97942

Αριθμός τεύχους

5298

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  λ«ίν
  π«Ρ«μΐ(.
  ηιν
  ί μκθ' έλε
  Βκρβλΐνβν,
  τβδ Γιρμ»
  «λήξιν, βχο
  -ΜβτφΡιι
  συγ-
  μ
  κλιμακηδον
  γΙ δράσις τβν
  κμμοις ·β«νι
  Ιδίν;.
  ΙΑΧΐΓ
  ΛΑΣΣΑΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ετησία λίοαι Β
  ίξαμηνος 1
  Άμβριχής
  ειησια βολ, 10
  ίζάμηνος > 8
  Τιμη
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5298
  ΙΒΕΥίϊΙΟΣ ΣτΐΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΛΗΞΙΣ
  Ό τερματισμός τού δρόμου των 400 μέτρων,
  ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΑΓίϊΝΩΝ ΕΙΣ Τθ ΠΑΝΑΘΗΝΑ1ΚΟΝ
  "Η Α, Μ, ό Βασιλεύς άπονέμων τα επα&λα
  ΣΤΑΔΙΟΝ,
  Ή έκκίνησις τοϋ δρόμου των 1500 μετρΐον,
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΔίΕΣΟ^ΕΤΗΝΤΙΜΗΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΝ ΤΗΣ
  Η ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΑ ΔΕΧΘΗ ΤΑΣ ΡΩΣΣΙΚΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΙΕΥΚΟΑΥΝΕΙ ΤΗΝ ΣΥΜΠΗΞΙΗ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥΙΑΑΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 8)βρίου (15ιαι
  τέρα ύπηρεσία τής «Άνορθώ
  σεως»).— Ή διακοπή των
  Ρωσσοτουρκικων διαπραγμα
  τεύσεων προεκάλεσβ βαθείαν
  εντύπωσιν είς δλας τάς χώ
  ρας. Είς τό Βερολίνον (δι
  αιτέρως εδημιούργησεν απο¬
  γοήτευσιν, διότι ή Γερμανία
  ήλπιζεν ότι βίς άντάλλαγμα
  τής έγκαταλείψεως τής Βαλτι
  κης ε]^ την Ρωσσίαν θά έ·
  τό κλείσιμον των στε
  5ν Δσρδανελλίων.
  ΑΓΚΥΡΑ 19 8)βρίου.— Ό
  τύπος δλων των χωρων ά-
  σχολεΐται σήμερον μέ την δια
  κοπήν των μεταξΰ Τουρκίας
  καί Ρωσσιας διαπραγματευθή
  ών. Οί έν Βερολίνω ξένοι άν
  ταποκριταί τηλεγραφοϋν δτι
  οί Γερμανικοί κύκλοι είναι λί
  αν δυσηρεστημένοι διότι
  ΤουρκΙα ηρνήθη νά συνάψη
  μετά τής Ρωοσίας σύμφωνον
  άσυμβ βασιον πρός την πολι
  τικήν της.
  ΡΩΜΗ 19 Όκτωβρίου.—Με
  ταξύ των επισήμων Ίταλικών
  κύκλων έκφράζεται σαφως ή
  γνώμη δτι ή Τουρκία ήονήθη
  νά υπογράψη σύμφωνον άσυμ
  Βΐβαστον τΐρος τάς έναντι των
  Δυτικων Δυνάμεων ύποχρεώ-
  σεις της.
  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19 Ό<τω βρίου (,ίδ. ύτιηρεσίσ).—Αί άπη- χοθσαι την γνώμην των έπιση μων Όλλανδικων κύκλων έ Φημερίδβς, άσχολοθνται σήμε¬ ρον ευρύτατα μέ την διακο¬ πήν των ρωσσοτουρκικων δι- αιιραγματεύσεων καί τονίζουν δτι τό ναυάγιον των συνομι λιων τής Μόσχας αποτελεί την πρώτην μεγάλην διπλωμα τικήν άποτυχίαν των Σοβιέτ. Γενικώς τονΐζεται δ τι το γεγο νός τουτο είνε μεγίστης οηαα- σίας πρόκειται δέ νά Ιχη σο βαρωτάτας συνεπείας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ ^9 Ό<τωβρίου (Ιδ. ύτιηρεσίσ).— Άσχολ,ούμε νοι μέ την διακοπήν των συνο μιλιων τοθ έν Μόσχα, κ. οί Σαράτσογλου «Τάϊμς» γρά φουν σήμερον τα εξής: «ΕΤνβ γνωστή ή αΐτία τής διακοπής των Ρωσσοτουρκικων διαπραγ ματεύσνων. Διά των νέων προ τάσεων τάς οποίας υπέβαλεν ή Ρωσσία εζήτει τουλάχιστον την αναθεώρησιν των ύιοχρε ώσεων τής ΤουρκΙας έναντι τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας. Έν τώ μεταξύ, δλα μβς πεί- θουν ότι ή Ρωσσία είχεν Ιλ· θει είς συνεννόησιν μετά τής ΓερμανΙας διά τα αφορώντα την θέσιν καί τα ζητήματα των Βαλκανίων επί των ό τιοΐων ήθελε νά έπεκτεΐνη την επιρροήν της». Τό <Νταίηλυ Τέλεγκραφ» το νίζει: «Ή έμπιστοσύνη τοθ κ. Χίτλερ πρός τόν φόν Ρ.μπεν τροπ έκλονίσθη. Ή έσπευσμέ νη επάνοδος τοθ φόν Πάπεν •Ις Βερολίνον, έξ Άγκυρας, Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ 6ΑΛΑΣΣΩΝ Τό «Ριπόλς» ενα άπό τα κομψότερα άλλά και ΐσχυρότερα τεθωρακισμενα Βρεττηνικά καταδρομικά, τό οποίον ουδεμίαν ύπιστη ζημίαν κατά την επιοημον ανακοίνωσιν τοΰ 'Αγγλικοϋ ναυαρχειου. πρέπει νά θεωρήτσι ώς προα νάκρουσμα μακρών συσκίψε ών είς την Καγκελλαρίαν. Ή αποστόλη τοθ φόν Πά •πεν είς "Αγκυραν, άποσκοποϋ σα ν' άποσ-άση την Τουρκί¬ αν έκ των Δυτικών Δυνάμε ών απέτυχεν. Καί τα σχετιζό ιαενα μέ τα Β^λκάνια, προ- βλήματα, τα όποΐα άπασχο λοθν την Γερμανίαν δέν κα¬ τέστη δυνατόν νά λυθοθν κα τα την παραμονήν τοΰ κ. Σα ράτσογλου είς την Μόσχαν». Έξ άλλου τό πρακτορείον Χαβάς μβτσδΐδει τάς εξής κρΐσεις τοθ ΓαλλικοΟ τύπου, επί τοθ Ιδίου ζητήματος: «Κατά την διάρκειαν των διαπραγματεύσεων τής Μό σχας γράφβι 6 «Μ κρός Παρι σινός» τα Σοβιέτ εξετέλουν χρέη δικηγόρου τής ΓερμανΙας. Η Ρωσσία δέν έξεπροσώπει τα Ιδία συμφεροντα καί δέν διεπραγματεύετο δι' αύτά, άλλά έφοόντιζβ διά τα συμφέ ροντα τής ΓερμανΙας. Δι' αύ τό καί εζήτησε την άναθεώ ρήσιν των υποχρεώσεων τής Τουρκίας πρός τάς Δυτικάς δυνάμεις. Ή άποφασιστικότης έν τού τοις τής ΤουρκΙας καί ή άν δρική καί τιμία στάσις της κατέστησεν άκραγματοποΐητα τα ρωσσογβρμανκά σχέδια. Ή Γερμανία δέν έλαβεν ώς άντάλλαναα τής έκχωρήσεως είς την Ρωσσίαν τής Βαλτι κης, οΰτε τό κλείσιμον των Στενων, οθιε την υποδούλω σιν τής Βαλκανικής». Ή «Μι κρά εφημερίς» γράφβι: «Ή Μό σχα δέν ειργάσθη τόσον δι* εαυτήν δσον διά τό Βερολΐ νόν. Άλλ' ή Τουρκία ηθέλησε νά διατηρήση δλην την έλευ θερΐαν της καί δλα τα κυρι Τής συναντήσεως δμως Σα ράτσογλου — Γκαφένκο θά αρχικά δικαιώματά της επί πραγματοποιηθή συνάντησις των στενών των ΔαρδανελλΙ, τοθ κ. Γκαφένκο μετά τοθ ών καί την πολιτικήν της είς Βσυλγάρου πρωθυτιουργοθ κ. τα Βαλκάνια καί άντετάχθη είς τάς Ρωσσικσς αξιώσεις. Ή Γερμανία εσημείωσε τε¬ λείαν άποτυχΐαν είς τάς έπι- διώξεις της έν Τουρκία» Ή «Όμτι» δημοπεύει μα¬ κρόν άρθρον είς τό όιοΐίν τονζει μεταξΰ άλλων: «Ύαάρ χούν ασφαλώς σκοτεινά ση μεΪ3 είς τάς Τουρκοοωσσικάς διαπραγματεύσεις. Πάντως ο Κιοσεΐβάνωφ. Σχετικώς τονΐ ζεται ότι μεταξύ των Βαλκα νίκων κύκλων είνε λίαν επι θυμητή ή συνεργασΐα Τουρ κίας καί Βουλγαρίας ή ό ποία θά διευκολύνη την εΓ σοδον της Βουλγαρίας είς την Βίλκανικήν Συνεννόησιν- Π.στεόεται μάλιστα μετά πεποιθήσεως δή ή Βουλγαρία θ μετάσχη ταχέως τής Βαλ μως έ'να πράγμα είνε σαφ#ς: Ικανικής Συνεννοήσεως, διότι Ή σταθερότης τής ΤουρκΙσς, άντιλαμβώνεται διι Τσως μέν σταθερότης ή όποια άξΐζει δ- Ινα έπραγματοποίει ωρισμένας λην την φιλίαν καί δλον τόν θαυμασμόν μας». Τα «Νέα των Παρισίων» γράφουν: «Ό κ. Σαράτσογλου ηδυνήθη ν' άντιστ^ καί νά πε ριφοουρήση την απόλυτον, στρατιωτικήν καί πολιτικήν ά νεξσοτησΐαν τής χώρας τού» ΡΩΜΗ 19 Ό<τωβρΙου (ίδ. ύηηρ«σ(σ).—Κατ' ε(6ήσεις έκ Βελιγραδίου ένΓιουγκοσλαυΤα έκδηλοθται άνησυχία έκ τής διακοπής των Ρωσσοτουοκι· κων διαπραγματεύσεων οί πό λιτικοΐ δέ κύκλοι φοβοθνται μήπως τό γεγονός τουτο εχει ευρυτέρας συνεπείας έ τί των ΒαλκανΓων. ΑΓΚΥΡΑ 19 Ό<τωβρ(ου (Ιδ. ύπηοεσία). — Τηλεγραφήματα έκ ΒουκουρεστΙου άναφέρουν δτι ή άναβολή τής συναντήσε ως των κ. κ. Σαράτσογλου καί Γκαφένκο δέ*1 προεκάλε¬ σαν εντύπωσιν, εθεωρήθη δέ ώς φυσική συνεπεία τής άπο- τυχΐας των έν Μόσχα διαπραγ ματευσεων. Ή συνάντησις θά πραγματοποιηθή αργότερον. διεκδικήσεις της είς βάρος των γειτόνων της διά τής υ ποστηρΐξεως τής Ρ^σσΐας καί Γερμανΐας, άλλ' αύτό πάντως θά τό έξηγόραζε διά τής άνεξαρτησΐας της, δ ότι θα ΰπεδουλώνετο τελείως είς τάς δύο αύτάς χώρας. Έξ άλλου, έπαναλαμβ* νεται καί πάλιν δτι ή ίθέα τοθ σχηματισμοθ ενός συνα σπισμοθ των Βαλκανΐων μέ συμμετοχήν καί τής Βουλγα ρΐας, μέ επί κεφαλής την Ί ταλΐαν άπασχολεΐ σοβαρώς τόσον τούς ύπευθυνους κύ· κλους των Βαλκανικών χω ρων, δσον καί τής Ιταλίας ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 8)βρΙου.— 'Υ πό των επισήμων γαλλικών κύκλων τονιζεται δτι ή Τουρ κΐα άπορρΐψασα τάς ύτΐοβλη θεΐσας υπό των Σοβιέτ κατό πιν ύποδεΐξεων τοθ Φόν Ρι μπεντροπ προτάσεις, ένήργη σεν έξ Ιδίας απολύτως πρω τοβουλΐας. Ό Περτινάξ γρά φεΐ σχετικώς είς την «Όρντρ». «Ή ΤουρκΙα διετήρησε την έ λευθερίαν ν' ανοίξη δταν θε λήση την θύραν τής Μαύρης θαλάσσης είς τόν στόλον τής Αγγλίας κσί Γαλλίας. Ή Τουρκία απέδειξεν δτι ποτέ δέν θ' άθετήση τόν λόγον καί την υπόσχεσιν την ότιοί αν Εδωκεν πρός τούς συμμά χους». ___ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Όκτωβρίου ((δ. ύιηοεσΐο) — Νεώτεραι εί Ρήσεις έκ Βουκουρεστίου άνα φέρουν δτι καθώς τονΐζονν οί έπίσημοι κύκλοι των Βς»λκα νίων, ή άττοφασιση»ίότης τής Τουρκίσς νά διατηρήση την πολιτικήν καί στοατιωτικήν της ανεξαρτησίαν έναντι τής Ρωσσίας διευκολύνει μεγάλως τόν σχηματισμόν ΒαλκανικοΟ συνασηισμοΟ. Παραμένουσα άλλωστε ή Τουρκία πιστή είς τάς ύποχρεώσεις της έναντι των Δυτικών Δυνόμεων ένι σχύει την θέσιν τής Ελλάδος καί Ρουμανίας διά τάς οποίας τόσον ή Αγγλία δσον καί ή Γαλλία έχουν δώσει έγγυή σεις. Τό «Νταίηλυ Χέραλντ» γρά φεΐ σχετιι-ώς: «Ή άποτυχία των Ρωσσοτουρκικων διαπραγ ματευσεων αποτελεί αναμφι¬ σβητήτως Ισχυρόν πλήγμα διά την Γερμανίαν. Ή άρνησις τής Τουρκίας νά παραδεχθή τάς νέας 4 Ρωσσικάς προτάσεις εί ναι άπεράντου σπουδαιότητος καί θά βαρύνη αποφασιστικώς είς την εξέλιξιν των διεθνών γεγονότων. Ή άρνησις αυτή καί ή σταθερά άποφασισ*ικό της τής Τουρκίας θά καταστή σουν διστακτικάς την Γερμα νίαν καί Ρωσσίαν καί θά τάς έμποδίσουν νά έπιχειρήσουν εκστρατείαν επεκτάσεως πρός την Βϊλκανικήν Χερσόνησον. Ή άποφασιστικότης τής Τουρ Ήδιάσκεφις Στοκχόλμης έτάχδη υ¬ πέρ της Φιν- λανδίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 ΌχτωβίΙου (ίδ. ϋπηρεσία) — Κατ' είδήσεις έχ Στοκχόλμης οί άρχηγοΐ των Σχανδιναυιχών χωρών ήρχέαθη σαν κατά την χθεσινήν των πρώ την σύσκεψιν είς μίαν γενικήν άνασχόπησιν τής διεθνοθς χαταστά σεως. Σήμερον πρόκειται νά θί ουν 8λα τα αφορώντα τα Βέρεια ιράΐη ζητήματα χαί νά λάβουν έπ' αυτών αποφάσει ς. Νεώτεραι εϊδήσεις έχ Στοκχόλ ιιης άναφέρουν ίτι άπόλυτος έ χεμύθεια τηρεΐται επί των έργα σιών τής διασκέψεως των άρχη γών των Σχανδιναυ'κών. ΒείχιοΟ ται μόνον ίτι ό άπεσταλμένος τοι) Χίτλερ, προτοθ έγχατατείψη Βερολίνον είχε μακράν αυνο μιλΕαν μετά τοθ Φύρερ χαί τοθ «αϊριγχ Αφιχθείς είς Στοχχόλ μην ηρνήθη νά προβή είς δηλώ σεις είπω/ μόνον διι ή άπιστο τού αποβλέπει πάντως είς το χαλόν των"Σχανδιναυικ<8ν χωρων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19Όχτιοβρίου(ίδ. πηρεσία).— Τηλεγραφήματα έχ Σΐοκχόλμης άγγέλλουν δτι μειά ό πέρας των εργασιών τής δι ασχιψιως,ι, των άρχηγών των τεσ άρων Σκανδινουΐχων χρατών θά χδοθή ανακοινωθέν επί των άπο φάσεών των εις τό όποιαν θά το- ίζεται ή σταθερά χαί άχλόνητος έλησις των χρατών.τοθ Βορρβ νά τηρήσουν ούδετερότητα, ·φό σον δέν θχ άπειληθή ή άνεξαρτη σία χαί ή άχεραΐότης των. Οί στεύεταιι γενικώς δτι μεταξύ των τεσσάρων χρατών, Σουηδίας, Νΐρ βηγία;, Φινλανδίας χ»1 Δχνίας, θά υπογραφή σύμφωνον αμοιβείας στρατιωτιχής βΐηθείας. Τό σύμφωνον αΰτό θά ίνισχύ ση μεγάλως την Φινλανδ(«ν χαί σά τής δώση την δύναμιν νά έμ μείνη είς την άρνησιν της ν' άπο ίεχθζ τάς Ρωσσικάς προτάσεις, χαί νά περιφρουρήση την άνε ξαρτησίαν χαί την τιμήν της. ΑΙ διαπραγματεΰσεις ΡωσσΙας -ΦινλανδΙας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωδρίου (ίδ, &πηρεσία).- Κατ' εϊδήσεις έξ Έλ σίνσχι (Έλσινκφορς) ή Σοβιετιχή κυβέρνησις εκάλεσεν έχ νέου τόν αντιπρόσωπον τής Φινλανδίας χ. Παασαχίβι νά επιστρέψη τάχιστα ιί; Μόσχαν διά την συνέχισιν των Ρωσσοφινλανδιχων διαπραγματεΰ σεων. Άλλα τηλεγραφήματα έξ "Ελ σίγκφορς άναφέρουν δτι χαθ' δ λην την Φινλανδίαν συνεχίζονται δραστηρίως αί πολεμικαι προετοι μασίαι. Κατά μήχος των Ρωσσο φινλανδιχών συνόρων συγχεντροθν ται μεγάλαι δυνάμεις στρατοθ, μγ Ιχταχτα δέ είς κίας θ' αναγκάση Γερμα μέτρα λαμβίνονται χώραν. νίαν ν αναλάβη σιν πόλεμον ό οποίος θ'ά-οβίΐ Λ , ^ ι- δι' αυτήν δΧέθριος καί ώΤέλι'ΦινλανδιΧΟν μος δι' ήμδς». ΑΙ Ιταλικαι κρίσεις. ίτι εάν απόφασις ζήτημα, δ πρόεδρος τής Φινλανδίας χ. Κάλλιο θ9 άνα χωρήση άμέσως άεροποριχως "_δι' Έλσίνσχι διά νά δώση όδηγίας είς τόν χ. Παασκχίβι προχειμέ ΡΩΜΗ 19 8)βρίου (ίδ. ύπη νού ν3 αναχωρήση ούΐος είς Μό ΟΙ έπίσημοι Ί ταλικοί | σχαν. Ό χ. Κάλλιο θά έπιστρέ ρεσίβ) κύ<λοι φρονοθν δτι εν συμ φωνον μεταξύ ΤουρκΙας καί Ρωσσίας θ' άπέβαινεν άναγ καίως είς βάρος των Βχλκα νίων καί θά εσήμαινε κατα¬ στροφήν τής Ρουμανίας. Ό μελετώμενος έξ άλλου συνα σπισμός των Βαλκανικών κρα των, τονίζουν οί κύκλοι τής Ρώμης. δέν θά στρέφεται έναν ψη έχ νέου, είς Στοκχόλμην διά νά συνεχίση τάς συζητήσεις μετά των άλλων άρχηγών των Σκανδι ναυϊκων. ΔΗΑΟΣΕΙΣ κ.ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Όκτωβρίου. Ό πρωθυπουργός τής Άγ- τίον ούδΕμιδς άλλης δυνάμβ γλίας κ. Τσάμπερλαιν προέβη ως,οθΐε εναντίον ουδενός άλ'είς δηλώσεις ενώπιον τής Β ου λου συνασπισμοθ κρατων. θ', λης άναφερομένας είς τό ύ αποβλέπη μόνον ε£ς την περι πογραφέν έν Άγκόρςι σύμφ» φρούρησιν τής άνεξαρτησίας Ι νόν συμμαχίας μεταξύ'Λγγλί- καί τής ούδετερότητος των άς καί ΤουρκΙας. Βαλκανίων καί είς την ,δισφύ) Ή Βουλή εδέχθη μετ* έξάλ λαξιν τής είρήνης είς την Χβρ λου ένθουσιασμοθ τάς δι* σόνησον τοθ Αϊμου καί τήν'λώσεις τοθ Άγγλου τκκ» ανατολικήν Μεσ^γβιον. Ι βυπουργοθ.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ρα 6 1)2 μ. μ. α«< γιυματινή. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Ιταθμός Αθηνών. Πρόγραμμα 20πς 8)βρ(ου 12.25 Σήμα—Έθνικός δμνας— Ομνος Νεολαίας. "Ωρα Άσΐεροσχοπείου Άθηνώ 12,30 Έλαφρά τραγβύδια (δ σχοι). 12 30 Έ ώρα τοθ 'Κργάτου. 13 Βάγνερ: Άποβπάσματα άπ την δπερα Λοενχγχρίν. 13.30 Είδήσεις — Χρηματιστ1 ριον. 13 45 Έλαφρά μευσική (δπ όρχήστρας Ιίβγώνη Πλεσκάν). 14.15 Είδήσεις— Μετε*ρολογ χον δελτίον—Κίνησις άγοράς θε ραιβς. 18.45 Έμβατήρια χαί έλλην χοί^χοροί (οίσχα). 18 55 Έργα ίιά βιολί (δίσκοΐ 19,30 Έ ώρα τής Έλληνίδος 19 45 Έλπφρό έλληνικό τρ γο&δι (δίσχοι). 20.15 Δημοτικό τραγοθδι, (δπ τής Κάς Φρίσως Κοχχόλα, συν δεία λαϊχών όργάνων). 20.50 £ίδήσεις. 21 Μουσιχές έπιτυχίες άπό πά λές αθηναι χ ές έκιθιωρήσεις. 2145 Όμιλία. 22. Όρχήατρα τοθ σταθμοθ (δ πό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Β τάλη). 22.20 Είδήαεις. 22.30 Συνέχεια τής δρχήστρας τοθ σταθμοθ. 23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23.30 Ποιχίλη μουσιχή. 24 Τελευταίαι είδήαεις. 0.10 Έλαφρό τραγοθδι δπό τής Κάς Μαριάννας Λάζου, συνοδεία πιάνου δπό τής ιδίας. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 9.45' μ. μ. ακριβώς ΓΚΡΕΤΑ ΤΚΑΡΜΟΟ ΣΑΡλ ΜΟΟΥΑΠΕ Στό φίλμ—θρΰλος ΤόΊκθάνατο ρομάντζο τής Βαλέφβκας καί τοΰ Ναπολέοντος. Ένας φλο γερός Ιρως μέσα στό με γαλειώδες πλαίοιο των Ναπολεοντείνν πολέμων. Σχηνοθεσίκ: ΚΛΑΡΕΣ ΜΠΡΑΟΥΝ. Μουσιχή όποχρουοι$:_^ ΣΤΟΧΑΡΤ. Ένδιαφέρβυσβ είδβπβίησις ΧΗΜ. λέγω τής μβγάλης δικρχΐίας τοΰ Εργου ωραι ε ν«ρ{ε»ς 6-45 μ. μ, βραδύνη ω¬ ρα 9.45 μ μ. ΑΚΡΙΒΩΣ. Άπ' «ύθείας μέ το Εργον. Ζουρνάλ δέν βά πρββληθή. 'Ατέλειαι δίν Ισχύβυν. Την προαεχή έβδομάδα ΚΑΡΜΕΝ (Ίμπέριο Τό ηεριπα&έστερον άνάγνωσμα Τα ειδή πρώτης άνάγκης. Άπό δπιύθυν&ν πηγήν έ?-θη ή βΐβαί·«σ ς 5τι έξτ,σφα'ίσδη πλή ρως ή έπάρκεΐ* είδών πρώτης άνάγχη- κ&θ' δλ'.ν τα* χειμών». Ή βεβαίως*;ς αδΐη άνταποχρίνε ται ιί' τάς πρ&βλίψιις των π) λ των χαί έν ν,έ'ει τοθ χόσμου δστις παρακολουΡεΐ τό Ιρνον τής ατ,μερινής κυβερνησισ;. Έν πά¬ ση περιπτώσει αξίζκι νά σημει¬ ωθή είς τό ενεργητικόν είΐιχ&ς των άγορανομιχών δπηρεσιών αί τίνες έμπνείμεναι άπό τό παρα- δειγμα τοθ χυβερνήτου £εν φε' δονται χόπων διά ν1 Ιξυπηρετή σουν τάς ανάγκας τοθ Έλληνι· κοθ χοινοθ. "Αλλως τε ή χυβίρ νητς κατήρτισε χαί επιτροπήν άνεφοδιασμοθ ήτις παραλλήλως μέ τό έργον τής αγορανομίας φρον τίζει πρυπίστως διά την έπάρχει αν ών ιΐίών πρώτης άνάγχης. Χαρακτηριστικόν. Τό χθεσινόν έξ Αθηνών τηλε- γράφημά μας ανέφερεν χαί περί τής άϋρόας προσελεύσεως των κλη ρωτών 1939 τόσον έν Αθήναις δσο* χαί άλλοχοθ. Τό γεγονός τοθτο είνε άξιον λίγου δεδομένου δτι ή προθυμία τής προσελεύ σεως των κληρωτών έχάστης ήλι χίας είνε χαραχτηριστιχή άπό έ- των χαί άπό τάς πρώτας άχόμη ημέρας τής προσκλήσεως αυτών. Ιδιαιτέρως δέ είς τάς παρούσης περιστάσεις άπεδειχνύει έχτός τοθ αίοθήματες τής κοινωνικάς πει θαρχΐας χαί βαθείαν συναίσθησιν των πρός την π*τρίδ« δποχρε ώσεων τοθ νέου "Ελληνος. *** Ή άποταμΐευσις. Έδημοσιεύσαμεν χθές π'ηρο φορίας σχετικάς μέ τόν έορτα σμόν τής άποταμιεύσεως είς τί σχολεΐα.Πίέχειται πλέον περί θε σμοθ χαϋιερβθίντος χαί είς τα ημετέρα σχολεΐα κατόπιν τής έ- πιβολής διεϋνώς χαί κοινωνικώς τής μεγάλης αποστόλη; τής άπο ταμιεύσεως. Άλλ' είνε άξιαι πολ λοθ λόγου ιδιαιτέρως ή μέριμνα τοθ κράτους διά νά Ιπεχταθή χαί ουαιαστιχώς ή άποτ^μίευσις είς τα σχολεΐα χαθισταμένη έξ άπα· λων δνύχων χατεύθυναις »αί συ- νήθεια των μαθητών οΐτινες τό¬ σον την χατηνόησαν. Τοθτο άπο δεικνύουν άλλως τε αί δποβληθεΐ σαι μίχρι τοθδε καί βραβευθεΐ σαι έκθίσεις περί άποταμιεύσεως —====: Η ΔΗΛΩΣΙΣ Τό εκδοθέν χαί κυκλοφορήσαν είς άγχώοη τόμον μέ δπερτετρα κοσιας πολυχρώμους φωτογρα »ς είλημμένας άπο την σύγχρο νόν ζωήν νής μεγαλ&>ήσου βιβλί
  ου «Η ΜΕΊΑΪΙΌΥΣ1ΙΑΝΗ ΔΙ
  Ο1ΚΗΣ1Σ ΕΝ ΚΡΗΤΗ» παραδίδε
  ται είς τούς προεγρααέντας συν
  δρομητάς Ιδιοχείρως δπό των πε·
  ριοδευόντων κατα Νομιίις άντι-
  προαώπων μας.
  Ώς έχ τούτου δέν είναι δυνα¬
  τόν να παραδοθή ταυτοχρόνως είς
  άπαντας τοιις συνδρομητάς. "Οσοι
  τυχόν έπιθυμοθσιν, την ταχυτέ-
  >αν παραλαβήν τοθ βιβλίου δύναν
  :αι προσερχόμενοι είς τα γραφεΐα
  ι3ς (πλατεΐιχ παλαιάς Νομαρχίας)
  ιά το παραλαμβάνωσιν επί απο¬
  δείξει ή άποστελλοντες 35 δραχ.
  μας (5ί' ίξοδα ταχυδρομιχα χαί
  συσχευασίας) νά τούς άποοτέλλε
  ται αυθημερόν επί αποδείξει.
  •Έκ τοθ γραφείου)
  Ή στηΑη
  τοΰ ώραιόκοσμου
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια μέ κα¬
  λαί ουστάοΐις διά τό Παλαιόν Φί
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι η%·
  ρά τφ χ. Ν. Γρηγοροπούλφ Εενο
  δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  ΠΰΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  χαταστάσει έξ 7 δαματίων λουτρού
  χαί μεγάλτς αυλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη σιινοιχί» Γυμνασΐ«·
  ρίου. Πληροφορίαι παρά τώ ίίιο-
  ή χ. Ανδρέα Βλάοας,
  ΜΐΜρορΊβλονιχον καί Βιο'
  χημικον'Ερναοτήριον Ίατρου
  Μερόπης Λυδάχη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  Άναλύσει; οϋριον, αΓματος
  χοηράνων, έμβόλια, αύτεμβό
  λια χαί έν γένει ίκασαι αί
  μιχροδιολογιχαί χ«1
  χαί έξετάαεις.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίκοτροφεΐ-
  θηλέων τοθ Λυχείου «ό Κο
  ραής» δεσποινίς, βοηθός τής μελέ
  της χαί συνοδός των οίχοτρόφων
  μκθητριών.
  'Επίσης ζητεΐται δπηρίτρια μέ
  καλάς
  όν
  Ο ΣΟΥΜΗΕΡΤ
  υΐΗΣΕΡΕΗΑΤΑΙΘΤ
  «8ον
  —ΈσεΤς... ίσείς...
  —Ναί! Έγώ ή Ιδία! Έγώ
  εί-
  ΟΙ τρείς
  σωματοφύΑακες
  κοί ή μόδο.
  Οί Παρισινοί οΐκοι της μόδας
  έπανέφιραν ιϊ: την μό&αν τα
  πτερά πού ϊχί,ιησιμοποιουν οί
  • Τρείς Σωματοφύλακες» τοΓι Ά λ.
  Λουμα Ιδού ίνα καπτλλο με
  πτε^ά στρουθοκαμήλου ουνδικ*
  σμενο μι φόρεμα «πό μαϋρυ [5ε,
  λοϋδο, κολλητό στύ σώμα.
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοδ Πανεκιβτημίου τής Λυδνβς.
  Επί ίπταβτίαν σπουίάσας ίν Λυδνα χαί Πκριαίουΐ. δέ-
  χβται ϊΐς τβ νέον Ι κ τ ρ ■ ι β ν τού, βδος ΆβέρΝφ
  (αυνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) βνβντι άρτοποιβίου 'Λ8»ναια(βν
  £««Μΐ«ναικα: 9—12 κ. μ. κβιΐ 4—7 μ. μ.
  Τ&ς ΚβατβΐΝάίς τοΰς άπ*ρί·υς βλΐρΐ&ν. Ά{> τηλ. ί -63
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άπόρων έργατριών τού
  ύφανττιρίου τοϋ Φιλανθρωπικοϋ Συλλό-
  γου των Κυρίων "Ηρακλείου.
  ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριστοονέννων 1939
  Έν τω πρβτηρίω τού Συλλένου έναντι νένν
  Δικαστηρίων (έίός Κουντουριώτου)
  μαι πού γέλαβα στό σαλόνι τής
  δουκίσσης...
  —Έσιΐς... έσεΐς...—έπανιλάμ
  βανεν δ άτυχής Σοθμπ«ρτ· γιά
  τόν οποίον ή αποκάλυψις ήταν
  άλλη μιά άπογοήτευσις τής λυπη
  τερής ζωής τού.
  —θίλω νά σάς ίώσω μιά έξη
  γησιν κύριε Σοθμπερτ. Ηίλω νά
  σάς διαβεβαιώση) ττώ; δέν τό έ
  κανα έπίτηΐες, θεληματινά... Κα
  ποία άνοηιία πού.μοθ ψιθύρισιν
  ίνας γνωσ;ίς ,ιου, μοθ έπροκάλε
  σε τό νευρικόν έχεΐΌ γέλιο...
  Δέν τό έχανα γιά νά σάς πειρά
  ξω, δέν τό έκανα γιά νά σάς προ
  Ισβάλα). .
  Ι —Σάς ζητώ συγγνώμην—είπε
  τότε δ Σοθμπερτ, σ«ς ζητώ συγ¬
  γνώμην, άν χ' έγώ χωρίς νά τό
  θίλω παραφίρθη«α έχεΐνο τό βρά
  δυ χαί συμπκριεφέρθην δπω; ί·
  σω; δέν επρεπε νά φερθώ ..
  —Έγώ σάς ζητώ συγγνώμην
  απήντησεν ή χόμηοσα. ΚαΙ γι'
  αύτό σάς ίφερα έδώ...
  ΚαΙ άπό τό στόμα τής νεαράς
  Κορολίνας ό Σοθμπερ έπληροφο-
  ρεΖτο 5λλη μι·^ .αποκαλύψιν:
  —Έγώ δταν ό πατέρας μου ά
  πεφάσισε νά μάς πάρη ίνα διδά
  σχαλον τής μουσιχής, τοθ άνέ
  φερα τό ονομά σας... Γιατί μετά
  τό επεισόδιον έφρέντισα νά μά
  θω τό ονομά αας...
  —Γιά νά μέ έχδιχηθήτε! είπε,
  χλωμός πάντοτε άπό την ταραχήν
  τού ό Σΐθμπερτ. ΚαΙ προσέθεσε
  μέ πικρίαν: "Οπως μέ έχδικεΐσθε
  ;τώρα.
  —Γιά ν% έπανορθώσω τό χά
  χον πού σάς έ κανα! Δέν σάς άπο
  'χρύπτω μάλιστα τΐώ; 5 τα ν δ πά
  ΐτέρας μου σάς έγραψεν, είχα έν
  'δοιασμεύς πώς θά έδίχεσθε την
  πρότασιν τού ..
  | Γιατί έφανταζόμουν πώς θά εΓ
  ι χατε φροντίσει νά μάθετε τό ονομα
  τής γυναίκας πού σάς πείραξε
  μέ τό άχαιρο γέλιο της έχεΐνο
  τό βράδυ...
  Ό άτυχής δ Φράντς δέν ή:αν
  συνειθισμένος νά ομιλή μέ θάρ
  ρος μέ τΐζ γυναΐχες καί μάλιστα
  δταν εδρίσκετο μπροστά σέ μιά
  άριστοκράτιδα ..
  (αανεχ'ζεται)
  Γ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΜΟΚ (ΑΙ ΒΑΗΤΙΣΤΙΚΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των είδικων ύφασμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχή παρακολούθησιν τής μόδσς των βαπτιστικών
  καί των γαμηλίων στεφάν ών έτελειοποιήθη είς τα
  εΐδη τού κοί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  διστηρεϊ ύποκατάστηιια είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΓδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις καΙ δσοι πσρΐστανται
  ώς παράνυμφοι είς γόμους Ινουν ίνα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μσς άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  ΕΜΟΙΚΚΖΕΤΑΙ δωμάτιον ««ι
  «λωμένον Α μή. Πληροφορίαι τ,αρ'
  Ό Δερματολόγος—Ίατρές
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΤΤΕΤΑΚΗΣ πΑΡορϋϊ
  Έν τφ δπό χρονολογίαν 4 Ό
  χτωβρίου 1939 προγράμματι πλει
  στηριασμοθ τής έν 'Ηί,αχλΐίφ έ
  δρευούσης έταιρείας «Ιωάννου
  Μ. Παπαδάκη Γίο'» χατά Γεωργί
  ου Ν. Μιχελά.η χατοίκου 'Αγιών
  Παρασχιών Πεδιάδος δημοσιευθίν
  τι είς τό δπ' αριθμόν 5286 τής
  6ΐϊς Όχτωβρίου 1939 φύλλον τής
  ένταΟθα εκδιδομένης εφημερίδος
  . Λ ^-ν Α Γ— ■-% πλ Ι >"% * Α^δζθ(Οβι(> έχ παραδρρμής ηα
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ^^η^Τ11^"
  Κα8ιστ? γνήσιον είς τούς άοθενεΐς της εδικβτητός
  τού. ίτι μετέφερε τό Ιατρείον τού επί της όδοϋ Λαβηθί
  ου παρόόου της οίοϋ 'Λλμπβρ, πλησίον τοδ βΐκήματος
  τής ΊτκλΐΜής 'Αρχαιολογικής Άπβστβλης.
  Συνοικία Ηαυχος. άροιιοκιχτωκημένη, κΐντρική. καί ά
  ηβχεντρος.
  Πλησίον της Πλαιείας Βαλιδβ-Τζαμί.
  ©ά δεχ&ται ώι, καί προτέρον 9 12 π μ. χαί 4- 8 μ. μ
  Τούς Μεασ«ρίτ«ς τβύς παοχοντας έκ δβρματιΚΜν νο
  σημάτνν, το τελευταίον £άββ«τον έχνοτου μηνός *<ς τβ έν Μοίραις Φαρμακείον κ. Μβυντράχη. ιΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Τό χονωνικοδραματι- χό άριοτούργημα: (Γαλλιχή ομιλοΰαα) Είναι β δρόμος τοδ μαρ- τυρίον χαί της ταπβινώαβαΐί, 6 γολγββάς χά θε φτωχης χο «ελλάς πβυ άνΐβαϋνει ίταν βρββή μόνη καί άνυπβράσ«ι στη στή ζωή· ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μί« ταινί» σπανίας ίμηορι κης βξίας, πβΰ άπο άιτόψίως σΜπνβθβσίας καί ήθοπβιΐας καί αύτά ταάοιστβυρ Παστέρ κχΐ Ζολά: 01 ΕΡΑΣΤΑΙ ντέ Χάβιλλαντ. ΚΟΙ ΓιΩΓΊ Ι ΚΡ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Αφίχθησαν αερο πορικως ίζ Αθηνών οί κ. κ. Γ. Καρούζος, Ιω. Κρασαδάκης, Νικ. Γιαλεράκης, Άχ. Τζανάκης δερμα τέμβορος καί Γεώργ. Βοίλας, —Ανεχώρησε χθές άτμοπλοΐ· κώς ή κ Λιλή Κοζορη Νομάρχου Λίσβου. —'Ανβχώρησεν α»ρο«οριχως δ^ Αθήνας ό ένΤεργεσ π συμιΐολΐτης μεγαλέμπορος κ Έμμ. ΤροκΑ«ης, —ΈττΙσης ανεχώρησαν οί *. κ. Γβώργ. Τρακάκης. Ν. ΠετρΙ 6ης, Χρ. ΜιστΙλογλου, Άντών. Λαμπράκης δερματέμτίορος, χων" Τσαγκαράκης. -Επανήλθεν ίζ "Αθηνών 6 κ>
  Φρβνκ. Λαμ«ρ·νόο.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.--Ή βρανική
  επιτροπεία άνακαινίσεως χΟ0 Ι»,
  ροϋ ναοθ ιής Κοιυήσεως τής θεσ
  τόκου Φουρνής, βύχαριστεΐ καί 8η
  μοσ'α την οικογένειαν Έμμ. Άκρα
  τού διά την καταβολήν 2000 Βραχ.
  υπέρ τοθ ανωτέρω σ*οτΐοΟ καί είς
  μνήμην τού υίοθ αυτής Κώστα,
  της μητρόςτων Σοφίας καί τοθ ηα
  τρόςΜιχαήλ Σφακιανάκη.
  Ό ΠρώιιΒοος τής έ*ιτ(:.
  Ν- Κορωνάκης
  #*#
  Γόρω στήν πάλι.
  Χαοά ΘβοΟ ή λιακάδα καί νθίς.
  —Καί συνεπβς.. γενική ΐεκοΐ·
  Θησις των καιροσκόπων διά την
  συνέχισιν ιής καιρικής σΐαθερό·
  τητοΐτ.
  —"Ωστε νά διατηοηθη ά«6μη ή
  καθαρώς «θερινή» ϋψις ττροσώκω
  καί "ραγμάτων.
  — ΣυνεχΙζονταΐ οί συγκΐντρώ·
  σεις τοϋ κοινοθ γόρω ά«ό τα ρα.
  διόθωνα των κέντρων καί είς τάς
  καθιεοωμίνας ώρας έκπαμνών,
  —Έν τφ μεταξύ καί τα ραδιό·
  φωνα των οΐκογενειών Εχουν τάς
  εΰίργετικάς των.
  —Συνδυαζομίνης τής βεγνέρας
  μέ τάς κΐδήσεις καί τήν^ δλην «Ινα
  σκόπησιν τής βιεθνοθς καταοτά.
  σεωα άνό τόν Ελληνικόν σταθμόν.
  —Ή καθιέρωσις ένιαΐαΐ «οιότη
  τος δρτου άνασχολεΐ καθ* & τ,λη·
  ροφορούμεθα τούς εν Αθήναις άρ
  μοδίους.
  —Πάντως μεταζύ των μελδν
  τήσ καταρτισθ«(σης επί τούτφ *·
  «ιτροπής άνεούησαν διχογνωμίαι.
  —ΑΙ διχοννωμίαι Θά τβθοΰν «ρο
  σεχώς ΰπ' όψιν τής δλομελιίας
  της έτΐιτρονής.
  — Είς τα καταστήματα ιΐδών νο
  λυτελεΐας δέν λεΐτιει κάνοτε ή ά.
  γοραστικη κίνησ.ς.
  —Έννοεϊτοι δτι αίς σύτήν «ροε
  ζάρχει τό ωραίον φθλον διά τό &·
  ποίον ή «ολυτελεια αποτελεί συ·
  νήθως ανάγκην.
  —Ανεξαρτήτως βεβαία καί κά
  θε μεταβολάς... συνθηχων είς τα
  έν λό/φ «ίδη.
  —ΈιτεξηγηματικαΙ λε«τομ*ρει
  αι ΰσον άφο(τδ την τοποθίτησιν
  των κιβώτιων διά τα πσράπονα
  των καταναλωτίΐν δμιλοθν «ερΐ
  διααορφώσεως: άγορανομικής συν
  ειδήσεως.
  —Ή συνείδησις αυτή τιρίπΐι ό-
  μολονουμένως να γίνη «ιήμα κοι
  νόν κοΐ είς την πρωτεύουσαν καί
  Ιδιαιτέρως είς την επαρχίαν,
  — Καί συγκϊκριιαένως.μεταξθ χοθ
  καταναλωτικοθ κοινοθ.
  —Ιδιαιτέραν επιτυχίαν έσημεΐω
  σε καί χΘές ή «Άνόρθωσις» άπό
  βΐδησεογραφικήςϋ άχόψεως.
  —Παοουσιάσασα πλούσιον καί
  συμτεαληρωμένον τό ρεπορτόζ
  των γεγονότων τοθ εΐκοσιτετραώ
  ρου.
  —ΚαΙ δϊον άοοΓ
  κη!
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «2385
  ιδα <( ινική ών ό υγκ»ντ • *«* τα ΐ °1 /ά 000,6. 3ν Εχουν ^ ,* η,, οΛ,ην άνα >0<: καταστή Ι 'ΐκίνστββμύνΙ νιαΐα- .οί»*,] ν Αθήναις <φ ι των μιλβ, 4*1 τούτφ Ι 1 οιχογνωμΐΐι, θά *εθοΟν ιρο ς όλλ ματα εΐδβν»» ι κάιοτε ή α. Ις οϋτήν ιροι Ολον διά τί 4· Δνοτελιϊ ο». ίβαια καί ύ νβηκών είς τα ιΐ λεϊτομίριι ν τοΉθβΙτηοτν τα παρατοΗ όμιλοθν κρΐ >ρανομικης συν
  ϊύιή ΐριΐιιό·
  ^τι %
  ωτεόουοαν κοί
  ίταρχΐαν, _
  ινως.μΐ'θί,ϋτου
  ινοθ.
  ΐυχΐαν έσημεΐο
  ννορθωσις» 4»4
  ιιίψεως.
  «λούσιον &
  τ ό *
  3
  [αί Βσον
  λ
  Ι-
  Ιές
  ΆΥβ||
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί τ©ν διαφόρων πρςΐ'ίντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » έξαιρΐτιχαί
  . » «' δρ. 12.—
  » 6' » 11.—
  Ραζακί
  Σίτος
  Κριθή
  » γ' »
  » δ' »
  » ε' »
  Καραμπ&υζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣα'β' »
  » γ' »
  ΣΊΆΦΥΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  9.50
  7.—
  14 —
  13 —
  1150
  10.5010'νοι μίστατον »
  8.—Ι ΣΑΠΩΝΕΣ
  — 6 —
  6 50
  6 —
  4 50
  3 70
  5.70
  4.20
  Λιυκοί *»'
  » 6'
  » γ'
  Ιΐράαινοΐ α'
  » Ρ'
  » γ'
  ξ
  Άλάβδανος
  Κοιικούλια
  4.— 4.50
  8 50
  450
  5-
  26 — 28.—
  30.50
  23.—
  22.—
  20.—
  19.-
  18.—
  400.— 425
  100.—
  120.— 130
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέ* 'ϊόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  Άμστερδυμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορά
  540.—
  130 50
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.57
  560.—
  Πώλησις
  550 —
  138 50
  3 13
  30.75
  72 80
  32.70
  4.63
  564.—
  Κοπεγχάγη
  Ηαείσ:οι
  Μιλδνον
  Πραγα
  ΚΑΗΡΙΓΚ
  42.-
  43.-
  ]
  Βρυξίλλαι
  Βαυδακέστη
  Βελιγράδιον
  Κ«ν)πολις
  Βαρσοδία
  Έλσινχφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.57
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30 75
  4 63
  23.95
  3.11
  105.—
  2132
  2.65
  22.50
  Τ6 μεγάλο έργον
  ιόΟ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  657ον
  Δ'.
  Π έ ντε ολιγώτεροι προσθήκη ενός
  ΆφοΟ έλάλησε ό άγνωστος, δστις απεφάσισε την
  διαμαρτυρίαν των πτωμάτων καί ούτως εξέφρασαν
  δλων την ψυχήν, άνεδοθη έξ δλων έκείνων των στο
  μάτων κραυγή τις παραδόξως πως (κανοποιητική ά
  μα καί τρομερά* κραυγή, την έννοιαν νεκρώσιμος
  καί τόν τόνον θριαμβευτική.
  —Ζήτω ό θάνατος! Όλοι έδώ θά μεΐνωμεν.
  —Διατί δλοι; ηρώτησεν ό Ένζολωράς.
  —Όλοι! δλοι!
  Ό Ένζολωράς εΤπεν'
  —Ή θέσις μέν είνε καλή καί τό όδόφραγμα
  ξαίρετον, άλλά τριάντα άν&ρες άρκοθν είς αύτό'
  διατί νά θυσισοθοθν σαράντα;
  —Διότι κανεΐς δέν θά στέρξη νά φύγη άττ' έδώ,
  άπεκρίθη τό πλήθος.
  —Συμπολίται, ώνέκροξεν ό Ένζολω,-ας, καί είς
  την φωνήν τού ΙνυτΐΓ)ρχέ τις θυμός· ή δημρκρατΐα
  δέν όφθονεΐ άπό άνδρας τόσον ωσιε νά τούς έξο-
  6βύη χωρ,Ις δφελος.'Εάν τίνες άτιθ οδς εΐλεάνάγκη
  νά παρευρεθεΰν είς τα σπΐτια των, πρέπει καί σύτό
  τό χρέος νά έκ-λη^ωβρ ώς τιάν άλλο.
  Ό 'Ενζολωί,άς ώς άνθρωτΐΓς, έν ώ ύτΐτ]ρχεν
  άρχή ένσαρκωμενη ήσι<Εΐ επί ι£.ν ομοφρόνων τού την πανΐοδυναμΐαν έιΈΐνην, ήτις πηγάζει έκ τοθ ά ■ηολύτου' άλλά καίτοι τοιούτης τί)ς ·ηαντο£υναμΙας τού, ήκοόοθησαν τινέ εναντίον τοθ μεμψιμοιρΐσι. Αύτός δμως, ώς άρχηγός μέχρι όνύχων, δτι έμ^ μοΐρουν, έτιέμεινεν Ισχυρόιε,.ον. —"Οσοι άπό τούς τριάνια φςβοΰντα μή μείν^υν μόνον τόοοι, άς τό ε1τίοϋ1 άνέκραξεν ό ' Ενζολω ράς. Αί μεμψιμοιρίαι έδιπλασιάσθησαν. —Καί έπειτα, άνέκραξε μία ψωνή. Λέγεις ή ά φεντία σου νά τιηγαΐνουν οσοι Οέλουν, ώς νά ήτον ευκολον ούτό ν ά γίνη- Τό όδόφραγμα είνε περιζω σμένον άπόπαντοθ. —Άπό τό μέρος τής Άγοράς δχι, άπεκρΐθη ό Ένζολω(ΐας. Ή όδός Μοντετούρου είνε ελευθέρα. —Νσΐ, άλλά πσρέκει; Είνε άναπέφευκτον ότι θα πιασθβ ολίγον παρέκει όστις δοκιμάση νΛ φύγη. Ά μσ Ιδουν στρατεύματα ένα άνθρωπον μέ βλοϋζσ καί μέ κασκέτο είς την κεφαλήν, είνε άδύναΐον νό μην τόν έρωτήσευν —Άπό τιοθ Ιρχεσσι; μην εΐσαι καί ού άπ έκεί νοος τοθ όδοφράγματος; "Επειτα πιάνουν κσΐ βλέ- -ουν τα χέρια σου. Άν μυρΐζουν πυρΐτιδα, έτελεΐω σε''έτουφΕκίσθηκες. "Ο Ένζολωρας, μηδεμίαν άπόκρισιν δώσας εις τσ, ήψατο τοθ ώμου τοθ Κομπεφέρρη καί εΐσήλθον είς τό καπηλεΐον αμφότεροι. (συνεχίζεται) Τό εντελώς άνακοανισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεϊα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρών, βΐνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑ2» δΐίυβύνϊται βπό τόν -ρήτβι χ. Γΐώργιβν Δβσκβλβκην. Έγκυκλοπα ιδεία ▲Γ έκεΐνους που ΰέλουν νά τϊλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους. ΜΕ ΞΕΝΑ ΜΑΤΙΑ Β'. ΟΕ ποντιχοΐ είνε ζωα γούμινα άπό την ίσφρησιν χαί οί τυφλοί ποντιχοί χατορθώνουν νά προσανατολίζωντχι ώς οί βλέ ΐιοντες. Μόνον Εν« πρ5γ|ΐα δέν μπο ι-οθν οί τυφλοί πονΐιχοί: Νά πή δήσοιιν άπί ύψΐ)λ4ν σχετιχώ; 6 χ θρον είς τό κενόν: Άντί νά πή Ε3ν χατεβ ιίνουν σκαρφαλώναντας. Γιά τόν λόγον αυτόν επί τής Ι δρχς τοθ φοιτητοθ χοντά είς τα κλουβιά των ποντιχών είχε τοπο θϊτηθή μια σανίδα στηριζομένη είς δύϊ δψτ,λ* πόίια. Έπίνω είς την σανίδα έτοποθ'τήθησαν βλέ ποντες ποντικοί: "Ολοι άδιστά κτως επήδησαν είς τό κενόν. "Υ στερα έτοηοβετήθ^σαν τυφλο! πον τιχοί. 'ΗΪσΐάθηνταν δ«ρη— ακρτ} είς την σανιδα, ώιφράνθηααν, καί τρομαγμένοι ώΐχιαθ'ίχώρησαν. Κα τηυθύνϋησαν πρός τό Ινα έκ των δύο ά<ρων τής αχνίδος κχΐ κατί β^χην με προσοχήν κατά μή<ος το9 σΐηρίγματος. Καί έφθασεν επί τίλους ή άποφασιατική στιγ μή. Είς την α<ραν τής σανίδυς, είς τό «χεϊλος τής άδύιαου», Ιτο ποθετήθησαν τυφλοΐ πυντιχοί είς τάς κόγχα; των ίη^αΜ είχαν ένοφθαλμισθη ξίνα — άπό αλλα ζψα—μάτΐϊ. Οί πονΐΐκοΐ—ώς οί ϊχοντες την δρασιν των—άϊιατά κτιος επήδησαν. Απόδειξις δα μέ τ,ά ξίνα μάτια ϊδλεπαν. ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ 'Υπάρχει είς τόν άνθρωπον είς τα ζωα μία αΐοθησις τοθ χρό νού. 'Ώμιλήσαμεν >άπ&τε διά τα
  περίεργα ηεΐράματα πιύ έκαμεν
  δ δόκτωρ Γκράμπινμπίργκερ επί
  μυρμήγχων ίντόμιονμε ιδιαιτέρως
  άνεπτυγμίνην την αίσθησιν τού
  χρόνου. Έφ' δσον *>πάρχει αΐσθη
  αίς τοθ χρόνου, ποθ εδρεύει τό
  κέντρον της; Είς τόν εγκέφαλον
  δπου έδριύουν τα νειιριχά χίντρα
  χαί άλ>ων αΕαθήσεων ώς ή δρά¬
  σις, ή άκοή χτλ ; Ό Γχράμπεν-
  μπέργχιρ δι' αίϋίρος, χλιοροφο;
  μίου χαί χαμφορας απέδειξεν, ώς
  είχαμεν ϊτι τό κέντρον τής αίσθή
  σεως τοθ ϊρόνου είς τα μυρμήγ-
  χια δέν έδρεύει είς τονίγχέφαλον.
  Διά ν' άπο&είξη δτι ή οϊοθησις
  τοθ χρόνου ϋπαρχει είς δλο τί
  ^ε«ιε)^^ε^ιΤ^Ι^εΐ^^ί*<^_^Ρ«»^_·τ%^εε^^ι^^^1«ι Αριθ. πρωτ. 2003)1939. Αριθ. άποφ. 1027 Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω Πρωτο- δικ&ν ΣυγκεΙμενον έκ των δικα στων Κωνσταντίνου Κΐννσ, Προέδρου καί ΕΙσηγητοΟ Ιω άννου Παπαγεωργοπούλου καί Δημητρίου Μαργέλλου Πρωτοδικων. Συνεδριάσαν δημοσ'α έν τώ άκροατηρΐφ τού τή ν 4ην 'Οκτωβρίου 1939 παρόντων τοθ τε ΕΙσαγγβλεύοντος Μιχ. Κουναλάκη δικηγόρου κωλυο μένου τοθ Εισαγγελέως κοί των άρμοδιωτέρων τού άνα κληρωτών καί τοθ γραμματέ ως Β.' Εύαγγέλου Γαλυφια νάκη ίνα δικάοη επί τής ύτΐό χρονολ. 13 ΣεπτεμβρΙου 1939 οίτήσεως των αΐτούντων 1) Γεωργ. Νικολ. Κατωγιαννάκη γεωμγοκτηματΐου τΐαραστάν τος αύτοπροοώτιως καί διορΐ σαντος τΐληρεξςύσιόν τού τθν δικηγόρον Ιωάννην Ζερβουδά κην καί 2) Βασιλική^ Γεωργ. Κστωγιαννάκη τό γενος Μιχ. Χρησιάκη οίκιακά όσχολουμε νης καΐχίκων Βαχοΰ Βιάννου παραστάοης διά το0 τιληρεξου σ&μοτ,ό δόκτωρ Γχράμπενμπέργχερ έδωσεν είς τα μυρμήγκια επί των οποίων ίπειραματίζετο τό χινίνε! Ή κινίνη ίπιδία έφ' βλου τοθ έργανιομοθ. Δέν ενεργεΐ α¬ πλώς επί τοθ νευριχοθ συσιήμα τος ή ωρισμένου μόνον οργάνου. Ένεργιΐ έφ' ολοκλήρου τοθ όργα νισμοθ, έπηρεαζθϋαα την έαωτερι κήν καθσιν είς Βλα έν γένει τα κύτταρα. Άν λοιπόν έχ τής χινί νης έπηρεάζετο ή αΐαθηΐΐς τοΰ χρόνου είς τα μυρμήγχια, θ' άπε δεικνύετο—ίφ' δσον ή κινίνη έ- νεργιϊ έφ' δλ&υ τού σώματος— δτι είς ολόκληρον τό αωμα υπάρ χει ή αίσθησις τοθ χρόνου."£δω σε λοιπόν χινίνο είς ΐά μυρμήγκια ό τού ό επιστήμων. (συνεχίζεται) σίου της δικηγόρου Ιωάννου Ζερβουϋάκη δυνάμει τοθ ΰπ' άριϋμ. 6571 έγγράφου τοθ Συμβολαιογράφου Πεύκου Βι άννου Τιμοθ. Λυρατζάκη ά- πευθυνομένης ενώπιον τοθ Πρωτοδ'κεΙου Ηρακλείου καί έχούσης ούτω: Διατελούντες είς νομΐμου γάμου κοινωνίαν κ.λ.π. Διά ταυτα Δεχόμενον την προκειμένην αίτησιν. Κηρύσσει θετόν τέκνον των αίΐούντων την παρ' αυτών είσποιηθεΐσαν Έλένην Χ. Μπα ριτάκη έτών 37 άνατρσφεΐσαν ύπ' ούτών άτιό ήλικίας 1 1)2 έτους μεθ' ολων των έκ τής σχέσεως ταύτης άπορρεόντων δικαίων. Διατάσσει την καταχώρησιν τής είσοποιήσίως ταύτης είς τα οίκεΐα ληξιαρχικά β,βλία κοί ·»ήν δημοσίευσιν τής πα· ρούοης διά τινος των έπιτοπΐ ών εφημερίδων κσΐ Επιβάλλει τα έξοδα καί τέ λη τής παρούσης είς βάρος των αίτούντων. Εκρίθη άπεφσσίοθη καί έ- Ρέθυμνον ή πόλις των Γραμμάτων, Γίϋ«νΆνέ'/αΘεν, εί Ρεθύμνιοι διεχρίνοντο είς τα γράμματα χαί τάς καλάς τίχνας. Καί ή πόλις τής προσπάθειαν διά νά διευκολύνη Ρεθύμνης κατέβαλε χάθε δυνατήν την μόρφωσιν τοθ λαοθ χαί νά κα¬ ταστήση ευχάριστον την φοίτησιν είς τα σχολεΐα. Ήδη τό Ρέθυ μνον ίχει τα καλυτέρα ικπαιδευτικά χτίρια χαθ' δλην την Κρήτην. Είς την ιίχόνα μας: Τό Γυμνάσιον Ριθύμνου. αι — Φορτώσεις μεταλλευμά- των. Κατά την καρε' θοϋσαν έβώομά 2ιχ εφορτώθησαν έξ 'ΐλληνιχών λιμένων 5 000 τόννοι σιδηροπί [ου ώιά Γαλλίαν, 3 800 τόννοι ύηρομεταλλεύματος ύι ΰγ «ν, 3.800 χι;ωμίου ίι' Αγγλίαν, έ.500 , τόννοι σιίηροπυρίτου <5ι' Έλβετίαν καί 8 000 ^τόννοι τού δι' Ιαπωνίαν. δημοσιευθή. Έν Ηρακλείω ι{] 4 ΌκτωβρΙ ου 1939 Ό Πρόεδρος Κ. Κίννας Ό γραμι1ατεύ^ Β.' Εύαγ. Γαλυφΐανάκης Άκριβές αντίγραφον. Έν Ηρακλείω τβ 14 Όκτω- βρίου 1939 Ό Δικ. γραφίύς Α%' Βασίλ. Μαλλιωτάκης "Εθεωρήθη Διά την νόμιμον σήμανσιν καί την κατά σειράν τής πα¬ ραγγελίας έκδοσιν. Έν Ηρακλείω τβ 14 Όκτω βρίου 1939 Όπροϊστάμενος τεθ τμήματος Εύαγ, Γαλυφΐανήχης Δημοσιευθήτω διά τής έν ΉρακλεΙφ εκδιδομένης έφημε ρίδος «:'Ανάρθωσις» διά τάς νομίμους συνεπείας. Έν Ήρακλείφ -ιη 16 Όκτω βρίου 1939 Ό πληρεξοοσιος των οίτοόν των 'ί. Ζερβουδάχης ίίΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Όγναστος ταχκδρόμος Χαρί- ίημος Πορτοάχης αναχωρεί χαθ' έκαστην έβδεμάδα. Καί παραχα- λεΐ τ<ύς ενδιαφερομένη δπως άποτείνονται είς τό τηλέφωνον τοθ χ. Μπαλαμούτσου 7—88. 1—5 ιΠΑΑΛΑΑΙΟΝ' ΛΥΚΕΙΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Ζ. ΣΗΦΑΚΙ ΕΝ ΗΡΑΚΛΕΙΩ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ Τό «Παλλάδιον» Λύκειον συμμορφούμενον πρός την ύπ' άριθμ. 86269 διαταγήν τοθ Ύπουργείου Παιόεΐας Ιδρύει άπό τοθ άρχομέ- νού σχολικοθ Ιτους 1939—1940 Γυμνάσιον αρρενων νέου έξαταξίου τύπου. Είς τό Γυμνάσιον τουτο θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί τής Δ' τάξε¬ ως τοθ ΔημοτικοΟ σχολεΐου διά την πρώτην τάξιν κατόπιν είσιτηρί- ών έξετάσεων. Καί μαθηταί τής Ε' καί Στ'. τάξεως τοθ ΔημοτικοΟ σχολείου διά την Β' τάξιν τοθ Γυμνασίου κατόπιν κατακτηρΐων έξετάσεων. Τό έξατάξιον Γυμνάσιον παλαιοθ τύπου θά εξακολουθήση λει- τουργοθν ώς μεικτόν. Θά λειτουργήσουν κατά τό έτος τοθτο αί τα- ξεις Β', Γ', Δ', Ε' και Στ'. Είς την πρώτην τάξιν τοθ έξαταξίου Γυ¬ μνασίου παλαιοθ τύπου καταργουμένην διά τοθ νέου νόμου δέν θά γίνωσι δεκτοί μαθηταί. Τό «Παλλάδιον» θά εξακολουθήση τΠν σταδιοδρομίαν τού, ώς μέχρι τοθδε, μέ προσωπικόν εκλεκτόν, θά καταβάλλη δέ πασάν προ¬ σπάθειαν διά την μόρφωσιν καί ανατροφήν των μαθητών τού, άνα· δεικνυόμενον, ώς καί μέχρι τοθδε άξιον τής πρός αύτό έμπιστοσόνης τής κοινωνίας. Τό οίκβγενειακόν οΐκοτροφεϊβν τοΰ «Παλλαδίου», υπό την προ αωπικήν διεύθυνσιν τού Διευθυντού τού είνε μοναδικόν «ν Ελλάδι ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. ΑΙ εΐσιτήριοι έςετάαεις αρχ·%τ«ι την 20ήν Σεπτεμβρίου, «Ι δ< κατατακτήριοι την 25ην. Πληροφορίαι ηαρίχονται χοιθ' έκασταν έν τφ Γρ«φεί« τοθ ΛυχεΙου. Ταλεφννον 6—74. —Τα μκθήματα άεραμύνης. Ή Διοίκησις Χωροφυλκκής Η¬ ρακλείου έξβίωκεν άστυνομικήν διάταξιν «Πϊρί ηαρακολουβήσΐως μαθημάτων είς ύφΐσταμϊνα ή ,συ στββησόμενα Σχολεϊα ακθητΐΜής '<ΑΕρ«μύνη;». Δι' αυτής όρίζβτοιι ίτι πά ν τις οί κάτοικοι τής περι φεριίας Ηρακλείου ΰποχρβοϋνται προσκαλούμβνοΐΗ αρμοδίως, καρά τής 'Ανωτέρας Δ. Α. Α. τής Χώ¬ ρας, ώς διΐυθυνούσης την έκπαί δβυσιν τής Παθ 'Αβρκμΰνης. ή κατ' εντολήν ταύτης νά πκρακο· λβυθώσιν ανελλιπώς τα μαθήμβι τγχ των υφισταμένων η διά δι« τοιγων ταύτης συσταθπαομένων Σχολείων Παθ. Άεραμύνης ο!· ασδήποτΐ εΐδικότητος Είς την ώς όίνω υποχρέωσιν ΰηόκΕΐντβΐι καί οί Δημόσιοι, Δημοτικαί ΰ- πάλληλοι, Προσωπικόν Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου καί μή, ώς^καΐ οιουδήποτε αλλου Ιδρύ ματο;, άπαλλασσομένων μόνων ατίμων, λόγω ήλικίοις, ΰγβίοις ή άλλης σχουδαίκς φύοεως αΐτίας. Ή απαλλαγή βϋτη δΐδιται υπό τής Α. Δ. Α. Α. ή κατ' εντολήν ταύτης. Ή πρόσκλησις πρός π« ρακολούθησιν μαθημάτων Ο«θη τικής Άεραμύνης είναι ή άτομι κή ή γίνεται διά των προϊστ«μ< νων αυτών Ύπηρεσιών, κατ' έν τολήν τής Α. Δ. Α, Α.,ι αίτινες υποχρεούνται πρός τουτο, η διά των αρμοδίων υφισταμένων Ύ- πηςεσιών Παθ. Άβραμυνης, Επί· σης γΐνονται και γενικαί προσκλή σβις, άλλ' έν τοιαύτη πΐριπτώ σει δέον νά δημοσκύ&ινται προα γουμένως ή δια τοιχοχολλήσεως είς Κεντρικα σημβΐβι τής Πόλβ· ως η διά καταχωρησεως αίς τοιτι Νοις έφημβρίδκς κ. λ. π. ΟΙ έκπκι δευββντες υποχρεούνται όπως προσκΜλούμβνοι ώς έν τό προη γουμβνη παραγράφω άναφβρεται, προσέρχωνται δι' ενέργειαν πρκ κτικών άσχήσέων, έντός τής τ«σ σομένης προθβσμίκς καί καθ1 δ Χον τό οριζόμινον χρονικόν δι αστημα, εί πκρνβάτκι θά ϋφί ατανται τάς συνεπείας τοϋ νό μου. —Δια τόν καταρτισμόν έμ- πείρων έλαιοκλαδευτών. Κατόπιν , ένεργέΐών τοϋ υπουρ γέίου Γεωργίας ο ύπουργός των οίκονομικών διεθβαΐ έκ τοϋ κρ« τικοϋ προϋπολογισμοθ πίστωσιν 4 εχατομ. Ορ. πρός έπιχορήγησιν των Γεωργικων Ιαυϊΐων ,ώια τόν καταιιτισμόν ίμπίίρων ϊλαιοχλ» δευτών. Ή άνω πίστωσις θα βι« Τέθα αποΗλειατικώς διοΐ την «υξη σιν τού αριομού των συνηθων κατ' ϊτος λέΐτουργούντων μ·τ« βατΐΜών σχολείων. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή εΐχβγένβια 'Αντωνίβυ Μπβυρ νέλλου κ«τ(ββιλλ( είς μίαν άπο ρον οίκογένϋΐαν είς μνήμην Ί βιννου ϋερδιχογιάννη τό ποσόν των δρκχμών τριακοσίων (300). —Ή χ. ιιατρα Λ. α«ηουτσ«κη προσΐφέρέ εκλεκτόν φαγητόν «Ις τ ούς τρβφΐμους τού ϋτωχοκομέΐ ου διά τα έννέαήμερα τοϋ ανβ ψιοΰ της Χτνλιανου Οαπουταάκα. Η Διοικοΰσα Έπιτροπή καί οί τρόφΐμοι τού Ιδρύματος εΰχαρι ατονν θερμώς, —Ή τιμή τού άρτου. Δι' αποφάσεως τής επ) των δι« τιμήαβων τού άρτου (ηιτροπής «Ι τιμαί των αλεύρων πκρβμβνουν ά μιτββλητοι καί διά την τριχ. έ βδομαδα. ΑΙ τιμαί τού άρτου κκ θκρίσθηβαν είς δρ. 9 70 διά τόν λευκόν καί, 5 20 διά τόν («τυρού Χβν. —Διανυχτδρβύβντ* φαρμα- κεΐα. ίημ*ββν 20ήν ΌχτωβρΙου θε λβυν ώιανυκτερΐύση τα α«οα« χ«Ι« Ιωάννου Λογιάββν. η«1 Σωκρ. Χβνιβιτβιχη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.- διβμάτΙΟν μιτά χωριστΐίς είσόδου χατάλλ»} λον διά μαθητάς. Πληροφορίβι πβρβ τί διαχιιρΐβϋ μ»«.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΓΐΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  20 Όκτωβρίοο 1939
  125 Ώρα
  Ο ΚΑΓΚΕΛΑΑΡΙΟΣ ΛΔ. ΧΙΤΑΕΡ
  ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΔΙΑΣΠΑΣΕΩΣ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕΤΟΠΡΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Όκτωβοίβυ (Ιδ. ύτηρ )
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ μεταδίδει πλη?οφο
  ρίας έκ Παρισίων έκ των οποίων ένισχύί
  ται ή είδησις περί επικειμένης μεγάληςέ.
  πιθέοεως τού Γερμανικόν στρκτβϋ εί; τό
  δυτικόν, μέ αντικειμενικόν οκοπβν την
  διάσπασιν τοΰ Γαλλικοϋ μετώτιου Έξ άλ·
  λης πηγης τονίζεται οί ό καγκελλάριβς Χί
  τλερ εδήλωσεν «τι είνε πανέτοιμος διά την
  επίθεσιν αύτην κ*ί ότι φέρεται άποφκαι
  σμένβς να θυαιάσα Ινα έ«ατομμύ;ι«ν άν
  δρών δια νά επιτύχη τβΰ σκοπβΰ των.
  Ό κ. Τσώρτσιλ
  εδέχθη χδές σφοδράς έπικρϊσεις
  τού Αονδινείου τύπου.
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ Σ ΤΡ Α ΤΟΥ
  ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΤΑΛΛΙιΝΟΝ ΟΓΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου (ίδ. υπηρεσίαι)
  Σχετικώς μέ την μεταδβθεΐσαν σήμερον
  έπιβεβαιωτικήν πληροφορίαν περί μεγάλης
  Γερμανικής έπιθέσενς κατά τοΰ^Γ«λλικοΰ
  μετώπου τβνίζ&ται «τι τούτο αποτελεί μ ε
  τάλλινβν όγκον, τόν οποίον δέν δύναται
  νά διασηάση καμμία επίθεσις όσονδήποτε
  Ισχυρά καί πβλυάνθρωπος.
  ΕΣΚΜΕΙΟΘΗ ΕΠ Ι ΔΡ Ο Μ Η
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Όκτωβρίου (Ιδ. ύιΐηρε
  σία «Ανορθώσεως»).—Βομβαρδιστικά άερο-
  πλάνα ένήργησαν επίθεσιν κατά τής βορεί-
  βυ Γαλλίας έπανέλθοντα είς τάς βάοεις των
  άνευ άπευκταίου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου — Γερμανικά
  βομ βαρδιβτιχά έπιχειρήοαντα έπιδρομήν είς
  την βορειον Γαλλίαν εξηναγκάσθησαν υπο
  σφοδροΰ πυρβς άντιαεροπβρικδν τη^εβόλων
  νά παραιτηΒοΰν τού σχοποϋ των.
  ΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΑΙ ίΧΕΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΕΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
  ΡΩΜΗ 19 Οκτωβρίου (ίδ. ύηηρ.)—Τό
  πρακτορείον Στέφανι διαψεύδ-ι δι' ανακοι¬
  νωθέντος τού την άναγραφεΐσαν πληροφο¬
  ρίαν περί επαναλήψεως των διπλωματικήν
  σχέσεων αοβιετικής Ρωσσίας καί Ιταλίας.
  Πασά σχετιχή συζήτησις τονΐζει τό ανακοι¬
  νωθέν έμφανίζεται ώς πρόωρος.
  ΗΑΜΕΡ1ΚΗΑΠΑΓ0ΡΕΥΕΙ
  ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡ1ΚΑ ΥΑΑΤΑ ΤΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 8)βρίου (ίδ. ύπηρεοία).-
  Διά πρβχπρΰςεώί τη; ή /Αμερικανική κυ
  βέρνησις απηγόρευσε την πα^ο-οίαν {έ» ών
  νποβρυχίων εί; τα χωρικά Οίατα των Ηνω
  μέν ών Πολιτειών. 1α ύποβρύχια θα δύναν
  α αι ά πλέουν είς τα ΆμερΐΜαιι»ά ύδατα
  μόνον έν περιπτώσει βλοφης προ; παροχήν
  βοηθείας. 'Αλλά τβτ*, υποχρεούνται ά πλέ
  •υν είς την επιφάνειαν καί μ έ εμφανή τα
  χρώματα καί ι ήν σημα αν τής εθνικότητος
  των.__________________.........
  Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ -ΑΙ ΣΕΡΒΙΑΣ
  ΛΟΗΝΛΙ 19 'βχτ». βρίου (τού άνταπβχριτοδ μβς) -
  Ή νέα έμιτοριχή ούμββσις Ελλάδος »αι Ζΐρβίας
  άνεχοιν -8η ίτι ίελει «δή ιν έοχυϊ άπβ 21ης τρ·
  χοντος._________________________ ______
  ΕΜΕΙΩΘΗ ΕΠΑΙΣΘΗΤ&Σ
  ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΧΑΡΊΌΝΟΜΙΣΜΑ
  'ΑβΗΝΑΙ 19 Όμτ» βρίου (τβδ «ντβπβχριτβυ
  μ-ς).— Εδημοσιεύθη βήμΐρον ή έβ.ομαδιαι*
  κατάστασις τής Ιραπεζης τής "Ελλβίβς. 'ίΐ αυτής
  άΛβί«ικνώ*ται «τι πύίηβη κ«τα πιντηκβντ-πϊρίπο.
  έχαιτομμύριοι τό βυνα/λαγμα καί ΰπιβτη χβτβ 240
  έχκτβμμύριβ μιίνοιν τ- *υχλβφβροϋν χ«ρτβ6μι
  σμα___________________________
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΕΧΟΛΜΗΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Όκτω¬
  βρίου (Ιδ. ύ-ηοεσί«).— Είς
  Παρισίους έχυκλοφέρηαε ευ¬
  ρύτατα ή φήμη της π«ρ*ι
  τήσεως τοΰ «ρώτβυ λβρδβυ
  τβΰ 'Αγγλικοΰ Ναυαρχείβυ
  χ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ. Ή
  παραίτησις άποδίδετκι είς
  τάς τελευταίας επιτυχίας των
  Γερμανικήν ύποβρυχίων
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου.
  Είς τόν πρωΐνόν τύπον άνε
  γράφησαν πληροφορίαι περί
  κυοφορουμένης παραιτήσεως!
  τοΰ κ. Τσώρτσιλ «πό τοΰ & ;
  ξιώμχτος τοΰ πρώτβυ λόρ-|
  δβυ τβΰ 'Αγγλικοΰ ναυ*ρ·
  χείβυ. ί
  Ρ1-ΜΗ 19 Όκτωβρίου —
  Κατα τάς δημοαιευθείεας
  πληροφορίας τάς σχετικάς
  μέ την παραίτησιν τοΰ κ.
  Τσώρτσιλ, αυ*η προεκλήθη
  υπό τβΰ Άγγλβυ πρωϊυπβυρ
  γοΰ χ. Τσάμπερλαιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 19 Όχτωβρί-
  ου.— Ό πρωϊνός τύπος ενε¬
  φανίσθη σήμερον μέ σφο¬
  δράς έπικρίσεις εναντίον τβΰ
  πρώτου λβρδβυ τοΰ Άγγλι·
  κ*ΰ ναυαρχείβυ τβν οποίον
  χαραχτηρίζει ύπεύθυνον των
  αλλεπαλλήλων τορπιλλισμων
  Αγγλικών πολεμικών οκΚ'
  φων.
  Ό Λβνδίνε ο; τύπος διερ-
  μηνεΰει έν προχειμέ«ω την
  δημοσίαν γνώμην τής Με·
  γάλης Βρεττανίας, ή .ποία
  έτρώθη βχθύτατα κυρίως έκ
  τής ύποβρυχιακής Γερμανι
  κης έπιθέσεως τοΰ Σκάπα
  ΦΧόου.
  Τάς έπικρίσεις τοΰ τύΐτβυ
  ένισχύβυν αημκντικως τα δι
  ατυ-ωθέντα σχόλια ύΐτό των
  ναυτΐκων Άγνλικών κύκλων
  κατά τβΰ κ. Τσώρτσιλ όστις
  ύπετίμησε μέχρι τούδε τόν
  αντίπαλον χαί !δέν έλαβε
  τα μέτρα μέ τα οποϊα θχ
  έααταιοϋντο αί διατυμπανι
  ζόμεναι σημερον έπιτυχίαι
  τού.
  Νεώτεραι πληροφορίαι ά-
  ναφέρουν 2τι ό πρωθυπβυρ-
  γός κ. Τσάμπερλαιν παρεκά
  λεσ. τόν χ. Ταώρταιλ ν' άπο
  σύρη την παράίτησίν τού
  χκί'νά διατηρήση τό &ξ(ωμα
  τβϋ πρώτου λέρδβυ τοΰ Ναυ
  αρχείου.
  ΑΠΟ ΤβΔΟΜΐΔΟΣ Η ΣΤΑΟμΙ
  ΤΟΝ ΥΑΑΤΟΝ ΤΟΥ Ρ ΗΗ Ο Υ
  ΥτΟΥΜΕΝΗ ΕΠΙΚΙΝΑΥΝΙ1Ι
  ΑΠΕΙΛΕΙ ΔΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΙΙ
  ΤΑ
  ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
  τοΰ ναυαγιου των ρωσσοτουρκικων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου (15. υπηρε¬
  σίαι «'Ανβρθώ-εως») — Αί τελευταίαι χΚ-
  ταρρακτώδπς βρβχαί έφ' .ολοκλήρου τής
  ι εκτάσεως τβΰ μετώπου ποβχαλβϋν άνηαυχα
  στιχήν ανύψωσιν τής στάθμης των υδάτων
  τβϋ Ρήντυ, όστις άκειλεϊ δια» νέας πλήμ.
  μυρκς μέν» μέρος τής 'Αλσατίβς Έκ τής
  πρβς την Γερμανίαν όχθης 1>τοΰ Ρήνου αί
  πλημμυραι έχβνν λάβει βοβαράν έκτασιν
  άπειλοΰσαι δι' ολοσχεροΰς καταστροφής
  πλείστα οημεΐα των κυριωτέρων όχυρών τή;
  Γερμανική; γραμμής. Άπό 48ώρου ακού¬
  ονται εύκρινώς οί κρότβι των άντλιδν «ϊ.
  τίνες έργάζβνται άκαταπαύστως διά νά
  πρβλάββυν την απειλουμένην καταστροφήν.
  ΑΓΚΥΡΑ 19 8)βρ(ου (Ιδ. ύ
  πηρεσίο).— Υπό την προε¬
  δρείον τοθ κ. Ισμέτ ΊνονοΟ
  συνήλθε σήμερον τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον ενώπιον τοθ
  όποίου ό πρωθυπουργός κ.
  Σεΐντάν εξέθεσε διά μακρών
  τα οΐτια τα όποϊα κατέστη
  σαν αδύνατον την σύναψιν
  τοθ'ρωσσοτουρκικοθσυμφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσΐο). — Οί άφιχθέν-
  τες χθές είς "Αγκυραν Γάλ
  λος στρστάρχης κ. Βίϋγκάν
  κοί Άγγλος στρατηγός Βαίη
  μπελ διοικητής τοθ Άγγλι
  κοθ στρατοθ τής Μέσης Άνα
  λτΐς, συνηνιήθησαν μετά τοθ
  Τοΰρκου στρατάρχευ κ. Φεβ
  ζή Τσακμάκ καί τοθ άρχηγοθ
  τής Αμύνης καί £σχον μετ"
  ούτ£ν μακράς ουνομιλΐος, θά
  παραμεΐνουν δέ μέχρι τής Κυ
  ρισκής καί θά συνεχΐσουν τάς
  συνομιλΐας των μετά των πό
  λιτικών κσί στρατιωτικόν ήγε
  των τής ΤουρκΙας.
  ΟΙ δύο στρατηγοί θά πσρ[
  στσντσι είς την υπογραφήν
  τοΟτριμεροΟςΑγγλογαλλοτουρ
  κικοΰ συμψώνου στρατιωτικάς
  συμμαχίας.
  Νεώτεραι Ιγκυροι πληρο
  φορΐαι άναφέρουν ότι έκτός
  των άλλων ή Ρωσσία ήξίωσεν
  άπό ιΛν Τουρκίαν την μετα¬
  φοράν καί εγκατάστασιν με
  γάλων δυνάμεων Ρώσσικου
  στρατοθ είς τα Δαρδανέλλια
  δια την έπιιήρησιν καίτόνέλεγ
  χον τοθ κλεισΐματος τβν στε
  ών. Έπίσης λέγεται 8π ή
  Ρωσσία εζήτησεν ά πό την
  Τουρκίαν νά δώση ρητήν δια
  ι βεβαίωσιν δτι δέν θά πολκμή
  Ι σ- κατά τής Γερμανίας. Τοθ
  !το δμως δέν έπιβεβαιοθται
  ούδαμόθεν επισήμως.
  Έκ ΛονδΙνου αγγέλλεται
  δτι τό «ΝταΙηλυ Χέραλντ» ?·
  χει την πληροφορίαν Οτι ό φόν
  Πάπεν δέν θά επιστρέψη πλέ
  όν είς την έν Άγιύρςχ θέσιν
  τού Άλλαι εΐδήσεις εκ Κο·
  πεγχάγης άναφέρουν δτι ό
  φόν Πάπεν θά παραμείνη είς
  Βερολίνον κσί θά μετέχη των
  συσκίψεων διά τα εύρωπαΐκά
  ζητήματα. Αί Γδιαι πληροφο
  ρΐαι προσθέτουν δτι ή Γεραα
  νία θ' άνοθεωρήση την έν Εύ
  ρώπη πολιτικην της καί δτι
  σκέητεται νά διατάξη την πά
  λινόστησιν των Γβρμανών είς
  τό Ράϊχ έξ δλων γενικώς ιών
  χωρών τής Εύρώπης.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΑΝΗΣΥΧΕΙ ΖΩΗΡΚΣ
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΙΑΠΟΝΙΑΣ
  ΥΠΕΒΑΛΕΝ ΟΡΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Άντεπιθέσεις
  των Γερμανών συνετρίβησαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 8)βρ(ου (ίδ. ύ
  τιηρεσΐο),—Ύτιό ιοΟ Άνωτά
  τού ΆρχηγεΙου τοθ ΓαλλικοΟ
  στρατοθ εξεδόθη οήμερον την
  •πρωΐαν τό κάτωθι άνακοινω
  θέν: «Έπιθίσεις των εχθρι¬
  κήν στοιχείων πεζικοΟ υπο
  στηριζομένων υπό τοΰ πυρο
  βολικοθ, άπωθήθησαν έτιί δια
  φόρων σημείων τοθ μετώπου».
  Έξ άλλου, υπό των πολε
  μικών άπεσταλμένων των <φη μερΐδων μετα&Ιδεταιοτι όλόκλη ρος ή παρελθοθσα νύξ καθώς καί ή ήμέρα διέρρευσαν έν ήρεμΐα λόγφ τής έπικρατησά σης σφοδράς κακοκαιρίαν Ιδία είς την μεταξύ Μοζέλλα καί Σάαρ περιοχήν. ΝοτΙως τοθ Σααρμπρθκεν παρετηρήθη σχε τική δράσις των έν έπαφή στοι χεΐων, δλαι δμως οί άντεπιθέ σεις των Γερμανών συνΗτρΐβη σαν καί οί Γάλλοι διετήρησαν τάς θέσεις των. Επί τοϋ μετώπου τςθ Ρή¬ νου επεκράτησαν άπόλυτος ή ρεμΐα. Έν τούτοις έκ των Γαλ λικών θέσεων ηκούετο ό θόρυ βος εντοτικών προετοιμασιών δπισθεν τής γερμανικής δχθης πρός την γραμμήν Ζΐγχφριδ, έξ εδ συμπεραίνεται ΰτι οί ΓερμανοΙ τιαρασκευάζουν έ πίθεσιν επί τοθ μ&τώπου αΰτοϋ Γενικώς πσρά τάς τοπικάς συγκρούσεις, ή κατάστασις είς τό σύνολον τοθ μετώπου χαρακτηρΐζειαι στάσιμος. Ή δήλωσις τοθ κ. ΧΙτλερ δτι είνε άποφασισμένος νά θυ σιάση εν έκατομμύριον στρα τοθ διά ν ά διασπάση τό γαλ λικόν μέτωπον δέ» προεκάλε σε εντύπωσιν δεδομένου ΰτι καί είς την εκστρατείαν τίς ΠολωνΙας ό Γερμανός δικτα τωρ εθυσίασε 300 χιλ. αν¬ δρ ώ ν. Τονΐζεται πάντως δτι εάν ό Χίτλερ έξαναγκάοη τό Γερμανικόν Επιτελείον νά διατάξη επίθεσιν κατά τής γραμμής Μαζινώ θά διαπρά ξη τό μεγαλύτερον Ιγκληαα είς βάρος των Γερμαών. Δι¬ ότι αί απώλειαι τού Γερμανι κοθ στρατοθ θά εΤνε μεγαλύ τεραι κοί εκείνον τάς οποίας είναι δυνατόν νά συ> λάβη
  ή τολμηροτέρα φαντασία.
  Τό σύμφωνον
  Αγγλίας-Τουρκίας καί Γαλλίας.
  υπεγράφη χδές εις Άγκυραν.
  2ΙΟΜ9 Οτ-βροΜ. Κ« &τΐ)λ-νρα
  ν έ» ϊτβ*χίλμηί *' έργβοίβι α ής διαοχιψε
  »ς ιδν Αρχηγόν τ&ν _.Μ«ν.ινανΐχί>ν χνρΰν ί
  ϊερμβτίβίπββν χίές τίιν ινχτει.
  ΑΓΚΥΡΑ 19 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία
  «Ανορθώσεως»).—-Την 5 καί 30' μεταμεσημ
  βρινήν υπεγράφη είς την μεγάλην αίθου¬
  σαν τοϋ ύπουργεΐου Εξωτερικών τό σύμφω
  νόν άμοιβνίας βοηθείας μετα£ύ Αγγλίας
  —Γαλλίας καί Ίουρκίβτς.
  Την πρβεδρικήν Εδραν κατείχεν ό πρω
  θυπουργός κ. Τεφηκ Σε'ίντάν, έχτελών καί
  χρέη ύπουργοΰΈςωτερικών έκ δεξιών τβυ.δέ
  καί άριστερών ουμπαρεκάθηντο βί πρεσβευ
  ταί Γαλλία$ χαι Αγγλίας. Έιίσης παρεκά
  θηντο οί στρατηγοί μ. κ. Βιΰνκάν, Βαΐημ-
  πελ καί Τσακμάκ. Έπίσης παρίσταντο άνώ
  τεροι άξιωματικοί τβΰ Τβυρκικοϋ έπιτελεί
  όν, οί στρατιωτικβί άκβλβυββι των πρεοβει
  ών καί ξένοι δημοσιβγράφβι.
  Μετά την πανηγυρικήν υπογραφήν τού
  Αγγλβγαλλοτουρκικοϋ αυμφώνου ό κ. Σεΐν
  άν καί «ί πρεσβευταί Γαλλίας καί Άγγλί
  ^ς προέβησαν είς προοανορεύοεις καί έςή
  ραν την σημασίαν τού ύπβγραφέντος συμ
  φώνβυ καί την έγκαρδιέτητα των αίσθημά
  των φιλίβς των συμβαλλομένων κρατών.
  Τό κείμενον τοϋ ύπβγρβφίντβς βυμφώ
  νού συμμαχίας περιλαμβάνει μεταξύ άλ
  λων ίτι: είς περίπτωσιν καθ' ϋν η Τουρκία
  Βά ύπεχρίώνετβ ΐίς πέλιμβν έκ τής άπει
  λης εΐοββλης Ικί τ·δ ίδάφους τη; δλλης δυ
  νάμι^ί ή Αγγλία χ«1 ή Γβλλίβ θά τής
  παρέχουν άμεσον βοήθειαν δι' ίλων των
  μέοων άτινα ύιαθέτουν. "Αλλος όρος καθο-
  ρίζει ότι είς την περίπτωσιν κατα την όποί
  αν θα έκηρύσσετο πολεμος εί$ τό τμήμα
  (ής Μεοογείου το οποίον ένδιαφέρει την
  Τουρκίαν ή Αγγλία χαί ή ΓβιλΛίκ θά έρ
  χωνται είς άμεσον βοήθειαν πρός την Τουρ
  κίαν.
  Έξ άλλου τό σύμφωνον καθορίζει ότι είς
  ήν περίπτωσιν ή Αγγλία καί ή Γαλλία θ«
  απεδύοντο είς πόλεμον λόγω ηροσβολής
  των συμφερόντων των ύπ' άλλης δυνάμεως
  έν τή Μεσόγειω ή Τουρκία ύπβχρεβύται
  είς άμεοβν εκπλήρωσιν των υποχρεώσεων
  της πρός την Αγγλίαν καί Γαλλίαν.
  Έπίσης εάν ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  κατηρχοντο ιίς πόλεμον υπέρ τής Έλλ*
  δβς καί Ρβυμα ίκς, βάσει των δοθεισών
  δια την άκεραιόιητα των δύο χωρών έγ
  γ»ηαε»ν, ή Τευρκΐα θά έξεπλήρου τάς ύ-
  ποχρεώσεις της £>ι' άμέσου στρατιωτικής βο
  ηθεΐας των ουμμάχων αυτής.
  Ίο σύμφωνον ωσαύτως περιλαμβάνει
  τέν ίρβν τής περιητώσεως προσβολής ύπ'
  άλληί δυνάμει-ς οτρεφομ««η; κατα τής
  'ΑγγΛΐας καί τή; Γαλλία; όποτε τα τρία
  κράτη ύποχριοΰντβι ά ίλβουν είς συνεν
  νέησιν χωρίς νά ίσχΰαουν τό 2ον καί 3·ν
  άρθρον το» σύμφωνον, μεθ' ίν δύνανται
  ΡΩΜΗ 19 Όκτωβρίου.- Ή φ
  σα δράιις υπό των Ίαπώνων ένέβαλε εί;
  ζωηράς ανησυχίας την Ρωσσίαν ή οποίαι ε¬
  ζήτησε άπό την κυβέρνησιν τού Τσάγχ—
  Κάϊ—Σέκ όπως μεταφέρη στρατιωτικάς δυ¬
  νάμεις είς Μογγ·λί·*ν καί Τσίγκ— Γ&ιάγκ
  εάν θέλη νά συνεχίση την πρό; αύτην υπο
  στήριξίν τη;.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΥΠΕΒΑΛΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΗΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Όκτωβρί·υ.-Τ«ς άπο-
  γευματινάς ώρας ή υπό τόν κ Κιοσεΐβά·
  νωφ Βουλγαρική κυβέρνησις υπέβαλε την
  παράίτησίν της είς τον βασιλέα Ββριδα, ί·
  ότι; άνέθεσε έκ νέου είς τόν χ.Κιβσεΐβάνωφ
  τόν σχηματισμόν νέα; κυβερνήσεως.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΥΜΦΩΝΟΝ
  ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΚΑΙ Α1ΓΥΠΙ0ΥΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 19θκτ_βρίου.-Άν»χώρπβ·
  τάς απογευματινάς ώρας πολυμϊλης βΐχονομιχή
  έπιτροπά αίς την "Άγκνρ-ν δι« τίιν σύναψιν σνμ
  φώνου μβτα τής Τουρκίας. Ή 1δί« έπιτρβηή βά
  μ-ταββ «Ις Αίγυπτον διά; την .σύναψιν χαΐ &λ
  λβυ συμφώνβυ μ·τ«$ύ Ρουμ«νί«ς—Αΐγύ«το«.
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΒΕ'ΥΐΚΑΝ-ΒΕΗρΕΛ ΚΑΙ ΤΣΑΚΜΑΚ
  ΑΓΚΥΡΑ 19 Όχτωβρίβν—Άπό τής πρ»
  >«! ηρχισαν αί στρατιωτικαί συνομιλίβΐ τοϋ
  Γάλλον καί τού 'Αγγλου στρατηγοΰ μετά
  των μελών τοΰ Τουρκικόν επιτελείον. Έν
  ουνεχεία τ«ϋ ύπογραφέντος χθές σύμφωνον
  αυται θα αυνεχισθοΰν μέχρι τοϋ Σάββατον
  όπότε άναχωροΰν έξ Άγκυρας αεροηορι-
  κως εί στρατηγοί Βεϋγκάν—Βαίημπελ.
  ΤΦΟΑΡΟΣ ΒΟΜΒΑΡΔΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΠΕΡΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου.—Κατ" είδή-
  οεις έκ Λουςεμββύργον μετ» την χθεσινήν
  ήρεμον νύκτα άπό των πρωΐνών ώρών
  τή; σήμερον ήρξατο σφοδρό; βομβαρδι-
  σμός τβϋ Γαλλικον πυρββθΛΐκβϋ κατά
  τβΰ Πέρσαντολφ καί ολοκλήρου τής περιο¬
  χάς πον Πέρλ. Τό εχθρικόν πεζιχόν διά
  πλήθβυς περιπβλιών έπεδίωξε την συγχέν·
  τρωαιν πληροφοριών άλλ' απέτυχεν.
  ν' άπβφβσίζβυν δια κοινήν δρασιν, καθό
  σον ή Τβνρκία θά δύναται νά διατηρό τό
  δικαίωμα ίπως παραμείνη «ύδετέρα.
  Τό σύμφωνον συμπληρούται μέ διάτα
  ξιν χαββρίζβυσαν ότι τουτο δέν στρέφεται
  εναντίον ουδενός άλλου κράτβυς, άλλ' α¬
  ποβλέπει εί; την εξασφάλισιν παροχής ά·
  μοιβαίας βοηθεία; εί; περίπτωσιν προαβολή;
  τή; άκεραιότητο; των εδαφών των τριβν
  συμβαλλομένων χωρδν.
  Τό σύμφωνον όρίζει τελικώ; {τι 0ά ίσχύο
  διά μίαν δεκαπενταετίαν ,μέ τό δικαίωμα
  όμοφώνο» άνανεώβεω; άνά πενταετίειν.