98022

Αριθμός τεύχους

5314

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ""Ιρ «
  ηςΓ "^
  ' Γ«Ρμ«ν,
  «νικόν 4τ^
  ν* ■«*,£
  ΡΩΣΣΙΑ
  δ. ύ«ηριΛ),-
  «Ις την ««ώ. ί
  παν
  Τβ θ' άοχολι^
  Οθλί% Οί Τν^ΠΙΙΙ*
  έκ τϋν «ώ|·
  «ι π τύχπ.
  ΐτΐΐΓ
  Ι) ΑΤΙΐΊΙΙ
  00
  * Κέ
  α,ί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  ίϊησία λιραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  "Αμβρικής
  ίϊησία δολ, 10
  ιξάμηνος » 8
  ή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  8
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΙΓΡΑΦΕΙΑ φ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  *^*· ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ ί*""
  ΤΠΕΥΟΪΊΙΟΣ ΣΤ1Τ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ «40η
  ΑΡΙΘΜ.'ί ΦΥΛΛΟΥ 5314
  ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ: Ο ΑΙΩΝΙΟΣ ΘΡΥΛΟΣ
  Συμπληρβΰνται σήμερον 73 ένιαυτβί άκό τής ήμέ
  ρ«ς τής μεγάλης βυβίας τβδ Άρκαδίβυ- Καί έκεΐ είς
  τ* θρυλικόν Μβναστήοι έβρτάζεται ή έκέτειβς τής ή·
  μεροτς αυτής μέ οεμ>ότητα *αί κατάνυξιν. Μαίί β-
  μως μέ τβύς έκπροαώπβυς τβΰ κράτβυς, τβύς Ρεθυμνί-
  •υς χαί τβύς μβν«χ»ύς τβϋ Άρκαδίβυ έβρτάζει τό
  ΙΒνβς ολόκληρον- Πρός τό Αρκϊκόν μοναστήρι οτρέ-
  φεται η σκέψις των Πανελλήνων σήμερβν. Καί τό
  έθνος άπβθέτβι επί των τάφων των βλοκ<κυτ&>8έντων
  ήρώων κ«ί μαρτύρων την εύ«νωμβούνην τβο ώς θυμία¬
  μα τής ψυχής «υ. Διότι ό Έλλη*ι»*ς λ«ό5 συναιαθχνε
  ται Φτι άν ή θυαίκ διά την ελευθερίαν κϊνε τό ύπέρτοβ-
  τβν καθήκβν καί ή ωραιοτέρα εκδήλωσις ίψηλής
  άρετής, ή κύγνωμοσύνη κβι ή άπότισις τβϋ όφκιλομέ
  νού φβρβυ σεβασμοΰ αποτελεί τό διακριτικόν στβι-
  χεΐβν τβΰ πβλιτιβμβΰ καί την απόδειξιν τβΰ πό
  θβυ των λαων οί όκβϊβι θέλβυν νά συνεχίσβυν τόν
  δρόμον των πεπρωμένον τ&ν, βυνδέοντες συνεχδς τό
  πκρ«ν μέ τό παρελθόν διά την δημιουργίαν ενός
  καλυτέρβυ μέλλβντβς. Καί μέ την βαθείαν αυτήν συ
  ναίαθησιν ετίμησε πάντβτκ τβύς μεγάλβυς δημιβυρ-
  γβύς τής ίστ^ρίας -ου, τβύς ήρωας κα! μάρτυρβς τβυ,
  βλβυς εχείνβυς <ί όίτβΐβι είτε μέ τό ϊΐτλβν, είτε μέ την βκίψιν, ήνοιξαν τόν δρόμον της φυλής. Μβ την Καίτό Άρκάδι αποτελεί Ινα τοιβΰτβν ύπέρλαμ- πρβν, φωτβδότην σταθμόν. Ή θνβΐα τβυ ύψώνεται λάμπβν σύμβολον Ιως τ«ν ουρανόν. Αί φλόγες τού καταυγάζβυν τό ατερέωμα καί τας συνειδήοεις τβδ £· θνβνς. Τα έρείπικ τβυ άπβτελβϋν τα αγια λείψανα τβΰ ύπερόχβυ ήρωΐσμβν, τής απαραμίλλου θκσίας είς την βπβίαν ωδήγησε τβύς ύπ&ρασκιστάς τβυ ή ά- γαπη πρβς την ελευθερίαν καί την ανθρωπίνην α¬ ξιοπρέπειαν καί ανεξαρτησίαν. Καί αν αί φλόγες τβΰ άνατιναχθέντος είς τόν άέρα άπό τόν θρυλικόν Γιαμπουδάκην μβν«στηρ»β«. ίφώτιοαν .τό 1866 μέ την τραγικήν λάμψιν των τας συνειδήσεις ίλων των έλευθέρων χαί εύγενών άνθρώπων τού κό σμβυ, τό ηαράδειγμα χαί ή άνάμνηαις τής θυσίας τού φωτίζουν καί σήμερον χαί θά φωτίζουν είς τούς αίώνοτς τβν ορόμον τβΰ χαθήχβντβς, τόν δρόμον ίλ»ν έκ&ίναιν οί όίΐβΐβι θέλβυν νά είναι βυνβπεΐς πρός την μεγάλην άπστολήν τβΰ άνθρώπβυ, τόν δρόμβν ό όκοΐβς όδηγβϊ πρβς τάς υψηλάς κορυφάς τβΰ ίδεώ- δβυς- Τό Άρκάδι δέν είναι μόνον θρΰλος. Είναι χαί σύμβολον χαί ηηγή ίμπνεύσεων χαί φρονηματι- ΰ Είναι πηγη φωτός της οποίας ή φλόγα χα· ό ό ί ή λάψ ίζ σμβΰ. ..... λυβδώνει τό φρό'νημά καί ή λάμψις φωτίζει την συναίσθησιν αύτην έοτάθη πάντοτε &μπρό& είς τβύς μεγάλβυς οταθμβύς τής ίστβρίας σκέψιν. Πρός αύτην την πηγήν των μεγαλβυργ&ν έμπνεύσεων, πρός τό Ιερόν αύτό τβυ, έμπρβξ είς τα ίερα λείψανα τβΰ ηαρελΒόντος, εμπρβς είς ιά μνημεΐα τα έπβΐα ή μνημεΐβν π*ύ ονμββλίζει την αρετήν τή; θυσίας χάριν της ελευθερίας καί γειρ&ν η μεγκλβυργός δύναμις των ηρβγόνων τβυ χοιΕώς »αΓ'έμηρός είς τα έρε<ηι« τα της έθνιχής άνεξαρτησίας, στρίφεται β Κρητιχός ?αβς, στρέφεται ή Ελλάς βλόκλη- βπβϊα έπεαώρευοοιν συμφοραί καί *α*βτ«χίαι, .. άγώνες καί πόλεμβι, θυβίαι χαί όλβκαυ Ιρβς, σήμερβν διά νά λάβη τό βάπτισμα, δια ν' άντλήση διοάγματα, διά νά τώματα. 'παραδειγματιβθή... ΔΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΗΦ©Η Η ΠΛΗΜΜΥΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΙΣΙΠΗ Είς τάς οχθας τού Μισσισιπή έγκατεστάΰησαν μεγάλα ϊσχυρά «πλέγματα» έκ κορμών καί κλάδων διά νά προ- οτατεύσουν τάς παροχθίους έκτάσεις τής γής άπό την πλημμυραν των υδάτων τοθ μεγάλου ποταμοΰ, Αί μεγάλαι πτώσεις είς τάς τιμάς τοϋ βάμβακοα, εδημιούργησαν δυσχερείας μεταξϋ τΛν κύκλων των βαμβακο 1 παραγιογών τής 'Αμερικής. Πολλοί έξ αυτών ηναγκάσθησαν νά έγκαταλείψθυν τα κτήματά των καί νά έγκαταστα θοϋν προχείρως είς άσυλα, ώς τα εΐκονιζόμενα, Ή δράσις των ==ξ άντιπάλων άεροποριών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρίσίσ).— Είδήσεις έκ τοθ ΔυτικεΟ μετώπου άναφέρουν 6τι ή χθΕσινή νίκη ιής Γαλ¬ λικής άεροπορΐας είς την πρώ την μεγάλην άερομαχΐαν ή όποΐα διεξήχθη υπεράνω τβν Γαλλικήν γραμμήν μβταξύ 9 Γαλλικήν καί 27 Γερμανι- κών άεροπλάνων θεωρεΐτσι πολύ μεγαλυτέρας εκτάσεως άπό β,τι άνέφερε τό επίση¬ μον ανακοινωθέν τοθ Γαλλι- κοθ οτρατηγεΐου τό οποίον διακρΐνει πάντοτε λακωνι- κότης κα! μετριοφροσόνη. Έκτός των 9 Γερμανικήν άεροπλάνων τα όποΐα διεπι στώθη κατά την ώραν τής άερομαχΐας 6τι κατερρΐφθη σαν ύπάρχουν στοιχεΐσ πεΐ θοντα 8τι καί δλλα εισέτι ΓερμανικΛ άεροπλάνα συνε- τρΐβησαν καταπεσόντα έντός τοθ δάσους υπεράνω τοθ δ· ποΐου διεξήχθη ή άβρομαχία. Ό Άγγλικός τοπος εξαίρει την ύπεροχήν της Γαλλικής άεροπορίσς καί τόν ηρωϊσμόν καί τάς Ικανότητας των Γάλ λων άεροπόρων οί δττοΐοι άνε δείχθησαν πολύ άνώτεροι είς μσχητικότητα των Γερμανών. ΟΙ "άγγλοι άρβρονρα·οι ά ποδΐδουν την νίκην είς την ε¬ ξαιρετικήν κυρίως έκγόΐΛνα· σιν των Γάλλων άεροπόρων άλλά καί είς την συναΐσθη- σ(ν των δτι μάχονται διά μίαν δικαίαν υπόθεσιν. Άλλαι εΐδήσβις έκ τοθ με τώπου άναφέρουν δτι καί ή Αγγλικη άεροπορία ανέπτυ¬ ξεν έντονον δράσιν τό τελβυ ταΐον είκοσιτετράωρον.ΟΙ "Αγ γλοι άεροπόροι ένήργησσν ε¬ πανειλημμένας πιήσεις άνα- γνωρίσεως υπεράνω τοθ Γερ μανικοθ έδσφους έπέτυχαν δέ νά λόβουν έξαιρετικτ]ς άξΐας φωτογραφΐας έκ τής Δυτικώς Γερμανίας χωρΐς νά ύποστοθν ζημίαν. ______ ΑΓΚΥΡΑ 7 Ν)βρίου (Ιδ. ύπη ρεσΐα τής «Ανορθώσεως») — Τό πρακτορείον Χαβάς μετα- βιβάζει έκ Παρισίων ανα¬ κοινωθέν σχετικώς μέ την χθε¬ σινήν πρώτην μεγάλην άε· ρομαχΐαν είς τό οποίον το· νΐζονιαι τα εξής: «Τα άπο- τελέσματα τής χθεσινάς άε ρομαχΐας κατέδειξαν δι' άλ¬ λην μίαν εΐσέτι φοράν τήν;ά· νωτερότητα τής Γαλλικής άε- ροπορΐας καί τωνστελεχον της. Λεπτομέρειαι επί τί)ς λυσ- σώδους αυτής μάχης δέν με· τεδόθησαν. Πάντως είς αυτήν δέν μετεΐχον άεροπλάνα άνα γνωρίσεως είμή μόνον άερο¬ πλάνα μάχης. Ήδη γίνονται Ιρευναι διότι ύπάρχουν έν- δε'ξεις δτι τα κατσστρσφέν- τα Γερμανικά ^άεροπλάνα ήσαν περισσότερσ άπό 9 ώς έν άρχβ ήγγέλθη. Τα Γαλλικά άεροπλάνα έ νήργησσν χθές τέσσαρας τπή σεις άναγνωρΐσεως υπεράνω τοθ ΓερμανικοΟ έδάφους καί είς αρκετόν βάθος καί Ελα¬ βον πολυτίμους φωτογραφΐας των θέσεων, των έγκαταστά σεων καί των όχυρών τοθ ΓερμανικοΟ στρατοθ. Τα Γαλ λικά άεροπλάνα, άφοθ έπέ τυχαν πλήοως τοθ άντικειμε νικοθ σκοποθ των έπέστρεψαν σώα είς τάς βάσεις των, πλήν ενός τοθ όποΐου ή τύχη άγνο εΐται. ΡΩΜΗ 7 Νοεμβριού (Ιδ. ύ πηρεοΐσ). — Τό πρακτορείον Στέφανι πληροφορεΐτσι δτι είς την περιφέρειαν τής ΛΙλ- λης καί είς άλλας πόλεις τής ΒορεΙου ΓαλλΙας εδόθη έπα- νειλημμένως τό σόνθημα τοθ συναγερμοθ έξ αφορμάς τής εμφανίσεως Γερμανικήν άερο πλάνων. ΑΙ αύται πληροφο¬ ρίαι άναφέρουν δτι τα Γερ μανικά άεροπλάνα άπεμα- κρύνθησαν έν τάχει, μόλις άντεμετώπισαν τα πυρά των Γαλλικων άντιαεροιιορικων τη λεβόλων, χωρΐς νά «ροβοθν είς ουδεμίαν ενέργειαν. Άλλαι πληροφορίαι άναφέ ρουν δτι Γερμανικά άεροπλά να ένερνοθν κατά τάς τελευ¬ ταίας ίμίρας πτήσεις ύπερά νω των Γαλλικον πόλεων καί =Έπικρατεί άνησυχία είς Φινλανδίαν. ΡΩΜΗ 7 Ν)βρΙου (Ιδ. ύπη· ρεσία).—Κατ' εΐδήσεις έκ Μό- σχας ή Φινλανδική αποστόλη συνηντήθη χθές έ< νέοι μετά τοθ κ. Μολότωφ καί των άλ- λων Ρώσσων επισήμων καί συ νωμΐλησε μετ' αυτόν έπ' αρ¬ κετόν. Τηλεγραφήματα έξ άλλου έξ ΈλσΙνσκι άναφέρουν 8τι οί Φινλανδικοί κύκλοι έλπΐζουν ότι θά επιτευχθή είρηνική δι¬ ευθέτησις τής ρωσσοφινλανδι· κης διαφοράς διά τής όδοθ των διαπραγματευσεων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)ρρΙου (Ιδ. ύ· πηρεσία).—Έκ Μόσχσς άγγέλ λεται δτι αί ρωσσοφινλανδι· καί διαπραγματευθή θά πα- ρουσιάσουν στασιμότητα επί τινάς ημέρας διότι οί κ. κ. Στάλιν καί Μολότωφ θά είνε των στρατιωτικών θέσεων καί ρΐπτουν προκηρύξεις εις Γαλ λικήν γλώσσαν προπανανδι- στικοθ περιβχομένου. ΟΙ Γερ μανοΐ άποβλέπσυν διά των προκηροξεων αυτών νά έξεγεί ρουν τούς . Γάλλους εναντίον των Άγγλων, ώς όπευθύνων τοθ σημερινοθ πολέμου, απησχολημέναι μέ τάς εορτάς τής 22ας έπετείου τής Ρωσσι- κής έπαναστάσεως αί οποίαι θά δισρκέσουν επί τριήμερον. Έξ Έλσΐνσκι τηλεγραφείται δτι πσρά την έπικρατοθσαν παρά 10 κοινβ γνώμη αίσιοδο ξ(αν, έν τούτοις οί έπΐσημοι φινλανδικοί κΰ<λοι κατέχον- ται υπό ποίας τινος ανησυχί¬ ας. Σήμερον υπεγράφη διά- ταγμα δυνάμει τοθ όποΐου θά ένεργήται αυστηράς Ιλεγχος είς τα τηλεγραφήματα, τα τη λέφωνα καί τάς επιστολάς πού προορΐζονται διά τό έξω τερικόν. Είδήσεις έκ Χάγης άναφέ¬ ρουν &τι ό Σοβιετικάς στόλος τής Βαλτικής έγκατέλειψε τάς βάσεις τού καί ήνοΐχθη είς τό πέλαγος δι' άγνωστον διεύθυν σιν. "Η εΤδησις γνωσθείσα είς ΈλσΙνσκι προεκάλεσε μεγά¬ λας ανησυχίας τόσον είς τούς έπισήμους κύκλους όσον καί είς τόν λαόν τής Φινλανδίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύ- πηρεσΐα).—Όλόκληρος ό Γαλ λικός τύπος άσχολεΐται καί σήμερον μέ τό ρωσσοφινλανδι κόν ζήτημα. Ό κ. Μπλοΰμ 8η μοσιεόει μακρον Αρθρον είς ιόν «Δημοκράτην» είς τό ο¬ ποίον γράφει μεταξύ άλλων τα εξής: «Αί ΡωσσικαΙ αξιώ¬ σεις είνε πάντοτε τόσον με¬ γάλαι όσον καί σοβαραί.Άλλ' είνε απίθανον δτι ή φινλαν- δική αποστόλη θά εγκαταλεί¬ ψη οριστικώς την Μόσχβν προ τοθ υπογράψη μβτά ττ)ς Σοβιε τικής κυβερνήσεως συμφω- ν(αν>.
  Ή «Έποχή» γράφει: «Είνε
  ευνόητον δτι ή Ρωσσία προσ-
  παθεΐ νά μην είνε άποκεκλει-
  σμένη είς τό βάθος τοθ φιν-
  λανδικοθ κόλπου. Συγχρόνως
  δμως είνε φανερόν δτι παρά
  τό τρυφερόν είδύλλιον Σοβι¬
  ετ καί Ράϊχ, ή πολιτική την ο¬
  ποίαν άκολουθεΐ τούς τελευ-
  ταΐους μήνας ή Ρωσσία στρέ-
  φεται κατά τής Γερμανίας».
  ΑΓΚΥΡΑ 7 Ν)βρ(ου ([». ύηη
  ρεσία).—Νεώτερα τηλεγραφή
  ματα έκ Μόσχας άγγέλλουν
  δτι ό ρωσσικός τύπος χρησιμο
  ποιεί σήμερον εντελώς διάφο
  ρον γλώσσαν άπό εκείνην την
  οποίαν μετεχειρΐσθη ή «Πρά
  β&α» είς τό γνωστόν άπειλη
  τικόν αρθρον της καί έκφρά-
  ζεται φιλικώτατα διά την Φιν
  λανδΐαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)βρ(ου (15. ύ
  πηρεσ(α).—Κατά πληροφορίας
  έξ ΈλσΙνσκι ή Φινλανδική κυ
  βέρνησις άπέστειλβ χθές την
  νύκτα κατόπιν πολύωρον συ
  σκέψεων νέας δδηγίας είς την
  έν Μόσχα αντιπροσωπείαν
  της διά την συνέχισιν των δια
  πραγματεύσεων μετά των Σο
  βιέτ,
  .!Ι.ι
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. - Σημερον ^
  Σπασμίνο ΚρΙνο» μέ την Ντδλλυ
  Χαάζ. ______
  Μ1ΝΩΑ.- Σήμεοον «ΧΙμαιρε;"
  τοθ Χόλλυγουντ» Κυριακή ωρα ί
  μ. μ. βΐΜΐσοδειακόν, κατάλληλον
  διά παιδία. ____
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμός Αθηνών^
  12.25 2ί)μα—Έθνιχόί ϋμνος-
  ΰμνος Νεαλαίας.
  12.30 Ή ώία'τιθ ίργάχοιι
  13 Δημοχιχά τραγούϊια. (Δ'
  οκοι).
  13.30 Εϊδήσεις.— Χρημ«ιβτή
  ριον.
  13 45 Γαλλιχά αυμφωνιχά εί
  γβ. (ΔΕο«οι).
  14.15 Είδήαεις.— Μετε<«ρολογι χον δελτίον.—Κίνησις άγορδς Πει ραιως. 18.45 Έμδατήρια χαΐ έλληνι χοΐ χοροί. (Δίσχοι) 18.55 Ή χαχτιχή έρχήαΐρα τοθ ΣταθμοΟ (δπδ την διεύθυνσιν τοθχ Γ. Βιτάλη). 19 30 Ή ώ?οι χοθ παιδιςθ Πά νηγυριχόν ττρόγραμμα επί τφ έ- ορτβομω τής έπετΐίου χί,ς δογανώ σΐιος της Έθνιχής ΝεολαΙας. 19.50"Εργα διά κΓανο. Μπράμς (Εκτέλεσις υπό τής Λουίζας Γχμάι-ΐρ) 20 Ή δρα τής δγείας 20 1? Ρεσιτάλ τραγουδι&Ο (δπδ τί)ς χ. Σάρρας Κόντ*;, μισ^φώνο^. ΈλλΊά Κ. Παπά η δημηχρίου) 20.35 Έργα διά χορωδίαν (Δ! βχοι) 20.50 Εϊδήσεις. 21 Έλαφρά τραγοΰδια (υπ Χριστοφ. Λαμπρινούδη). 21.30 "Ομιλία. «Ή έπέτειος τής δλοχαυτώσεως τοθ 'Αρχαδίου» ίτοθ (στοριχοθ συγγραφέως χ. Γιάννη Μουρέλλου). 21.45 Μουσιχή δωμαχΐΌ% (υπό ττ]ς χ. 'Αλίχης Λυχούδη.ΐτιάνο, χαί τιθ χ. Γεωργίου Λύχούδη, €ιολί). 22.20 Είδήσεις. 22.30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό τής χ. Δχνάης) 22.50 Κρητιχά χαί Μωραΐχιχα (δπό χ6ν Όμίλων Άλέχοϋ Καρά 6ίττ] χαί "Αλκη Παπαχωνστανχί νού). Συρτός χανιώτιχος.—Σοθστα ρεϋεμνιώχιχη.— Κονδυλιές λασηθι ώτιχες.—Ήροηκδ τραγιΟ5ι τ' 'Αρ χαδιοθ (Καραβίχη).— «Λάμπει δ ήλιος οχά 6ουν«», χλέφτιχο. χλπ. 23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23 30 Μουσιχή χζάζ. (Δίσχοι). 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Τσιγγάνι.η μουσιχή. (ΔΙ- σχοι). Κάχι εντελώς πρωτότυπο, κάτι τό ξεχωριστό. κό:- τι τό κσινούργιο: ΟΙ ΤΡΕΙΣ Ε Ένα φίλμ ήρωΐκο, 2ν« ρο μέντζβ νεμ&το ίΐλικρίνειβ. μια ηβριπίτϊΐ* συναρηαστι χή, μ»« ταινΐ· γεμάτη μενά λβηρέΐΗΐα. Ή ζωή εί :«.λβδβ{ίες, οί άγωνες, οί περιπέτειας τα αίσθήματα χαί οί ήρ» ϊσμβί τριών νέων, τριών συμμαθητών εύελπίδων. ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΕΥΕΛΙΙΙΛΕΣ - Την Πέμπτην στβδ: ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Εν« άριατούργιτμκ τής Γαλλικής χινηματβγρα. ί ΣΠΑΣΜΕΗΟ μ| την «βΙβΜΤβ τρ«γ»)δβ. ΝΤΟΛΥ ΧΑΑΖ τό περιπαθέστερα ν άνάγνωσμα τού ώραιόκοσμου Τό 'Αρκάδι. Έ σημερινή έπέτειος χο5 Άρ-| ϊί άπίτελιΐ διά πά ντα "£λλη, να άλλ* χαί δια πάντχ Κοήτα τΐν μεγαλύτερον έθνχδν δίαμχτι σιΐόν δσον άφοΓ-α την χαθ' δλου Κρητιχή* έποποιίαν. Αί φυαιο γνωμίαι τοθ Άρκχ,δίου, ό ήγού- ιιί»9ς Γαδυιήλ, δ νΓιαμττου5ής, Δημα,χδπουλος, ο Σϊουνατ,οος καΐτόσο·. αλλοι σιμνοΐ ήριοις χ^ςπο λειικήςτραγιοδιΌις τοθ τ ισενδόξου μονασΐηριοθ,είνεσΐαθμ-.ί πατο ω:ι σμοθ χαΐ σύμβολαιθνιχά. Καθείς «πό αυτοοςάντιπροσιβπεύίΐ μέ την ιδικήν τού αντίληψιν χ*1 χον τρί ιχον χοθ βιέΐϊτεοθχι, αίοΊάνεοθαι χαί ένΐργεϊ*. ίνα ιδιαίτερον π»ρ4 γοντα χαί μίαν ειδικήν ιιορτήν Τό χαρ·>χχηριβχικόν δέ είνε δτι
  δλοι προχιτμένου πιρΐ τοθ γινι
  χοθ σ<οπαΟ χοθ βγ» ος συναντων- χαι ώΐτΐνϊ 4κοτ»λο0ν ίνα ένιαϊ όν προπύργιον θίρρους Ό Γα δριήλ διατάσσ'ΐ, νουθετεΐ χ»1 έμ ψυχώνει, $ Δημαχέπουλος χαταρ χίζιι χά καθαρώς στραχτωτικά μέ σα τής άμύ/ης, ό Βίουνίχσβς πό λιμ? ώς λίων έψ συναισθάνεται το άνισον τοθ αγώνος χαί δ Γι «μπουδή*; έξϊγγέλλ«ι είς την πυ ριχιδαποΰήχην χήν θυσίαν πού είνε αδύνατον να μείνη χω;ίς αν ταμοιβήν. Δέ ν αηομένοκν παρα τα γυναιχέπαιδα, τα δηοΐα ένωτίζον ται μέ έγχαρτέρησιν χαί θέλησιν χους πολεμιστάς. Εθελοντάς χοθ ώραίθϋ θανάτου χαί ζηλωΐάς τής Ιθνιχής τιμήί χαί δόξι,ς. Ή διαφώτισις διά την υγείαν. γνωστόν αί δγειονομιχαί αρχαί τελευταίως Ιλαβον την εν¬ τολήν νά έργασθεθν ένχατιχώς διά χήν διαφώτισιν τοθ λαεθ είς χά ζητήματα δγιιινής. Άξίζει νά σημειωθή σχετικώς δτι ή διαφώ χισις αυτή άποτιλεΐ Ιν έχ των χυ ριωτέριον χοινωνιχών μελημάτων τής έπ^χής. Τό παρελθόν είνε πλούσιον είς πείραν &πό χοιαύ χης απόψεως. 'Αρχεΐ απλβς νά δ- πομνηασ$ δχι ή νοσηρδτης πλΐί- στων δσιον διαμιρισμχτοιν ώφε£1ε το χαχά πολλοΤς τόχε, είς χήν Ιλ λειψιν έπαρχοθς δΐαφωτΐσεως χοθ πληϋυσμοθ. Σ^επως ή σύστασις χοθ δπουργιίου 'Γγιεινής χαί Άν χιλήψεως έν συσχεχίσει πρός χά έχτιλιαθησομινα έξυγιαντιχά 2ργα αποτελεί χΐφαλαιώδη πάντοχε κατεύθυνσιν χών δγειονομικδν άρ χων, ήιις δπωσδήκοτε δέν πρέπει νά παραμελήται. Τα δενδρύλλια. ΑΙ χαχά τδκους δααιχαΐ αρχαί χαί ευνεπώς χ»Ι τό ιδικόν μας ΔασαρχιΙ.ν, ένεχάλησαν δπιος δια θέσαυν ανάλογον αριθμόν δενδρυλ λίιον άποχλιιστιχ&ς διά χό έργον τής άναδασώσιως. Τό μέτρον άπο τέλει μίαν επί πλέον ένδειξιν τοθ συσχημαχιχοθ ένδια^έρονχος χοθ δπουργείευ τούτου, διά χό τόσον χοιγωφΐλές έργον τής άναδασώσε ως χαί 5πο6οηθεΤ την χαχά χό πους έπέχχασιν ούτής χωρΐς πε ριχχάς δαπάνας. 'Η.μοδίστα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ Αφιχθείσα .^Αθηνών ϊν 8» προ ετους κ»ι πλέον εΐχε μ·ταβό πρός άρτιωτίραν εΐόί κβυοιν της είς την »οητιχην • κ αί ραπτικήν, ειδοποιεί την αξιότιμον πελατείαν τας, ο τι έγκ«τίστηο·ν έργαοτπρι όν ραπτικής μ«1 κοπτικής είς την οδόν "Λνίοιν Δβκα, ϊναν τι καί παραπλεύρως των κ» ταοτημκτο.ν αδελφόν λαχη. χ*1 Βιβ' χημΐΜβν'Εργαοτάριβν ΊατροΟ Μ«ρ6πης Αυδάκη Ματζαπετάκο Ηρακλειον 'Αναλύσεις οδρων, αΓματος χοηρκνΐον, ίμβόλια, αυτεμβό λια χαί έν γένει Απασαι αί ^ χαί βιοχηιι ίξετασεις. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωσχος χαχυδρόμος Χαρ£· δημος Πορχσάχης αναχωρεί καθ* έχάσχην ΙβΒομάΒα, Καί παραχα- λιί τοΰς ενδιαφερομένους δπωί άποτιίνονται είς τό τηλέφωνον ΐο9 χ. Μπβλβμβότοου 7—88. ΣΤΟΡΓΗ. ΙΑΤΡΟΣ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδ«χτ«ρ τ·Β Πανεπιστπμί·» τϊ,ς Λυ&νος. Έκΐ έπτβετίαν σπουύάαας έν Λυδνι χαΐ ΠαοτσΙους, δΙ- χβται ·1ς τό νέον Ιατρείον τού, βδος ΆβΙρε*· (συνοιχίοιν Βιχλιδέ Τζαμί) Ιναντι «ρτβηβιείου 'Α0«ν«οίβ» Χναχιανακιι: 9—12 κ. μ. ««Ι 4—7 μ. μ. Τβ«ί Κυριακάς τβύς άπόρβνς δνριαν. 'Αρ. τηλ. (—63 ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ άπό τα βι¬ βλιοπωλείον Ν.Άλικιώτη 1 τό Άλφαβητάριο τής πρώ- της τάξεως. ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ = Ο 'ΤΕΚΤΩΝ" ===== Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ· ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει¬ ραμένον πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό προγραμμα διδσκτέας δλης των Άνωτάτων Σχο- λών Πολιτικών Μηχανικών τοθ ΠολυτεχνεΙου, οίκο- δομικήν κσΐ σχίδια οΐκιών, τοπογραφίαν κσΐ χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ- δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς τό δπαιθρον. Είναι μονα&ική εύκαιρία δι' δσους άπερρΐφθησαν έ< των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., οσους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολΐ|πται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρείας όδοποιΐας, οίκοδομικάς τ) είς οίασ δήποτε τεχνικάς ύπηοεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε τΐοτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφσλΐζει τα μί.·γαλύτΐρα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες ·1 έξελθόντες £ργ«δηγ·1 μέχρι σήμερον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐα, Δημ·»,, Έταιρίας κλπ. Γβαφει* Ίιινος 5, Όμόνβια ΆΑϊινεη. Ο ΙΟΥΜΠΕΡΤ (ΑΙΙΙΣΕΡΕΝΑΤΑΤΘΥ 56ον "" —Καί μή νομίαεχε δτι θά Εε- χασω την υποχρέωσιν μ: υ Θά σας χορεύοω καμμιά φορά χορούς τής ττατρίϊ— μου, θά σάς τραγου δήσα) τραγούδια της... Ό Σοθμιτερτ γύρισε στό σΐτιτά «ι τοθ επιστάτου, χαί δπω; £<α νέ κάθε φοράν, απηύθυνε είς την <υρίαν επιστάτου την αιωνίαν έρώ —Μήπως ήλθε χανένα γράμμ* γιά μέν»; —Τό ταχυδρομειον ήλθε, χύριε ,Ομπερτ! Άλλά δέν ιίχε γράμ ι γιά σ£ς... Ή Τερέζα Γκρόμπ 'έν χ6θ έ- γραφε. Τδν ξ·χνοΟσε, χδν εΐχε Ο! ήμέρες τΐ'ρνοθσαν γιά χον Φρανχς μέ μάτχιη προσδοχία... ϊΐλάμδανε γρ^μμαχα χοθ άγαΐτη ο.ίνου τού άδιλ^οθ χβθ Φερδινάν 5ου... Οί φίλοι χου τόν θυμόνχαν χ«ί τ:0 ίγραφαν άπδ χαιροθ είς «αιρδν. Άλλά κανιΙς>ίίν χοθ ά-
  νέφερε γιά χήν Τερέζα. Καί ή
  Γερέζα δέν χοθ Ιγραφε...
  Οί ήμέοες περνοθσαν, χαί χά
  βράδυα δ Φράντς τα περνοθσεν είς
  την άγροτιχήν τοβίρνα, άχούον
  τας τα βιολιά των Ταιγγάνων, τα
  γιμάτα ρυθμδ χαί κίνησιν τρα
  γούδΐα των χωρικών... Ή χαπει-
  νή άγροχιχή χαβέρνα, δπου μέ χήν
  δύσιν χοθ ηλίου συνεχενχρώνονχο
  οί χωριχοΐ χιθ χχήμαχος τιθ »ό-
  μητος'Εσιερχάζυ χαί καμμιά φορά
  οί ιΐπηοέτριες γιά νί διασχεδάσουν
  μέ τούς άγαπημένους των, είχεν
  καταστή γιά τδν μουσιχδν τδ προ
  σφιλές τού χαταφύγιον... Τοθ θύ
  μιζε την ταβέρνα τής Βιέννης δ¬
  που συνήθίζε νά συγχενχρώνεχαι
  μέ τοος φίλους τού.., Καί ίνα
  βράδυ είδε νά μπαίνι είς την τα¬
  βέρνα ή μαθήχριά τού; ή χόμησ
  αα Καρολίνα. χδρη τβ9> χάμηιος,
  ή νεκρά άριστοχράτις... 'Ηχαν
  νχυμένη μέ εθνικήν ενδυμασίαν
  τής Ουγγαρίας, μιά χαριχή μέ
  ν* στΐς άλλες χωριχές χά Ι φοροθ
  σεν, όπως οί άλλες, μποττες. Ξε
  χώριζε μόνο μέ την χάρι της...
  Ή Καρολίνα που ήξευρε πώ; δ
  μουσιχδς ευρίσκετο είς την ταβέρ
  να γιατί τδ είχε μάθη άπό χήν γυ
  ναΐχα χοθ έπισχά χου, μόλις χδν
  είδε, πήγε καί χάθισε χονχά χου,
  σχδ τραπεζάχι δπου δ Σοθμπερχ,
  όπως τιάνχοχε, ήταν χαθισμένος
  μδνος τού, ηαραδεδομένος είς τβύς
  ρεμβασμούς τού...
  Ό φτωχδς δ δασχαλάχος δέν
  πΤστευε σχά μάχια χου. Σηχώ
  θηχε:
  —Έσεϊς, χόμησσα... έδώ;
  Κράτηαα χδν λδγο μου! Ήρθα
  γιά νά χορεύσιο χορους τής πά
  χρίδος μου!
  (συν εχίζεται)
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΓΑΙΒΙ2
  στό δυ>«χό κβινωνικό ά·
  ριστούργημα:
  1
  Γ
  ΜΙΑ
  ΜΕ,ΟΑΡΕΛΟίΝ
  Είνε ή (στορία μιας γυ¬
  ναίκας, τιού κατατρεγμένη
  άπ' την ούγχρονη κοινω·
  νΐα, άγωνΐζεται ενα σκλη-
  ρό καί πολυμέτωπο άγι2»-
  να, γιά νά χαρή^ στό τέ-
  λος τόν θριαμβο πού τής
  άζιζε.
  Συμπρωταγωνιστοθν: ό
  συμπαθέστατος ΧΕΝΡΥ
  ΦΟΝΤΑ καί ή χαριτωμέ-
  νη ΑΝΙΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  άπβ τα ωραιότερβι
  φίλμ:
  ΙΙΜΑΙΡΕΣ
  Μί την μουσική
  Ότσιτσέρνια.
  ΜΩΜ
  ΕΟΡΤΑΙ.— Σήαερον εορτήν των
  Ταιαρχβν δέν έοοτάζιι γΟπ δέ·
  χΐται βπισκίψεις 6 κ. Μιχ. Κουνα
  λάκης δικηγόροο
  —Έιΐΐσπς βέν έορτάζβι δ κ. Μιϋ.
  Τζανάκης Διευθυντής τοθ ΤαμεΙ
  ου Ηρακλείου.
  —'ΕιιΙσης δέν έοοτάζπ 0(55,
  δέχιται ίττισκέψεις ό κ. Μιχ α.
  Μανβσάκης δικηγόρος.
  —'ΕκΙσης δέν έορτάζει Ο0π
  βέχβχαι ίηισ»·έψιιςϊλόνω τένθουο
  δ χ. Μιχαήλ Σκουλάς τρβ,,ς,
  -ΈιΙσης δέν έορτάζει δ κ. ^.
  χαήλ Καλογήρου δικηγόρον
  —'ΕπΙσης δβν έοοτ*ζ·ι οθΐ» 54
  χ·ται έυισκίψίΐς δ κ. Μιχ, Τζ^
  νάκης δεοματέαττορος.
  — Σήαβρον εορτήν τοθ Μιχ^
  Πλ Άρχαγγίλου δέν έορτάζιι οθ
  τι δέχβται έπισκέψιις ή κ. Αγ
  γέλλα Μορκάκη.
  —Έτ(σης τό προσεχές Σάββ3
  τον εορτήν τοθ "Αγίου Μηνδ δίν
  έορτάζβι ο0ΐ6 Βέχεται ίπισΐ
  6 κ Μηνάς Μαρκάκης.
  —ΈτιΙσης σήμερον δέν έ ιρτάζϋ
  καί δίν διχβται βνισκεψεις δ κ.
  Μιχ. ΚαλΧονΛκης.
  —Ή κ. "Αγγελική Μ. Κοστρ,
  νάκη δέν θά δεχθή σήμερον επι
  σκϊψης καθώς καί την εορτήν
  τοθ "Αγ. Μηνά
  —Έτΐίσης οέν έορτάζει δ κ.
  Μιχ. Μανουσάκη. ν
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Ή κ. Νομάρχου
  Ρεθύμνης κ. Πολυξέ,νη Πατ,αθανα
  σΐου {βάττισιν είς Άιτο^οΰλου
  τό άγορακι ταθ νρολδρου τής
  Κοινότητος κ. ΓεωργΙου Τρουλλι
  νοθ ονομάσασα ούτό 'λ'έξαν
  δρον. Νά τοίς ζήση.
  Γύρω στήν πάΑι.
  Ή ηροχθεσινή «ρωίνή β4>οχή β-
  θεωρηθή καλθς οΐωνδς δια την
  ξέλιξιν τοθ καιροθ.
  -- "Ωστι νά διατυττωθοθν νρο-
  βλΐψβις διά την οριστικήν μετα
  τροτιήν τού είς βροχβρόν.
  —Έπ' αγαθφ των κσΛλιεογειΰν
  διά τάς οποίας χόσα «ροβλήμα-
  τα Ιδημιούργησεν τελευταίως ή
  σνομβρΐα.
  —Λατά τάς κξ "Αθηνών *ληροΤο>
  ρΐας ανδ των αρμοδίων υπηρεσί¬
  αν επερατώθησαν αί «ροεργασΐαι.
  —Διά την καθιερ'ωσιν ένιαΐας
  ττοιότητος άρτου είς ολόκληρον
  την Έλλάδα.
  —Μέ τό νέον «χαρμάνι», την α¬
  νάμιξιν δηλ. μέ τόν ξινικόν
  σϊτον 2 «ρός 1 καί αργότερον
  3 κρός 1, θά ένελθη μεγίστη οί
  <ονομΙα «ίς την ιίσαγωγθν σί- του. —Σημειωτέον ότι ό χαρασκευ- ασθησθμενος βρτος θά είναι οβλαβής καί θρεντικώτατος. —Μέ την ελάττωσιν τοθ ήλεκ- τροθωτισμοθ, έκ των «ραγμάτων ώς γνωστόν δικαιολογημένην. —Είς τάς απομεμακρυσμένας συνοικίας οί «ερΐοικοι τιροκει· μενου να βεγγερΐσουν. —Κάμνουν χρήσιν τοθ χαλαι- οθ έκιΐνου οορητοθ φαναριοθ τδ δνοΐον οωτΐζει τούς λάκκους «αί νρολαμβάνει τα Δνευκταΐα. — Σήμερον εορτήν τοθ Μιχαήλ Άρχαγγελου έορτάζουν οί Μιχά ληδες. —Προβλεχομίνης άναλόγου κο σμικής κινήσεως είς τάς οΐκΐα» τβν έορταζθντων. —Είς τούς έορτάζοντας ή στή- λη ούτή άκ·υούνει ,καί πάλιν τας ευχάς της. —Καί χθές καί «ροχθές ή I- χθυαγορά δέν Εμιινεν χωρΐς ά· γοραστάς. —"Η «ροσοορά άλλας τε υ¬ πήρξεν άξιόλογος συμκεριλαμβα- νομενου καίτού εκΛβκτοΰ καί τοθ αλαΐκοθ» είδους. —Είςι τρόπον ωστε νά οπάρ ΧΠ ό άτιαραΐτητος σήμερον 6· ρος τοθ «ροσιτοϋ διά κάθε βα· λάντιον. —Είς την Ιστορικήν μονήν τοθ 'Επανωσήοη λπανηγυρΐσθη προ- χθές ή έορτή τοθ Άγιου Γεωρ γΐου. -Καΐά την Ιεράν πανήγυριν Ιε ρούργησεν δ Σεβ. ΜητροπολΙτης κ. Γιμΰθεος. —"Επί κεοαλΓΪς τοθ κλήροο τής Μονής. —Καθ" δ πληροφορούμεθα ή έορτή τού Άνιου Γβωργιου τού κατά την λαϊκήν ναρά^οσιν «με θυστήΐ', έπανηχυρίοθη αναλόγως είς φερωνύμους έλκλησΐας τοθ νομου ΛιοηθΙου. — Ι ά σταθύλια ίξακολουθοθν νά άνοτελοϋν τό (.άλλον «ρο τψώ,ενον θροθτο- —ΚυρΙως αί ΑαΙκαΙ καί έργα τικαΐ τάξεις 6έν τα έγκαταλβί κουν προκειμΐινου Ιδίως διά νό «κολατοό», δπθτε μέ ολίγον τυ ρΐ αποτελεί την καλύτερον τρ» •ήν. —Ό ΘΙασος ε.·Ενωσις Καλλι- τεχνών» ευρισκόμενος ήδη είς Ρέθυμνον. -θά Ελθη. εΚ Ηράκλειον α θοθ συμπληρώση τ°ς παρασιασεις τού εκεΐ. . -ΑΙ εργασίαι τοθ θιάσ-υ Ο ■ήρξαν ώςμανθάνωμεν (κανοιοι ητικαΐ. . , —Τό καχαπλεθσαν είς τόν λι μενά μας πρό ημερών ξένον φορτηγόν τό παραλαβδν αρκε τούς τόννους σταφίδος. -'Επλευσε έξ Ηρακλείου είς Χανιά βΐΐου ήρχισε βορτωνον στα Φΐδα έγχωρΐου ΐιαραγωγής. —Τό φορτηγόν συμπληρωσαν την φόρτωσιν τού επρόκειτο να αναχωρήση χθές διά το έξωΐερι κόν. .· Ρίιΐορτερ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τδ παρά χήν δδόν 25 Αύγούστου γβνιβχδν χά τάστημ» τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο χείου «Μίνως», κατάλληλον διά πβσαν εργασίαν καί διά γραφεΐ· | όν εΐσαγωγής κβΐ ίξαγωγής δυ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εναντι 'ΑγιΌυ] νίμινον νά χρηβιμιύσι έν ' " ντι Άγ Πληροφορίαι »ΐΐ τ«ιου.
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2

  ?ΤάζΗι
  Ρος.
  τί*
  κή Μ ι,
  •Β οώροΚ>
  β1 ί 4'
  ροθ.
  ίτυπωθβϋν ι^
  δριοτιφμ,,,
  ρροχερόν.
  τόοα ρρ%,
  ιν τελευταίως (|
  Λθηνθν «ληροκ
  ,μοδΐων ΰιηρεη.
  ν αί τ.ροιργαοΐα,
  ίιΐρωσιν ένιαίο;
  υ είς όλόκλφ»
  ιχαρμάνι», τή» 4.
  έ τόν ξικι*
  καΐ άργοηρ»
  ■έλθη μΐγΐσιηο!
  Ι
  δτι 6 —αραοκεο·
  ρτος Θ4 είναι
  ρεβτικώτατος
  ητωσιν τού Ί1ι< κ τβν ΐραγμαΐιχ ικαιολογημέντιν. ««ομεμακρυομίνί! ιερΐοικοι ΐροκίΐ' ερίσουν. ρήσιν τού ΐοΐβ >πτοϋ οαναριοΗ
  ιι τους λάαοικ
  ^ΐι τα αϊΕϋκιοίι
  >ρτήν τοθ Μιχ*
  ,ορτάζουν οΙΛρ
  4νης αναλόγου»
  »ς «Ις τάς β»
  ορτάζοντας
  κΒύνει .«.αί
  «ι
  , Ιμεινεν
  Ι
  3
  'Από τάς επιδοθείς τής Ε. Ο. Ν. Ηρακλείου.
  Καλύβες, ή νύμ<ρη τού Άποκορώνου. Νεάνιδες, μέλη τής Ε.Ο.Ν. ΉοαχλεΕου, μέ τάς άρναίας χ*! Βιιζαντινάς άμφιίσεις χαί μέ στολήν φαλαγγιτισσων 5πως ενεφανί¬ σθησαν είς τάς εορτάς τής 4ης Αύγουστον είς την σιιμβολιχήν άναπαράατααιν των τριών αταθμων τής Εστορίας χοθ Έλληνισμοθ. (Άπό τό βιβλίον τοθ χ. Μαλατάκη ή «Μεταυγουοτιανή διοίκησις έν Κρήτη» μέγα μέρος τοθ έποίου αφιέρωσεν ό έχδίτης τού είς την ζωήν, την κίνησιν χαΐ την δράσιν τής Ε Ο Ν ). ΟΙκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΕ τιμαί των διαφόρων προΐίντων είχον χθές ώς ακολούθως: ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ » α' βρ. » 6' » » γ' » » δ' >
  » ε' >
  Καρβμπουζές »
  Έλεμέδ·ς α' »
  » 6' »
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί »
  Ταχτά »
  Ραζαχί »
  12.—
  11.—
  10.—
  9 —
  7.50
  4.—
  6 50
  5.50
  ο.·——·
  4.50
  3.50
  11.50
  10 50
  950
  8.50
  6.—
  3 80
  3— 3 50
  2 50 3.—
  Σίτος
  Κριθή
  Βνώμη
  Οίνοι μίστατον
  Γλιΰχος »
  "Ελατα
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  • Δευχοί λ
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  » υ'
  Μίτ*ξα
  Άλά6δ«.νος
  Κουχούλια
  8.50
  5.30
  540
  20— 21.—
  17.— 18.—
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  100.—
  120.—
  Κα9ημερι«ή
  'ΕγκυκλοπαιδεΙα
  ΚΑΛΤΒΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
  Ν)6ρΐος (4νταποκριτοΟ μας).—
  Χιλιοτοαγου^ηαένη νύφη τ" Ά
  ποχοοώνου ή ήρωΙΊ<ή χωμόπολις των Καλυβών, Ιχ;ει ',πραγματιχά χάρι κα! γοητεία. ίδίαίτ«6η Αοΰ ζεται είς το χθμα τ&Ο γιαλοθ καί άναπνίει τώ άΌαιμα τβν άν θων τοθ παραδι σοο των πιρι6>
  λιών χαί των άγριολούλουδιβν
  τοθ βουνοθ Καμμιά χωμόπολις
  στήν Κρήτη—Ιβως σ' ίλίχληρη
  την Έλλαδα—δέν 6ρίσ*ετ»ι σ'
  Εμοια προνομιοθχο θέσι, δέν
  αυνδιιάζει τόσες ώμορφιές, τίσχ
  προσίντατ, ϊέν σμίγει Ιτσι τό θρθ
  λο μέ την ζ'Λντανή πεαγματιχέ
  τητα, δι' αύτό χι' είναι άδύνα
  το σ' δποιον περάση άπ' ίδώ ν ά
  'μή σταΒή ν' άποθΐυμάση το χάλ
  λος, τόν πλοθΐα χαί την πρίοίο
  αυτής τής χωμοπίλεως. Τα περι
  βίλια της μέ τα έσπεριδοειδί].
  τα άλλα χαρποφίρα χαί τα χη
  πευτικά, άπέραντα, μοσχοβολοθν
  άπό τίς εΰωδιες χαί δίδουν πλού
  σία είσοδήματα. Τα έδάφη γονι
  μοποιοΟ»ται άπ' τα νιρά τοθ πό
  ταμοθ ποΰ διασχίζει τον εΰλογη
  μένο χάμπο, άπό τούς Άρμίνους
  χαί έδώ χάτω σιή θάλασσα.
  Καί εί<αι άχέμη, τόσον έχλεχτά τα προίόντα τοθ τόπου αυΐοθ δσο είναι χαί άφθονα. Χαρά χαί ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ Α' Είς διαφόρους πόλεις τής Γ*Γ μανίας βλίπει χανείς είς διάφο ρα δημοσία μέρη, δρόμους, πλα τι'ος κλπ., χυρίως ίμως πλτ,σίον ταχυδρομικών χαί σιίηροδρομι κων σιαθμών, μικρά περίπτερα, δ πως οί τηλεφω/ικοί θάλαμοι, τού: δποίους εγκατεστήσαν τελευταίως χαί είς τάς Αθήνας. Ή πΰρτα των πιριπτέρων αυτών είνε χλει στή, άνοίγει δέ μόλις ρίψιτι είς ρευς άπό τούί' ή ίλλων των θαλάμων πρώταιν άναγχών. Καί δμως ή συσχευή αυτή, ή όποία ίχει καταστή σήμερον είϊος πρώτης άνάγχης ϊέν είνε, είς την σημερινήν μορφήν της. παρά μόλ:ι 30—50 έτων! Ή τελιχή έ πιχράτησίς της δέν έαημιιώθΐ] παρά μέ τόν άρξάμε^ον 20όν ~α! ώνα. Πρό τής έποχής ταύτης ευλογία τοθ θεοδ είναι έ τοΊΐος αύτό; βλες τίς έττοχΐς τοθ Ιτους. Άλλ' οί Καλύβις δέν Ιχουν τίς φυσΐϋές μονάχα ώ^ηρφιίς. "Έχουν χαί χίνηαι χαί ζωή χοσμοθνται άπό Ιο^α πολιτισμοθ πού φανερώ νούν δτι έδω χατοιχεΐ ενας λαός φίλεργας χαί δηαιουργιχός, άνε- πτυγμένος ψυχιχώς χαί πνευματι κώς. Οί Καλύβΐς {χούν μεγάλη σχετικώς ναυτιλιαχή χίνησι. "Ολαι τί προϊόντα τ&ΰ Άηοχορώνου ί- ξίγονται άπ' έδώ. Κι' έδώ επί- ση; 6ιτ£ρχει τό κέντρω αυσχειια σία; χαί έξαγωγής των κίτρων. Άπ' έ5ώ δέ ιίσαγονται χαί Βλα τί «ίδη π&ίι άνκγκαιοθν είς τού; χατοΕχους τής επαρχίας. Έτσι δπάρχει εμπόριον άνεπτυγμίνον σημαντ^κά. Αυτή ίέ ή γεωργική καί ίμποριχή 2νθτ]σΐ(, α6τή ή οί· χονομιχή δσαστηοιότης συνετέλε αε είς την ανάπτυξιν χαί τόν έ- ξιυραίσμον της κωμοπίλειος. Εισί οί Καλύβες μέ τόν ήλεκτροφωτι σμόν των—τον άπλετον δσον χαΐ ευθηνθν—μέ τα θαυμασία κίντρα άναψυχής, μέ τα ώραΐα καταστή ματα, τα χομψά σττίτια χαί τα τό σα ίλλα Ιργα, μέ την άπίραντη άμμουδιά χαί τα περιίίλια, μέ τή γαλανή θάλασσα χαί τόν πρά· αινο χάμπο Ιχει αποβή δ Ιδεωδέ στερος τέπος διαμονής. —'Αδεια διά την ίδρυσιν ε λκιοτριβείοϋ. Είς τοος χ. χ. Έμμ. Βαρούχα Μην καί Λουκ. Κροτνάχην έχορη νήθη Ολο τού ύιαυργιΐου Συγκοι νωνΐας αδεία Διά την ίδρυσιν έ λαιοτριββίευ είς τβ χωρίον Κ6φ« λάς Άποχορύνου το...τ«μπού! Σήμερον, ειδικήν δ πή ν, παρά την θύραν {ζεται, δτι δπάρχουν είς τόν κό Ι αδνήν, Ινα χίρμα των 10 πφέν νιγ. "Οταν ή πέρτα αυτή ανοίξη κδ —Χβρήγησις διπλώμκτος εύ ρεαιτκχνίας. "Υπό τού Υΐτβυργϊίβυ Έθνι χης Οΐχονομίος έχορηγήθησαν , ·. -ι κατά την παρβλθοίσαν έβίομάδβ οπολογΐ ( οιπλώμκτκ εύρβσιτεχνΐας βΐς τούς Τιμαί Συναλλάγματος Αβνδίνον Νέα 'Γδρχη Παρίσιοι Ζυρίχη "Αμοτερδαμ Στοκχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια Τ1ΜΛΙ Βερολίνον Άγβρα 546.— 13760 3 09 30 80 73.— 32.70 4.58 560.— ΚΔΗΡΙΓΚ 42.— Πώλησις 550.— 139.60 3.13 31.25 74.— 33.20 4.64 564.— 43.- Κοπεγχαγη Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα Ζυρίχη Βρυξίλλαι Βουδαπίστη Βελιγράδιον Κ»ν)πολις Βαρσοβΐα 25.96 3.09 6.96 4.31 30.80 4.58 23.46 3.07 104.— 21.12 26 16 3.13 7 02 4 35 3125 4.64 23.95 3-10 105.— 21.32 Τό μεγάλο Εργον *οϋ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. _ Έν τούτοις ό Ένζολωρας κατώπτευε τάς κινή- σεις-τοθ άηέναντι πυρορολΐκοθ, Βπερ Ιδόν, ώς φαΐ- νβται, δτι ουδέν άποτέλεσμα επέφερεν ή οθβΤρα τοθ κανονίου, δέν άνενέωσε την δοκιμήν, άλλ ήλθε μΐα ένωμοτΐα τιεζικοθ τής γραμμτ)ς καί παρετώχθη δπισθεν των πυροβολητών. **„—„ Καί οί μέν στρατιώται άνέσκαπτον τό λιθόστρω τον, κσί διά των ιχετρών κατεσκεόοζον χαμηλόν τι ποοτεΐχισμα άπέναντι τοθ όδοψράγματος, οί πυροβο ληταΐ 6στρεψαν τό σιόμα τοθ δπλου των ολιγον τι πρός τα άριστερά. καθ' όδηγΐαν τοθ άρχηγοθ των. καί τότε πάλιν ένησχολήθησσν νά γεμΐσωσι τό κα ν0ν-Παι6ιά! άνέκραξεν 6 Ένζολωοβς, Ιιών τάς κινήσεις ταύτας καί μαντεύσας τόν σκοπόν των- 6- νσνϊΐωί, τραβηχθητε 6λοι πρός τόν τοϊχον- «Ο 68ο· ψράγματος καί γονατΐσατε. Μή μείνη °ρθ«». κα" νΕ ΟΙ άντάρται δντες διεσκορπισμένοι έμπροσθεν τοθ καιτηλεΐου. διότι είχον άφήσεΐ τάς θέσεις των χτ«ν ΛΚθεν ό ΓαΒριας, Ισιευσαν νά Οποκοοσωσιν ϊς ,όήπρόστα^α τοθ' Ένζολωρα' άλλά 6έν είχον ,ροφθάσει δλοι νά λάβοον την θέσιν εκείνην δτε έ ΒόαΒησεν έκ νέου τό κανόνιον, καί τώρα έξήμεσεν δχΓιτλέον σφαίραν, άλλά χάλαζαν μοδρων κατά των άνταρτών. Τα βλήμστα έσφενδονΐοθησαν κατά τής στενής παοόδου τοθ όδοψράγματος ώστε. άντικρυσθέντα Ο •πό τοθ τοΐχου. έθαναιωοαν ούο των άνταρτών καί Αλλου€ τρείς έτραυμάτισαν. •Εάν τοθτο εξηκολουθεί, δέν θά ηδύναντο οί έντός τοθ όδοφράγματος V άντιστΛσιν. ΟΙ μύδροι .[σιχώρουν. (συνβχίζβται) ****>«'
  ρΐσκισθε πρό ενός μιχροθ άλλά
  χόμμοδου γραφείου, επ Ι τοθ έποί
  ου ε5ρ(σχιτα: μία γραφομηχα
  νή χαί τα αναγκαιούντος πρός
  γραφήν, πρό αυτής ϊέ ίνα χά
  θισμα. Είσερχεσθε, γράφκτε δ,τι
  θέλετε χαί μόλις γράψετε χιλΐ
  ίσιοθεν
  ήμπο
  1000
  άς λέξεις ή πέρτα χλείει αύΐεμά
  χως. ΐίάλιν τό πφέννιγ
  χαί ή πέρτα άνοίγει χαί
  ρεΐτε νά γράψιτε άκόμη
  λέξεις.
  Δέν πρίχειται ττερΐ παραμυ
  Θΐ6θ· 'Η ^ραφομηχανή σήμε
  ρον εχει χατασΐ^ είς την ευ^ω
  παΐκήν Δύσιν πάν ως χαί προ
  πάντων είς την "Αμερικήν δργα
  νόν χοινής, καθημερινώς χρήαε
  ως χαί οί ώς ανω θάλαμοι, 6ε
  βχιώνουν γερμανικαί ίφτ,μβρΙ
  ίχ&υν επισκέπτας δχι όλιγα/τέ
  Κρήτας μηχανικβϋς κ κ Ιω. Πρα
  σμόν ολόκληρον" πε?ί τα 15.000 ! τσιν*»ην χα· Μ. Φανβλλάκην.
  000 γραφομηχαναί διά τίς δ! >««τοίχους Άθηι6ν, δια τίιν βςρευ
  υυυ τρ^μ^ιηΐίΐ, βι» *»5 ° ρΜιν «χινηματογροιςρΐΜης μηχ«
  ποίας χρειάζονται χατ Ιτος 1. ;ήί οβνεχβ6ς προβολής».
  875 000—2.000 000 ταινίαι. Ά
  κόμη δέ χαί τό ποσόν τοθ ««Ρ|_·β Έ«ΐθε«ρΐ|Της τδν δα
  μπον» οπελογισαν αί Αμεριχα
  νοί, τό δπεΐβν χρειάζεται κατ' Ι
  βων.
  Είς Νεάπολιν άφίχβη ηοβχβές
  π«ριοδ*.ύσαις άνά τβν Νομόν Λα
  σηθίου έ Έπιβεωρητός Δασ&ν της
  Γενικής Διοικήσεως Βρήτης . . ΟΪ
  κονόμου.
  τος διά την εργασίαν των γρα
  φομηχανών αυτών, είνε δέ το πό
  σίν τεθτο χατά τούς ώς ά'νω δπο
  λογισμιύς, περί τα 3 000 000
  ""■η\°!Χ^Χ^ εκιρι-ιριομ
  ώς είπομεν, είς την σημερινήν Κατά χαθήχον επιβεβλημένον
  της περίπου μορφήν, ή ίποία έ έχφράζομεν χαί δημοσία τάς ά
  πιτρέπει την είς μάζας παραγω, πείρους μας ευχαριστίας πρός
  γήν της τευς τιλευταίους μήνας {τού; χ.χ. Αθανασίαν Έπιτροπά
  τοθ 1873 όποιαν χαί συνήφθη τό,χην, Χρυσήν Κιιριακάχη χαί ΔΙ
  πρώτον συμβόλαιον χατασχευής' σποιναν Κοντζαχρήοτου, διά την
  γραφομηχανήν μετοξύ τοθ χασ'. φιλέχριστον χαί ιύγενή προσφο
  έαυτό εφευρέτου της, τοθ Χριστο ράν των νά χατασχευάαουν έχ Σπι-
  φόρου Λάθαμ Σώλ^—·χαί τί.0 Ά'ναλόγχος Εδίαις δαπάναις τάς
  μεριχανοθ βιομηχάνου Φίλο Ρέ' άγίας είχίνας τεθ εσχάτως άνεγερ
  Πή
  μιγχτιον.
  (συνεχί ζεται)
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθ5 νέον σχέδιον γυναικείας τσάντας, κάθε
  μοντέρνο σχημα ζώνης θα τό ευρετε είς τό ειδικόν
  συνεργεϊον κατασκενής δβρματίνων είδ&ν:
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖίΩΤΗ
  (Παρά χον "Αγιον Μηνάν).
  Επισκεφθήτε μας: ίχβμεν την ποικιλίαν 'Α-
  βηναΪΜβΰ κβτοτστήματβί είς ββλίτσες, μπαοδλα,
  πολυθρονες, καρέκλες ταξιθίου, κρεββάτια έκστρβ
  τΐ(ας χαί γενικώς είς βλα τα ειδή ταξιδίβυ.
  Ύπβκβτάστημα τού έν Ά&ήναις έργβστασίβυ
  Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη
  Τό Ξενοδοχείον
  ηροτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  ΠλθΗΤΐβθέν μέ νέα Μ·μφέρ, γνωστόν δια τβ{
  έγκαταστασβις τβν λουτήρνν τ·» χαί τής τελείας
  θερμάνοεώ; τ·», ^ασφαλίζει την άνΐτντέραν την
  «λίον ιύχβριβτον δι«μ·νήν.
  θίντος Ναιθ τής Ζωοδίχου
  γής ιίς Άμαριανόν Πεδιάδος.
  Τοιαθται δπάρξεις, δι' άς ή
  μοΐρα εφάνη άδυσώπητος, τιμοθν
  εαυτάς διά τής τόσον ευγενοθς
  χειρονομίας των καί εξασφάλισιν
  σι τα ούράνια άγαθά.
  Άμαριανό 2 Νοεμβριού 1939.
  'Η Ένοριαχή Επιτροπεία
  Ό πρόεδρος
  Π" Ε. Κορναρ&χης
  Τα μίλη
  Β. Παιταγιαννάχη;, Η. Γιαπι
  τζάχης,Ι. Παπαδάκης, 1. Ζαϊμάχπς
  —Φόρτωσις μεταλλευμάτων.
  Κατά την λήξασαν έβδόμαδα έ·
  εφοριώθησαν έξ 'Κλλάδος 2 000 τόν
  νοι χρωμίου. ι 0Ε0 τύννοι λευκο
  λίθου Μαΐ 10 τόννοι κυρολουαΐ-
  του δι' Αγγλίαν. 'Επίσης έφορτύ
  θηοαν 1.000 τόννοι χρωμΐου δι"
  ΟυγγαρΙαν.
  —Νέα φορτία ζκχάρ&ως.
  Κατά πληροφορίας έκ Πειραι
  &ς «.ατέπλενσεν ί«ΐ τό άτμοκλοι
  όν «ηβολί_νβ> μέ 2553 τέννους (α
  χάρενς Α έΜφόρτνσις τής οποίας
  ήρχισεν άπό τής παρελθούσης Οοι
  ροχοκβυής. "Ετερον φορτΐον μέ36.
  000 ράκκους ζαχάρενς άναμενκ·
  ται έντος της τρεχούσης έβδομά
  δβς _____
  —Καταδίκη επί ίεροσυλία.
  Την παρελθοδσαν έβδομαδα α
  «έδραοεν έκ των φυλα*»ν Μακό
  λενς ό χατάδιχος Βιρκνάκης. Την
  επομένην έ ιδίας >Κδιερρηξε χον
  ναόν Χουμεριάκου άπό τβν οποϊ
  όν άφήρϊαε διαφορα Ιερατιχά άμ
  φΐα καί σχ&ύπ. λυλληφθεΐς αίς Λα
  ΜώνιαχαχεδΐΜάβΟη είς 31)2έχ&ν φυ
  λακισιν υπο τοθ αύτβφιιρου πλημ
  μελειοδικείβυ Νεαη6λβΝ«. Ό Βε
  ρενάκης πρό τής τελευταίας τβ»
  χαταόΐκης έξέχιε ποινήν πρβσπαί
  ριιν δεσμων Ηέτών.
  —Μέτρα δια τόν τυρόν.
  Το "Υφυπουργΐίον'Αγβρανβμίας
  δι' έγγράφβυ χον πρός τούς συν
  δεσμ«υς χυβεμηόρΗν ή{ίωβ<ν βπως χαχά την αρχομένην νεαν χειμε ρινήν χνροχομΐΜήν περίοδον πά ραοχευάζβυν μόνον τυρόν φέταν πρβς έξαοφβλιαιν τής έκαρκείας τοϋ εΐοους τούτο» όπερ είνε εί 6ος πρωτΐστπς άνάγχης καί μία έκ τ&ν βααΐΜ&ν τροφόίν τοθ Έλ ληνικο» λαβθ αναβαλλομένης τής παρασκευής σκληρ&ν τ»ρ&ν διά την βερινήν περίοδον, έπότε λόγω μειώοενς της ύγραβίας τ&ν οκληρΝν τυρ&ν διευκολύνΐχαι ή διάθεσις αύτ&ν είς την κατανάλ» σιν άνευ σβνεπει&ν. —Διανυχτερεύοντα φαρμα- κεί«. Σήμερον 8ην Νοεμβρίου Βά δι ανυκτερεύοουν τα φαρμακεΙα'Αρ. Χαλκιαδάκη καί Άποσ. Ζαφει ρίου. Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό χά καλυτέρα ξενοδοχεϊα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον της όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, εγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσόγκριτον. ΤΟ «£ΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθύνεται επ* τ·ν κ. Γ·»ίργι·ν Δασκαλακην. Ό όφθαλμΐατρος ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Έπβνβλθών Ιχ Παρισίων δίχιτκι 'Ιηποχρα· τους 9 Α«ΗΝΑ£.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομοφχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  120^Ωρα
  Γ ΔΡΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΙ ΤΥΧΑΙ
  ΤΗΣ ΕΑΑΑ&ΟΣ ΚΛΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΕΙΝΕ ΣΤΕΝΩΣ ΑΛΛΗΛΕΝ&ΕΤΟΙ
  ΑΗΑΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΣΑΡΑΤΣΟΓΛΟΥ
  ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑ ΑΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 7 Νοεμβρίου (Ιδιαιτέρα ύκη
  ρεσ(α).— Ό Ύπουργός των Εξωτερικών
  κ. Σαράτσογλου εδέχθη χθέςΒΈλληνα δημο
  σιογράφον είς τόν οποίον εξήρε την εύρύ-
  τη τα των δεσμων τής έλληνοτουρκιχής φι-
  λίας, άλλά χαί την άμοιβαιότητα αίσθημά.
  των τα οκοΐα συνδέβυν τα δύο έθνη.
  Ό κ. Σαράτσονλου εδήλωσεν έν τέλει
  είς τ«ν Έλληνα δημοσιογράφον ίτι αί τύ
  χαι καί ή δράσις τής Ελλάδος καί τής
  Τουρκίας είνε αλληλένδετον
  ΑΓΓΕΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΓΚΛΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΒΑΑΚΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΩΣ ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΗ!
  ΡΩΜΗ 7 Νοεμβρίου (ίδ. δπηρ. «Άνορ
  θώσεως»).— Αί κυβερνήσεις Ρουμανίας
  Τουρκίας καί Ελλάδος φέρεται ώς βέβαιον
  ίτι συνήνεσαν διά την ούγκλησιν Βαλκα
  νίκης διασκέψεως.
  'Απομένει ή συγκατάνίυσις τής Γιβυγ
  κοσλαυΐνς ή ©ποία δέν απήντησε μέχρι
  της ώρας. Πιθανώτατα ή έξ Άγκυρας «να
  χώρηβις τοδ Γιουγκοσλαύβυ πρεσβευτοϋ είς
  Βελιγράδιον άποσχοπεϊ είς την λήψιν σχετι
  κων όδηγι&ν τής κυβερνήσεως τού.
  Ή διάσκεψις τ&ν Βαλκανΐων θεωρεϊται
  βεβαία διά τόν τρέχοντα ή τόν άμέσως προ
  σεχή μϋνα.
  ΝΕΑ ΑΕΡΟΝΑΥΜΑΧΙΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Νοεμβρίου (Ιδ. ύπηρε
  σία) —'Αγγλικά κολεμικα πλβΐα μετά μο
  νάδων τοδ Πβλωνικβΰ στόλβυ συνηψχν σή
  μερον μάχην μετά Γερμανικήν άεροκλά
  νων μάχης είς την Βόρειον Θάλασσαν Τα
  συμμαχικον πολεμικά σχάφη ουδέν ίπαθκν.
  ΑΙ απώλειαι Τδν έχθρικ&ν άερβπλάνων δέν
  έξηχριβώθησκν εισέτι.
  ΣΥΝΗΛΘΕ ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ
  ΤΟΝ ΚΡΑΤΟΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΟΣΛΟ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσία). -
  Κατ' είδήσεις έκ Κοπεγχάγης οί άντιπρόσω
  ποι τ&ν Κρατών της ομάδος τοϋ Όσλο συ
  νήλθον χθές είς σύσκεψιν άσχοληθεϊσαν μέ
  τεχνικά καί αλλα ζητήματα. ΑΙ συσχέψεις
  πρόκειται νά συνεχισθοδν διά νά έξετβσθοΰν
  καί διάφορα άλλα ζητήματα.
  Η Α.Β.Υ. Ο ΑΙΑΔΟΧΟΣ ΠΑΥΑΟΣ
  ΕιΊΕΣΚΕΦΒΗ ΤΩΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τοΰ άνταποκρι-
  τοδ μα$).— Τόν πρωθυπουργόν μ. Ί. Μετ*
  (άν επεσκέφθη σήμερον ή Α. Β. Υ. ό Διά
  οοχος Παδλος παρκμείνας παρ' αύτω επί
  τίνα ώραν.
  ΑΠΗΓ0ΡΕΥΘΗ2ΑΗ ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ
  ΕΠΙ ΗΡ1ΟΕ1ΜΙΑ ΕΙΣΤΟ ΚΡ8ΜΑΤΙΣΤΙΡΙΒΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβρίου (τού άνταποκρι-
  τοΰ μα{).— Διά διατκγής τής κυβερνήσε¬
  ως απηγορεύθησαν αί επί προθεσμία πράξεις
  είς τέ) Χρηματιστήριον Αθηνών. Ή άπαγό
  ρευσις ίσχύει μέχρι της 31η; προσεχούς
  μηνός Ίανβυαρίβυ.
  ΕΙΣ ΟΟΙΑΝ ΗΕΡΙΗΤΗΣΙΝ ΗΛ ΑΜΑΚΛϋΒΗ
  Ο ΑΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΝ
  ΑΦΗΝΑ1 7 Ν)βρίο» (τοϋ άνταποκριτοΰ μα()—
  Κατ' βτναχοινΜθΐν έκ τού ΰπουΓγϊίου Οαιύιίας
  6ιοριομβ( την «εμοτΙ τοΐΌθίΤΓ.βίντων έχπαιύευι
  >6ν βά άνβχαληται βΐς ην πΐρΐπτωαιν ςυΐ_
  δ*ν β* μπταβονν *1ς τας θίο«ις τ»>ν έντός «Ικο-
  οαημερε» λογιζομένβ» «πβ ιή{ )έης Νοεμβριού,
  ΕΠΕΒΛΗΘΗ ΦΟΡΘΛΟΠΑ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΙΝ, ΣΤΑΦΙΔΙΝΗΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού άντακοχριτοΰ μας)
  — 'ΒχΙ τής Ν«ταναλισχ«μΐνης σταφιδινης επεβλήθη
  δια Αιατανϋξ τοθ υπουργείον τ6ν ΟΙχονομικβν
  Ο ΛΟΓΟΣ ΜΟΛΟΤΩΦ
  αποτελεί σαφή 5 διαβεβαίωσιν
  της Ρωσσικης ούδετερότητος.
  Προϊα Τετάρτης
  βΙ 193
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)βρίου (Ιδ
  ύπηρεσία «Ανορθώσεως»).—
  Τόσον αί πρωϊναί ίσον καί
  «Ι έσπεριναί έκδέσεις τοΰ
  Γαλλικοϋ τύκβυ άφιερώνβυν
  μακρά σχόλικ εί; τόν εκ¬
  φωνηθέντα χθές υπό τοϋ κ.
  Μ«λότωφ λόγον, ©ατις κ*>
  θώς τονίζουν αποτελεί νέαν
  σαφή διαβεβαίωσιν περί τοΰ
  δή ή σοβιετικη Ρωσσία ναί
  μέν ένκθαρρυνε την Γερμα
  νίαν διά νά αποδυθή εί; τόν
  νέον πόλεμον αλλα δέν έν
  νοεϊ καί να επέμβη σήμερον
  ή να θυσιαση τι υπέρ αυτής
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρίου -
  Ό 'Αγγλικός τύπος σχβλιά-
  ζων τόν λόγον τοδ Έπιτρό
  που τ&ν Εξωτερικών Μολό-
  τωφ νοάψει ίτι ούτος αποτε
  λεΐ πρώτον την σαφεατέραν
  ένδειξιν τή; κακβββύλβυ
  ΡνσσΐΗής ούδετερότητος καί
  τής καθαρώς έγωϊστικης πβ
  λιτικής τής Ρωασίκς καί δεύ
  τερβν είνε Ινα νέον όδυ
  |·νηρβν κτύπημα κ»τά τής
  Γεομανίκς ή όποίκ κακώς
  εΐχε στηρίξει μεγάλας έλ
  πίδκς ότκν έξώρμ* κατά
  τής Πολωνία; είς τόν Ρωα
  σικόν παράγβντα. Ήδη αί
  έλπίδες αύτ*ί τοϋ Φύρερ
  οχχ μόνον διαψευδονται άλ
  λά φυλλορροβΰν ή μία μετβ
  την άλλην χαί αντ' αυτών
  τοΰ καταφέοονται κτυ'νήματα
  διά νά τοΰ ύπενθυμίζουν την
  σχληράν πραγματικέτητα.
  Ό «Ήμερήσιβς Τηλέγρα
  Φβς» γράφε» μεταξύ άλλ»ν
  •τι β Μολότωφ ύπενράμμι
  σε την Ρωσσιχήν βύδετκρ< τη τα είς την οποίαν εΐν άποφκαισμένη νά έμμείνη ι Μόσχα. Τό «Νταίηλυ Μαίηλ» κα τηγορηματιχώτερον γράφε με πηχιαίου; τίτλους ίτι < κκγχελλάριος Χίτλερ έδέ χθη «νέ* λαχτίσματα» άπ< τόν Στάλιν. Καί άσφαλώ, ο λόγος τβΰ Μβλβτωφ άαο χλείακς κάθε έλπίδα στρα τιωτικής συμπράξεως μετά τής Ρωβσίας θά τοϋ βνέηνευ σετήν πλέον πιχράν άπβγο ήτευβιν. Εις την Αγγλίαν άποστέλλονται μεγάλαι ένισχύσεις. ΑΓΚΥΡΑ 7 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσία). — Τηλεγρσφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι τε ράστιαι ένισχύσεις άποστέλ- λονται είς ιήν Μεγάλην Βρετ- τανΐαν έκ μέρους των κτήσε- ων καί Άποικιών διά την ά-, ποτελεσματικωτέραν διεξαγω γήν τοθ πολέμου. Σχετικώς αγγέλλεται έξ Οττάβας δτι καθώς εδήλωσε χθές την νύκτα πρός τούς δημοσιογράφους ό πρωθυπουργός τοθ Καναίά, ή Κανοδική κυβέρνησις άπεφά σισε την αγοράν 1500 άερο πλάνων έξ Άμερικής καί την αποστολήν των είς Αγγλίαν καί τουτο διά νά ενισχύση τό ταχύτερον την Μητρόπολιν βΙς τόν κατά τής Γερμσνίας άγώ νά της. Ένισχύσεις έτοιμά- ζονται νά στεΐλουν έπΐσης είς Αγγλίαν καί ή Αύστραλία κσΐ ή Νοτιοσψρικανική ένωσις καί ή Νέα Ζηλανδία καί αί Ίνδΐαι καί δλαι γενικώς αί Αγγλικαί Κτήσεις καί Απόϊ κΐαι. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 7 Νοεμβρίου (Ιδ. ύπηρίσΐσ),—Μβγάλη Άμε ρικανικη έταιρΐα κατσσκευής άεροπλάνων ανεκοίνωσε σή μερον δτι ήρχισε είς τα έργο στάσιά της ή εκτέλεσις πά ραγγελΐας 1600 άεροπλάνων δοθείσης υπό τής Άγγλικτΐς κυβερνήσεως. Άνάλογοι πά ραγγελΐαι εδόθησαν καί είς τα άλλα Άμερικανικά έργο στάσισ υπό των κυβερνήσεων Αγγλίας καί Γαλλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρίου (ίδ ύπηρεσΐσ).— Ό «Ήμερήσιοι Κηρυξ» γράφει σήμερον δτι ( ναμένονται νέαι έπιθέσεις κα τα τ&ν συμμαχικον νηοπο μπών υπό γερμανικήν υπο βρυχΐων καί άεροπλάνων κα δτι 6 άγγλικός στόλος θά έντεΐνη την προσπάθειαν τού διά την προστασίαν των σκα φβν τα όποΐα μεταφέρουν πολεμικόν υλικόν έξ Άμερ κης καί εναντίον των οποίων κυρΐως θά στραφή ή Γερμα νίκη επίθεσις· Τα σοβιέτ ύπ,έσκαφαν πάντοτε την ειρήνην. ΡΩΜΗ 7 Νοεμβριού (Ιδ. πηρεσΐα.)— Ή «Εφημερίς Ιταλίας» άπαντα είς σημερι νόν της άρθρον είς τόν λόγον τοθ Μολότωφ μετά πολλάς δριμύτητος. «Κατάπληξιν, λβ γει ή Ίταλικΐι εφημερίς προξε νεΐ ή άνευ έξαιρέσεως έπΐθε σις τοθ Μολότωφ κατά των εμπόλεμον καί ή κατηγορΐσ την οποίαν τούς προσάπτει διά τό δτι προσπαθοθν νά πά ρασύρουν τούς ούδετέρους είς τόν πόλεμον. Άκόμη προξε νεΐ την απογοήτευσιν ό ίσχυ ρισμός τοθ Ρώσσου Έπιτρό που κατά τόν οποίον ολίγα κράτη θά κατορθώσουν νά δια τηρήσουν την ούδετερότητά των εάν ό πόλεμος συνεχι σθή, συνεπώς δέ καΐ ή Ρωσσία πσρά την ούδετερότητά της δέν είνε απίθανον νά ύποχρε ωθή νά μετάσχ]] τής πολεμι κης συρράξεως. ΤΙποτε έξ δλων αυτών, το νΐζει ή Ίΐαλική εφημερίς δέν έχεται αληθείας. Ουδέποτε τα Σοβιέτ κατέβαλον πραγματι κήν προσπάθειαν διά ιήν δια τήρησιν τής εΐρήνης. Άντιθέ τως ώθησαν παντοτε τα γε· γονότα, είτε έμμέσως εΐιε ά μέσως πρός πόλεμον μέ τόν απώτερον σκοπόν νά ρίψουν τόν κόσμον είς την άναρχίαν μιας διαρκοθς έπαναστάσεως Τρανωτέρα απόδειξις, επι λέγει ή «Ίταλική Εφημερίς» τής πολιτικής αυτής των σο βιέτ είνε ή κηρυξ ς τοθ πολέ μου υπό τής Γερμανίας κατά τής ΠολωνΙας ευθύς μετά την υπογραφήν τοθ Ρωσσογερμα νικοθ συμφώνου. Ό Λεοπόλδος είςτήνΧάγην. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Ν)βρΙου (Ιδ. ό- πηρεσία), — Όλως αιφνιδίως καί άνευ εύδεμιάς προειδο ποιήσεως άφίχθη χθές την νύ κτα εις Χάγη^ ό Βασιλεύς τοθ Βελγίου Λεοπόλδος συ· νοδευόμενος κοΐ υπό τοθ ύ- πουργοθ τβν Εξωτερικόν κ. Σπάακ. Ό Βέλγος Βασιλβύς μετά τοθ ύπουργοθ τού καπ|υ θύνθη είς τ' άνάκτορα δπου παρέμεινε συσκεπτόμενος καί πέραν τοθ μεσονυκτίου με¬ τά τής Β:»σιλ1σσης τής Ό Κ λαν&Ιας ΒιλελμΙνης. Κατά τάς συνομιλίας τ£»ν δύο Βα σιλέων παρΐσταντο καί οί ύ πουογοΐ των Εξωτερικών τής "Ολλανδίας Βάν Κλέφερ καΐ τςιθ Βελγίου Σ^άακ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Νοεμβρίου (Ιδ. ΰπηρεσίσ).—Κατ' εΐδήσεις Ι έκ Χάγης, τό άπρόοπτον τα- ξιδιον ιοθ Βέλγου Βασιλέως καί ή έκτακτος καί μακρά συ νεργασία τού μετά τής Βασι λΐσσης ΒιλελμΙνης προεκάλε σαν έκπληξιν είς "Ολλανδίαν. Μβτά τό πέρας των συνομι λιών των δύο Βασιλέων έξε&ό θη ανακοινωθέν είς τό οποίον άναφέρεται δτι «ό Βασιλεύς τοθ Βελγίου καί ή Βασΐλισσα τής Όλλανδίας αντήλλαξαν γνώμας επί διαφόρων διεθνον ζητημάτων καί εξήτασαν τό πρόβλημα τής στενωτέρας συ νεργασΐας των δύο χωρών είς περίπτωσιν γερμα ν. άπειλής». ΌΛόρδοςΧάλιψαξ όμιλεΐ,διά τούςοκοπούς τής Αγγλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρ(ου (Ιδ. οτηρεσΐο).—Ενώπιον τής Βου λής των Λόρεων, ωμίλησε οή μερον διά μακρών ό υπουρ γός των "Εξωτερικών κ. Χάλι φαξκαθωρΐσας τούς σκοπούς διά τούς όποΐους μάχεται ή Αγγλία. «Άπό δύο μηνων, είπεν ό λόρδος Χάλ'φοξ, ευρισκόμεθα είς πόλεμον μέ την Γερμανΐ αν. Ενθυμείσθε ασφαλώς τούς λόγους τούς όποίους εί πενάπό μικροφώνου ό κ. Τσάμ περλαιντό τελευταΐοντέταρτον τωντελευταΐων τραγικωνώρών πρό τήςκηρύξεως τοθ πολέμου; θα θριαμβεόοη τό δίκαιον, εί χεν εΐπει ό κ. Τσάμπερλαιν τό τε, κα) ιπαναλαμβάνω έγώ σήμερον, διότι μαχόμεθα διά την προάσπισιν τής έλευθερΐ άς Μαχόμεθα διά τήνείρήνην των άλλων λαών καί την (δι κήν μας. Μαχόμεθα υπέρ τοθ δικαιώματος τό οποίον έχουν οί λαοΐ νά ζήσουν. Μαχόμε θα εναντίον τής παροβιάσεως των συμφωνών, εναντίον τής αθετήσεως των λόγων καΐΐών ύπογμαψών έξ αίτίας τής ό ποίας έκ>ονΙσθη ή έμπιστοσύ
  νη των λαών. Μαχόμεθα διά
  νά έπανορθώσωμεν τα δεί ν ά
  πού έπροξένησεν ή Γερμανία
  είς τούς άοθενεστέρους της
  γείτονος. Δέν έπεμβαίνομεν
  είς ξένα ζητήματα είμή μόνον
  διά να ίπανορθώσωμεν άδι
  κίας, Ενώπιον μας ετέθη τό
  δίλημμα: Ν' απαντήσωμεν είς
  την πρόκλησιν ή νά ύποκύψω
  μέν Νά οποχωρήσωμεν θά έσή
  μαινεν δνειδος καί άτιμΐαν.
  Μόνον τό δνειδος θά μδς άπή
  λσσσεν άπό τόν πόλεμον.
  "Ήδη είμεθα βλοι οί συμ
  μαχσι άποφασισμένοι νά επι
  τύχωμεν τούς σκοπούς διά
  τούς όποίους πολεμοθμεν. Ό
  νέος κόσμος τόν οποίον έλ
  πΐζομεν νά δημιουργήσωμεν
  θά έχη βάσιν τόν σεβασμόν
  καί την εμπιστοσύνην μετα
  ξο των λαών. Είμεθα άποφα
  σισμένοι νά δημιουργήσωμεν
  τό μέλλον καί ν' άπαλλαγώ
  μέν άπό τάς άδικίας τοθ πά
  ρελθόντος, < ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΙΣΟΙ ΕΓΕΙΡΟΥΝ ΚΑΤΕΣΠΕΥΣΜΕϋ ΜΕΓΑΑΑ ΟΧΥΡΟΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓλ ΚΑΟ'ΟΛΟΝΤΟΜΗΚΟΣΤΩΝΝΕΟΙΙ ΕΝ ΠΟΛΩΗΙΑ ΣΥΗΟΡαΗ ΤΩΝ ΑΓΚΥΡΑ 7 Νοεμβρίου (ίδ. υπηρεσίαι «'Α νορθώσεως»).—Έξ έγκύρων πηγ&ν τοδ έξω· τεριχοΰ μεταδίδεται ή πληροφβρία δτι τβ· σβν βί Γερμανβί ίσον καί οί Ρ&σσοι άνε- γείρουν κατεΐπευσμένως μενάλης εκτάσε¬ ως όχυρωματικά έργκ καθ1 δλον τό μήκος της γραμμής έκχωρήσεως είς τα έ»τβς τβδ Πολωνικοΰ εδάφους νέα ούνορά των. £η. μειωτέον 2τι πραγματοποιοΰνται σημαντι¬ καί εκατέρωθεν ένιαχύσεις των συνβριακδν γραμμ&ν των δύο χωρών διά μεγάλων δυ· νάμεων πυροβολικ·δ. εκκαΙπΙΤϊιϊαΓω 1 του βεαπου καιτησ ολλανδιασ προσ συναψιν ειρηνη! ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρίου (Ιδιαιτέρα ύκηρε σία).—Ό Βασιλεύς τοδ Βελγίου ανεχώρησε σήμερον την 14.15 μετά της άκολουθίας τού έκ Χάγης έπιστρέφων είς Βρυξέλλας άφοϋ συνωμίλησε έκ νέον μετα τής Βασιλίσσης Βιλελμίνης. Προ της αναχωρήσεως τ·υ ό Βέλγος Βασιλεύς συνέταξε μετά τή; Βααι- λίασης τής "Ολλανδίας έκκλησιν υπέρ της ειρήνη;. έχουσαν ώς εξής: «Την τραγικήν αύτην ώραν προτοϋ ό πόλεμος έπεκταθρ είς όλην την Δύσιν θεωρούμεν καθήκον μκς να ύψώσωμεν δι' άλλην μίαν φοράν φωνήν υπέρ της είρήνης. Νομίζομεν ίτι αύτό εί¬ ναι τό καθήκον μας έναντι τδν λαώ ν μας χαί τής ανθρωπότητος κκί ελπίζομεν δτι η πρότασις μας θά χρησιμεύση ώς βάσις πρός επίτευξιν διαρκοϋς ειρήνη;». ΜΑΤΑΓΟΥΓΑΙ ΤΟΙ ΤΑ ΞΙΑ10 Ν ΤΟΥΚΓΚΑΙΡΙΡΣΤΗΙΙΡΟΜΗΝ ΛΕΗ 1Ρ0ΣΕΚΛΒΟ1 ΤΙΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΑΓΚΥΡΑ 7 Ν)βρίου(ίδιαιτ.ύπηρεσία) — Τηλεγραφήμκτα έκ Ρώμης άγγέλλουν ίτι ώ; ανεκοινώθη αρμοδίως.ό στρατάρχην ΓκαΙ ριγκ δέν έλαβε πρόσκλησιν τής Ίταλικής κυβερνήσεως νά επισκεφθή την Ρώμην καί έπομένως τό ταξίδιόν τού είς την Ίταλι χήν πρωτεύουσαν, εάν πραγματοποιηθή, δέν θά λάβη επίσημον χαρακτήρος. Έξ αλλης πηγής μετεδόθη ίτι ί κ. ΓκαΙ ριγκ δέν θα πραγματοποιηθή επί τοδ πά ρόντος τό ταξΐδιον τού είς Ιταλίαν. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ " ΡΩΣΣ1ΑΣ ΚΑΙ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).— Τηλεγραφοδν έκ Ρώμης ότι η Λιθουβνική κυβέρνησις εζήτησεν άπό την κυβερνησιν τη; Μόσχ«ς την ανταλλαγήν τ&ν έϊίνικών μειονοτητων. Ή Ρωσσιχή κυβέρνησις άπε δεχθή κατ' αρχήν την πρότασιν τής ΛιΘοη ;νί«ς___________ ΣΤΑΣΙΜΟΤΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΙ ΑΠΡΑΞΙΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρεαία). —Τό Γενικόν 'Αρχηγεΐον στρατοΰ εξέδωκε σήμερον τό λακωνΐηώτερον ανακοινωθέν έχον ούτω: «Νύξ.'ήρεμος». ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Νςεμβρίου.— Υπό τβδ Γερμανικοδ άρχηγί'βυ τοΰ στρκτοδ εξεδόθη τό κάτωθι άνακοινωθιν: Ούδεμία σημαντΐΝη δράσις είς το μέτωπον. Περιωρισμένη δράσις τ&ν άνιχνευτικών στοιχείων καί των περι· πολιών. Κατά την διάρκειαν βκροηορικ&ν έπιχειρήσεων κατερρίφθησαν έν Γαλλικόν καί δύο 'Αγγλικά άερβπλάνα». Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΟΕΚΙΡΒΙΕ Τί ΙΡΙΟΑΙΪίΙ 2ΥΜΦ0Η0Η ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεαία) —Κατά τηλεγραφήματα έξ Άγκυρας ή Με γάλη εθνοσυνέλευσις έπΐκύρωσε σήμερον όμοφώνωί τ* 'Αγγλ·γαλλβτβ«ρκικέν συμφω νόν. Ό φ·ν Πάπεν φθάνει αυριον εί{ "Αγχυ- ραν ΐνκ πβρ«στ|, είς την συνεδρίασιν της "Βν«συνέλευσις ίπο» θά πρ«βο είς β«ρυ· ,ημάντβυς άνακοινώσεις ο χ. Σαράτσβγλβυ. Είς Άγκ«ρ«ν έπίσης άφικνεϊται κβί « έν Χ·»ια Άγγλοί πρΐββ·«τήί.