98062

Αριθμός τεύχους

5323

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  υπηρεσίαι)..
  «ί Πι
  Πθιχέν τΝν,
  ιατβς
  'ν«5
  «ν μ«1
  &ΙΟΙ
  ι
  . ύχηριβί»).-
  ά
  κται ή
  κλήφθηαιιν
  ίς Γχρινίμιιΐ
  ΜΕΤΑΒΙ
  Ο
  ΐηρεσΙβ).-Μι
  τής Μίο«
  [ται 4χ*ΐ9·ν,
  γγισις. Λ.·/·1
  τ«,φ 8«μ««
  ή άνοιξιν -ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΗΕΪ8ΥΙΟΣ ΣΤΝΤίΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙγύπτου
  Ιτησία λίραι 8
  εξάμηνος Ι
  Άμυρικής
  1*ιαία 8ολ. 10
  Ιξάμητος » 8
  Τ.μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟ£ Β«θΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5323
  Ο >ΓΩΜ ΚΑΤΑ ΘΆΛΑΣΣΑΝ
  Είς τόν Ν/Ατλαντικόν
  -== έλαβε χώραν χθές
  μεγάλΐνν/αυμαχία ξξξξ
  Άγγλικά τχολεμικά συν-
  εκρούσδησαν μέ τα Γερ
  μανικά ,,πειρατικά.11
  ΡΩΜΗ 16 Ν)βρίο<> (ίδ ύ·
  πηρεοία τής «Ανορθώσεως»)
  — Πληροφορίαι έκ Λονδίνβυ
  άναφέρουν δπ Ισχυραί μ·-
  νάδες τοϋ Βρεττανικοΰ ναυ
  τικοΰ άπέιιλει,σαν δια Νότι¬
  ον Αμερικήν πρός συνάντη
  βιν των δύο γερμανικήν «πει
  ρατικδν» πολεμικών «Ντώίκ
  βλαντ» καί «Ναύαρχβς Σέερ»
  τβ οποϊ», ώς κληροφορεΐτκι
  τέ· αγγλικόν ΝκυαρχεΙβν έ-
  τοιμάζβντα» διά νέαν ,δρά
  βιν μετά πρόσφατον άνε-
  φβδιασμον των.
  ΟΙ Ίταλικοί ναυτιχοί κύ-
  Μλοι άναμένβυν τό άκοτέ
  λβομα της
  νκυμαχίας
  προσδοκωμένης
  μετ* εξαιρετικόν
  ένδιαφέροντος χά! τουτο δι
  έτι τα δύο γερμανικαι σκά-
  φη ύΐτβρτερβϋν είς μαχητι-
  κέτητα καί βλητιχό'ητα πολ
  λβν Βρεττανικόν πολεμικήν.
  ΡΩΜΗ 16 Ν)βρίου (ίδ ύ·
  πηρεσία) — Έπείγοντα τηλε
  γραφήματα έκ
  •γγέλλουν ·τι
  Μοντεβίδϊο
  είς τόν Νο
  τι·ν Ατλαντικόν έλαβε χώ·
  ρκν μεγάλη ναυμαχία τής
  «ιιβίβς τ' άπβτελέσματα δέν
  εγνώσθησαν εισέτι
  τλαντιχοΰ ευρίσκονται καί
  δρβϋν άηβ ήμερϋν τα γεο
  μανικα «πειρατικά» «Ν ώϋ
  ταλαντ» χαΐ «Ναύαρχος
  Σέερ».Ύποτ(θετκι λοιπόν 2
  τι ή ναυμαχία διεξήχθη με
  ταξύ των δύο αυτών Γερμαν*
  κων σκαφών χαΐ των Ισχυ
  ρίν Βρεττανικ&ν πβλεμικών
  τα βη«Ια έχβυν τεθή είς
  καταδίωξιν των.
  Πάντως μέχρι τής στιγμαί
  δέν ελήφθη ούδεμΐκ σχετι¬
  καί είδησις βϋτε χαΐ λεπτο¬
  μέρειαι της ναυμαχίας έγνώ
  σθηβαν. Τό Αγγλικόν ναυ
  αρχβΐον δέν προέβη ι ι; ού
  δεμίαν σχετικήν
  σιν Οΰ^ε κ«ί έκ
  άνακο(νω
  Βερολίνου
  έπίσης μετεδέθη σχετιχή β!
  δηβις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16Ν)βρ(ου(ίδ.
  ύττηρεοί») — Τό ΝαναρχεΙον
  ανεκοίνωσε σήμερον ίτι κ«
  τα τή ν λήξασαν έβδομαδα ύ·
  πέστηααν έλεγχον υπο των
  αγγλικ&ν πολεμιχδν 180 έμ-
  κ·ρικα βκάωη δινφόρνν χ»
  ρων, κατεσχέθησαν δέ χαί
  •^Εφορτώθησαν είς Άγγλι-
  χούς λιμένας έμκ·ρεύμκτα
  δέκα χιλ. τόννων προοριζέ·
  Είς τό τμήμα αύτ· τού Ά μενά δια Γερμανίαν.
  Μετά τάς απαντήσει»;
  'Απέτυχεν ξξξξ
  τό ειρηνικόν διάβημα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Ν)βρΙου ((δ. κολουθήση άλλη έπ'σημος. Πι
  ύτιηοεσΐα τής « Ανορθώσεως»), στεύετσι μάλλον βτι είνε ένδε
  — Έπιβεβαιοθται σήμερον ή χόμενον ν' αποστείλη ό Φύ
  είδησις ΰτι ό φόν Ρίμπεντροπ ρερ προσωπικόν μήνυμα πρός
  ύ πρεσβευτάς τούς Βασιλείς Βελγίου καί
  εκάλεσε
  Βελγίου
  καΐ ^Ολλανδίας έν 'ΟλλσνΒΙαΓ, τό οποίον ομως
  Αί σκέσεις
  ΡωσσΙσς— Φινλανδίας
  Επί τχι προόι|'Ρΐ πολήιου εν Φινλαν
  ί)ια ίληφΰησαν όλα τα μετρα αμύνης
  τής χ<"(>ας χαί όργονοισρο>ς των βοη
  θηπκών ύιηρεοιών τοϋ πολέμου Είς
  τη είκόνα μας φαίν^ται ή ήρχηγος
  της οργανώσεως «Λόττα Σβαρντ» της
  οποίας σ/ο-τος είναι α βοηθΓ| τον
  στρατΌν με νοσοκόμους και παροχήν
  ιροφίμιον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16
  —Τηλεγρσφήματα έξ ΈλσΙν
  σκι άναφέοουν δτι τα μέτρα
  τα δποΐα λαμβίινει ή Φινλσν
  δική κυβέρνησις είνε εντελώς
  προλητττικά. Ό κ. ΠασσικΙβυ
  προέβη είς δηΧώσε ς τονίσας
  6τι αί ρωσσοφινλανδικαί δια
  πραγματεύσεις δέν έναυάγη
  σαν δέν είνε ομως ννωστόν
  Αν καί πό τε Θά επα ναληφθ :>Ον
  Πάντως, κατέληξιν, ή Φινλαν
  δία θέλει νά ζήση έν εΐρήνη
  μετά τής Ρωσσίσς ελπίζομεν
  δέ ότι αυτή είνε ή έπιθυμΐα
  καί των Σοβιέτ.
  Βερολίνω καί εδήλωσεν είς δέν θά δοθή είς την δημοσία των ε(
  προφορικως βτι ή Γερ , τητα. Τό^ Μή^υμα τοθτο ^ άνα -€ρμαν(αν.'
  ΑΓΚγρΑ 16
  Έκ Παρισίων
  νά μεσολοβήσουν υπέρ τής
  εΐρήνης συγχρόνως δέ ύποσ'η
  ρΐζουν 8τι ήρχισαν μετακινή
  σεις γερμανικων στρατευμά
  νοτιοανατολικήν
  μανΐα δέν θ' απαντήση είς μένεται 8τι θά σταλβ είς Χά
  τό διάγγελμα τον Βασιλέων γήν καί Βρυξέλλας έντός 2—3
  Λεοπόλβου καί Βιλελμίνης διό ημερών,
  τι θεωρεΐ την προσπάθειαν Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Νοεμβριού (ίδ.
  ίίρηνεύσεως σποτυχοθσαν με οπηρ6σ[α)._ οί πολιτικοί κό
  τα τάς δοθείσας υπό τής Αγ- κλοι χ&ν _ Το0
  γλίας καί Γαλλίας άπαντή Λονδ(νου κατηγορο0ν την Γβρ
  σεις. Τό γεγονός προεκάλε. απέρρμψ5 τήν προσ
  σεν εντύπωσιν δ όπ είναι Ι^Αμ ,Αϋ *Λ;Λ.!.-Λ*.»ν της
  καθιερωμένον είς τα Βασιλικά
  οιο βήματα ν' άπαντοθν οί
  Γδιοι οί άρχηγοΐ των Κρατών
  πρός οθς γΐνονται τα δισβή
  ματσ, τονΐζεται δέ δτι ή άπαν
  τησις τής Γερμανΐσς δέν έ
  διθη κατά τόν -ροσήκοντα
  τρόπον.
  ΟΙ έπίσημοι ΓαλλικοΙ κύ
  κλοι παρατηρών σχετικώς 8τι
  ή ΓερμανΙα δέν §δω<ε απάν¬ τησιν είς τό Βασιλικόν διάβη μ«χ διότι δέν 6χει ΐΐ ν' άπαν τήσπ· "Υπό των [Β(ων»<ύ<λων τονίζεται Βτι αί μεταπτώσεις των κυβερνητων τοθ ΕερολΙ νού, ή καθυστέρησις τής απαν¬ τήσεως, ή Εήνωσις κατόπιν βτι έξετάζεται ή πρό τάσις διά νά δοθβ ή απάντησις, καί τέ λος ή δοθεΐσα προφορική πρό χβιρος καί 6χι διά τής κσνονι κης όδοθ απάντησις, ττρέτιει ν άποδοθοθν είς την σύγχυσιν ή όποΐα έπικρατεΐ είς τιΊν Γερμανίαν ώς έκ τ«1ς Οφισ τα μένης διαφοράς ννωμων κσΐ αντιλήψεων μβταξύ των ήγε τον τοθ Ράϊχ. Ι Τηλεγράψημα έκ Χάγης * ύ Νοεμβριού. — τηλεγραφείται 8τι ή γενική προσοχή στρέφε ται καί σήμερον είς την στάσιν τής ΓερμανΙας έναν τι τοθ Βελγίου καί τής Όλ Είς την Γερμανίαν λαμβάνονται εκτακτα μέτρα ένισχυσεως των καλλιεργειών καϊ αυξήσεως τής γεωργικής -ταραγο)γής. Λόγιρ έ-τιτάξΐ'ως των ίππων διά τάς ανάγκας ιοΰ στρατοΰ, χρησιμοποιοϋνται ήδη αΛλα ζώα διά την άροσιν. Εις τη είκονα μαα, φαινονται οί έλέφαντες τού περιφήμου ζωολογικοΰ κηπου τού Χάλχεμπεργχ είς τί Αμβούργον, οί όποϊοι μετεφέρθησαν είς αγροτικάς περιφερείας και χρησιμοποιοΰνται είς την καλλιέργειαν, σϋροντες με μεγα?ην εύχολίαν τό άροι-ρον τή* "απο Ανατολήν Ή πολιτική =ξξ των Δ. Δυνάμεων είς τό Κινεζικόν ζητημα. ΠΡΙΣΙΟΙ 16 Νοεμβριού(1^ Ήηρεσ'α) — Κατ' είδήσεις έκ ΠεκΙνου, μεγάλαι ίαπωνικσΐ στρατιωτικαί δυνάμεις άπεβι βάσθηααν είς Πακόε τής Νο τιοδυτικτ]ς Κίνας παρά την Γαλλικήν ΊνδοκΙναν. Διά τής καταλήψεως τής περιοχάς αύ τής ή Ίατπων'α άποσκοπεΐ νά νά στέρξουν είς στενήν μετ* αυτής οικονομικήν συνεργα¬ σίαν είς βάρος τής Αγγλίας. Έκ των λόγων έν τούτοις οί όποϊοι έξεφωνήθησαν είς τάς δύο Βελγικάς βουλάς δέν φαϊ νεται νά πιστεύουν έν ΒελγΙφ 8 τι παρήλθεν ό κΐνδυνος τής γερμανικήν είσβολής. Αντιθέτως, τηνεγραφήματα έκ Χάγης άγγέλ>ουν δτι αί
  ΌλλανδικαΙ άοχαΐ άπεφάσι
  σαν νά χαλσρώσουν έλα
  φρώς τα £<τακτα στοατιωτικά μέτρα τα όποΐα είχον λη φθή την παρελθούσαν έβδο μάδα. Ή άπόφασ ς δ' αυτή κρΐνετσι ώς ένδειξις δτι έπήλ διακίψη την διβξσγωγήν τοθ δικνεργουμένου είς βύρεΐαν κλΐμακα έμττορΐου μεταξώ Κ( νας καί Γαλλικής ΊνδοκΙνας διά πυκνοϋ σιδηροδρομικοΟ δι κτύου. ΑΓΚΥΡΑ 16 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσία). — Τηλεγραφήματα έκ Τόκιο άναφέρουν ότι ,'& Ί- απωνικός τΰιΐος σχολιάζων την απόφασιν τής Αγγλίας Ι καί ΓαλλΙοτς νά ,ελαττώσουν ! τάς έν ΚΙνα στρατιωτικάς φρουράς των εις τό ελάχιστον θε ποία τις πνεΰματα έν ή 3εμ(α είς τα Όλλανδ'α. Π ι στεόεται δέ δτι είς την σχετι κήν χαλάοωσιν τής έντάσε ως συνετέλεσε τό διάγγελμα λανδΐας. ΟΙ Άγγλοι υποστή υπέρ τής εΐρήνης τό οποίον ρ ζουν 8τι ή Γερμανία έπιδιώ απηύθυναν οί δύο βασιλείς κει νά έκβιάση τα δύο κράτη πρός τούς έμπολέμους. ναφέρεΐ ΟΤΙ πΐστεύβταΐ μβταςυ Α[ Ιργασίαι πρός συμπλήρωσιν τής άντιαεροποριχήΰ όμινης τοθ Λονδινου ουνεχ . ^. „...,. πυρίτωβώς. Καί Τθν όλλανδΐκον Κώκλων, ΟΤΙ . ι π1 σηρΟβγϊς των ύπογείιον σιδηρόδρομον ενισχι-ονιαι εσωτερικώς ως φαίνεται είς την ανωτέρω εΐχόνα, διά ρε όλλανδΐκών Κώκλων, ΟΤΙ . ι π1 σηρΟβγϊς Ίήν ΙΤΡθφθρΐΚήν απάντησιν τοθ / άντέχουν είς βο^ #ον Ρίμιαντροπ δ·ν θα *η<* λ^ 4π6 έοωτερς ς φ ις η αρ α, θκ» αίΐόν, », άντισεροποριχη ίμυνα διέβεοεν έν έκατομ νέ προσωρινόν καί θά διαρκε οη έφόσον θ * συνεχΐζβται ό τιόλεμος έν Εύρώπη καί βτι α( δύο δυνάμεις θά στρέψουν καί πάλιν έξ ολοκλήρου την προσοχήν των είς Άπω Άνα τολήν, μόλις λήξη ό πόλεμος καί μείνουν έλεύθεραι έξ Εύ ρώπης. Διά τουτο, καταλήγουν α( Ίαπωνικαΐ έφημερίδες, δέν πρέπει ν' άποδΐδεται σημασΐα είς την ενέργειαν αυτήν. Έξάνλου, & γερμανικός τό πος, άσχολούμενος μέ τό ζή τημα αύ'ό, γράφει ώς Αναφί ρουν οχεηκά τηΧεγραφήματα έκ ΒερολΙνου, δτι ή ανάκλη¬ σις των στρατιωτικών δυνάμε ών τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας έκ Βορείου ΚΙνας ίχει σκοπόν ν' αφήση ελευθερίαν τίνα δρά σεως τής ΊαττΐωνΙας είς τό τμή μα αύτό τής "Απω Άνατολής, την στιγμήν ακριβώς καθ1 ήν πρόκειται ν' άρχΐσουν αί ρωσ σοϊατπωνικαί διαπραγματεύ γράφει δτι τό μέτρον αύΐό εί σεις δι' εύνοήτους λόγους. Ό πόΑεμος είς τοΰς αΙθέρας Αί έναέριοι έπιδρομαί έκ μεγάλης αποστάσεως. Ό στρατιωτικίς συνιργάτης τοθ «,αρισινοθ «Χρόνου» έξιτάζιι (Ις τό κατωτέρω άρθρον τάς ένανιι λημμένας γερμανικάς βιρονορι κάς έπιθίσιις εναντίον των άγγλι κβν βάσεων καί καταλήγΐι είς τό συμπέρασμα δτι αί έ«ι· δρομαΐ ανθ μεγάλην απόστασιν είνε δυσχερεΐς. Περατωθέντος τοθ πολέμου έν Πολωνΐα, ή γερμανική άε ροπορ'α έπεχείρητεν άπό 26ης Σεπτέμβριον μέχρι 17ης Όκτωβρΐου σειράν θέσεων άνσμφΐσβητήτου άπό τάς γερμανικάς βάσεις. Κατόπιν άνιχνεΰσεως ολίγων άεροπλάνων άναγνωρΐσεως, περΐ τα δέκα πέντε βομβαρδι στικά επετεθησαν εναντίον των πλοΐων τα όποΐα εύο(· σκοντο έντός τοθ κόλπου ήν κυροβολημένα ή μή, περΐ την 2ϊν απογευματινήν. Προεκά -. λεσαν μικράς μόνον υλικάς ^{ζημίας, άλλά εφόνευσαν ή έ 1 'τραυμάτισαν περΐ τούς τριά κοντα ναύτας, οί όποϊοι πατ επι. σφο δρότητος εναντίον τοθ άγγλι κοθ στόλου είς ιήν Βόρειον Θάλασσαν καί μέχρι των πλέ όν απομεμακρυσμένας βάσε¬ ων τής βορείου Σκωτίας" κα¬ τόπιν ή δράσις της διεκόπη αυτομάτως. Ή γερμανική ά νωτάτη διοίκησις εσκέφθη Β· τι είχεν ή5η απαντήσει έπαρ κώς είς τόν αγγλικόν βομβαρ- δισμόν τής 4ης Σεπτεμβοίου εναντίον των βάσεων/ τοθ Βι λελμσχάφεν καί τοθ Μττρούν σμπύττελ ή δ επ(στωσεν δα αί έπιδρομαί αυταί είς με¬ γάλην απόστασιν δέν άπέδω σαν άποτελέσματα δικαιολο· γοθντα τάς απωλείας πού έ σημειώθησαν; Ή έπισταμένη μελέτη των κυριωτέρων έπιθέ σβων, αί οποίαι εγένοντο την Ι6ην καΐ 17ην ΌκτωβρΙου μας έπιτρέπουν νά καταλήξω μέν, επί τοθ σημεΐου αύτοθ, είς ένδιαφέροντα συμπεράσμα τα Ή έπιχείρησκ τής 16ης Ό κτωβρΐου έστράφη εναντίον των νσυτικών δυνάμεων πού ήσαν ήγκυροβολημέναι είς τόν κόλπον τοθ Έδιμβούργου •(ς απόστασιν 750 χιλιόμετρον ρέμειναν ατυχώς άκάλυπτοι έ πΐ τοθ καταστρώματος των πλοΐων. Αντιθέτως, βληθέν τες άμέσως υπό των άντιαε ροπορικον τηλεβόλον καί των στολΐσκων των καταδιωκτι- κων, οί ΓεομανοΙ εχασαν τού λάχιστον 4 βομβαρδιστικά άε ροπλάνα. Την 17ην ΌκτωβρΙου ή ε¬ πίθεσις έστράΦη εναντίον τής βάσεως τοθ Σ<άπα Φλόου, είς απόστασιν 900 χιλιομέτρων άπό την αφετηρίαν των γερ· μανικών άεροπλάνων. ΕΤκοσι βομβαρδιστικά, τον οποίων προηγοθντο δπος καί την παραμονήν, άεροπλάνα άνα· γνωρΐσβως' επετεθησαν διά δόα διαδοχικον όμΑβων έναν τΐον των ήγκυροβολημένων πΧοίων: Έκτύπησατν ίν μόνον πλοΐον: τό άφωπλισμένον έ<· παιδευτκόν «Σιδηροθς Δούξ». Άλλά καί πάλιν κατβρρΐφθη- σαν πέντε άεροπλάνα. Είς τάς άβροπορικάς αύτάς έπιδρομάς οφείλομεν νά «ρο· σέξομεν δύο κύρια σημεϊσί ΑΥΡΙΟΝ: ΤΑ ψ μερρβ. ί (
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  1 ■ -
  ΘΕΠΜΠΤλ |
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Θ1α·
  σος: Ένωσις Καλλιτέχνην—Νίτσα
  Γαΐτανάκη) — Σήμερον δοο παρα
  στάσεις: άνογευματινή ώ3α 6 μ.
  μ. ή κωμωδΐα των "Άονολντ καΐ
  Μβάχ: «'Αγνός Γλεντζίς», μέ εί¬
  σοδον δρσχμΰν 20—10. 'Εσττιρι
  νή ώρα 9 1)2 μ. μ. ΔημητρΙου Μτ.6
  γρη, «τό Μνουρίνι».
  ΜΙΝΩΑ — Σήακοον ή Β'. ,ικαΐ
  τελευταία, βποχή: «Τσφος τοθ Ίν
  δοΓ». Ανογιυματινή ώοα 6.30 διά
  τελευταίαν φοράν ή πρώτη ίβοχή.
  ΚυριακΊ ω?α 10 «. α· Συνεάκ
  γεηκή ιίσοδο'δρ 6 "Ωο« 2-4
  νέον έπεισοδιακόν. 4 6 «δ Τάοος
  τοθ ΊνδοΟ», τιμαί ήλαττωμεναι.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταομος ·Α5ηνών.
  Πρ6νρ«μμ«17ος Ν)βρ(ρυ.
  1225 Σί)μα—Έθνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  12.30,Ή δρα τοθ έργάτου.
  13 Ευθυμη μουσική (Δ'σχοι).
  13.30 Είδήσεις.— Χρηματιατή
  ριον.
  13.45 Έλαφρό τοαγοθδι (υπο
  τής Κάς Χούλας Στί.βι ς).
  14.15 Είδήσεις.— Μετε«ρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορίς Πει
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλλην:
  χοΐ χοροί. (Δίακοι).
  18.55 Έργα δι* ορχήστραν (δ!
  οχοι).
  * 19.30 Ή ώ?α τί)ς Έλληνίδος.
  ψ-19.45 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (υπό
  τής δίδες Σαπφοθς ΒραχνοΟ).
  |_ 20.05 Δημοτικό τραγοθδι (δπδ
  τοθ χ. θ. Οαπασπυροπούλευ, ου
  νοδεία λοί'χων δργάνων.
  Γ 20.30 "Εργκ διά χοριοδΐαν (δι
  σχοι).
  20.50 Είδήσιις.
  21 Μουσική δωματΕου (δπό των
  χ. χ. Κωνστ. Κυδωνιάτη, πιάνο
  χαΐ Βασ. ΣταυριανοΟ, βιολί).
  21.30 Όμιλίκ.
  21.45 Ή ταχτική όρχήστρατεθ
  σταθμοθ (δπο την διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ. Βιτίλη).
  22.20 Είδήσιις.
  22 30 /Κργα δι' ορχήστραν
  τοθ Μπετόβεν (δίσκοι).
  23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσιΐς.
  23 30 Τραγεύδια."
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Τσιγγάνιχη Μευσιχή (δ(
  οχοι).
  Ει;τηνΚ'»*.λιφοι>νιιν έγιναν εσχάτως έοοται άναπαρΓΐιΐτΐίσί'ος τής ·ΙΙ«λ.ΐΐ'ΐς Ίστανϊας» π >ν^ι)ρυλων'κα'ι των
  ίπποτών. Τής γς)αφικής πομπής συμμ*τέσχον (ί)ς ςαινεται είς την ανωτέρω ειχονα μηι. χο'ι ό άστηρ τυυ Χόλλογουντ
  Νοα Μπήρυ ό νεώτερος κοί ή μ'κ Μαξίμ Ιξόοιινς. κόμη τού ΐΓΓριφήμου πρωΐαγωνιστοϋ φιλμς, Μπούκ Τζόουνς.
  ΠΕΜΠΤΗ
  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

  ΚΟΡΟΤαλ
  ΧΟΝΔΡΟΣ-Λ1ΓΝΟΣ"
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  Οί βασιλείς τοΰ τραγβυ
  διβδ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΠΝ ΕΝΤΥ
  £τέ> φ»λμ—μαγ
  ΣΕΝΙΟ-
  ΡΙΤΑ
  (Ρόδβν τής Δΰσενς)
  η
  Ρομπέρ Λίονβρντ
  Μοβσική Γ, Γχβυνώ—
  Χερρμΐρ* Χτοχάρτ.
  ΣΤΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  Ιύχής έργον.
  Ώς έγράφομεν χθές 1ξ <5λλης στήλης ένετάλησαν οί έπιθεωρη ταΐ τής στοιχειώδους έχπαιδεύ σεως, νά άναφίροιιν ποία σχολιΐα λειτουργίαν άκανονίατως ελλείψει ατέγης. Τοιαθτβ σχολεϊα 5πάρ χούν υποθέτομεν πολλαχεθ χαΐ εί νέ εύχής έργον δτι τό ΤπουργεΙ όν Οαιδείας άπίδλιψεν είς την διακοπήν όπωσδήποτε τής άνωμα λίας. Διότι έξ Ιδιαιτέρας πείρας άποκτηθείσης έχ τοθ παρελθόντος, ϊχει καταδειχθή χαί εντέυθεν ποί άς ζημίας πρόξενος γίνεται ή ίλ λειψις τααινοθ σχολείον χαί ή «μετ* έμποδίων» έχπαίδευσις. Μα θηχαί χαί διδάσχαλοι χαταπονοθν ται άδΐχως χαί ένίοτε χωρίς χαμ μίαν ωφέλειαν. *** Ή Λαϊκή Τέχνη. Είς τάς Αθήνας Ιδρύεται Μου σεΤον Λϊϊκής Τέχνης. Είνε γεγο νίς δτι ή Τίχνη αυτή αποτελεί οτοιχιϊον χαλλιτεχνιχόν χαί έθνι χον έξαιρετιχής σημασίας.Ή ί'δρυ οίς δέ μουσείον της είς την πρωτεύ ουσαν ανταποκριται είς ανάγκην την οποίαν τό Κράτος έσπευσε >ά
  θεραπεύση. Βεβαίως τό ΜουσεΙ-
  ου Λαϊχής Τέχνιβς τής πρωτευού
  σης 9ά περιλάβη άντιπροσωπευτι
  χά δείγματα άπω όλην την χώραν.
  Πάντως τό τοιούτον φανταζόμεθα,
  Ιίεν έμποδίζει είς την λήψιν άνα
  λδγοιι μερίμνης χαί χατά τόπους
  ί χαί (δία είς την Κρήτην δπου Ι
  ίνα ειδικόν μουσειαχϊν περίπτερον
  μέ μεθοδιχήν επίδειξιν τοιούτων
  άντιχειμένων άπά δλα τα προοδευ
  'τικά χαί ίστοριχά διαμερίσματα
  Ι τής νήσου μας, δέν θά ήτο περιτ
  τόν.
  ***
  Τα γεώμηλα.
  'Η κατανάλωσις τής ηατάτας
  κατέστη δποχρεωτιχή διά τόν στρα
  τόν, τα μαθητιχά χαι λαΐχά συσ
  σίτια χαί τα έστιατόρια. Ώρισμέ
  [ νας ημέρας θά παρασχευάζωνται
  φαγητά έχ γιωμή)ων χαί χατά
  τρόπον άρχετά ικανοποιητικόν
  ' διά την κατανάλωσιν. Τό μέτρον
  έπιχροτεΐται ασφαλώς «πό τοϋς
  παραγωγιιις ^τοΰς ιΐδους, άλλά
  ] χαί άπό την δημοσίαν γνώμην
  ή δποία θά σπεύση νά τό μίμη
  6$ πρός ίφελος χαί τής ίδιχή,
  της οίχονομίας χαί πρός χαλυτέ
  Ι ραν εξυπηρέτησιν των χαθημερι
  νων ίναγχων,
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ τό παρά την
  ίίον 25 Αδγοόστου γβονιαχίν χά
  τάστημα τοθ χ. "Αλεξ Σχορδύ
  λτ] κείμενον έναντι τοθ ξενοδο
  χείου «ΜΙνως», κατάλληλον διά
  πάσαν εργασίαν χαί διά γραφεί¬
  ον είσαγιογής χαί έξαγιογής δυ
  νίμενον νά χρησιμεύσι έν ΐοώτφ
  1 ώ άποθήχ»} λόγφ τής χ»
  ό χον,
  ΙΩΝΣΤΔΝΤ. ΙΩ!. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Τδί>ί Ενκνΐ- Ηράκλειον
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  'Εντός τού εγκεκριμένου
  νέου οχε&Ιοο τής πόλεως.
  Πωλουνται 85 ρυμοτομημένα οίκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τε-
  τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εθρείαν πρός
  τόν δρόμον δι* ένα έκαστον οικόπεδον,
  πλησιέστατα τής Σταφιδικής έναντι τού
  συνοικισμόν Βούλγαρη καί πέριξ τοϋ
  τέως Μακαρονοποιείου.
  Τα οΐκόπεδα πολουνται εΐτβ κεχωρι¬
  σμένως είτε δλα όρου μέ ευκολίας είς
  την πληρωμήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα¬
  ρά τω δερματοπωλείφ Ιδιοκτήτου Φ. Που
  λιανάκη.
  Τό εντελώς άνακαινισβέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εονοεΤ ώς ίνα Από τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομΦόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθονον
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευθύνεται «π· τ·¥
  Ερϋτεΐ κ. Γεώργιον Δααχαλα,χιιν.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  = Ο 'Τ ΕΚΤΟΝ" =
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ο-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μβτά
  σχεδίων, εφαρμογήν, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον,
  Είναι μοναδική ϊύκαιρΐα δι' δσους άπερρΐφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνβΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  Φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς 'Εργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οίκοδομικάς τ] είς οίασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλώτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθοός.
  Παντί, ·Ι ({ελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμερον
  (» τοΰ «ΤΕΕΤΘΝΟΧ» διωρίσθησαν εί
  Δήμον,, ΈταιρΙας κλπ.
  Γρανεΐα Ίυνο( >, Όαονοιβι 'Αβϋνεη.
  τό περιπαθεστερον
  άνάγνωσμο
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΗΙΗΣΕΡΕΗΔΤΑΙΙΙ
  έθον
  Ό Σϊθμπερτ χρειάσθηκε μεπ
  χες στιγμές γιά νά σανέλθη άτιο
  την χατάΓτ-λτ,ξίν τού .. "Ο.τι είχ·
  αεσολαβ^ση, ήϊαν γι' αυτόν τέ
  συν άΐΐροα5ό><η':ον.. Τότε μδ'ον ϊνοιωσε πώ; μόνον ή δειλί* τού τό» ήιΐπίδιζε τόσον ναιρί νά χά ταλάίίβ 'ώ; Ινα οίιθημ» άγάηης • Ιχεν αρχίση νά γεννιέται μέσα α·.ήν χαρδ'ά τού γιά την νεαρ* τού ιιαθήτρια.. Βλέτιονΐας την Καρολίνα ν' ά πομακουνεται, ίΐρεξε πίσω της χαί φώναζ«: —Καρολίνα, ΚαρολΙ^α. . Άλλ' ή χόμησαα ή:αν ήϊη μα χρυά... ΕΙχε «λησιάοη πρός τί πατριχό σκίτι τη;... Δέν τόν &· χουε... Πρίπει νά είχε πολίι παρ·4ξ«· νόν Ο φός έχεΐνο τό βράδυ, γυρί ζοντας στή χαμαρούλα τού, είς τό απίτι τοθ επιστάτου, δπου Ιμεναν οί υπηρέται, γιατΐ μόλις τόν εί δεν ή γυναΐκα τοΰ επιστάτου πού τόν συμπαθοθσε σάν παιδί της, τοθ είπε: — Θ2πιατε, μέ τό συμπίθειο, χάπως πάρα πάνω άπόψι αΐήν τα βερνα, χ6ριε μουσινοδιδάσχαλε! Νι Ι ήΐαν μεθυσμένος, άλλ' ϊχι 4πό χρααί' ήΐαν μεθυσμένος άπό έρωτα. Καί 0ά ή>αν εύτυχής,
  την ευτυχία τού δέν έδηλητηοία
  ζαν αί αμφιβολίαι... Μήκως ή νέ
  αρά άριστοκράτις θέ/ησε νά παί
  ξη μόνον μαζί τού:
  —Δέν ξέρω, τοθ είχεν ·!πή.
  'Απόψε, Φράντς, σέ άγαπδ..
  Γιατί άπόψι; "Ηθελε νά «Ο δή
  λώση πώς ή ευτυχία πεύ τοθ χά
  ρΐσε δέν μποροθσε νά ίχη συνέ
  χεια; Ήταν ίνα χαπρίτσιο, μΐά
  ίδιοτροπία τής τρελλής βραδυά;
  Αύΐίς δμως ΰΐτερα άπό τόν αί
  φνιδιασμό πού είχεν δποστή ή δεί
  λ£α τού, στεκέταν μπροστά σέ μιά
  ξαφνιχή αποκαλύψιν. Άγαποθσε
  την Καρολίνα, Ινοιωθε ττώ; την ά
  γαποθσεν... Ή ΤερΙζο; Αίωνία
  ίσΐορία: Είς τόν £;ωτα οιχαιώνον
  ται πάντοτε οί παβόντες.Ή Τερέ
  ζα. . Άλλ' αυτή δέν τοθ έγραφε,
  δέν τοθ έ5ιδε σημείον ζωής.. Κα'
  έπειτα μήΐτως αύτός είχε παύση νά
  ην άγαπ?; Τί δέ έμπόδιζεν 6 ξ
  ρως τού πρός την Τερέζα νά συμ
  θϊ την Καρολίνΐ; Ή Τερέζα
  αυιόν ήταν άλλο: Ήταν ή γυ
  πού είχε όνειρευθή καί φι
  λοδοξοθσε νά καταστήση ού/τρο
  φόν τοθ βίου τού... "Λϋπρεπε νά
  ήταν τριλλός γιά νά κάμη την Ιδία
  σκέψιν χαί σχετικώς μέ την Κα
  ρολίνα.
  (σιινεχίζεται)
  ΚΟΙιΊΩΜΙΚΗ
  ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.- Την τ.αρ·λθοΟ·
  σαν Παρασκευήν είς ΜιαμοΟ Και
  νουρΐου εβάπτισε τό κοριτσακι
  τοθ κ. (Νικολ. Δασκαλάκη ό Ια
  τρδς κ. Μικολ. Μΐτοχιανάκης ο¬
  νομάσας αύτό Άθηνδν. Μά τοίς
  ζήση·
  τή
  ρα
  ΠΟ
  Υΐ
  Άπόκτίσεως κέαμου μέ
  χρι οήμ&ρον, δέν {χει
  πραγμκτοροιηθή μεναλει
  τέρα Μαλλιτεχνική ύπερ-
  δημιουργία! _ταθμός τής
  ανθρωπίνης ίυνάμενς.
  Εαύχημβ τής Ικινηματο-
  γρβφικής τέχνης. 'Αφαν
  τάστου θεαματικότητος
  καί (πιβλητικής μκγβιλο-
  πρεπδίβς κιν)κόν ίργ·ν.
  Ό πλβϋτβς τής σχηνο-
  θεσίβς τού, ή πρωτοφ«-
  νβϋς όγκβυ συμμετοχή
  ήθβίτοιβν, τό <λ·ν τού πρβ(ενΐΐ κατάηληξιν— θαυμασμόν: ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ 1ΙΔ0Υ. Κυνήγια τ(γρε»ν--πά- λη έλεφάντνν, γιορτκς στά χαρέμια τού Μαχα- ραγιά. Μίση, δολοπλοχί- ες καΐ τέοε; αλλβς ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 9.30 Α δευτέρα τβία έ χ«ΐ ΕΙΙ ΤΗΝ ιΜΙΝΩΑ' ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ ΠΟΛΕΙΤΑΙ οΐχί, ιν ίφ^ κατβστάοει έξ 7 ϊωματίων λουτρεθ |καΙ μεγάλας «6λ<}ς έναντι οΐχίαζ ιΒογιβτζίχη αιινοικία ;Γιιμναβτ« {ρ'οιι. Πλτ,ρθφορίαι ιταρά τφ .8(0 Χ-^τΐ χ. Άνίρία Βλ*Μΐ, ΓαΜΟΙ.- Οι κ. Εμμανουήλ Βα σιλάκης καί ή δνΐς Ειρήνη -φβ κιανάκη — Καρτεράκη ίτΐλισαν τούς γσμους των ιΐς Πδμιιηαν Παράνυυ.φος τ,ορέστη δ κ. 'έιιιι' Εύαγ. Κουμαντάκης. ΗΗ' -Κωνσταντίνος Μηλιαρας |κ Μά&θας Πϊδιάδος—Λευκοθεα Ά· ϊοστολάκπ ε< Νέαιόλεως Ιτί· τούς γάμους Τήν *αρελ· θοΠσαν Χυοιακήν. Παράνυμ·ος «.αρίστη δ Ιατρός κ, Σβανογιάν ής. Γόρο οτήν πάλι Ή σαρακοστή των Χριστουγέν νων βγκαινιάσθη ά«ό κίσμον καί κόσμον. —"Εχει τδ «λβονέκτηαα ή σα· ρακοστή αυτή βτι έΐιτρέν,ει τήν κατατάλωσιν ψαριοθ, —Πραγμα «ού συνετέλεσαν ιΐς την γενκωτίραν Εναρξιν της νη ατεΐας μέ τό εκλεκτόν αύτό Ι δεσμα. —Άλλά καί τα κηνευτικά καί τα δσΐρια δέν ύβτέρησαν σχε· τικώς. —Ή ταξιδιωτική κίνησις *αροι>
  σιάσθη καί αύτάς τάς ημέρας «υ
  κνή·
  —Καί άτμοβλοϊκβς Ιννοεϊτΐι
  καί άεροαορικως.
  —Ιδιαιτέρως λόγφ τοθ καιροθ
  βροετΐϋήθη καί «άλιν τό άερονλα
  νόν ά«ό νολλούς, λαμβανομίνης
  ύβ' δψιν τής ταχύτητος άλλά
  καί τής ά έσεώς τού.
  —ΑΙ εργασίαι κατεδαφΐσεωςτοθ
  ναλαιοϋ Νομαρχιακοΰ κτιρΐου ου
  νεχϊζονται.
  —Άπό τό μακαρ'α τ3 λήζει κτί
  ριον άπομένει εΙσέτι «ρός κατεΒά
  ψισιν μικρόν τμήμα.
  —"Ολίγαι ημέραι άκόμη καί ό
  χβροα ώ; ελπίζομεν θά άτε>ευ
  θερωθη τελείως.
  —Ό αοτος τοθ νέου τύιου καί
  εθ/εστος είνε καί θρεντικός κα·
  τα τάς κρΐσεις των εΐδημόνων
  καί τ β ν συμνολιτων έν γένει.
  —ΑΙ κρίσεις αυταί άνταποκρΙ-
  νονται είς τήν διατυΐωθεϊσαν
  αρχικώς γνώμην δτι δ νίοςβρ
  τος έξυτηρετεΐ καί τήν οικονο¬
  μικήν άατψιν τβν έμν,ειρογνω·
  μόνων τοϋ Κέντρου.
  —Άλλά καί τήν ύγιιινήν τήν
  δνοΐαν Αλλως τε τό Κράτος Ε¬
  θεσεν, ύνεράνω «άσης αλληΓ, ά
  ναλαβον καί τήν Ινδελεχή παρα¬
  κολούθησιν τής «αρασκευής τοθ
  άρτου.
  —'Αξ'ζιι νά σημειωθθ καΙνάΧιν
  ή έιάοκεια είς τόν άνεφοδιασμόν
  τοθ "Ηρακλείου δι' εΐδβν τρώτης
  γης
  —Τοθτο ώς καί άλλοτε έγρά
  ψαμεν δφεΐλεται ιίς τήν δραστη
  οιότητα καί την μεθοδικήν δρδ
  σιν των άγορανομικΰν άρχ·ν
  Μρακ^ε'ου
  —ΑΙ δ«οΐαι καί Φροντίζουν ττάν
  τοτε δνως τόσον ή «όλις δσον
  καί αί , επαρχίαι μας εειοδιά
  ζωνται ίτιαρκώς καί διά των ίν
  ίεδεινμένων «οσοτήτων των εί·
  δών τούτων.
  —Ή προχθεσινή πρεμιίρσ.
  Μέ συγκέντρωσιν ν,ολλοθ καί
  έκλεκτοθ κόσμου εδόθη τό έ^πέ
  ρας τής «αριλθούαης Τετάρτης
  ή «ρεμιέρα τοθ νΐοαφιχθέντος
  θιάσου: «Έναισις Καλλιτέχνην—
  Νίτσα Γοϊΐανάκη». μέ τήν ήθογρα
  φικήν κωμωΒΙαν τοθ κ. Δημ. Μκό-
  γρπ αΦουσκοθα>ασσι!ς>. Πρό τί|ς
  «αραστσσεως δ κ. Μπόγρης ύ·
  *ύ χά χιιροκροτήματα τοθ κοι·
  νοθ. Εκαμε σύντομον άνασκότη
  σιν των νρώτων Ρημάτων τοθ Νέ
  οελληνικοθ θεάτρου άπό τής έ«ο
  χής τοθ Μετασιασίου, «λέξας τό
  εγκώμιον των νρώτων Έλληνι
  κων θιάσων οίτινες ναρά τάς ά
  οαντάστους δυσχερεΐΜ καί τάς
  προλί,ψεις τής Ιτιοχης ίκεΐνης
  έξυνηρέτησαν την Εθνικήν Σκη¬
  νήν μεταδιδοντες τα φώτα τής
  Τέχνης καί είς τήν τ,λέον αιομε
  μα«ρυσμίνην γωνίαν τοθ Έλλη
  νισμοθ καί δή τοθ ύιοδούλου.
  Ό κ. Μιιόγρης διήνθισε τήν όμι
  λίαν τού καί μέ χαρακτηρ στικά
  θεατρικά άνίκδοτα καί έν κατα
  κλεΐδι ηθχαρΐστησε τό θεατρόθι-
  ον κοινόν τοθ Ηρακλείου. Έ
  πηκολούθησι ή «,αρσσιασις των
  €φουσκοθαλασσιών» ενός Εργου
  ζωντανοθ «ράγματι άτιό α*6ψιως
  Ελληνικήν τύπω ν καί διαμοροώ
  σεως κοινωνι·ής δσον οοο^ 151
  ως τα τ*λαυτοΐα «ροκολπμικά
  καί τα «ρώτα μβταττο'1 κμικά ϊτη.
  Τό συγκρότημα τής «"Ενώσβως
  Καλλιτΐχνβν· άαΐδωκε τό Εογον
  μ έ δλην τή" θιλ,οτιμΐαν καί τήν
  μελετην των ρόνων, ΰ~ε νά Ι«ι
  τύχπ είς τό σύνολον της ή καρά
  στάσις. Σήμερον δ θίασος άναβι
  βσζει τό «Μιουρΐνι» μίαν ά«ό
  τάς ένιτυχΐας έΐίσης τοθ κ. Μ«ό
  γρη καί τού θιάσου.
  Το 'βχΗλησιβατΐΜβν 7-υμβούλι
  «ν τβδ.έν Ήρακλείν Ίιρβ» 1Η«·
  ββ Άγίβυ ΚεινοτκντΙνεη) (Νικρβ.
  φεΐου).
  Διακηρύττει ίτι έχτίθεται την
  19 Νοεμβριού είς πλοιοδοτιχήν
  δημοπρασίαν εκμισθώσεως διε·
  τοΟς το έν τφ Λιιοφόρω Καλοχαι
  ρινοθ χατάστημα (ηρώην χατά-
  οτημα Σίγγερ) δπό τούς δρους
  χαί συμφωνίας ιΓΐινες είναι χά
  τατιθειμΐνοι έν τφ Γρβφείφ τοθ
  ΈχχλησιαστιχοΟ ίυμδουλίου τεθ
  ΝαοΟ, ένθα οί βουλόμενοι νά
  πλειοδοτήσωσ, δύνανται νά λαμ¬
  βάνωσι γνώσιν χαθ' εκάστην 10—
  12 π. μ.
  Έν Ήραχλείφ ττ] [10 Ν)6ρ[ου
  1939.
  '&% τοθ Γραφείου τοθ 'Κχχλ*]·
  Ο £6λ(
  Μ
  Κπ]
  Κ
  π6λι.
  *λιν τή
  η
  τού.
  (ΐακοθ ιρΐοο ι
  σΙπ»ρ6ςκ,,£{
  η,μα·
  3αι άκόμη κ«||
  ίομεν θά όΐ,ιε
  ) νίου τύϊου κΐ
  :αΙ Ορ·«τι«ος η
  *ών ΐδί
  ε
  Ιατών έν νίνί
  αυταί Λνταηοκρΐ
  βιαβί
  * βτι ό
  καΐ τήϊοΐκο»
  »ν έμιιιρογνο
  ρου.
  Την ύγιιινίΐν *
  τι το Κοάτοϊ!
  «άσης
  δ
  ηιιβ'ωθή καΐιϋιι
  τόν άνιψοδιαοιιίι
  6ι' ΐδβί
  κσΙ βλλθτΐ ί$ {
  ιι ιΐς ττϊν οβαβη ^
  Γ|ν μεθοοιφΐι;
  ,ανομικβν 4*>>χί
  αί οροντΐζοιηιίι
  >ν Α «όλις*»
  ίαι μοί 4Φ*
  ς καΐ 6ιάτ8»Ι>
  οσοτήτβν τδ»ι1
  β ρ«ικ»<* 1 ι. ι . ' ----------- .."*—*—-----___________________ ' *^Γ ^^*-""—_________ Οίκονομική ζωή ;Έγκυκλοπαιδεία ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αί τιμαί των διαφόρων προϊόντων είχον χθές ώς άχολοόθως: ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ α' δρ. β' » γ' 8' ■' Καραμπουζες Ελεμέδες α' * 6' ΤΑΧΤΑΣ α β' » Υ' ΣΤΑΦΓΛΑ1 Ραζακί 12.— 11.— 10.— 9.— 8.— 6.— 6.— δ — 5 — 4 50 Ι ΣΕτος Ι Κριθή 11 50 Β?ώμη 10 501 Οίνοι μίστατον >50Τλεθχος »
  8.50
  7.—
  7 —
  5 50
  3.— 3.50
  ς
  Ελαια
  Λιυχοί α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » β'
  » Υ'
  Μέταξα
  850
  5.30
  5 40
  20— 21.—
  17— 18 —
  28 70
  26 —
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Δι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των*
  Άπό δλα δι* δλους.
  ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΟΜΙΧΛΑΙ
  Τιμαί ΣυναΑΑάγματος
  Αβνδίνον
  Νέα Ύόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αματΐρδαμ
  Σταχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλιξάνδριια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Άγβρά
  546 —
  139 70
  3 09
  31.15
  73 60
  33 —
  4.53
  660 —
  Πώληαΐς
  550.—
  140 70
  3 13
  31 60
  33 50
  4 59
  564.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.-
  Κοπιγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  — ρίχη
  Βροξίλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κΐβν)πολις
  Βαρσοβία
  25 96
  3.09
  6 96
  4 31
  3115
  4.53
  23 45
  3 20
  104 —
  21.12
  26 16
  3 13
  702
  4 35
  3160
  4 59
  23 95
  3 23
  105 —
  2132
  Τό μεγαλο £ργον
  «οθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί ΆΘλιοι.
  631ε>ν
  Είς των στρατιώτην άνέβη είς τίνα καπνοδό
  χην, δπου Ιστάμβνος εφαίνετο κατοπτεώων τα κινή
  ματα των στασιασταν.
  —Παιδία! παιδία! κράζβι ό Ένζολω;ας, βλέπω
  έκεϊ επάνω κάποιον νά μάς κατασκοπεύη πολύ ό
  χληρβς.
  Ό Γιάννης Άγιάννης εΤχβν επιστρέψη είς τόν
  'Ενζολωραν την κσρσμπΐναν τού άλλ' έκράτει τό
  τουφέκιόν τού.
  Δέν λέγει λέξιν, άλλά σκοπεύει κατά τοθ στρα-
  τιώχου έκεΐνου, καί μετά μίαν στιγμήν τό κράνος
  τού, βληθέν οπό σφαΐρας, τΐΐττει έντός τής όδοθ.
  Ό στρατιώτης Εσπευσε νά φύγη βτιτοημένος. Έγι
  ν εν σφαντος.
  Άλλό τόν διεδέχΡη Ετερος- (υ>ος δέόξιωματικός
  Ό Γιάννης Άγιάννης, βοτις εΐχε γεμίσει πάλιν τό
  βπλον τού ίσκοττευσεν έκ νίου κατά ηθ όξωαατι
  κοθ, κοΐ ίσιε λε καΐ «ότου τό κράνος ϊίς άντσ
  μωσιν τοθ άλλου πρότερον βληθέντχς καΐ τιεσόντος
  Ό άξιωματικός είδεν βτι 6έν ή"ΐο φρόνιμον νά
  μείνη έκίΐ περιπλέον, κα! Εσττευσε νά άποσυρθβκαΐ
  αύτός άμέσως.
  Ένόησαν τότβ. ώς φαΐνετσι, γ! τοθ στρατοθ. β
  τι ή θέσις έκείνη δέν ήτο ποσώς όσφαλής. κα' εησ
  σαν νά κατοσκοπεύωσι τούς έν -ώ όΒοφράγματι
  Ουδείς πλέον ανεφάνη επί της στέγης.
  —Διατί 6έν τόν έσκότωσε<, ηρώτησεν 6 Άετός τόν Γιάννην Άγιάννην. ^ Ό Γιάννης Άγιάννης δέν άϋήντησεν. ΙΒ'. Ή άτοιξία όκειδός τής τάξεως. Ό Άετός έψιθύρισε είς τό οδς τοθ Κομπβφέρ ' —Παρβτήρησες δτι δέν άπβκριθη είς την έρώτη σίν μου; --Αύτός είνε άνθρωπος, δστις κάμνει καλόν, μέ τουφεκιαΐς. Όσοι όπωσδήποτε ένθυμοθνται την εποχήν ίκβΐ ν ην θά ένθυμώνται ότι ή έθνοφρουρά των περιχώ ρων' γενναίως τάντοτβ άντεπεξήλθε κατά των άντσρ σιών, Ιδίως ίέ έμάχετο άπεγνωσμένως κοΐ άτρομή τως κστά τόν "Ιούνιον τοθ 1832. Ο ιΐς κσΐ ό «λ λος δλοι οί κάτιηλοι των ττροοστεΐων Πανιέν, Βερ τού ,καΐ Κωέτώντά καπηλίΐα εΐχε κλεΐσει τό οώιια των όντσρτών, μβτεβλήθησαν είς λεόνταΓ, δ αα είδον δτι οί οϊθουσαι τοθ χοροθ, ί Ι προσηριη μένσιεΐς τα το αθτα . ξογιν ά ί Ιν οπωλεΐα Εμενον κενσ) κοί έδεκάτιζον δεκατιζόμενοι καΐ ουτοΐ ϊνσ σώσωσι την τάξιν, ήν αντεπροσώπευε^ έ" κο-πηλειον ' (συνεχ(ζεται) ρη ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ τόν ΆνΐΒν Μην&νλ ΠολυχρονΙδη—Μπιζιώτη Α' Ι Είς δ?α; τάς χώ?ας αί άρμί5ι·| κι διά την οργάνωσιν τής άντιαε· ροποοικής αμύνης &ηηοεσ[αι έφρόν' τιοχν νά μ«λ«τήσουν κα! παρα ακευάσ-υν μεθίϊους ταχεία; παρα- γωγίίς τεχνητί). ίμΕγλης, [κάνης νά καλύψη τΐ·ε(ω; ί) ν' Αηοχρύ πτη άττο τα έ<θρ:χά άεροττλά.α άντικείμΐ^α καΐ 5ιά|;ο;α έηίχαιρα στ)μ»Ια °Όλα τα πβοβλήιιατα πεύ τίθενται οχιτιχ/β; μέ τή< άντιαΐ ροποριΐίήν άμυναν συνοψίζ'ΐνται είς την ανιζήϊησιν μίσΐον καταλ λήλων νά έιικοδίσουν τον έχθ?4ν δΓω, επιτύχη τούς άντινκμΐνι- κο6; το^ ακοπ^ς "Αλλωίτ» ι[ν< ιύ<^λώ:ερον ν' ίμττοίίοη κανείς την άνίχ>ευΐΐν κινήιεων αΐρατΐυ
  μαΐων, π*ρά να κρύψη σιυπαγιϊς
  υνοικιααιυς κχί τοθτο δια δύο λό
  ους. Έν π ώΐοις, διό'ΐ είί την
  πιρίπτα'σιν των στρατΐυματων, εί
  ι δυνατόν νά προπαρασχευααθη
  * των ττί/οτίρων ή άναγ^αία προ
  στασία, έ ώ είς την δευτέραν πε
  [ιτωσιν πρίπει νά είνε Ιΐοιμα νά
  εθιθν είς έ>έογ*ιαν τα ιιέσα τή;
  πρβοτασΕας, ιύθύ; 5μα τή ίπιμβϊ
  ιι τκθ ίχθ^οθ.
  Τα πρόδ'ημ», λοιπον τής προ-
  οτασίας μονΐμων έγκαταστάσενν
  χατά των έναιρΐων βομβαρδιαμ&ν
  είνε ·δ«ολον οχεΐικ&ς νά λυθζ.
  "Εία μέσον πού χρησιμοποιιί-
  αι συναφώς είνε ή τεχνητή όμί-
  νλτ), διά την παραγωγήν τής 6ηοΙ
  άς Ιγιναν έν Γερμαν'α τΐειρίματα
  ήδτ), τα 1928 χαΐ 1929 χοντα ιίς
  την Στουτ ·ίρ ην, χαΐ ε'ς την άνα
  τολιχήν Πρωσσίαν Αί προοπάθιι
  αι πού Ιγιναν ιδίως ?ιά τό «κα
  τοθ Φ>1ντλαντ,
  πού έφοίιάζουν μέ ήλικτρι-μ4ν Ι
  σημαντικόν μέοος τν)ς άνατολικής
  Πϋΐβσσίϊς, ιίχαν τέτοιαν άπήχη
  σιν Ιν Γιρμανία ώστε μ«τά τινάς
  ήμίοας, τόν Ιν6 ι όν τοθ 1929, Ι
  ξ«5ίδετο δΐίτ^γμα π«ρΙ τ«ς δργα
  νώιεω; είς ολόκληρον τό Ράϊχ
  δπη^εσίας δημηυργίας τεχντ)ΐδν
  ίμιχλών. Ή έπιατήμη γνωρΐζιι
  αήμιρον παλλα χημικά μίγματα,
  διά των δ πό ί ών μπβρεΐ νά παρά
  γετίΐ ή τιχνητή ίμΓχλη Μία άπο
  τάς κιιρΗβτερχς πρ'.υ,τοθίαΐις τής
  άποτιλεσμοιτικότητος των τιχ^τ)
  των ίμιχλών είνε ή ταχύτης τής
  ηαραγωγής των. Μόλΐς σημανθί
  ή παρουσ'α έ'άζ έχθρινοθ άιρο
  ιτλανου, είνε άνάγχη νά ειδοποιη¬
  θη τηλΐφωνιχιο; ή δπηρΐβία πά
  ραγωγής τιχνιτής όμίχλης.
  "Ας υποθέσωμεν, δτι άνιχνιυ
  χεχοΙ σταθμοΐ τής αντιαιροποριχή;
  αμύνης εδρίσκονται είς άπίσταβιν
  50 χιλιομίτριον τής δ πά προστασί
  αν ζώνης. Μακρύΐιρα δέν ήμπο·
  ροθ» νά έγκατααταθοθν, διότι τό-
  τε ματαίως, χωρΐς κανένα λόγον,
  θά έκολοθντο είς συναγιρμίν πι·
  ριοχαΐ όλόκληροι Τό εχθρικόν
  άΐροπλάνον την απόστασιν αυτήν
  θά την διασχίση είς έπτάμΐσυ
  λΐτττά τής ώρας, άν χινήται μέ
  ταχύτητα 400 χιλιομίτριον την ώ
  ραν. Συχνά ή υπό προστασίαν ζώ
  νη μποριϊ νά ιίνΐ μιχροτέρα. Ή
  δλη δουλιιά γιά την παραγωγήν
  της τιχνη ή; ίμίχκης πρίπει νά
  α^τΐλΐ3θ^| μίσα σέ έητά λιπτά
  τή; ώ^ας, κατ' ανώτατον δριον.
  (συνιχίζιται)
  Τό Κολυμηάρι, πηγη
  πλούτου και γονιμότητος
  ΚΟΛΪΜΠΑΡΙ Νοίμδριος («ντα Ι
  ποκριτοθ μας).— Άληθινό θαθιιαΐ
  ώ^ορφΐβς πλούτου χαί γονιμοτη
  τος ·ίνε ή περιφίρεια Μαλιμΐ Κο
  λυαπχρίου. Τα έοά^η της είνκι
  γονίμω:ατα, κάμπος ποδ διασχίζι
  ται άπο ποτάμι χαί γβνιιιοποιιΐ
  ται ά π' τα νιρά τοιι Καί είναι
  ίι>τχτι«ά χαλλιιργημένος. Άμίΐί
  λια καί εληές χαί περιβίλια χαΐ
  μποστανιχά χαί Χλλα χηπιυτιχά
  χαλλιιργίθνται μέ σύστημια Μο
  σχοβϊλ^ £ τόπος άπ' τα άοώματα
  των άνθδν των έσκιριδοιιδβν χαί
  των άλων χαρπΐφίρων. Χορταί
  νιι τα μάΐι άπό τό πράαινο των
  δίνδρων χαί των ά,ιπιλιδν. Καί
  είνε χαρά χά! ιύλογία τι Ο θιοθ
  ή ιίχένα τοϋ τοπιίο^. Άπό τή
  μιά 6 χαταπράσινο; χάμπος μέ
  τούς ;όφοκς χαί τα άσπρα χω·
  ριί χαί είς τό βίθος τα Σφΐκια-
  νά βΐΐινά χι' άπό την δλλη γαλα
  νά νερά τοθ ΚρητιχβΟ Πελάγου;
  χαί τ9 άχρογιάλια δπου τό χθμα
  παίζει μέ τα βίτσαλ', ουνθίΐουν
  ι!«ίνα ιΕδυλ^ιαχο3 τοπιΕου.
  Μίσα σ' αυτόν λοιπον τόν τό¬
  πον ήιαν φυσικόν νά γεννηθοθν
  χαί ν' άναπτυχθοθν άνθρωποι μέ
  γενναΐχ δσο χαΐιύγινή αίσθήματα,
  ανθριοποι φιλοπάτριϊες άλλά χαί
  φιλοπρίοδοι χαί Ιργατιχ'ί. ΚΓ
  Ιΐσι έδημιουργήθηχιν ή έθνιχή
  Εστορία τοθ διαμερίσμαιος αϋΐοθ
  άλλά χαΐ 6 πολιτισμός τού. Τόν
  σύ/χρονο πολιτισμο τόν βλέπιι
  χανείς είς τάς χαλλιεργείας, είς
  τούς συνιταιρισμοδς, είς τα σπΕτια
  χαί τα χατασ:ήματα χαί τα χέν
  τρα χαί τα σχολεΤα χαί τα άλλα
  χοινιοτελή ίργα των χωρίων. Τόν
  βλέπιι χανιΐς είς τάς δεξ«μινάς
  χαί τα έργοσΓάσια των οιινεταιρι
  κων οίνοποιιίων δπου έ~ξιργά-
  ζιται τό πιρΕφηΛΟ χρασΐ, μοναδι
  χό γιά την ποιοτητα, τό χρδμα.
  τή γιυστιχοτητα %α τό άΌβμά
  τού σ' δλη την Έλλϋα. 'Αχέιια
  καί στά πρίανπα τδν δηιρηφί
  νιβν αδτΑν άνθρώπ»ν είνε ι ζωγρα
  ΐισμίνη ή εΐιγένεια χαί διάχυιος
  ό πολιτιαμίς.
  Άλλά ή περιφέρειαι αυτή θά
  εύ'υχήση πραγματιχά χαί θ'απο¬
  βή άσΐήρευτος πηγή πλούτου δταν
  άποπερχτωθοθν τα χατοηχιυαζβμι
  να ή5η ηαραγωγιχά—χποξηραντι-
  χά χ*ί άρδιατιχά ίργα. Χίρΐ' είς
  την μίριμναν χαί τό στοργιχόν
  ενδιαφέρον τής χιιβερνήσιας χ»1
  ιδία τίρω; τοθ 2ν Κρήτη άξ(ου
  εκπροσώπου της δπουργοθ χ. Σφχ
  χιανάχη.
  Ά πά την ύπαιθρον τού Ρεθόμνου.
  __ ^ Μβ.θηταΙ χβΐ μαθή:ριαι τεθ Δτ;μοτιχοΰ Σχ'λιίου Πλατανέ
  τής διιυθυντρίαςτοθ διδχχτη(.ίου χ. Είρήνης Κουφάχη.
  Ρεθύμνης
  μιτά
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝ1ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  [Δημεσιιύ μιν άπό σήμερον
  την κάτωθι ίμιλίαν τής διχηγό
  ρου Δνΐδος Καοίλου πρός τος
  ΦαλαγγΙτισοας χαί Σπαππνίσ
  σ«ς Ηρακλείου ίπί τί έο-ιή
  τής 2ας Έπιτιίου ιή; Έθνιχής
  Όργανώοινς Νεολαίας Ηρα¬
  κλείου ]
  ϊυναγΜνίατριβΐ,
  Τώρα χά Ι 3λ[γα χρόνια είς την
  γλϋχΐιά μ«ς πατρίδα, τό χώμα
  τίς οποίας είχε ]Τό προνόμιον νά
  γιν>ά θειος χαΐ ήμιθέους, εθνο-
  μάρτυρας χαί ιύιργέτος, ή ίθνική
  συνιΐδησις, έχ τής ίποίας προχύ
  πτιι ήχοινιβνΐΊή άλλη)ιγγύη, ή
  χριστιανική ίδέα, ή μήτηρ αυτή
  τής ήθιχίΐς βγιογί,ς. ·ίχ°ν ίξ'φ»
  νισθη τιλιίως. Την θέσιν αυτών
  χατιλκβι τό ατομικόν συμφέρον
  χαί ή ματαιοδεξία.
  Ή δποθήχη τβν άρχαίων προ
  γόνβν μας: «Μητρίς τι χαί πά
  τρίς χαί των άλλαν προγόνων ά
  πάντων τιμιώτερον εστίν ή Πα¬
  τρίς χαί σιμνότερον χαί άγιώΐε-
  ιν χαί έν μείζονι μοί[ α χαί πά
  ρά θεεϊς χαί π*ρά άνθρωποις τοίς
  νοθν Ιχίϋθΐν», ιΐχι λι^ομονηθή τι
  λιίιος χαί άντ5 αυτής άνιχηρώσσι
  το τό δόγμα τε Ο χομμουνισμοθ
  «χάτω ή πατρίς, χάτ» ή θρη
  σχεΐα».
  Όλοι άπό ιοθ^άνωτάτου μέχρι
  «Ο μιχροθ, άπό τ&Ο ενδόξου μέ
  χρι τοθ τκπιινοθ, ήμιλλβντο ποϊ
  ος θά (φΐίΐ τό ίσχυρότατον χτύ
  πημα χ«τά τής πατρίδος, χ«1
  δλοι μβζΐ μέ τιυς δνυχάς των Ι
  σχαπτονΐνα χαιάδα άπύθμινον χαί
  είς αυτόν την ώθουν διά νά την
  ρίψουν είς την άφάνιιαν.
  Ή πατρίς μ* τό Ινδοξον δνομα
  «Ελλάς» λυπημένη Ιίλιπε, μέ
  πόνο μτ,τριχί,^ καρδίας τ* τίχνβ
  της νά δποδλίπωνται χά Ι νά ωθβθν
  ται κρός τδν 4λλτ;λοοπβρβγμβν,
  Μέ δάχρυα είς τούς έφθχλμοθς 2
  βλιπι ιήν άβυσσον την οποίαν τής
  ι(χαν προετοιμάσει τα τέκνα της.
  Δέν ίχανι δμιος τό θάρρος της.
  Τα δαχραά της ήνώθησαν μέ τα
  νιρά τοθ 'έλληνιχίθ πιλάγους
  καί μέ τ' άγρια χύματά τού έχτυ
  ποθσι είς τό άχρογιάλι τα μέλη
  της χαΐ'μέ τό παγιρό βογγητέ
  των άπό τό ψυχρόν άέρα τοθ χομ
  μουνισμοθ έ οποίος είχι χαταλά
  βιι χαί επίσημον ίίραν είς τόν
  πολιτικόν Όργανΐσ,ιον, εξεδήλωνε
  τόν πόνον τής καρδίας της.
  Πάντοτι εί χ" έλπίδα χ3 έπιρί
  μινι τόν άπό μηχανής θεόν. Επί
  τέλου(1 Άπό {να δοξασμένο μι
  χρό νησί της εξεηήδησι Ινας νίίς
  Μακιαβίλης, ό Ιωάννης Μεταξάς.
  Αύτός, ίέν ήσχολήση νά συγ
  γράφη τόν Ήγεμόνα τού διά νά
  διδαςη καί νουθετήση διά την σω
  τηρίαν τής Πατρίδος, άλλά μ'
  Ινα τού βλέμμα ώ; άστραπή τοθ
  ουράν: Ο χαί μέ μιά φωνή σάν
  βροντή, έπινιύοντος καί τοθ συμφι
  λιωτοθ Βασιλο1 μας, μέ τάς στι
  βαράς τού χείρας ώς άλλος Κρόμ
  βιλ ό οποίος ΐτίταξε έχ τοθ Αγ
  γλιχοθ Κοινοβουλίου τούς άντιπρο
  σώπους τοθ ΆγγλιχοΟ, λαεθ, ή*?
  πάσι τόν Πολιτικόν Κώδιχα, ο ο¬
  ποίος συνιχράτιι κύς διαμαχομέ
  νους διά τα λάφκρα τής Πολιτικάς
  χαί τόν ίξίσχισΐ. Τούς άφήριοι
  την εξουσίαν νά ένδιαφΐρωνται δ ά
  τα δημοσία πράγματα χαί «ούς
  άπέστι λι είς τα ίδιβτιχά των
  Ιργ«.
  (συνεχίζιται)
  ΠΒΑΕ1ΙΑΙ χύλινδρος άρτοποι
  είου χαί μοτέρ μεθ' Βλων των έ-
  ξαμτηματων. Πληροφορίαι παρά
  τφ χ, Χαρ, Γιουγουρτσόγλου.
  (Μπιντινάχι).
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ
  Ό χειροθργος όρθοπιϊιχός 2α
  τρ*ς χ. Νικόλαος Κάτσαρης είδι
  κώς έν Βιέννη έχπαιδιιιθιΐς χαί
  μέλος τής έν Β.ίννη ίατριχής έ
  ταιριίας, ίπανερχόμενος είς την
  πίλιν μας θίλει ίίχιται επί τινάς
  ημέρας είς την ΙΙολυχλινιχήν Ή
  ραχλιίου άπό τής προσεχούς Διυ
  τέρας 20 τρίχ. έκαστην πριοΐχν
  10.30'—12 30' τούς άσθινιΤς τής
  είδιχότητός τού.
  αΩΛΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί
  κια τής χ. "Αννης Άνυφανταχη
  Πληροφορίαι είς τόν χ. Εύαγ.
  Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι πλη
  —Ή ιταρίδβσις δηλών κ«ί
  χειρ·βομβίδ»ν.
  Διά προχηρύϊεΜς τού Ά#χηγ((
  ου, Β, ΧΗροφυλκχϋς χοινβποια-
  θ€ίση« αίς τάς Άσττ»ν»ι«κ4ς «ρ
  χάς Ηρακλείου Μβιλοδνταιι οί κϊ
  τοχοι «υροβόλνν δ πλώ ν, χειρο
  ββμβίίικν ;μ«1 έκρηχτιχ&ν Ολβν
  0(ΐ»»5 παραδώσι»σι ταυτα είς τας
  οΐχείας Διοικήβΐις^ γΝρονολαΜης
  μεχρι τής 5 Δεκεμβριού έ Ι ΟΙ
  παραβ«τ«ι υπόχιιντοιι είς τ«ς πό»
  νάς τού αρθρον 3 τοΰ σχετικόν 4
  πκγορευτικοΰ διατάγμητος.
  —Τέ) Ταμείον 'Αβφκλίαεως
  συμβολαιογοώφων.
  Κατ' άν«κοινώονις τοθ "Υπουρ
  γοΰ τής Λινιαιββύνης κ, Τβτμπακο
  πονλον διά τού όργανισμοϋ τοθ
  ΓοτμΐΙου 'Ααφβλΐσε»»ς £υμβολαι
  ογράφΜν ιτροβλεπεται 4ι« τούς
  έν εδρκ ΠρωΐοδικεΙου Σομ$°λ*ι
  ογράφους ή χβρπγηοις βοηθήμα
  τος έκ δρ. 195,000 έκ! πλέον δέ
  χιχΐ ή χορΐι γηαις ιιανι«Ιοι> α«ρί
  σματοί έκ δρ 1200 δια τούς ήβςρκ
  λισμενους συμββλβιογράφους τούς
  ίχοντας συμπβΐϊληρωμίνον χρβ
  νόν άοφαλίσεως 30 έτ6ν ώ; μλϊ
  ■ ις τα μβλη τής οικογενείας βΰτών
  ίν περ>«ιτώαε? Οκναπτου
  —Στρατιωτικαί μεταβολαί.
  Διά Β. Δ. έτίθηΐαν Λ{( &η0
  στίατεΐαν εί λοχαγοΐ χΐζικοΰ:
  Ν. Σφακιωτάχης χκι Γ. Λχρπν
  ■ ζ«κης προχγομκνοι είς τανμει
  τβρχας Έπίαη; ό λοχαγός στρκ
  τολογία(( Γ. Κοβ<λλιπ«ικκης κροετ νομϊνος «Ις ταγματάρχην. »·.!{ έφεδρους «νβυιτολοχαγοϋ< ποοάγονται ίξ αλλου τοκβθΐτβύ μ«νβι είς τα σηλβχη τή< έφ« ώρίίβς &1 £φ(δροι βνθυπασπιβτετΐ ■π. Τθ€λ«κη( κ* Ι Γ, Καηεταν* Μης. —Ή τιμή τοδ αρτου. Δι' άποφ&αβΜς τής Επιτραπή; διατιμήσεβιν αί νίαι τιμαί τ6ν αλεύρων κ«1 τού άρτον καθωρί σθησκν άς άχολουθαις καιτ' «κκν: "Αλευραι λ τύηου βρχ 9 69, β' τύ πον 8 98 50, αρτος α' τόκον 9,10, β' τύπον 8 ΐο. —Ή (βμοαιτονδ.* παντβπω- λδν. Ή Έκτελιοτιχή Διοίκησις τής ΌμοσΑονδικς ««ντβιιβλών, βδνδι ροκοιλ&ν μ«1 οίνοπνλ&ν τής Ελ λάδος, άντιμετωπίζΐι την έ ν τος τού τρέχοντος μηνός Νοεμβριού σύρκληαιν της όλομελιίοΐς τοθ δι οινητικοΰ ουμβονλΐον τής Όμο ατονδικς. Κατ' «ύτην ή έχτελε στικη διβίκοσις θά έκθίίη προ της όλομϊλβίκς το μ*χρι »τβυδ« επιτελεσθέν ίργον αυτής κβΐ β* λ*βο όβηγΐας έηΐ νεβίτίρων ί νεργει&ν της —Διβνυκτβρβύοντα φαρμα· κεϊα. Σημερον 17 Νοιμβρίον 8«] δια νυκϊ·ρεύσονν τα φκρμοΐΜεΙα Χρ. Ζουράρη καί Γ. £φ«Νΐ«νάκη. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛ. ΜΟΥΣΟΥΛΜ. ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ Έχτί&εται είς άρχικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ένεργηθησομένην την 5ην Δεκέμβριον ι. ε. ημέραν Τρίτην καϊ ώραν 11—12 π. μ. είς τα Γραφεϊα Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων κτημάτων η έκπο/ησις των κάτωφι κζηματωνι '/Ιριθ. Κτήμ. Εΐδος Θέσις Κτήματος "Εκτασις τ.μ. α' Προσφορά 245 Κατάατημα Κιζιλ Ταμπια τ. μ. 22 117 128 94 32 179 30 253 Οικόπεδον 525 Ο'ιχία Κοντάλα » Έννπό&ηχον έξ ολόκληρον είς τρ)χα 610 Οικόπεδον Γενή Τζαμι » 643 Οίκία » » » 662 Άπο&ήκη ήμιτελής Χανίων Πόρτα » 671 Κατάοτημα Καινονριος Καψενες ν Έννπύ&ηχον έξ ολοκλήρου είς τρ(κα 717 ΟΙχία καϊ Άποθήκη Χανίων Πόρτα » 302 733 'Απο&ήχη » » » 43 831 Κατάατημα Μικρό Τσαρσάκι » 12 956 Οίχία Πανάνειον Νοσοκομείον » 80 Έννπύ&ηχον έξ ολοκλήρου είς τρ(κα 1095 Κατάατημα Σερτονρνα » 15 1100 Οίκία Γενή Τζαμι » 63 Έννπά&ηχον δι» δρχ. 9640 π. 9 ο(ο άπό 1—11—22 1431 Οίκία (Βνρσοδε-ψεϊα) Καιν. Μαχαλας » 42 95.000 1437 Κατάατημα Τουλουπανα φοΰρνος » 15 30*000 2003 Οίχία Νέα Ίχ&νοπωλεΐα » 41 36.000 2929 Άνεμόμυλος κατεστραμμένος Κατσαμπά» 737 75ι000 Τον κάτωθι χτήματος ή δημοπραοια διεξαχθήσεται είς βάρο{ τον έκπτώτου 374 ^ Οίκία Κιζίλ Γάμπια τ.μ. 23 25.000 Οί άναλυτικοϊ όροι είναι κατατεθειμένοι είς τό Γραφείον Διαχειρίσ* ως Κτηματων Ανταλλαξίμων ΜοναονΙμάνων ένθα δύνανται προσερχόμενοι οί ίνδίαφιρόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν, Ό ΟίχονομΐΗος "Εφορος Ήραχλιίθν Λ, Χβηοχύπουλθ$ 30.000 60.000 24.000 30.000 360.000 20.000 150.000 80.000 30.000 60.000 30.000 34.000
  IV
  1
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα. έναντι Παλ, Νομαρχίας
  120 Ώρα
  Β κ. ΧΙΤΛΕΡ ΑΕΝ Β' ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΙΣ ΤΟ ΑΙΑΒΗΜΑ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
  ΙΛΕΛΜΙΗΗΣ ΚΑΙ ΛΕΟΠΟΛΔΟΥ
  Ο ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ
  ΑΗΕΧΟΡΗΣΕΝ ΕΚ ΒΕΡΟΑΙΝΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία).
  —Ανεκοινώθη άπόψε έκ Βερολίνβυ ίτι ή
  χθεοινή ανακοίνωσις τβΰ φόν Ρίμπεντροπ
  είς τονς πρεσβευτάς Βελγίου χαί Όλλαν·
  δίας αποτελεί την οριστικήν απάντησιν της
  Γερμανίας είς τό διάγγελμα τού Λεοπόλδβυ
  χαΐ τής Βιλελμίνης καΐ ότι ο Χίτλερ δέν
  Μ δώση πλέον απάντησιν.
  Ό έν Βερολίνω πρεοβευτής τής Όλλαν
  δίκς ανεχώρησεν εσπευσμένης δια Χάγην
  ίνα υποβάλη έκθεσιν είς την κυβέρνησιν
  τού επί τής συναντήσεως τού μετά τοΰ κ.
  Ρίμπεντροπ Το Όλλαν&ικόν υπουργικόν
  συμβούλιον συνήλθεν έκτάκτως είς μακράν
  σύσκεψιν.
  ΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟ ΧΟΡΟΝ
  Η ΪΤΓΜΕΧΙΙΡΤΜ ΤΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16Νοεμβρίου (τοΰ άνταποχρι-
  τοδ μνς).— Σημερινά τηλεγραφήματα έκ
  Χαγη$ κβί Βρυξελλων άναφέρβυν ίτι οί
  Βασιλείς τού Βελγίου καί τής "Ολλανδίας
  θά συνεχίσευν τας προσπαθείας των υπέρ
  τής αποκαταοτάβενς τής Εύρνπαϊκίίς εί»
  ρήνης.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ——Μ—Ι——»■—-—.Ι■ΜΙΙΙΙΜΜ——-Μ»
  Τα διεθνή σχόλια
  διά την απάντησιν τής Γερμανίας.
  'Εναυάγησε τό ειρηνικόν διάβημα.
  Πρωία Παρασκευής
  17 Γίοεμβρίοο 1939
  [ΙΣ ΤΟ
  ΝΕΣΚΗΨΑΝ ΡΑΙΑΑΙΑΙ ΒΡΟΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίβυ (τού άνταποκρι
  Τ·ΰ μα;) — Καθ' α αγγέλλεται έκ Παρισί
  «ν* είς το Δυτικόν Μέτωπον ενΐαχιιψαν
  ραγδαΐαι βροχαί καί ομίχλη, διακοπείσαν
  σχεδόν έξ ολοκλήρου των εκατέρωθεν επι
  χειρήσεων.
  ΗΧΘΕΣΙΝΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
  ΤΟΝ ΚΛΗΡΟΤΟΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού άνταποχρι
  τού μας).— Παρουσία τής Α. Μ. τού Βαοι
  λεως, τού Πρωθυπβυργεΰ κ. Ί. Μεταςα καί
  άλλων επισήμων εγένετο σήμερον είς τ·ν
  Νβύσταθμον ή όρκωμοοία των κληρωτών
  τοϋ Νβυτικεΰ τής κλασεως 1939.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ
  ΤΟΝ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΧΡΕΡΓΡΑΦΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τοΰ βνταπβκρι
  τβΰ μαξ).— Είς τό Χρηματιστήριον ου ν ε
  χίσθη κβί σήμερον ή βελτίωσις των κρατι
  κων χρεωγράφων.
  ΕΝΤΟ2 ΤΟΜ ΙΜΕΡΟΝ ΜΙΜΗΤΑΙ
  II
  ΜΕΤΑΦΗΡΙΙ ΕΑΑ1ΜΗΕΡΜ1ΝΙΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τοΰ άνταποκρι
  τού μ«5) — — «τα τάς ύπαρχβύσας πληρα
  φορίας έντές των ημερών προχειται νά ρυθ
  μισθώσιν οριστικώς τα ζητηματκ των έμπο
  ρικών μεταφοράν μετβζύ Ελλάδος καί Γερ
  μανίας.
  ΑΗΙΚΟΪΦΙΣΙΣ
  II*
  ΤΙΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΝ
  ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΪΜΪ ΙΪΗΟΤΡΑΦΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίβυ (τοΰ άνταποκρι
  Τού μα$).— Παρά τξ| δημοσία γνώμη έκδη
  λβΰται βαθεία άνακούφισις διά την «να
  κάλυψιν κομμουνιστικήν τυπογραφείον καί
  την σύλληψιν των διευθυνόντων αυτά περί
  τβν οποίων η 'Ασφάλεια Αθηνών προέβη
  σήμερον είς έκτενεϊς άναχοινώσεις πρός
  τόν "Αθηναϊκον τύπον.
  ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΡΑ
  ΙΊΑ ΤΗΝ ΚΑΛΠΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΝ ΤΟΝ ΤΑΞΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νβεμβρίου (τού ανταποκρι¬
  ταί μ«ς) — Υπό τοΰ ύπουργείου Σιδηρό¬
  δρομον καί Αύτοκινήτων εν συνεννοησει
  μί τας 4ντ«δθ« υπηρεσίας επί τής τροχαί-
  ·( κινήσεως, *λήφθη οειρά μίτρυν *φ·«
  ι>ι5ντ»ν τι^ν καλήν λΐ.τουργΐβν τβν τκ$ί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ν)βρ(ου (Ιδ.
  ύπηοεσία). — Καθώς τηλεγρα
  φεΐ ό έν Παρισίοις άνταπο
  κριτής τοΰ πρακτορείου «Ρώϋ
  τερ» οί ΓαλλικοΙ κύκλοι χαρα
  κτηρίζουν την Γερμανικήν ά
  πάντησιν ώς νέον τέγνασμα
  τής κυβερνήσεως τοθ Ράϊχ ά
  ποσκοπούσης νά έπιρρίψη. τάς
  ευθύνας διά την συνέχισιν
  τού πολέμου είς τούς συαμά
  χους, τόσον δι' εσωτερικήν
  δσον καί δι' έξωτερικήν προ
  παγάνδαν.
  Οί Τδιοι κύκλοι ποοσθέτει ό
  άνταποκριτής τοθ Ρώυτερ το
  νίζουν δτι ή Γερμσνΐα έπιθυ
  μεΐ νά αποβή πρός δφελός ής
  ή χειρονομία των Βασιλέων
  Όλλανδΐας καί Βελγίου καί
  έπιδιώκει νά καταστήση δργα
  νόν της χάς δύο χώρας διά τόν
  αποκλείομεν τόν οποίον άπει
  λεΐ νά εφαρμόση, κατά τής
  "Αγγλίας.
  Τηλεγραφήαατα έκ Χάγηι.
  άναφέρουν δτι ό τοόπος μέ
  τόν οποίον απήντησεν ή Γερ
  αανΐα είς τό διάγγελμσ των
  Βασιλέων ΒιλελαΙνης καί Λβο
  πόλδου, 'θεωρεΐται υπό των
  επισήμων όλλανδικων κσί βελ
  γικών κύκλων ποοσβλητικός
  πρός τα διεθνή ίθιμσ καί συ
  ναμα ώς μή φιλικάς. Ό φόν
  Ριμπεντροπ, ομιλών χθες την
  ■« ύκτσ πρός τούς πρεσβευτάς
  Βελγίου καί "Ολλανδίας άπηύ
  θυνε τάς β.αιοτέρας απειλάς
  καί Οβρβις κατά τής ΆνγλΙας
  καί ΓαλλΙας καί ετόνισε καυχη
  σιολογων δτι πολύ σύντομα
  θ' άργΐση ό φοβεράς πόλεμος.
  ΑΓΚΥΡΑ 16 Ν)ρ-ρίου (ίδ- ύ
  πη?εσ(σ).—Έκ Ρώμης άγγέλ
  λβται δτι οί Ιταλικαι έφημε
  ρΐδες ύπογραμμΐζουν την συν
  τομον ανακοίνωσιν τοθ Φόν
  Ρίμπβντοοπ πρός τούς πρβσΒευ
  τάς "Ολλανδίας καί Βελγίου
  καί δημοσιεύουν συγχρόνως
  τό εκδοθέν χθβς την νύκτα
  είς Χάγην ανακοινωθέν τό ό
  ποίον άναφέρει δτι ή Όλλαν
  δική κυβέρνησις έξετάζει την
  κατάστασιν ώς παρουσιάζε
  ται μετά την άπόοριψιν τοθ
  φιλειρηνικοΟ διαβήμιατος υπό
  των εμπόλεμον θά έλθη δέ είς
  συνβννοήσεις μβτά τής Βελνι
  «ής κυβερνήσεως διά τόν κα
  θορισμόν κοινής στάσεως καί
  έν τώ μέλλοντι.
  Ή Γερμανία
  δα έπιχειρήση μεγάλην επίθεσιν
  πρό των Χριστουγέννων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ν)βρ(ου (Ιδ.
  ύπηρεσ(ο).— Ό άγγλικός τύ
  πος σχολιάζει ευρύτατα την
  χθεσινήν ανακοίνωσιν τοθ
  φόν Ρίμπεντροπ πρός τούς
  πρεσβευτάς Βελγίου καί Όλ
  λανδΐας καθώς κοί τάς έκ
  στομηθείσας ύπ' ούΐοθ άπει
  λάς κατά τής Αγγλίας καί
  Γαλλίαο έξάγει δέ τό συμπέ
  ρασμσ δτι πρό των Χριστου
  γέννων ή Γερμανία θά έπιχει
  ρήσπ μεγάλην άπό αέρος επί
  θέσιν κατά τής Αγγλίας καί
  θά θέση είς εφαρμογήν τάς
  απειλάς περί όλοκληρωτικοθ
  πολέμου.
  Τό «ΓΊταΙηλυ Τέλεγκραφ>
  γράφει: «Ό φόν Ρίμπεντροπ
  έξεστόμησε τάς φοβερωτέρσς
  απειλάς κατά των συμμάχων
  ειπών ότι; ό "Αγγλος Βασι
  λεύς καί 6 Γάλλος Πρόε
  δρος θά μετονοήσουν μίαν
  ημέραν διότι ηρνήθησαν νά
  δεχθοθν την μεσολάβησίν των
  Βασιλέων Βιλελμίνης καί Λε
  οπόλδου. ΑΙ γερμανικαί έν
  τούτοις απειλαί, μας δημιουρ
  γοθν τό συναΐσθημα τής με
  γαλυτέρας ασφαλείας».
  Τα «Νέα Χρονικό» τονΐ
  ζουν ότι ή μέθοδος των άπεί
  λων είς την οποίαν προσφεύ
  γει ή Γερμανία δέν είνε από¬
  δειξις (σχύος άλλά άδυναμΐ
  άς. Ή (δία εφημερίς πληροφο
  ρεΐται, έξ άσφαλοθς, ώς τονΐ
  ζει πηγής, δτι οί αρχηγόν των
  ένόπλων δυνάμεων τής Γερμα
  νΐας, φόν Μπράουχιτς, φόν Κά
  ίτελ καί νσύαρχος Ραΐν
  τερ εδήλωσαν είς τόν Χιτλερ
  δ τι τό Ράϊχ δέν είνε είς θέσιν
  νά έπιχειρήσ[) επί τοθ τιαρόν
  τος όγκώδη επίθεσιν κατά τής
  Άγγλίσς.
  Παρόμοια περίπου εΤνε καί
  τα σχόλια των Άνγλικων ε¬
  φημερίδων. Τό «Έργον» γρά-
  φει: «Όλη ή προσπαθεία τής
  Γερμανίας τεΐνει είς τό νά ε¬
  πιτύχη ενα σύμφωνον εύρεΐας
  συνεργασΐας μετά των δύο
  γειτόνων της "Ολλανδίας καί
  Βελγίου».
  Τό πρακτορείον Χαβάς Ιξέ
  δωκεν ανακοινωθέν είς τό ό
  ποίον τονίζεται δτι ή Γερμανι
  κή απάντησις αποτελεί μίαν
  νέαν εκδήλωσιν τής πανουργΐ
  άς των άνθρωπον τοθ Ράϊχ
  οί όποϊοι θέλουν νά καταστή
  σουν ύπευθύνους τοθ πολέμου
  τάς Δυτικάς Δυνάμεις.
  Περιωρισμένη
  ή δράσις είς τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ν)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐο)—Υπό τοθ ΓενικοΟ
  στρατηγείου ίξεδόβη σήμερον
  τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Ε¬
  ξαιρέσει άοθενοθς δράσεώς
  των ττεριπολιβν, έπικρατεΐ ή-
  συχία καθ' δλον τό μέτωπον».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ Ί6 Ν)Βρ(ου (16.
  ύπηρεσ(ο).—"Υπό τοθ Ανωτά¬
  του ΆρχηγεΙου τοθ Στρατοθ
  εξεδόθη τό κάτωθι ανακοινω¬
  θέν την πρωΐαν: «Κατά την
  διάρκειαν ι ής νυκτός ουδέν
  τό αξιοσημείωτον».
  Τό πρακτορείον Χαβάς έδω
  κεν άπέψβ ιίς την δημοσία ιη
  τα τό κατωτέρω άνακοινω
  θέν επί των πολεμικήν έπιχει
  ρήσεων: «Αί συγκεντρώσεις
  των Γερμανικήν δυνάμεων κα
  τα μήκος των Όλλανδικών
  καί Βελγικων συνόρων είναι
  σημαντικαί. Τα γερμανικά
  στρατεύματα είναι Ιτοιμα ά
  νά πασάν στιγμήν πρός δρ α
  σιν, φαίνεται δέ δτι άναμέ
  νούν τό σ,ύνθημα άνωθεν. Καί
  επί τοθ γαλλικοθ μετώπου έ
  πίσης οί γερμανικαί δυνάμεις
  είνε όγκωδέσταται. Τα γερμα
  νικά άεροπλάνα ένήργησαν
  επανειλημμένας πτήοεις ύπε
  ράνω τής Βορείου άκττ]ς τής
  Γαλλίας».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Νοεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσία).—Τό πρακτορεΐ
  όν Χαβάς ανεκοίνωσεν ότι έκ
  γερμανικής πηγής εδόθησαν
  πληροφορίαι καθ1 άς τα Γαλ
  λικά στρατεύματα ένήργησαν
  σοβαράς έπιθέσεις είς τό μέ
  τωπον. Αί πληροφορίαι αύται
  πρέπει νά θεωροθνται τελεΐ
  ως άβάσιμοι. ΟύδεμΙα σοβατ
  ρά μάχη διεξήχθη. Μόνον δρ ά
  σις τ<£ν περιπολιων συνεχίζε ται. Έκτός εάν οί Γερμανοί άποκαλοθν σοβαράν επίθεσιν την έντατικήν δρασιν τοθ πυ ροβολικοθ ή τάς τοπικάς κρού σεις των περιπολιων καί τοθ πυροβολικοθ λόγω των μέγα λων άπωλειών τάς οποίας ύ- πέσ'ησαν. ΡΩΜΗ 16 Ν)βρίου (Ιδ. ύπη ρεσία).—Κατ' είδήσεις έκ Λον δίνου £ξ Γερμανικά άεροπλά¬ να έθεάθησαν υπεράνω των άκτών τής Σκωτίας. Ευθύς Βμως εδόθη τό συν θημα τοθ συναγερμοθ καί ύ πό τό σφοδρόν πθρ των άντι αεροπορικών τηλεβόλων των παράκτιων Σκωτικων πόλεων, τα γβρμανικά άεροπλάνα έ τράπησαν είς φυγήν. 3!3|Ίιρωϊνή ϊ ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΑ ΧΟΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑΝ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΛΥΣΟΥΗ ΤΑ ΟΟΛλ ΤΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ [ΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 16 Ν)?ρ(«υ (ίδ. 6πηρεα{«). —Επίσημον ανακοινωθέν εκδοθέν την νύ. χτα τονίζει ότι ώς εδήλωσεν ό φόν Ρίμ. πεντρβπ, ή άπβτυχία τής είρηνίκης πρβαΐτοι. θείας όφείλεται εί; την Αγγλίαν ή οπο(« είχεν άπβφασίαει άπ· μακροΰ τόν πόλεμον. Ήδη. συνεχίζει τό ανακοινωθέν, κατόπιν της άιβτυχίβς των προσπάθειαν των Β»οι· λέων Βιλελμίνης χαί Λεοπόλδου, ή Γερμ«. ν(α θά συνεχίση τόν πόλεμον μέχρι τή; πλήρους συντριβής τής Μεγχλης Βρεττανί¬ ας, χωρΐς οΐχτον χαί διακοπήν». Η ΙΤΑΛΙΑ ΟΑΛΙΕΚΛΙΚΗΣΗ ΝΕΑ ΑΠΒΙΚΙΑΚΑ ΕΔΑΦΒ; ΧΒΕΙΙΜΟΣ λθίΟΣ ΤΒΥ κ. ΓΚΑΫΝΤΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρε- σία) — Ό γνωστάς άρθρογράφος καί διευ· θυντΐ,ς της «Τζ.ορνάλε Ντ' Ιταλία» χ. Γχάϋντα ομιλών χθέ; άπό ραδιοφώνου προ« τ·ύς 'Αμερικανούς εΐπε μεταξύ άλλων: «Ή Ιταλία: άναμένει την ■ επίλυσιν των άποι- χιαχών ζητημάτων διότι κατά την σύντα¬ ξιν της συνθήχης των Βερσαλλιών χατε- προδόθη χαί δέν ίλαβε άποικιακά έΔά· φη· Ή πολιτιχή τής είρήνης σήμερον, έγ¬ κειται είς την ίνοπλον ειρήνην χαί εί; άναμονήν. Ό Μουσολίνι έπαγρυπνεϊ». ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ ΕΠΙΡΡΙΠΤΟΥϋ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΤΑΣ ΕΥΘΥΗΑΣ ΤΟΥ Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΘΕΣΙΣ τοΰ κ.Τσάμπερλαιν διά την κατάστασιν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ν)βρίου (Ιδ. ύπηρεσία).—Κατά την άπο γευμβτινήν συνεδρίασιν τη"ς Βουλίς τβν Κοινοτήτων ό σέρ ΤΓών Σόϊμον ανέγνωσεν την έβδομαδιαίαν έκθβσιν τοθ άσθενοθντος πρωθυπουργοθ κ. Τσάμπερλαιν επί τής κατα στάσεως. Είς την έκθεσιν τού αυτήν 6 "Αγγλος πρωθυπουρ γός κατέκρινε δριμύτατα την ερμανικήν απάντησιν είς τό διάβημα των Βασιλέων τής "Ολλανδίας καί τοθ Βελγίου. «Τό κυριώτερον επί τοθ όποΐ- ου εχω νά σας όμιλήσω, συνε χίζει, είνε ή έκ μέρους των Βασιλέων Βιλελμίνης κοί Λεο πόλδου διακοίνωσις υπέρ τής είρήνης, είς την όποιαν δ Βο σιλεύς τής Αγγλίας άπήντη σε άπό τής 12ης τρέχ. Ό Φόν Ρίμπβντροπ, είδο ποΐησβ τούς πρβσββυτάς των δύο χωρών δτι μετά την ά πάντησιν των συμμάχων ή Γερμανία θεωρεΐ άποτυχοθ σαν την προσπάθειαν υπέρ τής είρήνης. Ό κόσμος δέν ά νέμενεν δ,άΦορον απάντησιν άπό σύιήν την όποιαν έδωκεν ή Γερμανία, διότι ό κόσμος γνωρίζει τούς σκοπούς της Γερμανίας μετά τόν λόγον τοθ Χίτλερ είς Μόναχον. Κατόπιν μάλιστα των συγκεν τρώσεων μεγάλων γερμανι κων δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων Βελγίου καί "Ολλανδίας ό κόσμος ήτο πε πεισμένος δτι ή απάντησις τή"ς Γερμανίας θά ήτοοϊα έ δοθή. Διά την Γερμανικήν δηλώ σιν δτι τό Ράϊχ είναι άποφαβι σμένον νά σεβασθή ιήν ούδε τερότητα τής Όλλανδίας καί τοθ Βελγίου, 6 κ. Τσάμπερ λαιν τονΐζιι: Ή Μ, Βρβττανία θά ίίτο διατεθειμένη, ν' άποβώ σπ την ολιγώτερα ν πίστιν είς τάς διαβεβαίωσεν αύτάς περΐ των γερμανικήν ^προθέ σεων. Πάντως ήκουσε μεθ' ίκανο ποιήσεως την σχετικήν δηλώ σιν. Περαιτέρω ό κ. Τσάμπερ λαιν άνεφέρθη είς την Γαλλι κήν απάντησιν ή όποία άπο δεικνύει την ταότότητα άντι λήψεων των συμμάχων.Τό συμ πέρασμα πάντως τής άποτυ χοόσης είρηνιστικής προσπα θείας είνε δι' δλον τόν κό σμόν 8 π ή Γερμανία Εκλεισε την θύραν των συζητήσεων. Έν τέλει ωμίλησε δι* δλ,α τα τελευταία γεγονότα καί εξέφρασε δι* Αλλην μίαν φο ράν την απόλυτον πεποίθησιν τού επί ιήν νίκην των συμμά Χ«ν. ΑΓΚΥΡΑ 16 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύπηρεσία)- Τηλεγραφείται έκ Βερολίνβυ ίτι «ί Γερμα νικαί εφημερίδας άφιερώνβυν μακρά σχό- λια είς τάς δοθείσας άπαντήσεις είς τό δι¬ άβημα των Βασιλέων Βελγίου χαί Όλλαν δίας. «Έκ της άγγλικής κολιτικής γράφουν, χινδυνεύει έχι μονον ή Γερμανία άλλ' ολό κλήρος ή Εύρώπη. Είναι άλλωστε γνωστόν ίτι η Πσλωνία χαί ή Τσεχοσλββακία δέν είναι θύματα τής Γερμανίας άλίά της 'Ανγλίνς ή όκοία τάς παρέσορεν εί; έχθρι κάς ενεργείας χατά τού Ράϊχ». ΑΙ ΕΝ ΛΟΝΔΙΝΩ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΥ ΠΟΑΩΝΟΥ ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΪ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ν)βρ(·υ (ίδ. ύκηρεβ(α) - Ό Πολωνός πρωθυκβυργός χ. Σικόρσκυ α»· νεχίζει τ»ς συνβμιλίοτς τού μετά των 'Αγ γ λων ύπβυργών διά την οργάνωσιν τοΰ Πά λωνικβΰ στρατβΰ έν Γαλλια καί διά την περίθαλψιν τδν Πολωνών προσφύγων. Όμιλών κατά τό πβτραταθέν πρός τιμήν τού υπό των ξένων δημοβιογράφων γεδμα, ό χ. Σικόρσπυ εΐπε: Ή νίκη των μεγάλων Δυτικών Δυνάμεων καί τής Πβλωνίας θά είναι β θρΑαμβος της δικαιοούνη;, τής ελευ¬ θερίας χαί τή τ ήθικής». ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΚ ΡΟΥΜΑΜΙΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρεβία) - Έκ Βουχουρεστίου αγγέλλεται ότι β γερμα νές πρίσββυτής διεμαρτυρήθη έπανειλημ· μένως διότι χαθυοτερεΐται η παράδοσις ρου· μανικων έμπορευμάτων είς την Γερμανί¬ αν. Γερμανοί άντιπρβσωπβι ένεργοΰν ουγ χρόνως διά την αύξησιν τής ίζβγωγής κι· τρελαίων είς Γερμανίαν. ΤΑ ΕΗ&ΥΜΑΤΑ ΕΝ ΓΕΡΜίΙ ΚΑΒΙΕΡΟΘΗ_ΤΟ_ ΔΕΛΤΙΟΝ ΡΩΜΗ 16 Ν)βρί·» (ίδ. ύττηρεσία).— Διά τ«γμα τής κυβερνήσεως τοδ Ράϊχ χαθορίζει ίτι ίλοι οί διαμίνοντες Ιν Γερμανία (&ν- δρ«{ κ«ί γυν«Ιχε{) διχαιο&νται μιόίς μέν·*/ 4νδυμ«αί«ί Χ«Τ' ίτ·ί·