98057

Αριθμός τεύχους

5322

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  πληρβφβριΐ»,
  μετα*,, Άρ,,
  'λέμου ζητ^
  ών πόλΐννΐι·
  '.λλίβν.
  ΣΚΛΦΗ
  ΑΝ Ι
  ίδ ύπηριοΐι),-
  Λίσβη βήμιρη
  λλιχον, χ. χρ£
  πβλιμβυ 'Ει
  βνεύβη εξ έ»
  [οθηβκν κτΛ·
  Ιετ' όλ(γ«ν,ιΙ|
  τδν ά6)
  Εη; Ψ
  ,νν, κρεβκρ*
  Ββρ<ι·ν ββι ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΑΙγύπτου ίιησίσ λίραι Β ίξάμηνος Ι Άμβρικής Ιιησια δολ, 10 Ιξά μηνός » 8 Τιμη κατά φύλλον Δραχ. 9 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1939 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΐΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ! ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 24ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5322 Η ΔΡΛΧΙΣ ΤΗΣ Α«ΡΟΠΟΡΙέΧ , Κατα Μ·1!™! των θλλανδικων συνορων εχουν σιιγνεντρωθή ίκτός των τεθωρακισμένων μεραοχιών χαί Χιΐλε ρικα ταγματι εφοδου Εις την είκονα μ<κ, ανδρες των ταγματων έφόδου έπιδειχνυοντος ΐήν Ικανόΐητά των είς την ιξαπολτισιν χειρομομβιδων εξ ενός εκ των χατασκευασθεντων είς την Όλλανδογορμανικήν μεθόριον χαρακοματων. Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΦΥΡΕΡ Ή Γερμανία ξ-ξξξξξξξξ δέν Θ' άποσυρθή ποτέ έκ των χωρών τάς οποίας κατέλαβε. -ι, Τ— — ·ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ν)βρ[ου (Ιδιαι τέρα ύπηρεσΐα τής «Άνορθώ σεω<»). — Τηλεγραφ ήματα έξ Άμστερνταμ καΐ Χάγης έπιβε βαιοθν την γνωσθεϊσαν άργά την νύκτα χθέο είδησιν περΙ τοθ δτι ή Γερμανική κυβέρνη σις επέδωκε χθές είς τούς έν Βερολίνω πρεσβευτάς τής Όλ λανδίας καΐ τοθ Βελγίου την απάντησιν τοθ κ- ΧΙτλερ είς την υπέρ τής είρήνης έκκλη¬ σιν των βασιλέων Βιλελμΐνης καΐ Λεοπόλδου. Σημειωτέον έν πάση περιπτώσει, δτι ώς • ανεκοινώθη έν Χάγη., ή άπαν τησις δέν ελήφθη εΐοέτι υπό τής βασιλίσσης τής Όλλαν δΐας. Τό κείμενον τής άπαντήσε ως τοθ Φΰρερ δέν εγνώσθη ουτε καΐ ανεκοινώθη τί επι σήμως, ώς πρός τό περιεχό μενόν τού. ΟΙ ΓερμανικοΙ έν τούτοις κύκλοι τονΐζουν σή¬ μερον 8τι ή απάντησις τοθ κ. Χΐτλερ είς την έκκλησιν των Βασιλέων "Ολλανδίας καΐ Βελγίου, αποτελεί σύντο μόν ανακοίνωσιν "είς την ό ποίον δέν ^άποκρύπτεται ή δυσαρέσκεια τοθ Ράϊχ διά τάς δοθείσας υπό τοθ Άγγλου Βασιλέως καΐ τοθ Γάλλουπρο έδρου άπαντήσεις. Ή απάντησις τοθ ΧΙτλερ, τονΐζουν οί γερμανικοΐ κύκλοι 6έν άφή εί καμμίαν άμφιβο λίαν περί τοθ δτι ή Γερμανία δέν θά στέρξη ποτέ νά παραι τηθβ των δικαιωμάτων της τα ότιοΐα απέκτησε διά τοθ οΤματος τοθ γερμανικοθ στρα τοθ επί τής ΠολωνΙας καθώς καΐ επί τής Τσεχοσλοβακίας καΐ Αυστρίας καΐ ν" άποσυρ θτ] έκ των εδαφών των τριών αυτών χωρων δπως άξιοθν είς τάς άπανΐήσεις των 6 Βοσι λεύς της Αγγλίας καΐ 6 πρό εδρος τής Γαλλίας. ΟΙ οροι έπομένως τής Αγ γλΐας κοΐ ΓαλλΙας, προσθέ τουν οί ίδιοι γερμανικοί κύ· κλοι, είνε τελείως άπαράδε κτοι. Εάν δέ οί δροι αύτοι ά ποτελοθν την τελευταίαν λέ¬ ξιν της Αγγλίας καί Γαλλίας τότε ή συνομολόγησις είρή νης είνε άδύνατος καί 6 πόλε- μος θά συνεχισθή* μέχρις δτου τα τηλεβόλα ύπαγορεύσουν τούς δρους τής συνθηκολογή σεως. Ή Αγγλία καί ή Γαλ¬ λία, τονΐζεται έν Βερολίνω ά- Μ»λ·»αν καί ττ)ν μονην ίνσ πομένουσαν διέξοδον πρός εί- ρήνευσιν καί έτορπΐλλισαν έκ των προτέρων, την είρηνιστι • ήν προσπάθειαν την οποίαν ανέλαβον ο( Βασιλείς ΒελγΙ ου καί "Ολλανδίας, χάριν τής σωτηρίας άκριββς των "Αγ¬ γλων καί Γάλλων. ΑΙ διαπραγματεύσεις Ράϊχ—Σουηδίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Νοεμβριού (ί6. ύτιηοεσΐο).— Κατ' ειδήσεις έκ Στοκχόλμης, α( ΣουηδικαΙ έφημερΐδες πληροφοροθνται 8- τι ο( άπό 12ημέρου διεξαγόμε ν αι εμπορικάς φύσεως δια πραγματεύσεις μρταξύ Σουηδί άς καί ΓερμανΙας διεκόπησαν χθές την νύκτα λόγω των με γάλων άξιώσεων τάς οποίας ήγειρεν ή κυβέρνησις τοθ Ρά ϊχ καί τάς οποίας άπέρριψεν ή ΣουηδΙα. Σχετικάς εγνώσθη δτι ή ΓερμσνΙσ πιέζουσα την Σουη δ!αν νά δεχθβ είς δλην την έκτασιν των τας ττροτάοεις της ώς πρός τάς μετοξύ των εμπορικάς καί οικονομικάς συναλλαγάς επεχείρησε νά την έχβιάση μέ , την άπει λήν 8τι μετ* ολίγον θά εΤνα αδύνατον οιαδήποτε έμπορ κή συναλλα·)ή Σοιη*)1σς καΐ Αγγλίας λόγφ τής έξαιρετι κήςδραστηριότητος την οποίαν θ' άναπτύξουν τα Γερμανι κά οπεβρύχια είς την Βόρει όν Θάλασσαν, ωστε ν' ά ποκλεΐσουν τάς θαλασσΐας συγκοινωνΐας τής Αγγλίας. Τα σχόλια τοΰ συμμαχικου τύπου διά την απάντησιν Χίτλερ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 415 Ν)βρίου (Ιδιαι τέρα ΰπηρεσία).— Μολονότι δέν εδόθη είσέτι επισήμως είς την δημοσιόιητα τό κε(με νόν τής άπανιήσεως τοθ Φύ ρερ είς την έκκλησιν των βασιλέων Λεοττόλδου καί Βι λελμΐνης έν τούτοις, ό Γαλλι κός καί 6 Άγγλικός τύπος σχολιάζουν την απάντησιν αυτήν είς μακρά άρθρα μέ δριμυτάτας έκφράσεις καί καυ στικώτατον Οψος. Ό κ. Χίτλερ γράφουν αί Αγγλικαί έφημερίδες, άρνεΐται νά δεχθβ την ειρήνην βάσει των προτάσεων των συμμά χων, άρνεΐται δηλαδή την έ πανόρθωσιν των άδικιων τάς οποίος διέπραξε. ΟΙ «Τώίμς» γράφουν ότι 6 Χΐτλερ άπέρριψβ την Ιχκλη σιν υπέρ τής είρήνης καί α¬ νέλαβε δι* άλλην μίαν εισέ¬ τι φοράν τος ευθύνας τοθ πολέμου. Ό «Μικρός Παρισινός» γρά φεΐ: «Οί δύο Βασιλείς θά μεί νούν ασφαλώς εκπληιτοι ά- -ό την απάντησιν τοθ Γερμα νοθ κσγκελλαρΐου. Διότι είς την απάντησίν τού αοττ)ν 6 Χίτλερ έξακολουθεΐ νά θεώ 1 ρβ ώς απολύτως νομίμους τάς ενεργείας είς τάς όποί άς προέβη τα τελευταία ετη καί ώς φυσικάς τάς άδικίας τάς Οποίας διέπραξε είς βά ρος των μικρών καί άνισχύ ρων γειτόνων τού. .Άπαιτεΐ μάλισΐα καί έκφρασιν εύγνω μοσύνης έκ μέρους των θυ- μάτων τού καί έκ μέρους 8 λων των άλλων9. Ή «Μικρά Εφημερίς» τονΐ ζει: «Έχομεν πάντοτε τό δι- καΐωμα νά θέλωμεν νά ζήσω μέν καί ν' αποθάνωμεν έλεύ θεροι καί ουδείς δύναται νά μάς στερήση τό δικαίωμα τουτο. Όλοι δμως γνωρίζουν δτι δέν θά δυνηθώμεν ο ό χβ νά ζήοωμεν ο Οτε ν' αποθάνωμεν έλεύθεροι εάν δέν όλοκληοώ σωμεν καί 6έν φέρωμεν είς πέρας τό μέγα έργον τής άπε λευθερώσεως των μικρων λα ών έκ τής χιτλερικής δεσπο τείας, τό οποίον ήρχίσαμεν». Ή «'Ετιοχή» άφοθ έπιτίθε- ται κατά τοθ ΓερμανοΟ καγ κελλαρίου γράφει: «Δέν θά ε- ψησυχάσωμεν. "Εχοντες έν τούτοις εμπιστοσύνην είς τοθς Άγγλικάάεροπλάνα ένήργησαν πτήσεις ξξ ξ υπεράνω τής Γερμανίας είς βάθος 300 χιλιόμετρον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ν)βο(ου ('διαι τέρα ΰπηοεσΐα τής «Άνορθώ σκώτ;») — Πηοοφοο(αι έκ τοθ μετώπου άναφέρουν δ τι οί κ<* τα ξηοάν βιιχειοήσειο Εγουν άτονήσει τελείως ένώ άντιθβ ς παρατηοεΐται έξαιρετική δράσις τής άεοοπορίας, τόσον των θυμμάχων δσον καί των Γερμανών. Ιδιαιτέρως έξαιρε τικΎν δραστη3ΐότητα Εχουν ά ναπτύξρι τάς τελευταίας ήμέ οας τ* άγγλικά άεοοπλάνα "Επίσημον ανακοινωθέν εις δοθέν είς Λονδίνον σήμερον παρέχβι λεπτομερείς π>η?οφς
  ρίσς διά την δρασιν τής αγ
  γλικής άβροτιορΐας. Τό άνα
  κοινωθέν άναφέρει δτι αγ
  γλικά άεροπλάνα εξετέλεσαν
  τάς ημέρας αύτάς πτήσε ς
  άναγνωρΐσεως εξαιρετικήν
  σπουδαιότητος υπεράνω τοθ
  Γαλλικοθ έδάφους. Τάς άνα
  ννωρΐσεις αύτάς έιήργησαντήν
  ημέραν, επωφεληθέντα δέ τής
  ίξαιρετικής άτμοσφαιρικής δι
  αυγείας των τελευταίων ήμε
  ρών κατώρθωσαν νά λόβουν
  μέγαν αριθμόν φωτονρσφιών
  πόλεων, λιμένων, στρατΐω
  τικών, καί άεροπορικών έγ
  καταστάσεων τής ΓερμσνιΌτς
  κατερχόμβνατ είς ΰψας μικρά τ«
  ρον των 300 μέτρων.
  Τό ανακοινωθέν τθνίζει έν
  συνεχε α δτι τα άγγλικά
  ραπλάνα, ιιολονότι συνήντη·
  σαν παντοθ πεισματώδη αντί¬
  στασιν των Γερμανικών άε·
  ροπλάνων καταδιώξεως κα
  ρ' δλον δ τι παντοθ εύρε
  θησαν πρό τοθ σφοδροθ πυ
  ρός των γεριιανικών ά^τια
  εροπορικών τηλεβόλον, των
  οποίων τα βλήματα Εφθανον
  είς μέγα ύψος, έν τούτοις
  κατώρθωσαν νά προχωρή
  σουν είς βάθος 300 χιλιομέ
  τρών άνωθεν τοθ Γερμανικοθ
  έδάφους καί νά φέρουν είς
  ■πέρας την αποστολήν των
  χωρίς απωλείας. Πρό δύο ή
  μερών, τ* άγγλικά άεροπλά
  να κατώρθωσαν κατά την
  διάρκειαν μιας μόνον πτήσε
  ως, παρά την λυσσώδη κα
  ταδίωξίν των υπό των γερ
  μανικών άεροπλάνων καί άν
  τιαεροπορικών τηλεβόλων νά
  λάβουν 100 καί πλέον πολυ
  τΐμους φωτογραφίας γερμα-
  άρχηγούς οί όποΐοι έτοιμά
  ζουν έκ τοθ άσφαλοθς την με
  γάλην ημέραν τής νίκης πι¬
  στεύομεν μετά πεποιθήσεως
  δτι θ' άπαλλαγώμεν άπό τόν
  έφιάλτην πού άπειλεΐ τόν κό
  σμόν».
  Ό Γερμανικδς τϋπος
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Νοεμβρίου
  (ίδ. ΰπηρεσίσ).— Επίσημον α¬
  νακοινωθέν με τα δίδει αρθρον
  τής «Εφημερ(5οςτήςΦραγκφ3ύρ
  της» είς τό οποίον σχολιάζε
  ιαι ή απάντησις τής "Αγγλίας
  <αΙ Γαλλίας είς την Εκκλησιν των βασιλέων Βιλελμίνης καί Λεοπόλδου.Τό έν λόγωάρθρον τονΐζει δτι ή απάντησις των Δ. Δυνάμεων αποτελεί καθαράν άρνησιν είς τό διάβημα υπέρ ής είρήνης. Είναι πάντως χαρακτηρι- στικόν, συνεχΐζει, ότι καί την φοράν ούτήν ή Αγγλία δέν αθώρισε σαφώς τούς σκο- πούς διά τούς όποίους έκήρυ- ξε τόν πόλεμον κατά τής Γερμανίας. Έν συνεχεία υπο 'ραμμίζεται; «Ό κ. Τσάμπιρ .αιν δέν ή λ,θεν είς τό Μόνα- ον ώς άποδεικνύεται ή^η διά νά εξασφαλίση την ειρήνην, άλλά διά νά καταστήση εύνοϊ κωτέρους δι* αυτόν τούς 6 ούς τοθ πολέμου», Υπό σφοδροτάτην πΰρ ----έλαβον φωτογραφίας 16 Γερμαν. άεροδρομίων και πολεμικον βάσεων. Αγγλικόν βομβαρδιστιχόν άεροπλάνον τΰπου «Μπρίοτολ Μπλινχάϊμ» εξ έκείνων τα όποία ϊχουν τεθή είς την καταδίωξιν των γερμανικών ύποβρυχί ών καί ϊχουν γενικώς άναπΐύξει εξαιρετικήν δραοιν εσχάτως, Τ' άεροπλάνα αϋτά παρά τόν όγκον των χαρακτηρίζονται άπό μεγάλην εύκινησίαν. νίκων 'έγκαταστάσεων μεγί¬ στης σιρατηγικής άξίας. Είς μίαν άλλην πτήσιν, άγγλικά άεροπλάνα επέτυχον νά λά βουν φωτογραφΐας 16 γερμα νίκων άεροδρομίων. Κατά την διάρκειαν τής Ιδίας πτή σεως Ελαβον πλήρη σειράν φωτογραφιών τής πόλεως τοθ Άμβούρ>ου καί Αλλων ση
  μαντικωτάτων στρατιωτικών
  καί ναυτικόν κέντρων.
  Ή απόστασις την οποίαν δι
  ήνυσαν κατά τάς πτήσεις αύ
  τάς τ' Άγγλικά άεροπλάνα
  υπερέβαινε πάντοτε τα 350
  χιλιόμετρα επί Γερμανικοθ έ-
  δάφους καί είς την Βόρει
  όν Θάλασσαν. Είς τάς επι
  χειρήσε'ς αύτάς, τονίζει τό
  ανακοινωθέν, άνεδείχθησαν
  πολλοΐ των άνδρών τής Αγ
  γλικής άεροπορΐας οί όποΐοι Ι-
  γροψα·/πραγματικώς λαμπράς
  σελΐοας ήρωΐσμοθ καί αύτα
  παρνήσεως διά την πατρίδα
  καί τούς συναδέλφους των.
  Λόγφ τοθ. σφοδροθ πυρός
  των γερμανικών άντιαεροπο-
  ρικών τηλεβόλων, οί "Αγγλοι
  ηναγκάσθησαν πολλάκις ν' ά-
  νέλθουν είς έξαιρετικά Οψη
  δττου τό ψθχος ήτο συνηθέ-
  στατα 20 βαθμούς υπό τό μη
  δέν καί δπου έχρησιμοποίουν
  άσκούς όξυγόνου τούς όποί¬
  ους έφεραν έντός των άερο
  πλάνων γιά ν' άναπνέουν καί
  ν' άντιδροθν είς την άτμο
  σφαιρικήν πίεσιν.
  Γενικώς έξαίρεται ή 1<ανό- της των "Αγγλων άεροπόρων καί ή άντοχή των άεροπλά νων των καί τονίζεται δτι αί πτήσεις αί οποίαι ένηργήθη. σαν τάς τελευταίας ημέρας, «κτός τοθ δτι συνετέλεσαν είς τό ν4 Εχη πλήρη σειράν φωτογραφιών καί σσφή άντίλη ψιν των γερμανικών θέσεων τό Αγγλικόν στρβτηγεΐον, ά· πέδειξαν καί την άνααφισβήτη τον ύπεροχήν τής Άγγλικής άεοοπορίας. ΝΟΡΒΗΓΟΣ πλοίαρχος άφηγειται καταβύδισιν ύποβρυχίου ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβριού (15. ύπηρεσία). — Τηλεγραφήματα έκ Λισσσβώνος μεταδΐδουν την αφήγησιν τοθ πλοιάρχου τοθ καταπλεύσαντος έκεΐ Νορβη γικοθ ατμοπλοίου «Τζένυ» σχε τικώς μέ την καταβύθισιν Γερμ ύποβρυχίου υπό Άγγλι κων πολεμικήν. Ό Νορβηγός πλοίαρχος διηγήθη δτι Γερμα νικόν ύττοβρύχιον επλησίασε τ5 πλοΐον τού καί ήπε λησι νά τό βυθίση εάν δέν τοθ εδί δοντο τρόφιμα των όποίωνέστε ρεΐτο. Την στιγμήν δμως πού παρελάμβανον™ τα τρόφιμα υπό τοθ ΓερμανικοΟ πληρώμα ματσς ενεφανίσθησαν 'Αγγλι κά πολεμικά. Τό ύττοβρύχιον κατεδύθη ευθύς έν τάχει, άλ λά τ' άγγλικά πολεμικά επρό λσβαν καί Ερριψαν πολλάς βόμβοτς βυθοθ είς τό σημείον τής καταδύσεως. Μετ" ολίγον είς τό σημείον τής καταδύ σεως τοθ ύποβρυχίου, ένεφα νίσθησαν κηλίδες ελαίου καί άλλαι ούσΐαι είς την έπιφά νειαν τής θαλάσσης. Τό υπο βροχιον κατεσ Γράφη. Ι
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Ιθΐα·
  σο<;· Ένωσις Καλλιτεχνβν— ΜΙτσα Γαϊτανά«η) — Σήαβρον άπογευμα τινήώραβμ μ. καΐ τιμάς 20-10 μέ την πβρίφημη κωυωδίαν τοθ Σασά Γκιτρύ: «Ή Α Μ. 6 "Εοως» Εσπερινή (Όοα 9 1)2 μ. μ. τό άρι στούογηματοϋ Βλαδισλόβ Φεντόρ. •Τόποστά νιιδτα» κατ' απόδοσιν •Ις την Ελληνικήν δπό τοθ Γ. Λουντέμη ΜΙΝΩΛ·- Σήαερον ή Β. καΐ τελευταία έποχή: «ΤάΦος τοθ Ίν δοθ». Κυριακή ώια 10 ». υ· Συνεά« γενική ιίσοΒθΓ δρ 6 "Ώοα 2 4 νέον επεισοΒιακόν 4 6 «ό Τάφος τοθ ΊνΒοΟ», τιμαί ήλαττωμίναι. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ ΙταΡμός * Αθηνών. Πρόγροΐμμβΐέης 12 25 Σήμα—Έθνιχός Ομνος— Ομνος ΝεολαΕας. 1230 Κανχαονέττΐς (Δ'ακαι). 13 Γΐρμανιχά λοϊκά τραγούδιε (Είσκοι). 13 30 ΕΙΪήοτΐς.— Χρημ»τιστή ριον. 13 45 Έλαφρά Μουαιχή (&πό τήί δρχήβΐρκς ϋαγώνη—Πλε οκάν). 14.15 Είδήσΐις.— Μετε<*ρολογι χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Π«ΐ ραιώς. 18.45 Έμβατήρια χαί ελληνι χοί χορ&ί. (ΔΕσχοι) 18.55 Έλαφρά μευσιχή (Δι σχοι). 19.30 Ή ώρα τ&0 παιδιοθ. 19 50 Τραγούδια μέ τόν Κα ρίθζο (Μσκοι). 20 'Η ώρα τοθ άγρότου. 20 15 Οοντιαχά χαΐ Κυπριαχά τραγούϊια (δπό των Όμίλων Σηχ νίδη χαΐ Γιαβοπούλου). 20 50 Είδήσεις. 21.Ρεσιτάλ τραγοιιδιοθ (δπό τοθ χ. Πέτρευ Μπίταση). 21.30 Ή ώρα τοθ τουρισ^οθ. 21 45 Συμφωνιχή δρχήστρατοθ ατοθμοθ (δτιό ι ήν διεύθυνσιν τοθ χ. Ο. Βοβχγιάννη. Σο)ίατ ό χ. Βύρων Κο)άσης, βιολί). 22 20 Είδήαεις. 22 50 Συνέχεια τής συμφωνιχής ουναλΕας. 23 Μουσιχή τζάζ (δίσχοι). 23.20 ΝυχτεριναΙ ιϊδήσεις. 23 30 Ρωασιχά τσιγγάνιχα χαί λαΐχά τραγούδια (δπδ τής δίδος Κλάβας Στάμου). 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μευσιχή χορεθ (δίσχοι) ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΊΑ ΚΟΡΟΤΑΑ ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ' ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ βασιλείς τβδ τραγβυ διβδ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Στ· φΐλμ—μαγεί»: ΠΙΜ- - ΡΙΤΑ (Ρέδβν τής Λύσεως) £κΐινοβ(β(α Ρομπέρ Λίβνβρντ ΜονοΐΜθ Γ, Γκ«υν6— Χίμρμκρτ Ζ,τοχάρτ. ΣΤΟΥ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Τό φωτογραφικόν ρεπορτόζ Πρός τό μέλλον. Άπό τάς προχθεσινάς εορτάς τής Έθνιχής Όογανάτεΐος τής ΝεολαΕα έγινεν άντιληπτόν καί Ι τοθτο: "Οτι ή Έθνιχή Νεολαία Απετέλεσε α»μ« τοθ δπο'ου δ προορισμός χ·»1 ή λειτουργία συ νεχέντρωσκν πλέον την κοινήν προ ... '. ΤοΟϊο δέ επετεύχθη διότι εί επί χεναλή; αυτής χαί είς τό Κέντρον χϊΙ είς τίς επαρχίας χά τίβαλον χαί την τελευταίαν προσ πάθειαν διά την πυχνωσίντης χαί την αυυττματοποίησιν τεθ θΐσμοθ τής δργανώσεω' επί τή βάσει τω» κοινωνιχθν,έθνιχων καί τεχνικόν δεδομίνων τα δπο'α ωρίσθησαν αρχικώς ε* τη" χαθ' δλου λεσουρ γία της. Ο0-ω ή έιτέτειος τής Νέ αλαίας «*ρί)λθ«ν με την πιποίθη αινδτι αθτη δτμιουργεΐ τουςνέου; Έλληνας χαί δδιύει πρός τό χά λύτερον μέλλον τής φυλής άπό άπόψιως διαπλίαεως άχμαΕων αω μάτων χαί πατριωτικήν ψΜχων. ΜΙα ώραΐα ϋμττνευσπς Τό δΐυπουρνιΐον Τύπου χαί Τουρισμοθ ίΐέδωχεν είς ίδιαίτε ρον τεθχος τούς τελευταίους λό- γους τοθ χ. ΙΓοέδρου τής χιβιρ >ήσεως «ρος τόν Σύλλογον των
  γονέων Αθηνών. Ή ϊμπνευαις
  τκΰ υφυπουργείου δπήρξεν έπιτυ
  χής όσον χαί ώραία. Καί διότι
  οί λδγοι τεθ χ. πρωθυπουργιθ έ-
  πάλλοντο άπό στοργήν πρός την
  νεότητα χαί χαθώριζον σαφώς χαί
  επί τί βάσει τής σημερινάς πραγ
  ματιχδτητος, τάς δποχρεώοιΐς των
  γονέων χκΐ τάς γενικάς έχπαι-
  διυτιχάς χατιυθΰνσιις χαί διότι
  ϊπρεπε νά γνωοθοθν χαί μεταξίι
  δλοο τοθ ένδιαφερομένου χόσμου
  τής χώρας. Διά τιΰΐο δέ ακριβώς
  χαί ή οημασία τοθ τΐόχου{, έν
  συν?υααμφ πρός την πρωτοδουλί
  αν τ;· Ο δφυπουργείου Τύπου χαί
  Τουρισμοθ, είνε μεγίστη χαί διά
  την νΐότητα χαί διά τους γο
  νεΐς.
  Αί βοσκήσιμοι.
  έκτάσεις.
  Οραχτιχή χαί σχόπιμος ή σύ
  στάσις τοθ υπουργείον τής Γεωρ
  γίας διά τάς βοσχησίμους γαΐας:
  Ή επέκτασις των καλλιέργειαν
  Σέν νοεΐται χωρίς περιφρούρησιν
  τΐ]ς χτηνοτροφίας, τοθ μεγάλου
  τούτου γΐωργιχοθ χλάδου τοθ άνα
  πτυσσβμένου παραλλήλως πρός
  τάς δλας γεωργιχίς προόϊους. Τα
  λειβάδια 8μω; δπιυ κακώς έπε
  κτείνονται, ώς διεπιστώθη είς τι
  να οΊαμερίσματα, οί χαλ-ιίργει
  αι. έξυπηριτοθν την προα· ωγήν
  τής χιηνοτροφίας χατά τρόπον βα
  σιχόν. Καί Σέν είνε δυνατόν παρά
  ή έχχΐρσωσις αυτών νά ατερή
  την χτηνοτροφίαν τ(0 πρώτου μ έ
  πρός ανάπτυξιν της
  Πρβχήρυξις
  Μειοδβτικοΰ Διαγωνισμοϋ
  Ή Άγροτική Τραπέζα τής
  Ελλάδος προκηρύσσει μειοδο
  τικόν διαγωνισμόν διά ιήνΐ
  κατασκευήν 1000 (χιλΐων) κυ
  ψελών άπλών (μονίμου έγκα
  τσστάσεως) ένεργηθησόμενον
  εΐςτά γρσΦεϊα τοθ έ ι- Ρεθύ
  μνω ύτΐοκαταστήματός της
  την 18ην Νοεμβριού 1939 ήμέ
  ραν Σάββατον καί ώραν 11-
  12 τι. μ. ΟΙ δροι συμμβτοχής
  εΐσΐν κατατεσειμένοι είς τα
  νραφίΐα τοθ έν ΉρακλεΙφ
  Ύποκαταστήματός της ΐΤεχνι-
  κήν Επιθεώρησιν) δύνανται
  6έ νά λάβωσι γνώσιν τούτων
  οί Βουλόμενοι καθ" εκάστην
  καί κατά τάς έργασ'μους
  ώρας τής Τραπέζης.
  (Έκ τ©ν Γραφείων τού Υ
  ποφος ΑΤΕ Ρεθύμνης).
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ιναντι 'ΛνΙου
  Μηνά «αραβλεόρως κλινικής κ.
  Βοεττάχη η οΐκΐα κ· Κανειάκη.
  Πλΐ 1*1 τ#*ν
  Η τελευταία μόδα.
  Ή δνΐς Αθηνά Χουστοιιλαχη ή
  Φενεριτζή, έφωδιασμένη μέ δλα
  χά νέα φιγουρινια τή< τελευταίας μέδας άναλαμβάνει την τελείαν ραφήν τουαλεχτων μ! ίξαιρετιχό γοθοτο έν Μοίραις χαί είς την οικίαν Έμμκν. Χουοτουλάχη (δι *αοτ. χλητήρος) μέ τιμάς λογι¬ κάς. ΜΙα επίσκεψις «ρχεΐ. ΕΝΟΙΚΐΑΖϋ,'ΙΑΙ το παρά την ίδόν 25 Δΰγιύατου ^«»νΐΑχόν χά τώοτημα χοθ χ. Αλεξ Σχορδύ λη κείμενον έναντι τοθ ςΐνοοο χείου €Μίνως9, κατάλληλον δια πΑοαν εργασίαν χαί δια γραφεί όν είοαγωγής χαί έξαιωγή', ου ναμινον νά χρηοιμε6οΐ| έν ταύτφ χά Ι ώς άποθήχη λόγφ τής χα>
  "Ανο Τέ^ Διαδο/ιχ<ν ίΐείγος είς τα ι-ρ^οστάσια τ )Π Κκραμ-ικοΰ εν Άθί| ναιο. Κάτω Ο Προιδρης της κυβερνήσεως όιδε,ι το ουνΰημα τής ϊντατικής καλλιεργείας τής γής. Είς την είκονα μος διηκρίνεται ό Η Μεταξάς ένω δρ γώνει εις τον 'Λσπροπυργον τής 'Λττινής δπου έγινε την παρελθούσαν Κυ ριακήν ή πανηγυρικη έναρξις τής ναλλιεογείσς των δημητριακών, "Ηρχισε Έργαζόμενον ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ Τό εντελώς άνακαινισθέν ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέστη δικαΐως κέντρον δλων των Κρητών ταζιδιωτών. Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτοόσης καθαριότητος, άφθονον υδάτων, ένκαταστάσεων λουτρών, είνε άσΰγκριτον. ΤΟ «ΣΚΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευδύνϊτοιι κκ· τ·ν Κρί|τα κ. Γεώργιον Τό Ξενοδοχείον προτιμήσεος των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ Πλοκτιβθέν μί νέα κομφέρ, γνωστόν δια τας έγκαταστάβεις τ&ν λουτήρων τ·υ καί τής τελείας θερμάνσεώς τού, έζαοφαλίζει την «νΐΤΜΤερβν την πλέον ευχάριστον διαμονήν. ΙΑΤΡΟΪ ΚΙΓ/ΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Διδαχτωρ τ·8 Πανεπιοτημίο» τί,ς Λυ6ν·{. Έκ! Ικταιτΐαν αηουοάοας έν Λυδνι ><α1 Π«ρια(«υς, 6έ- χιται είς τ*> νέον Ι « τ ρ «1 β ν τβν, βοβ( Άξ&ρνφ
  (βυνοικίοτν Βαλιοέ Τζαμί) Ιναντι άρτβηοιεΐο» 'Αβ«ναβ(·β
  Ζφακιανάιιη: 9—12 κ. μ. «αί 4—7 μ. μ.
  Τας Κνριακας τού( αιιβΒον< βε,ρεάν. Ά», ηλ. ί—ίΙ στή θχ Ό σατανάς καλογήρου ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΑΥΚ0Φ0ϊ_ΤΟΗ ΤΣΑΡΟΝ 179ον —ΤΙ σας Ιχηυν παιδί μου χ«1 χόβετε χαρφιά μέ τέτίΐο χρ5ο; Διν μπορώ νά χλείαω μίτι, 8σο (σδίς σκέπτομαι ν' άγρυπνάιε δίι χά μέ τίτοΐα πχγιον ά (ξ«>
  νύκτα τοθ Δεκεμβοίου. . '"
  ίχοιμηθώ... Δέν θά βγώ
  Νΐ, πάρτε αύ:ά τα χρή>αϊ* *αί
  πηγαίνετε νά πιή"τε νά ζεσταθϊ τα
  αίμ» αχς, πηγαίνιτι στή' «^Χ1^
  μου! Καλή νύκτα σας παιδία μου!
  Ό ΡΛαποθτιν τίύί μοίρασε χρή
  ματα... "Γστερα άποσύριται στό
  έσωΐεριχό τοθ σπιτιοθ τού . Σβί
  νει στό σπίτι τού χαί τα τελΐυ
  ταϊα φώτα .. Όϊ άστυνομιχοΐ δι
  στάζουν. Δέν ξΐοουν τί νά κάμουν.
  Ν* γύγουν; Ν'άχούσουν τόν Ρ^
  σποθτιν, Κάνε< ίνα τίτοιο διαβο λεμένο ν-οθο! Διχίμβοιος τής Ρωσ οίας. . Νίίτα 16 Δΐχεμβ'ίευ .. Άφήνουν νά περάση αρκετήώ:»... Τό σπίτ! τεΰ ΡΛσποΟτιν είνε η&^α βυθισμένο σΐό σκοτάϊι... Ήσυ χία... —Δ»ν βαρυέσαι! λέγει ενας ά πό τού; άστυνομιχούς. Οα ιε νά ρουφήξωμι χάτι. Καί ξαναρχόμα στε! Φεύγουν... Τα μεσανυχτα ίνα αυτοχίνητο με σΓυστά τα φανάρια στα^απ£ ί ξω άπό τό σπίτι τοθ Ρααπ:5:ιν. Ό Ρααποθπν συ'·εννοημένος τό περΐμένει... Μόλις άχούσει τόν θό ρυβον τοθ αύιεχινήτου, άναίγΐι αι γά την πόρτα τοθ σπιτιιθ τού. διολιαθαίνΐι σάν μιά σκιά στόν δρίμο, πη^^ί στό αυτοκίνητον... Ήρθεν ό ίδιος δ πρίγχτψ Πά Ο λος Τσεγχάνΐιιφ νά τόν πάρη, 3 πως ιΖχαν μείνη σύμφωνοι... Ό πρίγχηψ όδηγιϊ δ Ιδιο- τό αυτο χίνητον... Άπό τό κεφάλι τού περνοθν μέ ταχύτητα άσΐραπής σε άλληλοδιάδοχις σκη> ές βλαι αί
  προΐτοιμασ'αι που Ιχαμι σπίτι
  τού πρίν ξεχινήση γιά νά έλθη
  νά παραλάβη τόν Ρασποθτιν...
  Βλίπει τό τραπέζι στρωμίνο στήν
  δπόγΐιο τραπιζαρΕα τοθ σπιτιοθ
  τού .. Τα πΐάτα μέ τα γλυχίσματα
  μέσα σιά δποΐα ϊβα?ε δηλητήριον
  δ ίατρίς Λαζόβερτ... Βλέπΐι τόν
  γιατρό νά φορή τα γάντια τού,
  ν' άταιρί τό επάνω μέρος άπό
  τρία γλυχίσματα μέ σοκολάτα, νά
  τρ'βη μέσα στά γλυκίσματα χρυ
  σΐάλλους χυανικοϋ χ'λίο^, ενός
  δραστικοθ ίηλητηρΕαυ, Οστιρα μέ
  πρεσοχή νά^βάζη στήν θέσιν τους
  τα χομμάτια που άφήρεσε... Βλέ
  πει τόν ίατρό νά χρ5βη χυανιχόν
  χάλι μέσα στό χρασί.
  Τό αύτοκίνητο σταμντ^. "Ε
  χούν φθάση Ό πρίγχηψ 6/άζει
  άπό την τσέπη τού τό χλειδί. Ά
  νοίγει την πόρτα. Μπαίνουν στό
  σπίτι ..
  —Περάστε πάτερ μου! λέγει είς
  τόν Ρασποθτιν.
  Τόν δίηγεΐ είς τό δπογειον..
  Τό τραπίζι είνε στριομενο ..
  — Μόνοι μας; έρωτ? δ
  τιν.
  —Οί άλλοι δεν ήλθαν άχέμα...
  (αυνχίζετα!)
  Κ Ο ι Μ ΩΙΊΙ Κ γ
  Άπόκτίσεως κέσμου μέ
  χρι σήμερον, δέν £χ»
  πραγματοιτοιηθη μεγβλει
  τέρα καλλιτεχνική ύκερ·
  δημιβυργία! £ταθμβς τή;
  ανθρωπίνης ίυνάμβνς.
  Καύχημα τής κινηματβ-
  γραφικϋς τέχνης. Άφαν
  τάστου θβαματικότητος
  καί έπιβλητιχής μεγαλο
  πρεπεί«ς κιν)χόν ίργβν.
  Ό πλοϋτβς τής σΜην·-
  θεσίας τβυ, ή πρωτβφν-
  νοϋς όνκου συμμετοχή
  ήθβποιΰν, τό Ιλον τού
  π ρβζενεΐ κατάπληξιν—
  θαυμασμόν:
  Ο ΤΑΦΟΣ
  — ΤΟΥ ΙΗΔΘΤ
  Κυνήγιν τίγρκΜν—·κα·
  λη έλεφάντων, γιβρτές
  στά χαρέμικ τού Μαχα-
  ραγιά. Μίση, δβλοπλοκί-
  ες καΐ τέσες αλλίς οχη-
  νές.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρ« 9.30
  ή δευτέρα χβ, τίλ6υ·
  ταία έιτοχή.
  ΕΙΣ3 ΤΗΝ
  ιΜΙΝΩΑ'
  Δίυτίρα «ως Τετάρτη
  Λ πρώτπ έπβχπ.
  ΚΙΝΗΣΙΣ — 'ΑφΙκοντο τιοοχθές
  Γαρω στήν πάλι.
  Τό ύπουρνιΐον Εσωτερικόν δι*
  τελευταίας έν/κυκλ1ου τού έφιοτά
  την προσοχήν τδν άρχδν 1«| τ«.
  αυμυετοχής των δπικητικθν ύ
  τιαλλήκων είς Βιαοόρους Έττιτοο
  «άς.
  — ΚυρΙως τονΐζεται 8τι ύ«άλλπ
  λοι αετίχοντις είς βπιτρο,Λ
  Βηυοιρσσιδν βρός ενοικίασιν·»
  ρων τοθ Δημοσ'ου, βκιιοΐησιν κ'η
  μάτων, υισθώσεις κτιοΐων κ.χ.ν
  —Πρέττει νά καΌβαΧλουν ϊήν
  α«αιτουμένην προσοχήν η5ιως
  ώ^τε τα συμφίροντα τοθ Δτιιο·
  σΐου νά μή ναοαμερΐζωνται καί
  νά μή έ«αφ'βται ή έ*.1 τούτων
  κρίσις είς άλα μέλη των επι
  τροτ ών.
  —Λιακάδα καί χθέ'* τό τ,ρωί
  «αί επί πλέον σχεακή ϋψωσις τής
  θερμοκρασΐας.
  —Ώ^τβ να δικαιολονηται τό
  ύΐοστηριχθέν αρχικώς υπό τβν
  πρακτικών καιροσκόηων.
  — "Οτι δ Νοίμβριος θά συνεχ(.
  π δκωσ'ήϊοτε το ·9ινο«ωρη6ν,.
  καΛοκαΙρι.
  — θριαμβευτική «ροιμηνύετο ή
  χθεσινή τρεμιέρα τοθ θιάσου .*Ε
  νωσις Κα^λιτεχνβν—ΜΙτσα Γαί
  τανάκη».
  -Διάτάο σημερινάς «αοπστά< σιις <5ξ(ζ«ι νά σημειωθή Οτι τό ανσβιβϊζόμενον είς "ήν έυιιβρι. νήν παράστασιν κομψοτίχ ημα. τοθ Φιντόρ: «Τόνο στά νειατα·. -Άιτοτίλβΐ μίαν σπό τΛς τε υταίας θεατρικής επιτυχίας τβν Αθηνών, είνε παομένο δέ ά υ ό την μαΒητική ζωή την όποιαν εξαίρει κατά τρόπον διδακτικόν καί ευχάριστον- —Ανάλογον Ιπιτυχΐον σηαειώ· νει δ ΘΙασος καί είς τό Εργον·. «Ή Α- Μ δ "Ερως» ιοθ μβνάλου Γάλλου συγγρΐψίως κσΐ ή9οπο· Σοσ* Γκιτρύ τό οποίον θά άνα· β βασθθ «Ις την σημερινήν άπο γΕυματινήν.1] —Τα μαθήμαιτα επί ζητηιιάτων καί σκοτίων άφορώντων την Ε¬ θνικήν Νεολαίαν έγκαινιάζονται εντός τί|ς εβδομάδος. —ΚοΙ είς τα σχολιϊα τής μί· σης έκπαιδεύοεως Ηρακλείου ώς £πΙ παραδείγματι τό Γυμνά οίον θηλέων. —Τοθ δποΐου ώς γνωστόν οί μαθήτριαι άπστβλοθν κύριον τμη μα τής οργανώσεως. —Σήμερον τοθ ΕοαγγιλιστοΟ Ματθαίου πανηγυρΐζει δ γνωστός Ιστορικός Σινοίτικός ναός. —Ό ναός τδτος ϊπΐ Τουρχο κρατΐας άπιτέλβι τδν κύριον να όν τοθ Ηρακλείου. —Ή Ιστορΐα τού Βέ 4ν συνόλω σχετΐζιται μέ τα χρονικά τής πό λεως άπδ παλαιοτάτης έ«οχί|ς καί τα δραματικά γβγονότα τα συντελέσαντα είς την άποτίνσξιν τοθ ζυγοθ τοθ κατακτητοθ, —Πρός τούς 'Εβιθεοορητάς των Δημοτικόν σχολείων απεστάλη κατ' αύτάς βγκυκλιος. — Διά αής οποίας Ιντέλλονται οί επιθεωρηταί ΰιω*; ύιοβίτλλεϋν πΐνακας έμφαΐνοντας τα δημοτι κά σχολεϊα ιής περιφερείας των τα λειτουργοθντα έλλιπδς τα στεγαζόμενα ι (ι; ϊτερα σχολειό έλλε'ψιι στέγηο. —Το ύιΐουργίϊον ιτροτΐθεται ώς άφήνιται νά εννοηθή, νά λάβη τα άκαραΐτητα μέτρα διά την κανονικήν των λειτουργίαν. —Μ* «υκνήν χοσμοσυγκέ'τρω· σιν ή-ΐχισεν είς την «Μινώιν» ή νροβολή τοθ πολυκρότου κινη ματογραφικοθ σριστουργήματος δ «Τάφος τοθ ΊνδοΓ» ή όπο(α καϊ συνιχΐζεται. ο Ρέχορτερ ΙΕΡΑ ΕΓΚΑ1ΝΙΑ. Την προσέχη Κυριακήν 19ην τρέχον ς θά τελεσθώσι υπό τής Α Σιβ^σμιότητος τα Ιηρά ίγχαί νια τοθ Άγίου Νιχολ^υ δεξιοθ παρεχχληαΕου τοθ Ναοθ ΆγΕου χαί ενδόξου Αποστόλου Τίτου. Έν "Ηρακλείω τη 13 Νοεμβρί ου 1939. Τό Έ<χλησιαο;ικόν Σ^μ Άγίου Τίτου 1—7 • •••■•••ι ΜΐΜροβιβλβνικ^ν κ«1 Βιβ' Ιβτρββ (1 * Μερόπης Λυδάκΐ] Μστζαηΐτάκιι Ηρακλειον 'Ανχλδσεις οορων, αΓματος . νοπράν.ΐΐν, ίμίίόλιαι, α&τεμβό ■ λια χαί έν γένει άπασαι α( ΐ μιχοοβιολογιχαΙ χαί α Γ χαί έξετάοιις. ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΟΣ. Κ0Ν1ΥΑ1ΚΙΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδβς Ευανς-Ήράχλΐιον ' ΠΰΛΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί χία τής χ. "Αννης 'Ανιιφαντάχη. Πληροφορίαι είς χον χ. Εύαγ. Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  «ρο·μην0ίί
  »ν-Μτο« Γοί
  Γ,
  ,οΓ ,ϊ
  «ομένο δέ 4,(
  Λ.Ί τί>ν 6ϊο1ι
  δβον
  ιτυχΐαν
  11
  Ιως ,κοΐ ήββ.,
  δτ,ριον βά ώ»
  ' σημερινήν ϋ
  έ»1 ζητηιι4«,
  ρώντων τή»
  έόζ
  ερν,
  ν
  ιάδος.
  σχολιΐα τής φ
  ως ΉροκΜΐοί
  Γ-ματι τό Γυμνά
  ιϋς γνωστόν ι|
  λοϋν κύριον ιμή
  ισεως.
  Ο ΕύαγγιΧκηοί
  ιρΐζει 6 γνβοι^
  τικός ναός.
  ος έ·1 Τοορ»
  εί τόν κύριον να
  Ιου.
  ου ϊ έ εν οιΜΙί Ι
  [ά χρονικσ τήίΐί Ι
  αιοτάτης έιοβ
  κά γβγονότβ τί
  ς την άΐοτίΐείι
  κατακιητοί,
  Επιθίωρητάς <& >λεΙων ά«««»
  .ύχλιος.
  οίας Ιντίλλονιι
  δ ύβΛλί»
  δ β
  Όντος το
  τα
  έλ> ι«&ς «
  ίτερα σχολι»
  [όν νοοτΙβΐΐΒΐ.
  νοηθή, νά
  μέτρα ϊι«
  λειτουργίαν,
  κοσμοσυγκί· Ι»
  Τήν «ΜινβΜ
  «ολυκρότοϋ Λ
  άριστουρ^
  ΙνδοΟ ή Μΐ»··1

  «Ι1
  Οίκονομική ζωή Έγκυκλοτταιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί των
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6'
  γ'
  δ'
  ε'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » γ'
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  διαφόρων προΐόνχων είχον χθές
  ι ΣΕτος
  Ι Κριθή
  11.50, Β?ώμη
  10 50
  9 50
  8.50
  γ__
  12.—
  11.—
  10.—
  9.—
  8.—
  6.—
  6.—
  5 —
  5 —
  4 50
  4__
  5.50
  Οίνοι μίσταχον
  Γλεθχος >
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  , 6-
  » Υ'
  Πράαινοι α'
  3.— 3 50 Μίϊαξα
  ώς ακολούθως:
  8 50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  28 70
  26 —
  24__
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Αι* έκεΐνους ποΰ Οέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άτΐό δλ« δι* δλους.
  ΣΩΤΗΡΙΟΝ ΛΑΘΟΣ
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέα 'Υόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμσχερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξίλλαι
  'Αλεξάνδρειβ
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Τό
  Άγορά Πώλησις
  Κοπεγχάγη
  546.—
  139 70
  550.—
  Παρίσιοι
  3 09
  3.13
  Μιλδνον
  31.15
  ΙΙράγα
  73.60
  74 60
  Ζυρίχη
  33 —
  33 50
  Βρυξίλλαι
  4.53
  4 59
  560.—
  564.—
  τη
  Βελιγράδιον
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  Κι»ν)πολις
  42.—
  43.—
  Βαρσοβία
  25.96
  3.09
  6.96
  4.31
  31.15
  4.53
  23 46
  3 20
  104.—
  21.12
  26 16
  3 13
  7 02
  4 35
  32 60
  4 59
  23.95
  3 23
  105.—
  2132
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Β'. (τελευταίον)
  ψ Τατερ* άπό χήν περιγραφήν
  Ι χής φ βέρας νόσου, «"{ έλθωμεν
  είς την σωτήριον πλάνην χοθ ία
  'τροθ ποΰ έγινεν γ Λφορμή ν* άνα
  καλυφθή Ινα άπλοθ/, ίσον χαί
  , αποτελεσματικήν δπλον χαχά τής
  Ιπολιομυελίτιδος ποΰ κυοίως προσ
  βίλλει τα παιδία, άλλ' δ<ι σπα νίιος καί τού μεγάλους. Σέ μιά έλβετική πολίχνην IV ς νεαςος ίατρός καλείται νά Ιξίτααη ίνα] άρρωστο παι5ίχι. Τό ίξετάζεΐ. «Δέν ίχει τίποτι! λέγει "Ιίνα κρυολίγημα. Δίστε τού λίγο χλω ρικό χάλον. θ.* ΐοθ περάση». ι Ό ίατρός. χατ' ει>υχή συγ
  κυρίαν, έπλανήθη. Τό κρυολό
  γτ,μα ήιαν ή άρ>ή μιίς πολιομι>ε|
  λίςιδος, π--ΰ Οστερα άΐτό δλίγας
  ήμέοας άηε αλύφθη" ιίς δλον χον
  στυγνΑν χαρχχτήρα της Εύιυχως
  ίμω, ήταν 4ργά γιά τόν «εβιρον
  έχΜν.
  Δ ότι έν ιω μετβξΰ το χλωρι
  οθχον χάλιον^τκϋ είχε δ&θή χά
  τα μικράς ϊόοεις είς ιό ϊρρω
  σ:ο πιϊάχι, είχε μετριάοη τα
  πρώτα συμπτώματα, είχε ρ ψη
  τον ηυρετίν, είχε καταστήση πιύ
  ιδκαμπτον τάν τράχη όν. Ό ία
  Οί "Αθλιοι.
  #630ον
  ΙΑ'.
  Το άλάβ«στβν καί μηδέν» φόν ι θε ν τευφέχιβν
  Τό τιθρ των έτιτιθβμένων εξηκολουθεί, τούς τού
  φεκισμούς διεδέχοντο μύδροι κοΐ τούτους οί τού
  φεκισμοί κατά τοθ όδοφράγματος, ά·ευ βλάβης τ&ν
  άντσρτών.
  Μόνον τό άνω τής προσέψρωο τοθ καπηλεΐου έ
  βλάπτετο όΜ^αν κατ' όνΐγον, δη>αδή έχαλθτο
  τό κονΐσμα και διετρυπώντο τα ποράθυρσ, έξ ιυ
  καί ήνογκάοθησαν εί έκιϊ τοποθειημένοι άντάρτσι
  ν' άποχωρήοωσι.
  Τοθτο άλλως τε άιισιτεϊ ή στροιηγική τέχνη κα
  τα των όδοφραγμάιων, νά ησρατείνε->αι ή επίθεσις,
  ίνα έξαντλ£>νιαι τα ιτολεμοφο&ια των έτιανασ α
  των, αν ούτοΐ πρόξωσι ιό λάθος ν' άντιτιυροβο-
  λώσιν, δταν δέ φανή έκ τής βραίύιητος των πυρο
  βολισμών, ότι δέν έχουν πλέον τιυρΐτιδα ή σφαΐρος,
  τότε γίνεται κατ' ούτω ν Ιφοδος.
  Ό Ένζολωράς ί:έν πβριέπεσεν είς τήν παγ(
  δα ταύτην τό όδόφραγμα δέν άντεττυροβόλει πό
  σώς.
  Είς τδσαν εκκένωσιν των έχθρικβν κανον!
  ών, ό Γοβριάς έκρέμσζε την γλώσσαν Ιξω τοθ στό
  ματός τού ώς σημείον εμπαιγμοθ, λέγων.
  — Σχ'ζβτε τό τιανΐ. ^ άς χρειόζβτσι ξαντό!
  —Ό Κουρφειράκος, δέ, αποτεινόμενος πρός
  τό κανόνιον ?ιά τό άνωφελές των μύδρων τού
  Ιλεγε.
  —Τα μπέρδεψες, κακομοΐρα ϊ! τα χάλια σου! ΕΤ
  σαι ίΐνα σύχσμο!
  ΚαΡώς είς τούς χορούς μετημφιεσμένων συμβαί
  νει ν ά διεγεΐρεται ή περιέργεια των θεαΐών, ούτω
  κοΐ είς τος μάχας έπιθυμεΐ Εκαστος νά γνωρίση
  των ένανχίων τα κινήματα.
  Ή σιωτΐή τ©ν έν ι ώ όΒοφράγματι ήρχισεν άνη
  συχοθσα τούς πολιορκητός, φοβουμένους άπρόοπτόν
  τι, καί ηθέλησαν ά Τδωσιν, εί δυνατόν, τί συνέ¬
  βαινεν δπισθεν έκεΐνης τής σωρείας των πετρών δβ
  χομένης τάς βολάς άνευ απαντήσεως.
  Οϊ άντάρται τιαρβτήρηο·αν αιφνιδίως επί τής
  στέγης οικίας τινός γειτονΐίής'στΐλβουσαν είς τόν
  ήλιον μίαν περικεψαλαίαν. (συνεχίζετα>)
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  --------Ο "ΤΕΚΤΟΝ" =—=
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πεπει-
  ρσμένων -πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων_ τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο¬
  λήν Πολιτικών Μηχανικόν τοθ ΠολυτεχνεΙου οίκο-
  δοαικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρτ]·
  σ°ν ίωροβάτου καί ταχυμέτροο κλπ. όδοποιΐαν ύ-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήμαχα μετά
  οποίων, έφσρμογών. μελετών καί άσκήσεων είς
  Τ0 ΕΤναιΐθίονσδική «ύκαιρΐα δι' οσους άπερρίφθησαν
  «κ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικβν
  Σγολών κλπ. 8σους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φίμϊνοι Έρ^ολϊπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρείας όδοποιΐας. οίκοδομικάς ί| είς οίασ
  -7 τΕχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  ΖΙ είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  6Ϊν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  μβγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  Π«ν«Γ·Ι«·λΜί ργ οιίμΐρ·ν
  ίχ τ·δ «ΤΕΚΤΟΝ©-» δι*»ρίββηββ.ν είς ύπουργεΐα,
  Διίμους, Έτβιρίββ κλη.
  Γρα«εΙ« ·Ι*νοί ». Όμβνβια 'ΑβΙΙναι.
  υποαηματα ίνΙΟΔΕΡΝΟ
  τοίς Κοντά—αδτό ήταν το δνομα
  τοθ νεαροθ 'ΕλβετοΟ ίατροθ—·|ξε
  μεταλ/ίύθη «ό μικρόν σνάλμα
  τού. Τώ5/αλ« χ* συμπέρασμά χου:
  Τό μΐχρόβιον τής πο^ιομυιλίτι-
  δίς ή:αν εύαίσθτιτον είς χό χλα
  ριοθχον χάλ'ον. Έφ' δοον χό μι
  τρίβιον είχε χαμφθη" είς μίαν
  μικράν δόσιν χλιοριεύχοιι χαλΕου
  δέν θά δπίνυπτΐν είς μίαν ίσχιι
  ροτέραν ίττίθεσιν;
  ΈτιΙ έβδομάϊας, μέ πάθος π'ύ
  ίλοένα μΐγάλωνε, 6 Έλβετος 1%
  τρ ίκανόνζε τάς δίοείς χοι».
  Δέν ή'αν δύσκολον, διότι είς την
  Έλβετίαν είχ«ν ί.σ«ήψη πρό
  μχχριθ μία ίπιδημί» πολιομυελί
  τιδος
  Καί έ ώ είς χά νοοΐχομεΐα
  δλα σχΐϊδν τα τται^ά^ι Π',ΰ ιίχα*
  πάθη πολιομυελίτιϊα τιέθαιναν ή
  προσιβάλλοντο άτο παράλυαιν, τα
  33 ηαιδάχια πού έ/οσήλευεν ί
  ίαχρίς Κοντά, έγιναν χαλα Έθε
  ραπεύθησαν τιλείιβς Τό θ^0<ια ωφείλετο είς χό χλωίΐοθχαν κάλι όν. Τό αφαλμα πού είχε κάμη δ Ιαχρές ιίς τήν ϊιάγνωσίν χου άηε διΐχθΐ] σωτήριον: Είχεν εδρεθή ίνα άποτελεσματκόν δπλον χατά τής πολιομυελΕχιδ:ς. Τό Καστέλλι Κισσάμου και αι πρόοδοίτου. ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙ2Σ4ΜΟΥ Ν^έμ' ' 6?ιος (4νταποκρ:τοΟ μ>ς). —Πριο]
  τεύουστ τής έκασχιας Κΐαάμου χό
  Καστέλλι ε!»ε συγχρόνως αία ά· |
  πό τίς με/αλύ:ερες κκΐ ώραιίτε
  ρ«ς χωιοπίλεις τής νήσου μα;,
  χληθινή ιή'ΐοσα τής δπι«τ!ς
  ,,Κ·ήτης.Έδοα χ<.ύΈτιΐ3)ΐότ(0ιΐ Κια σάμου χαί Σιλίνοιι, Είοηνοδικεί ' οιι, υποθηνοφιιλακείου, άγρονομεΕ {ου, 5πο*^ιοικήσεως χωροφυλακην,' κοινότητος καί ίλων των αΐλλων . δημοιίιον ΐιπηρεσιών συγχενχρώ Ι νεΐ χαθημίοαν πλήθη ξίνων Καί' έ,ιφινίζιΐ δψιν μεγάλης πολειο;. Ι Ίδίκις ή χιντριχΐι 45ός— ίγορά — μία θαυμασία ίμελβγουμίνως λε (ωφέ'ος πού θί τήν έζήλευχν χαί μ«γά>εί πόλεις, παρϊυσιίζει χίνη
  σιν εξαιρετικήν καί δψ ν τελείως
  συγχρθ'ΐσμένην.Είς την ίΐον αυτήν
  ε&ρίαχονται χά μεγάλχ χαχαοχήμα-
  ! τα, χά χενχρα χναψυχη'ς, χά χαψι
  νεΐι, χά ζαχαροτλασΐίΤα, χά εσΐι
  ιχχόρΐϋ, χά ξΐνοδοχιΤχ Οιτνου, αί
  ' Τράπεζαι, χά γραφεία των συν ε
  ταιρισμων χλπ.
  'Εχΐι ίέ τό Καστέλλι μεγάλην
  κίνησιν χαί ανάπτυξιν, κα! έμπο
  ριχήν χαί γΐΓθγιχήν. Άπί τί λι
  μάνι τού είσάγονται ό'α χά εΐδη
  'Απά τό ΚαστέΑΑι τήςΚισσόυου
  Μία ιίνών απο πατρΐωτιχήν παράστασιν τοθ ΔημοτιχοΟ σχο)ε(ου Καστελλίου [Κισσάμου, «χορό(
  τε Ο Ζαλόγγοι». Διά τάς πρεοδους τβθ Καστελλίου γ^άφομεν παραπλιύρως.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Προσκολοΰνται ττάντες οί
  κάτοικοι ροδιοφώνων δπ«ς
  ίντός όκ ώ ημερών άπό σήμε
  ρον ττροοέλθωσιν κοΐ κατα
  βάλωσιν έν ι ώ Τσμε'ψ τάς
  συνδρομάς των τν ^[κονοι1ι
  κων έιών 1938—39 καί 1939
  —40 καθόσον μετά παρέλευσιν
  τής Τ>ροθεσμ1σς ταύτης θίλο
  μέν έκδόοη κατ' αυτών έν-
  τάλματα προσωρικτ)ς κρατή
  σεως ώς καί κατσσχέσεις ρα
  διοΦών ών.
  Ό Διευθυντής τοθ Ταμεί
  ου Ηρακλείου.
  Μιχ, Τζανάκης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός Οϊηοέτης διά
  τό γραφείον Εύαγ. Άνωγειανάχη.
  Το Έ«κ>ησιβιβτιχον ΖυμβούλιΙ
  όν τοθ.έν "ΗρβΗλβΙω Ίίρβϋ Να¬
  ού Άν(βυ Κωνσταντίνου (Νβκρο.
  ΐ
  η δτι έχτίθεται τήν
  19 Νοεμβριού είς πλοιοδοτΐϋήν
  δημοπρασίαν εκμισθώσεως διε
  τοθ; τ* έν τφ Λιωφόρψ Καλοχαι
  ρινοθ κατάατημα (τρώην χαχά-
  σχημα ΣίγγεΓ) δπό χους δρους
  καί συμφωνίας ιΓ:ινις είναι χά
  τατιθειμενοι έν τφ Γραφείω χιθ
  ΈκχλησιαστικοΟ Σι/μβουλίου χιθ
  ΝαοΟ, ένθα οί βουλόμενοι νά
  πλ»ιο5-τήσωσ, δύνανται νά λαμ
  βάνωοι γνώσιν χαθ' έχάστην 10—
  12 π. μ.
  Έν Ηρακλείω τή 10 Ν)6ρ(ου
  1939.
  Έκ τε Ο Γραφείου τοθ Έχχλη
  σιαιχιχοθ Συμβουλίευ.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φοιρμακείο» ΧανΐΜτάχο — Κοιμοτράχι.
  Ένδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα τΐολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  'ϋργασία έπιμεμελημένη, έφαρμονή τελεία.
  ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  'Εντάς τού εγκεκριμένου
  νέου οχεδίου τής πόλεως.
  Πωλοθνται 85 ρομοτομημένα οίκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τε-
  τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εύρείαν πρός
  τόν δρόμον δΓ ένσ έκαστον οικόπεδον,
  π λησιέστατα τής Σταφιδικής έναντι τού
  συνοικισμοΰ Βούλγαρη καί πέριξ τοθ
  τέως Μακαρονοποιείου.
  Τα οΐκόπεδα πωλοθνται εΐτβ κεχωρι¬
  σμένως είτε δλα ομού μβ ευκολίας είς
  τήν πληρωμήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα¬
  ρά τφ δερματοπολείω Ιδιοκτήτου Φ. Που
  λιανώκη.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωστός ταχυδρόμος Χαρί-
  δημος Πορτσάχης βναχωρΐί χαθ'
  ίχασχην έβδομάδα. Καί παραχα-
  λεΐ τούς ενδιαφερομένους Βπιβς
  αποχΐίνονται ιίς χό τηλέφωνον
  τοθ χ. Μπαλαμούτσου 7—88.
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ μουσαμβς έμπο
  ρ«ιιμά:ων φορτηγοθ αύτοχινήχου
  καχά χήν διαδρομήν Ήραχλεί-
  ου—Μαλλίων άνήχιβν είς χδν Γε¬
  ώργιον Παντελήν ή Μπάρμπα
  Γιώργη έκ Μαλλίων. Παρακαλεϊ
  ται 6 εδ,ώ^ δπως χό παραδώση
  άπ' εϋβιίας είς τάν χάτοχον ή
  είς χον Πετράκην Έμμ ή Μαλ-
  λιώτην είς Ηράκλειον χαί άμει
  φθήσεται.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. 2.ΚΟΥΑΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟ~ Α9ΗΝΑΧ8
  Πλησίον Χτ«β.
  ΠαρΙχα καβαν κλΐιρο·οΒ(·
  ■ν Β βιιυκβλβνοιν Ιατοικϋι
  •ύοινς, είς τοώς ■!( ΆΒανα(
  μ·τ«Ρ«ίνβντβς αββκνιΐς ββιι-
  το».
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον ίσί
  γειον ώς γραφείον ή" ραφείον «ίς
  χήν ίδον Έβανς παραπλιύρως γρα
  φΐίου χ. Έμμ. Άδαριωτάκη.
  Πληροφορίαι παρά ιω Μοχιανώ
  χαφινείω Μιχ. Κριτσωτάκη.
  ΠΰΛΕΙΤΑΙ χόλινδρος άρχοποι
  είου χαί μοτέρ μεθ' δλων των έ
  ξαμτημάτων. Πληροφορίαι παρά
  τφ χ. Χαρ. Γιοογουρταόγλου.
  (Μπεντενάκι).
  έπιοκ«ιιοΙ ώροΛονΙων
  ηγγυημέναι
  Είς τσ ωρολογοποιείον:
  Κ. ΧΑΤ2ΑΚΗ
  Πβριχ τ$ Μιΐντάνι.
  ΠΒΛΕΙΤΑΙ
  καχαστάσει έξ 7 δωμαχίων λοϋχρϊθ
  χ«1 μεγάλας α&λής έναντι οίχίας
  Βογιατζάχη συνοιχΐα ,Γυμναοηι
  ρίου. Πληροφορίαι παρά τφ ΙΒιο
  "—'- %. Ανδρέα ~ '
  ποΰ άναγκαιοθν είς χούς χατοίχους
  χής Κισσάμου καί έξϊγονχαι επί
  αης δλα χά προϊόντα χής ίπαιρχί
  α;, Ελαια, χρααιά χλπ. ΚϊΙ Ιχει
  προΐόντϊ πλβύσια ή έπαρχί αυ¬
  τή. Τα έ5άφη της είνε γόνιμα.
  Ό χάμπις χοιΐ Κασχελλίου είνε
  άπά χους εύφοοατέρους χής Κρή
  τη;. Καί οί ά'νθρωποι είνε τόσον
  φΐλεργοι ίσον χαί προοδευτικοί.
  Οί ΚαστελλιανοΙ, δπω; χαί δλοι
  οί ΚισσαμΙτες, ίχουν επιδοθή σή
  μερον είς χά είοηνιχά των Ιργα
  μέ τόν Ιδιον ζήλον, μέ τόν Ι¬
  διον ενθουσιασμόν, μέ την ίδιαν
  πίστιν ποίι έπολεμοθσαν άλλοτε
  διά τήν απελευθέρωσιν τής Κρή¬
  της. Καί μέ τόν μόχθον χαί τόν
  ίϊρώτα χή; άγίας εργασίας των,
  γονιμοποιοθν τήν γήν χαί παρά
  γουν δφθονα χαί έχλεχτά άγαθά.
  Άλλά πρέπει νά Ιλθη χανεΐς
  Ιως έδω πέρα διά νά αισθανθή
  καλυτέρα τόν παλμόν τής δημι
  ευργικής εργασίας, διά νά 15η έχ
  τοθ σύνεγγυς την έπιτελεσθεΐσαν
  πρόοδον, χήν συνχελεσθεΐσαν χά
  τα τελευταία Ιτη μεταβολήν, διά
  νά ευρεθή μΐσα είς Ινα περι
  βάλλον άλτ,θινί/ς είδυλλιαχής ώ·
  μορφιβς χοί νά νοιώση δλο χό με
  γαλιΐον χής Κρήτης είς Ελας τάς
  έχδηλώσιΐς χής ζωής.
  —Αί επεχτάσεις των «τμο·
  πλοΐκδν γραμμβν (ξωτε-
  ρικοΰ.
  Έν βχέσΐι πρός ταλεγρ&βημα
  μκς διά χον επέκτασιν τϋν άτμβ
  πλοϊκών βυγκοιν&ινΐΜν Ητις άπ·
  φβσίσδη άηο κοινου υκβ τού κ.
  Ύφυαβυργοΰ τής Εμπορικάς Νκν
  τιλίβς κ«1 τβΰ Λ. Σ. τής Κοινής
  Διιυβύναβυς άτμοπλοΐχθν συγχοι
  νυνι&ν πληοοφοοοάμΐθα τά> εξής:
  Αί καθκροίμβναι κβτά δεκκκβν
  θήιιερον γραμμαί μΐτβξΰ τ6ν λι
  μιχ ών Μαύρΐκ ©«λβοοπς— Κων)
  πόλϊως—ϊμύρ ής θ« ουνόυασΒβδν
  καί υ β την επέκτασιν της γρ*μ
  μής ΠΕΐραι&ς— Βρινίηβίβυ ρέχρι
  Ιεργέατης δι» νά ουνδΐβϋ δι' >λ
  ληνιχών άτμοπλοίκν η ανατολι
  κίι Μβοέγειος χαί 6 Εϋξβινος ηόν
  τος άφ' έός καΐ π Μβσσβλιο» χαί
  οί λιμίνες της Άδριατικής άφ' ί
  τίρου Τοιοατοτρβπυς έ Πβιρειι
  εΰ; 8* καταστό χόμβος θαλαβσί
  νν μ·σον«ι>ΜΜν βυνκοινωνι&ν.
  Κυρίοις «Ι γραμμηΐ οιυτβι άποβλ*
  πουν είς την έμηορευμβτιχήν κί
  νησιν τής Ελλάδος δεβομένου ο 0
  τι ή ΐπιβατιχη <Ινι >ιχρ« λβνω
  τοϋ ηολεμβ».
  —Φβρτώοιις μεταλλευμα·
  τα»ν.
  Κατα την ληίαααν
  βφορτώθηοβν έ£ Ελλάδος 2.000
  τόννοι λΐυκολΐθου δι' 'ΑγγλΙ
  αν, έ 100 7. τόννοι σιδηροην
  ρίτβυ δι' Όλλβνδίαν, 8 400 τόν·
  νοι οιδηρονικελίου δι' Ιταλίαν
  κκι 500 τόννους χρωμίβυ δι' 'Αγ-
  νλίαν.
  —Αί (ίβαγωγαί οίτβυ καί
  αλεύρων.
  Δια διαταγής τοθ 'Υπουργείου
  Έβνι»ής ΟΐκονομΙας πρός τας τε-
  λννειακβς Γάρχας, κββΜρίσβη. δτι
  «Ι έκδιδόμεναι (άδειαι εΐσαγωνης
  σίτου καΐ άλβύρων δέον νβ έ*τ«
  λοΰνται ίφ ίσον μνημονβββταΐ
  είς αύτάς, δτι π είσαγβιγη βα έ
  νιργηθί) συμφώνως πρός τας προα
  φάτοι.ς άποφασ«ις [τβδ ώς &να> ύ·
  πβυργεΐου δι' ών έρρνβμίσθησαν
  τα των είσκγωγΜν έμπορευμάτων.
  —Ή προμήθεια θεί«υ καί
  θειϊκοΰ χαλκβϋ.
  Υπο τής Διοικήσεως τή; 'Αγρο
  τικής Τρ»πίζης ένεκρΐβη Α προ
  μήββια 2 χιλ, τόννων θειϊκοΰ χαλ
  κου ίξ Αγγλίας. 'ΕπΙσηςξ έ{ηβφα
  λίσδπ ή Ιγκαιρος ηρομηθεια ,9,500
  τόννων Βείου εξ 'Αμερικϋς κβΐ
  Ιταλίας.
  —Τα [συνεταιρικά δανεια.
  Υπό τής 'Αγροτικής Τραπέζης
  έκοινοκοιηβη πρός τας Ένώαεις
  καί τ«υς Συνεταιρισμβΰς άπόφ«
  σις τοΰ υπουργείον Οικονομιπών
  διά τής «ποίας καθορΐζεται ότι
  διά την χορήγησιν είς τβύς ουν«
  ταίρους ίανείων έκ ουνε«αιρικ&ν
  κεφαλαίων θά χαρτοαημαίνεται
  μόνον τβ δανβιστικόν γραμμάτι
  όν καί ουχί το Ιντβλμα ιτληρει
  μής, διότι μονον το πρ&τον άπο
  τελεΐ τίτλον άπβδ«ικνύοντ« την
  κατάρτισιν τής συμβάοεως τβδ βα
  νείβυ
  —"Ιδρυσις πειραματικδν ά-
  γρδν.
  ΔΓ άκοφάσεΜς τοδ μ. ΎκουργοΟ
  τής Γεειργίας ενεκρίθη η σόοτασΐ(
  τβν έ(ής κειραματικΒν άγρ&ν υ-
  ηβ τοθ ΓεωργικβΟ Τβμεΐβυ Ρεβυ
  μνης: 1) Λυο κειραματιχδν ποικι·
  λι&ν σιτηρβν, πρός δρ. 2900 δι'
  Βκαστον, 2) Δΰο πειραιιατικ&ν
  πβιχιλι&ν ψυχβνθών, πρός δραχ.
  2 900 όιιοίΗς. 3) Δύο άποβεικτικ&ν
  λικανσενς οίχβυ πρός δρ. 3800 δι'
  ΪΜαστβν.
  —Διννυχτΐρκύβντα φαρμα·
  χΐΐα.
  Σημερον 16 Νβεμβρίο» βα 6·«
  νυκτερεόσβυν τα φαρμακεΐα 'Α.
  ..... Ν«1 Άη.
  ρ ι
  τ

  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέρπτης
  16 Νοεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  ΜΟΝΟΝ ΤΑ ΟΠΛΛ ΒΛ ΛΥΣΟΥΝ
  ΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
  ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΚΑΙ ΡΑΪΧ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΤ0ΙΜΑΖΕΤΑ1
  Οί Φινλανδοί
  κατέρριφαν Ρωσσικόν άεροπλάνον.
  Ύπάρχουν φόβοι συρράξεως;
  ΑΓΚΥΡΑ 1» Ν)6ρίου (ί6. ύπη.
  ρεσία τής «Ανορθώσεως»).— Τό πρα¬
  κτορείον Ρώυτερ έτηλεγράφησεν έχ
  Λονδίνου ανακοινωθέν είς τό οποίον το
  νίζονται τα έξή«: «Ό λόγος τού κ.
  Τσώρτσιλ έατάθη ίχανός νά πείση τόν
  κ. Χίτλερ ότι μόνον ή δύναμις των δ-
  πλων θά λύση τάς υφισταμένας μεταξύ
  '· Γερμανίας χαΐ συμμάχων^ διαφοράς.
  "Ηδη κατόπιν τού λόγου αυτού ί. Χί
  τλερ έτοιμάζεται νά έξαπολύση ένα πό¬
  λεμον τόσης αγριότητος όσην δέν δύ-
  ναται νά συλλάβη ή ανθρωπίνη φαντα-
  σία. Άλλ* είμεθα έτοιμοι νά τόν άντι·
  μετωπίβωμεν».
  ΤΡΟΜΑΚΤΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΕΤΡΕΑΑΙΟΠΗΓΑΣ
  ΤΗΣ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ
  Α©ΗΝΑΙ 15 Νοκμβρίβυ (τού άνταποκρι·
  Τ·ΰ μ»ς).— Τηλεγραφήματα έκ Νίας Ύέρ
  κης άναφίρουν ότι έοημεινθησαιν τρομα¬
  κτικόν καταστροφαί εί; τάς πηγάς πετρε-
  λαίευ της Βενεζβυέλας.
  Μέχρι τής βτιγμής τα έκ των έκρήξε-
  ων κβί πυρχαϊων Θύμκτατ, ύττβλβγίζοντβι
  είς χιλίους νεχρβύς.
  ΕΚΑΤΟΝ ΕΜΜ ΔΟΑΑΑΡΙΑ
  ΤΑ ΒΗίΡΙΙΙΑ ΪΜ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβρίου (τβΰ «νταπβχρι·
  τού μ«ί).— Εατβ τα έξ ©ύβσιγκτδνες τη-
  λεγραφήμκτα ο! Άμερικανβί ύπολβγίζευν
  τ»ς ημερησίας δαπάνας τεϋ πολέμου ϊίς
  έχατόν έχατεμμύρια δολλβρίων.
  ΥΠΟΤΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΝΤΟΜ0Σ
  Η1ΥΜΦΩΜΑΙΑΙ-ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Ν)βρίου (τού άνταποχριτοδ
  μας).— Νεώτεραι π?ηρ«φε>ρίαι έκ τού έξω·
  τερικβϋ φέρσυν ώς αύντβμβν την υπογρα¬
  φήν συμφωνίας μετοιξύ Ιταλίας καί Ίβυρ
  χίκς.
  ΑΠΕΦΑΣΙ1ΒΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΜΕΓΙΛϋΥ ΟΜΟΪΦΙ1ΡΙΚΟΥ ΣΤΑΔΊΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 15 Ν)βρίβι> (τβδ άνταποχριτοδ
  μα$) — Ως ανεκοινώθη ελήφθη ή απέλα¬
  σις σ>ως έν 'ΑΕήναις Ιδρυϊθ μέγα ποδο-
  οφαιριχον στάδιον, «Λ«>εγον πρές τα ύφι-
  στοτμενα είς α) λας χώρας χαί απαραίτητον
  σήμερον έν Ελλαδι.
  Η ΒΡΙΣΤΙΚΗ ΑΙΕΥ6ΕΤΗΣΙΣ
  Τ1Η 'ΤΡΪΓΚΡΒΡΪΑΓΑΡΙΚΙΙΜ ΔΙ/ΦϋΡΟΗ
  ΑΓΚΥΡΑ 15 Νεεμβρίβυ (ίδ. ύπηρεοί*).
  — Μεταςύ των χυβερήοε«ν Τουρχΐας καί
  Βουλγαρίας ηρχισαν διαιπροιγματεύσεις πρός
  οριστικήν διευθέτησιν ο) ών των μετ&ςύτών
  δύο χωρ&ν διαφόρων.
  ΜίΤΙΦΕΡβΗΣΑΝ ΕΙΣ ΔΕΚΕΛΕΙΛΝ
  ΤΑ 02ΤΑ ΤΗΣ ΗΡΙίίΙΗΙΣΣΗΣ ΑΑΕΞΑΙΤΛΡΑ2
  ΑΦΗΝΑΙ 15 Νοεμβρίευ (τού άνταποκρι.
  τοδ μνς)·—Είς την Δεχέλειαν μετεφέρθη-
  οαν ·ηως τβφβδν είς τεύς έ»ε. Βασιλικούς
  ταφευί, τα όοτά τής ηριγχηπίσσης 'Αλε-
  {άνδρας, θείας τής Α. Μ. τού Βασιλέως.
  V
  ΤΙΜΙ ΤΗΣ ΜΕΤΙΑΑΙΚΗ! ΑΡ«
  ΔΙΑ ΤΒΗ ίΑΣΜΙΑΙΤΒΣΙΜ ΤΟΥ ΚΙΦΕ
  Α€ΗΝΑΙ 15 Νοεμβρίευ (τού άνταποκρι.
  τοδ μ» 5)·— -·' «π·φασϊ«ς τοδ ΰπουργΐ.ευ
  τδν ©ικονομικδν ή τιμπ τής μετοιλλιχής
  δί δ« την δαομολόγηοιν τ·0 ϊ
  δρ. 32.
  ΡΩΜΗ 15 Νφρίβυ (ίδ. ύτιη
  ρκ9{α).Τηλεγραφήμ*ΤΜ έξ Έλ
  σίνσχι άγγέλλουν «κι σββ*
  ρόν έπειαόδιον έλαβε χ»
  ραν σήμερον είς τα ρωσΐο-
  φινλανδιχά σύνορ*. Ρωΐσι
  χον άεροπλάνον άνκγνω
  ρίσεως έπιχείοηαε ν* είαέλ9α
  έντός τή? ζώνης τβΰ βηνλ»ν
  διχοΰ έδάφους άλλ' εγένε¬
  το αντιληιττόν υπό των φιν-
  λανδιχων άντιαεροπβριχών
  τηλεβόλων τ« όχ*ϊχ ήνβιξβν
  σφοδρόν πΰρ καί κατερρίφθη
  εί; τα σύνορα.
  Τα τηλενρχφήματα προαθέ
  τουν ότι τόσον οί Φινλαν
  δοί όσον καί «ι Ρωααοι ά
  ποφεύγουν νά προσεγν*ββυν
  τό χαταστοαφέν άεροπλάνβν
  δια νά μ»ι δημιουργηθή *·
  'φο?μή ένόίτλβυ ρήξεως Πάν-
  | τω; τό γ«νβνό$ βϊμκείται
  ί να έχη σοβαβάς συ
  Π νΡΙΣΙΟΙ 15 Ν)βρ(βυ (15.
  ύΐτηοεαία) — Τό πρκχτοοεϊβν
  Χαβάς πληοοφοίεϊτοπ ότι έ
  σήμερον είς Έλσίνσκι
  έπιατρέψααα έχ Μοσχας ή
  Φινλχνδιχτι αποστόλη.
  Άλλα τηλεγοαφήμ«τα έ5
  'Κλαίναχι αναφέρβυν ότι ό
  Φινλονδιχβς λαβς διατηρεϊ
  ατβλυτβν ψ^χραιμ(αν χαί
  χαρτερικοτητα παρα την
  έπιδείνωσιν τής καταστάσεως
  Πολλαί έχ των πολιτών βϊ
  τίνες είχον εγκαταλείψη τας
  πόλεις ήρχισαν νά έ«ιστρί
  φβυν είς τάς έβτΚας των π«
  ρκ τάς άντιθέτβυς συσΐάσεις
  5Π Πρωινή
  Η ΕΙΡΗΝΗ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΚΑΙ Η ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΤΗ!
  ΣΤΗΡΙΖΕΤΛΙ ΕΙΣ ΤΑ
  Όφόν Μπλόμπεργκ
  συνελήφδη ώς ένοχος της αποπείρας
  δολοφονίας τού Χίτλερ έν Μονάχω.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ν)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσίο).—ΕΙδήσεις έξ Άμ
  στερνταμ καθώς καί έξ άλλον
  ούδετέρων πρωτευουσών, άνα
  φέρουν δτι κατ' έγκύρους έκ
  ΒερολΙνου πληροφορίας, υπό
  τής Γερμανικήν άστυνομίας
  εγένοντο πολυάριθμοι συλλή
  ψεις μονσρχικών είς όλόκλη
  ρον την Βαυαρίαν ώς ένεχο
  μένων είς την απόπειραν δολο
  φονΐας τοθ κ. Χίτλερ έν Μο¬
  νάχω. ΑΙ ούται εΐδήσεις προ
  σθέτουν δτι οί ΜοναρχικοΙ
  τής ΒαυαρΙσς ήνώθησαν είς
  οργάνωσιν άποσκοποθσαν είς
  δράσιν άπό κοινοθ μετά
  τθν μονσρχικών τής Αυστρί¬
  ας πρός ανατροπήν τοθ κ.
  ΧΙτλερ.
  ΑΙ φήμαι ττερΐ συλλήψεως
  τοΟ τέως άρχιστρατήγου φόν
  Μπλόμπεργ καί άλλων άνω
  τάτων καί ανωτέρων άξιωμα
  τικών έπανσλσμβάνονται καί
  σήμερον μετ' έπιμονής. Ό φόν
  Μπλόμπεργκ κα€ώς καί οί άλ
  λοι συλληφθέντες άξιωματι
  κοί, άναφέρουν οί σχετικαί
  είδήσεις, άνήκον είς μοναρχι
  κήν οργάνωσιν ή όποία συνβ
  στήθη άπό έ των καί έτέλει υ¬
  πό την άρχηγΐσν τοθ άλλοτε
  στρατάργου φόν ΦρΙτς 6 ό
  ποίος εφονεύθη πρό τής Βστρ
  σοβίας υπό μυστηριώδεις έντε
  λώς συνθήκας.
  Πάντως, ώς άνακοινοθται
  επισήμως έκ Βερολΐ,νου, ή ά
  στυνομΐα συνεχΐζει τάς συλ
  λήψΕΐς ύπόπτων, ευρίσκεται
  δέ επί τα ϊχνη τ©ν ένόχων
  καί έπομένως ή υπόθεσις τής
  αποπείρας τοθ Μονάχου Τσως
  διευκρινισθβ ταχέως.
  Ό κ. Πώλ Ρεΰνώ
  ομιλεί διάτήν'Αγγλογαλλικηνένότητα
  ΧΒΕΣΙΝΟΣΑΟΓΟΣΤΟΥΜΟΥΣΟΛΙΗΙ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ 1ΤΑΑΙΚΗΝ ΝΕΟΤΗΤΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύίϊ«ιοεο(χ)._
  Τηλεγοαφοΰν έ< Ρωμη; «3η ο χ. Μουσολίνι εξεφώνησε σήμερον έπ' εύχαιρία της ένοΐα ίεως των μκθημάτων λόγον κρός τού; φβι- τη τάς των Πχνεπιατημίων ειπών μκταΐύ άλλων τ* εξής «Ή ειρήνη τής Ίΐ«λ(«ς δέν είναι δειλή, οϊλλ' είναι . ένοπλος ειρήνη Την πολιτικήν αύτην θά συνεχίσωμεν β«σι- ζόμκνοι είς την δύναμιν των ϊιτλων μοις» ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΟΝΙΑΝ 4 ΕΞΑΓΕΤλΙ ΕΙΣΕΤΙ ΑΓΡΙΩΣ ΚΑΕΦΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΑΓΚΥΡΑ 15 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία) — Τό πρακτορείον Χαβάς ανακοινοί ότι χκ· τα εξηκριβωμένας πληροφορίας το» εί Πβ λωνβί διβιτητοΰν άχμαΤον τί ηθικόν των, άποφκσισμέ*οι νά μην ύκοταχθοϋν οπωαδή πβτε χαί δτι είς ολόκληρον την Πολωνίαν συνβχίζεται εισέτι μετά πείσματβς άγριος κλεφτβπβλεμβς, β οποίος &ΐς τινάς περιπτώ σεις λαμβάνει την έκτασιν πραγμοτιχής μ«ΧΠ5 μεταξύ άτάκτων Πολωνών χαί Γερ μανιχοΰ στρατοΰ. ΣΥΚΕΧΙ21 ΤΩΝ ΚΟΜΜ ΝΤΑΙ ΑΙ ΑΙΟΞΕΙΣ 1ΥΝ1ΙΤ0Ν ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρισΐσ). — Είς τόν λό γον τόν οποίον εξεφώνησε χθές ιήν νύκτα άπό ραδιοφώ νού πρός τόν αγγλικόν λοόν ό ευρισκόμενος εντοθθα Γάλ λος ύπουργός των Οίκονομι κων κ. Ριϋνώ εΐπε μεταξύ δλ λων: «Ή»θα διά νά ρυθμΐ σωμεν μετά τοθ σέρ Τζών Σά (μόν ζητήματα αφορώντα -ιήν οικονομικήν πλευρόν τής συ νεργασΓας μας διά τόν κοι νόν άγώνα τόν οποίον άνε λάβομεν. Χρειάζεται νά κα τοβάλωμεν μίαν προσπάθειαν μεγαλυτέραν έκεΐνης την ο¬ ποίαν κατέβαλεν ή ΓερμανΙα ^ ιής πρςσφυγής είς την βίαν. "Ολίγαι ωραι ττσραμονής μου είς Αγγλίαν ήρκεσαν διά ν' άντιληφθα ιήν άτιοφασι στικότητα τοΟ άγγλικοθ λαοθ είς τό ν ά επιτύχη μίαν είρή ντν δικαίαν, ή όποία νά είνε τιραγματική ειρήνη. Είς ιήν Γαλλίαν δλοι οί άνδρες είνε υπό τα οπλα κοΐ αί γυναΐκες τούς άντικαθι στοθν είς τος διαφόρους εργασίας. Ποία άλλη άπόδει ξις χρειάζεται περί τής άποφα σιστικότητός μος;Ό Γαλλικής λαός είνε ετοιμος διά πάσαν θυσίαν.Όλοςόκόσμος δέείςιήν | Γαλλίαν τρέφει άκρον έμπι Ιστοούνην καί επιδεικνύει προ σήλωσινπρόςτήνπατρίδα μέττ)ς ότιοίσς την τύχην ίχει συν δέ σει απολύτως την Ιδικήν τού. Ό γαλλικός λαός είνε άποφα σισμίνος ν' άκαλλάξη διά παντός τάς μελλούσας γενεάς άπό τό ήδσμα ενός άλλου πό λέμου. Λύτός είνε ό σύμμα χός σας. Τα αΐσθήματα άπό τα όποία διαπνέβται είνε δ μοια μέ τα (δικά σας. Δι* ού τό εΤμαι βέβαιος δτι αί χω ραι μας θά έξσσφαλΐσουν άηοξ καί διά παντός, δι' η¬ μάς κοί ολόκληρον τόν κό σμόν την ελευθερίαν καί την ειρήνη- ». ΡΩΜΗ 15 Νέ έμ βρίου (ίδ. ύηηρκσί»).— Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφίρβυν δή είς την Γαλλίαν συνεχίζεται ή δ(ωτις τδν χβμμου>ιατών. Χθές συνελήφθησαν 7
  σημαίνοντες κεμμβυνιστβί είς Γκρενόμπλ
  χβί 3 είς 'Αβινιόν.
  ΜΕΤΑΒΗ
  Ο ΜΟΑΟΤΩΦ ΒΑ
  ΤΗΝ ΑΝΟΙ1_ΕΙΠΟ Τ
  ΡΩΜΗ 15 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρεσία).- Με
  ταϊύ των επισήμων κύκλων τής Μόσχα;
  πρεβλίπεται, ώς τηλιγραφεΐται εκείθεν,
  ταχεϊα ρωσσ·ϊ«π&.νική πρβσέγγισις. Λέγε-
  ται μάλιστα 4τι ό ν. Μβλότωφ 8ά μετα·
  βή πιθανώτατβ την προσέχη άνοιξιν είς
  Τόχιο.
  Περιωρισμένη
  ή δράσις εις τό Δυτικόν μέτωπον.
  Ο κ. ΑΤΛΥ Ε
  ΑΡΧΗΓΩΣ
  1ΑΝ ΕΞΕΛΕΓΗ
  ΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοηβρίου (16.
  ύτιηρεσΐο).—Ύτιό τοΟ Ά>ωτά
  τού άρχηγβίου ιοθ ΓαλλικοΟ
  στροτοθ εξεδόθησαν σήμερον
  τα κάταθι ανακοινωθέντα:
  Την πραΐαν: «Περιωρισμένη ή
  δρδσς ιίς τό μέτωπον κατά
  την διάρκειαν τής νυκτός».
  Την ΙΊην νυκτερινήν: «Συνάν
  τη^ις των ττεριπολιων κ αί το
  πική δράσις τοΟ πυρςβολι
  κοθ».
  Εξ άλλου υπό τοθ πρακτο
  ρεΐου Χοβάς εξεδόθη την νύ
  κτα τό κάτωθι ανακοινωθέν,
  σχετικώς μέ τάς πολεμικός
  επιχειρήσας. «Ή έπικρατήσα
  σα κακοκοιρΐα ήμτιόδισε την
  δράσιν τής άεροπορ'ας ή ό
  ποία περιωρΐοθη ΐίς άνιχνεύ
  σεις. Καθ" δ>ην την ήμΐραν
  ούδεμΐ» άερομοχΐα διεξήχθη
  Κατά ξηράν μικρά δράσις των
  τιεριπολιων κοθ' δλον Γτό μή
  κος τοθ Σάσρ, τοθ Μπλΐς καί
  τοΟ Μοζέλλσ. Είς τόν τομέα
  τοθ Σάσρ παρετηρήθη χαλά
  ρωσις τί)ς δράσεώς των περι
  πολιων έν ώ έξ άντιθέτου ένε
  τάθη ή δράσις είς την περιο
  χήν των μικρ ών Βοσνίων.
  Ό πρόεδρος τής Δημοκρα
  τίας κ. Λεμπρέν ,συνοδευόμε
  νος ύτιό τοθ ΔιοικητοΟ των
  Παρισίων στρατηγοθ "Εριγχ
  επεσκέφθη σήμερον τό μέτω
  πον.
  Κατεβυθίσθησαν
  χδές δύο Γερμανικά ύποβρύχια
  υπό Αγγλικών έμπορικώνίσκαφών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Ν)βρ(ου
  (Ιδιαιτέρα υπηρεσίαι της «'Α·
  νορΡώσϊω£») —Ύπέ τεϋ Ναυ
  «ρχείευ έ'δόΕη είς την δή
  μοσιότητα άργά την νύκτα
  τό κάτωθι ανακοινωθέν :«'Αγ
  γλιχέν έμιτοριχόν οχάφος αυ
  νηψε μάχην μετά γερμανι-
  χοΰ ύποβρυχίου τοδ οποίευ
  'χαί επετεύχθη ή χατνβύθισις
  'ύπό τάς εξής συνθήκας:
  Τό Γερμανιχόν ύπεβρύχι·
  βν επετέθη πρώτον κατά τοδ
  βγγλικβδ έμπβριχβδ σχάφβυς
  Τβ πλβϊβν, τό όπεί·ν ήτο Ι
  {ωπλισμίνον, απήντησεν ιύ
  ιυΐω^ ήρχισε σφοδρά μαχη
  ή έποία διήρχεοεν επί πέν
  τε σκνεχιϊς ώροτς.
  Ό αρτι·ς έξβπλισμές τ·δ
  έμπβριχοϋ σχάφβυς χατεδΐί
  χθη έχ τεΰ ότι άπήντα
  είς κκθε ββλήν τού ύπ·βρυ
  χΐευ βμέσνς (μία πρές μίαν)
  χωρΐς διακοπήν. Αί όβίδες
  τοδ πνρχβ·?«υ τού άγγλι
  χοθ σχάφβυς Ιπληξαν επαινει
  >ημμένω$ τόύκοβιύχ'ον. Τό
  πλβϊον έθίγη έπίοος' έκ βλη
  μ «των τ·δ ύποβρυχίευ χω
  ρ)ς ·μως ν« ύη·ατ% τοι
  ύ βλάβνς ώατε νβ μή
  ) νικ βονεχίση ό
  τού.
  | Έν τώ μεταξύ ο άσυρμβ
  πατής τού έμποριχοδ σχά
  φους ιίδβπβίησε τα κγγΛιχά
  πβίεμιχβ τα όπβϊα κκί χατέ
  φθασβν μετά πάροδον 5 ώ
  ρών χαί έδωκαν τό τελευτβϊ
  όν χτύπημα είς τό ύποβρύχι
  όν τό οκεΐον κατεβυθίσθη».
  Κατ' αλλο νεώτερον άνα
  κοινωθέν τού Νβυαρχείβυ έ
  τερον έξωπλισμένβν έμπορι
  κόν βκβφβς έβύθισε 'γερμανι
  χ«ν ύποβρόχιον, τό δεύτερον
  ίντός τής ημέραι;, υπό παρο
  μ·ί«ςμί τ* πρεό
  Ρή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Νβεμβρ'ου (Ιδ. ύπηρε¬
  σία).—Σήμερον το άηόγευμα συνήλθον είς
  μυστικην ουνεδρίασιν οί βου)ευταί τβΰ Έρ
  γατιχοΰ χόμματβς Διά παμψηφίας έπβινε¬
  ξελέγη άρχηγβς .ό "Ατλυ, ύπαρχηγίς δέ ό
  Γχρήνγουντ. Ό χ. "Α.τλν, έ οποίος οημειω
  τέον δέν εΐχε ουδένα αντίπαλον εγένετο
  αντικείμενον θερμών έχδηλώσεων έκ μέ-
  ρους των έργκτικών ββυλευτών. Αί εκλο¬
  γαί, είς τάς οποίας απεδίδετο έξαιρετική ση
  μαοία. άνεμένονιβ μετ' ,ένδιβφέρβντες είς
  ίλην ιήν Αγγλίαν το άπβτέλεσμά των £έ
  εγένετο δεκτόν μέ γεΜχί,ν Ιχανβηβίησιν.
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  ΪΕΡΡΠΟΣ' ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβριού (Ιδ. υπηρε¬
  σίας— Τηλέγραφον έχ Λονδίνου ίτι τό
  ελληνικόν άτμεπλοιον «Γεώργιος» 2216 τόν
  νων, προβέχρονσ&ν επί έπιπλέοντ«ς ναυαγί
  «υ είς τα νοπανατβλιχά παράλια της Ά γ
  γλίκς καί εβυθίοθη. Τό έξ 23 ανδρβν ηλή
  ρωμά τού διεσώθη.
  Ν ΠΡ0ΣΠΑΘΕ1ΑΗ Ε1ΡΗΗΕΥΣΕ0Σ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Ν)βρίβ« (Ιδ. ηρ)
  Ό ββν Ρίμπεντρβπ ανεκοίνωσε σήμερον
  είς τούς πρεσβευτού τοδ Βελγίου καί "Ολ¬
  λανδίας ίτι μετά τάς άπαντήσεις Γαλλίβς
  *«ί Αγγλίαξ, τ· Ράϊχ ΒεωρεΙ άι.βτυχ«δο«ν
  χήν πρβσπβθδΐβν των Βασιλέων Λε·π·λδ·υ
  αί Βιλελμίνπς πρές είρήνευσιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβρίβυ.—'β κ. Ρεΰιώ
  επέστρίψίν έκ Λβνδίνβυ βυναντηθεις άμέ·
  βως μετ ά τβδ κ. Νταλβντιέ. Είς Λονδίνον
  ίξεδόίη ανακοινωθέν τβνίζβν {τι ή Αγ¬
  γλία χαί ή Γαλλία 6« ουνεργασββύν στε¬
  νώς επί τβδ βΐχονβμικβϋ έκιπέδου διά την
  άποτελΐβμβτιχωτέρβν διιξαγωγήν τ·δ άγβ