98087

Αριθμός τεύχους

5328

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

23/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  — "«ιηη
  Ι ΡΥΙΜΝΙΙ
  Ο ΚΙΝΜοΐ;
  ϊίνοχι,
  Ιεηδία
  Υ·ν τ·ν
  μ
  Υφ τβΰ βτιή
  βΐοέτι τ |
  κατ&οταβι; ίρ»
  κυρίρποΐ{ κ*
  βθ πρ·σΐχβί{ϊ4
  :ός έξέτβοιν ιί;
  ις Ιδικάς τη; κντι·
  ι (15 ύηηρ).- Τ»
  βνεκβίννοΐν ίύ
  ιλιάδνν άγγλκί»
  κύβυν δι» «δ Μ
  μονον 7 έβωθίαθπ
  εί ηύ{ή8ητηνι«*
  ιννβυς δ« «Ρ«οίί
  Ι
  / ρ
  »Ιβκανικόν
  χιλ. τόννον.«
  ΙΗΗ
  ΑΕΡ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ,, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^** ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ
  ."Ι.ΟΪΙΟΣ ΣΤΙΤΗΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγυπτον)
  Ιτησία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμεριιιής
  Ιτησία βολ. ΙΒ
  Ιξάμηνος » * 8
  μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΟΕΜΟΤΙ
  23
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΕ · ΕΤΟΕ 14ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 532»
  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΘΑ ΕΝΤΑΘΗ
  Ό αγών κατά θάλασσαν
  θά εισέλθη είς νέαν φάσιν
  _ μετά τάς άποφάσεις
  τής Αγγλίας περί άντιποίνων.
  Τα Βερολίνον αγγέλλει:
  Οί ένοχοι =
  τής αποπείρας
  τοϋ Μονάχου
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ν)βρΙου (Ιδ. ύ-
  πηρεσία τής «Ανορθώσεως»).
  —■Ό τύπος δλων των χωρων
  τής Εύρώπης καΐ τής Άμερι
  κης σχολιάζει σήμερον εύρύ
  τατα τάς χθεσινάς δηλώσεκ
  τοθ "Αγγλου ΠρωθυτιουργοΟ
  είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των ώς πρός τόν κατά θάλσσ
  σαν πόλεμον καΐ τόν οίκον ο
  μικόν ά-οκλεισμόν. *Η άπόφα
  σις τής 'Αγγλικής κυββρνήσβ
  ως νά εφαρμόση αΰστηρά άν
  τΐποινα κατά τής Γερμανίας
  ώς εδήλωσεν ό κ. Τσάμπερ
  λαιν, καΐ νά έπεκτείνη τα άν
  τίποινα αύτά καΐ δσον άφ^ρςτ
  χό εξαγωγικόν εμπόριον τή
  Γερμανίας προβκάλεσε βιθυ
  τάτην αίσθησιν είς ολόκληρον
  τόν κόσμον διότι πρόκειταινό
  ίχη τεραστίας εκτάσεως συν*
  πκίας.
  Τα άντίποινα είς την έφτρ
  μογήν των οποίων απεφάσισε
  νά προσφύγη 1 Αγγλία, θά
  πλήξουν σοβαρώτατα την οί
  κονομικήν οργάνωσιν τής Γερ¬
  μανίας καΐ θά έπιδράσουν ση
  μαντικώς επί τής έξελίξεωςτοθ
  πολέμου. Πιστεύεται μάλιστα
  8η κατόπιν των άντιποίνων
  αυτών θά επιτευχθή ό τερμα-
  τισμός τοθ πολέμου πολύ ένω
  ρίτερον τοθ αρχικώς προβλε
  ψθέντος χρονικοθ διαστήματος
  λόγω τοθ οίκονομικοθ άδιεξό
  δου είς τό οποίον θά περι
  έλθη ταχέως ή Γερμανία. Τό
  Ράϊχ θά στερηθή δλων των
  πρώτων ύλών „ τάς όποΐ
  άς ή"πιζε νά προμηθεύεται
  καΐ νά μεταφέρη ε'<· τοος λι' μένας τού διά πλοίων Βτά ό¬ ποΐα θά έταξΐδευον υπό ξένας σημαΐας έκ μακρυνών χωρων· "Ηδη κατόπιν τοθ , Βασιλικοθ διατάγματος τό οποίον θά έκ δοθβ είς Αγγλίαν καΐ τοθ όποίου οί διατάξεις θά τε θοθν άμέσως είς εφαρμογήν, τ' άγγλικά πολεμικά σκάφη θά έλέγχουν δλα τα υπό οί ανδήποτε σημαίαν ταξιδεύον τα διά Γερμανίαν σκάφη καΐ θά κατάσχουν δλα τα εί δή έμπορευμάτων τα όποΐα θά προορίζωνται ιδία Γερμανίαν έξ οΐασδήποτε χώρας καΐ αν προέρχωνται. Έκ παραλλή· λου τ' άγγλικά πολεμικά θά κατάσχουν καΐ δλα τα έξα γόμενα έκ Γερμανίας έμπο- ρεύματα άνευ διακρ'σεως καΐ έξαιρέσεως. Ή κατάσχεσις των έξαγο- μένων έμποριυμάτων θά δυ σχεράντ) άφαντάστως την οί κονομικήν θέσιν τής ΓερμανΙ άς λόγφ τοθ δτι στηρΐζεται επί τοθ συστήματος των άν ταλλαγων καΐ έφόσον δέν θά έξάγη έμπορεύματα δέν θά δύ ναται καΐ νά εΐσάγη· ώς έκ τούτου, ή Γερμανία θά υπο βΧηθβ είς μυρίας σ«ρήσεις, Καΐ ναΐ μέν θά δοκιμάσουν τάς στερήσεις ού τάς καΐ τα ούδέτερα κράτη, άλλά θά έ χούν είς άντάλλαγμα την ά- Οφάλειάν των καΐ τό δτι δέν θά Θρηνοθν πλέον απωλείας οκαφον κοΐ άνθρωπίνων ύ- «άρξεων. Έπειδή δμως ό πό λεμος θά είνε Βραχύς άφοθ χάρις είς τα άντίποινα θά έ πιτευχθβ όταχύς τΐρματισμός τού, αί στερήσεις δέν θά γί νούν πολύ αΐσθηταΐ είς τάς ούδετέρας χώρας. ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 22 Ν)βρίου (15. ύπηοεσία).— ΟΙ έπΐσημοι ομβρικανικοΐ κύκλοι άσχολοό μβνοι μέ την απόφασιν τής 'Αγγλικής κυβερνήσεως νά έ- ♦βρμοση αύσιηρά άντΐποινα ««•.α της Γβρμανίας *κΦΡ» ■*—- _ # « . Α —■—»* τ^ν γνώμην ότι γ ΑΙ συνέπειαι τού" οΐκονομικοϋ άποκλεισμοΰ τής ΓερμανΙας, Ή αγγλικη όε,ροιορία, ΐ| όιοια απεδειχθη ή καλυτέρα ΐοΰ κοσμου 5ΐιι ζιι σπουδαιότατον ρόλον είς την καταδίωξιν των ΰποβρυχιων καθως και είς. την επιδίωξιν διαφόρων άλλ(ον σκοπών. "Ανωτέρω, αγγλικόν άεροπλάνον, πραγματικόν ίιττόμενον φρούριον φαοις αυτή δέ ν ελήφθη έπιπο λαΐως καΐ άβασανίστως. Ή ά πόφασις αυτή, τονΐζουν οί πό λιτικοΐ κύκλοι τής Ούασιγκτω νος θά Εχη σοβαρωτάτσς συ¬ νεπείας είς βάρος τής Γερμα νΐας. Οί Γδιοι κύκλοι φρονούν δ π ή χρησιμοποίησις υπό ,τής Γερμανίας επιπλεουσων ναρ κων αποτελεί παραβίασιν των κανόνων τοθ κατά θάλασσαν πολέμου καΐ δημιουργεΐ κινδύ νους δχι μόνον διά τα σκάφη των έμπολέμων άλλ' εναντίον δλων των χωοΑν. ΡΩΜΗ 22 ΝΐβρΙου— Κατ' εΐδήσεις έκ ΠατρισΙων ό κ. Νΐαλαντιέ συνβιργάσθη μετά των ύπουργων τθν Οίκονο μικων καΐ τοθ ΈμπορΙου τής ΓαλλΙας σχετικός μέ την ά πόφασιν τής Αγγλίας νά έ φαρμόσπ άντΐποινα κατά τής Γερμανΐας. Έξ δλλου ώς άναφέρουν είδήσεις έξ δΧλων πρωτευου σων τής Εύρώπης ή απόφασις τής Αγγλίας νά εφαρμόση άντΐποινα κατά τής ΓερμανΙ ας.προεκάλεσε βαθυτάτην αί σθησιν ε[ς τάς ούδετέρας χώ ρας των οποίων τό εμπόριον θά υποστή ^μεγάλας ζημίας έκ τοθ μέτρου αϋτοθ. Γενικώς τονΐζετσι δτι κατό την τής αποφάσεως αυτής τής Αγγλίας ό κατά θάλασσανπό λεμος θά εισέλθη ε^ νέαν φά¬ σιν καΐ θά καταστή οφαντά οτως σκληρός δεδομένου δτι ή Γερμανΐα θά προσπαθήση ν αντιδράση γ18 καθε τΡοπον είς τάς ενεργείας τοθ ΆγγλικοΟ στόλου ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Νοει β >(ου
  (15. οπηρεσ(α).— Ή απόφασις
  τής Άγγλικής κυβερνήσεως νά
  κατάσχη είς τό εξής δλα τα
  έμπορεΰματα τα όποία θά με
  ταφέρωνται διά θαλάσσης κα)
  θά προορίζωνται διά την Γερ¬
  μανίαν υπό οιανδήποτε σημαΐ
  αν καΐ άν ταξ δεύουν τα οκά
  Φη το όποΐα θά τα μεταφέ
  ρουν, θά Εχη άποτέλεσμα την
  πλήρη άττομόνωσιν τής Γερ¬
  μανίας.
  Ή Αγγλικη κυβέρνησις διά
  "νά διευκολύνη τό εμπόριον
  των οΰδετέρων χωρών τό ό
  ποίον δυσχεραΐνεται λόγφ
  τοθ άσκουμένου υπό τής Αγ
  γλίας καΐ ΓαλλΙας έλέγχου,
  θά καθιερώση δπως Επραξε
  καΐ κατά τόν μεγάλον «όλε
  μόν τό πιστοποιητικόν πλοθ
  (θαλασσοπορΐας) δυνάμει τοθ
  ότοίου θά δύνανται νά ταξι
  6ε ύ ου ν τα έμπορικά σκάφη
  των ούδετέρων χωρίς νά ύ
  φίστανται τάς παρενοχλήσεις
  τοθ έλένχου καΐ τάς έξ αύ
  τοθ καθυστερήσεις.
  χ
  συνελήφθησαν.
  ΡΩΜΗ 22 Ν)βρίου (16. ύπη
  ρεσΐα).— Χθές την νύκτα ά
  νηγγέλθη έκ Βερολίνου ή ά
  νακάλιψις των ένόχων τής ά
  ποπείρας δολοφονίαι τοθ κ.
  Χ'τλερ έν Μονάχω, διά δύο
  ανακοινωθέντος τοθ ήμιεπισή
  μου ΓερμανικοΟ Πρακτορβίου.
  Συμφώνως μέ τ' ανακοινοί
  θέντα αύτά ή έξονυχιστική
  άνάκρισις καΐ ή άκαταπόνη
  τος προσπαθεία ή όποΐα κατε
  βλήθη έκ μέρους τής Γερμανι
  κης άστυνομίας άπό τής
  πρωτης νυκτός τής αποπείρας
  ί. είχεν ώς άποτέλεσμα την ά
  νακάλιψ.ν των πρωτεργατων
  τοθ έγκλήματος.
  Τα ανακοινωθέντα άναφέ-
  ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΣΧΟΛΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  Αγγλικών άντιποίνων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ν)Βρ(ου (Π.
  όπηρεσίσ).— Όλόκληρος ό αγ
  γλικός τύπος άσχολεΐται σή
  μερον μέ την απόφασιν έφαρ
  μογής άντιποίνων είς βάρος
  τής Γερμανίας γράφει δέ δτι
  τό μέτρον τοθτο θά Εχη ώς
  άποτέλεσμα την επίτευξιν τα
  χυτέρου τερματισμοθ τοθ πό
  λέμου καΐ την εξασφάλισιν
  μονίμου διαρκοθς εΐρήνης.
  ΟΙ «Τάΐμς^ γράφουν σχετι¬
  κώς τα εξής: «Άντίποινο! Ι¬
  δού ή μόνη λέξις την οποίαν
  θά δυνηθοθν νά κατανοήσ3υν
  οί έθνικοσοσιαλισταΐ. Άποτε
  λοθν φ'βίρόν κτύπημα διά
  τΛν Γερμανίαν. Άποτελοο*
  ούσιηοόν μέτρον, άλλ' είνε ή
  μόνη άπάντη7ΐς την οποίαν
  ηδυνάμεθα νά δώσωμεν είς
  την μανίαν καταστροφής ή ό
  ποία έκυρίευσβ τόν εχθρόν
  τής ανθρωπότητος Κατά ξη
  ράν καΐ κατά θάλασσαν, ή
  Γεραανία άποβίίνβι καταστρο
  φίύς τής ανθρωπότητος. Κα!
  αΐσθάνεται ήδονήν διά τόν ρ^
  Χον αυτόν τόν οποίον διαδρα
  ματίζβι».
  Τ6 «Νταίηλυ Τέλεγκραφ»
  γράφβι: «Τα άντίποινα τα ό
  τΐοΐα απεφάσισεν ή αγγλικη
  κυβέρνησις νά εφαρμόση .θά ύ
  π0βιλουν την Γερμανίαν ·1
  παντοίας στερήσβις καΐ θά θβ
  σουν τέρμα, τό ταχύτερον είς
  ,όν πόλεμον. ΟΟκβθ' άποκα
  χασιαθϋ ταχέως ή «Ιρήνη.
  Τα «Νέα Χρονικά» έτΐάγον
  Ταιί «Ό 4ιΐοκλβ.ο-μός καΐ ό
  «άντιαποκλεισμός» θά υπο
  βάλουν τούς (ύ5ετέρους είς
  στερήσεις. Θά τούς άπαλλά
  ξουν δμως συγχρόνως ά πό
  τούς κινδύνους των σκαφων
  των καΐ άπό τοθ νά θρηνοθν
  κάθβ τόσον τόν θάνατον άθώ
  ών ψυχών».
  ΟΙ «Τάίμτ;» τής Ν'ας/Υόρ
  κης γράφουν: «Τό μέτρον θΐ·
  γει τό έμτόριον καΐ τα συμ·
  φέροντα των ούδετέρων. Δι*
  σύτό δέν άποκλεΐεται νά ϋ-
  ποβληθοθν διαμαρτυρίαι έκ
  μέρους ωρισμένων κρατών».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ν)βρΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐα) — Τηλεγραφήματα
  έξ "Ολλανδίας άναφέρουν δτι
  τα ούδέτερα κράτη είναι εύ
  χαριστημένα έκ τής άποφ&σε
  ως τής κυβερνήσεως τοθ Λον
  δΐνου νά εφαρμόση άντΐποινα
  κατά τής ΓερμανΙας διότι τό
  μέτρον σύτό θά επισπεύση
  τόν τερματισμόν τοθ πολέμου.
  Είς τα Όλλανδικά σΰνορα
  συνεχΐζει τό ανακοινωθέν ου
  νελήφθησαν 2 "Αγγλοι ύπήκο
  οί, ό ταγματάρχης Μπέστ
  καΐ όλοχαγός Στήβενς,άνήκον
  τες αμφότεροι είς την Ίντέλιν
  τζες Σ«ρβ ς Ώς ίξηκρ βώθη 6
  Στήβενς, ό οποίος είνε πρά
  κτωρ τής άγγλικής «ατασκο
  ιεΐας έν ιή Κεντρική Εϋρώ—(),
  συνεχίζει τό γερμανικόν άνα
  κοινωθέν, είνε ό διοργανωτής
  τής αποπείρας.
  Ό Έλσερ υπέστη οιξβν δτι
  την απόπειραν ώονάνωσβν δ
  Όΐτο Στρσσσβρ, άλλοτε όπητρ
  χηγός τοθ Χΐτλβρ καΐ ή^η έξό
  ριστος, ό οποίος χρηματοδο
  τεϊται υπό τής Αγγλίας είς
  ρουν δτι συνελήφθησαν ήδη
  τρΐα πρόσωπα τα όποΐα ώ 3
  γάνωσαν την απόπειραν. Με
  ταξύ των συλληφθέντων είναι
  είς Γερμανός όνομαζόμενος
  Αίμίλιος "Ελσερ 36 έτωνόδποΐ
  ος συνελήφθη έ ώ άπεπειρά
  το νά δραπετεύοη είς τό
  εξωτερικόν διά των Έλβετι
  κων συνόρων.
  Ούτος ώμολόγησεν δτι εί
  χεν τοποθετήσει τό κστσχθό
  νιον μη<άνημα είς την 6ρο φήν τοθ Μπιρκερμπρόϊ Κέλ λερ έΐττά ημέρας πρό τής έ< φωνήσεως τοθ λόγου τοθ κ. ΧΙτλβρ. "' ΤΟ Π0ΛΛΝΙΚ0Ν ΑΡ^ΜΑ Ό χόλεμος μετέβαλε την Πολωνία//!$ αωοους Ιοηπαυν. Είς «ήν εΐκένα μα{, ά»ΐιναχθ«ϊσα κατά την Λονδίνον διά νά προσφέρη τάς υπηρεσίας τού είς την Αγ¬ γλίαν. ΤΙ άπαντουν οί "Αγγλοι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ν)βρ(ου ((&. ύπηρεσία).— Τό Φόρεϊ,ν "Οφ φις εξέδωκε χθές την νύκτα τό κάτωθι ανακοινωθέν είς απάντησιν των Γερμανικήν Ισχυρισμων δτι ή άπόπειρα δο λοφονίας τοθ""Χίτλερ ώμ·γαώ θη 6πό τής "Αγγλίας. Ή Αγγλικη Κυβέρνησις ού ν γνωρίζει διά τό πρόσω πον τοθ συλληφθέντος Γερ μανοθ τό οποίον δέν φαίνε ται νά Εχη σχέσεις μέ τούς συλληφθέντος είς τα Όλλαν δ.κά σύνορα. ΟΙ άγγλικοΐ κύ<λοι, τονΐ ζει τό ανακοινωθέν, εύρ( σκουν λίαν συγκεχυμέ- α καΐ ά^ατάληπτα τα γερμανικά ά νακοινωθέντα καΐ ΰποοτηρ! ζιυν δτι δέν δύναται νά συ σχετΐζεται ή σύλληψις τοθ Γερ μανοθ ό οποίος ώμολόγησεν ότι έτοποθέτησεν τό έκρηκτι κόν μηχάνημα μέ την άπαγω γήν των δύο "Αγγλων ύπηκό ών πσρά τα Όλλανδικά σύ νορα. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Ν)βρΙου (Ιδ, όπηρεσία).—· Πληροφορίαι έκ ΒερολΙνου άναφέρουν δτι αί γερμανικαί έφημερίδες άφιε- οώνουν έξ ολοκλήρου τάς πρώτας σελίδας των είς την δημοσίευσιν των μυθευμάτων τής Γκεσταπό περΐ ανακαλύ¬ ψεως των ύπευθύνων τής άπ^ πείρας τοθ Μονάχου μεταξύ χον οποίων δήθεν συγκαταλέ γοντσι δύο άξιωματικοΐ τής Ίντέλιντζις Σέρβις.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρά
  •ος).— Σήμερον «Ήρωϊκά Κορβ
  ίδα (Χονδρδς- Λιγνός. Την Άευτ*
  ραν «ΣενιορΙτα». Σημ. έ άοτην
  Δευτέραν. Πίμβτην καί Σάββατον
  Ανογευματινή ώρα 6.30 μ. μ,
  ΜΙΝΩΛ.-Σήμερον ώοα Β μ. μ_
  δλόκληρο τό Εργον: «ό Τάφος τού
  ΊνδοΟ».
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Ιταθμάς Αθηνών.
  Ν)βρίου_
  12.25 Σήμα—Έθνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  Ώ;» Άστεροσχοπείου Αθηνών
  12.30 Είσαγωγαί άπδ μΐλοϊριί
  ματα (Δ'αχοι).
  13 Έλαφρό γαλλιχο τραγοθδι
  (Δίσχοι).
  13.30 Είδήοιις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλαφρά ιιουσιχή (δπο
  τής δρχήστρας 'ίωαννίδη).
  14.15 Είδήοιις.— Μιτεωρολογ
  χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πΐ
  ραιώς.
  18.45 Έμδατήρια χ«1 έλλην
  χοί χοροί. (Δίσχοι).
  18.55 Πορτογαλλιχάχαί τυρολί
  ζιχα τίαγούδια (Δίσχοι).
  19.30 Ή ώ;α χοθ παιδιεθ
  19 50 "έίργα δια χορωδία1
  (Δίσ<οι). 20 Ή δρα τοθ άγρότου. 20.15 Δτ,ματιχό τραγοθδι. (ΔΙ οχοι). 20 35 Ρεσιτίλ τραγουδιοθ (δπδ τής χ ΧρηατΕνΐ»ς|Μπονάττ)). 20 50 Είδήσεις. 21 Ρεσιτάλ πολυχόρδου (δπί τΐίς δίδες Αέλας Γουρζή). 21 20 Μουσιχΐ) χζίζ. (Δ(σχοι) 21 30 Ή ώρα «Ο τουρισ^οθ 21 45 ΣυναυλΕα τής συμφωηκής ορχήστραν χοθ σταθμίϋ. 22.20 Είδήαεις. 22.50 Συνέχεια τής αυμφωνι χής συναυλία<:. 23.20 ΝυχχιριναΙ είδήσεις. 23 30 Δυωδίαι (5ττό των χ. χ Αλεξάνδρου Χυτήρη, τενόρου, χαί Νιχολαου Λυμπιροπουλου, 6α ρύτόνευ). 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουσιχή τζάζ. (Δ'σχοι) Κινηματογράφος ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ "Ωρα 9 30' μ. μ. ■ ■■ ΚΑ ΚΟΡΟΤΑλ Τβ ποδτο έφβτβινο φίλμ τοδ άχώ£ιστου ντουίττου: ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ "Ενα πραγματιχο ντΐλίριο χαβάς, γελωτος χά! «ύίυμίβς. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Οί βασιλείς τ·ϋ τραγ·υ διβθ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣ0Ν ΕΝΤΥ Στβ φίλμ—μαγβία: ΣΕΝΙΟ- ι ΡΙΤΑ (Ρέδβν τής Δύακαις) *Εν« ν^πτεντικβ ιΐουλλιο ιτοα τέ· πλπμμυρΐζουν βύρά νικ μονβιχές μΐλΗδίις. Ένας οτρόβιλβς χορ&ν οτ© ίργιβ μιας Χηανιόλιχης βιε ΜθΗθΐΜίι Γ, Γκβυνώ— ΧΙρμηερτ Ζτοχάρτ. Ή στηλη τού ώραιόκοσμου Ή σιτοκαλλπέργεια, Ή ΙξαγγελθεΙσ* εύνοϊκή πό ριία τής χαλλϋργβίοτς τ©ν αιτη- ρών είς 5λτ(ν την χώραν είνε άξι οοημε'υκος Διότι δέν είνε μόνον αί χαιριχαί συνθήκαι αί όπ&ϊτι την η&νάηοαν. Είνε ιδίως χαί τα μέΐρα τοθ χράτους χά αφορώντα είς την έντατιχήν καλλιέργειαν χαί την επέκτασιν τής απορα'ς σί τού. Είνε άχόμη ή έςραρμ&γή επι σιημονιχων καλλιέργειαν χά μ* λα άποδοτινών διά των σίτον χαί έν γένιι ή φροντίς τοθ χράτους 5πως ή οιτοχαλλΐίργεια δπαχθί είς χανίνας συμφώνως πρές τί τα δείομένα τής προοδευτικάς γΐ αηγίο; καΐ τίς γτωργιχής οίχονο μίαί. Διά τοίς λάγ&υς αδτ ύς ή ιύν&ϊ«ή πορΐία χής οιτοκΒλλερ γείος δίν δτ,μ:ουργιϊ άπλίδς έλπί 5ος περί τίς προσεχές εσοδείας άλλ* αποτελεί βίσιν θετιχήν διά τδ μέλλον έν σχέσει πρές αυτήν ταύτην την σιτάρχειάν μας »** Αί έξαγωγαΙ. 'Η χατά μίαν δραχμήν έλίχιω σις τής είσφορδς δπέρ τ&0 δημο | σΐου επ! τοθ έξαγομέν&υ έλαιολά- δου περί ιή; οποίας γράφωμεν άλ( λαχεθ αποτελιΐ μέτρον Εχανοποιη τικόν. Άλλ' άνιξαρτήχιος^τής σηί μασίας τού, προέχει έπ' εύχαίρ'α ή δπενθύμισις δή τό χράτος δέν παραλΐίπει ουδέν τό δυνάμενον νά διευκολύνη γενΐκώτερον τάς έξα γωγάς. Σ^νεπως πιστεόεχαι δτι έ ξϋπτ;ρετούμΐνο(ΐ χαί άπό τής άττό ' ψεως ελαφρών τίνων φορολογικόν εύχολιων αί έξαγωγαΙ θχ ώφελή σουν ν α? την εθνικήν οίκονομΐκν χαί τούς ενδιαφερομένους έμπό ρους χαί υπό τάς παρούσης άχό μη ανωμάλους συνθήκας, Φόρεμα ή-τό Κ(ΐέπ ζοιι>ζίτ μί- αστυα κα'ι ιίι"ικι ιετςάγωνα ΊΙ
  εϊρ στρογνυλα /οιιμεχη. ΊΙ μπλ.οϋζα έφαρμοζει κη?α στό σώμη χαί έχε
  ενα μικρο ασπρο για/ά. Τα μσικια ιΐ^ φαρδειά κ«ι καταλήγουν σί άστρη
  μαχιχιτισ.
  Δίκαιον.
  Δι' άγορανομΐχή: διατάξεως ά
  πηγοριόθη ή συγκένχρωσις ώρι
  σμίνων είδών διαχροφής ώς χαί 5λ'
  λων αφορώνχων&ναγχας αγροτικάς ;
  Τό μέτρον υπηγοριύθτ) χυρίως έκ *
  τι Ο γεγονότος δτι διεπιστώθη ϋτι'
  Ιδιώται μή άσχιθντΐς χό έμπόρι'
  όν χαχαγίνονχαι διά την άποθή
  χΐυσιν τοιούτων ιϊδών πρός έπέν|
  δυσιν των χρημάτων των. Ή τοι
  αύτη (.μως έπίνδυσις π θανόν νά
  είνε χαλή χαί αγία.διά τε,υ; άπο
  θηχεΰοντας άποβαίνει δμως προφα
  νώς πρός ζημίαν χ&Ο συν&λου.Καί ,
  διά τ&Οιο ιίε δΕχαιον νά άπαγο)
  ρΐυθζ χα' μέ χον ί
  μάλιστα χρόπον.
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εύνοεΤ ώς Ινα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κεντρον τής
  δδοθ Σταδίου.
  Άττό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άπαστρσπτούσης καθαριότητος, Λφθόνων
  υδάτων, έγκατσστάσβων λουτρ&ν, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» διευθύνετκι άπ· τ«ν
  Κρί,τα μ. Γεώργιον Δαακαλκκιιν.
  ιΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα δ μ.μ.
  Κατά γενικήν άτταίτη-
  βιν πρεβνλλεται ολόκλη¬
  ρον Α' καί Β' έποχή τό
  μεγαλούργημα:
  ΤΑΦΟΣ
  ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  "Ωρα 5 μ. μ.
  ή Β.' έποχή τού περι
  πετειώδευς βριβτβυργή·
  ματος.
  Η ΕΚΔΙΚΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΥ ΑΕΤΟΥ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ:
  ΤΟ ΡΟΛΟΝ ΤΟΥ ΜΕΙΙΧΟΥ
  μϊ την Ντόρβθυ Λβμβύρ.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  = Ο "ΤΕΚΤβΝ" ==
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνείου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καΐ χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ-
  δραυλικήν κσΐ πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσβων είς
  τό Οποιθρον,
  Είναι μοναδική βύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., Βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοϋν είς 'Εργολη
  πτικάς έταιρεΐας όδοποιΐας, οΐκοδομικάς ή είς οίασ
  δήποτβ τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργΐαν, άλλά έξα
  σφαλίζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες οί (ξελθοντκς βργοδηγοί μέχρι οήμχρον
  ίη τβδ «ΤΕΕΤΟΝΟΣ» δινρίσθησαν >1{ ύπουργκΐα,
  Δήμοιις, 'Εταιρία; κλπ.
  "Ιυνος 5, Όμόνβι* 'Αβϋναι.
  Τό Ξ«νοδοχ€Ϊον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΙΑΤΡΟΪ
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τ·8 Π«ν»«ΐοτημ(·Μ
  Έ»1 έ«τ«ετί«ν αηβ»δάβ«( εν Λυβνι κ«1 Π«ριο(βν(, δβ-
  χεται εΙ( τβ ν Ι β ν Ιατρείον τβυ, βούς 'ΑβΙρε*·
  (βννβικΐαν Ββλιόέ Τζαμί) Ινβντι άρτβηβιείον 'ΑΙανασι·»
  Χν«Μανέ>κΐι: 9-12 κ. μ. χ«1 «-7 μ. μ.
  Τ*| Κβριακαι τβαΐ «ηβροοε. βκρεάν. Ά>. «αλ. 6-6»
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλουτισβεν μί νέα κομφέρ, γνΜθτσν διβ τβ{
  έγκβτβστάοεις τβν λουτήρων τ·» καί τής τιλΐ(β(
  Β·ρμ(κναΐώ$ τ·υ, 1{ββν«λ(ζΐι την βνΐΤΜτέραν την
  «λίαν ιύχα.ριβτ·ν διαμονήν.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΟΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  Ό σατανάς καλόγηρος
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΑΥΧΟΦΟΠΟΗ ΤΣΑΡΟΗ
  )81ον
  Κατιβχί«ει τίς σχάλες... Ε5ρί·
  σκιι τόν ΡΛσποΟτιν νά μοιιγχρί
  ζή. . Τόν εδρίσκει μέ άφρο&ς σΐό
  στόμα. . Τί δηλητή:ΐ5ν..
  Ό Ρασποθτιν χκθώ 6έ«ει τον
  ίγχηπα μέ τό πιοίστροφ'ν *α
  νει νά ση«ιβθχ3 . Ό πρίγχ'Ψ ™
  ιοβολεΐ .. Ό Ρ σποθΐιν πεφτει
  <άτω, σ' Ινα δίρμα λευχής ύ ΜΩΙΊ ς .. Έξ ίλλευ ό πρίγκηψ τον πλη ιιάζει . Σχύβιι ίπά*ω χοκ νά 6ε βαιωθζ άν χον σχό ωσε . Μιά β;» <νί] Φωνή βγαίνιι άιιο τίν λαιμδ ΐ',ΰ Ρισποθΐιν... — Τσεγχίντιεϊ! Τσεγ<4νχι·*! Ό ΡααποΟ.ιν άΊιλώνει τί χέρι, «ίμπτει τα δάκταλϊ, άρπάζει τβν τιρ γχηπα άπβ τίν λαιμ.4, χον βφ£γ ΐ, χίν σφίνγει... Καί σ' δλο ουχί τό διάατημ* οίμώζει... Ό πρίγκτ,ψ χαταίάλλει δπεραν- θρώπου; ϊυνίμε-ς, πυλαίιι άρχ«· :ά λεπτά τή; ωρος, χυλιέται μέ τον χτυπημένο ΡΛθποΟΐιν χάτω 3ΐ6 Γά-.ωμα, νατορβώνει νά τοθ ξ«φόγη .. "Ανεδαίνιι τίς α^ά'ες, νά ■ίδοποιήστ] τους δλλους .. Οίμώζων, σχάζ«ν αίμ», μέ πή χτά αί'ματα χολλτ-μίνα στΐ μαλ- λ ά τού, δ Ρασπ: Οκν στίς άρχές σΐρνεται σία τέσσερα, σάν τό λα βωμΐνο άγρ'μΐ, υιτερα μέ κόπο όρθώνετιι σιά πόδια τού. χινεΐται στηοιζόμϊνος σύίριζχ στόν τοΐχο πρδς μιά χαμηλή πίρτα ιχιυ άπδ τό υπόγειον ίβγαζε Ιξω .. Άπο έχΐίνη την πέρτα ιΊ συ- νωμόται 6ηε>όγιζαν νά δγάλουν
  τί πτ&μα τού...
  Οί συνωμόται χατεβαίνουν μέ
  τίν Πίυρίσχεβιτς μηροστά... Δέν
  βρίσχουν χον Ρ^σπιθιιν είς τί 5
  πόγειον.. Βλίΐΐευν την μικρή πορ
  τα άνοιχιή...
  —Ζ3 άχόμη! "Εφυγε!
  Β(-αίνουν έξω...
  Ό Ραππο&τιν επάνω στά χιό
  νια τρέχει χλονιζόμενος χάθε χ&
  σον...
  Ό Ιΐουρίσχεβιτς δρ(.α πΐσω χου
  χον πυροβολΐΐ.. 'Η πρώτη σφα!
  ρα ?έν βρίακει χον Ρασποθχιν.
  Ό ΠουρΕσχεβιχς πυροβολιΐ πά
  λιν...
  Ό Ρασποθχιν χλονίζεχαΐ, πέφτιι
  χάμω... Ό ΠουρΕσχεβιχς πλησιά
  ζΐι, πυροβϊλεΐ γιά τρίτην φο
  ράν...
  Ό πρίγκηψ Τσιγκόντιεφ σάν
  τρελλες γυρίζει σπίτι τού, άνεβαΕ
  νει σ'ό δωμάτιον χου, ά>πάζει
  ίνα σιδερένιο μπασΐοθνι... Β/αΕ
  νει έξω στά χιίνια, στούς πά
  γους. . Π/ησιάζε·. χδν Ρασποθχιν
  πού είνε ξαπλω ενός σία χιόνια
  εναίσθητος χαί τόν χτυπ$ μέ λύσ
  σα, άλύπητα, αλλιπολλήλως στο
  χεφάλι, στά μοθτρα μέ τό σιδιρέ
  νιο μπ»στοΟνι...
  (συνεχίζιται)
  ΑΠΩΛΕΣΘΗ μουσαμδς έμπο
  ριυμάτων φορτηγοθ αύτοκινήτου
  χαχά χήν διαδρομήν Ήραχλεί
  ου—Μαλλίων άνήχων είς χον Γε
  ώργιον Παντΐλήν ή Μπάρμπα
  Γιώργη έχ Μ*λλ£ων. Παραχαλεί
  τ«ι έ ιδ,'ώ^ 8πως τό παραδώση
  άπ' ευθείας είς τό^ κάτοχον ή
  είς χον Πετράκην Έμμ ή ΜαΧ-
  λιώτην είς "Ηράκλειον χαί άμει
  φθήσεχαι.
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ αμπελ-.ς σουλτανί
  14 περίποϋ στριμμάτων, είς θε
  σιν μεταζΰ ΐτροαστείων Άγίου
  Ίίοάννου—Χανιαλή Τε-έ—Ήρα
  χλείίυ. Πληρ>?φοο[α : Καφενειον
  Γεωργίου Μαρή όϊός Καλοχαιρι
  νο3 παραπλεύρως Φχρμαχείου
  Σωχρ. Χανιωΐάχτ].
  Αφ'ΞΕΙΣ.- Ά·(χθη-.αν Ιξ Άθη
  νώ' άΐροτορικως ή κ Δαναη Δ.
  ΒιλΧΙνη ΕΙσανγελέως καί ή δνΐς
  Δηαοπούλου.
  •Ανεχώρησαν δι' Αθήνας βΐρο
  «ορικώ; οί κ. κ. Στυλ. Δηαόβου
  λος καί Σοο. Σακλαμβάνης καί
  αί κ. κ Ζωζέτ. ΝάθανΤ Μαρ Α.
  νβρρσψη καί Έλ. Κιοσκλή.
  ΓΑΜ°ΙΤ "°λΚ· Γ£ώΡΥ^« ΤσΙ
  Πολιτικάς μηχανικάς έκ
  ^ηζΛ Λ°1 ή δν1< Λ*λα Κρομ μυδάκη έ'ίλεσαν τούς γάμουο των την «αρελθοθσαν Κυόιακήν λΐα Σ. Πίτο^κη ' Π * Λμαι ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μ6λις ου νβΛθόντες _άβό τόν β.Ροοδ6κητον θάνατον της προσφιλοθς μας ι»π τίρας ΕΙρήνης, θεωοςΰαιν ύιογρ» ωσι νά ιύ<αριστήυωμ8 θερμα. τούς οαως δήνοτε συμμεριοθέν ταο τϋ πενθος μας Βιάννος 2' -11 -939. Διά την βαρυιβνθοθοαν οικογέ¬ νειαν. Ανδρέας Έμμ. Παπαδάκης *** Γύρω στήν πόλι. Είς την «ρωτεύουσαν _,„,__„ λονται κατ' αύτάς ταινίαι Ιρνα· τικοθ τεριεχομΐνου τάς ό «οίας καρακολουθοθν δωρεάν εργάται, έργάτριαι κοΐ ύεάλληλοι. — Μβτοξύ των ταινίαν τούτων συμτ,εριλοψβάνονται: Επίσκεψις τοθ κ. ΠροίδρουτΡ,ς κυβερνησισ ως είς έρνοστάαια έριουργϊας, όμαδικοΐ γάμοι 25 έργατριβν έρ· νοστασΐου Παναστράτου, άνονσμή βΐ'βεΐων ίργατικης άιΐλλης ύ»6 γοΟ ύφυβουργοθ τής 'ΕογασΙας κ. Δηαητράΐου κ. λ. ν. —Λί ταινίαι αύτοΙ θά τρεβλη- θ<·ΰν καί είς Ηράκλειον καΐ ιΐς ε15ικά(: «αραστάσεις κοθ' αί πλη ροφορούμεθα. -Καΐά την άτιοψι ή έκηομπήν τοθ ραδκφ^νικοθ μας σταθμοθ & τεχνικός-έτιιθιωρητής τίίς.Άγροτι κης Τραΐίζης κ. Πάνος Κοκκ4· βης. — θ* ομιλήση («ατά την ώραν τοθ άγρότοι.) έ «Ι της ίλαιοηαρα· γωνής δΐδων σειράν χρησΐμων συμβουλήν είς τούς Αγρότας. —Αναφορικώς μέ την έ«άρκει αν τής ζαχάρεως «ερΐ τής ό«οΙ άς ίγρόψαμεν ττροχθές είς άλλην στήλην. —Ανεκοινώθη δτι τα Αφιχθέντα φοστ(α ζαχάρεως έν συνδυασμώ μέ τα φορτονώμενα δι" 'Ελλά&α είς τούςτόβους «αραγϋγής, ατι να θά φθάσουν είς τόν Πε'ραιό: λντός τοθ Εΐους. —Άνίρχονται είς 12.Γ.0Ό τόν νους καί «λΐον. —Ε'ς τό ύπ' άρ. 430 φύλλον τής εφημερίδος τής κυβερνήσεως ε· δημοσιευθή νόμος «περί οργανώ¬ σεως τής ραδιοτηλεγραφικής καί ραΒιοτηλεφωνικής ύιηρεσ'ας τοθ κράτους». —Είς τόν νόμον γΐνεται μνεΐα δτι ή χορήγησις Αδείας άφορώ· σης την εγκατάστασιν κσί λει τουργΐαν συσκιιων Ασυρμάτου, ■ομπών καί δεκιών είνε άσχ«· τος όνωσδιόλου μβ τούς ττομπούς καί δεκτας ραδιοφωνίας. — Οΐτινες ύβάγονται είς Ιβιαι τέραν ύχηρεσΐαν ώργανωμένην συμφώιως «ρος τος διατάξεις τού άναγκαστικοθ νόμου 1919. — Είς τόν Άγιον Νικόλαον λκ τουργεί ορτΐκς χειμερινός κινη ματογρόψος- βτιχεΐιησις Λάμβη καί Γεωργ. 'Αλεξάκη. —Ό κινηματογράφος νροβάλ νει μεθαύριον την ·Μαρο*ινήν Βεντίτταν» £να άνό τα γοητευ τικώτερζ φιλμ πού «λέ«ονται στό μυστικον,αθές κριβάλλον τοθ Μαρόκου, — Σχετικώς μέ την κατάταξιν έθελοντών τεχνιτων είς τον σ-τρα τόν (Ιτινες ευρίσκουν έκεϊ Αζιό λόγον στάδιον ΑναδεΙζεως. —Έδημοσιιύθη τελευταίως Βασ. Δ άταγμακαθΓρϊζον τό γενικά,κρο σόντα των έθελοντών τούτων διώ την συμμετοχήν ιΐς τούς ε¬ κάστοτε δΐίνεργιυμένους διαγω νισμοθς. —Τα ιιροσόντα τούτων συνΐ σταντσι είς σωματικήν Ικανότη τα «ιστοπιΐευμέιην ύΐό τής άρ μοδΐσς ύγειονομικ^ς Ιηιτρονής καί ηλικίαν ουχί Ανωτέραν των 30 εάν δ ΰΐοψήφιος έχη 1κ«λη ρώσει τάς στρατιωτικάς τού υπο χρεώστις καί ουχί «ανωτέραν των 17 λάν δέν τάς δχτι έκτλη ρώσει —ΕΙ; δλην την χώραν συνεχΐ ζεται δ ίοανος διά τα μάθη τι *ά συσσΐτια — Έττίσης δίν ύΐάργει Αμφιβο λΐα δτι θά συνεχισθή τό ένδια φέρον διά τα μαθητΐ'ά συσσΐ τια καί εκ μίρους κοινωνΙας'Ηρα κλεΐου. έ) ΡΙκορτερ "Ηρχισε Έργαζόμενον ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ Γ. Ε. Μ1ΤΣ0ΤΑΚΗ Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΥ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  σειράν χρηοψβ,
  •ς μί την ίΐ^
  'εως ·ιΟι ,(|ς4ι1ο(
  «Ρθχβες είς «α,,
  >βη ότι τα ά«ιχθ«ηα
  ν ωμενα δι" Έλλάδα
  κις ταρα>χν*ς, {„
  >υν είς τον ϋερα,ά
  υς.
  αι είς 12.(00 τέ*·
  ι όν.
  Γάρ. 4» φύλλον τίς
  όμος «ΐιρΙ όργβνί
  ■ι»ή, ύιηρεσ'ας τοθ
  νόμον γίνεται μνιΐα
  σις αδείας Ιίορά·
  ατάστασιν «οί λιι
  κσκει ο' ασυρμάτου
  δεκ■"-.'* ιΐνι ίσχι
  ^ου μ( τούι τομΐ(Λ(
  ρα6ιοθ»*ιας.
  ύιαγονται ιίς Λ»
  ίσ»αν ωργανομί«|»
  ιρδς τοι, βΐΒτάξεις
  π«οΟ νδμου 1919
  Αν»ον Μι»6λαο» λ»
  ^ς χΐιμιρ νόΐ ·'*(
  - Ιτιχεΐιηοις Λ4μ«Ι
  ον
  ρ8ζ ιροί»
  ,ήν .Μορο»ινί
  ά·ό ταγοη<« ».Α.μ «ού λ"111 ο.αβές ου. , ς μ* την ΐβτ««&| ,χνιτβν είς ;β»«Ρ« ευρίσκουν έιιι«» Οικονομική ζωή ;Έγκυκλοπαιδεία ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ! Αί τιμαί των διαφόρων προϊόντιον είχον χθές ώς ακολούθως: 2ΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ ΣΕτος » λ δρ. 13 50 14. _ Κριθή » δ' >
  12.50
  13
  __
  Β;ώμη
  * ϊ' *
  ► 10.50
  11.
  __
  Οίνοι μΕστατον
  » δ' ι
  > 9.50
  10

  Γλεθχος
  »
  Ι » ·' ι
  Ι Καραμπουζες ι
  Ελεμέδες α' ι
  ► 6 —
  3
  __
  Ελαια
  ► 6.—
  7
  50
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  > 7 50
  Λευχοΐ
  α'
  » 6' 3
  ► 6.50
  6'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ α'δ' ι
  » γ' >
  ► 5.70
  4.50
  5
  20
  Πράσινοι
  »
  Υ'
  α
  β'
  2ΤΑΦΓΛΑΙ
  »
  Γ
  γ'
  ΡαζαχΙ :
  ► 3.—
  3
  50
  Μέταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17.— 18.—
  28 50
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.—
  450
  Νία οδξηβις των τιμων τ·??ς σταφίδος εσημειώθη άπό χθές χυμαι
  νομένη άπό 1—1.50 δρ. κατ' όΉδν λόγω τής οημειουμένης ζ
  ζηχήσΐως των σουλτανίναν μας ιίς χβ εξωτερικόν.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Αι* έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους.
  ΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΑΕΡΙΑ
  'Αγορά
  Πώλησις
  ΑβνδΕνον
  546.—
  550.—
  Νέκ Τόρχη
  138.70
  140 70
  Παρίσιοι
  3 09
  3 13
  Ζυρίχη
  31 10
  31.55
  Άμστερδαμ
  73 60
  74 60
  Στοκχόλμη
  33 —
  33 50
  Βρυξέλλαι
  4 60
  4.63
  Άλεξάνδρεια
  560.—
  564.—
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.—
  43.-
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξέλλαι
  Βουδαπέστη
  Βελιγράδιον
  Κων)πολις
  Βαρσοβία
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  31 10
  4.60
  23.46
  3 20
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3155
  4 66
  23.95
  3 23
  105.—
  21.32
  Γ.
  Ό δπερίτης είνε Ινα άίριον Ο
  πουλήν. "Ο,τι προσβληθή παρ'
  αδτ5θ—Ιδαφος, τοΤχοι, ένϊύμοι·
  τα, πρόαΛπχ—ι[νε χολλητικόν 8
  σον χαΐ Ινα μιχρίβιον έν ένερ
  γεΓα *Η μδλυνσι; αδιή {χ τοθ
  δπιρίτου σ^εχ'ζεται επί μακρον,
  μέχρι τριών ίβϊομάδων, καΐ ενός
  μηνός.
  Μετά παρέλευσιν, ολίγων ώ
  ρων, χάποτε ίέ χαΐ ταχύτερον,
  δ δπερίτης παρουσιάζει μίαν άχ«
  τομάχητον τάσιν πρός ΰκνον, λί
  αν ^χαραχτηρισΓίχήν, ναυτιάσεις,
  έμέτους, μι« αΙσθί)3ΐν φϊγούρας
  είς τα μάτια. Είς ττείίπταιοιν σο
  Ιαράς προσβολήί, τα βλέφαρα
  πρήσκονται, τα μάτια πληγώνουν
  βαΗΐιά, καΐ ή ίπιδερμίς, ιδίως
  στεδς ξανθού,', π-χρουσ άζιι ίρυ
  θράς χηλίδας χαΐ Οιτερα φοθσχες
  ποδ όμοιάζουν μέ έγχαύματα.
  Ό λαιμίς καί ή μύ[Τ) παρου
  Τό μενάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  635 ιν-
  «····
  μίρους
  ΕΙΟΝ
  Ι!
  ΓΑΚΗ
  Δύο άλλα όδοΦοάγματα είχον άρχίσβι νά άνε
  γεΐρωνται έντός τής πόλεως, άλλ'έγκατελβΐφθηααν
  ίτι άτελή.
  Πρό τής πύλης τοθ Αγ. Μιοτίνοιο, νέος τις, ώ
  ττλ'σμένος διά καραμπίνας, προοέβαλε μόνος μίαν
  Τλην ΙππικοΟ γονατίσας εν Τφ μέσφ τής άγυ.ας,
  έπυυοβόλησε κατά τοθ ίλόρχου, τόν ίφόνευσε καί
  έστράφη έπειτα λέγων.
  •—Πάγει, ενας τουλάχιστον, βστις πλέον δέν θά
  μάο κακοποιήοτι.
  Τό νέον τοιούτον κατεκερμίτισαν οί (ππεΐς διά
  των στΐαθών.
  Είς άλλην οδόν την τοθ Άγΐου Διονυσίου, γυνή
  τις έπυροβόλησεν ά^ό τοθ παραθύρου κατά τινος
  πολιτοφύλακος.
  Άλλαχοϋ δέ παιδίον 6ε<ατεσσάρων έτών συνε ληφθή έχων τα θυλάκιά τού πλήρη φυσιγγΐων. Προσεβλήθησαν δέ καί πολλοί στρατιωτικοΐ σταθ μοί. ΕΤς τίνα οδόν, μόλις είχεν έμφανισθβ εν τάγμα θωρακοφόρων, ττροπορευομένου τοθ άρχηγοθ αυτών στρατηγοθ Καβαινιάκ, καί ίηεσεν έπ' αότοθ χάλα ζα σφαιρών. Είς άλλην πάλιν οδόν έρρΐφθησαν άπό των στεγών κατά των στρατιωτών συντρΐμματα δοχείων καί άλλων οΐκιακών βαρέων σκευών. Κακά σημεΐα Όταν άνέφερον αύτά είς τόν στρατάρχην Σούλτζ ό νηραιός οδτος τοθ Ναπολέοντος ύπασπιστής έφά νη σύννους- ένεθυμήθη ρητόν τι ιοθ στρατηγοθ Σουσέ κατά ιήν εκστρατείαν τής ΊσπανΙας. —Είμεθα χαμένοι, άφοθ οί γραΤαι έκκενοθν πΐ των κεφαλήν μσς τα ούροδοχεΐ4 των. 'Η εκδήλωσις των γενικών τοθτων συμπτωμά των έ>ώ Λ άνταρσΐα ένομΐζετο περιωριομένη
  είς εν ή ούο μέρη τής πόλεως, ή άναγεννωμένη όρ
  γή οθχη. ή έμπρηστική Ολη ή περ ίπταμένη υηερά
  νω της ίύΦλέκτου ηυράς. ήης καλείται περΐχωρα
  των Παρισ'οον, πάντα ταθτα όμοθ άνησόχησαν
  τούο άρϊπνούς τοθ στρατοΰ.
  Έσπευσαν λοιπόν οδτοι νά οβέσωσι τάς τιυρκο
  άς ταύτας είς την αρχήν των καί διά τοθτο άνέ
  λαΒον την ϊφοδον κατά των άνεγερθέντων τριβν
  Βοφραγμάτων, κειμένων τοθ μέν είς την όσον Α
  βοίί, τοθ δέ είς την δδόν Κανναβ.δος, τοθ δέ είς
  την Αγίαν Μέρρην εσκέφθησαν πρώτον νάκα
  7αστεΙλωσι τόν άνοβρασμόν τοθ πλήθους καί Ι
  πετα νά καταστρέψωσι τα δδοφράγματα δλα διά
  ^α<·· (συνεχΐζβται) θ'άζουν ισχυρόν έρεθισμον χαΐ συχνά έμφανίζονται χαί περιπλο χαί διαφόρων εϊϊών: «οδεϊαί βρογχοπνευμονίαι, προσβολή των νΐνρβν, των έντέρων, πυρεϊόζ, α δυνάπσμα. Έπικίνδυνα είνε καί τα αέρια ποδ προσβίλλουν 'τα άναπ«ευστι χά δ-.γανα Ή ενεργεια των σιι νίοταται είς τό ότι προ«αλΌ· είς τοδς πνεύμονας τον οχηιια τισιιόν ένίς άφθόνου δγροθ ποδ έμποδίζιι κάθι άναπνοήν, δπως τό νερό έ,ιτιοδίζει ίνα πνιγμίνον ν' άναπνίη. Γι' αδτό οί "Αγγλοι χαρακτηρίζον την κατάστασιν ποδ προκαλ'ΰ/ τα άίρια αύΐά ώ; «ξηρόν πνιγμόν» Είς τα δηληττ)ρ'ώδη ίέ&ια πε ριλαμβανονται τιλος χαί &ηλητή ρια ώςτό χιιανυδρικό' όξδ ποδ χαί είς έλαφράν ίόαιν ημπορεί νά φο νιύση κατά τρόπον χιραυνο64 λον. ΠάνορμονΜυΑοποτάμου Ή έμπορική κωμόπολις. ΠΑΝΟΡΜΟΝ Ν3ίιιβριος ( ποχοιτοθ μ«ς) —Έπίνιιον τής Ι παρχ'ας Μυλοποτάμου το Πάνορ μόν είνε μία χωμόπολΐς μέ έ*ξχι ειτιχήν ίμπορίχήν χίνηΐιν χαί ζωήν. Είνε δμω; καί έξ ϊσου γρα φ'κή, ώρχία, χομψή, προωδΐυμένη μέ ίκδηλη την σφϊαγίδα τοθ πό λιτισμοθ. 'Η παραλία τη; είνε ένειρώΐους γραφικόιηϊος χαί γοη τείχς Καί μέσχ ή κωμόπολις εί ναι πάντα χαθχ'ή, περιποιημένη χαροδμενη Ή έμποΐΐχή χίνηιις (έν άφαιρεΐ τίποτε αηό την ιί5υλ λιαχΐ) μοριρτϊ της. Άπό τό Πάννρμο γίν&νται ίλες &ί είσαγωγιύς έμπορευμάτων π'.δ άναγχαιοθν είς ταδ; χατοίχους τής έπαοχίας Μυλοποτάμου. Ά π' έ*5ω έττίαης γίνονται δλες οί ΐξα γωγές των προΐό/των, ελαίου, Ι χαρουπίου, χίτρου κλπ. Άλλ' ιΓ· παμΐ. Τό Πάνοτμο δέν είνε Ιμπο | ρική μόνον χνμόπολις. "Εχει προ όδους σημαντικάς χαί είς την γε Τ6 σώμα τής 'Αγροφυλακής. ΜΓα τασμόν τής •χαί μέ την σημαίαν τού. 'α τεδ ^ιί^^ατ^ς Άγρ^υλοής νιμεθ Ή(α*λείειι λτ^θ»Τσ» χαχά χον έορ- ιί,ς 25ης Μορτίτυ ίτόχε ένιφανίοθτ) μέ χήν νέαν ίμοΐόμορφςν σχολήν Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΘΝ1ΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 6ον (τελευταίον) Δημιοιιργήσειΐ ιίς οδτά Έθνι χή συνείδησι καί κάμετε ώσιε διά τής πειθαρχΕας νά ΐΐεριορίζουν τα δικαιώμΛτά των δστε νά σέ 6ωντ*ι τίν πλησίον. Τοιοιιτοτρό πως θα δημιουργηθϊ είς τοδς μίλ λοντας "Ελληνας πολίτας χαρα κτήρ κολοθ πολίτου κβΐ ή μίλλου σα χοινωνία ίέν είνε δυνατόν πά ρά νά ευημερήση καί νά σταδιοδρο μήοη επαξίως. Συναγωνίστριαΐ, "Ακούσετε άπό τό στόμα τοθ πολιτιχοθ δημιουργιθ μας την σο φή συμ6ου5ήτου: «ΣήκωΙπάνωΈλ ληνιχή Νεολαία. Άπιίβχλεμαχράν τάς άγυρτεΕας κοί τα ψεύίη μέ τα δποΐα οοθ έϊηλητηρίασαν τή ψυχή. Πίχοιξε χά έλεεινά άναγνώ σματα τα όποΐα σοθ διδάσκουν την άνηθιχότητα καί την άναν δρεία άκόμη καί έκιΐνα τα δήθιν φιλολογικά Ιργα, χά όπιΐα οέ 8ι Της Δνϋος Ν ΚαοΙλου. δάσκουν νά φοβά39Κ τόν άγώνα ιή; ζαή;, καί νά μή σχέπτεσαι παιά τό άτομον σου χαί την δλι χήν απόλαυσιν». Μέ τή συμβουλή αδιή ώς ίδη γόν, άς βαδίσωμεν έμπρός χαί μέ πίστη χαί άφοσ'ωσι πρός τόν με γάλο προορισμό μας τοθ θεματο φύλαχος, άς διαφυλάξωμΐ ίκεϊνο τό οποίον μάς ένεπιστεΰθησαν χαί άς φροντίοωμε νά τα παραϊώσω μειίς την μέλλουσα γενιά έντε λέστερον καί καλλίτερον, διότι είς τοθΐο μας βεηθεΐ ή πρόοδος τιθ πολιτισμοθ, διά τοθ δποίου 6 ουράνιος δημιουργίς μάς έκμυστη ρΐδιται τα μυοτήρια ,ιή; δημιουρ γίας τού χαί τα τοιαθΐα των δια λογ.σμών τού. Ν ΕΝ Α ΚΑΖΕΛΟΥ Διευθύντρια >Έπιτε>ικο0 Γρα
  φιίου Πολιτικήζ Δ·αφωτ1σεως
  Περιφ. Διοικ. Ε.ϋ Ν θηλέων
  Ηρακλείου.
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ,ΟΙΚθπΕΔΩΝ
  ►0 εγκεκριμένου
  Ι
  ρς δλα
  την πληρωμήν
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθε νέον σχέδιον γυναιχείοτς τσαντας, κάθε
  μοντίρνο οχϋμβ. ζώνης 86 τ· κ&ρΐνΤ· είς τσ ϊίδικ·ν
  ουνεργεϊον χ«ταβχ§»ήί δ·ρματίν«ν βίδδν:
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  <Π«ρ« τ«ν Άγιον Μηναν). Έηιοχεφβί,τβ μβς: Ιχβμεν την πβικιλίαν 'Α- βηνκϊχβΰ καταοτι,ματος είς ββλίτσΐς, μπαοΒλβ, πολ»θρ·νες, καρέκλες τα,ιδίου, κρίββάτια έχστρα τΐίας καί γίνιχβς είς ·λα τκ δίδη τ«ϊιδίου. Ύη·χατ«σττ.μ« τ·& «ν Αθήναις ίργβοτ«σίο« ΠολυχρονΙδη—Μπιζιώτη ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΟΣ "Επανήλθεν είς την πόλιν μα; ό χειροθκγο; όρθοπιΐικός ία ϊς κ. Νικόλαος Κάτσαρης είδΐ κώς έν Β.ίννη έχπαιδευθεΐς χά! μέλος τής έν Βιέννη ίατριχής έ ταιρείας καί δεχΐται είς την Πό λυχλινιχήν Ηρακλείου άπό τή; 20 Νοεμβριού εκάστην πρωΐαν 10 30'—12 30' χοδς άοθενεΐς χί,ς είδιχότηχός τού. ΜιχροβιβλονΐΜον μ«1 Βιο' χαμΐΜον'Βρν«οτάριον Ίατροβ Μερόπης Λυδάκη Ματζαπετάκι] 'Λναλΰσεις οδρων, «Γματος χοκράνων, έμβόλια, αδτεμδό λια καί έν γένει ίπασαι «Ε μιχροβιολογικκΐ καί βιοχν,μι χ«1 έξετκσεις. ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όδβς Ευ«νς-'Ηράκλειον «αργίαν. "Εχεΐ 5έ επί πλέον με¬ γάλην εξέλιξιν είς 8λα. Ήλεχτρο φωΐιαμένη μί ώραιότατα κέντρα, μέ μεγάλα έμπορ'χά χαταστήμα χν, μέ χέντρα άναψ^χής, μέ έιτια τί ρια χαί ξενοδοχεία Οηνου χατα κάθαρα καί πολιτισοίνα, μέ ίλα τα μέσα τής εδχαρίατου καί άνί τού διαμονής, αποτελεί την μιχρο γραφίαν συγχρόνου πόλεως χαί πά ροικιιάζει πάντοτε κίνησιν οημαν τιχήν. Καί ασφαλώς ή κίνησις θ' δξηθς καί τό εμπόριον θά προο δεύση περισσότερον δ τα ν πυχνω- θή περισσότερον ή θ*λασσ!α ουγ κ&ινωνί», πρβγμα τό οποίον θά γίνη άσφϊλώς;μόλις παύσουν ΰφι αΐάμενοι, λόγφ τή; βιεθνο^ς κοΕ αιως, οί λόγοι οί δποΐοι έπέβχ λ«ν την άραίωσιν τΰν δρομολο· γίων των πλοίων είς 8λας τας κμμάς. ΌπαβσΕήποτι δμω; χαί σήμερον τό Πάνορμον Ιχει ζωήν καί δύναμιν προόίου.Καί επί πλέον εχει τας μεγάλας αρείας των χά τοίχων τού: ιήν ευγένειαν, την άχαντιά, τή φιλοξενία ουνδυα ομένα μέ την έργατιχότητν, την ιύφοία χαί την φιλοπρόοδο χαί δημιουργιχή διάθεσι. έπισκευα! ώρολογΐων Είς τ· ώρολογοποιεϊον: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ Παρα τφ Μεϊντάνι. —Οί ένορχοι Ηρακλείου. Είς το ΠρΜτοδιχεϊον ΉραχλεΙ ου ·»γίνετο χθές ή κλήρωοις των ένόρκων διά την σύνοίβν τού ΚαχουρνίβδΐΜβίου μηνός Δΐκιμ βρίου Κατ' αύτην ταχτιχοΐ ίνορ κοι άν(δ(1χθηα>ν διά τό α δωδ(
  καήμκρον οί κ μ. Άρ Γ. Βλάα
  ση{, Μ. Π Πλβύρη;, Νικ. Ί. Χρυ
  αός, Κ Α Φανουράκης, Δ Ί. Ά
  δάμης, Γ. Κ. Καρβϋζος. © Γ. Δικ
  μαντόΐτουλοί, Ί Γ. ααπκμβιβτο
  άχπΓ, Γ. Λ. Χαλβπάκης, Δ Γ.
  νρεί*-πς, Δ 0 Χαλκιαδάκης,
  Κ. Ι'. Βρβττάκπί, Π, Δ. Τρικουρβ
  κης. Κ· Γ ΧρΐστοφΙίης, Γ Τσβιν
  τηρ^χηί. Λ. Γ. Γρύφΐζας, Στ Β.
  Μ«υρκΜης. Μ. Γ, Λυρ«κη(, Έμμ.
  Ν. Χαριτακη^, Ί. Ν. Κ«φβτς«
  κπ( κβΐ άναπληρωματικοΐ οί χ.
  Άντ. Β 'ΛρχοντάΜης, 'Β. Ί.
  Δαπουλάχης, '£ Κ, Λασηβιωτά
  χας. Κ. Β. ΧρνσάΝηι. Ι £ Χρβ
  ναχης, 'Αλ. Γ. Πβράχπς, 'Ε. Γ.
  Βορεάδης, Β. Χ Νιχολετάχης,
  Στ, Μ. Εαρτβράχη;, Ιω. Άβανα
  σιάδης. Διά το β δ&ίδπχαπμερον
  έκληρώθησαν τκμτιμοΙ ίνορχοι β
  κ. χ. ©. Ί. Κουφάκης, 'Αρ. Α.
  Μετοχιανακη;, Έμμ Γ. Γβμιτζά·
  μπ(, ,,'Αλ Στειρανίδηί, Ι Β £νλι·
  νάρδος, Γ. £. Τονκογιάνης. Ιν.
  ΓρυλΐΝνάκης, ,Δ. ,Γ. Έλιυβιρά-
  »πς, Πλ. Ι. Χρονίδης. Κ. Α. Πό
  λυχρονάκηί, Π. ΠκνοΐγΐΜτΕδης.
  Ν. £, ϊωτηρίβυ, Δ. Β. 'ΑφκλΗνι
  «της, 'Αλ. Χ. Μκρκοδηαητράκπς.
  ίπ. Δ Αλεξίου, Ν. Δ. Ξανβουδί
  δης Μιλ. Α. Τσαγκβράχης. 'βμμ.
  Ν. Σπινθουράκη;, @. Ε. Χατζηδά
  κης. Γ. Μ. Τσαχακης χαί άνκηλη
  ρωματικοΐ οί χ. χ. Έμμ. Β. Π«ρά
  κπί, Β, Δ. Ββσιλάκης, Κ. Τ. Βριτ
  τάχης. Β Γ. Γουναλάκη;, Έμμ
  ν. Κακουδάκης, Ηρ Ν. Οολβμνρ
  χάχη. Ανδρ. Ν. Λαδιβινό;, Εύνγ.
  Μ Χρνσός, Γ. Β. Καψετάχης,
  Ήρ. Ε. Χαριτάκης.
  —Νέβι έκπαιδευτιχοί.
  Υπο τοδ ύιτβυργβΐου της Π«ι
  δείβς έκλήβησβν οί κάτωθι άδιό-
  ριοτοι έχπαιίβυτικβΐ λιιτουργοΐ
  μίοης ΈκπαιδεύσΐΜς δπως ΰιτο·
  βάλλουν είς ηκρΐπτωσιν καθ' ήν
  όίχονται να διοριβθοΰν, τα ά««ι
  τβόμενβ δικαιολογητικά: Φιλή·
  λογοι: Κουτσογιανάχη Β , Κον
  τουβάχης Ί , Μπκχλιτζανάκης Β.
  Σπινβίκης Β,, Μβυρακάκης Ί..
  Λημηράχας Π , Ανεμογιάννη Γε
  ωργία, Μποτ»νάχη( Ν., Χαριτά
  χη 'Λρτ«μισί« χ·1 Δασοαλάκη
  'Ανθη. Χημιχοΐ Βαρου(άχης Β.
  —'Η φορολογία τβδ ελαίου.
  Διά τηλ·γρ«φήΗβ(τός τού πρός
  τους Νομάρχαι: Κρήτης ό υπουρ
  γος των ΟίκονομΐΜών χοινοκοιιΐ
  κοινήν άπόφκοιν τδν υ ουργεΐων
  'Εβνικής Οΐχενομίκς χαι ΟΙκονο
  μικ&ν διά τής όπβίβς περιορ(οθη
  ά,ιβ τής 21ης τρέχ. μέχρι τ*
  λους Φΐβρουκρίου 1940 είς μίαν
  δραχμήν κατά χιλιέγραμμον η
  βίοφορά ύηέρ τού Δημοσίου έ«ϊ·
  τοδ έςΌιγομενο» (Ις «λλοδαηην 4
  λαιολαδου _______
  —Φβρτώσεις μεταλλευμάτνν.
  Κ«τά την κβρελββδβαν έβδομ*
  βκ εφορτώθησαν *{ 'Κλλάδος ΚΟ
  τόννοι λιυκολΐθου κεφρυγμενου*
  βι' Όλλ«νβΙ«ν καί 3217 τόννοι
  | λευκβλίββυ ώμοθ διά Γαλλίαν.
  —Διανΐίχτερεύεντα φαρμ«>
  χεΐα.
  Σημερον 23 Νοεμβριού θά δια
  νυχτερκάοουν τα φαρμ«χ*1« Μμ
  πρου Καναχάχη χ«ι Έμμ, Ζ«χ«·
  ρι*βη.
  ΙΑΤΡΟΪ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ
  ΔιηλΗματονχος ΑχβΙβΙβιι της χειρουργικήν οΔρολογι
  χϋς Ελινιχϋς τής 'ίαιτρικης Χχολής Πανεηιοτιιμίο» Παρι
  οί«ν.
  Παβήοεις τοθ ονροηοιητιχοδ σνστηματος ήτοι νεφρΒν,
  ΜΒθτενς, ηροοτάτου, γεννητικ&ν οργάνοίν κ,λ.η. Δέχιτβιι
  9-12 η. μ. 3-7 μ. μ. έν τε) 1«τρ·1« τού όβος Μαρογιύργα,
  ηάροδοΐ ΠλατεΙβκ 'Αρχαδίβ» (Χείτάν Όγλβδ).
  8-22
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  23 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα
  *
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕΤΑΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣΒΡΕΤΤΑΗΙΑΣ
  Κατερρίφθησαν ϊθΐΐβωίιν^
  πέντε γερμανικά άεροπλάνα
  είς Γαλλίαν και Αγγλίαν.
  ΠΡΟΣ ΕΦΑΡΜΟ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗ
  ΗΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΟΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΚΟΙΝΗ ΔΡΑΣΙΣ ΚΛΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Νοεμβριού (ίδ ύκηρεαία
  τής «Ανορθώσεως») —'Επιαήμ«ς άνακοινβΰ
  *ται ότι η Γαλλιχη κυβέρνησις απεφάσισε νά
  λάβη άναλέγβυ; με την Αγγλίαν κπβφά-
  σεις,διά την εφαρμογήν άντιπβίνων είς β«
  ρος τής Γερμανίχς. ΑΙ ναυτικαι δυνάμεις
  τής Γαλλίας θά συνεργααθοϋν μετά τού
  Βρεττανικβΰ στόλβυ δια την εφαρμογήν των
  άντΐίτβίνων κατά τής Γερμβνίας.
  Ο κ. ΓΚΑΦΕΝΚΟ Β ΑΠΑΝΤΗΣΗ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ι. ΚΣΑΚΥ
  ΡΩΜΗ 22 Ν)βρίβι> (Ιδ. ύκηρεσία).—- Ό
  λβγος τοΰ κ. Κσάχυ κ«1 Ιδιαιτέρως τό οη
  μεΐβν τό άναφερόμενβν είς τάς Ούγγρο
  ρβυμανικνς αχέσεις πρβεχάλεσε βκθεϊαν έν
  τύπωσιν εί; τό Βουκουρέστιον, ώς τηλεγρα
  φεϊται εκείθεν. Ό Ρβυμάνος υπουργός τδ«
  Εξωτερικών κ. Γκαφένκβ θ' απαντήση εί
  χον κ. Κσάχυ κ«τά την προσέχη συνεδρία
  σιν χϋς Ρβυμανικής Βουλής.
  ΤΕΩΣ Ο ΚΜΖΕΡ
  ΒΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΗ ΕΙ
  )ΕΡ
  [ΛΜΟΣ
  ΙΛΙΝΟΝ;
  ΡΩΜΗ 22 Ν)βρίβυ (ίδ ύηηρεσία). Κατ
  είδήαβις ίκ Ντέρν ό έΓόριαβς τέως Κάϊζερ
  Γουλιέλμβς ετβιμάζεται να επιστρέψη είς
  Γερμανίαν δια να «ροσφέρη τάς υπηρεσίας
  τού είς την κυβέρνησιν τοΰ Ράϊχ.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ
  ΤΙ
  ΛΕΞΕ
  ' ΛΓΓΑΙΚΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ
  ΕΙΡΟΥΝΤΟΥΣΟΥΔΕΤΕΡΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ν)βρίου (τοΰ «ντακοκριτβΰ
  μ«Ο — Τη>εγραφήματα έκ Βερολίνον αγ
  γέλλευν ίτι ολέκληρος ο Γερμανιχβς τύ-
  πος βοχβλεΐται μέ την άπέφκσιν της
  Αγγλίας ν* εφαρμόση άντίπβινα χατά
  τής Γερμανίας καί έπιτΐθεται δριμύτατα κα
  τα τβδ χ. 1 οάμπερλαιν. Τα τηλΐγραφή
  ματα προοθέτευν ότι οί έπ(σημ·ι Γερ·
  μανικσί κύκλοι πιστεύβυν (τι ή άκέφασκ
  αυτή ,τής Άγγλικης κυβερνήσεως θά εξε¬
  γείρη τεύς λα·ύ{ τβν ουδετέραν χωρβν
  τδν οποίων τα συμφέροντα πβρνβλαπτον
  τα».
  ΚΑΟΟΡΙΙΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ
  ΗΣ ΛΜΕΡΙΚΗΣ ΚΛΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ε Η Α Η ΤΙ ΤΗΣ ΙΙΤΑΙΚΙΣ ΑΠΙΙΦΑ2Ε0Ϊ
  ΑΦΗΝΑΙ 22 Ν)βρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ
  μ«().— Νεώτεραι είδήαεις έκ Βερολίνου ά-
  ναφε^ουν {τι εί Ιθύνοντες τέ Ράϊχ έλπί
  ζ·υν είς γενικήν εξέγερσιν χ,ατά -τής 'Αγ
  γλί»ς δια την άπέφαοιν ίφαρμβγής αντι
  πβΐνων. Κυρίως ομ»ς άχαμένβυν εναγωνί
  ως να Ιδουν ποίαν στάσιν θ« τηρήβουν
  έναντι της Αγγλίας ή Άμερική χαί
  Ιταλία των οποίων τα ουμφέροντκ θ« Βι
  γβΰν ίη τβΰ άγγλικοΰ μέτρον.
  ΟΡΙΣΒΗΙΑΝ ΤΙΜΑΙ
  ΤΗΣ ΖΑΧΑΡΕΟΣ ΚΑΙ Τ
  ΥΚΑΦΕ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  16. ύπηοεσία)
  Σ
  22 Νοεμβρί>υ
  Ό ύπουργός
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Ν)βρίου (τβΰ αντχκβχρι
  Τβΰ μβς)—Ύπβ τβΰ Ύφυπ«υργε(βυ Άγο·
  ρανβμ'ας ωρίσθησαν αταθεραί τιμαί π«λή ·
  βεως τής ζ«χάρεως χαί τβΰ καφέ Ούτω
  λιανικώς ή ζάχαρις διετιμήθη είς 30 40 δρ
  Μ«ί β καφίς αφρυκτβς μέν είς δρ. 114, κ·μ
  μένβς δέ είς δρ. 144
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΝ ΑΛΙΕΟΝ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΖΙΝ^'^»4^^^
  -------™_— γλων κα' Γάλλον είς τό μέτω
  ΑΦΗΝΑΙ 22 Νβκμβρ.βυ (τεΰ «νταιτβχρι πον.
  τβΰ μ«,)— Κατόπιν τής δημβαιεύσεως τοΰ Όταν σάς ώμΐλησα πρό
  νόμου περί οργανώσεως τής άλ»ε(«ς, τα βδομάδων συνέχισεν ό κ.
  τβν άλιέων καί γενιχβς οί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Νοεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσί») — Κατά την
  διάρκειαν τής χθεσινης ή»έ·
  'ρας τα γερμανικαι άεροπλά¬
  να έπεχείρησαν επανει¬
  λημμένας αποπείρας έπιδρβ-
  μής κατά τής Αγγλίας χαί
  Γαλλία;, χατεδιώχθησχν 1·
  μ»ς συστηματικώς καί ύπέ
  στηοαν μεγάλας απωλείας.
  Πέντε έν συνόλω έκ των γερ
  μανικών άερβπλάνων κατερ-
  ρ'φθηοκν.Έξ αύτ&ν τα τέσσα
  ρα κκτερρίφθησαν έν Γαλ¬
  λία χαιί τό πέμπταν "είς την
  Αγγλίαν. Τα δύο γερμανικαι
  άερβπλάν», βληθέντα ύτό
  των γαλλικήν άντιαεροπορι
  κων τηλεβόλον κατέπεααν
  φλεγόμενα επί της γ«ρμ<χνι κης γροιμμής είς τό μέτωπον, τα αλλα δέ κατέπεβαν επί τού γκλλικοΰ έδά?ους, Τό σύνθημκ τβΰ συναγερ μ ου έδέθη χθές την νύκτα είς πόλεις τινάς τδν ν·τι«- νατβλιχβν άκτβν τής 'Αγγλί άς, έξ άφβρμης εμφανίσεως Γερμκνικβν άεροπλάνων 'Αγγλιχά 'άερβπλάνα, άνυ« ψυΒέντα άμέσως κατεδίωξ«ν τα γερμανικά καί τα ήνάγ καοαν νά τρβπβΰν είς φυγήν πρΐν πρβλάββυν νά προβούν είς ούδεμίχν ενέργειαν. ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ ΕΝΗΡΓΗΙΑΝ ΠΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΝΟ ΤΟΥ ΙΜΒΟΥΡΤΟΥ ΤΒΤ ΦΡΙΚΜ ΤΗΣ ΣΤΟΥΤΤΑΡΑΗΣ ΚΑΙ ΛΑΑΡΗ Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ διά την άποτελεσματικότητα των Αγγλικών άντιποίνων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Νοεμβριού (Ιδ. όπηρεσΐα)— Ό «Χρόν,ος» ά- σχολούμενος έν κυρΐφ άρθρω μέ την απόφασιν τής Άγγλί άς νά εφαρμόση αύστηρά άν- τΐποινα κατά τής Γερμαν·'ας στρέφονται τ' άγγλικά άντΐ ποινα. Άλλωστε, ή Γερμανΐα διε ξάγει τό εμπόριον της έπ' άν ταλλαγή κσΐ οθτω τ* άγγλι· κά άντΐποινα θά Εχουν τβ- γράφει: «Ή Γερμανία κατα ρσσΐίας συνεπείας. Θά φέ στρέφει έκ συστήματος τα έμ ρουν τόν άμεσον οικονομικόν πορικά σκάφη οίασδήΐϊοτε ε¬ θνικότητος καί άν είναι.Έναν τι της τακτικήν αύιής έ,πεβάλ λετο ν ά ληφθούν άνάλογα μέ τρα». Ό «Μικρίς ΠαΓρισινός^ γράφη: «Ό πόλεμος των ναρ κων τόν οποίον ενεκαινίασεν ό Χίτλερ θά σημάνρ. τόν δε θρον σύτοθ καί τοθ συστήμα τος τού. Είνε γνωστόν δτι ή μαρασμόν τής Γερμανίας». Τό «Εξέλσιορ» σχολιάζον τα λεχθέννα υπό τοθ κ. Τσαμπερλαιν ώ: πρός την πά ραβΕσσιν τής συνθήχης τής Χάγης υπό τής ΓερμανΙας, το νΐζει δτι ή άξία των συν¬ θηκην έξαρτάται άπό την έν τιμότητα έκεΐνων οί όποΐοι τάς ύπογράφουν. Δέν είναι δέ ΓερμανΙα αποδίδει ζωτικήν ση| ή τΐρώτη φορά καθ* ήν ο! μασίαν είς τό εξαγωγικόν της ι ΓερμανοΙ ηθέλησαν την υπο εμπόριον, εναντίον τοθ όποΐου γραφήν των. Ό «Φιγκαρώ» γράφει: «Ή ΓερμανΙα έπιδιώκει νά τρομο κρατήση διά των μέθοδον της τούς ούδετέρους μέ σκο ττόν νά επιτύχη την συντόμευ σιν τοθ πολέμου. Τό άποτέ λεσμα σμως θά είναι νά τούς στρέψη εναντίον της». Ή κ. Ταμπουΐ γράφει είς τό «Έρ γον». «Ή τακτική τής Γερμα ν(σς θά έπαναστατήση τάς συνειδήσεις ολοκλήρου τοθ κόσμου. Ή "Αγγλία θά έν τείνη τόν άποκλεισμόν. Είς τό μέλλον τα γερμανι κά έμπορεύματα δέν θά προ στατεύονται υπό των ξένων σημαίαν. Όλα τα δι* ούιήν έξ αυτής έμπορεύματα θά κατασχωνται». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Νβεμβρίβυ (Ιδ. ύιτηρι α{%).— Κατά τό τελευταίον 48»ρσν κκτερ 'ρίφθπσαν είς τό Δυτικόν μέτωτιβν 8 ν·ρμ« νικά άεροαλάνα κατόπιν σφβδρδν άερομκ χι&ν. Τα άγγλικά άεροιτλάνα ενήργησεν πτήσεις άναγνωρίαεως υπεράνω τβΰ Άμ β»ύργβυ. τής Σίτβυτγάρδης, της Φρκγκνβύρ της κ«ί «λλων γερμβνικβν πόλεων, χωρίς βύ5εμί«ν απώλειαν. ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗΣΑΝ ΔΥΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ 3 ΗΜΕΡΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Νβεμβρίβυ (15. ,ύαηρεσΐα) —Την Πην νυκτερινήν έξεδεθη τό κάτω· θι ανακοινωθέν τοΰ Ανωτάτου άρχηγείου Τβΰ στρατβΰ: «Ήμέρα χαρακτηριβτική διά την δράσιν τής άερβπβρία?. Δύο γερμκνικά ύαββρύχια κατεοτράφη σαν ύχό τοθ ίδίου άντιτορκιλλικοΰ εί; δια ατημχ τριΰν ημερών » Ο κ. ΙΣΜΕΤ ΙΝΟΝΟΥ ΕΔΕΧΟΗ ΤΟΝ ΓΕΡΜΑΝΟΝ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΝ 9 ΦΟΝ ΚΩΎΡΑΤ υπέβαλε χθές παραίτησιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Νοεμβριού (ίδ. ΰπηρεσΐα τής «Ανορθώσεως). —Κατά πληροφορίας έκ Βερο λΐνου διοβιβασθείσσς μέσφ ού δετέρων πηγβν ό προτέκτωρ τής Βοημΐας καί Μορββίας φόν Νιίορατ ύτΐέβσλεν είς τόν κ. Χίτλερ την παράίτησίν τού ά μα τη* αφίξει τού είς Βερολί¬ νον καί τόν παρεκάλεσε νά τόν απαλλάξη άπό την θέσιν τοθ Γενικοθ Διοικητοθ τής Τσεχΐας. Ό φόν Νιίυρατ έί,ή λωοεν είς τόν κ. Χίτλερ δτι τοθ είνε αδύνατον πλέον νά παραμείνη Διοικητής των 8ιόο προτεκτοράτων μετά τος τε¬ λευταίας έξεγέρσεις των Τσέ χων καί τάς συνεπείας των έξεγέρσεων αυτών. Έν τού τοις, 6 Γερμσνός καγκελλάρι ος δέν απεδέχθη την παραίτη σιν τοθ φόν Νώϋρατ διότι τοθ το θά εΤχε τεράστιον άντίκτυ πον δχι μόνον είς τα δύο προ τεκτοράτα άλλά καί είς όλό κλήρον την Γερμανίαν. Ό κ. Χίτλερ ετόνισεν είς τόν φόν Νώϋρατ δ τι ή άπο- μάκρυνσΐς τού έκ τής Πράγας θά ένεθάρρυνε τούς Τσέχους διά τούς όποίους θ' άπετέ- λει τοθτο μίαν ηθικήν νίκην καί τόν διέταξε νά παρα¬ μείνη είς την θέσιν τού. Τα σχετικά τηλεγραφήματα άναφέρουν έξ δλλου, δτι ό φόν Νώυρατ κατέστησε γνω¬ στόν είς τόν κ. Χ(τλερ δτι με τα τα τελευταία γεγονότα καί τα ληφθέντα υπό των γερμανικόν άρχ©ν σκλη?ά μέτρα διά την καταστολήν των έξβγέρσεων έξέλιπβ πά σα ελπίς νά κερδίση ή Γβρ μανία την συμπάθ?ιαν των Τσέχων. Ώς έκ τούτου πρέ- πει νά θεωρήται βέβαιον δτι αί ταραχαί είς τα δύο προτβ κτοράτα θά έπαναληφθοθν είς τό μέλλον. Συνεχίζεται έντονος δράσις της άεροπορίας. ΑΓΚΥΡΑ 22 Ν)βρίου (Ιδ. ύ ππρεσΐσ).— Επίσημον άνακοι νωθέν μεταδοθέν έκ Βερολί νού άναφέρει τα έξ*1ς: «Έ πΐ διαφόρων σημείων τοθ με τώπου περιωοισμένη δράσις πυροβολικοθ Νέα δράσις τής άεροπορίας ή όποία ένήργη σε πιήσεις άναγνωρίσεως ΰ περάνω των εδαφών τής Αγ γλίσς καί Γαλλίας. Γερμανι κόν άεροπλάνον κατερρίφθη κατά την διάρκειαν άερομα χίας ύπεοάνω τοθ μετώπου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ν)βρ1ου. Σήμβ ρον την πρωΐαν κατερρίφθη Η ΗΛ ΕΟΙΑΙαΊΚΕΙ ^ΥΜΦΟΗΙΑΝΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ -------------------------- _^ ΓΩΜΗ 22 Νοεμβρίβυ (Ιδ. ύκηρεα(α)— σαν φλεγόμενα 6ύο γερμανιινά λόβη φωτογροφΐας καί τί* Τό πρακτορείον Στέφρχνι πληρβφβρεϊται ίτι κά άεροπλάνα ϊίς τό μέτω!οποίον κατέπεσεν είς Βόρειον πον. Έτερον γερμανικόν άε Θάλασσαν βληθέν υπό άγγλι κατερρίφθη είς την Ι κων καταδιωκτικων άεροπλά πλάνον ρ Βόρειον Θάλασσαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Νοεμβριού ([δ. ύπηρεσία) — Σήμερον πε· ρισυνελέγησαν υπό άγγλικοθ πολεμικοθ 3 ΓερμανοΙ άεροπό ροι έκ των οποίων οί δύο εί νοι βαρέως τραυματισμένοι. Ούτοι απετέλουν τό πλήρωμα θ ά τοθ γερμανικοθ τό οποίον εΤχε ήμ άεροπλάνου φθάσει την έ η παρελθοθσαν Δευτέραν είς τάςέχβολάι, τοθ Ταμέσεωςδιά νων.Έξ άεροπ' άνα έττέδρσμον κατά των ήσων Σέτλαντ ρΐ ψαντα βόμβας χωρΐς άποτέλε σμα. Καταδιωχθέντα έξηφανί σθησαν. "Αλλο άεροπλάνον ε¬ νεφανίσθη είς τάς έκβολάςτοθ Τσμέσεως. Καταδιωχθέν έτρά πή είς φυγήν. Έξ άλλου, άε ροπλάνον αγνώστου έθνικότη τητος παρεβίασε την Έ»βετι κήν ού·ϊετερότητα ώς ήνγέλθη έκ Βέρνης. ΑΓίνΥΡΑ 22 Νβεμβρίβυ (Ιδ. —Ό πρόεδρβς της Δημοκρατίας κ. Ίν·νβΰ εδέχθη σήμερον είς άχρέ»σ»ν τόν Γερμα· νόν πρεσβευτήν. Ό φόν Παπεν έζέφρββε είς τβν κ. Ίνβνβϋ τάς συμπαθεί»ς τοδ Φύ· ρερ πρβς τό Τουρκικόν ίθνβς. Είς την διε· ίαχθεΐ3«ν σιινβμιλίαν παρίστατο καί Α κ. £«ράτσογλου. ΝΑΥΑΓΟΥΝ ΑΙ ΡΟΠΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΣ ΔΙΑΠΡΛΓΜΛΤΕΥΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Ν)βρίβυ (Ιδ. ΰπηρεβ(α<).- Κατά τηλεγραφήματα ίκ Κοπεγχάγης αί εφημερίδες τής Δανίας π*ηρβφ·ρβϋνται έξ έγκύρβυ πηγης ώς γράφβυν ίη «Ι ρωασβ γερμανικαί οικπραγματεόβεις πρβς σύνα¬ ψιν έμπβρικής συμφωνίας πρβσέκρβυσαν είς σβββρβτς δυσχερείας καί κινδυνεύβυν νά ναυκγηββυν. Έγνώαθη ότι β κ. Στά- λιν ηρνήθη την παροχήν τέαω μεγάλνν πρβμηθδΐδν Ισχς ζητεί η Γερμννία. Τόν Αμερικανόν ύφυιτοργβν των Έ{ωτερι· κων επεσκέφθη ό εν Ούκσιγκτβνι ηρεσβευ· της τή$ Ίαηωνίας καί δΐίβίβααε την επιθυ* μίαν τής κυβερνήσεως τού έ/ΐως συνάψη συμ φωνΐαν μετά τής 'Αμερικήί.'© 'Αμερικανος ύφυκου?γ·ς άηήντηοεν ίτι ή συναψις ίμπβ· ριχής συμβάσεως μεταξύ 'Ιαπωνίας χαί Ά- μερικής είναι αδύνοχτος έφίσον ή Ίακωνία παρεμη;οδίζει την διεξαγωγί,ν τού άμερικ»· νικοΰ έμηορίου είς Κίναν. Όκ. Μπελίσσα διά τόν πόλεμον και την νίκην. ν Στρατιωτικών κ. Μπελίσ σα ομιλών σήμερον ενώπιον τής Βουλής των Κοινοτήτων απέδωκε φόρον τιμής ιΊς τόν ρωΐσμόν τοθ Πολωνικοθ στρατοθ κοί κατόπιν άνεφέρ θη είς τάς τεραστίας στοατιω Ιτικάς προβτοψασΐας της Αγ τεφέρθησαν πολλαί χιλιάδβς Ι είς δυσχβρεστάτας δι* αυτήν άκόμη καί θά μεταφερθοϋν Ι οικονομικάς στιγμάς, λίσσα ευρίσκοντο είς τό Γαλ Τί) χαρ» «λιεΐς υπέβαλον ιύχαριατίας π(Λς λικόν μέτωπον 158 χιλ. αγ γλικοθ στρατοθ. Άπό τότεμβ καί άλλαι μέχρι της ανοίξεως χαί θά μεταφέρωνται μέχρι τής τελικης νίκης. Περΐπου έν έκατομμύριον άν δρών είναι υπό οργάνωσιν έν "Αγγλία αυτήν την στιγ μην Ό Άγγλικός στρατός ού ξάνει διαρκώς. Άναφερόμενος είς την επί σκεψ'ν τού είς τό μέτωπον ό κ. Μπβλΐσσα εϊπε: Ή γοαμ μή Μαζινό αντιπροσωπείαι £ να χρέος τον έλευθέρων άν θρώπων πρός την προβλεπη κότητα μιδς χώρας ή ό ποία υπεβλήθη «ίς τεραστίας δα πανας πρός κατασκευήν της, Ή Γαλλία βΤπ& Ιχει μέτω πον 800 μιλλ'ωΛ έναντι 200 τής Γερμανίας. Ό πόλεμος είνε πόλβμος άντοχής καί είς αότόν οπβοέ χει ή Αγγλία. Διά νά μδς έ· πιτεθβ ό έχθρός πρέπβι νά δι σρρήξη τάς γραμμάς μας, Τόν περιμένομεν μέ εμπιστοσύνην είς την άνωτερότητά μας. "Ο σον δι* ημάς άέ άλ ΑΙΣΥΑΛΗΨΕΙΣΚΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑ ΑΙ ΒΙΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΠΡΑΓΑΝ ΠΥΡ1ΣΙΟΙ22 Ν)?ρ'ου (ί5. Αί Όλλανδικαί έφην>ερ(&ες γράφβυν (τι
  ειςΠράγαν συνελήφθη β διέσημβςΤσέχο; κα
  θηνητης -Φ«οέ« κ«1 Ιτι η Γ^εσίαηό έκυ
  ροβόληοε τ« εθνικόν Μβυιεΐβν τβν Τσε
  χων ύτό τβ πρόσχημκ ·τ' ειρύιττετβ Ιντβς
  αύτβΰ ρ«διβφν>νιχ·ς πβμηός "Ηδη *·»$ τ«·ν
  Πράγαν β»σιλ5υϊΐ νεκρά κκΐ άπελιιαΐα.
  Ό στρατιωτικάς νόμβς ήρθη.
  [ΓΝΒΡΙΣΕ
  ΙΣ ΑΑΒ4ΝΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Νοεμβρίβυ (Ιδ. ΰιτηρεβί«).
  —Ή "Αγγλικη χιβέρνη^ιί, άναγνωρίζβυσα
  άναμένοαβν την έμπράκτως την κροβάρτησιν τής Άλβχνίας
  κατάλληλον στιγμήν. Ή στρα *ί$ την Ιταλίαν μετέτρεψε την πρεσβΐίαν
  τηγική μσς δύναται νά τεθβ τδν Τιρίνων είς γενικόν προξενεϊβν. Ή «·
  πόφχβις *υΐη τής Άγνλίας «ΙηοτελεΙ έκδή
  λωσιν τής Ικβ.νβκβιήΗώ, της έκ τής ατά·
  αεως της Ιταλίας ϊναντι τής βυρράξεωβ
  χαί τβν "*"*—'
  β'ς εφαρμογήν άνά πάσαν
  στιγμήν καί ή νίκη μας είνε
  εξησφαλισμένη.