97982

Αριθμός τεύχους

5306

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ουγ>,Ιν< ί ίβυ (ίδ. εις τβνΣ»{Μι ι Τ5ν Φινλβν ιίΐται νέ μ* / Ευρικκήν, | ι ΐίς Μόβρ ματιύαΐνν. Ιδ. ρ πρεαβιυτι.5 ίφ>
  ν στ«ο»ντ4.νΙ'
  ιΐί £
  ,του μ
  ϊ«μμ·.·Χ*ν
  ή άτη< ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΤΙΤΜΤΗΣ ΘΡ. Η. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ Αιγυπτου εΐησία λίραι Β ίξάμηνας ϊ Άμβρικής ίιησία 8ολ, 10 ΐξάμηνος » Β Τ»μή ■ατά φύλλον Δραχ. 3 ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί40Ν ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5306 ΓΚΟ_ί_ν*ΙΑ ΙΌΌΝΟΤΑ ΑΙ Α ΤΟΥ υπογραφήν τού Άγγλογαλλοτουρκικοϋ συμφώνου, ^5 Ρου^αν*°ς το° δποίου( έωρτάσθηοαν πρι.χθις τα γενε-Θλ^ είς μ,αν παραασιν προ τοϋ πατρός τού Βασιλέως Καρόλου.-2ον. Ή Α, Υ. ό Διάδοχος Παΰλο; μεταβαίνων είς τα νέα γραφεΐα οϋ'σ ' μφ01 που ενεφανίσθησαν είς Ευρώπην επί πυδηλάτου μετά τό μέτρον οίκονομίος τής βενζινης,- 4ον δεξιά.- Οί άντιπρόσωποι τής Μεγάλης Βρεττανίας καί Τουρκίας κατά την Οί ΓερμανοίΞ ΞΞ έτοιμάζουν έναερίουςέπι- Θέσεις κατά τής Αγγλίας. Τά ρεπορτάζ μας Ήάρσιςτήςά- παγορεύσεως —= ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΟΠΛΩΝ έξ Άμερικής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 8)βρΙου ((δ. ύ πηρεσΐα τής «Ανορθώσεως»). —Ή άρσις τής άπαγορεύσε· Λωζάννης γράφει σχετικάς: «Ή χθεσινή ήμέρα έπεσφρα- γΐσθη μέ δύο μεγάλα γεγονό ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Όκτωβρί ου (Ιδ. υπηρεσίαι «'Α%ορθωαε ως»).— ΟΙ στρατιωτικαί χύ κλοι της Μεγ Βρεττανίας «ντιμετωκιζουν άπο τινος την ηιθανότητα μιάς όγκώ- δους «πιθέσεως της Γερμανί- ας *ατά τής Αγγλίας. Κατά τάς γνώμας των Ι- δίων κύκλων ή επίθεσις αυτή θά εκδηλωθή κυρίως «πό ά έρ·ς. Πιοτεύεται ώ' ίτι η Γερμανΐα 6ά βξαπολύοη μέ¬ γαν αριθμόν άεροπλανων πρός ομαδικήν καί ταύτόχρο νόν δράσιν κατά των Αγ- λικών πόλεων, των ναυτικων καί «ΐροπορικ&ν βάσεων. Τό Ενδεχόμενον τοιαύτης επιθίσεως «πό αέρος κατά πολλων ταυτοχρόνως κέν-' τρών καί βάσεων της Αγ-' γλίας ένισχύεται καί έκ πλη ροφοριών των ύπευθύνων ατρατιωτιχών ύπηρε«ιών αί · τίνες δβν δύνανται νά είνε έπισφαλεΐς. "Αλλως τι ή Γερμανική Μνβέρνηβις αφήκε νά άνα- γράφη είς τόν τύπον τού Βε¬ ρολίνον ώς άμεσος άπειλή κατά τής Αγγλίας ή πληρο φβρία περί ^{απολύσεως χι¬ λιάδων άλείιπτωτιστών τούς έ«βί·υς θά μετέφερον 200 Γερμανικά άεροπλάνα επί τβΰ ΆγγλΐΜθΰ έδάφίυς. Ή πληρβΦβρία αύτη καίτοι κρί «εται ώς &ν«{(α συζητήσεως συνδυάζεται πάντως μέ τας β»ζι|Τ«ΰμ£%α$ εν Β«ρ·λ<ωί μαδιχάς έπιθέακις κατ' Αγ γλιχων πόλεων. Έττίσης ένισχυτικαί των συλλεγέντων στοιχβίων σχε¬ τικώς μέ τάς μελετνμένας κατά τής Αγγλίας Γερμανι κάς ομαδικάς βεροπβρικνς ίπιθέαεις είνε χαί αί συνεχι ζβμεναι έξαΜθλβυθητικως με γέλαι ουγκεντρώσεις κεροπο ρικων μόν άδων χαί δυνάμε· ών ΠΕζικβϋ έη* των Όλλαν- δικών βυνέρων άπό ίπευ μκ θίσταται εύχερεστέρα ή πραγ ματοπβίηοις παρομοίου σχεδί ου άεροποριχων έπιδρομων κατά της Αγγλίας, εάν «ν- νβεΐται επιτύχη τό Γερμανι· κέν επιτελείον τήν,,εΐσβολήν έντές τβΰ Όλλανδικβΰ εδά· φο»ς. Επί τδν ανωτέρω πληρβ φορι&ν άσχολουμβνος ό Λον δίνειος τύηβς τονίζει ότι ή Αγγλία είνε πανετβίμη νά δεχθή τάς έπιθέσεις «ύτ«ς βλ λά καί νά διαλύση τάς χι μαίρας έκείνων οΐτινες τάς έμελέλησαν ώς πραγματοποι ησίμονς. Τό Γαλλικόν— στρατηγειον ΕΤΟΙΜΟΝ ΔΙΑϋΤΗΝ %&&] ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ. ΛΟΜΔίΝΟΝ 28 ΌκιωβρΙου (16. ύτιηρεσΐο).—· ΠληροφορΙοι δοθείσαι ίξ έγκύρου τιηγής ά ναφέρουν δτι οί Γερμανοΐ ου νεχΐζουν πυρετωδώς τάς προ ειοιμοσΐας των εΙ τό μέτω¬ πον μέ σκοπόν προφανβς νά Ιπιχειρήσουν συντόμως μεγά¬ λην αποφασιστικήν επίθεσιν. ΑΙ συγκεντρώσεως τοθ Γερμα νικοθ στρατοθ συνβχΐζονται κατά μΙ)κος 4 των Έλβετικών καί Όλλανδικών συνόρων κα 6ώς καί κατά μήκος τοθ με- τώπου έναντι τής γραμμής Μαζινώ. ΟΙ ξίνοι ανταποκρι¬ ταί τηλεγοαφοθν 6τι καθ* £>·
  ηολογισμούς άνταποκρινομέ-
  ]νοις ιιλήρως πρός την πραγ·
  ματικόιητα, ίΐς τά Βόρεια Γερ
  μσνικά ούνορα καί είς την
  γραμμήν Ζίγκψριδ έχουν συγ
  κεντρωθβ μέχρι τής στιγμης
  75—80 πλήρεις γερμανικαί
  μερσρχΐαι άρτΐως έξωπλισμε·
  ναι. Μέγας άριθμός τάνκς
  I-
  χει έπΐσης συγκεντρωθβ κατά
  μήκος ολοκλήρου τοθ μετώ-
  που, είς τά γερμανικά δέ άερο
  δράμια πσρστηρεΐται έξαιρε-
  τική κίνησις καί πρωτοφανής
  δραστηριότης. Γενικώς 6πι·|
  σθβν τής γρσμμί)ς Ζίγκφριδ)
  πσρατηροθνται προετοιμασίαι
  προοιωνιζόμεναι ταχείαν Ικδή
  ΑΝΩ Τό" χορπιλλισθέν προχθές υπο γρρ|ΐανικοί|όποβρυχίου Ελληνικόν
  φορτηγόν: € Κωνσταντίνος Χατζηπατέρας». ϊ " *" ~Γ~
  ΚΑΤΩ Ποδοσφβιρισταί τοϋ «Όλυμπιακοΰ» καΐ «ΈβνικοΟ» εϊς τάς πό
  δοσφαιςηκάς συναντήσεις διά τό πρωτάθλημα.
  λωσιν μενάλης έπιθέσεως.
  Τό συμμαχικόν στρατηγεΐ
  όν, ενήμερον έφ' δλων σύ
  των των ιτροετοιμασιών των
  Γερμανων ίχει λάβη βλα τά
  ενδεικνυόμενα μέτρα διά την
  αποτελεσματικήν άντιμετώπι
  σιν τής εχθρικήν έπιθέσεως
  τόσον πρός Βορράν, εάν πά
  ραβιασθβ ή Όλλανδική κοί ή
  Βελγική ούδετερότης, δσον
  κσΐ επί τε Ο κυρΐως ΔυτικοΟ
  μετώπου. Γενική δέ είναι ή
  πεποίθησις μεταξύ των ύπευ
  θύνων στρατιωτικών κύκλων
  τής "Αγγλίας καί ΓαλλΙας 8
  τι κσΐ ή σφοδροτέρα επίθεσις
  των Γερμανων θ' άτιοκρουσθ(ί
  καί θά συντρ βή κυριολεκτι
  κως τόσον είς τά ού'ίέτερσ
  βδάφη δσον καί είς την γραμ
  μην Μαζινώ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 8)βρίου — Ό
  στρατιωτικάς συνεργάιης τοθ
  «ΜινροΟ ΠσρισινοΟ» κ. Σάρλ
  Μωςΐς άσχολοΰμενος μέ την
  έν τώ μβτώπφ ίπικρατοϋσαν
  κατάστασιν, γράφει δτι Γαλ
  λικά Αεροπλάνα έπωφεληθέν
  τα χθές τοθ έπικρατοθντος
  είς τό μέτωπον όμιχλώδους
  καιροθ κατώρθωσαν νά επι
  χειρήσουν έπιτυχεΐς πτήσεις
  άναγνωρίσεως υπεράνω των
  γερμανικων όχυρωματικων
  γραμμων είς βάθος 8 χιλιομέ
  τρών επί τής Γερμανικής Ρη
  νανΐας. Τά αεροπλάνα συνέ
  λεξαν πολυτίμους πληροφο¬
  ρίας διά τάς κινήσεις καί
  τάς έν γένει έτοιμσσίας τοθ
  έχθροθ έπέστρεψαν δέ άκο
  λούθως είς τάς βάσεις των
  χωρΐς νά θποστοθν , ουδεμίαν
  απολύτως ζημίαν.
  Έξ αλλου, τό σημερινόν
  επίσημον ανακοινωθέν τοθ
  ΓιρμανικοΟ στρατηγείου Ανα
  **·
  ΒΤαξειδιωτικαί πίριστεραΐ, πού άφέ
  θησαν έλευθεραι άπό είόικσ στρατιω
  τιχά αΰτοκίνητα είς ίνα βελγικόν
  στρατώνα,
  ως έξαγωγής δπλων έξ Άμερι τα στρεφόμενα κατά τοθ Ρά·
  κης, χαρακτηρΐζεται ένταθθα ι χ καΐ τοθ έθνικοσοσιαλισμοθ.
  ώς γεγονός τεραστίας σημα,Τό ίν είνε ή έγκύκλιος τοθ
  σσς. Τό γεγονός τοθτο ση·Πάπα Πίου 12ου, ή όττοΐα
  μαΐνει δ π οί ΔυτικαΙ δυνά πρέτΐει νά θεωρηθή ώς καυ-
  μρις θά εχουν δχι μόνον έπάρ στικωτάτη απάντησις ίΐς τόν
  χειαν άλλά καί περίσσειαν 8 ΤΕλευτοΐον λόγον τοθ φόν
  -λων καΐ πολβμοφοβ'ων -βθον ] Ρ/μιτβνιρο—. Τό*δλλο εΓ>β ή
  χρόνον καί άν διαρκέση ό πό άρσις τής άταγσρεύσεως έξα
  λεαος.
  Ή άρσις τής άπαγορεύσεως
  έξαγωγής δπλων, ή όποΐα ά
  ποτελεΐ την κλεΐδα τής άμερι
  κανικής ούδετερότητος εθεώ¬
  ρει γο έκ των προτέρων έξη
  σφαλισμένη, μετα την χθβσι
  νήν καταψήφισιν υπό τή*ς Γε
  ρουσίας τοθ σχβ*Μου τό όποΐ
  όν ό Γερουσισστής Νάϋ ύπέ
  βαλε πρός ψήφισιν άντΐ τοθ
  σχεβίου Πίτμοτν, δεδομβνου μά
  λιστσ δτι απερρίφθη διά ψή
  φων 67 κατά 22 Έν τούτοις
  ή είδησις τής ύπερψηφΐσεως
  τοθ σχεδίου ΠΙτμαν ηκούσθη
  μέ βαθείαν
  προεκάλεσε
  Ικανοποίησιν καΐ
  έ θουσισσμόν.
  Αί κρίσεις τού
  Άγγλικοϋ τύπου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 ΌκταβΜου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσ(σ) —*Η άο-
  σις τής άπαγορεύσεως έξαγω
  γής δπλων έξ Άμερικής πα·
  νηνυρΐζετσι ώς γεγονός δψ'
  στής σημασΐας. ΑΙ Αγγλικαί
  έφημερΐδες δημοσιεύουν την
  εΤδησιν είς τάς πρώτας σελί¬
  δας των μέ όλοσελΐδους κτυ
  η τΐτλους κοΐ έκφράζουν
  τόν ενθουσιασμόν τοθ Άγγλι
  κοθ ίθνους διά την μεγάλην
  αυτήν νίκην των συμμάχων.
  Ιδιαιτέρως έξαΐρεται τό γε
  γονός δτι τό σχέδιον Πΐτμαν
  συνεκέντρωσε την μεγίστην
  λ ' Γ
  φέρει, δτι είς την περιοχήν
  τοθ Παλατινάτου ένετάθη ή
  δράσις τοθ πυροβολικοθ έκα
  τέρωθεν. Έν συνεχεία τό
  γερμανικόν ανακοινωθέν ίσχυ
  ρΐζεται δτι Γαλλική επίθεσις
  δυτικώς τοθ Βάρντ άπεκροΰ
  σθη υπό των Γερμανων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 8)βρ(ου ((5.
  ύπηρεσία).— Σήμερον την πρω
  Ταν εδόθη τό σύνθημα τοθ
  συναγερμοθ «ίς την περιοχήν
  τοθ ΦΙρθ Όφ Φόρθ. ΙΛίτά μ!
  αν ώραν, ανηγγέλθη δτι ό
  κΐνδυνος εΐχβ παρέλθη καί
  οί κάτοικοι έηανήλθον είς τάς'
  οΐκΐας καί τάς έρνασΐας των.'
  πλε οψηφ'αν τής Γερουσίος,
  πρβγμα τό οποίον άποδβικνύ
  εί την ριζικήν μεταστροφήν ή
  επήλθεν είς τά αίσθή
  γωγής δπλων καί πολεμοφο·
  δίων έξ Άμερικής».
  ΒΡΥΞΡΛΛΑΙ 28 8)βρΙου ((8.
  ύπηρεσία) — Ή εντύπωσις έκ
  της αποφάσεως τής Άμερι
  κανικής Γερουσΐας δι* ή; επι
  τρέττεται πλέον ή έξαγωγή
  δπλων καί πολεμοφοδΐων έξ
  Άμερικής, ύτιτ)ρξβ ζωηρά με
  τοξύ των επισήμων κύκλων
  καί τής δημοσίας γνώμης. Γε
  νικώς τονΐζβται δτι τα γεγο
  νός τουτο είναι μεγίστη; ά
  ξ(ας καί δτι ήδη οί ούμμαχοι
  σΐσθάνονται εαυτούς ένισχυ
  μένους ύλικώς καί ήθικως.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 28 8]3ρίου
  (Ιδ. ύπηρεσΐο) — Ή ΓερουσΙα
  ή 3ε άργά την νύκτα χθές την
  απαγόρευσιν τής έξαγωγής δ
  πλων καί πολεμοφοοΐων βά
  σει τοθ σχεδίου Πίτμαν διά
  ψήφων 63 υπέρ καί 30 κατά.
  Ή μεγάλη αυτή κυβερνητική
  νίκη θεωρεΐται συγχρόνως ώς
  έπικύρωσις καί Εγκρισις τής
  εξωτερικάς πολιτικάς τοθ κ.
  Ροθσβελτ.
  Ή νίκη αυτή τής κυβερνή¬
  σεως, τονίζουν οί πολιτικοΐ κύ
  κλοι, απέδειξεν δτι ή θέσις τοθ
  προέδρου Ροθσβελτ ένισχίθη
  τερασιΐως καί δτι ή άντιπολΐ
  τευσις είνε ολιγώτερον (σχυ-
  ρά σήμερον, άπό άλλοτε. Με¬
  ξύ ά Π
  ρ ή
  ταξύ άλλων,
  τό σχέδιον Π(-
  τάς
  τμαν περιλαμβάνει καί
  εξής διατάξεις:
  Άπαγορεύεται νά ταξιδεύ
  ματα καί τάς σκίψβις των έκΊουνοί ΆμερικανοΙ διά πλοί
  προσώπων τοθ Άμερικανικοθ ών των έμπολέμων. 'Απαγο
  έθνους. Ή ψήφισις τοθ νομο
  σχεδίου Πΐτμαν περί αρσεως
  τής άπαγορεύσεως έξαγωγής
  δπλων θεωρεΐτσι ώς προσωπι
  κή έπιτυχΐα τοθ Προέδρου
  Ροθσβελτ καί ώς δεινή ήττα
  τής Γερμανίας.
  Τό νομοσχέδιον θά ψηφισθβ
  έπίσης περΐ τα τέλη τί|ς
  αρχομένης εβδομάδος υπό
  τής Βουλής, τής οποίας ή πλει
  οψηφία είναι εξησφαλισμένη.
  Τηλεγραφήματα έκ των πρω
  τευουσων των διαφόρων χω
  ρεύεται νά ταξιδεύουν Άμερι
  κανικά πλοΐα είς τα ΰδατα
  των έμπολέμων.
  ΟΙ έμπόλεμοι θά μεταφέ-
  ρουν μόνοι των τα έμπορεύ-
  ματα, δπλσ, πολεμοφόδια κ.
  λ π. έξ Άμερικής δι' Ιδικών
  των πλοίων καί ΰπ' ευθύνην
  των. Οί Άμερικανοί Ιμποροι
  δέν δικαιοθνται νά παρέχουν
  πιστώσεις είς ουδένα των έμ·
  πολέμων.
  ρών άγγέλλουν δτι ή ψήφισις
  Άπαγορεύεται νά συνεχι
  σθβ ή διεξαγωγή τοθ έμπορί
  τοθ σχεδίου ΠΙτμαν "μολονότι'ου δι* αμερικανικόν πλοίων
  ανεμένετο προεκάλεσε βα μβτά των Αγγλικών κτήσεων
  θείαν εντύπωσιν παντοθ. Ή κσΐ άποικιών καθ" δλην την
  εφημερίς «Τριμπούνα» ττ]ς διάρκειαν τοθ πολέμου,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  <1~εΜ ΘΕγλΜγΤΡ Ι ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ—Σήμερον ά«ο γευματινή 6ρα 6 45 μ. μ. έ ιπερι νή ωρα9 45 μ. μ. Ακριβώς: «Κάο μ·ν» μέ την Ίμπέριο ΆρτζεντΙνα ΣΙΝΕ «Μ1ΝΩΑ».- Παράστασις Κυριαχής, ώρα 10 τ. μ ίνα α6το τιλές καϊ μ'α κωμωδΐα Σαρλώ- 2 — 4 έπεισοδιβκό καϊ αί δύο υαρα- στάσιις κατάλληλα διά παιδία. 4 — 6 «Σουέζ.μέ τιμάς Ίλαττωμίνσς. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Κυρίαι χή πρωΐνή παρά¬ στασις 11 π. μ. Απογευματιναί ώρα 2 — 4 καΐ 4-6 μ. μ. τιμάς ήλαττωμένας. ΚΑΡΜΕΝ Τελευταία αιιογευμβη νΑ ώ3κ 6 45 μ μ. χ«ι έ- στεβινή ώρ« 9.45 μ. μ. άχοιβϋς μέ τιμάς τάς συ¬ νήθεις. Σπ» Κόττά τάς ίύο τ*λ<υ τ»(ας πκρηστάσεις ούύΐμία ά τελεία θα Ισχύη ΑΥΡΙΟΝ Τό φίλμ τής νεότητος χαί τής χαρας.—Τό ςρίλμ τβΰ έοωτος καί της εόθυ μ(«ς. Έν α κομμέτι της εϋθυμης Παρισινής ζωί,ς ζωντανεμένο οτό πανί: ΕΡΩΣ ΣΤΟ ΒΟΛΑΝ Μέ την Κλώντ ΜαΐΟ τίιν Κολέτ Ντόρφεϊγ χ«1 τέ ν άμίμητο ΑΛΕΡΜ. Έν* μοντέρνο φίλμ μέ μοναιχή χ·! τραγούίι» ύπί •Μ οτήΑιι τού ώοαιόκοσμου ΝΐΜροβιβλβγικβν κ«1 Βιβ' χιΐμΐΜβνΈρνβιοτΐιριον Ίβττρβδ Μερόπης Λυδάκη, Ματζαπετάκη Ηράκλειον 'Αναλύσεις ουράν, αίματσς χοπράναν, έμβέλια, αΰτΐμβό λια χαΐ έν γένει άπασαι κί μιχροδιολογιχα! χαί καϊ έξιτάσεις. ΠΩΛΟΓΝΤΑΙ 2 ρ εντελώς χαινουργή (χαραμηολες) άηό Μαόνι, μεθ' απάντων των έ- ξαρτημάτων των, τέλει» είς κομ- ψότητα χαί ευχρηοτα, χατάλλη λα δι' έηαρχιαχά χαφενεΐα είς τιμήν εΰκαιρίας καί ευκολίας είς την πληρωμήν. Γράψετε χ. Δέ- ωνίδαν Καλλιδρεΐάχην Χανιά. Ή όρκωμοσΐα Σήμερον ώ; γνωστόν γίνΐται ιίς την πλατείαν των Στρκτώνων ή ορχωμοοΐα των κληρωτων τοθ 19393 ΙΙ?όχεΐΜΐ περΐ μ:έίς αι- μνής πατριωτιχή; τελειής ή όιτοι τελευταίως ΓΗιαΐαι νά λαμβά δχι μόνον επίσημον άλλ* χαί λ: ϊκήν μορφήν: Κ«1 οί συγγενιΓ τ6όν κληρωτων χαί τό κοινόν τή< πόλεως γενικώτε όν παρίστχτα μιιά των Άρχών δοχιμίζον τήι ιδίαν ευχαρίστησιν χαί δπερηφί ^ειαν μέ τού; χλΐ}ρωτού;. Ή ό? χωμοοία των άλλως τε αποτελεί σήμερον ίνα ωραίον πχτριωτι ρ/λισμόν, έπιχαιρότατον κα ικανόν νά Ιμπνεόση έμπιστοσύ. διά την άμυναν τής 11<τρίδος. *** Τό δελτίον. Ή διά δελτίου χατανομή τήι βινζίνης άποτελιΐ ιίς τό σύνολί της μέτρον ό?θίν!σο/κοιΙ δίκαιον Δεϊομΐνου μάλιατα δτι ή χατανο· μή υπάγεται είς άναλογίας άντ» πκκρινεμέ,νας ^πρός ίνα ί«ασ είϊος αυτοχινήτων οθΐω; ωΐτι νά χορηγή ια ι συμφώνως πρός τί πραγματικάς ανάγκας τή; τροχαί άς κινήσεως. Τα ίδιωτιχά αδτοκί νητα θά λαμβάνουν την μιχροτέ ριχν ποοότητ* βΐνζίνης έννοιϊτϊ 6>ως καΐ δι' οϋΐά δέν θά λείψ;υ
  αί λογιχαΐ διαχρίσιις έ;ρ' δσσ
  ίξυπηριτοθν ανάγκας άνταποχρινο
  μενά; ιίς τό κοινόν συμφέρον.
  «**
  Τα δένδρα.
  Ή χαταπολέμησις τής κάμπης
  υπό των δασιχων άρχων δέον νά
  αρχίση άπό τιθίι, παραγγέλλιι τό
  υπουργείον τής Γεωργίας είς ιίδ
  χήν ίκτενή έγχύχλιον. Πρόχε.ται
  περΐ μερΐμντ,ς σχετικής μέ την
  αποφυγήν ζημιων των δένίρων
  χατά την αρξαμένην χιιμιρινήι
  περίοδον Κυρίως ή προσοχή τώι
  «φεεομίιων δέον νά ουγκ εν
  τρωθη είς τα πιυχόδινδρα είς χά
  όποΐα χαί έπιπολαζει ή χάμπη
  ιίνε !>έ ι&χολος άτό τιΰϊι ή χά
  ΐακολέμησίς της. ΆλλΑ χβί άνι
  ξαρτήΐως θά ελέγαμεν τής είδι*
  αυτής πιριητώοειος, ή χατ«πολίμη
  σις αποτελεί καθήκον των χτημα
  ι χαί ιδία των δενδροχόμων
  χαθ' ή'ν στιγμήν ή δινδροχιμΐα
  ουγχκντ^ώνιι τόσον ενδιαφέρον ά
  πό οί,ονομΐχής χαί γιωργιχής ά-
  πίψεως.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Ε. Σ&ΟΥΛΗΕΑΡΗ
  ΑΟΗΝΑ£8
  ΟληαΙον Χ,χοΑ. Μβναατΐιρ*Μΐ
  πάοαν ηληρβφορι-
  κν & όκυκβλυνοιν ιατρικήν
  ννοΐΜ{, εί; τβθς είς Λθάνκς
  μεταβοιΐνβντοις *αθ·ν·Ι( ονμ-
  τού.
  Π&ΛΕΙΤΑΙ οΙχΕα έν ρη
  καταοτάοιι έξ 7 δωματίων λουτροθ
  αί μεγάλας αύλής Ιναντι οίχίας
  βογιατζάκη συν&ιχΕα Γυμναστΐί
  ρ(ου. Πληροφορίαι παρά τφ Εδιο
  χτήιη χ. Ανδρέα Βλάοοη,
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓ&Ν
  Ο "ΤΕΚΤβΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μειεκπαιδεύονται έπαγγελ
  μαιικώς διδασκόμενοι έ τι Ι δεκάμηνον πορά πεπει-
  ρομένων πολιτικών μηχσνικών άκολουθούντων τό
  πρόγρσμμα διδαχτέος ΰλης των Άωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πο> υτεχνεΐου, ο(κο·
  δομικήν κα! σχέδια ςίκιών, τοπογραφίαν καϊ χρή
  σιν χώροβάτου καΐ τοχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καϊ πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδίων, έφαρμογών, μελετών καΐ άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική ϊύκαιρία δι' ΰσους άπερρίφθησαν
  ε< των Σχολών τοϋ Πολυτεχνεΐου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., οσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς 'Εργολη πτικάς ίχαιρείας όδοτιοιΐας, οΐκοδομικάς τ] ιίς οΐασ δήποτε τεχνικάς ύτιηρεσιας καΐ έν γένει νά στα&ιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6 οποίος δέν εγνώρισε ττοιέ άνεργίαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μβγολύτερα κίρδη καΐ τοθς καλυτέ ρους μισθοός. Πάντες οί ίζελθόντβς «ργβδηγβί μκχρι σήμκρβν ί* τβΰ «ΤΕΚΤΟΝΟ2» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐ», Δήμους, 'Εταιρίας κλπ. Γραφεΐα *1>»νο$ 5, Όμονοια Αθήναι.
  ΕΛΛΗΝ ΙΚΗ ΜΟΔΑ.
  Είς τάς αιθούσας τής · Μεγάλης Βρεττανίας· ώργανιοθη υπόι τού Ύφ
  πουργείου Τύπου καΐ Τουρισμοΰ έκθεσις φορεμάτων Έλληνικής μυδας.
  Άπό τα βοαβευύέντα ι<οντελα Άβηναικών οΐκων μόίας: Άνω: Κα.7τέ λο τού οίκου Ρουσέν. Κάτω: φορέιιατα τοϋ οιχου Ευαγγε'ίδη κ.α'ι οεξιά εν< καπέλλο οϊκου "Ελενας Λεκάντα. Αυριον στοθ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Φ Ι Ένα μοντ^ρνβ Παριζιάνιχο φίλμ μέ μβυσική ^ ΣΤΟ ΒΟΛΑΝ κ«Ι τραγβύδια ύπέροχ». ΚΛΩΝΤ ΜΑ,Ι-Υ'-ΚΟΑΕΤ ΛΙΤΑΡΦΕ-ΙΤ-ΑΛΕΡΜ. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΙ.ΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποΐηςιν των έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλοθτον των εΐδικών υφασμάτων πού διαθέ τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καΐ την ουνεχή παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικών καΐ των γαμηλΐων στέφανον έτελειοποιήθη είς τα εΤδη τού καΐ διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστιχών καΐ γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνη την πολυτιληθή" τού πελατείαν διατηρεΐ ύποκατάστηαα είς Μοΐρες, τιλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΓδη. "Οσοι κάμνουν βαιττΐσεις καΐ δσοι παρΐστανται ώς πσράνυμφοι είς γάμους έγουν ίνα μεγάλο συμ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ ΟΝ ΜΑΣ έντός ττ)ς τιαρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τσ κομψότερσ. Τα στέφσνά μσς άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί μας πραγματι σΓ πλέον συμφέρουσαι. Τό Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλ·»τιο8έν μέ νέα χ«μφέρ, γνωστέν δια τας έγκατβστάσεις των λουτήρων τού κα) τής τελείας θΐρμάνσεώς τού, εξασφαλΐζει την άνεΓ»τΐραν την πλέον ευχάριστον διαμονήν. τό περιπαθέστερο^ άνάγνωσμο Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΧΙΗΙΕΡΕΗΑΤΑ ΤΙΥ 52βν Τα ο6γγαρέ;ιχα τα τσιγγάνιχ* μοτίβχ θά τοθ έμπνιύσουν πολλά νέα τραγούδια τοϋ... 'Αργότερα, άπό τό σιόμαμιβς γρηδς ντανά; πί-ϊ» ιΐχιν ή Καρολίνα δταν άχό μη ήί^ν μιχρή, άκουσιν έ Σαΰμ περτ Ι*» άλλο λαΐκό τ^αγοε τή, Οϋγγαρίος, δλο χοϋμό χ 3/ο παράπονο, χαί τό μετΐϊειρί ΐθη χαί αύ:ό γιά μιά άθινατη μουσιχή έ^πιυσιν... Άπό τότε πού ανεκάλυψε την τιηι'ή αυτή των έμνεύσειον, χατέβαινΐ οιΐχ σιήν άγροτιχή ταβέρνα... Καΐ χά θε φορά γύρ.ζι πλαυσιώΐβρος είς μουσιχάς έντυπώΐΐις. . Οί χωρι <οΙ πού μέ τα τραγ&ύϋια τού; χ ΐ'.ύς χορ&ΰς :ω< τ'ν ενέπνεεν, ή* σχν δλ';ι υιτοταχττχοΐ τοθ χόμη τος Έστερχάζυ χαί δούλευαν εί; :ά μεγάλα, άηέραντα χτήματα :ου... Μιά φορά ο τή ν ταπεινή άφοτική ταβίρνα δ Σοθμπιρ ά χουσε χαί ίνα λαγγιμένο τσιγγά- νιχο β.ολί... Γύριζε χάθι φοράν άπό την ταβέρνα μεθυσμένος, ί απο κρασί, μιθυομένος άπό την 5υναιή, π^ωτόγονΐ] λαϊιή μομ σιχή .. Καΐ χλΐισμένος σιήν χά μαροθλα τού, σΐό ταπεινόν σπιτά <ι των δπηρβιών, ίΐτείίϊεΐο είς τάς Ιμπνεύΐεις ,του, ίβγαζι νέες χθάναιις μελψδίις, νέα άθάνατ^ τραγούδια... — Κύριΐ Σοθμπιρτ—τοθ ιΕ«ι σ' ίνα άπό τα μαθήματά τού ή μαϋήιρίά τού, ή χίμηασα Καρολί να Έστιρχάζυ—μαθαίνω ττώί πή γαΕνετε συχνά ι?ς την ταβέρνα μέ «υς πρόστυχους χωριχούς, χι' " ' τάς μάθη 6 μπαμπάς μο«... Ό ^οθμηερτ έγινε χατοχόχχι νος, ιίς τάς αρχάς άπό ντροπή, στερα άπό αγανάκτησιν, Άλ ίέν χρβτήθηχιν.Ή όργή τοιι έξερ —Πρόστυχοι αύτοΐ οί θεΐοι, 5 πέροχοι χ*ριχοΙ τής Οδγγαρίας μέ τιύς χοροΰς χαί τα τραγούδια »ζ Πήτι είς τάν έξοχώτατον μπα μπ« σας πΦς ή μιχρή άγροτιχή ταβέρνα είνε Ινας όπέροχος ναός τής τέχνης! Τί ώμορφιά, χόμησ 07, Ιχουν τα τραγούδια χαί ο! χοροΐ των χωριχών ^ς] ΤΙ ώ μορφιάΐ (αυνιχΐζιται) ιΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ ΤΑ'Υ'ΡΟΝ ΠΑΟΥΕΡ ΛΩΡΕΤΤΑ ΓΙΟΥΓΚ ϊτον θρνλικο υπερκολοβ σό, στο θαΰμκ της χινηματο ή Τ«χνη$: Ί ΣΟΥΕΖ Ό έΓΜΤιχος Γ6λν€βάς ένές ρ άνθίώπου πού ή μρ χον εβαλ* άνοιμβοοι σέ δυο γυνβϊχες! Μιά αφ*ντ« οτη περιπέτϊΐοί. Πρόγρσμμα ιταρσστάσε ών Κυριακής: Πρωϊνή ώρσ 10 1)2 τό αύτοτελές έργον: δπλο ποΰ προδΐδιι μέ ιήν δΐπραχτον κωμω δία τοθ Σαρλώ. Γενική εΓ- σοδος δρ. 6. "ϋρα 2 μ μ. ή πρωΤη έιτοχή; τοθ έπεισοδιακοθ μέ τιμάς ήλσττωμέσς. "Ωρα ;4—6 μ. μ. ΣΟΥ ΕΖ (τιμαί ή ναττωμ|»αι. "Ωρα 6 1)2 κσΐ 1Ο>. μ.
  ΣΟΥΕΖ μέ τιμάς συνήθεις
  Ολαι οί ιταραστά—εις κα
  τάλληλαι διά παιδία.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ι ΤΟΥ ΣΗΝΛΙΛΟΥ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Αφίκετο έξ _____,
  «ροχθβς δ κ. Σταύρος Μακράκη;
  Δκυθυντής τής Άγροτικής Τρβ·
  —Επανήλθεν οΙκογε<ειακΰς |ξ ΆΘηνθν ό Ιατρός κ Κ Βριχχ4. κης. —Έτανήλθον βεροπορικβς |ς Αθηνών οίκ.κ. Εύαγ. Χάλαρηΐ;, Μηνάς ΛαλαΛά«ης, Έρρΐκος Συγ κ·λάκη^. Μιχ. Σπανάκης, Μ. Τζορ τζάκης, «τηνΐατρος. — Ανεχώρησαν άίροποοικως 5(· Αθήνας ό κ. καΐ ή κ. Λιανανχανα κη, κ. Ροθσος Κούνδουρος, κ. Έμ μαν. Σηφογιάννης χ. καΐ κ. Λ^ δάκη. ΓΑΜΟΙ - Είς ΤρΙπολιν |ι«|, σθησαν προχθβς οί γόμοι τοθ ψ(. λου κ Ί. Π- Καρΐλλη νομαρνιβ. κου ϋτιαλλήΛου μετά τής δνίοος Βασως Λαμΐροβοϋλου. θερμά ουγ χοΐρη'ήρια* Ε.Α. —Ό κ. Έμμ. 'Αγγελάηης καΐ ή β (ς Μαρία Παντερή ετέλεσαν τούς γάμους τους είς Γωνιίς Μα λεβυζί υ. ιΐαράιυμοος παρέστη 6 Ιΐτρος κ. Κ. Κουβ 5ης. Συγχαρητήρια. Γύρω στήν πάΑι. Καΐ ή χθεσινή'συννεφιά 6«ήρξ· κατά τούς καιροσχόαους Ινδεΐκτι β^ή Ανθ μεθαύριον Εχομεν Νοέμ βρ όν κ"1 ή γνώμη αύτη όβωσδή. αοτι »Ιχε τόν τοηον της, —'Εννοεΐται δ.ι αί αμφιβολίαι δέν Ιλ.ε,ιιο* ύίθσιηριχθεΐσης καΐ τής γνώμη; δτι δέν βΚε άηΙΘανον ιαΐ μέ Π^εμβριον νά ίχοαμεν... ο· ψ.μοκαιλό<αιρο. — Είς άλλην στήλην δημοσιεύο μέν την ίγκύ<*ιον τοθ ΜητροπολΙ τού Κρή ηΐ *·ρΙ έπΐ'όσιως των καλλιέργειαν Οκό των Ίερΰν Μό¬ ν ώ ν. —'£νδβικπ>ή τοθ ενδιαφέρον-
  τος τής 'αχκληοίας Κρήτης ιρίς
  τό γνωστόν κήρυγμα τοθ κ. Πρω-
  πουργοθ.
  —Είνε καΐ ή παρεντιθεμειη είς
  την εγκύκλιον σύστασις πρός τούς
  έφημερίοι,ς ίνα διά καταλλήλων
  όμιλιών ανα*τύξωσι είς τούς ένο
  ρΐτας τύν έθνωφελή σκονόν Τ'Ο
  έν λόγφ κηρύγματος.
  —Πρός τας οίκονομιχάς μος άρ
  χάς εκοινοποιήθη εγκύκλιος τοθ
  ΰκουργεΐου ΟΙκονομικΰν σχετικάς
  «ρίς τούς φοροτεχνικούς ΰπαλ
  λήλους.
  —Ή βγκοκλιος κοθορΐζει έπα
  κριβώς τΓ,ν Εννοιαν τοθ φοροτι
  χνικοθ ύτΐαλλήλου.
  —Όστις έ«Ι πλέον ύττοχρεοθ·
  ται νά είνε έφωδιασμένος καΐ δι'
  ιΐδικοθ έΐαγγελματικοθ βιβνια·
  ρΐου.
  -•Ολίγαι ά«όμη ημέραι μος χω
  ρίζουν άκό την ένέτειον τής άνα
  κωχής τοθ μεγάλου πολέμου.
  —'ίιντφμετιξύ οί μεταδιδόμε
  ναι εΐδήσεις δέν άκο«λεΙουν ί«έ
  «ιασιν τοθ ή5η ύφ σταμένου πό
  *έμου,
  —Ώστε ή ·. άνα ωχή ούιή ού
  δέν κά* νά άχασχοΑ6 τάς σκ ψεις
  των ϊΐρηνοθίλων.
  —Τα χειμιρινά ιΐδη καρά τό
  δ τι δέν οημιουργεϊται έχεΐγουσα
  άνάγκη αυτών αρχΐζουν νά άνα
  σχολοθν τούς συμπολίτας.
  -Καΐ θυσικα τούς διαθέτοντος
  <στόκ» οίκεΐους καταστηματάρχας. — ΟΙ ώϊθίοι καΐ Θά τα διαφημί σουν , δσονούνω έτοιμαζοντις έν τω μεταξύ καταλλήλως τος τρο θηκος των. — Είς τοθ Πουλακάκη νροβάλλι ται σήμερον διά τελευταίαν οο ρανή τόσον συναρνάσασα τό κοι νόν «Λάρμεν». —Λ Οριον έξαιρετική πρεμιέρα ϊ τόν «'Ερωτα στό Βολάν» ίνα •ίλμ πού Θά αφήση εποχήν. —Είς την «Μινώαν« προίάλλε ται έπΐσης διά τελευταίαν φοράν τθ «Σοϋέζ·. -Τό πορά τόν "Άγιον Μη»όν κατάσΐημα ίηΐτιλων τοθ κ, Γ. Ν. Λορίλλτ, άξίζει νά ΙπισκεβθΟ *α Θε ένδιαφερομενος διά κομψα καΐ στερεά βηιπλσ, * Ρέκβρτΐρ ΖΗΤΕΙΤΑΙ δπηρέτρια μέ χα· λάς αυστάσεις διά τό Παλαιόν Φά ληρον "Αθηνών. Πληροφορίαι π/· ρα τφ χ. Ν. Γρηγοροιτούλυ Βινο δοχιΐον Ελλάς 1—2 μ. μ. ΙΙΔΟΠΟΙΗ212 Ό γνωοΐός ταχυδρόμος Χαρί- δημος ϋορτσάχςς αναχωρεί χαθ' εχάοτην έβδομάία. Καΐ παραχα- λιΐ κύς ενδιαφερομένους δκως άΐιοτείκονται ιΐί, τό τηλέφωνον υ.7—88. ΖΗΤΕΙΤΑ1 διά τό οίχοτρονι! όν θηλέων τοθ Λυχείου €0 Κο· ρατ)ς> δεβποινίς. δοηθός.τής μιλέ
  κ χ*ί αιη«β^ς των-οίχοτρόφων
  μαθητριΦν.
  Εηίοης ζητεΐται δπηρίτρια μέ
  χαλάς ί
  μετά- χβρτοτην ιίοοδΌτι η
  λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι
  4 8(
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ.— δωμάτιον έκί
  ηλαιμίνον.Πληροφορίαι παρ' <)ι»1ν. Ό όφθαΑμΙατρος ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Επανελθών «χ Π«ριοί«ν δ έχεται Ίππβχρα- τβυς 9 Α@ΗΝΑ£.
  Τ
  ιόλι.
  Ιλην
  « Κρήτης ιρί.
  *«« τοθ κ. Πρι».
  σι ·Ις τούςΐν,
  ^-Π σκονον τι
  τος.
  ϊνομικάςμοςΐ,
  •γκύκλιος τοθ
  ομικΰν σχετικΰς
  'τεχνικοϋς ο«λ
  ιαν τοθ »ορο<ι ι, λΐον ΰηοχριαθ' αομενος κοΐίί ματικοθ βφ'υ· 1 ημέραι ,ιάς χο ιέτειον τής Αιο ιου «ολιμου. ι οί μετα&ιοάμι Αιο<λιΙουν (ιΙ ύΦ σταμίνου μ α ωχή αυτή οί " ύς«« ι Ιδη παρά τί ιΐται 1—εΐγουσα ΡΧ'ζ°ον νά 4" ιτ,ολΐτας. ούς διαθίτονΐΐ! αταστηματάρχ»! Ι θά τί οια«μΙ ετοιμοζοντις 1» .λήλως «ς «Ι» ,χ*»: (Ηί ~=—------ ■—=——----- ,; „ ' ■ Οίκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδε ι α ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ τιμαί των διαφόρων προϊόντων είχον χθες ώς ακολούθως: 20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ δρ. » α' » 6' » Υ' » δ' » ε' Καραμπβυζές Ελεμέδες α' » 6' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ α'β' ΣΤΑΦΓΛΑΙΥ Σουλτανί Ταχτά ΡαζαχΙ 12.— 11.— 10— 9.— 8.— 6.— 650 6 — 5 — 4 50 4.— 11.50 10 50 Σίτος Κριθή Β μίβτατον 9 50,ί 8 50" Ελαια ΣΑΠΩΝ 4 20 2 50 3 — ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιυχοΙ α' » 6' » Υ' Πράσινοι α' » ρ" » γ' Άλάδδανος Κουχούλια 850 5.30 540 20 — 18.— 28.50 26 — 24.- 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 100.— 120.— Αι" έκεΐνους πού Οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άιτό δλα δι/ δλους. ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΓΗΣ 450 Τιμαί Συναλλάγματος Αβνδίνον Νέα Ύόρχη Παρίσιοι Ζαρίχη "Αμστερδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΔΙ Βερολίνον 'Ανβρ* 546.— 136 40 3 09 30.55 72.30 32.40 4.55 560.— Κοπιγχάγη Παρίσιοι ΜιλΛνον Πραγα Ζ ΚΛΗΡΙΓΚ Πώλησις 550.— 138 40 3 13 31.— 73.30 Βρυξίλλαι 32.90 Βουδαπίστη 4/1 .Βελιγραδιον 564.— Κ*ν)πολις Βαρσοβί'α Έλσινχφόρς Κόβνο ··—· 43» ~- 25 96 3.09 6.96 4.31 80.56 4.55 23.46 3.05 104.— 21.12 2 60 26 16 3.13 7 02 4 35 31 — 4 61 23.95 3 08 105.— 2132 2.65 22.50 Β'. (τελευταίον) Ό φβτεινος δίσκος θά χαταντή ση βαθμηδόν Ινα μικρόν φωτεινόν, μόλις όοατόν, σημείον, χαί πρίν άκόμη ή βολίς περάση τον Κρό [νόν, ή γή θά έχη χαταατς έντε . λως άόρβτος είς τόν γυμνόν ο φθαλμόν, Ι Ή ή, ώς δλοι οί πλανάται, είνε Ι»ας φωτεινής άσιήρ. Κατά Ι τάς άαελήνους χαί σχοτεινάς νύ (χτας. χατ' επανάληψιν παρετηρή θη δτι ή λαμπρότης τοθ στεριώ ματο; δπερδαίνει είς έντασιν τό σύνολον των μ«ζΦν τοθ φωτός πού έχπέμπου' τα άΊτρα πού φιίνον ται υπεράνω τοθ ορίζοντος. Πάς διχκιολογεϊται ή πΐίίσσεια τοθ φωτός; Άπλούστατα όφείλεται είς την γήν. νΕίνε Η τό φως τοθτο τί3ί Υ^ί "«' ·ίς ήμβ; τού; χατοί χους της, όρατίν. ΚΥ4ΝΌΓΝ... Είς νύκτα; ιδιαιτέρως φωτεινάς ιθ βλέπομεν είς τον ουρανόν την Τό μεγάλο ϋργον τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 6Ι7β» »Α1 πρώται ->ενεαΙ των άνθρωπον έβλεπον ιταλοί
  ποτέ μετά τρόμου διοβαίνοντα Εμπροσθεν των όΦθσλ
  μΟν των έχεΐνα τα τέρατα' ιήν ύδραν, Γ)ΐις άνεκύ
  κα τα 5δατσ, τόν πυρΐπνοα δράκοντσ, αλλα τέρα
  τα (πτάμενα είς τοτός άέρας μέ πτέρυγας άετοθ καΐ
  όνυχας τίγρεβς, φοβερά τέρα τα αίωρούμενα άνω¬
  θεν τοϋ άνθρώπου.
  >'Ο άνθρωττος έν τούτοις £στησε τος παγΐδσς
  τού, τος Ιερος παγ>δσς τής οισνοΐας, καΐ επί τε
  λους συνέλσβε τα ιέρατα δι' αυτών.
  Έτιθασοεύσβμβν την ΟΒραν, ή> σήμερον όνομά
  ζομεν ατμόπλοιον έτιθασσεύσςιμεν, τόν δράκοντσ,
  Ον σήμερον ονομάζομεν άτμάμαξαν" έγγίζομεν νά τι
  θασσεύσωμεν καΐ των άέρων τό τέρας, ήδη τό κρα
  τοθ+ιεν, καΐ όνομάζεται άερόστατον.
  »Καθ' γ|ν ημέραν αποπερατωθή τό τοθ Προμη·
  θίως Ιδιον έργον τουτο καΐ ό άνθρωπος ύπαγάγτ)
  είς τό θέλημά τού την τριπλήν αρχαίαν χίμαραν,
  καθιστάμενος κύριος τοθ πυρός, τοθ ύδατος κοΐ
  τοθ αέρος, θά είνε διά τα λοιπά ένόργανα ΰντα 6,
  τι πάλαι ποτέ ήσαν δι' αυτόν αί θεοτητες.
  »Θάρρος λοιπόν καί έ μπρός! Συμπολίται, πό Ο
  βαίνομεν; Πρός την τα πάντα [θύνουσαν σήμερον έ
  πιστήμην, πρός την βίαν των πραγμάτων, την μό
  νην άποβδσαν δημοσίαν Ισχύν, πρός τόν έπιβρσβεύ
  οντα καί κολάζςνια φυσικόν νόμον, τέλος πρρς την.
  ΐξορσιν τής αληθείας, ώς πρός ανατολήν ημέρας
  Βαίνομεν πρός την ένωσιν ολων των λαώ ν, πρός την
  ανθρωπίνην ένότητα. Όχι πλέον μυθοπλαστΐσι καί
  πσράσιτα κοΐ έπείσακτα συνοθυλβύματα. Ή τιραγμα
  τικότης χείραςωγουμένη ύΓτότής αληθείας* τοιούτος
  ό ήμέτερος σκοπός. Ό πολιτισμός έγκαθιδρυ€ήσβ
  ται είς περΐοπτον κορυψήν. τής Εύρώπης καί μβτέ
  -είτα ί!ς τα σπλάχνα ούτά των ήηεΐρων, έν ιω έ
  ξόχω θρόνφ τής μεγαλοφι Τας.
  >Πάλαι πσρετηρήθη τι ομοιον. Οί Άμφικτύονες
  συνεκρότουν Γύο κατ' έτος συνέβρια, τό εν έν Δελ
  φοΐς, έν τβ Ι5γ α των θβΛν, τό δ' ίν θερμοπύλσις
  έν ιω ήρώω των τριακοσίων. Έχει καί ή Εύρώπη
  τούς'άμφ.κτυονικούς της. Ή Γαλλία φέρει έν τοίς
  σιέρνοκ αύττ)ς τό Ιξοχον τοθτο μέλλον, έγκυμονού
  μενον υπό τοθ δβκάτου ένάτου αίώνος.
  »*Ότι, εχάραξεν ή "Ελλάς, είνε άζιον ν' άποπε
  ρατωθβ υπό τί]ς ΓαλλΙσς. ΦυλλΙδη, δκουσόν μου'
  εΐσβι γβννοΐος έργάιης. άνθροΑπος τοθ λαοθ, άνήρ
  λαλών. Σέ σέβομαι διότι έν όξυδερκε α ζηλωτί) διο
  ί?ς τούς έτιελευσομένους χρόνους- νοΐ, έχεις δίκαι
  όν. Σύ Φυλλΐδη, 6έν έσχϊς πατέρα, ςΰτε μητέρα,
  καί ώς γονίΐς σου ένεστερνισθης την άνθρωπότητα
  σύμπαονσν, ώς πατέρα σου τό δίκαιον εκάστου. Κοΐ
  ού ίδώ θ' άποθάνη,ς. τούτέστι θά θρισμβεύσης-
  (συνεχ ζεται)
  Ό Δερματολόγος—Ί«τρ·ς
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  της *ββδ Άλμηερ., «ληοίαν
  Πλ«τ«ί«ί Βαλιοέ-Τί«μ(.
  >κ κ«1 βκ*»»Ρ·ν 9 ή ηφ. κ«1 4- 8 μ. μ.
  7ρ4ς^7βίΦΐτ«ί το«ί ηάσχβνταί έ» οερμβ»·Νβν ν·
  σπμ<<τε!ν.( 3 τελε»τ·Ιβν £άββ·τ.ν ***βτ·Μ μηνός ·Ι( το έν Μ«^εϋ»Φ«ρμεο^Ι·ν κ. Μ·»ν»ρ«»ιι. ισελήνην είς σχήμα δριπάνου. δια 'χρίνεται άκόμη χαί μέ γυμνόν όφθαλμον τό άφώτιστον τμήμα τής σελήνης πού περιέργω; δέν είνε εντελώς σχοτεινόν, άλλά ξεχωρίζει μέ τό αμαυρόν φως τού. Τό άσθε ν*ς αδτό φως είνε τό φως τής γ<)ς. Τό φως τοθτο ό πλανήτης μας το δέχεται άπό τόν ήλιον χαί τό άνχχλ^ϊ επί τή; σελή*ης. Ή γή δέχεται τάς ήλιαχάς άχτϊνζς χαί τάς άντικαηπτρίζει είς τό 2 πειρον. Μέρος των άκτίνων τού των ποοαπίπτει είς τό αχοτιινόν μέρος τής σελήνη;, ή όποία τάς άντανα'χλφΐ πάλ ν έιτί τής γής "Οίαν αί άχιΐνις αυταί περάσουν άπό τό φασμχτοσχόπΐον χχί με τρηθ$ τό χθμα τω», έκ τής άνα λύσεως των προχύπτει δτι τό ά μαύρον αΰιό φώς τοθ σκοτεινοθ τμήμ·»Τ5ς τή; σελήνης, πρίν ί) *· ν*χλαοθΐ έχ τής σελήνης πίσιο πρός την γήν, ή-αν μ'α ώραία χυ ανή άχτ<ς Κυανοθν είνε λοιπό τό φδς, μέ τό όπίϊϊν ό πλανήτης μ»ς λάμπιι είς τό σΐιρέωμα. Το Τεφελι. πρότυπον προόδου. Τα συγκοινωνΐακά εογα ΤΕΦΕΛΙ ΜΟΝΟΦΑΤΣΙΟΥ Ό χτώβριος (ίνταπ'ΐχριτοθ μΐ() — "Οσ.ι ή*ξιρ<ν τό παληό Τεφέλι δέν θά τό άναγνωρίσουν ασφαλώς οήαιρον άν τό έιτιακεφθοθν. Άπ' τό παληό, <£ιημο τουρνοχώρι ίέν δηάρχει πλέον τίποτΐ σχεϊίν. Μο νάχχ ή* τοποθεοία. Στή θέσι τού δαάρΐΊΐ τώρα Ινα νέο χωριό, χομ ψό,' ώραΙ?, χαΠαρό, μ| σπΐτΐϊ χαινού;για, ουγυρισμέν», μέ χά ταατήμχτα χαΐ χέντρα πού ε* χούν τή οφραγίδα τοθ πολιτι- σμοθ. Κιί γύρω δέ ν δπάρχουν πλέον οί χίρσες, 55ινδρες ίχτά σιις. Τώρα άπλώνιται τό πράσι νο π:ύ αναΐχτύσσεταί σιγά σιγά. Άμτίλιαι χά! εληές . Ιχουν φυτευ 6ή χϊΐά τα τελευταία δΐχαπίν τε χίόνια χαΐ περ.βίλια {χούν δημιουργηθή είς ι!ς πλαπίζ. Καί τό Τΐφέλι άπίχτη» ώιορφιά, ζ'Λή, χί ηοι χι' ίγινε Ινα άιτό τα πχραγωγιχώτερα διαμερίσμα τα τή; επαρχίας τοθ Μινοφα τσίου. Άφ' 8του χατεαχιυάοθη ή όϊίς Χουϊετοίου—Χάραχα %χΙ ά πέχτησι τό χωριό αδτό τχχτι ■Ψ ___,. . . Γιο)ργιουηό?ιωί"π«ρέι/ενε^χατ«βτΓαμμένη χαί ή συγχοιωνία παρεχωλύετο _ δέζδ<ιρχ6>ινοι την γίφΐφαν αυτήν διέτρεχον ο&βαρ&υς χινδύνου;. Χάρις δμως ιίς τό ενδιαφέρον
  ■τ&ΰ δπουργοθ ΓενιχοΟ Διοιχηιοδ χ-. 2φαχιανίχη, έχορηγήθη ή απαιτουμένη πίστωσις διά την έχ νέ
  ου κατασκευήν γ Ο ίργευ. Ανωτέρω μ!α ιί>ώ» ?ηφ9»Γσα καθ" δν χρόνον χαΐεσχευ-
  ρου τής Κρήτης.
  ωτέρω μα ιί>ώ» ?ηφ9»Γσα καθ 2ν χρόνον κατεσχευ
  τάς συγχοινωνίας δχι μόνον 'τοθ Άποχορώνΐυ άλλ' ολοκλή
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜ Ι Α Σ
  8ον
  Τό δφυπευργιϊον ΆγορανομΕας
  εξέδωκεν οχετιχάς διαταγάς προ;
  τάς αστυνομικάς αρχάς των έπαρ
  χιαχών πόλεων βπως έν συνεργα
  σία μιτά των Δημοτιχων χαί Κοι
  νοτιχων άρχων λάβωσιν ούντονα
  μέτρα διά την άρτιωτέραν 3ργά
  νωσιν των λαΐχων άγορων των πε
  ριφιρειων των.
  Έπίση; διετάχθη χατά τό δπ9
  δψιν τρίμηνον ή συμφώνως πρός
  τάς Γιατίξε'ς τσθ Άγορανονιχοί
  νομιμοποίησΐς των άρτι-
  συσΐάτων λίϊχών αγορων.
  Διά νά γίνη άντιΡηπτή ή μέγα
  λη συμβολή των λαΐχων άγορών
  είς την βελτίωσιν το0 χίστου;
  τής ζωής παραθέτομιν τόν χατω
  τέρω πΕναχα, δσΐις δεικνύει είς
  πίΖον σημείον θά εδρίσχετο ό τι
  μάριθμος τή; πόλεως Αθηνών άν
  δέν δφίσταντο αί λοΐχαί άγοραΐ
  καί είς ποίον σημείον ευρίσκεται
  ήδη, συμδαλλούση; δποτΐμητιχώ;
  (ής λειτουργίας τούτων.
  ΤΙ ΜΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΝ ΙΊΟΑΕΰΣ ΑΘΗΝΩΝ
  Μήνες τριμήνου 1939
  Ιούλιος
  Αύγουστος
  Σεπτίμβ?ιος
  Άνευ των λοί
  χων άγορων
  2113.5
  2119,9
  2114,7
  Μετά των λί
  χων άγορων
  2093,2
  2099,6
  2098,4
  Διαφο;ά
  20.3
  20,3
  16,3
  Ήτοι έν Αθήναις άν δέν έλιι ι θεομίς καΐ ιθτω τό 'Υφυπουργεϊ
  τούργουν αί λαϊχαί άγοραί ό τι Ι όν (ιά των άμέσων παρά ταίς Νο
  μάριθμος διατροφής θά ήτο έπηυ]μαρχίαις όργάνων τού ίπιΠωξεν
  ξημένος ώ εξής. χαί επέτυχε ν την χαθ' &π%ν ό
  Τόν Ί.ύλιον χαί Αύγουστον χά
  τα 20,3 μο'άδας τόν
  χατά 16,3 μονα&ες.
  £έ Σ^βριον
  ννν
  έργαστήριον
  ΓΕΟΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ
  ΠλατεΙ* Χεΐταν'θγλοθ.
  αΐ Ιηλων,
  ήλεκτροσυγκολλήσεΐί
  'β{»γ·ν
  Πιΐρει, τίχνη
  ΐί,
  'β{»γ·νοχολλήσεις.
  ς
  οίκ.νομία.
  Τό τοιοθτον παρατηρεΐται χαί
  είς την δπόλοιπον επικράτησιν έν
  θα λιιτουργοθσιν λαϊχαί άγοραί.
  Όθτω κατ' αναφοράν τοθ Νομάρ
  'χου Δράμας ή Γδρυσις λαιχής ά
  γοράς έν Αράμα επέφερεν μείωσιν
  των τιμων των είίών διατροφής
  χατί 15 ο)ο περίπου πρός μεγ!
  βχην άνβκουφιβιν τβν έργαζομέ
  •νων ίδ'α τάξεων.
  Ι Ό χύχλος εργασιών των λαίκων
  άγορ§ν δαίνει αόξανόμενος ά λ ό
  μηνό; είς μήνα χαί τοθτο άποδει
  χνύει την εμπιστοσύνην μεθ' ή;
  πιριβάλλει τό καταναλωτιχόν χοι
  νόν τάς λα ι'χάς άγοράς.
  ι ΪΤ' ΓΕΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  1) Διά τοθ διορισμοθ είς τάς
  δπολοίπους χενάς θίσεις Άγορανο
  μικβν Έποπτβν όλοχληρώθη ό
  χράτος δμοιόμορφον άγορανομιχήν
  πολιτικήν δπό την ένιαίαν χασο
  δήγησιν χαί εποπτείαν τοθ χ. Τ
  φυπουργοθ τή*; Άγορανομίας.
  2) Κατά τό δπ' δψιν τρίμηνο'
  εγένοντο μελέται περί τίθ χόστους
  διαφόρων είδών χαί διατίμησεως
  αυτών.
  Έπίσης εγένετο μέριμνα χαί έ
  λεγχος των τιμων πωλήσεως των
  ά9 ίϊ
  γχς
  χάτω9ι
  Έλαιολάδου, ήλιχτριχβν είδων,
  δερμβτβν δποδηματοιχοιίας, είδων
  ζαχαροπλαστιχής, άνταλλαχτιχών
  αύτοχινήτων, έλαστιχών αδτοχινή
  των χαί άεροθ^λάμων, χρωμάτων
  πάσης φύσεως, προΐόντων βυρσο
  διψίας, χημιχών χαί φαρμαχευτι
  χων πρεΐόντων, ξυλείας οίχοδο
  μων, σχολιχής γραφιχί)ς Ολης, άν
  δριχων δφααμάτων, βαμβαχίνων δ
  φασματων,.είδών χαρτοποιίχς, εί
  δόν ίλιείας χ.τ,λ. (συνεχίζετκι).
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Έκκλησιαστικόν Συμβού
  λιον Άγίου Μηνά προκηρύ
  σει φανεράν πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν διά την έκμΐσθω
  σ.ν των έπομένων άκινήτων
  ύΟ
  1) Οίκία 6ΒοΟ Κ. Λουκάρε
  ως πρώτη προσφορά δρσχ.
  850.
  2) Και)μα πλατείας Κόρα¬
  κα πρώτη προσφορά δρσχ.
  860.
  3) Κατ)μα 65οΟ Αγ. Δέκα
  πρώτη προσφορά δραχ. 520.
  4) Άνωγ. Οί<ίσ Πλατ. Αγ. Αικατερίνης πρώτη προσφορά δρσχ. 320. 5) Οίκία όδοθ Κατεχάκη πρώτη προσφορά δραχ 600 6) Και)μα παρά τόν Αγ. Δημήτριον πρώτη προσφορά δραχ. 300 7) Οίκία Λεωφόρου Μοροζι νη πρώτη προσφορά δρχ. 330 8) Άσκεπβς χ©ρος διτισθ. Αγ. Αικατερίνης πρώτη προ σφορά δραχ. 75. 9) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 1 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 10) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 2 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 11) 3 δωμάτΐα όπισθεν κα ταστήματος Πολυκράτη πρώτη προσφορά δρ. 300. Ή πλειοδοσία διενεργηθή σεται έν τώ ΓραφεΙφ τοθ Έκ κλησιαστικοθ συμβουλΐου Αγ. Μηνα καί ενώπιον αύτοθ την 5 ΝοβμβρΙου 1939 ήαέραν Κυριακήν καί ώραν 11—12 π. μ. υπό τούς δρους τοϋ σχετι κοθ προγράμματος τοθ όποί ου δύνανται νά λάβωσι γνβ σιν οί ένδιαφερόμενοι. (Έκ τοθ Γρσφείου τοθ Έκ κλησισστικοθ Συμβουλίου ένο ριαχοθ ΝαοΟ Αγ. Μηνα). χήν δι' αύΐοχινήΐΐΐ) συγχοινωνία, έ:ηΐϊ'ωσε πραγμχτιχά ραγδαίαν προοδον χαΐ εξέλιξιν. "Εϊρ» κοινότητος χαΐ άαΐυνομι κοΐ σταθμοθ χά! αιαθμός αύΐοχι νήτων, ίχΐι χίνησιν ξένων αςμχν- τιχήν Καί συνέτεινε χαί αΰτο άκόμη εί; την πρόοδον τού. Πρέ πει ?έ νά σηαειωθζ δτι οί χάτοι χοι τοθ Τεφελίου δέν εφρόντισαν δα τα άτομιχά σομφίροντά των μόνον. Έμερΐμνησαν χαί μερι- μνο0ν χι' ένδιαφέροντχι έξ Ιίΐυ χαί διά τα χοινϊ. Διά την χατα οκιυήν υϊραγωγείου, αχολείου, έχχληοίας, χοινοπχιαν όδών, διά χάθε τί πού οχΐτίζιται μέ την 6γε(αν χαί τόν πολιτισμόν τοθ τόπου των. Καί είνε χατά τοθτο αξιοί χάθε έπαίνου χαί Ινισχύσε ως. Πολύ περισσίιερόν μάλιστα 8ιαν λη^θξ δη' ίψιν δτι οί πι ριοσότιροι δίν είναι αύιόχθονες, άλλ' έ χούν χατοιχήοει πρό ολίγων σχετικώς έτών έ «εί Καί δμως είς αύΐά τα ολίγα χρονια άφομοι ώθησαν, ήγαηήθησαν μιταξύ των, ή/άπησαν άπϊ χοινοθ τό χωριό των χαί Ιργάζονται δλοι διά την πρόοδον τού. — Έγχύχλιος τί,ς Μητροπό¬ λεως Κρήτης δι* τας καλλι εργείοις. Πρός τα Ήγβυμβνβαυμ?ούλ«« των Ίΐ;Μν Μονών, τα Έχκληβικ ότι «ά 2υμβούλι« των Ίερ«ν '£ νοβιαχών Νούν χ«1 τβύς 'Εφημ* ρίονς της ' 1ε Ε άς ^ΜρτροιτόλΐΜς Κρήτης άπΐοταλη έγκύχλιος υπό τού Σεβααμ Μητρβηβλίτου σχετι¬ κώς μέ τάς καλλιέργειαν Είς την εγκύκλιον ύιτομιμνησκ ται δτι 6 μ πρέίίρβς της Κυβερνίίβίως δι' έκκλιίσεώ} τού κρός τόν 'ΐ-.λληνι Μόν λαόν καιλεΐ αύτ*ν, δπ&ίς μοί τββ'λη ηάσαν προσπάθειαν πρίς έντατΐΜήν καλλιέ,γιιαν καί τής τελευταίας άκέμη γυνίας τής Έλ ληνΐΜϊϊς γήί Πϊραιτέρω δα κβλοδν ται άπαντες οί ανωτέρω όιτκς λ« 3ουν ταάναγ<αϊα μίτρ», Ίνα ά πό τοϋ τρέχοντος γΐωργικοΰ Ι τονς πάσαι α! χαλλιβργήσιμοι έχτααεις τ6ν Ίΐρίιν Μονΐιν καί των Ιβρ&ν 'Ενοριακών Ν αί ν κ*λ λκρνηθϊ,σιν έντατΐΗΗς καί ύηο δεινι>ΐχτικνς. διότι, δέον ν« κατ«
  νοηδό, δτι ή άποοτολή τής Έμ
  κληαιαστιχής κεριβυσίβςς είναι Ι
  *ρκ. κ»Ι ώς ή ΕχχληβΙα έβοήβα
  αί κατά τό ποιρελθόν τ«ύς άγίι
  νβς καί τάς ανάγκας τβΰ "ίθνους,
  βϋτΝ καί εήμκρον κάλι Ι τα ι νά
  6νη95 τής Έθνικής ταύτης προ
  σΐτβθίΐας κρός μβΐζονα απόδοσιν
  τη{ '£λλπνιχή( γής,
  — Αποφάσει; τί,ς ^πιτροπής
  διατιμήσκων.
  Συνβίριάαααα ή ίηΐ των δια
  τιμησεων έιτιτροπή χαθώριβ* τάς
  εξής τιμάς:
  Άλευρα λενκά 10.09, πιτυροθ
  χά 9.10. Άρτος λβυκος 9,60, «ι
  τυρβϋχος 8 30τ
  Αί τιμαί αυται ϊΐχνσαν ά πό
  τής χθίς.
  Ή 4«ιτρβπη απίρριψβ την αΐτπ
  βιν τών.χατβστηματαιρχών ζαχ*
  ροπλαστών πβρΐ αυξήσεως της τι
  μής των γλυκισμάτων «αι παγν
  τ&ν κατά μίαν δραχμήν.
  Ή Ιβί* επιτραπή χατατάσβει το
  κοφενβϊον.'Ολυμπος· βίς κεντρον
  Α' καταγορίας έφ' οσβν τουτο
  χορηγεϊ μβτα τΐιν ποτών ΰδνρ
  μιάς έκ τΑνπην&ν ϊπυριδιανοϋ.
  Δαφνών ή Άγίου Βασιλείου,
  —ΑΙ εΐσφοραί δια την κατ«·
  πολέμηβιν τού δάκου.
  Είς την εφημερίδα τής κυβερ
  νπσβως ιάριθ. .442) έδημρσιευθη
  τό διαταγμβι δια τού όποίο» χά
  θβριζεται ή κατά περιφερείας
  είβςρορά έχΐ τοϋ ελαίου, μουρ
  νελαίο» κ«1 έλαιϊιν διά την χά
  ταπολεμηαιν τού δάχου.
  —Ή (ίιαγωγή καί έξαγωγή.
  Διά δημοσιαυομένου βίς την έ·
  φημερίέα τής κυβερνήοβως νβ·
  μου (φύλλον ·43) τρβηοιχοκΐται &
  προγϊνεοτβρος τοιούτος περί ρυβ
  μίββΝς τοκ είσαγΜγικβυ χαί έ·
  ίνωγΐΜθϋ ίμπορΐοκ. Δια τ&ν ε·
  πΐρχομβνων τροποΐτβιήοβων ηαρε
  χεται «ατ' έξαίρβαιν βΐς νομι-
  κά προσωπα η οργανιομςύς δή
  μοσίου διχπίου ώς κ>1 είς επι-
  χειρησεις δημοσίας ώρβλβιας, ή
  βύχερεια τής ϊίθΛγΐίγης τ&ν δια
  την λειτουργιαντΜνάπαιτουμίνων
  καυσίμων ϋλ&ν ή υλικών,
  —Δι' εύδέχιμβν υπηρεσίαν.
  Είς τβν ΕΙρηνοδΙχην Πύργου
  χ. Ι. 1 ζβρμιάν έχορηνήβη έπίδο
  μα λογν εύδοκΐμβυ υπηρεσίας
  άπβ 30 8-39 χαί κατόπιν απο
  φχοεως έηΐ τοάτν ληφθιίσης υπό
  τοθ χ. ύπουργβδ τής Διχαιοσΰ
  νης
  —Διημερβύβντα χαί διβνυ-
  Μτερεόοντα φαρμακείω.
  £ήμ«ρον Κυριακήν 29ην ληγβν
  τος θά διημερβύαουν τα φβρμα
  χ«α Έμμ. ιΜατζαπιτάχη, Έμμ.
  Ζαχαριάδη χαί Γεωργ. £φ«χιαν*
  χά. ©ά διανυχτερεύβα δέ τό φαρ
  μαχιΐον Γ. Γειτεααχα. Αυριον
  θά βιανοχτερΐύσβυν τα φαρμα
  χεΙ« Λάμπρου Κανακάκη χά»
  Έμμ. Ζκχαριαδη.
  /
  Κ
  Χ*
  ι '***
  ιιΐ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  123 Ώρα
  ΙΙΠΩΝΙΑ
  1ΕΛΤΙΟΣΙΝ ΤΩΝ
  ίΠΙΔΙΟΚΕΙ
  ΙΕίΕΟΝ ΤΗΣ
  ΜΕΤιΊΝΛίίΛΙΛΝΚΛΙΙΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΡΧΙΖΟΥΗ ΑΙΑίΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΡΙί
  ΑΓΚΥΡΑ 28 8)βρίου (15. ύχηρεσία).—
  Κατ' είδήβεις έκ Τόχιο, κατόπιν έχφρααθεί-
  οης έηιβυμίας υπό τής Ίχπωνίας ό έν Το·
  Μΐω 'Αγγλβς πρεοβευτης είδβποίηαε τέν
  κ Νβμούρα ότι ή Αγγλία είνε πρβθυμβ;
  νά επαναλάβη τάς διαπραγμκτεύσεις πρός
  ρύθμισιν τοϋ ζητήματος τοΰ Τιέν—ΤσΙν.
  Ανεκοινώθη έξ άλλον ότι ό κ. Νβμβύ-
  ρα άρχΐζει μετ' ολίγον διαιτραγματεύσεις
  μετά τού πρεσβευτού των Ήνωμένων Πβ-
  λιτειδν πρός βελτίωσιν των Αμερικανόν
  απωνικ,ών σχέσεων.
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ ΙΣ
  Σφοδρά άερομαχία
  υπεράνω τοϋ Φέρθ ό<ρ Φόρδ. Πρωϊοι Κυριακής 29 Όκτωβρίοο 1939 ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΤΗΣ ΠΕΡ ΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗτΙ Σ ΤΗΣ ΒΙΛΝΑΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Οκτώβριον.- Είς όλ« κλήρον την περιφέρειαν τής Βίλνας έχη ρύχθη έ στρατιωτικάς νέμος έκ τοΰ φέ· βου επαναλήψεως ταραχδν υπό των Πολωνών. Την πρωΐαν τής χθές ι ά Λιθου ανιχά στρατεύματα εΐαήλθον είς την πρώ την ζώνην της περιοχάς τ»ν, Βίλνας άπό την οποίαν άπεχώρηβαν τα στρατεύματα τδν έρυθρων. ΔΑΝΕΙΟΝ 500 ΕΚΑΤ. ΜΑΡΚΟΝ ΕΙΣ ΕΓίΡΑΦΗΗ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 ΌκτωβρίβΜ - Τό ήμιε κίαημεν γερμανικόν πρακτορείον μεταδί δεί την πληροφορίαν ότι εί Κρατικαί βιδη ροδρβμβι τής Γερμανίας εξέδωκαν είς δη¬ μοσίαν έγγραφήν δανείον 500 έκατομμυρί «ν μάρκων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 8)βρΙου (16. ύπηρεσΐσ) —Γερμανικόν άερο πλάνον έπιχειρήσαν σήμερον την πρωΐαν πτήσιν άναγνωοΐ σεως υπεράνω τοΟ Φΐρθ δφ Φόρθ, ηναγκάσθη υπό των αγ γλικών καταδιωκτικων άερο πλάνων νά προσγειωθή*. Άνα κοινωθέν τοθ ύπουργεΐου τής άεροπορίας άναφέρει τα εξής: ΟΙ κάτοικοι των άνατολικων άκτών τής ΣκωτΙας ιΐαρηχο λούθησαν σήμερον σφοδράν άερομαχίαν μεταξύ αγγλικών καταδιωκτικων άεροπλάνων <αί ένόο μεγάλου γερμανικοϋ βομβαρδιστικοΟ άεροπλάνου Τό Γερμανικόν ΐιΐτατο είς ελάχιστον ΰψος καί αιφνιδίως προσέκρουσεν επί λόφου. Ό πιλότος τού έν τούτοις δέν παρητήθη τοθ αγώνος. Κατώρ θωσε νά άνυψωθή έκ νέου, όπότε δ αγών συνεχισθή πει σματώδης. Καταδιωκόμενον καί βαλλόμενον τό γεομανι κόν άβροπλάνον υπό των αγ Υλικών, προσέκρουσβν μβτ' ό λίγον επί το'χου ο(<1σς καί συνετρΐβη. Έκ τΑν 4 άνδρών τοθ πληρώμστός τού οί δύο εφονεύθησαν. Ό έτερος έτραυ ματΐσθη σοβαράς 6 δέ πιλό τος συντλήΦθη υπό των "Αγ γων. Το Γερμανικόν άερο πλάνον ουδεμίαν βόμβαν έρρι ψϊν. Λόγω δμω; τοθ χαμη λοθ ϋψους είς τό οποίον δι εζήγετο ή άερομσχΐα πολλά βλ,ήματα μυδραλλ'οβόλων 6πε σατν έ ν τος των 05ων τής πό¬ λεως. Τό καταστραφέν άεροπλά νόν είναι τό 20ον τό όποΐιν κατέστρεψαν τ' άγγλικά άε ροπλάνα ;καί άντιαεροπορικά τηλββόλα είς τάς ΆγγΧικάς ακτάς καί την Βόρειον θά λσσσαν. *Ητο δέ 6ν έκ των αεγαλυτέρων άεροπλάνων μά χης· Υπό τοθ ύπουργβΐου άβρο ποοίας ανεκοινώθη έπΐσης δ τι χθβς ττΊν νύκτα αγγλικώ άβ ροπλάνα ένήργησαν πτήυβις Λναγνωρίσεως υπεράνω τής Ανατολικώς Γβρμανίας, έπιτυ χόντα πλήοως τοθ σ<οποΟ των. "Απαντα έπέστσίψινσΔα καί άβλαβή είς τάς βάσεις των Έκ Κοπβγχάγης έξ άλ- >οο αγγέλλεται ότι είς τάς
  ακτάς τής Δανΐας ευρέθησαν
  τα συντρΐμματα μεγαλου τρι
  κινητηοΐου γερμανικοθ άερο
  πλάνου μάχης.
  Κατεβυθίσθη
  καί άλλο γερμανικόν ύποβρύχιον.
  Έντείνεταιό αγών είς τό Δυτικόν.
  ΙΟΑΜΕΡίΚΑΝΙΚ
  ΔΙΑΙιΊΝΙ,ΧΗΝ'
  1Ν ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΗΣΦΙΚΛΑΝΔΙΑΣ
  / ΓΚΥΡΑ 28 8)βρ(βυ (ίδ. ύπηρεσί») -
  Κατ' εί&ήοεις έξ Έλοίνοχι ο κ. Ροϋοβελτ
  έζήτηοε άηο την Φινλανδικήν κυβέρνησιν
  ά τέν^ίδεκοιήοο ι>ς ϊΐίρΐηι&οιν χοθ' ήν
  «Ι μετά της Ρωοσ'ας οχέσεις της Φιν?ανδί
  άς θά έΙετρ«χύνβντβ. Πιστεύίται ότι ο κ.
  Ρβΰσβελ έτοιμαζεται νά προβή είς διάβη
  μα πρός την κυβέρνησιν τί ν Σοβιέτ υπέρ
  της Φινλανδίας.
  ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΑιΝΕΚΑΛ.ΨΑΝ
  ΤΗΝ 1ΠΤΑΜΕΝΗΝ Τ0ΡΠΙ/1ΛΗΝ
  ΠΑΡΙΣΚΙΓ8 8 βρίου (Ιδ. ύππρίοί»).- Κατ' εί
  δήσεις έκ ϊιχογου «δ πρακτορείον Χαβάς τό Ίν
  στιτοΒτΐν της Ίη>εβρόσί«ς Ιπέβ»λ>5 τίς τό 6
  πουεγιΐεν τί.ν Στρατιωτικόν >*πτομε(η οχέδια ώ;
  καΐ β>θ«σιν πρα>ματοη©ιη6ίντων πειραμαιων Ιπτβ
  μ·νης τορπΐλλης, Α ο ποία ίά έκσφενδονίζβται
  τηλιοπτικΔς.
  ΗΥΞΗΘΗ ΗΤ1ΜΗ ~
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
  ΓΩ1ΧΗ 28 'βΜτ&,βρίου - Κατ' εΐίήοΐις έξ Ά»
  βτερντβιμ, « «Ήμ. ιηλϊγραφβς» τοδ Λονδινον) α
  ι ηγΐειλι την ε ϋξησιν της τιμης τνν Άγγλιχ&ν
  εφπμΐριίων λύνν Τίυ ότι έψθβαβ είς Π λίρας
  έ) τβννος τβθ οημοσιογραφικοΰ χάρτου.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ΕΡΓΑΤΑΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 8)βρ^υ ιίδ. ΰπηρεαΐα) - ϊ 1{
  Βνλειέλ ιήί 1>ωιι»ς ιύ;ον χθίς τον θάνατον 34
  έργάτοιι σνι«πϊ α άτνχ<ιμ«το{. 'Εκτος τϊν φβνϊυ β<ντο»ν έτραυμειτΐοθηοβν οοβαρ&ς χ «Ι ύπΐρβΐΜοσι, ΠΑΡΰΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 8>βρίβυ (Ιδ. ύπηρεα(α).—
  Επισήμως ανακοινούται ότι βντός τού τε¬
  λευταίον 48ώρου χατκστράφησαν δύο νέα
  Γερμανικαι ύπεβρύχια. 'Εκτός τοΰ άνευρε-
  θέντος χθές είς τας έχβολάς τοΰ Ταμέοενς
  ύπββρυχίευ μέ 60 πτώματκ, τα όηεϊα ά
  νεσύρδησαν καί ένεταφιάσθηοαν εί;Ντέβερ,
  χθές τό ιτρωΐ κατεστράφη καί άλλο ίαχυ
  ρόν Γερμανικόν ύποβρύχιον βληβέν υπό
  γαλλικήν πβλεμικων μάδν^
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ ?8 8)βρΙου (ίδ. ύτιηρεσΐα τής
  «Ανορθώσεως»).— Πληροφορίαι έκ τοθ μετώ
  που άναφέροον δα μολονότι οέν διεξάγον-
  ται έπιχειρήσε'ς μεγάλης εκτάσεως, εν τού
  τοις παραιηρεϊται σοβαρά δράσις των περι
  πολιων καί τοθ βαρέως πυροβολικοθ. Χθές
  (δία οί Γερμανοί κατέβαλον απεγνωσμένας
  προσπαθείας καί έπεχείρησαν άντΐ πάσης θυ
  οίας νά συλλέξουν πληοοφορΐας σχετικός
  μέ τάς θέσεις κοΐτάς κινήσεις των Γα> λι-
  κών στρατευμάτων, άλλ' άπ£ΐι.χαν ύποσΐάν
  τες σοβαράς απωλείας. Κατά την διάρκει
  αν τής ημέρας καί τής νυκτός οί Γερμανοί
  έπΐχε'ρησαν έπανειλημμένους α(φνιοιασμού),
  επί διαφόρων σημεΐων τοθ μετωπον άλλ' ή
  ναγκάσθησαν είς ύποχώρησιν πρό τοθ σφο
  δροθ πυρος καί ι ής σταθεράς άντιστάσεως
  των Γάλλων. "Εναντι τοθ Λάουτερ, οί Γερ·
  μανοΐ έπεχείρησαν σφοδρόν αίφνιδιασμόν, ό
  οποίος, πρός στιγμήν εφάνη δτι θά έξειλίσσε
  το είς μεγάλην μάχην."Οΐαν δμως ό έχσρός
  αντελήφθη τό μάταιον των προστιαθειών τού
  καί υπέστη σοβαράς απωλείας ηναγκάσθη νά
  ύποχωίήση χωρίς άποτέλεσμα.
  ΕΙδήσεις έξ "Αμσιερνταμ άνσφέρουν δτι
  μολονότι ο( Γερμανοί συνεχΐζουν τάς συγκεν
  τρώσεις στρατοθ κατά μήκος των βορεΐων
  καί δυτικών συνόρων των, έν τούτοις δέν
  προβαίνουν είς ουδεμίαν εκδήλωσιν καί αί
  πρσθέσεις των κσλύπτονται υπό μυστηρίου.
  ΟΙ Γερμανοί έπίσης συγκεντρώνουν μεγάλας
  άεροπορικός δυνάμεις είς τα Βόρρεια παρά
  λιά των καί νέα στρατεύματα είς την Γραμ
  μην Ζίγκφριντ δπου κατά τάς υπαρχούσας
  πληροφορίας ευρίσκεται ηδη στρατός ενός καί
  ημίσεως έ«ατομμυρίου άνδρών. Τηλεγραφήμα
  τα έξ Ελβετίας άναφέρουν δτι κατόπιν τής
  συγκεντρώσεως γερμανικών στραιβυμάτων
  βΐς τα έλβετικά σύνορα, γΐνονται συγκεντρώ
  σεις έλβετικοθ στρατοθ είς την ΒασιλεΙαν.
  ^ΓΙρωϊνίΐ
  ΕΠΕΒΕΒΙΙΩΒΗ Η ΚΑΤΛΣΤΡΟΦΗ
  ΤΟΥ ΒΟΡΗΚΤΟΥ ΓΚΝΑ ΖΕΝΑΟΥ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑΣ ΜΟΝΑΙΟ!
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  ΑΠΕΚΟΠΗ ΕΙΣ ΤΑ ΔΥΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύηπρ. «ά
  νορβώβίΜθ - '° «Ήμερήσιβς Κί)ρυ;» „,.
  8ώ· καί άλλ« Λονδίνεια φυλλ* κύρου; έ««
  ναγράφουν σήμερον την πλη?βϊ)βρί«ν τής
  βλ·σχδρ*ΰς κ«ταστρβφ«ΐς τού θΜρηκτβϋ
  «Γκνάϊζενάβυ», της μεγαλυτέρας μβνάδο;
  τ·ϋ Γβρμ*νΐΗθϋ στόλο».
  Ό «Ήμ. Κήρυί» βπιμένει βτι έα·β«βΚ|
  ώ9η έϊ Όλλανδίας ««»> παρευρεβέντας μ«τ«
  την μεγάλην Αγγλικην «ερβποριχήν ίπι-
  δρομήν τοΰ Κιέλβυ κ«ί αναχωρήσ·«ντα$ χ«.
  τόπιν εκείθεν ταξιδιώτας ότι τό «Γχνάϊ.
  ζβνάβυ» άηεκόπη είς τα δύο ίπ βόμβνς μ8.
  νάλου βάρους την οποίαν έξαπέλυσε μ«τ«
  τού κέντρου τοΰ σχάφους Αγγλικόν «ερ«.
  πλάνον άπό τοΰ έλαχίβτου υψβυς τδν πεν·
  τπ>«βντα μέτρων.
  Ό διεθνής τύπος
  διάι,την πανηγυρικήν φηφοφορίαν
  τοΰ Άμερικανικοΰ Κογκρέσου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 8;βρίου (Ιδ ύ
  τιηρεσΐο).— Είς ολόκληρον
  την Γαλλίαν ττανηγυρΐζετοι ή
  αρσις τής άτΐαγορεύσεως τής
  έξαγωγής δπλων ώς μΐα νέα
  νίκη των συμμάχων. Ή πρώ
  τη μεγάλη νίκη, τονΐζεται, ύ
  ■ηήρξεν ή ύπογροφή τοθ Αγ
  γλογαλλοτουρκικοΟ συμφώ
  νού. Ή χθεσινή απόφασις τής
  Άμερικανικής ΓερουσΙας άπο
  τελιΐ νίκην τοθ κ. Ροθοβελτ
  άλλά καί την δευτέραν συγ
  χρόνως νίκην τής Αγγλίας
  καί Γαλλίος
  ΑΙ έφημερίδες των Παρισίων
  καί τοϋ ΛονδΙνου ίημοσιεύουν
  οήμερον μακρά ένθουσιώδη
  άρθρα διά την απόφασιν τής
  Γεροι,σίας των Ήνωμένων Πό
  λπει£ν.
  Οδΐω, ή εφημερίς «ΝιαΙηλυ
  Εξπρές» γράφει δπ άρσις τής
  άπαγορεύσεως τής έξαγωγής
  οτιλων κοΐ τιο>εμοφο&(ων έξ
  ' Α μερικάς οημαΐνει δτι: Πρώ
  τον: Την προσέχη έβδομάδα
  300 άεροπλάνα θ3 άναχωρή
  Άμερικί|ς
  καί ιήν
  Τ
  διά την
  Γαλλίαν
  Άμερικα
  ά
  σουν έξ
  Αγγλίαν
  Καί διύτερον: Τα
  νικά έργοστάσια θ' άρχΐσουν
  άμέσως την κατασκευήν 6
  χιλιάδων πολεμικων άεροπλά
  νων Βιοφόρων ^ τυπων κοΐ χι
  λΐων καταδιωτικων είδικων
  αποκλειστικώς διά την καταδΐ
  ωξιν των ύποβρυχΐων συμφώ
  νως πρός δοθείσας υπό των
  συμμάχων παραγγελίας.
  Μετά την άρσιν τοθ νόμου
  περΐ άπαγορεύσεως έξαγωγής
  τό οποίον θά ώφελήση τα μέ
  γ στα τάς Ηνωμένας Πολι
  γ
  δπλων, αί άνεξάντλητοι
  γαΐ τής Άμερικτΐς είνε
  πή
  είς
  την διάθεσιν των συμμάχων.
  Τό γεγονός, κοταλήγει ή έ
  φημίρ ς αποτελεί τΐεριφανή
  νίκην τςϋ κ. ΡοιΤοβελτ καί
  οχντριτιτικήν ήττον οιά την
  Γερμανίαν.
  ΟΙ «Το η ς» της Νέας 'Υόρ
  κης γράφουν: «Ή απόφασις
  τοθ Κογκρέοσου θά ουμβάλτ_|
  είς ταχύν τερματισμόν τοθ
  πολέμου διά τής νίκης των
  Δυτικών Ευνάμεων πράγμα
  Ό «Μικρός Παρισινός» το
  νΐζει είς άρθρον τού μεταξύ
  άλλων τα εξής: €*Η τροπο-
  ποίησις τοθ νόμου περΐ ούδε
  τερότητος, άφορά δλους τούς
  έμπολέμους * αίδέν κάμνει δι
  ακρΐσεις: Άλλ' έκ τής τροπο
  ποιήσεως αυτής θά έπωφελη
  θοθν μόνον οί ΔυτικαΙ Δυ
  νάμεις οί οποίαι εχουν καί
  τό χρημα καί την κυριαρχίαν
  των θαλασσων» Ό«Δημοκρά-
  της» έπΐοης γράφει: «Τό θλι
  βερόν επεισόδιον τοθ «Σίτυ
  Οφ Φλήνι» εηέδρασεν άναμ
  φιοβηΐήτως είς την λήψιν τί)«,
  αποφάσεως τής Άμερικανικής
  ΓερουσΙας. Ούτω απεδείχθη
  δι' άλλην μίαν φοράν δτι ό
  άρχηγός τοθ Γερμανικοθ στό
  λσυ κ. Ραιντερ άφ' ενός κοΐ
  ό πρόεδρος των επιτροπών
  τοθ λαοθ τής Σςβιετικής Ρω3
  οίας κ. Μολότωφ άφ' ετέρου,
  ειργάσθησαν υπέρ ημών».
  ΑβΗΝΑΙ 28 8)βρ(ευ (τβΰ άντοιηοκριτού μ«ς).—
  Έχυχλθφόρηο· οτίμερον ή έβδομκόιαΐετ καταστασίς
  ιήί'ροπΐζης τήςΐλλαίος,'είκοιτοιστβσΐ'παρβΜσιάζιι
  «υ{ηοιντοΰ κολίμματος μ'χρις «0 ΒρΙηου έκαΐβμ
  μυρΐκν. 'Β .ιοης παρςυσιαζβι αυζηοιν της κνικλο
  ΐ
  ΕΓΕΝΕΤΟ Η ΟΡΚΩΜΟΣ1Ά
  ΤΩΝ ΝΙϋΝ ΑΝ&ΥΠΟΣΜΗΝΑΓαΝ
  ΑβΗΝΑΙ 28 8)βρί©υ ιτοθ άνταιτοκριτοθ μας)__
  1 Αν κ(ΜΪ«ν οημειΐίν ηβρβυσ'α τίς Α. Μ τοθ Β*
  βι>ΐν(. τβδ Πι»»8«πο«ργβ« χκι αλλων έπιοημων
  ίγ| «τβ ή τελιτη τής ορχΝμεσΙας τδν νίων άνβ»
  ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ
  τοΰ Τούρκου Πρωθυπουργόν.
  ΉΤουρκία δένύποκύπτειείς την βίαν.
  μσς υπέρ τής έλευθβ, ίας Α
  άκόφασΐς μας νά μήνύποχόψω
  ΙΙΒιι οί,. .Α., αι__ ~ .- Τ
  ΑΓΚΥΡΑ 28 ΌκτωβρΙου (Ι
  διαπέρα ύττερεσΐα τής «Άνορ
  θώσεως») — Κηρύσσων σήμε
  ίξ θ έ
  η
  ίναρξιν
  17ης
  ήμ
  τοθ έορτα
  ρον την
  σμοθ τής 17ης έπετεΐου άπό
  ιί|ς άνακηρόξεως τής Τουρκι
  (κης Δημοκρατίας δ πρω9υ·
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Όκτωβρίβυ.-Τηλεγρα. πουργός κ. Σίϋντάμ, άπηύ
  φεΐται έκ Μόοχας *τι β β«βιετικός οτόλβς βυνεν άπό ρσδιοφώνου δ>άγ
  τού Εύξείνβυ άπβτελούμενος άπ· τορκιλλο- νελμα πρόςτόνΤουρκικόνλαόν.
  8όλα ΐίετέλεβε γυμνάοι» Ινβυνδνκβμδ μι- ΔιήΧθομβν εΐπε πολλάς δοκιμα
  Άλλ' άντεπεξήλθομεν μέ θάρ
  ρος καί αξιοπρέπειαν, διανύ-
  σαντες τόν μεγάλον δρόμον
  6 ό-τοΐος μας Εφερεν είς την
  θέσιν είς ιήν οποίον εύρισκό
  μεθα σήμερον. Τό θάρρος μας,
  ή αύΐοπεποΐθησίς μας, οί σκλη
  ροΐ άγωνες μας καί ή συνε
  πής πολιτική μας μας καΐέ-
  ταξαν μεταξύ των κυριωτέρων
  κρατων τοθ κόσμου. Ή προ-
  σήλωσΐς μας είς τάς αρχάς
  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΣΑΤΙΑΣ
  ΕΤΥΦΕΙΧΙΣΒΗ___ΕΠΙ___ΠΡΟΔΟΙΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρε-
  σία).—Κατ' είοήβεις έκ Παρισίων την 5ην
  πρωϊνήν της χθβς ΙτυφεΜίβθη έκί έσχάτιι
  πρβδοσία ο πβλιτικος Διοικητής της Άλβ«·
  τίας διότι ένήχετβ είς πρβπαγανόιστικήν
  κίνησιν υπέρ τής Γερμαινίας.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤ1ΚΗ ΔΡΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΑΑΝΟΝ
  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΓΕ^ΜΑΝΙΚΟΗ Υ001ΡΙΙΙΙΙΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Όκτωβρίου (Ιδιαιτέρα ύηη·
  ρεσίοι).— Επισήμως ανακοινούται έκ Λ·ν·
  δίνου ότι τ' Άγγλικά άεροπλάνα άνέ«τ«$«ν
  εξαιρετικην δρασιν κατά τάς τελευταίας η¬
  μέρας κατά τδν Γερμανικών ύποβρυχίνν
  είς την Βόρειον βάλασσαν μέ ίκαοποιητι·
  κα άποτελέσματα. Ή Ιπιτυχία τής δράοεΝ$
  τδν Αγγλικών άεροπλάνων άποοεικννετκι
  ίχ τού ότι πολλά πτώματα άξιωματιχβν
  Μ«ί άνδρδν ανηκόντων εί; τα πληρώμκτκ
  γερμανικδν ύποβρυχίων «{εβράαθησαν |1{
  τάς ακτάς τής Βοριίου Φαλάσοης. Τα ητύ·
  μάτα ενός Γερμανοΰ άξιωματικοΰ κοιί τριβν
  νβυτών περισυνελέγησαν σήμερον ύ«·
  Άγγλων άλιέων.
  ΡΟΥΜΑΝΙΚΟΝΙΙΑΟΙΟΝ ΕΒΥΟΙΣβΗ
  ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΗΙΚϋΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΪ
  ΡΩΜΗ 28 (Ότωβρίου (Ιδ. υπηρεσίαι).-
  Κατ' είδήσει; εκ Λονδίνβυ Γερμανικόν ύ·
  ποβρύχιον έτορπίλλισε καί έβύθισε σήμερον
  Ρουμανικόν ατμόπλοιον χωρητικβτητβς
  6840 τόννων. Τό πλοϊον άνεφλέ/η ουνε«ΐα
  τού τβρπιλλισμβΰ προτβΰ βυθισθο πεντήκον¬
  τα δ' έκ τδν έπιβαινόντων άπωλέσθηβκν.
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΕΞΕΓΕΙΡΟΝΤλΓ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΗΡΗ
  ΑΓΚΥΡΑ 28 8>βρίβυ (16. ύπηρεβ(β).--
  Είς την Πράγαν έλαβον χώραν οήμερβν
  συγκρούσεις μεταξύ Τσέχ^ν ηατριωτων κβιί
  Γε^μαν >*ής άστυνβμίας με πβλλά θύματκ,
  διότι εί 'ΐσέχοι ηθέλησαν νά έβρτάθ#νν
  την επέτειον της έθΜής ά εξ«ρτηοίο>(
  των. Είς τάς επιθέσει; των Γερμανύν ά·
  ατυβμικών, εί Τσέχοι εζητωκραύγαζβν ύ·
  ηβρ τής ελευθερίας καί τής Δπμοκραΐίβί
  τής Τοεχβσλββακίας.
  ΝΑΥΤΙΚΑΙ Π Ε ΡΙΠ Ο ΑΙ ΑΙ
  Ι1ΕΡ
  ΑΝΔ
  ΣΥΝΕΛΙΞΑΝ ΤΑ ΠΤΟΜΑΤΑ
  ΩΝ ΓΕΡΜΑΝ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  σεν
  τόν
  την θέσιν
  κόσμον.
  μας είς
  «ν έθνος ' ήνωμΙνΌνΤ"Γ<ΓχυΡ6ν καί άττοφασισμένον νά συνε χΙσΠ τόν δρόμον των πε-ρω μένων τού έορτάζομεν σήμε ρον την εθνικήν μας επέτειον την έπέιειον της άνακηρθςβω( ΠΡ·'
  μβ£ ίν τώ συνόλω τβδ μετώπβυ». Την Ιην
  νυκτερινήν: «Συγκρβύοεις τδν άπ·βπ«βΗ«'
  των άναγνωρίσεως».
  Αί νβυτικαί Γαλλικαί περιπβλίβι «»ρι·
  ουνέλείαν οήμερον πτώματα άίιωματικβ*
  μ«Ι «νδρδν τβΰ πληρώματος χ«τ«βτβ«β··/
  τ·ς γερμδ ύβί