97962

Αριθμός τεύχους

5302

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  χ,
  Ρ·<Ρ«ρί«ν ό ΦΡώχ λκαααιν, , Ατλ«ντ»κ( ι ί μιΐπ τι ό φόν Οί Ι >υρχ»κην μ,
  τβρΐδχβμΐνβϊ
  "•«νατή »ϋ,,
  ιδ. ύπηρεαίΐ).
  ιψάς ΒίυριΙ
  σε«ν τ·ΰ νό·
  ^έπεται
  ;βν
  ρ
  ίτι
  II
  ΣΚΙ1
  *1^Κ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "~ ΟΛΟ5. ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ '
  ΤΒΕΤβϊΙΟΣ ΣΪΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ίτησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικης
  ίτησία δολ. 10
  ίξάμηνος » Β
  ί
  πατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΕΤ1ΡΤ1
  25
  ΟΚΤΟΒΡΙΟΪ
  193*
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  -----Πώς έγινε
  ή καταβύθισις
  των 2 Γερμαν.
  ύποβρυχίων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 ΌκτωβρΙου ίθβάθησαν είς την επιφάνειαν
  (Ιδιαιτέρα ϋτιηρεσΐα «Άνορθώ τής θολάσσης κηλΐδες τιετρε
  σεω<»).— ΈπΙοημος άνακοΐ νωσις, ίπίβββαΐωσε σήμερον την κατοβύθισιν των δύο Γερ· λαίου, μβτά 6έ τάς έκρήξεις των δευτερων βομβων οί κη¬ λΐδες εμεγάλωσαν"! καΐ ήπλώ- μανικών ύποβρυχίων, την ό τΐοΐαν καΐ χαρακτηρΐζει ώς άποτυχίαν των ά πό αέρος καΐ θαλάσσης γερμανικήν έ- πιθέσεων. Ή έτιΐοημος ανα¬ κοίνωσις τοθ ΰπουργείου άε· ροπορΐας διασαφηνΐζει δτι τό πρώτον των έχθρικών ύπο) βρΐιχίων κατεβυθίσθη είς την Βόρειον θάλασσαν καί χό δεύτερον β(ς τόν Ατλαντι¬ κόν ωκεανόν. Τό γεγονός τοθτο πανηγυ· ρΐζβι σήμερον ή Αγγλία καί διαπιστώνει την ύπεροχήν ΐτ]ς άεροπορΐας ιης. Σχετικώς μέ την πρώτην κατσβύθισιν, ύ πεβλήθη πρός τό υπουργεί¬ ον άεροπορίας υπό των ένερ γησάντων οότήν "Αγγλων πι λότων ή κάτωθι έκθεσις: «Κατά την διάρκειαν περι· πολΐας άναγνωρΐσεως αντε¬ λήφθημεν ύκοβρύχιον πλέον ίν ήμικαταδύσει καί επετέθη- μέν εναντίον τού. ΈρρΙφθη- σαν βόμβαι ακριβώς άνωθεν τοθ περισκοπΐου. Τό ύποβρύ χιον κατεδύθη αποτόμως καί καθέτως. Ό πολυβολητής τοθ άεροπλάνου άνέφερε ρητώς Βτι μετά ε * δευτερόλεπτον άν τελήφθη εκρηξιν υπό την επι φάνειαν τής θαλάσσης, ίκρη ξιν γενομένην μετά τας έκρή (εις των ριφθεισων βομβών. Άμέσως κατόπιν τό άε ροπλάνον διέγροψβ κύκλον καίΙπτάμενον υπεράνω τοθ μέρους δπου εΤχε καταδυθβ τό ύτιοβρύχιον έρριψεν έτερον σειράν βομβΔν. Μετά τάς έκ ρήξεις των πρώτων βομβών θησαν είς εύριΐαν έκτασιν. Δ έν εϊδομεγ πλέον τΐποτε ά· πό τό ύποβρύχιον». 'ΕπΙσης ό πιλότος τοθ έτί ρου Άγγλικοθάεοοπλάνου τοθ ένεργήσσντος ε(ς τόν Άτλαν τικον την επίθεσιν κατοβυθ· σεως τρ Ο δευτέρου Γβρμανι κοθ ύηοβουχΐου άναφέρει ε(< την χθεσινήν Ιθεσίν τού τό άκόλουθσ: «Εχθρικόν ΰποβρύχιον έθε άθη ιΐς μικράν απόστασιν ό τ·ό τής γοαμμής πορεΐας μσς Ευθύς ώς μάς εΤδε κατεδύ θη Έν ι$ μεταξύ είχομεν φθάσει Ανωθεν τού καί ερ ρΐψτμεν μεγάλας βόμβσς, ή πρώτη των οποίων, καθ* ά αντελήφθημεν, έπεσεν άκρ>
  βώς επάνω τού. Μετά την
  πρώτην εκείνην επίθεσιν ένε
  φανίσθησαν επί τής έπιφανεί
  άς ιή"ς θαλάσσης σκοτεινόχρω
  μα άντικεΐμενα καί φυσαλΐ
  δες. Έν συνεχε'α έκάμσμεν
  δευτέραν επίθεσιν, όσον τό
  δυνατόν εγγύτερον τής αύ
  τής θέσεως. Μετά ταυτα έ
  πΐ άρκετήν ώραν (πτάμεθα
  υπεράνω τοθ μέρους ίπιθέ
  σεως χωρΐς νά Ιδωμεν τΐπο
  ιε πλέον».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 ΌκτωβρΙσυ
  (16. ύπηρ.) — Χθές την νύκτα
  ανεκοινώθη 6τι πλήν των δύο
  γερμανικών ϋποβρυχΐων τα ό
  ποία έβυθΐσθησαν υπό "Αγ
  γλικών άίρπτλάνων καί τρΐ
  τον εχθρικόν ΰποβρύχιον έβυ
  θΐσθη υπό ΆγγλικοΟ πολϊμι
  κου.
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΌΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ $392
  Ι ΕΙΣ ΤΑ ΙΥΝΟΡΑ ΤΩΝ
  Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ Ρ.ΛΙΣΣΑΒΕΊ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  έ-τιθΓωροΰσα Γϋν* άτιαεροποριΐιής Γ/μυης ιϊς τό Λονδίνον.
  ΟΙ ΑΝΤΙΠΔΛΟΙΣΤΡΑΤΟΙ
  — Ό ττ,όλεμος
  θά συνεχισθή
  τέσσερα έτη,
  Άδύνατος ή διάσπασις
  καί τήςγραμμήςΖΙγκφριντ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 ΌκτωβρΙου
  (16. ύπηρεοΐα).— ΑΙ τελευταΐ
  αι πληροφορίαι τοθ ΓαλλικοΟ
  ΈπιτελεΙου στρατοθ αί δοθεΤ
  σαι χθές είς την δημοσιότητα
  άναφέρονται είς τάς θέσειςτάς
  κατεχομένας σήμερον υπό των
  αντίπαλον στρατιωτικών δυ
  νάμβων έν τώ μετώπω. Κά
  μνουν δέ αί πληροφορίαι αδ
  ται γνωστόν βτι ιόοον 6 γερ
  μανικός όσον καί δ γαλλικός
  στρατός έτιανήλθον είς τάς
  φρουριακάς γραμμάς τής μίθο
  ρΐου τοϋ δυτικοθ μετώπου,
  τάς γραμμάς δηλονότι τάς
  οποίας κατεΐχον οί δύο στρα
  τοΐ δταν ηΌχισαν αί έχθροπρα
  ξ(αι.
  ΟΟτω μετά έπτά έββομά
  6ων περίοδον δράσεώς καθ
  ήν ανευ άπωλειων κατώρθω
  Γάλλοι κοΙ ΓερμονοΙ στρατιώται άντιμέτωποι
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΜΑΖΙΝΩ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ
  •Ενδιαφέρουσαι έντυπώσεις κ. Ζοζέφ 9 έσσελ
  "Αν ίέν έκυκλοφίρησε χανιίς
  μέ τόν μικράν' ηλεκτρικόν σι'ηρό
  δρόμον πιύ όμοιάζει μέ τον σιδη¬
  ρόδρομον τβν".ίκθίσε«ν, διά μί
  σου ο«ων άνευ τίλους, άν ίέν έ
  τβξίδευσε μέ τούς τεραστίους 4
  νελκυστήρας πιθ προορΐζονΐϊΐ
  διά την μεταφοράν τ&ν πυρομαχι
  κων άν 5έν πίρασε χανιΐς άπο
  τα φυλαχΐί', άπό χά πυροβολεΤα,
  άπο τι τί έργαστήρια, «πό τα μη
  χανοατάοια, είνε αδύνατον νά φαν
  ταοθ^ την ατμόσφαιραν, την δύ
  ναμιν χαΐ την ίδιομορφίαν αυτών
  των ανθρωπίνην νησίδων πού εί
  δών, πρός τας αποθήκας δλικοθ,
  πρός τϊ έργαστήρια, ηρίς τα μυ
  στιχά τοθ λαβαρίνθου. Ένα φώς
  καθαρόν, τό Ιδιον διαρκώς, φωτ!
  ζει τάς σιοάς, τ«ύς θαλάμους χαί
  τιΰς στρατώνας.
  ΟΕ χάτοιχοι τοθ δπογΐιου αα
  τοθ άντρου ποϋ ϊχει άπομονωθ^
  άπό την φύσιν, ίέν γνωρίζουν ά°ν
  Ιξα) ι!νι ήμίρα ή νύκτα. ά~ν χά
  ντα χιύο ή ζίστη, δν ηίφτη χατα
  κλυσμια!» βροχή ή αν λάμπυ 6
  ή*λιο;. ΑΙ φωναί Ιχουν άλλον
  ήχον, τα μάτια άλλο βλέμμα, αί
  Ιπιδιρμίδες άλλο χοωμα. ΠαντοΟ
  λογίοι» οΕ τριώροφοι πύργοι, έ
  ξήτασα τα νευριχά χέντρα, δπ
  μέ την χάβκα τοθ άσυρματιατοθ
  είς τό κιφάλι, νιαροί στρατιώται,
  των οποίων τα πρόσωπα ϊχουν
  την έκφρασιν τής έντιταμένης προ
  "οχής χαί τής συναισθήΌεως
  τής μιγάλης ευθυνής, προσπα
  θοθν νά ουλλάβουν τα μηνύμα
  τα συναδέλφων των, οΊασχορπι
  οθέντων είς τα άόρατα παρατηρη
  τήρια Καί παρ3 δλον, βτι ιδ
  ρισκόμουνκ είς τα Ιγχατα τής γ ής
  είχα την συναίσθησιν, δτι έτα
  ξίδευα μ' Ινα πολεμικόν πλοΐον.
  ΑΠΕΤΥΧΕΝ Ο ΥΠΡΒΡΥΧ1ΑΚ0Σ ΠΟΑΕΜΟΣ
  10 ΑίίΛΙΚΟΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ κΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΒΕΒΑΙΟΙ ΟΤΙ ΕΒΥΒΙ2ΒΗΣΑΝ ΤΑ ΔΥΟ ΠΕΜΠΤΑΤΟΥ 2ΥΝ0Α0Υ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚ-Ν ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 ΌκτωβρΙου
  (16. ύιιηρεσΐο). - Τό γεγονός
  των έπιβεβαιωθεισων νέων
  Αγγλικών έτιιτυχιών είς τόν
  κατά των ύποβρυχΐων άγώ-
  να έδωσε αφορμήν είς έκτε-
  ν« σχόλια των ΛονΒινείων
  φύλλων καί είς ανακοινοί
  σεις των αρμοδίων ναυτικων
  κύκλων σχετιζομένας μ* τόν
  υποβρυχιακόν πόλεμον είς
  τόν οποίον εστήριξε τάς με
  ναλυτέρας τού ελπίδας τό
  Γερμανικόν Ράϊχ.
  Προσωπικότης τοθ Αγγλι·
  κοθ ναυαρχεΐου θεωρεΐ εις
  γενομένας παρομοίας άνακοι-
  νώσεις καταδικασμένον καί
  οριστικάς άποιυχόντα τόν ό·
  κοβρυχιακόν πόλεμον, ίφ ο·
  σον είς τό βραχύιατον διά·
  ιστημα των έπτά πολεμικήν
  έβδομά&ον αί θαλάσσιαι συγ
  κοινωνΐαι των συμμάχων ου¬
  δόλως ή σπανΐως παρενο-
  χλοθνται,^ατ'άντΐθεσιν δέ πρός
  τάς μεγάλας απωλείας τοθ
  εχθροθ αί συμμαχικαΐ απώ¬
  λειαι καταντοθν άοήμαντοι-
  Ή αυτή προσωπικότης παρα
  θέτει άριθμοώς έκ των οποί¬
  ων άποδεικνοεται δτι τα δύο
  πέμπτα τοθ συνολικοθ αριθ·
  μοθ των Γερμανικων ύτιοβρυ·
  χίων άπωλέσθησαν καταβυθι
  σθέντα, τα άπομένοντα
  6έ λόγφ τοθ άπηνοθς διωγ
  μοθ των κατα&ικάζονται άπό
  ημέρας είς ημέραν είς μέγα
  λυτέραν άδράνειαν.
  Γενικώς τονΐζεται δτι δ υπο·
  ρρυχιακός πόλεμος της Γερ.
  ΤΟ ΑΔΙΑΠΕΡΑΪΤΟΝ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΑΖΙΝΩ
  νι χαμιβμίνες άπό μπειόν χαί θαμ
  μένες χατά μί)χος των συνόρων.
  Τηόγειον θ»ρη«τόν, έργοστά
  οίον θνμμένο, θωραχισμένος δπό
  γιιος ήλιχτρικός σιδτιρόδρομος—
  ίδοδ οί χαραχτηρισμοΐ ποϋ φϊΐ
  νονται χατάλληλοι πρός άπειχό
  νισιν τοθ παραδίξου αύιοθ 6χοι
  λιίου.
  Τεράστιαι βτεγαναΐ, χυλιόμε
  ναι θύραι, σέρνονται άθορύδιβς
  χά! άπομονώνουν τό φρούριον.
  Διάδρομοι διαυλαχούμινοι άπό σι
  δηροτροχιάς χάν&νται είς την σχι
  άν πρός τάς αποθήκας των 46!
  μανΐας δ οποίος ήρχισε μέ
  έντυπωσιακόν ρόλον άρκετά
  σημαντικόν, ΰχι μόνον θποχω
  ρεΐ ολοέν άλλά καί φαΐνι
  ται βαΐνων είς πλήρη καί όρι
  στικήν άποτυχΐαν.
  βζσιλεύιι ή μηχανή: Γιά τον φω
  τισμόν, την άναπνοήν, την θέρμαν
  σιν. Καί οί κυριώτεροι παράγον
  τις τοθ χαταχθονίου αδτοθ υτο
  γείου είνε κινηιήίες, γιννήτριαι
  μηχαναί, τηλέφωνα, κ»ί ιδίως
  οί χιντ,τοί ηύργοι χαί τα τηλιβό
  λι πού ιίς τό διάατημα ενός λε-
  πτοθ ήμποροθν νά συγχεντρώ·
  οουν είς τόν Ιδιον στέχον ίχα·
  τοντάδας έχατοντάδων δλημάτων!
  Εί9α νά λειτουργί τό τιράστι
  όν αύτό δπόγειον στέμιον πυρός,
  επισκέφθην τού; θαλάμους χαί
  τάς αιθούσας τού, τα δωμάτια
  των αξιωματικών ποΰ δμοιά^ουν
  μέ κουσέττις πλοίων, τό χιιρουρ
  γιΐον πού άπαστίάπτει ώσιν
  χιιρουργιΐον χλινιχής πολυτι-
  λιίχς. Είδα νά λιιτουργοθν μ!
  την άχρίβιιαν μηχανισμοθ ώρο
  "Ολα ήσαν Ιΐοιμα είς τό χαίά
  στρωμα αϋΐοθ' τοθ πλοίου. Είς
  τό παραμιχρόν σύνθημα, δλα θά
  •δρ'σχοντο έν συναγερμώ.
  Τό σύνθημα, προερχόμινον
  άπό τα παρατηρητήρια, θά μι
  τιδίδιτο μεθοδιχως άπό τοθ έ
  νός είς τόν άλλον, θά έχυχλο
  φόρει διά μέσου άνιριθμήτων
  σιιρματων. θά ιθρισχι τόν χαθέ
  να είς την θέσιν τού: Ό οιοι
  χητής τοθ φροιιρίου, 6 διοιχητής
  τοθ πυριβϊλιχοθ, ό διοιχητής
  τοθ πιζιχοθ, δλοι θά ήσαν είς
  την θέσιν των. "Γστιρα θά ξιι
  πνοθσαν οί άνδρες των στρατώ
  νω/ χαί έντός δλίγου θά είχαν
  άρχίσιι νά λιιτουργοθν οί χινη
  τοΐ πύργοι μιταβχλλοντες τίς
  κλαγιές είς ήφαίσπα.
  Έν τώ μιτκξυ οί μάγιιροι,
  οί άρτοηοιβίι οί νοοοχόμοι χαί οί
  σαν οί Γάλλοι στρατιώται καί
  προσήγγισαν τα όχυρά καί
  την σειράν χαρακωμάτων της
  γραμμάς Ζιγκρφριντ οδτοι έ-
  πανέρχονται είς τάς αρχικώς*
  των θέσεις.
  Άσχέτως τής έφαρμογης
  στρατηγικοθ σχΐδΐου βάσει
  τοθ όπο(ου ό Γαλλικός σ·ρα
  τος εγκατάλειψιν ά-ευ σοβ*·
  ιας τπεσβωο ^ά Γερμανικό έ
  δοψη άτινα εΓ,ε καταλοβ(|
  τα σχόλια »<£»■ ε(·>ικΔ>ν άποθι
  6ουν την ούμπτι,ξιν αύ ή',
  ε((. άδυνομ<· > διασπάσεως τής
  γραμμάς Ζνκφιητ, ήτις εΤχε
  δεχθή άν&υ άιοτελεσμοτος τάς
  φρονΐμους άλλά καί μακράς
  κρούσεις τής στρατηγικής τοθ
  κ. Γκσμελέν πρός διαπΐστω·
  σιν των ασθενών της σημεΐων.
  Πιθανώς τοιαθτα σημεΐα 6εν
  άπεκαλθφθησαν ώσΐε καλώς
  διετάχθη ή αποχώρησις τοθ
  ΓαλλικοΟ στρατοθ άπό τα
  κατσληφθέντα έχθρικά έ&άφη.
  Ό παλαιός επιτελικόν άξι
  ωματικός κ. Ντυβάλ, μ(σ Λ
  πό τάς ούθεντΐας επί τον
  στρατιωτικών ζητημάτων γρά
  φεΐ ι [ς την «Εφημερίδα τωνΣυ
  ζητήσεων> δτι ή Γαλλία εύρε
  θεΐσα πρό τής γραμμάς Ζ(γ
  κφριντ ώμολόγησε την άδυνα
  μίαν της νά την διασπά·
  ση· Έχομεν λέγει τό δι
  καίωμα νά.έλπίζωμεν βτι ή ά
  δυναμΐα αύτη δέν είνε άνΐα
  τος;
  Πάντως φαίνεται μάλλον,
  συνεχΐζει ό κ. Ντυβάλ, βτι δεν
  δυνάμεθα ναπλευροκοπήσωμεν
  την γραμμήν ΖΙγκφριντ έκτός
  εάν ε( ΓερμανοΙ διαπράξουν
  την άφροσύνην νά μάς έπιτε
  θοθν δι' "Ολλανδίας, 'ΕλβετΙ
  άς ή Βελγίου παρασύραντες
  καί την Γαλλικήν στρατηγι
  κήν είς δρασιν πρός τάς χώ
  ρας αύτάς.
  Έφ' 8σον ή γραμμή Ζ(γ
  κψριντ δέν πΐπτει εΤνε δύσκο
  λος ό τερματισμός τοθ πολέ¬
  μου. Ή μόνη άπομένουσα
  όδός πρός την νίκην είναι
  τοθ άποκλεισμοθ ή ή διά ε¬
  σωτερικάς Γερμανικήν έπανα
  στάσεως λύσις.
  Περαιτέρω ό στρατηγός
  Ντυβάλ ύπολογΐζει διι θά
  χρειοθοθν 4 (τη συνεχοθς πό
  έμου διά νά φθάσουν οί συμ
  μαχοι είς την νίκην έπειδή άργά
  ή γρήγορα 6 Γαλλικός στρα
  τος θά εύρεθβ β(ς την άνα
  πόθραστον ανάγκην νά δια
  σπάση τιΊν γραμμήν Ζίγκφριντ.
  Άλλά διά νά έπιστβ αυτή
  ή στιγμή τονΐζβι ό στρατηγός
  Νιυβαλ, πρέπει νά διπλασιά
  σωμεν τα μέσα διά την «ραγ-
  ματοποΐησιν της έπιχειρήσε
  ως ταύτης ή όποΐα ναΐ μέν
  είνε δύσκολος ΰχι ομως καί
  άδύνατος διά τόν συμμαχι
  κόν στρατόν».
  μηκανιχοί θά έουνέχιζαν τό Ιρ
  γον των ώσάν νά μί] ουνέβαινε
  τίποτι. Καί τό θαμμένον είς τα
  Ιγχατα τής γής χαράβι θά
  εξηκολουθεί τό αχίνητο ταξιϊϊι
  τού!
  Τοϋςδρους αυτους τί)ς ζωτ]ς,
  πού οί έπισκίπται τοθ «ρουρΐου
  εδρίσχουν φαντασμαγοριχούς, οΕ
  άνίρις τοθ δπογιίου φρουρίου
  τιυς εδρίσκουν τιλείως φυσιχούς.
  θιωροθν ώς τελείως ομαλόν ν'
  άναπνέουν Ινα άέρα τιχνητόν,
  νά μή γνωρίζουν άλλο φ&ς έχτός
  άπο τό ηλεκτρικόν, νά χυχλοφο
  ροθν ημέραν χαί νύκτα διά μέσου
  των στοαν χαί νά μή δλέπουν Α
  πό τίς χαραμίδες. τόν Ιξ« χό-
  σμον... (ονιχίζιτ^
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  +—β*
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον άβο
  γευματινη ώρα 6 45 μ. μ. έ·»π«ρ< νή ώρα 9 45 μ. μ. ακριβώς: «Κάί>
  μέν» μέ την Ίμπίριο 'ΛρτζεντΙνα
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» - Σήμερον
  «ΟΙ ίραστα'» Καθ* εκάστην αττο
  γευματινη.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτοθμάς Αθηνών.
  Πρόγραμμα 25ης 8·βρίβυ. ι °'ωί
  12 25 Στ]μα—ΈΘνιχός δμνος—
  ϋμνος ΝιολαΕας.
  12,30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Αι'ιχά τραγούϊια (5ίσχα).
  13.30 Είδήαεις — Χρηματιαΐή
  ριον.
  13 45 Έλαφρά μουσιχή (υπό
  τΐ)ς Όρχήατρας Βίλλα).
  14.15 Είδήσεις.— Μετε»ρολογι
  χον δελτίον—Κίνησις άγορβς Πει
  ραι&ς.
  18 45 Έμδατήρια χαΐ έλληνι
  χοΐ χοροΐ (δίσχοι).
  18.55 Μουσίχή άπό όπερέΐΐες
  (δ(οκοι).
  19 30 Ή ώ=α τοθ παιδιοθ.
  19.50 Τρβγούδια μέ τόν Κα
  ρ&Οζο (ϊίσκοΐ).
  20 Ή ω?α τί)ς δγείας.
  20 15 Δημοτικδ τραγοθδι (δπό
  τοθ χ Β. Παπασπυροπούλΐυ αυνο
  ΐιία λ/ιχών δργανων).
  20 50 ΕΙδήσΐις.
  > 21 Νί« ΆθηναΓχή ρχήρ
  (Έλαφρα μουσική). Τραγοθδι δ
  ο χ Ν Γούνορης.
  21 40 Μευσιχή τζάζ (δίσχοι).
  22.20 Εΐδήσεις.
  22.30 Ή τακτική ορχήοτρα
  τοθ σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Βιτάλτ)).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Ρωασσιχά τσιγγΐνιχα χαΐ
  λβϊχά τραγούδιε* (5ηό τής Δίδος
  Κλάβας Στάμου).
  24 Τελευταίαι,είδήσεις.
  0.10 Μουσική" τζάζ (δίσχοι)
  Ή δημοσία ύγεΐα.
  "Ο κ. Π?ίε5ρ?ς τής Κ βιινή-
  απχντών είς προιψϋ ήσε ι
  ώ
  Φωτογραφικόν Ρεττορτάζ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άκογιυματινή ώρα 6.
  45' μ. μ. Εσπερινή ώρ«
  9.45 μ. μ. άκριβδς.
  Νέ την
  ΙΜΙΕΡΙΟ ΑΡΤΖΕΗΤΙΚΑ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΘΥΕΛΛΑ
  ΣΑΡΛ ινΠΟΥΑΠΕ
  συλλογήν έτόν αεν διι το έν
  ϊιαϊίρον τοθ χράΐοικ υπέρ τή
  δγείας τοθ λζοθ θχ συ/εχ αθ§
  πάντοτε αμείωτον. Έϊόθη πολλΐ
  κις ή ε&χαιρία καΐ εί; τόν νο
  μόν μας ν* διαπιστωθη εύ?ίω
  το ενδιαφέρον τοθΐο εί; δλ* τα
  πεδία τής δημοα'ας δγείας χά
  είς τα φλίγοντα δγειονομιχά ζ
  τή ιατα τοθ τόπου Κα! είνε έξ*ι
  ρετιχά ίίανοποιητική ή διαβεβχί
  ο)9ΐς τοθ χ Μιταξα διά τή ν ο
  νέχισιν των μίτρων διά την δ
  γε'.αν τοθ Λ»ο5 Άλλως τε ίχε
  άγγελθή χαΐ εδρύ πρόγραμμα νέ
  ών δγειονομικών ΙργΌ το όιτο
  όν θί εφαρμοσθή χ»τά τρ.πον
  ταχύ χχΐ έντονον, 8 τίος προσίθι
  σεν ό χ- Πρωθ*»που γίς, έ «ν μά
  λιστα αί ίξωτερι *«1 αυνθήχα
  παρουιιαυθΐθν ό,ιχλιίκεραι είς τ
  προαεχές μίλλίν.
  ***
  Μέσον βεραπεΐας.
  "Αναφορικώς μέ την λειτουργ
  αν των χαφενε'ων είς την Οπα
  θρον χώραν, ελήφθησαν ή πρόχε
  ται νά ληφθούν είς την αλλη
  Έλλάδα μετρα. Πρέχειται περ
  τής άπαν,ορεύσιως τής λειτουργ
  άς των χαφενείων χαθ' ά!ς ωρα
  Ιπιβχλλετα; ή έργασία είς τό Ι
  παιθρον. Φρονοθμεν δτι τό μέτρο
  δ έν είνε διόλου άσκοπον λαμβανι
  μένου δη' ϊψ.ν χυρΐως τοθ κχφ
  νοδιαίτιυ τοϋ "Ελληνος. ΒιδαΙ
  ως οί Κρήτες αγρόται χάθε &}
  λο ηαρά ράθυμοι είναι, δπάρχου
  ίμως ατυχώς χτΐ αί έξαιρΐσεΐς
  £ιά τάς οποίας τό μελετώμενον
  μέτρον αποτελεί μέσον θεραπείας
  Ισως άπό τα άποτΐλεσματιχώτε
  ρα.
  Ή ΝεολαΙα.
  ΑΕ δργανώσεις τής ΈΘνιχής Ν
  ολαίας "Ηρακλείου διαμορφώνον
  ται τελιυταίως επί βχαιων δυ
  ναμένων νά παρουσιάσουν έν χαι
  (φ τό σδμα μέ εμφάνισιν άν
  τβξίαν τής μεγάλης άκκστο}
  τού χαί μέ δρασιν ανάλογον. Τδ
  γεγονός είνε ^άξιον σημειώσεως
  λα/βχνομένου δη' ίψιν δτι λ
  προσπάθειαι αυται άνταποχρίνον
  ται πρδς τδ γενικόν ενδιαφέρον
  τδ δπιΐον έπιδειχνύεται τα;
  μέρας αυτάς γΰρω άπδ την δρ
  γάνωσιν τής Ε. Ο. Ν. την προ
  ωρισμένην νά προσφέρη σπου
  δαίας υπηρεσίας είς τό Έθνος
  Τδ ενδιαφέρον αύιδ ώς γνωστόν
  έχίηλώνει πρώτος δ χ. Πρωθυ
  πουργδς δστις ίέν παραλείπει
  ευκαιρίαν άηό τοθ νά παραχολου
  προσωπιχώς τό έργον χαί την
  επί παντός χοινωνιχοθ χά! έθνι
  χοθ ζητήματος συμβΐλήν τής δρ
  γανώσεως.
  Μιχροβιολβγικ&ν κ«1 Βιβ' ·
  χημικον'Εργαοτάριβν ΊατροΟ
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  Ηρακλειον
  Άναλύσεις ο&ρων, αΓματος
  χοπράναν, έμβόλια, αύτεμδό
  λια χαΐ έν γένει Απασαι αί
  μιχροβιολογιχαΐ χαΐ βιοχημι
  χαΐ έξετάσεις.
  ΠΩΑΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιμοτήρ;»
  εντελώς χαινουργί) («αραμπίλΐ;)
  άπό Μϋΐόνι, μεθ' απάντων των ι
  ξαρτημάτων των, τελεία είς χομ
  ψίτητα χαΐ ιΰχρηστα, χατάλλη
  λα δι9 έπαρχιαχά χαφενεΐα είς
  τιμήν εΰχαιρίας χαί ευκολίας εί(
  την πληρωμήν, ΐγάψετε χ. Λε-
  ωνίδαν Καλλιβρετάχην Χανιά.
  Τό γνωστόν Ξενοδοχείον:
  ΑΠΌΛΛΩΝ,
  της απολύτου) προτιμήσεβς δλ·ν τβν
  ΉρακλβιωτσΙν.
  τό κεντρικώτερον τόν Αθηνών.
  'Λνακαινιααΐν κεεΐ πάλιν έ{α«9«λ(ζιι
  Ί (| έ κ«ι &μ
  τ*
  διβ-
  μεινΐις—Χ·»χρέ η. λ. κ.
  ΤΟ ΠΛΥΣΙΜΟ ΤίίΝ ΑΣΠΡβΡΡΟΥΧίΙΝ
  ηυτος ό χαρωπος νοι><ο)''ρευόμΓνος είνε εας άτό τους "Αγγλους στρα τκότας που πολεμοϋν ε,ίο το διιτινόν (ΐε'τοπον Τόν συνέλαβεν ό τροιτογραφι κος φακος την όιρα ποΐ' κάνει την μπουάδ« τού μέ την βοήθειαν μιας μι- κρής Γαλλιδος ΙΑΤΡ02 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδοικτωρ τοδ Πανιπιθ-τημίθΒ τί,; Λ»8νος. Έκ· έ«τ««τί«ν αηοοβ&βαις έν Λυβνι χ*1 Ποιρισ(ους, βΙ- χεται είς τ6 νέον Ιατρείον τβυ, ·δβ{ 'Αρίρ·»· (συνβικίοιν Βκλιδέ Τζαμί) Ιναντι άρτοπβιιΐβυ Ά8αν«βί·β Σφακιανάκη: 9—12 η. μ. καΙ 4—7 μ. μ. Τας Κυριακάς τβκς απόρους ο»ιρεαν. Ά6 τηλ. ί 63 ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ . ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατείαι ΌμονβΙας Τηλ. 30493 70 ΔβΜΑΤΙΑ "ΓΑΛΛΙΑ?„ Όδβ{ ϊταόίου Τηλ. 30236 76 Δ1ΗΛΛ 7& ΝΟΝ Λ Τα κέντρα των άησνταχου Κρητών Άνακαινισθέντα καΐ υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ & Σ'Α Πσρέχουσι συγχρονισμένσ ώραίσ μεγάλα βωμά- τια, εύάερα καΐ μέ θσυμασίαν θέαν είς τό κέντρον τ©ν Αθηνών. ΆσανσΙρ—ζεστά κσΐ κρύα νερά.—Ύπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικαί. Ό Δερματολόγος—Ίατρός ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ^ γνωστόν είς τούς άσβεχεΐς τής ιΐδικότητός τβ ν, δτι μετΐφερε το Ιατρείον τβυ επί της βδοϋ Λαβηθί ου παρβδβυ τής οδοδ Άλμπβρ, πλησίον τού οΐκήματος Τής Ίταλιχής Αρχαιολογικήν "Αποστολής. ϊυνοικία πσυχος &ραιοκατ«κημ4νη> κεντρικη. καΐ ά
  ηβκβντρβς.
  Πλησίον τής Πλατβίας Βαλιδέ - Τζαμί.
  ©ά δεχεται ώς καί προτέρον 9 12 π.μ. κ«1 4 8 μ. μ
  Τού; Μεσσαρίτας τους κάσχοντας έκ δερματιχβν νο
  αημάτΝν, το τελευταίον Σάββατον εκάστου μηνός είς το
  έν Μοίραις Φαρμακείον κ, Μουντράκη.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ 1ΑΟΤΙΣΤΙ.ΟΙ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των είδικών ύφσσμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την
  συνεχή παρακολούθησιν τής μόδσς των βαπτιστικών
  καΐ των γαμηλΐων στεφάν ών έτελειοποιήθη είς τα
  εΤδη τού καΐ διαθέ τει ιήν πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καΐ γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  Βιατηρεΐ ύποκατάστηαα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΤδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καΐ δσοι παρίστανται
  ώς παράνυμφοι είς γάμους έ χούν ίνα μεγάλο συμ·
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός της παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσόγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας πραγματι αί πλέον συμφέρουσαι.
  τό περιπαθέστερον
  άνόγνωσμσ
  Ο ΙΟΥΜΠΕΡΤ
  ΙΙΙΗΣΕΡΕΗΑΤΛΙΙΤ
  ♦9ον
  "Οσον περνούσεν δ καιοός τό
  αον περισσότερον συνήθιζε,ν είς
  τό ήσυχον σίΐιτάκι τοθ έπιστ«τ°".
  δπου είχεν Ινα δω·*α'τιο Κατέ¬
  ληξε μάλιοτα νά θιωρί ώς εύιύ
  χημα δτι δ κδμης Έστερχάζυ
  'έν το(3 παρεχώρησε διαμίρισμα
  είς την κυρίαν κατοικίαν δπου ί
  μενεν ή αριστοχρατική οίκογένεια
  Στό σπιτάχι τοθ επιστάτου άπ*
  μονώνετο σ·εύ; ρεΛβαομοδς τού .
  Είχε περισσότερον χαιρό νά α 'έ
  πτεται. Ποίον α'λλα, την Ντέζυ,
  την άγαπημένη Τερέζα... Ήτ»ν
  έΐωτευμένος 6 φτωχος δασχαλίί
  κος, έρωτευμίνος άπδ τα σγουρά
  τού μαλλιά—χττο την κορυ^ή ίαις
  κάτω στά νύχια! 'Αραγε ή Τερέ¬
  ζα, σ:ή Βιέννη, ΐξ'χχολουθοθσε
  νά τόν θυμα"ται καΐ νά τοθ είνε
  πιοιή, Φιωχέ Φράντς! Τβν χαι·
  ρδ ποθ έ-ύ διαοκώς σ<έπτειαι την Τερίζ»ι αυτή σ' ϊχει ξ«γρά ψει πλέον άπό τό βιβλίον τής ζ'ο ής της... Ό χηξεμών χ—ς μέ τ* φοβιρό θετικό μυ»λό ποϋ δεν πά ρεδίχετο την μουσιχή ώ; ανδχρίν έπάγγελμα γ.οτ ίνα οίχογενειάρ χ η, επί τέλους νίχησι! Έπ{6«λεν είς την Τερέζα τόν μνηατήρα πού τής προώριζεν! Είς τό σπίτι τής χυρίας Γκρόπ μπατνόβγιινε τόν τελευταίον χαιρό δ χονδρίς ψωμας πού τής προώριζον γιά ά.νδ'ρα. Ή Τερέζα ξίχασι τόν φτιοχό τον μου οιχό "Εσωσεν ή5η δπόσχεσιν γά μ«υ είς τόν πλούσιο ψβμίί χαί τόν δέχεται ώς άρραβΐονιαστιχό σπίτι της. Οί φίλοι τοθ Φράντς την ε! δαν μά'ΐστα μιά φορά άλά μπρά ταο μέ τόν άρραβωνιαατιχό της, οτόν Ϊ5ιο έξοχικό περίπατον δΐτου συνηντβτο μ ε τον Φράντς Σοθμ περτ. (Τίχεν ίνα Ορος ρωμαντιχόν χαί έναίνετο εΰτυχΐσμέντ]·.. ΟΕ φίλοΐ τοθ Φ,άνς δέν τής συγχωροθσχν την προδοσ'αν. Άλ λά τοθ Σοθμπερτ δέν τοθ είχαν γρ^ψη τίποτε. Γιατί ν) τόν πι χράνουν την σπγμή πεύ ήξευραν πώς αύΐίς έπαλαΐε γιά τό χατήρι τής Γερίζ>;; Προτιμοθσαν ν' άφή
  σουν νά τοθ άποχαλυφθ^] άπό μό
  νη της ή ά^ήΒεια,ή φςίΐρά προ
  δοσία...
  Έν άγνοία τής προδασίας τής
  Τερέζας, δ Φράντς Σοθμπερτ ίέν
  μπορ&Ρσΐ νά ίξηγήση γιατί έ*ξα
  φνα ή Τερίζα πεΰ στάς αρχάς
  τοθ είχε στείλη έ'να δυό γράμμα
  τα, είχε παύση νά τοθ γράφη ώς
  νά τον ξέχασε. Ήταν μελαγχτλι
  χός άπαρηγδρητος Ή μελαγχολία
  τού ήταν τόσον αίοθητή είς τιυς
  ά°λλου(, ώστε ή άγαθή γυναίχα
  τοθ επιστάτου πολΗς φο(1ς τον
  ρώχησε.
  —ΤΕ Ιχετε χαί είσθε χδσον λυ
  πημένες χύριε δάσχαλε;
  Καΐ την ιδίαν ερώτησιν τοθ εί
  χεν απευθύνη χατ' επανάληψιν
  χαΐ ή μαθήτριαι τού, ή χδμησσα
  Καρολίνα Έστερχάζυ, χατά την
  διάρκειαν των παραΐδαεων:
  (συνεχίζεται)
  ΚΟί ΜΩΜΙ ΚΡ
  /Φ1ΞΕΙΣ. — "Αφιχθη αεροπορι·
  κώς ίξ 'Αθηνών δ Ιμτιορος κ.
  Στέφ. Μτιλοβ4'ης.
  ΕΟΡΓΑΙ.- Αυριον εορτήν τοθ
  ΆνΙοϋ Δημητρ'ου δέν έορτάζβι
  λόγ«< άπουσΐα· 3 Εισαγγελεύς κ. Δημήτριος Βιλλ(»η-. —Έβ'σης δι* έιρτάζει οθτι Β4 χεται έτισκ^ψιις 6 κ. Δηα. Στυλ. ΣτεθανΙΛης- — Έπίσης δέν έορτάζει 6 ν, Δημήτριος Κιοσ«λής. ΚΙΝΗΣΙΣ -Επανήλθεν 6ζ 'Αθη νδν ό κ. Έμμ, ΡαιτάΛης. -ΓΑΜΟΙ.— Την «αρελθοΡοαν Κυριακήν ό "Ιωάννης Γ. Κονδυ λάκης καΐ ή Ένένπ Πα^ά Χτλκια δάκη έΐελβσΐν τούς γάμους των έν 'Λμ' ρδ Βιάννου. Παράνυμψος παρέστη ή κ Φώτω Ι. Λουλάκη διδτσκάλισσα. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Ό Φι>αν·
  Θρωτικός Σύλλογος «Ά>Ια Τριας»
  εύχαρισιβϊ θερμώς τόν Ιατρόν κ,
  Κώσταν Κουβίβην,δ δκοΐος τόσον
  προθύμως καί άθιλοκΐρδως «ροσ·
  •ερει τάς υπηρεσίας τού -ρος τόν
  Σύλ1 ογον.
  Έν Ήρακλείψ ιβ 24-10 39.
  Ή Πρόεδρος
  Μαρία Β. Στβιακακη
  Ή Γραμματεύς
  Βαγγέλα Κ. Παπαδάκη
  — Πάντας τοΰς μετασχόντας τοϋ
  «ενθους καΐ τής δ5ύνης αας ενΐ
  τ8 άδοκήίψ ΛηωΚιία τής πολυ
  ανανημένης μας Χρυσοθλας ώς
  καί τούς παρακολουθήσίντας την
  κηδείαν καί τιαντ< ιοτρόιως Ικδη λώσαντας τό βαθϋ ίνδιαφίρ^ν των, συγγενεϊς κ»1 οΐλους μας ώς καΐ τούς συμμαθητάς τη?. εΰ χαρισιοθμεν καΐ δημοσία θβρμθ τα-α. ΒορρΙζια 24 ΌκτωβρΙου 1939. ΟΙκογένεια Α. Φραγκιαδ«ι<η Γΰρω στήν πά Αι. ,ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Μία ταινία σιτανίας έμπορι χής ά{(ας, πό Ο ά πό άπόψβως αηη βθβοΐας χ«1 ήθβκβιίας ί«ηερ» ά καΐ αΰτα τάάοιστουρ γήματα Παοτέρ χαΐ ΖοΛά: II ΕΡΑΣΤΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΑΟΝ Δ' ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΟΛΙΒΙΑ ΝΤΕ ΧΑΒΙΛΑΝΤ Μαίό μιγάλοςδραματικός ΜΠΡΑΪΑΝ ΑΧΕΡΝ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό φίλμ κ«& θά χατ«- πλήξη: ΣΟΥΕΖ ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΑΤΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ΣυνεχΙζεται τό αμετάβλητον τοϋ καιροθ. — ΧωρΙς νά λεΐιουν Ιννοιΐται αί «ροβλ(ψεις των ούρανοσκό- πων έ«1 ενδεχομένης μεταβολάς τού. —Τό έττιχεΐρημα εδΰ είνε κ» ρίως ότι δ Νοέμβριος δέν είνε »υ οικον νά συνεχίση τό σοστημα τοθ δσανοΰν,ω «χερχομΐνου Ό κια βρίου. —Καθ" & μδς ετηλεγράφησε χθές ό έν Αθήναις άνταιοκριτής μας, εοημοσιευθησαν τα ανοτεΛέ σμαια των βΐσιτηρΐων Ιζετάσΐ ών τοθ Πα> ετιιστημίου. *
  —Τα δώματα των εΐσελθόνταν
  είς τδ Πανεκιστήμιον θά ένδιαφέ
  ρουν ασφαλώς καΐ «ολλούς Κρή
  τος γονεΐς <αϊ κηδεμονας. - ΟΙ δκοϊοι καΐ Θα τα άνσμί· νούν μ* ιϋλόγον ανυπομονησίαν. —Ύ«ό τοθ "Υπουργ»1ου ΓεωργΙ άς κατήρτισθησαν λεπτομερείς οδηγίαι οΐτινες εκδιδόμεναι είς μικρόν τιυχας πρόκειται νά άαο σταλοθν ιίς τούς κτηνιάτρους τβν νομών καΐ ά'λους ένδιαφερομί νους μέ την κονικλοτροφΐαν. —Διά των Ιν λό>φ δδηγιών
  συνισταται ή διάδοσκ, τής εκτρο
  Φής τοθ εΐδους, χρησιμωτάτη 1·
  δία λόγω χ&¥ υφισταμένων σή
  μβρον άνωμάλων Βιεθνών συνθη
  κων.
  —Παρατηρεΐται δτι τάζώα ταθτα
  λό>φ τής κατανληκτικΓ|ς «αρα
  γωγικόΐητίς των καΐ τής σχετι
  κώς ιιενιχρδς τροφτΐς με την δ
  «οίαν συντηροθνται, δύνανται νά
  συμβ&λουν είς την καλύτερον
  καΐ εύοηνοτίραν διατροφήν άστων
  καΐ ώγροτων.
  —Αυριον εορτήν τοθ 'ΑγΙου Δή
  μητρΐου έ^ρταζει άρκετός κόσμος
  συμβολιτών.
  - Φΐρδντων τδ ΰνομα τοθ μυρο
  β» ήτου καΐ θρυλικοθ άνίου ν ής
  θίσσαλονΐκης,
  —"Η δ«οΙα ώς γνωστόν ά»η-ευ
  Θερώθη την Ιδίαν ημέραν οθΐως
  ώηι την εορτήν αύτί,ν νά «α
  ρακολσυθϋ μία μεγάλης σημοσΐας
  Ιστορική καΐ εθνική μας |«ε
  ιειος.
  -Συνεχΐζεται είς τό θέατρον
  Πουλακάκη μέ κοσ^οσυγκεντρω
  σινή τροβολή τής πολυκρότο»
  «Κάρμεν» μέ την Ίμβέριο Άρ ζεν
  τίνα.
  — Είς την «Μινία*» προβαλλον
  ται έξ άΛλοο οί «'ΕρασταΙ» μέ
  την Όλ βίαν Χάβιλλαντ. Λ Οριον
  προβάλλιται τό 2π(>αιρον ϊργον
  «Σουέζ· μέ την "Αννα ΜπεΑα,
  ο Ρίπβρΐερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Ανεχώρησε δι1 ΆΒή
  ν αίς ή ΔνΙς Πόκη 2.υμιονά*η πρός
  παρακολούθησιν τής χειμερινής
  μόδας.
  ΙΙΔΟΠΟΙΗϊΙΣ
  Όγ.ωστός ταχυδρόμος ρ
  ίημος ϋορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  έκαστην εβδομάδος. Καΐ παραχα-
  λεΐ τιυς ενδιαφερομένους δπιος
  άποτείνονται είς τα τηλέφωνον
  τοθ χ. Μπαλαμοώτσου 7—88.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ό Σύνδεσμος παροχής εργασί¬
  ας είς απόρους χόρας ανακοινοί
  δτι τώ δριαθέν λαχιΐον ττ]ς 26ης
  τρέχοντος μη ός άναβάλλεται διά
  την Ιην Ίανο.αρίου 1940, Γν«
  ?οθ8 ό «παιτούμενος χρόνος διά
  την διάθεσιν περισσοτέρων άντι
  χειμένων ιθ:»ς ώστε νά χερσί·
  οοον δλοι σχεδόν οί άριθμοί.
  ΠΰΛΕΙΤΑΙ οίκία έν αρίστη
  χαταστάσει ίξ 7 δωματίιον λουτροθ
  καΐ μεγάλας α&λής έναντι οικίας
  Βογιατζίκη συνοικίαι Γυμναστή¬
  ριον. Πληροφορίαι ηαρά τφ Ιδιο·
  χτήτη χ. Ανδρέα Βλάοση,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ.- δωμάτιον
  μετά χωριβτΐ,ς είσόδου χατάλλΐί
  λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  καρά τ* βίβχειρίβιι μα«,
  κη
  0
  "Ορος
  1 Γθί· 04
  "Κ Στϋ6χ»
  <ζ·ι 6 , Ρ·ΧθοΓ0ί,, '9 1 -'-Ο 39. μαατιύς Π«β ,3 ης «οθλας Ίσ ιν οσ|ω δβηγιβν
  >σι«, τής εκτρο
  ρησιμωτατη Ι*
  (ισταμένων οή
  >ιεθών σι
  ιρκΐτός
  5νομα τοΟ «Ν·
  Οθ άνΐου ι*
  ίι'Ά
  (ΐΝβΣΐϊ
  όν
  =—-------------------- ■■ ■■....... ———=
  ΟΙκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί των διαφόρων προΐδντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  2ΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Λ δρ.
  6'
  Υ'
  δ'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ β'5'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΥΑΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτβ
  Λβνδίνον
  Νέβτ Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζρρίχτ,
  "Αματερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Αλεξάνδρειαν
  12.—
  11.50
  10 50
  9.50
  8.50
  5.—
  650
  6 —
  5.—
  4 50
  3.70
  4 —
  13-
  12 —
  Ραζακί
  Σίτος
  Κριθή
  11 _ Βίώμη
  10__ ΟΙνοι μίστατον
  9 50
  6.—
  4 20
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » ρ"
  » γ'
  Μίταξα
  Άλάβδανος
  Κουχούλια
  4.50
  4.—
  850
  450
  5-
  26.— 28.—
  31.—
  25.—
  23.—
  22.—
  20 —
  19.—
  18.—
  400.—
  100.—
  120.—
  425
  130
  Τιμαί Χυναλλάγματος
  'Αγορά
  546.—
  136 50
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.67
  56Θ.—
  Πώλησις
  550.—
  138 50
  3.13
  30.75
  72 80
  32.70
  4.83
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοβΐα
  Έλσινχφορς
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.81
  30 30
  4.57
  23 45
  3.08
  10 4—
  21.12
  2 60
  22.—
  26 16
  3 13
  702
  4 35
  80.75
  4 63
  23.96
  311
  105 —
  2132
  2.65
  22.50
  Τ6 μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  •Ένθυμςθμοι, θαρρβ δτι άκόμη τό βλέπω έμπρός,
  μου. έι>εΐνο το δοστυχον, δταν τό Εψεμαν γυμνό έ
  πάνω είς ΐήν τράπεζαν τής ά^ατυμΐας' τσ πλευρά
  κια τού, 46© ίβλβπες κοΐ (ξεΐχσν υπό την έπι^εραΐ
  δα, καέώς οί λάκκοι υπό ι Ο. χόρτατ των κοιμητη
  ρΐων.
  »Μέσα βίς τό στομάχι τού ευρέθη »& α σάν λά
  σπη Είς τα Οόντια τού ευρέθη στά<τη .. Κοττά συ νβιδησιν λοιπόν χώρα Λ, πράξη έκαστος. Κατά τάς στατιστικάς, άπό τα βρεφη οσα έγκαταλείπονται ά ποθνήσκουν πενήχτα τοϊ^εκατόν. »'ί:παναλσμβάνω λοιηόν έδώ πρόκειται πβρί ι&ν βρεφών. Ποίος λέγει 6τι πρόκειται θο σας τεύς (β.ούς; ΕΤνε γνωστόν τί εΐοθβ σιϊς' είνε γνωστόν Β τι >Τσθβ δλοι ψυχαί άνδρΐΐαι.
  »Εΐνε γνωστόν βτι Κλοι Ιχετε 4ντός τής ψ^χής
  την χαράν καΐ ιήν δόξαν τοθ να δώοβτε ιήν ζωήν
  σας υπέρ τοθ μεγάλου αγώνος τόν οποίον άνελά
  βομεν, καΐ είνε γνοστόν δτι οΐσθάνεσθε εαυτούς έκ
  λελεγμένους, ν' άποθάνετε ώφελΐμως καΐ μεγαλο
  πρεπώς, καΐ 6τι έκαστος άπω οάς θέλει νά γίνη μέ
  τοχος τοθ θριάμβου.
  »ΝαΙ, άλλ' ώς εΐπσ, δέν είσθε μόνοι είς τόν κό
  σμόν. "£χε»ε καί άλλους, διά τούς όποΐους είνε έπά
  νανκες νά φροντΐσετε. Μην είσθε φΐλαυτοι.»
  "Όλοι Ικλιναν τάς κεφαλάς σκυθρωποΐ ^όμΕ
  νοι .
  Ποράδοξοι άντιφάσεις τής ανθρωπίνης καρδίας
  ίεΐς τάς υψηλάς ούιτ)ς στιγμάς! Ό ίΰιω λαλών Κομ
  τΐϊφέρρης δέν ή"ιο όρφανός. Άλλ' ένθυμεϊτο τάς
  μητέρας των άλλων καί καί έλησμόνει την έαυτοθ.
  'Επορεύετο είς τόν θάνατον, ήτο έγωϊστής.
  Ό Μάριος δέ, νηστις, πυρέσσων, άπολέσας άλ-
  λεπαλλήλως την μίαν μετά ττ)ς άλλης πάσας τάς
  ίλπΐδβς, ναυγός όδυρόμενος τοθ άγριωτέρου των
  ναυαγιον. υπό μυρΐων κατεχόμενος σφοδρών συγκΐ
  νήσεων καί αΐσθανόμενος 6τι έγγίζει τό τέλος τού,
  ήτον ώς ήλΙθιο«· διότι Ιχει ιήν Εκστασιν αυτής καί ή
  άπόγνωσις.
  Ό Μάριος ήτο παρών είς δλα' ήτον έντός αυ
  τ©ν δλων των πραγμάτων. καί τα Εβλεπεν ώς νά
  Ευρίσκετο έξωθεν τα πρό των όφθλαλμών τού ιω
  έφαΐνοντο ώς άτιώτατα· διέκρινε τό δλον, άλλ'
  ουδόλως τιαρβτήρει τα καθέκασκ*.
  "ΕΒλεηΒ τούς έρχομένους καί άπβρχομένους, ώς
  διά μέσου φλογων. "Ηκουε τάς φωνάς των λαλουν
  των ώς έξερχομένας έξ άβύσσου.
  ΟΙ λόγοι δμως τοθ Κομπεβέρη ι ώ έπροξένησαν
  εντύπωσιν. Είς την ενώπιον τού σκηνήν υπήρξεν τι
  κέντρον, υφ' οδ νιιγεΐς άνένηψεν.
  "Ο Μάριος ίνα μόνον πλέον έχει στοχασμόν. ν ά
  ποθάνη· κατά τουτο υπήρχεν άμετάπειστος, άλλ
  εσκέφθη έντός έΛείνης τής πενθίμου ύ'νοβασΐσς
  τού δτι είς τόν Εχοντα απόφασιν ν' αποθάνη δέν
  έηΐτρέπεται νά μή σώ~ άλλον τινά πλησίον τού.
  Βάλλει ψωνήν. (συνεχΐζετα.)
  Τό έντελωο άνακαινισθέν
  αΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαίας κέντρον
  δλων των Κρητών ταζιδιωτών.
  Τό εόνοεΐ ώς Ενα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τουι ΕΤνε είς τό κέντρον της
  ύ-ηρεοΐας, κομΦορ, άνέσεος,
  ά^Ο, άττ^ΐττούσης καθαριότητος, άφθόνων
  ύσάτων, εγκαταστάσεων λουτρΛν, είνε άσύγκριτον.
  Τβ «25ΙΤΥ ΠΑΛΛΑ-- δι«ιΛίνΐτ«ι άπο τόν
  κ. Γ·ώρ3Μ·ν Δ«β»ι«λοί»«ν.
  ▲ι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλ« δι* δλους.
  ΖΑΧΑΡΙΣ
  Β
  Έπίσης διάφοροι πυοφίροι
  φλεγμοναΐ των βλεννογίνων χαί
  σιαλεγίνων μερων τοθ σώματος,
  λ. χ , χουράρονται αποτελασμχτι
  χώΐιρον μέ τί... γλυκυτάτην αύτό
  φάρμακον, δια πασπαλίσματος
  των πληγων μέ λεπτοτάιην ζάχα
  ριν: Μέ τό αύτό... φάρμακον χά
  ταστρέφονται έπίσης βαχτηρίδια
  διφθιρίτιδος, τα δποΐχ ζοθν, ένί·
  ότε, χωρΐς νά προχαλοΟν,Ιχρηξιν
  ασθενείας, είς την μύτην,
  είς τό σχόμα,
  δποΐα ημπορεί νά
  ί
  χαί τα
  χαταστοθν επι
  ηρ
  χίνίυνα διά τόν πλησίον μας, έώ
  άλλα Ζσχυρά ίϊκτηριοφθόρα χη
  μιχά μίσχ χαταδιιχνύβνται άνϊ-
  κανα νά χαταοτρΐψουν τα βακΐη-
  ρίδια ουΐά.
  Ή ζάχαρις δμω- δπιββηθεΐ την
  ανάπτυξιν άλλαν άβλαβών βακττ)-
  ριδίων τοθ στέματος, τα
  θύ ό ίέ
  ρ μ
  πληθύνονιαι τόσον (ίέΐτι νά χατα
  κνίγουν τα Ιπι6λβ6ή βΐχτηρίδια
  τής διφθερΐτιδος.
  Πολύτιμος βοηθός ιΐ^ι ή ζάχα
  ρις εναντίον τβν έντόμων χαΐ των
  ζωυφίων. Έπαλιίψατι άμέσως τό
  μέρος ίπου ο άς ϊταίμπηοΐν Ινα
  χουνοθπι ι) ίποιον άλλο άπό τα
  δυσάριστα αύτά ζαυφια μέ Ινα
  χομματάχι βριγμέντ] ζάχαρη χαί
  4μίσως παύει ή φαγοθρα χαί δέν
  σχτματίζετΛΐ ή γνωαΐή έκείνη μι
  χρά φουαχαλΕτοα πού προξινΐΐται
  άκό τα έν λόγφ τσίμπημα
  Έπίσης 5πάρχιι «αί ή
  ί Δ
  η ρχ ή χ
  θεραπιία. Διά φλεγμονας των
  ί-ηιιχών όδών, δια φλεγμονάς των
  νεφρών δέν δπάρχει καλλίτερον
  φάρμακον άπό την ζάχαριν. Δύΐ
  —τριΐ; ημέραι ζαχαριθεραπείας
  ήμποροθν νά ίχοϋν θαυμΐτουργά
  αποτελέοματα. Κατά τάς ημέρας
  αύτάς δ υπό δίαιταν όφείλει νά
  τρίφεται άποκλειαπκώς μέ^ζάχα-
  ριν μίχρι μΐοοθ χιλιογράμμου δι
  αλυεμίνου οέ λεμονάδα, τοάΐ χαί
  νερό.
  Εΰεργιτιχωτάτΐ] «ίνε έπίοης ή
  ζάχαρι ώς τροφή δι' άοθενεΐς που
  υποφΐρουν άπό άσθένΐιαν σιινδιο
  μίνην μέ υψηλόν πυρετόν. Οί π υ
  ρίσσιντες, ώ; γνωατον, £εν {χούν
  βρεξιν νά τρώγουν, π'νουν δμως
  πό/ ύ ιύχαρίστας λεμονάδας. Έαν
  προσθεσαιμιν είς τάς λιμονάδας
  αυτάς πολλήν ζάχαρην, ή ζάχαρη
  αυτή δίδει θρΐπτιχάς θυσίας πιΰ
  χρΐιάζεται 6 άσθενής, ό οποίος
  ϊέν έννοιΐ νά φίγη τίποτε. ΙΙρός
  τούτοις δέ ίπιδρα χατασταλτικώς
  χαί^έπΐ, τής.θερμοκρασίας. %ν
  Εις τόν παράδεισον
  των χωρίων Ιεραπέτρας.
  ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  Όκτώδριος (ίνταποκριτοθ μας) —
  Αναντηρρήτως, Ινα άπο τα πλου
  σιώΐΐρα διαμιρίσματα τί]ς Άνα
  τολΐκής Κρήτης ι(νΐ ή πΐριφίρεια
  Καλαμαύχας, Ανατολή;, Μχλλων.
  Δάση ό^όχληρα σχηματίζαυν αί
  εληές. Καί ιυτι σπιθίμή έδάφους
  ίέν ίχη μείνει άκαλλιέργητη,
  δι' αύτο χαί ή παραγωγή είνε
  καθαριότης πού έπινρατιΐ είς τα
  χωρία χ»Γώ' χαί τα διάφορα
  κοινοτιχά ίογα %%1 τα δδ
  γεΐα καί οί ίκκληαίες χά! τα οχο
  λεϊα πού δψδνονται μνημεΐα πραγ
  ματικοθ πολιτιοαοθ. Καί Ιπρεττΐν
  άχρ δ&ς δι' αυτόν τόν λ'γον νά
  τυγχάνουν ιδιαιτέρας εντελώς στορ
  γής, μερίμνης χαί ένισχύσεως έκ
  μέρους τοθ χράτους.
  πλουσία χαί ποιχίλη Παράγουν Δυατυχως δμως είχαν έγκατα
  Ιλαια, δημητριαχί, άμπελουργιχά λειφθ^ καί είχαν άδιχηθή «ατα
  χαρούπια.Έχουν δέ χαί σημαντι¬
  κώς άνεπτυγμένην την χτηνοτρο'
  φ^ είς το παρελθόν. Μόνον δέ
  χατά τα τελευταία 2τη εξεδηλώθη
  φίαν τα χωρία αυτά. Έργατιχοί τό στοργικόν ενδιαφέρον τοθ Γενι
  οί χάτοικοι, προ χοθ ΔιοινητοΟ χ. Σφακιανάκη χαί
  σηλωμένοι είς την γήν, έργάζον'τή; χκβιρνήιεως γενιχώτερον.
  τα ι έλοχρονίω; άλλοτε χαλλιερ Καί|χάοις είς τό ενδιαφέρον αύτό
  γοθντες τα χτήματά των χαί χά
  τασαιυάζοντε; ίργα κοινής ώψι
  λεία;. Δι9 αύτο καί ή προοδος
  είνε έχδηλος είς δλους τού; το
  μεΐς Καί μόνον τό
  χατεσχΐύασαν διά
  γεγονος δτι
  πρςσιβπιχής
  εργασίας των οδόν άμαξιτήν πρός
  Ανατολήν κοΐ Καλαμαύχαν χαί τό
  δτι Ιχουν ίδίύοει σονεταιρΐσμούς
  παντ&0 χαί έργοστάσια έλαιουργι
  χά άπο τα καλυτέρα ουνεταιριχά
  τής Κρήτης είνε τρανή απόδειξις
  τής προοδιυτιχέτητος των χατοί
  χων των χωρίων αυτών. "Αλλο δ'
  έπίσης τιχμήριον προοδον ιίνι^ή
  προωθήθηααν τα δημοσία Ιργα
  τής περιφερείας καί (δημιουργή-
  βησαν αί πριυτοθέσεις ταχείας
  αποπεράτωσιν; των.
  ΑΙ ΠΡΟΟΔΟΙ ΤΟΥ ΡΕΟΥΜΝΟΥ
  "Εν άπό τα έχτΐ^εοθέντα τελευταίως ιίς τό Ρέθυμν&ν σημαντιχά Ιργα ηροίδου χ«2 πολιτισμοθ
  είναι χαι & ανωτέρω ιίχογιζέμενχς άπιλυμαντιχος χλίβανος.
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ *^"Λΐ°515 *"* "* '
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α Σ
  Διά τοθ κατωτέρω παρχτιθεμί
  νού πίναχος ίιαπιστοθται ή δια
  φορά τής τιμής
  ΕΙ5η τροφίμων
  Ζίχχαρις
  των χυριωτέρων
  φφ
  Ορυζ»
  Ελαιον έλαιων
  Ζυμαριχά
  Βιότυρον
  Τυρός διαφ, ποιοτ.
  Φχσίλια
  "Αθήναι
  24
  92
  18.80
  39.
  16.80
  132.
  44.-66.
  19.
  τροφίμων παρ' ημίν, συγχρινομέ
  νη οΟγτ, μέ τάς τιμάς τάς επι
  κρατούσας είς γιιτονιχά κράτη
  Γΐιτονιχά κράτη
  Τ.
  34
  146
  35.50
  73.
  34.
  182.
  Γ.
  44.40
  340
  61.
  Ρ.
  34.«1
  195 84
  36 16
  45.69
  Ι.
  5140
  284
  25.
  6120
  22.20 26.11 24 70
  170. 108 80
  Αί τιμαί νοούνται πρό
  22 Αύγούατσυ 1939-
  Οί στατιστιχοΐ πίναχις είναι είς
  60.—97. — 65 28 71—125
  30.80 18.70 19 50 23.50
  τής εξεδόθησαν αί &π' αριθμόν 127
  χαί 132 άγορανομιχαί διατκξεις
  την διάθεσιν των τυχόν δυσπισΐ&ύν
  των.
  Β) ΕΠΑΡΚΕΙΑ
  Καθ' δλον τό τρίμηνον παρετη¬
  ρήθη πλήρης ίπάρχεια έξ δλωκ
  των ιίδών. Ούδιμία κίσθητή Ιλ
  λιιψις εσημειώθη
  Η μιχροανωμαλία ή δημιουργή
  θεΐσα περί τα μέσα Σ)μβ?ίου, δ
  σον άφορβ την ζάχχαρι* δέν ήτο
  πραγμ».τιχή, άλλ' άπίβλεπεν είς
  τάσιις ενίων νά ,δημιουργήσουν
  τεχνητον πανιχόν, δπως άποχρύ
  ψϊυν ταύτην, χαίτινων άγοραστών,
  δπως προ6-Λν είς άγοράς Ιμεγά
  λων ποσοτήνων διά σχηματισμόν
  άποθεμάτων
  Τό Υπουργείον δμως διά τής
  άμίσου ενεργείας τού χατίστειλεν
  την προσπάθειαν ταύτην έν τή
  γενέσει της χαί ήδη ούδεμία Ιλ
  λειψις ζακχάρεως παρατηριΐται,
  χορηγουμένης τί)ς άναγχβιούιης
  τοιαύτης, πρός αντιμετώπισιν των
  άναγχων τοθ χοινοθ. Κατά τό τέ
  λος τοθ τριμήνοϋ επεβλήθη μικρά
  φορολογία επί τής ζακχάρεως.
  Εγκαίρως ελήφθησαν μέτρα χατα
  γραφής των άποθιμάτων, Γνα ή
  ζάχχαρΐς εξακολουθήση πωλουμέ
  νη μ* την «δτήν τιμήν χαί οθτω
  αποφευχθή ή άπότομος Οψ»σις
  των τιμήν χα( ή άπόχρυψις.
  Έηειδή δμως καί είς ίλλα εί
  δή τροφίμων πβρεχηρήθη τοθτο,
  λόγω τής τάσεως τβν πολιτβν,
  πρός σχηματισμόν άποθεμάΐων,
  δι' ών χαθωρίσθησαν τα άνώτα
  τα δρια προμηθειών χαί διά μί¬
  αν έβ5ομάδα χαί ή χατοχή τού¬
  των.
  Έπίσης διά τής δπ' αριθ. 117
  άγορανομιχής διατάξεως απηγο¬
  ρεύθη ή παρασχεθή χαλβΧ έχ ζαχ
  χάριως.
  Δι' ετέρας δπ° αριθ. 28305)27
  —9—1939 διατάξεως επεβλήθη
  ή παρασχιυή γλυχισμάτων χαί
  βΐυτημάτων μέ 50 ο)ο ζάχαριν
  χαί 50 ο)ΐ σταφιδίνην, πρός 6πο
  στήριξιν τοθ Έθνιχοθ προΐέντος
  τής σταφίδος άφ' ενός χαί πιριο
  ρισμόν νής έξαγωγής συναλλάγμα
  τος διά την αγοράν τής ζαχχάρι
  ως άφ' ετέρου.
  Διά τής 126 άγορανομιχής δι
  ατάξιως απηγορεύθη ή σφαγή
  ζώων χαί ^κατανάλωσις γενικώς
  χρέατος, τιτράχις τής εβδομάδος,
  (συνιχίζιται)
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟΧ ΑΘΗΝΑΣ 8
  Πλασίβν ΧτβΛ. Νοναοταράια
  Πετρέχη κ&ααν πληροφορί¬
  αν Β όΐπ»κβλ»νσιν ΙατρικΚι
  ·νοΐΗ|, ■(( τοββ είς 'Λ0αν*(
  Ι»*«|ΙαΙν·ν«ε*| άοΐεννΐς βνα·
  τον.
  χς μέ τας έκπΐώαϊΐς επί
  άτμοπλοϊκών (Ιαιτηρ ών πχοβχο
  μέναιν βΐς «ούς δπμίσιου; ΰπαλ
  λπλους τό υπβνργιΐβν των Έον
  τβρΐΜ&ν ίιά ύιαταγής τού πρ4ς
  τβϋς Γβνικοΰς Διοικπτάς, τους
  Νομ6ρχ«ς καί Έπαιρχους, έντελ
  λβται όπως ούτοι συστησουν είς
  τβύς ύπ' αύτοϋς ΰπαλλήλον; ϊ
  να έπιδιώχουν τίιν σχετικήν έκ
  πτώσιν των 50 β)β επί τή έπιδκί
  Ε·ι ένγρ«φου διβτανής της προ
  Ί'σταμένη; των «ρχής όεόντνς
  πρωτοκολλημίνπς Έν έναντι α
  περιπτώσει, τονίζει το ϋΐτουργεϊ
  βν, ο! έν λόγω ύπάλληλοι θά
  έπιβκρύνννται μέ τίιν επί πλ»
  όν καταβληθϊίσαν δβιηάνην χά
  τα τίιν εκκαθάρισιν των Είς
  υπουργείον υποβαλλομένην
  πορικϋν
  τό
  Ταχύτοται
  έπιοκ€υο1 ώροΑογΙων
  είς τέ) Δρ·λογ·κ·ιιΙ·ν
  ΜΗΤΑΚΗ
  —Ή ίδρυσις Έθνιχοΰ Πκι-
  δικοΰ £ταθμοΰ έν "Ηρα¬
  κλείω.
  Διά Β. Διατάνματος Ιδρύεται
  έν ττ) πόλει μας 'ίθνικός Πμι·
  ίικος Χτ«6μός, σχοπός τβδ όπβί-
  ου βΐναι Α άνβκούφΐσις των
  έκτός τβϋ βΐηο» των έργ«ζβμί-
  νυν μητέρων διά της ήμΐρησίβτςπ*
  ριθάλφεως κοιΐ προοτασίβις των
  νππίων αυτών. Ό αταθμός ούτος
  Θμ διοικήται υπό έπιτροπής απο¬
  τελούμενης έχ τού ΜητροπολΙτου
  Κρήτης ώς Πρβεδρβυ, των κ. μ.
  Δημαρχου Ηρακλείου, τού Λι·υ
  θυντοθ τού ενταύθα 'Υποχ)το[
  τής 'ϋθνικης ϊΌβιτεςπς τής Έλλα
  δος, τού Δΐϊυθϋντοϋ τού 'Υγιβιβν.
  Κβντρου Ηρακλΐΐου μ«1 τού π«
  ρά το Νομαρχια Ηρακλείου ΕΙ*
  σπγπτοΰ τβϋ ύπουρνβίβυ Κρατι
  Μής Υγΐίΐνής χαί Άννιλήψευς
  Ό χ. ύαουργβς ΚρατΐΜής 'Υγιϊΐ
  νής χά! Αντιλήψΐως άπιβτκιλιν
  είς των Ζ'ϊβ. Μητροπολίτην δρ
  150.000 ώ; βπιχορανηοιν τού ύ
  ιουργίίου διά την τρέχουσαν οί
  'βνομικήν χρήσιν Ή Δ. Έπιτρο
  ,ι.) τοθ Ίδρύμ«τος σονβδρΐασί
  κρα%6ί.ί *ν τη Ι. Νητρβηβλιι
  χχϊ ίΛ«β&ν άπβφάοβις π&ρί των
  ν*νΐΜώτβρον την Κ
  την έ$ έιτιτβπίων πόρων
  γ καί την άνένβρσιν εΐδι
  χον κτιρΐου τοθ οταθιιοϋ Ό £«
  βααμΐΝΤβιτος ίξ α'λου δι' έγγρκ
  φού τοο ηΰχαρΐστιιαε τόν χ. ΐι
  3 «ουργίιν τής Κρ«τιχής 'Υγκι%ής
  ! χ·»1 Αντιλήψεως διβ τό νέον
  δβϊνμκ πκτρικής μιρίμνπς τής
  'ϊ-βνινής ΚνβϊρνιΊσιως υπέρ των
  άπόρων οίΜογενειών τής πόλεώς
  μας.
  — Αί άγορανομικής φύσεως
  προσφυγαί χαί «Ιτήσεις.
  Είς απάντησιν οχΐτιχου έρωτή
  μ «τος τό υπουργβΐον τ6ν Εσωτε¬
  ρικήν γνΗρΙζβι πρές τϋυ; έπό
  πτας 'Αγροτιχής 'Ασφαλ«ίβς δτι
  «ι ένστάσϊΐς προσφυγαΐ η βΐτή
  σεις ΙδΐΜτ&ν αί όνοΐαι άπευθΰ
  νβνται πρός τό 'Αγρονομιχόν ή
  Εποπτικόν Συμβούλιον 'Αγρονυ
  λακής ΰπόκεινται ϊίς πάγιον τί
  λος δραχμ&ν πίντε. ΑΙ άποφά
  σεις τού ώ; ανω συμβουλίου
  επί φορολογικόν ύποβίσευν 'Α
  γροφνλακής δέν ύπόχβιντβι είς
  χαρτοσήμκνσιν.
  —Δωρεαί.
  Ή οΐχογίνΐια Κατβχκχη προ-
  σέςρερεν εκλεκτόν φαγητόν (Ις
  Τ6υς τροφίμους τού ΠτΜχβχβμεί·
  ου διά τό εξάμηνον μνημόβυνον
  τού στρβτηγού Γβωργίου Κιχτεχά
  χη. Ή Λιοιχουσκ έπιτροπή χαί
  τρβφιμοι τού (δρύμκτος εύχβρι-
  στοΰν θερμώς.
  —Ή οίχογένϊια χ. Μιχ. 'Αγ
  γβυράκη κατίθΐσεν ημίν δρ. (300)
  υπέρ τού Παρκρτήμοιτος Φυμβιτι
  *ών το& Πανκνιίου Νοβοχομβϊ
  ου κ«1 βΐς μνήμην Κ«ν)νου
  Καππτανάχη.
  —Διβνυκτίρεύβντα φαρμα-
  κεϊ*.
  Σήμ«ρον 25ην τρέχοντος βά δι·
  «νυκτερευσουν τα φ«ρμ«χΐΐ« Γ.
  Μαδβριωτάκη κκ! Οεοβ. βεβδωρί¬
  δη.
  ΙΑΤΡΟ2.
  Έμμ. Γ. Μσνωλόπουλος
  ΕΙΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓβϊ
  ΑιπλΝμ«τουχος Αβκΐ&ΐαη τής χΐιρουργικής ούρολογι
  κης Κλινιχής τής Ίατριχής Χχολής Πανΐπιβτημίον Π«ρι
  αΐΜν.
  Πκθηββις τού βύροιτοιητικβύ συοτήματος ήτοι νιφρβν,
  κώστίΜς, προστάτου, γεννητιχβν βργάν»»ν χ,λ.π. Αέχετκι
  9-12 η. μ. 3-7 μ. μ. έν τ$ 1«τρ·4ψ το» οδός ΝκρογΐΗργα,
  κάροδος Πλκτείοις Άρκκδίου (Χ«ΐτ«ν Όγλοδ).
  Τηλ*·. 8-22
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άπόρων έργατριών τοθ
  ύφαντηρίου τού Φιλανθρωπικοϋ Συλλό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριστουγέννων
  Έν τ$ «ρβτηρίω τού Σύλλογον Ινβντι νε*»ν
  Δικιχοτηρίων (οδος Κβ»ντονρι6τβυ)
  ί
  μ·,-
  ε }
  V-
  ι
  Ρ
  5,
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  ΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Συνεχίζεται
  ή ήρεμία είς τό Δυτ. Μέτωπον.
  Αναμένονται μεγάλαι έπιχειρησεις.
  Πρωΐα Τετάρτης
  25 Όκτωβρίοο 1939
  ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΟΑ ΛΈΥ8ΕΤΗ8ΟΥΝ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
  ΝΕΑ ΦΑΣΙ! ΤΗ! ΙΑΟΟΝΙΚΙΣ ΠΟΑΙΤΙΚΗΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Όχτωβρίβυ.-Αί έφη
  μερ(δες τβΰ απβγ&ύμκτβς δημβσιεύουν έκτε
  νή τηλεγραφήματα έκ Τόκιβ, έκ τ&ν οποί¬
  ων έξάγεται ότι λίαν συντόμως βά διεξα
  χβο&ν συζητήαϊΐς μεταξύ τδν ηρεσβ&υτων
  Αγγλίας καΐ 'Αμερικής άφ' ενός καί τού
  Ίάΐτωνβς ύπβυργοΰ τδν Εξωτερικόν μ. Ν·
  μούρα άφ' ετέρου άποβλέπουβαι είς την β
  ριστιχήν διευθέτησιν των αφορών των τας
  τρείς χώρας έκκρεμδν ζητηματων.
  ΡΩΜΗ 24 ΌΜτωβρίο».-Όλαι αί έκ Τό
  κιο ηληρ·φορ(αι τή, σήμερον έκαναλαμ
  βανουν ότι ή εξωτερικώ πολιτική τής Ι«
  πωνίας είσίρχεται εί; νέαν φασιν έναν α
  τής Αγγλία; καί τής Ά μερικάς.
  ΟΠΓΔΓΧΙΪΛΕΡ ΑΠΕΦΑΣΙΙΕ
  ΜΑ ΙΥϋΕΧΙ.Η ΑΥΙΙΡΑΗ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Ι ΣΪΣΚ1ΨΙΣ ΜΕΤ* ΤΡΗΙΚΑΟΥΛΑΪΤΕΡ
  ΑΓΚΥΡΑ 24 8)βρ(ου (ίδ. ύιτηρκσία) —·
  Καθ1 α τηλεγραφείται έκ Βερολίνον, εί ε-
  πίοημσι Γερμανικόν κύκλοι τονίζ«υν ότι
  δέν είναι ορθέν ν* άποδίδεται μεγάλη οη
  μαοία είς την σύσκεψιν τ·ΰ κ. Χίτλερ με
  τα τδν περΐφερειακων.διβικητων (ΓκαουλάΥ.
  τβρ), άφβΰ αλλωστε οί τελευταίαι έπανήλ< θον είς τάς θέσεις των έγκατβλβίψαντες τό Βερολίνον. Αντιθέτως οί 'ΑγγλικοΙ καί Γαλλικοί κύκλβι έκιμένβυν στι η ,ούβκεψις αυτή ίχβι Ιδιαιτέραν ·λως αξίαν, αί άποφάσβις δέ καί τ' άποτελέσματά της δέν 8' αργήαουν νά εκδηλωθοΰν. ΟΙ Γάλλοι φρονούν ότι β Χιτ λερ απεφάσισε ν' αναλάβη λυσοώδη πό- λεμον. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΒΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ 1ΕΡΒΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 8)βρ(ευ (Ιδ. υπηρεσίαι).— Αρμοδίως ανακοινούται ότι «1 έμπορικαί σχέσεις της Γαλλίνς μετά της Ιταλία; έση μείωσαν αϊσθητήν βελτίωσιν κατα τάς τε λΐυταίας ημέρας Ιδία δέ μβτά τας τβλευταί- ας ευκολίας τας οποίας παρέσχεν ή Γαλλι- κή κυβέρνησις. Άνεκοινω&η έπΐσπς έτι Γαλλική αποστόλη ευρίσκεται είς Βελιγρά διον καί διεξάγει διαηραγματεύσκις πρός ρύθμισιν των μεταξύ Γαλλ'ας καί Γιουγκο σλαυΐβς έμηβρικδν ζητημάτων. ΣΥΓΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Η ΓΕΡΟΥΣΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 8)βρίου (Ιδ. ύπηρεσί») — 1 Υπο τεΰ πρωθυπουργόν κ. Νταλαντιέ απε¬ φασίσθη ή έκτακτος ούγ*ληαις τής Ββυλή; χαί Γερβυσίας διχ τό διύτερβν δεκαπενθη μερβν τ«ϋ Νοεμβριού πρός ψήφισιν τβΰ προ ΰΊτολβγιομοΰ της χρήσεως 1940 χά! παροχήν νέας έξουσιοοεηησεως είς την κυβερνησιν δεδομένου «τι ή πρό καιροΰ παρααχιθβ.σκ λήγει την 30ήν Νοεμβριού. ΕΤΟΡΠΙΑΛΙΣΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Όκτωβρίου (ίδ. ύιτηρε- ο(ο>).— Τό Ελληνικόν ατμόπλοιον «Κννστ.
  ΧκτζηηατΙραι» 6.000 τόννων έ τορπιλλισθή
  σήμερον είς την Βόρειον θάλασσαν. 15
  ανδρες τού πληρώματος απεβιβάσθησαν είς
  Αγγλίαν μεταφερθέντες δ» ^νοοοχβμεια-
  κδ φβρείων είς τόν «Οίκον τβδΝιύτου».
  Διεοώθησκν Ιπίοη; αλλβι 8. Τρι&ν ναυδν
  ώς καί τού επιβ«ίνβντβς τοδ πλοίου "Αγ
  γλβυ πιλότου, άγνβεΐται ή ιύχη.
  ΟΙ ΠΟΛΩΝΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ
  ΟΤΙ Η ΠΑΤΡΙΣ ΤΟΝ 8' ΑΝΑΣΤΗΘΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Όκτ*>βρ<·υ (ίδ. νκηρισί·). —Ό Πολωνές στρατέρχης Σικόρσκυ δημ·· σιιύιι αρθρον είς τέ)ν «Μικρόν Παρισιοι» ιίς τό οποίον έκφρνζει την εύγωμβσύνην τού ΠβλωνΐΗοΰ εθνβυς πρός τόν αυμμαχι. »όν τύπον δια την συμπάθειαν τού «αί τον{ ζει «τι ·λ·ι οί Πολωνοί ηιστεύβυν μ ε τα ηι·( ΐΜίοησεως ·« συντόμως η πατρίς των θ' *τν«ατηβ9 κ*. 9* ζηβα *λ·νβΙρ«, ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Όκτωβρίου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσ(κ).—Εξαι¬ ρέσει μεμονωμένωνσυνκρού- σκων, είς ολόκληρον τό μέ¬ τωπον επεκράτησε καί κ«τά την παρελθούσαν νύκτα ήρε μ(α ώ; τβνίζςται καί είς τβ εκδοθέν σήμερον την πρωΐ¬ αν ανακοινωθέν τοΰ Ανω¬ τάτου βρχηγειου τβΰ Γαλλι- χ© "3 στρατβΰ, τό οποίον ίχβι ώ; εξής «Ούδεμια δράσις εσημειώθη έν τω συνόλω τοδ μετώπβυ κατά την διάρ· χβιοιν τής νυκτός» Γενικΰς έν τούτοις πιστβύεται ίητήν έπικρ«τοΰααν ήδη γαλήνην θ* διαδβχδρ καταιγίς πολέ¬ μου. 'Αναμένεται μάλιβταΐνήν σύσκβφιν τβϊ5 κ. ρ ότι λίαν συντόμως θ' άρχΐ-ιμετά τδν Γκαβυλά.τερ, ό ά- σβυν βπιχεϊρήβεις είς εύρυτά|γών είς τβ μίτωπβν θβ ίντα την κλίμακ». Τουτο αλλωσ,βϊ). Ό «'Ημβρήσιβς Τηλ«νΡ« τβ αυν«γετ«ι καί έκ τβΰ γβ φός» γράφει βχκτικβς ·τι» * γονότος ίτι 38 "Αγγλβι δή' κ. Χίτλβρ Αφηκεν είς τού; μβσιβγράφβι μετέβησαν τας Διοικητας των βπαρχιΰν^α τελδυταίβς ημέρας είς τβ μέ έννβήββυν ίτι ή πρβαβχης τωαβν δια νά παρακολουθή- 4βδ©««ί θά είνβ άποφ»αιβτι σβυν ίκ τού σύνενγυς τας ά· Ική, ότι ο πόλιμβς θ« ένταθδ ναμκνβμένκς έπιχειρήαβις Ιδιαιτέρως δέ κ«τ* θίλασσαν τδν οποίων ή ίναρξ·ς θκ γΐ καί άέρα, ία κάββ βληίς «Ι νη δια τής εκδηλώσεως τής ρηνης βπ«λίσθη κ«ί ίτι τό έτ·ιμ«ζ·μέ'ηί ύ»τό τδν Γερ [ Γερμανικόν ίθνος βα κληβΐ) είς νέας αεγάλας θυΐ(«ς, δέ δβμένου δή ό κόλεμος θά αυ ---------- _. ------^ .____ νεχισθ5 σκληρός, άμείλικτ·; εκείθεν, «τι μετά την χθεβι δι' ολων τβν μέσων μανων έκιθέσεως. Καί έν Λονδίνω έπίση; κι ατεόεται ώ; λϊ Αι Ήν. Πολιτειαι 9ά προμηδεύσουν πολεμοφόδια. είς τάς Δυτικάς Δυνάμεις. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 24 8)βοίου (Ιδ. ύπηρβσ(σ). — Ή συζήτη σις τοθ νόμου περΐ ούδε τβρότητθς προβλέπεται ότι θά τερματισθή ενωρίτερον τοθ Σαββάτου, θεωρεΐται δέ ά πολύτως εξησφαλισμένη ή τρο ποποΐησΐς τού υπό τοθ Κογ κρέσσου. Συμφώνως μέ την τροποποίησιν ή όποΐα θά γΐ ν[), θά έπιτρέπεται ή έξαγω γη δπλων καί πολεμοφοδΐων δι* δλα γενικώς τα κράιη άρ κβΐ νά πληρώνετοι προκατα βολικβς τοίς μετρητοΐς ή ά ξ'α των παραγγελίαν καί ν' άναλσμβάνουν οί παραγ γέλλοντες την μεταφοράν δι* 16(ων μέσω ν. ΟΙ οροι αύΐοΐ, είναι καταφανές δτι εύνοοθν τάς δυτικάς δυνάμεις αί 6 ποΐαι καί συνάλλαγμα διά τάς πληοωμάς διαθέτουν κσΐ την άτιόυτον κυριαρχίαν των θατλσσσΰν Ιχουν. Ό ένταθθα πρεοβευτής τής ΓανλΙας, ομιλών σήμβρον πρός τούς δημοσιογοάφους, £ δήλωσε σχετικώς, δα ή Γαλ λία Εχει ήδη δώσβι βίς Άμβ ρικανικά έργοστάσια μεγάλας παραγγελίας εΐδ&ν έξοπλι σμοθ, προσέθεσε δέ δα τα ειδή αύτά θά παραληφθαθν ευθύς ώ; ψηφυθή ή τροπο ποίησις τοθ νόμου περΐ ούδε τερότητος. Έξ άλλου, προσέ θεσε, τα άεροπλάνα τα ό ποία είναι ήδη ετοιμα διά λογα ριασμόν τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας, θ' άναχωρήσουν ά μέσως δι' Ευρώπην καί δβν θά μβταφβρθοθν διά πλο!ων διά τόν φόβον τοθ τορπιλ λισμοϋ υπό έχθρικών ύποβρυ χΐω^. Ή Γαλλία θά τιρομη θβυθή έπίσης καί διάφοοα άλλα ίΐδη έξ Άμβοικής, ΐπ πους διά τόν στρατόν κ.λ.π ΑΙ ΆμβρικάνικαΙ έφημβρ δες έκφράζουν την δυσφορΐ αν των διά την αίχμαλωιΐ αν τοθ «Σΐτυ "Ορ Πλήν» Ή εΤριμπούνα» τής Ν. Ύόρ κης γσάφει δτι καί Αν άκό μη ή οΐχμαλωσία ίγινβ νομι μοτύπως, τό γεγονός θά Εχη τβρασ (ην ψυχολογικήν έπ( δρασιν έν Άμερική είς βά ρος τής ΓερμανΙας. Οί Γερμανοί ηχμαλώτισαν Αμερικανικόν πλοΐον. Ή Αμερική δα λάβη μέτρα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 ΌκτοοβρΙου ((δ. ύπηοεσΐα τής «Άνορθώσε ως»).—Τό Αμερικανικόν πλ< ι όν «Σΐτυ δφ Πλήν» 4.969 τόν νων προερχόμενον έξ Άμερι κης καί κβτευθυνόμενον είς Γλασκώβην μέ φορτΐον προ οριζόμβνρν δι' Αγγλίαν ήχμα λωτίοθη είς τόν Ατλαντικόν άπό τοθ παρελθόντος ΣαββΛ τού υπό γερμανικοθ πολεμι- κου καί ωδηγήθη είς Νορβηγι κόν λιμένα. Χθές τό άτιόγευ μα τό Αμερικανικόν σκάφος, άτιήρε μέ Γερμανιεήν σημαίαν καί Γερμανικόν πλήρωμα, διά τόν ρωσσικόν λιμένα Μουρ· μάνσκ. Άγνοιΐται εάν τό Ά μβρικανι^όν ->ήοωμα ευρίσκε¬
  ται έντός τοθ οκάφους. ΟΙ
  Γερμανοί (σχυρΐζονται δτι Ά
  μερικανικόν πλοΐον μετέφερε
  εΤ&η λεθρίμπορΐου πολέμου,
  δεδομένου δτι τοιαθτα θεώ
  ροϋνται καί τα γεωργικά προ
  (όντα. Ό Ισχυρισμός έν τού¬
  τοις ούτος είνε άναληθής.
  Πάντως, ώς εγνώσθη ίξ Ού
  ασιγκτώνος, ή Άμερικανική
  κυβέρνησ ς εζήτησε την διενέρ
  γειαν ούσιηοών άνσκρΐσεων
  διά την εξακρίβωσιν τοθ εΤ-
  δούς τοθ φορτΐου τό οποίον
  μετέφερε τό σκάφος. Παρέχβ-
  ται δέ συναφώς ή πληροφο
  ρΐα.βα εάν άποδειχθή δτι πε
  ρισσότβρα των 51 ο)α τοθ φορ
  τΐου ήσαν ειδή λαθρβμτορίου
  πολέμου ήτο δέ τουτο έπΙπΚέ
  όν έν γνώσει τοθ ττλοιάρχου,
  θά θεωρηθή κανονική ή α(χμα
  λωσΐσ. Εάν δμκς άποβειχθβ
  τό αντίθετον, ή Άμερικανική
  κυβέρνησις θά προβή είς εν-
  τονα διαβήματα πρίς τάς κυ
  βερνήσεις ΓερμανΙας καί Ρωσ
  οίας καί θά ζητήση Αμεσον
  απελευθέρωσιν τοθ σκάφους.
  'ΕπΙ πλέον ή Άμερικανική κυ
  βέρνηης θά λάβρ σοβαρά μέ
  τρα πρό; εξασφάλισιν τής ε¬
  λευθερίας τής ναυσιπλοΐας
  καί περιφρούρησιν των συμ
  φερόντων καί τοθ γοήτρου
  των Ήνωμίνων Πολιτειδν.
  Δέον νά σημειωθή ο π τό Γε?
  μανκόν ναυαρχεΐον ανακοινοί
  δτι δέν ίχβι ουδεμίαν σχετικήν
  έπΐσηαον πληοοφορΐαν.
  Στασιμότης
  είς τάςρωσσοφΐνλανδικάς συνομιλίας.
  Ό Παασικ'ιβυ ανεχώρησενέκΜόσχας.
  ΑΓΚΥΡΑ 24 Όιτωβρ'ου (Ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσ(ο) — Τα άπο
  γευματινά έκ Μόσχας τηλε
  γραφήματα πσρεΐχαν πολλάς
  ελπίδας {[ρηνικτ)ς διευθειήσε
  ως τής Ρωσσοφινλανδικής δι
  αφορας κσΐ άνήγγειλον ότι ή
  Ρωσσία φαΐνεται διαλλακτική
  πβριορΐσασα είς τό ελάχιστον
  τάς αξιώσεις της· Έν τούτοις
  α( έστιεριναΙ ■ εΐδήαεις παρουσι
  άζουν μετοβΚηθεΐσαν την κα¬
  τάστασιν.
  Εγνώσθη δτι ή Σοβιετική
  κυβέρνησις υπέβαλε νέας προ
  τάσεις ((ς την Φινλανδικήν
  αντιπροσωπείαν καί δτι οί κ.
  κ. ΠαααικΙβυ καί Τάνεράνεχώ
  ρησαν άεροποριχώς την νύ
  κ τα έκ Μόσχας δι' 'Ελ,σΙνσκι
  ίνα συνεννοηθοθν μετά τής κυ
  ! βερνήσεώς των. Τα λοιπά με
  λη τής Φ.νλανδικής άποστο
  λτ)ς παοέμεινσν είς Μόσχαν.
  Είς ΈλσΙνσκι, ώς τη*.ενοαψΕΪ
  ται έ<6ΐθεν, έκδηλοθται ήδη ά γωνΐα καί νευρικότης. Ανακοινωθέν έν τούτοις τής Φινλανδική'ς κυβερνήσεως το· νΐζβι δτι δέν ύπάρχει τΐποτε τό άντικανονικόν ^εΐς την διε- ξαγωγήν των μετά τής Ρω?σΙ άς διαπραγματεύσεων καί δτι ή υποβάλη νέων ποοτάσεων έκ μέρους τής Κυβερνήσεως τής Μόσχας δέν προκαλεΐ ά νησυχΐας. Παρίχεται έτΐΐσης ή πληρο φορία δτι Ισως νά συνεχι- σθ(0ν οί διαπραγμιτεύσεις διά ττ]ς διπλωματικάς δοοθ χωρΐς νά παραστβ άνάγκη επι στροφής βκ νέου είς Μόσχαν τοθ κ. ΠαασικΙβυ. Άλλαι εν τούτοις πληρο φορΐαι άναφέρουν 6τι ο Ι δια πραγμάτευσις ε(οτ]θον είς στασιμότητα καί δτι ύπάρχουν φόβοι ναυαγΐου των. ΑΙ ΙΠΑΟΗΡίΊΙΑΙ ΛΙΑΗΡΑίΗΑΤΕΥΣΕΙΣ ΡΩΜΗ 24 8)βρίου (ίδ. ύπηρεσίβ-).— Αί άιβ ημερών διαξαγόμεναι έν Βελιγραδίω έμπορΐΜής φύσεως διβπραγματεύσεις μκταξύ κνβερνήαιων Ιταλίας αντιηροοώπων των καί Γι·»γκβαλαυ1Ι«ς ρ·ν, ίπ*λ9Φύοηί ήδ τερματίζονται οήμε ΔΕΝ ΕΔΟΘΗ ΕΠΙΒΕΒΜΩΣΙΣ ΤΗΣ Ν&ΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΥΤΛΑΝΑΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 'θΜΤΜβρΙοο (Ιδ. υ«ηρεσ<<*).- Μί*ρι τής χβές δέν έδόβπ ένταθθ* , έκιβεβ«Ι«. αίς τής «ν«νγπλ6*.οη{ ηροχβές .πληροφορίας πε ρΐ £ι>{«χθ«Ισηβ νβυμβχίβΐς ιΐς τ*ς «ντ«| ι τής
  Γιο»τλ«νδΐΐ( μετα|<> Άγγλιχβν μ·1 ο Γερμανικβν
  πολεμικήν.

  ΠΡ0ΚΕΙΤΑ1 ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΗ ΒΡΕΤΤΑΗΙΑΗ
  ΣΥΝΕΡΓΑ.ΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ_ΗίΕΤΟΥ_ ι. ΑΤΑΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Όκτωβρίου (Ιδιαιτέρα
  ύ<ηρεα(α τής :«Άν·ρ8ώαεως») - Ό Βχαι λεύς Γεώργιος εδέχθη σήμερον είς μακρκν σ«νβργ«οί«ν τόν αρχηγόν τής έργβετι· κης αντιπολιτεύσεως χ. "Ατλυ Είς την ου· ναντησιν αύτην τ«ΰ Βχσιλέως μετ» τ·& κ. "Ατλυ, πρώτην αη· τής κηρύξεως τβΰ πβ- λέμου, άπβδίδβται έ{αιρετική αημαβία ύηό των πολιτικών κύκλων. Πιβτεύεται γενικάς ότι ευρισκόμεθα είς παραμονάς μεγαλων άτιβφάσεων καί δι'-ΰτό ό Βασιλεύς Γεώργι- ος έπιθυμεϊ να ίχη τ«ς ύπευθύνους γνώμας ίλων τδν πολιτικών άρχηγών της χώρας. Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ Ολ ΟΜΙΛΗΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 8)βρ(ου (Ιδ υπηρεσίαι).— Σήμιοαν έπανελήφθησαν αί εργασίαι τής Βευλης των Κοινοτήτων. Ό πρωθυΐτουργος κ. Τσαμπερλαιν θλ ομιλήση την Πέμπτην, προβαίνων εί; την έβδομαδιαίαν ΙκθεβΙν τού επί τί,ς πβλεμικής καί τής διεθνβθς καταστάσεως. Κατά την τρέχουσαν έβδο μάδα θα ουζητηθα κ«1 τ* ζήτημα τής κα ραχωρήσεως νέων δικαιωμάτων είς τάς Ίν δίας, ή συζήτησις δέ ηροβλέκΐταιι λίαν έν διαφέρουσα. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΟΙ ΓΑΛΛΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΟΥ ΒΛΡΝΤ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 8)βρ(ου (Ιδ. ύΐτηρνα.·).- Είδήσεις έκτοϋΜετώπου άναφέρουν £τιμολ« νότι «Ι βρ·χ«ί δέν έπιτρέπουν μΐγάλης έ κτβσεως επιχειρήσας έν τούτοις τ« Γαλλι κα στρατεύματα προήλασαν κατόπιν έξορ μήσεως καί κατέλαβον Ιν χωρίον είς την περιοχήν τοΰ δάσους Βάρντ, την ί ποία ν κατέχουν πάντοτε. Ό πρόΐδρος τής Δημ· κρατίας κ. Λεμπρέν επεσκέφθη σήμερον τό μέτωπον έμκινΐ δ' απολύτως ίκανοποιη μένος έκ τής γινικής καταβτασΐως. Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ ΕΚΔΗΛΏΝΕΙ ΑΙΣΟΗΜΑΤΑ ΦΙλΙΑΣ ΠΡΟΣ .ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύπηρε- σί*).—Αγγλικη άποατολή βφίχθη σήμερον είς Ίβπανίαν γενομένη έγκαρδίως δΐκτή Τόν αρχηγόν τής άπβστβλής εδέχθη άμέβως είς μακράν συνβμιλίαν ο στρ«)ηγβς Φράν κβ έκδηλώσας αΐσθήματα θερμής φιλίας κρός την Αγγλίαν. Μετ* τής Ι Αγγλίας διΐξάγουν αυτήν την στιγμήν έμκβρΐΜάς διχτραγματεύιεις τό Βέλνβ , αί Κ*τω χ&ραι. ή £ουηδ(«, ή Νορβηγίν, ή Λεττονία κ«ί ή Ρωσαι». ΟΥΣΙΑΗΙΚΟΣ ΑΝΕίΧΗΜΑΤΙΣΟΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΟΟΙλ II ΗΕΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΤΙ! ΣΟΦΙΑ 24 Όχτωβρίου (Ιδ. ύηηρ).-Ό κ. Κιοσεΐβάνωφ συνεκρότησεν την νέαν Βουλγαρικήν κυβέρνησιν μέ την προαλη- ψιν τοδ κ. Μιτάκωφ τής Δικαιοσύνης κ. Βκ σίλωφ Δημοσίων έργων, κ. Γκαρμηρόβαχι τδν £ιδηρ·δρόμων καί τοθ κ«8ηγητ·δ 2«Υ* ρωφ τοδ έμκορίου. Ό πρωθυπουργός κ. Εί·· σεΐβάνωφ οοτις έν τ5 πραγματικότητι άν·- σχημάτισε απλώς την κυβέρνησίν^τ·υ ηαρ« μέν» καί ύη·υργός τδν εξωτερικών. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 8)βρ(·ν (Ιδ. ύαηρεαί»).- Άργα την νύκτα εξεδόθη τό κάτωθι ανα¬ κοινωθέν τού Γαλλικοΰ στρατηγείου «ΑΙ· φνιδιασμοΐ καί ένέδραι έκί διαφόρων σημι( ών τ·0 μετώπβυ. 'Επίβεβις τ<#0 έχθρβδ ν·- τιανατολικβς τ·δ Βάρντ βΐϊΐκρούββη δι' *ν Ν