98017

Αριθμός τεύχους

5313

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

7/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΐβΐΙΟδν *μ ί
  ·πλ«νβ « "
  ^«φηφίοι-ί
  1 νόμ·Μ. "
  ίΙβΡΤ»
  (ΑΠΕΝ»
  τί ής »1ς
  νας
  ίτά τού
  ύ τού κ.
  Γαρλάν.
  ΡΟΠΑ4ΪΝ
  ΙΝΩΡΙ2Ε.Ι
  ΕΔΑΦ0Υ2
  (ίο. 6καε>)-Γε«ι
  •έιβεις άχβιφ
  6ν μ«Ι εί(
  ιρανω ρμ}
  :έ σημϊΐον ΐφίίριί
  β μ
  υγίιν τέ
  / έ{«ΜβλβνβιΙ ι»
  1»»&ς τβδ ΦερμΜΙ
  ΛΑΝΑΙΑΙ
  Ε ΣΤΟΑ»
  ΗΝ ΒβΛΤΙΪ
  «■%
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  """**■ ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΤΒΕιΟΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  ίνησία λίςαι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  έτησία Βολ, 10
  Ιξάμηνος ► 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ.
  ΤΡΙΤΙ
  7
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΝ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 640*
  ΑΡΙΘΜ. ι ΦΥΛΛΟΥ 5313
  Πολεμικόν ρεπορτάζ
  ""ν;":
  Ο ΑΠΟ ΑΕΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Άγγλοι άλεξιπτωτισΐαι πίπτονΐεο άπό μ*γάλου ί'ψους έκ των άεροπλάνων
  εν ώρα πολεμικών άσκήσε,ων, τάς οποίας παρακολουβοΰν ΈΐτιτελΕΐς τοΰ Άγ·
  γλικοΰ στρατοϋ,
  ΤΟ ΡΩΣΧΟ-ΦΙΝΛΑΝΑΙΚΟΝ
  Έλπίζεται
  ευχθή
  Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΡΗΞΙΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  οττηρεσΐα
  Τλ
  6 Νοεμβριού (ίδ.
  «Ανορθώσεως»).
  ηρ ή
  Τηλεγραφήματα έκ Μόσχσς
  άνσφέρουν δτι ή Φινλανδική
  αποστόλη δέν εΐχε νέαν συ¬
  νάντησιν μετά των Ρώσσων
  επισήμων. ΑΙ ρωσσικαί άντι
  προτάσεις επεδόθησαν την νύ
  κτσ τής Κυριακάς είς την
  Φινλανδικήν αντιπροσωπείαν
  ή δποΐα τάς μετεβΐβασεν είς
  ΈλσΙνσκι ίνα μελετηθοθν υπό
  τής Φινλανδικτΐς κυβερνήσεως,
  ήαη 6έ άναμένεται ή άπάντη
  σις έπ' αυτών.
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Νοεμβριού (15
  υπηρεσΐα).—Κατ' εΐοήσεις έκ
  Στοκχόλμης οί ΣκανδιναυϊκοΙ
  πολιτικοΐ κύκλοι πιστεύουν
  βτι είνε άκόμη δυνατόν νά έ·
  ξβυρεθΗ είοηνική λύσις των
  Ρωσσοφινλανδικών διαφόρων.
  Τόβον είς Στοκχόλμην βσον
  καΐ είς Όσλο θεωρεΐται βέ
  βαιον δτι ή ΦινλανδΙα θά προ
  ββ τελικως είς έδαφικάς τινάς
  παραχωρήσης διά νά μην Ελ¬
  θη είς ενοπλον ρήξιν μέ την
  Ρωσσίαν.
  Έξ δλλου κατά τηλεγραφή
  μαΐα έκ Παρισίων, αί Γαλλι-
  καΐ έφημερΐδες διατυπώνουν
  είς μακρά ,σχόλια την γνώ¬
  μην 6τι σί Ρωσσοφινλανδικαί
  διαπραγματευθή θ' απολή¬
  ξουν είς συμφωνίαν, έκφρά-
  ζονται δέ μέ τΐΕρισσοτέραν
  αισιοδοξίαν σήμερον. Έν συνε
  χε(α αί ΓαλλικαΙ έφημερΐδες
  έξα'ιρουν την σώφρονα καΐ με
  τριοπαθή τακτικήν τής Φ.νλαν
  δικη"ς κυβερνήσεως, ή όποΐα
  προβαίνει είς κάθε δυνατήν
  ύποχώρησιν χωρΐς δμως καΐ
  νά θυσιάζη την ανεξαρτησίαν
  καΐ ούδετερότητα τής Φινλαν-
  δΐας ο 0 τε καΐ την αλληλεγ¬
  γύην της μβτά των άλλων
  Σκανδιναυΐκών χώρον.
  Ό κ. Μπλούμ γράφει είς
  τόν «Δημοκράτην» τα εξής:
  €ΑΙ εΐδήσεις α Ι οποίαι μαςδρ-
  χονται έκ Μόσχας, δέν είνε
  ΐτολο άνησυχητικαΐ ώς πρός
  την έκβασιν των ρωσσοφιν·
  λανδικων διαπραγματεύσεων.
  Φαίνεται μβλλον 6τι αί συνεν
  νοήσεις θά συνεχισθοθν επί
  τινάς εισέτι ημέρας μβχρι ότου
  ίξθβ βάσις συμφωνίας
  Πάντως είς σύτήν την ώραν
  συμμεριζόμεθα ψυχικάς καΐ
  κατανοοθμεν πλήρως τόν εύ
  γενή άγωνα τόν οποίον διε-
  ξάγει υπέρ τής ελευθερίας τού
  λέ λδό
  γ
  6 πολιτιομένος
  λαόο, ό οποίος
  φινλανδικός
  άντιτάσσετσι
  , ς
  είς τή» απέραντον Ρωσσίαν ή
  όποΐα τόν άπειλεΐ. Ή Φινλσν
  δία δέν θά δεχθή ποτέ νά υπο
  κύψη οΙκειοθελΛς είς τελεσί¬
  γραφον τό οποίον θά τής στε
  ρβ την ελευθερίαν της, Βσον
  σκληρόν δοκιμασίαν καΐ άν
  υποστή έκ τής αρνήσεως της
  αυτής».
  Ή κ. Ταμπουΐ γράφει είς
  τό «Έργον» δτι άπό τής ε¬
  σπέρας τής χθές αί Ρωσσο-
  φινλανδικαΙ διαπραγματευθή
  έλαβον εύνοΐκωτέραν τροπήν.
  Ώς βάσις των
  τεΰσεων Εχει τεθ|
  σις των νήσων
  διαπραγμα
  ή έκχώρη
  Χάνγκαιύ
  πό τής ΦινλανδΙας είς την
  Ρωσσίαν. Επί τού παρόντος
  δμως ή ΦινλανδΙα άρνεΐται
  νά παραχωρήση τάς νήσους
  αύτάς πρός μετατροτνήν είς
  ναυτικάς βάσεις τής Ρωσσΐας
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ν)ΡρΙου (15. 6
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ Ε ΠΕΤΕ Ι ΟΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Συμπληροΰνται σήμερον τρία έτη άηό τής
  ιδρύσεως της Έθνιχής Όργανώσεως Νε»λ«{«$.
  Εαίείς όλην την χώραν θά έορτνσθο ή έπέτειος
  αυτή μέ εξαιρετικην λαμπροτητα. Πκρελάαεις θκ
  γίνουν, λβγ«ι θά εκφωνηθβΰν, εί&ικαί συγκεντρώ-
  σεις θα λάβουν χώραν καί έηιδείξεις τής ουντε-
  λεαθείβης έργχσιας θά γίνουν είς όλας τάς πό¬
  λεις χαί τα χωρία. Έπετελέσθησαν δέ πράγματι
  πολλά. Είς τό οιάστημα αύτο των τριών έτ&ν,
  έκατβντάδες χιλιάδες νένν τής Ελλάδος συνε¬
  κεντρώθησαν ύκό τας σημ«ί»ς τής Έθνικής Όρ
  γανώσεώς των. 'Εκατβντάδ&ς χιλιάδες πβ,ιδιά,
  ίφηβοι κ«1 νέο« αμφοτέρων τ&ν φύλ^ν ώργ«-
  Ό Γεν, ιΐιιθεοίρητής τή; Ε, Ο. Ν. κ. "Ιω. Μεταξάς
  ε,ίς ΐά νεα έν "Αθήναις γραφεΐα τής υργανώσεοις.
  νώθησκν είς εν πειθ«ρχημέν«ν, όμβιογενές ού-
  νβλον, με κοινβύς βκοπκύς Μαί κοινάς έπιδιώ-
  ξεις
  Οί νέβι τής Ελλάδος, οί βποϊβι είχον ένκκ-
  ταλειφθϋ πρίν, οί έπβϊοι είχον ά γ νοηθή, βί όπο!-
  οι είχον «φεθή νά μαρα(νωνται άπό την απο¬
  γοήτευσιν καί νά χρηβιμεύβυν ώς ββρά των δια
  φέρων πρβπαγκνδνν καί ώς υλικόν δημαγωγι-
  χης εκμεταλλεύσεως, βιινεχβντρώθηακν είς την
  Εθνικήν "Οργάνωσιν της Νεολαίκς καί διαπαι-
  δ«γω··'*ΰνται βύμφωνα μέ τας ελληνικάς αρχάς
  καΐ παραδόβεις χαΐ δι^πλάσαβνται μέ τα έθνι
  κα ίδκνικά, μέ τα ίδεώδη τής Φυλής. Άθλβΰν-
  ται σ»μ»τικυς καί φρονή μκτιχώς ώατε να άπβ
  βοΰν πολίται ύγιεΐς τό σώμα καί την ψυχήν,
  αξιοί νά βαστάσουν οταν έλθη ή σειρα των, ο·
  ταν κληθβΰν υπό τής πολιτ&Ιας, τό βάρος της
  μεγάλης έθνικής μ«5 κληρονομίας. Είναι χαί
  τβΰτο έν άπό τα έργα τβΰ νέβυ Κράτβυς καί
  τού άρχηγοΰ τής Κυβερνήσεως κ. Ί. Μεταξα προ·
  σωπικώς Καί είναι όμολονβυμένως έργον μέγα.
  Μ έ ανάλογον δέ πρός την αξίαν τού έπιση-
  μότητα κκί λαμπροτητα θά έβρτασδά είς ίλην
  την χώραν ή τρίτη έπέτκιος κπό της θεμελιώαε-
  ώς τβυ, άπό της Ιδρύσεως τής Έθνικής Όργα-
  νώσεως Νεολαίας
  ταξύ των έπισήαων Έλβετι
  κων κύκλων ελέγετο σήμερον
  Βτι
  6ες
  ύπάρχουν
  εΐρηνικής
  πολλαί(έλπί
  διευθετήσεως
  τής Ρωσσοφινλαδικής διαφο
  ράς.
  Τό σημείον έτίί τοθ όποΐου
  προσ-ίρούουν α( συνεννοήσεις
  είναι τό αφορών τάς νήσους
  Χάνγκαι τάς οποίας ζητεί ή
  Ρωσσία διά νά εγκαταστήση
  ναυτικάς βάσεις. Ή Φινλαν
  δία δμως άρνεΐται έταμόνως
  την έκχώρησΐν των, ύποσΐηρι
  ζομένη προφανώς καί υπό
  τής Σουηδίας, τής οποίας τό
  ενδιαφέρον διά την τύχην
  των έν λόγω νήσων έξεδηλώ
  θη ζωηρότατον ευθύς έξ άρ
  Πάντως έκδηλοθνται πολ
  πηρεσΐα). — Τηλεγραφήματα ι λαΐ έλπίδες δτι θά εξευρεθή"
  έκ Βέρνης άναφέρουν δτι με τρόπος συνεννοήσεως δι" υπο
  χωρήσεων, δεδομένου δτι
  ου τε ή Ρωσσία δέν θά ήθελε
  νά έμπλακή είς πόλεμον την
  στιγμήν αυτήν, έστω καί μέ
  μικρόν Ιθνος ώς ή ΦινλανδΙα.
  Αί συνομιλΐαι
  τού Ντοϋτσε
  μεγάλης σπου¬
  δαιότητος.
  ΡΩΜΗ 6 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρε
  σία).—Ό διεθνής τύπος τονΐ
  ζει την μεγάλην σπουδ^ιότη-
  τα των συνομιλιων τοθ πρωθυ
  πουργοΟ κ. Μουσολίνι μετά
  ταν σιρατιωτικών αρχηγόν
  τ?)ς Ιταλίας καθώς καί των
  όδηγ ών τάς οποίας Ιδωμεν
  είς αύτους.
  "Ανω· Είς τό Δυίΐ/«ον μέτοιπον ίύπάρχει ενας σημαντικώΐατος ά
  Γαλλικών όλμοβολων ώς το ανωτέρω άτεικονιζόμενον,
  Κάτω- Ή νέα Πολωνική κυβέρνησις κατά την έν Παρισίοις τελετήν
  τής δρκωμοσιας της.
  _=_ Γερμανική
  διαμαρτυρία
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΟΡΒΗΠΑΝ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ6 Νοεμβριού (Ιδ.
  ύπηοεσΐσ). — Τηλεγρσφήματα
  έξ "Οσλο άναφέρουν δτι ή Γερ
  μανική κυβέρνησις υπέβαλε
  διά τοθ έν τη Νορβηγικβ πρω
  τευούση ττρεσβευτοΟ της δρι-
  μυτάτην διαμαρτυρίαν πρός
  την κυβέρνησιν τής ΝορβηγΙ·
  άς διά την απελευθέρωσιν
  τοθ «ΣΙτυ δφ ΦλΙντ» κσΐ την
  άπόδοσΐν τού είς ^τό Άμερικα
  νικόν πλήρωμά τού. Τα αύτά
  τηλεγραφήματα άναφέρουν δ¬
  τι ή Νορβηγική κυβέρνησις ήρ
  νήθη νά δεχθπ την Γερμανι¬
  κήν διαμαρτυρίαν ώς νομικος
  άβάσιμον καί τελείως άδικαιο
  λόγητον.
  Ή Νοί-βηγική κυβέρνησις ε¬
  ξέδωκε ανακοινωθέν είς τό ο¬
  ποίον τονΐζει δή δέν ηδύνατο
  νά ενεργήση κατ' άλλον τρό
  πον είς την υπόθεσιν τοθ «Σί
  τυ δφ Φλίντ», άπό εκείνον
  μέ τόν οποίον ενήργησε καί
  τουτο διότι παρεβιάσθη ή Νορ
  βηγική οΰοετερότης, την οποί¬
  αν ώφειλε νά σεβασθή ή Γερ
  μανΐα βάσει τής συναφθεΐσης
  πρό πολλοΟ συμφωνίας μετα-
  | ξύ Ράϊχ καί ΝορβηγΙας. Έν
  προκειμένω έπομένως παρεβΐ
  ασε τα διεθνή" νόμιμα καΐτάς
  1 υφισταμένας μεταξύ των δύο
  χώρον συμφωνίας καί εύρισκε
  ται έν αδίκω ή ΠρμανΙα καί
  δχι ή ΝορβηγΙα.
  Έξ άλλου, κατ' εΐδήσεις έκ
  Βερολΐνου οί έπΐσημοι Γερμα
  νικοΐ κύκλοι ύποστηρΐζουν ότι
  τό επεισόδιον τής, άπελευθε
  ρώσεως τοθ εΣΙτυ δφ Φλίντ»
  είναι σοβαρώτατον καί δτι
  ειμπορεί νά έχη. μεγάλας συ
  νεπεΐας. Αί αύταΐεΐδήσεις προσ
  θέτουν δτι πρόκειται νά ύ
  ποβληθβ καί νέα έντονωτέρα
  τής πρώτης διαμαρτυρία υπό
  τοόένΌσλο Γερμανοθπρεσβευ
  τοθ πρός την Νηρβηγικήν κυ
  βέρνησιν μέ την αξίωσιν τα
  χεΐας καί ρητής απαντήσεως.
  Άλλα τηλεγραφήματα έξ Ό
  σλο άναφέρουν δτι τό άπε
  λευθερωθέν Αμερικανικόν σκά
  φός «ΣΙτυ δ^ Φλίντ» εύρισκε
  ται εΐσέτι είς τόν Νορβηγικόν
  λιμένα Μπέργκεν δπου έξη
  χθη καί έπωλήθη τό έμπόρευ
  μά τού, τό οποίον πρσωρΐζε
  το αρχικώς διά την Αγγλίαν.
  ΕΙΣ ΤΗΝ 4ην ΣΕΛΙΔΑ
  Ή χθεσινή μεγάλη
  άεροναυμαχΐα: Κατερ-
  ρίφθησαν 9 γερμανι-
  κά άεροπλάνα.
  ' Η Γερμ. ναυαρχίς
  ΓΚΝΑΪΖΕΝΑΟΥ _=■
  ΕΒΥΘΙΣΘΗ Ή ΟΧ1;
  Τηλεγραφήματα τίίς παρΐλ. ί·
  δϊομάδος ανέφΐραν !τι, χατ' ειδή
  σεις έκ Σουηδίας, ουτόπτης μάρ
  τος έπιβιβαίωσεν δτι ,,χατά την
  κ·>τά τας πρώτας ημέρας τεθ
  πολέμου έπιχειρηθΐΓσαν αγγλικήν
  άεροπορικήν ίπιδρομήν είς Βίλ·
  χιλμσχάφεν, 6ίμ6α αγγλιχοθ «ε-
  ροπλάνου πιοοθοα είς την χά
  πνοδόχον τοθ γιρμανιχοθ θιορη-
  χτοθ «ΓχναΕζΐνάου» χατέοτριψε
  τό θοορηκτόν, χό οποίον έκίπη χυ
  ριολιχτιχβς είς δύο χιμάχΐα. Τό
  δ τοθ.0 ιΐνΐ, ίπιθί ανέ¬
  φερεν είς παλαιοτέραν ανταηέ
  κρίσιν τού τό γερμανικόν 'πρα-
  κτορεΐον «Νιήνστ £ους Νΐόθΐ-
  σλαντ», μαζΐ'μέ τό δμοιόν τού,
  παλαιέτΐρον δμως, «Σάρνχορστ»
  αί δύο ισχυρότερον μονάϊες τοθ
  ό Ή έ λό
  γιρμανιχοθ στό^οα.
  ίνταπέχριοις,
  ώ
  μ
  Ή έν λόγφ
  ρς είς
  την πρώτην είς ευρύτερον χο ■
  νόν, χατ' Αυγουστον τοθ 1939 έ
  πιτραπεΐοχν επ(σχεψ:ν τής ναυαρ
  νΐδος τοθ γιρμανιχοθ στδλου, τοθ
  ώς 3νβ «ΓχναΙζιν«ου»,μίς πληρο
  (τι το πλέον ουγχρονιομί·
  νόν αύτό ακάφο; τοθ γερμανιχοΒ
  στόλοϋ χαθειλχΰσθη τόν Δεκίμ
  βριον τοθ 1938 καί ετέθη είς υ·
  πηοεσΐα^ τόν Μάϊον τοθ 1939
  Άπό τον Μάϊον μέχρι τοΰ Αύγού
  στου 1939, όπίτι το αχ,άφος ωρί¬
  σθη ώς ναυαρχίς τοθ στόλου Ιγι
  ναν ουνεχιΐς δοκιμαί Βλων των
  πλοιοτιχνίχών χαί πολεμιχων
  έγχαταστασεων τοθ σχάφους, αί
  οποίαι άπέδΐιξαν δτι τό θωρηχτόν
  τουτο ήτο αρτιον άπό πάση; άπό
  Βτι ήτο ή ϊσχυροτέ
  τοθ γιρμανιχοθ οτί-
  ψιως χαί
  ρα μονάς
  λου.
  ΟΕ εΖδιχοί συγκρίνουν τό «Γκνά
  ΐζινάου» μέ τα δύβ τιλιιότερα οη
  μερινά Γαλλιχά θωρηχτά «Στοα
  οβΐθργον» καί«Δουγκέρ«η» καί,πα
  ρατηροθν δτι χατά; την χαταοχιυ
  ήν χοθ σχαφους έδΐθΐ| χυρίω; προ
  σοχή είς την άντοχήν τού χαί την
  δύναμιν τοθ πυρός. '2; πρός τδν
  ΟΓιλΐσμόν τού ελήφθη απόφασις δ
  πω; ιο αχίφος έφο?ι«οθ{ μ| κν
  ροβόλα των 28 έχατοοτομέτρην,
  δπως χαί τα θωρηχτά τοίπης τοθ
  τύπου «Ντώϋΐσλαντ», δΐδ^μίνου
  δτι ή πεΐρα ιδίως άπό την ναυ
  μαχίαν τού Σχάγΐραχ ^απέδειξεν
  δτι τα τηλεβόλα τοθ οΊαμβτρήμα
  τος αύτοθ ε£ν·«πολύ:ως ίχανά νά
  άντιμιτωιτίσουν τα μιγαλιιτέρου
  διαμιτρήμχτος έχθριχά πιιροβίλα,
  αντΐ τούτου δμως ελήφθη φροντίς
  διά την Ιοχυροτέραν θαρίχιοιν
  τοθ οκάφους. Χάρις είς την επι
  τιυχθεΐσαν αναλογίαν— συνεχίζει
  το γιρμανιχόν πραχτοριΐον— μι.α
  ξυ διαμετρήματος τοθ όιτλισμοθ
  χαί ϋωρακΐοιως έπκιύχθη ,,ώΐτι
  τό «ΓχναΙζινάου» νά δύναται ν9 ά
  ναπτύξη ταχύτητα 27 ναυτικόν
  μιλίων. Ή δύναμις πυρό; τοθ
  οχάφους είνε έξαιριτιχή χάρις είς
  τα 9 πιιροβίλα τού των 28 Ιχατο
  αιομίχριον χαί είς τα 12 των 15,
  έχχός τοθ έλαφροτίρου χαί τοθ «ν
  τΐβΐροποριχοθ πυροβολιχοθ τού,
  Σημειωτέον δτι &πάρχουν προοέτι
  επί τοθ «ΓχναΙίενάου» τέαοαρα
  άΐροπλίναέχσφινδονιζόμινα δπά 2
  χαταπιλτων. Το αχάφος {χιι μή
  χος 226 μίτρων χαί ΙχτοπΕζιι 26.
  000 τόννους. Τό πλήρωμά τού ά
  ποτιλιϊται άπό 1 400 ναύτας.
  Εάν αί ώς ίνω πληροφορίαι
  πιρΐ τής»ατασΐροφί)ς τοθ «Γχνάί-
  ζενάου» έπφεβαιωθοθν, ή άπω·
  λιιά τού διον νά θιωρηθή ώ;
  ίξπρετιχή διά τόν γιρμανιχόν
  στόλον χαί διόΐι τό σκάφος ήτο
  τό ισχυρότερον πολιμιχόν πλοΐ
  όν τής ΓερμανΙας χαί διότι ήτο
  ή ναυαρχίς τοθ οτόλου. Μεγαλείτι
  ρα τοθ «Γχναϊζινάου» Γερμα·
  νιχά σκάφη ευρΐαχονται υπό
  χατασχιυήν, χαθιλχυοθίντα όλί
  γοι>{ μήνας πρό τής ένάρξι
  ως τοθ πολέμου χαΐ δή τα <Β£σ μαρχ» χαί «Τίρπιτς» 35.000 τόννων, μέ κύριον οπλισμόν πυρο 6ίλχ τ»ν 88 ίκατοσΐομίτρων.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι·, -
  '<* ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον «τό Σπασμένο ΚρΙνο» μέ την Ντόλλυ Χαάζ. Την Πέμπτην «ΟΙ τρείς ιύέλτη δες». ΜΙΝΩΑ·— Σήμεοον «Χ(μαιρε<" τοθ Χθλλυγουντ». Κυριακή ώοα 2 μ, μ. ίοίΐσοϋιιακόν, κατάλληλον διά «αιδιά. Καθ" έκαστην ώραν 61)2 μ μ απογευματινήν Ό σατανάς καλογήρουΙ Κ Ο ί Μ Ο Γΐ Ι Κ Γ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμος Αθηνών. Πρόγραμμ» 7ος Ν)βρίου. 12.25 Σήμα—ΈΘνιχός Ομνος— νος Νεολαίας. "ΰρχ άστερο3χΐπείου Αθηνών. 12 30 "Εργα δ:' Ιχχλη-καστι χίν ίργανον (δίσχοι). 12.40 Μελιοίίατ τί)ς Χοβάης χαΐ Εσπανιχά τραγοαΐια (5(σχοι). 13.30 ΕΣδήσεις — Χρηματιστή ριον. 1345 Έλαφρά μουσιχή' (δπό τή( όρχήστρας Κώστα Σεϊ'ανίδη). 14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολαγι χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πιι ραιως. 18.45 Έμβατήρια χαί έλληνι χοΐ χοροί. (Δίσχοι) 18.55 Μουαιχή τζάζ (Δίακοι). 19 15 Δημοτιχά τραγούδια Ή πείρου καΐ ΑΖγαίοϋ (υπό των όμί λων Μπέχα χαί Γερογιάνν»)). 19 45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν «Μετά την πρώτην διετίαν τής Έθνιχής Όργανώαεως Νεολαίας» τοθ χ. Γ. Μυλωνα. 20 Ρεαιτάλ τραγουδιεθ (υπό τής δίδος Αλεξ. Καρκγειοργοπου λου). 20.25 Έλαφρά μουσιχή διά ίύο φυσαρμόνιχες χαϊ πιάνο υπό των χ. χ. Φραντζεσκάκη, Σουγι οΰλ χαϊ Πλατσαίοα. 20.50 Είδήσεις. 21 "Εργαδι' ορχήστραν (δίακοι) 21.30 Όμιλία. 21.45 Συνθέσεις ϊιά σαξόφω νόν (δπό τοθ χ. Μπάμπη Μπερ χίτη). 22.10 Έπιλογή άπό βάλς (δί- σχοι). 22.20 Είδήσεις. 22.30 Ή ταχτιχή δρχήστρα τ&Ο Σταθμοϋ (δπό την διεύθυνσιν τεθ χ. Γ. Βιτάλη). 23.20 Νυχτερινκί ιίδήσεις. 23,30 Συνίχεια τής τακτιχής όρχήστρας τοθ σταθμιΰ. 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Έ/αφρό τραγοϋδι (υπό τής χ. Μαριάννας Λάζου συνοδεία πιάνου δπό τής ιδίας). Κάτι εντελώς πρωτότυπο, κάτι τό ξεχωριστό. κά¬ τι τό κσινούργιο: ΟΙ ΤΡΕΙΣ "ίνα φίλμ ήρωΪΜό, ενα ρο μέντζο γεμάτο ειλικρίνειάν μιάι περιπέτειαι συναρπαατι κΑ, μιά ταινίαι γβμάτη μέγα λοτρέκειαι. Ή ζωή εί ;φιλβδβξίες, οί άγώνεΓ, οί περιπέτειες τα αΐσβήρατ- χ αί οί ήρω ΐαμοΐ τριών νέων, τριδν συμμαθητών εύϊλπίοων. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΙΕΛΟΙΑΕΣ - Την Πέμπτην ότου: ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα άριστβύργημα τής Γαλλικής Μΐνηματογρα · φίας: μέ την £φβ«βτο τράγαρο. ΝΤΟΛΥ ΧΑΑΖ Πρός την πρόοδον. Ή δημοσιευθείσα τελευταίας έ βϊομαδιαία κατάστασις τής Τρα πέζης τής Έλλάξος παρουσίίζει πάλιν βδξτ,αιν τοθ χαλύμματος χαϊ μείωσιν τοθ κυκλοφορούντος χαρ- τονομίσματος. Ή διαπιστωθη αθ τη βαίνουσα σταθερώς άπό έβίο μάδα είς Ιβδομάϊα, άπ35ε:κνύει την βελτίωσιν τή; οικονομικάς χά ταστάσεως τί]ς χώίοις. Ή βελτίω- αίς, χρονολογοιιμένη συγχεχρΐμέ νως άφ' ατιγμής ανεστάλη τέλει ως ή άνάληψΐς των χαταθέσεων, άποδεικνύει χά! έν τοίς πράγμασι την ανύψωσιν τοθ επιπίδοιι τής πρός τό κράτος έμπιστοσύνης καί την άπρόαχςιπτον συνέχισιν τής γενιχής δημοσιονομικής προόδου. *** ΑΙ «ύκολίαι πρός την Ε.Ο.Ν. _Είς τα μίλη τής Νεολαίας τα ταξιδεύοντα διά των χρατιχών αι δηροδρίμων, πχρεοχέθησαν εοχο λίαι. Ή παροχή αυτή χαΙ τιμη τΐχή ιίνε χαί διχαία: Ή Ε.Ο.Ν. ώς σώμα έξαιρετιχοθ έθπχοθ χαϊ κοινωνικαί) χαρακτήρος, πρέπιι νά τυγχίνη παντοθ τ»ν δεουσών διαχρίοεων. Άλλά χ?1 των ΐύχο λιών έχιΕνων αί οποίαι χαθιστοθν εύχερεστίραν την παράστασιν χαί χαλυτέραν την διεξαγωγήν τής ποστολής της. *** Οίκονομίαι. Αί ααστάοεις διά την χρησΐ'μο ποίησιν λυγνίτου χά Ι χαυσαξύλνν άντΐ γαιανθράχων χαί χώχ άν<« ποχρΐνονται πρός την κατάστασιν την έπιίαλλουααν σήμερον έχτά χτους οίχονομίας. Άλλά χαί γενι χώτερον τα μέτρα τοθ χράτους διά τάς έτιαρχεΐς προμηθείας άφ' ενός χαί την δημιουργίαν ώρισμέ νιον ίπιοφελών δρων οίχονομίας άφ' ετέρου, παρουσιάζουν πολλήν προβλεπτιχίτητα χαί λογικήν. Συμφωνοϋν έξ αλλου χαί μέ τό κοινόν αΐσθημα τό οποίον Ιχει χά τατοπισθή μέ τάς άδηρίτους ταύ τας ανάγκας τάς οποίας δημιουρ γςθν ώς γνωστόν αί σημεριναί δι εθνιίς σι/νθήχαι χαί μόνον, ϋύσιώ δες ίέ είνε δτι αί άνάγχαι αυταί έξοιχονσμοόμεναι καταλλήλως δέν προκαλοθν σχεδόν ή δΊέλου την εντύπωσιν των έλλειψε»ν. τού ώραιόκοσμου ι ΜΙΝΩΑ' ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ ατό δυνατο κβινωνικό ά· ριστούργημα: Είνε ή ίστορΐα μιάς γυ¬ ναίκας, πού κατστρεγμένη άπ' την σόγχρονη κοι ω νίσ, άγωνΐζεται ενα σχλη ρό καΐ πολυμέτωπο άγώ νσ, γιά νά χαρΆ^ στό τέ λος τόν θριαμβο πού τής άζιζε. Συμπρωταγωνισΐοθν: ό συμτταθίστατος ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ καΙ ή χσραωμέ- νη ΑΝ1ΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ. ΣΗΜΕΡΟΝ 'ί.ν» άπο τα ωραιοτέρα Φίλμ: Τ Μέ την μονσική Ότσιταόρνια. ΠΰΑΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί ! "Α 'Αά χ!α τής χ. Π ή μά "Αννης 'Ανυφαντάκη είί τόν χ. Ευαγ Ελί λ ρ γ δικηγόρον. Εδχολίβ» πλη ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωΰτός ταχυδρέμο{ Χαρί- δημος Πορτσάχης αναχωρεί χαθ' εκάστην ίρδομάδα. Καί παραχα· λεΤ τοΰς ενδιαφερομένους δπως αποτιίνονται ιΐς τό τηλίφωνον β χ. ΜπβΛαμϊύτοου 7—88. ΛΡΙΣΤΕΡ ν.— "Εα κομι|ιό κοσεοΰ ιιι με μάλλινη ίακε,ττα, με κάρρο πά ηινα, κιτρινη καί κόνκινα καί φοϋ στα βαθυπράσινην Στο ϊδιο πράσινο χρώμη είνε το καπελλο. ΔΕΞΙΑ,— Έπανωφόρι άπό μάλλινο ίίφοσμα μέ καρού κιτρινα ναί καφιτιά Δημιουργία τού άσσου τής 'Λγ γλιχής μό6ας Καρνΐελ, ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ άπό τα βι- βλιοπωλεΐα: Ν. Άλικιώτη τό Άλφαβητάριο τής πρώ- της τάξεως. ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ έχλεχτής ποιότητος λίαν χατκλληλος κα^ δια ζαχαροπλαστιχήν, ηωλεΐται πρές δρ. 18 κατ' οκάν είς δοχεΐα βε% ζΐ» ής μιχτββαρή είς τ· κα- τάστ«ιμ« της ηΑ· Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ»· Τό Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλ·ϋτιαθ*ν μέ νέα χομφόρ, γνωστόν δια τάς έγκαταστάαεις τδν λοντήρνν τού καί τής τελείας Βϊρμάνσεώς τ·υ, έξαοφ«λ·ζει την άνετντέραν την πλέον ευχάριστον διαμονήν. ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΪΧΟΦΟΣ ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ Ιέέον ΕΟΡΤΑΙ.— Αυριον εορτήν τοο ΜιχοΛλ 'Λοχανγίλου «έν έορΤα. ζβι οίότι δίχεται έ»ισχ·ψίις 6 κ. Μιχ. ΦιλΐΒπάκης άιιόστρατος λοχαγός- -Έ«(σης δέν έορτάζει δέχβται ίτιισκίψΕΐς 6 δθύ τής αμναδέλφου «Ιδής» κ. Είνε λοιπόν τίσο μεγάλη ή σία πού σοθ ζητω γιά τδν τσά Μαρνελάκης. ρο, άλλά χαί γιά τόν .βιο τόν -Έττ'σης δέν βορτάζει γΟ« Ιαυτο σου. Ά.ουσ'ασ. ίνα μ«ή ΪΗ^ΛΪΚν,Α ί διάσττ;μα: 11 έχεις νά χάσης; _Ο θα ΓυμναοΙου Αρρενων. -Έ»ΐσης δβν έόρτάζβι οβ-, χεται έτπσκέψεις δ κ. Μιχ, χίσμος θά παύση νά ψιθυρίζη τό δνομά σου Κι'ίσον άφορά τδν τσάρο χ»ί _·„„.. ΜΜΙΜΗΙΙί£ την τσαριχή οίχογίνει*. ή απού δέχεται έπισχέψεις ό κ. Μιχ. τγ σία σου θά σέ καταστήση πιδ επι λάκης λοχαγός ε. ά. θυμητδ, πιδ περιζήτητο! Τα γράμ -'Επίσης δ*ν έ^ρτάζει _. ματα πο6 μοθ διάδασες πρδ θλ( ;*$«« ί««{*^* * ** γου τδ άποδειχνύουν... | -ΑΟριον εορτήν των Ταξιαρχβν Τδ πρόσωπον τοθ Ρασποθτιν δ*ν έορτάζει δ κ. Μιχαήλ Λεμ. παίρνει μιά χαχή έκφρασιν... ,πιδίτκης. —Σα νά λίμε δ,Χαδή ίσχυρί Μ-αΕήΒλ'σ^νω^σα°κΡηίζ61 * «■ β» Ο9βχρα πως πρέπει νά ϊχω -Έτΐίσης δέν έορτώζι,.οθτε 54. ευγνωμοσύνη στδν τσάρο. . Εγω Χ|Ται έττισκέψεις ή κ. "Αγγελική δμως φρανΆ πώ; χι' 4 τοαρος Α. Γεωργιάδου. χι' δλοι τους, δλοι αας-μέ ά .. ΑΡ.ΡΛΒΩΝΕΣ— Ό κ. "Ιωάν. Α. χοΰ; Σιμάνοβιτς—δλοι σας πρέ πε: νά ίχετε εύγνωμοσύνη σ' έ μενά... —Είπες πώς ϊέν θά ήσουν τί - _ ΓΑΜΠ, _ . ποτα άν Ιπειτα άπδ τι; *6Ρ*ή 0™%™^™ °^ Γ&£ τού τααρου, δέν προσετίθετο σΐήν ΓΡ|βο ετέλεσαν τούς γάμους των. τσαριχή οίχογένεια χαί δ τσάρε Παράνυμφος παρέστη ό ύπουργός διτς.Καί σοθ είπα απλώς πώ; χαί Δ'οικητής Πρωτευούσης κ. Κ. Κο< τδν ταάρ.βιτς δ" τσάρος τδν ϊΓζθ,ρμά ά^ϊ ρ ΠανασσοΟ ίδωκαν αμοιβαίαν ύν« σχέσιν γάμου. θερμά συγχαρητή. Τό πρόσωπον τοθ Ρασποθιιν ξαναπαίρνει την μοχΰηρ&ν τού έκφρασιν; —Ό τσάρος ε*χανε τό' τσάρε βιτς; Είσαι βέβαιος γι' ,αύτό, Σιμάνοβιτς; —θέλω νά είμαι βέραιος πώ; αυτή την στιγμή δέν α' άχουσε χανένας άλλος! Γρηγόρη, ίχεις πιή, χαί ϊέν ξέρεις τί λές! Ν χάτι τίτοια είνε πού ξεφευγουν άπό τό στόμα σου, χαί τα μετα χειρίζονταΐ Οστερα πάλι έναντι όν σου οί έχθροί σου. —Δέν τα λίω έγώ, Σιμάνο βιτς! ΜοΟ τα είπαν χι' εμένα μέ σ;γανή φωνή άριστοχράτες χαί άριθτοχράτιδες πεύ ?έν θά είχα καμμιά δυσκολία νά σχύψ^υν χαί νά φ:λήσ3υν τίς μπόιτες τοθ τσά συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ. — Πλήρης ημερών, ότι ρου, δπως σχύβουν τίς μπόττες τίς χαί φιλίθν διχές μου! Δέν Ιχει λοιπδν φτάση αι" αύτιά σου ή φήμτ;; Ό τσάρος μπορεΖ χαί νά μην είνε ό πατέρας τοθ τσάρεβιτς! —Καλά πού ό τσάρεβιτς δπήρ χε—λέγει δ Σίμάνοβιτς—δταν ήρ θες έσύ στήν ΙΙετροώπο^ι. Άλ λοΐώς οί έχθροί σου θά Ιβγαζαν πώς ή τσαρίνα τδν ϊκανε μαζί σου! —Τέσσερες χόρες είχε φέρη ή τσαρίνα στδν χόσμο, χαί δ τσά ρος είχε πιά χάση χάθε έλπίδα πώ; θ' άποχτοόσε διάδοχο... (συνεχΐζεται) ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ Λ0ΗΝΑ£8 Πλαοίον ϊταβ. Μβνκοτηράχι Παρέχη πβΐσβν κληροβρβρΐ- •ν Β βιινκήλννοιν Ιεττριχϋς , «ίς τοϋί είς Άβκινοις ,ρης ημρών, άλλά καί πλήρης ζωτικοτητος, δράσεώς καί οημιουργικής ενερ¬ γητικότητος πού διετήρησε καί είς τάς ημέρας τοθ γήρατος, ά. νεθανεν είς Μαγαρικάρι δ "Εμμ. Πετράκης. Ό μεταστάς, εκ των νρώτων μεγαλοκτηματιών τής Μεσσαράς διεκρΐθη καθ δλην τού την ζωήν δια τό φιλοτρο οδόν καί δημιουργικόν κνεθμα τού, διά την δραστηριότητα καί των ζήλον τού είς δλας τάς εκοηλώσεις τής ζωής. διά την έξυττηρέτπσιν των κοινων καί διά την προαγωγήν τοθ τόβου τού, Εχαιρε δέ γενικής Ικτιμήσεως καί μεγάλου σιβασμοθ είς όλό κλήρον την Μεσσαράν. Την κη δεΐαν τού, γενομένην είς την νέ νέτειράν τού Μαγαρικάρι, πα¬ ρηκολούθησαν τλήθη κόσμου, 1κ Καινουρίου καί Πυργιωτίσσης, έκ τιμωντος τάς άρετας καί την καθ* δλου κοινωνικήν δρασιν τού. Τούς οΐκεΐαυς τού καί Ιδι αιτίρως τούς φίλους υΐούς τοθ ε κλιπόντος. Γεώργιον Πετρακογιώρ γήν καί Μιχαήλ Πετράκην Ια¬ τρόν, ή «Άνόρθωσις» συλ>υπεΐται
  θερμώς.
  Γύρω στήν πόλι.
  ΔΕΣΗΟΙΐΝΙΣ μέ αρκετάς γραμ-
  ματικάς γνώσεις ζητεί θέαιν 6·
  λήλου είς γραφείον:
  Πληροφορίαι παρά τφ χ. Νιχ
  Πετράκη δπαλλή'ω φόρου Δΐοδίων
  Χανίων Πδρταί.
  Τά £ργα τής λεωοόρου Νόελ
  συνεχΐζονται κανονικώς.
  Ηδη τοποθετοθνται οί κυβό
  λιθοι διά νά στερεωθίϊ τό ενα
  πομεΐνανεΐς την παραλίαν 'Ενε
  τικόν τεΐχος καί κατασκευασθή
  άσφαλές όδόστρωμα.
  —Τά £ργα μετά την τοποθετή
  σιν τούτων ύχοτίθεται δτι θά συ
  νεχισθεθν νλέον μέ ταχΰν ρυθμόν
  τό αΐσιον τ&ρνα των.
  —Την Κυριακήν τό πρωΐ βαρέα
  μαθρα νίφη έκάλιψαν τύν ούρα
  νόν.
  —Τά νέφη μάλιστα είχον κα·
  τέλθει «ολύ χαμηλά είς τά γύρω
  βουνά ωστε νά περιμένη κανεΐςά
  πό στιγμής είς στιγμήν καταιγΐδα.
  —Ατυχώς £πρόκ«ιτο καί πάλιν
  περί συνήθους τελευταίως... τερ
  τιπιοθ τοθ καιροθ καί αί πρω·
  |ται σταγό'Ε'-αΙ οποίαι έδρόσι
  σαν την διψδσαν γήν, παρελθόν
  μετ* ολίγας στιγμάς ώς εΐρωνεΐα
  ττΐς τόχης.
  —Ό δοθεΐς είς Νεάπολιν χο
  ρός διά τα μαθητικά συσσΐτια
  επέτυχε πλήρως.
  — Συγκεντρώσας εκλεκτόν κό
  σμόν τόσον έκ Νεαπόλεως δσον
  καί Άγίου Νικο)άου
  —ΑΙ εΐσπράξεις τοθ χορί-0 υ¬
  πήρξαν ώς «ληροφοροίυεθα άρ
  κετά Εκανοποιητικα', διατιθίμε
  ναι ήδη υπέρ τοθ σκοποθ διά
  τόν οποίον προωρΐσθησ ΐν.
  — Είς τοθ Πουλακάκη προεβλή
  θη χθές τό «Σπασμένο Κρϊνο».
  άριστοτεχνικοθ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον ίσό
  γειον ώς γραφείον ί] ραφείον είς' ΠΡ°κ§ιτο'
  την οδόν Έβανς παραπλεύρως γρ» ίργου τής ΓβλλικίΙς κινηματογρα
  φεΐου χ. Έμμ Άδαοιωτάκτι ι*Ιας μέ σοναρπάζουσαν πλοκήν.
  Πληροφορίαι παρά <ώ Μοχιανφ ' -Ε1(^τί·ν «Μινώαν» ποοβάλλεται χαφινιίφ Μιχ. Κριτσωτάχπ ιή τσινία βΝύΧτει: στο Χόλλυγουντ» ______——————__-_ α110 τ*ί ωραιοτέρας τής έποχής. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εναντι "ΛγΙου * Ρέββρτερ Μηνά παραπλεύρως κλινικής κ. ι Βρεττάχη Λ οΐκΐα κ. Κανετάκη. ' Πληροβορίαι 1«1 τόπου. ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άοΐχθη {ξ Αθηνών ή κ. 'ΑμαλΙα 'Αλεξάκη μοδΐστα. Ό όφθαλμΐατρος ΕΜ Μ ΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Επανελθών έκ Παρισίων δέχιτα» Ίπποχρά- τους 9 ΑΦΗΝΑ2. ΙΑΤΡΟ2. ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Αιδακτωρ τε»6 Πανεπιοτημίο» Υ«ί Κυριακάς τβος άηβρβν{ οκριβιν. Ά), τηλ. ί—ίΙ ί γου ΥΠΟΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟΙ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΛΑΧΕΙΟΝ Υπέρ των άπόρων έργατριών τσθ ύφαντηρΐοο τοθ Φιλανθρωπικοϋ Συλλό- γου χών Κυρίων Ηρακλείου. ΔΡΑΧΜΑΙ 1Ο Κλήρωσις εορτάς Χριστουγέννων 1939 Έν τφ ίτρβτηρί*» τοθ Συλλβνβυ Ινβνη νε«ν ΔΐΜ«οτηρ(*ιν (έβό( Κονντονριύτβν) Ι
  *' '
  ιΟου°πς
  Υήρατβς*
  66.
  ιταοτάς, ι,1·
  Οβτηματιβν »
  »* καθ 5,
  ό λ
  •Κ: δλάς *
  β
  αν. Τ%*
  η < Μαγαρά*», ελήβη κοοιμο,ι ΠυονιατΙ»—,■ οετός κα φ (ούς τού αί ι ►ίλους υΐούς τοθΐ γιον Πετρβΐενιβο !)λ Πΐτρόΐη» ■' »ο»ς· λίϊ ■«ονικβς βιτοθνται ο 11* περεΐύθΐί τό Ι» IV «ορολΐσν Εμ «αί κατασααοχι τβ την ™·*5 , μί ταχύ* ι ' ίθ|ε)Ρ 'Α*- Οίκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ τιμαί τβν διαφόρων προίόντων είχον χθές ώς ακολούθως: ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ α' δρ. 6' ϊ' Καραμπουζές Ελεμέδες α' » 6' γ ΪΑΧΤΑΣ α'δ' » » γ' » 2ΤΑΦΓΔΑΙ Σουλτανί » Τβχτβ » ΡαζαχΙ » 12.— 11.— 10.— 9 — 7.50 4 — 6 50 5 50 5 — 4.50 3.50 3.— 2 50 Σίτος Κριθή 11.50 10 50 9.50 Γλίθχος μ] Οίνοι μΕοτατον 8.50 6.— 3 80 3.50 3.— Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευκοΙ α' » 6' » γ' Πράσινοι α' » Ρ' » υ' Μέτβξα Άλάβδανος Κουχούλια 850 5.30 5.40 20— 21.— 17.— 18.— 28.— 26.— 24.— 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 100.— 120.— Έγκυκλοπα ιδε ία Αί* έκεΐνους ηοϋ οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι* δλους. ΥΠΝΟΒΑΤΑΙ Τιμαί Συναλλάγματος Λονδίνον Νέ» 'Υόρχη Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστερδαμ Στοχχόλμη Βρυξίλλαι 'Αλιξάνδρΐια ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43.— Κοπεγχίγη Ιΐαρίσιοι Μΐλανον Πραγα Ζκρίχη Βρυξίλλαι Βουδαπίστη Βελιγράδιον Κιβν)πολις Βαρσοβία 25.96 3.09 6.96 4.31 30.80 4.58 23.46 3.07 104.— 21.12 2616 3.131 7 02! 4 3δ! 31 251 4.64) 23.951 3.10 105.— 21.32 Τό μεγάλο Εργον «ο© Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. Ο( έντός τοθ όδοφράγματος έβαλον δλοι τούς γέλωτας. —Έξακολουθεΐτρ, άνέκρσξεν 6 Άετός πρός τούς πυροβολητάς. Η' Οί κυρββολι,ταΐ δέν παίζουν. ΠολλοΙ περιεκΰκλωσαν τόν Γσβριαν, άλλά δέν Ρλσβε καιρόν τό παιδίον νά δ ηγηθβ Ό Μάριος τό ίλοβε κατα μέρος μβτά πσλμών Α> υτιομονησΐας.
  —ΤΙ ήλθες έδ© νά κάμης;
  —Μ·ηά! εΤπε τό παιδ(ον. Καί τί ήλθβς νά κάμης
  ή άφεντιά σου;
  —Ποίος σοθ εΤπβ νά έπιστΓίψηί; έττηρώτησεν ό
  Μάριος. Έδωσες τουλάχιστον τό γράμμά μου κατά
  την επιγραφήν τού;
  Κατά τουτο ό Γαβριας δέν ήτο όλωσδιόλου ά-
  πηλλαγμένος τύψεων συνειδότος. Σπεύδων νά επι
  στρίψη είς τό όδόφρσγμσ, μάλλον άτιηλλάνη τής έ
  πιστολής έκείνης, η' ένεχεΐρισεν αυτήν ώς ώφειλεν.
  Ησθάνετο 8τι την ένεπιστεύθη άπερισκέπτως είς
  τόν άγνωστον εκείνον, ούτινος ουδέ τό πρόσωπον
  ηδυνήθη νά διακρίνη ΦοβηθεΙς μή τόν έπιπλήξη 6
  Μάριος, κατέφυγεν είς 6,τι άττλούστερον ίψεύσθη
  αναιδώς.
  —Τό Ιδωσα" είς τόν θυρωρόν τό Εδωσσ. Ή κυ
  ρά δπου ί}ταν διά νά τό λάβη έκοιμοθνταν. ΕΤπα
  νά τής τό δώση δταν εξυπνήση.
  Διά δύο τινάς σκοπούς Ιπεμψεν ό Μάριος την
  επιστολήν πβρΐ οδ δ λόγος, ",ϊνα άποχαιρετήση την
  Τιτίκαν, καί ί«σ σώση τόν Γαβριβν. Έξ άνάγκης
  ήοκέσθη είς τό ήμισυ τοθ β,τι ήθελε.
  Ή έξσποστολή τοθ νράμματος κσΐ ή παρουσΐα
  τοθ Θερσσνέμη είς τό όδόφραγμα ήσαν δύο πράν
  μαχα, ών ή προσέγγισις ώφειλε νά προξενήση έντύ
  πωσιν είς τό τΐ.νίθμα τοθ Μαρΐου. Δεΐξας λοιπόν
  πρός τόν Γοβρβν τόν κ. Θερσανέμην, τόν έρωτ χοητιχήβ <(ς τηνβοέ,ν ΑγΐΜν Δέχα, |ν«ν τι μοιΙ ηαραηλενρΝς τ&ν μοί τκσταμέτΜν άδελφϋν Κ«βε<λ λ«χα. —Αί δηλώαει; άπβταμιεύσεκς γλεύκους. "Ανακοινούται δτι παρετάθη Α προδΐσμίβ έπιδασΐΜς .δηλώσββιν άποταμιευθβντος γλίύκβυς μεχρι 15 Νοεμβριού έ. έ Οί ενδιαφέρη μΐνβι άποταμιευτ»! άς μβριμνή σοον διά την επίδοσιν τ&ν κατα νομόν δηλώσεων είς την βίκονο μιχήν 'Κφοίίαν πςός αποφυγήν τ*ν υπό τοϋ Κ νόμου προβλέπομεν νων κυρώβεων. —Ή χορήγησις δενδρυλλίων. Τί) υπουργείον τής Γεωργίας απεφάσισε χαί εφέτος νά ενισχύ¬ ση την προσηάίειαν τβν ίδιωτ&ν διά την άναδάσωσιν τ&ν γυμνών έχτάοεων τής χώρνς. ΟϋτΝ δι' άνακοινωθίντος τού άγ^έλλΐι δτι διαθέτΐι δωρκάν περΐ τα 30 βκκ τομμύβια μικρά δενδρΰλλια κ« τάλλπλα δι' άναύασύααις. Τα δβν δρΰλλια ταυτα εθρΐακοντβι είς τα ίασΐΜ» φυτώριαι τα διατηρου μενά υπό τ&ν Δασαρχ«ίων χά ι Δασονομείων τβθ Κράτους χαί έ· .ν«ΐ δέον νά άπευβώνωντβι δοοι βπιθυμοΰν νά λάβουν έξ αύτ&ν ίωρβάν αποκλειστικώς πρός τον άν»» σκοπόν. —Τό διδακτήριον Άμυρδν. Είς άπάντηαιν τ&ν γραφέντων ■ίς την «Άνθρθνσιν» διά τό δι δκχτηριον Άμυρών. τό Ύφυπουρ γίϊον πειρά τφ χ, Βροέώρω τής κυβίρνήσΐως έν αυνβχεία προ ηγουμβνης ανακοινώοεώς τού, δτι ενεργήθησαν τα προΜαταρ^τιχά έγνώρισεν ημίν διά τού ΰπ' αριθ. 99874)18—10—29 έγγράφβυ τού δτι διετάχθη χαί Α ένεογ»ια τ&ν πί ραιτίρω δΐατυπώσεων κρός έχτέλε σιν τού ίργου. —Διανυκτερδύοντα φαρμα¬ κείω. ϊημβρον 7ην Νοεμβριού 8ά δι» νοχτερεύσουν τα φκρμαιχιΙ«: Ά ριοτ. Χ«λχι«δάχη χ«1 'Αχοοτ. Ζαφειρίου. —Διά την «Ιστορίαν τ!)ς Κρή της». Έντός όλ,Ιγου θά κυκλοφορήση τό 18ον τεθχος τής «Ίστοριας τής Κρήιης» «εριλακβάνον α*ό την σίλΐ&α 2040—2176 καί άναφερόμι νόν «Ις την «εριοδον τοϋ δευτέ¬ ρου Εΐους τής >μ«γάλης £νανα·
  στάσεως τοθ 1866. Έ*ι τ{) «ύκαι
  ρίςχ ταύτη «αρακ,αλω τούς συνδρο
  μηιάς τού έργου διΐως τακτοηοι
  ήσωσι τάς συνδρομάς των έγκαϊ
  ρως, ν,ρός τούτοις δέ νά δηλώ-
  σωσι την συμμετοχήν είς τόν
  5ον τόμον της Ίστοριας τής
  Κρήτης. Ή τιροσθήκη τοθ τόμου
  τούτου Δ διοΐος είς τάς 700
  σελίδας τού θά «ερΐλαμβάνη καί
  «ερί τάς 400 «Ικόνας εθεωρήθη
  άπαραΐτητος διότι ή Ιστορικη ϋλη
  τοθ 1866-1869 ήτο τόσο άγκώθης
  Αλλά καί τόσον σοβαρά, ωστε
  θά ήτο άνίΐρος ή νιρικοιή της,
  έν Φ έξ άντιΗέτου ή ϋλ,η των τι
  λευιαιων ίτιαναστάσεων 1878 καί
  1889 Ιδίως δέ των τ.λευταίων 1896
  και 1897-1898 τα ν·Υονότα, είναι
  τοισΰτα, ώστε να μή ένιτρένε
  τ αι εχ' ού6εμι§ δικαιολογία ή
  συντόμευσΐί των. Ή δήλωσις εγ
  γραθής είς τθν 5ον τόμον είναι
  έκΐΐγουσα καί άναγκαΐα. διότι
  οιά ταύτης θά κανονισθή ή <*νο ρά τοθ αναγκαιούντος χάρτου «ροτοθ αυτή ουσκολιυθθ ανό νΐ αν υπερτίμησιν. Ί. Α. Μουρέλλος ίί
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΏΣΙΣ
  Προία Τρίτης
  7 Νοεμβρίοο 1939
  120 Ώρα Ό κ. Μουσολίνι
  V
  Α
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΩΚΕΑΝΟΝ
  ΕΤΕΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΙΝ
  ΤΟΥ ΘΟΡΗΚΤΟΥ 'ΝΤΟΥΠΛΑΝΤ
  ΣΥΜΜΑΧΙΚΙΙΊΙΕΜΙΚΑ ΣΚΙΦΗ
  ΡΩΜΗ 6 Νοεμβρί·» (Ιδ. ύηηρ. «Άνορ·
  θώαεως»).—Είς τας Ιταλικάς εφημερίδας δη-
  μοσιεύβνται φίτμαι μεταδοθείααι έ* Παρι¬
  σίων χαθ' άς Άγγλινά χαί Γαλλιχά πολεμι-
  χά ευρίσκονται επί χά ϊχνη τοΰ Γερμανικόν
  πειρατικοΰ «Ντώίκσλαντ» καί βιι προβπκ
  θοΰν νά τό πρβαεγγίσβυν.
  'Η καταδίωξις τοΰ «Ντώΰτσλαντ» «νά
  τόν "Ατλαντικόν ύπβ συμααχικΰν πολβμι
  κων σχαφων βεβαιούται καί εξ αλλων πή
  γών.
  ΕΜΕΤΡίΑϊΒΗίΑΝΑΙΑΞΙΩΐΕΙΣ
  ΤΗ! ΡΟΣΣΙΑΣ Ε
  II
  Ι ΤΗΣ
  λαμβάνει σοβαράς άποφάσεις.
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεαία) —
  Έξ Έλσίνσχι μετ«δίδεται ίναχβινωθέν της
  κυβερνήσεως είς τό οποίον δηλούται ίτι α
  Ρωβ'βφινλκνδιχκΐ διαπραγμβιτεύσεις βυνεχί
  ζοντοι χανβνιχνς πρβχωρΓΰιαι βτχδκ«ς
  Ή εφημερίς τήί Κοπεγχάγης «Πολίτικεν»
  γροΐφει δ τι αί Ρωαβιχαί αξιώσεις έμετριά·
  σθηβκν,δτι έΡωοσιχός τύηβς επ«υαε νά κατα
  φέρεται χατά της Φινλανόίκς καί δτι «ύ
  ξάνει συνεχώς ή^αίσιοδβξία διά την έιέλι
  ξιν των δι«>τραγματεύσεων αί οποίαι προ
  βλέκεΐαι δτι θά διατρκέσουν έηί δύβ ή τρείς
  άχέμη ημέρας.
  ΚΑΪΕΒΥΒΙΣΘΗ ΚΑΙ ΑΛΛΟ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΠΡΒΡΥΧΙΟΜ
  ΑΓΚΥΡΑ 6 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσ(«).-Τό
  πρακτορείον τής 'Ανατολπς πένηρβφορεϊται
  ίτι εβυθίσθη χαΐ άλλο Γερμανικόν ύκο
  βρύχιον,,τό όπεΐον είχεν έξέλθει διά πρώτην
  φοράν έκ τής βάσεώς τού, είς τόν λ»μενά
  της Βρέμης. Τό Γερμανικόν ύποβρύχιον
  άνειλκύσθη αργότερον, εύρέθηααν δέ ΐλοι
  •ί άξιωματιχοί κ»ί οί άνδρες τβΰ πληρώ·
  ματός,τβυ, έντός αύτοΰ νεκροι.
  ΒΑ ΣΥίΚΑΗΟΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  ΤΟΝ 8ΑΛΚΑΝΙΟΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΡΩΜΗ έ Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεσία).—
  Καο' ά τηλεγραφουν έκ Βουδαιπέσιης Οΰγ-
  γριχή εφημερίς γράςρει ίτι προσεχώς θά
  σ»γκληθή βύαχεψις των κρατών τής Βαλκα
  νίκης Συνεννοήσεως είς την οποίαν θά π«-
  ρευρεθοϋν χαί άντιπρόαωπβι τής'Ιταλίχς καί
  ΒβυΑγκρίας. Έξ Άγκυρας αγγέλλεται ότι ό
  πρεσβευτάς της Γιουγχοσλαυ'ίας άνεχώρηαε
  διά Βελιγράδιον μέ ειδικήν αποστολήν. Λέ
  γεται ό.ι θά μεταβιβ^οη ηαράκληαιν τής
  Τουρκίας όπως ή Γιβυγκ<σλαυΐα μετάσχη είοικής διασκέψεως ίλων των Βκλχανίων. Ο [1ΡΜ» Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΪΝΕΙΡίΑΣΒΗ ΜΕ ΤΟΝ ί ΟΑΟΑΑΙΙΜΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 6 Νοεμβρίου (τοΰ «νταποχρι. τοΰ μαθ.— Ό πρωθυπβυργβς κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν ύφυπουργόν των λ,τρα τιωτιχών κ. Ηαπα&ήμαν μετά τ«ΰ όπβίβυ καί συνειργάσθη έηί διαφόρων ζητημάτων ά φβρώντων τό στράτευμα. αΙβαΙΤαΤΤκΠΓυΙη ΟΤΙΟΣΙΡΙΙΙΙΥΒΜΤΡρΦΥΑλΑΚΙΙ! Α ©ΗΝ ΑΙ 6 Νβεμβρίου (τοΰ άνταποκρι Τβΰ μας)-— Απέθανε χαί εκηδεύθη σιίμε ρον ό άλλοτε πρωθυιτβυργός Ν. Τριανταφυλ λάκβς. Είς τβν νεκρόν τβΰ μετ,αστάντβς πβλιτιχοΰ άπεδόθηβαν αί χεκανβνισμέναι τιμαί_____________________ ί ΦΟΝΤΑιΊΕΝ ΕΟΙΣΤΡΕΙΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝ ΑΓΚΥΡΑ ΕΔΡΑΝ ΤΟΥ ΡΩΜΗ ύ Ν)βρίβυ (Ιδιαιτέρα ύπηρεοία).— Ό έν Αγκύρα Γερμανες πρεοβευτής Φόν Πάπεν, διήλθε χΒές έχ Βελιγραδίου βπ«υ καί παρέμεινε καθ* όλην την ημέραν, χω ρις νά έλθη είς επαφήν μέ ουδένα έκ των Γιβυγχοβλαύων έπιοήμων. Ό Φόν Πάπεν άνεχώρηαε τό εσπέρας διά την έν Τ·υρ- χία ϊδράν τβυ διερχομενες δέ έκ Σόφιας ίπβυ Ιφθοισε οημεββν την Ηην π μ. συνην Τήβη μετά τβΰ (Βουλγάρου πρωΒυπβυργβϋ κ. Βιβοβ'ίβίνωφ μετά τβΰ βίτβίβυ σννωμίλη Ι ΑΓΚΥΡΑ 6 Ν)βρίβυ ~<1δ. ύπηρεσία της «Ανορθώσε¬ ως»).— Τό πρακτορείον της , Ανατολή ς πληροφορεΐται έκ Ρώμης ότι ό κ. Μουσολίνι έλαβε σοβαρωτάτας άπβφά- σεις ώς πρός την στρατιωτι χήν οργάνωσιν τής "Ιταλίας | κατόπιν πβλυώρων συαχέψε- | ών μετά των ήγετών τοϋ ' σΤρ*τεύμ«τβ;. 1 ΡΩΜΗ 6Ν)3ρίου (15 ύκη· ρεσίχ).— Ό κ. Μουσολίνι προέβη σήμερον είς νέας μεταβολάς είς την σύνθϊ- σιν τού επιτελείον καί την διοίκησιν τοϋ Ιταλικού οτρα ! τού. Όντως απεφάσισεν δ- ]πως, λόγω τής χαταατάοε- |ως καί των κινδύνων έπε- 'κτάαεως τής πολεμικήν πυρ καΐάς, διατηρήση την θέσιν τβΰ 'Αρχηγοϋ τοΰ Γενιχοΰ Έπιτελείβυ ο βτρκτάρχης Μπκντόλιο ««ρ' ί^ον ότι κα ίτδλήφθη ύηβ τβΰ βοίβυ ήλι- Ι χίκς χκί Ιττρ^πε συμφώνως πρός τόν οργανισμόν τβΰ Ι¬ ταλικού στρατοΰ ν' «ποβτρα 90 Ό χ. Μευββλίνι απεφά¬ σισεν έπίσης νά καλέση είς την ένεργόν ύκηρεσίαν 1500' άξιωματιχού; χαί 2 500 ύπα ■ ξινματιχβύς τής έφεδρείας. πρός συμπλήρωσιν των χε Ι νών, λέγω των έντόνων βτρα' τιωτιχών παρασκευήν είς τβς οποίας θά πρββή λίαν συν -βμ«ς η Ιταλία. Ό χ. Μβυ σβλίνι επέφερεν επί πλέβν χ«ί διαφόρους άλλοις μετα¬ βολάς είς την διοίκησιν τοΰ ατρατεύμχτβς. ΚΟΙΝΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ = ΝΑΥΤ1ΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΑΛΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Ν)βρ!ου (15. ύτιηοεσία).— Τηλεγρσφήμστα έκ Παρισίων άναθερσυν δτι ό πρώτος ΛόρδοΓ τοθ Άγγλ^ο0 ΝσυσρχεΙου κ.Ούΐνστων Τ^Λρ τσιλ, ευρισκόμενος άπό 4η μέρου είς την Γαλλικήν π^ω τεύοισαν, έσχεν βπανειληαμέ νσς σοβσοωτάτας συνομ^Λίσς μβτά τοθ ΓάλΧου τιρωθοτΐουο γοθ κ. Νταλαντιέ, τοθ ύττουο γοθ τ©ν Ναυτικόν κ. Καμπβν κύ κσί τοθ ναυάρχου άρχη γοθ τοθ ΓαλλικοΟ στόλου κ Νταρλάν. Τό «Ντσΐηλυ 'Εξπρέζ» καί τό «ΝταΙηλυ Σκέτς» δημοσιεύ ουν την -ληοοψορίαν 8τι 6 κ. Τσώρτσιλ συνεσκέφθη ίμετΑ των Γάλλων ποληηκβν «α! τί?>ν άρχηγών τοθ ναυτικοθ
  ?>ιά την κατάστρωσιν σχεδίου
  β^σβι τοθ όπο οο θά διεξα
  χθτΐ οόντονος κατά θάλασσαν
  αγών διά ν' άπσλλαγοθν
  τό ταχύτερον οί σύμασνοι έ< των ένοχλήσ^ω/ των Γερμα νίκων ύποβρυχίων καί των πειρστικών σκσφβν έπιφα νεΐας Τά όττοΐςχ ιτβριφέρονιαι είς τούς ώκεανούς. Χθές 6 κ. Τσδρτσιλ έπβσκέ φθη τό Δυτικόν Μέτωπον καί περιήλθε τθς έγκαταστά σβις τοθ άγγλικοθ έκστρατευ τικοθ σώμστος τάς οποίας ΙκαΙ έπεθεώρηοε, εκφράσας την πλήρη Ικανοποίησιν τού διά ι την έν γένει κατάστασιν καί | Ιδιαιτέρως διά τό ηθικόν τοθ στρατοθ. ΆφοΟ -Εθΐήλθε τάς διαφόρους άγγλικάς έγχατα στάσεις, ό κ. Τσώρτσιλ με τίβη ϊ(€ τό στραιηγεΐον δ τού ό 'Άγγλο^ άρχιστράτη γος ύποκόμης Γκόρτ τοθ παρέ θεσε γεθμα. ΑΓΚΥΡΑ 6 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσία).— Καθ" ά τηλ'.γρα φοθν έκ ΛονδΙνου ό ποώτος λόρδος τοθ Άγγλικοθ Ναυαο χεΐου θά έκφωνήση την προσε χή Τβτάρτην (αυριον) ενώπιον τής Βσυλ^ς σπουδαιότατον λό γον διά τόν κατά θάλασσαν πόλεμον. Ό κ. Τσώρτσιλ θά κάμη την έβδομαδιαΐαν 8κθβ σΐν τού, θά ομιλήση δέ γβνι- κώτερον διά την ,δράσιν τοθ συιιμαχικοθ ναυτικοθ καί διά τούς σκοπούς τοθ πολέμου. Πρό τής ανοίξεως δέν αναμένονται μεγάλαι μαχαι. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ν)βρΙου (Ιδ. ό- πηρεσΐα).—Υπό τοθ ανωτά¬ του ΆρχηνεΙου τοθ ΓαλλικοΟ στρατοθ εξεδόθη σήμερον τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Τοπική δράσις τοθ πυροβολικοθ είς ωρισμένα σημεΐα τοθ μετώ- που». Άλλαι εΐδήσεις έκ τοθ μετώπου άνσφέρουν δτι μολο νότι οί ΓερμανοΙ κατέβαλον απεγνωσμένας προσπαθείας νά έκτοπΐσουν τα Γαλλικά στρατεύματα έκ των θέσεων τος οποίας κατέχουν πλησί¬ ον τοθ Μοζέλλα, έν τούτο-ς οί έπιχειρήσεις δέν έγενικεύθη σαν καί τ)δη μετά ι τάς άποτυ χουσας γερμανικάς αποπεί¬ ρας είς τό μέτωπον έπικρατεΐ ήρεμΐα. ΑΓΚΥΡΑ 6 Ν)βρΙου (Ιδ. ύτΐη ρεσίσ).—Τό πρακτορείον Ρώϋ τερ τηλεγρσφεΤ έκ ΛονδΙνου σχετικώς μέ τάς πολεμικός έ- πιχειρήσεις "δτι -πέρϊξ τοθ Φόρ μπαχ εσημειώθη ζωηρά δρά¬ σις καθώς καί είς Σαργκεμίν δπου βάλλουν αδιακόπως τα βαρέα γερμανικά τηλεβόλσ. Είς τάς δχθας τοθ ποταμοθ Σάαρ ιταρετηρήθη έπίσης κΐνη σις Γερμανικών στρατιωτικών μονάδων, άλλά δέν εξεδηλώ¬ θη Ιδιαιτέρα δράσις. Τηλεγρσφήματα έκ Παρισί¬ ων άγνέλλουν δτι είς τό άπό τοθ Ρήνου μέχρι τοθ Μο,ζέλ- λα μέτωπον δέν πρέτιει ν' άνα μένεται ούδεμΐα σοβαρά επι¬ χείρησις διότι όλαι αί συγκοι νωνιακαί οδοί διεκόπησαν υπό τ©ν υδάτων των ύπ€ρεχχειλι ! σάντων ποταμών. Τα αύχά τη 'λεγραφήματα άναφέρουν δτι πλήν τοθ βομβαρδισμοθ τοθ Φόριιπαχ υπό των Γεομανών, τΐποτε τό σοβαρόν δέν έλαβε χώραν είς τό μέτωπον κατά τό τελευταίον εΐκοσιτετράω ρον: ΒΕΡΝΗ 6 Νοεμβριού (Ιδ ϋπηοεσΐσ).— Κατ' εΐδήσεις έκ ΒερολΙνου καμμΐα σοβαρά έ πΐθεσις ή είσβολή είς Όλλαν δΐαν δέν πρόκειται νά λάβη χώραν επί τοθ παρόντος. Σο βαραί έπιχειρήσεις δέν πρέπει ν' άναμένωνται πρό τής ά νοΐξεως. Δέν άποκλεΐεται δ μως καί νέα αίφνιδία απόφα¬ σις τοθ ΧΙτλερ, δπως δέν ά ποκλείεται καί Ιντασις τοθ άπό αέρος πολέμου. Άεροπορικη δράσις. Διαμαρτυρία τοΰ Βελγίου. ΕΚΔΗΛΟΥΗΤΑΙ ΖΩΗΡΟΙ ΦΟΒΟΙ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΕΙΣΟ&ΙΙΝ ΤΟΥ ΙΙΕΤ._ΒΠ_Ι· ΦΛΙΝΤ, ΡΩΜΗ 6 Νβεμβρίου (ίδ ύηηρ· «Άνβρ. θώιεως») — Υ«ό τοΰ διεθνοΰς τύκβυ έχδη. λβδνται ζ»»ηρβί φόββι 8τι αί σχέσεις Γερμκ νίας καί Νορβηγίας θά ένταθοΰν είς οημβΐ όν άνησυχαστιχ·ν έξ «ίτίας τής αρνήσεως τής Νορβηγίας νά δεχθή Ξτί,ν Γερμανικήν διαμαρτυρίαν διά τό Αμερικανικόν κτμό πλοιον «Σίτυ όν Φλίντ» χαί νά άίτελευθδ ρώση τό γερμανικόν πλήρωμ» άπβ&ίδουβ« συνάμα τό αμερικανικόν σχάφος εί; την Γερμανίαν. εηλΙηΙαΤεβυοισβιι ΓΕΡΜ^Ν1ΚΡΝ_ΑΤ Μ Ο Π Λ θ 10 Ν ΡΩΜΗ έ Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσίοι) — Κατ' είδήσεις έκ Βελγικου Κβγκό τό γερ μανικόν άτμόπλβιβν «ΙΝίγκο» μεγχλης χ«. ρητικότητος «τορπιλλισθή υπό γαλλικοΰ ύ· ποβρυχίβυ κα» εβυθίσθη· ΟΜΑΔΙΚΑΙΣΥΑΛΗΨΕΙΣΓΕΡΜ.ΝΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΟΒ. ΡΩΣΣΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Ν)βρίου (ϊδ. ύπηρεσία).— 'Υπάρχουν πληρβςρ«ρίαι οη είς την περιο¬ χήν τού Βόλγα συνελήφθησαν τελευταίως πολυάριθμβι Γερμανοί υπό των Ρωσσικών άρχών Μέ τό ζήτημα τουτο θ' άσχβληθή • έν^Μόβχαι Γερμανός πρεσβευτάς χ. _ού λεμπεργκ χ«τά την έν Βερολίνω παρκμο· νήν τού, καθότι πβλλών εκ των συλλη¬ φθέντων Γερμανών άγνοεΐται ή τύχη. ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ ΕΤΟΡΟΙΛΛΙΣΒΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ ΑΓΚΥΡΑ ν6 Νοεμβριού (Ιδ. υπηρεσίαι) — Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου καί Παρισίων άναφέρβυν ότι ελληνικόν εμπορικόν ακά- φός 5 5£0 τόννων μέ φβρτΐβν σίτου έτορ πιλλίσθη χΒές είς τόν Ατλαντικόν κα. ε¬ βυθίσθη· ΑΓΚΥΡΑ 6 Ν)Ε5ρΙου (Ιδ. ύπη ρεσίο).—Κατ' εΐδήσεις έκ Βρυ ξελλών κατόπιν νέας πτήσε ως γερμανικών άεροπλάνων ύ περάνω τοθ Βελγίου— ΓαλλΙ- ας εδόθη τό σύ θημα τοθ συ· ναγεΓ>υοΟ είς Τίθλλάς πόλεις,
  τάς υδλλον πλησιεστέραςτϊρός
  τα Βελγικά σύνορα. Τα ένερ
  γήσαντα την τι^ίίσιν άεροπλά
  νσ, τρ!α τόν αριθμόν, διήλθον
  κσϊ κατά την ποοεΐαν των
  πρός τό Γαλλικόν έδσφος καί
  κατά την επιστροφήν των ό
  περάνω τοθ Βελγικου εδά·
  φους.
  | Μβτά την εξακρίβωσιν τής
  ] εθνικότητος των ή κυβέρνη
  σις τοθ Βελγίου απηύθυνε σή
  1 μερον έντονον διαμαρτυρίαν
  'πρίς την κυβέρνησιν τοθ Ρά-
  Ιχ διά την πραγαατοποιηθεΐ
  Ι σαν παραβίασιν τής Βελγ κης
  ούδετερότητος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΝοεμβοΙου
  (ίδ. ύπηρεσ(σ).— Έττωφεληθίν
  ,τα τής οΐθρΐας άτμοσφαιρικ,ής
  καταστάσεως Άγγλκά καί
  Γαλλικά άεροπλάνα ένήογη
  οαν π'ήσεις
  επί ΓερμανικοΟ έδάφους καί
  είς μέγα τούτου βάθος. "Α
  παντα τα συμμαχικά άεροτΐλά
  να έπανήλθον· είς τάς βάσεις
  των μετά σπουδαιοτάτης ση
  μασΐας φωτογροφιών τάς ό-
  ποΐατς έλαβον άνωθεν των έχ
  θρικών θέσεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6.—ΈπιΒεβαι-
  οθται ότι έβυθ σθη κατά την
  4ην τρέχ. μηνός γερμανικόν
  ύτΐί'βρύχιον είς τάν κόλπον
  τής Βρέμης κατά την έκτέλε
  σιν δοχιμασηκων καταδύσεων,
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΑΜΕΡΙΚΗΣ ■ ΙΑΠΩΝΙΑΝ
  ΠΑΡίΖΙΟ! 6Ν)βρί<υ ιίδ ύπηρεσία).- Κατ' αί· δήσεις έκ Τόκιο αί σννβμιλΐβιι τοΰ ΆμβρΐΜβτνοΟ πρβοββυτοΰ ιιβτκ τοθ χ. Νομουρα σχολιάζβντετι <3ι« φβρβτροπνς υπό τοΰ Ιαπων ικβδ τύπον. Ή (φημ( ρΐς ♦Νίοι—Νΐσι- Ιιμπουν» γραφβι δ τι 6 άμ·ρι*·« νός πρεσβκντης ώΐϊτυΐτω3ϊ την επιθυμίαν της χυββρνίια&Μς τού «πως παρβμβίνβυν σεβαοταΐ «Ι υφισταιμβναι συνΰήκαι Ό χ. Νομούρκ «πήντηοβν 6ΐι Λόνν τάν ώιβ{αγομέν»»ν στρατιωτιχών έπιχει ρηοίων έν Κίνα ιΐναι φυοιχόν νά προκαλοϋν ται ζητηματα των έποίων ή δΐίυθκτησις »1ναι δυσχερής, πάντως 4μ«ς δέν ,ύπχρχίΐ χ«χι ηρβ θίαις «μ μερονς τής Ίοιπωνίας Οί Γάλλοι άγνέλλουν ότι κατέρριφαν χδές 9 Γερ. άεροπλάνα. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Χβεμβρίβυ [ίδ. ύ^ηρεαία).— Τό *υκτερι ■όν άνακ«ινω9έν τοΰ Γα-λλι κου γενι*·ΰ ά-.χηνείου στρ« τβΰ αγγέλλει τα έξη;: «Μεγάλη δράσις των δύ· ά ερβπβριων εσημειώθη κ*τά τό λήξαν είκβσιτετράωρον Κατά την διάρκειαν σφο αράς βερομαχίας έν νέα γαλ λι*ά καταδιωκτιχά άκοοπλά να επετεθησαν κατά 27 γερ μκνικώ» άεροπλάνων, χατα διωοτικων καί άναγνωρίσε ως, έίΐτυχόντων νά διέλθωσι τάς γραμμάς μας κ«ί *ά χά βίώ πρ·ί Τ» Γαλλι χον Ιδαφβς. Τα Γαλλιχά άεροπλάνα π«ρ« την άριθμητιχην υπέ¬ ρ* χήν των έχθριχών άερβπλά νων χατέρριψχν 9έϊ αυτών ίκ των όιτβίνν τα έπτά έκί Γαλ λικβϋ εδάφβυς. Τα διασωθέν τα έκ των έχθρι»των έτρά πησαν είς φυγήν χαταοιωκό μενά πρ·ς τ«ς γερμανιχάς γραμμάς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Νβεμβρίου. —Λεπτομέρειαι επί της κ&ρ· μαχ(ας είς την οποίαν άνα φέρεται τό ανακοινωθεν τοϋ Γ«λλιχ·0 «ρχηγείβυ δ«ν έ· ώβ ίΐ Π«ντ*ις είνε καταφανές δ π ή χθεσι νήάερβμαχ'α αποτελεί μίαν άπό τάς μεγ«λυ;έρ<χς αϊτι νέ; εδόθησαν άπβ τής άρχης τοΰ πολέμ«υ Αναμφισβήτη¬ τον εϊνε δα χατ' αύτην χά τερρ'φθη τό 'έν τρίτον των έχθ^ικων άεροπλάνων. Ή άνωτερότης των Γκλλικών κατεδείχθη έ χ τού «συγχρί τως μιχρβτέρου τ«ν άριθμοΰ, κβι&ώς χκί αί Ιχανότητες των Γάλλων άίροαόοων άντιπα ραταχβέντων μέ τριπλάσιον αριθμόν άντιπάλων χαί έ τέαβν ! ΛΗΜΙ0ΥΡΙ1ΑΝ ΣΥΝΑΣΗΙΣΜΟΥ ΟΥΛίΤΕΡΟ1Οί_[ΙΙΙΙ ΒΑΑΚΑΗ1Χ0Ν ΑΓΚΥΡΑ έ Νβεμβρίου (ίδ. ύηηρεσίβ). -Ό Βχσιλκύς τής Ρ«υμ*νίας Κάρολ«ς εζή¬ τησε άπό την Τουρκίαν %α μετάσχη Βκλ χβνικοϋ συνείσηισμοΰ ·ύ5ετεροτητος τοΰ ό- ποίου θκ μετέχβυν έηίοης ώ; άναγράφουν ξέναι έφημερίώες καί η Ελλάς, Γιβυγχβ- σλαυΐα καί Βουλγαρία, πρός τόν σκοπόν πε¬ ριφρουρήσεως τής ειρήνη; είς την Χερσόνη¬ σον τβΰ Αίμου. Ο ΜΟΛΟΤΰΦ ΕΗΑΝΕΑΑΐΕ ΤΗΝ ΛΙΛΟΣΙΝ ΤΗΣ ΡΟΣ. 0ΪΑΕΙΕΡΙΙΙΙΙ1Σ ΚΕΚΑΑΥΜΜΕΗαί ΗΒΕΙΑ&2Ε ΤΗΝ λΜΕΡΙΚΙΙΗ ΛΟΝΔΙΝΟΝ έ Νοεμβριού (ίδ. ύπηρ )— ΕΙ; νέον λόγον τον οποίον εξεφώνησεν σά μερον ό Μολότωφ επετέθη κατα των έμπο λέμων ανευ έζαιρέαεως, άποφυ^ών «ά κάμη μνείαν τίνα περΐ υποστηρίξεως της Ρωσσίβς πρός την Γερμανίαν. Ετόνισεν αντιθέτως την άνέκκλητον ά πόφασΐιν τής Ρωβσίνς «ά παραμείνη ούδετέ ρα, κατηγορήσας τβύς βμπβλέμβνς ίτι θε λουν νά καραούρουν τ«ύί βύδετέρβυς είς τόν πόλεμον. Έν σονεχεία ό Μβλότωφ {κα με χβκ«λ«μμέναί απειλάς κατά της Άμ« ρικής & «τι ήρε την «πβγορευοιν τής 4{« γωγής ίηλνν,