98012

Αριθμός τεύχους

5312

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  *Ρσεως
  *ρί·Μ (Ιδ. ύη,
  βλ
  ιμυρΐυν
  συμμίχ
  ' «δ ή μ
  ιίλπ 3.800 φ
  Ό άερ·πλ«νι(ι
  εμικΰν «Ιδ&νή
  ού «ντεΜχριηϊ
  >ν τόν
  ΙΛΙΗ Ρ
  βήΐ*·
  ο0**
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  Ιτησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΗής
  ετησία δολ. 1Β
  ίξάμηνος » 8
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΚΥΡΙ1ΚΗ
  5
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ;
  ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ£2ΤΑΥΡΟΥ~*'
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ β*Ο»
  ΑΡΙθΜΛ ΦΥΛΛΟΥ 5312
  ΤΗΕΥΘΥΙΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ· Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΛΛΗΝΙΚΑΣ
  ΕΘΝΙΚλΙ ΕΟΡΧΑΙ
  ΕΛΛΗΝ. ΘΕΑΤΡΟΝ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΝ
  τής έπετείου τής Τουρκικής Δημοκρατίας]
  Βασιλικής εύαρεσκείας.
  Ήμεγάληνίκη
  τού προέδρου
  ΞΞκ.Ρουσβελτ.
  ΡΩΜΗ 4 Ν)βρίου (ίδ. ύπη·
  ρεσΐα).—ΟΙ έν Ούασιγκτωνι
  ανταποκριταί των Ιταλικόν ε¬
  φημερίδων τηλεγραφοθν ότι
  είνε ήδη έ*τοιμα πρός φόρτω¬
  σιν είς τούς άμερικανικούς λι
  μένσς 900 άεροπλάνα των ό
  ποίων ή άξία εχει κατσβΧηθή
  έξ ολοκλήρου υπό της ΆγγλΙ
  άς καί ΓαλλΙας. ΟΙ Τδιοι αν¬
  ταποκριταί προσθέτουν είς τα
  τηλεγρσφήματά των ότι τ" ά
  μβρικανικά έργοστάσια θά δύ
  νανται νά παραδΐδουν πρός
  εξαγωγήν είς "Αγγλίαν καί
  Γαλλίαν 600 άεροπλάνα μηνι
  αΐως.
  "Αλλαι εΐδήσβις έξ Ούασιγ
  κτωνος . άναφέρουν δτι όλό
  κλήρος" ο Άμερικανικός τύ
  πος σχολιάζει ένθουσιω&ως
  την οριστικήν άρσιν τής άπα
  γορεύσεως έξαγωγής δπλων
  καί πολεμοφοδΐων έξ Ήνωμέ
  νων Πολιτβιών. Ή «Τριμπού
  να» τί)ς Νέας "Υόρκης κατα
  δικάζβι δριμύτατα την συμπε
  ριφοράν την οποίαν επέδειξαν
  τόσον είς την Βουλήν δσον
  καί είς την Γερουσίαν οί Ρε
  τιουμπλικάνοι, δι' Εν πρωτεθ
  όν ζήΐημα παγκοσμίου σημα
  οίας, δπως είναι ή δρσις τής
  άπαγορεύσεως έξαγωγής δ
  πλώ ν, ώσάν νά επρόκειτο πε
  ρ( (διωτικοθ ή κομματικεθ
  ζητήματος. Εϊμβθα δμως βέ
  βαιοι, καταλήγει ή εφημερίς,
  δτι ολόκληρον τό Άμερικανι
  κόν Εθνος ευρίσκεται την στιγ
  μην αυτήν παρά τό πλευρόν
  τοθ προέδρου Ροθσβελτ.
  Ό κ. Ροθσβελτ θά ύπογρά
  ΨΠ έντός τής ημέρας τόν νό
  μόν, θ" αρχίση δ' άμέσως ή
  φόρτωσις δπλων διά τούς συμ
  μάχους.
  Εγνώσθη έπΐσης ότι ό κ.
  Ροθσβελτ θ' απευθύνη προκή
  ρυξιν πρός τόν Αμερικανικόν
  λαόν διά την σημασίαν τής
  δρσεως τής άπαγορεύσεως έ-
  ξαγωγής βπλων κατόπιν δέ θ'
  αναχωρήση διά Χάθδ Πάρκ
  οττου θά παραμείνη μέχρι τής
  Τειάρτης πρός ανάπαυσιν.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4Ν)βρΙου (16.
  ϋπηρ).—Κατά την χθεσινήν νυ
  κτερινήν σύντομον συνεδρία¬
  σιν των ή Βουλή καί ή Γερου
  σία ένέκριναν διά μεγάλης
  πλειόψηφΐας τό τελικόν κείμε¬
  νον τοθ νέου νόμου περΐ ούδε
  τερότητος, ώς διετυπώθη υπό
  τής συσταθεΐσης πρός τοθτο
  μικτης επιτροπτΐς έκ Βουλευ-
  των καί Γερουσιαστών. Μετά
  την ψηφοφορίαν, ή Γερουσία
  διέκοψε τάς εργασίας της μέ
  χρι τής 3ης Δεκεμβριού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ν)βρΙου (16.
  όηηρεσΐα).—Ό άγγλικός τύ·
  «ος άφιερώνει σήμερον ένθου
  σιώδη σχόλια είς την άπόφα
  σιν τί|ς 'Αμερικής ιιερΐ άρσβ
  ως τ/|ς άπαγορεύσεως έξαγω
  δηλών. Τα «Νία Χρονι·
  γράφουν: «Ή αρσις τής
  άπαγορεύσεως έξαγωγής β¬
  πλων αποτελεί την πλέον έν
  θαρρυντικήν πράξιν διά τούς
  συμμάχους. ·
  Γενικώς αί Αγγλικαί έφη
  μερΐδες έκφράζουν την χαράν
  των διά την απόφασιν τής
  Γερουσΐσς καί Βουλής τής Ά
  μβρικΓ]ς τονΐζουν δέ 6τι αί Ή
  νωμέναι ΠολιτεΤαι δέν έξέρ
  ?ή όδ β
  χονται
  οόδβΤΕροτητος
  ά
  ή ης
  τής δρσεως τής άπαγορεύσε
  ως έξαγωγής Βπλων, έ ώ ή
  απόφασις αυτή αποτελεί τό
  σημαντικώτερον διά τούς συμ
  μάχους γβγονός άπό τής ένάρ
  ξεως τοθ πολέμου.
  ΑΙ γαλλικαΐ έπΐσης έφημε
  ρΐδες έκφράζονται μέ ένθου
  σιασμόν έκδηλώνουσσι την
  ζωηράν Ικανοποίησιν τοθ Γαλ
  λικοθ Εθνους έκ τής άποφά
  σεως τής Αμερικήν. Ή «'Επο
  χή» γράφει Οτι ή χειρονομΐα
  των Ήνωμένων Πολιτειων έ
  προξένησε ψυχικήν άνακούφι
  σιν είς τούς συμμάχους.
  Έκ ΒουκουρεστΙου έξ ά
  λου αγγέλλεται δτι αί Ρουμα
  νικαΐ έφημβρΐδες γράφουν δτι
  ή δρσις τής άπαγορεύσεως
  έξαγωγής βπλων έξ Αμερικήν
  απετέλεσε θανάσιμον πλήν
  μα διά την Γερμανίαν. Ό
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Μ)βρίου (ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσΐα τής «Ανορθώ¬
  σεως»),— Τό "Αμερικανικόν
  σκάφος «Σΐτυ δφ Φλίντ», τοθ
  όποΐου εΤναι γνωσταί α( πε¬
  ριπέτειαι κατόπιν τής αΐχμα-
  σΐας τού υπό ΓερμανικοΟ πο·
  λεμικοθ εθεάθη συνοδευόμβ
  νόν υπό Νορβηγικον πολεμι
  κων είς τα νορβηγικά ΰδατα,
  κατευθυνόμενον πρός νότον·
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ν)βρ(ου (Ιδ.
  ϋπηρεσ(α).— Κατ' είδήσεις έξ
  Όσλο χθές 3ην Νοεμβριού τό
  Αμερικανικόν σκάφος <Σ(τυ δφ ΦλΙντ», συνοδευόμενσν υ¬ πό 10 νορβηγικων πολεμικών σκαφων, εισήλθεν είς τόν Νορβηγικόν λιμένσΧαγκεσούντ δ κου ή νκυροβόλησε χωρΐς νά Εχΐ) ζητήσει προηγουμένως σχετικήν άδειαν. ΑΙ λιμενικα! αρχαί τής^Νορ- βηγικής πόλεως, κατόπιν συ νεννρήσεως μετά τής κυβερνή σεως ίθεσαν υπό περιορισμόν τό γερμανικόν πλήρωμα τό ό ποίον είχεν ό^ηγήσει τό οκά φός είς τόν λιμένα, Τό Αμε¬ ρικανικόν πλοϊον απεδόθη α¬ κολούθως είς τό έξ Άμερικα Βουλγαρικός ι υ τίος γράφει: «Ή Άμερική εξεδήλωσεν επι σήμως την διάχυτον μεταξύ τοθ λαοθ της συμπάθειαν ύ πέρ των συμμάχων». Αί ΟύγγρικαΙ έφημερΐδες έκ φράζουν την γνώμην ότι ή δρ σις τής άπαγορεύσεως έξαγω γή*ς δπλων δέν σημαΐνει τΐπο τε δλλο παρά σύναψιν συμμα χ(ας μεταξύ Άμερικής καί Δυ τικων Δυνάμεων. Άνάλογα σχόλια, άφιερώνουν καί αί έ φημερΐδες τής ΤουρκΙας καί Ελλάδος είς τό γεγονός τοθτο. Τό Αμερικανικόν «ΣΙΤΥ ΟΦ ΦΛΙΝΤ» ΕΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ. = νόν πλήρωμά τού καί έλαβε την δδειαν υπό των νορβηγι κ£2ν άρχών ν' άποπλεύση. Τό Νορβηγικόν Νσυαρχεϊ όν εξέδωκεν ανακοινωθέν σχε τικώς μέ την υπόθεσιν τοϋ«ΣΙ τυ δφ Φλίντ» είς τό οποίον άναφέρει τα εξής: Τό «Σίτυ δφ φΧίντ» απεδόθη είς τό πλή ρωμά τού υπό τής Νορβηγΐας Σχετικός μέ την υπόθεσιν τού «Σ(τυ δφ Φλίντ», ^τήν σύλλη ψιν καί απελευθέρωσιν τού ύ πό των Νορβηγικων άρχών έ γνώσθησαν^αΐ εξής λεπτομέ «Τό Γερμανικόν πλήρωμα τοΟ «Σίτυ δφ Φλ(ντ»,έφοβεΐτο δΓι τό σκάφος θά* συνελαμβά νετρ υπό των πολ*εμικων σκα 6φ Φλίντ» εΐνήλθεν είς τα V νορβηγικά χωρικά Οδατα δπου καί Επλεεν άπό βορρβ πρός νόταν. Την 3 Νοεμβριού (χθές), 6 Γερμανός κυβερνήτης τοθ σκάφους εζήτησεν άπό τάς νορβηγικάς αρχάς, νά είσέλ- θρ είς τόν λιμένα τοθ Χαγ- κεσούντ μέ την δικαιολογίαν δπ είς ναύτης ήτο άσθενής καί είχεν ανάγκην* Ιατρικής περιθάλψεως. Νορβηγός Ια- τρός απεστάλη άμέσως, δια- περαιωθεΐς επί τοθ πλοΐου πρός διαπΐστωσιν Ι,τής άληθεΐ άς τοθ (σχυρισμοθ τοθ Γερμα νοθ πλοιάρχου. Ό Ιατρός δ¬ μως διεπίστωσεν δτι ό ναύτης ήτο απλώς άδύνατος καί ή άσήμαντος άσθένειά τού, δέν καθίστα δ.όλσυ απαραίτητον ΕΝΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΝ ΤΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ όπου'κατά τα χθεσινά"μας τηλεγραφηματα ενέσκηψε πρωτοφανής είς άγριότητα Ούελλα, καί ταξιδεοει υπό Άμερικα νίκην κήν». σημαίαν δι1 Άμερι ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4. Ν)βρ(ου- φών των συμμάχων καί δι' ούτό άπέφευγε ι ήν άνοικτήν Θάλασσαν. Κατόπιν αδείας τής Νορβη γικής κυβερνήσεως, τό «Σίτυ ΈπΙ τή έπΝκειμένη έττετεΐω τής Ε. Ο. Ν. Μελη τής Έθνιχής ^ίεολαίας Ήρβκλίίοί) είς μίαν άχό τάς έ«ιβλτ)τικωτέοαί επιδείξη; της «οπιχης έργανώσειος, την ίξσδόν τρυ είς την ξηράν, ώστε νά έπιβάλλεται διά τοθτο ή προσέγγισις τοθ σκάφους είς τόν λιμένα. Κατόπιν τού- τού εδόθη έντολή είς τόνπλοί αρχον ν9 αναχωρήση άμέσως, έγκαταλείπων τα χωρικά Οδα τα τής Νορβηγίας. Τό Γερμα¬ νικόν πλήρωμα δμως ηρνήθη νά ύπακούση είς την διαταγήν των Νορβηγικων άρχών καί ωδήγησε τό σκάφος έντός τοθ λιμένος Χαγκεσούντ δπου Ερρι ψχν άγκυραν άνευ αδείας. Κατόπιν αύτοθ, αί Νορβη· ρικαί αρχαί ένεργοθσαι βάσει των διατάξεων τοθ διεθνοθς δικαίου, έθεσαν υπό κράτη¬ σιν τό γερμανικόν πλήρωμα καί άπηλευθέρωσαν τό άμερι κανικόν είς τό οποίον καί πά ρέδωσαν τό σκάφος. Ούτω τό «Σ(τυ ϋρ Φλίντ», μετά περιπε τείας καί περιπλανήσεις άπό τής Μουρμάνσκ μέχρι τής Βο ρεΐου Θαλάσσης άπηλευθερώ- θη καί παρεδόθη είς τό πλή· ρωμά τού ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ν)βρίου (16. όπηρεσία).— Τηλεγραφηματα έξ Ούασιγκτωνος άναφέρουν δτι ή άπελευθέρωσις τοθ <Σ( τυ σφ Φλίντ» υπό τί|ς Νορβηγί άς καί ή παράδοσις τού είς τό αμερικανικόν πλήρωμά τού προεκάλεσε βαθείαν εντύπω¬ σιν καί μεγΐστην Ικανοποίησιν είς τάς Ηνωμένας ΠολιτεΙας. Υπό των επισήμων Άμερι κανικων κύκλων έξαΐρεται τό θάρρος καί ή άνδρική στάσις της Νορβηγίας ή ό- ποία έματαίωσε τα Γερμανι κά σχέδια διά την" τύχην τοθ «ΣΙτυ δ^ Φλίντ», ένεργήσασα σύμφωνα μέ τα διεθντ) νά μΐμα.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Α
  Ιί< ϊνχ -«ι ΘΕλΜΗΤΗ Ι λάΜας |
  .......... -~ ι
  Ή μοδίβτα
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ
  Αφιχθείσα *$ Αθηνών εν
  8α προ ϊτους μηΑ πλέον εΐχε
  μιταβθ πρός ΑρτΐΝτεραν εΐοί
  χενοιν της είς την κβκτιχήν
  χαι ραπτικήν, εΐοβπβιεϊ τίιν
  «{ιότιμβν ηελατεΐχν της. *
  τι έγιιατίβτιιοεν έργαστήρι
  όν ρκητιχης κ*ϊ κβκτΐΜϋβ εΙ(
  την οδόν Άγί«ν Δ*κα, έναν
  τι Μαί π«ρ«πλ«ύρ»>ς τΰν κ*
  ταατημάτΝν άοελφΜν ϋβλ
  λάηη.
  ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΑΙ ΠΤΥΧΩΣΕΙΣ
  Κυριαρχεϊ μέ την κυριολεξίαν ή μόήα των πτυχώσεων, ή όποία έλανσα
  ρίσΒη ώς γλωστόν άπό τοΰς μεγάλυυς Παρισινούς οϊκουε.
  'Ιδο» ενα φόρεμα πού γίνεται άπό μαθρη νρέπ ζωρζέτ καί πού είνκ
  ί] τελευταία Παρισινή δημιουργία.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΤΩΝ
  = 0 "ΤΕΚΤΩΝ" =
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας δλης των Άνωτάτων Σχο-
  λ ών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνβΙου, οΐκο-
  δομικήν καί οχέδια οίκιών, τοπογραφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., οδοποιΐαν, ύ-
  δραυλικήν κσΐ πάντα χά τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, εφαρμογήν, μελετών κσί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον.
  Είναι μοναδική ίύκαιοία δι' δσους άπερρίφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ ΠολυτβχνιΊου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐσς όδοτιοιΐας, οΐκοδομικάς τ) είς οΐασ δήποτε τεχνικάς ύπηοεσίσς καΐ έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τΐοτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έξελθβντες έργβδηγβί μέχοι σήμερον ίη τβΰ «ΤΕΕΤΟΝΟΣ» διωρίσβησαν είς ύπβυργεΐα, Δήμβυς, Έταιρίας κλπ. Γρανεΐα 'Ιυνος 5, Όμβνοια 'Αβήν«ι. Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΙΙΙ ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΟΥ 55ον Καί αύτός, παίρνοντας στά σ$ 6α:,ά τα λόγια της, δυστυχής. συν τβτρΐμμένος ώσίν νά αυνέδη ενα ά"επανό{.θωΐον δυσιΰχηιια, ριζε: —Συγνώμην! Τή μάθημα επί τέλοιις τελείως Ή ΚαρολΕνα χότταζε τί ρολίι —Πάλι.τ* καταφέρη νά π* ρατεΕνωμε'τβ μάθημα μτάμισυ ώ ρα! Δέν μπορώ νά χαταλάδω πωι ιαρνψ ή ώρα·.. Θ1 Ιχω πάλιγχρ νιες άπό τή μαμμ3 που μοθ λέγε νά μή διαρχή τό μάθημα περισ σότερον άπό τρία τίταρτα τής ώ ρας, γιά νά μή χ^ράζωμαι.·. Καί δ Σοθμπερτ χαρφώνοντα επάνω της τά μυωπιχά, μελαγχο λιχά μά:ια τού, την ρωτσ3σε: —Κ'ΐυρ'ίζίΐ λοιπΑν ή μ,ουσιχή —Ή μουσιχή ίέν χαυράζει. χώ ριε Σοθμπερτ Κουράζει τό μάί) μα τής μουσικής.. Καί δέν χου ράζεται $ μαθήτριαι, ίττως *οδ· ται ή μαμά μου Κουράζετα: δ δ δάσχαλος. Καί υέ θ«ρμόν ενδιαφέρον, μι συμπάθειαν πού ή δειλία τοθ Σο; μπερτ £έν Ιπέτρεπε ν* χαταλίδη ή χα)ή χόρη τόν ρωτοθσε: —Σδς χούρααα πάλιν αήμερχ χύρΐε Σοδμπειτ. Πώς φιβάμα: μι σας χουράζω περισσότερον άπ τού; μιχρούς χονδροχέφαλους μ: θητας πού μοί) ίχετε πή πώς σά Όπως πάνίοτε δ Σοθμπερτ ζ τέτοιες ατιγμές δέν ήξευρε τί ν* ά παντήση. Παρέμενε σιωπηλός.. Μή θέλοντες νά φέρη είς μεγαλει τέραν αμηχανίαν τόν ντροπαλό δα σχαλό της, ή νεκρά χόμησσα τόν αποχαιρετοθσε: —Χαίρετε, χύριε Σοθμπερτ. Τι μάθημα τής μουσιχής ίτελεΓωαι Τώρα άρχίζτι τό μάϋημα τής ίπ πασίας. Καί άν υπάρχη χ&ποΐος που χουράζεται σ' αύτό. τό μάθη μα, αύτός 5έν είνε πάλιν ή μάθη τρια. Είνε τό φτωχό... τό άλογο Την είχε δή πολλές φορές ό τρόμητη άμαζόνα επάνω σ' Ινα ώ ραιδτατον ί'ππον, μιά λευχή φορά 5α. Κίποτε εΐχε συναντη^ή μαζί ίτηςατόν περίπατον. Αύιος πεζός, έχεΕνη Ιφιππος. Ή Καρολίνα τόν χαιρέτησε χαί τού είπε: —Κύριε Σ:ΰμπερτ, £χω μια ί δέα! θίλετε νά σάς μάθω Ιππα β!α; Τοθ φάνηκε τόσον αστείον τοθ φτωχοθ τοθ Φράντς νά φαντασθή τό σευλεθπι τού επάνω σ' Ινα ζωηρόν ά'λογο! "Ετσι άπεχαιρέτησε χαΐ έχιΐνο τό δράδυ ή χέμησσα ΚαρολΙνα: —Τό μάθημα τής μοιαιχής τε λείωαε. Τώρα άρχίζει τό μάθημα τής ίππασίας.. Άλλ' έχεΐνο τό βράδυ προσέ θεσε: (συνεχΐζεται) ΕΜΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ ίναντι 'ΑγΙου Μηνδ καρανΛεύρως κλινικής κ. Βρεττάκη ή οΐκία κ. Κανετάκη. Πληροφορίαι 1*1 τ·«ου. ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ έκλεκτης ποιότητος λίαν καταλλήλως κα' δια ζοίχαροπλαστιχήν, ΐτωλεϊται πρες δρ. 18 κατ' οκάν είς δβχεΐα βενζί» ής μικτ·βαρή είς τό κα- τάστπμα τής «α. Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ». Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ Π4ΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταζιδιωτών. Τό εΰνοεΐ ώς Ινα άπό τά καλυτέρα ξενοοοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. "Από απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκσταστάσεων λουτρόν, εΐνε άσύγκριτον. ΤΟ «£ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διΐυθόνΐτκι «πό τέ·ν Ερητα χ. Γΐάργι·ν λ Μικβββιολονικόν καί Βιβ' χαμικβν'ΕργαατΑριβν Ί*τρβΟ Μκρόπης Λυδάκη Ηράκλειον Άναλύσεις οθρων, αΓματος χοηράνων, έμβολια, αυτεμδό λια χαί έν γένει άπασαι χΐ μιχροδιολογιχαΐ χαί χαί έξιτάσεις. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Ε. £ΕΟΥΛΗΕΑΡΗ ΟΛΟΣ! ΑΦΗΝΑΧ8 Οληοίον Χταβ. ΝοναβταράΜΐ Παρέχη χασάν «τληρβφορί- αν Α διευχόλονσιν Ιατρικϋς Φύοΐϋς, είς τβύς <Ις ΆβΑνα« μ*ταβαίνβντ«ί ααβενεΐς ονμ- λί Τββ. ΗΩΛΕΙΤΑΙ οίχία *ν Βρίαιϊ χιχτβστάσει έξ 7 δωματίων λουτροθ χαί μεγάλας «υλτις έναντι οίχίας Βογιατζίχη συνοιχία Γυμναστυ ρίοιι. Πληροφορίαι παρά τφ Ιδία· χτήϊΐΒ χ. Ανδρέα Βλάσση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάιιον ίσό γειον ώς γραφείον ί) ραφείον είς την δδβν Έβανς παραπλεύρως γρα φεΐου χ. Έμμ. Άδα5ιωτάχη. Πληροφορίαι παρά τώ Μοχιανφ χαφενείω Μιχ. Κριτοωτάχη. ψΊΚΐτΖΓΪΛ τδ οίχοτροφεΐ όν θηλέων «5 Δυχείου «ό Κο¬ ραής» δισποινΐς, δοηθδς τΐ)ς μελέ της χαί συνοδδς των οίχοτρόφων μαθητριβν. Έί ζ δπηρέτριβ μέ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε , νών 6 Ιατρδς κ. "Ιω. Κ< κη-. 'ΕυΙσης ΛφΕχθησϊν οί ^ Κ. ΆτιοστολΙδηο, Γ. ΟΙκονόάοη' Γ. ΓαλενιανόΓ. Φ Χαραλάαυοοτ; ί — "Ανεχώρησαν άεροτ,ορικδι; '0ι κ. κ. Βεονΐϊρδάπης, Έμμ. ^Οϋ 'νάκης. Εύί[Υ· Γιαμαλάκης, ιο ι νΐΚΟΓ. Ι Β<ΚΠΤΙΣΕΙΣ.-Ό φίλος χ,·; Ε. Σφακιανάκης έβά«τισι λάνι τό κοριτσάκι τοθ κ. ου Χοτζάκη έκ Λιθινων ονομάσας αύτό ΕύαγγελΙαν. ΓΛΜΟΙ.— Την τ,αριιλθοθσαν Πί, πτην είς τό προάστειον Π6ρος ,μ τελέσθησιν οί γάμοι το3 κ. ,ί' λβυθ. Στ£φανά«η μετά τής ι'^' Δέσκθ'νας 'Χαλατα. Παοάνΐιμ»0' παρέστη ό μαθητής Γυμναοΐοη ΧαοΙδημος Μύρωνος Παπαδάχηι; Τούς νεονύμφους συγχαΐρομ,,' Ε. Δ. ' ΘΑΝΑΤΟΙ - 'Ατέθανε καί ι»», δεύθη είς Βώρους έν συρρο{) ,Λ θαυς κόσμου εκ των έααρνιβν Καινουρίου καί Πυργιωτίσσης, «„. στή καί ένάρετος δέσποινα ή έ; λένη Έμμ. ΠολυΒάκη, Ή μι,α. στάσα διεκρίνετο διά την καλω¬ σύνην καί την ευγένειαν τοθ ή. θους της καί Μχαιρε τής γενικης εκτιμήσεως. Τούς οΐκεΐους τη; καί Ιδιαιτέρως τόν υϊόν της «(. λον κ. Κωνστ. Πολυδάκπν Ιατρόν ή «'Ανόρθωσις» συλΑυπεΐται βερ μώτ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ - Καθήκον μου έτιβιβλημένον θεωρώ διως χαί δημοσ α ίκψράσω τάς όλοψύ χους μου ευχαριστίας είς τον Λιακίκριμένον Ιατρόν τοθ χωρ( ου ματ κ. Περικλήν Κουκουριτ^ «ην διά αό ενδιαφέρον ΐό όποΐ ην έϋειξε είς τόν άσθενοθντα βιαίως τιατίρα μου τόν *-■" κ Ι Ιθιράπευσε δια τής έπιστη μονικής τού κσταρτΐσβ'-ος. Έ* πετροκεφάλι τί) 2 ΝοεμΒρΙ ου τ 939, Ό ευχαριστών Αντώνιος Μαρχά Γύρω στήν πάλι. Δέν θά λείψαυν ασφαλώς ου τε σήμερον Κυριακήν, αί ΐξοοοι των συμπολίτην. —Εάν βεβαία δκαιρός τό έει· τρίψη.. —Πάντως έσυνηθΐσαμεν τελευ¬ ταίως νά ναραλεΐχωμεν τόν ό¬ ρον αυτόν, δεδομένου Οτι τό ό· ψιμοκαλόκαιρο συνεχίζεται κανο νικως καί τό ύπαιθρον δέν με>
  νΐΐ άκόμη χωρΐς θιασώτας,
  —Αί νροετοιμασίαι διά τόν
  έορτασμόν τής έπετεΐου τής Έ-
  θνικής ΝεολαΙας όστις ώς γνω
  στόν θά γίνη την άλλην Κυρια
  κήν.
  — Συνεχίζονται ώς μανθάνομεν
  είς τα ενταθθα τμήματα τής ορ¬
  γανώσεως.
  — ΑΙ ν.ροετοιμασ(αι οδ αι έγ
  γυθνται άκό τοθδΐ χάθε έτιτΐ)
  χΐαν είς τόν έορτασμόν ούτον
  ώς σύνολον^
  —Ή νέα άλλαγή είς τάς ώρας
  άνοΐγματος καί κλιισΐματος των
  καταστημάτων. έξυηηρετεϊ καί
  τούς καταστηματάρχας καί τό
  κοινόν.
  —Το τελευταίον άλλως τε ϊχει
  συμμορφωθή νλήρως τιρός την
  τακτικήν των ημερών ήτις εαιβάλ
  λει ρυθιιόν κανονικώιερον άλλά
  καί ταχύτερον είς τάς προμηθείας
  τής ημέρας καί τάς έν γένει
  άσχολΐας τοθ άτόμου.
  — "Αλλως τε ή άλλαγή δίδει
  δλην την άνεσιν είς τό κοινόν
  νά «ρομηθεοεται εγκαίρως τά
  αναγκαιοΰντα είς αΰτό ειδή
  —Πρός τούς διευθυντάς των ψυ
  λ,ακών εκοινοποιήθη έγκύκλιος
  τοθ ΰΒουργεΙου 'Δικαιοσύνης σφο
  ρωσα τόν έλεγχον τή« τροφο&ο
  οίας των κρατουμένων.
  —Τό μέτρον τοθτο ώς αναφέριι
  ή ένκύκλιος, δφεΐλεται είς την
  επιθυμίαν τοϋ ύβουργεΐου νά «α
  ρέχωνται είς τάς φυλακάς καλής
  ηοιόιητος τρόφιμα καί είς τιμάς
  λογικάς.
  —Αντιθέτως *ρός την «ροσ«ά
  θείαν ενίων χορηγητων δχβς ιΐα
  ρίχωσι είς τας φυλακάς τρόφι
  μα Ιδίως δλαια «αί λίνη. οωτε
  ρας ποιότητος καί μέ τιμήν Α
  ωτεραν τής «ροβλεΐομινης.
  — Είς την μεγάλην αίθουσαν
  των γραφείων της 'ΕΒν. 'Οργα
  νώσεως τής ΝεολαΙας "ΗρακλεΙ
  ου συνεχίςονται κατά τάς καθο
  ρ σθείσας ώρας «αρ' ιΐδικων
  καθηγητών τά θβσπιβθέντα μάθη
  ματα.
  —Διά τούς ΰτιι ψτι·ίΓ υς βαθμο
  φόρους τής οργανώσεως οί όβοϊ'
  οί άνέρχονται είς σεβαστόν αριθ
  μόν.
  —Ή διάρκεια τής φοιτήσεως
  ών στελεχΛν τής 'Εθν. ΜεολαΙ
  άς είναι τετράμηνος,
  — Είς τοθ Πουλακάκη βροβάλλε
  τσι σήμεοον διά τελευταίαν ψο
  ράν ή «θύελλα» τοθ Μτατάΐγ
  μέ τόν Σάρλ Μχουαγιέ.
  — /Οριον «ροβάλλεται ϊνα άρι
  στούργημί βγαλμένο ά«ό την
  κοινωνική ζωή: ·Ή κατηγορουμέ
  η σιωπα».
  —Σήμερον είς την ΜινοανΐΡ"
  άλλετσι διά τελευταίαν φοράν
  ό δυνατό κινηματογραψικό {ρ
  ό τό «Ξενοδοχείον τοθ Βορρα»
  μέ τι)ν Άννα Μπέλλα.
  6 Ρέπβρτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε δι' Ά·
  ήνας «ρός παρακολούθησιν τής
  εας μό&ας ή δνΐς Καλλιόιη ΜΠ
  .ιαρά μοδΐστα.
  —'Εβέστρεψεν έξ Αθηνών ή »ι
  λονοιός Στέλλα Χωροΐτου μέ συλ
  λογί;ν νέων μοδέλων τής σαιζόν·
  • ΚΙΔ0Π01Η2Ι2
  Ό γνωστάς ταχυδρίμος ρ;
  δημος ΙΙορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  έκαστην έβδομάδα. Καί παραχα-
  λεΐ τούς ενδιαφερομένους ϊ*"»
  άποτείνονται είς τό τηλέεκονον
  χαΰ χ. Μπαλαμοώταοϋ 7—88.
  ΖΗΤΚΠΆ1 -
  έ«(
  ΑΝΟΡΘβΣΙΣ

  ο
  Υώμοι
  ινος
  >υς
  ΡΙΟΝ -
  )(αριοτών
  ψουν
  υρια»ήν, "οΐκ'ϊ
  Βν.
  α δκαιρόςιϋ,
  συνηθ(σαμινΐι)|;
  ρολεΐιωμιντό* Ι
  οομίνου Βτι ιΗ
  ' «υνεχΐζετοι ιη
  υιαιθρον 6έ»
  ιρΐς θιασώται;,
  ίΐμασίαι διά
  ς Ιπετε'οιι ής
  Ιας 6οτις ώ;
  Π την _ΛΛην Κυηο
  ται ώς μβνβάνομι
  θα τμήματα ιήί &ρ
  οιμασΐαι οί αι
  ι τοθβε ιαβι Ιΐιι
  έορτοομόν βύιι
  Λαγή είς <& Ίρ»1 ΐΐ κλι ισΐμαχος ■ ιαί οίον άλλωί τι ίρ «λήρωί «Ρ«· Λμβρών ήτις »Ψ κανονικώιερινά» , είς τάς τερομϋ*»* κοΐ τος *ν γΐ« ατόμοιι. [ε ή άλλαγή"* ιαιν είς »» ·"* ύΐται »γκαΙρ; ,ΐς αοτό ε* ; διευθυντάς «Ι ο«ο,ήβη .ν*» οϋ Δικαιοσύνην* ή· 'Ρ8^ ΐγχον τή· ^ >ατουμίνων. ,
  οθτο ώ; *«η
  ι ·Μ
  1
  6ργαν
  ιι
  •Ις ο*
  ,ν τή«
  Έθν.
  *%&
  τοθ
  Μ«οϋβΥιΙ'ΐΛ»Γ
  διά
  Ο)ή·
  ,ώβ'
  «αΡα*°Κ>6
  Οίκονομική ζωή ;Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί των
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  » 6' »
  » υ; »
  » ε' »
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' >
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΔΑΙ
  Σουλτανί »
  ϊαχτά »
  Ραζαχί »
  διαφόρων προΐόντων είχον χθές
  Σίτος
  Κριθή
  12.—
  11.—
  10.—
  9.—
  7.50
  4.—
  6 50
  5.50
  5.—
  4.50
  3.50
  11.50
  10 50
  9 50
  8.50
  6.—
  3 80
  3— 3 50
  2 50 3.—
  Βρώμη
  Οίνοι μίβτατον
  Γλεθχος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  • Υ'
  Πράσινοΐ α'
  » β'
  » γ'
  Μίταξα
  Άλάδδανος
  Κουχούλια
  ώς άχολοΰθως:
  8 50
  5.30
  540
  20 — 21.—
  17— 18.—
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  100.—
  120.—
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμοτιρδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξανδρεια
  Άγβρά
  546.—
  136 80
  3 09
  30.65
  72 66
  32 55
  4.56
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  138 80
  3.13
  31.10
  73 «5
  33.05
  4.62
  564.—
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κβν)πολις
  Βαρσοδία
  25.96
  3.09
  6.96
  4.31
  30 65
  4.56
  23.46
  3.07
  104.—
  21.12
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  31.10
  4.62
  23.95
  3.10
  105.—
  21.32
  ^"'^Λ^^^^**"
  ΐ"^^^^^
  Τό μεγάλο Ιργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΟΙ Άθλιοι.
  622ον
  —Εδγβ, πυροβοληταΐ! άνέκραξβν ό Άετός.
  ΚαΙ έχειροκρόιησαν τούς πυροβολητάς δλοι οί
  έν τώ *6οφράγματι.
  —Αί, τώρα παιδία, είπεν ό Κουρφεράκος, ύγβία
  καΐ χαρά! Τώρα μας ήλθον τα σοβαρώτερον Προ-
  τήτερα είχομεν «τσουγγρανίσματα», τώρα θά £χω·
  μέν γροθιαΐς. Ετοιμασθητε.
  —■Είνε των όκιώ λιτρών κανόνιον, προσέθεσεν
  ό Κουρφειράκος. Είνε τοθ νέου τύπου, όρειχάλκινον.
  Αύτά τα κανόνια σύγκεινται άπό εκατόν μερίδας
  χαλκοθ καί δέκα μερίδας κσσσιτέρου. ΌλΙγον άν
  ό χύτης υπερβή αύτην την αναλογίαν, καί ό κασσΐ
  ρος τα κάμρ πολύ πολύ μαλακο, κάμνουν μέσα βα·
  θουλώματα.
  —Κατά τόνδέκατον ε*κτον αΐώνσ, είπεν ό Άε
  τος, εκαμναν τα καν όνια αύλακωτά.
  —ΝαΙ, άπεκρΐθη ό Κομπεφέρρης, σύτό αύξάνει
  την ^λητικτιν δύναμίν των, άλλ' έλατιώνει την α¬
  κρίβειαν τού βλήματος είς τόν σκοπόν. Τί τα θέλεις"
  τθ κανόνι, ό δβαπότης ούτος δέν δύναται ταν δτι
  θελεις, ή δύνομ,ς ιου ίΤνε μΐβ χον&ίή ά&υναμΐσ.
  Ή σφαΐρα ενός κανονΐου οιατρέχει μόλις έξακοσίας
  λίύγσς την ώιαν, βνώ τό φ«ς 6ιατρέχει εβδομή¬
  κοντα χιλιάδας λευγ&ν άνα παν δβυιερόλεπιον.
  ΊΒού ή ύπεροχη τοθ ΊησοΟ ΧρισιοΟ επί τοθ Ναπο-
  λέοντος.
  —ΓεμΙσατείκ νέου, άνέκροξεν ό Ένζολωράς.
  Π_ς θά ηδύνατο ν' άνθέξη τό όδόψραγμα κσ
  τα των σφαψών τοθ κανονΐου; Θά ήνοΐγετο άοαγβ
  χαλάστρα είς ούτω; Ιδού ή άτιορΐα των άμυνομέ-
  νων, καί έν ώ οί έτιαναστάται οΰτοι έγέμιζον έκ νέ
  ου τα δπλα καί οί πυροβοληταί συχρόνως έγέμιζον
  τό κανόνιον των.
  Είς μεγάλην αγωνίαν διέκειντο οΐ.εντός τοθ οοο
  φράγματος άγνοοθντες τό άποτέλεσμα τοθ κανο
  νΐου.
  Τέλος ηκούσθη ή τψώτη αύτοθ έκπυρσοκρότησις.
  —Παρών! ένέκραξε φαιδρά τις φωνή.
  ΚαΙ συγχρόνως μετά.τί)ς σφαΐρας. ήτις έπεσεν
  4—1 τοθ όδοφράγματος έπήδησεν έντές αύτοθ ό Γα
  Βριάς έκ τοθ μικροθ όδοφράγματος, τής δδοθ Κύ
  κνου, ευκόλως διασκελισθέντος,ύπ' αύτοθ.
  Πλειότερον άηοτέλεσμα έπροξένησεν ό Γαβριάς
  4ντός τοθ όδοφράγματος ή δσον ή σφαΐρα τοθ κα
  νόν ου. ^ αΟχη έχώθη βντός των μυρΐων έκεΐ
  νων τιραγμάτων, έξ ών συνετΐθετο τό όδόφραγμα'
  καί έμεινεν έντός αύτβν. Μόλις κατώρθωσε νά κα·
  ταθραύσπ 6να τ©ν τροχών τοθ λεωφορεΐου καί κα
  τασυντρΐψπ μίαν φορτηγόν «μάζαν, ^συνεχΐζβται)
  Ό Δερματβλογος-'Ιατρός
  ΝΙΚ. ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ
  - *
  ϊ - -
  νο
  .,μάϊν +
  εν ΜβΙρκις Φαρμβιβΐβν Ν.
  ΙΑΤΡΟΝ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  ΕΙΔΙΕΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΑΟΓΟΪ
  Αββΐδΐβη Τής χ«ιρο»ργιχή| ονρβλογι
  ~ - ~ Πανεπικημίου Παρι
  τβθ ούρβηβιπτικββ ουβτήματβί ήτοι νεβρβν,
  . Υ·ννιΐτ·Η4.ν *η*^»ηΜ. —χετοιι
  Τηλ*·. 8-33
  Αι" έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  •Απόδλα δι* δλους.
  Η ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ
  Β'.
  ΚαΙ τουτο συμβχίνει ώς εξής:
  Ή Γροιλανδία χαλύπτιται δλό
  χληρος^άπό πάγους χαΐ τοιουΐο
  τροτκος δημιουργοθνται επάνω είς
  την επιφάνειαν της, αυμποσουμί
  νην ι!ς δύο πιρίπου έχατομμ6ρια
  τΐτραγωνιχών χιλιομέτρων, ψϋ
  χρά στρώματα /Ίέρος. Είς τάς πι
  ρί την Γροιλανδίαν θαλάσσας ττε
  ριοχός δμως ή θερμοκρασία είνε
  πολύ χατωτέρα, χυμαινομένη γύ
  ρω άπδ τ;ύς πιρΐ τό 0 βχθμούς.
  Είς τάς περιοχάς αύτάς ίιπάρ
  χούν θερμά στρώματα αέρος.
  Κάποϋ λοιηόνέχεΤ περί την
  Γροιλανδίαν αυναντώνταΐ τα δύο
  έχθριχά ατρατ.'πιδα, θε έλέγα
  μΐν, τοθ ψυχροθ χαΐ τοθ θερμοθ
  βέρος χ»ι διά τής συναντήσεως
  των αυτής δημιουργούσαι γι^αν
  τιαΐαι κινήαεις αέρος. Κατά τόν
  άγώνα αυτόν οχηματίζονται άνα
  λόγω; τής επικρατήσεως τοθ ενός
  ή τοθ £λλου στρατοπέδου, χέντρα
  χαλοχαιρίας ή χαχοχαιρίας. Τα
  χέντρα αύτά χατευθύνονται πρός
  νότον, δταν δέ ξεπεράσίυν την νέ
  τιον ίκραν τής Γροιλανδίας άπω
  θοθνται πρός ανατολάς χαι φθά
  νούν είς την Ευρώπην, τής οποίας
  χαΐ έπηριάζουν τόν ^ καιρόν.
  Τοιουτρόπως ή Γροιλανβία είνε
  διά την Ευρώπην δ... Μΐός τής
  χαλοχαιρίας ή τής χαχοχαιρίας.
  ΥΠΝΟΒΑΤΑΙ
  Α'.
  Ημπορεί νά διαπραξωμιν έγ
  χλήματα, δταν όνειρευώμεθ»; Ί
  δύ Ινα έρώτημα, μέ τό οποίον ά
  πασχολεΐταΐ, έν προοφατφ μΐλί
  τη τού, ύ καθηγητάς είς τό πανε
  πιοτήμιον τής Βιέννης, χ. "Ερνστ
  Μπίαοφ, παρακληθείς πρός τοθτο
  έχ μιας τραγιχής αύτοχτονΕας
  μιάς νεαρβς χοπέλλας είς την
  Βιίννην ή ίποία ένυπνιαζομέντ],
  δτι χατεδιώχετο άπό χαχοποιούς,
  ηθέλησε ν, έν δπνοβατιχη^χαταστα
  σει διετΐλοθσα νά σωθή, θηδωσα
  άπό τόν εξώστην τοθ δωματίΌυ
  της καί έπλήρωσε τό.... δνειρον
  αύτό μέ την ζωήν της!
  Ή ΟπνοβασΙα έξηγεΐ, επί τού
  τοις, δ 'καβηγητής Μπίαοφ άπαν
  τα σχετικώς σπανΐως Συνήθως στ]
  μειώνεται είς τα παιδία καί είς
  τ&ΰς νέους άνθρώπους, συμπίπτιι
  £έ μέ διάφορα άλλα ουμπτώματα
  ψνχοπαθείας χ~1 νευραοθενιίας,
  γενικώς δέ δέον νά θεωρηθοθν οί
  ύπνοβαται· ώς ψυχ&παθείς.
  Μόνον ίξ^ιρετικώς ίπιδρςΰν {
  διαιτέρως ισχυραί εξωτερικώς
  καί έντυπώσΐις, καί επί όγιώνάν
  θρώπων, είς τρόπον ώατε νά πρα
  χαλοθν είς,αύτους υπνοβατιχά φαι
  νόμενα, ένοιαφέρουσα δέ είνε μία
  χλασοιχή περίπτωσις υπνεβϊσίας,
  μιας ολοκλήρου οικογενείας, τής
  οικογενείας ενός γνωστοΰ χαθηγη
  τοθ τής φιλοσοφίας τοθ Βιρολί
  νού.
  Ό έν λόγω χαθ^γητής, δποχΐί
  μενος είς την ασθένειαν, ώς εϋπο
  μέν, αύιήν, ένυμφεύθη την έξα
  δελφίν τού έπίσης 6πνοβατοΰσαν,
  έχ τοΰ γάμου δέ αύτοθ έγενήθησαν
  τέσσαρα τέκνα, τα ό ποία ΰπνιβχ
  τοθααν^χαί τα τέσσαρα, ίπως ο(
  γονιΐς των.
  (ουνεχΐζΐται)
  Μεγάλη Βρύση
  ό τόπος της εργασίας.
  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ Ν)δριος (άν-
  τααοχριτοθ μας).— Επάνω είς ί-
  ροπίδιο νοτιανατολιχά άπο την
  ΆγΕα Βχρβάρα, ή Μεγάλη Βΐιίστ]
  είνε μία άπά τίς παραγωγιχώτε·
  ρες χαί προοδιυτιχώτιρες συγχρό
  νως χωμοπόλεις τοθ νομοθ μΐς.
  Τα έϊάφη της είνε γονιμώτατα
  Καί επί πλέον χατίλληλα δι9 δλα
  τα εΙ5η των καλλιέργειαν. ΚαΙ
  είναι πράγματι μεγάλη ή π?ιχι-
  λία των χαλλιεργειών χαί τής πά
  ραγωγήί. Έδώ χά. λιεργοθνται έξ
  Ισου, μέ την ίδιαν έντασιν χαί
  στοργήν χαί τα άμπέλια χαΐ οί
  έλτ,ές χαί τα δημτ,τριαχά χαί τα
  χηπευτιχά. ΚαΙ επί πλέον είνε ά-
  νεπτυγμένη σημαντιχά χαί ή χ τη
  νοτροφί». "Ετσι ή Μεγάλη Βρύ¬
  ση μέ τα ποιχίλα χαί άφθονα
  προΐ'όντα της δέν δκστυχιί πό τέ.
  Έ5ρα παλαιοθ Δήμου, είναι χαί
  σήμερον (δρα κοινότητος, ίέν Ιχει
  δμως την παλαιάν της κίνησιν. Ή
  ανάπτυξις , τβθ Άγίου θωμά χαί
  ιδία τ>,ς Άγίας Βαρβάρας πού ά-
  πέβη χάρις είς την διέλευσιν έ
  κιΖθΐν των δρόμων Μεσαχρδς χαί
  Γέργερης κέντρον συγχοινωνιών,
  ήλάττωσαν την κίνησιν τής Μέγα
  λης Β?6σης.
  Έν τούτοις ή χβομό'πολις αυτή
  δέν έχααε τόν ρυθμόν τής προό·
  δου. Έργατιχοί χαί φΐλοπρόοδοι
  οί χάτοιχοί της χαταβάλλουν φι-
  λοτίμου; προσπαθείας διά τόνπλή
  ρη συγχρονισμόν της. Διά πρόσω
  ττικής των εργασίας χατεσχΐύα-
  σαν αμαξΐτήν δδον χαί έξησφάλι
  σαν την δι' αύτοχινήτου συγκοι¬
  νωνίαν. Έν συνεργασ'α] δέ μετά
  τής κοινότητος χατεσκεύασαν χαί
  διάφαρα άλλα έργα δδιχά, έχπο
  λιτιστιχά Διότι πρίπει νά τονι
  σθ^ χαί τοθτο. Έδώ οί χάτοιχοί
  δέν τα περιμένουν δλα άπό τό
  χράτος. Έργάζονται οί ίδιοι διά
  την ρύθμισιν των χοινών. Τό 15ιο
  δέ συμβχίνει καί είς τα άλλα χον
  τινά χωρία, είς τα Πριβιλιανά
  χαί τα Άρδάχτια. Πρέπει νά ιδή
  χανιίς τόν δρόμον τόν οποίον χά
  τεσχεΰασαν οί Άρδαχτΐα^οί, τούς
  έ<βραχισμούς τούς ίποίου; έκαμαν διά νά έχτιμήση δπως πρέπει την προσπάθειαν των. Καί είναι όμολογουμένως άξιέπαινοι άλλά χαί αξιοί χάθι ένιαχύαεως οί χά τοιχοι τοθ διαμερίσματος αύτοθ, τοθ τόσον παραγωγιχοθ χαί φιλο προόδου. —Τραπεζιτικά. Άφίχθη χθές άίροπβρικώς 6 'Β πιθίΜρητπς της Τρβπβζπς Έλλ« δος χ. Κοϋνστ. Μουτσιλος. —Αί οκαρτικ») μηχαναί. "Αρμοδίως ανεκοινώθη 5τι ά πάσαι αί εΐααχδβϊσαι ίςρετβς σπβρ τικαΐ μηχαναί, άνΐρχομΐνΐχι είς 3.200 διετέθησαν ηδη πρός χρήσιν των σιτοχαλλιβργητνν συμφώνως πρός τβ κβββρισβέν^ηρόγροΐμΐία Κατά τάς υπαρχούσας προβλέψεως ή κατά γραμμάς χαλιέργ&ιχ τοθ σίτβ» βά φββοη εφέτος τέ 1 έχα τομ. στρβμματοτ πβρίπου. Άπό τό ήρωϊκόν Άτσιπόπουλον. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΑΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ Ό όργανισμός Διοικήσεως Μοναστηριακής περιουσίας νο μοθ Ηρακλείου. "Εχων ύπ' 8ψιν την ύπ' αριθ. 1 έ. έ. απόφασιν τοθ Το πικοθ ΣυμβουλΙου αύτοθ έγ· κριθεϊσαν διά τής ύι' αριθ. 46 έ. ί. αποφάσεως τοθ Κεν τρικοθ ΈποπτικοΟ ΣυμβουλΙ ου Ο.Δ.Μ.Π. Κρήτης ειδοποιεί 8τι έκ των έκποιηθέντων την 11 ην Δεκεμβριού 1938 Μονα στηριακών κτημάτων ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρα¬ κλείου κ. Εύστραιίου Γαρεφα λάκη άλλα μέν έπλειοδοτήθη σαν έμπροθέσμως κστά 5 ο)ο, άλλων δέ εκρίθη ή τιμή, είς ή* κατεκυρώθησαν άσΰμφορος καί έπομένως ήκυρώθη ό πλει στηριασμός αυτών. Διά ταυτα 'Εκτίθενται είς άναπλειστη ριασμόν τα αύτά κιήματα κεΐ μενά έν ταίς κτηματικαΐς πε ριφερείαις των χωρίων Άντι Πρώτη είς τιύς έθνιχους αγώνας Ιιζ την απελευθέρωσιν τής Κρήτης ή χωμόηολις κ λου,Ί 'πρωτοπορεΐ χαί τώρα είς ΐόν δρόμον τι ύ ιίρηνιχοθ ττολιχισμοθ, δίϊουσα την εντύπωσιν μεγί- λης ^πόΗωί είς 'τιύς διΐρχομένους εκείθεν. Είς την είχόνα μας φαίνονται μαθηταί καί μάθη· τριαι τοθ ΣημοτιχιΟ σχολείευ τής ίστορικής κωμοπόλεως, μετά τοθ διίαχτιχοϋ προοωπιχοθ. σκάρι, Καστελλίου, Πλατάνου Μετοχίου Τρυπητών Πλατά¬ νου, Πιτσιδΐων, Καινουρίου κοΐ Πυργοθς Μσλεβυζίου καί περιγρσφόιιενα είς τό ύπ' άοιθ. 236)61 καί χρονολογίαν 27 Νοεμβρίου 1937 πρό- γοαμμα πλειστηριασμοθ τοθ ΌργανισμοΟ τούτου τό δπ μοσιευθέν είς τό ύκ' άρ. 4026 της 3ης Δεκεμβριού 1937 φύλλον τής ένταθθα έκ διδομένης εφημερίδος «Ίδη» ύπ'άριθ. 3, 4 τεμάχια 1, 13, 15, 16, 17, 18 καί 19, 34, 36, 40, 41 καί 45, τής πρώτης ποοσφοράς τΔν ύπ' αριθ. 3, 4 τεμάχια 13. 15. 16, 17, 18 καί 19, 34, 40 καί 45 μειωθεί σης κατά 20 ο)ο. Ό πλειστηριασμός τ&ν κτη μάτων τούτων γενησεται υπό τούς έν τώ είρημένφ προγράμ ματι άναφερομένους την 19ην ΝομβρΙου έ. έ. ημέραν Κυρια¬ κήν καί ώραν 10—12 π. μ. ε¬ νώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εΰστρατίου" Γαρε φαλάκη ή τοθ νομίμου άνα- πληρωτοθ αύτοθ καί έν τώ γραφείφ τοθ Ο.Δ.Μ.Π. ΝομοΟ Ηρακλείου δπου καλοθνται οί θέλοντες νά γίνουν άγορα σταί. Έν Ηρακλείω τβ 3 Νοεμβρί ου 1939 Ό Πρόεδρος ·)· Ό Κρήτης Τιμέβεος Τα μέλη Τ Ό Άρχαδίβί Βααίλειος Κθίνθταντΐνος ΚΙνας 'Αίαν. ΕΜνοταντΐνΙόης Τό Ξενοδοχείον προτιμήσεος των Ηρακλειωτών —. ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλ·υτισθέν μέ νέα κομφβρ, γνωατ·ν διά τάς έγκαταστάσεις των λουτήρων τού καί τής τελείας Βερμάνσΐώς το», εξααφαλίίΐίΐ την «νετωτίραν την πλέον εύχκριστον διαμονήν. Όηλομηχανουργικόν έργαστήριον ΓΕΩΡΠΟΥ ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ Πλατεΐα Έηΐαχινε.1 ίπλων, ήλεκτροοϋγκβλληαΕΐς, τίχνή, ταχύτης, Αοφαλεια, ·1κ·ν·μι«. —ΑΙ καταθέσεις των βργί ν«ν της Άγροφυλακής. Τβ ύπουργΐΐον ίτής Δικειιβσυ νης απέστειλε πρός τβυς ΕΙβαγγΐ λίϊς ΈφϊΤΜν καΐ ΠρείτοβΐΜ&ν τοΰ κράτβνς ένχύΜλιον διά της όποΐ άς συνιστά την πιστήν έφ«ρμο γήν τνν οχβτικΑν άρθρων τού ν* μβυ πβρι «νροτΐΜής άσφαιλΕΐας καθ' δν οί ΰπάλληλοι κ«1 τί όβνκνκ τής'Αγι;οςρυλοΐχίϊς οσάκις κοιλοϋντοίΐ ώς μάρτνιρβς δι' άδιχή ματβΐ είς βαθμίν πταίοματβς Α πλημμελ^ματο;, έχδικ>ζόμ«να(1ς
  διχαστηρι» εύριακόμϊνα έχτος
  της εδρας ίπου ύπηρετοΰν, δέν
  προοβρχονται αυτοπροσώπως άλλλ
  λαμββνοντβι ίιιχ' όφιν μονον *1
  ίνορχοι κειταθίβίΐς των,
  —Ή καλλιέργεια των γβω>
  μήλων.
  Είς τβ (ιηονργβΐβν της Γεωργ!
  άς ουνήλθΐ προχβές αυσχεψις α·
  πασχολπθϊΐσα έχ νίου μέ ται ζή
  τήματα τής Μβιλλιπργβΐβις τ&ν γ«
  κμήλων. Είς την σύσκεψιν τα»
  την μετέσχον καί ύπάλληλοι τής
  ΆγροτΐΜής Τρκιτεζης, ,έ{ητ*βθη
  δέ τό ζήτπμα τού έφοώιβσμου
  των καλλιβργητών διά τοδ χ*
  ταλλήλου σπορ«υ. Κατ' αρχήν,
  ώς ανεκοινώθη, ελήφθη άκο««
  αίς νά γίνη αρμοδίως ή <(4ήγη αίς δια την προμ6θ«ιαν έχ τού έ$«ιτ·ρΐΜοΰ μβσω τής Άγροτιχής μπχρι 2 000 τόννων πατατοακο ρβυ. 'ϋπίσπς άπενααίβθη ίπ»»ς έ νισχυβοϋν τα λβιτουργοϋντα έν τή χωρ α κιντρα σπορ·π«ραγΜ γής γβΜήλω σχολεϊα. Υπό τοδ Ύπουργΐίου τής Παι δεία; εκοινοποιήθη έγχύχλιος πρός τας έχπαιδβυτιχάς αρχάς σχβτιχή μέ τόν σκοπόν τοδ άστι χοδ σχολβίου. Είς την έγχυχλιον ταύτην «ονΐζιται βτι ό κοσμβς αυνηθισμένος άπό έτ»ν να στ«Α λρ τα καιδια τού είς τα χλαβσι χά γυμνάβια. βΐνι φυσικόν νά μή δύναται νά αντιληφθή άμεσος την σημασίαν των νεοϊδρυβίντων σχολείων. Διά τουτο έπιβάλλκται όπως οί έχπαιδαυτιχοΐ λιιτουργο! δια «ιαλέςΐων χ.λ.π. προπαγαν δίσουν τόν σκοπόν των νΐων,, ά στιχ&ν σχολίίων πού άποβλέ πουν άφ' ίνος μέν αίς την άνα πτυςΊν τοΰ χοβμου τής υκαίθροιι τού οποίου τό γΐνργιχόν ,χνεϋμα συνειδητοποιοδν καί αςρ' ,έτερβυ «Ις Την αναζ»πυρ«σιν τής αγα ππς πρός τα τ«χνικα έπαγνελμα τα μ(τα(ϋ τοδ χόσμου τ&ν πό¬ λεων. Η —Ή όγειονομική διαφώτισις. Ό υπουργβς τής Κρατιχής Ύ γιεινής χαί Αντιλήψεως δι' έγχυ χλίου τβ» πρός τα υγβτονομιχα Ιόρυματα τοδ Κρατους παραγγίλ λβι όπως άν«πτύ{ουν ταυτα Ιόιαι τίριις την δράσιν αύτ&ν χαί είς τό χεφαλαιον τής ΰγειονομΐΝής διβφΜτίσεως τβδ λαοίι. Δια ^τής έγχυχλίβυ παρεχονται λεητβμε Ρ·ΐς οδηγίαι ώς πρός τα μέσα τής διαιρ&ιτΙσΐΜς.^ —Διημερεύβντα καί διανυ κτερβύβντα, φαρμακείον Σήμερον Κυριακήν 5 τρ* χοντος θά διημερεύαουν τα ααρ μαχΐΐα Κννστ. Κανακάκη, Ο(ο0 Οεοδωρίδη, Φεοδ. Γεωργιαδη. θά διανυχτϊρεώσβυν δέ |τά φαρμα χπία Ιωάν. Λογιάδη χαί Χνχρ ΧανΐΜτάχη. Αυριον βά βιανυ χτ«ρεόσα τό φαρμαχΐΐον Γ. Γπ ηεσάχη. ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ μέ άρχ,ΪΒς γρβμ. ματιχάς γνβσεις ζητεί θέσιν δ· παλλήλοιι είς γραφείον: Πληροφορίαι παρά τφ χ ^[Χ Πετρίχη&παλλήλφ φόίΟϋ Διοδίων Χανίων Πόρτα. ΠΩΛΕΙΤΑΙήέν Μασταμπά οί β τής χ "Αννης Άνυφανταχη. ΠληροφορΙ^ «Ζς τβν %.Ε Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι ριομ<5ς
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ Ι Σ
  Προΐα Κυριακής
  5 Νοεμβριού 1939
  ίΓΐΑΣΙΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΑΗΣΕΟΣ
  ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ
  ΕΝΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗΝ ΙΗΜ4ΣΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ν·εμβρ(ου (Ιδ ύπηρεσΐ»).—
  Τό πρακτορείον Χαβάς μεταδίδει σημερ
  ♦/άς έκεξηγηματιχάς πληοοφβρίας έκ Λον
  δίνου έκί τής άναγγελθείαης βυγκλήσε&>ς
  τδν έν τω εξωτερικώ πρεοβευτών τή;
  Γερμκνίχς, είς την οποίαν άποδίδεται με
  γάλη σημασία. Σχετικώς γράφει καί ο
  «Ταχυδρομος τού Γιορχσάΐρ» ίπ αυτήν την
  στιγμήν «ί κυριώτερα* των συνεργάτην
  τοϋ χανκΕλλαρίου Χίτλερ, πρββλέιτοντες
  την πτώσιν τού είς την περίπτωσιν Γ&ρμα
  νίκης ήττης δικφιλβνιχοδν μετβτξύ των τβ
  δικαΐωμβ τη; διαδβχής.
  Πάντως μέ βάσιν άνασχοπήαεως τής κα
  ταατάοεωι·, λέγει τβ Χαβάς, συνεκάλεσε ο
  Φύρερ τβύς πρεσβευτάς τού τόσον έπειγόν
  Πρός ματαίωσιν
  τα δύο σχέδια^ρμανικών έπιθέσεων.
  Τό ρηγμα τής γραμμης Μαζινώ
  πού θά έστοίχιζε 1.800.000 άνδρών.
  ΠΟΙΟΣ Ο ΚΥΡΙΩΤΕΡΟΣ ΣΚΟΪΣ
  ΤΗΣ ΜΕΤΛΒΛΣΕΩΣ ΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝ
  ΤΟΥ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΗΤΡΡΠ
  ΡΩΜΗ 4 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία) —
  Κατά πληροφορίας τοδ πρακτορείου Στέ-
  φανι οί κυβερνητικαί κύκλοι τού Βερολίνον
  έτοιμάζουν διπλωματικάς αποστολάς είς Ρώ-
  μην «φ' ενός καί Μέσχαν άφ' ετέρου την
  οποίαν θεωρεϊται βέβαιον ίτι 8ά επισκεφθή
  ό κ. Ρίμπεντροπ, διά τρίτην ήδη φοράν.
  ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ
  ΕΙΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΤΟΝ ΣΤΑΛΙΝ
  Σχετικώς μέ τό επικείμενον ταξίδιον τού
  χ. Ρίμπεντροκ είς Μόσχαν τό Χαβάς πλη-
  ροφορεϊται ίτι ε υ τος δέν παύει νά έλπίζα
  •τι θά παρασύρη τελιχδς τόν Στάλιν είς
  την π«ρ·δσ«ν πολεμικήν σύρραξιν.
  ΪΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΙΑΤΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΠ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΓΚΥΡΑ 4 ^Νοεμβριού (ιδιαιτέ¬
  ρα ύπηρεαία).—Άφοΰ αυνεβουλεύθη έν
  Βουκουρεστίω τήν'κυβέρνησίν τού επέ¬
  στρεψεν ενταύθα ό Ρουμάνος πρεσβευ·
  τής χαί θα συνεχίση τας βυνομιλίας με
  τάΓ των Τούρκων επισήμων διά τα προ-
  κύψαντα έκ τής ύπογραφής τού Άγγλο
  γαλλοτουρκικοΰ ζητήματα.
  ΤΟ ΤΑΞΙΑΙΟΝ ΤΟΥ ΓΚΑΙΡΙίΚ
  ΕΙΣ,ΤΗΝΙΤΑΛΙΚΗΝΠΡΟΤΕΥΟΥΣΑΗ
  ΛΜΣΤΕΡΝΤΑΜ.4 Ν)?ρίβυ.— Αί έφημε
  ρίδες τής σήμερον άναγράφβυν ότι τό άναγ
  γελθέν ώς βέβαιον ταξίδιον το» ατρατάρχου
  Γκαϊριγκ είς Ρώμην ίχει μάλλον διπλωματι
  χον χαρακτήρα. Καί αποβλέπει είς τελ«υ
  ταίαν προσπάθειαν όπως πεισθή ό κ. Μομ
  αολίνι διά την ώφελιμότητα τού Ρωσοογερ
  μανικοΰ συμ ψώ νού.
  ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ
  ΚΑΙ ΜΙΙΟ1ΙΣ ΤΟΥ ΧΑΡΤ1Ν0ΜΙ1ΜΑΤ0Σ
  Α®ΗΝΛΙ 4 Νοεμβριού (τοδ άντ«ποχρι·
  τοΰ μας)— Είς την δημοσιευθείσαν σήμε¬
  ρον έβδβμαδιαίαν κατάατασιν τής Τραπέ¬
  ζης τής Ελλάδος άναγράφεται αΰ'ησι; τού
  καλύμματος χατά 20 καί πλέον έκατομμύ-
  ρια καί παραλλήλως μεΐωσις τής χυχλοφβ-
  ρίβς τού χαρτβνβμίσμαϊβς.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠλΙνΪΓ
  ΕΠΕΔΡΑΜΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΡΩΜΗ 4 Ν)βρίβυ (ι5. ύιηρεσ(α)__Τη·
  λεγραφήματα έκ Λονδίνον άναφέρουν ότι
  Γερμανικά άεροπλάνα ενεφανίσθησαν χθές
  υπεράνω τού Φέρθ όψ Φέρθ. 'Αγνλικά χά
  ταδιωκτιχά άνυψώδησαν άμέαως χαΐέτ'θη·
  σαν εί; καταδίωξιν των. Τα γερμανικαι έ·
  τράπηοαν είς φυγήν, δέν β γνωσθή ίμως
  εάν ύΐτέσ:ηβ*ν απωλείας.
  * ΜΕΛΕΤΑΤΛΙ Η ΕΠΕΚΤΑΣΙΣ
  ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΌΝ ΔΙΚΤΥΟΝ
  ΡΩΜΗ 4 Νοεμβρ(ου.-Αί
  τελευταίαι πληο·φορ(αι έκ
  Βερολίνου δέν είνε διέλου έ-
  νιαχυτικαί, άλλων προγενε-
  στέρων, πεοί των £ύ© έπιθέ-
  αεων τας όιβίας είχεν άκο-
  φχσϊσεΓτο Γερμανικόν "Επι¬
  τελείον εναντίον τής 'Αγ
  γλίας άπό άέρβς χ«ί τής
  γρχμμης Μαζι*ώ άφ' ετέρου
  διά μενάλων δυνάμεων τής
  ξηράς Γερμανικήν πρόσω τι-
  χβτη: έτιστρέφουβχ μόλΐ',
  πρό 3ημέρου έκ τινος απο¬
  στολάς είς τό Ράϊχ καί π*
  ρκκληθ&ϊσα νά είπη τί επί
  τέλου; θά προτιμηση ή Γερ
  μανία την άδράνειαν της κα
  θηλώσεως ή την μεγάλην ε¬
  πίθεσιν π«ύ έ|ήγγειλεν, εΐπε
  περίπου τα εξής:
  «'Αμέσως είς τάς αρχάς
  τδν έπιχειρήαεων ο χαγχελ-
  λάριος Χ(τλερ είχεν είπει β
  τι πξ»ζ« 70 γερμανικάς με·
  ραρχίας, δηλ. εν* έκατβμ-
  μύριον επτακοσίας χιλιάδας
  Γ άνδρών ένα ρηγμα τής γραιι
  μής Μαζινώ. Την χατά μέ¬
  τωπον δμως επίθεσιν τό Γερ
  μανιχέν επιτελείον έθεώρη-
  βεν ώ; αύτοκτβνίκν χκί χά
  ρις εί; την επιμονήν τού κα
  τώρθωοε νά μεταιτβίση τόν
  κ. Χίτλερ.
  Μετά τούτο * στρατάρχης
  Γχαϊριγκ έκεφορτίσθη νά 4«-
  πονήσα σχέδιον βααδινής
  κ«τά τής Αγγλίας έπιθέΐε-
  ως. 'Α*λ* Καί έκ της μεΧέ-
  τη; τβϋ σχεδίβυ τούτου διε¬
  πιστώθη οη διά τόν έφο
  διαιμ·ν τ&ν Γερμανικήν «ε-
  ροπλάνων καί διά νά ύιτάρ
  ξουν πιθανβτητες επιτυχί¬
  ας έπρεπβ νά χρησιμοποιή
  θβΰν ώ; βάσεις τδν Γερμα-
  νικων χατά της Αγγλίας έ-
  πιδρομών όχι μόνον αί ά
  κταί τή; "Ολλανδίας άλλά
  καί τοΰ Βελγίου. Ανετέθη
  κατόπιν είς τόν χ Χάλδ&ρ
  αρχηγόν τ«ΰ γενικοΰ έπιτε-
  λείου νά έχπονη:η τό τοιοθ
  τον σχέδιον άλλά χαί ε υ
  τβς μετ' ολίγας ήμέρ«ς ύ
  πέβκλε μέ την παράίτησίν
  τού μή γενομένην δεχτήν,
  μακροσκελές πέρισμκ ότι
  δέν άναλοτμβάνει τή^ εύ9ύ
  νην τοιαύτης έπιχειρήδεως.
  'Εκεΐ μένουν τα πράγμ«τκ
  έξηκολούθηα&ν ή Γερμ«νι
  χή προσ»πικέτης. Αί Γερ
  μανικαί ίμως στρατιωτικαί δυ
  νάμεις εύρίοκονται διαρκώς
  είς έκιφυλακήν καί Ετίΐμοτι
  νά δράσουν είς πρώτον νεΰ
  μα, άλλά τό πρόσταγμχ κου
  πεοιμένουν δέν δίδεται.
  Ό χαγκελλάριος Χίτλερ
  παραμένκι είς τό σημείον
  αύτό διοτακτικ·ς χαί μελε
  τα το μεγάλο πρόβλημα
  τού Δυτικοΰ μετώπου τό ο¬
  ποίον εΐχε πολύ ύποτιμήσε
  κατ' αρχήν.
  Καί τό σχέδιον των δύο
  έπιθέσεων φέρεται πρός ναυ
  άγιον οριστικόν κατά πάσαν
  πιθανότητα.
  Ή νρ<χμΐΑή Μαζινώ άκλόνητος καί άρτίως έπανδρωμένη. ΠΑΡΙΣΙΟΙ, 4 Ν)βρίου ((δ. ύηηρβσία).- Ό έκ των μβλβν τής έννεκμελοδς Άνγλικήςκοινοβου- λβυτιχής *πιτοοπής ή όιτοϊ— (Ιχεν έπισκϊφθή τε λίυταίΜς τβ τβχνικά εργ« «ής γραμμης Μβζινώ μ. Χβρολντ Νίκολοον, επιστρέψας ήδη είς Λον¬ δίνον μετέβΝΜβν είς τον έκβί άντιπρόσωίτον τοδ Χαβάς τάς έντυηώαεις τού έκτής έ«!0Μίφ·ιιςτ«ύτη{. «Τα τβχνιχα βργβ ιϋς γραμμης Μαζιχώτάό ποία έΊΐεσχένθημβν, ϊΐπεν 6 κ. Νίνολσον, Οή ξ δ Α αλθ αάλψ Εΐ ημ, , ή ξαν δΓ Αμας αληθής αποκάλυψις. Εΐχοαεν την Ιδέαν 2τι θά έβλέηομβν εργα έντοηυσιακά άλ λ δώ δ ό Ι βά βμ γ λβ διβπιστώσαμεν δτι π;όχΐιται π·ρΙ βτ τού έρνου. Δέν έννβδ μονον τα τεχνικά Ιργα τα όποΐα βΐνα» άΐτιστϊύτιις οτερΐά. άλλά έννοϋ συγχρόν&ις χαΐ τβ σύνολον τ&ν άξιοαμβτικών καί τ&ν άνδ;&ν τους οποίους «ΐδομεν αίς την νραμ μην. ΑΙ φρουραί της γραμμης Μοιζινώ άποτβλβθν ται άπό τεχνΐΝούς τΐλιΐνς έζησκημέναυς νννρΐζον τας καλώς το στρατιωτικόν έπάγγΐλμοι κβί ενδι «φερομΐνους δΓ αύτβ έ{ ίλπς Ψ»χή{ Όμιλίι δια τους «{ινματικοϋς τβν όκοίΝν «ντ·λήτθημβν τίιν Ιύιάζουσαν Ιχανοτητα, καΒώ; καί τβν τρβ· πον μέ τόν ό «βίον συμκιριφέρονται πρός τού άνδρας τ&ν φρονρΒν τβϋς ίποίους θβΗροΟν ώ ουνϊργάτβς των. Ή σΐΜπηλίι καί πλήρπς έμπιατο σΰνης μβτοτξύ ανδο&ν καί άξιωματιχΰν συνΐννώ πσις μοϋ έκαμβ την εντύπωσιν της κατβννκτι κης ΝαΙ θβτικής έκβίνης συνεννοήσεως ή βπο'α γΐνιται συνηβως είς τά( κλινικάς. Είδομεν μέ ιτοΐους άνδρας καί μέ τί Ιβγα ή Γαλλία προβ τοιμάζκται να έίασφαλίση «ην νίκην, Τό ϊμβλη μα δτι «ίέν θά πκρασουν» βΐνβι την φοράν ταύ την άκβμη πΐρισσβτβρβν βϊββιιμίνβν - αί στα ββρόν λον» τής πλήρους κα! ιΐλικρινο&ς ουνΐρ ναοΐας ή βιτοία διεπιστώθη μϊταξύ των έπΐτελβί ών Γαλλίας καί Άγγλίβς ά «ό τής άρχής τοθ πολέμου. »Κ«τά τάς συνομιλίας μ άς μΐτά τβν Γάλλων πολιτικών τούς όποίους «ΐχομβν την (ϋκαιρ^αν νά συναντήσνμκν διαρχούοης της έπιοχίψ«ώς μκς άντΐληφθημΐν ότι δέν ύπάρχβι ουδέ βηιά δια φοράς γνωμνν μίταξϋ Γάλλων καί 'Αγνλιιν Ή ν*ρμανΐΜη προπαγάνία χάνΐι τόν καιρβν της προσπαθοδοα νά χωρίση τάς δύ} χώρας μ άς». ΡΩΜΗ 4 Ν)βρ1ου (ίδ. η σία τής «Άνορθώσεως>).—Ό·
  λόκληρος 6 Ίιαλικός τύπος
  άσχολεΐται καί σήμερον μέ
  την ανταλλαγήν των διακοι-
  νώσεων μεταξύ Ιταλίας καί
  Ελλάδος καί έκφράζει την χά
  ρ4ν τού διά την βελτίωσιν
  ν σχέσεων των δύο φΐλων
  καΐ γειτόνων εθνών.Έξ άλλου
  καί ό Τουρκικός τύπος, καθώς
  άναφέρουν τηλεγραφήματα έξ
  Άγκυρας, γράΦει δτι ή διαπΐ-
  στωσις τής 'ϋλληνοϊ ταλικής
  φιλΐας προεκά>εσεν ίκανοποΐ-
  ησ ν έν Τουρκία. ΟΙ έπΐσημοι
  τουρκικοί κύκλοι πιστεύουν Ο¬
  τι ή βελτίωσις τ&ν σχέσεων
  Ελλάδος κσΐ Ιταλίας δχι μό
  νόν δέν θά χαλαρώσΓ) τούς
  έλληνοτομρκικούς συμμαχι
  κούς δεσμούς, άλλά καί θά
  συντελέση είς την στενωτέραν
  προσέγγισιν τής ΤουρκΙας καί
  είς την παγίωσιν τής είοή /ής
  βΐς την Ανατολικήν Μβσό·
  γειον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ν)βρ(ου (16. 6
  πηοεσΐα).—Ή ννωστή άρθρο
  γράφος τοθ «Έργου», ειΐισή
  μου όρνάνου τοθ κ. Νταλαν-
  τιέ, κ. Ταμπο>.ΐ, ασχολουμένη
  σήμερον μέ τα έΧληνοΐΐαλικά
  γρσφει: «Ή άνταλλαγή των
  φιλικών διακοινώσεων μεταξύ
  τοθ Έλληνος ιτρωθυττουρνοθ
  κ. Μεταξά καί τοθ έν Αθή¬
  ναις ΙταλοΟ πρεσβευτού προ
  Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΣ
  Ιταλίας
  και Ελλάδος.
  εκάλεσε βαθείαν αίσθησιν είς
  Βερολίνον. ΟΙ έπίσημοι Γερμα
  νικοί κύκλοι έκφράζουν την
  γνώμην ότι ή προσέγγισις Ί
  ταλίας καί Ελλάδος ένισχύ·
  βι μάλλον την Αγγλίαν καί
  Γαλλίαν αί οποίαι έχουν δώ
  σει ώς γνωστόν θετικάς έγγυ-
  ήσεις πρός την ΈΚλάδα.
  "Ηδη'διά τής <Ελλη'^·(ταλι κης προσεγγΐσβως, ή ειρήνη παγιοθτσι είς τό^ τμήμα αύ'ό τής Εύρώτΐης καί οί σύμμαχοι είνε φυσικόν νά αίσθάνωνται ανακούφισιν άφοθ δέν θά είνε ύποχρεωμένοι ν' άτιασχολοθν ται μέ αύτό. Οί Γδνοι κύχλοι τοθ Βερολΐνου κοθώ; άΚλωσ τε καί των Παρ σΐων καΐ τοθ Λονδΐνου φρονοθν 8τι ή συμ- φωνία Ελλάδος καί Ιταλίας αποτελεί την αρχήν μιάς προ σπαθείας διά ιήνσύμτιηξιν τοθ ΒαλκανικοΟ συνασπισμοθ μέ συμμετοχήν καί τής Ιταλίας καί Βουλγαρίας καί μέ αντι¬ κειμενικόν σκοπόν την πβρι φρούρησιν τής γαλήνης είς την χερσόνησον τοθ Αΐμου καί την Ανατολικήν Μεσόγει όν, περί τοθ ότοΐου τόσος γ( νεται τόν τελευταίον καιρόν λόγος. Έν συνβχβ'α ή κ. Ταιιπουΐ έκφράζει την γνώμην δτι ή Έλληνοϊταλική προσέγγισις θά έχη ασφαλώς σοβαράς συ νεπβΐας καί θά έτηδράστ) με¬ γάλως ϊίς την οριστικήν, δια μόρφωσιν καί την εξέλιξιν τής καταστάσεως είς την Βαλκα- νίκην καί Ιδ α είς τάς σχέ σβις Ελλάδος καί Βούλγαρι άς, θβωρεΐ δέ <5>ς εθίολον
  πλέον την διευθέτησιν ολων
  τ©ν μεταξύ των ·ιύο χωρών
  υφισταμένων ζητημάτων καί
  την σύναψιν συμφωνίας φιλ.1
  άς. μή έπιθέσεως καί καλής
  γειτονίας, έντός τοθ πνβύμα
  τος καί των πλαισίων τής
  Βχλ<ανικτ)ς Συνεννοήσεως. Πρός συνδιαλλα γή Αγγλίας, Άμερικης και Ίαπωνίας. ΑΟΗΝΑΙ 4 Νο«μβρ(βυ (τβθ άντβπβχριτοθ μας) — Ύβό τ»0 ρφυιτουργιίο» Τ. Τ. Τ. έννώσβη ότι ρελεταται Α Ικέκταοκ τδν άνά την χώραν νηε β ταΛ'·«νικβν ίυ»τ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Νοεμβριού (ίδ. ύπηοεσία) —ΤόΉπωνικόν πρα κτορεΐον Ντομέϊ αγγέλλει δτι είς συνέντευξιν τού μετά Ίά πωνος δημοσιογράφου ό κ. Τσάμπερλαιν εδήλωσεν δτι έ· άν ή Ίαπωνία ά πό δείξη βστσΐ μως δτι άναγνωρίζβι την νομι μότητα των Αγγλικών δικαίω μάτων είς την "Απω Ανατο¬ λήν, ό 'Δγγλικός λαός είνε ε τοιμος διά μίαν Άγγλοΐαπω νίκην προσέγγισιν. 'Αλλα τη λιγραφήματα έκ Τόκιοάγγβλ Κουν δα ό πρεσβευτής τ©ν Ή νωμένων Πολιτειών εΐχε σή μερον πολύωρον συνομιλίαν μετά τοθ Ίάπωνος ύπουργοθ των Εξωτερικών κ. Νσμούρτ. Κατ' άλλας πληροφορίας έκ Τόκιο, ή Αγγλία σκέπτεται ν' αναγνωρίση, την νέαν κυ βίρνησιν τής Κεντρικάς Κίνας. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηοεσία).—Μβτά την υπο γραφήν τοθ νέου νόμου περί ούδετερότητος υπό τοθ κ. ΡοΟ σβϊλτ ό ύπουρνός των Έξω Ιτερικών κ. Χάλλ προέβη είς Ι τάς κάτωθι δηλώσβις: «ΕΤμαι φυσικά απολύτως ίκανοποιη μένος διά τό άποτέλεσμα τοθ αγώνος τόν οποίον κατέβα λεν ή κυβέρνησις διά την τρο ποποίηαιν τοθ νόμου. Άφοθ κάθε προσπαθεία την όποιαν κατεβάλαμβν διά ν* άποτρέ- ψωμεν τόν πόλεμον έν Εύρώ πή άπέβηματαία, θεωροθμεν σήμερον κύριον καθήκον μας νά κρατήσωμβν την χώραν μας μακράν τής συρράξβως, 5^ιρωϊνή ΑΠΩ ΧΟΕΣ ΕΤΕΘΗ ΕΝ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ... ΠΕΡΙ ΕΞΑΓΟΓΗΣ ΠΟΛΕΜΠΦΰΜθΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΝΩΜΕΝΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 4 Νοεμβριού (15. ύιτηρ. «Ανορθώσεως»).—Την 12 45' β χ. Ρβδββϊ^ υπέγραψε τβ κείμενον τβθ τροπ,βπβΐϊΐθέντοΐ νόμβυ περί «ύδετρότητβς, τεθειοβν άμ5βν. έν ίβχύϊ των νέων διατάξενν τούτου. Είς τόν λιμένα τής Νέ*ς "Υόρκης έϊη. μειώθησαν ττυρετώδεις μετκφορκί τεραατί. ών ίτβσβτήτων πολεμικων είδών, τδν βπ·(. ών ήρχισαν ήδη αί φορτώσεις είς 'Αγυλικίι καί Γαλλιχά άτμβπλβια. 44 ΕΚΑΤΟΝΜΥΡΙ41Ν ΛΙΡΩΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΙ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ Είς τα έργοστάσια άεροπλάνων τής Ά. μεριχή; ευρίσκονται υπό κατασκευήν 44 έκατομμυρίων λιρδν άερβπλάνα τ&ν ό. πβίων αί π*ραγγελ(αι είχον δοθή ύπβ τής 'Αγγλίαις και Γαλλία; πρό τής ψηφίσεως τής τροποποιήσεως τοΰ σχετικοϋ νόμου. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ■ ΚΑΠΕΝΚΥ ΑΓΚΥΡΑ 4 ΝοεμβρΙβυ.-Ό πρβτβ{ λβρ. δβς τβΰ 'Αγγλικβΰ ναυαρχείου χ. Ταδρτοιλ ευρισκόμενος άπό τής Πέμπΐης είς Παριαί· ούς ίσχε χθές επανειλημμένας συνεργαοίβς σπ·υδ«ιβτάτης σημασίας μετά τβΰ ύπβυργεΰ τβν' Ναυτικών χ. Καμπενκύ τβθ χ. Νταλάν- τιε καί τβΰ ναυάρχβυ χ. Νταρλάν. "ΤΪΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΙΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡ1ΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΕΑΑΦΟΥΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 4 Νοεμβριού (1ό. 6πηρ)-Γερμα νι κα άεροκλάνα ένηργηααν κτήσΐις &νανν·>ρ(σΐΗ{
  ϋιχβράνω τ&ν Γνλλικβν γρκμμβν καΐ είς αρκετόν
  βίθος έκιοβεν αΰτβν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ «.—Δάδβκα έχβρικ&Ι&ιρβιτλανα ένήρ
  γησαν πτήσεις άναγνωρίσεωςϋΐτεράνω τβθ Φόρμκαχ
  τβόποϊονίΐνβ αηο δύο ήμερύν το βημΐΐον «φβδροθ
  βομβκρδισμοδ το& γερμανικόν βαρέως χυρο0ολι
  Κ·& προ{ανήσαν<ος μάλιστα κα! σημαντικάς ζημίας. Τα Γαλλικα άντιαΐοοηορικα τηλεβολα ήνοι{«ν σφοδρόν πυρ κοτΐ Ιτρεψαν «Ις φυγήν τα ^ιρμανικα αιροκλάνα. Το Γβρμανιν*βν πνροβολικβν 1{«κβλο»βε1 βφο δρβν βομβαρδιβμον νβτιανατολΐΜ&ς/τοβ Φόρμκαχ, ΝΑΥΛΓΟΥΝ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ ΡΩΣΣΙΑΣ ΦΙΝΛΑΝΑΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύτιηρεσία) - Κατά τηλεγραφήμαΐα έξ Έλαίνσκι ό Φιν λ«νδ«ς ύπουργος τδν Έξωτερικδν κ. *£ρκ· προέβη την νύκ τ« είς τάς κάτωθι δηλώοει;: «Ή Ρωσσία δέν πρέπει νά φαντάζετβι ίτι θά ίκανοποιηθβϋν εκατόν τοίς εκατόν «Ι « ξιώσΐις της οϋτε ίτι δυνάμεθα ν' άνοιμινβι μέν επί πολύ την απάντησιν της. Έαν δέν απαντήση ταχέως τό Κρεμλίνον ή Φινλβν διχή αποστόλη θά εγκαταλείψη τήνΜοαχκν». Ο^ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΣ ΣΤΟΑΟΣ ΥΠ' ΑΤΙΚΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΑΛΤΙΚΗΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρεο(α).- Μβγάλη άνησυχία έπικρατεί είς τούς φιν- λκνδικονς κύκλους έκ τοΰ ίτι μέχρ» τής 23ης ώρκς δίν εΐχε γνωσθή χαμμίβ άπάντη αίς τής Ρωϊσίχς. Άπό τοΰ ραδιοφωνιχοΰ σταθμοϋ της Μό σχας έξηγγέλθη άργά την νύ«τα ίτι β έρυ θρές βτόλος ευρίσκεται ύιτ' «τμον είς την Βχλτικήν. Η ΓΑΛΛΙΑ ΗΓΟΡΑΣΕ ΤΑ ΕΛΛΗΝ! Κ Α Κ Α Π Ν Α ΛΟΝΔίΝΟΝ 4 Νοεμβρίου (15. ύηηρι- σί«) — Πληρβφοοίαι έκ Παρισίων άναφέ¬ ρουν ίπ ή Γαλλία προέβη είς άγοράς με· γχλων ποσοτήτων Ελληνικήν καπνών. Ή Γαλλία άγορβζει διά πρώτην φοράν κακνά Ελλάδος, τής οποίας την παραγωγήν *· πβρρόφα εξ ολοκλήρου σχ&δόν ή Γερμανί*. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ^ΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Ν)βρίου (Ιδ. ύκηρεα(«) - Υπό τοΰ Ανωτάτου άρχηγείου τοΰ Γαλλι κου στρατόν έξείόθησαν σημερον τα κάτ« θι ανακοινωθέντα. Την πρωΐαν: «Αράαις τδν περικολιδν επί διαφόρων σημβίων τού μετώπου χατά την διάρκειαν τής νυκτός». Την Ιΐην νυκτερινήν; «Κατά την διάρκει¬ αν τής ημέρας δράσις τδν έν έπαφ$ έλ« ρων στοιχβίων μεταξύ Μοζέλλα καί £άαρ». ΛΰΝΛΙΝΟΝ 4 Νοεμβρίου (Ιδ, υκηρ.ι-Τβ Γαλ¬ λικον ατμόπλοιον «Μάουλ» 5 χιλ. τόννων έτορπιλ- λΐοβη είς τον Άτλανηχβν ωκεανόν υκο γερμανι κου ΟΜβρυχίου. "Ενδβχα τβν έπιβαινβντνν ί νεόβηβαν χαί έ{η·αν(ο·ησαν, 3341 λΐ