97977

Αριθμός τεύχους

5305

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  *■ · ,.
  ί
  - -•♦νιβν 1
  «
  ίι
  τ.51
  |β"ν
  ΣΙ
  ΑΙΜΕΗΙίΙ
  Ιδιαιτέρα* «,
  των λ
  «γείρβυν ί,Ί
  ί ΪΧβνίΐνιι -
  μ
  ιβρφίΐν
  τϋη
  (1η,
  ΐν
  να χρηβιμοκι
  ικτικου βτόλευ.
  (τ·δ άντ»»·
  •ν ατμόηλοιιν
  ΙΚΟΙΝ8Θ8
  ΡΑΤΗΓΕΙ»
  ι/
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύητου
  ΣΑΟΙΑΤΟΝ
  ε«ησία λ(ραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  Ιτησία βολ, 1Β
  28
  ίξάμηνος » 8
  Τ~ή .
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΪ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  - Ετο_ α4όν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5305
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΤΒΕΥΒΥΙΟΣ ΣΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
  Επί τίί ποοβλίψει τής ίτοιμαζομένης υπό τού Γερμανικόν έπιτελείου γενικής ίπιθέσεως είς τό δυτικόν, οί Γάλ
  Α™%:™ς??αΪΤ™ζ ™ν κ.νητοποιήσε,ς. Ανωτέρω βορύ πυροβόλων τού ΓαλλικοΟ στοπτοΰ σπεϋδον
  πρός κατάληψιν των νε'ίον τού θέοεων.
  Άπειλοϋνται
  τόΒέλγιονκαί
  ή Όλλανδία
  ΔΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ
  = ΕΙΣΒΟΛΗΣ.
  ΜΕΤΩΠΟΝ
  Άγγλοι στρατιώται τοϋ Γαλλογερμανικοΰ μετιόιτου είς ώραν εντατικής εργασίας των δνεγειρομενων πνρήωδώς
  όχνιρωματικών έργων,
  &&■
  ΑΓΚΥΡΑ 27 8)βρΙου (18.
  ύττηρεσΐα τής «Ανορθώσεως»)
  Τηλεγραφήματα έ< Παρισίων μεταδΐδουν τάς κάτωθι πλη¬ ροφορίας τοθ Πρακτορείον α βας έν σχέσει μ* την επι κρα¬ τούσαν ι[ς τό μέτωπον κατά¬ στασιν: «Πσρά τό δριμύτατον ψθχος καΐ τάς συνεχεϊς βρο· χας κατά τάς τελευταίας ήμέ ρας, έν τούτοις ή δράσις είς τό μέτωπον ένετάβη άπό τής χθές. Μεταξύ Ιδία τοθ Ρήνου καΐ τοθ Μοζέλλα οί άντΐπα λοι περιπολΐαι άνέπτυξα ξαιρετικήν δράσιν καΐ -ολ>ά
  κις συνεπλάκησαν είς σφο¬
  δράς συγκρούσεις. Άλλ' έκ-
  τος των περιπολιών καΐ τό
  πυροβολικόν ανέπτυξεν άσυ
  νήθη δράσιν βάλλον διαρκώς
  Ή δράσις εέ τοθ πυροβολι
  κοθ πισεύεται ότι προοιωνί-
  ζεται την έναρξιν έπιχειρήσε
  ών είς ιύρεΐαν κΧαακα. ΦαΙ
  νεται άλλωστε δπ οί Γερμα-
  νοΐ είνε άποφασισμένοι νά έ
  πιχειρήσουν μεγάλην επίθεσιν.
  Τοθτο συμπεραΐνεται καΐ£ άπό
  τάς αποπείρας των άεροττλά
  νων των νά ένερ^ήαουν πτή-
  σεις άναγνωρΐσεως υπεράνω
  των γαλλικών γρσμμών. Αί
  άπότΐειραι ούταΐ απέτυχαν έ
  ξουδετερωθεΐσαι υπό.τοθ σφο
  δροθ πυρίς των Γαλλικών
  άντιαεροπορικων τηλιβόλων.
  Έν Γερμανικόν άεροτΐλάνον,
  άποπειραθέν σήμερον ν ά πλη
  σιάοη τάς γαλλικός γρομμός,
  έβλήθη υπό γαλλικοθ άντιαε-
  ροπορικοθ τηλ* βόλου κσΐ ή
  ναγκόσθη τέλος >ό>ωβλόβης
  νά προσγειωθβ είς τα νοτιοα
  νατολικά τής ΌλλανδΙος
  Τό πλήρωμα τοθ ΓερμανικοΟ
  άεροπλάνου εκρατήθη υπό πε
  ριορισμόν, υπό των Όλλανδι-
  κων άρχών συμφώνως πρός
  τα διεθνή νόμιμα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 8)βρΙου (Ιδ.
  οπηρεσ(ο) — Έγκυροι πληρο¬
  φορίαι άναφέρουν ότι πολλαί
  μεραρχΐαι ΓερμανικοΟ στρα-
  τοθ πλήρως έξωπλιομέναι
  I-
  χουν συγκεντρωθβ κατά μή-
  κος των πρός την "Ολλανδί¬
  αν συνόρων είς την περιοχήν
  τοθ Μπάλ κοθώς καί είς την
  κάλοιαν Αύστρΐαν πρός τα
  ούνορα τής Ελβετίας. Ώς έκ
  τούτου έκφράζονταιφόβοιπαρα
  βιάσεως τής ούδετερότητος των
  βυο ως Λνω χωρων, Όλλανδί
  άς καΐ Ελβετίας, υπό τήςΓερ
  μανΐσς πρός τόν σκοπόν; επι
  χειρήσεως μεγάλης κυκλωτι
  κης επ.θέσεως κατά τής Γσλ
  λΐας, άφοθ ή κατά μέτωπον
  επίθεσις θεωρεΐτσι ά^ύνατος
  λόγφ τοθ άπορθήτου τής γρσμ
  μί|ο Μστζινώ.
  Όπωσδήποτε ή σχετική ήοε
  μ(α ή όποΐα επεκράτησε τάς
  τελευταίας ημέρας είς τό μέ
  τωπον,^ροβλέπεται δΐι δέν
  θά ^ΐσ^&ί^η επί μακρόν είσέ
  συνάγεται έκ των
  'ραστΐων προετονμασιών οί
  οποίαι γίνονται είς τα μετόπι
  σθεν των Γερμανών.
  Λιαρκεϊς συνεργασιαι
  τού κ. ΧΙτλερ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 8;βρ(ου (Ιδ. 6
  τιηοεσΐο) —Τηλεγραφήματα έξ
  Άμστερνταμ άναφέρουν δ τι
  καθ' α πληροφοροθνται οί Ό λ
  λανδικαΐ ίφημερίδες έκ Βερο
  λΐνου, ό Χΐτλερ σι,σκέπτΕτσι
  διαρκώς κατά τάς τελευταίας
  ημέρας μέ ,τούς έθνικοσοσια
  λιοτός ηγέτας, μέ τούς στενώ
  τέρους συνεργάτας τού κσί μέ
  τούς άρχηγούς τοΰ στρατοθ.
  Την παριλ. Τετάρτην ό Φύρερ
  έσχε πολύωρον ούσκιψ ν μετά
  29 τΐΒριφερειακων ήγετων τοθ
  Ράϊχ. Χθές δέ Πέμπτην συνειρ
  γάοθη επί μακρόν μετά Λθΰ
  στρατάρχου Γκαΐριγκ καί λοΟ
  άρχηγοθ τοθ επιτελεΐου οτρα
  ιηγοθ φόν Κάϊιελ. ΑΙ συσκέ
  ψεις αυταί ένισχύουν τάς πλη
  ροφορΐας περΐ έτοιμαζομένης
  μεγάληςγερμανινής έπιθέοεως.
  ΟΙ Γάλλοι
  δέν άνησυχοϋν.
  Μολονότι όλαι οί πληροφο
  ρΐαι ουμφωνοθν είς τό
  επικειτο ι ή εκδήλωσις ί*
  λης Γερμανικής έττιθέοεως
  έν τούτοις μεταξύ των ύπευ
  θύν ών πολιτικών καΐ στρατιω
  τικων κύκλων τής ΓαλλΙας
  οεν έκδηλοθται καμμΐα άνη
  συχΐσ, έιότι ύτιόρχει άτιόλυ
  τος βιβαιότης δι ι καΐ ή οφο
  δροτέρα έξόρμησ ς τοθ έχθροθ
  6ά συντρφβ. Χαρακτηριστι
  κόν μάλιστα είνε τό γεγο
  ν6ς δτι υπεγράφη σήμερον
  διάταγμα διά τοθ όποΐου ά
  τιολύονται διά την καλλιέρ'
  γβιαν της γί|ς οί ίφεδροι τί|ς
  τελευταία φωτογραφ ία τοϋ Ιταλού Ντοθτσε κατά τα εγκαίνια τής
  εκθέσεως των μαβητών των Καλλιτεχνικόν1 Ίδρΐ'μάτων τής "Ιταλίας είς τό
  «Άνάκτορον των Έκθέσεων» τής ΡοΊμης,
  κλάσεως 1910,ήτοι ο( άγοντες
  ηλικίαν 49 έ των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 8)3ρΙου (ίδ
  ύπηρεσΐα «Ανορθώσεως»).—ΕΙ
  δήσεις έκ ΖορΙχης, Βρυξελλών
  καΐ Άμστερνταμ άναφέρουν Κ
  τι τό Βερολίνον διέκοψεν άπό
  ττ]ς μΕση^βρΙας τής χθές ά
  ποτόμως τος τηλεφωνικάςσυγ
  κοινωνΐας μετά τής Ελβετίας,
  τοθ Βελγίου καί τής εθΧλαν
  δΐας. Σήμερον αποκατεστάθη
  σαν αί συγκοινω·ίαι μετά τής
  Όλλαν&Ιας, άλλά άπαγορεύ
  εται απολύτως ή χρήσις των
  τηλέφωνον άπό οιονδήποτε
  (διώτην. Οί ξένοι δημοσιογρά
  φοι δέν δύνανται νά έπικοινω
  νούν μετά των εφημερίδων
  των διότι τουτο άπαγορεύεται
  αυστηρώς.
  Τα μέτρα αύτά λομβάνον
  ται προφανδς υπό τής Γερμα
  νΐσς δ.ά ν ά -παρεμποδισθβ ή
  μετόδοσις πληροφοριών επί
  των ουγκεντρώσεων στρατοθ,
  άεροπλάνων, τάνκς κλπ είς
  τάς οποίας προβαίνει κατά
  μη*κος των συνόρων τής "Ολ¬
  λανδίας Ιδιαιτέρως. Έκ πα·
  ραλλήλου αί Γερμανικαί έφη·
  μερΐδες ήρχισαν άπό τής χθές
  σφοδρά νπολεμικήν κατά ΐοθΒελ
  γ'.ου,εντελώς αδικαιολόγητος.
  Είς μακρά βσια άρθρα
  των κατακρΐνουν τό Βέλγιον
  ότι άσκεΐ πολεμικήν κατά
  τοθ Χιτλερισμοθ καί ότι εΰ
  νοεΐ καί ύποβοηθεΐ τούς "Αγ
  γλους κοΐ Γάλλους είς τόν
  κατά τής ΓερμανΙας πόλεμον.
  Πιστεύετσι δτι τό Ράϊχ Ιχει
  απόφασιν νά παροβ.άση την
  ούδετερότητα τοθ Βελγίου καί
  δι1 ούτό οροντΐζει έκ των
  •προτέρων ά προτιαρσσκευά
  ση ψυχολογικως την Γερμα
  νΐαν καί την διεθνή δημοσΐ
  αν γνώμην,
  Γάλλοι κοί Γερμανοΐ
  άντιμΐτωποι
  είς τ6 Αυτικάν.
  Η ΓΡΑΜΜΗ
  ΜΑΖΙΝΩ =
  καιαί φρου-
  =ρα ι Ρήνου.
  4:ν (τελευταίον)
  Δύο έχθριχοί οτρατο), ύ
  ρότεροι χ α Ι καλλίτερον ιξωπλι-
  σμένοι τοθ χέομου, άγροπνοθν
  είς τας δύο άκρας τής σφβ?λι
  χί)ς αοτής γιφύρας. Άλλα δέν
  ρίπτουν ςυ:ΐ μιά ντουφεκιά. Ά¬
  πό χαιροθ είς καιρόν, ίταν περ
  ν$ ίνα άνιχνιυτιχόν άεροπλάνον,
  τα μυδραλλιιβόλα ανοίγοιιν έναν
  τίον τού ριπάς πυίός. Διαφορετι
  χά βασιλεύει ή οιωπή.
  'Ανιβαίνω επάνω είς Ινα σω·
  ρον οάκχων μέ άμμον. Είς την
  άντΕπιραν ϊχΗην τοθ Ρήνου μιά
  χαπνοίόχος έργβοταοίου δγάζει
  τολύπις χαπνοθ. Ό ποταμίς πΰ
  Ιχει αουοχώοη χι)% ιίρηνιχά
  τα βολά, ^ λαοπώδη νερά τού.
  Διά γυμνοθ δφθαλμοθ δΐαχρΐνω
  τα τοιχώματα δύο οτρατώνων.
  Ό Ινα; είνε χλεισιός. Τα Οΐατα
  τοθ πλημμυρΐσμίνειι ποταμοθ τόν
  απιιλ&Ον.ΌδΊύτερος ιίνε άνοιχτές.
  Άπ' έχεΐ χαΐ άπό τόν υψηλ&ναΰτβν
  πύργον πιυ βλέπα) νά έρθώνιται
  χαί ποίος ξεύρει χαΐ άπό πόσα
  άλλα άάρατα παρατηρητήρια, Γερ
  μανοΐ παρατηρήται χαταοχοηιύ·
  ουν χάθε κίνησιν επί τής γαλλι-
  χήί δχθης, άπαράλλαχτα ίπνς
  κάμνουν οί Γάλλοι διά την άντί
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
  ΤΟΥ ΒΑΙΙΑΙΩΣ ΛΕΟΠΟΛΑΟΥ.
  =Τό Βέλγιον
  θά άγωνισθή
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΑΕΥΘΕΡΙΑΣ
  καιτήνάνεξαρτησίαντου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 8)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσία τής «Ανορθώσεως»).
  Άργά την νύκτα χθές, έξεφώ
  νησεν άπό ραδιοφώνου τόν
  πρό ημερών έξαγγελθέντα
  λόγον τού ό Βασιλείς τοθ
  ΒϊλγΙου Λ«οπόλδος πρός τόν
  Αμερικανικόν λαόν, είς Αγ¬
  γλικήν γλώσσαν.
  Ό Βέλγος Βασιλεύς άνε
  φερθή είς ιήν έπικρατοθσαν
  σήμερον έν Εύρώπη κατάστα
  σιν καί είς τούς κινδύνους
  γενιχεύσεως τής συρράξείς
  καί ετόνισε μεταξύ δλλων τα
  εξής: Ή διατήρησις τής εΐρή-
  νης ιΐς την χώρ^ν μας άπο
  τέλει δι' ημάς ζήτημα ζωής
  θατνάτου. Εάν περιεπλεκό
  μεθα είς τόν πόλεμον, τό
  Βέλγιον θά καθΐστατο τό θε
  ατρον τοθ πολέμου καί ή κα·
  ταστροφή τού θά ήτο άναπό
  φρυχτος όσον καί τρομακτική
  Είτε νιχητσΙ, είτε νικημένοι,
  θά ύφιστάμεθα όπωσδήποτε ά
  νεκανορθώτους καταστροφάς.
  'Υπερασττ'ζομεν άττό κοινοθ
  πέραν 6φψ.
  •Έναις . νιαρός 5πολοχαγός—πό
  σον νέα είνε 6Χ% αύτχ τα παλ
  ληχάρια π'-ύ σχηαατ!ζ-.υν την προ
  ίρημίνη' φρουράν τοθ έθνους—
  .ρ»1 αχεπτιχός μέ τα χέρΐα οτό
  στινό ξχνβό γεναχι τκύ φουντώ
  νει γύρω άπό τόΤπρόσωπόν τού
  —αυτή ιίνι ή τελευταία λέξις
  τής μίδας είς τό μέτωπον — καί
  μοθ λέγει:
  —Παρετι τα χιάλια μου καί
  κυττάξετε την επιγραφήν έχεΐ ά
  «έναντι επάνω είς τόν τοϊχον τοθ
  γ
  Κυττάζω μέ τα χιάλια χαί
  διαβάζω την επιγραφήν, που είς
  γαλλικήν γλώσσαν Ιχουν χαράζη
  οί ΓερμανοΕ.
  «Αλλοίμονον είς έχεΕνους, που
  δέν θά δεχθοθν τάς πρετάσιις τοθ
  Χίλ!
  —Χθές—μοθ λέγει ό ΰπολοχα
  γίς — περιέφΐραν χατά μήκος
  τοθ Ρήν:ι> ε'να μεγάφωνον επάνω
  ο' Ινα μιχρό κβμιόνι: Τό μέγα
  φωνον έξΐλαρυγγίζιτο έπαναλαμ
  βάνον γαλλιχά τραγουδάχια, άνα
  χατΐφένα μέ περιχοπας τ&Ο λίγου
  τοθ Χίτλερ μεταφρασμένας είς
  την γαλλικήν.
  Ό δπολοχαγός δψώνει τιυς
  ώ,ιους, άνάβει Ινα τσιγάρο. χαϊ
  «ρχίζει νκ χαριεντολογί 'με
  άνδρας τού...
  ΧΟΖΒΦ ΚΕ££ΕΛ
  μετά τής Όλλαν6(ας την Ιδέ¬
  αν τής εΐρήνης καί έμμένο
  μέν είς την πολιτικήν τής ού
  δετερότητος την οποίαν έχαρά
  ξαμεν ευθύς έξ άρχής διά τα
  κράτη καί τούς λαούς μας.
  Θά συνεχίσωμεν τή ν πολιτικήν
  αυτήν, θά έξακολουθήσωμεν
  τάς προσπαθείας μας καί θά
  πράξωμεν τό τι ά ν διά την διά
  σωσιν τής εΐρήνης, την οποί¬
  αν ημείς θεωροθμεν ώ; τό
  πολιτιμότερον άγοθόν διά
  την άνθρωπότητα καί τό άπα
  ραΐτητον στοιχείον διά την
  πρόοδον καί τόν πολιτισμόν.
  Καί θά μδς επιτραπή νά ελπί¬
  ζωμεν δτι θά έχωμεν είς την
  ωραίαν αυτήν προσπάθειαν
  μας την υποστήριξιν τοθ εύ·
  γενοθς, τοθ ήρωϊκοθ καί μέγα
  λου Άμερικανικοθ Εθνοι,ς.
  ΠαρακολουθοΟμεν μέ καθα
  ράν την συνείδησιν την έξέ·
  ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ
  Μεγάλη νίκη
  τού Ροΰζβελτ
  είς τό Κογκρέσον
  λιξιν των γενονότων. Δέν με·
  ροληπτοθμεν υπέρ ουδενός.
  Δέν τρέφομεν μΐσος πρός ου¬
  δένα. Έπιθυμοθμεν την εΐρή
  νην. Άλλ' εάν ή χώρα μας
  παρασυρθή είς πόλεμον ό ό
  ποίος θά τής έπεβάλετο εξω
  θεν, είμεθα έΐοιμοι νά θυσιά
  σωμεν τα πάντα διά νά περι
  φρουρήσωμεν την άνεξαρτητ!
  αν, την άκεραιότητα, την έλευ
  θερΐαν καί την τιμήν τοθ Βελ
  γικοθ Εθνους. Δέν θά διστάσω
  μέν, μετά εΐκοσι πέντε Ι τη
  πάλιν, ν' αμυνθώμεν υπέρ τής
  ελευθερίας μας, μέ Ινα στρα
  τόν δεκάκις Ισχυρότερον έκε(
  νού τοθ όποΐου ήγήθη κατά
  τόν προηγούμενον πόλεμον ό
  πατήρ μου.
  ΤερματΙζων τόν λόγον τού
  ό Βασιλεύς Λεοπόλδος έξέφρα
  σε την πεποίθησιν τού δτι ο(
  έμπόλεμοι θά σεβασθοθν μέ·
  χρι τέλους την Βελγικήν ούδε
  τερότίΐτα καί επεκαλέσθη την
  ενίσχυσιν τής μεγάλης Άμε·
  ρικανικής ΣυμπολιτεΙας είς
  την προσπάθειαν πρός άποκα
  τάστασιν καί πάλιν τής εΐρή-
  νης έν Εύρώπη καί πρός κα-
  τάπαυσιν τοθ άπό διμήνου'άρ
  ξαμένου πολέμου.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ά*ο
  γιυματινή ωρα 6 45 μ. μ. έτκβρι
  νή ωρα 9 4^ μ. μ. ακριβώς- «Κάο
  μέν» μέ την Ίμπέριο 'ΛρτζεντΙνα
  ΣΙΜΕ «ΜΙΝΩΑ».— Παράστασις
  Κυριακάς, ωρα 10 «. μ. ϊνα αδτο
  τελές καΐ μ<α κωμωδία Σαρλ,ώ- 2 — 4 έπεισοδιακό καΐ αί 60ο παρα- στόσεις κατάλληλα διά παιδία. 4 —6 «Σουέζ»μέ τιμάς ήλαττωμένας. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμος Αθηνών. Προγροψμι» 28ος 8)βρ(ου. 12 25 Σήμα—ΈΘνικδς υμνος— Ομνος Νεολαίας. 12.30 Ποικίλη μουσική (δ£- οχιι). 13 Τραγούδια διαφόρων χω· ρών (ίίσχοι). 13.30 Είδήσεΐί.— Χρτιματιστή ριον. " γ 13 45 Έλαφρα μουσιχή (δπί τής δρχήατρας Ανδρέα 'Αθανα αιάδτ,). 14.15 Είδήσιις.— Μετειορολογ χ£ν δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Π« ραιΑς. 18.45 Έμβατήρια χαί έλλην χοΐ χοροΐ (δίακοι), 18.55 ΈπιλογαΙ άπό τις (υπο τής τακτικάς χή τοθ σταθμοθ «αί υπό. την διιύθυν σιν τθν* κ. Γ Β.τάλη). 19 30 Ήώρα «Ο παιδιοθ. 19.50 Κινηματογραφικές έπιτυ χίες (δίσχοι). 20 Όμιλία. 20.15 Μωραΐκχα, Κρηΐικά χά Ρουμελιωτιχα τραγούδιε (ΰ ιΐ των ομιλών Ιωάννου Κυριαχάτη χαΐ 'Αλέχου Καραβίτη). 20 50 Είδήσεις. 21 Έλαφρό τραγοθδι (υπό τ&υ χ. Χριστοφορου Λαμπρινούδη). 21.30 Μπάχ: Τοχχατα χαΐ φυ γή είς ρέ έλασσον δι' έκχλησια στιχόν δογανον ιδίσκοι), 21.40 Τρίο Αθηνών (χ. χ. Σπύ¬ ρος Φαραντατος, πιάνσ, Φρειδερί χος Βολωνίνης, βιολί, χαί δνίς Λήδα-νΚουρούχλη βιολοντσί,λ'). 22.20 Είδήσεις. 22.30 Έλληνιχή χαντάδα δπό την διεύθυνσιν τ<-0 χ. Γεωργ! ου Άθανασιάδη. 23 ΙΙοιχΙλη μουαιχή (ίίσχοι). Ν ή η μή ( 23.20 Νυχτΐριναί είδήσεις. 23 30 Έλαφρό τραγοθδι δπό ττ^ς χ Μαριάννας Λαζου συνοδεία ηιάνου υπό τής Ιδίας. 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουσιχή χοροθ (δίσχοι). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ 'Αηογευματινή ωρα 6. 45' μ. μ. Εσπερινή ωρα 9.45 μ. μ. ακριβώς. Ή ταινία πού έσπασε $λα τα ρεκόρ των είοιτη ρίων ίπευ προεβλήθη. Οί συνεταιρισμόν Ό χ. πρωθυπουργός χηρδσαων ,'προχθές την ίναρξιν των μαθημί- |των τής Γιωργιχής Συνεταιρισπ χής Σχολ^ς έλαβε την ευκαιρίαν νέ τονίση την σημασίαν τού ουνε ταιρίζεοθαι μεταξύ των άγ'οτδν. Τα έτιχειρήματα τιθ χ Μεταξά ήΐαν αχαταμάχητα. ΚαΙ τ:0:ο διότι βάσιν αύ-ών είχον την ά πό έχων εφαρμογήν τή; συνεται ρισπχής £5έας. Άλλά χαί τα ά ποτελέσματα τής έφαρμογής ταύ της. Συνεπώς έργον των μ»θτ)τών τής Συνεχαιριατικής Σχολής είνε ή ΠΓθώθησις των λαμπρδν αυτών άποτιλεσμάϊων "ϋίί»ς λειτουρ γςθ^ άλλως τε σήμεραν ο( σ ταιρισμοί, ώ; αύιόνομοι πλέον δ3 γαν σμοί μέ αποστολήν ευθεί επί τής γειοργιχής οίκονομίας καί τής γιωργιχή; άναπτύξεως έν γένει, Πϊρέχοιιν έπίσης ιύ.ύ σία διον εί; τού; αύριανούς άποφοί τους τήςΣχολής. Μΐα εΐσφορά. Ή Μητρόπολις Κρήτης, ώς γί νεΐαι γνωστόν έκ δημ:σιιυθεισών είς τόν Αθηναϊκον τύπον πληρο φοριών, σιΜβχλκ διά σημαντιχοθ ποσοθ είς τ'-ν έρανον, υπέρ τή; Βασιλική; Άεροπορίας. Ή είσφο ρα αύη δια την οποίαν καί ηύχα ρίστησεν θερμώς τόν σεβασμιώτα τον Μητροπολίτην ό χ. Πρωθυ· πουργ'ος, άποδειχνύει τα αίσθήμα τα χαί την καλήν θέλησιν των έ- νορΐαχών επιτροπών τη; περιφε¬ ρείας τής Ίιρδς Μητροπόλεως, αλλά κ»1 την αμέριστον φροντίδα τής Εκκλησιαστικήν μας αρχής νά συμπληρωθή ταχέως ό πατρι ωτικός χ«ί έθνι*ός αύιός Ιρανες. Τα άρχεία. Διά τοθ νέου νόμοιι περί άναδι | οργανώσεως των άρχείων τοθ χρά τους περί τοθ όποίου έγράφομιν χθίς, προβλέπεται χαί εί; Ήρά χλιιον ή Γ&ρυσις μονίμου τοπι- χοθ ΙστοριχοΟ άρχιΐου διοιχουμί νού υπο τοπιχή; ίποπτιχή; ίπι· τροπής. Διά τοθ τρόπου τούτου έξασφαλίζεται ή διατήρησις χαΙ| χαλή χρησιμοποίησις τοθ άρχεί- ου μας, τοθ τόσον αξιολέγου χά Ι άπόίστοριχή; χαί άπό χτηματ&λογι ής απίψΐως. Τ ό ένδιαφι- όν έξ άλλου τοθ Δήμου χαί ιίδιχότης τής σημερινάς υπη ρισίι,ς χιθ Άρχείου, εγγυώνται ίς ιό προσεχές μέλλον πλή η συγχΐντριυσιν χαί λιιτουρ- ίαν αύτοθ ώς χανονιχοθ πλέον ΰπηρισιαχοθ τμήματο;, άναλόγου ής σημασίας τού διά νόν τόπον. μ έ την άσύγκριτη χο- ρΐότρια, την αηαράμιλ- λη τραγουδίοτρια την γυ ναΐχα φ«ινε5μ»νοι: ΙΜ0ΕΡΙ1ΑΡΤΖΕΝΤΙΝΑ Ή «ιέ ώμορφη ϊπανιόλα ηβϋ μέ τβυς Ίαποινιχβϋς χο ρβυ$ Κ«1 τ« τραγβυδια της: Άντώνιο Βάργκα έρέδια—Αός Πικο- νέρος - Τριάνα-Καρ μελΐτα. ©ά οάς {ετρελλάνη, ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΜΑΡΑΧΟ ΘΥΕΛΛΑ ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ ιΜΙΝΩΑ' 1ΗΜΕΡΟΝ ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΑΎ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ £τον θρυλΐΜ6 υπερκολβσ σό, στο 3«ΰμ« της κινηματο γραφικπς τ·χνπ{: ΣΟΥΕΖ Ό έ(Μτιχός Γΰλγβς < τβλμηρβυ «νθ;&ιπου πο> ή
  μοϊ^« τόν εβαλ* ανοψβσ» σέ
  ου« γυναϊχίς! Λΐιβ άφαντα
  στη «εριπετεια.
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ.- 8»μάτιον
  Ιΐΐτά χωριοτής εΐοόίου χατάλλη
  λον διά μαθητάς. Πλί

  Πρόγρομμα παραστάσε
  ών Κυριακής:
  Πρωϊνή ώρα 10 1)2 τό
  αΰτοτελές έργον:
  δπΑο ποϋ προδίδιΐ
  μέ την διπρακτον κωμω
  δία τοϋ Σαρλ©. Γενική ·Γ-
  σοδος δρ. 6.
  "Ωρα 2 μ μ. ή πρώτη
  έποχη τοθ επεισοδιακοθ
  μέ τιμάς ήλαττωμένσς.
  "Ωρα .4-6 μ. μ. ΣΟΥ-
  ΕΖ (τιμαί ήαττωμέναι.
  "Ωρα 6 1)2 καΐ 10 μ. μ,
  ΣΟΥΕΖ μέ τιμάς συνήθεις
  "Ολαι 11 παραστάσεΐς κα
  τάλληλαι διά παιδία.
  Ι ΤΟΥ ΪΚΑΚΙΙΑΟΪ
  τούώροι-
  άκοσμοο
  Έιιμίνει ή ΙΙαρισι
  νη μοδιι ιίς χο λιινοιχ
  (ΐισμα των πτεςκυν
  στρουττοκαμΐ)λοι< Κις την φιουο^ρα φιαν ιΐ'χς κο"Γιλ λα φοομας των «τριών σωμαΐο φυλακτον» τοΰ γνωαοου άθιΐν.ι τού «ρισΓθυργτ ματος'Αλ, Λοιιμι/ ΙΑΤΡΟ£ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τ·ϋ Πανεπιστημίου τής Λοβνος. ΈηΙ εηταιτίαν σπουύάσικς λν Λυδνι χά! Πκρισίους, 6ί· χ>τ«ι είς το νέον Ι β τ ρ β ϊ β ν τβυ, 16Ϊς Άβέρει*
  (συνοιχΐαν Βοιλιδέ Τζαμί) έναντι άρτοποιεΐου Ά8«ν«αί*)υ
  Χφ«Μΐ«νάΝα: 9—12 κ. μ. Μ«1 4—7 μ. μ.
  Τοις Κυριακάς τους *Λόρβχ»ς δυριάν. 'Αρ. τηλ. 6—63
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓ0ΔΗΓ2Ν
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνσσίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι έ τι Ι δεκάμηνον πορά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας ύλης τ&ν Ανώτατον Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια ο (κ ιω ν, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ-
  δραυλικήν κοΐ πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική κύκαιρΐα δι' δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ-, δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι 'Εργολήπται, νά διορισθοθν είς 'Εργολη
  πτικάς έ.αιρεΐος όοοτιοιΐσς, οίκοδομικάς ή ίίς οίασ
  δήποτε τεχνικάς ύτιηρεσιας καί έν γένει νά σχαδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ιιοτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες οί έξελδόντες έργοδηγοί μέχρι σήμερον
  έκ τ«ΰ «Τ£_ΤΟΝΟ£» διωρίσθησαν είς ύπουργεϊ»,
  Δήμους, Έταιρίας κλπ.
  Γρ«Φ£ΐ« "Ιωνθ{ 5, Όμόνοικ Αθήναι.
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταζιδιωτών.
  Τό εύνοεΤ ώς Ινα άτιό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως ύηηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άποστροπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκατσστάσεων λουτρών, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διευθύνΐται άπό τόν
  Κρήτα μ. Γεώργιον Δασκαλάκιιν.
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Ύττέρ των άπόρων έργατριών τοθ
  ύφαντηρίου τοϋ Φιλανθρωττικου Συλλό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο
  Κλήρωσις έορτε); ΧριστοΜγένν«ν
  ΖΒΤΕΙΤΑΙ.—
  δωμάτιον επι
  παρ' ημίν.
  κροιτηρΐν Τβδ ϊυλλβνβυ Ινβντι νέε»ν
  ΑΐΝκοτηρίΝν (όοβς Κουντβυριώτβ»)
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝ ΤΣΑΡΟΗ
  162ον
  —Κι" έσύ τί τοθ βπήντηαες «Σς
  τίς προτάσεις τού,
  —Έγώ, Τοθ ιίπα: Ό θεός. τέ
  χνον μου συγχωριϊ την άιαρ
  τ£αν 8τακ άκολουθϊ ή μιτ
  Άμϊρτία ήταν τα μϊσος τού
  έμίνα. Ή μετίνοιά τού τόν έξι
  λιώνει! Αύτό άχρφδς δέν
  σω, Αύτό δέν είνε ή πίστις
  Ή άμαρτία χρειάζεται, είνε ή «
  παραίιητος ίδσς πιύ φέβει οτό'
  θεό. Γιατί όϊηγεΐ στήν μΐτάνοιβ
  Κι3 αφοθ χαί δ πιό αμείλικτος έ
  χθρός μου. δ πρίγκηψ Παθλο
  Τσεγκόντιεφ. ήρθε νά μβθ προτεί
  νη φιλία, δέν Ιχω πιά έχθρού
  σιή Ρωσσία!
  — θίλεις τώρα ν' άχούσης χά
  την γνώμη μου; έρωτ£ δ Σιμάν
  βιτς.
  Καί χυτταζοντας τεν ΡασποΟ
  τοθ λέγει:
  — Ό πρίγκηψ σ' εκάλεσε ,Μή
  πά,!
  -—Ο0τ· ή" τσχρίνα νά τ)σο«ν
  Σίμίνοβιτς, πο5 δλλοτΐποτε 'έν ξί
  ΰΐι νά λέη ατόν τσάρο παρα δια
  κώς. «Μην πας! Μην πας στον πι
  λΐμο! Μην πςι; στο θέατρον!». Έ
  γώ ϊμωί, να τό ξερης, £έν φο
  βοθμαι! θεωρώ αύτό πού έγινι
  πρό ολίγοι», έκεΐ μέσα σ:ό γρχ
  ΦεΙο μου, ώ; χάτι σπουΐαΐο ση
  μαντιχέ. θίλω νά τό έορτάσω α
  πόψε! θϊλω νά πιώ! Μή χ)
  τό χέφι μου!
  —Ένας λόγος πάρα πάνιο νά
  σοθ μιλήσω πρίν πιης! Δέν ξέρω
  τί σοθ είπαν, Γρηγέρη, οί έχθρο
  σου πού έξαφνα έγιναν φίλοι σου
  "Αν θΐλης άχουσέ μι χ' ίμένα,
  κουσέ ίνα φ!λο σου πού οέν θά
  γίνη ποτέ εχθράς σου. Τα πνιύματα
  είνε έξημμένα! Έσύ δέν κυκλοφ
  ρεΐς σαν χ' έμένα! Δέν μπορεϊς ν
  άχούσης τί σιγανοψιθυρΐζει δ χό
  σμο . 21(0 δίνω μιά ουμβουλή
  Κύτιαξε ίνα ώρισμένο οιάατημα
  ν' άπομακρυνθης από την Πέτρο
  πολι...
  —Καλά! λέγει άσιειευόμενος
  ΡασπιθΕΐν. Άφησε πρώτα νά χλι
  σω την ειρήνη μέ τόν φίλον μοί
  τόν Κάϊζερ, χι' Οστερα σοθ 6πό
  οχομαι ν' άπουσιασω .. θά πάω
  στά Ίεροσόλυμα, να πρισχυνήσω
  στιύς Άγίους Τόπους!
  —Σ·. Ο μι>ώ σοβαρά χ' έού ά
  στειεύεσαι!
  —3_γώ πίνα)! λέγει δ ΡασποΟ
  τιν χαί ξαναγεμίζει τό ποτήρ
  τού χοΐ τό αδειάζει.
  —Λ·ίψε ίνα διίστημκ, Γρηγι
  ρη... Ό χόσμος άναχατεύει τώ
  δνομά σου μέ τα όνίμαΐα τής τσα
  ρίνας, τιθ τσάρου, των μεγάλην
  δουχισσών. Δέν ιίνε σωσΐό. Κά
  νεις χαχά σιήν ύπόληψ: των χορ
  τσιών «Ο τσάρου.
  — Νά φύγω χαί ν' ά?ήσω τα
  πιριστιράχια μοκ; Κι' αύΐά πώς
  θά κάνουν χωρίς έμένα;
  Καί ψαχνοντας μέσα ατόν χόρ
  φο τού, ό Ρασπιθιιν βγάζει ίνα
  σαχχουλάχι χρεμ^σμίνο μέ χορ
  ! δέλλα άπο τ όν λα.μό τού... Άνοι
  γει ιό σχχχουλάχι χαί |3γάζει Ι
  Ι να μάτσο χιτρινισμίνα γράμ
  'ματα...
  (συνεχίζεται) .
  σφαιριστήρια
  'ί.τε/.ώς χαινουργή («αραμπέλις)
  ' άπό Μαόνΐ, μεο' απαντών των έ-
  ξαρτημάτων των, τελεία είς χομ-
  ψότητα χαί ιυχρηστα, χατάλλη
  λα δι' έπαρχιαχά χαφενεΐα είς
  ι τιμήν ιύχαιρίας χαί ευκολίας είς
  την πληρωμήν. Γράψετε χ. Λι
  ωνίδαν Καλλιβρειάχην Χ
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 ϋηηρέτρια μέ χα-
  λας συστάσεις δια τό Παλαίον Φ»
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι π»·
  ρα τφ χ. Ν. Γρηγοροπούλφ Εινα
  δΐ Ελλάς 1—2 μ. μ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.- Άυεθανε κοΐ εκη
  δεύθη £ν συρροί) κίσμου §1ς *^νπ
  Βασίλειον Βιάννου Λ οΐκοδίσηο,'
  να Στίλία Ν Κονδυλακη. Τόν
  σύζυχόν της Ιατρόν κ. Μ, Κον
  δυλάκην καί λοιττοος οΙ«ι(Οιιρ
  καί συγγ«νεΐς αυτής συλλυ«ού
  μβθα θερμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό Έκ.
  κλησισστικόν Συμβούλιον ΣκαΧα
  νΐου ίξ όνόματοι των κατοΐκων
  ιης 'Εν^ρΙσς έκφράζΐι τάς Βερ
  μοτάτας Του ευχαριστίας »ρής
  τόν κ. "Εμμανουήλ Γ. Λιατ.ά.«ην
  Εμτορον Ηρακλείου διότι δι" [οίας
  δαπανης «ροίβη «Ις την διακοσμη
  σιν καί εηισκ«υήν τοθ ΊεροΟ Μα
  ου τοϋ ΆγΙου ΓεωργΙου τόν ό*οΙ
  όν παρεχώρηαβ είς την ένορίαν
  μας 6 άεΐμνηοτος Ανδρέας Καλο
  καιρινός.
  Σκαλάνι τβ 27 ΌκτωβρΙου 1939
  (Τό '£κκλησιαστικόν Συμβουλι
  όν Σκαλανίου).
  Γΰρω οτήν ττόλι.
  Παρατό δτι έτερματίσθη ή 1ε.
  ρΐοοος τοθ Αιγομλνου δψιμοκαλο·
  καιρου, δπως καθορίζει αυτήν ό
  λαός.
  — Καί «αρά τα ουννεοα τής
  κροχθές..
  —Ό καιρός χθές τό πρωΐ έ·αί
  νετο άνοκατασταθβΐς ττώΛΐν είς
  την άνευ διακοϊής αιθρίαν, ή 6
  ποία κάθε άΛλο *αρά 4νΰ-ρρυ»
  τική εΐν· ο.ά τούς καλλιεργη.
  τάς.
  —Σχετικώς μέ τάς εντόνους
  δηλώσΐις δια τι,ν κατανάλωσιν
  τής β·νζινης διά τάς όβοίας καί
  έκοινοκ^ιήϋη άη«φασις τοθ ΰ
  «ουρνοΰ οιοηροδρομων καί αύτο
  κινητών-
  —Άνακοινοθται, εΐδικΰς ώς
  πρός ταί ί»αρχιας, δτι αί ήμε
  ρομηνΐαι ύποβολής και π^ραΛα-
  βήι, των 6ο,Λωα·ων ώς καί τής
  χορηγήσεως των καϋορισίίίντων
  δελτΐων καταναΛώσ<ως, — θίλουν γνωσιοε,ο.ηθή διά των οΐκιΐων γΐνικϋν διοικητήν κα( νομαρχών. — Καί σήμερον ή Λαίκή Άγορα θά παρουσιάση, την συνήθη «υ< κνήν κίνησιν οψωνιστών —ΟΙ ό^οιοι, £*ωφελούμινοι αύ τής, οέν θα ατιοφυγουν οθτε την «έκστρατιιαν» άπο τα άκομεμα- κρυσμενα τής ά/ορας τμηματα τής πόλιως. —ΠροκΕΐμενου νάΐξασφαλΐσουν τα εύοηνα τρόοιμα της σήμερον καί τής αυριον. — Είς τα τελευταία ούλλα τής εφημερίδος της κυβερνήσεως εδη¬ μοσιεύθη ό νθμος «ερΐ «μνορΐας καί οιαοεσεως θ«(ου, θειϊκοϋ χαλ κου και άλλων εΐοαν. —Διά τοΰ νομου τούτου όρίζε ται δτι άηαγορευεται «ασα κροχ ξις άγοραηωλησΐας ή δκωσοήκοτΐ μεταβιβάσεως τής κατοχής ή με ταφο^άς των έν 'Ε,λλάθι εύρισκο άοοθεμάτων θειου. —Τώ ακοαεματα ταυτα έξαγο ράζονται ύ«ο της "Λγροτική Τρα πέί,ης, τιμή &' έξαγοράς οιά τθ ΉρακλΕΐον τού ϋειίκνθ χαλ κου όρ'ζιται είς δρ 17 κατ' οκάν καί τού θεΐου είς δρ. 280 κατα σάκκον. —Έκ τοθ ύπουργβΐου τής Παι βε'ας ανεκοινώθη δ τι αί έννοα φαΐ είς τα 2.χοΛ*ια τής Μΐοης Έκναιοεύσεως χαρετάϋησαν με χρι τέλους τρέχοντος μηνός. —Υπο τού ιοΐου ΎιιουργεΙου δίδεται ή πληροφορία Οτι οο&ε μΐα άλλη παράτασις ΟΛ δοθβ. — ι α μαθητικά συσσΐτια τυγχά χάνουν «ν τ[| ιτεριφερϋα τής Διοι κησιως Πρωτΐυ^υαης τής δεού σης οικονομικάς αρω>ής.
  — Ε1ν« ριβαιον δα ανάλογον
  θά είν· τό ενοιαοερον τής κοινωνί
  άς μαςκαι παντός γενικώς δυναμε
  νού να ιΐοφερη Οπίρ τοθ τόσον
  χρηοίμου οχο..ικω«.καΙ κοινωνικωσ
  ϋεσμοθ.
  — *Ωστ· νά λειτουργήσουν δμα
  λως καί ενταύθα τα συσσίτια
  έ»1 άγαβφ τοθ συνόλου καί των
  μαθητών.
  Αναλόγως τΐρίς τόν δλον ά
  ριθμόν των εΐσαχθίντων,
  —ΕΙνοι άοκετοΐ τί Κρήτες έιι
  τυχόντβς τής Μομικής Σχολής τοθ
  '£θνικοΟ Πανετιισ-.ημΙαυ.
  —Των οποίων τα όνόματα έίη
  μοσιεύσαμιν χθές.
  ό Ρίπορτερ
  Π-ΛΕ1ΤΑ1 οίχία έν αρίστη
  χαταστάοΐι έξ 7 διοματίων λουτρού
  αί μεγάλας αύλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη συνοιχία Γυμναοΐΐ)-
  ίου. ΠΑηροχορίαι παρά τφ ίδιο-
  τήτη χ. Ανδρέα Βλασση,
  Ό -ερμαΐολβγβς— Κατρ·ς
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  "Αλμ«.ρ «λπσΐβν τοδ 1ήά
  «·Μ«ντρίϊ.
  Ι^·νΐΛί'δ Α«β«·λήί.
  «Ρ«··»«*ΤΜΗημενΐι, κεντρΐΝΐι. καί ά
  τ«ίί Πλ«τ«ί»ί Βαλιόέ-Τζαμί.
  ϊ? *;* *Μ ηΡ*"Ρβν 9 Ιί «.μ
  μ. μ.
  Ότίλομηχ«νουργικ6ν έργαστήριον
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  Πλατεϊ» Χεΐταν'Ονλοθ.
  Έηιοχΐυαί ίπλων,
  ήλκχτροσυγκολλήβεις,
  'Οςυγονοκολλήσΐις.
  Πεΐρα, τέχνη, ταχύτης, α.αφ«λιια, ·1κ·ν·μ(«·
  *° Βραΐέ
  11 ί *«λιν
  αιθρίαν, ή
  '*"·» «οί ΟϋΙ0
  ς
  »ο.ηθπ διά τΰν
  "οικίαν κ,,ι
  Λαίκή ΆγοΜ
  ' συνήθη »„,
  ϊτύιν
  ρελούμενοι αί
  ιγουν οθιετΐ,ν
  > τα άνομιμοι.
  λΐοονν
  της οήμερον
  ιία θύλλα τής
  ερνήσεως ίδη
  «ερΐ.ίμΐθρΐβ;
  3υ, θειικοϋ χαλ
  Ιδών.
  ^ τούτου όρΐζι
  ιται «άαα «ρά
  Ι ή όβωσδήΐοκ
  κατοχής μ
  ιλλάοι ευμοω
  θειου.
  χ ταυτα εξαγο
  Αγροτική' Τρα
  ,αγοράς δια τθ
  οιΓΐΜΐΟ χολ
  ρ 17 κατ'6«ά»
  ς &ρ. 280 ω«
  ϊγεΐου τής Π«
  ότι αί εγνρα
  •ια τήςΜΐοιΙϊ
  αριτάοησαν μ>
  /τος μηνός,
  ου ΎτιουργιΙοΐ)
  ,ορία ότι οθ6ε
  ,«, οά δοθή,
  ουσσΐτια ΐϋγΧ»
  ιΦερε.ατΙϊς**
  υοης τη». δ""
  ής
  ον^
  "ο«
  ιρον ιτ,ς κ<* γενικώς πίρ τοθ «,καΐ ι 3, τα συσοΐι* ,υνόλου καΐ '* Οίκονομική ζωή ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟν Αί τ.μαί των δίαφόρων προίάντων είχον χθές ώς ακολούθως: ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ » λ' δρ. » δ' » • γ' λ » δ' » ε' Καρομπουζές Ελεμέδες α' » 6' » γ' ΤΑΧΤΑΣ α'δ' » γ' 2ΤΑΦΥΛΑΙ Σουλτανί Ταχτά Ραζαχί 12.— 11.50 10 50 9 50 8 —— 6.— 650 6 — 5.— 4 50 4.— 13 — 12 — Σίτος Κριθή Β;ώμη 11.— Οίνοι μίστατον 10 —! Γλε,θχος » 8 50 4 20 2 50 3.— Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ Λιυχοί α' » δ' » Υ' Πράσινοι α' » Ρ' » γ' Μίτ«ξα 'Αλάβδανος Κουχο&λια 850 5.30 5 40 20 — 18.— 29 25 26 — 24__ 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 100.— 120.— 450 ΕΞΑΓΩΓΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ.—Τό λΐ,ξαν 8ήικρον έπραγματοποιή θηααν αί εξής ΙξαγωγβΙ πριΊόντων μος: Σουλτ*νΙνων 1650 000 χιλιόγρ. Ταχτάδων 80 000 χιλιόγρ ΈΑαίων 500 000 χιλιόγρ. Σία φυλών 250 000 χιλιόγρ. Ή κίνησις τής άγοίί; αημιιώνει οι;μαντι κήν ζωηρότητος Τιμαί Συναλλάγματος Λβνδίνον Νέα 'Υόρκη Παρίσιοι Ζυρίχη "Αμστερδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον 'Αγορά 546.— 136 40 3 09 30.55 72 30 32.40 4 55 560.— Πώλησις 550 — 138 40 3 13 31.— 73.30 32 90 4>1
  564.—
  ΚΛΒΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Πί
  Μιλόίνον
  Πραγα
  Ζιιρίχτ}
  Βρυξέλλαι
  η
  Βελιγράδιον
  Κη>ν)πολις
  Βαρσοβ'.α
  Έλαινκφόρς
  Κόρίνο
  25 96
  3.09
  6.96
  4.31
  30.55
  4.55
  23.46
  3.05
  104—
  21.12
  2 60
  26 16
  3 13
  702
  4 35
  31 —
  4 61
  23.95
  3 08
  105 —
  2132
  2.65
  22 50
  Τό μεγαλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ή έγγόη^ις αθτη ήϊκεσβν ίΐς άιταντας.
  Ό Ένζολωρβς έστράφη τότε πρός ιόν Γιάννην
  Άγιάννην.
  —Καλώς ήλθβς, συμπολϊτα.
  ΚαΙ ευθύς μετά τοΟγο.
  —Ξεύρεις, προσέθεσεν, 6α έδώ είμεθα δ.ά ν' άπο
  θάνωμεν;
  Ό Γιάννης Άγιάννης, μηδεμίαν δούς άπόκρισιν,
  έβοήθησε τόν ύπ' αύΐοΰ σωζόμενον νά φορέση την
  στολήν τού.
  Ε'.
  Τίς ό όρίζων άνωθεν έδοφράγμντβς.
  Όλων ή θέσις κατά την όλοθρΐαν εκείνην στιγμήν
  καΐ ε(£ τόν αμείλικτος εκείνον τόπον εδεσπόζετο ύ
  πό τής ύψηλής μελαγχολίας τοο Ένζολωρά Ό νέος
  υδΐθς ήταν αύτόχρημα ό κολοφών τής έπαναατά
  σεως, άλλ' θμως ιό απόλυτον τώνίιεων τού εΤχε
  συγκεροσθί) υπό τών_τοΟ Κομπεφέρρη.
  Τφόντι, άπό τινος ή^η καιροϋ εξήρχετο ολίγον
  κατ' ολίγον έκ τοθ σιενοΟ δόγματός τού ιείνων
  πρός εύρυτάτην πρόοδον, £ως ου πσρεδέχθη ώς έ]
  ξέλιξιν πλήρη καί μεγαλοπρεπή τόν μετασχηματι
  σμόν τής μενύλης δημοκρατίας είς δημοκρατίαν παγ
  κόσμιον.
  ΠερΙ των πρός έτΐ τειξιν αυτής μέσω ν, ταυτα ή
  θελε βιαία, εάν βιαία παρίστατο καΐ ή αντίστασιν·
  Κατά τουτο ουδόλως μετεβλήθη.
  Ό Ένζολωράς ίστατο δρθιος επί τής κλΐμακος
  ήν εσχημάτιζον ένδοθεν τού όδοφράγματος οί λϊ
  τ>οι, έχων τόν ένα των άγκώνων στηριγμένον επί
  τής καραμπΐνας τού. Έσκέπτετο δέ, κα( έκ των όμ
  ματων τού έξεδΐδοντο λάμψίΐς. ΑΙ θέσεις ένθα επί
  κείται θάνατος 6χουν την ίοιόιητα νά,έμπνέωσιν ώς
  άπό τρΐποδος. Αίφνης λοιπόν άνεγεΐρει την Λβφα
  λήν, έπισεΐει την ξανθήν τού κόμην ώς ό λέων την
  χαΐτην, καΐ λέγει πρός τεύς συνεταΐρους.
  —Φαντάζεοθβ σ£ϊς, συμπολίται, τό μάλλον τής
  ανθρωπότητος; Τάς όοούς των πόλεων πλημμυρι
  ζούσας άπό φώς, κλάδους πρασΐνους έσπαρμένους
  είς των θυρών τα κατώφλισ, τα 6θνη ολα άδελφούς
  τούς άνθρώπους δ.καΐους, τούς γέροντας εΰλογοθν
  τας χά παιδία τό παρελθόν άσπαζόμβνον τό πά
  ρόν. τούς φιλοσοφοθντας Βλους έλευθέρως ν' άπο
  φαίνωνται.
  »Τούς πιστεύοντες τιάντας Τσους, τόν ουρανόν
  θρησκείαν, τόν θεόν άμεσον (ερέα, την συνείδησιν
  τοθ άνθρώπου ναόν, δχι πλέον μίση, την άδελφότη
  τα μεταξύ έργαστηρίου καί σχολής, ώς τιμωρίαν δέ
  καΐ ώς αμοιβήν την άρμοδιότητα, την εργασίαν είς
  Βλους, τό δικαίωμα όι' δλους, την είρήνην έφ' δλων,
  6χι πλέον πολέμους, τάς μητέρας εύδαίμονας!
  »Τό πρώτον βήμα, είπεν, ή καταδάμασις ττ)ς Ο
  λης, ή δέ πραγματαποίησις τού (δεώδους είνε τό
  δεύτερον. Συλλογισθήτε τί θά Ικαμνε μέχρι τοθδε ή
  πρόοδος. (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  Αι* έκεΐνους τϊοΰ θέλουν
  νά πΑουτΙζουν τάς γνώσεις των*
  Από δλα δι' δλοικ.
  ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
  Οί αΐροκδροι που θά |όϊηγοΟν
  τάς β λίδας, αί 6ίκΙ%:—ίν πραγ
  ματοκοιηθβθν δλαι αί τολμηραΐ
  προ^ητιϊαι περΐ τοθ μίλλονχος—
  Θλ ταξιδεύουν είς τό διάσιημα θά
  δεικνύουν είς τού; επιβάτας Ινα
  οίστρον τοθ ουρανοθ καί θά λέ
  γουν:
  —Αύτό τό άστρον ποα βλίπε
  τι x^ρίαι χαΐ κυρίαι, είνε γή!
  Ασφαλώς 9ά είνε ηιρίΐργος ή
  αΐοθηαις των χαταίκων τής γήί.
  πού από την ύϊλόφροικτον θυρί&α
  τής βολίίος καί είς το μίσ3ν τής
  αποστάσεως άπό τής γής είς την
  σε'ήνην, θά βλέπουν κατά το
  διαηλαινητικόν των ταξίϊΐον την
  γήν ώς Ινα λαμπρόν άστέρι είς
  χύ διααττ,μα. Είς τό μα;ρο φόν
  το τού νυ*τιρι»(.Ο ιΰρΐνςθ, ή γή
  θΐ ξεχωρίζη ώς Ινας μεγάλβς γλό
  μπο;, διπλάσιος ε!ς μέγΐθος άπό
  Ινα τροχόν βΰΐ&κινήτοι». Επί τής
  λαμπρδς επιφανείας το3 άοτέρος
  αύτοθ θχ δΐΛχρίνωνται σχοτειναί
  χηλΐίες: οί ώ<εανοί —χαί φωτεί νά αημεΐ,: αί ήιειροι. Έν*οεΙ ται 5 ι μόνον τδ ήμισυ τής γΐ)ς θχ είνε όρατόν. Τό Ιτερον ήμισυ τής δδρογείου θά είνε βυθιομένον είς τό σκότος. Διότι ό πλανήτης μας θιώμενος άπό τοθ διαοτήμα τος θί παρουσιάζη φάσεις ώ; ή σΐλήνη είς τίμδς τού; χατοίχους της. Μόνον 8ταν ή γή θά εδρί- οχΐται είς φάσιν πού έν σχέσει με την οε)ήνη< άντιστοιχεΐ πρίς την πανοεληνον, θά λάμπη είς τα ότε ρέωμα ώ; ίλοστρόγγυλος δίσκος. ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΦΩΤΟΣ... υφ' ίσον ή" βίλίς πού θά τα ξιδεάη είς τό ί5ιάστί;μα θ' άτιομα χρύνεται τής γί)ς, οί έπιδάται θχ βλίπουν τ4ν δίσκον τοθ πλ«»ήχβυ μας 4',οίνα μικρότερον. (συνεχίζεται) Αρκαλοχωρι, ή κωμόπολις της προόδου ΑΡΚΑΑΟΧΒΡΙ Όκτώδριος (χντκποχρκοθ μα;) — Δημιουργή μα ολίγων σχ^επκώς έχων τ' Άρ καλοχώρι παρ:υ3ΐά!Γει έν τούτοις πρόοδον χαί ανάπτυξιν $ξι»1 αναμφισβητήτως τί πρόιυπον τής ποι»ίλί)ς χαλλιεργείας. Οί χάτβικοί
  της άσχολοθν αι μέ την κολλιίργιιαν χαί των δτμτ/τριακω» χαΐ των ϊσπρίων καΐ των χηπευτιχων
  χαί τής έλαίας χ»ί με την ανάπτυξιν τής χττ,νοτροφΐας, τής πτηνοτρΐφ'βς χοί τί]ς μελισσοχομίοτς
  Την «γρίτιχήν Εέ ςύτήν πολιτικήν ένισχύει χαί ή Γιωιγική Σχολή Μεασΐρβς δπό την ίμπνευσμίνην
  διεύθυνσιν τοθ χ. Κίδουρ,α Είς την είχόνα μας, έ'/ τμήμα τοθ προτόπου όρνιθοτροφεί υ τής Σχολής.
  Ο ΑΠΟΛΟΠΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ ΙΑ Σ
  Τβν
  Ό άριθμές των επιθεωρήσεως
  των άρτοποιείων δεικνύει σαφως
  την γενομένην εργασίαν πρός πρό-
  ληψ.ν παραράσΐων διατάξεων τοΟ
  άγαρανεμιχοθ «ώΐιχος.
  Παραλλήλως πρ£ς τα άρτοποι
  ιία διενηργήθησαν έπιθεωρήσεις
  είς 487 διάφορα έργοστάσια πα-
  ραγωγής είδών διατροφής. Τα
  πλείστα τούτων ήσαν μαχαρονο-
  ποιεΐα.
  Το σπουδαιότερον δμως ήτο, αί
  γενόμενα! χατά τό διαστημα τοθ
  τριμήν&υ 147 έπιθεωρήσείς Κυ
  λινδρομύλων Αθηνών—Πειραιώς,
  πρός έλεγχον τής χαλής ποιότη¬
  τος των αλεύρων, τής χαθαριότη
  τος των μηχαντ,μάτων χαί έξαρτη
  μάτων των Κυλινδρομύλων κλπ
  Έρρυθμίσθη επιτυχώς διά των
  ληφθέντα» μέτρων το ζήιημ» τή,
  έπαρχείας χαί διανομής τ&0 πά
  γου χατά τούς θερινούς μήνας Ί
  ούλιον—Αύγουστον άπότε λόγφ
  τοθ έξαιρετιχοθ καύσωνος έδιπλα
  σιάσθησαν αί άνάγχαι τής χατα
  ναλώσεως. Διά συχνών £έ έπισεω
  ρήαεων χαί Ιλίγχου εγένετο επι
  σταμένη παραχολούϋησις τής ποι
  ότητος χαί τής τ μής τοθ πωλαυ
  μένου πάγου.
  Έπίσης εγένετο έντονος παρα
  χολούθησις χαί έλεγχος των έργο
  στασίων λιμοναδοποιΐας χαί μα·
  γειρ.χών λιπών.
  Ε) Λ4ΙΚΑΙ ΑΓΟΡΑΙ
  Κατά τό ύπ' £ψ:ν τρίμηνον ό
  άριθμός των Λα'κων Άγορών ηα
  . τοϋς επόπτας Ά-
  Άσφ»λϊίας οπω; π ά
  άνρονόμων είς
  καθήχοντα
  ρά τ&ν ^στυνόμων έκιτρέηκται
  μόνον έ τα ν ίέν ΰπάρχουν άγρο
  νομβι έμόρ&ιν άγρονβμβΐων. £
  ό ό ΐζ
  μ μ γμ χ
  τιχβς ό νόμος βοΐζει ρητ&ς 8τ«
  εί άγρονέμοι έν πβριπτώαει χω
  λύματος άναπληροΰντβι άμοι
  ρίμεινεν ί αυτ,βς άνερχομένου οθ β«ιως ίις «ίντα τ* ϊργα τ«ν.
  τω τοθ συνόλου των λειτουργου Ι Μόνον 2τ*ν δέν *1νβ δυνατη ίι
  οών χβθ' ϊλον τό Κράτος είς 324. *ν«ηλήρ«»σις τού αγρονόμον» πβρ'
  Έ λί ΛΆ «*«·ξ&#Ζ£^£&
  Έ
  των
  ίμαλιί
  Τα
  ΓΐίΓβτιϊί·
  νόν δια τάς νήσ:ύς.
  —Διανυκτερεύοντα φαρμα-
  κεϊχ.
  Σήμερον 28ην τρέχοντος θά δι·
  έν αυΐαΐς πωλούμενα τρέφιμα ή-|θπκοντ« «αρά τού ίημοσΐβυ κα
  οβν ίααντα χαλής ποιότητος δε/πνόρβυ ΣπμβΐΜτέβν ότι π περί
  όντως έξηλεγμένης.
  Ίνα* γίνη χατάδηλος ή έιταγρύ
  πνησις επί τής χαλής ποιότητος
  των τροφίμων εγένοντο χατά τό
  υπ' ίψιν τρίμηνον 748 έλαιοξυμε
  τρήσεις είς τος Λαϊκάς Άγοράς.
  Παρετηρήθη πλήρης έπάρχεια
  μή σημειωθείσης ελλείψεως τινος.
  Αί τιμαί ίκυμάνθησαν έντός των
  νομίμων όρίω^ χαί ήσαν χατά πό
  λυ χατώτεραι των είς τα χατασιή
  ματα τρ εχουσών τιμών. Ι
  Αί λαΐκαί ^άγοραί Αθηνών—
  Πειραιώς έπλουτίσθησαν;, διά πά
  ραγωγών χαί χονορεμπέρων χαί
  ιΰ.ω διά τ ών ένεργειών χαί έπιμ
  βχσεων τοθ 'Υφυπουργείου, τα
  τρέφιμα των λαικών άγορών πω
  λοθνται είς τιμάς χονδριχής πω
  τίώνει χιλιάδας χέσμου έκ ΐβν
  έπαρχιων αυτών πευ ίρχοντίΐ έδώ
  νά πωλήσβυν τα προϊόντα] των
  χαί νά προμηθευθοθν τα ιΙΪΤ) των
  δίίοίων {χούν ανάγκην
  "Ετσι τό Αρκαλοχωρι παρουοι
  άζει άνθησιν οικονομικήν άξιόλο
  γον χαί χάρις είς αυτήν την οί·
  χονομιχήν ευχέρειαν δύναται χαί
  εκτελεί έργα χαί άναχαινίζεΐαι
  χαί συγχρονίζεται χά Ι άναπτύσσε
  ται διαρκώς. Πρέπει νά σςμειωθς
  άλλωστε δτι άνάλογος πρόοδος
  ίμφαν'ζεται χαί είς την γεωργίαν.
  "Αλλοτε δλαι αί πέριξ έχτάοεις
  ήσαν χέρσαι ή έκαλλΐεργιθ^το έ·
  λάχιστα μέ ολίγα δημητριαχά χά
  τα τρόπον προκόγονον. Σήμερον
  αί ίχτάσεις αυταί έξεχερσώθησαν
  χαί είς άλλας μέν έφυΐεύθηααν
  έληέ; »αί άμπέλια είς τάς άλλας
  £έ γίνεται έντατιχή χαλλιίργεια
  των δημητριαχών. Αύιό άλλωστε
  γίνεται χαί είς βλα τα πέριξ χω
  ρία τής Πεδιάδος χκΐ τοθ Μβνο
  φατσίου. Φΐλοπρέοδοι χαί έργα
  τιχοί οί χάτοιχοι, μοχθίθν ημέ¬
  ραν χαί νύκτα ίηριουργιθντες την
  πρόοδον τοθ τόπου των. ΚαΙ είνε
  διά τοθτο δχι μόνον άξιέπαινοι
  άλλά χαί αξιοί υποστηρίξεως καί
  παντοειδοθς ένισχύσιως.
  —ΟΙ Μίνδυνοι των έμπβρευ-
  μάτων.
  Δι' ιΙβΐΜϊΙς δι«τά((Μς δή
  μοσΐϊνθίντβς τβλευτοκΐΜς νβ<ου όρΐζβται ότι ώώνβτβι 6 ύπουο νές τής Έθνιχης Οΐκονομίας, επί πλέον τού ο>ιζομβνου ποιο^τβϋ
  πρός κάλυψιν των ίαπχνών τής
  λειτουργίας την ίδρυβμενων Έ
  ννοεων ίίσαγωγβ&ιν τ&ν διαφό
  «Ιδί,ν να ΜβιβορΙζο ηοσβίόν
  οχηματισμον ί»πβ των Ένώ
  «0φαλιστΐΜβ5 «ποβεματι
  πρές κάλυψιν των κιν
  δύνων έκ πό οτική; φθοράς τοθ
  ίμπβρεύμαΐος, όσοχις οί κίνου
  νοι αύτοι δέν χαλύπτωντοπ υπο
  τ&ν άβφ»λιστΐΜ&ν έταιρΐι&ν. ΑΙ
  άντΗστοιχοι ίΐσπράξίΐς κο>τ·τ(β*ν
  τα. ή ·Ις τό Τβμιϊον |ηετρ«Νβ(Τ«
  θηκ&ν καΙ δαν<(ων εις τίνα & 'Κλλάδ Τζ& έό ς 'Κλλάδι Τρ«ηβζ&ν έντόκως «π' ονόματι τηςι'Ι1νώσ·Μ(. —Ή δράσις τής Ε. Ο. Ν. ΕΜΠΑΡΟΧ Όκΐώβριος (άντ» «βχριτοθ μ*ς) — Είς τβ χωρίον μας ώργβνώθη κα! λβιτουργιϊ «κο μην&ν άρτίως. τμήμχ τής Ε.Ο. Ν. Είς την πρέσφατονδέ Λρβ βιν αύτοϋ άξίζει να σημειωβή ο καταρτιβμβς εΐδική; ομάδος, «ί φαλανγίτισσοιι καΐ φ(«λ«γγϊται τής οποίας έδΐδάχθηοαν ΰπβ τοθ ηδη άναχνρήβαντος βίς Αθήνας φβιτπτοϋ ττίς {ατριχης χ. Γ. Α. Ζβ έργαβθίντβ; μέ φιλο δ ύψ ρβ ργ; μ φ πβνίαν κβί συνείδησιν τβθ ύψπ λοδ αχοποϋ, το πατριωτικόν δρά μα ή «ΌλοχαύτΜσις τοθ 'Αρ καδΐοο» τί όιβΐον καΙ έηαΐχθη μέ μεγάλην επιτυχίαν, τ&ν ·1σ άξ δθ& υέ χ ξ διατεθ<ισ&ν υπέρ τής Έθνικής Νεολαίβς. Π. —Εύγενεΐς δωρεαι. Είς μνήμην τοϋ αλησμονήτου ν·κ>ο& της Δημπτρίου, ή ο(κο
  νένεια Δ Καββλλάνη^ ίτροςρο
  φανητόν μετά, ςρρούτων, αρτου
  καΐ βΐνου. Ό Νορςρντικός £ύλ
  λογβς εύχαριστεΐ θερμώς.
  —Ή κ. Μαρία Α. Καλοκαιρι
  νού προσίφΐρβν είς το Πτωχο
  κομεϊον^έκλεχτόν φανπτον δια το
  Ιωάννου Λογιάδου :
  νΐΜτάκη.
  τρίΦΐμοι καΐ το πρβσυπϊκβν τβθ
  Ιδρύματος (ύχαριστοβν θ·ρμ&{
  λήσεως.
  (συνεχίζεται)
  Τα Ξενοδοχείον
  ιτροτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτιοθέν μέ νία χε-μφόρ, γνωοτέν δια
  έγχατβστάσεις τδν λβυτήρων τού χ« τής τελεία$
  βερμάνσεώς τού, έξασφαλΐζει την άνετωτίρβν την
  κλέ·ν εύχβιριστον διαμονήν.
  ΑΘΗΝΑΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
  "Γ ΑΛΛΙΑ Σ,,
  Τηλ. 30236
  70 Δ1ΠΛΑ 70* ΝΟΝ Α
  < ΜΠΑΓΚΕΙΟΝ' Πλατεΐα ΌμονοΙας Τηλ. 3049» 70 ΔβΝΑΤΙΑ Τα κέντρα των άηανταχου Κρητών Άνακαινισθέντα καΐ υπό την νέαν διεύθυνσιν: ΠΑΝΑΓ. ΤΖΑΝΝΗ ά Σ'Α Παρέχουσι συγχρονισμένα ώραϊα μεγάλα δωμά- τια, εύάερα καΐ με θαυμασίαν θέαν είς τώ κέντρον των Αθηνών. ΆσανσΙρ—ζβστά καΐ κρύα νερά.—■Ύπηρεσία άρτιωτάτη. Τιμαί άνάλογοι καΐ λογικαί. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ (ΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλούτον των εΐδικών ύφασμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την συνεχή παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικών καΐ των γαμηλΐων στέφανον έτελειοποιήθη είς τα εΤδη τού καΐ διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν τ&ν πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟ£ΤΑ£ΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυπληθή* τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΓδη. Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καΐ 6σοι παρίστανται ώς παράνυμφοι είς γάμους Ι χ ου ν ίνα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός της παρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κσμψότερα. Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί μας πράγματι αί πλέον συμψέρουσαι.
  Ηράκλειον - Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρ-ΐα Σσββάτου
  28 Όκτωβριοο 1939
  120^Ωρα
  Ε
  ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΜλΚΕΑΟΝΙΑΝ
  ΠΡΟΚΑΛΕΣΗ ΣΟΒΑΡΑΣ ΖΗΜΊΑΣ
  ΕΙΣ ΒΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΙΙ, ΣΕΡΡΑΣ
  ΚΑΙ ΑΛΛΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
  Δέκα άεροπλάνα
  καί έν Γερμανικόν ύποβρύχιον
  κατεστράφησαν υπό των Άγγλων.
  ΑΘΗΝ%Ι 97 Όχτωβρίου (τού
  αντακοκριτού μας).—**πότομος μετα
  • βολή τού χαιρού εσημειώθη είς τα βό
  ρεια διαμερίβματα, τής χώρας. Ή κ*
  χοχαιρία ένετάθη άπό προχθές.
  Χθές ενέσκηψε σφοδροτάτη άνεμοθύ
  ελλα είς όλόκληοον την Ανατολικήν
  Μακεοονίαν, μετά την οποίαν έηηκολού
  θησαν καταρρακτώοεις βροχαί.
  Έπροξε>ήθησαν σοβαραί ζημίαι
  έκτός τής Θεσσαλονίκης χ«1 των Σερ¬
  ρών κ» Ι είς άλλα μέρη τής Μακεδον.ας.
  Ο Κ. ΡΟΥ2ΒΕΛΤ ΟΜΙΛΕΙ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
  ΨΥΧ1ΚΟΣ ΕΙΝΕΜΕΤΑΣΑ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 8)βρ(βυ (15. ύπηρεσίβ).—
  Μετά τόν Βκσιλέα Λεοηόλδον καί ό Πρό·
  εδρος Ρεϋσβελτ ωμίλησεν «πό ρνδιοφώ·
  νού τονίσας μβταζύ άλλων τα εξής: «Δυνά
  μΐθα νά μέν ώμεν βύδέτκροι διά των πρά
  ξϊων, άλλα διά τβΰ πνεύματο; μας είναι
  άδύ* ατβν νά μείνωμεν. Ό 'Αμερικανικός
  /■αίς παΓαχολβυβεΐ τα γεγβνότα καί κρίνει.
  Καταδιχάζει την ένεργβυμέιην πρβπαγάν-
  δραν ή όπβ.α άπββλέπει ν ά τρομάξη τόν
  Αμερικανικόν λαέν ότι τόν παρασύρω
  δΐς πόλεμον. Ψυχικδς ό Άμκρικανικίς λα·
  ός εΐνοιι μέ τούς άγωνιζομένους υπέρ ιή{
  §ίρπΛ Π5».
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙΣΥΚΕΝΚΟΗΣίΙΣ
  ΡΟΥΜΑΚΙΑΣ ΚΛΙ ΤΟΥΡΚΙΑΝ
  V:
  «ΙΤΙΑ2 ΤΟΥ ΑίΓΑΙΙΗΛΛΙΙΤίϊΡΚΙΚί»
  ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΝ 27 8)βρ(βυ (Ιδ. ύπηρβ
  σία).— Έξ Άγκυρας εγνώσθη βτι δικξάγβν
  ται έχιΐ σπβυδαιότατβιι Ρβυμανβτβυρκι·
  καί συνβμιλίαι αφορώσαι τό ύττογραφέν
  'Αγγλογνλλβτουρκικέν σύμφωνον συμμα¬
  χίας κ«ί τβς έκ μέρβνς των τριών χρα-
  τδν πβρβσχεθείσβς έγγυήαεις παροχης βο¬
  ηθείας είς την Ρουμανίαν έν περιπτώσει έ-
  πιθέσεως κατ'βύτής υπό ξένης δυνάμεως.
  Ό Ρβυμάνος πρεσβευτής ^.ανεχώρησεν άερο
  πβρικώς διά Βουκουρέστιον ίνα λάβη οδη
  γίας τής χνβκρ> ήαεώς τού.
  ΣΥΝΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΜΪΣΤΙΚΒΣΪΜΒΡΪΑΙΒΗ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Όκτι^βρίβυ (ίδ. υπηρε¬
  σίαι).— Υπό την πρεεδρίαν τοΰ Βασιλέως
  Γεωργίβυ συνήλθε σήμερον είς τ' άνάκτο-
  ρα τοΰ Βούκιγχαμ τό μυστικβσυμββύλιον
  ;οΰ Σΐέμματβς κβί ίλοΐβε σ«βαρωτάτας ά-
  πβφάσεις επί τής καταστάσίως. Ό Βασιλεύς
  εδέχθη έκίσης είς συ< εργασίαν.τόν υπάρχη. γόν τβΰ Έργατικβΰ κόμματος χ. Γκρήν- γβυντ. ΗΜ.ΝΙΑ ΥιΊΟΒιΛΛΕΙ »Ε~ΑΣ ΠΡΟΤΛΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑΝ ΒΓΛΙΤ ΡΑΔΙΟΝ 27 Όχτ^βρίβυ (Ιδ. ύπη- ρεαίο).—Σήμερβν φθάνκι είς Άγκυραν ο γραμματεύς τβΰ φόν Πάπεν κομίζων νέ*ς πρβτάσεις τής Γερμανικής κυβερνήσεως πρός την Τουρκίαν. θ' ΑΡΧΙΣΟΥΝ Δ1ΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΡΟΣΣΙΑΣ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ ~ ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΒΓΛΗ ΡΑΔΙΟΝ 27 8)βρΙου ιΐδ Ηηηρ(σ(β).-Προ οεχδς θ' άναχωιηοη άντιπρίσωπβίοι της Τβυρ«ίβς και Ρβνμβίβς δια Μέσχαν Ίνα διαπεαγματΐυβή μετά ιήί Ταοα'βις ζπτήματα αφορώντα τα Ρβυμκνι χά ουμ?ίρβντβ είς ι ήν Μαϋ;ην Βάλασαοιν. Έντος τβν ήμερδν έπίοπς προχειτβιι ν' άρχΐοουν εί; Μό βχαν ΟΟγγροτωοσικβΙ διαηιιαγματεύβεις. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 8)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσία) — Τό υπουργείον ς άϊροπβρίχς ανεκοίνωσεν άΐίψϊ ότι ώ; έξηκρίβιισεν έκ των ύπευ8ύνων έκθέβεων τάς έπβίνς έλαβεν, έκ των 12 γεομανιχων άερβπλάνων τα όκβΐα είχον ενεργήση κατά τό παρελθόν Σίββοιτβν την επίθεσιν κατά *ηο· πομπής αγγλικών Ρκ«φδν εϊς την Βόρειον ©*λασ- σαν, τα 7 κατεστράφηςταν κβί κατερρίφθηβχν είς την θάλασσχν ύπβ των ά«-τι*ερο πβρΐΗών τηλεββλων των αγ γλιχών πολεμικων Είναι έπίσης βέβαιβν «5τι κκί 3 άλλα άκόμη έκ των γερμανικήν άβρβπλάνων δέν ήδυνήθηβαν νά έπιστρέ- ψβυν είς τάς βχσεις των λό γω βλάβης των καί ηναγ¬ κάσθησαν νά πρβσγβινθοΰν είς ούδέτβρα κράτη 2που καί έχροττήθησαν. Έξ άλλον, υ¬ πό τβΰ υπουρ γ $ί ου των Πλη· ρβφβριδν άνεχ€ΐνώ9η {π ά νβχαλύφδη σήμερον πληοί όν των αγγλικών άχτων είς την Μάγχην, κχτεστρχμμέ- νόν γϊρμανιχόν ύαββρύχι- ον. Έ* αύ^βΰ άνεούρθησκν 60 πτώματ« των άνδρίν τοΰ πληρώματος, τα ότοΐ» με τεφέρθησαν εί; Ντόβερ πρ«ς έντκφιαομόν. Λεπτβμέρεια» επί τβν συνθηκ&ν της κατα στρβφής τοΰ γερμκνικοΰ ύ- π«βρυχ{ου δέν ανεκοινώθη¬ σαν. Εγνώσθη μένον έξ άλ¬ λων πηγων οη πρό δ^ο η¬ μερών ήκούβντο κρότοι τη- λεβόλων πλησίον των άγγλι κων άχτων, άλλά τότε δέν είχεν εξακριβωθή άπό ποΰ πρεήρχοντο οί κρότοι «ύτοί λόγω τής πυκνοτάτης όμί χλης. Συμπεραίνεται λοιιχόν • τι τό Γερμκνικόν ύιτοβρύ χιον κατεττράφη την ημέ ρκν αύνήν. Δυσφορία έν' Αμερική διά την υπόθεσιν Σίτυ Όφ Φλήντ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 8)βρΙου (Ιδ. ύτιηρεοΐα).—Τό Πρακτορείον Τάς μετέδοοσεν έκ Μόσχος δτι τό οίχμαλωτισθέν υπό χ©ν Γερμαν&ν καί όΕηγηθέν είς Μουρμάνσκ αμερικανικόν ατμόπλοιον «Σΐτυ 6φ Φλήν» άφέθη ελεύθερον, διαταχθέν, μετά τόν έλεγχον τοΟ φορτΐ ου τού, νά έγκατολείψπ τα ρωσσικά ϋδατα. Ταυτοχρόνως πρός την ανακοίνωσιν τοΟΤάς γερμανικόν ιηλεγράφημα α¬ νήγγειλεν δΐι ή Ρωοσ'α απέ¬ δωκε τό «Σίτυ 6φ Φλήνι» είς τ ήν Γερμανίαν ώς λάφυρον πολέμου. Διά τόν λόγον αυ¬ τόν, τό αμερικανικόν οκά φός έγκαιέλε ψΕ τόν λιμένα τοΟ Μουρμάνσκ άφοθ ίψωσε γερ¬ μανικήν οημοΐαν. Έξ Ούα σιγκτώνος αγγέλλεται δτι ή λίψ ς τοΟ ΓερμανικοΟ τηλεγρα φήματος τοΟ άγγέλλοντος ότι δτι τό «Σΐιυ 6φ Φλήντ» εθεω¬ ρήθη ώς λεΐα πολέμου.προεκά λεσε μεγάλην αγανάκτησιν τόσον είς τούς έπισήμους κύ- κλους όσον καί είς την κοι¬ νήν γνώμην ολοκλήρου τής Αμερικήν. Ό ϋττουργός των Έξωτερι κων, δ μ λών πρός τούς δημοσι ογράφους εδήλωσε: «Ποτρά τα έπανειλημμένα διοβήματα τοθ πρεσβευτοθ μας έν Μόσχα καί τος καθυσυχτστικάς δια βεβαιώσεις τοθ κ. Ποτέμκιν τύδεμΐαν επίσημον θετικήν ά πάντησιν ελάβομεν μέχρι τής στιγμής. Πάντως είμεθα άπο φασισμένοι νά περιφρουρήσω μέν τα συμφέροντα καί τό γό ητρόνμας». Τό έξ Άμερικα νών πλήρωμα τοθ «Σίτυ δ ι Φλώντ» εγνώσθη δτι χαΐρει α κρας ΰγεΐας καί θ' αποσταλή έκ Μουρμάνσκ είς Αμερικήν. Ό Άμερικανικός τύπος έ πιτΐθεται σφοδρότατα κατά τί|ς ΓερμανΙας διά τάς βσρβά ρους, ώς γράφει, πειρατικάς ενεργείας της καί ζητεί την λή ψιναύσΐηρώνμέτρωνκατ'ούΐής. Ή χθεσινή δριμεία ανακοίνωσις τού Πάπα Πίου κατά τού έδνικοσοαιαλισμοϋ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ_27 8)βρΙου ((δ. ύτιηΓεσίο)— Ό Πάπα», Πΐος ό 12ος έΤωκε σήμερον είς ήν δημοσιό-ητα την πρώ την Ιστορικήν διακοίνωσιν τού, ή όποΐα προεκάλεσε βα θίΐαν εντύπωσιν είς τούς έ π σήμους πολιτικούς καί δι πλωματικούς κύκλους τοθ Βα τικανοθ καί τής Ρώμης διά ιήν δριμύ?ητα τοϋ-ΰφους καί των έκφράσεών της. Ό Πά¬ η άς καταδικόζει διά τής δι ακοινώσεώς τού αυτής τεύς ύπευθύνϋυς τοθ πολέμου καί την κατακτητικήν πολιτικήν των ή όττοΐα στερεϊ τςύς λα ούς των ελευθεριών των. 'Η διακοίνωσις αυτή, ή δποία εί ναι ή πρώιη τοθ νέου Παντί- φηκος, καθωρΐζει σσφώς την θέσιν τοθ ΒατικανοΟ Ιναντι των διεθνών γεγονό.των. Ό Πάπας καταδικάζει σα φβς καί άπεριφράστως τάς αρχάς, τάς μεθόδους καί τάς έπιδιώξεις τοθ έθνικοσοσιαλι σμοθ. Καταδικόζει έκείνους οί όποΐοι παρέβησαν τόν λό γον των καί εδημιούργησαν την Ελλειψιν εμπιστοσύνην, ή ό ποία ωδήγησεν είς τόν σημ ρινόν πόλεμον. Έκφράζβι τή' βαθείαν λύπην τού διά τή' σκληρόν τύχην τής Πολωνίσς καί κάμνει θερμήν έκκλησιν πρός τα κράτη τα όποΐα θά νικήσουν ά στηρΐξουν την ε ρήνην επί των άρχών τής δι καιοσύνης·, τής (σότητος κσ τής ελευθερίας. Τό Ντωϋτσλαντ ετέθη υπό άπηνίί καταδίωξιν. ΡΩΜΗ 27 8)βρΙου (ίδ. ύτιη ρεσΐα ττΊς «ΆνορΘώσΕως»).— Τηλεγροφηματα έκ ΛονδΙνου άγγέλλουν δτι τό αγγλικόν εμπορικόν σκόφος «ΣτεκΙφτ» έτορπιλλΙ®ϊ"η καί κατίβυθΐσθη χθές ίίς τόν Ατλαντικόν ώ κεανόν υπό τοθ ΓερμανικοΟ θωρηκτοθ τής τσετΐης «Ντώϋ τσλαν». Έξ δλλου, τό πρακτορείον Στέφανι πληρεφορεϊται έιΆον δΐνου 8τι κατότιιν έντολτ]ς τοθ ΆγγλικοΟ Ναυαρχείου, τό «Ντάϋτσλαν» τό οποίον Ι- χει χαρακτηριοθβ ώς τιειρατι· κόν, ετέθη υπό άτιηντ) καταδΐ οοξιν μέ απόφασιν νά κατοβυ θιοθθ όπωσίήποιε καί είς τό συντομώτερον δυνατόν διάστη μα. Όλα τα Άγνλικά καί Γαλλικά έμπορικά σκάφη έλα βον εντολήν νά εΐδοποιοθν διά τοθ άσυρμάτου τα συμμα- χικά καταδιωκτικά ευθύς ώς άντιληφθοθν τό Γερμανικόν πειρατικόν καί νά έπισημαΐ νούν την άκριβή θέσιν τού, ώ· στβ νά είνε ιΟ·ολος ή κατα δΐωξίς τού. Δεδομένου δα έχουν δια τε θή (σχυρά καταδρομικά πρός τόν σκοπόν αυτόν, πρέπει νά θεωρήται βέβαιον Βτι πολύ ταχέως θά έτιιτευχθβ ή κατα βύθισις τοθ «Νττΐϋΐσλαντ» κα ή απαλλαγή των θαλασσών άπό την απειλήν τού. Την -ε πο>θησιν αυτήν σιηοΐζουν ο
  κύκλοι τοθ ΆγγλικοΟ ναυαρ
  χβΐου είς τό γβγονός δτι τ
  Άγγλικά ραταδρομικά εΐνα
  πολύ ίσχυρότερβ καί ταχύτε
  ρα καί θά δυνηθούν νά τό
  πλήξουν κσιρΐως μόλις τό
  προσεγγΐσουν.
  50 Πρωΐγή
  Η ΕΤΟΙΜΙΖΟΜΕΝΗ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ ΚΜΟΛΛΑΙΙ&ΙαΙΙ
  ΟΕΟΡΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ί
  ΑΟΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοϋ άντατβκρ)
  τβΰ μβς1) — Αί μβταμείβνυκτιοι βΐδήββις
  Λβνδίνου καΐ Παοιαίων έκαναλαμβίνβυν
  ώς β6β«ί«ν την βτβιμαξβμένην εισβολήν
  τοΰ Γερμβνικβϋ ατρατοΰ είς Βέλγιον χ«ΐ
  •Ολλανδίαν Τονίζεται σχετικώς ότι τ· γερ
  μανικον επιτελείον έχει δι«τάτη συγκεν.
  τρώαει; μδγάλων στρατιωτικών δυνάιΐεων,
  πρό των αυνέρων των δύο χωρΰν αΐτινες
  καί αυνεχ(ζονται πυ?εΓωδ2$. Ή Γερμννική
  ειββολη άναμένεται νά εκδηλωθή με γκνι
  κίιν έπίθδσιν βίς τ· Δυτικόν μέτωηβν.
  ΑΓ
  ΓΕ
  ΜΟΝ ΕΜΠΟ
  Υ
  ΊΚΙ
  Ο
  ΝΕΒΥ
  1ΡΥΧ
  1ΙΣΕ
  ΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 27 Οχτωβρίου (Ιδ. ύπηρεσΐ»).
  —Τό Αγγλικόν υπουργείον Πληροφορίαν
  ανακοινοί ότι γερμανικόν ύηββρύχιον έ«ε
  τέθι. κατά έξοπλισμένου 'Αγγλικβΰ ατμο¬
  πλοίου. Επηκολούθησε λυσσώδης αγών ά-
  ποτέλεαμα τοΰ όιτοίου ύπήρζεν ή κατββυ-
  θιαις τοΰ ύπ#βρυχ(ου υπό τού έμπορικοϋ οκά
  Η ΡΟΠ0Φ1ΗΑΑΝΛ1ΚΗ ΔΙΕΝΕΞΙΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Όκτωβρίβυ (ίδ. ύηπρε-
  σία). — Έγνώββη ότι οί αξιώσεις τβν Σοβιέτ
  κρίνβνται άκαράδβχτβι ύπβ τδν Φινλαν·
  δα ν. Έν τβύτβις δέν άπβκλείεται νά μι·
  ταβή έκ έου αύριον ή την Κυριακήν, ή
  Φινλννδιχή άντιπροσωπεία είς Μοαχκν
  πρ«ς συνέχισιν των διβπραγματίύοβων.
  Η ΙΤΑΛΙΑ, Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
  ΚΑΙ Ο ΒΙΑΚ»
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 8)βρ(ου (Ιδ. ύππρεσία τής
  «'Ανορθώσεως»).— "Υπο τοΰ Ανωτάτου άρ·
  χηγίίου τού Γαλλικοΰ σ'ρατοδ εξεδόθησαν
  σήμερον τα κάτωθι άνακ€ΐ«θέντα: την
  πρωϊαν: «Καά την διάρκειαν τής νυκτός
  τοπιχη δράσις .των στοιχείον άναγνωρίσε
  *>(»' την εσπέραν: « Η δρδβις τβν έξ έ*α
  ·ϋίβτ·ιχιί»ν χκΙ τοδ πνροβολικοθ 4νιτ(κ9η».
  Κατηργήθη χθές
  Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ
  ΤΩΝΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Όκ'νβρ'βυ (ιδιαιτέρα ύ
  πηρεσία της «Ά>βρθώσεωζ») —ΈπεΙγβντα
  τηλεγραφ ήματα έξ Οϋασιγκτών·ς άγγέλ
  λβυν ίτι τέ) Κογκρέσον εψήφισε σήμερον τό
  οχέδιεν Πίτμαν περί τροποποιήοενς τβΰ
  νόμβυ τής βύδετερότητβς των Ήνωμένων
  Πολιτειών κοί παροχής ϊπλων κβιί πβλε-
  μβφοδίνν είς τβύς έμπολέμβυζ.
  Λίπτβμέρειβι έκί τής ψηφοφβρίας δέν
  έγνώσβηααν άκομη. Πάντως προκκιται* πβ
  ρΐ μεγάλης νίκης τβΰ πρβέδρβυ Ρβΰοβελτ,
  τής ·η·ί«ς «Ι βυνΐηΐιαι θά ιΐνοιι τκράβτιαι
  Ισον καί αμεσβι δι* ίλβν τόν κέομβν. Τό
  γ^γενές πανηγυρίζβται είς βλόχληρβν την
  Αμερικήν κβίώς >αί είς την Γαλλίαν χαί
  την Αγγλίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Όκ'ωβρίβυ (ίδιβιτέρβ
  ύπηρεο(α) — Νυχτερινά τηλ6γραφήμα(Τβ( ^«
  Ούασιγκτωνβς άναφέρβυν «τι ή νίκη τβΰ
  χ Ρβΰοβελτ εί$ ι ό Κ«γχρέσον υπήρξε μ8.
  γαλυτέρα χαί τής μάλλον αΐσιβίόξου πββ-
  οδοκίας. Τό Κογχρέοβν έψήφιακ την &α.
  σιν της άπαγβρΐΟΗ»! *|«Υ*·Υ«.ί ·ΛλΜν
  π·λεμ·φ·δί«ν δι' άναλβγίκς 3 ίνβιντι
  ς
  κβί π·λεμ·φ·
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 8)βρ(εϋ (Ιδ. υπηρεσίαι).—
  Κατ' ιίίήσεις έκ Σόφιας 4 πρβσβευτής τής
  Ιταλίας συνομίλησε σήμερον επί μακρόν
  μχ'ά τοΰ χ. Κιβσεϊβάνωφ.
  Ή συνβμιλία αφεώρα την στάσιν την ··
  πβίαν θά τηρήοη ή Βουλγαρία είς περί·
  πτώσιν οχηματισμβΰ βύδβτέρου μετώπβυτβν
  Βαλκανιχών κρατών μέ συμμετοχήν χαί
  τής Ιταλίας. Λέγεται ο τι ή απάντησις τού
  χ. Κιβσεϊβάνωφ υπήρξεν Ικανβπβιητιχή.
  ΥΣΤΑΤΗ
  στιγμή
  Η ΓΕΡΜΑΝ1Α ΣΧΕΔΙΑΖΐ
  ΥΠΕΡΦΛΛΑΓΓΙΣΙΝ ΤΗΣ ΜΙΖΙΝΟ
  Αί ΕΠΙΒΕΗίΣ ΜΕΣΩ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Όχΐωβρίσ» (Ιδ. ....„____
  —Έξ Άμστερνταμ αγγέλλεται (τι ή βυγ·
  κέντρωσις μεγάλων δυναμεων Γερμανιχοΰ
  στρατβϋ κατά μήκος των Όλλανδικων συ
  νόρων πρβκαλεΐ ζ»ηράς ανησυχίας έν Όλ
  λκνβία. 7 ό πρακτορείον Χοβάς πληροφο
  ρεΐται ίτι οί Γκρμανβί σννεχέντρνοαν 42
  μεραρχίοτς είς την περιβχήν τοΰ Πιρμάν
  σεντς 18 μερβρχίβς είς τα Όλλανδιχά ούνο
  ρ« καί 9μεραρχίν; είς τα Έλββτικά σύνορα
  πλησίον τής λΐμνης Κωνσταντζας. Έπίβί
  σις τβΰ έχθρβΰ δι1 Ελβετίας πρός ύκερ
  φαλάγγισιν τής γραμμής Μαζινώ, δέν θ>ν
  ρβΐται πλέον άπίθκνος.
  Πιστεύίται έπΐσης ίτι εί Γερμ«νβ'ι θ"
  ένερνήσουν συγχρόνως επίθεσιν χαί είς την
  περιοχήν τής χοιλάδβς τβΰ Ρήνου. Έν ά·
  νκμβνή τής μεγάλης «ύτής έπιθέσεως Ί
  σύμμαχβι ένισχύβυν τάς θέσκις των **θ'
  ίλβν τό μέτωπον επί μήχους 950 χιλ. ««·
  τής Ελβετίας μέχρι τής Μάγχης.
  'Η Ελβετία έηίσης άνεκάλκακν ϊλας τάς
  αδείας τδν στρατιωτικών χαί έλαβεν ίκτ«
  κτα μέτρκ αμύνης. Ή Γερμανία διίκεψί
  τρς τηλεφωνικάς έπικοινωνίας μΐτά το6
  Λουξκμβούργου χαί των Σχανδιν>»1κβν
  χωρδν.
  ενός. Υπέρ ι ής «ρσεως τοΰ ν ομού τήί ο»·
  δκτκρό'ητος εψήφισαν 67 χαί μόνον 22 χ«
  τα. "Ηδη οί έμπολΐμοι θά δύνανται νά προ-
  μηθεύωνται έξ Άμκρικής ίπλα χαί πολί·
  μβφόδια έφέσον θά πληρώνουν τοίς μετρη-
  τβΐς καί θ' άναλαμβάνβυν τάς
  δι' ίδίων πλβίων.