98042

Αριθμός τεύχους

5319

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

12/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ς η»!
  »ϋ (δ.
  • τΗντεν
  βνδίνω
  ββχας
  'ΐνλανοική;
  τ«Εριμί
  . ΑΊ
  τψε π αύριινί
  λιαι.
  ΙΚΟΗ ΚΝΙ
  («υ (Ιδ. ύττηρι
  ,ειβν
  άηβ των
  βκ
  ν τος
  ;«?'. Ι
  τα τέ) αχ
  Γερμκνβι
  ,«ροηλ«νβν
  λ>ά **" "
  ίηη «ιί
  ν«"ΐ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύΐττου
  ίτησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμερικής
  ειηοια 8ολ, 1Β
  ίξπμηνος > Β
  Τιμη
  «ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΚΥΡΙΙΚΙ
  12
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡθν '"
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ «4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5319
  ΤΒΕΥΟΪΙΟΣ Σ1ΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ι ΕΘΝΙΚΗ ΗΕΟΛΑίΑ
  Έκ" εύκαιρ'α τής αυμττληρώσεως διετίβς «πό τής ίδρύ-
  σκνς τής Ε. Ο. Ν ο άρχηγβς τής Κυβερνήσεως απηύθυνεν
  έμπνευσμένον χαΐ παλλέμενον άπό πατριωτισμόν χ α ι υ¬
  ψηλάς παρακαταθήκας δικγγελμ», είς τα αχολει» έγιναν
  οιαλεζεις δια το έργον χά ί τβύς σκοπβ ς τής Όργανώσδως.
  Είς την πάλιν μ άς — καΡώς καί είς ολόκληρον την χώ-
  ραν-βα έβρτασβή σήμεραν μέ είαιρβπχήν *;ω; λαμπρο
  τητα καί μεγαλοπρέπειαν ή 2« έηέτειοβ τή; Ιδρύσιως
  τής Έθνιχής Όργβνώσε»; Νεολαίαν Είς τόν μητρβκολιτι-
  κόν ναόν θα ψχλή δβϊ>λ·γ.α καί κατόπιν, όλόκληρος
  ή δύναμις τής οργανώσεως θα παρελάση *»ρό τβΰ χ. Νο·
  μάρχβυ—έπβπτβυ τής τοκιχϊ,ς Ε.Ο.Ν. χαΐ τβν λβιπών άρ·
  χδν, είς την λεωφόρον Β*σιλέ»ς Γβωργίβυ Β'. τό δέ άαβ-
  γευμα θα εκτελέση «Βλητικνς έπιδείςδΐς είς τό γήκεδον
  Χανδαξ.
  Πειθαρχημένη, με όμοιέρορφβν στολϊ,ν, ύπερήφανβ;,
  μέ σφυρηλατημένον είς τέν στιββν τό σ&μα χαΐ ρωμκ-
  λίΌν το φρόνημα, μ ε ύψηίά τό μέτωπον θά εμφανισθή
  σήμερον ή νεέτης είς μίαν ατελεύτητον σειράν, είς μίαν
  θαυμαοίβν στρατιάν ή ό ποία βαδιζει στβθερδς πρός χατά-
  χτηαιν τ·δ μέλλοντος.
  Καΐ ό Ελληνικάς λαός θα ίδη σήμερον μίαν άλλην
  νεό.ητα, σφριγώσαν, δυνατήν μϊ αύτβπεηοίθησιν καί μέ
  πίστιν είς τέν εαυτόν της *αί είς τα Ιδανιχά τβϋ έθ ούς μέ
  τα όπβΐα «νατρεφ&ται. Διότι αυτό ακριβώς τ· μέν» έργον
  Ιπετελέοθη είς τό διάστημα των δύο ε"των: Τό χράτος πα¬
  ρέλαβεν τους έγχαταλίλειμμένης είς την τύχην α ών χά)
  ποιρηγχωνιομένβυς νέευς, τβ£ις ραραμένβυ; άηο την άπο-
  νοηιευσιν, τ ούς καχεκτι>ούς χα· ονρι»> ωμέ ονς, τβύς πά-
  ραοτρατημένους άπό τάς σειρηννς τδν »νατρεπτικών »η·
  ρυγμάτων χαί τού{ ώργα«ωοεν ΐίς εν έμβιβμορφον σύνο¬
  λον καΐ τ«ύς εδέριιανε μέ την σχ«ρήν τευ χ& τ«ίς ένε
  ψύχωαε χ αι τβύς μετέδωσε την Ιδι>ήν τού πίστιν χκι τβύς
  ώδήγηαεν είς τ·ν δρόμον τδν ίθνιχών έπιδιώ£εων καΐ
  των πεπρωμένον της φυλής.
  Καί εΚαι δια τούτο &ξιοι τή; γενικης Εΰγνωμβαύνηί
  καί τό νέον Κρατος «αί ό άρχηγ·ς»ής Κυβερνήσεως κ
  Μεταξάς, ο δημιευργός χαί έμπνενστής της Έθνιχί,ς Όρ
  γανώσεως Νεολαίας.
  Αυτήν την νεότητα, την έορτάζουσαν την 2χνέπίτειον
  της 'Εθνιχής Όργανώσεώς τη;, χαιρετίζομεν σήμερον.
  ΕΙΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
  ξ= Ό κ. Χίτλερ
  συνεκάλεσε--
  ΠΟΛΕΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ——- Ζωηραι ανησυχίαν
  είς Βέλγιον-Όλλανδίαν.
  ΡΩΜΗ 11 Ν)βρίου (16. ύπη·
  ρεσΐα ιή"ς «Ανορθώσεως»).—
  Τό πρακτορείον Στέφσνι πλη·
  ροφορεϊται έκ Χάγης καί Βρυ·
  ξελλών δτι ή κατάστασις θε-
  ωρεΐται έξαιρετικώς σοβαρά
  τόσον είς "Ολλανδίαν δσον
  καί είς τό Βέλγιον οπου έκ-
  φράζονται σοβσροί Φόβσι γερ
  μανικής εΐοβσλης. Ή άνησυ-
  χ(α είνε έκϋηλος τόσον μετα-
  ξύ των επισήμων όσον καί με
  ταξύ τοθ λαοθ διότι πιστεύε-
  ται 6τι τα Γερμανικά σχέδια
  θά τεθοθν άπό στιγμήν είς
  στιγμήν είς εφαρμογήν. Χσρα·
  κτηριστικόν τής επικρατούσης
  καταστάσεως καί των κινδιό-
  νων γερμανικής έπιθέσεως εί¬
  νε τό γΕγονός δτι αί κυβερνή-
  σεις ΓαλλΙας καί Αγγλίας
  συνέστησαν είς τούς βν Όλ-
  λσνδΐα καί ΕελγΙω Γάλλους
  καί "Αγγλους νΛ έγκαταλεί-
  ψουν τος ώς άνω χώρας καί
  νά έπανέλθουν είς τάς πατρΐ
  δας των. Είς παρομοίαν σύ¬
  στασιν προέβη πρός τούς Ά-
  μερικανούς οπηκόους καί ό
  έν Χάγη πρεσβευτής των 'Η
  νωμένων Πολιτειων.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 11 Νοεμβριού
  (Ιδ. όπηρεσΐα) — Τό συνελθόν
  χθές την 11 ην νυκτερινήν 6<- τακτον υπουργικόν Συμβούλι¬ ον Ιληξε την 1.15* πρωϊνήν, ουδέν δμως ανεκοινώθη επί των άποφάσεών τού. Μβτά τό πέρας τοθ ύπουργικοθ Συμβου λίου ό πρωθυπουργός κ. Πιερ λό είχεν Ιδιαιτέραν σύσκεψιν ικχραταθεΐσαν μέχρι τής πρω- Τας μετά τοθ ΰπουργοθ των Εξωτερικών κ. Σπάακ καί τοθ στρατηγοθ ΜτενΙς, άρχη· γοθ των πολεμικων δυνάμεων τοθ Βελγίου. Καί επί τής συ¬ σκέψεως δμως αύτί|ς δέν εγέ¬ νετο ούδβμία απολύτως ανα¬ κοίνωσις, Ιτηρήθη 8έ άτιόλυτος Έν ιω μεταξύ είς μέν την "Ολλανδίαν έπεκτεΐνετοι συνε- χας ή ύδατΐνη ζώνη άσφαλεΐ άς δι* άνοΐγματος των ύδατο- φρακτών, είς δέ τό Βέλγιον συμπληροθνται έσ^ευσμένως τ* άμυντικά μέτρα Ιδίως είς Έν άναμοίί τής μεγάλ.η:: ίπιϋϋιείας. λ.αμβάνοται ί>>τακτα μετρα κατά
  μήκος των συνορων άπο της Έ'βεΐιας μέχρι τής Βορειον Θαλάσσης. Άνω·
  Κατασκηνωσις Γάλλων στρατιωτών καμουφλαρισμενη κάτω άπό δενδρον διά
  νά μη διδχι στόχον είς τα γερμανικά άεροπλάνα Κάτω Είς ιήν Όλλαδίαν
  κατασκευαζονται έσπευσμέντος χαρακώματα είς όλον τό μήκος των πρός την
  Γερμανίαν συνορων.
  «Δ ώρυγος
  νομΐα ευρίσκεται επί τα Τ
  χνη των ένόχων των ότοΐων
  (Ιδ.'τήν σύλληψιν θά επιτύχη *ν
  ύπηρεσΐα) —· Τηλεγρσφήαατα Ι τ,ός τήΌ έ36ομάδος.
  έκ Βερολΐνου άναφέρουν δή ό' ΠΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)βρ(ου (ίδ ύ
  την περιοχήν τί|ς
  τοθ Άλβέρτου».
  ΡΩΜΗ 11 Νοεμβριού
  Φύρερ ποοήδρευσε χθές πολε-
  μικοθ Συμβουλίου. Σχετικάς
  δέν εγένετο ού εμία έπίοημος
  ανακοίνωσις. Εγνώσθη έν τού
  τοις ότι τό πολεμικόν Συμβή ό
  λιον εξήτασε την κατάστασιν
  καί έλαβε σοβαρωτάτας άπο
  φάσεις τάς οποίας καί θά θέ¬
  ση Αμέσως είς εφαρμογήν.
  ΠΑΡΣΙΟΙ11 Νοεμβριού.—
  Κατ' είδήσεις έκ ΒερολΙνου,
  μέσω Άμστερντσμ, ό κ.
  XI
  τλερ συνεσκέφθη χθές επί μα
  κρόν μέ τούς κυριωτέρας έκ
  των συνεργατών τού καί (δία
  μετά των άρχηγών των έν ό
  πλων δυνάμεων. Ακολούθως
  ό κ. Χίτλερ εδέχθη τόν άρ
  χηγόν τής Γερμανικήν άοτυνο
  μίας κ. ΧΙμλερ καί συνβιργά
  σθη μβτ' αύΐοθ επί τής πορεΐ
  άς των άνακρίσεων διά την
  απόπειραν τοθ Μονάχου. Σχε
  τικως ανεκοινώθη ότι ή άσΐυ
  πηρεσΐσ). — "Υπό των στρατιω
  τικών κύκλων π<στεύεται βτι έντός των ήμβρών θά έκδηλω θή ή μεγάλη γερμανική επί¬ θεσις κατά τής "Ολλανδίας ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΓΓΕΛΛΕΙ: Γερμανοι θά είσβάλουν ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΕΙΣ =Όλλανδίαν. Τό Βέλγιον, ή ΆγγΑΙα καί ή ΓαΑΑΙαθά την ένισχύσουν ΠΑΡΙΣΙΟΙ ΠΝ)β?Όυ (Ιδ υπηρεσίαι τής «'ΑνβρΘώσε ωςη) — Έ«είγΛντα τηλεγρα φηματα έκ Λβνδίνβυ τονί- ζουν ότι κατ' έξηκριβωμέ νας έκ Βερολίνου πληροφο ρίας €Ϊ έηίαημοι γερμανι κοί κύκ>οι καθώ; χαΐ ή κ«ι
  νή γνώμη είναι πλέον &κο
  λύτνς πεπειβμένοι 2;ι ή μς
  γαλη Γερμκνικιι έκίθκβις »α
  τα τής Όλλκνδίβτς θχ έχδη.
  λν8ή έντός τής νυκτός ή τό
  πολύ έντβς της αύριον Κυρι
  αχης (σημερον)
  Τα αύτοι τηλεγοαφήματα
  πρβσθέτουν δτι κκτα τίιν χβε
  σινήνσύοκεψιν τβΰ κ. Χίτλερ
  μετά των κυριωτέρων κολιτι
  κων χχ βτρατιω'ΐχϋν ουμ-
  β υλων τού, έΤητάσθη τό δι
  άβημα των Βχσιλέων Λεο·
  πβλδβυ καί Βιλελμίνης υπέρ
  τής εί.-ιίνης καί ή άπάντη
  αίς ή όιτοία πρέιτει νά δοθή
  είς τό διάβημα αύτό. Κ«τα
  το πολεμικόν συμβούλιον ε¬
  λήφθη α* ν αποφάαεις σχετι¬
  καί μέ την έξέιξιν των πό
  λεμιπδν έπιχειρήβεων.
  ΡΩΜΗ 11 Νοεμβριού (ίδ.
  ύκηρεβία)— Τό πρακτορεί¬
  ον Στέφανι πληρβφορεΐται
  ότι μετβξύ των πολιηχβν κα)
  πιθανώς δέ ;διιλωμ«τικων καθώς καί τδν
  καί τοθ Βϊλγίου,
  καί τής γραμμάς Μαζινό καί' στρατιωτικών κύκλων τή{ Δύ
  τουτο διά νά παρεμποδίση οεως θεωρεϊ ται πλέον βέβκι
  την αποστολήν ΓαλλικοΟ στρα; όν
  τοθ είς ενίσχυσιν των δύο χω
  ρών. Τουτο συμττεραΐνεται καί
  έκ τοθ ότι τα γερμανικά άερο
  πλάνα έπιχειροθν νά κάμουν
  πτήσειςάναγνωρΐσεωςύπεράνω
  τοθ ΓολλικοΟ έδάφους χωρϊς &
  μας καί νά τό έπιτυγχάνουν,
  λόγω τοθ σφοδροθ πυρός των
  •τι
  ή Όλλανδία διάτρέ
  χει άμεσώτατον κίνδυνον
  γερμανικής εΐσββλης.
  Πληροφορίαι έκ Χάγης ά
  τοθ ΓαλλικοΟ έδάφους κατε
  'διώχθησαν κοί έτράπησαν είς
  φυγήν. Είς Παρισίους εδόθη
  Ι την 4 45 πρωΐ ήν τό σύνθημα
  Γαλλικών άντιαεροπορικων τη τοθ συνανερμοθ υπό των σει
  λεβόλων.
  ΑΓΚΥΡΑ 11 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύ·
  πηρεσΐο) —Τηλεγρσφήαατα έκ είς τα άντιαεροπορικά
  Παρισίων άγγέλλουν δτι Γερ φύγια δπου παρέμειναν
  μανικά άεροπλάνα, έπιχειρή τής .6ης
  σαντα νά εισέλθουν υπεράνω ξεν
  ρήνων. Οί κάτοικοι κατέφυ
  , γαν μέ ψυχραιμίαν καί τάξιν
  ί κατα
  μέχρι
  πρωϊνής ό πό τε ε>ν.η
  ό συναγερμός.
  "Επί τφ σημερινώ εορτασμώ τής Ε. Ο. Ν.
  κΏΗΒΓ^Ι^ΡΐΕίδ^^Ι^ΗΙΐ^εΚ' '^τΆ
  ' ■ ''!«_*·'' -' >'$*£$*■
  φβΚΚΧί
  ΒΙ-—Γ „,'
  ΙΙΙϋΤΐΙΠ··
  γφΊΓ.···~-·Π.---;.Ί,: . ■; , .,·.·■■ ..
  ^■^ ! ■' ν-ό 'ϊ'κ '■<,-■■·;■:, ·*ϊ'^ '.'- " -.ν -^-,,-^,- $·-.■■ '.· ί:,:. -ί τί ■ «^Ρ' οΒ' "τΒ^Ηβτ β3ΒΡ!ϊι ^ ^Βε>ε]|επ^299Ι^^^2Βι^^κ«^^ι^^ΜΒΡ^^Ι^ε^εΒΒσ·^Ι^^^^^Η^^Μ
  "' ■. '***■
  ν -•^'^^^ι^εΐίΐΜβι^ι^ι^ι^ι^ι^ι^ι^ι^Κ
  ^^ '' ° '■ ■'β^'ΙΙΡίΡΜΡΡ'^-^ΙΐρΕ^^^^^^^^^^^ΗΡεΠ·^^^ 'Ι^ε^εί
  Ιι^Ρ-ΙΙ—— *"
  ΙΙ«»«^ιι_αμ *
  ΜΜΜΙ11ιβε^αΗ^^^^^^^^^^^^ΙΗ^ΙΙΗρα|ρΜΗρρ
  Ι
  Κη··
  _
  ί
  Μία συμβολινή εΐχών άπδ τάς Ιορτάς τής 4»|ς Αυγουστον ίΐς ιήν πόλιν μας: Φαλαγγίτισβαι μέλι τής Ε, Ο, Ν, Ηρακλείου άνενείρουν τό οίκοόό-
  μτ)ίΜ» ΐθδ τρίτου ΈλληνικοΟ πολιτισμόν παρβπλϊΐ'ρως τ&ν μνημϊίων τοθ Αρχαίον Ελληνικοβ Χ«ί τοθ Βυζαντινοί» πολιτισμόν,
  ναφέρουν ϊτι ή Βελγική κυ·
  βέρνηαις κίδοκοΐησε την κυ¬
  βέρνησιν τής "Ολλανδίας ότι
  έν περιπτώσει νερμανικϊις έ
  πιθέϊεως τέ Βέλγιον θά έξέλ
  θα άμέοως τής ©ύδετερότη
  τος κχΐ θχ απευαη εί; ένίσχυ
  σιν της γείτονος χώρας.
  Εγνώσθη έπΐσης έκ Λ-ενδί-
  νου ίτι η Αγγλία ίχει πα-
  ράσχει έγνύηαιν είς την Όλ
  λανδίαν ότι έν περιπτώσει
  εΐσβολής Γερμηνικοΰ στρα-
  τοΰ είς τα έδάφη της θα σπιεύ
  ση εί; βοήθειαν της δι* Ιλων
  των δυνάμεων της. Γύνέ-η-
  τβν δέ κΐνε ίτι »αί ή Γ«λ·
  λ'α θ' άαβοτείλη δυνάμεις
  τόσον είς την ΌΛλβνδίαν 4-
  σον καί είς τό Βέλγιον
  Έξ άλλου τηλκγρκφήματα
  έξ Ούβσιγχτώνβ; τβνίζουν
  ότι επίθεσις κατα τής "Ολ¬
  λανδίας θά έδημιούργκι άγα
  νάκ-ησιν έν Άμεριχό, ϊβως
  δέ θά είχεν ώ; συνέπειαν νά
  ώή όδ
  χ
  τ*ν πρόεδρον Ρού·
  σββλτ ό έπβΐβς είναι Όλ·
  λ«νδιχής χαταγωγης νά έγ-
  κοεταλε'ψη την πολιτικήν της
  ούδετερότητος.
  ΝΑΥΑΓΟΥΝ
  αι Ρωσσο-
  φινλανδικαι
  συνομιλίαι;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ν)βρίου (ίδ.
  ύπηαεσία), — ΤηΧεγραφήματα
  έξ Έλσίνσκι άναφέρουν δ τι
  υτΐό τής ΦινλανΒικής κυβερνή¬
  σεως εξεδόθη ανακοινωθέν
  είς τό οποίον άναφέρεται ότι
  αντιθέτως πρός τάς Φήμας
  οί οποίαι εκυκλοφόρησαν άρ
  γά την νύκτα χθές, δέν κα
  ιέστη δυνατόν νά εξευρεθή
  βάσις συνεννοήσεως μεταξύ
  τής έν Μόσχα Φινλαδικής ά
  ποστολής καί τής Σοβιετικάς
  κυβερνήσεως επί των ζητημά
  των τα όττοίβ άφοροθν τάς
  δύο χώρας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Π Ν)βρίου (15.
  όπηοεσΐα) — Τό πρακτορείον
  Χαβάς πληροφορεϊται έξ Έλ
  σΐνσκι δτι δέν επήλθε ττροσέγ
  γισις άπόψεων μεταξύ Ρωσσί
  άς καί Φ.νλανδίας. Ή Φιν
  λανδική έν Μόσχα αποστόλη
  έπεκοινώνησεν έκ νέου σήμε
  ρον μετά τής κυβερνήσεως
  τοθ Έλσίνσκι καί εζήτησε ό
  δηγΐας περΐ τοθ εάν πρέπει
  νά παραμείνη είς την Σο&ιετι
  κήν πρωτεύουσαν καί νά συ
  νεχίση τάς διαπραγματεύσεις,
  ή άν είναι σκοπιμώτερον
  νά επιστρέψη είς την Φινλαν
  δίκην πρωτεύουσαν. Σχετικώς,
  ό άρχηγός τής αποστολάς κ.
  Παασικίβι ανέφερεν, ώς έγνώ
  σθη, ότι αί διαπραγματεύσεις
  είσήλθον είς «νεκράν περίο
  δόν» καί δτι ή κατάστασις
  αυτή τής στασμότητος καί
  τής άποτελματώσεως θά διαρ
  κέση έ «Ι πολύ.
  Τό γεγονός τοθτο προεκάλε
  σε δυσάρεστον εντύπωσιν έν
  ΦινλανδΙα > διότι έφόσον θά
  διαρκβ ή έκκρεμότης αυτή, θά
  έξακολουθβ κατ' ανάγκην ή
  χώρα νά ευρίσκεται είς διαρ
  κή έπιφυλακήν, είς πολεμικόν
  συναγερμόν.
  Οί φινλαν&ικοΐ κύκλοι παρα
  τηροθν δτι ή σημερινή κατά¬
  στασις δέν είνε οθΐε κατάστα
  σις πολέμου οθΐε κατάστασις
  ειρήνη*
  , *-'ί.
  ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. — Σήμερον άηο
  γευαβτινύ ΰ>ρα 6 30. Εσπερινή ώ
  ρα 9.30 ακριβώς: «Οί τρείς ι Οί λ
  «ιδίς». _____
  ΜΙΝΩΑ— Σήμερον «Μιά νυναϊ
  κα μέ «αρελθόν». Τ ό Σάββατον
  ώοα 2 μ.μ. βνιισοδιακόν, κατάλ
  ληλον διά παιδία.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπονευματινή ορ« 6 30
  μ. μ. Εσπερινή &>ρα 9.30'
  μ. μ.
  "Ε ν α ξεχωρισχό ά-
  ριστούργημα:
  ΟΙ ΤΡΕΙΣ
  "Ενα φίλμ ήρωϊχέ, Ενα ρο·
  μέιντζο γιμάτο ■ιλιχρίνιια,
  μια πιριπίτβιο* συναρκαστι
  κή, μιά ταινίαι γεματη μ«γα
  λοκρέικια.
  Ή ζωή οί Ιφΐλβδβξ,ες,
  οί άγώνες, οί περιπέτβιες
  τα αΐσθήματα μ αί οί ήρω
  ΐβμβΐ τριδν νέων, τριών
  ουμμαθητ&ν εύελπίδων.
  Έχτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Σημ. Συμφώνως πρός
  την αστυνομικήν {διάτα¬
  ξιν περί ώρδν κλε*α(μα·
  τος δημβσίων κέντρων,
  αί νυκτεριναί πβραστά-
  °*·5 άρχίζβυν είς τβς
  9.3Ο' ακριβώς χαθ' έ
  κάατην.
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  στό δυνατό κοινωνικό ά-
  ριστούργημα:
  ΜΙΑ
  ΜΕ ΟΑΡΕΛΒΟΙ
  Είνε ή ΙστορΙα μιάς γυ¬
  ναίκας, πού κατατρεγμένη
  άπ' την σύγχρονη κοινω-
  ν(α, άγωνΐζεται 8να σκλη-
  ρό καΐ πολυμέτωπο άγώ-
  να, γιά νά χαρή στό τέ-
  λος τόν θριαμβο πού τής
  άξιζε.
  Συμπρωταγωνιστοθν: ό
  συμπαθέστατος ΧΕΝΡΥ
  ΦΟΝΤΑ καΐ ή χαριτωμέ-
  νη ΑΝΙΤΑ ΛΟΥ Ι Ζ.
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Ή μεγαλυτέρα χαλλιτΐχνι-
  χλ νηΐροημιουργ·α:
  Ο ΤΑΦΟΣ
  - ΤΟΥ ΙΙ10Ϊ
  Μέ χον μεγαλυτέραν χβριύ
  τριει τβθ Μοομου Λ* Γιαννα.
  Τό δελτίον^ ύγείας._
  Ό πρ*θυπουργος κ. Ί. Μιτα
  ξας προέβη είς έκτενεΐς δηλώσεις
  σχετικώς πρός τό δελτίον δγείας
  τό οποίον ώ; γνωστόν χαθιεεώθη
  διΐ τα μέλη τής Έθνικής Όργα
  νώσεως Νεολαίας Έκ των δή
  λώσεων τοθ χ. πρ^θυπουργ-.Ο άν»
  λύίαντος την σημασίαν τοθ βελ
  τΕου τούτου, χαταφχΕνΐται* ή με
  γάλη οημΐσία τού: ΤοΟ λοιπού
  τα μέ)η τής Έθνιχή; Νεολαίας
  «αί ειδικώς τα νεαρώτιρα, δλη
  ή απουξάζουσα χαΐδιαπαιδαγωγου
  μένη Έλληνχή νεολαία, θά τυγ
  χάνη αυτομάτως τής δεούσης δ
  γειονομικής έπιβλίψιαις είς δλα
  τα έπίπεδα Ή πολιτεία θχ πά
  ραχολοιιθτ] συγκεκριμένως Εκα
  στον φ-χλαγγίτην ή φαλαγγίτιασαν
  σχαπανία ή ^αναπάνίσσα», ούτως
  ώστε χαΐ ή δγεία χ>1 ή δλη σιο
  ματι*ή χαί ψυχιχή των ανάπτυξις
  νά άποτελη" αντικείμενον ένδελε
  χοθς μερίμνης πρός δρελος χαί
  αυτών χά ίτή; κοινων'ας.
  ***
  Η χθεσι ήέορτή
  Τό Ηράκλειον εώρτασε χθές
  την μεγάλην τοπιχήν τού εορτήν
  μετά τής δεούσης έπιβλητιχότη
  τος χαί άοφυιτιχής συγχε»τρώσε
  ως πιστων είς τόν Μητροπολιτι
  χον τού Ναόν. Ό "Αγιος Μηνάς
  αποτελεί άλλως τε διά τό Ήρά
  χλειιν αόμβυλον «πό έθνιχ%, έχ
  »λησ:αατικΐ)ς χαί θρησκευτικάς
  απόψεως. Τιμώντες την μνήμην
  τοϋ Άγίου πολιούχου χαί σωιή
  ρος τής πόλεως Ηρακλείου χατά
  τούς μαύρους χρόνους τής δου
  λιίας—τιμώμεν συγχρόνως την αί
  μα ηράν χαί πολυτάραχον ίστο
  ρ'αν διά μίσ:υ τής οποίας τό
  "Ηράκλειον ώίευσεν ίσφαλδς πρός
  την ελευθερίαν χαί την πρόοδον
  Τό πλεύρισμα.
  Καθ9 & μάς ετηλεγράφησε ό
  έν Αθήνας άνταποχριτής μας έ
  δημοσιευθή τδ διάταγμα διά τοθ
  όποίου ίπιτρέπΐται τό ττλε&ριαμα
  «ίς χον λιμένα Ηρακλείου. Ή δή
  μοσΐευσς τε Ο διατάγματος σημ«ι
  ών εί σταθμόν είς τί λιμενιχά
  μας πραγματ* δεδομένου, δπ χά
  τόηιν α&τςϋ χανονιζονται χά ου
  φή ζητήματα καί ειδικώτερον
  προιιίδΐ.ίχαι ή σύστασις τοθ δρ
  γ«νιου.ιΟ λιμένος. 2ν»Υ»ττ.δς τ,δ διά
  γ^ιβ ώ; &κ£ζ*Λ2ΐ, άνβίγει νέ
  ς £ρ?ζο>ΤΒϊ διά τί}* εξέλιξιν
  τοθ λιμένος μ«ς χλΙ την ί?γανι
  χήν χαί χιχνικήν συμτιλήρωοιν
  αυν.Ο έπ' άγβθψ τ.*ρωτ(σ:ως τοθ
  παραγωγικοΰ χαί έμποριχοθ μ α;
  χόσμοιι χαί έν γένει χοθ λαοΰ
  τοθ νεμιθ τοθ νόσον μοχθήσαντος
  διά τό μέγα χ&Οτο χαί ούσιώίΐς
  τ&πιχύν ίργον.
  ΝΐΜροβιολογικβν ν«1 Βιβ'
  χημΐΝβν'Εργαατάριον ΊατροΒ
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκο
  'Ηρ&χλειον
  'Αναλΰοεις οδρων, αΓματος
  χβπράνων, έμβίλικ, αύτεμδό
  λια χαί έν γένει Απασαι αί
  μιχροβιολογιχαΐ χαί βιοχι;μι
  χαί έξιτάσΐις.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Ε. ΣΕΟΥΛΗΚΑΡΗ
  Α·ΗΝΑ£8
  Πλησίον ΧταΟ. Νοναβτηράκι
  Παιρέχΐίΐ η«σ«ν ηλκιρβνορΐ-
  «ν Β διενκολυνοιν ΙαιρΐΜ<ί( *υα·«(, είς τούς είς ΆΟανκς μεταβαίνοντος άαβενεϊς αβμ- «ι·λίτα{ τού. τού ώραιόκοσμου ΠΩΑΕ1ΤΑΙ ή έν Μασχαμη^ οί χΕα χής χ. "Αννης Άνυφανχαχη Πληροφορίαι είς τόν χ. Εύαγ Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι πλη ριομής. ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤίΙΝΙΟΥ Δ ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Έναντι φαρμακείον* Χανιωτάκη — Καμαράιιι. Ένδύματα άν&ρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί στραχιωτιχά. 'ϋργασΐα έπιμεμελημένη, έφαρμογή τελεία. ΕΞΙΛ. — Μανρο πλεκτό καπελ λάχι πολΰ χομψό μέ τό άσπρο πλεγ μένο βέλλο, πού τυλίγεται στό λαι |ιό. Είνε μιά χαριτωμένη τελευταία δημιουργ α τής Παρισινής μόδσς. αΡΙΣΤΕΡα, "Ενα κομψό σύνολον, τού όποίου ή ι,ακέττα, τό μϊτερέ καί τό μανσόν είνε πλεχτά. Τό φόρρμα άπό μάλλινο βαθυγάλανο ΰφασμα στολίζεται μέ έσάρπα. "Ηρχισε Εργαζόμενον ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ Τ6 εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον ολων των Κρητών ταζιοιωτών. Τό βύνοεΐ ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενο&οχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως ύ-ηρεσΐας, κομφόρ, άνβσεως, άερισμοθ, άτταστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκαταστάσβων λουτρών, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διεΜβυνεται άπό τ·ν Ερ^τα κ. ΓΐΜργισν Δασκαλάκης. ΙΑΤΡΟΪ ΚΙΙνΙΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδάκτωρ τοθ Πανεπιβτημίο» τής Λυδνς. ΈηΙ έπτβετίβν σπβυίάσοτς έν Λο&νι κ«1 Παρισίους, δ·· χεται είς τβ νέον Ιατρείον τβ», βοο; Άβέρ·»· (ουνοιχίον Βκλιόέ Τζαμί) Ιναντι άρτβποιιίον ΆΒαναοΙον ΧφβΜΐοινάΜα: 9-12 π. μ. κατι «--7 μ. μ. Τ«ί Κυριαοιας τβος *«βρ«ης «_ρεαν. Άρ. τηλ. ί 61 Τό Ξενοδοχκϊον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, ΠλουτιοΒβν μβ νέα κβμφόρ, γνωστόν δια τάς «γχβτβστάαεις τβν λβ«τήρ-ν τ·» χαΐ τής τελείας Βερμάνσΐώς τού, εϊ.σφαλίΓει τ*ν «νέτ»,τέραν την ιΐλέ·ν (ύχάριοτσν διαμονήν. τό περιπαθέστερον άνάγνωσμα Ο! ΚΑΙ Η ΣΕΡ 1ΕΡΤ ίΝΑΤΑΤΘΥ 58ον Καί είχ« χά διχαίωμα ν» χής ί Τα δίλημμτ ή«ν φοβερόν γι' αυτόν... Άλλ' τ)5η ή Κϊρολίνα είχε νεύ ση τϋθ χάπίλα χαί τού ή· γΐιλΐ: ! η —Ή τσέπη τοθ φτιοχοθ μου σικοθ ίέν άντΐϊχι γι' Βύ:ήν τή" πολυεέλεια: 'Ώ &έν Ιπινε άκριβό τόκατι δ ΣοΟ,Λττερτ χάθε φ^ραν ιτοΰ ήρχετο είς την άγροτική χα- βίρνα... Παρήγγελλε τα »θηνό τερα κρχοιά .. Καί δταν δκοοσε την παραγγελίαν τής νΐαρα; χο αήσση , νέα ταραχή τάν έκυρίΐυ 3ε: Δέν ήξευρε πάσα χρήματα ι(χε στό φτωχό τού βαλάν ιαν, ίέν τα είχε μετρήσει καί ^ίσαλλο γίζετο μέ αγωνίαν, δν θά τοθ ί ?θαν;»ν νά πληρώ:η το χρασί. Άλ^ά χχθώ; δ χαπΐλας έτριρνε χο κρασΐ ή κόμησσα τοθ Ιβζλι μέ τρόπον είς τό χίρι τού Ινα νόμι αμα... —Δέν ξίρετε λοιμ-ν νά φΐΐ θή:ε, «ύριι Σαΰ^περχ! — είαεν ή Καρολΐνα γΐμίζοντας τό ποτήρι της .. Τίσην ώ;α άϊίχως περί μενά νϊ μοθ γεμίαετε τό ποτήρι .. Γέμισε χρααί χαί τό δικό τού τό ττοτήρι .. Ό Σβθμπερε δέν ί λεγε τίποτε Όηιβς πάντοτβ 5λ<5 τό αΧ& ή(αν σιό κεφάλι τού. ή χαν χαχαχόχχινος. —Δέν ξίρετε νά φεεθήτε...— έηανέλΐβεν ή κόμηαοα. Δέν ξίριτε τίποτα ίλλο παρά... νά χοχχινί ζεχι! Τα βιολιά Ιπαιζαν πάλιν. Οί χωρικοί εί χαν σηκωθή χαί χόρευ αν. Έκείνη χήν οτιγμή ποΰ δέν θά χους πρόσεχε χαν είς 9 έν πάση περιπιώσε* θά τού; πρδσεχαν λι γώτερο, γ.ατί _,δλος δ χόσμος εί χε τόν νοθ τού είς τόν χορό, δ Σ'.Ομπερτ σηχώθηκε χαί.τ,ύρεν ί ξαφνα τό θάρρος νά πή είς την χόμησσα: —Πάμε! Είχεν εθ?η τό θάρρος; Μάλλιν άπόγνωσίς τού τόν ώθησεν είς χήν ήρωϊκήν γι' αυτόν απόφασιν. Γικτί έχρειάζεχο ήρωϊσμός γιά χον Σοθμπεοχ γιά νά οηχωθ} χαί νά ττ^ οί μιά γυναΐκα: «παμε» 'Αλλ' ή«ελε μέ χάθε τρόπον νά β&λη μιά ω;α αρχήχερα χήν χά μησσα άπά την τοβέρνα χαί ή ά 7Τ*δγνω3ίς τού, ή ταραχή χαί ή συγκίνησις τιού χοθ »[χι πρακαλι ση ή αίφνιδία. ή άιτβοαίόχη:ος έμφίνΐσΐς χίος μέαα είς τό Ιταΐρι χον γ,Γ »ϋχην ιιριβ»Λλον, «Ο έίωιε την δύναμιν νά τή; κ^: *Ή5η 6 Σοθμτιΐρτ έκινεΐτο την έξοδον χαί θέλοντας- χά Ι μή ή Καρολίνα οηκώθηκε <αΙ τβν ή κολυιθησε... "Οταν βρέθηκαν έξω είς τό ύπαιθρον (ίς ικανήν άηό σταοιν άπω την ταβέρνα ό 2;0μ περτ πού έφοβεϊτο τι ώς τό προξι χόπημα τής μαθητρίας τού θά ε! χε τάς χιιροτέρχς συνεπείας γι' αυτήν τούλάχ-.στιν, τής είπε: — Αύτό πού χάνατε, χόμησσα, δέν ήταν διόλου σωστόν. Δέν σκί πτεσθε τί θά χάμη ό χύριος χό μης, ό πατέρας σας, άν τό μάθη; —Πόσο εΐαθε φοβ τοάρης, χύ ριΐ Σοθμπερν!—ήΊαν ή απάντησις τής Καρολίνος ιίς χάς έπιηλήξεις τού... _______________(συνεχίζεται) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Όγνωστός ταχυδρόμος Χαρί- δημος Πορτσβχης αναχωρεί καθ" εκάστην έβδομάδα. Καί ηαραχα λεΐ τούς ενδιαφερομένους ίπως «ποτιίνονται .Ις χό τηλέφωνον τοθ χ. Ιίπαλαιιοοτσοιι 7—88- ΚΟΙιΊΩιΊΙΚη ΚΙΝΗΣΙΣ.- Άφ'χθη «ροχ9|ς θϊσ^αλον'κης δ πολιτικάς Μηγ νικός κ. Σο·οκλης Μ. Σΐ«λα άς νης ΓΑΜΟΙ -Ό κ. Γεώογ. Καοο· φυλά<ης κβΐ ή ΔνΙς Έ>4νη Σ
  θαοάκη έτίλεσαν τούςγάμουςτων
  Πίράνυμφ ίς ιιαρίσ η ό κ μ!
  χαλιτσάνος.
  θιρμα υ
  Γύρω στήν πάλι.
  •Ατό των πρώτων έσ!,ιοινΟν ώ< οβν τής παρελθούσης - ™ν ω< ής ή συγκέντρωσις είς τόν Μητοοπολιτικόν 'ΑγΙου Μη'ά ή·ο άσϊυκη-Λ -Χθές έβ,ΐσης καθ1 δλην' αΛν θείαν Ί«ροτελ·στΙαν ό «αρίστου» νος κόσμος ήτο α:τε ρος ίζ ^. λων των ήλικιών, των φύλον καί των τάξεων. —Σημειωτέον 8-ι ό περΐβολος τοθ ΊβροΟ ΝαοΟ εΤχε διακοσμηθή καταλλήλως Φροντίδι τής Ένοοι ακήΐ ΈτιτροκήΓ, τό έσιίρΐς ς^ έ·ω-αγωγή9η ότοοθλλος τοϋ ναοθ. — Καί χθές έζη<ολούθησι ή [' δία καιρική κατάστασις μέ ξιρ0 βόρι καί χωρΐς βροχήν. —Παρά την γενικήν εΐσέη ε· κιθυμΕαν τής σκνεχίσεως τής τε λευταΕας. — Δι" ίνκυκλίου τοθ ύΐουογεΐου Δι«αΐΓσύνης καθορΐζονται αί προ· Οϊθθΐσεις διά τ Λ ν χαρακτηρισμόν Ίγάμου ΑικαστικοΟ λιιτουργοό ώ; οί<ογ«νιιάρχου. —Ό καθορισμός ούτος άφοίόί την χορήγησιν ένιδόματος τό 6· ποίον συγκεκριμένως χορηνεΐται είς τόν εν χηο·'ς< διατελοθντα μετά τεκνων ή μόνον «ροοτά- την άτιόρων γονέων ή άνηΧΙκων ή θηλέων άγάμω". —Ή έγκύκΧιος αυτή Ικοινονοι ήθη «ρ4ς τούς «ροέδρους καί εΐσαγγελβΐς έοετων καί «ρωτο δικων Κοήτης. —Ή Φιλαομονική τοθ Δήμου ανέκρουσι χθές τό έωθινόν Ι»1 τ{) τονικϋ καί θρησκευτικπ έαρ ΤΠ τής ήμίρας. —Ή μουσική συμμετέσχε καί «Ις την γενομένην λιτανεΐαν τής εΙκόνος τοθ ΆγΙου. —Την δτΐοΐαν «αρηκολεύ9ησεν δ κ. Δήμαρχος κ αί αί αρχαί τής κόλεως. . —Κατά τάς εξ Άθηνβν «)η ροφορΐας εγίνετο βνώβιον τής ορισθείσης τελευταίως διοιχού· σης 'Επιτροιής τοΰ 'ΕθνικοΟ Λα χεΐου. —Ή τοβοθετησις είς τΛν κλη οωτΐδα των 50.000 αριθμλν τής 5ης εκδόσεως. —Ώς γνωστόν ή τρώτη κλήρω σις τής εκδόσεως ταύτης γίνε· ται αυριον 13ην Νοεμβριού. -Χθές εγένοντο αί τελευταίαι νροιτοιμασΐαι διά την σημερινήν Ινιβλητικήν εορτήν τής έβετείου τής Έθνικής "Οργανώσεως τής Νεολαίαο —ΑΙ λεπτομερειαι ττΐς εορτής εγνώσθησαν διά βημοσιΐυθέντος «ρονοάμματος. —Προβλίποντσι Βέ ά*ό τής «τα οελάσεως μίχρι τ&ν άνώνων έ ξαιρετκά Ιβΐ'υχεΐς κοΐ οξιοσημεί ωτοι διά τα χρονικά τής πό1 ε ως καί τό δΧον έργον τής Κ. Ο. Ν. —Ή μβταβολή τοθ καιροθ είς χειμωνικόν εύνοιΐ τό κυνήγιον νροκειμέΛου «ερΐ ώΧων των 8ηοα μάτων ιής έ·οχής. λί ψιαν ί&ίε σήμερον των καθιε β<ύΙίέ.*(ΰν έ^Ο&<ύν. —'ΕνΒέχεται δέ Ισως νά είνε ναί κολυνληθέστιροι έν συγκοΐ· σει νρός τάς προηγουμένας έξό· δούς. —Τό ένδιαοίρον >6ρω άηό τα
  τολεμικά γεγονότα Ινβτάθη τε·
  λευτα'ως.
  — "Ωϊτε νά άναγινώσκωνται α·
  *>ήστως ά«ό τό κοινόν τα νία
  τής ημέρας.
  —Τα όβοϊοι καί χθές καί τρο·
  χθές ή «Ανάρθωσις* καρέσχε μέ
  δλην την άπαιτουμινην είδησεο
  γραθικήν βληρότητα.
  —Τό καλλιτεχνικόν νιγονός τής
  εβδομάδος είνε ή &Φ ζις τηθ θιά-
  σσυ «Ένασις Καλλιτεχνών».
  -Όστις δίδει την «ρεμιέραν
  τού την προσέχη Τετάρτην μέ
  τίς «Φουσκοθαλασσιέζ» τό γνωστό
  Εργο τοθ κ. Δ. Μιιόγρη «ού ίση
  μείωσεν τόσην επιτυχίαν "ώς θεα
  τρική δημιουργή Ανωτέρας πνοής-
  —Είς τοθ Πουλακάκη «ροβάλλι
  ται σήμερον διά τελευταίαν φο
  ράν τό έΓαισετικόν καί έ«(»αι
  ρον έργον: «ΟΙ τρεΐο£ ΕϋέΧτιδες».
  —Είς την Μινώαν προβάΧλίται
  έπΐσης διά τε>ευτα(αν οοράν τό
  δυνατό καί 4νδι/φΙρον κοινωνι
  κόν Εργον: ■Γυναϊκα μέ παρελ¬
  θόν».
  • Ρέκορτερ
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  -«θε νέον σχέδιον γυναικείον τσάντβς,
  μοντέρνο αχήμα ζώνης θά τέ εδρετβ είς τβ είδικσν
  Οϋνεργεΐβν κατασκβ«ής διρμβτίνων ΐίδδν:
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  ΐΠαρα τον Άγιον Μιιναν).
  Έπισκεφθί,τϊ μας: ίχβμεν την πβιχιλίαν Ά-
  θηνοιΊκβθ καταστήματος είς ββλίταες, μπαοθλα,
  πολυθρονες, καρέκλες ταςιδίου, κρεββάτια Ικοτρβ
  τεί«; χαί γενιχδς είς ίλα τα εί 5η τα{ιδί·υ.
  Ύποκατάβτημα τ·ίί Ιν Αθήναις |ργοατ«ο(·υ
  Πολϋχρονίδη—Μπιζιώτη
  Κπ
  καΘ"
  ΐ
  ρχου
  ή μόνον
  ονέων η
  ιος αυτή
  ιονική τοθ λ
  ί τό έωΒινί,
  ι θρησκευτικ{
  ϊ συμμετίοχι ,
  ε» ην λιτανιΐαι,
  ΆγΙου. |
  ιν
  ος καί αί
  «Έ Άθηνεν ιΐι
  ινιτο ένώιιον ι,
  ιλευταΐως ίιοι,(
  Ι|ς τοϋ',
  ·ιησ·ς είς τίΐν
  50.000 άριθμΐν*
  ς.
  3χόν ή τρώΐΓΐί·;
  δσεως ταύτης ]
  13ην Νοεμβριού,
  'οντο αί τιλιιιι
  ι διά την οπιιιρι*
  ορτήν της
  Όργανώυιΐιΐξ
  ιμέρειαι ιής Ι,
  διά βημοσΐί*
  >ντσι βέ _.. .
  χρι τδν άνόι«
  ■υχείς κο14ζιο«ι>
  χρονικά ιίί *
  όν £ργον ιίςϊ.0
  ολή τοθ κβιΡ»
  :ύνοεϊ τό κυνί
  ικρΙ 6 - ών των
  έ·°Χς- Α. ΙΔ
  ΐγοί λοΐΐθν «»
  ί σήμερον τβν
  όδων.
  χι δέ Ισωί να
  ,θίστιροι έν «Κ
  ίς χροηγουμίναί
  ϊ άναγινώ
  ο τό κοινόν
  •ΛΫ15
  ' ■ ι-------- ί . :=^_~======—=———————— ------^—^^^, —————
  Οίκονομική ζωή . Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΌΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΙ τιμαί των διαφόρων προϊόντων είχον χθές
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α δρ.
  6' %
  γ'
  δ-
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  * δ;
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » γ'
  ΣΤΑΦΥΔΑΙ
  Ραζαχί »
  12 —
  11.—
  10.—
  9.—
  7.50
  4 —
  650
  5 50
  4 50
  3.50
  ι Σίτος
  Ι Κριθή
  11.50, Β ?ώμη
  10 50 Οίνοι μίστατον
  9 50 Γλΐθχος »
  8.50 Ελαια
  6.- 2ΑαΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  * 6'
  » Υ'
  3 80 ΙΙράαινοι α'
  3.— 3.50 Μέχαξα
  ώς ακολούθως:
  850
  5.30
  540
  20 — 21.—
  Π.— 18 —
  28.—
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  Δι* έκεΐνοιις ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  'Από δλα δι* δλουο.
  ΑΙ ΒΑΣΑΝΟΙ ΤΩΝ ΟΡΑιΏΝ
  450
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Δβνδίνον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αματερδαμ
  Σχοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  546.—
  142 —
  3 09
  3180
  75.40
  33 80
  4.68
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  144.—
  3 13
  32 25
  76 40
  34 30
  4 74
  664.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.-
  Παρίσιοι
  Μιλΐνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κ(βν)πολις
  Βαρσοβία
  25.96
  3.09
  6.96
  4.31
  3180
  4.68
  23.46
  3.07
  104.—
  21.12
  26 16
  3 13
  702
  4 35
  3225
  4.74
  23.95
  310
  105.—
  2132
  Τό μεγάλο €ργον
  «οθ Βίκτωρος Οόγκώ.
  3 Γ-
  Οί Άθλιοι.
  .627ον
  "Οίαν την εσπέραν τής προτεοαίας ή Παναγιώ
  τα εΤχε εΐηεϊ «Ις τόν Γιάννην Άγιώννην 6τι τα
  στρστεύματα ήσαν είς κίνησιν, ή Τιτίκα βέν ήτο πά-
  ροθσα' είχεν ήοη εΐσέλθη είς τόν κοιτώνά της.
  Έκοψήθη όΜγον, άλλά κακώς. Είδεν δνειρι &
  ραΐσ,ιροερχόμενα Ισως καί έκ τής καταλεύκου αυτής
  τής κλίνης. ΕΤόεν είς τόν ύπνον της Ανθρωπον τί¬
  να έντός φωτός* θά ήτσν ό Μάριος, 'Εξύπνησεν £
  χουσα τόν ήλιον είς τούς οφθαλμούς της, έξ οδ
  καΐ.ύπέλσβϊ κατ' αρχάς δτι τό όνειρον εξηκολου¬
  θεί.
  Ανηγέρθη ττλήρης θάρρους καί ελπίδας, καίτοι
  άγνοθσπτ διατί. Έτΐειτα θμως ίσκυθρώποσε. Πσρήλ
  θον τρείς ημέραι «αί δέν είχεν (δεί τόν Μάριον.
  Ήλτιιζεν ότι ούτος θά έλαβε την επιστολήν
  της, καΐιύΐωθά εγνώριζε την κατοικίαν της* Ιχου
  σα δέ πεποίθησιν είς την άγχΐνοιάν τού, έττιστευεν
  Βτι θά εύρισκε τρόπον νά έλθη μέχρις 'αυτής, καί
  τουτο σήμερον Τσως, μάλιστα πρό τής μεσημβρίας.
  Ήνέρθη λοιπόν τής κλίνης δπως ύποδεχθβ τόν
  Μάριον.
  Ησθάνετο βτι δέν ηδύνατο ά ζήση άνιυ τοθ Μα
  ρ(ου, καί διά τουτο λοιπόν ένόμιζβν ότι ό Μάριος
  θά ήρχετο αφεύκτως, καί θά έφερεν αΐσιον τι αγ
  γελμα.
  Τοιαύτη ή νεόιης' άπομάσει τα δάκρυά της τα
  χέως, θεωρεΐ ώς άνωφελ(] την λύπην καί δέν ι ήν ά
  ποδέχεται. Ή νεότης είνε τό μειοΐσμα τοθ μέλλον
  τος. Η νεότης δέν άναπνέει ε'μή έλπίδα.
  Δέν κατώρθουάλλως ιεή Τιτίκα νά ενθυμηθή
  τής είχεν εΐτιεΐ 6 Μάριος πβρί ταύτης τής άπουσΐος
  του' έμελλε λοιπόν νά δ,σρκέση. μόνον μίαν ήμέ
  ραν ούδ' ενεθυμείτο ποίον εξήγησιν εΐχε δώσβι είς
  αυτήν.
  "Ολοι βεβαίως παρΜήρησαν πόσον έτιτηδείως
  τρέχει πολλάκις καί κρύπτεται τό νόμισμα δταν τιέ
  οη χαμοΐ, καί πόσον έντέχνως καθΐσταται άφανΐς
  καί αόρατον. Τό ούτό τουτο σι,μβαΐνει καί είς σκέ
  ψεις τινάς τοθ άνθρώπου.
  Χώνονται είς μίαν γωνίαν τοθ έγκεφάλου, καί
  πλέον ιετέλεσται, έχόβησαν διά ιιαντός, αδύνατον
  νά τάς έπανοφέρωμενΐΐς την μνήμην. Ή Τιτίκα ή
  δημόνει μή δυνσμένη νά ενθυμηθή τούς λόγους τοθ
  Μαριου, καί ήλεγχεν εαυτήν διά την λήθην της
  ταύτην.
  Κατοβασα άπό τής κλίνης ένίπτετο άφηρημένη.
  ΟΙ διαλογισμοΐ της ήσαν ώς τι νΐψιμον τής κσρ
  δ:ας της, ήσαν ή προσευχή της, καί τιεριποιουμένη
  εαυτήν οέν έλησμόνει καί την καρδίαν, την μεΐζο
  να έχουσαν ανάγκην είς τοιαύτας στιγμάς.
  Ευκολώτερον ΙύναταΙ τι νά εΐοάξη τύν άναγνώ
  στηνίΐς μίαν νυμψικήν ιιαστάδα ή είς Ινα παρθενι
  κόν θάλαμον.
  Γ (συνεχΐζβται)
  Β.'
  Μέ τέτοιους χορσίδες, τέτοια
  σιιρματοηλέγματα, κλ*., αι γυναΐ
  χις ττ]ς Άναγεννήαε(ΐ»ς βέν ήμηο
  ρ&Οββιν ού:ε νά κιντ(θ:0ν, &υιε νά
  δηοχλιθαθν, ζ,ΰ ι νά βκόψΐυν, ού:ε
  νά στρ'ψιυν τό χιφαλι τ»ν πρός
  τα 5ιξι·« ή &?ιστερα ή ίττίαΐΰ.
  ΑΕ χνήμαι τω/ ί:οποθ«τΌντ(5
  έντος τ6ν μαρτυΐΐχβν νβΓΐιι^β
  άίηβ τ) μάλλον νβΓτηβτ&τάϊβηδ
  —φρουρβν Γί)ς άρετθς, τα δποδή
  μ^τά των δέ" ήσαν βπιος ίλλοοσΐε
  χαΐ τ6ν οτ]ϋριν6ν ωραίαν μ«Γ,
  πλέον ή 9τΐνά.
  Ρητβς άναφίρει δ ώ; ά ιο χρο
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ
  παραθαλσσσίων οίκοπέδων.
  Έντός τού εγκεκριμένου
  νέου οχεδιΌο τής πόλεως
  Πωλοθνται 85 ρυμοτομημένα οίκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν Α«ό 100-200 τε-
  τρ α έκαοτον, μέ ττρόσοψιν εθρείαν πρός
  τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πληρέστατα τής Σταφιδικής καί πέριξ
  τοθ έκεΐ Μακαρονοποιείου.
  Τα οΐκόπεδα πωλουνται εΐτβ κεχωρι¬
  σμένως £ί« δλα όμοθμέ ευκολίας είς
  την πληρωμήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα-
  ρά τφ δερματοπβλείφ Ιδιοκτήτου Φ. Που
  λιανάκη.
  ΥΠΟΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  νιχογράφος την παρατήρησιν μ άς
  ώραία; τής Άναγεννήσειος πρός
  τόν 6ποδτ;ματοποιόν τη;: «Τέ πά
  πίώΐσίαι αύτί μοθ είνε πΐλύ μέγα
  λα. Εάν μοθ ξανατέριτε π»πού
  τοια, χά όποϊϊ ή^πρώ νά τα φο
  ρώ ανέτως, (έν θί «ά ϊεχθώ!»
  Καί Ιτοι βλέπομεν δτι χαΐ είς
  τούς προρωμϊϊκ'.ύ; χαΐ είς τούς
  ρωμΐΐχΐίϋς χαΐ ιΐί τευ; μιταρω
  μαΐκ'.ύ; αίΰνας αί γυναΐΉς ιί»ε
  πάντοτε αί ιδία:, αί !διαι κου
  είνε σήμερον, δηλαδή αΕγυναΙχις
  των ίπ3ϊΐϊαΐ8 άβ οβαιιΐέ, των
  άλοιφ&ν, των μυραιδιχών χαΐ
  τ6ν... διαχοομητικΑν βασάνων.
  Μέλαμπες
  ή ώραι α κωμόπολις.
  ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΘΙΜΑ
  Α.'
  Ή πι4 ζεστή πόλις τοϋ κόσμου
  ΐιχυρίζεται δ Γιρμανος περιηγη
  τής Έρνστ ΈρρΙκος Σρίντσελ, εί
  νι ή Μασΐου* τ) Μ»33άβχ λιμήν
  τή Ί:αλι»ής άποιχΐας τής Έρυ
  θϋαίας, επί τ1ζ δυτικώς ά<ιή' ιής Ίϊρυθ«β( βαλάσαης. Είς Μαο οαουαν—έν Λχέσει πάντοτε μέ τόν υπερβολικόν τςς χαύοωνα—& Γερ μχνος περιηγητής ε [Ε ε ν Ινα έθιμον π&ύ ασφαλώς δύνανται ναθεωρηϋτ] ώ; ί»α άπό τα περιεργέτερα ίθι μα τής Άφριχΐίς, έ»α άπό τα πι ριεργοτερα Ιθιμα των άγοίων: Ό που είνε ζέστη χαΐ αί αίτινες τοθ ηλίου χαίκυν, φυσικόν είνε να χ&ησιμοπΐιοΰ* οί ίνθρωττίΐ όμβρέλ λα. "Οτι δ^ίβς γιά έμβρέλα <ϋ μκοριθΐι ποτέ νά θή... φέρετρον, αύτό φζ θά τό Ιφαντάζεοθε ποτέ Καί δ μνς τό φέρετρον τό χρησιμοττοι οΟν—χατΐ τούς ίσχ«?ισμοιΐς τοθ χρησιμοποιή ϊ έ άξιοπίστοο ΓερμανοΟ—περιηγητ&Ο —&! ΙθαγενιΙς Γί;ς Έροθραίας. 6πό τας ίξή; οιινθήκας: ΣΚΙΚ ΔΗ ΤΗΣ... ΚΗΔΕΙ4Σ! Εί?ε μιά χηδεία των ίθαγενιον πεύ υπό την 'ίταλιχήν διοίκησιν ήλθεν είς χάποια επαφήν μέ τον πολιτισμόν.Καί άνάχέμτ, δέν έφαρ μίζοον τόν πολιτισμόν είς την ζωήν των, τον έφαρμάζουν—άντι γράφοντες τάς συνηθείας των πό λιτίβμένων— είς τόν θανατον "Ε¬ μαθον νά χηδιύουν τού; νεχρού; των. Όχτώ Ιθαγενεΐς, τής Έρυ θραίας είδεν δ Γερμαν^ς περιηγη τής είς Μχσσΐουα, νά χρατοθν τό φέρετρον επί των ώμων των, τέσ σαρις πρός τα διξιά καί αλλοι τέσοαρες πρός τα άριατερά Τςιι; όχτώ αύτιιις περΐιστοίχιζε μέγα ηλήθος άλλων ίϋαγενών πιύ άχο λουθοθσβν μέ μεγάλην αταξίαν. (συνεχίζεται) ΜΕΛΑΜΠΕΣ Ν)5οιος (ίνταπο χριτοθ μας) — Έηίνω στήν πλα γιά τής 4ρ3σ«ιρα; τοθ Κέϊροι* χτισμένης οί Μέλαμπες δεβπίζ^υν Ι δλου τοθ τοπίου χι' {χούν θέα πέρα χον χάμπο τί!; Μεσσαεάς χαΐ ά π' έκεΐ τί; Σαχχι&έζ Μΐ δάρες. Ρήγισοχ ά'ηθινή ν.ϋ Ά γίου Βχσιλείου ή χαμέπολις αυτή ουνεχίζει χαΐ οήμερο την ή?ι·>1
  χή χι' άρχοντική παράϊοσί τη;
  άλλά παράδοσι που είναι γόημη
  χαί δημιοιιογιχή χά Ι ί<ι σ-εΐρΐ, άρνητιχή Καί χω?!ς ν' άρνείια·. τό παρελθόν της δημιοιιργε τό παρόν χαί τό μέλλον ττ;ς Γι' αύ'ό χαί 6^(σχεται σέ μιά διαρ χή" έξέλιξι σέ μιά άέ'αη ποόοίο. Χχραχτηβιστιχο είναι δτι οί Μέ λαμπεςεί<αν ήλεντροφιβτισθ^ είς εποχήν χαχά την όποιαν μεγάλΐς πολιτεΐες ί^ενΐν β^θισμένες στό αχοταδι φωπζίμενες|, μέ πετρε λαιοφάναρα. Είχε άποχτήσιι ήλεκ τροφωτιαμέ, έργεστάσια έλαιουρ γίας χαί άλευροποιΐτς, θαυμασία χαχαστή'ματα χαί χέντρα άν3ψ.» χψ·,ί, ώραΤα οίχήματα, πρΐν άχο ή δρόμο άμαξιτό. Καί είναι νομίζομεν £ρχε?ά αΰ:ά γιά νά δεί ξουν τό πνεθμα τή; προίδου χαί κθ πολιτισμοθ πεύ διακρίνει τούς Μελαμπιανούς. Άνή^υχα χαί δ^μιβυργιχά πνεύ αατα οί Μελα>πιανοΙ, άΧλοι επι
  δίδονται ε'ς τα γρίμματϊ χαί τίς
  Ιπιστήιιες χαί διαπρέπουν άλλαι
  σ^εχίζοιιν την παράδοσι τοθ Ό
  δυσ3ΐιβ; χαί ξινητιύονχϊΐ ιίς χώ
  οες μακρυνές, σΐήν Άφριχή, την
  Άμεριχή, την "Απω Ανατολή, α'
  δλα τα γεωγραφιχά μήκη χαί
  πλατή χαί 5ηαιου?γο3νται χι' ά·α
  δέ χνύονται. Κι' έκεΝοι π">ύ μέ¬
  ν ο ιι ν έδώ έργά'ονται, μοχθοθν
  «κατασ<ευάζουν χαΐ χα'ρου"» γιά νά χρησ μ^ποιήσ-βυε τό φιλοσοφι χό νεολογισμο τκθ «ϊθ^γητοθ τοθ Πολατεγνείου χ. Ρ^υσσβπ^ύλου Άπόδεΐξς ή 'ΑγΕα Γαλήνη, ή θαυμασία αυτή χιομοπολις μέ την μεγάλην έμποριχή χ'νηαι. Εί ε δημιοΰργημα τβν Μελαμπιανων. "Οίαν δέ αποπερατωθή 6 δροιος Μελάμπω*—Άγίας Γαλήνης—Μεσ σαρ&; χαί δκάρχει ελπίς δτι θά αποπερατωθή σόντομα, τόχε θ' άρ· 'χίση μιά νέα περίοδος διά την ιστορικήν αυτήν χωμόπβλιν, —Διημερκύοντα καί διαν»· κτερεύοντα φχρμακεΐα Σαμεοβν Κνρικχην β« διημ>
  ρευαονν χά φαρμαχΐϊχ ΓϊΐυγΌυ
  Γϊπεαάχπ, Χρ. Ζοιιράρη, Γωκρ.
  Χανιωτάκη, 8ά δ<—υχτερεύαουν δέ τα φ«ρμαιχΕΐα θκαδ. ΓΐΜρνιά ββυ «α! Κωνσ*. Κανακβιιιη, Αδρι «V 13 '-οϊμβΒίου θά διβνυχτεριύ σουν τα φαρμβκ«Ι« Ί. Λβγ ά&ον, Σ Χων ιωτάκη ΟΊΑΦΟΣΤΟΥΙΝΔΟΥ, Ι~ΙΙ~> Γ
  'Απά τό γοοφικόν Μελιδόνι.
  Π;ωχον είς δ)?ς τος ί.δτ^ώσεις '.Ψίΐ πρ^όδιυ χαί είς την χατασχευήν έργων πολιτισμοθ, χό
  Μιλιδίνι Άπονο(ώνου, είργά.θη διά την ανέγερσιν νέου, άνέχου χαί δγιεκοθ αχολιχοθ χχιρίου χαί χό
  κατώρθωσε. Είς την ιίχίν* μα(, μαθηταί χαί μοθήχρΐαι τιθ ΔημοτιχοΟ σχολε'ου φωχονραφούμενοι
  πρό τοθ νέου σχολιχιθ χτιρί^υ.
  ΔΕΣΠΟ1ΜΣ μέ αρκετάς γρ*μ-
  ματιχάς γνώσει; ζητεί θέσιν δ·
  παλ)ή/ου είς γραφείον:
  Πληροφορίαι παρά τφ χ. Νιχ
  Πιτράχη 5παλλή)φ φέρου Διοδίβν
  Χανίων Πίρτα.
  ΤΟΥΣ ΛΟΥΚΟΪΜΑΔΕΣ ΣΑΣ
  μόνον στί.0 Ζαμπιίζη μέ άγνά δ
  λιχά.
  ΙΑΤΡΟΪ
  Έμμ. Γ. ΛΛανωλόπουλος
  Ε1Δ1ΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ ΟΥΡΟΛΟΓΟΧ
  Διπλοίμβιτοεχες ΑββΙβΐΒΠ τίίς χΐιρουργικτίί οτφολονι
  ΜΑς Κλινιχής τής Ίβτρικής Ιχολης Π«νίΐ«·στΐιμΙου Πβρι
  αί ε» ν.
  Παβπβεις τοθ ανροκβιητιχοθ ουοτήμ«τβς πτ*« νεφρβν,
  Μνοτενς, «ρΓθτάϊβυ, νεννΐιτικΙ.ν έρνάνιιν κλ.Λ. Δέχετο»
  9- 12 η. μ 3-7 μ. μ. εν' ι$ι 1«τρ«(»> τβν ίθ>ς Νή
  «έιρββοΐ Πλ«τε1«ί Αρχ«δίο» ΐΧεϊτειν θγλβυ).
  —Διορισμβς δηαοδιδχσκνλια-
  σών.
  Δι* βτιΐοφάσεβις τού ίιττουργβΰ
  τής ΐθ«ιδ·(βχ« δημοβι·νθ(1βη« ·1«
  τό ύπ' άο 235 φύνλον τής έφπι>«
  ρΐδβς τής χυβκρνάσεως διβρ'ζον·
  τ α ι έν ΚρΑ-Γΐ αί κβιτμΒι δημοαι·
  ίασχάλισσαι: Π«κ«δαικη Κ λ αίς
  Ποταμιές Πεδιάδος, Άλοίζου Ά
  θπ> α ιΐς Πενβρα'το Ή;«λ(
  Δοξαστάχπ Ν. «Ις Σμάοι
  δος, Νΐν.δίχπ 'Βλ. είς ν
  αν ΡουμίΧην Α' Χανίων.
  Χβτζηδίκπ ί ΑΙχκτβρΙνη είς
  Γαββλβχϋρι Α' Χανίων ΟιββΜβει
  «η Π ιΐς Μυοιοχέφαλο Β' Ρεβύ
  μνΐκ, Γιβννακά-η Άν. είς Κβλ
  Χικραιτη Α' Χ«νί»»ν, ΚνβτάΜη
  Μελπομένη είς Μΐσοχώρι Ήρα·
  ΜλίΙνυ, 'Ανδρουλιδάχπ Γρ είς
  Μνβσίνην Σητείας, Παπαδάκη
  Ευαγ. είς *Αγ Ίιιάννπν Μολβπο
  τάμβυ, Χελιουδ&κη.'Βλ. «ίς.Φωτο
  χάδο ΧανΙνν. Τσ»ν«αοάκη Μ, είς
  Μετίχια Πιακβχεφΐλου Σητείας,
  <1>ραγι·ιαδ<κπ Ν είς Κολοκασικ Α' Χανίων, Χατζ4»η Μ. είς Χρι ατον Ιεραπέτρας. —Ή λειτβυργΐα τδν νέων 5ενβδβχεί«ν. 'Υηο τοθ βφυκβυονβΰ Τύιιου καί ΤουριβμοΟ ^έλήφβπ άιτόφαισις «•ά τής οποίος απ«νορευετ«ι Α ϊδβυβις νέ&ιν {(νοδοχεΙ&ιν, τα ο ποία θ« έπβέΜβιτο νά λβιτουρ γΑβουν *{ς ύπάρχβντβ κτΐρια, ί ατΜ μ>1 άν τα χτ-ίοι» τβθτ« αι
  τερρυθμΐζοντο η έβ'λτιούντβ Είς
  την απόφασιν ταύτην, ηχθπ τ4> 6
  φυπουργι'ον διέτι ί»ί έχ των άνβα
  μάλων διεθνων συνβηκών έδημι
  ονρνηθπ χρίοκ είς «ά ξενοδβχεΐκ
  τής χώρας, έ έκ τής λειτουργίαν
  δέ των ξενοδοχείον πλαβ&ιριβμος
  βά άιτέΒαινβν λίαν έιτιζιίμιος δι.
  ίλ«ς τάς £ινοδοχειαχάς έηιχειοιί
  σεις Ή λπφθ*ία« ά πό τάσις δέν
  Ισχύει διά τούς επιχειρηματίας
  όϊ οποϊοι βά ήβΐλον νά οΐχοδο-
  ιιησουν νέ« ξενοδβχιΐ* επί σχ«
  δίων έγκΐχριμβνων υπο τοθ ύφ»
  «τουρνεΐου
  ΑΠΒΛΕΣΘΗ μουσαμβς έμπο-
  ρευμάχων φορτηγοθ αύτοχινήτου
  χαχά την διαδρομήν 'Ηραχλεί-
  ου— Μαλλίων άνήχων είς τβν Γε¬
  ώργιον Παντεϊήν ή Μπάρμπα
  Γιώργη έκ Μχλλίων. ϋαραχαλεΐ
  ται δ εδ ών δπ»; τό παραδώση
  άπ' εύθιίας είς χον κάτοχον ή
  είς χον Πετράχην Έμμ ή Μαλ-
  λιώχην είς Ηράκλειον χαί άμει
  φθήσεχαι.
  Ό όφθαλμΐατρος
  ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Επανελθών κμ Παρισίων δέχεται Ίπποκρί-
  τον$ 9 ΑβΗΝΑΣ
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άπόρον έργατριών τοδ
  ύφαντηρίοο τού ΦιλανθροπικοΟ Συλλό-
  γου των Κυρίων Ηρακλείου.
  ΑΡΑΧΜΑΙ ΙΟ
  Κλήρωσις *·ρτ#ς Χρ»οτο»νέννΜν 1939
  Έν τ* «ρβτηρΐν τοθ Σύλλογον Ινετντι νέ«ν
  ΛικβστηρΙειν («δ«ς Κβνντοορκνΐ·»)
  ^-> 7
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ: οί τρείς ευεαιιλεσ"
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΏΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικ&ς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό
  ττρογραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οίκο-
  δομικήν κσΐ σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου κσΐ ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό δπαιθρον,
  Είναι μοναδική ΐύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι 'Εργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρεΐσς όδοποιΤας, οΕκοδομικάς ή* είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  ορομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρουζ μισθούς.
  Πάντες ·Ι Ιξελθοντες Ιργοδηγ·! μέχρι σήμερον
  *χ τοδ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» δΐΗρ(αθηο«ν είς ύηουργκΐ·,
  Δήμους, Έταιρίας «λπ.
  'Ιιινος 5, Όμβνοιοι 'Αβήνβι.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  123 Ώρα
  Η ΛΜΕΡΙΚΗ ΚΛΙ Η ΑΓΓΛΙΑ
  ΒΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΟΥΝ ΣΤΕΝΩΣ
  ΕΠΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΖΗΤΗΜΑΤΡΝ
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΡΒΥΣΒΕΛΤ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρεσία) -
  Τηλεγραφήματαέ! Ούχσιγκτώνο; αγγέλλουν
  •τι ό προεδρος κ. Ροϋσβελτ ανεκοίνωσε σή
  μερον είς τούς δυμβσιογράφους 4τι τα έμπο
  ρικά σκάφη τα όπεϊα δέν ταξιδεύουν εί
  Ευρώπην λέγω τού πολέμου θά χρησιμο
  ποιηθοΰν δια την μεταφοράν έξ Ίνδιων με
  γίλων ποσοτή'ων πρώτων ύλών διά τη
  πολεμικήν βιομηχανίαν ώιτε νβ εξασφαλί
  ση ή 'Αμερική μεγάλα «πβθέματα. Έν ου-
  νεχε'α ό κ.,Ρβδοβελτ ανεκοίνωσεν (τι ε¬
  πήλθε πλήρης συμφωνία στενής συνεργασί
  άς 'Αμεριχής καί Αγγλία; βάσει τής οκβ(
  άς ή 'Αμερική θά προμηθεύεται έξ Ίνδιών
  καουταούκ καί άλλας υλας καί θχ χορηγή
  είς την Αγγλίαν βάμβακα καί διάφοραι ά λ.
  λα γεωργικά καί βιομηχανιχά ειδή.
  ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΕΚ Τ Α ΣΙΣ
  ΤΙ! ΕΙΡϋΙίΙ! ΤΟΝ ΟΕΤΚΛΙΙΟΟΙ,βΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΡΕΙΟΝ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΑΟΗΝΑΙ 11 Νοεμβρίευ (τού ανταποκρ
  . τού μας).—Τηλέγραφον έκ Ββυχβυρεστίβί
  ότι ή έκτασις των έχριί,ξεων είς τας πετρε
  λαιοπηγάς ι ής Ρευμανίνς είνε τεραστία.
  Έκτίς των έπενεχθεισδν υλικων ζημιδν
  ανερχόμενον είς ηολλά έχατομμύρια >έ
  ύπάρχβυν πλείστα δύματα έκ τβΰ προοκ
  πινβΰ των πετρελαιβπηγ&ν καί τδν πνρβ
  σβεστβν. Μέχρι τής στιγμης έλλ είπουν π?η
  ρβφβρίβ» περί τής κατασβέσκυς ή έντοπι
  ομού τού πυρός.
  Η ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΡΟΣ ΤΑ! ΑΙΓΑΙΑΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ν)βρίου (τού άνταποκριτβϋ
  μας).—Σήμερον καί περΐ ώραν Ιΐην νυκτε¬
  ρινήν ή Βααΐλισσα τής Αγγλίας Έλισάβετ
  ωμίλησε ώς ηροανηγγέλθη ραδιοφωνι
  κώς πρ*ς τας μητέρας τής Βρεττανικης
  αύτοκρατορίας έκφράσβσα την ευχήν Ι
  πως ταχέως αποκατασταθή δί{:ή»η καί άρχί
  οη νέαι περίοδος ίύτυχίας καί γαλήνης δια
  τόν κόσμον.
  ΤΩΝ ΡΡΩΤΟΕΪΩΜ ΦΟΙΤΗΤΡΝ
  >©ΗΝΑΙΠ Νοεμβριού (τού άιταποκρι
  τού μα$).—Την πρωΐαν σήμερον έγινεν εί;
  την β.ίουταν των τελετων τεΰ Πανεπιοτη
  μ (ου ή ορχωμεσία τί ν νεοειοαχθέντων
  φοιτητϋν. Είς την ορκο>μ·αίαν έκτβς τής
  βυγχλήτβυ καί των χκβηγητδν τ*ύ Π αι ν ε
  πιστημίβυ παρέστησαν καί αλλβι έκίοημοι
  Έκ των πρώτων προσήλθεν ο υφυττουργό;
  τής Παιδείνς χ. 23πέντζ«$.
  Ο Κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣ ΗΙΙΑΕΙ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Νοεμβρίου (τού αντακοκρι
  τού μας).— Ό πρωθυκουργος κ. Μεταξάς έ
  δεχθή σήμερον τόν Ύφυπουργόν τής Π«ι
  δ&ίας μετά τού οποίον καί συνειργάσθη επί
  ζητημάτων της άρμοδιότητός τού.
  ΣΥΤΙΑΡΙΤΗΡΙΑ «ΡΟΣ ΤΟΗ ΡΙΜΟΕΝΤΡΟΠ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΙΑΙίϊΙΗ ΤΟΥ ΑΙ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ν*εμ βρίου (τοϋ άνταποκρι
  τοΰ μα$) — Έκτός τής Ίταλιχής χυβερνήσε
  ως κοί αί κυβερνήσει; τής Τουρχίας, τής
  Ελλάδος, τοϋ Βελγίου καΐ άλλων χρατών
  απηύθυναν συγχαρητήρια είς τόν Υπουρ
  γον των Εξωτερικών τού Ράϊχ Φόν Ρί
  μπεντροπ διά την διάσωσιν τού καγχελλα
  ρίου Χίτλερ έκ της πρ·χθεσιής αποπείρας
  εί τού είς τό Μόναχον
  ΗΥΞΗΘΗ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
  ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Νοεμβριού τ·δ άνταποκρι
  τ·6 μ«ί)·— Έκυχλοφόρησε σήμερον ή 4
  βδομαδιαία κατάστασις της Τραπέζης τής
  Έλλά£ο;. Τ· χαλυμμα παρουαιαζεται καί
  πάλιν ηύίημένον κ«τ« 60 χ>· πλέβν ικα
  ΑΝΟΡθ Ω Σ Ι Σ
  —Ιε—εε—-ε^^εε—εε—ΒΠΒΚΚΒΜΒββΛ^ΒΒΠΒΒΒΒΚΠΒΚΒΒΜΚΚΒΒΠβΚΒΒΚΠΒΒΛ
  Ό διεθνής τύπος
  διά την σχεδιαζομένην εισβολήν
  των Γερμανών εις Όλλανδίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)βρΙου (ίδ. ύ
  πηρεσΕο).— Τό πρακτορείον
  Χσβδς πληροφορεϊται δτι είς
  δλας τάς πρωτευούσας των
  κρατών τής Εύρώπης καί τής
  Άμερικής έκδηλοθται ζωηρά
  άνησυχΐα έξ αίτίας τής άνα
  μενομένης γβομανικής είσβο
  λί)ς είς την "Ολλανδίαν. Τό
  ίδιον πρακτορείον ανακοινοί
  δτι επί 5 τεθωρακισμένων νερ
  μ α νίκων μεραρχιών αί 4 είνε
  τΐαρατεταγμένάι πρό των Όλ
  λανδικων συνόρων άναμένου
  σαι την διαταγήν τής έπιθέσε
  ως. Έκ πσραλλήλου καΐ είς
  την "Ολλανδίαν συνεχΐζοντσι
  με πυρετώδη κίνησιν α( προε
  τοιμασίαι διά την άμυναν.
  Αί μεγσλΰτερσι Όλλανδι·
  καί περιοχαί (δία είς Οΰτρέχ
  την έχουν κατακλυσθή υπό
  των υδάτων τα σύνοοα δέ έ-
  νισχύονται έν τάχει. Όλαι οί
  γέφυρατι οί ευρισκόμεναι επί
  τ&ν όδδν ο( δπεΐ ~ι άγουν έκ
  των συνόρων πρός τό έσωτε
  ρικόν τής χώρας Ι κου ν ύπονο
  μευθή είς τα βάθρα των δέ
  Ι χούν τοποθετηθή εκρηκτικαί
  Ολαι διά ν' άν>τινα·χθ3θν μΛ
  λις εκδηλωθή ή Γερμανική έ
  τΐίθεσς. Τα Όλλανδικά στρσ
  τεύματα Ιγ,ουν λάβει τάς θέ-
  σεις των είς τα σύνορα ετοιαα
  ν* άντιμετωπίσουν τόν εχθρόν
  Είς τάς μεγάλας πόλεις £πΙ
  σης Εχουν ληφθή εκτακτα μέ
  τρα είς την πρωτεύουσαν δέ
  φρουροθντσι (σχυοώ; δλα τα
  δημοσία κτΐρια. Σήμερον την
  πρωΐαν διετάχθη συναγερμός
  είς όλας τάς φρουράς αί ό
  ποΐαι ετέθησαν είς διαρκή* επι
  φυλσκήν καθ' δλην την Όλ¬
  λανδίαν. Άπό ττρωΐας έπΐσης
  διετάχθησαν μεγάλαι κινητο
  ποιήσεις στρατιωτιχών δυνά-
  μεων. Διά διαταγάς τής κυ
  βερνήσεως απηγορεύθη είς τα
  πλοΐα νά ε'σέρχωνται είς τα
  Ο'ϊατα ττ)ς ζώνης ή όποΐα έχει
  κηουχθή είς κατάστασιν πό
  λιαοκΐας.
  Ή λήψ.ς βλων αύ των των
  μέτρων τΐροσθέτουν τα
  Χάγης τηλεγραφήματσ, ένέ
  βαλαν είς εξαιρετικήν άνηου
  <1αν τόν λαόν ττ)ς ΌλλσνδΙ άς 6 οποίος δι έρχεται στιγ ιιάς τραγικής άγωνΐας. Ό έν Χά.γη πρβσβευτής τής Αγγλ! άς ανεχώρησε οήμβρον έσπβυ σαένως διά Λονδίνον κατόπιν επειγούσης προσκλήσεως τής κυβερνήσεως τού. Έκτακτα μέτρα λαμβάνονται είς Βέλγιον-Όλλανδίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Ν;βρΙου (16. ύπηρεσίο) — Ό άγγλικός τ6 τίος έκφράζει σήμερον ζαηρσς ανησυχίας διά τέ ν επικείμενον κίνδυνον είοβολής ταν Γερ μανών είς "Ολλανδίαν, τόν οποίον θεωρεΐ άμβοώτατον, τονΐζει δέ δτι ή Όλλανδ'α θ' αντιτάξη λυσσώδη άμυναν. Ό «ΜαγχΕστριανός Φύλοξ» γράφει δτι ή Γερμανική είσβσ >ή, ή όποΐα θΐωρεΐται πλέ
  όν βεβσΐσ, εΐχε προετοιμαοθή
  άπό καιροθ υπό τ&ν Γρρμα
  ν ών. Επί τοθ παρόντος δμως
  θά περιορισθή μόνον είς Όλ
  λανδΐαν ούχι ίέ καί είς Βέλ
  γιον τό οποίον πιστεΰει ή Γερ
  μανΐα ότι θά μείνη ούδέτε
  ρον. Ή εφημερίς ϋποστηρίζει
  δτι ή επίθεσις θά τιραγματο
  ποιηθή ανυπερθέτως ένιός τοθ
  μηνός ϊσοος δέ κ αί έντόςτών ή
  μέραν.
  Τό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ»
  ύποστηρ'ζει ότι ή στάσις τίς
  "Ολλανδίας ιΤνε τ<5σο> δψογος
  ώστε νά μην ύπόρ)^ δικοιολο
  γΐα έπιθέσίως εναντίον της.
  Τό μόνον της άμάρτηυα είναι
  δτι ή ΒασΙλισσά ττς Ελοβε μέ
  ρος είς τάς υπέρ τής είρήνης
  τής Εύρώτιης προσπαθείας.
  Τό «Νταίηλυ Μαΐηλ» γράφει:
  «Μέ ποίον δικαίωμσ, μέ ποΐ
  αν λογικήν θά στεριΌουν ά
  ττό τό Ινδοξον Όλλανδικόν
  Ιθνος τό δικσΐωμα νά ζήση
  ελεύθερον^; Έξ άλλου τό
  «ΝτσΙηλυ Χέραλντ» τονΐζει:
  «Ήείιβολήείς τα Όλλανδι
  κά έδόφη θά είναι Εγκλημα
  τό οποίον θά εξεγείρη την
  παγκόσμιον συνε'δησιν. Ή βά
  ναισος επίθεσις κατά τής Όλ
  λανδΐας, ενός επί πλέον μι
  κροΟ κράτους, θά προσθέστ)
  εν νέον Εγκλημα είς την σει
  ράν έκεΐνων τα όποΐα Εχει
  δισπρόξει ή Γερμανίσ».
  Τό «Ντσΐηλυ Εξπρές» φρο
  ν εί ότι ή Όλλανδΐα ώφειλεν
  νά κάμη Εκκλησιν πρός την Ά
  μερικήν καί νά ζη'ήση την
  συμβου)ήν καΐ την βνΐσχυσΐν
  της. ΌτκίσΒήποτε, συνεχΐζει
  ή εφημερίς, ή ΌλλανδΙα δέν
  θά πολεμήση μόνη της. Ή Αγ
  γλΐα παρέσχεν ύποσχέσεις τάς
  οποίος θά τηρήση· ^σ' ε^
  ευκολώτερον νά τό τΐράξη τώ
  ρα, παρά ότι είς την περ'πτω
  σιν τής ΠολωνΙσς, διότι ή Όλ
  λανδΐα είνε έγγύς τής Αγ¬
  γλίας».
  Ή 21η έπέτειος
  της άνακωχης τοΰ μεγάλου πολέμου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)βρ(ου (Ιδ
  ύπηρεσία).— Είς την Γαλλίαν
  καί την Αγγλίαν έωρτάοθη σή
  μερον ή 21η έπέτεος τής άνα
  κωχής τοθ μεγάλου πολέμου
  Έπ' ιύκαιρ'α ό τύπος των δύο
  χώρον παρατηρεΐ δτι ή Εύ(ώ
  πή ευρίσκεται καί πάλιν είς
  εμπόλεμον κατάστασιν έξ οί
  τίας τής ΓερμσνΙας.
  «Ή 21η έτιέτειες τής άνακω
  χής τοθ μεγάλου πολέμου,
  γράφει τό «Νταίηλυ Τέλεγραφ»
  μάς ευρίσκει βυθισμένους ιίς
  νέον πόλεμον. Δι' άλλην μί¬
  αν φοράν ή ανθρωπότης
  σφαγιάζεται διά νά κορεοθβ
  Γ 6 έγωΐσμός καί ή σκληρόιης
  έν ός άνθρώπου). Τό «ΝταΙη
  λυ Χέραλντ» παρατηρι ι: «Την
  ήμερομηνΐαν αύ ήν τής μέγα-
  λης έπετεΐου, Ισως την κάμη
  σημοντικωτέραν ό Χίτλερ δι* έ
  πιθίσεωςκατάττ]ςΌλλσνδ(σ<;» Ή «.Όρντρ» των Παρισίων γράφει δτι κατά τηλεγράφη μα έ< Χάγης ή ΌλλανδΙσ θ' αμυνθή εναντίον ένδεχο μένης έτΐιθέσεως έκ μέρους των Γερμανών ή καί οΐουοήπο τε όλλου. Ή ΌλλσνΕΙα 6έν εΤχε πόλεμον άπό δύο οίώ νων. Σήμερον, εάν πολεμήση θά την συνδράμη ή Αγγλία κσ! ή Γαλλία. Ό «Δρμοκράτης» φρονεί δ τι μΐα επίθεσις κατά τής Όλ λανδίας θά είναι είς την θυσίαν έπ'θεσις κατά τής Αγγλίας. Ό «Μικράς Παρι σινό<» τον'ζει δΐι ή δριμύ της τής πολεμικής τοθ Γερ μανικοθτύπου στρέφεται αυτήν την στιγμήγ κατά τής Όλλαν δΐος καί σύτό άποδεικνύει δτι ή χώρα αυτή διατρέχει άμεσώτατον κίνδυνον. Τό Βέλ γιον 6έν άμφιβάλλει δα θά ε>θη καί ή σειρά τού, διότι
  γνωρίζβι τάς βλέψεις τής Γερ
  μανΐας έτιΐ τής Μάγχης.
  Ό κ. Λεμπρέν ομιλεί διά τόν πόλεμον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Νοεμβριού (!δ
  ητη?εσ(α) —Είς όλόχληοοντήν
  "αλλίαν ίψάλησαν σήμερον
  επέτειον τής άνακωχης τοθ
  μεγάλου πολβμου έπ·μνημόσυ
  νοι δεήσβις. Ό ττρόβδρος τής
  Δημοκρατίας κ. Λβμττρδν κα
  τέθεσε στέφανον είς τό μνη
  ιβϊον τοθ αγ 'ώστου στρατιώ
  ου είς την Άψ'δα τοθ θριάμ
  ου καί εξεφώνησε συγκινητι
  κόν λόγον. ΆφοΟ ώμίλη7Β
  δ ά τάς αποτυχούσας προσπα
  θείας τής Γαλλίας υπέρ τής
  είρήνης άνεφέρθη είς ?ήν επί
  σκ?ψ:ν τού είς τό μέτωπον καί
  ετόνισε: «Αντελήφθην την ά
  ποφασιστικότητα, τό θ^ροος
  καί τή ι πεηοίθησιν των Γάλ
  λων στοατιωτωνδιά την νίκην.
  Άγω'ΐζόμεθα,διάμίαν δικαίαν
  υπόθεσιν καί ή παγκόσμιος
  γνώμη βΐνβ μέ τό μέρος
  "Η νίκη είνε βρβαΐα δι' ή
  διότι ι. άς άνήκει δικαίως».
  Είς τό Λονδίνον έιτΐσης κατ
  τέθεσε ν ό "Αγγλος Βασιλεύς
  σΐέφττνον είς τόν τ^φον τού
  αγνώστου στοατιώτου, ή ίπέ
  τειος δέ τής άνακω<ής έοοο'ά σθη καί είς δην την Αγγλίαν κ ΐθώ: καί Είν τό Βέλγιον καί την ΌΚλανδίατν». Προΐα Κυριακής 12 Γ4οεμ[3ρίοο 1939 ΕΠΕΤΕΥΧΒΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΒΟΥΑΓΛΡΜΣ ΟΜΟΙΑΜΕΤΗΝΕΑΛΗΝΟΐΤΙΙλΙΚΗΙΙ ΚΠΙΐίΗΙΒΙΔ ΤΗΣ ΡΩΜΗ 11 Ν)3ρίβι (Ιδ. ύιτηοεσίοο.-Τβ πρακτορείον Σ έφχνι άνχχοινβΐ «τι μεταξΰ των κυβερνήσεων Τβυρχίας καί Βουλγ«ρ(«ς επήλθε συμφ»νία π«ρομο(κ πρό; την πρ«γ. μιχτοπβιηθεϊσαν μεταξύ Ελλάδος καί Ι:«λ{. άς δυνάμει τη; όπ«(κς άκεσύρθησχν τα ατρα τεύμχτα των δύο χωρων έκ των Άλβκνι. κων συνόρων Είς την Τβυρκ.«βαυλν*ριΧΓ)ν συμφωνίαν άιτοδίδκται μεγίστη σημ«α(« διότι άιτοτελεϊ συμββλήν είς την ειρήνην καί διευκβλύνει την δημιουργίαν αυναοκι. σμοΰ ολων των Βαλκανικών _ρατ&ν. [Ν ί ΤΙ Ε Λ ΓΕΝ Α ΑΙ Α ΦΡΟΝΟΥΝ ΛΗ Ε ■ΥΣΗ1 ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)βρ(ου (15. ύτη9Κ9(·).- Τηλεγραφήματα έ« Ρωμης άγγέλλουν ότι ή Ίταλική δημοσία γιώμη ηατρακβλουθεΐ μέ μέγα)ην αγωνίαν την κατάστασιν. ΟΙ έπ( οημοι ίταλιχβί κύκλοι »ρβν*ϋν ότι ή είσβο λή εί; Όλλανδίαν θά ;β>η ώ; &π«τέλεσμκ
  νά εξέλθη βμέσνς της εύδετερίτητβς τβ
  Βέλγιον ϊαως δέ καί νά γενικευθή ό κέλε
  είς δλην την Ευρώπην.
  ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΪΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  \ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΒ80ΥΑΓλΡΙΚΙΗ ΣΥΝΟΡΙΙ
  ΑΓΚΥΡΑ Π Ν)βρίβυ (ίδ. ύκηρεαί*).-
  Εατσπιν τής έπελ'θούσης τελευταίας βελτιώ
  σενς είς τάς σχέσεις Τουρκΐας καί Ββυλγκ
  ρί»ς άιτεσύρθηααν έκ των Τ·υρ»€ββυλγ«ρι
  κδν συνβρων τα βουλγαριχα στρατεύμβτα.
  Έκ Σόφια; έξ αλλευ αγγέλλεται ότι άτχελυ
  8ησ«ν αί προβκληθεΐααι εσχάτως υπό τα
  Ιπλα Αλικίαι δια την εκτέλεσιν γυμνασίΜν.
  ΤΟ
  ΒΙ
  ΚΑΙ Η
  ΑΠΟ
  ΡΩΜΗ 11 Ν)βρ(ου (15. ύπηρεαί*) — Πλη
  ροφορίαι έκ Βρυξελλών τονίζουν δι τ·
  Βέλγιον καί ή Όλλαν δία {χούν άκοφασι*
  ν' άωνισθβϋν άηό κοινοΰ εναντίον τοΰ εΐσ
  βαλέως μ αί άν ή επίθεσις στραφή εναντίον
  της μ άς μόνον ϊώραΓ. ΑΙ Ιδιαι πληροφο
  ρίαι προοθέτβυν ότι ό Βέ>γ·ς πρωθυπουργος
  κ. Πιερλό >α ό ύπουργό; των Εξωτερικών
  κ. Σ^άακ συνιιργάσθπαβν τό απόνευμν επί
  μακρόν μετά τού πρεββευτοΰ της Όλλαν
  δία;._____________________
  Ζωηρά δράσις
  τοΰ πεζικοΰ και τής άεροπορίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)βρίου (ίδιοι
  έρα ύτΐηρβσΐο) — Πληροφορ
  αι έκ τοθ μετώπου άνσφέ
  ρουν δτι αί χθεσιναί έπιθέσεις
  τσς οποίας ένήργησανοί Γερ
  μανοΐ ήσ?ν μβγάλης σοβαρά
  τητος καί εκτάσεως. Κατόπιν
  κσνονικής υιιογωρήσεως των
  άλλων, τα γερμανικά στρα
  «ύματα διήλθον τος γαλλι
  άς προφυλακσς καί ευρέθη
  σαν άντιμέτωπα ταν εύρι
  σκομένων Είς τάς πρώτας
  φαημάς Γάλλων. Τότε έτέ
  η ίΐς εφαρμογήν σχέδιον συν
  εδυασμέν ής δράσεώς τοθ
  αλλ,κοθ πβζικοθ καί πυρο
  ΙβολικοΟ είς τό οποίον ό έχ
  Ιθοός δέν ηδυνήθη ν* άνΐι
  δράοη καί ή^αγ-άσθη νά υπο
  νωοήστ) άτάκτως καί νά έπα
  νέλθ,} είς τάς πρώτας θε
  σεις τού. 'ΥποχωροΟντες οί
  ΓερμανοΙ υπό την βροχήν των
  γαλλικών πυρων ύπέστησαν
  βαρυτάτας απωλείας έγκα
  ιέλεψΐν δέ πλείστους νέ
  κρΓύς καί τραυματΐας είς τό
  πεδίον τής μάχη<τ. Άλλαι ίίδήσεις έκ τοθ με τώπου άγγέλλουν δτι τ' αγ γλικά άεροπλάνα ένερνοθντα π ρήσεις άναγνωρίσεως είς Γερ μανίαν Ιφθασαν μίχρι Στουτ γάρδης κσΙ Νυρεμβέργης Γερμα νικόν άεροπλάνον ίρριψεν είς Μάγχην 2 βόμβσς κατά γαλ λικοθ έπιβατικοθ πλοίου, ά^ευ άποτελέσματος, καταδιωγθέν δέ υπό τριών γαλλικον έξηφα νίσθη. "Αλλα γεομανικά άερο πλάνα ενεργήσαντα πτήσε>ς
  είς Βόρειον Γαλλίαν διή θον
  υπεράνω τοθ Βελγίου. Δύο
  Γάλλοι άεροπόροι κατώρθω
  σαν νά φέοουν είς πέρας μυ
  σηκήν αποστολήν άπό Παρι
  σίων είς Ρίον Ίανέϊρον, διανό
  σαντες την τεοαστίαν άπόστα
  σιν ανευ σταθμοθ,
  ΤΑ ΣΥΝΟΡλ
  ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΛΙ ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Ν)?ρ(«υ (Ιδ. ύκη9εσ<«) - Τηλεγραφείται έκ Βρυξελλ&ν Ιτι διετάχθη διά λογους ασφαλείας τό κλείσιμον των πρός την Γερμανίαν συνόρων. ΛΙ συγχεν- τρώαεις μηχανβκινήτων καί|τεθωρακιβμένων γερμανικών μεραρχιών ουνεχίζονται κατά μήκβς των Όλλανδίβΐλγιχών συνόρων κα ρά την επιμονήν τοθ Βκρολί^οιι 2η δέν θά παραβιασθή ή όλλανδιχή ούδετερότης. ΕΚΗΑΕΥΘΗΣΑΗ ΤΑ Β Υ Μ Α Τ Α ΤΗΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΠΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΡΩΜΗ 11 Ν)βρ'ου (Ιδιαιτέρα υπηρεσίαι). — Τηλεγροιφήματα έκ Μονάχου άνβφέρουν δτι «ι πΐοκαταρκτικαί άνακρίσεις διά την απόπειραν δο;οφονία$ τοθ Χίτλερ ίληϊ«ν χαί ή άστυνομία έ«έτρεφε τον ένταφι»- αα·ν τδν θυμάτ«ν. Ή χηδεί* των ενέ- 'νετβ έπ.βλητι>«η, ο ύ»ιαρχηγ*ς δέ τ·δ Φό-
  ίρερ φ·ν "Εςς έςεφώνηοε λόγον επιτεθείς βι
  αιβτατα κατά των δβλοφόνων έχθρών τού
  Ράϊχ. Είς την κηδείαν παρέστη καί ο μ. Χί
  ίτλερ.__________
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ^ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ )1 Ν)βρί·υ (ίδ. ύιτηρεαί·).-
  Ύπσ τ·δ Ανωτάτου άρχηγείου τοδ ατρβτοδ
  εξεδόθησαν σήμερον τα κάτωθι άνακπνω
  θέντα. Την πρωΤ«ν: «Ήλαττωμένη ή δράσις
  επί τού μετώηου κατά τϊ,ν διάρκειαν τής
  νυκτός». Την 11 νυκτερινήν: «Την νύκτα
  ένήργηοαν Γερμανικά άεροπλάνα πτήσιν
  υπεράνω ιής βερειβα^βτολικής Γβλλίας. Ή