98047

Αριθμός τεύχους

5320

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Κης
  > 19
  τάσταοιν.
  >ν·δν «τι
  ώς
  δ
  ΓΊΙ.Κ !ΙΙ
  (Ιδ. ϋιηρίίΐϋ.1
  κΐας
  ι Τ·υρ««β
  >«* στρατι
  ίλλεται «τι
  έσχάτ»;
  έλεοιν γι;μν*)ί»'
  τβ*Ιζ·«ν όϊ
  % Ι χούν ««♦>
  ύ βναντίεν ή
  ΑΙ ίδιβ»
  »ν·ί
  5 ,δν
  ν χό άηέ-ν.»!»
  Ε«τβΰ τή;
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  -----------------————--——---——————εε—————■-ε-ι-ε---ε-ε——--ε—ΙΙΜΗΗΗΗΙΙΙΜΜΗε'έ'ε~Ι~Ι~Ι~Ι~Ηΐ~Ι~ΜΗ^^Ηΐ~ΜΗΙ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ' ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ <" ΤΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΝΤΑΚΤΗΣ 9Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΖΥΝΔΡΟΜΑΙΐ ΑΕγΰπΐου έτησία λίρσι 8 Ιξάμηνος Ι Άμζρικής ίτηαία δολ. 10 ίξάμηνος > 3
  *ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤΗ
  14
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β4ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5320
  'ϊϊ ^νΐί συνεχιζει τόν έξοττλισιιόν των εμπορικώ·· της πλοίων, Είς την είκόνα ναΰται τοποθετοΰνΐες άντιαεροπηρικόν πυροβόλον επί έμπορικοΰ σκάφους.
  βλό "Ο άέ λεγραφήμαΐα άναμένετΛΐ ή εκδήλωσις ένεργοτ-έρας δράσεώς είς τό Δυτικόν μέτωπον, δεδομένουΐι έληξεν ή
  ΛΤΓ"ΙΔ Γϊϊ Α ΐί συεχζει τόν έξοττλισιιόν των εμπορικώ· της π
  . . π λ - πυροβολικόν. "Οπως άναφέρουν τα νεώτερα τηλεγραφ
  έκσΐρατεία
  Ο ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΣ ΛΕΩΝ
  ΒΡΥΧΑΤΔΙ ΔΠΕΙΛΗΤΙΚΩΣ.
  Ό πόλεμος
  Θά συνεχισθή
  ΜΕΧΡΙ ΚΑΤΙΣΧΫΣΕΩΣ
  τώνσυμμάχων
  Ό προχθεσινάς Αάγος
  τού Οΰΐνστων Τσώρτσιλ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Νοεμβριού
  (16. ύπηρβσΐα € Ανορθώσεως»).
  —Την 10.30' νυκτερινήν χθές
  (Κυριακήν) εξεφώνησεν άπόρα
  διοφώνου την προαγγελθένχα
  λόγον τού ό πρώτοςλόρδοςτοθ
  ΝαυσρχβΙου κ.Ούΐνστων Τσώρ
  τσιλ, άνασκοπήσας την μέχρι
  σήμερον εξέλιξιν των πολβμι
  κων έπιχειρήσεων κσΐ καθορί
  σας σαφδς την πολιτικήν τής
  Αγγλίας. Ό λόγος τοθ κ.
  Τσώρτσιλ, βίαιος είς ΰφος άλ
  λά καί σαφής είς έκφράσβις
  καί περιεχόμενον ώστε νά μην
  αφήνη ουδεμίαν αμφιβολίαν
  διά τούς σκοπούς χάριν των
  οποίων μάχονται οί σύμμαχοι,
  έχει περΐπου ώς εξής:
  εΕΤνε γβγονός δτι οί σύμμα
  χοι επωφελήθησαν των δέκσ έ
  βδομάδων αί οποίαι διέρρευ-
  σαν ά πό τής ενάρξεως τοθ πό
  λέμου διά την συμπλήρωσιν
  των έξοπλισμών καί των έν
  γένει παρασκευήν των. ΕΤνε
  δέ τόσον βέβαιον δσον καί
  φανερόν δτι ή Ισχύς των
  δύο δυνάμεων, Αγγλίας καί
  ΓαλλΙας, βαίνει διαρκώς αύ
  ξανομένη.
  Κατεβάλαμεν μεγάλας προ
  οπαθεΐας πρός διάσωσιν τής
  ίΐρήνης καί εδέχθημεν νά γΐ
  νούν χάριν αυτής πολλά, τα
  οποΐα δέν Ιττρεπε νά γίνουν.
  Μόνον δέ δταν δλαι αί υπο
  χωρήσεις είς τάς οποίας ποο
  έβημεν απέβησαν μβταιαι. ά
  πεδύθημεν είς τόν πόλεμον
  Σήμερον ή άπόφασίς μσς εί
  νσι νά ττολεμήσωμεν καΐ νά
  συνεχίσωμεν χωρΐς ουδεμίαν
  ύποχώρησιν, χωρΐς συμβιβα¬
  σμόν τόν άγώνα, μέχρις 6του
  άτχοκάμη καί υποκύψη ό *Χ
  θρός, μέχρις δ τού εκλείψη
  τό καθεστώς τής τρομοκρατΐας
  τό οποίον κράτει την Εόρώ
  πην υπό την διαρκή Απειλήν
  καί τόν φόβον τής εΐοβολής-
  Σβς εΐνσι βεβαία γνωστόν
  συνέχιοεν ό κ. Τσώρτσιλ, ο
  τι ί|μην άντιθέτου γνώμης
  πρός. τόν κ. Τσάμπερλαιν,
  μολονότι μας συνδέει πάντο-
  τε στενή άδελφική φιλΐα. Αλ·
  λά δύναμαι νά σας βεβαιώσω
  5τι εΐμπορεϊτε νά είσθε στ)
  μιρον απολύτως βεβαιοί Οτι
  # κρωθυΐιουργός τοθ ύηοΐου
  εΤναι γνωστάς ό Ισχυράς χά
  ρακτήρ, θ' άγωνισθβ διά την
  τελικήν νίκην μέ την Ιδίαν δύ
  ναμιν μβ την οποίαν ηγωνί¬
  σθη καί διά νά σΐηρ'ξη την
  εΐρήνην.
  Ή "Αγγλία καΐ ή Γαλλία
  δέν αύταπατώνται διά την
  διάρκειαν τοθ πολέμου. Είναι
  δέ απολύτως παρεσκευασμέ
  ναι, δτοιμαι καί άποφασισμέ
  ναι διά κάθε θυσίαν. Δέν
  θά σας αποκρύψωμεν ποτέ
  την αλήθειαν, διότι είναι 03
  θότερον νά γνωρίζωμεν την
  πραγιιατικό τητα.
  "Η θά έξαφανισθή καί θ' ά-
  ποσυντεθ8 παν δ,τι αποτελεί
  τόν οργανισμόν τής Άγγλι-
  κής Αύτοκρατορίας, ή" θά κα
  ταστραφβ ή Γερμανία.
  Έχομεν δμως τόσας δυνά
  μεις καί τόσην π'στιν καί ά
  ποφασιστικότητα, ώ «β νά μην
  αμφιβαλλομεν ποσώς διά την
  νίκην καί τόν θρίαμβον. Εί
  μεθα πολύ ίσ<υρότεροι παρ' όσον πρό Εξ έβδομάδων. Καί εάν κατά την διάρκειαν τοθ χειμώνος δέν συμβή τΐποτε σοβαρόν εϊτε κατ* θάλασσαν εί τε κατά ξηοάν ή άέρα, την άνοιξιν θ' άποδυθώμεν είς τόν άγώνα περισσότερον Ι σχυροΐ άπ' δσον ποτέ άλλοτε είς την μακράν Ιστορίαν μας. Άναφερθείς ό κ. Τσώρτσιλ είς την υπό τής Γερμανίας ά- σκουμένην άντιαγγλικήν προ παγάνδαν ετόνισε χαρακτηοι στικώς: ε'Εάν αί λέξεις έφό νβυον θά είχομεν πράγματι ά- ποσάνε » καί συνέχισε:Όσιρα τηγοςΓκαΐριγ<<λέγβι δτι τα άν θρωπιστικάτου αΐσθήαατα δέν τόν άφήνουν νά προβή είς βομ βαρδισμούς κατά των αγγλι¬ κών πόλεων. ΕΤνε πβρίεργον! Ό άνθρωπος ό οποίος διέπρα ξβ τόσα φρικτά έγκλήματα βΐς Πολωνίαν, Τσεχοσλοβακί αν καί ΑύστρΙαν καί είς αυ¬ τήν άκόμη την Γερμανίαν, χω ρΐς οΤκτον άνθρωπισμοθ ίγινε τώρα άνθρωπιστήςΐ Άλλά τό γνωρίζομεν; Ό άνθρωπισμός τού εγεννήθη άφοθ άντίκρυσε τόν άκατάβλητον κατά θάλασ σαν καί άέρά στόλον καί τα πυοά των άντιαεροπορικων τη λεβόλων τ«ς Αγγλίας. Πάντως δηλούμεν δτι είμε¬ θα πσρεσχευασμένοι ν' άντι μβτωπΐσωμεν «άν δ,τι ΘΑ ίφεο ΡΙ) είς τό μελλον ή χιτλερική πανουονΐα. ΕΤαεθα (σγυοότα τοι. Έ£ουθενώσαμεν διά τής ύπεοοχτ'ς των μέσων τα όποΐα διαθέτομεν, τα δττλσ μέ τα ό ποία μάχεται ό ΧΙτλερ. Διο 4 χιλ. πλοίων συνκχίζομεν τό εμπόριον μαϋ είς δλας τάς θα λάσσος, ένφ τα γερμανικαι πλοΐα άκινητοθν είς τούς γβρ ■ μανικούς καί τούς ούδετέρους λ<μένας. Επί πλέον, τόν χε λευταΐον καιρόν, ή δρααις των Γερμανικόν ύποβρυχίων έξησθένησβν τελείως. Κατά τάς αποπείρας έπιδρο μής κατά τής χώρας μας τάς οποίας ενήργησεν οί Γερμα νοΐ καί είς τάς άερομστχΐας αί οποίαι συνήφθησαν τότε κα άπσντιΊσεις σύμμαχον είς τό φΐλΕΐρηνικόν διάβημα Μεσολάβησις γίνεται δεκτή ΕΑΝ ΕΠΑΝΟΡΘΩΘΟΥΝ αίΓερ.άδικίαι Σύσκεψις των ύπουργών ΒελγΙοο — Όλλανδίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)β?1ου (ίδ. ύ τβστρίψαμεν δβκαπέντβ γβο πηοεσΐα).— Ό ΰ-ουργός των μανικά άβροπλάνσ χωρΐς νά "Εξωτερικών τοθ ΒβΧγΙου κ. Εχωαεν ουδεμίαν άττώλε.αν., Σπάακ μετέβη χθές είς πόλιν Ό ΧΙτλβο καί τό περιΒάλλον. ευρισκομένων είς , την Όλλαν τού διστάζουν νά διατάξουντά δοβελγικήν μεθόριον δπου συ γβρμσνικά σκάφη νά συγκρου' νη/ΐήθη μβτά τοθ Βάν Κλβ όλ ί φ ύΟώΈξ γμ η σθοθν μέ τόν στόλον μας καί ή ύπουργοΟτώνΈξωτερικων Ό μ μς γ συγχρόνωςδένάτοφατσ ζουν νά : τής Ό.λανδίος. διατάξουν έπίθβσιν κατά τοθ ■ Τό αΐφνΐδιον ταξΐδιον τοθ χαλυβ'ΐίνου στρατοθ τής Γαλ Σ*άακ πιστβύεται δή όφείλε λίας. Στρέφονται λοιπόν κα τσι είς ιή' λήψιν των άπαν¬ τα των μικρών κρατών. ΆπβιΤτήσεων τοθ Άγγλου Βίΐσιλέ λοθσα δμως κφ πιέζουσα | ως καί τοθ Γάλλου Προέδρου τάς μικράς ούδετέρας χώρας είς την έκκλησιν τοθ Λβοπόλ- ή Γερμανία, άποδεικνύει την άδυνααίαν τηι,. Τό Βέλγιον κσί ή Όλλαν δία άνησυχοθν σήμβρον. Καί δικαίως. Ό κίνδυνος ό ότιοΐ ος άπβιλεΐ την ελευθερίαν καί ανεξαρτησίαν των χωοών αυτών είνε μεγάλος κα' άμε¬ σος καί γΊ κατάστασις ή δή μιουργηθεΐσα έκ τοθ κινδύνου αύτοΟ είνε άκοως σοβαρά. Δέν διστάζω έν τούτοις νά εΤαω δτι ή τύχη των δύο αό των χωοων θά έξαρτηθί, ά πό την έκβασιν τοθ πολέμου καί την νίκην των συμμάχων καθώς έπίσης καί ή τύχη τής Πολωνίας, τής Τσεχοσλοβακί άς καί τής Αυστρίας. Εάν ήττηθώμεν ήμϊΐς δλατά Κρά τη κσί βΚοι εί λαοΐ τής Εύ ρώπης θά ύποδουλωθοθν είς την «Χιτλεοκήν σκλαβιάν». Μόνον αί Ή ωμέναι Πολι τβΐαι τής Άμερικής θά μεί δου καί τής Βιλελμίνης υπέρ τής εΐοήνης καί είς διαβεβαίω σιν τής Γερμανίας δτι ό κ. Χ( τλερ έξετάζει μετά των συνερ νατων τού τό φιλειρηνικόν διά βημα καί δ τι θά δώση συντό Μ/ν/ννν/νν ποΐοι Εχουν ταχθ^ εναντίον τού. Όλοι οί έλεύθεροι άν θρωποι μισοϋν τό πρόσωποντό οποίον παρεμβαίνει είς την πρόοδον των. Άς έχουν δμως θάρρος καί άς βασίζωντσι είς την Ιδίαν μέ ημάς πε ποίθηαιν διά την νίκην των συμαάχων πού θ' απαλλάξη τόν κόσμον άπό την Χαλε ρικήν 01αν. Ό κ.ΤσώρτσιλάνεφέρθηεΤΐα είς την πολιτικήν τής Αγγλί¬ ας την οποίαν εχαρακτήριζε πάντοτε μετριοπάθεια, έν συ νεχε'α δέ εξήρε την αξίαν τής τριπλής άγνλογαλλοΐουρκικής στρατιωτικής συμμαχίας. Ό πων. Μόνον έκεΐ θά ϋπάρ έλβυθερία. Εάν βμως δέν ήττηθδμεν —καί ασφαλώς θά νικήσωμεν νούν διά νά διβκδικήσουν κ. Τσώρτσιλ έπίσης ετόνισε δ τα δικαιώματα των άνθρώ τι τό ρωσσογερμανικόν άπετέ- "" ' ' λεσε ήτταν τής Γερμανίας, τής άνέκοψβ την έξάπλωσιν πρός ανατολάς καί τόν ΕΟξει ___^ _____ι νόν Πόντον διά δέ την στά —δλα "τά~ κράτη τής ' Εύρώ' σιν τής Ιταλίας εΐπβν: πης θ' άναγεννηθοθν καί θ'| Έφοβήθημεν δτι ή Ίΐαλία άποκτήσουν την πεποίθησιν θ' άπεμακρύνετο τής πατρο τής πλήρους ασφαλείας καί παραδότου φιλίας της μέ την ελευθερίας των. Δι' αότό δ Αγγλίαν καί Γαλλίαν. Άλλ' λαι αί ψυλαΐ τοθ κόσμου «0 απεδείχθη δτι ή χώρα αυτή ή χονται την εξαφάνισιν τοθ XI . κολούθησε καί πάλιν την σώ τλερ καί τοθ τυραννικοθ καθβ φρονα καί σοφήν πολιτικήν στώτος τού βλοι δ* οί άνθρω'τής εΐρήνης καί τής ούδετβρό ποι είναι εναντίον τής τερατώ τητος δούς αυτής μάζης ή όποία αποτελεί τόν Χιτλερισμόν. Καί Καταλήγων ό κ. Τσώρτσιλ ετόνισε καί πάλιν δτιόαγών θά είς αύτό άκόμη τό έσωτερι | συνεχισθή μέχρις εσχάτων καί κόν τής Γβρμανίας οπάρχουν εξέφρασε την απόλυτον πεποί Ικατομμύρια άνθρώπων ρί 6 θησίν τού δια την νίκην. μως άττΑντησιν. 'Οπωσδήποτε, είς την συ νάντησ ν ού Γήν των δύο ύ πουργών καί είς τάς συνομι λίας των αί οποίαι δ>ήρκεσαν
  επί τρίωρον, άποδΐδεται έξαι
  ρετική εντελώς σημασΐα.
  Τό μεγαλύτερον μέρος των
  συνομιλιών των δύο υπουρ
  γών, άναφέρουν τα σχετικα
  τηλεγραφήματα, περιεστράφη
  είς τάς άπαντήσεις τοθ Βα
  σιλέως Γεωργΐαυ καί τοθ Προ
  έδρου Λρμπρέ/ καί είς τόν
  καθορισμόν τής περαιτέρω πό
  λιτικής τής Όλλανδίας καί
  τοθ Βελγίου. Είς τάς άπαντή
  σεις των άρχηγών των δύο
  κρατών Αγγλίας καί Γαλλί
  άς διαπιστοθται καί πάλιν ή
  πλήρης ταυτότης αντιλήψεων
  καί ή άμοιβαιότης των ώ, συμ
  μάχων.
  Ό Άγγλος Βασιλεύς ύηεν
  θυμίζει έν
  τήσεως τού
  άρχτ3 τής άπαν
  δτι ή ΆνγΜα
  καί ή Γαλλία έ" χούν ή"5η
  απαντήσει εύνοϊκώς είς πά
  ρόμοιον διάβηαα των δύο
  Βασιλέων, Βιλελμίνης καί Λεο
  πόλδου, γενόμενον την 23ην
  Αΰγούστου καί δτι καί τώρα
  δέχονται ευχαρίστως την με
  σολάβησιν, άλλ' υπό τόν δ
  ρον δτι θά εγίνοντο δεκταί
  αί άπί,ψίΐς των.
  Ή κυρία άφορμή διά την
  οποίαν εισήλθομεν είς τόν πό
  λεμον, συνεχίζει, υπήρξεν ά-
  ναμφιβόλως ή έπιδρομή τής
  Γερμανίας είς την Πολωνίαν.
  Άλλ' ό γενικώτβρος σκοπός
  διά τόν οποίον ελάβομεν τα
  δπλα, άφοθ ματαίως είρνάσθη
  μέν χάριν τής είρήνης, είνε ν'
  απαλλάξωμεν την Ευρώπην
  άπό τόν δ.αρκή φόβον των
  είσβολών καί ν ά αο καταστή ια·
  μέν τό δικαίωμα των λαών νά
  ζήσουν έλϊύθεροι έν άσφαλεΐα
  ΟΙ κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Ντα
  λαντιέ καθώρισαν σαφώς την
  θέσιν των συμμάχων. Δύναμαι
  νά σας διαβεβαιώσω δτι εάν
  ήδύνασθε νά μας ύποβάλετε
  προτάσεις τής Γερμανίας δι¬
  καίας, προτάσεις αί οποίαι
  νά προσεγγίζουν πρός τάς Ι¬
  δικάς μας άπόψεις αί κυβερνή·
  σεις Αγγλίας καί ΓαλλΙας θά
  ήσαν διατβθειμέναι νά δια
  ΕΒΥΘΙΣΘΗ
  Γερμανικόν
  ύποβρύχιον
  υπό Αγγλι¬
  κών σκαφών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13Ν)3ρ(βυ (ίδ.
  ύππρεσία τής <«'Αν«ρθώσε»0 —Τηλεγραφήματα έκ Λον- δ(ν*υ «γγιλλουν ίτι καθ* όϊ ανεκοίνωσε τό ναυαρχεΐον, άννλτχά πολεμιχά σκάφη β«Π?ούμε*α χα ύηέ κε>λ»νι
  «βΰ πολεμι ού χατεβύθισ«ν
  σήμερον Γερμανικόν ύπβ-
  βνΐαχΐβ^ Λεπνομέρειαι δέν α
  νεΜβινώθησκν.
  Έννώσδπ μόνον ίτι τβ
  γερμ«νικ·ν ύποβρύχιβν έηε
  χείρηββν άνεπιτυχή επίθεσιν
  κατά άγγλικής νη·π·μπης.
  Γενόμενβν ε)μ»ς άμέσως άν-
  τιληπτόν,κατεδιώχθη υπό των
  πολεμικήν, βληθέν δέ και
  ρίως χατεποντίοθη.
  πραγματευθοθν διβ την σύνα
  ψ,ν είρήνης. Ή απάντησις τοθ
  κ. Λεμπρέν ίχει ώς εξής ττερί
  τιου: «Ή εΐρήνη δέν δύναται
  ν' αποκατασταθή παρά μόνον
  διά τής έπανορθώαεως των ά·
  δικιών τάς οποίας διέπραξεν
  ή Γερμανία.
  Ή Γαλλία καί ή Αγγλία
  δέν θά παύσουν τόν πόλβ
  μόν παρά μόνον βταν τεθβ τέ
  λος είς τάς έπιχειρήσεις τής
  β(σς. Ή είρήνη δέν δύναται
  ν' αποκατασταθή άν δέν έπα
  νορθωθοθν αί άδικίαι τάς ό
  ποίας διέπραξβ, είς βάρος
  τή;· Πολωνΐας,τής Τσεχοσλοβα
  κΐας καί τής Αυστρίας, ή Γβρ
  μανΐα. Είς την Γερμανίαν μό
  νόν έγκειται νά δώση θετικήν
  ή άρνητικήν απάντησιν, άπα
  ραίτητον διά νά έμπνβύση
  είς δλους τούς λαούς την ίδέ
  αν τής άσφα>ε(ας καί τής
  άνεξαρτησίας των.
  Εκδηλούται
  αισιοδοξία
  εις Βέλγιον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Νοεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσ(α). — Τηεγραφή·
  ματα έκ Βρυξελλών καί Χά
  γης άναφέρουν δτι μολονότι
  είς Βέλγιον καί Όλλανδίαν
  δέν πιστεύουν δτι θά έχουν
  πρακτικά άποτελέσμασα τα
  διαβήματα των Βασιλέων Λβ
  οττόλδοο καί Βιλελμίνης υπέρ
  τής εΐρήνης καί αί άπαντή
  σεις των αλλων κρατών είς
  τα διαβήματα αύτά, έν τούτοις
  έπικρατεΐ ή αντίληψις 8τι έ
  φόσον κερδίζβται χρόνος διά
  των ενέργειαν αύυών προ
  κύπτει όνωσδήποτε καλόν
  διά την είρήνην. Τα αύτά
  τηλεγραφήματα άναφ&ρουν δ·
  τι ή Εξαψις των πνιυμάτων
  ή όποία παρετηρήθη τό πά
  ρβλθόν είκοσιτετράωρονκατηυ
  νάσθη είς Βέλγιον, δπου ό
  -Ινδυνος τής Γερμανικής εισ
  βαλής βΤχεν έμβάλει τόσον
  την κυβέρνησιν δσον καΐ τόν
  αόν είς μενά Κάς ανησυχίας.
  Ό Άρχηγός τοθ Βελγικου
  στρατοθ στρατηγός ΝΐενΙς ώ
  μίλησεν άπό ραδιοφώνου πρός
  τόν Βελγικόν λαόν συσχήσας
  ψυχραιμίαν καί εμπιστοσύνην
  είς τάς δυνάμεις τοθ έθνους.
  Έν συνεχεΐα ό στρατηγός
  ΝτενΙς ετόνισεν δτι εΤναι αΐσι
  όδοξος διά τό μέλλον καίτην
  εξέλιξιν τής καταστάσεως, εί
  πε δέ δτι την αισιοδοξίαν τού
  την βασΐζει είς την πειθαρχΐ
  αν καί την ένότητα τοΰ Βελ
  γικοθ ίθνους καί είς την Ισχύν
  καί την αρτίαν οργάνωσιν
  τοθ Βελγικου* στρατοθ, ενός
  έκ των καλυτέρων στρατόν
  τοθ κόσμου.
  Ι ι 1
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  Ιι
  ————ι Ι Ι ————_-__
  ΘΕΒΜΠΤΠ Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ, — Σήμερον διά
  τελευταίαν φοράν: «ΟΙ τρείς εοίλ
  «ιδες».
  ΜΙΝΩΛ.- Σήμερον: «Ό τάθος
  τοθ ΊνδοΡ» Α'. έιΐοχή. Την Πέμ
  «την ή Β'. έποχή ΚυριακΛ
  μ. νέον επεισοδιακόν. Καθ*
  σιην ώ3α 6 1)2 καΐ 9 1)2
  «ό τάοος τοϋ ΊνδοΟ».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμός Αθηνών.
  Πρόγρ«μμ«14ης Νίβρίου.
  12 25 Σήμα—ΈΘνιχδς Βμνας—
  Ομνος ΝεολαΕας.
  12.30 ΠοιχΕλτ] μουσική (Δ!
  σχοι).
  13 Ίτοιλιχά 2ργ« δι" ορχήστραν
  (ΔΕσχοι).
  13.30 Είδήσιις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφεά μουαιχή (δπδ
  τής δρχήστρας Βίλλα)
  14.15 Είδήσεις.— Μετε»ρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορ&ς Πΐι
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι
  χοΐ χοροί. (ΔΕσχοι)
  18.55 ΈλβφΓά έλληνιχδ τρα
  γοθδι (ΔΕσκοι).
  1915 Ή ταχτιχή δρχήστρα
  «Ο σταΒμιΟδπό την διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ. Βιτάλη).
  19.45 νΌμιλία διά την Ε.Ο.Ν.
  20 Έλαφρά γαλλιχή μουσική
  (δίσκοι).
  20 20 Δημυχιχό τραγοθδι (δπδ
  τοθ Όμίλου 'Ανεοτοπούλου).
  20 50 Είδήσεις.
  21 'Έργα διά ϊύο πιάνα (υπό
  τεθ Κου χαΐ τής Κα^ Άντων.
  Σχδχου).
  21 30 Όμιλία.
  21.45 Ή χαχτιχή δρχήατρα
  τε Ο σταθμοθ (υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Βιτάλη).
  ,22 20 Είδήσεις.
  22 30 Γ' πράξις άπδ την δπε
  ρα «Άϊντά» τοθ Βέρντι, (δίοχοι)
  23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Δ' πράξις άπό την δπερα
  «Άϊντά» τοθ Βέρντι (δΈσχοι).
  24 Τελευταίαι εϊδήσεΐς.
  0.10 Έλαφρό τραγοθδι (δπδ
  τής δίδος Καίτης Παριτση)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  δια τελευταίαν φο¬
  ράν ώραν 9.3Ο μ.μ··
  ΟΙ ΤΡΕΙΣ
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΗΡΟΪΚλ
  ΚΟΡΟΊ ΔΑ
  ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣΓ
  ΡΙΤΑ
  (Ροδον της
  Ν* τβύς
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  Πρός κοινόν δφελος.
  Ανεκοινώθη δτι ή κυβέρνησις
  απεφάσισε νά ιδρύση χαΐ άλλα
  άντιτραχωματιχά ίατρεϊ» είς την
  νήσαν μας χαίγενιχως νά έντείνη
  τόν αντιτραχαματιχόν άγώνα πά
  ρέχουσα Ιν άφθονία 8λα τα άναγ-
  χαι&Οντα φάρμαχα. Τδ γεγονός ά-
  ξίζει νά σημειωθή είς τό κεφά¬
  λαιον των όπερ τής δγιεινής με
  ρΕμνης τοθ σημερινοθ κράτους.
  Τα τραχώμα,τα άλλως τε δέν ά-
  μοιροθν χαΐ σήμερον είς εξάηλω
  σιν χαΐ είς την νήσον μας ίϊ(α
  είς τάς λαϊκάς χαί απόρους τάξεις
  χαΐ ένδεΕχνυται ή άποτελΐσιχατι-
  κή θεραπεΐα των πρός κοινόν 5
  φελος.
  Τα Άρκάδια.
  Πληροφορίαι έχ τής γείτονος
  Ρεθύμνης άναφέρουν δτι οΕ τελε
  σθίνΐΐς ίχεΐ Ιπ! τή έπετε'ψ τής
  δλοχαυτώσεως ; τοθ ΆρχαΜου &
  θλητιχοί άγ©νε?: Τα Άρκάδια,
  παρουσίασαν άξιολόγους έπιδό
  σεις. Ανεξαρτήτως τής επιτυχίας
  των ?μως τα ΆρχάοΊα ϊημιοργοΰ-
  την έλπίδα 8τι είς τό μέλλον θά
  έξελιχθοθν είς άληθιίς παγχρητί
  ούς αγώνας μέ ευρυτάτην συμμε
  τοχήν δλων'των «θλητιχων. μας
  σωματείων. "Ας ίμή λησμονώμεν
  5τι ή Ιπέτειος τεθ ΆρχαδΕου δέν
  είνε απλώς τοπική έορτή ένδιαφέ
  ρούσα μόνον τόν νομόν Ρεθύμνης
  άλλά μεγάλη τοιαύτη τής Κρή¬
  της ένδιαφέρουσα ουσιαστιχώς την
  νεολαίαν της χαΐ δή την άθλου
  μένην.
  ##*
  Όάλκοολισμος
  Πρό ημερών χαί έξ άλλης στή
  λη· ανηγγείλαμεν δτι μελεΐώνται
  μετρα εναντίον τοθ άλχοολιαμοϋ.
  Ώς άναφέρουν αί στατιστιχαι, ή
  διάδοοις τοθ άλχοολισμοθ είς την
  Έλλάδα έν συγχρίσει πρός δλλα
  χράτη είνειιιχρά. Όμολογουμένως,
  8μως ή καταπολέμησίν τού έπιβαλ
  λεται. Διότι ή διάίοσίς τού δσον
  μιχρά χαί £ν είνε ένδέχεται νά
  ούξτ,θή. Τό τελευταίον Ιχουν δια-
  πιστώσει ο! εϊδικοί χατά ποσοστόν
  δυνάμενον νά Ιμπνεόοη ανησυχίας.
  Έπομίνως τα μέτρα τα δποια πρό
  χειται νά λάβη το υπουργείον τής
  Ύγιεινη"ς είνε άνάγχη νά τύχουν
  τής γενιχής έπιδοχιμασίας χαΐ τής
  γενιχής ήθιχής συνδρομάς τοθ
  ΈλληνιχοΟ λαοθ.
  Γεγονότα άπ' όλον τόν κόσμον
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ μουσαμΛς έμπο-
  ρευμάτων φορτηγοθ αδτοχινήτου
  χατά την διαδρομήν Ηρακλεί¬
  ου— ΜαλλΕων άνήχων είς τόν Γε-Ι
  ώργιον Παντελήν η" Μπάρμπα ]
  Γιώργη έχ Μχλλίων. ΠαραχαλεΙ
  ται δ εδρώ/ δπως τό παραδώση1
  «π' ευθεΕας είς τόν κάτοχον ή
  είς τον Πετράχην Έμμ. υ) Μαλ-ί
  ιίς Ήράχλιιον χαί «μιι.
  ΆπόΜτίβενς κέαμβυ μέ
  χρι σήμερον, δέν έχει
  πραγματοποιηθή μεγκλει
  τέρα καλλιτεχνική υπέρ·
  δημιβυργία! Σταθμός τής
  ανθρωπίνης δυνάμενς.
  Καύχημα τής ;κινημ«τβ-
  γραφικής τέχνης. 'Αφαν
  τάστου θεαματικέτητος
  καί έπιβλητικής μεγαλο-
  πρεπείας κιν)κόν Ιργβν.
  Ό πλβϋτβς τής σχην·-
  θεσίας τού, ή πρωτοφχ-
  νοΰς όγκβυ ουμμετοχή
  ήββίίθΐδν, τό ίλβν τού
  προ ξενϊϊ κατάηληξιν—
  θαυμασμόν:
  Ί
  Ο
  ΤΟΥΙΝΔΟΥ
  Κυνήγια τίγρεων—πα-
  λη έλεφάντων, γιορτές
  στά χαρέμια τβΰ Μαχα-
  ραγιά. Μίση, δβλβπλοχί¬
  κς μ«1 τέβες αλλες οχη·
  νίς.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρα 9.30
  ΕΙ£ ΤΗΝ
  ιΜΙΝΩΑ'
  Δευτέρα εως Τετάρτη
  ή πρώτη έποχή.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστός ταχυδρόμος Χαρί-
  δημος Πορτσάχης αναχωρεί χαθ'
  εκάστην Ιβδομάδα. Καί παραχα-'
  λεΐ τους ενδιαφερομένους δπως
  άηοτείνονται είς τί τηλέφωνον
  ϊβθ χ, Μπ«λαμο6τ3θΗ 7—88.
  ' 1
  Είς την Γερμανίαν δπως «αί είς όλας τάς^ έμπολέμους χώρας ελήφθη
  σαν μέτρα προστασίαν των έργων τέχνης έξ έναερίων βομβσρδισμων. Είς
  την είκόνα μας φοίνονται μέλη τής Γερμανικής νεολαίας καλύπτοντα μέ
  σάκκους άμμου τάς νωπογραφίας τοΰ μουσείου τής Περγάμου έν Βερολίνω.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  °
  Ε Ν Ρ Π ίϊί ΑΜ Τί!(Η Ο Ν
  Πρνταγννίβτρια: ΝΙΤΣΑ ΓΑ Ι ΤΑΝΑΚΗ
  ΑΥΡΙΟΝ ΤΕΤΑ ΡΤΗΝ ΩΡΑ 9 1)2 Ακριβώς,
  Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Μέ την ήθογροΐφιχήν κωμωδίαν τού Δημήτρη
  Μπέγρη:
  ΦΟΥΣΚΟΘΑΛΑΣΣΙΑ
  ΕΙΣ: 4 ΠΡΑΞΒΙ5
  Κατ' αυτήν άφικνούμενος &εροηορικ5{ ό Συγ¬
  γραφεύς ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 6« ομιλήση
  πρ.«ς τέ) κοίνον «περί των πρώτων βημάτων τοϋ
  Νεβελληνιχοΰθίάτρου».
  ΙΑΤΡΟΣ
  ΚΙιΥΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοΰ Πανεπιστημίου τής Λ»&νο{.
  'ΒκΙ ίκτκΐτίαν σπβυδάσας έν Λν&νι κ«1 Παρισίους, δε>
  χβτκι είς το ν β ο ν Ι « τ ρ β Ι β ν τβυ, βδ«ς 'Αβερι»·
  (ουνβικίοιν Βαλίδέ Τζαμί) έναντι κρτβκβιείο» 'ΑΒβναοΙοβ
  Χφακιοτνάχα: 9—12 η. μ. χ«1 4—7 μ. μ.
  ϊ"4ς Κυριαχα; τβυς άκορββ( βειριάν. Ά6. τηλ.
  "Ηρχισε
  Έργοζόμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  Τό Ξ«νοδοχ«!ον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  'ΑΠΟΛΛΟΝ,
  Πλβυτιβθέν μέ νέα χομφέρ, γνωοτον δια τβς
  «γκαταστάοεις τβν λουτήρνν τού καί τής τελείας
  Βερμάνοϋώς τού, ίξαοφαλίζει την 4νετ«τίρ«ν την
  ριοτ·ν (ι»ιι·νιιν.
  Ό σατανας καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΚΟΦΟ! ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΗ
  ΚΟΙΝΟΝ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφίκετο έξ Αθηνώ
  178βν
  Είνε ή ιδία ή τσϊρίνα αυνοδευ
  ομένη 4υδ την χόρη της μ*γά*
  λτν δούχΐσσαν "Ολγαν .. "Ερχεται
  μετημφιεσμένοι είς νοσονέμα τοθ
  έρυθροθ σταυροθ γιά νά παρ*κα
  λέση τ4ν Ρ^σΐιοθτιν νά υ,ή «άη ..
  "Η τσα?Ενα φε^γει. "Ο ΡΛσΐχοΟτΐν,
  ϊξωφοενων, χαλε! τδν Σ;μάν&β'.τς:
  —Ζυντίβιλο! Δ:χές σου δουλει
  ές είνε αύΐά! Τί μίθ χουβ*>α;
  την τσαρίνα νά μέ π»ρ«καλή νά
  μείνια απίτι άπίψι σιν νά πρί
  χειται νά πάιο τουλάχιστον στήν
  χόλασι! Ά ϊλα χι' 8λα! Ν* μή
  φυτρώνης έχεΐ κου αεν σέ σΐτέρ-
  νουνε! "ίτσι που πά;, θά γεμίσης
  δλη τή Ρωσσία «ώς άπόψε είμ»ι
  καλεαμένος σέ γΐθμα στοθ πρίγ-
  *ηπα!
  •^Ό Σιμάνοβιτς δέν &παντ? τίπα
  τε Είνε βιατεθειμένος ν' ακούση
  5,τι Εήποτε άπό τδν Ρασπ.0:ιν
  χρκεΖ νά φθάση είς τδν σκοπόν
  τού, νά τδν εμποδίση νά βγή ά-
  π^ψΐ άπό τδ σπίτι τού... Μήπως
  δέν συνεννοι&θΐ}χε χρυφά δ Σιμά
  νιβ:τς μέ τδν διευθυντή τής ά
  στυνομ'.ας χαί δέν έλαβι τα μέτρα
  τού π ώ; μυστιχβΐ άστυνίμοι θά
  πτριστοιχΕζουν άπδψι τδ απίτι
  τεΰ Ρασποθτιν γιά πάν ένϊεχόμε
  νόν;
  Έν τίς τοθ άπογεύματσς έπισχέ
  πτεται τδν Ρ^αποθτιν δ έπϊσκο
  πος Ίσίδωρος χαί μένει άργά
  μοζ! τού... Τδν έπισκέπτεται χαί
  μία άπδ τίς φίλες τού, ή χυ
  ρία Νιχητίνα... "Ολοι Ιρχονται
  γιατΐ τούς μίλησεν ό Σιμάνοβιτς,.
  "Ολοι βιιμβουλεύουν τδν ΡασποΟ
  τιν νά μείνη σπίτι τού άπ
  —Μά τί πρόχειται νά γίνη ά
  πίψε; τούς έρωτ$ είριονευόμενο;
  τή* ανησυχίαν που έείχνουν, δ
  Ρασποθτιν. Πίς χά«ετε Ετσ:! 05
  τε ή ήμέοα τής Κρίσ ως νά
  φθασε! Καί την ήμέρ« τής Κρί
  σεως την άναγγίλλει Ενας Έ6ραϊ
  ος, δ Σιμάνοβιτς! Κι' έσεΐς τδν
  ηιστεύετε... Τί χριστιανοΐ είσθε
  σεΤς;
  Άργά χατά τάς δέχα, ιιιλημέ
  νος άπδ τδν Σιμάνεί'.τς, έρχεται
  καί δ φίλος τοθ Ρασποθκν, τδ
  ϊργανόν τού, δ δκουργός των Έ
  σω:ερ:χών, δ Πρωΐοποπώφ ..
  —ΝλΕ, ματάχια μου! τκϋ λέγει
  δ Ρασπιθτιν. άφοΰ τδ θέλεις χαί
  ού, σοθ δίν» τδν λόγο μου: Δέν
  θά βγω. Καί γιά νά ,σοθ τδ ά
  π&δείξ«: Καλή νύκτα σας! θ;
  πίω νχ Χίΐμηθώ...
  Ό Ρασποθτιν άνταλλάσσει μέ
  τδν ΙΙριοιοποΓ,ώφ άσπασμΟΛ.. Ά
  ποσύρεται είς τδν χοιτωνα τού .
  Ό Βρωτοποπώφ μένει δλίγον
  άχόμη μέ τδν Σιμάνοβιτς... Άπδ
  λυτος ήσυχία είνε μέα» σΐδ σπίτι...
  Ησυχος πώς δ Ρασποθτιν χοιμά
  ται, δ Πρωτοποπώφ φεύγει έντδς
  όλίγου μέ τδν Σιμάνοβιτς.
  —Έξ άλλου—λέγει δ Πρωτο-
  ποπώφ—ϊξω φρουρ.Ο- οΕ άστυ/ο
  μι«οί... "£χω δώσει αυστηράς δια
  ταγάς... Δέν θ' άφήσουν ούΐε βή
  μα νά τους ξεφόγη δ Γρηγόρης.
  Ό Ρασποθτιν περιμένει ολίγον
  άχόμη μέσχ είς τδ δωμάτιον τού
  ώστε νά Ιχουν άπομαχρυνθή δ
  ίΙρ,ωΐοποΓ.ώρ μέ τδν Σιμάνοβιτς. .
  Άφήνει νά περάση μισή &?<χ ά χόμη... "Υα'.ερα αηκώνεται. . Βιί πει τίς σχιές των άσΐυνομιχών πού χιβ-,υν βδλτες σιδν δρόμο... Γούς πλησιάζεΐ: ΕΟΡΤ^Ι·- Σήαεοον έοοτήνΆν Φιλί»π"υ ή οΐκογενεια φ.χ. Λαιι' πρινοθ δέν θά δεχθή Νισκίΐκ.ΐΓ ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Προχθές Κυρ,α κήν εν τη ΙεΓ(7 Μονη ΠαΧηανης δ κ. θεοδόσιος Φούμης εβί,πσε τό άγοράκι τοθ κ. 'ΛντωνΙου Σα ριδάκη ονομάσας αύτό Γεώρνιά/ Νά τοίς ζήση. κχ °'' ! Γ. Καρο·υλάκη δέν θά δ'εγθ^ίΓ1 σκ'ψεις μίχρι της 23ης Άτιοιλίη. ΕΥΧΛΡΙΣΤΗΡ1ΟΝ. 1 Τούς ου μβρισθένταί τοθ πένθους μας ίίΐ τω θανάτςρ τής προσψιλοθς ααρ συζύγου καί μητρός καί τούς τ,™ ρακολουθήσαντας την κηδείαν της. θερμώς εύν,αοιστουα«ν Έν Βώροις τί ι3-Π—1939. ΟΙκογένεια: Έμμ. Πβλ»δάχη. Η τΐλευταΐα μόδα. Ή δνΐς 'Αθ^ά Χουστουλάκτ] ή Φινεριτζή, έφιοοιοισμένη μέ δλα τα νέα φ^ουρίνια τί) τελευταίας μόδας άναλαμβάνει την -.ελείαν ραφήν τουαλεττών μέ έξχιρετικό γουστο έν Μοίραις %»' είς τ>>
  οίχίαν Έμμαν. Χουστουλάχη (δι
  ααΐ. χληϊήρος) μέ τιμάς λογι¬
  κάς. ΜΕα έκΐσχεψις άρχε!.
  ΜΐΝροβιβλονιιιον καΐ Βιο'
  χαμικβ ν'ϋρναοταριον Ίατρο&
  Μερόπης Λυδάκη
  Ματζαπετάκη
  ■ΗρέΐΝλειον
  'Αν«λύσεις οΰρων, κΓμκτος
  χοηράνων. έμβόλια, αύτεμίδ
  λια χαί έν γινει Ικαοβι «Ε
  μιχροδιολογιχαί χαί βιοχΐ]μι
  χβΙ έξετάσεις.
  Γύρο στήν πόλι.
  Ζωηροτάτη ή κίνησις είς την νό
  λιν ηροχθέί:
  —Ή έ«έτειος τής έθνικής νεο·
  λαίας έωρτάσθη έϊΐβλητικώΐατυ
  άλλά καί μέ συρροήν λαού τό·
  σον είς την δοξολογίαν δσον καί
  κατά ιήν παρέλασιν.
  —Καθ* ήν ή Ε. Ο. Ν. άρρίνων
  καί θηλέων ν,αρουσΐασε άρτιον
  σύνολον.
  —Άνάλονος συμμετοχή έσημει-
  ώ6η καί είς τούς μετά «ολλτΐς
  έκιτυ/Ιας τελεσθίντας άγβνας
  είς τό γήπιιδον «Χ*νδοξ».
  —Ό καιρός χθές ήρχισε βάλιν
  νά μετανΐντη είς τόν χιιμερινόν.
  — Μετά την αιθρίαν τής Κυρια¬
  κάς ή δκοϊα εσημείωσε καί σχε
  τικήν ώι/οδον τή β θερμοχρασιας,
  —Πάντως ή μεταβολή αυτή «α
  ρουσιασθεϊσα κατά τάς ποωί·
  νάς Ιδίως ώρας εφαίνετο δΐδου
  σα ολίγον κατ' ολίγον τόυον είς
  την λιακάδα.
  — Κατα τα όρισθίντα τελευταί¬
  ως διά τάς δυο μόνον «οιότη
  τας άρτου αΐτινες θά «αρασκεα
  άζωνται τοθ λοινοθ είς όλην
  την εγκράτειαν.
  —Ά*αγορεύ*ται απολύτως ή
  «αρασχευή, έψησις. ή κατοχή καί
  ιιροσφορά είς την κατανά>ωσιν
  αρτου, κουλουρΐων, παξιμαδιών
  κ. λ. ν. Ιξ άλεύοων τύπου δια·
  φόρου των τόπων 85 ο)α καί 95 ο)ο.
  —'ΕβΙσης ά*αγορβοεται ή ανά¬
  μιξις διαψόρου τύκου αλεύρων
  κρός ηαροσκευην άρτου βελτιω·
  μένης ποιότητος ή ή διά κοσκινΐ-
  αματος αφαίρεσις των «ιτορων
  έίτΐ σχοκφ μετατροαής κατωτέρας
  κοιότητοι. αλεύρων είς ανατί·
  ραν.
  —Τα σταφθλια ίξακολουθοθν
  νά φιγουρΐρουν είς τόν αγοράν
  καί νά άνοράζωνται ά<ό τούς οίλους των ορούτων. —Δέν λεΐπουν έπίσης καί τα Λασηθιώτικα μήλσ. —Τα τελευ:Λΐα ήρχισαν νά «ρο σοέρωνται τελευταίως άΐό τΐλα· νο&ίους ττωλητάς καί είς τιμίς εύθηνάς. — ίίατ' ανακοίνωσιν τοθ ΰ«ουρ· γείου τής Γεωργίας ή μετατρο- πή καθαρώς βοσκησίμων βκτάσε· ών Οειβίδίίβν). είς ι γεωργικάς, α«οβαΙνει κρός ζημίαν τής κιη· νοτροοίας. —Συνεπώς τό υπουργείον «α· ραγγίλλίΐ δαως διακοηη ηααα ίξακολούθησις τίίς χρησιμοποιή· σεως λειβαδΐων διά κσλλιερ>ηΐι
  κούΐ σκοκούς,
  —Τα λειβ4δια τονΐζει είς τΛν
  εγκύκλιον τού τό υπουργείον της
  Γεωργίας άποτελοθν την άβαροί
  τητον βάσιν τής διατηρήσεως
  κσΐ «ροαγωγής τής κτηνοτρο-
  φΐας.
  β ΡΙιιορτιρ
  ώροΑογΙων
  ηγγυημέναι
  ΕΙ; τό ωρολογοποιείον:
  Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ
  ΤΟΓ2 ΛΟΓΚΟΓΜΑΔΕΣ ΣΑΣ
  μόνον στοα Ζαμπιόζη μέ άγνά &
  λΐχά,
  Ή ιΐρωταγωνΐστριατοθάοικνου"
  μίνου αυριον θιάσου «Ένωσις
  Καλλιτεχνβν» κ. Νίτσα ΓαΙτανά
  κη έκ των διακεκοιμίνων έργατρι
  Αν τής Έλληνικήί Σ«ηνής της
  οποίαι τό παίζιμο είς την πρόζαν
  •σημείωσε καλλιτεχνικόν στα¬
  θμόν. Ώς γνωστόν δ θίασος «Έ¬
  νωσις Καλλιτέχνην» ΑοχΙζει αυ¬
  θημερόν παραστάσεις μέ τίς «Φου-
  σκοθαλοσσιές» τόγνωστό ήθονοα
  •ικό ΙργονΛτοΟ ΙζαιρετικοΟ Έλ¬
  ληνος θεατρικοθ συννραοίως
  κ. Δημ· Μττόγρη τοθ 6πο(ου είνε
  γνωστή ή γόνιμος σταδιοδοομΐα
  μέ βργα Έλληνικής πνοής. Ό
  κ. Μνόγρης άφικνούμενος σήμε
  ρον άεροποοικως θά ομιλήση "α
  τα την πρεμιίραν υέ θίμσ: «Τα
  πρωτα βήματα τοθ ΈλληνικοΟ θε
  άτρσυ».
  ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμη^ οί
  χ(α τής χ. "Αννης Άνυφαντάχη.
  Πληροφορίαι είς τδν χ. Ευαγ.
  Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι ηΧη
  Κη
  ιλ?Τ τ|λ
  >υο μ»νον η
  Εΐν*ς θα ΙΒρβ
  λθΐϊθθ ,1;
  Πς. ή κατοκί,,Ι
  την κατανά>ί,ι
  υρΐων, ξ
  λίύοων ιυΐου Ικ
  ών 85 ο)8 ωΐ 95 ψ
  ϊγορβύιται ι, Μ
  ι> τόνου αλιύρο
  υήν αρτου βελτι»
  οςή ή Βιά«Μ.ικ
  εσκ, τδν
  η
  ιύρων είς
  )λια ξ
  υν είς τόν )φ
  ίζωνται άι4 μ;
  ίρούτων.
  >υν έπίσης καΐ ί
  ήλσ
  χΐα ήρχισαν ν4υ
  ι^ΐυταΐως ακόΐΐι
  άς καί ιΐς ν
  οΐνωαιν τοθ 6»,
  ωρν'ας ή μ«Λ|
  οσκησΐμαν Αι*
  λυ) ιίς ι υιβρυΛ'
  ,ός ζημίαν τί!
  τό ύΒουργιίο*,
  ιως διακοίό ι»
  ς της χρΐ|<»μΜ«§ ών διά κσλλΐ'Ρ1ΐ| ■ΑΙ ^ Λί Οίκονομική ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμαί τβν διαφόρων προΐόντων είχον χθές ώς ακολούθως: ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ ι Σίτος » 850 » α' δρ. 12.— Κριθή > 530
  » β'
  » 11.—
  1150
  Βΐώμη ,
  ► 540
  » γ'
  » 10.—
  10 50
  Οίνοι μίοτατον :
  ► 20 —
  21.—
  » δ'
  » 9.—
  9 50
  Γλεθχος »
  » 17__
  18.—
  » ε'
  » 7 50
  8 50
  Ελαια
  » 27 80
  Καραμπουζές
  ^ 4.—
  6.—
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Ελεμέδες «'
  » 650
  ΛευχοΙ α' ι
  ► 26 —
  » 6'
  4
  » 5 50
  » 6' ι
  24.—
  » γ
  ΤΑΧΤΑΣ α'6'
  » 5 —
  » 450
  3 80
  » Υ' »
  Πράοινοι χ' %
  23.—
  21.—
  » γ'
  » 3 50
  » β' »
  20.—
  ΣΤΑΦΓΛΑΙ
  » Υ' >
  19.—
  ΡαζαχΙ
  » 3 —
  ■ 350
  Μέταξα ,
  ► 400.—
  450
  Τιμαί Ζυναλλάγματο^
  ι
  'Αγορά Πεΐλησις
  Κοπεγχάγη
  25 96
  26 16
  Λβνδίνον
  546.—
  550.—
  Παρίσιοι
  3.09
  3 13
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  140 80
  3 09
  3160
  149 80
  3 13
  32.05
  Μιλανον
  Πραγα
  6 96
  4.31
  702
  4 35
  "Αμστερδαμ
  74.70
  75.70
  Ζυρίχη
  3160
  32.05
  Στοχχόλμη
  33 50
  34.—
  Βρυξέλλαι
  4 52
  4 58
  Βρυξέλλαι
  4.52
  4 58
  Βουδαπέστη
  23 46
  23.95
  'Αλεξάνδρεια

  560.—
  ■—·———«.
  664.—
  Βελιγράδιον
  3 20
  3 22
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  Κ(βν)πολις
  104.— ]
  105.—
  Βερολίνον
  42.—
  «—> «%<-> ε*> ι
  43.-
  |—ε. εΓειΔ~Ι
  Βαρσοδία
  Ο^^/*Μ*^ _/-^^-
  21.12
  ΝεΒ*ν^ε#^εε^|Ρ*~Ι·—Ι*
  2132
  |^Α_< Τό μεγώλο £ργον τοθ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. Έγκυκλοπα ιδε ία Δι* έκεΐνους πού Οέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΕΘΙΜΑ Β' (τελευταίον) γνααν δέ δλοι μαζΐ είς ρυθμόν χάθε ίλλο καρά πένθιμον χαΐ λυπητεράν, πρό παντός δέ χά¬ θ άλλο καρά άργόν. Άπτνΐΐντίας δ ρυθμός εί<ε χίτι τό ζωηρόν χϊ! χύ ικο Ι5ιδε πτερά είς τό βί) μα τ«ν Διότι οί ίθαγ·*εΙς έ «εί¬ ναι τής Μχααάοιιας άχολουΗοΟσχν την κηδείαν δχι βαδίζοντις 4λλί τρέχοντΐ(! Καί ίτρεχαν τόσον γρή γορα ώίτε τό φίρετρ'-ν χάθε τα β?ν Ιγερνε, τοο:Οτο μάλλον δσον κάθε λίγο χαί λιγίκι οΕ φορεΐς τοθ φεοίτρου ίντ)λλά303ντ&! Κάθε τόσον Ινας βπο τό ουνοβεΟ?ν τό φέρετρον πλήθο; έ«λτ(σ ϊζε χά Ι ά ποχωροθντος ενός άπό τ&ΰς φο ρεΐς πού ανιμιγνύιτο είς τό ττλή- θβς, ελάμβανε την θέσιν τού %ί· τα άηό το φίρευο*. Έπειδή δέ έκ τής διαρκςθ, έ αλλαγής δέν ή· ταν φυσικά δυνατόν νά τοποθε τοθνται χά ι» άπό τό φέρετρον άν θροποι Ι3θ·ΐ άναστήματος, το βί ρος τοθ νκρβθ ίβαστάζεΐο ώ; ϊπΐ τό π,λιϊσΜ.ν αηό τρείς ή τίσσϊ ρας, τού; δψηλοτίρίυς έχ των ά- χθοφόριον, ίνω τ6ν πιό χοντθν οΕ ώμοι δέν έφθαναν Ιιος τό φί ρετρον. Επομένας δέν έτοποσε- δια νά χρατοθν χαΐ αύτοι τό φέρετρον. Η ΕΞΗΓΗΣΙΣ. Ό Ί αλός ξενο^όχος τοθ «άλμ πέργκφ γχοβίονο» πού Ιχει χρί νια είς Μα-ΐσάουϊν χαΐ ξιύ;ει χά ]λά τί Ιθιμα των ίθαγενΛν, έξήγη σιν είς τόν Γεομανδν περιηγητήν το περίεργον Ιθιμον: Οί ΙθχγενεΙς βιδίζουν ξηηόλυτοι επάνω είς την άμμον κου χαίει, ϊεδομίνου δτι σκνήθω; Ιχει θερμοκραυίαν πολύ υπεράνω τ*ν πενήντα βχθ- μων. Μολις δοθν μιά ^χτ,ίεία, δ λοι οί ίθαγενιΐς πού τυχαΕνουν εί; τόν δρόιιον. τρέχουν νά προσ τεθοθ^ είς την ακολουθίαν τού νέ χρ&Ο, χαΐ άς είνε τελείως αΌχι- τοι άηό αΰιήν. Τρέχουν διότι ·κ τή; φοράς των σχηματΕζεται χά ποιο ρεθμα αέρος, σπιύϊουν δέ έκ τιεριτροπή; νά τοποθετοθνται δλοι 6πό τό φέρετρον, άχόμη χαΐ οί χοντοί κου Ινεχα τοθ άνεπαρ- χοθ; άναατήματός των δέν μπο- ροθν νά ιό βχσΐάζουν είς τού; ώ μους των, δχι δια νά τιμήσουν τόν νεκρόν, άλλά διά νά παραμεί νούν έπ' ολίγον 6κό την σχιίν. Γενικώς άλλως τι δ,τι θέ/οαν νά μιτιφέρουν οΕ ίθαγενεΐς τής Έρυ θραΕις τό σιηρίζοιιν είς τό χε φάλι των διά τβν Ιδιον λόγον. Δ.ά νά οχηματίζεται χάηοια σ*·ά είς τόν δρόμον των! Ή διαρκής εξέλιξις τής Έπισκοππς Ρεθύμνης ΕΠΙΣΚΟ Η ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ν>
  έμβοιος (ίνταποχριτοθ μας).—Έ
  πάνω οτήν κεντρικήν ίρτηρία Ρε
  Θύμνης-Χτνίων, ή Έτισχοπή εί
  νέ μΐά παλαιά άρχόντισσα πού
  διατηριΐ πίντοτε την ώιορφιά
  της, τιύ; θρύλους της, τό ήίΐβΐχό
  της παρελθόν, χωρίς δμως νά μέ¬
  νη οτάα μος. Άντιθίτω; έξελίσσε
  ται συνεχως, ουγχρονίζετακ, προο
  δεοιι χατακτά τόν τιολιτισμό. Έ
  πάνω στή ράχη δψώματΐς χτιομέ
  νη δεσπίζει δλων των πέριξ, μέ
  φίντο τδν >Ι'τ)λορε(τη χαί τα Λ«υ
  χά ίρη άπ' τή μιά χαί τό Κρητι
  χό Πίλβγος άπ' την; ίλλη ·Έτσι
  μ<σ% είς Ινα τόσο ήριοί'χό χαί σύγχρονα τόσον είδιιλλιαχό πλαί- σιο τοποθετημένη ή χωμέηολις αυτή σιινϊιάζει τό ίπιχό οτοι- χεΐο μέ τό λυριχό χαί δημιουργεΐ την πληίεσίέοα μορφή τί]; ανθρω¬ πίνης ζωί)ς: Τοθ άδιαχοπου ά,ώνα γιά τα μεγάλα ϋανιχά, τής τρυ φΐ.ής άγάπης γιά τίς χαρές τί)ς ζ ο: β <ρδ«ς είς την άνάητυξ ν τής έμ πορκής ζωής τής χωμοπίλεω; χαί εί; την δημιουργίαν κέντρω* άν;ψοχΫίς, χαφενι'ων έσπατορίων χ λ π. Έξ &ιου οί χάτοιχοι τή"; Έπιοχοπής είνε τόσον φ'λιργοι δσον χαί προοδεατ'χοί. Καλλιερ γΐΰν μέ ού3τημα χαί επιμονήν την γή' των, δημιουργή περιβίλια εί; τίς γυροττοταμ:έ; χαί καρά· γΐυν δημητριακά, λάδι, χίτρα, βε λάν ί 5ι χαί διάφορα άλλα πρΐιίν τα. Συγχρόνως δέ ίχοαν χ>1 άρχε
  τα χιπάίίΐ γιδοπρίβίται πού δι
  δουν πλούσια χαί έχλεχτά τΐροιίν
  χά, τυρί, μαλλί, σφίγΐα. "Ετσ: ή
  χωμίπολι; αο*ή ζή μιά ζωή δχι
  πολυ:ελή βίβχια, άλλ' άξιοπρεπή.
  Κ*{ ίχ,ιι συ/χρίνω; τα μέοα νά
  έξωοαΐζεται,νέέκπολιτίζτται μένέα
  Ιργα, μέ νέ» οίχήματα χαί νά πά
  ρουσΐάζη μιά δι αρκή ,έξέλΐξι, μιά
  ουνεχή τάσιν έχπολιτισμοθ χαί
  έδ
  'ϋδρα άατιινΐμιχίθ αΐϊθμοθ,
  γραφείςυ Τ Τ Τ. κοινότητος χαΐ
  άλλαν δΐΐΓ,ρειιαν, χαί οταθμός
  βύΐοχινήτων τίΐς οογχοινωνιι«κ<)ς γραμμής Ήραχλιίου—Ρεθύμνης— Χανίων, Ιχει καθημέραν κίνησιν σημαντικήν. ΚαΙ αΰτό συνέτεινε —Ή προμήθεια είδ&ν βιντι- ανάγκας. Ή ποΐησις μόλις θά ιό κατώρθωνεν. άλλ' είς τόν πεζόν λόγον δέν έππρέπεται. Ό θάλαμος κόρης είνε κλειστόν άνθος, είνε λευ κότης άδιόρατος. ΕΤνβ κρΐνον Ηβκλεισμένον εΙσέτι ιό οποίον ί έν πρέτιει νο ίβη όφθα>μ6ς άνθρώπου
  πρίν τό Ι6γι ° ή^'ος·
  Η γυνή εν κάλυκι 6τι είνε Ιερά. Ή άποκαλυτιτο
  μένη άμόλυντος εκεΐνη κλΐνη, τό ήμίγυμνον έκεΐνο
  σ©μα. ι6 φοβούμβνον ούτό έαυιό, ό λβυκός τχοθς έ
  κιΐνος, 6 εξολιοθαΐνω» είς ιθ. ουρτά τού ττβδιλα,
  τα στήθη τα καί άτι' αύτοθ ,τοθ κατόπτρου προφυ
  λαττίμενο, ώς είς κάτοπτρον *Τνε ό όφθσλμός, ό
  χι ών 4κιΐος δ έν στιου6{) ά οοι,ρόμενος, Ινα κρύ
  ψη την ώμοκλαιην, βίον οΐφνης άκουοθβ τρινμός
  ••πΐτιλου ή όιάβοοις όχήμοιος έν ιβ οδώ, οί δενομε
  ναι τσινΐοι, οί κονβωνομενοι τιόρτιαι,το σφρι-νηλόν
  ίκιΐνο της οΐοοϋς μβλλον ή τοθ ψύχοι,ς ρϊγος, 6
  λων έν γίνει ιών κινήοϊω^ τα χαιριέστατα καΐ μβ
  θυοτικά ίκεΐνα οκιριήματσ, ή πτερωιή λσχεδόν άνη
  ουχΐα ίνείνη, έν ούόίίς φ<βος ΰτιάρχει, οί άλλε ■πάλληλοι φάοεις τής άμφιεοεως, φάοεις έτιαγωγοΙ, ώς κρωΐνά νΐφύδρισ. δλα τοθτα οέν άρμόζβινατά αναφέρωμεν καί μάλιοτα πολύ προίβημεν ύποδεί- ξαντες αύτά. Ό όαθαλμές τοθ άνθρώπου όφεΐλεισεβασμόν πό λύμεΐζονα πρός ι ήν εξέγερσιν τιαρθένου ή πρός την ανατολήν άστέρος.Ή πιθανότης τής ψηλαφήοεως δέ όν νά μετατρέπεται είς επαύξησιν σε^ασμοθ. Ό χνοθς τοθ ροδάκινου, ή αΐθάλη τοθ δαμασκή νού, ή παιτιάλη των πτερύγων χρυσαλλΐδος, · άκτιΙ νοβολών κρύσταλλος τής χιόνος είνε έπουσιώδη, · συγκρινόμενα πρός την άγνότητα ταύτην, την άγνοοϋσαν έτι αν είνε γυνή. Ή κόρη βίνε τί)ς ό πτασΐος ή οΐγλη, δέν είνε έίσέτι οθτε Τνδαλμα. Ή κλΐνη της κείται εισέτι έν τοίς άποκρύφοις τοθ (δα νικοθ κθσμου. Άτιλή άδιάκριτος 4παφή βλέμματος έξαγριοϊ την θολεράν αυτής διαφάνειαν. Ό άτενΐζων είς πορθενιχήν κλΐνην διαπράττει Ιγκλημα. Άνατολικός τις μθθος άναφέρει ότι τό ρόδον έ πλάσθη λευκόν ύηό τοθ θεοθ, άλλ' έπειοή τώ ϊΐβεν' ό "Αδαμ καθ" ήν στιγμήν ήνοίγβτο, ήρυθρΐασεν έξ αΐδοθς. Είμεθα Ικ των άναχααιζομενων ενώπιον παρθένων τε καί ανθέων, θβοροθντες αμφότερα σεβαστά. Ή Τιτίκα ένεδύθη ταχέως, έκτενΐσθη, άνέδεσε την κόμην άηλούστατα, ώς ήτο τοθ συρμοθ τόν κσι ρόν εκείνον, 6τβ αί γυναίκες 6έν ιταρβμέριζον την κόμην μέ τα μαξιλαράκια τα κυλινδρικά, οθτε έφό ρουν κρινολΐνα. "Επειτα ήνοιξε τό παράθιρον καί περιέφερε τούς οφθαλμούς πέριξ, έλπΐζουσα ν' άνακαλι,ψη μέροςΐ τι της όδοθ, γωνίαν οικίας τινός, 6που νά παραμο! νεύσπ τόν Μαριον. Ι Ή όπισθΐα αύλή ήτο -εριστοιχισμένη υπό το! γων αρκούντως ϋψηλων καί τίνων κηπαρΐων. Έξω εφαίνετο τΐποτε. (συνεχΐζεται) Ά πό τ6ί ήρωΐκόν ΙέΑινον. ΔΓ άνορκνομικης βιατ·{εΝ( & παγβρΐΰΐται Α άγορ« συγχΑντρΜ αίς ή χατοχθ έκ τβν μκτμΘι εί ώί»ν παιρά παντός μπ άσχβθντοί ώς κύριον έπάγγελμα βιομηχοινΐ «ν Α βιοτεχνΐαν οχΐτιχην μέ το «Τίος "Ι-ρια 0χμβα{ κοινος, νπ μ»τ«. Μλωβται ραςρης πάση; φύ3« η;, οώρμ«τ«, συρμαιτοπΑε^μοιτα. λείχ η «κιόω-4. σίδη-ος χ»το σΐόηρβς, ψευδάργυρος, κασβίτερος χαλκός, λευκοαΐδηοος, σιδηροβΜ λήνες ματθΓθΐ η »γ«λ$αιιζ(».λαμ« ρΐνες, ΜκρβΌβΐλόχβς πααης φύοβ μ; ΜαΐΐστΐΜη αθ;«χινιη οβδ«, πυ ριΐπ, £1 χατ*χοτει: έκ των άΜ τε;Μ εΐόϋν χά) μη όντε; Ιμκοροι ύηοχΐεούνται ν» «5ηλο>»3ωσι ενός
  10 ήμΐρών ταδτ* ιίς τα οΙμϊϊχ
  άατυνομικ* τμήματ» αλλ»ς β<κ μηνυννται ίπΐ ποραβαο»! τοθ « γορ»»ρμικού δ —Νέα διδακτήρια. Ή ιπαρχΓα τοθ Σελίνευ άχ(ωτάττ) Ιπαρχία τής έλ/τ,νοής ^πιxρατ·Εα^ πρωτοττοριί έν τούτοις είς δλα; τας εκδηλώσει; ·ής τυγχΓένσυ ζιεής ϊΐως ιτΐίωτοο^άτΐι άλλοτε είς κύς έθνιχούς αγώνας. Είς την ιίνονα μας, μαθηταί τοθ Δη^οτιχοΟ Σχολιίου Οα)αιοχώρατς Σελίνεϋ φωτογραφεύμενοι είς μ αν έχδρομήν των. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤδΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔ0.Ν ΤΑΞΙΔΙΟΥ Κάθε νέον σχέδιον γυναικείον τσάντοτς, κάθε μοντέρν· αχήμα ζώνης θα τό ε&ρκτε είς τό (Ιδικόν σννεργεΐον χατασκενής δερματίννν εΐδβν: ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ (Παιρά τβν Άγιον Ρίρνίν). Επισκεφθήτε μ«ς: έχομεν την πβικιλίαν 'Α- βΐΐναϊχβδ κατβστήματος είς ββλίτοες, μπαοΰλα, κολυθρονες, χαρέχλες ταζιδίου, χρεββάτια έκοτρα τΐίας χαΐ γενικνς είς δλα τα ειδή τα(ιδίου. •Υποκατάατημα τ«ϋ έν 'ΑΒήναι; έργοστασίου Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη Πρός τούς έμπελουργούςτοΰ μας. Συγκέντρωσις οί Ό ύφυκουρνός τής ΠαιοΊίας άν(ΗοΙνυβ·ι' διι έεκο8η ή καρϊ τού τκμκίου Παοακαταΐηκών χαι δβνϋΐιν χοοηγηβις δα (ίου διά την άνεγερσιχ' 'διδαχτηρίυν ;«1ς ωρισμένα ταμ«Ι« άνβγεροϊως διδ« ί ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ 'Εντός τού εγκεκριμένου νέο» οχεδΐο» τής πόλεως. Πωλοθνται 85 ρυμοτορημένα οΐκόπβ- δα είς αρίστην θέσιν άπδ 100-200 τε- τρ. α έκαστον, μέ πρόσοψιν ευρείαν πρός τόν δοόμον δι* «ίνα έκαστον οικόπεδον, πλησιέστατα τής Στσφιδικής έναντι τού σονοικισμοϋ Βούλγαρη καί πέριξ τού τέως ΜακαρονοποιεΙου* Τα οΐκόπεδα πολουνται είτε κβχωρι- σρένως είτε δλα όρου μβ ευκολίας είς ττιν πλτϊροβήν. Πληροφορίαι καί σχεδιαγραμματα πα- ρά τφ δερίατοπβλείφ Ιδιοκτήτου Φ. Ποο λιανάκη. ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΒναντι φ«ρμ«χε(ου Χοτνι»Τ8ΐκη — 'Ενδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί στρατιωτικά. 'ϋργασΐα έπιμεμελημένη, έφαρμονή τελεία. Ό όφ&αλμΐατρος ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Επανελθών «Μ Παριοίων δέχεται Ίκκ·χρά· Τ·«ί 9 ΑΦΗΝΑΣ. ν«ν. Κατόπιν σχβτικής αποφάσε¬ ως ύπουργεΐου Γεωργίας κα¬ θωρίσθη κέντρον πσραλσβή'ς πλεονασμάτων οΐνων τό έργο στάσιον Ξενάκη—Λίαν ά διά τό διάστηασ 15 μέχρι 30 Νο εμβρίου 1939 καί ίΐδοποοθν- ται άπαντες οί έν&ιοφερόμε- νοι έν συνεχβΐα πρός την σχε τικήν 6324 έ Ε. εγκύκλιον μας πρός τούς κ. Προέδρους των Κοινοτήτων Οπως προσέλ¬ θωσιν ϊνα κανονίσωσι τυχόν παράδοσιν οΐνων μετά τοθ ά,μοδΐου ΧημικοΟ. (Έκ τοθ Γραφείου τής Γεωρ γικής Υπηρεσίας ΉρακλιΙου). ΙΕΡΑ ΕΓΚΑ1ΜΑ Την προσέχη Κυριακήν 19ην τρέχοντας θά τιλεσθωσι 6πδ τής Α. Σιβισμΐίτητο; τα ίερά έγχαΕ νια τιθ Άγίου Νικελάτυ Ϊιξιο5 παρεχχλησίου τοθ Να&Ο Άγίου χαί ένδ&ξοϋ Αποστόλου Τίτου. Έν "Ηρακλείω τη 13 Νοΐμβρί ου 1939. Τό Έχχλησιαοτικάν Συμβούλιον 'Αγίοιι Τίτου. 1—7. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. £ΕΟΥΑΗΚΑΡΗ ΟΔΟΪ ΑΘΗΝΑΧ8 Πλησίον ΧταΟ. Νον«οτηρο>Μΐ
  Πετρέχα κάοατν χ
  αν Ι Αιενκόλννσιν ρς
  •ύβεικ. είς το»( είς 'Αβαναι
  αετ«(ναινοντ«( άοβεν·1(
  «βΑΙτ«( χον.
  ΕΝΌΙΚΙΑΖΕΤΑ1 τ
  οδόν 25 Αυγούστου γβνιαχόν χά
  τάστημα τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ
  λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο
  χείου «Μίνως», κατάλληλον διά
  πάσαν εργασίαν χαί διά γραφεί¬
  ον είο«γ»γί)ς χαί έξαγωγί)ς δυ
  νάμενον νά χρηοιμεδσι ίν ταύΐφ
  χαί ώς άποθήχη λόγφ ττ}ς νΜ
  ρητίχότητίς χ
  —Τα ταξίδια είς άλλοδαηήν.
  Έν σχέσει πρός τηλβγβαφΐχήν
  μ«ς ηληρβφβρΐκν δια την άρσιν
  τ&ν. πΐριοομ&ν ώ; πρός τα τβξΐ
  βιβ είς τέ) έ{«τβρικον πληροφβ
  ροΰμεθα βτι έχοινοκοιΑθη τηλ*
  νρκφικίι έγχύχλιβς ,τβ& ΰφυπουρ
  γοϋ τής Δηαοοίας Άοφαλείας κ.
  Μανιαώάχη διά τής οπ«ίκς γν«·
  οτοποΐίϊται Α άρσις των £π«γο
  ρεύοεΜν Μοί τονΐζΐτιχι δτι τοΰ λοι
  κου ή άποίημιβ είς τό έίωτϊρικόν
  βά γΐνΐται βν«υ αίτησεω; αχετΐ'
  Κης αδείας τηρουμένας μόνον
  τβν συνήθ&ιν πρβύηβθεσεων κ«1
  λοικβν προγ*ν·στέρΜν ίρων
  την ίκδβοιν δβί
  —Κρήτες δημοδιδασκάλου
  ΔΓ αποφάσεως τβθ ύπουρνοθ
  Τής Παιίΐίαις ύιω^Ιβθησαν δημο
  διοάσχαΛοι ο! Ιΐκηαδάκας Άρ,
  είς ΧθφΐΗόν Λιδυιιοτείχου, Χαλπι
  αίάχηί Ν. βίί ΜιλιθβθΜβμείο» Β'
  Κ^βαλλα;, ΐσισκακπς '1:λ, είς 'θρ
  φανι Β ϋ«βχλλχς, Ζ.φυράκης Έ
  εί; 'Ερατινον α Καβχλλοι;, ϋρου
  οταλλακης Έμμ είς Διαλε>χτβ Α'
  Κββ>λλ«ς Ρούοι-πς Φ. «Ις '£ρμ«
  κι*ν Κοζάνης, ^κμΜτάχης Έμμ.
  (1( Κππια Β' Καβαλλοκ, Κορβκ»
  κης Ί. είς Έλι-.βεράς Β' Καβ«λ
  λ«ς, Γιαννιτσ«κη Μ. εις Άρτοζί
  νην «1>ωκίδθ{, Παναγιωτάκη Χ.
  (Ις ΆνΒούοην Πβραμυθιάς Προ»
  κη Άν, είς Κοιλλιανους υβριν
  ΘΙβτς.
  —Τό ταμείον πρβσωηικοδ έμ
  πβριχών Έκιμκλητηρίων.
  Δι' ά«βφαβε«ς τοθ κ. Υπουρ
  ύ ή* ΈργβισΙοΐί ένοιριθη τρβ
  ' ηοιτοιηαις τοΰ κατβστοιτικοϋ τοΰ
  Ι τβμϊίου συντβξίως προβωπικβυΈμ
  Ι ηοροβιο-ηχανικων Έπιμελητηρί
  «ν, ύι' ήί ρυθμίζοντοη έηΐ τβ αρ
  Ι τιώτιρον τα της έβΜΤπρικης όργα
  νί»ο**»ς μ*ι λϊΐτβ«ργί«ί τού τ*
  μείο» τούτου, προβετι δέ αυμκλη
  Ι ρβϋνται αί ίκ της πράξεως καταχ
  δ*ιχ8*!σ«ι άτελιιαι τής άσφαλι
  στΐΜης όργαν ώιΐεω; αΰτοϋ *«Ι συν
  χικριμεννς, «ίς δ.τι άφορι? τον
  χρόνον αναμο«ής καί τας προύΐ©
  θεβΐις χβροχης συντα{*Μς τους δι
  χαιοδοχους καί την σειράν τής
  μεταρΊβχο*»; «ύτβΐς τ6ν βτσφαλι
  σηκ&ν δικειΐΝΐΜΐΤΗν κ«ί το& «β
  οβστοδ τής χορηγουμένη; εΙ{ «ύ
  τβυς συντ*ϊ»ο*ς.
  1 ————
  —Δια τάς έξαγωγάς.
  Δια δι«τάγματβς τβδ υηουρνεΐ
  β» τβν Οίκονβμιχάν δημοαιευΐεν
  τος είς τβ υη' αριθ. 467 Φύλλον τής
  εφημερίδος της κυ^»ρνήα«*»ς βρί
  ζεται βτι δια Τβυς έ{ιχγ·μενους
  κίς την άλλοδαπην οινβυς ποιν
  τβς εϊδους Μβταβχλλεται άπβζη
  μίωσις μβχρι ηβσβ» δ(Μ« πέντε χι
  λιάδων χιλγ, δρ. έκατβν δι' ιμοι
  στον πιστβκβιητΐΜβν, &νΗ δέ τβδ
  κοοου τούτου δρ. τρικκοβιβιι.
  φβρμα
  κκΐα.
  Ι Σημερον 14 Νοεμβριού Μ δι»
  ννΜτερενοο τέ) φαρμακείον τον
  κ. Γ, Γεηεβεΐκη,
  III
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα ϋναντι Παλ,Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τρίτης
  14 Γ^οεμβρίοσ 1939
  ΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΝ ΕΙΣΒΟΑΗΣ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΛΝΙΑΣ ΕΙΣ ΟΛΑΛΝΔΙΑΝ
  Ολ ΖΗΤΗΘΗ Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΊΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  θ' ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΑΜΕΣΟΣ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ν)βρΙου (τοΰ «νταΐτοκριτοϋ
  μας).— Τό Αθηναϊκον πρακταρεΐ·ν πλη-
  ροφ·ρεϊχαι έκ Παρισίων χαί Λονδίνου ότι
  ο κίνδυνος είοβολής χής Γερμανίας είς Όλ
  λανδίαν δέν παρήλθεν είαέχι. Σχεττ»
  τονίζεται ίτι είς περίπτωσιν χχθ' ήν
  Γερμανιχος στρατός είαβάλη είς τό Όλλκν-
  δικόν έδαφος, χά σύνοοα Βελγίου χαί Όλ
  λανδίας θ' άνοίξουν διά τ«ύς "Αγγλους κα'
  Γάλλους παρά των οποίων θά ζηχηθΓί ένί
  αχυσις υπό Χών χυβερνήαεων Βρυζελλων
  χαί Χάγης. Ευνόητον δέ είναι ότι αί συμ-
  μαχοι θά σπεύσβυν νά παράσχουν την συν
  δρομην χων.________
  Η ΟΡΚΟΜΙΓΤΟΝ ΚΑΗΡΟΤΡΝ
  Π ιΚΠΙΗΊΠ ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Ν)βρίου (τοΰ άνχαποχριχοΰ
  μας).— Την πρωΐαν σήμερον εγένετο είς
  τόν πρό των στρατώνων τοΰ 1·υ πεζιχοΰ
  Συντάγματος χώρον Λ όρκωμοαία των κλη
  ρωτών τής κλάσεως 1939β. Εί; την τελετήν
  παρέστησαν ή Α. Μ. · Βασιλεύς, ο Διάδο
  χος Παΰλος, ό χ. Πρωθυπουργος, μέλη τής
  κυβερνήσεως, άνώτατοι καί βνώτεροι άξιω
  ματικοί καί άλλβι έπίσημοι.
  ΕΠΙΒΑΗΤΙΚΗ ΔΟΞΟΛΟΠΑ
  #ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟ^ΤΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άνταποκρι
  τού μας) — Ή τελεοθεϊσα χθές είς τόν Μη
  τροπολιτικέν Ναόν ίοξολογΐα επί αή έπε
  τκίω τής αυστάβεως τής Έθνικής Όργανώ·
  οκως Νϊβλαίας υπήρξεν έηιβληχιχωτάτη πά
  ρασταθέντων των επισήμων χαί πλήθους λα
  •ΰ. Έπίσης παρεοτάθησαν οί έκί κεφαλη$
  της Νεολαίας, είς τάς πρ#ς την Μητρόπο
  λιν δβ ©δούς εΐχε παραταχθή όλόκληρος
  ή έν Αθήναις δύναμις τής Νκολαίας.
  ΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝ9Μ0Ι ΠΑΡΕΒΕΣΑΝ
  ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΒΝ » ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοδ άνταποκρ
  τοδ μας)— Τό εσπέρας τού παρελθόν τος
  Σαββάτου εί όνομασθέντες άρτι ύπαστυνό
  μοί παρέθεοαν γείμα πρός τιμήν τού κρωο
  υπουργεΰ χ. Ι. Μεταξα. Είς τ* γεΰμα πά
  ρΕΧάΙηβαν οί ύπονργοί Έσωτεριχών χαί
  Δημοσίας Ασφαλείας ώς κα) άλλοι έκ των
  επισήμων.
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΟΗ Ο ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΟΝ
  ΗΒΙΡίΟ ΙΙΗ
  Διατί έματαιώθη
  ή είσβολή εις την Όλλανδίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Νβεμβρίευ (τ«ϋ άταποκρ
  τοΰ μ«ί) — Αρμοδίως άπε«ασ(ο£η ο χά
  ταρτισμβς μητρώου άηόρων της πρωτευεύ
  οΐςηρός διευχόλυναιν έν καιρώ τής Χ«ρη
  γήσεως είς αύτεύς βοηθημάτων.
  1.111»
  ΕΙΣ .Λ
  ΝΤΑΙ
  !Ν ΤΗΝ
  ΣΥΛΑΗΨΕΙΣ
  ΓΙΡΜΛΚΑΝ
  ΑβΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τοϋ άνταποκρι
  τοδ μ«$).— Τελευταίαι πληροφορίαι έκ τ·ΐι
  εξωτερικόν άνβφίρευν ότι *1ς όλην την
  Γερμανίαν Ιδία δέ είς Βαυαρίαν καί Αύ·
  οτρΐβν, αυνεχίζβνται αι ουλλήψεις ύπέπτων
  διά την τελευταίαν απόπειραν εναντίον τού
  καγχελλαρίβυ Χΐτλερ. Πβλλβί έκ των ουλ
  λαμβανομένων άναχρίνονται ύη' βύτβΰ τβύ
  τού τού άρχηγβύ τής Γκεσταπό κ. Χίμλερ.
  Κατά τος ίδίβτς π?ηρεφορίας μεταςύ των
  συλληφθέντων ουγχαταλεγονται πολλβί ά-
  οτυνβμιχβι, ύηάρχει δέ ή πκποΐθηβ'ς ·τι εί
  κύριοι ένοχβι ευρίσκονται ιίς τοις *βλπους
  τοδ ίθνικβοοσιβλιομβΰ καί δή μεταξύ των
  ήγιτών τ·δ χβμματος.
  ΗΙΕΡΜΑΝΙΑ ΟαΈαΣΚΕΥΑΣΗ
  ΝΕΑΝ ΓΡΑΜΜΗΝ ΖΙΓΚΦΡ1ΝΤ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρΐαία).-
  Βατ' είδήσεις μκταδοθείσνς μέαω Αυστρίας
  τό Γερμανικόν οτρατηγεΐβν, σκέπτεται την
  χβταβκευί,ν κβτά την διάρκειαν τβδ χει·
  μ&νος καί δευτέρας γραμμής Ζίγκφριντ
  είς απβοτοιβιν 70—80 χιλιβμίτρων έκ* ή
  ύ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Νοεμβριού
  (ίδ. ύιιηοεσία). — Ή «Ζουρ-
  νάλ» πληροφβρεϊται έϊ έγχύ
  |ρου ώς γράφει πηγής τοΰ
  , Βερολίνβυ Ιτι ή είσβολή των
  ΪΓερμανων είς "Ολλανδίαν έ
  ματαιώθη επί τοΰ παρόντος
  Τουλάχιστον. Ή ματαίωεις ό·
  φείλεται είς τούς στρκτιωτι
  χβύς ηγέτας τοϋ Ράϊχ καί ι¬
  δία είς χον έπιτελάρχην φόν
  Κάϊτελ, οί όποϊοι υπέδειξαν
  είς τούς άδιαλλάχτους (Ρίμ-
  πεντροπ, Γκαΐριγκ κλπ.) ο!
  τίνες έπέμειναν υπέρ τή;
  λύσεως τής είαβολής είς Όλ
  λανδίαν κκί Βέλγιον, 8τι μίοτ
  τοιαύτη ενεργεια θά έθετεν
  άντιμέτωπα τής Γερμανίκς
  ολ'» τα μικρά ού5έτεο« χρά-
  τη θά ώ9ει δέ κατά κά3αν πι
  θκνότητα τας Ηνωμένας Πό
  λιτείας της 'Αμε^ιχή; να έ-
  πέμβουν ένεργώ; είς τόν πό
  λεμον παρά το πλευρόν των
  συμμάχων.
  Έξ άλλοα ό «Μικράς Πά
  ριαινό;» πληροφβρεΐται β:ιοί
  Γερμανοί Ιχουναυγχεντρώσει
  είς τα πρός την Έλβετίαν ού
  νορα καί χυρίως έναντι της
  Βασίλειος εκατόν μκρκοχίκς
  των οποίων α δύναμις άνέρ-
  χεται εί; τρ(α έκατβμμύρια
  άνδρας. Ή έφημερί; πρβθέτει
  ο π είνε πιθανόν νά ένεογή-
  αουν άαο τοΰ οημείου αύτβϋ
  έ-ττΐθίσιν οί Γερμ«νβί. Είναι
  •μως έπίσπΐ πιθανόν νά ου·
  νςχέντρωααν τόν βτοατβν αύ
  τ·ν έκ τ·ΰ φόβου έκιθέσεως
  κατ' αυτών των συμμαχικών
  ραευμάν
  ΡΩΜΗ 13 Νοεμβριού (ίδ
  ύπηρεσία). -Εΐδήαδΐς έξ 'Αμ
  ατερνταα άναορέρβυν δτι καθ
  ά γράφουν αί Όλλ«»··δικα1 έ
  φημερίδες ό κ Ρβΰσβελτ π«
  ρβκολουθκΐ μέ εξαιρετικόν
  ενδιαφέρον την εξέλιξιν τής
  καταστάσεως έν Εύρώιτη- Έξ
  άλλον ο 'Αμερικανιχός τύ
  κος γοάφκι «τι αί Όλλχνδι
  χαί Ίνδίαι θχ έξετίθεντο είς
  χον κίνδυνον ΊκπωνΐΜής εισ
  βολης ευθύς ώ; θά έξεδηλοΰ
  το επίθεσις τής Γερμανία;
  χαχά τής Όλλχνδίας.
  Πλήρης στασιμότης
  είςτάςρωσσοφινλανδικάςσυνομιλίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρίου (Ιδ. ύ
  πηρεσΐσ).— Τηλεγραψοθν έξ
  ΈλσΙνσκι δτι ό ύπουργός των
  Εξωτερικών ιής Φινλανδΐας
  κ. Έρκο προέβη είς δηλώσεις
  πρός τόν τύπον, εΐιΐών δτι αί
  διαπραγματεύσεις μέ την Ρωσ
  οίαν εισήλθον είς «νεκρόν στά
  διον> ε'ΕπΙ τέσσαρας ή5η ήμε
  ρ ή μ
  ρας ή φινλανδική αποστόλη
  είς Μόσχα ν ουδεμίαν συνάν
  ττΐσιν εΐχβ μετά τοθ κ. Μολό
  τωφ ή άλλου άρμοδίου υπουρ
  γοθ. Ή αποστόλη θά έπανέλ
  θη είς 'ΕλσΙνσκι, έγκαταλεΐπου
  σα την σοβιετικήν πρωτεύου
  σαν αυριον ή μεθαύριον, έκτός
  εάν μεσολαβήση έκτακτον γε
  γονός τό οποίον νά καταστή
  νήν της είς Μόσχαν. Ή κυβέρ
  νησίς θά συνεχίση έξετάζου
  σα τό ζήτημα τοθτο. Πάντως
  ή Φινλανδΐα, είς ουδεμίαν
  πλέον ύποχώρησιν δύναται νά
  προβή έναντι τής ΡωσσΙας.
  Θά είναι, εξηκολούθησεν ό
  κ. "Ερκο, θλιβερόν εάν άναγ
  κασθΐι ή αποστόλη νά έγκα
  ταλεΐψτ) την Μόσχαν χωρίς
  νά υπογράψη συμφωνίαν μέ
  την Ρωσσίαν, κατόπιν μάλι
  στα των ύποχωρήσεων είς τάς
  οποίας προέβη ή Φινλανδΐα
  διά νά καταστήση δυνατήν
  την συμφωνίαν. Ή επάνοδος
  πάντως τής σποστολής δέν
  πρέπει νά θεωρηθή ώς δια
  κοπή των σχέσεων Φινλανδΐ
  απαραίτητον την παρομοίας καί ΡωσσΙας». Έν τέλει,
  ό κ. "Ερκο προσέθεσεν ότι κα
  τα την διάρκειαν των δια
  πραγματευσεων ουδέν σηυαν
  τικόν γεγονός έλαβε χώοαν
  καί ούδεαΐα πίεσις τής Φιν
  λανδΐας ήσκήθη υπό τής Ρωσ
  σΐας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρ(ου (Ιδ. ό
  πηοεσία).— Ή είδησις τής
  διακοπής των διαπραγματεύ
  σεω < ένέτεινε πάλιν τάς ά νησυχΐας είς ΦινλανδΙαν. Είς τα σύνορα τής ΚαρελΙας συ νεχΐζονται εκατέρωθεν αί στρατιωτικαί συγκεντρώσεις. Χθές καθ' δλην την ημέραν συνεκροτήθησαν είς ΦινλανδΙ αν μεγάλαι διαδηλώσεΐς υπέρ τής αμύνης καί τής ά κεραιότητος τοθ έθνους. ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ την απόπειραν δολοφονί άς τοΌΧίτλερ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρ(ου (ίδ. ύ τι—ς) —Τηλεγραφήματα έξ "Αμ στερνταμ σχετικά μέ την άπό πείραν οολοφονΐας τοθ κ. Χί τλερ είς Μόναχον άναφέρουν δτι ή προσοχή ι ής άστυνομΐσς στρέφεται έξ ολοκλήρου πρός τό Ββρολΐνον δπου εγένοντο έκατοντάδες συλλήψεων, Έ βραΐων υοναρχικών καί δημο κρατικήν, ώς ύποπτον. Είς τό Πότσδσμ, κοιτΐδα τοθ μοναρχισμοθ ένιναν πολυ άριθμοι συλλ^ψεις παλαιών έ πιφανών μοναρχικών. Μεταξύ των συλληφθέντων μονσρχι- κων ώς ύπόπτων διά την άπό πείραν συγκαταλέγονται καί πολλοΐ άξιωματικοί τής Ράϊχ σβεο έν ένεργεΐα "Άλλο τηλε γράφημα έκ ΖυρΙχης άνοφέ ρει δ τι οί ΓερμανοΙ δέν πιστεύ ουν είς τάς διαβεβαίωσεν τοθ περιβάλλοντος τοθ κ. Χ(ΐλερ διά την απόπειραν καί τούς ένόχους της. Σχετικώς κυκλο φοροθν παντοΐαι φήμαι, ΰπάρ χούν δέ διάφοροι έκδοχαί. Μ'α είδησις ή όποΐα προεκά λεσβν εξαιρετικήν εντύπωσιν είς ολόκληρον την Γεομανίαν άναφβρει ότι εΐχρ δοθή έντο λή είς τούς ίστρούς καί νοσο κόκους των κλινικήν καί θερα πευτηρΐων τοθ Μονάχου νά διανυκτερεύ^ουν την νύκτα ά κριβώς πού έΧ.αβε χώραν ή ά πόπειρα. Είδήσεις έκ ΒερολΙνου τονΐ ζουν δα ή άσΐυνομΐα είνε επί τα Τχνη των δολοΦόνων καί δτι τό έγκλημα ώργανώθη έ ξωθεν. Ό κ, Γκαϊμπελς διά την απόπειραν καί τόν πόλεμον. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Ν)βρ[6υ (ίδ .—Ό δόκτωρ Γχαΐμπελς η χ6ές άττδ ραίιεγώνου λόγον ι Ις ι όν οποίον ιΖτιε μετ»ξύ αλ? ών τα εξής: «Κατά τα 2ιη 1934, 35, 36 κατιβάλαμεν πβοαν προσπάθειαν καί χατωρθιίσ^μεν νά όΣηγήσω μΐν το σκάαος τής πολιτΐίνς μας ιν μίσφ τής παγκοσμίου θυέλλης είς την σωτηρίαν. Δέν άμφΐβάλλα υ εν δέ ως ττοτέ ίτι θά ιΐχαμιν ν' άντιμετωπίσωμεν την Αγγλίαν είς την προσπάθειαν μ:ς νά ίδρύσω μέν Χ'ηωνικόν Κράτος μέ ίλους τούς Γιρμανιιύς σ^γχεντρωμίνους έντές των όρ'ων τού. ΟΕ "Αγγλοι άνιίϊρασαν ϊιτ5τι είχαν συντ,θΐσει νά θεωροθν την χεντριχήν Ευρώπην άποικΕαν των. Σήμερον μας περιβάλλουν ούϊίτε ρα Κρά'η, χά όπ^Ια Ιιος χθές ή σαν ίχθρΐϊά. ΆναφιρθεΙς είς την απόΓειραν τοθ Μονάχου 6 χ. ΓκαΤμπιλς εί τη: «Τό άτιμον ούτό έγκλημα των ίχθεών τής Γ(9μ»ν(ας άπίτυ χε καΐ εχομεν την πεποίθησιν δτι χαΐ είς χό μίλλον θά άποτύχη πά οομοία άτιότειρα άν επαναληφθή, Ή ίγκληματική βίμδα δέν θά έμ ποδίοη τό έργον μας. Μιτά την εγκληματικήν απόπειραν δ γερμα νικός λοό; σιινεπτδχθη περιοσίχε ρον πέριξ τοθ άρχηγιθ χ.™ χαΙ ή!η είναι Ιτοιμος χαί αποφασι Ι σμένος νά ουνιχίαιο τόν άγώνα μέ 'χει τέλους^. Συνεχίζεται ΐΐδρασι&τηςάεροπορίαςέκατέρωδεν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρεσία) — Επισήμως ανεκοινώθη ίτι αγγλικόν βορβαρ&ιστικέν αερβπλάνον έπετέβη χθές εναντίον γερ- μανικοΰ ύκεβρυχίου. Ό πι- λότος τοΰ άεροπλάνου βε¬ βαιοί ότι μία βομβα έπληξε καιρίνς τό ύποβρύχιον τό ο· ποίον κατεδΰθη άμέσως,©εω ρεΐται βέβαιον ότι τό ύπββρύ χιον χατεβυθίοθη μολονότι λόγω τής σφοδράς κακοκαι· ρίας'δέν κατωρθώθη νά δια κιστωβή επί τόπου τ· γεγ·- νές. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρίου (ίδ. υπηρεσίαν—Τόσον χά χθεσι· νά οα·ν καί τα οημΐρινά 8< τ·6 στρατηγείου άναφέρουν δ τι είς . τ· μέτωπον έπικρατεΐ ήρεμία. Έταιρετική κάπως δράσις παρετηρήθη είς την χοιλάδα τοΰ Ρήνου. Εκατέ¬ ρωθεν τού Σααρμπρΰκεν £. λαβον χώραν τοπικαί έπιχει ρήσεις όχι ομως ευρεί άς κλί μακος Μία γερμανιχή περιπολία ίπεσϊν είς Γαλλικήν ένέ· δραν. Τίνες έκ των Γερμα- νών ήχμαλωτίαθησαν. Την πρωτοβουλίαν ίχει πάν τοτβ ή 4 άεροπορία ή όποία άναπτύσσΐι ζωηράν δρασιν εκατέρωθεν. «ριθμος γκρμα νίκων άεροπλάνων ενήργη¬ σε πτήβεις υπεράνω τής Β·- ρειοανατολικής Γαλλίας Άλ λα γκρμανικά άεροπλάνα έττι χκιρήσκνταε πτήσεις υπεράνω των νήσων Ζέτλαντ εδέχθη οαν τό σφοδρόν πΰρ χών αγ γλικων αντιαεροπβρΐΜών τη λεβο>ων καί έτράπησαν ΐίς
  φυγήν. Αί ριφθείσας βόμβκι
  •ύδεμίαν ζημίαν προεκάλε
  οαν. Γερμανιχά έπίσης άερο
  πλανα διήλθον την γραμμήν
  Μαζιώ καί έφθασαν μέχρι
  τής περιοχής τβν Παρισίων
  χωρίς ίμως νά δράσβυν.
  Άνβλβγος ύπϋρξκ ή δρ*,
  αίς χαί της βυμμβχιχής βίρβ
  π.ρί«ί.
  ΓηΐΚΕΙΤΑΙ Η
  ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΟΙ.ΙΑΣ
  ΜΕΤΛΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΤΗΣ ΤΟΙΡΙΙΑΗΙ1Ι ΙΤ1ΛΙΙΣ
  Ι ΙΤΙΑΟΤΘΥ«ϋΡΐηΐΣ
  ΡΩΜΗ 13 Ν)β?ίβυ (15. ύπηρ. τής «Ά
  νορθώσεως») — Τό πρακτορείον Στέφκνι
  πληροφορεϊται έκ Κωνσταντινουπόλεως χαί
  'Αγκύρας «τι πολλαί τουρκικαί έφημβρί.
  δες μεταξύ των οποίων καί ή «Τζ·υμχου·
  ριέτ» δημββιβύουν την είδησιν περί συνά-
  ψϊως αυμφώνου φιλ(«ς καί μή έπιθέσΐΐίς
  μεταξύ Τουρχίνς χαί Ιταλίας. Ή είδησις
  δέν έπιβεβ«ιοΰχαι έιτΐσήμως, πάντως ομως
  έν τοιούτον σύμφωνον θ' κκέβκινκν εύερ
  νετιχώτατον διά χά Β«λκ«νια. Μεταξύ των
  καλώς πληοονορημένων κύκλων κάντως,
  θεωΐεϊται πιθκνη ή συναψις τρικλή; Έλλη
  νοτουρχοϊταλιχής συμφωνίας.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΒΑ λΙΙΟΣΥΡΗ
  Τ&ΣΦΡΟΥΡΑΣΤΗΣΕΚΚΙΝΑΣ;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύ*ηρκσ(α) -
  Τηλενραφήματα έκ Τόχιο άγγέλλουν ότι
  ο 'Αγγλος ηρεσβευτής επεσκέφθη σήμερον
  τον Ιαπων» υπουργόν των Εξωτερικών χ.
  Νομούρα χαί τόν έτληροφέρησεν ότι ή 'Αγ
  γλίχ άτεφάσισε ν'άποσύρητ· μεγαλύτερον
  μέρος των φραυρών της έχ Τιέν Ταίν χαί
  των ά»λων έν Κίνα αγγλικών έχχνρή
  σεων διατηροΰοα τόσον μόνον στρατόν
  Ισος είναι άπαραίτηχος διά την φρούρη¬
  σιν των αυμφερόντων της.
  ΤΟ ΕΝ&ΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΪΚΗΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΥΧΗΝ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ν)βρίου (ίδ. ύκηρεσία) -
  Τηλκγραφήματα έκ Χάγης άγγέλλουν ·τι
  έχδηλοΰχαι ζωηρόταχον ενδιαφέρον 'χής
  'Αμεριχης διά την τύχην τής Παλωνίας.
  Ό πρεσβεοτής των Ήνωμένων Πολιτει&ν
  εγένετο σήμερον δεχχος υπό τής Βχσιλίσ·
  σης Βκλελμίνη; είς μακράν άχρόααιν είς
  την συνάντησιν δ' αύτην άποδίδεται έξαι
  ρετική σημασία,
  Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ κ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΗΗ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Ν)βρί·υ(ίδ. ύ*ηΒεσ(α).-
  Τ ό κρακτορκΐον Ρώυτερ πληροφορείχαι (τι
  ό πρωιότοχες υίός τού χ. Μουσολίνι Μπρβΰ
  νο, μκτέβη διά τοΰ ί&ιωτινοίί' άεροπλάνου
  τού είς Ισπανίαν. Τό ταξίδιον αύτό, πι
  στεύετβι ότι ίχει 16ι«ιτέρ«ν ·λνς σηαααί
  ■ν διότι προφκνώς ό κ. Μ«ρ·ΰνο Μ·υ3ολί
  νι έκτελι. «ιδικήν 4»τβατβλή?.
  1ΑΕΦΩΝΙΚΙΙ
  ΛΕΛΜ
  ΝΗΣ
  ΣΥΝΟΜΙ
  ΚΛΙ ΛΪΟΠΟΑ&ΟΥ
  ΑΟΙΟί ΤΟΥ ΟΑΛΙΜΑΠΐ1 ΠΡΟΘΥΠΟΪΡΓΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Νβεμβρίβυ (Ιδ ύΓη3εα(α).
  —Πληροφορίαι ««Χάγης άναφέρουν όηχβες
  την νύκτα είχον μακράν τηλεφννιχήν συν·
  μιλίαν ή Βασίλισσχ Βιλελμίνη χχί ό Βχαι
  λεύς Λεβπολδο-
  Ό Όλλανδές κρωΒυιονρνός, ώιιίληαεν
  «πβ ραδιβφώνου «ρ«ς τόν λ<χον β?βχιώσας, οί ώς διετιστώβη Αί ν ύτάρχει &ιικβο£ χίνδυ ν·ς είσββλης τής Γκρμκνίας είς "Ολλανδίαν. Σήμερον είπεν, ό κίνδυνος είνε μιχρότΐρος παρ' οαον τόν καρελθόντα Σεπτέμβριον. ΣτηριζόμεΒα είς τάς διαβεβαίωσεν των έμ πολέμων ότι θά οεβασθοΰν την ούδϊτερότη τά μας, πάντως ομως λαμβάνομεν τα μέτρα μας διά νά είμεθα Ιτοιμοι διά πδν ένδεχο μ ε νόν.____________________ Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ Χ1ΤΑΕΡ ΕΙΣ ΤΟ ΕΙΡΗΝΙΣΤΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΡΩΜΗ 13 Ν)βρ(ου (Ιδιαιτέρα ύπηρεβία). Έκ Βερολίνβυ εγνώσθη 2τι, ο Φύρερ άπαν τβν είς τό διάβημκ των Βασιλέων Βιλελ μίνης χαί Λεοπόλδου υπέρ τής είρήνης θά τονίζη τά εξής: «Αί προτάσεις των αυμιχά χων είναι τελείως ά«αράδεκτ·ι διά την Γερμανίαν χαί άποίειχνύουν 3τι ή 'Αγ γλία χαί ή Γαλλία είναι &κ·φ«σιαμΙνβ(ΐ ν* α»νιχ(α·υν τβν πόλ«μ·ν».