9797

Αριθμός τεύχους

127

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/3/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Π
  εί».
  πιο
  Εάν υπάρχουν^τήν ανθρωπίνη ζϋ)η στι.γμές θεΐες, μία άπό τίς ...«
  θίϊες είναι ίκείνη πού στό γρήγορο πέρασμά της ευτυχεΐ ι ό κάθε ά¬
  τομον νά ζήση ΰλόκληρη τή μακραίωνη ίστορία τής Φυλής τού. Τέτοια
  ύπερούσια στιγμή έρχεται νά μας χαρίσχ) κάθε χρόνο ή Λ>η Μ<«ρτ(ου. Ή Έλληνική ψυχή ξανίγεται την ήμέρα αυτή Παρθέος καί ξαναδέχεται τόν άγνό κρΐνο κου τής φέρνει λευκοφόρετος "Αγγελος Κυρίου. ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΙΛ. ΑΓ. ΜΗΝΑ τυΑΕ^Μη ΓΡΑΦΕΙΩΜ άρ. 4-55 ------------------------------------------------ΤΗΛΕΦΩΜΜ: ΤΥΠ0ΓΡΑφ. , 2_06 ΕΘΙΊΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΧ ΕΤΟΣ Β'ΠΕΡΙΟΑΟΣ Β' ΡΡ· ΦΥΛΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 Μαρτίου 1945 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20 ΔΙΕΥθΥΝΤΗΙ ΙΥΝΤΑ2ΕΟΙ * ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗ7/ Η 25" ΤΟΥ ΜΒΡΤΗ ΟΜΙΛΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ Σ' δλη τή διάρκεια τοθ χρό¬ νου οί Έλληνες—οί προνομι- οθχοι κάτοικοι τής έξαιρετικής αυτής χώρας—μιλοθμεν ό έ"νας γιά τόν άλλο μας. Καί τί δέ λέμεν ό Μνας γιά τόν άλλο μας στό κύκλωμα τοϋ χρόνου! Κι' άκόμη, τί δέν κάνομεν δ £νας είς τόν άλλο μας στό ΐδιο διά- στημα τοθ χρόνου! Σήμερον δμως είναι ή μερά τής Μητέρας μας. Σήμερον άς κλείσωμεν εμείς τό στόμα μας καί άς αφήσωμε την Έλλά¬ δα νά μιλήστ). "Η μάλλον άς αφήσωμε τή γλώσσά μας νά λαλήστ), άλλά μόνον δ,τι αί σθάνεται ν' άνεβαΐντ) άπό τα βάθη τής ψυχής μας, άπό τα τρίσβαθα τής έλληνικής ψυ¬ χής μας. "Ας γίνη σήμερον η φωνή μας άντίλαλος τής φω· νής, πού βγαίνοντας πέντε-Εξ χιλιάδες χρόνια τώρα άπό τίς όλόχαρες καί φωτεινές κοι- λάδες τής έλληνικής γής κι° ά πό τα γαλανά νερά τοΰ Αί- γαίου Πελάγους, ακούεται ΐσα μέ τα πέρατα τοΰκόσμου σάν μουσική σμφτφ&γΙαΊ > «ού μβ;
  γεύει καί κατακτΊϊΐ κί"* άΐχμα'
  λωτίζει, πού συγκννεΐ κσΐ έκ
  πολιτίζει.
  Έλλην5 άδελφέ μου! Τα λό-
  για πού μυστικα μοΰ ψιθυρίζει
  στό αύτί τής Μάννας ή φωνή,
  ουνεπαρμένη άπο τα βάθη των
  αίώνων, εϊμσι βέβαιος τ' ά
  κούεεις καί σύ, δποιος κι' άν
  εΐσαι, κι! δπου κι' άν εύρίσκε-
  σαι. Καί είναι τοΰτα δα περί-
  που: Παιδία μου έλληνόπουλα!
  Μην περιμένετε νά σδς μαλώ-
  σω σήμερα γιά τίς άταξί·
  ες καί τα πείσματά οας. "Ο
  χι, δχι. Τα λησμονώ όλότελα
  ■γιά σήμερο, γιατΐ 'μαι όλόχα-
  ρη πού σδς άντικρύζω μαζε-
  μένους γύρω μου καί σδς βλέ
  πω συναγμένους στούς ναούς
  —στούς τόπους πού καθιέρω
  σεν ή άγάπη σας γιά τή λα-
  τρεΐα μου. Σήμερο θέλω μό¬
  νον, Ιτσι δπως εΐστε δλοι οί
  Έλληνες—τα παιδία μου—συ·
  ναγμένοι γύρω μου, νό σδς
  χαϊοέψω καί νά σδς καμαρώ-
  σω καί νά σας χαρίΐ. Δέν
  μ' ένδιαφέρει άν έπλανήθη ό
  ένας ή ό άλλος σας σάν άσω-
  τος υίός, κι' άν ξέχασε λίγον
  ή πολύ πώς είναι γυιός μου.
  Μ' ένδιαφέρει μόνον, δτι σάς
  ξαναψερνει γύρω μου τής
  μητρικής άγκάλης ή λαχ-
  τάρα. Μ' ένδιαφέρει μόνο καί
  μέ συγκινεΐ τό δτι αίσθάνεσθε,
  πώς |δέν μπορεΐτε μακρυά
  μβΐλ, δέν μπορεΐτε χωρίς εμέ-
  να, χωρίς την Έλλάδα νά ζή-
  σετε.
  Σιμώσετε άκόμη πιό κοντά
  νά σάς είπω τό τί αίσθάνομαι.
  Εΐμ' ύπέρήφανη γιά σάς. Σάν
  δλα τα παιδία μου ποΰ πέντ'
  8ξη χιλιάδες χρόνια τώρα, μέ
  τόνομά μου—μέ την 'Ελλάδα—
  είς τα χεΐλη των κατατροπώ-
  νουν λογής-λογής έχθρούς τής
  λευθεριβς καί τοθ φωτός καί
  ύπερνικοΰν δλες τίς δυσκολΐες
  καί στεφανώνουνται μέ δόξες
  άθάνατες, ετσι καί σεΐς άκόμη
  χθές, μέ τής έλληνικής Ιδέας
  τ' άστροπελέκι, έκεραυνώσετε,
  ολίγοι σεΐς, άμέτρητες χιλιά-
  χ; 6ες σιντεροβώρακων, άλλά μι
  οί κρόκαρδων έχθρών. Έζωνΐανέ
  ' ψετε στήν ΠΙνδο καί στ' Άκρο
  (θ κεραύνεια, στήν ^Τρεμ^εσίνα
  ς κο(1 είς τό Πόγραντετς τύ-^ρθ-
  λο τοθ Λεωνίδα καί των Θερ)αο
  πυλών. Παντοϋ τέσσερα
  τώρα, στήν Άλβανία,
  ή β ή
  μάχη τής Κρήτης, στό Έλ-Άλα:
  μά'ίν καί στό Ρΐμινι εδείξατε
  πώς δέν είναι παραμύθια τα
  «Δόξα τιμή οτό χέρι άπ' άκόμα μέ μιά δάφνη
  στόλισε τής πατρίδος τ' άμάραντο στεφάνι».
  ΕΛΛΑΣ
  Μιά χώρα τόσο μικρή σέ £κταση, μά τόσο
  μεγάλη σέ διάρκέια. Τόσο φτωχή σέ δλη μά τόσο
  ττλούσια σέ ττνεθμα.
  Πολέμησε, νίκησε, νικήθηκε, ττληγώθηκε, λύγισε,
  όρθώθηκε, μιά φυλή δυνατή, μιά φυλή ζωντανή,
  πού χιλιάδες χρόνια βαδίζει άκατάβλητη
  τό δρόμο της.
  Πέρασαν λοιοί καί σβύσανί, ώλλαξαν τα £θνη
  τή λαλιά τους καί μόνη ή Ελλάς κράτησε,
  τήνγλώσσα των πρσγόνων της, την γλώσσαι πού
  £δωσε στόν κόσμο την έννοια τοθ θεοθ καί
  της ελευθερίας.
  Μιά φοΰχτα χώμα ή Ελλάς, σ' Μνα δγκο
  βράχινο καί, πάνω οτό βράχο, στίκει τώρα ό
  "Ελλην, βράχος κι' αύτάς, άκλόνητος, άχαμπτος,
  άποψασιστικός ....
  (Το ανωτέρω αρθρο δημοοιεΰθη στήν εφημερίδα «'Ελληνική Φϋ)νή> τού
  παρελθόντο; Ιουλίου ποΰ εξεδίδετο κατά την περίοδο τής κατοχής είς τα
  βουνά, υπό τοΰ νυν Διευθυντού τού έν Κρήτη Γραφείου Τύπου).
  Μητέρα τοΰ Χριστοΰ Άγνή ΠαρΘένα! δέν γελαστήκαμΐ
  Στήν δύναμί σου τίς έλτιίδες μοτς στηρίζαμε. Λευτερωθήκαμε
  λεύτεροι τώρα τή γιορτή σου έορτάζομεν αϋτό τό χρόνο.
  Κι' άττ' τή χοιρά μας, ξεχνοΰμε τής σκλαβιας των τΐόνο.
  Δυό λευτεριές [ΐπροστά στόν "Αγγελο μέ σέ σταθήκανε.
  Τα κρίνα τού κι'αύτές μαζύ μέ σένα μυριστήκανε.
  Καί ξαναγύρισαν στή χώρα μας αύτό τό χρόνο.
  Καί σαν τίς βλέτΐομεν, ξεχνοϋμεν τής σκλαβιά,ς τόν πόνο.
  Τέσσερα χρόνια! τέσσαρες αίώνες! πώς διαλυθήκανε!
  έσβύσανΕ στήν δύναμί σου δέν άντισταθήκανε
  «Τη ΰπερμάχφ» Τωρα σάν σοΰ ψάλλομεν αύτό τό χρόνο
  άττ" τή χαρά μας, τί χαρά! ξεχνοΰμε τής σκλαβιδς τόν τιόνο.
  Ε· Γ.
  δσα διηγεΐται ή ΙστορΙα τοϋ
  Νικηφόρου τοΰ Φωκδ καί τοθ
  Είκοσιένα, τοθ Άρκαδιοΰ καί
  των Άρματωλών.
  Στόν άπιστον κόσμο τό σημε-
  ρινό, μέ τή δική σας πΐστι στΐς
  άκατάλυτες ίδέες τής Πατρίδος
  καί τής Λευθεριας, εδείξατε
  πώς ή δΰναμ' ή πραγματική δέν
  βρΐσκεται στά πλήθος καί
  στούς μεγάλους άριθμούς τοθ
  άψυχου ύλικοΟ, άλ/ά φωλιάζει
  στίς καρδιές πού πυρπολεΐ ή
  φλόγα τής άγάπης σ' δ,τι είναι
  έύγενικό καί τίμιο. Σ' δ,τι είναι
  άληθινό κι' αίώνιο, δ,τι είναι ά·
  τόφιο έλληνικό. Μέ τή δική
  σας πΐστι άλλους μεγάλους,
  πού έφοβοΰνταν δλοι κι' Ιτρε-
  μαν, τούς άποδείξετε μικρούς
  καί ασημάντους. Κι' άλλους
  μεγάλους, πού ήσαν έ'τοιμοι νά
  κλονιστοΰν, έγιγαντώσετε καί
  έτονώσετε στήν κρίσιμη στιγμή,
  γιά νά μποροθν σήμερο να
  πυργώνουν τής νίκης τώ παν·
  κόσμιο τρόπαιο. Μέ την άσάλευ
  τη πίστι σας σ' δ,τι παρσδέχον-
  ται οΛοι θκωρητικά, μά δέν ά-
  γαποθν δλοι πραγματικά μέ θέρ
  μη κι' ένθουσιασμό, εκάμετε
  καί σήμερον, δπως καί άλλο
  τε, τό δνομά μου σεβαστό στά
  πέρατα τοθ κόσμου. Παιδία
  μου, σάς εύχαριστώ. Άξια
  παιδία μου έφανήκετε. Δέν φέ·
  ρετε άδικα τό δνομα τό έλληνι-
  κό. Κανείς δέν ίίχει τό δικαΐωμα
  νά πή πώς εΐν' οί ώμοι σας άδύ
  νατη γιά νά βαστάξουν τό βά
  ,ρος τής πολύτιμης καί πιό εύ
  'γενικής κληοονομιάς, πού ξέρει
  ή ανθρωπίνη ϊστορΐα—τής έλλη
  νίκης κληρονομίας.
  Μά πλησιάσετε άκόμη πιό
  κονυάμου. Δέν άγνοώ τίς ε-
  γνοιες πού αύλακώνουν τα μέ-
  τωπά οας σήμερο. Δέν μοθ εϊ-
  ναι άγνωστα ουτε άδιάφορα τα
  προβλήματα, πού σδς άπασχο-
  λοϋν. Ουτε τα βάσανα, κι' οί
  πίκρες κι' οί καϋμοί πού δοκιμά
  ζετε σήμερον, άπό τίς πληγές
  καί τα τραύματα. πού αφήκε
  στήν ψυχή σας ή φαρμακεμένη
  λόγχη τοϋ βαρβάρου κατακτη-
  τή, μοθ είναι ξένα. Μή λησμο
  .νεΐτε δ^ως, πώς δέν εΐστε οί
  πρώτοι Έλληνες πού τα δοκΐ-
  μασαν. "Αλλοι σ' άλλες γενιές
  έλληνικές ύπέφεραν δχι λιγώ-
  τερ' άπό σδς. Κι' άν έμειναν
  έκεΐνοι άλύγιστοι, γιά νά ύπάρ
  χετε σεΐς σήμερο—μικρός λα·
  ός, άλλά γνωστότερος καί σεβα
  στότερος άπ'ότιοιοδήποτε με-
  γάλο, —μή λησμονείτε πώς αύ
  τό όφεΐλεται σ' έκεΐνο πού σδς
  άνέδειξε καί σάς χθές άκόμη
  καί σήμερα σύμβολα στόν κό¬
  σμον όλόκληρο: Στήν πΐστι των
  είς την Έλλάδα. Στήν άγάπη
  καί την άφοσΐωσί των στά αΙώ|
  νια καί άκατάλυτα Ιδανικά,^
  πού έγιναν συνώνυμα μ'εμέ-
  να. Μην τό ξεχνάτε. Ή Έλλά
  δα—ή Μητέρα σας είναι αίω
  νΐα. "Οσοι θάπιστεύσουν είς αύ
  την άκολουθοθν τόν Ϊδιο δρόμο
  τόν άσφαλτο, πού ώρισ' ό Θε
  ός στό πλάσμα τού στόν κό¬
  σμο τουτονδά γιά τή χαρά.
  ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΗ.
  Η
  Τό άνω γραφείον μας παρεχώρησε ευγενώς π·.
  δημοσίευσιν τα κάτωθι:
  25 ΜΑΡΤΙΟΥ (ΑΠΟ ΙΑΓΓΛΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ
  ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ)
  Ή 25η Μαρτίου είναι μιά
  πραγματικά Έλληνική γιορτή
  καί σάν τίς Όλυμπιακές γιορ-
  τές τής ΆρχαΙας Έλλάδας,
  μποροόν νά τή γιορτάσουν
  μόνο δσοι 'έχούν μέσα στίς
  φλέβες τους Έλληνικό αΤμα.
  Σήμερα δμως πού ή '2λλ.άδα
  γιορτάζει έλεύθερη, ΰστερα
  άπό τεσσάρων έτών σκλαβιά,
  ϊσως πειά μαύρη καί πειό ψυ
  χοφθόρα καί άπ' τή σκλαβιά
  των Τούρκων πού βάσταξε
  τέσσαρες αίώνες, μπορεΐ να
  επιτραπή σ' έ'να παληό φΐλο
  σύμμαχο νά κάνη μιά ανα¬
  σκοπήση τής Ιστορίας δπως
  την άντιλαμβάνεται κανείς άπ'
  την Αγγλικη άποψη.
  Είναι λιγάκι δύσκολο τώρα
  νά έξιστορήσουμε πώς άρχι-
  σε ή Άγγλο Έλληνική φιλία,
  γιατι κι' άπ' τα δυό μέρη ό θρΰ-
  λος 'έχει συντελέσει πολύ στό
  νά καλύψη τα πραγματικά Ι-
  στορικά γεγονότα. Είναι άλή-
  θεια ότι λαΐκός θρϋλος παίζει
  πάντα τόν ρόλο τού στήν έ
  θνική παράδοση: καί ό ρόλος
  τού είναι νά μάς κάνη νά αι¬
  σθανόμεθα κι' εμείς σάν νά
  νά καταγόμαστε άπό Θεούς
  ί<αΙ μποροθμε νάποΰμε, δτι ό Λορδος Βύρων, ό Μπότσαρης, ό Χόστιγκ, ό Καραϊσκάκης ή· ταν άνθρωποι σάν κι' έμας πού μποροθμε ν' άκολουθήσω με τώ παράδειγμά τους, δπως πραγματικά τό ακολουθήσαν τόσοι άνθρωποι καί άπό τα δυό Ιθνη στόν τωρινό πδλεμο. Παρ' δλα αύτά, σέ κάτι τέτοι ες στιγμές, σάν τή σημερινή, θάπρεπε νά εξετάση κανείς πώς πρωτάρχισε ή παληά αυτή πολιτική καί στρααωΐική συ· νεργασία πού συνδέει τόσο στε νά την Αγγλία μέ την Έλλά δα. Στήν Αγγλία έκτιμοθν πο¬ λύ τό φιλελληνισμό τού Λόρδου ~ ύ ίθ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Άμερικανική ύπηρεσία τής Έμ "Ελ ανακοινοί τα κάτωθι: 1) Πάντες δσοι ύπηρέτησαν είς τόν Αμερικανικόν στρατόν κατά τόν παγκόσμιον πόλεμον 1914—1918 καίέλάμβανον άπο ζημίωσιν παρά τής Άμερικανι- κης Κυβερνήσεως, αύτοι ή οί νό μιμοι κληρονόμοι αυτών κα· λοΰνται όπως παρουσιασθώσιν είς τα Γραφεΐα τής Έμ Έλ καί είς τόν Αμερικανόν έκπρό σωπον κ. Δ. Συμβουλάκιν μέ πάντα τα δικαιολογητικά των εγγραφο; ., πρός. τ.ακϊαποΙησίν ΐων. Ημέραι παρουσιάσεως των καταγομένων έκ τοθ ΝομοΟ Ή ρακλεΐου ωρίσθησαν ή 24η, ή 26η καί 27η Μαρτίου 1945. 2) ΟΙ ΆμερικανοΙ ύπήκοοι οί έχοντες ανάγκην νά άναθεωρή- σουν τα διαβατήριά των ή όφεί λουν νά μεταβαίνωσιν αύτοπρο σώπως πρός τουτο είς την έν Αθήναις Άμερικανικήν Πρε» σβείαν ή νά άναμένωσιν επί τί¬ να χρόνον όπότε θά αφιχθή είς Ηράκλειον ό επιτετραμμένος Άντιπρόσωπος τής Πρεσβείας, δστις θά αναλάβη τό Ιργον τουτο. 'Η άφιξις τού θά γνω στοποιηοη δια των έφημε^ίοων. ΟΙ τελευταΐοι οΰτοι νά μην παρουσιάζωνται είς τούς άντι- προσώπους τής Άμερικής είς τα γραφεΐα τής Έμ Έλ διότι δέν θά λαμβάνουν ούδεμΐα πλη ροφορΐσν. Βύρωνος. Έν νονται έπίσης τούτοις μεγάλο αίσθά- ένδια· μ φέρον γιά τό κοινό καλό, γιά την κοινή εύημερία τής Έλλά δος καί τής Αγγλίας ώς καΐ δλης τής Εύρώπης, πού κρα τεΐ τό δεσμό άναμεταξύ μας άκόμη καί οταν δέ ύπάρχει με¬ γάλη έθνική κρίση γιά νά ύ ποδαυλίζΓ) τα αίσθήματα. "Οπως δλες οί μεγάλες πο¬ λιτικάς δημιουργΐες, ή Άγγλο- Έλληνική φιλία γεννήθηκε άπό αίσθήματα καί άπό τή πραγαα- τικότητα. Αΐσθημα χωρίς πραγ ματικότητα δέν μπορεΐ νά δή μιουργήστι )<άτι πού νά ΙχΓ) σταθερότηΐα στήν άδυσώπητη ίστορική έξέλιξη. Πραγματικό τητα χωρίς αΐσθημα δημιουριεΤχε άνάγκ γε,ΐ συνδυασμούς πού εθκολαΙΈλλάδ"" " παρασύρονται άπό τα μεταβαλινά επ λ,όμενα συμφέροντα. "Ο ύ" ψώθηκε ή Ι ή "'ΕΓ χαν βάση τό.συμφέρον. Ήταν πρώταπρώτα οίίδεολόγοι, θαυ μασταί των άρχαιοτήτων πού έβλεπον στήν Έλλάδα την έλευ θερία τής {σκέψεως καί στούς Έλληνας τούς άπογόνους των άρχαίων ήρώων, φιλοσόφωνκαί ποιητών. "Υστερα «ϊχαμε τούς άνθρωπιστάς πού ή θέα τής Τουρκικής τυραννίας τούς ϊκα- νε νά έξανίστανται καί των ο¬ ποίων ή άγανάκτηση έφθασε στό κατακόρυφο μέ τή σφαγή τής Χίου σιό 1823. Τέλος εί¬ χαμε τούς φιλελευθέρους πού έβλεπαν στήν Έλληνική έπα· νάσταση τό κτύπημα πού θά μποροθσαν νά καταφέρουν στό ίσχυρό συγκρότημα τής Ίεράς Συμμαχίας, δηλαδή στό σύστη- μα πού εΤχε έπινοήσει ό Μετ τερνιχ, άπ' εύθείας άπό τή Βι έννη καί θά εΤχε 2γιά σκοπό τού νά κτυπήσΓ) κάθε προσπά. θεια πολιτικών μεταρρυθμί- σεων. Χρειαζότανε καρδιά καί κεφά λι γιά νά δώσουν σ' αύτό τό κΐνημα δύναμη καί κατεύθυν,· ση. Ό Λόρδος Βύρων ήταν καρ διά καί τό κεφάλι ήταν ό Κάν- νιγκ. Κανείς άπό τούς δυό δέ,ν έζησε γιά ν(* δή τό έργο στεφανωμένο μέ τΛ>τ **
  τής Έλλάδας. ^Όταν πέθανβ
  ό Λόρδος ΒύρωΛ ή 'Ελλάδα
  δέν εΐχε υποστή άκόμη την εισ-
  βολή τοθ Ίμπρϊ αήμ καί ό Κάν,"
  νιγκ πέθανε δι! 'ό μήνες πρίν ά·
  πό τή Ναυμαχίι ι τοϋ Ναυαρί·
  νού. Άλλά καί ^)ί δυό αύτοι1 <5ν δρες εΐχαν προβλέψει καΐ δου λέψει τόσο καλά πού άπό τότε ή κοινή γνώμη σΐζήν Αγγλία καί ή πορεία τής Άγ-γλικής πο- λιτικής δέν μπόρεσαν,8 νά άλλά· ξουν. Οΰτε ό Λόρδος Βύρων οΰτε ό Κάννιγκ ήσαν θιασώται τοθ «Ρωμαντικοΰ» τύπου. Στά γράμ ματα τοθ Λόρδου Βύρωνος πρός την 'Επιτροπή τοθ Λονδίνου (ε- να καλό φιλελληνικό σωματεΐο χωρίς πρακτική δράση, γνωστό σέ κάθε όπαδό τής Άγγλικη,ς φιλανθρωπίας καί είδικά τή^ς Άγγλικήο φιλανθρωπίας γιά τίς έξωτερικές ύποθέσεις) βρΐ- σκει κανείς την μεγαλύτερη «κ- τιμήση καί την καΑύτερη ύτίο- στήριξη των 'Ελλήνων έπανα- στατών. "Ηξερε καλά ποία ταν ή πραγματικότης καί δ' κανε δνειρα γιά την κατάτ πού επρόκειτο νά άντιμρ Παρ' δλα αύτά ίμεινε στό Ελληνικόν (δεώδ Τό γεγονός δ άπ' την άρχ*3-*"38™~ τής μβ Οταν ύ·" Έλλη>
  ψη ή ημ
  κής"'Ε"ποΓνάστάσί«ς τα πολι
  κά καί μρ
  παρώτρυναν την Αγγλία
  κλίνη μάλλον πρός τούς Ττ
  κους. Τα έμπορικά συμφέρσ
  τα τής Αγγλίας στήν Άνατ.Ί»,
  λή καί σ' όλόκληρη την Όθω^
  μανική Αύτοκρατορία ήταν με-
  γάλα καί εΤχαν πολλούς καί
  ίσχυρούς ύπερασπιστάς. Άπό
  εγκυρα πρόσωπα εΐχαν διατυ-
  πωθη γνθμες δτι καί άπό πολι
  τικής καί άπό στρατιωτικής
  απόψεως, ή έπιτυχία τής Έλ¬
  ληνικής έπαναστάσεως θά ε¬
  σήμαινε σοβαρή έξασθένηση
  τής Τουρκικής δυνάμεως καί,
  άντίστοιχα, ένίσχυση τής Ρωσ
  σικής δυνάμεως σέ έπικίνδυνο
  σημεΐο. Στήν Αγγλία 8μως ύ
  πήρχε μεγάλο ρεθμα υπέρ τής
  Ελλάδος πού άντιμετώπιζε
  καί πραγματικά κατανικοθσε
  τα έπιχειρήματα
  εΐ·
  σματα ,
  τριών Δ
  στηκΒ χο
  ρώπη ή έλ.
  δος. Ό δη[,
  συμπράξεως
  δσοι εΐχαν λιγ"
  τητα, φοβήθηκαν
  λέσματα τής πολιτικαί
  γιναν προσπάθβιες γι
  θη μιά έξήνηση γιά
  πραξη τοϋ Ναυσρίνου ι
  πραγματικότης φοΐνότα
  ρά. "Επρεπε νά περάσου
  τε όλόκληρα χρόνια ά'
  ΜΤ
  Δραχ. 20
  ΝΙΚ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΜαρτΙου
  ΉΠΚΑ ΝΕΑ
  [ΜίΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣ' ΩΝ
  ; ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  η, ΰπ' αριθ. 1713)155 ά-
  'ος τοΰ ύπουργείου Έρ·
  ζ, οί έργοδόται, δι" 6κα-
  άπασχολούμενον μισθω-
  •ξάλληλον) ύπόκεινται είς
  §ον μηνιαίαν είσφοράν.
  *τής είσφοράς ταύτης κα
  «ι είς Τράπεζαν διά
  ής Γ.Σ.Ε.Ε., Τό έτερον
  ήτοι δρ. 25( τηρώσι είς
  'σιν τοθ Έμγ. Κέντρου
  -.ως. Την σχετικήν άπό
  •ρταθέσεως δέον νά έ-
  -βικνύωσιν είς τα επί τοθ έ-
  λέγχου δργανά μας.
  Ό Διευθοντής
  ΑΝ. ΜΑΛΤΕΖΟΣ
  ΟΙΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΧΟΡΟΙ
  Αυριον είς τάς 4 μ. μ. είς
  την Πλατείαν των Τριών Καμά¬
  ρων επί Έθνική έορτή θά έκτε
  λεσθώσι διάφοροι Έθνικοί χο-
  ροΐ υπό μαθητών καΐ μβθητρι
  ών των έκαιδευτηρΐων τής πό¬
  λεώς μας.
  ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΦΟΙΤ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ
  Μεθαύριο 26 3-45 στίς 6 μ.μ.
  ακριβώς στίς διαλέξεις —μάθη
  ματα ιοΰ Φ.Σ.Η. πού γΐνονται
  στό Μουνεΐο κάθε Δευτέρα καί
  Πέμπτη την ϊδια ώρα θά μιλή-
  ση, ό Γεωπόνος κ. Εύαγ. Λυδά¬
  κης μέ θέμα «Έναςπαράξενος
  πόλεμος»
  Ή εΐσοδος είνε ελευθέρα.
  ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ο. Φ. Η.
  Ή άποφράς 29η Μαΐου 1941
  καθ" ήν τό Ηράκλειον κατελή¬
  φθη υπό,των Οϋνων, εσημείωσε
  τό τέρμα τής ωραίας καΐ εύγε-
  νοΰς δράσεώς καί των άθλητι-
  κών μας σωματείων έν οΓς πρω
  τεύουσαν κατεΐχε θέσιν καί ό
  άγαπητός Ο. Φ. Η.
  ΆπΛ τάς τόσον έπιμελεΐς έγ
  καταστάσεις τού παρά τό γή·
  πεδον Χάνδαξ καί τό άφθονον
  ^ΓΛΤΐ^ν*3^.ί^δητήρια, κφώτΐδια
  παικτών, στοΐλάς, ΰποδήσεις
  κ.λ π.) ουδέν πίεριεσώθη έκ τής
  λαφυραγωγήσεώς. Σήμερον δ-
  ταν άναπνέομενίκαΐ πάλιν έλεύ
  θεροι είνε έπι,-τακτική άνάγκη
  τα άθλητικά μο|ίς Σωματεΐα νά
  έπαναμχίσουν,' την δρασιν των
  888
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Προκειμένου νά στεγασθώσιν
  40Έλληνες άξιωματικοί εξ ών
  ενιοι οίκογενειάρχαι οΐτινες έσχά
  τως έτοποθετήθησαν ένΐαϋθακαί
  αφίχθησαν διά τοΰ καταπλεύσαν¬
  τος πρό δΐηιιέρου πολεμικον, πά
  ρακαλοΰμεν όπως οί διαθέτον¬
  τες είτε οικίας ολοκλήρους είτε
  δωμάτια μεμονωμένα καί έπιθυ-
  μοϋσι νά παραχωρήσωσι ταυτα
  πρός τόν ανωτέρω σκοπόν δηλώ-
  σωσΐν ημίν τουτο είς τό έναντι
  τής Διοικήσεως Χωροφυλακής
  γραφείον έντός διημέρου προκει
  μένου νά λάβωσι γνώσιν οί έν-
  διαφερόμενοι καί έλθωσιν είς άπ'
  εύθείας μετά των ίδιοκτητών ή
  κατόχων τοιούτων οϊκιών συνενόη
  σιν πρός μΐσθωσιν στέγης" τό
  μΐσθωμα θέλει καθορισθή παρά
  των ενδιαφερομένων κατά συμφω¬
  νίαν άνευ παρεμβάσεως τής υπη¬
  ρεσίας ημών.
  Έν Ηρακλείω τή 21 Μαρτίου
  1945.
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής Στε-
  γάσεως.
  ΑΛΕΞ. ΕΛΗΩΤΗΣ
  Λοχαγός Στρατ. Λικαιοσύνης
  ι
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΛΩΣΙΣ
  Οί κάτωθι ύπογεγραμμένοι κά-
  τοικοι "Ανω Βιάννου δηλούμεν
  ύπευθύνως ότι μεθιστάμεθα τής
  άντεθνικής οργανώσεως τού ΕΑΜ,
  παρά τούς κινδύνους πού διατρέ-
  χουν τώρα αί οικογένειαι μας καί
  ημείς διότι ατυχώς είς την πολυ-
  βασανισμένη περιφέρια μας ρξα
  κολουθή ή άφάνταστος ΕΑΜική
  τρομοκρατία καί βία καΐ τασσόμε-
  θα παρά τό πλευρόν τής Έθνικής
  "Οργανώσεως άποκηρρύσοντες τούς
  έδώ άρχηγούς τού Ε.Α.Μ. καί Κ
  Κ. Ε. (άν καί δέν ύπάρχει διαφορά)
  καθώς καί τάς τρομοκρατικάς καί
  συκοφαντικάς1 μεθόδους επικρατή¬
  σεως των, οΐτινες άρχηγοί καί φέ-
  ρουν ακεραίαν την ευθύνην σι' όσα
  έχουν γίνει είς βάρος των νομιμο¬
  φρόνων καί φιλησύχων ομοχω¬
  ρίων μας μέχρι σήμερον.
  Βιάννος 10 Φεβρουάριον, 1945^
  Μεθ' υπολήψεως οί δηλούντες*
  Ιωάν. Κουζαράκης καί
  Ιωάν. Καπετανάκης
  ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.—
  Ό κ. Γιάννης Γ. Δαμιανάκης καί
  ή Δίς Εύαγγελία Κ. Βογιατζάκη
  ηρραβωνίσθησαν.
  Ευχόμεθα είς τό μικρό ταιριαστό
  ζευγαράκι κάθε ευτυχίαν.
  Μ. Α.
  —Ιωάννης Τοιιτουντζάκης ύπάλ-
  ληλος ΈΘν. Τραπέζης καί θάλεια
  Ε. Δαφνομηλη ηρραβωνίσθησαν.
  ΕθΡΤΑ|.— Ιιίς τόν αγαπητόν
  μας όδοντίατρον κ. Εύάγγελον
  Σταυριανίδην, τόν άκούραστον έρ-
  γαϊην τής Πατρίδος ή «Νίκη» εθχε-
  ταέ χρόνια πολλα καί εύτυχισμένα
  τή σημερινή τού όνομαστική έ-
  Σήμερον εορτήν τού Ευαγγε-
  οΰ ό κ. Ευάγγελος Τζουλάκης
  δέ έέ
  οΰ ό κ. Ευάγγς ζη
  έορτάζει οΰτε δέχεται έπισκέ-
  'ΧΛΡΙΣΤΗΡΐθΝ.— Καθήκον έ
  >ημένον θεωρώ δπως καί δη-
  -ύχαριστήσω τόν διακεκρι-
  τρόν τής πόλεώς μος κ.
  •Όυβίδην, δστις μέ ένοσή-
  ιέ έ'σωσε έκ βεβαίου Θα
  'αηνον ώς πάσχων
  ου.
  'τών
  ΤΕΙΔΗΣ
  -φαλεΐας
  καί πρώτος ώς πληροφοροϋμε
  θα άνασυγκροτεΐται ό Ο.Φ.Η,
  έπ' άγάθώ τής έν γένει άθλητι-
  κής κινήσεως τής πόλεώς μας.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ. — Φέρομεν είς
  γνώσιν τοΰ κοινοΰ δτι δεχόμεθα
  2ΐτον πρός παοασκΐυήν Μακαρο-
  νίων μέ αναλογίαν δέκα οκάδες σί-
  του τΐέντε οκάδες Μακαρόνια.
  Έκ τοθ Έργοστασίου Ζυμαρικών
  Καρούζου & Καστελλάκη
  ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ κα'ι πωλοΰνται
  κυνηγεηχά δπλα καί έξαρτήμα-
  ΐα αυτών, ομοίως καί (άνταλλάσσοντ ι).
  Έπισκευάζονται δπλα καί Λΐσΐό-
  λια κα'ι πάσης φύσεως όπλο-
  μηχανουργικαί εργασίαι. Βαφα'ι δπλων
  άπαράμιλλαι εργοστασιον.
  Έργαοτήριον έναντι ίχθ-υοπωλείων
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ
  ή
  πραγ
  •ύ έ'πρεπε
  ύπ' δψιν
  οί
  μαχοι εσπα
  τής Έλ·
  . δταν οί τρείς
  ,μμαχοι ήσαν ήνωμέ
  άγη τό πρώτο διεθνές
  . τής Έλληνικής άνεξαρ
  καΐ οί τρείς Σύμμαχοι
  Ι άνάδοχοι τής Έλλά·
  ίήν άρχή τής έθνικής ζω·
  4ς χώρας. Καί μεταξύ των
  ήνων καϊ εξω άπό την Έλ·
  υπήρχαν πολλοί κακεν-
  τρεχεΐς ή περιωρισμένης άντιλή
  ψεως άνθρωποι πού θέλανε νά
  ένσπείρουν ζιζάνια μεταξύ των
  Συμμάχων. Αύτοι οί άνθρωποι
  καΐ πρό πάντων δσοι άπ' αύ-
  τούς δέν ήσαν άπ' εύθείας άνα-
  μεμιγμένοι στόν άγώνα, φρόν
  τιζαν μάλλον νά άποκτήσουν
  την έξουσία παρά γιά τό καλό
  τής Ελλάδος.
  Άφοΰ Ιδειξαν τόν δρόμο
  ό όΛρδος Βύρων καΐ ό Κάννιγκ,
  τούς άκολούθησε όλόκληρη σει
  ρά γενναίων "Αγγλων πού πό
  λέμησαν παρά τό πλευρό των
  ΐλλήνων. Όλοι άπ'
  ν ήσαν η>ωες. Μερικοί, δ-
  λωνυ ήσαν άνήσυχα
  πού άγαποϋσαν τόν
  ί/δυνο καί δέν άπέφευγαν
  _1 δολοπλοκίες. Παρ' ολα
  ύτά μέ τόν δικό τους τρόπο
  Τξυπηρετοθσαν την Έλλάδα
  καλά καΐ ή Έλλάδα ετίμησε
  την μνήμη τους μέ έκδηλώ-
  σεις εύγνωμοσύνης πού προ-
  καλοθν συγκΐνηση. Αύτοι δέν
  έμειναν χωρίς άπογόνους. Τούς
  εγνώρισε καΐ ό Γερμανός, δχι
  λιγώτερο άπό τόν Τοϋρκο. Δέν
  είνε προνόμιο τής κάθε γενε¬
  άς νά δίνη έ'να Βύρωνα ή £-
  να Κάννιγκ, άλλά έν δσω ή
  Αγγλία ζή καί ή "Ελλάς βρ[-
  σκεται σέ κίνδυνο, ευχόμεθα
  νά ύπάρχουν άνδρες νά άκο-
  λουθήσουν τό παράδειγμα τών-
  άνθρώπων έκείνων.
  ΓΗΝ ΤΡΙΗΗΝ9—11
  ΜΠΑΜΠΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ
  ΤΤΡΩΪΝΑΙ Ι
  ΗΓερμαν. διοίκησις έν συγχύσε·
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:— |
  Στρατεύματα τοθ Στρατηγοΰ
  Πατον διέβησαν τόν Ρήνον την
  Πέμπτην είς τάς 10 μ. μ. κατό¬
  πιν έπιθέσεως άνευ άεροπορι-
  κής καλύψεως καί προετοιμα-
  οίας πυροβολικοΟ. Κατά την δι¬
  άβασιν δέν απωλεσθη ουτε ε·
  νας Άμερικανός.
  150 αίχμάλωτοι συνελήφθη
  σαν έντός των πρώτων ώρών.
  Ή άντίστασις των Γερμανών
  ήτο σποραδική καί μετρία. Ή
  Γερμανική Διοίκησις ευρίσκε¬
  ται έν πλήρει συγχύσει καΐ οί
  Σύμμαχοι δέν δίδουν πληροφο¬
  ρίας ώς πρός την δύναμιν καί
  την θέσιν τοθ προγεφυρώματος.
  Κατά τηλεγραφήματα άντα-
  ποκριτών ή Γερμανική άντίστα¬
  σις είς τόν θύλακα τοθ Σάαρ
  κατέρρευσεν.Τά Σπέγιερ, Μαν-
  τάου, Πιρμάσσεν κατελήφθησαν
  χθές. Είς τό Μάϊντς τό οποίον
  έξεκκαθαρίαθη χθές συνελήφθη
  σαν 3 χιλ. Γερμανοί αίχμάλω-
  τοι.
  Τα όχυρά τής γραμμής Ζίγ-
  κφριντ είς τό μέτωπον τής 7ης
  στρατιάς καταρρέουν τό έ'να
  μετά τό άλλο. Γαλλικαί δυνά¬
  μεις κατέλαβον τό Πίενβαλντ
  καί έξεκαθάριοαν μίαν ζώνην
  όχυρών. Όκτώ χιλ. Σύμμαχοι
  αίχμάλωτοι άπηλευθερώθησαν
  είς τόν τομέα αυτόν.
  Είς τό προγεφΰρωμα τοθ Ρέ
  μαγκεν ή Γερμσνική άντίστα¬
  σις χαλαροΰται καί οί αίχμάλω
  τοι συρρέουν κατά χιλιάδας.
  Χίλιοι περίπου αίχμάλωτοι συλ
  λαμβάνονται ημερησίως. Οί Ά
  μερικανοί κατέχουν τώρα μίαν
  έκτασιν 30 χιλ. τού αύτοκινητο-
  δρόμου Κολωνίας—Φραγκφούρ
  της Διά λόγθυς ασφαλείας δέν
  άναφέρεται ή δράσις τοθ 2 συγ
  κροτήματος τοθ Κάτω Ρήνου.
  Κατά Γερμανικάς δμως πληρο¬
  φορίας συνεπληρώθησαν αί προ
  ετοιμασίαι
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ:
  Ρωσσικά στρατεύματα έφθα¬
  σαν τάς ακτάς τοθ κόλπου τοϋ
  Ντάντσιγκ καί έχώρησαν είς 2
  τάς γερμανικάς δυνάμεις μετα¬
  ξύ Ντάντσιγκ καί Γδΰνιας. Κα¬
  τελήφθη τό Ζοπότ εύρισκόμε
  νόν μεταξύ των λιμέν-ων αυ¬
  τών.
  Είς τό νότιον τμήμα τοϋ μετώ
  που κατελήφθησανν καί άλλαι
  θέσεις μεταξύ των οποίων καί
  τό Ρατιμπορ καί τα Ρωσσικά
  στρατεύματα έφθασαν τα σύνο
  ρα τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΙΤΑΛΙΑ:—Είς την ξηράν πα¬
  ρετηρήθη τοπική μόνον δράσις.
  Βρεττανικά, Γαλλικά καί Άμε-
  ρικανικά πολεμικά έβομβάρδι-
  σαντήνΓαλλοϊταλικήν μεθόριον
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ : Ανακοινω¬
  θέν έκ τού Ναυαρχείου τού Ναυ-
  άρχου ΝΙμιτς άναφέρει δτι 780
  Ίαπωνικά άεροπλάνα κατεστρά-
  φησαν είς τάς έπιδέσεις κατά τής
  ΊαπωνΙας. Έξ άλλου ό Δοκητής
  τοϋ 21ου άεροπορικοϋ συγκροτή-
  ματος ανεκοίνωσεν ότι α! απώ¬
  λειαι των άμερικανών είς Ύπερ-
  φρούρια υπήρξαν έξαιρετικώς
  μικραί.
  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Ή
  τακτική Συμμαχική άεροπορΐα ε¬
  νήργησε χσές 6 χιλιάδες πτήσεις.
  1250 άμερικανικά 6ομ6αρδιστικά
  επετεθησαν εναντίον 11 σιδηρο¬
  δρομικήν έγκαταστάσεων είς τό
  Ρούρ. Βαρέα Βρεττανικά 6ομ6α
  ρδιστικά έπετέδησαν εναντίον
  των ύπολοίπων γεφυρών τού Βέ
  ζελ μέ βόμβας των ό κ αί των 1 Γ.
  τόννων Ανεκοινώθη δτι Βρετ
  τανικά 6ομ6αρ5ιστικά έκ βάσεων
  επί Γερμανικοϋ έδάφους έλαβον
  μέρος είς τάς έπιχειρήσεις. Με
  ταξύ των στόχων συγκατελέγετο
  καΐ τα Βερολίνον.
  Άλλα άεροπλάνα έξ "Ιταλίας
  έβομβάρδισαν διυληστήρια πε·
  τρελαΐου είς Βραδεμβοϋργον καί
  Βιέννην.
  ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΡΑ
  Ό κ. Τσώρτσιλ είς
  τό Δυτικ. Μέτωπον
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου.-
  Μόλις ανηγγέλθη θτι δ ΙΙρωθυ-
  πουργός τής Μεγ. Βρεττανίας κ.
  Τσώρτσιλ αφιχθη είς τό Στρατη^
  Σ
  ΚΑΙΝΟΥΡΓΕΙΣ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑΙ
  ΒΑΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου.—
  Είς την Τράπεζαν τής Έλλά
  δος ό κ. ύπουργός των Οίκονο-
  μικών εδέχθη χθές είς συνεργα
  οίαν τούς Άμερικανούς άντι
  προσώπους τής ΟΥΝΡΑ κ. κ.
  Λήτ καΐ Ντοθλα, ειδικώς έπι-
  φορτισμένους- μέ την διαχείρΐ
  τοϋ ίματισμοθ τόν οποίον θά ε(*
  σαγάλτι ή συμμαχική αυτή ορ¬
  γάνωσις παροχής βοηθείας.
  Ώς ανεκοίνωσεν 6 κ. Σίδερης
  θά είσαχθοθν είς την Έλλάδα
  υπό τής ΟΥΝΡΑ 7,000,000 και-
  νοτργεΐς ενδυμασίαι. Ή έπι-
  τροπή συντονισμοϋ θά διανείμτν
  αύτάς είς διάφορα καταστήμα-
  τα είς ολόκληρον την Έλλάδα,
  άπ' δπου θά προμηθεύονται οί
  πολίται ένά μίαν ενδυμασίαν
  επί τή βάσει των άτομικων δελ-
  τίων των οποίων έν τώ μεταξύ
  θά έχη γίνει έκκαθάρισις καί
  άττί λογικής τιμής.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατά την αυριανήν Εθνικήν
  Εορτήν τόσον κατά την Δοξολο¬
  γίαν όσον καί κατά την παράταξιν
  καί παρέλασιν θά λάβωσι μέρος τα
  άνεγνωρισμένα Σωματεΐα τής Πό¬
  λεως μεθ' ενός σημαιοφόρου καί
  δι* άντιπροσώπους έκ δύο άτόμων.
  Άποκλείεται ή μετά Σημαιών
  ή Λαβάρων συμμετοχή Πολιτικών
  ή κομμάτων ή Όργανώσεων.
  Τόν πανηγυρικόν θά έκφωνίσΐΐ
  ό Κος Δήμαρχος καί ή κατάθεσις
  Στεφάνου θά γίνχι μόνον υπό τοί
  Κου ΎπουργοΟ.
  Διά την εκτέλεσιν τής πάη. ΰσης
  θά έπιβλέψωσιν δ Φρούραρ/ίςή
  Χωροφυλακή καί δ Τελετάρχη,
  Ηράκλειον τή 24.;}.45
  Ό Στρατ. Δ]τής Κρήτης
  Γ- ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν]χης Πεζΐχοΰ
  <τΠβ*>ι
  .^_________^
  '-ΒΡΒΙεΡτ^Μ^—~—ΗΕΕ"—ε_!"ΉΒΗ=5_5_Η5_
  ΑΡΙΣΤΕΙΔ. Π. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ
  Δικαστικός κλητήρ
  Όδός Χάνδακος αριθ 4
  (δικηγορικόν γραφείον
  Κρασσαδάκη)
  Έκδίδονται άντίγραφα, αίτή
  σεις, ένστάσεις κ.λ.π. Συντάσ-
  σονται καΐ διεκπεραιώνονται
  δηλώσεις Πολεμοπαθών έιτί ο!-
  κοδομών τή συμπράξει μηχα-
  νικοθ.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Την παρελθοϋσα Κυριακήν
  19ην τρεχ. εγένετο ή κλήρωσις τοϋ
  λαχείου τοΰ Ε.Ο.Χ.Α. ενώπιον ί-
  πιτροπής αποτελούμενης εκ τοΰ
  Σεβασμ. Μητροπολίτου, κ. Νομάρ¬
  χου, Εισαγγελέως καί Εκτελέση
  κης Έπιτροπής τοΰ Ε. Ο. Χ Α.
  Ό ύπ' αριθ. 41 ^ λαχνός εκέρδισε
  τό γούνινο παλτό. *Ο ΰπ' αριθ
  567 εκέρδισε την κουβέρτα.
  (έκ τού γραφείον τοϋ Ε.Ο.Χ.Α).
  ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ—ΤΟΥΡΚΙΑσ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 — Έντός των ή
  μερών αναχωρεί είς Τουρκίαν
  άντιπρσσωπεΐα υπό τόν Διευ¬
  θυντήν τοθ Ύπουργείου των
  Εξωτερικών ίνα διαπραγμα
  τευθή την σύναψιν έμπορικής
  συμβάσεως μεταξΰ Ελλάδος
  καϊ Τουρκίσς. , „ /.< ΑΘΗΝΑΙ 24.— Ενεκρίθη νό· μος προσωρινής στεγάσεως των έκ τοθ πολέμου παθόντων άγροτών. ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 24.— Ενεκρίθη νό μος διά τοϋ όποίου όρΐζετα τό ποσοστόν τοϋ σύμβατικοθ νομίμου ή έξ ύπερημερίας τό κου άπό τής 11 Φεβρουαρίου τοθ 1945 καί εφεξής είς 10 ο]ο. Ποταμός φλεγομένων ό- χημάτων ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23—3—45 Οί επιστρέφοντες έκ τής 28ης κατά συνέχειαν έπιδρομής εναντίον τοθ Βερολίνου πιλότοι, άναφέ- ρουν δτι παρετήρησαν ιίς μήκος πολλών χιλιομέτρων πΰρινον ποταμόν φλεγομένων όχημά των. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Καλοΰνται οί έκ τοϋ πολέμου ζημιωθέντες δπως υποβάλλωσι Δήλωσιν έφ' άπλοθ χάρτου είς τόν Δήμον Ηρακλείου μέχρι τής 31ης Μαρτίου έ. έ. άναγρά φουσαν την ζημίαν καί τό πο¬ σόν ταύτης είς σημερινάς δραχ μάς. Ώς ζημίαι θεωροϋνται, θάνατος, τραυματισμός, όμη- ρεία, ζημίαι είς άκίνητον ίδιο κτησίαν περιλαμβανομένων καΐ των είς καλλιεργησϊμους τό- πους προξενηθεισών, ζημίαι είς κινητήν Ιδιθκτησίαν, περιλαμ¬ βανομένων των είς πλωτά καΐ τροχοφόρα μέσα καΐ ζώα προ- ζ5ί^λ άπαιτήσεις έξ έπιτάξεως κινη των καΐ άκινήτων καΐ έκ προσ- φερθεισών ύπηρεσιών κλπ. ώς καί πάσαν ζημίαν προκληθεί¬ σαν έκ τής πολεμικής ενεργεί¬ ας (π. χ. βομβαρδισμός κλπ.) καί έκ γεγονότος συνήθως λαμ βάνοντος χώραν κατά τόν πόλε μόν (έμπρησμός, διαρπαγή κλπ.). Εάν ή ζημία προκαλεΐ- ται έκ τοΰ θανάτου ή τής όμη- ρείας συνεχιζομένης εισέτι πρέ- πει νά άναγραφή είς την δήλω¬ σιν καί ή ήλικία καί τό ονομα¬ τεπώνυμον τοθ θανατωθέντος τ) έν όμηρεία εισέτι τελοθντος. Είς την υποβολήν δηλώσεων υ¬ ποχρεούνται καΐ οί ύποβαλλόν- τες τοιαύτας είς οιανδήποτε έ- τέραν Αρχήν μέχρι σήμερον. Εν Ηρακλείω τή 24η Μαρτίου 1945 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου ΔΗΜ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΤΙΙΛΕΓΡΑΦ,ΗΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ώς προδιευθετηθέντα ?κτός ά¬ πό Στρατιωτικάς καί Πολιτικάς Αρχάς Προεδρεΐα Σωματείων άνε γνωρισμένων υπό τοϋ Νόμου καί δρώντες Όργανισμοί μόνον θέλουσι λάβη μέρος ίϊς την έπίση μόν Δοξολογίαν τής Έθνικής εορ¬ τής. ' Πολιτικοί όργανισμοί καί Σω¬ ματεΐα μή άνεγνωρισμένα δέν θά λάβουν μέρος είς την επίσημον δοξολογίαν καί άλλας τελετάς. ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24.—Έκπρόσωπος τοϋ Συμμαχικοϋ Στρατηγείου εδήλωσεν δτι ήρχισεν ή άποστο λή έφοδίων είς τα Γαλλικά στρατεύματα τα άμυνόμενα κατά των Ίαπώνων είς ΊνδοκΙ- ναν. ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου. — Τη- λεγραφοΰν έκ Βελιγραδίου 8τι παρά την παρουσίαν Γερμανών τίς την Σλοβενίαν διενεργοθν εαι μυστικαΐ Δημοτικαί εκλο¬ γαί. —Είς την Νορβηγίαν ρίπτον- ται άεροπορικώς δπλα διά την ενίσχυσιν των άνταρτικών δυνά μεων. —Αγγέλλεται έκ Στοκχόλ- μης, δτι 10 γερμανικά πλοΐα προσέκρουσαν εσχάτως είς συμ μαχικάς νάρκας είς τό Σκα- γεράκι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου — Ό Στρατηγός Μπράκλεϋ, διοι- κητής τοθ 12ου ΣτρατιωτικοΟ Συγκρστήματος ομιλών πρός άντιπροσώπους τοθ τύπου είς τό Στρατηγεΐον τού είπεν δτι οί Σύμμαχοι είναι είς Θέσιν νά διέλθουν τόν Ρήνον είς οιονδή¬ ποτε σημείον καί όπετεδήποτε ήόελον. ΈπΙσης εδήλωσεν δτι ή διαταγή τοθ άρχιστρατήγου Άϊζενχάουερ περί καταστρο- φής των Γερμανικών δυνάμεων δυτικώς τού Ρήνου, έξετελέ- σθη πλήρως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου.— Τό Ανώτατον Συμμαχικόν στρατηγεΐον απέστειλε μήνυμα πρός τάς γυναίκας τοθ Ρούρ δπως έγκαταλεΐψουν τάς θέσεις των εάν θέλουν νά σωθοθν. ΔΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ Άπό σήμερον την πρωΐαν καΐ επί μερικάς ημέρας, πρό· κείται άπό τής 10ης πρωϊνής μέχρι τής 14ης μ. μ. νά κατα- στραφοθν έν τώ άεροδρομίω βόμβαι. Συνεπώς είδοποιεΐτοϊι τό κοινόν 8π«ς μή άνησυχΐσ έκ των έκρήξεων. γεϊον τοϋ Στρατηγοΰ Μοντγκόμε ρυ είς τό Δυτικόν Μέτωπον. Παρασημοφορίαι τού Στρατ. Σκόμπυ ΑΘΗΝΑΙ 24 Μαρτίου.—Σή¬ μερον την πρωΐαν^ είς τό Μέγα¬ ρον τοϋ Άντιβασιλέως, παρουσία καί τοΰ Στρατηγοΰ Πλαστήρα, ή Α. Μακαριότης ό Άντιβασιλεύς επέδωκε είς τόν Στρατηγόν Σκόμ πυ τό παράσημον τοΰ Μεγαλο- σταύρου τοΰ Άγίου Γεωργίου. ΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑ¬ ΔΟΣ— ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 24—3-45. Ή έμπο- ρική ομάς τής 'Ελληνοτουρκικής "Ενώσεως εγένετο δεκτή είς ιδι¬ αιτέραν ακρόασιν παρά τοϋ Τούρ κου πρέσβεως κ. 'ΕνΙς 'Ακαγιέν μετά τοϋ όποίου συνεσκέφθη επί των έλληνοτουρκικών έμπορκών σχέσεων. ΕΛΕΙΦΗΘΣΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΑΘ. ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 25—3—45—Συνήλθε χθές τό υπουργικόν Συμβούλιον και έλαβε οριστικάς άποφάσεις επί τοϋ ζητήυατος τής εκκαθαρί¬ σεως των δημοσΐων ύπηρεσιών. Τό υπουργικόν Συμβούλιον ενέ¬ κρινε τό καταρτισθέν υπό τής τε τραμελοϋς έξ ύπουργών έπιτρο¬ πής σχέδιον ζσυντακτικής πράξε¬ ως, τό οποίον αποτελεί συγκε- ρασμόν των γνωστών δύο σχεδί- ών καΐ διαπνέεται υπό πνεύματος έπιεικείας όσον άφορά την έκτα¬ σιν τής εκκαθαρίσεως. Τό προγεφύρωμα τής 3ης στρατιάς ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου.—Έ ξακολουθεΐ νά τηρήται νσιγή όσον άφορα τό νέον προγεφύρωμα τοΰ Στρατηγοΰ Πάτον. Καθ' ά ανήγγειλεν τ-ό Βερολί¬ νον ή νέα διάβασις τοΰ Ρήνου εγένετο παρά χό "Οπενχαιμ νοτί- ως τοΰ Μάϊντς. Οΰδέτεροι στρα¬ τ ιωτικοί σχολιάζοντες την είδησιν αυτήν λέγουν δτι διά τής νέας αυ¬ τής διαβάσεως τού Ρήνου εδημι¬ ουργήθη προγεφύρωμα επί τής κοι λάδος τοΰ ποταμοΰ τό οποίον άπειλεϊ άμέσως την Φραγκφούρ· την. Μέα άεροπορική έ- πιδρομή ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου.- Μόλις ανεκοινώθη ότι Άμερικανι κοί άεροπορνκβί σχηματισμόν έπέ- δραμον σήμερον την πρωΐαν κα¬ τά τής Γερμανίας. Άνταποκρι- τής παρακολου-^ών τούς σχημα- τισμούς αύτού^ ούς χαρακτηρί· ζει ώς την μεγ -λυτέραν άερο- πορικήν άρμάδα π υ έπέδραμε κα τα τής Γερμανίας. Επί 2 συνε- χεΐς ώρας οί σχημα ιμοί αύτοι ΐπταντο υπεράνω τής Μάγχης κα- τευθυνόμεναι πρός την Γερμα¬ νίαν. Οί Σύμμαχοι διέβη¬ σαν τόν Κάτω Ρήνον ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Μαρτίου.— Συμμαχικά στρατεύματα διήλ- θον τόν Κάτω Ρήνον. Άεραπο- βατικαί δυ άμεις προσεγειώθη- σαν έπίσης ανατολικώς τοθ Ρή νού. Τό Συμμαχικόν άρχηγεΐ· όν έξέδωσε σήμερον την με¬ σημβρίαν τό κάτωθι ανακοινω¬ θέν: «Συμμαχικαί Δυνάμεις διήλ- θον τόν Κάτω Ρήνον επί εύρέως μετώπου. ΈπΙσης άεραποβατι καί δυνάμεις τής 1ης στρατιάς προσεγειώθησαν ανατολικώς τοθ Ρήνου. ΑΙ δυνάμεις αυται άνήκουν είς τό 2ον συγκρότημα τοθ στρατηγοθ Μοντγκόμερυ». Τηλεγραφήματα έκ τοθ μετώ¬ που άναφέρουν δτι τα άποτελέ· σ^ατσ[ τής^^ας αυτής άποβά- σεως εΤ/ν'αι Ικανοποιητικά καί τό προ/γεφθρωμα εχει τώρα βά- θος β ^λιομέτρων. Ή έπιχείρη ς-Όύτή χαρακτηρ(ζΕται ώς η μεγαλυτέρα άπό τόν και- ,ρόν των άποβάσεων τής ΝΟρ- μανδΐας. κ Συμμαχικά πολεμικά Οκάφη καί ή άερ·πορ(α υπεστήριξαν τάςνεας διαβάσεις. ί