98082

Αριθμός τεύχους

5327

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αίγυπτον
  ετησία λίραι Β
  Ιςάμηνος Ι
  Άμβρικήί
  ειησία δολ. 1Β
  Ιξάμηνος » * 8
  Τι"
  ■ατά φύλλον
  Δραχ.
  >$
  .ϋΕΤΑΡΤΚί
  22
  ίτΐΝΟΕΜΒΡΙΟί
  1939»
  ΓΡΑΦΕΙΑ , ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^*" ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΤηΕΥΒΥΝΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ Β«Ον
  ΑΡΙΘΜ.; ΦΥΛΛΟΥ 5327
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Μετά τα όμαδικά ναυάγια.
  Ή Αγγλία
  θά εφαρμόση
  σκληράάντίποινα
  εναντίον της Γερμανίας
  Μετά τώ όμαδικά ναυαγια αγγΜ/ων καΐ ούδετίρων σκσφων έκ προσκροχ.
  οεο>ν είς Γερμανικας νάρκας τό Βρεττανικόν ναυαρχεΐον ένετεινε. τα με-τρα
  ασφαλείας καί εκκαθαρίσεως των θαλασσών <5πο τα γερμανικα ύποβρυχια και τάς ναρκοθέτιδας. Είς την είκόνα μας, άγγλικα άντιτορπιλΛΐκά, περιπολοϋντα είς την Βόρειον Θάλασοαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ν)βρίου (Ι διαιτέρα ύπηοεσΐα).— Ή υπό θέσις των όμαδικών νσυαγίων έμπορικών σκσφών έξακολου θεΐ ν' άπασχολβ καί σήμερον τούς ναυτικούς κύκλους κα θώς καί τάς εφημερίδας. Ώς γνωστόν, ή Γερμανία προσε πάθησε νά έπιρρΐψπ τάς εύ βονας τής καταστροφάς των β έμπορικών σκαφών έν τή Βορείω Θαλάσση είς την Αγ γλΐαν. Έκ των αστέρων δμως. ά νηνγέλθη χθίς υπό τοθ ραδιο φωνικοϋ σταθμοθ τοθ ΒερολΙ νού καί των Γερμανικών έφη μερΐδων δτι τα έπανειλημμέ· να ναυάγια των τελευταΐων ημερών, άποτβλοθν επιτυχίας τής Γεομανίας. Αί έφημβρΐδες «Ο ΒερολΙνου μάλιστα έξ* φρασαν διά τοθτο την ζωη ράν Ικανοποίησιν των. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού (Ιδ. όπηρεσΐσ).— Μέρος τοθ Άγ· γλικοθ τύπου έκφράζει σήμε ρον την γνώμην, ώς άγγέ». λουν σχετικά τηλεγραφήματα έκ ΛονδΙνου, δτι οί νάρκαι τάς οποίας ετοποθέτησαν τα γερμανικά όποβρύχια Είς τάς θαλασσΐας γραμμάς διά των οποίων διεξάγεται τό εμπόριον τί|ς Αγγλίας καί των κρατών της Βορείου Θαλάσσης είναι τό μυστηριώδες δπλον πβρΐ τοθ όποίου ωμίλησεν είς τε λευταΐον λόγον τού ο Χΐτλβρ «αί διά τοθ όποίου ήιβΐλησε τόν κόσμον ολόκληρον. Έξ Έξ άλλου, δλαι γενικώς αί αγγλικαί έφημερίδες καταδι κάζουν ομοφώνως τόν έγκλη μοτικόν τρόπον διά τοθ όποί ου διεξάγει ή Γερμανία τόν πό λεμον, μή φειδομένη ουδενός ουδέ αυτών ναικοπαΐδων Χ«ρών. των των η άθώων γυ ούδετέρων ΑΙ αγγλικαί έφημερΐβες συ· »«χΐζουσαι παρέχουν διαφό¬ ρους έξηγήσεις είς τόν τρό¬ πον οράσεως των Γερμανών κατά θάλασσαν: Τό ύποβρο· χιον, γράφουν, ίγκαταλείπβι «Ις διαφόρους ζώνας Εξ. ™σ" °«ρας, δύο έκ των ναρκβν αύ '* ο( ύηοίβι μίνουν τρΐβ μ* τρα κάτωθεν τής επιφανείας τής θαλάσσης. "Οίαν τό πλοΐ όν διέλθη έκ τής ζώνης είς την όποιαν ευρίσκονται έγκσ ταλελειμέναι αί νάρκαι, προσ κρούει είς αύτάς καί βυθίζε ται έντός ολίγων λεπτών. Αί μάλλον άδιάλλακτοι έκ των αγγλικών εφημερίδων το νίζουν δτι έπέστη ή στιγμή νά εφαρμοσθούν κατά τής Γερμα νίας άντίποινα υπό τής Αγ¬ γλίας άνάλογα πρός αυτήν την φοβερωτέραν^ παραβίασιν των διεθνών νομίμων τοθ πό λέμου. Ή εφημερίς «ΝΐαΙηλυ Έξ πρές» αγγέλλει δτι τό Αγ γλικόν ναυαρχεΐον κατέχεΐ τό φοβερώτερον δπλον τό ό ποίον είναι δυνατόν νά φόν τασθή άνθρώπινος νοθς. «Τό νέον σότό δπλον, συνε χΐζει ή αγγλικη εφημερίς, εΤ ναι τόσον τρομακτικόν άλ λά καί τόσον τέλειον καί πρωτότυπον ώστε ουδένα άλ λο Κυάτος θά δυνηθβ νά ι Ο Ι τό αντίστοιχον τού ώστε νά δυνηθή νά τό έξουδετε ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ν)βρ(ου (18 6πηρεσΐα)-Ή Αγγλικη κυ βέρνησις ή/όρασβν έξ Μνω μένων Πολιΐειών 750 χιλιάδας τόννους σιδήρου αςιας 15 έ «α τομμυριων δολλαρίων. Ή άγο ρα αυτή θεωρβΐται ή μβγαλυ τέρα έξ δσων Ιχουν γΐνει μέ- γρι σήμερον. Μερος τοθ σιδή· οου τούτου πρόκειται νά μετα φερθή είς Αγγλίαν έντός τοθ προσεχούς τριμήνου. Έξ δλ λου έξ Ούάσιγκτων άγγέλ λεται δτι έφθασεν είς Νέαν "Υόρκην αγγλικη άντιπροσω- πεΐα διά νά διαπραγματευθή την αγοράν πρώτον ύλών έξ •Αμερικήν- Άποδεικνύεται δτι αί απειλαί τοθ κ. Χίτλερ περΐ άποκλεισμοθ τί,ς Άγγλίαςδέν Εχουν οθτβ αξίαν οθιε άποτέ λβσμβ- ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΟΝ ΗΡΟΪΟΝΤΟΝΜΑΣ Τελευταίαι πληροφορίαι μας έ$ Αθηνών, άνέφεραν ϊτι τέ» ζήτημα τδν μεταίύ "Ελλάδος καί Γερμανίας έμ- πβριχων μεταφοράν ρυθμίζε· ται οριστικώς έντός των α· μβρδν χάρις εί; τάς ενεργεί¬ ας τής κυβερνήσεως ιιας. Ή είδησις ο' αύτη, ώς ήτο φυ οικον χαί Ευνόητον, έπέδρα σεν άμέσως εύνοΐχως επί τής άγοράς χαί συνκτέλεαεν Είς κάποιαν βελτίωσιν των τιμών των γεωργιχών πρβϊοντων μας χ«ί ίδΐα της σταφίδος, τής οποίας χό μέγιστον με ρος ώ; γνωστόν έςάγεται είς Γερμανίαν. Ή χυβέρνη σις Ιμως δεν ήρχέσΒη είς την επιτυχίαν της αυτής. Έστραι- φη καί πρός άλλας χώρας, χαί πρός τας άλλας χατανα λωτιχάς αγοραίς των προϊον- των μας χαί φροντίζει διά την βελτίωσιν των μετ1 αύ των έμπορικών μας συναλ λαγών. "Ηδη απέστειλεν είς Παρισίους αντιπροσωπείαν διά την διεξαγωγήν _ δια πραγματευσεων πρός σύνα, ψιν καί έμπορικής α»μβ*σ» μ(. Ώς οε άναςρέρβυν σχετι χαί κίοήσεις, αί ΰιαιτραγμα τεύσεις προχωρβϋν κανονι¬ κώς χαί αί έλπιδκς αίβίον τερμκτισμοΰ των αύ{άνου διαρκώς. Τό σπουδαιότερον δέ είναι ότι ή Γαλλιχιΐ χυ· βέρνηβις δέχεται νά προμη θβύεται έ{ Ελλάδος μέγα λ άς ποσότητας γεωργικών ηρφϊόντων, οΐνων, καπνών κκί άλλων. Δι' αύτό χαί τό άνβιγμα της Γαλλικής άγο ράς ο» έχη ευεργετικήν επί δρααιν επί τής τψής των προΐόντων μβς. Άλλ' έχ.βς τής Γερμανίας καί τής Γαλλιας καί ή Αγ γλία φαίνεται διατεθειμένη νά προβή είς σημαντικάς προμηθείας γκ»ργιχων είδών έκ τής χώρας^μας. Φαίνε ται δέ ότι χ αι ή άνβμενο μένη άφιξις τού λόρδου Λο ϋδ είς '^οηνας οέν είναι ασχετος πρός τας οιαθέσεΐί αύτάς τής Αγγλικη; κυβερ νήσβως. Άπομένει μόνον ν ά αγοράση καί εί; καλάς τι μά; ή Αγγλία. Δι* αύτο ·· μως μεριμνά ή χυβέρνη σις μα; ή «ποία τόβον έν διαφέρον έκδηλώνει χαί το σας προσπαθείας καταβαλλει ς ρ δια την έ£ γωγήν καί είς ά δ ρ ίς« Ιχανοποιη γγ ς τιχας τιμάς διάθεσιν των γε ωργιχών προϊόντων μας. *£ τσι γεννάται βάαιμος πλέον ή ελπίς έτι χάρις εί; την χυ βέρνηοιν τα κυριώτερα γε ωργιχα προΐόντα μας, στα φ!6β(, ελαια, χαπνός, αΐνοι βά Ιζασφαλίσβυν ίχανβποιη τικάς τιμάς χαί θά πωληθβΰν £ ολοκλήρου. Τμήμα μη/ανοκινήτου Γρρμανικής μεραρχίας έξ έκείνων αί οποίαι συνεκεντρώθησαν τόν τελευταίον καιρόν κατά μήκο; των Όλλανδικών συνόρων ήφαΐστειον της Τσεχοσλοβακίας ΟίΤσέχοι φοιτηταΐ-ΞΞ θ ά έξακολουθήσουν τόν άγώνα μέχρις εσχάτων Ό ΦόνΝώυρατ εκληθη είς Βερολίνον. ΑΓΚΥΡΑ 20 Νοεμβριού (16. π!}Κ!εο·ια; τής «Ανορθώσεως). —Τηλεγραφήματα των άντα· ιτοκριτων των πρακτορεΐων Ρώ Οΐερ καί Χοβας άναφέρουν ότι έξακολουοοθν αί εξεγέρ¬ σει των Τσέχων καί τα πιρ στικά μέτρα των Γερμανικών άρχων είς τα δύο προτεκτορά τα τής ΒοημΙας καί ΜοραβΙας Έξαιρετικως αύστηρά μετρα λαμβανονιαι είς Πράγαν κα Μπρνό είς βαρος των φο τητών καί Ιδιαιτέρως είς βά ρος των φοιτητών τοθ Πολυ ΐεχνεΐου τοθ Μπρνό. Είς τή Πράγαν έχουν συλληφθη μετα ξύ των δλλων καί πολλαί 6ε κάδες χιλιάοες Τσέχων άξιω ματικών τής άστυνομίας. Με ταξύ των προτεκτοράτων τής ΜοραβΙας καί τής ΣλοβακΙας άπεκόπη τιάσα έπικοινωνΐα, τηλεφωνική ή τηλεγραφική ε¬ κλείσθησαν δέ καί τα συνορα Είς ούοένα έπιτρέπεται νά εισέλθη ή νά εξέλθη τής Μο ραβΐας. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεσία).—"ϋγκυροι πληροφο ρΐαι έξ ούδετέρων πηγων ά αφέρουν ΰτι οί Τσέχοι έξακο λουθοϋν ν' άνθιστανται είς ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΑΙ/Ν ______ Ή Φινλανδία ή χώρα των δεκάδων χιλιάδων λιμνών καΐ των απέραντον «βοών, ποοσελκύβι τελευταίως το παγχοσμον ενδιαφέρον λόγφ τής Ρωσσιχής ώπ«λής, ΆνίΡΤΕοω, μ«αί|>οοά |υλί»ας ϊΐς φινλανδιαν ρέυφ ΐών ποταμών,^»—
  Βοημίαν παρά τα λαμβανόμε
  να κατ' αυτών σκλη?ά μέ¬
  τρα. Παρά τάς προσπαθείας
  της ή Γκεσταπό δέν κατώρθω
  σε νά παρεμποδίση τάς έκδη-
  λώσεις των Τσέχων οί όποΐοι
  συγκροτοθνσυγκεντρώσεις ψάλ
  λοντες πατριωτικά θούρια.
  ΡΩΜΗ 21 Ν)βρίου.— Κατ'
  εΐδήσεις έκ ΒερολΙνου ή τάξις
  αποκατεστάθη είς Βοημίαν, έ
  δέησεν δμως νά γίνουν, κα
  νέαι άθρόαι συλλήψεις διανο
  ουμένων τής Πράγας, οί ό
  ποΐοι ευρίσκονται είς έπα
  Φήν μέ τό εξωτερικόν καί λαμ
  βάνουν όδηγΐας άπό τόν κ.
  Μπέννες καί τούς άλλους έ
  ξορίστους Τσέχους ηγέτας.
  Αί αυταί εΐδήσεις άναφέρουν
  δτι αί τηλεφωνικαΐ συγκοινω
  νίσι μεταξύ Πράγας καί Βερο
  λίνου δέν άποκατεστάθησαν
  είσέτι.
  Αί αρχαί τοθ ΒερολΙνου το
  νίζουν δτι 20 χιλιάδες άνδρες
  των ταγμάτων έφόδου είναι £
  τοιμοι νά εισέλθουν είς Πρά
  γαν καί νά έπιβάλουν μέ κά
  θε μέσον την τάξιν μόλις έκ
  δηλωθούν νέαι έξεγέρσεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ν)βρίου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Πληροφορίαι έκ
  Πράγας το νίζουν δτι παρά
  τα λαμβανόμενα υπό των γερ-
  μανικών άρχών σκληρά μέτρα
  οί φοιτηταΐ δέν έκάμφθησαν,
  συνεχΐζουν δέ τάς πατριωτι-
  κός έκδηλώσεις των. Είς τάς
  μεγαλυτέρας πόλεις τοθ Προ-
  τεκτοράτου, οί Τσέχοι φοιτη
  ταΐ εκυκλοφόρησαν προκηού
  ξεις είς τάς οποίας διακη
  ρύττουν δτι θά συνεχΐσουν
  τόν ήρωϊκόν άγώνα των μέ
  χρις ότου επιτύχουν την πο¬
  λιτικήν καί πνευματικήν α¬
  πελευθέρωσιν τής χώρας των.
  Κατά τηλεγρσφήματα έκ
  Νέας Υόρκης οί Άμερικανι-
  καί έφημεριοες, σχολιάζου-
  σαι τα γεγονότα της ΒοημΙ
  άς καί Μοραβΐας γράφουν
  δτι ή τακτική τής βΐας καί
  τοθ τρόμου την οποίαν μετέρ
  χονται οί ΓερμανοΙ είς Τσε·
  χοσλοβακίαν κ«1 Πολωνίαν
  θά φέρη τα ιδία άποτελέ
  σματα, θ' αποδώση τούς ΙδΙ
  ούς καρπούς τούς όποίους
  απέδωκεν ή (δία τακτική των
  Γερμανικών στρατευμάτων είς
  τό Βέλγιον κατά τόν μέγα-
  ον πόλεμον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού (Ιδ.
  ύηηρεσΐα).—Ό «Μικράς Παρι-
  σινός» σχολιάζων τα γεγονό
  ~α τί|ς Τσεχοσλοβακίας γρά
  φεΐ: «Ή τακτική τοθ τρόμου
  έξακολουθεΐ είς την Μοραβί
  αν καί την ΒοημΙαν. ΟΙ Τσέ
  χοι άνθΐστανται εις τόν γερ
  μανικόν κλοιόν. ΟΙ νεκροΐ εΤ
  ναι πολυάριθμον ΟΙ συλλη¬
  φθέντες είνε πλέον άμέτρη-
  τοι. ΟΙ ΓερμανοΙ δέν γνωρΐ-
  ζουν πώς θά λήξη ή έπανά-
  στάσις ή όποία ήρχισε καί
  πώς θά κατορθώσουν νά επι
  βληθοθν. Είνε γνωστόν αλλω
  στε δτι δταν ενας μαρτυρικός
  λαός έξεγείρβται δέν σταματφ
  πλέον καί δέν κάμπτεται εύκο
  λως. Ή τακτική των βιαιοτή-
  των δέν τόν τρομάζει. Άντι
  θέτως αύξάνβι τό θάρρος τού
  Οί Τσέχοι βλέπουν τόν κο-
  λησσόν τοθ Ράϊχ νά σείεται
  έκ θεμελΐων καί είνε βεβαιοί
  δτι ό πόλεμος θ' αποδώση είς
  αύτούς την ελευθερίαν των».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού ((δ.
  ύπηρεσία). — Πληροφορίαι έκ
  Γερμανίας άγγέλλουν δτι ό
  φόν Νώυρατ Προτέκτωρ τοθ
  Ράϊχ είς ,Βοημίαν καί Μορα-
  βΐαν εκλήθη υπό τοθ κ. Χίτλερ
  καί ανεχώρησε διά Βερολί¬
  νον.
  Ό κ. Χίτλερ θά ζητήση να
  λάβη λεπτομερώς γνώσιν των
  διαδραματιζομένων είς τα δύο
  προτεκτοράτα καί θά δώση ό
  δηγίας είς τόν Φόν Νώϋρατ
  διά την επιβολήν της τάξεως.
  Ώς έκ τούτου οί Τσέχοι άνα
  μένουν 6τι θά εφαρμοσθούν
  νέα τρομοκρατικά μέτρα έ
  ναντίον των.
  Τό «Έργον» είς άρθρον τού
  υπό τόν τίτλον: «Ή Πραγα
  θά νικήση.» γράφει: «ΑΙ τρο
  μοκρατικαΐ ενέργειαι πολλα
  πλασιάζονται όλον έν καΐπερισ
  σότερον είς την Τσεχοσλοβα
  κίαν. Μ' δλα ταθτα οί Τσέ
  χοι θά μεΐνουν ακλόνητον ΟΙ
  Τσέχοι θά νικήσουν.
  "Ας γνωρΐζουν δέ οί Τσέ
  χοι δτι τούς εννοούμεν πλή·
  ρως διότι καί έκείνοι μας
  έννοοθν. "Ας γνωρίζουν δτι
  δταν ομιλούμεν περί δικαί¬
  ας βΐρήνης σκεπτόμεθα καί
  μίαν ελευθέραν Τσεχοσλοβα-
  κΐαν. Διότι ή δικαία εΐρήνη
  προθποθέτει ελευθέραν την
  Τσεχοσλοβα κια *». Ή «Βι-
  β
  κτουάρ» τονΐζβι: «'Η Γαλλία
  δέν εσκέφθη πό τέ νά έγκατα
  λείψη, νά προδώση την Τσε-
  χοσλοβακίαν. ΟΙ "Άγγλοι
  καί οί Γάλλοι, σεβόμενοι ε¬
  αυτούς, γνωρίζουν ώς όμολο
  γοθν Οτι ή Τσεχοσλοβακία
  είναι τό ΘΟμα τοθ Μονάχου,
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2

  ΘΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ΘΙα-
  σοί: "Ενωσις Καλλιτέχνην—ΜΙτσα
  Γαϊτανάκη).— Σήμβρον τελευταία
  άτ.οχαιρετιστήριος ταοάσΐασις
  καΐ τιμητική των ήθοττοιών δΐδοθ ι
  Μ. Χριστοδούλου καί τοθ κ. Τα
  κη Μακρίδη μέ την τελευταίαν
  έπιχυνΐαν τβν Αθηνών τό «Κα¬
  λάς "Ηλθες». τοθ Συνα&ινοΟ.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κ,ινημαχογρά-
  φός).— Πεμκτη 23 Νοεμβριού «Ή
  ρωΙ<ά Κορόίδα» (Χονδρος-Λι γνό ). ______ ΜΙΝΩΛ.-Σήμερον ώρα 8 μ. μ. όλόκληρο τό Εργον: «δ Τάθος τού ΊνΟοΟ». ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμός Αθηνών. Πρ6νρ»μμ»22ης Ν)βριθΜ. 12.25 Σήμα—Έθνιχός δμνος— Ομνος Νεολαίας. "Ώρα 'Ασχεροσκοπιίου Αθηνών. 12.30 Ή ώρα τοθ έργάιου. 13 Μουσική μ έ φυσαρμονιχιχ χαΐ χαδάγιες. (Δ(σχοι). 13.30 —ίδήαεις.— Χρηματιστή ριον. 1345 Έλαφρά αουσιχή (δπό τής δρχήστρας ΠοθητοΟ). 14.15 Είδήσεις.— Μετια>ρολογι
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορας Πει
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαΐ έλληνι
  χοΐ χοροί. (ΔΕσκοι).
  18.55 Ιΐοιχίλη μουσιχή. (Δί-
  οχοι).
  19.30 Ή ώρα τοθ παιδΊοΟ.
  19.50 ι'ραγούδια μέ τον Σαλιά
  πιν. (ΔΕσχοι).
  20 Ή ώρα τής δγΐίας.
  20 15 Δημοχιχά τραγουοΊα Μα
  χιδονΐας χαΐ Ηπείρου (υπό των
  ομιλών Ναύτη χοΐ Γογχώνη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Μ3υσική τζάζ (δπό τής δ>
  χήστρας Νεοκλή) πιάνου.
  21 50 Ρεσιτίλ (δπό χί;ς δίδος
  "Αννης 'Ανχωνιάδη).
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 ,Ή ταχτιχή δρχήστρα
  τοθ αταθμεθ (δπό την διεύθυνσιν
  ΐοθ χ. Γ. Βιτάλη).
  23.20 Νυκτεριναι είδήσεις.
  23.30 Έλαφρό τραγοΒδι (δπό
  τής χ. Κούλας.Γκιουζέππε).
  24 Τελευταίαι ιίδήσεις.
  0.10 Μουσιχή χορςθ. (Δίσχοι).
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΠΕΜΠΤΗ
  23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΚΑ
  ΚΟΡΟ ΊΑΑ
  Τβ πρ&το έβΕτΐινο ςρίλμ
  τοβ αχαρίστου ντουεττου:
  ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ
  Ένα πραγματιχο ντεΜριο
  καρά;, νελωτος καί εΰβυμιάς.
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΟΙ βασιλείς τ·δ τραγου
  διοδ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  Στ· φίλμ—μαγείκ:
  ΣΕΝΙΟ- -
  ΡΙΤΑ
  (Ρίδον τής Δύσενς)
  Έν» γι-ητευτιχο ΐΐίώλλιβ
  Λβύ τβ πλπμμυρίζβυν «ύρά
  νικ μβνοιχές μιλΜ&Ίις.
  "Ενκς οτρύβιλος χορβν «β
  βργιο μιά( Χηανιολιχης ···
  ΜονβΐΜί) Γ, Γκβννώ—
  Χερμΐτερτ ϊτβχάρτ.
  Αί επαρχίαι.
  "Ογδοήκοντα πίντε περίποιι έ-
  χατομμύρια- δραχμών ' έδαπανήθη
  σαν κατά τό τετράμηνον μόνον
  άπδ τοθ Μοί ου μέχρι τοθ Αύγού-
  σΐου 1939, δια τάς ανάγκας των
  νομών χαί ώς επί τό πλείστον
  διά την εκτέλεσιν έργων έγγΐί-
  ων δελτιώσεων, έξυγιαντικων χαί
  δΒοποιητιχων. 'Η δαπανη είνε
  άξία πολλής έξάρσεως έν συγχρί
  σει πρός τό παρελθόν: Ώς γνω
  οτόν εξηκολουθεί τοτι νά δφΐστα
  ται έ δδροχέφαλίς τοθ Κέντρου
  χαί «Ε επαρχίαι νά παρουσιά-
  ζουν πλείστα δσα άλυτα ζητή'
  ματα. Ακριβώς τα μικροέργα δι,
  των οποίων είχον άμεσον άνάγκη
  παρεμερίζοντο, διά χον λόγα'
  8τι δέν δΐιήρχον ανθρωποι νά έ
  διοφερθεθν δι' αΰτά άλλά κα
  ποσϊ ίχανά είς τάς χορτ,γουμέ
  νας τυχόν πισΐώσεις.
  ***
  Πρός έπαινον.
  Έκ παραλλήλου πρό; δια
  γράφομεν χθές διά την έν Ρεθ
  μνη πνευματικήν κίνησιν άξίζε
  νά οημ'ΐωθ^ χαί ή κίνησις ■£< την Νιάπολιν. Ώς πληροφορούμι θα συνεστήθη έχεΐ πρός ναζωογδνησιν τής πνευματ'χήΊ κινήσεως Επιτραπή υπό τή προΐδρίαν τοθ θεοφιλεατάτοι Έπισχόπ'υ χ. Διονυσίου είς τή δποίαν συμμιτέχουν δ Είααγγ λεδς χ. Τράμπος χαί δ Γυμνα άρχης χ. Τατάκης. Απεφασίσθη σχετικώς ή διοργάνωσις σειρά διαλέξεων δυναμένων νά συμ6ά λουν είς την ανάπτυξιν τοθ χοινοθ Καί είνε τοθτο πρός Ιπαινον των Νεαπολιτων δεδομένου μάλι σία δτι συμβάλει χατά πολύείς τα χαί έν ι% πδλει ταύτη όλονεν έν τΐινομένης προόδους. Τό φωτογραφικόν ρεπορτάζ λβΒπ"ιΒ»τΜ_ι Ή οργάνωσις τής άλιε.σς. Ή οργάνωσις τής άλιείας τή οποίαν ώς γνωστόν απεφάσισε τε λευταίως τό χράτος, εξακολουθή νά άπασχολή τρύς είδιχευς χά τόν χύπονγενιχώτερον. Καί διχα ως. Διότι ώς ευρύτατα έτονίοθη ή αλιεία όργανουμίνηχοί συστημα τοποιουμέντ) προώρισΐαι νά άπε' μία των μεγαλυτέραν τιηγων τιλοθ τού. Καί είς την ά>λην 'Ελλάδα
  Εηου υπάρχει εκμετάλλευσις των
  ίχθύιβν είδιχή χαί γενιχή, χαί
  είς την νήσον μας. Μετά την
  ίδρυσιν μάλιστα τής άλιευτιχής
  πίστειος παράτή 'Αγροτιχή Τρα
  Π'ζή ή δΐγάνωσις τής άλιείας
  θά αποτελέση συν ιψ χρίνφ σιαθ
  μόν είς τάς δπέρ τής έθνιχής
  οίχονομίας χατιυθΰνσιις τής χ
  βερνηχιχής πολιτιχής.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠ1ΣΤΗΜΟΝΟΣ
  Επανήλθεν είς την πόλιν μας
  6 χιιροθργος όρθοπιδιχός .α
  τρος χ. Νικόλαος Κάτσαρης είδι
  χως έν Βιέννη έχπαιδευθείς χαί
  μέλος χτ]ς έν Βιέννη ίατριχής έ
  χαιρεΕας χαί δέχιται είς την Πό
  λυχλινιχήν Ηρακλείου άπ6 τής
  20 Νοιμβρΐου εκάστην πρωΐαν
  10 80'—12.30'ϊβδς Αβθινιΐς της
  Έξαγβρά σταφίδων «Κου
  ρουτακτά» παρά τού Αύτονό
  μου Σταφιδικοΰ Όργανιαμοϋ
  ΚαθΙσταται γνωστόν είς
  τούς παραγωγούς τής περιφε
  ρεΐας "Ηρακλείου δτι κατόπιν
  αποφάσεως τής Σής Κυβερνή
  σεως θέλει γίνη παρά τοθ
  Αύτονόμου ΣταφιδικοΟ Όρ
  γανισμοθ έξσγορα σταφίδων
  «Κουρουταχτά» μέ τιμήν δραχ
  μών πέντε καί έξακοσΐων έ
  βδεμήκοντα έπτά χιλιοστών
  (5.677) κατ' οκάν, μέ βάσιν
  σακχαρου πεντήκοντα πέντε
  επί τοίς εκατόν (55 ο)ο) καί
  μέ σύξομεΐωσιν τής τιμής ά
  νάλογον, παραδοτέων είς ά
  ποθήκας Δ.ΣΟ.
  Ήμέρα ενάρξεως παραλα
  βής ωρίσθη ή 24η τρέχοντος
  καί λήξεως ή 13η Δβκεμβρίου
  Ι έ. Ι. άτιό τος 8—12 καί 1 — 5
  μ. μ. είς τάς αποθήκας τού
  έργοστασΐου τής ΈταιρεΙας
  "Ξενάκη—Λιανα καί Σία.
  Δέον νά έχωσιν ύπ' δψ.ν
  οί πσραγωγοί δτι κατά την
  παράδοσιν θά προσκομίζωσιν
  β(βοίωσιν δημοτκής, κοινοχι
  κης ή Γεωργιος Αρχής (Συνε
  ταιρισμβν) δτι δ προσφερόμβ
  νος οταφιοόκσρπος είναι τής
  Ιδίας αυτών παραγωγήν
  Έν Ήρακλείφ τβ 20Μ)βρίου
  1939.
  Διά τόν ΑΣ Ο.
  ΊΜάννης Άρφάνης
  ΠΒΛΕΙΤΑΙ οίχίκ έν αρίστη
  χαχαστάσιι έξ 7 δωμάτιον λουτρ&Ο
  χαί μεγάλας «υλ*]ς έναντι οίχΕας
  Βογικχζίχΐϊ συνοιχΐκ ;Γυμναστ^
  ρίου. Πλΐ)ροφορ[«ι παρά χφ ΙΒΐο·
  Ή Γενική Άσφάλεια Αθηνών άνεκάλι,ψρ ίτρδ ημερών την έίραν τοϊ5
  Πολιτικόν γραφείου τηΓι κημμουνιστιν.οϋ κόμματος καί τό παράνομον τυπο
  γραφείον δπου Γξετυποΐίτο ό «Ριξοστΐάτης» καί επέτυχε την σύλληψιν των "
  πομενόνπον είηέτι κομμοιινιστών.
  Είς τάς παρατιβρμένας εικόνος διαχοίνοντσι: *Ά'(ο εξ άοιηιερών — Κα
  :, Παυλάκης καί Ζήσης Βείξαδέο Κάτω έξ άοιστερών ή Μαρία Δοήρ
  βπρη, η σΰζυγος τοΰ Βοϊζαδέ καί ή Γεωργία Λούρβαρη. Ε^ τό μέσον: 'Η
  οίκία δπου ήτο ϊγκατεστημένον τό τυπογραφείον καί Κάτω: τό άνακαλυφ&έν
  καί κατασχεθίν τυπογραφείον.
  ΙΑΤΡΟ£
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  ΕΙΔ1ΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΪ ΟΥΡΟΛΟΓΟ5
  ΔιπλΝμ«τοϋχβς ΑδδΙβίΗΠ τής χειρουρνΐΜής ούρολονι
  κης Κλινικής της Ίκτριχης Σχολης Π«ν«ηιστΐιμίο» Πκρι
  οίι»ν.
  ΠαΘήσβις το& ούροποιητΐΜου συστήμχτος ήτοι νκφρ&ν,
  ΜύθτεΝς, ηρβστάτου, γβννπτικδν οργάνΝν κ,λ.π. Δβχ«τ«ι
  9- 12 «ι. μ. 3- 7 μ. μ. ϊν τί» Ιατρβίω τ©« οδβς Ναιρονιύργιΐι
  ηβρβδος Πλ«τ>(«( ΆρΜαδΙο» (ΧιΗαν 'βγλβδ).
  Τπλόφ. 8-22
  Ήρχισε
  ενεΐεΒΜε—■«μ■——η—ε—ι
  Εργαζόμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΓ'
  Κατέστη δικαΐος κέντρον
  δΑων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εΰνοεΤ ώς ενα άπό τα καλυτέρα ξβνοβοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον ττ)ς
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστραπτοόσης καθαριότητος, άφθονον
  υδάτων, ίγκαταστάσεων λουτρόν, βΐνβ άσόγκριτον.
  ΤΟ «ΧΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διΐυβυνεται
  ΚρΙ,τκ κ. Γιάργι·*/
  τβ»
  τα ττεριπαθέστερρν
  άνάγνωσμα
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΚΛΙΙΣίΡρΑΙΟΙ
  έ4ον
  —ΙΙρώχτ] ποϋ θά μΐτανεή δι'
  δ,τι Ιχανι, θά είνε ή (δια ή
  χόμησσα...
  'Η άμφΐβίλΕα. σάν 5Ραρμ«
  ρδ φίδι, δάγχω-ε την έρωχιυμέ-
  νη χαρδιά τού...
  Ή σχίψ ς ιδίως δτι τό άπόγευ
  μα είχι τό τακτιχόν τού μάΗη-
  μα τής μουσιχή; πρός την χόρην
  τοθ χόμηχος, άπεχορύίΐωνε την
  δΐιλία τού μέχρι πανιχοθ .· —ως
  θά χδν δπείέχεχο ή χόμησ*»; Καί
  τηος θά τολμοθαε νά τή·" κυτά
  ξη αότίς; Ό πανιχός τού τοθ
  πνευσι πρός στιγμήν τα αίώνια
  σχέδιχ πιρΐ φιιγής: "Αν μποροθ
  σε, ά°ν £έν χινδύνΐυε νά πχριξτ]
  γηθ$ δτι έτευγε χρυφά, σάν χον
  χλέφχη, θάταν (χανος νά μαζεύ
  ση τάς άποσχιυάς τού—ήΐ«ν τό
  αον δλίγαι!...— χαί νά φύγη άμέ
  σως, χωρΐς ν' άποχαιρκτήση χά
  νένα... Έπειδή δμως ή φύγη αυ
  τή άπεχλιίΐτο, απεφάσισε την
  φυγομαχίαν: Δέν θά επήγαινε στο
  μαθημα τής μουσιχή;, τό άπό
  γευμα... Ήσθάνΐτο τιώ; τοθ ήταν
  αδύνατον νά πάη... θά είϊοποι
  οθσεν δτ' ήταν α^ρωστος... Σ*ί
  φθηχε πολύ χαί επί χέλους χά
  χέληξιν, αΰχός δ αιωνίως άνατιο
  φασισιος, είς την απόφασιν: Πά
  ρεχάλεαε την γυναΐχα τοθ επι
  στατου νά ειδοποιηθη χατά τό
  μεσημίρι, την χόμησσ<ν 5τι ή ταν άδιαθιτος, χαί δέν θά μπα· ραΡσι νά τής παραδώση τό άπό γευμα... Αϋΐό τοθ φάνηκε ώς ή καλλίτερα προσωρινώς λύσις. Άλ λά μόλις ή πρόθυμος γυναΐχν τοθ έττιστάτου Ινυγΐ πρός μετάβασιν των 7έγων τού, ό Σοθμπΐρτ εΐχι χι9 δλας μετανοιώση χαΐ έφ.6>Τΐο
  μήπνς εΐχε χάμη καμμιά γχάφα.
  Ή γυναΐχα τ&0 επιστάτου γύρι
  σε μετ1 όλ'γον... Ό Σοθμπερτ την
  ά'χουε, γιατΐ την πΐρίμενεν ένα
  γωνίως. Άλλά δέν έσπευσε νά μά
  Ηη τό άποτίλϊσμα τής αποστολάς
  της. Άπό την μιά μΐριά άνυ
  πομοναθσε, άπό την άλλη τόν χά
  θήλωνεν είς την θέσιν τού ή με
  γάλη δΐιλία. τού. Προφασισθιΐς
  πώ; ήΐαν άρρωστος, εκινδύνευεν
  ήδη ν' άρωατήση στ9 άληθινα. Ήσ
  θάνΐτο αιφνιδίως τόσον άσχημα!
  Επί τέλους ή πόρτα τού χτύπη
  σι:
  —Κύριε Σοθμπερτ—'άχούσ
  χεν ή φανή τής γυναίκας τοθ έ
  πιστάτου—χόριε Σοθμπιρτ, άνο
  ξεχε... Σάς φέρνω νέ«...
  (συνεχίζεται)
  Κ ΟΙ Π Ω ιΊ Ι Κ γ
  ΓΑΜΟΙ.- Ό κ. Ανδρέας Στε¬
  φανάκης καί ή δνΐς Παγώνα Βατρ.
  δουλάχη έκ Βασιλικών "Ανωγείων
  έτ·λε(70ΐν τοος νάμους των εν
  "Ηρακλείω. Παράνυμφος ιΐαο<στη ό κ. Δημ. ΚιοσκλήΓ,. θβρμβ συν. χαοη'ήοια ' ΕΓΠ-ΚΕΨΕΙΣ- Ή κ. ΠολυτΙ- μη Μ. Μηλιαράκη δέν θά Βεγθή ίτΐισκ'ψεις *β« δ.θθη •Ις-Ανβ Β Λννον χΏ κσΐ ένάρετος δέσποινα ήΕΙρήνηΠα «α&ακη ·Η μΒτασταο-, οιεϊρΐν.τβ βιάτήν ευ/ενιιβντοιή9βϋς κα1 τ_2 καλωσύνην ,«, βι.'β ^ . "Ι» ρι γενικης 6κημή,βως κα1χ,7,. γάλου σιμ-ιομοθ. Τούς οΚΕΐο'ς της κοΐ Ιδιαιτέρως τ6ν «,Λον οίον τη: κ. Ανβρίαν ΠαΐιΒα συλλυκουμιθα θερμώ;, *** Γ όρω στήν ττάλι. Ό καιρός ίξικολούθηοι και χθές άυταθής χωρΐί νά κλΐνρ, σο φωΐ οΰ;ε είς την κακοκαιρίαν ςθ·ε είς την βροχήν. —Έν ζ> μβταζύ είς τάς ι»«ρι·
  φιρείας δπου έβαεξε ραγδαΐως
  ουνεχΐζεται τό δρνωμα καί ή
  οπορά.
  —Έν άναμονη έννοεϊται μετ'
  ολίγας Λμίρας τής νίας βροχής.
  —Είς τή» έβηαερΐδα τής κυβερ¬
  νήσεως ίοημοσιιΰθησαν χά δια-
  ταγματα περί χοθ άναλυηκοθ καί
  τοΰ ώρολογίου προγράμμιτος τβν
  Ίστικών σχολείων καί ι ών γυ·
  μ,αα'ων.
  —ΤΑ τκρογοάμματσ τηΰτα ττι·
  ριίχουν την ϋνην ολοκλήρου τοθ
  ίτους ώς αθιη οιδάοκΐ'αι ή5η
  »1ς τα έ; λόγω έκβαιδευτήρια.
  Χθέ των ΕιΙσοδΙων έώρτασαν
  πολλαί δβσποινίδες ακούουοαι
  «ίς τό δνομα Μαρία.
  —'ΐώρχαααν έιΐσης κατά τό
  κρατοϋν εθος καί τα βκναιοευ
  τήρια θηλέων.
  —Των ό«οΙων αί μαθήτριαι έκ-
  κλησιασθηααν ιί; τόν Ναόν τοθ
  Άγίου Τιτου καί Αλλαχού" δ
  κου καί παρουσιάσθη μεγά^η
  συρροή χριστιανών.
  —Πολύς κόσμος τΐαρη<ολού6η σβ καί τή/ γενομένην δτι ως νόν τοτβ κατανυκτικήν καί γραοιχήν λιτανβΐαν. Είς την έφημιη(δα τής κυβερ νήσιως (ίθλλον 483) έδημ^σιιύίη καί τώ ϋιάταγμα τό σχετικόν μέ τάς Ακοζημιώ76ΐς των λεμ· βούχων Ηρακλείου. —Διά τοθ διατΑγμιτος τούτου ή τΐροθεσμΐα διά ι ήν ύττ^βολήν αΐτήσιως Ανοζημιωσβοος των λεμ· βούχων, όρίζεται μηνιαΐα. — Καί σήμερον ή Λαϊκή "Αγο· ρά θά σημειώση την συνήθη κί¬ νησιν. — Έν 'ίρ μεταξύ οί κρΐωφΑ· γοι είχον χθές... «ιένναν είς χά ΐ ,ΜΙΝΩΑ' ΙΗΜΕΡΟΝ ώρα 8 μ.μ Κατά γενικήν απάντη¬ σιν προβάλλεται ολόκλη· ρον Α' καί Β' εποχή τό μεγκλούργημα: Ο ΤΑΦΟΣ - ΤΟΥ ΙΙΙΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ« 3. μ μ. ολόκληρον τβ |ρνον«Τά· φός τβΰ ΙΝΔΟΥ» Λιά ΜΑΘΗΤΑ2 ΓΕΝΙΚΩΣ δραχ 6. διά τβν άλλον κόσμον τιμαί οί συνήθεις. Την Πέμπτην: ΤΟ ΡΟΔΟΗ ΤΟΥ ΜΕΙΙΧΟΥ μέ την Ντβροθυ Λαμούρ. Παρασκευήώρα 4. μ μ. έπαναλαμβάνβται · Τα- φος τοδ Ινδοΰ ολοκλη- ρ·ν δά ράν. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τό παρά την οδόν 25 Αυγούστου γιβνιαχόν χά τάστημβ τοθ χ. Αλεξ Σχορδύ λη κείμενον έναντι τοθ ξενοδο χείου «Μίνως^, χαχάλληλον διά πάσαν εργασίαν χαί διά γραφεΐ ν είσ«γωγΐ}ς χαί έξ«γωγΐ]ς δυ ναμενον νά χρησιμεύαι έν ταύχφ κ>1 ώς αποθήχι, λόγφ χήί χ»
  6χΐί
  — ΦρονχΙζοντες διά χό νασχα< λινόν Φαγητόν της ημέρας παρά την καθιερωμένην νησχεΐαν των ημερών.^ —ΣυνβχΙζονται χά σχόλια χβν συμττολιτών διά χό νέον ψωμΐ έ' νιαΐας ποιότητος. —Οί πολλοί τό ευρίσκουν καί νόστιμον καί θρεηχικόν. —ΚοΙ δέν είνε δυνανόν νά συμβή &λλω

  τ*
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ^^, ,^---------------
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΐτιηγ1
  Αί τιμαί των δίατ6ρων
  ,,χον
  20ΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  λ δρ.
  β' »
  γ' >
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » β'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΥΛΑ1
  Ραζαχί
  12.50
  11.50
  10.50
  9.50
  8.—
  6.—
  7.—
  6 —
  4 80
  4 —
  Ι ΣΕτος
  13—Ι Κριθή
  12—ιΒίώμη
  11.—
  10 —
  9.—
  μη
  ΟΙνοι μΕστατον
  Γλκθχος 9
  Ελαια
  7.50 ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α,'
  » 6'
  5 50
  3.- 3 50
  Πράσινοι α'
  Μίταξα
  8.50
  5.30
  540
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  28.—
  26.—
  24—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  δλα δι* δλους.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
  Β'.
  Ό κινδυνος αύτός των
  άερίων
  Τιμαί Ιυναλλάγματος
  Αβνδίνον
  Νέα Τόρχη
  Παρίσιοι
  Ζυρίχί}
  "Αμστερδαμ
  Στοχχίλμη
  Βρυξέλλκι
  Άλΐξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  'Αγορκ
  546.—
  139.-
  3 09
  31 20
  73 80
  33 10
  4 58
  560.—
  Πώλησις
  550.—
  141 —
  3 13
  31 65
  74 80
  33 60
  4.64
  564.—
  ΚΛΗΡΙΓΚ
  42.—
  43—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μίλατον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κίΐ»ν)πολις
  Βαρσοβία.
  25 96
  3.09
  6.96
  4.31
  3120
  4.58
  23 46
  3 20
  104.—
  21.12
  ίξαφανίζεται σχείόν Ιξ ολοκλήρου
  * ' Ινα πληθυσμόν ήοεμον, πει
  χηαίνον, πίύ ϊχιι ώ;γανωμέ
  νην την παθητικήν τού άμυναν.
  Δύναται λοιπόν χανείς νά τόν άτε
  νίζη άφέβως. Έξ αλλου, τα άίρια
  δι ν εχρησιμοποιήθησαν είς τούς
  προσγίτίυ; κολέμκυς τής 'Ισπα
  νίατς χαί τής Κίνΐς. Μίνον είς
  την 'Αβησσυνΐαν ίγινε χρήσις αύ
  των.
  26 16] '^ν πρώτοις υκάρχευν τα έρεθι
  ο <,'στιχά λεγόμε*α άέρια διαχρυγο _' ίνα ή πταρμιχά. Είνε δυσάρεστα, ' υ^ ' άλλ' δχι επιχίνδυνα, χαί ούσια 4 35 ατικΦς δέν χρηκμοποιοθνται πά 31 65! ρά ώ; ίιτιχουριχά είς άέρια έ«ι 4 64! 6^αδέστεροτ. Έπιχίνδυνα ιί·ε μέ 23.95 3 23 105.— 21.32 Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Οί Άθλιοι Οί καταστολεΐ<, ώς τα<ικ">ς στι>ατός, δέν υπο-
  λογίζουν ά^δρα', Εχοντες δβ τό όπλοσ'άσιον καί -υ
  ρΐίΐδοποιεΐον τ<6ν Β γκενών, εέν λοναριάζιυν Γυτε πυριτιδ-β >λάς Όατους άντάοτσς Αριθμεϊ μΐα άνταο
  σία. τόσα συντάγματσ>?χει ό *ρος καταστολήν της
  οριζομένας στρατός κοί τόσα Ατλοπο.εΐα βσας φυ
  σιγγιοθήκας Ιχει τό ό^όφραγμςτ.
  "Ωστε ή πάλη διεξάγεται μεταξύ έΎς πρός έ<α- τόν, ή'ΐς επί ιίλους κατασυντριβει τα όδοφράγματα' έκτός άν ένσ»ήψ[) γενική ίτΐανάσΓασις καί έκπ/μψη είς ιήν πλάστιγγα την άκτινοβολοθσαν αύΓή"ς αγ¬ γελικήν ρομφαίαν. Ταύτης έπελθούσης τό τιαν έξε· γεΐρεται, τα λιθόστρωτα άνοβοάζουσι, καί άπό μυ· ρΐων γωνιών έμφανΐζονται ττάντες Ινοπλοι. Οί λοΐ- κοί προμαχανες πολλατϊλασιοζονται, τί ΠαρίσΙο, σκιρτώσιν έν Βλφ ·>ώ μβγαλεΐω τής αΤγλ.ης αυτών
  πνέει ό άνεμος πάλιν έΐέρας 10 Αύγούστου, ετέρας
  29 Ιουλίου, τεράστιον τι φώς έμφανίζεται, ό Καιά·
  δας τής ίσχύος όπισθοχωρεΐ, καί ό στρατός, 6 λέ·
  ών τ υιός, βλέπει ενώπιον τού δρθιος καί γαλήνιος
  την ττροφήπν Γαλλίαν,
  Είς τό ν,άος των οίσθημάτων καί των ποθών
  των ύττεραστιιζομένων έν οδόφραγμα ύπάρχει έξ δ
  λων τούτων, ύτιάρχει καί γενναιότης καί νεότης
  καΐ τιμή καί ένθσυσιασμας κσί ίδεώδες καί πεποΐθη
  σις καί άπόγνωσις κυβιστοθ κοί διαλεΐττουσσΐ τι
  νες έλπίδες.
  Μ'α τοιαύτη ελπίς, μία τοιαύτη άόριστος σκ(ρ
  τησις έλπΐδος άνεπτέρωσεν άπροόπτως δλους τούς
  έν ι ώ ό^οφράγματι ττ]ς όδοθ Καννοβίδος.
  ΙΓ'.
  Παροδικαί άστραπαί.
  —Παιδιό! άνέκροξεν ό Ένζολωράς, ττροσέχων
  •ηάντοτε καί είς τόν ελάχιστον θόρυβον μοθ φοί
  νετσι δτι οί Παρίσιοι ήρχισαν νά έξυπνοθν.
  Είνε Βέβαιον δτι ιήν πραΐαν τής 6 Ίουν'ου ή
  άνταρσίσ εφάνη επί μίαν ή δύο
  μένη
  ώρας ένδυνσμου
  Η έπίμονες καΡωνοκροΐ-σΙσ τοθ κώβωνος τής
  ΆνΙας Μέρρης σημοίνουσα αδιακόπως τόν κΐνδυ
  νόν εφερίν είς τιολλούς ιήν Ιδέαν δτι ή άντσρσΐα
  οθΐη δέν ήτο ν ίύκατσψρόνητος
  (ατυνεχίζβται)
  νόν διατί χαθιαΐοθν
  τό νά φέρη χανείς την προσωπίδος
  χαιά των άερίων χ< ή προσωπΐς αύιή ?έν είχε τ»^ .προηγουμένως είς την θέσιν της "Ενα άπό τα ά ίρια αυτά χρησιμοποεΐται γενι Τα μοθητικά συοοΐτιο- κώς διά τή^ ίξάσκτ,σιν είς τό νά φέρη χανείς την προσωπίϊα καί είς τόν έλεγχον των ηρο9ιοπίδ«ν είς ΐίυ; είδικούς θαλαμ&υς μέ τα άίρια. Τα άίρια πού προσβάλλουν την ίπιδερμίδα είνε άπό τα πλέον ίπι χίνδυνοι. Μΐΐαξύ αυτών συγκαταλε γετοιΐ. £ δπερίχης που οί Γερμα νοΐ ίχρτ]σ[μοπο[»3σαν διά πρώτην φοράν τόν Ίυύλιον τοθ 1917 χον τα εί; τό °Υπρ. Είνε τό «άίριον —μοϋσ:άρδοτ» των "Αγγλων, πού δταν δέν, είνε τελείως χαθχρον, βάζίΐ ιιιά μυρωϊιά σχίρδου χιί μάρδ Είνε Ινα δγρόν ποΰ αχορηίζεται είς δύο μίρη: Έ ν» αύ/εφο λεπτΐον αταγονιδίων ϋ άναχατιύεται μέ τόν άίρα, χαί χονδραΐ βταγόνις π- υ παρημίνβυν <πί τοθ 4δάφ?υς. Ό χίνδυνος εί νέ μεγάλας: Πραγματιχά, αί πρώ ται ένδι(ξ*ις τής προοβολής άτό τό άίριβν ούτό, άποχαλύπτονται δταν πλίον είνε άργά Τό Πέραμα Μυλοποτάμου και αι πρόοδοί τού. ΠΕΡΑΜΑ ΜΓΔΟΠΟΤΑΜΟΥΙξίνων. (Νοίμβριος άνταποχρίτοθ μας).~ Ι Ή χίνησις δέ αύϊή Ιχει ουντε Πρωτευουβα τής επαρχίας Μυλο ι λίσει σημαντιχά είς την άνάητιι τιοτάμοιι τβ Πιραμα, είνε πραγαα [ ξιν τή; χωμοπίλεωί χαί είς τ4ν (συνεχίζεται) τιχόν κέντρον καί άληθινόν «Πί ρ»μ«» δι' δλην την έπκρχίαν καί διά τάς συγχοινωνίας δλης τής 65ρε!ας π.ευ:άς τΐ)ς Κρήτης Άπ' ίδώ θά πετ.άςΐουν δπ δλοι ίσοτ θίλουν νά πεός τό Ρέθυμνον χαί τα Χανιά ή πρός τό Ηράκλειον χαί την ανατολικήν Κρήτην θά περάσουν άπ' έδω δπου χαί θά σταθμεύσουν έστω χαί γΐά λίγα λεπτά. Κΐί τα προ'ι'έντα ιή; επαρχίας ποί» προοριζινται οι' Ιξχγωγήν διά τοθ Πανέρμου, 1ά πρίσουν ΙτΐΓ· αης άπ' ίδώ δπαχρεωτιχώς. Γι' αύ;ό χαί τό Πέρα·α αποτελεί πραγματικόν χέμβον τ6« χερσαί ών σιιγκοινιονιών τής Κρήτης. "Ε ρήη Είρηνοδικείηιι, υ Άγρο Κ δρα έξ άλλου ποδιοιχήσεως νομείου, τητος χ«1 δλων των άλλων σ!ων δκηρεσιων ιή; επαρχίας χεντρώνει καθημερινώς πλήθη Χάρις είς τί στοεγιχέν ίδ^α^ίρεν τιθ ττίωθυπειργί.0 χ. Μετοξα χαί την ίύτόχ(,τ;μα πατρικήν μέρΐμναν τοθ ύπουργοθ ΓεΜκεΟ Διοιχτ,ΤίΟ χ. Μ«ίτη Σφακιανάκη λιιτουργ&Ον άπό διετίας είς δλας τάς πόλεις χαί χιομοπάλιις τής Κρήτης συσαίτια πνρίχοντα άφθονον χαί θρεπτικήν τροφήν είς τούς ά πόρους μαθητάς ϊπΐϋς φαίνονα χαϊ άπό την ά1 ω ί(ω ιίνόνα τ&ν μοθητιγβν συοσιτ'ων Χανίων. Έ«χ;ηατν ίνιοχύ?»ιΐ'ς των μ( θ^τΐχών σασσιτΓω> απηύθυνε χαί πάλιν πρός την Ελληνικήν κοι¬
  νωνίαν δ άρχ*,γί( τής Κυβερνήσει) χ. Μεταξάς τίς ίγράψιμεν ε'ς τό χθισι>όν φύλλον μος,
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  Τό Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ηροκλειυτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλ.»ΐ..βίν μ. ν*. »μ*«Ρ
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΛΓ1ΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  Δ.ΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣ.ΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  5βν
  Ή ήμίρα οοτή είνε Εστοριχή δι
  ότι εδημιούργησε χαί θά ίημιουρ
  Υξ νίους Κανάρηδες, άλλους Διά
  κου;, άλλες ΜπουμπουλΝίς χαί
  δλα τα μίλη τή; Όργανώοεως δι
  δάαχονιαι νά είνε ετοιμα χάριν
  τής Πατρίδος νά χορι'ψΐυν χαί
  αύτό τό χορό τοθ Ζαλάγγου.
  Έν ι% Έν ώσει ή Δύναμις.
  Άτενίσατε μέ την φανταοία σας
  είς τό πρό τής 4ης Αΰγοΰατου
  1936 παρελθόν χ»1 μέ τοίις ο¬
  φθαλμούς παραχολουθήοατε τή
  συνίχεια. Θά έχπλαγήτε. Μί->α
  οέ ολίγα χρδνια ή Ελλάς άλλοξε
  δψι.
  Διά τής έπελς^ύοης μεταβο?ής
  τής 4ης Λύγούστοιι άπη)ευθερώ
  θη 6 Λαίς άπό την πολιτιχή δια
  μάχη χαί σήμερον πλίον δλαι αί
  κοινωνικαί τίξεις τής χώρας εδ?ί
  σχουν είς τό χράτος τόν φυσικό
  τευς προοτάτην χαί τόν δίκαιον
  ρυθμιοτήν τβν συμφερέντων τους.
  , Οίχονομιχοχοινιονιχιβς ή'Ελλίς
  μέ τάς ίατοριχάς μεταρρυθμίσει;
  εισήλθεν είς τό ρυθμό τής ίπ.χής
  άναδε'ξαοα δι' Ιργων χαί δχι διά
  λέγων ίΐι βα(ύ πνιθμα χοινωνι
  χής διχα;οσύ ής διίπει βαοιχΐος
  την δλην αυτή; πολιτείαν.
  Ι Ήθιχβς ή 4η Αύγούατου παρί
  λαβι μιά γενεά πλίουοα είς., την
  αύγχυσιν χαί την άμφιδολία, μιά
  (γενεά άπογοητευμίνη_ χαί μελκγ
  χολιχή χά Ι τής ϊδωοε νίο νόημα
  κχΐ νίο οχοπό ζΐίήί.
  Τεράστιαι τώ δντι αί έπελθοθ
  σαι μεταμορτώσεις νχαί τροποποι
  ήοεις «Ε οποίαι ουνετελίοθηοαν
  είς δλα τα Ιπίπεδα τής πολιτειαι
  χής έχπροοιοπήοεως άλλά πρό
  παντός είς την Ινοπλον Εθνικήν
  δύναμιν.
  Τό Έλληνιχό φρόνημα άναπτε
  ρωθέν έπίτνξε άνά τα πίρατα τοθ
  χόσμου καί έχεΐ είς τα ξενητεμί
  ν« άδίλφια μας εχτύπησε τό έγερ
  τήρΐον οάλπισμα τής Έθνιιής μας
  άναοτίσΐ«»ί, κκΐ Βλοΐ σήμερον μΙ
  Τής Ανίοος Ν. Καοίλοο.
  ρ/φ τή Πατρίδα τους άτε
  νίζουν, χαί όλίτιουν την πανο
  πλία της καί συγχινοθνται.
  Αατά χαί πολλά άλλα, διά τα
  βποΐα δ Ιμπειρος παρατηρητής Ιύ
  ναται νά χατανα7ώοη ολοκλήρους
  ήμίρσς διά νά τα έξιστορήΌη, εί
  ναι τα παραδείγματα ποΰ μ άς ά
  φήνει δ δημιουργός ,τής νίας Έλ
  λάδος. Διν άρχοθν δμως αύτά, διο
  τι αλλοίμονον.
  Διά τι Ο φθοροποιοθ χρόνου Ι
  ίξεμηδενίζοντο καί ή χαταοτροφή
  θά ήτο ταχεΐα. ΑπαιτεΙται συοτη
  ματιχίς ά'ι ών χοί συνεχής δράσις.
  |»Έκιϊνος έθεσε τα θεμίλια χαί
  είς ημάς αφήκε τή συνίχεΐα τής
  οίχοδομής.
  ΣιΤς Συναγωνίστριαι ιίς τάς δ
  ποίας άή<ε ή μητρός τη; τοθ μίλλοντος δταν φθάοετε έχιΐ, φροντίσετε ώατε είς τα μίλ λοντα τίκνα οας χαί μίοα στήν χαρδιά την νά έγχαράζεται ή πρίς την Πό τρ [δα άγάπη, 6 σε βαομός ή έκτίμηαις πρός τούς άλ λους, ή αΰταπάρνησις χαί τό αί σθημα τής αυιοθυοίας δπερ τοθ ΚςινωνιχοΟ συνόλοι». Δημιουργήαετε ιίς αύτά Έθνι χή συνείδησΐ χαί χάνετε ώατε διά ιή; πειθαργίας νά περιορίζοον τα διχαιώματά των ώςιτε νά οίβοονται τόν πλησίον. (ουνεχίζεται) ΜικροβιολονΐΜθν κοιΐ Βιο' χαμικον'Ερν«βτοριον ΊατροΟ Μερόπης Λυθάκΐ) Ματζαπετάκη Ηράκλειον Άναλύοεις οδρ«ν, αΓματος χοπράνων, έμβέλια, αΰτεμβί λια χά Ι έν γίνει άπασαι «Ε μιχροδιολογιχαί χαί {ί χαί έξετάοεις. Αριθ 22656 ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Ό Συμβολαιογράφος Πεδιάδος Κσ πλουτιτιαμίν της μέ ώ-αΐτ χατα στήματα, μέ έαποριχά, ιιέ έσιιατό ρια, χαφενε'α, ξενοδαχεΐαι ΰιτνου, μέ χάθε τι πό α ειμπορεί ά χατα σΐήοη εΰχά'ΐσΐον την διαμονήν είς τούς ξενους. Καί ίπί πλίον Ι- χει άποχτίσει ώραίατς οίχοδομάς, χομψ« χαταχάθαρα οπίτια, εύ· θιϊς δενδρορυτεαμένου; δά μ; ρμς χαί Ιργα διάφορα χοιντιχά. Άλ λωστε τό Πίραμα ϊεν είνε μόνον εμπορικόν κέντρον χαί !5ρα τής επαρχίας. Είνε χαί σπουδαίον όν άγρονιχόν κέντρον συγχρό νως Τα έδάφη τού είνε γονιυώ- τατα. Καί οί χάτοικοί τού τόσον έργατικοί ίσον χαί φιλοπρόοδοι. Δι' αύτό χαί ίχιι ή νωμόπολις άρχετά είαοδήματα: Λάδι, χίτρο, χαροθπτ, δημητριαχά, άπ' δλα. Έτσι χάρις είς την ανάπτυξιν ιή; γεωργία: χαί τοθ ίμπορίοιι χαί χάρις είς την κίνησιν των ξίνωζ, τό Πίραμα έξελίαοεται 5ΐ'<ρχώς χαί πεειοδεύει. "Εχει δέ μεγαλυτέραν αξίαν ή πρόοδος διδ τι όφείλεται χατά μέγιστον χαί πρώτιστον λόγον είς την δραοτη ριοτηΐα, τήν^άκαταττόνητον προσ πάθειαν, την ευγένειαν χαί την εύφιΐχν των χατσίχιον τού. —Τα πισίΜΤΐκα ύχέλβιιτ» των «γ.οτικυς εγκατεβτημε ν«ν. Είς τίιν έφημερίδκ τϋς β σβαις («ριθ 483) εδημοσιεύθη ναγ«οιστικός νομο; διά τοϋ ό ου βρίζϊται ότι «π* τ·ϊς Ισχύος τοδ νόμον τούτον, πβύίι ή χαιται βολί) ηιβΤΜΤΐκών ύπολοί<τ»ν *1ς τους άνροτιχ&ς ένκατβοτημένους όμογενΐΐς διχβιιούχους &νταλλ« {Ιμονς, τού; καταχωρημένους είς τα πβραώοθίντ» αίς την Άγροτι Μην Τράπεζκν μητρώα, ΑΙ άιτβι τήαϊΐς βύ:βι Μηοΰασονταιι άι«- α^βσμένκι έφόβον παρήλθβ τούλα χΐΐτον πεντβϊτΐβ άηό τής ηκραβό σΐως των μητρώων είς την 'Αγρο «ι κην. —Ή σο»λταν(νας ςγγ εί; Ούγγαρΐαν. Δι» τηλϊγραφι'ΐΗατός τού ηρος τάς άβμοδίας αρχάς τής πόλεώς μης ό ΰπουρνβς Γενιχβς Διοιμπ της Κρήτης νν«ρίζ«ι δτι ή έ$«γ»ί γη στιχφίοος οουλτανίνβς ί«ν« τβι νά πραγματοΐΌΐηβο καί είς Οΰγγαρίκν κατόπιν άδΐΐοις της Τρβπϊζης τής Ίλλέβος. —Φιλαρμονιχαί «Ις την Νε¬ ολαίαν. ηλ Ιδομενέως. Προσκαλώ ΤΓύς έγγεγραμ μένους πιστω,τάς 1) Την έν Ά Είς την ίφηυερίδ» τής νπσενς (*ρ 475) εδημοσιεύθη * ν«γχασπκός νομος δια τού βποΐ ο» έπιτρέπΐτΛΐ ή οόστβσις σωμά ηιν φΐλαρμονιΚΗν μουβικΰν τής Β Ο.Ν. είς ηερΐφερεικκΑς διοιχή σεις κ«1 ϋποδιοικήβιις. ΑΙ φΐλοιρ μονιχαΐ συνιστ&νται δι' άιτο·άσ· Μ( τοθ ό*. Π{ωθυηουργοϋ είς δέ όργανΐΜάς θίσεις αυτών κο»τ« μονον φθτλκγγΐΓβι ανευ ΰί χατκτκσσομενοι μου θήνοι,έδρεύουσανΆγροτικήν^^ Τράπεζαν τής Ελλάδος ώς Ο1Μβί Αφε1λβυν νί( (,Πηριτποβυν διάδοχον τοθ ποτέ Κοινωφε | επί μίαν τριβτίαν είς τυν φΐλ«α λοθς ΤαμεΙου Κρήΐης ή Ν Σ τόν Νικόλαον 2) μονιχήν άλλως οτεροΰντκι τοθ - ' μ« νάκην Έμπορον καί κάτοικον Ηρακλείου ώς καί τό Έλλη νικόν Δημόσιον ναΙ την έν Αθήναις έδρευουσαν Άγροτι κήν Τράπρζαν τής "Ελλάδος Στούρου Χρο, βι»«.»»μ«τος ν* εγγρβΐφβυν μ Κ !λ« μοοοικων σωματείον. —Ό δχαμός βενζίνης έχχει- λίσεως. Δι' άναγκαστικοδ νομου δημο σιενθέντος είς την εφημερίδα της καί πάντα έτερον ίχοντα τυ ««βερνήοβως ή πρός "έκχειλιαιν ώ χον Βικαιώματα ή Αξιώσεις λ»ν. έλβιουχνν καί μη είσαγβμέ ί θ 4 δή (4550) - ^^ν ^^ν^ ή επί τοθ 4< δραχμήν (4550) «α - ^^ ^^^ σάρων χιλιάδων πεντακοσΐων | „, ^Ις 1οβγΜ* χβν ίβομβνρϊοβν πεντήκοντα έκπλειστηριάσμα κρός τό Ημισυ τού δαομβΰ τής τος των ενώπιον μου σήμεοον4»ενζ(νοί, ______ ύ' αθ 265 --.«ν«ίΐϊϊρ.ί5·νΤ01 φ«ρμ«- ΝβΙμβρίβυ β* 6ΐΛ ν»Ητερειίσα τ« φ«ρμ«Μ{ον Γ. Γε κατά την ύτι' αριθμόν 22655 σχετικήν Ικθεσίν μου άναγκα σηκβς τβ έπισπβύσει τοθ Μι χαήλ Εμμανουήλ Τσικαλάκη 'Εμπόρου καί κατοίκου ρςικλΕΐου ίκποιηθέντων άκινή των κτημάτων τοθ όφειλέτου [ ~~ Γεωργίου Τζανάκη κατοίκου τέως Ηρακλείου καί νόν Ά ποστόλων Πεδιάδος δπως έν, ί'ίρβντιοσ*5»-β,το» ώς ννΜβτβν τος τής νομίμου προθεσμΐας αΐεγάζοντβιι καΐ «νκΝουφίζονται προσαγάγωσιν ενώπιον τοθ' μητερβς έφέδρΗν — «πβστήριξίν άρμοδΐου δικαστηοίου παρ' φ Τβ^· γενησεται ή κατάταξις καί | μην ΖβχίχρίβΒ ΤιτΙΒΜη ηρβοβφ|ρ,ν *5ιανομή τοθ έκπλεισιηριάσμα εκλεκτον καί πλούσιον φπγητόν τος τούς τΐτλους των καί τα' «'ί το «"Ασυλβν τή{ Γερβντίοαας». λοιπά δικαιολογητικά των ά παιτήσεών των ϊγγραφα καθ* δσον τάσα έκπρόθβσμος προ σαγωγή έσται άπαράδεκτος. Εγένετο έν Καστελλίω Πβδιά δος καί έν τώ ενταύθα καΐ κατά την συνοικίαν Πολεμάρ χη δημοσΐφ γραφείω μου ( διοκτηοΐα τέκνων Γεωργ Ιου Λατγουβιανάκη σήμερον την δεκάτην έννάτην Νοεμβριού τοθ χιλιοστοθ ένεακοσιοστοθ τριακοστοθ ένάτου Ετους ή μέραν Κυριακήν δι' ήν <1σ τΐρακτέα τέλη καί δικαιώμα τα δραχμαΐ εκατόν 5βκα έ ο" £ύλΛογος ενχβϊριστεϊ οερμβ( τοΰς δνρητοΐς ΠαΛΕΐΤΑΙ άμπελος σουλτανί 14 περίπος στρεμμάτων, είς θέ¬ σιν μεταξυ προαστείων 'Αγίου Ιωάννου—Χανιαλή Τεχέ—Ηρα¬ κλείου. Πληροφορίαι: Καφενειον Γεωργίου Μαρή όδός Καλοχαιρι νοθ παραπλεύρως Φαρμαχείου Σιοκρ. Χανιωτάκη. τε (115) καί υπεγράφη πρός βεβαΐωσιν παρ' έμοθ τοθ Συμ βολαιογράφου. Ό Συμβολαιονράφος Έμ, '1<»μενΙ«ιε
  . !
  ■Α

  1
  1
  > ■'ι'
  ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  ΠρωΙα Τετάρτης
  22 Μοεμβρίοο 1939
  120
  ΑΙΤ0ΥΡΚΙΚΑ1ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ
  ΠΡΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ν)βρίου (τού άνταποχριτοϋ
  μας) — Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη-
  ροςρορεΐται έξ Άγκυρας καί Κωνσταντίνου
  πόλεως (τι αί τουρκικαί έφημερίδες ποο-
  τείνουν την σύγκλησιν συνκδρίβυ ϊλων
  των ούδετέρων κρατΰν πρός τόν σκοπόν
  της άπό κοινοΰ προκσκίσεως τής είρήνης.
  ΑΙ τουρκικαί έφημερίδες ΰπβστηρίζβυν δ τι
  Ινα τοιοδτον συνέδριον άν δέν επιτύχη την
  κατάπαυσιν τού πολέμου πάντως θά έιχιτύ
  χη τόν έντοπισμον τού καί τόν ταχύτερον
  τερματισμόν τού.
  ΣΥΗΡΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ κ. ΧΙΤΛΕΡ
  ΜΕ ΤΟΥΣΙΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΒΥΣ ΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21Ν)βρίου(Ιδ ύπηρεσί»)
  Κατ' είδήαεις έκ Βερολίνβυ ό κ. Χίτλερ
  συνειργάσθη σήμερον, επί μακρόν μετά των
  άρχηγων των πολεμικήν δυνάμεων, έπιτε
  λάρχου φόν Κάϊτε>, ναυάρχου Ραϊντερ καί
  άλλων άιωτάτων χαί ανωτέρων άξιωματι
  κων τοΰ στρατόν, τής άεροπορίας χαί τού
  ναυτικβϋ.
  ΕΝΤΟΝ
  ΩΝ
  Ιί ΤΟΥ
  1Σ ΔΙΑ Μ Α
  ΗΝΩΜΕΝΟΝ
  ΤΟΡϊΊΛΛΙιΜΟΙΣ
  1Τ Υ
  0Α1Τ
  Β
  Ο
  Α
  ΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ν)βρί·υ (τ·δ άνταπβκριτοΰ
  μα{).— Είδήσεις Ι( Ούάσιγχτων άναφέρβυν
  •τι χαθ' α >έγεται μετα$ύ ι «ν επισήμων
  Αμερικανικόν κύκλων, ό πρέεδρος Ρβΰ
  οβελτ έτοιμνζει έντονον διαμαρτυρίαν την
  οποίαν θ' απευθύνη πρός τούς έμπολέ
  μους δια τεύς τορπιλλισμούς των έμπορι
  κων σχαφών χαί τάς ένοχλήσεις τάς ό
  ποίας ύφίατανται τα ταξιδεύοντα 'Αμερικα
  νικά πλοΐα, θά ζητήση δέ τόν σεβασμόν
  τής 'Αμεριχανι*ής σημαΙι»ς χαί την τή
  ρήσιν των διεθνων κανόνων είς τόν χά
  τα θάλασσαν πόλεμον.
  Η ΙΕΡΜΑΝΙΛ Ο
  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (1ΡΙ
  'ΓΑΝΟΝΕΙ
  ΤΩΝ ΥΑΩΝ
  ΕΙ ιΡΒΣΣΙΑΣ ΑΙ» ΖΕΟΗΕΑΙΗ;
  ΑΘΗΝΑΙ 21Ν)ρ(ευ (τβΰ άνταποχριτβΐμα;)
  Πληροφορίαι έκ Βερολίνβυ άναφέρβυν ότι
  α χιββρνηαΐς τβΰ Ράϊχ έν συνεργασία με
  τα των τεχνικών βνμβούλων της οργανώνει
  πλήρες σύατημα μεταφορών τροφίμων
  καί πρώτων ύλών διά την γερμανικήν βιο
  μηχανίαν εκ Ρωσσίας δι» Ζέππελιν. Πρ«ς
  τόν σκοπόν αυτόν θά χρησιμοποίησιν
  Ζέππελιν τού τύπβυ έχε(νευ τα βποΐα ε
  νήργουν την συγκοινωνίαν Γερμανίαν—Ά
  μερικής.
  θΊϊΡΑΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙΤΗΣ ΓΑΛΑΑΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Ν)βρίβυ Ατβϋ άνταπβκρι·
  τεΰ μας).— Τό Αθηναϊκήν Πρακτορείον
  πληρβφορεϊται ότι ό διάοημβς Βιενναΐος
  μουσβυργβς Στμάους ευρίσκεται είς ΠαρισΙ
  βυς καί συνθέτει πολεμικά θβύρια διά τούς
  στρατιώτας τής Γαλλίας καί τής Αγγλίας.
  Ό μεγάλον μ»έστρβς έχει τεθή έξ όλοκλη
  ρου είς την διάθεσιν των συμμάχων πρές έ
  {υηηρέτησιν των σκβπών δια τούς όπβίβυς
  οιεςάγβυν τόν πόλεμον.
  ΗΙΑΛλΊΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  ΤΟΥ ΕΙΑΟΥΣ ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ
  ΑΟΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίβυ (τοΰ άνταπβ-
  κριτοϋ μ«4) — -'δ την εφημερίδα τής κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη ό νομος περι καλ
  λιεργείας τ·ΰ κβπνβΰ τοΰ είδβυς Βιρτζίνια
  συμφωνως πρός τα άποφαοισθέντα σχετικώς
  υπό της είδικής ύπηρεοίας τοΰ Υπουργείον
  τής Γεωργίας.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΠΕΡΙ 0ΡΓΑΝΟ.ΣΕΟ.Σ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Αι οικονομικαί
  συνεννοησειν Άγγλίας-Τουρκίας.
  ΑΓΚ ΥΡΑ 21 Ν)βρ(ου . (Ιδιαι
  χέρα ύπηρεσία τής €'Ανορθώ
  σεως»).— Ό σΐραχηγός Όρ
  μπάϋ ό οποίος ευρίσκετο άπό
  καιροθ είς Λονδίνον επί κε
  φαλής τής τουρκικής στρα
  τιωτικής αποστολάς καί παρε
  σκεύασε την υπογραφήν τοθ
  τριμεροθς Άγγλογαλλοτουρ
  κικοθ στρατιωτικοθ συμφώνου,
  ψθάνει σήμερον είς ΠσρισΙ
  ούς έπιστρέφων είς Άγκυραν.
  Ό στοατηνος · Όρμπάϋ, έ¬
  χων καί μεγάλην οικονομικήν
  μόρφωσιν, διεξήγσγβν είς Λον
  δΐνον τάς τελευταίας ήμέοας
  καί οίκονομικής φύσεως συνο
  μιλΐας μβτά: των αρμοδίων
  "Αγγλων ύπουργών καί προε
  λεΐανε τό Εδαφος Ο7τε νά: δι
  ευκολυνθή τό Εργον τής Τουρ
  κικής οικονομικάς άποστολής
  ή όποΐα ταζιδβύβι διά Λονδϊ
  νόν πρός σύναψιν οίκονομικής
  συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας
  καΐ Αγγλίας. Είς Παρισίους
  ό στρατηγός Όρμπάϋ θά συ
  ναντηθ{| μβτά τοό κ. Μινζεν
  τζόγλου γενικοθ γραμαατέως
  τοθ ύπουογεΐου των Έξωτεοι
  κων τής Τουοκίας ό οποίος ε-
  χβι τεθή επί κεφαλής τής
  Τουρκικήν οίονομικής απο¬
  στολήν ή ό ποία μεταΒαίνει
  είς Λονδίνον καί θά τόν έν1
  μερώση επί τοθ σημβΐου β1*
  τό οποίον ευρίσκονται αί μετ»
  [τής Αγγλικήν κυβερνήσεως
  συνεννοήσεις.
  ΑΙ τουρκικαί έφημερίδες ά-
  σχολούμεναι μέ τό ζήτημα
  τουτο «κφράζουν την απόλυ¬
  τον αισιοδοξίαν των διά τό
  εύτυχές άποτέλεσμα των Αγ
  γλοτουρκικών διατιραγματβύ·
  σεων καί έξαΐρουν την φιλί¬
  αν κσί τούς ουμμαχικούς
  δεσμούς οί δποΐοι ένώνουν
  τάς δύο χώρας είς τάς σημβ
  οινάς κρισίμους διά τόν κό
  σμόν πβριστάσβις.
  Οί Άμερικανοί
  διά τάς Γερμανικάς μεδόδους.
  ΠΑΡ'ΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού (ίδ.
  ύππρεσ'.ο). — Τό πρακτορείον
  Χαβάς πληροφορεΐται δτι οί
  «Τάϊμς> της ΝΙας "Υόρκης ά-
  σχολούμενοι μέ τα όμαδικά
  ναυάγια γράφουν: «ΎποτΙθε
  ται δτι αί γερμανικαί αυταί
  νάρκαι άποτελοϋν μίαν νέαν
  εφεύρεσιν καί είνε τό φοβε
  ρώτερον μέσον διά την εφαρ
  μογήν τοθ οΐκονομικοϋ απο
  κλεισμοθ καί τοθ κατά θάλασ¬
  σαν πολέμου τόν οποίον εΐχε
  υποσχεθή νά φέρη είς πέρας
  ό κ. Χΐτλερ μέ κάθε μέσον,
  προσφύγων είς δλα τα μέσσ.
  Δι" αύτό δχι μόνον δέν άπο
  κλεΐεται, άλλ' είναι πιθανώ
  τατον ότι αί. νάρκαι εχουν
  τοποθετηθή υπό των γερμανι
  κων ύποβρυχΐων επί των θα-
  λασσίων γρσμμών αί οποίαι
  όδηγοθν ιτρός την Αγγλίαν
  μέ τόν σκοπόν ν' άποθαορύ-
  νούν τούς ούδετέρους ώστε
  ν ά παύσουν νά μεταφέρουν
  τα έμκορεύματά των είς Αγ
  γλΐαν. Διά τοθ τρόπου αύτοθ
  έπΐσης φαντάζονται οί Γβρ
  μανοΐ δτι θά έκβιάσουν τούς
  ούδετέρους καί θά τούς ά-
  ναγκάσουν νά περιορισθοθν
  είς εμπορικάς συναλλαγάς
  μόνον μβτά τή*ς ΓερμανΙας,
  τοθτο δέ διότι είναι άπαραΐ-
  τητος ό έξωθεν άνεφοδιασμός
  τοθ Ράϊχ διά νά δυνηθή νά
  συνεχίση τόν πόλεμον, άφοθ
  δέν έχει έξασφαλΐσει την αύ
  τάρκβιάν τού.
  Πλήρης άπραξία:
  έπικρατεΐ είς τό Δυτικόν μέτωπον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ν)βρΙου (15. ύ
  πηρεσίσ).— Πληροφορίαι έκ
  τοθ μειώπου άναφίρουν δτι
  τΐποτε τό αξιοσημείωτον ίέν
  έλοβε χώραν κατά ιήν διάρ
  κειαν ιής πσρ. νυκτός. Τουτο
  έπιβεβαιοθται καί υπό τοθ έκ
  δοθέντος την πραΐαν άνσκοι
  νωθέντος τοθ Ανωτάτου Άρ
  χηγεΐου τοθ στρατοθ.
  Άλλαι είδήσεις άναφέρουν
  δ π συνεπεία της σφοδράς
  κακοκοιρΐας παρεμποδΐζεται
  κάθε ενεργεια καί έπικραπεΐ
  πλήρης άπραξία.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ν)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Καθ" δ τηλεγρα
  φοθν οί πολεμικοί άπεσταλ
  Ι μένοι των εφημερίδων έκ τοθ
  Ιμετώπου, οί Γάλλοι έτομά
  ζονται συνεχώς καί συμπλη
  (Γώνουν τα όχυρά των διά
  την αποτελεσματικωτέραν αν¬
  τιμετώπισιν καί τής σφοδροτέ-
  | ρας γερμανικήν έπιθέσεως. "Ο
  λόκληρος ή άπέραντος κοιλάς
  άπό των Βοογίων μέχρι τοθ
  Ζιρδ είναι άρτιώτατα όχυ
  ρωμένη καί αν οί Γερμανοί
  έπιχειρήσουν έηΐ τοΟ σημεΐου
  αύτεθ, πού εθεωρείτο καί τό
  άσθενέστερον τοθ μειώπου,
  επίθεσιν θά προσχρούσουν είς
  σιδηροθν τεΐχος καί θά συν-
  τρφοθν.
  Γερμανικά άεροπλάνα έπε
  Ιχεΐρησαν σήμερον ματαίως
  Ι νά ένεργήσουν πτήσεις ύπε
  ράνω των άνατολικών άκτών
  τής Αγγλίας. Άντικρύσαν
  τα τό σφοδρόν τιθρ τ&ν έησ
  κτίων Αντιαεροπορικών τηλε-
  βόλων ηναγκάσθησαν νά τρα
  πό Ον άμέσως είς φυγήν.
  ΡΩΜΗ 21 Ν)βρΙου (Ιδ. ύπη
  ρεσΐσ) — Γερμανικόν ύδροπλά
  | νόν €ρρ ψβ χθές βόμβας κα
  τα αγγλικών άντιτορτιιλλικών
  ! περιπολούντων είς την Βόρειον
  ' Θάλασσαν άνευ δμως ούδε
  νός άποτελέσματος. Τ' άγγλι
  κά πολεμικά ήνοιξαν πθρ
  κατά τοθ γερμανικοθ ύδρο
  πλάνου καί τό ηνάγκασαν
  νά τραπβ είς φυγήν.
  Ή Ούνγαρία
  δα μείνη μέχρι τέλους ούδετέρα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Ν)βρΌυ (Ιδ. ύ
  πηρισίθ— Κατ' είδήσεις έκ
  Βουδακέσιης ό όπουργός
  τβν Έξωιερικβν τής Ούγγα
  ρίας κόμης Κσάκυ εξεφώνησε
  σήμερον σπουδαιότατον λό
  γον ένώτιιον τής Βουλής, ό
  μιλήοας διά πρώτην φοράν
  άπό τής κηρύξεως τοθ πό
  λέμου.
  Ό κόμης Κσάκυ ανέπτυξε
  τάς άπέψεις τής Οογγρικής
  κυβερνήσεως κοί καθώρισε
  την στάσιν της έναντι των
  πολεμικον γεγονότων υπο
  γραμμΐσας την ανάγκην ή ό
  ποία επιβάλλει καΐ άπό στρα
  τιωτικής καί άπό διπ) ωματι
  κτ]ο καί άτιό οΐκονομικής ά
  τιόψεως, είς την ΟύγγαρΙαν
  νά παραμείνη ^χρι τέλους
  ούδΒτέρα.
  Ή οημερινή κατάστασις, εί
  πεν 6 κ. Κσάκυ, ^ας ώ'ίήγη
  σεν είς τό συμπέρασμα δτι τό
  σπουδαιότερον δι'ήκάς ζήτημα
  είνε ή συμπλήρωσις των στρα
  τιωτικων ττάρασκευβν ώστε
  νάνδυνάιιεθα νά βασΐ ζώμεν
  επί των δτλων μας την άσφά
  λειάν μας.
  Ώς πρός τάς Ούνγρορουμα
  νίκας σχέσεις ό Οδγγρος ύ·
  πουργός ετόνισεν δ τι ή άνά
  ]πτυξις καί ή ουνεχής βελτΕω
  ΙοΙς των έξσρταται πλέον άπό
  'τήν καλήν θέλησιν τής Ρουμα
  ,νίας. Συνεχίζων χον λόγον
  τού ό Κσάκυ είπεν δτι ή Ούγ
  ι γαρΐα είνε διατεθειμένη νά
  ! ευρίσκεται είς αγαθάς σχέ
  Ι σεις μεθ' δλων των κρατών
  πρός τό καλόν τής εΐρή ής.
  ,Έν συμπεράσμοτι δέ ετόνισε:
  «Μένομεν πιστοί είς την εΐρή
  ν ην καί θά μέν ώμεν έφόσον
  τα συμφέροντα καί ή *σφά
  λεια ιής χώρας μας δέν μας
  άναγκάσουν νά καταφύγωμβν
  είς τα δπλα».
  Ό κ. Τσάμπερλαιν
  αγγέλλει την εφαρμογήν άντιποίνων.
  Χδεσινός νυκτερινάς λόγος τού.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Νοεμβριού Ι ο κ. Τσάμπερλαιν δέν άγνο
  ([δ. θπηρεσΐα τής ε'Ανορθώ] «ι δτι έντός τριών ημερών ά-
  σεως»).—Ό πρωθυπουργός κ. _ πωλέσθησαν δέκα σκάφη έκ
  ς)
  Τσάμπερλαιν ωμίλησεν άπόψβ
  Είς τή ν Βουλήν των Κοινοτή
  των διά τα τελευταία όμαδι
  κά ναυάγια είς την Βόρειον
  Θάλασσαν καί την τοποθετή
  σιν όπό των Γερμανών ναρ
  κων είς
  την
  τάς θαλασσίας πρός
  ι γν ν™
  Άγγλος πρωθυπουργός έκαυ
  δ ά
  γγ ρ
  Α&ΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίου (τοϋ ανταποκρι τηρίασε δριμύτατα τάς γερμα
  τοδ ρα{).— Ό καταρτισθεΐς νόμος περί ορ νίκας αύτάς μεθόδους καί ά-
  γανώσιως τής άλιείβς άνα τίιν χώρ«ν Ιδη νήγγβιλβ την Εφαρμογήν άντι
  μβσιεύθη οήμερβν »1ς την έφημερΐδβ τής ποίνων έκ μέρους τής Μεγ.
  φνή9*ν$ Ή ΐ
  μρ
  ΒριπανΙσς, Ή
  βΐπβ,ν
  των οποίων τα εξ άνήκον είς
  ούδέτβρα κράτη καί δτι ' έκ
  των άτυχηαάτων αυτών προ
  εκλήθη ό θάνατος πολλών δέ
  κάδων άθώων ψυχ&ν.
  "Η σύμβασις τής Χ4γης
  την όποιαν υπέγραψε καί ή
  ΓερμανΙο προβλέπει δτι πρέ
  πει νά λαμβάνωνται δλαι αί
  προφυ'άξεις διά την προστα
  οίαν τ©ν μή πολεμικήν σκα
  φών έκ των ναρκών. Ό δρος
  αύτός τής συμβάσεως τής Χά
  γης είναι ό ούσιωδέστβρος
  άλλά ή ΓβραανΙα πρός ουδέ
  να διεθνή κανόνα συνβμορ
  φώθη. Δι* άλλην μίαν φοράν
  ά θέτει ή*5η τόν λ^γον καί την
  | υπογραφήν της. Ύπέστηαεν ά
  ; πωλβΐσς. Άλλ' ή Αγγλία δέν
  θά επιτρέψη είς την ΓβρμανΙ
  αν νά συνεχίση τάς γνωστάς
  μεθόδους της χωοΐς άντίποινα.
  Θά ληφθούν επισήμως υπό τής
  κυβίρνήσβως μέτοα τα ό
  ποία θά γνωσθοθν καί θά
  έφαρμοσθοθν Βντόζ όλίγου διά
  ΒασιλικοΟ διατάγματος. Ή
  Γβρμανία θ*υποστή τάς σονβ
  πβΐας των έγκλημάτων
  50|1βωϊνή
  ΤΑ ΒΑΑΚΑΝΙΚΑ ΚΡΑΤΗ
  Α1ΕΞΑΓ0 Υ Ν ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ
  ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ;
  ΑΓΓΛΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Νοεμβρίβυ (Ιδ ύαηρβ
  β(α).—Κ«τ« πληρβφβρίας τβΰ «Νταίηλ»
  Σκβτς» ή Ρβυιιανία, ή Ελλάς, ή Γιβυγκο
  ολ«υΐ<χ καί ή Τβυρκί» διεξάγουν συνκννβή σεις διά την σύναψιν μεταξύ των συμ«ώ νού βίκονβμικης ενώσεως η«ρβμβί·υ πρός τό συναφθέν μεταξύ Αγγλίας καί Γαλλί «ς. Εάν επέλθη συμφ^νία θά σχημαισθή μικτή έπιτρβπή *5 άντιπρβοώπων ίλων τδν κυβΐρνήΐεων, ή όιτβί* θά μεριμνα διά την κρομήθεινν καί την ανταλλαγήν έμπβοευ μκτων μετ«ξύ των τεσσάρων Βαλκανικών χωρων. Η ΖΩΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΙΝΛ&ΝΔΙΑΝ ΕΟ ΑΝ ΕΥΡΗΚΕ Ι ΤΟΝ ΡΥΒΜΟΝ ΤΙ! ΠΑΡΗΛΘΕ ΠΛΕΟΝ 0 ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΓΚΥΡΑ 21 Ν)βρ(βυ (Ιδ. ύκηρεβ(α) - Τηλεγραφήματα έξ Έλσίνσκι, άναφέρβυν (τι η ζωη είς την Φινλανδίαν ευρίσκει έκ νέου όλ(γ·ν κατ' ολίγον τόν κανονι¬ κόν ρυθμόν της. Ή έπικβινωνία μέ τό εξω¬ τερικόν δυσχεραίνεται λέγω τοΰ βτι ή κυ¬ βέρνησις δέν έχβλάρωαεν εΐαέτι τα ληφθέν τα πρό ημερών μέτρα, η κατάστασις 2μως ίχει βελτιωθή γενικαίς. Ή κυβέρνησις πρό· κείται νά υποβάλη μέχρι τοδ πρβαεχβΰς £αβ· βκτοιι είς την Βουλήν πρός εξέτασιν τάς ρωααικάς προτάσεις καί τάς Ιδικάς της άντι· προτάοεις. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΗΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΑΥΑΓΙΑ Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΝΗΟΠΟΜΠΰΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21Ν)βρ(ου (ίδ ύπηρ).- Τό Αγγλικόν ναυαρχεΐβν ανεκοίνωσεν άκό ψε ότι έκ τδν τριών χιλιάδων άνγλικβν σκνφων τα όκοϊα ταξιδεύβυν διά τβΰ συ ατήματβς των νηβπβμπών μόνον 7 εβυθίσθη σ*ν. Ή Αγγλικη ναυτιλία ηυξήθη την παρ. έβδβμάδχ κατά 24 χιλ. τόννβυς διά προσθέ αΐως νέων βκαφών καί δι* αίχμαλνσίας γερ μννικων. Σήμερον τό άπέγευμα εβυθίσθη προ ακρβΰακν είς γερμανικήν νάρκην πλησίον των Αγγλικών άκτδν τό ίσπανικβν σκάφος «Τερβυνίκι—Μαρβϋ» 12 χιλ. τόννων. Οί Ι πιβαίνβντες διεσώθηααν. ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΗ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΗ ΚΑΤΕΡΡΙΦΒΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ν)βρ(βυ (Ιδ. ύκηρ).-Γερ μανικόν άερβπλάνον έμφανιοθέν την πρωΐ αν είς τάς ανατολικώς ακτάς τής Αγγλίας κατεδιώχθη ύκό αγγλικών άβρβπλάνων, βλη θεν δέ κατερρίφθη. ΟΙ κάτβικοι πολλβν ηαραχτίων πόλεων τβΰ Κέντ παρηκβλβύθη ααν την άερομαχίαν. Είς τό Δυτικόν μέτω πον εγένοντο πτήσεις άναγνωρίσεως τβν συμμβχικων καί βχθρικ&ν άερβπορι&ν χω ρ)ς νά συναφθβΰν άερομαχίαι. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΑΕΡ000Ρ1ΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Ν)βρ(βυ (Ιδ. ύπηρεβ(κ) —Τό υπουργείον τής άεροπορίας άνεκοΐν» βεν ότι άπό της ημέρας τής γερμανικης έ πιδρβμής είς Φέρθ έφ Φέρθ, κατεστράφη ααν 20 γερμανικά άερβπλάνα είς Αγγλίαν ■ -··--- άκτών. ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΓΑΑΛ1ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕ1ΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νεεμβρίβυ (Ιδ. ύιτηρεσία). —Την Ιΐην νυκτερινήν εξεδόθη υπό τοδ Ανωτάτου άρχηγείβυ τού Γαλλιχβΰ στρα τβθ τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Δράσις τού πυρββολικβΰ ανατολικώς τοΰ Σάαρ χβί τ·δ Μβζέλλα. Εχθρικόν άβρβπλάνβν κατέπεβε Φλεγόμΐνβν επί της γαλλικί,ς γρνρμή^ κβτότϊΐν «ερομαχίβί· Τα συμμαχικκ ίηί· ατρΐψβν βββ ·»ί τ«ς Ρ-βΐ·ί τ«ν».