98002

Αριθμός τεύχους

5310

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  • θ
  μβρίου (16. λφ|
  Δήμκρρ;
  χρντικ εί;
  αεν ότι ή Ά|ΐΐί[
  θα ίΜ
  ρν τήςκκαγ
  πολεμικήν ι
  της, 'Αμιρικ
  ·υ (15. ύ«η
  Ι·ν άιρ·«»Ρ
  Τ*λ8ϋταϊ.ν
  ι άνήργη°«ν
  ,Μ τπί Β»
  (•ντα ν»
  ■ής *
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ.« ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΛΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙνύΐπου
  Ιτησία λίραι Β
  ίξάμηνος Ι
  "Δμβριχης
  Ιτησια δολ. 10
  Ιξάμηνος » 8
  Τιμη
  ■ατα φύλλον
  Λ 3
  ΟΑΡΑΣΚΕΥΙ
  3
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  Ι 1939
  ΤΗΙΤΒΤΙΟΣ ΣΤΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Αί σχέσεις
  ΕΛΛΑΔΟΣ-
  ΙΤΑΛΙΑΣ
  ειλικρινώς
  Φΐλικαί. '
  Άνταλλαγή
  έπιστολών.
  ΑΓΚΥΡΑ » Νοεμ-
  βρίου (ίδ. ύπηρεβία τής
  «Ανορθώσεως»). — χό
  πρακτορείον Ρώυτερ ανε
  κοίνωσε τό εσπέρας ότι
  μεταξϋ των χυβερνήσεων
  Ελλάδος καί Ιταλίας αν¬
  τηλλάγησαν σήμερον δια
  κοινώσεις υπό τύπον επι·
  στολών, άποβλέπουσαι είς
  την εδραίωσιν των φιλικών
  σχέσεων των βύο χωρών,
  πρός τόν σκοπόν παγιώσε-
  ως τής^ είρήνης είς τό τμή
  μα αύτό τής Έύρώπης.
  Τα κείμενον των διαχοινώ-
  αεων αυτών θα δοθούν αύ
  ρ ιον είς την δημοσιότητα
  έν Αθήναις καί Ρωμη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ (μέσον. 2ας)__
  Αυριον &ημββιεύετκι τό κεί¬
  μενον τ·δ σύμφωνον φιλίας
  χαί μή έΐτιθέσεως μεταξύ Έλ
  λάδ«ς χαί Ιταλίας.
  Εις νέαν =
  ΕΝΤΑΣΙΝ
  Ο ΑΓΩΝ =
  των υπο-
  βρυχίων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ν'βρίου (ίδ.
  ΰπηρεσΐα).— Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ πληροφορεϊται εξ Ού
  ασιγκτώνος δτι κατά ιτληρο
  φορΐας των Αμερικανικόν
  εφημερίδων ή δράσις των ύ-
  ποβρυχΐων ένετάθη έκ νέου
  είς τόν Ατλαντικόν καί τα
  Οδατα τής Κεντρικήν καί νο
  τίου Άμερικί)ς. Έκ παραλλή
  λου δμως διεξάγεται συστη-
  ματική δΐωξις τόσον των ύ-
  ποβρυχΐων 6σον καί των έμ
  πορικ£ν σχαφών τής Γερμα-
  νΐας υπό τοθ ΆνγλικοΟ στό-
  λου. Ούτω τό Γερμανικόν -ε
  τρβλαιοφόρον «Έμμυ Φίντριχ»
  μέ φορτΐον πετρελαΐου μετα
  φερομένου έκ ΜεξικοΟ είς Γερ
  μανίαν, ετέθη υπό καταδΐω
  ξιν Αγγλικών άντιτορπιλλι·
  κων. Τό Γερμανικόν σκάφος
  προσεπάθησε κατ' αρχάς νά
  διαφύγη την σύλληψιν καί νά
  έκληφθβ ώς οόδέτερον δεδο
  μένου 6τι εΤχβ μετσμφιεσθβ.
  "Οίαν δμως κατέστη άδΰνα
  τος ή διαφύγη τού καί έκιν
  δύνευε νά συλληφθβ, έβυθί
  σθη υπό τοθ ΙδΙου πληρώματός
  τού είς την Κσραβαΐκήν θάλασ
  σαν. Τό -λήρωμά τού διεσώ-
  θη περισυλλεγέν υπό των Αγ
  γλικών άντιτορπιλλικών.
  Έξ αλλου, επισήμως ανε¬
  κοινώθη σήμερον δτι τό Αγ¬
  γλ ικόν εμπορικόν σκάφος
  «Έγκεσα» 5 χιλ. τόννων ε¬
  δέχθη είς τόν Ατλαντικόν επί
  θέσιν έκ μέρους ΓερμανικοΟ
  όποβρυχίου. Ή επίθεσις δμως
  άπέτυχε καί τό σκάφος κατώρ
  θωσε νά διαφύγη καί νά συ¬
  νεχίση τόν πλοθν τού. Ή ε¬
  φημερίς «Νταΐηλυ Τέλεγκραφ»
  ασχολουμένη σήμερον μέ τόν
  κατά θάλασσαν πόλεμον γρά
  φεΐ μεταξύ αλλων τα εξής:
  «ΑΙ Αγγλικαί καί ΓαλλικαΙ
  ναυτικαι δυνάμεις συνέλαβαν
  μέχρι σήμερον Γερμανικά έμ-
  ιιορικά σκάφη καί κατέσχον
  τα δι' αυτών μεταφερόμενα
  είς Γερμανίαν έμπορεύματα,
  συνολικοθ βάρους 500 χιλιά¬
  δων τόννων. Τα κατασχεθίντα
  ήσαν πρώται Ολαι καΐ.διάφο-
  ρα βιομηχανικά εΤδη άπαραί-
  τητα διά τόν πόλεμον. ΟΟτ»
  ΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  1ΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ »4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5310
  ΤΑ ΡΩΣΣΟ-
  ΦΙΝΛΑΝΑΙΚΑ
  Ολ ΓΙΝΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤίΚ ΓΕΡΜΑΗΟΜ ΚΑΙ ΠΟΘΕΗ;
  ΜΑΖΙΝΩ - ΒΕΛΓΙΟΝ - ΕΛΒΕΤΙΑ
  "Αρθρον τού στρατηγού κ. Νισσέλ.
  ΈηΙ τί δπιΒέοΐι Ζχι οΕ Γερ
  μανοΐ ίξαπέλυαν μεγάλην ίπίθι
  σιν είς τό Δυτικόν Μέτωπον, πεθ
  αχρι66Βς θά |ξείη?ώνετο ή δρ8·
  αίς των; "Ας εξετάσωμεν πρώτον
  τό ενδεχόμενον μιδς συντριπτιχής
  έπιθίσΐως των θωραχισμίνων με
  ραρχιων χατά τής γραμμάς Μα·
  ζινά.
  Είς τό μέτωπον μεταξύ Ρήνου
  χαί Μπέλλα, π'σω άπό τάς γαλ
  λιχάς προφυλαχάς τής «νεχρδς
  ζώνης» ευρίσκεται ή γρρμμή Μα
  ζινό, δπου έν τώ μΐταξο αυνεπλη
  ταστήσουν βαθύτερον τό φραγμα
  αν έΐημτοα—(·ιϊτο (ί)γμα. Δυσχδ
  λ ως ίμας δυνάμεθα 'ά πιοτιύαω
  μέν δτι δ εχθράς διαθίτΐι έπαρ
  χές 5λιχον, ϊπος έπιχειρήση χά
  τα μέτωπον επίθεσιν είς μεγάλην
  χλΐμαχα εναντίον των γαλλικήν
  γραμμών είς πλάτος πενήντα χ αί
  πλέον χιλιομίτρων. Ή έηιτυχΐα
  θά ήταν λίαν άμφίβολος. θά συν*
  τιήγετο άλλιβστε μεγάλην άπώλιι
  αν είς δλιχόν χαί άνΕρας. Έξ δλ
  λου οί γαλλιχαΐ Ιφεδριΐαι ιίνε Ε
  τοιμαι πρός δρίσιν χαί άντεπίθε
  νά ττρςαβάλουν έκ των ϊπ σθιν τί
  γαλλιχόν, μεταξύ Ρήνου χαί Μο
  ζελλα μέτωπον.
  Ή διβ'βΐσΐί ϊμως ενός μιγαλου
  ττοτομοθ υτ.ήρξε πάντοτΐ πολυ !ύ
  οχολοί ΐπιχείρηαΓς ώς έκ τής ά
  παιτουμένης τιραοτίας ποσότητος
  άναγχαίου υλικοθ. Ή διάβοσις έ
  νός ποταμοθ είνε άκόμη δυσχολω
  τέρα σήμερον, ϊστω καί <£ν τα σύγ χρονα μέσα ποϋ 4 χρησιμοποιοθν ται είς την διάβασιν ένίς ποτα μίϋ Ιχουν ασυγκρίτως μεγαλειτέ ραν απόδοσιν άπο τάς λέμβους μέ στα ώς έκ τής άεροπορίας άπο χλείεται νά προσλάβη αίφνιδιαστι χον χαρακτΐρα είνε χαταδινασμέ η είς άποτυχίαν. Ή παροβίασις τοθ έλδετιχοθ δάφους επί τώ σκοπώ ευρυτέρας άχόμη χινήαεως δπερφαλαγγίσε ως, θά ήμπορςθαενά δοκιμαοθ$ άπο τιυς Γερμανεΰς την ατιγμή πεύ θ' άπεφάσιζαν νά μή σεβ αθεθν τα ούίέΐερα χράτη. Επί των ημερών τής Τριπλής Συμμα χίας, τό ιταλικόν γενιχδν επι τελεΐον, ώς έξέθεσαν τα οτρατι !ΔΑΝ!Α _. - ΜΕΓΑΛΗ—: ΑΝΑΤ. ΠΡΩΣΣΙ Β Ρ ΕΤΤΑΝΙ Α ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ο Ε Ρ Μ Α Ν Ι Α Π ΟΛΟΝ 1 Α ΕΛΒΕΤΙΑ υπό Βαρέως <&>ζ$ι
  ρώθησαν βλα τα χενά. Διά νά
  θραυσθί τό πανίσχυρον τοθτο ίμ-
  πεδίον χαί διά νά ίημΐουογηθ^
  ρήγμα (ίς τα μπετόν καί τούς θω
  ραχισμεύς τής γραμμάς, θά χρεια
  σθΐ νά έξχπολυθ^ αημαντική μ β
  ζα πυριβολιχοθ έξαιρετιχδς μέγα
  λων διβμετρημάτων. Αί μηχανοχί
  νητοι θωραχιαμέναι μΐραρχίαι
  πό υ επαιξαν σημαντικόν ρόλον είς
  τάς έπιχειρήσεις έν Πολωνία, θά
  σταματήσουν ενώπιον τοθ χωλύ
  ματος.
  Αί μιραρχΕαι αυταί Σέν θά ήμ
  ποροθσαν νά χρησιμεόσουν παρά
  μόνον διά νά διευρύνουν χαί χά
  σιν χαί ή πεΐρα τοθ τελευταίου
  πολέμου απέδειξεν 5τι δι' άντεπι
  θέσεως Ιξουδετερώνονται πάντετε
  εί θύλαχες πιυ δημιευργοθνται
  διά μΐάς ίπιθίσιως ιίς αρκετόν
  πλάτος.
  Άλλά εί ΓερμανοΙ έχεον ίδιαι
  τέραν προτίμησιν πρός τάς χινή
  σεις 5περφαλαγγ!σιως :£π1 τοθ
  αημείου τούτου διονοίγονται είς
  αΰτεΰς πολλαί δυνατότητις
  Επί τ^ όποθίσει ϊτι σίβονται
  την ούίετερότητα τής Ελβετίας,
  τοθ Βελγίευ, τής ΌλλανδΕκς, μπο
  ροθν ν' άποβ>ίψ:υν είς τί&σαν δι
  άδασιν τοθ Ρήνου ίπί τφ σχοπφ
  τα χουπΐά πιύ εχρησιμοποιούντο
  άλλοτε. Τό οημαντιχον βεληνε>ές
  τοθ πυρςβο/ιχ(0 επιβάλλει διά νά
  ήμπορίσουν νά θιωρηθοθν ώς ά-
  σφαλή τα οημιΐα διαβάσεως, την
  ύπαρξιν προγεφυρωμάτων περΐ τα
  εΐχοσι χιλιόμετρα ίμπρός χαί γύ
  ρω πρίϊγμα πιυ είνε δύσκολον νά
  επιτευχθή γρήγορα. Άλλά χαί αύ
  τό άκόμη αν χατωρθοϋτο, θά επι
  νέβαιναν τα ίχθριχά άεροτιλάνα,
  ίχττς άν & έπιτιθίμενος ίχει την
  απόλυτον κυριαρχίαν είς τον άέρα
  διά νά εμποδίση αυτήν ντήν διά
  σιν. 'Υπά τάς .συνθήκας αυτάς ή
  διάβασις τοθ Ρήνου, ίφ' ίσον μάλι
  ωτιχά πιριοδιχά τής Ελβετίας,
  είχε χατ' επανάληψιν προτιίνει
  είς τιύς Γερμανιύς μίαν συνδυα
  σμένην επιχείρησιν χατά τής Έλ
  βετίας.
  Άλλά τό γερμανικόν έπιτιλεΐ
  ο εύδίποτε προσεχώρησεν είς αΰ
  τό τό σχέδιον Σήμερον ίλλω
  στε ή Ιταλία είνε ούδετέρα. Ά
  νιξαρτήτως ίμως αύτιθ, ίπιχειρή
  σεις είς μεγάλην χλίμαχα είνε
  την εποχήν αυτήν τοθ ϋτους ά
  Σύνατοι είς τάς "Αλΐτεις, δεδομί
  νού 8τι ήρχισαν νά χαλύπτων
  ται άπό χιόνι. Τα έλβετιχά σύνο
  ρα ώχυρώθησαν. (συνεχίζεται)
  εστερήθη ή Γερμανΐα των εί-
  δών ούτον τα όποΐα θά χρη
  σιμοποιήσουν οί σύμμσχοι».
  Ό αγών
  είς τό Δυτικόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Νοεμβριού (Ιδ.
  οτιηρεσΐα ιί|ς «ΆνορθώσΕως»).
  — ΕΙδήσεις έκ τοθ μετώπου
  άνσφέρουν δτι 6 αγών έχαλα
  ρώθη έκ νέου τελείως κοΐ δτι
  μόνον άραιαΐ, μεμονωμέναι μι
  κροσυμπλοκαΐ τ£»ν προφυλα-
  κών καί των στοιχεΐων άνα-
  γνωρΐσεως σημειοθνται. Τάς
  εΐθήσεις αύτάς επιβεβαιοί καί
  τό εκδοθέν σήμερον την πρωΐ
  αν ανακοινωθέν τοθ Ανωτά¬
  του άρχηγεΐου τοθ ΓαλλικοΟ
  στρατοθ, τό οποίον Εχει ώς
  εξής: «ΝΟξ ήρεμος είς τό σύ
  νολον τοθ μετώπου».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Νοεμβριού
  (Ιδ. ϋπηρεαία).—Τό γενικόν ε¬
  πιτελείον τοθ στρατοθ εξέδω¬
  κε σήμερον την πρωΐαν τό κά
  τωθι ανακοινωθέν: «Δράσις
  τ©ν περιπολιων καί τοθ πυρο
  Ή ξένη σάτυρα
  __|η( ι^αιΐιιί >>ις Λαραχαλώ,
  Μ' αύτην την είρωνα φράσιν έοατυρισε μία Έλβετική εφημερίς τής π.
  εβδομάδος την άπραζ-ιαν τού Δυτικοϋ μετώπου, είς την ανωτέρω συμβολικήν
  άναπαραστασιν των δύο άπορβήτων γραμμήν Μαζινω χαϊ Ζίγκφριντ,^^_
  βολικοθ. Τοπική διάσις τωνΐροτιλάνα είς τό Δυτικόν μέτω
  όμάδων έφοδί υ. Την 30 Ό πον καί την Βόρειον θάλασ-
  κτωβρίου κατερρίφθησαν 6 άε'σαν έξ ών τα 4*"Αγγλικώ»,
  Ή συνεργασιαι
  των κτήσεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Νοεμβρίου
  (Ιδ. ύττηρεσ(α).— Διά πρώτην
  φοράν συνήλθον χθές είς τό
  πρωθυπουργόν μέγαρον τής
  Ντάουνιγκ Στρήτ είς συνεδρί¬
  ασιν τα μέλη των άντιπροσω
  πειών των κτήσεων καί των
  Ίνδιον μετά των κ. κ. Τσάμ
  περλαιν, Ήντεν καί Χάλιφαξ
  καί συνεσκέφθησαν επί τής
  πολεμικής καταστάσεως. Ώς
  εγνώσθη, διεπιστώθη πλήρης
  ταυτότης αντιλήψεων οί άντι-
  πρόσωποι δέ των Κτήσεων καί
  των Ίνδιών εδήλωσαν δτι αί
  χοραι των θά παράσχουν πα¬
  σάν ενίσχυσιν είς την Μητρό
  πόλιν διά την συνέχισιν ιοθ
  αγώνος μέχρι τής τελικήν νί¬
  κης. ______
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2.-Τό Πρακτορεΐ
  όν Στέφανι μεταδίδει 8τι ό φόν
  Ρίμπεντροπ θά μεταβή" έντός
  τοθ μηνός, διά τρίτην ήδη φο
  ράν είς Μόσχαν.
  Ή Φινλαν-
  δίαέξαντλεΐ
  κάδε όριον
  υποχωρη¬
  τικότητος.
  ΡΩΜΗ 2 Νοεμβρίου (Ιδιαιτ.
  ύτιηοεσΐα τής «Ανορθώσεως»),
  —Τό πρακτορείον «Στέφανι»
  πληροφορεΐται δτι σήμερον
  την πρωΐαν άφίχθη είς Μό¬
  σχαν πρός συνέχισιν των με¬
  τά τής Σοβιετικάς κυβερνήσε¬
  ως διαπραγματεύσεων ή υπό
  την προεδρίαν τοθ κ. Παασι-
  κίβυ Φινλανδική άντιπροσω·
  πε(α.
  Έξ αλλου, τηΧεγραφήματα
  έξ 'Ελσίνσκι άνγέλλουν ότι 6
  ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Έρκο, προέβη άργά την νύ
  κτα χθές είς δηλώσεις, είπών
  μεταξύ δλλων; «Μετά τόν λό
  νόν τοϋ κ. Μολότωφ ίπαυσεν
  ΰφισταμένη ή έχεμύθεισ ή 6
  ποία έτηρεΐτο είς τάς Ρωσσο
  φινλαν&ικάς δισπραγματεύ-
  σεις». Ό κ. Έρκο, ιάπεκάλυ-
  ψεν έν συνεχεία μερικάς λεπτο
  μερείσς των διαποαγματεύσε
  ών είπών ότι ή Ρωσσική {κυ¬
  βέρνησις εΤχε δηλώσει Οτι
  6γ»:ρΙν8ΐ την πολιτικήν ούδε-
  Ό ύπουργός των εξωτερικών τής
  Φινλανδίας κ. "Ερκο,
  τερότητος τής Φινλανδίας. «Ή
  έγκρισις αυτή,—συνέχισεν ό
  Έρκο εχει ώς έπακόλου-
  θον ότι ή ΦινλανδΙα δέν
  είμπορεΐ νά δεχθή καμμίαν
  συμφωνίαν δυναμένην ν' άπει
  λήσπ την ούδετερότητά της ή*
  νά δημιουργήση έστω άμφι-
  βολίσς δι' αυτήν.
  Ή Φινλανδία αδυνατεί νά
  δεχθή οιανδήποτε συμφωνίαν,
  ή όποία θά τής στερήση την
  δυνατότητα νά προαστιίσπ την
  ανεξαρτησίαν καί την ούδετε
  ρότητά της. Τό δικαίωμα
  τουτο ττ)ς αμύνης, άνήκει είς
  παν ανεξάρτητον καί ελεύθε¬
  ρον έθνος».Άλλα τηλεγραφή-
  ματα άναφέρουν ότι παρά
  την δυσαρέσκειαν ή όποία προ
  εκλήθη είς ΈλσΙνσκι μετά την
  αποκαλύψιν των λεπτομερει-
  ών των Ρωσσοφινλανδικον δι¬
  απραγματεύσεων, έν τούτοις
  ή Φινλανδική κυβέρνησις απε¬
  φάσισε νά συνεχίση τάς συνεν
  νοήσεις, έξαντλοθσα καί τό
  τελευταίον βριον τής υποχω¬
  ρητικότητος.
  ΑΓΚΥΡΑ 2 Νοεμβριού (16.
  ύπηρεσΐσ).—Είδήσεις έκ Στοκ
  χόλμης άναφέρουν ότι καθ* &
  πληροφοροθνται αί ΣουηδικαΙ
  Ιφημερίδες—έξ έγκύρου πη·
  γης ώς γράφουν—μεταξύ των
  ήγετών τοθ Γ' Ράϊχ έκδηλοθν
  ται σοβαραί άνησυχΐαι διά
  τή έξάπλωσιν τής Ρωσσίας είς
  την Βαλτικήν καί την προσπά
  θείαν διεισδύσεώς της είς την
  Σκανδιναυ'ίκήν Χερσόνησον.
  ΑΙ άνησυχΐαι αυταί ένετάθη-
  σαν περισσότερον μετά τόν τε
  λευταΐον λόγον τοθ κ. Μολό¬
  τωφ ό οποίος απετέλεσε τρα¬
  γικήν διάψευσιν δλων των έλ-
  πίδων των Γερμανών περί πά-
  ροχής ένισχύσεως έκ μέρους
  των Σοβιέτ είς τόν κατά των
  Δυτικόν δυνάμΐων πόλεμον,
  ν

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «θύελ
  λα» υ.έ τόν Σαολ Μπουαγιέ κα'
  την Μισέλ Μόργκαν,
  Την Δευτέραν: «Κατηγοοουμίνη
  Σιω«ά· μέ την Κάτε φόν Νάγκυ,
  ΜΙΝΩΛ.— Ιήμιοον: Τό «Ξΐνο
  δοχείον τοΰ Βορρά».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοθμός Αθηνών.
  Πρόγρ«μμ« 3ης
  12.25 Ση>α—Έθνικδς δμνος—
  Βμνος ΝΐολαΕας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Δημοτική μουαική. (Δ(οκοι)
  13.30 ΕΙδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον.
  1345 Μουσική ιζάζ (δίαχοι)
  14 Τυρολέζιχα τραγούδια. (Δ!
  κοι).
  . 14.15 Είδήοΐις.— Μετε»ρολογ
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορδς Πει
  ραιως.
  18.38 Χρηματιστήριον.—Μετε
  ιορολογιχόν δελτίον.
  18.45 Έμβατήρια χαΓ έλληνι
  χοί χοροί. (Δίοχοι)
  18.55 Ή ταχτική όρχήστρα
  τοθ σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
  τοθ κ Γ. Βιτάλη).
  19 30 Ή ώρα τής Έλληνίδος
  19 45 Δημοτικό τραγοθδι (δπ4
  τοθ χ. Σπ. Ταμπαχοπούλου, ουνο
  δεία λαϊκόν όργάνων).
  2010 "Εργα διά πιάνο. (Δ!
  σχοι).
  20 25 Σΐρΐνατα τοθ Μπετόβεν
  δια φλάουτο, βιολΐ χαΐ βιολα.
  (Έχτελεστοιί: δχ. Σπύρος Μάγγος
  ή χ. Σόλδα Κοδλα χαί δ χ. Κων
  σταντΐνος Κούλας).
  20 50 Είδήσεις.
  21 Άποσπάσματα άπό την οπε
  ρίττα «Ή πριγχήπιοσ* τής Τσάρ
  ντας» τοθ Κάλμαν.
  22 20 Είδήσεις.
  22.30 Σύγχρονος μουοιχή. (Δί-
  σχοι).
  23 Μουσική τζάζ. (Δίσκοι).
  23.20 ΝυχτΐριναΙ είδήαεις.
  23 30 Κοναίρτον διά βιολΐ χαί
  ορχήστραν τοθ Σούμαν. (Δίσκοι).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουσική χοροθ (ΔΕσκοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ωραι 9.45 μ. μ. αχριβΰς
  Τό άριστούργημα τοΰ
  Γάλλον συγγραφεύς Άν
  ρύ Μπερνστα'ίν:
  ΒΥΕΛΛΑ
  .(ΟΡΑΟ,Ε)ΑΙ
  Μέ^τόν
  ΣΑΡΛΙΜΠΟΥΑΠΕ
  την νέαν κινηματογρΜφΐ-
  κίιν αποκαλύψιν:
  ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΚΑΝ
  Την Δευτέραν
  Ένα άριστούργημα βν»λμέ
  νβ άπο την ζωη των κβοι-
  τσι&ν πού ρίχνονται οτη βιο
  πάλη.
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΗΗ
  ΣΙΩΓΤΑ
  κ«1 τού;
  Κάτε Φόν Νάγκυ
  Χάνς Μοζερ
  Τέ· Λίνγχεν
  Την Πέμπτην
  ΟΙ ΤΡΕΙΣ
  ΕΪΕΔΟΙΔΕΣ -
  Ένα φίλμ ήρΜϊκό, ϊνχ ρε)
  μ*ντζε> γεμάτβ εΐλικρίνεικ,
  μι* πΐριπ&τιια βυναρηβιβτι
  μ Α, μια ταινΐκ γεμαΐτη μΐν«
  λβκρέιτεια.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. Σ-ΟΥΛΗ&ΑΡΗ
  ΟΛΟΣ Λ·ΗΝΑΧ8
  ηλαοίον Σταβ.
  Παρέχη «4οβν ηληρ·ββρ>-
  & οιινκβλυναιν
  . ·Ις τβώς ε!(
  ■■«■|ει(ν·ντ«< αανενεΐε ο»μ- «•λΐταεχοιι. ! Ό κοσμος τής όοάνης Οί σχολικο! κήποι. ΚαΙ πάλ ν ανιχινήθη τό η μα των σχολιχων χήπω« έξ ά φοομη"ς τ©ν έκ νέοιι ίκδηλου μίνων προσπάθειαν των υπουρ¬ γείων τής ΠαιδΊΙας χαί Γεωρ γίας διά την δημιουργίαν σχο λικων κήΐτων Ό,τι προέχιι πάν τιβς έδώ, είνε ή χορήγηοι έ κτάσβων διά σχολικού; κήηους έφ' δσον πολλά σχολει* στεροθν ται τοιούτων. Καί θά ήιο πράγ ματι ιύχής ίργον έχν αί χαινότ,η τις, οί Δήμοι χ. λ. π. έπ3θθι>μα
  ποιοθντο »ίς διδομίνας περκκά
  βεις νά παραχωρούν τάς άπαι
  τουμένας ίχτασεις. Διά νά συμ
  πληρωθη* ή δημιουργή σχολικήν
  χήπων χαθ' ά" παν τό χβάτος
  Άλλβ χαί διά νά δυνηθή ι
  φΐλαγροτιχος «αί κ»θ' δλου ίθ»ι
  χός αυτός θεαμδς νά ά/απτυ
  χθη" άναλίγως πρΑς τάς κατΐυ
  θύνσεις τού, έπιμελ*(α πλέον
  των διδασκάλου χαί των έπαρ
  χιαχών γεωπόνων.
  ♦♦*
  Έπ.μονος
  προσπαθεία.
  'ϋ Κυβΐρνητικός Έπίτροπος
  τής Νεολαία; χ. Καιιλλάπουλος
  απηύθυνε πρός τάς περιφερεια
  χάς διοικήσεις χά! τα τμήμα
  τα χΐ)ς Έθνιχΐ,ς Όργανώαιως,
  ωραίαν εγκύκλιον έν σχίοιι πρ£ς
  την συμδολήν τής Νεολαίας είς
  τό έργον τή; άναδααώοΐως. Πρό
  κείται όντως περΐ αυμβολής έξιι
  ττακουομένης άπδ τα ηράγμα
  τα έν τφ πλαισίψ τοθ κοινωνι
  θ χαί έθνιχοθ Ιργου τής Νεο
  λαίας. Ή συνέχισις της δέ, ηαρ'
  αυτής ίδ(ω;, έπιβάλλεται χαί διά
  λογοος πολιτισμκθ, διδομένου δτι
  τό Ιργον ιής άναδασώαεως χαί
  έν ι$ θιωρ'α χαί έν τή πρά
  ξεΐ, άπαιχιί επίμονον προοπάθει
  αν δι» νά έπιτελίση έν Έλλά
  δι τιύς ιξωραΐστιχοΰς χαί πρα
  χτιχους αχοπούς τού.
  ***
  Έπωφελεΐς
  όργανισμοΙ.
  Ή δημοσιιυσΐς τοθ νόμου διά
  τοθ δποίου τροηοποιοθνται τα
  τής Διοικήσεως χαί "Οργανώσεως
  των κρατικων λαχΐίιον αποβλέπει
  ώς σημειώνεται είς την σχετικήν
  πληροφορίαν είς τό νά καταστήση
  άποδοτιχωτίραν την λειτουργίαν
  αυτών. "Ηδη τα χραχικά λαχεΐα
  &πιδιίχ6ηααν έπωφιλή χαί διά
  τούς πολίτας καί διά την εθνικήν
  οίκονομίαν. ΌπωαΕήηοτε τό ενδι¬
  αφέρον τιθ χρατο«ς νά χαταατή-
  οη τελειοτίραν χαί άποδοτιχωτί
  ραν την λειτουργίαν των ανταπα
  χρίνιται είς τό κοίνον αΐοθημα
  χαί τάς καλάς προθέσΐις των δια
  χειριζομένων τκθ:« υπηρεσίαν
  Άρι». 14331
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ήροι
  κλεΐου £ύστράτιος Θβοδώρου
  Γσρίφαλακης έν Ήρσκλειω έ
  δρεύω/ καΐ κατοι-;Ον. Προσκα
  την έττισπεόοουσαν βν Ά
  θήναις έόρεύουσαν Εθνικήν
  ημστΐΛήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, την Άγροτικήν
  Τράττεζαν τής Ελλάδος, ΐό
  Ελληνικόν Δημόσιον καί την
  εγγεγραμμ'!νην δανείστριαν
  Άγροτι«ήν Τράπεζαν ώς καί
  πάντα άλλον ίχοντα τυχόν
  αξιώσεις επί τοθ έκ δραχα<£>>.
  σσαοάΐίθ-τα πεντε χι'ιά
  (των (45.000) έκηλβισ ηςΗάομι
  τος τοθ κατά την ύπ' άρ θ
  μόν 14330 υπό χθεσινήν χρο
  νολογΐαν Εκθεσιν μου άνα/
  καστικοθ πλειστηριασμοΟ έκ
  ποιηθέντων άκινήτων των ά
  δελφθν Ιωάννου χαί ΒασιλεΙ
  ου Γεο)ργίου Καραβιτάκη κα
  τοΐκων Δαφνών δπως προσα
  γάγωσι παρο τώ άρμοδΐω δικα
  σΐηρΐω πσρ' φ γενησεται ή
  κατΑτάξις χοθς τΐτλους και
  λοιπά δικαιολογητικά τώ^ ά
  ξιώσεών των έγγοσφα κοθ' δ
  σον ή έχπρόίΗσμος τούτων προ
  σαγωγή ίσεται άπσρσδβκτος.
  Εγένετο έν Ήρακλεΐςρ Κρήτης
  ήμερον ιήν τριακοστήν τοθ
  μηνός ΌκτωβΜου τοθ χιλιο
  οτοθ ένβακοσΐ"στο0 τριακο
  στοθ ένάτου (1939) ετους, ή
  μέραν Δευτέραν καί έν τώ
  εντοθθα καί παρά την οδόν
  «Χάνδακος» (5ιοκιή?φ συμβο
  λσιογραφεΐφ ιιου δι* γ]^ εΐσ
  πραοέο. τέλη καί οικαιώματα
  δοαν,μαΐ εκατόν εΤ<οσι πέντε κοΙ_ ϋπρ.γράφη πορ' έμοΓ. Ό Συαβολαιογράφος (Τ Σ) Ε. 6. Γαρεφαλάκης Άκριβές αντίγραφον Έν ΉρακλεΙφ αυθημερόν Ό ΣυμβιλσιονράΦος Ήοα κλιΐον. ε. Φ. Γ«ριφ«λ*Μης Ό Ζάν Γχοιιπιν, {>εωρεΐτοι ε«ς απο τ<ιυς μεγα"'υτερους Γΐστερας τού κινηματο^ραφικοϋ ητρρεοιιιατος ναι διχαιω: ^.υνόναξρι ολα τα προσοντα ήρωος τής Λθονης Ανωτέρω ό Ζαν Γχαμπι^ν ?ίε τη ταινίαν -Μαρία πντελαιν» οτοιι διιπλάοσει ινα θαυμάσιον ρο?.ον, ΙΑΤΡΟ2 ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Λιδάκτωρ τβΰ ΠανΕπιοτημίσυ τή; ΑικΒν;. Επί ΙηταιτΙαν σκουδασκς έν Λυ&νι καιΐ Παρισίους, βε>
  χεται ·1ς τβ ν β ο ν Ικτρεΐβν τβι», οδός Άβίρειφ
  (συνοικΐαν Βαλιδέ Τζαμί) ίνκνπ βρτοποιιίου 'Αβανααίεηι
  33β«κιαν&Μΐ): 9—12 η. μ. καί 4—7 μ. μ.
  Κ»ρι«χ«ς
  2ε*ρε*ν.
  •Αρ. τηλ. 6
  ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ
  έκλεκτης ποιότητος λίαν κατάλληλβς κα·
  δια ζαχαροπλαστΐΜήν, ηωλεϊται πρ«ς δρ. 18 κατ'
  οκάν είς δβχεΤα βενζΐ^ης μικτ«βαρή είς τ· κα-
  τάστπμο. τής «Α· Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΑΝΑΣ &
  ΣΙΑ»·
  Τό Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτιαθέν μέ νέα χ«μφόρ, γνωστόν δια τάς
  έγχατοιστάσεις των λβυτήρων τού καί τής τβλείας
  θερμάνσεώς τβυ, έξασφ«λ(ζει την άνετωτέραν την
  κλέβν ευχάριστον διαμονήν.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  ——= Ο "ΤΕΚΤΟΝ" ■——=
  Μαθηταί γυμνασΐων μί>εκτιαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά *πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λων Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οΐκιών, τοπογραφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάΐου καΐ ταχυμέτρου κλπ., οδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδιον, έφαρμογών, μελεΐών καί άσκήσεων είς
  τα Οτταιθρον.
  Είναι μοναδική «ύκσιρΐσ δι" δσους άτιερρΐφθησαν
  1< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους πμοτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διοριοθοθν είς 'Εργολη πτικάς έταιρεΐας όδοποιίας, οΐκοδομικάς ή ίΐς οΐασ δήποτε τεχνικάς ύπηρεσισς καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6 οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφσλίζει τα μβγαλοτβρα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί βςΈλββντκς έργβδηγ,βΐ μέχρι σήμερον έκ τοΰ «ΤΕ&ΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεϊβ, Δήμβυς, Έταιρίας κλπ. Γραφεΐα Ί&ινος 5, Όμβνβιβ Αθηναι, Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ ηΐΙΙΕΡΕΗΤΑΙΘΥ Κάτι ίπρεπ» νά κάνη γιά νά δι- ΧΒΐολΐίγή χι' 6 μουοικοδιδάσχα· λος την παρουαία τού... Άλλά τής ΚαρολΕνας 2έν τη"ς ίρισε τόσον νά παίζη πιάνο, δσον νά τραγοι»- *>% μέ την μΐλφδιχή της φω^ή,
  μιά φωνή χ^ντράλτο... Δέν είχε
  ζητήση χαχά τα πρδτα μαθήμα
  τα νά τραγουδής τοθ δαοκάλοι
  της δλα τα τραγούδια τού; Τί)ν
  βΐχε άχούση 6 Σοθμπερτ καί τί
  τραγοθδι της τοθ θύμιζε την γλυ
  χΐιά φωνή που είχεν ερωτευθή
  την φωνή τής Τερέζας Γκρομπ.
  ΚαΙ τώρα δαοχαλος καί μαθήτοι:
  κάθουνται στό πιάνο νά παίξουν
  τό καινούργιο χάτρ μαίν. Καμμιά
  φορά, καθώ; τα χέρια τους κινοθν
  επάνω αιϊ πλήκτρα τοθ ίδίου
  πιάνου, τάϊάχτυλά τωνέρχοντα
  σ' επαφήν. ΚαΙ 6 φτωχός δασ«α
  λάχος άπο την τβραχή τού π?)γαΓ
  νει ναΐ σπεύδεΐ ν, άπομακρύνη
  στήν δλλη άχρη τοθ πιάνου, ^τί
  χέρι τού! Ή τυχαία έιχαφή μέ ^.3:
  δάχτυλα τής &ριστοχράτιδος μάθη
  τοΕας τού, τοθ Φαίνεται σάν χσϋΐ
  χώ^ητον ιίγχλημα, σάν άμαρτία
  σάν4 σκάνδαλον! Ή μαθήτριά τού
  κηΐαλα^αίνιι την ταραχή τουχα'
  τόν πειράζβι:
  —Μά ίέν μοθ πατήσατε τόν
  χάλο, χύριε Σοθμπερτ! τοθ ϊλε
  γε οί τέτοικ εύχαιρίες. Απλώς
  ϋβμιξαν τα χέρια μας..
  Τα λόγια αυτά δέν είχαν γιά
  τό Σοθμπερτ άλλο άποτέλΐσμα πά
  ρά ν' άποχορυφώνουν την ταραχή
  τού! Τόν έκυρίευεν έξαφνα ο πά
  νιχος, ή διάθεσις τής πανιχοδλή
  τού φυγής. "Ηθελε νά καταφύγη
  τρέχοντας είς τό απιτάχι τοθ επι
  στάτου, είς την άλλη δχρη τοθ
  χήπου, χαί νά κλεισθή ,,στό χαμα
  ράχι τού, μόνος δλομόναχος, γιά
  νά χατορθώσι ν' άνασυνταξη τάς
  δυνάμεις τού χαί νά επανεύρη την
  ψυχραιμίαν τού. Ή χόρη τής άρι
  στοχρατιχής οίκογενιΕας, ή μάθη
  τριά τού, ίν &πό την μιά μεριά
  ξιεσχίδαζε μέ τίς δειλίες
  τοθ μουσιχοοιδασκάλου τη;, ά πά
  την άλλην ησθάνετο οΐχτον χαί
  συμπάθειαν.
  —Μά πώς μπορεΐ Ινας άνδρας
  νά είνε τόσον δΐιλός!—έλεγεν ή
  χόμησσα Καρολίνα.
  Ό Σοίμπερτ δεν άπαντοθσε χαί
  χοχχίνιζε μένο περισσότεεον. Ξχ
  νάρχιοι νά παΕζη πιάνο. χαί προ
  σέχοντας νά μή φέρη είς επαφήν
  χατά την έχτέλεσιν τιθ χάτρ μαίν
  τα δάχτυλά τού μέ τα δάχτυλα
  τής μαθητρίας τού, δέν χατώρθω
  νΐ τΐποτε δλλο παρά νά σμιξουν
  τα χέρια τους χά ι πάλιν μια ώρα
  άρχήτερα!
  ϊότε ή Καρολίνα τοθ φώναξβ:
  —Τβν νοθ σας, χύριεΣοϋμπερτ!
  Σύγχρουσις!
  (συνεχίζιται)
  Γ
  ΚΙΝΗΣΙΣ - 'Επανηλθβν «ιρο
  •Βορικδς ίζ Αθηνών δ ύποπρεε·
  νΟς ττϊς ·ΙταΙας κ Πιβρ Κόρπης
  -'ΑβροπορικΟς ίκίσης ένανήλ
  θον Λ κ. καί δ κ. Ν. Λιαναντβνα
  ίΚΤ1ΒΑΠΤΙΣΕ!Σ.-Ό κ. Μη»βς Χ*
  >τζιδβ·ης Ιβαιΐτισβ προχθΐς ίν Τυ
  | λΐσσω τό κοριτσάκι τοθ κ. Έυιι
  ι Μαματζάκη^ όνομβσας αύτό Μα
  ■ ρΐαν. Μά τοίς ζήση.. Λΐα
  ΓΑΜΟΙ.-Όκ. Λεωνίδας Κου
  «ντάκη» καί Λ δνΐς Σθφ1α χϊ
  φαλονιάννη ετέλεσαν Τούς
  μους των ίν Ήοακλϊΐο
  νυμΦ^^ παρέστη δ κ. ν1λι
  γιανάς Ιατρος. θερμ^
  ρητήρια.
  -Στέ^ιος Ν. Φαροάτης ι1ο..
  κ*ς ιιβλισσοκόιιος - ΔνΙς Κοθλη
  Χαιζοτΐούλου ετέλεσαν τούς νά
  μους των δν 'Αθήνοις ΠαρΑνία
  ψος παρέστη δ κ. Κώστας ·£λ·ιΓ.
  θεοουδάκης Συνχαρητήρια.ε
  ΘΛΝΜΌΙ—Είς τό χωρίον Κα
  λάμι Βιάννου απέθανε πρό Αμΐ.
  ρων καί έκηδβύθη ενσυρροη τβν
  κατοΐκων ΚαλαμΙου καί των πεοι
  χώρων σεβαστός Λευΐτης, δ Πά
  πδ "Εμμανουήλ ·Επιτροπάκηο χρη-
  ματΐσσς ΙπΙ μίαν καί πλέον 40ταε
  τΐαν 1«ρεύς καί διδάσκαλος. Ό
  μεταστας άπίλάμβανε γινικης έ
  κτιμήοεως καί σϊβασμοθ,ηοιύχηοε
  δέ>ά ίδη τα τέκνα τού καλβς β
  πο<«τεστημ4νβ Έτη·η5ε.1ους ίζ» φώνησαν οί Πανα Ματθαΐος Πά λιοδΛκης κοΐ δ οιδάσκαλϋς Καλα μίου κ- Κοδιανά^ης. Την νααν τοθ με αοτάντος σι μεθα θερμώς. *** Γόρω στήν ποΑι. ιΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Τό δραματικό μεγαλοϋρ γημα τοΟ Εύγέν ΝταμπΙ τής Γαλλικής Άκα&ημίας. Είνε τό δράμα 6ύο φτω· χών έρωτκυμένων νέων, τίθύ άπΐλπισμένοι άπό τή ζωή ζητοθν την άπολύτρω σι στό θάνατο. Μιά ται- ν(α πού θά συγκινηθή κά- θε ανθρωπίνη ψυχή γιατΐ 6ε(χνει μί ά·>ρές γραμμές
  καί μέ άσύγκριτο ρεαλι
  σμό την άληθινή εΐκόνα
  τής ζωής.
  ΤΙ 3ΝΙΛΟΙΕΙΟΝ
  ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ
  Έμψυχωμένβν άπότήν
  «αύγκρκη:
  ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ
  καϊ τόν Λ 2ΟΥΒΕ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  στό δυνατό κοινωνικό ά-
  ρ>στούργημα πού ένθουσιά
  ζει δλον τόν κόσμο καί
  Ιδιαιτέρως τίς γυναΐκες:
  ΜΙΑ ΓΙΝΑΙΙΑ
  ΗΕΙΑΡΕΛΟΙ1Ν
  Δια πρώτην φοράν αίς τό Κα-
  κουογ'θδικεΐον Ηρακλείου δέντΐα
  ρουσιάζεται κατα τόντρίχοντβ μ|
  να καμμΐα ,ΰπόθβθις 1' πρός βκοΐ
  καβιν.
  —Τό γεγονός ·1ν· χαρακτηρι
  στικόν τής ολοέν παγιουμένης
  δημοσίας .άσφαΑ,βΙας. καί εονο
  μΐσς.,
  — Ή δποΐα αναμφισβητήτως ΐρο
  ωθήθη ύαό τής νέας τάξεως πραγ·
  μαΐων τής προιλθούσης Από της
  4ης Λθγουστου 1*36.
  —"Ωστε τα άδικήματα νά «ε
  ριορισθοϋν εΐςπολλοΰς νομούς τοθ
  κράτους καί αί ποινικαΐ ϊ,ύποββ
  σεις.τών δικαστήριον νά έλατ
  τωθοΰν σημαν τικώς.(
  — Συννίβα καί χθις τό πρωΐ
  καί συνιπως έλπΐοες περί βρο·
  Χί.
  —Έλπίδις δμως μάταιαι. Αν
  κρίνωμεν τα πραγματα άπθ την
  μετέπειτα εξέλιξιν τοθ καιροθ.
  —Ή «ποία καθ» «ίλλο παρά
  σχετικΛ μέ τάς ελπίδας αύτάς α
  πεδκΐχθη.
  —Ή Λαΐκή 'Αγορά έξακολου-
  θΐϊ νά παροϋσιώζυ πάντοτι την
  συνήθη της κίνησιν.
  —Προχθέςέπΐ παραδείγματι, δέν
  έλειψαν άπό 6κ*ι οί άχορασταΐ
  κάοης τάξεως καί ούλου.
  — ΛλλακαΙ οί μικροπωληταΐ παν
  τό<: χρησιμου ίΐ&ους, άνεξσρτή τως των κυρίως πωλητων τροφί μων. —Τα καλοκατρινά δέν Επαυ¬ σαν . νά χρησιμοποιοθνται άπό τούς συμπολίτας. — "_σι« να μή >«ι»ουν άκό·
  μη αί Δλωσδιόλου θεριναΐ έμ·α
  νΐσεις μή έξαιρουμένων οΰτε τοθ
  ψοθακιου καί των άσπρων παπου
  Ί,σιών.
  —Αναλόγως βμφαν.ζεται άκό
  μη καί τό ωραίον ·υλον-άλ¬
  λως τε προιξάρχιι πάντοτε—
  πρύς λύπην των καταστηματαρ
  χών ιΐδων πολυτελείας αν δχι
  καί των... καλτσοβιομηχάνων.
  —Πρός τους Επόπτας 'Λγροτι
  κης Ασφαλείας τό υπουργείον τβν
  'ί.σωτερικω'ν έγνώρισιν δτι οί
  διοριζομινοι άρχΐφύλακες δέον
  νά συντάσσουν έκθεσιν ΙμΤαν(
  σεως.
  -Λατά την παρουσ1ασ1ν των
  ένώΐιον τοθ προίδρου τής κοινό
  τητος τοθ οίκεΐου άγροτικοθ τμή
  ματος.
  -Είς τάς δδρας ΐΐς τάς οποίας
  οπάρχουν άγρονόμοι αί βν λόγω
  6»θίσεις θά συντασ^ωνίαι ένω
  οίον αυτών.
  —Τό Ιδρυμπ τδν Κοινωνικών
  άσψαλίσεων προέβη τβλευταΐως
  είς ανακοίνωσις σχετικάς μέ την
  λειτουργίαν τού είς είς πόλεις έγ
  κατέστησεν ύαοκαταστήματα.
  — ΕΚ τα &ιΐθ!ίατασ'ή.ιατα ταΰ
  τα δέν συμπεριλαμβανονται με
  χρι "ής ώρας τώ τοθ ΉρακλεΙ
  ου καί Χανίων.
  ΤΑν οποίων ή Ιδρυσις δέν
  επραγματοποιήθη άκομη μολονό
  τι £χουν γίνη °1 σχετικαί προ
  καταοκτικαΐ ένίργιιαι.
  —Πολύς κόσμος παρηκολούθη
  σε ώς συνήθως την χθεσινήν
  πρεμιέραν τοθ Πουλακάκη μέ τό
  άριστοθρνημα τοθ Μΐατίϊγ «θύ
  ■λλα» μίαν άπό τάς τελευταίας
  άριοτοτεχνικάς δημιουργΐας τοθ
  Σάρλ Μπουανιε.
  —'ΕΐΙσης ιΐς την «Μινώ*ν»προι
  β>.ή6η μέ κοσμοσυνχιεντρωσιν "Τό
  Ξινοθοχεΐον τοθ Βορρά» άπό τα
  δυνατώτ«ρα κοινωνικά ίργα ιής
  τελευταίας κινηματογραφικη,ς πά
  ραγωγής.
  έ Ρεκορτερ
  υποαβματα ιΜΟΔΕΡΝΟ
  ΕΝΟΐκΐΑΖΕΤΑΙ Ιναντι 'ΑγΙου
  Κ^5
  Ή μοδίοι-α
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
  Άφΐνβ«1σ« ί$ Άβην&ν Ιν
  Β κ πρβ ετους καί πλέον εΐχι
  ββ άί Ιδί
  ς χ
  μββ πρός άρτΐΜτίραν «Ιδί
  χευσίν της είς την χοιχτικίιν
  κ«1 ροτπτικην. «Ιίοποιεί την
  αξιότιμον πίλατϊίαν της, 2
  τι έγκατίστηοϊν έργαστήρι
  όν ρκκτιχίΊς καί ΝβπτΐΜϋς ({ς
  τίινβδβν Άνίων Αίχ», Ιναν
  τι μ«1 η«ραπλ«ύβ»»ς τβν κα
  ταοτημάτΗν άδΐλνβν Καβαλ
  λάκη.
  ΖΗΤΕΙΤΔΙ.— δωμάτιον επι
  ΙΙΙλΕ ηαρ' 1

  ταντος
  ,,πάλι.
  Ροράν ,ΐς
  ΗρακλιΙου
  6
  «ρος
  «*.«1ας. καΐ 3;
  ι τ---Γ'| *ΐ|
  II
  <»ας τάξεως ™ ιλθούσης α«ό ιί 1936. ''■ ΙΒικηματο νά β ολλούς νοι ' Ι «οινΐΜαΐ »τηρίων νά τΐκώς.| ιοί χθες τό ι»| ελτΛθες ΐιρΐ ' Ιμως μάτοιαι, {ι ιραγματα άΐο» Ιλιξιν τοθ καιρι κάθε «λλο ια| ς έΛ«16ας οϋΐας Άγορϋ Ιζακολ» ησιν. Ι ■βοραδεΐγματι,ίΐ) έκ 11 οί άνοραστί ; καΐ «ύλου. ιΐ ρικροϊΰΜι ΐΛοους, ,ρί ως τ,ωλητών τρο·ί ββρινα &*ν ίι» ΐσιμοβοιοθντβι ■τας. ., μή >ιΗκ>υν ο*
  ιόλου Η
  ιρουμενων .
  Ι β άσβρβνΐοΐ*
  Ιμφαν.ζεται *
  ρ
  .£αρχ«ι
  των κ
  ολυτιλεΐας
  β
  Ιδρας
  ό
  τ*ςΛ
  οί»»
  ι
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ·ϊηι
  Α£ τιμαί των διαφόρων προϊόντων ιίχον χθές ώς ακολούθως:
  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΝ
  ΡΕΠΟΡΤΑΖ
  της Ε. Ο. Ν.
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » «' δρ.
  » 6'
  » γ'
  » δ'
  » ε'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » γ'
  ΣΤΑΦΓΔΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζακί
  12.50
  11.50
  10 50
  9-50
  8 50
  6.—
  12.—
  11.—
  10—
  9.—
  7.50
  5.—
  6 50
  5.50
  5 —
  4 50
  4.—
  2 50 3.-
  ΣΕτος
  Κριθή
  Β?ώμη
  ΟΙνοι μίατατον
  Γλεθχος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Οράοινοι α'
  • β'
  * Υ'
  Μίταξα
  Άλάδδανος
  Κουχούλια
  850
  "5.30
  540
  20 — 21.
  18.—
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  100.—
  120.—
  450
  Τιμαί ΣυναλΛάγματος
  ΑβνδΕνον
  Νέα 'Γδρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αματερδαμ
  Στοκχόλμη
  Βρυξίλλαι
  'ΑλεξάνΒρεια
  'Λγβρ*
  546.—
  136 60
  3 09
  30 60
  72.50
  32 50
  4.55
  660.—
  Πώλησις
  550.—
  138.60
  3.13
  31.05
  73 50
  33.—
  4.61
  664.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κοπεγχάγη
  25.96
  ΠαρΕσιοι
  3.09
  Μιλβνον
  6.96
  Πραγα
  4.31
  Ζυρίχη
  30 60
  Βρυξίλλαι
  4.55
  Βοκδαπέστη
  23.46
  Βελιγράδιον
  3.07
  Κ(ον)πολις
  104.—
  Βαρσοβία
  21.12
  2616
  313
  7 02
  4 35
  31 06
  4.61
  23.95
  3.10
  105.—
  21.32
  Τό μεγάλο Εργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Κ«τά διαταγήν τοθ 'Ενζολωοά, τέσσσρες
  άνταρτΛν Ιλυσαν τόν Ίσβέρην ά πό τοθ στύλου, έ
  νώ δέ ούτοι τόν έλυον, είς τιέμπτος εΐχε την λόγχην
  τοθ τουφεκίου τού έστρσμμένην πρός τώ στήθος τοθ
  • -«ατα&ίκου, χάριν τιβοφυλάξεως.
  Ετήρησαν τάς χείρας τού βεδεμένσς έτιί τής ρά
  χβώς τού, Ιδεσαν δέ καΐ τούς πόδας τού διά σχοι
  ν(ου βραχέος, ώστε μόλις νά δυνηθή νά βαδίση ώς
  οί κατάδικοι οί άγόμενοι είς την λα>μητόμον, κοϊ
  οθτω πως τόν μετίφεοεν είς την τράπεζαν, οπου των
  έξήπλωσαν καΐ χον έδεσαν έπ' ου τής στενώς έκ τής
  μεσης.
  Πρός περΓθσοτέρσν δέ Ασφάλειαν, επέρασαν κσΐ
  Ετερον σχοινΐον δίπσθεν τοθσύχένος, τόέστσύρωσαν
  επί τοθ στήθους τό έτιέραοαν πάλιν υπό τα σκέλη,
  καΐ Εδεσσν τάς άκρας είς τάς 6ΰο χείρας τού.
  Ό τρόπος θθτος τοθ δεσμεϊν είνε έν χρήσει είς
  τάς φυλακάς, καΐ δι" σοτοθ καθίστατο άδονατος ή
  δρατιέτευσις των καταδίκων.
  Ένφ έδεσμεύετοό Ίσβέρης, άνθρωπός τι Ιστάμενος
  είς τό κατώφλιον τγΚ θύρας τόν παρετήρει μετά πά
  'ραδόξου περιεργείας. Την σκιάν ούτοΟ 1£ών ό Ία
  βερης, έΌτρίψε τηνκοφαλήν «ρός αυτόν, κσΐ άνε
  γνώρισε τόν Γιάννην Άγιάννην. Δέν απέδειξεν δ
  -μως οθδ' ελαχίστην συγκίνησιν έταπείνωσε μόνον
  τα ^λέφαρά τού άγΐρώχως καΐ είπεν— Έννοεΐται.
  Ζ'.
  Ή κατάστασις επιδεινούται.
  Ή ήμέρα προυχώρει έν τάχίι, άλλ' ούδένπαράθυ
  ρον ήνοίγετο, οΰτε θύρα. Ώς εΤτΐομβν, είς την ά
  κραν τής όδοθ ΚανναβΙδος άτιέναντι τοθ Αδοφράγ
  ματος, δέν έφαΐνοντο πλέον στρατεύματα. ΚαΙ ή ό
  δός ΆγΙου Διονυσίου διετέλει σιωπηλή. ώς ή των
  σφιγγών είς τάς αιγυπτιακάς θήβας. Ούδεμία ψυχή
  ζΦσβ ευρίσκετο βΐς τάς πλατεΐας, δς ήρχιζβ λευ
  κάζων διά τοθ φωτός τού ό ήλιος.
  Δέ^ Ιβλετιέ τις μέν τίποτε, άλλ' ή*κουεν. Είς ά
  πόστσσίν τίνα εγίνετο κίνησις μυστηριώδης. Βεβαί
  ως ήνγιζεν ή κρίσιμος στιγμή.
  Τό όδόφραγμα ήτο όχυρώτερον τώρα. Μετά την
  αναχώρησιν των πέντε άνδρών εΤχεν^ύψωθβ.
  Ό Ένζολωρας, φοβηθείς μή ποτε εισορμήσωσιν
  αιφνιδίως τα στρατεόματα, δπισθεν, άπά τού μέρους
  τής Άγορας, διέταξε νά φρσχθβ καί ή άλλη άκρα
  τής στενής όδοθ Μονδετούρου, ήτις έως τότε ειχε
  μεΐνει άνοικτή. Τό μέρος δπου ευρίσκοντο οί άντάρ
  ται, προφυλαττόμενον όπισθεν μέν πρός την οδόν
  ΚανναβΙδος υπό τοθ μεγάλου όδοφράγματος, άρι
  στερόθεν δέ, ττρός την οδόν Κύκνου, καί δβξιόθεν
  πρός την οδόν Μονδετούρου, υπό των δύο άλλων
  μικρών όδοφραγμάτων, εφαίνετο άπόρθητον.
  (συνεχίζεται)
  Τό έντελωο άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΉΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δΑων των Κρητών ταξΝδιωτών.
  Τό εύνοεΐ ώς ένα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα
  των "Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της
  όδοθ Σταδίου.
  Άττό απόψεως όττηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  όβατων, ίγκαταστάσεων λουτρων, είνε Ασθγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διβιΛώνΐται «κ»
  Κρήτα ν. Γεώργιον Δακβλίκιιν
  ΠαντοΟ, είς βλας τάς πόλεις χά! τάς χωμοπόλεις άχμηϊ
  είς χά πλέον άπόμεεα χωρία Ιχουν Εδρυθς δργανώσεΐς τής Έθνι
  χτ]ς Νιαλαίας. Είς την είκόνα μας φαίνΐται δ Κυίΐρνητικίς Επί·
  τροπος Ε. Ο. Ν χ. 'Αλ. Κανΐλλόπουλος έχφωνών λόγον πρός τα
  μίλη τής Ε. Ο. Ν Έπισχοπής Ρεθύμνης κατ-5 την έχεϊσε μετάβα-
  αίν τού. Παρ' αδχώ δ τετράρχης τής Ε. Ο. Ν., μοίραρχος χ. Γ.
  Χαλκιαδάκης.
  Κο^ημερινή
  ΈγκυκλοπαιδεΙα
  Η ΜΑΚΡΟΒΙΟΤΗΣ
  Β'.
  Ή αΐχΐχ τής μ
  ε&ρίακεται. ίπ»ζ ελέχθη, είς
  την Ι διάπλασιν τε Ο όργανισμοθ
  τοθ άνθρώπου καί «ίνΐ, συνεπ&ς,
  ίντός τής αυτής χώρας χ«ί φυλής
  δ βΐολογιχ;ς χαραχτήρ των μα-
  κροβίων εντελώς ϊιάφορος άπο
  τόν βιολογικόν χαραχτήρα των
  άνθρώτιων, πού άνήκουν μέν είς
  την αύΐήν χώραν χαΐ φυλήν,
  ποΰ 5έν ζοθν βμως τόσα χρόνια,
  δσΐ οί μαχρέβιοι αυμπατριωται
  χαΐ συγχωριανοί των.
  Ή διαφορά τής βιαπλάοεως τοθ
  ανθρωπίνου όργανισμοθ, τής χρά
  σειος τ&Ο άνθρώπου Ιγχιιται χυ
  ρίως είς την μεγαλειτέραν ή
  μιχροτέραν δύναμιν αντισταθείς
  εναντίον των μεταδοτικών άσθε-
  νειών. Ό άριθμός ίκιίνων πού
  αποθνήθ'ουν άπό άσθΐνιίας, τας
  δαοίας επήραν διά των όργάνων
  έκεΕνων τοθ σώματός των, τα δ-
  ποία είς τον οχηματισμδν των
  ευρίσκονται είς άμεσον επαφήν
  μέ τόν εξωτερικόν κόσμον, άσθε
  νΐίας δηλαδή, α£ οποίαι τού;
  μειεδόθτ)σαν από άλλους, είνε
  μικράς εί; τού; μαχροβίους χά Ι
  Ιμεγάλος εί; έχκι*νου(, πςύ δέν
  Ιζοθν πολλά χρόνια. Ή άναλο
  γ(α των θνησκόντων άπό μετα-
  δοτιχάς άοθενιίας είνε 30 ο|ο εί;
  τε υ; είχοσαΐτΐΐς καί μόνον 40 ο) ο
  είς τβυς 90ΐτεΐς.
  ^Ή κληρονομική διάθεσις παίζει
  σπουδαίον ρόλον. ΟΕ γονεϊ; άνθρώ
  πων πού Ιζησαν 50 καί περΐσ
  σίτερα χρόνια, «Εχον χατά μί
  σον ίρον μαχροτέραν διάρκειαν
  ζωή; καί αύτοι από τού; γονεί;
  άνθρώπων πού απέθαναν πρό 5θ3ΰ
  ίτους καί αντιστρόφως ή δΐάρ
  χεια τή; ζωή; παιδιων πού ί
  χούν μακροβίους γονεϊ; είνε μι
  γαλειτέρα άπό την διάρκειαν, τής
  ζωής έχΐίνων των παιδιων, των
  οποίων ο! γονεϊ; δέν υπήρξαν
  μαχρέβιοι. Επί 100 άνθρώπων
  ποο έζησαν 90 χαΐ περισσότε
  ρα χρόνια οί 86 είχαν γονεϊ;
  πού Ιζησαν χαΐ αύτοι πολλά
  χρόνΐα χαΐ μόνον 14 είχαν γο
  νεϊ; πού δέν υπήρξαν μαχρό
  6ιοι.
  Έκ των πορισμάτων τού αύ
  των συμπεραίνει δ χ. Πήρλ δτι
  ή μαχροβιδτης είνε χληρονο-
  μιχή.
  Ό Δκρματολέγος—Ίατρός
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  αΒστν γνυστόν είς τβΰ( άοββνβϊς της ις
  τβ υ, Ιιι μετίφ«ρ( τέ· Ιβτρεϊον τού επί τής 6οβ& Λκαηθί
  ου ηαρέδο» τής βδο& Άλμπβρ, πληοΐον τοδ οΐχηματος
  τής Ίτβλικής ΆρχαιβλβγΐΜής Άπβοτολής.
  Χννοικίοτ ηβνχος. άραιβΐΜττΜΜημΙνα, χΐντρικη, κ«Ι Α
  κβκεντρος.
  Πλησίον τής ΠλατΐΙας Βαλιδέ-Τζοτμί.
  βάι δέχιται ύς χβΐ ηρβτιρον 9-12 «.μ. κ«1 4-8 μ. μ.
  Τούς ΜεσσβρΙτβς τβυς πάσχοντος έκ £ερμ«τΐΝ6ν νο
  οαμάτΝν. τέ) τελΐοτβιΐον £*ββ«τον έκαστον μανβς ■(( τέ*
  έν Ν«{ρ«ΐ( Φοιρμ·κ«1ον μ. Μβυντββκο.
  ΙΑΤΡΟΝ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος ,
  ΕΙΔΙΚΟΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΐ
  σίων.
  Διπλωματβθχος Αββΐβΐβη τής χιιρουργιχής οο
  Ελινικής τής Ίκτριχής Σχολής Πανεπιστημίου
  Πβιρι
  Παβήσεις τοδ ο&ροποιητιχβδ σ«ατήμ«τβς ήτοι νεφρδν,
  κάστΜ»ς· κροοταιτο», νεννητιχδν όργανον χ,λ.κ. _>χ*τ«ι
  9-12 π. μ. 3-7 μ. μ. έν τφ Ιατρ«(ε> τον *δος Ν«ρ«νιύργΐ|,
  δ Πλ*τεΙ«ί Άρκβδίο» (Χεϊταν 'βγλβδ).
  Τηλ*·. 8-22
  Ό όφθαλμΐατρος Φ
  ΕΜ Μ ΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Έπανϊλθών έκ Παρισίων δέχεται 'Ιπποκρβ-
  τους 9 ΑΘΗΝΑΣ.
  'Αγιαις Παρασκιαΐς
  ό παράδεισοςτης Κρήτης.
  ΑΠΑΙΣ ΠΑΡΑΣΚΙΑΪΣ Νοέμ
  βριος (ίνταποχριτοθ μας).—"Οπως
  πάντοτε, χαΐ τό φθινόπωρο, δ χάμ
  πος των Άγιων Παρασχιδν Ιχει
  ίϊιαίτερτ) βμορφιά χαί γοητεία.
  Χροσάφια—τα χιτρινισμένα φύλ-
  λα των άμπελιών—χαλΰπτουν τον
  κάμπον χαΐ τίς ηλαγιές πίύ σΐ£-
  ζονται άπό τό βαθυπράσινο των
  έλαιων' χαί των χυπαρισσιων πού
  δψώνοντΛΐ χι' έχεΐ σ5ν έβελΕσχοι
  πρός τόν ούρανό.
  Τελειώνε: πλέον ή συγκομιδή
  των αταφυλών χαί ή οίνοποίηαι;.
  Στ9 αμπίλια δμως, στόν ,χάμπο
  χαί στ!ς ρΐμματιές βομβοθν άκόμη
  ο! καλοί άγρόΐε; πού έργαζονται
  όλοχρονΕω; χαί γονιμοποιοθν αυ
  τή τή γί) τής εδλογίας μέ τόν
  Μόχθα χαί τον ίδοώΐα των. Είνε
  άλλωστε γνωστο δτι κανέν* δια
  μέρισμα τής Κρήτης—ϊσως χανέ
  να πιαμέριομα ολοκλήρου τοθ χρά
  τού;—ϊέν είνε τόσο έντατιχά, τό¬
  σο μεθοοιχά, τόσο έπιστημονιχά
  χαλλιιργημένο Εαα αύτό έδω, πού
  δ άνθρώπινος αόχθίς Ιχει μεταδά
  λιι σ' άληθινό παρϊδεισο ΓιατΙ
  Ι κ τος άπό τ'άμπέλια χαί τίς χρεβ
  βατΕνΐς έδώ ίχ^υν καλλιεργηθζ
  χαί τα ότωροφόρα δένδρα. Έσπε
  ριίοειδή, δεσπολ'ές, χορομηλΐέί,
  χαρυδιές, βιρυκ^κΐέ; χαί 5λα τ9
  άλλα εΐδη. "Ο,,ως έπίατ;ς χαλλι
  εργιΐται μέ σύσΐημα χαί ή έλαία.
  Καί άν τ' άμπελουργικά έξησφά
  λιζαν χαλές τιμές τό διαμέρΐσμα
  αύΐό, παρ' όλον Ιιι είνε έξαιρετι
  χά πιικνοχατφχηιιίνη, δέν θά έδυ
  σΐυχοθσϊ ποτέ. 'ΕργατιχοΙ χαί φι
  λοπρόοδοι οί χάτοίχοί τού, μο
  χθ;Ον, πασχΐζουν, πχράγουν άφθο
  να χαί έχλεχτά προΐόντα. Χάρις
  δέ είς τούς θαυμασ(ους συνΐταιρι-
  ομού; των, μέ τα έλαιουργεΐα
  τούς άλευρομύλους χαί τα οίνο
  ποιιΐα ίιλτιώνουν άφ' ενός την
  ποιότητα των προϊόντων χαί προ
  μηθεύονται είς χαμηλάς τιμάς τα
  «ίδη των οποίων έ χούν ανάγκην.
  'Αλλά πρέπβι νά'ρθη χανιίς ώς
  έδω είς τα γριφιχα αΰτά χωρία
  γιά ν3 αντικρύση τό ώραιότερο
  θέαμα, τό γοητΐυτιχώτερο δημι
  ούργημι τής α-θρωπίνης εργασίας
  χαί τής κρητική; φύσεως.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου ΊωαννΙδου, δικη
  γόρου κατοίκου Σητείας.
  Κατά
  Νικολάου Γ. Ζαχσράκη κα
  τοίκου ωσαύτως.
  Έπει6ή άν καί έπετά
  γη νομίμως ό καθ' ου τό πά
  ρόν μου πρόγραμμα πλειστη
  ριασμοθ όφειλέτης όπως δυ
  νάμει καί πρός εκτέλεσιν τής
  ύπ' αριθ. 63)1938 άποφάσε
  ως τοθ κ. Προέοροι. των Πρω
  τοδικ&ν Λασηθίου νομίμως έ
  κτελεσιής κηρυχθεΐσης καί
  τίΐς άπό 2 Ίουνίου 1939 έπιτα
  γί)ς μου ώς δεΐκνυται έκ
  τοθ ύπ' αριθ. 1005 έπιδοτη-
  ρΕου τοθ δικσστικοθ κλητί}
  ρος τής περιφερείας τοθ Πρω
  τοδικείου Λασηθίου Έμμσ
  νουήλ Μυλωνάκη, μοί πλη
  ρώσί) διά κεφάλαιον τόκους
  καί εξο&α μέγρι τής έπιταγής
  δραχμάς 9659 50 έξ ών" τάς
  μέν δραχμάς 8971 έντόκως ά
  πό 20 Αύγούστου 1938 τάς
  δέ υπολοίπους άπό τής 5 Ί
  ουνίου 1939, έν τούτοις άπέ
  σχεν νά πράξη τουτο μέχρι
  σήμερον.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοθ άνωτέ
  ρω ποσοθ των τόκων αυτών
  ώς ανωτέρω χαί των έξόδων
  μέχρις έντελοΰ; έξοφλήσεως
  μεϊον δρσχμών χιλίων (1000)
  καταβληθείσαν μοί την 22)6)
  1939. Εκτίθημι είς δημόσιον ά
  ναγκαστικόν ,πλειστηριασμόν
  έκποιήσεως τό επόμενον άκΐ
  νητον κτί)μα τοθ άφειλέτου
  μου κειμένου είς την περιφέ
  ρειαν τής Κωμοπόλεως Ζητεί
  άς τοθ τέως δήμου Σητείας
  ήτοι μιάς οικίας έντός τής
  Κωμοπόλεως Σητείας αποτε¬
  λούμενης έξ ενός (σογεΐου μα
  γαζεΐοοκαΐ φούρνου μετά των
  έπ' αυτών τεσσάρων άνωγεί
  ών δωματίων μετά κουζΐνας
  κατά την δισσταύρωσιν των ό
  δών Κοσμα Ζώτου καί ΆγΙας
  Αικατερίνης κειμένης καί πλη
  σιαζομένης κτήμασι Καλλιό
  πης χήρσς Ανδρουλιδάκη, Νι
  κολάου "Ελληνικάκη, Νικολά
  ου Σακκαδάκη καί δρόμψ δή
  μοσίφ έκ τριών μερών.
  Ό πλειστηριασμός τοθ ά
  νωτέρω κτήματος4 γενησεται
  την 17 Δεκεμβριού 1939 ήμέ
  ραν Κυριακήν καί ώραν ,10—
  12 π. μ. ενώπιον τοθ συμβο
  λσιονράφου Σητείας Γεωργ!-
  ου Ρούσου Φραγκούλη ή τοθ
  νομίμου αύτοθ άναπληρωτοϋ
  καί έν τφ έν Σητεία δημοσΐφ
  γραφείω τού ένθα καί δτε
  καλοθνται οί βουλόμενοι πλει
  οδοτήσαι.
  Κλητήρ άρμόδιος ένεργησά
  τω τα νόμιμα.
  Έν ΣητεΙα τβ 28 Όκτω
  βρίου 1939.
  Ό έπισπεύδων καί παραγ
  γέλλων.
  "Ιωάν. Γ. Ιωαννίδης
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστος ταχυδρόμος Χαρί-
  δημος Πορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  εκάστην έβδομάδα. Καί παραχα-
  λεΐ τούς ενδιαφερομένους δπως
  άποτεΕνονται είς το τηλέφωνον
  τοθ %. Μπαλαμούταου 7—88.
  —Ή φορολογία τώ ν κερδδν
  μχτακΜλήσευς έμπορευμά-
  των.
  Είς τό υπ' αριθ. 111 Α' τιΰχος
  της ε*ημ*οίδος τής κυβερνήσεως
  έδημοσκΰθη δ άνανκ. νομος 1992
  πϊρΐ εΙδΐΜής φορολογίας έθέντων
  ΝΤΝν κβρίών πραγματοποιη έκτά·
  έκ μεταπωλήσβως κλπ έμπορευμά
  των. Διά τοϋ άρΒρου 1 τοϋ προ-
  μνηοβέντος,νέμου, έρίζχται ίτι φυ
  σικ« ή νοιιΐΜά προο*ιη« ίδιωτικοΰ
  δικαίου πραγμαιτοτοιήοαντα κέρ
  δα έξ έμπορΐϋμάτων άγορααβέν-
  των η παρβνγελθίντων έκ τού έ
  {ωτβρικοΰ μέχρι τής 1ης 2)βρίβυ
  1939 άνβξαρτοτ«ς των ^ανμφωνη-
  | βέντων ορνν πληρνμής δι' άμ»
  σον β επί ποοθβαμΐφ φόρτωσιν
  Ι κβΐ μεταπωληθέντων ή μεταπω
  | λβυμένων μβτά την ώς &νν χρονο
  λογίαν, υιτβχρβοϋνται νά δηλώ
  ' σαιβιν είς την Τράπεζαν τής Έλ-
  λάύος τα χέρδη ταυτα έντός μη
  νβς άπό τής πραγματοποιήσεως
  , των, έντός δέ διμήνου προββσμίας
  άπό τής λίξβως τής μηνιαίας τοι
  αυτής ν* καταθέσωσιν είς την
  , Τρκπβζ«ν τής Ελλάδος τό αίς
  συνάλλανμα Ισότιμον Τ&ν κ«ρ
  ι δ&ν τούτων. Δι' έτάρου αρθρου ο
  ρΐζεται ίτι χερδη πραγματοπβιού
  μενά ϊα τής πωλήσβως είς ένώ
  σβις εΙααγΜγέ&ιν έμπορκυματων ά
  γορασθέντων η παραγγβλθέντυν
  προ τής 10ης ΛβρΙου 1939 υπο
  βάλλβνται ϊίς έκτακτον «Ιδικήν
  Φορολονίβν 75 ο)ο.
  —Ή κίνησις τού λιμένος Η¬
  ρακλείου.
  Είς τον λιμένα Ηρακλείου κ«
  τίπλβυσαν κατά τόν λή{αντα μή
  να Όκτώβριβν 31 «τμοπλοια υπό
  σημαίαν ελληνΐΜήν. 8 υπό «ίν«
  πτιαχην, άνά 2 Οπό όλλ«νοικήν,
  σουηδιχην, Ι τελικήν καί ν>ουνκβ
  σλαυΪΗήν βημβΐας καί 1 υπό άν
  γλικπν.
  —Ό φβρβς κύκλου εργασιών
  επί των εΐδώνα' άνάγκης.
  ΔΓ άποφάσβως τής παρά τω {ι
  πουργϊίω 6ΐκονομικ&ν άρμοώιας
  έιτιτροιτής, ή άξΐα των κάτωθι ύ
  δών ύιχ τόν ύπολογισμόν τού «ό
  ρου κύκλου εργασιών καθωρίσθη
  κβτά χιλιόγραμμον ώς ακολού
  θως δια τον άρξάμβνον μήν«: £{
  τος δρ. 4,60, κριθή 3.50. βρώμη
  3 50, άραβοβιτος 3 80, φασόλια πά
  βης κατηγορίας 16. μπιζέλια 11.
  ιτιπέρι 19, μπαχβρι 49. κανέλλα
  40, καφές 26.50, τέϊον 120. ζαιχ«
  ρις 8.50, ό'ρυζα μβτά φλοιοΰ μπαν
  τΰ 4.50, β«κ«λάος ΰγράλοιτθί καί
  £ηρός έκτός βτοκοφΰσι 13.
  —Αί μηνιαϊαι είοπράξεις τοδ
  Τελωνείβυ Ηρακλείου.
  ΑΙ «ίσπράξίΐς τοΰ Τελωνβίβυ Ή
  ρακλεΐβυ κ*τά τόν λήξαντα μή
  να άν ήλθον «Ις δρ. 8.651.552.
  —Οί είσβγωγεΐς όρύζπς.
  Διά τηλιγραφήματός τού κρός
  το Εμπορικόν 'ϋιτιμελητηριον ο
  υιτουργος Τής Έβν. ΰΐκονομίας
  γνωρίζει ίτι π πρββισμίβι ύποβο
  λής αιτήσεων καΐ δικαιολογητι
  κων πρός συμμετοχήν των ένδια
  φβρομπνων ϊίς την ένωσιν «ΙσαγΝ
  γ*ων όρύςης παρετάθη μίχρι κ«1
  τής 4ης τρέχ. μηνός.
  —Διανυκτβρβύοντα φαρμα-
  κεϊ«.
  Σημερον 3 Νββμβρίβυ θά δια
  νυχτεριόσουν τ* φκρμ«κ«!βι Έμμ.
  Μ«τζαπ·τάχη κβΐ Ν.Τζομπ«νάκη.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΪΑΙ.- δωμάτιον
  μετα χ«ριοτ«ς είσόδου χατίλλΐ)
  Χον διά μαθητάς. Πλτ,ροφορΐαΐ
  Μεα;τ| Βιαχκρίαιΐ μΒί
  ΝΐΝροβιβλογικόν καί Βιο'
  χημικονΈργαοταριβν ΊατροΒ
  Μερόπης Λυδάκο
  Ματζαπετάκο
  Ηράκλειον
  'Ανβλύσεις οδρων, αΓματος
  χοπράνην, έμβόλια, α&τεμδό
  λια χαί έν γένει Λπασαι *1
  μιχροδιολογιχαί χαί βιοχτ,μι
  χαί έξιταοεις.
  !■■■■>
  V
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευήν
  3 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα Δυσαρέσκεια
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΉ ΝΑ ΕΚΔΗΛΟΥΤΑΙ
  ΖΟΗΡΟΤΑΤΟΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΤΩΝ ΗΝΩΜΕ1 ηθλΙΤΕΙΩΝ
  ΑΙ ΣΧΕΙΕΙΣ ΑΜίΡΙΚΗΣ-ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 2 Νο.εμβρίβυ (τβδ άνταπβχρι-
  τού μνς) — Κατ' βίδήσεις έξ Ούάσιγκτων ό
  'Αμερικανιχός τύηβς εξηκολουθεί νά έκ
  οηλώνη ζωηρβτατβν ενδιαφέρον υπέρ τή;
  Φινλανδίας δι" έντόνευ άρθρογραφίας χά ·
  τα τής Σββιετικής Ρωσσίας.
  Γεγονός μή επιδεχόμενον αμφισβήτησιν
  είνε ότι έξ «Ιτίας τού Φινλανδικοϋ ζή
  τήματος αί σχέσεις ΆμΕριχΒς *«ί Ρωααί-
  «5 βαΐνβυν πρός πλήρη έντασιν.
  ΓθΑΛΛΝΔΙΑ ΕΚΗΡΥΧΘΗ
  ΕΙΣ ΙΑΐΑΙΤΑΣΙΝ ΠΙΙΑ1ΙΙΡΚΙΑΣ
  ΗΝΟΙΞΑΝ ΟΙ ΪΔΑΐΒΦΡΑΚΤΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ν)βμβυ (ιδιαιτέρα ύπη-
  ρεσΐα).— Δια Βασιλ»χ·ϋ διαιάγματβ; έχη
  ρύχθη κατάστασις πολιορχίβς είς, τάς κυριω
  τβρας πόλεις χαί επαρχίας τή; Βορείβυ
  Βραράντης, τής Γχέλντρας, ι ής νοτίου χαΐ
  ΒβρεΙβυ "Ολλανδίας, της Ζηλανδίας, τής
  Ούτρέχτης, της Φρίζ χ*ι τβΰ Λίμπ·υργχ,
  άπβ 1ης Ν)βρίβυ. Έμ παράλληλον, χατόπιν
  διαταγής τ·ϋ Γκνιχοΰ Έπιτελείου, ηνβίχθη
  σαν οί ύδατ·φράχτ«ι χαί κατεχλύσθηο«ν
  αί ανωτέρω περιοχαί. Τα μέτρα αύτά έλή
  φθηοαν προ>ηπτιχώς έκ τού φέβ·υ είοββ
  λής τ·ΰ Γερμανιχοϋ στρατβΰ είς Όλλαν
  δ(«ν.
  ΤϋΗΠΡΟΒΥΠϋΥΡΙϋΗκ. ΜΕΤΑΙΑΗ
  ΕΟϋΙίίΒί, Β γΈΜΑΜΣ ϊΡΕΙΒι.
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού άνταποχρι
  μας).— Σήμερον ό πρεσβευτάς της Ρουμα¬
  νία; κ. Τςιοβάρα έπεοχέφθη είς τό Υπουρ
  γεΐον τ&ν ΊνξΜτεριχων τ·ν Προθυπουργον
  χ. Ίμ. Μεταξάν παραμείνη παρ' αύτω ίπ'
  άρχετήν ώραν.
  ΠΟΙΘΙ ΚΡΗΤΕΣ ΕΠΈΤΥΧΟΝ
  ΕΙΣ,ΤΑΣΕΞΕΤΑΣΕΙΣΙΟΥ ΠΟΛΥΙΕΧΝΕΙΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 2 ΝοεμβρΙου.— Κατά τάς «Ισαγωγι
  »ά« έ5*τάοίΐς δια τάς Άνωτάτας £χολ«ς τ&ν
  Ιΐβλιτιχ&ν μηχανιχ&ν χαι τ&ν μηχανολογνν τβθ
  'Ββνιχβυ ΜίτσοβεΙον) ΠβλυτΕχνε,ίου επέτυχον
  χαχά σειράν επιτυχίας *«· οί ίς'ής τελβιόφοιτοι
  Γυμναοίΐαν: Βρίντζο; Λ«»ιν., ι αλανης Γεώργ , Δα
  βης _τοιμ , Δημίπβυλθί Δημ.. Μοάτοος χ., ιΐανα
  γιντάχιιί Γεωργ., Παναγιωτάκης Κωνοτ, 2ταθά
  χης Δημ . £τ«υρονλα>η$ 'Κμμ . ιοουρλόοιης Έμμ.,
  Τθοχάχΐϊ Κννοτ , Φανουράκης Μχολ. Φθεναικης
  Έμμ., Ψωροχκης ιβ»οτν. Ψ *
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 2 ... .
  (16. ύπηοεσία «Ανορθώσεως»). 1 νώσεως Σοβιετικών Σοσιαλι
  — Ό λόγος τοθ κ. Μολότωφ στικών Δημοκρατίαν κ. Καλ
  προεκάλεαεν είς ολόκληρον
  την Αμερικήν άλγεινήν εντύ¬
  πωσιν, Ιδιαιτέρως δέ ή περι
  κοπή έκεΐνη διά τής οποίας
  γΐνεται προσπαθεία
  ως των εύθυνων τοθ
  λΐνιν διά τοθ όποΐου ο δ τος
  συγχαίρει τόν κ. Ροθσβελτ
  διά τάς προσπαθείας τάς
  οποίας κατέβαλεν πρός
  έπιρρΐψβ ι διατήοησιν τής εΐρήνης καΐ
  •πολέμου διά τα διαΒήματατ είς τα ό
  είς τάς Ηνωμένας ΠολιτεΙ· |-3ΐα προέβη κατά τόν ·π·πτρελ.
  άς. Είς απάντησιν τοθ λόγου ] Απρίλιον ποός τόν ΧΙτλερ
  αύτοθ, εδόθη υπό τοθ «Λευ- διά την αποτροπήν τοθ πολέ
  κοθ Οϊκου» είς την δηαοσιό ι μου
  τητα τό κείμενον τηλεγραφή' Ό λόγος τοθ κ. Μολότωφ
  λήν, χθές δέ βουλευτής έκ
  Μασσαχουσέτης εζήτησεν ά·
  πό την κυβέρνησιν όπως είς
  ένδειξιν διαμαρτυρίας διά τα
  λεχθέντα κατά των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών υπό τοθ Ρώσ
  σου τΐρωθυπουργοθ, ανακλη¬
  θή ό έν Μόσχα Άμεονκανός
  πρεσβευτής. ΑΙ άμερικανικαί
  έττΐσης έφημερίδες δημοσιεύ-
  συν βιαιότατα άρθρα κατά
  τής Σοβιετικής Ρωσσίας καί
  τής έξωτερικής πολιτικής της.
  Ή εντύπωσις
  είς την Ευρώπην και ιήν Ιαπωνίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 2 Νοεμβριού (ίδ.
  δΓ,ηΐιοί»),—Αί Γερμανικαί έφη·
  μεοίδες σχολ'άζευοαι χον λόγον
  τι.0 χ. Μο)ίτωφ γ^ά?ουν δτι ή
  Γιρμανία εδήλωσεν εξ άρχής δτι
  θά ίχαμνε μόνη της τίν πόλεμον
  χαί επομένας ίέν ανέμενε πρεσ
  φοράν βοηθείας Ιχ μέρευς ής
  Ρωοσίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Νβε|ι βρίου (ίδ.
  δπηρισίο).—Αί Αγγλικαί έφημε-
  ρΐδες γιάφοϋν οήμιρον ϊτι έ λό
  γος τοθ χ. Μονότιοφ πρίεκολισεν
  απογοήτευσιν είς Βερολίνον, δ
  που ανεμένετο πρότασις συάψ«ως
  στριχτιαιτικής συμμαχίας Σοβιέτ—
  Ράϊχ. «Τό μόνον αϊσθτ,μα τό δ-
  ποίον ηρεεναλεσεν έν Βερολίνφ δ
  λόγος τι 0 χ. Μολότωφ, γ(άφουν
  οί «Τάΐμ(>, είνε ή άτι&γοήτιυσις.
  Ό λόγος άλλωστΐ ο υιός κατίδει
  ξεν 8τι ή δράσις την οποίαν άνα-
  πτύοαει ή ΡασσΓα είς την Βυλτι
  κήν οτρέφεται κατά τής Γκμα
  ν (άς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Νοεμβριού (ίδιαι
  τέρα δπηρισίο).—Ό «Φιγκαρώ»,
  αναφέρομενος είς τόν λόγον τοθ
  χ. Μολότωφ, γράφει: «Τόν παριλ
  θόντα Μάϊον, δ κ. Μολότιβφ κατε
  φίρετο δριμύτατα χατά τοθ συμ-
  ^ώνου τ(0 Μονάχου διόιι δι' αύ
  τοθ χατεδιχάζιτο ή Τσεχοσλιβα
  κ'α. Σήμερον χαταίιχάζει δΙΕιος
  την ΙΙολωνΓαν».
  Ό «Δημοχράττκ» γρίφει: «Εί;
  τΐν λόνον τοθ χ. Μολότωφ δια
  χρίνει χ&νΐίς παντοθ την περιφρό
  νησιν πρός την αλήθειαν, έπομί
  ν ως οέ την περιφρόνησιν χαί ά
  θ 'Η Έ
  η ρφρη ρ
  την «νθίοοπότητα. 'Η «Έποχή»
  παρατηρεΐ: «Ό χ. Μο/δτωφχατη
  γορεΐ την Αγγλίαν χαί την Γαλ
  λίαν δτι οΊεξάγουν ίδεολογικον
  πόλεμον κατά τής Γερμανία?.Άλλ"
  ήμιΐς γνωρίζομεν δτι εάν !
  ουντρίψωμκν την Γερμανίαν,
  εχωμεν ΐπειτα αηό εξ ή δώδ
  μτ]να;τήν ίδίαντύχην μ4 τηνϋολωνί
  αν. Ιδού ίιατΐ ίλάίομεν τα ίπλα
  χαί !έν θά τα »■ γχτ αθίσωμεν μί
  χρις δτου δποχύψη ή Γερμανίε».
  Τηλιγραφήματ» έχ Τόχιο αγ
  γέλλουν ίτι δ λόγος τοθ Μο
  προεχάλεσιν έκπληξιν είς τιύς
  ΊατΗονιχούς χύχλους. Τ&νίζοιν
  βτι ή Ιαπων (α θά ίϊίχετο προ
  σίγγισιν μέ την Ρωσσίαν μόνον έ
  άν ή τελευταία διέχοπτε χάθε σχέ
  σιν μέ τόν Τσάγχ—Κβί—Σέχ. Ό
  Ίαπηνιχος τύπος συνισ α είς την
  κυβέρνησιν νά φανή συνετή έναντι
  των Ρωσσινων πρ^τάσεων.
  ΤΟΝ ΙΝΜΗ.ΠΙ1 ΕΡΜΦΙΙΚ
  ίΑ.Β Υ.ί ΡΡΙίΙίΨ ΧΡΙΠίΦΡΡΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νβεμβρίβυ (τβϋ άνταποχρι
  τβϋ μας) — Τό άπόγευμκ σήμερον έπεσχέ
  φθη τόν χ. Πρωθυπουργόν έ άπβ ημερών
  παρεπιδημων έν Αθήναις πρίγκηψ Χριβτό
  φβρβς.
  Δύο Γερμανικά
  Νλ ΑΜΥΝΘΗ ΔΙΑ ΤΩΝ ΟΠΛΟΝ
  ΚΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΤΥΧΟΝ ΑΙ,»*!
  ΠΡΟ1ΒΟλΗΣ_ΤΙ1ΕΔΑΦΙ1Η Μ
  ΣΤΟϋΧΟΛΜΗ 2 Νοεμβρίβυ (ίδ. ύηηρβ-
  σία «Ανορθώσεως).— Ιΐκρά την επικρατή
  σασαν αισιοδοξίαν των τελευταίαν ημερών
  περί εΐρηνικίίδ λύυεως τβΰ Ρωαββφινλνν.
  διχβΰ ζητήματος, ή κατάστασις έπιδεινβϋ
  ται λόγω τής άπβφκαιβτιχβτητβς τής Φιν.
  λανδίας νά μην ένδώαη είς τβς Ρωββιχβς
  άξιώθδΐς. Κ*ί σήμερον έπαναλαμβάνεται
  παρά των ύκευθύνων Φινλκνδιχ&ν κύκλων
  ότι ή Φινλχνδία θά αμυνθή κατά κάαη;
  άπβπείρας Ρωσσικής εΐοβολής επί τβϋ "
  φ·»ς της.______________
  ωΙορϊοσ χαλιφαξ
  τωυσ ικοηυΐί τού πολέμου
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Νβεμβρίβυ (Ιδ. υπηρεσίαι).
  —Είς την Βουλήν των Λορδων εζητήθη ά-
  πό τόν λβρδβν Χάλΐφαξ νά χαβορίοη τού;
  σχβπβύς τοϋ πολέμου.
  «Ό,τι μάς ώθησεν είς τόν πόλεμον,
  απήντησεν ο κ. Χνλιφκξ.εΙνε ή απόφασις ν*
  έξαλείψωμεν την έθνικοαοσιαλιβτιχήν ά.
  πειλήν χατά τής εύρωπαϊχής ειρήνη;
  καί τής ανεξαρτησίαν των λ«ών. Κυ·
  ριος σχβπός μας είνε να ουντρίψωμ εν αυτού;
  βί βπβΤοι ηπείλησαν μυριάχις την Ευρώπην.
  Ελπίζομεν ότι τό άπβτέλεσμα θά είνε βίον
  τό ευχόμεθα: Ή δημιουργή μιάς νΐας κ«-
  ταοτάσεως ίπως την έπιθυμβυν σλσι οί
  λαβί».
  Β ΙίΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  δωρηκτά υπό άπηνη καταδίωξιν.ΙΐΙΜΐΙΗΤΙΙ Οΐρΐ_Μ ΜΟΣΙΙΛΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 2 Ν)βρΙου (Ιδ. ό-
  πηρεσΐα τής «Ανορθώσεως)».
  Τηλεγρσφήματα έκ ΛονδΙνου
  άγγέλλουν δτι δύο Γερμανικά
  θωρηκτά Εγιναν σήμερον άντι
  ληπτά είς τόν Ατλαντικόν
  γλικά άεροιΐλάνα εξετέλεσαν
  πτήσεις άναγνωρΐσεως ύπερά
  νω τής βορειοΒυτικής Γερμα
  νΐας έπιτυχόντα πλήρως τοθ
  σκοποθ των.
  Τα άγγλικά άεροπλάνα, ά
  Ωκεανόν. Άγγλικά καταδρο'φοθ έλαβον πολυτίμους διά
  μικά ετέθησαν άμέσως είς κα τό στροτηγεΐον των συμμά
  ταδΐωξίν των καΐ
  τι θά επιτύχουν
  έλτιίζεται δ
  την κατα·
  στροφήν των. Πιστεύεται δα
  πρόχειται τιερΐ τοΟ πειρατικοθ
  θωρηκτοθ «Ντώϋτσλαντ» κοί
  τοθ κατσδρομικοθ «'Έμδεν».
  Αλλα τηλεγραφήματα έκ
  ΛονδΙνου άναφέρουν Οτι κατά
  τό λήξαν εΐκοσιτετράωρον αγ
  χον φωτογραφΐας των οτρα
  τιωτικών έγκαταστάσεων τής
  ΓερμανΙας, έπανήλθον σώα
  είς τάς βάσεις των.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 2 Ν)3ρίου (Ιδ.
  ύϊΐηρεσια).— Προερχόμενα εξ
  Ανατολήν τρία άεροπλάνα
  αγνώστου εθνικότητος εφθα
  σαν υπεράνω τής πόλεως
  Τουρναί. Τ'άντισεροπορικά τη
  λεβόλα ήνοιξαν άμέσως σφο
  δρόν πθρ καί τα ξένα άερο
  πλάνα έτράπησαν είς φυγήν
  είσελθόντα υπεράνω τοθ Γαλ
  λικοθ έδάφους. '_κ των Βελ
  γικον συνόρων ηκούετο Ιντο
  νόν τό πθρ των γσλλικών τη
  λεβόλων τα όποΐαΐβαλλον κα
  τα των εχθρικήν άρροπλάνων
  επί πολλήν ώραν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Νοεμβριού (16.
  ύτιηρεσιο).—Ό τιρωθυπουργός
  κ. Νταλσντιέ συνειργάσθη την
  πρωΐαν επί μακρόν μετά τοθ
  σΐρατάρχου Γκαμελέν.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν
  εις(νυκτερινας δηλώσεις τού εξέθεσε
  τήνίπολεμικήν κατάστασιν.
  πολεμικήν καί τής έν
  καταστάσεως είτιών μεταξύ
  άλλων τα εξής:
  «Κατά την διαρρεοσασαν
  έβδομάδσ, ό τρικυμιώδης και
  οός καί ή έλλειπής όρατότης
  λόγφ τής πυκνής νεφώσεως
  καί τής Αμίχλης έπέδρασαν
  σοβαρώς επί των έπιχειρήσβ
  ών κατά ξηράν, θάλασσαν
  «αί άέρσ, των οποίων ή έκτα
  σις υπήρξε ιτολύήαττωμένη.
  Έτιί τοθ μβτώπου ή δράσις
  υπήρξε περιωρισμένη. Παρά
  τό δρψύ ψθχος, τό αγγλικόν
  έκστρατευτικόν σώμα συνέχι·
  σβ την συμπλήρωσιν καί ένί
  σχυσιν των χορακωμάτων τα
  όποΐα κατασκευάζβι είς τό
  μέτωπον. Δέν πρέπει δέ νά
  λησμονωμβν 6τι καί αί πέραν
  των θαλασσών φρουραί μέ
  νούν πάντοτε απολύτως τϊι-
  στσΐ είς τό καθήκον των.
  Κατά θάλασσαν, δέν συν έ
  βη τίποτε τό έκτακτον. 'Υπέ-
  στημεν απωλείας τινάς έμπο
  ρικων σκαφων, άλλά, δέν εμέ
  σολάβησε τίποτε Ικανόν νά
  κλονΐσΐ) την εμπιστοσύνην μας
  διά την τελικήν έξουθένωσιν
  βκευή άεριβύχων πβτων δια χρησιμβηοιήβεΐτων ύποβρυχίων καί τόν τα
  ως ζβχάρε^ς. Ή άπκγόριυοις ΐβχυβεν απβ χον τερματισμόν τοθ ύποβρυ
  Η ΧΡΗΣΙΣ ΣΤϋ ΦΥΛΟΣΙΧΚ4ΡΟΥ
  ΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
  ΑΟΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου (:βϋ άνταπβχρι
  τβϋ μα£).— Τα νβσηλευτιχά ίδρύματα τοΰ
  χράτους διετάχθησαν όπως χρηαιμοποιοΰν
  τβϋ λοιπού άντ» τής ζαχκρενς, σταφυλ·σάκ
  Χ«Ρ·ν·__________________
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΚΛΗΡ0Α0ΤΗΜΑΤ4
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (ιβΰ άνταπβκρι
  τοϋ μ«5)·— £1$ την εφημερίδα τής χυβερ
  νήβενς έύημοαιιύΒη ό χαταρτισθε·ς τελευ
  ταίνς νόμος, ό πρββλέπων διά την ρύθμισιν
  των χληροδβχημάτων.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  ΑΕΡΙΟΥΧΟΝ ΠΟΤΟΝ ΔΙΑ ΖΑΧΑΡΕΟΣ
  ΑΰΗΝΑΙ 2 Νβεμβρίβυ (τβδ άνταπβκρι
  τβδ μ«ς) —Ανεκοινώθη υπό τβΰ ύφυηβυρ
  γείου 'Αγοραν·μίας ότι απηγορεύθη ή παρα
  ή άύ & δ ή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Ν^ρΙου (διΐ Έξ αέρος, ςύ&εμίαν άπώ-
  σιτέρα ύπηρεσία τής «ΆνορΙλειαν άξ*αν λόγου οτιέστημεν,
  θώσεως»).—Ενώπιον τής Βου αντιθέτως πρός τάς νέας με·
  λής των Κοινοτήτων, προέβη γάλας απωλείας τοΟ ένθροθ.
  κατά την απογευματινήν συν ε Κατά την διάρκειαν πτήσε-
  δρίασιν, δ πρωθυπουργός κ. ών άναγνωρΐσεως υπεράνω
  Τσάμπερλαιν είς την έβδοματής ΓβρμανΙας, τα άεροπλά-
  διαίαν έκθεσιν τού επί τής να μσς εσημείωσαν πρανματι
  κως θρ.σμβευτικήν επιτυχίαν.
  Κατώρθωσαν καί έλ,αβσν φω
  τογραφίας άπό τοΟ έλαχ(σ;ου
  ΰψους των 200 ποδών υπέρ τό
  έδσφ>ς χωρΐς νά ύποστοθν
  Τΐϊί Ιηί Ν·ιμβρ(·ι,.
  χισκοθ πολέμου,
  ούαεμίαν απώλειαν ή" ζημίαν
  παρά τό σφοδρόν πθρ των έχ
  θρικών τηλεβόλων.
  Άναφερόμενος είς τόν λό
  ■γον τοθ κ. Μολότωφ ό κ.
  Τσάμπελαιν εΐπε: «Φαντάζο
  μαι δτι ό λόγος τοΰ Ρώσσου
  Έπιτρότϊου, τόν οποίον μέ τό
  σην αγωνίαν ανέμενον έν Βε
  ρολίνω, θά έπροξένησεν ά πό
  γοήτευσιν είς τούς γκρμανι
  κούς έπισήμους κύκλους. Ή
  Αγγλικη κυβέρνησις εξήτασε
  λεπτομερώς τό κείμενον τοθ
  λόγου τούτου καί έκρατήςτα
  μέν υπό σημείωσιν τα σημεΐα
  τα αφορώντα τάς μελλοντικάς
  κατευθύνσεις τήςΡωσσΙσςδπως
  Τάς καθώρισεν ό κ. Μολότωφ.
  Δέν θά έπβκταθω, συνέχισβν
  6 Τσάμπερλαιν, επί των αύ
  θαιρέτων κρισεωσ τοθ κ. Μο
  λότωφ ώς πρός τούς σκοπούς
  χάριν των οποίων διεξάγουν
  τόν πόλεμον αί ΔυτικαΙ Δυ
  νάμβις.
  Τούς σχοπούς διά τούς ό
  ς κατήλθομεν είς τόν πό
  λεμον τούς έξβθέσαμεν ήδη
  προηγουμένως μέ σαφήνειαν
  έν πάση. λεπτομερε'α κοί εΤ
  μεθα βεβαιοί δτι εξετιμήθησαν
  δεόντως υπό των άλλων κρα
  των». Είς τό σημείον αύτό ό
  Άγγλος πρωθυπουργός άνέ
  γνωσε μέρος τοθ λόγου τόν
  οποίον εξεφώνησε τόν τιαρ.
  Μάϊον ό κ. Μολότωφ,, καί είς
  τόν δποΐον εΐχε τονΐσει: «Εϊ
  μεθα κεκηρυγμένοι υπέρ τής
  είρήνης καί εναντίον πάσης
  έπιθέαεως». ΕΤμεθα άπολύ
  τως τής ιδίας γνώμης μβτα
  των Σοβιέτ, είπεν ό κ. Τσάμ
  περλαιν.
  Έν συνεχεΐα ό κ. Τσαμττεο
  λαιν επετέθη δριμύτατα κατά
  των έθνικοσοσιαλιστών διά
  τάς εναντίον τής Άγγλικής
  κυβερνήσεως συ<οφαντίας των δτι δήθεν ύποχρεώνει τάς κτή σεις νά πολεμήσουν. Τό γόη τρον. εΐπε τής Μη τρ ^πόλεως καί των κχήοεων είναι κοινόν ΑΙ κτήσεις καί αί ά-οΐκίαι προσεφέρθησαν αύτοβούλως νά συνδράμουν την Μητρόπο λιν.Δέν ύπεχοεώθησαν αί άποι κΐαι νά άναμιχθοθν ϊίς τον πόλεμον. Άλλά συναισθ.ΐνον ται πλήρους οη ή άπειλή κατά τής Μητροπόλεως αποτελεί απειλήν καί κατά τής Ιδικής των ελευθερίας. Προσεφέρθη σαν αυθορμήτως, πρανμα τό όιτοΐον αποτελεί απόδειξιν τ«ς άφοσιώσεως καί ιής αύτοθυ σΐας των. Αί άποικΐαι θά πά ράσχουν οικονομικάς ενισχο σεις. θά προσφέρουν πρώτας ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού άνταποχρι τβΰ μας).—Μεταξύ των κυβερνητικήν χύ χλων τής Ούάσιγκτων, ώς τηλεγραφείται έ κεΐθεν, ερρίφθη ή ίάεα τής αναχλήσεως τοΰ έν Μόσχα Αμερικανόν πρεσβευτοΰ έ{ αίτίας τοϋ Φινλανδιχβϋ άλλά χαι τής άμε τροεηείας τοϋ λέγβυ τβϋ Μβλβτωφ. ΑΙ 'Αμεριχανιχαί έφημερίοες κάμνουν ήδη εύρύν λβγβν περί της τοιαύτη, άν«- χλήσεως. Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΝ ΑΓΚΥΡΑ 2 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεβ(α). - Έ- γνωσθή σήμερον εκ Βερολίνου ·τι ό φόν Πέπεν έπιστρέφει την ,πρβσεχή έβοομάδα εί; την έδραν τβυ, άναλαμβανων έκ νέβν την διεύθυνσιν τής Γ&ρμανιχής πρεοβεί«{. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΛΡ1-ΙΟΙ 2 Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεαία). —Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη υπο τού Ανωτάτου άρχηγεΐβυ τβϋ Γαλλιχβϋ σ;ρατβύ τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Δ^άαις των η«ρι· πβλιών μεταςύ Μπλίς κ*ι Ρήνου». Την 11 45 γερμανικόν «ερβπλάνον μά· χης προερχόμενβν έκ βορρά χατερρίφθη επί γκλλικοϋ έδαφβυς ύηό ύύο αγγλικών χατα- διωχτιχών «ερβπλανων κατόπιν βραχεΐας άλλά πεισματώδβυς μάχης. Ό, πιλότος έφβ- νεύ9η. Οί τρείς άΛλβι άνδρες τού πληρνμκ- τβς ήχμαλωτίϋθησβιν· ΤΗΣ Ε ΥΣΤΑΤΗ στιγμή Η ΑΙΙ1Η ΕΞΑΓΩΓΙΣ Ο1ΆΙΙΙ ϋΤΟΛΙ 3 Νοεμβριού ύπηρεσία τής «Ανορθώσεως»).— Ή Βουλή των αντεπροσώπων εψήφισε άπόψε τό σχέδιον Πίτμαν περί άρσεως τής απαγορεύσεως εξαγωγήν όπλων καί πολεμοφοδίων βιά ψήφων 941 υπέρ έναντι 141-Ή Βουλή θά συνεοριάοη έκ νέου σήμερον διά την διατύπωσιν τού κειμένου τού νόμον, συμφώνωβ Ολας καί τρόφιμακαΐ δχιαΤμο, πρός την γ·νομ4νην τροποποίησιν.