98052

Αριθμός τεύχους

5321

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ρ.
  •ν
  ρικλή; Έ
  πρϊοί
  γγέλλβυν (φ
  ιέφθη αήμιρ,,
  Εξωτερικών κ
  »σΐν Ιηή'Αι
  » μεγκλύτΐρε,
  Τιέν ΤοϊνιβΙ
  χΟΙ
  ιονβν στρκτέι
  τίιν
  δ ύιηιρεα(κ)-
  αγγέλλουν Ι»
  διαφέρβν 'ή
  Τής Π·λ«ν1ΐ(
  Πλώι
  τή;
  «κρόκοιν Ί)
  πβδίδεται (>
  ΑΝΟΡΘ-ΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγι'ιπτου
  ίτησία λίραι Β
  εξ-άμηνος Ι
  Αμβοικής
  («ησια βολ, 1Β
  ιξάμηνος » 8
  Τ~ή
  ■ατά φύλλον
  Λραχ. 9
  ΤΕΤΑΡΤΙ
  15
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939'
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*·*■ ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ »4Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5321
  ΤΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΐΤΛΚΤΙΙΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Βοεττανίας εχουν συμπληρωθή «αί ή Ίσγυς τής Αύτοκρατοοΐας
  φαινεται άπο τάς ανωτέρω δόο είκόνας, Άριστερα Πυροσβεστική
  πλέον Δεξιά: Μια άποψις των εργοστασιον πυρομαχικών τής
  ΑΙ προσπάθειαι
  πρός εΐρήνεοσιν
  Αι δοθείσαι =
  άπαντήσεις
  είς τό είρηνικόνοιάδημα
  τόν ολοκληρωτικήν πόλεμον |τλερ ποέΐτει νά έννοήση ότι
  τόν οποίον σχεδιάζει τό Βε ίχει ενώπιον τού δχι την Γσλ
  ρολΐνον, προτβΐνομεν την ό ) λίαν τού Μονάχου πλέον, άλ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βρ(ου (ίδ.
  ύτιηρεσία).— Ή χθεσινή συ·
  νάντησις τοθ κ. Στιάσκ μετά
  τοθ Βάν Κλέψερ είς τα ·λ-
  λανδοβελγικά σύνορα προε
  κάλεσεν εξαιρετικόν ένδιαφέ
  ρον, συζητεΐται δέ διαφοοο
  τρόπως, δεδομένου ότι ουδέν
  ανακοινωθέν εξεδόθη επί των
  δισμειφθέντων. Τό άπόγευ-
  μα χθές 6 Βάν Κλέφερ εΤχε
  μακράν συνομιλίαν μετά τοθ
  έν Χάγη πρεσβευτοθ τής Γερ
  μανΐας. ΕΙδήσεις σχετικαί μέ
  την συνάντησιν αυτήν άνα
  Φέρουν δτι 6 Όλλανδός ύ·
  πουργός κατέστησε γνωστόν
  είς τόν πρέσβυν τής Γερμα-
  νΐας τό περιεχόμενον ττΐς
  απαντήσεως τοθ Βασιλέως
  Ττ)ς Αγγλίας καΐ τοθ Προ
  έδρου τής Γαλλίας επί τής
  προσφορας μεσολαβήσεως ύ
  ιιέρ τής εΐρήνης. ΑΙ απαν¬
  τήσει ούται, λέγουν οί Βελ
  γικοΐ καΐ όλλανδικοΐ κύκλοι,
  6έν κλεΐουν τβλεΐως την θύ
  ραν είς διαπραγματεύσβις ύ
  πέρ τής βΐρήνης.
  Τηλεγραφήματα έκ Χάγης
  βεβαιούν δ τι σήμερον 14 Ν)·
  βρίου πρόκειται νά αποσταλή
  ή Γερμανική απάντησις είς τό
  διάβημα των Βασιλέων Ββλ
  γΐου καΐ "Ολλανδίας.
  Έξ άλλου, υπό τοθ Γαλλι
  κοθ καΐ ΆγγλικοΟ τύπου έ
  ξαίρεται σήμερον ό μεχριοπα
  θής τόνος τοθ χθεσινοθ λό
  γου τοθ ΌλλανδοΟ πρωθυ
  πουργοθ καΐ έκΦράζβται ή εύ
  χή της έπαληθεύσεως υπό των
  πραγμάτων τής αΐσιοδοξίας
  τού.
  Τό «Νταίηλυ Χέραλντ» 6η
  μοσιεΰει τόν λόγον τού Όλ
  λανδοθ πρωθυπουργοθ γράφει
  δέ 6τι ώμΐλη-ε την γλώσσαν
  της πλέον απολύτου καΐ αύ
  στηρβς οίδετερότητος.
  Πληροφορίαι έκ Χάγης άνα
  φέρουν δτι ό πρεσβευτάς των
  Ηνωμένον Πολιτειών, ένεχεί
  ρηοε κατά την χθεσινήν άνο
  δόν τού είς τ' άνάκτορα, είς
  την Βασίλισσαν Βιλελμίνην
  τηλεγράφημα τοθ προέδρου κ
  Ροθσβελτ έκφράζοντος την βα
  θείαν εκτίμησιν τού διά τας
  υπέρ της είρήνης προσπαθείας
  τάς οποίας καταβάλλουνΑυτή
  καΐό Βασιλεύς Λεοπόλδος.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Νοεμβριού
  (16. ότΐηρεσΐα),—Ό Άγγλ^ώς
  καΐ Γαλλικής τύπος άψιβρ^
  νει κ αί οήμβρον μακρά σχό
  λια είς τά$ άπανιήσβις τοθ
  Άγγλου Βασιλέως καΐ τοθ
  Γάλλου Προέδρου είς τό διά
  βημα της Βιλελμίνης καΐ τοθ
  Λεοπόλδου, γράφει δέ δτι καΐ
  αί δύο άπαντήσεις περιέχουν
  τάς ΙΜας άπόψεις υπό δισφο
  ρετικήν διατύπωσιν.
  Αί έφημερΐδες ύπογρσμμί-
  ζουν δτι διά πρώτην φοράν
  γίνεται επισήμως μνεΐα έκ μέ
  ρους των δύο χωρ δ ν δτι είς
  τούς σκοπούς διά τούς όποί
  ούς μάχονται περιλαμβςτνεται
  καΐ ή αποκατάστασις τοθ Αύ
  στριακοθ κράτους. ι
  Τό «Νταίηλυ Τέλεγκραφ»ι
  γράφει: Ώς βάσις ςτής ά~ο'
  καταστάσεως της είρήνης έν
  ΕϋρώπΓ) ετέθη υπό των συμ
  μάχων ή αποκατάστασις της
  ΠολωνΙας τής Τσεχοσλοβατκί
  άς καί ούτης έτι της ΑύστρΙ
  άς». Τό «Νΐαίηλυ Χέραλνι»
  τονΐζει Οτι «χαΐ αί δύο άπαν
  τήσεις έ<φροζουν τα αίσθήμσ τα των δύο λαων». Τα «Νέα Χρονικά» γράφουν: ΑΙ άπαν τήσεις των δύο κρατων εί ναι αί μοναι άρμόζουσαι είς τάς τιεριστάσεις. Ή Αγγλία καί ή Γαλλία δέν έπιθυμοθν νά διαρκέση ό πόλεμος οθΐε μίαν ημέραν περισσότερον άπό δσον είνε άνάγκη, Δέν θέλουν δμως καί χωλοίνουσαν ειρήνην άλλά δι καίαν καίδιαρκη.Έγνωρίσαμεν είςτούςέθνικοσοσ.σλιστάς τούς σκοπούς διά τούς όποίους μα χόμεθα. Είς αυτού*, έναπόκει ται τώρα νά υποβάλουν προ τάσεις ιΐρήνης» Τό «Νταίηλυ ΜαΙηλ» γράφει: «Ό είς μβτά τόν άλλον έγκαταλείπουν τόν Χίτλερ οί σύμμαχοί τού. . ΟΙατ δήττοτε καί άν είνε τα σχέδιά τού είνε καταδικασμένα ν' ά· ποτυχουν λόγφ της άκλονή- τού αποφάσεως των συμμά- χων νά νιχήσουν καί νά επι βάλουν τάξιν καί δικαιοσύ νην είς τόν κόσμον. «Οί«Τάϊμς» έπίσης γράφουν «Είς την Γερμανίαν έναπόκει- τοι ν' απαντήση· Τίποτε έν τούτοις δέν μ άς έπιτρέπει νά πιστεύωμεν ότι θά δεχθβ νά εγκαταλείψη, την λείαν την ό ποίαν απεκόμισε τα δύο τελβυ ταΐα ίτη. Δέν δυνάμεθα ν' άναμένωμεν εύνοΐκήν άπάντη σιν τοθ Χίτλερ κατόπιν της ύτΐοδοχτ)ς της οποίας έτυχον έκ μέρους τού αί .δοθείσαι τ) 6η άπαντήσεις της Αγγλίας καί Γαλλίας^ Τό «Εξέλσιορ» τονίζεΐ; «Είς λοκληοωτικήν ειρήνην. Διά ν ά επιτύχουν τοθ σκοποθ αύ τοθ οί δύο σύμμσχοι δυνά μεις θ' άφιερώσουν δλας τάς δυνάμεις των μέγρι της όλο κληρωτικης ήαης της δυνά μεως τοθ κακοθ. ΟΪ πύμμι χοι μάχονται διά νά έπικοα τήση καί νά επανέλθη ή ή θική είς τάς σχέσεις των εύ ρωιτα(κων κρατων». Ή «Έιτο γή» γράφει: « Η Γαλλία δέν βέχβται ν* γίνη λόγος κατά τόν Γερμανικόν τρόπον. Ό Χί λά την Γαλλίαν τοθ Βερντέν, 'ή' Γαλλίαν τοθ Μάρνη». Ό «Μ'κρός Παρισ νός επί σης νράφει: «Ή Γαλλία δέ« βίμπορρΐ νά Ιχη άλλον σκο πόν είς τόν πσρόντα πόλεμον παρά ν' αμυνθή διά ν' άττοφιό ΥΠ την τύγην ή ότοΐα την πε ριαένει ευθύς ώς ή Γερμανία δυνηθή καί πάλιν νά έγερθβ. Σ<οπός διά τόν οποίον μσχό μεθα είναι ν' απελευθέρωσιν μέν την Γαλλίαν άπό την δισρ κη γεομανικήν απειλήν». ΑΙ άνησυχΐαι Η θέσις των ούδετέρων Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΚΑΙ Η ΑΜΥΝΑ ΤΗΣ Όπως δλοι ο( ούϊέτεροι ϊΐσι χαΐ ή 'Ολλανδία είναι έξαιρετι κως άνήσυχος.Ή κατοχήτων τΐρα στίιον της αποιχιΦν τής προεκάλει πάντοτε φοβιράς ανησυχίας* τοθ το δέ διότι ή Όλλανδία δέν δια Θέτει επαρχεΐς δυνάμεις διά νά αντιμετωπίση τάς μεγάλας άνάγ ι τιαεροπβριχοθ πυροβολιχοθ χαΐ κάς τής προατασίας ΐ(.ΰ άποιχια'δύΐ λόχους άντιαεροποριχιβν μύ — ----..-ί------ VI ____.. Χ.. „/. Ι Κ__νν.-Ο2·.^.. 1 ϋ___Α..__Ε___ μεραρχ'ας (2 ταξιαρχίας πεζιχοθ των τριών συνταγμάτω»1 εκάστη χαί μίαν ταξιαρχίαν πυροβΐλι- χοθ μέ σύνθεσιν έχ δύο ταγμά των, 1 πυροδολαρχίαν β πυρ'.βολ'χοϋ μέ σύνθεσιν έχ συνταγμάτων, 1 πυροβολαρχίαν άν- ——- . ,(β ..Γ _ _---- β ._. χοθ της χράτους. Σήμερον, έν τού τοις αί άνησυχίαι χβη Όλλανδών είνε άλλης φύσεως. ΔΙν φ;β;Ον· ται διά τάςάποιχίας των φοβίθν ται διά την μητρίπολιν. Τα έχ· θριχά στρατεύματα σιιγχεντροθν- ται ώς γνωστόν, %1ς χά σύνορά της καί άναζητοϋν μίαν διέξοδον διά νά έπιτεθοθν χατά τής Γαλλί άς χαΐ διά νά χαταλάβ?υ* τάς ά χτάς τής ΒΐρεΕ'υ θαλάσσης. Ή ίοτορία τής Όλλανδίας δέν είνε αμοιρος παρομοίων κινούνιον. Ή δίξϊ της δέ ήρχισεν άπό τή; εποχής χατά την δπίίαν ό Γοιιλι έλμος τής Ό^αγγης ένίκηαε τού; Ίαπανους χαί απέκτησε διά των δηλών την πολιτικήν καί θρησχευ τικήν ανεξαρτησίαν των δπό τού. Τ4θ:ο συνίβη χατά τον αίώνα. Κατά τού; δύο έπομένους αίώνας ή Όλλανϊία κατώρθωσε νά δημιουργήση τό άποιχιακόν της χράτος. Ό,τι τής άπέμεινε χά τόπιν άπ4 τάς άποιχΕας αυτάς δέν είνε ολίγον. Αί δυτιχαΐ Ίνδίυι μέ την δλλανδιχήν Γουιίναν καί τάς δλλανδιχάς 'Αντίλλας Ιχουν συνο/ΐκως Ιχτασιν 130 χιλιάδων τετρ. χιλιόμετρον. Αί άνατ&λικ»! Ίνδίαι είς τό αυστραλοασιατιχόν άρχιπίλαγος ηεριλαμβάνουν την Σουμάτραν, την Βίρνεο χλη. μέ συνολικήν Ικτασιν 1 800.000 τετρ. χιλιομέτρων χαί μιταξο αοτθν την Ίαβλν χαί την Ηαδοθρα, ηυχνοχα τωχημένας καί μέ συνολικήν εκ τάσιν 132.000 τετρ. χιλιομ. Ή Μητρόπολις ίχει έκτασιν μόλις 32.223 τετρ. χιλιομ. χαί 8. 400 000 χατοίχων. Ένφ α Ε «κοι χίαι της Ιχουν συνολικήν έκτα¬ σιν 2.046.000 τετρ. χιλιομ. χαί 61 000 000 χατοίκιβν. 'Κν χαΐ(Φ ιίρήνης δ ίλλανδι- χος οτρατός «ηοτιλιΐτκι 4ηο 4 δραλλΐοβίλων, 1 έλαφράν ταξιαρ χΐχι (σύνθεσις: 1 αύνταγμα πό5η λκτιστ&ν, 2 συντάγματα ίππι- χοθ έχ πέντε ίλών Ιχαστον χαί 2 μοΐραι άρμάτιον μαχης), 1 συν ταγμα βαρίος ηυρο^ολιχοθ, 1 σύνταγμα παραχτίου αμύνης, 6 συντάγματα άντιαεροπορι*οΟ πυ ροβολιχοθ, μονάδας μηχανιχοθ χ. λ. π). Ό άποιχιαχός στραΐός άποτε λιΐται άπό 12 τάγματα πεζιχοθ χαί πυροβολαρχίας άπ^τιλούσας μίαν μιραρχίαν, 4 τάγματα πε ζικοθ άποτελοθντα Ιν άνεξάρτη τον σύνταγμα, Ινα τάγμα ποδηλα τιστών, ίνα σύνταγμχ (ηηιχοθ χαί Ιν θωραχισμένον σύ<ταγμα κατά των άρμάτων μάχης. Ό έν χαιρψ είρήνης στρατος τής Μητροπόλεως συμποσοθΐαι είς 40.000 χαί 6 άποικιαχός στρατός φθανει τάς 34 000 άνίρών έχ των οποίων 28.000 ίθχγενείς. Μέχρι τοθδε έ στρατός Ισΐηρί- ζετο είς το σύιτημα των έθνοφρου ρων. Οί νεοσύλλεχτοι χαλοθνται διά προθεσμίαν διά μέν τό π* ζιχον 5 χαί ήμίσεος μηνών, 15 μηνων είς τό Εππιχίν, 12 διά το πυροβολιχόν χαί την ά- εροπορίαν. Τιλιυιαίως^δμως άπε- φχσίσθη νά παραταθή ή θηΐεία τοθ πεζιχοθ δι* ετέρους 6 μή¬ νας. Οδ(»ς δπάρχει διαρχβς ατρατός έχ χληρωΐων. Ή μητροπολιτική ά:?οπορ'α δύ ναται νά παρατάξει 400 σχάφη χαί ή άποιχιαχη 200. Προδλίπεται πάντως αύξησις. 'ϋ στόλος τής Μητροπόλεβς ά- νέρχιται είς 50 χιλ. τόννων χαί άποτελιΐται άπό 4 θωρηχτά χά- ταδρομής, 4 άντιτορπιλλιχά, 14 δπεβρύχια. "Υπο ναυπήγησιν, έξ ίλλ ι6ρ(σχοντ«ι 2 χαταδρομιχά, είς την περιοχήν τού Βορρά. Αι συνέπειαι τής διακοπής των Ρωσσοφινλανδικών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βρίου (Ιδ. ό- ηηρΒσΙα της «Ανορθώσεως»). —Τηλεγραφήματα έκ Μόσχας άγγέλλουν δτι ανεχώρησε χθές την νύκτα έπιστρέφουσα μέσω Λένιγκραντ είς'Ελσίνσκι,ή υπό τόν κ. Παασικίβι φινλανδική αποστόλη. Άλλα τηλεγραφήματα έξ Έλσΐνσκι άναφέρουν δτι αί ρωσσοφ νλανδικαΐ διαπραγμα τεύσεις δέν πρέπει ν ά θεώ ροθνται ώς οριστικώς διακο¬ πείσαι. Είνε μάλιστα πιθανόν 12 άντιτορπιλλιχά, 10 δποβρύχια, 16 ναρχοθέτιδες. Είς τάς άηοιχΕας διατηρεΐται στόλος έχ 3 θωρηκτών χαταϊρο- μής, 4 άντιτορπΐλλιχών, 16 υπο βρυχίων. Έν καιρώ πολέμου ή Μηιρόπο λις δύναται νά παρατάξη 500 χιλ. άνδρων πλήρους έχπαιδευσεως. 'Ο έν χαιρώ πολίμου άποιχια χος στρατός τής Όλλανδίας άνέρ χεται είς 60 000 άνδρων. Όλοι γνωρίζουν τόν άγωνα πο5 χατέβχλον οί ΌλλανδοΙ διά νά άφαιρέσου' άπό την θάλασσαν τό τμήμα τής γή; τω;, τό οποίον τού; είχον άπορροφήσει τα χύια τα. Ή χώρα ίχει άποχτήσει πλή ρη γεωργικήν ανάπτυξιν. Έπί¬ σης Ιχει απΐχτήαει σημαντικήν κτηνοτροφίαν, ή δέ (πποπαραγω γή της είνε τεραστία. Τό δπίδαφος τή; "Ολλανδίας είναι πλούσιον εί; γαιάνθρα χά;, σιδηρομετάλλευμα. £λας χαί ψιυίάργυρον. ΑΕ κυριώτεροι βιο μηχανίαι τη; είναι άφ ερωμέ- ναι είς την ζάχαριν, τον βίμ βαχα, τούς άδάμαντας, τον χαπνόν, τάς ναυπηγιχάς εργασίας χαί την κατασκευήν μηχανημάτων. Ή χίνηιις των λιμένων χαί αί άποιχίαι της άποτελβθν τάς με γάλα; πηγάς τοθ πλούτου τής χώρας. 'Ο 'Ολλανδος είναι ό κατ' εξοχήν ναυτιλλόμενος. Τό όλλαν διχόν εμπόριον χατέχει την πέμ πτην θέσιν είς τόν χόαμον. Αί άποιχίαι προσφέρουν γαιάν» θραχα, σίδηρον χαί άλλα μεταλ λεύματα μεγαλη; άξίας. Έπί¬ σης παράγουν χαπνά, ίρωματι- χά εΐδη, τέιον, ζάχαριν, χαχάο, χαφέν, δρυζαν χαί χαουτσούχ. Άπό στραΐηγιχή; απόψεως ή χώρα είναι ευκόλως προσδλητή. Προστατεύεται δμως άπο τό σύ- στκμα των διωρύγων της χαί ά πό τα όχυρά τοθ 'Υσοέλ χαί ΙτοΟ Μεύσιος τα όποϊα χατεσχευ άσθησαν έπ' εσχάτων. Ευνταγματάρχης θ νά συνεχισθοϋν διά της κανο· νίκης διπλωματικης 6δοΟ. Ό Φινλανδός ύπουργός των Οικονομικόν κ. Τάνερ έγχατα λείπων την Μόσχαν εδήλωσεν είς τόν τύπον ότι δέν κατέστη δυνατόν νά εξευρεθή ούδεμία βάσις δυναμένη νά χρησιμεό ογ) διά νέας ρωσσοφινλανδι κάς διαπραγματεύσεις. Ή Ρωσσία ήγειοε την τελευταίαν στιγμήν νέας αξιώσεις τάς ο¬ ποίας άν πσρεδεχόμεθχ θά έστερούμεθα των καλυτέρων εδαφών μας είς την περιοχήν τής Καρελ(ας, συμπεριλαμβατ νομένων κα) των όχυρωματι κων ίογων μας». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βρ(ου (ίδ. ό- πηρεσίσ) — Νεώτερσ τηλεγρα φηματα έξ Έλσίνσκι άγγέλ¬ λουν δή τό υπουργικόν συμ βούλιον της ΦινλανδΙας συνήλ θε είς μακράν σύσκεψ.ν άργά την νύκτα, παραταθεϊσαν καί πέραν τοθ μεσονυκτίου. Ώ; ε¬ γνώσθη τό υπουργικόν συμβού λιον διεπίστωσεν δτι ή κατά στάσις άπέβη είς Ακρον κρί σιμος μετά την άποτυχίαν των διαπραγματεύσεων της Μό σχας καί δτι έπιβάλλεται νά ληφθοθν άνάλονα μέτρσ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσίσ).—Μβταξύ των πολι τικων καί διπλω^ατικων κύ κλων των εύρωπαΐκαν πρω τευουσών πιστεύεται δτι ή Σο βιετική κυβέρνησις θά δεχθή* απλώς την διακοπήν των με τα της ΦινλανδΙας διαπραγ ματεύσεων χωρίς νά λάβη β' αια μέτρα κατά της χώρας αυτής. Ώς έκ τούτου έλπΐζε ται δτι ή διακοπή των ρωσσο φινλανδικών συνεννοήσεων δέν θά έχη όδυνηράς συνε πείας. Πιστεύεται έπίσης δτι ή Ρωσσία θ' αναμείνη την κα τάλληλον ευκαιρίαν διά ν' άρ χ(στ) έκ νέου βιαπραγματεύ σεις καί δέν θά προσφύγη είς την βίαν των δπλων, προ τιμωσα νά κάμη πόλεμον νεύ ρων κατά της ΦινλανδΙας μέ την έλτιΐδα δτι ή χώρα αυτή θά υποκύψη δταν έξαντληθή* οίκονομικως. Καί θά ίξαντληθβ ταχέως έφ' όσον θά διατελβ υπό γενι κήν επιστράτευσιν καί θά £χ- είς διαρκή κινητοποίησιν δλας τάς πολεμικάς δυνάμεις της.Ό πωοδήΐϊοτε πιστεύεται δτι επί τοθ παρόντος δέν θά καταψύ ΥΠ ί[ς τΑ δηλοί,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  *3
  ΘΕΠΜΠΤΠ |
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ιθΐα
  σοί: "Ενωσις Καλλιτεχνων— ΜΙτσα
  Γαϊτανάκη).— Σήαβρον £οαν 9 1)2
  μ. μ. καιηγυοιχή Εναρξις ν,αραστά
  σεων μέ την ήθογροφΐκήν κωμωδΐ
  αν τού Δπμητρίου Μτ,όγρη «Φ«·υ·
  σκοθαλασσιές».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον: «Ό τάφος
  τοθ ΊνδοΓ» Α'. ένοχή. Την Πέμ
  «την ή Β'. έποχή Κυριακή 2 μ.
  μ. νέον ίπιισο&ιακόν. Καθ* έ«ά
  στην ώρα 6')2 καΐ 9 1)2 μ. μ.
  «δ τάφος τού 'ΐνδοθ».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρό γροψμβ' 5ης Νιβρΐου.
  12.25 Σήμα—ΈΘνιχός ϋμνος—
  Ομνος Νιολαίας.
  12.30» Ή.ώρα τοθ έργάτου.
  13 Μουσίχή άπό μπαλλίττα
  (Δ(σχοι).
  13.30 Είδήσε:; — Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Μουσική τζάζ (Δίαχοι).
  • 14.15 Είδήσεις.— Μετειβρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορας Πιι
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χ»ι ίλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίοχοι).
  19 Δημοτικό τραγιθδι (4πό τής
  Κάς Φρόΐως Κοκχάλα συνοδι'α
  λίϊχωνδργάνων).
  19 38 Ή ώρα τεθ παιδιοθ.
  19 50 Έργα διά βιολονταέλλο
  (ϊίσκοι)/
  20 Ή ώρα τη-ς 'Υγείαί.
  20.15 ΈπιλογαΙ άπβ όπιρίττΐς
  (δπό τής ταχτιχής δρχήστρας ν-0
  σταθμοθ χαΐ δπό την διιύθυνσι
  «Ο χ. Γ. Βιτάλη).
  20 50 Είδήσεις.
  21 Νία 'Αθηναϊχή Όρχήστρα
  (Έλαφρά μουσιχή). Τραγοθδι δ χ
  Πΰρρος.
  21 40 Έργα δι' "Άρπαν (δπό
  τής χ. Καίτης Άναστασάκη—ΙΙρω
  τοπαπα).
  22 Βιεννέζιχη μουσική(δίσκοι).
  22 20 Είδήσιις.
  22 30 Ρεσιτάλ τραγούδιε (δπό
  τής Κάς ['Άλιξάνδρας Μαντζουλί
  νού μεσοφώνου).
  22 55 Μπετόβεν.
  23.20 ΝυχτΐριναΙ είδήσιις
  23 30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό
  τής ϊίδος ΣόνιαςΚουρτίδου).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μίυσιχή χοροθ (δΕσχοι)
  ΠΕΜΠΤΗ
  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ■'ΚΑ
  ΚΟΡΟ ΓΑΑ
  ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ'
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  Οί βασιλείς τού τρ«γβυ
  διβΰ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  £τ· φίλμ—μαγείχ:
  ΣΕΝΙΟ- -
  ΡΙΤΑ
  (Ρόδβν της Λύσεως)
  ΣκπνββεαΙα
  Ρέ-μπερ Λίονοψντ
  ΜουαιχΛ Γ. Γκβυνώ—
  ΧΙμρμιρτ Χτβχάρτ.
  ΙΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ώρολονΐων
  ηγγυημέναι
  Είς τέ) ωρολογοποιείον:
  Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ
  Εναρμόνισις ;"Τ
  ενέργειαν. ~χ
  Τό Υπουργείον των Έσωτερι
  χών διά τελευταίας έγχυχλίου
  τού πρός τάς ένδιαφερομένας ά?
  χάς δπενθυμίζει τάς ενεργείας τοθ
  δφυπουργείου τής Άγορανομίας
  διά την διευχόλυνσιν τΌ άνεφο
  διασμοθ των έπαρχιων διά τίδν
  άπαραιτήτων είδών διατοοφής. Έκ
  παραλλήλου συνιστά την παραχο
  λεύθησιν των συναφων ζητημάιων
  μιτά τή; δεούσης προσοχήν χαί
  έπιμελείας Ή^έγχύκλιος αυτή τοθ
  'Υπουργείου των Έσωτεριχών έ
  ναρμονίζεται π'ήρωςπρίς τάς προ
  σικθείας των χατά τίπους άγορα
  νομιχων άρχών χαίίϋιαιτέρω; ϊοΟ
  Ηρακλείου πρός διευχόλυνσιν τοθ
  άνεφοδιασ,ιοθ, δστις έχτ*λεΖται
  πάντοτε μετά τής Γιούσης προσο
  χής χαί είς τρόπον ώσΐε νά π*
  ρουαιάζεται ανελλιπώς ίπάραια
  τροφίμων χαί είδων πρώιης άνίγ
  χης.
  ***
  Τα τηλέφωνα.
  Ή επέκτασις των δπεραστιχώ^
  τηλεφωνικον γραμμήν την όποί
  αν ώ; γνωστόν απεφάσισε τε?ευ
  ταίως τό χεάτος αποτελεί Γ»δει
  ξιν προόδου. Είς ι ήν ύπαιθρον
  χώραν Ιδίως τό τηλέφωνον άποτι
  τελιΐ μέσον άπό τα μάλλον χά
  ραχτηοιστιχά δα τόν πολιτισμόν
  Έξ £λλου τό τηλέφωνον έξυπη
  ρετεϊ σπουδβίως αυτεύς τούτους
  τεύς χατβίχευς καί συντελεί είς
  την ομαλήν δΐεξαγωγήν των άγρο
  τικων έργασ ών καΐ -ιήν κίνησιν
  τή; χαθ' δλου ζωής των. Έπομέ
  ν ως !έν είνε δυνατόν παρά νά δ
  πογραφμΐζεται ή επέκτασις οΰΐη
  των δπεραστικών τηλεφωνικον
  συγκοινωνίαν.
  Επιστολαί.
  Λαμόάνεμεν *αί εημοσΐιύομιν
  την κάτωθι επιστολήν:
  ΚατάπληςΊς.
  Κύριβ Αιιυθυντ*.
  Μόνο σ' αυτή τή λέξι μπορώ
  νά συνίψίσω την ΐν;ύπωαί μου
  γιά τδτι είδα προχθες ηοθ τυχα(
  ως ιδρέθηχα σιό «Άουλο τής Γε
  ρόντισσας» άντίχρυ στό Νχό τοθ
  Άγίου Μην ά. Γιατί είναι χατα
  πληχτιχό τδτι χατωρθώθηχε χάρις
  στή φιλεύσπλαχνη προστασία των
  κυρίων τεΰ Μορφωτιχοθ Σϋλλόγου
  Τάξ ς, καθαριότης, άρτια περίθαλ
  ψις, γαλήνη, πρό παντός γβ>ήνη,
  είς τριάντα γερόντισσες άπόχλη
  ρις τής Ιχοινωνίας που βρήναν ά
  προσδόχητη θερμή προατασ'α χαί
  σΐοργή τή σΐιγμή τΐ)ς ΐ.ειό τραγι
  χής ιων έγκαταλείψιω;. Τ' δτι
  χα'ώρθωσΐ ι ό φΐλανθρωπιχό αύ:ά
  Σιοματιΐο είναι άπίατευτο, εί αι
  χαταπληχτιχό, φέρνει τα δάχρυα
  τ«5ς συγχινήσεως σέ χάθε ά·θρω
  πό ηιυχει έστω χαί χόχχ'.ν μόνον
  άνθρωπισμό μέσα τού. Μά πρέπει
  νά τό δήτε.
  Κανένας Ήραχλεΐώτης ή Ήρχ
  κλιιώτισσα ϊέν πρέηει νά μείνη
  ποθ νά μή ?ή τό θαθμα αύτό τής
  φιλειισπλάχνου προστασίας ολίγων
  κυρίων. Μ ά γρήγορη έπίσχΐψις
  είναι άρχετή γιά νά αίοθανθήτε
  {ήν π ό (ερή συγχίνησι χαί την
  πιό δυνατή [χανοηοίησι, δτι αί
  κυρίαι τής πόλεώς μας δύνανται
  νά δημιουργοθν άνιπίδειχτα, χατι
  μεγάλο, χ5τι (ε; ό, χά°τι άπΐλύ
  ταίς θεάριστον. Μέ πρόεδρον την
  χ Μ. Κςβ5αλά*η—Μηουρλώΐου
  καΐ μέλη τάς κυρίοις 'Κ. Διαλυνά,
  Πΐυλιανίχτ;, Τα/ατάχη καί χάς
  δΐσποινίδας Πουλή* χαί Κοβ/υσα
  νάχη, β σύλλογος αύ(ός έθοιυμα
  τευργτ,σε, ίιότι μόνον ώς θαθμα
  πρέπιι νά θεωρηθή τό έργον αο
  τό, τό οποίον θά ήτο παράλειψις
  άσυγχώρητος ά*ν παρΐλκίπομιν ν'
  αναφέρωμεν δτι ένίαχυσχν σ;6α
  (ώ'ατα έργασθεΐσαι μιτά ένθέου
  ζήλου χαί αί κυρίαι Σαυλιώτου,
  Τυλλικνάχη ναί Εδφταίμογλου.
  Μέ τιμήν.
  Ι. Μουρέλλος
  ΙΕΡΑ ΕΓΚΑ1ΜΑ
  Την προσέχη Κυριακήν 19ην
  τρέχοντας θά τΐλεσθδσι δτιό τής
  Α. Σιβασμιδτητος τα (ερά έγχαί
  νια τού Άγίου Νικολή υ δεξιοο
  παρεχχλησίου τοθ ΝαοΟ Άγίου
  χαί ένδέξου Αποστόλου Τίτου.
  Έν Ήραχλιίφ τ) 13 Νοιμβρί
  ου 1939.
  Τό Εκκλησιαστικήν Σομδούλιον
  Άγίοϋ Τίτου. 1—7
  0.ΑΕ1ΤΑΙ ή έν Μασταμπ-ί οί
  χία τής χ. "Άννης Άνυφαντάχη
  Πληρεφερίαι είς τβν χ. Εύαγ.
  Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι πλη
  Ή στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  "Ενα κομψό φθηοπτυρινό σύνολον. Άπλέ ψΓρΓμαάπό μάλλινο ί5φασ»ια μέ
  κουχίδεο, μέ μικρά κομμάτια τού δποίου στολιζεται το άπλόχωςο επάνω
  φόρι, πού κουμπώνει μέ ε^α κουμπί.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΛΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Ένκντι φ«ρμι»««1ου ΧανΐΜτάκρ —
  Ένδύματα άνίίριχά κσΐ γυναικεΐα πολιτκά καί
  στρατιωτικά.
  'ϋργασίσ Απιμεμελημένη, έφαρμογή ιελεΐα.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΙΑΣΟΣ
  ΚΑΛΑΙΤΕΙΝ
  ΕΗΟΣΙΣ
  Πρωταγωνίστρια: ΝΙΤΣΑ ΓΑ Ι ΤΑΝ ΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΕΤ/ΡΤΗΝ ΩΡΑ 9 1)2 Ακριβώς
  Η ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  Μέ την ήθογρκφιχήν κνμωδί«ν τοϋ Δηιιήτρη
  Μπόγρη:
  Φ0ΥΣΚ0ΘΑΛ4ΣΣΙΑ
  ΕΙΣ 4 ΠΡΑΞΪ15
  Κατ' αύτίτν άφΐκνούμενος άεροτορικΰς ό Συγ·
  γραφεύς ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΓΡΗΣ 6ά ομιλήση
  πό*ς τό κοινόν «περί των πρώτων βημάτων τοΰ
  Νε·ελληνικοΰΘ»άτ( ου».
  "Ηρχισε
  Έργαζόμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  τα περιπαθέστερον
  άνάγνωσμα
  Ο Σ8ΥΜΠΕΡΤ
  ΙΑΙΗΣΕΡΕΗΑΤΑΙΟΥ
  ρ
  στά
  ΐ'λά
  Π.Ο
  σταγό
  Ή βρ-χδυτ ήτ»ν δπίρογη. Μ ά
  άπαλή οΰρα φυσοθσε .. Εί/«ν ή¬
  δη άπομακρυ θή" άπ4 την τ
  διέοχιζαν τού; άγρούς μέ '
  %... Ή !>υ-α λύγιζε»
  τα χεφάλια των σιάχεων
  κ»1 «Ό παπαοοθνες—συν
  νΐς οί>ατος—διέχοπϊν την ξινθή
  τάσιν των σταχειιν ..
  Ό Σο3μπερέ5ά5ιζε σιωπηλίς,
  μέ τό χεφάλι ακυμμίνο πρός τα
  χάτω . Ή Κϊίολίνα χάθε τόιον
  γύρΐζτ χαί τόν ϊρλΐπ,ε:
  — Άλήθίΐ», λ«ην··
  θεσίας τβυ, ή πρωτοφα-
  νοΰς ογκβυ συμμετοχή
  ήθβποιΰν, τό ίλβν τού
  προξενεΐ κατάπληξιν—
  θαυμασμόν:
  Ο ΤΑΦΟΣ
  - ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  Κυνήγια τίγρεων—πά-
  λη έλεφάντων, γιορτές
  στά χαρέμια τού Μαχβ-
  ραγιά. Μ(ση, δ·λ·η>6«(·
  ες καί τοαες άλλες σχη·
  νές.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρχ 9.30
  ΕΙ5 ΤΗΝ
  ΜΙΝΩΑ
  μας α
  Ή ψυχοΐτσα τοθ ΝοΐμβρΙου έζα
  κολουθϊΐ να μην είνε ιύκαταφρό
  νητος.
  —Παρά τό αΐθριον όπωαδ^τΐοτε
  τοθ καιροθ.
  —Τό γεγονός ώ; είνε φυσικόν
  έ«ιβάλλίΐ περισσότερον τον κλει¬
  στόν χώρον καί άραιώνΐι τας τα
  ξεις των ύααιθριοοΐνων χαί 1& α
  τδν νυκτερινόν.
  — Είς τάς ένδιατφιρομένας Λρ·
  χώς τής νήσΐυ μας τό ύΐουργεΐ
  όν των Ίίσ^τρρικών εγνώρισεν
  Οτι δέν ίύοίσκει δικαιολογημΑνην
  την αίτησιν ενίων Ινοικιαστών
  δημοτικήν καί χοινοτικων φ6·
  ρων.
  — Οίτινες «ζήτησιν την ϊήψιν
  νομοθοτκών μίτρων «ρός μειω
  σιν των ενοικΐων ή διάλυσιν ν ών
  συμβ^σεων Ιντθς τοθ τρέχοντος
  οίκονομικοθ Ετους 1939*40
  — Τό οπουρνιΐον «ρςσθέτει 8·
  τι δέ* προτΐθεται να ί
  τοιοθτον νομοθέτημαι.
  —Καί σήμερον ή Λιΐχή μς
  γορα δέν θά μείνη χωρΐν, κίσμον
  όψχΐνιστϋν.
  — ΟΙ όηοΐοι καί θά υεταβοθν
  έκεϊ άνό δλα τα σημεΐα τής πό
  λεως.
  —Διά την νρομήΐειαν εύθηνών
  τροφίυων καί συχνα ουχί εΰκατα
  φρονή ών καί α%ό ά«έψεωςιΐοι
  •τοτός.
  —Αναφορικώς μέ την κατακολέ
  μησιν τήα εα5εμΙοος κατά την
  εφετεινήν «ερίοδον ύπεβλήθησαν
  είς τό υπουργείον τής Γεωργίας
  σχετικαί έ θίσεις.
  —Κατά τάς βκθέσεις ταύτας
  ϊΐς των νομόν Λασηθιου ή κατα-
  χολέμησις ής εύδβμΐδος άν ά τάς
  περιοχάς Πισκοκιοάλου καί Ση
  τεία;) τεριώρισε την προσβολήν
  είς 5 73 ο)ο μόλις.
  —Ίκανακοιητικά ενΐσης ά«οτε·
  λέσματα άνέ&ωχιν ή κατανολ··
  μησις καί είς τόν νομόν Ηρα¬
  κλείου |*»«£
  —Τήνάϊοψινήν νρεμιέραν ίεΐς
  τώ θέατρον Πουλακακη κατά την
  οποίαν θά ομιλήση αφιχθείς επί
  ίθύτφ ό θεατρικός συγγραφεύς κ.
  Δημήτριος Μπθ/ρης,
  —«Περί των πρώτων βημάτων
  τοθ ΝεοελληνικοΟ θεάτρου».
  -ΘΛ τιαήσουν καί οί Αρχαί
  τής πόλεώς μας.
  Ι ΡΙκαρτερ
  ©ΕΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ;
  Μ. ΔΗΜ. ΜΠΟΓΡΗΣ
  ΚΙΜΗΣΙΣ -Έπανίρ θεν έζ Άθη-
  νΟν κοιι'στσι πλουσιωτά'ην συλ
  λον*ν μοντίλον «τί κροκΐ ή δνΐς
  Καλλιόβη Μη1 ιαρδ μοδΐατα,
  ευχαριστηριον
  ΟΙ παρευρεθίντες προχθές ιΐς
  βάιτισιν τοθ ιΙ-)0το0 κ. Άντ Σα
  ριδά»η 1ν ΠαΧηαήΙ ββρμότατα ·ύ
  χαριστοθσι την Ήγουμένην τής
  Ίιράς Μονής Παλρ,ανίϊς ώς καί
  άταν τό «οοσωιιικόν τής Μονής
  διά την έπιβλητικωτέραν τέλεσιν
  τοθ μυστηρΐου καί την δφθαστον
  «ερινοΐησιν τΐρίς τούς ττοοσκε-
  κλημενους έκ τ&ν τ,ίριζ χωρίων,
  μετοξύ των δϊθΐων αί οΙ<ογ« νειαι Γρηγοράκη. Καλπαδάκη καί Φραγκουλάκη κ. Α. Ό ευχαριστών Φίλιπκος Μ«χ«τβύνπς Ή τβλευταΐα μόδα. Ή δνίς Άθτ?να Χουστουλάχτ) ή Φενεριτζή, ίφιοδιασμίνη μέ δλα τα νέα φιγουρινια τή" τελευταίας μόδα^ άναλαμβανει την τελείαν ραφήν τουαλεττΔν μέ έξαιριτιχό γοθστο έν Μοίραις χα' είς την οικίαν Έμμαν. Χουστουλάχη (δι- ναστ, χλητήρος) μέ τιμάς λογι- κάς. Μ(« Ιπίσχιψις άρκεϊ,
  «ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  στίΨιν,
  ^ Α8$,
  )άν.
  Ι
  μ
  : τ6 ϋ
  Ι ΛιΙ<ή μβι;1 ) Χ«ρι<. κίο,υ, ' θά ιιεταΐΑ σημεΐα τΙ|ς«| ιή'ειαν «ΰβηνβ, »α ουχί ΰ ■ό ά μέ την κατηοΜ 16ος κατβ φ * τής Κ* «.θέσεις ταύτα; χοηθιου ή κ~. !)δεμ16ος άνά<ύ( ιεεάλου καΐ Ι( την «ροοβιΐψ ις. ά ΙιΙσης βιοτι ■ν ή καταΐολΐ [όν νομόν Ήρ? τ,ριμ.έραν Κ η κατβ* αειχθιΚΙι! ύ ώ θεατρον», καΐ οί Αρχαί ς. β ρ*Μ·ηι Οικονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία Α ΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμαί των ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ α' δρ. 6' Υ' Καραμπουζές Ελεμέδες α' » 6' » γ' ΤΑΧΤΑΣ α'δ' » Υ' 2ΤΑΦΓΛΑΙ ΡαζαχΙ Λβνδίνον Νέα Ύόρχη Παρίσιοι Ζυρίχη Άμστερδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι 'Αλΐξάνδριια. ΤΙΜΑΙ Βερολίνον διαφόρων προϊόντων είχον χθές ώς ακολούθως: Ι Σίτος Ι Κριθή 11.50, Βίώμη % 10 50 Οίνοι μίστατον » ' 50, Γλεθχος » » 12.— 11.— 10.— 9.— 7.50 4.— δ. 50 5 50 5.— 5.— 4 50 3.— » 8.50 6.— 5 50 3.50 Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛιιιχοΙ α' » 6' » γ' Πράσινοι α' » ρ· » Υ' Μίταξα 8 50 5.30 540 20 — 21.— 17.— 18.— 27.70 ΑΓ έκεΐνους ποϋ θέλουν νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι/ δλους. ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΛΑΘΟΣ 26 — 24.— 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 Τιμαί Συναλλάγματος Πώλησις 550.— 141 — 3.13 31 60 74 70 33 50 4 60 564.— ΚΔΗΡΙΓΚ 42.— 43.- Κοπιγχάγη Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα Ζυρίχη Βρυξέλλαι Βουδαπέσττ) Βελιγραδιον Κων)πολις Βαρσοβία 25.96 3.09 6.96 4.31 81.15 4.54 23.46 3 20 104.— 21.12 26 16 3.13 7 02 4 35 32.00 4.60 23.95 3 23 105.— 21.32 Τό μεγάλο έργον *οΟ Βίκτωρος Ουγκώ. Οί "Αθλιοι. "Η Τιτίκα έσυγχάθη τα κηπάρισ ταυτα πρώτον έ *1 τί,ς ζωΡς της τα άνθη τής εφάνησαν δυσειδή. Όλίγον δρόμον & > εβλβπε παρέκει, θά εύηοεστίΐτο
  πολύ. "Ηνειρε τότβ πρός τόν ουρανόν τούς όφθαλ
  μούς· ιής εφάνη ώ: έπικειμένη ή άφιξις τοθ Μαρίου
  άπό τοθ στερεώματος.
  Τής ήλθον αίφνιδΐως δάκρυσ. Αί έλπίδες της Α-
  τιήντων ττρόσκομμα. ΕΤδβν δτι. περί ουδενός τιράγμα
  τος ήτο ^αα, βίαν ό όφθαλμός δέν βλέπη, χάνβ
  ται τό μή βλεπόμενον. Ή Ιδέα ότι ό Μάριος ή^ύ
  νατο νά έλθη πρός αυτήν έξ ούρανοθ, τί|ς ίφάνη δ
  χι πλέον φαιδρά, άλλά πένθιμος.
  Έπειτα ϊμως πάλιν, (διοτροΊΐία βλέπετε τής φαν
  τασίας, επανήλθεν, είς ούτήν ή γαλήνη καί ή ελπίς
  καί ίμειδΐασεν άνοιτΐως, άλλά πεποιθυΐα είς τόν
  Θεόν.
  "Ολοι,εΙ έν τοίς οίκ(ας εκοιμώντο είοέτι καί έ
  ττεκράτει άκρα σιγή. Ουδέν παράθυρον βΤχβν ά
  νοιχθή είς την γειτονΐαν. Ή Παναγιώτα εκοιμάτο
  άκόμη.
  Ή Τιτίκα ένέμιζε, φυσΐ' ώ ιω λόγω, δτι καί 6
  πατήρ της ομοίως εκοιμάτο. Πολύ δέ πρέπει νά ε
  παθεν ή Τιτίκα, καί Επασχεν έτι 6 ότι έλεγε κατά
  νοθν 8τι ό πατήρ της υπήρξεν κακός.
  'Εβοσίζετο Κμως είς τόν Μάριον. "Η έκλειψις ιτοι
  ούτου φωτές ιής εφαίνετο ώς έκ των άδυνάτων. "Η·
  κουεν έκ δισλίψμάτων μακρυντύς τινάς κρότους
  ύποκώφους κοί Ιλεγε κοθ'έουιήν.—Παράδοξον πρθγ
  μα ν' άνοίγουν καί νά κλείουν τάς Ιξω Θύρας τό¬
  σον ενωρίς! Ήσαν οί κανονιοβολισμοί τοθ όδοφράγ
  ματος.
  "Ολίγον τι κατωτέρω τοθ πσρα6ΰρου τής Τιιίκας,
  ύπήρχε μία φωλεά χελιδόνων, ής τος έντός έφαίνον
  το {ύκρινές άνωθεν. Εφαίνετο εν-ιός Τ€ΰ μικροθ
  ποροδειοου έκείνου η μήτηρ. άνοΐγουσα τος πτέρυ·
  γας έν σχήματι ριπιδΐου ετιΐ τβν νεοσοΛν της" 6 πά
  τιΊρ περιεττέτα, άτήρχβτο. ή έτιέστρεφβ φέρων ιίς τό
  ράμφσς τού τροφήν καί φΐΑήματα Ό ηλίας άνατέλ-
  λων έχρύσωνε διά των άκτΐν ών τού τό περιχα* ές
  τοθτο 6έαμα' ό μέγας καί τιάνοεπτος νόμος «Αύξά
  νεσ6ε κοί τιληθΰνεοθε» ήτο όρατίς, νζ δών, έπβλη
  τικός έκεΐ Ινθα έξετολΐσσετο ή αίγλη έαριντ)ς πραΐ
  άς.
  "Η Τιτίκα μέ την κόμην χρυσιζομένην υπό τοθ
  ηλίου, ττΊν ψυχήν πλανωμένη* ιίς χιμσίραΓ, φωτιζο
  μένη Ινδοθεν, μέν υπό τοθ Ιρωτος, έξωθεν δέ όπό
  της ροδοδακτύλου αύγής. Ικυψβ μηχανικάς, κοί σχε
  δόν μή τολμώσα νά βιβαιώοη αυτή εαυτήν 6τι διε
  νοεΐτο συγχρόνως τόν Μάριον, τισρατήρει έν έκτά·
  σει* τα τπηνά έκιΐνα ιήν κσλιάν εκείνην, τό έξ άρ
  ρενος καί βήλεος έκεΐνο ζεθγος, την μητέρα καί τα
  μικρά της μέ την βαθείαν συγκίνησιν, ήν προξενεΤ
  είς κόρην ή θέα φωλιδς.
  * (συνεχΐζβται)
  Έξ άφορμής τοθ νόμου περΐ ου
  δετερότητο; χαΐ τής αραιώς τής
  άπαγορεύσιως έξαγωγής δπλων
  *αΙ πολΐαοφοδίων έκ των Ήνω
  μίνων ΠολιτειΑν, Ι^ινι κατ' οΛ
  τάς πολύ; λόγος είς τάς ίτημΕρί
  δας γ:ά τόν πρόεδρον Ρ,Οζβελΐ.
  Φαοιχά 6 πρόεδρος Ρεθ;6ελτ δέν
  ηοόχκται ν' άπααχολήαη αυτήν
  την στήλην μέ την π&λιτι<ήν τού. Ό Άμΐίκανος Βμ-^ς ττρέεΐρος (ι VI & £ν(ίρ«!ΐος ποϋ έ'ΐχησε Ι^α φοβιρβν ίχθρίν. Την πολι:<μυιλί τιδί. Καί από αυτής τή; απέψτ ως ίνδιατίεει την στήλην μας. Ή έπιχαι ό της τού μας δίδϊΐ την εύ χαιοίαν ν' άαχοληθώμιν μέ την φοβεράν αύιή ασθένειαν. Την ίνί χτ,σΐ χάρις είς την παροιμιώβη αί σΐοΐοξίαν τοιι χαΐ την σιδηίίν τού θέλησιν, ό πρόε5ρος Ρίϊ/ζβιλτ —χ«1 την ΙνΙκηαϊ μέ την έττ οτήμη Γι' αυτήν την νίχην θ» διαπραγματευθ.ΰμε σήμερα. Ή πολιομυελΐπς—ποθ λέγΐται Ιτοι γιατΐ προίδάλλει την πολιβν θυσίαν τοθ νιοτιαίου αυΐλοθ—είνε μία φ·βϊρ* μάστιξ. Ό δπεύθυνο; είνε αγνωοττς ή μάλλον αίρατος. Είνε Ινα μικΐόδιον, τόσον μικρο σχοπι^ίν, ώ>« ϊέν μπο.εΐ νά τα
  σταματήση χανίνα φ'λτρο. Είνε
  Ινας διηθητος ίός Έχουν χαΐ τι
  μιχ;όβια τίς προημήσεις των. Τ4
  μικίάβ ο τής πολιομ ελίτιδος προ
  τιμ^ τον νωτιοϊον μυελόν, καί έ< τώνέηοχδν τζθ ίίο^ς Ιχει ίδιαι τέραν προτίμησιν στό καλοκαΐρι. "Εχιι καί την Ιδιαιτέραν τού τα χτιχήν: Είς τάς αρχάς είνε δ α χριτιχή χαΐ αί καταστροφαί πού προξενεΐ είνε χοινόΐαται: "Ενα εΐδος γρΕππης μ* ατομοιχκάς δι αταράζεις χαΐ μέ πυρετέν. Καί ;ί χαλλίτεροι ΕατροΙ μποριΐ νά την πάθουν είς την διάγνωσιν ·ής νό σου. Χάρις μαλισΐα είς την πλί ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Κάβε νέον σχέδιον γυναιχείβς τσάντας ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠ1ΖΙΩΤΗ ιΠ«οότ τ&ν Άγιον Μηνάν). μ>ς:
  Πολυχρονίδη—Μπιζιώτη
  νην τού Ινας άΐχό τούς ίατροϋς αύ
  τούς ποοίβη είς την μεγαλοφυδ
  τού ανακάλυψιν.
  *
  * ·
  Το «χαμουφλ^ρισμα» τής πολιο
  μυελΐτιδος πού έμφανΕζεται είς
  τάς αργάς ώς έλλη άθώα νόαος
  είνε τοβίρίν: Δ ότι μχτά παρίλευ
  σι* δ {γων ήμερδν, αί άαήμαντοι
  ά?χιχ&ς διαταραχαΐ άντ! νί υπο-
  χω;ϊήσουν ττεριπλέχονται. Ό τρά
  χτ)λος χαθίσταται & <αμπτο, πονεΐ, 6 άσθενήί βϋθίζεται είς νάοχην, ίδρώνιι πολύ, χαί άπό χαιροθ είς καιρόν ίχει ΐμμΐτους. Καί ιδού, βσον περνοθν αί ημέραι, αί οροβε ραί ένδείξίΐς πού αυτήν την φο ράν δέν άιιατοΰ· πλέον: Τό χίρι δυσχολεύεται νά πιάση ίνα φλυ τζάνι, τα γόνατα χάμπτοντα:, ή παρά'υσις ίγκαθίσταται, άτλώνε ται Πρώτα παραλύοιιν τα χάτω αχρα, υστερα τα μπράτσα, τό πρό βωΐτον, χαΐ τέλος ό θώοαξ Ό προ οβίβλημένος 6πό πολιομυελίτΐδος ϊέν ημπορεί νά άναπνεύση... Ή θνησ:μίη; είνε μΐγαλη, τού λάχΐστον 10 Εκ»; 16 το'ς έκατό, χάποτε ίέ χαΐ 27 τοίς έκατό. Άν δ άαθενής επιζήση, αυχνά παρα μένει αιωνίως άνάπη./ος. 11αιός δέν γνΜρίζει τόν ήρωΐχον πρίεΐρον Ρβθζβελτ, πϋΰ τό χαμόγελό τού κάνει τού; επισκέπτας τού ,νά ξε χνοθν χά νε<ρά χάτω »<ρα τού; Καί ποΐίς Σέν διάδασε γιά τόν νιαρόν Άμερινανό πού χάρις είς τα έχατομμύρια τοθ πατέρα τού, ζή μέσα οτάν περίϊΤί'Λον «<αλ·ί6ΐ(. νο πνιύ.ιονά» τού; Ή ίι Ιύα περί Φημχ παραδείγμαχα θυμάτων τή; πΐλιομυελίτιδΐς. 'ϊπάρχουν βμνις χ^ί έκατοντάδτς, δπίρχευν χι ιά *ι·ς άλλων πεύ ι διε την ήοωϊκήν θέλησιν χιθ προέ'ρου Ροθζβελτ Ι χούν, &υ» τα έ<κτομμύοια τοθ νεαροϋ αυμπολΕτοιι τού μέ τόν χά λύβίινον πνεύμονα. (συνεχ(ζεΐαι) Βρυσες Άποκορώνου, μία γραφική κωμόπολις. ΒΡΥΣΕΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΓ Ν ο έμβριος (άνταποχριτοθ μας),—Μία άπό τίς μ«γαλύτιρ*ς ν,ωμοπέλεις τ&0 Άποχορώνου, οί Β 03ΐς, είνε ουγχοόνως άιτό τίς πλέον γραφι χές, προωθηνιένΐς χαΐ {ΐτολιτισιιέ νες χαιμοπίλεις τίς Κρήτης. Είνε αύιή μ'« άλήθεια πού την {χούν διαπιστώσε' Ελοι 25οι {χούν πε ράσει «π' έ5δ. Καί ηερνοθν χιλι άδ»ς ξίνοι. ΓιατΙ οί Β Οσις »δρ! σχονται στήν κεντρικήν χρτηρί,χνή δποΕχ έξυπηοετεΐ τάς συγχοινωνΕ άς τής β^ρείου πλΐυρδς τής Κρή της χ α Ι άποτελ«ΐ σ:αθμό·> των λΐ
  ω^ορεΕων χά! των μιχρ<όν αύΐοκι νήΐιον. Είναι ίλλωςΐτε τό:η ή ώ ά, τόση ή γοητεΕα τής χω ως αυτής, πού θέλγει τόν βη χαΐ τόν χάνει νά στκθμεύ ση ίιχιΰ χαΐ γιά λίγο ν9 άναπαιι θ χάτω άπ' την σχΐά της, νά σΐσβγ] άπ' τα χρθα τη; νκίά ν' άναπνεύση τόν άρωμαπαμένον άπ' τα χυπαρ'σσχ χαΐ τα πιΰχκ χαΐ τ' άγριολούλουϊα καί τ* 5ν θ) της άίρα. ΓιατΙ οΕ Βρθσες Ι χούν αύ:ό τό ίϊιαίτιρο χαραχτη ριαΐ κό, αύτό τό έξχιριτιχό π;αγ ματιχά προνόμιο πού δίδουν την γοητεϊα χαΐ τή ϊάρι πού τίς δια κρίνουν. "Ολες οί |γύρω βουνοπλα γιές »ίνε χατάφυτες άπό πεθχα χαΐ κυπαρίαοια αύτοφυή πού σχη ματίζουν δάαη άπίραντα χι' ώ ραΐα. Κι' 6 χάμπος χά:ω Ιχει έ 'άφη γονιμώτατχ πού ίχουν μΐτα βληθς άπ' τόν μόχθο των άνθρώ πων σέ πιριβίλια, αέ άμπέλια χι' ίλϊΐώνΐ{. "Ετσι ή κωμόπολις είνε πνιγμένη χυοιολιχτικά στό πράσι νο. ΚαΙ τάώραΖα, χομψχ χαΐ χά ταχίθχρα σηίτια της μοιάζουν μέ βίλλις χομψές πού δίδουν την έν ύ όλ —Μετβθέοεις λειτβυργών μέ οης έκπαιδεΐίϊεως. Διά διατάνματος δημοσιβυομέ νού αίς το υπ' αριθ 236 φύλλον της εφημερίδος της χυβΐρνήσβω: μετατίθΐνται οί κατνΒι έχιταιδευ τιχοΐ λΐιτουργοΐ της Μίσης Έ* καιδεύαεως: Γυμνααιάρχης Α Ση «έχης είς τό Γυμνάαιον βηλέων Χανίων, μαθηματικήν πυωτοβάθ υιός: Φιλ Κουχής είς Σχολήν Νέ σης έκπαιδβυβΐΜς Ρεβνμνος. —Ή σχολή χημιχών μηχ«- νικ&ν. Είς την σχολήν χη ικδν μηχ« νι*δν τοδ Έθ/ΐΗθυ Οολυτιχνΐί ου εΐσάγονται κατόπιν έηιτυχΰν εΐσαγωγιχδν έξετάσεων οί Κρήτες Βουλναράχη; Κ,, Γιαμαλάκη: Κ., Μητσοτάκης Χ . Παιγνιωτάκης Π,. Πετυχάχης Ο. Ι Άπό τό ήρωΐκόν Μολοπάτομον. ΟΕ χατοιχοι δλλωστε των Βρυσ σίδν χαθώ; χαί Βλου τοθ Άπαχο ρώνου "είνε τίαον πολιτισμένοι, φιλοπρόο^οι χι' έΕελιγμένοι 5σο χαί έργατιχοί. ΚχΙ μ! αδτές τίς άοιτές των εδημιούργησαν την χω μόπολίν των στίλιαμα χαί χαμί ρι, πολύτιμο χόσμημα τής έπαρ χίας των. Στ!ς Βρθσες βλέπει χά νε'ς, παντ&0 την σφαγΕδα τής προ ό 5ου, τής άρχοντος, τής ναιχοχιι ρωσύνης χαί τοθ αληθινοθ ηολι τισμεθ. —Ή βφκγή κ*ί Α πώλησις χρέκτο; έν τώ νομώ Ήρα κλείβυ Δι' άποφίσβως τού ΰβυπβυργεΐ ου ΆνορανομΙας καθορ(ζ(τ«ι διά τον νομόν Ηρακλείου: α) ή ά πά νορευαις τή; σφαγής ζώων καβ' έ κάοτπν ααρασχιυήν χά) έιτιτρειτ* ται αυτή χαθ' έκαστον Σάββατον της πΜλπσενς των κριά'ων άρχο μίνπς «πό τής μεσημβρίας τοΰ Χαββάτου μέχοι τής μεσημβρίας της Κυριαχής δι* την πίλιν τοΰ Ήραχλείου κρός ίδιευΜόλυνβιν των άν<*νχ»ν της χ«τ*ναλώστως. β) Ή έγκρισις της αφαγης ζώυν καθ' εκάστην Τρίτην, η«μ«την χαί Κυριακήν'είς τας χωμοπόλεις καί >ωβία τοΰ νομοθ Ηρακλείου
  άντ! της Δευτίρας, Τιτάρτης χαί
  Χαιββάτου, ν) Α Εγκρισις τής αφα
  νής ζώ»ν, ηωλήσΐως χοέατος χαί
  π«ρασχβυής φχγητνν έ< καντβς ΐ'ίδους χαθ' έκαστον Σάββατον, έν τοίς χωρίοις 'Αρκαλοχωρι καί Μοίραις «αί καθ' έκαστην Παρα σκευήν έν τω χωρίω Βινβράτω λό γω τής τϊλίοΐως αύτόθι έβίομα διαίων έμποροηανηγΰρ(*ιν κ»Ι δ) η έγκρισις τής σφαγής ζώων καθ1 ΰΐανδηποτε ημέραν τής έβίομά δος έν ταίς χωμοπόλεσι και χ»»ρί οις τοδ »ο,'θύ Ήραχλϊίου κατό πιν ϊΐοΊχή; αδείας τής αστυνομι Χ>ϊς άρχής έφ' ίσον τό κρέας πρό
  κείται ν ά χρηβιμοχοΐηθά χατά
  την τέλεσιν γάμων ή βαπτίσϊων.
  —Αί πειθαρχιχαί ποιναί τδν
  άγροφυλάκων.
  Τό ΰηουονεΐον ΈσΜτερικ&ν πά
  ραγνελλΐι πρός τοΰς Επόπτας Ά
  νροτιχής Άοφαλείας ίιτως εφεξής
  ύπββάλλουν είς τό ΎηουρνεΙον
  άνβλλιπνς καταστάσεως κατά τοι
  μπνίαν των εκδιδομένων κατ' όρ
  γάννν 'ΑγρβφυλαχΒς πειβαρχι·
  «ών άποοβάαεων μετά διαχρίβΐΗς
  τής έπιβαλλούβης την πειθαρχι
  χίιν ποινήν άρχής,
  —Ή οίνοκοίησις
  φυλδν Κρήτης.
  τδν οτα·
  Είς Χανιά Ιληςιν η ουγχέντρω
  Τό σύστημα των έχδ^ομων χαί τή; έν δπαίθρψ διδνσχαλΕετς τό όπ&ΐον έ*χε; αποφέρει τόσον
  θβυμάσια αποτελέσματα Ιχει χαΡιερωθή χαί δπό των σχολείων τής Κρήτης. Είς την είχίνα μας μα· Νβμβδ" χάνΐΜν!"τα""δέ "««"ετβλε
  θητοί χαί μαθήτριαι «0 ΔημοτιχοΟ Σχολείου Έπισχοτιής Μ^ποτάμου μετ» τής διευθυντρίας των "»·*« ή..β«ιϋ»« ι...,...,.,,^ υ
  ΠΪπης Κοντογιάννη.
  ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ
  ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΝΟΜ'ΚΟΥ ΚΟΔίΚΟΣ
  Παρά τής Διοικήσεως Χωρεφυ
  λαχής Ηρακλείου ανεκοινώθη δτι
  παρα των άγορανομιχών έργάνων
  της κατεμηνύθησαν εσχάτως οΕ
  κάτωθι επί αίσχροχερδεία χαί
  νοθε'α.
  1) Έμμαν. Σταθόπουλος, χρεο
  πώλτ,ς χάτοιχος Ηρακλείου διό
  τι επώλει χρέας χοίρου χατά 4
  ! δραχμάς επί πλέον τής διατιμή
  σιως.
  2) Κβ>ν)νος Στεφανάχτς χρΐο
  πώλης νάτοιχες Πρινιέί Μαλιβ,ι
  ζίου διότι ίτίώλει χρέας τραγου
  χατά 12 δραχμάς Ιπί πλέον τής
  διατίμησεως.
  3) Νιχ. Ρινιος ίχθυοπώλης χά
  τοιχος Ηρακλείου διότι επώλει
  ίχΡθς εΐδους «χάνου(» χατα 4
  δραχμάς επί πλέον τής διατιμή
  σιως.
  | 4) Νικ. Βερυχοχάχης χαφιχό
  πτης χάτοιχος Ηρακλείου, διότι έ
  πώλιι χαφέ νοθευμένον διά ζχ-
  χάρεως ιίς μεγάλην αναλογίαν.
  ι 5) Έμμ. Κιρλής, χριοπώλης
  χάτοιχος Ηρακλείου διότι επώλει
  χρέας χοίρου χατά 8 δραχμάς επί
  πλέον τής διατίμησεως.
  : 6) Παν. Μουστάχας ίχθυοπώλης
  χάτοιχος 'Ηραχλιίου διότι επώλει
  ίχθθς ιΐδους μαρίδα χατά 2 δραχ
  μας επί πλέον τής διατίμησεως.
  7) Έμμαν. Κιρλής χρεοπώ
  λης χάτοιχος Ηρακλείου δι¬
  ότι επώλει χρέας ζυγουρ(ου|
  Προχήρυςις
  ΰ Δ
  ρςς
  Μειοδοτικοΰ Διαγ«νισμ·ϋ
  Ή Άγροτική Τράπίζα τής
  Ελλάδος -ροκηρύσαει μειοδο
  τικόν διαγωνισμόν διά την
  κατασκευήν 1000 (νιλΐων) κυ·
  ψελών άπλών (μονΐμου εγκα¬
  ταστάσεως) 'ένεργηθησόμενον
  είς τα γροφεΐα τοθ έν Ρεθύ-
  μνφ ΰποκατσστήματός της
  την 18ην Νοεμβριού 1939 ήμέ
  ραν Σάββατον'καΐ ώραν 11 —
  12 π. μ. ΟΙ δροι συμμετοχήν
  είσΐν κατατεσειμένοι είς ' τα
  γοσφΐΐα τοθ έν ΉρακλεΙςρ
  Ύποκαταστήματός της Ι,Τεχνι·
  κήν Επιθεώρησιν) δύνανται
  δέ νά λάβωσι γνώσιν τούτων
  οί βουλόμενοι καθ* εκάστην
  καί κατά τάς έργασ'μους
  ώρας τής Τραπέζης.
  (Έκ των Γραφείων τοθ Ύ
  ποκ)τος ΑΤΕ Ρεθύμνης).
  διατίμησεως.
  δ) Γεώργιος Κ. Κίτσος ή Με
  λεμενής χρεοπώλης χάτοιχος Ή
  ραχλΐίου διότι άπέχρυψΐ χρέας
  μέ σκοπόν πωλήσεως τούτου είς
  μεγαλντέρας τιμάς.
  9) Γεώργιος Καμηλάχης ίχθυο
  πώλης χάτοιχος 'Ηραχλείου διότι
  επώλει Ιχθθς εΐδους γόπες χατά
  8 δραχμάς επί πλέον τής διατί
  σιως.
  10) Γεώργιος Καμηλάχης ι
  χθυοπώλης χάτοιχος "Ηρακλείου
  διότι επώλει ίχθθς εί δούς μπαρ
  μποόνια χατά 2 δραχμάς επί πλί
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό παρά την
  >ΙΟΙΑ·1 Λ|>— * "Ι---Γ-----(· , ■
  8 δρβχμΛς επί πλέον τής όν τΐ)ς δι«τιμήσι»ς.
  ρ
  οδόν 25 Αυγούστου γηινιαχόν χά
  τίατημχ τοθ χ. Αλεξ Σχορδΰ
  λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο
  χείου «Μίνως», κατάλληλον διά
  πδσαν εργασίαν χαί διά γραφιΤ
  όν είσαγωγής χαί εξαγωγής δυ
  νάμινον νά χρησιμεύσΐ έν ταύτώ
  χαί ώς άποθήκη λόγφ τής χω
  ρητιχότητός τού.
  Νιχροβιολογιχόν χαί Βιο'
  χιΐμιχόνΈρνΒθτάριον ΊατροΟ
  Ματζαπΐτάκη
  Ηράκλειον
  'Αναλύσιις οθρον, αΓματος
  χοπράνων, έμβδλια, α&τεμίό
  λια χαί έν γένει ιΐπασαι «Ε
  μιχροίιολογιχαί χά Ι βιοχΐ}μι
  χά! έξιτάοεις.
  σματα υπήρξαν ίχανοποιητινά. Ή
  συγκεντρΜθϊϊσα ποσότης άνηλθΐν
  είς 2.500.000 «χ. περΐπου έναντι
  2 ΟΓΟ,εΟΟ τ&ν πκρυσινων.
  —Δωρεά.
  Ό χ Γεώργιος Σουλτάτος 1α-
  τυός προαέφΐβεν είς τό Πταιχοχο·
  μεΐον εκλεκτόν φαγητον είς έτη
  οίον μνημόσυνον τής συζύγου
  τού ΓενργΙα;. ΟΙ τρόφΐμοι καί τό
  προαωπιχόν εΰχαριοτοθν θερμ&ς,
  —Διανυκτερβύοντα φαρμα
  κεΤα.
  μρ 15 Νοερβρίου βά δια
  νυχτερεύσουν τα-φαρμ«ι»1α Αάμ
  πρβυ Καναχάχη Μ«ι Έμμ. 2αχ«
  ριάδη. ____
  —Πρόσκλησις.
  Προαχαλοδνται «Ι έπιΒυμοΟν·
  τ«ς όπως χαταταγωβιν είς την Χη
  ρονυλακΑν έιτΐ τριβτεΐ θητε(α Ι¬
  διώται χλασινς 1940 χατοιχοι πό
  λινς Ήραχλιιο» ίνα ΰπββίλωαι
  ημίν τα άπαιτούμενα δικαιολογη
  τιχ* μέχρι τέλονς Δ·χεμβρ(·υ
  1939 Περισσοτέρας πληροφορίας
  οί ένδιοΐφ(ρομ«νοι δύνανται να
  λαμβάνβισι καΒ' έκαστην έκ τής
  υπηρεσίας το& τμηματος.
  Ηράκλειον τή 9 Νοεμβριού 1939
  (Έκ τοδ αστυνομικον τμηματο;)
  Ό όφ&αλμΐατρος
  ΕΜΜΑΝ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  Επανελθών έκ Παρισίων δέχΐται
  τβυς 9 ΑβΗΝΑϊ.
  11
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΕΒΥ8ΙΣΒΗΣΑΝ 24 ΕΝ ΟΛΩ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ*»! ΔΥΟ ΕΙΣΕΤ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ν)β?ί«υ (ίδ. ύκηρεσ(ιχ)
  — Κατ' ανακοίνωσιν τοΰ ναυαρχε(βυ ά*β
  τής ενάρξεως τού πολέμου κατεβυθίσθη
  σαν υπό τοΰ στόλ·υ χαί τής «ερβπορία
  τδν συμμάχων 24 νερμανικά ύπββρΰχιοτ.
  Τό τελευταίον δέ 48ωρ·ν χατεστράφησαν
  δύο νέ*. Τό έν έξ αυτών εβυθίσθη υπό γχλ
  λιχοϋ άεροκλάνου &νήχ«ντος είς τ· άε·
  ροπλανσφέρον «Ίντεάλ» το όκβΐον περιπβ
  λεΐ είς τόν Ατλαντικόν. Τό Γαλλικόν
  άεροπλάνβν εύθύ; ώς αντελήφθη τό Γερ¬
  μανικόν ύποβρύχιον έρριψεν χχχ' αύτβϋ
  βόμβας *αί έίτοϊαι τό έπληξαν κκιρίως.
  Τό ύκββρύχιον κατεδύθη άμέσνς μετ" ολί¬
  γον δέ ενεφανίσθησαν επί τής έκιφανεί
  άς τής θαλάσσης κηλίδες ελαίου.
  ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΤΜΟΠΐ
  ΕΒΥ8ΙΣ8ΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρεοίη)
  — Τα Γερμανικά άτμόπλβια «Μεχλεμββϋρ-
  γον» 8X00 τόννων χαί «Μαράνα» 6.000 τόν
  νων εγένοντο αντιληπταί είς τόν Ατλαντι¬
  κόν υπό άνγλιχων πο>εμικων, ϊταν δέ
  είδοκοιήθησαν νά παραδοθουν κατεβυδίοθη
  σαν υπό των πληρωμάτων των. Τ' άγγλι
  χά πολεμικά διέσωσαν τα πενηρώματα των
  βυθισθέντων γερμανικήν άτμοπλοίων.
  ΑΙΦΝΙΔΙΑΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΒΕΟΡΗΣΕΙ!
  ΤΟΝ ΥΟΙΡΕΣΙΟΝ ΥΠΟ Τίϊ Ι, ΜΜΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβρίου (τού. άνταποκρι
  ΰ μ»ς).— Έννοίσβη οήμερον ίτι ο πρω-
  τού
  θυπουργός χ. Ί. Μεταξάς θά ένεργή τού
  λοιπού αίφνιδινστικατς έπιθεωρήαεις των δια
  φόρων ύπηιεαιων, ίνα αντίληψίς! προσωπι
  κώς κατά πόσον αύται έξΜπηρετοδν τό κ·
  νόν.
  ΤΑ
  ΤΟΝ
  .ΙΟΡΙΖΟΜΕΝΟΝ
  ΥΓΕΙΑΣ
  ΕΚηΐΙΑΕΠΙΧΟΝ
  ~ Α ©ΗΝ ΑΙ 14 Νοεμβριού (τού άνταποχρ»
  τού μβ-ς)— Έκ τού ύΓουργε'βυ τής Παιδεί
  ας'άνεχοινώίη ότι εφεξής εί διβριζέμενοι
  έχκαιδευτιχοί δίον νά πρβσαγάγουν απα¬
  ραιτήτως πιστεπηητιχέν τής έδρευ'ύοης
  είς τας εδρας ι£ν γενιχων έπιθεωρητων, ύ
  γειβνβμικής Ικιτρ·ηής.
  ΣΥΝΕΡΙΑΣΙΑΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥΤ.Τ.Τ.
  ΔΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΝ ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοερβρίου (τ*δ άνταπβκρι
  τοΰ μ«5) — Ό ύφυπονργός τδν Τ.Τ.Τ. κ
  Ββλυζωγόπβυλβς συνειργάσθη σήμερον με
  τα των αρμοδίων ύπηρΕοιών τού ύφυπευρ
  γετου τού, οχετιχΰς μέ τό κνεγερΡησόμε
  νόν είς τέν χώρον οπευ τό παλαιόν Δή
  μοτικόν θέατρον, νέον μέγαρον τδν τνχυ
  δρομικών ύπηρεσιών.
  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΤΜΟΠΛΟΪΑ
  ΚΑΘΙΕΡΟΝΕΙ ΝΕΑΣ ΓΡΑΜΜΆΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14_Ν)βρίου (τοΰ αντακοκριτοΰ
  μας) — Υπό τοΰ Συμβουλιον τής Έθνικής
  'Ατμοπλοΐας απεφασίσθη ή καθιίρ»σις νέων
  γραμμδν μέ τόν Εκείνον, την Σμύρνην
  καί την Τεργέστην.
  Π
  Τ
  Υ ΟΦΕΙΑΕΤΑΙ Η
  ΝΣΥΝΟΜΙΛΙΟΝ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 ΝοίμβρΙου ((δ: ύ-πηρεσΐο)
  — Κατ' εΙΕήσεις έκ Στοκχόλμης ή κυριωτέ
  ρα άφορμτΊ διά την όποιαν διεκόπησαν α(
  ρωσσοφινλανδικοί διαπραγματεύσεις υπήρξεν
  η κατηγορηματική άρνησις τής ΦινλανδΙας
  νά δεχθή καί απλήν συζήτησιν περΐ παρα¬
  χωρήσεως τής νήσου Χανγκόε ϊνα χρησιμο
  ΐϊοιηθβ ώς νσυτική βάσις τής ΡωσσΙσς.
  Άλλαι πληροφορίαι άναφέρουν 6τι μβτά
  την διακοπήν των ρωσσοφινλανδικών δια
  τίραγματείορων, τό Λένιγκραντ εκηρύχθη
  ούσιαστικβς είς κατάστασιν πολιορκΐας.
  Άπό δύο ημερών ϊχουν επι στρατευθή οί
  ίατροί κα' οί νοσοκόμοι τής πόλεως. Είς τα
  Φινλανδικά σύνορα, έναντι τοθ Λένιγκραντ
  ευρίσκονται ήδη συγκεντρωμέναι 15 μερσρ«
  στρατοθ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Ή Γερμανία
  δηλοί ότι δα σεβασδήτούς ούδετέρους
  ΡΩΜΗ 14 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπη·
  ρεσΐα τής «Ανορθώσεως)».—
  Κατ' εΐδηστις έκ ΒερολΙνου
  οί ύττεύθυνοι γερμανικοί κύ·
  κλοι τονΐζουν ότι ή Κυβέρ
  νησίς τοθ Ράϊχ δέν έθεώρησεν
  άναγκαΐο> νά λάβη θέσιν έ
  ναντι των φημών περΐ προθέ
  σεως τής ΓεομανΙσς νά είσ
  βάλη είς Βέλγιον κσΐ Όλ
  λανδία.
  «Ή Γερμανία, άναφίρει σχε
  τικόν ανακοινωθέν, έβεβαΐω
  σεν ήδη τάς Κυβερνήσει Όλ
  λανδΐας καί Βελγίου δτι εί
  ναι σταθεράς άποφασισμένη
  νά σεβασθή την ού^ετερόιη
  τα των δόο αυτών χωρών έ-
  φόσον θά την σεβασθοθν επί-
  σης καί οί άντΐπαλοΐ της, δή
  λαδή ή Αγγλία καί ή Γαλ¬
  λία.
  ΑΙ κατηγορΐαι περΐ έτοιμα
  ζομένης ε(σβολή"ς είναι τε¬
  λείως άβάσ μοί, τονΐζει τό ά
  νακοινωθέν, καί ετέθησαν είς
  κυκλοφορίαν σκοπ'μως διά
  νά ένσττείρουν τόν πανικόν
  είς την Ευρώπην. Τό ίδιον
  ανακοινωθέν, συνεχΐζει δτι ώ
  ρισμέ οί σΐαιόδοξοι οί όποΐοι
  διέβλρψαν £ίς σηυεΐότ τίνα των
  άπαντήσεων τοθ "Άγγλοι) Βατ
  σιλέο« καί τοθ προέδρου
  τής Γαλλικής Δημοκρατίας
  είς την φιλειοηνικήν έκκλησιν
  τΛν Βασιλέων Λεοπόλδου
  καί Β.λελμΙνη: φιλειρηνικάς
  προθέσεις καί δι-νατότητας τ
  νάς διακανονισμοθ των ύφι
  σταμένων μεταξύ Γερμανίας
  άφ' ενός καί Αγγλίας κα
  ΓαλλΙας άφ" έ'έρου διαφόρων
  διά βιαπραγματεύσεων, έπεΐ
  σθησαν ήδη περΐ τοθ άντιθέ
  τού μετά τόν προχθεσινόν
  λόγον τοθ κ. Τσώρτσιλ,
  πραγματικότης, καταλήγβι τό
  ανακοινωθέν, είναι κατσφανή
  έκ των άπαντήσεων τοθ Βα
  σιλέως τή; Αγγλίας καί τοθ
  Γάλλου προέδρου καί έκ τοθ
  λόγου τοθ κ. Τσώρτσιλ. Καί ή
  πραγματικότης μάς λέγει δτι ή
  Αγγλία θέλει τόν πόλεμον πά
  ση θυσ'α».
  Οί Μοναρχικοί
  της Γερμανίας διά τόν Χίτλερ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Νοεμβριού (18.
  ύπηρεσία τής «Ανορθώσεως»).
  ■Καθ1 ά άναφέρουν τηλεγρα
  φηματα έκ Λονδΐνου, ή έφη
  μερίς «ΝταΙηλυ Χέραλντ» α¬
  σχολουμένη σήμερον μέ την
  απόπειραν κατά τοθ Χίτλερ
  καί την έν Γερμανία κατάστα
  σιν γράφει δτι ό Φύρερ θά
  εχρ είς τό εξής ν' άντιμετωπί
  ρ τούς Χοεντζόλερν καί τούς
  όπαδούς των, οί όποΐοι άπετέ
  λεσαν ίνα νέον πυρήνα ζωη·
  ράς αντιδράσεως κατά τοθ
  νοζισμοθ. Ό έν ΖυρΙχη. άντα
  ποκριτής τής Ιδίας εφημερί¬
  δος τηλεγραφΒΐ δτι μετά την ύπηοεσΐσ).— Κατ' εΐδήσεις έι
  σύλληψιν τοθ τέως Κρόμπριντς Βερολίνου δισψεύδεται ή έξ
  καί τόν περιορισμόν τού είς 1 Άγγλικής πηγής μεταδοθεϊσα
  τό έν Πότσδσμ άνάκιορόν' είδησις δτι έξβτελέσθη —·Α
  τού υπεβλήθη έντονος διαμαρ
  τυρΐα είς την Γερμανικήν κυ¬
  βέρνησιν υπό τής Βασιλικής
  οικογενείας. Είς την διαμαρτυ
  ρίαν αυτήν τονΐζεται δτι είς
  τό μέτωπον μάχονται αυτήν
  την στιγμήν 22 μέλη τής Βοσι
  λικής οικογενείας καί ότι ε¬
  φονεύθη μαχόμενος ό προσφι
  λέστερος Ιγγονος τοθ τέως
  Κάϊζερ.
  ΡΩΜΗ 14 Νοεμβριού (Ιδ.
  πιν καταδικαστικής
  κατό
  άποφά
  σεως τής κυβερνήσεως ό τέ
  ως διάδοχος τοθ ΓεομανικοΟ
  θρόνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Νοεμβριού (16
  ύπηοεσΐα).—Τηλ)ματα έξ "Αμ
  στερνταμ άναφέρουν δτι οί συλ
  ληφθέν τες έν Βερολίνω ώς ένε
  χόμενοι είς την απόπειραν τοθ
  Μονάχου άστυνομικοί, ηύτο
  κτόνησαν έντός των φυλακών
  Ό έπιβλητικός έορτασμός
  της έπετείου της Έδνίκης Νεολαίας.
  Μέ έπιβλητιχέχητκ άνάλιγον
  τής στ,μβοίας τής έερτής, έτιλίοθη
  προχθές δ πανηγυρισμϋς τής Έ¬
  θνικής Οργανώσεως τής Νεολα!
  άς επί τη 2α ίπετεΐφ τής συστά
  σιως κΰ Σώματος.
  Την 10 20' μ. μ. έτ·λία6η ή
  κατά τό πρόγραμμα επισήμας δοξο
  λογία είς την όποιαν παρέστησαν
  δ χ. Νομάρχας Γενικάς Έπόττΐης
  τής £.0 Ν Η. οί χ. χ. Πρέξΐνοι
  6 χ. Δή^αρχος ΉραχλιΕου, δ χ.
  Διοικητήί τοθ 43ου Συντάγματος
  πιζιχΌ μετά των αξιωματικών
  τοθ Συντΐγματος, ί χ. Διοιχητής
  ς Χωρ&φυλβχής, δ χ. Λιμενάρ
  χης, δ Πΐριφιριιοκές Διοιχητής
  χ. ΊατρΙίηςι ή ϋεριφερειακή Δι
  οιχήτρια τής Ε.Ο.Ν.Η. θηλέων,
  αί έπιτιλιχαΐ αρχαί τής ό?γανώ
  σιω:, αΕ.λοιπαΙ πολιτικαί Αρχαί,
  οί Σύλλογοι χαΐ τα Σωματεΐ>,
  δ Γενιχός Έπιθιωρητής τής Παι
  ΐε-ς μετά των _ χαθηγητών χαΐ
  δι£ασ>αλων των ΈχπαιδευτηρΕων
  χαί άπειρον πλήθος λααθ.
  Μιτά τό πέρας τής ίεροτελεστί
  άς δ Σιβασμιώτατος ΜητροπολΕ
  της άνέγνωσε έμπνιυσμένην εύ
  χήν άνασκ&πήαας τα εθνικόν χαί
  θ(.ησχιυτικ&ν έργεν είς τό όπεϊον
  αποβλέπει ή νιολαΕα χαί ζητήσας
  την εύόίωσιν αυτοθ παρά τής
  θείας προνοίας ίπ' άγαθφ τού ου
  νόλου τι Ο "Εθνους. Μετα την δο
  ξολογίαν οΕ Ιπίεημοι η
  σαν είς την τλατιΐβν ίπου ρ
  >ασαν καιονιζούσης -.ής Φ.λαρμο
  νιχής τοθ Δήμου, α'ποντα τα τμή
  ματα τής Ε.Ο. Ν. Κατά την παρέ
  λαοιν εγένετο ηλήρως άντιληπτή
  ή όργΐνωσ;ς των τμημίτων. τό
  άρρινωπον παράαΐημα των φαλαγ
  γιτδν χαί φαλαγγιτίσσών χαί γι
  νιχώ ή τάξις χαί ή πΐιθαρχΕα τοΰ
  αυνβλου, άτινα χαί προ'χάλισαν
  άθρίκ τα χιιροχροχήματα τοθ χό
  σμου.
  Την δοξολογίαν επηκολούθησεν
  διξιωσις ε?ς την λίσχην τής
  Ε.Ο.Ν θηλέων,. ϊπου προσεφέρ
  θησαν άναψυχτιχβ, τό έαπίρ;ς 5έ
  χαί πΐρΐ ώΓαν 7 μ. μ. προσε
  φίρθη τϋ'ον, τό ίποΤον ίΐίμησαν
  αί αρχαί χαί εχλεχτδς χίομος.
  ΟΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΑΓϋΝΕΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟΝ ΧΑΝΔΑΞ
  Ώ; γνωσιόν τό έτηο:ίγασμαιή;
  ημέρας τής έπιτΐίου απετέλεσαν
  οί άρξάμΐνοι είς τό γήπιδον«Χάν
  δας» την 3 μ>μ. άθλητιχ:ϋγώνε?,
  διεξαχθέντις μέ πάσαν επιτυχίαν.
  Κατ' &5αΰς εσημειώθησαν αί χά
  τω1)ι επιδοθείς:
  Έλληνιχή δισχεβολία: α) Κα
  μάρας 36 30 μ , 6') Πανσΐνης 36.
  25 μέτρα.
  Έλευθέρη διαχε6>λ£α: λ) Μι
  δ 42 90 μ. (χαταρρίψας πα-
  |νιλ?ήνιον ρε^ορ Ε. Ο. Ν ), α
  ΙΚουμπΐλίΙς 38 70 μ., γ') Κριτσω
  τάχης 36 65 μ.
  Δρέμος 400 μέτρων; λ) Μαρ
  γιωλάκης 64", β') Μακράκης, γ'
  Ε&αγγελινός.
  Σφαιροβολία: &') Μιγάδης 13
  56 μ., 6') Καμάρας 12 67 μ., γ',
  Σαλοθστρος 11 15 μ.
  Δρόμος 3 000 ιατρών: α) Δι
  μΐνόπουλος 11'5", 6') Λαγουδά
  χηί. Ίτ') Βιδάκης.
  Σχυταλοδρομία φολάγγων: α')
  320ή φάλαγξ. β') 254η φάλαγξ,
  γ') 253η φάλαγξ.
  Δρέμος 60 μίτρων θ'λίων: α')
  Μανουσαχη Έλίνη 9", β') Καρά
  χατσάνη, γ') Περρή.,
  Άΐμα τριπλαθν: α') Κυπριά
  δης 12 25 μ.
  Άλμα είς ΰψυζ: α') Καραμπα
  κάχης 1 56 μ.
  Δρόμος 1500 μίτρων: α') Καρ
  ρδς 5' 8", 6') Σαριχαβιίζης, γ')
  Περάχτς.
  Δρόμος 100 μέτοων έφιίβων: λ)
  Μαργκβλάχης 12", β') Γιωργαν
  τάς, γ') Βλατά<ης. Δρόμος 100 μέτοων Α'. χατη- γορίας: α') Στραά«ης 11" 4)10, &'ι ΣπΕρτζης Γ. 12",γ') ΜακρήςΠ. Δ, όμος 50 μίτρων Σναιτανίων: α') Παπαίνάννευ 7", β') Κανετά Χΐς. Υ'" Μιχΐλϊδάχης. Πρωία Τετάρτης 15 Νοεμβριού 1939 Αι έτιιχειρήσεις ητόνησαν τελείως κατά ξηράν. "Εντονος δράσις της άεροπορίας. ΠΑΡΙΙΙΟΙ 14 Νοεμβρίου (ίδ. ϋπηρεσίσ)— Πληροφορίαι έκ οθ μετώπου άναφέρουν δτι ί επιχειρήσας ή-όνισατν καί δτι έπικρατεΐ πλήρης άπρα ία. ΑΙ πληοοφορΐαι έτπβεβαι οθνται καί υπό τοθ πρωϊνοθ ανακοινωθέντος τοθ Άνωτά ου άρχηγεΐου τοθ στρατοθ, χοντος ώς εξής: «Νύξ ήρε μοο καθ* όλον τό μέτωπον». Τό πρακτορείον Χαβάς άνα ;οινοΐ δτι ή χθεσινή ήμέρα πά ρουσίσσε την μεγαλυτέραν δραστηοιότητα τής άεροπορΐσς άπό τής κη, όξεως τοθ ιτολέ μου μέχρι σήμερον. Τέσσαρα Γερμανικά άερο πλάνα έτΐέδρσμον κατά των Αγγλ κων ναυτικών βάσεων των νήσω ν Ζέτλανδ καί Ερρι ψχν πολλάς βόμβας άλλ' ά¬ νευ οποτελέασματος, ΟύδεμΙα απολύτως ζημΐα προεκλήθη είς ι ά νιχνεύσεως κσΐ τοθ πυροβολι την ξηράν ή επί των ναυλοΐκοθ. Είς άεροματχΐαν υπεράνω χούντων σκαφών. Είνε Βέ άξιΐτων νήσων Ζέτλανδ κατεροΕ οσημεΐωτον 8τι διά πρώτην φο Ι φθησαν δύο άγγλικά. Άννλι κόν πολεμικόν σκάφος έθίγη ράν άπό τής ενάρξεως τοθ πό λέμου έρρΐφΐησαν βόμβαι επί άγγλικοθ έδάφους υπό των Γερμανων. Τα γερμανικά άεροπλάνα ένήργησαν πιήσεις καί ύπερά νω τής περιοχής των ΠαρισΙ ών καταδιωχθέντα ομως άμέ σως, ττρΐν προβοθν είς οΐαν- δήποτε δράσιν. Είς τό μέτω πον ανεπτύχθη δράσις των πε ριπολιον μόνον, μεταξύ Σά αρ καί Μοζέλλα. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Ν)βρίου ((δ. ύτιηρεσΐσ).— Επίσημον ά νακοινωθέν ά ναφέρει τα εξής: Ή ήμέρα διέρρευσεν τρεμος είς τό μέτωπον, εξαιρέσει με ρικής δράσϊως των στοιχεΐων υπό γεοιιανικής βόμβας δέν έ ξηκριβώθη δμως άν ύπέσιη ζή μΐας. εΌλα τ* γερμανικά άε γρμ άε ροπλάνα έπανήλθον είς τάς βάσεις των παρά τό σφοδρόν πθρ των άνγλογαλλικων άν τιαεροπορικών τηλεβόλων καί των άβροπΧάνων.Έντονοςδρα. ι σις τής εχθρικήν άεοοπορΐαο.' ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βοΙου (15.' ύπηρεσΐα).— Άγγλικά άερο πλάνα ενεργήσαντα πτήσες άναννωρΐσεως υπεράνω Γερ¬ μανικόν πόλεων έ'αρ ψαν σά< κους κ<τφέ μέ την εξής έπιγρα' Φήν: «Θα έχετε ά πό δλα εάν άνατρίψΕΐε την κυβέρνησιν τοθ Χΐΐλερ», 33 Πρωϊνή Ο ΓΕΡΜΑΗΟΣ ΚΑΤΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΦΙΛΕΙΡΗΝΙΚΟΝ ΑΙΑΒΗΜλ ΒΙΛΕΛΜΙΝΗΣ-ΛΕΟΠίΑΔΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν·εμβρί·« (Ιδ. "β οί*).—Είς τού; έν Βερολίνω πρεσβευτάς Όλ, λονδίας καΐ Βελγίου εδόθη άπέψϊ ή «π«ν. τηίΐς τοΰ Φύ?ερ; είς την φιλε^ηνιχήν ξκ. κλήσιν των Βχσιλέων Βιλελμίνης χαί Λε· βΐτέλδβυ. Τό κείμενον τή; άπαντήσεω; δέν ανεκοινώθη δημοσ α. 'Ολλανδό; 2μω;-;«ντ« ποκριτής τηλεγοαφεΐ οη ή απάντησις εΐνβ αρνηηκή. Ό Φύρερ άπορρ(κτει τού; ίρβυς τή; Άγνλίας καί Γαλλί«ς Ιδία τής τε· λευτ«ίας, τού; περιεχομένου; είς τάς ύκο. βληθεί3«ς απάντησις είς την έκκληοιν των δύο βασιλέων χκί δηλ«ΐ ότι εάν «ί δυπχ«1 δυνάμεις δέν ύπ-οχωίήβουν, ή πρ'σκάθβικ υπέρ τής ειρήνη; δέον νά θεωρήται άιτο. τυχβΰσκ. ΕΠΗΛΘΕ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΟΝίΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Νοεμβρίου (Ιδ. ύιτηρεαία). —Τό πρακτορείον Χαβχς πληροφορεΐται ο;ι επήλθε πλήρης σομφωνία μεταζ^ Άμε. ριχής καί Ήπωνίας έφ' ίλων των δημιουρ γηθέντων «κ τού έν Κία πολέμου ζητημά των είς την Άπω Ανατολήν. Κατόπιν της συμφωνίας αυτής ή 'Αμερική θ' άπβαύρατας φρβυράς της έκ τδν κινεζικών πόλεων μι- μουμένη την Αγγλίαν «αί Γαλλίαν. ΤΡΙΑ ΑΓΓΛ ΚΑΤΕΒΥΘ ΙΣ ΚΑ ΣΚΑΦΗ 1Η Σ Α Ν Χβ£Σ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βρίου (ίδ ύπηρεοίοθ.- Προβκροΰααν είς νάρκην εβυθίσθη σήμερον αγγλικόν έλβφρόν άντιτορπιλλικέν, τό κρβ τον άπό τής Ενάρξεως τ·0 πολιμου. Έκ τού πληρώματός τ·» είς εφονεύθη έξ άπω- λέσθησαν, Ενδεχα έτραυματίαθησαν καί ε¬ βδομήκοντα διεοώθηβαν. Μετ' ολίγον, είς απόστασιν ενός μιλλΐου άπό των άκτ&ν της Σκωτίας εβυθίσθη συνεπεία έκρήξεω; αγ¬ γλικόν εμπορικόν σχάφος Έπίσης τό άτμ·- πλβιβν «Μάδρα» 8 χιλ. τόννων, πρβσχροΰ- οαν είς νάρκην εβυθίσθη είς Βόρειον βάλα σαν. Ο ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρεαία). — 'Απέψε την νύκτα, αφιχθη ενταύθα έκ Παρισίων ό Πολωνός πρωθυπευργές κ. Σιχόροκν, συ οδευόμενος καί ύκο τού ύπουργοΰ των Εξωτερικών κ«ί τ«0 άρ χηγ·ΰ τού επιτελ&ίβυ τού Πολωνικου ατρα τοΰ. Ό Πολωνβς πρωθυιτ«υργ«ς θκ είναι φιλοξενοόμενος της 'Αγγλικης κυβερνή¬ σεως, θ* γίνη δέ αύριον δεχτβς ύπ· τοδ Αγγλου Βχοιλένς είς συνβμιλ(*ν. Κ«χά την έν Λονδίνω .διαμονήν τού ο κ. Σικόρακυ δα διεξαγκγα σοβνρΜτάτας συνομιλίας μετά τδν · κ. κ Τσάμπερλαιν καί Χλ ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14 Ν)βρί·υ (15. ύκηρεβΓα) — Την Ιΐην νυκτερινήν έξεδβθη τβ κάτωθι ανακοινωθεν τβϋ Γενικοϋ Στρα'ηγείου: «Δράβις των περιπολιων ιδίως ανατολικώς τού Σ««ρ». Αί έφημερίδες πληροφ«ρ«ΰνται ότι Γερ- μανιχά άεροηλάν» έ,ριψχν προκηρύξεις είς πολλάς βκλνΐ"άς περιφερείας ύβριστιχοΰ περιεχομένου διά την Αγγλίαν καί Γαλ¬ λίαν 10 ΒΕΛΓΙΟΝ ΒΑ ΦΑΝΗ ΑΞΙΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΕΑΒΟΝΤΒΣ ΤΟΥ ΒΡΥΞΕΑΛΑΙ 14 Νοεμβρίου (ίδ: ύπηρε¬ σία).— Ομιλών απέψε ενώπιον της Βουλής ί πρωθυηουργβς.κ. Πιερλό^ίίήλωσεν: «Εί; τάς «γωνιώδει; ,οτιγμάς^πβύ διερχόμεθα τ· θάρρος όλων των πολιτων, μ&ς είνε βκ«· ραίτητβν. Ελπίζομεν ίτι αυτήν την φοράν β πόλεμβς θά φειαθή τού Βελγίου. Άλλ' {τι καί άν ουμβό, τό Βέλγιον θά φ«νη &- ξι·ν τοϋ παρελθόντο; τού. Δέν θά ύποχιίψα όσας θυσίας χαί αν ύηοστή».—Ό Γάλλο; ώ- πουργίς των Οίχονομικων χ. Ρενώ άφίχθη εί; Λονδίνον καί συνωμίλησε μετά των Αγ γλων ύπουργων, ωμίλησε δ! κη· ρ«δι·φώ· ν·ν ίΐρ·ί τον Αγγλικόν λαόν.