97997

Αριθμός τεύχους

5309

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Της
  939
  Ι
  -ητες
  εξεύρεσιν
  ιικής ο»;
  είς τ» ώ*
  νδρ&ν πρ«{ ί
  ος των έ&ειΑ
  ^ανδίας {χ·)
  Ι δέ πολιμίι
  ίν κινήβα,
  η
  ΟΥ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  «τησία λίραι 8
  •ξάμηνος 8
  Α
  μρήν
  ίιησια 3ολ, 1Β
  «;άμηνος » Β
  ■ατά φύλλον
  ΙΊΕΜΙΤΙ
  2
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  • ΟΔΟΞ Μ1Ν2ΤΑΥΡΟΥ
  ΤΠΕΥ9ΥΙ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β40Ν
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5309
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  τούς
  ΕΙ2 ΤΑ ΓΑΛΑΙΚΑ 2ΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
  < Την μονότονον ζωήν τού μετώποΜ διακόπτει «νίοτε καΐ ποικίλλει ή «',ρα της διανοατία υς μαχομενους «νδρας. Ανωτέρω διανομή επιστολήν είς τούς Γάλλους στρατιώτας. τηε: ΤΟ «ΣΠΙΤΙΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ» / ιγραφίας εις | Ο πρωβυπουργός κ. Μεταξάς «αί ή Α. Β. Υ. ή πριγκήππΐσα Φρειδερίκη κατά τελευταίαν (πί&χεψίν των είς τό «σπίτι τοΰ έργαξομένου κοριτσιοΐ» οπου χιλιάδες όίποροι κορασίδες ευρίσκουν την θαλποιρήν τής χοινων, προνοίας. ΤΑ ΣΧΟΑΙΑ ΑΟΝΑΙΝΟΥ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Τό Θετικόν συμπέρασμα έκ τού ΡΩΜΗ Ί Ν)ρρίου ((δ. ύπη οβσΐα τής «Άνορθώσβως» — Τό πρακτορείον Στίφανι πλη παράσχη είς την Γεομανίαν». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού ((δ. ύπηρεσία). — Σχολιάζουσα! ροφορεΐται δ τι οί έπίσημοι κύ τόν λόγον τοθ κ. Μολότωφ κλοι τόσον τής "Αγγλίας δσο καί τής Γαλλίας τηροθν μενά λην έπιφυαχτικότητα καί ά ποφεύγουν νύ σχολιάσο υ ν τό χθεσινόν λόγον τοθ κ. Μολό τωφ ενώπιον τοθ Ανωτάτου Συμβουλιου των Σοβιέτ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Ν)βρίου (16. ι πηρεσία).—"Υπό των έπισήμω πολιτικών καί διπλωματικώ κύκλων παρατηρεϊται δή ι χθεσινάς λογος τοθ κ. Μο λότωφ δέν προσέθεσεν ουδέν νέον στοιχείον καί ίέν μετέ βαλεν ουδόλως την κατάστα σιν. Δι' αϋτο καί ό λόγο αύτός δέν ι£ρε μεγάλην άτιή χησιν ο Οτε ένταθθα οϋτε ίί τό Λονοΐνον. Τό πλήρες κείμενον τοθ λό γου τοθ Ρώσσου -ρωθυττουρ γοθ ελήφθη πολύ άργά κα δι* αύτο οί έαημερδες άφιι ρώνουν έλάχιστα σχόλισ. Ή «Ήμέρο» αναφερομένη είς τόν λόγον αυτόν γράφει: «Τί τύλ μη ομολογούμεν ως έκ ρους τοθ κ. Μολόιωφ! Αύτός δ οποίος διά τοθ γερμανορωσ σικοθ συμφώνου κατεδίκασβν είς θάνατον χιλιάδας άνθρώ τιων καί είς λιμόν έκατομμύ ρια γυναικόπαιδων, τολμφ νά κρίνη ημάς καί νά μας κατα δικάςη διά τόν άποκλεισμόν καί τος συνεπείας τού. ΆλλΓ άς σιωπήοωμεν. Ό λόγος ού τος δέν άξιζει νά^σχολιασ Το «Έργον» δργανον ώς γνω οί όν τής κυβερνήσεως γρά φεΐ μεταξύ άλλων. «Έκ τοθ λόγου τοθ κ. Μολότ-φ ουνα γεται τό συμπέρασμα δτι ή ΦινλανδΙα ανθίσταται είς την ρωσσικήν πίεσιν, άμυνομένη διά την ανεξαρτησίαν της καί δτι ή άντίστασις αυτή Ιχει φέρει είς δύσκολον όέσιν τούς άνθρώτιους τοθ Κρεμλίνου». Ό Περτινάξ, άναλύων τόν λόγον τοθ κ. Μολότωφ παρα ΐηρΐΐ: «Είς τόν λόγον αύτΰν δβν ευρίσκομεν τίποτε τό ά- ξιον Ιδιαίτερον ένδιαφεροντος, καρά μόνον την διπλωματικήν δεξιοτεχνίαν είς την διατύπω- οιν των φράσεων καί σαφή δήλωσιν δτι ή Ρωσσία ούδεμΐ- βν στρατιωτικήν βοήθειαν θά Β' (ιιλιυτοΙΌν) Έπανβίλβμβάνω δμκς ϊτι αί Αγγλικαί έφημερΐδες γρά Φουν δτι ώς συνάγεται άπω ού τόν ή Ρωσσία θά μείνΓ) είς τό μέλλον αυστηράς ού&ετέρα. Όσον διά την εναντίον τής "Αγγλίας χαΐ ΓαλλΙσς επίθε¬ σιν, αί έφημερίδες παρατη- ροϋν δτι αί σχετικαί ττερικο- παΐ τοθ λόγου τοθ κ. Μολό τωφ δέν πρέπει νά λαμβάνων ται σοβαράς όπ' δψιν διότι ε χούν προφανβς προπαγανδι στικόν μόνον σκοπόν. Τό «ΝταΙηλυ ΜςΙηλ» είς σχετικόν άρθρον τού, γράφε «Ιδού τό θετικόν συμπέρασμα έκ τοθ χθεσινοΟ λόγου τοθ κ. Μολότωφ: Ή Ρωσσία Εέν σκοπεύει ν ά βοηθήση οΰιε την Γερμανίαν, οθιε την Αγ γλίον ςθτε ουδεμίαν άλλην δύναμιν, οϋτε φαίνεται διατε· θεψένη ν' άναμιχθ|) είς τόν πόλεμον. Ή Ρωρσΐσ, £να οκο- ■πόν έχει: Να βοηθήση τόν έαι>
  τόν της.Τό «Νταιηλυ Xέραλντ^
  γραφει: «Ή Γερμανια όφοθ
  παρεχώρησε ι ήν Πολωνίαν
  καί την Βαλτικήν είς την Σο
  βιετικην Ρωσσίαν οέχεται είς
  άντάλλαγμα παχυλούς μόνον
  λόγους έκ μέρους ι ών άνθρώ
  τι ών τοθ Κρεμλΐνου. Έν ώ ό
  κ. Χΐτλερ ζητεί είς άνταμοι
  βήν των πρός την Ρωσσίαν
  εκχωρήσεών τού άεροπλάνα,
  ύτιοβρύχια καί πολΕμοφόδια
  6 κ. Στάλιν άπαντα διά κε
  νων λόγων. Διά λόγων έπΐ-
  σης ίπιτΐθεται κατά τής Αγ¬
  γλίας κοΐ τής ΓαλΧΙας. Άλλ'
  ό κόσμες ά-ποδΐδει είς τοός λό
  γους αύτούς ιήν τιμήν την δ-
  ποΐαν άξΐζουν. Ότΐωσδήτΐοτε,
  τό γεγονός είναι εν: Ή Ρωσ
  σία δεν θά παράσχη καμμίαν
  βοήθειαν είς την Γερμανίαν.
  Προσφέρει καί θά προσφέρπ νόν τού ποο είνε κορτνμένο μυ
  ί ό λ λό| δλλβέλ Έφ ί 5>λ
  ΜΕ ΤΑ ΓΑΛΑΙΚΑ ΤΑ Ν Κ!
  ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΕΛΟΟΥΣΗΣ
  ΕΝ ΙΤΑΛΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
  Ή ψωνή-----
  τής Ιταλίας
  κατέστη παρά
  ποτεάκουστή.
  ΠΑΡ.ΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρ. τής «Ανορθώσεως9).—
  Αίέπελθοθσαιέν Ιταλία μετσ
  βολαί τόσον είς την σύνθεσιν
  της κυβερνήσεως δσον καί είς
  την διοίκησιν τοθ στρατοθ
  καί τοθ ΦασιστικοΟ κόμματος
  ένεποίησαν είς ολόκληρον την
  Ευρώπην βαθείαν εντύπωσιν
  καί προκαλοθν τα σνόλια τό¬
  σον των εφημερίδων δσον κσί
  ΕΙΣ ΤΑΣΝΟΡΟΤΑΣ ΓΡΑΜΜΑΣ
  ΤΙΥ ΑΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΟΟΥ
  Ι των επισήμων κύκλων.
  ί Εΐεήσεις έκ Γενέυης άναφέ·
  ρουν δτι καθ* ά πληο'οφοροϋν
  τσι οί Έλβετικαΐ ίφημερΐδεο
  τόσον οί έπίσημοι Γερμανικο
  κύκλοι δσον κσΐ οί έν Βερολ
  Πίέτιει. *αε!ς νά ιίνε άχριβά
  της γιά" νά τα
  ^ μέσα είς χό μιχροσχοπιχΐν
  ούτό χε^σοΐβν θι»:ηχχόν. Άπ'
  επάνω, Ινας τιυργίσχος |.έ πάντες
  ιΙΕους δ-γανα παραιτ^ήσιιβς.
  ΠρισΒέσαχΐ χά ίχιυοτιχά χωνιά,
  γιατί μέ ι όν <( ίτον χοθ μοχέρ είνε σχεδ&ν άίύνατον ν3 άχοέη ι ϊνο-ς τεν άλλον. Φαντάζεται χανιΐς τί παν δα ι .όνιον πρέπει νά Σημιουργήται δ τ«ν είς χον θόρυβον ούτον προστί θενται οί χανονι&βιλισμοί χαί αί ριττοί τιυρίς ι ών μυδραλλιιβό- ών! Ό πιλότες Ϊιευ6ύνει ιότι δ μτ/χανισμίς τής ως είνε πο?υ ιύχαμπτος χαί δι υθύνετοι μέ σοβαράν ακρίβειαν πρες τα αημιΐα διευθύνσεως πιύ οθ Ιχει όρίσει ό άξιωματιχός ίχΐ τοθτο διότι οημαδιύει χανιίς έ τό Ιδιον ιό £ρμα, επί τοθ έ οίου είνε έγχαχεστημένα χά χά όνια, δπως 6 πιλότος ιοθ χατα ιωχτιχ(6 άεροπλάνου είς τόν ου ρανόν, σημαδεύιι μέ τό άεροηλά είνε με>ειημέντ). Ή τταραμιχρο
  άτοξία ΐίς ό π)ή;ωμα θά ήμπ
  ροθοε ν' άΐτοβΐ θανίσιμεί, τεοι
  χο μάλλον ίσον τα τΐρατα ού-ά
  Ιχουν—άν επιτρέπεται ή 1>φρ«
  οΐ(—πΐρίπλοχον ψυχήν. "Οπως
  {έ χάθε πΐρίπ/οχος μηχανή, χά
  ιαντοθν νά ίχουν ττροσωπινότη
  τα, άν πιστεύαω χον νεαρόν αρ
  ύ δίά μου τό
  ρ
  κα Ι είς τό μέλλον
  γουο.
  Έ
  ρ
  μόνον λό·
  Έξ δλλου ή «Εφημερίς τής
  'ενεύης» γράφει: «Ό κ. Μο
  λότωφ κατηγορεΐ ώς οτιευθύ
  νους τοθ
  γλίαν καί
  πολέμου την
  την Γαλλίαν.
  Αγ
  Άλ
  λά μήπως λοιπόν ή Ρωσσία
  καί ή ΓερμανΙα πού διεμοιρά
  σθησαν την Πολωνίαν είναι
  αί βίρηνόφιλοι^
  δραλλιοβόλα. Ένφ οί άλλοι
  βολοθν Ινας έξ δλων άνιφοδιάζει.
  Έν χφ μιταξΰ πρίπει νά μή παύ
  ση ή λιιτουργία τι Ο ραδιοφώνου
  διότι αί διαταγαί φθάνουν διά τ ι. Ο
  ασύρματον χαί τα άρματα χινοθν
  ται μοζί, είς σχηματισμόν; χανο
  νιχούς, δπ»ς τα πολεμιχά πλοΐα.
  Είς τό εσωτερικόν Ιχει ληφθή
  πρόνοια γιά Βλα. Κάθε χειρονο
  μία, δπως καΐ ιίς τα υηοβρύχικ,
  π(ύ δείχνοντάς
  χανχ τού μιθ λέγει:
  «Εάθε φορά πεΰ ίέν ϊιιοθύ
  νω τό δΐχό μας τό τάνχ, "πάντα
  χάτι οτραβο θά σι»μβ^. Το διχό
  μας τό τάνχ—μοθ λέγει άχουμβών
  τας χό χίρι τού θωπευχιχά στή
  γιμάνη χώματα ατέρμονα ίλυσαιν
  τιθ ά'^μαχός τού, μέ Εέριι καί
  τό ξίρω! Γνωριζέμαοτι!».
  ϋύσιοστιχ&ί τα φοβερά αδτά
  πολεμιχά μτ,χανήματα είνε έν ταύ
  ιψ πυ[ο6ολιχόν, Εππιχον χαί πε
  ζΐχόν. Είνε λόχοι έλιγμών χαί
  ταυτοχρόνως ιίνε οτρατεύματα έ
  όδ ΐ
  χά Ι χ»τοχή(.
  Μέ πηγαίνουν νά
  •πιοχεφθώ,
  είς μικράν απόστασιν, τον «διά
  μέσον λόχον» πού χρησιμεύει ώς
  έργαστήριον πρός έπισχευήν .των
  ζημιών χαί 6 οποίος χρησιμεύει
  έπΕοης ώς σύνδισμος «μεταξύ των
  λόχων. Πως δμως νά οίς περι-
  γράψω τόν Ιξϋηνοι μηχανισμόν
  αδιών^των άρμάτων έργαστηρίων,
  τκυ πολλάς φοράς παρέστη ά
  νάγχη<ά λειτουργήσουν είς ά πόστασιν 1 500 μίτρων μόλις ά. πό τοθ ίχθρςθ; Μοθ δείχνοιιν| μέ νφ ξένοι διπλωματικαί άντι- πρόσωποι άποδίδουν ιδιαιτέ¬ ραν εντελώς σημασίαν είς τόν ανασχηματισμόν τής Ίταλι- κης κυβερνήσεως καί είς την μη είς θέσιν νά χυ7ά. "Ενα τ ράστιον φοριηγόν φθάνει χατ σιχευσμένως Ιν έπιχλινές πεδί όν ένώνεΐ έν ριηή όφθαλμοθ πίσω μίρος τού μέ τό ίδαφος, να χαλύβξΐνβν καλώδιον προσα μόζεται είς τό μπρεσΐινό μέρο τοθ τάνχ πκϋ μιά μηχανή σέρνε πρός τό φορτηγόν. Τό τελευταίον αύιό ξεκι? χά μέσα είς ολίγα λεητά τής ώρα< τό υπό επισκευήν τάνχ εορίσχετα ίξω άτό τό χιντ,χόν έργαστήριον 'Γπάρχει χάτι τό τιτανιχόν είς δ λα ούτά. Ολα τα αΐρματα μάχης, ιίιε ιΓνΐ βχρέα. εΐτ,ε έλαφρά, είνε 8 λα εύχειραγώγητα δσον χαί τα μιχρότερα αύτοχίνητα. Μοθ δεί- χνουν πώς τα τάνχς περνοθν τα ποτάμια: ΜεριχαΙ δίσμαι ξύλων ρίπτονται είς την χοίτην τοθ ηοταμοθ χ αί τό άρμα περν^ άπό πάνω των μέ την μεγαλειτέραν ευχέρειαν. "Αλλωστι, άν τό ρεθ- μα δέν είνε βαθύ, τό τάνχ μπο- ρεΤ νά περάση διασχίζον αυτήν την χοίτην τοθ ποταμοθ. Πώς άναχαιτίζονται τα φοβιρά αύτά πολεμιχά μηχανήματα; Αύ μ τό τό ί(ώττ;μα πολοχαγόν τοθ ά ήμ Ιθισα είς Ινα μηχανιχίθ, 8- ψ 3τΐς μοθ άπεχάλυψεν δτι δσην ϊχει τό δπλον τού στό πιάνη τάνχς είς τάς παγίδας τοίις στήνει, άλλην τόσην τα τάνχς στό ν' άποφεύγοιιν τάς παγίδας πού τοΰς σιήνει τό ΖΑΚ ΝΠΟΥΛΑΜΖΕ χρ; Μ έΐίχνοκ___________ «όσην ευκολίαν Ινα £ρμα μά Ε,2 ΤΗΝ 4 μπορεϊ νά σηκωθή χαί νά, μεταφερθή, δταν υποστή αβαρίαν, υηό τόν δρον πάντως νά ιίνε άχό Ο Χ©ΕΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ κ, ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ άντικατό στάσιν τοθ άρχηνοθ τοθ έπιτελεΐου στρατηγοθ Πά ριάνι υπό τοθ στρατσρχου Γκρατσιάνι καθώς καί τοθ Γε νικοθ γραμματέως τοθ Φασι- στικοθ κόμματος κ. Σταράτσε. Οί έπίσημοι Γερμανικοί κύκλοι δέν άποκρύπτουν την γνώμην δτι ή έπελθοθσα έν Ιταλία με ταβολή Ιχει άμεσον σχέσιν μέ τα διεθνή" γεγονότα καί την έναντι αυτών πολιτικήν τής Ιταλίας. Ό Ελβετικός τύτΐος συσχε τΐζων την επελθούσαν είς την κυβερνησιν καί την διοίκησιν τοθ στρατοθ τής Ιταλίας με¬ ταβολήν μέ έτήν διεθντ) κατά¬ στασιν καί τούς νέους προσα- νατολισμούς τής Ιταλικάς ε¬ ξωτερικάς πολιτικής, γράφει ή έσπευσμένη άναχώρησις τοθ εν Ρωμη ΓίρμανοΟ πρε- σβευτοθ φόν Μάκενσεν διά Βερολίνον, . όφείλεται είς τό γεγονός ακριβώς τής πλήρους οευή ή Ι β οιευκρινήσεως πολιτικάς καί θ τής τοθ ρς Ιταλικάς άκριβοθς καθορισμοθ τής στάσεως τής Ιταλίας έναντι τής εύρωπαι- κής συρράξεως. ΡΩΜΗ 1 Ν)βρίου.— Τηλε γραφήματα έκ των διαφόρων εύρωπαΐκών πρωτευουσών ά ναφέρουν δτι αί έφημερίδες δ λ ών των χωρών, τόσον των έμπολέμων δσον καί των ού δετέρων άφιερώνουν μακρά σχόλΐα είς τόν άνασχηματι σμόν τής Ιταλικάς κυβερνή σεως. Έξ Άμσΐερνταμ άγγέλλε αι δ τι έγκυρα δημοσιογραφι κά δργανα τής "Ολλανδίας ά ναφερόμενα είς την έπελθοθ σαν είς την κυβέρνησιν καί όν στρατόν τής Ιταλίας άλ αγήν γράφουν: «Τΐηοτε πλέ ν δέν θά εΤναι δυνατόν νά συμββ έν Εύρώπη χωρίς ν' ά ,ουσθβ ή φωνη ττ)ς Ίΐα- Ιας». Υπό τό αύτό περίπου πνεθ α γράφει καί 6 Βουλγσρικός ύπος ώς άναφέρουν σχετικά κ Σόφιας τηλεγραφήματα.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «θύελ
  λα» μέ τόν Σάολ Μβουαγιβ καί
  την Μισέλ Μόρνκαν,
  Την Δευτέραν: «Κατηγορουμενη
  Σιωτά· μέ την Κάτε φόν Νάγκυ
  ΜΙΝΩΛ.- Σήμιρον: Τό «Ξενο
  δοχείον τοΰ Βορρά».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόγραμμ» 2«ς Ν)βρ(οτ>.
  12.25 Σήμα—ΈΘνικός Ομνος—
  Βμνος Νεολαίας.
  12.30 Μουοιχή τζ*ζ (δίσχσι).
  13 Έλαφρά Ίίπανιχή μουσική
  (Ιίσκοι).
  13.30 Είδήαεις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαςρρα μουσική (δπδ
  τοθ Όμ^ Ίωΐννίδη)
  14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορβς Πει
  ραιως.
  18 38 Χρηματιστήριον.—Μιτι
  ωρολογιχόν δελτίον.
  18.45 Έμδατήρια χαΓ ίλληνι
  χοΐ χοροι (δίσκοι)
  18.55 Τραγούδιε μέ διααήμους
  έκτελεστάς. (Δίσχοι).
  19 30 Ή ώρα τοθ παιδιοθ.
  19.50 ΙΙαλαιοΙ χλαοαίχοΐ χο-
  ροΐ. (Δίσκοι).
  20 Ή ωρα τοθ άγρότου
  20.15 Δημοτιχό τραγοθδι (6ηό
  τής Δίδος Λελας Γΐαβιπούλου, ου
  νοδεία λαϊ*ών δργάνων).
  20.50 ΕΙδήαεις.
  21 Ρεαιτάλ τραγουδιοθ (5πό
  τής χ. Νάντιας,. Χατζηνιχολάου).
  21 30 'Η ώρα τοθ τουριομοθ
  21 45 Σαναυλία τής συμφιονι-
  χής δρχήστρας τοθ οταθμοθ.
  22.20 Είδήσεις. .
  22 50 Συνεχεια τής αυμφωνι-
  ή συνβυλίβς.
  23 Καντοονέττες. (Δίσκοι).
  23.20 Τελευταίαι είδήσεις.
  23.30 Χορευτιχαΐ έπιτυχίαι (δ·
  πό των χ. χ. Κόλικ Γιάχοβλεφ
  χαΐ Γεωργ 1ου Γρίμπιλα.
  24 Τελευταίαι εϊδή-εΐς.
  0.10 Νυχτερινή
  οχοι).
  μουσική. (ΛΕ¬
  στήλη , ^οθ ώρσιόκοσμου
  ΡΑΣΠΟΥΤ ΙΝ
  ΤΟ ΛΥΙΟΦΙΙ! ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  164βν
  ***
  -Είς τό Γυμνάσιον θηλε
  λησεν ή καβηγήτρια δνΐς Χ
  , Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΔΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝΓ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Είς τό Πιΐρίσι διεξήχθη πρό ημερών διαγωνισμός, τρίτος ούτος ε'τ<κ 2μήν(υ διά την χορήγησιν διπλοιμάτων ήγετι κων στελεχών ποθητικής άρραμυνηο. Είς την φωτογραφιαν μας δύο Παριζιάνες ένφ έξεταζονται άτΐο την επι τροπήν, ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ωρα ΣΗΜΕΡΟΝ 9.45 μ. μ. άκριβ&ς Μεγάλη Κοομιχή Πρε μιέρα. Τό άριστούργημα τού Γάλλου συγγραφέως Άν· ρύ Μπερνστάϊν: ΘΥΕΑΑΑ (ΟΡΑΟΕ) Μέ τβν ΣΑΡΛ ΜΠΟΥΑΠΕ την νέαν ΜΐνημονΐονραφΊ· κίιν αποκαλύψιν: ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΚΑΝ κ·1 τούς Λιζέτ Λαμηέν Ρομπέρ Μανουέλ Τό πιό συγκινητικβ ά· ριστούργημα ποΰ επέδει¬ ξε μέχρι σήμερον ο κινη μντογράφβ;. 'Εκτός πρβγρέμματος Ζβυρνβλ. Σημ. Σήμερον πρεμιερ* «τελειαι βέν Ιβχώβυν. Παλαιά! άρεταΙ. Άναφέρονται τελευταίως είς σχετικάς πληροφορίας πολλά χοι νοτιχά ϊργα τής Ανατολικώς Κρή ττ,ς έκτελούμενα ή έχτελεοθτ,αό μενά διά προσωπικάς εργασίας των χατοίχων. Ανεξαρτήτως τοθ νομίμου τρδπου διά τοθ δποίου ή έργασία »υΐη γίνεταιύποχρεωτι χή, άξίζει νά σημειωθή τοθτο: "Οτι ιί χωρικοί μας προχεΐμέ νού περΐ έργων χοινωφελων είνε πρόθυμοι πάντοτε νά προσφίρουν ξ ίδίων τάς υπηρεσίας των, χω ρίς νά δλιγωρή χανΐίς. Άρκεϊ νά άνατρέξουν είς τό παρελθόν χαΐ τα έχτιλεσθέντα είς τα χωρία μας έργα διά νά ττΐιοθ&Ον οί πάντες πιρΐ τούτου. Συνΐπώς αί πληροφο ρίαι περί τώ ν σημερινήν έργων διά προσωπικής εργασίας δέν έχ δηλώνουν παρά παλαιάς άρετάς των άγροτών μας, έπαναλαμβανο μένας άσμένως χαΐ χατά τάς πά ρούσας δυσκόλους περίστασις, ι *** ΟΙ ΈλληνικοΙ ρυ&μο! Τα μοντέλα τα όποΐα έβραβε βησαν είς τόν διαγωνισμόν τα δργανωβέντα υπό τι Ο 'ϊπουργείοι Τύπου χαί Τουρισμ&Ο χάριν τήι διαμορφώσιως «Έλλη»ιχής μ δας» έτυχον τοθ παγκοσμίου ένδ αφϊροντος. Συγκεκριμένως έ Άμε ριχανιχές ιύπος εδημοσίευσΐ μοί χρά αρθρα μετ* φωτογραφΐων. Τ γεγονός πλειοδοτεί διά την έπιτυ χίβν τής εμπνιύσιως τοθ'ϊφυπουρ γείου Τύπου άλλά χαί άποδε χνύει δ Εί παντοθ είνε σήμερον εύ πρόσδεχτος μία α^βίωσις των α ωνίων Έλλην ι κων ρυθμών υπό ο ανδήποτε μορφήν. ΙΑΤΡΟΝ ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτνρ τσΰ Πανεπιστημίου τή{ Λυώνος. Έηΐ 4πτ«ετΙ«ν οπβυδάσας έν Λυδνι καΐ Παρισίους, δ·* χ<τ«ι είς το νεαν Ι « τ ρ β ϊ ο ν τβ», έδβς 'Λβίρειφ (οννοικίαν Βαςλιδέ Τζ«μ1) ίναντ» άρτβκβτείο» 'Α8«ν«σ(·« Χ*οιχι«ν6κη: 9—12 κ. μ. μκ! 4—7 μ. μ. Τα« Κυριακάς το»« ά«*ρβυ; ί«ρ*4ν. Άρ. τηλ- 6—63 Τό κήρυγμα. 'Αηό μίρους τοθ γΐωργοτΐχνι χιθ προσωπικοθ γεωργικων όργα νώσιων ασχολουμένων.^! την μη χανιχήν καλλϋργΐιαν, απεστάλη σαν ηρος τόν Υπουργόν τής Γεωρ γίας αίιήσε.ς περί προαφαρας ηαρ' αυτών μιας επι πλέον ώρας εργασίας καθ5 εκάστην άνευ (δια τέρας άμοιβής. Αί αίτήοεις αύται είνε μία εισέτι χαραχτηρισΐιχή ά πήχησΐς τιθ χηρύγματος τιθ χ ΠραισυπουργιΟ περί έπιχτάσιως χαί επιτάσεως των χαλλιιργειών χαί (δία των δημήτρ.αχών. Άξί ζει λοιπάν νά σημειωθή χ«1 τοθ το πρός γενικήν άναζωπύρωσιν των χαλΦν π^οθίσεων των χαλλι εργητων, αί οποίαι χαί είς των νομόν μας έλαβον τόσην έξ ιδίας αποχλιιστιχ&ς λίας. (■■■«■■■■■■■■■«■■ι ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οίχοτροφεΐ 0> θηλέων τοθ Αυχείου «δ Κο¬
  ραής» δεαποινίς, 6&ηθός τής μελέ
  της χαί βυνοδός την οίχοτρόφων
  μαθητριβιν.
  Έηίοης ζητεΐται υηηρέτρια μέ
  καλάς αυβτάοιις.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΚΤΑΙ- δωμάτιον
  μετ» χο»ριστ·?)ς είσόδου χατάλλί}
  Χον διά μαθΐϊτάς. Ολΐ)ροφορ(α(
  ΝικροβιβλονΐΝον χ*1 Βιο' ·
  χημΐΜον'Ερνκατάριβν Ίατρββ
  Μερόπης λιιδάκΐ] ϊ,
  ΉραΜλΐιον
  'Αναλυσΐις οΰρων, αΓματος
  χοηράννν, έμβόλια, αύτεμδό
  λια χαί έν γένει άπασαι αί
  μιχ&οδιολογιχαί χαί βιοχτ,μι
  χαί έξιτάσιις.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ—
  δβμάτιον έη(
  ί ' *)μΐν,
  ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ
  έκλεκτής ποιότητος λίαν χαταλληλβς κα·
  δια ζαχαροπλαστΐΜήν, ιτωλεΐται πρές ίρ. 18 κατ'
  οκάν είς δβχεϊα βενζι* ής μικτΐβαρή είς τ· κα-
  τάστημα τής «Α· Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΑΝΑΣ &
  ΣΙΑ».
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  =—= Ο "ΤΕΚΤΟΝ" --------
  Μαθηταί γυμνσσίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι έ τι Ι δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ραμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούνιων τό
  πρόγραμμα διδακτέας ύλης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο-
  δομικήν καί οχέδια οΐκιών, τοπογραφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική κύκαιρΐα δι' δσους άπερρΐφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπΐαι, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐσς όοοποιΐος, οΐκο&ομικάς ή είς οΐασ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6 οποίος δέν εγνώρισε Τίοτέ άνεργίαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξβλθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμερον «κ τοΰ «ΤΕΕΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐα, Δήμους, Έταιρίας κλπ. ΓραφΒΐε* "ΐΜνε)ς 5, Όμόνβια Αθήναι. Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλουτιοθέν μέ νέα *·μφόρ, γνωστόν δι* τάς έγκατβστάσεις των λουτήρνν τού * αί τής τελεΐας θερμάνσεώς τού, έξασφαλιζει την άνεΐωτέραν την κλέβν εύχβριβτβν διαμονήν. ρένων ωμίλησεν Φιλιπνάκης καί ι «Άγαπητέ μου, άκριβί μοκ. μο _. βΤΑν -χ». ναδιχέ μου.φίλε! Δέν ρλέπιο φ Γϋρθ ΟΤην Π6λ|. ωρα πού θά σέ ξαναϊδω. 'Απ4Φ« -Αναλόγως τοός τήν —ιιαοΐ,, σέ «ίδα στό δνιιρόν μου! Καοε η- της έωρτάσθη ώς «ροανηνν.ιΐ μίί,α ρωτώ την μαμμδ ;πότε θά μέν ή ήμέρα της: «^^ ξΐιΐάρθης!. Είμαι «ύτυχής Χ*θ« ^^ ^«^ φορά πού σοθ μεταβιβάζω τούς χαιρεΐισμούς μου, ΣΐΟ στέλλω τίς ευχάς μου νιά τό νέον έτος. Σοθ ευχομαι υγείαν χαί νά σοθ φέρη ό χαινούργιος χρόνος δ,τι Ιπιθυ- μΐΐς. Διαρκώς αέ σκέτττομϊΐ, αγ* πητέ μου, γιατί έαύ ΐίσιι τόΌιν κ«λός μαζί μας! Είνε τόσο; χαιρ&ς π&ύ δέν σέ ϊχω δι. Άλλά δέν περνά βραίυά πού νά μή σέ συλ λογιοθώ! Σο3 ύ 'Η μή γ χμ π33*ν εύτυ χίαν. 'Η μαμμβ μα~ς λέγει πώ; 5μα μέ τό χαλό έλθη;, θά μπορου ιιε νΐασέ βλέπωμι στό σπίτι τής "Ανιας (τής Βιρούμποδας). Μίνο μέ την ίίία πώ; γρήγορα πίλι θά σ' Ιχουμε κοντά μας, ΐίμαι τόσον • ύιυχής! Ή "Αναστασισ αου» Καί δ Ρ^σπίθην πρασδίδων 8 να τρυφε.ώΐεοίν τόνον ε£ς τή' Φΐο νήν τού, ιπανΐλαμβανει: • —«Ή Άνχστασία σ3υ»! Έτσι μοθ έγραφαν, δΐαν κάπ^τε ϊλειψα καί τώρα έού μ&0 )ές νά τα ξ«να φήσω χαί νά φύγω! —Δέν λέγω νά φύγη;! λέγει ό Σιμάνοβιτς. —Σέ πιστεύω! παρατηρεΐ ζωη ρά χαί μέ χάποια είρωνείαν δ Ρα σποθτιν. Ποΰ μί'άφίνεις νά φύγω! Τί θά γινόαουν! χωρίς έμένα! Τί θά γινόσαστε έσείς οί Εβραϊοι ατή Ρωσσία, £ν δέν ήμουν χι' έγώ νά παίρνω τό μέρος σας! θά σας Ι σφαζαν... Τό χρασί άρχίζει 4 νά ργϊ στόν Ρασηοθτιν. Τηό την έπίδρα σιν τοθ ποτοθ, από τό Ινα άκρον είνε ϊτοιμος νά πέση στό άλλο: Άπό την ευθυμίαν στά δάχρυα! Ό Ρασποθιιν είνε ίΐοιμος νά κλά ψη, νά χλάψη γιά «ύς Έβραίους τής Ρωσσίαι! -ΣιΟ μιλια σοβαρά Γρηγόρη! —λέγει ό Σιμάνοβιτς. Αειψι ίνα διάσχημα, άφησε νά ληομονηθ^ς λίγο... Χωρίς νά τό θέλης, ,.ίχ')*- τεις τόν τσάρο χαί την τσαρίνα, έχθέτΐις τίς .μεγάλες δςύχιασες. Να παραδείγματι χάριν! Τί λδ γο έχεις νά χουβα/ό^ς τα γράμματα τους επάνω σου! Ό Ρασΐκΰτιν γιομίζει πάλι τό ποτήρι τού... —Έσύ έχεις επάνω σο.< δια μάντια χαί μαργαριτάρια. Γιατί τα έχεις επάνω σου; Γιατί φοβα σαι μή στά πάρουν, μή στά χλέ- ψςυν, μην τα χάσης. Τα έχεις ε¬ πάνω σου γιατί γιά σένα άντιπρο σωπεύουν πολύτιμα πράγματα. —Έγώ,£2ιμάνο6ιτς, ίέν Ιχ», ά λΧά -·Υ«6 των μαθητήν „,■„.„, χθησαν ακολούθως ίκβΐο,£'β?: μίρας νρός τό θέμβ τής — Παρά τό δτι χθές είς τόν " κή κατάστασις «αραμίνβι η' -Μόνον τό βραδάκι ή τσα ήοχισε νά γΐνετοι διβπεοα. στική κβριορΐσασα σημαντικδο την κίνησιν κατσ τάς τελεϋταΐ. άς νυκτερινάς &3α(. -'Εντφ μεταςύ είς τής ίλαι οπαραγω/ικάς βΕρκρβρείας Τ00 νομοϋ μας είνε ίιιδηος ή δϋβ. φορία διά την παράτασιν τής ανομβρίας. —ΈπΙκαιρος μέ τα δημοσιευό μενά σήμερον είς την έγκυκλο· «αιδικήν μας στήλην «βρΐ μακρο βιότητος είνε ή μεταδοθεΐσα διά τοθ ραδιοφώνου τιληροφορία —ΠβρΙ τού Βανάτοΐί τοθ γηρα| οτέρου των τρανεζιτων τής 0·η. λίου Άμερικανοΰκ "£ντμοντ Ράαρ ντον. —Ό Ράαρντον ήτο ήλικίας 102 έτων μεταβάς οΰτω είς την αθα νασίαν μετα τόν Ζάρο·Άγα καί των Ροκφέλλερ. — Γήν 7ην Ποεμβρίου ή Ε. Ο. Μ. έορτάςει την τρίτην έϋτειον τής Ιδρύσεως αυτής. —Ή Ιστορική άξία καί ή Ιθνι κή σημασΐα τοθ έορτασμου τού¬ του είνε «ροε-ανής διά «άντα α ναμετροθντα την κατάστασιν αΐώ τής 4ης Αΰγούστου 1936 καί Ιφι —Συνετ,ώς δ έορτασμός θά άχοτελέση μίαν ..ωραίαν εΐκό να λαΐκου ενθουσιασμόν" γϋρω επάνω μου μπριλΧάντια χαί γαριτάρια! Όλους τιύς πολυτί μους λίθους σου τούς περιφρονω, δέν θά εί χά κανέν» δισταγμό νά τούς πατήσω χαί νά τούς χάνω χομμάτια, σχδνη. Γιά μενά είνε πολύτιμα αύΐά τα φτωχά γράμμα τα. Είνε πολύτιμα γιά μενά. Είνε δύναμις μου! Καταλαβαίνεις; (συνεχίζεται) ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Τό δραματικό μεγαλούρ γημα τοθ Εύγέν ΝταμπΙ τής Γαλλικής Άκαοημίας. Είνε τό δράμα δύο φτω χών έρωτευμένων νέων, πού άπβλπισμένοι άπό ιή ζωή ζηΐοθν την άπολύτρω σι στό θάνατο. Μια ται- νία πού θα συγκινηθή κώ* θε ανθρωπίνη ψυχή γιατί δεΐχνει μέ άορβς γραμμβς καί μέ άσύγκριτο ρεαλι· σμό την άληθινή εΐκόνα της ζωής. 10 ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ Έμψυχωμένβν άπό την ββόγκριτη: ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ καί τόν Λ. ΖΟΥΒΕ. την δημοφιλή οργάνωσιν, τούς σ«ον(·ύς της καί το ίρ γον τοθ ΆρχηνοΟ τής Κυβερνή σεως. —_1ς την εφημερίδα τής κυβερ νήσεως ίδημοοιιοθη νΰμος οια τού Οαοΐου τροποκοιοθνται τα τής Διοικήσεως καί ΌργανισμοΟ των κρατικων λαχε ών. —Εις την Διοικοϋοον Ένιτρο πήν αύ<ου μβχεχουν εκτός των 6/νλων ό Γενΐί,θι, Διευθυντάς τοθ ταμεΐου ααρακατα6ηκων. ο ίΐοαγ >εεύι, ΠλημμεΑειοδικβν Αθηνών,
  6 ώιευθυντής τής ΆστυνομΙας
  Αθηνών κ. *.
  — "Σ,κοπος τής ώναδιοργανώσι
  ως τής Διοικήσεως των Κρατι
  κων Λαχειων εΐνβ ή άνοδοτικα
  τέρα προώθησις τής λειτουργΐ
  άς των.^
  — Πρός τούς Έβιθεαρητό.ς των
  Σχολείων Μέοης καί Δημοτικής
  '&κΐΐαιδεύσεως ανεστάλη έγκϋ
  κλιος τοθ ύηουργεΐου της Παι
  δεΐας σχετική μέ την διενέργει
  αν των κειθαρχικβν ύνοθεσεων
  των εκταιδευτΐκών λειτουργΰν.
  —Διά τής εγκυκλίου καθΐστα
  ται γνωστόν δτι ώς ωρίσθη ύ·
  ν ό τοθ οΐκεΐου ΑναγκαστικοΟ νό
  μου κατά την ενέργειαν τής
  διοικητικής ΑνακρΙσεως κατά τοθ
  τροσωτακοΰ των σχολείων «ηΐ
  καταγγελιαν ή «αραηόνων κατ'
  αύτοθ.
  —Ό άρμόδιος έχιθεωρητί,ς βο
  ηθεϊται υπό τριών τό «ολύ γυ·
  μνασιαρχων ή διευθυντήν σχο
  λεΐων δριζομ&νων ΰ«0 των οΐχιί
  ών συμβουλΐων.
  ο Ρίπβρτερ
  ΕΝΟ1ΜΛΖΕΤΑΙ Βναντι Άγΐου
  Μηνα τταραττλεύρωι, κλινικής κ.
  Βμεττάκη ή οΐκΐα κ. Κανετάκη.
  Πληροφορίαι έ»1 τοχου.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον ίσέ
  γειον ώς γραφείον ή ραφείον είς
  την οδόν "ϊίβανς παραπλεύρως γρ»
  φείου χ. Έμμ Άδα»ιωτάχτ].
  Ιΐληροφοριαι παρά ιω Μοχικνφ
  χαφενείφ Μιχ. Κριτσωτάκη.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒ1Σ
  σχό δυνατό κοινωνικό ά-
  ρνστοόργημα πού ένθουσιά
  ζει όλον τόν κόσμο καί
  Ιόιαιτέρως τίς γυναΐκες:
  ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ
  ΜΕ ΠΑΡΕΑΙΟΙ
  'Η μοδίστα
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
  Άφιχθεΐσκ έξ Άθηνδν ϊν
  θα προ ϊτους χκΙ ήλιον εΐχε
  μετ«βθ ηρος άρτΐΜϊίρβν ίΐύί
  κενοιν της είς την >οπτικην
  καί ραπτικήν, είβοποκΐ την
  ά£·ότιμον πελατβίαν τας, β
  τι έγκατέστηοχν έργαοτήρι
  όν ραπτικης άλϊ κοπτΐΜής είς
  την οθόν ΆνΐΜ* αΐκα, β'νβν
  τι ΜαΙ παραπλεύρως τάν μ»
  ταβτημ«ΤΜν άδελφνν βλ
  λϋικη.
  ΠϋΑυΐΝΤΑΙ 2 .σ
  εντελώς χαινουργΐ) (ρ,τίλΐί)
  Ι άπό Μαδνι, μεθ' «πάντων των έ·
  ξαρτημάτων των, τέλει» είς χομ·
  ψδτητα καί εύχρηοτα, χατάλλΐ]
  λ» δι3 έπαρχιαχά χαφενεΐ» είς
  τιμήν εύχαιρίας χαί ευκολίας είς
  την πληρωμήν. Γράψετε χ. Λι·
  ωνίδαν Καλλιδρετάχην Χανιά.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστάς ταχυδρόμος Χαρί'
  δημος Πορτσάχης αναχωρεί χββ'
  εκάστην Ιβδομάδα. Καί παραχα-
  λεΐ τούς ενδιαφερομένους όπως
  άποτιίνονται είς τό τηλέφωνον
  ιοθ χ, ΜηκλβιμβνταοΗ 7—88.
  ϋέλι.
  ^ τήν ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  δημο.
  β ,1
  τόν Ζαρο·
  >εμβρ(ου
  τρίτην
  αυτής,
  ή άξΐα
  τού
  >·ανης Οη
  ι»ν καταοταοι»*
  ουστου 1936
  ρμ
  ιιαν .ωραίαν
  νθουοιαομοΰ μ
  μοο,λτ) ορνάη
  ΗΙ «
  Ιημεριδα τί,ς «{,
  υοι»ι.θη νομος
  τροϊοιοιοϊινται
  «V
  «οί Όργ»Η|ϊ
  » λαχε ών.
  Διοικσυναν '
  ,ετίχου*
  Δ
  ικαταΐιηκβν λ ΕΙοοι
  ιπαειο&ικου
  (|ς τής 'Λστιινομβ
  τής άνα&ιορνηβι
  κησεως τέν Κρ«
  ' »1νε ή Λ
  ϊοις ττ>ς Χμκ
  ίσης «αί Δμ
  ϋς άιεσιαλη
  «ουργ*ιου ι*
  ιή μ* "Ι* >**
  ιυτι.ών
  , οιι ώς
  ου άνοτγ«>«ι««
  ,ήν *νεργεΐβι ι
  »*1
  των
  ν ή

  ιτε*ν
  Οίκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ!
  ΑΕ τιμαί τβν διαφόρων προϋντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α'
  6'
  Υ'
  δ'
  Καραμπουζίς
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣα'δ'
  » γ'
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί
  Τ*χτά
  ΡαζαχΙ
  δρ.
  »
  >
  12.—
  11.—
  10.—
  9.—
  7.50
  5.—
  6 50
  5.50
  ^__
  4 50
  4 —
  2 50
  12 50
  11.50
  10 50
  9 50,
  8 50
  6.—
  ΣΕτος
  Κριθή
  ΟΝοι μίστατον
  Γλιθκος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευκοί α'
  » 6'
  » Υ'
  Ποάοινοι α'
  Μίτοξ»
  Άλάββανος
  3 — Κουκούλΐα
  850
  5.30
  540
  20—21 —
  18.—
  28 —
  26 —
  24.—
  21 —
  20 —
  19 —
  400.— 450
  100.—
  120.—
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η Μ4ΚΡΟΒΙΟΤΗΣ
  ••Τιμαί · Χι/ναλλόγματος
  Λονδίνον
  Νέ»
  Παρίαιοι
  Ζυρίχη
  "ΑμστβΓ.Εαμ
  Άγορά
  546

  550 —
  136
  60
  138.60
  8
  09
  3 Η
  30
  60
  31.05
  72
  50
  73 50
  32
  50
  33.—
  4.55
  4.61
  560.—
  564.—
  χη
  Βρυξέλλαι
  * Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κίϊϊΐγχάγη
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίγη
  Β^υξέλλαι
  Βουβαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κα>ν)πολις
  Βαρσοδία
  25 96
  3.09
  6.96
  4 31
  30 60
  4.55
  23.45
  3.07
  104.—
  21.12
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  31 Οδ
  4 61
  23-95
  3.10
  105.—
  2132
  Τό μεγάλο Εργον
  «ου Βίκτωρος Ουγκώ.
  <ί ι "Αθλιοι Α.' Το βτι ή ααχροβιίτης ιΝε ή εκδήλωσις <'ωρισμένης ϊιαθίσεως τοθ άνθρωτίνου όργανισμοθ ϊχΐι ή*η άναγνιοοισθγ) καΐ άηοϊειγθζ υηο των έπιστημόνων. ΕΙ; τό «Π» βιοδικόν δια Μΐρφολογίαν καΐ Άνθοωιολογίοΐν» ό Άμιοικανίς βιολίγος Ρ.υ^ίνδί^^ ΙΙ^ρλ δηιιο βιεύει ειδικήν ιιτλέΐην τού π*· ρ! τής μακροβιότη-ος ώς κλη διαθία«ο>ς τιύ άν·
  β
  νος επί στατ οτιχων σΐοιχιίων,
  τα όαοίΐ συνίλεξΐ %<χτά τί πρώ ταν τίταοτον τ&0 20οΟ αιώνος (2; 20 όμάδας άνθρώπων διαχόρων χωοίον «αί φυλδν. Ό Πήρλ καΐαλήγΐι έττΐ τί 6ί α«ι των στατιστικήν αυτών στοι χΐίων είς τα κάτωθι αυμπερά οματα: Ό μίαος ϊρος διαρχείας τής ζχ'ής των άτ'ίμοβν των οκάδων αύ των ίέν είνε πολύ διάφορος είς τάς διαφόρους γώρας καί φυλάς. Ε5ρ(ο«ιται »ϊς τό 60όν ίΐος μέ ' δέκα περΐπου έτών τα 5νΐβ χαί πρός τα χάτω. Κατ' άντίθεσιν πρός τοθτο είνε πολύ διαφοράς είς τάς διαφόρους χώρας ά άιιθμίς των μακροβίων, έκΐί^ω δηλαίή, οί έποιΌι ζοθν ίνω των 92 έτΐαν, ήλιχ'α, ή έ ποία ελήφθη άπό τον χ. Πήρ ώς χαρακτηριατιχάν τής μαχρο διίτητος. Τον μεγαλειτέρον αριθ ι μόν των μακροβ(ων ϊχει ή Νορ βηγία μέ 2,08 άνδρας χαί 3,10 γυναχ{Λς Ιπΐ 1000 ή ότοία 1<ε' 9 φοράς τόσοιις Μλθϊΐοίλα: Β* έ λίγαμεν, άπό ίσους ίχιι ή Ίνα λία χαί 1000 φ^ράς περιοαοιέ £ους «π4 δαοιις {χούν αί Ίνδ'αι μέ τα 0,02 μακροβίων^ επί 1000 Ό Μητροπολίτης Κρήτης είς τό χωρίον Μάλλια. Μικρά ιίνε, Φϋ3ΐχά ή διαφοραί τής ήλιχίας των μχχροβίων είς τάς διαφόρους χΑρας χαί φυλάς "Ο3οι π*ρνοΟν μΐά φοοά τα 92 φθίνουν αυνήθως τα 95, έστω τχ 100, σιινιπώς δέν ή^ποροθν οτα τιστιχως νά διαπισΐωθοθ» μέγα λαι διαφοραί ήλικίας χατά τό χρονικόν αύΐά διάστημα των 3—8 χρίνων. (υυνΐχ(ζΐται) ΐίχομε" άναγγείλιΐ, δ £ΐ βασμιώτατοο Μητροτΐϊλίτης κ. Τι μόθεος ίερΓύργτ}σε χατΐ την |9Ο την τοΠ 'Αγίοα Δημτ]τρ'ου έν τώ έοοτάζοντι χ<Λ)ρ[φ των Μχλλίω^- Ό αυναγερμίς τ&ν κατοί«ϋ)ν τ6<3^ χατά την Ινθουσίώίη &«χο δοχήν την γενομένην είς τον Σε βααμΐώτατον Πίώ-ην φορίν έττι τόμΐ-Όν τα χωρίον των, ίσον χαΐ κα^ά την θιίαν λειτουργίαν δπήοξε πλή&ης καί ίηίβλητιχίς. "Ο Σ«βχσμ ώτκτος διά μακρών ά νέπτιιξε «(ΐ4ς τ4 °Κκχλησί*σμα την θαυμαϊουργβν δάναιιιν τί)ς «Ζ; Χριατον πίοτεως Έξήο« τδ έργον τοθ αημερινοθ Έθνι«ο5 χαθΐσΐωτος, τό όαοϊον έστρεψε την προα'.χήν το3 ίθν^υς π&4ς την π'στιν »αι τα ?5εώ5η τί); φυληΊ;, ίξ εδ χά! ή ήτρον θ ί & αχ ξ ημ^ία τής Έλληνιχής χοινω νία;. Είς σοντ.ά«την μας ι Σι6ϊ3ιη ώτατβς »ίπ« τα εξής: «Αί ίντυπώ Νις μου *κ Μχλλίων ού μόνον έξ απόψεως θρησκευτικάς προαηλώ σευος, αλλά καί έχ των δλλων άπό Η Έθνική Όργάνωσις Νεολαίας. Ησθάνετο εαυτόν είσελθόντα έν ιω ^ νετο βτι ή&η Ευρίσκετο βιιοθεν τ^Ο όόοφράγματος τής ζωής καί διά τοθτο ίβλεηβ τάς δψε ς των ζών· των οι' ομμάτων τ»?θνεώτοΓ άνθρώπου. Πώς Ιτυχεν έ«ΐ ό κ. θβοβανέμη'; ΔιαιΙ ήλθε, ΤΙ ήλθε νά κάμη· Ουδόλως εξήτασε -παρΐ τούτων ό Μάριος. Καί έτιειδή άλλως τβ είνε ίδιον τής άπο- γνα-σεως τό νά σογκσλύπτρ «αί τούς ττερΐ ή-βς διά τού αύτοι) πέπλου, υφ' δ- κατβκάλίψεν ημάς αϋτοθς. είς τόν Μάριον έφαίνενο ώς π^βνμα φυσικόν, ότι ήλθον ολοι έκεΐ ν9 άποθάνωσι. Μόνον ένεθυμήθη μετά πόνου ψυχής την ΤιτΙ καν. "Αλλω τε, όθίρσανέμης εΰΐε λόγον απηύθυνεν, οΰτε βλέμμα έρριψε πρός ο υϊόν, κσί οθιε εφάνη ά Β 'κοόσας τόν Μάριον, *τσν αύτός είχεν είπεΐ—ΜοΟ, εΤνβ γνωστός. Ό τρόπθς ο δ τος τοθ Κ. θβρσανέμη άνεκουφιζβ ·** τόν Μάριον καί ώ% * εΐπεϋν, μάλλον ιω εοηρέστετ 1 διότι τιάντοτβ ήοθάνθη 6 -Μάριος ώς ι«ήτβΜ»τω<; άδό νατον ν' άποιεΐνη τόν λόγον βίς τόν αΐνιγματώδη τοθτον άνθρωπον, των αμφίβολον καί έν ταύτώ ά -ξΐοσίβασΐον. Εΐχε 66 τταρέλθβι καί πολύς καιρές, άφ' ότου δέν τόν εΐόε πλέην, καί τοθτο ένεκα τής δειλής φύσεως τοθ Μαριου* Ιψραττε μάλλον τα χεΙ λη τού. ΟΙ καταδειχθέντες τιέντε άνδρβς εξήλθον τοθ ό δοφράνματος διά τής όοοθ Μονδετούρου, καθ" ολα δμοιοι πρός βθνοφύλακας. Είς τούτων ανεχώρησε κλαΐων. Επί δέ τής αναχωρήσεως των κατησπά 'ί«» ώθησαν τεύς μένοντας. >' ΆφοΟ Αητΐλθον οί* πέντε άνδρες, οί έπιστραφέν
  ι. » ^ες είς την ζωήν, ό Ένζολωρας ένεθυμήθη τόν κσ
  3ϊ*·ταδ#8#κοσμένονιε1ς ΘΛνστον, καί είσήλθεν είς τό κα
  **Τιηλιΐόν. Είρε τον'Ταβερήν δεδεμένον πάντοτε είς
  τόν στόλον κοΐ^ιιερΐσκεπτον.
  —θέλεις τΐτΐοτε, τόν έρωιφ 6 Ένζολωράς.
  —-Πότε^θά μέ θανατώσετε; άπρκκρίνεται 6 Ία-
  —ΠερΙμενε· αυτήν την &ραν μας χρειάζονται δ¬
  λα τώ φυσέκια.
  —Τότε λοιηόν δότε μου ολίγον νά πιώ, είπεν ό
  Ό Ένζολωρας τώ έδωσε ποτήριον *"δδατοςί κσί
  ετ'ειδή οί χεϊρες τοθ Ίσβέρη ήσαν δεδεμέναι. τόν έ
  Βοήθηοε νά πΐη.· _
  —Τίποτβ βλλο σοθ-χρειάζεταιι ηρώτησεν 6 Εν
  __·γ1Τοφέρω είς αυτόν έδώ τόν οτθλον πολύ, ά
  ■■ «εκρίθη 6 Ίαβέρης, Μή άφήσετε νά -εράσω δλην
  την νύκτα κα6ως μέ Ιχετβ' αύτό δένΙεΤνε φιλάνθρω-
  πι^ν· θέσατέ με όπως θέλετε' άλλά τουλάχιστον βίμ-
  - τϊορεΐτε νά μ' έξαπλώσετε επάνω ιΛς Ινα τραπίζι,
  καθώς έκεΐνο εκεΐ.
  Κσί ό Ίσβέρης Ιδβιξε διά κινήματος της κεφαλής
  Ενθυμείται ΐσως ό άναγνώσιης, δτι πρός τόβάθος
  τί|ς γαμηλή-ς αιθούσης τοθ καητ|λείου ύπήύχε μέγα
  λης ϊα! μικρώ τραπέζα, έφ' ής «ΐχον χύσει τάς σφαΐ
  οάς καί κατασκευάσει τα φυσίγγια. Η τραπέζα
  οβτη εΐχ* μβΐνίι ίλευθέρα μετά την εργασίαν έκεΐ
  (συνεχΐζεται)
  Τήα Την Νοιιβρίευ Γά έορτοοδί να6'δ?ην ιήν )ώ(:'»ν ή" 3η Ιτίχ*πζ ττ;ς ίδίύοΐας τής Έθνιχής
  Όργα·ώσεα>Γ, Νεελβ'ίαί, ,ϊ )«μπ(ίιη-α χοί συμμετεχήν εκατόνάϊων νιλΐάίων νέων. Έπ' ιύχαιρία
  δη(*οσιε6εμ«ν μίαν σειρ&ν είχένων άπό την ζωήν τής Ε. Ο. Ν. Άνωτίρω: Φαλαγγίπσσαι Νεαπόλεως
  χθριύευν είς την π/ατι(αν τής γρφινής πρωτιυίύσης τιθ Μερομβίλλίυ, πρός τιμήν τεθ Κυβερνήτι
  χιθ Έπιτρόπου Ε. Ο. Ν. χ. '/λ. Κανι>λΐ>ηιύλ(υ χατά την έχιΐσε μετάβασιν τού.
  ΑΓΩΓΗ
  Γεωργίου Άποοτ. Μανουσά
  κη κατ. "Ανω Ασιτών Μαλε
  βυζΐου. Κατά
  Μιχαήλ Χαρ. Τζορακάκη
  κατ. τέως Ηρακλείου κσί
  Γ,6η αγνώστου διαμονής.
  Ενώπιον
  τοθ Πρα>το6ικε·ου Ηρακλείου
  Την 25 Νοεμβριού 1938 έξέ
  δωκα έν "Ηρακλείω είς βάρος
  τοθ έναγομένου ουναλ)*ήνδρ.
  20 000 λήξεως 1 ΌκτωβρΙου
  1939 ήν άπεδέξατο αυθημε¬
  ρόν διά τής υπογραφάς τού
  6 έναγόμενος καί εΰΐω δι
  καιοθμαι λαβείν παρ' αύτοθ
  τό ποσόν της σ)«Γ)ς δρ.
  20.000 έντόκως άπό 1 Όκτωβρί
  ου 1939 δπερ ποσόν 6 έναγό
  μενος καίτοι ώχλήθη άρνεϊται
  -νά μοί καταβάλη.
  Έπειδή ύιιόχρεως εστίν ό έ
  ναγόμενος είς την πρός με
  καταβολήν τοθ ώς ανω ποσοθ
  καί διά προσωπικάς τού κρα
  τήσεως τής οφειλάς τού στηρι
  ζομένης έπίσυναλ)κτ]ς./Επει6ή
  τήνβάσιν τήςάγωγτΐς μου θέλω
  αποδείξει διά τής ώς άνω συ
  ναλ)«Γ)ς τής υπογραφής τοθ έ
  ναγομένου.
  Διά ταυτα
  Αίτοθμαι
  Νά γίνπ δεκτή ή άγωγή
  μου.
  Νά υκοχρεωθβ ό έναγόμε
  νος καί διά προσωπικάς τού
  κρατήσεως 6 μηνών νά μοί κα
  τοβάλη δρ. 20 000 έντόκως
  άπό 1 ΌκτωβρΙου 1939 μέ
  χρις έξοφλήσεως.
  Ν ά εκδοθή απόφασις προ
  σωρινώς ίκτελεστή χά ι νά επι
  βληθώσιν είς βάρος τοθ ένα
  γομένου τα σικαστικά ίξοδα
  καί τέλη καί ή δικηγορική ά
  μοιβή τοθ πληρεξουσΐου μου.
  Έν Ήρακλείφ τή 10 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ ένάγοντος.
  Ήρ. Πολκμαρχάχης
  Δημοσιευθήτω ή παροθσα
  διά τής έν Ηρακλείω έκδιδο
  μένης εφημερίδος «Άνόρθω
  σις» δια τόν αγνώστου δια
  μονη"ς έναγόμενον καλοομε
  νόν νά έμφατνιοθή ενώπιον τοθ
  ώς δνω ΔικσστηρΙου καί έν
  ι ώ καταστήματι αύτοθ δημο
  σία επί πολ. δικών δικάζοντος
  την 7ην Φεβρουαρ'ου 1940 ή
  μέραν Τετάρτην καί ώραν συ
  νήθη των πολ. συνεδριών αλ
  λως συζητηθήσεται έρήμην
  αύτοθ.
  Έν Ήρακλείφ τβ 30 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τοθ καλοθντος καί παραγγέλ
  λοντος.
  •Βρ, Πολΐμοτρχάχης
  •ο
  ΝΙΚ.
  Δερματβλέγβς- Ι«τρός
  ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  ρ( τέ» Ιατρείον τον έκ! τής όδοθ ΛαβιιβΙ
  όδβύ Άλμππρ, ηληοίβν τββ βΙχήμ«τβ< .βνκιολονιχής Ά«ββτβλί}$. ίχος. 4ρβοβχβτ»χημ*νο, χπντριχί», κετΐ α *ν ΜοΙε«ΐ| Φ««? Πλοιτ·(βΐ{ Βαλιβ*—Τζαμί, «υταΐον Σ)*Ρΐ1«τβν εχβστβν μονβς εΙ« το Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΤ ώς ένα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, εγκαταστάσεων λουτρων, είνε άσόγκριτον. ΤΟ «_ΙΤΥ ΠΑΛΑΑ2» διευθύνεται ε.π· τ·ν ϋτε κ. ΓιάργΜν Δαβκαλβκιιν. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή ρακλεΐου διακηρύττει ότι έ·ίτί θεται είς φανεράν τϊλειοβοτι κήν δημοπρασίαν ή ένοικίασις ενός άτμοκινήχου γβρανοθ τού ΛμενικοΟ Τσμείου, β[ς τα γρα φεΤατ αυτής, την 25ην Νοεμ· βρίου 1939 ήμέοαν Σάββατον καί ώραν 11—12 π. μ. συμφώ νως πρός τούς ορους τής υπό χρονολ. 27 Όκτωβρίου 1939 σχετικάς συγγρσφής ύποχρεώ σεων. Έν Ήροκλείφ τβ 30 Όκτω βρίου 1939. Ό Άντιπρόεδρος τής Λιμε νικί}ς Έπιτροπής. Γεώργ. Γερωνυμάχης ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Τό Έκκλησιασακόν Συμβού λιον Άγίου Μηνά προκηρύ σει φανεράν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν διά την έκμίσθω σιν των έπομένων άκινήτων αύτοθ. 1) Οίκία όδοθ Κ. Λουκάρε ως πρώ τη προσφορά δραχ. 850. 2) Κατ)μα πλατείας Κόρα¬ κα πρώτη προσφορά δραχ. 860. 3) Κατ)μα όδοθ Αγ. Δέκα πρώτη προσφοοά δραχ. 520. 4) Άνωγ. Οίκία Πλατ. Αγ. Αίκατεοίνης πρώτη προσφορά δραχ. 320. 5) Οίκία όδοθ Κατεχάκη πρώτη προσφορά δραχ. 600. 6) Κστ)μα παρά τόν Αγ. Δημήτριον πρώτη προσφορά δραχ. 300. 7) Οίκία Λεωφόρου ΜοροζΙ νη πρώτη προσφορά δρχ. 330 8) Άσκεπβς χώρος διιισθ. "Αγ. Αικατερίνης πρώτη προ σφορά δραχ. 75. 9) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 1 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 10) Γκαράζ πλατείαν Αγ. Αικατερίνης Νο 2 πρώτη προ σφορά δραχ. 200. 11) 3 δωμάτια όπισθεν κα ψιων τής χοινω ιχής ζωής ιίνε £■ ριαται. Πάντις οί χάτοικοι άνευ δια κρίσεως είνε ίσΐραμμίνοι είς την χαλλιίβγειαν τής γής μέ πραγμα τινόν ένϊιατίρον παραχολουθοθν χαί έφαρμόζουν τας διαφόρους βιλτιώαεΐς τάς σχετιχζς μέ τόν κύκλον τώ ν γεωργιχ&ν των άσχο λιΦν. Είνε είς πάντας γνωστός δ πλβθτος ωρισμένων γιωργιχΑν προ'ίόντω', μέ τα £ποΖχ οί έργα τιχώοτοι Μϊλλιώται τροφοδο τοθν την αγοράν μας ώ; μχΪ & λα κέντρα τής νήοου. 'Κπίαης μοί έκαμεν έντύπιο-πν χά! ήαθανθην ά ληθή χα^άν δκ έξίλιπον εχ τοθ χωρίου οΕ έλειο^ε^εΐς πιιρετοί, οί ίποΐΐΐ άλλοτε ίμάστιζιν αύτό, χά ρΐς είς τα ληφθένοα μίτρα άποτι λεσματιχής καταπολεμήσεως των αίτίων,τίΛν πυρείων. Πάντες οί χά τοινοι μιά φιονή μέ πίόσαπϊ άπα στράπτο<τα άπόχαράν μοί έτένισαν, Ετι τα Μαλλια δέν ίχουν πλέον πυ ρετου; Δέν θα έπρεπε νά αιωπήσω μέν τα περΐ τής φιλιργίας τδν άξιεπαίνων τούτων χαί καλών γε ωρνών μας». —Ή Βίααγωγή άνταλλαχτι κων αύτοκινητών. 'Υΐτί) *οδ Ύπουργβύ τής 'Κθνι κης ΟΙχονομίαις άν(Μοινώβη πρός τα Έμπ,βικά 'εΐπιμβλητήριοΐ ότι έγ«ρ(ν&ται Α χορηγησις άδβΐχς β1β«ν&>νή( «ν «λλαχτικ&ν αύτβ
  κινητών είς ώικαιουμένους ταό
  της ϊίααν·ωγΐϊς καί δια ποσότητ*
  άναλογουσβιν αυτοίς διά τίιν χαί
  λνψιν των άνβγ*ϊιν δυο μην&ν
  βάαβι τού μββου θίθυ των χορη
  γηβενταιν είς τούτους ηοαύν κβτά
  τα τρία τελευταία έ{άμηνα
  —Αί άσφχλίαεις των δι'ΛΆγ
  γλ(κν φβρτίνν τροφίμων.
  Καβ' ά γνωρΐζιι ό Αύτβνομος
  Ϊταφΐ"ικ4« Όρν«νισμος πρός το
  ένταί)3α 5'Εμπορικόν Επιμΐλητπ
  ριον τβ Άγγλιχόν Υπουργείον
  Τίβφίυων άναλαμβάνΐι νά άοφ*
  λίζη τα φορτίιχ τα διά λ)3μον
  τού ίδίου άποατβλλομενα είς Άν
  νλΐκν. Ό έν Λονδίνω «νταποχρι
  της τού ϋΑΰτονβμου οργ«νισμο&
  ίατις Μαΐ μβταδίδβι την άν»ιτίρ»
  πληροφβρ'αν παροικαλεΐ όπως ε{
  δοποιηθοΰν οί Έλληνιχαΐ Γρά
  ηβζαι «αί ιδία τα 0ποχβιτΜβτήι>α(
  τκ (.ΰτ&ν είς Πελοηοννησον *β!
  Κρητην πρβΜε μενου πβρΐ τοδ δια
  κανονιομι,ϋ των άσφαλϊσεων κ«
  τα κινόΰνων θαλασοης χαί πολ*
  μου μέσω τοδ ΰιτουργίίβυ Τροφί
  μων τίς Άγγλίβς Ιωβτΐ νά μή
  παρβυσιίιζωνταιι βυσχολίαι διά
  τοΰς έξαγωγεΐς.
  —Έπετηρΐς τοθ ύπβυργείου
  Διχαιοοώνης.
  Υπό τοδ ΰπβυργβίβυ τής Δι
  χαποαΰνης καταρτίζϊτ*ι ή έ τη
  αί» έπιτηρΐς τβΰ , ύπουργαίου, η
  τις διά πρώτην Φοράν βχύίδίται
  χ«1 θά είναι χρησιμωτάτη διά
  τους δικβστικους κλπ ύποτλλή
  λονς διότι περιλαμβάνει νομοθ·
  ττιματα, βυνθβοειις διχ«στηρί«ν
  διχηνοριχ&ν συλλόνων «ποφβΐσιις
  χ ,ά. ένδιοιφέροντα δικαστιχα
  ζητήματα.
  —Σωματειαχά.
  Είς τό Αρκαλοχωρι Ιδρύθη Βιο
  τεχνικόν ϊωματεΐβν υπό τβν τί
  τλον «Σύνδβαμοί Ύποβηματο
  ποιδν Κβταστηματων Άρχβλβχω
  ρίον». Γενομένων δέ άρχαιρεαι
  &ν κατηρτίοβη τό Διοικητικόν
  Ινμββύλιον ώί εξής: Μιχ. Μπιτζ*
  ράκπς πρβεδρος, Γβώργ. Κοιλογ*
  ρακης άντιπροεδρο;, Γεώργ. Σκ
  ριδάχης Γβν. Γραμματεύς, Ίβίβΐν.
  Δβρμιτζάκης τβμίας, Γεωρ. Λυδά
  κης σόμβουλβς.
  —Δικνυχτερεύοντα φαρμα-
  κεΐβ.
  Σπμιρον 2 Νοιμβρίου βά δια
  νυχτ«ρεώσο»ν τβ φ«ρμαχ>1«
  Έμμ. Ματζαπΐτάκη χαιΐ Μιχ.
  Τζομπανάχη.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΧΕΟΥΛΗΕΑΡΗ
  ΟΔΟΪ Α9ΗΝΑΣ8
  ΠλαοΙον Στ<*6. Νοναοτηραιχι Ποιρέχυ η&ααν κληροφορΙ· «ν Α διευχολυνοιν Ι«τριχΐ1( «όσ<Μς, «1ς τούς ιΐς 'ΛΒανβις μιτοτβειΐνοντατς βαβενεΐς συμ· τβν. ταστήματος Πολυκράτη πρώτη προσφορά δρ. 300. Ή πλειοδοσία διενεργηθή σεται έν τφ Γραφείφ τοθ Έκ κλησιαστικοθ συμβουλΐου Αγ. Μηνβ καί ενώπιον αύτοθ την 5 Νοεμβριού 1939 ημέραν Κυριακην καί δραν 11—12 π. μ. υπό τούς δρους τοθ σχετι κοθ προγράμματβς τοθ όποί ου δύνανται νά λάβωσι γνω σιν οί ένδιαφερόμενοι. (Έκ τοθ Γραφείου τοθ Έκ κλησιαστικοθ Συμβουλίου ίνσ ριακοθ ΝαοΟ Αγ. Μηνα). &
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ,Νομαρχίσς
  Α Ν Ο Ρ θ Ω ΣΤ Σ
  Προΐα Πέμπτης
  2 Νοεμβρίοο 1939
  !&
  ■ Ι
  ψ 11
  Ο ΧΒΕΣΙΝΟΣ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΑΚ21 ΗΣ ΑΓΚΥΡΑΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ κ. ΙΝΟΝΟΥ
  Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΣΗΛΩΜΕΝΗ ΠΑΝΤΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΙΔΕΩΔΕΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 2 Νοεμβρίου (ίδ. η
  τήί «ΆνβρθώσΕΜΓ») — Την 15ην ώραν της
  χθές βΊτανελήφθησαν «Ι »>ργ*σ·αι τής
  Μεγάλης εθνοσυνελεύσεως έν κανηγνρικη
  συνεδρία. Την έναρξιν των εργασιών έκή
  ρυξεν ό'πρίεδρβς τής Τβυοκικής Δημοκρα¬
  τίας *. Ισμετ Ίνονβΰ δια λόνου τβν ό
  ποίον άνέγνωσε καί είς τόν οποίον έθιξεν
  ολα τα εσωτερικώ χ»ί έζωτερικά ζητήμα-
  τα. Ό κ. Ίνβνοΰ άνβφέρθη έν «ρχή είς
  τα εσωτερικώ ζητήματα Μ«ί είς τας α&ντε
  λεσθείσκς εΐο την χώραν προόδους, ακο¬
  λούθως δέ ωμίλησε δια τήν διεθνή **-
  τάστααιν κ«1 την έναντι αυτής θέσιν τής
  Τ·υρ«ίας εικών τα έξη; περίπβυ:
  «Είνε γνωστόν «τι ξνανη των μεγ&λων
  διεθνδν γενβνότων τα οΐτβΐα διβδραματί
  ζβνται ά»τό Ιτους είς τβν θ·λόν βρΐζβντβ
  τής Εύρώαης, ή κυβέρνησις τής Τουρκίας έ
  νήργη« «άντοτε υέ την αυγκκτάθεβί" σ*ς
  χαί 4τι υπήρξεν είς όλας τάς περιπτώοεις
  πιστός διερμηνεύς των ιδικών βκς αίσθημά-
  123 Ώρα
  των. Είνε έπίσης γνωστόν ίη είς όλας τάς
  προσπαθείας τάς «ποίας χκτέβνλε πρός έξυ
  πηρέτησιν τής είρήνης, έργαζομένη δι* την
  διατήρησιν της, ενήργησε συμφώνως πρ'ς
  τας θελήσεις χαί τούς ποθους σας.
  Αποβλέποντες είς Ινα χαί μόνον σχο
  πόν, είς την διατήρησιν της είοήνης, συνή
  ψχμεν τό σύμφωνον στρατιωτιχής συμμαχί¬
  ας μετ* τής ' Αγγλίας χαί Γαλλίας, την
  19ην Όιτνβρίου, τό οποίον χαί θά ύποβλη
  θό εί; την έγκρισιν σκς χατα την τρέχβυ-
  αχν έ^δομάδα. Πρέκει δέ νά τονισθή «τι
  τβ ί&εώδες της είρήνης άπετέλεβκ τό κύρι¬
  ον ελατήριον τό ότοϊον μας ώθηβε εί;
  τ^ν σύναψιν καί την υπογραφήν τού συμ
  φώνβυ τούτου.
  Δημιουργβΰντες μίαν ζώνην ασφαλείας
  πέριξ ημών, μένομεν μακράν των φριχα
  λεβτήτων τβΰ πολέμου. Τ<* ϋιτβνηαφέν αλ- λωατε μετά τήζ Αγγλίας >.·_. Γ«<λι»ς αύα- φωνβν δέν μδς έμπβδίζει ν* δ,.ΐηρβΰμεν άρμβνοιάς σχέαε'ί μβτά των άλλων χρατών. Εύχβμάθα δπως παύση ό πόλεμβς χαί ·· πω; ποτέ μή γνωρίσβυν αί μέλλουσκι γε- νεβί την φρίχην των ημερών τας οποίας δι έρχεται Α ανθρωπότης. Έίΐιθυμίΰμϊν ν» μείνωμεν καί είς το μέλλο ν μακράν της πολειηχη; βυιράϊβως. Καί θ* τό πράξωμεν, «λλ' ύιό Ινα δοβ«: Ότι εάν παραατά άνάγχη δ^ν θά θυσι- άσωμεν την άνεξνρτηαίαν μας βδτε θά πα- ρββώμβν τας ύ/τοχρεώσεις μ«ς θέλομεν τή ι βίρήνην ή οποία θ« έξ«·φ«λ<ζη την άνε^αρτηαίαν χά! την τιμήν μβς». 'Ανα φερβμενος εις τας Ρωσαβτβυρχιικς διαπραγ μακύβεις ό χ. 'ίνβνβΰ ΐΐκβ: «Δια ν« έ«ι· τύχωμεν τόν σχβπβν χάριν τβδ όηβίου διεξήγομβν τάς μετα τής Ρωσαΐβς διχ· κραγματεύββι; έπράξβμεν πάν ·,τι ήτο δυνατόν νχ γίνη έκ μέρου; μας. Κ«ί, πσίς βτιγμήν, έπιστειόσααεν ίτι ί- φθάβτμεν είς εύτυχές άπβτέλεοΜα^ Δυατυ χως ίμως, κϊτιέατη είς τβ τέλ«ς άδύν*τ«ς ή έίξ συμφωνίας. Έν τούτβις. καρά τέ ^~». ι~»_Γ>ι~ι ~*ι
  II
  ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ
  II
  ΓΑΛΛΙΑ
  Αβ&ΑΥΤΙΙ. ΙΚϋΗΝΜΕΝΑΙ
  ΕΚ
  III
  Δ»« ΜΟΑ&ΐΚΦ
  «£ΡΙ £ΜΜ0«Η£ « [«
  £12 ΤΒΝ ΟΥΑΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
  ΑβΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού άνταποκρι
  τβν μας) — Όλα τβ.μεταμεβημβρινά ιηλε
  γραφηματα Λονδίνον, Παρισίων καί Ρώ
  μ ής κκίηλώνονν την ικανοποίησιν των κν
  βερνήοεων Αγγλίας, Γαλλία; έκ των χθε
  σιν δ ν περί έμμονής της σοβιετικάς Ρωσαί-
  ας είς την ούίετερότητα, δηλώσεων τού Μο
  λότωςρ.
  Σημειωτέον ίτι τόαον β τύπβς τβν Λβν
  δίνου σοβν «αί των Παριοίων βννώδενσαν
  την περί βύδετερότητβς περικβπήν τοθ
  λόγον τού κ. Μβλβτωφ μέ εύμε>ή σχβλια
  ΕΝΤΟΣ ΤΗ. ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ
  ΨΗΦΙ2ΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΙΙΜΑΝ
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΑΜΕΤ1ΚΑΝΙΚΗ2 Β0ΥΑΗ1
  ΟΥΑΧΙΓΚΤΩΝ 1 Νοέμβριον (Ιδ. ύπηρε
  σίοθ.—Εοαέηιν των πρώτων έηιιυχιών τας
  οποίας εσημείωσεν ό πρβεδρβς Ρβΰοβελτ
  είς την Βουλήν των άντιπροσώπων πιατεύ
  εται ότι τό σχέδιον Πίτμαν περί ούδετε-
  ρότητος θά ψηφιαβή ταχέως. Έλπ.ζεται
  ότι προ τού τελονς της εβδομάδος τό αχέ-
  διον θά Ιχη ψηφισθή *«· θά υποβλη¬
  θή είς τόν κ. Ρβΰοβελτ πρός υπογρα¬
  φήν διά νά τεθξ) «μέοως είς εφαρμογήν.
  ΠΩΣ ΚΑΒΩΡΙ16Η Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΝ
  ΒΕΝΖΙΝΗΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΜΗΤΑ
  Ή Ιταλία ούδετέρα
  περισσότερον άτιό όσον ανεμένετο.
  |νανάν»*ν των διαπρβγμβετεύσεων «ύτβναί
  αχέβεις μας μετ» τ3ς νείτουός ««5 ρΜββ(
  'αςέδράζβνται πάντβτε β«1 σταβερδν ρ4αξ-
  μεταξν μ« φιλίαν επί τού ίδίου β*ορ«« χνι
  είς τό μέλλον
  ί Τ4 τριπλοδν ουμ9**ν*ν *«*ρ ύ- γί,ίριι
  μεταξύ "Αγγλίας Γαλλίας καί ημών ,..,
  ά«ι*οροι« τής προαηλώβεώς μας π*ός την
  ειρήνην χ«ί είς την παγίωσιν «ύηΐς ϊΐ5
  τή* ζώνην τουλάχιστον τής. δτηρροής μ«ς.
  Είμεθα σννεπεΐς ποός τόν λόγον ΧΛ
  ! τ«ς ύίτοχρεώσεις μ« · —«Ι ·ί φίλοι οί οιιοΙ·ι
  θχ μάί μείνβνν πιστβ» είς τβ μέλλβν, εΐμ
  πβρβϋν έκ των προτέρων νά είναι βέβκι
  οί διά την αξίαν, την εύθύτητα κ«1 την
  ειλικρίνειάν, τού λόγον μας».
  Πεοοχίνων ο χ- Ίνβνοΰ τβν λόγον τ·υ
  «ξέφοασε την εμπιστοσύνην τβν Τουοχικνδ
  Ιθν«υς πρός τόνΤανοκικόν στρ«-ό-·.1αχυο·ν
  φ-ΐθυαόν τήί άνεζαρτησιας χά) τής άκεοαιό
  τη^ος τής Τβϋρκικί.ςΔη»ιβκρα'4β5
  30 Πρωΐνή
  1 Νοεμβρίου (τού άνταπβχρι·
  τβδ μας).—'Ανεχοινωβη αρμοδίως ίτι ή χβ·
  ρήγηο·{ βενζ(νη$ <ί$ τα αντοκΚητα, μηνι αίως, διεκαιβνΐοθη ώ; ακολούθως: ίς τα έκιβατικα μέχρις 8 ϊππων 15 γα λόνια, μέχρι 16 ίππων 25, μέχρις 22 35, ανω τβν 22, 45 Είς τα επιβκτικχ, άγοραία ή τα- ξΐ ή είς τα φορτηγά ώφελίμβυ βοϊρβνς ενός καί ήμΐβεος τόννον, 80 γαλβνια, ανω 120. Είς μβτβανκλέττας μετά κάνιστρον 15, χω- ρίς κάνιστρον 5. Ι ΕΙΣΙΙΟΤΗ ΕΙ! II ΗΑΝΕΙΙΣΙΙΜΙΟΝ ΤΙΝ ΙΤΡΑΤΕΪΒΕΗΤΒΗ ΤΕΛΕΙ» Φ ΟΙΤ Β Ν Α&ΗΝΑΙ 1 Νβεμβρίου (τ·ΰ άνταπβκρι τβδ μ«ί)·—Ή ύπεβλπθεΐσα αίτησις των οτρα τενθεντων τελειοφοΐτων γυμναοίβν βπως ε¬ πιτραπή είς αύτβύς καί εισέλθουν ά. εν έ$ε- τάοεων είς τό Πανεπιοτήμιβν απερρίφθη ώ{ μή στηριζομένη είς τβν νόμον. Ο ι. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΔΕΧΘΗ ΤΙΝ ΙΙΡίΙΒρΗΙΒί [[ΡΜΑΗΙΑί ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοέμβριον (τού άνταπβκρι· τβδ μ«$) — Ο πρωβυπβυρν,ός κ. Ί. Μεταβάς "" " οημερβν τ·ν Γερμανβν πρεββεντήν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσ'α) —Ή έπελθοθσα έν Ίτσλ'α μετοβολή σχολιάζε- ισι ίΐσέτι τιονκιλοτρότιως ρϊ<; δλσς τάς χώρας. ΕΙδήσεις με τοβ βαοθεΐσαι τόάττόγευμα έξ "Ολλανδίας τονίζουν δτι κατ' έγκϋρους έκ Βερολίνον πληρσ φοο(ας οί έττ' σημον χύχλον τοθ Ράϊχ εξεπλάγησαν έκ τί}< έ- ■πελθούστις έν Ιταλία άλλ« γή"ς. ^ί Γδιαι πληροφορίαι βε· βαιοϋν βτι τό Ράϊχ Βίν είχεν ■προηγουμένως διά ανασχηματισμόν τής Ίτα λικής κυβερνήσεως κοΐ διά τοθτο παρέστη άνάνκη νά πά ράσχτι σχετικάς πληροφορίας «Ις την Γερμανικήν κυβέρνησιν 6 έν Ρωμη πρεοβευτής φόν των Γαλλικήν *ύ κλων έπικραιεΐ γενιν<ϊ)ς ή έν τύττωσις βτι ό άνοσχηματι· σμός τ<)ς Ίταλικί)ς κιβ?ρν^σ5 ως ΛποτΕλεΙ &&<ασΒΐστον 6.-6 δει^ΐν βτι ή Ιταλία έ^ιθυμιϊ νά μεΐνγι οΰοτηοβς οϋδειέρσ έναντι τής έν Εύ^ώπη συρρά ξβως. ___ ΡΩΜΗ Ι Νοεμβριού (ίδισιτ. ύτΐηρεσΐο).— Τό τΐροκιορε'ϊον Στέφανι ττληροφοοεϊτοι έκ ΛονδΙνου δή <:( «Τάϊμς» ά σχολούμενοι μέ τόν όνοσχηασ τισμόν τής 'ίταλικτΐς κυβ«ρνή σεως γράφουν: «θά ήτο Ισως πσράλογον νά πιστευθή δτι 6 άνασχηματισμόςτής Ίταλικτς κυβερ ήσεως θά σημάνη νέους προσανατολνσμούς τίς 'ταλϊ άς. Τοθτο άλλωστε άποδει κνύει κσί ή τιαραμονή τοθ κ. Τσιάνο είς τό υπουργείον ΠΑΡΙΣΙΟΙ ί Νοεμβριού ((*. ύπτΗ-ισα)—Ή εντύπωσις είς την Άμβρικήν έκ τοθ άνσσχη ματισμοΰ ι ής Ίτσλικής κιβερ νήσεωι είνε, ώς ιηλεγραφεΐ ται έξ Ούασιγκτώνος, Βτι ή Ί ταλΐα μένβικαΐ θά μένη πολυ •περισσότερον ούδετέρα τταρ' όσον έφοντάζονιο ο( Γερμα- νοΐ. Ο -ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ ϊί)ίΡ ΤΗΣ «ΜΕΣ&Υ ΑΡΣΕΙΙΣ Ό κ. Ρουαβελτ διά τόν λόγον τού Μολότωψ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 1 Νοεμβριού (ίδ ύπηρεσ(ο) — "Ερωτηθείς ό πρόεδρος κ. Ροθοβελτ διά τος έντιοττώσεις τού έκ τοθ λόγου τοθ κ. ΜολότωΦ κοΐ ίδΓ<3 επί τοθ σημεΐου έκεΐνου δια τοθ όποίου ό Ρ£σσος πρωθυπουρ γός κατηγόρησε την Αμερικήν δτι δέν τηρεΐ πραγματικήν ού ?ετερότητσ, ήονήθη νά 6ώσρ άπάνιησιν. Χσρακτηοιστι«όν δμως κρ'νεται τό δτι ό κ. ΡοΟ σββλτ ανεκοίνωσεν 8τι θσ ζή τήσΓ) προσεχώς άτιό την Β^α λήν νά έγκρίνη τιΐστωσιν 275 έκατομμυρίων δολλορΐων διά την συμπλήρωσιν των κατά ξηράν, θάλοσσον κα' 4έρα έξοπλισμών ττΐς Άμερική"ς. Έ- πΐοης 6 κ. ΡοΓσβελτ άνεκοί νωσεν ότι έλπ:ζει είοέτι είς την ε(ρηνι>ήν διευθέτησιν τοθ
  ίηιήαστος τοθ «Σίτυ δφ
  Φλίν».
  Σχετικώς μέ τό ζή<ηαα τ< Ο το εγνώσθη δα ή Άμερικονι κή κι,βέρνησ ς είόοττοΐησβ τάς Κυβέρνησις Αγγλίας κσί Γαλ λ(ας νά μή φροντΐσουν διά την απελευθέρωσιν τοθ «ΣΙτυ δφ Φλ(ντ»,διά νά μτ>ν έκθέσουν
  είς κινδύνους τό Άμερικονι
  κ όν πλήρωμά τού, ^εδομένου
  δτι 6έν θ' άπεκλεΐειο έν τοι
  αύτη περιπτώσει ή καταβύθ
  σι«. τοθ σκάφους.
  Έξ άλλου οί «Τάϊμς τής
  τής Νέας Υόρκης» άσχολούμβ
  νοι μέ τόν λόγον τοθ κ. Μο
  λότωφ γράφουν: «Ή Ρωσσία
  δέν προσφέρει ουδέ την έ<ο χσιην στρατιωτικήν ενίσχυσιν είς την Γερμανίαν Έπιδ ώκει νά έπωφεληθ|) ΐΓ)ς πολεμικήν συρράξεως τής σήμερον. Ζωηρά δράσις της άεροπορίας έσημειώδη χδές. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοει βρίου (Ιδ. ύπηρρσ'α τής « Ανορθώσε ωο) — ΕΙδήσεις έκ τοθ μετώ που άνοφέρουν 6τι ό ά>ών ε
  χαλσρώθη «κ νέου άτιό τής
  παρελθούσης νυκτός. Τό εκδο
  θέν σήμερον ιήν πρωΐαν άνα
  κοινωθέν τοθ Ανωτάτου άρ
  χηγε'ου τγΟ ΓαλλικοΟ στρα-
  τοθ έχ£ΐ ώς έζής: «Ήλσττω-
  μένη δράσις είς τό μέτωπον
  κατά την διάρκειαν τής νυ
  ΚΤΟΓ»
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Νοβμβρΐου
  (16 ύπηρεσΐσ) — Υπό τοθ Άρ
  χηγεΐου ' τοθ ΓερμανικοΟ στρα
  τοθ έίϊδόθη τό κάτωθι άνα
  κοινωθέν: «Μϊταξύ τοθ Μο
  ζέλλα καΐ τοθ Π^λατινάτου
  ζωηρά δράσις περιπολιών κσί
  ττυροβολικοθ. ΚατερρΙφθησαν
  4 έχθρικά άεροπλάνα. Κατε
  λήφθησαν δύο χωρία έγκατα
  λεχθέντα υπό των Γαλλικον
  καί τοθ άμά
  χου πληθυσαοΓ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (16. ύτιηρεσ(α) — Τό υπουργεί¬
  ον ΆεροττορΙσς ανακοινοί τα
  εξής: «Γερμανικόν άεροπλά
  νόν έκεχεΐρησε πτήσιν ώττερά
  νω άγγλικοθ άεροδρομίου δτι
  όθεν ιτ]ς γρσμμής Μοζινώ.
  Αγγλικόν άεροπλάνον μάχης
  άνιψωθέν ετέθη είς καταδΐω
  ξιν τοθ γερμανκοθ μετά τοθ
  ότοΐου συνήψβ σφοδράν μά
  χην. Τό έχθρι»όν άεροπλάνον
  έβλήθη διά 400 σφαιρών προ
  τοθ 6έ κσταρριφθή είχον φο
  νευθή οί τρείς άνδρες τοθ πλη
  ρώματός τού. Ό έπζήσας πι
  λότος δέν επεχείρησε ν' άνυ
  ψα)θ{) έκ νέου καί νά συνεχίση
  τόν άγώνα, συλληφθείς αίχμά
  λωτος.
  Έξ άλλου, γίρμανικά όερο
  πλάνα έπεχείρησαν νά έττιτε
  θοθν χθές ένσντίον άνγλικής
  νηοπομτιής ι(ς την Βόρειον Θά
  Λασσαν άλλ' ηναγκάσθησαν
  να τραποθν είς φυγήν κατο
  διωχθέντα υπό αγγλικών άε
  ροπλάνων καί τοθ πυρός των
  άντιαεροπορικων ιηλιβόλων
  των σκαψών. ΠροτοΟ άπομα
  κρυνθοθν έρριψαν δύο βόμβας
  άλλ' άνευ άποτελέσματος
  Δέν εγνώσθη εάν τα γερμανι
  κά άεροπλάνα ύπεθτησσν ζή
  μΐας κσί ποίας.
  Ό έν Κοπεγχάγη άντατΐο
  κριτής τοθ «ΜτσιηΑυ Τέλε
  νραψ» τηλεγραφεΐ δτι κατά
  πληροφορίας τάς οποίας συνέ
  λεξεν, οί ΓερμανοΙ *5έν πρό
  κεται νά έπιχειρήσουν μέγα
  λην ά πό ξηράς επίθεσιν πρό
  ιής' προσεχούς ανοίξεως καί
  τοθτο διότι αί καιρικαί συν
  θί|και δέν έτιιτρέπουν έξόρμη
  σιν κατά της γραμμήςΜαζινώ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμββίου (ίδ. ύπηρϊσία
  τής «Άνοοθώσεως»).— Την Ιΐην νυκτερι
  νήν εξεδόθη υπό τού Ανώτατον Άρχη-
  γείου τοϋ Γαλλικοΰ ατρατοΰ τό κάτωθι α¬
  νακοινωθέν: «Κκτά την διάρκειαν της ήμέ
  ρας συνιίθης δράσις των στοιχείων ηεζ»
  κου εκατέρωθεν, <πί διαφόρων σημείων τβδ μετωπον». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Ν* «μβρίου (Ιδ. ύπηρεσίβ). ίχ τ·δ 4 χπδ μετώπβν άναφέρουν ίτι τό βαρύ πυρο βολΐΜον τού έχθροΰ δ(ά άποχβες, διά πρώ την φοράν. Αί Γερμανικαι ί ββίδες «,φθα- οαν έντός γαλλικών χωρίαν είς βάθος πολ λών χιλιομέΓ|;ων άπ« των γ«>λικων ου
  νόρων. Υ πό των αρμοδίων στρατιωτικών
  κύκλων των Παριοί_ν ανεκοινώθη βτι
  ιά Γαλλιχά οτρατεύματα άπώθησκν χβές
  Ι«ίβεσ»ν ιήνβκοία,ν ίνήργηοβν νίλιβι ρ
  < ο ν« ΒΠ_11Μ(Ρ ΕΜ ΟΥΑΧ,ΙΓΕΤΏΝ 1 Νοεμβρίου ιΛο. ύπηρε. αί» «'Ανβρδώσεως»).— Ό άιΐμαρχβς τή; Νέας Υόρχηί κ. Λαγκβυάρντια εί; χθεαι «ς δηλώακις τού βτλνιοκν ότι η 'Αμκρχ κανική δημοσία γ*ώμη θά ίκανοηοιηβζ μόνον ίτανάρβή τβ μέτρον τής άπαγβρενσε ος βξαγωγής οπλων καί πολεμικών είδών διά μεγάλης πλειβφηφΐας τής 'Αμερικανι· κης Βονλής. ΠΤΗΣΕΙΣ /ίΓΛΙΚΟΗ ΑΐΓθΠΑΑΗΟΗ ΥΒΕΡΑΝΟ ΤΗΣ ΙΕΡΜΙΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (15. ύπηρεα(«). —Τό Αγγλικόν υπουργείον άεροπορίας. ·· νεκοίνωσβν )τι κατά τό τελενταϊον 24μ· ρον 'Αγγλικά άεροπλάνα λνήργησαν πτή- σεις άναγνωρίαεως υπεράνω τής Βορειοανα- τολικής Γερμανίας Ιπ«τυχόντα ν α λάβοον σπουδαιοτάτης στρατιωτικής άζίας φωτογρα φίας. "Απαντα τα άεροπλάνα Απαν ήλθον σώα είς τάς βάσεις των. Η ΙΤΑΛΙΑ ΒΑ ΗΓΗΘΗ ΣΥΚΑΣΙ1ΙΣΜΒΪ ΙΒΝ ΒΑΑΜΝΙΙΒ» ΑΟΗΝΑΙ 1 Νοεμβρίου (τοϋ άνταποχρι τοδ μ«&)— Τβ Αθηναϊκον πρακτορείον πληρβφβρεϊσαι ότι πλέον ίντονοι επαναλβμ βανονται αί φήμαι καο' άς ή Ιταλία θά πρω τοστατήοη είς την δημιουργίαν υπό την π- γεσίαν της οννκσπισ^ον Ιλων των Βκλκα νίκων κρατών μ έ σκοπόν τή ν προάβπισιν τής ειρήνη^ είς την χεροόνησον τοδ Α!· μόν κ«1 την Ανατολικήν Μεσόγειον. Η Φ1ΝΛΑΝΔΙΑ ΙΐΝ ΠΡΟΕΞΟΦΛΕΙ (ΑΙΑΗΑ)ΙΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Ν)βρίβυ (Ιδ. ύηηρ.)- ΟΙ πολιτικοΐ κύκλβι τής Φινλανδίας κρίνβυν δΐι ή κατάβτοισις, μκτα τβν χθεσινόν λόγον τεΰ η. Μβλότωφ απββαΐνει έτι κρισιμωτερ· κ αί δύσκολο;. Οιοτεΰεΐαι {τι θ' ανακληθή έκ νέον 4 έν Μόσχα Φινλανοική αποστόλη ΐ1ί|Έλσίν σκι ίνα λάβη νίας έδηγΙ«£ ■.ήςκϋβερνήσενς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβρίβν (Ιδ. ύπηρεσίβ). — Μεταςυ των κυβερνήσεων Αγγλία; κ«· Ιταλίας ήρχισαν καί συνεχίζοντβι δι«>
  πραγματευσε>ς πρός σύναψιν νεας έμηορι*
  κης συμφωνίας. Δια της νέας συμφωνίαι,
  θά έπίΑθη μεγαλη βεΑτίωσις των Ιμη·>
  ρικών συναλλαγών μετα{ύ των δύο χωρών,
  ή Ιταλία ύ< θά προμηθεύεται μεγβιλ«$ πβαβτιιτας &νθρακβ( $( 'ΑγγλΑκς. λάββυν Γαλλικόν χωρίβν ευρισκόμενον είς τόν βόρειον τομέα τού μετωπον ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεβία). Τό νυκτερινόν ανακοινωθέν τού Γερμανι χού στρατηγεΐου Ιχει ώς έ{ής: «Τοπιχή δράσ,ς των περιπολιών είς τβ Δ. Μέτωπον. _ατβ την διάρκειαν τής χθεοινής ημί ρας κατερρίφθησαν πβλλα άερβπλάν» είς τβ μίτωπβν χβΐ την Ββρΐιβν <9άλα«α«ν τβν οποίων τ»ν« 'ΑγγΑΐκβ»,