97992

Αριθμός τεύχους

5308

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >μ««νευ ειρ
  •δ Αγγλ»!}
  έδλ
  φφ
  ϋ . τίιν
  «V
  λίοα
  χον φ
  τί πλέον τ»4
  >ταμίν·υ{ Μ
  [ύ τδν τρι&ι
  ιαί ΤουρχΙε,ι,
  ΣΙΑ
  ΜΑΧΙΑ
  .ΛΑΣΪΑΪ
  ε**
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  1ΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αίγθπτου
  — ...
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  ετιισια λίραι 8
  έξαμηνος 1
  1
  Άμερικής
  ετηπία βολ. 1Β
  ί;·.ίΐλτ)νος » 8
  Τιμη
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  καΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ι
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5308 1
  ΓΡΑΦΡΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  - ΟΔΟΕ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙΕΤΒΗΟΣ ΣΤΙΙΗΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ή ΧΓί^ιΛτ-Λζ τ.τς
  ινσοχομειου ή άΊτει*ονιζοίΐ£ν"η
  ,ς νιϊτα νόσον
  Η ΓΑΛΛΙΚΗ ΥΓΕΙΟΧΟνΐΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  1Α/.ΜΕΤΡΑ: ΛΝι>η>ι
  ,. . -------------- Κατατληχτο'Γί τεραστία <ίε τα )αι(Ό.όιΐία ι το ΐίίί Ά·/ιας μίτρα όιυ χί\ ΓΜπαίροηοηι,α ι της αιιυναν· ννθΜθμι/ννς οτνι^εοιο.ς τχς Γαλλια, νατρΛτ,αινβταΛ ε*, της νΛ/ϋνυς μας· Λεν είναι αΪΓ,ουσα ; ΤΛς την σειράν * αι τας ιπινιι οικπ&λ μετ(.ιο αντών ίτεί η εο έίς;γνιιιν ι πό τιος ναι ιο ·κιιμουφ/άί.» οιιεντι ηωτερω ] Γνί ίνα ά.το τα ι<<λ}ίΐ σιίη(,)θήρο(ΐιΧΓ<"δ(ομεμισματα τα οποΐα νχοιη μιτα ' Άνωτί(>ωΐΐπι τϊριιίειγμοτι <ί τίχαοτιοι πιργιι τοϋ ιιΗχτ(>ηοϋ /ργοβιαοΐίυ τοι Λιστιρ «ι« τημςΊΐσβηοαν» είς
  ονομεΓα δια την άε.τα>τΐΐ;αν ιιετα<(Ί)ο,α. τί>ν το,ανιυιτΛών εις το" έοοίτεο1 'ονι χϊιε 7"»00;"· τ|»«τον ο>οτρ"<ι <μιι<ι_ινιν μ*; 5νυνοονιι,τν<α αγ^εϊα. ------' Εύρείαι μεταβολαι ΞΞ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ === = ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ. Μία τΓλιυΤιΐία ςτωτογι. αφια χον κ, Μουσολίνι, όστις δίδει το πρώτον κτυ πημα τής σκαπανης είς την έναρξιν ενός έργου, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 ΌκτωβρΙου (18. ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσε¬ ως») —Μακρά έ-κβΓγοντα τηλε γραφήματσ έκ Ρώμηο άγγέλ λουν δτι εύρείαι μεταβολαί έ- ·πτ)λθον σήμερον είς την κυβέρ νησιν τής Ιταλίας, είς την δι¬ οίκησιν τοθ ΦασιστικοΟ κόμ μστος καΐ είς την Ανωτάτην άρχηγΐαν τοθ ΊταλικοΟ στρα τοθ. "Εξ ύπουργοί έκ των πάλαι οτέρων συνεργατών τοθ κ. Μουσολίνι υπέβαλον ιισραΐτη σιν. Κατόπιν τούτου ή κυβέρ¬ νησις άνεσχηματίσθη, υπό ιήν προεδρΐαν καί πάλιν βεβαίως τοθ κ. Μουσολίνι, έπελθΰύσης ίόρεΐσς μεταβολάς είς την σύνθεσιν της. Τινές έκ των παλαιών οπουργών άντεκατε- στάθησαν, άλλοι δέ ανέλαβον δλλα ΰπουργεΐσ, άνταλλάξαν τες τα χαρτοφυλάκιά των. Μόνον είς τό υπουργείον των ΈξωτερικΛν 6έν έηήλθε μετσ βολή, τοθ κόμητος Τσιάνο δια τηρήσαντος καί τιάλιν τό χαρ τοφυλάκιόν τού. ,Μεταξύ των ύπουργών οί όποΐοι υπέβαλον παραίτησιν είνε καί ό κ. Άλ- φιερι έκ των κυριωτέρων βτελεχΛν τοθ ψασισμοθ καΐ Ι τ&ιν στενωτβρων φΐλων τοθ κ Μουσολίνι, & οποίος διετήρει | τΛ υπουργείον τής ΠαιδεΙσς Ό κ. Άλφιέρι, ώς ανεκοινώθη θά εισέλθη είς τό διπλωματι κόν στάδιον, θ' αναλάβη δέ προσεχώς σπουδσΐαν διπλω ματικήν θέσιν. Έτίοης, υπέβαλε την πά ραίτηαΐν τού, γενομένην ά ποδεκτήν ό άπό " ό <ταετΙας Γενικάς Γραμματεύς καί κ υ ριώτερος βεωρητικός τού φσ σιστικοθ κόμμστος, είς δέ έκ των δρηστηοιωτέρων Ίτσλών πολιτικών κ. Σταράτσε. ΠερΙ τοθ άντικαταστάτου τού δμως ιύ&έν εγνώσθη. Μεταβολαί έιτΐσης έπήλθον <αΙ είς την διοίκησιν τοθ Ί ταλικοθ στρατοθ. Ό στρατάρ χης Ποριάνι, άρχηγάς τοθ Έπιτελβΐου παρητήθη. Την ΛρχηνΙαν τοθ έττιτελεΐου ά νέλσβε & στρατάρχης Γκρα τσιάνι. Τα αΤτια καί οί σκο ποΐ των μετσβαλών αυτών δέν εγνώσθησαν. Πάντως τό γεγονός προεκάλεσε βαθείαν εντύπωσιν τόσον ένταϋθα ο σον καί είς τάς άλλας εύρω παίκάς πρωτευούσας καί σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Ό έ*Ρωμη Γερμανόςπρεσβευτής. ΑΓΚΥΡΑ 31 8)βρίου.— Νέ ώτεραι «Ιδήαεις έκ Ρώμης ά ναφέρουν δτι 6 πρεοβευτής τής ΓερμανΙας φόν Μάκενσεν, ανεχώρησεν διά Βερολίνον διά νά ένημερώση την κυβέρ νησιν τοθ Ράϊχ επί τής στά σεως την οποίαν σκοπεύει νά τηρήση ή Ιταλία έναντι τής εύρωπαΐκή'ς συρράξεως. Πιστεύεται δτι 6 Γερμανός πρεσβευτής ήτο έν γνώσει των μεταβολήν αί οποίαι έ ττρόκειτο νά έτιέλθουν—καί έ ■πήΛθαν ήδη—-είς την κυβέρνη σιν τής Ιταλίας καί είς την διοίκησιν τοθ ΊταλικοΟ σΐρατοϋ. Είς την ♦ην οελΐοα: Ή 'Λμερικανική Βου Αή ενέκρινε τό σχέδι¬ ον Πΐτμαν ηερΙ ούδε- Τίρότητος. ΜΕ ΤΑ ΓΑΑΑΙΚΑ ΤΑΝΚΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΡΩΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ ΤΟΥ ΔΥ1ΒΥ ΜΕΤΩΟΟΥ «Κάηου είς τό δυτικόν μ* τωιΐον»—σύαθωνα μέ την καθι εοωθεΐσβν ίκφρασ ν— δ γνω στός Γάλλος συγγραφεύς κ. Ζάκ Μηουλανζέ, ύαηρβτΰν κ αί αύτός Είς τό στράτευμα, νράφει τάς εξής έντυτώυικ. «Καταχνιά... "Ενας ιύρανός τι- φο6ς... ΈκΐΖ κάτω, είς την κορυ ή τοθ δψώματος, Ιρπουν ίξα μεγάλκ βομβΐΒντα, έηομα, φχιβ, άόρατα, άνήσυχ». Ε1«( Ι να; λόχος τάνκς, μέ δ.ιό διμοιρί ι; επί κεφαλής, την μία πρός τα δεξιά, την άλλη άριστερά Καθ» διμοιρία άποτελείται άπό τρ'α τάνκς είς σχήμα λατινικοθ γ & νεστραμμένου Τό επί κιφΐλής τοθ αχηματιαμοΰ αύ :ο0 τανκς Ιχει είς τι πλευρά τού τα δύο αλλα έλαφρβς ττίσ» τού. θχ Ιλεγε χανεΐς δ τι παρίατα ται είς μίαν σκηνήν τοθ «Οολί μου των κόσμων» τοθ Ούίλς. Τί ποτε δέν άναχαιτΕζιι τα φοβιρά χαλύ$5ινα θηρία πού προχωροθν ρουνρουνίζοντα μίσα άπό κάμ πους χαΐ χωΐάφια: Ου τε τα δα ση, οδτε τα βηΐτια πςύ χρημνι* ζουν, &&τ( τα ρυίχια, ού τε αί λα ετο είς σημείον ώυτβ σχεδόν νά είνε άτ:ωτον Τα τάνκς μας είνε τό καλλίτερον υλικόν πού υπάρ χει είς τόν κόσμον». Ή χαρά τού, ή δπερηφάνειά τού πβ5 δια χεΐ ίνα τόσον ώ- ριΐον σύνταγμα, είνΐ ϊκδηλοι.'Άλ λωστε καί δλοι οί α<5ρες πού Ι χει υπό τάς διαταγάς τού συμ- μερίζονται την έιττισιοσύνην τού. Πλησ.άζιι) Ινα άπό τα σταματημί- να τέρατα. Είς διίφορα αημΐία τού καλύπτΐται άπΐ λάοπΐς καί αί μεγάλαι «ατέρμονες άλύσεις» που έΊτει γιά ΐροχους ίχουν χατά διαατήμαται κολλημίνα χώματα καί χίρτα Μιά μικρά χαταπα κτή ανοΕγει οτά πλευρά τε υ καί απο έχεΐ πηδοθν μερικα παλ ληκάρια, πού 5λα των άκτινοβο λοθν απο άγάπη πρές το χαλύ 65ινο τέρας των χαί άπθ ύπερη φάνειαν. «"Οίαν θα Ιπιτεθοδμε γιά καλαί...»—λέγει δ αξιωιια τικός χαί τί 6λέμμχ τού οΊασταυ Έπανήρχισεν ή δράσις τής άεροπορίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31. Ό«-τ'ύβΑίθθΐ6ροηλάνον ,κοτώρθακϊε νά δι- (Ιδιαιτέρα ύπηρεσΐα τής «Ά-1 έλθη τάς άνγλικάς άκΐθς καί νορθώσ£ω(».—ΕΙδήσεις έκ τοθΐνά ένεογήοη πτήσιν υπεράνω μετώπου άναφέρουν δτι κατά ιήν πσρελθοθσαν κράτησιν ήοεμία βελτίωσιν τοϋ καιροθ καί την σημε ωθεΐσαν χθές έντασιν δράσεώς των -εριιτολιών. Σχε τικβς, τό εκδοθέν σήμερον την ττρωΤαν ανακοινωθέν τοθ Ανωτάτου άρχηγείου τοθ Γτ λικοθ στρατοΟ ώναφέρει τα έ τ:. «Νύξ ή^εμος είς τό συνο λον τοϋ μετώπου» ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Όχτωβρίου (15, ύτιηϋεσΐσ) —'Επισήαως άνεκοι νωθη δτι Άγγλικά άεροπλάνα ένήογτισαν χθές πτήσεις άνα γνωρΐσεως υπεράνω των άε ροποοικών βάσεων τής Βορεί ου Γερμανίσς, έτιιτυχόντα πλή ρας τοϋ σ.ίοτΐοθ των. Τα Αγ γλικά άδροπλάνα συνέλίξαν πολυτίμους πληοοφορΐας καί έλαβον σειράν ολόκληρον φω τογραφιων των άεροδρομΐω^ κσί έγκαταστάσεων καί στρβτηγικών οημεΐων των Γερ μανών. Έκ των ένεργησάντων τάς πτήσεις άεροπλάνων, Ι ν δέν είχεν επανέλθη μέχρι τοθ μεσονυκτΐου είς ιήν βάσιν τού. Τα άλλα έπέστρεψαν σ&σ, χωρΐς νά ϋποστοϋν ούδε μίαν βλάβην. Τηλεγραφήματα έκ ΛονδΙ- νου άναφέρουν δτι χθές διά πρώτην φοράν Γερμανικόν ά- καθαύτοθ άγγλικοθ έδάφους. νύκτα έπε Ι Τό άεροτΐλάνον ενήργησε ιττή •παρά την Ι σιν υπεράνω πόλεως τής νο τΐου Αγγλίας, τής οποίας τό δνομα τηρεΐται σκοπίμως μυ¬ στικόν, υπό τβν Αγγλικών άρχών. Τό Γερμανικόν άερο πλανον κατεδιώχθη άμέσως υπό των αγγλικών καταδιωτι- κδ>ν καί ετράπη είς φυγήν
  πρΐν δυνηθή νά δράση.·
  Υπό τοθ συμμαχικοθ στρα
  τηγεΐου έξ άλλου ανακοινοί)·
  ται ότι Γερμανικόν άεροπλά
  νόν επεχείρησε χθές πτήσιν
  άνσγνωοίσεως υπεράνω τής
  γοαμΐιιής Μοζινω. καί είς το·
  μέα δττου είνε άγγλικά στρα
  τεύματα. Άγγλικά καταδιω
  κτικά άεροπλάνα ανιψώθη
  σαν άμέσως καί επετεθησαν
  μέ άκάθεκτον ορμήν εναντίον
  τοθ γερμανικοθ. Μβτά άπε
  γνωσμένην προσπάθειαν δια-
  φυγής, τό γερμανικόν άερο
  πλάνον ηναγκάσθη υπό των
  Αγγλικών νά προσγειωθβ δπι
  σθεν των συμμαχικών γραμ
  μών, επί των αγγλικών θέσε
  ών, συντριβέν καί καταστρα
  φέν τελείως.
  Γ·*""·"" Ι" ·- »'.·|-|.-·----—-
  Βριον τού, γιατί δλοι ίνειρεύον
  ται αυτήν την στιγμήν. Είς
  την δουλειά των, βπως χαί είς
  ρΐζιβνται). Καί είς ^αναλογίαν έ
  νος πρός τέαααρες, θά τούς χά
  νωμε χαλά!».
  Είς τα λόγια αύΐά ίέν 5πάρ
  χει καμμιά χαυχηαιολογΕα. Τό
  ηαλληκάρι εξέφρασε μέ την Ι"
  πεπο!
  απώδεις χαράδραι πού πιρνοθι» | την άεροπορΐαν, οπάοχεΐ μιά
  ι5<ολα. Εΰτυχβς σήμερα— οοξχ τψ θεώ—τα τάνχς δέ* Ιχουν ά νοίξη ηθρ. «'Η δύναμις τοθ πυρός Ινος μό νόν λόχου των άρμάτιβν μου έξι οοθτβι μέ τό παραπάν» μέ την δύναμιν ενός ουντάγματος πυροβο λιχοθ!» —λέγει είς τόνον χατη γορηματιχόν ο ουνταγματάρχης. Καί προοθέτει: «Καί τί συντάγματος ρ λιχιθ; Ενός συντάγματος κου θε έχινεΐτο διά μέοου &λβ*ν τΑν έδα μέ την ταχύτητα αύτοχινή - - ■ · · .... ------------» πλευρ* άθλητιχή. Μαζϊ μέ Ινα πολεμικόν αθλον, φέρουν είς πί ρας χαί ίνα όλυμπιαχόν κατόρ θωμά Πρέπει νά δείχνοκν τόσην άθλητικήν [χανότητα, δσην καί οτρατιωτικήν αρετήν, χαί έχεΐ νο πού αυχνά άναδιιχνύει τόν ή?ωα είνε ή γΐνναιότης ίπηυξη μένη άπο την διάθεσιν τής χά ταρρίψιως ενός ρεκόρ. Εΰτυχεΐς έχεϊνοι που πολεμοθν διασκεδά ζοντες... «Καλώς νά όρίσουν!— μοθ λέγει Ινα ά«δ τα μέλη α,ιογ μ> *γ/τ ν»Α-..,.- -----------. τί)ς αθλητικώς όιΐίδος (γιατί Ιτοι
  τού, ,πού επί πλέον ϋά έπροοταχίύ μοθ φα(νετκι πρέκιι νά χαροχτΐ)
  ρώνεται μέ τό βλέμμα των άν ] γαλειτέραν άπλδτητα την
  θησίν του.Ι
  Σχύβω έηάνιο άπό τό μικρό
  τετράγωνον άνοιγμα, δ
  όποίου μπαίνιι χανΐ'ς είς
  έ έ
  ρ
  τοθ
  μ ς τάνχ.
  Πώς άντέχουν έχΐΐ μίσα, Καί νά
  ακέπτΐται χανεΐς πώ; ασφαλώς
  θά τραντάζωνται.
  «Τί λέτι! Δΐν εΓδατε τα «ρεσ
  σόρ», Γιατί λοιπόν νά τραντβζώ
  μαστε»;
  Τα βλέπω τα «ρεσσόρ», άλλ'
  ■Ιδα έπίοης τάς άσκήσεις νών
  γιγαντιαίων αυτών θηρίων.
  Πρός τα πίσω. Ινας μιχροσχο
  πιχος θάλαμος μηχανβν δπου
  δέν μπορεΐ χανεΐς νά είσδύοη
  παρά μόνον Ιρπονχας, μέ την χοι
  λιά.
  (ουνεχ(ζεται)
  Ή παλινόστησις
  των Γερμανων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 8)βρίου (ίδ. ύ-
  τιηρεσία).— Μεταξύ Γερμανί·
  άς καί Λεττονίας υπεγράφη
  σύμφωνον δυνάμει τοθ ότιοΐ-
  ου οί έν ΛεττονΙα Γερμανοί
  υποχρεούνται νά παλινοστή-
  σουν είς Γερμανίαν. Τό συμ
  φωνον ετέθη είς εφαρμογήν
  άμα τή υπογραφή τού. Ό πρω
  τος όρος τοθ συμφώνου άνα
  φέρει ότι μέχρι τής 15 Δεκεμ-
  βρίου θά χάσουν την Λεττονι-
  κήν ύπηκοότητα δλοι οί Γερ
  μανοΐ ο^ όποΐοι πρόκειϊαι νά
  έγκαταλείψουν την Λεττονΐαν.
  ΑΙ λεγεώνες
  των ξένων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 ΌκτωβρΙου
  οπηοεσΐα).— Είς την Νό
  Άφρικήν πρόκειται νά
  οργανωθή λεγεών των ξένων,
  όττοΐα θά συμπεριλάβη
  δλους τούς έν τή χώρο: αύ-
  τβ Έβραίους, Αύστριακούς
  καί λοιπούς ξένους οί όποΐ¬
  οι εξεδήλωσαν την διάθεσιν
  νά πολεμήσουν παρά τό πλευ
  ρόν των σύμμαχον κατά τής
  "βρμανΐας.
  Ιδ.
  τιον
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  Ι

  V-
  Χ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον'ό «Έ¬
  ρως στό Βολάν», όαβρεττα.
  Την Πέμπτην: «θύελλα» μέ τόν
  Σάολ Μπουαγιέ.
  Σημείωσις- Γιά την «ρεμιέρα
  της Πέμπτης παρακαλεΐσθε νά
  κρατήσετε τάς θέσεις σας ένκα(
  ρως. _______
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον δ «Φίβος
  τοθ Σκανδάλου». Κυριακή ώρα
  2 μ, α. επεισοδιακόν. Άπογευμα
  τιταΐ χαθ' εκάστην ώρα 6 1)2 μ. μ.
  Σήμιρον άπογευματινή, ώρα
  6 1)2, «Σουέζ».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στο&μος Αθηνών.
  Πρένρ«μμ« ϊρς Νιβρίου.
  12.25 Σίίμκ—ΈΘνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτοιι.
  13 Λβιχά τραγοΰδια χαΐ χοροΐ
  (δίσχει).
  13.30 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλαφρά γαλλιχά τρβγοθ
  δια (δίακοι).
  14.15 Είδήαεις.— Μετεαρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορ8ς Πΐι
  ς
  18 45 Έμβατήρια χά Γ ελληνι
  χοΐ χοροΐ (δίσχοι)
  18 55 Έλαςρρά μουοιχή (δπό
  τής δρχήατραςΔ. Ποθτ, &0).
  19 30 Ή ώρα τοθ ηαι&ιοϋ
  19.50 Έλαφρά μουοιχή πιάνου
  20 Ή ώ α τής δγείας.
  20.15 Δτ,μοτιχό τραγοϋδι (υπό
  τοθ Όμιλο,ι Σιδέρη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Ρισπάλ τραγευδιοθ (υπό
  τής χ. Κ λ ΚαραντινεΟ).
  21.30 Έ ταχτική όρχήστρα τοθ
  σταθμοθ (υπό την διεύθυνσιν τοθ
  Γ. Βτάλη).
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 Έργα διά βιολΐ (δπό τής
  Κάς Είρήνης ΜπΕστη—Δραχοπού
  λου).
  23 ΒιεννΙζιχη μουσιχή (δί·
  σκοι).
  23.20 Νυχτιριναί ιΖδήσΐις.
  23 30 Μουοιχή χζΛζ (δίσχοί).
  24 Τελευταίαι ιίδήσΐις.
  0.10 Έλαφρό τραγοθϊι
  τής Κάς Ίσμήνη; Διατοέντου).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώραι 9.45 μ. μ. ακριβώς
  ΕΡΩΣ
  ΣΤΟ
  ΒΟΙΛΑΝ
  Ένα μοντίρνο φίλμ μέ
  μονσιχή χ·1 τραγούδια ί»πέ
  ρβχ«.
  "Εν« π«ριζιάΐ)Ό χομφοτί
  χνπμα.
  Νέ την
  Κλώντ Μαίϋ
  την
  Κολέτ Ντόρφεϊγ
  χαΐ τβν άμίμητο ΑΛΒΡΜ.
  ΤΗΝ ΠιΤΜΠΤΗΝ
  Μεγάλη Κοσμική Πρε
  μιερα
  Τό άριστούργημα τού
  Άνρύ Μπερνστάΐν:
  ΒΥΕΛΛΑ
  (ί'ΟΡΑΟΕ)
  Μέ τοΰς
  ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ
  ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΚΑΝ
  £κηνββ«σία Μάρκ ΆΧεγκρέ
  Μβυβικίι ΖΟΡΖ ΟΡΙΚ
  "Αξιον σημειώσεως.
  Τό ενδιαφέρον τό οποίον έπέ
  δειξεν ή χυβέρ ησΐς διά την εδ
  ρυθμόν λειτουργίαν των φιλανθρω
  π.χών σωματείον τής χώρας είνε
  γνωστόν. "Ολα τα σωματεΐα τα Ι
  χοντα δρασιν γόν;μον ή δυνάμενι
  νά συνεχίσαυν ταύτη» διά τό χά
  λόν τοθ συνόλου ένισχύ'ϊησαν ήθι
  χ»ς χαί δΧιχως. Μία τοιαύτη
  χειρονομία τής χυβερνήσ«ως ή δ
  ποία άξίζει νά έξαρθή", Ιστω χά
  την σπγμήν ταύτη·*, είνε ή έν Ε
  σχυσις τοθ τόσον εύϊοχίμως λει
  τουργοθντος Συλλόγου των Καρι
  ©ν Ρεθύμνης διά 300 000 δραχμ
  Διότι τό ποσόν τουτο έξυπηίέτησι
  τα μέγιστα τόν Σύλλογον είς τ
  νά παρουσιάση πεπραγμένα άς"»
  παντός έπαίνου χΊ διά τάν γείτ
  να νομόν Ρεθύμνης τέν τόσον πρι
  οδευτιχόν χΐί διά την Κρητική
  κοινωνίαν ολόκληρον.
  Τα πρότυπα.
  Τό υπουργείον τής Παΐδείας :
  πεφίβισε νά έπεχτείνη τόν θ
  σμεν των προτύπαινδημοτΐ'<ων αχ λείων. Τα σχολειό ταθτα χαί είι την εκπαιδευτικήν μας περιφέρε αν άπιϊείχοησαν αρίστα δεδομ νού δτι ίβααίαθησαν είς μεθι δούς συγχρονισμενας χαί είς τρό πους έχπαιδεύσεως άπορρέ ντα άπό την πεΤραν ^χαί την έπιτυ χίαν των νίων παιεαγωγιχών συ οτημάτων. "Αλλως τε διά τής άναπτίξεως τής άιιύλλης χαί με τοξύ των διδασκά^ων χαί μεταξύ των μαθητων συνετέλεσαν σπου δα Ε ως είς την δλην έχπαίδευσιν άποδώσαντα καρπεύς άξιολόγους *** ΟΙ δασοφύΑακες. Τό υπουργείον τής Γεωργίας ώρισεν ικανόν αριθμόν δασο φυλάχων χαθ' Απαν τό Κράτος, τοποθετήσαν έχ τούτων περί τεύς Ιΰ είς τάς Κρητιχάς περιφερεί άς. Ή αποστόλη τεθ δασοφύλα χος δπό τάς παρούσας συνθήκας τάς άφορώσας είς την έν γένει γεωργοοιχονομίαν είνε σημαντι χή. Καί είνε νεμ'ζομεν ίχανοποι ητιχόν τό ενδιαφέρον τοθ υπουρ γεί&υ τής Γεω,γία, χαί άπό τής πλευρδς ταύτης. Τό πολυσχιδες έργον των δ«σι*ων άρχών έχ πά ραλλήλου, δπ&βίηθεϊται σπουδαί ως δπό δασοφυλάχων ίχανων χαί ευσυνείδητον, ώα,τε χαί αί τελιυ ταΐαι αυταί νά έχουν λόγους νά έκτιμοθν τό μέτρον τής πυχνώσε ως τεθ άριθμοθ των. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Έκκλησιαστιχόν Συμβού λιον Άγίου Μηνά προκηρύ σει φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την έκμίσθω σιν των έπομένων άκινήτων αύτοθ. 1) ΟίκΙα όδοθ Κ. Λουκάρε ως πρώτη προσφορα δραχ. 850. Κρατήβατΐ τάς βέβΐι, 2) Κατ)μα πλατεΐας Κόρα¬ κα πρώτη προσφορα δραχ. 860. 3) Κατ)μα ό5οΟ Αγ. Δέκα πρώτη προσφορα δραχ. 520. 4) Άνωγ. 01<ία Πλατ. Αγ. Αικατερίνης πρώτη προσφορα δραχ. 320. 5) ΟίκΙα όδοθ Κατεχάκη πρώτη προσφορα δραχ. 600 6) Κατ)μα παρά τόν Αγ. Δημήτριον πρώτη προσφορα ;δραχ. 300. 7) ΟίκΙα Λεωφόρου Μοροζί ,νη πρώτη προσφορά δρχ 330 8) Άσκεπβς χβρος δκισθ. Αγ. Αικατερίνης πρώΐη προ σφορά δραχ. 75. 9) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 1 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 10) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 2 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 11) 3 δωμάΐια δπισθεν κα ταστήματος Πολυκράτη πρώτη προσφορα δρ. 300. Ή πλειοδοσΐα διενεργηθή σεται έν τώ Γραφείφ τοθ Έκ κλησιαστικοθ συμβουλίου Αγ. Μην δ καί ενώπιον αΰτοθ την 5 Νοεμβριού 1939 ημέραν Κυριακήν Ή στήλη τού ώραιόκοσμοο ΕΝΑ ΩΡΑ10 ΣΥΝΟΛΟΝ Ή μοδα έλανσάριθε αύτό τόν ώραιο συνδυασμό Έπανωφόρι άπό ρόζ μάλλινο ίίφασμα συνδυασμιο μέ λουτρ καφετί, Ή γουνα είνε ραμμένη σε τρόπον ποϋ ν α φαινετοι σάν χωριστη ξακεττα. Τό Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών 4 ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλβυτιοθέν μέ νέα χομφέρ, γνωστόν δια τας έγκατκστάσεις τβν λουτήρων τού χαί της τελείας θερμάνσεώς τβυ, έί«σφα>ίζει την άνετωτέραν την
  πλέον ευχάριστον διαμονήν.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  ——= Ο "ΤΕΚΤΩΝ" ——=
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δίκάμηνον πσρά πεπει¬
  ραμένον πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας δλης των Άνωτάτων Σχο·
  λων Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφίαν χοΐ χρή¬
  σιν χωρεβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον.
  Είναι μοναδική εΰκαιρΐα δι' δσους άπερρΐφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ Πολυτρ,χνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρε'σς δδοποιΐσς, οίκοδομικάς ή είς οΐασ δήποχε τεχνικάς ύτιηρεσιας καί έν γένει νά σταοιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6 οποίος δέν εγνώρισε ττοτέ άνεργΐσν, άλλά έξα σφσλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί· τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξελθόντες έργοδηγβί μέχρι σήμερον έχ τβΰ «ΤΕΚΤΟΚΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπβυργεϊκ, Δήμους, Έταιρίας κλπ. Γραφβϊοΐ "Ιωνος 5, Όμόνοια Αθήναι. Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδσχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας^ κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άησστροπτούσης κοθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσόγκριτον. ΤΟ «£ΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διευθύνεται άπό τόν Κρήτα κ. Γΐώργιον τό περιπαθέστερα άνάγνωσμο Ο ΣΟΥΜΗΕΡΙ ΜΙΙΣΕΡΕΙΑΤΑΤΙΤ ΚΟΙΝΩΝΙ 53ον —Γιατί είδιχεύετε Χ«' λίτ τα τραγούδια χαί οί χοροί τώ χωριχών μας;—τοθ είπεν ή - ρολίνα. Είνε χαί δι*ά μ*ί τρι γούδια χαί διχοΐ μας χοροί, τρ γούδια χαί χοροί τΐχ Οδγγαρίοτ μας! ΚαΙ χυτάζοντάςτονμέ μάτια ι ά'άτραφταν άπό την δκερηφάνει ή Καρολίνα τοθ είπε: —Τϋύς χορεύω χι'έγώ αυτού τεύς οδγγαρέζιχους χορούς πό είνε δλο φωτία χαί φλόγα, χά τραγου&Ίο χι' έγώ αύτά τα τρ γούδια πού σας συνεπήραν! Ό Σίθμπερτ δχουε χαί δεν π! σ:εαε τ' αύτιά τού! Δέν μπορε σε νά χωρέση τό μυαλό τού πώ μία άριστοχράτις ήΐαν δυνατόν ν μεταβληθή οτό φλν,γερό ήφαίστειι πού μετεβάλλοντο άπό τού; έθν κούς ττον χορούς οΕ χωρ^χοί τί] Οδγγαρίας... Είνε τόσον ώραΐοι οΕ χοροί οαι χόμησσα!—έτραύλισεν δ φτωχό δασκαλάκος. Άλλά δυσχολεύομα νά σάς φαντααθώ νά χορεύετι τούς λαΐχούς χορούς πού χορεύβ ται στήν ταπεινή χορευτι»ή τα@ί| να .. 'Η τάξις σας χορεύει τού χορούς των σαλονιώ»... —Κύριε Σοΰμπερτ—τοθ είπ τότε ή χόμησσα Καρολίνα Έστε| χάζυ—έχετε τόν λόγον μου 8τ ίνα βράδυ πού θά μοθ έρθη χΙ φι, θά χορέψω μπροατά σας τού χορούς τής πατρίδος μου! Γ τότε θά ίοήτε πώ; τούς χορεύω δπω, χαί οί χωριχοί μας, γιατί χι' αύτοι χι' έγώ έχομε τις ρίζει μας άπό την ίδιαγής τής Οδγγ ρίας μας... Καί θά σας τραγουδή σω χαί τραγούδια τής πατρίδος μου—έχτός, χύριε διδάσχαλέ μου ά*ν έχετε την αξίωσιν νά τραγο δώ μόνο τα διχά σας τραγούδια —Ποτέ μου Εέν είχα αυτή τή αξίωσιν, χόμησσα!—έτραύλισεν ι Φράντς... ' Καί δλο τό αίμα τού άνίβηχ πάλιν είς τό χεφάλι τοιΐ. —Συνίθεσα χάΉ... είπεν . Οστ ρα άπό ολίγον είς την χόμησα Καρολίνα. —Δέν σας λέγω, Είσθε Ινας ωιστή(! θελετε νά τρβ|θυδώ μόνον τα τραγούδια βχς... — Μά Εέν πρόχειται νά τρα γουδήσετε... Κι' ςϋτε είνε τραγο δι... 'Απλως είνε ϊνας χάτρ—μαΐ γιά νά τό παΐξωμεν μοζΐ στ πιάνο, πρός άσκησίν σας... Ή μαϋήτρια χάθηοε μπρβστι στό πιάνο, γιατί χαταλάβαινε «ώ την ώρα τοθ πιάνου Σέν μποροΐ σε νά τήν^περνδ μόνον γιά πει ράγματα τοθ ντροπαλοθ της δα (συνεχίζεται) ι ΜΙΝΩΑ' ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό δραματικό μεγσλούρ γημσ τοθ Εύγε ν Νταμπί τής Γαλλικής 'Ακαδημίας. Είνε τό δραμα δύο φτω χών έρωτευμένων νέων, πού άπελπισμένοι άπό τή ζωή ζητοϋν την άπολύτρω σι στό θάνατο. Μιά ται- νία πού θά συγκινηθή κά· θε ανθρωπίνη ψυχή γιατί δείχνει μέ άορές γραμμές καΐ μέ άσύγκριτο ρεαλι· σμό την άληθινή εΐκόνα τής ζωης. II ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ Έμψυχωμένον «πό την άσύγκριτη: ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ κ«ί τόν Λ. ΖΟΥΒΕ. ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΦϋΒΟΣΤΟΗΙίΑΝΛΙΑΟΪ -«ρόλ Λομπάρ Φιρνκν ΓκραβαΙ Καί την δίπρσκτον κωμω δίαν τοθ Σαρλώ. Χνιά. "Αγ. Μηνα), ΜΟΛΡΡΝΠ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.- δωμάτιον ετά <} ίοδ άλλ ΘΑΝΑΤΟ1.- Είς την άΚμήν τΟν 140 έτών, ιιλήοης δράσεώς Κο, δημιουργικότητος, άΐεθαν» κοι » κηΒιύθπ βνταθθα έν συρροή βλΑ θους κόσμου δ Δημήτριος κ "·' κουλακης έκ Καμαρΐου. Ό ιι,._ στάς διεκρίνετο δια την νρη. στότητα τοθ ήθους. δια τό «ήν1, νές τοθ χαρακτήρος «οί ώ- /' θρωΐος καί ώς οΙκονενιιαΡνη' καί ώς έβαγγβλματΐας, δι' δ :„, ήγαπδτο καί έξετιμδτο ϋηό «Τ των. Την σύζυγον, τα τΐκν_ "* πάντας τούς οίκείους τού 1 ,·α νόρθωσις» συλλυπεΐται θερι.βΡ Λ -Είς νβαρωτάτην οκ,μη ^· αν απέθανε <αί βκηδ.θβη ή Εοαγγελ. Χαραλ. Μβυ άχολαύουσα Ιδιαιτέρας ι σεως καί συμβαθβι&ν 0ι41^ καλωσύνην καί τό χρικ,ΤΟν ^ ήθους της- Τόν σύζυγον της Κα°ι τούς λοιτούς οΐκεΐους της' *?ι λυιούμεθα. Λ" *** Γύρω στήν πόλι. Λιακάδα κοΐ χθές τό ϊρωϊ κα>
  συνετως δικαΐωσις των.. αΙσιοΒή-
  ξων τοθ καιροθ.
  -Μολονότι βεβαία ή αΐσιςδο
  ξία ούτή κάθε αλλο «αρα Οϋα.
  βαδίζβι μέ την γενικήν επιθυμίαν
  των ίργατών της γής.
  —"Ωοτε νά άνομΐνη απλώς
  σχήμα λόγου...
  —Χθές ημέραν καταναλώσεως
  κρίατος τα κρεονωλιία 6ίν ύ·
  στέρησαν είς αγοραστάς.
  -Πάντως καί ή άγορά κηϋϊυ
  τικων κοΐ χορταρικών δέν ίμεινβ
  χωρΐς κίνησιν.
  —Έννοεΐται δτι οί έΐΐσκεΐ/βεν
  τες την τελευταίαν δέν ελησμό
  νησαν τα φροθτα τής έοοχής χά
  όαοΐα νρωτ ηροσφέρονται καλυ¬
  τέρα καί βρεσκότερΛ.
  —Καθ" & μας έκληροφόρησαν
  ή ιύχη ηονοησε πάλιν τούς Ή
  ρακλειώτας.
  —Προκειμίνου περί τής κροχθι
  σιντΐς κληρώσεως τοθ Λαχειου
  τοθ Στόλου.
  —Τούς αριθμούς τής οποίας ώς
  γνωστόν έδημοσιεύσομεν χθές κατ'
  Ιδιαίτερον τηλεγράαημα τοθ εν
  Αθήνας άντακοκριτοϋ μας,
  —Πρός τοΰς Έκοιιτας Άγροφο·
  λακής Κρήτης διεβιβάσθη διατα
  γή τοϋ ΰκουργεΐου Εσωτερικήν
  δκως απαγορεύση έοεξής την
  ύαό την αυτήν στεγην έγκατάστα
  σιν τοθ γραφβΐου Έβόπτου καί
  'Λγρονόμων μετά τής κατοικΐας
  των.
  —Έν συνεχεΐσ τό υπουργείον
  ν,αραγγέλλει ινα είς περίπτωσιν
  καα' ήν συμβαΐνει τοθτο φροντί
  σουν οιά την άμεσον άπομακρυν
  σιν των κατοικιων των έν λονω
  ΰ «αλλήλων.
  — Διά κοινής αποφάσεως των
  όπουργών Γεωργίας καί Έθνικής
  ΟΙκονομΙας περί τβν καλλιεργει-
  ών τοθ καπνοθ.
  — Είς τόν νομόν μας καθιεροθ
  ται ή κσλλιίργβια τής ποικιλία;:
  «ΜυρωΒάΐα Σμύρνης».
  — Σημειωτέον δτι μόνον ή καλ
  λιέργεια τής ποικΐΛΐας ταύτης
  θά έπιτρέπεται τοθ λοιποθ είς
  δλα γενικώς τα καπνοπαραγα
  γικά χωρία Ηρακλείου.
  —Τό κυνήγιον έξακολουθεΐ νά
  μή μένη ΧωΡ'ί θιασώτας,
  — Ώστ» να οημειώνωνται έ<ά στοοε καί έκτός των Κυριακων, βκδρομαΐ κυνηγων κατά τό μάλ λον καί ήττον κολυβληθεΐς. —'ΑιΐοσκοποΟσαι είς χά θηρά ματα τής έττοχής και [δία τύν Ααγόν ό ,όχοΐος αποτελεί 4κλε κτόν εδεσμα πάντοτι —Είς τού Πουλακάκη έξαιρε τική πρεμιίρα αυριον μέ την θυελλαν» τοθ Μπ,χτάΐγ. —Είς τί,ν Μινώαν προράλλεται αυριον Ενα κοινωνικόν Εργον πού θά ά·ήση εποχήν: «Τό ξενοδο χεΐον τού Βορρά». —Σήμερον είς τό αύτό κινημα τοθέατρον προβάλλεται τό τόσον επίκαιρον καί συγκινητικόν «Σου έζ» είς απογευματινήν (ωρα 61)2 μ μ.). ο Ρέΐτορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν ίξ Ά θηνων ή κ. ΛουκΙα Σταυρακάκη κομΐσασα πλουσίαν συλλεγΐ» μοντέλων τής έποχής. ΚΛΗΣΙΣ Ιωάννου Τόγια βφοπλιστοθ κατοΐκου Πειραιώς Κατά Τής έν Λονδίνω έδρευοόσης άσφαλιστικής ΈταιρεΙας υπό την, έπωνυμΐαν Ρ. νίο;Ιια_ ίοΗαΓάβοη αηά Ο" Ιιίά. ΕΝΩΠΙΟΝ Τοθ Πρωτοδικείου Ήρα κλΐΐου. Καλεϊσθε δπως προσέλθητε ενώπιον τοθ ΠρωτοδικεΙου Ή ρακλεΐου δημοοία επί πολιτι κων ύποθέσεων συνεδριάζσν τος έν ιω κατασιήματι αύτοθ την 24 ΊανουορΙου 1940 ήμέ ραν Τετάρτην καί ώραν συνή θη των συνεδριάσεων πρός συζήτησιν καί βυνεκβίκασιν ιτ]ς εναντίον σας υπό χΡ°ν0 λογΐαν 5 Ιουλίου 1939 ιτροσε πικλήσεώς μου ενώπιον τοθ εΐρημένου δικαστηρίου άπευθιι ομένης μετά τί)ς εναντίον μου υπό χρονολ. 6 Απριλίου 939 άγωγης τοθ Άνδρέου Μπαμπιολάκη πλοιάρχου κα τοΐκου Χανίων. Δημοσιευθήτω ή πσροθσα διά της έν ΉρακλεΙφ έκδιδο μένης εφημερίδος ε'Ανόρθβ σις» διά την καθ" ής ή παροθ σα έταιρεΐα. Έν Ήρακλείφ τβ 27 Όκτ» ίρΐου 1939 Ό πληρεξούσιος δικηγόρος οθ.καλοθντος καί παραγγέλ ^οντος. Τίτβί Γ. Γειιρνι*«η#
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  τ
  τα
  >" «·ρί τής
  «ως χοθ /
  ημ
  «■οκριτοϋ
  : βφασΒι,
  γ·1ου Έοοτ
  ν στεγηνεγ«οιί«
  >βΙου Έιοϊτ ;
  ί«(σ ρνώ
  ινα είς ιερί(1η
  βαΐνει τούτο ιροκ
  ν άμεσον άτ.ομαιρυι
  ικιων των Ιν Ιβ(;
  ής άποεάσιο;
  αργΐας καί '£
  ΐιρΐ τβν
  νού.
  >>ομόν μας κβίιιρΐ
  ργεια τής λΐι
  Σμύρνης».
  όν 6τι μο
  ς «οικίας μΙ
  [αι τοϋ λοιιοϋ
  ,γευμα'τινήν 1«
  β ΡεΚτν^
  ■κλησΤσ
  Ιροβτοί:
  Οίκονομική ζωή ,Έγκυκλοτταιδείσ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί των διαφόρων προΐόντων είχον χθές
  ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  Σ£τος :
  » 860
  » α' δ|
  ϊ. 12.— 12 50
  Κριθή ,
  > 5.30
  > 6' »
  11.— 11.50
  Β;ώμΐ) χ
  > 540
  » γ' *
  10— 10 50
  ΟΙνοι μίστατον ;
  » 20 —
  21.—
  > δ' >
  9— 9-50
  Γλεθχος »
  » 18—
  » ε' »
  7.50 8 50
  "Ελαια
  » 28—
  Καραμπουζές »
  5.— 6.—
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Ελεμέδες α' χ
  6 50
  ΑευχοΙ α' >
  26—
  » 6' :
  » 5.50
  » «' *
  24—
  » Υ'
  » 5__
  » γ' ι
  23.—
  ΤΑΧΤΑΣ α 5' %
  4 50
  Πράσινοί α' 3
  21—
  • τ' »
  4.—
  » (ί' ι
  > 20.—
  2ΤΑΦΓΑΑΙ
  » γ' >
  19—
  Σουλτανί ι
  » ._ ,—
  Μέταξα ι
  > 400—
  450
  Ταχτά >
  Άλάβ&ανος ι
  100.—
  ΡαζαχΙ ι
  ► 2 50 3.—
  Κουχοάλια ι
  • 120.—
  Τιμαί Συναλλάγματος
  ι
  Ανορα Πώλησις
  Κοπΐγχάγη
  25.96
  26 16
  Λονδίνον
  546.— 550.—
  Παρίσιοι
  3.09
  3.13
  Νέ* 'Υόρχη
  136 60 138.60
  Μίλβνον
  6.96
  7 02
  Παρίσιοι
  3 09 3 13
  Πραγα
  1 4.31
  4 35
  Ζυρίχη
  30 60 31.05
  ΖκρΙχη
  30 60
  3105
  "Αματερδαμ
  72.50 73 50
  Βρυξέλλαι
  4.55
  4 61
  Στοχχόλμη
  32 50 33.—
  Βουεαπέατη
  23.45
  23.95
  Βρυξέλλαι
  4.65 4.61
  Βελιγράδιον
  3.05
  3 08
  'Αλεζάνδρεια
  560.— 564.—
  Κον)πολις
  104— ]
  105—
  -----
  Βαρσοβΐα
  21.12
  2132
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  Έλσινκφόρς
  2,58
  2.63
  Βερολίνον
  42.— 43.-
  Κόβνο
  23 —
  23.50
  Τό μεγάλο £ργον
  «ου Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  «Δύναμαι ί έ νά βιβαώσω δτι δεν θά ύττάρχωσι
  πλέον, γεγονόια. Πάντες θα εύοαιμονίίισι. Τό άνθρώ
  πινον γένος,θό. έκπληροΐ τόν προορισμόν ούτοθ ώς
  ή γηΐνη σφαΐρα έκπληροΐ τόν έαυτής. Θ* έττέλθτ)
  άρμονΐα ψυχής καΐ άστέρος, καΐ ώς ό άστήρ βα(νε>
  έτιΐ ΐΓ)ς κανονικτ)ς τού τροχιάς περΐ τόν ήλ,ιον, οθ
  τω καΐ ή ψυχή περΐ ιήν άλήθε.αν.
  »ΦίλτΥατοι! ή ώρα ήμώτ ΐΰιη,κοθ. ήν ε άς όμι
  λώ, είνε ζοφΐρύ,άλλά μόνον διά τοιούτων τρομεράν
  στιγμών ίξαγορύζεται τό ψοεινΰτατον μέλλον. Ή
  έπανάστασις είνε τό διαπολιον τέλος "Ω! ή άνθρω
  πότης μέλλει νά λυτρωθβ, νά άνι,ψωθβ έκ τής οημε
  ρινής ταπεινώσεως κσΐ θά αίσθανθΰ.. ανακούφισιν
  κοΐ πσρ—μυθιαν. Τό όρκιζόμίθα έ π' αύτοΰ έδώ τοϋ
  όδοφρύγμστος. Κοί τιΰθεν άλλοθεν δύναται ν' άκου
  οθβ ίίλικρινβς ή τής άγάπης ι·ραυγή, άν δχι άπο
  τού ΰψ:υς θυσιασΐηρΐοι;
  >'ΛδιλφοΙ, έ6ώ ό τοπες ούτος είνε ή κονίστρα
  φιλοσοφούντων καΐ δυοτιραγςύνιων. Τό όοόφραγμα
  τουτο 6*ν εσχηματίσθη έκ τΐετοών, ξύλωνκοΐσιόήμων,
  άλλ' έκ 6ύο σωρειών, σ»)ρβΙας 16ίΩν κοΐ σωρείας
  θλίψϊων.
  »Ή τ.ενίβ έ&ώ ουναν § τέως ίδεώΕεις ούιής πό
  θους. Ή ήμερα έδώ παριπτύσσβται την νύκτα κοί
  τη λέγει, ιώρα ο' άποθάνω μοζί σου καΐ σύ Ιπειτα
  θα σναγεννηθρς μέ εμέ.Έκ τής περιπτύξεως πάντων
  των δεινων γεννάται ή πίστις. Τα δεινά εδά προ
  σκομΐζουσι την αγωνίαν των, α( 6έ Ιδέαι την άθα
  νασΐσν των. Ή άγωνία ου τη μιγνυμένη πρός την
  αθανασίαν των, θ' αποτελέση τόν θάνατον ημών.
  >ΆδελφυΙ ό αποθνήσκουν έδω, άποθνήσκει διά
  νά φωτίστ) τό μέλλον είσερχόμενος είς τάφοναΐγλήεν
  τα κσΐ αύγάζοντα.»
  Ό Ένζολωρας διεκότιη μάλλον ή έπαυσε λα
  λων, διότι τα χεΐλη τού επηκολούθουν κινούμενα, ώς
  εί έλάλει είσέτι καθ* εαυτόν, έξ οδ κσΐ οί παρεστω
  τες προσεΐχον είσέτι δτι ως τον άκούσωσι. ΒΔέν εχει
  ροχρότησαν, άλλά πολλην ώραν ίψιθύριζον, καΐ έ
  πειόή ό λόγος είνε πνοή, ό ψιθυρος τοθ πνίύματος
  όμοιάζει πρός τόν ψΐθυρον των φύλλων.
  ΣΤ'
  Ό Μάριος έκστατιχός- ο Ίαβέί>ης λακωνιχός.
  ΕΓπαμεν ή'&η τί συνέβαινεν έντός τί)ς διανοίας
  τοθ ΜαρΓου.
  Ενθυμούμεθα την κατάστασιν τής ψυχί)ς τού. Τα
  πάντα τφ έφαΐνοντο ώς όπτασΐα. ΑΙ περί αυτών κρΐ
  σεις τού ήσαν θολεραΐ. Διετέλει υπό την σκιάν των
  μεγάλων καί μελανων τττερύγων, αΐτινϊς έξετεΐνον
  το επί των άγωνιώντων.
  (συνεχΐζεται)
  Ο όφθαλμΐατρος
  ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Επανελθών «χ Παρισίων δέχεται Ίπποκρα-
  Τ·ν, 9 ΑβΗΝΑΣ-
  Αι* όκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώοεις των*
  'Αιτό δλα δι' δλους.
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
  Μέ την εφεύρεσιν τοθ ττ}λ*φώ·|
  νού συνδίεται τό δνομα τοθ Γχρά Ι
  χχμ Μπίλ, δ οποίος εζήτησε δι
  πλωμα ιδρεσιτεχνίας τό 1876
  Δύο χούπχ ένωίίτερπ χαΐ συγχι
  χρΐμένως την 14ην Ίχν:υαρι*6υ
  τοθ 1874 άπίθνηαχεν είς την
  Φραγχφούρτην τής ΓερμανΕας 6
  Φ.λιππος Ράίς. 'Αηέθνηϋχΐ νίος
  άφ.Ο ιίχε γενντ^ΐ την 7ην Ί»
  νουαρΕου 1834 Πρό ολίγων ήμε
  ρών συνεπληρώθτ) έχατοντβττία
  άπό τής γιννήσΐως ΐίθ ΦύίΐΜοα
  Ϋίϊς. Ή εδχαιρία αυτή μβς θυ
  μίζει τόν άνθρωπον πιύ θΐωριΐ
  ται δτι ανεκάλυψε τό τηλέφωνον
  πρίν άΓ.ό τόν. Γχράχαμ Μ,,ίλ.Άν
  δ Άμΐριχανίς Μτέλ ιΐνΐ δ πρδ
  τος χατασχιυασας Ινα ευχρησΐον
  τηλίφωνον, δ Φίλιππος Ράίς είνε
  δ πρώτας συλλαβών τή* ίίέαν
  τής μιτοίΐλής των ήχητιχΑν χυ
  ματων εις ήλιχτ^ιχά , φαινδμΐνα,
  χαΐ αύτά πάλιν είς ήχητιχά χόμα
  τα. Επί τής βοσιχής αυτής άρ
  χής στηρίζεται ώς γνωστόν ίλος
  δ μηχανισμος τοθ τηλεφώνοιι.
  ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟΝ
  '0 Ροϊς είχε χατασχευάοη χαΐ
  αΰτδς Ενα μηχάνημα πρός μετ»
  βίβασιν των ήχων χαί τό ιίχε χά
  λέαει χαί αύτος τηλέφωνον χατ'
  αναλογίαν πρός τόν γνωστόν ήδη
  εκείνην την εποχήν δρον «ιηλέ
  γραφος».
  Δια πρώτην φ ράν έπέδεΐξεν 6
  Ρβϊς τα τηλίφωνίν τευ την 26τ(ν
  ΌχτωβρΙου 1861 είς μίαν οιιγ
  χίνΐρ ώσιν τοθ «συλλόγουφΐισΐχων»
  τής Φραγχφούρτης. Δια μέσου
  τού τηλιφώνου αύΐοθ οί συγχεν
  τρωθίντες ή «οι,σαν Ινα τραγιθδι
  πού ίτραγοαδιίιο είς τό είς άπό
  σιασιν εχατό περίπου μίτρων ά
  πό τής αιθούσης δπου εδρίσχοντο
  δημοτικόν νβσοχομιΐον τής πό
  λεως. 'Αργότερα, βτκν έπρό
  βαλεν είς την δημοσιότητα. μέ
  την άναχάλ ψΕν τού 4 Γκράχαμ
  Μιχέλ, επεδιώχθη νά μειωθ$ ή
  σημααία τής έφευρίσεως τοθ Ρά
  Γς διά τοθ ίσχυρισμοθ δτι τό μη
  χάνημά τού ΐϊ> χατώρθωνε νά
  μειαβιίάση την ανθρωπίνην φω
  νη"ν.
  Έν τοσούτω πολλοί προσίφε
  ραν την μαρτυρίαν των δτι διά
  τοθ τηλεφώνου χοθ Ράΐς, παο' δ
  λας τάς ατελείας πιύ παρουοίαζεΛ
  είχαν χατ' επανάληψιν χατορθώ
  ση νά συνομιλήσουν έξ άποστά
  σεως ι έ διάφοραι πρόσωπα των
  οποίον Ιπεκαλοθντο την μαρτυρί
  αν
  ΠΩΣ ΗΤΑΝ
  Τό μηχάνημα τ^ϋ Ρίϊς συνΓστ»
  το είς την άπομίμησιν τοθ άνϋρω
  πίνου αΰΐΐιθ έκ ξύλου, άχολίύθως
  ■ ξ ένίς φιλλεθ, είς τόν οποίον εί
  χον ανοίξη μίαν όπήν. Επάνω ά
  πό την έπήν είχε τεντώαη μία
  ζ&ϊκή πετσά, την πετσά π<ύ χρη σιμιύει ώς εξωτερικόν περίβλημα στά λουκάνιχα. Επάνω είς ού ιήν είχε χολλή οη λεπτόν φύλλον πλατίνης. Έπ' αυτοθ έστηρίζοντο έλαφρώς δΰΐ μετάλλιναι αίχμιί είς τάς οποίας διωχετευετο το ριΰ^α μιιίς μπα τα&ίας. Ή συσχευή αυτή ήΐα« ό άκοεεχνης των ήχητιχώ^ χιιμάτων. Μέ «υϊόν σ,ινιδίετο διά σύ^μχτος ίό μηχάνημα τής μεταβ βάσεως ά ττοτε/'-ύμινον άηϊ μ ά βελόνη πε' ρί την οποίαν ήτο τυλιγμένον σύρ' Ή άλματική εξέλιξις της Έμπάρου. ΕΜΠΑΡΟΣ Όκτώβριος (άνταπο χριτοθ μα() —ίΐρίπει νά ίλθη χά | νείς ίοος έδώ, είς αύτό το άκοαΐον | διαμίνίσμα τής επαρχίας Πεδιά δος, διά νά άντιληβθ^ πδσον ο% γϊαΐί δπήρξεν ή πρέοϊος τής Γε ωργίας χαΐά τα τελευταία Ιτη Διότι χωρ'ς δπείβίλήν, τό οΊχμί ρισμα τής Παναγίας—Έμπάοου είνε άπδ τα πλέον συστηματικώς χαλλιερνημένα. Δάαη ίλόχληρα σχηματΕζουν οί ίληές στούς δύο μιχρίύ; κάμπους. Ουτε Ινα στρίμ μα γής ίέν μίνει άχέλυπτο. Ό που 5έν είναι φυτεμ·ι(νε; εληές, είνε ά*λλα δένδρα έτωροφδρχ, έσπε ριδοει^ή, είναι πιοιβίλια ιϊ:ε άμ πέλια,Καί τώρα ή χαλλιέργΐια έπιξετάθη χαΐ είς τίς ττλαγιίς. "Ολοι Ά. χωματίλο^ΐι. 8λες ο! ρεμματιές, δκου δπάρχΐι λίγη γής χαλλιεργήσιμη, δλα Ι χούν φυτευ θζ άπο ν εις εληές. Διχάδΐς χιλιά δες νεα έλχιδδενδρα {χούν χαλλι εργηθξ χ»τά την τελευταίαν δ ετίαν. Κί[ χιλιαδις δγρι·χ δίνδρα Ιχουν Ιξημεοωθξ Δεν μερΐμνοθν δέ οί γεωογοΐ τής περιφερείας διά την αύξησιν τής παραγβκγίΐς μόνον. Έργάζον- ται έξ Ισου χαί διά την βελτίω σιν τής ποιότητος των προΐ'δντων. Τ4 θαυμάσιον συνεταιρικόν έλαι ουργεϊον πυύ χατεσχειιάαθΐ] άπο ίτών χαΐ λειτουογεΐ είς την "Εμ¬ πορον είνε ή άτόδιΐξις τής προο δευτιχδτητος των Έμπαριτων γε ωργων Όπως έπ'σης μνημεϊα προδδου είναι χαί τα τδσκ άλλα ϊργαι κοινάς ωφελείας καί πολιτι σμοθ ηαΐ» ίχοιιν κατασκευασθή ε· δώ. Είνε δέ αλμΐτώδη; ή έξέλι £ις 25<α άφ' δτου χατεσχευάσθη ή άμαξιτή δδος χαί έξησφαλίσθη μό ιμος δι' αΰτοχινήτου συγχοινω νία Καί ασφαλώς ή πρόοϊος θά συνεχισθή χαί είς τό μίλλον.Άλλ' άχρ,βιος δι' αυτόν τδν λόγον άξί- ζ«ι χίθε ένισχύσεως χαί μερίμνης ή "Εμπαρος. — Ανεχώρησεν ό κ. &υδιας. Δια τοδ άτμβπλοίου της μής άνεχώρησβν *1ς Αθήνας ό Γενικάς Γραμματϊΰς της Γβνικης Λιβ κίσεως Κρήτης μ. Δ. 3υδι«ς. —Τό Έλληνο«Ηβτριαχόν χλη ριγχ. Είς τίιν έφηυ«ρ(δ* της κυβεο νήσενς (άρ. 151) έδημοΐΐκύθη ή ύ κονρνιχή άνβκοίνωσις πϊρΐ &ντ«λ Χάγης τ&ν κυρώσεων της συμ φωνίβς μϊτά τής Γβρμανίας πίρΐ »η«ν»νής τοθ Ιλληνβ«οστρι«κοΰ Μληριγκ είς Λ π ν έλληνονβρμανι χην συμφωνίαν συμφη?ισμοΰ Ή άνοδημιουργΐα τής Ιητείαο 'Ανιμος πραγματιχής άναδτ,μιουργίας Ιπνΐυαί κατά τα τιλευτοΐα έχη εί; την Σητείαν καί α¬ ληθής δργασμίς παρινηρήθη. Οίχήματα νέα ανηγέλθησαν, πλατείαι έδημιουργήθησαν, ' δρδ^ιοι διη νοίχτιησαν, δενδροστοιχίαι ίφυτεόθησαν χαί ίργα γενιχοθ Ιξωροϊσμί Ο εξετελέσθησαν. Είς την είκδνα μας, μία άπεψις τής ωραίας πίλιως τής Σητείας μέ την διανοιχθεΐσαν τιλΐυταίως νέαν θαυμασί- αν λεωφόρον. ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ Κ2ΔΙΚ0Σ ^^-^^—— ^ -^ -— — — — — Όπλομηχανουργικόν έργαστήριον ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Πλατεϊει ΧεΙταν'ΟγλοΒ. Έπιοχΐναί ίπλβν, ήλβκτΡοσυγκ·λλήσεΐ{, ΌζυγονοΜθλλήσεις. Πεΐρα, τίχνη, τβχ«ίτ»ΐί. «οφβλιιο., οΐκονομία. 2ον 9) Έμμ. Δραχουλάχης χάτοιχος Κρουσωνος διότι επώλει χρέας χα¬ χά 4 δραχ. υπέρ την οΊατίμησ ν. 10) Γεώργιος Περάκης χάτοι- χος ΉρακλΐΕου διότι επώλει ίχθθς χατά 4 δραχ. δηέρ την δια τίμησιν. 11) Ιωάννης Άνδρουλάκης χά τοιχος Ηρακλείου διότι επώλει χρέας χατά 4 Ιρ»χ. υπέρ την δια τίμησιν. 12) Νικόλαος Ζχχ. Κακουδάκης χάτοιχος Ηρακλείου διότι επώλει χρέας χατά 5 δροχ. δπΐρ την δια τίμησιν. 13) Τρύγων Μαρμαράς χάτοιχος Ηρακλείου διότι επώλει *ρέας χαχά 18 δραχ^υηέρ την διατίμη σιν. 14) Πέτρος Μιχαηλίδης χάτοι¬ χος Ήραχλείου διότι επώλει χρέ άς χατά 4 δραχ. υπέρ την δια¬ τίμησιν. 15) Απόστολος Ζχχ. Μιχελά χη χάτ.Άσημίου διότι επώλει πε τρίλαιον χαχά 8 δραχ. υπέρ την δ-ατίμησιν. 16) Γεώργιος Σπυριδάκης χάτοι χον Κρουσωνος διότι επώλει άν· θότυρον χατά 32 δραχ. δπέρ την διατίμησιν. 17) Νικόλαος Άνϊρουλβκης χά· τοιχος Ηρακλείου διότι επώλει στίφνον χατά 2 δραχ. Οπερ την διατίμησιν. 18) Ιωάννης Διακάχης χάτοιχος Πδρου διότι επώλει χανάο άχα χάλληλον πρός δρασιν. 19) Αντώνιος Παπαδάκης χά τοιχος 'Επισκοπής διότι ηρνήθη νά πωλήοΐ ζάχαριν είς πελάΐην. 20) Κ«ον)νος Χαχζηχρεμμύδας χάχοιχες Ήραχλείου διότι έπώ λει γάλα νερωμένον χατά 7ο)3. 21) Βασίλειος Γ. Βαρούχας χά τοιχος Μοιρών διότι επώλει ώ* χατά 0,50 λεπτά υπέρ την διατί μησιν. 22) Έμμ. Ηλιάκης χάτοιχος Αγ. Δι χά διότι επώλει ζάχαριν χαχά 5 δραχ. υπέρ την διατίμη σιν. 23) Έμμ. Ηλιάκης χάτοιχος Αγ. Δίχα διότι ηρνήθη την πώ λησιν χαφφέ,είς πελάτην τού. 24) Ιωάννης Άνδρουλάχης χά τοιχος Ηρακλείου διότι επώλει χρέας χατά 3 δραχ. 5γ ερ την δια τίμησιν. 25)Άλέξαν. 'Ανδριχάκης χά τοιχος Ήραχλείου διότι επώλει ίχθθς χατά 12 δραχ. δηέρ την διατίμησιν. 26) Διον. Σπανουδάχης χάτοιχος Ήραχλείου διότι επώλει ΐχθθς χά τα 6 δραχ. δπίρτήν διατίμησιν, 27) Γεώργιος Π. Περάκης χά τοιχος Ήραχλείου διότι επώλει ίχθθς χαχά 8 δραχ. υπέρ την δια τίμησιν. 28) Κων)νος Μαυρογιαννάχης χάτοιχος Ήραχλείου διότι επώλει ίχθθς χαχά 10 δραχ. δπΐρ την διατίμησιν. 29) Γεώργιος Σταυράχης χάτοι χος θραψχνί.0 διότι επώλει σάπω να 6'. ποιότητος ώς πρώτην τοι αύτην. 30) Νικόλαος Κουχσιθχος χάτοι χος Ήραχλείου διότι επώλει χρέ άς χαχά 4 δραχ. όπερ την διατί μησιν. 31) Αντώνιος Έμμ. Κανίλλος χάτοιχος Ηρακλείου διότι επώλει ίχθθς χατά 4 δραχ. όπερ την διατίμησιν. 32) Γεώργιον Δρεττάχης χάτοι χος Ήραχλείου διότι επώλει τό χυτίον γάλακτος χατά 3 δραχ δπέρ την διατίμησιν. 33) Έμμ. Καρυωτάκης χάτοι χος 'Αρχαλοχωρ'ου διότι επώλει τυρόν χαιά 20 δραχ. δπέρ την διατίμησιν. 34) "Ιωάννης Μ. Ψιλάχης χάτοι χος Κασΐαμονίτσας διότι επώλει ρέγγις παστές χατά 4 δραχ. δηέρ την διατίμησιν, 35) Κων)νος Β. Τζανουϊάχης χάτοιχος Ήραχλείου διότι έπώ λει άνθότυρον χατά 21 δραχ. δπέρ την διατίμησιν 36) Στυλιανός Π. Διαύπρης χά τοιχος Ήραχλείου διότι επώλει Ζχ.Ο; χατά 6 δραχ. δπέρ την διατίμησιν. 36) Κω )νος Κτιστάκης χάτοι χος Σμάμ διότι επώλει σάπωνα 6' ποιότητος ώς πρώτης, . 38) Φιλ. Κουχουρινάχης κάχοι χος Μοιρών διότι επώλει σίδηρα οίχοδομων χατά 3 δραχ. δπέρ τή' διατίμησιν. 39) Γεώργιος Μ Χ. Παπαδάκης χάτοιχος Μοιρβν διότι επώλει σίδηρα οίχοδομων χαεά 3 δραχ. επί πλέον των τιμων τοθ 22— 8—39. ΑΓΩΓΗ ΓεωργΙου Άποστ. Μανουσά κη κατ. "Ανω Ασιτών Μαλε βυζίου. Κατά Μιχαήλ Χαο. Τζορσκάκη κατ. πρώην Ήοακλείου κσί ήδη αγνώστου διαμονής. Ενώπιον τοθ ΠρωτοδικεΌυ Ήοακλείου Την 26 Νοεμβρίου 1938 έξέ δωκα έν Ηρακλείω είς βάρος τοθ έναγουένου συνσλ)<ήνδρ. 20.000 λήξεως 15 Όκτωβρίου —ΑΙ «ναθηματιχαΐ στήλαι των πεσίντων. Τό ΰίτουίγϊϊον τ&ν Έσωτΐρι κΒν γνωρίζϊΐ κρός τβύς Γενι κοΰς Διοιχητκς κ«1 Νομάρχας τού κράτονς ότι κρός έξασψαιλι σιν τής καλλιτεχνιχής έμ««ν(σ· ως τ&ν άνββηματικδν στηλ&ν βϊ τίνες πρόΜΐιται ,ν« άνϊγερθοΰν ■Ις τας χοινβτατβις τβθ ΚρΑτβυς υπέρ τϊν πεσόντων υπέρ πατρι ίος, παρεκλοβη τό Ύηουργβΐον ©ρηοευμάτων καί Έβνικης Παι διίας έπΐίς μεριμνήση δια την ίκπένησιν άνοτλόγων σχεδίων. ΣχετΐΗώς άνβκοινώση ίτι η Δι»ύ βυνσις Καλών Τίχν&ν θά έχκο- νήση τρία η τέσσαρα σχβύΐβά{ίας κυμάινομέχης μβταξύ 10-50 χι λιβτβνν δραχμών επι βάσει των ό ποίων θά χατ»σχευ<χοθοΰναί μη βτηθεΐ^αι κίς τάς κοινέτητας μέ χρι τοΰδβ άναθημκτΐΜαΙ σ>ηλαι
  άναιλύγω; της εΐχονομικής 4χά
  στής κατβστάβεως.
  —Τα κοινβτικά μας Ιργα.
  Κατόπιν . Ισηγήσεως τη£ Γ ι
  Ηλί έ
  ηγής η
  ργης υπηρεσίας Ηρακλείου έ
  πϊβλιίθη αρμοδίως είς τούς κατοί
  Μβυς τής κοινότητος Πλατίνου
  —»ί.αινουρίη« προαω ,ικίι ^ίργββία
  ίβκα ημερών ηρέζ καταοχβυήν
  τοΰ ςρριϋγμκτος πρός διοτμόρςρω
  σιν τής κβίτης τού χβιμάρρου
  Πλώρ«5—Καινουρίου.
  Έπίβης είς άταντβς τούς κα
  τβίΜου; της κοινότητος Τυμηβιΐί
  «ν, επι β λ ήδη δΐκαήμΐρο; πρβσωηι
  κή εργασίαι διά την όιάνοιξιν
  χανίάχω.' κρός διοχέτευσιν των
  υδάτων είς την θίλασβαν καί ά
  πβζήριχνσιν τοϋ ελους Άφ^ατιας
  Τί
  1939 ή/ άπεδέξατο αυθημε¬
  ρόν διά τή; ύπογρσφής τού
  ό έναγέμενος καί ε ο τω δι-
  καιοθμαι λαβείν παρ' αϋτοθ
  τα ποσόν τής συναλ)<ής δρ. 20.000 έντόκως άπό τής λήξε ως όπερ καίτοι ώχλήθη ό έναγόμενος άρνεΐται νά μοί καταβάλη. Έπειδή ύτιόχρεως εστίν δ έ- ναγόμενος είς την πρός με καταβολήν τοθ ώς άνω ποσοθ καί διά προσωπικάς τού κρα τήσεως τής όφειλής τού στηρι ζομένης επί συναλ)κής. 'Επει δή την άγωγήν μου θέλω ά ποδείξει διά τής ώς άνω συ ναλ)κής. Διά ταυτα ΑίτοΟμαι Νά γίνη δεκτή ή άγωγή μου. Νά ύτοχρεωθβ δ έναγόμε νος καί δι' εξαμήνου πρόσω γγι κης τού κρατήσεως νά μοί κα τοβάλη δρ. 20.000 έντόκως άπό 16 Όκτωβρίου 1939 μέ χρις έξοφλήσεως. Νά έκδοθβ απόφασις προ σωρινώς βκτελεστή χαί νά επι βληθΰσιν είς βάρος τοθ ένα γομένου τα δικαστικά ίξοδα καί τέλη καί ή δικηγορική ά μοιβή τοθ πληρεξουσίου μου. Έν Ήρακλείφ τ(| 20 Όκτω βρίου ,1939. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ ένάγοντος. 'Ηρ. Πολεμαρχάχης Δημοσιευθήτω ή παροθσα διά τής έν "Ηρακλείω έκδιδο μένης εφημερίδος «Άνόρθω σις» διά τόν αγνώστου δια μονής έναγόμενον καλούμε νόν νά εμφανισθή ενώπιον τοθ ώς άνω Δικσστηρίου καί έν τώ καταστήματι σύΐοθ δημο σ>α επί πολ. δικων δικάζοντος
  την 7ην ΦεβρουαρΙου 1940 ή
  μέραν Τετάρτην καί ώραν συ
  νήθη των πολ. συνεδριον δλ
  λως συζητηθήσεται έρήμην
  αΰτοΟ.
  Ίί,ν "Ηρακλείφ τΗ 30 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ καλοθντος καί πσραγγέλ
  λοντος.
  ΗΟ. ΠολεμαρχάΜΐιι
  ίίτΛ Γ'
  «II
  ν
  ι"
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  1 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα
  ΜΕΤΑ ΤΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
  ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΙΕΟΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΟΒ. ΡΟΣΣΙΑΣ
  Ο λ ΕίΕΤΑΜΝ ΚΑΙ
  II
  ΠΟΛΙΤΙΚΑΙ
  ΡΩΜΗ 31 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύ«ηΡ·)—Αί έ.
  φημερίϋε; τβθ όπβγεύματος &σχολβΰνται
  δια μακρών μέ τάς αυνεχιζβμένας διαπραγ
  ματεύσεις επί τού οίκονομικβΰ πεδιου με¬
  ταξύ Αγγλίας καί Ρωοσίοτς Ό «Ταχυδρβ
  μος» τοϋ Μιλάνβυ καί άλλκ φύλλα κύ< ρβυς δηκβσιεύουν συμπληρωακτικΰς ότι με¬ τά τό έκιτυχές τέρμα των διαπρκγμντεύαε- ων αυτών θά έξετασθβΰν μετά μεγάλης «ρ·. αβχης καί αί πολιτικαί σχέαςις των δύο χωρδν. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΘΑ ΜΕΤΑΒΆΛΗ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ ΕΙΣ ΛΠΟ1ΚΙΛΝ ΡΩΜΗ 31 8)βρίβυ (Ιδιαιτέρα ύπηοβσί*) — Κατ' είδηο&ις έκ Κβπεγχάγης η Γερμκνι- κή κυβέρνησις απεφάσισε νά καταστήση, γερμανικήν άποικίαν την Πολωνίαν. Είς τα Πολωνικαι έδάφη τα οποΐα περιήλθαν υπό Γερμανικήν κατοχήν, τό Ράϊχ θ* έγ καταστήση 3—4 έκατομμύρια Γερμανών, έκ των υποχρεωτικός παλινοστούντων^ έκ των διαφόρων χωρών της Εύρώπης. Ο ΠΡαθΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΣΕΡΒΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίβυ (τού άνταποκρι τβΰ μβζ).—Ό πρωθυπβυργβς χ. Μεταξάς έδέ χθη σήμερον τόν πρεσβευτήν τής Γιβυγκβ σλαυΐας μετά τεΰ οπο.βυ καί συνωμίλησβν έπ' αρκετόν. ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΙΑ ΤΒΗ ΙΊϋΊΚΙΣΙΑΝ ΪΟΗ ΥΗΟΟΕΣΕΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίβυ (τοΰ άνταπο χριτβΰ μ*5)— -»5 τπν εφημερίδα τής χυ βερνήσεως έδημβοιεύθη σημερον ό άναγκα οτιχός νόμος διά τού βπβίβυ τροηοποιεΐται Α πβινιχή δικβνομία σχετικώς^ μέ την διαδικασίαν των αύτοκινητιοηκών δυστυχη μάτων. ΠΟΣΗ ΒΕΝΖΙΝΗ ΒΑ ΧΟΡΗΓΗΤΑΙ ΔΙΑ 8ΕΡΜΑΝΣΙΝ ΚΑΙ ΦΟΤΙΣΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίβυ (τβϋ άντκπβ- χριτβϋ μ*ί) —■ Σχετικώς μέ την κατανάλω βιν τής βενζίνης δι* θέρμανσιν χαί φωτισμόν καθωρίΐθη όπως έκαστος έκ των χαηχναλω· των λαμβάνη καΐά μήνα μέχρις 1 γα· λονίων βενζίνης- ΕΤΕΑΕΣΒΗ ΕΙΣ ϊΓΣΧΟΛΕΙΑ Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜ1ΕΥΣΕΟ.Σ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όχτωβρίου (τ«ΰ ανταποκρι κριτβΰ μαι) — Είς ·λα τα οχολεΐα τής πρω τευούσης έτελέσθη σήμερον ή έορτή τής α- ποταμιεύβεως. Ώρισμένβι έκ των καθη γητών ώμίληααν επί της σημκαίας τής άπο ταμιεύσεως καί ουνκτάχθηααν υπο των μα θητων κατάλληλβι εκθέσει;. Ο ι. ΡΟΥ1ΒΕΛΤ ΒΑ ΕΠΕΜΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΡΟΣ1ΒΦΙΙΙΑΑΙΙΑΙΚΟΝ ΖΗΤΪΜΑ; Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Ελλάδος- Ιταλίας φιλίας και μή έπιδέσεως. ΑΓΚΥΡΑ 31 8)ρΌΙου (Ιδ. ύ- πηρεσΐα τής «Ανορθώσεως».) —Είδήσεις έκ Παρισίων καί Λονδίνου, έπιβεβαιωθεΐσαι έ πισήμως καί υπό τής Ρώμης άναφέρουν δ:ι έντός των ήμε ρ©ν πρόκειται ν' άνσγγελθβ ή όπογοαφή συμφώνου φλΐ άς κοί μή έπιθέσεως μεταξύ ΊταΧΙας καί Ελλάδος. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 ΌκτωΒρίου (Ιδ. ύτΐηρεσ(α) —Τό πρακτορεΐ όν Ρώθτεο ανεκοίνωσεν άπό ψε 8τι έπ'κείται ή σόνοψ ς νέ ου ΈλληνοΐταλικοΟ συμφώ νού φιλίας κα! μή έπιθεσεως. "Η ΆννλΙσ εύνοεΐ την σύνα ψιν τοθ συμφώνου τούτου διά τοθ όπο'ου -ισΐεύεται δα θά στσθεροποιηθβ ή είοή'η είς τα Βαλκάνια καί την Ανατολικήν Μεσόγβιον. Τό σύμφωνον τοθ το θά εΐνβ έτσφράνσς τής ύφ.στπμένης άιό τοϋ 1928 συμ φωνιας μετσξύ Ελλάδος καί Ιταλίας. ___ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Ό'.τωβα'ου ((δ ύτης,εσ'α) — ΟΙ «Τα■(^ζ^ ί>ηαοσιε6ουν σήμερον μακρόν
  άοθρον σχετικώς μέ την στά¬
  σιν τ©ν ΒαλκονΙων έναντι
  τής έν Εύοώπη συοοάζεως
  βΐς τό οποίον γράφουν μετσξύ
  δλλων» τα εξής: €Τσ Βθ'νκανι
  κά Κράτη, ποοσηΧωμ*νσ εΐλι
  κοιν2>ς είς την είρήνην, θ* ε
  σιν την μεταξύ των δηαιουρ-
  γ(αν ενός συνασπισμοθ Ικστ-
  νοθ νσ τα κρστήση μα<ρ·ϊν τοθ πολέαου βίς αυστηράν ούδδτβρότητα. Έντονος δράσις ήρχισεν άπό χσες είς τό Δυτικόν. π Πρωινή ΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΖΥΡΙΧΗ2 ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΙΙΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΜΐΊΡΛΟΥΝΠ ΛΟΓΩ ΥΠΛΡΧΟΥΣΩΝ ΔΙΑΦΙϋΐ ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΜΙ -ΡΑ3Ε0Ι ΤΟΥ Ρΐ|Ι ΑΓΚΥΡΑ 31 Ό«τωβρ{β»(ίδι«ιτίρ« ώ)ΑΙ έφηΜβΙδ ν »ς ΑΓΚΥΡΑ 31 8)3οίου (Ιδ ύ- πηρεσΐσ).— Τό Ποακτοοβΐον Χαβάς αγγέλλει δπ ήοχισε μεγάλη δράσις των άεροπλά νων άναγνοοΐσεως είς τό Δυ τικόν μέτω-τον, δικυκολυνομέ νη άπό την απότομον βελτίω σιν τοθ καιροθ Διά πρώτην φοράν άπό τής ενάρξεως τοθ πολέμου τα Γερμανικά άερο πλάνσ ένήογησαν πτήσεις ά ναννωρΐσεως είς αρκετόν βά θος επί γαλλικοθ έδάφους. Τα έχθρικά ομως άεροπλάνα συ ή>τησ^ν μεγάλην αντίδρασιν
  καί κολ,λά χατερρίφθηαταν ύιτό
  τώι' γαλλικήν καταοιωκτικβν
  καί τ/5ν ά τιαεροττορικών τη
  λεβόλων. Ό άκριβής άοιθμός
  τδν κατα ?ρ φθ*.ντων γβρμσνι
  κων δέν ανεκοινώθη εΙσέτι. Έ
  ννώσθη πάντως δτι είς βάθος
  150 χιλιόμετρον άπό των συ
  νόρων κατερρΐφθη έν γερμανι
  κόν τό οποίον επεχείρησε πτή
  σιν ύττε:>άνω γαλλικής -πόλεως.
  Τό Πρακτορίΐον Χαβάς ά
  νακοινοΐ έπΐσης δτι καί τό πυ
  ροβολικόν ένέτβινε έξσιρετι
  κώς την δο&σιν τού σήαερον.
  Διά πρώτην φοράν οί Γβρμα
  νοΐ ίβοιΐβάρδισον τα όχυρά
  τδ>ν γαλλικών γραμαών. Τα
  Γερμανικά τηλεβόλα Ιβτλον
  έναντΐον' χωοΐου εδρισκοαένου
  είς βάθσς 10 περΐπου χιλιομέ
  τρών επί γαλλικοθ έΒάφους.
  Τό Γαλλικόν πυροβολικόν
  πήντησε δι' άναλόγου σφοδρό
  τητος καί οθτω τό μέτωπον
  προσέλαβε πραγματικήν πολε
  μικήν μορφήν.
  ρ*αί« «Άνβρβώβ»ς).φηρδϊς χή5
  Ζυοίχπς «ν«γρ*φβυν ώς βεββίαν την πλη
  ρβφβρίαν της επικειμένης μεταβολάς «ς
  τηνδ!β("«η3ΐν τβΰ γβνιχβϋ άρχηγβίβυ τ·δ
  ηχβΟ β'ρατβδλίγ» δι«φ«νιών »ΐη.
  ©Ικι*ψ*ν μβταξύ των ατρ«ΠΜΤΐχδν ή
  1987β(ΐ είς τα; έ«. Ζυρίχης πληρ·.
  ·?ι έ σι-ρατάρχης φόν Μΐϊραβοχιτς
  η*9*ίττ|β»ν *αί β ι δύο σημ«{.
  νβυβαι ο:ρ<*τιν ικκί προβωπιχότητες «γ*« τέλε-φ»ν την ΓβρνΛνίαν άναχωρήακβ«ι είς τβ έ|ό Άποδίδεται στροφή είς την πολιτικην της Ιταλίας. ΑΓΚΥΡΑ 31 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ύχηρκσία της «Άνβρβώ- σ«Μ3»).—"Υπο των διεθνών κολιτικδν καί διηλωμκΐΐκων κύκλων απβ&ίδεται εντελώς έξκιρετική οημκσία είς την επελθούσαν έν Ιταλία μετα¬ βολήν τόσον είς την σύν¬ θεσιν τής κυβερνήσεως «5σ*ν &1ς την διοίκησιν τβΰ κβμμ«τ«ς καί την «ρχηγίαν τού στρατβΰ. ΑΙ μετ«β«λ«1 ούται έγιναν σήμερον ύιά. νβμβυ τόν ό- πβΐβν υπέβαλε πρός τόν Βκοιλέα βίχτωρα Έμμανου-ι ηλ, πρός υπογραφήν ό Ντβϋ-1 . Ή αημαβία της μεταββ- λη§ εΐνϋ ίτι μεγηλυτέρα λό¬ γω της διεθνοΰς καταστάσε¬ ως *«ϊ λ·^ω τοΰ ίίΐ 6ύρ?- σ«όμδθ« &ίς τ&ζ παραμονάς των ημερών χαθ' άς ολα τα κράτη 8ά καθορίσουν ααφώς την θέσιν των ίναντι τής συρράξεως. Τό πρακτορεΤβν Ρώυτερ ά νακοινβΐ ότι ή παραίτησις των μ. κ. Άλφιέρι, ύπουρ- ν«ϋ τής Παιδείοχς κβί της Ίταλι>ης Πρβπκγκνδας κχ
  Σταράταε, Γενικβΰ Γραμμα
  τέως τβΰ Φνσιστιχοΰ Μόμμα-
  τος, εχει ύψΓστην σκουδαιό*
  τητα διότι οί δύο βυτβι κ-
  ξιωματοΰχοι ήσαν βί μέγα-
  λύΐερβι θιασώται κα) ύπβατη
  ριχταί τής στενης αυνεργασΐ-
  άς Ιταλίας καί Γεομανίας.
  Χαρακτηριατιχόν είναι επ
  σης βτι έκτβς τβΰ Γενινβΰ
  έπιτελαρχβυ στρ«τάρχ·ο ΐΐχ
  ριάνι, άπηλλάγη των κα3η-
  χόντων τβυ καί ό ύπαρχ
  γος τοΰ έπιτελείβυ άρχπγ·5
  της Ίταλικης άερβπορ{»ς.
  ΓενΐΜώς πισΐενεται βΐι έν
  Ιταλία πρόκβιται νά λη-
  φθβΰν άπβφάσΕΐς ίβτβρικής
  πράγματι σκβυδαιότητβς.
  Άρχίζουν έκ νέου
  αί Ρωσσοφινλανδικαι συνομιλίαι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Όκτωβρίβυ (Ιδ. ηρείο
  — Είς τόν αρχηγόν τής άνκχωρησάοης άπό
  ψ< διά Μόσχα ν αντιπροσωπείαι ς τής Φιν« λανδίας, απέστειλεν ο κ. ΡοϋσβΕλτ επιστο¬ λήν, παρακαλών νά κρατηθή βνήμκρβς είς περίπτωσιν χαβ' ήν αί Ρωοβεφινλανοικαί αχέαεις ήθελον έκτραχυνθί). Πιατεύκται (τι ο 'Αμεριχανός πρβεδρβς ίχκι απόφασιν νά επέμβη ένεργώτερον πρός ειρηνικήν δι&υ θέτησιν των Ρωσσοφινλανδιχών διαφόρων. ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ ΧΑΝΙΑ 31 8)βρ·ον.- Την Ιην μετ» μϊσονύκη· Ον τοθ καρβλβύντος Σββββτβυ ίλββϊ χώραν ουα· πλβχή είς ι© πκρκ την ουνοιχΐαν Φβληβον ς«θ·· οτι«τ*ριον τωΰ Ί*ιανβυ ΛιλΐΜβχη μΐτοξυ τούτου μ«1 τοϋ άδΐλφθθ τού Μ. Λιλικάκη άφ' ενός χλΙ ομάδος στρατιώτην άφ' ετέρου. 'Λποτέλε,αμα τής βυμηλβκτΐς »κηρ{>ν β υπό τοθ Μ Λιλιχάχη τρβκ
  μαιτιβμβς δι* περίστροφον τού έκ Νεαπβλιυς στρ*
  τιάτβ» Έμμ· £ιγ«ν*χΐ> ·1ς την οι{ι*ν ώιιοπλβτην
  »«1 τόν μηρβν. Ό άτυχίις 2.ιν«ν*χη$ μεταφερθείς
  ε(< τέ) Χΐρ«τΐΝΤΐΝ«ν Νοσοκομείον Χ«νΐ«ιν ύι,ίχυ- ψε χθίί εΙ( τα τρβύμβτ» τού. Ό δράοτηβ τββ •ονον Ν· Λιλιχαχπί αννελΑββπ Οηβ τβν «α«»νο· β *¥·νΜν ΡΩΜΗ 31 8;βρ1ου (Ιδ. ύτιη ρεσίο). — Τηλεγραφήματα έξ Έλσΐνσκι άγγέλλουν 6τι άυό ψε την νύκτα αναχωρεί διά Μασκαν ή Φινλανδική άντιτιρο σωπεΐσ, κομ'ζουσά την άπαν τησιν είς τάς τελευταίας προ τάσεις τής Σοβιετικάς κυβερ νήσεοος. Λέγεται 8τι ή άπαν τησις αυτή αποτελεί την τε¬ λευταίαν λέξιν τής Φινλανδ · άς καί Οτι άπορρίπτει τος ρωσ σικάς προτάαεις· Ή Φινλαν&ι κή κυβέρνησις άρνεΐτσι νά στέρξη είς έδσφικάς παραχω ρήσεις πρός την Ρωσσίαν. Τό πρακτορείον Ρώυτερ ττλη ροφορεΐται έκ Κοττεγχάγης ότι σοβαραί διαφοραί ύ«άρ χούν" μεταξύ τδιν Ρωσοικών προτάσεων κοί ττΐς Φινλανδι κης όπανιήσεως. Ύττό των 6ι εθνών πολιτικών κοί διτΐλωμα τικβν κύκλων τονΐζετσι δτι με τα ιήν επίδοσιν ιής Φ.λονδι κης απαντήσεως θα πλέον έζ ολοκλήρου άηο Στάλιν ή είρηνική διευβέτ τής Ρωσσοφΐνλσνδικτΐς δι ράς ή ή προσφύγη είς την βί αν των δηλών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 8)βοίου (Ιδισι τερα ύτιηρεσίσ) — Τηλεγραφ!1) τα έξ Ούασιγκτώνος άνσφέ- ρουν ότι ή υπόθεσις τοϋ ΧΙτυ Όφ Φλήντ, κράτει έν συγ*. νήσει τόσον τούς έπισήμους κύκλους 8σον καίτην δημοσί¬ αν γνώμην τής Άμερικής Ό ύπουίτγος των ίξω·?, ■ κων κ. Κόρννεν Χά>
  σεν είς τούς άντι ι».ο
  τοθ τύπου 6τ<. ή κυβέρνησις έλοβεν δλσ τα έ- πφαλλόμενα είς την περίπτω¬ σιν αυτήν μέτρα άλλά στερεϊ ται θετικΛν τΐληροφΓθιβν διά την τύχην τοθ σ«4Φους. Ό κ. Χάλλ ποοοέθρσεν δή ί τό ΣΙτυ δφ Φληντ κρατηθή τελικβς υπό τί)< Γερμανίας θά ζητηθίί ύηό ιτΐς Άμερικα νίκης κυβερνήσεως ή παροχή άποζημιώσίως. Πάντως αί σχετικαί ενέργειαι θά γίνουν μόλις ληφθβ ή Εκθεσις τοθ άμερικανοθ πλοιάρχου καί κατσδειχθίΙ έ*ν καί ή Ρωσσία κοιεπάτηοε ιούς κανόνας τοθ διεθνοθΓ δικαίου. Πληροφο ρίσι ίκΣτθηχόΛυης άγνέλλουν 8τι τό Σίτυ δφ Φήντ Ιφθασεν χθές είς τόν Σουηδικόν λι μενά Τομσόΐ υπό Γερμανι¬ κήν σημαίαν καΐ μέ Γερμανι¬ κόν πλήρω(_α, φέοον ομως καί τό Άμεί.κανικόν πλήρω μα. Αργότερον ανεχώρησε πρός νότον. Ή Σοβ. Ρωσσία 9ά έμμείνη ειςτήνούδετερότητα. Ό νυκτερινάς λόνος τοΰ Μολότωφ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Όκτωβρίου (Ιδ·. ύπηρκ. σία)__Έκ Μοσχας «γγέλλεται 2τι άργά την νύκτα έξεφώνηακν ενώπιον τού Άνωτατβυ Συμββυλίβυ των _ββικτ τόν άναμκνόμινον λόγον τού ο κ. Μολότωφ, δέν πρβέβη ομως είς ουδεμίαν δήλωσιν υπέρ της Γερμανίας Ό κ. Μολότωφ καθώρισεν ώς βξης την ίξω- τερικήν ικβλιτικήν των Σοβιέτ: 1) Αύατηρ* ούδίτερότης τής Ρωσσί«{ Ιναντ» τής αυρρά. {ΐ«(. 2) Έλίϋβίρίαι δραοί»$ ίνβντ» τβν δ.ΐ- βνδν ζητημ«τ«ν. 3) Σκοηός τής Ρ«βοί«5 είνε νά συντελέση είς την χκτάπαυβιν τοδ πολέμου καί οχι ν' άναμιχθ$, είς αυτόν. Ελπίζομεν, ετόνισεν ό μ. Μολότωφ ίτι θα επιτύχωμεν την χατάπβυσιν τού πολέμου, θά πράξωμιν δέ τό πδν πρός τουτο. Άνβββ! ρόμ.νβς ιί; την «ν Πολωνία ίκβτρ«τβί«ν ίπετίθη δριμύτβτβτβι κατ« τ·0 Πβλωνικβϋ χράτ·»{ Η ΦΙΙΛίΙΛΛΆ ΕΧΗ {ΤΡΙΤΟΝ ΙΗ Χ!Α. ΑΗΔΡΟΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΚΕΡΑ10ΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗ 31 Οκτωβρίου (ίδ. ύηηρεσία).— Π«ρκ τη ' ε««νάληψ»ν των Ρωοσοφινλαν- έΐίών συνεννοησειν πρός εξεύρεσιν λΰ>
  οε«ν>ς "·ρός απο ^«πην πολβμιχής συρράξε-
  ως ή Φ,νλανδ α Ιχ« Ετοιμον είς τα Ισόνο.
  ρ*. η; ο?ρ«τόν 300 χιλ. άνδρ&ν πρός ύ
  ΓΕ^αατιβιν τήί άκεραιότητος των έδαφδν
  τη;. ϊ« Κίΐράλια της Φινλανδίας {χούν
  κατκκλυσδδ απο νάρκας, αί δβ πολεμιχοιί
  τη; μονάδες ευρίσκονται έν κινήση.
  ΑΝΑΧΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΠΩΛΕΜΙΚΟΣ
  ΣΥΜΒΟΥΛΒΣ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΟΝ ΚΑΙ ΠΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 3)βρ(«υ (Ιδ. ρ
  Τηλεγραφεΐται ίξ "Αματερνταμ υπό τδν
  αύτόθι Άγγλων άνταποκριτών ότι ό νδν
  "ΡΧΐγβς τβϋ Γερμανικοϋ επιτελείον οτρ»
  τηγβς φόν Κάΐτ&λ άνακηρύσσεται πολεμι·
  κός ούμββυλος τού Φύρερ. Ή πληρβφορίκ
  αυτή ένιοχύει τα πβρί άπ^χωρήοεως τβδ
  στρβτάρχβυ Μπράβυχιτς έκ τής άνωτάτηί
  διβιχήσεως τού Γερμανικοϋ οτρκτοδ, την
  οποίαν κατα τα αύτά τηλεγραφήματα θ«
  έχη εφεξής ·ύσιαατικώς τό αρχηγκΐβν τοδ
  λλί Χίτλερ. '
  Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ 60ΥΛΗ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΤΡΟιΙΟιΊΟΙιίΣΙΚ
  ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΙΤΜΛΝ
  ΟΥΑ2ΙΓΚΊΩΝ 31 8)βρί·« (1δ
  τής «'Λν*ρ6*αϊω;»).—*Η Ββυλη τί,ν άντι·
  πρβαώκων βϋ>ήλ9ε οήμερβν χ»ί ίνβχρινε
  την ύ<ϊ' αύ;ή$ έξέτα&ιν της ΐρβπβηβίΤιβε· ως τβΰ νβμου περι «ύδετερότητβς βασ<ι τβΰ σχείί«υ Ι1τμαν, δι« ψήφων 237 ύηβρ, έναν Τι 176 χατά. Τό άπβτέλεαμα τής ψηφοφβ ρίας αύΐήί κρίνεται ότι προδικάζει την τελικήν «πόφκβιν τηξ Ββυλής. Οϋτω ή &ρ 015 της άπαγβρεύσβως έξαγωγή; ί"·ι«^>«
  θβωρ&ΐται πλέβν ώς γεγβνβς.
  ω ή &ρ
  ίπλων
  ΕΙΣ Τ Ο
  συγκροϋσΤισ
  δυτικον μετοπον
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΒΗΣΑΗ ΤΡΙΛ ΤΙΡΜ. ΑίίΟ.ΑΑΝΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Όχτωβρίβυ (Ιδ. ύπηρεσίβ
  τής «'Ανβρθώσβως»).—Υπό τβΰ 'Ανωτ*τ«υ
  άρχηγβίβυ τού Ταλλιχβΰ βτρατοΰ έ£κοό9η
  την Ιΐην ννχτερινήν τό χάτ^δι άναχβινω
  θέν: «Μεταξύ Μβζέλλκ κ«ί Σλ«ρ έβημειώ-
  θη ίντονβς &?«αις. Έσημ&ιβϋ9ηα«ν «Ιφνι·
  διααμ··, βνίορ«ι, περι««λ»*ι. &αΐά την
  ρ μ ν
  ρίοενν, δικινητήριον γερμανικόν ά«ρ«·
  πλάνβν χαταστρβφέν κατίηεβεν επί τβν
  γρ«μμ»ν μας. Δύβ άλλα νβρμ«νιχ« &€?«·
  Γ.λ*ν* κατέηκβαν έηϊ των γραμμδν μ*ί»
  έαίσηί «ιί τό,μίτωιτβν τ*ϋ Σ*«ρ. "Ολαι
  τα Γχλλιχά *ερ·πλ«ν« έη«α:ρίψ*ν σ5* »1ί
  τας β*35ΐ? των».
  '£κ Βρυίβλλ&ν αγγέλλεται «τι «γνώ-
  ατβυ έβνιχότητος α*ρ·πλ4να ενήργηβαν
  πτηαεις ύΛερανΜ τοϋ Β«ρκίβυ Βΐλγ(·ν,
  >«τ«διβ*χβ4ντ« ίίϊ· των Βλ λ4
  ννν &