98067

Αριθμός τεύχους

5324

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  £.■25
  βν τβν Γ"
  φών·ν κρέ< ίύ άλλ»ν: ιΐ «»ν τδνί» ετ« τϋνβνν» Μλλι&ν Μ® έ ϋ Κ βήμιρεν,ι>
  ρήνην ί
  ιαγρυπνιΐι,
  ,5. ύπηοϊβίεΐ-
  » *τι αί Γ*
  «ν μ·Η*Ψ
  Γήοεις ΐ
  ηχής γρ*»"»
  ,μανίκ «λλ'έλ·
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπτου
  ίιησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  μρήϊ
  Ιιησια βολ. 10
  Ιϊάμηνος » 4 8
  ή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ.
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  18
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ; ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ <*' ΤΒΕΥΒΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ί«Οκ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5321 ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Τα σχέδια τού Ράϊχ μετά τήν άποτυχίαν τοθ Όλλανδοβελγικοϋ διαβήματος πρός ειρήνην. Πολεμινκ σκάΐΐη εκ των ίσχυροτάτων μονάίων τοϋ στόλου τής Μεγάλης Βρεττανίας δίωξιν τώ Γερμανικήν «πειοατικών» «Ντοιυτσλαγτ» και «Ναυαρχος ^.εερ» και μετά των ο Μ]ψαν προχθες σφοδράν μάχην. ής γης ρς που ετέθησαν είς καΐα Ναυαρχος ^.εερ» και μετά των οποίων ώς όνηγιεΛΰη ου ΑΓΚΥΡΑ 17 Νοεμβριού (ί&. ύπηοεσΐα τής «Ανορθώσεως») —Υπό των αρμοδίων γερμα νίκων κύκλων επανελήφθη κσΐ σήμερον ή δήλωσις, δτι μετά ιήν προφορικιΊν ανακοίνωσιν τοθ φόν Ρ.'μπεντροπ πρός τούς πρεσβευτάς "Ολλανδίας κοΐ Βελγίου δέν ύτιάρχει λόγος νά δοθβ καΐ προσωπική άπάντη σις τοθ κ. Χίτλερ πρός τούς Βασιλείς ΒιλελμΙνην καί Λεο πόλδον διά τό διάβημά των υπέρ ττ]ς είρήνης.Ύπό των ΙΗ ών κύκλων τονίζεται τ)5η, δτι ό ιΐόλεμος θά συνεχισθή πλέον μέχρις εσχάτων, μέχρις ότου ή ΓερμσνΙα επιβάλη τος θέλη σεις της. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβριού Γ (Ιδ. ύπη^εσία). — Ό Γερμανι κός τύπος εγκατάλειψη σήμε ρον τήν πολεμικήν κατά τής "Ολλανδίας καΐ τοθ Βελγίου καί έστράφη δριμύτερος κατά τής Αγγλίας, τής Γαλλίσς καΐ τής Τουρκίας. Ό Γερμανικός τύπος γρά φεΐ δτι ό σκοπός διά τόν ο¬ ποίον διεξάγει καί θά σι,νεχί °Π Μέχρις εσχάτων τόν πόλε μόν ή Γερμανία, εΐ»ε νά συν τρίψη ανεπανορθώτου καΐ ά διαλύση τήν Βρεττανικήν Αύ τοκρατορΐαν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρΙοο— Ό ίνΆμστερντσμ άνταποκριτής των «Τάϊμς» τηλεγραφεΐ δτι κατ' απολύτως βγκύρους πλη ροφορίας τού, τό Ανώτατον Γερμανικόν άρχηγεϊον .τοθ στρατοθ έτοιμάζεται νά επι χειρήση σφοδρόν επίθεσιν κα τα τής Αγγλίας μέ απόφασιν νά πλήξη κατά τόν σκληρόιε ρον τρόπον τάς κυριωτέρας πόλεις, τος ναυτικάς καί στρα τιωτικάς, καθώς κσί τάς βιομη χανικός έγκαταστάσεις. Τό σχέδιον δμως αύτό, συ νεχίζει ό άνταποκρρής των «Τάϊμς», δέν ετέθη ιίσετι είς εφαρμογήν είτε διότι δέν κα τεστρώθη είοέτι τελεία*, είτε διότι αί συνθήκαι δέν εκρίθη σαν άκόμη κατάλληλοι διά μΐ αν τόσης μεγάλης σπουδαιότη *ος επιχείρησιν. Πάντως προσ θέτει ό έν λόγω άντατΐο<ριτής ιά γεγονότα τα όποΐα έχο μέν ύπ' 6ψ ν, προετοιμασίαι, κινητοποιησεις των Γερμανων κλπ., μάς πείθ«υν δτι ή Γερμα νΐα θά θέση είς εφαρμογήν τα °Χ*οιά της -ρό των Χριστου γέννων». Άλλαι -ληοοφορίαι «€ ου άναφέρουνδτι οί ταραχαί συνεχΐζονται πάν τοτε είς την Πράγαν καί τα π&ρΐχωρά της καθώς καΐ είς ολόκληρον την ΤσεχΙαν. Χθές έλαβον χώραν νέαι συγκρού σεις μεταξύ Τοέχων καΐ άστυ νομικων. ΠολλοΙ έτραυματί σθησαν, υπό ιήςάστυνομίαςδέ, διενηργήθησαν πολυάριθμοι συλλήψεις Τσέχων. Τό πρακτορείον Ρώυτερ πληροφορεΐται ότι οί «Τύΐμς τής Νέας Υόρκης» άσχολού μενοι σήμερον είς μακρόν άρ¬ θρον των μέ ιήν κατάστα σιν καί τα σχέδια τοθ Ράϊχ γράφουν δτι ή έπικρατοΰσα έν ΓερμσνΙα σύγχυσις καΐ όβουλΐα, όφεΐλεται τ] είς την όγκουμένην συνεχώς έξέγερ σιν των Τσέχων, ή είς έξα- σθένησιν τής κρατικής μηχα- νής τοθ Γ' Ράϊχ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύτιηρεοία) — Ό έ* Χάγη άν ταποκριτης τοθ πρακτορβίου Ρώυτερ τηλεγραφεΐ δτι συν- εκλήθη έκτακτον ϋιουργι κόν συμβούλιον τής Όλαν δίας διά >νά εξετάση την δή
  μιουργηθεΐσαν κατάστασιν με
  τα τήν άρνησιν τής Γερμανι
  άς ν'απαντήση ε(ς την Ικκλη
  σιν των Βασιλέων Όλλανδι
  άς καΐ Βελγίου. Είς τό υπουρ
  γικόν συμβούλιον θά λάβη μέ
  ρος καΐ ό έν Βερολίνω 'Ολ
  λανδός πρεσβευτάς, ό οποίος
  άφΐχθη σήμερον εΐ Χάγην.
  φχη ήμρ
  Τό«Νιαίηλυ
  γη
  πληρο
  φορεϊται δτι Γερμανοί πρό
  κτορες Ευρίσκονται είς τάς
  νήσους Άζόρας. Τάς νήσους
  αύτάς θέλει νά χρησιμοποιή-
  ση ή Γερμανία ως βάσεις
  των ΰποβρυχίων της είς τάς
  κατά των συμμαχικον σκα·
  φων έπιθέσεις των.
  Ό πόλεμος είς τούς αιθέρας
  Αι έναέριοι. έπιδρομαι
  έκ μεγάλης αποστάσεως.
  Β' (τελευταίον)
  Είς τος άεροπορικάς ού τάς
  επιορομάς οφείλομεν νά προσέ
  ξωμεν δύο κύρια σημεΐα:
  Πρώτον τόν μικρόν άρ.θμόν
  των δυνάμεων πού διετέθη¬
  σαν, έν ώ ή γερμανική διοίκη¬
  σις έπεοίωκεν άποφασιστικά
  άποτελέσματα, δεύτερον την
  σοβαρόιητα των οημειωθεισων
  άπωλειών, οί οποίαι κάθε φο¬
  ράν άνήλθονείςτότβταρτον των
  χρησιμοποιηθεισων δυνάμεων,
  φθοράς άντιστοιχούοης είς τα
  χεΐαν εξαφάνισιν των μονά-
  6ων. Καί τα δύο αύτά γεγονό
  τα όφβίλονται είς την αυτήν
  αίτΐαν: τήν μεγάλην απόστα¬
  σιν των στόχων.
  Επί τοθ χάρτου είνε ε£5<ο λον μέ την βοήθειαν ενός διαβήτου νά περιλάβη κσνβΐς είς τό θεωρή ηκόν πεδίον δρά σεως ενός ωρισμένου άεροπλά νού, τα σημεΐα πού άντιστοι χοθν είς την ανωτάτην ά- κτΐνα πτήσεώς τού. Είς την πρσκτικήν δμως δέν συμβαί νει τό αότό. "Η πιήσις είς μεγάλην απόστασιν, μεσα ά πό νεφοσκεπεΐς εκτάσεις, χω 0Ις την άσφαλί) βοήθειαν τής μΐτβωρολογίας καΐ τοθ άονρ "ΑρΒρον το» «Πκρισινο» Χρόνον» μάτου, μέ βέβαιον τόν έχθρι κόν κίνδυνον, άπαιτεΐ πληρώ ματα εξαιρετικως (κανά καΐ έκγυμνασμένα. Τα τοιαθτα πληρώματα είνε όιγάριθμα ί διαιτέρως είς μίαν άεροπο ρΐαν δημιουργηθείσαν προσφά τως κοί είς τό γεγονός σύ τό πρέπει άναμφιβόλως ν' ά ποδώσωμεν τόν πρώτον λο ΙΑΠΩΝ ναύαρχος κατηγορεΐ τόν Χίτλερ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ν)βρίου (ίδ ύπηρεσία).—Είς Τοκιο έ κυχλοφορησε οήμερ·ν βιβλί όν είς τό οποίον ό ναύχρ χος Ναχαμούνα έ«θίτει τας Ίαπωνικάς άντιλήψκις δια την Γερμανικήν πολιτικήν 'Ααχολούμενος μέ την γερ· μανορωσοικήν προσέγγισιν ο Ιάπων ναύαρχος γρά νει: «Τό γερμκνοσοβιετικόν συμ φννον κατέστρεψε κάθε δυ- νατότητα νίκη; τής Γερμα νίας καί απέκλεισε τήν περί πτώσιν δημιουργίαν; περισπά σμδν τή; Αγγλίας εί; την Μεσόγειον χαΐ άλλ«χοΰ. Τό αυμφΜνον αύτό είχεν ώς αποτελ«σμα «ά κηρύξουν «ύατηρκν ούδετερότητα ή Ιακωνία καΐ ή Ίαπ:αν(α νά τεθή ή Ιταλία είς άδρ» νειαν. Ή Γβρμκνία περιορί ζΐται εί; κλεφτοιτόΧεμον τα τής'Λγγλί*; εί; τή ν Ββ ρβιον Θάλασβαν Ό Χίτλερ χαιταλήγεΐ ο Ιάπων ναύχρ χος δέν ήννόησεν (τι ε!ρ< σκετο έμπρές εί; βάραβρβν κκι έχέντησε τόν 'ίτπον τού Μά; «πομένει νά ίδωμεν, άν θ« δυνηθή ν ά φθχοη εί; τό απέναντι χιΐλ*ς τής β είς τό τέταρτον τ^ θεωεητι κης ακιΐνος δράσεώς. Ή με ταξύ Β λελμσχάφεν καΐ Σ^ά πά Φλόου βμως άπόστασκ (1800 χιλιόμετρα μετά ιής έ πιστροφτΐς) υπερβοτίνει τος 6υ «στότητας των -η-Ερισσοτέρων άεροπλάνων καί πλησιάζει τήν Ανωτάτην άκτΐνα δράσε ως των νερμσνικων οδροπλά νων (2000 χιλιόμετρα), των ό κοίων ό ΰριβμος άλλως τε έν ύπερβαΐνει τα έ<ατόν. Άντιλαμβίνεται λοιπόν κα νείς διατί ή γερμανική άερο πορία δέν ήτο είς θέσιν καίτοι διαθέτει τόν επιβλητικόν αριθ μόν των 2 μέχρι 3 000 βομβαρ δισακων, νά αποστείλη τάς Ισχυράς δυνάμεις της μέχρι των αγγλικών βάσεων αί ό ποΐσι άπέχουν 800 ή 900 χιλ - όμετρα άπό τάς ακτάς τοθ Άννοβέρου. Άν είς τό γεγονός αύτό προσθέσωμεν καί τό δτι φθά- νοντα εί< τόν σκοπόν των, τα βομβζρδιστικά, των οποί¬ ων ή μακρά πτήσις υπεράνω μιδς θαλάσσης, τήν όποιαν έ λέγχει ό άντΐπαλος, δέν ήτο δυνατόν νά μείνη μυστική, θά ύπεχρεοθντο ν' άγωνισθοθν μέ εν δπλον, εναντίον δύο των καταδιωκτικον καΐ τοθ άντιαεροπορικοθ πυροβολικοθ, αντιλαμβανόμεθα πλήρως τάς δυσκολΐας καί τούς κινδύνους των έπιθέαεων άπό μεγάλην απόστασιν, δταν δέν είνε έ- ξησφαλισμένος ό αίφνιδιασμός καΐ έννοοθμεν διατί οί Γεραα νοί διέκοψαν τάς έπιχειρή σεις, πού ήρχισαν ύπ> τοιαύ¬
  τας συνθήκας.
  Είς τήν Πολωνίαν ή γερμα
  νίκη άεροπ'-ρία έηέτυχεν άπο
  γον τής άδυναμίας των δυνά φςτσιστικά άποτελέσματα, διό
  μεων πού έχρη -----_____.
  σ>μοποιήθησαν
  τήν 16ην καΐτήν
  17ην Όκτωβρί
  ου.
  Επί πλέον,
  είς πάσαν πτή
  σιν είνε άπα
  ραίτητον δπως
  τό άεροπλά νόν
  διατηρτ] περιθώ
  ριον ασφαλείας
  διά νά καλύψπ
  τα πιθανά λο
  ξοδρομ ήματα
  καί τάς καθυστε
  ρήσεις, τάς όποί
  άς δύναται νά
  προκαλέση ό &
  νεμος: τό περι
  θώρΐον * Άγγλοι αεροπόροι Ιχοντες ηρό αυτών δβίδας τάς
  το θπθΑθγΐςεταΐ έηοί(ϊί ^ά ^,,ϊβ,ναν μιτ' ,δλίγον είς τα άεοοπλανα των,
  Μ=τά τό τίελο; τού ίσπανικοΰ δράματος* Ό χμυσός τής Ίστανίπς την
  όιοιον ή κιιβερνησις τοΰ Νργ'ρίν εΙχ« (ΐειαφΕι,ει ι>ϊς τήν Γαλλίαν, έπισΐρεφει
  χιιΐοπιν συμφωνίας ιής κυβρρνήσεως Νταλαντιι μετά τοΰ Φράνκο είς Ίοπα
  νίαν. 'Α»ωτερω, ίν σΐιγμιότυπον άπο την παραλαβήν τοΰ χρυσοΰ υπό των
  Ίππανών
  ΑΓΩΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ
  ΑίΔ.Δυνάμεις
  θ' άναλάβουν
  πρωτοβουλίαν δράσεώς;
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)β3(ου(ί5. ύ
  πησεσία τής €'Ανορθώσεως) —
  Αί Γαλλι*αΙ ΙφημερΙδες ά
  σχολοθνται καΐ σήμερον διά
  μα^ρών μέ την άποτυχίαν τής
  φιΧειρηνικής προσπαθείας των
  Βασιλέων της "Ολλανδίας καΐ
  τοϋ Βελγίου καί τονίζουν δ
  τι δέν άπομένει τίποτε άλ
  λο ειμή ή συνέχισις τοθ πολέ
  μου μέχοις ότου ύποστοθν
  τάς συνεπείας των τραξεών
  των οί ύπεύθυνοι τής κηουξε
  ώς τού.
  Ή «Ματέν» γράφει: «'Εκτός
  τοθ μετώηου ύπάρχει καΐ άλ
  λοθ εχθράς άτιό τόν όπ<:ΐον ποέπει νά ττροφυλσχθώμεν. Πρόκειτσι περΐ τής ζένης ποο παγάνδας τής οποίας τόση γΐ νετοτι χρήσις είς τόν μόν τέ ρ νόν πόλεμον. Εάν ή προπα τι ηδυνήθη νά επιτεθή αίφνιδι αστικώς εξασφαλίζουσα μέ με γάλσς δυνάμεις την συνέχει αν τής δράσεώς της καΐ συν οέουσα στενώς τήν επίθεσιν της μέ τήν επίθεσιν των στρα τευμάτων τής ξηρας ή ό ποία καθίστα οριστικήν την επιτυχίαν. Καί έπίσης διότι εΤχε ν' αντιμετωπίση έξαιρβ τικώς άσ9ενή καταδιωκτικήν ά εροπορΐαν καΐ άντιαεροπορι κόν πυροβολικόν. Είς την Δύσιν ευρίσκεται ε¬ νώπιον τελείως διαφάρου κα τασ τάσεως. ΕΤ^ε ΰποχρεωμέ νη νά λάβη οπ' δψιν της 6ν άντιαεροπορικόν πυροβαλικόν κοί μίαν καταδιωκτικήν άερο πορΐαν, των οποίων Ιμαθε νά έκτιμςχ τήν αξίαν άπό τάς προσφάτους συγκρούσεις. "Αν θελήση νά επαναλάβη κατά τής Μεγάλης Βρεττανίας ή κατά τής Γαλλίας τάς είς με γάλην απόστασιν αποπείρας τοθ Φέρθ δφ Φόρθ ή τοθ Σκά πά Φλόου, θά σημειώση τήν αυτήν άποτυχίαν μέ χειρότε· ρα άποτελέσματα. Μόνη ή Εκ πληξις έπέτρεψεν είς αυτήν επιτυχίας. Είς ημάς άνήκει νά μή της παράσχωμεν τήν εΰ καιρίαν. γάνδα αυτή είσχωρήσρ είς τα ίργοστάσιά μσς θά καταρρκύ σωμβν καΐ είς τό* μέτωπον. Δι' ούτό οφείλομεν νά έξαπο λύσωμβν κατ' ούτί)ς άλύπη τον, γωρΐς οΤκτον -κόλεμον. Τό «Έργον» έπίσης τονίζει: «Μετά την άρνησιν τοθΧΙτλερ ν' απαντήση είς τό διάβημα τον Βασιλέων Όλλανδίας καΐ Βελγίου, ή γερμανική προπα γάνδα ένετάθη έκ νέου. Άλλ' οί Γάλλοι εργάται δέν ό/ειρεύονται τίποτε όΚλο, πά ρά νά σαρώσουν τόν Χιτλε- ρισμόν καΐ την τυραννΐαν τού καΐ νά έξισφαλΐσουν τό άγατ θίν τής έλευθίρίας. Περιφρο- νοθμεν λοιπόν τάς απειλάς καΐ δέν λαμβάνομεν ύπ' δ- ψ.ν είμή μόνον τούς πόθους κα' τήν θέλησιν των έργατων μας». Ό «Μικρός Πατρισινός» παρατηαεΐ: «Ό άνταποκριτής τοθ «Τηλεγράφου» τί|ς Χάγης έν Βερολίνω διερωταται διά ποίον λόγον ή Γερμανία ά πέρριψε την πρότασιν περΐ είρήνης. Ημάς έν τούτοις ένδιαφέ ρουν έλάχιστα οί λόγοι. Ή Αγγλία καΐ ή Γαλλία εΙοηΑ θον είς τόν πόλεμον άφ' ή; στιγμής ή Γερμανία είσέβα λεν ε(ς την Πολωνίαν καΐ θά τόν συνεχίσωμεν μέχρις ότου παύση νά υπάρχη ° Χ'τλερ καΐ τό καθεστώς τού». Ή κ. Ταμποοΐ γράφει είς τό «Έργον»:«Ή γνώμη των έ πισήμων κύκλων Αγγλίας καΐ Γαλλίας είνε δτιήσυμπεριφορά τής Γερμανίας Εναντι τής 'Ολ λανδίας κ-χΙ τοθ Ββλγίου ά ποτελεΐ δλλην μίαν εισέτι απόδειξιν τής έξαχρειώσεως ή όποία έπικρατεΐ είς τό Γ" Ράϊχ. Τό Ράϊχ βαίνει άπό ά ποτυχίας είς άποτυχίαν. Καΐ εάν επεθύμει νά επιτύχη μ( αν συμφωνίαν εύρείας οίκονο μικής συνεργασίας μετά τής Όλλανδίας καΐ τοθ Βελ γΐου, αυτήν τήν φοράν έση μείωσε παταγώδη άποτυχίαν»/
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  #
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΙα
  σος: "Ενωσις Καλλιτέχνην—Νίτσα
  Γαΐτανάκη) — Σήμκρον άτιογευμα·
  τινή ώοα 6 μ· μ- μέ είσοδον δρ
  20-10 Ι«αναλαμΒ4νονται οί ·Φ >υ
  σκοθαλασσιές» χοΰ Έλληνος συν
  γραθίως κ. ΔηυητρΓου Μ«6νρη
  Εσπερινή ωρα 9 1)2 μ. μ. ή θάοσα
  τβν Ένεκεν καί Βεμιΐέρ: ·Κι' έγώ
  σοθ λίω «ως σχίκανε τό μάτι»
  είς 3 ττράζεις·
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (^ινηματογρά-
  ·ο<) — Πίμιτη 23 Νοεμβριού- «Ή ρωί<ά Κορ6ΐ6α» (Χονδρ£ς-Λι γνό ). ΜΙΝΩΑ — Σήυεοον ή Β'. καί τελευταία έποχή: «Τάφος τοθ Ίν δοΓ,». Κυριακτΰηα 10 ». μ. Συνεά* γενική ιΐσοδος δρ 6 "Ωοα 2- 4 νέον έπιισοδιακόν. 4 6 «ό Τάφος τού ΊνδοΟ», τιμαί ήΛαττωμίναι. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταδμάς Αθηνών. Ν)βρίου. 12.25 Σήμα—Έθνιχθς δμνος— Ομνος Νεολαίας. "Ωρα Άστεροσχοπείου Αθηνών. 12.30 Ποιχίλη μουσΐχή (ΔΕ- σχοι). 13 ΕίσαγωγαΙ δι* ορχήστραν. (ΔΕσκοι). 13.30 Είδήαεις.— Χρηματιστή ριον. 13 45 Έλαφρά μουσική (δπό τής όρχήστρας Σιαυράχη—Σιδηρο- ποόλου). 14.15 Είδήαεις.— Μετεωρολογι χον δελτίον.—Κίνησις αγορβς Πΐι ραιως. 18.45 Έμβατήρια χαΐ έλλην: χοΐ χοροΕ. (,Δίαχοι). 18.55 ΚινηματογραφιχαΙ έπιτυ χίαι. (Δίσχοι). 19.30 Ή ώρα τοθ παιδιοθ. 19 50 Έλαφρά τραγούδια (υπό «Ο χ. Χριστοφόρου Λαμπρινου δή τ)~ συμπράξει τής δίδος Σόνιας Εουρτίδου). 20.20 Δημοτιχή μουσική (5πό τοθ δμίλου Σιίέρτ]). 20.50 Είδήσεις. 21 Ρεσιτάλ βΐολιοθ (δπό τής χ. Ήλέχτρας Άργυροπούλου). 21.30 'ϋμιλΕα. 21.45 Άποαπάσματα άττδ χήν δπ»ρα «Λεύχια τοθ Λάμμερμουρ» τοθ Ντονιτσέττι. 22 20 Είδήσεις. 22 30 Συνέϊεια τής μιλοδραμα τι* ής έχπομτιής. 23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23 30 Έλαφρό τραγοθδι (δπό τής χ.Μαριάνας Λίζου συνοδεία πιάνου υπό ής ιδίας). 24 Τελευταίαι είδήαεις. 0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίσχοι). Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΡΪΪΚΑ ΚΟΡΟ Ί ΔΑ Τό πρώτο έφϊτίΐνλ φίλμ τοθ αχαρίστου ντουεττβυ: Χ0ΝΔΡ0Σ-ΛΙΓΝ02 "Ενα «ρβγματικο ντΐλίριο ά, γ·λ»τος χαΐ εύίυμιβς. ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΙ βαοιλ&Τς τ·δ τραγου διβδ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ £το φίλμ—μαγςίχ: ΣΕΝΙΟ- - ΡΙΤΑ (Ρέδβν τής Δύβ(»£) Έν* γεητευτιχο ε'βυλλιο κου τέ) πλημμνεΐζουν αΰρα νικ μβνοιχές μελωδίες. Ένοτς στρώβιλβς χορ&ν ατ· ©ργιβ μιάς ϊπανιόλιχπς ψιέ οτχς, ΜβναικΙΙ Γ. Γκβυνό— ΧΙμρμερτ Ζτβχάρτ. ΟΊ πειραματικοί άγροΙ. Φροντίδι τοθ 'ΓπουργεΕου Γε ωργίας ίδούθησαιν είς τόν γε!το να νομόν Ριθ6μνης 6 άποδειχτι χοΐ αγρΐΐ σιτηρων, ψ.ιχα<θ»ν χαΐ λιπάναιως αίτοιι. Άνεξαρτή τως τής Εΐρύοεως των άγρβν τού των είίκως, Ιχει παρατηρηθ^ δτι τό Κοάιος δίδει μΐγίσΐην προ σοχήν είς την εύρυιέραν χά θιέρωσιν των πειραματιχων χαλ λιεργειών. Καί δικαίας διότι αύ ται άποτελοθ/ τό α'λφχ χαΐ τό ώμίγα των γεωργιχων μεθόδων χαΐ μίαν άττό τάς κυριωτέρας 6άσεις τοθ γειοργιχοθ προγράμ ματος τής σημερινάς κυβερνήσεως. Εχουν αποδώσει άλλως τε πολ λά ώ; πρός την εφαρμογήν επι ημονΐχων χαΐ πρακτικών χά τευθύ/σιων είς την Γεωργίαν. Ο άσλητισμός. * Ή κατασχευή μεγάλου τιοδο σφαιριχοθ σταδίου την ίποίαν ά νηγγείλαμεν τελευταίως άνταπο- χρίνεται είς τάς έν τί] χώρα μας προόδους τοθ ποδοσφαίρου. Είνε δλλως τι γνωστή σήμερον είς δλον τόν κόσμον ή σημασία τ&0 άγωνίσματος αδτοθ άπό ά θλητιχή; απόψεως. Καί χαθ' ήν στιγμήν είς τή ν. χώραν μας δ ά θλητισμδς τείνΐι νά ακολουθήση τας έθνιχβς Οπαγορεύαεις, ή Γ5ρυ σις τοθ ποϊοσφαιρικοθ σταδίου θά Σώση νέαν ώθησιν χαΐ είς τό αγώνισμα αύτό χαθ' έΐυτό καί είς την άθλουμίνην νεότητα. Ή εύδεμίς. Ή έφετεινή χκταπολέμησις τής ιυδΐμΕδος, περί τής οποίας χατεχωρήσβμεν προχθές πληροφο ρίαν έξ υπΐυθύνου πκγ^ς, άπέ δωχεν εφέτος Αρίστα άποτελέσμα τα. Σημαντικόν έν πάση περι τττώσει είνε δτι τδ 'Γηουργιΐον Γεωργίας απεφάσισε ώς μανθάνω μέν νά έπεχτείνη χατά τό προσε χές ϊτος την χαταπολέμησιν, έ πΐ πολϊ μεγαλυτέ(ας εκτάσεως χαΐ είς περισσοτέρας περιοχάς. Έξ άλλου θά συστηματοποιήοη την καταπολέμησιν χατά τρόπον σωτήριον διά την σταφυλοπαρα γωγήν, ήτις συντρεχόντων ώς έλ κίζεται χαί χαλυτέρων οίχονομι χων δρων, θχ βελτιωθή αρχού<ι τως, άναπληροθσα τάς τυχόν ζή μίας τοθ παρελθόντος. Το ΈκκλησικστΐΜβν Ζυμβούλι όν τβθ.έν Ήρβκλείω Ίϊρβυ Νκ- β& 'Αγίου Κμ» οτ«ντίνβ« (Νικρο τβφβίου). Δ;αχηρ6ττΐι ίτι έχτίθεται την 19 Νοεμβριού είς πλοιοδοτιχήν δημοπρασίαν εκμισθώσεως διε τοθ; τό έν τώ Λεωφόρφ Καλοχαι ρινοθ χατάστημα (ηρώην χατά στημα Σίγγερ) υπό τους δροιις χαί συμφωνίας (.Γτινες είναι χά τατιθειμίνοι έν τφ Γραφείω τί Ο Έχχλησιαστικοθ Συμβουλίΐυ τςθ ΝαεΟ, ένθα αί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσωσ, δύνανται νά λαμ βανωσι γνώσιν χαθ' ίχάσΐην 10— 12 π. μ. Έν Ηρακλείω τί 10 Ν)6ρίου 1939. Έκ τεθ ΓραφεΕου τοθ Έχχλη- σιαατιχοθ Συμδουλίου. Πρβκήρυξις Μειοδβτικοϋ Διαγωνισμβϋ Ή Άγροτική Τραπέζα τής Ελλάδος προκηρύσσει μειοδο τικόν διαγωνισμόν διά την κατασκευήν 1000 (χιλ(ων) κυ· ψελβν άπλών (μονΐμου εγκα¬ ταστάσεως) ένεργηθησόμενον είς τα γρσφεΐα τοΟ έν Ρεθύ- μνφ ύποκαταστήματός της την 18ην Νοεμβριού 1939 ήμέ ραν Σάββατον καί ώραν 11 — 12 π. μ. Οί δροι συμμετοχής ' εισίν κατατεθειμένοι είς χά γρσφεΐα τοθ έν Ήρακλεΐφ ^Υποκαταστήματός της (Τεχνι- κήν Επιθεώρησιν) δύνανται ' δέ νά λάβωσι γνώσιν τούτων οί βουλόμενοι καθ1 εκάστην καί κατά τάς έργασ'μους ώρας τής Τραπέζης. (Έκ των Γραφείων τοθ 'Υ ποκ)τος ΑΤΕ Ρεθύμνης). Ή τελευταία μόδα. Ή δνΐς ΆθηΛά Χουστουλάχη ί) Φενεριτζή, έφωδιασμίνη με δλα τα νέα φιγουρινια ιψ τελευταίας μόδας άναλαμβάνει την τελείαν ραφήν τουαλεττ&ν μέ έξαιρετιχό γοθστο έν Μοίραις χά! είς την οικίαν Έμμαν. Χουστουλίχτ) (δι- ναοτ. κληττ]ρος) μλ τιμάς λογι- ί ΗΙ» Ιπίσχιφΐί ΑρχιΙ, Μόδα *>—»εεε—
  καί τέχνη |
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΛΥΚΟΦΟΠΟΗ ΤΣΑΡΟΝ
  νΐΐ) δείιά Το πρότλ.ασαα τοϋ μνη
  μι,ιιιυ των πισονΐον Ί/αρων τΛ όποϊ
  όν άνεγρίοεΓαι είς τί) πεδίον τοΠ "Αρε
  (»ς, αποφάσει της Διοικήσεως Πρω
  // . τεοουσης,
  Κάτιο ήριστρρά: Κομψότατο σύνολον
  τής ϋπο/ής δι'έπισχέψεις προοριζ')μεΝον διά νέες κα'ι πολϋ κομψές κυρίες.
  "Ηρχισε
  Έργαζόμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  180ο ν
  Ό ποίγχηψ γεμίζει τό .φλυτζά
  νι τοθ Ρασποθτιν μέ τσίΐ... Τοθ
  'σπρώχνει μπροστά τού Ινα πιάτο
  με γλυκίσματα... 'Αλλά τδ χί
  τού δέν πάει νά τοθ σπρώξη μπρο
  ' στά τού τα βουτήματα πιί^ ξέρει
  ϋώ; Ιχουν τό φΐρμάκι... Ό 1
  σποθτιν τρώγει μέ την συνειθισμέ
  'νη τού λαιμαργίαν,
  Ι _'ΑργεΟ< οί δλλοι! Ο! άλλαι είνε έτάνιο... Είνε δ ΙΠουρίακεβιτς δ β^υλευτής τής Δου | μας, χχ οί άλλοι σϋνωμώται ποδ είνε σανεννεημίνοι μέ τόν πρίγ χηπα .. Περιμένουν... Μιά φοβιρή πάλη διεξάγεται μέ σα ατήν ψ^χί) τοθ πρίγκη«ος Τό ξίρει τι ώ; ίχει ηαρασύρη τόν Ρασποϋτιν σπίτι τού γιά νά τόν φαρμαχώση μέ τα γλυχίσματα τής σοκολάτας κου Ιχουν φαρμί>
  μέ τό παγακό τδ Μπραλλινέ πού
  ϊχει φαρμάχι... Ώρχίσθΐ]χε στόν
  βύμόν τής πατρίδος... 'Αλλά δι
  άζεΐ... Δέν είνε χαχοθργος! Δέν
  είνε δολοφόνος ..
  Μέ χέρι πού τρέμει δ πρίγκηψ
  σκρώχνει μπροαιά στδν Ρ^σπίθΐιν
  ενα άλλο πιάτο μέ γλυχίσματα...
  Κι' αυτή την φ?ρά είνε τό πιάτο
  μέ τα γλυχίσματα, μέ την σοκολά
  τα, τα γλυχίσματα μέ τδ φαρμά
  χι...
  Τό φαρμάκι είνε στά γλυχίσμα
  τα... 'Αλλά τα χείλη τοθ πρίγχη
  πος στάζουν ζάχαρι, στάζουν μέλι
  χαθώς λέγουν στδν Ρασποΰτιν:
  —Δέν παίρνετε πάτερ μου;
  —Εΰχαριστω ! άπαντα δ Ρα
  σποθτιν. Άλλ' Ιφαγα τόσα πολ
  Ιλά. Καί εί ε γλυχά—πολύ γλυχά
  Μέ {(λΕγωσζν.
  Καί γιά ίνα ωρισμένον διάστη
  μα δέν άπλώνει τό χέρι στό πιάτο
  γιά τα γλυχίσματα... Ό πρίγκηψ
  περνα στιγμάς άγω (α;... Έχνευ
  ρίζεται... Μήπως ό Ρασποθτιν &
  π«πτεύθηχε, τίποτε;
  Άλλ' έξαφνα βλέπει τδν Ρασ
  ποθτιν ν" απλώνη τδ χέρι πρός τό
  πιάτο μέ τα φαρμαχωμίνα γλυχί
  σματα... Παίρνει Ινα χομμάτι...
  χι' άλλο... χι3 άλλο .. Έχει πάν
  τοτε δρεξιν αύτός δ μουζίχος. Τέ
  τε δ πρίγκηψ ένθαρρύνετκι. Πχίρ
  νει μιά άπό τάς φιάλας μέ τό
  χρασί μέσα είς τδ δποΤον είχε δια
  λυθή χυανιχόν κάλι—φαρμϊχι—
  χαί γεμ ζ«ι τό ποτήΐί τοθ ΡχσποΟ
  τιν...
  ΓεμΕζει πολλές φορες τδ ποτή
  ρι τοθ καλογήρου...
  (συνεχίζεται)
  Γ
  ΙΑΤΡΟΪ
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τ·8 Πανεπιοτημίοο τϋς Α»Ονος.
  Έ«ί έηταβτίαν σπουδάσοις έν Λυ&νι καί Παριαΐους. ίΙ·
  χΐται «Ις το νεον («τριΐβν χον, Ιύϊς Άβέρε.α
  (ουνοικίαν Βαλιδέ Τζαμί) Ιν«ντι άρτοκοιείου 'ΑΒατνοΜίο»
  ΖφακιαναιΝα: 9—12 η. μ. Μ«1 4—7 μ. μ.
  Υέ*| Κνρικκβκ το»ς Ακβρβνς οιιρΐάν. 'Αρ. τηλ. 6—6»
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δΑων των Κρητών ταζΝδιωτών.
  Τό εύνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενο&οχεΤα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομΦόρ, άνίσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσεων λουτρων, είνε άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ. διευθύνεται «κ· τόν
  ΚρΒτε, μ. Γΐβίργι·ν
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΓίΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φαρμακείον Χοτνικτάχπ — Καμάρα*!.
  Ένδύματα άνθρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  'ϋργασΐα έπιμεμελημένη, έφαρμογή τελεία.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  Άπόκτίβε«ς κέσμου μέ
  χρι σήμερον, δέν ίχει
  πραγματοποιηθή μεγαλει
  τέρα καλλιτεχνιχή υπέρ-
  δημιουργίοι! ίταθμές τής
  &νθρνπίνης βυνάμβνς.
  Καύχημα της [κινηματβ-
  γραφικής τέχνης. Άφαν
  τάστβυ θεαματικότητος
  καί έπιβλητικής μεγαλο-
  πρεπείβς κιν)κόν ϊργε>ν.
  Ό πλοΰτος τής σκηνο-
  θεσίας τού, ή πρωτοφ»-
  νοϋς ογκου συμμετοχή
  ήθβίτοιίν, τό <λ·ν τού προςενεΐ κατάπληξιν— θαυμασμόν: Ο ΤΑΦΟΣ - ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ Κυνήγια τίγρεων—πά¬ λη ίλεφάντων, γιορτίς στά χαρέμια τοΰ Μαχα- ραγιά. Μίση, δολοπλοκί- ΐς καί τέαβς αλλες βχη- νές. ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 9.30 ή δευτέρα καί ταία έπβχή. ΕΙΪ ΤΗΝ ΜΙΝΩΑ' ΚΙΝΗΣΙΣ — Έπανήλθον ρονθέο άεοοτ,οοικώς |ξ Άθη' ών οί κ κ ΕΟάν. Μαρτάκης. Χρισΐόφ. Μίαν" τουΒάίρς καίΆκοάτοο ΕΟΡΤΑΙ 6 κ. ΠΧάτων ι. Χρονΐ δης 8έν έορτάζε» οίπβ δίχ,τα? ι υισκίψΐις σημΒρον. * " ΓΑΜΟΙ— ·ο ν Μιχαήλ Μανου σάκης καί ή δνΐς ΜαρίαΤαρά κη ίτίλεσαν τούς γάμοϋς των Παράνυμφος ταρίστη ό, Ν μ»! χοχ;«*"Ι« ΙαιΡ6«. ^ *** Γύρω στήν πάλι. ω->τι νά υήν Ικανοτο.ηθοθν άο.
  κούαως οί ταραγωγοΐ ώρισαένων
  Βιαμ·ιισμάτων τής τεριοχης αας
  -Οιδτοιοι ΙτιθυμοΠν όφθοω·
  τέραν βροχήν χάοιν τθν καλλιιο.
  γειδν τωνκαΐ μάλιοια των σΐου·
  δαιοτέρων.
  -Έν τφ μεΐίξύ οί «ρβκτικοΐ
  κσιοοσκόΐιοι πσρα τίς νκάφψες
  νού «αθαίνουν σχεηκΰΓ, ΐιιμ|.
  νυν 6τι ή βροχή θά έβαναλη
  Ο έντονωτίρα.
  —Γενική έ<στρατι(α θν —μ»ι ωθη καί σήμερον είς την Λι(, κήν ιιας ογοράν. —Σημειωτέον δτι τελευταίως ή Λαΐκή Άγορά διακρΐνιται Βια την αφθονίαν των «αντός εΐδοος τροφΐμων. — Κσί άλων 6τ(σης ιί^βν τρε χούσης χρήσε ος. ιιαρεχομένων ■Ις τιμάο εϋχαιρίας. —Οί φθοθλοι θά ένδιαφερθοθν ασφαλώς οϋ^ιον μ| την «οδοσφΐι ρικήν συνάντησιν τβν όαά&ων «Όμίλου Φιλάθλων» καί «'Εργοτί λους». —Ή συνάντησις νίνεται διά τό «Κύτ,ιλλον Ελλάδος», ν,ισιβύε· ται δέ γενικάς Οτι θά παρου¬ σιάση ταιγνΐδι τεισματβδες αλ· λά καί «ειθαρχικόν. —Ώς συνιβηκαΐ (ί; τό *αρελ· θόν πολλάκις «ροκιιμένου νεοΐ αμφοτέρων των καλών αοτ·ν α· θλητικων μας σωματείον. —Είς τό 6«' Αρ. 476 φύλλον τής εφημερίδος τής κυβερνήσεως ε¬ δημοσιεύθη άναγκαστικός νόμος διά τοθ όποΐου τροκονοιοθνται εθρέω·!. —Λΐδιατάξεις «ερΐ τής ύ-η ρεσί,ας δημοσίων Εργων. —Ειδικώτερον κοθορΐζονται αί άρμοδιότητες τής ύιηρεσίας δή* μοσΐων ίργων, ο άριθμός τοθ τ,ρο σωνικοϋ καί ή σύνθεσις της υπη¬ ρεσίας. —Έξ άλλου καταργεΐται ή τε· χνική ΰτιηρεσΐα τής Διευίύ'σεως ΔημοοΙων Κτημάτων, τοθ Εργου αυτής Ικτελουμένου ϋκό νέαςΔι ευθυ σεως. -Ώς γνωστόν είς τόν ναόν τοθ ΆγΙου Τίτου εγκσινιάζεται αυριον τό «αρεκκλήσιον τό §«' ονόματι τοθ 'ΑγΙου Νικολάου. — Είς τα ίγκαΐνια θα Ιερουρ- γήση. δ Σεβασμιώτατος Μητροβο λΐτης. -Έτί κεφαλής τοθ κλήρου Ηρακλείου. — Δι1 6πουργικής θηοφάσεως δή μοσιευθεΐσης κατ' οοτάς, καθορΐ· ζονται οί θΐσεις ΒμμΙσθων Βικα στικων κληιήρων. ,. "Λ1* ΐ5ν μ*ΧΡι τίλους τοθ Ιουλίου 1940 περίοδον. — Καί δσον άφορςί τ5<αντα τα δικαστήρια καί το.ς ΕΙσαγγελΙ· άς τοθ Κράτους. — Είς την χθεσινήν άναβ'βασιν τοθ «ΜτιουρινιοΟ» τοθ κ, Μ*όγρη, ανεμένετο κοσμοσυγκεντρωσις. —Έιτΐσης άτΐόψε μέ την ξεκαρ διστικην φάοοαν: «Κι' !> ώ σοθ
  λίω τώ; σχ£3<ανε τό μάτι». — Έκ τφ μετοξύ σήμερον τό σπόγευμα άνοβιβάζονται καί «ά Λΐν «ΟΊ Φουσκοθαλασσιές» ή τό¬ σον άρίσασα ή3ογραφική κωμω δία τοθ κ. Μιιόνρη. — Είς τάς έλαιοκαοαγωγικάς περιφερείας τοθ νοτίου μας συνε χΐζεται τό μάζεμα -ών Ιληων. —Άπασχο^ουμίνων των τα ραγωγων καί τ έ» ν οίκογενειβν των. -ΟΙ πρωτες «τσακιστέζ» Ιλη ές, αηασχολοθν έκ ναρα·λήλου καί ωρισμένους νοικοκυρηδες οί όκοΐοι χωρΐς να είνε έλαιοναρα γωγοί τίς ζητοθν καί τίς κα· λοηληρώνουν κάκοτε διά τό τρανεζι των. • ΡΑκβρτερ 'ΑναχοινοΟται 8ΐι άπδ τής 20ής Νοεμβριού έ. έιους θά ουνε χοθς ή οφράγισις μέτρον χαί σταθμών πόλεως Ηρακλείου περι «ερείας Τπ
  ΑΝ0ΡΘΩΣ12
  «Οντος*,
  «Οί ,·
  < βτι ρειμίνιμ Β καλών αοτβ>
  οωμαχΐ
  ϊ «Ρΐ *
  ν ϊργων.
  * κοθορΐζον,ο,
  ής ύιηοιοΐατ
  δ άριθμβζ ιοίΐη
  ούνβεοις τ^ $
  καταργιΐτοιί,»
  ι τής Διευΐύ—«
  μάτων. τοθ Ιρϊ»
  μενου ΰτιό *Ι~Δι
  ν είς τό» «·
  τού εγ«βι«άζΜ
  εκκλήοιον ^ Μ
  Ά>1ου ΝιηΗκ,
  ιαΐνια 6α Ι·»»
  μιώτατοζ ^
  Μ|ς τοϋ
  ικής όιοαΐΜβιι
  ατ' «-οίας, «Λ
  »ειζ ΙμμΙοΙ·**)
  καν.
  ιέχρι τΑλους«
  «ρΐοβον.
  αοοΐά' α<βπα« .1 τας Φ ευ*· θεσινήν άναΒρ )0» τοθ κ. Μ6# μγ [6ψι μί Φ «ν: «Κι* 1>ώ *
  αν· τ* μ
  ιτρζύ οήμ·Ρ«
  ,ββοζονται Μ»
  θλσοιέςΜ
  •1
  ι**"14"
  Οίκονομική ζωή Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α£ τιμαί τβν διαφόρων προϊίντων είχον χθές ώς κχολούθιβς:
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ. 12.—
  » 6' » Π.-
  » γ' » ιο.—
  * δ' » 9.—
  » ε' » 8.—
  Καραμπουζες » β.—
  Έλΐμέδ'ς α' » 6.—
  » 6' » 5-
  » γ' » 5 —
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' » 4 50
  » τ» ,4 —
  ΣΤΑΦΪΆΑΙ
  Ραζαχί * 3 —
  11.50,
  10 50
  9 50
  8.50
  7.—
  5 50
  3 50
  ι Σίτος
  Ι Κριθή
  Οίνοι μΕατατον
  Γλε-Οχο; »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λιυκο! α'
  » 6'
  » γ'
  Πράσινοι α'
  » 0·
  » γ'
  Μέταξα
  8 50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17.- 18.—
  28 70
  26 —
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  Δι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλσ δί' δλους.
  ΤΕΧΝΗΤΑΙ ΟΜΙΧΛΑΙ
  'Αξιόλογος ή κίνησις
  τοΰ λιμένος της Σούδας.
  450
  ϊη χΡές το έ«ομΛδι«!ον δελτίον Χι0 ΈμτιοριχοΟ
  ΒιομηχανιχοΟ Έηιμελτ,τηρίου «ερί τί]ς χινήαεως τής άγοά-
  Ή3ακ)ιίου Έ- βύ ω ίναφίρεταΐ 8ΐι χαΐ χαχά νήν λήξα^αν έ'
  βϊομάδοι σον^ίσθτ] ή ναλαρότης τής Ιξ*γωγίχγ]ς χινήοιω;. Οθ
  τ» αί σΓ,μειιοθεΙσαι έξαγωνβί άν*ΐλθ'.ν είς 730 000 χιλιόγραμμα
  σουλτανινβν, 98 000 ταχτάδων, 6.000 μαύρην, 38 000 ελαίου χαί
  85 000 σταφυλών.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέα 'ϊόρχη
  Παρίσιοι
  ΖυρΕχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  Πύληοις
  550.—
  140 70
  3.13
  31 60
  74 60
  33 50
  4 59
  564.—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  43.~
  Κοπεγχάγη
  25.96
  Παρίσιοι
  3.09
  Μΐλβνον
  6.96
  Πραγα
  4 31
  Ζυρίχη
  31.15
  Βρυξέλλαι
  4.53
  Βουδαπίστη
  23 46
  Βελιγράδιον
  3 20
  Κ(»ν)πολις
  104.—
  Βαρσοβία
  21.12
  26 16
  3.13
  7 02
  4 35
  3160
  4 59
  23.95
  3 23
  105.-
  2132
  Β"
  "Ολοι οί τεχνικοί πο« ήχή
  θτραν μέ τό ζήτημα τ«ίς παραγω
  γής τεχνητή"; ίμίχλη: συμφ βνιθ*
  είς την διαηίστωσιν. 8ιι ,διά την
  άποιελεσματιχήν παραγωγήν τε
  χνητί)ς ίμ'χλης ττρίκει να συν
  τρέχον μεταξϊ) των ί\ω* χαί οί
  ά<όλουθ.ι ίροι: 1) Ή ίξατιόλυίΐς τί,Ο πχραπε τάσματος τίΰ χαπν&Β πρέπει νά σϋντελειθτ] εί; τα μιχρίτερον βυ νατίν χρονιχόν δ'άσΐτ;οα! 2) Πρίπιι νά είνε Ε: ιμοι διά φοροι εύίίαι ΕχαΕ"αΙ νά παραγά γοΐίν την τΐχνητ,ήν δμίχλτ,ν ιίς τρόπον α>3τε νά χ^σιμϊποιτ,θή ή
  χαταλλτ)λ-)τέρα έξ αυτών άν «λόγοις
  ΐθθ πνίοντος άνϊμοο.
  3) Αί ενέργειαι πού άπαιτ^υν
  ται διά νά τεθ^ είς κίνησιν τό
  παράγον την τεχνη^ήν ίμ'.χλην
  μηχάν^μΐί, πρίκιι νά γίνωνται αύ
  τομακυς, είς τί συνιμώΐερον
  δυνατόν χρονικόν διάσϊημ». Ό
  μοίως πρέπιι νά ϋηάοχη ή δυ
  νατέτης νίων διαρκώς έξ
  ών
  ΠΕΡ1ΕΡΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  Α'. | θριώτεϊον πληγμάτων που κατεφί
  Είς τα χ:ονιχ* των πολεμιχδνΐροντο έχ τ©ν ηλχγίων. Σημειωτέ
  αΛαφίρονται πλοΐα που | όν 2τ>. την εποχήν εκείνην τα πό
  λιμιχά ήταν ξυλινα.
  Τα τεχνιχά μέσα τής έποχής
  τοθ Μίνσον ϋλυσχν τό π όβλημα
  Τό μεγάλο Ιργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  632ον
  Είς τούς χρόνους έκεΐνοιχ, χρόνοις ούτοδικΐος
  άμα κα( ήτωϊσμοθ >■ αι έναντι τβν τιλημμυρουοών νέ
  ωτίρισιικων ιδε©ν, δν ύτήρχον €( διαπρύσιοι κήρυ
  >6Γ, καΐ τα ουμφ^ροντο ωσαύτως είχον ηύς ένθίρ
  μοις ούτςύς ούτβ>ν θιοσώτ,ας. Ή τιεζότης ι ής άκι
  νησίος 6 έν ύτΐϊλείτιετο ι ής γενναιότητος των κινου
  μέν ών, ή ίέ μεΐνσις μ άς σ ήλης νρι σ<Βν νομισμά των έκομνε κοΐ τ< ύς τ^οκεζιτος νά ψ6λ?ωσι την Μσοσαλιώτι&σ. Έξ^χυνον ίν λυριπιθ ηοΙ ούιοΐ ιό ο Τμά των χάριν ιοθ ιομειακτ Ο ουμφεροντος, ύττερσ στιιζόμενοι έν ίνθοίσιοομώ Λσκεεομον'ων τό έργα οιήριον, τό απείρως ΰποκοριστικόν τοθτο τής πατρί 6ος. ΚοΙ ίμωςτιάντα τοθτα έΐίλοθντο λίαν σοβαρώς. ΤΗσαν κορωικά καΐ ιοθτα στοιχΐΐα συμμειέχοντα τής ιιάλης έν τιροοδοΊαις ημερών ίσοροπιος. Έτερον σημείον των κοιρων ήτο κοΐ ή άνσρχίο ένσωμαιωμένη είς τό νίβερνητικόν σύσττιμα. Έτοσ σοντο -πολλοί ύτιέρ ΐΓ)ς τάξεως, άν(υ πειθσρχία<, άχαλΐνωτοι έν τοίς πρόξ'σιν ού ών άνυττό>ογοι έν
  ταίς ενεργείαις των.
  Απροσδοκήτως ηκούετο τυμπανοκρουσία κοί αί
  φνης είς συνταγματσρνητ: ιής έθνοφρου^ δς έκάλει
  έξ ίδιοτροπΐας τό όμοφρονοθν ούιώ π>ήθος ιίς 6νο
  πλον άπόκρουσιν τής άνισρσΐας· άλλος λοχαγός πσ
  ρεδίδεο είς τόν κίνδυνον τοθ πυρός έξ άΐτλη"ς τού
  έμπν£ύσ(ω<, άλλος σλλαχοθ έθνοψρουρός άμάχετο διά την Ιδέαν τού κοί δι* Ιδιόν τού λογαριασμόν, επί Ιδψ σύτοθ κινδύνφ. Είς τάς κρισίμους στιγμάς των ημερών έκείνων συνεβουλεύβτο τα έαυτών ίμφυτα τ) τούς άρχηγούς των. Έν δέ ■'ώ στραιώ ΰπτΐρχον τάγματα άτάκτων ζιφοφοροώντων, ώς ό Φανιώ, καΐ καλαμαράδων, ώ; δ Έρρΐκος Μαμψρέδ. Ό πολιτισμός ατυχώς άντιπροσωπευόμενος κατώ τΛν εποχήν εκείνην διά συναγερμοθ συ^φερόντων μάλλον ή δι' ένός.συνόλου άρχων ήτο ή έθίωρβΐτο ώς ευρισκόμενος έν κινδύνω, διετυμΐτάνιζβ 6έ τοθτο είς τρόπον, ώσΐβ -πβς τις δ άποτελων ένα τι κέντρον θπεοημθνετο αύτοΓ, ττροοήρχβτο αυθορμήτως άρώγό, καΐ το έπροστάτευεν έπΙκινδύνφττ)ς Ιδίας ζωής τού, δ δέ ττρΛτος τυχών ανελάμβανε ιήν διάσωσιν της * πελουμβνης κοινωνίσς. Ό «λος Ιστιν 6τε έξικνεΐτο μέχρι εξοντώσεως Μιά διμοιρΐα έξ έθνοφρουρών ίξ Ιδίας πρωτοβουλΐας συνβκρότει πολεμικόν συμβούνιον, έδίκοζβ καί έθα νάτουέντός πενταλέπτου Ι α άντάρτην αΐχμαλωτι οθέντα Υπό τοιαύτης σύτοσχεδίου,συμμορΐας έθανα τώθη κοί δ Γιάννης Προιβίριος. Θηριώδης Λύντσειος νόμος. δι' όν ουδετέρα των αιρΐοων δύναται νά ίπρρΙψΠ την ευθύνην των τε έ είς τό αντίθετον, διότι έφηρμόσθη καί υπό Τό Ξενοδοχείον προτιμήοεως εγίνοντο διά νά πυρ.βίλαθν μίαν χαί μόνον φοράν. "Υατερα ήοαν ά χρηστα, άν {έν ναΐεστρέφ&ντο α πό τον >ανονκβολισμον των τα
  Ιδία...
  Όναυαρχος Ουΐλλιαμ Μόναον
  τή; σχολής τ<1; δχσιλίσαης Έλι σαδιτ έν Αγγλ α ήταν 4 πρ&τες έσχίαθη πο/ύ πρΐν ή αναχα τα υποδρύχια, νά πλή ξη τόν εχθρόν υπό την έπιφάνει αν τής θαλάσσης. Άν εχώρει άπό τής άτιίψιως δτι ίνα πλήγμα πεύ χαταφέρεται εναντίον ενός πολεμ: χοθ έχ των χάτω, ήταν πολύ ολι βημ ώς έξη;: Είς τό άμπάρι ενός μι χριθ, παλαιοθι αλλ' 8ο.ν το ου νατον δαθίος πλοίου ίιοποθετεΖτο {να χανένι, τό στίμιον τοΰ δηο'ι ου εξήρχετο άπό τα πλάγια τοθ πλοίου. Τό παλαιόν αυτό πλοΐ όν προσεπάθει νά ττροσεγγίαη το μεγαλειτέρον έχθίΐχον πολεμικόν, κατά προτίμησιν ,τήν ναυαρχίδα χολλιθσε πλαΐ τουΛ χαί ίβαλλε μέ τό τηλεβόλον ποΰ ή:αν είς τό ΣΟΥΔΊ Νιέμβ?ιο; ( τοθ μας) — Γνωΐτή είνε ή σ' 8λη την «Κρήτη, ο' δλη τίίν Έλλάϊα χιΐ πίρϊ άχβμη α' δλον τον χόομοχαί ίνα σ-·;ύ; ναυτιλλο μένους, γ>ά τό περΐφημι φυσικο
  λιμάνι της. Γνωσΐή είνε ίπίση;
  α' δλους δΐους ταξιδεύουν από τα
  Χανιά πρό; την χεντριχί) χαί α
  να:ο;ιχή Κρήςη χαί τίνάπχλιν
  Αλλοτε μάλισΐα, χατά τή» περίο
  δο τγΌ μεγάλου πολέμου, εΐχε χί
  νησιν ίξχιριτιχήν, ζωήν Ιντονον,
  κέντρα πολλάχαϊ πολυαύχναστα λό
  γφ τοθ 8τι δπί55χ*ν~ναυτιχαί. χαι
  ϊεροπβριχαί βίσεΐς. Μετά τον πί
  λεμον δμως, ή Σού^α είχε πίθ«ι
  άπό μαρασμόν. Μόνον ή πυροβ?
  λαρχϊα χαί τό ψυχΐατρΐΐον πού
  Ί ετέλουν είς χάπβα' κίνησιν
  ξέναιν. Καί τί λιμένι της έμεινεν
  άχρησιμοποίηΐον. "ίρός στιγμήν
  μζλιστα έγινεν σκίψς νά έγ^ατα
  λειφθί τελείω; τό λιμάνι χΰτ,ό «αί
  νά χατασκιιικσθΐ νέο μεγάλο τι
  χνητίν είς τα Χανιά. 'Αλλ' ή
  σκέψις ΐγκατελείφΗη διότι επι
  χράτησαν άλλαι ώρθέτεραι γνώ
  μαι. Άντ! νά δαπανηθ.Ο/ εχα
  τοντάδες ίχατομμυρίων διά την
  κατασκευήν λιμένος εί; Χανιά,
  δπως έγινεν είς τό Ηράκλειον,
  έΊιροτιμτ,θη νά χατασχευχοθοθν
  μικρά άσφαλιστιχά ίργα είς τό
  μ η
  βίθις τού.
  (συνεχίζεται)
  Η ΣΗΜΑΣ1Α ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  2ον
  "Ενα τού 6>ίμμα, μιά φωνή τού
  ήρχισε νά έπανα^έ^η ιήν Οατρί
  δα άπό τίν 16ίν ο ίω α ττ*,ς Οο?ι
  τιχής χραιτιάλτ,ς, ιής χοινιονΐχηι
  >αί ήθοής άηισυ θέσιιος ιί( νήν
  Ιπΐςράνειαν τοθ ττ»ί:όντες αιώνος,
  6 ίπιΐος έν η πκ(-6?ψ τιθ πολι
  τιομτθ τιμή χβ>1 Ιί£χ σκκρηίζει.
  Επήρε νήν Έλλεΐγα άπό τό χ^ΐ^
  λος τί,ς ά'ύσοου ϊαί 'ήν ίγε εν"
  είς άσφα/ίς μίρ^ς Έχεΐ έχων
  6η' £ψει τΐυ ώς μιγάλος φυοιοίί
  ?ης ιήν άρχιτεχτονινήν τοθ οδρΓ-
  νίου Βόλον, εσκέφθη νά χατασχευ
  άαη νέον θρόνον χαί είς αυτόν νά
  την τοποθετηθή.
  Μέ μιά μιχρή γράφη τού χιτα
  χωρτ,θεΐσαν είς Ινα έπίοημο χαρ
  τι, έχίΓθξε τό σχέδιον τοθ θρί
  ν&υ χαί ίΣωχε την εντολήν ιής
  χοπαοχευίΐς τού.
  Μέ δλικόν έμ α; τή Νιολαία,
  χαΐι μέ θεμέλιον την χαρδ ά μας
  εδημιούργησεν έν % ίψηλ^ έν
  νοία τής λίξιως, τόν "Οργανισμόν
  τί)ς 'Εθνΐ»ής Μεολαί»ς, χά! με
  αυτήν ώς όργανον άπενάσισε νά
  πραγματοποιήβη δ,τι νοσταλγοθΐε
  ή Έλληνιχή ψ-χή τού, την άπο
  • ατάαταπ ιί)ς '11ϋνιχί)ς Παλιγγε
  νεσΓας διά τοθ νίου Τρίτου Έλ
  ληνικοθ^ ΠολιτισμιΟ, καί αυτήν
  ώρισεν ώς θρόνον της χαί έχεΐ
  την έτοποθέτησε.
  Σήμΐρο έορτάζομε την έπέτειο
  τί); μεγάλη; χαί ένδφυ αύιίίς
  ημέρας, τής Ιδρύσεως τή; Όργα·
  νώσεώς μαί·
  Ή ήμέρα αδτή μέ χδυίδ γράμ
  μαΐα θά χαταχωρηθ^ διτό τοί μέλ
  Τής Δνϋος Ν Κ
  λοντος ίστομχίθ είς τοίς σελίδας
  νή; Εστορίας.
  Αί νεώΐ'ραι γενΐαΐ άη' ούΐήν
  6ά πα^αδΐιγματ ζωνται χ»Ι άη'
  αύΐν.ν 8ά άντλοθν θάρρος διά την
  πρόοδον χαί τό μ·γολιΐ2ν τ Ο "<£ θνευς Έ ί'ϊρι/σις ής "Οργανώαιώς μα, ή^ο Εθνιχή επιταγή χ«1 Έ θ.ιχη άνάγ η. Δι* ού ής ή Έλ ?τ,ν 1 >ή νείτης αττίχττ.σΐ έθνινό·
  φρΐ ημα καί τό αΐσθημα τοθ ού
  τοπεριορισμΌ ώστε ν' άγατ^ίτόν
  πλησίον χαί νά σίβεται τα δι
  ναιώματα των ά'λ/'ων.
  Μίσα ιίς την ψυχήν ττ,ς έγεν
  νήτη τα 'Κλληνυιο μιγβλιϊο χαί
  ίγιγαναώθη ή ίύνομίς τη< ώΐτε ν' άποιελ$ οτ'μερον τόν ίσχυ, ό γρα νίτη : ίς τέν όπεϊον τά-α άντίατα αίς θά θραύιται χαί θά ·ξ:υδΐτε "Ο)α τάιιέλη ·ή; Έθ/ΐχί)ς Όρ γ«ώσιως Νεολαίαν υπό την χά θοίήγηαιν οοφών αυμδούλων άπέ χ τ ήσαν τό ουναίοθημα τής ά5ελφο σ^νης χαί !λα μ'ζύ ήνωμένα άπο χιλοθν μία'άλυσοίδα παντοδύναμο,. συνε)ή χαί άθραυστη, ή όποία ϊέν άφήνει νά χαλαρωθζ χαί εί νέ ίκανή νά στηΐίξη χαί νά έμψυ χώαη τον χαθίνα είς χάθε ' λη στιγμή τής ζαή; κυ. Ή προσπαθεία τοθ άρχηγοθ μας δέν Ιμεινε δι/ΐιρο μΐγαλου φ-λοσόφου. Τό δνεΐρό τού έπραγματοποιή θη χ αί άπό την τέφρα την όποία ιύ.,ε, άνεβλίστησαν, δ φοΐνιξ τ&Ο ίαηνΐχοθ μεγαλείου χαί ή ελαια ίή; ποθηιή; ιίίήνης. (συνεχίζεται) των Ηροκλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ, ν «ι)χ«!ριοτ·ν *— ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ -------Ο "ΤΕΚΤΩΝ' παλαιό λιμίνι των Χανίων διά τα ΙστιοψίραχαΙ χρηπιδώιιατα είς τό φυσιχό λιμάνι τής Σιύΰχς διά την διευκόλυναιν τθ* φορτοε<νοο τώσειον χαί νά διανοιχθή νέα ε γάλη έιιποΐΐκή αρτηϊία Χανίων —Σβύϊας Έται χωρίς νά ζημι» θϊίΐν τα Χ-χ'ΐά, ώρελήθη χκί ή Σ.ύ5χ. ϋράγαατιδέ χχτά τάτελευ ταΐα Ι τη ή Σιάδα παροιισιάζει ση μαντιχήν κίνησιν, άξιόλογον ανά¬ πτυξιν. 'Αρχίζει χαί πάλιν ν9 άναζωο γονήιαι έ>ποριχ<Βς, ν* άναπιύσσε- ται γεωργιχώς, νά συγχρονίζε· ται χαί ν' άνα5ημιου5γί)τα; ν ώ; χωμόιτίλι;. Μειά την άσφαλτό- σΐρωσιν μάλιστα τή; θαυμασίβς λεάνδρου μέ τάς περιφήμου; βεν δροσΐοΐχΕας της που όδηγεΐ ά- πί τής Σουδας είς Χανιά, ήΣΐύ δα Θ1 προσλάβη νέαν δψιν, νέαν γοητείαν χαί ώ; τουριστιχόν κέν¬ τρον. Οί δλάνθιστοι αλλωστε πορ τοχαλλίχηποι, οί άιαλις βουνο χορφΐς τοθ Άχρωτηρίου ηοα σχη· ματίζουν Ινα θαυμάσιο περίγραμ- μα τιάνω ή Μαλάξα χαί χάτω τ! γαληνεμένα νερά τοθ λιμανιοθ πού μοιάζει μέ λιμνοθάλαισα ά- ποτελοθν τό φχντασμαγοριχώτερο ηλαίσιο μέσα είς τό οποίον εί¬ ναι τοποθετημένη ή Σού'α. Ι') Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ- ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον πσρά πεπει- ρσμένων τΐολιτικων μηχανικών άκολουθούντων τό πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο· λών Πολιτικών Μηχανικών τοθ ΠολυτεχνεΙου, οΐκο- δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., δδοποιίαν, Ο- δραυλικήν καί ττάντα τώ τεχνικά μαθήματα μετά σχεδίων, έψαρμογων. μελετών καί άσκήσβων είς τό Οπαιθρον. Είναι μοναδική εύκαιρΐα δι' Βσους άπερρΐφθησαν έκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών Σχολων κλπ., Βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρείας δδοιΐοιΐας, οίκοδομικάς ή είς οΐασ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον δ δποΤος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα σφαλίζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τοός καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί Ι£κλΒ«5ντΐ, κργοδηγ·! μίχρι αήμερον έκ τβδ «ΤΕ_ΤΟΝ6£>» δικρΙοΒηααν είς ύπουργεΐα,
  ί λ
  Γοανεΐα 'ΐΗνεχ δ, ΌμεΊνβια 'ΑβΚναι.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Τής Άνωνύμου Έταιρε(α< υπό την έπωνυμΐαν Τραπέζα Αθηνών έδρεούσης έν Άθή ναις. Κττά ΣτυλιονοΟ Δ.Στεφανίδου έμ πορ<"β.ομηχάνου κατοίκου Ή ρσκλεΐου. Ό καθ* ο δ τοθτο ό)ειλέτης καίτοι έπετάγη ?ιά τής υπό χρονολογίαν 29 ΙοτνουαρΙου 1938 έτηταγή"ς μου ώο καί τής ύτιό γοονολογΐαν 18 ΝοεμβρΙ- ου 1978 κατασχετηϋΐου έπιτα·. γτ*ς μου ώς δεΐκνυτσι έκ των ότι" αριθ. 24447 καί 26248 ά· ποδεικτικον έτηδόσεως τοθ δι- καστιχο^ κλητήρος Νικ- Κοσ- σωνάη ίνα μοί πληρώση δυ νάμει καί πρός εκτέλεσιν τ^ ύτι' αριθ. 1419 τοθ Ιτους 1937 οριστικάς καί προσωρινώς εκ¬ τελεστής καΐ ήδη τελεσι&ΐκου αποφάσεως τοθ Πρωτοδικεΐου ΉροκλεΙου περιβεβλημένης1 τόν τύπον ιής εκτελέσεως έν ι ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων διά κεφάλαιον καί Εξοδα μέχρι τής πρώτης έπιτα γής δρακ. 1.485 419.90 καί Ι , ξοδα τής δευτέρας έττιταγης δρχ. 5100 έν τούτοις δέν μοί; έπλήρωσε ταθτα μέχρι οήμε ρον. Διά ταυτα [ Πρός ιΐσπροξιν των άνωι ποσών των τόκων ού των ώς' έν τοίς έπιτσγαΐς καθορΐζεται καί τ(ϊ)ν γενηοομένων έξόδων έκθέτω είς δημόσιον αναγκα¬ στικόν πλειστηριασμόν τα ένυ πόθηκα έπόμενα άκΐνητα κτή ματα τοϋ όφειλέτου κεΐμενα κατά την συνοικίαν «ΚιζΙλ Τάμ πια» τής πόλεως Ηρακλείου τοθ Δήμου καί Είρηνοδικείου Ηρακλείου ή γοι οίκημα (έργο στάσιον σαπωνοποιΐας) καί συνεχόμβνον έτερον τοιοθτον νεόδμητον έκ μπετόν άρμέ μεθ' έ>/ός λέβητος καί συνεχό
  μενον οίκημα (εργοστάσιον
  βαφής σταφΐδω-) έκτισμένων
  αμφοτέρων επί γηπέδου έκτά
  σεως 950 τετρ. μετρων καί
  συνισταμένων έκ 6ύο όοόφων
  μετά των έν αυτοίς εγκατε
  ! μέν ών δύο λεβήΐων σαπωνο¬
  ποιΐας ενός ήνεκτροκινητήρος
  Ι δυνάμεως 20 ΐτπων, μας έμ
  βολοφόρου άντλΐας, ενός ετέ¬
  ρου κινητήρος 4 ΐτπων, δύο
  κλιβάνων εγκαταστάσεως σι
  δηροτροχών καί μεθ' δλων έν
  γένει των έξαρτημάτων καί
  παραρτημάτων τοθ έργοστα
  σΐου σαπωνοποιΐας καί τοθ
  τοιούτου βαφής σταφίδων διά
  την πλήρη καί κανονικήν λει
  τουργίαν των κοί συνεχόμενα
  ύπόστεγα καί ξύλινον παρά
  πηγμα έμβα&οθ 350 τετρ. μέ
  τρών μέ δύο ξελικιστικάς μηχα
  νάς καΐ εγκατάστασιν ήΛεκ-
  τροφωτισμοθ καί συνεχόμενον
  χώρον άσκεπή εκτάσεως περί
  ! που 850 τετρ, μέτρων μέ δύο
  φρέατα, μέ ύδραντλίας, συνο
  ρεθον τό Βλον κτήμασι Βυτι
  κώς δρόμφ (ΐιωτιι-ςι, νοτΐως
  δρόμφ δημοσΐφ, βορε'ως μέ
  τό ένετικόν τεΐχος τής τιόλε
  ως καί ανατολικώς μέ κιήμα
  τα άδρλφων Γιαννακάκη.
  Ό πλειστηριασμός των άνω
  τέρω άκινήτων γενησεται την
  21 ην ΊανουσρΙου 1940 ημέραν
  —Ή κλήρωσις τβδ Έθνιχνδ
  ΛαχεΙβυ.
  Κατα την 1η ν χλή·ωοιν (13
  ΝοεμβρΙοι») τοϋ Έθνικού ΛκχεΙου
  έκέρδ σ*ν β! κάτωθι αριθμοΐ διβ
  τεθέν τις *ν Ηρακλείω:
  4206 δραχ 2000, 14573 8000,
  15389 10000, 7280 800. 7284 800,
  11649 14564, 14600. 15352. 15359,
  15376, 15377, 22103, 26558, 26592,
  31447 31450. 35385. 38656. 41498,
  48359. 48387. _______
  —Τα κτηνοτροφιχά ζητιί-
  ματα.
  Ό υκουρνβί τής Γεωργίας προ
  ΠδρευίΒ εΐδικής σνσκΐψε&ις μοΟ'
  Ην συνεζητήθηβαν τα κηνβτρββ·
  χά ζητήματα της χώρας καί έ{η
  τάσβη ή λίψις διαφόρων μίτρων
  διά την άηοτελΐσματικήν ηροώϊπ
  βιν καί βελτίωσιν τής κτηνοτρο
  «|ας, Συγκεκριμένως έγένιτο αν
  ζήτησις επί των κάτωθι ζηιημά·
  των:
  Ιον. Περΐ τβδ τρβηο» τοθ περι
  οριαμοϋ των έκ τού ({ωτερικου
  κΐσκγωγ&ν κρίατος κβΐ τοθ δυναι
  τ€& τής έφβρμονης μέτραιν βνντα
  ρησΐΝς διά ψύ{εω| ή δια κονσβρ
  ββποιΐας τβν έντβοθιων τ&ν κρεά
  των. 2ον. Περΐ τής αΰ{ήσ«Μς εΐαα
  γωγιχοΰ δασμοδ επί τβν ιΐσαγο
  μένων ζώων χαί γενικ»; κτηνβ
  τρβφικών προϊόντων. 3ον. ΠπρΙ
  εΐααγωγής δι' απαλλαγή; άπο παν
  τος οασμβδ 25 000 τόννων κριβής,
  καί 75 000 τόννων αραβοοίτου.
  4ον: θιρι ίιαθισβως
  κων τρβφών ανευ
  5ον η«ρΙ ουβιααβΜ).
  πρατηρΐων πρός αγοράν εΐδβν
  είς τάς δυνατάς καλυτέρα* τιμάς
  κλπ. 'ϋξ άλλου, το υπουργείον Γ·
  ωργία; προήλθεν είς , την αχοβα
  οιν δπως επιτρέψη την άτελή ·Ισ
  αγωγήν 15 χιλιαβων τόννων αρα
  βοβίτου.
  -Ή «πέτβιος τής Ε.Ο.Ν. είς
  Πομπή «ν.
  ΠΟΜΠΗ Α Νοίμβριος - Νέ κολ
  λήν έπιβλητικότηΐθΕ καί ένβουβια
  σμόν έ»ρτασθη έντοτϋβ* η δεντε
  ρα έΐτϊτ*ιος τής ΊΔρύαεω; τής Έ·
  θνικής 'οργανώσ«Μς Νεολαίας.
  Είς τάς 10 π, μ έψχλη δοξολονΐα.
  κατά την οκοίαν ό Διοικητθς τού
  τιιήματος κ. Ρο»τζ(ρ«κης άνεητυ
  («ν ύι' έμπνευαμενου λογου την
  σημασίαν τής εορτής. Μετά την
  δοξολογίαν κατετεθη ύπβ τής φ«·
  λ«γνιτΙββης ΜαρΙβς £αβιολάκα
  στβφανος φΐιαικ&ν άνθίυν είς τό
  μνημΐΐον των πίσόντων. Είτα έηη
  κολούθηαι χαρέλαβις μέ «πί κ<· φχλής τόν τβτράρχην τής Ν·ο· λαίας καιΐ την βαθμβφβρον τ6ν θηλ·Νν ύίύχ Κατ. Κοιλιαραχη δι ώ«οκάλιοο»ν. Άκβλοώθως τό τμή μα ολόκληρον διήλθε άπβ τας κεντρικάς όδβΰ; τής κ»>μοπόλε»ίς.
  Την ωραίαν εορτήν παρηκολούθει
  σκν αί κοινοτικαί αρχαί, ο άβτυ
  νομος, ό ούλλονος τ6ν καθη/η
  τ&ν καί ά(τ«ντ«ς οί κάτοικβι. Γάς
  τιμάς άπίδωπαν όμάδες «ύσταλών
  φαλαγγιτων καί φαλαγνιτιβοϋν.
  Κυριακήν καί ώραν 10—12
  π. μ. ενώπιον τοθ σνμβολαιο
  γράΦου Ηρακλείου ΕθστρατΙ
  ου Γαρεφαλάκη ή τοθ νομΐμου
  αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ
  θημοσίφ γραφεΐφ τού κειμένφ
  κατά την οδόν Χάνδακος της
  πόλεως Ηρακλείου δ που καί
  δΐε καλοθνται οί θέλοντες νά
  πλειοδοτήσωσιν.
  Άρμόδιος δικ. κληΐήρ ένερ
  γησάτω τα νόμιμα επί τοθ
  προκειμένου, δημοσιευθήτω δέ
  τό παρδν διά τής τίν Ήρα
  κλείφ εκδιδομένης έφημερί
  δος «Ανάρθωσις».
  Έν ΉρακλΒίφ τβ 14 Νοεμ-
  βρίου 1939.
  Ό πληρβξούσιος δικηγόρος
  τής έπισπευδούσης καί παραγ
  γελλούσης.
  Άριβ.ΙΝ. Χατζιδαΐκει*
  |
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεϊα έ'ναντι Παλ, Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προία Σαββάτου
  18 Νοεμβριού 1939
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΑΕΝ ΟΑ Ε
  ΝΕΑΝ ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΑΣ
  ΕΙΣ Η0Τ1ΑΗΑΤ0ΛΙΚΗΗ ΕΥΡΩΠΗΝ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ
  'ΠΟΠΟΛΟ ΝΤ' ΙΤ Α Λ1 Α'
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρίβυ (Ιδ ύπηρεαία) -
  ΕΙδήσεις έκ Ρώμης άγγέλλβυν ίτι ή έφη
  μερίς «Πόπολο Ντ' Ιταλία» δημβσιεύει νρ
  θρον είς τό οποίον τονίζεται ίτι ή Ιταλία
  δέν θά επιτρέψη κοτε είς την Ρωσσίαν
  να διαβρ τα Καρπάθια όρη χαί
  νά έπεχταβη πέραν τβΰ Αβυνάβεως πρός
  την νοτιανατολιχήν Ευρώπην, με σκοπόν
  νά φθάση είς την Μεσόγειον. «'Η Ιταλία,
  γράφει ή εφημερίς, επαγρυπνεϊ άποφα
  σισμένη νά εμποδίση μίαν τοιαύτην άπό
  πείραν».
  Νέα συνομιλία ι30 Πρωϊνή
  ^ε— ^^ ^^ ^^^ — _ __ __ ^^ —Β^^επκ^ ~_Ι^ε^~-^Ω^^Δ|ε^ε«^^^β*εε4φ^4Βε^^ε^^^^—^ -^^___. ^^. ^ _^ε™
  των Βασιλέων Βελγίου-Όλλανοιας.
  καδορίσουν κοινήν στάσιν.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚλ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).-
  Γερμανιχά άερβπλάνα, ενεργήσαντα πτή-
  σεις άναγνωρίσε&ς είς Βέρειον Γαλλίαν
  διήλθον χατά την έπιατοοφήν των εί; Γερ¬
  μανίαν υπεράνω τβΰ Βελγίου. Τα Βελγι
  χά άντιαερβπβριχά τηλεβόλα ήνοιξαν σφο
  δρόν πϋρ άνυψώθησαν δέ χαί άεροιτλάνα
  χαί ετέθησαν εί; καταδίωξιν τδν Γερμα·
  νιχδν τα όπβΐα έσπευσαν νά τραπβδν είς
  φυγήν.
  Η ΝΕΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ* ΠΑΛΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τβδ άνταποχρι
  τβΰ μ«5>·— Διά την Γαλλίαν ανεχώρησεν
  ή είδιχή Έλίηνική αποστόλη ήτις καί θά
  «ΡΧ·°ΪΙ συνομιλίας πρές ανανέωσιν τής
  έμποριχης συμβάσεως μεταξύ τής Γαλλίας
  χαί Ελλάδος. Ή έα αύμβασις ?ά ύπογρα
  φά ώς πιστεύετοΕΐ ουντόμως.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΣ
  ΚΙΙ ΜΕ ΙΗΗ ΙΕΡΜΑΝΙΚΗΜ ΚΥΒΕΡΝ1ΣΙΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τβΰ άνταπβκρι
  Τβΰ μας)— Μετά τής Γερμανιχης κυβερ
  νήσεως συνεχΐζονται ώς εγνώσθη [αί συ-
  νεννοήσεις δια την ρύθμισιν των μεταφο.
  ριχδν μέοων ευτως ώστε νά διεζάγωνται
  τού λοιπού εύχερως »ί εκατέρωθεν εμπο-
  ριχαί άνταλλαγαί.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙΦΟΡΟΛΟΠΑΣ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ
  Α ΟΗΝΑΙ 17 Ν)βρίβυ (τβΰ άνταΐτβχριτβϋ
  μα$) — Είς την εφημερίδα τής" χνβεριήβε-
  οεω; εδημοσιεύθη ο χαταρτιοβεΐς τελευταί¬
  ας νόμβς ηερί φβρολοίας των άτμβπλβ(*>ν.
  ΕΞΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ
  Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΛΧΛΡΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Ν)βρίβυ (τβΰ βντακβχριτοΰ
  μ»{)— Ανεκοινώθη αρμοδίως ίτι είνε πλή
  κως εξησφαλισμένη ή επάρχεια της ξαχά-
  ρεως διά των ύπαρχόντων άπβθεμάτων χά)
  Τβν φβρτίων τα έποΐα αναμένονται έν τω
  μεταξύ.
  10
  ΑΠΗΣΧ0ΑΗ6Η ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού άνταπονρι
  τ·ΰ μ«Ο — Τό συνελθόν οήμερον υπο την
  κροεδρίαν τοΰ μ. Μεταζά υπουργικον συμ¬
  βούλιον απησχολήβη με διάφοραι νομοθε·
  τικά ζητήματα.
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ
  ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τβΰ άνταποχρι·
  τ·Ο μ«ί>·— -*τ' ανακοίνωσιν τής Μετεω·
  ρβλβγικής "Υπηρεσίαςβ χαΐρι; «νβ την Έλ
  Λ4δ« «§>·<«· βίλτιωμίνβς ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νοεμβριού (Ιδ. ύηηοεσία) — Καθ* ά τηλβ γραςρεϊ έκ Χάγης ό άντβπο- κριτής τής εφημερίδος «Όρ ντρ» κβτά την διάρκειαν της ημέρας ή Βασίλισσκ της Όλλανδίχς Βιλελμίνη είχεν επανειλημμένας μακράς συ· νομιλίας άπβ τηλεφώνου με- τα τβΰ Βασιλέως τ·ΰ Βιλγί ου Λεοαβλδβυ. Έηί τοΰ πε· ριεχομένβυ τδν συνβμιλιδν αύτδν ουδέν ανεκοινώθη- Πάντως εγνώσθη ίτι βΐ δϋο Βασιλείς αυνεννοοΰνται διά τόν καθορισμόν κοινής πολι τιχήςμετά την άκβτυχίαν τής προσπαθείας των πρίς είρη- νευσιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ν)βρ(»υ (Ιδ. ύκηρεσί*) — Οί «Τάϊμς» άσχολβύμενοι μέ την αρνη σιν ταϋ Χίτλδβ ν' άκαντή οη είς τ· διάβημα τδν Βκαι λ'ων Όλλανδίας καί Βελ γίου νράφουν: «Ένδειξις τής ναζιστιχϋς χρεωχοτιίας είναι ή σκ«ιά άπορρ-ψις τή; π»ο· σφβράς υπέρ τής είρήνης καί ή άνοίκειος απάντησις τοΰ φόν Ρίμπκντροκ μετά οκταήμερον σκέψιν των ήγε των τβΰ Ράϊχ. Ή Ιδεολογία των έθνικβσο σιαλιστ&ν συνεχίζει ή ίνκρι τος αγγλικη εφημερίς, είναι αδιαλλάκτως κατα τής εΐρή νη?. τής τάξεως καί τής ε¬ λευθερίας τδν λαδν. 'Απτβν τταροΐοειγμα της νοβτρβπίας οτύΓΓϊς των έθνικβσοαιαλιβτδν είναι Α πρβφορική απόρρι¬ ψις τβΰ ΒελγββλλανδΐΜβΰ δι· νβηματες ύαέρ τή; εΐοήνης χαί ή αρνη»; τβΰ Χίτλερ ν' απαντήση αυτοπροσώπως είς τ«ύς Βασιλείς Βιλελμίνην καί Λεβπέλδβν». Ό Φόν Ρίμπεντροπ δ' άντικατασταδη υπό τοΰ ΓκαΤριγκ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νοβυβρΐου (ίδ. ύπηρεσία).—Ό έν ΖυρΙχη άν ταποκρπης τής «Ζιυρνόλ» τη λεγραφεΐ σήμερον, ότι καθ* άς ίχει απολύτως έξηκοιβωμέ νσς, ώς τονΐζβι, πληροφορίας μεταξύ των επισήμων έθνικο σοσιαλιστικόν κύκλων συζη τεΐται ή αντικατάστασις τοθ φόν Ρίμπεντροπ είς τό υπουρ γεΐον των Εξωτερικών υπό τοθ στρατάργου Γκαΐριγκ. Ό Τδιος άνταποκριτής ηροσθέτε' δτι βν Ββρολίνφ θεωρεΐται ή¬ δη ώς τελείως άστοχος καί έ πιβλσβής διά τό Γ' Ράϊχ, ή πολιτική τοθ φόν Ρίμπεντροπ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβριού (Ιδ ΰπηρεσΐσ). —Κατ' είδήσβις εξ "ΑμστΕονταμ ό φόν Ρΐμπβν τροπ λαμβάνει τόν τβλευτοΐ όν καιρόν άπειληακάς έτιιστο λάς έκ μέρους σημαινόντων με λων τοθ έθνικοσοσισλιστικοθ κόμματος, διότι, ώς γράφουν έτώλησε την Γερμανίαν είς τα Σοβ έτ καί την κατέστησεν ύποχεΐριόν των. Έξ Άμστερνταμ βττΐσηι: αγ νέλλεται β τι ό άρχηγός της Γερμανικής άστυνομΐας κ. Χία λερ διέταξβ την σύλληψιν άξι ωματικών τής άεροπορίας ώς ενεχόμενον είς την άπόπβιραν δολοφονΐας τοό Χίτλερ έν Μο νάχω. Συγχρόνως, μειαδίδε ται βτι καί ό ΧΙμλερ εύρισκε τσι υπό κατηγορίαν διότι δέν κατώρθωσεν εισέτι ν' άνακα λύψπ καί νά συλλάβη τούς πραγματικούς ένόχους τής ά ποπεΐρας, άλλά προβαίνει είς άθρόας συλλήψεις άτόμων ά νεξελέγκτως καί γωρ'ς νά λαμ βάντι ύπ' 6ψ ν την θέσιν καί τό παρελθόν των. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Ν)βο(ου (Ιδ. ύπηρεσΐσ).— Πληοοίοοίαι ίξ ού5ετέρων ττηγών άναφέοουν δτι είς τό Βερολίνον έξετελέ σθησαν σήμερον τρείς Γερμα νοΐ κατηγορηθέντες διά ττροδο οίαν στρατιωτικών μυστικόν τής χώρας των. ΝΑ ΕΙΊΙΧΕΙΡΗΣΟΥΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ ΕΙ[ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΟιΙΙ,Ν ΥΦΙΣΤΑΝΤΛΙ ΔΙΧΟΜΑΙ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβρίβυ (ίδ. ύιτηρε σία).—Είδήσεις έξ "Αμστερνταμ άναφέρβυν ίτι τό Γερμανικόν στρκτηγεΤβν ήρνήβη νά έκιχειρήβη έιίθεσιν άπό αέρος καί θκλάα σης κατά της Αγγλίας, ώς εΐχε ζητήοει ό χ. Χίτλερ. "Αλλαι πληρβςρορίαι άναφέρ«υν (τι οί Γερμανοι αχεδιάζβυν νά Ιπιχειεήσ·υν συν τόμως μεγάλην επίθεσιν είς τό Δυτικόν μέτωπον χαί ύι' αύτό ένέτειναν τελευταίως την δΐάσιν των περιπολιϋν χαί τής άερο πβρίας μέ σκοπόν ν' άνακαλύψβυν άσοενί) σημεΐα τής γραμμής Μαζινό. ΑΙ ΑΠΟΙΚΙΑΙ ΚΑΙ ΑΙ ΚΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟ ΠΑΕΥΡΟΟΗΣ ΑΓΓΛΙΑ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβριού (ίδ. δκηρ ).— Ό ύΐτουργός τδν 'Αποικιδν χ. Μαχδόναλντ εξεφώνησε λόγον είς τόν οποίον συνέχρινε {Ιδιαιτέρως την θυσαρίσκειβν ή όπο'α έπιχρατεΐ έν Γερμνν α μέ την άλληλ&νγο ηνήοκβία χαρακτηρΐζει τβύς λαβύς της Βρετ |τανιχης Αΰτβκρατοριας. ; Οί λκοί τής Αύιτμίαΐί, της Μοραβίας καεί της Βοηαίας είπεν εξεγείρονται διότι πιέ ζονται άπό την γερμανικήν μκότταν. Φί Ιδιχοί μ«ς λαοί έδήλωαχν ομόφννβν συμμε τβχήν είς τόν άγώνα χαί ήνωσαντάς τύχβς των μέ την τύχην της Μητροπόλεως διότι παρά τό πλευρόν της έ;ασφ*λ<ζουν την ε¬ λευθερίαν χαί την ευημερίαν των. ν διέτρεξεν άμεσον κίνδυνον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νοεμβριού (ίδ. ύτιηρεσΐο). — Τηλεγραφήματα έκ Βρυξελλών άγγέλλουν δτι είς τό συγκληθέν υπουργικόν Συμβούλιον εξέθεσε διά μα κρων την κατάστασιν ό υπουρ γός των Εξωτερικών κ. Σπά ακ. Τα τηλεγραφήματα προσ θέτουν 8τι ό κ. Σπάσκ δέν άπέκριψεν άπό τούς συναδέλ φους τού τούς κινδύνοις τούς όποΐους διέτρεξεν ή χώρα καί τούς λόγους ένεκα των όπο( ών εκρίθη άναγκαΐα ή λτ^ψ.ς έκτάκτων άμυντικών μέτρων κατά τάς τελευταίας ημέρας. Αλλα τηλεγραφήματα άναφέ ρουν Οτι χαρακτηριστικά τής κρισιμότητος τής καταστάσεως είνε τα σχόλια τοθ Βελγ;κοΟ τύπου: «Πρός στινμήν, γράφει ό «Λαός» των Βρυξελλων, άπε μακρυνθή ό κΐνδυνος 6 όποΐ ος μάς ηπείλει άμεσώτατα. 'Η προσφορά των Βασιλέων Βι λελμΐνης καί Λεοπόλδου συν ε τέλεσεν άνσμφιβόλως είς τό ν' άποτραπή τό άνεκανόρθω τον πού είμποροθσε νά Εχη συντελεσθή. Πάντως ή κατάστασις πα- ραμένει σοβαρά καί όφεΐλο μέν νά έπαγρυπνώμεν. ΡΩΜΗ 17 Ν)βρΙου (Ιδ. όπη ρεσ(ο) — Ό ΤΓερμανικός τύ- πος, άσχολούμενος σήμερον μέτήν έν Εύρώτιη κατάστασιν τονίζει: «Ό καιρός των 6ι- σταγμων πσρήλθε πλέον. Ή ΓερμανΙα θ' άγωνισθή (ως δ- τού καταστρέψη την Άγγλι κήν κυριαρχίαν». ΑΓΚΥΡΑ 17 Ν)βρ'ου (16. ό- πηρεσΐα).— Ό ραδιοφωνικός στοθμός τής Βουδαπέστης δι έψευσεν δτι διεξάγονται δια πραγματεύσεις μεταξύ Γερμα νΐας, Ουγγαρίας καί Γιουγ- κοσλαυΐας καί ετόνισεν δτι ή Ούγγαρΐα στηρΐζει την πολι τικήν της επί τής φιλΐας της μέ την Ιταλίαν. ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΡΑΣΙΣ της Γερμανικης άεροπορίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρΙου ((δ. ύπηρεσία τής «Ανορθώσεως). —Είς την Βόρειον καί ιήν νοτιανατολικήν Γαλλίαν έπε χεΐρησαν σήμερον πτήσεις γερ μανικά άεροπλάνα. 'Η Βελγι κή ούδετερότης πσρεβιάοθη σήμερον έκ νέου υπό τη"ς γερ άεροπορίας. Τό άπό γευμα ενεφανίσθησαν γερμα νικά άεροπλάνα υπεράνω τής βορειανατολικής ΆγγλΙ σς καταδιωχθέντα υπό τοθ σφοδροθ πυρός των αγγλικών άντισεροπορικών τηλεβόλων. Γερμαν κά άρροτιλάνα ένε φανΐοθησαν έπΐσηςτήν πρωΐαν υπεράνω των νήαων Ζέτ>ανδ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβριού
  (16. ύπηρεσ(ο).—Έξ άφορμής
  εμφανίσεως ,γερμανικήν άερο
  πλάνων εδόθη οήμερον τό
  σύνθημα τοθ συναγερμοθ είς
  Ζέτλσντ κσί Μάντσεστερ τής
  Αγγλίας καί είς, Λυβνα, Μασ
  σαλΐαν καί Λ'λλην τής Γαλ
  λ(ας οπου καί κατερρΐφθη υπό
  των γαλλικήν άντιαεροπορι
  κ<2ιν τηλιβόλων εν γερμανι¬ κόν άεροπλάνον. Είς Βόρειον καί Νότιον Γαλ λίαν τα γερμανικά άεροπλά να ερριψΐν κουβαρΐστρες, δι' άγνωστον σκοπόν. ΑΙ Ρ&2ΣΟΦΙΝΛΑΝΔΙΚΑΙ ΑΓΚΥΡΑ 17 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρεοίκ) - Κατ' εγκύρους έκ £οβιχτιχϋς πηγϋς ανα· κβινώσεις αί ρωσσ<φινλανδικαί οιακραγμα τΐύσεις δέν πρβκειται % ά έπαναληφθοΰν. Εί; Έ>σίνσκι συνεδριάζει διαρκώς τ·
  υπουργικόν Συμβούλιον π^ός εξέτασιν τής
  εκθέσεως ιής βφιχΒεΙοης έκ Μόσχας βπβ-
  στβλής, παρατηρεΐται δέ μεγάλη άνησυχία
  καί νευρικότης. Έν τω ,μετα{ύ ό τύπος
  χαί ο! ραδιβφωνικβΐ βταθμοί τής Μόσχβς
  διεξάγουν σφοδράν πολεμικήν κατά τής
  Φινλανδίας·
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βοίοο (Ιδ. ύπηρίο(α).-Τήν 11
  νυχτΐρινην ίξεθβθη νηό τοΰ ΆνΝτκτβυ £τρ«τη
  νκίοο τύ κάτωθι ανακοινωθέν: «Τοιτιχή Δράσις των
  ·£ έιβφης ατοιχ&ίων καί τού πυροβολικου».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Ν)ββίβυ- «πίοημον «ιλβμι
  Κβν άνβχοινωθέν: «Είς τβ Δυτΐϋθν μίτωπβν βόβε
  μία άξιβσπμβίωΐβ{ δράσκ».
  ΛΟ^Δ1^^Ν 17 Ν)βρ(ου, — Είς ΤσκχοαλοβχχΙ
  «ν συνεχΐζονταη «Ι ταοαχαί. 1203 φβιτηταΐ βννε
  λήφθησκν, Εκατόν χιλ γβρμβνικβΰ στρβτοΰ μ«τε
  φίρθησαν είς Πράγαν. Τό Βερολίνον άνβπβίνιιαβν
  βτι ίίβδηλώθη *ίνπμ« :&ν οκαό&ν τού Μιέννες.
  ά·ροπλάνα|
  των
  Τα γερυανικά
  δ;ήλθον υπεράνω
  ρων κραταν, δύο δ' έξ αυτών
  ενεφανίσθησαν υπεράνω τής
  Λιέγης καταδιωχθέντα κα
  Ρώς καί είς Γκάν. "Αλ>α
  γερμανικά άεροπλάνα ένήργη
  σαν πτήσεκ υπεράνω τής
  Μπάλ είς ΈλβετΙαν καί έρρι
  ψιν προχηρύξεις άντιγαλλι-
  κοθ τΐεριβχομένου. Καί είς τάς
  Όλλανδικάς ακτάς έπίσης ε¬
  νεφανίσθησαν γερμανικά άερο
  πλάνα καταδιωχθέντα υπό
  των άντιαβροπορικων τηλεβό
  λων καί των άεροπλάνων τής
  "Ολλανδίας.
  ΑΜΑ1Τ
  !Υ Κ Α Ν ΑΔ Α
  Είς τό Λονδίνον
  συνήλθε τό Ανώτατον πολεμικόν
  Συμβούλιον των σύμμαχον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρί€υ (ίδ.
  υπηρεσίαι).—Είς τό Λονδίνον
  συνήλθε οήμερον τ· 'Ανώτα
  τον διασιμμαχικέν πολεμι*
  χον Συμβούλιον. Είς τό Συμ
  βούλιον μετέσχον έκ μέρους
  μέν της Γαλλίας ο πρωβ·
  υΐϊβυργ·ς κ. Νταλαντιί, ό
  (στρβτάρχης Γκβμελέν, όνβύ
  'αρχβς Νταρλίν καί ο στρα-
  τηγ·ί-«ρχηγ·ί τί,ί βερ·η·.
  ί ΒΙ ί έ δ
  τηγ·ίρχηγί ,ί ρ
  ρίας ΒυγιεμΙν, ίχ μέρβυς δέ
  Τήί ΆγγλίΦΐς 4 πρωβυπβυρ
  γές κ. Τοάμτ ερλαιν, ό >όρ
  δος Χάλιφβί, έ ύπβμργός τοθ
  Συντονισμεΰ λβρδβς Τοάτ
  σβηλδ ν αί ο ύφυπβυργ*ς τής
  Άερβπβρίας.
  Επίσημον ανακοινωθέν,
  εκδοθέν ά» αφέρει ίτι τό Συμ
  βεύλιβν ουνΑλθε την 11.15
  χαί έζήταοε την στρατιωτι
  χήν κατάστασιν Ιίαβε δέ ά
  π«φ«οεΐ{ δια την ίί
  δ λ
  φ{ ίξ
  τδν πολεμικβν έπιχειρήοε
  έ έύ |λλ
  «ν ».$ τέ)
  χρ
  μ|λλ·ν.
  ΤΟ ΠΡαΤΟΗ-ΕΤΟΣ Τ0ΥΠ0ΛΕΜ0Υ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρ(οΐ) (15. ύηηρεα(οι).—
  Κατ'είδήσεις έξ Όΐτάβνς ή Καναδική^χυβέρ
  νησίς θ« διαθέση ίι' ε$οία τοΰ πολέμου τί
  πρώτον Ιτος 600 έχατβμμύρια καναδικων
  δολλαρίων. Μόνον διά την άεροπορίαν θά
  δβπκνηθοΰν 250—300 έχατβμ. δολλβρίνν.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Η ΙΣΠΑΝΙΑ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΗΛΑΑΝΔΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεαία).—
  Κατ' εΐδήοεις έκ Μαδρίτης χβί Ρώμης αί
  κυβερνήσει; Ίσπανίας χαί Ιταλίας προέ
  βηααν είς διάβημα πρός την κυβέρνησιν
  της Γερμ«νί«ς καταστήαασαι γνωστήν την
  σημασίαν την οποίαν άηοδίδουν είς την λ
  χΐραιότητα καί τον σεβασμόν τδν ίδαφδν
  "Ολλανδίας χκί Βελγίου χ«ί δηλώσα,σαι Ιη
  άντιτΐθενται είς παραβίασιν τής ούδετερότη
  τος τδν ώς άν» δύο χωρών.
  ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ ΕΙΣ ΒΙΕΝΝΗΝ
  ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νβεμβρίβυ (Ιδ. ύηηρεσία).
  ^ !. - β ι·- - -, --«τ' εΐδήσεις έ{ Αυστρίας είς την Βιεν
  λεμιχόν Συμβούλιον έλαβεν νην ίλ·φονι4βη χθίς την πρωΐ.ν ανώτατον
  Κατά την έναρξιν τής ο»
  νεδριάσεως εγένετο κβινη δή
  ?ωσις τδν κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Νταλαντιέ είς την έποί
  αν τβνΐζΐται ίτι ή πείρα εκ
  τοΰ μεγάλβυ πολέμου ώθη.
  σε τάς 2ύβ χυβερνήοεις
  είς ουντβνιομόν τώνβΐκβνβμι
  κων μέσωντών δύβ συμμάχων
  χωρβν. Εγνώσθη ότι τβ Ά-
  νώτατεν οιασυμμαχιχόν κ·
  μβ
  σημ«βί«ί
  η φή χς
  «ϊιωμοΐτικός τϋ$ Χιτλεριχής,