98032

Αριθμός τεύχους

5316

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  04.0-11
  (ι δ.
  •«ι β
  «νδικής φ
  •.{ευρέθη «ά
  χισθοΰν κΐ1,
  ικοι κύ*λβι ΐΐ
  δευτέρου λέγη
  •ντα» μ* «·}>
  ■βάσιν τ6* Ο
  ιαιι,ι:
  Οϊ ΜΪ1Ι
  τβΰ άντακικρι
  τι ό γερ|·«νυ*;
  ν χβ»οιν·νέ#
  ύ«ηΡ*β1β1Λ, *
  •υν *"
  8*3
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ } ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΙ1ΕΥ8ΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ

  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτοο
  ΟΙΡΙΣΚΕΥΗ
  Ιτησίη λίρσι
  Ιξάμηνος
  Άμβρικής
  {«ησία δολ.
  8
  Ι
  10
  10
  «ξάμηνος »
  8
  τ~ΐ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ ί«Ο*
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5316
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΑΕΡ
  ΦΥΡΕΡ ΕΞΕΦΟΗΗΣΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΕΙΣ ΜΟΝΑΙ
  ΟΛΙΓΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΟΡΗΣΙΗ ΤΟΥ ΕΚΤΗΙΑΙΒΟΥΣΗΙΤΟΥ ΜΠΙΡΓΚΕΝ ΜΠΡΑΟΥΝ
  ΕΚΡΑΓΕΙΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΟΜΒΑ
  ΕΦΟΝΕΥΣΕ7ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣΤΟΥΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΠΛΕΙΣΤΟΥΣ ΑΛΑΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Νοεμβριού (ιδιαιτέρα ύτη5εσί« «Άνβρ.
  Β»σε»ς») —Μέσω "Αμστερνταμ μετεδέθη την 4 40' πρωϊ¬
  νήν τής σήμερον ανακοινωθέν τού ημιεπισήμου Γερμανι
  κου πρακτβρείου, φέρβν τβν τίτλον: «Ή ν6ίρ τής Βείας προ
  νβί«ς είνε επί τβΰ Χίτλερ».
  Ό Φύρερ άν αγγέλλει τβ γερμανικόν ανακοινωθέν
  μετέβη χθες τέ εσπέρας είς Μόναχον ινα παρασχη είς
  τας εορτάς αΐτινες έδίδοντο πρός τιμήν των απομ'άχων
  τβδ Έθνικοσβσιαλιστικβΰ χέμματβς, είς την μεγάλην «ϊ
  βουσ*ν τβΰ Μπίρνκκν Μπράουν Κίλλερ. Ό κκγκελλάριβς
  πρβσϋλβίν άντ! τής 9 χοτί 30' εσπερινή^, ώ; είχεν «ρχικ&ς
  καθβριοθή, την 8τΐν ώραν χαί ίξεφώ ηβε τέν λόγον τέν
  οηοΐον επρόκειτο να έχφωνήση *ντί αυτού ό ύτταρχηγόςι
  των έθνινοσβσιαλιστων κοί έπΐαημος έκπρόσ»πβς τού Φύ
  ρερ Ρβ&ολφος "Εζ-Λ ενώπιον των συγκεντρωμένων μελών
  τού κέμματος.
  Έττείγοντα ζη'ήματα τβΰ κράτβυς, συνεχ(ζ<ι τ* ανα χβινω9έν, ύκεχρέ&ισαν τβν κ. Χίτλερ να εγκαταλείψη εύ Βύ$ ώ; εξεφώνησε τβν λέγον τού κκί πρό της καθοριαθεί σης ώρας την αίθουσαν τής τελετης καί να μεταβή είς τόν οιοηρθδρβμιχόν σταθμόν, απ' ϊκουδΓ έκτάκτβυ ά μ«ξβστβιχ(«ς θά άνεχώρει έπιβτρέφων έπειγβντνς είς Βε ρβλϊνον. Όλίγην ώραν χατέπ>ν, μετ*. 27 ακριβώς πρδτα
  τής ώρας άφβϋ ό Χίτλκρ έγκατέλειψε την αϊ9ουσ«ν τδν
  απβμάχων τοΰ έθνικβσββιαλισμοΰ έξερραγη βομβα ίντβς
  τής Ιδίας αίθβύΐης φονεύσασα ϊξ κκί τραυμαιτίαασ* έξη
  κοντα έκ τδν ευρισκομένων έντβς αυτής.
  Έκ τδν πρώτων έρευνών έξηκρ βύΒι, Ιτι κροκΕΐται
  περί αποπείρας στρεφομένη; έναντ'ον 'τοϋ καγκελΐαρίου
  Χίτλερ κχί διοργχνω9ε(βη; ύπ· ξέννν πρακτβρων.
  Τό γερμανικόν ανακοινωθέν τελειώνει ώ; έ$ής; «Ή α
  ποκειρα απέτυχεν». Ή θείκ πρόνβια διςφύλα£ε τόν Χ(τλ«ρ.
  ΑιατΙθεται τό πβσβν των 500 χιλ. μάρκων είς εκείνον 4·
  βτις θχ άνακαλύψζϊ τούς ίνόχου; τής άτο^είρχς οτύτής.
  Ό προηγηθείς
  τής έκρήξεως
  ΑΟΓΟΣ ΤΟΥ κ. ΧΙΤΑΕΡ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ. 9 Νοεμβριού.-
  Κατά τ&ν καθιερωμένον ετήσιον
  έβοτασμον έν Μονάχω τοδ ίθνικο
  σοσιάλ" στινιοϋ χινήματος της 9<ΐς Νββμβοίου 1923, δ κ. Χίτλβρ ίξε φώνησβν ίνώπιον των πάλαιμα χων έθνιχοσοβιαλιΐτών μβικϊ λόγον. Έν άρχτ) 6 χ Χίτλβρ βεβε την Ιστοοϊαν τής δημιουρνί «( ιοθ 'θνιχβσοσιβλστΐΜοΰ χ6μ ματος χ«1 παραλλήλως ηρίς «ύτό Την ίημιοοργίαν τής «νέας Γβρμ» ν(«ς εναντίον τής ίπβίβς —ως ■! ηβν —ό χ. Τσδρτοιλ χίησιμβπβι εί σιίμεοον τί ιδία ψευδη, τ« ο τΐοΐ* έχρηοιμοιτοίηββ χαΐ χατ« τβς ποΐλαιάί ΓβρμανΙα; ΰι« νά προκαλέση τόν πόλεμον ένκντΐ βν τη;, μ* την διαφοράν ίμω; 8 τι άπέναντί τού χαΐ άπβναντι χήί "Αγγλίας ϊΰρίσκβταιι οήμίβον μία Γερ»«νία ιιέ χυβϊρνπσιν Ισχυράν χκι όχ·. αδύνατον δπως πρό εΪΜβ σιπίντε έ των. Εΐν-6 φυσικόν συνέχισβν 6 χ Χίτλΐο. «τι π Άγγλίβ έπιθυμβΐ αήμερβν, δ "ως λέγει, την γαλή νην, άτλβύστατα διότι Ιπιθυμεϊ νβ ίιβτηρηοη έν γ«λπνη τα χ«τά την διάρκΐιαν τβν 300 έ των διά πβλίμων άηοκτηθέντα έν τβ £<ττ βυμία της δέ αύτό έγκβθίδρυσε χκΐ την Κβινκνίοτν τβν 'ϊβνβν Ιβ ηράγματβ βμως έπβραν όίλ>ην
  τροπην «πό δ,τι έφαντβζϊτο ή'Αγ
  λΙ
  'Ανβφβρβμενβς πϊραιτίρω βΐί
  την διαβεβαίωσιν τ&ν Άγγλων
  κολιτιχ&ν δτι βά «πκβύμουν ν α
  αυνβννοηθβδν μέ την Γβρμ<*ν(«ν άλλ' δτι δέν έχευν έμπιστβσύνην είς τ*ν λόνον τής σημερινής ν«9 μκνιν^ς χυβΕρνησε»;, ο χ Χίτλβ" εδήλωσεν «τι ίι ΓίρνβνΊοι δέν ϊ Χϊι έμιτιοτοούνην »1{ τίιν χυββρ νηαιν τή< Άγνλίβς, ή 6«τβ(α χ* τβ τάς δώβ τίίευταίβς δεχαετη ριδκς ΐξηΐ'ίτηο· διά τή^ μη τηρή σε«ς των δρ ών τβδ θύΐλαον περί Ισοτιμίβς τής Γβίμβνίβις έντίς των χ6λπων της Κοιν&ινΐας τβν Έθν&ν καί «·ρ! τοδ γϊνιχοδ άφο κλισμοδ. Σίυνβχ'ζΗν β χ. ΧίτλϊΡ παρβδί χβπ ότι υπ&ρχευν έν Αγγλία &νδρ·« (ΙλΐΜΡΐνΐϊς έπιβυρβδντεί την βυνΐννέηβιν μέ την Γβρμ» νίαν. ο «νδρϊς 2μ»ς "ύ«1 εί νι αήμπρον άφωνοι. Ή Γβρμα νΙ« τουναντίον διά νά ίπιτυνη την συνεννόησιν αύτην ή βη κολλβν πραγμάτων, ηβοεί £μο>ς ν«
  χαΐ τοδ («τιχοδ
  πιτυη
  «*ρητή
  δέν ήμ
  της
  της χώ
  ρβυ, τον όνοΐον η Γερμανίβ χαΐ
  όχι ί| Αγγλία έκκλλιέρνησε χά)
  ανέπτυξε. Την ζωην αυτήν χ«1
  την άαςράλβιαν τοΰ ν<ρυ«νΐΜθϋ λαοθ χ«1 τβδ Ράϊχ θά έξ«σφαλ( όν μέ χ (4 β ι τρόπον, ίτόνιοΐν έ κ χια**. «Όταν ϊν*ς "Ανγλος Ισ^υρΙζί ται £τι τα άνγλιχά βύνορα εΰ ρίσκονχαι είς τόν Ρήνιν χαΙ ε να>ς αλλος βτι τα σύνορκ αΰτά
  εΰρίσχβνται εί; τέν Βιστούλβιν,
  τότβ δέν δύναμαι βΐμη νά άηαν
  τΑσω· «Κύριτ. σπεύβατβ νά έ τι
  ατρίψϊτϊ είς τόν Τάμεσιν, διότι
  άλλως 6ά αάς βοπϊησω έγώ νά
  έπανΐύρΐτ* τ« σΰνβρά σ»ς» εί
  Γκρμανο) δέν ίπήν»ν «ι; κανέν
  μέρβς, ποβσέθίσΐν ο χ Χίτλβρ
  ιΐς ΤΟ οποίον νά £χουν φέρΐι
  τβν πολιτισμόν εί "Αγγλοι, βΐς
  τον λβρδβν Χάλιςρβξ δέ, 6 ο πό Τ
  ος ώμίλησϊ πβρι τβχν&ν καί κθ
  λιτισμοθ, έκιθυιΐοϋμβν νά άπαν
  τήβνμΐν: «Κΰ?ιβ, δταν ημείς, οί
  Γβρμα«οί, βϊιβμίν ηδη πβλιτι
  σμόν βεΐς δέν ε'ίχατϊ άκέμη ού
  τε σκιάν πολιτισιιβθ καΐ δ.τι «πε
  τέλΐσεν έ έθνιχοσοσιαλιβμβς χ«
  τα τα τελευταία ϊξ ϊ'τη βΐς εργα
  πολιτισμοδ, Α Άγγλί* δέν έτρ*γ
  ματοποίησε ουτε είς ενα αΐωνα»
  Έ «τος των εογυν αυτών τού πολι
  τισμβδ Α Γβρμανίβ βυνβ"ρέτηββ
  κατά τα 'έξ αύτοι έτη ναΐ ενοι στοα
  τόν έυβιος τβδ οποΙΌυ δέν ί>πάρ
  χει άλλβς είς τόν χοεμβν, ότι
  όθεν δέ τοΰ ατρατ«δ αύτβΰ ύη<χρ χαι ενας λ«0ς τό'βν ηνωμένος δσβν πβτέ χοιτά την διάρκειαν τής ίίτορίας τού χαι μία χυβέρ νησίς μέ δύναμιν ςρανατιχής θε λήοε«5. όπβ'α δέν υπήρξε πβτέ κατά τό παρελθόν». Τό νέον αύτβ Ράϊχ δέν είχεν, όπως τί» γνωρίζϊτ» δλβι, πό) έμ ι χ*ϋς σκβ-«ύ{ Ι«αντι τής Άγνλί α; »«1 τής Γ«λλ<β'ί οί οποίαι τώρ« έπηίΒΐνται ίναντίον μ»ς 6π* το ΠΕβοχημ» ίηθβν ιή<έλευ θ*ρ(«ς τής Αΰβτρ(ο>{. τής Τσβχί
  άς νβί ΤήΓ Πβλ«νί»ς Εάν τβθ
  4β είνε άληβέί, τβτί Α Άγγλίοι
  θ* ήμπβρβΰσΐ ά παράσχη 'έν»
  ν<γοιλβπ(;επές π«(ά£εινμα άπβ ίεικνΰβν «τι πράγματι μάχεται διά την ελευθερίαν τβν λα&ν, ηρβνηΐύϊσβυσ» την έλβυβερ'αν Τ&ν 350.100.000 Ίνδ&ν η έηιτρ* πβ«σ« την διες°·γ»γην δημεψπ φΐαμκτβς διά την ανεξαρτησίαν δλων τ6ν αλλων Άγγλικβν Ά πβικιών. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ Καί ό χ. Χίτλΐρ βποτεινίμΐ- ος πρός χοθς "Α γγλους συνίχι βΐν: «Εάν Ιοχυριοθήτ» ϊτι 4 οτ, μιρινος σκδπίς σας είνΐ νβ 6έ οητι τίρμα είς τόν πο7ευον, ΐί τι ίέν θβ Ιπριπι νά τίν ιΐχατι βρχίσιι, διότι εάν ιδΓΐσνώμιθα ιίςπίλΐμον, τοθ-ο σιμβαΐνβΐ. δι ότι ή Αγγλία τί ήθέλησιν Ρβν χάμνιτΐ τώρα τ4ν τΐόλεμον δι* νά μή δπάρξουν ϋό/ΐμοι ιίς « μέλλον, ϊέν δυνάμιθα ειμή νά <:«« άπαντήσωμιν: «Τίποτι Ζέν (Λς 0- ποχριώνιι νβ χίμιτε τίν τιόλ· μον>αΙ εάν ίέν τόν εχαμνατι σ>Ις
  ίέν θά ιΐχεμεν κόΡιμεν.ΕΙμιθα ·ξ
  βλλου π·π»ισμίνοί βτι θά υηάρ
  χβιιν πίΑΐμοι Ινιίοφ τα
  χίΐί Υ*ί» <>δ^ Σέν θβ Ιχουν χά
  τονίμτ,βί) |ίέ διχοιιούνην χαΐ ίν
  ί(ψ ίέν 6ά ϊ>η γίνιι #λΐυθίί<χ θιλήσιι χαί έν πνιύματι διναιο ςύντ,ς ή νοτακμή αυτή ιων ά. γοΓ6ν, ΚβΙ κθτο θά ή!6ν«ο β ιίχε γΐνιι, Δέν θά παρίστατο ανάγχτ νά |.βς'' άττοίώοεϋν ιίποτι ίάν άτι)ο6<τατα ίΐν μδς ιίχαν χλίψιι τα άγαθά μας. Β α! ημείς ίττίοη-ς ιΤμιθα ττεττιι σθένει ίτι θά ρρίπιι νά τιρματι οθξ 6 Γόλιμος ιύΐος χοί ϊιι Σέν ιίνε ίίνατίν χαΐ ίέν π(|πιι νά ιΙμ ι όν αι όν χβί παραδιχτέν νά Ιχθή-^νυται >άθι έλίγα Ιτ~ ηύ
  λιμος·
  "Αλλιος τι β. ^Αγγλοι γν»ρί
  Πώς ένένετο
  = ή άπόπειρα
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ
  Ό κ. Χίτ'ρς» 'μιλών ΓνοΊ.τιιν τοϋ Ράϊχσταγ
  υν, προσίθεσεν δ χ. Χτλιρ,
  πολύ χαλά δτι «Οΐο ίέν είνι ή
  πραγματιχή αίτΐα «Ο πολέμου
  Έχιϊνο τ4 δΐιοΐον μίσιθν^πραγμα
  τικώς είνε ή σΈσιαλισιική Γερ
  μ-χνία. Πρίγμαπ, τί έχάμαμεν
  «ϊς χκυς Άγγλους; Τίποτ». Μή
  πως τιυς Ιξ»πατήσϊμ»ν; ΟδΉ έπ'
  ελάχιστον. Είμεθα ίτοΐμοι νά συ
  νάψνμεν συμφωνίας μαζί των χαί
  τδ έκάμαμιν. Άνιλάβαμεν την δ
  ποχρέωσιν νά περιορίσωμεν τοδ;
  Ιξιττλισμιύς μος καί μάλιστα τδ
  ίπροτεΐνρμεν ήμεϊς οί Ι5ιοι· Άλ
  λά τουτο ϊέν τιύς ένδιίφριν. Έ
  ϊνο τδ οποίον μισοΟν είνε ή
  αοσιαλΐστιχή Γερμανί», ή Γερμα
  νία των χοινωνιχων νόμων, την
  δποίβν μισιθν ή^η πρδ τοθ πολέ
  μου, ή Γι^μανία τής προνοίας, ή
  Γιρμανία τΐθ χοινωνιχιθ σαμβ βχ
  σμοθ. τής ένλΐΕψΐως των ταξΐκών
  δΐενίξιων. Έχιΐνοι ο! έποΐοι μά{
  μισοΟν είνε οί μεγιστάνες των
  χοθ χρήματος, οί Εβραϊοι ή μή
  Έδρβΐοι βαρωνοι των χραΐτεζδν
  των χλπ., δ ότι βλέπουν ι?ς ιήν
  Γερμανίαν ού-.ήν ϊ'ΐχ χαχδν παρά
  ?ειγμα τδ 6ΐτοϊ--ν θχ ηδύνατο Ισως
  νά ιξεγε'ρη τού; λαού; των.
  ΜισοΟν ίπΕαης φυσιχά την ϊσχυ
  ράν Γερμανίαν, ή ίΐχοία βχδίζει
  1ιπρΙ(, ή ίποία άννλαμβτνει θυ
  σία; εκουσίως Πρόχειται πε^ί μι
  3ς ηά)ψ, ίναντιον τής ίλιυθίρας
  Γερμινίας, τής άνεξχρνήτοι», δγι
  οθ; χαί Εκάνης νά ζήση
  Ο ΔΕΥΤΕΡΟ-
  Άναφερόμΐνος ιίτα δ χ. Χβ-1 θ" ακολουθήση ήίη την τύχην τής
  τλιρ ιίςΓτήν άγγλι ήν. ώς ιΙηε,ΓΑγγλίας, ίσ,ν βφερ? την Γερ
  διατδπασιν. χοθ' ή'» δ αίξάμινος) μανίαν.Εξάρας ιίτα τό γεγονδς
  ....." -— δτι ή Γερμανία ίέν Ιχει τώρα
  πλέον >ά κάμη παρά μέ £<λ μό είνε δ δεύτιρος'Καρχη δονιάνό.-, ίξίφρασε την γνώμην δτι ίέν είνε άκόμη βίδαιον τιοΐα είνε έν προκειμένω ή χαί ποία ή Ρωμη. γνωστόν, Ι εδήλωσεν ή ρχη Πάντως είνε δ Γιρμανος δέ (_________,_____ρ. ρ χβγχιλΛάριος' δτι ή "Αγγλία θέλει την ιίρίνην χαί προσέθΐσι: «Τδ ήνεύσβμιν χαλά χθίς Είς τδν ενώπιον τοθ Ράϊχσταγ λό¬ γον μου έδήλωσα δτι ίέν είχα πλέον νά ηροσθίσω τίποτε έκ μίρους μου. θά κάμωμεν τάς άλλβς άναχοινώοΐις μβς η^ίί τίος "Ιγγλους μέ την γ)ωσσαν ίχιίνην την δποίαν πιθανώταχα θά χατανοήσουν. Λυποόμΐθα μ4 νόν διότι ή Γαλλία ετέθη είς την δπηριοίαν ιβν "Αγγλων «υιώ* ίβ πολέμου Η(«1 μη ρ μ νόν μέτωπον, έχαραχτήβισι Γιρμανεσοβιιτιχήν ί ώ ί ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσ'α τής «Άνορθώσε ως») — Όλόκληοος 6 εΰρωπα ΐ<ός τύπος άσχολεϊται σήμε¬ ρον μέ την χθεσινήν απόπει¬ ραν δολοφονΐσς,τοθ καγκελλα ρΐου Χ(τλερ είς Μόναχον καί άφιερώνκι μακρά σχόλια είς τό γεγονός τουτο. ΟΙ ανταποκριταί των Αγ¬ γλικών εφημερίδων καί (δ'α τοθ «Νταίηλυ Εξπρές» είς ΌλλανΒΙσν, Βέλγιον, 'ΕλβετΙ αν, τας Σ<ανδιναυΐ«άς χώ ρσς κα' την Ί ίαλίσν, μβτεδω καν τάς κάτωθι σχετικάς μέ την απόπειραν λεπτομερείας είς μακρά τηλεγραφήαατά των. «Έντός τής σίθούσης «ΜιτΙογκεν Μπράουν ΚΙλλερ» χοθ Μονάχου, δπου ό Χίτλερ εξεφώνησε τό εσπέρας λόγον έπ' εύκαιρία των έορτών οί οποίαι ώιγανώθησαν πρός τι μην των βετεράνων τοθ έθνι κοσοσιαλιστικοθ κόμματος ε λαβον χώραν σοβαρά γεγονό τα β^μβΐ δέ έκρατγεϊσατ έφ5 νευσεν 6 άτομα καί έτοαυ μάτισεν υπέρ τα 60. Πασά τηλεφωνική βτιικοινωνΐα. μετα ξύ Μονάχου—ΒερολΙνου διε κοπή προσΏρινΑς. Λεπτομέρει αι δέν μεταβιβάζονται καί ά δυνατοθμεν νά έχωμεν σαφε στέρας πληροφορίας». Νεώτερα τηλεγραφήματα των άνταποκριτων τον Αγ¬ γλικών εφημερίδων άνέφερον τώ εξής: «Κρατικαί οποθέσεις υπεχρέωναν τόν Χ τλερ νά βγ καταλε'ψπ μβτά την έκφώνη σιν τοθ λόγου τού τό Μόνα χον βπου έττοόκειτο νά μείνη δι* ολίγας ήαέσας καί νά επι στρέψη είς Βερολίνον Όλ( γήν ώραν άφιθ έγκατέλειφβ τή ν αίθουσαν δ τού έξεφώνη σε τόν λόγον τού, έξερράγη βόμβα τοποθετημένη επί τής όροφής της αίθούσης υπό συ νωμοτων. (Ή συνέχεια είς την 4ην σελΐδα 1916, τοθ 1917 χαί «α 1918. τα. Έχεϊνα τα δποϊχ συν'βηΐαν τό· τε ίέν θά είνε πλέον δυνατά είς τδ μέλλον. θά χάμωικν τό πάν —χαι Ι τδ κόμμα μοθ δί*ΐι την έγ γύησιν—■ δπως τα συμπτώματα τοθ μΐγάλου πολέμου, των δποί ή Έχιϊνα τα δποϊα θά χριι νά θυσΐάσωμεν— αύτά θά * ί ^ μ πιράσουν—*?έν ' ίχουν σημασίαν, άΧλά τδ άποφισισιιχδν πρα/μα είνε χαί μένιι ή νίκη. Χάρις ιίς τάς προιτοιμασ'ας μας θά διιυθύνωμιν τδν άγδνα τοθτον μέ * πολυ περισσοτέρας ) χή η ή ρμ έτρίχλιζι τυφλως είς τδν πόλι μόν, άλλά τώρα Ιχομι/ έξοπλί οη τδ ίθνος ή4ικώ; χαί άπδ ιδία πολλων έ ε©ν οίχονοιιικως. ών δπήρξαμεν ατυχώς μάρτυρκ, μή έπανιμφανηθοθν πλέον έν [ εδχολίας παρ4 χαχά χδ 1914. Γεριΐχνία. Ή θίλησίς μας είνε Τί)ν εποχήν εκείνην ή Γερμανία άκ)ό/ητος ιίς την πάλην είς τδ •ξωτιριχόν έν τφ αδ ώ μέτρψ κατά τδ διτοϊ ν υπήρξε χαί είς την πάλην χαί ιίς τδ έΐωτερι- χόν. "Ελεγα άλοτι δτι δλα είνε δυνα-ά κλήν ένϊί πράγματος, τής δποχύψ:ώς μοτς. Ώ; έθνικοσβσιχ λιστής ή ιπορώ νά έπαναλάβα) ε¬ νώπιον τοθ χόσμου: "Ολα είνι δι) νατά έχτδς τοθ νά δποχύψαμιν. Εάν μοθ δηλοθν δΐι δ πόλεμος Ήμπορω νά σας δώαω σήμερον την διοβ;βτ(ωσιν δτι δέν θά ήι πορέσουν νά μβς βλ (.υ:ε σιρατιωτιχώ ή χαταβχλουν ευτι οίχονο μικώς. Ένας μίνος λαδς ρεΐ νά νική'η ιίς "τδν πόλεμον αϋτδν χαί δ λ»ός αδτδς ιΐμι θά διαρκέση Ισω? τρία Ι-η, ".'., τούς άπαντήσω: Ή μα«ρά διάρ, *ν ? Λ πιστιίιι α&:δ την ρμνιτχήν μφ ϊχι ώ; επιτυχίαν τή; γερμανικής πά λιτι>ΐ)(, άλλ' ώς επιτυχίαν τής λο
  γικής ή δποία κατέστησεν ά!ύ>α
  τον είς τούς "Αγγλους χαί τιύ;
  Γάλλους νά πραγματοποιήσουν τα
  σχέδιά των χαί 'κατέληξεν ώς έ
  Ίί&υ λοιπδν ήμεΐ; ενώπιον μηϊ;
  χομπής τής ίστορίας. "Οπως δέν
  ηδυνήθησαν νά συγχρίνευν την
  ϋρωσσίαν τιΒ 1813 χαί «0 1814
  μέ την Πρωσσίαν τοθ 1806, δέν
  δύνανται έπίσης νά συγχρίνουν
  την Γερμανίαν τοθ 1939, τεθ
  1940, τι 0 1941 χαί χιθ 1942
  μέ Χήν τιθ 1914, τοθ 1915, ΤθΟ
  χεια τι0 πολέμου δέν Ιχιι καμ¬
  μίαν σημασίαν, άλλ' ή Γερμανία
  ϊέν θά υποκύψη ποτέ, &ΰ:ιτώ?ζ,
  ου» είς τδ μέλλον.
  ΜίΟ λέγουν 8:ι ή "Αγγλία πά-
  ρεσκευάσθΓ) διά πίλεμον τριών έ-
  των. Έδωσα διαταγήν είς τίν
  σιρατάρχην Γ<*1ριγχ την Μίαν ημέραν τ?]ς χηιΰξιως τοθ πιλέ μου έχ μέρους τής Αγγλίας νά χάμη άμέσως προιτοιμχσίας διά μίαν διάρκειαν πέντε έ-ών. Όχι διότι πιστιδω διι δ πόλι είς την ηλικίαν «υ Καί άλλοι δέν τδ επίσΐευστν αυ:ό. ε'χχν τάς Τ έπίσης Αυ-οΙ χ ς ρς τω/ άπδ τον Τσώρτσιλ, τδν Τσάμ πΐρλαιν, τδν Χάλιφαξ χαί αλλους συγχικριμένω; τους Π ίλωνοϋς αν τιπάλους μας. Ή εξέλιξις των επιχείρησιν απέδειξεν. Ισω; δι τ πρώτην φο ράν, δποϊΐν δπλον έσφυρηλάςη σιν έκτοτε ή Γιρμΐνία. "ίνα χράτος πλέβν των 36 000.000 χιτοίχων, μέ 50 πιρίπου μιραρ χ'ας χαί μέ μέσην ετησίαν οτρα μος αδτδς θά διαρκέση πέντι 2ΐη, 'τολογίαν 300.000 περίπου άν άλλά διότι δέν θά δποκύψο ου δρών Ι) σ,ιγκρΐσιι μέ την στοα τι μιτά πέντε Ιΐη. θ' άποδιίξω' τολογίαν 120 030 κληρωτών Γάλ με^τί ήιποριΐ Ινας λαδς μέ μί λ»ν έΐησίως συνιΐρίδη στρατιωτι αν δύναμιν 80 000 000 δπδ κώς έντδς δέ<α ημερών καί έχτός την διεύθυνσιν μιΑ; θιλήσεως; τριάχοντα ημερών έξιμηϊενίαθη Ιντΐτριγμίνης ιίς μίαν χθ»νόΐτ, τΐλιίως μέχρις δ;ο« !ό^
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, — Σήμΐρον Λιιο
  γΐυυατινή 600 6 30. Εσπερινή ώ
  ρα 9.30 ακριβώς: «ΟΙ τρείς εύέ*.
  τ,ιδβς».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμερον «Μιά νυναί
  κα μέ παρελθόν». Τό Σάββατον
  ώρα 2 μ,α- έπεισοδιακόν, κατάλ
  ληλον δια παιδία.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμάς Αθηνών.
  Πρ6νραμμ«10ης Ν)βρίου.
  12.25 Σήμα—ΈΘνιχός δμνος—·
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Έλληνιχά τραγο65ια (Δ
  σχοι).
  13.30 Είδήσΐις — Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλαφίά μουσιχή (δπ< τής βρχήστοας Κορινθίου) 14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολογ χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πει ραιώς. 18.45 Έμβατήρια χαί Ιλληνι χοί χοροί. (Δίσχοι) 18.55 Ποιχίλη μουσιχή. (Δί σχοι). 19 30 Ή δ;α τής Έλληνΐδος. 19 45 Η ταχτική όρχήσΐρα τοθ ΣταθμοΟ (δπό τήν διεύθυνσιν τοθ χ.Γ. Βιτάλη) 20 50 Είδήσεις. 21 Έλληνιχαί συνθίσεις τραγεθΐι (δηό τεθ χ. Φρίξου θιο λογίδη οςυφώνου). 21 30 Όαιλία. 21.45 Ρισιτάλ τής Κάς Δεσπ 22 20 Είδήαεΐς. 22 30 Β' πρδξις ρα «ή Βϊλχυρία» (Δίσχοι). 23 20 Νυκτεριναί είδήσεις 23 30 Δυωδίαι (δπό των χ. χ Διονυσίου θάνου, τενόρου, χαί Δημητίίου Εύστρατίου βαρυτόνου) 24 Τελευταίαι7 είδήσεις. 0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίσχοι) άττό τοθ (δπό την ίπε Βαγχνερ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπονευμστινή &ρα 6.30 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.30' μ. μ. "Έν* ξεχωριστό ά- ριστούργημαΐ ΟΙ ΤΡΕΙΣ "Βνα φίλμ ηρωϊχβ, ενα ρβ· μ&ντζο γαμάτο >ΙλΐΜρίνειοι,
  μι« περιπέτειαι συναρπκβτι
  κπ. μια ταινίαι γεαάτπ μιγ«
  λβηρέκιια.
  Ή ζ«ή οί .'φιλοδβ{ίες,
  οί άγϋνες, οί περιπέτειες
  τα αίσθήματο χαΐ οί ήρω
  ϊσμβΐ τριβν νέων, τριών
  συμμαθητβν εύελπίδων.
  Έχτος πρβνράμμοιτβς
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Σημ. Συμφώνως πρβς
  την αστυνομικον (διάτα¬
  ξιν περί ώρΰν κλκισίμα
  τος δημοσίων κέντρων,
  «1 νυχτερινβί παραστά-
  β«δ άρχ'ζ·«ν είς τ»ς
  9.3Ο' «χριβώς χοτθ' έ
  κκβτην.
  Ή Άγροφυλακή
  Τό εποπτικόν συμβούλιον Ά
  γροφυ>α<ή: Χανίων αττίνΐΐμΐν ή Ηικάς άμο>65ς χαί έτΐϊίνίυς §?ς
  τρείς άνρ3}ύλαχας Κ α τα την δή
  μοσιιι,θιΤσίχνπληροφοοίαν, οί άγρο
  φύ)α<ες ιύ:<9ΐ συνετέλεσαν είς την ανακάλυψιν των δραοτών ΐ'ΐα*; άν θρΜττο-τανίας, συ>ίλα6ον παριχνό
  μως άλιΐαοντας διά δυναμίτιδος
  καί ίπέδιιξαν αύτ&θκσ'αν χατά
  την χατάσβισιν πυ3χαϊα; εις Ινα
  δΐσος τής περιφερείας Χανίων.
  Τό γεγονίς α&τό αποίεικνύει τό
  πεδίον δράσεώς είς τό ίττ-Τον δύ
  νανται νά διαχριθώσι σήμ'ρον οί
  4γροφι5λ*χες έν τή εκτελίσ»ι των
  «ιδικών καί έκτάντων *αθη*<όν των των. Έκ παραλλήλου ϊέ τιμά χαί πάλιν την Άγροφυ^κήν ώ σώμα μέ συν* δητ,ά δίγανα τα ποία ναΐ είς τόν Νομόν ματς 45 θη πολλάκις εΰχαιρ α νά έ*τιμ θωαιν ίπ' άγαΡφ χαί τής νοινι *ίας χαί τοθ τόσον κοινωφιλ-νΰ θεομοθ χον ίποΖον δπη?ετ'-Ο>.
  ***
  Καΐ καλοί πολίται.
  Ώ; γνωστόν εί: τα σχολΐίχ χ
  θιεεώθησζν μαθήματα είδιχά ι
  φορωντα την Εθνικήν Νεολαίαν
  τούς σκοπούς χαί τας χατευθύ>
  οεις αυτής. Άπό χοινοποιηθέ
  τα ή5η προγράμμ*τα, γΐνβται φα
  νερόν 8τι τα μαθήματα τοΰ:α θά
  άποτελέσουν χατά 646ος μίαν ές*α
  ρετ:ν άναπλαστιχήν προσπαθεία
  μή στερου^ίνην ιθ« γενΐχωτίροι
  παιδαγιογιχίθ χαραχτήΈες. Ά
  πλοόστατα διότι ή δλη ίθνιχή χά1
  χοινωνιχή αποστόλη τής ΝιολαΕα
  ου!1ν £λλο είνε ή ή διαμόρφωσι
  νέων Έλλήνων μέ άχμαϊον τό ε
  θνικόν χαί πατριωτικόν φρόνημα
  χαί βιβχίαν την ηθικήν σύστασι
  τοθ χαλ:0 πολίτου.
  Διά τόν τυρόν.
  Τό 6?υπουργεΙον Άγορανομίας
  συνέστησε τελευταίως την παρα
  γωγήν αποκλειστικώς μαλαχοθ τυ
  ρθ ή τυροθ φέτ«ς άποτελοθντο
  μίαν χαλήν τροφήν κθ λαεθ. Έ
  Κρητική τυροχομία απησχολήθ]
  χαΐμέτό ιί5ος τουτο, παραγαγοθσα
  τοιοθτον τυρόν χαί ιυγευσιον χά
  άνταποκρινόμενον οϊκονομιχώς είς
  τάς άπαιτήσεΐς τοθ παραγωγοθ.
  Έλπίζομιν λοιπόν δτι μέ την σύ
  στάσιν τοθ 5φιιποιιργιίου Άγορανο
  μίας θ; συμφωνήσουν οί τυροχό
  μοί ώστι είς τό μίλλον νά πιριο
  ρίσουν χατά πολϋ την παρασκιυήν
  σκληρών τυρων, οί &πιΖ ι συμφί
  ρουσιν περισσότερον τό θέρος χαί
  άπαρασχευάζουν τυρόν φέταν τόν
  οποίον άσφ>λ·Βς θχ άπορροφήση
  ταχέως ή κατανάλωσις.
  Φωτογραφικόν Ρεπορτάζ
  τό περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΙΑΙΗΣΕΡΕΗΑΙΑΤΙΥ
  Ή μοδίοτα
  ΑΝΑΣΤΛΣΙΛ ΞΑΝΘΑΚΗ
  Αφιχθείσα έςΥΛθηνών ϊν
  8» προ ϊτου; κ«1 πλέον βΙχ«
  μ>τ«β5 κρός άρτιωτίί-αν ίΐίί
  ΜβυσΙν της ·'ς την κοητιχίιν
  καί ραπτικήν, ΐΐίοποικΐ την
  «ϊιότιμβν πελ«τεΙ«ν της, β
  τι έγκατέατησ'ν έρναστηρι
  αν ραπτικής καί Μοπτικης είς
  την οδόν Άνί&ίν ΛΑμκ, Ιναν
  τι μ«1 π«ραΛλ«ύρως τ6ν κ«
  τ«βτημ*ΤΗν άοιλφβν
  λάκη.
  ΜΐΜροβιολβνΐΗβν μ«Ι Βιβ'
  χημΐΜ&ν'Εργ«αταριβν ΊβιτρβΟ
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπΐτάκη
  ■Ηράκλειον
  Άναλύσΐις ουρων, αΓματο;
  χοπράνα», έμβόλια, αύτεμδό
  λια χά) έν γίνει Απασαι αί
  μιν,ρΐβιολογιχαΐ καί έ)ιαχ»)μι
  χαί ίξετάσεις.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΛΙ ίναντι ΆγΙου
  Μηνά «αοαιιλΐύρως κλινικής κ
  Βρεττάκη ή οΐκΐα κ. Κανετάκη.
  Πληηο#ορ(οι Ι»Ι ό
  Τό Ξ€νοδοχ€ίον
  προτιμήσεως
  των ΗροκΑειοτών
  'ΑΠΟΛΛΟΝ,
  Πλο«τιοθέν μέ νέα χομφέρ, γνωστόν διά τάς
  έγκαταστασεΐί τδν λβυτήρων τοϋ κ«1 τής τελείας
  βερμ«νσι«5 τ·υ, «{«σφβλΚει την «νεϊωτέραν την
  ηλέβν ΐύχάριβτον διβμονήν.
  Καί πραγμαπχά μόλις οί Τσιγ
  γάνοι άΌχισαν νά παίζουν τα 6:ο
  όλ ώθ γά
  γ
  λιά τους, μόλις η
  τόν χορό οί χωριχοί,
  καί ή χίρη τοθ χυοίου τα>ν
  υή ό
  χαί
  καί ή χίρη το χυο
  χόρευε. χαί αυτή δπω; μόνον ΐίζ
  ϊτήν Οϊγγαρίαν ξίρουν νβ χορ«"
  οον.
  οον. .
  Χίρευσεν ίως τό τέλος, μ* τήν
  ίίδια φωτία, μέ τόν Ιδιον Ι^ον
  σιασμί, χαί 8 τα ν τιλε!α:σεν 6 χο
  ρές, λαχανιβσμίντ] γύρισε στή Βέ
  αι της
  —Ό χορός μέ μεθά!—είπεν ά
  θ έ ί Σθ
  Μ Λ Λ 13. Η
  V
  Υ «ι Π(.ιιγκ>'|πιππΓ/ι Φριιθ^ιιι^τ) κιι'ι ρ
  νη καί ή κ, Λιλ'ΐ Μίιτιεα ιιπ ια ιγκηινκι τοϋ «Ίδρυμητος Μαθηΐικής Προ
  νοίας» τοΰ 'χρσα>'&ιου Ψυχικοϋ καθ ην όιηκν ό (ίρχιε,πισκοπος Αθηνών κ,
  Χρύσανθος ψαλλει τον άγιααμον,
  Κάτω: Ή Α, Β. Υ. ή Πριγκήϋισσοι ^ιαδόχου Φρειδε-ρίκη, ό πρωθυπουρ
  γός κ. Μεταξάς καί οί λοιποί έπίσημοι <;ΐς τηνΛέσχην ιθΰ 'Εργαξομένου Κο ριτσιοϋ Πειραιώς» κατά την πρό ήμερ'δν επίσκεψιν τοϋ Ιδρύματος ύπ' αυτών, ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ άτΐό τα βι- βλιοπωλεΐα.· Ν. Άλικιώτη τό Άλφαβητάριο τής πρώ- της τάξεως. ΚαΘώς καί τα βι- βλ(α Γ' τάξεως τού Γυμνασίου (νέοο τύπου). ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤδΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Κάθε νέον σχέδιον γυναινείας τσάντας, κάθε μοντέρνο σχήμα ξώνης θά τό ευββτκ είς τ· ειδικόν συνεργεϊον κκτασκευής δβρμκτίνων είδ»ν: ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ τον Άγιον ΐ»ην«ν). Έιτισκεφθίίτε μ«ς: έχομεν την ποιχιλίαν Ά- βηναϊχβδ κατοστήματος είς β*λίτβε?, μπαβΰλα, πολυθρόνες, κβρέχλες ταξιδίβυ, κεεββάτια έχστρα τείας «αί γενιχδς είς ολα τα εϊ 5η ταξιδίβυ. Ύπβχατάβτημβ τοϋ έν Αθήναις έργοστβσίβυ Πολυχρονίδη—-Μπιζ^ ώτη ΣΤΑΦΙΔΙΝΗ έχλεχτης ποιότητος λίαν χαταλληλος διά ζαχαροπλαστιχήν, πωλεϊται πρ#ς δρ. 18 κατ' οκάν είς δοχεϊα βενζί ής μικτοβαρϋ είς τ· κα¬ ταστή μ« τής «Α. Ε. ΞΕΝΑΚΗΣ, ΛΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ». τδ μ πευθιι ομένη είς ^όν Άλλί μόνον οί χοροΐ τής δος μου... Μόνον βταν λαϊχού; οογέϊ χαταλαβιχίνω πώς γρ Ό ΣοΟμπ«ρ σ' δλον «6τό διάστημα ήαν ϋνας δυστυχής θρωτος. Δέ ν ήξευρε πως δ να βΕΓ'θή", {έν ήξειιρΐν &~* νά εκφράση 8,τι πρα^ματιχθς ή σθάνετο ή χαρίιά τού—ιύχ*ρι στΕες χαί θαυμασμόν γιά τόν δ πίροχον χορό — ή &■* άπιναν τίας έπριπε νά φανή 8»ας σχολαστιχός δάσχαλος χαί νά έ πιπλήξη τήν μαθήτριά τού γιά τό τολμηρϊν της πραξιχοπημχ, νά εμφανισθή στήν ταβέρνα... Στό τέλος άπίχλινε πρός τήν δευτέ ραν αυτήν στάσιν χοί είπεν ΐίς τήν Καρολίνα: —Κορίτσια τΐ)ς σειράς σα χόμησσα, τί βίρνα; γυρεύουν στήν τα —Αυΐό μόνον βρί-χετε νά μοΰ πήτε; Δέν μέ ιΐδατε λοιπόν την ώ?α ποα χόριυα; Τήν ώρα πού χόρευα ποίοπατεθσα δλους τούς τύπους,δλιςτΐς άνόητες προλήψΐ.ς, δλες τίς στΐνές συμβατιχότητες, χαί δφηνα τόν εαυτδ μουέλεύθερο νάέχδηλωθή, μέ τόνχορό, δπως χά θ ή δ θ ηή μ θε γνήσιον παιδΐ Γιατί έδώ στήν Ο6γγαρ(κ, |χ6ριε Σοθμπερτ, έχομε τόν χορό στό «Ιμα μας. Κι' ό χορίς. ανάβει τό αίμα σάν τήν «πάπριχα», τό χοχχινο πίπερο! Πέστε τώρα νά μδς φί ρουν χρασί! Δυνατό χρασί τής Ουγγαρίας, τόχαη! Ή ταραχή τε Ο Φράντς δέν πε ριεγράφεΐο! Είχε τό διχαίωμα ν* παραγγΐίλη χρασί στήν %6 τοθ κόμητες, έν άγνοία τοθ παχέρα ττ,ς. (συνεχ ζεται) .ΜΙΝΩΑ 1 ΣΗΜΕΡΟΝ Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ ατό δυνατό κοινωνιχό ά ριστοϋργημα: ΜΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΒΙΙΝ Εΐνβ· ή Ιστορία μιας γυ¬ ναίκας, πού κατατρεγμένη άπ' την ούγχρονη κοινω· νία, άγωνίζεται 8να σκλη· ρό καί πολυμέτωπο άγώ· νσ, γιά νά χαρή στό τέ- λος τόν θριαμβο πού τής άξιζε. ΣυμπρωτανωνισΓοΟν: ό συμπαθέσταχος ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ καί ή χσριτωμέός νη ΑΝΙΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ. ΚΟΙΙΊΩΜΙΚγι ΕΟΡΤΛΙ.— ΑΟριον έοοτήν τοη 'ΑγΙου Μηνά δέν έορτάζ6ι0|( Βΐκτωρ Γουναλάκης Ιατρός. -·6«1σης 6*ν έορ,οζει 6 _ Μήνας ΔημΛκης. *· -·Ε?ίσΓς δέν έορτάζει Οβ 5έχ·ται ίυισκέψεις δ κ. Μήνα Χατζιδάκης. ' " —'Ε«(σης δένέιρτάζει οΰτι χβτσι ίυισΐίίψειο δ κ. Μη<3- τουβά«ης τοσπεζιτικός. ΈπΐοΓ|ς δέν έορ'άζΐΐ Γβ,, ,. χβται σϋίΐον δ κ. Μηνάς 2 '/νί φαντάκης. -Έτΐσης δέν έορτάζβιοθηδι χεται έ τισκέψεις ό κ. Μηνδς χ! νιωτάκης- ΚΙΝΗΣΙΣ - Άψ'χΒηοαν β|ρ( ρικδς εξ Αθηνών χθές οί <. , ρλ ήγγελος ΤζοΑ,Λκης έμ«οροβιΟιιϊ γανος, Γ. ΤρονταλΙΒη; Ιβχο*-1 Ά. Άγέλαστος, Ν. ΠετοΙβης ^ Χρηστάκη'. Άεροττοοικθο έίΓσης σφ χθησαν ήΔν1ςΣ<εύω ΒαρούΛ καί οί < κ. Βαλσβϊνιώτης, ΆΪα γνωστ6«ουλος καί Πάντζαρης ΓΑΜΟΙ — Την «αρελθοθσαν Κο οιακΊν έτελέσθη7αν οί γάμοι ίοθ κ. Ίω4ν. Χ. Πακουφ'ϊκη μ8Τα τ^ς δΐδοο ΆναστασΙας θ Μουρτζά κη. Πιιοάνυμιρος πσρίστη ή κ. ε0 νπνΐα Β. Μκονιατζόγλου. Συγχα ρητήρια- ΜΜΗΜΟΣΥΝΟΝ. - Τελοθντες μεθαύριον Κυριακήν 12ην τρέχον¬ τος καί ώοαν 9ην πρ. μεσηυβρ( άς άρχιεραπκόν μνημόσυνον 4ν τ<5 Ιβρω νσ$ τοθ ΝικροταοιΙου υπέρ ανκτούσεως της ψοχης τής πρ^σφιλοθς μας Ζωής Κ. Κωνσταν τινίδου, καλούμεν «άντας τούς συνγενεΐς καί φίλους δηως έθ ' έώ θ τάς τ.ρόςτήν'Ύψ στον δϊήσιις των. ΟΙ τεθλΐι/μένοι Γ Κωνστ«ντινίΰπς, Στυλ. Κων στκντινΐδης, Τζένη Κ«νατ«νπν( δα- ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.— Μόλις ου- νερχόμενοι άπό την οδύνην τής άπροσδοκήτου απωλείας τοθ «ο λυαγαττημίνου μας πατρός καί πάπνου Έμμ. Πετράκη, σπεύδο¬ μεν καί διά τοθ τύνου νά διαδη λώσωμιν τάς 'δλοψύχους εύχαρι στίας μας πρός δλους όσοι συ· νετέλισσαν είς τάς εντόνους εκ δηλώσιις συιιμετοχής είς τό «έν Θος μας. Ευχαριστίας ωσαύτως άκιυθθνομεν εις τούς αθροως προ σελθόντας είς τήν κηδείαν τοθ προυφιλοθς μας νεκροΰ κατοΐκους τΛν χωρίων Μαναρικάρι, Γρηγο οίας, Καμάρων, ΒορριζΙων, Σκορ βεύλων, Κισσων, ΚαλοχωραθΙτη, Βόρρων, ΤυμπακΙου, Φανερωμί- νης, ΆγΙας Γαλήνης, Μοιρών. Πρός τόν θεοφιλέστατον ΆρκαδΙ άς κ. Βασίλειον όστις «αρίστη επί κεφαλής τοθ κλήρου ντής β- παρχΐας καί έξύμνησε έν λιττο- μερβΓσ τήν Βντιμον σταδιοδρο- μίαν τού μεταστάντος. "Ομοίως εύχαριστοθμεν τόν έκφωνήσαντα τόν επικήδειον κ. Βασιλάκην, τόν προσελθόντα 'ΕνιΘεωρητήν Δημο τικής Έκτιαιδεύσεως κ. ΓαρδΙ καν, τδν ύ«οδιοκητήν χωροφυ^α κης Καινουρίου καί παντα όστις συμμετέσχι τοθ βαρυτάτου «έν Θους μας. Μσγαρικάρι 8 Νοεμβρίου. ΑΙ «ενθοθσαι οΐκογΐνειαι 'βμμ. Π«τρ4«η, Γεωργίβυ θε τρκκονιώργη. Ι ***■ |Γύρω στήν π6Αι. ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ■Η μεν«λυτέροι χβλλικχνι. χο υ ΕρδημιουρνΙκ: Ο ΤΑΦΟΣ - ΤΟΥΙΝ1ΟΥ Νέ την μεν«λ»τέραν χνρεό τριβι τοθ χβαμβυ Λ4 Γιανν». ΕΝΟΙΚΙ*Ζ5ΤΑΙ τό παρά φ οδόν 25 Αυγοόστου γη-νιαχόν χά τάατημ* τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ λη κείμενον Ινανχι τοθ ξενοδο χείου «Μίνβς», κατάλληλον διά πδσβν εργασίαν χαί διά γραφεΤ όν είσ«γ<βγ<)ς Χ«1 έξαγωγτΐς δυ νάμενον να χίησιμεόσι έν ταυτώ ΙκβΙ ώς άποθήχη λόγφ τί)ί χω ότηχόί «ου. —Καί χθβς δ καιρός εσυνεχί¬ σθη 6πωσ5ήτΐοτε δ Τδιος- - Μολονότι ή βροχή διικόνη παο' όλην την γενικήν ίΐΐθυμΐσν των παραγωγήν νά συνιχισθί), —ΕΙς(ώρισμένα μάλιοτα *αρα· γωγικά διαμ«ρ(σματσ. —Αυριον εορτήν τοθ «ολιοϋχου τοθ Ηρακλείου θά καρατηρηθβ διως νάντοτβ άθρόα συγκέντρω σς χριστιανών «Ες τόν Μητρο¬ πολιτικόν μας Ναόν. —Ή συγκέντρωσις βότή συγ- κε'ριμίνωι θά σημειωθή άπό β· ϋίψε δ «ότε θά ψϊλη κατανυκτι κως δ Έσπερινός. -Ή έορτή δλλως τ· τοθ ΆγΙ ου Μην α αποτελεί παράδοσιν άλλά καί καθήκον διά τούς φι- λακολούθους μή τ.αραε(*οντας ουδέποτε τήν «ροσψυγήν είς ιήν Θαυματουργδν χάριν τοΰ ΆγΙου. —Μέ τήν άρσιν τής άπαγορβύ σεως τής άποδημΐας είς τό έξω τερικόν. —ΕΙνΐ φυσικόν νά διευκολυνθβ ή γεν^κή κίνησις των μεταβΐι νόντων Ι«τός τής χώρας διά λό· γους ίμττορικούς ή άλους. —Ώς ίπί «αραδεΐγματι βκείνων οΐτινες ταξιδιύουν συχνά έξ Η¬ ρακλείου είς Αίγυπτον. ΚΙΐό σημερινόν «ρόγρααμα τοθ Ραδιοοωνικοθ μας σταθμοθ κεριέχετοι μεταζύ τθν άλλαν καί όμιλία τοθ δημοσιογροφου κ. Σ. ΣπανδωνΙδη. -Μέ τό Θεμα: «ΔημοσιθγραοΙα καί λονοτεχνία». —Τό Θεμα αθτό άνενινήθη εό· ρέως τάς τελευταίας [εβδομάδος άπό φιλ,ολονικά περιοδικά καί έφημϊθίδσς. έξέθεσαν δέ τάς γνώ μας των δημοσιογράφοι καί λο· γοτέχναι. —Χατά τό άρξάμενσν νβοβρν· κόν 8τος, άνοκοινοθται Ικ τοθ ύηουον·(ου τής Γ·«ργIα^. δτι Βά έντοθοθν τα μέτρα διά τήν ,έπε κτασιν ,,τΙΙς καλλιεργεΐας των δ σκρΐων. —Είς τούς γΒωργικοΰς ύπαλ)ή λους συνεστήθη χυρίως ή βελτΐω σις τΰν μεθόδων καλλιιργεΐας των ψυχανθβν. —Σχετικάς ανετέθη είς τούς ΙδΙ ούς ή οργάνωσις πυκνοθ δικτύου άτ.οδειχτικω'ν άγρών συστηματι κης «αλλιΐρνεΐαΐ: όσ»ρίων χαί ή ιΐσαγωγή νίων πρός διάδοσιν ποικιλιβν. —Τό καθυστερήσαν άεροπλάνον τής Ε. Ε Ε. Σ. άφΙχΘη τροχθές άντΐ τής Τρίτης. —Παραλαβόν ώς συνήθως ενιρά τας καί ταχυδρομειον. —Άεροπλάνον ώς γνωστόν Α φΕχΘη καί χθβς κανονικώς. ο Ρεαορτιρ ΤΟΥΣ ΑΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ 2Α2 μόνον στςθ Ζβμπιόζη μι άγνβ 6 λιχί,
  <:"*. < μιν μεν •νΐοπς, 'ΙΟΝ.- ΜΛ * *Ίν &5όνΐ)ν Πετράκη, „„ ου τυ·χυ ν^ 5ι δλοψοχους ιο, < ολους 60(Η τάς εντόνους ΐετοχης ■ αριστΐας ς τούς την κηϊεΐβν'3 ς νικροθ ΑιΊΟΡΘΩΣΙΣ •ν. Βορρ,ζίω, «ακΐου, ·ανιρο|ΐ| Γαλήνης, ΜοιρΙι κλεστατον Άηώ ιον δστις οθ κλήρου „■ „. Ιζύμνηοι ινλητι ντιμον σταοιοίοο Ι αστΛντος. 'Ομοΐ» τόν Ικφωνήοιη! ι κ. ΒασΐΛάκην, τίι "Ε·ιθιωρητήν Δτρ εύοεας κ. ΓιρίΙ >ιοι·ητήν χαρο«)ΐι
  >υ καί νοντβ 5οη(
  ου βαρυτ&του «εί
  8 Νοεμβριού.
  σαι οΐκογίνίΐαι
  έχη. Γεκίϊίί. *
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί των διαφόρων προϊόντων είχον χθές ώς ακολούθως:
  ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  » 6'
  » Υ'
  » δ'
  » ε'
  Καραμπουζες
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  > Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Σουλτανί
  Ταχτβ
  ΡαζαχΙ
  12.—
  11.—
  10.—
  9.—
  7.50
  4 —
  6 50
  5 50
  5 —
  4.50
  3 50
  1150
  10 50
  9 50
  8.50
  6.—
  3 80
  Σίτος
  Κριθή
  Βΐώμη
  ΟΙνοι μίστατον
  Γλΐθχος »
  3— 3 50
  2.50
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛΐυχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » β'
  » Υ'
  Μίτβξα
  , Άλάδδανος
  3.— Κουχούλια
  8 50
  5.30
  5 40
  20— 21.—
  17.— 18.—
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  100.—
  120.—
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα Ύίρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστιοδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βαρσοβία
  25.96
  3.09
  6.96
  4.31
  31.25
  4.60
  23.46
  3.07
  104.—
  21.12
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  3170
  4 66
  23.95
  3.10
  105.—
  2132
  Τό μεγάλο έργον
  «οΟ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  625ον
  Θ'.
  Ό άρχαΐβς λνθροθήρας χαΐ ή εύστβχΐα
  τού δίτλβυ τού.
  Διάφοραι γνωμαι ύπήΌχον παρά τοίς άντάρταις.
  Τό κανόνων των έναντΐων εμελλεν έντός όλΐγου νά
  έμέση καΐ άλλοος μύδρους, καθ" ών μόλις ή5οναν
  το οί άντάρται ν' άνθέξωσιν έ—Ι δεκατιέντε *επτά.
  ΤΗτο απολύτως άνσνκαΐον νά έπινοήσωσι πραγμά
  τι δυνόμενον νά άναχαιτιζη τούς (μύδρους.
  Ό Ένζολωρβς είπεν:
  — Πρέττει νά Εύρωμεν πουθενά κανένα στρβμσ,
  διά νά τό χώσωμεν έ<ίΐ, «ίς τό στενόν πέρασμα. —Έχει μέσα στρώματοτ, ίΐπεν ό Κομπεφέρρης, άλλά είνε πλαγισσμένοι επάνω ο( τρσυματίαι. Ό Γιάννης Άγιάννης έκάθητο επί τινος πέτρας κειμένης είς την γωνίαν τοθ καπηλείου, έχων το 8 πλον τού μεταξύ τ&ν σ·<ελβν. Ουδέ εΤ/ε λάβ°ι μέρης μέχρι τοθδε είς τα δια τρέχοντα, ουδέ εφαίνετο προσέχων είς τούς άλλοις μσχητάς, λέγοντας γόρω τού. —Να έ<βΤ, 8να τουφέκι δτιου δέν κάμνει τΐποτβ Άχούσας τόν λόγον τοθ Ένζολωρα, ηγέρθη έκ τοθ καθ(σματό^ τού. Ένθυμούμεθςΐ βτι, «αθ' ήν ώραν ϊΤχεν έλθει τώ πλήθος των άνταρτβν είς την δδόν Κανοβίδος, μία γροΐα έκοέμασεν έν στρΰμα πρό τοθ παραθύρου της, στοχαζομένη 8χι τό στρώμα ήτο καλόν προπύρ γιον κατά των σφαιρών. Τό παράθυοον τής γραίσς ταύτης ΙφαΙνβτο είς γο έκτον πάτωμσ οΐκΐσς τινός, κειμένης ολίγον τι ίξω τοθ όδοφράγματος. Τό στρ© μα έκρατεϊτο ήαορημένον υπό δύο σχοινΐων, άτινα ώς έκ τής Αποστάσεως έφαΐνοντο ώς δύο νήματα άράχνης. —ΕΙμπορβΐ κανεΐς νά μοθ δώση διά μίαν στιν μην μίαν καραμπΐναν δίκσνον; ήοώτησβν ό Γιάννης Άγιάνν ής. Ό Ένζολωράς μόλις εΐχε γεμ'σει έκ νέου την [δι κήν τού1 καΐ την έδωσεν άμεσος είς τόν Γιάννην Άγιάννην. — Λ4βε· τί θά την κάμη^; Ό Γιάννης Άγιάννης Ισ^όπευσε κατά τοθπαρα- θύρου τής γραίας κοΐ Ιπυροβόλησεν. Έν των σχοινΐων έκότΐη. Ό Γιάννης Άγιάννης έπυρεβόλησε καΐ δεύτε ρον, καΐ τό στρβμα έπεσεν έντός τής ό6οϋ. Όλοι οί τοθ όδοφράγματος έχειροκρότησαν. "Ο λοι άνέκραξαν. —Νά το τό στρώμα! —Νοί, είπεν 6 Κομπεφέρρης, άλλά ποίος τώ ρα θά βγβ άπό τό όδόφραγμα διά νά τό φέρη μέσσ; (συνεχίζεται) Τ6 εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων τόν Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τί|ς όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας. κομφόρ, άνέσεως, άερισαοθ. άηαστρσιιτούοης καθαριότητος, άφθονον όοατον, ίγκαταστάσεον λουτρόν, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΪ» διειΛόνεται *ιτ· τόν Κρθτει κ. Γΐ·5ργι·ν Δβακβλαίχβν. Έγκυκλοπα ιδε ία Δι' έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι' δλους. Ο ΥΠΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ Β'. (τελευΐαΐον) ϋν όρίσωμεν ιιαθη· ματιχώς τόν αριθμόν των ώρ»ν, π«ΰ χρειάζβιαι νά κοιμηθή" Ινα μινρθ παιίί καΐ πάρωμεν επί πα¬ ραδείγματι τόν μέσον δρον τ©ν 10—13 ώ?βν τβ ήμιοονύκτιον— 10 μέ 11 &3«ς την νύκτα καί 1 μί 2 ώρΐς την ημέραν—πάλιν θά έχωμεν, ιότι διαφοράν ώς ηρδς τόν χρόνον όΟ Οανου αύιι.0. Δ ό τι ?έ< είνε δυνατόν τό Ιδιον ίάν] Ινα παιδάχι κειμβται άπό Τ^ς 7 τό 6ρά5υ μέχρι τάς 6 τό πραϊ— 11 ώ?ες—ή εάν κοιμβται άτό 10 μέχρι τάς 8, πάλιν 11 ώρΐς. Τό παιδΐ πρέπει νά κοιμαται ε¬ νωρίς χαΐ ή επίδρασις τοθ ΰπνου, ποί» ήρχισεν είς τίς 7 χό 6ρά5υ, είνε εντελώς άλλοιώπχη άπό την επίδρασιν πού {χει δ Οπνος πού ήρχισεν είς τάς 10 δν κβί ή διάρ" χειά τού υπήρξε κοί είς τάς ίύί περιπτώσιις ή ού ή, Ό Οπνος των 7 μέχρις 6 ίχει πολύ ιύΐργε τιχώτερα άποτελέσματα Τό μι· κρό παι5ί πρέπει νά όξηγήται έ νωρίς στδ κριβίάτι τού- τίν χει μώνα μεταξυ 6 «αί 7 τί βράδυ, το χαλοχαΐρι μετβξύ 7 χαΐ 8. Μό νόν αύιός δ υπνς είνε ιθεργετι χόί διά τό μιχρό παιΐί. Ένα αλλο ζήιημα, πού ίχει σχέσιν μέ τόν Οηνον τοθ μι«ροΟ παιδιοθ είνε, έαν χρειάζεται ή δ χι δ μισ»;μερ!ανος Οιτνος. "Ολρι οΕ παιδίατροι συμφωνοθν ·Ις τό β τι .δ μεοημΐ'ΐανός ούιές Ο ινος 2 χι μόνον χρειέζεται, άλλ' έπιβάλ λΐται μάλιβτα. Ανάπαυσις μι8ς μέχρι δύο ώρών το μεσημέρι χαθ τ^συχάζιι τό τταιί Ι καί πρό πίν των τα νεθρα τού, τα δποΐα είνε πολύ ττερισοότερον ιΰαΐΌθητα ά πό Β,τι νομίζεται κοινώς. Τοθΐο ϊμως δεν στ)μαίνει δτι πρίπει νά είμεθα ί»ττε}βίλιχοΐ είς την προφύλαξιν των νεύρων των μιχρών παιδιών. Ή παρατήρησίς μα αϋΐή σχειίζεται μέ την προ σπάθεΐαν πού χαταβίλλουν οί γο νεΤς διά ν! έπιχρατξ άπόλϋτος ή σιιχΕα είς το υπνοδωμάτιον τοθ μι κ&οθ' χΛεί^υν ίπιμιλβ; πδρτες χαΐ παράθυρα, άπαγορεύ^υν κάθε κίνησιν είς χδ σπίτι πλτισίον τοθ δωματίοϋ, β;θ!ζουν τα δωμάτιον είς το ο*6ιος, παΐ ίέν άχούει χά νιΐς παρά την παρατήρησιν: «πσατ! ήσυχία... τό παιδΐ κοΐμάί ται!» "Κσναλμένον Εντελώς έοφαλ μένον) Δέν πρέπει διόλαυ νά... χά ναχεύωμεν τα μιχρά παιδία χατά τόν τρόπον ούτον. Πρέπει νά συ νηθίσουν νά χοΐμωνται χαΐ μέ θδ ρυβ>ν χΐχ! χωρΐς θόρυβον, χαΐ μέ
  φ&ς χαΐ χωρ!; φ&ς, διότι δλλιυς
  διαττροθν καΐ είς τα δστερώτερα
  .χρόνΐα των την συνήθειαν, νά μή
  ήμπορ Ον νά κοΐμβνται, εάν ϊεν
  επικρατή, ιίί τόν τόπον δ πό υ χοι
  μώνται, απολύτως ήσ^χία, σκοτάδι,
  ή?εμία χ.λ.π Καί ϊΐσι γίνονται
  αργέτερα ίδιότροποι ^νθρωποι
  πού τό παραμ'κεον τεο; ίνοχλε',
  πύ δπαφέροιιν άπο αϋΐτνίας καί
  τα τοιαθτα. Κα2 ποθ νά ϊδρεθ^ τέ
  τε —άργότερα—ήμαμδ χαί δ μπα
  μπάς χα> ή γχουβερνάντα, χλπ.
  πίύ θά φρονΐίσουν νά αποκλεί
  σουν ι όν θόρυβον, το φώς χαί την
  ανησυχίαν άπό τό υπνοδωμάτιόν
  των; "Οπως πανταχοθ, ίτσι καί
  είς τόι< Ο π νόν των πρέπει νά σκ>η
  ραγωγοθνται ο( δνθρωποι ά'ό
  μικρά παιδία.
  Καί ή σκληραγιογ'α αυτή ττρέ
  πει νά εττεχτείνετοη είς 8λας τάς
  λεπτομερείας τοθ Οπνου τεθ μι
  χροθ παιδιοθ. Σκληρόν στρώμα,
  χαθαρό; χαί ψυχρός άέρας χαί δ
  χι πεύπουλα χαί χάδια Ποτέ
  δέν βλάπτει τό σκληρό στεώμα
  χαί ποτέ δέν πειράζει δ άέρας,
  ποϋς είσίρχεταΐ έφθονος είς τό
  ύπνοδωμάτιον τοθ μιχροθ παι¬
  διοθ.
  Αι καλλιέργειαι
  κατά τόν λήξαντα μηνα,
  'Γπό τής Γεωργιχίίς Υπηρεσί¬
  ας υπεβλήθη είς τό υπουργείον
  Γιωργίας χαί την Νομαρχίαν έκ¬
  θεσις περί τής καταστάσεως των
  χαλλκργειών έν τώ νομώ χατά
  τόν μήνα "Οκτώβριον.
  Έν τ^ έχθέσ'ΐ τονίζεται ίδι»ι
  τέρως τό ουσμενές των χαιριχ&ν
  αυΰϊ}*&ν λόγφ τή; παρετεταμί-
  νης ξηρασίας τόσον διά την Ιναρ
  ξιν τής σπορβ; ίσον χαί διά την
  ανάπτυξιν τοθ Ιλαιοχάρπου χαί
  την κρτάσΐασιν τής κτηνοτροφίας
  ήτις ελλείψει φυσ:χής νομής δπί
  φερεν περισσότερον έχ τής πασά
  τεινομένης άνομβρία;. Κ αί είς τάς
  λοιπάς χαλλιεργείας ή ξηρασία
  επέρασε δυσμενώς πλή^ τής συλ
  λογής χαί μεταφορβς των ίττιτρα
  πεζ'ων αταφυλών ήτις διεττιβήθη
  ίχανοποιητιχή καθ* δ'λον τίν τι*
  ρελθόντα μήνα.
  Τό σύνολον ττ]ς |ξανωγ<5ί στα φυλτβ^ έπιτραπεζίων ανήλθεν είς 1675 τόννους ών τό μεγ οίον μέ ρος έξήχθη είς Αίγυπτον Καί ή ές>γωγι»ή κίνησις τε Ο σταφιδο
  χάρπου ίδ'α τής σουλτανίνης υ¬
  πήρξε ζωηρά άνελθΓ,ΰσα είς 3.700
  τόννους περίπου ήτοι ίαη μέ την
  εξαγωγήν τοθ μηνός Σεπτέμβριον
  Ι Τα όπωροφόρα υπέστησαν μέ την
  ' σειράν των την δυσμε^η" έπίδρα·
  Ι σιν τής ξηρασίας ώς χαί οί λαχα
  νόχηποι. 'Αλλά τάς μεγαλυτέρας
  ζημίας υπέστη 6 χλίΐος τής κτη
  νοτροφΕας χαί δή τή; νομαδιχη~ς.
  Είνε γνωστόν δτι οί χτηνοτρόφοι
  μ«ς έφαρμόζοντες πιστώς τάς πα¬
  λαιάς συνηθείας έλάχΐστα προνο
  οθσι διά την αντιμετώπισιν των
  οΊισμενων χαιρικων συνθηκών διά
  τή; δημιουργίαν τεχνητών τροφδν
  σανοθ, τριφυλλίου ώς χαί την δή
  μιουργίαν πρωίμων γρασιδίων διά
  την διαχείμασιν των άμνών των.
  Είς περιόδους φθινοπωρινής ξη
  ρασΕα;, τον(ζετ>ι έν ττ] εκθέσει,
  ώς ή έφετεινή τ) χαί βα¬
  ρέως χειμώνος οί κτηνοτρόφοι
  μας άδιαπαιδαγώγητοι δυαΐροττοθ
  σι είς την προμήθειαν έτοίμων
  τ^οφών έ φ θά ηδύναντο διά κα
  ταλλήλου οργανώσεως καί τεχνη
  τάς τροφάς νά παρασχευαζωσι δι'
  είδιχων καλλιεργειών χαι έτο'-
  ίθ{ΐζ τροφάς ώ; τό άλεσμένον χά
  ροθπΐ τό οποίον τόσον άφθονεΐ είς
  τόν τόπον μας καί ή" βχμβαχέπη
  τα, νά άγοράζωσι πρός αντιμετώ¬
  πισιν έχτάχτων χαί δυσμινών χά
  ταστάσιων τής χτηνοτροφίας.
  —Ή κακνοχαλλιέργκια.
  Κατα τό τελευταϊβν ΰπουργι
  χον συμβούλιον ενεκρίθη τό αχ6
  διον τού άναγκασπκοϋ νόμου διά
  τού οΗοίοο ρυθμ)ζ«τ«ι ή καλλιέρ
  γεια τβΰ χοιττνοϋ δια την έηιχιι
  μενην καλλιβργοτικήν κβρίοδον:
  Τό εγκριθέν νομοσχέδιον καθορί-
  ζβικατάδιαμέριομβιχαΐ κατά κατη
  γορίοις καλλιβργητών τα άνώτατα
  ορικ μέχρι τ6ν οποίων θά έηιτρα
  πό ή καλλιίργϊΐιχ καπνοϋ κατά
  τό 1940,ΕΙς τόν νομόν ΉραχλΕίου
  καπνοκαλλιέργεια δέν θχ υπέρ
  τα 1 5ρθ οτ?έμματ«. Τό κατώ
  τ«τον δριον έξ αλλου κχηνοχβλ
  λιεργείας ύρίαθη είς έν ατρέμμ»
  δι' ε κβστβν μβλος
  Επί τή έπετείω τής Ε. Ο. Ν.
  Κατά πυχνάς φάλα·'γας πρεσήλθον είς δλην την χώραν δπό τάς σημαίας τής 'Εθνιχίίς Όργανώ
  σϊως Νεολα'ας, αί «εάνιδες χαΡώ; χαί οί νέοι. Ανωτέρω μία φωτογραφία τμήμκτος τι Ο σχηματι-
  σμοΰ Ε Ο. Ν. Χανίων.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  = Ο "ΤΕΚΤβΝ" —=
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύοντσι έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πεπει-
  ραμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό
  πρόγρσμμα διδσκτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικών τοθ Πολυτεχνείου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οΐκιβν, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί τσχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί τϊάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδίων, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον,
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., Βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολτΐπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς ή είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλίζει τα μεγαλότερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες οί «ςΐλθοντκς έργ·δηγο1 μέχρι σήμερον
  ίκ τ·δ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» δι«ρίο8ησαν είς ύποιφγΐΐβ,
  Δήμονς, Έταιρίας κλπ.
  Γραφεΐα 'Ιεινββ 5, Όμβνοι* Άβήνβιι.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  Ή Ίερά Μητρόπολις Ερή
  της
  Καλοθμεν τούς βουλομέ
  νους κσί Ιχοντας τα υπό τοθ
  νόμου περί (ερών ναών κα>
  'ΕφημερΙων άπαιτούμενσ προ
  σόντα διά νά καταλάβωσι την
  κενήν όογσνικήν Θέσιν τα
  κτικοθ έφημίρΐου ττΐς ΈνορΙ
  σς Κιθορίδος ΜαλεβυζΙου 8
  πως ύτοβάλωσιν ημίν έντός
  ενός μηνός άπό σήμερον τα
  υπό τοθ άρθοου 68 τοθ σύ
  τοθ νόμου όριζόμενα έγγρο
  φα πρΓκειμένου νά γίνη άνσ
  κήρυξις ύιτοψηφΐων πρός πλή
  οωσιν δι' έκλογής τής άνωτέ
  ρω χηρευοώσης θέσεως.
  Έν ·ΗρατκλεΙφ τβ [7 Νοεμ
  βρίου 1939
  Ό Κρήτης Τιμοθεβς
  —Ό φέρος είδαΐν πολυτε-
  λεία;.
  Πρός τοϋς οΐκονομικοϋς ίφ6·
  ρους Κρήτης έκοινοκοιήθη ή ύα'
  αριθ, Ν. 9871)13-10-31 έγι»ύ«λι
  ος τού Ύποιιργβίου ΟΙκονομικ&ν
  διά τίς οποίας ΰπενθυμίζιται ότι
  «<ς τάς κυρώσεις τοΰ νόμου 1991 <π·ρι έιτιβολης ,φόρου κολυτελιί «(» διά τι>ς τυχόν ποιρβιβ&σεις
  τού υποχειντκι όχι μόνον ο! κ«
  ταοτηματάρχκι άλλά κ«1 οί 0π*λ
  λη>οι των έπιχβιρήσΐΜν οί πω
  λοΰντες ειδή έκ τδν ύποχ6>μένΝν
  είς τόν φόρον είς τα όπο(« δέν
  έχει έπικολληθη τό οΐκβΐον ένση
  μόν. Διά της ιδίας έγχυχλίου Η
  τις χοινοποΐϊϊται καί πρός τα έμ
  ποριχά έπιμελητπριβ άνακοινοϋ
  ται ότι είς περίπτωσιν «μφισβητή
  σεω; τού ίίσαγωγίως εάν ύπόκιι
  ται ιίσέτι είς τόν φόρον κολυτε
  λϊίας, ή έκδίκοιοις των ΰποβκλλο
  μέν ών ένατασεων θά άιιολουΒηαα
  την διαδικασίαν της έκδικάσϊΜς
  άμφιοβπτήσβων πΐιρι την δησμολο
  γΐΜήν κ«τάστ«σΐν τ6ν έμκορε»
  μάτων.
  —Οί Κρήτες εί; τό Πανεπι-
  στήμκν Θεβσχλονίκτΐς.
  Είς τάς εισιτήριον»; ς
  τού ΠοινΕπιοτημΙον ©ίοααλβνΐ-
  κης επέτυχον μεταξύ άλλων καί
  οί έ{ής: 1;ί< την Φιλοσβφΐκήν £χο λην. Εΰδ. Ββυτσιαδακη. Είς την Νβμιχήν χαι βΐχονομιχήν λχβ λην: Α Αλεξανδρίδης, Ο Κον τάχη;, Λ. Κανάκης, Είς τό τμημ« ΦοβΐΜΝν: Α £τουγι«ννάκης. Είς τό τμήμα Γ6ωπονί«{: Ν. Ταυλοτ' ράχηί, Γ. Ι ουλάκης, Κ. Καρ« νιαννάκης. Είς τό τμημα Δκβολο γιας: Δημ. Διανΐλάκη^, Π. Δουλ γεράκης -Ή αύριανή αργ(α. Παρά της Διοικήσκω; Χ&ιρβφν) λ«χης Ήραχλβίβο ανακοινούται βτι συνςρ&ίν&ις τώ άπό έ Ιουλίου 1931 διατάγματι χαιτά την «ύρι« νην εορτήν τού πολιβώχου Άγί ου Μην ά απβντα τα χ«ταατημ« τ* τής πόλεως θά είναι κλκιβτά, τής ημέρας ταύτης έςΌμοιβνμίνης κρός Κυριακήν άργίαιν. —Διανυχτερεύοντα φαρμα κεΐα. ΣημβρονΙΟ Νοεμβρίβυ θά διανυ τΐρεύσουν τα «κρμακεΐ» Γεωργ. ΜαδαρΐΜτάκη χ«1 (δβοδ. £>εοδΗ·
  ρίδη.
  —Αί νέαι διατιμήσεις ^αλεύ¬
  ρων χαί άρτον.
  Δι' αποφάσεως τής επιτροπήν
  διαιτιρήΐεων Ήρβχλείοτ» αί τιμαί
  των νΐου τύπου αλεύρων «' ποιό¬
  τητος ήτοι τβν αλεύρων τύηβυ
  85 ο)ο χαβωίΐσθησαν «Ις δρ. 9 69
  μκτ' οκάν τβν δέ β' ποιότητοε ή
  τοι τύπου 95 ο)ο εί; δρ. 8 99. 'Ε{
  &λλ·υ «Ι τιμαί τού άρτον» ·' ποι
  ότητος χοιθ«ρίσΒηο«ν είς δρ. 9
  χ«1 τοδ β' >1ς δρ. 8.20. Διά τοϋς
  παλαιούς τύπους άλβύρκν Ιοχύίυν
  «Ι τιμβΐ τής π«ρ·λθβύσης έββο·
  μάδος. Σημειωτέον ότι Α ά πόδα
  αίς επί 100 οκ των νίου τύπου
  βλιύρνν ά ν Αρχεται είς 133 αρτους
  άντ» 128 τβν δέ β' ποιότητος
  ε({ 138
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φ«ρμ«χε!ο» ΧανΐΜτάχπ — Κ«μ*ράχι.
  'Ενδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  'ϋργασία έπιμεμελημένη, έφαρμογή τελεία.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΚΧ Παρασκευής
  10 ΜοεμβρΙοο 1939
  12Π^Ώρα
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΞΑΚΟΛ9ΥΟΗΤΙΚΟΣ
  ΠΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ν «ε ν» βρίου (Ιδ.ύτιηρεσ(α)__
  Τό Καί νΥ Όρσχί καί τό Φόρεϊν Όϊφι
  ευρίσκονται από χθές είς διαρκή έπιχ·ινω
  ν(αν δια τό ζήτημα τοϋ Βελγίου καί Όλ·
  λανδίας.
  Είς τάς Βρυξέλλας έν τω μεταξύ καί την
  Χάγην ύιτάρχει ή βεβαιοτικ ϊτι αί ώραι αΐ¬
  τινες θά έπακ.ολουθήσουν θά είναι άποφα-
  βιατικαί διά τας τύχας των δύο χνρδν. Τοΰ
  τ· τεκμαΚρεται καί άπό τάς άδιακόπους πτή
  σεις άναγνωρίσκων των Γερμανικήν άερο
  πλάνων, τάς ένεργουμέννς ύπερθεν τού
  Βελγικου εδάφους καί τής "Ολλανδίας.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  ΕΙΝΕ ΖΗΤΗΜΛ ΟΛΙΓΟΝ ΟΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 .Ν)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).—
  ' Η Βελγιχη κυβέρνησις συνεχίζουσα τα με¬
  τ ρα αμύνης εκάλεσε κοί άλλας εφεδρικάς
  ήλιχίας υπό τα Ιπλα. Τονίζεται ίτι έχουν
  προβλεφθή όλαι αί δυνατότητες διά νά δύ
  ναται ή Βελγική· κυβέρνησις νά προβή είς
  γενικήν επιστράτευσιν έντές ολίγων μόνον
  ώρών κ·ί είς την άμεσον κινητοποίησιν
  τδν στρατιωτικών της δυνάμεων.
  Η ΟΛΛΛΝΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΕΛΓΙΟΝ
  II
  (ΞΑΝΑΤΚΑΣΒΟΥΝ ΕΙΣ ΒΟΑΕΜΟΗ
  λΙΓΟ ΤΟΝ ΑΞΙΟ!ΕΟΙ_ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ν)βρίου (ίδ. ύκηρ).- Αί
  Όλλανδικαί εφημερίδας γράφουν σήμερον
  τα δύο γείτονα πρός τούς έμπολέμους κράτη,
  {τι ευρισκόμενα υπό την διαρκή άπειληντοΰ
  τηλεβόλου θά έξαναγχασθοΰν νά έξέλθουν
  τής ούδετερότητος. Τοσούτον μάλλον καθό¬
  σον αί αξιώσεις τής Γερμανίας έκτείνβνται
  μέχρι τής στιγρης είς την παραχώρησιν
  άερβδρομίων κβί την &σχηβιν τοϋ Γερμανι-
  κοΰ έλέγχου επί τδν κυριωτέρων Όλλχνδι
  κδν λιμένων.
  ΟΙ ΓΑΛΑΟΙ ΑΠΟ&ΙΑΟΥΝ
  ΕΙΣ ΣΚΗΝΟΒΕΣΙΑΝ ΤΗΣ ίΚΕΣΤΑΠΟ
  ΠΗ ΑΒΟΗΕΙΡΑΙΜ(ΙΤΑ_ ΤΟΥ ΧΙΤΜΡ
  ΡΩΜΗ 9 Ν)βρί*υ (Ιδ. ύ«ηρεσ'«).-Αί
  ΠαρισιναΙ έφημερίοες τδν έοττερινδν έκδό
  σεων, σχολιάζουσα» τάς νεωτέρας πληροφο¬
  ρίας επί τής χθεαιιης αποπείρας τιΰΜονά·
  χον κατά τοΰ Χίτλερ, χ«ρακτηρ(ζουν ταύ
  την ώς ακηνοθεσιαν τής γερμανικής Γκε·
  οταπό πρέ-ς μετριασμόν σειράς άπονοητεύβε-
  ων τής Γερμανιχής δημοσίας γνώμης.
  13 ΝΕΚΡΟΙ ΚΑΙ25 ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ
  ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΩΣ ΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑ.ΟΠΗΓΑΣ
  ΡΩΜΗ 9 Νβεμβρίευ (ίδ. ύπηρεσΓα).—
  Μεγάλη ίκρηξΐξ ςυμβδοα χΒές εις πετρε·
  λαιοπηγίς τϋς Ρευμανίας προεκάλεοε πυρ
  καΐάν η όκοία κατέστρΐψε 3 δεξαμεννς
  πετρελαίευ. εί νεκροί έκ ι ής έκρήξεως
  άνέρχονται ιίς 13, οί τραυματ'αι ίίς 25, οί
  δέ έςαφανισθέντες εί; εκατόν.
  ί Κ. ΜΕΤΑΙΙΣ ΑΙΕΝΕΙΜΕΝ ΙΜΑΤΠΜΟΝ
  ΕΙ! ΤΟΥΣ ΑΙΙΟΡΟΥΣ ΜΑ88ΤΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νεεμβρίου (»οϋ άνταποχρι
  Το0 μ«{) - Ό Πτωθυκαυργός κ. Ί. Μετα
  Ι&ς διένειμε σήμερον Ιματιομόν είς τ*ύ;
  Απόρους μαθητάς τής Καιοαριανής επί
  τεύτω ουγκεντρωθεντας Άηό μέρους των
  μαδητδν κ«ί της Διευθύνςεως τού σχολεί·
  ου Καισαριανής έξεφράοθησκν ΐύχαριστίαι
  είς τόν κ. Πρωθυπουργόν τβν όπεϊον έπευ
  κήμηοε καί β συγκεντςωθεις κόβμος.
  ΗΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ Ζ-ΧΟΥ
  ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΗ ΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβρίευ (τοΰ άνταποκρι
  τοΰ μ«ς) — Υπό τοϋ ύκουργείου τ«ς Παι'
  δείας άπεφασΐοβη ή μετατροπή τής οίκί-1
  άς τού αειμνήστου Ζάχου, τοΰ γνωστοΰ άρ
  χιτέκτονβί, είδικοΰ ώς γνωστόν διά την
  αναστήλωσιν τδν βυζαντινδν μνημείων,'
  ιΐς Μβυσίΐβν προτύπβυ βν{«ντινή{ βρχιτΐ
  κτ·ν.χη« κβΙ τίχνης, ·
  Έντείνεται
  έκ νέου ή άεροπορική δράσις.
  30 Πρωίνη
  ΑΓΚΥΡΑ 9 Ν)βρίβυ (ίδ. ύ
  κηρεβία).— Επίσημον άγνλι
  κόν ανακοινωθέν άναφέρει
  •τι δύο άγγλικά άεροκλάνα
  άναγνωρίΐεως επετεθησαν
  χθές είς Βόρειον θάλασσαν έ
  ναντίβν τριών γερμανικήν.
  Μετά λυ3βώδη μάχην χκτερ
  ρίφβηβαν δύο γερμανικά έκ
  των οποίων τό έν εβυθίσθη
  Τ' άγγλνκά άφοΰ ίνή^γησχν
  πτήαεις άναννωρίσεως ύκερά
  νω τής Γερμανίκς έιέοτρε
  ψ*ν σδα είς τάς βχσεις των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ν)β?ίου.-
  Έπίοημον: Νεοζηλανδος' άε
  ρ·πόρο5 21 έτών εύρισκόμε
  νος εί; τ· δυτικόν μέτωπον
  συνεπλάχη υπεράνω τής γραμ
  μη; Μαζινό μετά γερμανι
  κων άεροπλάνων. Εί; ββήθει
  άν τού «νυψώθηααν 3 αγγλ»
  κά άεροπλίνα. Διεξήχθη
  σκληρώς αγών έν τέλει δέ ό
  Νεβζηλανΰός χ«τέρρψε γεο·
  μανιχόν άεροΐιλάνβν τό ό
  ποϊβν άνεφλέγη μόλις προ·
  βέκρουσεν επί τοΰ έδνφο^
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ν)βρ(ου (Ιδ.
  ύπηρεσίκ).—Γερμανικόν ύδρο
  πλάνον κατέπεσε σήμερον
  είς τάς Λεττβνικάς ακτάς.
  Τό πλήρωμά τού ετέθη ύχό
  περι«ριβι*όν.
  Ό «Μικρόςΐΐαρισινός» γρά
  φεΐ ί:ι γερμανικά άεροκλά
  να Ιρριψχν είς γ«λλι*άς πό
  λεις φυλλίδια περιέχβντα τό
  κείμενον τβΰ λόγε>» τβΰ Μβ
  λότωφ. Έκ Λσνδίνβυ άγγέλ
  λεται ϊτι αγγλικόν άερβπλά
  νόν συνεπλάκη είς Βόρειον
  ©άλαασαν μέ δύο γερμανικά
  έκ των όπβίων καχέρριψε τό
  εν.
  Λεπτομέρειαι
  της αποπείρας δολοφονίας τοΰ Φύρερ.
  (Συνέχεια £κ τής 1ης ]
  ΑΓΚΥΡΑ 9 Ν)βρΙου (Ιδ. ύ-Ι
  ηηρεσ(σ) — Τό πρακτορείον
  τής Ανατολάς μεταδΐδει τάς
  εξής πληοοφορΐας τοθ Ρώύ
  τερ σχετικώς μέ την άπόπειρα
  κατά τοθ κ. ΧΙτλερ: «Πρός
  τό τέλος τής έοοτής ή όποΐα
  εδίδετο πρός τιμήν τ&ν βετε
  ράνων τοθ ναζισμοθ, επί τή
  έπετεΐφ τής έθνικοσοσισλιστι
  κης έπαναστόσεως τοθ 1923,
  έξερράγη βόμβα ρυθμισμένη
  δι' ώρολογϊου καί τοποθετή
  μένη είς την όροφήν τής αί
  θούσης οπου εδίδετο ή έορτή.
  Μέγα μέρος τής όροφής καιέ
  πεσε. Τα φώτα έν τούτοις
  δέν έοβέσθησαν καί ου τω δι
  ηυκολύνθη τό Εργον τής άστυ
  νομίας ή δποΐα δμως άρνίΐται
  νά δώση τα όνόματα τ&ν θυ
  μάτων.
  Είς την εορτήν παρ'σταντο
  έκτ<*ς των άλλων οί κ.κ. Γκαΐ μπελς,Φόν Έςς καί Στρόϊχερ. Ξ4.νοι πσρατηίηταΐ, σχολιά ζοντες τό γεγονός φρονοθν δΐι πιθανόν μέν ή άπόπει ρα ού τή νά συντελέση είς τό νά συσπειρωθή στενώς ό γερ μανικός λαός. Π,θανόν ομως καί νά γίνη άφορμή νά έν τείνη ή κιβέρνησις τόν άντιση μιτικόν άνώνα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Νοεμβριού ((δ. ύπηοεσΐσ) — Νεώτερα τη λεγρσφήματα έκ τοθ έξωτερι κου άναφέρουν δ τι ή έκρα γεΐσα βόρβα ^ίς την αΐθου σαν των έορτβν τοθ Μονάχου εΤχε τοποθετηθή επί τής όρο φής καί ακριβώς άνωθεν τής έξέδροςάπό τής οποίας ώμ[ λησεν ό Χΐτλερ. Ό κρότος έκ τής έκρήξεως ή<ούσ9η ιίς μβ γάλην άκτΐνα έντός τής πό λεως. "Ηδη γεν3ται τό έρώ τημα πώς κατωρθώθη νά το ποθετηθη ή βόμβο είς τό μέ ρος αύτό δεδομένου δτι λαμ βάνονται πάντοτε υπό τής Γκε σταπό αύστηρότατα προλη- πτικά μέτρα παντοθ δτιου πρό κείται νά μεταβή καί νά ό μιλή~- ό κ. Χίτλβρ. Έκφράζον ται δέ υπόνοιαι μήπως ποό- κείται περΐ σκηνοθεσΐας. "Αλ λο τηλεγράφημα μεταδΐδει δ τι τα δηαοσιογραφικά δργανσ τοθ έθνικοσοσιαλιστικοθ κόμ ματος άπσιτοθν την λήψιν αύστηροτάτων μέτρων έναντΐ όν των έν εχομεν ών είς την ά πόπειραν. Έπ' εύκαιρ'α άποκαλύπτε ται δτι εναντίον τοθ Γερμα νοθ ΚαγκελλσρΙου Ιχουν γΐνει καί άλλαι δολοφονικαΐ ά πόπειρσι μέχρι σήμερον. Τόν παρελθόντα Ιανουάριον εΐχε γΐνει άλλη άπόπειρα έναντι όν τού ή όπο'α άπεσιωπήθη καί διά την οποίαν ένινβ δι κη 60 άτόμων μετοξύ των ό πο'ων μάλιστα ήσαν κοΐ επι τελεϊς τοθ κόμματος. ΤΑ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ και αί συνέπειαι της αποπείρας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Νοεμβριού ((δ. ύτΐηρεσΐσ).—Πολλυί ξένοι πά ρατηοηταΐ έν Γερμαν'α Φρο· νοθν δτι ή άπόπε ρα κατά τοθ ΧΙτλερ δέν άποκλεΐεται νά εΤνβ έργον τής Γκεσιαπό πρός τόν σκοπόν είτε νά ου σπειρώοη τόν Γερμανικόν λσ όν πέριξ τοθ ΧΙτλερ καί νά τόν φανατίση όπερ σύτοθ ιΐτβ διά ν' απαλλάξη τόν Χΐτλερ άπό τούς κεεη υγμένους άντι κομμουνιστάς τοθ κόμματος οί όποΐοι άντιτάσσονται είς την συνεργασίαν τοθ Ράϊχ— Σοβιέτ. Είδήσεις έξ "Αμστερ ντσμ άναφέρουν .ότι κατά Όλλανδικούς κόκλους ή άπό πειρα θά γίνη άφορμή να δο¬ θή τό ούνθημα νέων διωγμώ ν έν Γερμαν'α καί δτι συγχρό νως θά έχη σοβαρωτσ,τσς συ επεΐσς. Είς Βερολίνον έξεοό θη ανακοινωθέν τό οποίον ά· ναφέρει: «ΜΙχρι σήμερον δέν ήσχολήθημεν ποτέ μέ τούς έχ θρούς τής ΓερμσνΙας. Άπό σή μερον ομως θά συμπεριφερ θώμεν κατά τοιοθτον τρόπον έναντι ούτβν ωστε είς τό ε¬ ξής νά μή διατρέχουν ουδένα κίνδυνον ι. υ τε ν' άπειλοθνται οί έθνικοσοσιαλισταί». Ή «'Εφημερϊς τής 12ης ώ οας^ γράφει: Είς τό * πρώτον άκουσμα τής είοήσεως τής ά ποπεΐρας κατά τοθ Χίτλερ, τό αΤμα μας έηάγωσεν είς τάς φλέβας μας. Άλλ' άμέσως έ σκέφθημεν. Ή άπόπειρα έ στρέφετο κατά τοθ Φύοερ, άλλ' ό Φύρερ εσώθη. "Η6η παρά τα φέρετρσ των νεκρών οί όποΐοι εθυσιάσθησαν διά τόν Χ(τλερ όρκιζόμεθα δπ δέν θά σταματήσωμεν τόν δρόμον τόν οποίον αύτός έχά ραξε. Μέχρι σήμερον έφεΐσθη μέν τοθ έχθροθ μας. Είς τό μίλλον θά πηρακοΧουθώμεν άγρυπνοι τόν εχθρόν. Τό γε γονος σύτό -.άς Επεισβ ν' ά ποδυθώμεν είς όλοκλητωτικόν άγ&να. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ν)βο(ου (!δ. ύπηοεσίο).— Τηλεγραφήματα έξ Άμστερνταμ άνσφ*ρουν τα εξής σχετικώς μέ ιήν άπό πείραν: «Ευρισκόμεθα ένώπι όν μιθς νέας πυρκαϊας τοθ Ράϊχ. Διά πρώτην φ3ρ$ν 81 δονται υπό τοθ Ράϊχ λεηττομέ ρειαι επί ενός γεγονότος χ}·, αυτής Ικτάσεως. Εάν κατα δβιχθή δτι ένέχβται είς την ά πόπειραν ή Γκεσταπό, τότε σκοπός τής Γερμανίας είνε νά δημιουργήση πέριξ τής Αγ γλΐσς τοιαύτην ατμόσφαιραν ώστε ν ά δικαιολογήση τόν 6 λοκληρωτικόν πόλεμον τόν ό π' ΐον τό Ράϊχ έτοιμάζει κατ' σύΐής». Άδρόαι συλλήφεις έν Γερμανία. ΡΩΜΗ 9 ΝοεμβρΙοΟ (!δ. ύπηρεσΐο).—Ό ΒσσιλΕύς τής Ιταλίας καΐ^ό κ." Μουσολίνι απέστειλαν ιίς τόν κ. Χ τλερ τηλεγραφήματα έκφρόζοντες τα έγκαρδια συγχσρητήριά των διά την διάσωσιν τού έκ τής στυγε, άς αποπείρας. Έκ Μονάχου ήγγέλθη 6τι κατά την διάρκειαν τής νυκτός 3 έκ των τραυματισθέντων ύπέκιψαν. Ζωηρά άγανάκτη σις έπικρατεΐ είς δλην την Γερμανίαν. Ό Χ(τλερ έπληρο φορήθη την Ικρηξιν τής βόμ βας μίαν ώραν αργότερον £> φ
  έταξίδευε έτιιστρέφων είς Βε
  ρολΐνον. ΠολλοΙ συλλήψεις
  εγένοντο, ό άρχηγός δέ τίς
  Γκεοταπό κ. Χ'μλερ άνέλοβε
  την δυξαγωγήν τ<£ν άνακρΐ σεων. Νεώτερον ιηλεγράφη μα άνοφέρει ότι ετέροι 2 έκ των 29 βαρέως τραυματιών ά- ■πέθανον. Ή Γενική εντύπωσις έν Γερμανία ιϊνε δτι ή άπό πειρα είνε έργον τής Άγγλι κης κατασκοπείας. ΑΓΚΥΡΑ 9 Ν)βρ(ου (16. ύτιη ρεσ(α).— "Ανακοινωθέν τοϋ πρακτορεΐου Ράϋιερ άποκα- λίΐ την απόπειραν τοθ Μο¬ νάχου, μεγολοφιδ προσπό θείαν των Γερμανών (ί όποΐ οί έπεθύμουν ν' άπσλλαγοθν άπό τόν Χίτλερ. Έξ αΧλου τη λεγραιίήματα ίξ Άμστερντσμ ύποστηρΐζουν Οτι ή άπόπειρα είνε έργον τ&ν δυσηρεσιημέ ν ών. Εγνώσθη δ π ή κιβέρνη σις τοθ Βερολίνου δέν έπιτρέ πει νά δοθοθν είς την δημο-»ι όιητα λεπτομέρειαι των γενο μ έν ών συλλήψεων μετά την απόπειραν. Επισήμως άνεκοι νώθη μόνον δτι οί νεκροί άνέρ χονται είς 8 καί οί τραυμα- τΐαι είς 63 Ή άμο<βή ή όπο'α θά δο6ή είς εκείνον 6 οποίος θά παραδώση τούς ένόχους άνήΧθεν είς 600 χιλ. μάρκα Ό κ. Τσάμπερλαιν καδορίζει την Αγγλικήν πολιτικήν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ν)Βρ(ου (ίδ ύπηρεοίν).— Κατά ιήν σημερινήν δεξΐνσιν τ«ΰ νέον λόρδευ-Δημκρχευ * οβρ Τζών _*ϊμβν ά- νέγνωσε βκό χειρογράφβυ τέ ν λόγον τβν όποϊενεά έξδ?ώνει ο άοθεν&ν πρωθυπευρ γ«ς κ Τσάμπερλαιν. Είς τέ ν λόγον αυτόν, άποδίδετβι έν άρ· χή φόρβς τιμής εί; τα εύγε ν ή αίοθήματα τα «ποία ώθησαν τεύς Βασιλείς Βελγίου καί Όλ?ανδίας ν' άναλβββυν πρωτββουλί αν μεσολββήβιως ύηέρ της είρήνης. Άλλά βυγχρονωί ίχφράζδΤβι ή ννώμη (τι νίν ι) κάρχβυν πολλαί πι8α<ότητρς νά τελεσφβρή οη τό διάβημα αύτό. «Η Αγγλία δίν έπιΒυ μεΐ ν» διαρκέση έ πόλεμος ευ ε μίαν ήμέ ραν περισσότερον άπ' ίσον είνε άνάγκη. Άλλ' εί; ούτοϋς εί όπβΐοι δέ ν έννοοΰν πά ρά την γλώσσαν τί ν ίπλων, θ' άκανήσν μέν μέ την γλώσσαν αύτην. 'Αφεϋνάπεφασ{ σαμιν «ά λάβωμεν τα οπλα δέν θά τ' άφή αωμεν ης,ϊν απαλλάξωμεν την Ευρώπην άπό την Απειλήν τής βίαες ... Ή άροις τί,; άπκγορΐύβιως ν <ί Άμή ίνώ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Νοεμβρίου (ίδ. ύκηρ8β[« «Ανορθώσεως.»)— -«' ε.δήοεις έκ Χ«γη5 ανεκαλύφθη ύπ· τδν στρατιωτικδν «ρχών τής Όλλανδίνς μυστικόν σχέδιον τοδ Γερ μανικοΰ στρκτηγείου βάαει τοϋ οποίβυ θίι είσβάλουν τα Γερμανικά ατρατεύματα είς τα έδάφη τοΰ Βελγίου καί τής Όλλ«ν&ί«ς. Κατόπιν τής άπβκαλύψενς ταύτης αί κυ. βερνήσεις των δυο χωρΰν ε'ΐτοΐυιαν νά ί. χούν κάθε αμφιβολίαν δι* τ·ν κύριον σ«β. πβν των Γερμανικων στρατιωτιχών συγκεν- τρώοεων πρό των συνόρων των. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Νοεμβρίου.— Οί «ντα ποκριταί των Ιταλικόν εφημερίδων δι« ψδύδουν ότι ή Γερμανί* έτοιμάζει είσβ» λην είς Βέλγιον καί "Ολλανδίαν. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓϋΤΪΣ ΙΑ ΚΑΪΥΣΤΕΡΗ!» ΤΙΗ ΑΠΑΗΤΒ2ΙΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΛΜρ ΕΚΚΑΗΣΙΗ ρ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ν«εμβρ(ευ (Ιδ ύηρεσία). —Επισήμως ανακοινούται οη ο Βασιλεύς θ' αναβάλη επί τινάς ημέρας την «πάντη· σίν τε υ είς την έχ κλήσιν τβΰ Λεβπόλδου κκί τής Βιλελμίνη;* διότι πρέπει νά ουνεν νοηθή προηγουμένως ή Αγγλικη χνβέρνη· αίς μετά των κυβερνήσεων τής Γαλλίας κ«ί τώνΚτήσεωνκαί Άποικιων τής'Αγγλίας.Νεώ τεραι είδήσεις έξ Άμστερνταμ άναφέρουν ο π καθ" ά εγνώσθη ή Γερμανία δέν θ' α¬ παντήση είς την έκκλησιν τ&ν Βχαιλεων Βελγίου *αί Όλλανδίας. ΣΥΐΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΜΟΙΧΛΝ ΑΙ ΡΙΙ!Σ0Φ1ΗΑΙΗ&1ΚΑ1_Σ Υ Ν Ο ΜΙΑ1ΑΙ ΡΩΜΗ 9 Νοεμβριού (ίδ. ύΐιηρεα'α) — Την 18ην ώραν σήμερον ·1 κ. κ. Παασιχίβυ κ*ί Τάνερ μετέβησαν εί; τό Κρεμλΐνον, ω;[ άναφέρουν δΐδήσεις έκ Μόσχα;, καί ου· νηντήδπσαν μετ» τοΰ κ Μολόωρ καί τδν αλλων Ρώααων αρμοδίων μετά τδν οποίων ίλ επί ό ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Ν)βρίου (ίδ. ύηη ρεσίχ).— Υπό τού Γενικου στρατηγεί ου τού Γοχλλικού στρατβϋ εξεδόθησαν τα κάτωθι ανακοινωθέντα: Την πρωΐαν. «Ηύξηυ-ένη δράσις κατά την διάρκειαν τής νυκτός είς τό σύνολον τού μετωπον. 'Άναγνωρίσεις καί ζωηρά Ι τοπικαί συγ κρούσεις πρό πάντων μεταξύ Ρήνου χιΐ Μοζέλλα». Την 11η* νυκτερινήν. α'ΙΙ μερά χωρίς σπουδαίον τι επεισόδιον. ΕΠ ΓΗΝ (ΕΙΤΑ ΕΙΣ10ΛΗ ΙΡΜΙΙΩΗ ΕΙΣ ΙΑΑΑΗΑΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Ν)β?ί*υ (ίδ ύπηρ).— Με γάλαι δυνάμεις Γερμανικοϋ ίΐτπικοδ καί μη χανοκινήτων φαλάγγων σ«γ«εντροΰνται κατά μήκος τδν Όλλανδιχδν ουνόρων. Σι δηρ«δρ«μικοί συρμοί μεταςρέρουν πετρί λ«ια, βενζίννς χαί πολεμοφόδι» άκαταπκύ στως. €ί Γερμανοί έγκατέλειψαν τα προ σχήματα τελείως χαί ένεργοΰν συνεχεΐς κτήβεις άναγνωρίσεως υπεράνω τής Όλλαν δί«ς. Βελγικά βτρατεύματα μεταφέρβνται έ- σπευσμένως πρός τα Όλλανδιχά σύνβρα διά νά έμηο&ίσουν Γερμανικήν εισβολήν έκ Γερμανίας είς Βέλγιον. Πολλαί πόλης καί *ωρί« τής Όλλανδίας έκκε- « οΰνται καί κατακλύζονται υπο υδάτων. Τό μεσονύκτιον άπηυθύνθη ύιοτηςΒελγΐΜης'κυ βερ«ήσεω5 είς τον λαόν έκκλησις άπό ρ«δι οχώνου νά διατηρηθή την ψυχραιμίαν τού χαί νά είνε ετοιμος διά πάν ενδεχόμενον. 1^/»- .—( »^> ^~^<Χ~»Ι ι^~»ιιΟρ~«ι» » / «" ».....~Ι — ** ' την χώραν αυτήν τόν κίνδυνον άν*μί(ενς της είς πόλεμον, άνοίγει είς τού; ουμμ* χους τάς μεγαλυτέρας δεςαμενάς προμηβ« δν, πού ύηάρχουν εί; ίλον τόν κόσμον. Ό πόλεμος Ιχει σήμερον την μορφήν πβλιορ κίας. Δεν γνωρίζομεν ηόβον θά διβρχέοα καί πότε ?ά μεταβληθή είς βίαιον «όλεμον. Πάντως κολακευόμεθα διά τα α'ιτια πού μ άς ώθηοαν είς τόν πόλεμον, διά τούς οκο πούς χάριν των οποίων μνχόμεθκ χαί διά την ένότητα της Αύτοκρατορίβις μας. Ή συνεννόησις μέ την φιλτάτην σύμμαχον Γαλλίαν είνε πλήρης. Αμφότεροι εϊμεθ* άποφασισμένοι νά πολεμηβωμεν μέχρις ε¬ σχάτων. Ή νίκη μ«ς βά φέρη την βασιλέων τής ελευθερίας τής ανθρωπότητος είς άντι κατάοτασιν της β «5 Τό Αγγλογ«λλ·τβ«ρ- κικόν είνε όϊγανβν είρήνης είς την 'Ανα τολικην Ευρώπην. "Αντιθέτως τό Γερμνν·· ρωσσικόν ώφελεΐ την Ρωβσίαν καί θ' άη#· βή όργανον ταπιινώσεων κ«ί άπβιλ&ν μΐγβί λων διά την Γ·ρμ«ν(«ν»,