97957

Αριθμός τεύχους

5301

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  θε άργα ήν
  έκ Βκ*.
  τής γραμμή;
  ΟΖΕΑΜΙ
  ίπηρ)φΐΚ
  β μετκηον Έ»
  ις προετ»ιμΜί«
  Π«οα τίινφ
  Λβγ¥ τβν
  στάβμη
  ΠΛλΝλ
  ν ΐκύτιι
  δ.
  . φυγήν.
  κ*.
  οινοθι;
  ΓΡΑΤΗΓΕ
  Ρ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΪΚΤΒΪΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙ1Σ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  Ιτησία λίραι 8
  ίξά μηνός Ι
  Άμερικής
  Ιΐησία δολ. 10
  ίξάμηνος » Β
  ή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5301
  ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΉΝ ΚΑΜΠΗΝ
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
  Μετά την απώλειαν
  ==κάθε έλπίδος
  ΠΕΡΙ ΕΙΡΗΝΗΣ=
  ΤΟ ΡΑ'ΓΧ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗΣΗ
  ΕΠΙΔΡΟΜΑΣ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΥ
  ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ.
  ΒΕΡΟΛίΝΟΝ 23 Όκτωβρΐ
  ου (Ιδιαιτέρα ύτιηοεσΐα τής
  «Ανορθώσεως»). — Άτΐό 48
  ώρών ό Φΰρερ εχει μακράς
  αλλεπαλλήλους συσκέψεις μ?
  τα των κυριωτέρων πολιτικών
  κοΐ στρατιωτικών συνεργάτην
  τού καΕώς καΐ μετά των έν
  Αγκύρα, Μόσχα καΐ Ρωμη
  πρεσβευτήν τής ΓερμανΙας βύ
  ρισκομένων έν Βερολίνω. Ό
  Φύρερ έτιΐσης είχεν Ιδιαιτέ¬
  ραν μακράν συνεργασίαν με¬
  τά τοθ φόν Ρίμπεντροπ, προ
  κειμένου νά μεταβή ό τελευ-
  ταΐος είς Δάντσιγκ δπου θά
  βκφωνήση λόγον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 8)βρίου —
  Ή σύσκεψ ς τοθ Φι' ρερ μκ
  τα των πολιτικών κοϊ στρα
  τιωηκών συνεργάτην τού, ύ
  τιήρξεν ή συνεπεία τής υπο
  γραφής τοθ Άγγλογαλλοτουρ
  κικοθ συμφώνου, φαΐνεται δέ
  δτι αί άποφόσεις οί οποίαι
  θά ληφθούν θά βαρύνουν με
  γάλως έττΐ τής περαιτέρω έ
  ξελΐξεως τής καταστάσεως.
  Ό Φύρερ εκάλεσεν είς ού
  σκέψιν τούς περιφερειακούς
  Διοικητάς τής ΓερμανΙας. Ή
  σοσκεψις αυτή θά είναι έξαι
  ρρτικτ)ς σημασίας. Μολονότι
  δέ, δεν είναι εθκολον νά
  γίνουν προβλέψεις αί άττοφά
  σεις οί οποίαι θά ληφθοθν
  θά είναι σοβαρώταται. Πρέ
  •πει άλλωστε νά σημειωθή" δτι
  τιαρομοΐα αυσκιψις συνεκλή
  θη υπό τοθ κ. ΧΙτλερ καί
  ■πρό Ίή"ς εκστρατείας κατά
  ιής, ΠολωνΙας. Έγκυροι τιολι
  τικοί καί διπλωματικοΐ κύκλοι
  άσχολούμενοι μέ την σάσε
  ψιν αυτήν φρονούν δτι ό Φο
  ρερ ίχασε κόθε ίλτίΐδα περΐ
  ιΐρήνης κοί θέλει νά λάβη ό
  ρισΐικώς άποφάσεις άπό κοι
  νχθ μβτά των συνεργάτην
  τού διά την συνέχισιν τοθ
  πολέμου.
  Έν ΒερολΙνφ τηρεΐται άπό
  λυτος μυστικότης καί ούδε-
  μΐα πληροφορία δίδεται είς
  ιήν δημοσιότητα. Οί Άγγλι-
  κοΐ έν τούτοις κθκλοι ψρο
  νοθν δτι ό Φύρερ θά έπιχει
  ρήσυ νά όργανώση συστηματι
  κόν ήηβιρωτικόν άποκλεισμόν
  κατά τής Αγγλίας διατάσ
  σων τρομακτικάς άεροπορικάς
  έπιδρομάς κατά των νηοπομ
  πων, των παραλΐων καί των
  πόλεων τής Μ. Βρεττανίας
  καί βτι αντιθέτως θ' άδρανή
  ση είς τό Δυτικόν μέτωπον άρ
  κούμενος είς άμυναν.
  Λέγεται δτι ό Φύρερ έζή
  τησβν άπό τα Βόρβια Κράτη
  νά μεταφέρουν τα έμπορεύμοτ
  τα των διά τής Διώρυγος τοθ
  Κιέλου, άποφβύγοντα την Βό
  ρειον θάλασσαν καί τουτο 6ιά
  νά επιτύχη τιλήρως ό ήπειρω
  τικός άποκλεισμός τόν δποϊ
  όν σκέπτεται νά επιδιώξη.
  Οί «Τάϊμς» ασχολούμενον μέ
  τό ζήτημα τουτο είς μακρον
  άρθρον των καταλήγουν μέ
  τό έρώτημα: «Θά δυνήθη"
  δρά γε ό κ. Χίτλερ νά έπιτύ
  ΧΠ βκεΐ δπου απέτυχεν 6 Μέ
  γας Ναπολέων»;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Όκτωβρίου
  (ίδ ύπηρεσΐσ).— Ό Γαλλικός
  τύκος άσχολούμενος μέ την
  έκτακτον σύσκεψιν των περιψε
  ρειακών Διοικητών (Γκουαλά-1
  ίτερ) τής ΓερμανΙας γράψει]
  δτι ή σύσκεψις αυτή θά λάβη
  ^ψ!στης σημασίας άποφάσεις.
  Τηλεγραφήματα των ξένον
  έν Βερολίνω ανταποκριτήν ά-
  ^ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Είς τόν ποϋόντα πόλεμον τό Γαλλικόν πυροβολικόν κατέχη θέσιν άναμφισβητήτου ύπεοοχής Εναντι τοΰ εχθρι
  κου συμφώνως πρός τάς χρίσεις των στρατιωτικών σιηε,ργατών τοϋ παγκοσμίου τθΐτου. Ανωτέρω Γαλλική πυροβο
  λαρχία ένφ βαδιζει πρός κατάληψιν των θεσεών της είς την γραμμήν των ϊχθροπραξιών,
  Ό Χίΐλερ άκολουθοΰμενος άπο τό επιτελείον τού μειαβαίνει πρός επι
  θεώρησιν στρατιωτικών μονάδων,
  ναφέρουν ότι ^ή σύσκίψις των
  Γκουαλόϊτερ τής Γερμσνΐας
  συνεκλήθη διότι ή έθνικοσοσι-
  αλιστΐ'Λ Γερμανία σκέπτίται
  νά *φ»#ρυΛ*«— ο-ύστηρόν Λπο·
  κλεισμόν κατά τής Αγγλίας
  διά συνεχών, άγρΐων άεροπο
  ρικαν έπιΰρομων
  Ό «Μικράς Παρισινό^^ ά
  σχολούμενος μέ τό ζήτημα
  τοθτο γράφει: «Ή απόφασις
  τής εκτάκτου συγκλήσεως των
  Γερμανων ήγετων είς σύσκε
  ψιν άποδεικνύει βτι ό Φύρερ
  πρό κείται νά λάβη άποφάσεις
  αί οποίαι θά είνε μεγαλυτέ
  ρας εκτάσεως καί στβαρότη-
  τος, άπό τάς διαγραφομένας
  έντός των όρΐων τής συνή-
  θοος άρμοδιότητος τής κυβερ¬
  νήσεως τοθ Ράϊχ. Πιστεύετσι
  ότι αί άποφάσεις αυταί θά εί
  ναι τόσον σημαντικαί ώατε
  νά διστάζη 6 Φύρερ ν' ανα¬
  λάβη έξ ολοκλήρου την ευθύ¬
  νην.
  Ό κ. ΧΙτλερ, καταλήγει ή
  εφημερίς, ευρίσκεται πρό με-
  γάλου διλήμματος: Νά έντεί-
  ν[) τόν πόλεμον ή νά εύρη άλ
  λον τρόπον επικρατήσεως τής
  είρή/ης; Διά τουτο ομως, προ
  σθέτει ή εφημερίς,.επεβάλλετο
  είς τόν Χίτλερ ν' αποδεχθή
  τάς συνθήκας καί τούς δρους
  υπό τούς όποίους οί κ. κ
  Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ
  θά δεχθοθν την ειρήνην, ώς
  εδήλωσαν είς προσφάτους λό
  γους των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 8)βρΙου (Ιδ
  ύπηρεσΐα) — Εγνώσθη σήμε
  ρον έκ τηΧεγίαφημάτων των
  ξένων άνταποκριτών 8τι ό ΐν
  Μόσχα Γερμανός πρεσβευτής,
  επιστρέψας είς Βερολίνον, ε¬
  κόμισεν την άπάντσστν τοθ
  Στάλιν είς την τελευταίαν
  πρός αυτόν επιστολήν τοθ κ.
  Χίτλερ.
  Διά της απαντήσεως αυτής,
  6 Στάλιν καθιστα γνωστόν
  είς τώ ν Φύρερ δα δέν πρόκει
  ται νά παράσχη ουδεμίαν,
  ουδέ την παραμικράν ©τρατι
  ωτικήν βοήθειαν είς την Γερ
  μανίαν. Ό Φύρερ, τονίζουν
  οί Τδιοι ανταποκριταί, εΤχε
  ζη'ήσει άπά τόν Στάλιν 2.000
  άεροπλάνα, ή άρνησις δέ τής
  πσροχής αυτής τί|ς ένισχύ
  σεως προεκάλεσε μεγάλην ά
  πογοή'ευσιν μεταξυ των επι
  σήιιων Γερμανικόν κύκλων.
  Ή «'Ε-οχή» γράφει σχετι
  κως: Προχθές. συνέβη |ν νέον
  μέγα γεγο^ός: Ό Στάλιν ά
  πήντησεν είς την επιστολήν
  τοθ ΧΙτλερ. Καί άφ' ενός μέν
  δηλώνει 6 τι δέν πρόκειται νά
  τισράσχη στρατιωτικήν ένί
  σχυσιν είς την Γερμανίαν, άφ'
  ετέρου δέ καθιστα γ> ωστόν
  δτι θά συνεχισθοθν αί έμπορι
  κσί συναλλαγαί των Σοβιέτ
  μετά τής Αγγλίας.
  ^*Ο «Δημοκράτης* τονΐζβι,
  ότι οί συνεργασιαι τοθ
  XI
  τλερ μετά των έν Μόσχα, Ρώ
  μη καί Αγκύρα πρεσβευτήν
  τού θά σημάνουν νέαν στρο
  Φήν τής Γερμανικήν πολιτικί)ς.
  Πάντως 8μως δέν θά περικλεί
  ουν νέας ιτροτάσε'ς είρήνης.
  Έξ άλλου ό έν "Αμστερνταμ
  άνταττονρπής των «Τάϊμς» τη
  λεγροφιΐ τα έζτ)ς: Ό κ. Χίτλερ
  συγκολεΐ ιΐς ούσκ£ψν τούς
  τΐεριφερεισκΓύς Διοικητάς τής
  Γκρμανίος. Σήμερον βμως οί
  Γερμανικαί προεδοκΐαι Εέν εί
  νέ δμοιαι μέ έκεΐνας ττ]ς 28ης
  Αύγούστου, όπότε υπεγράφη
  τό Γερμσνορωσσικόν. Τότε οί
  ι Γερμσνοί ήσαν βεβαιοί δτι θά
  Ι είχον την στρατιωτικήν ένίσχυ
  σιν ιής ΡωσοΙας καί την υπο
  στήοιξιν των ούδετέρων διά
  νά έκφοβΐσουν τάς Δυτικάς
  Δυνάμεις. Σήμερον δμως αί
  έλπΐδες των ούται οιιψεύοθη
  σαν.
  Τουρκικαί κρΐοεις.
  ΑΓΚΥΡΑ 23 8)βρίου (ίδ. ύ
  πρρεο(α)—Αί έφημερΐδες πλη
  ροφοροθνται έκ ΒερολΙνου δτι
  είς την Γερμανικήν τΐρωτϊύου
  σαν πσρατηρεΐται τος τελευ
  ταίας ήαίρης με^άλη διπλω
  ματική βρσστηριοτΓΐς Ό κ.
  Χίτλερ αποβλέπει ή^η ιίς την
  διπλωματίαν μέ την οποίαν
  έλπίζει νά εξουδετερώση τάς
  συνεπείας τοθ Άγγλογαλλο
  τουρκικοθ συμφώνου.
  *Η πρόοκλησις είς Βερολΐ
  νόν των έν Αγκύρα, Μόσν,α
  κσί Ρωμη πρεσβευτων καί οί
  συνεχεΐς μετ* αυτών συσκέ
  ψΕις τοθ Φύρερ είνε απόδειξις
  των άνησυχιων τος οποίας
  προκαλεΐ είς τό Βερολίνον ή
  συνοψις τής τριμεροθς συμφω
  ν(«ς ττ|ς Άγκυρας. Τό-ίσυμφω
  νόν ούτά θεωρεΐται ύτιό των
  επισήμων γερμανικήν κύκλων
  ώς τό κυριώτερον γεγονός τής
  σημερινάς περιόδου καί ώς τό
  σημαντικώτερον στοιχείον τής
  καταστάσεως.
  τά νέα πολεμικά μέσα
  ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ'
  ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ:
  τά άεροπΑάνα θά καΐωντοι έξ αποστάσεως.
  Ή άτιειλή των έναερίων βομ-
  βαρδισμών, ή δυίκολί» τής ε¬
  φευρέσεως καί ναταστρΐφής είς
  το διάστημα ενός ταχέος καί ά
  συλλήπτου έχθροθ, έκαμε ώστε
  νά γεννη0^ είς ωρισμένους εγχε
  φάλου;, ή 2δ<α ενός «φράγματος ακτΐνΐύ'», ένίς ατρώματος άορά νάτου». Φόνοι άνθρώπων έξ ά ποστάοεως διά μίσου ενός είδι κοθ προβολέιος, έ ίμπ^ηίμό( οίκιών. συγκομιΕ&ν, ή πρέχλη σις τοθ τρόμου, τί δνειρον διά την εποχήν μβς, άκίρισΐον διά ά! ρφ Ό 'Αρχιμήδης, 6 πΐρίαημος, τρφνώς Ιξίλιπαν, άλλα τί πε£ ραμά τού επανελήφθη μεΐά παρί λεισιν 2 000 έιών τιερίπου άπό τ&ν Μπουφφόν χρηαιμοηοιήσαντα ίνα δργανον, ιυρΐσκόμενον σήμε ρον είς το μουσείον Τεχνών καί Έπαγγιλματων τής Γαλλίας. Είνε 1λ μιγίίλο πλαίσιον, μέσα ιίς ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ Ανωτέρω άπεικοιί:εται νε'ας έφειρΕσεως βομβα τοδ Άγγλικοϋ άεροπορικοϋ στόλου ή όποία έξαπολνυομένη άπό •Ίονδήποτε ΰψος, πρσσθαλασσοθται ομαλώς χαι άμέσως κατόπιν χαΐευβΰνεται, τρ βοηθεία των έντός αυτής ειδικήν μηχανημάτων πρός τά σκάφη, επί των οποίων πρόκειται νά έκραγίι των χαί Θανασίμων κιιμάτων, άδιοβάτων άπό τά έχθριχά άερο ηλάνα, Πρίκειται πιρΐ μ ιίς ηαλαι£( έπινοήαεω;, πού αναγεννάται χο τά ηιριοίονς έχ τής τέφρ'ς της, χωρΐς μέχρι οτιγμί)ς νά Ι χη ιυριθς τό μέσςν τής ηραγμα τοηοιήοΐώς της. Ώ(,&ος δ Άγγλος ΓχρΙντοι»ιλ Μίτιους είχε ηροχαλέοη πρό τι ν ών έτών άρκετίν θόρυβον μέ τάς ή χον «άχτ(ν«( τοθ θα σεφος τής αρχαιότητος, δ ς ϊκουσε τόν άθηναΐχίν στόλον ιίς τ4ν λιμένα τ©ν Συραχίυοων, 6 ηήρξιν άναμφισβητήτιβς £ πρβτβς ΙκευρΙτης άγρΐως ,άποτελεσματι κβν «άχτίνων τοθ θανίτου». Έ- χρησιμεπεΕκ, ϊηως φβίνεται, μέ γαν αριθμόν χατόπτρων διά μέ οου τβν ίπείων αί άχτΐνις τοθ ηλίου ουνεχεντρώνοντο επί τοθ άν τιχιιμένου, τοθ ίποίου έπιίιώχι το δ έμπρηβμί; Τά χίτροπτρ» τοθ 'Αρχιμήδους τό οποίον είνε έγχατεστημίνα διά φορα χινητά χάτοητρα, δ ά μέ- σου των όπο'ων αί αχτίνις τοθ ηλίου ήμποροθν νά σογχεντρώ· νωνται επί τοθ θύματος. Διά τής σεγκεντ^ώσιως των άο ράτιον τούτων άχτίνων π&υ δέν διαφέρουν θεω(ητιχιος τ&ν θιρμβν άχτίνων, δόναται νά προκληθή ·η μαντιχή Οψιοσις τής θερμοχραοί- ας. Δέν άποχλείεται νά έχρηβι μοποίησαν μίαν ανάλογον μέθοδον 6 Νΐουνιχόφβίι χαί δ ί Έμπέρ Γιανος ττ]ς η διά τα πειράμιχτα τοθ ίποίευ βη· μοσιογράφοι που παρέστησαν είς αΰτά, Ιδωσαν την ακόλουθον πιρι γραφήν: —Είς διάθτηυα''τεααχρ(ον 8ιυ τερολέπτίβν, ή άκτΐς δρώαα Ιξ^ά ττοοτάσεως δέχα μίτριον, λυώνει μιά χούχλα άπό χάλυδα, χαιΊι Ι να νομμένο χαουτσούχ, προχαλιΐ ιήν Ιχρηξιν δενζίνης, σταματ^ μι χρά ήλιχτριχά μοτΐρ, βχοΐώνιι χαί άπανθραχώνιι ποντίχια. Ό έ φεαρέτης βιβαιώνιι δτι χατώρθω σι μέ τάς άκτίνας τού νά σταμα τήαη τέσσαρα αοτοχΐντ,τα, νά χά ταδιχάοη μέσα είς τρία δευτέρα λιπτα ιΐζ ε)χ{νΐ)βιβν δύο άιρβκλά να, νά σχοτώση δυό βώδια, δυό χοίρους χαί ϊώδεκα πρόβατα. 'Υπάρχΐί χαί Ινα ,,αλλο είδος θανασίμων ή τουλάχιστον «κατα ληπτιχών» άχτίνων πιυ δέν είνε τίποτι ίλλο παρά τό... ίρατόν φως. * Μέ Ινα ηλεκτρικόν προβολέα μέ κοίλον κάτοπτρον, συμποσοθν τα την τεραστίαν δύναμιν ενός δισεχατομμυρίου κηρίων είς τόν άξονα τής φωτεινής δέσμης, φιΙ· νιται, δτι επετεύχθησαν τά άχδ λουθα άποτιλέσματα είς πιιραμα τισμούς γινομένους επί ζώων: Έξ αποστάσεως πολλων χιλιομέτρων δ προβολεύς αυτός κάνει τά ζωα νά χανουν την διεύθυνσιν των. Έξ αποστάσεως ολίγων ίχατοντά δών μέτρων δ προβολιΰς *δ»4ς τυφ?ώνει δι* ; αρκετόν διάστημα λιητων, ακολούθως ^βέ χαταστρέ φεΐ οριστικώς ωρισμένους* χιτ» νας τοθ οφθαλμού. "Οταν δ προ βολεύς ιυρίσχιται πλησιέατιρα, τό ζώον σωριάζιται χάτω Ή δπηρεσία των /Γελωνιίων ή δποία σπανίως έπιχορηγιί χιμαί ρας, ήγδρασι «έχτυφλωτιχά πι στδλια» προωρισμένα νά χαταδι ίζ άχαριαίως είς άχινηοίαν τοΰς λαθρεμπίρους. * · * Όσον 'βφορόί τά άεροπλάνα. μηοροθμι νά φαντααθοθμι προίο λεΐς έξαιρετιχής έντάσιω;, που θ' άνέπτυσσαν δλην των την ένέρ γιιαν ιυθύ; ώ; ή δέσμη θά Ι- πιπτεν επάνω είς Ινα εχθρικόν άιροπλάνον. Τυφλούμενος έπ' άρ χιτόν διάστημ», δ πιλδτος μέ τό αιροπλάνον τού θά ήΐαν ιυ«ολος λιΕα τον χαταίιωχτιχων άιροπλά νων. 'Απομένιι τό ζήτημα τοθ «τι( χους των χυμίτων», τοθ θανασί μου παραπετάαματος, τό οποίον δέ θά μκοροθσε νά περάση χά νίνα άεροπλάνον χωρίς ν' άνα λ ώς πυροτέχνημα. * Έχ τής φυσικάς είναι γνωστοΐ ήχοι τόσον οξείς ώστι μεταβιίι ζόμινοι 6ηό τοθ αέρος ή τοθ νι ροθ, μηοροθν νά σχοτώσουν ζωα, νά έπιφέρευν την παράλυσιν ενός χεριοθ, μέ μίαν λέξιν νά έπιφέ ρουν σοβαράς άνωμαλΐας είς ζιβν τανά πλάσματα. "Ισως νά μην εί νέ αδύνατον νά σχηματισθοθν είς τό διάατημα ζώναι άηό τέτοια ή χητιχά χύματα.,Μδλις Ινα άερο πλάνον θά είσχωροθσιν είς μίαν παρομοίαν ζώ,ην, δ πιλότος θά έ^ύ Πιέρ Ντιβώ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  5
  ί
  ί
  &
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον άπο
  γευματινή ώρα '6 45 μ. μ. έοπερ
  νή ώρα 9 45 μ. μ. ακριβώς: «Κάο
  μέν» μέ την Ίμπίριο 'ΛρτζβντΙνα.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΛ»
  «Οί βρασταί». Καθ*
  γευματινή.
  — Σήμερον
  εκάστην απο
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών.
  Πρόγρβμμ* 24ης 8.βρίου
  12.25 Σήμα—Έθνικός δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12,30 Έλαφρό έλληντχδ τρα
  γοθδι (ΪΓσχοι).
  13 "Εργα δι' ορχήστραν (δι
  αχα).
  13.30 Είδήαεις — Χρηματιστή
  ριον.
  1345 'Ελαφρβ τραγοθδι (δπό
  Δανάης).
  14.15 Είδήσεις— Μετε«>ρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Πιι
  ραιβς.
  18.45 Έμβατήρια χαί έλληνι
  χοΐ χοροΐ (δίσχοι).
  18.55 Άποσηάσματα άπό την
  δπερα «Πάρσιφαλ» ϊ&Ο Βάγχνερ
  (δίσκοι).
  19.45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  20 Ή ταχτική έρχήστρα τοθ
  σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ. Βιτάλη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Συνίχεια τής τακτικής δρχή
  στρας τοθ σταθμοθ.
  2130 Ήβραδυά τής θαλάσ¬
  σας.
  21.45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (υπό
  τής Κάς Ναυοιχας Βουτυρ«—Γα
  λανοθ, μέ Ιργα Σούμαν).
  22.20 Είδήσεις.
  22 30 Μουσιχή τζάζ (υπό τής
  Όρχήστρας Νεοχλή.
  23 Ποιχί?η νυχτερινή μουσιχή
  (δΕσχοι).
  23 20 Νυχτεριναί είδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τρογοθδι (δπό
  τής Κάς Χιύλας ΣΐήδενΟ·
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουσιχή χοροθ (δΕσχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή ώρα 6.
  45' μ. μ. Εσπερινή ώρα
  9.45 μ. μ. ακριβώς.
  ΚΑΡΜΕΝ
  Μέ την
  ΙΜΟΕΡ1Ο ΑΡΤΖΕΗΤΙΗΑ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΘΥΕΛΛΑ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ
  Ή ίστιοδρομία εοημείωσε καί ε,ίς την χοΊραν ΐιας μΓγάλος ποοό&φυς κατά ΐά τελευταία έτη, οί διεξαχθέν
  τες δέ την παρελθούσαν εβδομαδα είς τόν Φαλ.ηρικόν όρμον ίστι<ιδ(>οιχιχοί άγάνις, μέ συμμετοχήν καί τής Α Β.Υ
  ΐοϋ Διαδόχου Παύλου, ΐκίνησαν ζωηςότατον ενδιαφέρον. Ανωτέρω μιά ιΐνιον άπό τούς "ιστιοδρομΐ/Όύς άγώναο.
  Τα μαθητικά
  συσσΐτια.
  'Η προχθεσινή ίμιλία τοθ άρ
  χιεπισχόπου Αθηνών διά τα μα
  θητιχά συσσίτια ασφαλώς δέν ά-
  πηυθύνετο μόνον είς τόν κόσμον
  ; πρωτευούσης. 'Απηυθύνετο
  χαίείςτθν κόσμον τώνέπαρχιών: Τα
  μαθητιχά σιισσίτΐα ώς θεσμος σχο
  >ικάς χαί κοινωνικάς Ιχουν χαθιε
  ρωθήπαντοθ. Καί {χούν άπο5ειχθ$,
  σχόπιμα άπο πάοης άπέψιως. Εί
  *Ελ)ηνική χοινωνΐα ίέν άπομένει
  τώρα, παρά νά ενισχύση τα ουσσ
  τια χατά τ'όπον συντελεστικόν
  τής όμαλής χαί άπροσχδπτου λει
  τουργία. των. Επ* άγαθφ χαί τής
  έχπαιδεύσεως χαί αυτής ταύτης
  τής χοινωνίας.
  Τα μέσα φιλοξενίας.
  Τό δφυπουργεϊον Τύπου χαί
  ΤουρισμοΟ ί'δρυσε είς την γνωστήν
  βυζαντινήν μονήν τοθ Όσίου Αου
  χά ουγχρονισμίνον ξενώνα.Ή πρω
  τοί?υλια αϋιη τιμαί τό δφυπουρ
  γεΐον τύπου, δπενύυμΐζει οέ συγ
  χρόνως δτι μοναι μέ πλοθτον χαλ
  λιτεχνιχό* έφάμιλλον των ψηί
  δωτών χαί τής άρχιτεκτονιχής
  τής έν λόγω μονής, δπάρχουν χαί
  άλλαχοθ. Την έλλειψιν ξενώνων
  δ' αυτών αναπληροί ή φιλοξενία
  τοθ ήγουμένου χαί των μοναχων.
  Πάντως ή ώραία πρωτο6ουλ(α δή
  μισυργεΐ σχετικώς μερικάς πρ&ϋ
  ποαεσεις δυνάμενος νά άπασχολή
  σωσιν ευρύτερον τάς τοπικάς άρ
  χάς. Διότι ένίοτε χαί αύτά τα
  μέσα νιλοξενίας έλλείπουν άπο
  τδ προσωπικών ίατοριχών μονών
  αξιών επισκέψεως άπότουριστας ή
  άλλους, ενδιαφερομένους ειδικώς
  μέ τόν θαυμάσιον καλλιτεχνικόν
  πλοθτον χαί την έν γένει Ιοΐορι
  χοτητά των.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιριστήρι»
  εντελώς καινουργή (χαραμπολις)
  άηό Μηονι, μεθ' απάντων των έ
  αρτημάτω» των, τελεία είς χομ
  ψότητα χαί εϋχρηστα, κατάλλη
  λα δι3 έπαρχιαχα χαφενεΐβι είς
  τιμήν εύχαιρίας χαί ευκολίας εί»
  την πληριομήν. Γράψετε χ. Αε·
  ιονΐδαν Καλλιδρεΐάχην Χανιά.
  Ό γνωσχός ταχυδρίμος Χαρί-
  δημος ϋορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  έκαστην εβδομά&α. Καί ηαραχα
  λεΤ τιύς ένώιαφερομένους όπως
  άποτεΐνονται είς τα τηλέφωνον
  τοθ χ. Μπαλαμούταου 7—88.
  ΝιχροβιβλβνΐΜθν καί Βιβ'
  χημΐΜβν'ΕρναοτΑριβν Ίατροβ
  Μεράπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ηράκλειον
  'Αναλύοεις οΰρων, αίματος
  χοπράνιον, έμβολια, αυτεμβο
  λια χαί έν γένει ίπασαι α(
  μιχροδιολογιχαΐ χαί β
  χά! έξά
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. Σ-ΟΥΛΗΚΑΡΗ
  Α«ΗΝΑ£8
  ΟληοΙβν £ταβ. Νβναοταράκι
  Παρέχη η&οαν ηληροφορΐ-
  αν β διενκολννοιν ΙκτρΐΜής
  βύσευς, είς τβύς είς ΆΒιΊνχς
  Αοβεν*Ις
  τού.
  Κ 1ΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε 5ι' 'Α
  Θήνας ή δνΐς 'Εριίττη Βασματζί)
  μοδΐστα πρός παρακολούθησιν
  τής μόδας νίας σαιζόν.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.— δωμάτιον επι
  πλ»μέ>5Υ,Πλτ]ροφοί[α.ι κβρ' ημίν.
  ΙΑΤΡΟΪ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάκτωρ το5 Πανεπιστημίου τϊ,ς Αιώνος.
  Έ«1 εηταετίαν σπουβάσας έν Λυ&νι χαΐ Παρισίους, οί·
  χεται είς τ© νέον («τρίτον τού, βδβς Άβερε.*
  (αυνοιΚΛκν Βαλιδέ Τζαμί) ίνβντι «ρτοηοιεΐοα Άθαναοΐοα
  Σά 9—12 η. μ. καΙ 4—7 μ. μ.
  Τ*ς Κ»ρι«χ«{ τούς απόρους βνρεαν. ·Λρ. τηλ. (—63
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ Β1ΠΤΙΣΤΙΙΩΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των εΐδικών ύφασμάτων πού δια θε
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  ουνεχή παρακολούθησιν τής μόδσς των βαπτιστικών
  καί των γαμηλΐων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα
  εΐδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  διατηρεϊ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα ε (δή.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρΐστανται
  ώς πσράνυμφοι είς γόμους Ιχουν £να μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαι.
  Ό Δερματολόγος—Ίατρός
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Κβθισιό; γ Ματέν ϊΐς τούς άσθβνεΐς της (Ιδιχβτατβς
  τού, έτι μετΐςρερε το Ιατρείον τβυ επί τής όίοΰ ΛαοηθΙ
  βυ παρόίον» της οδοΰ "Αλμπβρ, πλησίον τού οΐχήμκτος
  της Ίτοΐλιχής ΆρχαιολαγΐΜής Άποβτολη{.
  Συνοικία ησυχος. άραιοκατυκημενη, χεντριχή, ν«1 ά
  ηοχεντρος.
  Πλησίον τής ΠλατεΙας Βαλιίέ-Τζαμί.
  ©« δίχετκι ώς χαΐ πρβτερον 9 -12 π μ. Η«1 4- 8 μ. μ.
  Τοΰς Μΐοσοιρίτας τούς πάσχοντος έκ δερματΐΜβν νο
  αημάτνν, το τΐλευτβιΐον Σάββατον έκαοτο» μηνός είς το
  έν Νοίρκις Φαρμακείον κ. Μβνντράχη.
  !;
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άπόρων έργατριών τού
  ύφανιηρίου τςθ Φιλανθρωπικου Συλλό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΑΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριοτουγέννων 1939
  Έν τ$ «ρατπρί" τβδ £υλλβγου Εναντι νέαν
  ΔιχαοτπρίΜν («δ«ς Κονντονριύτου)
  »—*•>**•
  Όπλομηχανοϋργικόν έργαστήριον
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Ρλατεϊα ΧεΙτανΌνλοΒ.
  'ΕπιοκιυαΙ δηλών,
  ήλικτροουγκολλήβεις,
  Όίυγβνβκβλλήσΐι$.
  Πεΐρ», τέχη, τβχύτηί, «σφβλει», ·1κβν·μία>.
  Ό σατανάς
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ λΥΚΟΦΟΣΤΟΝ ΤΣΛΡΟΝ
  ηλ-
  ΚΙ
  ώς
  ί|λ
  160ον
  Πρέπει νά σοθ τό άπέδει
  ξε μέ πειστικάς άποδεΐξεις
  γιά νά τό πιστεύσης.
  —Απόδειξις είνε πώς
  θε!
  —Μή ξεχνβς -ώς ήλθε
  άλλη Φορά, άλλ' δχι
  φΐλος. Ώ, έχθρός σου!
  —Αϋϊή β^ωζ τή φοοά
  θεν ώς φΐλος! Σήμβρο Αοιττόν
  Σιμάνοβικ δέν άμφβ^λλ
  πλέον ττώς πρέττει νά εχω
  μεγάλη δύνσμι στήν Ρωσσία
  πού Αναγκάζονται ] νά συμ
  φιλιώνωνται μαζΐ μου καί ο
  έχθροΐ μου.
  —"Η άη-λβς ά συνθηκο
  λογοθν,.. Ότότε τό ττραν/μσ
  διαφέρει!
  — Αύτές είνε μικρόψοχβς Ι
  δέες! ΤΙ θά πβ €συνθηκολο
  νο0ν>; "Η είνε κσνεΐς^έχθρός
  ή φίλος. Μέσος 8ρος δέν ύ
  πάρχει.
  Κι' δμως ύπάρχει καί μιά
  τρΐτη περίπτωσις: Ύπάρχουν
  οί έχθροί πού προσποιοθντα
  τόν φΐλο...
  —Πά μενά ύπάρχει ή άγά
  πή ή τό μΐσος.
  Κι' δπως τό νηούσσω ά
  νέκαθεν, Οπως τό πιστεύω, ή
  άγάπη άποδεικνύεται στό τέ
  λος πιό δυνατή. [Νικαται τό
  μΐσος! "Ετσι νικήθηχε τό μϊ
  σος πού εΤχε γιά μενά στό
  σττΤ,θος τού 6 πρίγκηψ ΠαΟ
  λος Τσβγκόντιβφ...
  Ό Σιμάνοβιτς Ιέν άπαντίΐι
  Έχει άνάψει ένα τσιγάρο κα
  καπνίζει.
  Κυανα νεφύδρια καπνοθ χο
  ρεύουν γύρω άτό τό κεφάλ
  τού...
  —Έπρεπε νά σέ εΤχα μέ
  σα νά χον εβλεπες!
  σάν τό φοβισμένο σκυλΐ πού
  έχει την ούρά κατιβασμένη
  άνάμεσα στά σκέλη... 'Εκε
  η την στιγμή τίνα σοθ πδ
  Αίσθάλθηκα οΤκτο γιά τόν
  άνθρωπο.
  Νά γιατΐ ή ψυχή τοθ μου
  ζΐκου πού έχω μέσα μου, ο
  σθάνεται περιφρόνησι γι' αυτή
  την τάξι των άριστοκρατών
  Συχαΐνομαι αύτούς τούς άρ
  στοκράτες πού σοθ κάνουν
  τόν καμποσο, κι' έξαφνα άμα
  Ιχουν την άνάγκη σου, είνε ε
  τοιμοι νά πέσουν στά γόνα
  τα μπροστά σου Ι Συχαίνομσ
  αύτές τίς άριστοκράτιδρς πού
  γιά νά επιτύχουν μιά ίυνοια
  εΤνε γιά Βλα Ικανές καί με
  ταβάλλονται σέ κοινές γυνα
  κες!
  (συνεχίζεται)
  , ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μία ταινία οπανία; Ιμκορι
  κης αξίας, πό δ άπό απόψεως
  σχηνοθεσίας κ«1 ήθοποιΐας
  5«πΐρνά καΐ αύται τάάοιστουρ
  Παστέρ καί Ζολά:
  ΟΙ ΕΡΑΣΤΑΙ
  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ Δ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ
  Ορ»ταν»νιοτονν:
  ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ
  καί ό μΐγάλοςδραματιχός
  ΜΠΡΑΪΑΝ ΑΧΕΡΝ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Τό φίλμ π»ΰ θά κατβ·
  ΣΟΥΕΖ
  ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ
  ΤΑ Υ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ
  ΚΟΙΜΩΝΙΚπ.
  Ταχύταται
  έπιοκευοΐ ώρολογΐων
  ΜΗΤΑΚΗ
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ.— "Η Βνΐς
  Πόηη Μ. Τζανάκη καί ό Ιατρός κ.
  Παθλος Φικιολάκης βτέ>ΐσαν
  τούς γάμους των. Παράνυμ·ος
  παρέστη ό οΐλος Ιατρός κ. Γρη.
  γόριος Χατζιδάκης,
  θερμάς ευχάς,
  ΚΙΜΗΣΙΣ.-Διηλθ·. δι' Αθήνας
  ό Διευθυνιή; τοθ ύβοκαταστή»»
  τος τής Έονική^ Τρα«*ζης Άν
  Νικολάου κ. Γ'θχάλσς.
  —"ΕπΙσης διήλθε διά Νεάηολιν
  δ τιρόεδρος τοθ έκ εί εμ«οΟ Κο^
  Συλλόγου κ. Νικ. Νικηφοράκη^.
  Γύρο οτήν ττολι.
  Ή παράτασις τής ά*ομβοΙας Λ
  όιοΐα παρά τα σόννεφι τί)ς Κο.
  ριακΑς 6».ν διεκίτιη.
  -Έμβάιλλει είς ανησυχίας τούς
  παραγωγούς.
  —Καί τοθτο βίβιια διότι ή πα¬
  ράτασις ού τή δέν προοιωνΐζει α-
  γαθά διά τάς έφβτεινάς καλλιερ
  γείας.
  — "Ας ελπίσωμεν δτι την τρέχου
  σαν έβδομάδα δτιότε καί τελειώ-
  ναι τό καλοκαράκι τοθ ΆγΙου Δή
  μητρΐου. ή άνομβρΐα Θά διακοηη.
  — Τό Γενικόν Λονιατήριον ανε¬
  κοίνωσε ότι έξανληθεντων των
  τοκομεριΜων των όμολογιών τοθ
  δανΐίου 6 ο)ο 1918 4ξετυπώ9ησαν
  νέαι όμολογΓαι.
  —"Κ τιμή των Δμολογιθν τούταν
  καθωρίσθη είς δραχμάς 1000 των
  άιλων, 5000 των πϊνταπλών καί
  10.000 των δεκαπλων.
  —'Η προθεσμΐα άνταλλσνής των
  παλαιών τΐτλων ήτις θά γΐνεται
  διά τής Τραπέζης τής Έλλά5ος
  λήγει την 3Ιην ΌκτοοβρΙου 1941.
  —Τα κίντρο μας μολονότι ώς
  γνωστόν κλεΐουν άπό τής 24ης ΰ>
  ρας.
  — Δέν πεΓΘουν τούς ξβνθχτηδες
  νά άποσυρθοθν οΐκαδε καί νά ήσυ
  χσσουν δεδομένου δτι τό κοιβεν·
  τολόϊ τους είνε συνήθως συστημα
  τικόν καί άτελεΐωτον.
  — Ευρίσκουν τρόπον οί ανθρα·
  ποι νά συνεχΐζουν τό Γ,ίνθχτι-ικϊ
  Θος άλλως τε *ΐό κατοβολής'Ελ
  ληνικοθ βσσιλείου.
  —Δ>' άναγκαστικοθ νόμου Ικυ
  ρώθη ή σύμβασις μεταξύ Κράτους
  καί ταχυδρομικων ταμιευτηρΐων
  διά την χορήγησιν είς τό πρώτον
  δανεΐου 30 έκατομμυρΐων.
  —Τό δάνειον τουτο Θά χρησιμο
  ποιηθη διά την προμήθειαν Ιπο·
  πτικων μίσων διδασκαΧας των
  σχολείων τής μέσης Ικπαιδεύ·
  σεως.
  —Ώς γνωστόν τοιούτων μέσον
  διδασκαλΐας βχουν ανάγκην πολ·
  λά άπό τα γυμνάσια, ήμιγυμνάσια
  καί Ιδίως πρακτικά ?) έπαγγελμα
  τικά σχολειό.
  —Τα μήλα καί τα άχλάδια Λα
  σηΘΙου έζακολουθοθν νά Φΐγουρά
  ρουν είς την «ρουταγοράν μσς
  — ΠρΓσφερόμενα είς τιμάς προ·
  σιτάς διά κάθε βαλάντιον.
  —"Ωστε νά μή στεροθντσι προ·
  σοχίΐς άπό τούς φΐλους τβν ορού
  των Βλων των τάξεων.
  —Είς την Νεάπολιν Θά δοθβτήν
  προσέχη Κυριακήν χορός υπέρ
  των αύτόθι μοθητικων συσσιτΓων.
  —Ή ΙπιτυχΙα τοθ χοροθ τούτου
  προμηνθεται άνάλογος τοθ δοθίν
  τος επΐσης έν Νεαπόλει, υπέρ των
  φυλακισμένων.
  —Σχετικήν περιγραφήν τοθ δ-
  ποΐου κατεχωρήσαμεν είς άλλην
  στήλην πρό ημερών.
  —'Η εποχή αυτή ^.δύναται νά λε
  χθβ εποχή. των λουλουδιων.
  — ΚυρΙως δέ των χρυσσνθέμων
  τα όποΐα θσυμσζονται είς τόν δή
  μοτικόν μας κήπον καί δ«ου ύπάρ
  χούν συστηματικαί φιλανθΐΐς.
  —Δέν λεΐπουν έπΐσης καί οί γα
  ζ'ες, τό κατ' εξοχήν αΰτό ανθος
  των 'Ελληνικων συνοικιβν κατά
  τό φθινόπωρον.
  —Μετά την άδοξον άποτυχίβν
  των ιΐρηνιστικών προσπάθειαν
  προβλέπεται παράτασις τοθ πο·
  λέμου έη' άόριστον.
  —Τό γεγονός αύξάνει τος τά·
  ζεις των άκροατων τωνραδιοοώ-
  νων τα όποΐα γΐνονται πλέον ά·
  παραΐτητα διά χάθε οΐκογίνιιΐν.
  -Έν τφ μεταξύ κύριον ρόλον
  είς τούς ακροατάς αύΐούςπαΐζουν
  οί γλωσσομαθεΐς.
  6 Ρέπορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— "Ανεχώρησε δι' Ά
  Θήνας ή πιλοτοιός κ Στέλ>α Χω
  ραΐτου διά τα νέα καπέλλα τής
  σαιζόν.
  ΑΑΚΟΙΝ_ΣΙΣ
  Ό Σύνδεσμος παοοχής εργασί¬
  ας είς απόρους χορας ανακοινοί
  δτι τί όριοθέν λαχιΐον τής 26τς
  τρέχοντος μηνός άναδάλλεται διά
  την Ιην Ίανουκρίου 1940, Γνκ
  5ξ δ άπαιτούμενος χρδνος διά
  την διάθεσιν περισσοτέραν άντι
  χειμένων ούτως ωστε νά χερδί-
  σουν ίλοι σχεδόν οΕ άριθμοί.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτροι;ε!-
  ον θηλέων τοθ Λυχείου «4 Κο¬
  ραής» δεσποινΐς, βοηθός τής μελέ
  της χαί συνοδός των οίχοτρίφ»ν
  μαθητριων.
  'Επίσης ζητεΐταΐ δπηρέτρια μ·
  καλάς συατάσεις.
  ΠΩΔΕΙΤΑΙ οΐχία έν
  χαταστάσει έξ 7 διοματίων λουτροθ
  χαί μεγάλτς αύλής έναντι οικίας
  Βογιατζίχη συνοιχία Γυμνασττ]·
  ίου. Πληροφορίαι ηαρά τφ ίδιο·
  χτήτη χ. Ανδρέα Βλάσση,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ιπι
  πλωμίνον η μή. Πληροφορίαι παρ*
  »Ιν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.-- δωμάτιον
  μετά χωριστής είσίδου χατάλλτ]
  Χον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  τ§ διαχιιρ.οιι μας.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οίκονομική ζωή (Έγκυκλοπα ιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί των διαφόρων προΐίντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.

  βίι
  τούς ξενύΜ
  Ικαδε καί{«{
  υ δτι τό «κ
  συνήθβς οκ,
  ωτον. ^
  >θτιον οί άιί,
  'ν τό
  »ό
  μικοΟ ννρο:|ι
  ; μιταξύ Κρ^
  «ν μ
  »ιν είς τό
  ομμυρίων,
  ιοθτο β
  νρομήθιια»
  διδασκαΐΐθί ι»
  μέσης ιιΐαιΐιί
  ι τοιούτον ψχ
  ίυν Ανάγκην ηΐ
  άσια, ήμιγυμνά*
  'ΐκά Γ) έΐβγγιΐ
  Ι τα Λχλάδιο
  υθοθν να ίιγΐ
  ουταγοράν μοί;
  ίνα είς τιμάς ι
  βαλάντιον.
  Ι) στεροϋντσιΐρ
  ; φΐλοιις τ·ν«ρι
  τάξιον,
  ϊβολιν 84 οοβ
  ικήν χορίκ; &
  Ιητικών σϋοοιιΙ
  ι τού χοροθ «'
  κάλογος τοϋ 5
  16λιι ο«
  α
  6'
  Υ'
  δ'
  — ε»
  Κα,ραμπουζές
  Ελεμέδες λ
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΊΆΣ α'6'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΓΛΑ1
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Λβνίίνον
  Νέα 'Γίρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξανδρεια
  12.—
  11.50
  10 50
  9.50
  8.50
  5 —
  6 50
  6 —
  5.—
  4 50
  3 70
  13 -
  12 —
  11 —
  10 —
  9 50
  6.—
  4 20
  ΡαζοιχΙ
  ΣΙτος
  Κριθή
  Β ώμη
  ΟΓνοι μίστατον
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  » υ'
  Μίτοιζα
  Άλάβδανβς
  Κουχούλια
  4 —
  Τιμαί Συναλλάγματος
  4.— 4 50
  8 50
  4 50
  5-
  26.— 28.—
  31.—
  2* —
  23.—
  22.—
  20 —
  19 —
  18 —
  400 — 425
  100 —
  120.— 130
  ▲ι* έκεΐνους πού οέλουν
  νο πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  Άπό δλσ δι' δλου*τ.
  ΖΑΧΑΡ1Σ
  ^
  Άγορ* Πώλησις
  546 —
  136 50
  3 09
  30.30
  7180
  32 20
  4.57
  560.—
  550 —
  138 50
  3 13
  30 75
  72 80
  32.70
  564 —
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 48.-
  Κοπεγχάγη
  ΙΙαρία οί
  Μιλβνβν
  Πραγα
  Ζυριγη
  Βξέ
  Β>υδαπέσττ)
  Βελιγράδιον
  Κ<«ν)πολις Βαρσοδία Έλσινχφόρς Κο0ν· 25 96 3 03 6.96 4 31 80 30 4.57 23 45 3.08 10 4— 21.12 2 60 26 16 3 13 7 02 4 35 30.75 4 63 23.95 3 11 105 — 2132 2.65 22.50 Τό μεγάλο Εργον *οΰ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. ίέθβν »Έλάτε, άδέλφνσ, βσοι άπό σάς ίχουν οΐκογενεΐ άς, άς έλθουν νά σφίγξουν τάς χείρας μας, καΐ άς άναχωρήσουν αφήνοντας ήυβς έδ& νά κάμωμεν μόνοι 6,τι θά κάμωμεν. ΓνωρΙζω Βτι χρειοζεται με γάλη κσρδιά διά νά μας παραιτήση ΤΙΓ έδώ κοΐ νά αναχωρήση* γνωρίζω πόσον τουτο είνε δύσχο λον, άλλ' βσον είνε δυσκολώτερον, τόσον είνε καΐ έτιαινετώτερον. »Λέγβι ό καθείς άπό σας... γνωρ'ζω τί λέγει.— Έ>ώ κρατώ τό τουφέκι μου. εύρΐσκομαι είς τό ό
  δόφραγμσ, θά μεΐνω, κσί δ,τι βρέξη άς κατεβάσηΐ
  ΝαΙ δ,τι βρέξη άς κατεβάστ) τό λέγουν, άλλ' ύ
  πάρχει το αυριον, καΐ αυριον σεΐς μέν δέν
  ιλά ύπάρχβτε, σί οικογένειαι σας 6μως θά ο-
  πάρχουν.
  »Καί τί θά ύποφέ,ρουν! 'Υττοθέσατε Ινα νήπιον,
  ίνα ώραΐο -παιδακι μάχουλα ώσάν τα μήλσ, μΐα
  ιγλ£ισσα σάν ραοάνι, πολυλογΐα σάν πσπαγάλου
  καΐ άνοησΐες πού οέ τρελλαΐνουν κοΐ οέ κάμνουν
  νά τό άρτΐάξτις καΐ νά τό καταφάγης άπό φι
  λιά' ξεορετε, τί γίνεται αύτό τό πλάσμα δταν
  ένκαταλειφθβ;
  »Εΐδα εγώ ίνα μικρά, τόσο. Είχεν άποθάνει ό
  πατέρας τού.
  "Άλλος κανενας δέν τοθ έμενε συγγενής· τό
  επήραν τιτωχοί άνθρωποι πλησίον των διά την ψυ
  χήν ιων' άλλά καΐ αύτοΐ δέν εΤχαν ψωμΐ νά φά
  γουν.
  »Τό τΐαιδΐ έπεινοθσβν. τΗτο καΐ χειμώνος. Δέν
  έκλοιε τό ταλσΐπωρο, άλλά τό Ιβλεπαν κσί έηλη
  οίαζε την θερμάστρσν, ή όποΐα ποτέ δέν εΐχε φω
  τιά, καΐ τί εκσμνε; Γνωρίζβτε την κιτρΐνην λάσπην
  εκείνην μέ την οποίαν συγκολλοθν τα κομμάτια των
  ιιηλίνων θερματστρών διά νά μην έ«βςιΙνη ό κα
  πνός... Τό παιδΐ έξεκόλλσ μέ τα μικρά τού δα
  κτυλα άπό την ξηράν εκείνην λάσπην καΐ ιήν έ
  τρωγε.
  »'Λΐίττ*εε, καί ή<ουές τι βοαχνώδες' Ιβλεπες την δψιν τού ιιελιονήν, τάς κνήμας τού νρρουλάς, την κοιλίτσα τού πρησμένη, τύμπανο. Δέν ελεγε τΐποτε. Τοθ ώμιλοθσαν καί δέν άπεκρίνβτο. Απέθα¬ νε. Τό Ιφερσν είς τό Νοσοκομείον μσς, βπου καί τό εί5α, έπειοή σπουδάζω την Ιατρικήν. —Τώρσ, εΤπε. διακοπεΐς, εάν μεταξύ σσς ύπάρ χούν τιαιέρες έχοντες ιήν αγαλλίασιν νά κρα- τοθν την Κυριακήν τό παιδάκι των άπό τό χέρι κσίΜ>ά τό πηγσΐνουν είς τόν ττερίπατον, άς ψαν
  τασθβ μίαν στιγμήν κάθε τοιοθτος δτι
  κεΐνο είνε τό Ιδικόν τού παιδί.
  (συνεχίζεται)
  Α.'
  ΤΙ είνε ή ζάχαρη τό ξιύρομιν
  ίλοι. Άπό τί χατασκευάζιτατ, έ
  πίσης. Σέ τί χρθσΐμιύει, έπίσης.
  Έπίσης, Εΐ,ιβθχ βίβζιοι διά τό'
  τελευταίον αύτό; Γνωρίζομεν πράγ ί
  ματι δλοι μας σέ τί χρησιμεΰιι |
  σέ τί ημπορεί νά χρησιμεύση ή
  ζ'ίχαρτ,, θ* μ3ς εκιτραπϊ νά τό
  άαφισβητήσωμεν "Οτι χρησιμοΠ'ΐ
  εί:αι γιά γλυχίσματα, γιά τ4ν
  χαφΐ—δχι άπό ίλους—γιά μερι
  χά φχγηΐά, χλπ., αΐτό τό ξεύρο
  μΐν, β'.βχικ, δλοι. "Οτι δμως τό
  γλυχύΐβίτον αύτό προΐίν είνε χαί
  φάρμακον γιά χίλια διιό πράγμα
  τα, αύτό ασφαλώς ίέν τό γνωρί-
  ζουν δλοι "Οσοι λοιπόν !έν τό
  ξεόροιιν, ί; τό μάθοιιν σήμερα
  "Ο.τοιος άχούαη, λέγοιι χάριν
  Βτι άρχεϊ νά επι θέση χανεΐς σέ
  πληγάς πυ?ρροούσας χαί πού ?έν
  θέλουν νά χλείσουν όλίγην ζάχα-
  ρην, νά δέση υστερώτερα χαλά
  την πληγήν χαί νά μην άφαιρέσι
  τόν έκίδεσμον παρά Οΐτερχ άπό
  Ένώπλησιάζει
  Π μεγάλη έπέτειος
  μίαν έβδομάδα θά νομίση βτι προ
  κείται γιά ε'να άπό τα άηίέστερΐ
  χαί άνοητότε^α γιατροσδφια, πού
  συνισΐοΠν γοηοθλες χκΐ χομπογια
  νΐτις. Κ^ί ϊμω; τό γιατροσέφι αύ
  τό είνε ιιύιρΎετθ'ώτατον φάρμακον
  δεδ&μένου δτι χάρις ιί; τήνζάχα,
  ρην αυτήν αί ώ; άνω πληγαΐ θε
  ραπεύσνται αρίστα. Ι
  ΚαΙ τοθτο διά τδν έξί)ς λίγον:
  Τό Ιχκρΐμα τής πληγής έηιδ^ Ι
  πΐ το5 χαλαμοσχχχαρου χαί τό δι
  α^ύΐι οέ άλχοόλ χαί σέ άνθ;α«ι
  χον ίζύ, τα όπ:Ιΐ, χαί τα δύο,
  έμπιδίζουν την ανάπτυξιν των βιί
  χτηριδίων έκτός Εέ τ-.0:ο ή ζά
  χαρή προκαλεΐ δυνατήν ϊκχΐισιν
  άιό την πληγήν, γνωστόν δέ είνε
  δτι χάθε πληγή θεραπεύΐται χχλ
  λίτερχ μέ τό ιδικόν της έχχριμχ
  Δ'ά τόν λόγον αΐκόν χαί Σέν εί¬
  νε σωστή ή συχνή άλλαγή των
  πληγών, δσον δγιεινή χαί νά φαί
  νεται, ακριβώς διότι άφαιριΐ ά¬
  πό την πληγήν τό ϊχκρΐμά της,
  τό δγρόν, πού θεραπεύει.
  (συνεχίζεται)
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α Σ
  τό τιαιδΐ έ
  ΑΟΗΝΑΙΚΆ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  < ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατεΐα Όμβνο(«β Τηλ. 30495 70 ΑΟΜΑΤ1Α "Γ ΑΑΛΙΑ Σ,, Όδος Σταδίου Τηλ. 30236 70 Δ1ΠΛΑ 70 ΜΟΝΑ Τα κέντρα των άπσνταχοθ Κρητών Ανακοινωθέντα καί όπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'* Παρίχουσι συγχρονισμένα ώρσΐσ μεγάλα δωμά- τια, εύάβρσ καί μέ θαυμάσιον θέαν είς τό κέντρον τΛν Αθηνών. Άσανσερ—ζεστά καί κρόσ νερά.—'Υπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί, άνάλογοι καί λογικσί. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ Δι' 8 τό Ναυτικόν Έπιμελητή ριον ηυχαρΐοτησεν θερμώς τό δ- φυπουργεΐον διά την προστασίαν τής φορτηγοθ Ναυτιλίας χαΐ 2) ή διάθεσις 563 000 δρ. υπέρ Τής Βασιλική; Άεροπορίας μας Οθτω διά τής προμηθείας τού της έν « τό Δημόσιον χατά -ήν σύναψιν μέν τής συμβάσεως ί κέρδιοίν λίρες 42 000 ηϊη χατό πιν των γενομένων οπερτιμήσι ών είς τάς ξένας σιταγοράς ή ωφελεία τούτου χαΐ τής κατα¬ ναλώσεως διά τής προμηθείας ταύτης ανίρχεται είς λίρες 150. 000 τουλάχιστον. Ολην τούτου τό δ ι υπουργείον διά τής ίντόνου δράσεώς τού χά τώρθωαεν νά επιτύχη την επί σηιιισιν των παραγγελθεισών φορ τώσεων χαΐ τα χλκισίματα αι» των πρό τής έκ ρήξεως των γιγο νότιον, μέ τιμάς συμφερούσας, έν ώ ήϊη αί τιμαί έδιπλασιά σθηοαν, 'όγψ των ηολεμιχων γιγονότων. Έπΐσης ελήφθησαν τα χατάν ληλα μετρα δι* την έπάρχει- αν είς σΐτον χά Ι έξεΐόθησαν αί δέουσαι διατάξεις, πρός περιο ρισμόν τής σπατάλης των άλεύ ρων. 05ιω απηγορεύθη ή πώλησις αλεύρων υπό των άρτοποιών. Έπιιίή δέ οΕ άρτοπο οί, λόγφ χιρδοσχοπίας ήρχισαν παρασχευ άζοντες ίιπυρίιην (γαλίτταν) είς μεγάλας -εσέτητας, διά τής υπ' ά,ιθμ. 125 άγοραντψικής διατά' ξενς απηγορεύθη ή τοιαύτη πα- ρασκευή. Διά των ληφθίντων μέτρων ή τιμή τοθ άρτου είς Έλλάδοι έμει νεν &ύ μόνον σταθερά, παρά τα έχτυλισσέμενα γεγονότα, ά>λά χι»ί
  ή έπάρχεια είναι διά μακρόν
  χρίνον εξησφαλισμένη.
  Κατωτέρω παραθέτομεν στατι-
  στικόν πίναχα, περΐ των τιμών
  τοθ άρτου είς γε τονιχά χράτη,
  έξ ιύ χαταδείχνυται, δτι ή Ελ¬
  λάς είνε ή μόνη χώρα είς.ήν
  ιύΐος είναι χατά πολύ ιύθηνότε-
  ρος συγκρινόμενος μάλιστα μέ
  χώρας σιτοπϋΐραγωγούς.
  Χωραι άρτοζμέλας ΰίρτος λευκός
  Αθήναι 8 9,50
  12,45 17
  10,20 13.60
  8,70 10,88
  14,70 17,25
  Τ&ύ; πΕναχας θέΐομεν είς την
  διάθεσιν παντός δυσπΕστου.
  "Ετερον ζήτημα πρός Β ϊστρε
  ψΐν την πρίσ;χήν τού τό 6φυ
  πουργεΐιν ήτο τό τής ρυθμίσιω;
  των τιμών των τροφίμων χαΐ λοι
  πών 6:ωτιχτ]ς άνάγχης.
  Κυρίως απέβλεψεν τό υφυπουρ
  γεΐον, Βπως χαταστείλη τάς άπο
  τόμους διαχυμάνσεις των τιμών
  των εϊδών διατρ&φής, ίνεκ» τής
  έπι£εινώσεως τής καταστάσεως
  χαΐ των παραχωρηθεισών τάσεων
  πρός χερδοσχ^πίαν διά άνατιμή
  σεως των είίών έν ν,ένιι έκδίσχν
  την δπ' άριθμ 113 άγορ·»νομιχήν
  διάταξιν, δι' ή; άπό 1 Σ)μβ,/ίου
  ί. ϊ ή διάθεσις των κυριωτέρων
  ΤΟ 'ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ,,
  τοδ
  ΑΦΗΝΩΝ
  μας μ.
  Ε?ί τί Ρίθϋΐν3ν ήίχισαν άκΐ τώρα αί π?οετοιι»σ!αι διά κ τόν
  δσον τό δυνατόν μεγαλοπίεπέοτερον^έίρτίσμόν τή; έπετιίου τ<]ς δ- λοχαυτώσίω; τοθ Άρχαδίου. ΚαΙ ή μνήμη Βλων στρέφεΐαι 'χαΐ πάλιν μέ αυγχίνη-ιιν χαί ευγνωμοσύνην, πρό: τιυ; θιισιασθίντας ,οωας χαί μίρτυραζ δτέ? τή; Κρητιχής ελευθερίας. Είς ιήν ιίχόνα μας, τό άθάνατο μονασ-ήρι, τοθ ίποίου αί φλίγες έφώτισαν άλλά χαί διήγειραν τάς συνειΐήσεις των ελευθέρα)/ ά θρώπων δλο^ τοθ χόσμου. —Ή είβαγωγή κενών ών ελαίου. | ΔΓ άπβφχσευς τοδ χ. υπουρ Ι γοΰ τής Έβν. Οΐκονομία; έπεΐρά' πή ή βΐβαγωνή παρά τβν έλκι ουργικων έΐτιχϊΐρήσεων καί έν νί νίΐ π»ρά |τ«ν έΐβιρειδν Ι{«νΜ γής έλαιολβδυν, κενών σι£ηΐ&ν βαρελίων ώασμ χλ, 61) ν. προβ λϊύσΐως χωρών έλευθερου συναλ λάγματο; ή ΓαλΜ«ς χατόχιν ά £((«ς τής Τραπέζης τής "Ελλάδος υπο την προϋηέθΐαιν τής έπανβ ξαγωνης τούτων πλπρων έλθίΐβλά 6ου άίΐοχλ«ιατιχώ{ είς χώρας έ λευβέρου συνβλλάγμ«τβ€. Λι' έ κίστην χβρηγβυμϊνπν αίΐιαν ο ένΰιαφερομενος ϊΐσαγωγίύς θά Ματαθβτη παρά τι) αυτή τραπέζα έγγύηαιιν χρηματικήν *η τρκπεζι τιχην ουχί μικροτέραν τοθ 75ο)ο επί τής «£ί«ς των βίσει τής ά όΐίας εισαγομένων χκν&ν βκρβ λΙ»ιν. _______ — %1 πρώται ύλαι βιομηχα νίας Ό Σύνδεσμος 'Ελλήνων Βιο μηχάνων δι' ίξαιρβτικδς έπε; νβυσης έγχυχλ(ου τού ζητεί την αποστολήν π«ρά των διευθυντήν των διβςρορων έπιχ«ιρήσεων 6η λώσεων πΐρΐ των βΐσαγωγ&ν πρύ τνν ΰλών κατά τα ίτη 1937 — 1938 χαί των είς πρώτοις υ λας έξαμηνιαίων άναγκών αυτών. εί^ών διατΐοφή'ς γίνεται βάσει ΙΟημίρου δελτίον. Διά δέ τής 130 άγορανομικής διατάξεως καθωρίσθη διά τα λο πά είϊη βιωτικών άναγχών τιμή ποολήσεως ή τοιαύτη τής 22 Α6 γούστου 1939. Διά των μέτρων τούτων έπιτεύ χθη ή τήοησις των τίμιον είς ώ ρισμένα επίπεΐα χωρ'ς τόν φδ βον διακυμάνσεων. Έπειδή δμω, παρετηρήθηα «ν χΆ τάσεις άποχρύψτως χαί σ^ νΐπως έλλΐίψτω/ δπεχρεώθησαν δταντες οί είσαγωγεϊς, Ιμποροι χ. τ. λ. νά δηλώβουν τα παρ' αυτής ωρισμένα ιΙ?η διατροφής ζακχάρεως, καφφί, όρύζης, ί>
  πρίω/ (5 ά τής δτ' αριθ 139 ά
  γορανομιχή; δ ατάξεως)
  Παρόμοιον μέτρον έΐήφθ/} διά
  τής 116 άγορανομικής διατάξεως
  και διά τοος χατέχους φαρμαχευ
  τι-ών εΓών δποχίεωθέντ-ίς νά
  δποδάλουν δηλώσε'ς πρός άποφυ
  γήν άποχρΰψίας χαί αναιιμήαε
  ών.
  (σ^εχίζεται)
  ΖΗΊΈ1ΤΛ1 δπηοέτρια μέ κα¬
  λάς ουστάσεις διά τό Παλαιόν Φ^
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι π*
  ρά τδ χ Ν. Γρηγοροπυύλψ Εενο
  δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  —Τα χαρούΛΐα παλαιάς ί·
  οοδκία;.
  Κατ' άνακβ'.νωοιν έκ τβθ Ίμ·
  ηορικοΰ 'βπιμιλητηοίο» η κυ-
  βιρνησις έπιθυμοδσ» ν« ίιευχο
  λώνη την ί{«γωγήν χαρουπίιιν
  παλαιάς ίσοδίί«ς χαλεϊ τ&υ; κα·
  τόχβυς τβιούτΝν ν4 υηοβχλωσιν
  είς το υπουργείον Έθνιχής ΟΙχο
  νομίας σχετικάς αΐτήαεις των συ·
  νο5»υομ*νο«ς κ«1 ύ«ό βιβαιύσΐ-
  ως Γίωργικής Ύκηρ>β(«ς κ«1 οί
  κου 'Αγρότου περΐ τβΰ κατιχο
  μενου υ π' αϋτΜν ποσοϋ ΑΙ τη·
  σεις προσφοραί χαρουπ(ων γίνβν-
  ται 6ΐκτ«1 καΐ υπο τοθ ενταύθα
  πβροφτπματος «ού Χημείου μί·
  χρι τελους τρέχ μηνός. Επί τή
  εύκαιοία τό Έπιμβλητήριβν Οπεν
  θυμίζβι αίς τού; έξαγωγβΐς χ«
  ρουπίων τοϋς έχοντας άποδβδϊΐγ
  μέν»; πΗληββι είς Ιταλίαν προ
  της 19η; Σβπτβμβρίου, νά ϋιτοβά
  λωβιν σχετικάς «Ιτηβίΐς μ«τ«
  δικοΐιολογητικϋν των είς τό ύ
  πουργείον '£θνικης Οίκονομΐας.
  —Τελωνειακαί εΐσιτράξεις.
  Α! (Ιαιτβ£ς*(ΐς τοΰ Τελων<ί«υ Ήρβχλείου κατά το λήξαν β' δι καήμερον τρέχ μηνός άνήλθον είς δρ. 2,115.478 50. —Δνιρεαί. Φιλάνθρωπος κυρία, έγνναμΙ νων π&ντοτε αϊσβημάτων, άπέ στειλεν είς το «Άσυλον της Γ( ρόντιβσας» δρ. πβντακεσίας ϊνβ άποτ«λίσουν την βχσιν τοδ χ«ι μερινοϋ Ιματισμοΰ των τροφίμων. Ή χ Χρυαή Κατεχχχη είς μνη μόαννον εξάμηνον τοϋ άΐιμνή ότου συζύγου τπτ, Στροιτηγβυ Κ« τβχάκη, προσεφ*ρϊν αίς τό «"Αβυ λον τής Γίρόνΐισσ«{» κλουσιωτά την τρβφοδοσίαν δι' ολόκληρον την ημέραν τής παρελθούσης Κυ ριακής· —Ανακοίνωσις πρός τό κοι· νόν Ηρακλείου. Ανακοινούται δτι 6 ϊύνδϊ βμο; Κοΐφεπωλϋν, κατόπιν των τελευταίαν ΰιτί^τιμήσΐων των ηρώ των υΐ&ν, ί&ρίσκβται είς την ά νάγκην νά εφαρμόση κύοτη?νς τό τιμολβγιον των πβτών τό έν χριθέν υπό τής άγορβνομίας ά πό τβϋ έ :ους 1937. £ύμφωνα μέ βύτό είς τα καφβνεΐα Α τάξϊως χκθυρίβθη καφίς κλπ πρός δρ. 3, είς δέ τα κ*φβνεΙα Β. τάξϊως πρός δρ. 2 50. "Απαντα τα χαταατήμκτα <φω διίσθησχν μέ σχετικκ τιιιολόγι» «ναν;ρ«φοντ« τ«ς τιμάς δλων των ποτ&ν. '£ν Ηρακλείω 21-10-39. Ό Οροεδρος Ν. Μαρής Ό Γ, Γραμματεύς Β. Κουμαντάχης —Διανυχτερεύοντα φαρμα- κεϊχ. Σήμερον 24ην τρέχοντος θά δ·· κνυχτερΐΰαουν τάΐφβρμακεϊα Χρ Ζουράρη χ«1 Γινργ. Σφακιανάκη. ίΤό γν< γνωστόν Ξενοδοχείον: ΑΠΟΛΛΩΝ, της απολύτου προτιμήσεβς δλ·ν τ·ν ΉρακΔ.ει©τ·ν. τό κεντρικώτερον των Αθηνών. Άνακβινισβεν κ«1 πάλιν έξααφβλίζει Ιλ« τ* ηλεονεχτήμβτα τής «νέαε**{ καί εύχαρίιτου δια- βονής <ρμ«ν·ις—λ·Ητρέι κ. λ. κ.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία ΤρΙτης
  24 Όκτωβρίοο ί939
  ΙΜ^Ωρα
  ~ ΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΑΧΙ
  ΕΠΕΙΡΑΒΗ ΧΟΕΣ ΝΑ ΠΑΗΞΗ
  ΔΙΑ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΙΙ ΜΕΞΙΚΟΝ
  ΤΟΝ ΕΞΟΡΙΣΤΟΝ ΤΡΟΤΣΚΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίβυ <τοϋ άνταπβκρ τβΰ μ«ί)·—ΑΙ έφημερίδες τβΰ Μεξιχοΰ κ» τα τα εκείθεν σημερινά τηλεγραφήκκτα αγ γέλλουν νέαν απόπειραν κατά τής ζωής τβΰ έξορίατβυτέως έπιτρόπβυ των σοβιέτΤρβτσκυ Αίσχετικαί είδήσεις διευκριν(ζ«υν δτι ήδολο φόν (κ τβΰ Τρότσκυ είχεν ανατεθή είς άηε- σταλμένβν τβΰ έπίαης έξβρίβτου Ίσπκνβΰ ατρατηγβΰ Μιάχ« ββτις απεπειράθη νά πλη ξα διά μαχαίρας τόν άλλοτε έπίτροκβν τΰν σοβιέτ έντβς τής βίχίας τβυ άλλ' άπέτυχε. Γ ΑΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΤΛΛΙΝ ΠΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΝ Β ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝ ΡΩΜΗ 23 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύπηρ.)- Εί τας μεταμεσημβρινάς τε υ έχδόσεις ό Ιταλ κος τύπβς δημοβιεύει μετά τινος έκιφυλά {έμ; την άπβχαλυφθεϊσαν υπό ξένων άν τα ποκριτ&ν διαμενόντων είς Βερολίνον πλη ρβφβρίαν καθ" ήν ό έρυθρός δικτάτωρ Στά- λιν^ηρνήθη την προσκλησιν τβΰ,κ. Χίτλερ όπως*επέμβη δια στρατιωτικάς ένισχύσεως τής Γερμανίας είς τόν πόλεμον. ΑΦΙΧΘΗ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΣΧΑΝ Η ΦΙΝΑΑΝΑΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ . 23 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρε σία).—Τηλεγραφήματα έκ Μόσχας άναφέ- ρουν ότι άφίχθηέχεΐ σήμερον την πρωΐαν ή Φινλανοική αποστόλη ύηό τόν δοκτορα Παασικίβυ, τής οποίας μετέχει καί ό υπουρ γός των Οίκονβμιχων,κ. Τάννερ. Τό «πό γβυμα ή Φινλανδικη αποστόλη υπέβαλε τας αντιροήσεις της είς τό Ερεμλΐνον. Προ- τοδ εγκαταλείψη ιήν Φινλανδιχην πρωτεύ ουσαν ο μ. Τάννερ προέβη είς τάς εξής δη- λώσεις: «'Αντιμετωηίζομεν την χατάστασιν μέ ηρεμίαν διότι ή οίχβνομιχή μας θέσις είνε απολύτως σταθερά». ΕΙΣ ΤΙΝ 2Τ0ΚΧ0ΑΜΗΗ ΪΥΗΕΑΗΦΒΗΪΑΝ [ΕΡΜΑΗΟΙ ΚΑΙ ΡΟΣΣΟΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Όκτωβρίου (Ιδ. ύπηρε- σία).—Έκ _τοκχολμης Αγγέλλεται ίτι συ¬ ν ελήφθησαν έχεϊ 3 Ρωσσοι κ«ί 1 Γερμανος ώς κατάσκοποι. Ό Γερμανός συνελήφθη καθ* ήν στιγμήν ελάμβανε φωτογραφίας ά πό τόν _©υηοιχόν ναύαταθμον. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΒΕΫΓΚΑΝ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ ΕΙΣ ΒΗΡΥΤΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο κριτ*ΰ μας).—Αγγέλλεται έκ Βηρυττοΰ ίτι ό Γάλλος οτρατηνός χ. Βίϋγίκάν έηέατρδ- ψεν αύτόθι πρβερχομενος έξ 'Αγκύρας. Ό κ. Βίϋγκάν επρόκειτο νάναχωρήση ώ& γνωστόν την πρωΐαν τού Σαββάτβυ αεροπο ριχώς έξ "Αγκύρας. 0 ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ~ΕΐΤ" Α4ΝΤΣΙΓΚ ΘΑ ΟΜΙΛΗΣΗ ΑΠΟ ΡΑΑΙΟΦΩΝΟΥ ΑΟΗΝΑΙ 23 Χκτωβρ^υ ιτοθ άνταιτβχριτβθ μ«().—Άγγελλ*ται έ χ Βίίολίνου βτι έ υπουρ γος ιδν'»$Ντβρ»κ&ν τής Γκρμανίβς φέν Ρίμπβν τρβπ θά ομιλήση άπο ραδιβςτώ' ου είς Δάντσιγκ έηΐ τ&ν λύνωντων ύπευβώνων τής πολβμικής συρ 5 Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ Χ«ΕΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Όχτωβρίβν (τοΰ άνταπο· κριτεϋ μος) — Ό πρ6*θυπβυργβς χ. Ι. Με τα;«5 άνελεών την μεσημβρίαν είς τα Ά νά,κτβρα εγένετο δεχτό» υπό της Α. Μ. τού Βχσιλέως εί; συνεργασίαν επί διαφόρων ζή τημάτων έφ' ών καί χατετέπΐσε τόν "Ανα χ τα. ___________________ Ο,ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ χ. Μ1ΥΓΑΞ4Σ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΝΕΟΛΜΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 23 Ό*τ&. βρίου (τβθ άντκκβχριτοδ μ«{)— ίήμβ^ον την πρωΐαν ό ηρ«θυπουργός χ Μ·τ«(«ς έπιοκΐνθη τα γρανΐΐκ τής ΈθνΐΗής Όρ γανήσΐΜς Νεςλαίας είς τα βηβΐα μ«1 παρέμεινεν έη' άρκβτόν, ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΝ ΤΟΪ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΟΗΝΑΙ 23 Χκιυβρίβυ (τού άντακοκριτοθ μας).— Σήμερον έδημχβιεύβηοοιν τα άπβτβλίσμβτα τ&ν εΙσιτηρΙ^ν ίςεταβϊβαν τ£ν Οβνκτιοτημίων χν βιαία νχΟ' Ιχβοτην σχολήν χ«1 με την οειρβν ίηι τνχί«ί τβν ·μτκοΜντνν Οί 'Αμερικανοι διά τούς ϊσχυρισμούς των Γερμανών ώςπρόςτόντορπιλισμόν τού Άδινια. ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23 8)βρΙου (ίδ. ύπηρεσΐα)— ΑΙ Ά,ιερικα νικσΐ έφημερίδες άσχολοθν ται σήμερον διά μακρών μέ τόν χθεσινόν άπό ραδιοφώ νού λόγον τοθ δόκτορος Γι<αΐμΐτελ<:, τόν οποίον χαρα κτηρΐζουν ώς την μεγαλυτέ ραν — άλλ' άποτυχοόσαν— προσπάθειαν τοθ ΓερμανοΟ ύ πουργοθ τής Ποοπαγάνδας νά έπιρρίψη τάς ευθύνας ΐοθ τορ πιλλισμοϋ τοθ «Άθίνια» 6(ς πρώτον λόρδον τοθ Βρετ τανικοθ Ναυσρχείου κ. Τσώρ τοιλ. Τόν λόγον αυτόν ή Άμε ρικανική κοινή γνώμη ύπεδέ χθη μέ "Έΐοωνείαν, τόν έχα ρσκτήοισε δέ ώς μίαν άπέραν τον ψευδολογίαν καΐ χονδροει δή έπιχειρηματολογίαν τοθ κ. Γκαΐμπελς. Ή «Τριμποθνα» τής Νέας Υόρκης γράφει σχετικώς: «Θά πρέπει νά έννοήσουν ο[ Γερμσνοί ηγέται δ τι δέν είνε 6λος ό κόσμρς τοθ αϋτοθ ΙτιοιοΟ μέ αύτούς διά νά έπη Ιρεάζετσι άπό τοιούτου εϊδους άτυχβϊς δσον καί χονδροειδεΐς μεθόδους». Τα «Νέα Χρονικά» δημοσιεύουν μακρόν άρθρον είς τό οποίον τονΐζουν μετα ξύ άλλον τα εξής: «Ό μι κρός Γκαΐμπελς εφάνη πά λιν είς την δημοσιότητα διά νά έντβΐνη καί νά τονώση την Γερμανικήν προπαγάνδαν κα· τα τής Αγγλίας, άλλά δέν γΐνεται άπό κανένα πισιευ- τος». Ό κ. Μουσολίνι σκέπτεται την σύ γκλησιν διασκέφεως των Βαλκανικών κρατών έν Ρωμη. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Όιρ (Ιδ. οπηρεσΐα).—Ό έν Ρώμρ άνταποκρηής τής έφημΕρΐ6ος «Όρντρ» τηλεγρσφεΐ ότι κοθ' άς Εχει απολύτως ίξηκριβω μένος πληρ^φ^ρισς ό κ^ Μου σολίνι σκέπτεται σοβαρώς την σύγκλησιν διασκίψεως τΟν Βαλκανικών κρατών είς Ρώ· μην, μέ συμμετοχήν καί τΡς Βουλγαρίας πρός τόν σκοπόν ττ|ς καταστάσεως κοΐ καθορι- σμεθ κοινάς στάσεως. Ή διά σκέψις αυτή θά έχη τόν χαρα κτήρα Ίταλοβαλκανΐλής συν¬ εννοήσεως καί ουνεργασίας πρός εξουδετέρωσιν κυρ'ως τής Ρωσσι*τ)ς άπειλής Πισ*εύ εται £έ γενικώς δτι δ σχημα τιομός ενός συνασπισμοθ τής Ιταλίας, τ&ν Βαλκανΐων καί τής Ουγγαρίας θά έματταΐω νέ κάθε σχέδιον είσβολής είς την περιοχήν ούιήν κοΐ θά καθ'στα προσεκτικούς τούς έ χοντσς βλέψεις είς τό τμήμα αύτό τής Εύρώτιης. Ή εΤοησιΐ; πιθανώς συγκλήσεως ιοιαύτης διασκέψεως δέν διοψεύδεται υπό των αρμοδίων κύκλων των Βαλκανικών κρατών, φαί νεται δέ δτι ή Ιδέα σύτή κα- τακιι^ καθημέραν ε! δα φός. ΑΙ Ρουμσνικαΐ έφημερΐδες γράφουν, ώς τηλεγραφείται έκ Βυυκουρεστίου, ότι την δι αιήοησιν τοθ «Στάτους Κβό» είς τα Βαλκάνισ καί την άνα τολικήν Μεσόγειον θά ήδύνα το νά εξασφαλίση μόνον εΤς συνασπισμός κρατών είς τόν οποίον νά μετέχουν οί χώραι τής Βσλκανικ.ή"ς Συνεννοήσε¬ ως, ή Ιταλία, ή Βλ,λγαρΙα καί ή Ούγ>σρΙα.
  Ή σοβ. Ρωσσία
  δα παραμείνη είς την ούδετερότητα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΌχτωβρΙου
  ((δ. ύπηρεσΐο) — ΑΙ έφημερΐδες
  τής Ρώμης άσχολούμεναι μέ
  τα Ρωσσογερμανικά γράφουν
  ότι ό φόν Ρίμπεντροπ έξα-
  κολουθεϊ νά έχη μεγάλην έπιρ
  ροήν τιαρά τώ Φΰρερ παρά
  τό^δτι δέν άπολαμβάνει καμ
  μιάς συμπαθείας τόσον είς
  τό ναυτικόν όσον καί. είς τάς
  τάξεις τοθ στρατοΟ τοθ Ρά¬
  ϊχ. Τάς άντιπαθείας των Γερ
  μανίκων στρατιωτικών πσρα
  γόντων, συνεχΐζει ό τύπος
  τής Ρώμης, έηηύξησαν οημαν-
  τικώς τα σφάλματα τής έ·
  ξωτερικής πολιτικάς τοθ Ριμ
  ττεντροπ είς τό Ρωσσογερμα
  νικόν μ έ άποτέλεσμα την άπω
  λειαν τής Γερμανικήν έπιρρο
  ής επί των Β,αλτικών. Άλλως
  τε ο( Τδιοι στρατιωτικαί κύ
  κλοι άποδΐδουν είς τόν ΡΙμπεν
  τροπ έπΐσης την παρεμπό¬
  δισιν τ&ν πολεμικών έπιχει
  ρήσεων είς τό δυτικόν μέτω¬
  πον μέ τόν σκοπόν νά εόνο-
  ήσπ ή Γαλλία την «επίθεσιν
  είρήνης».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΌκτωβρΙου
  (16. ύπηρεοΐσ).— Κατ' εΐδή
  σεις έξ Ελβετίας ό κ. Χΐτλερ
  έσχεν εξαιρετικήν σπουδαιό
  τητος συναντήσεις μετά τοθ
  Γεν Μόσχα. ΓερμανοΟ πρεσβευ
  τοθ κ. Στόρεμπ-ργκ. Αί συ-
  νομιλίαι ούται σχβτ'ζονται
  μέ την έντονον προσπάθειαν
  τοθ Φΰρερ δπως επιτύχη στρα
  τιωτικήν συμμαχίαν μετά τής
  ΡωσσΙας καί άμεσον ϋπ' αυ¬
  τής στρατιωτικήν ενίσχυσιν.
  Σχετικόν έν τούτοις άρθρον
  τής € Ισβέστιο» επισήμου όρ
  γάνου των Σοβιέτ λέγει ότι
  ή ΡωσοΙα θά παραμείνη ού
  δετέρα καθόσον έννοή νά έ¬
  χη ελευθερίαν δράσεώς.
  Τό άρθρον τουτο έσχε δυσ·
  μένη εντύπωσιν είς τούς κύ
  κλους τοθ ΒερολΙνου.
  Ή Μ. Βρεττανία
  παρέχει δάνειον 60 έκατ. λιρι5ν
  εις τήνί .Τουρκίαν.
  3^]1ρωιγη
  ΑΓΓΑΙΚΑ ΑΕΡΟΠλλΝΑ
  ΚΑΤΩΡΒΩΣΑΝ ΝΑ ΒΥΒΙΣΟΥΝ
  ΔΙΑ ΣΦΟΔΡΟΥ ΒΟΜΒΛΡΔΙΣΜΟΥ
  ΔΥΟ ίΕΡΜΑΝΙΚΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 8)βρίου (Ιδ. ύηηρεαία
  τής «ΆνορβώσεΜς»).- Τό ύπουργεΐβν τής
  'Αεροπορίας ανεκοίνωσεν άκέψε ότι «γγλι
  κα άερβπλάνα βυνί,ψχν σφβδράν μάχην
  μετά δύο γερμανικήν ύκ«βρυχίΝν τα ό.
  ποία καί κατώρθωσ«ν νά καταβυθίαουν
  κατόπιν καταιγιστικοΰ βομβ«ρδισμοΰ. Τό
  ανακοινωθέν παρέχει την πληροφορίαν δ
  τι τό μέν εν γεργανικόν ύποβρύχΐον έ
  βλήθη καί εβυθίσθη ύπ* των αγγλικών αε
  ροπλάνωνΙ είς την Βόρειον ©αλβατΐαν, τ·
  δ' έτερον κατεβυθίσθη είς τόν Ατλαντικόν
  ωκεανόν κατόπιν πεισματώδους μάχη;.
  Ο ΦΟΝ ιΊΑΠΕΝ ΕΠ1.ΤΡΕΦΕΙ
  ΕΚ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 8)βρίου" (Ιδ. ύπηρεσίβ) —
  Μετ* εκπλήξεως ηκούσθη σήμερον είς Αγ
  χυραν, ώς τηλεγραφείται εκείθεν, ίτι ο
  Γερμανός πρεσβευτης φέν Πάπβν διετά-
  χβη ύηό τοΰ Φύρερ νά επιστρέψη είς
  την έδραν τού επιφορτισμένον μέ είδι
  κήν άίΐβστολήν. Πιστεύεται ·τι ό φόν Πά
  πεν θά ύπββάλη είς την Τουρκικήν κυ¬
  βέρνησιν προτάβεις, δια τό ,περιεχόμενον
  τ&ν β «οί ών 2μως δέν είνε δυνατη βύδΐ-
  μία πρόβλεφις
  ΙΕΒΑΙΑ Η ΤΡΟ
  ΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΥ*
  ΕΤΕ
  10ΙΣ
  ΟΤΗΤ
  ί
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 23 8)βρί·υ (ίδ. ύπηρεσίβ).
  — Ή αρξαμένη σημεροντέβδομάς θεωρεΐ
  ται η τελευταία των συζητήσεων τοδ νβ-
  μβυ περί βύδετερότητ·$. Ή ψηφβφβρία
  βά γίνη τ· Σάββατον, προβλέπεται δέ ότι
  τ· σχέδιον Πίτμαν, τό οποίον ύποστηρί-
  ζει ό > πρόεδρος Ροδσβελτ, θά συγκεντρώση
  πλειοψηφίαν 35 καί πλέον ψήφων.
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Όκταβρίου (Ιδ
  ύπηρ. «'Δνορεώσεως»). —Ό
  Τουρκικός τύπος δημοσιεύει
  σήμερον την είδησιν οίκονομι
  κης ένισχύσεως τής Τουρκίας
  υπό τής Μεγάλης Βρεττανίας,
  ή όποΐα έχει αποφασισθή άπθ
  ημερών καί τιρόκειται ήδη νσ.
  ραγματοποιηθί). ΑΙ έφημερί
  ρς δημοσιεύουν την πληροφο
  ρΐαν αύτήι; μέ εύμενέστατα
  σχόλια διά τό ύπογραφέν Αγ
  γλογαλλοτουρΜκόν σύμφωνον
  τονΐζοισαι δτι έν ώ άηό την
  ναυαγήσασα·» Ρωοοοτουρκικήν
  συμμαχίαν ήόποΐαθάύπεδούλω
  νέ την Τουρκίαν ούσιαστικώς
  ή ΤουρκΙα δέν εΐχε ν ά περι
  μένη καμμίαν ούσιαστικήν ώ
  φέλειαν, μέ τό Άγγλογσλλο
  τουρκικόν διανοΐγοντσι καί
  όριστικοποιοθνται νέοι όρΐζον-
  τες ιίς τό Τουρκικόν έξαγωγι
  κόν εμπόριον κοί άλλαι κσλύ
  τεροι ημέραι έξασφαλΐζονται
  διά την Τουρκίαν.
  Τα κυριώτερα των δημεσ>ο·
  γραφικών όργάνων ιής Άγκύ
  ρας καί τής Ίσταμπςύλ άναγ-
  γέλλουν μάλιστα ώ% Οριστικήν
  ιήν χορήγησιν ί:ανεΙου 60 έ
  κατομμυρ ών λιρών υπό τής
  Αγγλίας ιιρές την Τουρκίαν,
  βάσει <. ίκονομικοθ συμφώνου τό οποίον έπεξεργάζεται ε£δι· κή έπιτροπή οΐκονομολόγων των δύο κρατών καί δπερ ύ· πογράφεται έντός τί)ς αρξαμέ¬ νης εβδομάδος. Συτίληρωματικώς τονΐζουν οί έφημερίδες της Άγκυρας δτι μέ τό ύπό.περαίωσιν Αγ λοτουρκικόν οικονομικόν σύμ¬ φωνον διακανονΐζεται τό ζή- τημα των εξαγωγήν τής Τουρ κΐας, τό μεγαλύτερον μέρος των οποίων θά άπορρο>(ΐ;φ ή
  Αγγλία.
  Αί πλημμυραι
  τοΰ Μοζέλλα και τοΰ Ρήνου
  δυσχεραίνουν τάς έπιχειρήσεις.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Όχτωβρίου
  Ιδ. ύηηρεοία).— 1· «νβκοι-
  νωθέν τοϋΤαλλικοϋ στρατη-
  γείβυ τής χθεοινής νυκτός
  οιαγραφει λίαν περιωρισμέ
  ην την πολεμικήν δράσιν
  ;φ' ολοκλήρου τοΰ μετώπου,
  είς τό οποίον έοημειώθησαν
  μοον περιπβλίαι καν ένέ·
  δραι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 ΌκτΜβρίου
  (ίδ. ύπηρεοία).- Τ· άνακ«ι.
  νωβεν τ·ΰ Γαλλικεδ στρατη.
  γείβυ ιη$ πρ»ΐ«( ιήί αημε.
  ρ·ν Ν
  είς τόΛ σύνολον τού μετώ-
  πβυ».
  ΒΕΡΝΗ 23 Όκτωβρίβυ
  (Ιδ. ύηηρεσία).— Ουδέν άςιβ-
  σημείωτον (σημειωθή έφ' ο¬
  λοκλήρου τβΰ μετωπον.
  Έπαναλαμβάνεται ή πλη.
  ροφορία τήί ύπερεχχειλίσε-
  »ί των κοταμων Μοζέλλα
  καί Ρήου καδώς χαί ή ά·
  νανραφεϊσκ ·ϊδησι$ έ£απλώ·
  σβως τ&ν πλημμυρών των
  δύο ποταμών είς βαθμόν ά
  νησυχβοτικόν διά τ« ©χ
  τη: γραμμής -ίγχφριντ.
  Σχετικώς μέ την έν τώ
  μετώΓω τ&ν πολεμικον έπι'-
  χειρήοεων χατάστασιν των
  δύο άντιπάλων στρατιωτικών
  δυνάμεων ύΐϊβγΡβμμ(ζβτβ1
  ότι, εάν τα Γαλλιχά στρα
  τεύματα δέν.έπετάχυναν την
  στραιτηγικην ύποχωρηοιν τϋς
  παρελ. εβδομάδος έξ ώρισμέ-
  νων σημείων τ·ΰ γερμννι
  κου έδάφονς την στιγμήν
  αύτην θ« έμάχοντβ Ιχβντα
  εί, τα νβτα των ίν ύπΐρΐκχει
  λίσιι τβύς δϋβ η#τ*μ·ό$.
  ΑΗΕΓ
  [(111
  ΙΤΥΧΗΣ ΑΕΡΟΠΟ
  ιη|1" ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΚ
  1ΤΙΑΝ
  ΚΑΤΕΡΡίΦθϋ ΕΗ χΕΡΜΑΝΙΚΟΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΡΩΜΗ 23 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρ).— Τβ
  υπουργείον 'Αερβπβρίας της Αγγλίας Ανε¬
  κοίνωσεν Ιτι χθες εδόθη είς τάς ακτάς τής
  Μεσημβρινής Αγγλίας καί είς την Σκη·
  τ (αν τβ σύνβημα τοΰ συναγερμβΰ. Υπερά¬
  νω των βκτ&ν τής Σκωτίας έ-
  θεάθησαν 2 Γερμανικά βερβπλάνα χνρΐς ί-
  μω; ν ά δυνηθούν νά δράσουν. Τα «γγλιχκ
  άντιαεροποριχά τηλεβόλα ήνοιξαν πδρ κοιί
  κατέρριψκν τό εν ^έκ τ&ν έχθρικών άίρ··
  πΐάνων, εξηνάγκασαν δέ τό Ετερον «ι,
  φυγήν.
  ΙΤΑΛΙΚΑΙ ΕΦΚΜΕΡΙΔΕΣ
  ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟΥΗ ΣΥΜΦΟΝΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ Γ/ΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚίΑΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσίβ).
  Κατ' είδήσεις έκ Ρώμης οί Ιταλικαι έφημε¬
  ρίδες εξακολουθών νά σχολιάζων τβ τρι-
  πλούν σύμφωνον τής Τουρκίας μετά των
  Δυηχ&ν Δυνάμεων. Καί πρβσπαθβΰν νά
  διαγνώσευν την τηρητέκν στάσιν τής Μό
  σχ«ς καί τβΰ Βερβλίνου έναντι τής δημιουρ
  γηθείσης καταστάσεως έκ τής υπογραφάς
  τβΰ ουμφώνβυ τούτου.
  ΟΐϋϊΒλΝΩΦ ΣΧΗΜΑΤΙΖΕΙ
  ΝΕΑΝΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝΕΝΒΟΥΛΓΛΡΙΛ
  ΑΓΚΥΡΑ 23 8)βρ(βυ (Ιδ. ύιτηρεσίκ).-·
  Καθ" ά τηλεγραφείται έκ Σόφιας β Βχσι
  λεύς Ββρις, περατώσας σήμερον τάς συνβ-
  μιλίας τού μετά τ&ν πβλιτικ&ν άρχηγων
  ανέθεσεν έκ νέευ τέν ^σχημκτισμόν τής
  νέας Κυβερνήσεως εί; τόν χ. Κιοσεϊβκνωφ,
  άποδεχθέντα την εντολήν.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 8)βρίευ (Ιδ. ύπηρϊαία).-
  Ύπό τβΰ "Ανωτάτου άρχηγείβυ τοθ Γαλλι-
  κου στρατβΰ εξεδόθη άργά την νύκτα τβ
  κάτωθι ανακοινωθέν: «Δράσις, σημειωβεΐ
  α« υπό τ&ν έξ ίπαφής στβιχείων, Ιίίως δ»
  τικβς τβθ Σά«ρ«.