97932

Αριθμός τεύχους

5296

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  :γρ«φετοη ι
  μ*&« ό χ*
  έ
  χαη
  ΜΦΙΝ»
  μ.—Κατ' ι).
  ' υπεγράφη,
  βαλαυιχη; Ι
  ΐταρική συμ
  ένβυ β
  ΕΒΕβ!
  ου <ίδ. ύπη βίον «Γ*ρίχ ην κκί «>
  Γβ$ τού »«ν(
  πρβοτρί,«ν
  3ΛΗΟΗ
  ΙΝΤΣΟΡΣ
  31
  .Τ Γ/ίΡ'
  ?5ί
  2>
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ52ΤΑΥΡΟΥ '
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ίιησία λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ίΐησια βολ. 16
  Ιξΐίμηνος » 8
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  18
  ΩΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΤΒΕΪοτΙΟΣ ΣΤ«ΤΑΠΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«0Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5296
  Ο ΑΓΩΝ ΕΝΕΤΑΘΗ ΕΙΣ ΤΡ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΙΣΧΥΡΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΝΕΛΑΒΟΝ ΝΕΑΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ ΤΟΥ ΣΑΑΡ ΕΠΙ ΜΕΤΩΠΟΝ 30 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟΝ
  ΤΟ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ ΑΝΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΠ18ΕΤΙΚΗΝ ΟΡΜΗΝ ΤΟΥ ΕΧΘΡΟΥ
  ΑΙ ΙΟΕΣΙΝΙΙΕΠΙΙΕΙΡΒΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕλΟΪΝ; ΠΡΟΟΙΜΙΟΗ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΕΡΜΑΝΚΗΣ ΕΟΙΟΕΣΕΩΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 8>βρίβυ (15
  ύκηρκοΐα τϊ,ς«Άν·ρθώσεωο>).
  —Άπό τή; χβες ό ά^ών'κΐς
  τό Δυτικόν μέτωπον ένετά-
  θη, μάχ«ι δέ είς εύρεϊαν χλί
  μακα συνήφθησαν, πρββιωνι
  ζβμκναι την έναρξιν μεγά-
  λων έπιχκιρήοεων. Τό Ανώ¬
  τατον Αρχηγεΐον τβΰ Γαλ-
  λιχοδ βτρατον, έκεβεβα(ωσΕ
  τάς πληροφορίας αύτάς διά
  τβϋ κατωτέρω ανακοινωθέν¬
  τος τό οποίον ({έδωκε σήμε
  ρον την πρωΐαν: «Χθίς περί
  τάς τελευταίας απογευματι¬
  νάς ώρας εί Γερμανοί ένήρ-
  γησαν δευτέραν επίθεσιν, ύ·
  πβστηριζόμβνε» υπό τβΰ πυ·
  ρβββλΐΜβΰ των, ανατολικώς
  τού Σάαρ χαί επί μετώπου
  30 χιλιβμέτρων. Αί δυνάμεις
  μας μαχιμεναι υπεχώρησαν
  βάσει οχεδίου τέλβς δέ η¬
  νάγκασαν τόν εχθρόν, διά
  χαταιγιατιχοΰ πυρος νά κα-
  θηλωθή εί; την γραμμήν την
  οποίαν είχομεν «ροκαθβρί-
  οιι». Έξ αλλη;, έπίσης επι¬
  σήμου ηηγής ανεκοινώθησαν
  τα έ£ης έν αχέσκι πρός τάς
  χθεσινάς έπιχειρήσει;: «Τα
  Γαλλιχά στρατευματα ήρχι¬
  σαν ν' άπβσύρωνται των επί
  γερμανικόν έδάφβυς προκΐ-
  χωρημένων θέσι ών των, άμα
  τ|| εκδηλώσει τής Γερμανι
  κης έπιθέσεωί, βασ» χαθω-
  ρισμένου στρατηγικοΰ σχε-
  θίου άφβΰ ετοποθέτησαν έ-
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Γαλλικον τηλεβόλον άΐΐό τα άαρίί)μητα τοϋ ίυτικοϋ μετώπου είς τό οποίον τα Γερμανικά στρατεΰματα άνέ
  λαβον πρωτοβουλίαν δράσεώς διά τής αρξαμένης μεγαλης έπιθεσιως την οποίαν άνηγγειλαμεν άπό τοϋ χθεσινοϋ
  μας φύλλου.
  κρηκτικας υλας (1$ τας κατα Ι Τό σχέδιον έπέτυχεν έξ σαν 2μως έν μέσω τδν παγί-
  σκευασθείσας ύπβνβμβυς χαί ολοκλήρου. 61 Γερμανοί ηα· δών μας. ,Τρομαχτιχαί έκρή
  ώργάνωσβν παγίδας χαί ένέ ρασυρθέντες έπεχείρησαν όρ- ξεις επηκολούθησαν καί μέγα
  δρας είς τόν εχθρόν. μητικήν προέλασιν. Ευρέθη-' λαι έχτάσεις άνεσκάφησαν έξ
  ολοκλήρου. Οί Γερμανβί οΐ¬
  τινες είχον εΐιέλθει εί; την
  περιοχήν αύϊήν άνετινάχθη
  σ*ν είς τόν άέρα, άιβδεκα
  τισθέντες, βΐ λβιποΐ δ' έτρά
  πησαν εί; άτακτον ύποχώρη
  σιν. Τα Γαλλιχά στρατεύμα
  τα, πρβήλασαν έκ νέβυ καί
  άνακατέλαββν ολ«ς τας θε-
  σεις τάς οποίας είχον εγκα¬
  ταλείψη σκβπίμως. Χίλιβι πε·
  ρίπου στρατιώται χαί άξ·ω
  ματικοί έμειναν νεκροί επί
  τβΰ πεδίου τής μάχης, βί
  τραυματίαι δέ είναι πβλύ πε
  ρισβοτερβι. Είκοσι έπίσης άρ
  ματα έφβδου των Γερμαν&ν
  χατεατράφησαν μεταβληθέν-
  τα είς συντρ.μματα έκ των
  έχρήίεων».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Όχτωβρίβυ
  (Ιδ. ύπηρεοί*)—Υπο των άρ
  μοδίων στρατιωτικών κύκλων
  έκφρίζϊται ή γνώμη ότι αί 2
  αλλκπάλληλοι επιθέσει; τάς
  οποίας έπεχείρηααν χθές «Ι
  Γερμανβί άπβτελβδν κατά
  πασάν πιθκνβτητα τό πρββί·
  μιον τής μεγαλης έπιθέσκ·
  ως την οποίαν άπό ημερών
  ετοιμάζουν, καί ή έπβία, συμ
  φωνα μβ τάς πληροφορίας
  τβΰ Γαλλικοΰ βτρατηγείβυ
  δέν θ' βργήση νά εκδηλω¬
  θή. Τβνίζεται πάντως ότι ή
  θέσις τβΰ Γαλλικβΰ στρατοΰ
  έγκατεστημένβυ επί γερμα
  νικβΰ έδάφβυς καί μάλιστα
  είς μέγα 'βάθος, είνε άπολύ
  τως πλεβνεκτιχή.
  Κατά τάς γενομένας πρβ-
  βλεψΐις ό ίχθρος 8ά έπιχει-
  ρήαη όγκώδη επίθεσιν* άκ'
  εύθεία; κατά τής γοαμμής
  Μαζινώ κ«ί δι* πολλούς αλ-
  λβυς λόν·υς άλλά καί διά λό
  γβυς γβήτρβυ- ' /
  ΟΙ «Τάϊμς» τβΰ Λονδ'νου
  άσχβλούμενοι μέ την πιθα
  νην εξέλιξιν των έπιχειρή-
  σεων είς τό Δυτικόν μετ»
  πον γράφβυν {τι ή πρώτη
  πράξις των Γερμννων θ' ά·
  πββλέπη είς εκδίωξιν των
  Γαλλικών στρατκνμάτων έκ
  τοΰ Γερμανικβΰ έδάφβυς, διά
  ουντονισμένης δράσεώς τοΰ
  στρατοΰ χαί τής άερβπβρίβς.
  «Οί Γερμανοί γράφβυν β!
  «Τάϊμς» εκέρδισαν την νί¬
  κην είς την Πολωνίαν, είς
  μίαν Πολωνίαν ή βπβία δέν
  βΐχε χ&ν συμπληρώσει την έ
  πιστράτευοιν της. —έν θά
  κερδίσουν 2μως τιϊννίκην κβί
  είς τό Δυτικόν μέτωπον. Οί
  Γερμανιί θά κροακρούαβυν
  είς την άπβρθητβν γραμμήν
  Μ*ζινώ επί της οποίας θά
  σΐίντριββϋν ίλα τα κύματα
  των έπιθίσεών των, Ισον όρ-
  μητικά χαί μεγάλα χαί αν
  είναι. Εάν δέ άπβπειραθβΰν
  νά παραβιάσβυν την ούδετε-
  ρότητα τής "Ολλανδίας ή τοΰ
  Βελγίβυ ή τής Ελβετίας τό·
  τε πάλιν όχι μόνον θ' άπβ-
  τύχβυν στρατιωτικάς άλλά
  θά Ιχουν χαί την ηθικήν χά
  ταδίκην ολου τοΰ κόσμβυ».
  Ή Γερμανική
  αεροπορικη
  ΡΩΜΗ 17 8)βρ(ου (Ιδ. ύπη
  ρεσΐα τής (Ανορθώσεως») —
  Διά πρώτην φοράν χθές ή
  σθάνθησβν ή Αγγλία καί ή
  Γαλλία δτι ευρίσκονται ε(ο
  πόλεμον κσΐ * άντεμβτώπισαν
  σοβαράν εχθρικήν επίθεσιν.Διέ
  τι άκό χθές ένετάθη ή δράσις
  των Γερμανικήν δυνάμεων τό
  σον κατά ξηράν όσον καΐ κα¬
  τα θάλασσαν κοΐ άέρα. "Ηοη
  οί κύκλοι των Παρισίων καί
  τοθ ΛονδΙνου φρονοθν Οΐι ό
  κ. Χΐτλερ έπιδιώκει ν' αναλά¬
  βη την πρωτοβουλίαν των έ-
  πιχειρήσεων, άποβλέττων είς
  συντόμευσιν τοθ πολέμου καί
  είς ταχύν τερματισμόν τού.
  Διά πρώτην φοράν χθές
  Γερμονικά άεροπλάνα κατώρ
  θωσαν νά προσεγγΐσουν τάς
  Άγγλικάς άκΐάς κσΐ νά δρά·
  σουν κατά των πόλεων καί
  Αγγλικών πολβμικών σκα-
  φών. Τ άποτελέσματα τής έ-
  ιιιδρομης των Γερμανικήν άε
  ροπλάνων άμφισβητοθνται ύ·
  πό τθν "Άγγλων, έν© υπό
  τΟν Γερμανών τονΐζεται Οτι
  Οτττΐρξαν έίαιρετικά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 8)βρΐου (Ιδ.
  ύπηρ.)— Τό Υπουργείον των
  Πληροφοριών ανεκοίνωσε σή
  μερον τα εξής έν σχέσει μέ
  την χθεσινήν έταδρομήν των
  Γερμανικήν άεροπλάνων κα
  τα των άκτών της Σκωτίας
  καί τΛν πολβμικών σκσφών
  των ευρισκομένων είς Φάρθ.
  «ΑΙ βόμβαι των έχθρικων ά«
  ροπλάνων ίπεσαν Ολαι είς
  την θάλασσαν.
  Τινές έξερράγησαν πλησον
  Αγγλικών πολεμικών. Ι
  Μ'α βόί-βα έττροξένησε έλα
  φράς τινάς ζημίας είς τό κα|
  ταδρομικόν «Σαούθαμπτον»
  καί προεκάλεσε τόν θάνατον
  τριών έκ τοθ πληρώματός'
  χον». |
  Άλλαι πληροφορίαι άναφέ
  ρουν δτι τα ενεργήσαντα
  την έπιδροαήν Γεομσνκά άε
  ροιλάνα ήσαν 14 έξ ω* τό ε1 ν,
  τρίτον κατεστράφησαν. Τέσ
  σαρα κατέττεσαν έ τί τοθ Αγ
  γλικοθ έδάφους. Έξ αυτών
  τα τρ(α έβ>ήθησαν υπό αγ
  γλικων άεροπλάνων.
  Πιστεύεται έν τούτοις δτι ό
  άριθμός των καταστραφέντων
  Γερμανικήν άεροπλάνων εί
  ναι πολύ μεγαλύτερον διότι
  τα άγγλικά άεροπλάνα κατε
  δΓωξαν τα γερμανικά είς μέ
  Υα βάθος, είς την Βόρειον θά
  ασσαν βάλλοντα συνεχώς
  κατ' αυτών. Έκ των Άγγλι
  κων άεροτιλάνων, ουδέν Επα
  θε τι παρά τος άντιθέτους
  διαβεβαιώσας των Γερμανών.
  Δύο άγγλικά καταδρομικά έθί
  γησαν υπό των Γερμανικήν
  βομβών. Επίσημον άνακοινω
  θέν τοθ ΝαυαρχεΙου όμολογεΐ
  8τι έκ τής έπιδρομης είς Φιρθ
  Τφ Φόρθ εφονεύθησαν 3 άξιω
  ματικοί καί 13 ανδρες, άνή|
  κ όντες είς την υπηρεσίαν τοθ
  έν τφ κόλπω εύρισκομένοο {
  σιόλου καί 12 έτραυματΐσθη
  σαν. Ι
  θύματα εκ τοθ πληθυσμοθ
  Βέν εσημειώθησαν. Χαρακτηρι
  στικόν της χθεσινης ίπιδρομής {
  υπήρξεν δτι είς Έδιμβοθργον
  καί άλλας πόλεις δέν εδόθη
  τό σύνθημα τοθ συναγερμοθ
  καί οί κάτοικοι παρηκολούθη
  σαν τος μάχας είς τόν άέοσ
  ώτ εάν επρόκειτο περί γυμνα
  σΓων. ΤρΙα έκ των έχθρικών
  άεροπλάνων ένήργησαν πτή
  σεις υπεράνω τοθ Έδιμβουρ^
  γου. Ό κυβερνήτης τοθ «Μο
  χώο εφονεύθη.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 ΌκτωβρΙ
  ου (Ιδ ύπηρεσία). —"Επίσημον
  ανακοινωθέν εκδοθέν σήμερον
  παρέχει λεπτομβρίΐς πληροφο
  ρ(ας τής χθεσινΓΐς δράσεώς
  των γερμανικήν άβροπ άνων
  είς τάς ακτάς τής ΣκωτΙας
  κατά των ευρισκομένων είς
  Φδρθ Αγγλικών πολεμικών
  σκσφων. Τό ανακοινωθέν το
  = 7 Μεραρχίαι
  Γερμ, στρατοΰ
  ένήργησαν την επίθεσιν.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 17 8)Βρ!ου (ίδ
  ύπηρεσιο) — Πληροφορίαι εκ
  τοθ μετώπου άναφέρουν δτι
  κατά την χθεσινήν μεγάλην έ
  πΐθεσιν των Γερμανών πλη
  οίον των συνόρων τοθ Λου-
  ξεμβούργου, τό βαρύ γαλλι
  κόν πυροβολικόν άντέδρασεν
  αποτελεσματικώς διά σφοδροθ
  πυρός καί άνέκοψε τελείως
  την προέλσσιν τοθ Γερμανικοθ
  πεζικοθ. Άλλαι πληροφορίαι
  έκ ΒερολΙνου άναφέρουν δτι
  ό Φύρερ Εσχε μετά την χθεσι
  νήν επίθεσιν μακράν συνερ
  γασΐαν μετά των ήγετών των
  πολεμικών δυνάμεων τής Γερ
  μανΐσς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 8)βρΙου.— Ό
  στρατιωτικάς συνεργάτης τοθ
  ε'Λδιαλλάκτου» γράφει σήμε
  ρον τα εξής σχετικώς μέ τάς
  χθεσινάς επιχειρήσας. Κατά
  την πρώτην πρωϊνήν επίθεσιν
  τού, ό έχθρός Ερριψεν είς τόν
  άγωνα μίαν μεραρχΐαν, ή 6
  ποία κατώρθωσε πρός . στιγ
  μην νά καταλάβη τό Οψωμα
  τοθ Σνβμπεργκ τό οποίον έ
  φρουρεΐτο άπό ολίγους μόνον
  άνδρας τοθ γαλλ,ικοθστρατοθ.
  Κατά την δευτέραν έπίθε
  σ ν επί τοθ ανατολικώς τοθ
  Σάαρ μετώπου, οί Γερμανοί
  έχρησιμοποΐησαν πέντε £ως Εξ
  πλήρεις μεραρχΐας στρατοθ.
  Μόλις εξεδηλώθη ή επίθεσις,
  αί γαλλικαΐ έμπροσθοφυλα
  καί, άφοθ Εδωσαν τό σύνθη
  μα έπιθέσεως τοθ έχθροθ, ήρ
  χισαν νά ύποχωροθν μαχόμε
  ναι, βάσει σχεδίου τοθ Γαλ
  λικοθ στρατηγείου. Ετέθησαν
  ομως άμέσως είς ενέργειαν τα
  αύτόματα δπλα καί αί ύπόνο
  μοί καί ύπεχρέωσαν τόν ε¬
  χθρόν νά ύποχωρήσΓ). Ταύτο
  χρόνως ήρχισεν έντονωτάτη
  δράσις τοθ βαρέος πυροβολι
  κοθ μας έπενεγκόντος βαρυ
  τάτας απωλείας είς τούς έξα
  ναγκασθέντας είς άτακτον ύ
  ποχώρησιν Γερμανούς.
  ΡΩΜΗ 17 Όχτωβρίου (Ιδ.
  ύπηρεσίσ).—Ύπάρχουν πληρο¬
  φορίαι καθ* άς 6 Φύρερ έτοι-
  έπιδρομή εις
  την Σκωτίαν.
  νίζει 8τι ίβνήθησαν τα κατα
  δρομικά «Σαού9αμπτον» καί
  «Έδ μβοθργον» καιρΐως κοΐ
  όπέστησαν σοβαρωτάτας βλά
  βας, δτι ύπέστησαν ζημίας
  καί άλλα άκόμη σκάφη κσί
  δτι κατερρίφθησαν Αγγλικώ
  άεροπλάνα. Έν τέλει τό άνα
  κοινωθέν λέγει δτι έκ των γερ
  μάζεται νά μεταφέρη τό σιρα
  τηγεΐον τού είς τό Δυτικόν μέ
  τωπον καί δτι πρόκειται νά
  λάβη σοβαρωτάτας άποφά
  σεκ; ώς πρός την μορφήν καί
  την Εκτασιν τοθ πολέμου.ΈπΙ
  των άττοφάσεων δμως τοθ κ.
  Χ'τλερ οί κύκλοι τοθ ΒερολΙ
  νού φαίνονται λίαν έπΐφυλα-
  κτικοΐ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Όκτωβρίου
  (16. ύπηρεσίσ) — Ό έν Άμ-
  στερντσμ άνταποκριτής τοθ
  πρακτορείου Ρώυτερ τηλεγρα
  φεΐ δτι ό Φύρερ απέστειλεν
  δι* είδικοθ ταχυδρόμου πρόσω
  πικήν επιστολήν πρός τόν Στά
  λιν σχετικήν μέ την διεξαγω
  γήν τοθ πολέμου καί δτι ήδη
  άναμένει την απάντησιν τοθ
  Ρώσσου δικτάτορος. Έν άνα·
  μονβ δέ τής απαντήσεως αΰ
  τής καθυστερεΐ την μετάβασιν
  τού είς τό μέτωπον. "Αλλαι
  πληροφορίαι τοθ Ρώυτερ άνα
  φέρουν δτι κατά την χθεσινήν
  σύσκεψιν τοθ κ. ΧΙτλερ μετά
  των άρχηγων των ένόπλων
  δυνάμεων τής ΓερμανΙας έξβ
  δηλώθησαν σοβαραί διαφωνί-
  αι ώς ηρός την Εκτασιν τί|ς
  συνεργασΐας τοθ Ράϊχ μετά
  των Σοβιέτ.
  [μανΐκών άεροτιλάνων δύο δέν
  έπέστρεψαν είς τάς βάσεις
  των.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 8)βρίου (ίδ. ό
  πηρ.)—Υπό είδικων στρατιω
  τικων τονίζεται δτι ή χθεσινή
  έπιδρομή γερμανικόν άερο
  πλάνων είς τάς ακτάς τής
  Σκωτίας άπέδειξε κατά τρό
  πον άδιαμφισβήτητον την πλη
  ρότητα τής άγγλικί|ς άντιαε
  ροπορικής αμύνης. Έν άντιθέ
  σει πρός τάς επιτυχίας τάς ό
  ποίας εσημείωσαν οί "Αγγλοι
  άεροπόροι είς τόν κόλπον τοθ
  Κιέλου, οί Γερμανοί επέτυχον
  έλάχιστα πράγματα. Τα αγ
  γλικά άεροπλάνα απεδείχθη
  σαν πολύ ταχυτέρα των γερ
  αανικων. Γερμανός άξιωματι
  κός των κατσρριφθέντων άε
  ροπλάνων διασωθεΐς έ δηλώ
  σεν: ΤΗτο αδύνατον νά ύττερι
  σχύσωμεν, λόγω της ύπερο
  χής, [&(
  >
  ^
  λ
  _Κ4!ί
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήιιβρον ή θαυ
  μασΐα όπερέττα «Τα Τρία Βάλς»·
  Την Πέμπτην «Μαρία Βαλέφ
  οκά» μέ την Γκρέτα Γκάρμπο.
  Έκαστην Δευτέραν. Πέμπτην
  καΐ Σάββατον άπογευματινη ώρα
  7 μ. μ.
  - Σήμερον «Ό
  ΓΊαράδιισος τοθ Σατανα', Την
  Πεμπτην «Ό Δράμας χωρΐς χαρά»
  Κάθε Δευτέρα—Πίμπιη-Σάββα
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. ά«ο
  γευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  18π;8>βρίου
  12 25 Σήμα—'ΕΘνιχός δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ηρα "Αστεροαχοπείοιι Αθηνών
  12,30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 "Εργα δι' ορχήστραν (δί
  σκοι)
  13.30 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσιχή (δπό
  τής δρχήατρας "Ανδρέα ^Άθανα
  σιάδη)
  14.15 Είδήσεις— Μιτκβρολογι
  κδν δελτίον—Κίνησις αγοραίς ϋιι
  ραι&ς.
  18.45 Έμβατήοια χαΐ έλληνι
  κοΐ χορο' (δίσκει).
  18.55 Ρεσιτάλ πιάν.υ δ«ό τή;
  δίδος Κα της ΙΊαπαλεονάρδ&υ.
  19 30 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
  19.50 Ίιτΐανιχά τραγοθδια με
  τόν Τίτβ Σ*ίπα (ίίσχοι).
  20 Ή ώ;α τής 'Υγΐ'ας.
  20.15 Δημοτιχή Μουσιχή (5πό
  τοθ Όμίλου Κυριαχάτη.
  22.50 Είδήσ«ις.
  21 Όρχήστρα τοθ σταθμοθ ,(5
  πό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βι
  τάλη).
  21.50 Ρεσιτάλ βιολοντοέλλου
  (δι.0 τής δίδος Λήδας Κουρού
  χλη.
  22.20 Είδήσεΐς.
  22 30 Ρεσιτάλ τρανουδιοθ (5
  πό τής δίδος Κλάβας Σ άμου).
  23 Όρχήστρα τ&0 ΣταθμοΟ (5
  πό την διεύθυνσιν τοθ χ Γ. Βιτά
  λη.
  23.20 ΝυκτιριναΙ είδήσεις.
  23 30 Χαβάγιις Μπέζου.
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Σερενάτες 4χα1 Μουσιχή
  βιολΐοθ (δ(σκοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Έν» καλλιτεχνικον γ·γβ
  νβς, το μονσιχβ ρομαντζο:
  ΤΑ ΤΡΙΑ
  ΒΑΛΣ
  Νέ
  Ύβον Πρεντάν
  Πιέρ Φρεναί.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΔΙ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΙ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΓΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΠΟ
  ϊλΡΑ ΜΒΟΥΑΠΕ
  £το φίλμ—Βρύλος
  ΈπΝβεβλημένη
  ύποστήριξις,
  Τό λαχιΐ,ν τοθ Φιλανθρωπικόν
  Συλλόγου Κυρίων τδ δπΐον δρνα
  νοθται δια τα Χριατούγεννα είν
  άνάγχτ) ομολογούμεν ω: νά ίξαρθή
  ιδιαιτέρως. Ό Σύλλογος ιύ ος ά
  ποτελών διά την κοινωνικήν ίυτο
  ρίαν τοθ Ή-αχλιιΌυ, χάΊι τδ άξι
  άλογον «αί λόγω δράσιω; γενικώς
  χαί λόγφ έμπνευσμένης πρωτοδου
  λ ι άς είς πλείστα δσα ζητήμχτα
  φιλα,θρΐΒΤΐιχοΟ χαρακτήρος, άξί-
  ζει χαί ού την την φοράν πίσης
  υποστηρίξεως άττό μιρ&υς τοθ %·η
  νοθ μας. Οί λαχνοΐ άλλως τε τοθ
  λαχείου ήρχισαν ήδη νά διατίθεν
  ται χαί ανεξαρτήτως τοθ χέρδους
  των πεύ έκπρ σωπεΐ πολ-
  λάχις χοησιμότατα καί ναλαί
  αθητα ι Ιδη χειροτεχνίας, έχουν
  τό ττλεονέκιημα νά δπενθυμίζουν
  τας δποχρεώσεις των φΐλανθρώ
  πων πρό τό χϋλδν χαί παλαιόν
  Σωματιΐ^ν.
  ***
  Τόμάθηματήςάγωγής.
  Ώ, ίγράφομιν χΗές είς τα δή
  μοτιχά οχυλείχ είσάγετ«ι κατόπιν
  ιίδιχής διαταγής τε Ο δπουργείου
  τής Παιδείας τό μάθημα τής έθνι
  κης άγωγής. ΙΙρόχειται περί μα
  θήματος πρωτοτύπου δΐδομίνου
  8ιι ή έθνιχή άγωγή έδιδάσχιτο
  μέν χαί είς τό παρελθόν άλλά διά
  γενιχών γραμμων, βέν είχε δέ ου
  στηματοποιηθή. Ένψ τώρα τό μά
  θημα θά διδάσχεται μέ τόν τρόπον
  αυτόν, διατιθεμένων_πολ>ών ώρών
  ■ίς τό σχολιχόν πρόγραμμα χαί
  οί μαθηταί θά χαθιστοθν οΰν τφ
  χρόνφ κτήμα των την άγωγή ν την
  οποίαν ώς Έλληνες πρΐπιι νά Ι
  χούν.
  Τό άθάνατο ρομάντζο
  τής Βαλΐφαχαε; χαί τού
  Νευιολέοντος. "Ενας φλο
  νερές ίρως μέσ« στό με
  γαλειΰδες πλαίσΐο τδν
  Ναπ·λ«ντί«ν πολέμ»ν.
  Σχηνοθεσία: ΚΛΑΡΕΣ
  ΜΠΡΑΟΥΝ.
  £ΤΟΧΑΡΤ.
  ΧΗΝ λόγφ τής μ«γ«λης
  6ι«ρκεΙα< τ·δ ϊργου ώραι ε ναρΕιεκ 9 49 μ μ, ΑΚΡΙΒΩΣ. Άιγ ΐυβειας μέ τέ) Ιργον. Ζονρναλ βέν Ο* βλβφ Τα ταμιευτήρια. Ό πρωθυπουργός χ. Μεταξάς επισκεφθή προχθίς τα Ταμιΐυτή ρια. Επί τή ιϋκαιρία ταύτη άξί ζει νά ίξαρθή ή σημασία των ταχυδρομικων ταμιιυτηρίων χαί διότι προσΐ-^γίζβι ή ήμίρα τής ά ποΐομ εύσεω; χαί διότι διά τοθ τρόποϋ τής εργασίας των τα ταχιι δρομικά ταμιΐυτήρια ίτόνιοσαν καί άνέπτυξαν τό πνιθμα τής άηοτα μιιύσεως, ώφελήσαντα εν ταύιώ σπςυδαίως4 χαί τό κράτος. Τό τι λιυταϊον δέ τιθ:ο δφΐίλιται χατά μέγα μέρος ιίς την φιλοπονίαν, τόν ζήλον χαί την καθ1 δλου άπο δοτιχβτητα χαί τοθ τιλιυταιΌιι 5 παλλήλου των. ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτροφεϊ· Ον θΤ]λέ»ν τοθ Λυχείου <ό Κο ρ«τ]ς> δεβποΐνίς, δοηθάς τής μελέ
  τής χαί ουνοίό( τΑν οίχοτρόφιβν
  μββητριβν,
  Έπίοης ζητεΓται ύπτ)ρέτρ(α μϊ
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Περί ιής ρσφής (90) έ» ενή
  κοντα χειμεριν£>ν οιολών τοθ
  προσωπικού Κοινών Δαυθύν
  σεων των Λεωφορειακών
  γρσμμών τής ύπ' άρ. 35ης Υ
  Κ. Δ)σεως.
  ΈκιΙθβμεν
  Είς δημόσιον μειοδοτικόν
  διαγωνισμόν την ραφήν μέχρι
  (90) ένενήχοντα χβιμερινών
  στθΛών (χιτώνιον, πβρισΜλΙς
  τη δίκιον) τοθ προοωπικοθ
  ων Λεωφορεισκ&ν γραμμήν
  τής ύη' άρ. 35ης Υ.Κ. Δ)οιως.
  Ό διαγωνισμός θέλει 6νερ-
  γηθβ ιήν 2Οην Οκτωβρίου έ
  Ε. ημέραν Παρασκευήν καί ώ
  μαν 5 μ. μ Ενώπιον ιής Εφο
  οιικής Έππροτιήο τής 35 Υ
  Κ. Δ καί 6ν ιοΐν γραψίΐο.ς
  ιου ής οι' £οφμογιο ών τιρο
  αφορών ίουομενων νο συν&χι
  οθώσιν κοί τιροφορ^ίος έφ'
  όσον ήθελεν άποφοσίσει πεμ(
  τούτου ή έψορευτική έπιτρο
  πή τής Δ)σεως.
  ΟΙ βουλόμενοι νά σιμμε
  τάσχωσιν είς ι όν παρόντα
  διαγωνισμόν πσρακαλοθνται
  6πως προσέλθουν έν τοίς
  Γραφείοις ιής 35ης Υ.Κ Δ.
  καΐ λάβωσιν γνώσιν των δ
  ρων ουγγραφί|ς καί σχετικών
  όδηγιών.
  Ήράκ>ειον τβ 14 ΌκιωβρΙ
  ου 1939.
  Ό Διευθυντής ιή"ς 35ης
  Υ.Κ Δ.
  Μηνάς Σγουραχης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δηηρίτρια μέ κα¬
  λάς ουατάσιις διά τό Παλαιόν Φί
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι ηχ·
  ι ρά τώ χ. Ν. Γρηγοροπούλφ Εινο,'
  ' δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  ' Π2ΛΕΙΤΑΙ οίχία έν η
  χαταστάσει έξ 7 δωματίων λουτροι)
  χαί μΐγάλ'ς αίιλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη συνιιχία Γυμνααΐι;
  ρίοι» Πληροφορίαι παρά ιφ ίδιο-
  ή κ. Ά>δρία Βλάοοη,
  Η ΕΜΠΟΛΕΜΟΣΙΓΕΡΜΑΝΙΑ
  Είς την Γερμανίαν, δττως ναΐ »ίς τάς άλλας ίμπολίμους3*|χώ
  ρβς, αί γυνβΐχες αν»τ;ληρώνουν τού; άνδρας είς διαφόρους^έργααίας.
  Ή φωτογραφία δεικνύει Γερμανίδας είς τάς όποΕας εξηγιΐται πώς
  νά χρηιιμοποιοθν ιίς τάς γεωργιχάς εργασίας τΐύς έλχυστήρας.
  Τα πβπραγρένα της τριβτίας
  Ι ΕΝΕΣΙ! ΤΒί ΙΕΝΙΚΙΣ ΛΙΟΗΗΣΕΒΣ
  111 ΤΟ ΕΝ ΚΡ1ΤΙ ΚΥΒΕΡΝίΙΤΙΚΟΝ ΕΡΓΟΝ
  (τιλ(υταΐον)
  Διά τής παρΐχομέοης
  άς 6πο των ίσχυέντων τότε Νί
  μων π«ρί χαθΐρισμοθ θέα&αιν καί
  βαθμών πρυσωιτιχοθ αυϊεχώς Ιδη
  μιοαργοθντΐ νέαι θέσεις καί συνε
  αωριύιντο (ίς τα ΈφκδροταμεΙα
  άργόμΐσθοι. Είς ίν ε* τβα 'Εφε-
  δριχών Ταμιίιον διά τι,ς άνωχέ
  ρω μ(θό5βυ ευρέθησαν ύηηρεΐοθν
  τες 22 ύπάλληλοί μέ ποσόν μη
  νιαίας μιαθοδοτικής καταστάσεως
  δρ 635.500 ήΐοι ετησίως δραχ
  762 000
  Έκ των ά/ωτέίω ϊκϊηλον γί·
  νιται δτι τα έχ τής διαχειρίσεως
  τής περιουσίας των Έφεϊροταμιί
  ών Ισοδα (τίχοι καί ένοίχια) 2χι
  μόνον ίέν έηήίχουν άλλ' (ίς Ινί-
  ας π(ριπτώσιις υηολιίποντο των
  γενικών έξδδων αυτών.
  Είς αύΐήν την αθλίαν χατάστα
  σιν ιύρεν τα Ταμιΐα 'ίφεδρ. Πό-
  λεμΐσΐών Κρήτης ή 4τ; Αύγοό-
  στου. 1936
  Έ άναΐύνταξ^ς, ανάρθωσις καί
  άποχατίσΐασις των οργανισμόν
  τούτων ιίς χοινωφελιΐς τοιούτους
  υπήρξαν έχ των πρώτων μελημα
  των τήί μεταυγοιιστιανής Διοιχή
  σιιος έν Κρήτη. Ήσκήθη συνεχως
  ιλεγχος πρός διαπίσ-ωσιν των ά-
  νιομαλιών τοθ παριλθίντος ελήφθη
  σαν μέτρα εναντίον των δπεοθύνων
  χαί άντιχ.τιστάθησαν οί μέχρι
  τ<5ς 4ης Αώγούστου 1936 δράσιν-. τι, διειχηταιί των Ταμιίων. 'Έχ τοτε είαεπράχδησαν < χαθυστερούμενα παρά _._Τ_Γ_., ιίΊινες ΐϊχον λάδει ταθτα δπό διαφόρους μορφάς Μιτά την άντι καταστασιν των Διο χητΰ»νΑ, των Ταμ·ίων εγίνετο καί άπομ*άχρυν εις των ά?γομίσθων δπαλλήϊων. 05 «ο τα Έφε&ρικά ΤαμιΙα Κρή της λεκουργ&Ον σήμερον έντός τοθ πλαισίου ιδν δπό τοθ Α Νί μου 862)21 Σε)βρ(ευ 1937 €περί ίιοργανώοεως των Ταμείων Έφ. Πίλεμιστων Κρήτης» χαθοριζομέ ν ών χατευθύνσεω» οίτινες άπο σχοποθν είς την εξυπηρέτησιν μό νόν των Ένίξρων Παλαιών 11ο λεμιοτών χαί των οικογένειαν αΰ των χλπ. Δημοσία «αφελεία. ϊά άποτελέσματα τοθ Ι,γουΓής 4ης Αύγούστου είς τό κεφάλαιον τής έμπεϊώσιω; τής Δημοσίας Ά σφβλε'.ας έν τή Νήσω είναι αξια ιδιαιτέρας _ίξαρσεα Ή μάατιξ τής ζωοχλοπής εξέλειπεν ίλοσχιρώς. Έπίσης πλή η δπή>ξεν ή έμτιέ
  δασις τοθ αίοθήματος τής Άγρο
  τιχής Ασφαλείας, χατασταλέντυ»
  όλοσχιρβς τ&ν άδιχημάτων & ινα
  είς τό παρελθόν έλάμβανον χώραν.
  Ό Κρητιχβς Λαος άπιρίσπα
  στος πλέον χαταγ νιται είς Ιργα
  πρ-όδου χαΐ ϋολιτισμοθ.
  Ό 'Γπΐυργός Γινιχδς Δ.οιχη
  την Κρήτης.
  Ο. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ (ΑΙ Β ΑΙΙΤ12ΤΙΚΟΗ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού,
  μέ τόν πλοϋτον των είδικον ΰφασματων πού οιαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την
  συνεχί) παρακολούθησιν τής μόδσς των βαπτιστικων
  καί των γσμηλίων στβΦάν ών έτελειοποιήθη είς τα
  εΐδη τού καί διαθέτει ιήν πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικων καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους,
  ΊΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  δια νά διευκολύνη την πολυπληθί) τού πελατείαν
  διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΓδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  ώς πσράνυμφοι είς γάμους Ε χούν Ενα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαι.
  Τό περιπαθέστεραν
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΙΙΗΣΕΡΕΙΙΤΑΙΟΥ
  1 48ον
  ι Ή αποκάλυψις έττρόχειτο νά
  τοθ γίνη μόνον άφοθ ϊφθα-χν |είς
  τόν «6ργον τοθ Τσίλετς. Ή νεχ
  ρ'ά «όμηασα Καρολΐνα, ή μα^ή
  τρΐά τού, άπό τής πρωτις ήμερες
  τή; άφίξεως τού. άπό τα πρώτα
  μαθήματα τόν σταόρωνε νά τής
  .παίξη στο πιίνο τάς συνθέσεις
  .τού.
  —Σάς ιύχΐρισ:ώ, χύριι ΣοΒμ
  περτ!—τοθ έλεγεν ή νεαρά χί
  ίμηασ* ποίι ήϊαν τέτε μίλις δέχα
  , ϊξ έτών. Μοθ τιαίξατε δλα σας τα
  τρκγοόδία... Γιατί δμως δέν μοθ
  παίζετι «αί μιά σιιμφωνία σας ποΰ
  ξέρα> π ώ; παΐξατε αώ σαλίνι τής
  δ&υκίσσης... στή Β έννχ, Μοθ μί
  λησαν γι* αυτήν...
  —Τότε θά σά; μίλησχν χαί γι*
  ίνα άτυχές επεισόδιον. "Ω τό άνα
  γνωρίζω, δέν φέρθηχα έχιΐνο τό
  βράδυ ευγενιχά. Άλλ' ή άδιχία
  μέ Ιχαμίτόσιν πολυ νά πονέσω ..
  —Δέν θά μοθ παΐξετε λοιπον
  την συμφωνίαν σα(;
  —Σας υπόσχομαι νά είσθε—δν
  έπιθυμήτε—ή τιρώτη ποΰ θ* άχοό
  σετι την πρώτη σύνθεσιν πού θά
  έμπνευσθώ είς τό κτήμα σας, τό
  πρ&το κομμάτι πού θά μοθ "έμ
  πνεύαη ή Ο&γγαρία, ή πατρίδα
  δί σας...
  Άλλ' ή νιαρά χόμηασα επέμενε
  χατά τρόπον πού Ιδινε είς τόν
  φτωχόν της δίσχαλο νά χαταλάβη
  πώ; μιά άριστοχράτις, έστω χαί
  τής ήλιχίας της, δέν είνε συνει
  θισμένη, χι' &υ:ε συγχωρεΐ νά
  βλέπη τούς άλλους νά φέρουν άντί
  στάσιν είς μίαν επιθυμίαν της...
  Καί επέμενε τόσον, ώατε είς τό
  τέλος α Σίθμπερτ άνκγχάσθηνε
  νά χαθίση στό πιάνο γιά νά τής
  φανή ευχάριστος:
  —Όφείλω δμως νά σ&ς προιι
  δοποιήσω—τής είπε— κώς ή συμ
  φωνία μου είνε ήμιτελής. "Υστερα
  άπό τό άτυχές έχεΐνο επεισόδιον
  Ισχιαα τό τελευταίον μέ?ος της...
  —Δέν κιιράζει! Βά πα'ξετε τό
  μέρος ποΰ διασώζιται.
  Ό Σ&θμπερτ σιινιχέντρωσεν ίλ
  >η μιά φορά είς την ζωή τού δλη
  τού την ψιιχή, δλας τους τού τάς
  δυνάμεις είς τό πιάνο τού, χαί
  εκτελούσι μέ την αυνιιθισμένη
  τού δύναμιν τή ν συμφωνίαν τού
  "Οίαν έφθασεν είς τό σημϊΐον πςίι
  άρχιζι τό τελευταίον μέρος τή;
  συμφωνίας τού, πρΐν π^οφθάση να
  διακ/ψη το παίξιμο, Ινα γελοχί-
  πημα άντήχησε στ* αύπά τού, τό
  Ιδιον δροσερό γυναικεϊί γέλιο ηιύ
  τόν είχεν άναστατώση ίκιίνο τό
  τό βράδυ είς τό σαλον ι τής δουχίσ
  σης τής Βιέννης .. Δέν πίστιυι τα
  αύτιά τού... Καί δμως ήταν πραγ
  ματιχό τό γέλιο έχιΐνο .. Μπρο-
  στά τού έστέχιτο ή νιαρά χόμησ
  σα Καρολίνα Έσΐιρχάζυ χαί γε
  λοθσεν 5πως γέλασεν έχε!νο τό
  ^ίράδυ... Ό Σ.Ομπιρ την χύτταζ»
  χάτωχρος, ένψ τα χείλη τού ψι
  θύριζαν: (σκνιχίζετιι)
  ιΜΙΝΩΑ'
  Την Πέμπτην
  Τό κβινωνικοδραματι-
  χό άριστούργημοΐ:
  (Γβλλιχή
  Είναι « δρόμβς τοθ μ«ρ·
  τΐίρίου κ«1 τής τ«πιινώσε»»ί,
  έ) ν«λγο8«( χβιθε φτ»»χϊίί νο
  ηίλλοτς πό» άνιβ«{νει οταν
  Ρρεβή μένη χ«1 «νυηεράοηι
  στη οτή ζ«π·
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  . 'β 2ΑΝ ΠΙΕΡ ΟΜΟΝ Ν«1
  η ΤΖΕΝΥ ΧΟΛΤ στέ· πιρίφπ
  μβ Ιργβν:
  Ο ΗΑΡΙΑΕΙΣΟΣ
  ΤΟΥ ΣΑΤΛΝΑ
  Ι Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- "Αφίχθησαν αΐοοκο
  ρικβς η κ. Π Μαρκατάτη, Κ. Πι
  ράκης. Νικόλαος Τζανιδάκης ν,
  κοί κ. Γεωρν. Περάκη. Β. Τζίρ
  μτης, Δ. Μ3υροκου«οιΑάκης. ·|ω,
  Φουσκακης, Έ Λάζος. Σ Γρηγορό
  «,ουλος.
  —Ανεχώρησαν αεροηορικως ή
  κ. καί δ γ. Ζαχ. Περάκης.
  —Έτίσης ανεχώρησε δι* Άθή
  να<: ή κ ΛουκΙα Σταυρακάκη. ΓΑΜΟ1 —Την ηαρελθουσαν Πέμ «την ετέλεσαν τούς νβμους των έντσθθα ό κ. Γεώργιος Τσιμ«ρβ. γός μετά τί|ς δίδος Όλγσς Γυινα λά*η. Παράνυμφοο παοέστη δ 1<χ. τρδς κ. Ντανιαντδς. θερμά συγ. χσρητήρια. —Ό κ. Έμμ. "Αντ. Παιαζογλου καί ή δνΐς Ελευθερία Μαμακάκη Ιτίλίσαν τ^ύς γάαους των είς Τύλισσον. Παράνυμφος «αρίστη ό •τ. Κ. Κουβίδης ίοτρός. ΣΊροΐ Συγ*ρηΊρ Β^ΠΤ1ΣΕIΣ.-Τήν «αοελθοθσον Κυοιακήν ή κ. "Ελένη Νταγιαντα ίβάυτισεν είς Κσβροχβρι Μαλε- βυ;ΐου τώ άγοράκι τού κ. Στόρου Ρεθβανιωτίιΐη ονομάσασα αθτό Νΐκον. Νά τοίς ζήση *** Γύρω στήνπόλι. Είς την έφημεο'δα τής κυβερνή¬ σεως εδημοσιεύθη τδ καταστατι¬ κόν τής σσφαλΐσεως των μισιτών άστικών ουμβάσεων. —Είς τδ ταμείον τοθτο οί μεσΐ ται οαοχρεοθνται νά εΐσφΐρουν 5 ο)ο έπΐίτών έκ νομΐμων μεσιτει* ών δικαιωμάτων καί επί πλέον 30 δρ. κα<ά μήνα. —"Επίσης Εκαστος ιιεσΐτης ΰτιο. χοεοθται είς έφάπαξ κατυβο'ήν δρ. χιλΐων. Π ηΐοφ^ροόμεθα 8 τι ή 65ό., Πόρου ηης δέν ευρίσκεται είς κα λήν κατάστασιν. —θά επιδιορθωθή συντόμως 6αό τής Μηχανικής Οβηρβσίας τοθ Δή μου. — Πρός διευχόλυνσιν τής κινή¬ σεως της άρκετά «υκνής τΐάντοτε καί εξυπηρέτησιν^ Ιδίως, τών.κα- τοίκων τοθ δμωνόμου προαστεΐου. —Κατηρτίσθη καί Εδημοσιεύθη νόμος διά τοθ δποΐου όρΐζεται δτι είς τάς λαϊκάς άγοράς θα προσ· λαμβάνεται μόνιμον προσωπικόν. —Τδ προσωπικόν τουτο άπαρτΐ· ζεται από φυλακάς, εισπράκτορος καίεπόπτας. —Χθές τδ «ρωΐ δέν Ελλειψαν πάλιν τα συννεφΐΰσματα. —Έν πάση νεριττώσει κανιΐς δέν έπΐστιυεν σοβαρώς δή θά —Άν έλάμβανεν ύη' όψιν την προηγουμένην πορείαν τοθ καιροθ. —Σήμερον άρχεται ή ποοσέλευ σις των κληρωτών τοθ 1939β. Ήδη έθεάΒησαν ανδ χθις οί πρώται φυσιογνωμΐαι των «ροσκα λοι>μ*νων.
  — Βαθμηδόν θά πυκνωθβ ή κ(νη
  σις καΐοΐνεοσύλλεκτοι θά φιγουρά
  ρουν επί τδ πολυπληθέστερον καί
  χσρακτηοιστικώτιρον.
  —Τδ "Υπουργείον Γεωργίας ενέ¬
  κρινε την κατά τδν τρέχοντα μή¬
  να διενέργειαν γεωργοκτηνοτροφι
  κων έκθεοεων είς την άλην Έλ
  λάδα.
  —Έξ αλλου άεΐφάσισε Οπως ή
  Γεωργοκτηνοτροθικη Εκθεσις Λα
  ση91ου έπιχορηγηθή διά ποσοθ
  δρ. 30.000
  —Ή μεριμνα οθτη άνταποκρΐνε·
  ται είς τάς έξ άρχής ίκδηλωθεί
  σος «ροθίσεις τοθ 161ου ύπουργεΐ
  ου πρός ενίσχυσιν ηθικήν καί Ολι
  κήν πάσης πρωτοβουλΐας άφορώ
  σας τοιαύτας έκθεσεις.
  — Μέ την χθεσινήν θαλάσσιον
  ευκαιρίαν δέν Ελλειψαν πάλιν οί
  το ζιδιώται.
  —Έν *ω μεταξύ καί ή ι5ρροπορι
  κή συνκοινωνΐα συνεκεντρωσε
  τούς συνήθεις επιβάτας καί μέ ί-
  ξασφάλισιν δ^ων των θεσεων «ο
  λΰ «ρδ τής άφΐξεως τού άερο
  «λάνου.
  —Ή ύ»έρ τοθ «ρασΐνου φροντίς
  ίζακολουθίϊ νά άνοτελβ άντικεϊ
  μενον εΰρίων «ροσποθειών ά«ό
  μίρους τοθ κράτους.
  —Τό ΰιουργεΐον Γεωργίας διά
  νέας αΰτοθ ϊγκυκλΐου πρός τάς
  δασικάς αρχάς καθορΐζει τόν τρδ
  «όν τής καλυτερας εκτελέσεως
  των άναδασωτικων βργων τής τρε
  χούσης πβριόδου.
  -Ύποδεικνϋον εΐδικώς την με
  μετρημένην καί άποδοτικήν δατιώ
  νην των διατεθέντωχ διά την άν α
  δάσωσιν πασών είς Δήμους, κοι
  νότητας καί φΐλοδασικας 4«>τρο
  πάς.
  » Ρέπορτερ
  Μικροβιαλογιχβν καί Βιβ'
  χημιχβν'Ερν*οτΐ>ριον 'ΙατρβΟ
  Μερόπης Λυόόκη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  'Αναλύσεις οδρων, αΓματος
  χοπράνων, έμβόλια, αύτεμίί
  λια χαί έν γένει Λπασαι αί
  μιχροδιολογιχαΐ χαί βιοχημι
  χά Ι έξετάσεις.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ ΑβΗΝΑ£3
  Πλησίον £τ«·. Μονβιβτηράκι
  Παρέχη πασάν πληροφορί¬
  αν ί οιευκΦλννοιν Ιατρικήν
  ·όβε·){, είς τους είς 'Αθηνβτς
  μετ«|)«ίνοντ«« «σβινιΐς αηιμ-
  «·λΙτ«ς τ·».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΓΑΙ. - δωμάτιον
  μετά χιορισΐής ιίσόδου χατάλλη
  λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  παρά τ| δικχιιρίοει μακ.
  4
  των
  Ιτο οΐμ,ο;
  ■Ιο·Ιροο»
  ών μΒσιΙ1ι,
  ή ό!6
  «Ις χ»
  ιντόμως ύ«ό
  Ός τοθ Δή
  'ϊής κινή
  νης παντός
  ως. τών,ΚΒ
  «ροαστεΐου,
  «δημοσιιύ8ΐ|
  δρΐζεται 8η
  ς θα νροσ,
  ■ροσωηικόν.
  >0το άΐαρτΙ·
  Ισνράχτορας
  έν Ελλειψιν
  ιτα.
  ώσει κανιΐς
  ιρως δή θα.
  >η' δψιν την
  κ τοθ καιροθ,
  Λ τιοοσελιυ
  0 19390
  ι—ώ χθις βΐ
  των κροοκα
  νωθβ ή *1νη
  ι θά φιγουρί
  θέστερον χαΙ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ρ
  τρέχοντα
  κτηνοτρο»ι
  &λην Έλ
  ϊσισ»
  έκθεσις Αβ
  ι διά τιοσοθ

  Μου
  3ικήν καΙΟλι
  υλΐας άφορώ
  ιιβν
  Η ΚΡΗΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΑΠΟ ΤΡ ΝΕΟΣΤΙ ΕΚΛΟΟΕΝ ΒΙΒΛΙΟΝ^ΥΠΟ _ΤΟΥ κ. ΒΑΣΙΛ. ΜΑΛΑΤΑΚΗ.
  «Η ΜΕΤΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ»
  Η ΑΛΛΗ
  ΚΡΗΤΗ.
  —Ό «ριθμός των μκθητών
  των νέ«ν γυμναοίνν.
  1 Ό ΰπουργος τη: Πβΐδβίας κ.
  Σπέντζας δι' ίγκυκλίου τβυ πρός
  τους γαιΐΜους έιχ.θιωρητάς χαθι
  , στά γνωστόν δτι 6 άριθμος των
  εΙσαΜΤένν «Ις εκάστην τβξιν τού
  ι ν*ου τύκου έξ»ταξίων γυμνααί
  ; ών των ίοΐΜτικϋν σχολείων δεν
  ίύναται νά Οπιρβαίη τους 60
  — Τα μονομςλη Πλημμβλβίθ
  δικεΐα.
  Ό πρωτοδίκης Λασηθίου Χ. Γρκι
  κιώτης ε!χ< μεταβρ ηοό ήμβρ&ν είς Σητείαν πρός έκίίχασιν των < υπο3ίσϊΜν τού αύτοϊι μονομιλοΰς της έπεστρεψϊν η5η είς την έδραν τού, — Αί είς γαιάνθριχχοις βιο μηχ«νικ>1 άνάγκκι 'Ηρκ·
  κλείου.
  Ιον
  σα γέφυρα ίπ'ι
  Ό κεντρικάς κήπος ναι το ιδαφολογιχον ίργαστήριον
  Τι|ς επαρχια-χή^οΛοϋ Ίειιηπιτρας—Άνατι,λής, Νομοΰ Λαση
  τοΰ ίδρι·θέντος*[εΙς Χανιά άντιφυλλοξυρικοΰ φυτωρίου άμερικανικών αμπέλων, 2ον 'Η τελευταίως άποπερατωθεΐ
  Λασηθιου.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ: Πανοραματική ίποψις τής πόλεως τής άρχοντιάς καί τής προόδου., οπου κατοβτά τελευταία £τη επνευσεν άνεμος πραγματικής
  Γ Άριστερά.—[Ά μεγάλη αϊθουσα των
  δρόμακι τοΰ παλαιοθ Ρεθυμνον, μέ τόν μιναρε σω
  δημοτικών σφαγείων Ηρακλείου. Μετά την αποπεράτωσιν των βά είνε άπό τΛ τελειότερα τής Ανατολής. Δεξιά ενα στενά
  άκόμη όβωμανικοϋ τεμένους, είς τό βάβος.
  Μία άποψις τοΰ 'Αγίου
  ΰ Άνίου Νικολάου μέ την γραφικήν λίμνην, τέ λιμάνι καί τα νηοάκια είς τό βάβος. Δφ* Ή Σητεία με τό ).μά»ι να'. την άμφ,θ^ατρ,κην δτάταξίν της.
  Γ
  ν Καλυβών 'Αποκορώνου τό οποίον άνήγειραν δαπάναις των οί φιλοπρόοδοι κάτοικοι τής ήρωϊκής κωμοπόλεως καί άνίκα(νισβ τελευταίως ή Γεν. Διοίκησις Κρή
  ί Λ»»» *Κ Μ«οαβδς( τής άληθινής γής τής ί,νβγγΐλία*
  τού 'Υηουργβίου Χιδηρα
  δρόμ&ιν καΐ Αύτο»ινήτων έχοοη
  γηθηααν αίς τόν κ. β Πααάζο-
  νλου εκατόν τόννοι ναιανθραν
  κων προοριζομένην άποκλπιατι
  κώς διά τας βιομηχανικάς άν*γ
  κάςτοΰ νομοΰ
  —Αί εύθύναι τίν ύιταλλήλων
  διά τόν φόρον πολυτελείας.
  Τό υπουργείον Οκονομικ&ν δι'
  έπΐιν&υοΐις έγΜνΝλίου τού ννοιρί
  ζ«ι ότι μλ! οί ύπαλ'ηλοι των έιτι
  χειρήσικν οί πΜλοϋντες εδη πό
  Αυτ«λ«ί>ς έκ των ΰποχβιμίνων
  «1ς τον φόρον _τον έπιβλπθεντοι
  ώια τοϋ νομου 1991 ύπώχβινται
  είς τοις πβινας «Ι οποίαι «ροβλε
  πονται κατά τ«ν παραβατων.
  —ΠεριοδεΙα Νομαρχου.
  Ό χ. νομάρχης Λβοηβίου
  συνβδκνόμκνος ά«ο χον "Επ©
  πτπν Άγρβφυλβκπς χ, Λιδβΰοην
  ΜβτΙ τόν μηχανικόν των χοινοτπ
  τ αι ν Χ. 'Ανοιγχωοτβυ, άνίχώρηοιν
  έ{ 'Αγίου Νικολάου διόι ναι ηιριο
  οβύαη τας κοινότητας Μουρνιών,
  Γδοχειων, Ηιζης, Χριβτου, Μ«λ
  λϊΐν. Καλβμοιυκβς καί Άνατολής
  προχειμβνου α έηιδεωρηση τ«
  ίκβϊ έχτελούμενα ίργ« κ*ι μ*λ(
  τήσο ώιάφορα τοπικαί ζητήματα,
  —Διανυκτερεύβντα φαρμα
  κεϊα.
  Σάμβρον 18 Όχτνβρ(ου θκ δια
  νυκτβρευοουν τα φαρμακβΐα 'εϊμ.
  ζ χ«1 Μιχ, Ιζβμπβ
  άηονομης
  —Ή *δι*διχασία
  των συντάξεων.
  Πρός τούς χ χ. Νομάρχας
  καί Έπβρχους άνΐκοινιαθη
  υπό τοΰ ' Υπουρ γείου 'Κομ
  τερικων έτι η σχΐτικη ώιαώικαοία
  τού περΐ άκονομης οτρατιωτικϋν
  χαΐ πολιτικήν ·υντ·(·Μν ώιαταγ
  ματβ{. πρβπει ναι βν«ργήται μετα
  ην απομάκρυνσιν τού ύπαλλή
  λου επ της ϋπηρεβίας χαΐ ουχί
  προτέρον.
  —Αί πρώται ύλαι χ αί αί βιο¬
  μηχανίαν.
  Τό υπουργείον Έθνική; ΟΙχο
  νομΐας ώι' ΐν^υκλίου αυτού πρός
  τα 'Κμπβροβιομηχανιχα χαΐ Ιΐϊρι
  φκρβιακα'Ι:πιμ(λητήρια παρήγγβι
  Αΐν όπως χοΑ(ββυν τους έμπορους
  η βιομπχανους της πε>ρΐφ(ρ«ίας
  τ*)ν τους είο«γοντας πρώτας ΰ
  λας έν γ·»» ι ναι υποβάλλη ν τα
  δΐΜαιολβγητιχα της κίοκγΜγης
  κατα τα ϊτη )937 και 1938
  —Ή , συναψις δανείου υπό
  τβν κβινβτήτων.
  Τό Υπουργείον των 'Εσωτϊρι
  κων παρ«γγβλΛ*ι κρός τεϋς Γ αι
  οιχητας, νομάρχας χαι '£π«ρ
  χο<ς τού Κρατους οποο{ οσάκις οί Λήμοι, αί Κοινοςηκς καί οί Ζυνι.εσμοι Κοινοτητων τής πίρι ρεΐας των. προκειται νά (η χωρηαουν συμφωνα μ* τόν Κ*» ύΐΛχ της πβρΐ δημυν χαι χοινο ι Π των νομοβΐβιας όι' έννύησΐν κ*ι υπηρεσίαν ουνομοΛθγουμ*- νού ΐταραϋίΜν δανειου παρ' οιβυ δπποιΐ ηιοτΜτιχοτ> Ιδρυματος προ
  αοΰους αύτ^ν έχ φορω» ,ώιχαιωμιχ
  των και αμεοων έ^ανων, ΰποοπι
  κύει τουιου$λεπτομ·(,υί είς «ίοι
  κην άπόφαβιν των ου» ού»υομενην
  «αί α πό τα απαραΐτητα ατοιχϊΐα
  άλϊ οΐΜαιολογητιχα.
  ΏϋΔΟΓΝΤΑΙ μυλίπιτρΐς είς
  ρίστην καταστασιν κατάλληλες
  πρός ΐλεσιν δημτ)τριακών. ΙΙληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  Ταχύτοται
  ΐΐς τ* ύρολ·γ·κ·ιΐΙ·ν
  ΜΗΤΑΚΗ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.— δωμάτιον επι
  πλιομίνον.Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ινι
  ■λωμενον τ) μή. Πληροφορίαι ναρ'
  |ρ1ν
  Μ Μόδα Θριαμβεύκι
  μόνον είς τώ νανού-
  Ιί
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προϊα Τετάρτης
  18 Όκτωβρίοο 1939
  12Π Ώρα θά παλινοστήσουν
  και οί Γερμανοι της Ρουμανίας.
  ΔΕΝ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΕΙΣ ΜΟΣΧΙΝ
  ΝΕΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΡΩΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  Ο ι
  Διεξάγονται διαπραγματεύσεις.
  ΣΑΡΑΤΪΟΓΛΟΥ
  ΝΕιΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 8)βρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ό κ. Σαράτσογλου άναχω
  ρεΐ άπόψε έκ Μόσχας έπιστρέφων είς
  "Α γκυραν. Έπίσημοι ανακοινωθεν ς άνα
  φέρουν ότι δ έν υπεγράφη νέον ρωσσο*
  τουρκικόν σύμφωνον, τονίζουν όμως ότι
  ή άναχώρησις τού χ. Σαράτσογλου έκ
  τής σοβιετικάς πρωτευούσης δέν σηυ,αί-
  νει διακοπήν των διαπραγματεύσΐων.
  Ό κ. Σαράτσογλου έηιστρέφει εις "%γ
  κυραν χομιστής είς την κυβέρνησιν τού
  των ρωσσιχών ηροτάσιων, μετά την με¬
  λέτην των οποίων θά συνεχισθοΐν αί
  διαπραγματεύσεις .
  ΚΑΐΐΛΛΐΓΕΡΜΑΝΙΚλΣΚλΦΗ
  ΗΧΜΙΑΩΤΙΣΒΙΙΣΑΝΥιΊΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΡΩΜΗ 17 8)βίίου(1δ. ύκηοεσία).— Κατ'
  εΐδήαεις έκ Μκουένος "Αϋρες 'Αγγλικα πό
  λεμικα ήχμαλώτισαν γερμανικκ ακαφη τα
  ό ποία καΐ ωδήγησαν είς τάς νήσους Φα-
  κλανδ.
  ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Όκτωβρίου (ίδ ύπηρ).—
  Είς σημεοινήν συνάντησιν τού λόρδου Χά
  λιφχζ καί τοΰ πρεσβευτού 'της Ρωσσίας Μα
  ίακ» εξητάσθησαν σήμερον έν έκτάσει τα
  αφορώντα τας εμπορικάς οχέσεις των δύ
  χωρ&ν ζητήματα. Επιηροβθέτως αυνεζητή
  θη τβ Ρωσαβτουρκικόν Μαί τό Ρωαοοφινλαν
  δικέν.
  | ΡΩΜΗ 17 Ό<τωβρ(ου (ίδ ύπηρεσ'α) — Κατά πληοοφορ! άς έκ Βουκουρεστΐου, άπό προ ίχθές ευρίσκεται είς Βερολί¬ νον άντιπροσωπεΐα τβν Γερ μανών τής ΡουμανΙας καί διε ξάγει συνομιλΐας μετά τ&ν επισήμων κύκλων τοΰ Ράϊχ σχετικώς μέ τό ζήτημα τής πά λινοστήσεως καί των έν Ρου μαν'α ΓερμανΩν. Άλλη έ πιτροπή ττΐς Τρανσυλβσνίσς μετέβη έξ όνόμστος καί τΛν Γερμανβν τής Βεσσα ρσβίπς καί ΜπουκοβΙνας είς Βερολίνον διά τόν ίδιον σκο τιόν 'Η μετάβασις τθν αντι¬ προσωπείαν αυτών είς Βερο¬ λίνον άποσκοπεΐ μάλλον είς την εξακρίβωσιν τοθ κατά πό σον 'πρόκειται νά είνε ύποχρε ωτική ή άναχώρησις των Γερ μανών έκ Πολωνίας καί ή πά λινόστησΐς των είς την Γερμα νίαν καθώς συνεβη μέ τούς Γερμανούς των Βαλτικών χω ρών, Τό ζήτημα τοθτο κατά τάς Ιδίας έκ Βουκουρεστίου πλη ροφορίας προκαλεΐ ζωηράς ανησυχίας Ιδιαιτέρως είς τούς Γερμανούς τής Βεσσαραβίας, άνερχομένους ίίς" 150 χιλιά δας καί αρίστα έγκατεστημέ νους. Είναι δέ απολύτως δεδι καιολογημέναι αί άνησυχΐσι των δεδομένου ότι οί Γεοαα νοί τής Λιθουανΐας ο( όποΐοι ήσαν οί ίσχυρότεροι ο(«ονομι κοΐ παράγοντες τής χώρας αύ τής, μέ Ιδικάς των Τραπέζσς, έργοστάσια, επιχειρήσεις κλπ άναγκάζονται νά έγκαταλεΙ ψουν τα πάντα, φεύγοντες δ' έκ Λιθουανΐσς λαμβάνουν τό ποσόν των 50 μόνον κορωνών καί τρόφιμα δύο μόνον ημε¬ ρών, μέ την δήλωσιν δτι τα περιουσιακά των ζητήματα θά ρυθμισθοθν αργότερον. 9 ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ανέπτυξε τούςλόγους τού ναυαγίου των Ρωσσοτουρκικων συνομιλιών. ΑΓΚΥΡΑ 17 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύ*ηρεσ(α). — Τηλεγραφείται έκ Μόσχας ότι έ κ. Σα ράτσογλου εϊχε χθές νέαν δίωρον συνομι λίαν μετά τού έηιτρέπου επί τδν 'Εξωτερι κων Μολότωφ. ΟΙ άρμόδιοι κύκλοι τή; Μόσχας ίχουν την έντύΐΐωβιν «τι αί Ρωσββτουρκικαί ου- νβμιλίκι δέν ετερματίσθησαν Εισέτι, «σφα λώς, δέ θά ίχουν καί συνέχειαν. ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΝΑΥΑΡΧΕΙΟΥ ΕΒΥΘΙΣΘΗΣΑΝ 22 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρ.).— Τό Γαλλικόν νβυαρχεΐβν βεβαιοί δια σημε ρινοδ ανακοινωθέντος τού ότι οί ούμμαχοι Ιχουν βυθίοει βποδεδειγμένω; μέχρι σήμε ρον 22 Γερμανικαι ύποβρύχια. ΑΓΓΕΛΛΟΝΤΑΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΠΙΔΡΟΜΑΙ ΚΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Χκτυβρίου (Ιδ ύπηρ )-Τ*ς πρ« ϊνας ώρας της χθές εδόθη τό συνβημα τοΰ συνα- γιρμου έκ τρι&ιν σημείον Άγγλίοτς Τα Γερμανικαι άΐροπλανα δέν κατώρθωσαν νά προοεγγΐσβυν λό V» τής βϊν»ληφβείοης καταδιώξεως τ«ν υπο Αγγλ *βν «ιρβηλκννν. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ-ΒΕΛΓΙΟΥ ΡΩΜΗ 17 Όκτωβρίβυ (ίδ υπηρεσίαι).— Πολιτική κρβσνπικότης της "Ολλανδίας Γ δήλυσεν ε)ς δημεσιογράφβυς ότι έπίκειτα ή υπογραφή στρατιωτιχής συμμαχίας μετα {ύ Βελγίου καί "Ολλανδίας. ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ ΣΥΝΗΛΘΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ( ΑβΗΝΑΙ 17^ Τχτβ>βρ(βυ (τοθ άντοπεκριτοθ
  αοις) — Την πρωΐαν σήμερον ουνήλθί -τ4> Υηερ
  γιχον Χυμβοΰλιον τό οποίον άπηοχο'ήθη μέ έ
  Μίγοντα ύιτηρεβιβχβ ζητήματα.
  ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΣΧΟΛΗ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
  ΕΚΠΑ'ΔΕΥΤΩΝ
  ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 17 ΧχτΝβρΙου (τβθ άνταηβχριτοΰ
  μας).— Δια ν εμού Ιδρύιται οχολη έκπαιίΐντών τής
  'ΒΟνιχής Χργκνώβίως Νκολαιας. Είς την σχολήν
  βα έχκαιδευθβΰν ειδικώς τα νέ« στελβχη τής Χρ
  γ«νώσ»Μς.
  ΥΨΟΥΤΑΙ ΠΡΟΣΩΡ^ ΩΣ
  Η ΤΙΜΗ ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΝΗΣ
  Α6ΗΜΑΙ 17 'θχτΜβρΙου (τοδ άνταηβχριτου
  μ«ς) — Δια Διαιάγμβαος τι υ άρμοοΐου ΰπονργείου
  ίιψώίη ή τιμή τής ην) ονμ»ης είς τα φαςμοικεΐα
  ζαχαρ(«η(. Η ύπερτΐμηοΐί βυτη χαρκχτηρ((ιται
  πρ βοκρινΑ.
  ΕΙΣ ΛΙΣΣ/ΒΩΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  «νταπβχριτοδ
  ή
  ΑΓΚΥΡΑ 17 Όκτωβρίου (Ιδ. ύκηρβοία
  «'ΑνορθώσβΜ$») — Ό πρωθυκουργός τής
  Τουρκιχής Δημοκρατίας κ Σίΐνταν προέβη
  τας εσπερινάς ώρας τής χθές είς δηλώσεις
  ενώπιον της Ββυλής, αφορώσας τάς διαπραγ
  ματεύσεις Τουρκίας—Ρωσβίας τάς διεξαχθεί-
  αχς επί είκβσιτριήμερον είς Μόβχαν με·
  ταξύ κ. Σαράτβογλου χαΐ Μβλέτωφ.
  Ό κ. Σβϊντοιν είπεν είς τάς δηλώσεις
  ταύτας ότι, την στιγμήν καθ* ήν ό κ. _α-
  ράτσογ>ου άνεχώρει διχ Μόσχαν είχομεν
  ήδη έλθει είς ουνεννεήσεις μετά των Σο¬
  βιέτ καί είχομεν μάλιστα προχωρήαει εκα¬
  τέρωθεν είς τάς βάσει; επί των οποίων ήθε¬
  λον διεξαχθή αί διαπραγματεύοεις.
  Αλλ' ιδού, εσυνέχισεν ό Τοΰρκος πρω-
  θυηουργβς, βπου αί διαπρκγματεύσεις αυται
  δέν άττέληξαν είς ουδέν άποτέλεσμα. Πρ_
  τον διότι ή Ρωσσία μάς προέβκλεν προτά
  σεις νέα$ εντελώς τάς οποίας δέν είχομεν
  προβλέψει. Δεύτερον διότι μά; εζήτει έγγυ
  ήσεις δυσαν·λέγβυς μέ τας ύπ' αυτής παρε
  χβμένας.
  "Αλλως τε αί Ρωσσικαί κροτάσεις έκρί
  θηααν π«ρ' ημών ώ; ααυμβίβχστβΐ τελείως
  μέ την εσωτερικήν πολιτικην τής Τουρ
  κί«£. Αί σχέσεις μ«ς έν τούτοις μετά τής
  Ρωσαίας δέν διεκόπησαν. Π^ραμένουν φι
  λικαί ώ; καί πρότερον.
  Ή Βουλή ενέκρινεν ομοφώνως κατόπιν
  των δηλώσεων τοΰ κ. Σεΐντάν την διακο
  πήν των Ρωβσοτουρχικών διαπραγματεύ
  σβων.
  ς>Ικ. κ.ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  ωμίλησαν χδές ενώπιον της Βουλής
  διά τόν κατά θάλασσαν πόλεμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 8)βρ(ου (Ιδ
  ύπηρεσΐο).—Κστά την άπςψι
  νήν συνεδρίασιν τής ΒουΚής
  τ&ν Κοινο ήτων,ό πρωθυπουρ
  γός κ. Τσαμπερλαιν ωμίλησε
  δι' ολίγων διά την γενομένην
  σήμερον έπιδρομήν γερμανι
  κων άεροπλάνων είς Σκάπα
  Φλόου βεβαιώσας 6τι ουδεμί¬
  αν απώλειαν υπέστη ό ήνκυ
  ροβολημένος είς τόν λιμένα
  άγγλικός σΐόλος έν ώ τα δύο
  έκ των τεσσάρων γε< μανικών άεροπλάνων κατεστρύφησαν Ακολούθως ελοβε τόν λό γον ό πρώτος λόρδος τοθ Ναυ αρχεΐου κ. Ούΐνσιων Τσώρ¬ τσιλ, δστις, απαντών είς σχε τικήν επερώτησιν εδήλωσεν δτι τό «Ρόαγιαλ Όκ» έβυθί σθη είς τόν δρμον τοθ Σκάπα Φλόου Βπου ευρίσκετο ήγκυ ρεβολημένον, βληθέν υπό γερ μανικοθ ύποβρυχίου. Ό κ. Τσώρτσιλ ηεριέγροψβ τάς συν θήκας ύφ5 άς εγένετο ό τορ πιλλισμός την 1.30' τής 14ης τρέχοντος, καί ετόνισεν δτι ή εΐσοδος τοθ έχθρικοθ ύποβρυ χίου είς Σκάπα Φλόου πρε- τσιλ, μέχρι σήμερον έχουν κα ταβυθισθί) 13 ύποβρύχια. "Αλ λα 5 έβλήθησαν καί Γσως έβυ πει νά θεωρηθή άξιόλογον κα 'θίαθησαν'καΐ άλλα ύτιέστησα τόρθωμα έπαγγελματικής δέ """ ξιότητος καί τόλμης. Έναντι όν τοϋ σκάφους ερρΐφθησαν πολλαί τορπΐλλαι έξ ών μΐα τό έπληξεν. Έν συνεχε'α ό κ. Τσώρτσιλ εδήλωσεν διι ό ύποβμύχιος πόλεμος ό οποίος παρουσΐα ζςν Οφεσιν τελευταίας, ένεΐά θη καί πάλιν ά ΐό τής παρελ θοοσης Παρασκευής Τό Σάβ βατον καί την Κυριαηήν £βυ θίσθησαν 4 εμπορικώ σκάφη των συμμάχων κα( άλλα κα τεδιώχ&ησαν. Δέν υπήρξεν δ- μως μικροτέρα ή δράσις τοθ Άγγλικοϋ στόλου κατά των Γερμανικόν ύποβρυχίων έκ των οποίων έπτώ κατεβυ- θίσθησαν κατα την παρελθοθ σαν μόνον έβδομάδα. Συνο λικώς, ετόνισεν ό κ. Ισώρ- Την παρ. Κυριακήν κατεστράφησαν 4 έκ των ο¬ ποίων τα 2 έθεωροθντο τα με γαλύτερα καί τα (σχυρότερα τοθ ΓερμανικοΟ στόλου.'Εκτός αυτών, συνέχισιν ό κ. Τσώρ τσιλ πολλά άλλα ίχουν βυθι σθή υπό τοΟ γαλλικοθ στό λου, δέν δύναμαι δμως νά δώσω δι' αύτά άκριβεϊς αριθ μούς. Τέλος ό κ. Τσώρτσιλ παρέσχε ρητήν βεβαΐωσιν δτι τα ναυαρχεΐον λαμβάνβι σοβα¬ ρά μέτρα εξουδειερώσεως τής δράσεώς των ύποβρυχΐων καί ετόνισεν δτι τα επιτευχθέντα μέχρι σήμερον άποτελέσματα είναι ίιανοπο,ητικά καί έν πά σρ περιπτώσει συγκρινόμενα πρός τα των τοθ μεγάλου ρετικά. πρώτων μηνών πολέμου, έξσι Τόσυνεχέςπυρ τού συμμαχικοΰι πυροδολικοΰ. άνέκοφε την Γερμ. έπίδεσιν. ΕΠΑΗΗΡΧΙΣΛΗ ΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΡΟΣΣΩΝ ΚΛΙ ΙΑΠΩπΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΜΑΝΤΖΟΪΚίΊ ΕΝΤΟΝΩΣ ΙΑΠΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΡΩΜΗ 17 Όχτωβρίβυ (ίδ. ύπηρεβίχ).— Έςαιρετιχί,ς οημαοίας είδησις διββιβκαθη την νύκτα είς . Τόκιο ίτι, παρα την γνΜ στήν συμφωνίαν μετα{ύ Σοβιετ καί Ί«πΜ νίας έιτανελήφθηοαν αί έχθροπραζίαι μβτοι ξύ Ίαπωνικών στρατευμάτων καί έρυθρών είς την περιοχήν τοϋ Μαντζουκβυί. Τής συγκρβύσεως δυνάμεων τού πεζικβΰ κροηνή θηααν έπιδρομαί καί ββμβ«ρδισμοί ύη· τής Ίαπωνιχής άεροπβρίας. ΧΟΕΣ ΕΦΘΑΣΕ ΕΙΣ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟπ ΠΟΑΥΜΕΑΗΪΙΤΑΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣΣΥΗΑΨΙΝ ΕΜΠ. ΣΥΜΦΩΗΟΥ ΡΩΜΗ 17 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύπηρ )-'Αφί. χθη χθές είς την ΓιουγκοσλαυΐκήνπρωτΕΐΜυ ααν πολυμελή; Ίταλι»ή οίκοχομική ίπβ ατολή πρβς διεζαγωγήν συνεννοήβεων διά την σύναψιν έμιτορικής συμφωνίας μεγί λης σημασίας. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΒΑ ΧΟΡΗΓΗ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΑ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΓΟΙΣ ΒΕΒΑΙΑ Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΝΕ Α ΥΟΡΚΗ 17 8)βρίβυ (Ιδ. ύπιιρεσία). —Τό σχέδιον τού κ. Πιτμαν τό όπβΐον ώρι ζεν (τι 8χ έκιτρέπεται ή προμήθβια βπλων καί πολεμοφοδίων είς τβύς εμπολέμβυς επί πιστώσει τριών μηνών, τροποποιεΐται έγκρί· σει τής κυβερνήσεως Δια τής τροποποιήσε¬ ως ή όπβία ύητεστηρΐχθη άπό τα 2)3 της Γε· ρβυοί«5 όρίζεται ότι οί έμπβλεμοι 8« πλη· ρώνουν τοίς μετρητβΐς την αξίαν τού ολου ποσοΰ των βπλων καί πολεμοφοδίων τα β- ιοΐα θ» προμηθεύωνται έξ ί'Αμερικής προ- καταβολικω;. Κατόπιν τής τροποποιήσεως αυτής θεωρεΐται βεβαία ή ψήφισις τοθ νο¬ μοσχεδιον καί ή νίκη τοΰ.χ. Ροϋσβελτ. ΝΕΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΑΡΟΜΗ ΕΙΣ ΣΚΑΠΑΦΛΟΥ ΑΠΕΤΥΧΕ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Όκτ«βρί.« (1δ. ύηηρί σία)—Νέαν αεροπορικήν ίπιδρομήν «ηεχιί ρησαν σήμερον οί Γερμανοι, «Ις Σκ«>τα-
  Φλόου αυτήν την φοράν. Γήν 10 30' ποο/ί
  νήν 4 γερμανικά βομβ*Ρδιστικα άεροηλ»:
  να ενεφανίσθησαν καΐ ήρχιβαν βάλλοντ»
  κατα των ήγχυροβολημένων Αγγλικών
  σχαφών χωρΐς άποτέλεσμα.
  Μία βόμβα μονον έπεσεν πληοίον τοδ π«
  λαιβϋ εκπαιδευτικοΰ "Αϊρον Ύούκ, τό ο¬
  ποίον είχε παροπλισδη «κό τβΰ 1930 καί
  τοθ έπροςένηαε έλαφράς ζημίας. Τε» «ντιαε
  ροπορικα τηλεβολα ήνοιςαν σφοδρόν κδρ
  κατ* τβν γερμανιχδν άεροπλάνων έκ τ&ν
  οποίων Εν κατέπεσε φλεγόμενον καί έτερον
  υπέστη σοβαράς ζημίας. Τα δύο αλλα ίτρα
  πησαν είς φυνήν.
  ται σχεδόν έν τώ^ συνόλω των μεταξύ
  4 Ρήνου καί Μοζελλα κατέχοντα πάντοτε
  6ωκε Αργά ιήν νύκτα σχετικάς πληροφο-ιτάς κυριωτέρας θεσεις των ανατολικώς
  ρίας μέ την δράσιν την σημειωθείσαν Ιτοο ΑΑοζέλλα καί μετά την χθεσινήν έ
  ορικην επίθεσ Έ' λ έ υ
  ΡΩΜΗ 17 Όχτωβρίου (ίδ. ύηη·
  ρεσία.)—Τό πρακτορείον Χα6άς μετε-
  χθές διά τής άναληφθείσης έηιθέβεως έν
  τώ Δυτικφ μετώπω.
  Είς τό ανακοινωθέν τού τό πραχτορεϊ
  όν Χαβάς τονίζει ότι αί ένεργήσασαι
  την επίθεσιν δυνάμεις τού Γερμανικόν
  στρατού δέν κατώρθωσαν νά θίξουν τάς
  πρώτας γραμμάς των Γαλλικών στρα¬
  τευμάτων έλθοθβαι μόνον είς επαφήν
  μ έ τάς έμπρυσθοφυλα,κάς.
  Τό συνεχές καταιγιστικόν πύρ τού
  πυροβολικο& μ«ς» έπεξηγεϊ τό Χαβάς,
  αί ή δράσις πεζικοΰ έν αυνδυαβμώ μέ
  άς ένέδρας κβί τα αύχόματα όπλοπο-
  λυβόλα μας δχι μόνον ανέκοψαν την
  χθριχήν επίθεσιν αλλά
  κλονήτους τάς θέσεις
  καί επέδειξαν
  ΑΟΗΝ ΚΙ 17 Όκτωβρίου (Ταΰ
  μ«ς). »1ς Λισοββίνβ Ιδρύίη η
  τ,Μβν χέντι-ον ϋς γ>«οτ*ν τό ΰ«ρΜ»««»«ιβν «εα ς
  λ·ς» ·« προσίγγίϊο χ«1 είς Λιοοββώνβι πβραλβμ «πό τού βτρατοϋ μ*ς.
  «άνβν ίμηβρενμκτα καί ίη»ρ«τ·ς. Ι Τα Γαλλικά σχρατεύματ» εύρισκον
  τας κατεχομένας
  πάντοτε εδάφους
  ,κην
  λοιπού
  μετωπου ή
  μ η χιή έ*
  Έφ' ολου οέ τού υπο·
  μ ή
  λουθιΐ νά παραμένη
  κατάστασις έξακο-
  άμετάβλητος.
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17.— Νυκτερινόν ά-
  ναχοινωθέν Γαλλικοσ στρατηγεΐου.—Το
  ποκ»ί ορασεις καθ» όλον το μέτωπον.
  Ή κατάστασις άμετάβλητος από τής
  πρωΐας τής σήμερον παρά τάς έπανει·
  λημμένας σφοδράς συγκρούσεις δυνάμε¬
  ων ηεζικού.
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΓΕΡΜΑΝ. Σ1ΡΑΤΗΓΕ1ΟΥ
  ΒΕΡ€ΛΙΝΟΝ 17.-Τ«ΓαλΑΐκα στΡ*τεύ
  ματα ήναγχααθηοαν να άποσυρθοΰν είς τας
  χυρίως γραμμάς των ανατολικώς, τού Μο
  ζέλλα Καχερρ'φΐησαν επί Γερμανικόν εδά
  φους 5 «ε;οπλανα έκ των βηοίων τα 2 είνε
  'Αγγλιχα.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ
  ΚΑΤΕΒΥ6Ι.ΒΗ ΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύ,τηρε-
  βία).— 1ο πρακτορείον Ρώυτερ επιβεβαιοί
  προηγουμέ' ην πληροφορίαν τού εί Όαλο
  καθ ήν τρια άγγλικα πολεμικα. σκάφη
  καί Ιν αεροπλανον προσέβαλον καί έβύθι-
  σαν τό παρελθόν Σάββατον έν Γβρμ«ν»ι·όν
  σχαφος έ^δι τής Δυτικής άκτη$ τής Νβρ
  βηγΐας. Λί νεώτεραι πληροφορίαι άνε,νέ
  ρουν ίτι ή χαταβύθιοις τού γερμ.νικοθ «·
  λεμιχο» εγένετο ε{ω τού Νόρδ—Φιόρδ.
  ΕΙί ΑΗΤΑΑΑΑΓΜΑ ΠΡΑΤΙΟΠΚΗ. ΒΟΗΘΕΙΑ.
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΠΡΟΤ£ΙΝ£Ι Ε0ΕΚΤΑ2ΙΝ ΤΟΝ 20ΒΙΕΤ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΊΚΑΣ ΧΩΡΑΣ
  χ -Λϊ^101 " 8'ΡΡ'β» <ι«· »«πρ«σί«>.— Εγνώσθη
  ίτι β Χίτλερ οι> τής αρύς τόν ϊτάλιν έπ.ατολής
  τβυ. «ν»γνωρΐς«ι ι{$ άνταλλαγμιχ τής ζητβυμίνηβ
  οτρβττΐΜτικης αυνορβμής δΐΝ«ΐΜμ«τ« έηκτβοεΜβ
  τηςΡΜββίας έφ· έλοκλϋρου τής £κανοιναυϊ™«
  Χ«ρσ«ν«σβ». ΟΙ χύχλοι τής Στκκχόλμης τβνίζου,ν
  βχεχικββ δτι β ;ΧΙτλ«ρ προσηαβΐϊ ί,ί Λϋ τρ|»·υ
  «»τβΰ να ίί«ναγ>»βιθ9 τοϋς ο»νερχβμϊν·» ϊ
  ρβν) ■{( διάσκεψιν «ρχηγβυς των Χχοινδιναυ
  Κροιτών ν* λ*ββ«ν άηο,Λοΐις εύνοϊχαΐ δια «ήν
  Γερμανίαν ή τουλάχιστον ν' άναλαβουν ηρ»>τ«β«υ
  λίαν μεββλ«(?ήοε»ς ιτρ»ς σνναφιν (ίρύνης,