97987

Αριθμός τεύχους

5307

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/10/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ·»
  ρσίνν την ίη
  βθη ίιτΐ (σχάτΐ
  τής τής ΆλΜ.
  »παγβνδιοΐιΐΒ|ν
  ΚΗ
  « (Ιδιαιτέρα .«|·
  νοδται ίχ Λη
  λάνα βνέητψν
  *ς τιλ<υτ«ι«{4' ιβν ύποβουχ^ μ Ι ΙχοηΜΜΐ* χ(α τής δράΝ»; ν σ>π·οειχνύη«
  τα «{ιωμι^1
  5 τα πλυρώΐ*1
  ϊεβρ«οβηο«ν ιϊ
  λαοοπί Τβΐπ·1
  ατικβόχβ^Ρ*
  οήμ»Ρ»ν *
  "ί*5 2Ϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕΥΒτΙΙΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5307
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοη
  Ιιησια λ(ραι Β
  Ιξά μηνός Ι
  Άμβρικής
  Ιΐήσια Βολ. 1Β
  «ξύμηνος » β
  ΤΡΙΤΙ
  31
  0ΚΤΩΒΡΙΩ1
  1939
  ΑΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ή ύπουργικπ έπίσκεΦιο
  Ο 4ί((-ιχθεις προ/θε; ιΐς τη -τολιν |ΐας 'Υπουογί'ς ί'εικός Διοικητης Κρή
  της κ. Σφακιανάκης, τοϋ όποιου δημοσιεύομεν είς άλλην στήλην την λίαν
  ϊξυΐτηριτικήν π<:<η άδι«θιΐω σταφιδιον ταχτσ ανακοίνωσιν, Ο *ΓΩΗ ΕΙΣ ΤΡ ΑΥΊΚΟΝ ΣυνεχίζεταΐΞ ΞΞ ή άπραξία ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑΝ = Καί νέαι ισχυραί Αγγλικαί ένισχύσεις. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 8)βρίβυ (Ιδ ύπηρεοία τής «Ανορθώσε¬ ως»).— Υπο τού Ανωτάτου Άρχηγκίου τού Γαλλικοϋ οτρατβϋ έξεδέθη τ· κάτωθι ανακοινωθέν: «Νύξ ήρεμ©$ γενικώς. 'Απωθήσαμκν αΐφνι διασμούς τινάς τού εχθρόν». ΑΓ Ε ΥΡ Α 30 8)βρ(ου (Ιδ. ΰηηρκοια). — Κατ' κίδήοκις •χ Παρισίων, είς τό μέτω¬ πον βπιχςατ&ϊ σχετιχη ήρε μ(α. Ή επΐΜρατβϋσα άηό 48 ώρβν σφοδρά χαχβχαιρία ήμ κοδιοκ την εκδήλωσιν οίασ ύήπβτε σοβαράς ■πιχειρηοκ νς Πάντως ή καταστασίς αύτη τής σταο»μοτητ·ς χαΐ τής άπραςίας φαΐνκται ότι (χηλήσσει καί αυτού; άκόμη τβύς Ιαλλιχούς χύκλβυς. Άλλαι είδήσεις εκ Παρι οίων άναφέρβυν ότι έφθασαν χαί (γχατκσταθηβαν επί των χαθωρισμβνων είς τό μέτωπον βέβίων 200 χιλιάδες "Αγγλων στρατιώτην μβτα 30 χιλιάδων πολκμικων όχηματων βλων των είδβν μβτα(ύ των βπβί ών χιλιάδβς τ«ν*ς εκ των μεγαλυτεοων χά. Ισχυρότε¬ ρον τβυ δόσμου. Ό ηρωθυκουργβς χ. Ντα- λαντιί συνοδευόμένο; υπό Τ·Β στραιηγοΰ Ντβγχάν, τεϋ Ιδΐ"·ιτΙρβυ γραφείβυ τού, δι¬ ήλθε τό _αββατβχύρι«χβν εΐ£ Άλσατίαν μετα τ·ΰ στρα- τβδ, τού ·κ···υ ίπεθβώρησε τάς εγχαταστάσεΐ(, ώ; δ' ά- νβκβίνωαεν Ιμεινεν απολύ¬ τως Ιχανοηοιημένος εκ τής, «ν γένει καταστάο«ν(· ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 8)βρίβυ (1· διαιτέρα ύπηρεσΐα) — Τ· αγ· γλιχόν ναΐίαρχεϊβν ϊδωχ* οήμερβν πρός δημβσίβυσιν την κατωτέρω ανακοίνωσιν: «Ή Γιρμκία ηαρητήθιι επί τ·6 ηαρβντ·{ τβν ββρβναυ- μαχιών κ«ί των άερβπβριχων εηιδρβμών κ«τβ τβν «γγλι χβνναυτικων βάσΐων διότι «Ι επιχειρήσεις αυταί χνρ<>
  ν' ·κ·άέρουν κανέν άπβτέλϊ
  ·μ·, της #βτ·Ιχιβ«ν την «-
  πώλειαν 15 αεροπλάνων μβ-
  χης έκ των χαλυτέρων τα ο
  ποία δ»α8έτίΐ».
  ΑΓΚΥΡΑ 30 8>βρ(«υ (Ιδ
  ύπηρεσία).—Τό Πρακτορείον
  Χαβάς αναχοινβΐ ότι ή Γαλ
  λΐΜή αερβπορία ενήργησε μέ
  χρι σήμερον άπβ τϊη «ρχίίς
  τοϋ πολέμου 240 πτήβκις α
  ναγνωρίσβ^ς τας ημέρας χαί
  74 πτήσεις «ναγνωρίσβως κα
  τα τάς νύκτας υπεράνω τβΰ
  Γερμανιχοϋ Ιδβφους. Κατα
  τοις πτήσεις οϋ'άς ή Γαλλία
  άπώλεσεν 8 βερεπλάνα, ένω
  τα Γαλλιχα «ερβπλάνα χαί
  βντιαερβποριχα τηλεββλα χά
  τέατριψκν 24 Γερμανικ^. Τό
  Χαβάς ανακοινοί έν συνκ
  χε(α ότι έντός ολίγων μηνδν
  ή Γαλλία χαί ή Αγγλία θά
  οιαθέτουν τριπλάσιον αριθ¬
  μόν αεροπλάνων. "Ηδη είς
  τα έργοστάσια χατασχευης ά
  ερβπλάνων των £ύο χωρβν
  έργοζβνται 300 χιλ. εργάται
  χαί τεχνιχβί.
  "Ο ύποβρύχιος
  πόλεμος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 8>βρίου (Ιδ.
  ύϊτηρεσία).— Συμφώνως πρός
  έπιοήμευς άνακοινώαίΐς τ'
  κπονελέοματα τ<ΰ ύπββρυχί- ου πολέμου κατά την λήζα· σαν έβδομαδα ίχουν ώ; έ· (ής: Ή Αγγλικη ναυτιλίκ άηώλεσκν 6 εμπορικώ οκά- φη τορπιλλιοθεντα ύιτό Γερ μ «νίκων ύπ·βρυχίων υπό των οποίων έτορκιλλισθησαν έπίοης 2 ηλβΐα βύδετέρων χωρων- Έκ των Αγγλικών οχαφων, τα τρία εβυθίσθη- σαν είς τ' άνβικτά των Ισπα νίκων ακτών. ΑΙ Γερμανι καί απώλειαι χατά την έ- βοομάδα αύτην είναι: Τρία τούλβχιστβν ύπεβρύχια έκ τβν οποίων τα δύβ χατε- στράφησαν ύκό άγγλιχβν β- ερβπ>άνων είς τ·ν 'Ατλαντι
  χον ωκεανόν χαί τβ Ιν εβυ
  θ.οθη «»ς την Βορειον Φά-
  λαοοβιν ύκ· Γαλλιχ&ν ηολε
  μιχνν βχ«φβν. Ε1( «τ>τ·; δΐν
  ΑΙ
  ΤΑΧΤΑ
  ΙΠΙΦΑΙΙΣΙΗ (ΟΙ ΙΗί ΙΙΒΕΡΙΙίίΙ!
  ΝΛ ΒΙΟΜΗΧΑΗΟΠΟΙΗΘΟνΝ
  ΑΚΕΦΑΣΙΣΟΗ Η ΑΓΟΡΑ ΓΑΕΥΚΟΥΣ
  ΚΛΙ ΙίΡΙΙΗΙΩΙ ΠΕΡΥ1ΙΙΙΗΙ ΕίΙΑΕΙΙ!
  ΑΙ χθεσινοΐ ά^ακοι^ώοεις
  τού Ύττουργοϋ κ. Σφακιανάκη.
  Έπα«ρχέα νβς Ιζ Ά8η»&ν οπβυ ·1χ« μεταβή δι' υιτηρεσικκα
  ζητπμ«τ«, αφίκετο την μεσημβρίαν τίς Κυριακάς εί; την ηολιν μας
  μίτοι τής Μυρίας Σφκχιαν&χη, ο "Υπβυεγές Γενικίς Δΐοικητής Κρή
  της χ Μ τοτης Σφακιανάκης τβν οποίον έπεαχίφθηοβν χβες είς τ£
  Νομ«ρχι«χον κ«τ«στημ« κ«1 τβθ ηύχήβηβαν τό καΐβς ήλθε β(
  ιτροϊβτάμβνβι τβν έντ«0β« υηηρΐβιΒν, οιάφβρβι Έηιτροκαί καΐ πλεϊ
  στβι Ιδι&τκι.
  'Κν τή μιρΐμνο τού 6 κ. Υπουρ γ&ς δ «Ης Ιίυπηρετήση, «υρισχό·
  μινος βΐς Άίήνβς, χέ· κροκεψκν έκ τ&ν έ{βιτ«ρΐΜ&ν γεγβνοτων ζή-
  τομα άδι«θίτ&>ν στκφΐβνν, κΐργχοβη έηΐ τβυ οημείου βιΰτου κατά τό
  άνβρωπίνως δυνατόν κ«1 ιυρίθη χθές είς την «ύχάριβτον βέσιν να
  άνκΜοινώβο είς τβύς έηιβκεφθέντοις α&τβν άντιπα«*»ηους τοϋ τώ-
  πβο τα έζής π·ρΙ ΐδ
  «Ή 'Εσνική Κι,ββ, νησς έν| Οί έξοφλοθντες ο6το> τα
  β γενικωιέρα μερΐμνη της ύ χρέη των θά δύνανται νά λά
  πέρ τ&ν σταφιδοπαραγωγών,, βωσιν άμέοως καλλιεργητικόν
  απεφάσισεν δτιως ενεργηθή
  συγκέντρωσις των είς χείρας
  τ&ν παραγωγόν βύρισκομέ
  νων ποσοτήτων σταφίδων εί
  δούς τατχιά καί κατωτέρων
  ποιοτήτων Σουλτανίνων μέ
  βάσιν την αξίαν οΐνοπνευμα
  τοποιουμένων σταφίδων των
  6 περΐπου δραχμών κατ' ό
  καν.
  ΟΙ παραγωγοί δύνανται νά
  προσ<ομΙσωσι τάς κατεχομέ νας ϋπ' αυτών ποσότητας είς τος αποβή <ος τής Ενώσεως Σουλτανοπαραγωγών καί βά σότητος έξοφλοσι τώ πρός την Άγροτικήν Τράπεζαν χρέη των, ύπολογιζομένης τής τι μής τής σταφίδος πρός δραχ. 6 κατ' οκάν. δάνειον διά ι ήν νέαν καλλιέρ γειαν, συμφώνως πρός τα κε κανονισμένα τής Άγροτραπέ ΟΙ μή όφείλοντες είς την Άγροτικήν Τράπεζαν θά λαμ βάνουν άμέσως παρ' αυτής δάνειον επί ένεχΰρφ είς με τρητά πρός δρ. 3.50 κατ' ό<αν προσκομιζομένης ποσό τητος, τό δέ υπόλοιπον τής άξίας των σταφίδων των θά λάβωσιν εύθύι, ώς ή συγκεν τρωθησομένη ποσότης παραλη υπό «Ο Κράτους. Διά τούς μτΊ έξοφλοθντας σει""της ΐτροσκομιζομένης πό* "τ) Τραπέζα θά έξετάζη την έπιδειχθεΐσαν μέχρι ^σήμερον ϋπ' ούΐων συνέπειαν" κοΐ θά καθορΐζη ιήν Ευναμένην νά παρασχεθή ίίς αότούς ένΐσχυ ΚΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΓΛΕΥΚΟΥΣ ΧΑΡΟΥΠΚ2Ν ΠΑΛΑΙΑΣ ΕΣΟΔΕΙΑΣ Είς ουνεχβιαν των άν«χοιώοεών τον> έκ Ύπουργος έβϊβαίωοεν
  λλήλ ηρός τό εύεργβτιχον μέτρον ίιομηχαοή
  Ες οχ
  ότι παραλλήλως ηρός τό εύεργβτιχον μέτρον ίμηχς
  τ&ν κατΜΤβρβν ποιοτήτων σταφίδων τό κράτος άπεφασιβ· την άγο
  ράν 15 έκ«τομμνρΙ«ν οκάδων γλευκονς πρός 2 δραχμάς κατά σταβ
  μΐΜην οκάν κβΐ είς ποσοστόν 30 τίϊς ίκβιτόν έκ χοΰ παραχθίντος
  υφ' έκαοτού παρβγωγοϋ ^ποοου, ώς κβΐ άμπελΐτου οίνου, η τιμϋ
  τού έποίβο θ' αυ£ομβιονταιι αναλόγως τού οΐνβπνβυματικοδ τού
  βκθμοδ.
  Ώβ«ύτ«{ ο χ. Ύπβυργός εβεβαίωσεν δτι δλα τα ύπάρχοντα ά πό
  θίμκτα χάρουπΐων πάλαι ά{ εσο£βί«ς εκανονίσθη νά έ£αχθοΰν αίς
  Αγγλίαν ίίς τιμήν προσβγγΐζουοβν τας 4 δραχμάς κατ' οκάν, ν' ά
  νορασθουν 4έ κβΐ έκ της νίοτς έσοββίας μεγαλαι πβσότητβς υπο τοδ
  χράτους κρός οΐνοηνευμκτοηοιησιν έπίβης
  ουμπεριλαμβάνονται «φ' ε¬
  νός μκν το έξωκεΐλαν είς
  τάς εκβολνς τού Ταμέσεο»;
  μί τα 60 πτώματα χαί αφ' ε¬
  τέρου, τό βληθέν υπό έςωπλι
  σμένου αγγλικοΰ έμποριχοΰ
  σκάφβυς χά» τό όπ«ΐον έπί-
  οης εβυθίσθη ασφαλώς, ώς δι
  ό λή
  ήρμ
  την επίθεσιν
  φς ς
  επίστωσε τό πλήρνμα τοϋ
  ενεργήσαντα είθ
  έμποριχεΰ
  Είς την Δουγχέρχην
  χθίί ή χηδε.α όνος Γ&ρμα-
  νου α(ιωμ«τιχοϋ κ«1 Ις ναυ
  τ&ν των οποίων τα πτώμκ
  τ· περιουν&λέ^ησχν είς την
  Βόρειον Φάλασσαν. Είς τούς
  Γερμανούς νεκρού; απεδέθη
  σαν έ£«ιρετιχαί τιμαί, υπό
  «ντιπρνσώκων δέ τοΰ «γγλι
  κου καί γαλλιχεΰ ναυΐικ«ΰ
  κατετέθησαν οτέφανοι έφ'
  ολων των φερέτρων.
  Τό Γερμανικόν θωρηχτον
  «Ντώϋτσλαντ» ευρίσκεται υ¬
  πό διαρκη καταδίωξιν, τον(>
  ζεται ·μως «τι θα παρέλθη
  ς τιελνς χρονος μέχρις
  •τού χαταβυθιοΕξι δεδομένου
  •τι είνε παντοΐε δύσκολος
  ή άναχάλυψΐί χαί χαταβτρο
  φί, τβν ,πε.ρατικδν σχαφβν.
  Εν τδ μετα,ύ ο βπβκλεισμές
  της Γ·ρμ«νίαί βυνΐχίζετβι
  βπβτελεσματιχοί βη· θαλάσ
  σης καί ή Ιμκοριχη νβυτιλία
  τπί περιωρίσθη είς τας ακτάς
  τηί Βορΐίβυ Λβλ
  1 τήν Ββλτιχήν.
  Η ΝΕΑ ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Χκτωβρίου.- Ή
  Φινλοινδικη κυβερνησ ς χατήρτι·
  ο· οήμβρον την μεσημβρίαν την
  νέαν της άπάντη:ιν πρός την
  Νόσχκν. Ή Φινλανδικη άηοβτο
  λη ΑνβιχΜρβΐ ΜΗτόπιν τούτο» σή
  το εσπέρας δια Μόσχ«ν
  έ ώ
  πρός συνέχισιν τδν δικπραγματευ
  οε»ν μβτα τής σοβ. κυβερνήσεως.
  ΑΙ ΛΕΓΕΩΝΕ2 Τ«Ν ΒΕΝΩΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  Αύο μήνες μετα την έναρξιν τοΰ πολέμου είς Γαλλίαν εξακολουθεΐ ή κα
  τάταξις έθελυντά.ν είς τάς λεγεώνας των ξενοιν, Άνωτεροι μια χαρακτηρίση
  κή εικών τής ούράς πον σχηματιζουν οί χατατασσόμεχοι προ τώ στρατολο
  γινών γραςτειων των Παρισίων
  = Ό Χίτλερ
  εγκατεστάθη
  ε ίςτό μέτωπον
  ~—Αί προδλέφεις; διά τήν
  εξέλιξιν τών^ πολεμι-
  κών| £πιχειρησεων.
  ΡΩΜΗ 30 Ό<τωβρΙου (16. Ιττει δτι ή ΓερμανΙσ θά ένεργή ύιτηρεσΐσ τής €'Ανορθώσεως») |ση επίθεσιν έξ αέρος κατάττ]ς —Τό πρακτορίΐον Στέφανι Αγγλίας είς εύρεΐαν κλΐμακα. πληροφορεΐτσι έ< Λονδίνου δτι ο πρωθυπουργός κ Τσάμ¬ περλαιν θά προβή τήν προσε- ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 ΌκτωβρΙου >. ύπηοεσΐσ) — Είς τάς νοτΐ-
  ους καί νοτιοανατολικώς ά-
  ρ ή ή ρ ου κα1 νοτιοανατολικάς ά
  χή Πέμπτην ενώπιον τής Βου κτά τής ·Αννλ1ος έδόθ σή
  λής των Κοινοιήτων είς την £, πολλά πόλε' χό
  έβδομαδιαίαν έκθεσιν επί της σύνθημα το0 συναγερμοθ λό
  πολιμικΙ|ς καΐ τής έν γένει ίμψβνΐσεως πολλβν γερμα
  καταστάσϊως. ΘΛ επακολου- - Γ
  θήση συζήτησις, ή συνεΒρΙα-
  σ>ς 6έ αυτή ιής Βουλής των
  Κοινοτήτων θά εΤε έξαιρετι-
  κης σημασίας κσΐ μεγάλου έν
  διαφέροντος διότι κατ' αυτήν
  θά ληφθοθν άποφάσεις σχετι¬
  καί μέ την άναμενομένην με
  γάλην Γερμανικήν άπό αέρος
  έπιδρομήν κατά τής Αγ¬
  γλίας.
  Άλλα τηλεγρσφήματα έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι ό κ
  Λίϋ5 Τζώρτζ δημοσ εύει άρ¬
  θρον επί τής εξελίξεως τοθπο
  λέμου, είς τό οποίον προβλέ
  νίκων αεροπλάνων είς τόν δ-
  ρΐζοντα.
  Τα άντιαεροπορικά τηλεβό-
  λα ήνοιξαν άμέσως σφοδρόν
  πθρ μέ κατεύθυνσιν πρός
  τήν θάλασσαν, πολλά δέ άγ-
  γλικά καταδιωκτικά άνυψώ·
  θησαν άμέσως κα} ετέθησαν
  είς καταδίωξιν τοϋ έχθροθ.
  Είς μίαν πόλιν τής νοτιανατο-
  λικής Αγγλίας οί κάτοικοι
  παρηκολούθησαν τήν κατοδ!ω
  ξιν ενός ΓερμανικοΟ υπό ενός
  ΆγγλικοΟ άεροπλάνου.
  ΙΕ |'Η συέχιια
  ^ _, είς την 4ην σιλΐδα )
  ΕΠΙ ΤΗ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΩΝ
  "Ενβ άπό τα τελευταία μέτρα αμύνης είς τήν Αγγλίαν υπήρξεν ή απομακρννσις τώ παιίιών έκ τοΰ Λονδίνον
  καί Αιτό άλλας πόλεις κατά των όιτοίων είνε ενδεχόμενον νά γί - άΓροττοριχή επίθεσις.
  Τ
  Ρ
  3 *
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον" ό
  ρως στό Βολάν», όιιρεττα
  Την Πέμτΐτην: «θύΐλλο»
  Σσολ Μπουαγιί.
  Σηαείωσις: Γιά την ν.ρεμ'έρ3
  τής Πεμπτης παρακαλεϊσθβ
  νά
  κράτήσεΐε τάς θέσεις σας ένκαΐ
  ρως. ______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμΐρον ό «Φ βοζ
  τοθ ΣκανδάΛου». Κυριακή ώρα
  2 μ, υ. έιιισοδιακόν Άτογιυμα
  τιταΐ καθ* έκάσιην ώρα 6 1)2 μ. μ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ρεπορτάζ διά τού φακοϋ
  Στο&μος Αθηνών.
  Πρόγραμμ* 31ρς8)βρ1ου
  12 25 Σήμα—Έθνικός Ομνος—
  δμνος Νεολαίας.
  12.30 Ηοιχίλη μουοιχή (δί
  σχα).
  13.30 Είδήοιις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλαφρά μουσιχή (5π4
  χί)ς δρχήσΐρας ΣιϊτανίΣη —' Βί
  οδάρ'.η.
  1415 Είδήοεις.— Μετε*ρολογι
  κόν δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Π»
  ρακος.
  18.45 Έμβατήρια χαί έλληνι
  χοί χοροί (δίσκοι).
  18.55 'Η τακτική δρχήσΐρα
  οταθμοθ δτιό την διεύθυνσιν τοθ
  σιν τοθ χ. Γ Β.τάλη)
  19 45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  20 Μουαική τζάζ (δΐακοι).
  20.30 Ποντιακά τραγούδια (υ¬
  πό τοθ Όμίλο.) Χαραλαμπίϊτ).
  20 50 Είδήσεις.
  21 Ίταλιχές δριες καΐ τραγοά
  δια (δπό τ&Ο χ. Λίμπρυ Μαυρά
  χη τενόρου.
  21 30 'Η βραδυά τής άποταμ
  εύοεας. 1) Όμιλία τΐΐρΐ Ταμιευτη
  ρίων. 2) Μικχή χορωϊία (δπό τήι
  δ)σιν τοθ χ. Γ. 'Δθανασιϋη, θ
  Σπβθη: Έ>ληνιχ4ς Τμνες 'Απο
  ταμιιύσεα'ς. Δ. Καψο>ε>άλου «Τό
  ταχυδρομιον β.βλιάρΐον». (υπό
  τής δίδος Τούλας Άθανασιάδτ,)
  Άλόνοο: Διιθντς 'Υμνος Άποταμ
  ιύσειβς.
  21.50 Κουαρτίττο Άΰηνων (α
  Και Νέλλη Ευελτ,Ιίη χοί Σό)βα
  Κιύλα, οί χ. χ. Κωνσταντίνος
  Κοόλας χχΐ Άχΐ/λιύς Παπαδημη
  τρίου).
  22 20 Είίήσεις.
  22.30 Άηοσπάσματα άπό τό
  ρατόριον «Ηλίας» τοθ Μίντιλαον.
  23.10 Μουσιχή τζ*ς.
  23 20 ΝυχτιριναΙ είίήσεις.
  23.30 Ταιγγάνιχα Τραγούϊία
  (δπβ τοθ Όμίλου Φ. Βίνχωφ
  24 Τελευταίαι είδήσΐις.
  0.10 Έλαφρά μουσιχή ί,δίσχοι)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ωραι
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  9.45 μ. μ. άχριβδς
  ΕΡΩΣ
  ΣΤΟ
  βο;λαν
  Ένα μβντίρνο φίλμ μέ
  μονοΐΜΓΐ καΐ τραγούδια ΰπέ
  ρβχ«.
  "Εν* καριζιαΕΛΐΜο κομψοτε
  χνημα.
  Νέ την
  Κλώντ Μαίϋ
  Κολέτ Ντόρφεϊγ
  Μ«1 τέ ν άμίμητο ΑΛΕΡΜ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Μεγαλη Κοαμιχή Πρε
  μιέρα.
  Τό αριστούργημα τού
  'Ανρύ Μπερνσταϊν;
  ΘΥΕΛΛΑ
  (ί'ΟΡΑΟΕ)
  Νέ τβυ{
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΚΑΝ
  Σκηνοθεα'α
  Μάρκ ΆΧβγιιρέ
  ΖΟΡ2 ΟΡΙΚ
  Κρατήβατε
  β«$ εί
  τ«ς Βέσεις
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΣΧΟΛΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΠΑΝ.
  Ό Δήμαρχος Ντας Φιλοδε?<τειας κ. Άγγιλιίίης προσφωνών τόν αρχηγόν τής χυβιρνι',σΕθ ς κ,* Μετοξαν κατα τα τελεσθέντα ιιετά πολλής έπιβλητικότητος έγκαηια τής έκιϊ νυκτιρπής σχο/.ής. Είς την εί/ονα μαι, θεξια -/αί ό 'Υΐιουργός λιοΐ/<ητής Πρωτευούσης κ, Κοτζιάς. Οί εργάται. 'Η έθνιχή ουνεμοσπονδία των Ιργατων τής Ελλάδος εψήφισε 500 000 δρ. δπέρ τΰν μαθητιχών συσσιτίων των αστιχών *έντρων χαΙ δΐτευ συγκεκριμένως δπάρ· νούν γονεΐς μαθητών ένεργοι. Τό γεγονός αδτό είνε χαρακτηρίση χον των οημερινών ίπιδιώξΐων τής συνομοσπονδίας άλλά χαΐ τής ίλης μορφάς της ώς δργάνου κατ' εξοχήν χοηωνιχοθ. 'Η έθνιχή ου νεμοοπονδία διά τής ήθιχής συμ δολής της είς τ.ό χυρίως αναηλα στιχόν έργον τής κυβερνήσεως ϊ- χει προσφίρει ήδη πολλά. Διά % δλιχής ίί τώρα πρός τα μα θητιχά συσοΕτια, άηοδΐιχνύει ηλή ρη συγχρονισμόν πρός χαθε σχο άναχινηθέντα ή άαχινούμε- νόν έν άρμονία πρός τδ έργον αύ τί: Ό ίργάτης μ« την δωριάν πρός τα μαθητικα συσσίτια πά ρουσΐάζεται άλτ,θινίς παραστάτης τής χοινωνιχής προνοίας. 'Η άποταμ.ευσις. Ή σημερινή ήμέρα, Ιχει ά- φδ ώς γνωστόν είς την αποταμίειιοιν. Κ»ι χαθ' ϊληντήν χώραν θά έργαναθί 0^ ιίδιχαΐ ε ορταΐ χαί θά πρεποιγανδιοθί ή* ί$ία τής άποτομιεύοιως: Είς τα σχολιΐα θά γίνουν είδιχαΐ διάλε εις, τα ταχυδρεμιιά Ταμΐευτή ρια θά διανεΕμουν χουμπαράίες γενικώς Ιϊ θά καΐ»β)τ(θ5 χίθε προσπάθΐ.α διά την ανάπτυξιν τοθ πνεόματος τής άποταμιεύσΐιος. ΚαΙ πολδ ορθώς βεβαία. 'Η άπο- τιμίευα ς αποδιικ'.ύΐι ού/εσιν. Ή άηοταμίιυσις αποτελεί θώραχα χά τα τής δυστυχίας. Ή άποταμιΊυ σις άυοτελιϊ την καλλιτέραν άαφί λισιν διά την περΐπτιβσιν ασθενει ε!«ί, άτυχήμαιος, γηρατειών. ΖΗΤΕΙΤΑΙ.- δ»μάτιον ί ηαρ' επι ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ ΚΩΔ1ΚΟΣ Κατ' ανακοίνωσιν τής ένταθ,α Διοιχήσιω; Χωρ)χής άπό τής 1ΐ)ς ϊρίου Ι. Ι. χαί μίχρι σήμερον, κατεμηνύθησαν παρ' άα;υν:μικών (άνων, οί κάτωθι επί παραβά¬ σει των σχετκων διαΐάξεων τοθ ΆγορανομιχοΟ Κώ5ικο>:
  1) Νικόλαος Διαμχντάχτ]; Καΐ.
  Ι^Χ'.Ο διότι επώλει σάπωνα κατά
  δρα/, δπέρ την διατίμησιν
  2) Γεώργιος Κόλλιας Κάτ Ή
  ακλείευ διότι επώλει ν,ρέας πρό-
  βατον 8 δραχ. Οπερ την διαΐίμη
  σιν.
  3) Ιωάννης Ηλ. Συγκελάκη,
  Κάτ. Μοιρών διότι παρασ<εό«ζε άεμοθχα ποτά νοθε<μένα. 4) Έμμ. Άντωνογιαννβ ής Κατ Μοιρών διότι παρασχεύαζε άερι- οθχα ποτά νιθευμένα. 5) Γεώργιος Γιακουμάχτκ κίτοι χος Ηρακλείου διότι επώλει πυ ρι!α χατί Ο 50 δραχ. δπέρ την διατίμησιν. 6) Στέφ. Σαατσά<ης χάτοιχος Ηρακλείου διότι επώλει ίχθθς χατά 2 δραχ, δπέρ την διιτίμη σιν. 7) Νικόλαος Γιαννα!ά»ης κατοι χος Κρουσ&νος διότι παρασχεύχ ζε άερι&Οχα ποτά νοθευμένα. 8) Νικόλαος Σχρ. Σ:ρατιδάχΤ]ς χίχοιχος Μοιρών διότι έκώλιι αί· πωνα κβτά 3 δραχ. δηερ τήν'δια· τίμησιν. (ουνεχίζιτ«() ΙΑΤΡ©Σ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοδ Πανεπιστημίου τ!,; ΑνΒνσ;. ΈκΙ έπταετΐοιν σηουδάοας έν Λυ&νι κα! Π«ρια(ου(, δέ" χ<τ«ι είς το ν ί β ν Ιατρείον τβο, βββ( Ά|ίίρεΐ· (βυνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ινκντι «ρτοχοιιΐου 'ΑβαναιοΙβν Χν«Μΐ«νάκα: 9—12 κ. μ. χβΐ 1—7 μ. μ. ?«ς Κ»ρι«Μλ( τους άκορβνς δ»ιρ«Αν. Άρ. τηλ. (—63 ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ == Ο "ΤΕΚΤΩΝ" -—— Μαθηταί γυμνσσίων μετεκτιαιδεύονιαι έπαγγελ- ματικώς δι^ασκόμενοι επί δεκάμηνον τΐσρά πεπει- ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό πρόγραμμα διδσκτέας ΰλης τ©ν Άιωτάτων Σχο- λθν Πολιτικών Μηχανικών τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο· δομικήν καΐ σχέτΧοΤ οίκιών, τοπογροφΐαν καΐ χρή¬ σιν χωροβάτου καΐ ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ- σραυλικήν καΐ πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδΐων, έφσρμογών, μελετών καΐ άσκήσεων είς τό ύπαιθρον, Είναι μοναδική εύκαΐρΐα δι* δσους άπερρΐφθησαν έ< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, ν α διορισθοθν είς 'Εργολη πτικάς έταιρεΐος όδοπο.ΐας, οίκοδομικάς ή είς οίσσ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καΐ τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγοί μ έχη σήμβςον έκ τού «ΤΕΙΙΤΟΚΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐ», Δήμους, Έταιρία; κλπ. Γραφΐΐα "Ιννος 5, Όμόνβια Αθηναι. Ό όφθαλμΐατρος ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ Παρισίων δέχΐται Ίππβκρά- τους 9 ΑΘΗΝΑΣ. Τό εντελώς άνακοανισθέν "ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικα.ως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εόνοεΤ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε §.[ς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως οπηοεσίας, κομφόρ, ά.έσεως, άερισμοθ, άπσστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσβων λουτρόν, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» δΐϊυθύνετοπ βπ« τόν Κρήτα μ. Γεώργιον Δασκαλάχην. Ότΐλομηχανουργίκόν έργαστήριον ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Πλατεΐβ Χιΐταν'θνλοΒ. Έπισκευαί βπλων, ήλΐκτροσυγκολλήαεις, ΌΕυγβνβχολλήσΐις. Πκΐρα, τίχνη, τβχύτηί, «βφ«λει«, οίκονομία. Ό σατβν&ς καλόγη£Ρϋ ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΣ_ΠΙίΙ ΤΣΑΡΟΝ ΙΜον —Ν4, διάβχσε νά δΐς. 4ν μ«ο ροθν νά κάμουν χωρΐς έμένα! Είνε γράμματα πίϋ χατά χοί¬ ρους τοθ είχαν α:είλη οί χόρες τοθ τσάρου, άθφχ γράμματα ιίχε ν διτχγο?ευση ή πίστις ιτρϊς ού όν, πίστις π-ύ χαλλιεργήση ή μυστικοπαθεία τώ' γονέων τοιν... Καΐ έπειδή δ Σμάν:Ιιτς δέν δείχνει καμμιά περιίργεια νά δια βίοη τα γράμμκτα, δ Ρασΐϊΐθί'" στήν τύχη διαλέγοντχς ίνχ, άρχί ζει μέ χόπο, ααν νά συλλαβ ζή. νά διαβάζη Ι'α γράμμι τής μέγα λης δουχίσσης "Ολγας Νικολά εβνας, τής μΐγαλειτίρχς θυγατρό; Ό Ρ«σ«οΟτιν ποΐν αρχίοη την ανάγνωσιν, ξχναχυττάζιι τό χιτρι νισ.ένο χα^τί χα' λέγει: —Τότΐ τΰ π&υλάκι μου ή Όλ γα είχε συμπαθήση ϊ&κοιο νέο ϊξιωματιχό ποδ ίέν τα άξιζε. . Τόν ίλεγαν Νιχόλαο... Κι' έπει δή τίτε τα πουλίκια μου &έν μοθ ιΐχαν μουσιχό χαί μο3 τα Ι λιγαν &λα, ή "Ολγα μοθ ιίχε μιλήση γιά τα αίσθήμ^τά της κα! ϋθθ ζητησε τή συμβ;υλή μου .. θες ν3 άναχούσης τί μοθ Ιγραφι: «Άγαπητί μου, άχρ·.6Ι μου φί λε. ϋόσο λυποθμαι πού ίχομετό σον χαιρθ νά οέ ίδοθμε! Σϊ Ιχιο έπιθυμήση χαί σέ σχέ πτομΐι συχνά. ΠοΟ θά περάσης την αγίαν εορτήν των Χριστουγέ νων,^Σέ παρακαλώ, γράψε μευ! Δέν ξεύρεις πόσην ευχαρίστησιν αίσθανομαι χάθε φοράν πο5 λα^αί νω γράμμα σου. θυμίσαι τι μοθ •ΐχκς ττ'5 γιά εκείνον τόν Νιχό λαο; "Ώ άν ήξερες πόσο παιλαίω γιά ν" άχολουθήσω την συμβουλή σου! Σέ παραχαλω νά συγχωρή σης την αδυναμίαν μου, κάλι μου φΐλε! Ό θεές νά δώση αυτόν τόν χειμωνα νά τόν περάση χαλά ή ή μαμμά. Άλλοιώς θά εΐμαι τό σο δυστυχισμένη! Έχε γειά, ά χριβέ χαί χαλέ μου φίλε! Πρεπει νά χατεβώ χάτω, γιατί είνε ή ώ ρα γιά τό ταάϊ. Προσεΰχου γιά την άκριβή σςυ "Ολγ« ηού σέ α άγατι^ί πολΰ...» Ό Ρασποθτιν βάζει την κιτρι νισμένη έπιστολή πάλι μΐσα είς τό σαχχεθλι. Μονολογιϊ: —Τό ηουλάχι μευ,. τό πουλάχι μουΐ "Υστερα βγάζει μιά ίλλη επι στολή, τό βλίμμα τού πέφτει είς την υπογραφήν; —Νά χαίΙνα άλλο γραμμαί Αυτό είνε άπό την 'ΑναοτασΙα Ό λα μ έ άγαποθν, τα πουλάχια μου... Ό Ρασπιθτιν διοβάζει πάλι: (συνεχίζεται) -ΜΙΝΩΑ' ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό δραματι'κό μεγαλούρ γημα τοθ Εύγέν Ντσμπΐ τής Γαλλικής ΆκαδημΙας. Είνε τό δ^αμα δύο φτω χ_ν έρωτευμένων >έων,
  πού άτκλπισμένοι άπό ιή
  ζωή ζητοθν την άπολύτρω
  σι στό θάνατο. Μιά ται·
  ν(α πού θά συγκινηθή κά-
  θε ανθρωπίνη ψυχή γιατί
  δεΐχνβι μβ ά^ρές γραμμές
  καΐ μέ άσόγκριτο ρβαλι·
  σμό την άληθιή είκόνα
  της ζη
  II
  ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
  «ούγχριτη:
  ΑΝΝΑ
  κ*ί τόν Λ.
  άπότήν
  ΜΠΕΛΛΑ
  2ΟΥΒΕ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΟΜΒΙΤΟΪΣΚΙΝΙΙΛΟΥ
  -αρέλ Λβμπάρ
  Φ«ρν«ν Γχρββαί
  ΚαΙ την δίιτρακτον κωμω
  δ(αν τοθ Σσρλώ.
  ΚΟΙιΊΩΝΙΚλ
  ΑΡΡΑΒΟΝΕΣ.- Ανδρ. Πιον,»
  νάκης έκ Δαφνών Δανάη Γ. α»
  μπράκη έκ Σίββας ι Β&ασαν σιι^
  βσΐαν ύιόσχεσιν γάμου. ι
  Συνχαρητήοια.
  ΕΥΧΛΡΙΣΙΗΡΙΟΝ.- Τούς καθ·
  οίον δήτιοτ· τρόπον συμμ«ρισ8έ'
  *ας τό «ένθος μας διατόν βοο'
  ωρον θάνατον τής άναβηϋίνη,
  μας συζύ"ου καΐ μήτρος Σιυλια
  νή"ς καΐ τούς καταθίοαντας 0ΤΙ
  »«νους ίΰχιριστοθμιν θεραώΓ
  Όμολογι-Ο^εν ότι τόν
  πόνον μις καΐ την
  με,άλοϋ
  εο
  λίαν
  τοθ ΠαπΡ -1""· τίΐ
  Γυαλιαδάκη ν αί Π πδ
  ου Τζα/καοάκηκαΐ α
  κινητικαί έ ίδη1 ώσει :
  κων τής επαρχίας Βιάννου
  τούς όποίους θα είμεθα
  τε «ύ/νώμονες
  "ΛΥΙΟ' ΒΐαΙΑΕΙ ς 28— Ό—1030
  Ή βαρυηενθοθσα οΐκονίν.ιο
  ς
  Κονδυλακη,
  Γύρω στήν ττολι.
  Σχετικώς μέ την ατέλειαν
  αλληλογραφΐας τδν έντΒ
  ρ ω στρατιωτικών.
  -'Ε5ημοσιβ6θη Οπουρνική
  «ρασις δια τής ό.ο άς όρΐζ
  τι τό ανώτατον Οριον β
  των έ«ιστολβνοΓ τίνες ά
  ται ταχυορομικοϋ
  γραμμάρισ.
  —"Όσον άοοί$ τα δντυΐα τ
  νώτατον βάρ-ς όρΐζΐται ((ς
  νραμμάρια. των δέ δεμάτων
  2 κιλά.
  α,α
  α·
  50
  . κί*5 αΧυοΡομι«α1 έ,ι
  ταγαΐ δίν δύνανται νά ύ«ερβΟ0ν
  τό «όσον των 500 δραχ. ρρουν
  ιδίως ώρας τής Κυριακάς, ίτρδ:
  «η πρός χειμερινόν.
  Π6 *
  α7ίίίρ ·ς βε
  χθές την πραυν Βιά νά δικαι
  ολονηθοϋν οί ούρανοσκόποι τοθ
  καοβνεΐου.. οί δ*οΐοι.ιιαρά πασάν
  αντίθετον πρόβλεψιν έϊιμίνουν είς
  την συνέχισιν της καλοκαιρΐας.
  — Η ημίρα τής άποτομιιθσε
  ως θώ έορτασθό σήμερον είς τα
  σχολειό συμφώνως πρός τό κα
  ταρτισθέν πρόγραμμα τοθ όιοίου
  λεπτομερείας εδημοσεθσαμεν «ού
  ημερών. κ
  —Έκ παραλλήλου είς τό άΐο
  ψινόν πρόγραμμα τοθ Ραδιοψωνι
  κου μας σταθμοθ «εριέχονται «ν
  διαοίρουσαι δμιλΐαι δια την άΒ0
  τομΐιυσιν.
  — ΚαΙ την σημασίαν της Ανό κοι
  νωνΐϋής άπίψεως.
  —Δι" άγορανομικήςδια τάξεως ώ
  ρίσθη ότι τα πρός μέτρησιν ρευ·
  στών χρησιμοποιούμβνα μέτρο, δί
  όν να φΐρουν έκτυπον έχΐ τής εκ
  λευκοσιδήρου ταινΐας κοΐ τό δνο
  μα τοθ ρευστοθ διά τό οποίον
  χρησιμοποιοθνται.
  -Δι* ετέρας διατάξεως 6πο
  χρεουνται ΰχαντεςοΐ παντοπώλαι,
  κρεοπΔλαι καΐ έν γένει πωληται
  τροφίμων.
  --Οπωςπρός εύχερή Ιλεγχον
  Οπό τοθ άγοραστοϋ τοθ οντιτΐμοϋ
  των άγοραζομενων εΐδων αναρ
  τήσωσιν έν πλαισΐφ είς κατα·α
  »ές μέρος τοθ καταστήματός των
  νΐνακα αριθμητικόν έμφαΐνοντα
  την αξίαν των υπό τοθ κοινοθ άγο
  ραζομενων εΐδών είς μικράς πό
  σόιητας.
  —Πληροοορούμεθα άπό την Ι
  παρχΐαν Λασηθίου δτι άληθινός
  συναγερμός παρατηρεΐται κατ'
  ούτος έκεΐ.
  —ΟΙ κάτοικοι άπασχολοθντσι
  πυρκτωδώςμέ την έπιθιόρθωσιν
  των κοινοτικόν όδών ά>λά καΐ
  είς την διανοιξιν νεων διά πρόσω
  πικής αποκλειστικώς εργασίας.
  —ΚυρΙως «Ι εργασίαι αυταί
  παρατηροθνται είς Τζερμιάδω,
  Πλατήν. Ψυχρί Άβρακοντε καΐ
  "Λ>ιον Γεώργιον.
  —Υπό τοθ ύπουργοθ τής Γεωρ
  γ'ας άπεοασίσθη ή συνέχισις τί|ς
  λετουργίας των εν Κρήτη εύρι
  σκομένων πειραματικων ΰμιελώ
  νων έ«1 άμερικανικών φυτωρίων,
  —'Η συνέχισις οθτη άπεψίσ,σθη
  ίνα διαπιστωθη ή προσαρμογή των
  πρός τα εδάφη τής νήσου μας.
  —ΚαΙ άν καΐ κατα «όσον οοΐστα
  ται συγγενεια ούτών πρός τας έγ
  χωρΐας ποικιλΐας τής ομπίλου.
  —Έν σχισε· μέ την λεπουρ/ί
  αν των κρατικών σ.σοττΐων είς
  τάς επαρχίας.
  —Τό ύ/τουργεΐον Κρατικής Ύ
  γιεινής καΐ Αντιλήψεως «ροέβη
  είς συχεννοήσβις μετα των κατα
  τόπους νομαρχών.
  — "Ωστε άπό τής οθριον 1ης Νο
  ίμβρΐ.υ να αρχίση ή λειιουργία
  κανονικώς καΐ είς τάς περισσοτέ¬
  ρας επαρχιακάς πόλεις.
  6 Ρίκορτερ
  ι Παρά τοθ τμήματος Άς
  Ηρακλείου φυλασσεται Εν δακτυ
  Μθιον χρυίουνάνδρικόν ΙβκορατΙ
  αν μέ κβτρα>βυσσυνΙ Φέρων «Κ τό
  εσωτερικόν τα στοιχεία Κ Γ. άξΐας
  1.100 δραχμών. Πσρακαλειται ό ά
  νθΛίσας τοθτο δκως πρισχομΐ
  σο ιφ άνωτίρφ τμήματι τάς σχε
  τικός άποδεΐξεις αής ΙδιοκτησΙος
  τού πρός παραλαβήν τού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ δι, χό ρφ
  όν θηλέων «Ο ΔυχεΕου «ό Κο·
  ρατ]ς» δεσποινίς, ίοηθός χ<)ς μελί της χαί συνοδός τβν οίκοτρόφων θβ δπηρίτρκχ μέ 'Η μοδίβτα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ Άφΐχβεΐαα <{ Άβηνβν ίν β* προ |-τβυ{ ΜβΙι Λλ40ν ιίχε άέ ΐδί { χ ηρος άρτΐΗτέρκν εΐδί «βυοΐν τηβ είς την χβΐττικήν καΐ ραπτικήν, εΚβηβιεί την «{ όπμβν πελατείαν της, * τι ένκοττέβτηοβν έργβατπρι Ον ραπτικής Μβΐ κβπτικήί εί; την βίον Άνίων ΛΙμ«, ϊνοιν τι καΐ παραπλεύρως των χά ταστημ«τ»»ν άδελφήν Κ«β»λ λάκη· ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.- δωμάτιον μετά χωριατή"ς είοόδου χατάλλη Χον διά μαθητάς. Πλ*|ρ9φορ(«( καρά ι| 3(
  νι,
  Λ
  μέν
  «Π
  Ρ5
  «■β
  δ
  μ0ι [,,
  »■«♦*
  «οι,ιαρβ ιδ0
  Ι σήμερον «ιςι1ί
  '»« «Ρός το Μι
  αμμα τοθ 6ΐο(ο. ί
  ημοοΐύοαμινιρι'
  ήλου είς τό 1»
  α τοθ Ραδιογ
  «εριιχοται Ιι
  Μαι 6ιθ την Αη
  Βοίαν της 4*41»
  μικήςδιατά(ιβ;4
  >ς μΐτρηοιν ρκ
  ιούμινα μιτρο,Ιί
  κτυΐον
  ίΐνίας κοϊ τό δ,ι
  οθ δια τό Μοί
  XI.
  διατίξιος (μ
  τεςοΐ «αντοΐβλβ,
  Ιν γένει.'
  ; ίύχερή ΙλΙΙΡ
  ■τοϋ τοθ όντ«Ιρ
  ιΐνων εΐ6ων αίαί
  αισΐω είς καταια
  ιαταστήματόι, ηι
  τικον έμθοΐνοΐί
  }«ο τοθ κοινοθ ανο
  ϋν είς μικράς
  ύμεθα 4ι6 ¥
  ΘΙου δτι 4ληβ»ν«
  III
  οί
  την
  65
  ιν
  ρ
  ιθη ή
  *>ν«ν

  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΘΥ
  ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΟΡΑ Ν ΟΜΙ Α Σ
  Αί τιμαί τβν διαφόρων προϊδντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.
  α
  6'
  Υ'
  δ'
  Καραμπουζές
  Έλεμέδΐς α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑ2 «'β'
  » γ'
  ΣΤΑΦΪΆΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχχβ
  ΡαζακΙ
  Λονδίνον
  Νέοτ Ύόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Άμστεοδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  12.-
  11.—
  10.—
  9 —
  7 50
  δ.—
  6 50
  5.50
  δ —
  4 50
  4 —
  12 50
  11.50
  10 50
  Σίτος
  Κριθή
  Β.ώμη
  Οίνοι μίατατον
  9 50 Γλ«Οκος »
  8 50!"Ελαια
  6._ Ι ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυκοΙ α'
  » ί
  » Υ'
  Πράοινοι α'
  » Ρ'
  » υ'
  Μέταξα
  .— | Άλάβδανος
  2 50 3.— Κουκούλια
  Τιμαί Συναλλάγματος
  850
  5.30
  540
  20 — 21.—
  18—
  28 —
  26 —
  28-
  21 -
  20-
  19 —
  400.—
  100.—
  120.—
  'Λγορά
  546.—
  136 60
  3 09
  30 60
  73 50
  32 50
  4.55
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  138.60
  3 13
  3105
  78 50
  33 —
  4.61
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 48.-
  Τό μεγάλο Εργον
  Κοπβγχάγη
  Παο(σ:οι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Κυρίνη
  Βρυξίλλαι
  Βΐυδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοβία
  "Ελσινχφόρς
  Κόβνο
  25 96
  3.09
  6.96
  4.31
  80 60
  4.55
  23 45
  3.05
  104.—
  21.12
  2.58
  23 —
  9ον (τελευταίον)
  4) Ήσκήθτ) σιινεχής ί ίλεγχος
  επί των πετρελαιοειδων προϊίντων
  χαΐ χαθιορίσθησαν «ί τιμαί αυτών
  βάσει διαπμήσεων.
  5) Εγένετο μελίτη επί τοθ χό
  οτους γαιανθρά<ων («ώ<, χάρϊιφ, άνθρακίτης) χαΐ τοθ κόσΐο'-ΐς με ιαφορι ών έξδδων τιύ:ιον άπό τίς αποθήκας γαιανθρακιμπίρων είς την κατανάλωσιν 6) Εγένετο μελίτη πιρΐ τΐμδν ηροοταοΕα οιτοπαρχγιογτ^ς έφι- τεινής εσοδείας, χοοΎου χρηβ μο ποιήειως τβν πρωΐιων σιτηοβν χαί ενάρξεως τής προβμίξεοας τούτων. 7) Εγένοντο συνΐχιΐς κ*ί αί φνιδιαοτιχαΐ έπιθεω^ήσεις χατχ τοΰς θερινοΰς μή'βς είς ϋπαντα τα Ιξοχικά κίντρα χαΐ τα χέν- τρα των Αθηνών χαΐ τοθ Πιιραι • α, διά τόν Ιλεγχον χαΐ την Ιφαρ 26 16 μβγήν των χιιμένων άγορανομικων 3 13 διατάξεων. 8) Τό "Υπουργείον Άγορανο μίας έν τ% μιρίμνη τού, δηως Άριθμ. 22β10 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ 450 7 02 4 35 4 61 23.95 3 08 105.-1 2132] ό Συμβολσιογράφος Κα- 2.63 στελλΐου Πεδιάδος Έμμανου 23.50; ηλ Ιδομενέως ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑ- τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. 618 ο» Λαβών ύπ' δψει μου: Α') Την ύτιό χθεσινήν χρο νολογΐαν αίτησιν τοθ Ήγουμε νοσυμβουλΐου τής Ίερας Μο νής Άγκαράθου Πεδιάδος συγ κειμένου έκ τοθ Ήγουμένου Γερασίμου Μιζεράκη καί των μελών Ίεροθέου Θεοδωράκη προηγουμένου καί · Μαξίμου Δροσατάκη (βρομονάχου κα τοΐκων Άγκαράθου Πεδιάδος _ -. , „ ' ενώπιον μου άπευθυνομένην ^Συμπολίται, β.τι αν προκίψΠ σήμερον εΓτ'έ< τί)ς 6ι· κς σιτβΐται νά ένεργηθΛ νίκης εΤι έκ την ή .της μος. θά επιφέρη άναστάτω σι τα νόμιμα διά την ενώπιον σιν, Καβώς οί πυρκοϊαΐ φωτ ζουσΐν ολόκληρον πό μου πλρΙΟ6οτικήν δημοτιρασΐ- λιν- ςθ ω κσΐ αί άναστατώ εις φωτΐζουσιν δνην την αν πρός εκποίησιν των κατω άνθρωπότη'α. ΚσΙ τίνα αναστάτωσιν θά έπιφέρωμεν; χ6ρω ακινήτων κτημάτων τΗς πρό όΚΙγου βΐπον. Την αναστάτωσιν τί|ς αληθείας. ύπ6 το0 ·ΗγουμενοσυμΒουλ(ου Έκ πολιτικης άπίψεως μΐα μόνη ύϋάρχει άρχή, ό το6του έκπροσωπουμένης Ίϊ- δνθρωπος νά κυρισρχβ έαυτοθ. Ή κυρισρχΐα αθτη ρα, Μ3ν(ις Άγκσράθου Πεδιά επί τοθ έουτοθ τού καλείται ΈλΒνθερία. Όπου ξος ήτοι- 1) Είς θέσιν *Άρμε τοιαθταιτ-ύο ή πολλαί όμοθ κυριαρχΐσισυναδελφοθν νο, τ«ς κτηματιΚτΐς πβριφβρεΐ ται, έκεΐ άρχεται τό Κράτος.· Άλλ' δ οδτω συναΒελ ας το0 χωρ(Ου Βώνης Πεδιά ψοομενος ουδέποτε, ού6' 4«* ελάχιστον άποβάλλει 6ος κα1 ε[ρηνοδικειακής περι τι έκ τής κυριαρχΐας τού. Πασά κυρισρχΐα συνεισφέ φΕρΕ[ας ΚαστελλΙου Πεδιάδος ρει τι έξ αυτής πρός μόρφωσιν τοθ κοινοθ δικαΐου. αμπ6λον (κρασάμτιελος) έκτά Ό,τι τΐαρ' έΛΛοκτου κροσκομ'ζβται. είνε Ισον. ι σΕωΓ 6οο περ(-Ου στρεμμά » Η ταυτότης αθτη τής προσκομιδή-ς καλβΐτσι Ί των « 6πΤα ερνατών πβριέχου Οόιης. Τό κοινόν δίκαιον ιΤνβη προστασια όλον - - -- - άκτινοβολοβοα άπό τοθ δικαίου ενός εκάστου. Ή προστασΐα των δλων έφ' εκάστου καλείται Άδελφό Τ Ε έ Ι σαν πέντε ελαιόδενδρα καί έ κατόν ττερΐπου κουρμούλαις τ. Ε. --χ „ .· σουλτανί καί συνορευομένην της. Τό Ε6 σημείον. Ινθα συναντώνται 8λαι οθται κτταασι Γβωργίου Φουναργι αί κυριαρχίαι, καλείται σημείον έφ'τϋ τελίΐται. ά ω,&η Γ«ωργ(Οϋ Χοίν^τάκη, ποτελεΐ δεσμόν. ό*· καλοθμεν κοινωνικόν δεομόν.; κλήρονόμων Κωνσταντίνου Πά Τινές άποκαλοθσι τοθτον κοινωνικόν συμβόλαι παοάκη κα1 6ρ6μω άγροτικώ όν, όπερ τούτον της λέξεως συμβόλαιον έτυμολο βκτιμηθβΐσαν υπό των επί τού γικβς ένεχούοης την Ιδέαν δεσμοθ. |τω πραγματογνωμόνων άντΐ ^Αλλ'ά έξη^η8ώμεν κάλλιστα επί τοθ ζη^ήμα'ερ3χμβν (20 000) εΤκοσι χιλι τος της ίσότητος, διότι άν ή ελευθερία είνε τό κορύ ά0ων καί 2) Είς την αυτήν θε φωμσ, ή Ιβότης είνε ή βάσις. σιν κα1 κΐηματιΚην Κ01 είρηνο >Συμπολιται! Ισότης δέν σημσίνει την έξ ΐσου Οικειακήν περιφέρειαν άμπε-
  φυτοζαΐαν, κοινωνίαν δηλαδή άπό ύψηλά χόρτα καί Αον
  χσμηλσς δρθς. Όχι. Ισότης λέγεται, δταν είς μέν'
  την ένάσκησιν των άστικων ενός λαοθ δικαιωμάτων
  προτιμάται ή (κανότης, είς δέ την των πολιτικών δ
  ταν οί ψΗ,φοι δλων βαρύνωσιν έξ Τσου, καί είς την
  θρησκείαν, δταν οί συνειδήοεις πάντων Εχωσι τό αύ
  τό οικαΐωμα. Ή Ισότης Ιχει έν όργανον, την δω
  ρεάν χαΐ υποχρεωτικήν εκπαίδευσιν. Ή άρχή δέον
  νά γ(ν][) έκ τοό δικαιώματος επί τοθ Άλφοβητσρίου.
  ΟΟτω, ή μέν δημοτική παΐδευσις νά έπιβόλληταιεΐς
  πάντας υποχρεωτικός, ή δέ μέοη νά είνε προσιτή
  είς πάντας τούς έφιεμένους αυτής. Τοιοθτος ό νόμος.
  Έκ.τής σχολειακής^Ισόιητος άπορρέει ή κοινωνική
  τοιαύτη. ΝαΙ, έκπαΐδεισις, φός! φός!
  »Τά πάντα άπό φωτός άπορρέουσι καί είς τό
  φός έπιστρέφευν. Ό δέκατος Ινατος είνε ό μέγας,
  άλλ' ό είκοστός έσται ό ιύ&άμων. Τότε ουδέν πλέ
  όν Εσται ομοιον πρός την τέως Ιστορίαν €έν θά Εχη
  τις πλέον νά φοβτ,θβ, ώς σήμερον, κατόκτησιν, επι
  δρομήν, ξενικην είοβολήν, σφετερισμόν, Ενοπλον
  εθνών άντσγωνισμόν, αναστολήν τοθ εκπολιτιστικόν)
  Εργου έξ έπιγαμΐας βασιλέων, ή γεννήσεως διαδο
  χικοθ τυραννΐσκου, διανομήν λαων έν συνεδρΐοις
  άποφασιζομένην
  μιας δυναοτείσς
  διαμελισμόν έκ κατσρρεύσεως
  σύγκρουσιν 6ύο θρησκειών, έν τώ
  άτέρμονι κ εν ώ τοθ άπείρου. Δέν θά έπικάθηται πλέ
  όν επί τοθ τρσχήλου τοθκόσμουή λιμοκτονΐσ, ή
  εκμετάλλευσις, ή έξ ένδεΐας έκπόρνευσις, ή άργία
  μετά των όλιθρΐων αυτής συνεπει&ν, ήλαιμητόμοο,
  ή ρομφαΐσ, οί πόλεμοι καί αί παντοειδείς διαρπα
  γαΐ έντός τοθ χάους των ανθρωπίνω ν περιπετειών.
  (συνεχίζεται)
  Τα Ξενοδοχείον
  προτιμήοεως
  των Ηρακλειωτών
  ΆΠ0ΛΛ0Ν,
  μ»
  δι* ΐ*ί
  πλέον ευχάριστον
  σουλτανί ενός στρέμμα
  τος ή τριών έργατων καί συ
  νεχόμενον αγρόν εκτάσεως έ
  νός τετάρτου τοθ στρέμματος
  μέ τρία ελαιόδενδρα συνορευ
  ομένου ολοκλήρου τοθ κτήμα
  τος δμοΐοις Ιωάννου Σταφυ
  λάκη, Χρόνη Μαρκάκη, "Λνα
  στασΐος Φουντουλάκη καί Γ ε
  ωργΐου Φραγκιαδουλάκη, έκτι
  μηθεν άντΐ δραχμον 6<κα χι λιάδων (10 000). Β) Την άπό δωδεκάτην ΜαΤου ένεστωτος Ετους άτιόφοσιν τοθ Ήγουμε νοσυμβουλΐου τής Ίβρας Μο νής Άγκαράθου Πεδιάδος δι* ής άπεφαοίζει περί τής έκποιή σεως των άνω άκινήτων τής ύπ' ούτοθ έκπροσωπουμένης Ίερβς Μονής ίνα διά τοθ τι μήματος αυτών έπισκευασθβ ό (ερός κοθολικός ναός της Μόν ής ταύτης κοθ' 6τι στε ρεΐται παντελώς χρημάτων διά τόν σκοπόν τοθτον, έγκρι θεΐσαν διά τής ύπ' αριθμόν (ι κοσι £ύο (22) ένεστωτος Ιτους αποφάσεως τοθ τοπικοθ Συμ βουλΐου τοθ Όργανισμοθ Δι οικήσεως Μοναστηριακής Πβ ριουσΐας τοθ ΝομοΟ ΉρακλεΙ ου, έπικυρωθεΐσαν διά τοθ άπό εΤκοσι πέντε Δύγούστου ένεστώτος Ετους ΒασιλικοΟ Διατάγματος δημοσιευθέντος είς τό ύπ' αριθμόν 364 φύλ λον της εφημερίδος τής κυβερ ούν τζ προοταο'α των συμφέρον- τιο^ τοθ χατχναλωτιχοθ χοινοθ, φροντίζη χαΐ διά τα συμφίροντα ι των είσαγωγίων, εμπόριον, βιομη χάω< χαΐ έπαγγελματιων, αυνι· Χ'^οτηαβν διά των δ π' αριθμών 28066,25-9—39 χαΐ 28290) 26 —9 — 1939 διαταγων τού γνωμο δοτι«ή» επιτροπήν έξ άνωτάτων χρχτκων δπαλλήλων, πρός χαθο ριομον τιμων έ;[ων ιίδών βωτι χων κναγ α<, περί ώ/ &πάρχου:ιν παπάπονι δτι δέν πρίπει νΐ πω λανται μέ τάς τιμάς τής 22 »ς Α·;&ύβΐΐ3υ 1939 Ιψ' δσον ουντρέ χουβιν λέγοι χαΐ «ΐτίρχβ^οιν επί οτ,ιια στοιχιΤα. Τοιοβςον έν γενικαίς γραμμαίς υπήρξεν το π^λυαχιϋς Ιργον τοθ 'Υφυπΐυργιίου Άγορανομίας αυνε τιές είς τό γενικόν προγραμμα τι· Έθνιχι· Κυίερνήτου, κρός προοταοΕαν χαΐ ανακούφισιν των λαΐκων ταξεων. Αθήναι νΐ 30 Σ)βρ(ου 1939 Ό Τφυπουργός 'Αγορανομίας Γ. ΖΑΦΒΙΡθαθΥΛΟΣί νήσεεος υπό τόν όρον όπως τό' τίμημα των κτημάτων τού των διατεθή διά την έπισκευ ήν τοϋ Ίεροϋ ναοθ τής Μονη"ς ταύτης, 'ΐέών καί τό Αρθρον 109 τοθ ύπ" αριθμόν 276 Κα ταστατικοθ Νόμου τής έν Κρή τη Όρθοδόξου Έκκλησίας, τό αρθρον 7 τοϋ άπό 8 Ιουλίου 1930 ΠρθΒδρικοθ Διατάγματος ώς τοθτο ετροποποιήθη καί συ νεπληρώθη διά τού άπό 24 Όκτωβρίου 1935 αναγκάση- κοθ νόμου, εκτίθημι είς πλειο¬ δοτικήν δημοπρασίαν γενησο μένην ενώπιον μου ή τοθ νο μίμου άναπληοωτοθ μου, παρι σταμένου καί τοθ Ήγουμενο συμβουλΐου ττ)ς Μονης Άγκα ράθου καί έν τώ συνήθει τό πω των δημοπρασίαν τοθ χω ρίου Βώνης Πεδιάδος την 26ην Νοεμβριού 1939 ημέραν Κυρι ακήν καί ώραν 10—12 πρό μεσημβρίας τα ανωτέρω άνα φερόμενα και περιγραφόμενσ άκΐνητα κτήματα τής Ίβί-δς Μόν ής Άγκαράθου Πεδιάδος κοϊ υπό τούς έιτομένους δ ρους: Α') Ώς πρώτη προσφο ρά £ιά τα ώς άνω έκποιούμε να άκίνητα κτήματα όρΐζεται διά τό πρώτον κτήμα δραχ- μαΐ εΐκοσι χιλιάδες (20000) καί διά τό δεύτερον δέκα χι λιάοες (10000). Β.') Τα κτήμα τα ταθτα κατακυρωθήσονται είς τόν πλείονα προσφέροντα μετά παρέλευσιν δέκα πέντε λβπτών τ ής ώρας άπό τής τε λευταΐσς προσφορας. Γ.) Διά νά γίνη δβκτός τις ώς τιλειοδό της δέον νά μοθ καταθέση κατά την ημέραν τής πλβιοδο οίας γραμμάτιον έμφαΐνον δ τι κατέβαλον ώς τιαρςϊβολον, είς μετρητά ή χρεώγραφα ή όμολογΐας έθνίκων δανείον ϋ πολογιζομένης της άξίας των μέ την τελευταίαν τοθ χρημα τιστηρΐου τιμήν είς την Άγρο τικήν Τράπεζαν της Ελλάδος δι' δσα κτήματα προτΐθβται νά ττλειοδοτήοη ποσόν ίσον πρός τό ε'ν είκοστόν 1)20) της καθορισθεΐσης ώς άνω αξίας αυτών, υπέρ παρόβολον επι στρέφεται είς τόν άποτυγχά νοντα έν τή πλειοδοσ α. Δ.') Τό τΐμημα κατοβληθήσβται είς δύο Ισας δόσεις ίξ ών ή πρώ¬ τη άμα τ({ έγκρίσει των πρα¬ κτικών της πλειοδοσΐας, ή δέ δευτέρα είς ήν θέλει συμψηφι- οθβ καΐ τό κατατεθέν παρά βολον έντός εξ μηνών άπό της έν^λόγω έγκρίσεως μετά τοθ νομίμου τόκου άπό της έγκρΐ σεως μέχρις έντελοθς έξοφλή σεως. Ε.') Ό τελευτοΐος πλειό δότης ύποχρεοθται άμα τβ έγ κρίσει των πρακτικών της πλει οδοσΐας καί τβ σχετική τιερΐ τούτου είδοποιήσει τού νά προ σέλθη πρός σύνταξιν τοθ σχε τικοθ πωλητηρίου συμβολαΐου καί καταβολήν της πρώτης οό σεως τοθ ιιμήματος άλλως έ νεργηθήσεται άναπλειστήρια- σμός είς βάρος τού. Στ/ Ή δημοπρσσία άκυροθται αύτοδι καίως δι* δσα κτήματα έντός εξ ημερών άπό της κατακυρώ σεως ήθελε τυχόν προσφερθΒ παρά τρίτου τίμημα κατά ι . Αί γεωργικαι Ι πρόοδοιίτών Χανίων. Μεγαλαι προΌδοι έοημεΐώθησαν χατχ τα τελευταία έ*ττ] τόσον εις την πάλιν ίσον χαΐ είς την ύπαιθρον των Χανίων. Ή γεωργία εουαττ",μ«τοποιήί}η Έχαλλιεργήθησαν δέ έχτος των έλαιων, των ε· σπεριδοειδών, των δημητριαχων καί άμπελοι οουλτανίνας. Πρός ε¬ ξουδετέρωσιν δέ των χινδύνων φυλλοξήρας, ιδρύθη το άντιφυλλοξη- ριχόν φυτώριον αμεριχανιχών χλημάτων, τμήμα τοθ δποίου φαίνε- ται είς την ανωτέρω ΐίχένα μας. —Διβρισμός καθηγητβδ. Λ λ Βαβιλτκεΰ Δικτάνμκττς δι «ρίαβη αίς Χίον 6 έκ Κρήτης κα θ μ. Ι. αά Ό Δϊρματολογβς—Ίατρο$ ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ «ρ*δ·» της *δβ» "Αλμη·ρ, πληοίβν τοβ ΊταλΐΝίις ·Αρχ«ι·λονιι««ί ·Αηοβτβλίίί. Χ»ν·ικί« Ιίσυχος. «ραιβκατυκιιμενη, ΜεντρικΑ. πίΚΐον τής Πλ«τ·1«ί Βε^ΜΤ|ε«Ι. ·« «έχεται έκ; καΐ πρότερον 9-12 π.μ. καΐ 4-8 μ. μ. Τονε ΜεΜαρΙταε. τοβ< καβχβντκι έκ οερματιιεβν νο οημάτιιν, τ· τελενταΐβν ϊ*|1β«τβν έκάοτβν μαν·« ε1{ τέ» «ν Μ·ί*·»ί Φ·*μ«κεΙ·ν Ν, ΜβνντρέΐΝα. πέντε τοίς έκαΐον (5 ο)ο) α¬ νώτερον τοθ ποσοθ είς δ εΤ χον κατακυρωθ^· Ζ ') Ό προ σενεγνών 5 ο)ο επί πλέον τοθ ποσοθ της κατακυρώσεως ύ¬ ποχρεοθται ΰαως μετά της ετκης δηλώσεώς τού κατα· τεθειμένης είς τό γραφείον της Μηνής καταθέση καί γρσμμάτιον έξ ου νά έμφαίνη ται δτι κατέβαλε ν ώς παρά β ο λον είς την Άγροτικήν Τρά¬ πεζαν της Ελλάδος ποσόν Ισον πρός 10 ο)δ της γενησο μένης προσφορας εάν δέ δέν προοέλθη κατά την έπανάλη ψ,ν της δημοπρα®1ας πρός υ¬ ποστή οιξιν της προσφορας τού δέν προσέλθη δέ καί τις άλ- λος να προσφέρη μεΐζον πό σόν της προσφορας ταύτης καί ματαιωθη* οΰΐω ή πλειοδο σία ό πλειστησιασμός έ παν α λαμβάνεται έ αί τβ βάσει της ορισθείσης πρώτης προσφορας εϋθυνομένου τοθ προσενεγ- κόντος τό 5 ο)ο διά τό μεΐ¬ ζον της γενομένης ύπ" αύ· τοθ ιροσφορας καί τα έ- ξοδα τοθ ματαιωθέντος πλει στηριασμοθ τό ,δέ κατατε¬ θέν ύπ' αύτοθ παράβολον καταπΐπτει υπέρ της Μόν ής Άγκαράθου. Η') Ή Ίερά Μο νή Άγκαράθου ϊ>έν εύθύνεται
  διά τα τυχόν έτιί Ελαττον κα
  τα την Εκτασιν διαφοράν τό
  περιεχόμενον καί τα δρια των
  πωλουμένων άκινήτων. Θ'.)
  Τό Ήγουμενοσυμβούλιον δι-
  καιοθται νά άκυρώστ) τα πρα-
  κτικά της δημοπρασΐας έφ'
  δσον κρΐνει τάς γενομένας
  προσφορας ά,συμφόρους χω
  ρΐς έκ τούτου νά άποκιφ δι-
  καίωμά τι ό τελευταΐος πλειό-
  δότης. Γ.) Τα πρακτικά τής
  πλειοδοσίας ύπόκεινται είς
  την Εγκρισιν τοθ τοπικοθ Συμ
  βουλΐου Ο. Δ. Μ. Π. ΝομοΟ
  Ηρακλείου 6περ κατά τό δο·
  κοθν έγκρΐνει ή άκυροΐ τα Ο
  τα χωρΐς έκ τούτου νά ά-
  ποκ^ς) δικαίωμα ό τελευταΐος
  πλειοδότης. ΙΑ'.) Τα κηρύκεια,
  συμβολαιογραφΐκά τέλη καΐδι
  καιώματα, Εξοδα πραγματο-
  γνωμοσύνης, δημοσιεύσεις καί
  τοιχοκολλήσεις τοθ παρόντος
  καί τό ήμισυ τοθ φόρου μεταβι
  βάσεως καί λοιπά βαρύνουσι
  τούς τελευταίους πλειοδότας
  συμμέτρως. Εγένετο έν Κα
  στελλΐω Πεδιάδος καί έν τώ
  ένταθθα καί κατά την συνοι
  κίαν Πολεμάρχη δημοσίφγρα
  φεΐω μου, ίδιοκτησία τέκνων
  Γεωργίου Λαγουδιανάκη σή
  μερον την είκοστήν Εκτην Ό
  κτωβρίου τοθ χιλιοστοθ έννεα
  κοσιοστοθ τριακοστοθ ένάτου
  Ιτους ημέραν Πέμπτην δι3 &
  είσπρακτέα τέλη καί δικαίω
  ματα δραχμαΐ εκατόν δέκα
  πέντε (115) καί υπεγράφη παρ'
  έμοθ τοθ Συμβολαιογράφου.
  Ό Συμβολαιογράφος Κα·
  στελλίου Πεδιάδος.
  Ίμμ. Ί. Ιδομενέως
  —' Ή ορκωμοσία των κληρν
  τδν.
  Μϊτ* κολλης ίπιβληικότητβς
  έγένΒτο την παρελθούσαν Κυρι
  «κήν ποιρβυσΐα τβδ Μ·ρβ>ρχου
  Κ?ητη{, τ&ν ηολιτικ&ν κ*1 οτρ«
  τΐΜτικΜν άρχών, των έκπαιδευ
  τπρίων, της Έβνικης Νίολαίας
  έν οώματι λ«1 ΐτληθους κύσμου Α
  έρκωμοαία των νεβσυλλέκτκν. Μ(
  τα την απόδοσιν τιμ&ν είς την
  σημαίαν τοδ ϊυντάγματθί. έττη
  κολούθησϊν άγιαΐμος καί «Ιτα η
  έρχΝμββΙα. Άχολούβως άνεγνώ
  οθη ήμβρησία δίαιταν π τβ0 ^·υν
  τάγματος. «νβκροώσίη υπό της
  Μουαικης τού Δήμον έ έθνιχός
  ϋμνος, έγβνβτο παρέλασις προ
  των 'έκιβήμνν καί είτα δ·ϊ(ωσις
  βΐς τβ πβρΐπτβρον των ά{ινματτ
  κ«ν των στρατώνων είς την πλ«
  τεΐοΐν τ&ν οποίων έλαβε χώραν
  π τελκτπ. Της ιβροτβλβστίας προ
  έστη 6 Σεβααμιώταΐος Μητροπο
  λΐτης.______
  —Τβ ταμείον άσφαλίσεως αρ
  τεργατών.
  Εδημοσιεύθη είς το υκ' άρ. 225
  φύλλον της εφημερίδος τής κυ-
  ββρνήσεν$ τροποποίηοις τοδ κα
  ταβτατιχοΰ τού Γαμειου ΆσφαλΙ.
  σεως Άρτεργατ&ν. Διά τής τρο
  πβιο'ήσεως ταύτης 6ίΙζ·ται ότι
  είς το ταμείον άσφαλίζονται ΰ-
  πβχρβωτικώς πάντες οί κατά χω¬
  ρίον έιτάγγελμα άρτίργάται. έφ'
  δοον μέν έργαζονται είς πόλεις
  Η χωρία οπου υπάρχβυν τούλα
  χιατβν 10 άρτεργάται χατα τού
  κίνδυνον άνβπηρίας, γήρατος ΜαΙ
  θανατον, έφ' ίσον δέ έργαζονται
  είς πόλεις οπου ύηάρχονν του¬
  λάχιστον 15 αρτβργαται καί χατά
  τοϋ Μΐνδύνου άοθενείας.
  —Αρχαιρεσίαι Μακεδβνομά
  Χ»ν.
  Γενομένων άρχαιρεβι&ν τοδ ά
  νβγι ωρισμένον Σωυατΐΐον άγΝ
  νιοτ&ν Ναχεδονικ&ν χαΐ Ήπειρν
  τ ι κων άγώνων εξελέγησαν πρό·
  δρος Δημ. ΒαροάΜη;, αντικρόι
  δρος Ιωάν. Τζαρδή(, γεν. γραμ
  ματεΰς Ηλίας ΟιγβννάΜης, ταμί
  βς 'ϋμμ. Πινακουλάκηί, σύμβον
  λοι οί Γεώργ. Κβντ«$«Ηηί, μιχ.
  1 ζουλάχης καΐ Γεώργ. Αλεξάκης,
  έςελβγπΤΜή δέ έηιτροπή οί Έμμ.
  Παυλάκης καί Χαραλ. Μουλια
  ναχης.
  —Τα αύτοχΐνητα τώνδήμΝν.
  Υπο τβδίίΐτβνργβίοο των Έσωτε
  ρικ&ν διεταχθασαν οί Νομάρχαι
  καΐ εί "ϋπαρχοι ίπω; διατα(ουν
  τούς οΐχεΐους Δήμονς ο! όκοΐοι
  διβθέχονν Ιπιβατικά αΰτοΜΐνητα
  «ρος χρήσιν των δημοτΐΜ&ν αρ
  χ&ν ϋ ένδεχομένως χαΐ τ&ν δημο
  τικίιν ίιηβλλήλων νά χαταργή
  σονν τα&τα. Είς τάς περιπτώσει
  καθ" άς έπιβάλλεται νά γίνη έ{αι
  ρεσις έκ τού μέτρον τούτου, λό
  Υ¥ είδικβν τοκικβν συνθηκ&ν,τ*
  υπουργείον τΒν Εσωτερικήν πά
  ραγγέΐλλει έν συνεχεΐα δπως αί
  έν λόγω ηεριπτώσεις τεΒουν ύπ'
  όψιν τού ΑτιολογημϊνΗς.
  —Γνωστοπβίησις.
  Ό Δασβνβμος Ηρακλείου ύ«εν
  θυμίζΐι ίτι ο νέος νόμος περί ΘΑ
  ρας άπηγόρεναε βχι μόνον την
  χρήσιν άλλά χά ι την κατοχήν
  παγι'δων ιάρκαλοπηγΙδΜν κλπ,)
  καί πρεσκαλεΐ τβύς χκτίχοντας
  τοιαύτας νά δηλώσωσι την χ«το
  χήν των είς τάς χατά τβπβνς Ά
  οτννομιχβς αρχάς πρβς χαταοτρο
  φήν των άλλως θά «ιροιιληθ&σιν
  εναντίον των αΰοτηραΐ κυρώβεις.
  ΑΙ χατά τοπονς αρχαί χωρ)κής
  ηαρα«αλβδνται νά οι»ντ«ϊ»ισι χά
  τάοταοιν άηογραφης των έν τό
  διχαιοββσΐφ τ&ν κατεχόμενον
  παγίδων.
  —Δι«ν»χτ«ρ«ύβντβ φαρμα-
  κείβ.
  Σήμερον 31 Όχτωβρίου θά δια
  ννχτερεύαβυν τα φαρμακεΐει
  "Αριστ. Χαλκιαδάκη καί 'Αηοβτ,
  Ζ«φειρΙβν.
  ι
  «ι
  1
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα ΤρΙτης
  Όκτωβρίοο 1939
  123 Ώρα
  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΡΩΣΣΙΑΝ ΚΑΙΤΟ ΡΑΪΧ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΙΝ ΤΟΥ "ΣΙΤΥ ΟΦΦΑΙΝΤ"
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Όκτωβρίου (τοΰ άντοχποχρι
  τοδ μας). — Σπμεοινά τηλεγραφήματα 1
  Ούαοιγκτώνος βεβχιοδν ότι τό ζήτημα τη
  αιχμαλωσίαν ύΐιό Γερμανιχοϋ πολεμικον το
  ΆμεριχανΐΜθΰ έμπβριχοδ σχάφονς «Σίτι
  οφ Φλίντ» δέν απώλεσε την όϊύτητά τού
  τουναντίον δέ κράτει πάντοτε έν άγανα
  χτήσει την 'Αμεριχανιχήν δημοσίαν γνώ
  μην.
  Τηλεγραφείται έξ άλλβυ (τι ή'Αμεριχαν
  κή κυβέρνησις επέδωκεν είς τοίς έν €ύχ
  βιγχτβνι πρεσβευτάς τΑς Ρνοσίας χαί Γερ
  μανίας έντονον διαμαρτυρίαν μ& σαφή έ
  ρωτήματα δια την τύχην τού σ«άφους.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 30 Όχτωβρίβυ (ίδ. ύηη
  ρεσί»).—Έπεβεβαιώθη ή έπίδβαις διοτμαρτυ
  ρ(ας υπό τής 'Αμερικ*νι*ης κιβερνήβεω
  δι4 τό ζήτημα τοΰ «Σίτυ όφ Φλίντ». ©ι
  έπαχο·ουθήσβυν ίιαβήααιτα εκ μέρους τή
  'Αμεριχί,ς πρ«ς τας κυβερνήσει Μόσχας—
  Βκρολίνου.
  Ο ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  εγκατεστάθη μονίμωςείςτό Μέτωπον.
  ΑΥΣΜΕΝΗ ΡΟΣΣΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ
  ΑΙ, ΤΗΝ ΑΡΣΙΝ ΑΠΑΙΟΡ
  ΒΜΪ ΟιΊΑΟΝ ΕΞ ΑΜ
  ίΥΣΕΟΣ
  [ΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Οκτώβριον (τοδ άνταπο
  χριτβν μ«ί).—Κατ' «ίίήσεις έκ Μέοχας ι.
  Ρνοοικες τύπος έίημοσίβυοε την απόφασιν
  της 'Αμερι»ανιχής Γερουσίας την οΐφβρώ
  σαν την άρσιν τοδ μέτρον της άπαγβρεύ·
  οΐνς της έζαγ,ωγής ίπλων χαί πολεμικ&ν
  είβών ες Αμερικής ουνεδεύσας αύτην μέ
  σχόλια λίαν ^δυσμενή.
  Ο ιΊΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ ι ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΜΕΐιΒ. ΕΙΣ 1ΗΜ ΤΟΥΡΚΙΚΙΙΝ ΒΡΕ2ΒΕΙΑΝ
  III
  ΡΜΙΙΑΡΙΙΟΝ ΤΟΥίΚΙΙΝ ΙΡΕίΟΙΝ
  Α ©Κ Ν ΑΙ 30 Όχτνβρίευ (τοδ άνχαπο-
  κριτοϋ μ«$).—"Επί τή χθεαινή έπετείω τής
  άναχηρύ^εως ι ής Τουρχιχής Δημοκρατίας,
  ο ηρα»6νη·υργες κ. Ί. Μεταξάς μετέβη είς
  την Ίονρκιχήν Πρεσβείαν. Ό κ. Μεταξά
  έ,έφρασεν είς ιόν Ιοΰρχον πρέοβυν κ. '_
  νις τα συγχαρητήρι* τής κυβερνήσεως κοιί
  τοδ Ελληνικόν λαόν χαί ι άς ευχάς των ύ-
  περ τής εύημερίας τ«δ φίλον χαί ονμμάχον
  Τουρκικόν "Εθνβνς.
  ΩΡΚίΣΟΗ ΧΟΕΣ Β ι ΚΑΛΑ7ΖΗΣ
  11Σ ΓΕΝΙΚΟΣ^ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 30 Όχτωβρίεν (τοδ ανταπβκρι
  τοδ μαι) — Την πρωΐαν σήμερον ώρχί
  αβη ενώπιον τβδ Βασιλέως ό νέος νπβυρ
  γ,βς ΓκΜΧ·ς Διειχητής ®ρ«χιΐ£Χ. Καλατζης.
  ΟΙ ΚΑΙ.ΧΟΙ ΑΥιΪΚΙΝΗΙΟιΙ
  II
  .ΥΒΙΒ1Α.1Ν ΕΝ1ΥΟΟ» ΑΗΑ0ΣΕΙ2
  ΑΦΗΝΑ1 30 Όχτωβρίεν (τεδ άνταπο
  χριτοΰ μ«{) — Υπό τ·ν υπουργείον τής Ά
  γ,ορανομΐας εκλήθησαν σήμερον εί χάτο·
  χοι αύτοκινήιων $κ»ς ύΐκβαλουν ίνιύ
  ηβυς ύηλώοεις ίνα λβββυν 6ίλ·.ί« πρές πά
  ρ·χήν &ί& αύτεύς της άναλογούοης βεζι> η$.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙ1ΜΕΗΟΙ ΑΡΙΘΜθί
  ΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Λθΐ-ΝΑΙ 30 Οκτωβρίςυ (τοθ άντοποκρι
  ΤοΟ μος).—Γενομένης οήμίρον αήν 6ην άπο
  γευμαιινί,ν ι ής κληρώσεως τοθ λαχεΐου τοί.
  στθλου, εξήχθησαν ςΐ κάτωθι άριθμοί κερδΐ
  ζοντες τα ενοντι ούτω,ν οημειούμενα τιοσο:
  32289 δρ 30000Ο, 19486 40000, 25068 20(100,
  21766 και 5204 10000, 35107, 27325, 21575,
  12370, 24744, 12598, 17765, 23403, 20582,
  κοί 7711 ονο 4(00, 840, 2282, 3050, 4383.
  8372, &087. 12177, 12343, 13733.15916.23288,
  24552, "260ΌΟ 26394, 26909. 28113, 28372,
  32160, 33686 και 3ί>589 ανθ 3000.
  701, 3963. 6328, 6403, 7115, 7464, 10344,
  15233, 20280, 21001, 23670, 25935, 260541
  26331, 20182, 30782, 308&6, 31181, 31409,
  34720, 35012, 36658, 37636, 38418, κοί
  38505 άνο 2000 δρ. 290, Κ66, 2178, 3571,
  4532, 4865, 5520. 7097, 8509, 8716, 9624,
  10979, 14153, 14249, 15463, 17064, 18791,
  24879, 25554, 26164, 28490, 28710, 28810.
  30025, 31047, 33246, 34869, 35595, 36898 καΐ
  άν Λ 1000 δραχμάς*
  (Ή συνέχε>α
  4κ τής 1ης σβλ(δος)
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 8)βρΙου (Ιδ. ύ·
  πηρεσ(α) — Έγκυροι πληρο¬
  φορίαι βεβαιούν δτι 6 Φύ
  ρερ μετέβη είς τό μέτωπον
  καΐ ότι ήδη εγκατεστάθη είς
  την πόλιν Γκότεσμπέργκ 8·
  που έϊρεύβι τό άρχηγεΐον τοθ
  ΓερμανικοΟ στρατοΟ. Είς την
  πόλιν αυτήν ώς γνωστόν
  εΤχε δεχθβ 6 Γβρμανός κώγ
  κελλάριος πρό Ιτους καΐ πλέ
  όν, ολίγον πρό τής διασ*έψε
  ως τοθ Μονάχου τόν Αγ
  γλον πρωθυπουργόν ,κ. Τσάμ
  περλαιν. ΑΙ αυταί πληοοφο
  ρ(αι άναφέρουν δτι 6 Φύρερ
  εξέλεξε την πόλιν ού τή ν ώς
  έδραν'τοθ στρατηγεΐου τού,
  διότι είς περίπτωσιν καθ* ή '
  έξαπολυθβ ταυτοχρόνως έπΐθε
  σΐς κατά τοθ ΒΗλγΙου καΐ
  της >ρ7μμί)ς Μαζινώ, θά εύ
  ρΐσκεται είς Τσην άπόστα
  σιν άπό τούς δύο τομεΐς δέ
  δομένου δτι ή πόλις αυτή
  κείται δπισθεν των Γερμανι¬
  κήν γραμμών καΐ ίίς Ισην α¬
  πόστασιν άπό Γαλλΐας καΐ
  ΒίλγΙου. Άλλαι πληροφορίαι
  βεβαιούν δτι δ ΧΙτλερ θά ί·
  γη έξ όλοχλή3ου την διεύ¬
  θυνσιν των πολεμικήν έπιχει
  ρήσεων.
  Έξ άλλου οί Αγγλικαί καΐ
  οί ΓαλλικαΙ ίφημβοΐδες Βιερω
  τώνται εάν ή έβ5ομάς αυτή
  δέν πρόκειται νά αηαάνη την
  *ΡΧήν μεγάλης γερμανικήν έ.·
  πιθέσεως, δταν μάλιστα λη-
  φθ5 ύη' δψν καΐ ή μετάβα
  σις κσΐ εγκατάστασις τοθ Φύ
  ρερ είς τό μέτωπον.
  Τό «Ντα'ηλυ Τέλεγραφ9 τοθ
  ΛονδΙνου ασχολούμενον μέ
  την πιθανήν εξέλιξιν τΆν πό
  λεμικων έη.χειρήσεων γράφβ';
  «Παρά τάς προετοιμτσΐας τού
  ό εχθράς μας κράτει άχόμη
  έν άμ^ιβολία. Βέβαιον μάλλον
  φαΐνεται δτι πρόκειται νά
  έγκςχτσλε'ψΓ) την άμυτικήν τα
  κτικήν. "Ι ΐως δμως νά έπιδιώ
  κγ| νά παρασύρη τούς συμμά
  χους είς έπιχειρήσεις φθοράς
  χωρϊς νά προβή είς την άνα
  μενομένην σοβαράν επίθεσιν».
  Τα «Νέα Χρονικά» έξ άλ
  λου πληροφοροθνται έκ Ρόττερ
  νταμ δτι λόγφ των διαφο
  ρων αντιλήψεων αί οποίαι εκ
  δηλοθνται μεταξύ των στρα
  τιωτικών ήγβτων της ΓβρμανΙ
  άς ώς πρός τάς πολεμκάς
  Επιχβιρήίβις καΐ τόν τρόπον
  Ριεξιγωγης τοθ αγώνος συ
  ζητεϊται μεταξύ των Γερμα
  νόν αξιωματικών ή περΐπτω
  σις έγκαθ.δρύσεως έν Γερμα
  ν'α στρατιωτικης δικτατορΐσς
  ή όΐτοΐα ν" αναλάβη έν λευ
  ν £ι την διεύθυνσιν τοθ άγώ
  νος. Γβομανική έπΐσης έφηαε
  ρίς άφήνβι νά εννοηθή είς
  σχετικόν άοθρον της δτι ή
  Γερμανία θά έντείνη έκ νέου
  τόν ύποβρυχιακόν πόλεμον.
  ' Αρχίζουν έκ νέου
  αί Ρωσσοφινλανδικαι συνομιλίαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 8;βρΙου (Ιδ. ύ
  τιηρίοΐα της «Ανορθώσεως»).
  — Τηλεγροφήματα έξ Έλοίν
  σκι άγγέλλουν δτι οθριον (οή
  μερον) αναχωρεί διά Μόσχαν
  ή Φινλανδική αποστόλη πρός
  συνέχισιν των διαπραγματεύ
  σεων μετά της Σοβιετικης
  κυβερνήσεως. Τα αύτα τη>ε-
  γραφήματα άναφέρουν ότι πά
  ρά την τηρουμένην απόλυτον
  μυστικότητα ώς πρός τάς δια-
  πραγματεύσεις, είναι έν τού
  τοις καταφανής ή εκδηλουμέ¬
  νη οίσιοδοξΐα περΐ εΐρηνικής
  οιευθετήσεως τώνΡωσσοφινλαν
  δικών διαφόρων.
  Κατά τό λήξαν Σοββατοκύ
  ριακον 6 Φινλανδός πρωθυ
  πουργος είχεν επανειλημμέ¬
  νας ουνεργοσ'ας μετά των
  ύπουργών τβν Εξωτερικών κ.
  Έρκο καΐ Οικονομικήν κ. Τα
  νερ, καθ* άς εξητάσθη τό πε
  ριεχόμενον τόν Ρωσσικών προ
  τάσεων κοΐ κατηρτίσθη τό
  σχέδιον τής Φινλσνδικής ά
  παντήσεως. Έν συνεχεΐα συ·
  νεκλήθη υπουργικόν συμβού¬
  λιον τοθ ότοίου μετεΐχον τα
  μέλη τής κυβερνήρεως καΐ οί
  πολιτικοΐ άρχηγοί τής Φινλαν
  δ(ας καΐ συνεσκέφθησσν ε¬
  πί των Ρωσσικών προτάσεων.
  Μεταξύ των πολιτικών κύκλων
  ύπάρχει ή άντΐληψ ς Οτι δέν
  άτιοκλεΐεται νά πσραταθοθν
  επί μακρόν εΐσέτι αί Σοβιε-
  -οφινλανδικαΐ δαπραγματεύ
  σεις έν Μόσχα. Έν τούτοις,
  πσρά την έπικρατοθσαν οΐ-
  σιοδοξΐαν συνεχΐζονται Ιντο-
  νοι στρατιωτικαί προετοιμα¬
  σίαι καΐ λσμβάνονται έκτα-
  κτα μέτρα αμύνης καθ* δλην
  την ΦινλανδΙαν. Τα Πανβπι-
  στήμια ίκλβισαν μέχρι των
  Χριστουγέννων λόνω της επι-
  στρατεύσεως, 6 δέ Φινλανδι-
  κάς τύττος συνιστά είς τόν
  λαόν νά είναι προσεκτικός
  διότι ύπάρχουν κατάσκοποι
  καΐ νά διατηρήοτ] την ψυ¬
  χραιμίαν τού καΐ την πίστιν
  τού πρός την κυβέρνησιν.
  Αι Ήν. Πολιτειαι
  έξωδοΰνται εις τόν πόλεμον.
  ΟΥΑΣΙΓΚΟΝ 30 8)βρΙου (Ιδ.
  ύτιηρεσΐα της «Ανορθώσεως»),
  Αυριον (σήμερον) θ' αρχίση
  ενώπιον της Βουλης ή συζήτη
  σις διά την τροποποίησιν τοθ
  νόμου περί ούδετερότητος της
  Άμερικής βάσει τοθ ψηφισθέν
  τος υπό της ΓερουσΙας σχε
  δ ου ΠΙτμαν. Ή πλειοψηφΐα
  της Βου>ης ιΐναι έκ των προ
  τέρων εξησφαλισμένη, πάντως
  δμως τό άποτέλεσμα άναμέ
  νεται άγωνιβδώς, διότι ή άρ
  σις της άπαγορεύσεως έξα
  γωγής δπλων πιστεύεται δτι
  θά εξυπηρετήση μεγάλως τα
  οΐκονομικά συμφέροντα της
  χώρας καΐ δτι θά ώφελή
  ση τόσον την βομηχανΐαν
  δσον καΐ τόν εργατικόν κό
  σμόν.
  Ό Γερουσιαστής κ. Γουώ
  λας εξεφώνησε χθές μικρόν
  λόγον επί της διεθνοθς κατα
  στάσεως, έτιιτεθε'ς δριμύτατα
  κατά τοϋ Φύρερ. «Ουδείς λο
  γικός άνθρωπος, ετόνισεν ό
  Άμερικανός Γερουσιαστής, ή
  δύνατο νά σκεφθή ποτέ δτι ή
  Αγγλία ί| ή Γαλλία, άκόμη
  δέ καΐ ή Ιταλία ή* ή Ρωσσία
  θά έβύθιζαν (δικά μας πλοΐα
  Άτιό τόν Χ(τλεο έν τούτοις τό
  άνεμέναμεν, δ.ότι αύτός κατα
  πατεΐ τούς νόμους καΐ τούς
  κανόνας τοθ διεθνοθς δικα
  ου. Ό μόνος άνθρωπος ό ό
  ποίος θά εξωθήση την Άμβ
  ρικήν ν' άναμιχθή* είς τόν πό
  λεμον είνε ό ΧΙΐλερ μέ τάς πά
  ρανόμους πράξεις καΐ ένερ
  γεΐας του9.
  Η ΑΓΓΛΙΑ βλ ΠΡΟΒΗ ΕΙΙΑΓΟΡΑ.
  ΜΕΓΑΛΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΟΝ .ΤΑΦΙΑΟΗ
  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΗΜΕΡΟΝ ΑΙΕΞΑΓΟΝΤΜ
  ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ
  ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ! ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ
  διά τάς προτάσεις είρήνης.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 ΌκτοβρΙ
  ου (Ιδιαιτέρα ΰτιηρεσΐο).— Ή
  αύριανή συνεδρΐσσις τοΟ άνω
  τατου ουι βουλΐου τ£ν Σοβιέτ
  άναμένεται μέ αγωνίαν άπό
  λον τόν κόσμον. Κατά τος
  πσρχούσος πληροφορίας ό
  πρόεδρος των Επιτροπών τοθ
  λοοθ τ£ν Σοβιέτ κ Μολότωφ
  θά πρτββ ι(ς σαψη ίήλωσιν
  δτι εάν ή Αγγλία κοί ή Γολ
  ΐα δέν δεχθοθν την σύνοψιν
  (ρήντς ή Ρωσσία θά επέμβη
  (ς τόν -πόλεμον, ένισχύουσα
  ήν Γερμανίαν.
  ΡΩΜΗ 30 8)βρ(ου (Ιδ. ύπη
  εσΐο).— ΑΙ Γερμανεσοβιετι
  συνεννοησειν, ο{ οποίαι
  έξαγγελθη κατά την
  ύνεψιν τοθ τελευταίου συμ
  ιώνου μεταξύ Ριμπεντροπ—
  Ι Μολότωφ, δτι θά εγίνοντο |
  Ι είς περίπτωσιν καθ* ήν ο(|
  ΔυτικαΙ δυνάμεις δέν ΘΛ
  Ιστεργον είς σύνοψν εί^ή
  νης, θέωροθνται ώς τερματι
  σθεΐσαι ήδη. Κατόπιν τούτου
  ή Γερμανία σιηοζει μεγάλας
  ελπίδας ([ς τό συνερχόμενον
  ο Οριον Ανώτατον Συρβούλι
  όν των Σαβ&τ. ΟΙ έπΐσημοι
  γβρμανικοί κύ^λοι διατείνον¬
  ται δτι ή συνεδρΐασ ς αυτή
  θά έχη Ιστορικήν αξίαν 6ι
  ότι θα έκ δράοη τα μέγισια
  είς την περοτέρω ίξέλιξιν
  τής καταστάσεως. Ενώπιον
  τοΟ Συμβουλίου θά προβοϋν
  είς άνακοινώσεις ε( γ. κ.
  Σΐάλιν κσΐ Μολότωφ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Όκτο βρίου
  'Υπάρχουν φήμαι μή επι
  βίβαιωθεΐσαι ούδσμόθβν κοθ'
  άς ό κ. Μολότωφ θά τΐροββ
  είς διάβημαύπέρ της εΐρήνης.
  Ό κ. Μολότωφ δέν θά υπο
  βάλη προτάσεις, άλλά θά προ
  ββ είς μίαν γενικήν δήλωσιν
  τονιζων 8ΐι ή ε((.ήνη 6ό αται
  άκόμη νά σωθί) >αί πρέπει
  νά σωθβ προτοθ είνε άργά.
  Ε(ς την δήλωσιν αυτήν θά προ
  βή μετά μετά την συνεδρίασιν
  τοθ ανωτάτου συμβηυλίου
  των Σοβ.έτ. Π.θανόν είνε δ
  λως έπΐσης ν' αρκεσθή ό κ
  Μολότωφ ιΐς £ήωσιν ά
  πλως δτι ή Ρωσσία επ θυμεΐ
  την ιίρήνην, χωμς νά συνο
  δεύσο την δήλωσιν αυτήν μέ
  απειλάς.
  Δράσιςτηςάεροπορίαςείςτό Δυτικόν.
  ΓΛΡΙΪΙΟ1 30 8)βρίευ (ίδ. ύηπρεοίο).-
  ήο(ΐ$ 8Λ Λ«κ^ί^β«ύρου «νογϊρευν ίτι
  «π· ης «ρ^ΐας ιή} ςημίςβν βςημεΐ6»Εη εξαι
  ετιχή ίράοις τής Γαλλικής χαί Γιρμανι
  >ής βεροπβριας >αΐά μηκες τοΰ Μεςέλλα
  χαι τεϋ Σάαρ. Άλλαι εΐίήοεις ίκ^τοΰ μετώ
  ου άγγίλλβυν ίτι άπ· ιή$ χυχτές ό καιρες
  ετ.ρλήδη. Ή ητίοις τής βρβχής χαί τής
  ιένος εοτβμβτησε Ίό ύριμύ ψΐ>χο( ύπεχώ
  ηοε, πιστίύιτκι £1 ίτι ή χβλβχβιρΐα θά
  διβρκέοςι κ«ί λ τι 6* ίπιτρίψη ν' «ν«λη·
  φβ·&ν μιγάλκι πβλιμΐΜβί Ιπιχειρήοιις. £ή
  ήθ δ*α$τβ βτ·ιχιι«ν *
  <αγωρισεως είς Μπλίς. Γερμανβί σχαπα 6ϊς ηαγ»«οίηθαν χατέηιν Ιοχυράς πιίοε- ν$ εχ μίρινςτών Γάλλων ν« διαχόφουν τβς ((.γβσίοτς τ«ν είς την Ιδίαν περιοχήν και ν» υπο, ω( ήσβιν (γχαταλείπεντες τάβ βίσεις των. ' Ό οτΒ«τΐΜτικ·( συνεργάτης τοδ «Μι- κρο& Παριβρ οί» χ. ~άρλ ΜωρΛς γράφει (π «ι ύπβίρχβνοοιι ΙνδιΙζΐις κκίθουν ·τι πβρά την Μ«χ·χ«ιρ(«ν ·1 Γερμα ν βΐ δίν θ'άνββά- λ·«ν την Ιηίβιβιν δια τιν άνοιξιν. Εμ Ρώμης ·γγ<λλετ«ι ότι ό Γιρμ«νές ΑΓΚΥΡΑ 30 Όχτωβρίον (Ιδ. _...„_„ τής -Ανορθώσβως)»·- Λί κφημΕρίδες τής Κ», ριαχης άναγρίφουν την πληροφορίαν (τι διεξάγονται μεταξύ των κνβερνήΐεων 'Λγ. γλίας κ«1 Ελλάδος διαπραγμοετεύαεις προ κείμενον νά πρββή ή κυβίρνηαις τής Μ. Βρεττανίας «Ις νέας άγοράς Ελληνικήν σταφίδων, ώ; καί'Ελληνικών καπνών. Π;>εα
  τίθεται μάλιστα ίτι αί νέαι «γορ«ί ύχο
  τής 'Λγγλίας 'Ελληνικδν σταφίδων θχ
  ποβσεγγίαουν τέ» έν βχατβμμύριιν λιρΰν.
  Εί; τβν Τουρκικόν τύπον άναγράφεται έΐτί
  σπς ίη Έλληνική άπβσΓβλη αναχωρεί είς
  Γαλλίαν πρός συζήτησιν νίβυ Έλληνβγβιλ
  λικ·δ Ιμπβρικβΰ σνμφώνβν.
  ΤΟ ΑΓΓΑΙΙΙΗΟΥΡΚΙΚΟΝ
  ΚΑΤΟΧΥΡΒΜΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 30 8)βρ(ον (ίδ. ύπηρβα(α).-
  Είς συνέντευξίν τού πρός τ·ν βν Καιρώ άν
  ταποχριτήν τοδ «Πρακτορβίβυ τί,ς 'Ανατ··
  Χϋς» β παριστάμενβς κατά την υπογραφήν
  τ·ΰ 'Ανγλογβλλβτβυρχικβδ σύμφωνον στρα
  τηγός Βκίημπΐλ, άρχηγές τού 'Αγγλιχαδ
  στρατβΰ τί,ς Μέοης 'Ανατβλης, εδήλωσε τα
  εξής: «Χνρΐς Την ελαχίστην αμφιβολίαν η
  σ»μ«ωνί« αύτη θά κατεχυρώση , την ειρή¬
  νην είςΐτήν Μεσόγειον χαί την νοτιανατο·
  λιχην Ευρώπην καί θ' αποτελέση φραγμα
  επί τού οποίον θά συντριβδ πάσα άποκβιρα
  είββολής είς τό τμήματοΰτο.Έπί πλέον τόσύμ
  φωνον αύτό, αύξ^νει τούς ύφισταμίνους άν< καθεν δεσμούς φιλίας μεταξύ τβν τριβν κρατδν, Αγγλίας, Γαλλΐας χαί ΤβυρχΙας». Η ΥΠΟΧΡΕΟΤΙΚΗ ΕΡΓΛΣΙΑ ΚΑ0ΙΕΡΟ8Η ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 30 Όχτωβρίβν (τοΰ άνταπ·- χριτοδ μ«ί).—Τηλεγραφείται βχ Παρισίων (τι δι' αποφάσεως της Γαλλικής κνβερνήοε ως καθιερώθη ή ύποχρεωτική έργασία είς κ «αν τα τα έργοστάσια της Γαλλίας. Οί ερ¬ γάται των έργοοτασίων Βΐωρβδνται διατί· λβδντΐς έν ΐπιστρατϊ«5σϊΐ. ΝΕΑ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ ΕΙΣ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Όχτωβρίον (Ιδ. ύπηρι σία).—Τό Αγγλικόν Ναυβρχεΐον βνακοινοΐ ότι τάς εσπερινάς ώρας τής χθές 'Αγγλι χά άντιτβρπιλλιχά τής Ββρΐίον θαλάσσης ήνοιξαν είς Ντογχεμηεργκ π&ρ χατά 2 Γερμα νίκων βομβαροιοτικβν άεροπλάνων τα οποια άηήντηοαν διά σφοδροϋ βορμβαρ δισμοδ. Ουδεμίαν βλάβην ύιτέστησαν τα «γ γλικά άντιτορπιλλιχ·. Είνε άγνωστον αν τα έχθρικά άε^οσχάφη ύπέοτησαν ζημ<«ί χαί ποίας ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Όχτωβ&ίου (Ιδ. ύπηρ.)· Τό νυκτερινόν άναχεηο.θέν τεϋ Γαλλικβδ στρατηγιίου έχει ε&τν: «_ρ«βις των έξ Ι πατφης στπχείων εν τω ουν»λω τοδ μετώηου. Ταηΐχή δράσις πυρεβ·λιχοδ. 'Λδιάχοπος 4χ« ι έρωθεν δράσις των άεροπλάνων άναγνοίρί σεως». Ο ΑΓΩΝ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΙΑΙΊΩΛΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 8)βρίου (Ιδ. υηηρεσΐκ).- Κατ' ·' δήβιις έκ Τβοϋν-Κιγχ οί Κινίςοι κατέλββον καί* πιν σφοδραί μοχης δύο μΐγαλαις πόλεις *(«■·« τΐΛήί βτροτΐηγικής <4{ί*ς »1ς την ίπβρχίβν ίβαν —11. ϋ ΊάηΝες συνκ(«τ(ώνουν μεγάλας β»νέι μεις ίνα ένεργπβουν άντΐπίθβσιν πρές άναΜβτέι λήψιν τ6ν πόλεων αΰτ&ν. Δ»κκ τρί« Ιοκτιινΐκ· «■ροπλάνα ίββ^ βχρδιοαν χθές την πόλιν Λ<υ- Γιάν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 δ;Ρρ(ου ιΐδ. ϋππριβί») - Χίές έ πέτειον της συοτββεως χβδ Τσεχβσλί (ϊχκικβ» »(>«
  τους είς ολόκληρον την Βοημίαν καΐ ΙΧβραβΙβν
  Ισημ«ιώθηο»ν ί{βγίρσεις των Τοίχων *«τβ τβν
  Γερμαν&ν. Είς τίιν Πράγαν έγιναν έχδηλάε'Κ
  μεναλπς έκτ«σ«»»ς. Σγγκρβύβικ ΙλβΡβν χώραν
  μ·τβ{υ Γ>ρμανΐΜΗ( άστυνβμιας καΐ Τσέχκν »■
  τριωτών μέ αηοιέλεομα να φονευθοβν **1 ν*
  τρανματιαΐββν πολλαί. Πλεΐβτβι Τοέχβι οονελί
  _«--------1>( |ν·κλε1ο0ηααν ·Ις τ«ς φυλ«ΐΜ>(,
  πριοβιντής νόν Μάχενσεν Ανιχώρηβ·
  οήμκρεν διά Βερολίνον ά·οδ σνννμίληαι
  τας τΐλινταίας ημέραις μέ ολονς τβνς Α*
  γίϊβτς τβδ Ιταλικού φαοιαμβδ.