97952

Αριθμός τεύχους

5300

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  αλλ{
  ριβ,
  ρβπβριχδ; ϊ
  ίξ»τεριχβν ι
  *ϊ εΙ$ Μ·οχει|
  «ρβτάθϊΐ; Μ
  λ ΡΜΟίΙϊΐί
  αί την ^},|
  ίοις Βά
  >. ύιηριβΐα).-
  ασιλεύ$ έκάλΐ
  %ους τβύς 4ρχη-
  διατελββκν-η;
  ιυβέρνηβινχβι.
  Α
  00
  Ινήρνβ^ν Λ
  «,ρΐλ^
  Μ'
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΪΙΕιβϊΙΟΣ ΣΪΙΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  |*ΐ]θία λίς>αι 8
  ίξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ετησία βολ. 1Β
  ίξάμηνος » β
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δοαχ. 3
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΜ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5310
  Είς τα ·Αγγλογαλλοτουρκι*άν
  τό Βεοολϊνον διαβΛέπΕΐ δτι:
  ΜετάτόΣουέζ
  καί τό Γιβραλτάρ
  ΞΞΞΞή Αγγλία
  ΚΑΤΕΣΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ
  ΤΩΝ ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ.
  Γεριιανηε άρροπόρ»ς τοιτο9ιΐων
  βόμ(!ας κάτωθεν τοΰ ηεροπλάνο» τού
  προΐοϋ ί>Λ!ΐνΓ|σΐ] Λιά τό πολεμικόν
  μέτωπον. ,4 ,
  ΡΩΜΗ 21 8)βρίόυ (Ιο. όπη-
  ρεσία τής «"Ανορθώσεως»).—
  Τό ημιεπίσημον Γερμανικόν
  Πρακτορείον μεταδΐδει άρ-
  θοον τής «Πολιτικάς καί Δι¬
  πλωματικάς άνταποκρ!σεως>
  τοϋ Βερολίνου σχετικόν μέ
  την υπογραφήν τοθ τριπλοθ
  ουμφώνου άλληλοβοηθείας
  Τουρκίας καί Δυτικών Δυνά-
  μεων είς τό οποίον τονΐζεται
  μεταξύ Αλλον: «Διά τοΟ συμ¬
  φώνου αύτοθ πρανματοποιεΐ·
  ται £να παλαιόν δνειρον τής
  Αγγλίας: Νά κυριαρχήση δχι
  μόνον επί τοθ Γιβραλτάρ καί
  της διώρυγος τοθ Σουέζ άλλά
  καί επί των στενών των Δσρ
  δανελλίων, σπουδαιοτάτης βά
  Οϊως διά την ήγεμονίαν έττί
  τοθ ΕύξεΙνου Πόντοο. Είς
  την υπογραφείσαν Άγγλο·
  γαλλοτουρκικήν συνθήκην,
  νράφβι ή έφημερί< περιλαμ- β4νεται δρος καθ" 8ν ή τρι· τιλή συμασχΐα δέν στρέφεται εναντίον τρΐτης δυνάμεως. Έν τούτοις, πιρ' δλην την κατη γορηυατικήν αυτήν διαβεβαίω σιν, §ν Αγγλία θεωοοθν την συνθήκην ώς άιτοτβλοθσατν αΐχμήν κστά της Γερμανΐας. Τέλος ή εφημερίς έκφράζει την γνώμην ίίτι διά τοθ υπο γραφέντος έν Άγκύΐ α συμφώ νού Λ ΤουρκΙα άπομακρύνβ· ται τής γραμμάς την οποίαν ε χάραξβ δια τήν^ χώραν τού ό Άτστούρκ». Άλ) α τηλβγραΦήματα έκ ΒερολΙνου άνγέλλουν ότι ό ίν Αγκύρα πρεσβευτήν φόν Πάιτεν εγένετο ευθύς άμα τ{| άφίξβι τού δΕκτός ΰτιό τοθ Φύρερείς πολύωρον συνομιλ(αν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 8)βρΙου (Ι* ύιιηρβσΐσ).— Στρστιωτική προ σωπικότης εδήλωσεν ότι κα τα τας υπαρχούσας προβλέ ψεις ή ΓβρμανΙα έτοιμάζβται νά ενεργήση την μεγαλυτε ραν έξ δσων επεχείρησε ποτέ. επίθεσιν. Δβν είνε δμως βέ¬ βαιον άν θά διατάξη 6 Φύ ριρ την εκδήλωσιν τής έπιθέ- σβως αυτής συντόμως, ή αν θ' άναυεΐνη ·»ήν άνοιξιν. ΡΩΜΗ 21 8)βρΙου <1δ. ύτιηοε σία).— 'ΗμιεπΙσημος ανακοί¬ νωσις Ικ Βερολίνου άναφέρει ότι τό Ράϊχ έτοιμάζβται νά υποβάλη νέας προτάσεις περΐ ϊΐρήνης είς Παρισίους μέσω έκτάκτου όδοθ, ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 8)βρ<ου (Ιδ ύηηρ.)~ΑΙ αρχαί τοθ Λοΐ'ξεμ Ρούργου, προβλέπουσαι την εκδήλωσιν έπιθέσεως παρά τα συνορα τής χώρας των, διέτσξαν την εκκένωσιν βλων των παραμεθορΐων χωρίων υ¬ πό των κατοΐκων. ΑΓΚΥΡΑ 21 8)βο(ου (Ιδ. ύ- ττηρεσΐβ).— Την 910' πρωϊ¬ νήν σήμερον, άφΐχθη δι" έκ- τακτου άμαξοστοιχΐας 6 ύ- πουρνός των Εξωτερικών κ Σαράτσογλου. Είς τόν σταθ¬ μόν απεδέχθησαν τόν κ. Σα· ράτσογλου ό πρόεδρος τί)ς Με νάλης Εθνοσυνελεύσεως κ. Χοΐντάμ, 6 πρωθυπουργός κ. Σεΐντάν μετά των λοιπων ύ- παυργών, οί πρεσβευταί Αγ¬ γλίας. ^ΓαλλΙας, " Ελλάδος, "Αγγλοι στρατιώται άλληλρβοηθοΰν ται είς τό φόμτωμα τού γυλιοΰ προ χοΰ (Ινκχοιρήσουν διά την Γαλλίαν, Ρουμανίας καί Γιουγκοσλαυία άς, οί ξένοι στρατιωτικοί ά- κόλουθοι, ό διοικητής τής πό λεως της Άγκυρας, ό Διοι κητής τής Ασφαλείας, οί άν- τιιιρόσωποι τοθ τύπου κσί πλήθη κόσμου έπευφημήσαν- τος τόν αφιχθέντα υπουργόν ένθουσιωδας. ΑΓΚΥΡΑ 21 8)βο(συ (16. ύ· τΐηρεσΐα).—Καθ" ά τηλεγρα- φοθν έκ Σόφιας μετά την έκ¬ πληξιν την οποίαν προβκάλβ· σεν έν άρχή ή ταχύτης μεθ' ής κατηρτίσθη καί υπεγράφη τό κείμενον τί)ς Άγγλογσλ- λοτουρκικη'ς συμφωνίας, οί επί οημοι κύκλοι τονΐζουν δτι ττρό κείται πβρί μεγάλης έττιτυχ! άς τής Αγγλίας καί ΓαλλΙ- ας καί ύπογραμμίζουν την δυ σαρέσχειαν την ότοΐατν προε- κάλεσεν τό σύμφωνον έν Βερολίνω. Έκ Βελιγραδίου έτιΐσης αγγέλλεται δτι ή εΤ δησις τής υπογραφάς τοθ συμφώνου έγινεν εύμενΛς δβ<»ή υπό των Γιουγκο σλαυΐκων κύκλων. ΟΙ έ ηΐσημοι φρονοθν βτι τό σύμ¬ φωνον τοθτο θάτ συντελέση είς την διατήρησιν τής εΐρή νης είς τα Βαλκάνισ καί την Μεσόγειον. Είς την Ισπανίαν έτιίσης. ώς αγγέλλεται έκ Μσ δρΐτης, προβκάλβσε ζωηρόν έν διαφέρον τό Άγγλογαλλο- τουρκικόν σύμφωνον. Γβνιχως τονΐζβται δτι ή "Αγγλία καί ή Γαλλία δύναν ται νά είναι απολύτως (<ανο ιτοιημέναι διά την μεγάλην των διπλωματικήν επιτυχίαν. Μόνον ό Γερμανικός τύπος Ικφράζει την δυσφορίαν τού διά τό σύμφωνον γράφων 6τι ή Τοιιρ»!» εξήλθε πλέον τής αυστηράς οΰοετερότητος την 6 Ιτηρβι μέχρι σήμερον. ΤΑ ΑΓΓΛ1ΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ · Όλαι αι τελευταίαι άεμομαχίαι μεταίυ Άγγ?.ι<ής καί Γ^ρμανικής άεροποριας καΐέδειξαν την ΰπεροχήν ταχύτΓ) τος κβι βο/.ή: των Αγγλικών ώεροπλανων Είς την ανωτέρω φοΐογρπςρίαν ληφθε,ΐσαν άπό άεροπλάν^υ άτεικονίζονται 'Λγγλικά βομβπρδισΐικά έν άρη δρά •εως έκ την μεταφρρσεντων ιί; το Δυτικόν μέτωπον. Τό πλήρες κείμενον τού τριμεροϋς συμφώνου. Το πληοβ; κείμβνον τής συνβή κης £χ«ι ως £{ής. βπι»; ανακοινοί ται άπο τό Πρβικτβρεΐον τής Ά νατολής: Ό πρόβδρος τής Γαλλιχιΐ; Δή μοκρατίας, ό βασιλεύς της Μενά λης Βρεττανίας, της Ίρλανδίας. αΰτοκράτΜΒ των Ίνδι&ν κοτΐ ο κρόεδρος της Του^κικης Δημοκρα τ(«ς έπιθυμβΰντβς νά συνάψβυν συνθήΜην^άμοιβκίου χβρκκτήρθς έν τω^συμφέροντιϊτήςίέβνικής «ύ ν4μεω; ή έπβία θχ βφΕΡβ την αΰρ α«τς>ν «ίς την ζώνην τής Μεοογ'ί
  βυ δπου {} Τουρκίβ ήθελεν έμ
  κλκκβ *1ς πόλεμον, η Γ«λλ(κ
  Μ«1 τΐ Ηνωμένον Βασίλειον θά
  συνίργβαθοΰν βετικως μβτβ τής
  Τουρκίας καί θα παράσχουν ϊΐς
  αυτήν πάσαν βοήθειαν χαΐ συν
  δοομήν δι' δλων τδν |δυναμβων
  τας οποίας διβθέτουν.
  "Αρθρον τρίτον: Κατα£το]Βχρο
  νικον διάβτημα,'κατά το^,έκοΐον
  Άπο τάς τελευταίας ι.τιχιιι»ϊ|θΐι;
  τού Δΐ'τικοϋ μετπιπιη': Γερμανοί
  στρατιώται είς την όχθην τοϋ Ρήνου,
  προτοΰ πλημμυρίση επικινδύνως.
  τ&ν άαφβλείας καΐ νά ί{*σ»αλί·
  οοβν αμοιβαίαν βοήθειαν διά ν'
  άντισταθούν «Ις ένδ«χομένην έ
  πίθεσιν, &9·σαν τοΰς πληρβςουσΐ
  ούς τ«ν βϊπνβς άφβύ άντήλλα
  ϊαν τα πληοε$ούσιά των ϊγγρα
  φα τα οποϊα «υρεθησαν έν τα
  ξϊΐ, συν«φώνησαν έ«ϊ τ&ν χά
  τωβι: ,
  "Αρθρον πρώτον: Έν ο πεβι
  πτώσει ή Τουρχία έμπλακό «»5 «Χ
  βρβιτρα{ίβς μετ1 «ΰοΜπ*ϊ«ή« Δ»
  νάαενς συνεπκ-α έπιβέσϊως της
  τελευταίας ταώτπί χατά τής Τβυρ
  χίας, ή Γαλλία *αΙ τό ΉνΜμίνον
  Βασίλειον βά συνεργασθούν βέη
  χ&ς μετ» τής ΤβυρχΙας χαΐ βά
  παράσχουν είς αύτην πάβαν βοη
  θ«ι«ν χ*1 συνδρομήν δι' ολ»»ν
  τ&ν δυνάμεων τάς οποίας δια
  θέτουν
  "Αρθρον δεύτερον: Ιον) Έν πε
  ριπτώαει έπιβέσεως έκ μέρους ευ
  ΡΝκαϊΜής Δυν·μεβ*ς ή ©ποία θα
  Ιοερε την σύρρα{ιν είς την ζν
  νην τής Νεαογείου, οκου η Γαλ
  λία καί το Ηνωμένον Βασίλει
  «ν βά ένεπλέκβντβ είς πόλεμον.
  π Τβυρκία θά συνεργασθή βετι
  χΑς μετά τής Γαλλίας χαΐ τοθ Ή
  νωμένβυΒασιλείβυ καΐθάπαράσχο
  ιίς τάς δύο αύτάς Δυνάμεις πά
  σαν βοήθειαν χά ι συνδρομήν δι'
  ολ*»ν ίβν δυνάμενν τάς οποίας
  διαΗτιι. 2βν) Έν ?ερι«ώβ« %
  Ιΐολιιινός στρατιιγός «ϊχιιάλοιτος
  έ|ιτάξίιται άπά Γι^ρμανυΰς ιΐξιωματι
  κους ιίς εα σΐρατόιιδον συγκενΐριυ
  αείος,
  βά παραμείνουν έν Ιβχύϊ αί έν
  νυπσεκ τάς οποίας ή Γαλλία χαΐ
  τό "Ηνωμένον Βασίλειον παβέ
  σχον ■Ις την Έλλάδα χαι την
  Ρουμανίαν διά τ&ν σχετιχ&ν
  των δηλώσεων τής 13η{ 'Απριλί
  ου 1939. ή Τουρχία Θά συνιρν*
  σβά θετικώς μ·τά τής Γαλλίας
  χά! τοΰ Ήνωμίνβυ ΒασιλϊΙβυ
  χαΐ θά 'παράοχτ) «Ις τάς Δυνάμεις
  αύτάς πάσαν βοήθειαν χαΐ συν
  δρομην δι' έλων τ&ν δυνάμεων
  τάς ϊηοίας ύιαθίτβι, έν 5 η*ρι
  πτϊισΐι ή Γαλλία χαΐ τό Ήνωμέ
  νόν Βασίλειον μετάσχουν είς έχ
  θροκρα(ίας έ{ άφορμίκ τής μιάς
  ή τής αλλης έκ τ&ν ώς άν»· άνα
  έ έή
  ν
  "Αρθρον τέταρτον: Έν ι) πιρι
  πτώβΐι η Γαλλία καί το Ηνωμέ
  νόν Βασίλειον ή6*λον έμπλαχά
  «'ς έχβρβπρβξίβς μ*τ' ιύρΜΐιαϊ
  χ ής Δυνάμεεις σννεπεία έπιθεσεω;
  έχ μίρους τής τελευταίας ταϋ
  της εναντίον τής μιάς ή τής άλ
  λης έχ τδν Δυνάμενν αυτών χν
  ρ>ς νά υπάρχη περίπτωσις έφαρ
  μβγής τ&ν διατά£(Μν τ&ν αρ
  θρνν 2 χβι 3 τής παρούσης συν
  βήκης τα ύψηλά ουμβαλλόμ«να
  μερη θά συμβουλευθοδν αλληλχ
  άμέσνς. Έν ηάσρ περιπτώσει συμ
  ΦΝνιΙται ότι «Ις τοιαύτην ένδ«
  χομένην περίπτΝθΐν Α Τουρχΐβ
  β* τηρησο τούλα*«ι»ν εβμενΐί
  Ένα άπό τα άντιαίροπορικά τηλε
  βολά πού εΐοποθετι'ιθησαν είς διάφορα
  επίχαιρα σημεϊα τοϋ Παρισιοϋ ίιιά
  την άπόχρουσιν έχθρικής άεροπορι
  κης ε'πιδρομής εναντίον τής Γαλλικής
  πρωτευούσης,
  ούδετερότητα άπίναντι τής Γαλ
  λί>ς καί τοϋ Ήνωμβνου Βααι
  λϊίου.
  "Αρθρον πέμπτον: Χωρΐς νά θι
  γοΰν αί διατα{βις τ&ν ανωτέρω
  τρι&ν άρθρων, έν περι «τώΐει Ιον)
  έπιθέσειις έκ μέρους «ύρωπαϊκής
  Δυνάμεως εναντίον αλλου ίύρω
  παϊκοϋ χράτου; την άνεξαρτησί
  αν τού όποίου ή την ούΔετΐροτη
  τα ήθελεν αναλάβη την ΰποχρ»
  ώσιν νά υποστηρίξη η χυβέρνη
  αίς ενός έκ τ&ν τρινν ΰψηλ&ν
  συμβαλλομέν&ιν μερ&ν χατά τής
  τοιαύτης επίθεσιν;. 2ον)/Εν περι
  πτώαει επιθίσΐιις εύρωιαϊκής Δυ
  νάμΐως ή όκοία καίτοι στρ«φο
  μένη εναντίον άλλου κϋρΜκοιϊιιοΟ
  χρατους θά αποτελεί χατά την
  γνώμην τής χυβερνησκως ενός
  έκ Τ&ν τριών ΰψηλϊιν συμβαλλο
  μίννν μερών απειλήν εναντίον
  τής Ιδίας τού ασφαλείας, τα ύψη
  λά συμβαλλόμενα μέρη θά συμ
  βουλευθούν αλληλχ άμέαω; πρός
  ανάληψιν χοινής ενεργείας, ήτις
  θά ίβί&ιρϊϊτο άποτβλκαματιχη
  "Αρθρον ϋχτον: Ή παρο&αα
  συνθηχη δέν στρέφκτκι εναντίον
  οιαδήποτε αλλης χώρας. '£χει
  ώ; αχοπόν νά εξασφαλίση <1ς την Γαλλίαν, το Ηνωμένον Βααίλει όν χαΐ την Τουρκίαν αμοιβαίαν βοήθειαν χαΐ συνδρομήν διά νά άντισταθοΰν «Ις επίθεσιν άν ηθελε παραστά άνάγχη "Αρθρον έβδομον: ΑΙ διατά{«ις τής παρούση: συνθηχης Ισχύουν ωσαύτως ώς άνάληψις τής διμ« ροΰς υποχρεώσεως μιτα{ύ τής Τουρχίεις *αι ενός εκάστου χωρ ι στά έκ τ&ν δύο έτερων ϋφηλ&ν συμβαλλομένων μ«ρ&ν. "Αρθρον ογδοον: Άν τα ίιψη λά συμβαλλόμβνα μέρη έμκλα χούν «Ις έχθρβπραςιιχς συν«πίία τής έφαρμογής τής παρούσης συνθηχης, βέν θά συνάφουν άνα χωχην Α «Ιρηνην παρά κατόπιν χοινής συμφωνίας. "Αρθρον ϊννατβν: Ή παρβΰσα συνθήχη βά κυρωβτ) χαΐ χά ενγρα φα τ&ν χυρώσΐΜν θά χατβτ«β·δν ταύτβχρόν»»ς είς "Αγκυραν μ*λις τουτο χαταατφ δυνατόν. Ή συν βήκη θά τ«β« έν Ισχύϊ άκέ> τής
  ημ*ρομηνί«( τής ύ{ «νέ* Ματ«·ε
  Μέ τ ό νέον
  σύμφωνον
  βελτιοϋνται
  ΑΙ;ΣΧΕΣΕΙ!
  ΙΤΑΑΙΑΣ-
  ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ'21 8)β3(ου (ίβ. ύ·
  τΐηρΕσΙο)— εθλόκληρος ό Γαλ
  λικός τιόττος άσχολεΐται κσ(
  σήμερον διά μακρών μέ τό
  ύπονρηφέν είς Άγκυραν τρι
  μερές σύμφωνον στοατιωτικής
  συμμαχίας. Είς δλας τάς ττρω
  Δέν πρΰκειται περϊ στρατι«<ου, άλ λά ι ερί φιατοριπόρτερ ό οποίος νΐυμκ νος κατά τόν τρόπον αυτόν, έκθέτει τήν-ξ«ητν τού είς~τό ιέιβ>πιιν, διά νΛ
  λάβΐ] φωτονραφίας είς ιά .ιεδία των
  μαχών,
  τευούσας τοθ κόσμου, γράφει,
  ή ύπογοαφή τοθ Άγγλογαλλο
  τουρκικοΟ θεωρεϊται ώς γεγο
  νόςέξσιρβτικής σπουδαιότητος.
  Ό «Μικράς Παρισινός» ·1ς
  μακρόν άρθρον τού τονΐζει:
  *Ή άπήχησις είς Ί ταλΐαν δ*ν
  υπήρξε διόλου δυσάρεστος έκ
  τής ύπογραφής τοθ συμφώ¬
  νου. Διότι ή Ιταλία διαβλε
  πει την δυνατότητα ένισχοσε-
  ως τής έπιρροης της διά τοθ
  συμφώνου σύτοΟ. Καί διότι ά
  κόμη βΚέπει μέ μεγαλυτέρας
  ελπίδας καί πιθανότητας, με·
  τα τό σύμφωνον αύτό, τόν
  καταρτισμόν τοθ συνασπισμοθ
  χον Βαλκανικών κρατών υπό
  <ήν ήνεσΐαν της.Άλλά καί διό τι ίί'ϊη ίλιιΐζει είς βελτίωσιν των σχέσεων της μετά τής ΤουρκΙσς. Ή (δία έφηαερΐς συνεχΐζου σα γράφει ότι δια τής υπο γραφής τοθ Άγγλογαλλοτουρ κικοθ συμφώνου έκλε'σθη ή όδός των Στενων διά την Γερμανίαν, καί τα μέσα πιέ σεως τής Γερμανί,ας επί των Βαλκανικών κρατων ήΚαττώ θησαν κατά πολΰ. σ«ωί.Ή«αρουσα συνθηκη συνάκτε ται διά διάρκειαν δίχα πνέιι έ- τ&ν. "Αν κανέν έχ τδν ύψηλ&ν συμβαλλομένων μ«ρ&ν δέν γνοι στοποιηση είς τα ετ«ρα δύο την πρόθεσιν τού—ε{ τουλάχιστον μή νας πρό τής λύσεως τής Ισχύος- οπχς μη δεχθή ανανέωσιν, Λ συν θηχη άνανεοδται τή σινκηρά συγ χαταθέσει χαΐ τ&ν χρι&ν συμβχλ λομένων διά νίχν περίοδον πεν ταετη χαΐ ούτω καθ* έ{ής. Πρωτόκολλον ύι»' αριθμόν 1: ΟΙ ύ«βγεγραμμένοι πληρ«{οόσιοι βΐβπιοϋν ότι α! χυβ«ρνησ«ις των «Ι ν« σύμφωνοι δπ»ις Α παροδσα αυνθήχη άρχίσο Ισχύουσαι άπο τής σημερινής ύπονραφής της. Το πά ρόν πρωτόκολλον θ<ΜΡ«ϊται ώς άναπόαπαστον μέρος τής συνθα κης τής συναφθείσης σημερον μ« τα£ύ Γαλλίας, Ήνωμένου Βασι λείου κα> Τουρκίας.
  αρντόκολλον υη' αριθμόν 2:
  Κατά την στιγμήν τής υπογρα
  Φής τής παρούσης συνθηκης οί υ
  πογεγραμμένοι πληρεξούσιοι, δ«
  όντω; έ{ουσιο5οτημέν·ι πρός τοδ
  το. συμφΗνοδν «1$ τα άχόλβυβακ
  Αί ύηοχρεώσιις «ί άναλαμβανό
  μιναι υπό τής Τουρχίας διά τής
  παρούσης συνθήκης δέν δύνανται
  νά υποχρεώσουν την χώραν τού
  την «Ις δράοιν Εχουσαν ώ; σκο
  «όν π ώς άποτέλεσμα νά την
  παρασύρη «Ις Ινοπλον αύρρα{ιν
  μ«τά τής Χοβι·τιχή( Ρεισσίας. Γο
  παρον ηρΗτθΝθλλον ·ε«ρ·Ιται ύ
  άναη*βη«στ·ν μ*ρβ( τής
  ίί Κ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Μ υ
  €=£>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον Απο
  γευματινη ώρα 6 45 υ. μ.
  νή &ρα 9 45 μ. μ άκοιββς· «Μαρία
  Βαλίθσκα»με την Γκρε,-α Γκάρμπο
  καΐ τόν Σάρλ Μπουαγιί.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» — Σήμιρον
  «Ό Δρόυος χωρΐς χαρό» 'Λπογ«υ
  ματινή ώρα 4-6 α. μ. μέ τιμά ή
  >αττωμενατ καΐ 6 1)2- 8 μ. μ,
  Κάθε Δευτέρα-Πεμπτη-Σάββα
  το—Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άπο
  γευματινή.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 9 45' μ. μ. ακριβώς
  ΤΚΡΕΤΑ ΓΚ1ΡΜΟΟ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΙΠΕ
  Στο φίλμ—Βρϋλος
  Τό άθάνατο ρομάντζο
  τής Βαλέφσχας χαί τεΰ
  Ναπολέοντος. "Ενα; φλο
  γερός Ιρως μέσα στό με.
  γοτλειώίες πλαίστο των
  Ναπβλεοντείνν πβλέμων.
  ΚΛΑΡΕΣ
  Μουσι»ή ύκίχρουαις:
  2ΤΟΧΑΡΤ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΚΛΡΜΕΝ
  ΙΜΗΕΡΙΟ ΑΡΤΖΕΗΤΙΝΑ
  .ΜΙΙΜΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό Μβινννικοδρβματι-
  χό άριστούργημα:
  Εΐνβπ 6 δρόμες τοθ μαρ·
  τυρίου καιΐ της ταπεινώσεως,
  ό γολγοθάς κβθβ φτΜχής κο
  ιτέλλας πβ» άνΐβοιίνΐι ίτβν
  βρεθή μόνη καΐ άνυπΐρβσπι
  οτπ στίι ζαίι.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μ1« τβινίβ σπανίβς έμκορι
  «ής β> ξίας, πβδ άπβ απόψεως
  σκηνοθβαίκς κ αί ήθοποιΐας
  ί«η«ρνά χοτΐ αύτά τ&άοιστβυρ
  γήματα Παστέρ η«1 Ζολά:
  ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ
  Τλι|Η« ντέ Χάβιλλαντ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνΐίθτος ταχυδρόμος Χ*ρ(-
  ϊημος Πορτααχης αναχωρεί καθ"
  Ιχάοτην έβδομάδα ΚαΙ παραχα·
  λιΐ τε ΰς ενδιαφερομένους δττιος
  αποτιίνονται ·ίς τό τηλέφωνον
  ιοθ χ. Μπαλαμούτσου 7—88.
  ΖΗΤΕΙΤΑ1—
  δωμάτιον έηι
  ί πβιρ' ημίν.
  Ή σταφιδ.νη.
  Τό χημιχδν συμβούλιον επί·
  τριψι την χρήσιν τής σταφίδος
  είς την ζαχαροπλαατιχήν. Ώς
  χαί προηγουμένως παρετηρήθη ή
  χρήσ.ς τ?]ς σταφιδίνης διά την
  παρασκευήν γλυκισμάτων άνταπε
  κρίνετο είς τά πράγματ». Διότι
  καί οίχονομιχή ή-ο χαί ώφέλΐμος
  "Ηδη μέ την γνωμοδότησιν των
  ανωτέρων χημΐ«ών ή χρήσις αυτή
  άποχτΐ)ί κ*1 τα τελευταία τεχνικά
  χαίέπιοτ,ημονιχά δεδομενα Δέν άπ
  μένει λοιπαν παρά '-ά εφαρμοσθή
  κρός εξυπηρέτησιν τόσον των ένδι
  αφε?ομένων έπαγγελματιών ίσον
  χαί τοθ χαταναλυκιχοθ χοινοθ
  Η στήΑη
  τού ώραιόκοσμου
  Ή άλιεΐα
  Ώ; μα"ς έπληροφόρη·3ΐν δ
  "Αθήναις ανταποκριτής μας τό *Υ
  πουργιχόν Συμβούλιον τής π?ρελ
  θούαης Παραα'ευη'ς «ενέκρινε μετα
  ξυ των δλλων χαι τό νομοσχέδιον
  τό πρ&δλέπον την έργάνωαιν τή;
  άλιιίας Αί πλουτοπαραγωγιχαΐ
  ίδιόιητες τής άλιεΐας ϊχουν έξαρ
  θή πολλάκις άπβ τής ιδίας στή
  λης χαΐ υπογρομμισθή τό ένδια
  φίρον τού κράτους υπέρ τής δργ*
  νώαεως αυτής. Ιδιαιτέρως δά
  τον ναμόν μας καί την Κρήτην
  ολόκληρον ή άλιεΐα καταλλήλως
  δργανουμένη 6ά άτΐοβ^ ουσιαστι
  κάς παράγων δι» την ίθνι>ήν καί
  την τοπιχήν οίκονομίαν. Διά τ ούς
  λόγους τούτους ή έγκρισις τχθ νο
  μοσχεδίου περί οργανώσεως τής
  άλιείας άξίζει [ίπολλής μνιίας.
  *«*
  Τό πράσινον.
  Ό Άθηναϊχδς τύπος εξαίρει
  την πρωτοβουλίαν τ%ς Γενιχής
  Διοικήσεως νά δΐνδροφυτιύοη την
  χεντριχήν άρτηρίαν Κρήτης. Την
  πρωτοβουλίαν αυτήν ϊπηνίσαμεν
  χαΐ ημείς ά'μα τή εκδηλώσει
  της, Καί είνε ευχάριστον δτι
  συγκεντρώνει χαί την προσοχήν
  τοθ τύπου τής πρωτευούσης χαί
  ώς ιδία χαί ώς πράξις βεβαία,
  δεδομένου δτι ένδείκνυται νά
  πραγματοποιηθή τό συντομώτιρον.
  Μιχροβιολογικόν Μαΐ Βιο' ■
  χημιχονΈργκατηριον ΊατροΟ "
  Μερόπης λυδάκη :
  Ματζαπετάκη |
  Ήράχλκιον ;
  'Αναλύοεις ουρων, αΓματος '.
  χοπράν^ν, ίμβόλια, αύτεμδό ;
  λια χαί έν γένει άπασαι αί ·
  μιχροβιολογιχαί χαί βιοχημι >
  χαί έξετάοεις. ;
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό ε,ίκοτροφεΐ-
  ον θηλέων τοθ Αυχείοιι «δ Κο
  ρΨ,ς» ΕιοποινΙς, δ&ηθός τής μελέ
  της χαί συνοδάς των οίχοτρόφων
  μαθητριων.
  Έπίσης ζητεΐται δπηρέτρια μέ
  καλάς ουοτάοιις.
  ΜΗΤΡΙΚΗ
  Ή
  2Τ0ΡΓΗ
  συννενοήσεως
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοΰ Πανεπιστημίου τής Α»8νς.
  Επί ειτταβτίαν σκουδάσκς έν Λυδνι χαί Παρ«σίους, δέ-
  χτβΕΐ βΐς το νέβν Ιατρείον τευ, όδβς ΆξΜίρνφ
  (σ«νοικί«ν Β«λιδέ Τζαμί) ίνβνΐΐ άρτοηοιβίβυ Άβ«ν«β(ον
  Χφακιχνάηΐι: 9—12 ικ/μ. ΜβΛ 4—7 μ. μ.
  Τ*ς Κηρικκ&ς τβος αικέρβης δι»!>«4ν. Ά&. τηλ. ί— £3
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  : ΑΠΟΛΛΩΝ,
  της απολύτου προτιμήσεβς δ λ© ν τ·ν
  "Ηρακλειωτών.
  τό κεντρικώτερον των Αθηνών.
  Άνακαινιβθέν χαί ««λιν ΐξαβφβλίζΐι ·λβ τ«
  πλΐσνεκτήματα τϋ$ «νέα«ν; καί χύχαρίβτ·» δια-
  Ι··νΙΙδ.
  ί χ. λ. Λ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΑΝΤΗΟΟΕΙΑΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  Γνωρίζοαεν είς τούς ενδιαφερομένους κ. κ.
  πελάτας μας οΐτινες άναμένουν επί τόσους ήδη
  μήνας νά προμηθευθουν τα παγκοσμίως ανεγνω¬
  ρισμένης ύπεροχής Ραδιόφωνα:
  ΤΕΛΕΦΟΥΝΚΕΝ
  "Οτι κατόπιν πολυήμερον προσπαθειών επε¬
  τύχομεν νά εξασφαλίσωμεν Ινα πολύ περι-
  ωρισμένον αριθμόν ραδιοφώνων διά την πόλιν
  μας παρά τάς γνωστάς δυσχερείας εΐσαγωγών.
  Πρός αποφυγήν παρατιόνοον παρακαλούμεν
  τούς επιθυμούντας νά έξασφαλίσωσι μηχάνη-
  μσ, νά έπισπεύσουν νά , όριστικοποιήσουν τάς
  παραγγελίας των καί τουτο διότι θάκρατήσω-
  μεν σειράν προτεραιότητος άνευ έξαιρέσεως,
  καθόσον ώς προείπομεν δ αναμενόμενος άριθμός
  ΤΕΔΕΦΟΥΝΚΕΝ είνε έλάχιστος.
  Άποκλειστική Άντιπρββωπϊία
  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Γ. ΖΑΧΑΡΙΟΥ ***. 3-9».
  Τά περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙΗίΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ
  49ον
  Καϊ δέν ήξευρε τί ν' απαντήση
  είς τά τελευταία λόγια τής χο·
  ιμήσαης... Έσΐίκετο ντροπαλός ..
  ,Κ' ίω πρΐν άπδ δυ$ λεπτά άκό
  ίμη ήταν χλωμίς, χάτωχρος. ή^η
  δλο τό αΐμα είχεν άνεβη στό χε
  Ιφάλι τού. .Κι' δσα περνοθααν οί
  ■^ί^ν—ίι***ΗνΐΜ5^^^Ε25ιΐ^ΒΒΒΒ£^ΒΗ^Ιε^ε^Ι
  ΚΟΙΙΊΩΙΊΙΚ^Ι
  εΫτΎΧΕΙΣ ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.-Στί
  φϊνος Ε. Χ «λιδάκης Μερόηη Π.
  Κασμά'η άν<ήλλα£>ν αμοιβαίαν
  υπόσχεσιν γάμου. θερμά συ/χαρη
  'ήρια.
  ΚΙΝΗΣΙΣ — Ανεχώρησαν άεο0
  πορικως ·!ς Άθήν ς οί κ. κ. γ.
  Κονιόρδος καί Εθ*γ. Χάαρης
  • —'ΕτΙσης ανεχώρησεν αεροπορι
  ' κως ό Δήμαρχος Άγΐου Νικολή
  ' ου κ. Έμιι. Σκύβαλος.
  ! — ΆφΙκοντο Λεροπορικώς ό δ ευ
  θυνιής τοθ ΛυκβΙου δ «Κοοαη"'>ι
  ' κ. Έμμαν. Πετράκης, δνΐς Λαγς0
  διανάιη κ· κ. Πωλογ»ώο,
  γητ, Γίροντας. Δαβράδος, Γορα
  >άς, Β^ρουδάκης. Δανδουλάκη^
  ΠΙγκλας.
  ΘΑΝλΤΟΙ.-Είς Β3ορ(ζΐ3 ά»»
  θανε >.αΙ εκηδεύθη έν
  μρ ^^^
  σ ν ϊξοιφνα νά ΐ!χ« χοπτ] ή φωνη έξ ΉρακλΕΐοο ή ΧουσοΟ'^α Α.
  το*;, έξίκολουθοΰαε νβ μή βγά'η Φραγκιαδάκης δΕκαβξαετις μόλις,
  ι υ,ιλιβ άπο τό οτόμα τού, τββον π» μαθήτοια τοθ ΛυκεΙου 6 «Κοραήο.
  Ιρισσίτιρον χοχχίνιζε. "Η μ"αστα,α διεκρίνετο διά τί
  λ Έ
  Δέν μιλοθσε. Έσχίπτετο μό-
  Η μεταστάοα διεκρίνετο διά
  ψυχικά της χαρΐυματα, ιήν εύνέ
  νει-ν τοϋ ήθους καί την
  νόν... Έσχέπτετο ιτώ; σΐήν άτιελ λειάν της τί "τις καί τής 8πβφόασ
  πισία τού, είχε χαρή δτ»ν ίλτβε σ* λαμπραί/ σταίιοδρομίαν αν βά
  τοθ χόιητος Έ σκανος μοιοα δέν την άε-ήρκαζβ
  , χο'*τ'"* η, βκ τής άγκάλης τρυφερων γον*ων
  £-ρ6χεινε την οε κα1 συγν8νών. Είς τούς οΐκεΐους
  την πρόσχλτ,σιν
  στερχάζυ... Τ&0
  σιν έ^ωτεριχοθ διδασκάλου τής
  μουσιχής γιά τίς δύο κίρις τού...
  Τρο?ή, στέγ^σις δωρεάν φυσκί.
  ΚαΙ δυίι φιορίνια γιά χάθε μά«η
  μα.
  II
  'τέ 6 φτωχός Φράντς δέν
  είχεν άκούσει νά τοθ προβϋίλλων
  ται Χ»λλ£τερΟι βροι. 'Έπρεπΐ ^ψ^οο στήν ΠΟλΐ.
  τού; δΐχθζ; Ο νοθς τού πήγε είς ^ '-------------—
  την Τιρέζα... Ό χόμης 'ϋστιρχά! Είς την έβηιιερΐδα της κυβιρνή.
  ζυ ήταν π-τσΕγνωοτος ώ; ίνας άπό σεως -άρ. 300-ίδημοσιεόθη προ-
  ;,.. Μ.χήνβ(ς ,·. τίχνη, ,[ς Ίκήρυξις τοθ'ΥφυτΐουργεΙουΆαοα.
  Γΐ' .!* ,*Χ^ 'ϋ'λεΐβς «^ δι?γωνισμο0 διά τόν
  γγ ς
  ής μβτασχάσης καί Ιδιαιτίρως
  τον φ'λαν κατέρα της κ. Δ.
  Οθαγιααδάκην ώς καί κάνταςτοθς
  λοιτούς συννενεϊς της ή «Άν6ρ
  θωσις» ά-ϋυθθνει θερμά ^σλλ
  τήοια βύχομένη την 6ζ
  ρηγορΐαν.
  η χη λ Ιο<; πϊθ1 διιγίθνισ την Αυατροουγγαρ'αν έχείνης τής | καΤα0Τισμ6ν «Ιν«κος έαοχής... Είχε τίς χαλλίτερες σχίων Είς τό «υροσββστκόν Ή Μέ! Οί έά θ χή χ ρ σεις. Ήταν ίοχθον πρόοωπον. Μέ την υποστήριξίν τού δ Σίθμτΐιρτ μτΐοροθσε ν* έΑπίζη σ' Ινα χ«λλ£ ^^^ημκωτέον δ π τερον μέλλβν... Η Τερέζα μέ χήν| νά μβτάσχουν τοθ ώκοίαν βυνηνταΊο δλοίνα δυθΐίθ διενβργηθησομένου λώτερα χ«1 άραιότ,ρα τόν ™/*^ΤΜ β.ύλευσ« νά δΐχθή άμίσως την αέλπιστίΐν πρότασιν... Τον ϊκανΐ νά διοτάζη ή ιδία πώς θά Ιφευγε μαχρυά απά την Τερέζα... Άλλ' άφοθ θά πήγαινε γιά τό μέλλον τού, γιά την ευτυχίαν τους; Κ?1 υσΐερα, μέ την πρδφασιν πώ; δ χηδεμών της χαθιστοθσΐ όλοένα τέ σ&μα. ς ρβ -Οί έπιτυνχάνοντες θβ «ατα· 0 ώς δδκιμ01 δίην°1 Ρ'' τά' οί μέλλοντες διαγωνισμοθ, την 20ήν Νο· πιό αυστηράν την έπιτήρησίν τού, ή Τιρέζα άπέφΐυγε νά τον βλέπη συχνά τόν τελευταΤο χαΐρι. Μή πω; την ϊβλεπε χάθε ήμίρα, μέ νοντας στή Βιέννη; ΚαΙ έπειδή έχείνη την έποχή τοθ εδόθη επί τιλους ή δπηρισιαχή αδεία, πήρε την απόφασιν, ίχοντας την Τε;έ ζα πάντοτε στό νοθ χαί την χαρ διά τού, νά πάη ώςδιδά,σχαλος τής μουσιχής των δύο θυγατίρων τοθ χόμητος 'ώσΐερχίζυ, είς τον πύρ γον των τοθ|Τσίλετς, εξω είς την Οίιγγαρίαν.. Ό χόμης τάν εδέχθη με ευγενεί αν, μέ μιά , ευγένειαν δμως πού είχε τί ν τόνον τής συγχαταβίσεως τοθ άριστοχράτου πρός τόν φτωχό πλτ,ίιίον... Τοθ παρΐχώρησαν Ινα δωμάτιον είς τό σπιτάχι τοθ επι στάτου, ϊπου ίμιναν οί διτηρέται. Οί χύριοι, οί άγίρωχοι άρΐστο χράται δέν θά χατιδέχοντο ποτέ τούς σχεπάζη ή ί5ια στίγη πού σχέπαζε χαί ΐόν φΐωχό τής μουσιχής... ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιριστήρια εντελώς χαινουργή (χαραμπόλΐς) άπό Μαόνι, μεθ' απαντών των έ- ξαρτημάτων των, τελεία είς κομ¬ ψότης χαί ιυχρηστα, χατάλλη λα δι' έπαρχιαχά χαφενεϊα είς τιμήν εύχαιρίας χαί ευκολίας είς την πληρωμήν. Γράψετε χ. Αι· ωνίδαν Καλλιβρϊΐάχην Χανιά. ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια μέ κα¬ λάς συστάαϊΐς διά τό Παλαιόν Φά ληρον "Αθηνών. Πληροφορίαι π»· ρά τφ χ. Ν. Γρηγορΰπούλφ δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ. τρα'αζΐου δημοτικοθ σχολεΐου, —Οί συμπολίται σήαερον, Ασφα λως θά τιμήσουν τό ύπαιθρον καΐ τά ύπαΐθρια κεντρα, —Παρουσιαζομίνης ζωηρδς πά λιν της Κυριακάτικης κινήσεως. —ΚαΙ ή κίνησις 6Λλως τ« αυτή λόγω της Αδιατσρακτου συνεχΐσε ως τής φθινοπωοιντΐς καλοκαιρΐας, είνε πλέον έκ των προτέρων κα· ρ θωρισμένη καί τακτική. —Δι* ανανκαστικοθ νόμου όρΐ- ζεται μεταζύ των δλλων δτι τοθ λοινοθ τονικούς αθλητιχούς αγ<3 νας δύνανται νά όργανώσουν μό¬ νον οί νόμιμοι άγωνιστικαΐ ώργα ώ — Είς τιδσαν άλλην οργάνωσιν ή νομικόν ή Φυσικόν τρόσωτον α· ιισνορεύεται αιΐολότως πασά άνά ληψις οργανώσεως φιλάθλων άγώ νων καί ,άγωνιστικών έορτών. — Κατ' έέα'ρεσ.ν ενιτρένιται ή οργάνωσις αγώνων είς φΐ'σικά ή νομικά πρύσωνα των όιΐοΐων ό σκοπός είνε έθνικός ή φιλανθρω πικός. — Κόσμος «.όλος την λαϊκήν Αγοράν τής γιας Πόρτας Χί Α χ"ές <1ς Καινούρ —Χαί Αγοραστική ζωηρότης α- νάλογος πρός τα έκτιθίμενα πολ λά καί εύθηνά τρόθιμα. —Ώς καί γενικά κΐδη οΐκιακθς χρήσεως κοΐ ψ.λικά. —Εγνώσθη ότι τά μαθήματα πά θητικης άεραμύνης τα όποΐα θά διδαχθο0νι|"ε1ς τόν γυναικείον κό σμόν τίσον τής πρωτευούσης ίσον καί των έπαρχιΰν είναι κυρΕως: —Σκοπός καί Αποστόλη τής άν- τιαεροπορικής Αμύνης. Ένεργός ταθητιχή Αεραμυνα. Γινικότητες περΐ βομβων καί χηιιικοθ πολέμου. - θά διαδαχθδσιν έπΐσης αί γυ ναΐκες τά περΐ τραυμάτων, καταγ μάτων καί παροχής πρώτον βοη θειϋν ώς καί γενικά περΐ λοιμω δών ν6σων καί έπιβαλλομένης α· σηψΐας καί ΑντισηψΙας. —Μΐταξύ των βροβ?υθίντων μοντίλων Έλληνικης μόδας είς τόν έν Αθήναις διενεργηθέντα προχθές [διαγωνισμόν. —Ύπάρχει καί «σπίλλο τόπου Κνωσός» ίμπνευσμΐνον Από τα ΜινωΙκιά σχέδια. —Έβροβεύθη 4πΙσης μοντέλο ίμ πνευσμένον άΐτό την νεοβυζαντι νήν εποχήν ή όποΐα τόσον ήκμα σεν εν Κρήιτι. —Τό ψαρι <1<εν χθές καί προ χθές νροσφοράν καί ζήτησιν Αζιό λόγον. —ΚοΙ δσον άφοιά δλα τά εΐδη τα όποϊο ώς γνωσιήν Λναλογοθν καθ1 ε"να καί είς εΐδικόν φαγητόν. —Παρουσισζομΐνων ώς συνήθως όψ^νιστών διά κάθε εΐδος κοΐ κά θε ποιηλΐαν. Ρέπορτιρ ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε, δι" Άθή νας ή δνΙς'Εριεττη Βασματζί) πρός ' παρακολούθησιν ιής μόδας τής χειμερινής σαιζόν. ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' "Γ ΑΛΛΙ ΑΣ,, ΠλκτεΙκ θμβνβίβς Όδβ| Χτ~ «ου Τηλ. 30495 Τηλ. 30236 70 ΛΟΜΑΤΙΑ 70 ΛΙΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ Τά κέντρα των άπανταχου Κρητών Ανακοινωθέντα καί υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ ά Σ'Α Παρίχουσι συγχρονισμένα ώραΤα μβγάλατ δωμά- τια, εόάερα καί μέ θαυμασίαν θέαν είς τό κέντρον τΛν "Αθηνών. Άσανσέρ—ζεστά κσΐ κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαΙ.
  -7555
  μοοιεύθη ,
  ■ΦγεΙου'
  ισμοθ
  >ς κα
  τ ι «όν
  τες Θ4 »Βϊ
  δϊηγοΐ β, ,
  οί μίλλονι
  20ήνΝ,
  ιολυ'ήριον τι ,
  >0 σχολιΐοι,
  σηυερον ^
  & Οιαιθρον «ϋ
  χ.
  ής ζωηρδς
  ή
  η ή
  5νλως τι ,
  ακτου συνιχΐίΐ
  Κ καλ ο καιρΐκ,
  προτέρον «α
  κτική.
  κου νόμου 6ρ[·
  αλ.λων δτι τοϊ
  αθλητΐίθύςϋγί
  ργανώσουν ρ4·
  ^ωνιστικαΐ όργβ
  .Κην δργάνωοιν
  όν τρόσωτονΐ
  ί,ότως ΐδσα ανά
  ς φιλάθλων 4>ώ
  κων έορτών, Ι
  ν ε«κρ*τι«ι ή Ι
  ιν είς ·>'<»«* 1 τβν δτοΐωνί ος ή ·Λατ*>β
  ς κ αί
  ιν τής
  κρη^
  βιευ'
  &Σ1*
  κιί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οίκονομική ζωή
  9 Εγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΣΤΑΦΙΔΕΣ — Ζωηρά κίνησις εσημειώθη άπδ τής πρωΐις τής
  Παρασχεθή: είς τάς άγοράς σταφίδος. Χθές εγίνοντο πολλαί πρά
  ξεις πρός κάλυψιν δποχρ»ώσ»ων νίων φορτώσεων ιίς Αγγλίαν δι*
  την, δποία*, ώ; γνωστόν, πλήν των κατανομήν είς Συνεταιρισμόν;
  Κρήτη- των γνωστών 1000 τόννων εδόθησαν ά>ά 400 τίννοι Ιξ*γω
  γων είς Αγγλίαν ίπίσης είς δόο άπό «ί>ς μεγίλου; σταφιδιξαγω
  γεϊς τοθ τόπου μας
  . Αί τιμαί των διαφόρων πρςϊίντων «ΐχ0ν χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α'
  6'
  Υ'
  δ'
  «'
  δρ
  »
  »
  »
  »
  Έλιμέδ'ς % »
  » 6' »
  ΤΑΧΤΑΣ »'6' »
  » γ' »
  2Τ4ΦΪΆΑ1
  Σουλτανί »
  12 —
  Π.--
  10
  6 50
  6 50
  4 50
  3 70
  ΡαζαχΙ
  _ Σ'τος
  13 - Κριθή
  11 50 Β ώμ~
  10 50
  VI"01
  μίστατ'-.ν
  9—
  μ
  "Ελαια
  5 —
  4 20
  8.50 ΣΆΠΩΝΕΣ
  6 — ΔτυνοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Ιΐράβινοι α'
  Ρ"
  » γ'
  Μίτ*ξ«
  . — ] Άλάδδανος
  »
  »
  »
  »
  ς
  Κουχοόλΐιχ
  4— 4 50
  8 50
  4 50
  5 -
  26 — 28 —
  30 80
  23.—
  22.—
  20 —
  19 —
  1*-
  400 — 425
  100.—
  120.— 130
  Τιμαί Ζυναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέ* 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίν,η
  "Αμστερίαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδριια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορά
  546 —
  136 50
  3 09
  30.30
  7180
  32 20
  4.57
  560.—
  Πώληαΐί
  550 —
  138 50

  30 75
  72 80
  32 70
  4>3
  564 —
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μ-λδνον
  Πράγοι
  Ζυρίχη
  Β:υξέλλ«ι
  Β™δαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κί«ν)πολ:ς
  β α
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-! Κόβνο
  '
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30 30
  4.57
  23 45
  3.08
  10 4—
  21 12
  2 60
  22 —
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30.75
  4 63
  23.95
  3 11
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τό μεγώλο έργον
  Βίκτωρος
  Οί "Αθλιοι.
  «Σκεφθήτε δέ κ αί δσοι έχεται θυγατέρσς, δσοι
  εχετε αδελφάς! Σεΐς ιώρα θσνατώνεσθε' πολύ κα-
  λά' Ιδού έττεσατε νεκροΙ' άλλ' ε Οριον; Κόρσι κσί νά
  μην εχουν ψωμΐ, ούτό είνε τρομερόν. Ό άνήρ ψω
  μοζητΐΐ, ή γυνή δμως τιωλεΐ την τ>μην της.
  »"/! φαντασθήτε μίαν στιγμήν τώ χσριέστατσ,
  τα άτιλδ έκεΐνα καΐ γλυκότατα πλάσματα, τα άνθη
  έκεΐνα τα ζωντανά, τα όποΐα πληροθν την οίκΐσν
  άπό παρθενικήν άγνότητσ, κελαΐδοθν. χορεύουν,μαρ
  τυροθν την δπαρξιν των άγγελον είς τόν ουρανόν
  μέ την σεμνότητά των είς την γήν, ό μέν την Ιω
  άνναν τού, ό δέ την ΈλΙζαν τού, δλλος τή Μίμη
  τού, τα άξιάγαστα καΐ ιίμια σύτά πλάσματα. τα
  όποΐα είνε ή άγαλλίασις καΐ τό κούχημά οας. φόν
  τοσθήτέ τα μίαν στιγμήν νά τΐεινοθν, έπειδή σάς
  {χασάν!
  »ΤΙ θέλετε νάσάςεΙπ£! "Υηάρχει κ ά ποία άγο
  ρά είς αυτόν τόν κόσμον, δπου πωλεΐται κρέας άν
  θρώποι.! Μέ τος χειρός σος τάς ζοφεράς, χείρας
  αί οποίαι θά φρΐττουν τρυγύρω των κορών, δέν θά
  τάς έμποδίσετε νά έμβοϋν έκεΐ.
  »Συλλογισθή"τ6 τάς τριόδους, τάς άγυιός, τάς
  πλήρεις διοβατβν, συλλογιοθήτε τα έργασιήρισ, έμ
  ττροοθεν τ£>ν οποίων γυνοΐκές τίνες πηγαΐνουν κοί Ιρ
  χοντσι μέ τα στήθη σχεδόν άνοικτά, μέοα είς την
  λάσπην. ΚαΙ ούταΐ ώσούτως οί τσλαΐτιωροι ύτιήρξσν
  παοθένοι καί άγναί.
  »Σι λλογισθΓ)τε τάς αδελφάς σας, δσοι Ιχετε άδελ
  φάς. Αθλιότης, πορνεΐσ, ςίχωροφύλακες, ή φυλα
  κή των γυνσικΛν είς τόν Άγιον Λάζορον Ιδού
  ποία δεινά περιμένουν τάς άβρός κοί περικαλλεΐς
  αύτάς κόρας, αύτάς τάς 6ροσερ«τέρα λείρων τοθ
  Μαΐου.
  »Έκτιθεοθε .είς θάνατον, σκοτώνεοθε! Νοί,
  άλλ' έτεαο; εέν θά ήοθε πλέον έκιΐ παρόντες.
  Πολύ καλά- ήθελήσατε ν' άπαλλάξετβ τόν λαόν ά
  πό της κακο&αιμονΐσς κοί Βΐδετβ είς την άστυνο
  μίαν τος θυγατίρας σος.
  »Προσίξα'ε, φΐλοι, λάβετε οΤκτον. Συνήθως οί
  άνδρες πολύ ολίγον σκεπτόμεθα περί τής θέσεως
  τΛν ουστκχβν γυνα^ιδν. Έττειδή δέν έκτιαιδεύον
  ται καί αυταί ώς οί άνδρες, όμεριμνοθμεν, τάς έμ
  πο6Ιζομεν ν' άναγινώσκουν, τος έμποδΐζομεν να σ*έ
  πτωντσι, τος έμποδΐζομεν νά φροντΐζωσι τιερί των
  τιολιτικών πραγμάτων.
  >Ποϊος βμως θά τάς εμποδίση άπόψε τό βράδυ
  ν ά τιάγουν καί νά ζη'ήσουν τα τιτώματά σος είς
  τό νεκροσκοπεΐον;
  (συνεχΐζεται)
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εόνοεΐ ώς £να άπό τα καλυτέρα ξενο&οχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνε είς τό κέντρον της
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστραπτοθσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, εγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» 6ι»8όνιτ.αΗ βπό τσν
  Κρήτα κ. Γεώργιον Δ«σ*«λβ.χΐιν.
  ▲Γ έκεΐνοος ποϋ θέλουν
  να πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλουο.
  ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΩΡΟΛΟΓΙΑ
  Β'
  τα
  Έξ βοών δσων άπί'Ίΐξαν
  διτ,νωτικά πειράμΐτα είς την ψϋ
  χιαΐρικήν κλινικήν τής Β.ίννης
  είς τόν ίγχίφαλον τοθ άνθρώπ:υ
  πρέηΐι νέ υπΐρχη ',Ινοι ώρισμέ
  νόν κέντρον χής αίσΊήσϊΜς τοθ
  χρόνου, ίφ' !θ2ν ωρισμέναι έγχε
  φαλικαΐ παθήΐει; ίπΐφίοουν ανω
  μχλίας είς την αίσθησιν το3
  χρίνου. *
  Παραλλήλως δμως ποίς το κίν
  τρον τοθτο τοθ εγκεφάλου ή αί
  σθ^σις τοθ χρίνου, χαί είς τ4ν
  & θ^ωπον 5γκι>( κκί είς τού; μύ?
  μηγιος, έξυ.ρτίϊΐ«ι άτι6 την ίντα
  σιν τής άναπνοη"; ιίς δλα τα
  χύ:τΐρα τοθ σώματος. "Οίαν ε!
  μεθχ ατό κρεββίτι μέ πορετο,
  αί ωραι μ3ς φα£νοναι άτέλιΐω
  τοι. "Οίαν ϊχωμε πυοετόν, οοξά
  νει ή άναπνοή των κυττάρων, μέ
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜΙ Α Σ
  ΓίΝΙΚΟΣ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΖΩΗΣ
  Μήνε; τριμήνου
  "Ιιώλιος
  Αυγυυαιος
  τόν πυρετό ή αΙΌΘησις τοθ χρό
  νού έπααχύνεται.
  Έν συγκρίσει μέ την τβχύιητα
  π:ύ λκιτουργεΐ ή αϊσθησίς αυτή
  τοθ χρίνου, μα; φαίνεΐαι άπελ
  ττισπΊος δ ρυθμίς τής πραγμ^τι
  κης ώρας πού σημε ώνετα' (!{
  ΐήν πλίκα' το3 ώρολογίου. Ό
  καθηγητή; Σιέρτσιγκερ το5 πανε
  π στημίου τή; Γκρχΐς πειραματι
  σΐεΐς μ« τον 15ιον τόν εαυτόν
  τού, παρετήρησεν δ τι μέ αγο
  δρον πκρετον σ^βπι'α γρίπιης
  Ινα τί τ •/οίον τή; ώ^ζς τοθ έφαίνε
  το αάν &?% δλόκ'ίηρίς. ΌποΙχι
  δυ^«τόττ)τες άνϊίγονται είς την
  φαρμακολνγίαν τοθ μέλλοντας! Μέ
  ώ,ιισμίνα φάρμαχο επιδρώντοί ε
  πΐ τή; αΐσθήσιιος τοθ χρόνου,
  & ανθρωπος θ£ μπορτ^ να ηαρα
  τε'νη χ«τά 6 υλησιν ή νά συν
  τομΐύη την εντύπωσιν τής ζΜ
  Σητεία
  ό τόπος της προόδου.
  1938—1939
  2138.0 2136.4
  2139.1 2136 5
  2164,0 2162,6
  1938— 939
  2218,5 2218,4
  2223,0 2222,2
  2249,3 2244,6
  , ΕΙΔ1Κ0Σ ΤΙΜΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ
  Μήνις τριμήνου
  Ιούλιος
  Αύγουστος
  Σϊπτέμβριο;
  Κράτους
  • 1938—1939
  2125,9 2119,2
  2125,5 2120,2
  2162,1 2144,8
  Αθηνών
  1938-1939
  2089,8 2093,2
  2097,5 2099.6
  2132,8 2117,4
  Έκ τής μιλίττ;; των άω αριθ]
  μ(δν προχύπτει δτι δ είδιχός τι
  μάριθμος ι ίδιόν διβ,τροφτ]; έμφα
  νίζεται σταθερώς μειωμί^ος έν
  συγκρίσει πρίς τόν τιμάριθμον
  τοθ προηγουμίνου τριμή·«ου χαί
  μέ μεγάλην διαφοράν συγχρινόμε
  νος μέ τόν ειδικόν τιμαί ιθμον
  τοθ άντισεοίχου τριμήνου τεθ προ
  ηγουμίνου έτους (1938).
  < Ή παρατηρηθεΐσα τόν μήνα Αυγουστον μικρά αύξησις είς τόν τιμάριθμον πόλεως Αθηνών χά τα 0.04 ο)ο όφείλεται είς την υ ψωσιν τής τΐμής των γεωμήλων, ώδν χ.τ.λ. Ή σημειωθιΐοα ώ; άνω Οψω σις χατά Σ,βριον τοθ γενιχοθ τι μαρίθμ&υ έν Αθήναις χατά 1 ο)ο άφ' ενός μέν είς Οψωοιν τοθ είδι χοθ τιμαρίθμου διατροφής χατά 0,8 ')ο άφ* ετέρου δέ εί; ΰψωσιν τοθ είδιχοθ τιμαρίθμου των δια φόρων ιίδών χατά 4 2 ο)ο. Συγ χεχριμίνω; β5ξηαις έσημιιώθη εί; τάς τιμάς των εξής εί*ών ζαχχά ρεως, ελαίου, όρύΐ,η;. σιγαρίτιω. καί πυρείων. Αντιθέτως παρετηρήθη πτ&σΐς τίίς τιμήί τεθ κρίατες. ϋί λδγοι ίΓτινες έτιίβολον την μικράν ταύ την ουξτ,σιν είναι γνωοτεί χαί ΐθΐωρή^ησαν απολύτω; έπιβιβλη μίνοι δια λόγ&υς άσφαλε άς τής χώρας. Παρά τάς σιβϋράς άνατιμησεις των τιμων τοθ σίτου είς 160—170 οελλίνια χατά τόννον «πό 85— 90 σε)λίνια τής προπολεμικής τιεριόδου, λόγφ των χατά τό τρί μηνον γΐγονίτων χαί των συνε πε'α τούτων αυξήαειον των ναύ λων, άσφαλίσιρων χ.τ λ. χατωρ 6ώθη χάρις είς τα ληφθέντα δ πό τοθ δφυπουργείου μίτρα, ού μόνον νά παραμείνη καθ' δλ&ν- τό τρίμηνον ή τΐμή τοθ πιτυρούχου άί,του ή αυτή δρ. 8 κατ' όχαν άλλά χαί νά δποτιμηθη άπό 17 Αύγεύστου 1930 ή τιμή τοθ λευ χοθ 5ρτου χατά λεπτά, δέ*α, δια τιμηθίντος έκτοτε τούτου άπό 9,60 είς δραχ. 9,50 κατ' ό χ αν. Τουτο δφεΐλίται είς την χατάλ ληλον υπό τοΰ 'ΥφυπουργεΙου ρύθ μισιν των είσαγωγών τοθ οί τού. ΟΟτω εγίνετο εγκαίρως χαί προ τής έκ ρήξεως των γιγονότων τιρβμήθεια 50 000 τόννων σίτου προελεύοιως Ουγγαρίας επί τιμη σελλινίων 82 χατά τόννον τοΐφ κα! μέπλη,νωμή- 80 ο)ο είς οο νάλλαγμα χαί 20 φ δ'ι' άνταλλα γής κλί/ριγχ. Ύπΰ τους ουτους δ ρους εγίνετο προμήθεια 3000 εί σίτι τόννων ίιά τό κοινόν χαί 7000 τόννων διά τόν σ ρατόν. Εκιίνο βμως ίπιρ επετιύχθτ, διά τής προκεΐμίνης συμβάσε είναι Οτι ίξηο^αλίσϋη 1) ή μετκ φ'.ράτοθ αΙτ&υ άποχλΐιστιχώς δι Έλ/ηνιχ&ν φορτηιών πλοίων. ΐσυνεχίζεται) ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΗΑηΤΙΣΤΙΙΟΙ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν χ&ν έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλούτον των είδικ&ν ύφασμάτων πού διαθε τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την ουνεχή παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικών καί των γαμηλΐων οτεφάνων έτελειοποιήθη είς τα εΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπαστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμενον μέ τα χρησιμώτερα εΓδη. Όσοι κάμνουν βαπτΐσεις καί δσοι παρΐστανται ώς παράνυμφοι είς γάμους Ιχουν Ινα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα. Τα στέφανά μας άσόγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαι. Είς δλας τάς εκδηλώσει; τί}ς ζωήζ, ή Σητ«£ιτ^"έαηίεΓω'·ε"οη· υ,αντικάς προόδους χατά τα τελευϊοΐ» έτη χάρις*είς την πρωτο¬ βουλίαν των κατοίχων της χαί τή« ένίαχιιαιν τοθ Κράτους. ΠαντοΟ, 35ν είς την πόλιν δσον χαί είς την ύπαιθρον χατεοχευασθηβΐν ;90Εγ«γιχχ καί έ^πολιτιστικά Ιργα "Ιδιαιτέρα ίέ μίρίμνα εξεδη¬ λώθη διά την ανέγερσιν παντοθ συγχρόνων έχπαιδΐυτηρίων. Είς την είχόνα μας φαίνεται το νέον μεγαλοπριπές εκπαιδευτήριον τό Οποίον ανηγέρθη τελευταίως είς την πόλιν τής Σητείας παραπλευ ρως τοθ χαθεδριχοθ ναοθ. -Τα μαθήμχτα τής Νυκτβ· Κατά την τβλευταίαν αυνεδρΐ ■ αν τβΰ ΐυλλόγου των Καθηγη¬ τήν της Νυκτβρινής Ήπ»γγελ ματΐΜής Σχολης 'Κμπορβϋιτιχλλη λων Ήρηκλείοΐ) «ατηρτίσ3π ΐβ πρόγραμμα των έπ-ΐνκληπτικων καϊ καταχτητηρίων έξβτάσβωντης σχολη: ταύτης χατκ τέ> όπβϊβν
  αΐ μέν έπανσληπτικα» έΐϊτάσϊΐ;
  άοχονται την Δευτέραν 23ην
  τρίχ. καί λήγουν την 78πν Ιδί-
  βυ βί δέ κατατακτηριοι διά την
  Βαν καί Γήν τάξιν Βέλβυν διενερ
  ηβό την 2δην καί 30ήν τοΰ μη¬
  νός. Τα τακτικά μαθήμκτα ιης
  Σχολης καΐ τοΰ Φροντιστηίίου
  άρχονται άνυπερθέτΗς την Ιην
  ΝοεμβρΙο»
  —Αί κκναί θέαεις Έπιθβνρη
  των στβιχειώδους έκπαι-
  δεύσεως.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως δτι δή
  μοίι&άσκοιλοι μή υκβρβάντκς το
  45ον Ιτο; τής ηλΐΜίας των δυ
  νανται νά ώιοριοθίσιν είς χβνκς
  θέοεις Έηιθ(Νρητ&ν. ^^ δικαιού
  μενοι καλοΰνται νβ ΰπββάλω
  σιν τάς αίτήοεΐς των διά τοΰ
  γραφϊίου τού οϊκΕίου 'Επιβϊω
  ρητοΰ έπιουνάπτοντες κ«1 τ*
  σχετικά διχαιολονητικά.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Φέρομεν ίίς γνώσιν τβν έν
  διο φέρομεν ών ότι τό συνερ
  γεΐον συγκεντρώσε&.ς σίτου
  τής Κ Ε.Π Ε.Σ. θά συνεχίση
  τάς εργασίας τού μέχρι τής
  προσεχούς Πέμπιης 25ης λή
  γοντος, κοί πσρακαλοθνται
  οί σιτοπαραγωγοΐ νά προσκο
  μΐσωσι τάς είς χείρας των
  τιλεοναζούσας ποσότητας σί¬
  του.
  Ή παραλάβη γενησεται
  καθ' εκάστην είς τος ένταϋ
  θα Γενικάς αποθήκας (παρά
  την πλατείαν Άγίου Δημη
  τρίου) άπό 8—12 π. μ. καί
  άπό 2—6 μ. μ.
  (Έκ των γραφείων τής Νο-
  μσρχΐσς).
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Το εκδοθέν χαί κυκλοφορήσαν
  είς έγχώίη τόμον μέ υπιρτιτρα
  χοσίας πο/υχρώμους «ρωτογρα-
  φίας είλημμίνας άπό την σύγχρο
  νόν ζωήν τής μεγα)ο<·ήσ&υ 6ι6λί ου «Η ΜΕΪΑΥΓΟΥΣΊΙΑΝΗ ΔΙ Ο1ΚΗΣ1Σ ΕΝ ΚΡΗΤΗ» παραδίδε ται είς τοϋς πρεεγρα^έντας συν δρομητάς ί&ιοχείρως υπό των πε- ριοδευόντων χατά Νομ;ύς άντι- προσώπων μας. Ώς ίχ τούτου δέν είναι δυνα¬ τόν νά παρκδιθ^ ταοτοχρόνιος είς άπαντας τίύ; συνδρομητάς "Οσοι τυχόν «επιθυμοθαιν, την ταχυτί- ραν παραλαβήν τοθ βιβλίου δύναν ται προσερχό^ενοι είς τα γραφεΐα μας (πλατιΐα παλαιάς Νομαρχίας) νά το παραλ9μβχωσιν επί απο¬ δείξει ή άπκοτΐλλοντες 35 δραχ μας (δι* ίξοδα ταχυδρομικα χαί συοχευασίας) νά τιυς άποστίλ/( ται αυθημερόν επί αποδείξει. Έ τοθ γραφΐίου) ΠΩΑΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη χαταστάοει έξ 7 δωματίων λουτρου χαί μεγάλτ,ς αυλής έναντι οικίας Βογιατζάκη ουν&ιχία Γυμναστ»)· ρίου. Πληροφορίαι παρά τω ίδιο- χτήτη χ- Ανδρέα Βλάοση, Ή χαρουπίων. Σχετικ&ς μέ την εξαγωγήν χά ρουπίων τό ΰπουργβϊον Έθν. Ο ίκονομίας απηύθυνε πρός την Νομαρχίαν τό κάτωθι τηλ«γρά φημκ: «Έηιθυμοΰντες νά διΐυχολύ νυμεν εξαγωγήν χαρουπίων π« λβιιάς εσοδείας π«ραχ«λβΰμ·ν κάτοχοι τοιούτΝν νά ϋπεβάλωσιν αΐτήσεις με βεβαίωσιν Γ. ΰπηρβ οίας κβΙ Οϊχου Άγρότου παρΐ κκτεχομίνου ποσοθ. ααρακαλοΰ μέν άναχοινώσατϊ ένδιαφβρομε νους. Άναπληρωτής Μαυρομβτηΐ». —Εΰγενής δωρεά. ΟΙ μαθηταί της Γης τάξβως τού Λυκιίου ϊ «Κοροιής» καεέβεσαν ημίν δραχμάς τριακοσίας (300) υπέρ των μαθητικών συοσιτίων Ή ρβκλΐίου, άντΐ βτ·φ«νου κ«ϊ είς μνήμην τής πολοχλαυστου συμ μαθητρίας των Χρυσούλβς Δ. Φραγκιαδάκη. —Τό Σανατόριον Χανίων. Τβ Νουβκομβΐον-Σανατόριβν Χανίων γνωατοποιεϊ ίτι τοπβββ- τπθίντων άσθβν&ν βΐ; τε τους διαδρύμονς νβ! τβύς εξώστας ιβ» ράντΕ() τοΰ ίδρύματος, καβίστοι τ«ι άίώνατος ή ίΐσαγωγή άλ· λ«ν άσΒβνών. —Διημερεύοντα καί διανυ- «τερεύοντα φαρμηκεΐα. Σήμερον Κυριακήν θά διημι ρεύσουν τα φαρμακείω Ιωάν. Λογιάδου, Λάμπρου Κανακάκη κβΐ Έμμ. Ζοιχαριάδη θά διανυ Χτβρβυοουν δέ θα φαρμακβϊα Λάμ πρου Κανακάκη καί Έμμ. Ζ«χ« ριάδη. Αυριον 23ην τρέχοντος θα διανυχτερευο^υν τα φκρμκ κβϊα Άριστ Χαλκιαδακη κ» ι Άηοβΐόλου Ζαφειρίου. —Είδβηβίηαις. Εΐδοποιοϋνται ο! χάτοχοι μέ- τρών καί σταθμών ηολ«»ς Ήρ«· χλβίου κ«ι της πβριφερβίας ε- πβρχίας Τϊμβνου δτι η σφρα- νιοις θά ένιργήται μονον μβχρι τίλβυς τρέχοντος μηνός βν τ$ κατβστήματι τού Αστυνομικον Γμήματος Προοκικλοΐίνΐαι όθεν οσοι ίεν συνβμορφώβησβιν Εΐβ« τι όπως προσχομίοΜσι ταδτκ έν τος της τοοχθβΐοης προβεσμΐ— πρός αποφυγήν των ουνειτβιών τού νόμου, ύβύομενου &χ την Ιην έλ·υοομ«νου μηνός τό συνερ γβΐον θα αναχωρηαη δι» τοις «λ λας επαρχίας^ Ηρακλείου. (Έχ τού Άστυνομιχου Γμήματος) Ό Δερματολόγος— Ιατρός ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Καβιστ« ννειστβν είς τούς «ββκνβΐς τής «ΙδιχβΤίΐτβς τού. ότι μετεφβρϊ τβ ιατρείον τού επι τής οόοΰ Λααηθι ου παρβδου της «δοΰ "Αλμπβρ, πλησίον το& βΐχήμκτοβ Τής ΊτκλΐΗής Άρχαιολονικης Αποστολής. Συνοικΐα ϋβυχος. άρβιοκατΜκημ·νη, κπντριχή, χκΐ ά πβχβντρος. Πλησίον τής Πλατβίας Β«λιδέ-Τς«μΙ. ©ά δεχΐται ως χβΐ προτέρον 9 1 π.μ. χβΐ 4- 8 μ. μ. Τβυς Νισβαρΐτκς τβύς πάσχοντος έχ ΑερματΐΝβν νβ βπμάτΜν, τβ ηλε»τ>!βν λ«ββ«τβν έχάοτου μηνός είς τβ
  εν Μοίραις Φαρμκικΐον χ, ηουντράχη
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κοριακής
  22 Όκτωβρίοο 1939
  *
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
  ΚΑΤΕΒΥΟΙΣΕ ΧΟΕΣ ΚΑΤΟΠΙΝ
  ΣΦΟΑΡΟΤΑΤΟΥ ΒΟΜΒΛΡΑΙΣΜΟΥ
  ΓΕΡΜΛΝΙΚΟιΗΠΟΒΡΥΧΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 8)βρίου (ίδ. ύκηρεαία
  «Ανορθώσεως»). — Αγγλικόν εμπορικόν
  αχάφβς χατευθυνόμενον είς νότιον Αμε¬
  ρικήν χατεβύθισε Γερμανικόν ύ*οβρύχιον
  Τό Αγγλικόν αχάφος έκ των έξωκλημένωι
  μέ τηλεβόλα αμύνης, ήνοιξε σφοδρόν πδρ
  μβλις αντελήφθη τό εχθρικόν ύττββρύχιβν
  άναδυβμενβν είς μικράν σχετικώς άπ' αύ
  τού απόστασιν όκότε τό ύποβρύχιβν μή
  δυνηθεν νά τβρπιλλίση άμέαως τό Αγ
  γλιχόν αχάφβς απήντησε διά χανονιοβο·
  λισμων Έν τώ μετοξύ ενεφανίσθη Άγγλι
  χον πολεμικόν* *αί ήνοιξε χαί τουτο πΰρ
  χατά τού ύποβρυχίου τό όποϊεν *«ί χατε
  βυθίσθη αύταντρον.
  'Αναμένεται
  νέα μεγάλη Γερμανικαι επίθεσις.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 Όχτωβρίου (Ιδ. ύκηρε
  σία).— Έκ Ζοφιας; αγγέλλεται (τι ή χυ
  βεριητιχή χρίοις οννεχΐζεται εισέτι. Ό Β*
  σιλενς Βόρις ουνέχισε χά» σημερον τάς συ< νομιλίας τού μετά των πολιτικών άρχηγων φαίνεται δέ ότι ό οχηματισμός έας χυβερ- νήσεως θά καταστή άούνατος πρό τής παρε- λεύσεως ημερών τίνων. Πάντως πιστεύεται ότι τελιχώς θά δυνηθή νά σχηματίση χυ βέρνησιν χαί πάλιν έ χ. Κιβσεΐβάνωφ. ΚΑΒη ΚΑΙ ΕΙΣ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΝ Η ΥΠΟΧΡΕΩΐΙΚΗΘΗΤΕΙΑ ΑΦΗΝΑΙ 21 Όχτωβρίου (τού άνταπο- κριτοΰ μας) — Τηλεγραφήματα έκ Λονδί- νου άναφερουν ·τι ή χυβέρ> ησις τή&Αύστρα
  λίας ακολουθούσα τό ποψάδειγμα τής Μη
  τροπόλεως χαθιέρωσε την υποχρεωτικήν
  θητείαν εί; την χώραν. Ή έπιβολή τού
  μέτρου θά ισχύση άπό της 1η; Ιανουάριον
  τού 1940.
  «ΝΑΙΚΥΡΑΝΣΥΚΕΧΙΖΟΝΤΑ
  ΑΙ 1Ι1ΙΤΕΑΙΚΑ1 ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Όχτωβρίβν (ίδ. ύπηρε
  σία).—Κατ' είοήοεις έξ Άγκυρας αί συνβμι.
  λίαι των στρατηγόν Βεϋγκάν >αί Βαίη
  μπελ μετά τεΰ Τίύρκβυ αρχιστράτηγόν
  Τσαχμάκ χαί των έπιτελών τε υ, συνεχισθή
  οαν χαί σήμερον την πρωΐαν χαί τό άπό
  γευμα. Έπιοης ό χ. Σαράτσογλβν συνην
  τήθη άμα τή αφίξει τού μετά των δύο
  στρατηνών χαί συν ωμίλησεν μετ' αυτών
  επί μακρόν.
  ΙΟΡΟΑΙ ΣιΜτΈΙΣ ΚΟΜΜΟΥΗΪΪΤΟΝ
  . ΕΙΣ ΙΙΑΑΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΗ ΦΐΝΛΑΙΙίΊΑΗ
  ΡΩΜΗ 21 Όχτωβρίβυ (Ιδ. ύηηρεσία).—
  Ή καταδίωξις των >ομμβυνιστων αυνεχίζε-
  ται είς ολόκληρον την Γαλλίαν. Οί ανή¬
  κοντες εί; τβ χομμβυνιστιχόν χβμμα ουλ
  λαμβανονται χατα εκατοντάδας είς τας πό¬
  λει; καί τα χωρία άκόμη τή; Γαλλία;.
  ΕΙ; ολόκληρον την Φινλανδίαν γίνονται
  έπίσης συλλήψει; κομμουνιστήν προπν-
  γανδιζέντων οι' δλων των μέσων υπέρ των
  Σοβιέτ. Ή προπαγ,άνδ* αυτή διεπιστώθη
  οη διενεργ&ΐται Ιδίως εί; τόν Φινλανίικόν
  στρατόν.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ κ. ΜΕΤΑΞ4
  ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όχτ&»βρ<«υ (τεΰ άνταπο- κριτοϋ μας).—Ό πρωθυΐκυργες χ. Ιω. Με¬ ταβάς, συνειργάσθη σήμερον μετά τού ύφυ- πουργοϋ των Εξωτερικών χ Μαυρ«υδή ε¬ πί διαφόρων εξωτερικών ζητημάτων. ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΚΑΙ ΝΕΥΡΙΚΟΤΙΠ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ΟχτωβρΙβυ (ίδ. ύπηρ οία).—Τε» πρβλτερεΐον Ρώυτερ πληρ·φβρεΐ· τ» ι «τι είς Βερολίνον έπιχρατεΐ άιησυχία καί νευριχοτης παρατηρήται ίβ μεγαλη διπλωματιχή δραοιηριέτη:. Ό χ. Χίτλΐρ άνεβαλε την αναχώρησιν τού διά τό μέ¬ τωπον *1χε &ε μα»ρ«ς συιομιλίβς κβθ' ό¬ λην την ημέραν μετα τού φόν Πάπεν. Ή «Νασιοναλ Τσάΐτουγκ» γράφει σήμερον ότι χαχά τού( επιβήμους γερμανικόν; χύχλβυς ή υπογραφή τβϋΆγγλβναλλοτβυρχικβδ σύμ¬ φωνον δημιουργή νέαν καταστασιν,ή ό ποία Ι εΐνι «νάγχη να ·ί·τασίή μιτά ηροαοχή;. Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρΐου (Ιδ. ύπηρεσΐσ).—Εξαιρέσει με μονωμένων συγκρούσεων των προφυλακών, είς όλόκληοον τό μέτωπον έξακολουθεΐ νά επικρατή ήοευΐσ, ώς διαπι στοθται καί άπό τό εκδοθέν σήμερον την πρωΐαν ανακοι¬ νωθέν τοθ Ανωτάτου Άρχη γβΐου στρστοθ. τό οποίον Ι- χει ώς εξής: εΝύξ ήρεμος. Δράσις των περιπολιΩν καί τοϋ πυροβολικοθ έκατέρω θβν». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηοεσία).—Καθ" δ τηλε γραφοθν έκ Παρισίων οί γαλ λικοΐ στρατιωτικαί κύκλοι φρο νοθν ότι τό εύαίσθητον σημεΐ όν τοθ μετώπου ευρίσκεται με ταξύ Σάαρ κσΐ Μοζέλλα καί δτι Είς τό σημείον αύτό πρό- κείται νά έπιχειρήσουν την νέ αν μεγάλην των επίθεσιν οί ΓερμανοΙ. ΟΙ ϊδιοι κύκλοι το νΐζουν 8τι ή Γερμανία θά χρη σιμοτΐοιήση τάς μεγάλας στρα τιωτικάς δυνάμεις τάς δτΐοΐσς άπό ημερών συγ«ντοώνει είς τό μεταξό Σάσρ καί Μοζέλλσ μέτωπον δ.ά νά έξαπολύση όρμητικήν επίθεσιν** ευθύς ώς αντιληφθή δτι σΓδτΐλωμστι καί ενέργειαι τάς οποίας κσ τσβάλλει πρός επίτευξιν εΐρή νης, απέτυχαν τελείως καί οριστικώς. Τηλεγραφήματα τώ^ πολε μικών άνταποκρ,τών άναφέ ρουν δτι τα άντιαεροποοικά τηββ6λα τής γραμμάς Μαζι νώ ήνοιξαν χθές σφοδρόν πθρ εναντίον δύο γερμανικόν άε ροπλάνων τα όποΐα Ιπβχεΐρη σαν πτήσιν υπεράνω των Γαλ λικθν όχυρών. Έκ των έγθρι κων άεροπλάνων κατεοο'φθΓΐ τα 8ν, τοθ ότιοίου ό τιιλότος έ σωθή δι' άλβξιπτώτου καί συ νβλήίθη οίκμάλωτος. Τα 6τβ ρον ετράπη είς φυγήν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 ΌκτωβρΙου (Ιδ ύττηρεσ(α) —Ό άνταποκρι τής τοθ Ρώυτερ τηλεγραφεΐ έξ Ούατσιγκττδνος δτι τό Άμε ρικανικόν υπουργείον των Στρατιωτικών απεφάσισε τόν σχηματισμόν 9 μηχανο|:ινήτων σωμάτων έκ 40 χιλ. άνδρΛν δκαστον, τα δηοΐα θά είναι Ιτοιμα νά δράσουν μόλις πά άνάγκη. Νέα άεροναυμαχία έλαβε χώραν είς την Βόρειον θάλασσαν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Όχτωβρί- ου (ίδ ύηηρ )—Τό ύπουργ&ΐ· «ν Πληροφοριών μεταδίδει 2τι είς την Βόρειον Θάλασ¬ σαν Γερμανιχα ύδρβπλάνα επετεθησαν τας πρώτας απο¬ γευματινάς ώρνς χατά Αγ¬ γλικών κολεμιχων σχαφών άτινα ουνώδευον έμποριχα σκάφη. Τα έχθρικα άεροπλάνα τα ενεργήσαντα την επίθεσιν ταύτην ήσαν 12 τ«ν αριθ¬ μόν. "Αμα τή εκδηλώσει τής έ- πιθέσεως των έχθριχ&ν άε- ροσχαφών τα Άγγλιχά πβλε μιχά ήνοιξαν σφοδρόν πΰρ εναντίον των χαί Άγγλι· χά χαταδιωχτικά άεροπλάνα είδβποιηθέντα άμέαως έαπευ σαν είς τό σημείον τής «ε- ρομαχίας χαί έπετέθηβαν ε¬ ναντίον των έχθρικϋν. Ή άεροναυμαχία διήρκε¬ σε επ' άρχετβν- Έ χ των Γερ μανικ&ν ύδρβπλάνων τα 3 κατεστράφηααν έτερον δέ έ χαμε αναγκαστικήν προσθα λάβσωβιν. Τό Αγγλικόν υπουργείον 'Αεροπορίας πληροφορεΐ σχε τιχ&ς ότι καμμιά βλάβη δέν έπρβξενήθη είς τε τα Άγγλι χά πολεμιχά σχάφη καί τα άεροπλάνα. Φινλανδική αποστόλη εις Μόσχαν. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 21 .8)βρΙου (Ιδ, ύτιηρ).— Τηλβγρσφήματσ έξ 'ΕλοΙνσκι άναφέρουν 8τι σήμερον τό έσπέραο ανεχώρη¬ σε διά Μόσχαν ή Φινλανδική αποστόλη υπό την ήγεοίαν τοθ κ. ΠαασικΙβι καί υπό νέ αν εντελώς σύνθεσιν. Νέα μέλη προσετέθησαν μετοξό των οποίων καί ό ύπουργίς των Οίκονομικών κ. Στάνερ. Ή νέα σύνθεσις τί|ς Φινλαν δικής άποστυλής απεφασίσθη κατόπιν των συνομιλιών τάς οποίας είχεν ό υπουργόν των Εξωτερικών κ. Έρκο έν Στοκ χόλμη μετά των ύπουργών των Εξωτερικών τής Σουηδί¬ ας, Δανίας καί Νορβηγΐας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 8)βρΙου (Ιδ. ό- ■πηρεσίο).— Κατ' είδήσβς έξ Έλσίνσκι, ή ΦινλανδΙα δέν θά υποκύψη είς τάς αξιώσεις τής Ρωσσισς, θά προσπαθή ση δέ νά διαφυλάξη διά τής όδοΟ των διαπραγματεύσεων την ανεξαρτησίαν της. Είς τάς άντιπροτάσβις της πρός την Ρωσσίαν ή ΦινλανδΙα θά δώση την δ.οβεβαίωσιν δτι δ έν θά έπιτρίψη είς ουδεμί¬ αν τρίτην δύναμιν νά έπιτε θβ κατ' αυτής μέσω τοθ Φιν- λανδικοθ έδάφους. Την διαβε βαΐωσιν αυτήν θά έγγυηθοϋν τα Σκανδιναυΐκά κράτη. Αι Δ. Δυνάμεις δα πολεμήσουν μέχρις εσχάτων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 8)βρ(ου.— Ό οπουργός των Στρατιωτι¬ κών κ. Χόρ Μπελίσσα ομι¬ λών" επί τής καταστάσεως εΤπε τα εξής περίπου: Εύρι* σκόμεθα είς εμπόλεμον κα τάστοσιν άπό 7 έβδομάδων. Ή ΠολωνΕα ηρημώθη κσί ό στρατός της κατεστράφη. Άλλ' ό ήρωΐσμός τοθ γενναΐου αύ τοθ στρατοθ θά παραμένη ά νεξάλειπτος είς την μνήμην μσς. "Εχομεν μίαν μεγάλην αποστολήν, αποστολήν Ιεράν, καί ό πόλεμος δέν θά τέλει ώσρ προτοθ την φέρομεν είς πέρας. Ή έμπιστοσύνη πρός τάς δυνάμεις τ()ς Βρεττανι- ς ΑύτοκρατορΙσς καί ή τ»(· στις μας πρός τον άγωνα τόν οποίον διεξάγομεν είνε τα καλυτέρα δπλα μας. Ή ΓερμανΙα έπιζητεΐ ή νά μο συντρ ψη άττό ξηράς, άέ ρος καί θαλάσσης ή νά μάς στήση έν έδραν διά νά μ&ς έ πιβάλη ειρήνην καταθλιπτι .ων βρων. Άλλ' ημείς διεξά γομεν άποφασιστικόν πόλε μόν. Ή φωνή τής Γερμανίας ήτο άνέκαθεν μΐα: Ν' άφεθή νά δράση έλευθέρως. Ή Γερ μανΐα ήθελε νά ήγεμονεΰΓ) είς την Βαλτικήν, άλλ' ύπεχώρη σε πρό τής Ρωσσίας. Ύπεχώ ρησε είς την Ούκρανίαν. Έχυ σε χείμσρρον οΐματος είς την Πολωνίαν νά την ύποδουλώ ση καί πάλιν δμως παρεχώρη σε σημαντικόν μέρος της είς την Ρωσσίαν. Άπό τοθ ΒερολΙνου μέχρι τής Βαγδάτης ή Τουρκία μό νόν θά ειμπορούσε νά χρησι μεύση ώς φράγμα κατά των νέων βλίψεων τής Γερμανίας. Κσί ή Τουρκ(;χ προσεφέρθη χά ριν δλων των Κρατών άτινα θά υφίσταντο τάς τρομακτι κάς συνεπείας των άνελευθέ ρων έκιδιώξεων τήςΓερμανίας νά αποτελέση, τό φράγμααύτό. Διά τό Δυτικόν μέτωπον, συνέχισε ό κ. Μπελίσσα, £ χω ν ά εΤπω δτι τα ευρι¬ σκόμενα είς αύτό Άγγλικά στρατεύματα άποτελοθν τάς προφυλακάς απλώς τής με- γάλης στρατιας ήτις προετοι μάζεται πυρετωδώς έν Αγ¬ γλία. Διά νά επιταχυνθή τοθ- το άπευθύνω έκκλησιν είς τούς έργοσταύΐάρχας καί τούς εργάτας των πυρομαχι κων καί πολεμικών δπλων νά έντείνουν τάς προσπαθεί¬ ας των. Ό χρόνος έργάζε ται διά την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν. Καμμία πρότασις εΐρήνης δέν δύναται νά συζητηθή. Μόνον την εΐςήνην ή όποΐα θά σαρώση την απειλήν καί την πίεσιν τοθ ναζισμοθ, αύ την θά δεχθώμεν νά συζητήοω μέν. Δέν πολεμοθμεν δι', εδαφι κθς κατακτήσεις καί διά νά μεταβάλωμεν τα δρια τοθ γεωγραφικοθ χάρτου. Άλ λά διά τα δρια τοθ άνθρω πίνου πνεύματος τό οποίον πρέπει νά δυνηθή να έπανα ζήση μαζύ μέ τάς έλευθε ρΐας των λαών. Ναυμαχία Αγγλικών καΙ[)ίγερμανικών σκαφών είς τάς άκτάςΐιτης Άργεντινης. ΡΩΜΗ 21 8)βρί<:υ (ίό. ύπη ρεοΐα).—Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας έξ Άργεντινης 3 Άγγλιχά χαταδρομιχά έκ των ίνεργούντων περιπολί- άς προοτασίας των έμπβρι- χων Βρεττανιχων σκαφών, χαί Γερμανιχα πολεμιχά σχάφη των οποίων ο ά »ιθμβς δέν χατέστη δυνα· βν νά γνωσθή έναυμάχηοαν ζωθι τ&ν άχτων τής Άργεν τινής. Τα Άγγλιχά βχάφη είχον πληροφβρηβή την χβτά περι δ^ πα^θ ιων Ι ερμοχ νιχων πβλεμικών είς τάς ά*· τάς τής Άργεντινης έξ έμ- πβρικών διβφυγόντων την δι ωξΐν των χαί έηύχωααν τας περιπβλίας των πρός ά νεύρεσιν τού κρηβφυγέτβυ τ&ν έχθριχών οχαφ&ν. Περί τάς μεσημβρινάς ώ· ρας τής χθες άντιληφθεντα την παρουαίαν των γερμανί¬ κων πολεμιχών Ισπευσαν είς *αταδΙω{ίν των άνοίξαν τα άμέαως αφοδρεν β·μβαρ* δισμόν εναντίον των. Οί παρακολονθήβαντες την ναυμαχίαν των άντιπάλων πολεμικ&ν μονάδων διατεί νβνται ότι διεκρίνετο άπό τής άχτής τό Γερμανικόν χά ταδρομικβ «φό Σέερ» νώ χυ ριβλεκτικώς τό κα,τέχλνιζον αί όβίδες των Αγγλικών κα ταδρομιχών. Τα έξ Άργεντινής τηλε- γραφήματα δέν ανέφερεν τι τό ουγχεχριμένβν διά την έκβασιν τή; ναυμαχί»; τη;. ΙΓΓΛΙΚΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΙΙ ΕΟΥΟΙΣΙΝ ΤΟ ΠΕΙΡΑΤΙίΟΙΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΑΤΑΔΡ0Μ1Κ0Η ΣΒΑ ΝΤΊΕΛΛ ΑΝΤ" ΤΟ ΠΛΗΡΩΜ4 ΤΟΥ ΔΙΕΣΏΘΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 8)β3ίον (15. Τ· πβιρατιχβν χαταδρομιχόν _^.....„. λαντ» όπερ ειχε βυθίσει πρό δεκβημέρου τό ' Αγγλικόν εμπορικόν σχάφος «*Λλή. μέν» ευρισκόμενον έκτοτε ύκό διωγμόν υπό Αγγλικών αχαφών των πεοικολιϋν άνοιχης θαλάσσης χά τε βυθίσθη χθές ύκό Αγγλικών καταδρομιχων άτινα πΐρισυνέ- λβξκν πλήν τοϋ πληρώματός τού χ«1 τώ έξ "Αγγλων πληρωμα Τού «Κλήμκν» οητβρ έκράτει αίχμάλωτβν ό πλοίαρχος τβυ Γερ. μανιχοΰ πολεμικοΰ. ηΊγγαια επεστρΤτΤϋσε κλι αλλισ ηλικιισ λνδρον ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Όκτωβρίου (Ιδ. ύηηρ) - Έκλήθηβαν σήμερον υπό τα οπλα πρός χ« τάταξιν οί αγβντβς τό 20 βν χαί 21 βν ίτβς. Ή πρόσκλησις αύτη < θά αποδώση 250 χιλ. βνδρών. ΑΙΑΨΤυΑΕΤΑΙ Η ΕΚΚΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΑΕΤΟΟΙΣΒΕΗΗΣ ΜΑΖΙΝΟ ΡΩΜΗ 21 Όχτωβρίου (Ιδ. ύκηρεαία).— Έπίαημβς ανακοίνωσις διέψευσε άργά την νύκτα την μεταδοθεΐοαν έκ Βεοο- λίνβυ πληροφορίαν περί έκχενώβεω; υπό των Γάλλων τής όπισθεν Τής γραμμής Μαζινώ περιοχής- ΕΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ ΟΙ ΠΟΤΑΜΟΙ ΡΗΝΟΣ ΚΑΙ ΜΟΖΕΑΑΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όχτ»0ρίβυ (Ιδ. ύπηρ )-Τό ψύχος καί αί βροχαΐ εξακβλουθουν είς τό μβτκκβν. Έκκ τίρωθβν έςκκολουθβδν πυρετώδβις προβτ*ιμ«οί«ι καί στρατιωτικαί κινητοποιήσβις. Πβρβ την βφο ώραν κακοκαιρίαν ή ύράσις τοδ ηυρββολιχοδ συνι χίζ«τ«ι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 ΧκτωΒρίου - Λόγω τδν συνε χ&ν βροχ&ν οί ποτοιμεΐ ΐ*ΐοζελλα καΐ Ρήνος επλημμύρισαν ·> Ις τβ Βίσβντορφ ή στάβμη των ύδά
  των άνήλβϊ <{ς 7 μίτρα. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΘΕΑΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚΩΤΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 8)βρ(β» (Ιδ. ύπηρεβί·).- Τάς άπογευματινα; ώρας εσημειώθη ή «μ φάνιβις 2 άγνώστων άεροπλάνων μέ κβ ρείαν πρός την ανατολικήν Σκωτίαν. Έδέ θη τό σύνθημα συναγερμοδ, Άγγλιχά δέ καταδιωκτιχα άνυψώθησαν πάραυτα οπβτε τα άεροπλάνα βτράπησαν εί; φυγήν. Ταυ¬ τα Λροφανως ήσαν Γερμανικά. Η ΒΟλΙΤΙΚΗ ΤΗ! Ι1ΟΟΝΙ1! ΗΑΡΛΜΕΜΕΙΑΗΠΚΟΜΜΟΥίΙΙΣΤΙΚ» ΤΟΚΙΟ 21 Όχτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρεβια)__ Όμιλων πρες τούς δημοαιογράφους ό ύκουρ γός των Ές,Μτεριχών χ. Νομούρκ εδήλω¬ σεν ότι η «άναχόμμιντερν» παραμένει πάντβτε ή κυριώτερα βάσις της Ιαπωνιχής πολιτιχής χαί ·τι «ί σχεαεις τής Ίαπωνίβς μετά τής Αγγλίας χαί Γαλλίας θά έξαρτη- θοϋν έχ τής άναγνωρίσεως υπο των τελευ¬ ταίον τής σημερινάς χατβατάσεως έν τή Άπω Ανατολή. ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΤΟΥ Ν. ΤΥΡΟΛΟΥ ΕΠΙΣΓΡΕΦΟΥΝ ΕΙ2 ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΡβΜΗ 21 8)βρίου (ίώ ύπηρεοίβ). — Ό χομη{ Τσιανο ϋπενρο«φε αήμκρβν μιτά τού Γΐρμκνου πρ( οβευτβύ φόν Νανχΐνσβν σύμφωνον π«ρΙ έηισΐροββς αίς Γερμανίαν 150 χιλ. Γΐρμιχνών τβυ Ν. Τυρόλου. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 8)βρ(ο» (ίδ. ύπηρεβί·).— Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τοθ άρχηγεί- ου τού ΓαλΑΐκοΰ οτρκτοΰ άναφέρει ·τι: ϋατά την διάρκειαν τής ημέρας έσημειώ θη σχετιχή δράσις πυροββλικβυ». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 'ΟχτΑΐβρΙου (Ιδ. υ«ηρ)-'Βπ1 διαφορΝν σημ«ί»ν το& μβτιικου μ·τ«{» ΝοζΙλλα χαι 1ά*ρ ςωηρα δράσις πυρβββλιχοθ χοιΐ τβν ιμρι πολι&ν μας Δυτικώς ι ού Χοτκρμκρβθκεν σημειοθν τβι ζναρβτιρβιι συγκρβύοεις. Τα ΓαΛλικα στρβτίό μ«τ« ίχχενάνβΗν την βαθεΐβη κεριοχην Βάρντ.Έφ' κολου ν·νιχάτερβν τ·ν μετώκο» εκιχρκτεΐ Αοεμία.