98037

Αριθμός τεύχους

5318

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •Ο *<τ·Ι·ΒΓϊ (δ ύηρ« π · ΒκοιΙ ς την «πίνη,, τ·δ Λκ·π·λίη ρέηει νκουνιν λ βρι ής Γαλλία; κ,| 'ΑλΝ α μ φρ ιανία δίν ί' ι. των ΒκαιλΐΗ &. ύπηρίβ'*·)- Μ. Μ. Π««Μ# τ* ΚρκρλΤνη, ►1βοχ«Γ, χ«1 «»· «λέ «? χ«ιΆ ετ« των ομΙμ ΚθΙΚΰθ ί>ΑΤΗΓΕΙΟΥ
  >ίου (»δ·
  υ*τεριή
  βτιειβόδιθ»·
  ,δ«ν·ν_
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΫ '"
  ΙΠΕ1ΙΟΤΙΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγΰϋτου
  2ΙΟΟΙΤΟΝ
  ΐτηοία λ£ραι 8
  ίξάμηνος 1
  'Αμβρικής
  ίτησια δολ, 10
  π
  «ξάμητος » Β
  ΤΪμή
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  ■ ΕΤΟΕ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ »3Ι8
  Τθ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  Κατά π') σημερινόν μας τηλεγραφημα οί Γάλλοι ε'νισχΰουν τάς προκϊχωρημτνα» γραμμάς των, Ανωτέρω ό όρ
  χιστράτηγος Γκαμελέν συνομιλών με. ίπιτε'εϊς ιου είς τό στρατηγρΐον τού ΛιιτιχοΠ μρτο>ποι<. =-------Τό επεισόδιον των Γερμανο Όλλαν- δικών συνόρων. === ΠΑΡΙΣΙΟΙ Κ Ν)βοΌυ (16. ύ· πηρεσΐα τής «Άνορθώσεως>).
  — Πληροφορίαι έκ Χάγης κοΐ
  "Άμστερντσμ άνσφέρουν δτι
  σοβαρόν επεισόδιον Ιλαβε χώ
  ραν χθές είς ιήν όλλανδο-
  γερμανικήν μεθόριον. Πυρο-
  βολισμοΐ έρρίφθησαν είς τα
  σύνορσ, πλησίον τοϋ Βενλό-
  ου καί πρός στιγμήν ήτει-
  ληθή σύρραξις μεγάλης εκτά
  σεως Είς τό επεισόδιον ίνέ-
  χονται ώς διεπιστώθη πολΤ
  ται έκ των οποίων τινές μέν
  ετραυματίσθησαν άλλοι δέ συ
  νελήφθησαν καί ωδηγήθησαν
  εξω των συνόρων. Ευθύς ώς
  εγνώσθη τό επεισόδιον διε¬
  τάχθη ή ενεργεια αύστηοων
  άνακρΐσεων.
  Νεώτερα τηλεγραφήματα έξ
  Άμστερνταμ άναφέρουν δτι
  είς τό χθεσ νόν επεισόδιον
  παρά τα Όλλανδογερμανικά
  σΰνορα ένέχονται ΓερμανοΙ
  τελωνοφύλακες καί ομάς Όλ
  λανδων φρουρών. Τα τηΧε
  γρσφήματα προσθέτουν δ τι
  καθώς εξηκριβώθη έκ των σχε
  τιχών άνακρΐσεων οί Γερμα-
  νοΐ τελωνοφύλακες είσήλθον
  έπ' αύτοκινήτου είς τό Όλ
  λανδικόν έ5αφος και ήρχι¬
  σαν νά πυροβολοθν δνευλό
  γου. Έν συνβχεία επετεθη¬
  σαν εναντίον ιών Όλλανδων
  φρουρών έκ των οποίων συ
  νέλσβον μρρικοΰς τούς όποί
  ούς ε5εσαν επί τοΟ αύτοχι
  νήτου των καί τούς ωδήγη¬
  σαν εκείθεν των Όλλανδι-
  κων συνόρων είς τό γερμα
  νικόν εδαφος.
  Πβρισσότεραι λεπτομέρειαι
  έ —Ι τοθ έπεισοδΐου δέν μετε
  δόθησαν υπό των Όλλανδι-
  κων άρχων. Κατ' άνλσς είδή
  σβις έκ Χάγης, ευθύς ώς έ
  γνωσθή τό επεισόδιον των συ
  νόρων, συν ήλθε τό ύπουργι
  κόν Συμβούλιον καί έξή-ασε
  την δημιουργηθείσαν κατάστα
  σιν. 'Ω; εγνώσθη τό ύπουργι
  κόν Συμβούλιον απεφάσισε
  την Αμεσον λίψ.ν συμπληρω
  ματικων μέτρων πρός ενίσχυ¬
  σιν τής αμύνης τής χώρας
  διά την αντιμετώπισιν οίουδή
  ποτε ένδεχομένου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Νοεμβριού
  (16. ύπηοεσία) —Τηλεγραφήια
  τα έκ Χάγης άγγέλλουν ότι
  όπό της "Ολλανδίας κυβίρνή
  σεως εξεδόθη έπ'σημον άνα
  κοινωθέν σύμφωνα μέ τό ό
  ιιοΐον άνακαλοθνται καθ" ό¬
  λην την χώραν οί ά^εισι των
  αξιωματικών καΐ δπλιτών ξη
  ρας καί αέρος καί τουτο διό
  τι εθεωρήθη άπσραΐτητος ή
  ενίσχυσις τ£ν άμυντικών δυ
  νάμεων λόγω ττ]ς δημιουργή
  ΡεΙοης τάς τελευταΐος ημέραι
  έκρί,θμου ,καισστοΓεαις. Διύ
  τοθ ΙδΙου ανακοινωθέντος κα
  θ σταται γνωσ'όν δτι διετά¬
  χθη ή ενίσχυσις των φρουρων
  τής χώοας διά προσκλήσεως
  νέων 50 χιλ. άνδρων υπό τό
  δττλσ.
  ΑΓΚΥΡΑ 10 Νοεμβριού ('δ
  ύπηοβσΐο). — Τό πρακτορείον
  τγΚ Άνατολί|ς πληροφορίαι
  έξ Άμστερντσμ δτι κο6ώς Α-
  νακοινοθται υπό ιών όλλανδι
  κων αρμοδίων κύκλων, οί γε
  νόμεναι είς τα σόνορσ σγετι
  καί ίρευναι άπέδειξαν δτι δέν
  άνιαποχοίνονται έξ ολοκλήρου
  πρός την πραγματικότητα αί
  πληροφορίαι περΐ μβγάΧων
  συγκεντρώσεων γερμανικοθ
  στρατοθ έν τούτοις υπό τής
  Όλλανδικής κυβερνήσεως συ
  νεχΐζεται ή λί,ψ ς έκτάκτων
  μέτρων αμύνης τής χώρας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Νοεμβριού
  (Π. ΰτιηοεσΐο) — Τηλεγραφημα
  τα έξ'Αμστερνταμ άγγέλλουν
  δτι έν συνεχε'α των λσμβανο
  μένων μέτρων ένισχύσεως τής
  αμύνης τής χώρας διετάχθη
  υπό τοθ ΓενΙκοΟ Έτ·ΐ'·ελεΙου
  καί τρχισεν ό κατακλυσμός ύ
  πό υδάτων μεγάλων έκτάσε
  ών τής άμυντικτΐς ζώνης ττοός
  τα γερμανικά σύνορα Ύ πό
  την τιροστασ αν των υδάτων
  κατόπιν τοθ άνοίγματος των
  ΰδατοφρακτων, Ευρίσκονται ή
  δή α Ι πόλεις 'Αμστβρνταμ, Ρ6
  τβρνταμ καί Χ4>η καθώς καί
  δ Και αί βιομηχανικαί περιοχαί
  τής ΌλλανδΙας.
  Τα αύτά τηλεγραφήματα
  προσθέτουν δτι πσρά την έκ
  δηλούμενη^ είς ολόκληρον την
  •Ολλανδίαν νευρικότητα καί
  τιαρά τα λαμβανόμενα έ<τα- κτα μέτρα έν τούτοις 6πάρ· χούν πολλοί μεταξύ των επι σήμων Όλλανδικών κύκλων οί όποΐ η φρονοϋν δτι Ρέν υ¬ φίσταται άμεσος κινδυνος γερ μανικής εΐοβολής κοΐ δ τι τε- λικώς θά κατασιβ δυνατόν νά μείνη μακράν τής συρρά- ξεως ή ΟΧλανδΙα. ΡΩΜΗ 10 Ν)βρΙου (16 ύπη ρεσίσ) —ΕΙδήσεις έ< Χάγης ά ναφέρουν δτι δ ύπουργός των Εξωτερικών τής Όλλανδΐας προέβη χθές την νύκτα ίΐς μα κράς δηλώσεις επί τής σημβρι ν ής καταστάσεως καί τής πό λιτικής τής χώρας του.'Ο Όλ λανδές ύαουργός ετόνισεν δ- τι ή Όλλανδία είνε σταθερώς άποψασισμένη νά τηρήση άπό λυτον ούδετερότητα κα( δέν' δένετσι έγγυήσεις παρ' ούδε μιδς ξένης δυνάμεως. ΑΙ ΌλλανδικαΙ έφημερίδες 6ημοσιεύουν σήμερον έπίση μόν κυβερνητικόν άνακοινω θέν διά τοθ όποίου καλείται ό λαός νά διατηρηθή την ψι>
  χροιμΐαν καί την γαλήνην τού
  καί νά έχη εμπιστοσύνην είς
  έκείνους οί δποΐοι χειρΐζονται
  τάς τύχας τής νώρσς.
  Ήάπόπειρα
  Μονάχου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 μβ
  ύπηοεσΐο) —Τλ σχόλια διά τή
  έκραγεΐσαν βόαβαν είς την αΓ
  θουσαν των έσρτων τοθ Μο
  νάχου ίξακολουθο0ν,6ιάφοροι
  δέ έκδοχσΐ ύττοστηρΐζοντοι.
  Ανεξήγητον πάντως θϊωοεΐ
  ται πας ετοποθετήθη ή βόμβα
  είς ιήν όροφήν τής αΐθαύοης
  Εντύπωσιν 6' έπίσης προκα
  λεΐ τό γεγονός δτι είς την έ
  ορτήν δέ" παρίστατο ό στρα
  τάρχης Γκαϊΰΐγκ, ό όττοι"ος δέν
  άπουσιάζβι ποτέ άπό τάς έ
  θνικοσοσιαλιστικάς τελετάς.
  Χαοακτηριστικόν έπίσης θεώ
  ρεΐται καί τό γεγονός δτι ού
  δεμία έξη ησς εδόθη μέχρι
  Έξακολουθεί υπό τής
  Ιταλίας ή άντισοβιε-
  Ξ---τική έκστρατεία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ν5εμβρ£ου —
  Κατά τηλεγραφήματα έκ Ρώμης.
  δ Ίταλικος καί ο Γερμανΐκάς τύ
  τος εξακολουθή νά οχολιάζουν
  τόν τιλιυ:αΐ2ν λόγον τοθ χ. Μο
  λότωφ, έν συνδυασμώ πρός τάς
  εκδηλώσει; τής Κόμιντερν, γινι
  κώςχ£έ~παρατηρε1ται ένταθθα 8-
  τοϋ; αύτούς σχοπού;.
  Ένω ίμωί, συνΐχίζιι ή Ίΐαλι
  κή εφημερίς, 6 Μολίτωφ ομιλών
  διά τας κεφαλα οκρατικάς χώρας
  κατωνίμασεν ίδ.'α την Γαλλίαν,
  την Αγγλίαν καί τάς Ηνωμένας
  Πίλιτείας, ή προκήρυξις τής ΤρΕ
  της Διιθν&Ος λέγει 8τι ο πόλε·
  τω: άναχριβή.
  Αί γερμανικαί έ^ημε^ίδ*;, άν
  τιθίτως πρός τας ^Ιταλικάς, Ιξαί
  ρουν 8πως μεταδΐδει τό ήμιεπίση
  μόν Γερμανικόν Πρακτορείον "τόν
  ίόγον τάν οποίον ΐξεφώνησεν δ χ.
  Μολότωφ. τό κεντρικόν ^βέ δ?γα
  νόν*; τ^0^ , έθνιχοαοοιαλισμοθ, δ
  Ι.ι- τα, χατο'ηφΡείσα: υπό των
  νη ΐ|θ)ΐθΛ,ς)α((ΐα δίΐκνυει την διανομήν
  τι έψ τί γερμανικά σχόλια χρη
  σιμοποιοιΐίν φρασεολογίαν πλησιά
  ζουσαν όλονέν περ'σαότερον πρός
  την των χομιιουνιοτιχ&ν συ^θημά
  των αί ΊταλιχαΙ ίφημερίδες έχ-
  δτ)?ώνουν μέ τονιζομένην έπιθΐτι
  χίττ]τα όλονέν περισσίιιρον την
  αντιχομμουνιστιχήν των διάθεσιν.
  ΑΕ 'ΓαλικαΙ έγημερίδες προ;
  τεύτο^ς συΐ"πε5αίνουν μετοξύ άλ
  λων δτι 'έν είνε δυνατόν νά &
  πίρχη θετιχή ουμφωνία μεταξύ
  τΌ Ράϊχ χαΐ των Σ'.β έτ.
  Ιδιαιτέρως τονίζει τοΟτο τό
  δ γανον τοθ χ. Τσ:άνο, έ «Τηλέ
  γ?αφοί» τοθ Λιβόρνου, ένφ ή έφη
  μερίς «Μισαατζέρο» είς έκτενέ,
  θ^όν της Ιπιτίθεται βιαιίτατα
  εναντίον τής Μίσχας, τονίζουσα
  8τι δέν 5φίσταται ούσΐώ5τ;ς δία
  φορά μιταξύ τής Γ' ΔιιθνςΟ;
  χ->1 τεθ Κρεμλίνου, δεδομίνου 8-
  τι Γ' Διεθνής χαι Σϋβιετΐκή χυ
  βέρνησ:; διΐυθύ Όνται άπό τα αύ
  τα προσώπω χαί άποβλέπουν είς
  τής στιγμάς γΟγβ διά την ά
  λαγήν των ώρων τοθ προγράμ
  ματος των έορτ&ν οΰ(ε διά
  την αναχώρησιν τοθ κ. Χ τλερ
  έκ τής αίθούσης πρό τής κεκα
  νονισμένης ώρας.
  Τό εθνικόν ττένθος
  τής συμμάχου ΤουρκΙας
  ΚΙιΜΑΛ Α1Α1ΟΥΡΚ
  ΑΓΚΥΡΑ 10 Νοεμβριού (Ιδ, ύπηρεβ(α) - Καθ1 βλην την Τβυο
  Μίαν χ6ί(, πίώτην έηέτειβν τοϋ βανάτου τού Κεμόλ 'Ατατουρχ έ νέ
  νοντβ συγχι» πτΐχβΐ |κίπ>ώοε·! ηένθους. Την 9 5' πρωϊνήν ίί?αν
  τού θ«άτου τοθ Κειιβλ έτηρήθη ενός λΐπτβδ βινπ χκθ' &κ'«ν το
  «άτβς. 'Η «ΰδλορί» είς έλοσέλιίον «ένβιμβν ηλβίσιβν οπμβσιβυει
  &ρβρβν τβθ βιβόέ>χβ» τβυ κ. 'Ιίμέτ Ίν«νο6, «κιρ «ηβτελεΐ άληΟΑ
  |>μν·ν Λί·{ »·ν Ικλειηφντ* !·ν·ρχην.
  Γιρμανών περιφερείας τής Πολωνιας ώργονώθησαν συσσίτια. Ή δημοσιευομέ
  δελτίον τροφίμιον πρός τοϋς χατοίκοιις,
  μος προεκλήθη λέγτ» τγβ ίμπερΐα
  λιστιχεβ άνταγωνιομοθ μεταξύ
  τής Γαλλίας χαί τίΐς Αγγλία*
  άφ' έ'ίς ναί τής Γερμανίας άφ'
  ετέρου, τοθθ' δπερ φανερώνει δτι
  δέν δφίσταται πλήρην αυμφωνία
  μεταξύ Μόσχας χαί Βιρολίνου
  Ή εφημερίς παρατηρεΐ" κατό
  πιν δτι χαί ή Σοβ.ετιχή Ένωσις
  είνε ίμπεριαλιστΐχή Δύναμις χαί
  φίρει ώ; παράδειγμα τό γεγο
  νός βτι την επαύριον τι Ο πο/έ
  μευ, έ1 ώ ή Γΐρμχνία έϊήλου ί
  τι είνε ετοίμη ά εύνοήση την
  αποκατάστασιν μιας Πολωνίας
  πράγματι πολωνιχής ή Ρωσσία
  έ<τροτίμτ;σε νά ένσωματώσς απλώς 8λα τα πολωνιχά έΐάφη, τα όποϊα κατίχτησε χαί νά τα μπολσιβ χοποιήνη άμέσως "Η Ρωσσία—συνεχίζει ή Ίταλι χή Ιφ*ιιρς—δυεδοόλωσε την έ ξωτεριχήν Μ^γγολίαν. 'Εργάζ* ται δχι δπέρ τής είρήνης, άλλ' δτΐέρ τοθ πολέμου, δπω; άπέϊει ξχν αί έπεμβασεις της είς την Κίναν χαί την "Ισπανίαν. Είς την δράσιν τής Μίσχας, την ά ποβλίπουσαν είς την χομμουνιστι χήν έπανάσ:ασίν, δ χρθρογράφος τοθ «Μεσσατζέρο» αντιτάσσκ την πολιτικήν τής Ίταλ'ας, την έμ πνεομένην ά,πΊ τα δψ λά ίδεώ 5τ] Τ'Ο άνθρωπισμοθ χ«ί τής εί ρήν—ο, χάρις είς την οποίαν άπε σίβήθη ή ίπίχτ σις τής συρρά ξίως χαί άποχατέστη άτμόσφαι ρα γαλήνης χαί συνεργασί >ς είς
  τα Βαλχάνια.
  ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΝ
  ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ
  Είς άϋά.τησιν τής χατηγορίας
  τής Κέιιντερν δτι ή φααιστιχή Ί
  ταλία άχολουθεΐ έπαμφοτερίζου
  βχν πολιτικήν διά νά ταχθή ιή'
  τελευταίαν στιγμήν μέ τό μέρος
  των νιχητδν, ο άρ_θ;ογράφίς π%
  ροτττϊρεΐ δτι ή Ρ.οσσ'α είνε έ<εί νη ήις έρρίφθη επί τής Πο)ω Ι άς την επαύριον τή; γερ'ανιχής νίκης. Ή πολΐτιχή τής °Ι:αλίας, καταλήγει, έμπνέεται άπό αίσθή ματα τιμ*)ς χαί είλιχρινείας τ-λείως δγνωστα είς την Μέ σχαν. Καί αί άλλαι Ιταλικαι έ?ημε ρίδες χαταγγέλλουν καθ όϊ μετα δίδει τό Πρακτορείον Σιίφανι, είς τα χύρια ίρθρα των την έχμετάλ λευσιν τοθ πολέμου, είς την όποί αν προβχίνουν τα Σοβιέτ διά τής προκ»;ρ6ξεως τής Κόμιντερν πρός τονίζουνδτι δλχ δσα περιέχονται είς την προκήρυξιν αυτήν δπό μορ φήν διββείίΐιώσεων ιΐ ε &πολύ . . _____;ς» λέγΐϊ: «Ό γηράσΛς καί σεσαθρωμένος χαπι ταλισ ός προσβλίπει ή^η πρός τα οπίσω χαί πλησιάζει προφα νώς είς το τίρμκ τ-υ. Καί αυτχΐ αί μάλλον πλούσιαι χώραι αί πά χυνθεΐσαΐ έκ των αγαθών τ1*ν ά'λ λων δέν έχου^ πλέον εσωτερικάς δυνάμεις χαί ίέν εδρίσχβυν δΐίξο δόν. Είνε μάλιστα άνίχανοι νά έ (εύρουν διεξόδους, αί όιτοΐϊί θί ηδύναντο νά ίχανοποιήσυυν χατά τίνα τρόπον τάς λαϊκάς μάζις. Ιδού ή κυρίαι άφορμή των νέων εξωτερικών ττερΐττετειών των ί,ιπε ριαλιστιχών δυνά'>εων. Ιδού ή
  πραγματιχή άφορμή τοθ σημερι
  νσθ πολέμου. Οί λίγοι αύτοι τοθ
  Μνλότωφ δεικνύουν πράγματΐ τάς
  θεμελιώδεις αφορμάς τί Ο πολέμου
  τής Αγγλίας».
  Είς τάς Ηνωμένας Πολιτείας ή
  δυσαρέσκεια την έπο'αν προεχά)ε
  σαν οί δπϊΐνιγμοί τοθ χ. Μολό
  τωφ είνε μεγάλη, χαραχτηρισπκή
  δέ ένδειξις τής δυσαρεσκείας αυτής
  ιίνε χατά τα έξ Ούίσιγχτον τηλε
  γραφήματα, τό γεγονός δτι αί πε
  ρισαοΉραι έχ των άμεριχανιχών
  πρςοωπικοτή'ΐον, αί ίπ'ϊαι είχον
  ποοσχληθή είς την δεξ'ωσιν τής
  Σ.6ιετι*ής πρεσβείας έπ' εακαι
  ρ'α τή:χθεσινής έπετείου τής έ
  παναστάσεως τ'-0 1917, άΐτέφυγον
  νά μεταβοθν. 'Υιτό των ίρηαρΙ
  δών των Ηρωμένων Πολιτειδν πά
  ρατηρεΐται δτι είνε τελείως άδι
  χά ολόγητος δ διταινιγμος τοθ χ.
  Μολότωφ εναντίον των Ήνωμένων
  Πολιτε ών δτι δήθεν έχμεταλλεύ
  ονται την ούίετερέττιτά των διά
  νά άποχ^μ'σ^υ' δλιχά ώφιλήματα
  {χ τοθ πολέμου.
  ΡΩΤ,ΪΙΑ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΑ
  Οί πβλιτιχοί χύχλοι τιθ Λ ο ν
  δίνου σχολιάζουν ιδιαιτέρως τις
  δηλώαες τ&0 δπουργοΰ τοθ Έ
  μπορίου «αθ' α, ήν) χατέφθχ
  σχν έκ Ριοσσίας έ τι ά άτμόπλοια
  μι φΐρτίον ξυλείας διά την Αγ
  γλίαν, έ φ έξ ΆγγλΓ«ς άνεχώρη
  σχν διά την ΡωοσΕαν άνάλογα ψορ
  τία χαουτσούχ χαί χασσ.τέροι.
  Έχτος αύΐών ίχουν ναυλωθή ά'λ
  λα 27 πλοΤα διά μεταφΐρίς έμπο
  ρευμάτων έχ Ριύσσιας είς 'Αγ
  γλίαν χαί τάνάπχλιν. Ό δφυ
  πουργίς των Εξωτερικών χ.
  Μπάΐλερ, έξ άλλου, έϊΐλωσεν
  είς την Β.ύλην των Κοινοτήτων,
  ίτι ή Αγγλία δέν έχει καμμίαν
  ίπιθετιχήν διάθεσιν είς τον Εύ
  ξεινον Πόντον χαί δτι ή άγγλι
  χή άΊτοψ ς, είνε, δτι τό χαθεστώ;
  των Δχρδανελλίων διέπεται 6αί
  τής συμφωνίας τοθ Μοντρί.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, — Σήμερον αιτο
  γιυυατινη &οα 6 30. Εσπερινή ώ
  ρα 9,30 ακριβώς: «ΟΙ τρείς ι ο» λ.
  πιδες». _______
  ΜΊΝΩΑ.— Σήμερον «Μιά νυναΐ
  κα μέ παρελθόν». Τ ό Σάββατον
  ώρα 2 μ,μ. ίηεισοδιακόν, κατάλ
  ληλον διά παιδία.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρόγραμμαιΐΐης Ν)βρίου.
  12.25 Ση>α—Έθνιχός Ομνας—
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30 Έιχβατήρια (Δίσκοι).
  12 45 "Εργα δι" ορχήστραν
  (Δίσκοι).
  13.30 Είδήσεις — Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά μουσική (υπό
  Τής δρχήστρας ΠοθητοΟ.
  14.15 Είδήσεις.— Μετεβρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πει
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι
  χοΐ χοροΕ. (Δίσχοι)
  18.55 Έλαφρά μουσική. (ΔΕ
  σχοι).
  19 30 Ή ώρα τοθ ΠαιδιοΟ
  19.50 Τραγούδια μέ τύν Τίνο
  Ρόσσι (δ(αχοι).
  20 ΌμιλΕα.
  20.15 Δημοτιχή μςυσιχή υπό
  τοθ ΌμΕλου Κυριαχάττ],
  20.50 ΕΙδήσΐις.
  21 Μουσική τζάζ (δπό τής όρ
  χήσΐρας Νεοκ'ή,
  21.30 Ρεσιτάλ πιάνου (δπό τής
  δίδος Λούσης Κόκλα.
  22 Άποσπάσματα άπό την δ
  περα «Καβαλλερία Ρουστικάνα»
  τοθ Μασχάνι.
  22 20 Είδήσεΐς.
  22 30 Συνίχεια τής Μελοϊραμα
  τιχής έκπομτιής.
  23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τραγοθίι (υπό
  τής δίδος Μαίρης Άβαταγγέλου).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουσική τζάζ (ΔΕσκοι)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπονευματινή ωρσ 6.30
  μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.30'
  μ. μ.
  Έν» ξεχωριστό ά-
  ριστούργημα:
  ΟΙ ΤΡΕΙΣ
  Έν« οίλμ πρμϊκο, ίνα ρβ·
  μέντζο νεμάτο εΙλΐΜρίνειβι.
  μιβ ηεριπετιια βυνκρηκστι
  Μ(ΐ, μια τ«ιν·« γεμέτη μέγα
  λοηρέπεια.
  Ή ζωή οί Ιφιλβδβξίϊς,
  οί άγώνεί, οί περιπέτειες
  τα αίσθήματα χαί οί ήρω
  ϊσμοί τρι&ν ν έ» ν, τριών
  ονμμβθητδν βύελπίδων.
  'ΒΜτβς κρονράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Χημ. ϊυμφώνβς κρός
  την αστυνομικον ,διάτα-
  {ιν περί ώρδν κλκισίμα-
  τος δημοσίων κέντρων,
  αί ννκτεριναί παραατά-
  σεις άρχίζβυν κίς τας
  9.3Ο ακριβώς καθ1 έ¬
  καστην.
  'Δθλητισμός
  αύριανοΙ άγώνες.
  Αυριον ώ: άνεγρίψχμεν χαΐ
  πρό ημερών άπό % ιδίας στήλης
  επί τη" έπισήμιρ Ιορτη' τί)ς έπετκΕ
  ου τη"ς 'ΕΘνιχ-ί,ς Όργανώαεως,Νε
  ολαίας, θά γίνουν είς τό γήπεδον
  Χάνδαξ περί ώραν 3 μ. μ άγώ¬
  νες. Τό πρόγραμμα τ(δν άγώνων
  τούτων έ^διατέρει τοος φιλάθλους
  ανεξαρτήτως δμως τοθ ενδιαφέρον
  τος αποτελεί μίαν ά πό τάς ώραιο
  τέρας εκδηλώσει τής ημέρας, τάς
  αχετιζομένας μέ τού; αχοπο&ς τής
  Ε.Ο Ν. Δ ά τόν λόγον δ1 αύτίν
  χυρίίος δ ε·υγκεντρωθτ)σόμενος »δ
  ριον είς τδ γήπε^ον «Χάνδαξ» χό
  αμος, θά χειροχροτήϋη τούς ευστα
  λεϊς «θλητάς τής 'Ο γανιίπεως,
  εΐπνες δέ» θά άγωνισθίθν μόνον
  είς τόν άθλητικδν στίβον άλλά
  χαΐ είς τόν στίβον των ε&γενβατέ
  ρων σήμερον έπι*ίιώξεων τής φυ
  λής, τάς οποίας εχπροσωπεϊ ή
  "Οργάνωσις τής Νεολαίας.
  ***
  Αί έξαγωγαί.
  Συνεχίζεται ή ζήτησις Έλληνι
  κων μ«τά»λων άλλά χαΐ προϊίν
  των ΐν γένει ά πό τάς ξένας άγο
  ράς. Τό γεγονός ούτό είνε Ιχανο
  ποιητιχώτατον, παρέχον (χανάς
  ελπίδας διά την εθνικήν οίχονο
  μίαν ή δηοία τελιχώς θά δυνηθΐ
  νά εξέλθη των απο τής έχρήξεως
  τοθ τελευτα(ου πολέμου δθσχερει
  ών. Ή μεθοδιχή έξ άλλου διαχεί
  ρισις των συναφθέν ζητημάτων χαΐ
  ή διαρκής μέριμνα τής κυβερνήσει
  »ς διά ττ,ν προοφορωτέραν ρύθΙ
  μισιν των Ιξαγωγών χαΐ την περι
  στολήν κάθΐ ζημίας επί τοθ αη·
  μείου τούτου χαΐ άπό γενικάς άπό
  ψεως, αποτελεί έχ παράλληλον/τό
  ισχυρότερον έπιχείρημα υπέρ των
  καλών αυτών προβλέψειβν.
  Τα δσπρια.
  Καθ'.,«■, έγράφομεν χθές, τό υ¬
  πουργείον Γεωργίας απεφάσισε νά
  έντείνη τα μέτρα διά την χαλλιέρ
  γειαν των οοπρίων. Είς την έκο
  χήν αυτήν τής έντατιχής χαλλιερ
  γείας πρός δλας τάς πλευράς, τα
  μέτρα καί διά . την καλλιέργειαν
  τ&ν δσπρίων δέν στεροθνται^ση·
  μαοίας. Τα ίσπρια είνε υγιεΐνή
  τροφή άνέχαθεν προαιδιάζουσα είς
  των λαόν μας, ένδείχνυται δέ ή
  άποδοτική της χαλλιέργεια χά Ι
  διά νέιον έχλεχτών κοιχΐλιων,
  ών σημειωτέον ή προμήθεια άνετέ
  Βη ί)ΪΤ] είς την Άγροτικήν Τρά
  πεζαν. Διά νά παραχθ&Ον έχλεχτά
  ϊσπρια χρησιμώτατα είς την αυ
  τάρκειαν τής χώρας άλλά καί γε
  νιχώτερον διά νά χινηθς τό ένδια
  φίρον των παραγωγήν γ6ρω άπό
  την εξαιρετικήν χαΐ οικονομικήν
  αύΐήν καλλιέργειαν-
  Τή μΐχρό αΰτό Έγγλεζάχι ήλθε δεύτερον είς τοΰς αγώνας ΰπερπηδή
  σεως εμποδιων οί όποΐοι έγιναν είς ιό θΰέσιερχαμ τού Κεντ, Το άνωτε
  ρ<ο ΰπίροχο στιγμιότυπον οειχν'ρι την προσιτάθΐΊαν τοϋ έκλεκτοϋ καθαρυ αιμου. Μιχροβιβλογικβν Μ«· Βιο' χαμικόν'Βργκαταριον ΊατροΟ Μερόπης Αυδάκρ Ματζαηετάκη Ηράκλειον 'Ανκλάσιις οθρων, «Γμκτος κοπράνων, έμβέλικ, αδτεμδό λια καί έν γένει βπασαι αί μιχροδιολογιχαί χαΐ β χαΐ έξετάοεις. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Ε. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΔΟ2 Λ9ΗΝΛΧ8 Πλησίον ϊτοιβ. Μον«ατηρ«κι Παρέχη πίαοτν ηληροφορΐ- αν Κ οιευκβλυνοιν Ι«τρΐΜί|( φύσεεις, είς τούς είς Ά06ν«£ μετκβαίνβντΒς &α8ενεΙς 0βμ· χολίτας «όν. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΔΙ' ΟΚΤΩ ΜΟΝΟΝ ΗΜΕΡΑΣ Ό συγκροιηθεις υπό την αίγίδα καί τάς φροντίδας τού Διευθυντού Κρατικών σκηνών κ. ΚΩΣΤΗ ΜΠΑΣΤΙΑ ειοσισθ'κΎλ°αιτεινον ΝΙΤΣΑ ΓΑΙΤΑΝΑΚΗ Πρωταγωνίατρια: ΡΕΠΕΡΤΟΡΙΟ ΆηοτελεΤτκι ά πό τίς τελευταίας ___ να'<Μέ$ έπιτυχ'ες Έλλή>ων £υγγραφίων.
  ΧΥΝΕΡΓΑΤΑΙ ΟΙ εκλεκτότεραι ή9οκοιοι ηροζνς τού
  έλευθίρου θεάτρω».
  ΣΚΗΝ1ΚΑ Μοντέρνα,
  ΑΨΟΓΟ ΑΝΕΙΗΣΜλ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Π-ΑΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί
  χία τής χ. "Αννης Άνυφαντάχη.
  Πληροφορίαι είς τόν χ. Ε5άγ.
  Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι πλη
  ρωμής.
  Τό Ζΐνοδοχεϊον
  προτψήσεως
  των "Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλ«ι.τιβ9(ν μΐ νία κ·μφέρ, γν«στ·ν διβ
  Ιγκειτκβτάβιι; τ45ν λουτήρνν τ·υ χκΐ τΙ|ς τ(
  Βΐρμετνβΐάί τ·», Α(αοφαλ(ζΐι την άνΐτντΐροιν την
  κλί·¥ ιύχβριατπτ διε,μεινην.
  ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ άπό τα βΐ"
  βλιοπωλεΐα.-
  Ν. Άλικιώτη
  τό Άλφαβητάριο τής πρώ-
  της τάξεως. Καθώς καί τα βι-
  βλία Γ' τάξεως τοϋ Γυμνασίου
  (νέοο τύπου).
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εόνοβΐ ώς ενα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχβΐα
  τΛν Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνβ είς τό κέντρον τής
  δδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ· διιυβύνετβει «π· τόν
  η.
  Ό σατ,ανας καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟΠΟΝΤΗΡ0Ν
  Ό Ρασπ. Οαν είνε διατεθειμέ-
  νοςνά εξακολουθήση. Άλλ' δ Σιμά
  νοβιτς σηχώνεΐαι άπο τό τρα·
  —Γιά νά σταματήση «οί*! ή
  χοι,βίντα, Γρηγόρη, έ»' δσον δέ*
  είσαι διατεθειμένος νά σωπάαη^
  έσύ, φεογω... Καί εδχομαι μά^
  νά μή είχαν αδτιά οί τοΐχοι την
  ώρα πού ϊλεγβς τα φοδερά αύτ*
  -»ράγματα... Δεν σχέπτεσα: «ώ
  τίς φ^μες αύ:ες μπορεΐ νά τίς θε
  τουν είς κυκλοφορίαν οί Ι'/ίβροΙ
  τού γιά νά τίς πιστεύση; ϊαωί.
  νά τίς έπανιχλίβης, χαί νά πάνΐ
  ώς διχές σου πλέον γ^ώμες στά
  αύτΐά τοθ τσάρου;
  Τα πρβτα λόγια πού είηεν ό
  Σιμάνοβιτς την έπαύοιον, μόλιι Ι
  μειναν πάλιν μόνοι ήταν:
  —"Ακοιισέ μκ, Γρηγόρη! Μή
  πάς σΐό σπίτι τοθ πρίγχηπος. "—
  χω χαχά προαισθήματα...
  —Νά σέ πάρη £ διάβολος μέ Τα
  προαισθήματά σου!— είπεν δ Ρ*
  αποθτιν θά πάω! Τέλειωσε! Δέν
  φοβΓθμαι έγώ τάν πρίγκηπα! Μέ
  έχει άνάγχη! Μέ θέλει ώ; φίλο ..
  —Σοϋ ϊχουν σιήαη παγί?α Γρη
  γόρτ,! μην ττ?ς!
  —"Εστω! Κι' αυτό τό παραδέ
  χομαι! Κ9 έσύ νομίζκΐς πώ; ίνα
  πριγχηπόπουλο, ε*νας μπε,ιπές
  ιιπαρεΐ νά μέ κάνη ναλά έμένα,
  "Αγ, καϋιιένε Σιμάνοβιτς, άνόητος
  πού είσαι!
  Καί χυττάζοντας τόν Σιμάνεβιτς
  μέ τα μαγνητιχά τού μάτια,
  μάτια πού είς ωρισμένας στιγμάς
  χαί έ Σιμάνεβιτς ίφοβιΐΐο χαθώς
  έπεφταν έπάνη τού, τοθ είπε:
  —Λοιπον Θ1 σ;ΰ χάνω μιά τε¬
  λευταία παραχώρησιν: Πρίν πίω
  θά πιώ τριάντα μποτίλλιες χρασΙ
  Μαδέϊρα—μέ αχοθ^; Τριάντα μπο
  τίλλ'εί! Φρόντισε λοιπον νά τίς
  έχης. ΆφοΟ πιώ, θά χάνω τό μπά
  νιο μου παί Οστερα θά πάιο νά
  χοιμηθδ! Στόν Οπνο μου δ θεός
  θά μ^Ο άποχαλΰψη τί πρέπει νά
  χάμω. Κι' £ταν ξυπνήσω θά ϊχω
  αποφασίση 5ν θά πάα» ή ϊχι!
  Ό Σιμάνοβΐτς είδεν Οτι ματαί
  ως προσπαθεΰσε νά ' μεταπείση
  τόν Ρασποθτιν. Σ:4 διάστημα των
  ημερών πού μεσολνβοθν άχόμη ι
  ως τή βραδυά πού δ Ρασπ&Οτιν
  είνε προσχεχλημένο;, δ Σιμάνοβιτς
  λαμβάνει δλα τα μέτρα τού... Ά
  ναφέρει τάς ανησυχίας τού είς δλα
  τα πρόσωπα πού νομιζει τώ; μπο
  οιΐ ν ά έπηρεάσουν τόν Ρασποϋτιν
  χαί ν ά τόν πείσουν νά μην πάη
  στό σπίτι τού πρίγχηπος. . Φρον
  τίζει νά φθάσ?υν αί άνη^υχίαι
  τού Ιως τα αύτιά τής τααρίνας ..
  Την τελευταίαν ημέραν, δύι άδελ
  φαί τοθ έρυθροθ αταυοΓ.Ο, δυο νο
  αοχόμες με την λευχή στολή των
  χαί τόν έρυθρϊν σταύρον χτυποθν
  την πόρτα τοθ σπιτιοθ τοθ Ρασπο3
  τιν: Τίύς άνοίγει την πόρτα, σάν
  νά ήξευρε πώς θά έλθουν χαί νά
  τάς περιμένη, δ ΐδιος δ Σιμάνο
  (συνεχίζεται)
  !< ΟΙΙΊ Ω ΜΙΚ λ ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ« 9.30 Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑ1ΒΙΣ στό δυνατό κοινωνικό β- ριστούργημα: ΗΙΑ ΜΕ ΠΑΡΕΛΟΙΝ Είνε ή (στορία μιάς γυ¬ ναίκας, πού κατατρεγμένη άπ' την σύγχρονη κοινω- νία, άγωνίζεται ίνα σκλη- ρό καί πολυμέτωπο άγώ- να, γιά νά χαρή στό τέ- λος τόν θριαμβο πού τής α&ζε. Συμπρωταγωνιστοθν: ό συμπαθέστατος ΧΕΝΡΥ ΦΟΝΤΑ καί ή χσριτωμέ· νη ΑΝΙΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ. ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ή μ«ν«λυτέροί Μ«λλιτεχνι· κίι ί»«ρδημιουρνία: Ο ΤΑΦΟΣ - ΤΟΥ ΙΝ1ΟΙ Μέ τίιν μεν«λυτίραν χαιρευ τρ»* τοθ κββμο» Α« Γικνν*. ΚΙΝΗΣΙΣ — 'Ανεχώρησ» α<00 *ορικβς βροχθές δι" Αθήνας ό κ Γεώργιος Παβαχατζάκης ΐηι,^.' νοιός. ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοθ Αγΐου Μην β δέν έορτάζβι κοΐ Βέν δέχβτατι ε«ισκέψ«ις 6 κ. Μη 5ς φ Λοιμ«οινός ΚΥΧΗΤΗΡΙΟΝ-— Ή ΣχοΧιχή ·Ε φοοβΐα Τεκέ εθχοριοτοθσο τόν κ Δήμαρχον Ήρακλε'ου διά ΐην με' τα ζωηροθ ένδισφίροντος ϊα κολούθησιν τοθ διδακτηριοκοθ ιήματος Τεκέ εθχβται αύτω μερον ολοψύχως Ιτη »ολλβ Ή ΣχαΑική 'ε»ηρεα, ΑΡΡΛΒΩΜΕΣ.- Ή δνΙςΚ βί ί ΑΡ ς ρ, τίμη Δ. Κασσαβίτη καί ό χ. μ.υ Ι ΜηΜαρδς 68ωσαν θμοιΒΐί; ό Σ Ι ηρς μ.οιΒαΐί; υπόσχεσιν νσυοο ΣυγχαοηΤήΒΚ1, ΕΥΤΥΧΗΣ ΓΑΜΟΙ - Ό ΐίΐβ; δ Υ Ό ΐίΐβ; ωρητής των 'ι;·8δρι·<ώί Ταμβίων κ. Νΐκος Βιριοάκης καί ή δνΐς έ λβνη Κολοκοτρώνη έτίλβσαν τούς γάμους των είς Χαν(α. θβρμ* συνχατρητήρια. ιννΝΗΜΟΣΥΜΟΝ. — Τελοθντες αθ^ιον Κυριακήν Ι2ην τρέχον τος καί ώοαν 9ην βρ. μεοημβρ( άς Αρχ,ερστικόν μνημόσυνον ίν τ© Ιβρω νσφ τοθ 'Λν'ου Τίτου υπέρ αναπαύσεως ιης ψυχης τής ιτροσφιλοθς μας Ζωής Κ. Κωνσταν τινΐδου, καλούμεν «άντας τοθς ουνγενεϊς κα' φΐλους δ«ως ιιρο σέλθωσι καί ένώσωσι υεθ' ημών τάς «ρόςτόν'Υψιστον δεήσεις των. ΟΙ τεθλιυμένοι Γ. Κωνστοιντινίύπς, Στυλ. Κων σταντινίδπς, Τζβνη ΚΗνοτβντινί δή. Γύρω στήν ποΑι. Σήμερον τοθ 'Λνίου Μηιάλόνφ τής τοιικής εορτής ΘΛ ΐΐνε ώς γνωστόν κλβιστά τα καταστήματα, —Συμνιντούσης δέ καί τής ού· ριανης Κυριακης, ή άργία καθί· σταται διηλί). —Τό γεγονός αιό(ό συν&τίλε- σεν ώίΐτβ ή άγορά μας χθές ά· πά πρωΐας να ηαρουσιάστι την συνήθη χατά Σάββατον κίνησιν ότίότε γΐνονται «ρομήθειαι 00ο ή χαΐ περισσοτίρων ημερών. —Ό καιρός χθές εφαίνετο βελ τιωθβΐς μολονότι τό κρύο δέ έν- κρΐνετο περιφρονητεΌν Ιδίως τάς πρωίνός ώ^ας. —Πρα/μα πού ενεξέτΒΐνβ την χρήσιν των έ>αφρίεν παλτών.
  —Έννοεϊται δτι παρά την μετα¬
  βολήν τοθ καιροθ, ονάρχει £να μέ
  ρος «γενναίων» οί ότΐοΐοι δέν σκέ·
  ντονται Φαΐνεται ακόμη νά έγκα
  τσλεΐψουν την καλοκαιρινήν νέ
  ριβολήν.
  —Ώς γράφομεν καί αλλαχού
  ή αΰριανίι έπίτειος τής Νεολαίας
  θά αποτβλεση μίαν «ξαιρβτικήν το
  νίκην εκδήλωσιν τιμής κρός την
  Ε.Ο.Ν.
  —Τής οποίας 6ά δοθή ιύκαι
  ρία νά ναρουσιασυη ή άηό νά
  σης άκόψεως έμκερισΐατωμένη
  τοιική οργάνωσις καί ή δλη ση
  μασία τής ύψηής αχοπτολη'ς της.
  —Έχι' ΐθαιρία τής εορτής σΰ
  τής ή νόλις μα^ Θά ιταρουσιάοη
  πανηγυρικήν όψιν καί ανάλογον
  κίνησιν.
  —Καί σήμερον θά 1κτε>«σθπ
  κανονικώς ι ό άβροπορικόν δρομο
  λόγο
  γ
  — Χακτηοισΐικόν τοθ «ροτβλιυ
  ταίου καί τβλευταΐου ταξιδΐου
  τοθ άερονλάνου της Ε Κ.Ε.Σ. εί
  ναι ή τυκνότης των ίηιβατων.
  — Ώς ίβεβαΐωσαν οί έκιβάται
  ουδεμίαν αντίληψιν τής κακοκαιρΐ
  αι, εδοκίμασαν καί κατά τα δοο
  ταξίδια απεναντίας δέ ήσθάνον
  το Ιδβώοη ηρεμίαν καί εύστά
  θείαν.
  β Ρίπορτερ
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ.- Είς κομψαν τεθ
  χος έκ των κσταστημάτων Άλι
  κιώΐη, έζεδόθη καί έκυκλοοόρησε
  ή κριτικη μελίτη τοθ κ. Μηνά
  Δημάκη: «ΟΙ τελευταΐοι τής ιαρα
  δοσης·. Είς την μελετην τού δ κ.
  Δημΰκης καρέχει ένδιαφΕρούσας
  κρίσεως περί τής συγχρόνου ττοιή
  σεως καί των έτιρροβν της, σνα
  σκονων ταυτοχρόνως τό δργον
  ωρισμένων 'Ελλήνων «οιητων.
  —Θβατρικά.
  Συνεχίζων την θριαμβευτι-
  κήν περιοδείαν τού άοικνεΐται δι"
  όνΐγας μόνον «αραστΰσεις είς
  την «όλιν μας, ό συνκοοτηθιίς ΰ
  πό την οΐγιδα καί τας φροντίδας
  τοθ διευθυντοθ Κρατικών σκηνών
  κ. Κωστή Μασσοα. Θίασος «'Ενω
  σις Καλλιτέχνην— Νίτσα Γαϊΐανά
  κη». Μέ έκΛϊκτό ρεπερτόριον Έλ
  ληνικων Εργων, μέ άριστον έπιτε
  λεΐον συνεργάτην, μέ έβιμελημί
  νόν σκηνικΰν διάκοσμον καί άψο
  γον άνίβασμα των Ιργων τού,
  μάς ΰνόσχεται & χαλός Θίσσος τθ
  δήμερον διάστημα τής ένταθθα
  παραμονής τού νά μάς μείνη άλη
  σμόνητον.
  Ή τελευταία μόδα.
  Ή δνΐς Αθηνά Χοιιοτουλάκη ή
  Φενεριτζή, έφωδιααμένη μέ ϊλα
  τα νέα φιγουρινια τή; τελευταίας
  μόδας άναλαμβάνει την τελείαν
  ραφήν τουαλεττών μέ έξαιρετιχό
  γοθστο έν Μοίραις καί είς την
  οικίαν Έμμαν. Χουατουλάκη (δι-
  χαστ. κληιήρος) μέ τιμάς λογι¬
  κάς. Μία έπίσχεψις
  ΑΠΒΛΕΣΘΗ μουσαμας έμπο-
  ριυμά:ων φορτηγοθ α&τοχινήτου
  χατά την διαδρομήν Ήί-αχλιί-
  ου— Μαλλίων άνήχων είς των Γε¬
  ώργιον Παντελήν ή Μπάρμπα
  Γιώργη έχ Μχλλίων. Παραχαλεΐ
  χαι δ ε6,.ώ' δπως το παραϊώση
  απ' ιυθείας είς τον κάτοχον ή
  είς τον Πετράκην Έμμ. ή Μαλ-
  λιώτην είς "Ηράκλειον καί άμει
  φθήσεται, δεδομένου δτι δ άπολέ
  σας είνι οίχογινιιάρχης χαί διβ
  Ίί* ι
  1*
  Π «αι 6Πο>

  _πάλι.
  ήιρδ»,
  θές Ι»αινι»ί|ΐ
  '*ι τό κρόο ίΐί»
  •νητΐον Ι
  & Ιΐεξέτιινι ή,
  αορβν «αλτδν
  4τι τ,σρά την μΜ
  οθ, Οβάρχίι ί·ΐ|ΐ|
  οί ότοϊοι (έν ηί
  [αι βκδμη νάιγιι
  καλοκαιρινό «
  μέν καΐ 4λλαχοΕΙ
  ειος τής Νεολαίβς
  ιΐαν εξαιριιιιφτΐ
  ιν τιμής ΐρός φ
  ς 6ά δοθή ιύκ.
  »ιασ*ϋ ή 4ΐό κ
  μρμ
  οσις καΐ ή 6)ιΐι οί
  >.ής άιί 7
  ρ*
  γ' »
  δ' »
  12.—
  11.—
  10.—
  9.—
  7.50
  4 —
  6 50
  5 50
  5__
  4 50
  3.50
  ι ΣΕτος
  Ι Κριθή
  11.501 Βίώμη
  10 50] Οίνοι μίστατον
  9 50 Γλιθκος »
  8.50
  6.—
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' )
  » γ' :
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' » 4 50 3 80
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  Ραζαχί » 3— 3.50
  Συνεχισθή χαί χατά την διαρρεΰσασαν έβδομάϊα ήΊυχος ή χί
  νησίς τϊϊς άγορδ; Ηρακλείου ΑΕ κατ' αύ ήν αημει«θιίσαι έξ*γω
  υ»( άνήλθον είς 57 000 χιλιόγρ. σουλτάν©·, 21.000 ελαίου, 130
  000 αταφυλβν. 210 000 ταχτάδων χαί 12 000 σταφίδος μαύρης.
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛΐυχοΙ λ
  » 6'
  » γ'
  Πρασινοι α'
  » Ρ'
  * υ'
  Μέταξα
  850
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  Π.- 18.-
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19 —
  400.— 450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέ* 'Υόρχτ;
  Παρίί'θΐ
  Ζυρίν-η
  μμ
  Σΐοκχόλμη
  Βρυξέλλαι
  Άλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορ» Πώλησις
  546.— 550.—
  149 — 144.—
  3 09 3.13
  31 80 32 25
  75.40 76 40
  33 80 34 30
  4.68 4 74
  560.— 564.—
  43.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  Κοπεγχάγη
  ΠαρΕοιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  ΖιιρΙχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κιαν)πολις
  Βαρσοβία
  2596
  3.09
  6.96
  4.31
  3180
  4.68
  23.46
  3.07
  104.—
  21.12
  26 16
  313
  7 02
  4 35
  32.25
  4.74
  23.95
  3.10
  105.—
  21.32
  Τ5 μ&γαλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Άληθώς, τό στρώμα εΤχε πέσει Ιξω τοθ όκο
  φράγματος, μεταξύ των πολιορκουμένων καΐ των
  πολιορκητών.
  Σημειωτέον δέ βη ο( στρατιβται παοοργισθέντεΓ
  έκ τοθ θανάτου τοθ λοχΐου τΛν πυροβολητβν, εί
  χον πέσει πρό όλΐγου πρηνεΐς δπιοθεν τοθ χαμη
  λοθ τοΐχου, δν άνήγειραν έκ λΐθων της όΒοΟ, καΐ
  μέχρις (υ έτο μασθβ έκ νέου τό κονόνιον ήΐξαντο
  νά πυρορΌλ&σι κατώ τοθ όδοφράγματος διά των
  ιουφεκίων.
  ΟΙ άντάρται δέν άντατιήντων «(ς τόν τουφεκι
  σμόν τούτον, φειδόμενοι ι&ν πολεμοφοδΓων των
  ΑΙ ίφοΐραι των στρστιωτβν έετήνονΓθ άνωφελώς
  είς τό όΐόφραγμσ, άλλ' ή όδός, ήν 6ιέσχιζον τα
  β> ήματοτ, ί) τον ίπικίνδυνος.
  Ό Γιάννης Άνιάννης εξήλθε διά τής στενάς
  παρόδου ϊίς την οδόν, διήλθε ττιν χάλοζαν τω
  σφαιρ&ν ολων, δηυθύνβη -πρός τό στρβμσ, τό έ
  ·πτ)ρε, τό έφορτώθη είς την ράχιν τού, καΐ επα¬
  νήλθεν είς τό όδόφραγμα.
  Μόνος τού Εφροξβ διά τοθ στρώμστος την στι»
  νωπόν, έμηήξας αύτό τόσον έππηδείως, ώστβ ΰ
  τε 6ιεκρΙνετο υπό ι&ν -ηυρεβολητών.
  Τούτου γενομένου, οί άντάριαι περιέμενον νά
  Ιδωσι ι ό άποτέλεσμα των μύδρων.
  Μετ* ολίγας στιγμός, τφόντι τό κανόνιον έξη
  μεοε μετά τρομεροθ κρότου νέα βλήματα χαλαζη
  δόν τώρα ομως τα βλήματα ταθτα δέν άντε
  κρούοβησαν έκ τοθ τοΐχοιο, άλλ' άτιεπνί-νησαν έν-
  τός τοθ σΐρώματος. Ή πρόνοια οθιη απεδείχθη
  ίξαίρετος. ΟΙ έντός τοθ όδοφράγματος ουδόλως έβλά
  βησαν.
  —ΦΙλε συμπολΐτα, είπεν ό Ένζολωρας πρός
  τόν Γιάννην Άγιάννην, ή δημοκρατία σ' εύχαρι
  στεΐ.
  Ό Άετός έθσύμαζε καΐ έν ταύιώ έγέλα.
  — Είνε άνήθ-.κον, Ιλεγβ. νά έχη ενα στρώμα
  τόσην δύναμιν. ΕΤνεάνήθικον νά θριαμβεύση τό καμ
  πτόμενον εναντίον τοθ κεραυνορολοθντος. Άλλ' ό
  ■πωοδήποτε, δόξα καΐ τιμή είς τό στρώμα της γρη
  άς, τό έκμηδενΐζον 8ν κανόνιον.
  Γ.
  Ή Ήώς.
  «5 Κατ' εκείνην την &ραν ή Τιτίκα εξηγείρετο τοθ
  ό κοιτών της ή^ο στενάς, κοθάριος, έχων έν
  έΐτΐμηκες παράθυρον πρός ανατολάς, επί τής όπιοθ!
  άς αύλής τ«ς οΐκΐας.
  Ή Τιτίκα ήγνόει όλωοδιόλου τα διατρέχοντσ
  έν Παρΐσ1°ΐς· (σννεχΐζεται)
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  παραθαλασσίων οΐκοπέδων.
  'Κντάς τοθ εγκεκριμένου
  νέου οχεδίου τής πόλεως
  Πωλοθνται 85 ρυμοτομημένα οΐκόπε-
  δα είς άρ£?ην θέσϊν άπ6 100-200 τε-
  τρ μέκαστον, μέ πρόσοψιν ευρείαν πρός
  τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πληρέστατα τής Σταφιδικής καΐ πέριξ
  τού έκεΐ Μακαρονοποιεΐου.
  Τα οΐκόπεδα πωλοϋνται είτε κεχωρι¬
  σμένως είτε δλα όμοθ μέ ευκολίας είς
  ττιν πλΠΡθ&ήν'
  Πληροφορίαι καΐ σχεδιανράμματα πα-
  ρά τω οερματοπβλείω Ιδιοκτήτου Φ. Που
  λιανάκη. ___________
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι' έκεΐνους ηοΰ θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσεις των»
  Άπό δλα δι' δλοιχ.
  ΑΙ ΒΙΣ4ΝΟΙ ΤΩΝ ΩΡΜΩΝ
  Α'.
  "Αλλοτε έγράραμεν περΐ των
  ίααάνιον πού δφίσταντο αί ΡαβιιαΙ
  αι δέσποινοιι πού ή-ίελαν νά είναι
  ώϊΐαι —χαΐά ιβ γνιο^τον γα'λι
  χον ρητόν: ίΐ ίβαί: ΒθθίΜΓ
  ροιΐΓ έΐΓβθβΠβ!— τα α^τόρια
  2ιιω; αύτχ των ιοραίων τής Ρωμη;
  δέν ουγκρίνονται καν πρός τάς
  δϊβάνους είς τάς δπο'ας δπιβίλ
  λοντο αί γυναΐκΐς χατα την ίηο
  χήν τί]ς 'Αναγΐννήσεω;, αΕ δπδ
  τοθ οΐύτοθ πόθου χατεχέμεναι.
  Ό φόρχος ϊδ'α τβν χοσμηϋά
  των, ττολκτίλών λίθων, διαδημά-
  τω', περιβραχιονίων χαΐ περιϊε
  ραίων, πού έτερον, κατ' έπισή
  μους μίλιστα, τελετάς α( γκναΐ
  χιί τής έποχής ΙχεΕνης, ή'ο το-
  σοΟτ:ς ώστε χαθώ; διηγεΤτ'Ί χρο
  νιχβ,γρά^ος τής έποχής τ&Ο Φραγ
  χΗ«οιι τοθ Α'. νά μην ήαποροθν
  νά έγείρωνται άπο τα χαθίσματά
  των χαΐ νά χινοθνται παρά μόνον
  μέ μεγάλον κόπον. Τα πόδια των,
  λίγιι δ ώ; ανω χοονιχογρίφος,
  Ιπρήσκοντο κυριολεκτικώς άπό
  την κού/ασιν χαΐ αΕ ώραΐαι ϊί
  στιοιναι ής Άναγεννήσειος ή<αγ· κάζοντο νά χαταχλιθ.Ον μετα τό πέρας τής τελετής, διά νά έλθουν α( θεραηαινίδες νά τάς άπαλλί- ξουν άπό τό... πολύτιμον φορτιΌν των. Καΐ δχι μόνον αΕ γυναΐχες άλ λά χ αί οί άνδρες τής έποχής ε χεΕνης υφίσταντο δεινα μαοτύρια διά την χαλλονήν τω ι. Δι' άπ&ψ λωτικούς σχοποΰς έχ(ηιιμοποι»ύ σαν ειδικήν ίόχρουν πού^ραν, ή όποία 2<α;ε ταίς τρίχας, τα ά.ώ ιιατά των δέ ήσαν τόσον δυνατά, ώσιε Ιποοχαλοθσχν δάχρυ*. Την νύκτα, χατά τόν Ο «νόν των, φαν τό πΐόσιοΐιόν των μέ Ε Άρμένοι Άποκορώνου, ή γραφική κωμόπολις. ΑΡΜΕΝΟΙ ΑΠ0ΒΌΡ2Ν0Γ Νο έμβριος (4νταποχ5ΐτοΟ μας) —"Αν ή ανθρωπίνη εΰγενεια δττογο·ώ νΐ'·, ή ώ ορφιά: χ-χ Ι ή ευγενεί^ πό Πλευρόν φασιόλων,. λευκόν ώ οθ, χαϊί*ά«ι γάλακτος «αί μίλι. Ή Λλοιφή αυτή έχολλοθσε χαί έ- ξηοαίνειο επάνω είς τό πρόσωπον Ιχρεΐάζετο δέ ειδικόν παρασκευαι ομα διά τοθ δποίου καΐ μόνον ή:ο δυνατόν νά μαλαχώοη καΐ τοι ουτοτρόπω: νά άφαιρεθ$ άπό τό π;03(ι)πον ή πέτρινη ού ή δπως επων&μάζετο, προσιαπίς. Άλλά καί τα ένδΰμ·<τα τδν ά τυχών γυναικών τής ώ?αιοπαθοθ; έκείνης έηοχΐΙ; χαί αυτά δΐν ή σαν τίποτε αλλο παρά δργανα μαρ τυρΐου Οί χορσέίες, δυνατοί καΐ ασφαλώς περικλείοντες τό σ&μα των τάς έινραννοθσαν άφάνταστα διηγοθνται δέ περί μιβ; ίδιαιτί ρω: «3Ϊκ» κυρίοις τ&ν Πχοισίων, ιιιβς χυρία; ντέ Μερκούρ, δπ ά τί θανιν μία ημέραν άπό...άσφυξ!αν! Τό κεφάλι των περιεβάλλετα άπό σωστόν συρματόπλιγμκ, έντός τοθ δποίου πιριεχλε'ετο ώς επάνω είς τό οποίον άνερριχ&ΐο, παρ' ό λίγου νά ελέγαμεν ή χόμη των προσλαμβίνουσα διά τής χομμώ σεως πελαγίας διοτστάσεις. Μέ τέτοιους χορσέ*ες, τέτοια ίέγματα χλπ. αΕ γυναΐ- ; Άναγεννήσιως δέν ήιπΐ εθΐι νά χινηθοϋν, κθ.ε νά οποκλιθοθ', ιυτε νά σκύψουν ού τε νά οιρίψνυν τό κεφάλι των πρός τα δεξιά ή άριατερά ή ο¬ πίσω, (ΐυνεχίζεταί) :!ζει χυριολε- χτιχώς καί γοητιύει. Αύτό συαβαί νει μέ τοδς Άρμένους τοθ Άπο χορώνοιι Πολυ περισσίτερο μάλι 9τα άφοθ σιινδυάζουν την άνθρώ πίνη χαί τοθ ιοτείου την ΐΰγένεΐα χαί την ώ'ΐορφιί. Καί εί^ΐ πραγ ματιχά άδύνκτο νά περάιη χ» νεΐς άπ) την ίστοριχήν αυτή χω μόπολι χωοΐς νά αταματήΐη ίαΐω χαί λίγα λεπτά γιά νά χαρ$ τίς ώ ιορφΐές της, γιά νά ρουφήξη μέ τό μάκ τό όπέροχο ϊραμα γι * ν' άνακνεύση τό άοωμά της χαί νά αίίθανθί την ήΐονή τί)ς γοη τε'ας τη;. "Οα σ' αυτόν Ι5(δ τόν τόπον είνε μ' εϋγένε'α χά! λεπτό τητα χαμωμίνα Λίφ^ι χαί χάιι- ποι καΐ σπίτια χαί δένδοα *α! ^ουλούδια. Κι' έναρμονίζονται δ λχ εί: Ινα ϋπέροχο αύνολο πού ά ποτελϋϊ τό άπβχορύφομν τοθ χάλ λους τής χρητιχής φύΐεως. Ό των Άρμίνων μέ τα χι , ά χ ύ5 £ ^ των πεοιβολΐιον μοοχοβΐλβ δνοίξι χαί φθινίπωρο, χειμώνα χαί χχλο χαΐρι. ΟΕ αΰλό'ταιχοι των απιτιβν καΐ τ* παρτέρια μέ τίς γλάστρες «Ενε πάντα λουλουδισμίνα άπό τα άν^η πού ποτϋζουν χαί περι ποιοθνται οί χοπέλλες. ΟΕ δρό μοί κ»1 τα απ'τα χαί τα νέντρα χαί τα καταστήματι ίσυράφ:οϋν άπό καθχρΐότητΐ. Καΐ ίλες οί γύ ρω Ικτ^σΐις χαλλιεργημέ»«ς μέ στοργή, μέ μίθοδο μέ σύσιημα έ πιστημονιχό. Καΐ ϊίς την δκρη τής χωμοπό λεως 'βτβδος τής Εοτορίας καΐ πηγή τή*; ώ ιιρφ αί; δ τεραστίας πλάΐανος. Κάτιο άπό την σκιάν τού αιινεδρίασα^ τόΊες φορές οΕ αυνίλιύσεις τίιν 'Κρηχών ά γ ών ι στών «αί ϊθράφηχε ή ελευθερία τής* Κρήτης. Κι* άπό τή ρΐζα τού ακριβώς άναβλύζει 6 ποταμός ποΰ διασχίζΐί τόν χάμπο ώς τίς Καλύβες χαί γονιμοποΐεΐ αύτό τόν ώραΐο παραδεισο. Κάτω άπ' τή σκιά.τοθ πλατάνου αύτοθ βρί σκουν τώρα άνάπαυσι χαί περι ποίησι ο{ διαβαΐες. "Αλλοτε ήιαν στή* δπηρεσίαν τής έπαναστάσεως. Τώρα είνε είς την ΟπηρεαιΊ τοθ τουριαμοθ. —Ή έπαγγελματιχή σχολή. Πλη?ο»ορβύμΐθ» 2 τι α! έγγρβ ·β1 'ν τ* «ροσηρϊημένι» φρον πβλλίίλων Ήρχκλΐ ου συνεχίζον *«ι «Ις τ« μαθ^ματα των Λογι «'«*ν (Α' κ* Κ τμημ«) τδν «ρχβντκι την προΐεχή έβδβμάδ» Επί τή έπετει*ω τής Ε. Ο. Ν. ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Ο "ΤΕΚΤΟΝ" Είς τό 8ρυλ<*όν Ά(ννάϊι: Τ(,ήμα Τ' Ο σχτ,μο,ΤΓσμιΟ τής Ε.Ο.Ν. Ριθίμνης τωτογραφούμενον μΐτΑ τοθ Κκβερνί,τιχοθ Επιτρίπου είς προς.υ>ιον τής Εστοεικής Μοής. Ή συμμετ&χή τής Ε.Ο.Ν. χαί
  είς τόν πρεχθισινεν Ιβρτοσ^όν Ϋ,ς μεγάλης ίοτοπ>ής ΐηετιίευ χί;ς όλοχουτώσεα-ς τιϋ Άρχαδίοι»
  προσέίω/ε ίίιαιιέ^αν /ομπιότητα >αί συνέχισιν είς την άρτιωτέραν οργάνωσιν των έορτών.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστός ταχυδρόμος Χαρί-
  δημος Πορτσαχης αναχωρεί καθ*
  εκάστην έβδομάδα. Καί παρακα
  λεΤ τοΰς ενδιαφερομένους δπως
  άποτείνονται είς τό τηλέφωνον
  τοθ χ. Μπαλαμοατσου 7—88.
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΑΙ τό παρά την
  οδόν 25 Αύγούστου γκνιακόν χά
  ταστημχ τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ
  λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο
  χείου «Μίνως», κατάλληλον διά
  πάσαν εργασίαν χαί διά γραφεί¬
  ον είσαγωγής χαί έξαγωγής δυ
  νάμενον νά χρησιμεύσι έν ταύτώ
  χαί ώς άποθήχη λόγφ τής χω
  ρητικότητός τού.
  ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ μέ αρκετάς γραμ-
  ματιχάς γνώσεις ζητεί θέσιν 6-
  παλλήλου είς γραφείον:
  Πληροφορίαι παρά τφ χ. Νιχ.
  Πετράκη απαλλήλφ φόρου Διοδίων
  Χανίων Πόρτα.
  ΠΒΑΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  χαταστάσει έξ 7 δωματίων λουτροθ
  χαί μεγάλας αύλής έναντι οικίας
  Βογιατζάκη σανοικία Γυμναστΐ)
  ρίοιι. Πληροφορίαι παρά τώ ίδιο
  --1-- κ. Ανδρέα "%'
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πορά πεπει¬
  ραμένον πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Ανώτατον Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οΐκο-
  δομικήν καΐ σχέδια οίκιων, τοπογραφίαν καΐ χρή¬
  σιν χωροβάτου κσί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ό·
  δραυλικήν καΐ πάντα τα τεχνικά μαθήμστα μετΛ
  σχεδΐων, έψαρμογων, μελετων καΐ άσκήσβων είς
  τό δπαιθρον,
  Είναι μονσδική εύκαιρΐα δι' βσους άπερρΐφθησαν
  έ< των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολον κλπ., 8σους προτίθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπτσι, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς ή είς οΐασ δήποτβ τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλότερα κέρδη καΐ τούς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί «ξκλΒέντκς Ιργοδηγβί μέχρι σήμερον έκ τού «ΤΕΚΤΟΝΟ-» διωρίσθησαν »1( ώπουργεΐβ, Δήμ·»ς, Έταιρίας κλπ. Γραφιΐα Ίκνβς 9, 'βμόνβιβ Αθήναι. ΛΑΧΕΙΟΝ Υπέρ των άπόρων έργστριών τοδ ύφαντηρίοο τοϋ Φιλανθρωπικόν Συλλό- γου των Κυρίον Ηρακλείου. 1Ο εορτάς Χριστο»ν<νν«ν 1939 Έν ρβτηρΐν το6 ~υλλ«νο» Ινβντι νίκν ΑΐΝαοτπρΙειν («όβς Κονντουριντον) —Ό νόμβς περί προβ»πικης έπιδικάσενς Έκυχλθφόρησ* το ακ' άρ. 453 «ύλλον της εφημερίδος τής *υ βερνπΐίως εί; χβ οποίον έθημο οτβύθη ό νομος η«ρΙ ηροβνοι νή; έιτιβιχάσβΝς υπο τού ιτοοί δρου ιτρΝτοδιχϋν, Διά τού νέου νόμου έιΐΓρέΐΐίτβι ώς γνωστόν ίί ιτροβΜρινή ίπιόίκασις ΑΓ έ{ο ί« θιραπεΐας, άνοιρρώσεως μ«ϊ άπβζημιώοβως έν περιπτώσει τραο αατισυοθ ίί πρβσβολής της ύγεί *ς πρβσώπου τινός 'βηΐαης έ«ι τρίπιταιι ή προσωβινή έηιδίη* β>ς διατρβφήϊ, καθυοτβρημέναιν
  μΐοθών χαι συντάίΕεων Α άπβζιΐ
  μιώοεως ές° ίργατικοΰ Ιάτυχημβι
  τος ή ΜβτβγγβλΙβς συμβ»σ«ωί
  —Ό ασύρματον τδν φορτη-
  γών.
  Είς τό ΰπ' άρ 450 φύλλον της
  εφημερίδος της Κνβκρνήαΐως ΐ·
  αημοσιβύθη τ^> διά τα γμα δια τοθ
  οποίον οικχρεώβησκν τκ νορτηγά
  ιτλοΐκ χορΜν Λάτν Τδν 1600, έφ'
  δσον τβιξιδβύουν είς τί ν Ώ*βα·
  νόν, νά έγκατβατπσβυν άσύρμκ-
  τον καΐ νά ένβίγοΰν έν πλώ
  οκτάωρον ύποχρϊωτικήν άκρόο»·
  βιν. Είς την βύτήν Οιτοχρήωσιν
  υκΐίχθησαν Μβΐ τ« άπβ 1200—1600
  κόραιν φβρτβγά. έφ' ;ίβον έκτβί
  νούν τους πλό*ς των πέραν των
  Δαρδανΐλλίων. τής Άδριβτικπς.
  της ίικϊλίοις, των νοτΐλΐν άκτδν
  τής Κρήτης, τής Κύηρου κβΐ τής
  Τριπόλεως ϊυρίας.
  —Άρσις συνεπειδν ποινης.
  Διά Βαβιλ. Διατιϋγμκτος ηρθη
  σαν «Ι λονω ΜκτοιόΐΜης συνβπει
  «ι κβΐ στερήσεις αί έπιβλπβΐΐ
  σβι είς τόν έκ Κρήτης Κ Β«
  σιλάκην,
  —Ή οχολή στρατιωτικών ύ-
  πηρεοιΰν.
  Είς ιβν.δι«νεργηθίντ« διαγωνι
  συον κρός εΙαβγΜγήν μκθηιών
  βίς την £χολην ^>τρατΐΝΤ»Μν ύ
  «ηρεσι&ν έηέτυχον ο! κάτωθι Κρη
  τες υη«{ΐΜμ«τΐΜβΙ: Ι. Άνδρουλι
  δ«χης, Ζ. ΓιανναχάΜης, Δ. Π«π«
  μιχελβχης καϊ Γ. ά
  —Τεχνίται ναυτιχοί.
  Υπο το& ΰπουργβΐου των Ναυ
  τΐΜΜν έκλπθπσαν οί κβττΑΐβι τ«
  χνΐταα εκιτυχόντες «ίς τόν διε
  νεργηθέντα Διαγωνισμόν πρός ά
  νβλπψιν υπηρεσίας βίς το κολεμι
  Μθν.ν«»τικον: 1 Χαϊθβμίνβί, Μαρ
  Χβτχης £. μ«1 Κατσ«μ*χη( Γ.
  — —ιανυκτερεύβντα φαρμα¬
  κείω.
  «Ζημτρον Παν Νοεμβριού β«
  δι«ν»ΜΤ>ρ«ύσονν χά φκρμακεϊ·
  Έμμ. Μ«τζβιι<ετ·Μη Μακ! Μιχ. τς» μηεΐνάχη. —Ανακοίνωσις. Φίρεταα είς ννββιν τον χοινβώ Οτι ή 139η Υ. Κ Δ Λ·Μφ. βθτ, των πρώην 35α μετέφ·ρ« χά γρ« φ«ϊα της έκ τής βδοΰ "£β«νβ είς την οδόν Άγιον Μην« ΉρκΜλιιον τό 9 -11—39 (Έν τού Γραφείον τής Δ)νο<»ς] ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ, ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "Εναντι φοιρμ«»α(ου Χανΐίΐτάκη - Εετμαροικι. Ένδόματα άνδρικά καΐ γυναικβΐα πολιτικά καΐ στρατιωτικά. 'ϋργασία έηιμβμβλημβνη, έφαρμογή τβλβία.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  11 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα
  ε*'^ε**>^^ρ^
  ΜΕΤΑΤΗΝ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΜΟΝΑΧΟΥ
  ΤΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΡΑΪΧ
  ΕΤΙΙΙΗΖΕΤιΊ ΝΑ ΑΡΧΙΣΗ
  ΤΟΝ ΟΑΟΚΛΗΡ&ΑΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Νβεμβρίβυ (τού άνταιιβχρ
  τοΰ μβτς)-— Όλα τα τελευταία τηλενραφή
  ματα τ·ϋ έξωτεοικβΰ βυναντώνται είς την
  πληροφορίαν έτι την απόπειραν τβΰ Μβ·
  νάχου διεδέχθη μενάλη νευρικόν; των
  στρατιωτικών παραγόντων τής Γερμ«νί«ς
  Ιδιαιτέρας δ' δλως τοΰ α τ ι νού περιβάλλβν-
  τος τοΰ χ. Χίτλερ. Ένδειξις τής τβκχύτης
  νευρικότητβς είνε χαί ή θ^υ>ουμένη ά-
  πόφασις ότι τέ ΡάϊχέΓβιμάζεται μετ» την
  απόπειραν νά αρχίση τόν όλβκληρωτιχόν
  πόλεμον.
  ΑΙΠΡΟΚΕΧΟΡΐΕΝΑΤΓΡΙίΜΜΛΙ
  ΤΟΝ ΓίΑΑΙΧΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΛΤΩΝ
  ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑυΐΥΡΕΤΩΔΒί
  10 Νοεμβριού (τοΰ «ντκπβκρ
  τού μας) — Κατ' εΐδήοει; έκ Ρωμη;, ή με
  γάλη Γερμανική επίθεσις άναμένεται άπ*
  οτιγμης είς στιγμήν υπό τβΰ Γαλλικβΰ
  στρατηγείβυ. Κατόπιν υπαρχουσών σχετικών
  πληροφοριών οί Γάλλοι ένισχύουν σημ«ν«
  τικώς διά βαρέβς πνρββολινοΰ καί πρβσθέ-
  των όχυρώβεων τας προκεχωρημένας των
  γραμμάς.____________________
  ΟΙ ΝΛΛΟΙ ΔΕΝ ΕΝΔΙΔΟΪΝ
  ΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΝ ΚΑΙ Α.6ΕΝΗ
  ΕΙΡΗΝΕΥΣ1Ν
  ΡΩΜΗ 10 Ν)βρτου (ίδ. ύηηΐΈθία).— Ό
  δπβνργίς των ΟΙκβνεμιχών της Γαλλίας
  χ. Πώλ Ρε* ώ είς ρβδΐοφωνικόν τού λόγβν
  τβν όπεϊον απηύθυνε πρός τβτς Ηνωμέ¬
  νας Πολιτείας απαντών Ιμμέσως είς τό
  φιλειβηνιχόν διίβημα Βιλελμίνης-Λεβ-
  κόλδου είπεν ίτι εάν συναφβή ταχέως
  μία ειρήνη έπιαφαλίς καί άοθενή;, θά
  επιτρέψη είς τόν Χίτλερ νά επαναλάβη
  βραδύτερον την εκστρατείαν τού διά την
  χατάχτησιν τοΰ κέσμβυ. Καί διά τβιαύ-
  την ειρήνην δέν ένδίδει κανείς Γάλλο;.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΚΑΤΑΛίΜΒΑΝΕΜΕΛΣ ΒΕΙΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ν)βρ'βυ — Τό επίσημον
  ανακοινωθέν της προ/ίβς κναφέρει: «Δ^άαις
  τβν έξ έπααής οτβιχείων Μκχά την διάρ¬
  κειαν τής νυκτός».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10- Γοτλλικά άερβπλάνα ά
  νιχνεύσεως έζηκρφωααν ότι όπισθεν τδν
  Γερμανικήν νρβμμ&ν ςυμειβΰνται συνε-
  χεΐς μετακινήοε'ς τβΰ έχθι;οΰ καί {τι τα
  γερμανικά στρατενματα λαυβάνβυν νένς
  θέσεις.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Κ. Ι. ΜΕΤΑΪΛ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΓΓΛΒΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 10 Ν«εμβρίβν (τοΰ άνταπβκρι
  τεΰ μ«(>— Τέν πρ«6«ίτβιρέν κ Ι. Μετ»
  {αν έπεοχέφΒη σήμερον ό Άγγλβς έν Ά
  βηναις πρεσβευτάς σέρ Πάλαΐρετ βατι; συν
  ωμίλησε μετ' αύτβΰ έη' αρκετόν.
  ΤΟ "^^
  Η.Χ0ΛΗ6Η ΜΕ ΜιΥΟΘΕΤΙΚΑ
  /ΟΚΝΑΙ 10 Νοερβρίβυ (τεΰ άνταπβκρι
  Τβΰ μβ$) —Τό ου ελθέν οήμερ^ν υπό την
  ηρεεορ'αν τοΰ κ. Πρκβυΐτευργβΰ ύπβυογι
  Μ·ν ονμββύλιβν ιήζ έβδίμάίο:, εξήτασε διά
  φβρα νβμοθετιχά ζητηματα
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ ΤΟ ΔΙΛΤΙΤΜΑ
  ΛΙΛΤΟ ΙλιΊΡΓίΜΙ
  Ηυξήθησαν
  οί Γερμανικαί αίφνιδιασμοι
  καδ' όλον τό μέτωπον.
  30Πρωϊνή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ν)βρίου
  (ίδ. ύτηρεσί* «Ανορθώσεως»)
  —Τό πρακτορείον Χαβάς με
  τχδίδει νεωτέρας πληροφορί
  «ξ επί των στρατιωτικών επι
  χςιρήσεων τ·ΰ δυτικόν μετώ-
  που, απ& τας όιτβίας καταφκί
  νεται «τι δύρΐΐκέμεθχ είς
  τάς παραμονάς τής μεγάλης
  γερμανικής έπιθέοεως.
  Τό πεάγμα τεκμαίρβται, το
  νίζςι τό Χαβάς «πό την βι-
  αιατητα των τβπιχ&ν μαχΰν
  αΐτινες έτυχνώθησχν τελευ
  τ«{νς επί πλείστων σημϊίων
  τοΰ μετώτου.
  Έξ άλλου οί αΐφνιδιχαμοί,
  λέγει, αΐτινες εγένοντο μέ
  χρι τινός πολύ έρχιοί καί
  άαθενεΐς έ* μέρβυς τοΰ έχ
  θροΰ, ηύξήθηοαν χατχ πολύ
  χθές κ* είς αριθμόν κα* είς
  εν τα 3ΐ ν. Εί; τού; έχδϋχηύς
  αίφνιδι»αμονς τ«ΰ τεΧευταί
  βυ εΐκο3ΐτεΐοαώρου έλαβδ μέ
  τες μετ» βιχιβτητος.
  Είς Φέρμπαχ η έχθριχη
  δράσις έξαχολουββΐ έντ*νω*'
  τέρ*. Παραλλήλως πρβς τήν|
  δρά«ν πεζικοΰ καί πυρβββλι
  κου ή γΕρμκνιχη άκρβπορία
  εξηκολουθεί αυνεχεϊς πτή
  σει; άνκγνωρίαεων. ι
  Ή τοιαύτη ίντ»σις τής έκ
  θρική; δράσεώς χκρακτηοΐζε:
  δια }
  ΕΗΚΡΓΗΘΗΣΑΝ ΣΥΛΑΗτΕΙ!
  ΕΙΣ ΥΜΙΙΙΛΙ
  Ο ΑΡΙΘΜ9Ι ΤΟΝ^ΥΑΑΗΦΒΕΜΤΟΗ
  ΕΦΘΑΣΕ ΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΧίΛΙΑΔΛΙ
  ρβς άσυγκ3ίτως μεγχλύτερβς,ται ώς πρβαγγελβς _τη« ετβι
  τοΰ συνήθους «ριθμβς αν
  δρΰν, διεξήχδησχν δ' άτ«ν·
  μοτζβμένης
  σενς.
  Ο ΣΤΡΑΤΗΓρΣ ΒΥΠΕΜΕΝ
  διά την μεγάλην άερομαχίαν
  της παρελθούσης Δευτέρας.
  Π*ΡΙΣΙ<ΐΙ 10 Νοβμβρίβυ. — 'β άρχηγές τής «ύτΜν. ΑΙ έπιθίαβις ίξβ:αθηβ«ν επί μήκους 123 χι ναλλιχής άίροιτβρΐκς στρατηγϊί Βυγΐεμέν ύηέ8* λιομίτρΜν κ»1 ί» ποώτη φ^σις έτεριιατίοβη «Ις τ6 λβ «Ις τΑν όιτβτίρνβν: τής Ά«ρβΐτορί«ς £κ?£3ΐν ηβ μέτωιτον μϊτβξο Φ&ρμηχχ κκΐ Σαρεγκεμίν, άερβμαχιών, αί ότεϊτ.ι εγένοντο την Δευτέ ΑΘΗΝΑΙ 10 Ν)β3ίβυ (τ·ΰ άντ«πβχριτβδ πρβσεχ»ΰς έτιθέ μαθ·—-«τ* σημερινά τηλβγραϊήμβτοι έΗ Ρώμης καί Βεοολίνου ή &στι>νβμ{« τού Μβ
  νάχβυ έλαβεν έξαιρετιχώς ΙκτοΐΗτα μέΓΟβ
  με:ά τίϊνΐτοβχθεσινήν απόπειραν χατκ τής
  ζωης τού Καγκελλαρίου Είς συνέχειαν &χ,
  λ«ν μέτρων παίς ανακάλυψιν των &νοχ»ν
  τής τοπβθετήβε-ς τής β*μ?ας εί« την ·ϊ.
  θουσαν τβδ Μπίργ«εν Μπράουν, ένηργή9η.
  σαν συλλήψεις είς εύουτάτην κλίμκχα.
  Ό άριθμος των συλληφθέντων μέχρι τής
  ατιγμής ώ; ύπόπτων τής αποπείρας ϊφθ
  τάς 12 χιλιάδας.
  οί τδν ...
  οαν υπεράνω τού γαλλικοϋ έΐαφους χαΐ αΐτινες
  ^ματίσδησαν μέ την κατίρριψιν έννΐα ν«Ρ»«
  νιχ&ν άεροηλάνΐΜν. Είς τάς κεοτμαχίας αύτάς-έ»-
  νί« γαλλικά καταύιωχτικά άντετάχθηβαν κατ«
  εΐκοσι έητόϊ γ&ρμανικΜν. Έπτίτ έκ των γβρμ^νι
  κων (χβροπλάννν κκτέπϊσαν επί γαλλικοϋ εδά
  «ούς, τα δέ δλλα 4ύο είς τίϊν πϊριφίςειαν τοδ
  %βαρ, 'Εη τδν έπτκ Γκρμαννν πιλοτων τέσσαρας
  ίφϋνεύθησαιν.ϊίς πΐρισυνβλίγη ΤΡβυμιχτισι. ενός κ«1
  ίύο αλλοι συνβλήϊβησαν «χίχμάλωτβι. Κατά την
  επίσημον ^έκθεσιν, , ή άκρομαχ(« διεξήχθη ώς
  «ΠερΙ ωοαν 15ην σμήνη χαταδϊΜΗτικΰν άΐρο
  πλάνων, άνήκοντα είς τό «άερβπορικον κέντβον»
  της ΛωρροιΙνπς, είχον άνβλάβει τίϊν ηρεαταταίαν
  τμήμβτίς τινος, ένεργοϊντα ηβριπολΐοΐς, έκ τριϋν
  ιιβνοπλάνων εχαστον. Τβ γαλλιχά άεοοιτλκνα
  δ τα ν Εφθασαν βΐς τας γραμΐά«, είδον άπένκντι
  τρείς πιριπολίο-ς, «ποτ«λονμέν«ς ά πό 27 γβρμανι
  άβρΕπλάνα, «αί περιιπλάχησβν άμίσως μΐτ'
  ίπου
  το Ιβδομβν γερμανικόν άϊροπλάνον.
  "Ολίγον βραδύτερον δύο έ* τ&ν γαλλιχ&ν άε
  ροπ?άνων. τα ότοΐα μβτέαχον της «ρώΐης συοοά
  ξϊω-, εύρέδηΐχν πρίι έητά γβρμανιχ&ν 'βχεΐΐθπ
  σαν κατ' αυτών καί τα χατεδ'ωξχν μέχρι τού
  Μέοτβιχ το 6-οίαν εορίσκϊται επί τοδ Σ«αο καί
  μετοΐξύ τοΰ Γρέβ καί Σαολουΐ Όλ« τχ γ«λλι««
  άϊροτλάν« έιτέσΓρεψαν βίαδΰτεοβν. περ την έσπέ
  ραν. είς τάς 3*σ«ΐ{ των, άφοΰ παοηγουμένω; προαΐ
  γειώβησαν είς τίνα σημεϊχ, διότι βίχον ΰτοστή
  μικράς βλάβκς.
  Κατά την έκθεσιν τβϋ στρατηνοδ Βυνιεμέν.
  την ΙδΙ«ν £ΐ?«ν καθ ήν διεξήχθη ή ώ; άνω άερομ«
  χία άλλαι γαλλικαί κεριπολΐαι έπίτέβησαν κ«τά
  έννέα γερμανΐΜ&ν άεροπλάνων είς άλλον ΤΓμέβ
  τ« γατλλικά άβροπλάνα έπανήλθον αίχχ &Ι« τβς
  βίσβις των Τέσσαρα βχ τ&ν γαλλιχών άερβπΧα
  νυν τα έ«οΐ« μετέαχον της πρώτης άβρουοιχΐας
  «θίγπσ»ν «πό σφοιίρας, άλλ' ο>ί ζημίαι των ϊΐνβ
  άϊτίμαντοι. ΟύίβΙς έκ των Γάλλων άβροηόρΝν έ-
  τρχυματίσβη.
  ΠΥΡΕΤΩΔΕΙΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΙ
  είς την Όλλανδίαν καί τό Βέλγιον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Νοεμβριού (Ιδ.
  ύπηρ.).— Κατά πληροφορίας
  έκ Χάγης μή έπιβϊβαιαθεΐσας
  ίίσέτι καί επισήμως ή Γερμα
  νία τροέβη είς άπειλητικά δια
  βήματα πρός τάς κιβερνήσεις
  Βελγίου καί ΌλλανδΙος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 ΝοΓμβρΙου.—
  Έξ οΐτΐσς ιτ]ς έπιδεινώσεως
  τής καταστάσεως καί τοθ φό
  βου των δύο κυβερνήσεων περί
  άμέσου Γερμανικής δράσεώς
  είς τα Όλλανδοβελγικά σύνο
  ραμεγάλη δραστηριότης άνε
  πτύχθη τό τελευτοΐον 24ωρον
  είς ιην "Ολλανδίαν, τό Βέλγι
  όν καί την ΈλβετΙαν.
  ΈΙ$ Χάγην συνεκλήθησαν
  χθές δύο έκτακτα ύπουργικά
  συμβούλια. Κατά ιήν διάρχει
  αν τοθ πρώτου ή ΒςισΙλισσα
  Βιλελμίνη συνειργάσθη μετά
  τοθάνωτάτου άρχηγοθ τοΟ'Ολ
  λανδικοθ στρατοθ. Τό δεύτε
  ρον υπουργικόν συμβούλιον
  επηκολούθησε συνεδριάζον πό
  λύ πίραν τοθ μέσονυκιΐου λο
  βόν έκτάκτους άποφίΐσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Νοεμβριού.
  —Νυκτερινσί πληροφορίαι τ«3ν
  άρμοίίων στρατιωτικόν άρ-
  χών, βεβαιοθν ότι κατά μήχος
  ιής νρ"μμί|ς Ζ(γκφριντ πρός
  τα ΌΧλανδικά καί Βελγικά
  σύνορα οί ΓερμβνοΙ ενίσχυον
  ται διαρκώς διά νέων δυνά
  μεων.
  Γερμανικά έξ άλλου άερο
  τιλάνα προερχόμενα Ιξ άνατο
  λ<δν έιήργηστν μακράς πτή σεις άναγνωρίσεως υπεράνω τοθ Βελγίου. Ο ΗΝΤΕΝ ΕΙΣ Τ9ΥΣ ΠΙΡΙΣΙΟΥ! ΣΥΝΕίΡΓΑΣΟΗΜΕΙΙΤΑΛΙίΝΤΙΕ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρ).- Ό ύηουργός των Κτηαεων κ. τΗντεν συνβδευέ μιΐνος χ αί υττό των έν Λονδίνω άντιπρβοώ- πων των κτήσκων μετέβη σήμ&ρον είς Πά. ριοίβυς συνηντή9η δέ άμέσως μετά τβΰ Γάλ λβυ πρωθυπβυργβΰ κ. Νταλαντιβ καί συνο σκεφθή μκτ' αύτοΰ επί μακρέν. ΕΠΚΑ8ΕΙΙΡΟΣΕΓΠΣΙΣ ΛΠΟτΕΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙ1Σ|Α1Φ!ΝΛΑΙΙΔΙ« ΛΰΝΖλΙΝΟΝ 10 Ν)βρ(βυ (ίδ ύπηρεβία).- Κατα πληρβφβρίας έκ Μόαχας είς την χθε σινήν συνάντησιν τής Φινλανδικής «ποστβ λης μετά τοΰ χ, Μελότωφ είς τ» Κρεμλΐνβν επήλθε προσέγγισις τ&ν άπόψεων ΡωοσΙας καί Φινλανδίας >αί ετέθησαν αί βάαεις
  των περαιτέρω συνεννοησειν. Αί πληρ«φ·
  ρίαι προσθέτονν {τι άπ^ψε ή αύριον θά ί
  πανκληφθοΰν οί συνομιλιιχι.
  ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΟΗ
  ΟίΛίίίίΚ
  ΑΕΡΟΟΛΑΝ1
  600 χιλ. Βέλγων υπό τα όπλα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ν)βρΓου—
  Είς τό Βέλγιον κ αί την Όλ¬
  λανδίαν ελήφθησαν καί λσμβά
  οντσι έξαιρετικά μέτρα άμύ-
  ής: Είς "Ολλανδίαν άνεκλήθη
  σαν άπασαι αί ά δεί αι στρα
  ιωτικών καθώς καί των άστυ
  ομικών.
  Τό σχέδιον έξ άλλου έκκβ-
  ώσεως έφηρμόσθη μετά ταχύ
  ητος είς τάς κυριωτέρας πα-
  ιαμεθορίους πόλεις τής Όλ
  λανδ'ας. ΑΙ έκτακτοι στρατιω
  τιναΐ κι>ητοττοιήσεις ΐτ]ς Όλ
  λανδΐσς μένουν απολύτως μυ
  στικαί.
  Ή Έ>βετική κυβέρνησις Ι-
  παν εκάλεσε υπό τα δπλα δύο
  εφεδρικάς ήλιχΐας τάς οποίας
  εΤχε πρό ολίγων ημερών άπο
  στρατεύσει.
  Κατόπιν ττΐς Βελγικήν έπισ
  τρατεύσεως 600 χιλ.άνδρώνεύ
  ρΐσκονται υπό τα δπλα. Οί
  ΓερμανοΙ κατασκευάζουν ε
  σπευσμένως γεφύρας επί τοθ
  Ρήνου. Κατόπιν τούτου οί Ββλ
  γοι φΓβούμενοι επίθεσιν μβτα
  φέρουν στρατεΰμοτα πρός τα
  γερμανικά σύνορα τοποθε-
  τοθν δέ έκρηκτικάς Ολας είς
  τα βάθρα των νεφυρών. Είς
  Βριξέλλας συνήλθεν έκτάκτως
  την 11 ην νυκτερινήν τό υπουρ
  γικόν συμβούλιον έξακολουθεϊ
  6έ νά συνβδριάζη καί πέραν
  τοθ μεσονυκτΐου.
  ΤΟ ΠΡρΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ
  επι τη έπετείω της 'Εδν. Νεολαίας.
  Τό -ρόγΓαμμα τβν οίρισ
  ©ν έορτβν έττΐιβ έττετεΓω ττ^ς
  Ε. Ο. Ν., κοθωρΐοθη ώς έ·
  "Ωρα 9η π. μ. Άνά ιΐς λ ό
  ος Αρρενων κοί Θηλέων συγ
  κεντρωθήσοντσι έν στολβ είς
  άς £6ρας των οΐκεΐων Γρα
  φείων, έκίΐθεν δέ ττερΐ ώραν
  Οην κατϊυθυνθήσονται είς
  όν Μητρ. Ναόν πρός άπόδο
  ιν τιμών.
  "Ω,οα 10.30' ΡοξολογΙα.
  Προσέλευσις Γεν. Έπόπτου
  Ε.Ο.Ν. Περιφερε'ακων Διοι
  ητών μετά επιτελείων των
  κοί λοιτβν έτιιοήμων.
  "Ω(α 11η Γενική τισρέλΓσις
  απάντων τ£ν σχηματισμων
  Αρρενων κοΐ Θηλέων έν ιβ
  ■πλατε'α Ελευθερίας ττρό των
  επισήμων.
  ΟΙ σχηματισμοΐ αμφοτέρων
  των Διοικήσΐων έκτός των
  ?ύο λόχων ιΐανες θά μετα-
  βοθν είς τόν Μητροπολιτι¬
  κόν Ναόν θά ευρίσκωνται συγ
  κεντρωμένοι έν στολή" πρό τοθ
  Κέντρου «Βσλκάνισ» άπό τής
  10ης π. μ. Πβρΐ ώραν 10, 30
  άναγνωσθήσεται Είς τόν σύ·
  τόν χώρον ή ήμερησία διατα
  γή Όν Διοικήσεων (διαιτέ
  ρως πρός τούο σχηιιατ'σμούς
  Αρρενων κοί Θηλέων.
  "Ωρα 11 τι. μ. Έκκΐνησις
  πρός ττσρέλσσιν πρ'-ηγουμέ
  νων των σχηματισμόν Θηλέ
  ών κσί διάλυσις.
  "Ω?α 11 1)2 δεξίωσις των
  έπισήυων ε(ς την λέσχην Ε.
  Ο.Ν Θηλέων.
  "Ω α 3 άτιογ?υματινή. Ά
  θλητι*«1 άγωνεο τής Ε.Ο.Ν.
  έν *φ Λητέδφ Χάνδαξ ρ[ς
  τό οποίον παραταχθήσεται £*ς
  λόχος Φαλαγγιτών πρός άπό
  δοσιν των τιμών.
  / ©ΗΝΑ110 Νβεμβρίβυ (τβΰ άτοοτβχρι
  τ·ΰ μκ{) — Είς την έ^ημερ(2α τής κκβερ
  ίδημεσΐίύΡη τό δ<βτ«γμ« τό ίηι πον τό πλεύριομα τδν άτμοπλοίων είς ·>ΐ
  Σχόλιαδιά τήνάπόπειρανΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ν)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσ'σ).—■ Κατά τιληροφο
  ρίσς έκ ΒερολΙνου ολόκληρον
  10 ΚΙΑ. Ε1ΕΑΟΝΤΑΙ ΗΑΗ0ΗΣ1Η ΕΙΣ ΟΑΑΙΝΔΙΑΗ
  -------
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Κοΐμβρίβυ (Ιδ υπηρεοίοο. Κατ'
  ίΐδήσΐις έχ Χ·Λης υπο τήί ΌλλανδΐΜίΐς Μυβερνα
  ( ί»ιλΑβι»β«ν πρέ{ χ·τ*τ»;ιν 10 χιλ. 1βελβντ«1
  την *>»νν«ν τβΐ) «ι*«χ·ν «ληίνβμον.
  λοφονΐας
  Αγγλίαν.
  τοθ Χίτλερ είς την
  Αντιθέτως, οί άγ·
  ΥΑ /νΗΡ -Υί.
  δτι «τό Ιγκλημα τοθ Μονά-
  στινή·ς ττολιτι>τ)ς. Ότιωσδήπο
  τε ϊΤνσι μία υπόθεσις άποκλβι
  στικως γβρμανική. Ουδείς άλ
  χου φέρει την σφρογ'δα καΙ[λος Ινέχετσι. Διότι ουδέν άλ
  την ύπονροφήν ιΊ=1«ς Γκεστα- λο κράτος δέχεται νά κα
  πί». Τό «ΝταΙη>υ Σνέτς» τέλθη ίίς τοιοθτον σημείον
  γράφει: «Ό φόν Ρίμτιβντροπ[ ώστε νά χρησψοποιήση τάς
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Ν)βο(βιι (Ιδ. ύηηρεσί») -
  Ύκα τβΰ ύπουργείου Πληροφοριών άνεκβι·
  νώθη ίτι δύο άγγλιχά &ερβπ>άνα επετε¬
  θησαν σιίμερβν είς Βόρειον θάλασσαν καί
  είς μικράν απόστασιν άπό των αγγλικών
  άκτ&ν εναντίον γερμανιχβΰ άεροπλάνβυ,
  τό έπβϊον ήναγνάσέη έντβς όλίγ«υ νά ιτροβ
  θαλασσωΒή λόγω των βλαββν τας Αΐτοίας
  υπέστη. Μετ' ολίγα λεπ*ά τό βκάφβς εβυθί¬
  σθη. Οί όπιβαίνοντες Γερμανοί άςιωματι-
  κβί διεσάθησνν. Αργότερον ένεφχνίσθη
  καί άλλβ γκομανικέν άερβπλάνβν υπεράνω
  τί ν νήσω ν Ζέτλαντ άλλά κατεδιώχθη υπο
  των αγγλικών κκί ετράπη είς φυγήν. '
  Ο ΕΞΟΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΤΟΡΝ
  ΜΕΪΑΦίΡΕΤΛΙΕΡΛΗΝ ΠΟΛΙΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Νβεμβρίβυ.—Μετ«»ύ των
  έγκαταλειπόντων τάς έατίβς τ«ν, λόγω τής
  εκκενώσεως Όλλκνδικων παρ«μεθβρ(«ν
  πόλεων συγκαταλένεται καί ο ίξβριατος αύ
  τοκεάτωρ Γβυλιέλμβς ίστις έγκα^αλείπει
  τ· Ντόρν.
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΛ1ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ιΐναι ό δυνσμιτιστής κοί τοθ
  το διότι απέτυχεν ή τιολιτι
  κή τού» Τό «ΝιαίηΧυ Μαΐηλ
  ύποστηρίζίΐ δτι ή βόμ
  βα ετέθη είτε άπό χειρός
  ναζιστων ιΐτε άπό χείρας
  άπογοητευμένων έκ τής ναζι
  χσμερπεΐς μεθόδους τάς ό
  ποίας μεταχειρΙζϋ'Όΐι ό Χιτλε
  ρ1σαός^. Τό «Ντα'ηΧυ Χ6
  ο'Ύλντ^ τονίζβι: «Ασφαλώς
  £νας νοζί, ενας ναζΐ μέ ύ
  ψηλάν άξίωμα έτοποθέτησε
  την βόμβαν^.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Ν (βρίου (ίδ. ^
  Ύκό τοϋ Ανωτάτου Άρχηγείου τού βτρα
  τβΰ έξεδβθη την Ιΐην νυκτερινήν τβ κάτω
  θι άνακθΐνωθΐν: Κατά την διάρκειαν τής
  ημέρας ό ίχβρό; έ%ήονηαε δύβ τβπικάς έ«ι
  θέσεις β»5 τ* μέτωπβν. Άφβΰ προήλ*βϊν
  ολίγον ηναγκάσθη νά υποχωρήση ύηό τβ
  σφοδρόν πΰρ τβΰ κεζικ«ΰ καί τβΰ πυρββολι
  κου μ«ς· -«η?* δράσις των δύβ ά»ρβηο
  ριων».
  Αρμοδίως ανανβινοΰται ϊτι άκβ τής
  θΧϋς τοΰ πολέμβυ ήχμαλωτίσθηβχν υπό τβΰ
  Γαλλιχβΰ στέλβυ Γερμανικά πλ·Τα κ«ί χ«-
  τεσχέδη3βν εμηορεύματα 200 χιλ. τόννων
  προοριζόμενα δια Γερμανίαν.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΑΠΩΘΗΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ .10 Νβεμβρίβυ— Γερμανι¬
  καί δυνάμεις έκεχείρηβαν χθές ίσχυοάν ε¬
  πίθεσιν παρά τα Λβυξεμββυργικά σύ'βρα,
  ή β ποία «κωθήθη ταχέως ύπ· τ&ν Γ«λ·
  λικδν βτρβτΐυμάτων.