97947

Αριθμός τεύχους

5299

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρ·» 4χ
  *ντλιδν
  «ς δ»*
  ΙΝ ΚΙΝΑΗ
  ένέββλι ΐΐ;
  η όπείβ ί·
  >0 Τοβγχ-
  ιίγχ- >
  ς αυτήν όιι
  ΙΣΙιΝ ΤΗΣ
  ».—Τα$έν·
  « Κιοοι^ι
  >πέβ«λΐ τή»
  Ββριίε, .·
  βεω(.
  ΙΦΩΝΟΝ
  )ΥΡΚΙΑΙ
  ίΜΑΜΑΪ
  1ΙΤΣΑΚΜΑ|
  Απ· *'
  >ας *9
  Βαΐημ""1
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΚγύπτου
  ίτησίη λίραι 3
  ΐξάμηνος 1
  Άμερικήϊ
  ετηοία 3ολ. 16
  ίξάμηνος > Β
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΙΟΟΑΤΟΝ
  21
  ΟΚΤΩΒΡΙΟ!
  1939
  ΓΡΑΦΠΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΛΟΣ Μ1ΝΠΤΑΥΡΟΥ "
  ηρακλειον κρητηε ■ ετοε -μόν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5299
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΚΥΟΥΝΟΣ ΣΥΙΤΑΚΤΜΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΤΟΥΡΚΙΑ—ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΑ
  Ή έγκαρδιότης τϋν σχέσεων των κρατίϋν τής Βαλκανικής Συνεννοήσεως κατεδείχθη άρραγής καί παγία έκ τού
  ναυαγίου των Ρωσσοτουρκικών σνη'νβνοήσεων. Άνοηέρω δ Ρουμάνος Βασιλεύς Κάρολος, ο πρόεδρος τής φι?.ης
  Ταυρκικής Δημοκρατίας κ, ΊνονοΟ καί ό Τοθρκρς ύπουργός των ΈξωτΐρικΛν κ. Σαράτσογλου.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
  Αί "Αγγλικαί έκστρατευτικοί αποστολαί έξακολουθοΰν πυρετώδεις Ανωτέρω, ίνδρες τής Βρεττανικήα άερσκοοιας
  καί 'Λγγλιδες νοσοκόμοι κατα την άποβίβασίν των είς Γαλλικήν λιμένα,
  Τό τριπλουν
  ΞΞ σύμφωνον
  ΠΑΠΩΝΕΙΜΟΝΙΜΩΣ
  την ειρήνην
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΤΙΓΡΑΦΐΙ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
  ΑΓΚΥΡΑ 20 8)βρΙου (Ιδιαι
  τέρα θττηρεσία της «Άνορβώ
  σεως» — ΑΙ τουρκικαί έφημε
  ρΐδες Αφιερώνουν σήμερον
  είς πανηγυρικάς έκδόσεις των
  σελίδας όλοκλήοους είς τό ύ
  πονραφέν τριπλοθν Άγγλο
  γαλλοτουρκικόν σύμφωνον ά
  μοιβαίας βοηθείας έξαίρουσαι
  την σημασίαν τού. Έπίσης
  αί Τουρκικαί έφημερΐδες άνα
  δημοσιεύουν τα σχόλια τοθ
  διεθνοϋς τύπου επί τΜς σπου
  Βαιότητος καί τής άξΐας τοθ
  συαφώνου.
  Ή εφημερίς «Ούλού:,» το-
  νΐζει 8 τι ή υπογραφή τοθ συμ
  φώνου στρατιωτικής συμμαχί¬
  ας μεταξύ Αγγλίας, ΓσλλΙας
  καί ΤουρκΙας έγινε δεκτή μέ
  εξαιρετικήν ικανοποίησιν 6χι
  μόνον είς την έγγύς Άνατο
  λήν καί τα Βαλκάνια άλλά
  καί είς δλα τα κράτη τα ό
  ποία άγαποθν την είρήνην
  καί έπιθυμοθν νά ζήσουν έν
  ήοεμ'α καί γαλήνη.
  «Ή ΤουρκΙσ, γράφει ή έφη
  μερίς, μένει πιστή είς την εί
  ρήνην δσον καί είς τόν λόγον
  της. Ή φιλΐα καί ή συμμαχία
  της μέ την Αγγλίαν καί την
  Γαλλίαν, θά κατασιοθν διά
  τής υπογραφάς τοθ συμφώ-
  νού αίώνιαι. Ή'ίστορία θά
  τιμφ καί θά δοξάζη τχάντοτε
  τούς συντελέσαντας είς τό
  μέγα αύτό έργον» Ή «Τζουμ
  χουριέτ» γράφει δτι «τό τρι-
  πλοθν Άγγλογαλλοτουρκικόν
  σύμφωνον παγιώνειτήν ειρήνην
  τής Μεσογείου καί των Βαλ
  κανΐων καί έξασφαλΐζει την
  ησυχίαν κσί την ανεξαρτησίαν
  των λαών είς τό τμήμα αύΐό
  τής Εΰρώπης».
  ΑΙ ΚΡ.ΣΕΙΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΫΣ ΤΥΠΟΥ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Όκτωβρί
  ου (15. ύπηρεσίσ).— ΟΙ έπίση
  μοί ττολιτικοΐ καί διπλωματι-
  κοίκόκλοι θεωροθν την υπο¬
  γραφείσαν Άγγλογαλλοτουρ
  κικήν συμφωνίαν ώς σπουδαι
  οτάτην επιτυχίαν των συμμά-
  χων. Ή συμμαχία αυτή, το·
  νίζουν, άπαλλάσσει τούς συμ
  μάχους άπό σοβαράς ανησυ¬
  χίας καί άπασχολήσεις είς
  την Μεσόγειον καί την έγγύς
  Ανατολήν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 8)βρίου.— Ό
  λόκληρος 6 Γαλλικός τύπος
  εξαίρει την σημασίαν τοθ Αγ
  γλογαλλοτουρχικοθ συμφώνου
  -σρατηρεΐ 66 6τι τό σόμφω
  νόν αύτό αποτελεί νέαν άπό
  δειξιν της Βθθύτητος τής Τουρ
  κίσς κσί συγχρόνως μεγάλην
  άποτυχίαν τί|ς Γερμανίας.
  Τό «"Εξέλσιορ» γράφει δτι
  ή συμφωνία αυτή αποτελεί ή
  βικόν καί υλικόν σιήοιγμσ
  τοθ σκοποθ διά τόν οποίον
  μάχονται ή Αγγλία καί ή
  Γαλλία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 8)βρίου.~
  Οί ττολιτικοί καί διπλωματικοί
  κύκλοι έδέχθησαν μέ έξσιρετι
  κήν Ικανοποίησιν καί μεγάλον
  ενθουσιασμόν την είδησιν της
  υπογραφάς τί|ς τριπλής στρα
  τιωτικής .συμφωνίας έν Άγκο
  ρα. Ή συμφωνία αυτή λέ¬
  γουν, δέν στρέφεται εναντίον
  ουδενός οθτε κατά τής Ί;αλ(
  άς της οποίας την προσέγγι
  σιν μετά της Τουρκΐας θά
  ίβλεπαν έν ΛονΒΙνφ μέ εύχα
  ρίστησιν.
  Ή Τουρκίβ νράφουν αί αγ
  γλικαΐ έφημερΐδες, άπέδειξε
  καί πάλιν 8τι βΤνε καί πσρα
  μένει πάντοτε ενας πιστός φΐ
  λος άλλά καί ενας τρομεράς
  άντΐτΐαλος.
  Τό πρακτορείον Ρώϋ'ερ με-
  τοδΐδει έιιίσης δ τι ή ύπογρα
  φή τοθ τριμεροθς συμφώνου ί
  γινεν έγκαρδΐως δεκτή υπό
  τΛν επισήμων, τοθ τύπου καί
  της κοινης γνώμης της ΆγνλΙ
  άς καί εξαίρει την μεγάλην
  σπουδαιότητα τοθ συμφώνου
  αύτοθ διά την ειρήνην έν τβ
  Μεσογείω επαινει δέ την συ
  νβπή καί τιμΐαν στάσιν της
  ΤουρκΙας. Οί «Τάίας» γρά-
  φουν δτι ή συμφωνία αυτή έ
  χει μεγΐστην διπλωματικήν α¬
  ξίαν. Όσον διά την στρατιω
  τικήν της σημασίαν, συνεχί-
  ζουν, θά γίνη αΐσθητή είς την
  περίπτωσιν έξωθεν προκλήσε¬
  ως είς βάρος των συμβληθέν
  των κρατων. Τό «Νταίηλυ
  Μα(ηλ9 γράφει: «Ή (σορρο
  ττία των δυνάμεων έν τΗ Με¬
  σογείω επήλθεν καί ή^η ή
  πλάστιγξ Ικλινεν υπέρ των
  Ή νουτική ύπεροπλΐα
  τής Μεγάλης Βρεττανίας
  'Έχει σημασίαν
  ή καταδύδισις
  τού καταδρομικοϋ
  ^Βασιλική Δρΰς,,;
  Τό βυθισθέν Αγγλικόν χατ«6ρο|αχΰν ((Βασιλική Δρΰς» μέ άλλα θωρη
  κτά δμοια τοϋ τΰπου τού, είς ι,ιραν πλοϋ τω είς τον Ατλαντικόν.
  ΑΙ ΚΟΛΟΣΣΙΑΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΆριθμοΙ πού καταπλήσσουν.
  Επί τώ τορπιλλισμ$ τοθ άγγλικοΰ βωρηκτου «Βασιλική Δρυς»
  ενδιαφέρον ϊΤν« νά γνΜθβή ιτοίκ εί ν» Α σημερινή δύναμις τού άγγλι
  κοθ οτόλου, Πολεμικαι βκά«η πρώτης γρνμμής, εΐχβν ή Μβγαλπ
  Βρΐττανία το τέλβς τού παρελβόντος ίτονς τα εξής-
  15 Θνρπμτ* μέ συνβλικέν έκτοπιομα 474,700 τόννων.
  9 άεροκλανοφβρκ μέ συνολικήν έκτόπισμα 149 050 τόννων.
  15 βαρέα καταδρομικά μέ συνολικόν έκτόπισμα 145 520 τόννων.
  48 έλαφρκ καταδρομικά μέαυνχλικόν έκτόπισμα 301 005 τόννων.
  170 άντιτβρπιλλικά μέ συνολικόν έκτόπιαμα 216 719 τόννων,
  58 υποβρυχικ μέ συνολικόν έκτόπισμα 59.524 τόννων.
  Κατά την αύτην εποχήν ευρίσκοντο υπο κατασκευήν τα κάτωθι
  πολβμικ*:
  7 θωρηκτά μέ συνολικόν εκτβπιαμκ 255,000 τονννν.
  5 άβροηλανοφόρα μέ συνολικόν έΜΤόπιομα 115,000 τόννων.
  21 χαταδρομικκ μέ συνολικόν έχτέπιαμκ 146 500 τόννων.
  31 άντιτορπιλλιχά μέ συνολικόν έχτοπιομ» 53 360 τόννων.
  15 ύποβρύχια μέ ουνολιχον εκτέιτισμα 16,380 τόννων.
  Τβ πρόγραμμα ναυπηγήΗΜν τοθ 1939]40, τέλος πβριλ«μβάν«ι:
  2 θΗρηχτά μέ συνολικόν έκτοπισμ« £0 000 τόννων.
  1 άεροπλανχφόρον μέ συνολικόν έκτοπισμβ 23,000 τόννων.
  4 Μ«ταδρβμΐΜ& μέ συνολικόν έκτβπισμ» 32 000 τόννων.
  16 άντιτορπιλλικά μέ συνολικόν έχτόηισμα 22:00 τόννων.
  4 υκοβρύχια μέ συνολικόν έκτόπισμβ 4,400 τόννων.
  Ή κατασκευή τ&ν υπό ναυπήνησιν αγγλικήν πολΐμικ&ν επι
  σπ«ύδ«τ«ι μέ ηροοκτικην σομπλπρώσβως τού ώς άνω ν«»ιτηγικου
  προγράμμκτος μέχρι των αρχ&ν τού βπβμίνου ϊτους. Τότ« ό βρεττα
  νιχος στόλος θά διαβίτο πολεμιχα πλβία πρώτης γρκμμϋς: 421 μέ αυ
  νολικον έκτβπισμ» 2.094.558 τόννοεν,
  Τα ώς άνω ατοιχ'ΐ» παρβτίίίνται άπο τον πλο(«ρχον τού γερ
  μανικοδ κολεμιχοθ ναυτικόν κ. Κο&ηφερ βΐς «ρθρβν τού πΐρΐ το&
  άγγλικβυ στβλβυ, δημοβιΐυβέν ιΙ{ την γΐρμανιχήν χΈφημερίβκ τής
  Κβλωνίβς». ______^_______
  συμμάχων».
  Γενικώς τονίζεται οιι ή Ικα
  νοποίησις διά τό υπογραφήν
  σύμφωνον είνε ζωηρά είς όλό
  κλήρον τόν κόσμον έκτός της
  Γερμανίας, δπου εκδηλούται
  άπογοήτευσις καί άγανάκτη
  σις συγχρόνως. Οί κύκλοι τοθ
  Βερολίνου λέγουν δτι τό συμ
  φωνον αύτό της ΤουρκΙας με¬
  τά των Δυτικόν Δυνάμεων
  είναι καθ' δλα δμοιον.μέ έ
  κεΐνο τό οποίον είχεν υπο-
  γράψβι ή Πολωνία καί ή'^η ή
  Τουρκία πρέπει νά περιμένη
  δτι θά έχη την Ιδίαν τύχην
  μέ την Πολωνίαν.
  Το| Βερολίνον
  =|προβλέπει
  ΤΑΧΕΙΑΝ ΕΞΟΔΟΝ
  τής Τουρκίας
  ΕΚ ΤΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΡΩΜΗ 20 8)βρίου (ίδ. ύπη·
  ρεσΐα).— Τηλεγραφήματα έκ
  Βερολίνου άναφέρουν δτι επί¬
  σημον ανακοινωθέν εκδοθέν
  έκεΐ τονΐζβι δτι ή υπογραφή
  τοθ ΆγγλοτουρκικοΟ συμφώ¬
  νου αποτελεί επιβεβαίωσιν
  καί έπισφράγισιν της πολιτι¬
  κάς τής Τουρκίας ή ό ποία
  τείνει ήδη νά ύποταχθβ έξ
  ολοκλήρου είς τή ν Αγγλίαν.
  Τό ανακοινωθέν τονίζβι έν τέ
  λει, βτι τα Βαλκανικά κρά
  τη θά ίδουν συντόμως την
  Τουρκίαν νά εγκαταλείπη
  την ού5ετερότητα ή όποία ά·
  ποτελεΐ την βασικήν αρχήν
  τβς πολιτικης της Βαλκανι·
  κης Συνεννοήσεως.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 8)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσία). — Όλό κλήρος ό
  Άγγλικός τύπος έξακολουθεΐ
  νά σχολιάζη ένθουσιωδος
  την υπογραφήν τοΟ τριμεροθς
  συμφώνου έν Αγκύρα
  Τό «Νταΐηλυ Τέλεγκραφ»
  δημοσιεύει μακρόν άρθρον είς
  τό οποίον γράφει: «Διά της
  υπογραφάς τοθ συμφώνου ή
  Τουρκία ετίμησε την φήμην
  της ώς χώρα ή όποία τη
  ρεΐ τόν λόγον της καί έκπλη
  ροΐ τάς έναντι των φίλων της
  ώποχρεώσεις της. Ή Τουρκία
  προέβη είς μίαν πράξιν την
  οποίαν ή Γερμανία Ιδέν ξεύ·
  ρει νά έκτιμήση» Τό «ΝΐαΙη
  λυ Μαίηλ» τονΐζει: «Έδοκιμά
  σσμεν έν εΤδος εύτυχοθς
  εκπλήξεως μέ τό νά Ιδωμεν
  ενα μοντέονο κρά τος νά τη
  ρή μέ άπαρασάλευτον σΐαθε-
  ρότητα τόν λόγον τού. Έξ
  δλλου τηλεγραφήαατα έκ των
  ούδετέρων χωρων «άναφέρουν
  δτι άνάλογα είναι τα σχό¬
  λια των εφημερίδων καί είς
  τα κράτη αύτά. Ή «εφημερίς
  της Γενεύην» τονΐζει δτι τό
  ύπογραφέν είς την Τουρκι¬
  κήν πρωτεύουσαν* σύμφωνον
  αποτελεί εχέγγυον διά την
  είρήνην έν τή Μεσογείω. Ή
  άποτυχία της προσπαθείας
  άποχωρ.σμοθ ιης ΤουρκΙας ά¬
  πό τάς Δυτικάς δυνάμεις,
  γράφβι ή έγκριτος έφηαερίς,
  <αί ή υπογραφή της τριπλής συμφωνίας άποτελοθν σημαν τικά γεγονότα τα όποία θά συντελέσουν σπουδοίως είς την εξέλιξιν της καταστά¬ σεως. ΡΩΜΗ 20 8)βοίου (Ιδιαιτέ¬ ρα ύπηρεσΐο).—*Η «Πρές Ά· σοσιέσιον» τοθ Λονδίνου αγ¬ γέλλει δτι ή Αγγλία καί ή Γαλλία εΤχαν δηλώσει ^τά την διάρκειαν των ρωσοοΐουρ κικων διαπραγματεύσεων δτι ήσαν διατεθειμέναι νά παραι τηθοθν δρων τίνων τοθ τρι- πλοΟ συμφώνου τό όττοΐον υ¬ πεγράφη χθές διά νά διευκο- λύνουν την επίτευξιν συμφω¬ νίας μεταξύ Τουρκίας καί Σο¬ βιέτ. ______ ΑΙ σχέσεις ΡωσσΙας καί ΤουρκΙας ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Όκτωβρίου ('δ. ύπηρβσία) —Οί κ. κ. Σα- ράτσογλου καί Μΐλότωφ αν¬ τήλλαξαν επιστολάς είς τάς οποίας έκφράζουν την (κανο ποίησίν των διά τα διαπιστω θέντα αίσθήματα φιλίας τα ό ποία έξακολουθοθν νά ύφΐ στανται έκ παραδόσεως μετα ξύ των δύο χώρον καί τα ό ποία παραμένουν άναλλοίω τα καί μετά την πρόσφατον ανταλλαγήν γνωμΰν έν Μό σχ
  ΑΝΘΡΘΩΣΙΣ
  καλόγηρος
  ί
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμβρον ά*ο
  γιυματινή ωρα 6 45 μ. μ. έαπερι
  νή ώρα 9 45 μ. μ.ακριβώς: «Μαρία
  Βαλ4·σκα»μ6 την Γκρίτα Γκάρμιιο
  καΐ τόν Σάρλ Μπουαγιε.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» — Σήμερον
  «Ό Δρόμος χωρΐς χαρά»
  Κάθβ Δευτερα-Πίμβτη-Σάββσ
  το—Κυριακή ωρα 6 1)2 μ. μ. ά«ο
  γευματινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοθμάς Αθηνών.
  Πρόνρ«μμ* 21ης 8)βρίου
  12.25 Σήμα—Έθνιχός δμνος—
  δμνος Μεολαίας.
  "Ωρα 'Αστΐροαχοπείου Αθηνών
  12,30 'Αποβπάσματα άπί δτιε
  ρες (δίαχοι).
  13.10 Μουσιχή χοροθ (δίσκοι)
  13.30 ΕΙδήοιις — Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλαφρβ Γαλλιχά τραγού
  δια (διαχοι).
  14.15 Είδήσιις— Μετεωρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις άγορβς ίΐει
  ραιβς.
  18.45 Έμδατήρια χαΐ έλλην ι
  χοΐ χοροΐ (δΐσχα).
  18.55 Κρητική μουσιχή δπδ
  τοθ 'ϋμΐλου Ευαγ. Καλιγερίδη-
  Βασ ϋίχονομίδη. Σητιιαχδ ντουέτ
  το.—Κονδυλιίς. Κρητική χαντά
  δα (θίμα Ρεθυμνιώτικο).— «Ή
  Μαρουνιώτισσα», ντουέττο.
  19.15 Μουσιχή χοροθ (δίοχοι)
  19.30 Ή ωρα^ϊοθ παιδιοθ.
  19.50 Ευθυμη μουσιχή (δίοχοι)
  20 Όμιλΐα.
  20.20 Όρχήοτρα τοθ σταθμοθ
  (υπό, την διεύθυνσιν «Ο χ. Γ. Β
  χάλη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Ρεοιτάλ χραγουδιοθ (δπό
  τής Κάς Μαρίχας Καλφοκπεύλου).
  21.30 Όρχήοτία τοθ οταθμοθ
  (δπό την διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Β
  τάλη).
  22.20 Είδήσεις.
  22 30 Έλατρά μουαιχή (υπό
  τής Όρχήσρας Κορΐνθίίυ).
  23.20 ΝυχτιριναΙ ιίδήοΐις.
  23 30 ΈλληνιχοΙ χοροΐ (δπο
  τής Όρχήστρας τοθ Σταθμοθ χαΐ
  υπό χήν διεύθυνσιν χοθ χ. Γ.
  Βιτάλη).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Έλαφρο χραγοθδι δπό τής
  Κάς Ελένης ντέ Ροζέ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  •Ωρα 9 45' μ. μ. ακριβώς
  ΙΚΡΕΤΑ ΓΚΑΡΜΟΟ
  ΣΙΡΑ ΗΟ0Υ1ΓΙΕ
  £το φίλμ—θρΰλος
  '
  Τό άθάνατο ρβμάντζο
  τής Βαλέφσκας κ αί τβΰ
  Ναπβλέοντος. Ένας φλο
  γΐρός ίρβίς μέοα στό με
  γαλει&δες πλαίσιβ των
  Ναπβλεοντείων πβλέμων.
  Σκηνβθεσία: ΚΛΑΡΕΧ
  ΜΠΡΑΟΥΝ
  ΜουσΐΜή ύπίκρουσις:
  2ΤΟΧΑΡΤ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΚΑΡΜΕΝ
  ΙΜΙΕΡΙΟ ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ
  Φωτογραφικάς- ΙΡεπορτάζ
  Τα ίγγονάκια τοΰ Μουσολίνι, μαζί μέ τόν πατέρα τους, τόν Ίτηλόν υπουργόν των Έςωτερικ&,ν κόμητα Τσιάνο
  Ό φωτογραφικος φακός συνελσβε τόν γαμβρόν τοΰ Ντοΰτσε την ώραν ακριβώς πού παιζει μέ τα τρια μικρά παι
  δάκια τού,
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνηοχός ταχυδρόμος Χαρ[*·
  ίημος Πορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  έκαστην εβδομάϊα. ΚαΙ παραχα·
  λιΐ τοΐις ενδιαφερομένους δπιος
  άίΐβτείνονται είς τα τηλέφωνον
  190 χ, Μπβλαμίώιουι; 7·-88.
  Αί καταθέσεις.
  Κατ' έπισήμευς αναχοινώσεΐς
  ή παρατηρηθιϊσα χαχά Σεπτέμ¬
  βριον άνάληψις των χατ&θέσεων
  δχι μόνον έσταμάτησε άλλ' ίση
  μειώθη καί μεγάλη τάσις έηανα
  τοποθετήσεως των άποουρθέντων
  χρημάτων. Τό πράγμα ώδήγη
  οί ώς ήτο ιύνόητον καί είς τόν
  περιορισμόν τοθ κυκλοφορούντος
  χαρτονομίσματος έπ' άγαΡψ τής
  οίχονομίας τής χώρας. Άλλ' ά
  νεξαρτήτως των άποτελισμάιων
  τούτων, δέον νά δπογραμμισθ
  είς τό ζήτημα, πρό παντός ή δ
  φισΐομίνη έμπιστοσύνη τοθ χίσμου
  πρός την κυβέρνησιν. "Ηρκεσαν
  αί δηλώσεις αυτής τιερί τοθ άν
  τιχανονιχοθ χαΐ αντιπατριωτιχοθ
  των γενομένων άναλήψεων, διά
  νά έπανέλϋουν τα πράγματα είς
  την θέσιν των.
  ***
  ΜΙα ουγκέντρωσις.
  Ό πρωθυπουργδς χ. Μεταξάς
  ωμίλησε προχθές είς την πρώ
  την έβδομαδιαίαν συγκέντρωσιν
  των γονέων χαΐ ϊιδασχβλων. Καί
  ωμίλησεν αναλόγως πρός την ση
  μασίαν της, άλλά χαΐ είδιχώτε
  ρον τα σημιρινά χαθήχοντα τέ
  σον των πρώτων ίσον χαί των
  δευτέρων. χ ό ακροατήριον έπευ
  φήμησε ένθουσιωδώς την ίμιλί
  αν τοθ χ. ΗρωθυπουργοΟ. Καί
  μετ'αύτό ,,όλόχληρος ή Ελλάς
  έπρόσιξεν ασφαλώς την σχοπιμό
  τητά της—σχοπιμότητα χοινωνι
  χήν χά ι παιδαγωγιχήν. Αί έπαρ
  χίαι άλλως τε, δί/ιινις.τόαον έν
  διαφέρονται σήμερον διά τα έκ
  παιδειπιχά ζητήματα χαί τάς
  έθνιχάς χατευθύνσεις των, θά λά
  βουν ασφαλώς χαί άπό την δμι
  λίαν τοθ χ. Μεταξ£ χαΐ άπό
  την χαθ' δλου συγκέντρωσιν ταύ
  την, Ιν παραδειγμα άξιον ιυρυ
  τέρας μιμήσεως.
  Τα προϊόντα μας.
  ΤαΚράτος συνιχίζει τα μέτρατου
  διά την κατανάλωσιν είς τό έσιο
  τεριχον ωρισμένων προϊόντων δ
  πως λ. χ. των σχαφυλών χαί
  των σύχων. Τα μίτρα ταυτα ά
  ποδειχνυουν δτι τό ενδιαφέρον
  τοθ χράτους χαί γενιχώτιρον διά
  τα ίγχώρια προΐόντα, καραμένει
  αμείωτον. Καί δημιουργοθνται
  πχεΐσται δοαι αγασαΐ έλπίδις δ
  τι τό ενδιαφέρον αυτώ συνεχιζό
  μινον μέχρι τέλους, θά ουμβάλη
  οοχ' ολίγον είς .τόν μιτριασμόν
  τοθ έκ των συγχρόνων ανωμάλου
  συνθηχών έηηρεασμοθ τοθ έμπο
  ρίου χαί τή; έξαγωγής.
  ΠΟΛΟϊΝΤΑΙ 2 σφαιριστήρί»
  εντελώς χαινουργή (χαραμπόλες)
  άπό Μαόνι, μεθ' απαντών των ε
  ^ρτηματων των, τέλει» είς χομ-
  ψότητα χαί ιδχρηστα, χατάλλη
  λα δι' έπαρχιαχά χαφενεΐα είς
  τιμήν «όχοκρίας χαί ευκολίας είς
  την πληρωμήν. Γράψετε χ. Λε·
  ιονίδαν Καλλιβρετάχην Χανιά.
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ.— δωμάτιον
  μετά χωριοτής είσοδον χατάλλη
  λον Βιά μΛ&ητάς. Πληροφορίαι
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μύρωνος Γιαννακάκη γεωρ
  γοΟ κατοίκου Καμάρων Πυρ
  γιωτΐσσης.
  Κατά
  Κωνσταντίνου Άντ. Σημα
  άκη κατοίκου ωσαύτως.
  Ό καθ1 ^ύ τό πσρόν μου
  καίτοι έπετάγη νομίμως ο) διά
  τής υπό χρονολ. 27)7)1939 ά
  πλής έπιταγής μου, ώς δεί
  κνυται έκ τοθ ύπ' αριθ. 4.144
  έπιδοιηρίου τοθ παρά τή πε
  ριφερε'σ τοθ ΠρωτοδικεΙου Ή
  ρακλεΐου Δικαστ. Κλητήρος
  Γεωργ. Μιγκλάκη, ίνα δυνά
  μει καί πρός εκτέλεσιν τοΟ
  ύπ' άριθμ. 8.356 τοθ 1938 Δή
  λωτικοθ έγγράφου τοθ Συμ)
  γράφου Μοιρών Έμμαν. Κο
  νιωτάκη, νομίμως περιβεβλη
  μένον τόν έκτελεστήριον τΰ
  πό ν, καταβάλτ) πρός με μέ
  χρι τής έπιταγής μου ταύτης
  δρ. 12926 έντόκως έκτοτε μέ
  χρις εξοφλήσεως καί β) διά
  τής υπό χρονολ. 8 Σ)βρΙου
  1939 κατασχετηρΐου τοιαύτης,
  ίνα δυνάμει καί πρός έκτέλε
  σιν τοΰ σύτοΟ ώς άνω τΐτλου
  καταβάλη ηρός με πρόσθετος
  ετέρας δρ. 480 έντόκως Εκτοτε
  μέχρις εξοφλήσεως, ώς δεΐκνυ
  τα ι έκ τοθ ύπ' αριθ. 8.388 έ
  πιδοτηρίου τοϋ Δικ. Κλητήρος
  τής αυτής ώς άνω περιφερεΐ
  άς Γεωργίου Μιγκλάκη, έν
  τούτοις ουδέν ε δ τος μέχρι σή
  μερον κατέβαλε πρός με.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τον άνω
  ποσόν των είρημένων έπιτα
  γών μου έκ δρ. 12 926 συν
  480 ήτοι δρ.^13.406, των άπό
  των άνω έπιταγων νομίμων
  ιόκων αυτών, πλήν τοθ κον
  δυλΐου των τόκων, καί των
  συμβησομένων έξόδων έκτε
  λέσεως, εκτίθημι είς δημόσι
  όν αναγκαστικόν πλειστηρι·
  ασμόν τα άκόλουθα άκΐνητα
  κτήματα, άνήκοντα είς τόν
  όφειλέτην μου τούτον καί κεί
  μενά είς την κτηματικήν πε¬
  ριφέρειαν τοθ χωρίου Καμα
  ρών Πυργιωτίσσης, τοθ τέως
  Δήμου Τυμπακίου, τής Είρη
  νοδικειακής περιφερείας Μοί
  ρών, ήτοι: 1) Αγρόν ποτιστι
  κόν κείμενον είς θέσιν Άχλά
  δα εκτάσεως ενός περΐπου
  μοι,ζουρίου μέ 2 ελαιόδενδρα,
  συνορ. κτήμασι Κωνσταντίνου
  Ντισμπιράκη, Νικολάου Γιαν
  νακάκη, Ιωάννου Θεοδωράκη
  καί δρόμφ. 2) Αγρόν κεΐμε
  νόν είς θέσιν Άνεμοχωριά έκ
  τάσεως 7 περίρου οκάδων,
  συνορ. κτήμασι Κωνσταντίνου
  Ντισμπιράκη ΜιχαήλΠαπαδου
  ράκη, καί δρόμφ καί 3) Ά
  γρόν κείμενον είς την αυτήν
  ώς άνω θέσιν Άνεμοχορθιά
  εκτάσεως όκτώ περίπου οκά
  δών, μέ δΰο άγρουλίδους,
  συνορ. κτήμασι Κωνσταντίνου
  Ντισμπιράκη, έκ δύο μέραν,
  καί Κωνσταντίνου Στεφανάκη.
  Ό πλειστηριασμός των κτη
  μάτων τούτων γενησεται την
  10 Δεκεμβριού 1939 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον τοθ έν Βόρροις
  έδρεύοντος συμβολαιογράφου
  Μοιρών κ. Εμμανουήλ Κονιω
  τάκη γ) τούτου κωλυομένου
  ενώπιον τοθ νομίμου σύτοΟ
  άναπληρωτοθ καί έν τώ έν
  Βόρροις κειμένω Δημοσίφ Γρα
  φεΐφ τού, οπου καί δ τε κα-
  λοθνται οί πλειοδοτήσοντες.
  Άρμόδιος Δικαστ. κλητήρ
  ένεργησάτω τα νόμιμα, δημο
  σιευθήτω δέ τό παρόν διά
  τής ενταύθα εκδιδομένης έφη
  μερίδος , «Ανάρθωσις».
  Έν Ηρακλείω τβ 14 Ό«τω
  βρίου 1939.
  Ό πληρεξ. δικηγόρος τοθ
  έπισπεύδοντος καί παραγγέλ
  λοντος.
  Μιχ. Α. Μανααάκης
  ΡΑΣΠΟΥΤ ΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΙ1ΠΙΙΝ Τ21Ρ0Ν
  159ον
  —Ή αίώνια δλιγοπιστία σου!
  Κι' δμως αύτά πού Ιγινι είνε
  σκου*αΐο, μεγάλο πραγμ·*···
  Δέν ξεύρω τί Ιγινε παρχτηρι
  ξερί 6 2ιμάνο6ιτς.
  —"Εγινε τό θέλημα τοθ Κυρί
  ου! Έγινΐ* ή άγάηη, ή συμφιλΕ
  ωα:θρ
  πος!
  Ό Σιμίνοβιτς τάν χυττάζΐι μ«
  τΐ)ν ίδιαν απορίαν πάντοπ. Ό
  τρόπος τής ίμιλίας τοθ Ρασποθ
  ,τιν, 6 ένθουσιασμός τού, ή δλ
  τού συμπεοιφκρί τοθ ορϊίνονΐαν
  τόσον πκράδοξα άπόψι!
  —Δέν μοθ λές Σιμάνεβιτς—-τόν
  έρωτ$ έξαφνα δ ΡααποΟτιν—ξέ
  ριις ποίος ήταν πεό όλίγου μαζί
  μου μισα στό γραφείον μου;
  —Μά δπιθέτω, δ πρίγκηψ Τσεγ
  χδντιεφ..
  —Δέν α9 έεωτώ γι' αύτδ! Σ'
  αλλο προΐγμα θέλω νά μοθ άπαν·
  τήαης: Άφοθ ξέρεις ποίος τήταν
  μέσα μαζί μου, τί φρονκΐς: Είς
  τό γραφείον μου μ* Ιπερίμενεν Ι
  νας έχθρός, ή §ν»ς φΐλο-;;
  — Περίιργος ερώτησις!—λέγει
  δ Σιμάνββιτς.
  —Σ' έρωτώ: Μέσα είς τό γρα¬
  φείον μου ήταν ϊνας εχθράς ή 1
  νας φίλος;
  —"Αν δέν απατώμαι ή φήιιη
  φέρΐι τό^ πρίγχηπα 11αΟλον Τσεγ
  χόντιεφ ,ώς άμείλιχτον εχθρόν
  σου!
  —Σωστά. ΚαΙ έχτδς τής ςρή-
  μης αί πληροφορίαι πΐυ μοθ ϋδω
  αίς τό άπόγευμα .. Μοθ είπες ή
  δέν μοθ είπες πως δ πρίγχτ,ψ εί
  νέ παρών σέ χάτι 5:(όπτους συγ
  χιντρώσεις , είς την εθνικήν λέ-
  σχην;
  —"Ετσι μοθ άνέφιραν!
  —Παμπίνηρε Άρό! Ποτέ δέν
  >1ς την γνώμη την διχή ο^υ
  Πάντοτι έπιχαλεΐσαι τα λόγια
  των άλλων! ΑΙ λοιττόν μάθε κώς
  αύτοί ο! άλλοι πού ήρθαν χαί σ
  πρόφθαααν δσα μοθ άνέφερις, οοθ
  λέγουν ψέμματα γιά νά σοθ άπο
  αποθν ρούβλια!
  —Πιθανόν., —έν χαί δέν ίχω
  αυτήν την γνώμην...
  'Υστερα άπό οθτά πού ϋ' άχοό
  σης ιΐμαι βέβαιες πώς θ' άλλά
  ξης γνώμην...
  — Πιριμένω λοιπόν ν1 άκιυσω!
  — Τέντωσε χά ούτιά σου Σιμά
  νοβιχς γιά ν' ακούση-, χήν άπί
  στευτη είδησιν: Ό πρίγκηψ βαθ-
  λος Τσεγχόντιεφ ϊεν είν,ϊ πλέον
  έχθρός μου!
  (σϋεχ'ζεταΐ)
  ΙΑΤΡΟΧ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Αιδάκτκρ τοΰ Πανεπιστημίου τής Λ»6νς.
  Επί Ιπταετίαν οπουδαακς έν Λυδνα χαί ΠοτριβΙους. ίέ-
  χβται «1ς το νέον Ιατρείον τού, Ιϋ>ς Άβερ^·
  (συνβικίαν Βαλιοέ ΤζαμΟ Ινβντι «ρτοηοι·(ο» ΆΒανβηΙοιι
  Σφ 9—12 κ. μ. Ν«1 1—7 μ. μ.
  ΚυριαΜ&ς τ·ύς Ακβρονβ θΗρπβν. Άρ. τηλ. 6- α
  /
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άττόρων έργατριών τοΰ
  ύφαντηρίου τοΰ Φιλανθρωπικοΰ Συλλό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριστουγέννων 1939
  Έν τ*> κρατηρίν χον Χνλλόνον έναντι νεκν
  Δικαστήριον (έ>δέ>ς Κονντονρΐείτον)
  Όπλομηχανουργικόν έργαστήριον
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Ρλατεΐκ ΧΐΐτάνΌνλοΟ,
  Έπιβχευαί ίπλων,
  ήλχκτροσυγκολλήαΐις,
  Όί»γβνβκβλλήσεΐί.
  Πΐϊρ», τίχνη, τ·χ<5τπ{, ββφάλίΐβ, ·1κον·μ(α. ΣΗΜΕΡΟΝ Τό ΜΓΐνωνικβδρ^ματι- κό άρι-τβύργημα: (ΓοΛλιχίι Είναι β δρέμβς τβθ μαρ· τυρίου καί τής τβιτεινώσεΜί, β γολγοβάς καθ· φτ»»χίίς «ο κελλας πβύ ανεββιίνιι δτ«ν ΡριΒτΐ μένη χ«1 άνυ«ερκσ«ι οτη στή ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μία ταινίαι ση« !ας έμηορι κης β{ί»{, ποϋ άπό άπέψΐως ακηνοθεοίβις κ«1 ήθοπίΐΐβς {επερνά μ«1 αύτοι ταάριστβυρ Υ4μ«τ« Παβτέρ χαΐ Ζ· ά: Όλιβία ντ* ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά χό ο:χοτρ3φει όν βηλέβν χοθ Λυχείου «ό Κο ! ραίΐς» δεβποινΐς, βοηθός χτ]ς μιλέ της χαί συνοδδς χ©ν οΐχοτρόφ^ον μαθηχριΑν. 'Κπίβηί ζητιίται ΰπηρέτρια μέ χαλας ου<κ*9ε>(.
  Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ Κ Ρ
  ΕΥΤΥ < ΕΙΣ ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ.- Γεώργιο Τζαι·ο«ζάκης ΔνΙς Ία ν·« ΓρΙβα *[ΡΓ 3ων(σθησαν Ιν θήναις. -υνχ« ητήρια. ΓΑΜΟΙ.-Έμμ. Μπαονιδς Τρ,. ζικΛς ΦωφΓΪ) Άγγΐλάκη ββ' ς τβζιτικς, φ Άγγΐλάκη σαν χθές τό έοπέρας τούς ν των. Πα^άνυμ«ο« «αρίστη ΓεωργΙα Ε. Πιράκη. Σ τήρια. —Φανοθρης ΠαολΙΒης — ' ΠαραδεΙσου 4τ4λ·σηιν τούςγο των. Π^άνυμψος βορίσΐη ή λιόιιη Πβτρά η ΣοΥΧ *** Γύρο στή»7 πά Α κ Α Δέν «Τν· μόνον ή ζέστη «ού καθιστά ΙνΙ'ΐτε κβτά νοητόν τόν εφετεινόν Όκτώβρην —ΆΧλά καί ή βσυνήδιστος ΰγο0 σία ή όηοΐα Ιτικρατεΐ άπό τας «ρώτ <ς άπογ>·υματινά.· ώρας.
  —ΚαΙ ή δΐι^Ια τρο'ίΒει τίς τα
  ιτεζο^ρόμια ίψιν συνήθη κατά τίς
  βροχ«ράς ήμ-ρας ή τουλάχιστον £
  κιίνρς καθ' ά; έιιικρατιΐ έπίμονος
  ψ.λοίΐροχοθλατ.
  —Δυνάμει ΒιαταγΓις τ!ς αγορ (
  νομικής οΐηαεσίας ωρίσθη νέα μ
  μη τοθ καφί κ-λ,ν. είς τα κΐντρα
  η όλ
  της
  —Ή τιμη. αυτή φθάνει μχ&ι
  δρ. 2 50 είς τα καφινιϊα καί 3 ιίς
  χά χιρακτιιριζόμενα ώς κΐντρα α'
  τάί; ως.
  - Είς τα τή-; ττολυτΐλ·1ας ή νέ^
  τιμή ψθάνκι τας 4 δρ.
  - Υπό τοθ Οθυ«ουργβ(ου τής
  ΠαηεΙας (στάλησαν οδηγίαι ιίς
  τού; Διιυθυντάς των 'Λστικών
  Σχολείων.
  — ΑΙ ίδηγίαι οδται σκονόν 6·
  χούν νά Ιτιτΰχουν καλήν λειτουρ
  γΐον των άστικων σχολείων.
  —Τα όΐοΐα θά Ηυτηρετήσουν
  κυρίως τάς ανάγκας τής μεγάλης
  μιααίας άστικής τάξεως διά μαθ'ΐ
  μά-ων γενικης μορφώσεως άλλα
  κσΐ «ροσαρμογης ·1ς ίϋαγγελμο-
  τικΔε κατιυθύνοεις.
  — Συμφώνως κρός την σχε-ικ
  δικταγήν τοθ Ύιουργβίου των
  Στρστιωτικων.
  -Χθέ« 20ήν Όκτωβρίου Οηζιν
  ή νροθεσμΐα της νροσιιλΐΰσετνς
  των κληρωτων 1939β.
  —ΟΙ μή τ,ροσΐλθόντες νρ6κε ·
  ται κατά την Ιδίαν διαταγήν ν ι
  ύιοστοθν τάς συνινιΐας τοθ ν 3
  μου. κηρυσσόμενοι άνυκότακτοι.
  —Οϋτι αύτάς τάς ημέρας ό λι
  μην μας ύστΐρεί είς κίνησιν.
  —Ύπαρχουν πάντοτε άιμβτιλοιι»
  μικρά ή μιγάλα καΐ σχετικώς ή
  δψις τού δέν είνε άσχετος καλών
  ΑλνΙδων.
  —Διά τό μβλλον αύτοθ καί την
  κανονικήν καί τοθ λοικοθ διεξι
  γωγήν των εργασιών τού λτ' άγα
  9ω τοθ Ηρακλείου.
  —Αυριον καί ώραν 10 η. μ, είς
  τό θέατρον Πουλακάκη Δ γνι..
  στός 'Ελληνοαιγύιΐτιος πρωτθΛα
  λαιστής Τόμ ΦιτσετσΙδης.
  -θά άντιμετωπΐστι χον Ι«ίσης
  κρωτοπαλαιοτήν Γρ ΓοΙτανΙδην.
  —Ή ταλαισακή αυτή συνάντη
  σις τροβλίβΐται ακρως Ινδια*
  ρου?α διά τούς φιλάθλους αής %■'.< λεως μας. —Μεταξύ των άλλων «εΐδών θή ρας» τα δΐοΐα απηγορεύθησαν αύ στηρΛς. —Συγναταλέγιται καί τό ηατρο ναράδοτο «λάστιχο» των ^νυ.^· «α16ων —Δια τής 8>σρμο>ής συνεπίΊ;
  τής ίκδοθεΐσης διαταγής θά ·κ> ι
  ψη μιά άληθινη τληγή ίίχι μ5ν<·.< οιά τό ύπαιθρον άλλά κυρίως διά τάΐ «όλεις. —Είς τα Χανιά άναμΐνεται με9 αύριον δ καλβς κατηρτισμενος ΒΙ ασος «Ένωσις Καλλιτιχνών». —Ώς ώνεγράψαμεν πρό ημερών δ θίασος ςΰτος ϋά Ελθη είς Ήρά κλειον. —"ΛφοΟ δώση ολίγας «αραστά σεις ·1ς Ρέθυμνον καί Χανιά, ο Ρεπβρτΐρ ΔΙΟΡΘϋΣΙΣ Είς τό 6ηό χρονολογίαν 6 Ό χτωδρίου πρόγραμμα ,ηλε σιηρικ σμοθ τής Άνωνύμου 'Κταιρΐ'. άς υπό χήν έπωνυμίαν Τράκεζ '· Αθηνών κατά ΣτυλιανοΟ Φιορκ χη ώς συνδίκου τής π:α>).ευοεω%
  χοθ Γεωργίου Δαμουλάκη - έμπ.
  ρου κατοίχου Ήραχλείου τί δημ--
  σιευθέν είς τέ 6η3 αριθ. 5.291
  τΐ)ς 12 Όχτωβιίου 1931), φύλλΐ,ί
  τί)ς έν Ήρακλείφ εκδιδομένης
  εφημερίδος «Ανάρθωσις» ώς χρ
  νολογία των έπιταγων άναγράφ»
  ται ή 20 Δεκεμβριού 19*39 έ«
  τυπογραφΐχοθ λάθους άντ Ι ^τής ά
  ληθοθς τοιαύτης 20 Δεκεμβριού
  1929 καί χαχά τουτο ίιορθοθτχ.
  τό είρημένον πρόγραμμα.
  Έν Ήρακλείψτΐ 19 η Όχτ»
  βρίου 1939.
  Ό ηληρεξούσιος διχη^δρ^ς τί};
  Τραπέζης Αθηνών.
  Άριστ. Μ. Χατζιδάκης
  ΝΐΜροβιολονικβν μ^ιΙ ΙΙιβ'
  χημιχβνΈρναατήριον'
  Μερόττης
  Ματζαπ€τάκη
  'ΗράΜλΕΐον
  'Αναλύσεί; οδρων, αΓμαιβς
  χοπράνΛν, έμβόλια, αύτεμδό
  λικ χαί έν γένει άκασαι «Ι
  μιχροδιο,λογιχαΐ χαί
  χαί έξιτίοιις.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οπηείτρια μέ χβ-
  λας συστίσεις διά τό Παλιιιόν Φ ί
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι π«·
  ρα τφ χ. Ν. Γρηγοροηοόλφ Εενο
  δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  ΕΝΟΙΚΙΛΖΕΤΛΙ δωμάτιον έ«ι
  «λαμένον Ο μή. Πληροφορίαι %αρ'
  |ρ!ν.
  3ΐα.
  ιν
  <κη. νόν ,ι' 1 *θ,άν·> νίύ
  >·ν·ΐ« καΐ 3 ;
  'βν
  5««ι οιί, (.
  σχολϊίω, "
  η
  άς τής μιν^
  [άξιως διά μ
  οράσε
  ράως ^
  •Ις ειαγγι,
  *< "IV οχι,Β ΥτίθυργεΙου, 39β. Κθύντις Β ιν Όϊ άνυ·.ιόΐ:ΐκ τας ημέρας ό, ■Ις κίνησιν, ιντοτε άΐμεώοΐι καί σχΐτικδζ άσχετος ιολίι, ιν ούτοθ «οί ιί|< τοθ λοινοθ 5ιι(· κων τού Ιι' 1)ι >ραν 101. μ. ιΐΐ
  ιυλακάκη 6 >>
  ιροτου
  ;σ·τσΐ6ηί.
  )«1ο(1 τόν Ικΐσηΐ
  Γρ ΓοΙτονΐ6ΐ)«.
  ιή ούιη σν»σΛϊη
  βς ιΛιαι
  άλλον
  εται καί *ό !
  ιχο» τβν
  ΐρμθ>ης
  γης
  ♦Λ»-»*4 ι
  ρονολογίαν »
  „«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οικονομική ζωή Έγκυκλοτταιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί τβν διαφόρων προϊίντων ιΐχον χθές ώς βχολοόθως:
  ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » έξαιρετικαΐ
  » α' δρ. 12.—
  » 6' » 11.-
  9.50
  8 —
  7 —
  5 —
  (5 50
  6 —
  4 50
  3 70
  γ'
  6'
  ε'
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣ »'6' »
  » γ»
  14 —
  18 —
  11.50
  10 50
  9 —
  8 —
  β! —
  5.70
  4.20
  »
  »
  4 —
  ΣΤΑΦΓΛΑ1
  Σουλτανί
  Ταχτβ
  Ή εξαγ!ϋπχή ίνηαιζ τν).τ ληξί
  000 χιλιοΎρίΐιμτ- στ'χφυλΐον, 520 000
  «»ν καΐ 50 000 άδ
  Ραζαχί
  -{τος
  Κριθή
  Β:ώμη
  Οίνοι μίστατον
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  » υ'
  Άλάδδανος
  Κουκούλια
  4.— 4.50
  8 50
  450
  5-
  26 — 28.—
  30 50
  23.—
  22.—
  20 —
  19.—
  18 —
  400.—
  100.—
  120.—
  425
  130
  τν).τ ληξίοης έβδομίϊος ανήλθεν ΐίς 260.
  520 000 Οϊυλτανινιον, 100 000 ίλα(·
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέα 'Γόρχτ]
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Άμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  'Αγβρ»
  546.—
  136 50
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.57
  560.—
  Πιιλησις
  550.—
  138 50
  3 13
  30.75
  72.80
  32.70
  4.63
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Κοπΐγχάγη
  ϋί
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ«ν)πολις
  Βαρσοδία
  "Ελσΐνχφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.57
  23 45
  3.08
  10.4—
  21.12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30.75
  4.63
  23.95
  3.11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τ ό μεγάλο 6ργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  *>^
  658ο»
  Μετά μίαν στιγμήν εξήλθον πάλιν. Ό 'Ενζολω-
  ράς Εφερεν άνά χείρας τάς τέσσαρας στολάς, αί
  τίνες είχον φυλαχθή κατά διαταγήν τού, ό δέ Κομ-
  πεψέρρης κατόπιν τού έκράτει τάς περικεφαλαΐας καΐ
  την λοιπήν άποσκευήν.
  —Ιδού, είπεν ό Ένζολωράς, μέ αύτάς τάς στο
  λάς άνακατώνεσθε μέ τούς στρατιώτας καΐ δέν
  σας έρωιξτ κανεΐς. Είνε τέσσαρας στολαί.
  ΚαΙ έρριψε ταύτας χαμα(.
  Ουδείς των στωίκών άκροατών μετεκινήθη έκ
  τής θέσεώς τού. "Ελαβε τότβ' τδν λόγον ό Κομπε
  φέρρης.
  —Συμπολίται, εΐτιε, χρειάζεται καΐ καποια εύσ
  πλαγχνΐα. Ξεύρετε περΐ τΐνος ό λόγος είς αυτήν την
  περίστασιν; Ό λόγος είνε διά τάς γυναίκας. Τοθτο
  πρέπει νά συλλογισθήτε. 'Υπάρχουν γυνοϊκες ή β
  χι; ύπάρχουν παιδία, ή δέν ύπόρχουν; 'Υπάρχουν
  μητέρες λικνΐζουσα τα τέκνα των μέ τό πόδι, τρι
  γυρισμέναι άπω σωρόν άλλα άνήλικα;
  «"Οστις ά πό σας δέν εΤδε τούς μαστούς τής τρο
  φοθ τού, άς υψώση την χείρα τού.
  »Σβΐς τώρα θέλετε νά θσνατωθί|τε· καλά' αύτό
  τό θέλω κι' έγώ όστις σάς όμιλώ διά τύν εαυτόν
  μου' δέν θέλω 6μως καί ν' άκούω τούς όλοφυρμούς
  των γυναικεΐων φαντασμάτων. βτΐου θά δέρνουν τα
  στήθη τριγύρω μου. Θανατωθήτε, έστωάλλά μή θα
  νατώνετε καί αλλους. μή πάρετε καί άλλους είς
  τόν λαιμόν σας.
  »Αύτοχειρ(α ώσάν αυτήν ήτις θά εκτελεσθή εΐςαύ
  τό έδο τό μέρος, είνε πραγμα έξαΐσιον,άλλ' ή αύτο
  χειρΐσ ίχει στενώ τα βρια, δέν θέλει επέκτασιν ά
  μα ίγγΐση. τόν πλησίον σας, ή αύτοχειρΐα 6έ λέγβ
  ται πλέον αύτοχειρΐα, άλλά φόνος. Συλλογισθήτε έ
  κεΐνα τα βρέφη, συλλογίσθητε καί τούς λευκότρι
  χας.
  »Ίδού ό 'ϋνζολωρας μ' Ιλεγε πρό όλΐγου, δτι
  είδεν έδώ κοντά ίνα λύχνον αναμμένον είς ένα πά
  ράθυρο τττωχικό, καί επάνω είς τα ύαλί τοθ παρσ
  θόρου τόν Ισκιον μιάς νραίας, ήΐις έκινοθσε την κε
  φαλήν της ώς νά μην ιΤχε κλβΐσει μάτι δλην την
  νύκτα περιμένουσα.
  «Ίσως αυτή είνε μητέρα ενός ά«ό σας. 'Εβ©
  είς την 61 όν Κύκνου. Λοιπόν, άδέλφια, άς υπάγη
  αύτός, βποιος καί αν είνε. άς τρίξη νά εΐπβ είς την
  μητέρα του'—Μάννα, έγώ εΐμαι εδω, ήσύχασε!
  »"Ας ιΐνε ήσυχος 8τι έδώ ίπΐσης θά κάμωμεν
  έξαΐρετα τή θουλειά μας. "Ανθρωπος βπου στηρΐζει
  τούς οΐκεΐοος τού 6ιά τής εργασίας τού, δέν έχει
  δικαΐωμα νά θυσιάσπ των εαυτόν τού. Δέν όρΐζει
  τόν εαυτόν τού. Άν τό κάμη. εγκαταλείπει την οί
  κογένειάν τού. (συνεχΐζεται)
  Τ6 έντελωο άνακαινίσβέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίας κέντρον
  δλαν τόν Κρητύν ταξιδιωτών.
  Τό εόνοεΐ ώς ϊνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άεοισμοθ, άτταστρσΐϊτούσης καθαριότητος, άφθονον
  όδάτων. ίγκαταστάσεων λουτρών, είνε άούγκριτον.
  ΤΟ «2ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διβυβών.τβι ΒΚβ τ·ν
  Κρήτα κ. Γεώργιον Δνακαλβκΐΐν.
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  Β'.
  Καί ιδού δτι έη&ς όλίγου ή.αν
  Ικδηλος ή επίδρασις επί τής χΐ
  σθήσεως τοθ χρόνου: Τα μυρμήγ
  κια ήρχισαν νά δεικνύϊυν χαθυ
  σΐίρησιν. Άντΐ νά ίμφΐνίζων
  ται ταχτιχά κάθε τρίωρον που
  τα είχε συνηθίση δ επιστήμων νά
  χά ταΐζη μέ σιχχαρόνερον, ένενα
  νιζοντο μέ μεγάλην καθυστίρη
  σιν.
  Έν' δσον λοιπον τα χινίνο
  π· ιι ίττηρεάζει ολόκληρον τό σΦ
  μι, έπέδρααΐ χαΐ ά—Ι τής αί
  σθήσεως τοθ χρόνου, τό ουμπίρα
  σμα ιί'ε δτι ή αίαθηβις τοθ χρό
  νευ έ$9ΐόει είς ολόκληρον τό σώ
  μΐ. Ή όρμίνη τοθ θιιροειδαθς ά
  δέ<9ς είνε τρόπον τινά τό φυαε ρΐ τής ίσιοτερικής χαΰσΐω; τοθ ανματος, ζωηριύιι τό πϋρ τής ζωή*ς είς τού; ίστούς καί τα χύτ ταρα, Ικιταχύνιι την άναπνοήν χτλ. Καί ώς επέδειξαν τα πε:ρ»μα τα τοθ Γκράμπενμπέργχερ έπιτα χύνιι χαΐ την λ;ιτουργ£αν τής αίοθήσεως τοθ χρόνου. "Ιχνη όρ μδνης τοθ θυροιιδοθς είς την τρο φήν των μυρμήχων ήσαν άρχιτά διά νά τούς κάνουν νά «πηγαί νούν μπρός» είς την αίσθησιν τοθ χρόνου. Τοοον γρήγορα έλειτουργοθσεν ή αΐοθηοις τοθ χρόνοι» ώατε τα μυρμήγκια ϊπαιρναν τίς ωρες γιά λιτΐΓά! Ώς χημιχαΕ τίνες ύλαι, ου:ω ή θερμίχης χαί τό ψ9χος ένεργοθν επί τί)ς ταχύτητος των ζωΐ'νων λειτουργιων είς τα χύττα ρα, Ή θεριιότης ζωηρεύΐι, τό ψΐ χος έλαττώνιι την εσωτερικήν χαθαιν, τβ εσωτερικόν πθρ. Την ιδίαν ενέργειαν άσκοθν χά! επί τής αίοθήβεως το3 πβνου "Αν μύρμηγχες σιινηθιομενοι είς την θείμόνητα μετατεθοθν αιφνιδίως είς τό ψθχος, ή αϋοθηαις ",τνθ χ&6<ου θά λειτουργτ} πά»3 αδτοΐ: μέ χαθυστέρησιν. Μετα^εροαένων των μυρμήγκων έκ τοθ ψ''Χ°υ( είς την θεοαότητα, ή λειτοιιργία τής αίσθήσειος τοθ χρόνου πχρ9 αΰτοΤς θ* ϊΐίξη έπιτάχυνσιν. Έξ δλων αυτών άποδεικνύεται δτι τό κίντρον τής αίαθήσεω; τοθ χρόνου δέν έδοεύΐι ειδικώς είς 2 να σημείον τοθ ίγκεφίλου ή των γαγγλίων, άλλ' ή λειτουρ γία τού εΕαρτα'τα' 1% τής ίντάσε ως των άναπνΐυατικών φαινομίνων είς 5λα τα κύτταρα τοθ σώμκτος: Ή αΐσθηαις τοθ χρόνου ύπάρχει είς βλον τό θώμα. ΟΙ ΑΝΘΡαΠΟΙ Καί οί άνθρωποι; Καί οί ίν· θρωποι εχουν μίαν αίσθησιν τοθ χρόνου ώς άποδεικνύει ή άφύπνι αίς είς·" ωρισμένην ώραν τής πρω ΐας χαί 6 άχριβής υπολογισμβς χρονιχών διαστημάτων. (συνεχίζεταΐ) Ο ΑΠ0Λ0ΠΣΜ0Σ ΤΟΥ ΕΡΓΘΥ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α 2 ΓΛρχΙζομιν σήμερον την δημοσΙ ευσιν τοθ ΔνολβγισμοΟ τοθ £ρ γου τοθ ΟφυνουργβΙου Άγορανο μΐας κατά την 111 τριμηνΐαν τοθ 19391. Τό δφυπουργιΐον Άγορανομίας έαυνίχισε κατα την 3ην τριμηνίαν έ. Ι. τό αναληφθέν 5π' αύτοθ πό «ύπλοχον χαί δυσχερές έργον, συμφώνως πρός τούς γΐνιχοος σχο πουςτιύς όποίοκς ήχυβέρνησις τής 4ης Αΰγούστου ίθΐτο πρός Ιφαρ μογήν τε Ο προγράμματός της. Άνέτντιξε δέ είς τοιούτον βαθ μόν την δλην δράσιν τού, ώστε ε¬ πέτυχε μεταξϋ των άλλην έπιδΐώ ξεών τού, ίναν ούσιώδη χαί πρω· ταρχιχον σχοπίν νά γεννηθή ττα ρά τώ χαταναλωτιχω χοινφ άγο ρανομΐχή συνείδησις. "Βίη δέ ευρίσκεται είς την ευχάριστον θέσιν νά διαπιστωθη δτι είς τάς ενεργείας τού χαί είς τ* λαμβανόμενα μέτρα έχει ·υμ- παραστατην αύτό τοθτο τό κοι¬ νόν, τη συνδρομή χαί προσχλήσει τοθ όποίου έπιτυγχάνεται πολ'ά- χις ή δίωξις χαί 6 χολασμός των παραβατών των κγορανομιχ&ν δια- ταξενν. Ή δλη ίέ δρβσις τοθ 'Υφυ τιουργείοϋ άπε βλέπουσα είς την β«λτ(ιοσιν των βριον διατροφής τοθ λαοθ έν συνδυασμώ πρός την μή αύξησιν τοθ κόστους τής ζωής, άπ«|3η μεχρι σήμερον άκρως ί«α· νοποιητιχή. Ό άρξάμενος έν Ε&ρώπη πό λεμος «αί ή συνεπεία των λαμβα νομένων μέτρων 6πο των έμπολέ μ ών χρατών δυαχέρεια περί τάς ϋαλασσιας μιταφοράς, μίσφ των οποίων χυρίως άνεφοδιάζιται ή χά>ρα μας έχ τοθ εξ»Μριχοθ, δχι
  μόνον δέν περιώριβεν την άποτε
  λεσμαιΐχήν δρασιν τοθ 'Γφυπουρ
  γείου πρός εξασφάλισιν τής έπαρ
  χοθς διατροφήν τοθ Λαοϋ, άλλά
  τουναντίον ένέτεινε τάς προσπα¬
  θείας τού, &0τως ωστε μετά ψυ·
  χραιμίας νά αντιμετωπίση την
  οΊαμορφωθείσαν χατάστασιν χά Ι
  νά λάβη τα υπό των περιστάσΐων
  ένδεδειγμίνα μέτρα.
  Τό τοιοθτον επιτευχθή, διότι
  τό 'ΥφυπουργιΙον είχε πρεβλίψιι
  χαί μιλετήσιι εγκαίρως τα μέτρα
  τα όττοΐα Ιδιι νά λάβη είς πε·
  ρίπτνσιν, χαθ' ήν θά έδημιουργη*
  το μία τοιαύτη κατάστασις καί
  των οποίων την εφαρμογήν Ιπιδί
  ωξεν άπό τής πρώτης στιγμής,
  διά νά εξασφαλίση τόν άνεφοδια
  σμόν τής χώρας κκί την διατρο¬
  φήν τοθ λαοϋ άνευ διαταραχάς τι
  νος.
  Τό τοιοθτον Σε απεδείχθη πιρι
  τράνως κατά τάς τελευταίας
  ήμέρα; τοθ τριμήνου χαθ' άς τό
  κοινόν μετ* έμπιστοσύνης άπέβλι
  ψεν πρίς τό Τφυπουργεΐον χαί
  μετ1 ανακουφίσεως απεδέχθη τα
  ληφθέντα μετρα.
  "Ηδη θά εξετασθή άναλυτιχώς
  ή δλη δράσις τοθ 'Υφυπουργιίου
  χατά τό διαρρεθσαν τρίμηνον.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ.— Επί τοθ ζητήμα
  τος τούτου απεδόθη ή μιγαλυτέρα
  προσοχή, Γνα μή έχ τής διαταρα
  χής επέλθη αύξησις των τιμών είς
  ράρος τοθ κόστους τής ζιοής.
  Είς τίνα ιίδη έχ των έχ τοθ
  έξωτιριχοθ εισαγομένων αί τιμαί
  ηυξήθησαν είς τάς πηγάς των ά
  πό μαχροθ, λόγω άφ' ενός μέν
  τής εντάσεως των διιθνών σχίσε
  ών, &φ' ετέρου δέ τής έπαχολου
  θησάσης πολιμιχής πιριόδου.
  Αί ανωτέρω δπερτιμήσεις Ιχου
  σιν ίσοφαριοθή δι* άναλόγων υπο
  τιμήσεων άλλων είίών καί δή
  των εγχωρίων ιθτως ώατε γενι¬
  κώς ότιμάριθμος τοθ κόστους τής
  ζωής νά παραμένη ού μόνον είς
  τό αύτό χαμηλόν επίπεδον· άλλα
  χαί να παρουσιάζη μικράν πτώ¬
  σιν έναντι τοθ1 αντιστοίχου τριμή
  νού τοθ παρελθόντος ίτους 1938
  (συνιχίζεται)
  ΙΑΤΡΟ2
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓ02
  Διηλκμβιτβθχβς Αββΐβΐβη τής χειρουργικήν βΔρολβγι
  Κλινικήΐ τής Ί«τρικής 2.χ*λπς Πβν««ιστημίβυ Π«ρι
  ής
  σΐειν.
  Ποιήσεις τβΰ *ύρβποιπτΐ)ΐ·δ ανστήμβιτβς ητβι νιφρβν,
  ΜΗβτεΜς, προοτατο», γΐννητιχνν όργβνυν κ.λ.π. Δ(χ«τ«ΐι
  9- 12 η. μ. 3- 7 μ. μ. έν τν 1«τρ>1β> τβ» ·οβ( Μ<χρογι»ργη, ι*βροδ·ς αλ«τεΙ«( Άρχεΐοίβ» (Χίϊτβτν ΌγλοΟ). Τπλίφ. 8-22 Ό Δερμ«τολόγο$-Ίατρβς ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Καβιβτβ) γνυστέν είς τβύς άοβενεϊς τής εΐδιχβτητός τ·». ότι μ·τ*φ«·« τέ) {«τρ«Ι·ν το» επί τής όββ» Λββποΐ ου πάροδον τής *δ·0 Άλμπ·ρ, ηληοΐον τβδ βΐχήμκτος τής ΊιβΛΐΜϋς Αρχαιολογικήν Άπββτολτϊς. Χ«νο«·ίβι Ασνχος. βρειιοκεττείκημβνη, κιντρικίΐ, κ«| & ηοχιντρος. Πλησίον τή| Πλ«τιί«« Β«λιβέ-Τς«μ(. ·« «νχετκι 1* Μ* «ρβτερβν 9-12 ι».μ. χαΐ 4-ί μ. μ. Τβ»ί Μεοσ«ρΙτ«{ *·»{ παβχοντΜ εκ ««ρματικΑν νο βιΐμάτΜν, τέ) τιλεντειΐον ϋ·Ρ#«τβν έχβατβν μον«ς εΙ( το έν Μβ.ρ«»ί ΦβομοΜεΙον η. ΜΜ)ντ>·Να.
  Εις την Μεσσαράν,
  την γήν της έπαγγελίας.
  ΑΣ πρόοδοι τής Γίωργίας είς την Μεσσαράν, αί,, συντελεαθεΐσαι
  χατά τα τελευταία έ:η, είναι τόσον άξιόλογοι δσον χαί χαταφα-
  νεις. Την σημαντιχωτέραν δέ πρόοδον αποτελεί ή είσαγωγή τής μη·
  χανιχής χαλλιεργείας ώ; πρός τα δημητριακά. Τόν τόνον χαί τόν
  ρυθμόν τής προόδου ϊδωσεν ή Γεωργιχή Σχολή, ώς φαίνεται χαί
  άπό την παρατιθεμένην ανωτέρω ιίχόνα θερισμοθ διά θεριστιχης χαί
  αύτοδιτική'ς μηχανής είς τα χτήματα τής σχολής. Έχτός δέ των
  θιριστικών μηχανών είσϊγονται ήδη χαί αί άλωνιστικαί. Ή ένωσις
  των Γεωργιχών Σιινεταιρισμών, πρωτοκοροθσα. παρήγγειλε τα πρώ-
  τα άλωνιστιχά συγχροτήματα διά τα μέλη της.
  —©βίον κήρυγμα.
  Αυβιβν Κυριακήν 22αν τρέχον
  τος έν τί Μηπρβιτολιτιχω Ν»ω
  τού 'Αγίβο Νηνόΐ καί κατβ την
  θείαν λειτουργίαν θέλει ύμιλπ-
  οει ό Ί«ροκήρυ£ τής «Ζνής» κ
  Άθοιν- ΦρβγκόΛβυλος. Ό αύτός
  θέλει όμιληαβι καί το άπόγϊυμα
  έν τω αύτω Ίβρω Ν«ω.
  —Διανυχτερβύβντ» φαρμα-
  κεϊα.
  Σήμΐρον 21ην Όχτωβρίου θί
  λει δΐΜνυκτΐρεύσπ τό φκρμακεϊ-
  ον Γ. Γϊπεσοικη.
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προκηρύξεως έπκναληπτι
  κου μειοοοτιχοΰ ίιαγωνισμβΰ
  Ή Νομαρχιακή Έπιτροπή
  Ηρακλείου προκηρύσσει έπα
  ναληπτικόν φανερόν μειοδοτι
  κόν διαγωνισμόν διά την προ
  μήθειαν τεσσάρων χιλιάδων
  μβτρων ΰφάσματος μαλλίνου
  ένεργηθησομένης την 23ην τοθ
  μηνός Όκτωβριου 1939 ήμέ
  ραν Δευτέραν καί ώραν 11
  π. μ. έν τώ Νομαρχιακώ Κα
  ταστήματι.
  Σχετικοί δροι τοθ διαγωνι
  σμοθ εισί κατατεθειμένοι πά
  ρά τβ ^Νομαρχία Ηρακλείου
  ένθα οί βουλόμενοι δύνανται
  νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' έ
  κάστην.
  Ό Νομάρχης
  Στ. Τσβύσης
  ΔΙΟΡΘΩ2ΙΣ
  Είς ι ό υπό χρονολογίαν 6 Ό
  χτωβρίου 1939 πρόγραμμα πλει
  στηριασμοθ τής &·νιούμοϋ έταιρεί
  άς υπό την έπωνυμίαν Τραπέζα
  Αθηνών έδρευούσης έν Αθήναις
  χατά Έμμ. Φ. Έλευθεράχη ώς
  προσωρινοθ έπιτρόπου τής άνηλί
  χου Μαρίας Άντ. Έλευθεράχη χ.
  λ.π. χατά παραδρομήν άνα
  γράφιται έν ιω ύπ' αριθ. 5 288
  τής 8ης_ Όχτωδρίου 1939 φύλλψ
  τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης ε
  φημερίδος «Ανάρθωσις» έν τή ό
  ποία εδημοσιεύθη τοθτο ώς δνομα
  χαί επίθετον τής άνηχίχου Μαρίας
  Άντ. Σταθάκη άντί τοθ πραγμα
  τιχοθ τοιούτου Μαρία Άντ. Έ
  λιυθιράχη χά Ι χατά τοθτο διορ
  θοθται τό είρημένον πρόγραμμα.
  Έν Ηρακλείω τή 19 Όχτω
  βρίου 1939
  Ο πληριξούσιος διχηγόρος τής
  Τραπέζης Αθηνών.
  Άριοτ. Μ. Χατζιδάκης
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  χαταστάσιι έξ 7 δωματίων λουτρου
  χαί μεγάλας αυλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη συνοιχία Γυμνασΐΐ)·
  ρίου. Πληροφορίαι παρά τφ ίδιο-
  χτήτη χ. Ανδρέα Βλάσση,
  ΠϋΛΟΥιΜΑΙ μυλόπιτρις ιίς
  αρίστην κατάστασιν χατάλληλες
  κρός ά"λισιν δημητριαχών. Πληρο
  φορίαι παρ' ημίν.
  Ταχύταται
  έπιοκευα! ώροΑογΙων
  Τέ)
  ΜΗΤΑΚΗ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.— δωμάτιον επι
  πλωμένον.Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  —ΟΙ ένορχοι Ηρακλείου μη
  νός Νοεμβρίου.
  Είς τό ΠρΜτοδικτΐον Ήρκχλεί
  ου διΐξόχδπ χθές την μεσημβρίαν
  ή κλήρωσις τϊιν ένόρκκν δια την
  σύνοδον τού ΚαχουργιοδιχειΌυ
  μηνός Νοεμβριού. Κατ' αυτήν τα
  μτιχοΙ ίνορΜβι δια τό α' έωδα
  χαημερον άνβδΐίχθηααν ο! ν. μ.
  1 Στ. Ν. Μάνθος, Έμμ Γ. Ζαχαρι
  άδης- £τ, Μ. Μιτουρλϋτος, Κων.
  β. Βαρβεράχης. Γ. £. αιτράχης.
  Γ. Ν. Καστρινάκη;, Άρ. Σ Μαρ
  χατάτ'ης, Κωνστ. Ε. Γαλανάκης.
  Έμμ. Σ. Ματζαπΐτάχης. Σπ. Κ.
  Δαφέρμος, Λβμ Ηλ. Κανακάκης,
  Μ, Χ. θαλασσινός, ΚΙμ Εύγενης,
  Έμμ. Δ, Δημητριάβης, Ίη £ταυ
  ραχάχης. Έκ. Κ. Λαοντίδης, Ιω.
  Βαρχαβάχης, Ί. Ε. Παπβϊωάννου
  Νικόλ. Γ. Μβτβξβκης, Ναρ. Δ.
  Ζϊπς καΐ άναπληρωματικοί όϊ
  χ. χ. Ίιι. Νηλιαράκπς, Γ. 1.
  £ουργιαβά»ης, Άρ. Γ. Χαλκιαδά
  χης, Γεώργ. Γαβριλάχης, Γ. Κ.
  ΊΐρΝνυμαχης, Γεώργ.Π. Πολυχρο
  νίδης,Γ. Βαλαρής, Γ. Α. Καββαλ
  λάχα;, Κ Ε. Ο»λυδάχης, Ιϊΰάγ.
  Καρονζάχης. Δια το β' δΜδεχβή
  μΐρον άνεδιίχθησαν ταχτιχοΐ £
  νορκοι ο! χ χ. Άρ. Ι. Δοχουμι
  τζίδης, Γ. Ε. Οεραχης, Έλ. 32.
  Άλϊίίου, Μιχ- Ε, Κουναλάκης,
  Κ· Γ. "Αναγνωστάκης, Νιχ. Γ,
  Βογιατζάκη;, Μιλτ. Γ. Λυριτζα
  χης, 1·.. Κ. ΒανΒαχηί. Ο. Γ, Γε
  «ργιαδης. Γ. Ε. Γιαλυτάχης, Έμ.
  Μαρχοχουλος. Κ, Δ. Κουλούρας,
  Κίμ. Ανδ. Ανεμογιάννης, Ευστρ.
  ©. Γαρεφαλάκης, Γ. Ι. Ίατράχης,
  Ευστρ. Δ. |Καλιγίρης, Γ. 1. 'Αδά
  μηί, Κ. Μ. Γαλενιανύς, Άρ. Α.
  Μιχελιδάκη;, Γ. Ν. Μπρουλιδά
  κης· άνακληρΝματιχο! ίέ οί χ κ,
  Ν. Ν. Καρτβράχης, Γ. Κ. Έργ«
  ζάκης Ε. Γ. Άρχατζιχάκης, Ήρ.
  1. Καομαδάκης, Νικ. Ε Διακάκης,
  Ν. Κ. Κρητβ&ιτάχης, Έμμ. Ι, Δρα
  χοντίδηί, Ιωάν, Άλμπαντά»η{>
  Βΰάγγ. Χ. Πρινιανάκης χαι Έμ.
  Ι. Κοαμαβάχης.
  —Αί αυντάξεις των άνθυπα-
  οπιστ&ν καί όπλιτδν Χω-
  ροφυλακής.
  Είς το ύπ' αριθμ. 436 φύλλον
  τής εφημερίδος της κυβερνήσεως
  εδημοσιεύθη αναγκαστικόν νόμος
  διά τού οιτοίου χαθορίζονται
  τα τής άπονομης συντά{εως αίς
  τούς άνθυπαοπιστά; χαΐ έιτλίτας
  Τής ΧΝρβφυλαχής. Άπό τής 1·
  σχΰος τού νεου νβμου ως μισθβς
  έκι τα βάσει τού όποίου ,χανο·
  νίζεται ή συνταίι; των άνθυηα
  σπιστών κ αί όπλιτων τής Χωρο
  Φυλαχής λαμβανΐται ποσοστόν
  85 Οί ο επί τβΰ άρχιχου μηνΐαί
  ου μισθου άνευ ,ούδεμιάς έ τ*
  ρας προσαυξήββως καί ανήκοντος
  είς τόν βαθμόν όν φέρβι εκα
  στος κατα τόν χρόνον τής ά π©
  μακρύνσβώς τού έχ τής ύπηρΐ
  βί«ς.
  —Οί ίπιτυχοντες βΐίτήν μετ
  εκπαίδευσιν Κρήτες.
  Είς τό ύπ' άρ. 297 φύλλον τής
  εφημερίδος τής κυβερνήσεως, έ-
  δημοσκύθα ό πίναξ επιτυχίας
  των μΐΗκκαιδΐυθέντΗν διδασκά¬
  λου. "Α{ιοι ητυχίου μέ τόν βαθ
  μόν αρίστα έκρίθηοαν οί μ·τ·κ
  καιδευθίντβς Κρήτες δημοδιδά-
  οκαλβι: Ν. ΆβρονιδαχηςχαΙ ΑΙκ.
  Χρυαουλάχη. *α{ιο{ πτυχίον μέ
  τόν βαβιιόν λίαν χαλ&ς εκρίθη
  β διδάβκαλος Γ. Βασιλάκης.
  —ΑΙ ποσοτητες σπβρων.
  Τό υπουργείον Γεωργίας δι' έγ.
  χυκλίβυ τού πρός ακαιοας τάς
  π·ριφιρ(ΐαχά( γεκργικάς ύπηρ*.
  οίας παραγγιλλιι βπως θέαουν
  «π' όψιν της αρμοδίας υπηρεσίας
  τόν άκριβή αριθμόν τής υπαρ¬
  χούσης ποσότητος οπορβυ διά την
  σκοράν, προΜϊΐμενου νά ληφθούν
  μέτρα διά την επέκτασιν τής χαλ
  λιβργιίας. Μετά την υποβολήν
  τ&ν ζητηθίντων στοιχ·ί»»ν θά
  συγκρατηθή ούσκΐψις τ&ν άρμο-
  δΐγΐΜργικνν »κηρ«σιβν διά
  λήψιν άποφάβεΜν,
  •Ί
  ί

  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  Ο Κ. ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΑΠΗΥΒΥΝΕ
  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜ0ΝΤΗΣΓΑΑΑ1ΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ! ΣΥΜΦΟΝΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ Κ. ΣΕΪΝΤΑΝ
  ΕΠ1ΣΗΣ Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 &φρίϋ» (ίδ. ύπηρεσία «Ά-
  νβρβώσεω£»).— Ό κ. Νταλανπέ άντήλλαξε
  βήμερον επί τή υπογραφή τοΰ τριμεροϋ;
  συμφώνου θερμοτατα τηλ^γραφ^μχτα με¬
  τά τβΰ πρωθυπουργόν της Τουρχίχς χ. Σβΐν
  τάν τβνίζων είς τό τηλεγράφημά τού τα
  εξής περίπου:
  «Εϊμαι άληθως εύτυχής διότι δύναμαι
  νά βάς εχφρχσω την προσωπικήν μου ι.
  κανβπβίηβιν κα) ολοκλήρου τής Γαλλία;,
  διά τβ ύΐχβγραφέν σύμφωνον, Ιπ53 ά/τβτε·
  λεΤ την επισφράγισιν των δεσμών σταθεράς
  φιλίας χαί των αίσθημάτων άτινα συνδέ-
  βυν τάς χώρας μας. Στέλλω τόν θερμότε-
  ρον χαιρετισμόν τή; Γαλλίχς πού μάχε
  ται πρός την φίλην Τουρκίαν»
  Παρόμοια τηλεγραφήματα αντήλλαξαν
  βί χ. χ. Τσάμπερλαιν—Σεΐντάν.
  ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΘΩΡΗΚΤΟΝ
  ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΤΟΝ κ· ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΝ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΣ 20 8)βρίβυ
  (ίδ. ύπηρεσία).— Σήμεραν την Ιΐην πρωϊ¬
  νήν εισήλθεν είς τόν Βόσπορβν τό Σοβιε-
  τιχόν θωρηχτέν «Μέσκε-βα» τβΰ όπβίβυ έπέ
  βαινεν ό κ. Σαράτοβγλου, Ι,ουνβδευέμενον
  καί υπό σββιετικ«:ΰ άντιτορπιλλικβΰ, αμοτ
  δέ τή είσόδω τού έχαιρέτιαε την Τουρκικήν
  σημαίαν διά 19 κάνονιοβολισμων. Την 11.
  30' διήλθε πρό των άνακτόρων τβΰ Ντολμά
  Μπαξε καί την 12 1)4 έπλεύρισεν είς την α¬
  ποβάθραν τού Σα^άϊ Μπουρνοδ. Τμήματα
  στρατοΰ άπέδωκαν τιμάς. Είς την ύποδοχήν
  παρίστατο καί έ γενικος πρόξενος τής Ρου-
  μανίας καθώς καί πλήθη κόομου. Ό κ. Σ«·
  ράτσογλβυ άνεχώρηοε τό άπόγευμα δι* "Αγ
  κυραν, επιβάς είδικής άμαξοστοιχΐας.
  Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΐΧΛΝ
  ΕΚ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΤΟΥΡΚΙΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 8)βρίου (ίδ ύιτηρεσ(α).—-
  Κατά τηλεγραφήματκ έκ Μέσχας, ή υπο¬
  γραφή τοϋ 'Αγγλογαλλβτβυρκικβδ ουμφώ
  νού δέν προεκάλεοε δυσάρεστον έντύπω-
  βιν μεταξύ ^τών επισήμων οοβιετικων κύ¬
  κλων, παρά την άκοτυχΐαν των Ρωσοοτουρ-
  κικων διαπραγματεύοεων καί τουτο διότι
  διεπιστώθη (τι τό σύμφωνον δέν στρέφε
  ται εναντίον τής Ρωααίας.
  ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 8)βρ(ου (τβδ άνταποχριτβϋ
  μας)— Σήμερον συνήλθεν υπό την προε
  δρίαν τοϋ Πρωθυπουργοδ χ. Ι. Μεταζα τό
  καθ" έβδβμάδα κανονικόν υπουργικόν βυμ
  ββύλιβν. Μεχά την είβήγηοιν υπό των έν
  διαφερβμένων ύπευργβϋν διαφόρων νομβσχε
  δίων, τό υπουργικον συμβούλιον προέβη
  είς την έγκρισιν αυτών. Μεταξύ των άλ
  λων ενεκρίθη καί τό περί οργανώσεως τής
  άλιείας νομοσχέδιον.
  ΕΠΕΤΡΑΠΗ Η ΧΡΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΣΤΑΦΙΔ1ΝΗΣ ΔΙΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Αι προφυλακαί
  των σύμμαχον πρό της Ζίγκφριδ.
  Βαρεΐαι αί Γερμανικαι απώλειαι.
  Πρωία Σαββάτοο
  21 Όκτωβρίοο 1939
  30]1ρωϊνή

  ΑΦΗΝΑΙ 20 διβρ^υ (τβΰ άνταηοχριτοΰ μας)—
  Δια της έκίοβιΐοης γνωματεύοεως τοθ ΆνΜτατβυ
  Χημιχοϋ Χυμβουλιον επετράπη η χρήσις της
  οταφιδΐνος είς την ζαχαροηλαστιχην.
  ΕΠΑΝΕΛΗΦΟΗΣΑΝ ΟΙ ΣΕ1ΣΜΟΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΚΡΑΝ ΑΣΙΑΝ
  ΑβΒΝ ΑΙ 20 8)βρίου (τβδ ο-χτβπβχριτοΰ μας) —
  Τηλ»γρβ»β6ν έ» ίμώρνης ότι οί σϊΐομβΐ είς την
  Μιχραν Άοίβν ίποινελήφβησβν
  Κατ' αλλα τηλεγκαφΑμβιτκ ΙσχυρβΙ σειομβΐ έβη
  μει ώθησαν χαι βΐς τβν Καναίάν.
  ΕΙΣ1ΊΗΡ1ΟΙ Ι ΞΙΤΑΣΕ1Σ
  ΤΟΥ 11ΑΙΕΠΙΠΗΜΐβΥ ΑΟΗΝ&Ν
  ΑΦΗΝΑΙ 20 οθβρίβυ (ΐβδ ανταποχριτου μας).-
  •ΑνεχοινίιΕη βτι ·ίι τας ίϊσιτηρΐους ϊ{«τβ>οβις τού
  Έβ»ι*βδ ϋανΐηιστημΐβν Άθην*«ν χαΐ τβΰ Πανΐκι
  οτηρίου ©«αααλβνΐχης, ^έλαβον μερος έν ουνέλω
  2386 τελειβφοιτβι Γυμνασίων.
  Η ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΟΜΕΗΣ ΝΕΟΛΜΑΣ
  ΚΑΙ ΟΙ Τ1ΧΦ1Μ0Ι Ο1ΚΟΤΡ0ΦΕ1ΩΝ
  Α0ΗΝΑ1 20 Χχτκβρίβυ (τβδ ανταποκριτήν μας).
  - ΕΙ$ ίλα τ* έβνιχα ·ρφα«οτρββιΙα χαΐ βΐχοτρβ
  ν<1« βυνιβτπβη »πέ) τής χυβπρνήβεΜς οπνς έγγρα ψβνν τβνς χρβφΐμβνς τ«ν ■!{ την Όργαννοιν τής '£·νΐΜή( ΜβλΙ 'ΑβΗΝΑΙ 20 'ϋχτ»βρΐβ» (τβδ ά»τβποχριτβυ μα().— £χ*τικνς μέ την παροχήν βοζΐνης (1( τβνς χβταα/β»τ»ς ελήφθησαν οΐΒφβρκ μέτρβι ι Τα μετρα τ·βτα χβθβριζβνν τβν τι6"βν τής παρο' %ήί βενζΐνηί Χ*»ρ'ί να γινεται οκαταλη ταντηΐ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 8)βρ(ου (16. ύ πη?ε Ία).—Τό σημερινόν άνα κοινωθέν τοθ Ανωτάτου Άρ χηγεΐου τοθ στρατοθ άναφέ ρει τα εξής: «Τοπική δράσις των περιπολιών εκατέρωθεν επί διαφόρων σημείον τοϋ με τώποι.» ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 8)βρ(ου (Ιδ ύπηρ.) — Υπό τοθ ΓερμανικοΟ στρατηγείου εξεδόθη τό κάτω ί*ι ανακοινωθέν: «Μβταξύ τοθ Σάαρ καί τής όδοθ Φορτεμπα σα'ς (;) οί Γάλλοι άπωθήθη σαν μέχρι των συνόρων των. Μβτά επανειλημμένας μάχας τα γαιλλικά στρατεύ.ιατα ευ ρίσκονται επί Γσλλι^οΟ πλέον έδίφους. Τό πρώτον μέρος των έχθρ3ποαξιών έτρρματΐσθη 'Εψ' βλου τοθ μετώπου τταρα τηρεΐται μόνον τοπική δράσις περιπολιων». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 8)β,.ίου (ίδ. ύπηρεοίο).— Τηλεγρσφήματα των πολεμικων άπ^σταλμένων των εφημερίδων άναφέρουν δτι είς την κοιλάϊα τοθ Σά αρ οί ΓερμανοΙ προετοιμάζουν μεγάλην επίθεσιν. Ή περιοχή αυτή άλλωστε αποτελεί έτιΐ τοθ παρόντος τό σιουδαί«ότε ρον κέντρον πολεμικων έπιχει ρήσεων. Τό μέτωπον των Γολλικων δυνάμεων εσχηματίσθη επί τής προβλεφθεΐσης γραμμής. Είς τάς μάχας αΐτινες Βλαβον χώ ρσν παρά τα σύνοοα τοθ Λουξεμβούργου οί ΓβρμανοΙ ύπέστησαν βαρυτάτας άπω λβΐας Ιναντι μηδαμινων των σύμμαχον. Αί έκ 30 χιλιάδων άνδρών προφυλακαί τοθ άγ- γλικοΟ έκστρατευτικοθ οώμ-χ τος ευρίσκονται ήδη πρό τής,' γραμμής Ζ'γκψριντ μετά 32 μερ-ΐργιων,τοθ γαλλ.^στραΓοΟ Καθ* ά τηλεγραφοθν έκ Πά θισ'ων 6 «Μικράς Παρ σινδς» νοάφει δτι μεγάλαι δυνάμεις ΓεομανικοΟ στρατοθ καί ύλι κοθ πολέμου συγκ?ντρο0ντα ρ(ς την αριστεράν δ<θην τοθ Ρή/ου παρά τό Παλατινάίον Έξ άλλου, έπ'σημ ς άνακο νωσις έκ Παρισίων βεβαιοί ότι μεΐά την συντριβήν των χελευ ταΓων γερμανικήν έτιθέσρων τα Γαλλικά στρατεύματα προ ή.ασαν καί κατέλαβον έ< νέ ου όλας τάς επί γερμανικών εδαφών θέσεις των. Ή Αϊνυπτος ύπεδέχδη μέ ενθουσιασμόν τό Άγγλογαλλοτουρκικόν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Όκτωβρΐου ((δ. ύπηρ).—Είς όλόκληρονιήν Αίγυπτον έτυχε ένθουσιώδους ύποδοχής ή άνσγγελΐα τής ύ πογραφής τοθ συμφώνου άμοι βαΐσς βοηθείας Αγγλίας, Γολ λΐος καί ΤουρκΙας. Ό ττρωθυ πουργός τής Αίγύπτου έδήλω σενείς τούς άντιπροσώπους τοθ τύπου δτι ή υπογραφή τοθ Αγ γλοτουρκικοΟ συμφώνου απο¬ τελεί μίαν περιφανή έκδή> ώ¬
  σιν ·ϊτ]ς τουρκικής έντιμότητος
  ή ό ποία περιποιεϊ, αληθή τιμήν
  είς τό τουρκικόν έθνος.
  Καί ό τύπος τής Αίγύπτου
  σχολιάζων μέ εύρύτητα εΰνοΐ
  άς τό ύπογραφέν σύμφωνον
  ύπογραμμΐζει δτι τουτο ένθσρ
  ρύνει διά την συνέχισιν τοθ
  πολέμου υπέρ τής άνεξαρτη-
  σίσς ι ών λαών οί όποϊοι θε-
  λουν ζωντες ν ά άπολαμβά-
  νουν των αγαθών τής άλη
  θοθς ελευθερίας καί τοθ πό.
  λιτισμοθ.
  ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 20 Όκτω
  βρίου (Ιδ. ύπηρεσΐο).— ΚοΙ οί
  κύκλοι των Σκανδιναυϊκών
  χωρ ών έκφράζοντσι (κανοποι-
  ητικώς διά ιήνυπογραφήν τοθ
  τριπλοθ συμφώνου. Πιστεύουν
  6' δτι τοθτο θά εΤχε ίύνοί
  κήν επίδρασιν επί τής στάσε
  ως τής Φινλανδίας έναντι τής
  ΡωσαΙσς.
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Όκτωβρίου.—
  Κατ' είδήσεις έκ ΔαμασκοΟ
  ό 'Αραβικός κόσμος είνε άπε
  ρως ένθουσιασμένος έκ τής
  ύπογρσφής τοθ συμφώνου
  Αγγλίας—ΤουρκΙας κοΐ Γαλ
  λίσς, τό θεωρεΐ δ' ώς τό ση¬
  μαντικώτερον γεγονός άπό
  τής άρχής τοθ παρόντος πό
  λέμου. Διά τοθ συμφώνου το
  νίζουν έξ άλλου αί έφημερΐδες
  τής ΔαμασκοΟ, άποκαθϊ
  σταται οριστικάς ή άσφάλεια
  καθ* άπασαν την Μεσόγειον
  καί τβ έγγύς Ανατολή.
  ΤΑ ΣΚΑΝΔΙΝΑΥΤΚΑ ΚΡΑΤΗ,
  δάτιιρησουν απόλυτον ούδετερότητα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Όκτωβρ(ου
  (Ιδ. ύπηρεσΐα).—Τηλεγρσφήμα
  τα έκ Στοκχολμης άγγέλλουν
  δτι εύΡύς μετά την άποπερά
  τωσιν των εργασιών τής δια
  σκέψεως οί Βασιλείς τής Νορ
  βηγΐας καί 6 πρόεδρες ιήι;
  ΦινλανδΙας μετά των άκολου
  θιών των ανεχώρησαν διά τάς
  χώρας των Είς την Στοκχόλ
  μην τΐαρέμεινεν μόνον ό ύ
  πουργός των Εξωτερικών τής
  ΦινλανδΙας κ. "Ερκο καί
  συνέχισε συνομιλΐσς μετο
  των Σουηδων επισήμων καί
  των ξένων διπλωμάτην άνε
  χώρησΕ δέ σήμερον τό άπό
  γευμσ.
  Ό Βοσιλβύς τής Σουηδίας
  Γοίστσθος απήντησεν είς τόν
  πρόεδρον κ. Ροθσβελτ καθώς
  καί είς τούς προέδρους των
  20 άλλων άμερικανικών κρα
  των τα όποΐα έξεΡήΚωσαν τό
  ενδιαφέρον των, ευχαριστών
  διά την ηθικήν υποστήριξίν
  των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 'Ο^ωβρΙ
  ου (Ιο. ύτΐηρεσΐσ).— Χθές την
  νύκτα, μετά τό πέρας των έρ
  γασιών τής διασκέψεως τής
  Στοκχολμης εξεδόθη άνακοι
  νωθέν είς τό οποίον δηλοθται
  8τι οί άρχηγοΐ των Σκανδι
  ναυϊκών κρατων εξήτασαν
  την κατάστασιν καί Ιδιαιτέ¬
  ρως δ,τι δύναται ν α έξασφαλί
  σ[] την απόλυτον ούδετερότη
  τα των χωρών των καί έλσ-
  βαν την απόφασιν νά τηρή
  σουν έναντι τής έν Εύρώπη
  συρράξεως την ίδιαν πολιτι¬
  κήν την οποίαν ηκολούθησαν
  καί κατά τόν προηγούμενον
  πόλεμον. Τέλος, διά τοθ άνα
  κοινωθέντος, τα Σκανδι.αυϊ
  κά κράτη ζητοθν άπό Βλας
  τάς χώρας νά σιβασθοθν την
  ανεξαρτησίαν των καί την ά
  πόφασίν των νά τηρήσουν αϋ
  στηράν ούθετερότητα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 ΌχτωβρΙου
  (Ιδιαιτέρα ύιηρεσΐσ).—Ό Αγ
  ■νλ.κός τύπος χαιρετίζζι την
  λήξιν των συνομιλιων τής
  Στοκχολμης καί γράφει 6τι ή
  χθεσινή ήμέρα θά με(νΓ) (στο
  ρική τόσον διά την σύσφΐγξιν
  των σχέσεων των Σκανδιναυϊ
  κων δσον καΐδιάτήνυπογραφήν
  τοΟΆγγλογαλλοτουρκικοΟσυμ
  φωνου. Τό«ΝταΙηλυ Χέρσλντ»
  γράφει ότι ή Αγγλία καί ή
  Γαλλία μάχονται διά την έ
  λευθίρΐαν των λαών καί δι*
  αύτό έκφράζουν όλην την συμ
  πάθειάν των πρός τα Σκανδι
  ναυΐκά τα όποΐα άγωνίζον
  ται διά τόν ίδιον σκοπόν.
  Πρός νέαν φάσιν
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ^ΕΠΙΔΙΩΞΕΩΝ
  Π "επίθεσις είρήνης".
  ΛΟΝΔ1Ν^Ν 20 ΟλττϋβρΙου (15. ύΐχΐ,ρε-
  α(α «'Α»ορβώοεω5».—Οί ίν Βερ·λ<ω αν¬ ταποκριταί των εφημερίδων τής Ζυρίχης έ- ζετάζβντες την κατάστασιν καί την πολι τικήν καί την στρατιωτιχήν, ώς αυ:η δια- μορφβ^ται τελβυτι»ίω£, πριβλέπουν ότι € έμπό>εμβι Θά εισέλθουν είς νέαν διπλωμα¬
  τικήν φάσιν σιωπη^ά; άνακωχής ή έποία
  θά διευκολύνη την διεξαγωγήν ουν«μιλι&ν
  τεινουοών εί$ την χαλάρωσιν τής όλέτη
  τβς των πβλεμικδν «ηιχειρήσεων.
  Οί Ιδιοι ανταποκριταί ουνεχ.ζουν ότι
  την στιγμήν αύτην αί διπλωματικαί έπι-
  διώξεις τεΰ Βε^ολίνου χατευβύνβνται πρίς
  μίαν σαφεστέραν έτιαν«ληψιν τί)£«έπιθέσεως
  ε>ρήνης»καί ότι ηδη εισήλθομεν είς την «ά
  σιν της άδραιείας ώς έμφαίνεται άπό την
  στασιμότητα τ6ν οτρατιωτικΜν «πιχειρήοε-
  4
  ών τοΰ μεΐώπου.
  Παρ' όλην έν τούτοις την άδράνειαν
  τβνίζβυν οί ΐδιοι άνταηοκριταί αί όπισθεν
  των γερμανι>ών γρβ(μμων κι>ητβποιήσεις
  [καί συγκέντρωσις στρατιωτικών δυνάμεων
  ' ουνεχ'ζονται πυρετώδεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 8)βρίβυ (ίδ. ύπηρ.)- Την
  ηρεμίαν ή ό ποία έηικρατεΐ άπό τετρβημέ·
  ρου είς τό δυτικόν μέτωπον διαχβπτουν αί
  τοπικαί δράσεις των περιπολιων.
  Σημειωτέον ίτι ή καχοκαιρία ένετάθη
  μέχρι τβΰ οημείου ώστε >ά έμπβδίζεται ή
  δράσις τής άερ·πορί«ς.
  Μ ε τα τάς δυο άλλως τε αποτυχούσας έπι-
  βέσεις ανατολικώς τοΰ Μβζέλλα καί είς την
  περιοχήν τβΰ Σβαρ οί Γερμανβί δέν έτανέ
  ?αββν καμμίαν έπιθετικήν πρωτοβουλίαν.
  ΤΟ ΔΑΝΤΣΙΓΚ ΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑ
  ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΑΙΚΗΣ ΠΡΟΣ ΣΙ ΑΣ
  ΒΕΡ^ΛI^^Ν 20 8)β?ίου ιδιαιτέρα «κπ εσΐβι)-
  Ό Μκνχιλλαιριες Χί-'λίρ ίπεχΰςυο· βήμερον τΑν
  πρβσίρτποιν των Πολωνικίν έπβρχι&ν είς την
  Γερμανίαν «κβκαβιοτ&ν τα ηρβ τού 1917 οννερα
  τβθ Ράϊχ- Έπίοηί *ν·*πρ«ί· τβ Λκνβτιγκ ηρντεν
  ε·«αβν τής 'ΑνατολΐΝτϋ Πβ>>αα(«(.
  ΙΑΙ ΜΣΙΙΙΑΙ ΣΥΝΙΜΙΑΙΑΙ ΤΗΣ ΑΙΚΥΡΑ!
  ΑΓΚΥΡΑ 20 8)0ρί<"> (|δ· ύπηρββία),- ΔΓ £λης
  της ημίρβις οί οτρ«τηγ«ι Β»«νκάν μ«ι Βαίημπιλ
  έξηχβλβ»8ηβ«ν τάς συνομιλιας των μϊτά τ&ν επι τ»
  λ&ν τ«ί ΤβυρκΐΜβυ βτρ«ιβΰ κ«1 τού στρατάρχβν
  Σπμειωτέβν £τι «μα τό άφίίει τβδ μ. Σαριχ
  τοβγλβν οί δάο θνμμαχβι στρατηγοΐ θ« ύιιξχ
  μετ' «τντβυ 0«Ι)·|»Ητ«τα( οννβμιλία;.
  ΤΗΡΗΣΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΝ
  ΣΤΑΣΙΝ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΛΑΛΙΙϋ
  ΕΝΤΕΙΚΟΥΣΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΒΕΡΝΗ 20 8>β?ίου (Ιδ. ύπαρεαία «'Ανβρ
  θώίεωί)» — Σημερινβ τηλβγρκφήματα των
  ξένων άνταποκρΐτών μδτβδίδβυν την πλη
  ρβφορίαν «τι ή Γερμανίκ σκέπΓεται ν«
  έντείνη "όν πόλεμον μβνβμερώς κατα τής
  Αγγλίας έφαρμόζβοο* αυνάμχ παθητικήν
  στάσιν αμύνης εναντ» της Γαλλία;, τό
  σον δι» στρατιωτικούς όσον καί πολιτικού;
  λόγβυς
  Πάντως, τβνίζβυν οί Γένβι «νταπβκριτβΐ,
  έη,ί τδν κατευθύνσεων αυτών τής Γερμ«ν{χς
  όρυτιχβί άποφάσεις δεν έλήφθηβκν είοέτι.
  ΑΝ
  ΑΣ
  Ι
  ΚΑΤ
  ΡΟ
  ΣΤ
  ΌΣΣ Α ΔΕΝ &ΕΧΟΗ
  ΑΣΕΣ ΦΙΝΛΑΝΛΙ»
  ϊ1

  ΣΤΟΕΧΟΛΜΗ 20 8)βρίβυ (Ιδ. ύπηριοΐκ)
  — Επέστρεψεν σήμερον άεροπβρικδς εί;
  Έλοίνακι β ύπβυΐργός των Εξωτερικών ν.
  "Ερκο. Τβ Σάββατβν αναχωρεί είς Μόαχαν
  ο κ. Παασικίβι μέ τας ,άντιπροτάαεις της
  Φινλανδίας. Εάν δέν δεχθή ή Ρωσσία ν'
  άποτελέσουν αί προτάσεις αύται την (βάοιν
  των συνομιλιων ή κατάστασις θά άπββ$
  κρισιμωτάτη.____________
  ΕΙΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ 2ΧΗΜΑΤΙΖΕΤΑ1
  ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΕΒΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ
  ΑΓ-ΥΡΑ 20 δ)βρ(βυ (ίδ. ύτηρεσία).-
  Κατ' είδήβεις εκ -βφιας ό Βασιλεύς έκάλε
  σε σήμερον είς ακρόασιν ίλους τβύς βρχη-
  γβύς των κομμάτων καί τβύς διατελεσαντα;
  ηρωθυπουργούς καί ύπβυργβύς Εξωτερικών
  προκειμέν·υ νά σχηματίση κυβέρνησιν κοι¬
  νοβουλευτικήν, δε&ομένου' βτι η πολιτιχτί
  κρίσις δέν όφείλεται είς έσωτερικά μόνον
  αΐτια άλλά καί είς την διεθνή κατάατα-
  σιν. Νεώτεραι είδήοεις άναφέρβυν βτι ο
  κ. Κιβσεϊβάν ωφ ανέλαβε νά σχηματίση χ»
  βέρνησιν έθνιχί,ς ενώσεως, με συνεργασίαν
  (λων γενικώς των κομμάτων.
  Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  [;»ΡΤ>Ι»|[Κ1Β1Μ>.ί ΤΟΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 8)βρ(ου (ίδ ύηηβεαία)
  — Δημοκρατικες βευλευτής, όμιλ&ν χΗς
  είς τό Κ,ογκρέσοον υπέρ- τής τρ·ηβποιήβευ{
  τοΰ νέμβυ περί «ύδετερότητβς λτένιβεν β-
  τι ή νίκη των ^συμμάχων είναι άναγχοιί*
  διά νά παγιωβ^ ή άςφάλεια καί ή ειρήνη
  τής 'Αμερικής. Όσον ταχυτέρα θά είναι
  ή νίκη των συμμάχων, κατέληξεν β Ρ·«-
  λευτης, τόσον ϊύτυχέστερον θά είναι τ·
  άπβτέλεσμα.
  ΜΕΓΑΛΗ ΝΑΥΜΑΧΙΑ
  ΣΥΝΗΦΘΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΙΟΥΤΛΑΝΑΗΝ:
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 8)βρίβυ (Ιδ ύηηρεαία).
  Τηλβγραφήματα έχ Κοπεγχάγης άγγέλλβυν
  βτι παρά την Βόρειον Ιβυτλάνοην ηκούον
  τβ καθ* βλβν τβ άπόγβυμα χαί άργά
  την νύκτα ήχοι βαρέως τηλκβόλων. Πι
  στι,ύεται ότι ,έπροκειτο περί ουμπλοχής
  μεγάλων πολεμικών ακαφβν., Έχ μέρβυς
  τοϋ ναυαρχείβυ βύ&εμία οχετική πληρβφβ
  ρία εδόθη.
  ΝΕΑ ΕΠΙΔΡΟΜΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣΣΚΟΤΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 ΌκτνβρΙο» (Ιδιαιτέρα ύ«ηρ·
  οία)-Γ·ρμανΐΜά όΐϊρβπλανα ένήργηβαν θήρ*Ρ*ν
  ν έ «ν έπιθίβμήν κ«'ά των άνατβλιχ&ν . κ«' νβ
  τΐων άκτών τής ϊκωτίας συμπ«ριλ«μβ»νομενη{
  καΐ τήί πιριβχης τοΰ 'Κδιμββύρν·», Ό βικτ«
  χθιΐς συνκγερμβ; ·ληξ« μ·τ« ήμισιιαν &ραν. Τα
  Ά γγλικά άβροπλάνα μαχης μκι τ« άντιαερβ"*
  ριχα τπλεββλρ ηνβι$οιν πϋρ κ«1 Ιτριψαν >>( Φυ
  γήν τούς έηιδ^ομεΐς, Δέν (γνώσβη αν *ατερρΐφβπ
  σαν έχθριχά άε»νβπλ*ν», Ζημίαι δέν κρβεχλήβη
  οαν βΐς τας 'Λγγλικχς ακτάς,
  ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝ*ΚΟ1Νί2Ο£Ν
  ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ 5ΤΡΑΤΗΓΕΙ0Υ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Όχτωβρίου (ιδιαιτέρα ύ·
  πηρεσία).—Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη
  υπό τ·ΰ Γενιχβύ 'Αρχηγείβυ τβδ στρατοΰ
  τό κάτωθι ανακοινωθεν. «Δράσις των πε·
  ριπολιων καί των στβιχείων άναγνωρίσεωί
  μεταξύ Μοζέλλα καί _άαρ. Συνελάββμεν
  μερικούς αίχμαλώτβυς. Τβπική δράσις τβδ
  πυρβββλιχβΰ επί της ιδίας περιβχής.Ήρεμί»
  είς τβ σύνβλβν τβΰ μετώπβυ, τβδ *χτεινβ< μίνβυ βνβτβλιχδς τβδ Σάρ