τοθ "Ομήρου ώς Έλλην της ΊωνΙας, ή τί)ς
  ΑΙολΙβος!
  Γ ·
  Ιλαροτης καί κατήφεια.
  Ό Ένζο>ωρας άιιηλθεν ϊνσ κατοπτεόοη τα πί
  ριί, διά της στενής όδοθ Μοδετοόρου, ερπων
  κατά μηκος των οίκιΛν.
  ΟΙ άντάρτσι ήσαν πλήρεις έλπ»ος. Ο τρόπος
  δι" οδ άντέκρουσαν την Ιψοδον τής νυκτός, τούς
  ένεθάρρυνβν *στε νά νομΐζωσιν δτι καί κατά την
  Λα6*ραν οθτω θά ηύδοκΐμουν.
  ΈπερΙμβνον λοιπόν την ίφοδον της ημέρας μει
  διΛντες περιφρονητικώς. ΈπΙσΐευον ά&στάκτως
  είς την επιτυχίαν των καθώς είς την δικαιοσύνην
  _ηη άνδνος δν ανέλαβον.
  ΔιΛοουν μετά πεποιθήσεως την ημέραν είς τρείς
  ιο· κατά τας Εξ *>ρας ^ -ρωΐσς. έλεγον
  καί θρισμβευτικώς, εμβλλε νά ταχθβ
  ϊο μί^ ^ων ϊν Τά^σ °Τρατθ°ο ,ε1ζ 8 ΰ6 Α
  νιι Λ δέουσα ττροτρθτΐή· ιτερΐ μεσημβρίαν, δλη ή
  *νλ ' των Παρισίων Εμελ-ε νά στασιθση,· περΐ δέ
  τΑν δύσιν τοθ ηλίου γενική Έπανάστασις.
  •Ο κώδων της άγΐσς Μέρρης ηκούετο άδιακό
  βηααΐνων την κίνδυνον άπό ιής χθές 6έν έσί
  ^ν οϊτ· λ«ι«τόν· σημ-ον δτι τό δλλο όδόφραγ
  μ» τό αέγα. της Ίωάννας, άντεΐχε πάντοτε.
  μ -Ολαϊ αυταί αί ελπίδες έψιθυρΐζοντο άπό στό
  ιιατος είς στόμα καί ηκούετο έκ των συνομιλιΛν
  "ούτων των τερψιβομων κσΐ δμα τρομερόν, ώς
  ΒΑυΒοο τις *ντός κίψέλης μελισσών.
  Ό Ένζολωεβς ανεφάνη, -ροελθών έκ τοθ σκυ
  θρωποθ ηεριπάτου δν β-χϊ1Ρη«ν είς τό σκότος,
  ϊ£ω τοθ όδοφράγματος ώς άετός.
  "ι·ιβ (συνεχίζεται)
  Διά τα χοινοτιχά Ιργα Κρήτης
  έδαπκνήθησαν πΐρΐ τα 15 1)2
  έχατομμύρια μόνον είς τον Νο¬
  μόν Χανίων χαΐ τουτο λόγω των
  χαλών είσπράξΐων των χοινοτή
  των. "Αναλόγως έδαπανήθησαν
  χβιί εί; αλλους νομούς.
  Διά των χρημάτων τούτων έ
  ξιτΐλέσθησαν πλιΐοτα 8βα χοινβ
  νοτινά ίργα διά τα τοιαθτα
  II
  τβν 3νω των 25 000 δραχμ. διε
  τίθησαν τα 3)5 των ώς άνω έοδ
  δών
  Οί παρατιθέμΐνοι ανωτέρω *
  ριθμοΐ δίδουν μίαν κμυδράν είκό
  να τής βιλτιώαεως των χοινοτι
  χων πραγμάτων.
  —Τα μίτρα υπέρ των έφίδρων.
  Ή 4η Αύγο6ατου 1936 ιύρε
  τα ΤαμιΙα ίφιδων Πολεμιστών
  Κρήτης είς άξιοθρήνητον χατάστα
  σιν. Εί; την διοίκησιν των ιΐχον
  τοποθετηθή χατά τό πλείστον άν
  θρωποι ίοτοιχΐΐωτει είς οημεϊον
  ώστε μετά δυσχολίας ίθετον χαι
  την υπογραφήν αυτών άκίμη χά
  τωθι των πραχτιχων των Διοιχη
  τιχων Συμβουλίων. Έκηριάργΐι
  ή αίσχροτίρα συνα/λαγή μιταξύ
  των πολιτευομένων χαί των πλεΐ
  στων μιλων των 'Διοιχ. Συμ($ου
  λίων τα όποΐα διωρίζοντο δπό
  των πρώτων κατόπιν ωρισμένων
  ανταλλαγμάτων. Ή άγροτιχή πε
  ριουσία είχε παραδαθή είς διαφό
  ρους Ιττιτηδε'ους οΐτινες δπό την
  μορφήν των ένοιχιαστών Ιπεδίδον
  το κυριολεκτικώς είς την λεηλασί
  αν χαί καταστροφήν αυτών, σπαν
  ως άσχολούμενοι διά την ',τΐληρω
  μην των ένοιχίων Είς τούς ίσο
  λογισμούς των Έφε5ροτα|ίείων ά
  ναγράφεται δεκας ένατομμυρίιο
  ώ; όφιιλαί παλαιών ένοιχιαστών
  'Επίσης δεκάϊες ίχατεμμυρίαιν εξ
  άγορδς αγροτικάς περιοοσίας ήτις
  σημειωτέον ίξεποιήθη είς Ινια τα
  μιΐα. Καί είς την περίπτωσιν
  τούτην οί άγοραστοί παραμείναν
  τες χατά τό πλείστον ανενίχλητοι
  ΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΑ1 ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  Είς τα Χανιά ώς γνωστόν ιδρύθη άντιφυλλοξηρικδν φυτώριον
  Άμΐρινανιχων αμπέλων, χάρις είς την διάθεσιν τοθ χχταλλήλου ά
  γροΰ υπο των άϋμοΜων δργανώσεων Είς την είχόνχ μας φαίνεται
  τό κεντρικόν κτίριον τοθ άντιφυλλοξηρικοθ φυτωρίου.
  Λ/ν>_Λ/ν>
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
  Ό Δήμαρχος
  Δισκηρύττει δτι:
  ΈκτΙθεται είς φανεράν μει
  οδοτικήν δημοπρασίαν διά
  συμπληρώσεως τιμολογΐου ή
  κατασκευή ηλεκτρικήν ίγκα
  ταστάσεως είς την νέαν πτέ
  ρυνα τοθ Πανανείου Δημοτι
  κοθ Νοσοκομείου.
  Ή δημοπρασία ένεργηθήσβ
  ται ένταθθα κοΐ έν τώ Δημαρ
  χιακώ Κατασΐήματι την 20ην
  8|βρίου1939 ημέραν Παρασκευ
  ήν καί ώραν 11—12 π. μ.
  ΔεκτοΙ γΐνονται άδειοθχοι
  ήλεκτρολόγοι έσωτερικών έγ
  καταστάσεων οί έχοντες α
  δειαν έγκαταστάσεων άπεριό
  ριστον.
  Άπαντα τα σχετικά είσΐν
  κατατεθειμένα είς τα γραφεΐα
  τής Τεχνικής "ΥπηρΒσίας τοθ
  Δήμου Ηρακλείου είς την διά
  θέσιν των ενδιαφερομένων νό
  λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τβ 11 Όκτω
  βρίου 1939.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  —Δια τούς ές*αγωγεΐς χαρου·
  Ηρακλείου., ηίων.
  τοι κατώρθωσαν νά άποχτήσωσι
  περιουσίαν έ<ατοντάδων χιλιάδων δραχμών είς βαρος τής όλότητος των έφέδρων πολεμιατων. 'Εχορη γοθντο δανεια είς διαφόρους εϋ νοουμένους χωρΐς | νά χαταβληθζ ττοτέ φροντίς είσπραξεως αυτών. Ηιρουσιαζονται περιπτώσεις χο ρηγήσεως δυ,νείων είς α:ομα ού δεμίαν αχέσ ν ίχοντα πρίς την έ φεδριχήν οίκογίνειαν. Διά τήί μι θόδου τής συστάσεως των πάσης φύσεως επιτροπών μέγιστα πασά διεμοιράζοντο μεταξυ των συιιβίύ λω , συγγενων ή φίλων των ή έ τί ρων άτόμων, άτινα έπέβαλεν ή πό λιτιχή (Αυριον τό τέλος) Τό Υπουργείον 'Εθνικής ΟΙκο νομίας διά τηλεγραφήματύς τού «ρός τ* Εμπορικόν κ«1 Βιβμηχχ νικόν 'βπιμβλητΑριον τής ιιολεώς μας, συνιστά 4πως οί ές°αγ»γιΙς χ« ρβυπίων οί ηνλήσκντας είς Ιταλί¬ αν προ τής 19 Σ)βρΙοτ> έ. β. υπο
  βαιλβισιν αύτφ άπ' «ύβείβς, αίτή·
  σιις μετβ των σχιτΐΜ&ν οικκιολο
  γητΐΜ&ν, τό ταχύτβρον.
  —Προαγωγή είς ανθυπασπι¬
  στήν.
  Διά Β. Α. προήχβη είς ,άνβυ«ει·
  οπιστήν ό Κρής ύποφωμκπκός
  Μηραβυδ«)ίης Νικηφβρος.
  —Οί εΐσαχθέντες είς την Μα
  ράσλειβν Ακαδημίαν Ερη
  τβς.
  Κατά τάς ένΐΒγηθιίσας εΐσιτη
  ρίους έξετ*σ«ΐ5 είς τί»ν Μαρ6σλ«ι
  «ν ΙιαιΔαγωγικην Άχαύημίαν έ-
  πίτυχβν χαΐβΐ έξης:ΚΝστκΜηςΔαμ.
  Τιρζάκπς Έμμ , Γ«λ«ναΜης Βο.
  Άνύρΐοιοάκης Έμμ. Άγγιναρο
  σπαχάκης Ί , Λΐκανίδης Γ., Μιχ»
  λάκηςΚωνατ-,ΆρβανιτάΜης ίύστρ.
  Παυλάκης Άχιλ.
  —Δωρεά.
  Ή κ. Ελένη Κασαπάχη έτρβφο
  δβτπσ< κροχθές τό «"Ασυλον τής Γβρβντισοβς» με πλούσιον καΐ εκ¬ λεκτόν φαγητόν μέ φρο&τκ Αρτον καί βίνον είς μνημόαυνβν ένν·«ή μερον τού σιιζώγβυ αυτής .Ιωάν νού Κασσαπάχη. Ή χ. 'Αργυρη Καλομενοπβώλου κροβίφερπν «Ις τ ό «"Ασυλον της Γερβντισσας» ε¬ κλεκτον μ«1 πλούσιον βαγητον μετα φρούτων άρτβυ καΐ οίνου είς μνημόαυνον τού πατρός της καί των άλλων νβχρ&ν της. 'Ο μορφωτιχος Ζΰλλογος ,,εύχαριστΐΐ θερμώς τους βΰγβνεΐς δωρητας. Έμμ. ΕΙΔ1ΚΟΧ ΔΐΑλΝμκτοδχο« Αββ1»1βη χή( ΚλινΤίπς τΐίί ·ίατριιι«ί Χ ΙΑΤΡβ- Γ. Μανωλόπουλος ΧΕΙΡΟΥΡΓβΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ χειρε)»ργιχ||( ουρολογι Πετνΐιιιατιιμί·» Π«.ι Τηλέφ. β-23 ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΟΠΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΟΝΟΝ ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ Γνωρίζομεν είς τούς ένδιαφερορένους κ. κ. πελάτας αας οΐτινες άνααένουν επί τόσους ήδη μήνας νά προμηθευθοϋν τα παγκοσμίβς ανεγνω¬ ρισμένης ύπβροχής Ραδιόφωνα: ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ Ότι κατόπιν πολυήμερον προσπαθειών επε¬ τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν ένα πολύ περι- ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγογών. Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη- μα, νά έπισπεύσουν νά , όριστικοποιήσουν τάς παραγγελίας των καί τουτο διότι θά κρατήσω- μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως, καθόσον ώς προείπομεν ό αναμενόμενος άριθμός ΤΕΑΕΦΟΥΝΚΕΝ είνε έλάχιστος. Άποκλειστική 'Αντιπρβσωπεία ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ **■» 3-ν. —Διδασκαλικαί μεταβολαί. Μετετέθησαν άμοιβαίως ο'ι δι δασκάλοι 'Αγίου Ι «ωργΐου κ«1 Λοΰμα τού νομοδ Λασηθίου Έμ μανουήλ 'Αναατασάκης καί Παπ« ατβφχνακη Μαρία 'ίκ ,,,τοΰ Χχο λΐίου Ιζϊρμιάοω άπβσπάσθπ (ίς το βχολβΐον 'Αβρακβντ· ό δημο διδασχ'χλος ,,'Αντ. Σφ«Ηΐοτνβϊκης· —Διανυκτερεύβντβ φαρμα κεΐα. Σημερον 17πν ΌκτΜβρίουβά δι· ανυκτ·ρ«ύσουν τα φ«ρμακ«!« Γ. Μαδαριωτακπ 9. ΦεοδΜρίδη, ΕΥΚΑΙΡ1Α Πωλεΐται χαινουργής χαλτσο μηχανή ΐίς αρίστην κατάστασιν μαρκας Έλβετιχής Ντουηιέ εί) τό ήμισυ τής άξΐας της καί μέ ίχμαθησιν δωρεαν. Πληροφορίαι χαϋ' ίκάσιςν παρα τφ χ. Ανδρ. Αΐδ^ χαφεπώλι έναντι πά Ψαράδιχον (όδός 1866(. ΖΗΤΕ1ΤΑ1.— δωμάτιον επι πλωμένον.ϋληροφορίαι παρ'ημίν. Ταχύτατοι έπισκευα! ώροΑογΙων τέ ΜΗΤΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΕΑΡΗ Α0ΗΝΑ£β Πλησίον £τκβ. ΝοναστηρβΜΐ Παρέχη κάσαν πληροφορί¬ αν η διευχολυνβιν («τριχής ψύηας, είς τοΰς ·Ις Άβονβς μεταβαίνοντος άσθινιΐς ουμ· το». ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Προϊα Τρίτης
  17 Όκτωβρίοο 1939
  ιΊ ΡΩΣΣΙΑ ΑΕΝ ΕΧΕΙ ΒΛΕΨΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΥ ΕΑΑΦΟΥΣ
  ΚΑΤΑ ΧΘΕΣΙΝΗΝ ΒΕΒΑΙΟΙ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ κΣΑΡΑΤΣΟΓΑΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1βΌ«-»ωβρίου (ίδ
  ύπηρ. α* Ανορθώσεως).—Μετά την λή
  ψιν νέων όδηγιών διαβιβασθείσαν έξ
  Άγκυρας πρός τόν χ. Σαράτσογλου
  όστις συνηντήθη την 4ην μεταμεσημβρ
  νήν μέ τόνζέπίτρόπον Μολοτώφ, ό τε
  λευταϊος παρέσχε είς τόν κ. Σαράταο
  γλου την διαβεβαίωσιν τής Ρωσαικήι,
  κυβερνήσεως ότι τα Σοβιέτ δέν έχουν
  ουδεμίαν βλέψιν επί τής Ρουμανίας.
  Έπαναλαμβάνεται δέ ή πληροφορί-
  δτι έπιστρέφων ό κ. Σαράτβογλου έκ
  Μόσχας θά συναντηθή μετά τού κ. Γκα
  φένκο.
  ΕΙΣ ΤΑ ΚΑΡΠΑΘΙΛ
  ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΡΩΣΣΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όκτωβρίου__Ή
  Πολωνική κυβέρνησις ανακοινοί ότι ση
  μαντικαί Πολωνικαι δυνάμεις άνασυγ
  κροτηθείααι ανέλαβον σοβαράν αντίστα¬
  σιν είς τα Καρπάθια ιδίως είς Βι«.λινό
  χά εναντίον των προελαυνόντων Ρώσ
  σων καί Γερμανών.
  Οί Σύμμαχοι
  άναμένουν μέ άκμαΐον ηθικόν
  την Γερμανικήν επίθεσιν. .
  ΤΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥ ΓΚΑ ΚΡΑΤΗ
  ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΕΙΣΤΟΝ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΠΡΟΤΟΒΟΥΑΙΑΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Όχτωβρίου__
  Τό Ρώυτερ ανακοινοί ότι οί άρχηγοί
  των Σκανδιναυϊκών κρατών είνε πιθανόν
  νά ύποβάλουν πρότασιν είς τόν χ
  Ροΰζβελτ διά την ανάληψιν πρωτοβου
  λίας υπέρ τής είρήνης.
  ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛ1ΝΟΥ
  ΡΩΜΗ 16 Χκτωβρίου (ίδ. ΰπηρισία).—Τβ Αμι
  επίσημον Γερμανικόν πρακτορείον ανήγγειλε δτι
  τβ έσπέροις τβθ Σαββατχυ διετάχθη «1ς τό Βερο
  λΐνβν άντιαεροπορικος ουνανιρμος, τα βντιβερο
  ποριχα δέ τηλββέλαι ήνοιξαν πϋρ ένοιντίβν έμφ«
  νιοβέντβς άβροπίάνου. Ευθύς τό Λονδίνον καί
  βΐ Παρίσιοι εξέδωκαν ανακοινωθέντα ίτι ϊέν ε¬
  πρόκειτο περι Αγγλικόν Α Γαλλικον ά«ρβπλάνβο.
  'ίππκολούθπσ«ν τέσσαρα ανακοινωθεν» είς Β<ρο λϊνβν έκ τίιν οποίων τό τελευταίον άνέφϊρεν βτι τέ* έμφβνιοβίν άεροπλκνον ήτο γερμανικόν. παρ« ηλκνηβέν λόγω τής όμίχλης κ«1 ϊίσίλθβν είς άπη γβρ«υμένην ζώνην κβΐ βτι μιτά Λίωρον βολην κατ' α ότου κβτβρρίφβη Νεώτερον έν τούτοις ανακοινοί Βέν λέγει 8τι Α ταυτότης τβδ άεροπλανουιταραιμενβι &γνο»στβς. 0 ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤίΞΑΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΑ ΤΑΜ1ΕΥΤΗΡ1Α ΑΘΗΝΑΙ 16 Δΐχϊμβρίου τβδ άνταποχριτβθ ιιας). Ό ΙΐρΜθυηβυργος χ. Μεταξάς έπβαχίςρθη βημβρβν τ« ταχυδρβμΐΜβ ταμιευτήρια καί τα γραφεΐα τής ΝββλαΙας. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ Φ1ΝΛΑΝΑΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 8)βρί·υ (ίδ. ύππρεσί»).- Ό έν Νέα Ύόρχα πρεσβευτάς της Φινλαν- δ.ας είς ραδιοφωνικήν τού ομιλΐαν έκ τ|ΐς πόλιν; ταύτης, «ςίφρββεν την επιθυμίαν τήί Φινλανδίας νά ζήοα έν ειρήνη καί νά δια¬ τηρηθή χαλας οχβοεις μεβ' ολων τβν λα- βν Ή Φινλανοία προσέθεβεν ο πρεσβκν τής, ίπιδυμεϊ καλάς βχεσεις μετά τής Γερ μανίας χά. Ρωββίας βλλα δεν Βά ανεχθή π·τε νά ύπβιαχβφ είς αξιώσεις θιγούσα; την ανεξαρτησίαν της. ΣΥΝΟΜΙΑΙΑ' ΤΟΥ κ. ΧΑΑ1ΦΑΞ ΜΕ ΤΟΪ2 ΟΡΕΣΗΕΥΤΑΣ ΙΗΛΙΑΣ-ΣΟΗΙΕΤ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρ(«υ (ίδ. ύπηρ)-Ό πρεσβευτης των Σοβιέτ μ. Μαΐσκυ Ισχε οή μερον μακράν συνομιλίαν μετά τοδ λόρδου Χάλιφαξ. Ό νέος Ίταλές πρεοβευτής κ. Μπαστια νίνι 8ά επισκεφθή αύριον οιά πρώτην φοράν είς τό Φόρεΐν Όαφις τόν λορδον Χάλιφαξ είς τόν οποίον καί θα προβή είς οαφή δή λωσιν διά την θέσιν τής Ιταλίας, έναντι τής σημερινάς καταστάσεως χαί τής ·ν Εύ ρώπη ειρήνη;. ΑΦΗΝΑΙ 16 8)βρίβυ (τοδ άνταποχριτοδ, μα$>— _ατά τα (χ Μβσχας μέαω Παρισίων
  >«1 Λβνδίνου τηλκγραφημαιτρΐ αί Ρωοαικ-αιΙ
  συγκίντρώαεις (ίς τόν Κ«ύχ«οβν διβψβύδβν,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρίου(ίδ ύπηρεσία «Ά
  νορθώσε»{»).—Κατθ' δλην την νύκτα ό εχ¬
  θράς επηκολούθησε πυρετώδη κινητοποίησιν
  καθ ·λβν τό μήκος των γραμμών τού με·
  τώπου.
  Ύπολογίζβται ότι αί συγκεντρωθεΐααιι
  δυνάμεις Γερμανικήν ατρατευμάτων επί
  τής γραμμής τοΰ Σά«ρ «νέρχβνται είς 750
  χιλιάδας.
  ©ϊωρεϊτβι πλέον ή βέβχιον «τι έ έχ·
  θρβς θά έΐτιχειρήση μεγάλην επίθεσιν την
  οποίαν ό συμμαχιχός ατρατές άναμέ-
  νει μέ άοιβτον ηθικόν καί μέ την μεγαλυ¬
  τέραν οργάνωσιν αμύνης.
  Προεξοφλεϊ-αι παρά των άομοδίιιν στρα
  τιωτιχών κύκλων βτι τυχόν , επίθεσις κατά
  των όχυρων τής γραμμής Μκζινώ θά προ¬
  ξενήση μεγάλας απωλείας είς τόν έχθρβν
  καθότι θά άντιιιετωηίση καί τα πρό τής
  γραμμής Μαζινώ φρουριαχά συγκροτήματα
  άρτίως ώργανωμένα.
  Τα έηιτελεία των συμμαχικον στραιιω
  τιχών δυνάμεων ήοχισκν ήδη τάς προςτοι
  μνβίβίς τω' χβθ' ολβν τό μϋκος τοΰ μετώ
  πβυ πρός αντιμετώπισιν τϊ,ί θρυλβυμένης
  έχ9ρι»ήί; έΐτιθέσεω;, ήδη δέ ή άπό χΒές άρξα
  μένη δράσις τοΰ πυροβολι*βΰ συνεχίζεται
  έ
  Άπό ε^ ή5η έβδβαάδων γίνβνται τερά
  ατι«ι πρ ΐετοιμοαίκι δι' ένισχύσεως οχυρών
  καί μεταφοοών μεγάλων δυνάμεων πυροβο
  λικβϋ χαδ' δλην την έκτασιν των πρβ*ε
  γωρημένων συμμαχιχών θέσενν αΐτινβς
  έχουν μεταβληθή είς άπόρθητα φρούρια.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
  έπανήρχισαν νέαν έντονον δράσιν.
  Έτορπιλλίσδησαν 4 συμμαχικά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρ(ου (15. | αγγλικόν ύπεοωκεάνειον «Λο
  Ο~ρ )—εγιΐό τοθ Νσυαρχείου'τσεβούΐ» 9 205 τόννων. Τό ύ
  εδόθη είς την δηυοσιότητα νέ περω*βά»ειον τοθτο είχϊ ναυ
  ος πίναξ τ©ν έπιζησάντων έ<,πηγηθ()πρό έΐους κσί ήτο τό τοθ τορτιιλλισμοθ τοθ θωρη ΙμΕγαλϋτερον τής έταιριας εί; κτοϋ «Ρόαγισλ Ό<». Ό πΐ-1 την οποίαν άνήκε. Οί 65 άν ναξ περιλαμβάνει 414 ό-όμσ δρες τοθ πληοώματος καί ο( τα διασωθέντων έναντι 1200 6 μόνον έπιβάται τού διεσώ περΐπου πού απετέλουν τό πλή| θησατν. ρωμα τοθ σκάφους. Ό πίναξ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρ(ου (ίδ. οδτος θεωρεϊται ό τελευταΐος. ύπηρ )—Άπό τοθ πσρελθόν- 'Εντός τής ημέρας πρόκει ται νά δοθοθν λεπτομέρειαι τος Σαββάτου μέχρι σήμερον έτορπιλλίσθησαν υπό Γερμα τΛν συνθηκών καί τής θέσεως Ι νίκων ϋποβρυχΐων τα Γσλλικά τής απωλείας τοθ «Ρόσγιαλ| έμπορικά σκάφη«Μιγχέ», «Λιυ Όκ». Επί τοθ ζητήματος τού ΐζιάνα» καί «Βρεττάνη». Έκ τού όλλωστε θα ομιλήση ού! των έπιβατών καί τοθ πληοώ ριον είς την Βουλήν των Κοι νοτήτων ό πρώτος λόρδος τοθ Ναυσρχείου κ Ούΐνστων Τσώρ τσιλ. ΡΩΜΗ 16 ΌκτωβρΙου (15. ύπηρεσΐο) —Τό παρελθόν Σάβ βατον έτορπιλλίσθη είς τόν Ατλαντικόν Ωκεανόν υπό ΓερμανικοΟ ύποβρυχ(ου τό ματος των δύο τελευταία) ν σκαφών 440 εσώθησαν καί 15 εθρον τόν θάνατον. Ή διάσω σις των πληρωμάτων καί των έπιβατών εγένετο υπό Άγγλι κων σ^αφΏν τα όποΐα προσέ τρεξαν άμέσως είς τό σημείον των τορπιλλισμών, μόλκ; έλα βαν τό σήμο: τοθ κινδύνου. Ι Οί δισσωθέντες μετεφέρθησαν [είς Άγγλικούς λιμένας. Σχετι κώς εγνώσθη ότι τα σπεύσαν τα είς βοήθειαν σκάφη έφθα¬ σαν δύο ώρας μετά τούς τοο ηιλλισμούς, έν τώ μεταξύ δέ οί ναυσγοΐ περιεπλσνώντο διά λέμβων είς την θάλασσαν. Σχετικώς μέ τόν τορπιλλι- σμόν ττ|ς «Βρεττάνης» εγνώ¬ σθη ότι οίΓερμανοίεοειξανπρω τοφανή σκληρότητσ κσταπα- τήσαντβς τόν διεθνη κώδικα. Τα: Γερμανικά ύποβρύχια τ}νοι ξαν πθρ κατά τής€Βρβττάνης» προτοθ εκκενωθή τό σκάφος καί έν ώ άκόμη κατήρχοντο είς τος λέμβους τα γυναικό πσιδς». Άποτέλεσμα τής σκλη ρόΐητος αυτής των Γερμανών ήτο ό φόνος πέντε γυναικοπαί 6ων. Τό ίδιον συνεβη κσί μέ την «Λουίζιάνας» κατά'τή"ς γβ φύρας τής οποίας ήνοιξαν τΐυρ καί εφόνευσαν τόν πρώτον καί τόν δεύτερον πλοίαρχον. ΜΕΪΠΗΓΡΟϊΜίΝΟΟΪίΡΙ^Ν ΔΙΕΞΑ Γ Ο Η ΤΑ! ΙΥΗΕΗΗΟΗΣΕ/ ΜΕ ΔΙΕΞΑ Γ Ο Η ΤΑ! ΙΥΗΕΗΗΟΗΣΕ/ ΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΙ 9ΥΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΤΙΚΑ επεχείρησα ν χδές νέαν έττ,ιδρομήν κατά των άκτών τής Σκωτίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Όκτωβρίου (ι διαιτέρα ύπηρεσία «Ανορθώσεως»).—- Τάς απογευματινάς ώρας Γερμανικά ά εροηλάνα έπιχειρήααντα πτήσεις άναγνω ρίσεων είς τάς ακτάς τής Σκωτίας κατε διώχθησαν υπό Αγγλικών χαταδιωχτι κων μετά των οποίων καί βυνήψαν λυσ σώδη άερομαχίαν. Τα Γερμανικά αεροπλάνα έπωφελη θέντα τής εύδίας «ιχθν λάβει κατεύθυνσιν πρός τό εσωτερικόν τής Σκωτίας, άλ· λά εγένοντο έξ αποστάσεως αντιληπτά ύ πό των Αγγλικών άντιαεροπορικών πυ ροβολείων τα όποϊα τοίς έπεφύλασσον χαταιγισμόν πυρός. Τα Γερμανικά αεροπλάνα μή δυνη¬ θέντα νά κατέλθωαι πρός τό έδαφος λό¬ γω τής βροχής των όβίοων πού έπιπτον κατ' αυτών έκ των κντιαεροπορικών πυ ροβολαρχιών ητοιμάζοντο νά αλλάξωστ. πορείαν, ότε έκ διαφόρων σημείων εί¬ χον απογειωθή μέ δαιμονιώοη ταχύτη. τα »Αγγλικά καταδιωκτικά α,ϊΐνα καί τοίς επετεθησαν μέ ακατάσχετον πίρ. Επηκολούθησε άγρία άερομαχία άρ κετής διαρκείας. Τα Άγγλικά καταδιω κτιχά ύψοΰντο καί κατήρχοντο μετά με γάλης ταχύτητος έπιπίπτοντα κατά των Γερμανικών, των οποίων ή άπομά- κρυνσις ήτο πλέον αδύνατος. Πολλάκις τα αντίπαλα αεροπλάνα είχον φθάσει είς μικράν απόστασιν άπ'ίλλήλων ένώ έσυνε χίζετο θεριστικόν ηύρ υπό των πολυβο· λητών των. Κατα την διάρκειαν τής άαρομαχίας αυτής τρία Γερμανικά «εροπλάνα καταρ ριφθέντα έηεσαν είς συντρίματα επί των Σκωτικών άκτών. χά άλλα έχθρικά αεροπλάνα έτράπησαν είς φυγήν. ΤΟ ΡΩΣΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟΝ δέν υπεγράφη εισέτι είς Μόσχαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 8)βρΙου (Ιδ. ύ πηρεσΐα).— Πορώ τάς περΐ τοθ άντιθέτου μεταδοθεΐσας ήσεκ, ό κ. Σαράτσογλου παρσμένει είσέτι είς Μοσχαν άλλ' ουδεμίαν νέαν συνάν ιησιν ίΤχε χθές μετά των έ πιοήμων τοθ Κρεμλινου. ΡΩΜΗ 16 8)βρΙου—Κατ' εί δήσεις έκ Κωνσΐαντινουπόλε ως αί ΡΛσσοτουρκικαί συνομι λίαι ουνεχΐζονται ίντός φιλι κης άτμοσφαίρας. "Ο τουρκι κίςστόλος μβτά τα γυμνάσιά :ου είς Μαρμαράν είοηλθεν :ίς τα Δαροανέλλια. Σχετικώς μέ τό υπό σύνα [ιιν Ρωοσοτουρκικόν σύμφω νόν εγνώσθησαν τα εξής: 4Η Ρωσσία 6£ν θά έχη τό οικαΐω ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρΙου (Ιδ. ύηηρεσίο). Μετοξύ ΓερμανΙσς καί Έσθονίας υπεγράφη νέον ουμπληρωματικόν σύμφωνον ρυθμίζον τα αφορώντα την ά νσχώρηοιν των Γερμανών έκ τής Έσθονίας. μα νά ουνδράμβ, κράτος τό οποίον θά ιίσβάλτ) είς τό Τουρκικόν έ&σφος ίϋ.ε καΐ ή Τΰυρκΐα θά υποστηρίξη Κρθι τος τό οποίον θά ιίσβάλη είς τό Ρωσσικόν έδαφος. 'Η ΤουρκΙα οποχρεοθτοι νά κλεί ση τα Δαροανέλλια είς τα πλοΐα τ©ν έμπολεμων. Άλ λσι πληροφορίαι ανσφέρουν βτι τό Ρωσσοτουρκικόν δέν θ' άντιτίθεται είς τάς έναντι των Δυτικών Δυνάμεων υπο χρεώσεις τής ΤουρκΙας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 8)βρίου —Κατ' είδήσεις έξ Άγκυρας οί Ρωσ σοτούρκικαί διαπραγματεύσεις ευρίσκονται πρός τό τέρμα των. Ή Τουρκική κυβέρνησις ένημέρωσε τάς κυβερνήσεις Κατ' είδήσεις έκ Κάουνας ό πρεσβευτης τής Πολωνΐας ύ ττέβαλβ διαμαρτυρίαν^ είς την Λιθουανΐκή-ν Κυβέρνησιν διά την ένσωμάτωσιν τής Βίλ νας καΐ τής περιοχάς της είς την ΛιθουανΙαν. των Βαλκανικών κρατών έφ' δλων των ζητημάτων τα ο ποϊα έρρύθμισβν είς Μόσχαν ό κ. Σαράτσογλου. Τό «Έρ γον» εξαίρει τόν μετριοπαθή ρόλον τόν οποίον παΐζει αύ την την στιγμήν ή Τουρκΐα ή όποία, τονΐζει άντιμετωπίζει συγχρόνως σήμερον τό ζήτη μα της ρυθμίσΕως των σχέ σεών της μετά τής "Ιταλίας. Νίώιεραι πληροφορίαι άνα φέρουν διι σήμερον τό άπό γευμα ό κ. Σα*;άτσογλου εί χε μακράν συνομιλίαν μετά τοθ κ. Μολότωφ. Ή είδησις συγκεντρώσεως Ρωσσκών στρατευμάτων είς τα . πρός την Τουρκίαν σύνορα διαψεύ δεται επισήμως. Ό Πολωνός πρεσβευτής ί· τόνισεν 6« ή Ρωσσία ουδέν δικαΐωμα εΐχε νά Ακχωοήσρ αύτοβούλως έδάφη τα όποΐα σύμφωνα μέ τό δίκαιον καί την ηθικήν άνήκουν είς την Πολωνίαν, ΑΓΚΎΡΑ 1β Όκτωβρίου (ί8. ύπηρεσία »«Άνορθώσεως».—Κατ' ειδή βεις έκ Βουκουρεστίου ή Ρουμβνιχή κυβέρνησις ανέλαβε την πρωτοβουλίαν συνεννοήσεων είι, συνέχειαν τής Ρουμα- νοουγγρικής προσεγγίσεως πρό; επίτευ¬ ξιν παρομοίας συνεννοήσεως μετά τής Βουλγαρίας μέ αντικειμενικόν σκοπόν τήνπροσχώρησιν τής Βουλγαρίας είς τάς γενικωτέρας συνεννοήσεως των Βαλκανι. κων κρατών. ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜίΔΑ Ο ΧΙΤΛΕΡ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟ.ΗΝΕΟΝ £ΥΡ¥ΤΑΤΟΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ Ρί2ΜΗ 16 Όκτωβρίου.—Είς τόν απογευ ματινόν τύπον τής Ιταλίας άναγράφεται ή πληροφορία δτι αυτήν την έβδβμάδα ο χαγ κελλάριος Χίτλερ θα θέση είς εφαρμογήν σκουδαΐα έπ,θΐτικά αχέδια. Τα σχέδι» ταδ· τα άνάγονται είς όγκώδη επίθεσιν επί τοδ Δυτικοΰ μετώκουσυνδεδυκσμένην μέ άεροπο ρικάς έιιδρομας ',μεγάλης έκτάβεως κατά τής Αγγλίας. ~ ΥΒΕΓΡΑΦΗ ΕΜΟΟΡΝΚΙΙΣΥΜΦΟΝΙΑ ΠΟΥίΚΟΣΛΐνΐΑΣ XII ΓΕΡΜΙΝΙΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Όκτ»βρίβ«.—Κατ' βί· δήσεις έκ Βελιγραδίου σήμερον υπεγράφη υπό τής μβνίμβυΓερμανογιβυγχοσλαυϊκής ε πιτροπής επί τού έμπορίου βμποριχή συμ- φωνία επεκτάσεως τοΰ διεξαγομένου μβταξύ των δύο χωρών έμπβρίου. ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΙΡΟΣΚΡΟΪΣΑΗ ΕΙΣ ΝΑΡΚ1Η ΕΒΥΟΙΪΟΒ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 16 Όκτωβρίου (Ιδ. ύιτη- ρεσί«).—Τό Νορβηγικόν άτμπόλοιον «Γκρέχ χολμ» προσέχρουσεν είς νάρκην καί εβυ¬ θίσθη. Τρία μέλη τού πληρώματός τού έηνί γησαν καί 48 διεσώθησαν υπό προστρέςαν- τος Φινλανδικοΰ πλοίβυ. ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΒΛΗΟΗ ΤΟ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΟΝ ΡΙΝΤΣΟΡΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 8)βρ(ου.—-Διαφεύδετκι ή ανακοίνωσις τοΰ Βερολίναυ χαθ' ήν υπέστη βλάβας τό τεδωρακισμένβν χαταδρομιχον «Ρίντβορς» συνεττεία τορπιλλιαμοΰ Γερμανι κου ύΐτοβρυχίου. ΗΤΗΜΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΤ ΤΟΝ 1ΓΤΑΙΚ1Ν ΝΟΜΟΒΕΤΙΚΟΝ ΣΟΜΑΤΒΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Οκτωβρίου (ίδ. υπηρε¬ σίαι)— Αύ;ιον (σήμερον θα συνεδριάαη ή Β·υλή των Λβρίων καί των Κοινοτήτων. Αί έργασίχι των δύο Βουλών θά διαρχέ σουν επί τριήμερον. Ό κ. Τσάμπερλαιν βά πρββη είς σύντομον έκθεαιν την πρ·σβ χή Τετάρτην (αύριον). Εί; την Βουλήν των Κβινοτήτων πρόκειται νά ύπββληθβδν 300 έπερωτήσεις είς τας οποίας θά άπαν τήαουν τα μέλη τής κυβερνήσεως. ΤϋίϊίΕίΓΣ ΤΟΙΓΕΡΜΑΙΙΙΟΥΣΤΡΑΤΟΙ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΗΕΤΩΟΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Όχτωβρίου (Ιδ υπηρεσίαι). —Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη υπό τβδ α¬ νωτάτου Γαλλικού ατρατηγείβυ τό κάτωΒι ανακοινωθέν: Σήμερον την πρωΐαν οί Γερ- μανοί έπεχείρηοαν επίθεσιν ύπβστηριζομέ- νην υπό τοΰ πυροβολικοΰ ακριβώς πρός άν« τολάς τοΰ Μοζέλλα επί μκτώπου Ιξ χιλι·μ. Κατέλαβον τό ϋψωμα τού Σνέμπερ επί τού όποίου ευρίσκοντο έλαφρά οτοιχκΐα ίχοντα την ίπιτήρησιν, ένισχυμένα δι' ύπονόμων. Το πυροβολικόν μας ηνάγκασε τον εχ¬ θρόν νά άνακόψα την επίθεσιν καί τόν υπε¬ χρέωσε μάλιστα νά υποχωρήση βορείως τοδ Άμινάκ οπου πρό, στιγμήν εΐχε κατορβώ· βει νά είσχωρήορ. Κατά την παρελβοϋσαν έβδομάδα τα πολιμικά μας ήχμαλώτισαν διάφορα πλοΙ« καί κατέβχον ίμΛβρίύματα 23 χιλ. τέν- ν*»ν, κρ··ριζ«μΐν« διά την Γερμκνίαν.