98072

Αριθμός τεύχους

5325

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ιί
  II.
  ΐϋλΐ
  «0Βιν|
  •ν ουνέχρ,η
  * ή έ-κ*
  •ώς τής Βρι,
  Λζουν την 1,
  των.
  ίΓ
  ΝΔ1ΚΑ
  ύηηρΕβΙ»-
  ππγϊς έ»
  ιί διβκρε,ρι
  «ληφθεϋν,
  , διαρχϋ( «
  4έαχ«ς έ»
  λη βντΐΜρΐ
  Γα(ύ β τώ*!
  τής ΝέβΧΊ
  IV
  κοιτα $
  ΟΙΝΩΘΕΝ
  ΙΤΗΓΕΙΟΥ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤΚϊΙτΙΟΣ ΣΤΙΤ1ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι
  ΑΙγύπτου
  έτηαία λ(ρα» 8
  εξάμηνος Ι
  ΊμβρΐΜής
  ίΐησία δολ. 10
  «"ξάμηνος » 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. ϊ
  19
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Τα μέλλον της
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 04 ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5325
  Ή συμφωνία
  τού Λονδίνου
  άνοίγει την οδόν
  ενώσεως όλω ν των εθνών.
  Άπό τίιν κατά θάλασσαν πόλεμον:
  "Αγγλος ναύτης τΐίριποιεϊΐαι όύο μι
  κρούς ναυαγους τής «ΒρεΐΛά^ς , πού
  έΐορπιλλισθιι πρό ημερών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Νοεμβριού ((δ
  ύπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως»)
  —ΑΙ έφημερΐδες άσχολοθντα
  σήμερον διά μακρών μέ τό
  συγκληθέν Ανώτατον πολεμ
  κον Συμβούλιον των συμμά
  χον έν Λονδίνω, έξαΐρουσα
  την σηιιαοΐαν των ληφθείσαν
  άποφάσεων. Ί5ιαιτέρως τονΐ
  ζεται δτι μεταξύ των δύο χω·
  ρών ύπάρχει πλήρης ταυτότης
  αντιλήψεων καΐ στενωτάτη
  συνεργσσΐα είς δλους τούς το
  μεΐς
  Τηλεγραφήματα έκ ΛονδΙ
  νού άγγέλλουν βτι οί κ. κ
  Νΐαλαντιέ καΐ Γκαμβλέν, ά
  ναγνωρισθέντες έν Λονδίνω
  υπό τοθ πλήθους, άτιβθεώθη
  σαν κυριολεκτικώς. Είς τούς
  κ. κ. ΝΓαλαντιέ, Γκαμελέν,
  Νταρλάν καΐ Βυγιεμέν παρέ
  θεσε γεθμα ό Άγγλος πρωθυ
  πουργός κ. Τσάμπερλαιν είς
  μέγα ξενοδοχείον τοθ ΛονδΙ
  νού.
  ΡΩΜΗ 18 Νοεμβριού (16
  ύπηρεσΐσ).—Καθ'ά άναφέρουν
  τηλεγρσφήματα έκ Παρισίων
  καΐ Λονδίνου ο! ΓαλλικοΙ καΙ
  ΆγγλικοΙ κοκλοι θεωροθν την
  άποφασισθεΐσαν είς τό χθε
  σινόν πολεμικόν Συμβουλιον
  στενή»· οικονομικήν συνεργα¬
  σίαν Αγγλίας καΙ ΓαλλΙας
  ώς άποτελοθσαν μίαν επί
  πλέον νέαν άττόδειξιν της θε
  λήσεως των δυο συμμάχων
  δυνάμεων νά συντονΐσουν καΙ
  νά έναρμονΐσουν 6λας τάς δυ
  νάμεις των είς κοινήν δρασιν
  καΙ ενέργειαν, διά την αίσΐαν
  Εκβασιν τοθ αγώνος είς τό
  συντομώτερον χρονικόν διά-
  στημα.
  ΑΓΚΥΡΑ 18 Νοεμβριού (15.
  υττηρεσΐο). — Σχετικώς μέ την
  άποφσσιοθεΐσαν κατά τό χθε
  σινόν Ανώτατον πολεμικόν
  Συμβούλιον τοθ Λονδίνου, ότε
  νήν οικονομικήν συνεργασίαν
  μεταξύ "Αγγλίας καΙ ΓαλλΛαΓ,
  εγνώσθησαν τα εξής: Τό εΐσ
  αγωγικόν εμπόριον των δύο
  χώρον θά γίνεται διά λογαρι
  ασμόν καΙ των 66ο, θ' άποφα
  σΐζωνται δέ άπό κοινοθ αί
  ίίσαγωγαΐ έμπορευμάτων.
  Πρός τοθτο κατηρτίσθη μικτή
  έηιτροπή ή όποΐα θ' άποφοτσΐ
  ζή διά τάς κοινάς είσαγωγάς.
  ΤονΙζεται δτι κατά την 6
  μόφωνον αντίληψιν τόσον των
  Αγγλικών δσον καΙ των
  Γαλλικων κύκλων, ό άποφασι
  σθεΐς συντονΐσμός τ»ν οΐκο
  νομικών δυνάμεων των δύο
  συμμάχων 'χωρων, είναι τό
  σπουδαιότερον γεγονός «5
  βοών συνέβησαν ά«ό τη* *
  νβξ τοθ πολέμου ■
  Ή σημασΐα τού ο.κο
  νομικού συντονισμού
  γοάφει ό συμμσχικός τύπος,
  ιΐς την Γερμανίαν έπικρατεΐ
  σύγχυσις λόγω των έσωτερι
  κων διαταραν,ων καΙ ανάστα
  τώσεων.Ένφ γ Ι Γβρμανοί δι
  στάζουν νά λάβουν θ°τικήν ά
  πόφατσιν διά την εξέλιξιν των
  έτΐιχειρήαίων έξ αΐτίας ττ]ς ύ
  φισταμένης μεταξύ των δια
  φοράς αντιλήψεων, ή Αγ
  γλΐα καΙ ή Γαλλία, εύρισκό
  μβναι είς πλήρη μεταξύ των
  ένότητα καΐ απόλυτον ταύτό
  τητα γνωμβν, λαμβάνουν ά
  πό κο<νοΟ άποφάσεις ίιιΐ των στρατιωτικών, διπλωματικήν κβΐ οίκονομικών ζητημάτων, ό λοκληρουμένης οδτω τής συ ν«ργασας των καΙ έπεκτεινο μέ ής έφ' δλων γενικώς των σημείον. Τό «Εξέλσιορ» γράφει σχε τ κώς: «ΟΙ σύμμαγοι έδωκαν νέον παράδειγμα μ>άς όλοκλη
  ΟΙ κατοκτηθέντες λαοΙ
  »£. Ό πόλεμυςζεΤ/ε. τας συνεπείας τού Αη 6ιά τίς καμήλες πκόμη τού ζο>ο
  λογικοϋ χηΐΐου τοΟΛυνδινου, τίς οποίες έπεστράτευσιν ή "Αγγλικη κυβέρνησις
  χ.αι χρησιμοποιεϊ ώ; μιΐαφορικα μέσα πρός , ίξοικονόμησιν βενξινης, παρά
  τα τεραστία άποθεματα κ<·υσιμων ύλών που διαθέτει ή Μ. Βοεττανια. Τα πολεμικά σχέδια ?] Οί Γερμανοί = έτοιμάζουν — ι— μεγάλην επίθεσιν Ή "Αγγλία ι|ετΰιτωσε 40 χιλ. βί βλοΐ'ς Καινής διοθήκης διά τού; στρα πώΐας τοϋ μετιόπου. "Ανωτέρω μία νέα μεταιΐέρουσα μερικούς τόμους. Γωτικής συν εργασίας έναντι τοθ κοινοθ αγώνος. Αυτή ή συνεργασΐα καθισιά σήμερον βεβαίαν την νίκην. ΚαΙ τό μό νόν θθμα τής πραγματοποιη θεΐοης συμφωνίας θά είνε ά νσμφσβητήτως ή Γερμανΐα». Ή «Μιχρά εφημερίς» τονΐζει: «'Η οΐ-ονομική συνεργασΐα των συμμάχων είνε άνευ προη νουμένου είς την Ιστορίαν, τα αποτελέσματά της δέ θά εί νέ έξσιρετικά. Ό πόλεμος θά στοιχίση χάρις Είς την συμφω νίαν αύτην πολύ ολιγώτερον καΐ είς την μίαν καΙ είς τή αλλη' δύναμ ν». Ό Πβρτινάξ δημοσιεί>ει είς τό «Έργον» δρ
  θρον είς τό οποίον τονΐζβι:
  ■'Η οΙ<ονομ·κή συμφωνία Αγ -λΐσς καΙ ΓαλλΙαο θά έξε>ι
  ■θβ ασφαλώς είς πανευρωπσί
  .ήν οΙ<ονομικην συνεργασίαν (ΐβτά τόν πόλεμον». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ν)βρΙου (16. ύτιηρβσΐσ).—Άσχολοομεναι αί Αγγλικαί έφημβρΐδες μέ την Ιτιελθοθσαν συμφωνίαν οΐκο ομικ^Ο συντονισμοθ Άγνλ' ς καΐ ΓαλλΙας, γράφουν δτι 5η οί 6όο δυνάμεις, άπο'β ^οθν ούσιαστικώς ϊ' Εθνος. Η συμφωνία αύΐή έξ άΚλου τονίζουν, άποδεικνύβι την άπο φασιν των δύο συμμάχων νά ιαθέσουν δΚας των τάς δυ ιβμεις υπέρ τοθ αγώνος τόν ,,,οΐον διεξάγουν. Ή συμφω νίσ, γράφουν οί έφημβρΐδες, Αηοτελεϊ ε^ μέτρον τό όποϊ ν βχι μονον έξασφαλΐζει είς τούς σνμμάχους την έτητυχΐ αν κοΙ »ήν νίκην άλλά καΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ν)βρ(ου ((διαι (έμα ύηηρεοΐοτ τής «Άνορθώ σεω<,»).— Πληροφορίαι έκ Ρώ μης άναφέρουν ότι οί έν Βερολίνω ανταποκριταί των Ίταλικων εφημερίδων ιηλεγρα φοθν δτι καθ' ά< εχουν ηληρο φορΐος, έντός όλΐγου διοστή θά έχη συγχρόνως εύεργκτι κήν επίδρασιν διά την επίτευ¬ ξιν έν καΐ( ώ παγκοσμίου ο(- κονομικής ουνεργασΐας. Μετά την στρατιωτικήν κοΐ διπλωματικήν συνεργασίαν γράφουν οί «Τάϊμς», ή οΐκονο μική ουμφωνΐα άποδεικνύει δ¬ τι δέν είναι ματαΐα ή ελπίς δτι μετά την βεβαΐαν νίκην των συμμάχων ή συνεργασΐα αυτή θά συντελέση είς την πρόοδον καΐ την εύμάρειαν καΙ αυτών καΙ τοθ κόσμου ό λοκλήροι.» Τό εΝταίηλυ Χέ ραλντ» γράψει: «Διά τής ο(κο νομικής συνεργασΐας ύπερεπη- δήσαμεν καΐ διηνύσαμεν εν επί πλέον διάστημα πλησιά σαντες πρός την νίκην». ΟΙ «Τάϊμς» τής Νέας Υόρκης γράφουν σχετικώς: «Ή συμφωνία αύιή ιίμπορεϊ θαυμασία νά οημάνη την άρ χήν μιάς συγχωνεύσεως κοΐ δημιουργΐας πανευρωποϊής ενώσεως, μετά τόν πόλεμον». ματος, οί Γερμανοί θ' άναλά ρΐυν μ«>άλην επίθεσιν κοΠά
  των συμμάχων.
  ΟΙ Ιταλοί ανταποκριταί το
  νΐζουν δ:ι ώς άντιλαμβάνον
  ται έκ των γενομένων έν
  Γερμβνία έτοιμασιων ή έπΐθε
  σις θά στρσφΜ κυρΐως κατο
  τής Αγγλίας διά σφοδρων
  αλλεπαλλήλων έπιδρομθν ά
  τι ό αέρος. ΟΙ Γερμανοί βατσΐ
  ζουν, ώς λέγουν, μεγάλας έ
  πίδας είς την άεροπορΐαν των
  την οποίαν θεωροθν ύπερτέ
  ραν τής συμμαχικτ]ς. «ΕΚ
  την επίθεσιν αυτήν, τονΐζουν
  ο( ηγέται τοθ έθνικοσοσιαλι
  σμοθ, τό Γ' Ράϊχ θά προσδώ
  οη τόν χαρακττΐρα έπαναστά
  σεως τής Κεντρικάς καΐ Άνα
  τολικής Εύρώπης κατά τής
  Άγγλικής τυραννΐσς».
  Έξ δλλου εί έν Παρισίοις
  καΐ Λονδίνω ανταποκριταί
  των Ίταλικων εφημερίδων το
  νΐζουν είς σχετικά πρός τάς
  έφημερδας των τηλεγραφήμα
  τα ότι ή άλληΧεγγύη μεταξύ
  Αγγλίας καΐ ΓαλλΙας καθΐ
  σταται συνεχως μεγαλυτέρα
  καΐ δτι είνε κοινή η άπόφα
  αίς των νά επιτύχουν την έξα
  σφάλισιν μονΐμου καΐ δικαίας
  έν Εύρώπη ε((.ήνης, ή όπη(α,
  ώςφρονοθν οί ΆγγλοικαΙ Γάλ
  λοι, θά προκύψη έκ τής κατα
  ξ=ξ Οί Τσέχοι
  έν εξεγέρσει.
  Ό κ. Χαχά ετέθη
  υπό περιορισμόν.
  Θά έπιδράμουν
  κατά τής Αγγλίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ν)3ρ(ου (Ι*,
  ύπηρεσ α) —Κατά τηλργραφή
  ματα έξ - ύδετέρων ^ηγων αί
  ταραχαί είς Πράγαν καΙ ά λ.
  λας πόλεις τής ΤσεχΙας συνε
  χίζονται. Ό Τσέχος πρόεδρος
  κ. Χαχά ετέθη υπό περιορι
  σμόν, άπαγορρυθείσης τέλει.
  ως τής κυκλοφορΐας τού είς
  ΒαημΙαν καΐ Μοροβαν δ.ότι
  ηρνήθη νά μεταββ είς Βερολΐ
  νόν κοΐ νά υπογράψη έπιστρά
  τευσιν ενός έιατομμυρΐου Τσέ
  χων εί όηοϊοι θά συνεχωνεύ
  οντο μετά τριών έκατομμυρΙ
  ' Γερμανον, ώστε νά,μήν ά
  «οτελοθν χωριστόν στρατόν.
  Τα ιηΧεγρσφήματα ττροσθέ
  τουν δτι έκτός τής Μοροβ άς
  κ«1 ΒοημΙας καΐ είς την Βιέν
  νην κο6ώς καΐ εΐςτάπολεμικά
  έργοστάσια τοθ Λήντς συνέ-
  Και είς την "Αμερικήν λαμβάνον
  ται εκταχτα μετρα αμύνης. Ή 6ιώ
  ρυξ τού Παναμϋ φρουρεϊται νυχθημβ
  ι Ή διάβασις περιηγητών άπηγο
  ρευθη.
  στροφής τοθ έθνικοσοσιαλι
  σμοθ.
  Οί Ιταλοί ανταποκριταί ά
  π ΐδΐ&ουν συγχρόνως μβγί
  στην σπουδαιότητα είς τό
  χθβσινόν Ανώτατον πολ'μ ·
  κόν συμβούλιον των συμμό-
  χων τό συνελθόν είς Λονδί¬
  νον.
  Ή άνίμθΛθρία σημΐΐώνει διαρκώς προόδους: Είς τό άίροδοόμιον «Γκοέτ Ονέστ, παρά τ& Λονδίνον έγιναν οί
  ϊ άγώνες άΐΕμοπτίρον ϊΐς τούς ΟΛθΐους ένίχησ«ν ή Αγγλικη όίΐάϊ τιμηθεΐσβ μί τό χρυσουν λλ
  Οί Έλβεΐοί στρατιώται προπονοΰν
  ' ται διά νά δύνανται ν* άναρριχώνται
  χαί είς τάς άποκρήμνους βοσνοκορυ
  φάς φέροντες ΰπλα χαί τρόφιμα,
  βησΐν ταραχαί. Μετά την α¬
  πόπειραν τοθ Μονάχου, άνα
  φέρουν τα τηΧεγραφήματσ,
  συνελήφθησαν 6 χιλ. Τσβχοι.
  Είς την Πράγαν αί τηραχαΙ
  I-
  λοβ·>ν μεγάλην έκτασιν άπό
  τής ημέρας τής κηδε(ας τοθ
  Τσέχου φοιτητοθ ό όιτοΐος ό-
  πέκιψίν είς τα τραύματά
  τού. Πέντε χιλιάδες Τσέχοι
  άηεματκρύνθησαν χθές έκ τής
  Πράγας, υπό συνοδεΐαν άνα
  λόγου σΐρατιωτικης καΐ άστυ
  νομικής δυνάμεως
  ΡΩΜΗ 18 Ν)βρίου ((5. ύπη
  ρεσΐα) — Ανακοινωθέν έκδο
  θέν έν Β:ρολ(νφ άργά την νύ
  κτα ζάναφέρει δή οί όααδοΐ
  τοθ Μπέννες δημιουργοθν ου-
  νεχίΐς ταραχός καΐ έξβγερ
  σβις είς Μοροβίαν κσί Βοη·
  μίαν. Απεδείχθη, τονίζει τό
  γερμανικόν ανακοινωθέν, δ τι
  τί δίδοντες τό σύνθημα των
  έξεγέοσεων αύ'ών εύρ'σ<ον- ται Είς τα Τσεχικά Πανεττι- σΐήμισ. Δι' αύτό τα Πανετπ στήμια των Τσέχων εκλείσθη¬ σαν διά μ'αν τριετΐαν. Είς τα δύο ποοτεκτορατα συνελή φθησαν χθές πολυάριθμοι τα οαχοπειιοΐ, έτυφεκΐσθησαν δέ 9, έκ τον ενεχόμενον είς τάς 4ξβγέρσεις, φοιτητων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 ΝοβμβρΙου ((δ. ΰπηςιεσΐα).— ΑΙ Γερμανι¬ καί έφημερ'δες άποφεύγουν σήμερον νά δηαοσιεύσουν λε πτομερεΐας καΐ σχόλια διά τάς έκτελέσεις των 9 Τσέχων φοι τητων γράφουν δέ μόνον δτι ό γερμανικόν .νόμος περΐ προ δοσΐας έφηρμόσθη ε(ς Μορα βίαν καΐ Β ζημίαν. Τηλεγράφημα έκ Βουδαπέ- στής άναφέρει δτι πασά τηλβ· φωνική έπικοινωνΐα της Πρά γας μετά τοθ έξωτερικοθ β- χει διακοπτ). Ή πόλις εΤνε τε λε(ως άπομονωμένη. Νέαι έκτελέσεις ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ν)βρ(ου (18. ύπηρεσΐα)—Κατόπιν νέων έ- παναστατικών έκδηλώσεων είς Πράγαν έγιναν σήμερον 3 νέαι θανατικαί έκτελέσεις Τσέ χων. Δύο έξ αυτών κατειχον ύψηλά άξιώματα τής Τσεχικής άστυνομΐας. Έκ των έπισή μων γερμανικήν άνακοινω- θέντων καΐ έ< των λιμβονομέ νων μέτρων συμπεραΐνεται β τι ή έπικρατοθσα είς ΒοημΙαν καΐ ΜοραβΙαν κατάστασ ς έμ πνέιι ανησυχίας είς τό Ράϊχ. Ι ϋί
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΓα
  σο<:· "Ενωσις Καλλιτεχν&ν—Νίτσα Γαϊτανάκη) — Σήμπρον 2 τσραστά σεις άηογευματινή 6οα Ο ή έζω Φρενική κωμωδία «Κι' έγώ σ-«0 Χίω ιΐως σοϋ<ανε τό μάτι». Ε¬ σπερινή ώρα 9 1)2 α. μ. τό νιρΐοη μόν κοινωνικόν Εργον τοθ Σάρλ Μερί· «ΚατακτηταΙ». Λίαν τροσε χώς Θ. ΣυναδινοΟ: «Εύτυχβς Ι «τωχεύσαμεν». ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηυατογρά ε)οθ — Πέμιτη 23 ΝοεμβρΙοι· «Ή ρωί<ά Κορόΐδα» (Χονδρίς-Λι γνό ). ΜΙΝΩΑ— Σήμερον ή Β. καΐ τελευταία έττοχή: «ΤσΦος τοθ Ίν δοΓ». Όρα 10 τ. μ ή υρώιη δ*« χή μέ δταχ 11 καί 6. "Ωοα 2 4 νέον έττεισοδιακόν. 4-6 «δ ΤάΦος τοΰ ΊνδοΟ», τιμαί ήΧαττωμΙναι. Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΗΡΩΤΚΑ ΚΟΡΟΤΑΑ Το πρδτβ έφβτκινο φίλμ τβθ άχώριοτου ντουίττου: ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ "Ενα πρκγμαηχο ντβλίριο χαρ άς. γίλ»το( καί εύίυμίας ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Οί βασιλείς τ·ϋ τρβγου διβδ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ £τ· φίλμ—μ ΣΕΝΙΟ- ΡΙΤΑ (Ρέδον της Λύσεως) Έν« γΓητβυτιχό ε'ίύλλιο πβΰ το ηλημμυρίζουν ούρά νιβ€ μονοιχές μβλωδίϊς. "Ενας στροβιλος χορβν οτβ 6ογιο μιάς Χκανιόλικης βιε στχς, ΝουοΐΜή Γ. Γχουνώ— ΧΙρμπΐρτ Χτοχέρτ. Γ Άπόκτίσκνς χέσμβυ μέ χρι σήμερον, δέν Ιχει πραγματοποιηθή μεγκλει τέρα χαλλιτεχνική ύπερ- δημιβυργίβ! Σταθμές της ανθρωπίνης £υ«μενς. Καύχημα τής κινηματβ- γραφικης τέχη$. 'Αφαν τάστο» θεαματικότητος καί έηιβλητικής μεγαλο- πρεπείας κιν)κόν Ιργβν. Ό πλοΰτος τήςθ»ην·- θεσίας τού, ή πρωτοφα- νοΰς όγκ·υ συμμετοχή ήθοιτοι&ίν, τέ> ίλον τού
  πρβξενδϊ κατάπληξιν—
  θαυμασμόν:
  Ο ΤΑΦΟΣ
  = ΈΙΗΑΟΥ
  Κυνήγια τίγρεων—πά-
  λη ελεφάντων, γιορτές
  οτα χαρέμια τοΰ Μαχα¬
  ραγιάς Μίση, δολοκλοκ.·
  ΐ( καί τέβΐς &λλ<ς σκη- νί,. ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 9.30 4 δευτέρα καί τελευ¬ ταία βκοχή. —>
  τό περιπαθέστερον
  Αί μεταφοραΙ.
  Ή γυβίρνησις φροντίζει δπως
  ^αντώση τάς μ*τά τδν ξίνων
  κρατδν χαΐ ίδ"α :ή; Γαλλ'ας συμ
  δάσεις, ιυ:ως ώ3τι νά διευχολυν
  θ? τό εμπορίαν επί τή βάσει τής
  νίας καταστάσεως πραγματων καΐ
  γενικώς αί έξαγωγαΐ νά δπαχθοθν
  είς Ινα όμ^όν όπωσδήποτε ρυθ
  μίν. Είς τοθτο άποβλέπουν έξ αλ
  λου καί «Ε σιινΐννοήσεις διά την
  ρ6θμ σιν τοθ ζητήμχτος των μΐτά
  τή; Γερμχνίας μεταφιρών οίτινες
  καί εογχι άναμένιτα' νά φθάσουν
  ιίς αΐσιον πέρας ταχέως. Καί ά
  ξ'ζει ομολογούμεν»; νά σημτΐΜ-
  θαθν αί ενέργειαι ού-αι ώ; έ*τά
  χτω; έξ^ηρετικαΐ των έμποριχων
  συμφερόντων ή; χώρας.
  Ή στήλη
  τού ώραιοκοσμου
  Ή κτηνοτροφΐα.
  'Ω, έγράφομεν χθές, ιίς τό Τ
  πουργιΤον τή, Γιωργίας ϊγινε πρό
  ολίγων ημερών μεγάλη ούσαψις
  οχέβιν Ιχουσα μέ την ν-τηνοτροφί
  αν έν τή χαβόλου Ιξελίξει αυτής
  συμφώνως πρός τή> κατάστασιν.
  Κατά την ούσχιψ.ν συνεζητήθη
  σαν ριζιχά μέτρα άποδλέποντα είς
  την εξασφάλισιν των μίσων βν
  σχής χαί τόν περιορισμόν χατά
  τό δυνατήν τής χατανα' ώαειος
  χρέατος. Λαμβχνομέ ής 6η3 δψ.ν
  νή; στ,μαοίας τής χτηνοτροφίας,
  χαΐά τούς παρόντας ιδία χαιροός,
  ή μέριμνα αΟΈη τού 'ϊπου γείου
  Γεωργίας καί των λοιπήν άνωτά-
  των υπηρεσΐών,άνταποχρΕνεται είς
  μίαν ίγχαιρον προνοητιχότητα
  χαί έγγυ&ται χά Ι είς τό φλέγον
  τουτο ζήτημα θετιχάς χατευθύν
  σεις.
  ΒΙΧ ΤΗΝ
  , ΜΙΝΩΑ
  Ή ζόχαρις.
  Τηλεγραφιχή μας πληροφορία
  έξ Αθηνών άναφέρει δτι^έξησα.
  λίσθη πλήρως ή έπάρχεια τής ζα
  χάρεως. Ή πληροφορία άπορρέ
  εί άπό. τα γενιχά μέτρα τής κυ
  βερνήσιως δτιερ τής έπαρχείας
  δ>ων των είδών τροφίμων ώσιε
  οδδεμία οδσιαστιχιΤ'ς έλλειψις
  παρουσιάζεταΐ. 'ϋν συνδυασμώ
  πάντοτε £μέ τα τοπιχά άγορανομι
  χά μέτρα τα ίποΐα έν άρμονία
  πρός τό Κέντρον κατορύώνουν
  νά δίδουν πάντοτε^ τόν προσή
  χοντα ρυθμόν είς χάθε προμήθιι
  αν χαί νά έξοικονομεθν καταλ
  λήλως τάς γενικάς ανάγκας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  Πλειοδοτικήν εκμισθώσεως
  Ή Διοικητική Έπιτροτιή
  τοθ 'Εμπορικοϋ καί Βιομηχσ
  νικοθ Έπιμελητηρίου Ήρα
  κλείου διακηρύττει δτι έκτίθη
  σιν είς πλειοδοτικήν δημοπρα
  οίαν τριετοθς εκμισθώσεως
  τα έν τβ ό'ώ «ΚορωναΙου»
  τής πόλεως Ηρακλείου άκΐνη
  τα τής "Οργανώσεως ήτοι κα
  τάστημα ίοόγειον, παραπλεϋ
  ίως των Γραφείων τοθ Επι
  μϊλητηρΐου (τρώην πρακτορεΐ
  όν άεροπορΐσς) καί οίκΐαν ρ
  ζικώς έπισκεοαοθεϊσαν, κε
  μένην έναντι τής είσόδου τοθ
  έλληνικοΟ ΤηΑεγραφείου, ΰ
  πό τούς δρους καί συμφων
  άς τούς έν ι ώ Γραφείφ τοθ Έ
  πιμελητηρίου κατατεβειμένους
  Ή δημοπρασία διεξαχθήσεται
  την προσέχη Παρασκευήν 24
  Ν)βρίου 1939. άπό τής 10 π
  μ. ώρας καί έτ τώ Καταστήϋα
  τι τοθ Επιμελητηρίω £νθο
  καλοθνται οί ένδιαφερόμε
  νοι.
  Έν Ήρακλείφ τβ 17 ΝοεμΊ
  βρίου 1939.
  Ό πρόεδρος
  Αλεξ. Γ. Γεωργιάδης
  Έα οραϊο μονΐιλ^ο έτανακρορΐυν, πού μπορή ν Λ γίνη «πό κόκνινη
  τι όχα ναρνιρισμενο με γουνα φωκηαρ, ή άπο γοννη γορχιρισμενο με τό
  καταλληλο ύφασμα.
  ΒοισίλΕΐον τής Ελλάδος
  Πολεμιοτ&ν
  προκηρυ;Ι¥μοπρασιασ
  Τό Ταμιΐον μ
  στ&ν ΝομοΟ Ηρακλείου φίρει
  εί4 γν&σιν των Ινϊιοφερομίνων
  δτι την προσέχη Τρίτην 21—11
  —39 χαί ώραν συνήβη των δημο
  προίϊιών διινΐργηθήσΐται έν* τφ
  χωρίφ Τυμπαχίφ—Πυργιωτίσσης
  ΐπαναληπτιχός πλειοδοτιχό; δια
  γιονισμίς διά την εκποίησιν χαί
  ένοΐκ'ασιν άχινήχων κτημάτων
  τοθ Ταμίίου ώς άχολεύθω;:
  Α'.
  Έχποιήσΐΐς
  1) Ελαιόδενδρα άνευ γής Τυμ
  παχίου.
  'Υηΐρθεματισθέντα
  Είς θέση«Κισσανό» 2ν έλαιό^εν
  δρον είς άγρίν Νιχ. Άντΐβνιάδη
  Είς θ'σιν «ΚορωνΓικα» πίντε
  έλαιέδινδρα είς αγρόν Φιλ. Άν
  δρουλάκη.
  Είς θέσιν «Κορωίϊκα> Ιν έ-
  λαιόίενδρον είς αγρόν Νιχ. Κυ
  ?ωνάχη.
  Είς θέσιν «Κισσανά» ϊν έλκιό
  δενδρον είς αγρόν κλήρον. Βαρ.
  Άσκοξυλάκη. '
  Είς θίσιν «Παλη2χαμάρ?» Ιι
  ίλαιό^ενδρον είς α-ΐρόν κλήρον.
  Κ. Ψωμαδάχη.
  Είς θέσιν Σφαχίδια Ιν έλαιό
  δενδρον πλησίον φράκτου χήρας
  Γ. ΙΙετειναράχτ).
  Είς θέσιν «ΔρΟ;» δόο έλαιόδεν
  δρα ιίς τόν αγρόν Έμμ Σταυρια
  ΕΝΟΙΚΙΑΕΕΤΑΙ Ιναντι 'ΑγΙου
  Μηνδ «αρανλεορος κλινικής κ.
  " ιεττάκη 4 β1"1*» » Κά
  < Ι«Ι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Άναχοινοθται 5τι «πό τής 20ής Νοεμβρίευ έ. ϊΐου; θά συνε χιοθ^ ή σφράγισι; μέτρκν χαί στκθμΰν πόλεως ΉραχλιΙου πΐρι ςρΐρείας 'Γπ^δ)σεως χωροφυλακήν ΉραχλεΕοιι χαί σταθμίθ χωρ) χής Μαοταμπαΐ είς τδ Άστυνομι χον τμήμα Ηρακλείου χαί προσ χαλοθνται οί μή σφραγΐσαντε; τα έν λίγφ μέτρα καί σταθμά ' μέχρι σήμερον ίτΐως προσχομί σωοι ταθτα πρός σφράγισιν χαθό σον ή έργασία αυΐη θά λήξη έν τίς ολίγων ημερών. | Έν ΉραχλεΕφ τή 16 Νοεμδρί ου 1939. Ι (Έχ τιθ 'Αβχϋν, τμήμβχος Έ ραχλείου. , ΠβΑΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί χία τής κ. "Αννης Άνυφαντάχ») ΠληροφορΕαι είς τόν χ. Εύαγ. Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι λ Β'. Άσύμφορα Είς θέσιν Νικροταφεί&υ ϊν έ λαιόδΐνδρον είς αγρόν Χαρ. Λ?μ πράχη δραχ. 150. Είς θέσιν Χαρχιδιά Εν έλοιό δενδρον είς αγρόν Έμμ. Στυλ ι α νάχη δρ. δρ. 1550. Εί; θέσιν Νεκροταφείον Σόί έ λαιεδινδρα είς άγραν Μιχ. Τζα γχαράχη δρ. 1250. Είς θέσιν Σφαχιδιά τρία έλαιό δινδρα είς αγρόν Γ, Όρνανουδά χη^δρ. 2250. Είς θέσιν Σφαχίδια ϊν έλαιό δ.νδρον είς αγρόν Χ^ρας 'Αργ. Γιαχουμάχη δρ 2050. Είς θέσιν ληόφυτο δόο έλαιό δινδρα ιίς αγρόν χληρ. Νιχ Κουρτάχη δρ. 1250. Είς θέσιν χυπαρισσίκια Ιν έ λαιόδινδρον είς αγρόν χληρ. Ί Δΐαχουμαχη δρ. 1050. Είς θέσιν 'Αροληές δόο έλαι όδινδρα έξωθι αλωνίου Μιχ. Κουρτάχη δρ 1100. Είς θέσιν Καπιτάνισσας άλωνι Ιν έλαιόδενδρον είς 4γρόν Χρ. Μ. Κασωΐάχη δρ. 3100. Είς θέσιν Σφαχίδια δόο έλαι όδενδρα ιίς αγρόν Ζαχ. Μηλο λίδάκχ) δρ. 3050. Είς θέσιν «Άγία Τριάς» Ιν έλαιόϊινδρσν είς αγρόν Μιχ. Παπαδάκη δρ. 550. £1$ θίσιν Κ«».χ4 Ιν δρον ιίς αγρόν Έμ. Φασομιτάχη δρ. 450. Είς θέσιν Πιτριά Ιν έλαιόΐιν δρον ιίς αγρόν Γ. Κυδιονάχη δρ. 550. Είς θέσιν Χαρχιδιά Εν έ?α<ό δενδρον ιίς άγρίν Χριστ. Μαρχο μιχιλάχη Τρ. 550. Είς θέσιν «Βρουλιδάχι» Ιν έ λαιόϊινδρεν ιίς αγρόν Άντ. Λιμο νάχη δρ. 550. Είς θέσιν «Πόρος> μαγιίρου Ιν
  έλαιόδινδρον ιίς αγρόν Έμμ. Β
  γιατζάχη δρ 1250.
  Είς θέσιν «Μεζάριο» ίύο έλα
  όδενδρα είς αγρόν κλήρον. Β Τα
  Γιρναράχη δρ. 500.
  Είς θέσιν «Σφαχίδιο» εν έλαι
  όϊε δρον ιίς αγρόν κλήρον. Άντ
  Σχρανΐουλάχη δρ. 400.
  Είς θέσιν «ΚορωνΓκί» ϊ' έ
  λαΐόδινδρον ιίς αγρόν Γ. Χον
  δράχη δρ. 300.
  Είς θέσιν Μουαουργιανά τρία
  έλα όδινδρα εί· αγρόν Έμμ. Χρ
  στοΐουλάχη δρ 400.
  Είς θε Ήν Μουσςυρνιανά έ'
  έλ?ιόδενδρον ιίς αγρόν Μιχ. Παγ
  γΐράχη δρ 300.
  Είς θέσιν Σαραντουλαντώνη πό
  ταμ'δα Ιν έλαιόδινδρον ιίς άγρό
  Άντ. Σϊραντουλάχη δρ. 550.
  Είς θέσιν Βουρλιδάχια δόο
  λαιίδενδρα είς αγρόν Νιχ. Τα
  γαράκη δρ. 1150
  Είς θίσιν Β;υρλιδάχια 'έ> έλαι
  όνενδρον ιίς αγρόν Φιλ. 'Ανδρο
  λαχάχη δρ 550.
  Είς θέσιν Σταχίδια ή Κισσχ'ά
  ϊ-4 έλαιόδενδρον είς αγρόν Νικολ
  Κοτζάκη δρ. 2050.
  Είς θέσιν Μάγιρος τρία έλαιό
  δενϊρα έντός τε.0 δρόμου πρός
  ΜοΙρις δρ. 650.
  Είς θέσιν Μάγιρος τρία έλαό
  δινδρα τα δόο έντ?ς τοθ άγρεθ
  χήρας 'Αργ. Ί. Διαχουμάχη χαί
  τό τρίτον έντός τοθ δρόμου δρ
  1200.
  Μηΐόλως πλιιοδοτηθέντα
  Δ:«λαμβανόμενα ιίς τάς υπό
  χρονολογ'α* 18 Απριλίου 1939
  προκήρυξιν δημοσΐιυθεΐσαν^ ιίς
  την εφημερίδα «'Ανόρθω3ιν^ φύλ
  λοά 5144 τής 20 Απριλίου 1939
  χά1 5πό χρονολογίαν 3 Ιουλίου
  1939 δημοσιευθείσαν ιίς την έ
  φημιρίδα «Ί$ην» φίλλο> 4290
  τής 4 ΊΐυλΕου 1939.
  Κατά την αύτην ημέραν καί
  ώραν χαί έν τφ ού·ψ τόπψ διι
  νεργηθήΐιται έπαναληπτιχός πλεΐι
  οδοτιχός διαγωνισμός (κατόπιν
  προσφιρθέντος ϋτι;θέματος) διά
  την διε:ή ενοικίασιν των έλα'.οφύ
  των τοθ ταμιΐοα ηιριφιριίας Τυμ
  παχίου (πλήν τ»ν 4νΐυ γής έλκιο
  δένδρων).
  Πληροφορίαι παρέχονται χαθ1
  έ άβτην παρά τή γραμματι'α τοθ
  ταμεΕοιι.
  Έν 'ΗρακλιΕφ τή 18 ΝβεμβρΕου
  1939
  Ό Διευθυντάς τοθ Ταμείον
  Νιχ, Χκ*νντ·Μΐι,
  άνάγνωσμα
  Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ Κ γ
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΙΙΙΣΕΡΕΙΑΤΑΤθν
  63ον
  Αύτίς ό φτωχός δασχ«Α3χος,
  ^ποψήφιος γαμβρός γΐά την χό
  ;η ενός εϋττατρΐδου, Ινίς πλουσΕ
  ςυ χόμητος! Όποιος χ«ί ν* νΰ
  τό Ιλιγι, θά θιωροθσι πώ; θά
  τδν ιίρωνεύιτο χαί θά τόν *ορόϊ
  5ευι! "Οχι, δέν ηιρνοθσαν ιέτοι»ς
  σχέψκς από τό μυαλό τού... Μ ά
  ιυμπιίθιια άιτλίδς αίαθανόταν γΐά
  ίήν ευχίσθητη χόρη στήν οποίαν
  έδίδασχι μουσιχή, μιά ά"5ολη ά
  γάπη, σχεΒόν στοργή .. Δέν ή*
  ταν τίποτε τό χαχό, τίπ-ϊτι τό
  τπηγοριυμένο .. Ό έξιδ*νιχιυμέ
  ■ζς «ΰτός έρως θά τόν έ^έπνιι,
  θχ τόν βιτ/θοθβι νί πιρ^η πΐό
  •δκολα την έξορία τού άπό την
  Βιέννη καί τςυς φίλουί τού, στδ
  «πέραντον χτήμα τί)ς Ουγγαρίας,
  (νάμεσα ιίς τούς άριστοχράτας...
  Ήξευρε π ώ; ή Καρολίνα δέν ή
  ταν δυνατόν νά τοθ ανήκη ποτέ.
  Απλώς ήθιλι νά τής ανήκη αδτδς
  ■ έ δλη τού την χαρδιά, μέ δλη
  :ου την ψοχή ίσον χαιρό θά Ε
  ο,ενε ατό χτήμα τοθ πατέρα της ..
  Λ4ν θά ιίχιι άξ'ωσιν γιά την
  παραμιχρή θυσ:χ έκ μέρους της,
  «αί θά ή;χν δια.εθε μένος γιά
  ί>ες τίς θυσ'ις άπέναντί της...
  Η θυσία...—αυτός δέν ήΐ*ν ό νό
  !*-°ς τής πινιμένης χαρδιόΐ: τού,
  Βαθισμένος σ' αύ:λς τίς σκ!ψιΐ(,
  μόνος σΐή μ'.χρή τού χαμαρούλα,
  δ Σοθμπερτ έμεινεν αγρυπνος Ιιος
  τίς προχνρημένις ωρις έχιίνηςτή;
  «ΰχτας, χαΐ μέσα σ:ό σ<οτάδ. τα χιίλη τού ψιθόριζιν μέ άγά πή δυό όνόματα σάν νά ήθιλαν νά τα συμφιλ'ώΐ'υν .. —Τερέζα... Καρολίνα... Καί χοιμήσηχιν ιύΐυχισμένος, χωρΐς νά δποπτιύΐται δτι μέ την νέα τού περιπέτειαν, απλώς είχεν αυξήση χαί πιριπλαχή ή δυατυχία τού... Γιαιίάπό τό μέ ΡΓς τής Τιρέζας τόν πιριμένιι ή άπογοήτιυσις, χαί τό Ιδιον,απογο ήτιυσ ς χαί ηο?ΰ μιγαλεΕτιρη, τόν πιριμένιι άπό τό μέρες τη; Καρολίνα ς . Φχντάζιται πώ; θά ττάρχ] Ινα δρόμο σΐρωμένο μέ λου λούδια, χαί ή άλήθι.α είνε πώ. φοβιρά «γχάθια πιριμέ'θυν νά τόν τρυπήσουν..: "Οίαν ξόπνησι τό πραί τής έ παόριον, δλος β ήριοϊομ&ς πε τόν είχεν έμψυχώση τό περασμέ νο ίράϊυ χαί τοθ ιίχι δώση θάρ ρος νά μιλήιη στήν Καρολίνα καί τοθ είχεν επιτρέψη την δια πίστωσιν τιώ; Ινα αΙσΰη>ια άγά
  πης ιίχι γιννηθί) μέσα στήν
  χαρδιά τού γιά την άριστοχρατι
  χή τού μαθήτρια, τόν έγχατέ
  λε ψι, χαί ό Σοθμπιρτ δέν ήτχν
  πάλιν παρά ό δει>ός, ντροπα
  λός δχσχαλάχος... Ό,τι π^ό
  στιγμήν «Ο φάνηχι σάν ό ειρώ
  δης ευτυχία, αιφνιδίως δέν τοθ
  φαινίταν πάλιν παρά ώ; σχάνδα
  Χον. Καί χωρΐς έν πάση περιπτώ
  σει νά φΐαΐη ούτος, τόν βασάνι
  ζιν τόψιις... Αί χιμαιριχαΐ έλπί
  δες π.ύ είχαν ά>θ ση στήν χαρ
  διά τού τό 6ρά5υ τής προτεραίας,
  ιίχαν γίνη φτερόν σάν πο.λιά ποο
  ιδρίσχουν έξαφνα τό χλοιιδ! τους
  άνοιχτό χαί γιά τόν δυστυχισμένα
  μουσιχό δέν άπέμινι παρά ή κι
  χρία, οί πιχραμένοι συλλογΐσμοί:
  (συνεχΐζεται)
  ΕΟΡΤΑΙ -Ή κ. Μαρίκα ΕΟαν.
  Γιαμαλάκη δέν έορτάζει οΰτε 6έ
  χιται ΙπισκΕψιις μεθαύριον των
  Ε1σο5(ων.
  —·Ε«(οης Βέν έορτάζιι ή βνΐο
  Μαρίκα Γ. Σιυριδάκη.
  ΓΑΜΟΙ.- Τή» «αρελθοθσαν Πία
  »την ίτΐλέσθησαν τί γάμοι τοθ
  κ. Διτγένους Γ ΜισιΙλογλοο με-
  τά τής δν18ος-Ιρμ0ς α Χριί'β
  δουλάκη Παράνυμοος «σρΐοτη
  δ μηχανικάς κ. Έμμ. Δερμ,τζοη.
  §ίϊ σαχα/ηϊήρ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞ1Σ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
  ΈκτΙθεται είς μυσΐικήν
  ναλφττικήν μβιο6οτΐ"ήν δημο
  πρασίαν ή προμήθεια είς την
  Επιτροπήν Έκμβταλλεόσεως
  Ηλεκτρικήν Έγχαταστάσεων
  Δή μου Ηρακλείου 500 μέτρων
  σιδηράν δοκΐδων σχήματος
  Ι ή Π.
  Ή δημοπρασία ενεργηθή 7ε
  ται την 4ην τοθ μηνός Δβκεμ
  βρίου 1939 ημέραν Δβυτέρον
  καί ώραν 11—12 ενώπιον τής
  Επιτροπήν Εκμεταλλεύσεως.
  Οί 8ροι συγγρσφτΐς οποχΡ6
  ώσεων ευρίσκονται κατατε
  θειμένοι είς τα Γραφεΐα των
  Ηλεκτρικήν Έγκαταστάσεων
  Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό
  μενοι δύνανται νά λάβωσιν
  γνώσιν.
  Έν ΉίακλΒίφ τβ 17 Ν «μ
  βρίου 1939.
  Ό πρόεδρος
  Της Επιτροπήν ΈκμβταλλΒό
  σεως
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΙΕΡΑ ΕΓΚΑ1ΝΙΑ
  Την προσεχί) Κυριακήν 19ην
  τρέχοντΓς θά τιλεσθώσι δπό τής
  Α. Σιβτσμιότητος τα ίερά έγκαί
  νια τοθ Άγίου Νικολάου δεξιοθ
  παρεκκλησΕου τοθ ΝαοΟ Άγίου
  χαί ενδόξου Αποστόλου Τίτου.
  Έν Ήραχλείφ τή 13 Νοεμβρ!
  ου 1939.
  Τό 'Εχχλησιαστιχόν Συμβούλιον
  'ΑγΙου Τίτου,
  . ?ηΑΝ, «',Γ Α*εθανβ κα» εκπ
  Βιύ9η είς Πέρι Μεοοίρδ,· Λ Άλ
  κιβιαοης Ν. Κουλ.ντά,ης,βΚαιός
  χτηαατίας κοΐ |κ τ^ν βκ1^
  οΐκογινειαρχων της «ρΐφ«.,>,ιας
  τής δτοίας οί κάτοικοι «άρη.
  κολουθηοαν Ιν σώαατι ιήν κή
  δεΐαν τού. Συλλυβούμεθα θερμώς
  την οΙ<ογΙνει*ν τού. ΕΥΧλΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν άρι¬ στον Ιατρόν, τόν δξυδεοκή ε«|. στήμονα κ. "Ιωάννην Χοβά*ην ιω χαριστβ θερμότατα διότι Βσασε ά«ό βέβαιον θάνατον το τέκνον μου τ,αθόν άπό διοθεοΐτιδα. Ό εΰχαρ στών & Ν. Σ Γύρο στήν πάλι. —Καί χθες καί «ροχθές δ ού ρνός έοάνη συγκαταβατικός πρός τας έττιθυμίας των καλλι· εργητβν. —·15{οος χθές τό «ρωΐ ή βοοχή ή ο άφθονος καί καθ' δι υληροφο ρούμβθα καί είς τάς νλησιοχώ ρους κβρΐΦβριΙας —Ώστε νά 1<ονοιΐοιηθο0ν οί ΙνδιαΦερόμενοι αγρόται. —Ό κ>ειστός χώοος Βέν νού·
  εί νά συγκεντρώνη τούς τέως
  ΰκσιθριοφΐλους.
  —ΟΙ δϊοΐοι άνιθρον τίς γωνιές
  των οιΐου τδ τάβη καί ή τΐρέοα
  άνακτοθν τα πρωτεΐα άλλά καί
  τό -αιγνίδι γινικώτιρον.
  —Τελβιώνει Αλλως τε μετ* δλ(
  γον δ χρόνος καί ή τύχη Ιντός τοθ
  κθκλου βΐβιια τοθ έ«ιτρε*ομέ
  νού, ΰο(σταται τάς συνήθεις Ανα¬
  ζητήσης καί κάχοτε καί κατα¬
  δίωξις.
  —Είς τδ τελευταίον αότό δέν
  ύ^τερεϊ οΰτε τό ωραίον Φθλ,ον
  είς τάς οικογενειακάς συνανα·
  στροΦάς.
  -Είς την τελετήν τΰν ά«οκα>υ·
  «τηρΐων τοθ νρωτομάρτυρος Δα·
  σκαλογιάννη.
  —Τα όΐοΐα ώς γνωστόν θά
  τελεσθοϋν την 3 Δεκεμβριού έ. 6.
  — Καθ' α κληροφορούμιθα θά με
  τ6σγ\ έ:1 τούτω Αφικνουμένη
  έκ Χαν'ων «ολυμελής ετιτρονή
  Σφαχιανβν καί άλλων έκ τού
  γείτονος νομοθ.
  —Καί σήμερον οί κυνηγοί δέν
  θά μβΐνουν Αργοί,.
  -Έξερχόμενοι είς μέρη είς τα
  δαοϊα διευκολύνβται ή ΒΊ^ρα ή ο·
  πάρχουν θηράματα.
  —ΑΙ Εξοδοι ό:λως τε αυταί
  είνε χλεον καθιερωμέναι κατά
  Κυριακήν.
  — ΟΙ τυχηροΐ τβν μικροΐθτών
  είς την νόλιν μας κατά την
  τ*λ«υταΙαν κλήρωσιν τοθ ΈθνικοΟ
  ΛιχεΙου.
  —Σχετικάς, δέν ύ«Τ)ρξιν δλ(·
  γοι.
  —Έν ιω μετοξύ οί μή εύνοη
  θίντες ύκό τής τύχης ά«οβλέ·
  κουν είς την β' κλήρωσιν τής δ*
  ■οίας τα γραμμάτια ήρχισαν ή
  δή Αγοραζόμενα.
  —Μέ Ι«ΐ'υχ(αν εδόθη πριχθές
  είς τδ θέατρον Πουλακάκη ή
  «ρώτη τής ήθογραφικής «κομεντΐ»
  τοθ κ. Μπόγρη: «Μτ,ουρΙνι».
  —Τδ κοινόν κατεχειροκρότησε
  τούς έρμηνεθσαντας ήθοβοιούς
  τής «Έν ώ 3ί ως Καλ,Λΐτεχνβν»
  εΐανες άϊΐδωκαν μέ ίττιμίλειαν
  καί δύναμιν τούς ώραίους καί
  άΚηθιν(ύς Έλληνικούς τυκους
  τοθ Εργου.
  —Την βαράστοσιν «σρηκολοό
  θηοε καί δ συγγραφεύς τοθ §ρ·
  γου κ Μ«όγρης.
  — Είς την «Μινώαν» συνιχΐζβτσι
  ή προβολή «τοθ τΛθου τοθ ΊνδοΟ»
  τοθ γνωστοΰ άριστουργηματικοθ
  κινηματογραφικοθ Εργου. Σήμε·
  ρον ηρο^άλλονται καί αί δύο
  ίποχαΐ τοθ ίργου τρΑς διιυκό·
  λυνσιν ΙκεΙνων ςΐ δκοϊοι δέν τό
  ΐαρηκολούθησαν.
  • Ρέηορτερ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
  ΓνωστοτΐοΐΓΪται δτι οί ώραι
  Συναλλαγάς μετά τοθ ΚοινοΟ
  των κάτωθι Τράπεζαν κσθο
  ρίζονται άπό τής ο Οριον Δευ
  τέρος 20ής τρέχοντος ώς, ά
  κολοΐθως:
  Π.μ. 8 30—12 30. Μ. μ.
  3—4.
  ΤΡΑΠΕΖΑΙ: Έθνική, Άθη
  νών, Ίονική, Έμπορική Λαΐ
  κή.
  ΔΗΛΏ21Σ
  Ό υπογεγραμμένος 2κουλετά·
  κης Έμμ. τοθ ί·ηυρΕδωνος χάτοι
  χος Ηρακλείου δηλώ δτι χατά
  τα ί·η 1927 χαί 1928 είχα ά-
  ναμιχθή ένεργ&ς είς τάς χομμοα
  νιστιχάς ενεργείας, χρησιμοποιή¬
  σας πολλάκις την οικίαν μου ώς
  ηολιτ. γραφείον τής κομμ. οργα¬
  νώσεως. Άπό τό ϊΐος 1932 δ·
  μιος έπαυσβ νά ένδιαφέριομαι διά
  τό σύστημα αύτό τό οποίον
  θεωρ© ώς καταστρεπτικόν δια την
  Ελληνικήν πραγματικότητος χαί
  τό άπονηρΰοσω όλοψυχα.
  Ηράκλειον ι$ 16 Νίεμβρίου
  1939.
  Ό Δηλβν
  Β. Χχβνλετάχη;
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρός Οιηρέτης διά
  τΑ γραφείον Εύαγ. Άνωγειανβεπ.
  α
  »ΐι,
  κάλι.
  ωτιϊβ άλλά 5
  ικώτιρον,
  λ
  1
  [ο0
  καΐ Μτί
  βίον αύτο &(,
  ι ωραίον εθΐοι
  4—ιαΐ(.
  Δα.
  >ς γνωστόν Η
  Δεκεμβριού Ι!
  φορσύμιθΐ Βάμι
  Ιητροη
  Αλλαν 4* τ»
  ' οί ΐΐΛηγβΙ ϋι
  οί.
  ιΐς μίρη ιΐί ΐΙ
  νιται ή θήρΜ!
  ■τα.
  ιλα; τε «Μ
  βιιραμΐναι Αν
  τ*ν
  μας
  ώσιν τθθ
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Α! τιμαί τβν διαφόρων προϊοντων είχον χθές
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' δρ.
  6' »
  γ' »
  δ' »
  12.—
  11.—
  10.—
  Καρβμπουζές
  Έλεμέί.ς α'
  » 6'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' »
  » γ' »
  ΣΤΑΦΓΑΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  8.—
  6.—
  6—
  δ —
  5 —
  4 50
  4.—
  Ι Σίτος
  Ι Κριθή
  11.50, Βίώμη
  10 50 Οίνοι μίστατον
  9 50 Γλιθχος »
  8.50 "Ελαια
  7·— ΣΑΠΩΝΕΣ
  7·— ΑΐυχοΙ «'
  5.50 » 6'
  * » Υ'
  Πράσινοι α'
  Μέταξα
  8.— 3 50
  ώ; ακολούθως:
  8 50
  5.30
  5 40
  20— 21.—
  17.- 18.-
  28 50
  26.—
  24—
  23 —
  21.—
  20.—
  19.- |
  400.— '"
  Έγκυκλοΐτα ιδε ία
  Δι' έκεΐνους ποΰ δέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  'Από δλα δι' δλους.
  ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  450
  Τιμαί Ζυναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέα "Υόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχδλμη
  Βρυξέλλαι
  •Αγαρβ
  546.—
  140-
  309
  3130
  74.20
  33 20
  4.30
  560 —
  Πώλησις
  550.—
  142 —
  3 13
  31.75
  75 20
  33 70
  4.66
  564.—
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  ΚΔΕΡΙΓΚ
  42.— 43.-
  Κοπιγχάγη
  ΠαρΕοιοι
  Μιλ&νον
  Πραγα
  ΖυρΕχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέσχη
  Βελιγράδιον
  Κ»ν)πολις
  Βθφθοδία
  25 96
  3.09
  6.96
  4.31
  3130
  4 60
  23 46
  3 20
  104.—
  21.12
  Β'.
  Ό Μένοον ώμολογοθαιν 8τι άτιβ
  την χανονιίν αδΐή χ«εσϊρέφιΐο,
  δχι μόνον τί εχθρικόν πολεμι
  κον, άλλά χαΐ ή κιν^νΐΐφίρος,
  Έν πάση πιριπτώσει τό πλήρ»
  μα τί); τελευταίας ού .ής αποτε¬
  λούμενον |ξ έ[γων άνδρδν, ήτχν
  προηχοιμαιμίνον κ*1 έπΐδφθχνε
  νά σωβ^5 Τό κέρδος ήταν 8τι τβ
  μιγαλΐίτερον πλοΐβν «Ο έχθροθ
  26 16
  3.131
  7 02:
  4 35
  3175
  4.66
  23.95
  3 23
  105 —
  2132
  Τό μεγαλο £ργον
  χοΰ Βίκτωρος Οόγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Ό νόμος οδτος τοΟ Λύντς ιτεριέπλεξβ τόσον τάς
  αΐτιάσεκ-, ωστβ ημέραν τινά νεανίας τις έκ των
  οχασισστβν, ποιητής, ονόματι Γκαρνιέ, καχεδιώχθη
  έν ι{) Βοσιλική τϊλατε!σ διά τί|ς ξιφολόγχης καΐ μό
  λιο διέφυγε την σφαγήν, κατσφυ·) ών είς την έξώ
  θύραν τής ύτι'αριθ. οίκΐας. ΟΙ διώκοντες έκραύ
  γαζον:
  —Νά, κι'ένος άκόμη «σαινσψονιστής>' καΐ τοΟ
  το διά νά τόν φονεύσασιν.
  "£φερβν άληθώς υπό μάλης 6 νεανίας τόμον έκ
  των άπομνημονΕυμάτων τοθ δουκός τοθ ΣαΙν—Σι
  μών.
  Είς στρατιώτης έκ τ<ίς έθνοφρουρας άναννούς έκ των ΰπιοθεν την λέξιν ΣαΙν-Σιμών, έν ώ έβά διζεν, ήρχισε φωνάζων Φονείσατέ τον! Την 6 ΊουνΙου 1832 λόχος έθνοφρουρβν των περιχώρων υπό την ήγεσΐαν τοθ Φανιώ, ι δ άνωτέ ρω έμνήοθημεν τοθ κατίβη έξ ΙδοτροπΙας ή χάριν "τέρψεως νά*δεκστΙοη την όΐόν ΚαννοβΙδος. Τό γεγονός, δσον πσράδοξον κοΐ άλλόκοτον άν θεώ ρηθΒ, απεδείχθη καΐ διεπιστώθη κατόπιν έκ των ά άνακρΐσεων, οΐτινες διεΛηργήίησαν μετά ιήν άν ταρσΐαν τοθ 1832. Ό λοχαγός Φαν ώ, όστος άυτιόμονος και τολ υηρός, ώς τις άρχηγός μιοθεφό(ων, κίβερητικός φανατικιϊς άλλ' ά>υτΐότοκτες, ήλθεν ιΐς τιειραομόν,
  νσργα>ιοθ£ΐς έκτοθ τιόθου ά τίυρίβολήση πρό
  τΚ&ρας κοί. Φΐλοδοξήσας την άλωσιν τοθ ό6ο
  φράγματος ούτος μόνος, δηλαδή μειά των όπαδών
  τού, προέβη είς τό έγχεΐρημα.
  Άλλ' άπελπιοβεΐς έκ τής συχνής έμφανΐσίως
  τί|ς έρυθιβς οημοΐος έμίμαπο άνοφανδόν «0ς
  στραίηγούς >οΙ «0ς οωμστόρχας, (ϊ·ινες συνδ.α
  σκεπτόμενοι καΐ κρίνοντες άκοιρον την.στιγμήν της
  ίφόίου δφηΓαν, κατά αήν τιεριλάλητον κατοστά
  οον έκτοτε φράσιν ενός τ£ν ου%8ιοσκεπτομένων
  «ήν έπονόστοσιννά βράοη μέ ιδ ζίυμΐ της.»
  Κατ £ύτέν ϊΐοοςτό ό^φιαγμα είχεν ώριμάσ»
  κ οί ίτειδή τΐβς τδρψος κσρτιός ττρέπει ν ά τιέηι. *
  (συνβχΐζβτσι)
  ΙΑΤΡΟΣ
  Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  φϊί
  V
  44ς ά3τ)μά
  παλαιοθ πλί[&υ Ή ϊφιυρεσις ΐςθ
  Μόνσον αφεώρα λοιπον πλοΐον πκ
  ριδίλοίν^μίαν μόνον φοράν. Τστε
  ρα ήικν αχρηστον.
  "Κνα άπό τα περιιργίτεοα δ
  πλα τοθ χατά θάλασσαν πολέμου
  ανεφάνη διά ηρώιην φοράν τό
  1861, χατά τί ν εμφύλιον πόλεμον
  των Άμερικανων. ΑΙ νόϊ-οι Ποαι
  τΐΤαι π-6 δεν ένναοθσαν νά παρχ
  δεχθ Ον την κατάργησιν τής δου
  >«ίας τ(βν μβύ^ων, τή» σημαίαν
  χ<]ς δπο'βς εΐχαν δψώοη ο£ Βί- ρΐιοι Ά^ιριχανοΙ έχρτριιιοκοίτ) σαν χατά τιθ σΐόλου τί]; Βΐρειοα μιριχανική·; Ενώσεως 1*λ πλοΤον πού ιίχε καταακευαοθή διά νά ήμτιορξ νά καταδύε-αι. Τί μι κρόν ιτλοΓον ττού είχεν έπονομα οθΐ μΐτριθφίόνως €Δαυί5»ίξίΐτλεε χαΐ χολλίθαΐ μίαν συραμίνην νάρ κην εί; τό συμ» έ άς ΙχθρικοΟ πό λιμ κοθ Τα πρώτον άπ.4 τ» πλοΤα αύΐά Ην εσημείωσε μεγάλην επι χιιχΕΛν: Ή νάρχη πού έχόλλησε είςτό εχθρικόν πολεμικον έξερράγτ] προώρως. Τί τιλήρωμα τρομοχρα ;ηρχιο« ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ |ττ]θέν Ισπιυσεν νά ριφθξ είς την θίξασαν Έκιοφΐληθέν τή; σαγχύ σειο; π--ϋ ή 1<ρηξ ; έ«ι(νη είς την θάλασσαν, έσημ ίωσΐ μιτ*ξύ των πληρωματων τοθ- βοριοαμιριχανι χοθ στδλου, κατώρθωσε νά σωθ^. Οί Νόίΐοι Άμερικίνο! ένεθαρ ρύνθησαν έν τόσο6τφ αηο την πρώ τηνίαίνην άΐιόΐτειραν χαΐ ήρχι σαν νά χατασχιυέζουν £λδ<λτ)ρον σειράν πλοΐων «Δ^ΐ/ΐ5», τα δποΐα δμιος, θά Ιλεγε χανιΐς, βτι διτ) γων'ζοντο ποίον θά ιϊχε τδ ά&9 ξδτερον τέλος. «Δαυίδ δ Α'» χατε 6Β οθΐ], «Δαοί5 δ Β'» πού ίτρό χιιτο νά χρησιμοποιηθ^ χατά των βαρΓθαμιριχανιχών πολιμικώνπού εΐχαν χχταλάβη τόν λιμένα τή; Νίας Όρλεάντ};, έττεχείρησε τον δοκιμισπχόν τού πλοθν μέ χα<ο] καιρίαν χά Ι χϊτιπο/τίαθτ] «Δ*οί5 δ Γ'λ δύναται νά χαρα*τηρισθή ώς τ& πα;αδοξδτιρον πλοΐον τή; πολεμΐϋής ΕσΐορΕα;, δείομένου β τι ή δρδσι; τού εξεδηλώθη δχτ, ώ; άνιμίνετο, χατά τοθ έχθροθ, άλλά χατά τοθ ίδίου πληρώμα τος! Τρείς φοράς κατιποντιΊθη, τρεΤς φοράς άνιιλκύσθτ] χαί τάς τρείς φοράς ή χρησιμοποίησις τού έπλη ρώθη μέ ϋύματα μιταξύ των άν δρων ττεύ έπίβίΐνον αίιτςδ. «Δχι. 15 δ Γ'» προωρίζετο ώς πλοΐον δυνά μινον νά χαχαδύΐται ώς δποβρύ χιον. Την τρίτην φοριν τό διτο βρύχιον ί»είνο κηώρθΐίσε νά «α ταδι/ή άλλά χω;!ς δμως ν' άνέλ θη ποτέ πλέον είς την επιφάνειαν! ΒΑΜ0Σ Ν)βριος (χνταποχριτοθ μα;) —Παλαιά πρωτιύοιισχ τοθ δκχλυθίντο; νομοθ Σφακίων, δ Βάμι; διατηρεΓ χαί σήμερον δλη ην άρχοντιά τή"; μεγάλη; {σϊορι χή; παραδόσεως τού. "Εϊρα χοι··ό ητος, Είρηνοδικιίου, 'Υποϊιοιχή- ε'κς χωροφϋλαχή;, όποθηχονυλα είου, άγρονομείοιι καί δλων των ίλλιον ϊημοσίων δηη;εσι4ν απο ελιί χαί σήμερον πρωτεύουσαν επαρχίας Άπίχορώνου χαί ϊ (εί κίνησιν μεγάλην χαί ζωήν Ιν ονον Είνε ίλλ<βσΐε χαί Ι5ρα 6 ποχαταστήματος τής Άγροτιχή; Τραπέζης, ϊχει θχυμασίω; λει ουργοθν γυμνάσιον χαί δτ.μοτιχϊ ιχολεϊα χαί ιΝι τδ πνιυμαπχό- αί τό οικονομικόν κέντρον όλο ιλήριυ τοθ Άποχορώνοι». Άλλ' κείνο τδ οποίον κάμνει ίδιαιτέ αν έ'τΰπω^ιν είνε ή τάξ ς, δ τη ιτισμίς, ή καθαριότης χαΐ ή ώ μορφιά 'π&υ ΐιαχοίνιι την θχυμα ίαν α5τήν χωμίκολιν. Σΐαματοί ;ανεΙς είς την πλατείαν της, χαί ιμίζει δΐι εδρίσκιτ'» εί; χεντρι ήν πλατείαν μεγαλουπδλΐως. Με αλ^πριπιΐ; οΐχοδομαί, πολιτισμέ λ χέντρα άνοψ^χήί, ζαχαροπλα ιτιΐα, ίσπατδρια, ξενοδοχιΐ* Ο πνου, δχο ώραΐα, χατακχθχρα τοποιτ/μί'α, άποπνέουν τδ ά*ρω τής άρχοντος χτΐ τή; νοιχο χυριοσύνης. Και τα σπίΐια των συνοιχιων χαταχάθαρα έπίαη;, φρεσχοχσπρισμένα πάντοτ», μο Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 3ον Δίξα χαΐ τιμή εί; τδ μιγα)ε πΙ-βολον πχιΓμα ηιδ συνέλνβι την ιδίαν αδνήν Ίς νατασνιυή; τιθ νίίυ θρδνευ, ηοΐν δ, ως μεγαλυτέ ρα είς έμόίς ηοί» είχαμε τδ εδιύ- χημα νά χρησιμοποιηθοθμεν ώς τδ θεμέλιον τ&0 νέτυ τεύτευ τι ο λιτισμοθ. Τδ όνειρον Ιγινε πραγματιχδ της. Ή Ελλάς δπήίξε τδ ίλφα χαί τδ ώμίγα τιθ παντός, τδ χίν τρον πάσης ζωή;. Τδ ε-λληνινέν πνεθμα χαί £λ λοτε ποιέ δΐν ήρχίσθη ιίς μίαν τιατρίδα άλλ' ώνιιροπίλησι τή· ένδτητα των άθρώ»!ων τιδς δ ποίοις Σέν ήνείχετο νά _τ&δς χω ρίζουν ή θάλασσα χαί "τα δρη Φαίνιται δτι, άπδ ιή; χοΐτη; τοθ τρΕτιυ Έλληνιχιθ πολιτισμιθ θά έχηηγάσουν μεγαλοπριπιΤς χεί μαρροι, μέλλοντες νά ποτίσουν αδν βγρέν ιή; Έλληνι>ή. «ύσεκί,
  ανδ τέν δηιΤον άργά ί) γλήγο¬
  ρα Εέλουν άνοβλαστήσει ποι>Ελα
  ά1* 6η, δπδ τ#,ν ζωηβδρον χαί εδ
  ΐργετιχήν σχιάν των δποίων, άρ
  χεται δτιδ νέους οίωνΐδς χαί ιλτιί
  δα?, ένιι>ίστιρον άναπαριστά
  μινον τδ δ{3μα της ζαή; κοί ή
  ανύψωσις τε Ο έθνιχ&Ο μιγαΡιίου
  χαί τΐ)ς έ°νιχή; τιμή;.
  Ό δ^αματιοθιΐς την ϊημιουρ
  γία τ&Ο Όργανισμοθ μας πρδ πολ
  λων χρδνων ώς δλλος^προφήτης
  ιίπεν:«Έχεϊ ποθ έφθασε δ τδπ^ς
  τδτε μόνον θά σωϋς δταν ή έλ
  ληνιχή νιδιης άρπαξη στά χέρια
  Της Δνϋος Ν. Κ«οέλ«υ.
  τ τ,; τό ΐθνιχδν ίδεώδις χαί μέ
  αυτΰ ώ; εημαία χαί χΐντ,τρον μέ
  πίστι χαί αίΐΐ&διξ'α, ανιυ δισΐαγ
  110 χωρήοη τρδς τα έμπρές διά
  ά άνασιηλώοη ν ς ήθιχί; άξ'α;
  τοθ τιίπευ πιδ Ιχουν ύποβΐή ττλή
  ρη Ιχΐιιομδν χαί διααυ;μδν».
  Ό Βιες ώρισι 2ιι αί έθνιχαΐ
  άξιαι ιΐναι: ή ΙΙατρΙς, δ Βασι
  λιύς, ή θρησχιΓα, ή οίχογίνεπ,
  χοί δτι ή 4η Αδγούστου καΐ ή
  Ίίθνιχή Νιολαία είναι οί θεμα
  τοΐ)ύλαχις των έθνιχών τούτων
  ίξιων.
  Μολονότι έΣημιεύργηοε την άρ
  χήν χαί έθεσε τή* βάσι τοθ δλοι»
  οίκ&δίμήματ(/(, ΐμας &ρκα θεμα
  τοφύλαχας χαί έμ α; χαλιΐ διδ νά
  οδνεχίσωμι την έΗνιχή ά.αϊημι
  ουργια διά νά (ια; άνήχη ή τιμή
  χαί ή δδξα.
  Μας έδωκε ηαραδιίγματα χαί
  καθ" έχάοτην προοθίτει χαί άλλα
  χοί μας χαλκ νά τδν μιμηθώμεν.
  Σήμερον δλα οί Έλληνες δι
  κακύμιθα νά τονίσωμεν τουτο μέ
  ύπερηϊάνεια, άφοθ εδρισχ'μιθα
  πρδ των ηιλωρίων άποτελισματων
  τής ίστορι>ή; έχείνης ημέρας χά
  τα την όποιαν έτήλθιν ή μεγαλυ
  τίρα μεταβολή έξ δσων εγνώρισεν
  ή νιωχέρα ** λλώτς.
  (συνεχίζεται)
  ΠΒΛΕ1ΤΑΙ χδλινδρος άρτοποι
  ι Ε ου χαί μοτέρ μεθ' δλων των έ
  ξαμτημάτνν. Πληροφορίαι παρα
  τώ χ, Χαρ. Γιουγουρτοδγλου.
  (Μπεντεναχι).
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΗ ΕΦΟΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΝΤΑΛ. ΜΟΥΣΟΥΑΜ. ΚΤΗΜΑΤΩΝ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  ',Εκτίθεται είς άρχικήν δημοπρασίαν πωλήσεως ένεργηθησομένην
  -Λ. «„„ Δεκεμβριού έ. ε. ημέραν Τρίτην καί ώραν 11-1ϋ η. μ. εις τα
  ϊα Διαχειρίσεως Ανταλλαξίμων κτημάτων ή εκποιησις των κατωθ
  Θέσις Κτήματος "Εκτασις τ.μ.
  Κιζίλ Ταμπια τ. μ. 22
  117
  128
  ΕΙ&ος
  245 Κατάστημα
  253 Οικόπεδον » » "
  525 Οίκία Κουταλα »
  '£νυπόθηκον έξ ολοκλήρου εις τρ(κα
  610 Οικόπεδον Γίνη Τζαμί »
  662 Άποθήκη ήμιτελής Χανίων ΤΙόρτα »
  671 Κατάοτημα Κα.νοΰριος Καφ^νες »
  •Εννηόϋ-ηκον έξ ολοκλήρου εις τρ(κα
  717 ΟΙκία καϊ Άποθήκη Χανίων ΖΓόρτα »
  733 Άποθήκη * ,* *
  831 Κατάοτημα Μικρό Γοαρσακι_ »
  95β Οίκία Πανάνειον ^νοσοκομείον »
  'ί,νυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ(κα
  1095 Κατάοτημα *·«·»«»··. »
  11ΟΟ Οίκία Γενή 2ζαμ· »
  94
  32
  179
  30
  302
  43
  12
  80
  15
  63
  α' Προαφορ
  25.0Ο0
  30.000
  50.000
  24.000
  30.000
  350.000
  20.000
  150.000
  80.000
  30.000
  60.000
  ΠΙ^Ια. Γενή 2ζαμι »
  ΈνυΛόθηκον δ,ν «ίΧ- 96*0 π. 9 ο(. «πό 1-11-22
  1431θΜο.(Βν6σοδεψεΐα)Κ«ιν._Μαχ«Χ<ν» 42 1437 Κατάοτημα Γουλουπανα φουρνος » 15 2003 0Μα Νέαΐχθνοπνλ,ν». _* 41 2929 Άνεμόμυλος κατεστραμμένος Κατσαμπά» 737 2929 Λί"^2 άτωθι κτήματος ή δημοπρασ 30.000 34.000 Ί5·°00 λος κατεστραμμένος Κατσαμπά» 737 Ί5·°0 κάτωθι κτήματος ή δημοπρασία διεξαχθήσεται είς βάρο 274 θΐΐα Κ,ζ'Χ Τάμπια τ.μ. 23 _ 25.000 Οί άναλυτικοι ο'ροι είναι κατατεθειμένοι είς τό Γραφειον Διαχ,ιρισ, ω. Κ;ημάτ<Ο* Ανταλλαξίμων Μονσονλμάνων ένθα δύνανται προσερχόμενο ρ/,νδιαφ.,όμ.νο, να ^-νωο^γνώο,ν. Α. Χρηστόπουλθ| Βάμος, τό προοδευτικήν κέντρον 'Αποκορώνου. σχοβίλοθν άπδ τ' άρώματα των λουλουδιών ποδ είνε φυτευμίνα σΐίς γλίσΐρις των αύλίτοιχων χαί στά παρτέρια των οώβ>*. Καί 8
  λη ή χιομδπολις τριγυ?ισιιένη άπδ
  δάαη, πνιγμένη χυριολιχτιχά στδ
  πίλαγος τοθ .πρασινοι» των 2γρι
  ν»ι χαί των ημερών δένδρων ποιι
  την περιβάλλουν. Καί είνε πραγ
  μκτιχά χαρά θεοθ τδ δραμα αδ
  τοθ τοθ τοπίου "Οπως είνι ίδεώ
  δης χαί ή διαμο^ή έδω, δλες τίς
  έιτο/,έ; τοθ ϊτου;. Διότι δ Βάμο;
  έκτδς των αλλων ϊχει χαί τδ προ
  σΐν τή; φθή'ειας χαί τί)ς άφθονΕ
  άς των τροφίμων. Ή ανάπτυξις
  τή; γεωργίας χαί χτηνοτροφίας
  συντιλιΓ ε'; τδ νά οτάρχη άφθο
  νία είς δα. Φροθια, χηπειιτιχί,
  γχλχχτιρά, θαυμασία τυριά χαί
  άνθδτυ?οι, άπ' δλα γενικώς, μονα
  διχά είς γευστιχ,δτητα. Καί επί
  πλέον Ινα πΐριβέλλον εξαίρετον.
  "Ανϋ^ωποι ευγενεί;, φιλδτιμοι,
  διαχριτιχοί, φιλδξινοι. Οί χάτοι
  χοι τοθ Βάμοϋ δπω; δλου τοθ
  Άπ^νδρωνα διατηροθν δλη την δ
  περηφάνιια των πολεμάρχων. "Β
  χούν δμω; συγχρόνως χαί δλη
  την προσήνεια χαί την άληθινήν
  εδγένκα των πολιτισμένον άνθρώ
  πων. "Ανθρωποι ποϋ άντιχατέστη
  σαν τδ δπλον μέ τδ έργαλιΐιν των
  είρηνιχω/ ίργων, γνωρίζουν νά
  συνδέοιιν τδ παρελθόν μι τδ πά
  ρδν χαί νά βϊδίζοαν σΐαθιρά πρίς
  τδ μι*λλ?ν.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜλ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μχαήλ Γ. Μιχελινάκη Ια-
  τροΟ κατοΐκου Πετροκεφάλι
  Καινουρίου.
  Κατά
  ΠολυβίουΜιχ Τσικνάκηκτίστου
  κστοίκου Πετροκεφάλι Καινου¬
  ρίου, προσωρινώς δισμένον-
  τος είς Πιτσίδια Πυργιωτίσ
  —Νέβι καθηγηταί
  Διά διατ4γΜβτος τβΰ ύπουρ-
  γβίβυ τής Π«ιό((ας διβρίζονται οί
  κάτωβι καθηγηταί: Φιλόλονοι: Πβι
  νπγ«ρά«η ΑΙκαικρΙνη, ΠαπΒδά·
  κης Π , ΠβτρΜκη Αίκατερίνη. β·
  ολβνΐΗίϊ{: Καηετανβχη ΖαςριιρΙοι.
  Μαβηματικδν: Νκκοιαιδάκης Α,
  ΦνσΐΜ&ν: 'Αντωνάκης Ν . £υλι·
  γαρ3«κης Γ. Γαλλικής: Μαρχοκου
  κουλκχη Κλειώ.
  —Διημερεύβντα καί δι«νυ·
  ·<α η' » .-. χ ,, χτερεύοντα [οραρμαιχΕια. Ο καθ ^ δ τουτο όφειλέτης Γ 'τ Γ άν κοί έτιετάνη Ριά τί|ς άπό _ __ _ „ _ _ 10 Μοΐου 1939 άπλτΐς έττιτα-1 Λογιΐήο», Λ«4μπρ*υ"κ«ν«ι^Εκη γή·ς μου καί τής άπό ^6 Οκτω >««' Μιχ. Τσβμπιχνβΐκη ®« βι«
  βρίου 1939 κατασχετηρΐου τοι
  αυτής ώς άποδεικνύεται έκ
  των οπ' αριθ. '8279 *αί 8767
  άποδεικτικών έπιδόσεως τοθ δι
  καστικοθ κλητήρος Έμμ Χου·
  στουλάκη ίνα δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ.
  443 τοθ ίτους 1939 οριστικάς
  καί προσωρινώς εκτελεστής
  ήδη ίέ τελεσιδίκου αποφά¬
  σεως τοθ Πρωτοδικίίου Ήρα
  κλβίου κΕχηρυγμέπς εκτελε¬
  στής έν ονόματι τοθ Βασι¬
  λέως των Έλλήνων μοί πλη¬
  ρώση διά κεφάλαιον καί Ε-
  ξοδα μέχρι,ιής πρώτης έπιτα
  χ μ
  νυιετεριυβουν όέ τα φρμΑΜ
  Έμμ. Μα'ζομτετάκη και Μιχ.
  ΤζομπκνάΜΠ. /δριον 20 Ν)βρ(ου
  θά 4ιαν»κτ«ρϊΡίουν χλ φ«ρμ«
  κεϊχ ©ϊοί, Γεωργιάύβυ Η*1 Κνν.
  Κοτναχάκη. ι
  δας Τσικνάκη καί Γρηά —Σα
  ΐτα. 9) είς θέσιν «Σωχώρια»
  άγρΑς 1 στρέμματος αυνρρ.
  κτήμασι Γ. Φραγκιουδάκη καί
  βάγκα. 10) είς θέσιν «Μιχελι
  άνό» οίκία ίσόγειος μέ^Ι δωμά
  τιον συνορ. κτήμασι Κρουσταλ
  λένιας Μπιτσακάκη έκ δύο
  μερβν, Γ. Μπισΐαγιαννάκη
  ...... .. καί 6ρόμφ. 11) είς θέσιν «Μπι
  δραχ. 17.489 καί έξοδα Ι ρασάνη» άγρός 2 στρεμμάτων
  της δευτέρσς έπιταγής δρχ.Ισυνορ. κτήμασι Έμμ. Κανακα
  750 έν τούτοις δέν μοί έπλή ράκη, Πολυβίου Τσικνάκη, κοί
  ρωσε τσθτα μέχρι σήμερον.
  Διά ταθτα
  Πρός εΤσπρσξιν των άνω
  ποσών, των τόκων ούτών ώς
  έν ταίς έπιταγαϊς καθορίζεται
  καί τον γενηαομένων έξόδων
  έκθέτω είς δημόσιον άναγκα
  στικόν πλειστηριασμόν τό ε'ν
  ηέμπτον έξ άδιοιρέτου των
  έπομένων ένυποθήκων άκνή
  των κτημάτων τοθ όφειλέτου
  κειμένων έν τβ κτηματική πε
  ριφερε!α τοΟ χωρίου Πετροκε
  φάλι τής δμωνύμου κοινότη
  τος τέως δήμου Πλατάνου
  Καινουρίου τής περιφερε'ας
  τοθ Είρηνοδικείου Μοίραν ή
  τοι 1) ίίς θέσιν «Τυρί Άω
  ν.» άγρός 1)2 στρέμματος μέ
  6 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμα
  σι Μ Μιχελινάκη, Γ. Μπιτσα
  κάκη, ΛεωνΙδα Κολλστσιδάκη
  2) Είς θέσιν «Σωχώρο» άγρός
  2 1)2 στρεμμάτων συνορ. κτή
  μσσι Μύρωνος Κωστάκη, πο·
  ταμφ, Όλυμπιάδος Πρωϊμά
  κη, έφεδρικά. 3) Είς θέσιν
  «Βιθιάδες» άγρός 2 στρεμ¬
  μάτων συνορ. κτήμασι Ί. Ήλι
  άκη, δρόμφ, Χαρ. Τσικνάκη
  4) Είς θ/σ.ν «Χαλήλ Τάβλα»
  άγρός 3 στρεμμάτων μέ 6
  έλαιό&ρνδρα συνορ. κτήμασι
  Έμμ. Κανακαράκη, Γ. Πε¬
  τράκη, Γ. Σπυριδάκη. 5) Είς
  θέσιν «Καλαμιάρη» άγρός 2
  στρεμμάτων μέ 9 ελαιόδενδρα
  συνορ. κτήμασι Ί. Κουρτικάκη
  Ί. Πρατικάκη, Γέρω ποταμώ
  6) Είς .θέσιν «Γιάνναρη ρυά
  κι» άγρός 1)2 ^στρέμματος
  συνορ. κτήμασι Βασιλείου Κω
  στάκη, Ι, Κουκουριτάκη καί
  ρύακι. 7) είς θέσιν «Χέρισο»
  άγρός " 1 1)2 στρέμματος
  συνορ. κτήμασι Βασ. Κωστά
  κη, Σταόρου Μιχελινάκη. 8)
  είς θέσιν «Καμάρα» άγρός 1
  στρέμματος συνορ. κτήμασι
  Παπά Ν. Τσικνάκη, Όλυμπιά
  Σαΐτα. 12) Είς θέσιν «ΧοιλήΧ
  Τάβλα» άγρός 2 στρεμμάτων
  συνορ. κτήμασι Γ. Φραγκιου
  δάκη, Έμμ Τσικνάκη, καί
  δρόμφ 13) Είς θέσιν «Καρνέ·
  ρι» άγρός 2 στρεμμάτων μέ
  6 ελαιόδενδρα συνορ. κτήμα
  σι Πο>υβ(ου Τσικνά<η, δρό,μφ καί Άντωνίου Κουκουριτάκη. 14) είς θέσιν «Κεντράδια» 2 έλαιόδΕνρα άνευ γής είς τόν αγρόν Όλυμπιάδος Πρωϊμά· κη. 15) είς θέσιν «Καλαμιάρη» 1 έλαιόδενδρον ανευ νής είς τόν αγρόν Βασιλείου Κωστά κη. 16) είς θέσιν «Χριστός» 1 έλοιόδβνδρον ανευ νής είς τόν αγρόν Χαριδήαου Τσικνά κη. 17) είς θέσιν «Χριστός» εν έλαιόδενδρον άνευ γής είς τόν αγρόν Μ. Μιχελινάκη καί 18) είς θέσιν «Κεντράδια» ά¬ γρός 1 1)2 στρέμματος συνορ. κτήμασιν Μ χ. Σπυριδάκη, Ι. Ζΐυρίδου, δρόμφ καί Όλυμ- πιάδος Πρωϊμά κη. Ό πλειστηριασμός των άνω τέρω κτημάτων γενησεται την 21 ην Ίανουαρίου 1940 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ συμβαλαιο γράφου Μοιρών Κωνσταντίνου Τζεϊρανάκη ή τοθ νομίμου αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν τώ έν Μοίραις Καινουρίου κειμέ· νφ δημοσίφ γραφεΐφ τού δπου καί ότε καλοθνται οί θέλον¬ τες νά πλειοδοτήσωσιν. Άρμόδιος δικ. κλητήρ ένερ γησάτω τα νόμιμα επί τοθ προκειμένου, δημοσιευθήτω δέ τό παρόν διά τής έν Ήρα κλβίφ έκ&ιδομένης έφημερΐ δος «Ανάρθωσις». Έν Ήρακλείφ τβ 17 Νοεμ¬ βριού 1939. Ό πληρεξούσιος δικηγόρος τοθ έπισπεύ&οντος καί παραγ γέλλοντος. 'Αριβ. Ν. Χ«τ{ιδ*ΐΗεΗ
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐα Κυριακής
  19 Νοεμβριού 1939
  Ο ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΚΟΣ ΝΟ ΜΟΣ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΟΡΑΒ ΑΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΟΗΜ1ΑΝ ΑΠΟ ΧΟΕΣ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΊΣ_ΑΠΕΕΗ ΚΡΙΣΙΜΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΙ 18 Ν)6ρίου (Ζδ. ύ·
  πηρεσία).— Κατ' είδήβεις έκ Βερολί-
  νού σήμερον τό εσπέρας εκηρύχθη ό στρα
  τιωτικός νόμος είς Πράγαν καί άλλας
  πόλεις τής Βοημίας καί Μοραβίας. Ή
  κατάστασις είς τα δύο προτεκτοράτα εί¬
  ναι έξαιρετικά κρίσιμος τα πνεύματα
  οέ έξήφθησαν μετά τάς εκτελέσεως των
  φοιτητών. Ό Πρόεδρος Χαχά ωμίλη¬
  σεν ά πό ραδιοψώνου συστήση ς είς τόν
  Τσεχικόν λαόν υπακοήν είς τάς αρχάς
  χάριν τής ήβυχίας τοΟΤσεχικού έθνους.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΪΥΝΕΜΕΙ
  ΤΗΝ ΠΙΕΣΙΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜ»
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβρίου (τοΰ άνταποχρι
  τοδ μας) — Κατά κυκλοφορούσας φημοτς είς
  τό εξωτερικόν, ή Γερμανία συνεχίζϊΐ την
  πίεσιν αυτής επι τής Ρευμκνίας μέ σκοπόν
  νά επιτύχη την ρύθμισιν έμηβρικών ζητη*
  μάτων αφορών των κυρίως τας έκ της Ρ·υ·
  μανίας έξαγωγάς.
  ΤΑ
  ΕΝΑΝΤΙ!
  ΡΟΣΣΙΚΑ
  ΑΝΤ
  ΝΤΗΣΦ
  ΠΟΙΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άντβποκρ)
  τοδμνς).— Τηλέγραφον έκ Ρώμης ίτι καθ"
  α" λέγ&ται παρά τοίς διπλωματικάς κύκλοις
  ή Γερμανία ένΐσχύει την Ρωσσίαν ε'ς την
  εφαρμογήν υπό τη; δευτέρβς βίχονομικ&ν
  άντιποίνων εναντίον τής Φινλανδίοτς.
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙ
  ΚΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΟ
  ΣΙΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Ν)βρΙβυ (;·Β άνταπβκριτοΰ
  ι;άς) — Νεώτερα έκ Τόκιο τηλεγραφήματα
  άνβφέρευν ότι ίσχυροί παράγβντες πιέζονν
  την κυβέρνησιν τοΰ Τόκιο διά την σύναψιν
  σύμφωνον μή έπιθέσεως μκτά τής κυβερνή¬
  σεως τδν Σοβιέτ. ΑΙ πληροφορίαι πάντως
  «υ τα ι δέν Ιπιβκβαιοϋνται επισήμως.
  ΗΥΞΗΘΗ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
  ΚΑΤΑ 8ο ΕΚΙΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΡΑΧΜΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοέμβριον (τοδ ανταποκρι¬
  ταί. μ«5>·— Συμφώνως πρός την δημοσιευ·
  Βεΐσαν σήμερον έβδομαδιαίαν κατάστασιν
  Τής Τραπέζης της Ελλάδος τό χάλυμμα ηύ
  ξήβη κατά 80 πβριπβυ έκατομμόρια 'Ανπ.
  θέτως η κνχλοφβεία τεύ χαρτονσμίαματος
  εμειώθη κατά 150 έκβτβμμύρια δραχμήν.
  ΙΕΥΜΑΠΡΟΣ ΤΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΕΙ! ΤΗΝ *Μ£ΡίΚ*ΚΙΚΗΗ ΒΕΕΪΒΕΙΑΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νεεμβρίβυ (τοδ άνταπβκρι
  τοδ Η«5) — Ό πρωβυπενργός κ. Μεταβάς
  παρεκάΒησεν σήμερον είς πρόγευμα
  παρατεθέν πρό; τιμήν τευ έν ι$ 'Αμερι
  χανική πρεσβεία.
  εϊπλΊημοτικα εργα τον
  Η ΟΡΜίΦΒΕϊΗ ΡΓΑΛΟΙ ΕΡΙΑΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβρίου (τοδ άνταποκρι.
  τοδ μ«() — Ό ύπουργός Διοιχητής Πρω¬
  τευούσης κ. Κοτζιάς εδήλωσε σήμερον ί·
  τι θά έπκναλη,φ9«ΰν τα εργα τοδ Ίλιοσοϋ,
  τα έδικά καί τού άγωγοδ Αθηνών, τα έ·
  ποία καί θά άπορρβφήσουν πολλ«ύ,εργάτας
  ώατε νά περιορισθή ά*ομη περισσότερον ι
  υφισταμένας μικρ·; άριθμβς τδν άνέργων.
  ΘΑ ΣΤΗΘΗΠΡΟΤΟΜΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΡΛΝΝΗΝ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τοδ άνταποκρι-
  τοδ μ«ς).— Ό Δημας 'Αθηναίων άπεφάσι
  οε χάστήοα πρ«τ«μήν είς τόν άπββανόντα
  Διοικητήν τής ΈβΜκής Τραπέζης Ιάννην
  Δρεσόπβυλβν είς Ινδειςιν τιμής διά τάς ύπη
  ρεοίας τε υ πρές τό 'Κθνος καί την πρω¬
  τεύουσαν.
  ΒΡΥΕΕΛΛΑΙ 18 Ν)βρ(«υ (ίδ. ύπηρεοία).
  — Ή «ϊβηρις καθ',ήν η Όλλανδία χά, τό
  Βέλγιον εζήτησαν «πό τα Σ*ανδ« αι/ίκά
  χράιη »« πρ»βοδν είς κοινόν διάβημα
  νηίρ ιΙ,δ «Ιρήνιι; δκφιύδετβ.1 ώς άν«·
  Ό κ. Έδ. Μπέννες
  τονίζει ότι οί Τσέχοι δα συνεχίσουν
  τόν άγώνα διά την ελευθερίαν των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐσ).—Ό τέως πρόε
  δρος τής Τσεχοσλοβακίας δή
  μοκρατίας κ. Μπέννες όμι
  λών σήμερον διά την θανατι
  κήν έ<τέλεσιν των 9 Τσέχο^ν φ:>ιτητών είς Πράγαν έτόνι
  σβν &τι τό γεγονός σύτό θβ
  έχη είς τάς ψυχάς τοθ Τσβχι
  κοθ λσοθ μβγΐσΐην επίδρασιν
  καί θ' αυξήση έτι περισσότε
  ρον τό μΐσος των Τσέχων κα
  χά τής χιτλερικής τυραννίας.
  Ό Τσβχικός λαός, κατέληξεν
  ό κ. Μπέννες δέν ύπέκιψΐ πό
  τέ είς την πολιτικήν τοΟ τρό
  μου καί τής β(ας καί ε υ τε τώ
  ρα θά ύποκι'ψ[].
  Έξ άλλου, τηΧεγραφήματα
  έκ Νέας Υόρκης τονΐζουν δτι
  ή είδησις τοθ τυφεκισμοθ
  των 9 Τσέχων φοκητών προε
  κάλεσεν βαθείαν , εντύπωσιν
  είς τάς Ηνωμένας ΠολιτβΙ
  άς. ΟΙ «Τόϊας τής Ν. Ύό ·>
  *·ηζ* γράφουν σχεΊ·<ως μέ τος έξεγέρσεις των Τσέχων: «Ό κ, Χ'τλερ ευρίσκεται σή •ιερόν ενώπιον δύο μετώπων. Είς τό τέλος θ' άποτελέσουν εν δεύτερον μέτωπον ή Τσβ χοσλοβακΐσ, ή Αυστρία κα' ή ΠολωνΙα ττ^άγματό οποίον έ πιδιώκει ν' αποφύγη 6 Φύ ρερ καί δι' σύτό έστράφη πρός την Ρωσσίαν καί την διηυκόλυνε νά εΐσχωρήση είς την Κεντρικήν Ευρώπην » Ή «Τριμπούνα» τής Νέσς Ύόρ κης έτιίσης γραφει: «Ό κ. XI τλερ Ισχυρΐζβται βτι μάχεται 6ιΛ ν' απαλλάξη τα κράτη τής Εύρώπης άπό τόν άγγλι κόν ζυγόν. Σήμερον έν τού τοις, μετά την εκτέλεσιν των Τσέχων φοιτητών γνωρίζομεν ποίσν άξ(αν Ιχουν οί λόγοι τοθ κ. ΧΙτλβρ διά τούς σκο π:ύς χάριν των οποίων κά μνει τόν πόλεμον». Ποϋ αποβλέπει ό αγών της Αγγλίας καί Γαλλίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ν)βρίου (ι*. ύπηρεσΐο)— Ή εφημερίς «ΝταίηλυΧέραλν» Βημοσιεύει άρθρον,έξάφορμήςτοΟ ταξιδΐου τοθ κ. "Ηντβν καί των άν τιπροσώπων των αγγλικών κτήσεων είς Παρισίους καί τό Δυτικόν μέτω-ον είς τό οποίον πλέκει τό εγκώμιον τής Γαλλίας καί καθορΐζει τούς σκοπούς διά τούς όποίους μάχονται εί σύμμσχοι. «Ή Γαλλία, γράφει έν συμ πβράσματι ή εφημερίς, άγα τςί την ειρήνην καί έπιθυμεΐ μόνον νά ζήση έν άσφαλε'α , Έκ τής άνγλογαλλικτΐ»; συμ μαχΐσς είναι ήσφολ'σμένη ή τύχη τοθ κόσμου. Μαχόμε | θα διά τόν χριστιανισμόν, διά την επικράτησιν τής ήθι 1 κης καί τί0 δικαίου διά την εξασφάλισιν τε Ο δικσιώματος των λαων ν ά ζοθν έλεύθεροι. Δι* σύτό ό αγών μσς θά σημάνη τό τέλος των απειλών. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Νοεμβρίου (15. ύπ).—Ευρισκόμενος άπό τής τρωΐας τής σήμερον ένΓαλλία φιλοξενούμενος τοθ Άγγλόυ άρχιστρατήγου κ. Γκόρτ, ό ύ· πουργός των Στρατιωτικών ι ής Μεγάλης Βρεττανίας κ. ΧόρΜπελ'σσα, θά έπιθεωρήοτι τό άπόγευμα κσΐ.οΰρίον τάς άγγλικάς στρατιωτικάς έγκα ταστάσεις καί μέρος των γαλ λικών γρσμμων. Την Δευτέ¬ ραν ό κ. Μπελίσσα θά επι στρίψΓ| ΐίς Παρισίους καί θά συνεργασθή μετά των κ.κ.Νιό λαντιέ καί Γκαμελέν. Γερμανικά άεροπλάνα υπεράνω της Αγγλίας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Νοεμβριού (15. ύπηρεσΐσ).— Τό εκδοθέν την πραΐαν ανακοινωθέν τοθ Α¬ νωτάτου άρχηνε'ου στρατοθ άναφέρΒΐ τα εξής: «Τίποτε τό αξιοσημείωτον είς τό μέ¬ τωπον κατά την διάρκειαν τής νυκτός. Γερμανικά άερο πλάνα ένήργησαν πτήσβις ύ πεοά ω τμήματος τοθ γαλλι κοθ έδάφουο. Άλλαι πληρο φορίαι άναφέρουν δτι τα γερ μανικά άεροπλάνα ένήρνηααν πτήσρις υπεράνω των Βοσγί ών. "Εν έξ αυτών έβΧήθη υ¬ πό των γαλλικών άντιαεροπο ρικων ιηλεβόλων καί ήναγκά Ι σθη νά ττροσγειωθβ' Τό πλή ίρωμά τού ήγι.·αλωτΙσθη. ' Τη)εγραφήματα έκ Λ->νδί
  νού άγγέλλουν ότι ίίς δέκα
  τρείς τιόλεις τήζ κεντρικάς
  Αγγλίας εδόθη χθές τό συν
  θημα τοθ συναγερμοθ έξ έμ
  φανίσεως γερμανικων άερο
  πλάνω«.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Ν)βρ'ου).—
  Ύιό των εφημερίδων έξαίρε
  ται τό θάρρος των άνδρων
  τοθ πληρώματος γερμανικοΟ
  άεροπλάνου τό οποίον ένήο
  γησε π·ή7ΐν υπεράνω 13
  πόλεων τής Κεντρικάς Αγ
  γλίας πσρά τό σφοδρότατον
  π-Ό των άντιαεροπορικών τη
  λΓβόλων κοί την συνεχή1 κα,
  ταδΐωξιν δβκάδος αγγλικών ά
  εροπλάνων.
  Ή πιήσις ού ή, τονίζουν
  οί γερμανικαί έφημερΐδες ά
  ποτελεΐ την έη-ιτυχβστέραν
  δράσιν τής γερμανικής άερο
  πορΐας άπό τής ενάρξεως
  τοθ πολέμου κοί Γσως σημαϊ
  νει προανάκοουσμα σφοδροθ
  βπβΐρδισμοθ των αγγλικών
  πόλεων καί έγκαταστάσεων ύ
  πότώνγπρμανικώνϋιεροπλάνων.
  Νέα έπιδρομή
  των Άγγλων είς Βιλελμσχάφεν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Ν)βρ(ου
  (ιδιαιτέρα ύτιηρεσία τής «Ά
  νορθώσεωθ»-— Υπό τοϋ Γενι
  κου Άρχηγείου τοθ Γερμανι
  κοθ στρατοθ εξεδόθη την νύ
  κτα τό κάτωθι ανακοινωθέν:
  Είς τό Δυτικόν μέτωπον έ
  σημειωθή δράσις των στοιν,εΐ
  ών άνιχνεύσεως, άνευ σεβα
  ράς σημασίσς. Τρία άγγλικά
  άεροπλάνα έπιχειρήσαντα επι
  δρομήν κατά τής νουτικής
  κοί όεροτ(ορικΓ]ς βάσεοος τοΟ
  Βιλελμσχάφεν άπεκρουοθησαν
  εγκαίρως υπό τοΟ σφοδροτά
  τού πυρός των άντιαεροπορι
  κων τηλεβόλων καί έτράττησαν
  είς φυγήν χωρίς νά ρίψουν
  βόμβ-ϊς».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ν)βρίου.— Τό
  πρακτορείον Χαβάς εξέδωκεν
  άπΐψε τό κάτωθι ανακοινωθέν
  διά τάς πολεμικάς έπιχειρή
  σεις.
  «Παρά την παρατηρουμέ
  νην κατά ξηράν άδράνειαν ή
  άεροπορίατόσον τώνσυμμάχων
  δσον καί τής ΓβρμανΙας εύρΐ
  σκεται είς πλήρη χ αί διαρκή
  δράσιν. Κατά την χθεσινήν ή
  μέραν εσημειώθη εξαιρετική
  δρασ'ηοιότης.
  Γερμανικά σεροπλάνσ ένήα
  γησαν πιήσεις υπεράνω τής
  Γαλλίας καί Άνγλίας πάντοτε
  δμως ιίς μέγα Οψος.
  Άγγλικά άεροηλάνα κατώρθω
  σαν παρά τό σφοδρότατον
  τι 0,3 των γερμανικήν άντιαερο
  πορικων τηλεβόλων νά ένεργή
  σουν πτήσεις υπεράνω όλο
  κλήρου τής Βορειοδυτικής Γερ
  μανίσς, ν ά λάβουν πλήρη σει
  ράν φωτογροφ.ών των σπου
  δαιοτέρων νσυτικών άεροπο
  ρικων καί στρατιωτικών βά·
  σεων καί νά συλλέξουν πολυ
  τίμους πληοοφορ'ας διά τος
  θέοε ς τοθ έχθροθ. Όλα τα ά
  εροπλανα έπανήλθον σοαεί.
  τάς βάσεις των.
  ' άποσταλοϋν
  καί νέα Άγγλικά στρατεύματα
  είς τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ν) βρίου
  (ίδ. ύπηρεοία)—Τό 'Ανώτα
  τον Άρχηγεΐον τοΰ Γαλλι
  κ·ϋ στρατοΰ εξέδωκε την
  Πην νυκτερινήν τό κάτωθι
  ανακοινωθέν; «Δίάσ'ς των
  περιπολιών καί τοΰ πυρββο
  λικοθ επί διαφόρων οημκί
  ών τοδ μετωπον».
  Ό ύπευργβς τδν Στρατιω
  τικ&ν τής Αγγλίας Χόρ
  Μπβλίσβα συνοδευομένη ύ
  ηβ τού 'Αγγλου άρχιοτρατη
  γβυ ύποκεμητος Γκ·ρτ έπε
  οκέφθη σηχερβν τμήματά τι
  ν« Τ·0 Δυτικοδ
  |καί έπεθεώρηοε τας έγκατα
  ά των.
  Ό κ. Μπελίσοα εδήλωσεν
  •τι μέ% εί «πολύτως Ιχανο·
  ποιημένες έκ τής καταατα-
  θίωςίτένίοε δέ χαρακτηριστι-
  ς «Ή έπίσκεψ'ς μου είς
  μέτωπον,ήδραΐωοε την πε
  ίΡ μόν ότι ό -ναλύτε-
  ρος οτρατός τοΰ κόομβυ εί¬
  ναι β Γαλλινό;». 'Φ α. Μπε
  λίσσα εδήλωσεν ίπίσης ·τι
  λίαν συντόμως θά στβλβδν
  είς τό Δυτικόν μέτωπον νέαι
  μεγκλβι στρατιωτικβ* ενιοχύ
  &δ η·λεμ·
  δια, όχήματα καί μηχβνιχα
  μέςα έξ Αγγλίας.
  Ό κ. τΗντεν Βά ομιλήση
  κύριον ε'ς Γαλλικήν γλδσ-
  σβν δια την τελευταίαν έπί-
  σχιψίν τού είς Γαλλίαν καί
  τό Δυτικόν μέτωτον. Έκ
  Λβνδίνβυ αγγέλλεται ότι ου
  «ελήφθη τό γείμκνικέν ά-
  τμσκλοιον «Γλόριοι». Τβ φβρ
  τίον τό οποίον έφερεν κατε-
  σχέθη. Τ ο κλήρωμα άγγλι-
  χ ου αχάφβυς τό όπεϊβν εί¬
  χεν βΐχμαλωτίοει άηηλευθε·
  ρώθη. Τ· γερμανικόν πλή.
  Μ9 Ο περιβριβμόν.
  30 Πρωϊνή
  ΑΓΡΙΟΣΙΛΕΦΤΟΟΟΛΕΗΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ
  ΙΠΙ ΑΙΙΙΙΙΠΙΡΑΙίΙΙΙΙΜ
  ΑΙΙΑ Η Ε ΗΒΝΤΑ!_ΕλΤΡΙ Ηλ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ν)βρί·υ (ίδ. ύιτηρίσΐοι)__
  Έγκυροι πληροςρορίβι βεβαιούν ίτι είς
  πλείστας περιφερείας τής Πολωνίκς ουνεχί
  ζβται αγρι·ς κλερτοπόλεμβς ύ%ό έμαδ»ν «.
  τάκτβυ πβλωνικβΰ οφατβΰ Τό γενβνές έΐΐ
  βεβοιιοΰται καί υπό τοΰ ραδιοφωνικοΰ αταθ·
  μοΰ τοϋ Βερβλίνοΐί, τοΰ οποίον ό ομιλητής
  άφοΰ ανεκοίνωσε τας έξκγέρσεις των Τβέ
  χων προσέθεσε: «Δβν (χκοκλείεται νά εχ»
  μέν παρομοίας έκδηλώσκις καί είς την Πό
  λννίαν καί μάλιστα είς μεγάλην ίχτασιν.»
  Η ΙΤΑΛΙΑ Ο' ΑΝΤΙΣΤΑΘΗ
  ΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΑΝ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑΣΕΙΠΑΒϋΑΚΑΝΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Ν)βρ(·υ (ίδ. ύκηρεσ(α).-
  Ύιτό τβΰ ραδισφωνικβΰ σταθμεϋ τής Ρώμης
  έξεπέμφθη ή κάτωθι ανακοίνωσις: «Ή Ίτα
  λί« θ' άντιστή εναντίον χάθε άπβπείρας
  διεισδύσεως τβΰ κβμμουνισμοϋ είς την Βαλ
  κανιχήν. Εάν έγ'νετο τοιαύτη άπόπειρα
  ή Ιταλία Βά ήγΐίρετο εύθύ; άντιμέτωπβς μέ
  την ιδίαν άπορβσιστιχότητα μ έ την οη·(αν
  έστάθη είς την Ίααβνίαν».
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΪΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 18 Ν·εμβρ(«υ (ίδ. ΰπηρεαί·).
  'Αντιπροσωπεία τής Τουρκιχής κυβερνή·
  αινς αναχωρεί την Δευτέραν ι Ις Λονδίνον
  έπβυ θά φθάση την προσέχη Παρασκευήν
  καί θά παραμείνη επί διήμερον. Είς τό
  Λονδίνον καΡώ; καί είς τούς Παρισίους, ή
  Τουρκική αποστόλη θά ονζητηση μετά των
  ουμμαχιχ&ν κνβερΜΪοεων ζητήματα έμπ·.
  ριχΑς φύσεως.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Νσεμβρίου ()δ. ύπηρεβ(α).
  —Κατ' είδήσεις έξ Αγκύρας είς Κωνσταν-
  τινούπβλιν συνε)ήφθηααν σήμερον 7 Γερ·
  μχνοί κατηγβΓθίΙμενοι διά καταοκοκιίκν.
  Η ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 01 ΜΕΤΑίΧΗ
  ΤΗΣ ΒΑΑΚΑ1ΙΚΗΠΙΑΣΚΕΨΕΩΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Νβεμβρ(·υ (ίδ. ύττηρ ).—
  Κατ' ϊίίήαεις έξ Άγκύρβτς ή κυβέρνησις
  τής Σόφιας απεδέχθη πρότασιν των αλ-
  λων Βαλκανικών χωρβν οηνς αποστείλη
  άντιπροοώκονς τη; χατά την προσέχη ούνο
  δόν της Ββιλκκνικης. Συνεννοήσεως.
  Η ΑΙΓΥΠΤΟΣ Ο' ΑΓΟΝΙΣΐ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ
  ΚΑ Ι ΡΟΝ 18 Ν)βρί#υ (ίδ. ύπηρεοία)-
  Ό Βαοιλεύς Φαρ·ύκ έκήρυξε σήμερον την
  έναρξιν των εργασιών τηςΒου?ί,ς διά βαρυ
  σημάντβυ λόβυ τονίσας ίτι ή /ίγνπτ·( έ¬
  πιθυμεΐ νά ζήση έν ειρήνη βλλ' είναι κΐί
  άπ*φαοισμένη νά πολεμηση διά την έλευ
  Βερίχν >α* την άκεραιότητά τη; άν π«
  ρ»στή άνάγχη.
  ΑΝΤΑΑΑΑΓΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΝ
  ΜΕΤΑΞΥ Γ £ Ρ Μ Α ΚΙΑ Σ - ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Ν)βρ(βυ (Ιδ ύπηρεα(α).-
  Μεταξύ Γερμανίαις καί Ρωαοίας επήλθε συμ
  «ων'α άνταλλαγης 115 χιλ Γερμαν&ν δι'
  ίνός έ<ατεμμυρί«υ Λευχορώσσων. Ή άν- ταλλαγή των πληθυσμώ* βά γίνη είς τα καταληφθέντα υπο τδν ίύβ δυνάμεων Πβ λωνικά έδάφη. ΣΥΝΗΦΒΗ ΑΕΡ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΗΣ 1ΜΑΧΙΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 18 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρε- σία). —Εί; τάς βορείας ακτάς τής Όλ)ανδ(ας Γερμανικά άεροπλάνα παραβιάσαντα* την ούδετερότητα τής χώρας αυνεπλάχηοαν είς σφοδράν μάχην μετά Όλλανδικβν άερ·- πλάνων ανευ ίμως άπωλειβν. Ή Όλλανδι· χη κυβέρνησις άηηνβυνεν είς τ· ΒκρολΙ* νόν εντονωτάτην διαμαρτυρίαν διά την ηβραβίβσιν τής ·ύδετ»ρότητ·ί.