98077

Αριθμός τεύχους

5326

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

21/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ^Πρ.οί»)
  ν1«ί ο«ν2
  την
  (Ις την Β*}
  ι «ηοηηρι
  »μέ:«η·{ μ[
  - την όπ·1«γ
  Μϊϊί
  ΜΑΧΟ
  δ. ίπηρΐίΐ»)
  ις χυβερνή.
  ι ίς Λονοΐνιν
  ΠαρκοκΝΐβν
  ρον. Είς τέ
  Πβριο(·«{, (|
  10 μετ* τί» {
  ήμ«τβ<μη·. Ι δ. ύπηρΐίί»)· ς Β«νβτ«ν· ιερόν 7 Γιρ. κτ«σχ·*<ΐί>ν·
  ΜΕΪΑΪΧΙ
  1ΣΚΕΙΕΙ1
  (ίδ ύίτηρ )<- κυβίρνπθι ιν τδν ίλ' ς άηβο«1>!1
  ιροαιχη β4«
  ΙΜΙΙ'*·*"
  ιΐΑ ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ^ΗΒ———ε——Βε^ΙιΙνε^ε^ΙΒΐΙΐ^ΗΐΗΗΒΐΙΐΙιπ^Ηε^Ι^Ιΐ—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ^ΓΡΑΦΕΙΑ ^ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*"** ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπΐοο
  Ιτησία λίραι 8
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικής
  ίιησία δολ, 10
  Ιξάμηνος_» ! 8
  Τ·μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΡΙΤ1
  21
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΤΗΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ε ΤΟΣ Ϊ4ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5326
  ΤΟ ΑΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΛΑΟΥ
  Άθρόαι συλλήψεις
  έν Βοημία Μοραβία
  καί τυφεκισμοί φοιτητών
  κατόπιν των έξεγέρσεων.
  Ο κ. ΧΙΤΛΕΡ
  Μία τελευταία φωτογραφία τού ληφθείσα μετά την απόπειραν δολοφον
  άς τού έν Μονάχω.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Νοεμβριού (16.
  όπηρεσία τής «Ανορθώσεως),
  —Έγκυροι πληροφορίαι έξ ού
  δετέρων πηγών βεβαιοθν δτι
  είς ολόκληρον την ΜοραβΕαν
  καί ΒοημΙαν συνεχίζονται αί
  έξεγέρσεις των Τσέχων παρά
  τα σκληρότατα μέτρα τοθ
  στρατοθ καί τής άστυνομΐας
  των Γερμανών. Έξ αλλου,
  κατ'εΐδήσεις έξ Ούασιγκτώνος
  είς ολόκληρον την Αμερικήν
  προκαλοθν φρΐκην κσΐ άγανά
  κτησιν αί μέθοδοι διά των ο¬
  ποίων οί έθνικοσοσαλισταί
  προσπαθοθν νά έπιβάλουν
  την τάξιν είς την ΜορσβΙαν
  καί την Βοημίαν.
  Ό Άμερικανικός τύπος
  γράφει 8τι ή τακτική αυτή τής
  ΓερμανΙας θά επισπεύση την
  εξέγερσιν ολων των λαών έ
  ναντΐον της καί θά συντβλέ
  οη εις την ταχείαν καί όρι
  στικήν ήιταν της.
  Κατά τηλεγραφήματα έκ
  των Έλβετοαυστριακών συνό
  ρων άπό τής 17ης Ν)βρ(ου οί
  γερμανικαί αρχαί προέβησαν
  Είς την σύλληψν 50 χιλιάδων
  Τσέχων είς την ΜαροβΙαν
  καί την Βοημίαν, ηπείλησαν
  δέ νά λάβουν καί άλλα σκλη
  ρότατα μέτρα είς τα δύο τΐρο
  τεκτορατα μέχρις ότου κατσ
  πνιγβ πασά άτιόπειρα έξβγέρ
  σεως.
  Τα τηλεγραφήματα άνσφε-
  ρουν δ τι ήδη ευρίσκονται
  έγκατεστημένα κσΐ Ετοιμα
  πρός δρβσιν άρματα έφόδου
  μέ μυδραλλιοβόλσ, όπενθυμί
  ζεται δέ διαρκώς είς τόν
  Τσεχιχόν λαόν δτι κάθε άπό
  πειρα εξεγέρσεως είναι ματαία
  καί προωρισμένη νά πνιγβ είς
  τό αίμα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρίου (18
  ύπηρεσΐα). - ΑΙ καταπιέσεις
  καί αί ώμότητες των Γερμα-
  νών είς βάρος των Τσέχων
  καθώς καί ή τοποθέτησις ναρ
  κων είς τάς γραμμάς δι* *®ν
  οποίων ταξιδεύουν τ άγγλι·
  κά καΐτά ούδέτερα σκάφη
  είς την Βόρειον θαλάσσας
  προκαλοθν δριμύτατα σχο
  λια τοθ ΆγγλικοΟ τύπου, κρα
  τοθν δέ ΐν άγανακτήσβιτον
  Ρρ·τ·»ανικ6ν λαόν. ΟΙ «Τάϊμς»
  άσχολούμενοι μέ τα γεγονό-
  τα τής Βοημίας καί Μοραβ'-
  άς γρόφουν: «Οί Τσέχοι όπε·
  ρασπίζονται διά τοθ αΐματές
  των τάς έθνικάς καί ηθικάς
  4ξ(ας καί τό δικαίωμα τό
  οποίον Ιχουν δλοι οί λαοΐ νά
  ζοϋν έλεύθεροι.
  Αύτό ακριβώς έπιδιώκουν
  καί οί σύμμαχοι καί δι* αύτό
  ό αγών των προσέλαβε την
  μορφήν καί τόν χαρακττ]ρα
  νέσς σταυροφορίσς, υπέρ της
  ελευθερίας καί των άνθρωπί
  νων δικαιωμάτων». Τό «Νταΐ
  ηλυ Χέραλντ» γράφει έν κυ-
  ρίφ αρθρω: «Συγχαίρομεν
  τούς Τσέχους διά τό θάρρος
  των. Αυριον μετά την νίκην
  θά έχωμεν νά τούς άποδώσω
  Τελευταίαι πληροφορίαι «ναφέρουν
  διι ή Γερμανια πιέζει την Ρουμανίαν.
  Είς την είχόνα μας Ρουμάνος Μαθου
  σάλας αγων ηλικίαν 104 έτών.
  μέν τιμήν καί ευγνωμοσύνην»
  ΑΙ έφημερΐδες γράφουν δ
  τι μεταξύ των α λων μέτρων
  τα όποΤα λαμβάνουν οί Γερ
  μανοΐ διά νά έπιβάλουν την
  τάξιν είς Βοημίαν καί Μορα
  βίαν είναι καί οί θανατικαί
  ϊκτελέσεις. Ό Αν Βελιγραδίω
  ανταποκριτάς τον «Τάϊμς»
  τηλεγραφεϊ δτι καθ* Ας Εχει
  Συνελήφθησαν 150
  χιλιάδες κοΙ έτυφεκΙ-
  σθησαν 120 φοιτηταΙ.
  άσφαλεΐς πληοοφορ'ας «ι Γερ
  μανοΐ έτυφέκισαν είς Πράγαν
  120 φοιτητάς, μετέφερον δέ έ
  κατοντάδας αλλους φοιτητάς
  είς Γερμανίαν καί τούς άπε
  μόνωσαν είς στρατόπβδα
  συγκεντρώσεως.
  Ό Τδιος άνταποκριτής προσ
  Θέτει 8τι ή εξέγερσις των Τσέ
  χων άπετέλεσεν 65υνηράν Εκ¬
  πληξιν διά τούς Γερμανούς,
  οί όποϊοι προσεπάθησαν νά
  έπιβάλλουν την τάξιν μέ κά·
  θε μέσον.
  Κατά την ημέραν τής έπβ·
  τβίου τί)ς Τσεχικτΐς των άνε-
  ξαρτησΐας, συνεχΐζει ό άντα
  ποκριτής των «Τάϊμς» όπότε
  έγινεν ή πρώτη εκδήλωσις
  συνήφθησαν άληθεΐς μαχαι
  μετσξύ των φοιτητών καί των
  Γερμανικόν στρατιωτικών καί
  αστυνομικον δυνάμεων. Τα
  δργανα τήςΓκεσταπό σονελάμ
  βαναν τούς φοιτητάς καί
  πρΐν έξακριβωσουν την ένοχήν
  των τούς έτυφέκιζαν επί τό·
  που ενώπιον τοθ πλήθους. Τρι
  άκοντα πτώματα άνβσύρθη
  σαν έκ τοθ ποταμοΟ Σάζοβα
  δ οποίος διασχΐζει την Πρά
  γαν μετά την καταστολήν
  των πρώτων αυτών έξεγέρσε
  ών καί την επιβολήν τής τα
  ξεως.
  ΑΙ γερμανικαί αρχαί ίβαλ
  λον διά μυδραλλιοβόλων το
  ποθετημένων είς τάς όδούς
  καί τα δημοσία κτίρια τής
  Πράγας καί των άλλων μέγα
  λων πόλεων των δύο προτε
  κτοράτων τής Βοημίας καί Μο
  ραβίας κατά των συγκεντρω
  θέντων κατά χιλιάδας άν
  δρών, γυνσικών καί παίδων
  είς τάς κεντρικάς πλατεΐας 8
  που Ρψαλλαν τόν έθνι
  κόν υμνον. Έπηκολούθη
  σαν δγριαι συγκρούσεις των
  οποίων τα θύματα υπήρξαν
  πολλά.
  Συμφώνως πάντοτε πρός
  τάς Ιδίας έκ Βελιγραδίου ε(-
  δήσε ς αί συλλήψεις ένετά
  θησαν (5 α μετά την άπό
  πείραν τοθ Μονάχου, έπε
  ξετάθησαν δέ καί είς την Γερ
  μανίαν. Αί συλλήψϊΐς διά
  την απόπειραν δολοφονΐας
  τοθ κ. Χίτλερ ένεργοθνται
  κατά χιλιάδας Μόνον είς την
  πόλιν τοθ Μονάχου οί συλλη
  φθέντες άνήΚθον είς 100 χιλ
  Μβτσξύ των συλληφθέντων
  ευρίσκονται καί σημαίνουσαι
  προσωπικότητες τοθ έθνικοοο
  σιαλιστικοθ κόμματος. Είς
  την ΒοημΙαν καί την Μορα
  βίαν οί συλληφθέντες ύπερβα'
  νούν τάς 50 χιλιάδας.
  ΡΩΜΗ 20 Ν)3ρ(ου.— Τό
  πρακτορείον Τανζόντσεαν
  μεταοΐδει έκ Βερολίνου τό κά
  τωθι ανακοινωθέν: «Ή χθβ
  σινή ήμέρα υπήρξεν ήύεμος
  ίίς τα δύο προτεκτοράτα Ή
  τάξις καί ή γαλήνη έπαντ)λ
  θον είς ΜοραβΙαν καί ΒοημΙ
  αν παρ' 8λην την έπικρατοθ
  σαν εξσψ ν των πνευμάτων
  χάρις είς την λτ;ψιν έσπευσμέ
  νων δσον καί ούστηρών μέ
  τρών υπό των γερμανικόν άρ
  χον.
  Αί γερμανικαί αρχαί ίχουν
  λόβει εντολήν δπως φανοθν
  άμεΐλικτοι διά νά προλάβουν
  την επανάληψιν παρομοΐων
  ταραχήν πρός έκείνας αΐη
  νες συνέβησαν τάς τελευταί
  άς ημέρας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Νοεμβριού
  (18. ύπηρνσΐα),—Κατά τηλεγρα
  φηματα έξ Άμστερνταμ νερ
  Ο ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ Τ«Ν ΑΓΓΛΙΔΩΝ
  Με. την ίδιαν προθυμίαν μέ την όποιαν έσπευσαν νά •αταταγοϋν είς τόν στρατόν οί άνδρες, προσήλθον καί
  αί γκναϊχρς ίν ΆγγΛΐα Είς την ε'ικόνα μας, νεαραι Άγγλιδεσ, χοταταγιΊσιΐι είο τον στρατόν διά νά προσφρρσυν τάς
  υπηρρσιας «όν ρϊς βοηθητικά σώματα, φέρουσαι την σΐβοτιιπικήν στολήν και την συσκευήν των Ανΐιασφυξιογόναιν
  προσωπιδοιν.
  μανικά τάγματα έφόδου ένήρ
  γησαν σήμερον επίθεσιν κατά
  τοθ κολλεγίου Μάζαρυκ ττ}ς
  Πράγας. Οί μαθηταί τής σχο
  λής μετεφέρθησαν έπειγόντως
  είς τό γειτονικόν οίκημα τοθ
  «Οΐκου τοθ ΦοιτητοΟ».
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Νοεμβριού (Ιδ.
  ύπηρεσίσ).— Όλόκληρος 6 εύ
  ρωπαΐκός τύπος άσχολεϊται
  σήμερον μέ τάς έζεγέρσεις τής
  Μσροβΐας καί Βοημίας. ΟΙ έν
  Αύστρ'σ. Βέλγοι ανταποκριταί
  τηλεγραφοθν Β τι είς Πράγαν
  συνελήφθησαν καθηγηταί τοθ
  Πανεπιστημίου καί ίτυφεκΐ-
  σθησαν.
  ΟΙ «Τάϊμς» τοθ ΛονδΙνου
  νράφουν 8τι ή έπικρατοθσα
  κατάστασις είς ΜορββΙαν
  καί Βοημίαν αποτελεί απόδει¬
  ξιν τί|ς άδυναμίας των Γερμα
  νών νά κυβερνοθν άλλους
  λαοΰς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Νοεμβριού (16.
  ύττηρεσία).— Τό εθνικόν συμ¬
  βούλιον των Τσέχων των Ή
  νωμένων Πολιτειών εξέδωκεν
  Εντονον διαμαρτυρίαν διά την
  σκληροτάτην πίεσιν την όποί
  αν ύφ Ιστανται οί Τσέχοι υπό
  των Γερμανών καί καταγγέλ
  λει είς δλον τόν πεπολιτισμέ
  νόν κόσμον τούς άδΐκους τυ
  φεκισμούς τής Τσεχικής νεο
  λαΐας. «Προσκσλοθμεν τονΐ
  ζει ή διαμαρτυρΐα, δλους
  τούς Τσέχους της Άμερικής
  νά ένωθοθν μαζ( μας, είς
  την διαμαρτυρίαν διά τό μαρ
  τΰριον τοθ τόπου μας, διά
  τό δραμα ενός λαοθ 10 έκα
  τομμυρΐων ψυχών.
  Διαμαρτυρόμεθα διά τόν τυ
  φεκισμόν των Τσέχων φοιτη
  των των οποίων τό μόνον
  ίγκλημα υπήρξεν δτι διεμσρ
  τυρήθησαν εναντίον τής βα
  ρεΐας καί σκληράς γερμανι
  κης τυραννΐας. Διαμαρτυρό
  μεθα ενώπιον ολοκλήρου της
  ανθρωπότητος διά τό βδελυ
  ρόν αύτό Εγκλημα».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρΙου.— Ή
  «Έποχή»^.σχολιάζουσα τα γε
  γονότα τής ΜοροβΙας καί
  Βοημίας γράφει:
  «Αισθανόμεθα πάντοτε ώς
  απαραίτητον καθήκον μας την
  άνάστασιν τής Τσεχοσλοβα
  κ(ας. Καί θά θεωρήσωμεν την
  απελευθέρωσιν τοθ Τσοχοσλο
  βακικοθ λαοθ ώς Ιδικήν μας
  απελευθέρωσιν». Τό «Έργον»
  τονΐζει: «Ή τυραννία καί τα
  μαρτύρια των Τσέχων Ιχουν
  ώς μόνον άποτέλεσμα ν' αύ
  ξάνουν την φρίκην την οποίαν
  αΐσθάνεται 6 κόσμος διά τόν
  Φύρερ καί τΔ σύστημά του»(
  Ό άνών κατά 8άλασοαν
  Προσέκρουσαν είς
  Γερμανικάς νάρκας.Ι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρίου (15.
  ύτΐηρεσΐα τής «Ανορθώσεως»).
  —Αί «στοβυθίσεΐς ίμπορικών
  κσΐ έπιβαιτικ&ν σκαφών τής
  Αγγλίας καί των ούδετέρων
  γωρών συνεχίζονται είς την
  Βόρειον Θάλασσαν καί άλλα
  χοθ. Τα τελευταία 8μως ναυ
  τικά δυστυχήματα όφείλονται
  είς νάρκας τος οποίας ετοπο¬
  θέτησαν οί ΓερμανοΙ καί 6 χι
  είς τορπιλλισμούς υπό γερμσ-
  νικών ϋποβρυχίων των οποίων
  ή δράσις περιωρίσθη εσχάτως
  κατά πολύ καί σχεδόν έξεμη
  δενΐσθη. ΟΟτω την νύκτα τοθ
  παρελθόντος Σαββάτου ίβυ
  θίσθη υπό τραγικάς συνθήκας
  προσκροθσαν είς νάρκην είς
  Βόρειον Θάλασσαν τό Όλλαν
  ξξξ Όμαδικαί
  καταβυθίσεις
  έμπορικώνπλοίων
  είς την Βόρειον θάλασσαν
  Είς την Γαλλίαν συνεχίξρται ό σχη
  ματισμός Πολωνικοΰ και ΤσεχοσΧοβα
  κικου στρατοϋ Είς την είκόνα μας,
  άξιωματιχοί Πολωνοί πρότοϋ γενικοθ
  στρατηγβιου.
  δικόν ύπερωχεάνειον «Μπο
  λιβάρ».
  Τό σκάφος ίφερε 400 επι
  βάτας έκ των οποίων οί 110
  άπωλέσθησαν φονευθέντες ύ
  πό των έκρήξεων ή' πνιγέντες
  Ή νάρκη είς την όποιαν προ
  σέκρουσε ήτο ώς διεπιστώθη
  γερμανική.
  Την τραγικήν αυτήν απώ¬
  λειαν τοθ ΌλλανδικοΟ ύπβρω
  κεανεΐου επηκολούθησαν καί
  δλλα ναυτικά δυστυχήματα
  βυθισθέντων καί 5 άλλων σκα
  φών είς την Ιδίαν περιοχήν τής
  Βορείου Θαλάσσης καί μαλ
  λον πλησιέστερα πρός τάς ά·
  νατολικάς ακτάς τής Αγγλί¬
  ας. Οδτω την Κυριακήν «βυθί-
  σθη τό Ιταλικόν «Γκράτσισ».
  5 500 τόννων. Έκ των άν·
  δρών τοθ πληοώματός τού ά·
  πωλέσθησαν 16 καί δι εσώθη¬
  σαν 23 Την Κυριακήν εβυθίσθη
  σαν έπΐσης προσκρούσσντα
  είς νάρκας τό Αγγλικόν
  «ΜπανχιΑλ», τό Γιουγκοσλαυ
  ΐκόν «Καρίκα—Μηλΐκα» καί
  τό Σουηδικόν « Μπαριτιέν».
  Έκ τον σκαφον αυτών, τα
  τρία έβυθίσθησαν πλησίον τοθ
  σημείου είς τό οποίον κατε·
  ποντίσθη τό «Μιιολιβάρ»·
  Παρέχεται ή δισβεβαίωσις 8·
  τι επί τοθ σημεΐου αύτοθ
  ούδβμία νάρκη εΤχε τοποθετή
  θή υπό των "Αγγλων. Συνάγε
  ται λοιπόν τό άίφαλές συμ.
  πέρασμα έ< των έπανβιλημμέ νων αυτών ναυαγΐων 6τι τας νάρκας ετοποθέτησαν Ό( Γερ· μανοΐ άφοθ έπεσήμαναν την γραμμήν την οποίαν άκοΧου· θοθν είς τό σημείον σύτό τα ταξιδεύοντα έμπορικά σκάφη. Τη^εγραφήαατα έκ Χάγης καί Άμστερντσμ άναφέρουν δτι ή κατσβύθισις τοθ ύπερω· κεανείου «Σιμόν Μπολιβάρ» μέ τόσα τραγικά θύματα προ εκάλεσε μεγίστην αγανάκτη¬ σιν είς ολόκληρον την Όλλαν δ(αν. Έξ άλλου καί ό άγγλι κός καθώς καί ό γαλλικός τύ πος σχολιάζει ευρύτατα τό ναυάγιον τοθ ΌλλανδικοΟ ό- περωκεανεΐου καί έκφράζει την αγανάκτησίν τού διά τό νέον αύΐό έγκληαα των Γερ μανών. Τό «ΝταΙηΧυ Τέλεγκραφ» γράφει σχετικώς: «Εάν ή Γερ μανΐα συνεχίση την τακτικήν αυτήν ή όποΐα άποβαίνει είς βάρος των ούδετέρων (δία καί προκαλεΐ τόν τραγικον θάνα τον άθώων γυναικοτιαίδ»/ ή Αγγλία θ' αναγκασθη νά έ· φαρμόστ) σκληρότατα άντ(·>
  ποινα»)
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ί
  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (θία
  σος: "Ενωσις Καλλιτέχνην—Νίτσα
  Γαϊτανάκη) — Σήμβρον καΐ αϋοιον
  αί τελευταία «αοαστΛσβιο τοθ θι
  άσου. Σήμερον ώρα Ο ή άπογευ
  ματινή μέ γενικήν είσοδον δρ. 10
  θ. ΣυναδινοΓ- «Εύτυχώς έπτωχβύ
  σαμιν». 'Εσπερινή ώρα 9 1)2 Γ
  Λεκοηουλου: «Όταν ή σθζυγος
  κυβερνα».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ «ινηματογρά
  ΦΟ<) ■— Πεμνιη 23 Νοεμβρίου: <Ή ρωίκά Κορόιδα» (Χονδρδς-Λ γνό;). ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ώρα 5 μ μ. «ή 'ΕκδΙκησις τοθ Μαύρου Ά ετοθ». "Ωρα 8 μ. μ. ολόκληρον τό Εργον: «δ Τάοος τοθ ΊνδοΟ» ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός Αθηνών. Προγρ«μμοι21 ής' Ν >(3ρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνικός Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "2ρα 'Αστεροσχοπείου Αθηνών
  12.30 Εδθυμη μουσιχή. (Δί·
  σχοι).
  13 Βιεννέζιχη μουσιχή (Δ!
  σχοι).
  ' 13.30 Είδήσεις.— Χρηματιατή
  ριον.
  13.45 Έλαφρό τραγοθδι (υπό
  τής Δανάης.
  14.15 Είδήσεις.— Μετενρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορβς Πει
  ραιως.
  18.45 Έμβατήρια χαί έλληνι
  χοΐ χοροί. (Δίσχοι).
  18.55 Ή ταχτιχή δρχήστρα
  τοθ σταθμοθ (δπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Γ. Βιτάλη).
  19.45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν
  20 Δημοτιχό τραγοθδι } (δπό
  τοθ χ. Κωνσταντίνου ΖαχυνθινοΟ
  ουνοδεία λοικων δργάνων).
  20.30 Ποιχίλη Ίσπανιχή μουσι
  χή. (Δίσχοι).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Έλκφρά μουσιχή (δπό τής
  όρχήστρας Δημ. Βουγά).
  21.30 Όμιλία.
  21.45 Τρίο Αθηνών (ΟΣ χ. χ.
  Σπύρος Φαραντάτος, πιδνο, Φρει
  δερΤχος Βολωνίνης, βιολί, χαί ή
  Δ!ς Λήδα Εουρούχλη, βίβλον
  τσέλλο).
  22.20 Εϊδήσεις.
  22.30 'Αποσπάσματα άπό δπε
  >ες μέ διαοήμους έχτελεστάς. (ΔΕ
  εχοι).
  23 'Εργα δι' ορχήστραν. (ΔΕ-
  σκοι).
  23.20 Νυχτεριναί είδήσεις.
  23.30 Λοϊχές χαντάδες (δπό
  τοθ όμίλου Τσαχίρη—Κοντογιώρ
  )
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μοοσιχή χοριθ. (Δ(σχοι).
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΠΕΜΠΤΗ
  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΗΡΟΤΚΛ
  ΚΟΡ1ΊΊΑ
  Τβ ποδτβ έφβτίΐνό φίλμ
  τοδ αχαρίστου ντονέττου:
  ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ
  "Ενα πρανματιχό ντελίριβ
  χ»ρ&{, νίλωτο: καΐ «ΰϊυμΐβς.
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΟΙ βασιλείς τοδ τραγβυ
  διβδ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  ϊ
  _τ· φίλμ—μαγείχ:
  ΡΙΤΑ
  (Ρέδβν τής
  "Εν« γί-ητευτικό ΐ'δύλλιο
  κου τέ) κλαμμυΜζουν οΰρκ
  νι·* νβνσικές μιλωδ<*ς. "Ενας ατρέβιλος χβρ&ν στ* 2βγιο μι«{ Χκανιύλιχης ·■· 9ΖΗ ϋ Γ. Γχβυνή— ΧΙρμηεβτ Χτοχάοτ. Πρόοδοι. Είς τάς άλλας προόδους τής Ρεθύμνης είνε ανάγκη νά άναφερ 8ή χαί ή άγγεϊλομένη ή?η ώθη σις είς την έχιΐ πνευματικήν χΕ νηοιν: Ό άρτίως λειχοιιργων «Σύλ λογος των Κυρ:ων».γχαινίασε σιι ράν διαλίξεων ά«ό τής παρελθού σης Κυριακή; μέ θέματα^γενιχοθ ένδιαφέροντος. Ή χειρονομία αυτή αποτελεί δμολογουμένως είς την γε'τονα πόλιν την οποίαν ή παρά δοσις θέλει πρώτην έν Κρήτη διά τα γράμμαχα, κάτι τό «ξιόλογον χαί συνεπές πρός την σημερινήν θέσιν της. Διότι ώ; χαί άλλοτε έγρίψτμεν τό Ρέθυμνον προαδεύει τελευταίας είς ίλα τα έπίπεδα χαί είς τάς προόδους αυτίς ή πνευματιχή τού άνθησις θά άποτε λέοη τό ώραιότερον συμπλήρωμ». Τό* φωτογραφικόν ρεπορτοζ Ή άνιργΐα. Ό χ, Κοτζιάς, δ τόσον δραστή ριες «αί έμπνευσμίνος 'Υπουργός τής Διοικήσεως Πρωτευούσης, όμι λών διά την επανάληψιν των έρ¬ γων των Αθηνών περΐ τόν Ίισ σόν ετόνισε 8τι ταθτα θά άπορρο φήσουν ικανόν αριθμόν άνέργων. Ή δήλωσις τοθ χ. Κοτζ'ά είνε σχετιχή μέ την δλην προσπάθειαν τοθ Κράτους δπΐθς εξυπηρετήση τάς εργατικάς Χείρας ΚαΙ είνε ή τΓις ξέ ό ύ ί! Κ^ Ανω· Ό πςιωθυπουργης κ. Μείνας, έκδηλώνων τό ενδιαφέρον τού υρ ς ργς Χείρς ή «ΟητιπΊσης νεολαίας επεσκέφθη πρό ημερών μεεά τοϋ ύπουργοΰ τής εξυπηρέτησις τόσον εύρεΤα χαί! Κ^τικής ΎγΐΒΐν.]ς καί τοΰ ύφ,,πουργοΰ της Παιδρίας τό πας.άρτημπ της ή άδί'1 Ιματιοί>1|κίις Τ0υ θ ^ θώ ίά
  συστηματική ωστιι νάδπογραμμί
  ζεται εκάστοτε χαί μάλιστα ίταν
  συνδέεται μέ την εκτέλεσιν μέγα
  λων εχπο/ιτιατιχων Ιργων ώς τα
  συντελούμενα σήμερον χαί έν τη*
  περιοχή τής πρωτευούσης.
  σεις τού
  Κά
  Κάτω' Εν στιγμιότυπον άπό την κηδείαν τοΰ πρώην πριο&οπουργοΰ
  Νικόλαον Τριανταφυλλάκου,
  Περιττεΰουν
  αί συστάσεις.
  Ό χ. Π(ωθιπουργβς άναφερέμε
  νος είς την χαθ' δλου κοινωνικήν
  πρόνοιαν χαί την εύρεΐαν σημα
  οίαν της ετόνισε μεταξυ των άλ
  λάν τα εξής:
  «Έζήτησα την αρωγήν σας την
  χρηματικήν διά την κοινωνικήν
  πρόνοιαν χαί χανε'ς άπό οας δέν
  πιστεύω νά γογγυση διά τό χρή
  μα τό οποίον εδόθη διά την Κοι
  νωνιχήν ηρόνοιαν ίηλαδή διά τ'ύς
  πτωχούς, τοϋς πεινωντας, διά
  τους δυστυχοθντας.
  Ποίος άπό οάς μπορεΐ νά είπη
  δτι 'έλυπήθηχε;»
  Οί λόγοι &6τοι τοθ χ. Πραθυ
  πουργοθ είναι άπλοΐ, άληθινοί χαί
  πειστιχοΐ διά πάντα δυνάμενον
  ά είσφέρν δπέρ τής χο<νωνιχής προνοίας έν ιω συνόλω της. 'Επ' εύχαιρία ιδίως τής κινήσεως κατ' αύτάς δπέρ των μαθητιχών συβσι τίων, ενός είδικοϋ χλάδου τής χοι νωνιχής προνοίας, έχτάκτως σημαν τιχοθ διά την εποχήν μας, οί λό γοι (.ύΐοι τοθ λ. Μεταξά άποτΐ θν σωστήν δποθήνην άλληλεγ γύης πρός τάς κοινωνικάς τάξεις χαί δή τάς ευπορούσας, οϊιινες άλλως τε ϊέν λησμονοθν είς τοιαύ τας περιστάσε ς τάς ευγενιΐς δπο χρεώσεις των πρός τους άναξ-.ο παθοθντας. ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδβς Ευκνς—Ηράκλειον ΑΝΑΚΟΕΝ^ΣΙΣ Άναχοινοθται 5τι άπό τής 20ής Νοεμβριού έ. έ"τους θά συνε χισθ) ή σφράγισις μέτρ»ν χαί σταθμών πόλεως 'Ηραχλεϊου περι φερείας 'ϊπ&δ)σεως χωροφυλαχής Ηρακλείου χαί σιαθμεθ χωρ) κης Μυστοιμτΐα είς τό Άστυνομι χον τμήμα Ηρακλείου χαί προσ χαλοθνται οί μή σφρκγίσαντες τα έν λόγφ μέτρα χαί σταθμά μίχρι σήμερον δπως προσχομί σωσι ταθτα πρός αφράγισιν χαθό σον ή έργασία αυτή θά λήξη' έν τος Ολίγων ημερών. Έν Ηρακλείω τή 16 Νοεμβρί ου 1939. ('Εχ τβθ "Αστυν, τμήματος Ή ραχλείου. ϋΰΔΕΙΤΑΙ ή έν Μασταμπά οί χία τής χ. "Άννης "Ανυφαντάχη Πληροφορίαι είς τόν χ. Ευαγ. Χρυσόν δικηγόρον. Ευκολίαι ηλη ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 'Εντός τοΰ εγκεκριμένου νέου σχεδΐου τής πόλεως. Πωλοθνται 85 ρυμοτομημένα οίκόπε- δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τε- τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εύρείαν πρός τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον, πλησιέστατα τής Σταφιδικής έναντι τοθ συνοικισμόν Βούλγαρη καί πέριξ τοδ τέως Μακαρονοποιείου. Τα οΐκόπεδα ττολοΰνται είτε κεχωρι¬ σμένως είτε δλα όαοΰ μέ ευκολίας είς την πληρορήν. Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα- ρά τφ δερματοπωλείφ ίδιοκτήτου Φ. Που λιανάκη. Τό εντελώς άνακαινισθέν " ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ" Κατέοτη δικαίας κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εύνοβΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα τ&ν Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίαι:, κομφόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστρσπτοόσης καθαριότητος, άφθόνων υδάτων, έγκατσστάσεων λουτρών, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑ_» διε»8ύνετ«ι _ρ&τει η. Γίώργιον ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ = Ο "ΤΕΚΤβΝ" = Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεόονται έπαγγελ- ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον καρά πεπει- ρσμένων τιολιτικών μηχανικόν άκολουθούντων τό πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο· λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οΐκο- δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬ σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ- δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά σχεδίων, έφσρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς τό Οπσιθρον, Είναι μοναδική εύκαιρία δι* δσους άπερρίφθησαν έκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς 1 είς οίασ δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα σφαλΐζει τα μεγαλύτβρα κέρδη καί τοΰς καλυτέ ρους μισθούς. Πάντες οί «^ελθόντες έργοδηγοί μέχρι οήμΐρον ίη τοδ «ΤΕ_ΤΟΝΟ£» δΐΜρίσθηααν ΐΐς ύη·»ργ*ϊει, ς, Έτβιρίβί ηλη. Γραφεΐα 'Ιιινβι Ι, Όμονοια 'ΑβΑναι. Ό σατανας καλογήρου ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ ΤΟ ΛΥΚΟΦΟ! ΤΟΝ ΤΣΑΡΟΗ ΚΟΙΜΩΜΙΚλ 181ο»ν "|Δέν ήοθαν άχόμη οί ά'λλοι; —ρωτα δ Ρ,χσποθτιν. —"Αμα ίρθουν θ* παμε νά γλεν τήσευμε στευς ϊσιγγάνους—λέ¬ γει δ πρίγκηψ — Βίβαια νά παμι! — Υποπτιύομαι μάλιατα—λέ γει δ «ρΕγχηψ—πώ; γιά ν' άρ γοθν έτσι, μπορεΐ ν« πήγαν κι δλας είς τό χαμπαρέ χαί μ&ς πε ριμένουν... —ΑΙ νά ττάιε τόχε!—λέγει ό ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον τ*ν ΕΙσοδΙ ών Βέν έ 'ρτάζει ή δνΐς Μαριάνθη Χ. Παπαδάκη " ' Γ'Ι "Ά°ης 6^έν έ°Ρτ<ίζει ή κ. Μα ρ(α Κ. Λαμνάκη. γ- ~'ΕΐΙ1<ϊ.ης ή.*δν1£ Μ°<Ρΐκα Αλεξ. Γεωργιάδου Βέν δεχεται έτ,σκί ψΕΐς σήμερον. Κ1 -Δέν έ^ρτάζει έι(σης οΰτβ &«. —Όχι. &· περιμένουμε λίγο! λέγει δ πίίγκηψ. —"Ας περιμένωμεν! ΚρασΙ μιά φορά ίχει μπόλιχο!—λέγει δ Ρα σπ&Οκν χαί γεμίζει τό ποτήρι τού μ! τδ χρασί πού είΧε φαρμά χι.. "Εχουν περάση δύο ώοες. . Εί νέ δυόμισυ... ΚαΙ ό πρίγκηψ βλέπει νά ένεργή τό φ-αρμάχι οίον Ρασπ'ΐθπν... Τό ρολόΐ χτυ ηψ δυίμισυ! Τοθ πρίγκηπσς τοθ έρχεται σάν τρέλλα! Είνε & είνε πολεμισΐής, χι' δμως αίαθά νΐται ίνα παρίξενο φ&$ι καθ ώ; εδρίαχεται μόνος με τόν Ρ^σποθ τι», χλεισμένοςσ* Ινα δπόγειον... ; τα μαγνητιχά ματια τοθ χαλογήρου που είνε στυλωμένα'-'έ πάνω τού .. Καί ίσον δέν βλέπει νά φέρη άποτελίσματα τό φαρμά χι, χάνει την δπομονή τού. Γιά μιά στιγμή δ Ρασποθτιν παραπο νεΐται: —Αίσθάνομαι σάν χάτι νά μέ χαίη στό στομάχι, χαί μιά ξαφνι χή ζάλη .. ΚαΙ τρίβει τό σΐομάχι τού. —Άλλά δέ βχρυέσαι! Λίγο χρα σί χαί θά περάση. ΚαΙ δός τού χαί χατεβάζει πά λι ποτήρια μέ τό φαρμακωμένο χρασί... 'Αλλ' έξαχολουθεΐ πάντο το νά"δΐατη-ή τάς αίσθήσεις τού·. Ο ίανααός δργανισμός χοϋ Ρα σποθτιν τοθ μουζίχου τής Σιβηρί άς άμόνεται χαλά, παλαίει μέ τό φχρμάχι, άντιδρ^ στό δηλη τήριον... 'Απηλπισμένος, τρελλός άπό τόν έχνευμισμόν καί την άγωνία, ό πρίγκηψ σηχώνεται. —Μιά στιγμή πάτερ μου! Νά δω τί έγιναν οί άλλοι χαί άρ γοθν... 'Ανεβαίνει δυό—δυότΐς σχάλες... Στήν άρχή τής σχάλας, χίσω άπό την πόρτα τόν περιμένει δ ΠουρΕ σχεβιτςμέ τους άλλους... Τόν παίρ νούν άπδίΐερα, χαί ψιθυριστά τόν έρωτοθν: —Πέθχνε τό παληόσχυλο; 1 δ ΗουρΕσχεβιτς Ό πρίγκηψ -Ζΐ! ΚαΙ ζητεί χαί παίρνει άπό Ι να τουςΓ!να περίστροφον. (συνεχίζεται) Γ ,ΜΙΝΩΑ' ΪΗΜΕΡβΝ ώρα 8 μ.μ Κατά γενικήν ά «αίτη¬ σιν προβάλλεται Ολόκλη¬ ρον Α' «αί Β" έποχή τό μεγαλούργημα: Ο ΤΑΦΟΣ "Ωρα: 5 μ. μ. ή πρώτιι ίποχή τοδ «ριστονρνήμβ Τ5 Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΑΕΤΟΥ ΠΒΑΕΙΤΑΙ χύλινδρος αρτοποι είοϋ χ«1 μΟχ|ρ μ,θ' δλων τ»ν έ- ζά Πληροφορίαι παρά κ, Χαρ. Γόλ ) 5, έορτάζβι ή δνΐς ρ Μ. Καί ημΐ0ακη. Ν -Έπίσης δέ^μ έοοτάςει οθτε δέχεται βν·ς Μαρή ΛιββΓτη. " —Ή κ. Μαρίκα Εύτ. Βαοιλάκη δέν έορτάζει καί 64ν Β έχεται ΐϊΐ σκίψεκτ. ΓΑΜΟΙ.- Ό κ. Μιχαήλ Ι Μηλι- α; άς ίπιπλο-οιός καί ή δνΐς Πο· λυτΐμη Δ. Κσσαβίτη ετέλεσαν τ,ρο χθές τους γάμους των. Παράνυμθοι «αρέστησαν οί κ. κ. Παντϊλής Σταυρουλάκης καί Γ. Δοξαστάκης. θερμά συγχαρη· τήρια. Ε. Δ. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. — Ή κ. Μρμα Μισιίλ,ονλου θά δεχθβ είς τάς 15 Δεκεμβριού. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Είς Κα»άαι Βίαν νού άνεβΐωσε την «.αρελθοθσαν έβδομάδα είς νροβιβηκυΐαν ηλι¬ κίαν, 6 Γεώργιος Δ. Τοαγκατάκης εκ των καλών νο>ιτων τής «ερι
  φερεΐας έκτιμώμενος καί αγαιώ
  αβνος ΰ«ό των συγχωρια-.ών τού.
  Την εΙ<ονένειαν τοθ μεταοτάντος αυλΧυηούαεθα ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΜΕΣ.- Μετά λίαν έτιτυγή δοκιμασίαν δ φΐλτα τος κ. Στέλΐ'ς Γ. Καρβουνάκης εκ Χερσονήσου 6'>αβε τό δ(«λω
  αα τής Νομκτΐο Σχο^ή^ τοθ Πά
  νεπιστημΐου Αθηνών. Είς τόν νέ
  όν Ινιστήμονα ευχόμεθα καλήν
  σταδιοδρομΐαν.
  ***
  Γύρω οτήν πάλΝ.
  Λιακάδα χθές μετά την κακο¬
  καιρίαν τής «ροχθές ήτις έζειλΐ
  χθη είς χιονιάν.
  —Πάντως ούίτιβδες είνε βτι ώ·
  οελήθησαν οί ναλ λιί^>ιιοι ,α
  βλον τόν νομόν.
  —Είς «λεΐστα διαμερΐσματα
  τοθ όποΐου Εβρεζε κατά τάς «λη
  ροφορΐας μας. ραγδσΐως.
  —Τα τμήματα τής 'Εθνικής Νεο
  λαίας άνησχολήθησαν την «αρελ
  θοθσαν Κυριακήν μέ την δενδρο¬
  φύτευσιν.
  -Συμφώνως «ρός τάς σχΕτικάς
  εΐοηνήσεις καί τάς «Ιδικάς εγκυ-
  κλΐους τβν κεντρικων ίβιτελικών
  Αρχων τοθ σώματος.
  — Γενική συγκέντρωσις των τμη-
  μάτων εγένετο είς τό Μποδοσά
  κειον. καί είς άλλας «έστΐας» τής
  —'Ειΐιβλητικώτατα έτελέσθη βρο
  χθές ή ενκαι Ιασις τοθ «αρεκκλη·
  σΐου τοθ Άγίου Νικολάου Ιν τώ
  νοφ τοθ Άγίου Τίτου.
  —Είς την τελετήν ώς γνωστόν
  τιροίστη δ Σεβΐσμιώτατος Μη-
  τροκολΐτης.
  —Πλήθη χριστιανών εξ άλλου
  κατέκλυσαν τόν Ιστορικόν ναόν
  τόσον είς τόν Έσκερινόν κροχθέε.
  δσον καί είς την ιανηγυρικήν
  λειτουργίαν της «αρελθοΰσης Κυ
  ριακής.
  -ΚαΙ προχθές οί κυνηγοΐ δέν
  έμειναν άργοΐ ώς ίσημειώσβμεν
  έκ τβν «ροτερων.
  -'Εϊωφεληθίντες «αί τής εύ
  νοίκής νεριντώσεως την όκοί,αν
  ναρουσίαζεν ,δ χαιρός.
  —Τα θηράματα κατά τάς όυο
  λογίας των Ιδίων δέν ήσαν εύκα
  ταφρόνητα,
  , · Είς .τό θέατρον Πουλακάκη
  άνοβιβάζετσι ά«ίψι ύ·ό τοθ κα< λ°0 θιάσου «Ένωσις Καλλιτε· νών», τό έργον «ού Ιχράτησε τό «ρόγραμμα τοθ θιάσου Άιγυρο ποθλου έν Αθήναις επί 180 βρα δυές: »Όταν ή ούζυγος κυβερνά» τοθ Γ. Λευκονούλου. —Έξ άλου σήμερον είς λαΧ· κήν απογευματινήν έ«αναλαμβά· νεται τό τόσον ενδιαφέρον έρ¬ γον τοθ κ, ΣυναδινςΟ: «Εύΐυ- χως ίντωχεύσαμεν», κωμωδΐα Ργαλμένη άΐό την σύγχρονον ζωήν. -Ώς γνωστόν δ ΘΙασος άναχο ρεΐ μεθαύριον. ο Ρέκορτι» ΑΦΙΞι2 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ Επανήλθεν είς την πόλιν μας δ χειροθργος δρθοπεϊικός ίοι χρ*ς χ- Νικόλαος Κάτσαρης ({δι κώς έν Βιέννη έχπαιδευθεΐς χαί μέλος τής έν Βιέννη Ιατρικής έ ταιρείας χαί δέχεται είς την Πό λυκλινιχήν Ηρακλείου άπό τής 20 Νοεμβρίου εκάστην πρωίαν 10 30'-12 30' τούς άσθενεΐς τής είδιχότητός τού. ΕΝΟΙΚΙΑ ΖΕΤΑΙ τό παρά φ δδόν 25 Αΰγούστου γννιαχόν χ» τιίστημα τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο χείου €Μ(νως>, κατάλληλον διά
  πλσαν εργασίαν χαί διά γραφεί¬
  ον είσαγωγής χαί έξαγαγής δυ
  νάμενον νά χρησιμεύσι έν ταυτφ
  χά Ι ώς άτιοθήχη λόγφ τής χ»
  ρτ}ΐ[χοττ}τος τού.
  ΠΒΛΕΙΤΑΙ οίχία έν αρίστη
  χαταοτάσει έξ 7 δωματίατν λουτροθ
  χαί μεγάλας αυλής έναντι οικίας
  Βογιατζκχη οτ*οι%Ιλ ;Γυμναστ«|
  ρίου. Πληροφορίαι παρά τφ (διο
  χττ)τι χ. 'Ανϊρίβ Βλάοσι,
  ΕΝΟΙΚΙΑ1ΕΤΑΙ Ιναντι Άγίθϋ
  Μηνά «αρα«λεύρως κλινικής %.
  3Ρ·«βκη « ·1κίβ * Κ·νά
  ||
  "Κ οο,,.
  ϊίί
  Η
  τοθ π,
  Είς τόν ν(
  βα
  * «οχο.
  ς Π11· ΗΐΛΙ
  : «ι»· βΐι ώ,
  *'*ΙΛι εί υ
  .ς Νμ
  την ιβρι1
  ην δινδρο,
  ί Χ
  • Ιδικάς
  * Ι
  ς τβν τμη.
  τό ΜϊοΒοοά
  «έ—Ιας» ΐή(
  ■τελεσθή ιρο
  οθ «αρεκκλη-
  κολάου Ιν ιω
  υ.
  ών γνωοτ6ν
  κώτατος Μ|·
  >ν Ιζ άΧληι
  ιορικόν ναόν
  )ΐνόν ΐροχβει
  «ανηνυρυφ
  ρελβοόοηΐ Κ»
  κυνηγοΐ Γϋν
  Ισημΐιάοβμιν
  εαΐ τγΚ εί
  ς την οεοία»
  ός.
  ιτά τάς ουο
  >έν ήσα» ι»Μ
  ,ρον είς λαΐ·
  ίιαναλαμρβ1
  διο·
  ■ινοΟ:
  Μασος
  άναϊ»
  Ρέ*οοτε·
  Βλάββΐ'
  Οίκονομική
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην
  Ικανόν ποαοτήτων έν "Αγγλία ιδία
  Α! τιμαί των
  ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α' 6ρ.
  6'
  Τ¬
  ί"
  ε'
  Καραμηουζές
  Έλεμίδις α'
  » δ'
  » γ'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  * γ'
  ΣΤΑΦΥΑΑΙ
  Ραζαχί »
  διαφόρων προϊόντων είχον χθ«ς ώς &χολοΰθ(Ος:
  12 50
  11.50
  10.50
  9.50
  8.—
  6.—
  7.—
  6 —
  4 80
  4.—
  Ι Σίτος
  13—Ι Κριθή
  12—(Βίώμη
  11.— Οίνοι μίστατον
  10— Γλεθχος »
  9.—(Ελαια
  7 50.ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  5 50
  3.— 3.50
  * Υ
  Πράσινοι α'
  » β'
  » γ'
  Μέταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17.- 18.—
  28.-
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.-
  19.—
  400.— 450
  ' Τιμαί Συναλλάγματος
  Λβνδίνον
  Νέα 'Υόρκη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχόλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  'Ανορά Πώλησις
  646.— 550.—
  140 — 142.—
  3 09 3 13
  31 30 31.75
  74.20 75 20
  33 20 33 70
  4.80 4 66
  560.— 564 —
  ΤΙΜΑΙ ΚΔΗΡ1ΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Τό μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κ(βν)πολις
  Βαρσοβία
  25.96
  3.09
  6 96
  4 31
  3130
  4 60
  23 46
  3 20
  104.—
  21.12
  26 16
  313
  7 02
  4 35
  31.75
  4.66
  23 95
  3 23
  105.—
  2132
  Οί Άθλιοι.
  "Ηνεΐτο, λέγει αύτό-της μάρτυς, άνδρών μέγα
  λης άποφασιστικόττγτος, άνδρών μαινομένων. Ό λό
  χος τού, άχρ β£ς ό τιυροβολήσας κατά τοθ Γιάννη
  Προυβερίου, ήτο ό ττρ&τος έκ τγΟ τάγματος τοθ
  τοποθετηθέντος καΙ πρώτος έττομένοος ώρμησε κατά
  ιοθ όδο#ράγματος είς την γωνίαν τής όδ^Ο. Τό κί
  νημα δμως τοθτο εκτελεσθέν έξ άγαθΓ]ς μάλλον προ
  αιρέσεως ή ώς στρατήγημα, έστοΐχισεν άκριβά είς
  τόν λόχον τοθ Φανιώ.
  Πρίν ή προχωρήση μέχρι των δύο τρίτων τής ό
  δοθ, γενική τοϋ όδοφρώγματος όμοβροντία τόν ύ
  •πεδέχθη. Τέσσαρες, οί θροσύτεροι, ο( καΙ πρβτοι
  δραμόντες, κατεκβραυνώθησαν κατάσιηθα, κατέμπρο
  σθεν τοθ προμαχ&νος, ή δέ γεννοΐα οϋτη δροξ των
  έθνοφρουρών, ο>ων γενναΐων άνδρ£ν, άλλα στερου
  μένων στρατιωτικάς εύοιαθείσς, ηναγκάσθη νάκσμ
  φ6β μετά τίνα διστσγμόν, καταλιποθσα περΐ τα δέ
  καπέντε πιώματα επί τοθ λιθοσιρώτου.
  ΟΙ άντάρται έπωφεληθέντες τοθ δισταγμοθ έκε(
  νού εγέμισαν έκ νέου τα δπλα των καΙ 6ιά δευτέρος
  όμοβροντίος, φονικωτάτης ταύτης, προσ< βολον τόν λόχον πρίν ή δυνηθβ νά κρΐνβη όπισθεν τής κάμπης τοθ δρόμου. Πρός στιγμήν ό Φαν ιω ευρέθη μεταξύ δύο τιυ ρ£ν, διότι τό κανόνιον τοθ στρατοθ είχεν έ*σφεν δονίσει την οφαΐράν τού κατ' εκείνην την στιγμήν δπισθέν τού πρός υποστήριξιν τί|ς έφόδου, άλλ' ύποχωροθντος τοθ άτρθ(.ήτου καΙ ασυνέτου Φανΐώ ιδρεν αυτόν, δν καΙ έφόνευσεν. Ή επίθεσις αύτη παράλογος μάλλον ή σοβα ρά έξώργισε τόν Ένζολωραν. —Τούς βλάκας, εΐπε. Φονεύουσι τούς άνθρώπους των καΙ μας κάμνουν νά χά ν ώμεν άδίκως τα βόλια μας. Ό Ένζολωράς έλάλει ώς αληθής στραιηγός άν ταρτων. ΟΙ άντάρται καΐ οί έπιφορτισμβνοι την καταστο λήν της δδν κόμνουσι χοήσιν Ισοτίάλων δυνσμεων δπλων. ΟΙ άντάρται ώς ταχέως έξαντλούμενοι, μό νόν Βολοις τινάς ή άνδρος δυνατόν νά χάσωσι. Μ(α κενςυμένη φυσινγιββή^η ή ίΤ« άντάρΐης φονευ θεΐς οέν άντικοθίστανται εύχερως ή μάλλον σπσ (συνεχίζεται) ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΟΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΟΜνεργεΙον κβτβσκΐυί,δ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ Αν Άγιον Μοναν). ΛϊίΣμ ΠολυχρονΙδη—ΛΙπιζιώτη Έγκυκλοπαιδεία Δι' έκεΐνους πού θέλουν νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι' δλους. ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ Α' "Ας δμιλήσΰμιν σήμερον για τα διάφορα άίρια που χρηστμο· ποι&Ονται είς τόν πόλεμον. ΚαΙ έν πρώτοις —!αον παράϊοςΌν χαι ίν φα(νιται τό πρΛγμχ—τα αί ριν βυιί δέν είνε πάντοτε... αί ριαΐ Είνε αναλόγως τής περιπτώ σειος, προΐίντα άεριώδη, υγρχ ή ί ά "Οί χαί ρ σχερεά. "Ο,τι 8κ είς την χαραχτηρί ζώνην Επου τον άέρα ζ ευρίσκονται χαθιοιοθν μή αναπνεύΐΐμον. Ό κίνδυνες έχ τού βομβαρδι αμοθ μ! βίμβΐς μέ δηλητηοιώϊν; άέρια υφίσταται πράγματι διά τον έμαχον πληθυσμόν. Είς τό ση¬ μείον τβθΐθ δ ίστορικος συνεργά η τής γαλλιχή; επιθεωρήσεως ά Ίλλυστρέ», Εσπς αυμ βχίνει ν« είνε άπεσπασμίνος χαΐ είς Ινα τμήμα τής άντιαεροπορι *ής αμύνης, πορΐχει χήν εξής α ναχοίνωσιν: «Τό Παρίσι άπέχει μόλις μίαν ώραν πτήσεως άΐιό τού; έχθρούς μας Ένα βίμβαρδι οτιχόν άεροπλάνον πού ήμπΐρεΐ ν' «ναπτύσση 400 χιλιόμετρα την δααν, ημπορεί νά μεταφέρη χί λια Ιως δύο χιλιάϊες χιλά βΐμ 6δν. Μιά βόμβα μ» άέρι» ζυγίζιι εκατόν {ως βιαχίαια χιλά Παρ' δλας αύχας τάς μίϊλλον ε&νοΐκάς σκνθήχας δ χίνδυνος ποα δημιουρ γεΐται άπδ τα άέρια είνε οχεΐι κως έλάχιστος, σ«γχρινδμενος πρίς τόν χΕνδυνον ποϋ ουνεπάγον ται αί έμπρητιχαί βίμβαι. (βυνεχίζιται) Ή ΓεωργιούποΑις. Μία ώραία ^ωμόπολις. ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΙΣ Νοίμβριος (άνταποκριτοθ μας) — Όλίγων έ των δημΐοΰργηαα ή Γεωογιούπο, λΐς είνε έν τούτοις μία «ωμόπολΐς'φη τη; είνε γονιμώτατα χαί χά μέ εξχιρετικήν εμφάνισιν χαί μ< τάλληλα δι' δλα τα εί5η των χαλ την απόστασιν. Άλλ' ή Γεωργιουπολις δέν είνε ώραία μόνον χωμόπολις. Τα έ?« μ ξρή μ μ γίλην ανάπτυξιν. "Εχει γι' αδτό τό ιδιαίτερον χαραχτηοιστιχον πού άποτελιΐ χαί τό μεγάλο της προσόν: Είνε ρυμοτομημίνη μέ ώ ρα'ου; εύθΐΐς παραλίοιι; δρόμοκς βάσει σχείίοϋ ίκπονηθίντος πρίν άκίμη αρχίση ή οίχοδίμησίς της. ΚαΙ επί πλέον ίλοι οί δρόμοι της χοσμοθνται άπό θαυμαστάς δενδρα στοιχίας πανύψηλων ιΰκαλύπτων ηοϋ δίδουν ιδιαιτέραν γοι;τιίαν είς τό δλον τοπεΐον. ΚΐΙ οί δεν δροστοιχίες έχτείνονται χαΐ ϊξω άπο την χωμίπολιν είς δλους τούς δρόμαυς χαθώ; χαί χατά μήχος των ίχθών τοθ πίταμοθ είς ά9»ε 'Απά την ήρωΐκην ΚΙσσαμον. "Ομάς χΐΛΤ/γβν ι ής 2πο ρχΓοτς Κισσαμευ ϊωτογροφοίμενοι είς μίαν χυνηγετιΐιήν έχδρομήν'των επάνω είς τί; μοΐ&ρΐς ιή< επαρχίας των ϊΐΓί-υ ά>λετε ιίς *τοϋς χρίνοι/ς τή; ίουλείας έχράτησαν οί
  πρόγονοί το'ν ύψτ,λά την εημαία ιής έλιιθιρίας χβΙ δςβΐστη την ?λδγα «Ο έθνισμοθ.
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝ1ΚΗΣ ΝΕΟΛΑ1ΑΣ
  4βν
  Δυό χρόνια σιμηληροθνται σή¬
  μερον πού ή Όργά· ωσίς μρς δπό
  την. έμπνευσμίνην >αθοδήγηοιν
  κύ έθνιχιθ χι>6ερήτου ίδρύθτ;
  ής Ελλάδος άπί
  Τής Δνϋος Ν- Καοιλο».
  ηη/5άγημεν βιΐδ τό πρό τής 4η{
  Αύγιΰστευ 1936 >αθ·στώς, τώ δ
  πεΐον ήτο π'ήρες
  άλ
  ή ή η
  χαί άπελπισΐος, χβί σήμερον είς
  τό πρόσωπον δλων μας είνε ζω
  γραφΐσμίνα ή αύτίπεποΐθησι;, τό
  τίς τάξει; αδ-ή; μορφώνονται
  οί νέοι Έλληνες, ή χρυοή ελπίς
  τοθ ίθνους. Είς τάς τίξεις τή;
  Όργανώσΐώς μας έτίχθηααν πολ
  λαί εχατοντάδες χιλιάδων, δλοι
  οί νέοι χαί αί νέαι, μέ ιερόν έν
  θουσιασμόν.
  ΠαντοΟ λειτουργοθν διοΐχήαεις
  τή; οργανώσεως μας κα! εκάστη
  τεύτων άμιλ>άται πρός την άλλην
  ποία θά φανή ϊτΐ έχπληροΐ χαλλί
  τερον τόν προορισμόν της.
  Όπτασί.ν βλίπω ή είνε πραγ
  ματιχότη;; ΠαντοΟ συνανω στρα
  τιωτιχί; άσχήσεις των νέων χαί
  άχοΰω τό σάλπισμα κ Ο ΈθνιχχΟ
  έγερτηρίου. Μή τυχόν χαί πρόχει
  ται περί έπιστρατεύσεως πο?εμι
  κης; 'Όχι.Είνε έπιστράτευσις πνευ
  ματιχή ι ής ψυχής τοθ Έθνους.
  Ή Γδρυσις τής Όργανώσιώς
  μας αποτελεί ίστοριχο οταθμό τής
  χώρας μας μεγάλη; άξίας, διότι
  άπό τό επιτελεσθέν μέχρι σήμερον
  έργον τη;,,ποτέχει έλπίδα δτι εί
  νέ προωρισμένη νά εκπληρώση τή
  νοσταλγία τής "Ελληνικάς φυΑής.
  Είνε φανερόν δτι δλοι μας ά
  σιν
  Ή Εθνιχή Νεολαία, μέ την πει
  θαρχία την οποίαν απέκτησε χά!
  την εθνικήν συνείδησιν, άπο τά(
  διδκαχαλία; χαί τα παραδείγματα
  των ανωτέρων τη;, κατέστη ό πλέ
  όν συ.θετιχός " ίθνιχος παράγων.
  Μια π'στις, μία ψυχή χαί παν
  τοθ ακούεται ή πρός τόν πλησί
  όν άγάπη, πρός την πατρίδα,
  πρός την θρησχεία χαί δ σεβα
  σμος πρός τού; Άρχηγού; τοθ
  "Εθνου;. Ή νεότης έμποτισθεΐσα
  άπο δγιεΐς Έθνιχχς χαί χοινωνι
  κάς αρχάς μέ πλήρη χατανόησιν
  τής δψηλή'ς αποστολάς χαί τή;
  αλληλεγγύης, συνεχίζει την έξίρ
  μησι της διά την όλοχλή,ωσι τοθ
  Τρίτου ΈλληνιχοΟ Πολιτ<σμοθ χαί τή δημιουργία μΐάς άκλονή τού χαί μεγάλη; Ελλάδος. ΕΙ; τό ωρολογοποιείον: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ Παρ« τ$ Μεϊντάνι. ΙΛΤΡΟ- ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ΔιδάχτΜρ τεΌ Πανεπιατημίο» τϋς Λ»8νο{. Έκ! ί«τ*ετΙ«ν οηουοάββις Ιν Λνβνι καΐ Πκριοίβιχ, οί- χεται είς τί) ν * β ν Ιατρείον τού, βοβ« Αί*»*· (βννβιιϋαν Βαλιδέ Τζαμί) Ινκντι «ρτβ«©ιεί«η» ΆΙαναοΙο· Ζ·«Μΐαν·Νΐι: 9-12 «. μ. ΝαΙ 4-7 μ. μ. Τ*ς Κβριεηιαε τ·»ς άυβρβυς βεΐρεάν. Άρ. ηλ. ί—61 ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ "Εναντι «αρμακείοο ΧανΐΜτάχη — Εαμαράϋΐ. Ένδοματα άνβρικά καΙ γυναικεΐα πολιτικά καΙ στρατιωτικά. ΈργασΙα έπιμβμελημένη, έφαρμογή τελεία. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Έκτΐθετσι ίίς μυστικπν δι" ένσφρογΐστων προσφορών με οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ μήθεια είς την Επιτροπήν Εκμεταλλεύσεως Ηλεκτρικήν 'Εγκαταστάοεων Δήμου^,Ήρσ κλείου 100 κενών σιδηρών βα ρελίων. Ή δημοποασία θέλει λάβη χώραν έν τώ Δημαρχιαι<ώ Κα στήματι την 4ττν τοθ μηνός Δεκεμβριού 1939 ημέραν Δευ τέραν κσΐ ώραν 11—12 ένώπι όν τής 'ΕπιτροπΓ]ς 'Εκμεταλ λεόσεως. Οί δροι συγγρσφτ)ς ύποχρε ώσεων ευρίσκονται κατατε θειμένοι είς τα Γραφεΐα των Ηλεκτρικήν Έγκατσστάσεων Ηρακλείου οπόθεν οί βουλό μενοι δύνανται νά λάβωσιν γνώσιν. Έν Ήοακλείφ τβ 17 Νοεμ βρίου 1939. Ό τιρόεδρος Τής Έπιτροηής Έκμεταλλεύ σεως. Μηνάς Γεωργιάδης μ«1 Βιο* χαμΐΝβνΈργαατΑριον ΊατροΟ Λυδάκρ Ηράκλειον 'Αναλόσεις οδρων, αΓμαχο; χοπρανων, έμβδλια, αύτεμβδ λια χαί έν γένει Απασαι αί μιχροδιολογιχαΐ χαί βιοχτ,μΐ χαί έξετάσεις. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Κ. ΪΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΛΟΣ Α·ΗΝΑ£8 Πλαοίον Χτ«β. Ποιρέχα κάααν ηλαροφβρΐ- αν α οΊ·»κβλ»ναιν Ιατριιηΐι ς, είς τοος είς 'Λβαναι άοθενεΐς ημ- ειολίται το». ΑϋβΑΕΣΘΗ μουσαμας έμπο- ρευμάτων φορτηγοθ α&τοχινήτου χατά την διαδρομήν Ηρακλεί¬ ου—Μαλλίων ανήχιον είς τον Γε¬ ώργιον Παντελίίν ή Μπάρμπα Γιώργη έχ Μαλλίων. Παραχαλεϊ ται_ δ ε6ί ών δπω; τό παραδώση | λιεργειδν. Καί οί έργατιχοί δσον χαί φιλοπρόοϊοι χάΐο'.χοί της ναλ λιεργοθν μέ σύστη^α χαί ζήλον άπό δλα τα ε15η: Δημητριακά, έλίς, άμπέλία, χηιτειιτιχά. Τε- λ'υταΐω; δέ χαλλιεργοθν χαί φυ στίχια εί; μεγάλην Ιχτασιν—δπως κάμνουν δλλωστε χαί οΕ χατοιχοι των Βουαών, των 'Αρμένων των ΚαλιιβΒν—χαί {χούν σημαντικόν ιίιόϊημα. Διότι τα φυστΐχια χαί αόδ μεγάλην έχουν χαί είς ίχανοποιητιχάς τιμάς πωλοθνται πάντοτε. Έπειτα ή Γεωργιούπο λις Ιχει χαί μίαν άλλην άχόμη άσΐείρευτον πηγήν πλούτου. Την θάλασσαν, χαί την άλιεί αν. Καί είναι τόσον έπιδεξιοι ψ» ράδες οί χατοιχοι τής χωμοπίλε ως δσον χαί χαλοί γεωργοί. "Ε χ δμω; χαί μίαν πληγή'. Την ίλονοαίαν. Τα Ι η που σχηματί ζο«ται πρός δυσμάς χατά μή«ος τί Ο ποταμοθ άκοτελοθν νοσογό νού; έστίας. Έλπίζεται δμω; δπ ταχέως θ' άποξηρανθοθν δηότε θ πρΐχύψη διττόν καλόν: θ' ά ποδεθοθ* εί; την καλλιέργειαν νέα έΐάφη χαί θ απαλλαγή ι τόπος άπο την ;. έλονοαίαν. ΚαΙ επιτευχθή τοθΐο διότι χαί ή χοΐνίτης κα! ο! χατοιχοι είναι πρόθ^μοι νά συνδράμουν εί; τοθ τι χαί νά έργααθ&θν χαί τό χρά τος έχουν ίκ5η1ώα«ι το ένδιαφέ ρον τού. 'Έτσι ή Γεωβγούηολις έντός ολίγον, μέ την έργακχότη τα καί την φιλοπρόοδον τάσιν των χατοίχων της θά εξελιχθή είς μίαν άπό τάς χαλυτέρας κιομοπό λεις τής νήσου μας. —Μία είβφορβ ύηίρ τβν μα θητικβν συσαιτίνν. Πρός την ΈμποβΐΜήν χαΐ Βιο μηχανΐΜήν Εταιρείαν 'Αλιβουδ* λης—Βαοιλάκης χαΐ £ία ό χ. Μο μ^ΡΧης Ηρακλείου απηύθυνε τό χμτμΘι ϊνγοβφον: «Είς απάντησιν επί «ής άτό έ. 11 39 έκιστολής σας, δι' ής άκεοτεί λκτε ημίν τό κοσόν τίιν δύο χι λι4ίων δραχμ&ν δι' εΐσςρβράν σας υπέρ τ&ν μαθητιχ&ν συασιτίειν, αυνχαίοομεν υμάς θερμότατα χαι έχφράζομιν υμίν τάς εύχαριατί άς μβς διά την βιλανθρΜΐτον ΜβΙ οα( ταύτην χει άπ' εδθείας είς είς Ό Νομαρχης Χρ, Τσούβης». —Ή σύγχληαις τής Ιεράς £υ νβδβυ Κρήτης. Ό Σΐβαβμιώτατβς Μητροκολί της κ. Τιμβθεος διά τού χατΝΤί ΡΜ τηλεγραφήματος αΰτοϋ καλαί την Ιεραρχίαν Κρήτης, οΊΐΝς προ βίλθη είς Ηράκλειον την μετα προβεχή Τετάρτην 29 Νοεμβριού πρίς ϊναρςΊν έργοισιβν τής Ιβράς Συνύδου καί ουμμετβχήν αυτής είς την τελετήν τ&ν 'Ακοχαλυητη ρ(νν τής ενταύθα στηθείσης προ τομής τβθ πρωτομάρτυρος χϋς Κρητιχής ελευθερίας ^Δαοκαλογι· άννπ, ή όηοία θά λάβη χώραν την 3 Δεκεμβριού έ ί. «Καθήκον υψηλόν 'Βχχλησία έν Κρήτη εκδηλώση εύγνωμοαύ νην αυτής πρός τόν πρωτομαρτυ ρα τής Κρητιχης έλευθερίεκ Δα σχαλογιάννην ύιτηγόρευβεν ημίν κατόπιν βυνεννοήβεΜ| μετά μ- 'Υ πβυργοΰ Γενιχοδ Διοικητοΰ Κρα της όρίσβαμεν ημέραν ένάρ{ε»»ς έρ γαβι&ν Ίεράς Έπαρχιαχής £υνο δβυ είχοστήν ένάτην τρέχοντος ίνα ου τω; Ίερά Σΰνοδος καρά κατά την ενταύθα τελετήν ά ποχαλυπτηρίων ηροτομής έθνομάρ τυρος ορισθεΐβαν την 3ην Δεχεμ βρίου» -Διαλβξις Σημερον Τρίτην χαί &ρ«ν ί. 30 μ μ. θά γίνη διάλεξις είς την Λισχην ΈπιστημόνΗν. μερίμνη τής Χριστιανιχής Ενώσεως Ήρα χλείου: «Ό Απόστολος Παθλος» με όμιλητήν τόν θεολόγον Μ. 'Αθανααιον Φραγκοπουλον καί μέ θίμα: «Ή > Χριατιανιχν πίστις
  χαί ένστάσεις τής απιστίας», Εί
  |οοδο( ελευθέρα,
  —Τό Εμπορικόν Έκιμελπ
  τήριον.
  Αυριον Τετάρτην θά αυν·
  ίλθο είς συνεδρίαισιν διά τρέχον
  σης φώοεως ζητηματα, τό Διοιχη
  τιχόν £υμβουλιον τοθ 'Βμηβρι
  κου χαί ΒιομηχανιχοΟ 'Εκιμελη
  τηρίου. _______
  —Διαν«κτερ5ΐί·ντα φαρμα< χεΐα. Τήμερον 21 Νοεμβρίου θά δι* νυχτερεύσουν τα φαρμακεΐα Ίη άννου Λογιάδου, 2Νχράτονς Χ» νΐΜτάχη, —ΖητεΤται ί χάτ·χ·|. Ανευρέθη είς Χανίε*ν ΏΛρίαί υπό τβΰ Ίνάννο» Γιαλαμα χατβί κου Χρυσεπηγής χρηματοφυλάχι βν ηεριίχβν Κ8 δραχμάς χαί δια τδν κάτοχον ή «βΡβυς οπμειώοεις'χαΓ «αρεδόβπ τον Ωετράκην Έμμ. * Μ«λ.· «'ί.*** γ·. χ.'"—»-«— "— ; φθήσιται· σ γραφεϊε#ν τίίανε»τ &Μβ)0(Μβ ιιαΐ Τέ- κεφαλ«1ΐ9'
  λ
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠροΙα Τρίτης
  21 Μοεμβρίοβ 1939
  123 Ώρα
  Η ΚΛΡΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ
  ΤΗ! ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΕΝΟΥΝΤΛΙ ΕΙΣ ΜΙΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΝ
  Ε
  ΑΗΛΩΣΕΙΣΤΟΥκ,ΧΟΑΡΜΠΕΑΙΣΣΛ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Νοεμβριού (15. ύηηρεαί»
  τής «Ανορθώσεως»). — Έπιατρέφχς έκ τοϋ
  μβτώπου ό κ. Χ««ρ Μπελίσσκ έπρβγευμάτκ-
  σκ μετά τβΰ κ. Νταλαντιέ είς μέγα έστια»
  τέριον της οδβΰ Ριββλί ακολούθως δέ με¬
  τέβη μετά τού Γάλλου πρωθυπουργόν είς το
  υπουργείον των Στρατιωτικών ίπβυ είχον
  μακράν συν εργασίαν παριοταμένων των
  κυριωτέρων στρατιωτικών συμββύλων τοΰ κ
  Ντχλαντιέ- Αργότερον ό κ, Μπελίσσα αυ·
  νειργάσθη καί μετά των ύπουργών των Ν*υ
  τ.κων «αί τής 'Αεροπορίας κ. κ. Καμπενκύ
  καί Γκύ Λαβάμκρ. Πρό τή; αναχωρήσεως
  τού δια Λονδίνον έκ τοΰ βερβδρβμίου τβΰ
  Μπβυρζέ, αργά τό απόγευμκ, ό κ. Μπελίσ¬
  σα εδήλωσεν είς τβύς δημβοιβγράφους: «Ό
  λα πηγαίνβυν καλά. 'Η ένβτης τής 'Αγ
  γλίας καί Γαλλίβς είνε πΧ.ή<-.ης. Ή καρδιά καί τό πνεΰμ* μβς ένοϋνται είς μίαν α¬ πόφασιν. Ή ένότης τδν δυνάμεών μας καθίοταται αυνεχώς πληρεστέρα κατκ ξ ράν καί κ«τά θάλασσαν». ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΔΙΑΠΡΑΙΜΑΤΕΥΣΕΙΪ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑήΟΣ ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΑ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρίου (ίδ ύηηρ.σία).- Σήμερον την πρωΐαν ήρχισαν «Ι έλληνογαλ λικαί διαπραγματεύβεις πρός σύναψιν νέας έμποριχής συμφωνίας. Την αντιπροσωπεί¬ αν της Ελλάδος άποτελβϋν ό γεν. διευδον τής τβΰ ύπβυργείβυ ; Έθνικης Οίχονβμίας κ. Θεοδωρέπβυλ·;, β έκ των διευθυντών της Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Γιαννακόπ·»- λος καί ό κ. Άργυρόπβυλβς υπό την προ· εδρίαν τοΰ πρεσβεττβϋ κ. Ν. Πολίτη. Αί μέ χρι τβΰδε ετήσιαι έμπορικαί συναλλαγάς Έλλάδες καί Γαλλίας ανήρχοντο είς 60 έ- κατβμμΰρια γνλλικά φράγκα. ΈληΙζεται ίμως ίτι διά της νέας συμφωνίας αί συναλ λαγαί μεταξύ των δύβ χωρών θά τβνωθβδν καί τό π·σ·ν τβΰ μετβξύ των εμπβρίβυ 8' αύξηβΓ) μεγάλως. Ο Κ. ΠΡβθΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΔΕΧΘΗ ΤΟΝ ΑΡΚΙΕΙΙΣΚΟΒίΗ ΜΗΝΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 20 Νοεμβρίου (τού άνταποκρι- τοδ μας> — Ό πρωΒυπευργός κ. Ί Μετ»
  ξάς εδέχθη την μεσημβρίαν τόν άρχιεπίσκβ
  πον Αθηνών κ. Χρΰσανββν μετ» τού όποί
  •υ καί βυνωμίλησεν.
  Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΚΑΙ ΓΛΛΑίΑΣ
  ΡΩΜΗ 20 Νβεμβρίευ (ίδ. ίπηρεσί») —
  'Επιστρέφων ιίς την έν Μόσχα θέσιν τού
  ό πρεϋβευτή; της Γαλλίας κ. Ναγκιόιρ διήλ
  θεν έκ Κωνσταντινβυπόλεως, ίπου ου* ην
  τήθη μετά τοδ Τούρχου ύΓβυργοΰ των Έ
  ξωτεριχ&ν κ. Σαρκτσογλευ καί εϊχε μα¬
  κράν βυνβμιλιαν μετ* αύτβΰ. 'Η βυνομι
  λία των αφεώρα την ανάπτυξιν τδν πολιτι¬
  κών καί, βΐκονβμιχών σχέσεων Γαλλία;
  καί Τουρκίβς.
  ΤΑ ΑΜΕΡίΚΑΝίΚΑ ΣΥΝΔ1ΚΑΤΑ
  41» ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗΝ ΤΟΥ Ρ0Υ7ΒΓΑΤ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρίβυ (Ιδ. ηρ)
  Τηλεγραφήματαές' Ούασινκτωνβς άναφέρβυν
  ίτι είς τάς Ηνωμένας Πολιτείνς ήρχισεν
  ίντβνβς κίνησις μεταξό των συνδικάτον
  διά την βπανεκλβγην _τοΰ Ρβΰσβελτ είς τό
  προεδρικόν αςίωμα. κάί δια τρίτην οροράν.
  Τα ουνδικάτα τα όκβΐκ έξεδηλώθησαν
  μέχρι τής σηγμής υπέρ της επβνεχλβγής
  τβϋ Ρβδοβελτ έχβυν δύναμιν 500 χιλιάδων
  μελ&ν.
  Ή καταβύθισις
  τοΰ 'Μπολιβάρ' είνε προανάκρουσμα
  της φοβεράς εκστρατείας τοΰ Χίτλερ.
  οπροθυπουργοσ;παρηκολουθησε
  τασ μαοητικασ ασκησεισ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Ν«εμβρίβυ (τβυ άντβπβχρι
  τβδ μ»ς).—Σήμερον την πρωΐαν ο ηρωθυ'
  πβυργ·ί κ. Μεταβάς ίη κεφαλής τδν ι
  βαβμοφόρων τής νεβλαίνς, παρηκ·λού9ησεν'
  ' ' ' τβν αχβλκΐνν τή{ Εαιοαρικ·!
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Νοεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσΐα). — Όλόκληρος
  6 άγγλικός τύπος άσχολεΐται
  διά μακρών μέ την κατσβύ
  θισιν τοθ ΌλλανδικοΟ ύπερω
  κεανεΐου «Σ'.μόν Μπολιβορ»
  την οποίαν χαρακτηρΐζει ώς
  νέον Εγκλημα τής γερμανικής
  δράσεώς κατά θάλασσαν. Τό
  «Νταίηλυ Τέλεγκρσφ» γράφει
  σχετικώς: €*Η κατββύθισις τοθ
  ΌλλανδικοΟ ύπερωκεανεΐου
  αποτελεί νέον Ιγκλημα είς βά
  ρος τής ζωής εκατοντάδας ά
  θώων γυναικόπαιδων. Φαΐνε
  τσι βμως 6τι τό γεγονός αύ-
  τό έχει τιολύ ευρύτερον σηαα
  οίαν. Προφατνώς αποτελεί τό
  προανάκρουσμα τής φοβεράς
  εκστρατείας μέ την οποίαν
  άπειλεΐ χον κόσμον ολόκληρον
  ό ΧΙτλερ, έφόσον δλοι οί λα-
  οί δέν θ' άναγνωρίσουν την
  θέλησίν τού ώς ύπέρτατον νό
  μόν».
  «Ή καταστροφή τοθ «Μτγο
  λιβάρ», γράφει τό «ΝταΙηλυ
  Εξπρές» αποτελεί μίαν κα
  κοόργον -πράξιν ή ότΐοΐα δέν
  Ιχει καμμίαν σχέσιν μέ τούς
  κανόνας τοθ πολέμου κσΐ τα
  διεθνή νόμιμα. 'Η καταστρο
  φή τοθ ΌλλανδικοΟ ύπερω
  κεανεΐου καί ό τραγικάς -πνιγ
  μός τόσων άθώων γυναικο
  παίδων είναι μΐα εκδήλωσις
  καί συνεπεία τής πειρατικής
  τακτικής την όποιαν έκ πά
  λαιδς συνηθείας έφαρρ.*ζβι
  ή Γερμανία. Τα γεγονός δμως
  αύΐό Εχβι ώς άποτέλεσμα
  την εξέγερσιν βλων των άν
  θρώπων καί την αποκαλύψιν
  των μεθόδων τάς οποίας με
  τέρχετσι ή Γβρμανία είς τόν
  πόλεμον διά νά επιβάλη τάς
  θ'λήσ'.ις τη;».
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΣΚΕΨΙΣ
  των στρατιωτικών παραγοντων
  της Γερμανίας έν Βερολίνω.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρ(ου (Π.!
  ύπηρεσία).—Κατ' είδήσεις έξ Ι
  Άμστερνταμ τάς δύο τελευ!
  ταίας ημέρας κίνησις ρίς Βε-
  οολΐνον ήτο έξαιρετική είς τό
  υπουργείον των Στρατιωτι
  κων έν αντιθέσει πρός τό υ¬
  πουργείον των Εξωτερικών
  καί την καγκελλαρίαν 6που
  έπεκράτησεν ήσυχία καί ή κ(
  νησίς ήτο άραιά. Έκ τοθ γε
  γονότος τούτου συμπεραίνε
  ται, άναφέρουν οί ΌλλανδοΙ
  ανταποκριταί, δτι επί τής κα
  ταστάσεως θά λάβουν άποφά
  σεις οί στρατιωτικαί παράγον
  τες τής Γερμανίας οί όποΐοι
  συσκέπτονται διαρκώς καί δχι
  οί πολιτικοΐ καί ε (διπλωμάται.
  Κατά θετικσς πληοοφορ(α€
  οί ΓερμανοΙ είχον άττοφκσ!
  σει νά είοβαλουν είς Όλ
  λανδίαν την 11 ην Ν)βρ!ου.
  Την παραμονήν βμως, ήτοι
  την
  IX)
  Νοεμβριού, ό Βέλγος
  Βασιλεύς άφοθ συνειρνάσθη
  μετά τοθ πρωθυπουργοθ κ.
  Πιερλό καί τοθ ύπουργοθ των
  Εξωτερικών κ. Σπάακ καθώς
  καί μετά τοθ στρατηγοθ Ντε
  νίς, διέταξε γενικήν κινητο
  ποίησιν χ&ν στρατιωτικών δυ
  νάμεων τής χώρας τού, κατέ
  στησε δέ γνωστόν δτι θά
  έΌπευδεν είς βοήθειαν τής
  ■Ολλανδίας.
  Κατόπιν τούτου οί Γερμα
  νοί, οί όποΐοι έσχεδίαζαν την
  εισβολήν είς./Ολλανδίαν μέ
  την πεποίθησιν δτι τό Βέλγι¬
  ον Θ4 παρέμενεν ούδέτερον
  έψόσον δέν θά ήτΐειλήτο άμέ
  σως ή έδαφική άκεραιότης
  τού. μετέβαλαν σχέδια καί έ-
  ματαίωσαν την επίθεσιν. Κατά
  τάς υπαρχούσας πληροφορί¬
  ας οί ΓερμανοΙ σκέπτονται
  νά ένεργήσουν επίθεσιν κατά
  τής γρσμμής Μαζινώ, ή άν
  τουτο δέν είνε εΰκολον κατά
  την περίοδον τοθ χειμώνος,
  νά έντείνουν τόν άπό θαλάσ
  σης καί αέρος άγώνα κατά
  της Αγγλίας.
  Άσθενής δράσις
  τοΰ πεζικοΰ καί τής άεροπορίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρίου (Ιδ
  ύτιηρεσίαΐ.— Υπό τοΰ Άνω
  τάτου ΆρνηγεΙαο τοθ στρα
  τοθ εξεδόθη τό κάτωθι άνα
  κοινωθέν: «Κατά την χθεσινήν
  ημέραν (Κυριακήν) έπεκράτη
  σεν ήρεμία καθ* δλον τό μέ
  τόπον. Τοπική δράσις τοθ πυ
  ροβολικοθ».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Ν)βρίου
  (Ιδ. ύπηρεσίσ).— Τό επίσημον
  Γερμανικόν πρακτορείον έξέ
  δωκε τό κάτωθι ανακοινωθέν:
  «'Η δράσις τοθ έχθρικοθ τΐυ-
  ροβολικοθ κατέστη έντονωτέ-
  ρα >θές είς Πέρλ καί Χάγ-
  επερλ. Είς την άλλην περι
  οχήν τοθ "Ανω Ρήνου έπεκρά
  τησεν ήίεμία. Οί Γερμανοί
  δέν ύπέστησαν απωλείας έκ
  τοθ έντσττκοθ γσλλικοθ πυ
  ρός».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρ(ου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Χθές εδόθη τό
  σύνθημσ τοθ συναγερμοθ είς
  Φέρθ δφ Φόρθ καί είς τα βο
  ρειοανατσλικά τής Σκωτίας
  λόγφ εμφανίσεως είς μέγοΐ
  ϋψος γερμσνικών άεροπλά-
  νων τα όποΐα κατεδιώχθη-
  σσν πρΐν προλάβουν νά ρ!
  ψουν β^ιιβσς.
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Ναε^ιβρ(ου (Ιδ.
  ύτιηρεσια) — Είς την Βόρειον
  Ιταλίαν κατέπεσε γερμανικόν
  ώεροπλάνον λόγω βλίβης την
  όποιαν υπέστη.
  Κατ' είδήσεις έ< Βέρνης γερ μανικαΐ όβΐδες καί βόμβαι έ •ηεσαν είς την τΐΒριοχήν τής Βασίλειος. Έκ τής έκρήξεως των όβ.δων καί των βομβών αυτών προεκλήθησαν μέγα λαι ζημίαι, ετραυματίσθησαν δέ καί τρείς Έλββτοί. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρ!ου (Ιδ. ύπηρεσίσ) — Ό Άγγλος ύ πουργός των Στρατιωτικών κ. Χόαρ Μπελίσσα έπεσ<έ φθη χθές τό Δυτικόν μέτωπον καί διήνυσε γραμμήν 180 χι λιομέτρων, επιθεωρών τα ό χυρωματικά έργοτ. Ό κ. Μπε λΐσσα εξέφρασε των θαυμα σμόν τού διά την οργάνωσιν τόσον των όχυρών Οσον καί τοθ γαλλικοΟ σΐρατοθ. Εις Όλλανδίαν κατερρίφδη έν Γερμαν. άεροπλάνον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρ(ου (ίδ ύπηρεσΐο).—Γερμανικόν άερο πλάνον τό οποίον ενήργησε π-ιήσιν υπεράνω τοθ Όλλαν- 6ι«οθ Ιδόφους έβλήθη υπό ΌλλανδικοΟ καταδιωκτικοθ τό οποίον άνιψώθη είς κατα δίωξιν τού κοΐ κατέπεσεν επί τοθ Όλλσνδικοθ έδάφους. Ό Γερμανός πιλότος, μόνος έπι- βαΐνων τε 0 άεροπλάνου, έφο νεύθη. Είς τα νοτιανατολικά τής Αγγλίας υπεράνω τοθ Έσσεξ εθεάθη σημερον την πραΐον γερμανικόν άεροπλά νόν, Μετ" ολίγον τα τηλεβό λα τε 0 νοτιανατολικοθ τομέως τοθ Λονδίνου ήνοιξαν τΐθρ κα τα τοθγερμανικοθ άεροπλάνου έξ ί ί έθ πέριξ τοιΤόποίου είς έξερριγνύοντο αί όβίδες των αγγλικών τηλββόλων. Τό γερ μανικόν άεροπλάνον έξηφανί οθη άφήσαν λευκόν καπνόν. Ώς εξηκριβώθη κατόπιν τα πρωϊνήν είς Λυώνα καί την κοιλάδα τοθ ΡοδανοΟ * αί την 10 25' βίς την Νοομανδίαν. ΠλΡΐΣΙΟΙ 20 Ν)βρίου (ίδ. ύ πηρεοίσ).—ΤηΚεγραφήματα έκ Βρυξελλών άνσφέοουν 8τι ή Βελγική κυβέρνησις έτεφόρτι γερμανικά άεροπλάνα ήσαν σε τεύς πρεσβευτάς της νά περισσότερα τοθ ενός Ιφ9α |προβο0ν είς διάβημα δισμαρ τυρ'ας πρός τάς κυβερνήσει σαν οέ μέχρι τοθ Τσμέσεως των άφοθ ένήργη σαν πιήσεις είς τα νοτιανατο λικά τής Αγγλίας. Τό σύνθημα τοθ συναγερ μοϋ εδόθη καί είς διαφόρους πόλεις τής Γαλλΐας. Συνα γερμός διετάχθη την ΙΟην των έμπολέμων διά τάς έπα ■νβιλημμένας πσραβιάσεις τής ού&ετερότηϊος τοθ Βελγικοθ έδάφους ύτό γερμανικήν άεοο ->άνων. Είς παρόμοιον διάΒη
  ματ προέβη καί ή κυβέρνησις
  τής Όλλαδ'ας πρός την Γερ
  μανικήν κυβέρνησιν.
  ΕΠΛΗΜΜΥΡΙΣΑΝ
  τα όχυρά της γραμμης Ζίγκφριντ.
  Γ ΡΩΣΣΙΑ ΟΑ
  ΕΙΚΟΣΙΥΒΟΒΡΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΡΑΪΧ;
  ΑΝΕΠΙΣΗΜΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙλ
  ΕΞ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 Νοεμβοίου (τοΰ άντοιπβ·
  κριτβΰ μας).—Τηλεγοαιρήμβιτα έκ Τόκιβ >.
  ναφέρβυν «τι, ώ; πληρβφορουνται αί ΊαηΜ.
  νικαί έφημερίδες, ή Ρωσσία πρόκειται ν«
  ένισ{ύ?η την Γεαιιανίαν διά τής παψαχωρή.
  θΕως είς αυτήν 20 ύ«·βρυχίων.
  'Η είδησις δέν έπ'βεβ«ι·ϋται «ϋτε έκ
  Μόσχας οΰτε έκ Βκρολίνου.
  ΔΥΣΤΥΧΗΜΙ ΕΙΜΕΡΜΑΝΙΛΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Ν)?ρίου (ίδ. ΰτηρεαία)—
  Κατ' είδήιε'ς έκ Βερολίνον νέον τραγικον
  βιδηροδ^ομικβν δυστύχημα είς Σ:«ντ·β»ι
  πρβεκάλεαε τβν θάνατον 9 άτόμων χαί
  τβν τραυμχτιαμον 20 άλλων. Τό δυστυχη·
  μιχ προεκλήθη έκ αυγχρούβεως δύβ &·
  μαξοβτβιχιδν έκ τδν οποίων ή μί« άνε-
  λΐ ί Α άλλη έξετροχιά^θη
  Η ΙΑΙΙΩΝΙλ ΤΑΛΑΝΤΕΥΕΤΑΙ
  ΜΕΤΑΞΥ ΜΟΣΧΑΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 20 Ν)βρίβυ .(ίδ. ύαηρε·
  σία) — 'Ασχ·λ·ύμενος μέ τα έν "Απω 'Α·
  νατολό συμφέροντα των Ήνωμένων Πό.
  λιτκιών ο 'Αμερι*ανιχός τύτβς γροίφβι: «ΑΙ
  Ηνωμεναι Πολιτειαι δέν θά παραιτηθοδν
  των συαφερέντων των κατ' ουδένα τρ{·
  πβν. Περί τούτου είναι απολύτω; βεβαία
  ή Ίχπωνίατ, ή όπσία, ευρίσκεται ήδη πρό
  τοΰ διλήμματος πρός ποίον σημείον νά κλΐ
  νη:Πρός την Μέσχ«ν ή την Ούκσιγκτωνβ;»
  ΕΪΠίΤΑΣΐ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙ
  ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΣΙΑΣ
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Νοεμβρίαυ (15. υπηρεσίαν
  —Ή πρβοοχή τής Ίταλίνς στρέφεται την
  στιγμήν αύτην είς παρεμπόδισιν έ;απλώαβ
  μ; τοΰ κομμουνισμβΰ είς τα Βκλκάνια. 'ίίς
  έκ τούτου αί σχέαεις μεταξύ Ιταλίας καί
  Ρωσσίβς έντείνβνται συνεχώς έπιδεινούμε
  ναι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 ΝοερβρΕου.—
  Τό πρακτορείον Χαβάς, έξέ
  δωκβ τό κάτωθι ανακοινωθέν
  ώς πρός τάς έτιιχειρήσεις: Ά-
  πό δύο ήμερβν ^ι μαχηταΐ άν
  τιμετωπΐζουν |α νέον εχθρόν
  τό ύδωρ. Έκ των συνεχών
  βροχών ή στάθμη των υδάτων
  τοθ Ρήνου άνήλθε κατά 60
  έκατοστά. Ώς έκ τής κλίσεως
  τοθ έδάφους οί ΓερμανοΙ εύρί
  κονται είς δυσχερεστέραν θε
  σιν διατρέχοντες σοβαρόν κίν
  δυνον. Πολλά χαρακώματσ ά-
  (πβιλούμενα υπό των υδάτων
  έγκατελείφθηοαν υπό των Γ«ρ ματα άσχολοθνται μέ την έκ·
  μανών, Αντλίαι έργάζονται κοθάρισιν των εδαφών των έκ
  άκαταπαύστως διά την έξα
  γωγήν των υδάτων. Είς Λωρ-
  ραΐνην ύπερεξεχεΐλισαν οί πό
  ταμοί Μπλίς κσϊ Σάσρ.
  Λόγφ τής καταστάσεως αύ
  τής αί έπιχειρήσεις έχαλσρώ
  θησαν. φ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 20 Ν)Ρρ(ου (15.
  ύτιηρεσια) — Τό ημιεπίσημον
  γερμανικόν πρακτορείον άνα
  κοινοΐ: Τα γερμανικά στρατεύ
  των κορμών των δέν&ρων ά τι
  να κατέστρΐψΐνή σφοδρά θύελ
  λα. Τα γερμ. άεοοττλάνα ένήρ
  νησαν νέαο έπιτυχεΐς ^τήσεις
  υπεράνω τοθ ΓαλλικοΟ εδά
  φους.
  Κατ' εΐδήσεις έκ ΒελιγραδΙ
  ου αγνώστου εθνικότητος άε
  ροπλάνον κατέπεσεν παρά τα
  Ρουμανοσΐρβικά σύνορα είς
  χον Δούνοβιν, φλεγόμενον. Ό
  πιλότος εφονεύθη.
  ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣΚΑΦΗ
  ΕΙΣ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Ν)βρίου (Ιδ. ύκηρεσ,α).
  —Ίάπωνες πλοίαρχοι άνέφεραν, ώς τηλε
  γραφεΐται έκ Τόκιβ, {τι βντελήφθησαν είς
  τόν Ειρηνικόν ωκεανόν λευκόν μνστηριβ
  δ;ς άντιτβρπιλλικον. Έπίσης ανηγγέλθη ίτι
  έθδάθη είς τόν ΕΙρηνικίν, πλησίον τής 'ία
  πωνίας τεράστιον ύπββρύχιβν πρασίνου χρώ
  μντος Μ«ί αγνώστου εθνικότητος.
  ΤΟΫΡΚΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ"
  ΜΕΤΑΒ^ΙΝΕΙ _ΕΙΣ__ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 20 Νβεμβρίου (Ιδ. ύπηρεοία).
  — Σημερον το άκβνευμ* ανεχώρησε διά
  Λονδίνον Τουρκική άποΐτολή ύπ· τόν Γεν.
  Γραμματέα τοΰ ύποιιρνείου Εξωτερικών.
  Την αποστολήν προέπεμψχν μέχρι τ·ΰ σταθ
  μβΰ ό κ £«ράτσβγλου, ό ύηβυργβς των
  Οίκονομικών, οί πρεσβευταί των Βχλκανίων
  κοιί αλλοι έηίσημει. Ή αποστόλη θά αυζη-
  τή3η έν Λινδί^ω είχονομιπής φύβεως ζη·
  τήματα.'
  ΕΙΣΤΗΝΓΜΑΝΐΙλϊΙΤΑΙ
  ΑΙ ΣΥΛΑϋΨΕΙΣ Κ6ΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Ν)βρ(ου (ίλ ύπηρεαία).—
  Εί; έλέκληρο/ την Γαλλίαν έ{ακ«λ·υθεί
  ή δίωξις των κομμουνιστήν. Είς Παρισίους
  ουνελήφβησκν τρείς ύπάλληλοι τού Δήμβυ
  χαί πολλοί τυηογραφβι. Είς επαρχιακάς πά
  λεις ουνελήφθηααν 27 &ημβσι·ι ύκάλληλ·ι
  οί όιτοϊοικαιΐ θχ δ.χκσθβΰν επι έαχάτα πρβδ·
  αία.
  ΟΙΣΥΜΜΑΧΟΙΔΕΝΑΝΑΓΙΙΩΡΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΠΡΛΗ-ΙΝ ΤΗΣ 'ΒΡΕΜΗΣ,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Νβεμβρίου (ίδ.νπηρκοίκ).
  —Έπβναλβμβάνεται ίτι έπωλήθηοαν είς
  την Ρωσσίαν τό Γερμανικόν ύπερωκεννει-
  •ν «Βρέμη» καί αλλα έμπ·ρι»ά σκάφη.
  Σχετικ&ς τονίζεται ίτι την μεταβίβνσιν τϋ$
  κυριβτητος των σκβφων αυτών ύκν θ' άνβι-
  {γν»?(β·νν ·&» η Αγγλία ·υτ» ή Γαλλια,