98027

Αριθμός τεύχους

5315

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  >ι·ιτέρ« ΰκ
  5ί ^
  ής Βασιλείς
  ίήσβώς τ·, }
  ■τα α ής Βι«.
  λποιν ώηίρΐ^
  »1ι»ν τραγυή,
  ιμβς έκ»»!}
  ι ν καθηΜνμι;
  ι φοράν φ«ν«ν
  ν ότι αΰτό ι!
  Τδν λβΜνρ·;
  λπιζβμιν όη η
  ώ( βββΐί χρκ,
  ΑΙΙίΊΙΙ
  ΗΝ
  ΤΙΣ
  II-
  αιτ. ι~ ..
  άγγέλλουν Ιΐ>,
  τρατ«ρχ«ϊ{ Γ«[
  „ τηί Ιτελι*
  την Ι . ,
  ίΐιΐς τ*ν
  ϊβικνηρβ
  ϊη *» * * *
  ιη *«» «·
  ιταλίβν.
  ΘΟΥΑΝΙΑΙ
  ,ρίου
  ,ν«»·
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ι ΓΡΑΦΕΙ Α $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "**■" ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤηΕΥΒΥΗΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΕΚΚΛΗΣΙΣΠΡΟΣ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ
  ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ—ΒΙΛΕΛΜΙΝΗΣ
  Ποία ή άπήχησις εις
  τα έμπόλεμα κράτη.
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγΰπτου
  ΟΕΜΟΤΙ
  Ιτ,ησία λίραι 8
  9
  ίξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΗής
  Ιΐησία δολ, 1Β
  ΙΕ ά μηνός > 8
  Τιμή
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ■αΐά φύλλον
  Δραχ. 9
  1959


  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  —=—^—:===~Ξ||
  • ΕΤΟΣ β 4 ΟΝ
  II
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5315
  Ι
  ©Α ΜΕΙΝΗ ΔΝδΥ ΑΠΟΤΕΛΕΖΜΑΤΟΖ.
  'Ως γραφομεν είς άλλην στήλην ο ΓΛρμανός καγκελλάριος κ. Χίιλιρ ιιχε κατα το τελευταίον 24ωρον σπου
  δαιοτάτης σημασίας συσκέψεις μετά των άρχηγών των ένοπλων δυνάμεων. Ανωτέρω μία φωτογραφια, άπό τελευ
  ταίαν παρελασιν γερμανικών στρατευμάτων πρό τού Χίτλερ,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ. 8 Νοεμβριού ((δ. οεσ(α).—Τό Πρακτορείον Χά λανδΐσ καΐ Βέλγιον,έκ μέρους
  ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως>). βάς ιηλεγραφεΐ έκ Παρισίων τής Γερμανίσς καί τοθ φόβου
  -Ή νέα υπέρ τής είρήνης^ έκ δτι μεταξύ των γαλλικήν πό
  κλησις των Βασιλέων τοθ Βελ
  γίου καί τίς Όλλανδίας διε
  βιβάσθη χθές την νύκτα τηλε
  γραφικ&ς πρός τούς άρχηγοΰς
  των έμπολέμων κρατων, προ
  καλεΐ δέ σήμερον τα σχόλια
  τοθ τύπου ολοκλήρου τής Εύ
  ρώπης. Είς την έκκλησίν των
  αυτήν οί δύο Βασιλείς τονί
  ζουν μετσξύ δλλων τα εξής:
  «Τα έμπόλεμα κράτη εχουν
  παράσχει την διαβεβαίωσιν δ¬
  τι είνε έτοιμα νά δεχθοθν την
  εΐρήνην επί ΰγιών καί δικαίων
  βάσεων. Έχομεν την συν-αί-
  σθησιν δτι είνε δύσκολον νά
  γνωρίζωμεν είς την παροθσαν
  περίστασιν τάς άποψεις ενός
  εκάστου των κρατων. Άλλ' έν
  πάση περιπτώσει είμεθα διατε
  θειμένοι νά παράσχωμεν κάθε
  δυνατήν υπηρεσίαν εάν δντως
  έτιιθυμοθν νά κατσβληθοθν
  τιοοσπάθειαι πρός εξεύρεσιν
  των βάσεων μιάς δικαίας εί·
  ρήνης».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Νοεμβριού (!δ.
  ύπηρεσία). — Τηλεγραφήματα
  έκ Ρώμης άναφέρουν δτι ή
  πρωτοβουλία των Βασιλέων
  Βελγίου καί "Ολλανδίας όπερ
  τής είρήνης προεκάλεσε ζωη
  ράν εντύπωσιν είς ολόκληρον
  ί την Ιταλίαν. ΟΙ έπίσημοι πολι
  τικοΐ κύκλοι έν τούτοις δέν
  φαίνονται αΐσιόδοξοι διά τό
  άποτέλεσμα τοθ διαβήματος
  αύτοθ των δύο Βασιλέων. Εί
  δήσεις έξ Ούασιγκτωνος επί-
  σης άγγέλλουν δτι ή έκκλησις
  των Βασιλέων Λεοπόλδου καί
  ΒιλελμΙνης έπροξένησεν έκ¬
  πληξιν είς την Αμερικήν δπου
  δι ν ανεμένετο υπό τάς παρού
  σας συνθήκας μεσολάβησις
  όπερ τής είρήνης. ΟΙ πολιτικοΐ
  καί διπλωματικαί κύκλοι ή3νή
  θησαν νά σχολιάσουν τό διά
  βημα τουτο, φαίνονται δέ λί¬
  αν έπιφυλακτικοΐ διά την τύ¬
  χην και την άποτελεσματικό·
  τητά τού.
  ΡΩΜΗ 8 Ν)βρ(ου (15. ύπη·
  ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Ββ-
  ρολίνου ή επέμβασις των Βα¬
  σιλέων Βελγίου καί Όλλαν
  δίας υπέρ τής είρήνης δέν προ
  εβλέπετο υπό των επισήμων
  γερμανικήν κύκλων είς τούς
  όποίους προεκάλεσε ζωηράν
  έκπληξιν.
  Έκ Λονδίνου έξ αλλου τη-
  λεγραφοθν δτι 6 κ. Τσάμπερ¬
  λαιν θά εκθέση πιθανώς σήμε
  ρον ενώπιον τής Βουλής των
  Κοινοτήτων τάς άγγλικάς άπό
  ψβις διά τό διάβημα των Βα¬
  σιλέων Βελγίου καί Όλλαν-
  δίας υπέρ τής είρήνης.
  ΑΓΚΥΡΑ β Μ)βρίορ (16. ύια
  λιτικών καί διπλωματικόν κύ
  κλων έπικρατεΐ άκρα έπιφυ
  λακτικότης ώς πρός τό Βρλνο
  ολλανδικόν διάβημα υπέρ τής
  είρήνης. Έπικρατβστέρα πάν
  τως φαΐνεται ή εντύπωσις, μο
  λονότι δέν εγένετο ούδεμία
  έπίσημος ανακοίνωσις, δτι τό
  διάβημα τοθτο δέν πρόκειται
  νά 6χη καλυτέραν τύχην άπό
  έκεΐνο είς τό Οποίον προέβη
  σαν οί Τδιοι Βασιλείς πρό και
  ροϋ, είς τάς παραμονάς τοθ
  πολέμου.
  Έκ Βερολίνου αγγέλλεται
  ότι 6 καγκελλάριος Χ'τλερ έ
  ξετάζει ήδη μετά προσοχήν
  την κοινήν ύπέο τής είρήνης
  έκκλησιν των Βασιλέων Βελ
  γίου κσί "Ολλανδίας, πρόκβι
  ται δέ νά καλέση τόν φόν Ρίμ
  πεντροπ είς είδικήν σύσκεψιν
  διά ν' άποφασΐσουν επί τής
  στάσεως τής Γερμσνίας έναντι
  τοθ διαβήαατος τούτου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ν)βρίου (ίδ
  ύπηρεσία) —Ή προσφορά των
  Βασιλέων Λποπόλδου καί Βι
  λελμΐνης νά μεσολαβήσουν ύ
  πέο τή: είρήνης μετσξύ των
  έμπολέμων, αποτελεί σήμερον
  τό κύριον θέιια τής άρθρογρα
  φΐας των σημερινήν έκδόσε
  ών των εφημερίδων. Έν τώ
  μεταξύ εγνώσθη ότι ό Βατσι
  λεύς Λεοπόλδος μόλις επέ¬
  στρεψε γθές την νυκτοτ μετά
  τοθ κ. Σπάακ καί τής λοιτιής
  άκολουθΐος τού είς Βρυξέλ
  λας, συνεκάλεσεν έκτάκτως
  τό υπουργικόν συμβούλιον έ
  νώπιον τοθ όποίου ό κ. Σπά
  ακ εξέθεσε τα δισμειφθέντα
  καί τάς ληφθεΐσας άποφάσεις
  έν Χάγη
  η έπίσης 8τι ή
  Εκκλησις των Βασιλέων Β«λ
  γίου καί "Ολλανδίας διεβιβά
  σθη πρός τόν "Αγγλον Βασι
  λέα Γεώργιον Στ'. συμφώνως
  ■πρός την έθυμοτυπίαν. Ό
  Αγγλος Βασιλεύς εδέχθη άμέ
  σως τόν πρωθυπουργόν κ.
  Τσάμπερλαιν μετά τοθ όποί
  ου συνεσκέφθη επί μακρόν.
  Είδήσεις έκ Παρισίων άνα¬
  φέρουν ότι οί έπίσημοι γαλλι-
  κοΐ κύκλοι έξακολουθοθν νά
  τηροθν απόλυτον έπιφυλακτι-
  κότητα διά τό διόβημα των
  Βασιλέων Λεοπόλδου καί Βι·
  λβλμίνης υπέρ τής είρήνης.
  Υπό των γσλλικων εφημερί¬
  δων έπίσης δίδονται διάφο·
  ροι έξηγήσεις είς τό διάβημα
  κου
  των
  των, είσβολής των γερμανι
  κων στρατευμάτων είς τα έ
  δάφη των. Είς ενίσχυσιν τής
  απόψεως αυτής έρχεται καί
  τό γεγονός τής συγκεντρώση
  ως μεγάλων γερμανικήν στρα
  τιωτικών δυνάμεων κατά μή
  κος των συνόρων Όλλανδίας
  καί Βελγίου κατά τόν τελευ
  ταΐον καιρόν.
  Πιθανόν θεωρεΐται λοιπόν
  βτι οί δύο Βασιλείς, άντι
  λαμβανόμενοι άμεσον την ά
  ν είοβολής τοθ Γερμανι
  στρατοθ είς τάς χώρας
  προέβησαν είς τό διάβη
  μά των υπέρ τής είρήνης δισ
  ν' άποδεΐξουν είς τούς ίθύνον
  τας τό Ράϊχ δπ μένουν
  πάντοτε αύστηρδς οόδέτεροι
  Είναι αλλωστε γνωστόν, το
  νΐζουν οί Τδιοι ΓαλλικοΙ κύ
  κλοι, δτι ή Γερμανική κυβέρ
  νησίς διαμφισβητεΐ την Βελγι
  κήν καί Όλλανδικήν ού5ετε
  ρόχττα μέ διάφορα έπιχειρή
  ματα καί συγκεκαλυμμένας
  απειλάς. Καί είς την άπο
  τροπήν τοθ έκ των απειλών
  αύτΰν κινδυνου άπέβλεπε τό
  φιλειρηνικόν διάβημα.
  Αγγλία θά εξετάση
  τό διάβημα.
  Υπό των επισήμων κυβερνη
  τικων κύκλων τής Αγγλίας ά
  νεκοινώθη επισήμως δτι ,τό
  διάβηαα των Βασιλέων ΒελγΙ
  ου καί Όλλανδίας υπέρ τής
  είρήνης θά εξετασθή άπό δ
  λας τού τάς πλευράς μέ την
  αρμόζουσαν προσοχήν καί σο
  βαρότητα άλλά καί μέ την
  συμπάθειαν την οποίαν αίσθά
  νεται τό Αγγλικόν Ιθνος πρός
  τα δύο φΐλα καί σύμμαχα
  κράτη, έκ μέρους των οποίων
  προέρχετσι τό διάβηαα τοθτο.
  'Υπό των (δΐων κύκλων τονί
  ζεται δτι τόσον τό Βέλγιον δ-
  σον καί ή Όλλανδία δέν είνε
  βεβαία δυνατόν νά φαντα-
  σθοθν δτι διατρέχουν κίνδυνον
  έκ μίρους τής Αγγλίας τ) τής
  Γαλλίας δπως άπειλοθνται υ¬
  πό τής Γερμανίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐο).— Ό «Μικρός Πσρι
  σινός» άσχολούμενος μέ την
  έκκλησιν των Βασιλέων Ό λ-
  λανδία καί Βελγίου γράφει:
  «ΜΙα έκκλησις προερχομένη
  έκ μέρους προσώπων σεβα-
  στών δπως είνε ή ΒασΙλισσα
  ι_____ι# , . _ ^ .Γ Βιλελμίνη καί 6 Βασιλεύς Λβ
  τοθτο. "Γενικώς δ'μως υποστή' οτιόλδος, άξίζει πάντοτε έκτι
  ρΐζεται δτι τό διάβημα' μήσβως καΙ προσοχής, οΐοσδή
  είναι άποτέλεσμα τής Ισχυ|ποτε καί άν είνε 6 σκοπός
  ρας πιέσεως την όποιαν αί της. Δέν δύνανται έν τούτοις
  αθάνονται α( δύο χβραι, Όλ αμφότεροι οί Βασιλείς νά «ι
  Οϊ σιδηρόδρομοι μετσφϊρουν πολλάκις «εξαιρετικά φορτία» μεγάλου όγκου και ράρους. Ανωτέρω, μια φωτο
  ρίη άπο την φόρτιοσιν τεραστίου σωλήνος μήκους 77 ποδών καί βαρους 40 τόννων ρίε ίνα άηό τα ι ΐδιχά βα
  οΜα των ιίγγλικών σιδηροδρόμων, Ή φόρτωσις ενός τοιούτου γίγαντος, άπαιτεϊ πολλάς ήμρρας.
  στεύουν δτι είναι δυνατόν νά
  αποκατασταθή ή ειρήνη υπό
  τάς σημερινάς συνθήκας. Είς
  αμφοτέρους είνε έπίσης γνω
  στή ή στάσις τής Αγγλίας
  κσί Γαλλίας όπως καθωρίσθη
  υπό των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Νταλαντιέ. Καί δέν είνε
  δυνατόν ν' άγνοήται δτι εάν
  εγίνετο δεκτή ή σημερινή με-
  σολάθησις υπέρ τής είρήνης,
  8' άτιέβαινβ πρός δφελος τής
  Γερμανίας, ή όποΐα θά έκαρ-
  ποθτο την Πολωνίαν».
  Ή «Ζουρνάλ» τονίζβι: €Ϊό
  διάβημα αύτό είναι γνήσιον
  άπστίλεσμα πολιτικοθ καί δι
  πλωμάτικοϋ έκβιασμοθ. Δυ'νά
  μεθα λοιπόν νά διερωτηθω
  μέν εάν ώθησε τούς Εύο
  Βασιλείς είς την έκκλησίν των
  ό πειρασμός τής σωτηρίας
  τής είρήνης ή* ό φόβος τοθ
  κινδυνου τόν οποίον αίσθά-
  νοντα » Ό «Φιγκαρώ» γρά-
  φεΐ: 'Εννοοθμεν την στάσιν
  των δύο μοναρχών πλήρως.
  Γνωρίζομεν δαως έπίσης, έκ
  τής πείρας τοθ παρελθόντος
  πόσον άξίζει ό λόγος τοθ
  Χίτλερ. 'Εδώσαμεν " προσέτι
  μυρίας φοράς απόδειξιν τής
  άγάπης καί τής μέχρις άδυ
  ναμΐας προση^ώσεώς μας είς
  την είρήνην. Ειρήνην βασιζο
  μένην είς τό δίκαιον Ιδού ποΐ
  αν είρήνην θέλομεν. ΕΙρήνη
  όποία δέν θά στηρίζεται είς
  τό δίκαιον δέν θά είναι είρή
  η Θα είναι ή απαρχή νέσυ
  Μεγάλαι συγ-
  __~ κεντρώσεις
  Γερμ, στρατοθ
  κατα μηκος των συνορων
  ■= ΒελγίθνΚΟλλανδίας.
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΥΟ ΧΩΡΩΝ
  Ααμ6άνονται εκτσκτα μέτρα.
  πολέμου».
  Ή €Ήχώ των
  Πατρισίων»
  θεωρεΐ τό διάβημα τουτο ώς
  μίαν νέαν εκδήλωσιν τής «έ
  πιθέσεως είρήνης» τοθ Χ(τλερ.
  Ή «Όρντρ» γράφει δτι «^1
  δύο Βασιλείς δέν πρέπει νά
  εχουν ουδεμίαν αμφιβολίαν
  διά την τύχην τοθ διοβτ,μα·
  ός των>
  Άνάλογα είνε καί τα σχό
  λια τοθ ΆγγλικοΟ τύπου. Τα
  Νέα ΧρονικΛ» γράφσυν: «Έ
  φόσον ή Γερμανία έξακολου
  θεΐ νά κατέχη την λείαν της,
  φόσον πιστεύει δτι δύναται
  α περιφρονή τούς βαΐσικούς
  κανόνας τοθ Διεθνοθς Δκαϊ
  ου, δέν έχομεν παρά νά ύ
  πενθυμΐσωμεν είς την Όλλαν
  δΐαν χαΐ τό Βέλγιον τούς σκο
  πούς διά τούς όποίους κάμνο
  μέν τόν πόλεμον».
  Τό «ΝΐαΙηλυ Χέραλντ» τονί
  ;ει βτι δπως έχει δηλώσει 6
  :. Τσάμπερλαιν μόνον εάν ή
  "ερμανία άποσύρη τα στρα
  τεύμιτά της έκ Πολωνίας καί
  Τσεχοσλοβακίας θά δεχθοθν
  Αγγλία καί ή Γαλλία νά συ
  ί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Νοκμβρίου
  (ίδ. ύκηρεσία).— Είδήσει; έκ
  Κοΐτεγχάνπς άναφέρουν ότι
  είς Βερολίνον παρατηρεΐται
  τας τελευταίας ημέρας μέγα
  λη δραστηριέτης, άλλεπάλλη
  λοι δέ συσκέψεις το» κ. Χί-
  τλερ μετά των. κυριωτέρων
  πολιτικών καί στρατιωτικών
  συνεργάτην τού λκμβίνουν
  χώραν- Σήμερον έ μ. Χίτλερ
  άφοΰ συνεσκέφθη μετά τόδν
  τελείου ήναίχθησαν καί νέοι
  ύδατοφράκται κ«ί κατεκλύ-
  σθησαν νέαι έκτάσεις τής κ-
  μυντιχής ζώνης πρός τα γερ
  μανικα ούνορα. Τό μέτρον
  τουτο ελήφθη έκ λέγων προ
  νοίας διότι τελευταίως συγ-
  κεντροΰνται μεγάλαι δυνά-
  μεις γερμανικοϋ στρατοΰ χά
  τα μηκος των συνορων. Τα
  άμυντικά μέτρα τής Όλλαν
  δίας συνεχίζονΐαι φαίνεται
  νάμεων τβΰ Ράϊχ, συνειργά
  σθη ιδιαιτέρως επί μακρόν
  μετά τού στρατάρχβυ ΓκαΙ
  ριγκ.
  Αί αύται έκ Κοηεγχάγης
  είδήσεις άναφέρουν ίτι εί;
  την Γερμανίαν άνεκλήθη
  βαν ϊλαι γενικάς αί άδειαι
  αξιωματικών χαί βπλιτών ξη¬
  ρά;, θκλάβσης καί αέρος
  Συγχρόνως δέ ήρχισαν έ
  απευβμένως μεγάλαι πρβετοι
  μασίαι καθ' ίλον τό μήκος
  των πρό; την Όλλανδίανκαί
  τέ Βέλγιον γερμανικήν σονό
  ρων. £τρατεύματα, πολεμβ< φόδια, τηλεβολν κ«ί άερο πλάνα. μεταφέρβνται έν χά· χει καί καταλαμβίνουν τάς προχαθωρισμένας θέβει; των. 'Αλλα τηλεγραφήμκτα έ$ 'Αμστερνταμ άναφέρουν ·τι κατά μί,κος τών'Ολλανδικών συνόρων η Γερμανία παρα- τάσαει μεγάλας στρατιωτικάς δυνάμει; αποτελούμενης ώ; επί τό πλεΐβτον άπό τάγμα- τα έφίδου τα όποϊκ μετεφέρ θησαιν έχ^Πολωνίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ν)βρ(«υ (ίδ. ύΐϊηρεϊία).— Τηλεγρκφήματα έκ Χάγης καί 'Αμστερνταμ άναφέρουν ίτι εί; όλόκλη· ρον την "Ολλανδίαν έπιχρα Λ!!00!!!!™^-1^!!·.!7"-, !χΙτβΙ νευρικότης, λ«μβ«νονται δέ έχταχτα μέτρα πρό; ένί· >έ έν συνεχε(α:«Παρ' δλον δτι °Χ»βιν χ^ *Η«ίνης τής χω·
  ήγετδν των πολεμικον δυ- δέ ίτι 8α ένταθβϋν Ιτι περια
  σέτερον.
  'Αλλα τηλεγραφήματα έκ
  Βρυίελλών άνβφέρουν έπί-
  σης ότι εί; την Βορειοδυτι·
  κήν Γερμανίαν ^παρκτηροδν
  ται έντατικαί πολεμικαι προ
  ετοιμκσίαι. Ώς έκ τούτου είς
  το Βέλγιον καθώς καί είς την
  Όλλανδίαν έχδηλούνται ζωη
  ραί άνησυχίκι διατυπούνται
  δέ φόββι περί επικειμένης εί
  σββλής τού Γερμανιχοΰ στρα
  τού εί; τα έδάφη αμφοτέρων
  των χωρΒν.
  Τού; φέββυς αυτού; ένι-
  σχύκι καί τό γεγονός (τι πά
  ρ« την χθεσισήν έκκλησιν
  των Βχσιλέων Λεοπόλδβυ καί
  Βιλελμίνης υπέρ τή; ειρή¬
  νη; καΐ την κατηγορημκτΐ'
  κήν δήλωσίν των ίτι έμμέ-
  νουν είς την αύβτηράν ούδε-
  τβρότητχ την οποίαν εύβύ;
  άρχή; τοδ πολέμου έτήρη
  σαν, ο γερμκνικός τύπβς ήρ
  χιαεν «πό σήμερον δριμυτά-
  την επίθεσιν κατά των δύ·
  χωρδν, Βελγίου καί Όλλαν
  δ(«ς.
  Νεώτεραι είδήσεις έκ Βρυ
  {ελλων άναφέρβυν ίτι λέγω
  τής κρισιμβτητβ; τής κατα-
  οτάβεω; ελήφθησαν νέαι Ικτα
  κτα μέτρα αμύνης είς βλ4
  Αγγλία έκτιμβ την πρόθε Ρ«ς. Ήδη κβτ« τό τελευτα!- *ληρ«ν » Βέλγιον. ΑΙ στρβ
  σιν των Βασιλέων Βελγίου [όν 24ωρ·ν, παρά την Ικκλη- τιΜΤΙΗβ1 9Ρ*υΡ«· τδν Δνατο-
  κσί Όλλανδίας, έν τούτοις'σιν τ6ν Βασιλέων ΛϊθΛβλ- λικδν σΜνίΡ*»ν *νιοχυβηβ«ν
  Ιων"6Βέν«πνετύσθητ0 ίΙ^Κΐ8·» κ«1 Β'λελμίνης υπέρ χ*** Τ* «.«ηχβί «ύτοκίνη«
  Γτής α^^ός ίν2Ιίρήνπ5,».1^?{;.«ί κατ.,χίβηοαν Μ οπμ.ρ.ν,
  ην καί έκ τοθ φόβου γερμα! δέ
  η ΐβλή ί α έδά
  προοηαθείοις τερ ν«νικδς δέ περιωρίσθη ή κ»,
  λί
  η οθ φόβου γερμα!, ς ρ
  ίκης εΐσβολής είς τα έδάφη μοαισμοδ τού πολέμου, κατ· κλοφορία οχημάτ«ν εί; τ«ί
  των», ' πιν <ντ·λης τ·δ Γενικοδ ιπι ηέλιις. Μ-
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  —>
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον ;άπο
  γιυυατιντΐ ώρβ 6 30 "Εσπερινή ώ
  ρα 9.45 άκριρώς: «ΟΙ τρείς εύβλ
  τ,ιδβς».
  Μ1ΝΩΛ-— Σήμερον «Μιά νυναί
  «α μέ παρελθόν». Τό Σάββατον
  ώρα 2 μ.μ. επεισοδιακόν, κατάλ
  ληλον διά παιδία.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στασμάς Αθηνών.
  Πρόνρ«μμ«
  12.25 Σή>α—Έθνικός δμνος—
  Ομνος ΝεολαΕας.
  12 30 Έλα?ρά μιυσιχή διαφέ
  ρων χωρών. (ΔΕσκοι).
  13 Τραγούδια μ έ την Μάρθΐ
  Έγχερθ χαΐ την Λυσιέν Μπευχ
  γιί. (Δίσκοι).
  13.30 Είδήοιις — Χρηματιατή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσιχή (δπό
  χί)ς δρχήστοας Ά. Άθανααιάδη
  14.15 Είδήαεις.— Μΐτε<»ρολογι χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πει ραιως. 18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι χοΐ χοροί. (Δίσχοι) 18.55 Βΐεννέζικη μ&υοική. (Δ σκοι). 19 30 Ή δ?α τοθ παιδιοθ. 19.50 ΚινηματογραφιχαΙ ίπιτυ χΕαι. (Δίσχοι). 20 Ή ώρα τοθ άγρότου. 2Ο.1?'Δημοτιχό τραγ<.05ι (δπδ τοθ χ. Χρήστου Κοντοπούλου συ νοδεία λαϊχων όργάνων. 20.50 Είδήσεις. 21 Έργα διά φλάουτο (δπό τοθ χ. Σωχράτη Ζαργάνη. 21.30 Ή ώρα τεΰ τουρισμοθ 21.45 Συμφωνική δρχήστρα τοθ ΣταθμοΟ (υπό την διεύθυνσιν τοθ χ. ',Φ. Οίκονομίδη). 22 20 Εϊδήσεις. 22 30 Συνέχεια τής Συμφωνΐ χΐ)ς δρχήστρβς. 23.20 Νυχτεριναί είδήσΐις. 23 30 Έλαφρδ τραγοθδι. 24 Τελευταίαι είδήαεις. 0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίσκοΐ) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπονβυματινή ώρα 6.30 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.45' μ. μ. Έν» ξεχωριστό ά- ριστούργημα: 61 ΤΡΕΙΣ •Ένα φ(λμ ίΐρωΪΜΟ, Ινα ρο· μ&ντζο γεμάτο (Ιλικρΐνΐικ. μια πιριπέτεια συναρπαστ» Μΐΐ, μιβ τ«ινί« γεματη μ«γα λοηρεκεια. Ή ζωή οί ;φιλοδοξ(ες, οί άγώνε;, οί περιπέτειες τα αΐσθιΐματα χ αί οί ήρω 'ίσμοί τριών νέων, τριών βυμμαθητβν βΰιλπΐδνν. Έκτος προνράμματο; ΖΟΥΡΝΑΛ Σπμ. Τήμΐρον πριμιερα άτίλειβιι δέν Ιβχύουν. Μία απόφασις. Όρθί) ή απόφασις τοθ ν. 'Υφϋ πουργοϋ τής Παιδείας διά την ίγχνιρον μετάβασιν είς τάς θέσεις των των νέ.δ ορισθίντων έκπαιδειι τιχών. 'Η έκπαίδέΊισΐς τιερισαόιε ρον Ιαως πάσης άλλης δτιηρεσίας άπαιτεΐ άηρόαχοτΐτον λειτουργίαν καΐ γενικάς εύρυθμίαν χαί χανο ι χότητα. Τοθτο δέ ασφαλώς ίέν δύνατΐι νά νοηθξ ά"νΐυ τής έγχαί ρου παρουσιάσεως των έκπαιδευτι κων λειτουργων χά! μάλιστα έ <εί νων οΓτινες πρό κείται να συμττλη ρώσουν τυχόν δπάρχοντα κενά. Έ πομίνως τί 'νά θεω-.ήαη παρητη αίνους τό δπουργεϊον τούς μή έγ καίρως παρουαιασθίντας έ* των τελειταίων τούτων, διχαιολογεΐΐαι απολύτως "Αλλως τε οί διορι σθίντες χαί μή παρουσιαζίμενοι έντός τής ουντομωτέρας εί δυνα ΐόν προθεσμίαν, δεικνύουν άφ' έ αυτών «προθυμίαν χαί ϊαως—Ισως δέν έπιθυμοθν δλως διόλου νά άνα)άβαυν τα χαθήχοντά των. ♦♦« Η 6ροχή. Εύλογία θεοθ ή προχθεαινή βρο χή Ό γεωργικίς κόσμος βλίπετε είχεν άπαυδήσει έκ τής παρατάσε ως τής «νομδρΐας, τής τόσον όμο λογουμένως άνησυχητιχής. ΚαΙ ήτο επόμενον 5τι θί ϊβλεπε με μι γίστην ανακούφισιν χαί εύχαρί ατησιν την βροχήν. 'Πίως» εάν ή προχθισινί) βροχή έπεκτβθϊ χαί συνεχισθή χαί είς Βλα τα ελαια παραγωγιχά χυριως διαμερίσματα τοθ νομοθ, δπου οί χάτοικοι εδρί σχοντο τελευταίως είς απόγνωσιν, τό κίρδος εξ αυτής θά είνε μέγα. Μΐα αίτησις. Οί 25 έπιλαχόντες τής Νομιχής σχολής μιταξύ των ίποίων άρχε τοί Κρήτες, δοτερήσαντες χατά ή μίσειαν μονάδα των 270 επι τυχόντων, υπέβαλεν αίτησιν είς την δποΐαν δποστηρίζουν 6τι θά ιίναι δυνατόν νά εισέλθουν χαί (ύτοι είς τό Πανιπιστήμιον. "Ε χούν αρ'στεύσει δλοι είς τό Γυ μνασιον χαΐ είναι οί περισσο* τεροι πτωχοί. "Αλλως τε δ β» σιχος λόγος διά τόν οποίον επι βλήθϊ] τό μέτρον τής τηρήσι ως τοθ καθορισθέντος άριθμοθ ώς πρός ωρισμένας σχαλάς μή διαθετούσας έπαρχή έργαστήρια, δέν ίσχύιι ίιά την Νομΐχήν *** Ό αρτος. Ή μέλλουσα νά προκύψη οίχο νομία έχ ιής χατααχευής τοθ έ νιαίου άρτου δπολογίζιται είς !ν έχατομμύριον λιρων. Έπομί νως χαΐ ή χαθιέρωσις τεϋ α:ι τού τούς'-υ ήξιζ« βιβχίιος νά άπασχολήαη τόσον ιύρίως την κα βί^νησιν ώστε νά καταλήξη ώ, Αγγέλλεται είς Ε«ανοηοιτ]τικά αΐιο τΐλέσματ^. Ή σημ,ασ'α δέ των άποτελεσμάτων τούτων είνΐ τοσοθ τον μεγαλυτέρα χαθ' δαον δ ένιαΐ ος άίτος θά ανταποκριθή ώς δπο στηρίζεΐαι βασίμω-, ΐίς τάς άπαι τήαΐις τοθ χοινοθ τής χώρας χαί την δγιΐινήν. 'Η στήλη ΕΝΟΙΚΗΖΚΤΑΙ τό παρά φ ό5όν 25 Αύγούστου γ»νιακόν χά σιημα τοθ χ. Αλεξ Σκορδύ λη κείμενον έναντι τοθ ξε^οδο χείου «ΜΕνως», κατάλληλον διά πόίσαν εργασίαν χαΐ διά γραφιϊ όν είσαγωγής χαί ΐξαγωγής δυ άμενον νά χρησ:μΐύσΐ| έν ταύΐώ χαί ώς άποθήκη λόγφ τής χω ιητιχόιητός τού. 'Η μοδίβτα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΑΝΘΑΚΗ Άβιχβκΐσα έξ /Αθην&ν Ιν θκ προ ίτους κ«1 ηλέον (!χι μετκββ ιρβς άρτΐΜτέραν είϊί χβυσΐν της «Ις τί»ν νοπτικήν χ αι ραπτικήν, (Ιίοτοκΐ την άϊιβτιμον κελατ((«ν της, £ τι εγκατεστήσαν έργκβτήρι όν ρακτιχτιί κ»! χβητΐΝίΙς είς τηνοδβν ΆνΙκν Δέκ«, Ιναν τι Μ«1 κ«ρα)ΐλιβΡΝ{ τβν μ» τκοταμάτνν άοελφβν Κ«{1ε<λ λακα· ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. 2-ΟΥΛΗΕΑΡΗ ΟΔΟΪ Α9ΗΚΑΧ8 Πλησίον Στοτθ. Νονααταράχι Παρέχη ηβοαν πληρβφορ{- αν η διενκβλυνοιν ΙκτρΐΝΐί( φοσιεις, είς τοίς ■(( 'ΑΒήνβί μιταβ«1νβντ«« άααενε'β α»μ- κβλίτετς τ·« ΔΕΣΠϋΙΝΙΣ μέ αρκετάς γραμ ματιχάς γνώσεις ζητεί θέσιν δ παλλή)ου είς γραφείον: Πληροφορίαι παρά τώ χ. Νικ Πετράκη δπαλλήλφ φόρου Διοδίων Χανίων Πόρΐα. ΠϋΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη χαταστάσει έξ 7 δωματΐων λουτροθ χαί μεγάλας αύλής έναντι οικίας Βογιατζάκη συνοιχία Γυμναστΐ) ρίου. Πληροφορίαι καρά τ© ίδιο· Χΐτ)νΐ Χ. Ανδρέα Βλάβαι, τού ώραιόκοσμου ΑΡΙΣΤ ΕΡΑ 1α π/ι/τα. επανέρ/ονττίΐ 'ϊ, ΐί|ν ήμ'οηοιαν διάτηειν τιον περισοόοερον ,-ΐροτιιιοιμίΜΰν φομεμαΐιυν ΊΙ ώραιοτάτη αύτη πλεκτη ίαχίτ τα με το έλαφρό ΐπς πρόσθετο χιντημα είνε ό,-ι τό τέλειον πού λανσάρει ήδη ή κομψρυομένη Παριζι<ιιοι ΔΕΞΙλ—Αί πρώται 'Αγγλιδι1^, αί οποίαι ίνε!?αβον ύπηρεσ αν Ας τα λεωφορεια τού Μάντσεστερ ώς όδηγο'ι αυτόν. , Τό Ξενοδοχείον ττροτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλουτισθέν μ έ νέα κομφόρ, γννοτόν διά τας έγκαταστάβεις των λουτήρων τού καί της τελείας θερμάνσεώς τού, έξαβφαλϊζει την άνβτωτέραν την πλέον ευχάριστον διαμονήν. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ Τ2ΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Κάθε νέον σχέδιον γυναικείοτς ταάντνς, κάθε μβντέρνβ βχημα ζώνης θα τό εύρετε είς τό ειδικόν ουνεργεΤ,ον κατασκευάς διρματίνων είδών: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ ΐόν Άγιον Επισκεφθήτε μας: Ιχβμεν την ποικιλίαν 'Α- θηναϊκοϋ καταστήματος είς βνλίτβες, μπαοΰλα, πολυθρόνες, κβρέκλες ταξιδίου, κεεββάτι» έκσφκ τείας καί ενικώς είς όλα τα εί 5η ταξιδίβυ. 'Υπβκβΐάονημα τεΰ έν Αθήναις δργοστοτσΐβυ Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη ΡΑΦΕΙΟΝ Άντωνίου Δ. Μουντράκη ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Π^ΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "Εναντι φ«ρμ»>τε1Όυ ΧανιωτάΜη —
  Ένδύμστα άν?ρκάκαί νυναι»·εΐα
  στρατιωπκά.
  Ίίργασία έπιμεμεληιιένη, έφσρμογή τελεία.
  καί
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  ΣΙΤΥ Π4ΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλ«ν των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εύνοβΐ ώς ένα άτιό τα καλυτέρα ζενοδοχβϊα
  Αθηνών ή θέσις τού: Είνε βίς τό κέντρον ττ|ς
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άτίαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρών, εΤνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διευβύνεται από τ·ν
  Κρϋται χ. Γκάργιβν
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  ΡΑΣΠΟΥΤ ΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΝ
  167ο ν
  Ό τσάρος υπό φ επίδρασιν
  Ισως χανενός άπό έχΐίνους πού ΐί
  χι γιά πνευματιχούς τού, θεωροθ·
  σε ττώ; αύτός Ιπταιε που ή γυ-
  ναΐχα τού Ιφερε στόν χόσμο μό¬
  νον χορίτσια, πώ; δ θεος ή"ελ«
  νά τόν τιμωρηθή χαί ίίν τοθ Ι·
  οτελλΐ διάδοχο... "Υπό τό χρ«·
  τος αυτών των σκέψεων φέρεται
  άπδ χήν φήμη, ττώ; χατ(λτ]ξ«ν είς
  την απόφασιν Ενα ώΐΐσμίνο διά
  στημα νά διακόψη κάθε συζυγιχή
  σχέσι μέ την τσαρίνα καί νά πχ
  οαχωρήση την γυνοΙ<« τού β* Ινα άλλαν - ε',α άλλον αν^ρ»! —Γρηγόρη, δέ μιλ^ς έού! Μι )$ τό χρασί! —Ό τσάρος ήθελΐ μέ χάθε τρό πό ν' αποκτήση Ινα διάδοχον για τί δέ·* ήνείχετο την ίδέα τιώ; 5- στερα άπό αυτόν θ' ανήρχοντο στόν θρόνο οί σιιγγενεΐς τού. Ή έκλογή τοθ τσάρου ίπεσε στόν δι οι*ητή τοθ συντάγματος των Ού λάν ών "τής τααρίνας, τόν στρατη γό Όρλώφ, Ινα ώραιίτατον δν 5ρα, τΐού ίκείνη την έποχή ήταν χήοος! Ή τσαρίν», μέ την συγχα τάθεσιν τ&ύ συζύγου της, άπέχτη σε στενάς σχέσΐις μέ τόν ωραίον ατρατηγό. Ό σκοπός αυτών των σχέσεων Ιξιπληρώθτ) ϋστερα άπό ωρισμένον διάστημα: Ή τααρίνα Ιφερε στόν „ κόσμο ίνα υίό είς τόν οποίον ίδίθη τό £ νομα Άλίξιος. Άλλ' έξαφνα, Ι τσι λένι, ή τΐαρίνα άγάπησε άλη θινά τόν στραιηγό πο& ήταν ό π% τέρας τοθ άγοριιϋ της! Στόν το χιτό ή τσαρίνα έχινίύνευσΐ γιατί τό παιδΐ δέν είχε την χανΐνιχή θέσι... Καί έπΐιδή ή τσαρίνα δέν ήταν ιύχαρισΐημένη μέ τόν μαι ευτήρα της, τόν καθηγητήν "Οττ, εκάλεσε τόν παθαλόγον Τιμαφέγι εφ νά την ξεγιννήση, χι' δς μην ή:αν & ίατρός αύτός ιίδιχός είς τα γυναιχολογιχά. Ό ίατρός έθε ώρησε καθήκον τού ν' άναφέρη είς τόν τσάρο την κρίσιμον κατά στάσιν τής τσαρίνας χ ο» Ι τόν ρώ τησι ποίον έιτρεπι νά θασιάση έν άνάγχη: Την μητέρα ή τό παι δ(; Ό τσάρος απήντησεν: «Άν είνε άγόρι σώσΐε τό παιδΐ χαί θυ σιάστε την μητέρα!» Μέ την επί μ 6?σ[ν τού ίμως δ ίατρός κατώ? θωσΐ νά σώση την ζωή χαί τής μητέρας χαί παιδιοθ Ή συνεπεία δμως Οστιρα άπό αύΐήν την έγχεί ^ησιν ήταν πώ; Α τσζρίνοι δέν μπορίθσε πιά νά χάμη αλλα παι II. Στ1 αύπάτής τσαρίνος ίφθα σε τιώς δ τσάρος είχε πή στόν ία τρό έν άνάγχη ν* θυσιάση αυτήν, καί αύτό την έψΐχρανε μέ τόν τσάρο, την ώθησε περΐσσόΐερον πρ^ς τόν Όρλώφ. Αί σχέσει; τής τσαρίνας μέ τόν ώραΐο στρατηγέ, τόν πατέρα τοΰ παιδιοϋ, πού έ τσάρος ανεγνώρισεν ώς διάδοχον τού, έξη κολούθησαν καί μετά τόν τοκετό, ϊως 8του δημιοαργήθη'Ί είς την αύλήν ίνα σχάνδαλο πού ε<αμε τόν τσάρο ν' άιτομαχρύνη άπό τό άνάκτορον τόν Όρλώφ. (συνεχίζεται) ,ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ στό δυι ατό κβινωνικό ά ριστούργημα: ΜΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Είνε ή ΙστορΙα μιος γυ¬ ναίκας, πού κατατρβγμένη άπ' την σύγχρονη κοινω· νία, άγωνΐζεται ίνα σκλη· οό καί πολυμέτωπο αγ©· νοτ, γιά νά χσρί| στό τέ λος τόν θριαμβο πού τής δζ.ζβ. Συμπρωταγωνιστοθν: 6 συμπαθέστατος ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ καί ή χσριτωμέ νη ΑΝΙΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ. ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ή μβνβλυτέρα καλλιτεχνι- Μ(| υκδμΐ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥΙΝΔΟΥ Νέ την μενβτλυτέραν χνρε» τριο» τοθ χβομβν Λ« Γικνν·. ■ε»β—=— .......ιιε— - Ι Κ ΟΙ Μ Ω ΓΊΙ Κ γ ι ΚΙΜΗΣΙΣ.- Έπανηλθβν Ιξ ·Η· ■πεΐρου δπου μβτέρη επιστρατβϋ· θβΐς ώς άνθυϊολοχαγός·, ό Φΐλος ι κ Γΐώογιος Τσουβαλίδης. ! ΕΟΡΤΑΙ. — Μεθαοοιον εορτήν τού Άν. Μηνά δέν έορτάζιι Ο0· τι δέχεται έπισκίψεις ό κ. Μη. νδς Γεωργιάδης Δήμαρχος Ήρα· κλεΐου. , ,„ , —ΈττΙσης δέν έορτάζει οθτι 61 χβται Ιττισκίψβις δ κ. Μηνάς Φουν τουλάκης κουρεύς. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ - ΔνΙς ΜαοΙα Γ. Λογοθέτου, κ. Νικόλαος Γ. Μαρής Εδωσαν Αμοιβαίαν δϊόσχβοιν γ». μου. θερμά συγχαρητήριβ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τό συμβοο λιον τοθ ΠτωχοκομεΙου Ή3οκλιΐ ου ίθχαριστΐΐ θβομδς την |ρ(. τιμον κ. Άθηαν Νικολάου ΜικΡ6 κη. καταβαλοΐσαν *ροκαταβολι κθς την έκ δο. 1000 έτηςΐαν οΰτης συνδρομήν, ύ«έρ τοθ Ιδρύ ματος. ('Εχ τοθ ΓραοεΙου) Γύρω στήν πόλι. Ή μετατροπή τοθ χαιροθ είς βροχερόν εφαίνετο καί χθές στα· θερά. —Οί καιροακόποι τουλάχιστον τοθ καφενείου,'νροανήγγειλλον ου νίχισιν ιΒζ βροχής. —Καί συνΐπώ'ς καί συνέχισιν τής αΐσιοδοξίας διά τα ολέγον τα πάντοτε, παραγωγικά μας ζη· τήματα. —Καθιιρώθη τελευταίας νά άνα φίρετσι η κίνησις τής Λαίκής Άγοράς διά λόγους σχιτιζομί- νους μέ την εποχήν, —"Η δποία ώς γνωστόν υπέρ· βάλλει την οίκονομΐαν καί καθι- ιρώνει διά τούς δυναμίνους τό πνεθμα τής περισυλλογήν. — Καί χθές λοινόν, σύμφωνα μέ τα δεδομένα αϋιά. ή Λαίκή άγο· ρά ίσημείωσε πυκνήν συγκέντρω σιν όψωνιστβν. —Ό κλειστός χώρος άρχΐζει νά κυριαρχΰ πλέον κοί δια τούς οτΐαιθριοφΐλους καί εΐδικως διά τούς ξινύχτηδες. —Έκ παραλλήλου ενεφανίσθη¬ σαν οί πρώτες καπαρτίνες καί τα πρ&τα παλτά. — Ήρχισε δέ νά πιριορΐζιται καί τό ωραίον φθλον &κ6 τάς κακώς παρακικινδυνιυμένας έμ· φανίσεις τού. —Λόγφ τής κακοκαιρίαν ή ό· ποία έγενικεύθη άπό των μεσημ· βρινών Ιδίως ώρβν τής προχθές. —'Εματαιώθη κ αί ή Ελευσις τού άκροπλάνου τής Ε. Ε. Ε. Σ. —Τό πράγμα είς τοιαύτας πιρι στάσεις είνε σύνηθες είς τα άε· ροκορικά δρομολόγια, άσχετως βεβαία πρός την καθυστέρησιν την όποιαν οημειώνουν τότε καί τα άτμοπλοικα τοΐαθτα. —Έκ των πεντακοσίων χιλιά¬ δων δραχμήν τάς οποίας προσέφε ρεν ή Συνομοσΐονδία 'Εργατβν τής Ελλάδος ύΐέρ των μ,χθητι- κών συσσιτίων. —Ή κυρΐα Μεταξά κατένιιμιν διά την Νομαρχιακήν 'Επιτρο πήν Ηρακλείου δρ. τριάκοντα χιλιάδας. —Αΐτινες θά χρησιμοποιηθοθν ύπ' αυτής διά τα μαθητικά συσ σίτια τής πόλεώς μας. —ΣυνεχΙζονται κάντοτε αί προ ετϋΐμασΐαι διά τόν επίσημον έ- ορτασμόν τής Ινετείου τής Ιδρό όεως τής 'Εθνικής ΝεολαΙας. —"Οστις ώς γνωστόν θ£ -πλ§ )ί) την προσέχη Κυριακήν 12ην Νοεμβρίου. — Είς τάς ίνταθθα αιθούσας τής Ε. Ο. Ν. γΐνοντσι τακτικά συγκεντρώσεις αφορώσαι τάς προ ετοιμασίας αύτάς. —Α Ι προετοιμασίαι άπασχολοθν ΰ<ι μόνον την διοίκησιν καί τούς άρχηγούς των όμάδων, άλλά καί δλους γενικώς τούς φαλαγγίτας καί φαλαγγίτισσας. —Ώς γνωστόν τό έπιστέγασμα τοθ έορτασμοθ θά άττοτελίσουν οί άθλητικοί ά·) ώ ιςοΐ όποΐοι προ μηνύονται έτιβλητικο·. — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ>ε
  τσι ο Οριον £να εξαιρετικό Εργον
  «ΟΙ τρείς Εοέλκιδΐς».
  — Είς τόν Άπόλλωνα εξ βλλου
  ΐτβιλλεται τό ωραίον έργον:
  «Οί χΐμαιρες τοθ Χόλλυγουντ».
  Ι Ρίηορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Α¬
  θηνών ή δνίς Στάσα Ταμπακά»η
  μοδίστα.
  ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ Εναντι 'ΛγΙου
  Μηνά παραπλεύρως κλινικής κ.
  Βριττάκη ή οΐκία κ. Κανιτάκη.
  Πληροφορίαι Ιπΐ τ*του.
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί
  χΐα τής χ. Άννης Άνυφαντάχη-
  Πληροφορίαι είς τόν χ. Ευαγ.
  Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι πλη
  ρωμής.
  ΕΝ0ΙΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον ίσό
  γιιον ώς γραφείον ή ραφείον είς
  την οδόν "Εβανς παραπλεύρως γρα
  φείου κ. Έμμ. 'Αοαριωτάχη.
  Πληροφορίαι παρά ιφ Μοχιανφ
  χαφενείω Μιχ. Κριτσωτάκη.
  Ταχύτοτοι
  έπιοκευοΙ ώροΑογΙων
  τέ) ύρ·λογ·κ·ιΐΐ·*>
  ΜΗΤΔΚΗ
  ΑΝΘΡΘΩΣΙΣ
  ι Ι
  Ρ*άζ.?
  Μήνας ^
  ><· 00 ΓΡβ·εΙοΒ) ευταΐβς »ά -ν ς ·»πί Λβΐκί ο»<: βχετιζβί: γνωστόν οΙ(. Ι νομ(αν καΐ καΐ Ι δυναμίνους,ι συλ> ογής.
  όν, σύμφωνα,
  ί». ή Λαίκή 4>
  ικνήν συγκένι,
  χώρος
  ιον κοί διά
  1
  καιαρτΐνε; „„
  Β',
  'ά «εριορΐζιπ
  ρϋλον ά«ο τί(
  ινουνιυμενας (μ
  ιακοκατρίας ή}
  α τ, 6 τ δν μίαν
  >βν τής — ροχβές,
  κ αί ή Ελευσΐζ
  της Ε. Ε. Ε Σ
  είς τοιαύτας ιιρι
  ινηθες είς τα <ι ϊλόγια, άσχίω; ν καθυστέρησιν ιιώνουν τόχε ωΐ ντακοσΐων χιλιά ; οποίας «ροσΐιε ΐονδΐα 'ΕργατΙν ιέρ των μΛθητι- εταζδ κατένιιμΐ ιρχιακήν ΈϊΗρο Βρ. τριάκοΗΐ χρησιμοΐοιηβοί) τσ. μαθητικά» ώς μας. ι «άντοιε οΙ« τόν Ιτετίίου ςΙΚ ΝεολαΙας. γνωστόν βά ι η- Κυριακήν Οίκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^*β~~~*1—ε—εεβεβεβε-βει—■»·»■■■—■. Αί τιμαί τδν διαφόρων προϊίντων είχον χθές ώς ακολούθως: ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ α δρ. 6' Υ' δ' ε' Καραμπουζές Ελεμέδες α' » 6' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ α'6 ΣΤΑΦΓΔΑΙ Σουλτανί Ταχτά Ραζκχί 12.— 11.— 10.— 9.— 7 50 4.— 6 50 5 50 5.— 4.50 3.50 11.50 10 50 Σίτος Κριθή Βΐώμη Οίνοι μίστατον 50 Γλεθχος » 6.— ΣΑΠΩΝΕΣ Λευχοί α' » 6' » Υ' 3 80 3— 3 50 2 50 3.— Πράσινοι λ » β' έτ«*α Υ' Άλάβδανος Κουχοόλια 8 50 5.30 540 20 — 21.— Π._ 18.— 28 — 26 — 24.— 23 — 21.— 20.— 19.— 400.— 100.— 120.— Αι* έκεΐνους πού Βέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι' δλους. ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ Β'. 450 Τιμαί Συναλλάγματος Λβνδίνον Νέα Ύόρχη Παρίσιοι Ζυρίχη "Αματερδαμ Στοχχολμη Βρυξέλλαι Άλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον Πώλησις 550.— 140 50 3.13 31 45 74 50 33 50 4.68 564.- ΚΔΗΡΙΓΚ 42.— 43.- Κοπεγχάγη Παρίσιοι Μιλ&νον Πραγα Ζυρίχη Β,οξίλλαι Βουδαπέστη Βελιγράδιον Κ»ν)πολις Βαρσοβία 25 96 3.09 6.96 4 31 31 — 4.02 23.46 3.07 104.— 21.12 26 16 3.13 7 02 4 35 3145 4 68 23.95 3.10 105.— 21.32 Τό μεγάλο έργον ϊοΟ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι. Ή πρώΐη δπά τοθ Ρίμιγκτων χατααχευααθείσχ χαΐ τό δνομά τού λαβοθσΐ γραφομηχανή έκαμε την εμφάνισιν της, θά ελέγαμεν, τό 1874. χϊΙ δεν έγραφε πχρ* χεοραλαΐα μόνον ψηφία. Ό δεότερος τύπος Ρίμιγκτ»ν χατεσκευάαθη τό 1878 χαί Ιγρα φ» μεγάλα χαί μικρά ψηφία, μέ Χ?ι τοθ 1880 Εέ Ιπωλήθησχν Ιι συνόλω μόνον 4 000 τοιαθΐαι γρα φομηχαναΕ Άπό τοθ 1882 5μως αρχίζιι χάποια μεγαλειτέρα χά τανάλωαίς. Κατά τό Ιτος τοθτο 4πωλήθτ}σ5(ν 2 300 γραφομηχα¬ ναί, μέχρι τοθ 1885 δέ ή Ιτησία κατανάλωσις ίφθίσι τόν αριθμόν των 5000 Έν τώ μιταξυ χατοχΐυίσθη σαν νίοι τύποι γρα^ο ηχανών Ρί μιγχτιβν, οί τύποι 3. ·4 χαί 5, ή κατανάλωσις των δέ έφθασε, τό 1890 τάς 20.000 Τό'ΐ905, τέλος χατεσκιυίζιτο, είς ολόκληρον τόν κόσμον, ώς 6π«λόγιααν ο£ Άμερι χανοί, κάθε λιητβν τής ώ^ς χά μία γραφομηχχνή. Τίσον μεγάλη ΰαή(.ξεν έν τφ μιταξυ ή διάδο αίς της! ΟΙ ΕΦΕΓΡΕΤΑΙ Την πρώτην ιδέαν άντιχατα σταϊκός τής διά χειρός γραφής, διά τής γραςρής ϊιά μ»}χανί)ς, ε( Χ·ν ή'τ) τό 1714 δ "Αγγλος Χίνρυ Μ'λ, ή ιδία ίμεινεν δμω; Ε5έα, πρώτον δέ γράφον μηχάνη μα χα'εσ»εύΐ8ΐχϋ82£Ι δ'Αριεριχα νός Ουΐλλιαμ ΏστενΜηώρτΜπούοτ ΠερΙ τα μίσχ τοθ 193υ αιώνος δ άριθμός των χατασκευαστών γρά »ί^τιβν μηχανημάτων — τίλειαι γραφομηχαναί δέν ήσαν άχόμτ] τα μηχχνήματα αδτά—ίπίρασε τού; 100, χωρΐς νά έχη χανΐΐς άτο αυ τεί»;ιή< ευτυχίαν 'ή; τίλιχής ε¬ πιτυχίας Μετ» την Ιμφανισ ν τί;ς πρώ χηΐ σωσιής γρ«φ3ΐ»ηχανής, τής Ρίμ·γχων, τό 1874, ηυξήθη χατα πληκτιχώς δ άβιθμ*ς των χατα σχευαοτών χαί έφευρετών δ <χφ& ρω>» τύτΐ'βν. δ 5έ Γιρμχνάς Ξΐβί
  ριος Βίγνερ υπήρξεν Ενας των
  τελιιοποιτ.τών της, περί τα τέλη
  τοθ 19}υ χαί τάς αρχάς τ'.Ο 20;0
  αιώνος, τοιουτοτρόπως δέ έμφα
  νΐζεταΐ ή σύγχρονος γραφομηχα
  νή τί πρώτον μέ τόν 2θ1ν αί
  ώνα.
  Ενδιαφέρον είνε νά σημειωθή,
  Βτι μεταξύ 1874 χαί 1900, τής
  χατασχευής τί)ς πρώιης γραφομη
  χαν% χαί τής τελειοποιήσενς
  τοθ Βάγνερ, χατεσχευάσθησαν 200
  διάφοραι τόποι γραφομηχανήν.
  Ήσκυρόστρωσις της όδοϋ
  Έμπάρου- Βιάννου,
  Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
  ΒΙ4ΝΝΟΣ 8 Ν)6ρ?ου (
  '.τοθ μκς) —Δεν θά μιλήσ»με
  τη φΐρί -ύιή γιά τίς χαλλονές
  χαί την γοητε'α τής Β.άννου Εί·
  Ι νέ χιλιοτ αγουδημένες οί ώμορφι-
  |ίς της. ΚαΙ εΝι πλέον γν»α:ές
  α9 δλους πού έσπευσαν χατά έχα-
  τοντάϊες άπό τότε πού Ινοίχθηχεν
  6 δράμας χαΐ την έπεσχίΤθη'αν.
  θ' ασχοληθείς οήΛερο μέ αλλϊ
  ζητήμ^τα, θεαχώτερα, πεζδτερα
  Ιιΐος άλλά '.ύσΐ(βΐέστερ3. ΔιευΒ»-
  τοθνται δλλωστι τα ζητήλχτχ αύ
  τί δριστιχά Χϊί αξ'ζει νά πανηγυ
  ρισθξ τδ γεγο.δς. Δ ίτι χάρις
  ΐίς αύττ ή Β αννος Ιξ«σ~^λ(ζ·ι
  μόνιμον, τακτικήν χειμβνα χαί >α
  λοχαΐρι συγχοι·Ό><ίαν δι* αύιοχι- νήτου χαί άΐτ λλάσαετχι άπό τ ς ζημίας των πλημμυρών σιιγχεό· νιος (έ έξυγιαίνεται Πρδχειται διά την αποπεράτωσιν τής έδοθ χαί διά την χατασκευή* των άπο στραγγιοτιχώ — έξυγΐ9ν:ιχδν έρ¬ γων τοθ χάμπου. 'Ο δρδμος θ' αποπερατωθή πλέιν χαί μάλιστα έντός δλίγου χρονιχοθ διαστήμα τος. Χίρις είς τό ενδιαφέρον τοθ 'ΥπουργοΟ ΓενιχοΟ [Διοιχητοθ χ. Σφακιανάκη χαί των τοπΐχών άρ· χών, έχορηγήθη πίστωσις είς τέν έργολαβιν χ. Φατσέαν χαί εισί άρχίζιι ήΐη ή σκυρόατρωσις τοθ 625ο» (δόν- Μεγάλη άθυμΐσ κατέλαβε τούς άντάρτας, τας τό άποτέλεσμα τοθτο. —Όπωοδήιοτε, άς έμποδ'σωμεν τόν δεύτερον κανονιοβολ^σμόν, βΐπεν ί> Ένζολωράς.
  Κοί χαμηλώσσς την κσραμτιΐναν τού, έσινόπευσε
  κατά τοθ διοικητοθ τοθ πυροβόλου, όστις ήτο κατ'
  εκείνην την στιγμήν έσπυμμένος Ιπ' ούτοθ, προσέ-
  χων νά τό έπαναφέρη είς την θέσιν τού, ώς έκτοπι
  οθ6ν Ι< τής έ<πυοσοκροτήσεως. 'Ο διοκητής οϋτος των πυροβολη-ών ήΐο ώραι ός τις λοχΐας, νεώτατος, ξανθός, φυσιογνωμΐα^νλυ κυτάτης κα( νοήμονος, έπιτηδειότατος είς τό δπλον τοθτο, τό οποίον τελειοποιούμενον προώρισται νά επιφέρη αναστάτωσιν είς την τακτικήν τοθ πό) έ μου. | Ό Κομπεφέρρης πσρετήρει τόν νέον τοθτον, Ι στάμενος πλησίον τοθ Ένζολωρβ. Ι —Τί άααρτίσ! έλεγεν 6 Κομπεφέρρης. Απαίσιον* πραγμσ, τήάληθεσ,, αυταί αί άνθρωττοθυσΐαι! Τώρα ού, Ένζολωρα, σημαδεύεις εκείνον, άλλά δέν τόν παρατηρεΐς. Είνε Ενας χαριεστατος νέος' βλέπεις πώς είνε σκεπτικός ΕΤνε μορφωμένος διτως ολοι σύτοΐ οί νέοι τοθ πυ ροβολικοθ, έχει πατέρα Τσως, Ιχει μητέρσ, έχει οίκο- γένειαν Ισως κατΐ έρωτά τινσ' είνε τό πολύ είκοσι πενταετής, ένδέχεται νά είνε καΐ αδελφάς σου. —Καΐ είνε αδελφάς μου, είπεν ό Ένζολωράς. —Νσΐ, προσέθεσεν ό Κομπεφέρρης, καθώς κα' ίδι«ός μου. Διά τοθτο έγώ λέγω νά μή τόν σκοτώ σωμεν. —Άφες με, Κομπεφέρρη, ττρέπει νά γίνη δ,τιττρέ πει νά γίνη. Καΐ επί τής παρειάς τοθ Ένζολωρα τής μαρμα ρ(νη? ερρευσεν £νσ δάκρυ. Συγχρόνως βμως έπΐεσεν την σκονδάλην τής κα ραμπίνας τού. Εξήλθεν ώς άστραπή, ό πυροβολη τής έστράφη περί εαυτόν 61ς. έχων τάς χείρας τε ταμένας κρός τα έμπρός καί ι ήν κεφαλήν πρός τα άνω, ώς ζητών άναπνοήν, έπειτα δέ έπεσβ πλαγΐ ως επί τοθ κανονίου καί έμεινεν άκίνητος. Διεκρίνετο 6έ ή ράχς τού, καΐ έκ τοθ μέσου αύ της άνέβλυζεν άφθονον ο Τμα. Ή σφαΐρα τοθ εΤχε διατρυπήσει τό στήθος- Ήτο νεκρός. Εδέησε νά τόν μετσφέρωσι καΐ νά τόν άντικα ταστήσωσιν έκ τούτου δι' εκέρδισαν οί άντάρται ό λίγα τινά λεπτά της ώρας, δτινακαΐ επωφελήθησαν Α'. ΙΓόσες ώρες κρέπιι νά χοιμα ται τό μιχρό ηαιδί, Μιχρό τταιδί λέγοντες, έχομεν υπ' ίψ!ν μας τα παιίιά μιταξυ 2 χαί 6 χρδ νων. Καΐ δίδομεν την άπάντη σιν— δχι δη)αϊή εμείς, άλλά Ι νας περίφηικς "Αγγλος παιδία τρος: "Όσον τό δυνατόν περιοσό τερες ώ?ες. Δέν είνε δυνατίν νά δρίσω μέν Ιπαχριβώς τα ν αριθμόν των ώρβν, η&ύ πρίπεί νά χοιμαται Ινα μιχρό παιϋ, γιατΐ Οηνος χαί Οΐτος !έν είνε τό Ιδιο πράγ μα δι* δλα]τά παιίιά. "Εχομεν λ. χ. Ινα παιδΐ πνευματιχ&ς χαί σιο ματιχώς ζωντανόν χαί εύχίνητον,έ ψ Ινα άλλο π^άϊ τού, είνε φλεγ ματιχό χαί τεμπίλιχο. Είνε λοιπόν φυσικόν δτι τό πρώτον χριΐάζεται ύπνον περΐσ σότερον άπό τό δεύτερον, τό δ ποίον χοΐμαται καί (ύπνιο άχόμη! Δι' αύτό, λοιπόν, ίίν ή^ηο^Ο μιν νά δρίαα-μιν μαθηματινώ; τόν αριθμόν ακριβώς των ώρών Ο πνου, πού χρειάζεται ίνα μιχρό παιδΐ χαί Ηγομεν γενικώς μαζί ι>έ τόν ώς ανω "Αγγλον παιδία
  τρον: "Οσον τό δυα όν περισσδ
  τερον. (συνεχίζεται)
  ά«ομένοντος είσίτί άσχυροστρώ
  τού τμήματι π»ρί την Έμπα-
  ρον μήχους 2.700 μέτρων. Δΐδο
  μένου 'έ βτι τα σχθρα {χούν με¬
  ταφερθή* ίτοιμα χατί μήκος τ*5ς
  όδοθ χαί δτι ·' διετέθησαν ήϊη
  δπό τοθ Ιργολάβίυ δύο όδοστρω·
  τήρες, πιστεύ<ται δτι ένΐός 20 ημερών ή δλη ίργασία θά έχη αποπερατωθή. Έτοι τό συγχοινω νΐαχόν πρίβληαα λύετα- πλέον δρΐστιχώ;, δεδομένοιι δτι μετά την αποπεράτωσιν τής βχυροσιρώ σεως θά προεχταθξ σύμφωνα μέ υπάρχουσαν σύμβασιν χαί ή γραμ μή τοθ ταχυ^ρομιχοθ αύ:ονινήτου Έμπάρου μέχρι τής κωμοπόλεως τής Βιάννου Έξ αΛλοιι, τώρα χποπεραταθ/ ται χά! τί άποξτραντιχά—ίξυγι «ντιχά έ?γα τα δποΐα χατεσχευχ σθησχν είς τόν κάμπον τής Β άν νού διά προσωπι^η"; τω^ ίργασί άς οί χάτοιχοι. Είνε δέ χαί τό έογον αύτό έξ Ισου σπουδαίον. Καΐ επί πλέον μία απόδειξις τοθ τί ειμπορεί νά έπιτελεσθς διά τής προσωπιχής εργασίας άλλά χαί απόδειξις τής προοδευτικότητος των Βιαννιτών. Διίτι τό έργον αύ τό είνε πράγματι τεράστιον. Ή Η άξία τού άπό παραγωγιχής καί δγιεινή; άπόψΐως είνε άνυπο λδγιστος. —Ή έμκορική κίνησ $ Ήρα κλείβυ Ματα τόν μην» "Ο¬ κτώβριον. Ύπβ τβϋ ΤϊλωνΕίου Ήραχλϊίου κατηρτίσβη και ύπεβλήβη είς τώ ΰπουρνεΐον Έθν. ΟχονομΙοΐς ή καβιερωμένη στατιστιχη πιρι τής κιχήσεωί των έμπορευματοιν κα τα τόν λήέαντα μήνα Όχτώβριον Κατ' αύτην τ» ίξαχθΐντα κατά τον άνΜΤβρον μήνα έμπορεΰμχτα άντε τρββύηευον αξίαν δρχ 53 1% 901.ΤΚ 4έ ϊΐσαχθέντ» έκ ίιαφό ρων χνρ&ν 2, 2=6 131 Κατ« τον αντίστοιχον μην» τοϋ παρελθόν τος έτος αί ίξαγωγ»:! εγχωρίων πρβϊόντΗν άντΒπρβσώπευον ά£ί«ν δρχ 134 247.165 αί δέ εΐσαγκγαΐ *κ τού ΐξωτερικοϋ δρχ 12 118 656 Επί τή έπετεΐω τής Ε. Ο. Ν. (συνβχΐζεται) "Οπΐίς είς δλην^τήν χώραν χαί ε?ς τό Ρέθυμνον ή Έθνιχί) Όργάνωσις Νεολαίας σϋνεχέντρωιεν είς «ύ; χδλπευς της δλους τούς νέους χί£ς πδλεως. Είς^ την είχδνα μας φαίνεται τμήμα τιθ σχημα- τισμοθ £.0 Ν. Ρεθύμνου, πρό τβν γραφείων τού. ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ άπό τα βι¬ βλιοπωλείον Ν. Άλικιώτη τό Άλφοβητάριο τής πρώ- της τάξεως. Καθώς καί τα βι- βλΐα Γ' τάξεως τοϋ ΓυμνασΙου (νέου τύπου). ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΤ-Ν ——= Ο "ΤΕΚΤΟΝ" ——= Μαθηταί γυμνασίων μειεκπαιδεύονται έπαγγελ- ματικώς διδασκόμενοι επί δβκάμηνον πσρά πεπει- ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοΰντων τό πρόγραμμα διδακτέας ΰλης των Άνωτάτων Σχο· λών Πολιτικών Μηχανικόν τοϋ ΠολυτεχνεΙου, οίκο- δομικήν καΐ σχέδια οΐκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬ σιν χωροβάτου καΐ ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΤαν, ύ· δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδίων, έφαρμογβν, μελετών καΐ άσκήσεων είς τό δπαιθρον. Είναι μοναδική εύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν έ< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ-, δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρείας όδοποιΐας, οίκοδομικάς 1 είς οίασ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα σψαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί έχελθ«ντες εργβδηγοΐ μέχρι σήμερον έκ τοϋ «ΤΕ-ΤΟΝΟΣ» δι»ρίο8ΐιοοιν είς υπουργείω, Δήμονς, Έταιρίας χλη. ΓραφεΙ· "Ιαινος 5, Όμονοι* Άβήνβι. Άρ.θ. 6319. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβ^λαι&γράφ^ς Αρχανών Νικόλαος Α. Μαυρογιάννη; εν Έ 1 πάνω Άρχαναις Τεμένους έδρεύιον χαί χατοιχών. Προσχ«λ6> 1) τόν έπισπεύδοντα
  δανεισιήν Ήρακλήν Ε. Χαριτάχην
  δικηγόρον χάτοιχον Ηρακλείου,
  2) την Άγροτιχήν Τράπεζαν τής
  Ελλάδος, 3) τόν Ταμίαν Ήρα
  χλείου, χαί τούς έγγεγραμμίνους
  δανειστάς, 4) Έμμ. Ν. Χουδετσα
  νάχην χάτοιχον Καλλονής Πεδιά¬
  δος χαί 5) την Άγροτιχήν Τρά¬
  πεζαν τής Ελλάδος ώς διχαΐοπά
  ροχον τοθ ΚοινωφελοΟ; Ταμείου
  Κρήτης ώς χαΐ πάντα έτερον έ-
  χοντα διχαιώματα ή αξιώσεις επί
  τοθ έχ δραχ. 17 200 έχπλειστη
  ριάσματος τοθ άναγχασΐιχώς έκ-
  π?ιηθίντος αήμερον έ ώπιδν μου
  άχινήτων τίθ οφειλέτου Εύθυμίου
  Κ. Γαλανάκη χατοίχου Χΐυδετσίου
  Πεδιάδος κατά την δπ' αριθ. 6318
  ταύτόχρονον έκθεσιν μου έπισπεύ
  σει τοθ ανωτέρα) είρημένου Ήρα
  χλέευς Χαριτακη δπως έντός τής
  νομίμου προθεσμίας προααγάγιοσι
  χαί χαταθέαιοσι τούς τίτλους χαί
  λοιπά διχκιολογητιχά έγγραφα
  -'Ακονομή έίταίνον» καί ή
  θικίΐς «μβιβίί;.
  Το Εποπτικόν Συμβούλιον Ά
  γροτικής 'ΑσφαλϊΙοις Χανίων ά αί
  νειμεν εποεινον καί ηθικήν άμοι
  βπν είς τού; «νρορύλακας Ενθα
  μιον Τραχαντζήν κοινότητος Γ«
  λατά Κυώωνίας, Πολυχρ, Χκουντι
  δάκην «οινότπτβς Κουρνά Άιτο
  κορώνου καΐ Άριστ Κλεινάχην
  κοινότητος Ροδοββνίου Σελίνου
  διά διαφόρους άξιομνημονιύτους
  πράξει/; άφορώσας ΐίς την έννένβι
  δημοσίαν καΐ άγροτιχην άσ»«
  λειαν καΐ μάλιστα μέ κίνδυνον
  τής ζ«ήί τοδ τρίτον έξ «ύΐδν.
  —Ή ναυτιλιακι, κίνησις της
  Ελλάδος.
  Κατά την δημοσιευθείσαν σχκτι
  Μην βτατιβτικην Λ έν Ελλάδι
  ναυτιλιαχή κίνησις παρουσίοισβ
  κατα Σεπτέμβριον έν συνχρίαΐι
  ,/τρός τό αντίστοιχον χρονι 'όν διά
  στημκ τοΰ 1938 μείωσιν «Ι; τβυς
  χατάπλους κατά 120 «λοΐα καΐ
  μείιισιν χ»ρητικύτητος κ«τά 257.
  358 κοροΐις, είς δέ τους άπώπλους
  μείωσιν βίς αριθμόν κατά 119
  πλοΐκ καΐ μείωσιν είς χωρητιχοτη
  τχ κατά 322.263 κόρους.
  —Ή μεταφορά δερμάτΜν
  Εξεδόθη απόφασις τού μ. Ύ
  πουρνοΰ τής Γίωργίβς δια τη; 6
  ποίας έΐΐιτρέπεται η ετΐς τάς ιιχρι
  φϊρείβς ' ττικής μεταφορά δβρμχ
  των έξ άλλων μβρων, άαολυμασμέ
  ων ΰγρβλάτων κ*1 συβΗΐυααμί
  νων έντός σάκχων ώ; χαΐ κόπρου
  πιχραχθβίαη; άπό τριμΊνου τοϋ
  λάχιοτον κ«1 χννευμένης
  —Διά την σηουδήν της χτη
  νοτροφίκς.
  Είς την Τράπεζαν τής Ελλάδος
  συνεστήθη υπό τοδ ύπβυογοΰ τής
  Γεωργίας ίπας χορηνηβή συνάλ
  λαγμα είς πίντβ σπΰοδαστάς τής
  Κτη>οτρ'φΐκής απβυδάζβντας είς
  τό εξωτερικόν έ{ΐώίων.
  —Ή όρχωμοσία των φοιτη
  των.
  Μεβαύριον Σάββατον είς την
  μεγάλην οαθουσχν των τβλετών
  τοΰ Πβνεπυτιμίου θά γίνη ή
  όρχωμοαία τ&ν νεοεισαχθίντνν
  πρωτοετών φοιτητών.
  —Διανυχτερεύον ςα φαρμα
  κεΐα.
  ϊήμϊοον 9 Νοεμβριού θά διανυ
  κτΐρεύσουν τα 'φοιρμακ&ϊαα Χρι
  στοφέρου Ζουράρη καΐ Γΐωργ.
  £
  ΝΐΜροβιολονικβν χ«1 Βιο'
  χημικον'Εργαοτήριον Ί«τροΒ
  Μκρόπης Λυδάκο
  Ματζαπ€τάκ||
  Ήράχλαιον
  'Αναλύσεις οδρων, αΓματος
  χοπράναιν, έμβίλια, α5τεμβο
  λια χαί έν γένει ίπχσαι αί
  μιχροβΐολογιχαΐ χαί β
  χαί έξετάαεις.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστός ταχυδρόμος Χαρί-
  δημος Πορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  εκάστην ίβδομάδα. Καί παραχα-
  λεΐ τους ενδιαφερομένους δπως
  άποτείνονται είς τό τηλέφωνον
  τοθ χ. Μπαλαμοδτσου 7—88.
  αυτών ενώπιον τ'.Ο ά;μο5Εου πρός
  κατάταξιν δικαστήριον.
  Έν Άρχαναις τή 5 Νοεμβριού
  1939
  'Ο Συμβολαιογράφος "Αρχανών
  Ν, Α. Νανρβγιάννηι
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωϊα Πέμτΐτης
  9 Νοεμβριού 1939
  Ι^^ΓΩρα
  ΠΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  ΕΙΧΕΝ ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑΣ
  ΣΥΣΚΕΨΕΙ! ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΑΡΧΗΓΟΝ
  ΤΟΝ ΕΗΠΠΛΟΧ ΑΥΝΑΜτΟΙΙ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΕΞ4ΙΡΕΤΙΚΗ__Η ΣΗΜ&ΣΙΛ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Ν)βρίβυ (τβν άντακοχριτοΰ
  μας)— Τηλεγραφήματα έκ Βερολίνον άνα
  φέοβυν δτι β χαγχελλάριβς Χίτλεο εΐχε τό
  τελευταίον είκοαιτετράωρον μακράς έπ«νε
  λημμένας αυακέψεις μετά των αρχην&
  των πολεμικήν δυνάμεων τοϋ Ράϊχ, δέν
  ανεκοινώθη δμω; ουδέν απολύτως ώς ηοοζ
  τάς ληφθείαχς άπβφάσεις Γενιχή πάντως εί
  ναι εί; δλας τάς εύρωιτ«ϊχκς πβΜΤευβύσας ή
  εντύπωσις δτι αί συσκέψεις αύται ηααν έ
  ξαιρετιχής σπουδαιάτητβς χαΐ ίτι κατ' «ύ
  τάς ελήφθησαν μεγάλαι άιχοφίσεις διά την
  περαιτέρω εξέλιξιν τβϋ πολέμου.
  ΗΡΒΗΗΙΣΧΥΣΤΪΥ¥ΤΛΓΜΑΤΟΣ
  ΤΟΥ ΑΟΙΓΟΡΕΥΟΝΤΟΜΙΙΗ ΑΠ'&ΗΜ'ΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 ΝοεμβοΙβν (τ·ϋ άνταποκαι
  Τβν μας)-—Διά διαταγής τβν ά?μοδίβυ Ύ
  πβυργείου ήρθη ή ίσχύ; τον διοτάγμχτος
  της;29ης Ανγβύατου. τοΰ απαγορεύοντος την
  άποδημίαν είς τό εξωτερικόν.
  Όκ.Ροϋσβελτ
  διά την εξαγωγήν πολεμοφοδίων.
  Ή Άμερική μένει ούδετέρα.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΘΗ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΣ
  ΔΕΛΤ1ΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΝ ΦΑΑΟΓΠΤΡΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοέμβριον (τβϋ άνταποκρι
  τον μας).— Απεφασίσθη υπό τής Διβικήσε
  ως της Έθνικής Νεολαίας δπως δι' Εκαστον
  φαλαγγίτην καταρτισθή δελτίον ύγεΐας
  Είς τβ δελτίον θά άναγράφεται ή ύγιεινή
  κατάστασις τοδ φαλαγγίτευ καί ή πβρείβ
  ταύτης.
  ΣΥΗΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΜΕΤΛ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥ-30ΥΡΓΟΥ κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νβεμβρίβν (τ«ν άνταποκρι
  τβν μ«{).— Ή Α. Μ. ο Βασιλεύς εδέχθη
  Τβν πρωθνπβνργόν χ. Μεταξαν, άνελθόντα
  την πρωΐαν είς τα άνάχτορα. Μετά τοΰ κ.
  Πρωθυπβυργβΰ β Βασιλεύς συνειργάσθη έπ'
  αρκετόν.
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΟΡΤΑΣΒΗ
  ΕΗΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΝΕΟΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού κνταποκρι
  τοδ μας) — Είς τα σχολεΐα της πρωτευού
  οης έωρτάσθη σήμερον έπιβλητικως ή έπέ
  τει·ς τής ιδρύσεως της Έθνικής Όργανώ
  αεως τής Νεολαίας.
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΕΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Ν)βρ(βυ ίδ. ύηηρεσία) -
  Υπό τού Γεν. επιτελείον εξεδόθη τό κάτω¬
  θι «νακειωθέν: «Επί πολλΰν βημείων τού
  μετώπου άσννηθης δράσις τωνΗ περιπολι&ν
  χαί τού ηυροβολιχοδ. Κατά την διάρκειαν
  άερομαχιών κατερρίφΒηοαν 5 άεροπλοΐνα
  των άντιπάλων».
  ΑΙ ΩΡΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ
  ΚΑΘ'. ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ
  ΈςΊβέβη χθές άστυνουική διάταξις ίγχοΐθΐϊσα
  Μαι υπο τού *■ Νομαρχου Ηοα«λβίου διά τής ο
  ποίας τρβποτοιοϋντοιι βί διατάς'εκ πβοΐ τ&ν ώίδν
  χλειαίματβ; τ&ν έν τή πόλει κ»1 τοίς προαατεΐ-
  *«ις διαφόρων ύημοαίων χιντραιν. Κβτ' αυτήν
  ώραι χλιισΐμβτος ι&ν »βφ·νΐί»»ν *α! ζ*χ>ρβΐτλα
  στείων κβββρίζϊντβι Α 23 30' τόν χβιμ&να χαΐ Ο 30'
  τό β*ρβς· τ&ν δέ έατιατορΐων. οίνομαγειρΐΐων καΐ
  ποτοπνλείων ή 22 30 Τΐιν βιαταξβων τούτων έξ «ι
  ροΰνται τ« είς τ>{ πλατβίας Ελΐνβερία;, Νικαφβ
  ρβυ Φιι>«, Ελευθερίου Βενιζέλου ν αί τί» ν Λεω
  φβββν Βασιλέως Κωνσταντίνου κβίμενβι καφινΐΐα,
  ζαχαβοιΐλαοτιικ **1 έβπατορια τ&ν οποίων τ*
  άνοιγμα παρκτιΐνεται μίχοι της 24 &ρα; χον
  χειμ&νκ κ«1 την 1 π.-ωΐνΓϊν τό θβρβς χαι τα οί
  νομαν·ιρβΐ« χαΐ ποτοπωλιΐα τ« ο ποία θά κλείΝβι
  τίιν 23 ώραν. Την 23.30" θά χλβίωσΐν έπϊσης οί
  χινηιιατογράφθΐ χαχά τόν χΐιμωνα χ«1 την 24
  τ* θέρβΓ, τα δέ θε «τρ α την 24 τβν χιιμ&να χκΐ
  τη» 24 30 το θέρος Τα καφΐνεία καί ζαχαροΐτλα
  οτΐΐα τβν ουνοικιαμών «αί των προαστείων 8ά χλεί
  ειοι χον χΐιμΰνα την 23 ωοχν »«1 το θέρος την
  24 τα δέ έατι«τορια χαΐ οίνουαγΐιρ·ί« την
  21 ώραν τον χειμβνα κοιΐ την 22αν τό θίρος Ό
  ρΐζεται έαΐσπς ίτι τα καςρβνεία τ&ν ΧΜμβπολίων
  Ι)«1 χωρίων ββ χλείωοι τίιν 22 30 τβν χειμώνα
  χκΐ την 23 30 τβ βέρβς, τβ δέ ταβερνιΐα χ«1 μ»
  νειρεΐ* την 21 ώραν τβν χ:ιμ&να χβιΐ την 22 τό
  βίρ«{. Τα είς τάς πρωτευβύαβς τ&ν έπαοχι&ν κ«1
  την ΧΜμύπολιν 'Ανω Αρχανών κΐίμϊνα κοΐφΐ
  νεΐα 84 »λ·ιΉοιν Λμ(οει«ν ώραν βραδύτερον ήτοι
  την 23 ώραν τέ ν χειμ&να χ«ι την 24 τό θέρος.
  *Εχ·6τον Σάββατον, ΚοριαχΑν καί πάσαν άλλην
  ε{«ιρΐαιμον ημέραν τα" 6ς αν» χίντρα χβιμβηβ
  λενν χ«1 χ*>ρί«ν β* χλείΝβι ήμίαοκν ϋ β
  §ΐ τ&ν 9ί& 6& λ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 8 Ν)βρίου
  (16. ύπηοεσΐα).— Ό πρόεδρος
  κ. Ροθσββλτ προέβη σήμερον
  είς μακράς άνακοινώσεις πρός
  τ όν τύπον σχετικώς μέ την
  εξαγωγήν δπλων καί πολε·
  μοφοδΐων καί την στάσιν τ&ν
  Ηνωμένον Πολιτειών έναντι
  τής διεθνοθς καταστάσεως.
  Ό κ. Ροθσβελτ διεβεβαίωσεν
  δτι ή Άμερική θά παραμείνη
  μακράν τής πολεμικής συρρα
  ξεως κσΐ ετόνισεν δτι διά
  τής άρσεως τής άπαγορεύσε
  ως έξαγωγτ)ς δπλων καί πό
  λεμοφοδίων δέν πσρσβιάζετσι
  ή Άμερικανική ούδετερότης.
  «Έχομεν, συνέχισεν ό κ.
  ΡοΟσβΕλτ, τό δικσΐωμα νά
  πωλοθμεν τα έμπορεύμστά
  μας δπως ημείς θέλομεν καί
  είς τάς χώρας τής άρεσκεΐας
  μας καί ουδείς δύναται νά
  μδς διαμφισβπτήσχ) τα δικαΐ-
  ωμα τουτο. Θ* έμμβΐνωμεν
  είς την οΰδετερότητά μας καί
  δέν θά δημιουργήσωμεν 6ιε-
  θνές ζήτηασ είς περίπτωσιν
  ΓορπιΧλισμοΟ άμβρικανικβν
  σκαφών έκτός εάν ό τορπιλλι
  σμός άποβειχθ^ ότι εγινε ά¬
  νευ δικαιολονΐας καί έκ προ
  θέσεως».
  Τάς δηλώσεις αύτάς σχολιά
  ζει σήμερον εΰμενέστατα όλό
  κλήρος ό Άμβρικανικός τύ·
  πος. Οί «Τάϊμς τής Νέας Ύ
  όρκης» έξαΐρουν την σημασί
  αν των δηλώσεων τοϋ κ. ΡοΟ
  σβελτ άναφερόμενοι δέ είς
  την έκκλησιν των Βασιλέων
  Βελγίου καί "Ολλανδίας ύπέο
  τής εΐρήνης γράφουν: «Θά ή
  το βεβαία προτιμότβρον νά
  σοναφθη σήμερον μ(α δικαία
  ε(ρήνη. Άλλ' ουδέν γβγονός
  έμεσολάβησε τό οποίον νά δή
  μιουογτΐ ελπίδας καί προϋ*
  ποθέσεις επιτυχίας τοθ διαβή
  ματος των Βασιλέων Λεοπόλ
  δου καί ΒιλελμΙνης.
  "Εντονος δράσις
  της Άγγλικπς άεροπορίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ν)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσίσ).— Ύιτό τοθ Ναυαρ
  χεΐου εξεδόθη σήμερον τό κά¬
  τωθι ανακοινωθέν: «Γερμανι
  κά άεροπλάνα κατέβαλον νέ¬
  ας προσπαθείας νά έτιιτε-
  θοθν κατά μονάδων συμμαχι-
  κοθ στόλου είς την Βόρειον
  Θάλασσαν, άλλ' απέτυχαν.
  Ουδέν των συμμαχικον σκα¬
  φών επαθε βλάβην τινά. Ά-
  γνοοθνται αί ζημίαι των Γερ
  μανικών άεροπλάνων.
  Την 7ην Ν)βρίου ή δράσις
  τής Άγγλική"ς άεροπορΐσς υ¬
  πήρξεν έντονος είς την Βόρει¬
  ον Θάλασσαν.
  Αγγλικαί άεροπορικαί περι
  πολΐαι ϊπταντο συνεχώς κσ·
  ταδιώκουσαι Γερμονικά άερο¬
  πλάνα μετά των οποίων συνή
  ψαν επανειλημμένας μάχας.
  Γερμανικόν άεροπλάνον τό 6
  ποίον έφθασεν υπεράνω των
  νήσων Χόστλανδ υπέστη σφο
  δράν επίθεσιν υπό των άντια
  εροπορικών τηλεβόλων καί
  των άεροπλάνων,καταδιωχθέν.
  Δύο άλλσ, ίπτάμενα είς μέγα
  ύψος έδέχθησαν σφοδροτάτην
  επίθεσιν υπό αγγλικών άερο¬
  πλάνων καί έξηφανίσθησαν
  είς τα σύννεφα. Είναι βέ
  βαιον δτι τα Γβρμανικά άε
  ροπλάνα ύπέστησαν ζημίας
  τος οποίας δέν έξηκρ>βώσα
  μέν είσέτι. Τ' άγγλικά άερο
  πλάνα έπέστρεψατν είς τάς β*
  σεις των μετά όλοήμερον δρα
  σιν χωοίς νά ύποσΐοθν ούδε
  μίαν βλάβην».
  Ανακοινούται έπΐσης οτ
  υπό αγγλικών πολεμικών συ
  νελήφθη τό γερμανικόν οκά
  φός «Ούόνφελ» 7.600 τόννων
  καί ωδηγήθη είς Άφρικαν
  κόν λιμένα, θ± χρησιμοποιή
  θβ δέ είς τό εξής υπό άγγλι
  κήν* σημαίαν.
  30 Πρωινη
  Ό κ, Σαράτσονλου
  ομιλεί διά τό τριπλοΰν σύμφωνον.
  ΑΓΚΥΡΑ 8 Ν)βρΙου (ίδ. ύ
  πηρεσία).—Είς την σημερινήν
  πανηγυρικήν συνεδρίασιν της
  ή Μεγάλη "Εθνοσυνέλευσις έ
  πεκύρωσεν ομοφώνως διά των
  360 μελων της τό Άγγλογαλ
  λοτουρκικόν σύμφωνον έν μέ
  σφ έξά>λου ένθουσιασμοϋ.
  Ό κ. Σαράτσογλου εξήρε
  ιήν σημασίαν τοθ συμφώνου
  τούτου κατσλήξας μέ την φρα
  σιν: Διά τό πραγματοποιηθέν
  μέγα έργον ζητώ την τελικήν
  έπιδοκιμασίαν σσς. Έν συνε
  χεία ό κ. Σαράτσογλου έξέ
  Φρασε τάς ευχαριστίας τής
  Τουρκικής κυβερνήσεως πρός
  τούς παρισταμένους πρεσβευ
  τάς Αγγλίας καί Γαλλίας οί
  όποΐοι έκύρωσαν διά τοθ λό
  γου καί τής υπογραφάς των
  τό σύμφωνον τό οποίον
  θ' αποτελέση τό κυριώτερον
  στοιχείον τής συγχρόνου ίστο
  ρίας καί συνέχισε: Τό τρι
  πλοθν σύμφωνον έξασφαλίζει
  ευτυχή καί γόνιμον συνεργα
  σίαν των τριών συμμάχων χω
  ρών έφ* δλων των σημείων:
  Στρατιωτικών, πολιτικών, , δι
  πλωματικων καί κοινωνικήν
  Τό τριμερές σύμφωνον συμβάλ
  λει είς την παγίωσιν τής είρή
  νης καί είναι τό άποτέλεσμα
  τής καλής θελήσεως των τρι
  &ν δυνάμεων. Τό σύμφωνον
  αύτό, θ' αποβή εΤμαι βέβατιος
  πρός τό καλόν τής Τουρκίας.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ
  διά τόν κατά θάλασσαν πόλεμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Νοιμβ?ίου (ίδ.
  ΰπηρεσία) —Κατά την άπογευμα
  χινήν συνεδρίασιν ΐί,ς Βΐυλής των
  Κοινοτήτων δ κ. Τσώρτσιλ προέβη
  είς μακράς δηλώσεις^ διά τβν κα
  τα Θάλασσαν πόλεμον, «Τό γιγο
  νός είπεν, δτι τό γερμανικόν υπο
  βρύχιον ηδυνήθη νά εισέλθη είς
  Σκάπα Φλόου χαΐ νά βυθίοη τό
  «Ραύαγιαλ Όχ» απέ&ειξεν Βτι ή
  μυ ά μας δέν ήτο πλήρης εί: τό
  αημεϊον έκεΐνο. Τό ναυαρχεΐον έ¬
  λαβεν έν σκληρόν μάθημα, αά,
  διοιβιδαιώ βμιος Βτι λαμβανει καί
  ι τα μέτρα τού δια τό μέλλον
  Ούσιαστικώς μέχρι σήμερον εί
  χομεν πόλεμον μόνον χατα θάλ^σ
  σαν. Καί δέν πρίπει νά νομίαετε
  5τι ιΐχομεν μόνον απωλείας. Άπο
  βχίνομεν ίαημίοαι χύριοι των θα
  λασσών βίαν δέ άναπολώ τα ψιύδ»)
  τής γι^μανιχής ηροηαγάνίας διά
  τάς δήθιν απωλείας μας σ>ίπτο
  μαι δτι θά είμεθα εύτυχιίς νά
  συμπλακ&μεν μέ ϊλον τόν Γερμα
  νικον στόλον, μέ μονάς τάς μονά
  δας τάς οποίας Ιοχυρίζονται οί
  Γερμανοί &Ίί μας ίβίθιοαν. Άπό
  τής άρχής ηΰ πολέμου έφθασαν
  είς τού; λιμένος τής Αγγλίας 10
  έχατομμάρΐα τέννοι έμηορευμίτιον
  έχ των οποίων 400 χιλ. τέννοι
  προορίζοντο διά Γερμανίαν. Τό
  σύστημα των νηοπομπών επέτυχε
  Καί ή*η τα μεγαλύ;ερα έμτιορι
  χά σκαφη μας ϊξίπλί',οντϊΐ. Ό
  εχθράς χάνει χο,θ' έβ5ομά5α 2—4
  ύπ&βρύχια άλλά πρςσθέτει ίύο
  νέα. Μέχρι τ<.ΰ Ίχνουαρίου έχομε νως θά έχωμεν ν9 άνιιμετωπίσωμεν 1100 υποβρύχια χαΐ πρέπιι νά γνω Ιρίζιυμεν δτι Ισως ίιποστ&μεν με γάλας απωλείας, διότι δέν θά είνε δυνατήν νά τάς αποφύγωμεν Ό αι ών θά είνε σχληρος χαΐ άδυ σώπητος. Πρ4ς τό παρόν, δέν έξί λειπεν ό χΐνδυνος. Πάντως ό υπο β^υχιαχός πόλίμος ίξουθενώθη. Καταλήγων ό κ. Τσώρτσιλ έ ξήρε την συμβολήν τοΠ Γαλλι χοθ στόλου είς τόν χατά θάλασ σαν άγΐονα. Ε6ρίσχα), είπεν, δπέ ροχον το 8«, χαθ' ή"ν στιγμήν οί Γάλλοι άγωνίζοντϊΐ κατ.4 ξη ραν, τιροαφίρουν καί κατά θάλασ σαν τάς υπηρεσίας των. Έχοντες ογε' δψ.ν δσα έηετΐλέσαμεν μέχρι σήμερον είς τόν χατά θάλασσαν πόλεμον, ειμπορούμεν νά είμεθα δίβίΐοι &τι δλα θά Ιξελιχθοθν χατ' ιύχήν μέχρι τέλους». Άναμένεται επίθεσις κατά τού Βελγίου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ν)βρίβυ (Ιδ. ύπηρεσία) — Ν«*τερ»ά τηλε γραφήματα εξ Όλλανδί«5 καί Βελγίου κναφέρουν ότι αί ανηαυχίαι αύί[άνουν διαρ¬ κώς είς τας χώρας αύτάς έκ :·ΰ φόβου γερμανιχής είο- ϊολής. « ΛΙ ώραι ο ί οποίαι Θά έπα ολουθήσουν γράφει έ «Είκ· α τος Αίών» των Βρυξελλ&ν θά είναι τραγικοί διά την ειρήνην τής Ευρώπας »αί έ· πομένως κ*Ι δι* την χώραν μας. Άλλά θ* Βϋβιβοωμεν τό π*ν δ»* V «η:·τρ<Φ»μίν την κβταοτρβφπν τής π«ιρ( δος μας καΐ «ά περιφρουρή- σωμεν την ελευθερίαν καί α¬ νεξαρτησίαν μας». Το Πρακτορείον Χαβάς πληροφορεΐται ότι ή Γερμα νία ήςΐΜοεν άπό τό Βέλγιον καί την "Ολλανδίαν νά δια- κηρύξουν έκισήμως ίτι τό Ράϊχ σεβεται την «ύδετερό· τητά των περισσότερον άπό ότι αί α. δυ«βμει$. Είς στρα τιωτικήν δέ χαί διπλωματι¬ κήν πίεσιν τής Γερμανίας ά- ποδίδδται καί ή ίκκλησις των Βασιλέων των δύο χω ρών υπέρ τής ιΐρήνης. Έ{ Ά $ άγνέλλεται ίτι τόν Βέλγβν Βχσιλέα συνώδευαν εί; Χά- γήν έκτός τού ύπ«υργβδ των £{ωτερΐΜών κ. _πάακ καί πολλβί άνώτατβι καί άνώτε- ροι άξιυματικοί των πολβμι κων δυνάμεων τβΰ Βελγίου. Παρατηροϋν λοιπόν σχετικώς βί πβλιτικβί χύκλβι ίτι εάν ο Βέλγος Βασιλεύς άπέβλεπεν είς κοινήν μόνον μετά τής Βχοιλίσσης Βιλελμίνης μεσβ- λαβησιν υπέρ τής «Ιρήνης, δέν ήτο άνάγκη νά συνο- δεύεται υπό τβν οτρατΐΜΤΐ χ&ν ήγβτβν τής χώρας τ#ν, ΣΥΝΗΑΟΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ 5 ΤΗΣ ΑΓΓΛ1Σ_ΚΥΒΕΡΝΙΙΙΕΟΣ Π1ΣΤΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΛΗΦΟΗΣΑ» ΥΨΙΣΤΗΣ ΣΗΜΑΣ]ΑΐλΠΟΦΑΙΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Ν)6ρίου (ίδ. ύπη. ρεσία).—"Υπό την προεδρείαν τού πρω- θυπουργού κ. Τσάμπερλαιν συνήλθον είς μακράν σύσκεψιν οί ύπουργοΐ, οί ά· παρτίζοντες την «πολεμικήν χυβέρνη. βιν». Ώς ανεκοινώθη εξητάσθη ή έκκλη βις των Βασιλέων Όλλανδίας καί Βελ¬ γίου υπέρ τής είρήνης. Βέβαιον έν τού τοις είνε ότι εξητάσθησαν καί όλχ αφέρβυν δτι δέν θεν-
  ρεϊται πιθανόν ν' απαντήση ή Γερμανία
  είς την έκκλησιν τον Λεβπόλδβν Μαί τής
  Βιλελμίνης υπέρ της εΐρήνης. Ό χ. Χίτλερ
  ανεχώρησεν είς Μκερχτεογκάντεν άφβΰ συν-
  εσκεφβη μετο» τοΰ φόν Ρίμιχεντρβπ καί
  τον στρατάρχου Γχαΐριγχ εί; τβύς βπβίβνς
  άνεχοίνωσε τό περιεχόμενον τϋς βασιλιχής
  έχχλήσενς. Διερχόμενβς έκ Μβνάχβν εξε¬
  φώνησε πρβπαγανδιοτικόν λόγον.
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ~ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΑΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Ν)βρίβν (Ιδ. νκηρεβία)—
  Υπό τβΰ ανωτάτου άρχηγκίου τβΰ Γαλλι-
  κβΰ στρατβν εξεδόθησαν σήμερβν τα κάτω¬
  θι άνακβινωθΐντα: «Ηύξημένη δρα αίς των
  έξ έπαφής στβιχείων. Τοπική δράσις τβΰ πν
  ροβολιχβνβ.Τήν ΐΐην νυκτερινήν: «Κβνβνι·
  κή δράβ»ί είς τό μίΤΜΠβν»,