97937

Αριθμός τεύχους

5297

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  μή
  •ήαευν
  ΟΥΣΒΕΛΤ
  ύ«πρεσία).
  όκοΐβν ίίρι
  ιθεικ βΊιλυν
  ©λέμβυ$ ικΐ
  ΐΐται ΕγκρΙ-
  ροπβποιηοι·
  2)3 τής Γ,,
  ιβι 8κ πλη
  κν τοδ βλββ
  βδ'Μν Τ* «■
  πρ*«
  βις τ·δ ν*
  ιδσβελτ.
  «ν

  <«ν^, τή. τ« ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου ϊίησία λΐραι 3 ίί-ίί μηνός 8 Αμβρικής ίϊηυία δολ, 1Β ί£άμηνος > 8
  ΪΙμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΟΕΜϋΤΗ
  19
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""*■ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟν '
  ΥΗΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5297
  ΑΛΠ1ΝΙΣΤΑ1 ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ Τθ ΔΥΤΙΚΟΝ
  Τμήμα μυδοαλλιοβολητών 'Αλπιν.στΛν τού Γαλλικον στρατόν ένψ μιτασταθμευει είς προκεχωρημένας βεσεις Μία μεγάλη άπό τας άπβιροπληθρ.ς κατασκηνώσεις δι' ύκτό. χιλιάδας άνδρας τοΰ μητροπολιτικόν στρατοΰ είς
  τοθ δυτικου μετωπου δια μεσου χιυριων τού κατεχομενου υπό των Γάλλων Γερμανικοΰ έδάφους. Χαμπσάιρ τής Αγγλίας έκγυμ ~ ' '
  ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ
  ς κατασκηνώσεις δι' ΰκτόι χιλιάδας α
  ΐκγυμναζομένου πυρετωδώς διΛ την ενίσχυσιν τοΰ σΐ'μμαχινοΰ μετίόπου.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΑΝΑΒΙΒΑΖΟΥΝ ΕΙΣ 7 ΧΙΛ.
  τούς πεσόντας Γερμανούς είς τό Σάαρ
  Η ΔΙΠΛΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΑΦΗΚΕΝ 4ΦΙΚΤΟΥΣ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΓΑΛΛΙΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ
  ξ Τα Γνλλιχκ οτρατεύματα έξακολου·
  Ββΰν νά μαχωνται ώς χαΐ πρότερον έντές
  των Γερμανικήν έδβ>φ&ν καί *τ$ μεγάλην
  άπβστοισιν «κ· τής γραμμή; Μβξινώ.
  Ή κατάσ-«σι$ είς τό μέτωπον, γρκφει
  σήμερον ό στρατΐΜΤΐχός ςυνεργκτη; τεϋ
  «Μικροΰ Παριοινον», παραμένει στερεοτύ-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Όκτωβριου (Ιδιαιτέρα
  ύπηρεσία της «'Ανβ^θώοεως») — Ή χθεσινή
  ήμερα διήλθε έν«χετιχή ήρεμ(α, αναφο¬
  ρικώς πρός τάς ΜίΑ^βεις τε δ έχθρικοδ πε
  ζιχού. Ουδεμίαν νέαν έπίθεοιν ένήργηοαν
  •Ι Γερμανοί κατά των γαλλικδν γραμμδν
  μετ» τάς δύο επιθέσει; τής 16ης τρέχοντας
  κατά τάς οποίας ώς έξακριβώνεται έκ των
  ύστέρων ό έχθρές υπέστη μεγάλην φθοράν
  είς νεκρούς καί τραυματίας, χωρις νά δυ¬
  νηθή νά πραγματοποιηθή κανένα των άν-
  τικειμενιχων τού σκοπδν. Μετά τάς άλλε
  παλλήλους αύτάς έχθρικάς έπιθέσεις τα Γαλ
  λικά στρατεύματα επηκολούθουν νά κατέ-
  χ·»ν τάς ιδίας ώ; καί πρότερον θέσεις έν-
  τές τοδ Γερμανικοΰ πάντοτε έδάφους.
  'Αλλ' *,τι ένδιαφέρει περισσότερον την
  παρούσαν στιγμήν είναι αί τρομακτικόν
  απώλειαι τδν έχθρικδν μόν άδων αΐτινες
  είχον ενεργηθεί τάς διαταχθβίσβς επιθέ¬
  σει;. Αύται μέχρι τής στιγμής άναβιβά-
  ζονται είς 7 χιλιάδας νεκρού;. Είς την
  φθοράν αύτην η «ποία ύπήρ,β δυσανα-
  λόγως μεγάλη πρός τάς έπιχειρηθείσας έ-
  Πιθέσεις πρωτεύεντα ρόλον έπαιξαν αί πα·
  γίδει Μαί άνατιν«νεΐ( ύπονόμων υπό τού
  Γαλλικε-δ οτρατοΰ.
  Σημερινά τηλεγραφήμαται έκ Λουξεμ-
  βούργου έξ άλλε υ μεταδίδουν την πληρο¬
  φορίαν ότι ένας καταπληκτικός άριθμές
  Γερμανδν τραυματιδν μετεφέρθη έκ τδν
  Γερμανικδν γραμμδν κατά την Ιέην Ο.
  κτωβρίου είς τα νοσοκομεϊα τής Τρεβ κβί
  *οδ Αϊ{ λά £απέλ. Αί απώλειαι τοδ έχθρου
  πϊν %Π£7£ Γ^ρμανικδν έ^πιθέσεων. ?Μ^^^$££Ζ?£ίί
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Οκτώβριον (Ιδ. ύπηρεσ(β). ρω είς τό άρθρον τβν, ο εχθρές δέν έχρη-
  -01 ύπεύΒυνσι οτρατιωτικεί κύκλ·ι βεβαι σιμοποίηοε τάνκς *»ί αεροπλανα χαια τ«5
  •δν .Ιί" ϊημεοινάί^Ρ 4νϊκοιν ώσεις των .τι έπιθέσε.ς τίς οποίας επεχείρησε, άποτε.
  κ«ί ί5ίύε? Γε^ρμ«νικ«ί έπιβέοεις τής προ- λεϊ εν σββ«ρώτατβν ένδόσημβν δια την ύ-
  και αι ςυβ ι *ρμ«™·"«' Λ ΓβλλΜΐάς βέ-'περβχήν τδν μηχανικδν μας μέβων.'Αλλ' η
  ποιράλειψις αυτή ύπεββήθηβε μεγάλως νά
  άπβδεκατίσνμεν τας έχθριχάς δυνάμεις αΐ¬
  τινες έπεχείρησαν νά μδς έπιτεθοΰν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Όκτ«βρ<ου (ίδ. ύηηρε- οί») — Ό Άγγλιχός τύπος άσχολεΐτκι σή¬ μερον £ικ μαχρων μέ τίς κολεμιχκς επι- χκιρήοεις τβΰ Δυτιχοδ μετώκου καί την έ* ΙΓΡΑΜΜΗ ΜΑ2ΤΙΝΠ | ΓΡΑΜΜΗ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ αί ίυο Γερμ αφήκαν βθίκτ·υί Τβς Σχεδιάγραμμα τοϋ μετιόηου των τελευταίων πολεμικών έπιχειρήσεων είς τό Δυτικόν, ξέλιξιν την οποίαν έσημείνσαν. Τό «Νταίηλυ Τέλεγχραφ» γράφει «τι κκί αί δύο έχθρικαί έπιθέσεις της 15ης τρέχ. πρό τοδ Σάαρ, 'πιθανώτατα αποτελοδν τό προμήνυμα μιάς μεγάλης Γερμανιχής επι θέσεως ή όπο'α θά απεβλέπα είς την ά· πώθησιν τοδ Γαλλιχοΰ οτρατοδ έκ τοδ Γερ- μανικοδ έδάφευς. Άλλαι τεδτο πρβσθέτει θά ήτο σύμφωνον μέ τό σχέδιον τ·δ αρχη« γείου τού συμμαχικοδ στρατοΰ. Τα «Νέα Χρονιχβ» γράφουν: «Δέν θα είνε άπλοδν οχημοι λόγευ εάν είπωμεν ότι τα Γαλλιχά στρατεύματα είνε καθ' ίλα ετοίμη άλλά καί βαρύτατα έξωπλισμένα διά τβν άναμενβμενβν άγδνα». 1 Δια νά οιαρρή$ουν, τβνΐζει ή Ιδία εφη¬ μερίς, επί ένβς μονον σημείου τας γραμ¬ μάς τδν συμμαχικον οτρατευμάτων βί Γερ- μαν·ί θά χρειοισθή χατά τούς μετριωτέρους ύπβλογισμβύς νκ θυβιάοουν τβυλάχιστον Ινα έκατομμύριον άνδρών. ΡΩΜΗ 18 Όχτωβρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).— Οί ανταποκριταί τβδ Ιταλικού τύηβυ, οί ευ¬ ρισκόμενοι είς τό Δυτικόν μέτωπον τηλε- γραφοΰν ότι ή έφαρμοζομένη τακτικη τοδ άρχηγείου τδν ουμμαχικδν στρατιωτικών δυνάμεων αποδεικνύεται άλάνθβστβς. Τοίς έξαβφαλίζει μεγάλα πλεβνεκτήματα ένω αντιθέτως έπιφέρει μεγάλας απωλείας είς τόν αντίπαλον. Τό «Μεσατζέρο» γράφει είς την σημερι¬ νήν τού έκδοσιν: «Ή τακτιχή τδν συμμά- χων είνε ή πλέον άσφαλής χαί εύνοΐκή. Χά ν ου ν ολίγον έδαφο;, τό οποίον εκέρδι¬ σαν άναιμάχτως άλλά οώζουν τό έμψυχον υλικόν των. Καί ταυτοχρόνως έπιφερβυν βαρυτάτας απωλείας είς τόν εχθρόν. ©έ· οαντες είς εφαρμογήν την τακτικήν αύτην μόλις εδηλώθησαν αί πρδται Γερμανικαί έπιθεσεις έπροξένησαν τρομακτικ«5 απωλεί¬ ας είς τούς έπιτιθεμένους έναντι άσημάν- των άΠΗλειδν των Γαλλικών δυνάμεων. Ό «Άνεεάρτητος» τοδ Βελγίου άφιερώ- νει σχόλια υπό τό αύτο πνεΰμα διά την τακτικήν τδν συμ μάχω ν χαί έπάγεται: «Οί Γερμανοί πρέπει νά έχλέξουν μετάξύ τοδ διλήμματο; *5περ ηγέρθη μετά τάς άποτυ· χούσας έπιθέσεις των: "Η νά δικσπάσουν μέ πάσαν θυαίαν τό ακλόνητον συμμαχικόν μέτωπον ή νά χ«ταδιχαοθοδν είς τόν βκθ- μιαΐον όλεθρον» ΑΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑ 18 8)βρΙου (Ιδία ι τέρσ 6πηρεσ(α τής «Άνορθώ σεως»).—Την 18.10 τής χθές ανεχώρησεν έκ Μόσχας εηι στρέφων είς Άγκυραν ό ο τιουργός των Εξωτερικών τής Τουρκίας κ. Σαράτσογλου με Τα τοθ ΓενικοΟ Γραμματέως τοθ ύπουργεΐου τού καί των αλλων μελών ττ)ς Τουρκικής αποστολάς. Πρό της αναχωρήσεως τού 6 κ. Σαράτσογλου επεσκέφθη τόν κ. Μολότωφ καί τόν ά ΐιεχαφέτισε. Κατά την αν νάντησ.ν αυτήν θέν παρΐστα το είς τό γραφείον τοθ κ. Μολότωφ ό κ. Στάλιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 θ)βρ(ου (Ιδ. ύ ττηρεσίσ) —Μολονότι αί ρωσ· σοτουρκικαΐ διαπραγματεύσεις τής Μόσχας απέτυχον έν τού τοις "είς τόν άναχωρήσαντα χθές τό εσπέρας έκ Μόσχας Τοθρκον υπουργόν των 'Εξω τερικών κ. Σαράτσογλου άπε δόθησαν τιμαί άπονεμόμεναι μόνον είς έπισήμους έκπροσώ πους συμμάχων τής Ρωσσίας χώραν. Είς τόν σταθμόν ήσαν παραιεταγμένα τμήματα έρυ· θροθ στρατοθ ι ά όποΐα απέ £ω<αν τιμάς. Μέχρι δέ τί)ς ά μοξοστοιχΐας ής έτΐιβ.βάοθη ό κ. Σαράτσογλου συνωδεύθη υπό των κ. κ. Ποτέμκιν καί Νΐεκαζάνωφ καί Αλλων έκπρο σώπων καί άξιωματούχων των Σοβιέτ καθώς καί υπό των πρεσβευτήν Ελλάδος, Ρουμα νίας, Βουλγαρίας, Αγγλίας, ΓαλλΙας καί ολοκλήρου γενι κώς τοθ διπλωμστικοθ σώμα- τος. Μετά τοθ κ. Σαράτσογλου ανεχώρησεν έπΐοης έπιστρέ φων είς την έδραν τού καί 6 έν Αγκύρα πρεσβευτάς των Σοβιέτ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 8)βρ'ου.- Σημερινά έξ Άγκυρας τηλε γραφήματα σχετικά μέ τάς χθεσινάς Εηλώσεις τοθ Τούρ κου πρωθυπουργοΟ άναφέ ρουν δτι 6 κ. Σεϊντάν εΤπε με ταξύ άλλων: Κατέστη άδύνα τσν νά συνάψωμεν μετά τής Ρωσσίας σύμφωνον τό όποΐ όν νά μην άντιτΐθεται είς τάς συμμσχικώς ύποχρεώσεις μας ηρός ιήν Αγγλίαν καί την Γαλλίαν. Δι' ημάς συνέχισεν δ κ. Σ «ίντα ν, ήτο ούσιωδες νά μην άναλάβωμεν ύποχρε ώσεις διά την χρήσιν των σ τε νών των ΔαρδανελλΙων εύρυ τέρας σημασΐας. ΈπεμεΙναμεν δτι δέν ή5υνά μεθα νά πράξωμεν τΐποτε άλ· λο ώς πρός τα στενά, άπό ΑΓΚΥΡΑΣ'ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΣ την λήψιν των ,γενικής ψοσε ως μέτρων, των οποίων την εφαρμογήν τηροθμεν δι' δλα γενικάς τα κράτη». Έξ έγκόρου πηγί)ς πσρέχε ται ή πληροφορία 6τι έν άντι θέσει πρός. το ναυάγιον των ρωσσοτουρκικων διαπραγμα τεύσεων αί άγγλοτουρκικαΐ συνομιλίαι έγγΐζουν πρός τό εύτυχές τέρμα των καί δτι έν· τος τής εβδομάδος θά ύπογρα φβ τό νέον στρατιωτικόν συμ φωνον, έπισφραγιζομένης ού¬ τω της συμμαχίας Τουρκίας, Αγγλίας καί Γαλλίσς. Τό ύτιογραφησόμενον συμ φωνον μεταξύ της Τουρκίας άφ' ενός καί της Αγγλίας καί Γαλλ(ας άφ' ετέρου κα θορΐζει άμοιβαΐας ύποχρεώ σειο> στρατιωτικης συμπράξε
  ως καί συνεργασΐας έν τβ
  περιοχβ της ΜεσογεΙου.
  ΡΩΜΗ 18.- Δέν έγράφη τι
  περΐ συναντήσεως τοθ κ. Γκα
  φένκο μετά τοθ κ. Σαράτσο
  γλου κατά την επιστροφήν τοθ
  τελευταΐου είς Άγκυραν, έκ
  Μόσχας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^
  91
  ΠΟΥΛ«ιΚΑΚΗ.~Σήμερον άτο
  γευματινή ώρβ 6 45 μ. μ. έτπερι
  νή ώρα 9 45 μ. μ ίκριβδς· «Μαρ'α
  Β3λ<φσκα*μέ την Γκρέτα Γκάρμπο κ αί τόν Σάρλ Μπουαγιε. ΣΙΜΕ «ΜΙΚΩΑ» — Σήμΐρο «Ό Δρόμος χωρΐς χαρά» Κάθβ Δευτέρα—Πέμιπη-Σάββαί το-Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άττο γευματινή. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμάς Αθηνών. Πρένρβιμμκ 19ης 8 βρίου 12 25 Σήμχ—ΈΘνιχίς δμνος— Νεολαίας. Άστερουχεπείου Αθηνών ύί (Γ ί2ρα Άστεροε η 12,30 Έλ-χφρά τραγούίια ( σ>:ο)
  13 Ποί*()η μ'υσΐκή (5'σχο )
  13 30 Είϊήαιις — Χ^ηματιστή
  ριον.
  13.45 'Ρλαφρά μουαιχή (δπ;
  τοθ διι λου Κΐφολλωνίιη)
  14.15 Είδήσιΐζ— Μετεΐ'ρολογ
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Π«ι
  ραι*ς.
  18 45 Έμδατ,ήπα χαί
  χοΐ χοροΐ (δίσκ'ΐ).
  18 55 Ελοτφρα μουσιχή δι»
  π άνο (Μαχαι).
  19 30 Ή ιδρ» τοθ ιταιδιοθ.
  19 50 Άποσπά^ματα άιχο
  δπερα «Κάρμιν» χοθ Μπιζέ με
  ίόν Άναώ.
  20 Έ ώ;α τοθ Άγρότου.
  20.15 Δτ,μοτικό τραγοϋϊι, (δπε
  τοθ κ. Άλίχου Μάοχου συνοδε'α
  λαΐχτον όργάνων.
  20 50 Είδησις.
  21 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δ
  πό τής δίδος Δίσπ. Άμπίρχζο
  γλ&υ).
  21 30 Ή ώρα τοθ ΤουρισμοΟ
  2145 Συμφωνιχή δρχήσΐρα
  τοθ σΐαθμοθ ,(£>πό την 'διεύθυναιν
  ϊοΟ χ. Άντ. Εδαγγελάτου).
  22.20 Είδήσεΐς.
  22 30 Συ έχΐια τής αυμφωνι
  χη*ς αυναυλΐας.
  23 20 Νυχτεριναί ιϊδήσεις.
  23 30 Δυωϊίαι δπό των χ. χ
  Διονυσίου θάνου, τινόρου χαί Δή
  μητρίου Εϋστρατίου δαρυτόνευ.
  24 Τελευταίαι είδήσεΐς.
  0.10 Μουοιχή χοροθ (δίσχ->ι)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 9 45' μ. μ. ακριβώς
  Μεγάλη Πρεμιέρ*
  ΓΚΡΕΤΑ [ΚΑΡΜΗΟ ·
  ΪΑΡΑ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Στό φίλμ—θρΰλος
  Τό άθάνατο ρομάντζο
  τής Βαλέφσκας καί τ«ϋ
  Ναπολίοντβς. "Ενας φλβ
  γερβς Ιρως μέσα στό με
  γαλειώίες πλαίσ;β των
  Ναπολεοντείων πολέμων.
  -κηνοΒεσίκ: ΚΛΑΡΕΣ
  ΜΠΡΑΟΥΝ.
  Μουαιχή
  23ΤΟΧΑΡΤ.
  Ένδιαφέρουοκ
  εΐύοπο'ησις
  ΣΗΜ λέγω της μΐγάλης
  διαρχείας τβΰ βργου ώραι έ
  ν£ρς°<Μ$ 6 4& μ μ. βρκίυνη ώ ρα 9.45 μ μ ΑΚΡΙΒ-Γ. Άη' εύθείβς μέ το Εργον. Ζβυρνάλ δέν θα προβληδά 'Ατέλειαι δέν Ισχύουν. ΟΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιμστήρ;α Ι·,τι/ώς χαινουργτ] (*αραμπ<ίλ<{) άη6 Μαένι, μεθ' απαντών των έ ξαρτημά'ων των, τελεία είς χομ ψίτητα χαί ιϋχρηοτβ', χατάλλη λχ δι1 έπαρχιαχά χαφενιΐα είς τιμήν ευκαιρίαν χαί ευ-ολίας είς την πληρωμήν. Γ<.άψΐϊΐ χ. Αι- ωνίδβν Καλλιβριΐά»ην Χανιά. ΖΗΤΕΙΤΑΙ— δωμάτιον επι Πλί π«ρ' ημίν, Ή στήλη Άνάγκη προδυμίας. Είς τίς Αθήνας ήρχισαν τα μιθηματα των σχολείων δπου θά ξιδαχθη' είς τόν ί,Λαχον πληθυ σμόν ή παθηχιχή «ΐράμυνα. Ή {κταίδΐυσις αϋ-η είνε υπαχριω χή διά το κοινόν ώ; άφήνε ται βέ νά εννοηθή θά καταστή ίντίς δλίγου δυνατόν νά ίπεκτα θή είς δλαν τό νρίτο". Άλλ' ά νΐξαρτήτως τούτου πΐρί τής Ιπι τυχίας χαί άαοδίσϊω; των σ<ολιί ών άπαιτιΐΐαι προφχνώς ή προ ΟυμΓα τοθ κοινοθ. Δέν γ.ω^ίζ-} ιιιν τί γίνΐται ιίς την άλλην Έλ λ4δα άλλ' είς την πόλιν μας ή προθυμία οΰ:η |ξ*5η)ώθη α*<όμη ί τίς πρώτας δΐίλέξίΐς π«ρί ηα Ηητιχής «<ραμύ»η;. Κλ! ή ίιαπί σΐωσις αυ;τ], ιί'ΐ εϋχάρισ:ος. Τα σχολικά βιβλία. Υπήρξεν άξία σημειιίκεω; καί ιίς την πόλιν μας ή κατανάλωσις ϊιΕαχτιχων βιβλίων. Ή χατανάλιο αίς ιυιτ, άνταπεχρ!θη είς ίνα ρυθ! μόν ταχύν, ι Οτως ώστε ' Ε μάθη ] ταί άπό τάς πρώτας ίχδμτ] ή μίρας τής ενάρξεως των μαθημά των νά προμηθΐυθωσιν δλα τί δλία τοθ ϊτους. Το τοιοθτον δέν' είνε δυνατόν παρά νά αποδοθή" είς1 τόν μηχανισμόν τής εκδόσεως χαϊ χυκλοφορίας των μαθητιχων βι. βλίων τόν οποίον εφήρμοσε διά [ ώ'.ην φοράν τό χράτο;. Τα βι ιοπωλεΐα εφωδιάσθησαν έγχαί ρω; άπό δλα χά ίγχεκριμίνα δι «λυνθένχων των μαθηχων άμέ σιος. Η άεροπορΐα. Εξακολουθών άπό παντοθ, τοθ ε έαωτεριχοθ καί ΐξωΐΐριχαθ αί ϊσφοραί υπέρ τής Βασιλική! Άεροπδρίας. Τό γιγονός άποϊει Ι χνύΐι τόν πατριωτ σμόν των Έλ λήνω^ δστΐς παραμΐνει πάντοτε βαθύς καί άδολος. Δημιουργιΐ επί σης χαί την άνάγχη/ μ·ά; π* ρατηρήσενς, τΐμητιχής διά την προνοητιχότητά των ίδ'ως. Διότι ή άεροπορία αποτελεί σήμερον χε φίλαιον διά την εθνικήν 2μυ αν χώθε χώ;ας. Καί επιβάλλει ιάθε ενδιαφέρον χαί στοργήν χαί άπό χόχράτος χαί άπό τόν πολί την. τού ωρσιοχοσμου Ελληνικόν Θέατρον 'Λριστερά— Την μόδα άπαα/ολεΐ επί(·ττ «ά 'το ντύσιμο των μικρών /αι δι" οϋτα ε/ει ώς α^ην την α-ΐλοτητη που ί>ι,μιουργε.ι την_χιρι_ Το εί
  κονΛομενον φορεμοτα«ίΐ προοριϊεται για κοριτσακια ί> εως 7 έτόν Είνε απο
  λινο με μικρά κάρρο μτλε και άσπρα η φουστα [,του άποτελεΐται όλοκληρη
  άι6 βαθριεο, μ«γα?ες πιετρς
  Λίξια—Γ)ΐ^το Βασιλικόν Θεατρον ΥΟηνοιν αεβιβόσ9η μί θρισιιβευτικήν
  ετιτιιχιαν το «ριστουργημα τοϋ μεγαλυτέρου Τλ>ηνος τραγικου ΛΪσχυλου,
  «Περσαι», Είς την εΐκονα |ΐαί ή -τρωτιι- ωνιστρκι τού Οιατρου κ. Παξινοϋ,
  ός Άτοσσα,
  ΙΑΤΡΟ23
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Λιδάχτωρ τοδ Πανεπιοτημίε)» τής Λυ&νς.
  Επί έπταίτίαν σπουδάσας έν Λυώνα καί Παρισίοΐίς, δε-
  χεται εΐςτο νέον Ιατρείον τευ, έδος 'Αββρνφ
  (ουνοικίιχν Βαλιδέ Τζαμί) ίναντι άρτβκο»«ίο» Ά9αν«9ίβ»
  ΧανΓχχη. 9- 12 κ. μ κχΐ 4—7 μ. μ.
  Κοριαχκς τοϋς «πόρβτις δοιρεάν. Ά6 τηλ 6- 63
  ΪΙΔΟΠΟ1ΗΣΙΣ
  Ό γναστός ταχυδρίμος Χαρ(-
  ϊημος Πορτσάκης αναχωρεί καθ"
  εκάστην έβδεμίδα. ΚαΙ παραχα-'
  λιϊ τί ύς ί>δΐαφερεμίνους δπως
  αποτείνωνται ιίς τό τηλέφωνον
  τοθ χ Μπαλαμούΐσου 7—88.
  1-5
  Λ Α Χ Ε ΙΟ Ν
  Υπέρ των άττόρων έργατ,ριών τού
  ύφαντηρίου τοΰ ΦιλανθρωτΐΊκοΰ Γυ). λό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριστουγέννων 1939
  Έν ιω «ρατηρ'ω τοΰΣυλ>όγου έναντι νεοαν
  Δικαστηρίων (έίός Κουντουριώτου)
  ΖΗΤίΙΤΑΙ διά χά οίχοτροτεΐ
  >ν θηλέων τοθ Λυχείίυ «ί Κο
  ιαής» δεσπίΐνίς, βοηθάς τής μΐλέ
  ής χαί συνοδ&ς τίδν οίκοτρόφων
  αθητριων.
  Ε πίστις ζητεϊται δηηρίτρια μέ
  αλάς συσχάσεις.
  Όπλομηχανουργικόν έργασιήριον
  ΓΡΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΧΕΪτάν'θνλο».
  ήλεκτροσυγχβλλήβει;,
  Χξυγον οκβλ) ήσεΐς.
  Πεΐρ», ιέχ>η, ταχύτης, «σφνλεια, βΐκονομία.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΟΝΩΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζομεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πβλάτας μας οΐτινες άναμένουν έττΐ τόσους ήδη
  μήνας νά προμηθευθοΰν τώ παγκοσμίως ανεγνω¬
  ρισμένης Οπβροχής Ραδιόφωνα:
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπάθειαν επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν Ινα πολύ περι-
  ωρισμέον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών.
  Πρός αποφυγήν παράπονον παρακαλούμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μα, νά έπισπεύσουν ν ά , όριστικοποιήσουν τάς
  παραγγελίας των καί τουτο διότι θά κρατήσω-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ εξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν ό άναμβνόμενος άριθμός
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ είνε έλάχιστος.
  Άπβχλίΐβτιχή Αντιπροσωπείαι
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ
  ,-»,
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΙΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
  ΧΙΝΗΣΙΣ.—Έκανή θεν έξ Άθη
  νών ό 6μ«ορος Ιεραπέτρας κ. Ί.
  Ι58βν
  —Τό ξίρω πδς μο3 χου6α?άς
  ατό τραττίζι μου δ,τι καλλίτερο
  β^ίσχεις στό παζάρι, τοθ πουλιοθ
  τό γάλα .. Άς είνε καλά χαί οί
  αδίλφίς χιϊ αί άΤελφοί πού τι-
  μοόν το τραπέζι μου. Δέν 2ρΧΓν'
  ται ποτέ τους μέ άίεινά χά χέ-
  ρια. Κι' δμως μόνον βύ-έ; τίς ή
  μερίς θά φάγω κα>λ;τΐρα ά τα
  κάθε αλλη φορά στή ζωή μου.
  Κ»1 έ»νεεϊται—)έγει δ ΡασηοΟ
  τιν χτυπδνχ'τς τα χείλη τού—χά
  θά πιώ! Φνίγοπόχι, γλίντι χρίχ«>6·
  5ερτο!
  —Όφϋ'λιις νά βμολονήσης τιώ
  μέ α5τά π^υ μοθ 7ές τόσην ώ^α
  γίνεακι μυστηρ ώϊη;, Γρηγόρτ]!
  —Μυσΐϊ)ρ'ώτης! Μεταχειρΐζε
  σαι σΐό τρυπέζι μου την λιξιν
  ςϋ χολοθν στό δ/ομά μου οΕ ίχ-
  θροί μ·.υ! Κι' ίμως μοίϊ άρέσει
  «διί, ή λίξ ς, Ά '
  Ο μιιστη3ΐώϊγ;ς Ρ^σπ^ιΐχιν! "Εχθ'
  δέν μέ λένι! Ιΐίς χο λοιπόν: Ό
  σχηριώϊης Ρασποθτιν!
  Καί ώσάν πραγμαιτιχά νά αί-
  σθάνίται απόλαυσιν είς χίν
  κτηρισμόν ίύτόν,ί
  νει τό χάρι τού, φθάνει την
  τίλλι-ϊ μέ χΰ χρασί τής Μαδίιρας
  χαί γεμίζει χό τιοτήρΐ τού.
  Ό Σιμάνεβιτς, μέ άργές κουτα
  λ'ίς, ρο»9ΐ την σοθπα τού... Γιά
  λίγα λεπχά τής ώρας κ?1 οί δυό
  χους βυθιζονχαι σέ σιωπή. . °Υ-
  στερα, διακόπτων την σιωπήν β
  Ρασποθτιν λέγει:
  Κι' βμιος ίχει νόηιια ούτ' πού
  σ£θ λίιο Σιμάνοβιτ . Σέ λίγεί ή
  μερίς θά φάγω καλλίτερα άπό >ά
  θε άλλη φορά στή ζωή μου. Εί
  μνι καλεσμϊνος. . "Αν μπορηΥ
  μάντευσι άπό ποίον!
  —Δέν θά θέλ?ς βίβαια νά μοθ
  ις τΐώ; σέ έ»άλισεν δ πρίγκτ,ψ
  Ιΐα^λος Τσεγόντΐεφ! Μήπως σ' έ
  κάλϊσεν δ τσάρος σέ χανένα επί¬
  σημον γεθμι χαί είσαι τόσον υπε
  Γύρω στήν πάλι.
  Ε'ς τόν λιμένα μας φορ·ώ-»ι
  ά«ό ττροχθές σταφ δα, Όλλανδι-
  Ι κόν φορτηγόν.
  | —Κατά τάο πρωΐ.άς ωιας κατί
  Βλευσ· καί ε>ερο.» μέγα φορτηγον
  υπό αγγλικήν σημαίαν.
  — Προκειμίνου νά ταραλάβπ να
  τουτο αρκετήν «οσότητα σταφί.
  5ος.
  — Ώς ίγράφομεν χθές είς δλλην
  στή) ην, οί Βμποροι «Ισαγωνεϊς
  τιρώτων Ονων βιομηχανΐσς «οί βι.
  οτιχνΐσς «ροσεκλήθηο'αν οιτό τοθ
  ΰπουονβΐου Ίτθνικής ΟΙκονομΙας
  νά υποβάλωσι κ·ατσσΐάσεις ΐων
  σχιτιχδν εΐσςιγωγβν των κ^τά τα
  6τη 1937 38
  —Τό Έμβορικόν Έιιμελητήρι.
  όν "Ηρακλείου κ^λεΐ ή*>η τούς εν¬
  διαφερομένους έμ«όρους νά υπο·
  βίιλωσιν αϋτφ τώ Βικαιολογητικά
  —Ηδς θαυμίζω χήν πονηρία
  σου, χαχεργάρη Οβρηι! Το μάν
  τευσες, χ ι τό μάντευσΐς σωστά
  πώς μ' έ*άλ«αεν δ πρίγκτ,ψ Ταεγ
  χόντΐεφ... Άλλ' άμέσιος, γιά νά
  μετριάσης την εντύπωσιν, κάνεις
  τώ; ίέν πιαΐιυεις ι5:ΐ δ Ιδιος
  την μανχιί» σου, χαί θές νά κολά
  σης χό πΓάγμα ίγονχας πώ; μ'
  Εκάλεσεν δ τσάρος. Λο πόν να!, μ'
  εκάλεσε· δ πρίγχτ,ψ* Ό πρίγκηψ
  Πχθλες Ταεγχδντιεφ!
  —Ό πρίγκηψ, έρω %. μΐ άλη
  θινή' κατάπληξιν δ Σ.μάνιβιτς!
  Να£, χαρδοϋλα μοί! Μίνον
  ποθ ϊέν μπορω νά σοθ πώ, ίΰα
  πότε, ιυ:ε ποθ ..
  — ιό γιθμα σας θά ιίνε λοι
  πόν μυατιχό...
  —Ό μυσ ιχίς διΐπνοΐ.! λέγει δ
  Ρασηοθτιν καί γ«'?·
  —Ορίσιξι! τοθ παρατηριΐ ί
  Σιμάνοβιτς. Στό μυστιχό δεΐπνο,
  γιά σας τίύς χρΐστιανίύ,', ή'αν
  χι° ό προ!ότης ..
  (συνεχ'ζεχαι)
  ιΜΙΝΩΑ'
  Χ ΗΜΕΡΟΝ
  Τό χίΐνΜΧ ιχοδρκματι-
  χό άριοτβύργημα:
  μαρ-
  (Γβλλική
  Είναι ο ίρόμρς
  τυρίου κ«1 της ,
  β γβλγοθάς χίθϊ φτ»)χή{ κο
  πέλλας πού άν.ΐρ«(νβι δ τα ν
  βρΕθή μένη χαΐ άνυπϊράσπι
  στη στή ζωή,
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μ(« τ«ινί« σ«ανί«ς ίμπορι
  Χήί οξίοτς, ποδ άπό απόψεως
  σκπ'βθβσίοις καί ήθοηβιΐ»ς
  ίίτβρ'« «αί ««τ* ταάριστουρ
  * Ποιστέρ κ«ι ζ«ν«
  ντέ, Χάβιλλβντ.
  —Τα Λνω'έρω δκαιολογητικα
  Λφοϋ ίλβγχθ5σιν θά άτιοσταλοθν
  ιΐςτό υπουργείον Έθ<ικής ΟΙκο· νομ!ας. —ΟΙ νίοι λαχνοΐ τοθ ΈθνικοΟ Λαχ*(ου κιμισθέντες άπδ ττροχΗές διατΐθ<νται είς τούς Αγοραστάς. —ΟΙ ότοΐοι λόγφ των νίων εΰ· νοκών μετσρρυθμΐσεων τοθ έν λό γω λαχιΐου δέν είναι ό(γοι. *—*Ωσ·Β νά Γΐστίύβται δτι τα· χίως οί κοίΐισΒκντες λαχνοΐ θά έ· ξαντληθοΰν. —Παρά τεθ ύφυπουργοθ τής Παι δείας, Ααε^τάλη έγ»ύκλιος πρός τούς έπιθεωρητός τής μέσης καί στοιχβιώδους έκπαιΒεύσεως ίιά τής οποίας καθιστάται γνωστόν δτι άααγορευιται ώς αναξιοπρε· πής καί δτονοο. —Ή πώλησις ύΐό των £χναι5ευ τιτών >ειτουργών ίιδακτικών βι
  βΙων είς τούς μαθητάς.
  —Ώς καί ή σι στάσις πσρ' αύ·
  των είς τού. ΙδΙους περΐ αγορδς
  βιβλ,ΐων ίξ ωρισμένων καταστή·
  ματων.
  —Ή έιοχΊ τοθ ψ^ριοθ είνε είς
  οα τα παράλιά μας καί Ιδιαιτέ¬
  ρως τα νηοπώΐικα, έττοχή γραφι-
  κότητος.
  —Αότό μττοριΤ νά άντιληοθβ
  κανεΙς πραΐ-«ρϋ ϊ καί α«ό τόν
  Ι'ικόν μας λιμενοβραχΐονα.
  —"Οπου οί ψαράδες άιλώνουν
  τα δΐκτυα τουι. καί οί ψατροβαρ
  κες τούς άναμένουν ναρατιέρα μ*
  σα στή γαλήνη καί τό ώραΐο οθς
  τής φθινοηωρινής αύγής.
  — Βάσει τού νέου νίμου —·ρΙ θή
  ρας άΐαγορίύειαι ή κατοχή τοπο
  θέτη7ΐς καί χρήσις καγίδων δηλη
  τηριων, δικτυων, β^όχων, έλαστι
  κης σφενοόνης (λαστιχο) ΐξοθ κλβ.
  — Σ<οκόν εχόντων την συλλη ψιν ή θανάτω σιν ζώων ή τιτηνών, — (ϋΐΐοης απαγορεύειαι ή έμκο ρ(α, ή κατασκε,,ή καί ή έκ τοθ έξωτερικςθ είσαγωγή των δργά νων καί ύλδν τού ών, -Πρός τόν σκοπόν τής μεγαλβι τέρας διαβάσεως τής καλλιεργιΐ άς των όσπρΐων, συνεστήθη άρμο δίως είς την 'Λγροτικήν Ιρά^εζαν. — "Όσως τροβό είς τόν από τοθ δέ προμήθειαν των αναγκαιουσΰν ποσοτήτων εκλεκτον ποικιλιων σκόρου όςιπρίων. — Κατΰι την έ«οχήν τής στΐοράϊ είποικιλΐαι αύται θά διατεθυϋν είς τούς καλλιεργητάς μέ ήατ τωμένην τιμήν. 6 Ρίπορτΐρ ΔΗΛΩΣΙΣ Τό εκδοθέν χ αί κυκλοφορήσαν είς όγχώίη τόμον μέ δπερτιτρα κοοΐας πολυχρώμους φωΐογρα· φίκς είλημμένας άπό την σύγχρο ον ζωγ(ν τής μεγαλονήσου 6ι6λΙ ου «Η ΜΕΊΑΓΓΟΥΣΤΙΑΝΗ 41 01ΚΗΙΙΣ ΐ!Ν ΚΡΗΤΗ^παραδίίι ται είς τούς προεγραφέντας συν δρομητάς Ιδιοχείρως υπό των πε· ριοδευόντων κατά Νομ;ύ; άντι· προσώπων μας. Ώς έκ τούτου ίέν είναι δυνα¬ τόν νά παραδεθη^ ταύΐοχρδνιβς είς άπαντας τι.ϋς συνδρομητάς. "Οσοι τυχόν έπισυμοθσιν, την ταχυτέ¬ ραν παραλαβήν τοθ 6 δλίου δύναν τοι προσερχόμενοι είς τα γραφεΤα μας (πλατιΐα παλαιάς Νσμαρχία;) ά το πηρολομβάΜϋσ.ν επί ά πό δι ξει ή άπιοτεΛ/οντες 35 ίραχ. μος (οί ίξο$α ταχυδρομικά χαί συοχευοσιοις) νά χ- ύς άποστέλ>ε
  ται αυθημερόν επί αποδείξει.
  ('&κ τού γραφιιου)
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Νομάρχης ΉρακλβΙου,
  Διακηρύτιει δτι μή έπιτευχθεΐ
  οης προσφοράς 6ια την προ-
  μτ,θειαν είς την Νομαρχίαν
  ιής άναγκαΐούσης καυοίμου Ο
  λης (καυσοξύλων) διά την χει
  μερινήν ΐιερΐοδον 1939—40,
  ετταναλαμβώνεται ι£3ιη την
  22αν 'θΛΤ&φρΐου 1939 ημέ¬
  ραν Κυριακήν καί ώ^αν 11—12
  π. μ. έν τώ Νομαρχια ώ Κα¬
  ταστήματι υπό τούς ορους
  καί τος ύποχαεώσεις τής άρ·
  χικής ημών διακηρύξϊως καί έ
  λώτιιον τής ούτής Έηιτροτιής,
  ένθα καλοθνται οί βουλόμε
  νοι νά μειοδοτήσωσι.
  Ό Νομάρχης
  Τβοώσης
  ΚΙΜΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι' Ά
  θήνας ή 6νΙς Έριετιη Βασματζή
  μο&ίστα «ρός τ.αρα«ολοώοησιν
  τΓ;ς μόδας νέας σαιζόν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΓΑΙ.— δωμάτιον
  μετά χιορΐστής είσόδου χατάλλη
  Χον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  παρά τί διαχιιρ.σΐΐ μας.
  Λ
  κ.
  Ί.
  Π τούς'ϊϊ
  ιολοΥητικ4
  ιολογηΤικ4
  ίβοαΐολθ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  λ6
  οχνοΐ 94 {. Ι
  ΥθΟ τ{}ς Γ)~ Β
  ΚλΙΟζ ΥιηΛρ
  μέσης και
  ^η; «αι
  ευσεως >ι4
  " γνωστόν
  >ακτικών
  <ς. ζ τιαρ' αί. ιιερΐ Αγοραίς •ν καταστή. ιοθ είνε εί; καΐ Ιδιαιτί. ή ά *νηλη»8ΐ ϊΙ ά «ό τθν ΐχΐονα. ΐ ά ιλώνουν οί ψαρόβσρ ΐαραηέρα μί ό ώραΐο |3; (μου —ιρΐ θή κατοχή τοϊο αγ(6^ν Βηλη £>χων, έλαοτι
  ιχο) ίξοθ κλι,
  ν την ούλλη
  ν ή ιπηνδν,
  ύειαι ή ίμΐο
  αί ή εκ τοθ
  ή των δργά
  ν τής μ εγαλει
  ς καλλιεργιΙ
  εστήθη άρμο
  (ήν ιράιεζ».
  ; τόν άτιότοϋ
  Ιναγκαιουσίν
  ϊν τιοικιλιθν
  Ιν τής σβορά;
  θά διατιΒοιίν
  τάς μέ ήνκ
  'ίπβρτερ
  ιχς . ,
  ηό την ου!»
  ίλονήοου Μ
  ΪΣΤΙΑΝΗ
  ως ΟΠ4 ^'1*ϊ
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί των διαφόρων
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » έξαιρετιχαί
  » «' δρ. 12.—
  » 6' » 11.—
  » γ' » 9.50
  » δ' » 8 —
  » ε' » 7. —
  Κχ^αμπουζέ; » 5 —
  Έλεμέδ'ς α' » 6 50
  » 6' » 6-
  ΤΑΧΐΑΣ β'6' » 4 Γ.0
  » Υ' » 3 70
  ΣΊΆΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί > __
  Τιχτά » 4 -
  ττροϊίντων είχον χθές ώ; ακολούθως:
  14 —
  13 -
  1150
  10 50
  9 —
  8 —
  6 —
  5.70
  4.20
  Ραζαχί
  Σίτος
  Κριθή
  Β ώμτ)
  "Ελαια
  ΣΆΠΩΝΕΣ
  τ
  » Ρ'
  * γ'
  Άλάδδανο;
  Κουχούλια
  4.— 4 50
  8 50
  4 50
  5-
  26 — 28 -
  30 50
  23.—
  £, ώ.
  20 --
  19 —
  18 —
  400 — 425
  100 —
  120 — 130
  Λβνϊίν&ν
  Νέ> 'Υόρ
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη

  μμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  "Αλεξάνδρα*
  —■
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Τιμαί Χυναλλάγματος
  'Ανορίι Πώλησις Κοττεγχάγη
  546 — 550 — ί Π»; ίσ ο¬
  ί 36 50 138 50 Μ.λα^ίν
  3 11
  30 751
  72 80
  32 70
  Βελιγράδιον
  Κ«»ν)πολις
  Βαρσοβ α
  "Ελσινχφίρς
  Κόβνο
  3 09
  30.30
  7180
  32 20
  4.57
  560.—
  564.
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  ρχη
  Β.υξίλ)»ι
  25 96
  3 03
  0.96
  4 31
  30 30
  4 57
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30 75
  * 03
  23.95
  3 11
  105.—
  2132
  2.65
  22.50
  ——- -
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  6569»
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α
  ΑΓ έκεΐνους ποΰ Οέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλα δι/ δλους.
  ΜΕ ΞΕΝΑ ΜΑΤΙΑ
  Τα νέα έργα
  εις την πόλιν των Χανίων.
  Α'
  Προ δέκα περίτ,ου έτδν .. Ή
  τής δϊθχλμ^λογιχής χλι
  νικί,ς τής Βιέννης πχρουσ[«ζ«
  πιρίεργο * είκένα: Επάνω ε!ς την
  ί5:α^ Τί3 χαθτ,γητ.Ο ήιαν χο
  π&θειημέ'νοι χλωδοΐ μέ πονΐϊ
  κ'.ύ; χαί νοντά είς αύ:οΰ; μ 31
  σαίϊα Ό^,θαλμολόγοι χ*! επι
  ατήιιονΐς έν γένει συνωθοθντο
  μττρ·;σ:ά είς τα χλουβιά γιά νά
  ίδιθ* χιί πα?ατηρήσουν τα έντος
  αύ:ώ' ζωα. Διότι οί έντος τώ<>
  χλωβδν ποντικοΐ ΠΛρουοΙαζχν
  χάτι τό πριοΐοφινίς.
  Β.ίς τεύ; βφθαλμ'.χςύς κόγχους
  ΐων ή:τν ξίνα μάπα, μά:ια πού
  Τ'ύ, είχαν ίνογθαλμΐσ'ΐς άτό ξί
  να ζφ ι. ΚχΙ μέ τί ξίνα αύτά
  α«τι<χ οί ποντιχϊί Ιβλιπαν! Οί ίπιστήα&νεί1, κχθ' δμάδας συζη -οθσαν ζκθηρφς, ο[ ψίθυροι τών συζητήςίΐων είχαν στιγμάς πού ίυνάμων«ν, αί δεικτικαί παρατη ρήσεις δΐίβταυρώνοντο χαΐ οΕ διαξινιαμοί άπειλοθσαν νά δημι ου?·;ήίουν μέβοι, είς την αϊθΐυαχν άληθινάν πα/δαιμίνιον... Έ«ί τέ λου; ακουσθή ί ε τό κουΐοΟνι. Ή ίπιστημονιχή συνεδρΣασις ήρ χιζε... ΠΙΒΑΝΤΑΡ ΚΟΠΟΑΝΥ Ι... Επί τής Ϊ5ρας( είχεν άνέλθΐι δειλα-δειλί 6 Οΰγγρος φοιτητής Γιβαντάρ Κοππανόϊ, χαθηγητής σήμερα είς ίνα άπό τα πανΐπισΐή μια τής Άμερ-ιχής Άρχίζΐι νά ^5, είνε έξαιριτιχά δειλός,^ έ μπρός ΐίς την βοφήν έκιι>ην
  συγχίνϊ^ωσιν, τα χάνβι... Επί
  τέλου; έπϊν*υ>!σ<ει την ψοχραι μΕα> τού διά νά συνεχίση.
  Ό^ιλεΐ περί των εργασιών
  τού, πεί.1 των πΐι^αμάτ-νν, τα ά
  παΐελ{σματ<χ των οποίων ήσαν οΕ παντιχοΐ μέ τα ξίνα μάΐΐα μί σα είς τα χλοιβ ά... Τί πειράμκ τί τού ήρχισε* ίπΐ χηιτωτέριον ζώω/, βχτράχων, σ*λ*μαν5ρ&ν,'' ψχρκόν. Τού; άφίΐροί3οε νά μάτΐϊ χαΐ είς τούς όφθατλμικούς χόγχους' των! μείίφερΐ μχτια άπό £λλα ζωα:! Ό ένοτθκλμισμός αϋΐίς Ιη»τϋγ χανε. Μέ τα ,-.ξένα μάτια τ^ τυ φλά ζωκ άνίκτων τήνδρ-ίσ'.ν των.1 Ένθαρρυνθιίς άπό την επιτυχίαν | αυτήν, δ Ούίγρες φοιτηιής τής! δφθαλμολογικής σχολής τοθ πά νεπιστημίου τί)ς Βιέννης, ήοίλη αι νά δοκιμάση τα πειραματάΐ τού χαΐ επί τέλειοτίρων θηλαοΐι κδν... ρμ* ,ΐιέιυχαν πάλιν. Τα ξίνα ματια «ϊπιαναν», αί κό ραι των ϊ5ε χναν — Ιμπρός είς ζωηριύ; ί(.ε«ισμους — άναχλαοτι χάς χινήσεις. ΙΙ·5ς 8μως ν' άπο ίειχθή επί ζώων ώ; π. χ. οί ποντιχοΐ,', δτι Ι^λεπαν μέ τα . ξί να μάτια; (συνεχίζεται) ^άρΐί είς την κατββληθεΐααν τα τελευταΐχ ϊτη προοπάθειαν ή πόλις Χανίων επλουτίσθη μί νέα μεγάλ» Ιξυγιαντικά χαί έξ«»ραΙ στιχά |ίργα. Ε'ς την είχόνα μας, φαίνΐται ή πλατεΐα 1866, ώς διεμορφώθϊ] τελευταίως. Τού; Χάνδακα; δπου συνεσωρεύοντο τ' ά- πορρ'μμχτα των περιοίχων χαί των δΐαβατών άντιχατίσΐησεν ώραι- οτάττ) πλ«τιΐ< μί χηπάριβ χαί δενδροστοιχία;. Ήκροάσθη έπ' ολίγον τούς φαιδρούς λόγους των ουναδιαλεγομένων, έχων εσταυρωμένας τάς χείρας, ών την μίαν επί των χειλέων τού, Ιπειτσ δέ. ζωηρώς καΐ ροδινός άπέναντι τοθ οΰζοντος φω¬ τός τής πρωΐας, εΤπε πρός αύτοΰς. —Όλα τα στρατεύματα των Παρισίων είνε επί ποδός. Τό εν τρίτον αυτών είνε ίστρσμμένον πρός τό όδόφραγμα 6 πό υ εύρίσκεσθε' πρός τούτοις δέ ή έθνοφυλακή. 'Εντός μιας ώρας θά όρμήσουν έναντι όν σας. Όσον διά τόν λαόν των Παρισίων χθές ή τον είς άνοβασμόν, άλλά σήμερον ήσύχαοε, καΐ ςυ τε κινεϊτβι. Άτιό κανένα (έν πρέτιει ν ά περιμένετε βοήθειαν είς κανένα καμμίαν ν ά μην Ιχετε έλπΐδα. Είσθε έγκαταλελειμμένοι. Οί λόγοι €ΐϋτοι απετέλεσαν Είς ιούς πορεστώ τας δλους δ,τι είς σμήνος μελισσΛν αποτελεί ή π( ώ τη πεσοθσα ρανίς καταιγΐδος. Όλοι έμειναν άφω νοι" σιγή δέ τις έπενράιησε πρός στιγμήν τοιαύτη &στε ένόμιζέ τις δτι ήκοιειάς πιέρυγας τοθ έφιτττο μένευ θανάτου. Ή σιγή δμως οδιη υπήρξε βραχεΐα. Φωνή έκ τοΟ βόθους τοϋ όμΐλου ι ©ν άντσριών έκείνων έγερθεΐσα άνέκραξε πρός τόν Ένζολωράν. —Έστω. Ημιϊς θ' άνιψώσωμεν άκόμη τό όΕό φρογμα, £ως νύ φθάση, είς ϋψος ιΤκοσι ποδών κοΐ δλοι^θά μεΙνωμεν.ΆΕέί φια.απλώς μόνον νά γίνη μίο 6ιαμορτύρησις άτιό τα πτώματα μας. Νά δείξωμεν μόνον 8τι άν ό λοός εγκαταλείπη τούς δημοκρα τικςύς οί ΙημοκροτικοΙ ποιέ δέν έγκατολείπουν τόν λαόν. Είς τούς λόγους τούτους ένυτ.ήρχεν δλων ή ψυ χή, ώς φαΐνεται, διότι ολοι ένθουσω(ώς έ σαν. Δέν έγνώοθη τι οί έ τό δνομα ιοθ άνδρας τε Ο ίΙ πόντος «ύς λόγους τούτους" τίς οίδε τίς ήτο υπό τό ενδυμα τοθ ίργάτου! ιΤς Τσως λησμονημένος πό ροδΐτης ήρως, ό μέγας έι>εΐνος άνώνυμος, ό άεΐποτε
  πα(ών είς τος κρισίμους στιγμάς τής ανθρωπότητος
  καΐ είς τος κοινωνικάς γενέοεις, 6 λέγων έξοίσιόν
  τι οριστικόν ίπος καΐ έκλεΐπων έν τβ σκοιία.
  Έκλείπει, άφοθ πρός μίαν στιγμήν έξεπροσώ
  πευσεν έν ιβ έκλάμψειμάς άστραπής, τόν λαόν τι
  καί τόν Θεόν. /ϋτη ή άμετάτρεπος απόφασις περιεΐ
  χετο είς τόν άέρα ιής 6 ΙουνΙου 1832, δ ότι σχε
  6όν κατά την αυτήν εκείνην ώραν, κοί είς τό ό5ό
  φραγμα της ΆγΙας Μίρρης οί άντάρται Ιβαλλον την
  επομένην φωνήν, ήτις έμεινεν Ιστορική σημειωθεΐσο
  έντός των δικσστικων έγγράβων.
  —Άς Ελθουν ή άς μην Ιλθουν είς βοήθειαν μας,
  αδιάφορον, Έδω Ο' αποθάνωμεν άτιό τόν πρώτον
  εως τόν τελευτοΐον.
  Κοθώς τιαραιηρίΐ 6 άναγνώστης, τα όδοφράγμα
  τα, καίπερ πράγματι άπομεμονωμένα, συνεκοινώ
  νούν πνευματικώς. (συνεχΐζεται)
  Τ6 εντελώς άνσκ«ινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίως κέντρον
  6Α«ν των Κριγτύν ταξιδιωτών.
  Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  δδοθ Σταδίου. .
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστοσπτούσης κοθσριότητος. άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστόσεων λουτρών, είνε άσύγκριτον.
  Τ© «ΪΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣί» διΐ»8ώνΐτ«ι βπό τ·ν
  -ρητβ χ. Γϊώργ.·ν Δ«σχ«λ«χην.
  Αριθ. 14264.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΚΙΝΗΤΩΝ
  Ό Συί'βολσιογράφος Ήρα
  κλεΐου Εύστράτιος Θεοδώρου
  Γαρεφαλάκης έν Ήρακλείφ
  έδρεύων κοί κατοικων επί τή
  αίτήσει τοθ Εύαγγέλου Χρυ
  σοθ κατοΐχου Ηρακλείου ώς!
  πληρεξουσίου δικηγόρου τοθ
  Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη κα
  τοΐκου Ηρακλείου λαβών ύπ'
  βψει 1) την ύπ' αριθμόν 421
  τής 2ας Δεκεμβριού 1937 άπό
  φασιν τοθ κ. Προέδρου των έν
  Ηρακλείω Πρωτοδικων νηου
  χθεΐσαν έκτελεστήν δι' ής ύ-
  ττοχρεοθνται οί Νικόλαος
  Φουντουλάκης κάτοικος Ήρα
  κλΐίου ώς πρωτοφειλέτης καί
  Ιωάννης Μανουσάκης καί Εύ
  ριτΐΐδης Φουντουλάκης κάτοι
  κοι έπΐσης Ηρακλείου ώς τρι-
  τεγγυητοί ϊνα αλληλεγγύους
  τιληρώσα-σιν είς τόν εΐρημένον
  Κωνσταντίνον ΘεοδωρΙδην
  δραχμάς ό<ι ώ χιλιάδας εκα¬ τόν ογδοήκοντα (8180) έντό· κως άπό τής πρώτης Νοεμ βρίου 1937 μέχρις έξοφλήσε- ο,ς καί κατοδικάζονται είς την τοθ ένώγονιος δικαστικήν ίσ πόνην έκ δροχμων ό-.τακοοΐ αν ίνενήκοντα (890), 2) τό ύπ' αριθμόν 4585 τής 12 ΆττριλΙ ου πσριλθόν«ς 2τους άτιοδει κτικόν τοΟ δικοστικοθ κ)ητή ρος αής πιριφερείας τοϋ Πρω τοδικεΐου Ηρακλείου Νικολά- ου Λαοηθιωτάκη <ξ (δ θεΐκνυ ται δτι αντίγραφον έξ άπο- νρσψου τής ώς άνω αποφάσε¬ ως εκοινοποιήθη τίς τόν ρη· θέντα έκ των έγγυητων Ίιοάν νην Μανουσάκην. 3) Τό ύπ' άριθμύν 4586 τής ούτής χρο- νολογΐσς άποδεικτικόν τοΟ αύ τοθ κλητήρος έξ οίδεΐκνυται δα ή έπιταγή υπό χρονολογί αν 15 Δεκεμβριού 1937 τοθ έπισπεύδοντος εκοινοποιήθη (ίς τόν ρηθέντα Ιωάννην Μα νουσάκην έπιτασσόμενον δ πως κατσβάλη αύιώ έν δλω δραχμάς έννέα χιλιάδας όκτα κοσΐας εβδομήκοντα πέντε (9875) εντόνως τάς έξ αυτών τοκοφόρους άπό τής έπιδόσε ως .ΐίΊς ώς είρηται έπιταγής μέχρις ίξοφλήσεως άλλως θε λει προββ είς την δι' δλων των νομΐμων μέσων άναγκα στικήν αυτών είσπραξιν διά κατοσχίσεως καί έν δημοσΐω πλειστηριασμώ έκποιήσεως πά σης κινητής καί ακινήτου πε ριουσΐας αύτοθ, 4) την ύπ' ά- ριΡμόν 650 ττ)ς 9ης Ίουνίου πορελθόντος έτους έκθεσιν κατασχέσεως τοϋ δικαστικοθ κλητήρος τής περιφερείας τγ,Ο Πρωτοδικιίου Ηρακλείου Άν δρέου Κοντζεδάκη έξ η*ς δεί κνυται δτι συνεπε'α ποραγγε λίσς τοθ έτιιστιεύοοντος κοί πρός εϊσπροξιν ιής είρηυένης άπαιιήσεώς τού μετιβη είς τό έντ&Οθα καί πσρά ιήν συνοι κίον «Βολιδέ Τζαμί» κοτάσιη μα ιοϋ εΐρημένου Ιωάννου Μανουσάκη Ινθα κατέσχεν τα άνήκοντα ού ώ εξής κινητά ήτοι Εν χρηματοκφώτιον μετά βάσεως δισμέτρον 1,50 μέ 0,65 φέρον τος λιξεις Ι^ντττβιη· ςννβη έπενδεδυμένον έξω^ερι ' κίίς μέ ξθλον, εσωτερικώς δέ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ 1*1 ΙΑΠΤΙΣΤΙΚΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΛΔΛΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλοϋτον των είδικων ύφασμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την ουνεχή παρακολούθησιν τή*ς μόδας των βαπτιστικών καί των γαμηλίων στεφάν ών έτελειοποιήθη είς τα είδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυπληθί) τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΤδη. Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται ώς παράνυμφοι είς γάμους Ιχουν Ινα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα. Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν —Ή καλυτέρα κατανάλωσις των γεωμήλων. Πρίς όλας τάς οικονομικάς άρ χβς τού κράτους έκοινοηοιήθη ί)πό τοϋ υπουργείον τίιν ΟΙχονο μικων έγκύκλιος τού ύ^ουργϊίου Γεωργίας διά τής οποίας συνιστά τ«ι *πως γίνη εόρβΐ* ηροπαγάν· δα μετ«£ΰ των άγρο:ών κ«1 των άστϊιν της χώρας ινα έβισθβΰν είς την χρησιμοποίησιν, της πατάτας διά την διατροφήν διότι π «υξη βις της όιατροφήί της θά διοιτηρή αη την τιμήν αυτής βίς έπίπβδα συμφέρον τα διά την καλλιέργειαν καί συνΐίτί»ς την επέκτασιν αυ¬ τής. Έν συνεχβία ΐο Υπουργείον των Οικονομικήν προσθέτει δ τι αί βΐχονουικαί αρχαί έν ιω κύ κλω τής άρμοίιότητός των ό;ρεί· λουν νά συμβάλουν βί; την αί)ξη σιν τής καταναλώσεως καί την έν τοσιν τή; καλλιεργείας τής πατά τας καθ1 όν τρόπον νομίζουν προ σφορώτερον. έξ έλάσματος σιδηοοθ άξίας δραχμών δέκα χιλιάδων καί μίαν πλάστιγκα κοινήν έν κα· λή καταστάσει αξίαν δραχ μων χιλΐων (1000) άτινα καί παρέδωσεν πρός φύλαξιν πρός τόν ίδιον Ιωάννην Μανουσά κην ώς μεσεγγυοθχον. Γνω- στοποιω ότι ό πλειστηριασμός των ώς άνω κατασχεθέντων γενησεται ενώπιον μου ή τοθ νομίμου άναπληρωτοθ μου καί έν ιω ένταθθα κοί πσρά την οδόν «Χάνδακος» (διοκτήτω ουμβολαιογροφείω μου την 2αν Νοεμβριού ένεστωτος I- τους ημέραν Πέμπΐην καί ώ¬ ραν 11—12 ένθα καί δτε κα- λοθνται οί βουλόμενοι νά πλει οδοιήσωσι. Παρογγέλλω δέ αρμόδιον δικαστικόν κλητήρα νά ενεργήση τάς νομΓμους κοι νοποιήσεις καί τοιχοκολλήσεις τοθ παρόντος καί την δημοσϊ ευσιν τούτου έν τβ έντοϋθα έκδιδομένη εφημερίδι «Άόρ θωσιο.Εγένετο έν Ήρακλείφ Κρήτης σήμερον ιήν δεκάτην έβδόμην τοθ μηνός ΌκτωβρΙ ου τοθ χιλιοσΐοθ ένεακοσιο στοθ τριακοστοθ έννάτου (1939) Ιτους ημέραν Τρίτην κοί έν τώ ένταθθα καί παρά την όδόν«Χ4νδακος»15ιθΛΤήΓω συμβολοιογραφεΐω μου δι' δ είσπροκτέα τέλη καί δικοΐ'ο- ματα δρσχμαΐ εκατόν εΤκοσι πέντε καί υπεγράφη παρ' έ- μοθ. Ό Συμβολαιογράφος (Τ £,) Ε. ©· Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον. Έν Ηρακλείω αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Ήρα κλεΐου Ε.®. Γαρεφαλάκης ΖΗΤΕΙΤΑΙ δηηείτρια μέ κα¬ λάς συστάσΐις διά τό Παλαιόν Φά ληρον 'Αθηνων. Πληροφορίαι πα· ρά τώ κ. Ν. Γρηγοροπούλψ Ξενο δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ. ΠΩΑΕΙΤΑΙ οίκία έν αρίστη καταστάσει έξ 7 δωματίων λουτροθ χαί μΐγάλτς αύλής έναντι οικίας Βογιατζάκη συνοιχία Γυμνασιυ ρΐΌυ. Πληροφορίαι παρά τφ ίδιο χτήτη χ. Ανδρέα Βλάοση, Τοχύτατοι έπισκευο! ώροΑογΙων ΜΗΤΑΚΗ —Κρήτες μηχανιχοί λευσταί. Κατά τόν διβνκργηθέντα ν νι σμόν των ύποχελευατών τοϋ Β, Μηχανικοΰ επέτυχον ^οί μ«τνΘι Κ»ητβ;: ,_Ε. Σταυράκης. Χ. Μαρ¬ κάκης, β. Κλαύά«πς, Γ. Δημητρου λκκης, Α Κοπακάκης καί Γ. Κ« ραγκουράκης. —Οί νέβι λιμενικοί σημαιο- φόροι. Μϊτβξύ τ&ν έηιτυχοντΗν νάιιν ΰοκίμνν λιμενικ&ν σημαιοφόρΝν συγχβταλίγονται καί ©ί Κρήτες Ί. Γϊλαδάκης, Ν. Ζουρτάκης, @. ©ίοόωρουλάκης, Ν. Κοκκινάκης. Ε, Μαργιακάχηί, Ί, Σκορδάκης καί Α. Σκργιάκης. Έκ τής σχολής έ{ άλλον δοχί- μ«ν λιμβνικών ΰποκελϊυστΜν έξ ήλθον οί εξής Κρήτες: £. Χτβμα τα κης, Γ. Μαρκάκης «αί Γ. Άν« γνυστάκης. —Οί μαθηταί κκί ή άπβτα· μίευαις. Ό Οττουργος τής Π«ιδ((ας κ. Σπέντζας άπηυθυνβ πρός τούς δι ιυθυντάς των σχολείων ώπμοσί- «ν καί ΐδιωτικών, μέβης καί δή μοτικής έκπαιδΕΰσεως. έπ' εύκαι ρία τής προσβχοϋς ημέρας της άποταμιεύσίως μακράν έγκύκλι αν. Είς την εγκύκλιον ορίζετοιι όπως συγκεντρωθώσιν κοΐτά την 31ην '&κτωβρίβυ ο! μαθηταί είς τβ προαύλιον τοΰ σχολειό» π« ροντων πάντων των διδβισκάλων «ύτ&ν. Πβρκιτέρω η έγκύκλιος έριζο ότι είς έκ των διίασκά λων θά ομιλήση επί τής σημααί άς τής άποτβμιεύσβως και ου γ Μβντρώσεως κβφαλοιίων, δια τάς ευκολίας άς παρεχει σχετικώς ή ίίπηρεσία των Ίαχυδρ. Ταμιευ τηρίων, διά τα κίρδη έκ τής παρ' ού τα άποτοτμκύσΕως, τής ά οφοτλείας των κατατεθέντων κ. λ π. Μετά τουτο θέλει διενβρ γη9β διαγννισμος έχβίσεως επί τού θέματος τής άποταμιβύϊβως. ΑΙ καλύτεραι έκθέσβις θά βρ« βϊυθίισιν. —Δια τούς άποταμιευτάς γλεύκβυς ή οίνου. Διά δικταγής τοΰ 'Υπουρνείοο η π(1ο3εσμία υποβολης δηλώσεων νλευκους ή οίνου λήγει τήν3ΐην Όκτωβρίου έ ε. όθεν παρακκ· λοΰνται οί ένδιαςρβρόμκνοι ίπως σπϊύσωΐι διά τον υποβολήν των λώΐεων πρός άπορυγήν των βχ ρυτάτων συνβπϊΐων τοΰ Νόμον. —Δικνυκτερϊύοντχ φαρμχ- χεΐα. Σημερον 19ην Όκτωβρίου θε λουν διανυκτϊρεύση τα φκρμα κεϊα Θεοδ. Γεωργιάδη καΐ Κωνοτ. Κανακάκη. —Τό άνοιγμα των κκταατη μάτων κατά την χειμερι- νήν περίοδον. ΔΓ άποφάσειΐί τής Νομαρχία; καβωρίαθησαν ώς κάτωθι α! ωρκι άνοίγματος κοιΐ κλΐισίματος των καταστημάτνν Ηρακλείου κατά την αρξαμένην χειμερινην περίο δόν: Πκντοπωλεϊα π. μ. 8—1. Ν, μ. 3-8. ΤβΣβββατον κ«1 τάς παρ« μονάς των μβγάλων έορτών καθ" άς τα πβντοπωλεΐ» παρβμίνβυν πλείστα τό βραδννον κλείοιμον παρατείνβται επί μίαν ώραν. ΑΙ αυταί ώραι άνοίγματος καί κλβι σίματος καθορίζονται καί δια τα κουρεϊα διά τάς καθημΐ ρινάς πλήν τού Χοΐβ3άτου καί των παραμονων των μΐγάλων ίορτδν καθ' άς το μεταμΐσημβρι νόν άνοιγμα χαθβρίζβται άπ6 τής 2 30 μλγρι τής. 9 30. Τα έμ πό ρικά έν γίνει χαταστήματα, {υ λβνργιχά κκΙ τα χαταστπματα χονδρικώς ηωλήαΐως θ' άνοΐγωσι την $ 30 π, μ. μεχρι τής 12 30 ** Την 2 30 μ. μ μίχρι τής 7, Ρ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΙΣ
  Πρωϊα Πέμπτης
  19 Όκτωβρίοσ 1939
  Ν Ι
  120 Ώρα
  ΠΙΘΑΝΏΣ 0' ΑΝΑΤΕΘΗ Ο ΡΟΛΟΣ
  ΔΙΑΙΤΗΤΟΝ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥ. ΡΟΥΙΒΕΛΤ-ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΥΠΟ ίί
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΟΜΗΝ ΦΟΡΘ
  κατεατράφησαν έννέα Γερμανικά
  6ομ6αρδιστικά άεροπλάνα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 8)βρίβυ (15. υπηρεσίαι της
  «'Ανορ8ώσ5«ί».—Είς την Σ'βκχόλμην ήρ
  χιοκν σήμερον «Ι εργασίαι της διασχέψε
  ως των Βασιλέων Σουηδίας, Νορβηγί*; καί
  Δκνίας κβί τού Πρβίδρου τής Φινλανδικής
  Δημοκρατίας, ©κ συζητηθοδν, τό ζήτημ«
  τής εύρωπαΐκης είρήνης καί το Ρ*»σσβφιν
  λανδικόν. ΟΙ άρχηγβΐ τΰν Σχανδιναυϊχών
  κρατών πιστεύεται «τι θά ζιιτήσβυν άπδ
  τούς κ κ. Ρβΰσβελτ χαΐ Μουσολίνι νά άν»
  λάββυν πρωτοβουλίαν υπέρ τής συνάψεως
  τής είρήνης. ________
  ΕΠΙΣΊΌΛΙΚΟΝ ΜΗΝΥΜ* κ. ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΠΡΟΣ ΤβΝ ΒΑΣ'ΛΕΑ ΓΟΥΣΤΑΥΟΝ
  'Αμα ".$ ένκρξπ των εργασιών τής δι»
  σκέψεως, άνεγνάσ?η έπιστοΑή τ«ϋ κ. Ροϋ
  σββλτ πρός τέν Βασιλέα τής Σουηδίας δι' ής
  εκδηλούται τό ζωηρόν ενδιαφέρον τίν Ή
  νωμένων Πολιτειών υπέρ των Σκανδιναυΐ
  κων καί τής Φινλανδίας.
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ Ι ΕΛΠΙΔΕΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΡΟΣΣΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΝ
  ΡΩΜΗ 18 8)βρ(ου (Ιδ. ύ«η;Εσ[«>.- Κατόπιν
  τής ΐιηοϊκής απαντήσεως την έποίκν & πι-οϊδρ
  τ6ν Χίβιέτ*. Κ»λίιν ϊί*ιχϊν «Ις τό μήνυμα τβδ
  Αμερικανόν κροέδρβυ κ Ρβίσβΐλτ εκφράζοντα!
  μεγάλαι ελπίδΐςόμαλής έξελιςΐνς τοδ Ρ«σσο»ιν
  ΧανοικεΟ. Ό κ. ΠαοΌΜκΙβι θά μεταβή έκ νέον
  την Παρασκευήν βΐς Μέσχαν διά την συνέχισιν
  τβν Ρ&ισββφινλανδικθν ώιαπβαγματεύσϊων.
  ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝ. ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  18 ΌχτΜβρΙου (16. ηρσί).
  1*6 'Λρχηγεϊον τού* στρ*τοδ έξέίωχβ τό κάτωθι
  ιχνκνοι*«6εν: «Ι:ι; τόν τβμέα τού Μοζέλλα έ
  εχθράς επηκολούθησε ί»ποχΜρί>ν καί έγκαταλείπων
  τος &«"σ«ις τού τάς όπ&ίο>$ σπεύδομεν ν* άνακατα
  λέβνμεν. Επί τ&ν ά««τολι>ων άκτών της Άγγλί
  «$ ΐπ»νβλαββμβν τάς πτήσκις Την 16ην Όκτιιβρί
  ου οί σνμμαχοι άπώλβσαν 10 άβροιτλαν»».
  Τΰ ΕΛΛΗιΜΚϋΗΦΟΡΤΗίΟΗ ΑΡΗΣ,
  ΕΤ.ΡΙΙΑΑΙ11Η ϋΗΗΝΚ.11 ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Οκτώβριον (τβΰ άντβπο
  κρ.τεν μβι). — Τηλέγραφον έκ Λοδί*ου
  ότι τό Έ>ληνικέν φερτηγόν «Άρη;» έτορ-
  πιλλίσθη ιΐς την Βορειον Θάλασσαν υπό
  Γερμανικόν ύβ
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΡΒΣΣΩΝ ΚΑΙ 1ΑΠΩΝΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 8)βρίευ (Ιδ. υπηρεσίας—
  Π«ρά την ού>«ψιν ανακωχής την οποίαν
  επϊδΐωςε καί επέτυχε μετ* της Ίαπωνίας
  ή Ρνοοία διά ν ά μείνη άπερίοπαστες έ£ ά
  νατολ&ν δια ν ά δυνηθή ά δράοη έν Εύ
  ρώ»>0, έν τούτες αί ουγκίουσεις μετα{ΰ
  Ρςίσοων *αί Ιαπων ών (τια ελήφθησαν ποψα
  τα Μαντζονριαια ούνορα. "Ηίη ή Ρωσσία
  είνε ύποχρεωμένη ά μεταφέρη στρατόν
  (Ις Ανατολήν.
  ΕΒΗΣΦΑΛΙΣ&Η Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ
  ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Χχιι-βρίςυ (τού άνιαποκριτοΰ
  μ«ς).—Ό πρόεώρος της Έπιτρβηϋς άνεφοδιβομοϋ
  Ιδηλνβεν ίτι ίίηοΤαλίοβη η ε'πάρχβιιχ τβν ■!■
  δβν πίώτπς άνάγχπς χαθ' *λον τβν χειμίινα,
  Η Χ&ΕΣ1ΝΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΏ0ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  18 ΌχινβρΙΐυ (τεδ άιταηοχριτβδ
  μ«().—Ό πρΜβυπουρν*» χ. Ί Μιτ»ς«ί εγίνετο την
  π («ιΐαν οΑ,ΐΐβν ίϊκτί, υπο τής Λ. Μ. τβθ Β»οί
  λίνς μ «τα τβΰ όποίβυ χαΐ ουνβιρ^άοβη Ιη' άρ·
  »«τ*ν,
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΙΣ
  Τ&Ν 1 Λ»Ρ&1£Ν 1 ΟΥ 1939 ρ;
  /. βΗΝΑΙ 18 Χχτ&βρΙου (τ€δ άντκπβχριτοδ
  μ«().— Ά** οημϊρεν ήρχισε ή πρβοίλευοις των κλη
  ρντ&ν 1939β της περιφιροας ΆττιχοββΐΜτίας χ«ΐ
  λοιη&ν ηερΐφΐιειΰν. ς! χλη(.»τ*)ΐ ζ
  εϊβρύιι είς τ β ςώματ* ι»»ν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 ΌκτωβοΙ-
  ου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα ιής
  «Ανορθώσεως) — Άνακοινω
  θέν τοθ Ανωτάτου άρχηγεΐ
  ου τοθ ΓερμανικοΟ στρατοθ
  εκδοθέν σήμερον την πρωΐαν
  άναφέρει δπ ο( σημαντικώ
  τεραι των γαλλικων στρατιω
  τικβν δυνάμεων άπεσύρθησαν
  επί τοθ, ΓσλλικοΟ έδάφους έγ
  καιαλε'ψισαι τάς θέσεις τάς
  οποίας είχον καταλάβει είς
  τα νερμσνικά έδάφη.
  Τό ανακοινωθέν προσθέτβι
  δτι κατά την χθεσινήν επί
  θέσιν των ΓρρμανικΛν άερο
  πλάνων είς Σ 'άπι—Φλόου 6ν
  αγγλικόν πολεμικόν έβλήθη
  κσΐ υπέστη σοβαράς ζημίας
  υπό των ΓερμανιχΛν βομββν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 8)βρ!ου ((5
  ύτιηρ) — Καθ" ά αγγέλλεται
  έκ Λο^δΙ^νου οί στρατιωτικοΐ
  συνβργάται των αγγλικών έφη
  μερΐδων άσχολοθνται σήαβρον
  διά μακράν μέ τάς τελευτσί
  άς πολεμικός έπιχειρήσεις
  καί Ιδιαιτέρως μβ τάς άερο
  πορικάς έπιδρομαο των Γερ
  Όλα τα Γερμανικά άεροπλά
  να, συνεχΐζει τό ανακοινωθέν,
  επέστρεψεν ε(ς τάς βίσεις
  των πλήν ενός, πσρά τό σφο
  δρότατον πθρ των άντιαβρο
  πορικων τηλεβόλων των Αγ
  γλων.
  Κατά την διιζαχθεΐσαν υ¬
  περάνω τοθ Σκάπα Φλόου
  σφοδράν άερομαχίαν μετά
  τβν άνυψωθέντων αγγλικών
  καταδιωκτικών άεροπλάνων,
  εν αγγλικόν κατερρίφθη κα
  ταστρητφέν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 8)βρ(ου—
  Έξηκοιβώθη έξ έπισήαων έ'.
  θέσκων Οτι κατά την επιβρο
  μην την όποαν ένήργησην τΛ
  γεομσνικά Λεροπλάνα είς τόν
  κόλπον τοθ Φΐρθ 6ρ Φόρθ, τα
  μανών κατά των ανατολικήν
  άκτών τής Άγγ>1ας, έξαΐρθυν
  *»έ δλοι όμοφώ^ ως την άρτιό
  τητα τής οργανώσεως τής άν
  γλικής άντιαεροπορικής άμό
  νης.
  Οί βίδικοΐ έξ άλλου άτιε
  σταλμένοι των εφημερίδων
  είς Φίρθ δφ Φόρθ τηλεγρα
  περισσότερα τοΟ ήμ'σεος έκ
  των έχθρικών άεροπλάνων
  δέν ηδυνήθησαν νά έπιστρέ
  ψουν είς τάς βάσεις των.
  'ΙΙπτά γερμανικά βομβαρδ
  στικά κατεστράφησαν έκ των
  αγγλικών πυρών καΐ κατέπε
  σαν είς συντρΐμματα. Πολλά
  δλλα βληθέντα δέν ηδυνήθη
  σαν νά διανύσουν την άπό
  ΆγγλΙασ είς Γερμανίαν άπό
  στάσιν καί κατέπεσαν είς την
  θάλασσαν. Κατά την χθεσινήν
  έιτΐσης νέαν άνεπιτυχή έττιδρο
  μην των γερμανικων άεροπλά
  νων κατά των ανατολικήν ά
  κτών της Αγγλίας 2 κστβρ
  ρίφθησαν, βληοέντα υπό των
  άγγλικβν άντιαβροπορικών τη
  λρόλ
  εκείθεν ότι τα ένεργή
  σςνα κατά τής πόλεως τή
  έπιδρομήν γερμανικά Αεροπλά
  να άνήιχοντο βΐς 18 Έξ αύ
  τβν τα 9 άτΐωλέοθησαν βλη
  θέντα υπό των πυρών των
  Αγγλικών άντιαεροπορικών
  τηλίβόλων καί των καταδιω
  κτικών άεροπλάνων.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν
  ομιλεί διά την έκβασιν τού πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Όκτοοβρΐου
  (Ιδ. ύτιηρεσΐα τής «Άνορθώσβ
  ω^.») —Κατά την άπογευματι
  νήν συνεδρίασιν τής Βουλής
  χ&ν Κοινοτήτων ό πρωθυπουρ
  γός κ. Τσάμπερλαιν προέβη
  είς την έβδομαδιαΐαν Ικθεσΐν
  τού επί τής πολεμικήν κατα¬
  στάσεως εΐπών μεταξύ άλλων:
  «Έκτός τβν σχολΐων των
  Γερμανικήν εφημερίδων, ούδε
  μίαν άλλην Ενδειξιν είχομεν
  επί των άποψεων τής Γερμα
  νίκης κιβερνήσεως διά τα ζή
  τήματα τα όπεΐα καθώρισα
  διά των δηλώσεων μου κατά
  ιήν πσρελθοΟσα> έβδομάδσ.Τά
  δργανα τής γερμανικής προ
  παγάνδας προσεπάθησαν νά
  ποραποιήσουν καί νά δισστρέ
  ψουν τα σχόλια των συμμά
  χ ών καί των ούέετερων επί
  τοθ λόγου μου, σύμφωνα μέ
  τα ίδικά των συμφέροντσ.
  Είνε δύσκολον ν ά εΤπω άν
  καί κατά πόσον τα σχόλια
  ούτά είχον επίδρασιν έν Γερ
  μαν'α.
  "Εν π^άγμα δμως είναι
  προφανές δτι ο( ένοχλήσεις
  τος οποίας προκαλεΐ δ ττόλε
  μος θά έτιηρεάσουν καί τούς
  ούδετέρους ούχι ολιγώτερον
  άπό 6,τι τούς έμπολεμους.
  Είς τό δυτικόν μέτωπον ο(
  ΒρεττανικαΙ στρατιωτικαί Ευ
  νάμεις κατέλαβον τάς κα
  θωρισμένας &ι' ο ύτάς θέσεις
  Όλαι οί μεραρχίαι εύρισκον
  ται είς τος τ?έσεις των.'Η συν
  εργσσΐα μεταξύ Γαλλίας
  καί Αγγλίας είναι πλήρης
  είς δλους τούς τομεΐς.
  Τό 8τι τα Άγγλικά στρα
  τεύματα ευρίσκονται υπό την
  ανωτάτην Διοίκησιν τοθ Γάλ
  λου στρατάρχου Γκαμελέν
  είναι ή καλυτέρα απόδειξις
  τής είλικρινοθς ού τής συνερ-
  γασίας. Τό ότι υπό την δι
  οΐΛησιν τοθ Άγγλου άρχι
  στρατήγου Γκόρτ ευρίσκονται
  καΐ Γαλλικοί μονάδες είναι
  άΐλη έτΐίσης άπόδεξις. Κατά
  θάλασσαν ή δρασΐηριότης ύ
  πήρξεν έντονος τόσον είς έ
  πιθε τικάς ίσον καί είς άμυν
  τικάς έκδηλώσεις. Τό Βρεττα
  νικόν ναυτικόν υπέστη βατρεί
  άς απωλείας τόσον είς σχά-
  φη 8σον καΐ είς άνδρας. Καί
  πιστεύω δτι ή Βουλή* έττιθυ
  μεΐ ν' άποιίση τόν όφειλόμε
  νόν φόρον τιμής καί σεβασμοθ
  Είς την μνήμην των θυσιασθέν
  των. Άλλα καί ή άποστο
  λή των ΰποβρυχΐων καί αί
  απώλειαι των δεν υπήρξαν
  ό>ιγώτερον βσρεΐαι. Την πά
  ρελθοΰσαν έβδομάδα ήρχισαν
  έπιθέσεις των έχθρικών άερο
  πλάνων κατά των ναυτικών
  βάσεών μας. Τό μέγεθος δ-
  μως των άπωλειώ/ τοθ έχ
  θροθ έκ των τολμημάτων τού
  αυτών, άποδεικνύεται άπό
  την έκτοσιν των ψευδολογι
  ών τού. Δεν ^εΤνσι φυσκά
  άληθές τό έπανολσμβανόμε
  νόν υπό τη"ς Γερμανικής προ
  παγάνδας *περί ζημιών τοθ
  «Ρήπουλς»καί τοθ «Χούντ»χαΙ
  περΐ τορπιλλισμοθ τής «Βασι
  λικής κιβωτοθ» καί ή διάψευ
  σίς τού κατανιςτ τόσον περιτ
  τή δσον καί άνιαρά.
  ΑΙ ψευδολογΐαι αυταί άπο
  βλέπουν προφανώς' είς τόνω
  σιν τοθ ήθικοθ τοθ Γερμανι
  κου λαοθ. Ή απόδειξις δμως
  τοθ έναντίου θά φέρη άκόμη
  μεγαλυτέραν απογοήτευσιν
  είς τούς Γερμανούς. Ημείς
  δέν άποκρύπτομεν τάς άπω
  λείας μας. Όσας ύπέστημεν
  τάς ώμολογήσαμεν.
  Γνωρίζετε ότι άπό τα ένερ
  γήσαντα έπιδρομάς είς τάς
  ακτάς μας άεροπλάνα κατερρΐ
  ψαμεν 8 χωρΐς νάχάσωμενοΰτε
  έν. Πολλά άλλα έπίσης έχθρι
  κά άεροπλάνα δέν έπέστρε
  ψαν ίίς τάς βάσεις των. Τα
  ένΕργήσαντα τάς έπιδρομάς
  Γερμανικά άτροπλάνα δέν ύ
  περέβαιναν τα 30 καί κατερρί
  ψσμεν τό έν τρίτον. Ή άντια
  εροπορική μας άμυνα άπεδεΐ
  χθη θαυμασία διά τής καταρ
  ρ'ψ?ως 4 έχθρικώνάεροπλάνων
  Άπεεεΐχθη έπίσης η ύπεροχή
  τής άεροπορίσς μας, Δέν είνε
  δμως σκόπιμον νά καυχηαιο
  λογΰμεν ο υ τε καί πρέπει νά
  νομίζομεν ότι οί έππυχΐαιθά
  είνε συνεχεΐς. Θά νικήσωμεν
  τελικώς. Άλλ' ό πόλεμος θά
  παρουσιάση πολλάς έκπλήξ&ις
  καί φυσικά δέν θά είναι δ
  λαι ευχάριστον.
  Ή Τουρκία ηρνήθη
  νά ύποκύφηειςτάςρωσσικάςάξιώσεις.
  Παραμένει σύμμαχος των Δ.Δυνάμεων
  Η Α1ΓΥΩΤΟΣ £ΕΗΡΥΧ®Η
  ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ 1ΊΟΛ1ΧΡΚΜΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 ΌΜτωβρίευ (τβδ «νταπο.
  χριτοΰ μαι).—Κατά τα εχ Καϊρου ιηλκγρα.
  φηματα ή ΑΙγυπτος Ικη^όχΒη είς κατ«.
  πολιορκίβί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Όκτωβρίου
  (ίδιατίρα ύτιηρεσΐο).— Νεώτε
  ρα έξ Άγκυρας τηλεγραφήμα
  τα μεταδΐδουν λεπτομερείς
  πληροφορίας επί των Ρωσσο
  τουρκικών διατραγματεύσεων
  καί χύνουν ττληρες φώς έτιί
  των ο!τ(ων άτινα προεκάλε
  σαν τό νουάγιόν των. Κατά
  τος ττ? ηροφορίας ούτός,τισρε
  χομένσς σημειωθήτω έξ έγκύ
  ρου τίηγίΐς, τα Σοβιέτ έτιεδίω
  (αν νά μετοβάλουν άρδην
  την μορφήν των Άγγλοτουρ
  κικ£ν σχέσεων καί νά έπι-
  βάλουν δλσς τος αξιώσεις
  των είς την Τουρκίαν.Ή Τουρ
  κική κιβίρνησκ έν τούτοις άν
  τέδραοε τιέισμόνως είς τάς
  Ρωσσικός αξιώσεις καί τέλος
  άτιέρρ'ψΕν οριστικώς τάς προ
  τάσεις τής Σοβιετικάς κιβερ
  νήσιως. Έ< πσρσλλήλου, τό¬ σον ό κ. Σαράτσογλου, όσον καί 6 πρωθυτιουργός κ, Σ·ΐν τάν, καθίστων κοθημέραν έ ν ημέρους τούς άντιπροσώπους τής Αγγλίας καί Γαλλίας, έν Μόσχα κοί Αγκύρα, επί των Ρωσσοτουρκικών διαπραγμα τείσεων. Έκ των γεγονότων τούτων συνάγεται ήδη τό συμτιέροσμα δτικαθ'ον χρόνον διεζήγοντοαί Τουρκορωσσικοί συνομιλίαι, έ γένοντο έπίσης συνεννοήσεις καί μεταξύ Γερμανίσς καΐ Σο βιέτ διά ζητήματα αφορώντα τα Βαλκάνια. Ή έστιευσμένη άλλωστε άναχώρησις τοθ φόν Πάπεν έξ Άγκυρας 6έν είναι άσχετος πρός την άποτυχίαν των Ρωσσοτουρκικών διαττραγ ματεύσεων διότι τό ναυάγι όν των ουνομιλιων τής Μό σχσς αποτελεί απόδειξιν τής σταθεράς αποφάσεως τής Τουρκίας νά μείνη πιστή είς τάς Εναντι των Δυτικών Δυ νάμεων συμμσχικάς ύηοχρε ώσεις της. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 18 8)βρίου (Ιδ. ύτιηρίσίο) — ΟΙ επ σημοι ΆμερικανικοΙ κύκλοι άποδί δουν κεφαλσιώδη σημασίαν είς την διακοπήν των Ρωσ σοτουρκικών διαπραγματεύσε ών, τονΐζουν δέ 6τι ή Τουρ κία ηρνήθη νά υποκύψη «'<; την βίαν καί τος απειλάς των Σοβιέτ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 8)βρ!ου ([δ ύπηρεσ(ο).—ΟΙ «Τάϊμς» άσχο λούμενο'ι μέ τό ναυάγιον ι ών συνομιλιών τής Μόσχας γρά- φευν δτι είναι πρόωρον νά ομιλήση κανεΐς περΐ Ρωσσο τουρκικής ρήξεο ς Ή άρνη σις τής Τουρκίσς ν ά δεχθβ τάς Ρωσσικάς προτάσεις, γρά φεΐ ή έγκριτος εφημερίς, θά συντελέση σπου5αίως ιίς την εξέλιξιν των Ρωοσογερμανι κων σχέσεων. Ουδέ ή παραμικρά χαλάρω σις, συνεχΐζει ή εφημερίς, πά ρειηοήθη είς τάς σχέσεις τής Τουρκίας μετά τώ Δυτικών δυνάμεων κατά την διάρκει αν των έν Μόσχα διαπραγμα τεοσεων. Ήδη η Τουρκία εύ ρίσκεται έν άναμονβ τής έξε λΐξεως την οποίαν θά λάβουν τα γεγονότα είς την ζώνην τής έπψροής της. Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΒΕΥΓΚΑΝ ΚΛΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΓΟΥΪΒΕΗ ΑΦΙΧΒΗΣΑΟΒΕΣ ΕΙ! ΑΓΚΥΡΑΝ ΣΟΒΙ.ΡΟΤΑΤΗ Η ΑΠαΣΤΟΛΗ ΤΟΝ ΑΓΚΥΡΑ 18 8)β?ίου (Ιδ. ύττηρεβίιχ «Ά· νορθώβεως») —Προερχβμενβι έκ Βυρηττού αφίχθησαν σήμερον άεροπβριχώς ο Γ«λλ·ς στρατηγό$ κ ΒΕΰγκάν, ό όιβϊβς ώ; γν»· στόν βΛρίκειτβ ν' άν«λάβπ την άρχιστρχ τηγίαν τοΰ άνατολικοΰ μετώιτου χαί ό "Αγ νλο; οτρατηγός Γουϊββν. Τό αεροδρόμιον ήτο διακεκοσμημένον μέ τάεθνικάχρώματκ τής Τ^υρκίαί, Γαλλίας καί 'Αγνλίχς ή ύκ· δβχή δέ των συμμάχων οτρατηγων ύπήρξβ έξαιαετικώς θερμή καί έγκάρδιβς. Οί κ. χ. Βεϋν·κ«ν καί Γουΐβεν έκτελοΰν έπίσημβν αποβτολήν υψίστης σπουδαιότητος θ* έχουν δέ σββαρωτάτας συνομιλίας μετά τώ ν ύκευ- θύνων πολιτικήν κ«ί σ-ρατιωπκών κύκλων τής Τουρκίνς. Είς Άγκυραν θ* παρκμχί. νούν βπί διήμερον. Ο ΦΟΝ ΠΑΠΕΝ ΑΝίΧΟΡΗΣΕΝ ΟΛΟΣ ΑΙΦΝΙΔΙΩΣ [Ι ΑΓΚΥΡΑΣ ΕΚΟΛϋΞΙΣ ΜΕΤ*ΞΪ Μ ΕΙΙΣΙΜΟΗ ΑΓΚΥΡΑ 18 8)βρίου (ίδ. ύπηρεσ(«).~ Ό πρεσβευτής τής Γερμα ν ί άς φόν Πάπεν ανεχώρησε όλως ^άπροόπτως χθές μεθ' όλ· κλήρον τής οικογενείας τού διά Βερολίνον. Ή αΐφνιδία αυ;η άναχώρηβις τοδ Γβρμκ νοΰ πρεσβευτού προεκαλεσεν έκπληξιν, σχο λιάζεται δέ πό κιλοτρόη:ως. ΝΕΑΙ ΣΥΝΕΧΕΪΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΙΕΙί ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΔΥΝΑΜΕΟΗ ΜΕΤΑΞΥ ΡΗΝΟΥ ΚΑΙ Μ02ΕΑΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 θΗτωβρίβυ.—Μεταξύ Ρ.ι νού καί Μβζέλα σημειούνται συνεχεΐς συγ- κεντρώοεις νέων Γερμανικων δυνάμεων τάς οποίας ό έχθρός παρατάσσει κλιμακηδόν είς βάθος 15—20 χιλιβμέτρων. 'Η δράσις των μεταφορών είς τάς έχθρικάς γραμμάς <συνε χΐζετο ίντονος κατά την νύκτα Ιδίως. ΝΕΑ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 8)βρ(βυ (ίδ. ύπηρΪΟί«).- Κατ' εΐίήοεις ές ΌσΛο μεταξύ ϊξ π·λεμι- κων πλοίων, πιθανώς αγγλικών καί μεγ». λσυ σμήνους βεροπλανων συνήφθη σήμερον σφοδρά άερομαχίκ είς Βορβιον θάλασοαν. Ουδέν σκαα,ος εβλήθη. ΑΙ απώλειαι των άεροπλάων δέν έγνώσθηοαν. Τα Γερμανικά άεροπλάνα ένήργηοαν σήμερον πτήσιν άναγνωρίσεως είς Σκάπα Φλόου, έξαναγκασθέντα υπό τού άντιαΐ (τοπορικοϋ πυρός ΐίς φυγήν. ΑΑΗΒΕΙΣ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΑΠΙΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ 2ΑΑΡ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Οκτώβριον__Έπιδρομα), αίφνιδιασμοί καΐ ένέδρβι έφ' ολοκλήρου τού μετώπου τοϋ Σάαρ έδωσαν αφορμήν είς τό πεζικβν νά συνάψη πραγμ«τικ»ς μάχας. Γενιχωτέρα δράαι$ έφ' δλου τού μετωπον ήμποδίοθη χβές κ«) καθ" όλην την νύκτα έ< των συνεχών βρβχών. Νέ« μεγάλη Γερμβνιχη επίθεσις εσημειώθη νοτίως τοΰ Σα «ρμπρβΰκεν πρός άνατίναξιν των Γαλλικήν προμαχώνων άλλ' απέτυχεν. ΚΑΤΑΒΥΒΙΣΙΣ ΝΡΡΒΗΓΙΚΡΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 8)βρ(βυ (Ιδ. ύΐΗΐρ.)- Τό Νορβηγικόν ατμόπλοιον «Λώρεν Σχάσεν» 1900 τεν%ων έτορπιλλίαθη υπό γερμανικβο ύπββρυχίου είς τ«ν Ατλαντικόν έ» ώ «τα- ίίδευεν έκ Καναδά είς Αγγλίαν. Λέγΐται •τι τό πλήρωμά τού οιεοώθη. ΜΕΓΑΛΑΙ ΜΙΚΑΙ ΤΩΝ ΚΙΝΕ20Ν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 8)βρ(ου (Ιδ. ύηηρκαία). Κατ ίΐίησεις. έκ Ταβϋ-Κίγκ οί Κινέζβι κ« τόπιν σκληρβΰ άγώ< βς άπώθησαν (1$ Τσάν —Τοί καΐ εί$ μέγα βάθβς τ«ύς Ίαπωνας;, προζΕνήσαντες είς αύτούς βαρυτάτας άπω- λείας. €1 Ί««ωνες «εκροί άνήλθον είς 10 χιλιάδας έκ των οποίων α! 5 χιλ. έγκατε- λήφβηβ«ν επί τβθ πεβίβυτής μάχης «ταφ«ι,