98007

Αριθμός τεύχους

5311

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  1939
  £ τ·ν ηόλκμι,Ι
  6 η *ηβφβοΐ{ΐι
  οσιαλιοτΐΝήν Ι
  .αϊκής ϊρ
  ών λβϋν.
  ί (τού αντεΐΜ)φΚ
  ιυβκρνητιχ&ν «Ι
  ς τηλβγραϊΐ.ΐαιιΓ"
  της ώ
  ου ρ
  ίλλά κ«ι
  1βλ·το.φ.
  15 τοιαύτηί'
  ΡΚΒΕΠΚ
  ΓΗΝ ΑΓΚ1ΡΙ
  ,6. ηρ
  λίνβ» ·«
  ρβοβχη
  βν
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτου
  Κησία λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβριΐίής
  ετησία βολ. 10
  Ιξάμηνος » 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Λραχ. 3
  !ΙΟΒ1ΤΟΗ
  4
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ψ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ *"
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 53Π
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  κατοικια
  ^^ ««οστατευτ,κδν τεϊχος πέριξ τοθ δημαρχείου, τό οποίον είνε καί ή Είς την Στοκχόλμην ετελέσθησαν μεγάλαι γυμναστικαί ενδείξεις, πού φέρουν την ί«ωνυμΙαν «Λυγκ,άς» πρός
  * ΤΊΙΙ"»^ Τίΐί ΛηιιιΛιΐΓ«ιηΐ^ τ«#. *Τ/Μ ι υχ Λ ι *4<ν*/- *ιτ* 11 ιηιτπ *«νϊ*- 1 1 ^(Τ Α ιιικι ■■.η. *.Γ*»η** — . »«^£ ΑΜ ..«*£».«« τιμήν τού δημιουργοϋ τής σουηδικής γυμναστικήν Π. Χ, Λιγκ, χαί γίνονται κάθε χρόνο. Έδημοσιεύθησαν =τά κείμενα ΤΩΝ ΑΝΤΑΑΑΑΓΕΙΣΩΝ ΔΙΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ μεταξύ 'Ελλ,ά- δος - Ιταλίας. ΑΊ ΠΟΛΕΜΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΚΑΙ ΠΟΘΕΝ: ΜΑΖΙΝΩ - ΒΕΛΓΙΟΝ - ΕΛΒΕΤΙΑ ΑΓΚΥΡΑ 3 Νοεμβριού (16*, ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως») Είς τάς εφημερίδας των Άθη νών κοΐ τής Ρώμης εδημοσιεύ θησαν σήμερον ταυτοχρόνως, τα κβΐμενα των άνταλλαγει σών διακοινώσεων την 30 8)βρ( ου μεταξύ τοθ "Ελληνος πρω θυπουργοθ κ. Ιω. Μεταξα καί τοθ έν Αθήναις πρεσβευτοΟ τής Ιταλίας κ. Γκράτσι. Διά των διακοινώσεων ού- των αί δύο κυβερνήσει '£.λ· λάδος καί "Ιταλίας δηλούν ότι άποβλέπουν είς την παγί¬ ωσιν αγαθών σχέσεων μετα¬ ξύ τΔν δύο χώραν. Είς την διακοίνωσιν την δ- ποΐαν απηύθυνεν δ κ. Μετα¬ ξάς πρός τόν πρεσβευτήν τής Ιταλίας, ύπογρσμμΐζει την βσ θείαν Ικανοποίησιν μέ ιήν ο¬ ποίαν εδέχθη δ Ελληνικάς λα ός την γενναίαν καί φιλικήν χειρονομίαν τοθ Ιταλοί) ΝτοΟ τσε ν' άποσύρη. τα Ίταλικά στρατεύματα έκ των πρός την Έλλάδα Άλβανικών ου νόρων. Έν συνεχεΐα δ Έλ λην πρωθυπουργός τονίζει έν τβ άνακοινώσει τού, δτι ή Έλ ληνική κυβέρνησις έμπνεομένη άπό αΐσθήματα απολύτου καί σταθεράς έμπιστοσύνης πρός την Ιταλίαν, αίοθήματα τα δποΐα πιστεύει απολύτως ά- μοιβαΐα, έλπίζει δτι τα κοινά Οιιέρ τής είρήνης ίδεώδη τί|ς Ελλάδος καί Ιταλίας θά ουντελέοουν είς την δημιουρ γΐαν άτμοσφαίρας πλήρους εγκαρδιότητος ή όποία θά επι τρίψη. ί1? δοθησομένην εύκαι ρΐαν νά έπισημοτΐοιηθοθν καί νά έπισφραγισθοϋν οί φιλικαΐ σχέσεις των δύο χωρών καί νά καταστή στενωτέρα ή συνερ νασία των έφ' ολων των ση· μεΐων καί των ζητημάτων. Έν τέλει εηλοθται Οτι έν ά- ναμονβ τής συνόψεως νέου ουμφώνου φιλΐας καί μή «π» θέσεως, ή Έλληνική κυβέρνη σις μένει τχιστή είς τδ συνα¬ φθέν τώ 1928 μεταξύ Έλλά 6ος καί Ιταλίας σύμφωνον, τό δποΐον αποτελεί την βάσιν των σχέσεων φιλίας καί κα· λης γειτονίας των δύο χωρών. Ε άιιάνιησιν της δια*01 νώσεως αυτής τοθ Έλληνος ττρωθυπουργοθ ή Ίτολική κ υ βέρνησις εξέφρασε διά τοθ έν "Αθήναις πρεσβευτοΟ κ. Γκρά τσι την ζωηράν Ικανοποίησιν της διότι εδόθη ή εύκαιρΐα νά διατιστωθ^ έκ νέου ή ύφιστα μένη έμπιστοσύνη μεταξύ των δύο'γειτονικων εθνών, Έλλά δος καί Ιταλίας, ή όποία θά επιτρέψη την επί νέων σταθε ρών βάσεων δημιουργίαν νέ άς καταστάσεως καί την Εναρ ξιν νέας περιόδου είρήνης καί εΐλικρινοθς φιλΐας μεταξύ των 6ύο κρατων. Έν συνεχεία δ Ιταλός πρέ σβυς έκφράζειέξ δνόματος τής Ίταλικής κυβερνήσεως την ε πιθυμΐαν 6πως δοθή ταχέως μία νέα, περ σσόιερόν συγκε κρψένη καί άνταποκρινομένη πρός τάς υφισταμένας σήμε ρον συνθήκας μορφή είς τάς μεταξύ των δύο χώρον σχέ σεις, διά τής συνοψεως νέου συμφώνου εύρείας συνεργασί ας,στενήςφιλΐαςκαΐσυμμαχΐας Τέλος δ κ. Γκράτσι δίδει διά τής διακοινώσεως την ό¬ ποιαν απηύθυνεν έκ μέρους τής κυβερνήσεως τού σαφή καί κατηγορηματικήν διοβε βσίωσιν τής εΐλικρινοθς έπιθυ μΐας καΐ αποφάσεως τής Ίτα λ(ας νά συνεχίση καί είς τό μέλλον την σταθεράς χαρα¬ χθείσαν ειρηνικήν πολιτικήντης. ΑΘΗΝΑΙ 3Ν)βρ(ου (16. ύπη ρεσΐα).—Αί έφημερΐδες δτ,μο σιεΰουν σήμερον είς έμφανές σημείον τα κείμενα των άν- ταλλαγεισων μεταξύ Έλλά δος καί Ίταλίαςδιακοινώσεων. Όλόκληρος έπΐοης δ Ίτα- λικός τύιιος, ώς τηλεγροφεΐ ται έκ Ρώμης, δημοσιευει είς περίοπτον θέσιν τάς άνταλλα γεΐσας μεταξύ των κυβερνή σεων Αθηνών καί Ρώμης δια κοινώσεις καί ύπογρσμμΐζει μέ μβγάλους τίτλους την ση μσσΐαν της διαπιστωθείσης έγ καρδιδτητος είς τάς μετσξύ των δύο χωρών σχέσεις γεγο νός τό οποίον συντελεί είς την παγίωσιν ττ)ς είρήνης είς τδ νοτιανατολικόν τμΤ)μα της Εύρώπης καί την Ανατολι¬ κήν Μεσόγειον, "Αρθρον τού οτροτηγοΰ κ, Νισσέλ. 2ον (τελευταίον) "Εχουν ληφθή" μίτρα ώ3« νά χαταστραφβθν ίδοΐ καί σιίηρα δρομικαι γραμμαί. Ή έμιινα τής 'βλβιτίας είνε ιθκολος. Ό στρα τος της, Ιτοι^ος κΐΐ άπο^ασ'-στι κός, είνε Εκανός ν* αναμένη την ενίσχυσιν που θά τοθ απιστίλλε το έχ Γαλλίας. Τέλος. χαΐ επί τ? δποθίσΐι δτι έπιτΰγχανιν ή διιίβΐαις δια τ'-0 ίλβΐτικοθ ίδάφους, ήοροσειρά τοθ Ί ύ?α ιΖς την Γαλλίαν, ίέν προσφέρΐται ιόχολα είς την διά βάσιν. Ό επιτιθίμενος θα εϊρ£ σχετο ταχέως, επί τΌ γαλλικοθ ίδάφους, ιϊς περιοχίς δρεινάς, των οποίων είνε ιυχολος ή 5μυ να. "Απομένΐι δ πειραΛμος τή; διοίάσιως διά μίσου τοθ Βελγίου ή τής Όλλανδίας. Ή συγκέντρω σις σημαντιχών Ευνάμεων είς Αιξ-λά Σατιέλ (Άαχιν) έκ μέρους των Γΐρμανων,τά ίκτελούμενα έχεΐ έχυρνματιχά Ιργα, ορκοθν διά να ϊγείρουν δπονοΕας. Ένδίχεται δι3 βφειδων δποσχί σεων πού ίέν θά τής εστοΕχιζαν τίποτε, ή Γερμανία νϊ κατορθώση νά διατηρήση τό Βέλγιον ούδίτε ρον. θα είχεν έξ αυτοθ πλείστα ϊσα πλιονεχτήματα. Είς τού; Γάλ λο.ς βά είνε αδύνατον, ίφ' ίσον τό Βέλγιον θά παρέμενεν οδοετι ρον, νά σπεύσουν άμέσω; είς βοή θΐιαν τής Όλλανδίας χαΐ ή Αγ γλία δέν θά είχεν ευθύς άμέσω; -------■-——— Ό τόσον φημιζόμενος διά την οργάνωσιν κα'ι μαχητικότητά τού Γαλλικός στρατος εί; ώραν μεγαλης πολεμι κης καρελάσεως. ν' αποστείλη έπαρχιί; δυνάμεις. Κυρία των Κάτω Χωρ ών, ή Γερ μανΕαθά δΐίθιτε άεροποριχά πε- δΕα διευχολύνοντα σημαντικώς έ ναερΕους έπιχειρήσεις χατά τής Μεγάλης Βρεττανίας. Ή χατοχή των στομΕων κθ Έσνώ καί τοθ Ρήνου θά τής Ιξηαφάλιζαν την δυ νατότητα νά έντείνη τον δποδρυ χιαχον πόλεμον. Τέλος, £ηαξ χαί θά χατελαμβάνετο ή ΌλλανΕΕα, ή επίθεσις χατά τοθ Βελγίου, την στιγμήν πού θά έκρίνετο σκόπι- μο;, θά ήτο χατά πο'ύ ιυχολωτέ ρα προερχομένη έχ Βορρςι, διότι πρός την πλευράν αυτήν τό Βίλ γΐον ίέν προητοίμασε την δμιιναν τής ρεθορίου τού μέ τόσην φρον τίδα, μέ 837)ν ώχύρωσε την άνα τολικήν μεθόριον. ΟΕ άρχηγοΐ τοθ γερμανικοθ στρατοθ θά ήμπαριθ σαν νά χρησιμοποιήσουν τάς μη· χανοχινήτους θωραχισμένας μεραρ χίας των χατά τρόπον ανάλογον πρό; εκείνον πού εφήρμοσεν έν ΠολωνΓα. Έν πάση περιπτώσει δέ όν νά σημειωθή" 8τί ή ΌλλανδΕα ώχύρωσε τάς γραμμάς τοθ έϊά φονς πευ την χαλύητουν άπίναντι εξ άνχτολιον ίγχαταστήσισα έχεΐ πελυάριθμα μυδραλλιοβίλα υπό θώραχας, έλαβε τα μέτρα της διά νά προκαλέση κατακλυσμόν; χαΐ εκάλεσεν &πό τα δπλα 550. 000 άνδρβν. Τό Βέλγιον, ςρυσιχή βδος εισ βολής χατά τής Γαλλία;, ώργάνω νωσε σοβαρώτατα την άμυναν τής Αιέγης χαΐ των Άρδεννων, καί ί στρατίς τού άνέρχιται σήμερον ά~ν πιστεύσωμεν τόν βελγικήν τύ¬ πον, είς 800 χιλιάδας άνδρών. "Αλλως τε άν 6 βελγικβ; στρατος υφΕοτατο επίθεσιν, αί γαλλιχαι ένισχΰσιις θά ήμποροθσαν νά χά ταφθάσουν γρήγορα. ΝΙ££ΒΛ ΜΕΓΑΛΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΟΟΑ. ΕΙΔΟΝ ΕΔ1ΘΗΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ ΥΟΟΤΟΝΣΥΜΗΑΙΟΗΙΥΙΕΡΙΙΣΕΩΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3 Ν)βρ(ου (ιδιαιτέρα ύτιηρεσία ιής «Α¬ νορθώσεως») — Συνήλθε σήμε ρον είς συνεδρίασιν μικτή έπιτροττή έκ Γερουσισστών καί Βου>ευτών είς την όποιαν
  ανετέθη μετά την ψήφισιν
  τοθ σχεδίου Πίτμαν, ή σύντα
  ξις τοΟ δριστικοθ κειμένου
  τοθ νόμου περί ούδετερότη
  τος ίνα υποβληθή ο Οριον (σή
  μερον) Σάββατον είς τόν πρό¬
  εδρον κ. Ροθοβελτ πρός υ¬
  πογραφήν. Ανακοινούται σχε
  τικβς, ότι δ νόμος θά τεθβ
  είς εφαρμογήν αμα τβ υπο
  γραφβ τού υπό τοθ κ. ΡοΟ
  σβελτ ωστε νά κατσσιβ άμέ
  σως δυνατή ή παράδοσις τβν
  παραγγελιών αί οποίαι έχουν
  δοθή άπό καιροθ υπό τής
  Αγγλίας καί Γαλλίας, είς
  Άμερικανικά έργοστάσια.
  Υπό των 'Δμερικανικών κύ
  κλων θεωρεΐται ή αρσις τής
  άπαγορεύσεως έξαγωγ{|ς β
  πλων κσί πολεμοφοδΐων είς
  τούς έμπολέμους, ώς γεγο
  νός εξαιρετικήν σπουδαιότη
  τος εύνοοθν έξ ολοκλήρου
  την Αγγλίαν καί Γαλλίαν οί
  οποίαι έχουν την απόλυτον
  κυριαρχίαν των θαλασσών.
  Δι' αυτόν δέ τόν λόγον καί
  δικαίως ύπεδέχθησσν οί λαοί
  των χωρών αυτών μέ ένθου
  σιασμόν την απόφασιν τής Ά
  μερικανικής Βουλής καί τήνσυγ
  κατάθεσίν της είς την έλευθέ
  ραν εξαγωγήν δπλων καί πό
  λεμοφοδΐων έξ Ά μερικάς.
  Υπό των οικονομικόν κύ
  κλων τής Άμεριχής προβλέ
  πεται ότι έντός τής ερχομένης
  εβδομάδος θά δοθούν έξ Εύ
  ρώπης παραγγελίαι άξΐας έ
  νός καί πλέον δισεκατομμυ
  ρΐου δολλαρίων. Ώς έκ τού
  τού ττισιεύεται δτι θά παρα
  τηρηθή νέα άνθησις τής Άμε
  ρικανικής βιομηχανίας καί νέα
  οίκονομική δρασΐηριότης έκ
  τής οποίας θά ώφεληθοϋν
  καίτόκεφάλαιονκαί οί εργάται.
  Αί έφημερΐδες δημοσιεύουν
  την πληροφορίαν καθ1 ήν ευ¬
  θύς ώς υπογραφή υπό τοθ κ.
  Ροθσβελτ ή τροποποΐησις τοθ
  νόμου θ' άποσταλοθν είς Αγ¬
  γλίαν καί Γαλλίαν 800 άερο-
  πλάνα τα σποΐα είχον πα·
  ραγγβλθή" πρό τοθ πολέμου
  ύττ' αυτών είς άμερικανικά έο-
  γοστάσια καί είχον ετοιμάσθη
  άπό ημερών άλλά δέν ήτο δυ
  νατόν νά παραδοθοθν έφόσον
  δ νόμος τό άπηγόρευε.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Σχολιάζοντες τό
  άποτέλεσμα τής χθεσινάς ψη
  φοφορΐας τής Άμερικανικής
  Βουλής, οί ενταύθα πολιτικοί
  καί διπλωματικαί κύκλοι,τταρα
  τηροθν δτι άπό ήθικής άπόψε
  ως, ή νίκη τοθ κ. Ροθσβελτ ε-
  χει τεραστίαν σημασίαν. Ή
  Άμερική απέδειξεν «τι θεωρεΐ
  ύπεύθυνον τοθ πολέμου την
  Γερμανίαν καί τόν Χίτλερ καί
  δτι έπιθυμεΐ νά ύποστηρΙξΓΐ
  τούς συμμάχους είς τόν δί¬
  καιον άγώνα των. Έπίσης οί
  πολιτικοί τής Ούασιγκτώνος,
  κρίνουν τό γεγονός τοθτο, ώς
  τηλεγραφει δ άνταποκριτής
  τοθ πρακτορεΐου Χαβάς, ώς τό
  σημαντικώτερον έξ οσων συνέ
  βησαν άπό τής ενάρξεως τοθ
  πολέμου. Ή απόφασις τής Α¬
  μερικήν, δίδει μίαν σπουδαιο
  τάτην ηθικήν προπάντων ενί¬
  σχυσιν είς τούς συμμάχους.
  Άλλωσϊε, άπό πολιτικάς ά
  πόψεως ή νίκη είναι σημαντι
  κωτάτη διά τόν κ. Ροθσβελτ
  τοθ δποΐου τό κθρος καί ή
  θέσις ένισχύονται μεγάλως είς
  τό εξωτερικόν,
  ■ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «θό«λ
  λα» μέ τδν Σάρλ Μπουαγιέ καΐ
  την Μισέλ Μόργκαν,
  Την Διυτίραν: «Κατηγορουμένη
  Σιωπδ· μέ την Κάτε Φόν Νάγκυ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: Τό «Ξ«νο
  δοχείον τού Βορρά».
  Τό Ελληνικόν θέατρον
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  ΣταΡμος Αθηνών.
  Προγραμμ» 3ης Ν)βρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνιχός δμνος—
  Ομνος ΝεολαΕας. |
  12.30 Πίΐχίλη Μουσιχή ^(?ί5
  σχοι).
  13.30 Είδήαεις.— Χρηματιατή
  ριον.
  13-45 Έλαφρά μουσΐχή (δπό
  τή; δρχήστρας Παγώ·η Πλεσ<άν). 14.15 Είδήαεις.— Μετεκ>ρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορβς Πιι
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΓ έλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίσχοι)
  18.55 "£ργα διά 6 ολοντσέλλο
  (ΔΓσχοι).
  19.10 Κρητική Μΐυσιχή (δπί
  τοθ Όμίλου Κα^αλιεράχη—Ο π»
  χη).
  19 30 Ή ώρα τοθ
  19 50 Έργα δι' έχχληυιαατι
  χον δυγανον (δίσκοι).
  20 Ή δραϊυά τοθ χειμώνχ.
  20 20 "Αριες άπδ μελοδραματα
  (δπό τοθ χ. Δημητρίου Ευοτρατί
  ου, βαρυτάνου).
  20 50 Είδήσιις.
  21 Έλαφρά μουσιχή (δπό τής
  δρχήστρας Σταυράκη — ΣιΕηρο
  ποόλου).
  21 30 ΌμιλΙα.
  21.45 Ρεσιτάλ πιάνου (δπό
  τιθ χ. Σπύρου Φαραντάτου).
  22.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  22 30 Ή ταχτιχή όρχήστρα
  τοθ ΣταθμοΟ (δπό την διεύθυνσιν
  τβθ χ. Γ. Βιτάλη).
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23,30 'Ε/αφρό τραγεθδι (δπό
  τής δίδος Σόνιας ΚουρτΕδου).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουσιχή χζάζ (Δίσκοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ώραι 9.45 μ. μ. άκριβίς
  Τό άρχστβύργημα τού
  Γάλλου συγγραφεύς Άν
  ρύ Μπερνστάϊν:
  ΘΥΕΛΛΑ
  (ΟΡΑΟΕ)
  ΣλΡλ ΜΠΟΥΑΓΙΕ
  τίιν νέαν χινημβτογραφι-
  κήν αποκαλύψιν:
  ΜΙΣΕΛ ΜΟΡΚΑΝ
  Την Δευτέραν
  Ένα άριστούργπμα βγαλμέ
  νο άιτβ την ζωή των χβρι-
  ται&ν ποΰ ρΐχνβνται στή βιο
  πάλη.
  ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ
  ΣΙΩΤΊΑ
  μέ τβυς
  Κάτε Φέν Νάγκυ
  Χάνς Μόζερ
  Τέβ Λίνγχεν
  Την Πέμπτην
  ΕΥΕΔΙΙΙΔΕΣ -
  "Ενα φίλμ ίιρωϊκό, 'έν» ρο
  μάντζο νϊμάτο ΐίλιχςίνεια.
  μτβ πιριπίτβια συναρπαστι
  ΜΐΊ, μια ταινΐα νειι&τη μίγ«
  λοηρέκειαι.
  Μιά σκηνή απο την »Ι1^ε./τραν» μέ την υππον ιθςιά βΓυηε ό Οίοσος τοΰ_ Βασιλ κοϋ^ Λ^αΓρου μας είς τό
  Λονδίνον καί Βερολίνον. Μί τί> άριστηύργημα αΰτο τοϋ ^οφοκλέουΐ-, έορτάζει την έβδομάδα αύτην την τριακονταετη
  ρίί)α τοϋ Οιασου τησ, ή μεγάλη τραγωδος κ, Μαρίκα Κοτοπούλη.
  Τό σταφυλοσάκχαρον.
  Είς τα νοσηλευτιχά Εδρόματα
  θά γίνεται ώς έγρίψαμεν χθές
  χρήσις τού" λοιπιθ σταφυλοσαχχά-
  ρου άντΐ ζαχάρεως. Ή χρήσις α Ο
  τη δέν είνε δυνατόν νά ξενίαη χά
  νένα, δοθέντος δτι είνε γνωστά
  τα δγιεινά σϊοιχεΤα τοθ ατοφυλο
  σαχχάρευ χαί τό δυνατόν τής χρη
  σιμοποιήσεώς τού χωρίς νά πά
  ρουσΐάζη μεγάλην διαφοράν έν
  σχέσει μέ τάς γευστιχάς ιδιίιη
  τας τής ζαχάρεως. Έπομένως ή
  χρήσις τού ένδείχνυται είς τάς
  παρούσας έκτάχτους περιστάσεις
  χκΐ διά νά έξυπηριτηθοΒν έποιφι
  λως χαί οΕ άοθενεΐς χαί ή δημο
  σία οίχονομία.
  »** Ι
  *>Η ύγεΐα τού λαοϋ.
  Ένεχρίθησαν δπό τοθ δπουργεί
  ου "Υγιεινής άπασαι ι αί μελέται
  αί αφορώσαι έκτελέσεις νοσοκομει
  αχών ή άλλων έργων αφορών ΐων
  είς την εξυπηρέτησιν τής λαϊχι,ς
  &γιία(. Ή κυβέρνησις ώςέγραψχ
  μέν χαί άλλοτε άποβλέπτι είς τον
  πλήρη συγχρονισμόν των νοσοχο
  μείων χαί ήτν ανέγερσιν άλλων!
  τιλιιοτέρων. Συγκεκριμένως διά1
  νήν Κρήτην, τόν νομόν μας δπως!
  χαί δι* τού; άλλους νομούς. τό,
  δπουργιΐον 'ϊγιεινής χαί άπό τής
  απόψεως ταύτας, δπήρξεν άπολό'
  λως σύμφωνον μέ τάς τοπικάς ά |
  νάγκας. Έπ' ευκα·ρία δέ τής έγ
  κρίσεως των διαφόρων σχετικών |
  μελετών, άντιπροαωπευουσων πολ|
  λά έκατομιιύρια, άξ ζει νά υπο
  γραμμισθή χαί πίλιν τό ένδιαφέ
  ρον τό οποίον έπιδειχνύει ή χυ
  βέρνησις υπέρ τής δγείας τοθ
  λαοθ.
  ΟΙ άγώνες
  τής Νεολαίας.
  Είς άλλην στήλην παρέχομεν
  λεπτομερείας των άθλητιχών άγώ'
  νων ίί'τινες θά λάβουν χώραν έπ'|
  εύκαιρία τής έπετείου τής Ε.Ο Ν
  Πρόχειται πράγματι πεοΐ ωραίας
  είς Ιμπνευαιν εορτής ήτις άσφαλέ
  στατα χαί ώς έχιίλεσις χά Ι συμ
  φώνως πρός τα προαγγελλίμενα!
  θά παρουσιάση εξαιρετικήν επι
  βλητιχόΐηϊα χαί θα συγκεντρώση
  δλους τούς φιλάθλους χϊΙ γενικώς
  την κοινωνίαν Ήραχλεί.υ είς ιό
  γήπείον. Κυρίω; οί άγώ.ες είς
  τό πρίγραμμα τοθ πανηγυρισμοθ
  'ής έηετείου τής Έθ'ΐχής Νίο
  ?αί«(, θα άπϋτελίσουν τό χαταλλη
  λότ'ρον καί άρμονιχώ:ερον συμ
  πλήρωμα έν τώ πνεύματι των σκο
  πί,ν, τούς ίποίου; έΐαξι δι' α»
  των ό πρωθυπουργός χ. Ί Μετα
  ξ£ς χαί &Ε άξ'οι είς τό χεφάλαι
  όν τοθτο συνεργάται τού.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ διά τό οΐχοτρονεΐ·
  όν θηλέων τοθ Λυχείου «4 Κο¬
  ραής» δεσπαινΐς, βοηθός τής μελέ
  της χαί συνοδός των οίχοτρόφων
  μαθητριων.
  'Εηίσης ζητείται δπηρέτρια μέ
  καλάς συστάοεις.'
  ΕΝ0ΙΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον ίοό ΠΰΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  γΐιον ώς γραφείον ή ραφιΐον είς χαταστάσει έξ 7 δωματίων λουτβοθ
  «ήν οδόν Έβανς παραπλιύρω; γρκ χαί μεγάλκς αΰλής έναντι οίχίας
  ~-'..... Έμμ Άδαοΐωτά-ίη Βογιατζάκη συνοιχία Γυμνασΐ^
  παρά ·φ Μβχιανφ ρ(ου. Πληροφορίαι παρά τώ ίδιο-
  Μιχ. Κριχσιβτάχτ], χιήτ| χ. Ανδρέα Βλάσσυ,
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 „ σφαιριστήρ«χ
  εντελώς χαινουργτ] (ναραμπόλις)
  άπο Μαένι, μεθ' απάντων των έ
  (αρτημάτων των, τελεία είς χομ-
  ψότητα χαΐ ευχρηστα, χατάλλη
  λα δι' έπαρχιαχά καφινίΐα είς
  τιμήν εδχαιρίας χαΐ ευκολίας είς
  ΐήν πληρωμήν. Γράψκτΐ χ. Δέ-
  «νίδαν Καλλιβριτά^ην Χανιά.
  χ.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  = Ο "ΤΕΚΤΩΝ" ——=
  Μαθηταί γυμνασ(ων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανιπών άκολουθο6ντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης τ©ν Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνβΙου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οΐκιών, τοπογροφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί τοχυμέτρου κλπ·, όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν κσ! πά ντα χά τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  ΕΤναι μοναδική κύκαιοΐα δι' οσους άπερρίφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ , Λσους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έτσιοεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς ή* είς οΐσσ δήποτε τεχνικάς ύπηοεσισς χσί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τδν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τίοτέ άνρργΐαν, άλλά έξα σφσλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξελβόντες βργοδηγοί μέχρι σήμερον έκ τβΰ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπβυργεϊβ, Δήμους, '£ταιρ(ας κλπ. Γραφιΐα "Ι«νος 5, Όμονοιβι Αθηναι. Τό εντελώς άνακαινισθέν ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταζιδΐωτών. Τό εύνοεΐ ώς Ενα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άεριομοθ, άπσστρσπτοΰσης καθσριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσρων λουτρών, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διευθυνταί «πό τόν Κρήτα μ. Γεωργίαν Δκβκαλακιιν. ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ έκλβχτης ποιότητος λίαν καταλλήλως κα· δια ζαχαροπλαστικιΊν, Γωλίΐται πρ«ς £ρ. 18 κατ' οκάν είς δβχεΤα βεζΗ ής μΐΜτεβνρή είς τ· κ«- τάατημα τής «Α. Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙ/ΝΑΣ & ΣΙΑ». Ό όφθαλμΐατρος ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ Παρισίων δέχεται Ίπποκρά· τους 9 Α9ΗΝΑ22. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ λΥΚΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ ΚΙΝΗΣΙΣ.— '*·<χθη έξ Αθηνών δ κ. Κώττας Ξενικάκης τρατιεζι· τικός. ΘΜ^ΙΑΤΟΙ.- Πλήρης Λμβρων, β. φοΰ εΐδε τ* τέκνα τού καλώς α. ιε*ατ«στημίνα, άττίθανε κσΐ έκη. δεύθη έν συρροη πλήθους κό<7μου —Καί δμως Γρηγόρη... δέν σχέ £ζ δλης της Μεσσοράς. είς Βα· π"σαιΗ·ί ;Α_? ιΒϊγ ίϊ: νιιω^η;Μ^τ8τα^α?:χΕ!ί^ σου.. θχ δουλέψη πάλιν τδ χου Βαλοιο#οων διδασκαλων ττς Μεσ ταομπουλιό γύρω άπό τα όνόματα σα£)ας. άπιτέλει στοιχβίον προ των μεγάλως δουχισαδν χ*' τό *δου καί δημιουρνικότητος διε δνομί αου. Καί αύτό δέν σέ συμ *·ο}ν*_™ φέρει .- —Νί τα ιθρουν έπάν» Τίς λές, Σΐμάνο6ιτ{; Μόνον μέ αχοτώσουν θά τα εθρουν νω μου, θί τα χλέψΐυν, δέ καί ώ-, . . καί ώς άνθρωπος καί 'ώς οΐκογενειθρχης καΐώ'κοινο νικός παραγων δι' β καί § χαΐρι Ιγενικης εκτιμήσεως Τα τέκνα κβί τούς λοιπούς οΙ<·(ους τού, Ιδιαιτέρως δέ τόν υϊόν τού [3. ,τρόν κ. Γβώργιον Κονιωτάκην. τα πάρουν. ? συλλυπούμεθα, ΐ;— Φρβνιμο είνε χανεΐς νά "6άί —Τηεγραφΐκώς ήγνέλθη ίξ ·Α μέ τόν νοθ τού δλχ τα ενϊ« βηνων δ θάνατος τοθ Ιωάννου λίνει ιιέ ώιινηαιιι'αν ί ι ΜβιμτάκΓ) κτηματΐου καί παλαιοθ λέγει με ψυχραιμ.αν ο σΐαφυλ8μβ6ροϋ 6< των καλβν ώ μανοριτς. ;οΙκογ·νειαρχών καί των προοδευ —Άλλ' ό ΡΛσπ.0:ιν άνατρί^τικών στοιχε'ων των Αρχανών. ίΤούς οΐιείους τού ουλλυΐούμεΒα —Φίβάσχι λοιπόν σοβαρά μποροθν νά μέ σχοτώσουν; τολμοθ' νά μέ σχοτώ3ου>!
  ρουν ηώ; άν βάλουν χίρι
  νω μου θά βάλου χέρι στό
  χατάτής Ρωσαίας.
  Δεν τό χατάλαβες λοιπήν
  ς άχό
  »η Σιαάνοβιτ<; Έγώ ιίμαι ή Ρωσσίαΐ Καί χυΐτάζοντα; μέ τα μαγνη τιχά τού μάτια τού τον γοαμματία τού, ό Ρασποθτιν τιρίσθέτει: —Κοί ϊέν θά ήμουν ποτί ό χύριος τής Ροοοσίας, αν ή οίχο γένιια το9 τσάρου σΐαματοθσε μό νόν στΐς μεγαλκς δούχισσες, άν Οστερα άπο αυΐές δέν έρχίταν έ τσάοΐβιτς. Χωρίς αυτόν, χωρίς την αίμο φιλία τού, δεν θά ϊμπαινα στό άνάχτορον, ϊέν θά ποτέ τόν τσάρο χαί την τσαρίνα μέσα σ' α5το τό χίρι πβΰ αύτη την σπγμή χρατιΐ τό ποτήρι... Ό Ρασπκθτιν πλησιάζει τό πό τήρι στά χείλη τού πίνει πάλιν, πίνει διαρκώς... Παίρνει έξαφνα Ινα ΰφος άφηρημίνο... —Τί περίΐργο πράγμα πιύ εί νέ ή ζ«ή, Σιμάνοβιτ(! ΣοΟ διά βασα δυό γράμματα των ,μ»γάλω>
  δουχισσών. Είδες πως με άγαποθν
  τα πουλάχια μου! Κι' δμως μέ
  δλη την άγάπη τους δέν θά μηο
  1 ροθσαν νά μέ βοηθήΐουν. "Αν
  δέν ήΐαν δ τσάρεβιτς θα γύρι
  ζα ακόμη τα μοναστήρια τής
  Ρωσσίας, ξυπόλητος...
  ί — Ναί, άλλά χαί οί μεγάλΐς
  •δούχισσες χαί 6 τσάρεβιτς ίχουν
  τόν Ιδιο πατέρα. ΓιατΙ λοιπόν
  δέν σχέπτεσαι πώ; περισσίΐερο
  χι' άπό τόν ταάρεβιτς, σ·όν τσά
  ρο χρωα;ας δ,τι εΐσαι οήμΐρα;
  ι (συνιχίζιται)
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Πάντας
  τούς δκωσδήνοτι συμμερισθίν.
  τος τοθ βαρβος πίνθους μας έηΐ
  τω θανάτω τοθ σεβαστοθ μας
  σΰζύγου πατρός καί ηάππου Ιερε
  ως Παπά Έμμ. Έπιτροΐάκη έκ
  ΚαλαμΙου Βιάννου. Ιδιαιτέρως δέ
  τόν χληρον τής επαρχίας Βιάννου,
  τούς έκφωνήσαντας £τικη5ε(ους
  καί τόν τύϊον Ηρακλείου εύχαρι-
  στοθμιν ολοψύχως.
  Ή βαρυιΐενθοθσο οΐκογένβιαι
  Π" Έμμ. 'ϋκιτρβκάχη
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ. - Τελοθντες
  σΰιιι"ν την τρωίαν καί (Ις τόν
  Ιερόν ναόν τοθ Άγ'ου Κωνσταν
  τΐνου (Νεκροταφείον) ετήσιον μνη
  μόσυνον 6πίρ Αναπαύσεως τής
  ψυχτϊς τοθ τεφι>ημένου μας Εμ¬
  μανουήλ παρακαλοΰμ°.ν τούς
  συγγινκΐτ; καί «Ιλους δπως «ρο
  σ(λθω<η καί ένώσωσι μεθ' ημών τος δεήαεις των. Έν ΉρακλεΓφ τή 3 ΝοεμβΙου 1939 ΟΙκογένεια: "Αποστολίδη. *** Γΰρω στήν πόλι. ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Τό δραματικό μεγαλούρ γημσ τοθ Εύγέν ΝταμπΙ τής Γαλλικής ΆκαδημΙσς. Είνε τό δραμα δύο φτω· χων έρωτευμένων νέων, ιττύ άπϊλπισμένοι άπό τή ζωή ζητοθν την άπολύτρω σι στό θάνατο. Μιά ται- νΐα ττοΰ θά συγκινηθή κά- θε ανθρωπίνη ψυχή γιατΐ δείχνει μό ά'ϊρές γραμμές καί μέ άσύγκριτο ρεαλι· σμό την άληθινή είκόνα τή*ς ζωής. II ΤΟΥ ΒΟΡΡΑ 'Εμψυχωμένβν άπό την άσυγκρπι: ΑΝΝΑ ΜΠΕΛΛΑ καί τόν Λ. ΖΟΥΒΕ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ στό δυνατό κοινωνικό ά· ρ.στούργημα πού ένθουσιά ζει δλον τόν χόσμο καί Ιδιαιτέρως τίς γυναΐκες: ΜΙΑ ΓΙΝΑΙΙΑ ΗΕ ΟΑΡΕΑΒΟΗ —Κατά σχετικάς «ληροφορΐι ς δ άλκοολισμός νά'ρουσιΰζεται Ανη· συχητικώς ηϋξημένος είς ώρισμί νας «βριθβρεΐας τοθ Κράτους. —Εδόθησαν δέ ά ιμοδίως οδη¬ γίαι οΐως έντός ωρισμένου χοο· νικοθ διαστήματος Ονοβληθί) έκ¬ θεσις νιρΐ των ληττέων μέΐρων διά την νερισΐολήν τού. —Τα μέτρα ταθτα είνε πιθα¬ νόν νά λόβουν έν καιρφ την μορφήν νομοθετήματος. — Σχετικώς μέ τό ζήτημα των ασ·αλ(σεων των φορτίων τής στα φΐδος τδν ίξαγομίνίβν είς Αγ γλΐαν. — ΠερΙ τής οποίας εδημοσιεύ σαμβν προχθές σχετικήν πληρο φορΐαν Αφορώσαν ·1ς την άσοά λισιν των φορτΐων τούτων μέ σω τοθ ΰπευργείου Τροφ μων τής ■Αγγλίας, —Πβρισσότιραι λετττομέρΐιαι «αρέχονται είς τό ένταθθα 'Εμνο ρικόν 'ϋηιμελητήοιον είς τό ό ποίον δέον να *ηευθυ,θοΟν οί βνδισφερόμενοι. ; —Ό κοιρός έξηκολούθησε καί χθές «τό χαβα τού». ι — Ώστβ νά ί«ιταθ{) ή αντίληψις δτι καί δ ΓΊοέμβριος θά είνε... καλοκαιρινός. Ι —Πρός ανατροπήν καί πάλιν των στοιχειωδων ήμερολογιακών καν όνων. ι —Είς τόν ιαρόντα «όλεμον Ι δοθή υπό έκιφανοθς δημοσιολό γου ό χαρακτηρισμός τοθ «λη θαρνοθντος». —Έτόμινον λοινόν ήτο δπ καί ό κόσμος ήοχισι νά... ληθαρ νβ μέ τόν νόλεμον αυτόν ενιδι δόμενος ομαλώς είς τος εργασΐ άς τού καί μή σνησυχών διά την αυριον. —Έννοεΐται «άντως δτι τό κα θημερινόν εΐδησιολογικόν δια τον λόγον Ισως αυτόν .ττρβιτιι νά ΛνταττοκρΙνετσι είς μίαν «λη ρδτητα παρέχον ιΐς τό κοινόν την απαραίτητον εΐκόνα τής κα Ιταστάϊβως ή όποία νά τόν... ξυπν§ είς ωρισμένας στιγμάς. | 6 Ρίπορτιρ ΚΙΜΗΣΙΣ.- Έηανίιλθεν έξ "Α- 'ίηνων ή δνΐς Κατίνα Σισ«άκη πι· λονοιός κομΐσασα πλουσίαν ου λ λογήν μοντέλων τής σαιζόν. —Ό «Μύσων». Εξεδόθη κσΐ εκυκλοφόρησεν ό 7ος *ίμοο τοΰ «Μύοωνος» τοθ γνωστοθ Ιστορικοθ καί 'αογρα φικοθ περιοδικοθ τοθ κ. Μιχ. Γ. Καταπότη. Ό τόμος τδτοςπσρου σιάζ»ι ίξαΐΓετικήν συγκέντρωσιν δνής έτΐΐ παντός πεδΓου ένδιαφέ ροντος την Κρητικόν ζωήν καί ά πό Απόψεως γεωγρσφικής, Ιστορι κήο, λαογραφικής. καλλιτεχνικής κ. λ. π. Τα θίμστα διακρΐνονται διά την έ.βρΐθιιαν των πη^ων καί την δλην Αχρ βολογΐαν πά ρουσιάζοντα διά τον αναγνώσΐην ίνα σύνολον σξιόλο/ον καί Ιδι σιτέοως μορφωτικόν. Διά τοθ «Μύσωνος» καθίσταται οϋτω καί πάλιν βέβαιον δτι ό κ. Κα τατιό-ης προσφίρει σπουδαίον ΰ πηρΐσίαν εΙ« την καθ' δ*ου Ιρευ ναν καί την έν γένει άνάδειξιν τοθ ΚρητικοΟ πλοΰτου. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωστός ταχυδρόμος Χαρ(- δημος Ποοτσάχης αναχωρεί χαθ' εκάστην ίβδομάδα. Καί παραχα- λ«Ι τοίς ενδιαφερομένους δπως άποτείνονται είς τα τηλέφωνον τοθ χ. Μπαλαμούταου 7__88. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.- δωμάτιον μετά χωριατής είσόϊου χατάλλΐ] λον διά μαθητάς. Πληροφορίαι ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΪ ΑβΗΝΑΧβ Πλασίβν £τ«Β. ΝβναοταράΊπ Πειρέχα «ότσβτν πληροφορί¬ αν | δκυκβλυνοιν Ι«τριχή( ·υοεεΐ{, είς τβθς είς Άβανακ μΐτ*|«(νβντ·τς άαβενεΐι
  ΑΝΘΡΘΩΣΙΣ
  κα1
  ηαένου
  ιαιλίΰμΐν '·
  Ιλους δΐΒ(
  σοσι μιβ',
  ηΡΟφθρ
  ουσιοζεται
  ενός είς ώΜ
  τοθ ΚρβϊουςΓ
  έ α τμοδΐως 45η.
  ωρισμένου
  ος Οβ
  η
  ιλήν τού
  ΐθτα είνε
  *ν καιρώ φ
  ΐματος.
  τ ό ζήτημβ
  φορτΐων τήτ οια
  γομίνβν ιΙς'Λγ
  «οίας
  σχετικήν ιλιρο
  ιν ·1ζ τή»*«|ί
  Ιων τούτον μΐ
  (ου Τροομ»νιης
  χ λιττομίρκιι
  τό ένταθβαΐμιο
  ήοιον είς τί ί
  ετΐευθυ.θοθν οί
  ζηκολούβηβι «1
  τού··
  ιταθή ή βντΙληψΚ
  ιβριος βά είνε..,
  ιοτήν καί «4>»
  ν ημερολόγιον
  ί
  >6ντα πόλεμον {
  ανοϋς δημοοιοΜ
  Γ,ρισμός τού «Κ
  Οίκονομική ζωή , Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑΊΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α1Τ-|1αΑ Λβν βι«»6Ρ«™ προϊόντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  δρ.
  α'
  6'
  γ'
  δ'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'β'
  ΣΤΑΦΓΑΑΙΥ
  Σουλτανί
  Ταχτά
  Ραζακί
  »
  »
  »
  »
  »
  12.—
  11.—
  10.—
  9.-
  7.50
  4.—
  6 50
  5 50
  5 —
  4.50
  3.50
  1150
  10 50
  ΣΕτος
  Κριθή
  Βίώμη
  Οίνοι μίσχαχον
  Γλ
  9 50 Γλΐθχός
  8 50
  6.— ΣΑΠΩΝΕΣ
  Αευχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » β'
  * Υ'
  3 50 Μιταξα
  Ι Άλάβδανος
  3.— ΐΤουχούλια
  3 80
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  2 50 3.—' ΐΤουκούλια" > 120 —
  Ή έξαγωγική κίνησις ττ]ς ληξάσης εβδομάδος διετηρήθη «
  χο:. Αί σΓ,μ,Ηοθ,Ισαι χαχ' «ύφ έξαγωγαί άνί)λθον είς 950 000
  8 50
  5.30
  540
  20— 21.—
  17.- 18.—
  28 —
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέ» Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Άμστερδαμ
  Στοχχάλμτ]
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  'Αγορα Πώλησις
  546.— 550.—
  136 60 138.60
  3 09 3 13
  30 60 31.05
  72.50 73 50
  32 50 33.—
  4.55 4.61
  560.— 564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλδνον
  Πραγα
  Ζυρΐχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίσττ]
  Βελιγράδιον
  Ε«ν)πολις
  Βαρσοβία
  25.96
  3.09
  6.96
  4.31
  30 60
  4.55
  23.46
  3.07
  104—
  21.12
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  310ό
  4 61
  23.95
  3.10
  105—
  21.32
  Τό μεγάλο Εργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  622ον
  Άλλ' έφ' ετέρου περιεκλείσθησαν πλέον έτός αύ
  τοθ καΐ δέν είχον ίξοδον. Φρούριον, άλλ' έν τού
  τώ καί παγ(ς.
  —Τώρα πλέον έκλείσθημεν εδά μέσα ώσάν τα
  ποντΐκισ, εΐπε γελών ό Κουρφβιράκος.
  Ό Ένζολω(άς διέχαξε προσέτι κοί ίσωρεύθη
  σαν πλησίον τί)ς θύρας τοθ κατιηλείου δως τριάκον
  τα πέτρο», έκ τοθ λιθοοτρώτου ίξαχθεΐσαι.
  "Επειτα διενε^ήθη είς δλους μερίς ροκής διάνά
  πΐωσιν.
  Ουδέν περιεργότερον όδοφράγματος έτοιμοζομέ
  νού εναντίον έφόδου. Έκσστος έκλέγει άρμοί>1αν
  θέσιν ώς βίς τό θέατρον. ΠροσωθεΤ παρέκει ό βΤς
  τόν άλλον, πολλ*6ί ζητοθν τόπον ίνα ττολεμώοι κα
  βήμενοι καί κατά μάλλον ή ήτον προφυλαγμένοι
  άρισιερόθεν, δπως έχωσιν ελευθέραν την Ρεξιάν.
  ΟΙ έτιαρΐστεροι είς ταύτας τάς περιστάσβις είνε
  πολύτιμοι'λαι βάνουν θέσιν, άς οΐάλλοι δέν θέλουν
  Άλλ' άμα ώς ό άρχηγός διαιάξη Β νσρξιν τής
  μάχης, παύει πασά Εκτακτος κίνησις. Πρό τοθ κιν
  δύνου τό όδοφράγμα είνε κυκεών άλλ' έτιΐ τοθ
  κινΕύνου επέρχεται ή πειθορχΐσ. Ό κΐνδυνος άπο
  καθισιςί: την τάξιν.
  "Αμα ώς ίλοββν ό Ένζολωρβς ιήν δΐκαννον
  καρσμπίναν τού, καί ιυρε θέσιν κοί ούτος, δλοι έ
  σιώττησαν. Είχον θσρρος άλλως τε καί έφαΐνοντο
  άτρόμητοι' άτιίβαλον μέν πασάν πλέον έλπΐδσ, άλλ'
  είχον την απόγνωσιν, καί ή άπόγνωσις, δπλων
  έσχατον, πσρέχει ένΐοτε την νίκην, ώς λέγει ό Βιρ-
  γίλιος. Πολλάκις τό σκέτιοσματοθ νεκροκραββάτου
  καθίσταται σαν ίς σωτηρίας.
  Όλων ή προσοχή ήτον έστραμμένη πρός την &
  κρον τής όδοθ Καννοβιδος.
  Έκ εί ακούεται μακρόθεν ό κρότος βσρέων ττ(:αγ
  μάτων κυλιομένων μετά άλύσεων έτιΐ τοθ λιθοστρώ
  τού. Ό κρότος ι διός έπληοΐοζε βοθμηδόν, καί έξ
  ούτοθ έσεΐοντο αί ο(κ(αι των ειρηνικων ό£ών έκεΐ
  νων.
  ΟΙ όφθολμοΐ βλων των μαχητ£ν τοθ όδοφράγμα
  τος τροσηλώθησαν βλοουροΐ τρός τό μέρος, οπόθεν
  ό κρότος έπλησίαζε.
  Καί ιδού ενεφανίσθη έν κανόν όν πρεσωθεύμε-
  νόν υπό των τΐυροβολητών. Είς τούιων έκράτει ά
  ναμμένην την θρυαλλΐδα.
  —Πθρ! άνέκραξε πάρσυτα ό Ένζολωράς.
  Σύμπα τό όδοφράγμα έπυροβόλησε κοί ηγέρθη
  νέφος καπνοΟ άπόκρύψαν τιυροβόλον τεκαΐ πυρο
  λητάς.
  Μετά τινάς στιγμός διελύθη τοθ καπνοϋ τό νέ
  φός καί άνεφώνησαν οί πυροβολαταΐ κσί τό κανό
  νιον, οδτινος τό στόμα τώρα ήτον έστρσμμένον κσ
  τα τεθ όΒοφράγματος. Ουδείς των έξυπηρετούντων
  εΐχε προσβληθή έκ τοθ τυφβκισμοθ άλλ' έξηκολούθουν
  δλοι νά ούρωσι τό κανόνΐον αρμοδίως, άευ βΐσς ή
  συγχύσεως. Ό άρχηγός των, πυροβολητων τταρε
  •ΐήρει άν ήτο καλώς τοποθετημένον μέ^, 8σην ίχβι
  άπάθειαν ό άστρονόμος, δταν κατευθύνη τό τηλε
  σκόπιόν τού. (συνεχΐζβται)
  Τα Ξενοδοχείον
  ηροτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  ΑΓ έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλσ δι* δλους.
  Η ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
  ΐύχ«ριβτ#ν δι«μ·νήν.
  "Ολοι γνωβίζομιν δτι δ χαιρ&ς,
  χαλοχαιρΕα ή χαχοχαιρία, καί αί
  μεταδολαΓτου δέ* Ιξαρτώνται άπ4
  τας ίτμοσφαιριχάς συνθήκας μό
  νόν, πού υφίοτανται είς τας άμέ-
  οως μέ τόν τότον ίπου ευρισκό¬
  μεθα γειτονευούσας περηχίς, άλ-
  ϊά άπό τάς άτμοσφαιριχάς συνθή¬
  κας τοθ ήμισφαιρίου ' μας—διά
  την Ευρώπην λοιπόν τεθ βορείου
  ήμ;σφαιρ[ου—Ισως μάλιστα καί
  άπό τάς ολοκλήρου τής δϊρογείου
  Δι9 εΐδικών έρΐυνών Ιχΐι πάν¬
  τως διαπιβτωθς δτι α! πολιχαΐ
  χωραι %ίπηρεάζουν οημαντικ&ς
  την άτμοσφαιρικήν κατάστασιν είς
  τάς διαφόρους χώρας τοθ χόσμου.
  Πιρί τόν Ί^ημΐρινόν θερμαίνεται
  δ άήρ, ό οποίος τότι άνέρχεται έ-
  λαφρότερος καθιστάμενος είς δψ!)-
  λίτερα στρώματα χαΐ χατΐυθύνι
  ται πρίς τάς ψυχράς περιοχάς των
  πόλων. Έκιΐ χαταηίητΐΐ ψιιχοαι
  νόμενος πρός τό ίδαφος χαΐ ώθοιί
  μενο; άπό νέα θιρμά στρώ,ιατα
  αέρος πού χαταφθάνουν λαμβάνει
  πάλιν την πρός ιόν Ίαημιρινίν ά¬
  γουσαν χαΐ οθτω δημιΐυργοθνται
  τα ρεύματα τού αέρος χά δπεϊα
  πνίουν επί τής γής. Την κίνησιν
  αυτήν τοθ άέρες έηηρεάζουν έννο-
  ιΐται χαί αί (ίδιχαΐ τοπικαί συν¬
  θήκαι των διαφόρων χωρων, ή &
  νισος χατανομή ξηρδίς χαί θαλάσ
  οτ,ς, ή στροφή τής γτ)ς χλπ.
  Τό ψυχρόν στρωμα τε Ο αέρος
  τό έκ των πόλων πρός νότον άπω
  θούμενον συναντα τό παρ' ημίν
  θερμόν στρωμα αέρος, έχ τοθ
  αγώνος δέ οθτως ειπείν των δύο
  αυτών στρωμάτων έξαρτβται 6
  χαιρός μας.
  Τό στρωμα ίκεΐνο τό οποίον
  ίχει την μεγαλΐιτέραν δύναμιν ά-
  παιθεΐ, 6πΐρνιχ^ τό άλλο χαί χυ
  ' ρΐϊ&χοθν παοσδιορ£ζ«ι τόν χαιρόν
  ' είς αύιήν ή εκείνην την χώραν.
  Ώς πρός την Ευρώπην γνωστόν
  είνε 5τι ή καχοχαιρία προέρχΐ·
  χαι άπό τα δυτικά ή τα βορΐι&δυ
  τικά. Πλήν ?έν ττροίρχεται βπιος
  Ιχει διαπιστωθη άπό την Άμιρι
  χήν, άλλά πρέπΐι νά σχηματίζε
  ται χάπου μιταξύ Εύρώπης χαί
  Άμερικής χαί νά φθάνη ΰστερα
  μέχρι τής ηπείρου μας. "Αρα, ί
  νομίσθτ), ή χακοχαιρία αυτή σχη
  ματ!ζετα( που εί; τόν Ατλαντικόν
  ωκεανόν, πλήν δλαι αί σχετικαί
  έρευναί ίέν κατώρθωσαν νά πιστο
  ποιήσουν την ύπαρξιν στοιχΐίων
  άποδιιχνυέντων την υπόθεσιν αύ
  την. Τελευταίως δμως άρχίζΐι νά
  δπΐρισχύη ή £πεψις, κατόπιν των
  έρευνών τής δττό τόν Αμερικανόν
  καθηγητήν Χώμπς άποοτολής είς
  την Γροιλανδίαν, δτι ή χώρα αυ¬
  τή έπηρΐάζΐι τόν καιρόν, πεύ έ-
  πικρατεΐ είς την ήπειρον μας, δτι
  ή Γροιλανδία άποστίλλει την κα
  λοχαιρίαν ή χήν κακοκαιρίαν είς
  την Ευρώπην.
  (συνεχίζεται)
  % Ό θραφανός
  και ή βιοτεχνία τού.
  ΘΡΑ'ΓΑιΝΟΣ Νοέμβ,ιος (ίντα
  ποχριτοθ μας). — Άπό τίς μιγα
  λύτερΐς χωμοπέλιις τής Πεδιάδος,
  δ θραψχνός, είνε αναμφισβητήτως
  χαί ά π ά τίς πλέον προοδευτικές
  χαί συγχρονιαμίνες. "Εχε: δέ επί
  πλέον χάτι τό εντελώς ίδιαίτε
  ρον ποδ τοθ πρσσδίδε: ιδικήν τού
  μορφήν, πού τόν χάνει νά ίιχχρί
  νεται άπό ίλας τάς άλλας χωμο
  πόλεις τής Κρήτης. Ό θραψΐν*ί
  δέν ίχει πλούσια έδάφη Αί πέριξ
  έχτάσείς χαλύπτονται άπό ρουσσο
  χώματα χαί είναι άχατάλληλοι
  δι* εύγενεΓς καλλιεργε'ας.
  ΙΙαίά χαΰνχ ϊμως ϊχουν χαλλι
  εργηθ^ μέ σίαττίμα, μί επιμονήν,
  μέ στοργήν, χαί μέθοδον. "Οπου
  δπάρχιι έ'ν στρέμμα ίστω γονί-
  μου γής ίχουν φυτευθή άμπέλια,
  εληές, καρποφίρα δένδρχ. Καί
  είς τα άλλα έϊάφη χαλλιεργεΰ'
  ται έδηαητριαχά, ίστιρια χαί διά
  φορα άλλα ειδή, "£τσι χαί ή πρό
  οΐος τής γεωργίας είνε σημαντι
  χή. Άλλα δ θραψχνός, ϊέν ζή
  άπό την Γεωργίαν. Ζή άπό μίαν
  βιοτεχνίοιν την οποίαν έχει ά
  πτύξει κα! ϊχει προαγάγει είς ζ
  λευτόν πράγματι σηιιεΐον: Άπό
  την χ'ραμουργιχήν. Κα! θά ήτο
  όρθότερον νά όνομάζετϊΐ Κεραμει
  χό{. Κεραμύδια, σταμ'ά, λαγίνιαΊ
  τσουχάλια πιθάρια, χανάτες, γλά
  στρες, βάζα, άγγιία, χατασχει>ά
  ζονται μέ τέχνην χαϊ λτπτόΐητα
  άληθινά έξαισίαν. Τα έργαστήρικ
  άλλωστε τοθ θραψανοθ,
  "Επί τή έπετείω τής Ε. Ο. Ν.
  Μία είοέχι είχων άπδ χήν ζωήν χαί χήν χίνησινΐχή-ς Έθνιχής Όργανώσιως Νεολαίας έν
  Κρήχη. Ο χυβερνητ.χός Έπίτροπρς χ. 'Αλίξ. Κανελλόπουλος επιθεωρών χον σχτιιιατισαόν θηλέων
  Χανίων χατά την περυσινήν έπίσχιψ.'ν τού έν Κρήχη. Α Λ*""0·1"* στ3ΑΙων
  Αριθ. 14353
  Είδοπε-ίησις
  'Αναβληθέντος πλειοτηρια·
  ομού.
  'Ο Συμβολσιογράφος Ήρ^ο
  κλείου Εϋστράτιος ΘεοΕώρό'υ
  Γσριφολώκης έν Ήρακλειφ έ
  δρείων καί κατοιχων £ηλο
  ποιώ δτι:
  Ό διά τοθ ύπ' αριθμόν
  11670 ατΐς 16ης Όκτκ βρίου
  1937 προγρόμματός μου δημο
  σιευθέντος είς τάς ένταθθα έκ
  διδομένας εφημερίδος «Άνόρ
  θωσιν» ιήν 20 ΌκτωβρΙου
  1937 φθλλον 4694 καί «Κρη¬
  τική Νέα» την 13ην ^Νοεμβρι¬
  ού (δίου Ιτους φθλλον 1088
  προκηρυχθείς δημόσιος άναγ
  κ αστικάς πλεισιηρισσμτ*ς τβ έ
  πισπεύσει τοθ έν "Ηρακλείω
  ύποκατσστήματος τής 'Εθνι-
  κής Τραπέζης τής Ελλάδος
  κβτά των Μύρωνος 'Εμμα
  νουήλ Γουναλάκη, 2) Γεωργ!
  ου Εμμανουήλ Γουναλάκη,
  3) Άλβξάνδρας τό γένος Εμ¬
  μανουήλ Γουναλάκη συζύγου
  Κωνσταντίνου Μαρκατάτη καί
  4 ΕΙρήνης τό γένος Έμμανου
  ηλ Γουναλάκη χήρας Κωνσταν
  τΐνου Μιχελιδάκη κατοΐκων
  Ηρακλείου πλήν τοθ πρώτου
  κατοΐκου τέως Ηρακλείου καί
  ήδη διαμένοντος έν Άμβούρ
  γω τής ΓερμανΙας ώς μόνων
  έξ άδιαθέτου κληρονέμων τοθ
  αποβιώσαντος άρχικοθ όφει
  λέτου Εμμανουήλ Μ. Γουνα
  λάκη καί 5) Κωνσταντίνου Γε
  ωργίου Λιοπυρακη ουνοφειλέ
  τού κατοίκου Ηρακλείου, των
  έν ιω είρημένφ προγράμματι
  περιγραφομένων άκινήτων ά
  ναβλτ,θεΐς ένεκεν νομίμων λό
  γων, γενησεται συμφώνως
  πρός τούς δρους τοθ είρημέ
  νού ττρογράμματος, κατόπιν
  τής ύπ' άριΡμόν 460 ένεστω
  τος Ετους αποφάσεως τοθ κ.
  Προέδρου των ένταθθα Πρω
  ιοδικών την 3ην Δεκεμβριού
  ένεστωτος έτους ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10—12 πρό
  μεσημβρίας ενώπιον μου ή
  τοθνομίμου άναπληρωτοθ μου
  καί έν ι$ ένταθθα καί παρά
  την οδόν «Χάνδακος» συμβο
  λαιογρσφε'ω μου Ενθα κα( Κ
  τε καλοϋνται οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσι. Εγένετο έν
  Ηρακλείω Κρήτης σήμερον την
  πρώτην τοθ μηνός Νοεμβριού
  τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ
  τριακοστοθ ένάτου (1939) Ε¬
  τους καί έν τώ ένταθθα καί
  παρά , την οδόν «Χάνδακος»
  ίδιοκίήτω συμβολαιογραφείφ
  μου δι* ήν είσπρακιέα τέλη
  καί δικαιώματα δραχμαλ έκα-
  Ό Δερματολόγος—Ίατρος
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  Καβιστά γνειοτβν είς τούς άοβΐνβΐς της (Ιοιχέοττιτός
  το», ότι μβτεφερε το ΙατρβΙβν τβυ εκ! τής 6δβ& ΛαβηβΙ
  ο» καροδου τής ε>δο& "Αλμπερ, πλησίον τού οΐκιΐματββ.
  τϋ{ Ιτβλιχήί ΆρχΜΐολονΐΜής Αηοστολής.
  £υνβΐΜίκ ϋαυχος. «ρ«ιο<«τ»ίκημενη, κιντρική, καί λ ηοκεντρος. ηλϋθΐον τ<|( Πλατείκς Βαλιδέ-Τζβΐμ(. •α όέχετβιι *>ς χ«1 ηρ«ηρον 9-12 «.μ. κ«1 4-8 μ. μ.
  Τβΰς Μεοο«ρΙτ«ς τβί»ί «*οχβντ«ς έχ βερματΐΝβν νβ
  βαμάΤΝν, το ηλεντειΐβν £«(ιβατον λΜαιβτβν μηνββ εΙ| τέ)
  Ιν ΝβΙρακ ΦειρμαΜΐον ν, Μον,ντρβκη.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΓίλΙΚΗΣ Σ1ΓΝΕΛΕΓ2ΕΩΣ
  Κολοθνται τα μέλτ, τίς Όργα
  νώσεως Άνχισφαιρίσεως 'Ερα
  χλείου είς Γενικήν Συνέλευσιν
  την 5ην τί έχοντος ημέραν Κυρΐα
  χήν χαί ώραν 7ην μ. μ. έν τώ
  περιπτέρφ τής Όργανώσεως, μέ
  χά κάτωθι θέματα ήμερησίσς δια
  τάξεως:
  1) Έχθεσς πεπραγμένων λη¬
  ξάσης χρήσίως.
  2 Έγκρισις άπολογΐσμοθ ).η
  ξάαης χρήσεως κ»! πρίϋΐχολογΐ-
  σμοθ νέας.
  3) Αρχαιρεσίαι.
  Έν ^ περιπτώσει μή άπαρτίας ή
  Συνέλευσις θά επαναληφθή την
  επομένην Κυριακήν 12ην τρέχον
  τος την αυτήν ώραν.
  Ηράκλειον τί 3| Νοεμβριού 1939
  δ Πρόιδρος δ Γραμματεύς
  Γ. Βϋΐλας Ν. Παντελάχης
  Ή μοδίατα
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
  ΆφιχΒϊϊσα ίξ Αθηνών ϊν
  Β* πρό ϊτους καΐ «λίον βίχ«
  μιτββό πρός άρτιωτίραν ίΐίί
  χευσΐν της αίς τίιν ρβπτιχην
  καί ρκπτιχήν. είίοποιεί την
  αξιότιμον π*λατ«ί«ν της, 2
  τι ίγκατίοτησ«ν έργαστήρι
  «ν ραπτΐΗής κ«1 κβπτικής ι(ς
  Την οδόν Άνίων Δ*ηλ, ϊνοιν
  τι «αί πβροοτλεύρβας των κα
  ταοτημβΤΜν άδελφβν Κ«β«λ
  λακη.
  τόν εΓκοσι πέντεκαΐ υπεγράφη
  παρ' έμοθ.
  Ό Συμβολαιογράφος
  (Τ Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ηρακλείω αυθημερόν
  Ό Συμβολαιογράφος Ήρα
  κλείου. Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ ίναντι 'Αγΐου
  Μηνδ ναρανλεύρως κλινικής κ.
  Βρεττάκη ή οΐκία κ. Κανετάκη.
  Πληροφορίαι Ι«1 τονου.
  ρουν τα «15— αύτά είς δλην χήν
  Κρήτην. Διότι πρέπει νά σι;μειω
  θ{ δ α οί θραψ<νιώτες δέν περιο ρίζονται στήν χωμόπολίν των μό νόν. Κατεβιίνουν σήν Μεσσαρβ, πηγά ■ νούν είς τα Ρεθεμνοχα· νιώτιχα ιδίως χά χαλοχαίρια χαί Εδρυουν έργαστήρια χαί χαμίνια, χαί χατασχευάζουν εΐδτ] χεραμουρ γιχής δπου εύρουν χωμ» κατάλ¬ ληλον χαί αγοράν χατανίχλώσεως. Καί είνε ομολογούμεν ως άξ(α ίδι αιτέρας προσΐχής άλλά χαί ένι σχύσεως ή βιοχεχνία αυτή τής αγ γειοπλασπχής χαί χεραμουργίας τοθ θραψανού. Τώρα δι όπότε πρόχειται νά ενισχυθή" ή βιοτε¬ χνία ναί νά οργανωθή ή βιοτεχνι κή πίστις, πιστεύομεν βτι θά με λεττ]θ$ ιδιαιτέρως καί θά ληφθή δ π' δψιν ή περίπτωσις χιθ θραψζ νοθ. Άλλά πρίηα νά έλθη χανείς χά! έδώ διά ν' αντιληφθή* χάς προ όϊους τής χεραμουργίας χαί ίργα πολιτισμβΰ" τοθ ΘραψχνοΟ. Τό σχο λεΤον τού, χήν έχχλησία τού, τ' έλλα χοινωφελή έργα;. θά πεισθη* χαλύτερα δτι ή χωμόπολις αυτή είνε άξια ίδιαιτέρου ενδιαφίροντος. — Ή χθεσινή ήμέρα τοΰ ύ· πουργοϋ μ. Σφακιανάκη. Ό οπουργός Γενιχος Διοιχητης Κράτης κ. Μπότης £φ«Νΐ«νάΜης έπεσηέφθη την πρωΐαν χθές, το Εθνικόν Όρφανοτροφβϊον @ηλέ· «ν καί τί) Γκρννυμάκειον Βρι φοκομεΐον χαι έκεθεώρηαε τάς έγκ»ταστάσεις «αί την έν γένει λ&ιτουργίαν των. Τό άπόγευμα 6 κ. Ύΐτουργός έξέδρομι αίς "Αγ. Νύρννα πρός έπιτώπιον μελέτην διαφόρων ζή ςημ«των χαΐ (δία το& οταφιδικου. —'Αθλητικεί άγώνες τής Νε· ολαίας Καθ" α πληροφορούμεθκ τέ> άπό
  γευματής Ι^πς τρέχοντος κοιθ' Ην
  β* Λθΐνηνυριοθη συμφωνως τω μ>
  ταρτιαθεντι προγράμματι η επί
  Τβιος τής Ιδρύσεως τής Β Ο Ν.
  καΐ πβρΐ ώραν 3πν άπογβυματι
  νην θα λ»βουν χώραν έν τω γη
  δ λίξ άώ άθλί
  ξ νς η
  με;α£υ των οχηματιβμων Αρρέ
  νων «αί βηλέων ίΜτάκτου ένδιν
  φεροντος μέ ποικίλην ωραΐων
  Ηλασαικών «νωνιομκτων. <Β« κ* ρπλαβουν έκιόΐικτΐκως ενώπιον τού Μβινβν, πβρΐ τούς έκοιτόν ά θλητΜί καί βίθλητΐΐίχι τή('£θνιχη; Οργανώσεως Μίβλβιίας. ιους^νώ ναςτβϋτους οϊτινεςθα ηροκαλίσουν ζωηρότατβν ένί,βφερον. θα παρα Μθλουθήσονν «ΙΤβπιχβιΙ αρχαί ΜαΙ τό κοινόν τής πόλβώί μας, ινα ββυμάσο τό ηαραστημκ τής ά θλουμέν ής ν*ότητος καί τα άποτϊ λεσματα τής έπιμόνου ίπιδόαβως ταύτης βΐς τβν άθλητιχόν στίβον ουμ$ώ«ως τη βιτιταγό τού 'Αρχη γοϋ τού Έλληνικοΰ άθλητισμου καί 'ίθνικοϋ Κνβερνητου χ. Ιωάν νού Ρχταξά. Κατα τα διαλαίμμα τα ή Μουσιχή τοϋ Δήμον» θά ηαια νΐζο διαφοραί πατριωτιχα έμβα τήρνα. —Τό ανοιγμα καί κλείσιμον των καταστημάτνν. Δι' αποφάσεως τής Νομαρχίας ΉραχλΒΐβυ χαοωρΐοθη τό ανοιγ μα καί κΑείσιμον των καταστή μάτων έν τρ περιφερίΐα τής πό¬ λεως ΊΜραχΑεΙον ώς ακολούθως. ααντοπωλεΐα:— ©α πειραμίνουν άνοιχτα άπό 7 1)2—12 1)2;χα1 2- 7. 1ό Χαββατον χαι τας, παραμο νάς μβγαλων έορτων θα τταραμβ· νούν ανβιχτα άπό Ί 1)2-12 1)2 χαί 2—8. Κουρβια: ©ά ιπαραμβ- νονν άνοιχτα από 7 1)2—12 1)2 χαί 2-7. Τό Σάββατον χαι τας παραμονάς μβναΛων έορτων θά πά ραμβνωοιν άνοιχτα άπό 7 1)2-12 1)2 καί 2~ 8 1)2. ΈμπορΐΜά έν γπ νίτ χαταστήματα, ξυλβμποριχάχαΐ χατασχήματα χονδρικής πωληοε ως θά παραμβνουν άνοιχτα από 7 1)2-12 1)2 χαί 2-5 1)2. —Ληξιαρχική κίνησις. Είς τό Ληξιαρχεΐον Ηρακλείου εδηλώθησαν χατα τόν λΐΐ{αντα μήνα Οκτώβριον γαμοι 35. γεν ή 104 χαι θάνατοι 50. κεϊα. Σήμερον 5_Νοεμβρίβι> θά δια
  νν»χτ·ρβώσουν τα φαρμαχεΐα Ιωάν.
  Λογιαθου 2<ωχρ, Χανιωτάκη. —Ή τιμή τού άρτον. ΔΓ αποφάσεως ,τής Έπιτροηής Διατιμοσβων αί τιμαί τ«ν άλευ ρων χαί τοδ άρτου χαθωρίαθη οαν ώς έίής:^ "Αλΐνρβι λευχα δραχ. 10.09 κατ' οκάν, πιτυροΐί χά 9.10.50 "Αρτβί λ«υχός βρ«χ, 9 60 πιτυρβδχος 8 20, Διά τηλ· γραφηματος το» ϋφνιιτβυργ«ι*υ 'Αγβρ*νβμι«ί παραγγελλίται έ£ αλλου η αύξησις της ι>ιατιμήο«ως
  των αλεύρων υ π·*, τβϋ ταμείο»
  άσφαλίοβως μυλεργατων χατά Κ
  μισυ λεπτόν ε·' έχάοτης όχάς άλβ
  Βομένο» σιτο»________
  ΖΗΤΕΙΤΑ1 οπηρέχρια μέ κα¬
  λάς συστάσεις διά χό Παλαιβν Φά
  ληρον Αθηνών. Πληροφορίαι πά-
  ρα τώ χ. Ν. Γρηγοροποόλφ Βενο
  δοχείον Ελλάς 1—2 μ. μ.
  Γ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Σαββάτου
  4 Νοεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  ΠΡΟΤΟΦΑΝΗΣ ΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ
  ΚΑΙ ΑΓΡΙΟΤΗΤΑ ΒΥΕΛΛΑ
  ΕΞΕΡΡΛΓΗ ΧΟΕΣ ΕΙΣ ΠΡΟΗΟΝΤΙΔΐ.
  ΕΙΥΟΙίΟΗΣΑΝ ΟΛΕΙΣΤΑ ΙΣΤΙΟΦΟΡΑ
  ΕΙΣ ΓΑΑΙΤΛΝΚΛ1ΜΙΡΜΑΡΑΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 3 Νβεμβρίβυ (Γβΰ ανταηοχρι
  τβΰ μας).— Κατά τηλεγραφικάς είίήιεις έκ
  Κωνσταντινουπόλεως πρωτοφανές είς ανρι
  ότητα θύελλκ έξερράγη είς Προκονΐίδκ,
  διαρχέσασχ ολοκλήρους ώρας. Άπβ τ« έλ
  λιμενισμένα είς τόν Γαλατάν χβί Μαρμα
  ράν ίατιβφόρα άλλα διέτρεξαν σοβχρώτατον
  κίνδυνον καί άλλα χκτεβυθίαθηααν.
  Ή θύελλ« έπεξετείνετ· πέραν τβδ Β»
  βκόρου, έντός τοΰ όκοίου έπίοης κρχετά
  ίστιβφέρα ίβυθίοθηβκν.
  ΕΥΜΕΝΗ ΓχΙίΤθΥΐΐϊΟΥ
  ΔΙΑΤΟ ΙΤ^ΙΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ χντακοκρι
  τοΰ μακ).—Αί Αθηναϊκαί έφημερίδες άφιε
  ρώνουσ'ι σήμερον εύμενέστατα σχόλια διά
  τάς άντβλλαγεΐσας διακοινώσεως μεταξύ Έλ
  λάδβς κ»Ι Ιταλία; αΐτινες ένΐαχυααν την
  υφισταμένην μεταξύ των δύο χωρδν φιλίαν
  «π' άγαθω τής είρήνης έν τα 'Ανατολική
  Εύρώπβ καί τή Βκλκανική.
  ΕΡΡΥΒΜΙΙΒΗΣΑΗ.ΕΥΝΟΪΚΟΣΤΑΖΙΙΤΗΜΑΤΑ
  ΦΒΡΡΑΟΠΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΪΗ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοβμβρίευ (τού άνταποκρι-
  τοΰ μ«0·—-«τ' είδήσεις έξ Άγκυρας έρρυθ
  μίοθηοαν εύνοϊκώς υπό τής Τουρκικης κυ¬
  βερνήσεως τα ζητήμβτα τα σχετικαί μέ την
  φορολογίαν των Πατριαρχείον.
  Αξιοσημείωτον είνε βτι ή Οβολογιχή
  Σχολή της Χάλκης ευρέθη εντελώς τής
  φορολογίας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ ΧΟΕΣ
  ΤΒΗ ΡΡΡ8ΥΠ0ΥΡΓΡΗ Κ. Ι. ΜΕΤΙΞ1Ν
  ΑΟΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοδ ανταποκριταί) μας)
  — Ό «ρωθυπουργός χ. Ί. Μεταξάς άνελβών σήμβ
  ρον την πρωΐαν ε!$ τα άνίκτορα ΐγε* ετο δ«
  χτος υπο τής Α. Μ- τοδ Βασιλέως μιτά τβδ οποί¬
  ον χαΐ συνβιργάαθη.
  ΤΟ
  ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚ&
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νβεμβρίευ (τού ανταποκρι
  τ*>0 μ«{). -Τό συνελθόν σήμερον υπό την
  προεδρίαν τεϋ κ. Πρωθυπουργόν υπουργικον
  συμβουλιον τής εβδομάδος εξήτασε καί ένέ
  χρινε διάφοραι νομοθετήματα.
  ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΓΞΥΛΑ
  ΑΝΤΙ ΓΑΙΑΝΘΡϋΚ.Ν ΚΑΙ ΚΙΙΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβρίβυ (τοϋ άνταποχρι
  τοδ μ«()— 'Αρμοδ'ως σννεστήΒη όπως χρη
  σιμοποιοΰντκι δια θέρμανσιν καυσόξνλν καί
  λυγνίιης κντί ναιαθράχων καί χώχ.
  ΤΙΘΕΤΑΙ ΤΟΥ ΛΟΙΠΟΥ ΕΝ ΙΙΧΥΪ
  ΝΕΟΥ ΤΥΠθηΦΡίΠΣΤΟΣ Χ&ΡΤΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ άνταΐτβχρι-
  τοδ μας) —■ —■*' είδικοϋ ν έμ* υ τίθεται έν
  ισχύϊ νέβυ τύπβυ σφραγιστές χάρτης ώ; χαί
  τοιούτος δι' «Ρήσεις.
  ΕΔΗΜθϊΪΕΫΜθΤίθΜΟΣ
  Τ1Ν ΡΡΟίΓΡΓΡΗ ΤΒΜ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΟΒΝΑΙ 3 Ρ«εμρΌ{ου (τού ανταποκριταί μ)
  — Είς την εφημερίδα τής χν ββο« ήββαις έδημοσι
  ■όθπ άνβγχαστιχος νομος διά τοϋ οποίον» ρυθμί
  ζονται λϊ νρο»ο»α τδν οΐχονομιχ&ν υπαλλή
  λ«ν.
  Π4ΡΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΕΥΚΟΑΥΝΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΝΕΟΛ4ΙΑΣ
  ΑβΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τβδ άνταποκριτ^ΰ μας)
  — Δια τα μέλη τής Νκτλαΐας (θβαπΐοθησαν δια νβ
  μου ωρισμέναι δκυχολΰνοβκ, αφορώσαι τα δια
  τβν σιδηρόδρομον τοΰ χράτοιις τ>ς°(δ<α των. ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΙΚΑΝΗ ΠΟΣΟΤΗΣ ΠΥΡΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 3 Νββιβρ'βυ (τοδ άντβπβχριτβθ μ«{), .— Εγνώσθη ότι αναμένονται έκ τοδ ί{»»τεριχβδ Η (Ματβμμνρια σηίρτνν χοινοδ τόηο» ηρβς ηλή •Νβιν »βν τβηικΛν «ναγκθν, | Ή'Αμεριχήθάθέοη άνευ χρονοτριδης εις εφαρμογήν τόν ψηφιαδέντα νόμον. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3 Νοεμβρί ου (ίδ. ύπηρεσία «'Ανορθώσε ως»). — Ή μιχτή Έπιτροπή Βουλής καί Γερουσίας ενέ¬ κρινε χβτ* την άπογευματι νήν της συνεδρίαν τό νέ¬ ον κείμενον τοΰ νόμβυ περί ούδετερό;ητο;, καταρτηθέν μέ τας άπόψεις αΐτινες ετέ¬ θησαν απ' άρχης ύπ' όψιν των δύ* ΒουΧδν έκ μέρους τοΰ πρβέδρου τδν Ήνωμ£· νων Πβλιτειων κ. Ροΰββελτ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Νοεμβρίβυ.— Έντός ολίγων ^ώρδν δημοσι* εύεται ό νομο; δια τοΰ όίτοί- βυ έπιτρέπεται ή εξαγωγή βπλων καί π«λεμικων εϊδδν έξ Άμεριχής. Έγχριθείς, ή¬ δη ό νβμο; ούτο; υπό τής ; Βουλής καί Γκρουβίνς έστά- λη είς τόν Λευκόν Οίκον δια νά ύκβγοαφό ύιό τοϋ προέδρβυ τής Άμεριχανιχής Δημοκρατίας κ. Ροΰσββλτ. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 3 Νοεμβρί ου—Ό κ. Ροϋαβελτ προέβη σήμερον εί; μακράς πρβς τόν Αμερικανικόν τύπον δή λώαεις είς τάς οποίας εξαίρει την σημασίαν τής έπελθβύ· οης τροπβποιήσενς είς τόν πϊ ρί ούδετερότητος νομόν. Ό χ ΡβϋσβεΧτ &φήνει είς τας δηλώσβις το» νά δι«φα· νή σαφώς ότι ή 'Αμκρικη δέν θά χάβη ού τε λεπτόν δια να θέση είς εφαρμογήν τόν τροποπβιηθέντα νόμον. Τας δηλώακις τ·υ ταύτας ό Αμερικανός πρόεδρβς συμ πληρώνει μέ τα εξής: «Ε.μ«ι άληθίς εύΐυχής δια την άρ¬ σιν της ακαγορεύσεως της έ* ξαγωγής ·πλων, διότι ίι' αύ της θά δικβφκλισδή «Φ' ενός ή ούδετερότπί των 'Ηνωμέ νςον Πολιτειών άλλα χαί Β* ένιβχυθή «Φ' ετέρου ο αγών τοΰ δικ«ί«υ έστις διεξάγεται αύτην την στιγμήν υπέρ τής ελευθερίας των λ«δν». Αί έπιχειρήσεις έχαλαρώσησαν είς τό Δ. Μέτωπον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Νοεμβριού (Ιδ ύπηοεσΐα) — ΕΙδήσεις έκ τοθ μετώπου άναφέρουν δ τι αί πό λεμικαί επιχείρησις έχσλσρώ θησαν τελείως. Τό εκδοθέν την πρωΐαν ανακοινωθέν υπό τοθ Ανωτάτου άρχηγείου τού Γαλλικοϋ στρατοθ, έχει ώς έ·- ξής: «Νύξ ήρεμος. Μερική δράσις τοθ πυροβολικοϋ καί τοϋ πεζικοθ».— "Αλλαι εΐδή σεις άγγέλλουν δτι χθές κα, τερρίφθη δικινητήριον γερ' μανικόν άεροπλάνον υπό άγ' γλικών καταδιωκτικών έπΐΐ γσλλικοϋ έδάφους. Είς την κατοχήν Γάλλων χωρικών | περιήλθον 100 δπλα έγκα ταλείφθέντα υπό ύποχωρη' σάντων Γερμανών. Γάλλοιχω! ρικοί έπΐσης ήχμαλώτισαν δύο Γερμανοΰς άεροπόρους των οποίων τό άεροπλάνον κατέ τιεσρν είς την περιοχήν των. ΟΙ άεροτΐόροι συνελήφθησαν καθ* ήν ώ:αν κατέστρεφον τα στοιχεΐα των, τα έμπιστευτικά εγγρσφατ κλπ. καί έκρατήθη σαν μέχρις δτου έφθασαν στρα τιωτικαΐ αρχαί καί τούς ~σρέ λαβαν μετά των διασωθέντω· στοιχεΐων καί εγγράφων. Υπό των στρατιωτικών κο κλων τονΐζβται 8τι ή χαλά ρωσις τής δράσεώς είς τό μέτωπον δέν προοιωνΐζεται ταχείαν εκδήλωσιν μεγάλης έπ^θέσ6ω^ έκ μέρους των Γερ¬ μανών. Έν τούτοις έξακολου θοθν νά λσμβάνωνται προλη πτικώς μέτρσ καθ" δλον τό μέτωπον έν άναμονβ έπιθέσε ως. Έκτακτα μέτρα λαμβά νοντσι έπΐσης καί είς Όλλαν δΐαν, Βέλγιον καί ΈλβετΙαν διά τόν φτ^βον Γερμανικήν εΙσ βολή*ς. Όλλανδική εφημερίς έξετάζουσα τό ενδεχόμΒνον Γερμα νίκης έπιθέσεως γρά- φεΐ δτι μ'α τοιαύτη επΐθε σκ #κ μέρους τής ΓερμανΙας θ' άττετύγχανεν οΐκτρώς λόγφ τοθ συσΐήματος των πλημ- μυρών, τό οποίον θά έφηρ μόζετο είς εύρυτάτην κλίμακα. ΟΙ ΌλλανδικοΙ στρστιωτικοΐ κύκλοι φρονοθν δτι είναι πιθανωτέρα μΐα επίθεσις των Γερμανών άπό βορρα κατό μήκος των άκτών διά τοθ "Αμστεονταμ. ΑΓΚΥΡΑ 3 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσΐο). — Τό άρχηγεΐον τοθ ΓαλλικοΟ στρατοθ έχει θετικάς πληροφορίας δτι οί ΓερμανοΙ έτοιμάζονται νά έ- νεργήσουν μεγάλην επίθεσιν έξ ενός των τριών τομέων, Μαζινώ, ΒίλγΙου ή Όλλαν δΐσς. Κατά τάς πρώτας έχθροπρα ξΐας υπεράνω των αγγλικών στρατιωτικόν ,έγκαταστάσεων είς τό Δ. μέτωπον, κατερρΐ Φθησαν 2 Γερμανικά άερο πλάνα χωρΐς νά σημειωθή ούδεμΐα άπώλεια είς την Άν γλικην άεροπορΐαν. Γερμανι κά άεροπλάνα έπέδραμον δια πρώτην φοράν κατά πόλεων τΓς Βορείου Γαλλΐας. Συνή φθησαν σφοδραί άερομαχΐσι κατά τάς οποίας κατερρΐφθη σαν πολλά Γερμανικά. Είς βάθος 150 χιλιομέτρωνάπό τΟν συνόρων συνετρΐβη Γερ μανικόν ^άεροπλάνον. Είς Βερολίνον συνεκλήδη σύσκεφις των πρεσβευτών ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσΐσ).—Ό έν Μόσχα άν ταποκριτής τοθ ττρακτορεΐου Χαβάς τηλεγραφιΐ δτι κοθ' άς Εχει πληοοφορΐσς ό κ. Χΐτλερ συνεκάλεσεν είς Βερολίνον σι'σ εψιν των έν τ φ έξωτερι κώ διπλωματικών άντιπροσώ ■πων τής ΓερμανΙος πρός έξέ τάσιν τής καταστάσεως. Σχε τική μέ την σύσκεψιν αύτην είνε ή άεροπορική άναχώ ρήσις τοθ έν Μόσχα πρεσβευτού κ. Σούλεμ^εργκ διά Βερολίνον. Ό κ. Σούλεμπεργκ έπεσκέ φθη ολίγον πρό τίς άναχωρή σεώς τού τθν κ. Μολότωφ είς τόν οποίον εξέφρασε την ίκα νοποΐησιν την οποίαν ήσθόν θη τό Ράϊχ έκ τοθ λόγου τού. Έν ΤΓύτοις, ό λόγος τοθ κ. Μολότωφ Ε έν ήτο ι Τος άνεμέ νετο έν Βερολίνω καί δι' αύτό εκλήθη ό κ. Σούλεμπεργκ νά παράσχη πληροφορίας έιΐ των πραγματικ&ν διοθίσεων ιής Ρωσσ'ας. Διά τόν Ιδιον λόγον μετέβη καί ό έν Ρωμη πρε σβευτής φόν Μάκενσεν είς Βερολίνον, δπου έκίίηλοθνται φίβοι διά τάς συνεπείας τής έπελθούσης έν Ίταλ'α μεταβο λη ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ 3 Νοεμβριού (16. ύπηρεσία).—Έγκυροι πλη ροφορίαι έκ Βερολΐνου άνσφέ ρουν δτι 6 κ. Γκοΐριγκ θά με ταβή προσεχώς είς Ρώμην μέ την έλπίδα δτι θά κατορθώση νά πείση τόν κ. Μουσολίνι ότι τό Γερμανορωσσικόν ούμ φωνον θά έχη αγαθάς συνε πεΐας τόσον διά την Γερμο νΐαν 8σον καί διά την Ίτα λίαν. Ή σοβ. Ρωσσία άπειλεΐ την ΦινΑανδίαν-Σουηδίαν. ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ 3 Ν)βρΙου. —ΑΙ ΣουηδικαΙ έφημερΐδες γράφουν δτι είναι τελείως ά παράδεκτοι αί ΡωσσικαΙ προ τάσεις (δία δέ £ο.Ι αφορώσαι την παραχώρησιν των νήσων Χάνγκαι, κλεΐδα τοθ Φινλαν δικοΟ κόλπου. "Άλλωστε, προοθέτουν αί έ φημερΐδες, αί παραχωρήσεις είς τάς οποίας πρι βαΐνει είς άντάλλαγμα ή Ρωσσία πρός την Φ.νλανδΙα* είς Βόρειον Καρελΐαν είναι άνάξιοιλόγου Τό πρακτορείον Ράϋ:ερ πλη ροφορεΐται δτι μετά τόν λό ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ν)βρ(βυ (Ιδ. ύπηρ).— Την 18ην ώραν $πα- νελήφθηβαν είς τό Κ,ρεμλϊ. νόν μεταξύ των κντιπροσώ- πων τής Φινλανδίας κχί των έντεταλμέν^ν τής ρωσιιχής κυβερνήσεως «Ι Ρωσσοφιν- λανδιχαί διαπραγματεύΐεις. Έν τω μεταξύ τα πράγμα τα βαίνουν είς «έ«ν φάσιν έξύτητβί, ώς διαπιστοΰται & πό την άαειλητικήν στάσιν τδν Σββιέτ, εκδηλουμένην είς ανακοινωθέν εκδοθέν σή μερον είς Μοσχαν. Τό ά* α κβινωθέν τβϋτο γέμει βπει λδν κατά τής Φινλανδία; χαί τής Σίυηδίαί, τδν δύβ χωρδν οΓινΐς άπβατέογβυν Τ*ς ρωσσικάς πρβτάσεις μελ λοντική; αυνΐργ«β5αί, ώ; τβ- νί;«ι. Τ* ρνβαικέν «νβχβιν»· δέν χατβιλήγει μέ την ακό¬ λουθον «ηειλήν. «Θά ϊτροκ- σκίσωμεν την ασφάλειαν μ«ς πρίς •■««τα σημεϊα καί ε¬ ναντίον δλων ΦΪηνι-ς θχ ήδύ ν«* το νά την απειληαουν. Έν ουνεχε'α τό σββιετικόν άνακβινν>θέν πρβακαλεϊ τούς
  νέους τής Ρωσσί«τς νά είνε
  ε?«ιμβι νά άγωνιβθβΰν υπέρ
  τής ασφαλείας της Ρωσσίας».
  Καί ό Ρωοσικός τύπες τη
  γ εί ανάλογον τακτικήν Ι-
  ναντι τοΰ ρωοαοφινλανδικοΰ.
  Ή «Πράβδα», τό επίσημον
  όργανον τής Μόσχας κατηγο
  ρΐΐ έν κυρΐω αρθίω της αη
  μερινΡίς της εκδόσεως τούς,
  £ουηδ·ύ; ώς ένθαρρύνοντας
  τ«ύς Φνλανδούς είς την αν¬
  τίστασιν την οποίαν προβάλ
  λ·υν μΐτβ πείσιιατβς ιί$ τας
  ρναβιχ&ς πρ#τβαε»ί. Πά
  γον τοθ κ. Μολότωφ ή Σουη
  δία έτοποθέτησε νάρκας πέριξ
  των νήσων Χάνγκαι επί των
  οποίων ήγειρεν αξιώσεις ή Ρωο
  σία κα€ώς καΐ επί των νήσων
  "Ααλαντ αί οποίαι δεσττό
  ζουν των κυριωτέρων Σουηδι
  κων λιμένων.
  λέγει, ή τακτική της Χβυη-
  δίας χαί Φινλανδίας είνε πό
  λύ άσχημο παιγνίδι τό όπβΐ
  όν κα* είς Ρδσσβς δέν θα ανε
  χββ. Άς γίνη δέ «ντιληπτβν
  άπό τβΰ&ε ίτι θά ενεργήσω¬
  μεν κατ' άρέσκειαν συντρί
  ββντες τα πίντα καί «νατρέ
  ποντες >;»θ· έμπέδιον όπερ
  θά συναντήσωμεν είς χον
  δρόμον μας.
  Ή«Πράβδα» χαταλήγει: Ή
  Φινλανδία πρβέβη είς προε
  τοιμασίας χράτβυς Ιπερ έιτι.
  ζητεί τόν πόλεμον. *© φιν.
  λανδός ύπουργός τδν Έξωτβ
  ρικδν ίχβιμε άπροχίλυπτον
  έκκλησιν είς τόν λόγον τβυ
  υπέρ τ·Β πε-λίΐίου. Διατί τ*
  χ« δίν ββ «πβντήθΜμεν είς
  την πρ^κληβιν αυτήν μ(
  τΙΙευμΏ^^
  πρωται μιγλλαι αποστολι'
  II
  ΚΑΙ ■ΜΕΜί—......
  ΗΝΟΜΕΚΟΗ Π Ω Λ
  ον4ΧΐΓΚΤηΐ« 3 Ν)βρίου (ίδ.
  ύηηρεβί* "«ής «Ανορθώσεως».)- ·Αρ.
  μοδίως άνακοενούτοιι ότι κατόπιν τ^
  υπογραφάς τού νόμου περί αρσεως ,ής
  άπαγορεύσεως έξαγωγής πολεμοφοδίων
  ί»«« -ού κ. Ρηδσβελτ, θα παραοοθο^
  άμέσως αί πρώται παραγγελίαι πόλεις,
  κων είδών είς την Αγγλίαν καί Γ*χ.
  λίαν.
  >%ί πρώται άποβτολαΐ θα γίνουν τή»
  δευτέραν έκ Ν«ας <Υόρκη^. θά ουν£- στανται Βέ κυρίως έξ άεροπλάνων χ&Ι άλλων πολεμικών είδών. ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΠΑΡΑΙΓΕΑΛΩΥΝ ΕΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΝ Η ΑΓΓΛΙΑ ΚΑΙ Η ΤΑ ΟΥΑΣΙΓ&ΊΏΝ 3 Νοεμβρίβυ (ίδ. ύκηρι. σία). — Κατα τας υπαρχούσας πρββλίψϊ^ έντός των ημερών Θά δοθούν παραγγελίαι πβλεμοφβδίων 35 έκατομμυρίων Γβλλι- κων φράγκων υπό τδν συμμάχων. Ύ· πάρχβυν πληρβφβρίβιι χαθ' άς η μέν Γ«λ λία απεφάσισε νά παραγγείλη 3.800 άερβ· πλάνα ή δέ Αγγλία 4 060 άερβπλάνα βκί βης έχτός τδν αλλων πβλεμιχδν είδών βΐ; ΆμεριχανΐΜά έργοστάσια. ΞΑΚΟΛ XI Η ΛΙΑ λ ΤΙ )ΪΘ 1ΥΝΑ ΟΥΣΥΜΜΑ Υ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΙΜΥΤΑ ΙΚΒΥΤΥΟ ΥΜΟΛΟΤΟΦ Λ 1Υ ΑΘΗΝΑΙ 3 Ν)βρίβυ (τοΰ «νταπβκριτβδ μας).— Τα έοπερινά τηλεγραφήματα τοθ έξωτεριχοΰ μεταδίδβυν άποσπασματα τής άρθρβγραφίας των εφημερίδων Λονδίνεν χαί Παρισίων Α; χά ·πβΐα γίνεται εύρΐΐα επίθεσις δριμυτάτων σχολίων, εναντίον τ·ϋ Μολότωφ, διά τόν λόγον τόν οποίον έ· ξεφώνησε προχθές. ΜΕΓΑΛΑΙ ΐ^ί ΟΙ ΠΟΛΡΗΟΙΕΠΑΗΑΠΑΤΟΪΝ ΡΩΜΗ 3 Ν)βρίου (Ιδιαιτέρα ύπηρεοία).- 'Αγγέλλεται έκ Βίλνβ ότι ΠβλωνβΙ «ς»Μμβ τι»οί προητο*μαζον επανάστασιν, ή οπβίβ χατεπνίγη πριν εκδηλωθή. "Αλλαι τηλ·· γρνφήματα άναφέρβυν ότι είς την πβρι·· χήν τού Βίλνο εισήλθον οήμερ·ν 40 ρΝ0Μ· χά τκνχς χωρίς νά δ·θη καμμιά έ£ήγηοΐ(· Αίίχραγεΐααι εΐςββρες των Εβραίων ταρβ χαί έντες τής η·λευς συνεχίζονται. Ύκιρ· πεντήκοντα '£βραϊοι ετραυματίσθησαν, υπό των λιθβυανικων δέ στρατευμάτων ενηργή· θησαν πολλαί συλ>ήψεις.
  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΕΩΣ
  ΙΑ ΚΑΒΟΡΙΙΟΗχΐΤΑΑΙΚΝ ΑΊ0ΑΙΤΙΙ1
  ΡΩΜΗ 3 Νοεμβριού (ίδ. ύπηρε·
  σία).—Ενώπιον τού Βασιλέως καί τοθ
  χ. ΛΊουσολίνι ώρχίσθηααν σήμερον τα
  νέαι μέλη τής κυβερνήσεως καί άνέλα·
  βον τα χαθήκοντά των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Ν)βρίθυ.— Τό
  πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορείται ί*
  Ρώμης ότι ή Ιταλία εμμένει είς την
  πολιτικήν την οποίαν εχάραξεν άπο τήί
  ενάρξεως τού πολέμου. Ύπάρχουν έν
  δείξεις ότι την πολιτικήν αύτην θ' ακο¬
  λουθήση μέχρι τής προσεχούς ίξ
  ΤΟ ΕΠΙΪΗΜΟΝ ΑΝΑΚ*5ΪΪΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΓΗΓΕ<Ον ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Ν)βρ(·υ (ίδ. ύπηρΐβ'«)·' Υπο τοΰ ανωτάτου άρχηγείβυ τοϋ Γ«λλι χοΰ σίραϊβύ επεδόθη την Ιΐην νυκ τό κάτωθι ανακοινωθέν. «Ήμέρα Ηρ^ είς τό σύνολον τού μετώηου. Μερικκ*, τβπι καί συγκρβύσεις των ές έπαφής στβιχε'^'· Τηλεγραφήμβτα έχ Βέρνης άναφίρ*»/ ότι εί χάτοικ»! τή; περιφερείας παρηκβλβυ* θηβαν βερομαχίαν μεταςυ ενός Γερμανικήν μάχης χαί ί$ Γαλλιχών κβχαίιωκτικβν. Τ# Γερμανικόν, βληβέν κατιφυγεν είς τό ·0« φός της Γερμανίας. Η ΝΕΑ ΠΟΛίίΜΕΗ ΚΥΒΕΡΝΗ2Ι2 ΑΓΚ.ΥΡΑ 3 Ν)βρΐο» (ίβ. υπηρΐοίετ) - 1* »ν Γαλλία Πολωνική κυβέρνηβις πρβΜΐται να «ν«βτ» ίίς Λλγεριβν. Μονον β πρ«βυηβ«ργ*ί »■ ΧικβρσΝ» βά ηβρβμΐί» ο «Ις η«ριβί«υς ίια να ·» ρίονηαι είς επαφήν μ«τά τβϋ επιτελείον τ·0 °· στρατόν.