97967

Αριθμός τεύχους

5303

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  -;β
  ημ.οίβ
  Γεώρ*,
  γώ
  Ιργκβίβι τ^
  Γήν Πίμκτην,
  «ίβν Ικθειΐν
  διιίν·Ο{
  τημ« τΙ,ς χε
  ' ·1ς τΐ('|«
  ■τ«ι λίαν (
  ΟΥ
  ΦΡΑΪ*
  ΒΡΕΠ*.
  ιθ*·«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίραι 3
  ίξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  ίιησία βολ. 10
  Ιξάμηνος > β
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΙΕΜΠΤ1
  26
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΤ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "■' ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΕ »«θκ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5303
  ΪΒΕΥΟιΙΟΣ ΣΥΜΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΚΑΤΕΡΕΙΠΩΟΕΙΣΑ ΒΛΡΣΟΒΙΑ
  Οί αναγνώσται μας διατηροΰν ασφαλώς ζωηράΰ έντυπώσεις άπό τάς δημοσιευθείσας είχόνος μας περί τής επι
  βλητικοτητος και μεγαλοπρεπείας τής προπολεμικ.ής Βαρσοβίας; Αί είκόνε;, έκτοτε μετεβλήθησαν. Ανωτέρω ή ση
  μΓΟινη Βαρσοβια ερημωμενη καί παραδομένη βΐς τάς φλόγας,
  ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Ο> άρχηγός τοΰ γενικόν έπιτβλείου ϊής Άγγλικής άεροπορίας σέο Τσίφιλ Νιοΰπλ επεσκέφθη πρό τινος την θρυ
  λ.κην έκ τού πολέμου Γαλλικήν πόλιν τοϋ Ρέϊμς. Ανωτέρω ό Άγγλος στρατηγός έπιθίωρεΐ άλεξιπτωτιστάς τής πβλϊ
  ΙλΐΥΛίζ πρηητΓΓΐηι'πί* τϋϊγ Μρμπ λ«Γ Κάρπη υι'η··
  ; άρροπορίας τής Μεγάλης Βρεττανίας,
  ΑΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΙίΘΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ
  ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΟΓΟΥ ΤΟΥ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ
  '^^^ Άδιάσπαστοΐ
  οί δεσμοι τής Αγγλί¬
  ας καί τής Γαλλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ό<τωβρΙου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐσ).,—'Ο λό- γος τόν οποίον εξεφώνησε 1 χθές την νύκτα είς Δάντσιγκ 6 ύπουργός των Εξωτερικών τής ΓερμανΙας φόν Ρίμπεν- τροπ, χαρακτηρΐζεται υπό των επισήμων κύκλων καί τής κοι- νης γνώμης ττ)ς ΓαλλΕσς, ώς μΐα σειρά άνακριβειών ώς πρός τούς πραγματικούς ΰτΐευ θΰνους τοθ πολέμου. Ό κ. Ρ.μπεντροπ ίσχυρίσθη δτι ή ΓερμανΙα δέν ήθελε τόν πόλε μόν, άλλ' 6τι τής τόν έπέβα- Χον, καΐ δτι έπομένως δέν φέρει ουδεμίαν ευθύνην διά τό χυνόμενον άπό τοθ Σε· πτεμβρΐου οΤμα. Τόν -πόλεμον, συνέχισεν ό κ, Ρίμπεντροπ, ιιροητοΐμαζβν ή 'Αγγλία άπό έτων, δηισθεν δέ τής ΠολωνΙσς, άρνουμένης νβ δεχθβ τάς ττροτάσεις τοθ Φύρερ πρός διευθέτησιν των Γερμανοπολωνικων διαφόρων, έκροπτετο ή Αγγλία ή όποίσ ' ίξώθει την ΒαρσοβΙαν είς πό λεμον. "Οταν ό κ. Τσάμπερ λαιν, ετόνισεν 6 Γερμανός ό πουργός, μετέβη είς Μόνσχον καί υπέγραψε την γνωστήν συμφωνίαν, τό Ιπραξε δχι διά νά οώση. την εΐρήνην άλλά διά ν* αναβάλη την εκρηξιν τοθ πολέμου δι* 6σον χρόνον έ χρειάζετο ή Αγγλία διά την συμπλήρωσιν των έξοπλισμών της. Ό κ. Τσάμπερλαιν, κατέ ληξεν 6 φόν Ρΐμπεντροπ, δέν εδέχθη την χείρα είρήνηςτήν οποίαν τοθ προέτεινεν ό Φύ ρερ. ΈπροτΙμησε τόν πόλε¬ μον, καί θά τόν έχη· Ό Γερ μανικός λαός είνε άποφασι σμένος νά συνεχίση τόν αγ© να μέχρις εσχάτων. Ό φόν Ρίμπεντροπ εβεβαί¬ ωσεν έπΐσης 8τι 6 κόσμος όλόκληρος Ιχει την πεποΐθη σιν ότι ή Γαλλία δέν ήθελε καί δέν θέλει ο Οτε σήμερον τόν πόλεμον άλλ' 6τι παρε σύρθη υπό τΙ|ς Αγγλίας. Τόν [σχυρισμόν αυτόν, οί πολιτι- κοΐ κσΐ δημοσιογραφικοΐ κύ κλοι της Γαλλίας χαρσκτηρΐ- ζουν *χι μόνον άνυπόστατον άλλά καί άτυχί] άψοθ δέν γΙ· νεταιάπό ουδένα πισχευτός. Γενικώς τονΐζεται δτι τόσον ή Γαλλική δσον καί ή Άγγλι κή κοινή γνώμη ήκουσε τόν λόγον τοθ φόν Ρίμπεντροπ μ* άπάθειαν καί αδιαφορίαν, Ο ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ δέν έδο*[μσσε δέ ο υ τε έκπλη¬ ξιν, οθτε καί ανησυχίαν. Εί¬ ναι πρόδηλον, μετά τόν λό¬ γον αυτόν τονΐζετσι έν Αγ γλ(σ κσΐ έν Γαλλία, δτι ό φόν Ρίμπεντροπ καΐ οί άλλοι Ιθύνοντες την Γερμανίαν δέν ήννόησαν άκόμη ιήν έκτασιν καί την δύναμιν των δεσμων οί όποΐοι ένώνουν την Αγ γλΐαν καί την Γαλλίαν καί ιήν αμετάβλητον απόφασιν των ν' άγωνισθοθν άπό κοι· νοθ μέχρις εσχάτων, διά τα κοινά Ιδεώδη των, διά την έ λεΐνθερΐαν καί την άνεξαρτη σίαν των λαων, διά την ειρή¬ νην τής Εύρώπης καί διά την επικράτησιν νέας τάξεως πραγ μάτων είς τόν κόσμον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 8)βρίου (Ιδ. ΰπηοεσΐα).—Άσχολούμεναι αί εφημερΐδες μέ τόν χθεσινόν λόγον τοθ φόν Ρίμπεντροπ γράφουν δτι οί ίσχυρισμοΐ τοθ ΓερμανοΟ ύπουργοϋ των Ε¬ ξωτερικών δέν προεκάλεσαν εντύπωσιν μεταξό των διε· θνων πολιτικών κύκλων. Ό λόνος αύτός, τονΐζουν οί πε ρισσότεροι άρθρογράφοι δέν προσέθεσε τΐποτε απολύτως είς την σημερινήν κατάστασιν καί έπομένως δέν άξΐζει καμ- μιας σημασΐας. Έξ δλλου, επίσημον ανα¬ κοινωθέν εκδοθέν άργά την νύκτα, μετά την έκφώνησιν τοθ λόγου τοθ ΓερμανοΟ ύπουργοθ τονίζει δτι ή Αγγλία καί, ή Γαλλία θ' άκολουθήσουν στα¬ θερώς την γραμμήν την οποί¬ αν εχάραξαν άπό κοινοθ μέ¬ χρις βτου άλλάξπ στάσιν ή ΓερμανΙα. Ή Αγγλικη κυβέρ νησίς, συνεχΐζει τό άνακοινω θέν, (κανοποιημένη πλήρως έκ ιτ]ς στάσεως την οποίαν καθώρισε, άρκεΐται σήμερον ν' αφήση τόν κόσμον νά κρ( νρ άνεπηρεάστως ποίος είνε ό έπιδρομεύς καί κατά συνέ πειαν ό ύπεύθυνος τοθ πο¬ λέμου. Ό λόγος τοθ φόν Ρ.μπεν- τροπ προορίζεται δι' έσωτε ρικήν έν ΓερμανΙςτ κατανά λωσιν κσί αποτελεί άπεγνω σμένην προσπάθειαν νά κρα τήση τόν Γερμανικόν λαόν μακράν τής πραγματικότη τος καί τής αληθείας. Άποτε λεΐ έπίσης άτυχτ) απόπειραν νά διασπάση τόν Άγγλογαλ κικόν συνασπισμόν. ΑΓΚΥΡΑ 25 8)βρ(ου (16 6 πηοεσΐο). — Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν δτι καθώς προκύπτει έκ των σχο λίων τοθ τύπου επί τοθ λό γου τοθ φόν Ρίμπεντροπ, δέν πρόκειται ποσώς νά μετα¬ βληθή τώρα ή στάσις τής Αγγλίας καί Γαλλίας, ό¬ πως την καθώρισαν οί κ. κ. Τσάμπερλαιν κοΐ Νταλαντιέ διά των γνωστων λόγων των. Τό «Νταίηλυ Μαίη^» γρά φεΐ δτι ό χθεσινάς λόγος τοθ φόν Ριμηεντροπ δέν επέτυχε τΐποτε αλλο παρά νά ύπεν θυμίοτ) είς τόν κόσμον την μεγάλην προσπάθειαν την ό ποίαν κατέβαλε ν ό κ. Τσάμ περλαιν υπέρ τής είρήνης. Εί ναι προφανές, συνεχΐζει ή έ φημερίς, δτι ου τε ή Γαλλία, ου τε καί ημείς οί Άγγλοι θε λομεν τόν πόλεμον. Έφ' δ σον δμως τόν ήθέλησεν ό Χίτλερ ημείς ελάβομεν τα δπλα διά ν' αμυνθώμεν κα τα τής απειλάς τοθ Χιτλερι σμοϋ, Οί Γάλλοι Ι χούν την έντύ πωσιν δτι ό κ.^ΙΛμπεντροπ ά πέβλεψεν είς τό νά διαψεύση την κυκλοφορήνασαν φήμην δτι τό Ράϊχ θά αναλάβη νεαν «επίθεσιν είρήνης». Ό «Μι· κρός Πσρισινός» γράφΗΐ δή ό λόγος τοθ φόν Ρ μπεντροπ είνε μία σειρά ψευδολογιών ή όποία δέν άξΐζει τόν κό¬ πον νά συζητήθη*. ΝΕ Α ΥΟΡΚΗ 25 Ό«ωβρί ου (Ιδ. ύπηρεσ(α) — Ό χθεσι νός λόγος τοθ φόν Ρίμπεν¬ τροπ, ελάχιστον ενδιαφέρον προεκάλεσεν είς τάς Ήνωμέ νας Πολιτείας. Τονίζεται μό¬ νον δτι μετά τόν λόγον [αυ¬ τόν, πρέπει νά πιστεύωμεν δ¬ ή εύρ.σκόμεθα μακράν τής είρήνης καί δτι ή ΓερμανΙα είνε άποφασισμένη νά συνεχί ση τόν πόλεμον ύφισταμενη δλας τάς συνεπείας τού. Ή βεβαίωσις τοθ ΓερμανοΟ υπουρ γοθ δτι αί σχέσεις τής Γερμα νίας μετά τής Άμερικής παρα ίμένευν όμαλαί, ηκούσθη μέ ψυχρότητα. Οί «Τάϊμς» τής Νέας Υόρκης—μόνη έν Άμβ- ρικβ εφημερίς ασχολουμένη μΤ τδν λόγον τοθ κ. ΡΙμπεν- τροπ —γράφουν δτι ό λόγος αύτός δέν περιέχει τίποτε τό νέον καί δτι αποτελεί άποτυ χημένην προσπάθειαν έπιρρί ψεως των εύθυνων τοθ πολέ οου είς την Αγγλίαν. ΡΩΜΗ 25 8)βρίου (Ιδ. ύπη ρεσία).— Οί έπίσημοι κύκλοι τής Ιταλίας Ιχουν την γνώ¬ μην δτι ό φόν Ρίμπεντροπ καθώρισε την θέσιν τής Γερ μανίας Εναντι τής έν Εύρώ πή συρράξεως χωρΐς ομως νά φέρη είς φώς κανέν νέον στοι χεΐον, πιστεύουν δέ δτι μετά τόν λόγον τοθ κ. Ρίμπεντροπ, δέν πρέπει ν' άναμένεται α¬ πάντησις τοθ Φύρερ πρός τούς κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Νταλαντιέ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 8)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσια) — Όλόκληρος ο Γερμανικός τύπος δημοσι εύει μέ έγκωμιαστικά σχόλια τόν λόγον τοθ φόν Ρίμπεν τροπ καί τονίζει δα μόνος ύπεύθυνος τοθ πολέμου εί¬ ναι ή "Αγγλία. γν άεροπλάνα υπεράνω τού ΞΞ Βερολίνου. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 ΌχτΗβρ{. ου (Ιδ. υπηρεσίαι τής «Άν·ρ θώοενς». — Τό ύιτβυργεϊβχ των Πληροφοριών ανβχοίνω σβν απέψε 45τι κατα τό λή¬ ξαν εΐκβσιτετράωρβν ή Άγ· γλική άερβπορία ένήργηβεν πτήακις αν«γν»ρ(σε»ς είς τβς χυρΐΜτέρας πόλεις τής Γερμανίας καί είς αΰ:β άκό- μη τέ· Βερολίνον, τό Αμ¬ βουργον καί τό Μακδεμβ·ΰρ γον. Πτήΐεις έπίσης άναγνω ρίσενς κνήργηβαν τ' Άγγλι κβ άεροπλάνα εί; τας Γερ μανικνς πόλεις καί χθές την νύκτα, καθ* ήν δέ στιγμήν μετεδίδετο διά των ραδιβφώ νων έκ Δάντσιγχ ό λογος τοΰ φβν Ρίμπεντρβπ, έδίθη τό ούνθημα τού συναγερμοΰ είς Αμβουργον λόγω τος εμφανίσεως Άγνλικων'άερθ' πλάνων υπεράνω τής πόλε¬ ως καί ή μετάδβσις τοϋ λό- ,γου διβκόπη αμέσως. Ι Τ' αγγλικν άερβίΐλάνα ά· | φού έκέτυχαν πλήρως τ·0 ' ακοπ«ΰ των, &φοΰ Ικαμαν ταρατηρήσεις καί ίλαβαν φωτογραφικάς, Επέβτρεψχν είς τάς βάββις των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Όκτωβρΐο» (Ιδ. ύκηρκο(α). — Ό «Μιχρος Παρισινός» κσχβλούμενβς με τ»; πρβσφάτους άερομκχίας αί όπβΐαι συνήφθησαν μετα- ςύ Αγγλικών καί Γερμανι- χών άερβπλάνων, τονΐζει (τι τ' άποτελέσμκτά των άπεθάρ ρυναν τούς Γβρμανούς διά τήναξίαν τή; άερβπβρίαςτων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 βρ βυ—Παρα τοΰ υπουρ γείβυ Πληροφοριών ανεκοινώθη σή μερβν ότι άπαντα τα Άγγλι κά ανιχνευτικα καί καταδι ωκτικά άεροπλάνα άτινα έ- νήργηοατν χθές τάς γνωατας πτησεις άναγνωρίσΐ*»ν ύιιΐ- ράνω τοΰ γερμανικοΰ έδά- φβυς έπίστρεψχν χθές την νύκτα σϋα είς τας βάσβιςτων. ΓάλΑοι καί ΓερμανοΙ στρατιώται άντιμέτωποι ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΜΑΖΙΝΩ ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ Ενδιαφέρουσαι έντυπώσεις κ. ΖοζέφΚέσσελ Β'. Οί άνϊρΐς τής ί<υρωμα:ικής γραμμής, ανήκοντες^·Ες διάφορα δπλα καΙ# σχηματισμού;, πυρο βοληταί, φαντάροι κ»1 οπλίται τοθ μηχανικοθ, οχι μόνον συ<ήθι σαν είς την ζωήν των—μιά ζωή τΐρμιτών—χαΐ είς τόν ρόλον των, των θαμμίνων είς τα Ιγκατα τή; γής φρουρων, άλλ' άγαποθν το υπόγιιον σχάφος, τοθ οποίου Ι χούν έπιβιβχοθζ. Χάρις είς αύ:ο Ιχουν Ινα άναλλοίωτον αΐσθημα ασφαλείας, δυνάμεως χαΐ πίσΐε ως. ΆναμετροΟ^ τό μεγαλεΐιν τοθ Ιργου των, την σηιαοΕαν τής άποσΐολής των. Είνε οπερή φανοι διά τόν μηχανισμόν τής δπογείου μηχανής των, διά την καθαριότητά τού, διά την αχρΕβει άν τού Καί δταν ίμιλοθν διά τό δπίγειον θωρηχτδν των, τα χά- πως ώχρά πρίοωπί των χαΐ αί άΊονοι χάπως φωναί των είνε γιμλτβκ 4π4 οπιρηφίνιιαν. ΝΙ οί ώ; ίπΐ τό πλείστον, Ιχουν σϋνθίση ίνα άιτλιϊίό τραγοθδι πρός δόξαν των στραΐώων των, των πόργων τω/ χαί τοθ μπετίν των. Είς τό εστιατόριον των άζι ωματιχών, μέσα είς τούς χόλπ-<υς τής χαμουφλαριαμένης, σχχμμέ- νης. ωργανωμένη ζωτ]ς, ήκουσα δέ «α φΐρές την ακόλουθον άρχετά χαραχτηριστικήν Ιπιοδόν: «Στά 6άθη τοθ φρουρίου τρ»· γουίόίμε χαΐ πολεμαμε. Τα παλ- ληκαριατοθ μπιτονίχουν θάρρος!» Επί μακρον άφοθ πλέΐν είχα άναδυθ9 είς τό *ως τής ημέρας, μοθ εφαίνετο «ώ; ι} «ο* άχόμτ] τίς δκόγειες έχεΐνις φωνές. Έχτος τί)ς γραμμής Μ«ζινώ ό χ. Ζΐζέφ Κεσοέλ δίδει τάς εξής έντυπώσεις έ< τής μεθορίου, ώρι σμίναι ζβναι τής οποίας έξεχενώ θησαν: «Τό Στρασβΐθργρν έξεχενώίη. ρΐς δυστροπίες, μ έ τα δοντια σφιγμένα, μέ μίαν αγρίαν ατω ΐκίτητα. Έχλειοχν ,τά σπίτια των !χαί Ιφαγαν. ΜιριχοΙ έπτ]γαν είς 'τάς γειτονιχάς περιοχάς. Οί πε ρισσόΐεροι μετιφέρθησαν είς μα χρυνές έπ»ρχ(ες, δπου άνθρωκοι μέ χαρδιά τούς Ιδίχθησαν σίν ά δελφούς. Ι Το Σΐραοδοθργον, π'λις τρια χοοίων χιλιάδων χατοίχων, 4) | ταν Ιρημον. Τ4 ήξευρα πρΐν εδρεθω είς τάς δδοΰ; χαΐ τα σταυροδρίμια τού. ' Πόσον ίμως ώχρά είνε ή άφηρη μίνη εντύπωσις έν συγχρίσει πρός | την άμεσον, την σωματικήν έπα φήν χαΐ τάς συγχινήσιις κου προ χαλεί. Γιά νά νοιώση χανεΐς τί δρβ μα τοθ Στραοβ5ύργου, πρέπει νά Ιχ·ι πιριπλανηθΐ είς τα κροά στεια χά Ι τάς ,λενφόροιις τού.
  Χ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ά«ο
  γιυματινή ώρα 6 45 μ. μ. έ->ιτιρ
  νή ώρα 9 45 μ. μ. ακριβώς: «Κάχ
  μ·ν» μέ την Ίμπέριο 'ΛρτζεντΙνα
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΛ».- Παράστασι
  Κυριακής, ώρα 10 τ. μ. 6να αδτο
  τελές καΐ μ1 α κωμωδία Σαρ*.ώ 2
  -4 ίττΐισοδισκό καΐ αί δϋο παρα
  στάσεις κατάλληλα διά παιδία. 4
  — 6 «Σουέζ·μέ τιμά. ήλαττωμενας.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιτο&μός Αθηνών.
  26πς 8'βρΐου
  12 25 Σή>α—ΈΘνιχδς Ομνος—
  δμνος ΝεολαΕας.
  12,30 Ποιχίλη μουσυ-ή (5(
  σχα).
  13 Έργα 6:ολΙ (ϊίσχοι).
  13.30 Είδήσεις — Χρηματιοτή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσΐκή (5!
  οκοι).
  14.15 Είδήσιις.— Μΐτεωρολογί
  χον δελτίον—Κίνησις αγοραίς Οιι
  ραιβς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ ίλληνι
  χοΐ χοροί (δίακοι).
  18.55 Χαβάγιες Μπέζου. (Έρ
  γα Μαέζου).
  19 30 Ή ώρα τοθ παιίιοθ.
  19 50 Δίοχοι μέ τόν
  χαΐ τον Κααάλς.
  20 Ή ώρα τοθ άγ^ότου.
  20.15 Δημοτιχά τραγοθδι (υπό
  τ&Ο Όμίλου Ντάδου).
  20 50 Είδήσεις.
  21 Ρισιτάλ τραγουδιοθ (δπό
  τής Κάς Σοφίας Κενταύρου—Οί-
  κονομΐδη. Μετάφρασις Γιάννη
  Οικονομ 5η)
  21 30 Όμιλία: «θεσσαλονίκης·
  ή πόλις τοθ ΆγΙου Δημήτριος
  (Τοθ χ. Πέτρου Ώρολονά).
  21 45 Συνβυλία τής συμφωνι
  χής ορχήστρα τ&0 σταθμοθ (δπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Ιωσήφ ντέ
  ΜπουοτΕντουϊ Σολίστ: ή χ. Τζί·
  να Μπατ,άουΐρ — Χριστοδούλου,
  τΐιανο),
  22 20 Είδήσεις.
  22 30 Συνέχεια τής συμϊωνι-
  χί)ς αυναυλίας.
  23.20 ΝυκτεριναΙ ιίδήοΐΐς.
  23.30 Μουσική χοροΒ (δίσχοι)
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Έλαφρό ίλληνιχά τρογοθ
  δι (δίοχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή ώρα 6.
  45' μ. μ. Εσπερινή ώρα
  9.45 μ. μ. ακριβώς.
  Ή ταινία κου ίσπασε
  σλα τ« ρεκόρ των είαιτη
  ρίων ·η·υ προεβλήθη.
  ΚΑΡΜΕΝ
  μέ την άσύγκριτη χο·
  ρεύτρια, την άπαράμιλ-
  λη τραγουδίστρια την γυ
  ναΐκα φαινόμενον:
  ΙΜΗΕΡΙΟ ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ
  Ή πιβ ώμορφη Σπανιύλα
  ίΐού μέ τούς Ίοπβνΐκοώς χο
  ύ χαΐ τα τρανοόβια της:
  Άντώνιο Βάργκα
  έρέδια—Λός Πικο-
  νέρος- Τριάνα-Καρ
  μελΐτα.
  ©ά οάς {«τρελλ&νπ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΜΑΡΑΧΟ
  ΘΥΕΛΛΑ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Ό Παιδικός Σταθμός.
  Ή Γ^ρυσις ΈθνιχοΟ Παιδιχο5
  ΣίοθμοΟ ί·> Ήραχλείφ την δτοίαν
  ίνηγγϊίλαμεν χθές είνε ατ-μχντι
  κή διά χβς προόδους τής πόλε
  ώ; μ»ς. Είδιχδς ώ; πρός την
  κοινωνικήν πολιτικήν προδί'ει έ
  πιθυμίαν τοθ χρίτ-υ; νά είτε
  «τείνη ταύτην οϋσίασακως είς τα
  μεγάλα Ιπαρχιακά κέντρα Άξ< ηιιείωτΐν Ιπ'αης ά πό τόπ κης άιτόψΐως εί.ε 8α ό Πϊΐδικάς :>θ>ό; Ηρακλείου ενισχυθή διά
  3ΐβΐ9τβΟ τΐο33θ άπο το χράτος,
  ,πρ·ίσωπ* δέ τα όηιΐχ άιιιτ,ί
  λισαν την Διοι ητικήν αύτοθ ίπι
  τοοπήν, μεταξι» των οποίων ί
  Μητροπολίτας Κ&ήτης, ό χ Δή
  μαρχος, δ Διευθ-ιντής τοθ δ-ιοκ:
  ταατήμαΐος τής Έθνΐχή; Τρααέ
  ς χ. ά* εγγυώνται τόσον δια
  την σημασίαν τής ιδρύσεως τοθ
  Εθνιχοθ ΠαιδικοΟ Σ;αθμ-,α
  χαί διά την δλην οργάνωσιν χαί
  την έν χαιιφ λειτουργίαν τού
  ***
  Αί καλλιέργειαι.
  Κατ' ιδιαιτέρας μας «ληροφο-
  ρίας τα νήρυγμα διά την έντα
  σιν των χαλλ-εργειών δέν ίμει
  νιν άνευ τής δεούσης άπηχήΐι
  ως χαί είς την τελευταίαν γω
  νίαν τοθ νομοθ μχς. Χώρο: ά
  χαλλιέ&γητοι ή χαί εντελώς χίρ
  σοι παρεδόθησαν είς τό άροτρον
  χαί την σποράν. Έξ άλλιυ χά!
  ιίς τα άστιχά χέντρα παρατηριΐ
  ται άνάλογος ζωηρότης άνταπο
  χρινιμένη διά τοθ χαλυέρου δυ
  νατοθ τρόπου ιίς τό τόσον χοινω
  φε)ές χήρυγμα τοθ χυβιρνήτοιι
  Τό γεγονές δ' εύτό άποδΐιχνύιι
  δτι χαί τοπιχώς · διχαιολογοθνται
  αί χαλύτιραι τβν ελπίδας προ
  κειμένου νά έξιιπηριτηθή θετι
  κώς είς τάς < παρούσας δυσχιριΐς συνθήκας ή έθνιχή οίχονομΕα χά: αύιαρχεΐα τής χώρας. *** Λοψοκαθαρτήριον. Είς Ηράκλειον χατά ρΐας έξ Αθηνών ίδρύκαι, λοιμο χαθρρτήριον ζώων 'Ως γνωστίν ή είσαγωγή ζώων διά τοθ λιμέ¬ νος μας !έν είνε ασυνήθης. καθ" ήν στιγμήν δέ ζωονόσοι ώς δ ά- ώίης πυρετος χ. ά. έπιπολά ζευν τελευταίως χαί χαθίσταν ται ιίς τίνα χώρας ένδημιχα), ή ίδρυσις τού λοιμοχαθαρτηριΌυ έν Ήραχλείφ έν συνδυασμώ μέ άλ λους χιντριχοΰς λιμένα; τοθ χρά ςους, άνταποκρίνεταί ιίς μίαν ά νίγχην άρχιΐά δικαιολογημένην χαί αποδεικνύη καί επί τοθ ση μιίου τούτου ίνα ενδιαφέρον τοθ χράτους έξυπηριτιχβν χατά πό) υ :ά την χτηνοτροφίαν. Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ ιΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΑ'Υ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ £τέν θρυλικό νκερχολβσ αέ, στο θβϋμβ τής κινημοιτβ γραβιχης ϋΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιριστήρί» εντελώς χαινουργτΐ (ναραμπελες) άπό Μαένι, μεθ' απάντων των έ- ξαρτημάτων των, τελεία είς κομ- ψότητα χαί ιδχρηατα, χατάλλη λα δι* έπαρχιακά χαφΐνιΐα ιίς τιμήν ιυχαιρίας χαί ιΰ«ολ(ας είς φ ηλτ,ρωμήν. Γράψιτι χ. Αι- »ν(9αν Κλλλ,βριΐάχην Χβνιί, Ό έοωτιχβς Γβλγο9άς ίνίς τολμηροθ άνθ;ώιτου ποΰ Α μοίρΒ τόν ΐβαλβ άνάμββ* β< δυο γυνβϊκβς! Μ,β άφάντα στη «εριπέτ«ι«. Σήμερον ώ?α2-4 χ«1 4 6 μ μ. Τιμαί ήλ«ττ4»μέν*ι. ΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ Κ ΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Λόγ(ι) τοθ πεοιηοισμοϋ των λεωφορείον είς Λονδίνον, ηί άδελφαί—νοσο κόιιοι τού μργήλου νοσοκομείου τής Βοσιλίσσης Καρλόττας χρησιμοποιοΰν ίλαφράς μοτοσυκλρττας διά νά μεταβαίνουν είς τάς έργασι^ των. Είς την εϊκόνα μας, νοσοκόμοι μέ την μοτοσυκλέττα των έμπς)ός είς ενα πρατήριον βενζίνης, ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ == Ο "ΤΕΚΤΟΝ" == Μαθηταί γυμνσσίων μβτεκπαιδεύοντσι Ιπαγγελ- ματικώς διδασκόμενοι επί δεχάμηνον παρά πεπβι- ρσμένων πολιτικών μηχσν^κών άκολουθούντων τό πρόγρσμμα διδακτέας Ολης των Άν&ιτάτων Σχο- λών Πολιτικών Μηχανικβιν τοθ Πολυτεχνείου, οΐκο- δομιχήν καί σχέδια οΐκιθν, τοπογροφίαν κσ! χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ· δρσυλικήν κσΐ τχάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδ'ων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς τό ύπαιθρον. Είναι μοναδική εύκαιρίσ δι* δσους άπερρίφθησσν έ< των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., 8οΓυς προτίθεντθι νά γίνουν μορ φωμένοι 'Εργολήπτσι, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐσς 65ο—οτίσς, οΐχβδορικάς Τ) »{ς οΐοσ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας κσΐ έν γένει νά σταδιο δρομήσουν εις τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα σφαλίζει τα μεγολύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμερον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσβησαν είς ύπουργεϊ», Δήμους, Έταΐρίας κλπ. Γραφεϊα Ίωνος 5, Όμόνοια 'Αθηνά». ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΩΙΙΑΙ Μ]ΪΜ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού, μέ τόν πλοϋτον των είδικών ύφσσμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την συνεχή* παρακολούθησιν ττ)ς μόδσς των βαπτιστι«ών καΐ των γαμηλΐων στεφάνων έτελειοποήθη είς τα εΤδη τού κοΐ δισθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καΐ γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την ·ηολυπληθί) τοθ πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστηαα είς Μοΐρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΤδη. Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καΐ δσοι παρίσταντσι ώς παράνυμφοι είς γάμους έγουν ίνα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής -σρόδου τοθ ναταστήμστος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα. Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί μας πραγματι αί πλέον συμφέρουσαι. Ό Δερμβτολόγος—Ίατρός ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ Κ»8ιστα νννστέν είς τούς άσβινΐΐς της διχέτητός χο», ίτι ριτέφίςι το Ιατρείον τού επί τής έίοϋ Λαση(Η β» παροίου τής έδού "Αλμπΐρ, πληοίον τοδ οΐκήματος της Ίταλιχής 'Αρχαιολβγικίίς Άποοτολής. ϊυνβικία ίίουχος. άραιβχ«τ«κημένη, χεντριχ/ι, χαί α πντρβς. Πλησίον τής Πλατβίας Βαλιδέ—Τζαμί, βα δέχεται ύς χαϊ πρότερον 9 12 «μ. χ«1 4 8 μ. μ Το»ς Μΐβσοιρίτβς τβύς ηβοχβντας έκ 6·ρμ«τΐΜβν νβ σημβτκν, τέ· τελευταίον Σάββατον έχάοτβν μηνός είς χ* Ιν Μοίραις Φαρμακείον μ, Νονντραιαι. Ό σατανάς καλόγΠΡ25 ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΪΚΟΦϋΠϋΝ ΤΣΑΡΟΝ 160 όν Πόσες άπ' αύτές βΤ5" τό γραφιϊο μου. Πάσα θά εΤΥ νά διηγη'ϊοθν, όν έξαφνα άτο κτοθσαν φωνήν, οί τέσσερες τοΐχοι τού... —ΕΙτΓβς μίαν άλή9εια, Γρη γόρη .. ΕΤπες ττώς οί άρισπ κράται είνε γιά δλα Ικανοί.. Έπομένως τό λιγώτερο ιτού τούς στοιχΐζβι είνε νά ύποκρί νωνται γιά νά φθάνουν στό σκοπό τους! —Όλο θές νά σταλάζπζ τό φαρμάκι τής ύτιοψ'ας στό «ρσσΐ τοθ ένθουσισσμοθ μου Άλλά μέ παίρνβις γιά τόσον άνόητο, γιά τόσον άφελτ1; Νο α'ζβις ττώς θά πίστει α πώς δ Τσεγκόντβφ Ιγινε φ'λος μου άν δέν εΐχσ την άτΐόδειξι .. —ΚαΙ μπορώ νά μάθΐ> τ
  —ΟΙ άτϊθδίίξεις είνε πολ
  λές. Πρδτα-πρθτα μοθ ζή τη
  σε συγγνώμην, γ,ατΐ — μοθ
  εΤ-ε—τόσον κσιρό μέ 1<ρινεν άδικσ. . Μέ -αρεκάλεσε νά μεσολαβήσω στόν τσάρο κα νά τόν άνακαλέση είς την ύπη ρεσίαν. Μέ παρεκάλεσε... —Κι' αύτά σοθ φαίνοντο άποδείξεις θετικαί; —Όχ! Δέν θά ^^^ουν τό σο άνόητος νά δώσω πίστιν είς αύτά. Άλλ' ύπάρχει άκό μιά απόδειξις... Καί γέρνοντας πρός τόν Σ μάνοβιτς, χαμηλώνοντας την φωνή τού, ό Ρασποθτιν τοθ λέγει: —Σ' δλπ τα ζητήματα σ' αυτόν τόν κόσμο, Άρόν, θά υπάρχη πάντα καί μιά γυνα κσ·. Κι' ό -ρίγκηψ Παθλος Τσεγκόντιεφ γιά μιά γυναΐκα ήρθε... —ΤΙ ήρθε κι' αύτός νά σοθ ■προτείντ) καμμιά γυναϊκσ; Νά σέ δελεάση. μέ κανένα ώροΐο καί τιληρωμένο θηλυκό; —Έσύ έχεις χειρότερη κι άπό μενά Ιοέα γιά τούς άρ στοκράτες καί τούςτΐρίγκητιες Όχι, Σιμάνοβιτς! Ό πρίγκηψ ήρθβ να μέ παρακαλέση νά μεσολοβήσω καί νά η& καλά λόγια γι' αυτόν στ μνησΐή τού, την τιριγκήπισσσ Νατάσο! Δυό πράγματα- μπο ροθν νά^συμβαίνουν... Ό Σιμάνοβιτς κυττάζει τόν ΡασττοΟτιν μέ άποκοςυφωμέ νη περιέργβια. Ό Ρασποθτιν συνεχΐζει: —"Η ό πρίγκηψ άπελπίσθη κε τ ώς μπορεΐ άπό μόνος νά ξανακερδίση την συμπάθρια καί την άγάπη τής πριγκηπίσ σης πού τόν τελευταΐο κσιρό τοθ φέρεται μέ ψυχρότητσ. 'Ή τόν έστειλε σ' έμένα ή πριγ κήπισσα... ΚαΙ στΐς δυό περι πτώσεΐς αί προτάσεις τής φι λίσς πού μοθ Ικανε ό πρίγκηψ ίέν μπρρ»ΐ παρά ν ά ιΤνε είλι κρινίΐς. "Εχει την άνάγκη μ ο: υ! Καί μ' εκάλεσε καί στό παλάτι τού, γιά ά δείξη 6η μοσ α πώς μεΐανοιΐ, τώς συμ φιλιώθη<ε μσζί μοί! (συνεχΐζεται) Νικροβιβλογικβν μμΙ Βιβ' χπμίΜβν'Εργβΐοτάριον ΊβιτρβΟ Μερόπης λυδάκη Ματζαπετάκη Ηράκλειον "Αναλύσεις ουρων, αΓματος χοηράν»ν, έμβόλια, αδτιμβέ λια χαί έν γένει ίΐΐασαι αί μιχ&οβιολογιχαΐ χ«1 βιοχημι χαί έξετάοίΐς. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ό Σύνδεομος παροχής έργαοί- ας είς απόρους χόρας ανακοινοί δτι τό δριοθέν λαχιϊον ττ]ς 26τ;ς τρίχοντος μηνδς «νοβίλλΐται διά την Ιην Ί-»νο:αρΕου 1940, ίνα ίοθζ έ ίπαιτούμενος χρόνος διά την διάθεσιν περισσοτέριον άντι χειμένων οδιας ώστε νά χ«ρδί· οουν δλοι σχεδόν οί άθ ^Β^ΒΒΤΓϊτ1 ι ' ———«^Β~ΕΜΜ Κ01 ΜΟΙΊΙ ΚΡ| ΕΟΡΤΛΙ.- -έν έορτάζιι ου» δέχεται έττι^κίψίΐς ό κ. ΜΙμης ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον Ι«ι »μένον ή μή. Πληροφορίαι ? α*αγ€ωργ(ου. —Έπίσης **ν έιρτάζει 5 κ. ΜΙ μη-"Αδεξίου -Έ ί^ης δέν έορτάζε' οθΐε 5» χιται έυισκίψβις δ κ. Δημ. Καμα ρώτος ίφΐοβιακός. Έβίσης Βέν έορτάζει σήμεοον δ κ. Μίαης ΡβιΐΙοης. — ΈτΙσης δέν έοοτάζ'ΐοκ. Δηι. Σπυριδάκης Ιατρίς. ΒΜιΤΙΣΕΙΣ.— Ό φΐλος κ. Λΐω νΐδας Κουρμοόλης άνεδέξατο είς Βίγιωνι* τό αγοράκι τοθ κ. Εύ αγγέλου Γρεβετζάκη όνομάσςις οί τό Γεώργιον. Να τοίς ζήση· Γάρω στήνπόλι. Σήϋρον εθνικήν επέτειον τής α ηελευθβρώαβως της θισσαον( κητ οί βαλαιότεροι δνθυμοθνταιώ ραίθΓ. βολ«μικός στιγμαί·. —Ένθυμοθνται την «αραμονήν τής μβγά»ης αύιής ημέρας, κοθ' ήν τό τ5νγ·λμα τής ταραδόσε ως ττΐς νΰμβη-' τοΓΘ»ρμοί<οΟ. ~-ΕΙ<ε φθάση είς την ηόλιν αας τας βρώϊ"ς έσηερινάς ώ' ρος, βροκαλίσΐν ε>ρΐνΙτιδα Ιν·
  θουσιααμοθ καί 6/<ώϊη «άλλαι κήν διαδήλωσιν. — Συνεχιζομιί>η; τής φορτώσεως
  σταφίδων είς τύν λΐιιβνα μ&ς,
  συνεχΐζΐται καί ή δλη εμπορ κή κ(
  νησ ζ.
  — "Ωστβ ή Πύλη Χανίων νά μή
  μένη ΧωΡι<: συναλλαγάς καί οί βνδιαφΐρόμιναι τάξεις νά μή «α ρουσιάζωνται δνεργοι. —Πρδνμα νού νροκαλεϊ αΐσιο δοζίαν κοί διά μΐτν άκ6μη γινι ιιωτέραν ββλτίωσιν τής κατασιά σεως. —Παρά τα συννεψάκια της£χθές ό Λαιρός δέν εφάνη £χων τιραγμα τικάς Βρνθίσβις μΐταβολής. —'Ατεναντίας δλα άφηνον νά εννοηθή δ ι τό σχετικώς,, νρωτό τύπον Όκτωβριανό καλοκαΐρι θά παριτιΐνβτο. — Παρατιινομένης φυσικά καί τής τόσον άνησυχηιικηΝ; διά τάς καλλιεργείας ανομβρίας. —Χθές τα έκτιαιδευτήρια τής κόλεώς μσς έώρτασαν την καθιε ρωμβνην εορτήν τής σπμαίας. —Τα σχολβΤα συνεκεντρώθησαν είς την «λατιΐαν 'ΕλκυθερΙας ο κου καί εγένετο ή ώραΐα αύτη τε λιτή ή τόσον βπιβλητική άκό και δαγωγικής καί ιϊνικής ά«ίψεως. — Μετά την εορτήν οί μαθηταί συντεταγμένοι κατ' βκπαιδΐυτήρια καί μέ έ«1 κεφαλής τος σπμα(ας των έηέστριψαν ύτΐό τι,ν όδηγΐαν τβν γυμναστών των είς τα σχο· λεΐα. — Κατά σχετικήν Ανακοίνωσιν ό άριθμός των εΐσακτβων είς τάς σχολάς Τ.Τ.Τ. "Αθηνών καί θεσ σαλονίκης σύξάνεται. —ΟΟιω είς την σχολήν Τ.Τ.Τ. Αθηνών θά κΐσΐλθουχ εφέτος 145 καί είς την Σχολήν, θεσσαλονί¬ κης 30. -Ή αύξησις τοθ άριθμοθ τού τού ϊνιτρειιει είς «ολλούς νίους νά προτιμήσουν την τόσον γόνι μόν σταδιοδρομΐαν τοθ ιπιστημο νικώς κατηρτισμένου τριατατικοθ ΰτιαλλήλου. -Είς τόν τ,ανηγυρίζονια άοό χθίς γρσφικόν νοΐσκον τοθ ΆγΙου Δημητρίου «αρετηρήβη «υκνή συρροή οιλείρτων. —Ή συρροή αυτή θά συνεχισθή «αί κατά την σημερινήν «ανηγυρι κήν λειτουργίαν. —Πρόγραμμα τής ότΐοΐας δημο σ.εύομβν είς άλλην στήλην. -Είς σύσκεψιν των αρμοδίων ΰπηρεσιβν τοθ ΎπουργεΙου Ύνιει ν ής είς την οποίαν μετέσχον καί άντιπρόσωιιοι των φαρμακευτι κων συλλογήν των έτταρχιων. — "Εξητάσθη ή περίπτωσις ύπίρ ξεως διαφόρων άχοθεμάτων ψαρ μά>ων, διεπιστώθη δέ δτι Μν
  ύπαρχουν άΐοθέματα πλείστων
  εΐδών διά τα όποϊσ τροκύιτει &
  μβοος άνάγκη είσαγωγής.
  ^—'Επίσης εξητάσθη το ζήτηιια
  τής έτιιβσρυνσεως των είσαχθη
  σομένων είδών τόσον ώς «ρός
  τό κοστολόγιον δσαν καί ώς «ρός
  τα 6ξοδα μιτοφοράς έκ τοθ Ιξω
  τερικοθ.
  —Είς τή- λεωφόρον Βασιλέως
  Κωνσταντίνου κοί παραπλεύρως
  τοθ φαρμακείον Ζουράοη ίνεκαινι
  άσθη άΐώ ημερών «έκθεσις άνθέ
  ών» ιό«ό τοθ κ. Γωνιωτάκη έκ
  Νεαπόλεως.
  . —Πρόκειται περΐ «ρωτοτύπου δ
  σον καί ωραίας διά την πόλιν μας
  άνθοκομικήε επιχειρήσεως.
  —Ή όΐοία έκτός των φρίακων
  ανθέων κάθε εΐδους τού δια θέτει
  είτε είς μπουκίτα είτε καί ώς
  απόρους διά τούς φιλανθεΐς άντα
  ποκρίνεται καί είς μίαν πρόοδον
  ή όττοΐα πσρ' δλην την άνθοκομι
  κήν τού παράδοσιν Ελιινιν σαό
  τό Ηράκλειον.
  ο ΡΙηορηρ
  ΠΰΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  χαταστάσει έξ 7 δωματίων λουτρου
  χαί μεγάλϊ,ς αδλής έναντι οίχίας
  Βογιατζάχτ] συνοιχία Γυμναστκ·
  ίοα. Πληροφορίαι παρά τή} ίδιθ'
  ή χ. Ανδρέα Βλάοση,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΆΙ.- δωμάτιον
  ιετά χωριοτής εΐοόδου χατάλλΐ]
  λον διά μαθητάς, ϋλ^ροφορί»
  παρά τί διαχιιρίσει μας.
  ΙΑΤΡΟΪ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τ·ΰ Πανεπιστημίου τίϊ, ΛΛνς.
  ΈίΐΙ 4πτ«»τίβν σπβυδάοας έν Λυβνι χαΐ Π
  X
  '?< τ* ν «β ν Ιατρείον τβν, βόο ^οΐΝΐαν Βαλ,ώ. τζαμί) Ιναντι άρτ.«ο1εί^ Χ·ακιανέ<Μα: 9-12 κ. μ. καΐ 4-7 μ. μ. τοΰ| βειρεάν. Ά», τηλ. 6-Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ?τ«ζ·ι
  > κ.1^-«
  ΜΙ
  «ζει !,
  ■μης
  'ΙΧθς
  κ
  11:
  «αλοκαϊρ,
  ηκής
  ΡΡς
  ιιδευτήριο τ^
  χσαν την καθιι
  ής σημαΐας.
  ν·«εντρώβί|βιη
  Ελευθερία; 1
  ώραΐα σύτήκ
  ^ητική ά«ό η
  νίκης Αΐ(φΜ(
  ήν οί μαβητιΐ
  δΐί
  ς τος
  ■6 τ, ν η
  ιν είς χά σχο
  ν «νακοΙκΜΐν
  ακτεων &1ς τάς
  Βηνών καΐ θισ
  ΐαι.
  σχολήν Τ.Τ,Τ,
  }ου* εφέτος 14!
  ^ήν. θΐσσαλο»Ί·
  Ο αριθμοθ «ό
  , βολλούς νίοιχ
  ήν τόσον γ4>ι
  ιν τοθ «■πισττιμο
  ινου τριατΒΐικι-
  Γ,γυρΙζονια0
  ίσκοντοθ Αγ·»
  'τη θά
  «ρινήν
  Οΐκονομική ζωή Έγκυκλοτταιδεία
  " ' ■"■ ■ ~ — !-!-■" '■■-.<-.■<—■ γ —ι —- ■■<-■■—·■ Γ ι ι-Ί ε-» · ε-, ι—ι ■ ■ ε->ι π
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ!
  ΑΕ τιμαί τβν διαφόρων προϊόντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α δ
  ρ. 12 50
  13-
  » 6' χ
  11.50
  12 50
  » γ' *
  > 10 50
  11 —
  » δ' ι
  9 50
  10 —
  » ε' χ
  8.—
  8 50
  Καραμπουζές ι
  ► 6.—
  Ελεμέδες α' χ
  ► 6 50
  » 6' .
  ► 6 —
  » γ'
  » 5.—
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' *
  ► 4 50
  4 20
  » γ' >
  4 —
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί ι
  ► ——·
  __
  Ταχτά >
  ► 4 —
  Ραζαχί
  Σίτος
  Κριθή)
  Β :ώμη
  Οίνοι μίοτατον
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευκοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράαινοι α'
  » Ρ'
  » γ'
  Μίταξα
  Άλάδδανος
  Κουχούλιοι
  4.— 5.-
  8 50
  5.30
  540
  26 — 28.-
  31.—
  26 —
  24.—
  23 —
  21.—
  20 —
  19 —
  400.—
  100.—
  120.—
  425
  130
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέ» Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξίλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άγορ*
  546.—
  136 50
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.57
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  138.50
  3.13
  30.75
  72.80
  32.70
  ί 4.63
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοβία
  Έλσινχφόρ;
  Κόβνο
  25 96
  3.03
  6.96
  4.31
  30.30
  4.57
  23.45
  3.08
  10.4—
  21.12
  2 60
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  30.75
  4.63
  23.95
  311
  105.-
  2132
  2.65
  22.50
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ίέθον
  Ό Ένζολωρας καί ό Κομπεφβρρης ίχουν δίκαι
  όν, λέγει1 διατί θυσίας άνωφελεΐς; Συμμερίζομαι την
  γνώμην των, καί προοθέτω ότι δέν πρέπει νάχάνετοι
  6 καιρός. Ό Κομπεφέρρης σάς εΐπε σαφΐ] πράγματα.
  Μεταξύ σας είνε τίνες έχοντες οικογενείας μητέρας,
  αδελφάς, τέκνα. Όλοι ούτοι «ς άποσυρθοθν.
  Ουδείς δμως έκινήθη.
  —Ν* άποσυρθοθν άμέσως ϊσοι έγγαμοι, καί δσοι
  είνε τα στηρΐγματα των οίκογενε,ων των! έπσνέλα
  βεν ό Μάριος.
  Ή δύναμις τοθ λόγου τοθ ΜαρΙου ήτο μεγάλη·
  διότι ήτο μέν 6 'Ενζολωρας άρχηγός τοθ όδοφράγ
  ματος, άλλ' ό Μάριος τ ο έσωσεν.
  —'£>ώ αύτό διατάττω, έκραξεν ό Ένζολω
  ρας.
  —Σας παρακαλω, είπεν 6 Μάριος.
  Τότε οί ήραΐκοί έκεΐνοι άνδρες, άφ' ενός μέν συγ
  κεκινημένοι όντες έκ ιής προσλσλιάς τοθ Κομπεφέρ
  ρη, άφ' ετέρου δεκσμίθέντες υπό τής παρακλήσεως
  τοθ ΜαρΙου, ήρξαντο νά καταγγέλλωσιν ό είς τόν
  άλλον.
  — Άλήθεισ, ίΤκβ νέος τις πρός άλλον δνδρα ω
  ριμον. Σύ εΤσαι οίκογενειάρχης*, τιήγαινε.
  —Καί δέν πηγαίνεις καλλίτερα σύ, δπου έχεις
  6ύο άδελφαΐς καί τος τρέφεις;
  "Ερις ηγέρθη άνήκουστος- τίς νά μην εξέλθη τοθ
  τάφου' τό άνάπσλιν τοθ τίς νά ιΐοέλθη είς την θύ
  ραν της ζωής.
  —Σπεύσατε, είπεν ό Κουρβειρόκος· μετά δεκα
  υ. έ ντε λεπτά δέν θά είνε πλίον καιρός.
  —Συμπολίται, προσέθεσεν ό Ένζολωράς, έδώ 6
  χομεν δημοκρατίαν, ίδω βοσιλεύει ή κοινή ψήφος.
  Σεΐς οί ϊοιοι κατσδείξατε έκεΐνους, οΐτινες χρεωστοθν
  ν' άναχωρήσωσι.
  Τό πλήθος ύπήκοισε. Μετ* ολίγας δέ στιγμάς
  τι έν τε των παρεστώτων κατεδείχθησαν υπό πάντων
  ομοφώνως ώς όφεΐλοντες ν' άνσχωρήσωσι, καί < τοι πσρήτησαν τος θεοες των. —Είσθε τιένιι! άνέκραξεν ό Μάριος. ΣτολαΙ δέ υπήρχον τέοσσρίς. —Λοιπόν, είπαν τ.ί πέντε άνθρες έν ένί στόματι, πρέτιει νά μείνη ενας άτόήνας. Άλλη δέ τοτε έρις γεναία, τίς νά μείνη τ1? ν&} Χον νά δικαιολογήση την τοθ δλλου αναχώρησιν Σύ Ιχεις την γυναΐκά οου, κοί ζήτε τόοφ καλό! —ΝαΙ, σύ Βμως έχβις ιή γρηά μάννα σου. —Σύ, ςυΐε τιατέρα Ιχεις, <0ιε μητίρα τί θά γΐ νούν ιά τρισ μικρά σ<υ άϋέλφιο; —Σύ, είε άίικο ν'άποθάνΓ,ςιόσφ >έςς, βέκο
  έπτά χρόνον νέος!
  Άλη66ς τα μεγόλα τοθια έπονσστατικά δδο
  φράγματα ύτιήρξαν οίονεί κιψίλαι ήρωϊσμοθ. Παν
  Β, τιάτι,θανον,έκίΐ εφαίνετο ώς εϋ*ολον κσίάπλοθν.
  — Κάμετε λοιττόνγρήγορσ, έτιανελάοβανβν ό Κουρ
  φεΐράκ0ς· (συνεχΐζβτα.)
  Τό εντελώς άνσκαινισβ,ν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη βικαΙ«ς κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εόνοεΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομβ)όρ, άνέσεως,
  άερισαοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, βγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσόγκραον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» δ«Μβόνβτ«ι βκβ τ·ν
  Κρήτα κ. Γεώργιον " *' "
  ▲ι" έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό 5λα δι* δλους.
  ΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΓΑΣ
  Καΐά την κατασκευήν τοθ μΐγα
  λιιτιροιι τηλεσ «οπίου τοθ «ίσμοιι
  πού προορίζιται διά τό άστερο·
  οχοπιΐον τοθ Μάΐυντ Οΐίλοων εί;
  Πασσανχίνα τής Καλλιφόρνια;, έ
  σημειωθή—δπως είχαν μεΤ'δώσΐι
  τα τηλίγραφήματα—ίνα επεισό¬
  διον, Ινα άτύχημα πού μπορεΐ νά
  (χη οοβχρωΐάτας συνεπείας χαΐ με
  τα τηλεσκόπιον έλαττωματικίν,
  νά τί χάμη άχρηιτον. Είς την μ3
  ζαν τοθ χαλαζΙΌυ— χοιιαρτΕου—
  ποϋ εχρησιμοποιήθη διά νά χυθ$
  6 φαχος τιθ τηλΐοκοπίοιι αύτοθ,
  Ιπιοεν, άγνωστον κώς, Ινα ξένον
  σίΐ'μάτιον. Ήίη ύπάρχουν φόβοι
  δτι συνεπεία τούτου & φαχβς θά
  καταστή ίχρησχος. Μίχρΐ τής σπγ
  μή; δμως δέν μπορεΐ νά γίνη υ
  ττεύθυνος πρόδλιψις διά τάς συνε
  πείας. Ή μβζα πού έχύθη πρός
  κατασκευήν το3 φακοθ ϊχει άχομη
  θιρμοχρασίαν 1 500 βαθμών Κελ
  σ!ου χαί θά ψύχεται βχθμιαΕως
  ΆφοΟ παγώοη—πραγμα πού θά
  γίνη μόνον μετά παρίλιυσιν μτ]
  νδν—θ' άποδιιχθή χατά πίσον τί
  ά.ύχημα τής παρεισφρύσεω; τοθ
  ξίνου σωμτιτίου Θά Ιχη καταστήση
  μχταίας τόσων Ιτών εργασίας χα(
  τ& τηλεσχόπιον άχρησίον! Είνε
  ιυλογον ποΕα άγωνία Θ* ίπιχρα
  τή Ϊ'λ; την στιγμήν έ<είνην εί< τό ϊργ«σιή?ιον τοθ χβθηγητοθ Ρί τσιΰ, ό οποίος έπιστατιΐ των έρ γασιών. ΧΟΥΒΕΡ... Λαμβανομίνης' δ π' δψιν τής μα θηματιχή; ακριβείας μέ την δποί αν πρέπει ν' άνταναχλο3ν τέτοι «ι φακοί, ή χατασχευή των είνε μία άπό τάς δυσχολωτέρας έργα σ!α; πού μποριΐ χανείς νά οραντα οθζ. Πόσον ίύσχολο; είνε ή έργα σία αατή άποδειχνύε^αι άπό τό γε γονος 3:ι ή έπιφάνειχ τοθ δπο χά τασχευήν φαχοθ, δσΐις Ιχει διά- μέτρον πίντε μέτρων, έττιτρίπεται νά παρουσιάζη τό πολύ—πολύ ε¬ νός δεχέχις χιλιοστομέτρου δια Φοράν άπό δ,τι θεωρητιχώ; ίχει υπολογισθή άπό τού; έπιστήμο νας πού έκαμαν τεΰ; δπολογισμού; ίχαί επί τή βάσει αυτών τα σχέ δια. (συνεχίζεται) Τό Κλημα Μεσσαράς. ΣυνεχεΤς πρόοδοι. ΚΛΗΜΑ Ό<τώβριος (ίνταπο- χριτο'3 μ»;) —Κτιαμίνο οΐους πρό ποίας μιά; σειραί; γραφιχΏν λΐ ψων, τί Κλή~ιΐ3, χαί άχοιβάίς σία σόνορα τ(Βν επαρχιων ΠϋργιιατΕσ ση; χαί Άμαρίοιι ίχει έξαιρΐτι χήν θέαν. Πρός νότον έχτείνεται τό δυτικόν μέ-ΐβς τοθ νάμπου τής Μεσσχ,,άς χαί δΐξιώτιρα δ κόλ πό; τή; Μεσσιρέί;, ηού αυτήν την έποχή παρουσιάζει ωραίον θέχμ» μέ τίς τόσι; ψχροποϋλΐς τού. Τό Κλήμ,α πήρε τ' δνομά τού άπ' τ' άμπιλόχλη^α, γιατί πρίν γίνη χατοιχή^'μο μέρο;, ύπήρχί νερο τί οποίον εγνώριζον οί κυνη γοι άπό το χλήμα ;,εύ ή;αν έκί! ΠρΙν λ(γα χρόνια οί χάτοιχοι τοθ Κλήματος έζ-Οσαν μίνο άπό τή χτηνοτροφία πολύ φτωχιχά, Μά λισΐα πολλες φορές ίχοβχν ξύλα τα ίποΐα επώλουν στά χωρία τοθ κάμπου πρός μισή οκά λάδι τί φορτίο. Τώρα δμως χαί λίγα χρίνια ανεμο; προόδου χαί εΰημερία; έ- φύσησε σ' αύτό τό ιΰλογημιΝο χω »_/-/ν*>
  Τα μεγάλα παραγωγικά εργα.
  Ε^ τβν νομίν Χανίων ήρχισεν ώ; γ1 ωοτέν άπό πέρυσι ή έχΐέλεσ:; μεγάλων άπΐξηραντι
  κων χαί βρίευτιχών ϊργων ιί; την ιτΐρΐφΐρεΐαν Κ.ζυρ& Άποχο^ώνου χαί Μίλιμε Κυδωνίας. Δι
  τ&ν Ιργων αυτών θά «ποκαλυφθςθν χαί θά ίοθοθν πρές καλλιέργειαν μεγαλαι ικτάσει; ιύφορωΐάτης
  γής θά καταστεθν (έ άρ£ιύσ<μοι πολλαί Ιπίοη; χιλιάΣΐς οτρΐμματα Ίή; Άνωτίρω μ(αιί>ών άπό τα
  ΐχτελούμενα ι Ε; Πλατανιά— Κολνμβάρι δδρουλικό ίργα.
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α Σ
  6η ή χατοχή αίτου παρά μή σιτο
  παραγωγήν χαί επετράπη ή χατο
  χή δπό σιτοπαραγωγων τή; ά>αγ
  χαιοιίσης πισίτητος σίτου, δι' έν
  £τος.
  Διά των άΎω ληφθένιων μέτρων
  τό 'Υφοπιυργιιον έπέτυχεν άφ'
  ένές }ΐέν ιήν τήρησιν των τιμών
  είς τα αθτά χαμηλά έπίπεία άνευ
  σίβΐρων διαχυμάνσεων, άφ' ετέ¬
  ρου Ι έ την ματαΐωσιν των οχεδί-
  ων ενίων, π(.ί; άηόκροψ ν διά
  σχοπιΰς χερδοσχοπιχ&ύς.
  Άπό τής π^ώτη; Ιί στιγμή; τό
  'ΥφυπουργεΙον διά τής δργανωϋει-
  σηι επί τή πριβλιψει τοιούτων
  γεγονότων ΰηηρεαία τού, άνέλα
  ρεν την κατανομήν των έν τή χώ-
  ;α άποθεμάτων χωρίς νά παρου-
  σιαςθώσιν ελλείψει; ή νά έφαρμο-
  σθώσιν περιορισμιί είς την χατα
  5ον Ι κων δπο ών ίίιωτών χαί τής με-
  Διά τής δπ' άριθμ. 128 ά-1γά?ης χατανβλώσεως παρά τής
  γορανομιχής ίιατιίξιω; άΐιηγορεύ Στρατιωτιχή"; υπηρεσίας.
  " " " ' ' " Διά τβν ληφθέντκν μέτρων τδ
  'ΥφυπουργεΤον άπίβλιψεν είς την
  δσον τό δυνατόν ϊξοοφίλισιν τής
  επαρχείας των τροφίμων χαί λοι
  τι ώ ν είδών βιωτιχής άιάγχη; χαί
  αποφυγήν πάση; ανωμβλ'ας περί
  την διατροφήν τοθ λαοθ.
  Γ) ΝΟΘΕΙΑ.
  Μετά της αυτή; δραστηριόιη
  τος ίχει συνεχισθή χαί χατά τό
  υπ' δψιν τρίμηνον έ ίλεγχος των
  πο)λοι>μένων είίών ό ίσχτ,υμενος
  πρός Ιξαχρΐβωσιν τής έπιχειρου
  μενης, υτιό τινωννοθείας με λίαν
  ίχανοποιητιχά άποτιλίσματα.
  Εκ τι Ο κατωτέρω παρατιθΐμί
  νού πίναχος ίξάγονται σαφή συμ
  περί τοθ έπιτελ&υμένου
  νάλωσιν.
  Άψ' ετέρου
  θ
  ίξησφαλίσδη διά
  ψ ρ
  των Αηφθέντων μέτρων χαί συνε
  χοθ; παραχολουθήσεως των Κυ·
  λινδρομύλων χαί έργοοτασίων ζυ
  μαριχων ή πλήρης^έπάρχεια ου
  μιγδαλίων, ώ; πρώτης υλης παρα
  σχεαής ζυμαριχων, ώς ίπισης χαί
  ή τοιαύτη ζυμαριχων χαί μαχαρο
  νΐωνπαρ' Ολην την α&ςησιν τής
  χαταναλώσΐως, λόγω τής άθρό»ς
  ζ
  γφρ^ί
  ϋί>ΐω συγκεντρωθέντων των ά
  ποτεΛεσμάτων επί των γενομένων
  δειγματολτ,ψ.ών χαί έκ των ίπαρ
  χιών δι' &λων τό α' εξάμηνον
  1939 χαο' άπαν τό χράτος διαπι
  στουται έν αντιπαραβολή πρός τό
  αντίστοιχον εξάμηνον τοθ προη-
  γουμένου Ιχους, δτι έν φ ό αριθ
  μός των ληφθέν ιων χά ι εξεταοθέν
  των δειγματων υπήρξε χατά ηολυ
  άνώτερος^τοθ άντισιοίχου έξή
  νού π. χ.,τό ποσοστόν των ρ
  τωί νοθιιομένων δειγματων υπήρ¬
  ξεν χαΐώΐερον.
  άγορά"; μαχαρονίων χαί ζυμαρι
  ΕΤΗ Σύνολον ίειγμάτων χανονιχά νοθευμένα ποσοστόν νοθείας
  Α' θμηνον 1938 20367 16826 2722 13 41 ο)ο
  Β' 6μηνον 1939 28896 22937 2464 9. 7 ο)*
  τοϋ
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  'Υτΐέρ των άπόρων έργατριών
  ύφαντηρΐοο τού Φιλανθρωπικοϋ ί
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΛΙΆΧΜΑ1 1Ο
  Κλήρωσις εορτάς Χριστουγέννων 1939
  Έν τφ χρατηρΐν τβδ Ευλλόγβ» ίνβντι νίαιν
  ΔΐΜβιβτηριΝν (*)6β( Κουντουριώτου)
  »^Χ^»»*^
  ί
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άνοβληθέντος πλειστηρια
  σμοθ κινητών.
  Ό δικσστικός κλητήρ τής πε
  ριφερεΐος τοθ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου Γεώργιος Ιω. Κα
  στρινάκης δηλοποιώ ότι άνα-
  βληθείς καί ουθις ό συνε¬
  πεία τοθ υπό χρονολ. 1 Ό-
  κτωβρίου 1939 προγράμματός
  μου τιλειστηριασμοθ κινητών
  προκηρυχθείς καί διά τοθ ύπ'
  αριθ. 4882 τοθ 1938 φΰλλου
  τής έντοθθα εκδιδομένης ε¬
  φημερίδος «Ανάρθωσις» δημο-
  σιευθεΐς τβ έπισπεύσει τής κ.
  Μαριάνθης Άντωνίου Χατζη
  δάχη Νίβα κατοΐκου Ήρακλει
  ου άναγκαστικός πλειστηρι-
  ασμίς των ίν τφ προγράμμα
  τι τούιφ άναφερομένων κινη
  των τοθ όφειλετου της Πωρ
  γΙου Ί, Κτενιαδάκη κατοίκου
  Γαλύφος Πεδιάδος έξ ύπαι-
  τιότητος τοΰ όφειλέτου τού-,
  τού ά ΐε μή έκτιληοώσαντος
  την δςθιϊσαν πρός τόν πλη
  ρεξούσιον τής έπισπευδούοης
  ύττόσχεοιν κστά την 29 Ό
  κτωβρίου 1938 περί έξοφλήσε
  ως κοί κανονισμ&Ο τοΟ χρέ-
  ούς τού μίχρι τής 1ης Ίανουα
  ρίυυ 1939, είδοτιοιώ Οτι ό πλει
  σιηοιασμός ιδιος γενησεται
  ανυπερθέτως ενώπιον μου ή
  τινος των νομΐμων άναπληρω
  των μου ιήν 5 Νοεμβριού 1939
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π. μ. ίίς τόν συνήθη
  τόπον των δημοπρασίαν τοθ
  χωρίου Γαλύφας Πεδιάδος δτε
  καί ένθα καλοθνται οί βουλό
  μενοι νά γΐνωσιν άγορασταί
  καί ό είρημένος όφειλέτης καί
  μεοεγγυοϋχος των κατεσχημέ
  νων νά οδηγήση ταυτα πρός
  εκποίησιν καί παράδοσιν αύ
  των είς τούς αγοραστάς εύθυ
  νόμενος έν έναντι ο περιπτώ
  σει. ι
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα
  επί τοθ προκειμένον.
  Έν ΉρακλεΙφ τβ 14 Ιου¬
  λίου 1939.
  Ό δικασΐικός κλητήρ
  Πρωτοδικφν Ηρακλείου.
  Γ, 1. Κκατρινάχης
  ριό. Μέ τή χρήσι λιπασμάτΜν
  βγάζει,τά πιρισσόΐερα μά χά Ι τα
  καλυτέρα δημητριαχά, άπ' δλα
  τα χωρία τής Μεσσαράς. Τίς μέ
  ρες αύτές τό Κλήμα παρουσιάζει
  όψιν λαΐ'κή; αγοραίς μέ τού; ξί-
  νού; πού έρχονται γιά ν' άγορά
  σουν τόν χαρπό πού θά σπεΕρουν
  ή που θά φάνε. Μέ την έντατιχή
  χαλλιέργΐια πού γίνεται έδώ ί¬
  χουν άναπτυχθή πολλά ελαιόδεν¬
  δρα χαί Ιτσι χάθε οίχογένεια
  βγάζει 2000 όχά5ε; λάδι χατά
  μέσον Βρον. Μά χαί χαροθπι βγα
  ζει πολύ τό Κλήμι.
  Στ' άλήθεια τό Κλήμα βρίσκε-
  ται σΐή πρώτην γραμμή σία προσ
  χλητήρια, πιύ αύΐές τίς μέρες
  χάνει δ άρχηγό; τής κυβερνήσεως
  πρός τού; "Ελληνας αγρότας. Ού;ε
  σπιθαμή γή; ίέν μίνει έδώ πού
  νά μή βγάζη χάτι. Μά χαί σέ
  ίργα πολιτισμοθ χαί εΰποιΐις δέν
  δστερεΐ τό Κλήμα. Χάρις στίς
  προσπάθειες τοθ προέδρου τής σχο
  λιχής έφορείας χ. Μαθιουδάχη
  έχτίστηχε μονοτάξιο σχολειό—ζή
  λευτό ο' βλη την περιφέρεια—
  πού έστοίχισε περί τίς 250 χιλ.
  δρχ. χαί τοθ έποίου τα έγχαίνια
  έγιναν τόν παρελθόντα Σεπτέμβρι¬
  ον. Ή ένοριαχή έπιτροπή έπίσης
  διαθέτει περί τίς 400 χιλ. δραχ.
  μέ τίς οποίες μόλις λάβει την
  Εγκρισιν τοθ δπουργείου Πχιδεί·
  άς θ' άνεγείρη λαμπρότατον να¬
  όν. "Οίαν ίέ χαί ή χοινότη;φρον
  τίση γιά την κατασκευήν οδραγω
  γεί&υ χά Ι νερί άφθονα θά ύπαρ-
  χούν χαί ώμορφιά θ' αποκτήση
  τό χωρία μέ τιυς χήπους πού θα
  δημιουργηθεν γύρω τού.
  —Ή όρχωμοσία των νκοβυλ
  λέκτων.
  Την ηρασεχή Κυριβκήν 29ην
  Όκτ&βρΙου καΐ ώραν 10.30" πρ«·
  ΐνήν ύχ λάβη χώραν η τ«λετή της
  ορ*>ωμββί«{ των νιοσυλλεκτων
  στρατιιιτβόν τοΰ 43ο» Χυντάνμοτ
  τος Πεζικβΰ χλάοβως 1939 β έν
  α α πλβιίία των λ,τρατωνων Ρουσ
  συν. Ή τ&Λβτη θβ άρχΐαα μβ την
  απόδοσιν τιμϊιν είς την σημαίαν
  τοϋ Συντάγματος.ΰά έπακολουθή
  οη ο Άγιθίσμό;, ή ΌρκΜμοσίβ.
  «!τμ δέ θά ά κ* γνωσθή ΉμαρπβΙαι
  Λιαταγή τού ϊυντάγματος καί
  θά άνκχρουοθυ έ έθνιχός ϋμνος.
  Μβτά τβϋτα θά γίνη παρέλασις
  πρό τ&ν επισήμων καί δεξίωσις
  Είς το «εριπτβρβν τ&ν άξιωμβτι
  Κ&ν.
  Εκλήθησαν ινα (ταροιστώαιν
  είς την τβλιτην ταύτην αί αρ¬
  χαί της πίλβως, ο Σίββσμιώτοιτος
  ΜπτροπολΙτης, οί «ποστρατοι χά ι
  'ί φββροι ΑΙ)όϊ, οί παλαιοΐ ϋο
  λϊμισταί, αί ΕθνικαΙ Όρνανώσεις,
  οί ΔΐϊυθυνταΙ εφημερίδων, τ«
  οχολεΐοτ κβΐ ή Μουσιχή τοΰ Δή
  μου,
  —Ό Σεβ. Μητροπολίτην κ.
  Τιμέθεβς.
  Σημερον εορτήν τού Άνίου
  Δημητρίου 6 σββασμιώτατος Νη
  τροηολΐτης χ. Τιμίθϊος θά μετ*
  κατόπιν παρακλήσεως τ&ν κ«
  τοΙχΜν είς Μάλλιαι δπου θά (β-
  ρουργόβη.
  —Ή ίϊρά πανήγυρις τοΰ Αγ.
  —ημητρίβυ.
  Σημερον Πίμπτην 26ην τρέ¬
  χοντος εορτήν τοδ Άγιου Μέγα
  λομαρτυρος Δημητρίου τού Νυρο
  ρλητου, έορταςβι ο ίντβώθοι ίπ'
  όνΰμκτι τού τιμώμβνος Ίερός ΪΗ«
  ος. Ο Μβν«ί εβπερινές ήρχισε
  χθές περί ωρβιν 7 μ, μ. καβ' έν
  έν·ν· Π κύλογΐκ τνν άρτων. Ό
  ιός παρέμεινεν άνοΐΛτό» μεχρι
  τού μεσονυκτΐου Οια τό προβκύ·
  νημ« των ευοββ&ν χριστιαιν&ν.
  Ό ορθρος «ρχετοιι πβρί ωρ«ν 7 π.
  μ. σημερον, μεθ' όν 6εΛ·ι τβλβ-
  σθή ή είθισμένη λιτανϊΐ» κηί ή
  εύλογΐοι τίιν άρτων χαΐ μετ' αυ¬
  τήν η βιίβ Α·ιτουργΙαι. ααρακα
  λοΰντ«ι οί φιλίορτοι, δπως προ
  σίλβωαιν είς την Ί«ράν ταύτην
  ή Ίύέ
  νρ ρς ρκ
  λοΰνται ό κ. Νβμβρχπί έ μ. Δή
  μ«ΡΧ<>ί> β κ, Φροΰραρχος. ο μ,
  Διοιχητής τοΰ £υντάγματ<ς, ο κ. Διοικπτης της Α»ροφυλακή{. ό;κ. Λιμενβτρχης, ο μ. Ιελύνης. οί η, μ. διευθυνταί των ενταύθα Ι ρααεζιτιχ&ν ΚαταστηματΜν, ή 'ΚβνΐΛη Χργάνωσις ΝεβλαΙας, «αι άπαντα τα προεόρεϊα τ&ν λοιη&^ όργανκσεων καί 'κπαγγελματικ&ν λκματαΐων μετά Λ«βα>ων τ&ν
  Σϊΐματείων των.
  —Δωρϊβί.
  Ή χ. Μαρία Καλοχαιρινοΰ α¬
  πέστειλεν είς τβ «Άσυλον Της
  Γεροντιβσβτς» ίνα δοχείον έλαΐ-
  • υ μετά διαφόρων αλλείν τρο·
  φίμων. Ό ΝβρφΜτικος Σώλλβγβς
  εύχαριστϊϊ θερμ&ς,
  — Διανυκτβρίύβντα φαρμα-
  £ημερβν 2έην τρέχοντος 0« δι-
  ανυκτερεύαουν τα φαρμαχεΐα
  'ίμμ. ΝχτζαΐΗτάχη χαί Μιχ,
  Τζβμη«ν*κα,
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ ΘΩΣΙΣ
  Προΐα Πέμτττης
  26 Όκτωβρίοο 1939
  120/Ωρα
  ΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΙΑΙ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝ1Ι1Σ
  ΙΙ0Ι0Μ1ΤΙΙΙΙ ΣΥΝΗΘΕΙ!
  ΙΑΙΗΩΥΝ ΠΡΟΣ ΙΙΑΥΑΓΙΘΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 25 8)βρίου (15 ύΐτηρεσί»).-
  ΑΙ εΐδήσεις των ; μεταμεοημβρινών έκδό-
  σεων των εφημερίδων άγγέλλουν 4τι αί' . , - , - _ _
  αρξάμεναι συνεννόησις μεταξύ Μολότωφ *«5_*™β««λμένβί τού «Μι-
  Τρείς έπιθέσεις 33 Πρωινή
  των Γερμανών άπεκρούσδησαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Όκτωβρίου
  («δ. ύππρεσία).— Πληροφορί¬
  αι έκ τού μκτώπου αναφέ-
  ρουν (τι παρά την έπαναλη
  ψιν τής κκχοχαιρίας εσημει¬
  ώθη σημκντιχή δράσις Ιδία
  τδν προφυλαχδν, ώ- προκύ*
  κτει κ*ί άπό τόανακοινωθέν
  τού Ανωτάτου άρχτιγεΐου
  τοΰ βτρατοϋ τό οποίον έχει
  ώ; έ{ής· «Νύξ ήρεμος. Δρά¬
  σις των περικολιων κκΐ τού
  Πνροβολικοδ δυτικώς τοΰ
  Σάβρ».
  Ό έν τώ μετώπω πολεμι-
  καί Παασιΐ((βυ πρββέχρβυααν είς αββχρας
  διαφωνίας.
  ΡΩΜΗ 25 8)βρ(ου.— Αί τελευταίαι πλη
  ροφορίαι τού εξωτερικόν βεβχιώνουν τό ά
  δυνατόν τής έπιτεύ{$ως συνεννοήσεως με'
  φεΐ σήμερον τα έξήξ: «Ή μι
  Βοδικήϊογαβίκ των Γαλλιχών
  αποσπασμάτων έκί ήμέρχς
  χαί αί πρβπβρχσχευκι των
  ταζύ Φινλδ«νδ.«$ κάί Ρωβσίας καί πρβββέ · Ι «Ρ·¥»λ«κδν έδωκαν χβές ύ
  τβυν ·τι αί αρξάμεναι συζητήσεις βχίνουν
  μάλλον κρός ναυάγιον.
  χπ,'.
  μια
  πέροχα δείγμβτα τής μέγα·
  λης αξίας χαί τής ίχανότη-
  τβς τβδ Γαλλιχβδ ατρατοΰ.
  Σφοδραί συμπλοκαί έλαβεν
  χώραν χ9ές πρό των Γαλλι·
  χών θέαεων, ανατολικώς τοΰ
  δάαβυς Βχρντ, χατεχομένου
  πάντβτΐ έξ ολοκλήρου υπό
  των Γάλλων Οί Γερμανβί έ
  νήργηβαν είς τόν τβμέχ αυ¬
  τόν τρείς αλλεπαλλήλους έ·
  πιθέβεις έξχιρ&τιχϊίς σφοδρό¬
  τητος. Καί αί τρείς ίμως αύ
  ταί έπ>θέβει$ άπκχρβύβθηαχν
  υπο των Γάλλων
  Κχτά την τρίτην μάλιστα
  •ί Γερμχνοί ηναγκάσθησαν
  νά τρακβΰν εί; ατχχτον ύ
  ποχώρηαιν έγχαταλείψχντες
  πολλβύς ν&χρβύ; καί τραυμα
  τίας είς τό πεδίον τής μά μέτωπον.
  Είς τόν ίδιον τβμέα
  Γαλλικϊι ένωμοτία ενήρ
  άίθ
  μ ι μ ρ
  γησε επιτύχη άντεπίθεαιν.
  Γερμανβί τίνες αντελήφθη-
  σαν αΐχμάλωτοι κ«1 άλλοι
  έφονεύΒησαν. "Εν Γβρμανι-
  χον μυδραλλιοββλβν κατε¬
  στράφη χαί είς Γερμανός ά-
  ζ«ωματιχ·ς ο οποίος βκροχώ-
  ρησε μόνος πρός τάς Γαλλι-
  χοτς θέσεις διά ν' αντιληφθή
  τ' άπβτβλέσματατα τβΰ γερ-
  μννιχοδ τηλκβόλου ίφονεύ
  θη Ή Ιδία εφημερίς προαθέ
  τει ότι ή επικρατήσασα τας
  τελευταίας ημέρας ήρεμία
  έστρεψεν είς το*ς Άγγλβυς
  τββ ίχστρχτευπκβΰ θώμα-
  τος νά καταλτβουν έν «νί-
  σκι τας θβσεις των είς τό
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΕ
  ΤΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΟ.Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όχτωβρίβυ (τού άντ*π··
  χριτοϋ μας).—Έκ Λονδινον «πεβεβαιώθη επι
  σήμως ή πληροφορία ότι ή Αγγλία άνε·
  γνώρισε τόν Πατριάρχην Ίεροσολύμων.
  Η ΠΡ1ΓΚΗΠΙΣΣΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΕΣΧΗΝ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίβυ (τοδ άνταπβχρι
  τοδ μ«ί).— Ή Α. Β. Υ. ή πριγχήπισσα
  Φρειδερίκη επεσκέφθη σήμερον την λέ-
  σχην τβδ βργαζβμένευ κοριτβιβδ.
  Την λέσχην επεσκέφθη βπίοης χαί β
  Πρωθυπβνργβς χ. Ί. Μεταξάς.
  ΛΕΝ ΟΙ ΕΟΙΤΡΑΒΗ1 ΚΑΙ' ΙΗΕΡΟΑΪΪΙΙ
  ίΙΙΡΑΦ. ΕΙΣ ΤΟ ΗΑΜΙΙΣΤΙΜΙΟΜ
  ΑβΗΝΑΙ 25 Όχτνβρίβυ (τβδ άνταπβ
  χριτοϋ Η«ς).— Ανεκοινώθη άρμβδίως (τι
  χβτά τα τρέχον π»νεΒΐατημ»«*βν ίτ·ς δέν
  θά έπιτρακξι ή χαρ' υπέρβασιν έγγραφή
  είς τό Πανεπιστήμιβν, την Πάντΐιβν £χβ
  λήν, την Ανωτάτην σχολήν εμπβριχών
  χαί βΐχονβμιχ&ν σπβυδδν «αί τάς Παιδα
  γωγικκς 'Ακαδημίας.
  ΤΑ ΚΟΛιΊνΪΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΜ«0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίβυ (τβδ βνταπβ-
  χριτβδ μ«ί)— -ίς την εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό πρό τινβς καταρ
  τισθείς άναγκαστιχός νβμβς περΓ καταργή
  σεως τ&ν κωλυμάτων τβδ γάμβυ.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
  ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΟΝ
  Ό κ Ήντεν ομιλεί
  διά τούς σκοπούς τού πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ό<τωβ?ίου ((δ. ύπηρεσΐα τής «Άνορθώσε α»ς».—'Ο ύττοοργός των Κτή σεων κ. ΤΗντεν εξεφώνησεν άπόψ3 βαρυσήμαντον λόγον άπαντήσας Είς τούς Γερμα νούς ηγέτας διά τάς ευθύνας καί τούς σκοπούς τοθ πολέ μου». «Τόν σηαερινόν πόλε μόν, είπεν δ κ. ΤΗντεν, έπέβα λεν είς ημάς καί είς όλόκλη ρον τόν κόσμον είς ανθρω πος, ό ΧΙτλερ, ό οποίος ήθελε νά κυριαρχήσπ καί νά επ βά λη τάς άπόψεις τού. Δέν κά μνομεν πόλεμον ο Οτε έναντι όν ενός άνθρώπου, ουΐε έναν τ(ον ενός κράτους, άλλ' άγω νιζόμεθα διά την επικράτησιν των άρχών μας, διά την κα τοχόΓωσιν τής δικαιοσύνην Γνωρίζομεν δτι ό πόλεμος θά είνε σκληρός άλλ' βσα μέ χρι τής στιγμής έπετελέοθη- οαν ρβς ένθαρρύνουν διά την συνέχισιν τού. Γνωρίζομεν τί εχομεν νά ύποστώμεν άλλ' εί μβθα βεβαιοί δτι θά φθάσω μέν είς αΐσιον άποτέλεσμα. ΕΤμεθα άποφασισμένοι ν' ά παλλάξωμεν την νεότητα άπω εναντίον τοθ όποΐου την έκαλέσσμεν ν' άγωνισθί|. Ή άνσκωχή είναι δι* ημάς άπσράδεκτος. Όχι διότι άγα πώμεν τόν πόλεμον άλλ' ακριβώς διότι (όν μισοθμεν ελάβομεν τα δπλα διά ν' ά· παλλαγώμεν άπό τό καθε- στώς τό οποίον μας τόν έ- πέβαλε. θά όδηγήσωμεν την άνθρω πότητα πρός νέους άνοικτούς ορίζοντος καί θά δώσωμεν είς τούς λαούς την βΐρήνην καί την ελευθερίαν. Ό σκο πός μας είναι 6 εύγβνέστε ρος καί θά πραγματοποιηθή» ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ ΒλΗΒΕΝ ΥΠΟ ΑΓΓΛΙΚΩΗ Π Ο Λ Ε ΜΙΚΟΝ ΤΟ ΠΑΗΡΟΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΥΗΕΑΪΓΗ ΡΩΜΗ 25 8>βρίβυ (Ιδ. υπηρεσίαι τής «
  νορθώσεωθ — Τηλβγρκφήμβτα ίη Λονδί.
  νού άγγέλλβυν ·τι καθ" & άνβκβίνωαβν
  ί άλ
  ρ
  νού άγγέλλ βν
  επιβήαως τό Ναυχρχβϊον χαί άλλβ Γερ.
  μ«νικ·ν ύποβρύχιον εβυθίσθη σήμερον βη
  Βέν υπό 'Αγγλικ&ν πολεμικ&ν σχαιρών.
  Ή ανακοίνωσις τοΰ Ναυαρχείου πρβσθέτΐι
  ίτι έχ τβΰ πληρώαατβς τβΰ Γερμανικβΰ Ο
  πββρυχίβυ δικσώθη3«ν καί λέ
  υ 'Αλ ΙΒ ΐ 2
  Ή Μ. Βρέττανία
  χορηγεΐ είς την Τουρκίαν δάνειον.
  ΡΩΜΗ 25 8)βρ(ου (ίδιαιτέ-1 σοθ τούτου, ήτοι 20 έκατομμύ Ι σιμφωνία έξσσφαλΐζει καΐάλ
  Ιρα ύπηρεσΐα ττίς «Άνορθώσε Ιρια λίραι θά Ματαβληθή άμέ Ιλα πλεονεκτήματα είς την
  Λ0ΗΝΑ1 25 θκτΜβρΙου (τβΰ άντκκβχριτοΰ
  μβς).— Είς την έφημ'ΡΙδβ. τής κνβίρνποβως έδημο
  σκύβη τβ χβτβοτβτιχόν το» τβμεΐου άσφβιλίοεΜς
  ΐβν έμπόροιν.
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΒΝ ΤΟΥ ΕΡΛΤΟΥΣ
  ΑΦΗΝΑ1 25 Χκτωβρίβυ (τβδ άνταιτβΜριτοΟ
  μ«().— Ό «νβγκαστΐίίς νομες ό πρββλιπων δια
  την οργάνωσιν τ6ν χατα τοηους βρχείων τβυ κρά
  τβυς μ«1 τί»ν διαφβρ«ιν χληροίοτηματων, έδπμβακύ
  ίη «Ις την έ-ημερΚκ τής >«υβ«ρνπσ«»>ς σήμεραν.
  II
  ΕΙΣιΧΙΕΝΤΕΣ ΕΙΣ ΤΟ ΗΑΧΕΟΙΣΤ.ΜΙ0Ν
  ΚΡΒΤΕΪ ΤΕΑΕΙΕΦΒΙΤΟΙ ΙΥΜΝΑΣΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Χχτβ-βρίου) - Νετα(υ τδν τελεία
  φβΐτων Γυμνοιοίου αΐτινες επέτυχον κατά τάς εΐσι
  τηρίενς έίετασιις τ©0 ΐ'α*«πιοτημίου Άθαν&ν αυγ
  Ματαλεγοντβιι κκτά αχ€λ»ς χαί χαχά σειράν έ«ιτ«
  χϊας ο! Χβτωβι Κ^ήτΐς:
  Ίατριχή ΣχολΑ: Καφβρβχης Α , α«τ«γΐΗτάχη
  Γβςουφαλιά, Κ««*ης Ι., Σλά £ Σ
  ά Βλ Σλ
  .—Τηλεγραφήματα έκΛον
  δΐνου άγγέλλουν δτι επήλθε
  πλήρης συμφωνΐα έ τί των
  διεξαγομένων ςΐκονομικων δια
  πραγματεύσεων μβταξύ Αγ¬
  γλίας καί Τουρκίας. Δυνάμει
  τής συμφωνίας αυτής ή Μέγα
  λη Βρβττανΐα χορηγεΐ είς την
  Τουρκίαν δάνειον 40 έκατομ
  μυρίων λιρών διά την συμπλή
  ρωσιν τοθ πολεμικοθ έφοδια
  σμοΟ της. Τό ήμισυ τοθ πό
  σως είς %τήν Τουρκίαν τοίς
  μετρητοΐς είς χρυσόν τό δέ ε
  τερον η,αισυ, ήτοι δλλα 20 έκα
  τομμυρια λίραι θά δοθή είς εΤ
  6η,καί πιστώσεις κυρΐως δέ είς
  πολεμοφόδισ καί βπλα τα ό
  ποία θά προμη9ευθ3 ή Τουρ
  κ(α έκ διαφόρων αγοράν καί
  (δία έξ Άμερικής.
  Τα Τδια τηλεγραφήματα ά
  ναφέρουν δτι ή έπελθοθσα
  Τουρκίαν, όρΐζουσα δτι τό
  μεγαλύτερον μέρος των Τουρ
  κικων
  ράζη
  προΐόντων
  κσΐ θά
  θ' άγο
  καταναλΐ
  σκη ή Άγγγΐα. Ή οΐκονομι
  κή αυτή συμφωνΐσ, συμπλήρω
  μα τής ύπογραφβΐσης πρό ήμε
  ρών τριπλής Άγγλογαλλοτουρ
  κικής στρατιωτικής συμμαχίας,
  πανηγυρίζβται τόσον έν Αγ¬
  γλία δσον καί έν Τουρκΐα.
  η
  των 'Αγνλων ΙΒ χιχΐ 2 μόνον
  αθηβαν. Τβ Αγγλικόν ΝαυαρχεΤ,ον πρβαβέ·
  τει (τι ή καταδίωξις των ύπββρυχίων αυ·
  ν«χ(ζκται αμείλικτος
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΜΠΡΑΟ ΥΧΙΤΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΣΑΑΡΜΠΡΟΥΚΕΝ
  ΡΩΜΗ 25 Όκτωβρίου- Κατ' ιΐδήαιι;
  έκ Βΐρολίνου ο στρκτάρχης φόν Μπράου-
  χιτς μεταβάς είς τ· Δυτικήν μέτωπον έκε
  σκεφθή την περιοχήν τοδ νοτιανατολιχοδ
  τομέως τοθ Σααρμπροδκβν.
  ΣΥΓΧΡΟΥΣΕΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΝ
  ΚΛΙΠΟΛΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΛΝΑΝ
  ΡΩΜΗ 25 Όκτωβρίβυ.— Λέγω αίματτι
  ρ&ν συγκρούβεων αΐτινες έλαβον χώραν μι
  ταξύ κομμουνιστών καί Πολωνών είς ολ··
  χληρον την περιοχήν τής Βίλνας άκηγο·
  ρεύθη καί ο ημέραν ή είσοδος τοδ Λιθουα
  νικοΰ οτρατοΰ είς Βίλναν.
  ΗϋΡΙΚΙΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΝΕΙ
  ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΗ ΟΑΟΥ ΤΟΥΚΟ.ΜΟΥ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 25 8)ρρ(ου (Ιδ. ύπηρΐ-
  σία).— Είς τα θησαυροφυλάκια τθν Ήνωμέ
  ν»ν Πολιτειών Ιχει συγχεντρωθζι χρυσος
  ά{(ας 17 δισεκατομμυρίων 10 έκατομμυρί-
  ών 33 χιλ. 610 δολλαρίων, ήτοι ή 'Αμερι
  χή χατέχιι τ* 2)3 τοδ χρυσοδ >λ·υ τ·0
  κόσμον.
  Έντός εβδομάδος
  κατεστράφηοαν 2ΟΓερμ. άεροπλάνα.
  γη
  Γβςουφαλ, ης , ρς £. Σαμβ
  ρά»η Βασιλική. Σβχλαμπ*νη{ Ι, Μβρκίίου Α , Νι
  Μβλβΐοης £., Οβντιχ&χης Α-. ΚαατρινβΜης Π.,
  Γ«Μργ·ϋης Ε, Κβταπότης Γ., Παηαμαιτβκιάχη
  νύβτγγελΐκ, Φρβγκόκπί Κ., Μοττβαιάιιης Χρπστοί.
  Ψιλβμανευοαχης Μ·, ΚαρβμκκτζΑκη;, Γ., Ποικα
  Βΐοίώρου Β,, Πϊτρουλάχης Ι. χαί Χ«τζηγιάνηςΓ.
  ΧίοντβΤβτριχόν Σχολείον. Κβνοολβχης Γ.,
  Ζαμπετάχπ Ν., £ταυράχη{ 'Λβ*ν. χαί Χβλχιαδ·
  χη Ε.
  Φιλοσοβιχίΐ Σχολη: 'Αλεξίου Ζ . Βιστάκης Κ.,
  Γΐμίρτζβχης 1, Ιορκχης Ε., Συριχάχης β, Παν
  λ 1., Πρΐβελάχη Χλγα. Ββρίβνλβχης Κ., Δχ
  ΕΙρ. Τζνρτςαχη Ιβ , ΣβιββΑχη; Ε , Γκαγχαι
  ίΐρήνη, Ο«€ΟΜράΜης Εύτ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Όκτωβρίου περισυλλεγέντες άεροπόοοι ά
  (Ιδ. ύπηρεσίο).— Τό ύπουργίΐ
  όν ΠληοοφορκΒ-ν ανεκοίνωσεν
  άπέψε δτι έκτός των δύο Γερ
  ι α ν© ν άεροπόρων οΐτινες α¬
  νευρέθησαν χθές είς την Βό
  ρειον Θάλασσαν ανευρέθησαν
  καί σήμερον έντός λέμβου έξ
  έλαστικοθ καί περισυνελέγη
  σαν υπό αγγλικών σκαφών
  ετέροι πέντε καί «ίς νεκρός.
  ΟΙ πέντε ΓερμανοΙ άεροπόροι
  μετεφέρθησαν είς Αγγλίαν δ
  που τυγχάνουν πάσης περιποι
  ήσεως καί ττεριθά>ψ:ως. ΟΙ
  νή*<ον είς τα άεροπλάνα τα ό ποία έπεχεΐρησαν κατά τάς τελευταίας ημέρας έιτι5ρομάς κατά των άκτων τής Σκωτΐας κσΐ τα όποΐα δέν ηδυνήθησαν νά επιστρέψη^ είς τάς βάσεις των.Ούτω είς τά16 ίεροττλάνα τα ότοΐα κατεστράφησαν καί κατέπεσαν άμέσως είς τάς ακτάς τής Αγγλίας πρέπει νά προστεθοθν άκόμη έτερα τρ(α, τα όιτοΧα άνή<ον ιίς τούς ά νευρεθέντας ιίς την Βόρειον Θάλασσαν καί περισυλλεγέν τας άεροπόρους. Προκύπτει λοιπόν ότι ό άριθμός των κα τσστρσφέντων γερμανικήν άε ροπλάνων είς την Αγγλίαν έντός μιας μόνον εβδομάδος άνέρχεται είς 19 ή 20. Πρέπει δέ νά σημειωθή ότι τ' άερο πλάνα αύΐά ?]7αν άπό τα κα λύτερα σκάφη μάχης τα ό ποία διαθέτει ή Γερμανία. Ανακοινούται «π(σης 6τι ό όρ.θμός των κρατουμένων είς Αγγλίαν αΐχμαλώτων Γερμα νων άεροπόρων άνέρχεται ή δή είς 125. Όλοκληρουται ό άποκλεισμός της Γερμανίας ,--·-. „ ,^ .-,. , ,, ..των άνηγγέ>θη τό άπόγευμα
  Κ , Βασιλάκη Ί«άννα, Λον«αχη{ Κ. χαΐ ΊΜ*ν.|υι™, Τ0°ο "-"«ουΡΥ00 Τ°Ο εμ·
  Τα«τσαρ»Ηάχης ΙπορΙου δ:ι έντός των έ π τα έ
  Φυοιχβμ«βημ«τική £χολή. «') τμήμ» χπμικΑν: βδομάτων τοθ πολέμου ήχμα
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 8)β?[ου-|σε έν συνεχε'α δή ό
  Είς την Βουλήν των Κοινοτή Ι ασμός τής Γερμσνΐας άττο<λε( 'Αννφαντα»ηί Α , Εΐνάκη Ζχή, ΧατςηγιαννάΝΐκ ι λωτΐσσπσαν θιιό τ©ν περιτιο' Χ. μ«1 Γουλ*ΝΠ( Δ β ) τμήμ* Μα9ημ«τιχόν. Μι 1Λ Ι ·Α χελονδάκής Γ , αατηνιώτης Γ , αλ»ιχδ4χης Κ ,» Αιβν το° ^ - -. . ΚθΜκιν*Νης £. χαί Μαιδερκχη Φ«νΑ. γ.) τμήμοι ναυτικοθ άτμόπλοια ΦυβΐΜβν: Βοντ«ται<η( £., Πβιιβιίεοδίιρου Γ,, Άρ κά καί ού5 τέρων ββντάΜπς £. | > 938 Υΐλ τόννων
  Πρβτος είς την Φιλοαοφιχήν μ·τβ{υ ίλων τβν „___ Λ* _
  τβδ ΟανεκιοτπμΙον Άβπνϋν-βεί ϋστα βιινσ
  πολβμικοθ
  Γερμανι
  κρατ&ν
  εμπορεύ-
  διά
  ό,βγβ.νιββΙντΜν το6 Πανεπιστημίου Άβηνδν-βεϊ ϋ
  «αΛβνιχηί ήλθεν ώς έμ«χΙν·τ«ι χ«1 «ν«τ*ριι « νΙο; Γεομσνΐαν.
  ιοδ ««βονιτ·» *'··'Αλε{ΐβ» £τνλ»βιν*(, , Ό Άγγλος ύπουργός έΐόνι
  ή
  εται είς τό έξ!»; έξ δΚων Των
  μεγάλων θάλασσαν ώ; καί
  παρά ούδετέρων κρότον έιτΐ
  των οποίων ύπεΧ,όγ.ζε σοβΐ
  ρώς τό Ράϊχ. Αυτήν την στιγ
  μην προσέθεσίν εύρ'σ<ονται είς την Άν λΐτν πλείσται άν τιπροσωπεΐαι οόΒ:τέρων κρα τώ/ οΐ-ινες διεξ'ΐγουν ίμηιρι κης φύσεως &ιαπραγματεύσε>ς
  συνεπε'α των ότο(ω>/ θά όΊο
  θθ0φ έμπορικός άπέκλΐ;
  σμός της ΓερμανΙας ύιό τί]ς
  ΆνγλΙας,
  Μβτά τάς ανακοίνωσις
  τοθ ύιουργοθ τοθ 'ΕμιιορΙου
  Ο ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ
  ΜΕΤΕΦΕΡΘΗ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 8)βρ(·υ (Ιδ. ύπηρεσία).-
  Κατόπιν μυθιστορηματικ&ν περιπΐτειβν με¬
  τεφέρθη μέσω Γερμανία;, Τουρκίας, Πάλαι
  ατίνης καί Αΐγύπτβυ είς Γαλλίαν Πβλ«
  νιχ·5 χρυβος 70 τόννων άντιπρβσωπΐύ«ν
  άςίαν 4 δισεκατ·μμυρίων Γαλλικών φρκγ·
  κων. Ό χρυσβς περιήλθεν είς την κατο¬
  χήν της Πολωνικής κυβερνήσεως καί θ«
  χρησιμεύση ώς κάλυμμα τβδ νέβυ Πβλω-
  νιχοδ νομίσματβς ίταν αποκατασταθή τβ
  Πολωνικήν κρατβς
  ΘΑ ΖΗΤΗΘΗ Η ΠΑΛΙΝΟΣΤΗΣΙΣ
  ΤΟΝΓΕΡΜΑΝΟΝΤΗΣΝ. ΕΥΡΩΠΗΣ
  ΡΩΜΗ 25 8)βρίβτ> (Ιδ. ίιπηρ«σίβ).- Κβτ1 «Ιδή
  σεις έκ Βερολινον ή Κυβέρνησις τού Ράϊχ Οίι ζή τή
  οη «πό τΐυς Γκρμανβυ: τής Νοτίου Εύρώπης, β·
  ν«ρ>ομένους ιΐς ϊν χαΐ ήμισυ έκαιτομμύβιον, να
  έίΐιστρίψουν είς Γερμανίαν μέ την υπόαχιοιν
  ότι θ' άΐτολαμβανουν κκΐ είς τούς κόλπαυς τβθ
  Ράϊχ τής Ιδίας βΐσ«ι<ί καί τβν «ύΐ6ν οίκονομικβν άνίαΐΜν ώς μβΙ έν ιφ έ{Μτ·ε)ΐχφ χαΐ το&το (ν* δι ενκβλυνθο ή βϊλτίωοις τοθ έμπορίβυ τής ΓιρμανΙ άς μετ* τ&ν χ«·ρ»ν τής νοτίου Εύρώπης. ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ Π ΧΡΙ-ΙΟΙ 25 8>βρ{ου (Ιδ. ύπηρεαία) -
  Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τού Γαλλικον
  στρατηγείου έχει ώ; έ£ής: «Τα ημετέρα χ«ί
  τα ίχθριχκ οταιχκΐα άναγνωρίσεως έπέδει-
  ,*ν περιορισμένην δράσιν κατά την διάρ¬
  κειαν τής ημέρας. 'Απωθήααμεν επίθεσιν
  τοδ έχθροΰ είς την άναΓθΑΐκώς τοδ Μβζίλ·
  λα περιοχήν».
  ΔΙΕΛΥΘΗ Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΒΟΥΛΗ
  ύπεβλή9η7αν εί: τόν κ. Τσΐμ ΠΡΟΕίΙΗΡΥΧΦΗΣ Ν ΝΕΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
  περλαιν διάφο έή]
  σεν
  είς τάς όΐτοίας ούτος άπήντη' ΑΓΚΥΡΑ 25 8>0?(ον (Ιδ. νηαρεβία)- Κεττόηιν
  — ν άναΧυηκΔς. ιΐβηνήχως χον χ. Κιοσεΐβχννφ ό Βαβιλιΰς τής
  Ό κ. Τσ&,ίτσιλ άνεκοΐν&η» Ββνλν*βΙ«ς Βόρις 6ιτ*νΡ«Φ» βι«τ<χ»μ« διβλύ» ^ «ι<ν αν«κοινω« Μς Τή; Βουλής χ»1 Λρβκη?ν{«»»ς νίβιν έκλογ&ν έν ... ,_ πρ3σ» τ^| σίντόμβυ «;ο3β94ί3ΐς λόγω τίί; χβιιιμότητο| βρ65μΐδατ βά είνε είς θε τ^ς βι»9/βθ{ χπγπϊτπμμ;. 'βν τψ μιτ«{» 6 Βοι»λ· η ρμ είς θε τ^ς βι»9 σιν νά κάμη !<θεσ>ν επί τοθ ν«?ί* β«
  τοοπιλλισμοθ τοθ βέ λ
  Ρ -Ο
  ύ;τονΐζ«ι
  4*
  ν· λι ί ρ
  τ8ν |μββλ4μΜν κ«1 φιλικδν σχέβινν
  β νιιτβνιιν τη«,
  ί Ινβντΐ
  μΐβ' δλκν