97972

Αριθμός τεύχους

5304

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Χ«»βν
  — · «ι 11|
  >ΟΥΚΕ|
  -«τ' ειδή»
  Λέγω ρη
  ββν χώραν ιι
  •νδν ιΙ{ .]«ι
  Β(λν·ς κιαι·ι.
  •ς τβδ Λ4
  Ι.ΝΚ
  »υ (16.
  π. των Έν*
  εντρνβι) ΧΡ»4
  ΙΟ έκβτβμ
  ήτοι ή Ά
  νοοϋ Ιλεν
  ΧΡΥΣΟΙ
  ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  * ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  .ΗΕ.ΒΥΙΟΣ ΣΤΙΤΗΤΚ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  ετησια λιραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  Ιΐηοια 8ολ. 10
  Ιξάμηνος > 8
  Τιμη
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΟΙΡΙΣΚΕΥ.
  27
  1939^
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ β40κ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5304
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΕΒΑΟΜΑΔ4 ΑΥΙΗΝ
  Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ
  =Ισχυραί μονάδες
  τού' Αγγλικοϋ στόλου
  άπηνή δίωξιν
  ξ
  των Γερμ, ύποβρυχίων,
  έξ Ούάσινκτων ά
  ναφέρουν δτι έφό-
  σον παρέρχονται
  αί ημέραι καί προ
  χωροθν αί άνακρί
  σεις σχηματΐζεται
  μεταξύ των έπισή
  μων ή αντίληψις
  ότι ή αΐχμαλω
  σία τοθ «Σίτυ δφ
  Φλήντ» υπό Γβρ
  ιιονικοθ πολεμικοθ
  ήτο εντελώς παρά
  νομος καί Λποτε
  λεΐ πράξιν έχθρι
  *ήν. Τα αύτά τη
  λεγραφήματα άνα
  φέρουν βτι ή Ά
  μερικσνικη κυβέρ
  νησίς συνεχΐζει τα
  ίποβήματά της είς
  Βερολίνον κοΐ Μό
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 8)β(ου (ιδι¬
  αιτέρα ϋττηρϊσία τί,ς «Άνορ
  θώσεωι,»)—Ό ά^ών κατά
  θάλασσαν ένετάθη κατά τάς
  τελευταίας ημέρας, άλλεπάλ
  λοι δέ τορπιλλισμοί κοΐ κατα
  βυθΐοεις εμπορικον σκαφών
  των ούοβτέρων κσΐ τής Αγ
  γλΐας έσηαειώθησαν. Σχετι¬
  κώς εγνώσθη ότι έκ τος των
  ύποβρυχίων κσΐ Γερμανικά
  σκάφη επιφανείας δροθν είς
  τάς θαλάσσαί: ένεργοθντα
  πειρατικάς πράξειο
  'Υπάρχουν ενδείξεις δτι με
  ταξύ των γερμανικόν πειρα
  τικών είνε καί τό θωρηκτόν
  τσέτιης «Ντώϋτσλανι» καί τό
  κατα&ρομικόν .«Έμδεν» τοΟ
  όποΐου τό όμώνυμον σκάφος
  είχεν άποκληθβ κατά τόν
  παγκόσμιον πόλεμον «πλοΐον
  Φάντασμα»"καΙ εΤχε σημειώ¬
  ση καταπληκτικήν δρασιν είς
  τόν 'Κδ^κόν Ωκεανόν καί είς
  τ' άνατολικά παράλια τής Νο
  τΐου 'Αφρικής. Κατά τάς υ¬
  παρχούσας πληροφορίας, τό
  «Ντώθτσλαντ» είνε έκεΐνο τό
  οποίον ήχμαλώτισε τό Άμε
  ρικανικόν σκάφος «Σίτυ ·φ
  Φλήντ» άφοθ προηγουμένως έ
  βυθισεν τό Αγγλικόν ατμό¬
  πλοιον «Στόν Γι»έίτ> ένώ έτα·
  ξιοευε εκ ΒαλπαραΤζο είς
  Αγγλίαν. Δεδομένου δέ Βτι
  κατα τάς τελευταίας ημέρας
  εβυθιωθησαν καί άλλα πέντε
  άκόμη Άγγλικά σκάφη, τό
  «Κλάμ Σιλόμ» 7.256 τόννων
  εκ τοΟ πληρώματος τού όποί-
  ου έπνΐγησαν 63 άτομα καί
  διεοώθησαν Λ μόνον 17, τό
  «Μένιν Ρίτζ», τό«Τάφνα», καί
  το «Λέντμπωρυ» πιστεόεται
  βτι βκτός των ύποβρυχίων
  καί των άναφερθίντων άνωΐέ
  ρω δύο σκαφών επιφανείας ύ·
  ιΐάρχουν είς την Βόρειον θά¬
  λασσαν καί τόν Ατλαντικόν
  καί δλλα Γερμανικά πολεμι-
  κά τα όποΐα είχον έξέλβει
  των βάσεών των πρό της κη¬
  ρύξεως τοΟ πολέμου.
  Τοθτο δέ καί αποτελεί μί
  αν έηΐ πλέον απόδειξιν βτι
  ό Χίτλερ είχεν άποφασΐσει ά-
  -ό πολλοθ τόν πόλεμον καί
  είχε διατάξει τό Γερμανικόν
  ναυαρχεϊον νά .αποστείλη, πο-
  λεμικά επιφανείας καί υπο·
  βρυχια.είς επικαΐρους θέσεις
  διά νά δράσουν άμέσως με
  τα την .κήρυξιν τοΟ πολε-
  μου. Όπωσδήποτε, γΐγονός
  •Ιναι 6τι ή δημοσία Άγγλι-
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
  είς περιπολους διώξεως ύποβρυχίων,
  θέρωσιντοΟ σκά
  φους.
  Έξ άλλου, κατ'
  εΐδήσεις έκ Μό
  σχσς ή Σοβ ετική
  κυβέρνησις είδο-
  ποίησε την
  Ήνωμένων
  κυβέρνησιν
  Πολιτειων
  των
  βτϋ
  Ή υπόδισις
  τού «ΣΙτυ δφ Φλήντ».
  ΡΩΜΗ 26 ΌιντωβρΙου ([&.
  ύτιηρΐσία). — Τηλεγραφήματα
  τό εκ 41 άν&ρων πλήρωμα
  τοΟ «Σΐτυ δφ Φλήντ» ευρίσκε¬
  ται είς Μουρμάνσκ καί βτι τό
  έκ 18 μελων γερμανικόν λ^
  άφέθη ελεύθερον υπό
  Ρωσσικων άρχών διότι
  των
  άπε
  δβΐχθη βτι τό πλοΐον ωδηγήθη
  είς Μουρμάνσκ πρός έ«ισ«ευ
  ήν των μηχανων τού! Έν τέ
  λει, ή Σοβιετική κυβέρνησις
  δηλοί, 8τι τό σκάφος θά πά
  ρσμεΐνη είς τόν λιμένα τοΟ
  Μουρμάνσκ μέχρις βτου τέλει
  ώσει ό Ιλεγχος επί τοΟ φορ
  τΐου τού.
  Γάλλοι καί ΓερμανοΙ στρατιώται άντιμέτωποι
  κή γνώμη διατελεί έν έξεγέρ
  σει έκ των αλλεπαλλήλων αύ
  των κατοβυθίσεων έμπορι-
  κων σκαφών δεδομένου μά
  λιστα δ τι οί τορπιλλισμοί γί·
  νονται πολλάκις άνευ ούδε , . _
  μιάς προειδοποιήσεως καί Ι ρωμα τό οποίον είχεν οδηγή
  χούν θύματσ άθωα γυναικό | σει τό σκάφος είς Μουρμάνσκ
  πσιδσ, δπως συνέβη κατά
  τόν τοοπιλλισμόν τοθ «Γιορ-
  κσάίρ» όπότε μεταξύ των τινι-
  νέντων ήσαν 7 γυναΐκες καί
  10 παιδία, γενική δέ είναι
  ή άξΐωσις δπως ή ΆγγλΙ-
  κή κυβέρνησις λάβη άποτβλβ
  σματικά μέτρα πρός έξουδε
  τέρωσιν τής δράσεώς των Γερ
  μανικων πολεμικών κατά θά
  λασσαν.
  Την επιθυμίαν αυτήν τοθ
  Άγγλικοθ λαοθ συμμερίζεται
  απολύτως καί τό Ναυαργεΐ
  όν. Ώς δέ ανεκοινώθη έλή
  φθησαν σοβαρώταται άποφά
  σεις επί τοθ ζητήματος τού
  τού, "Ηδη άπό άΐϊόψΕ διετά
  χθησαν υπό τοθ Ναυαρχείου
  (σχυρόταται δυνάμεις τοθ
  Βρεττανικοθ στόλου νά τε·
  θοθν είς άπηνή καταδίωξιν
  των Γερμανικών ύποβρυχίων
  καί σκαφών επιφανείας καί
  νά συνεχΐσουν έντονον τόν
  άγωνα μέχρις δτου άπαλλά
  ξουν τελείως τάς θαλάσσας
  τής «Γερμανικήν πειρατείας»
  Τό περιεχόμενον των διαβιβα
  σθεισών διατσγων, τηρεΐται,
  ώς είναι ευνόητον, απολύτως
  μυστικόν καί έπομένως δέν
  είναι γνωστόν πας καί ποθ
  θά δράση. 6 Άγγλικός στό·
  λος. Θεωρεΐται μόνον βέβαι
  όν βιι είς καταδίωξιν τοθ
  «Ντώϋϊθλαντ» θά τεθοθν τα
  ίσχυρότερα καταδρομικά των
  30 χιλ. τόννων τα όποΐα καί
  μεγαλυτέραν ταχύτητα άνα-
  πτύοσουν άπό τό Γερμανικόν
  σκάφος καί μέ τηλεβόλα με
  γαλυτέρου βεληνεκοθς είναι
  ώπλισμένα.
  Γενική έπίσης είνε ή αντί¬
  ληψις ότι άπό σήμερον 6 α¬
  γών κατά θάλασσαν θά έντα-
  θβ καί δτι ό στόλος τής Με-
  γάλης Βρεττανίας θ' αναπτύ¬
  ξη ΒΛην την άκατάβλητον ε-
  νεργητικότητα καί δύναμίν
  τού διά την πλήρη κυριαρχίαν
  των θαλασσων.
  ΕΞ ©ΥΜΑΤΑ ΤΟΥ^ΥΠΟΒΡΥΧΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Το πλήρωμα τοΰ Έλληνικοΰ φορτηγοϋ «Διαμαντής» τοΰ τορπιλλισθεντος υπο γερμάνιχοΰ ύποβρυχίου, μρ τόν
  «ΐλοιαρχόν τού κ Πανάγον δεξια άπεικονιζομενον με μωλωπισμένον πρόσωπίιν, "Ως γνωστόν το πληρωμα τοΰ ·Λια·
  μαντή» παρεαεινε. ηίχμαλωτον έντός τού γερμανικοΰ ύποβρυχιου επι 36 ώρας και είτα άπεβιβασΰη είς "Αγγλικήν
  άκτην οπόθεν μετεφέρθη είς Λονδινον
  Ή Γερμανία πρός ά-
  ποφάσεις όλοκληρω-
  ------· τικου πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 ΌκτωΒρΙ·
  ου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα «Άνορ
  θώσεως»).— Όλαι αί τελευ
  ταΐαι πληροφορίαι α(
  χόμεναι έκ ΒβρολΕνου
  προερ
  καί έ^
  πηγών θενρουμένων τα μέγι
  στα ένχΰοων συνοψΐζονται
  είς τα εξής, έν σχέσει μέ τα
  πολβμικά γεγονότα τοθ μρτώ
  που: Ή Γερμανία λαμβάνει ή
  Ιλαβεν ήδη άποφάσεις περΐ
  άναλήψεως έκ μέρους της
  πρωτοβουλίαν ή ό ποία πρόκει
  ται νά εκδηλωθή διά τοθ όλο
  κληρωτικοθ λεγομένου πολέ
  μου καί διά μεγάλης έπιθέσε
  ως τοθ ΔυτικοΟ μετώπου.Πρός
  την κατεύθυνσιν αυτήν συμφω
  νεΐ φαίνεται καί δ καγκελλάρι
  ος Χίτλερ δστις κατά την χθε
  σινήν σύσκεψ ν είς την καγκελ
  λσρίαν εΤκοσι ανωτέρων άξιω
  ματικων τοθ ΓερμανικοΟ έπιτε
  τό σημΐϊον τουτο τοθ μετώ
  που, μήκους εκατόν πεοίπου
  μιλλίων, είς ίνα καί ήμισυ
  λεΐου προσήλθεκαίέλοβε μέρος. Ι έκατομμύριον άνδρΔν, δηλ.
  Άλλά την σοβαρωτέραν
  ένδειξιν διά την έπικειμένην
  εκδήλωσιν εντάσεως των πό
  λεμικών έτπχειρήσεων άποτε
  λεΐ τό γεγονός των συνε
  χών συγκεντρώσεων μεγάλων
  στρατιωτικών Γεομανικων δυ
  νάαεων είς τό βόρειον τμήμα
  τοθ δυτικοΟ μετώπου καί συν
  κεκριμένως είς την μεταξύ
  Ρήνου καί Μοζέλλρ περιο
  χήν. Οί καλώς πληροφορημέ
  νοι στρατιωτικαί κιόκλοι Λον
  δΐνου καί Παρισίων ύπολο.
  γΐζουν τάς ήδη συγκεντρω
  μένας έχθρικάς δυνάμεις είς
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΜΑΖΙΝΩ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΟΥ ΡΗΝΟΥ
  'Ενδιοφέρουσαι έντυπωσεις κ. Ζοζέφ Κέοσελ
  3ον
  Σήμερον είς τάς λεωφόρους τοθ
  βύ £έν οΊολισθα(νιι
  Στραοργ
  οϋτι μιά ανθρωπίνη σκιά. Ηρε
  ττιι ίέ νά ίχη χανιις ακούση το
  μονήρες βήμα τού είς τάς θαυμα
  οίας πλατΐίας. Ορέπιι νά έχη
  χανιΐς πάρη είς Φ τύχην τούς
  δρόμους τού καί νά Ιχη νοιώσι
  την αγωνίαν ιίΐς ήβυχης δραδυβς
  νά οφίγγη «ύς τοίχους, ν' άπλώ
  νεται οτα πλαχίστρωτα, ν' ανε
  βαίνη Ιως τβν ουρανόν γιά νά
  νοιώση καλυτέρα τό δρίμα αυτής
  τής τιόλεως.
  Δέν μοθ φαίνεται νά μπορΐ ί
  νας άνθρακος τής ίποχής μας νά
  φανταοθ{ άτμόοφαιρα πιό παρα
  δοξον, τιιβ βϊρειά χαί γοητευτι
  χήν άπο την ατμόσφαιραν πιϋ
  χαλύπτει τό Στραοδοθργον τάς
  ημέρας αύτάς τοθ φθινόπωρον.
  Έως περα, είς τό ϋθος τοθ
  ορίζοντος, άπλώνονται οί νεχροΐ
  δρόμοι. Κάθε πρωΐ έστω καί άν
  ίχουν φύγη οί χατοικοι, οχου
  πΐζονται χαί πλένονται χαί άπα
  οτράπτουν άπο χαθαριότητα. "Ο
  λαι αί θύραι, &λκ τα παράθυ
  ρα είνε χλειοτά. Είς τάς προθή
  χας ίμως τ&ν χαταστημάτων
  τα έκθίματα παραμίνουν άθιχτα.
  Δέν δηάρχουν πλέον χάτοιχοι,
  άλλ' αί υπηρεσίαι 6Βάι«ν χαί ή
  λιχτροφΜΤΐομοΟ λιιχουργοθν 6
  πως είς τού; ίμαλούς καιρούς.
  Σ ηιριπολίαι χυκλοφο
  ρ αδιακόπως ιίς τάς συνοι
  χίας, άπό τάς οποίας δέν πιρ
  ν? χανείς.
  ΚαΙ δλα αύτά, διότι έπρυτά
  νευσεν ή θέλησις, δπως μή υπο
  φέρη χαθόλου άπό την ϋποχρε
  ωΐΐχήν τού ίχχίνωοιν τό Σιρα
  σβοϋργον. Καμμιά χαλάρωσις δέν
  πρίπει νά χαλάση την είχεν»
  τής μεγάλης πόλεως τοθ Ρήνου.
  "Οποίος άπιπειραΐο νά έπωφιλη
  θή τής άπουοίας των χατοϊ
  κων διά νά λεηλατήση, θά έτι
  μωρεΐτο διά τής,, ποινής τοθ θα
  νάτου. Καί άν αυριον, ώοάν έχ
  θαύματος, οί χατοικοι ήμποροθ
  οαν νά έπιοτρέψουν, δέν οά είχαν
  παρά νά βάλουν τό κλειδί οτΐς
  χλειδαριές των σπιτιων των, γιά
  ν9 αναλάβη τόν ουνειθισμένον
  της ροθν ή ζωή.
  Τα πεζοδρόμια είνε χαθαρά, &
  οον χαί οί δρόμοι. Καί οί με
  γάλις χοθχλις μειδιοθν ιίς τάς
  προθήχας. Ό έπισχίπτης προχω
  ρεϊ μέοα είς Ινα εΐδος άδιαχό
  που μαγιίας διά μέοου μιας πό
  λεως ϊχι νεχρής, άλλά βυθιομέ
  νης είς λήθαργον καί έτοίμης ν9
  αναγεννηθή.
  Τα Στραοβοθργον είνε μιά π4
  λις βυθιομένη είς 5πνον, που πε
  ριμένιι άπό Ινα μάγον τό πρό.
  σταγμα τής άφ^νίαεώς της.
  Άλλ' είς τόν Ρήνον, σήμΐρα,
  δέν υπάρχει ούιε μάγ·ς, οϋ:ε
  θρθλος. Είς τας δύο δχθας τού
  υπάρχουν δύο γιγάντιοι ατρατοί
  που χωρισμίνοι άπό τό πλάτος
  τού ποταμοθ, παραχολουθοθν έ
  ίνας τόν άλλον έν σιγη*, άναμέ
  νοντις την αποφασιστικήν στιγ¬
  μήν.
  Ή άόρατος αυτή αντιμετωπίση,
  ή βωβή αυτή φρουρά, ή άπί-
  στευτος αυτή γιιτνΕασις δέν εί
  νέ πουθενά άλλοθ τόσον δραμα
  τικώς βίσθητή, ίσον είς την πε
  ριοχήν τής γεφύρας τοθ Κέλ.
  ΈχεΙ, αληθΐνα, χαταλαβαίνιι
  χανείς την περίεργον πλιυράν
  πβΰ έμφανίζιι αϋτός δ πόλιμος
  ■ίς τάς αρχάς τού, μίαν πλιυράν
  πού δέν ημπορεί ,νά συλλάβη ή
  λογιχή.
  Ή γέφυρα τοθ Κέλ είνε άθι
  χτος. Ό μιτάλλινος σχιλετός της
  ζιυγαρώνιι τάς δύο ίχθας τοθ
  Ρήνου χαί ένώνει την Γαλλίαν μέ
  την Γιρμκνίαν. Απόστασις δια
  χοσίων, τριαχοσίων τό ,πολυ 6η
  μάτων... Καί δμως οί δύο άντι
  μίτωποι στρατοΐ χά Ι αί δύο χώ
  ραι άπίχοκν περισσότερον παρά
  Λ* τους χώριζαν ήηιιροι χαί βώχι
  ανοΐ όλόχληροι...
  (Αϋριοντο τίλος)
  είς 90 πλήρεις μεραρχίας.
  Άλλη ένδειξις τί)ς τάσεως
  τοΟ Γερμανικοθ έπιτελείου &-
  πως αναλάβη ή Γερμανία την
  πρωτοβουλίαν τοθ ολοκληρω
  τικοθ πολέμου εκδηλουμένην
  μέ μίαν γενικήν επίθεσιν δσο
  τό δυνατόν μεγαλυτέρας εκ¬
  τάσεως, είνε καί ή τελευταία
  επιθεώρησις τοθ στρατηγοθ
  φόν Μπράουχιτς δλων των
  παρό τό Σααρμπροθκεν Γερ¬
  μανικήν θέσεων, είς τό κέν
  τρον δηλ. τοθ μετώπου, δπου
  οί Γάλλοι έξακολουθοθν νά
  κατέχουν στερρως τό δάσος
  τοθ Βάρντ έντός τοθ Γερμα-
  νικοθ έδάφους.
  Έκ τής Γαλλικής πλευρας
  παραλλήλως λαμβάνονται εκ
  τακτα μέτρα ένισχύσεως των
  συμμσχικών θέσεων. Πυρετώ
  δης δέ καταβάλλεται προσπά
  θεια πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  Σημειωτέον ότι αί κατευθύν
  σεις τοθ Γαλλικοθ έπιτελείου
  στρέφονται πρός δύο σημεΐα
  την στιγμήν αυτήν."Η ν'άναλά
  βουν ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  την πρωτοβουλίαν των πολε
  μικων έπιχειρήσεων ή νά έξω
  θήσουν την Γερμανίαν είς τοθ
  το, όπότε θά τοίς προξενή-
  σουν πλήγματα άνεπανόρθω
  τα. Ή περίπτωσις έννοεΐται
  τής άναλήψΕως πρωτοβ^υλίας
  υπό των συμμαχικών δυνάμε
  ών είνε ή μάλλον άπίθανος,
  καθότι αΰΐη δέν είνε σύμφω
  νος πρός την ίφαρμοσθεΐσαν
  και εφαρμοζομένην υπό τοθ
  κ. Γκαμελέν στρατηγικήν ου
  νεχοθς έξαντλήσεως των άντι
  τιάλων διά τής τακτικάς τοθ ά
  ποκλεισμοθ.
  Αί άλληλοδιαδεχόμεναι έν
  τούτοις συγκρούσεις περιπο·
  λιων, είς
  πον παρ'
  τό Δυτικόν μετ»·
  δλην την έν¬
  τασιν τής κακοκαιρΐας των
  τελευταίων ημερών, θεωροθν-
  ται λίαν χαρακτηριστικαί των
  εκατέρωθεν έπικρατουσων δια
  θέσεων πρός Αμεσον δρασιν
  καί καταδεικνύουν την προ¬
  σπάθειαν δπως ουγκεντρώ-
  σουν τα δύο άντίπαλα έπιτε
  λεΐα τα άπαραΐτητα στοιχεΐα
  περΐ των κινήοεων καί των
  δυνάμεων εκάστου των άντι
  πάλων. Πάντως ή έπερχομενη
  ίβδομάς άναμένεταιμέ σοβαρά
  πολεμικά γΐγονότα,
  II
  ΑΝΘΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ά*ο
  γευματινή ώρα 6 45 μ. μ. έοπερι
  νή ώρα 9 45 μ. μ. ακριβώς: «Κάο
  μέν» μέ την Ίμπέριο ΆρτζεντΙνα
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ».- Παράστασις
  Κυριακάς, ώρα 10 ν. μ. Ενα αότο
  τελές καί μ1 α κωμωδΐο» Σαρ*.ώ. 2
  — 4 Επεισοδιακό καί αί δύο παρά¬
  στασις κατάλληλα διά παιδία. 4
  —6 «Σουέζ·μέ τιμά ήλαττωμίνας.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοομάς 'Αθηνών. ·
  Πρόνρ«μμ« 27ης 3'βρΐου.
  12 25 Σήμα—Έθνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12,30 Ή ώρα τοθ |(;γάτου.
  13 Οοιχίλη μουσιχή (5Εσ«ι).
  13.30 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον.
  1345 Μβυσιχή τζ<4ζ (δίσκοι). 14.15 Είδήσεις.— Μετε'ορολογι χδν δελτίον—Κίνησις άγοράς Πει ραιβίς. 18.45 Έμβατήρια χαί έλληνι χοΐ χοροί (δίαχοι). 18.55 Δημ&τικδ τραγοθδι (5πδ τοθ Όμίλβυ Νίύτη — Καλλέργη. 19 30 Ή δ?α τίίς Έλλη ίθος. 19 45 Έργα δι" ορχήστραν (δίσκοι). 20 20 Έργα συγχρόνων συν θε την (υπό τής Κάς Λοιΐζας Κανέλ λη—Βιλβη, πιάνο), 21 30 Όμιλΐα: «Ό Στρατάρ- χης Βού^αχηι». Ι'Υπδ κθ Εστο ριχοθ σαγγραγέως χ. Γιάννη Μου Όρθόν μέτρον. Όρθάν τό μέτρον τί3ς ρεόαεως έ?ίτο; τής χαθ' 5π.έ'β* (σιν έγγραφής είς το Πανεπιστή μΐϋν. "Αν λάβωμεν δπ' δψιν δχι είς την Νομιχήν μόνον Σχολήν Ιδωσαν έξετάαεις χίλιαι τελε.ό |φοιτ3ΐ Γυμνασίοιι ή δρθότης αύ τή παοουσιάζε'αι πλέον ή δικαιο λογημίνη Είνε χαιρδς νά συνηθί οη ή νεολαία μ?ς χ»1 είς ά7λα έηαγγίλματα. Άλλως τε οί χυρι ώτεροι τ&ν επιστημονικήν χλά δών τή; χώρας έχουν χυριολεχτι κώς «5περφορτιαθη'», ωστε νά δημιουργήται πλέον κσινωνική χαΐ οϊκονομική άνέγχη δια την άμεσον θεραπείαν το3 χακιθ. Αθλητικάν [ρεπορτόζ 22 Ή ταχτιχή δρχήστρα τοθ σταθμοθ (&πδ την 1δ)σιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη). 22 20 Είδήσεις. . 22.30 , Συνέχεια τής ταχτιχής όρχήοτρας τοθ σταθμοθ. 23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23.30 Ρεβίτάλ τραγουδιοθ (υπό τοθ χ. Σπόρου_ Βαβανάτσου), 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουσιχή ιζβζ (δίσχοι). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ 'Απογςυματινή ώρα 6. 45' μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.45 μ. μ. ακριβώς. Ή ταινίαι πού ίσπασε •λα τα ρεκόρ των είοιτη ρίων βπε>υ προεβλήθη.
  ΚΑΡΜΕΗ
  μέ την άσύγκριτη χο·
  ρεύτρια, την άπαράμιλ·
  λη τραγβυδίστρια την γυ
  ναϊκα φαινόμενον:
  ΙΜΙΕΡΙΟ ΑΡΤΖΕΝΤΙΗΑ1
  Ή «ιο ώμορφη Σπανιόλα
  κου μέ τούς Ίσκανιχούς χο
  ρβνς χαι τα τρκγοόδια της:
  Άντώνιο Βάργκα
  έρέδια—Λός Πικο-
  νέρος- Τριόνα-Καρ
  μελΐτα.
  ©ά οά( ξβτρίλλάνη.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΜΑΡΑΧΟ
  ΘΥΕΛΛΑ
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  Τα κληροδοτήματα.
  Διά τοθ νόμου, τοθ όποίου την
  δημοσίευσιν μδς ετηλεγράφησε
  χ6ές 6 έν Αθήναις ανταποκριτήν
  μας, βστις άφορά την οργάνωσιν
  τής υπηρεσίας χληροδοτημάτων,
  δίδεται σπουδαία ρύθμισις είς τό
  ζήτημα. Πλείστα 8σα έχ των κλη
  ροβοιηματιον τούτων εμεναν ίγνω
  σία χά Ι ι Ο τω ό σχοπδς διά τόν
  οποίον συνιστώντο, ίέν έπραγ
  ματοποιεΐτο πρός ζημίαν καί τοθ
  χράτους χαΐ τοθ χοινιβνιχοθ συνό
  λου. "Η£η διά τιθ νέου νόμου τα
  κληροδοτήματα ταθΐα χαταγραφέ
  μενά λεπτομερώς καί ρυθμιζέμ:
  να καταλλήλως, θά άποδώσουν τα
  χέως τα άγαθά των. διατιθέμενα
  μέ σύστημα είς τοϋς σχοπούς τεύς
  Οποίους είχεν δπ' ϊψΐν τού δ
  διαθέτης.
  Μ Χ Μ
  Αί άσφαλίσεις.
  Έ δημοσίευσις τοθ χαταστατι
  χοθ τού ταμείου άσφαλίαεως ίμπό
  ρων άναχινιΐ πάλιν τό χεφα>αιώ
  δες κρατικόν ενδιαφέρον διά την
  άοφάλισιν ϊλων γενικώς των
  χοινωνιχών τάξεων. Έκ πκραλ
  λήλου μέ τας γε ιχάς άσφαλίσεις,
  γραφείον των οποίων ώς γνωστόν
  Ιδρύθη χαΐ είς την πίλιν μας, ή
  κυβέρνησις μεριμ'ά ζωηρέτατα
  χαί διά τα είδιχά χαμεΐα ασφκλί
  σεως. Ευχής έργον είνε δτι τα
  τ»μ»ί'Λ ταυτα ίλοχλ^ρώνονται ιΰ-
  τως ώστε έντος όλίγε,υ ώς πιστεύ
  ώμεν χρονιχοθ διαστήματίς δ αω
  τήριος ϋεσμός τής άσφαλίσΐως
  θά έχη ϋπεχτατΐή είς όλας τάς
  άνασφαλίστους έπαγγελματιχάς τα
  τά' περιπαθέοτερον
  άνάγνοσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΑΙ Η ΣΕΡΕΝΑΤΑ ΤΟΥ
  ΚΟΙΠΩΜ
  51ον
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Αφίχθησαν άερο
  πορικώς Εξ Αθηνών ή κ. Εύαγ
  γελΐα Μ. Τζου^άίη, δνΐς Μαρίκα
  Κόρπη, κ. κ. Κωνστ. Τζαγκαρά
  κης, Χρ· ΜιστΙλογλου, Χρ. Βο
  γιατζής, Χ. Μανουράς, Σ. Σφα¬
  κιανάκης, Στ Φθενάκης.
  —Άεροβορικως αφίχθησαν ίτιΐ
  σης δ κ. Στ. Σταύρου οίκονομι
  κός έτιιθΐωρητίις καί '£μμαν. Σκο
  βίΐλος Δήμαρχος ΆγΙου Νΐκο·
  Ι ΕΠ'ΙΣΚΕΨΕΙΣ.— Ή κ. Πόπη Π.
  Φακιολάκη δέν θά δεχθβ μίχρι 6
  δεκεμβριού Β Ε-
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.- Την παρελθοθ
  Το Διαδοχινόν ξεΰγος Λ(/οσειχ()|ΐενον ιΊζ τούς τελευταίους άγώ
  νας τοϋ Νέου Φαλήρου.
  ΚΑΤΩ: Αί άδελφα'ι Άγγελοποϋλου αί όποισι έλαβον μέρος είς τούς κα»
  πηλατικούς αγώνας τοϋ Ναυτικοΐ άθλητικοϋ όμίλου,
  εις.
  Γ
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τού Πανεπιστημίου τής Λυ&ν;.
  Έ»1 έ«ταετί«ν σπουδάσοις έν Λυ&νι κκΐ Παρισίους, οί·
  χετκι ΐΐςτο νέον Ιατρείον τού, βδος ΆβϊρΝα
  (συνοιχίκν Βκλιδέ Τζαμί) ϊναντι άρΐβποιείο» ΆββινβοΙ·»
  ~φβ(Μΐ«νάχη: 9—12 η. μ. Μ«1 4—7 μ. μ.
  Τάς Κνριοικβς τβύς άηίρβυς Ανριάν. Άρ. τηλ. ί—ί3
  ΝΐΜροβιολβνιχόν χκΐ Βιβ'
  χημικβν'ΕρνβΐοτΑριον Ίατροβ
  Μερόπης Λυδάκΐ)
  Ματζαπετάκΐ]
  Ήράχλιιον
  'Αναλύαιις οδρων, μ
  χοηρίνων, έμβόλια, α&τεμίί
  λια χαί έν γένει Ιπασαι α!
  μιχροδιολογιχαΐ χαί
  χβ.1 έξετβσεις.
  ι ΜΙΝΩΑ'
  Ίημερον
  αννα μπελλα
  τα υρον παουερ
  ΛΩΡΕΤΤΑ
  Τό Ξενοδοχείον
  ττροτιμήσερς
  Στον βρυλικό ΰπερχβλοσ
  σό, στό θαυμ« της κινηματο
  Ό έςωτιχος Γβλγοβ&ς ένίς
  τολμηροϋ άχθεώποο ποό δ
  μοΐροι χον Εβαλε άνάμΐσα σέ
  δνό γυνιχίκΐς! Μι« άφάντ»
  οτη περιπέτειαι,
  Σήμερον ωρ«2-4 μ«1 4- 6
  μ. μ. Τιμαί Αλ«ττ«μέναι.
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλβυτιοθέν μέ νέα κεμφέρ, ^νωστέν δια τας
  έγκατβστάσεις των λβυτήρων τού χαί της τελείας
  θερμάνσεώς τευ, έξασφαλίζει την άνεΐωτέραν την
  πλέον ευχάριστον διαμονήν.
  —Τί [έχετε, χύριε
  χαί είσθε τόσον μελαγχολικό;;
  Καί αύτάς άπαντοθσε τιώ; ίέν
  ήταν διδλου μελαγχολιχδς, τώ;
  έτσι ήΐαν τδ φυσιχό τού, πώς ά-
  Γ.εναντίας ήϊαν πό) υ εύχαρισττ)-
  μΐν0{;"/ , , ν Ι ρΓτσάκΐΤοό κ- 'Ίακώβου Μ. Τρ
  —Μά άν έχετι αυΐά τα μοΟ-(χ4κη Ταμίοο τής Λαίκής Τραβε
  τρα γιατι εί:θ* εύχαριστημένος— (ζης, ονομάσασα αΰτό ΆσιιαοΙ
  τοθ είπε χάΊιοτε είρωνευομίνη ή αν-ΕΙρήνην. Νά τοις ζήση.
  μαθήτριά τού—τότε θά σδς παρϊ| ##*
  καλοθσα νά μελαγχολήαετε λίγο;Γύρθ ΟΤην ΠΟΑΙ.
  γ ά ν' άλλάξη έκφρασιν τδ πρόσω
  πίν σα(!
  «Τι ίχετι;». Τδν έρωτοΰσαν τί
  {χει! Πόσον είρωνιχδ τιθ έφαίνε
  το δπ' »υτήν την διατύιτωσιν τδ
  ενδιαφέρον των αλλων! Τί είχε!
  "βπρεπε νά τδν ρωτήσουν τδ άντί
  Οετον: Τί δέν είχε! "Αν ή
  <3Χ Καρολίνα Έστερχάζυ, ή μάθη τριά τού, άν ή άγαθή γυναϊ*« τοθ επιστάτου τδν ρωτοθσαν ΐέν ίχετε, χόριε Σοθμπερτ;»—"Ω χότε θά ήξευρε νά τούς απαντήση, καί θά ήταν ιυγλωττος είς την Ιπάνΐησίν τού! θά τούς άπαντοθσε κώ; δέν είχε την Τερέζα, χαί θά έξηγοθσε πώ; ίέν την είχε γιατΐ ίέν είχε χρήματα, Σέν είχε τύχη! Δέν είχε τόσα πράγματα αύτίς δ φτωχόΐερος των φτωχων, καί τδν ερωτοθσαν τί ε!χ·! Είχε μονον την μουσικήν ίδιοφυ ίχν τού ΐ ή ίέ δ βθ ά 6 η μή φ αυτή ίέν τδν βοηθεΐ νά χπδ την άθλιόιηΐα χαί την δυστυ χία τού. Ή μένη τού απόλαυσις ήταν τα άπογευματα πού ίμενεν έλεύθερος, ν9 άπομαχρύνεται σ! μαχρυνίύς πε ριπάτους... Οί αλλοΐ, δλοι οί άλ λοι, τδν έβλεπαν χατά τούς περι- πάτους τού αυτούς μονάχο, όλομό- χ ,Άλλ' αοτός κίσθανόταν πλαί' τού την άγβπημένη συντρο- φιά τής Τερέζας... Στό πλευρό τού αίαθανόταν την σχιά τής χό ρης πού άγαποθσε χαί ή όποία, αλλοίμονον, μόλΐς άπεμαχρύνθη, τίνείχεξεχάση χαί προδόση γιά τδν πρώτοντυχένταπαραλ'ή" ,.Όφτωχός δ Φράντς δίν ήξευρε, !έν υπωπτϋί ετο ιΐώς την εποχήν εκείνην ο£ φίλοι τού ελεγαν την Τερίζα Γκρίμπ—χάνοντας ίνα λογοπαίγνι όν—«ντή γχρομπ ΐκρίζς» Εηλαδή ή «πρδστιιχη Τερέζα». Οί μαχρυνοΐ αύτοι περίπατοι τδν ίφεραν μιά φερά ϊως μιά ά- γροτιχή ταβέρνα, απού χωριχοΐ τής Ουγγαρίας, αυνιχεντρώνοντο μετά ιή' δύσιν τοθ ηλίου, άφοθ τιλείωναν τάς εργασίας των ίξω είς τεος άγροΰς χά Ι πίνοντες τδ δυνατδ χρασΐ τής Ο&γγαρίας, τρα γουδςθσαν τα έθνιχά τευς τραγού δια χαί χόρευαν τούς έθνιχούς των χορούς... Ή πρώτη φοράπειι Σοθμπερντ είδεν αϋτευς τούς χορ&ύς χαί ίχουσε τα λαΐχά τρα γούδια, ήταν γι' αυτόν μιά άληθι ή άποχάλιψΐς. Είχεν άναχαλύψη ίλλη μιά πηγή έμπνεύσειον χαί μουοιχής μέθης! (συνεχΕζεται) Χθές τοθ ΆνΙου ΔημητρΙου ήρ γηααν τα δημοσία καταστήματα τα σχολεΐα καί κατα ττροαιρβσιν τα βΐταγγέλματα. —Συνεπώς ή κίνησις τό5ν κίν τρών ύβηρξε μβγαυτέρσ Ιδ'α κα τα τάς απογευματινάς «αί έονι ρινάς ώραο. - _ς βνπγνείλαμεν χθές τα άρ χεΐαι τοθ κράτους οργανουνται είς «15ικήν ύνηρεσίαν. —Είς την ύΐηρεσΐαν αυτήν θά *ερι·λθπ καί τό Ιδικόν μας Τουρκι«ον άρχεϊον. —Έν συνδυασμώ μέ την φρον τΐδα τοθ Δήμου Ηρακλείου δστις ώς γνωστόν τό διετήρησε μέχρι τοΟδΕ ώς υπηρεσίαν τού. —Έξ αφορμάς της βρσεως «λί όν ωρισμένων κωλυμάτων τοθ γάμοιο. —θά Βυνηθοθν Ισυς ΑρκετοΙ καί έκ των καρ' ημίν αναρανόμως συμβιούντων». — Μά άποκαταστήσουν κανονι κως τάς σχέσειΐ των. καταε-εύγον τες έξ 151ας βουλήσεως είς τάς έκκλησιαστικάς αρχάς. —Ή ταξιδιωτική κίνησις δέν μένει χωρΐς ζωτ,ν καί τάς ημέρας αύτάς. —Ταξιδιώται τε ώς ένΐ τό ύττοθεσεις των. οτάρχουν τιάντο «λεϊστον των δι' —Ύβάρχουν ίνΛσης καί τίνες Ιιιστρίφοντες ή αναχωρούντες δι' δλιγοήμερα τσξΐδια αναψυ Χήί· —Έπιβλητική ή χθεσινή λιτα νε(α τοθ ΆγΙου Δημητρίου ϊν «αρηκολούθησαν μετά των αρ χων κληθή φιλεόρτων. -ΟΙιΐνες καΐ^ύΐερενλήρωσαν ά σευκτικβς τόν γραφικόν ναΙ· σκον. — Κατα την τροχθεσινήν έορ την τής σημαίας των έκναιδευτη ρίων μας τθν νανηγυρικόν Εξεοώ νησεν ΰ Διευθυντής της Παιοα γωγικης ΆκαδημΙας κ, Στ. Μπουρ λώτος. —"Οστις καί ίξηρε μέ ιύφρά δειαν κ αί ναρασΐατικοτητα την σημασίαν τής εορτής. — Κατά την διάρκειαν της τε τής ή θιλαρμονική τοΰ Δήμου *νέκρουσε κατάλληλα έμβοτή· ρια. — Σχετικ&ς μέ την ημέραν τής άνοταμιεύσεως Δ Οφυπουργός τής της ΣυγκοινωνΙας άνηύθυνεν *γ κύκλιον τιρός τάς αρμοδίας διευ θΰνσεις. -Είς την μετοξύ των εγκύκλιον ταοτην α>λων συνιστδται
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  —=—= Ο "ΤΕΚΤΟΝ" ——-
  Μαθηταί γυμνσσΐων μετεκπαιδεοονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άχολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέσς Ολης των Άνωχάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηναχνιχών τοθ ΠοΧυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδι^ οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, 6-
  δραυλικήν καί πάντα χά τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον.
  Είναι μοναδική κύκαιρΐα δι' δσους άπερρΐφθησαν
  έκ των Σχολών 'τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρείσς όδοποιΐας, οίκοδομικάς ή είς οΐσσ
  δήποτε τεχνικάς ύτιηρεσιας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλίζει χά μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθους.
  Πάντες οί έξελδόντες έργοδηγοί μίχνι σήμερον
  ίπ τοδ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσβησαν είς ύπβυργεϊ»,
  Δήμβυς, Έταιρίας κλπ.
  ΓρααεΤοι Ίννος 5, Όμονοια Αθήναι.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. £_ΟΥΛΗ-ΑΡΗ
  Πλησίον Ζτ«β. Νονκοτηρ&κι
  Παρέχη κάοαν πληροφορί¬
  αν & διευκολ»νοιν Ιατρικίις
  νόοιυς, είς τούς ({ς 'ΑΒήνΛς
  μεταβαίνοντος άαβενεϊς συμ-
  πολίτας τβ».
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 σφαιριστήρια
  έντείως χαινουργίΐ (χαραμπίλες)
  άπδ Μαόνι, μεθ' απάντων των έ·
  ξαρτημάτων των, τελεία είς χομ-
  ψδτητ» χαί ευχρηστα, κατάλλη
  λα δι3 έπαρχιαχά χαφενεΐα είς
  τιμήν ε&χαιρίας χαί εύ*ολίας είς
  Οπως οί ύΐάλληλοι των διαθό
  ρων ταχυδρομεΐων ιροβοθν «ρο
  αιρετικώς είς όμιλΙας,^ΙξαΙροντες
  τα άγαθα 'ής άκοταμιεύσεως Ι
  61α κατά την ναροΰσαν πιρΐο
  δόν των διεθνων «ερινλοκων.
  —ΑΙ όμιλΐαι οίται θα γίνουν
  ενώπιον των μάθη τ ών τών^σχολεί
  ών είς τα όηοΐα καί θά τιεριο
  ό εφέτος δ έορτασμός τής β
  ποταμιεοσιως.
  —Άπω μίαν διαταγήν τοθ Ύ
  νουργβΐου Ύγιεινής μανθάνομεν
  δτι μεχρι τούδε κατεσκΐυάζον
  ται «δΐσκοι ΐζαχαροπλαστικί)ς»
  άπό σΛουπιΒόχαρτα συλλεγόμε
  να έκ των τόποαν ά«οθεσεως
  των άκορριμ'μάτων.
  —Την χρησιμοποίησιν αυτήν ά
  «αγαρεύειήδη αύστηρωι,το 'Υκουρ
  γεϊον ινγιεινής.
  —Είς τό εξής τό χρησιμοτοιοο
  μενον χσρτΰνι διά την κατασκευ
  ήν χαρτΐνων δοχείων καί δισκων
  είς τα όποία θά τίθενται τροοι
  μα ή γλυκΐσματα δίον νά είνε εκ
  πολτοθ καΰαροθ χάρτου.
  — Συνεχίζεται είς τοθ Πουλακά
  κη μέ υυκνήν κοσμοσυρροήν ή «ρο
  βολή τής τόσον μιλωΒικής καί αί
  σθηματικής «Κ^ρμβν».
  —Είς την «Μινώαν» κροβάλλε
  μέ επιτυχίαν τό
  ο Ρέηορτερ
  ται Ιπΐσης
  «Σουίζ
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 &ηηρέτρια μέ κα¬
  λάς συστάσΐις διά τδ Παλαιόν Φί
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι πα·
  φ πληριβμήν. Γράψετε χ." Δε·} ρά" τφ χ. Ν. Γρηγοροπόύλ» Βενο
  ων£δαν Καλλιδρετ,άχην Χανιά. ' δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.- δωμάτιον
  μετά χωριστής είσόδου χατάλλη
  λάν διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  ΠΰΛΕΙΤΑΙ οίχΕα έν η
  χαταστάσει έξ 7 δωματίων λουτοοθ
  χαί μεγάλας αύλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη συνοιχία Γυμναβχτ·
  ρίου. Πληροφορίαι παρά τφ ίδιο-
  χτήτη χ. Ανδρέα Βλάοοη,
  ΖΗΤΕΙΤΑΓ— δωμάτιον επι
  ίΠλΙ ' η
  Ότιλομηχανουρνίκόν έργαστήριον
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Πλατεϊα ΧειτανΌγλοΟ.
  Έπιοκευαί οπλων,
  ήλεκτροσυγκβλλήβεις,
  Ό{υγονοκολλήσει$.
  Πιΐρα, τέχνή, ταχύτης, βσφβλεια, «Ικονομία.
  Χεΐταν'θγλοΟ. (
  Ιλήσει$. )
  ·ί«βν·μί«. Ι
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ
  Πλατεΐα Όμβνβίας
  Τηλ. 30495
  70 ΔΟΜΑΤΙΑ
  "Γ ΑΛΛΙΑ Σ,,
  Όδος Σταδίου
  Τηλ. 30236
  70 Δ1ΠΛΑ 70 ΝΟΝΑ
  Τα κέντρα των άπανταχοθ Κρητών
  Άνακάινισθέντα καί όπό την νέαν διεύθυνσιν:
  ΠΑΝΑΓ ΤΖΑΝΝΗ & Σ·Α
  Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραΤα μεγάλα δωμά-
  τια, εύάερα καί μέ θαυμασΐαν θέαν είς τό κέντρον
  των Αθηνών.
  Άσανσερ—ζεστά καί κρύα νερά.—'ΥπηρεσΙα
  άριιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καί λογικαί.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  λου,
  κης.
  ♦Ιθ
  β
  αν.
  μ* την»
  ρακλεΐουδΐ
  ιετήρησε μ|
  <_ν τού. ής Λρσιας ωλυμάτων 'τήσουν κ»» ών. καταΐιθν ιήσεως εΙ Ρ| κίνησις καί τάς ήμ| ■άρχουν ΐι.... Κβϊστον των ίί ιΐσης καί τίνες άναχωροθνΐκ τσζΙΒια 4νο|« Ι χθβσινή λιη ι ΔημητρΙου Αι μετά τΰν αρ *>ρτων.
  ΐερεπλήρωοανΐ
  γραφικόν νοΐ
  ροχθεσινήν ίορ
  των ίκτοιδιυυ,
  νηγυρικόν (ξιιίι
  [ής της Παιδα
  άς κ. Σχ. Μΐουρ
  ς,ηρβ μέ ιύ*ρά
  ιιατικβτητα την
  ρϊ
  άρκειαν «Κ «
  ,ική τού Μιιμι

  ΚΡΠ'
  ϊ**
  {*>**
  Οΐκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί χβν διαφόρων πρ&ϊίντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6' »
  Καρβμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  » γ'
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  12 50
  11.50
  10 50
  9 50
  8 —
  6.—
  6 50
  6 —
  5.—
  4 50
  4 —
  4 —-
  13-
  12 50
  Ραζαχί
  ΣΕτος
  Κριθή
  __ _ Β>ώμη
  10__Όίνοι μίσταχον
  8 50 "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΑευχοΙ
  4 20
  α.
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ"
  * Υ'
  Μίτοξα
  Άλάβδανίς
  Κουχούλια
  4- 5.-
  850
  5.30
  5 40
  26 — 28—
  31.-
  26 —
  24.—
  23 —
  21.—
  20 —
  19.—
  400.— 425
  100.—
  120.— 130
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΟΠΤΪΚΟΣ ΓΙΓΑΣ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα 'Γόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αματερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  "Αλεξάνδριια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορά
  546.—
  136 50
  3 09
  30.30
  71.80
  32 20
  4.57
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  138.50
  3 13
  30.75
  72.80
  32.70
  4.«3
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπεγχάγτ}
  Παρίσιοι
  Μ;λανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέ/λαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ<«ν)πολις Βαρσοβ α Έλσινχφόρς Κόβνο 25 96 3.03 6.96 4.31 30.30 4.57 23.45 3.08 10 4— 21.12 2 60 22 — 26 16 313 7 02 4 35 30.75 4 63 23.95 3 11 105 — 2132 2.65 22 50 Τό μεγάλο Εργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. Β' (τελευταίον) Μεγαλιίτεραι διαφοραί θά εί χαν ώ; συνέπειαν παραμόρφωσιν τδν ίδιοτήτων των σωμίτων πεύ θά παρατηοαθνται δια μίσου χοθ φχχοθ χ% ώ; έκ τούτου οί άατρο νόμοι ποΰ πρίχιιτα: νά χον χρη- αιμοποιήσουν ?έν θά μποροθοαν νά βασισθοθν είς αυτόν διά νά προδοθν είς τεϋς δπολογισμούς .των π:ύ γίνονται μέ την ιιιγα λειτέραν μαθηματικήν ακρίβειαν. Ή κατασχευή τοθ φαχοθ ήρχισεν ήϊη προ τριών*'ίτών υπο την δι ΐύθυνσιν «αί χον ϊλεγχον τοθ χα- θηγητ&Ο Ρίτσιϋ, χοθ μεγαλειτέ ρου οπτικοθ τής Άμερικής. Τα υπό χατβοχευήν τηλεσχόπιον θά είνε 5πως εΐπαμεν, τό μεγαλείτε ρον τοθ χίσμ'υ. Σήμερα, τέ με γαλεΐτεςον τηλεαχίπιον τοθ χό· σμου είνε το έν χρήσει ήϊη εΖς τό άσΐερεοχοπεΐον τοθ Μαουντ Ουΐλοων: Ό φαχός τοθ τηλισχο πίου τούτου ίχει ϊιαμετρον ίυόμΐ συ μέτρων. Ή χαταοχιυή τού δ φεΐλιχαι είς την γενναιοδνρίαν ενός πλουοίου ΆμερικανοΟ δνόμα τι Χοθβιρ. Χάρις είς τίν φαχόν τοθ έν χρήσει,τηλΐοχοπΕουτοΟάστε ροσχοπείου τοθ Μάουντ Οϋΐσων οί άστρονόμοι μπορΐθν νά φωτο γραφοθν ο6ράνια «ώματα ιτιύ ιδ ρίσχονται ιίς τίσην άπό το5 πλα νήτου μας απόστασιν, ώσΐε διά νά φθάση έξ αυτών μέχρι τής γής ή ίέθον Τό πλήθος άνέκραξεν άποτεινόμβνον πρός τόν ΜΛριον. —Σύ νά εΐπβς, ποίος άπό τούς τιέντε νά μείνη. —Ν?1, προσέθεσαν οίπένιε ά^δρες, σύ κάμε την έκλονή, καΐ Β,τι είτιπς κάμνομεν. Ό Μάριος Ε έν ίπΐστευβ πλέον την καρδίαν τουε πιδεκτικήν συγκινήσεως άλλ' ε(ς την Ιδέαν δπ ώ$ει λε νά έκλέξη 8νσ άνθρωπον διά θάνατον, όλον τό οΤμά τού συνερευσβν είς την καρδίαν. Άν ετι ή'ιΰ νατο νά ώχριόση, θά ώχρΐη έξ άιαντος. 'Επροχώρησε πρός τ·ύς τιέντε άνδρΓς μειδιΛντας πρός αυτόν μετά ομμάτων διαφλεγομένων υπό τής μεγάλης έ<<β<νης φλογός, ήν βλέπομεν έν τώ βάθει τής ΙστορΙας των ΘίρμοπυλΔν. "£.κραζον πρός ού χον κσΐ οί τιέντε. — Εμένο! ίμένσ, έμένο! Ό Μάριος ηθέλησε πά ιν νά τι ύς μετρήση έν τβ άμηχανΐα τού ήσαν πάντοτε πένιε. Έρριψεν Επί ι τα τό βλίμμά τού είς τάς ιέσσορας στολάς' οέν ήσαν ούδ' αυταί περισσόΐεραι. Κατ' εκείνην ιήν στιγμήν πΐπτει έξ ούρανοθ ττέμ πτη στολή επί τθν τεσσάρων άλλων. Έσώζετο κοΐ ό πέμπτος άνθρωπος. Ό Μάριος ανήγειρε τούς οφθαλμούς καί άνεγνώ ρισε χον κ. Θβρσανέμην. Ό Γιάννης Άγιάννης είσήλθεν ίίς τό όδόφραγ μα διά τής όοοθ Μονδετούρου, ιίς οΐοε πώς ιυχαί ως, ή ζητήσας καί λοβών όδηγίας. Χάρις είς την σχολήν έθνοφύλακος, ήν έφόρει, ηδυνήθη νά διέλθη την οδόν Ανευ δυσκολΐας. Ό φύλαξ, δν οί άνχάρται είχον τοποθετημένον είς την οδόν Μονδετοόρου, εΐδβ βεβαίως χον Πάν νην Άγιάννην ερχόμενον, άλλ' ένεκα ενός καΐ μό νού έθνοφύλακος Ε έν έκρινεν άναγκοΐον νά ίίδοτιοι ήση τούς συναγωνιστάς τού, ύποθέτων ότι ή ήτον αύιόμολος, ή* άν £έν ήτο θα συνβλαμβάνεχο καί θά έχραχεΐτο ύπ' ούτΩν. Άλλως τε καΐ δ ά τό κρίσι μόν τής στιγμάς ό φύλαξ δέν ηδύνατο νά πσραιχή σ[ϊ την θέσιν δπου βΐχε διοριοθβ. Την στιγμήν καθ5 ήν 6 Γιάννης Άγιάννης εΙσήΆ θεν είς χό όδόφραγμα, &έν παρετηρήθη υφ' ούδε νός, διότι δλων ο( όφθολμοί ήσαν προσηλωμένοι επί ιών τιέντε άνδρων ςϊτινες ίξελέχθησαν κοί επί τΛν χεσσάρων σχολών. Ό Γιάννης Άγιάννης 6μως εΐδε καί ήκουσε τιερί τΙνος επρόκειτο, κσΐ λοιπόν, έκδυθείς χό ένδυμά χου τό έρριψεν επί τοθ σωροθ των άλλων. Άτιερίγραπχος ύτιτΐίξεν ή έκ τούτου εντύπωσις. —Ποίος είνε ούτος 6 ά>θρωττ.ος; ηρώτησεν ό
  Άετός.
  —Λύτός, φίλε μου, είπεν ό Κομπεφέρρης, εΐν8
  ένσς άνθρωπος δσχις σώζει τούς άλλοις.
  Ό Μάριος προσέθεσε.
  —Μά είνε γνωστό·;. (συνεχ'ζβται)
  Τ6 εντελώς άνακ«ίνισ8έν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  όλον των Κρητών ταζιδιωτών.
  Τό εόνοεϊ ώς «να άπό χά καλύχερα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τουΐ Είνε είς τό κέντρον χής
  όδοθ ΣχαδΙου. .
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομψόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ. άπασχρσπτούσης καθαριόχηχος, άψθόνων
  όδάχων, ίγκαχασχάσεων λουτρόν, είνε άσόγκριχον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΙί» διΐυβώνβτβι άπ· τ·ν
  Κρήτα κ. Γΐώργιβν Δβοκβλίκιιν
  άκτΐς τοθ φωτός διανύΐι έννέα
  (^ισεχατομμύρια χιλιίμΐτρα! Ή
  απόστασις μέχρι τής οποίας δύνα
  ' ται νά συλλαμβάνη χαΐ ν" άντ»
  νζχλα εΙΣωλα έ φαχβς τοθ τηλε
  [σκοπίευ τοθ Μάουντ Ούΐλσων εί
  Ι ν* διαχέσια έχατομμύρια φορές
  . μεγαλειτέρα ^άπό την απόστασιν
  των έννέα δισεχατομμυρΐων ίχιλιο
  μίτ.'ων πού ή άχτίς τ:ΰ φωτός δι
  ασχίζει έντός ενός ίΐους! Ό φα
  χίς ιίνΐ άπό γυαλΐ χαΐ ζυγίζει
  τέσσαρας τόννους Ό σχιλΐτός πού
  τον αυγχρατε! Ιχιι Οψΐς τριών &
  ρόφων χαΐ χατεσχευάοθη άπό Ινα
  έργοστάοιον τηλεδίλων! Μέ χον
  φαχίν αυτόν μπορΐΐ νά φωτογρα
  φτβ% τό μικρόν φδς μιίς ' σιινή
  θ&υ; ήλεχτριχής λίμπας τή; τσέ
  τ.Τ)ς έξ αποστάσεως 11 χιλΐομέ
  τρών! Ό υπό χατασχευήν φαχος
  τοθ νέου τηλεοχοπίου θά ίχη
  τϊτραπλααίκν δύναμιν! Άντ! τή;
  δάλου έπροτιμήθη διά νά νυθξ
  6 όπτικίς αύτάς γίγας χαλαζίας,
  5ταν !έ παγώαη ή μάζα τοΠ
  χαλαζίου θά περασθς μέ Ινα ατρώ
  μα αργύρου καί άλουμινίου πςύ
  θά ίχη ιδιαιτέραν αύαιαθησίαν
  είς τοίς μεγάλον ρόλον διαδραμα
  τιζούσας είς την φωτογράφησιν
  ούρανίιαν σωμάτων δπεριώδεις ά
  χτΐνας. Ή χατασχευή τοθ όΊΐτι
  χοθ γίγαντος θά στοιχίση τού
  λάχιαΐον Ινα ίχατομύριον δολ
  λάΙ
  Ήάποπεράτωσιςτηςόδοΰ
  Πραιτωρίων-Πύργου.
  Τα έζωροϊοτικά εογα
  ΠΥΡΓΟΣ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Ό-
  χτώδριος (χνταποχριτοθ μας).—
  Είς δργασμόν κινήσειος εΰρίσκε
  ται καί καλιν την εποχήν ουτήν
  ή Μισσαρά. Τό φθινόπω?-.ν Ιφΰχ
  σε. Και εδοΐσκόμεθαι έν ίψιι χο3
  χειμώνος. Έκνιμάζονται λοιπόν
  οί φΕλεργαι χαΐ προοδευτιχοί γ»
  ιοργοί μας διά τάς χαλλιΐργείας.
  Περιμέ ουν την βροχήν δ.ά ν' άρ
  χίαοαν ίμίσως τί δΐγώματα χαΐ
  την σποράν των δημητριαχών.
  Πρ^βλ,έιτεται δ' β,τι εφέτος αί χαλ
  λιέργιιαι θά έχταθοθν χαΐ θά ου
  βιηματοποιηθ-'Ον περισσότερον. Τό
  χήρυγμα τής χυβΐίνήσεως ιύ?ι
  βλθιίαν απήχησιν. Άντιλαμβάνον
  ται δέ δλοι ϊτι ή χαλλιέργεια
  των δημη:ριαχών θά είνε ή μάλ
  ?ον σκμφίρούσα χά! έιωφελής χιχΐ
  διά τούς ίδίους τούς χζλλιΐργητάς
  χαΐ διά την ^εθνικήν οίχονομίαν,
  υπό τάς στ,μερινάς συνθήκας.
  Άλλά χαΐ τα άλλα ιΠη θά
  χαλλιεργηθ-Όν ένταχιχά χαΐ ί5ί?
  τα ίσπρια χαθώ; χαΐ οί εληές.
  Έ |σοδε!α ταθ ελαίου άλλωστε
  θά είνε χά ι εφέτος σημαντιχή
  Καί αί τιμαί είναι ίχανοποιητι
  χαί. Αύτό δέ γίνΐχαι άφορμή χαΐ
  νά χαλλΐΓργοθνται μέ ζήλον τα
  ό «άρχοντιχ ελαιόδενδρα χαί νά
  φυτιύωνται νέα.
  Καί ή χτηνοτροφία έπίσης ένι
  οχύιται χαί όργανοθται επί νέ
  αι* βέσειον. "Αλλΐύβτι ή ΐτρόοδο;
  Ή μέριμνα τοθ Δήμου Ρεθύμνης έατράφη χαί είς την εκτέλεσιν ?μεγάλων έξωροιστινων ίογκν.
  ΟΟτω χατεδα*ίσιη είς την δυτικήν κλεϋράν τοθ Γυμνασίοιι 'Λρρίνων ΰπίστεγον τής Ενώσεως Γεωρ-
  γιχΛν Συνιταΐρΐομ&ίν ίγχου 13ΟΟνι6χών μέτρων, έχαθαρίοθτ] 4 χδρος άπά Γιάφορα ίλλα τιαΓαπήγ-
  ματα χαί έΐηιιιουργήΗη πλατεΐα 5 χιλιάδων τετο. μέτρων. Είς την ιίχέναμας ή νέα πλατεΐα
  τή; οποίας δ έξωραϊσμός θά προσδώση νέαν έντιλβς . ίψιν εί( την πόλιν τοθ Ριθύμνευ.
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥΙ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α Σ
  6 3
  V
  Κατά τό δπ3 ίψιν
  δμως τρΐμη
  νόν β άριθμος των γενομένων δειγ
  ματοληψιών υπήρξεν χατά πο/ύ
  νού τοθ παρΐλθέντος ίιους μή δ
  η·λεΐφθείς χοθ άριθμοθ δειγματο
  ληψ ών τοθ προηγουμέίου τρ:μή·
  νού. Παροθέτομεν συγκριτιχόν πί
  ναχα περί τούτου:
  άνώτερος τοθ άντιατοίχευ τριμή
  III
  τριμηνία Σύνολον Εδρεθέντα Ποσοστόν νοθείας
  των Ιτών τδιιγμάτνν Κανονιχά Νοθευμένα
  1938 10645 10071 572 5,3 ο)ο
  1939 14326 13427 899 6,2 ο)ο
  Έχ τής μιλέτης τοθ άνω ηίνα Χωροφυλαχής.
  χος ίξάγεται δτι δ άριθμίς των
  ληφθίντων δειγμάτων δπήρξεν ά-
  νώτερες χαί τό ποσόν των εδρε
  θίντων χανονι»ών (άγνών) αημαν
  χιχόν όφειΡόμενον είς την συνεχή
  >αΙ έντονον παραχολ&ύθησιν έχ
  μέρους των άγορανομιχών χαί δρ
  γάννν Άστυνομίας ηό^εΐβς χαί
  Ούτω έμηνύθηοαν:
  Κατά τό Α' εξάμηνον
  Κατά τό Β' εξάμηνον
  Κατωτέρω παραθέτομεν συγχρι
  τιχέν πίναχα των δπ.βληθεισων
  μηνύσεων διά νοθεΐαν, αίσχροχέρ
  δεΐαν καί λοιπάς παραβάσε ς άγο
  ραν&μΐίίθ χώδικ^ς, έξ ού χατα
  δεΕχνυται 6 συστηματικώς Ιλεγχος,
  παραχολούθηαις χά Ι έπαγρύπνισις
  πρός χολασμόν των παροβατών.
  1938
  1939
  5683
  8122
  Κατάτό δπ'
  μηνύθησαν διά
  ίψ:ν
  τας
  τρίμηνον έ
  παραβά
  σεις 4044, έν συγχρίσει πρίς 3063
  μηνύσεις τοθ άντιστοίχου τριμή
  νού προςγοιιμένΐιι έΊους.
  Οί ανωτέρω άριθμοί ιίνεένδει
  χτιχοί τής δραστηριότητος μεθ' ής
  | άσχεΐται ή έπίβλιψ ς χαί <) π» ραχολιύθησις έχ μέρους τιον άρ μοδίων όργάνιον διά την έπαχρι 6ή συμμόρ?ω3ΐν πρός τάς Άγορα νομιχάς διατίξεις. Δ) Επιθεώρησις άρτοποΐϊίων ηβΛ λβιπ&ν έργβστβσίΜν διατρβφής Μετά μεγαλυτέρας δραστηριότη τος συνεχίοθη χαί χαχά τό δπ' δψιν τρίμηνον ό Ιλεγχος επί κ8 'παρασχευαζομένοιι χάρτου διά συ νεχων χαί άδιαλείπτων έπιθετορή οίαν έν τοίς άρτοποιιίοις χαθώ; χαΐ αίφνιδιαστιχ&ν τοιούτων, ιδία χατά τάς διχβσίμους ημέρας τοθ Άγορανομιχοθ διχαστηρίου, ϊ*α οί παραβάται παραπέμπονται ά μίσως είς τό αύτόφωρον Διχαστή ριον χαί έπέρχεται άμεσος δ χο λασμός. Είς Αθήνας, Πειραΐοΐ χαί περί χωρα εγένοντο 1493 έπιθιωρήσεις άρτοποιείιον. Ό ϊλεγχος άπεσχό πει νά έξαχριβωθ$, εάν χοσχινί ζωνται τα άλιυρβ, εάν δ παρα σχιυαζέμενος άρτος είνε χαλής έ ψήσειος εάν τηροθνται οί δροι χά θαριότητος, δγιεινής χτλ. "Ηδη οί ένεργήσαντες τάς έπιθεωρήαεΐς δέν ήρχέοθησαν είς συστάσεις χαί δκοδιίξΐΐς περί βελιιώσεως των βριον παρασκευήν άρτου άλλ' υπέβαλον μηνύσεΐς εναντίον των πχραβατ&ν χαί πρεέδησαν ιίς την καταστροφήν τοθ ιδριθίντος άρτου χαχής ίψήίεως. (συνεχίζεταΐ) .^^^^-^^^^^^ι^γ^τν.^ν^»1»".....' 1 ννν^νννν/ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΈκτΙθεΐαι είς μυστικήν δι* ένσφραγΐστων προοφορών μει οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ μήθεια (Ις την "Επιτροπήν Έ* μεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν 'Εγκαταστάσεων Δήμου Ήρα κλειου 200 ό<άδων στουπΐου λευκοθ α'. πο'ότητος. Ή δημοπρσσΐα θέλει λάβη χώραν έν ιω Δημαρχια>·ώ
  Καχασ'ήααχι την 8ην Νοεμ-
  βρίου 1939 ημέραν Τετάρτην
  καΐ 6ράν 11 —12 π. μ. καί
  ενώπιον τής Επιτροπήν Έκ
  μεταλλεΰσεως.
  ΟΙδροι συγγρσφής ύποχρε
  ώσεων εύρίοκοντοι κατατεθει-
  μένοι είς τα Γραφεΐα των Ή
  λβκτρικων 'Εγκαταστάσεων
  Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό¬
  μενοι δύνανται νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τβ. 25 Ό
  κτωβρΐου 1339.
  Ό Πρόεδρος τής 'Επιτρο-
  πής Εκμεταλλεύσεως.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτΐθεται είς μυστικήν δι*
  ένσφραγΐστων τφοσφορών
  μειοδοτικήν δημοπρασίαν ή
  προμήθεια είς την Επιτροπήν
  Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικόν
  Έγκατσστάσεων Δήμου Ήρα
  κλείου ..300 μέτρων σίδηρον
  δοκΐδων σχήμστος Ι.
  Ή δημοπρασΐα θέλει λάβη
  χώραν έν τώ Δημαρχισι-ώ Κα
  ταστήματι την 15η ν Νοεμ·
  βρίου 1939 ημέραν Τετάρ
  την καί ώραν 11—12 π. μ.
  ενώπιον τής ί'Επιτροπης Έκ
  μεταλλεύσεως.
  Οί δροι συγνραφής υπο¬
  χρεώσεων ευρίσκονται καχα
  χεθειμένοι είς τα Γραφεΐα
  ττ)ς Εκμεταλλεύσεως Ήλε·
  είνε γενιχή είς δλου; Τ35ς τομεΐς,
  είς,δλας τάς έχδηλώσεις τής ζωτϊς,
  είς δ,τι άνορρ τόν δ ιχόν χαί
  τόν πνευματικόν πολιτισμόν.
  Τώρα δέ έ πό τϊ άπαχαθίσταται
  πλέον χαί τακτιχή, άπρόσχοπτος
  συγχΐΐνωνία, ή πρόοδος χαί ή έν
  γένει εξέλιξις θά συνεχισθή μέ
  ταχύτΐ'Όν ρυθμόν. Διότι είνε
  πλέον άξιω,ια: Δα νά προοδεύση
  Ινχς τόττος πρέπει νά δργώνετα:
  άπό τεύ; τροχού; τοθ αύτοχινή·
  τού. Καί ή συγχοινωνία οΊ' αύτο
  χινήτου θά εξαίφαλισθξ έδδ, ά-
  φοθ ή όίός είνε ετοίμη χαί ίέν
  άπομένιι ειμή ή χυλίνϊρωσις τοθ
  τμήματος Πραιτωρίων— Πύργου,
  πράγμα πεύ θά γίνι ασφαλώς
  πρίν έπίλθει δ χΐιμών, άφίθ τα
  σκθρα είναι Ιτοιμα χαί τοποθετή
  μενά χατά μήχος τής δδοθ.
  —Ή τιμή των έλκιοπυρήνων.
  Ό χ. ΰπουργβς της Γεωργίας
  διά όικταγής τού πρός τούς προ
  Ϊ3ταμϊνοι>ί των Γεωργιχών ίΐΛΠ
  ρεσιΑν τίιν έλαιοπαρα^ωγών ηα
  ριτεΕρΒιΒν εντέλλεται δηως κα
  τα την αρχομένην μετ' ολίγον
  έλαιαπαφαν»Υ'Χην , περίοδον, λη
  φθοΰν μ«τρα προστασίας τής τι
  μης τ&ν έλαιοηυρήνων συμφώ
  * ως πρός τόν νόμον 5814 καΐ
  καταβλπβή προσπάθειαι διά τίιν
  ίγκαιρον δβιγμΐτοληψίαν μ«Α
  την χημικήν ανάλυσιν των έλαι
  οπυρήνων βταν έπιατό ο χτβνος
  διά την υποβολήν των σχετικών
  πορισμάτων είς το ίιπουργϊϊον.
  —Τα διοικητιχά δικατστήρια.
  Υπο τού υπουργείον τ&ν Έομ
  τερΐΜβν διβτάχθηαοιν ο! νε)μ»ρ-
  χαι καΐ οί έ'Γΐκρχοι ο.τως άποστεί
  λουν άη' εϋββίας είς τό Γκμβΐ
  όν Συντάζϊως Νβμι <4)ν πίνακα ιτερΙ τϊιν λειτβυρνούντων είς τας περιφερείας των διοι»ητικών ώικαστηρίων πΐοης φύσεως, έπδώ σουν δέ συγχρόνως άναλέγους διαταγάς πρός τεύ; Δήμους κ«1 τας &οινοτητ»ς ίφ οβον και έ Μεϊ λειτουογούν παρόμοια δικοι- βτήρια. Τα βτοιχεΐκ τ««ταζη· ΐοΰνται καθ' βαον μετβξύ τ&ν πο· ρων τοϋ ταμειο» νομιχών περι· λαμβάιβνται κ αι Ι τοιούτοι έκ δρ. 15 ΔΓ έ.ίά^την ύποβ«λλομένπν ποιρ' οιουδήποτε οιΐΐηαιν, πλήν τίιν αλλω» καί βΐς πχοης φύσε ως ύιοικπτικά δή —Ή έμπορική συμφωνία μέ την Τουρκίαν. Έντός των πρβσβχών ήμβρνν πρόκειται νά άρχίσουν διβπρβγ μβτεύσεις διά την ανανέωσιν τής ελληνοτουρκικάς έμπορινής συμ φωνίας η ίσχύς τής οποίας λτί γει μετά εν* μήνκ. —Δια την σπουίήν τής κτη- νιχτρικϊίς. Πληροφορούμεθα δτι τό υπουρ γεϊον της Γεωργίας συνέστησεν βϊς την Γρβπεςπν τής Ελλάδος δπως προβαίνει είς την χορηγή σιν συναλλάγματος βίς νκους σπουοαατάς, οί οποΐοι ^πιθυμοΰν δι' ίδίων μέσ«ν να σπουδασουν βίς τό έξ*τ(ριχ£ν την κτηνιατρι «ην επιστήμην. Υπέρ τή; άπο φίως αυτής συχηγΐρεΐ τα μεγι οτα τό γιγοιβς ίτι ή χώρα μας στερβϊταΐ τ&ν απαραίτητον κτηνιάτρων ,,διά την καλήν συν τήρησιν καΐ ανάπτυξιν τής κτη νοτριφίβς. κτρικών 'Εγκαταστάσεων Ή ρακλείου οπόθεν οί βουλό μενοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν. Έν Ηρακλείω τβ 24 Ό κτωβρίου 1939. Ό Πρόεδρος τής Έπιτροτιής Έκμεταλλεύ σεως. Μηνάς Γεωργιάδης ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Έχοντες ύπ' δψει τό ύπ' ά- ριθμ, 131296(17—10—39) Ιγ· γράφον τοθ ϋπουργείου Κρα¬ τικάς Ύγιεινί|ς καί Άντιλήψβ- ως, γνωστοποιοθμεν Οτι οί έπιθυμοθντες έκ των κ. κ. Ιατρόν νά διορισθώσιν είς την κενήν θέσιν τοθ Διευθυν τοθ τοθ Νοσοκομείου Άφροδι σίων καί Δερματικον Νόσων Ηρακλείου, δέον έντός μηνός άτιό σήμερον νά υποβάλω¬ σιν είς τόν κ. Μιχαήλ Λογιά δην Γρσμματέα ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου αίτησιν μετά των έπιστημονικον των τίχλων, ε¬ πιστημονικήν εργασίαν των, καί εν γένει χον προσόν- των των, ίνα διαβ,βασθώσιν είς χό έν Αθήναις είδικόν έπιστημονικον συμβούλιον παρ' ημών διά την εκλογήν τοθ δι ορισθησομένου. Έν Ηρακλείω τβ 25 Όκχω βρίου 1939. Ό Πρόεδρος τοθ Διοικητι¬ κοΟ Συμβουλίου. Μηνα;
  Τ
  ν
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  ΛΟΓΩ ΤΗΣ (ΑΚΟΚΑΙΡΙΑΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η «ΠΡΑΞΙΑ
  ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΒΜΕΙΣ
  ΤΟΥ ΙΠϋΜΙΕΤΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίβυ <τβδ άνταττβ χριτοΰ μα$).—Αί έκ Λονδίνον κκί Πνρισί «ν σημεριναί πληροφορίαι βεβαιούν ϊη ν κακοκαιρίαν ένετάθη καθ' άπασαν την Γαλ λογερμανιχην μεθοριον. Συνεπεία τής έν· τάσεως ταύτης τής γενικης κακ·καιρ(κς χ« τ&ν συνεχδν βροχ&ν, ή άπραξία συνεχίζβ ται είς ολονς τβύς τομεΐ; τού δυτιχβΰ με τώιτου. μέχρι Γερβ νόμβ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΡΟΥΣΙΛ ΟΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 26 Όκτωβρίου (ίδ. ύππ ρεσία «Ανορθώσεως»).—Αί έφημερΐδες έςα κβλβυβοδν νά δημβσιεύβυν μακρά σχόλια δια την άρσιν τού νόμον τ«ΰ περιβρΐζβντος τάς έξαγωγάς πολεμικών είδών είς τάς χώ ρας των έ μ πολέμω ν. Αί έφημερίοες δημοσιιύβυν δτι αυριον (σήμερον), ""ή Άμερικανική αία θά φηψίοη την τροποποίησιν τοϋ τής βύδβτερότπτβς. Σχέδιον, μέλβυς τής αντιπολιτεύσεως περί τροποποιήσεως τοϋ νέμευ τής βύδετε· ρό.ητβς απερρίφθη διά ψή?ων 56 ίνα ν τι 26 ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙΡΟΣΣΙΑΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΜΠϋΡΙΚΑΙ Α1ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Όχτωβρίβυ (ίδ, ύπηρκ σία).— Είς τό Φόρβϊν Όφφις μετέβη τας μεσημβρινά; ώρας ό πρεσβευτάς των σο βιέτ μ. Μαΐσκυ καί έσχε μακράν συνβμι- λ·«ν μετά τοΰ λόρδβυ Χάλιφαξ, κατόπιν προσκλήσεως τβΰ τελευταίον. Ή συνβμιλία των δύο διπλωματών περιεστράφη είς τάς εμπορικάς διαπραγματεύσεις αΐτινες βρχΐ ζβυν σήμερον έν Λονδίνω μετα£ύ Άγγλι κης καί σοβιετικής κυβερνήσεως. ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΚ ΜΟ2ΧΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίιυ (τοΰ άνταπβ κριτβΰμας).— Σημεριναί τηλεγραφικαί εί· βήσεις έκ Βερολινον άγγέλλβυν την αότο θι άφιξιν πολυμελοΰς οίκονομιχής άποστο λή$ ύΐτβ τβν έπΐτρβπβν των ναυπηγήσεων χ. Τερβζιάν έκ Μέσχας. Η σεβιετική άπο< οτολή πρβΧΒΐται «α κνζητήοη μετα των άρ· μοδίων οίκβνομιχων ύπηρεσιων τβΰ Βερολί- νού ύποβληθβίοας υπό τής Γερμανικής χυ- βερνήοεως προτάσβις έμποριχής φύσεως. ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑ ΥΠΟΒΡΪΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 26 διβρκυ (:οΰ άντκποκριτοΰ 컣).—Υπο τού υπουργε.ου των ΙαικΐΗών εκοινοπβιήθηοαν ό.ηγιχι π^«ς τα έμπορικα α«αφη έν οχέσει μέ β ΟΙ ΕΙΣ ΊπιΝ Ν0Μ1ΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥΙΘΝιΚΟΥ Γ1ΑΜΠΙΣΊΗΜΑΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 26 Χχτοαβρίβυ.- Τα μτΛ Τϊιν εΐθιτηρΐων ί£εταο»ων της Νβμικης Λ2.χο*.ιιφί ρουν *πιτι<χοντ«{ «·ρι τι«ί 470 τ&λοοφοιτονς ι κ μαθΐΝν. ν.Ι ρίτβςυ αύτικν συμηΐ>ιλομβανχμ*νοι
  ϋ«,ητ»ι *1ν«ι ςί έςης: (.νόταν ταραχάς Φίοτνκιβχο;
  το» '» , &ε*ν»ιες Ίβναν ιιθ ϋ., Λιγοψυχα«η ι «Μρ
  γικ τβ» Ί.· Μτ*ι ί«ρ»*ης Μιχ ι β ι» « · ί*υει«*ουλ«
  »ΐΐ( Δημ. ιβυ «., Ληβ^λτ«β«»>ηί κ.«τνχ τβΰ κ.,
  Κβνιαοιιι,ΊΜΒν τβΐι
  II
  . ΙιΜνστβινιβι^αιχης '1;α*ιιΘ τβΰ
  Κ . Βαρόι «γιάννης Βκρέής .ο» Β, 4>ίρτ«*ηίΆ8.
  *β» Ί, &αρτα»*αχΐι; μ «β; λ τού £.. Μαραγιιβυδβ*
  Μ(Ι{ Γ. τβ» Ί , Δασκαλάκης Έμμ τβΰ Ί, Ιρουλι
  *ί £πνρια. «.& Κ., ϋ«π»0<**η4 'κμμ τοϋ Μ, ία Χαβάκης Μιχ τε>» Μ, Άγγίλακηί Ίμμ. τβδ Ί,!
  ΦραγΜαχηβ Χρ-1«6 Ε , Φρ«ντί*οκ»>ιιι Αριβδνα
  τβυ Δ, Γβοπβλβχΐυ ΛϊΜιοα$ τού Λ.. Ε
  βυ Γ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ο ΧΙΤΑΕΡ ΑΝΗΓΓΕΙΛΕ
  ΝΕΑΝ ΦΑΣΙΝ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 8)βρ(ου.— Τό Ι «Ή π«ϊρα, την οποίαν άπεκτή πρέπϊΐ νά βίπθήσουν δι' ολυν
  ποκκτορβϊβν «Χαβάς» μϊτβδίδει σαμεν, (Ιπΐν 6 καγΜελλάοιθί, ΛΙ τ&ν μέα&ιν την κυβέρνησιν είς
  ταίς επομένας λεπτομεοείας επί ποδεικνύει, δτι Α «σαράλειθΕ τβϋ τάς προσπαθείας της Λι« τίιν
  τής τελευταίας συσκίφϊως τού Ι Ράϊχ δεν 8* δυνηθή ποτέ νά Ι δημιουργίαν παγκοαμίου έξβγέο
  Προϊα Πσρασκευής
  27 ΌκτωβρΙοο 1939
  μέ τβύς
  ίανιχβοθ'
  ΚαγκκλλαρΙου Χίτλερ
  τβπικβΰς ηγέτας τού
  σιβλιατικοΰ κόμματος:
  «Όταιν παρουσιάσθησαν ένώ
  πιόν τού οί τβπικβΐ ηγέται, ό κ.
  Χίτλίρ, χωρΐς νά σνμβουλιυθά
  κανένα έ£ αυτών, ώς έγράφη, πβ
  ρΐ τοϋ άντιπολεμιχου ρίύματος
  τοΰ κρατούντος έν Γβρμανία,
  κνήγγβιλβν έν πρώτοις δτι πρό
  κείται ν' αρχίση νέα ςράσις τοΰ
  πολέμου, καί άφοθ ωμίλησε μ«
  τα πΐΜρίας ηβρΐ τής ματατώσϊως
  των π-03π»θειών τού διά την
  άποκχτάοτασιν βίβήνηο, κατέλη
  £β τονίσας 2τι 6 Μυρίας ύπεύ
  θυνβς τής άποτυχΐας ταύτης τ&ν
  προοπαθβιών τού ·Ινβ ή Αγγλία.
  ξφθά όριστικώ; έφ' όσον
  η Αγγλία δέν λάβη εν αύατη
  ρόν μκθημα. Διά τουτο απεφά
  σΐ9α όπως εφεξής ή κυριωτε
  ρ» προσπάθβιά μα; βτοαφή έναν
  τίον τοΰ «ληρβνομικοΰ έχθροΰ
  τής πβτρίδος μ»ί· Βίς την δρά
  σιν ταύτην τό Ράϊχ ΰπολογί
  ζϊΐ επί της πλήρους αυνΐργασί
  άς τ&ν άνθρωπον έμπιοτοβύνης
  τού κόμματος. Ή προσπαθεία
  αυτή ϊ!νε πολλαίηλη. Είς τό έίω
  τβρικον οί ανδρνιτοι τής έμιτιστο
  βύνης τού κόμματος πρέπΐι νά
  δημιουργΑβουν «αί νά τονώσουν
  δι' δλων των μέβ&ιν {οχυρόν ρβΰ
  μα της κοινής γνώμης έναντί
  όν της 'Αγγλίβς, Παραλλήλως
  ς εναντίον της Αγγλίας Τέ
  λος, πρέιτει νά λάββον 4λ« τα
  μέτρα όπως έλόκληρος ό ν«ο
  μανικός λαος έγκρίνη μ«1 ββη
  θήσα τ6ν ήπϊΐρωτικόν κατά της
  "Αγγλίας άπβκλειαμόν. £άς Μα
  8ιατ& ποοσωπικώ« ΰπκυθύνους διά
  Τβν τρόπον, κατά τόν έκοίον θά
  ίκτβλεσθοΰν αί διαταγαί μου
  Καθείς ά πό σάς πρβπβι νά άντ
  ληφΒη τίιν σπουδαιότητα τή ι
  συνδρομήν την οποίαν κρύΜκ
  ται νά δώση είς την ααυνα
  τοϋ λαοΰ μας. Ό κ. Γκ»ίμιτβλ
  θά σάς δώση λίπτβμβρβΐ; βδ
  νίας επί τού τρόιτου, υέ τό
  οποίον εννοούμεν νά φέρβτε β(
  πέρας την άποβτολην σνς»
  Ή Φινλανδία
  δάντιστη είς την Ρωσσικήν βίαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 8)βρ(ου ([&. ύ·
  πηρεσ(σ) — Τηλεγραφήμστα έξ
  Έλσίνσκι άναφέρουν δή έκ
  ιός των κ. κ. ΠαασικΙβυ καί
  Τάνερ οΐτινες έπέστρεψαν
  ποοχθές έκ Μόσχας, σήμερον
  έπέστρεψαν καί τα λοιπά μέ
  λη τής Φινλανδικής άποστο
  λής έκ τής Σοβιετικάς πρωτευ
  ούσης. Έν προκ&ιμένω δέν
  εγένετο ούδεμΐα επισήμας άνα
  κοΐνωσις, οΰτε καί τό περιεχό
  μενον των νέων ρωσσικών προ
  τάσεων εγνώσθη δεδομένου
  δτι τηρεΐτσι άτιόλυτος μυστι
  κόιης. Πιστεύετα^ έν τούτοις
  δτι άφοΰ έξεταοθοθν αί ρωσσι
  καί προτάσεις, τα μέλη τής
  Φινλανδικής αποστολάς θά με
  τοβοθν έκ νέου είς Μόσχαν
  ίνα συνεχΐσουν τάς διαπραγ-
  ματεύσεις συμφώνως μέ τάς
  όδηγΐας τάς οποίας θά λά
  βουν πσρά τής κυβερνήσεως
  των.
  Ό ύπουογός των Έζωτερι
  κων τής Φινλσνδΐσς κ. Έρκο
  ομιλών πρός τούς άντιτΐροσω
  πους τού τύπου, ιΐιε μετα
  ξύ άλλων τα εξής:
  «Δέν δυνάμεθα νά γνωρΐζω
  μέν εάν θά συνεχίσωμεν τάς
  διαττρσγματεύσεις μετά τής
  Ρωσσίας.
  "Ισως καταφύγωμεν καί είς
  άλλα μέσα πρός εξεύρεσιν λύ
  σεως τ&ν διαφόρων μας με
  τα τ&ν Σοβιέτ. Ή ΦινλανδΙσ
  έπιθυμεΐ την ειρηνικήν διει,θέ
  τησιν βλων των μετά τής Ρωσ
  οίας ζητημάτων φρονεί δέ ότι
  πρέπει νά κατοβληθοθν ολσ
  τα μέσα διά ττιν εξεύρεσιν
  συμβιβαστικτ]ς, άναιμάκτου
  λύσεως. Άλλ* εάν τοιαύτη λύ
  σις δέν ευρεθή ι ό τε θά ρίψω
  μέν ΙπΙ τή, τρσττέζης τα ' «ά
  τοθ» μας καί θά ομιλήσωμε
  μέ «άνοικτά χσρτιά».
  Έν τφ μεταξύ ώς άναφ
  ρουν άλλαι είδήσεις έκ Φι
  λανδΐας, είς όλόκλησον τή
  χώραν λαμβάνοντσι εκτακτα
  μέτρα αμύνης. Νέαι ήλικΐοι
  Ιφέδρων εκλήθησαν υπό τα δ
  πλσ, οί πολεμικαι προετοιμα
  σΐαι ένετάθησαν, ή άντιαρρο
  πορική άμυνα ευρίσκεται έν
  έπιφυλακή, ό στόλος διετά
  χθη νά είνε Ιτοιμος διά τα
  ενδεχόμενον καίείς δλας τά< άκιάς έτοποθετήθησαν προλη πτικώς νάρκαι. Γενικβς ή ΦινλανδΙα φαΐνεται άποφασι σμένη ν* άντισιβ είς την Ρωσ σικήν απειλήν καί ν' άγωνι- σθή δι* δλων τ&ν δυνάμεών της διά την ανεξαρτησίαν της, Ό κ. Τσάμπερλαιν άπαντα!είς τόν φόν Ρίμπεντροπ Ό αγών δα συνεχισθή μέχρι τέλους ιοακηί Άχθρέβί τοδ ϋ, Μ«νϊ«νρ**η. Γίώβγ,, Νκβνχλικ Γ»»ργ. «» ι,. α«η«ί*ΛΠί ΐι»ΐμ ι.»»., *.«μη«τα>.η« »ιχ, ιβν Γ, £ΐανΐ>»Νΐι, Β«»οτρ. τβδί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Όκτωβρίου|
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία τής «Α¬
  νορθώσεως»).—Κατά την άπο
  γευματινήν συνεδρίασιν τίΐς
  Βουλής των Κοινοτήτων ό πρω
  θυπουργίς κ. Τσάμπερλαιν
  ίκαμε την έβδομαδιαΐαν έκθε-
  σΐν τού .επί τής διεθνοθς κα
  ταστάσεως άπαντήσσς συγ¬
  χρόνως καί είς τόν τελευταΐ
  όν > όγον τοθ φόν Ρίμτιεντροπ.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν έδήλω
  σεν δτι δέ·» έχει καιρόν νά
  χάνρ είς ανάλυσιν ενός άνα
  γνώσματος πλήρους άνακρι
  βειων καί ψευδολογιων. ΜοΟ
  είνε αρκετόν ετόνισεν δτι θά
  μάς κρίνουν τα νεγονότα καί
  δτι αί κρίσεις των ξένων πά
  ρατηρητών έδωκαν ήδη τό 61
  καιον έκεΐ δπου ,άνήκεΐν
  ΟΙ ίστορικοί τής αυριον,
  συνέχισεν ό κ. Τσάμπερλαιν,
  θά διαπιστώσουν δτι ή σημε
  ρινή τραγωδΐα όφείλεται κα
  τα μέγα μέρος είς την άνικα
  ότητα τοθ φόν Ρίμπβντροπ
  νά έννοήσρ. την πολιτικήν καί
  τόν χαρακτήρα τοθ Βρεττανι
  <οΟ λαοθ. Είς τό σημείον αύ [ό, ό "Αγγλος πρωθυπουρνός πενθύμισε λόγον τοθ φόν Ριμ πεντροττδταν ουτοςήτο πρεοββυ τής τής Γερμανίσς διαπεπιστευ μένος παρά τώ "Αγγλω Βασι εί καί είς τόν οποίον λόγον εΐχε τονΐσει δτι «ή μάσιιξ τοθ μπολσίβικισμοϋ είνε ό ι·όνος κίνδυνος όστις άπειλεΐ την αγ ^λικήν αύτοκρατορίαν. Σήμερον, εξηκολούθησεν ό . Τσάμπερλαιν, ό Τδιος κ. ίμπεντροπ, εκάλεσε ιήν Μπολσεβικήν Ρωσσίαν νά επι εθή άπό κοινοϋ μετά τής Γερ ανίσς κατά τής Αγγλίας. Ούτω ή Γερμανική κυβέρνησις εξέλεξε τόν δρόμον καί τούς φίλους της. Κατόπιν αύτοθ, "ΐμεΐς Εχομεν νά τής δώσωμεν ιίαν μόνον απάντησιν. Καϊ θά ής την δώσωμεν. Δέν είνε ή Αγγλία ή χώρα όποία επροκάλεσε τόν πό ε μόν. Διότι τόν τιόλεμον — όν γνωρΐζει πλέον 8.ος ό όσμος—τόν επροκάλεσεν ή υβέρνησις τής Γερμανίος. Έ χεΐνη μάς υπεχρέωσε νά κά τέλθωμεν είς πόλεμον. Καί ό διαβεβαίωσιν ότι είμεθα άπ< λύτως κύριοι τής κατοστάσ ως. Τα Γερμανικά ύποβρύχια καταδιωχθέντα υπό των πολε μικων σκαφβν καί των άερο πλάνων μας, ηναγκάσθησαν ν' άπομακρυνθοθν καί νά με ταφέρουν την δράσιν των είς μεγάλην απόστασιν άπό των βάσεών των Έξ άλλου είνε βέβαιον δτι δέν έσημείω σαν τάς Ιδίας, ώς έν άρχ{) τοΟ> πολέμου, επιτυχίας.
  ΛΟΓΟ2 ΛΟΡΔΟΥ ΧΑΛΙΦΑΞ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 8)βρίου (Ιδ.
  ύπηοεσία).—Έκ παραλλήλου
  πρός τόν κ. Τσάμπερλαιν καί
  ό λόρδος Χάλιφαξ ωμίλησε
  διά μακρών άπόψε είς την
  Βουλήν των Λόοδων. Είς τόν
  λόγον τοθ κ. Ρίμπεντροπ, εί
  πεν ό κ. Χάλιφαξ, διεκρίνα
  μέν την πλέον άτυχη" προσπά
  θείαν άποσπάσεως της Γαλλί
  άς άπό την Αγγλίαν. Έν
  τούτοις, ποτέ τό αισόημα τής
  άμοιβαιότητος μεταξύ των
  δύο χωρων£ δέν υπήρξεν ίσχυ
  ρότερον καί ποτέ ή συνεργα
  σία των δέν υπήρξεν εΐλικρινε
  στέρα άπό σήμερον. Άλλ' ό
  φόν Ρίμπεντροπ, ό οποίος έ
  φανή ι άνίκανος νά γνωρίση
  τόν Αγγλικόν λαόν έν καιρώ
  είρήνης δέν είνε καί σήμερον
  Ικανός νά έννοήση. την νοο¬
  τροπίαν ή όποία διέπει τούς
  δύο λαούς, τόν Αγγλικόν καί
  τόν Γαλλικόν.
  Άνοφερόμενος είς την κα
  τάκτησιν της Πολωνίσς 6 κ.
  Χάλιφαξ ετόνισε: Πρέπει νά
  υπενθυμίσωμεν δπ ή Ρωσσία
  δέν θά ένήργει καθ* δν τρό
  πον ενήργησεν είς Πολωνίαν
  εάν δέν έδιδε την αρχήν καί
  τό παράδει,γμα ή Γερμανία.
  Χάρις είς την Γερμανίαν ή
  Ρωσσία έγκατέστησε τα σύνο
  ρος τής ευθυνής τοθ πολέμου, ρά της επί τοθ έδάφους τό
  Άναφίρόμενος ί(ς τάς πό οποίον κατεΐχε καί πρό τής
  λεμικά έηιχειρήσε ς ό κ- συνθήκης των Βεοσαλλιθν.
  Τσάμπερλαιν, εΐπε: | Έν συνεχεία ό λόρδος Χά
  Είς τό Δυτικόν μέτωπον δέν λιφαξ άνβφέρθη είς τό Άγγλο
  εσημειώθησαν κατά την δισρ Ι γαλλοτουρκικόν τοθ όποίου έ-
  ρεύσασαν έΒΒομάδα σοβαραί ( ξήρβτήν σημασίαν, έπλβξεν τό.
  επ χειρήσεις. Κατά ^άλαοααν εγκώμιον τής Τουρκίας καί κα ί
  ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΥΠΕΡΟΚΕΛΝΕΙΑ
  ΝΟΡΜΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΗΝ ΜΑΙΡΗ
  ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΒΥΒΙΣΟΟΥΚ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΙΜΕΝΑ1ΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ
  ΟΥΑ5ΙΓΚΤΩΝ 26 ΌκταίβρΙβυ (Ιδ.
  ρεσία της «Ανορθώσεως») — Υπό τδν «
  ατυνομικών άρχών συνελήφθη είς Νέ«ν
  Ύοοκην έν υκβπτβν άτομον τό οποίον {
  ταξίδκυε δια τβΰ ύιτβγϊίβυ σιδηρόδρομον
  τοΰ οδπγοΰντβς εί; την αποβάθραν ίπβυ
  έχουν δεθό άπό της κηρύξεως τοϋ πολέμου
  τα δύο μεγαλύτερα ύπερωκεάνκια τβΰ χ«
  σμου, τό Γαλλικον «Νορμανδία» κβί τό
  Αγγλικόν «Κβυήν Μαίρη». Επί τοΰ β»*.
  ληφθέντα; ευρέθησαν 32 φυσίγγια δυναμίη
  δβί, τα έττβϊα πρβφανώς επρόκειτο ν« χρη
  σιμοκοιηθβΰν πρβς κκταβύθισιν των δύο ακκ
  φδν. Κατέπιν τούτου ελήφθησαν Ικτακτα
  μέτρα φρβυρήσεω; καί ασφαλείας τ&ν δύ·
  ύπερωκεανείων.
  ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ ΟΑ ΕΠΙΛΟΣΟΥΝ
  ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ ΕΙΣ ΣΟΥΗΑΙΑΝ
  ΑΞΙΟΥΗΓΑ ΕΚΧΟΡΗίΙΗ ΑΥΟ ΑΙΜΕΝΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 8)βρ(ου (Ιδιαιτέρα
  ρεσία).—Τα «Νέα Χρονικά» γράφουν οήμε
  ρον ίτι κατά πληροφορίας των απολύτως
  εξηκριβωμένας τα Σοβιέτ θά έγείρουν α¬
  ξιώσεις έττεκτάοεως καί επί τής Σκανδιναυ
  ιχΑς Χερσονήσου. Ήδη έτοιμέζανται νά ύ
  πββάλλουν προτάσεις υπό μορφήν τελεσι
  γράφου, των οποίων πρώτη άξίωσις είναι
  νά έκχωρηθοϋν δύο έκ τ&ν «ιτουδαιοτέ
  ρων λιμένων τής Σουηδίας ίνα χρησιμοηβι
  ηθοΰν^ώς βάσεις υπό τβΰ οοβι&τικβΰ στόλ·«.
  ΕΒΥΒΙΣΟΗ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΑΙΔΗΨΟΝ
  ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΗΝ ΙΊΠ'ΑΜΒΡΑΚΙΑ'
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτνβρίου (τβΰ άνταπβ-
  κριτοϋ μας).— Τό έπιβατικόν ατμόπλοιον
  «Άμβρακία» ερχόμενον είς Πειραια έκ Βό¬
  λου προσέκρβυσεν παρά την Αίδηψβν επί
  βράχβυ χ«ί έβυθίοθη. 'Υπολογίζϊται ίτι τα
  θύματα φθάνουν τού; 15 νεκρούς. Σημειω-
  τέον ότι ή «'Αμβρακία» {φβρκν έν συνό¬
  λω 200 περίπβυ επιβάτας.
  εαΡΤΑΙΒΗ ΜΕΓΑΑΟΠΡΕΠΟΣ
  1 Α0ΕΑΕΥΒΕΡ05ΙΣ ΤΗΣ ΒΕίίΑΛΟΗΙΪΙΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίβυ (τοϋ άντβπο-
  κριτοϋ μ«{).—Κατά τας έκ θεσσαλονίκης
  πληροφορίας ή έπέτειβς τής άπελευθερώοε-
  ως τής πόλεως έωρτάσθη σήμερον μετ' έ-
  ξαιρετικής μεγαλοπρεπείατς, συμμετοχό άηβ·
  σών των πολιτικών καί βφκτΐΜΤΐκδν άρχβν
  Μακεδονίχς.
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕϊΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 8)βρ(ου (Ιδ. ύιτηρδβίκ) -
  Υπό τοΰ Γενιχοϋ Έηιτ«λε<ου έξεδέθησαν σήμεραν τα κάτωθι ανακοινωθέντα. Την πρωΐχν. «Νύξ ήρεμος έν τω συνόλω τοΰ μκ τύπον, κακοχαιρΐα». Την εσπέραν. «Συγ- ροϋσεις των έξ έπαφης στοιχκίων χαί ά μ«ΐβαία δράσις τοΰ πυροβολικου επί διαφό πων σημείον τοΰ μετώπου». ΥΣΤΑΤΗ στιγμή Η ΤΟΥΡΚ Α ΣΥΓΚΕΝΤΡθΓ ΡΙΑΚΟΣΙΑΣ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΣΤΡΑΤ ΕΙΣ ί ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟ ΑΓΚ1'Ρ% 2« 8)βρ£ου (ίδ. ύηη· ρεσία)—Αί έφημερίδες αΝταίηλυΜαί- ηλ» τού Λονοίνου «αί αΐλΐατεν» των Παρισίων έδημοσίευσαν σημερον την απολύτως βάσιμον, ώς τονίζουν εί'δη- σιν καθ9 ην ή Τουρκία θά μεταφέρη είς τ* άνατολικά σύνορά της 3ΟΟ χιλ. σχρατοθ. Λ -η ■ ^η. Α%Γ ,ν!3 ± .* ι Είδήβεις έκ Βρυξελλών άναφέρουν αντιθέτως παρετηί ήθη εντσσ ς τέληξεν είτΐών 6π ή Αγγλία | ότι ή τηλεφωνική έπικοινωνία τού Βελ- της δράσεώς των υποβρυχΐων θβ συνεχίση τόν άγώνα μέ,γίουμετά τής Γερμανίας ~ μ ς μ ης ρσς βρχ χη γ φ8(λϊΐ ν'άναλόβπ δλο τό βά άλλά δύναμαι νά 6ώσ» την χρι της τελικης νίκης, 'ϊήννϋτ*.