98092

Αριθμός τεύχους

5329

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:

  ΘΗΣΑΪΓ
  ΥΠθΒΡΥχι»
  1 ΗΜΕΡΑΙ
  >ηιλλικ*δ
  1·υ (Ιδ. ΐοβε),
  «ρ«τ(«ς κ. Ίνενιί
  )*·ο»ν τβν Γιρμι.
  • Πβικν έίέ
  >μττα8β(«ς
  ίβνβς. Είς την
  αρ(βτκτ· χεΐ εκ,
  ιν (Ιδ. ύκηρΐβ!»,·
  [μ Εοπΐγχέγιΐ! ι|
  Ο»ιί!
  πη?φρ
  ,βυν Ιιτι «Ι Ρ
  Γεύβχις «Ρ*5 ■«*
  «ς πρβοίχρ.^
  Μα1 χινδυνευβυν Ι
  ,,βη ·« · * |* Ι
  -ήν τέΟΜ Ρ«ϊ—*»
  ϊ « Γ·ρμ«νίβ.
  ■ρ·Ψ«
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ^** ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγύπτοο
  Ιτησία λίρα> Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβοικης
  Ιτησία δολ, 10
  Ιξάμητος » ; 8
  Τ»μή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΐΐΕΥβϊΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΒΊΡΑΣΚΕΥΗ
  24
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1959
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ Β«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5329
  Ο ΚΑΤΑ ΘΑΛΑΣΣΑΝ ΑΓΩΝ ΛΛΜΒΑΝΕΙΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
  ΑΙ Α. ΤΑΣ .,ΖΟΝΑΣ ΘΑΗΑΤΟΥ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΑΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΜΕ ΝΑΡΚΑΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙλ
  ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 24ην ΩΡΑΝ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ
  ΕΙΣ ΖΩΗΡΟΤΗΤΑ Η ΕΝΑΕΡΙΟΣ
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ν,βρίου (ίδιαι
  τέρα ΰπηρεσΐα τής «-Ανορθώ¬
  σεως».— Ή απόφασις των
  κιβερνήσεων Αγγλίας καΐ
  ΓαλλΙας νά έφορμόσουν αύ-
  στηρά άντίποινα κ α τα τής
  Γερμανίας διά κατασχέσεως
  δλων των εισαγομένων καϊ
  έξαγομένων έμπορευμάτων
  της, αποτελεί τό κυριώτερον
  θέμα συζητήσεων καί τό
  σημαντικώτερον γεγονός τό
  οποίον προσελκύει την παγ
  χόσμιον προσοχήν. Είς τάς
  Ηνωμένας Π^λιτείος^ήι^άπό
  διακόψουν τα ταξίδια των
  πλοΐων των δι" Αγγλίαν κσΐ
  νά εί&οποιήσουν τα εύρισκό
  μενά είς Άγγλικούς λιμένος
  σκάφη των νά έπιστρέψουν
  πάραυτα είς "Ολλανδίαν λό
  γφ τοθ κινδιόνου των ναρκων
  αί οποίαι έχουν τοποθετηθή
  είς τάς ακτάς τής Αγγλίας.
  Κατ' ι ί^ήσεις έπΐοης έκ Βρυ
  ξελλών οί πολιτικοΐ κύκλοι
  τοθ Βελγίου φρονοθν 6τι έκ
  των μέτρων τής Αγγλίας
  θίγονται; περισσότερον εζ^ δ-
  λων' των κρατών, τα σϋμφέ
  σαν, 21 ετραυματίσθησαν
  καΐ 80 διεσώθησοτν. Είναι χά
  οακτηριστικόν δτι τό '«Τζ ψι»
  ολίγον πρό,τοθ άτυχήματός
  τού εΐχε διασώσει τριϊς Γερ
  μανούς άεροπόρους τούς ότοΐ
  ούς συνήντησβν είς την Βό¬
  ρειον Θάλασσαν επ βαΐνον-
  τας τής έκ κσουτσούκ λέμ-
  βου τοθ 'καταστρσφέντος ,ά·
  εροπλάνου των καί προσέ-
  κρούσιν" είς νάρκην έφ έπέ
  στρεφεν είς αγγλικόν λιμέ¬
  να διά νά* τούς άποβιβάση.
  Τόΐ«Τζ(ψι» εΤχε διασώσει* προ
  Ο ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΝΕΤΑΟΗ
  ς την φ φρ
  γής άντιποΐνων έν ώ οί έπίση
  μοί κύκλοι άποφεύγουν τα
  σχόλια. έκδηλώνοντες μεγά¬
  λην έπιφυλακτικότητα, τονί-
  ζοντες 8τι δέν δύνανται νά
  εϊΐιουν τΐποτε πρΐν λάβουν
  λεπτομερεστέρας πληροφορίας
  τιερΐ των λόγων οΐτινες ύπη·
  γόρευσαν την λήψιν τής σχε
  τικί)ς αποφάσεως καί τοθ τρό
  που εφαρμογήν της.
  ΟΙ ηρεσβευταΐ τΛν Ήνωμέ
  νων Πολιτειών έν Παρισίοις,
  Λονδίνω καί Βρυξέλλαις ε¬
  κλήθησαν είς Ούάσιγκτων ό·
  •πό τοθ κ. Ροθοβελτ διά νά
  •παράσχουν σχετικάς πληροφς>
  ρίας. Ό πΓόεδρος Ροθοβελτ
  θά συσκεψθβ μετά των τριών
  πρεσβευτήν καί θά λάβη σχε
  τικάς άποφάσεις. Διά τόν λό¬
  γον αυτόν άποδίδεται, πολύ
  δικαΐως, μεγίστη σημασΐα είς
  την πρόσκλησιν των τριών πρε
  σβευτων είς Ούάσ.γκτων.
  ΡΩΜΗ 23 Νοεμβριού (16. Ο-
  ιιηρεσΐα)— Κατ' εΐδήσεις έκ
  Χάγης ό Όλλανδικός τόπος
  άσχολεΐται διά μακρών μέ
  την απόφασιν της Αγγλίας
  νά εφαρμόση άντίποινα κατά
  της ΓερμανΙας. Τινές έκ των
  εφημερίδων έκφράζουν την
  γνώμην 8τι ή απόφασις αυτή
  φανερώνει υπερβολικήν αύστη-
  ρότητα καί θά έχη ό5υνηράς
  συνεπείας καί διά τα οοΒέτε
  ρο κράτη Ιδιαιτέρως δέ διά
  την "Ολλανδίαν, της οποίας
  ιά συμφέροντα θά ύποστοθν
  Τό βαρύτερον πλί|γμα.
  Ήδηδλαι αί ΌλλανδικαΙ
  ναυτικαι εταιρίαι ίλαβον δια
  ««γήν ττ)ς κυΐ>ΐρνήσ·ως να
  Βελγίου.
  Ιδιοι κύκλοι το
  την έντασιν τοϋ άπό θαλάσσης άποκλεισμοΰ τής
  φασις οθΐη, προεκάλεσε βαΐροντα τής «Ολλανδίας καί τοθ
  Ι « _ «.' 'ο_...ι—.. ΠΙ ΤΚ,ηι νιΊνΙιηι τη
  θείαν αίσθησιν.
  Πάντως αί ΆμερικανικαΙ έ·
  φημερΐδες έδέχθησαν εύνο'ί-
  κώς την απόφασιν έφαρμο
  Άγνλικά καταδρομικα έκ των περιπολούντων εί; την Βόρειον Θάλασσαν καί τα όποΐα βά χρησιαεύσουν είς
  χθές τό πλήρωμα "ενός έκ
  των έμτΐορικων σκαφών τα
  όποΐα έβυθίσθησαν προσκρού
  σαντα είς νάοκας.
  ΡΩΜΗ 23 Νοεμβριού ("δ. ύ-
  πηρεσίο).— Γερμανικόν έπΓση
  μόν ανακοινωθέν δια β βασθέν
  έκ Βερολίνου άναφέρει τα ^ε¬
  ξής: «Γερμανικά άεροπλάνα
  τα όποΐα ένήργησαν πτήσεις
  υπεράνω των νήσων Σβτλαντ
  κατέρρψΐν φλεγόμενον άγγλι
  κόν άεροπλάνον έκ των άνυ
  ψωθέντων διά νά τα καταδιώ
  ξουν.
  Τα Γερμανικά άεροπλάνα
  έπεχείρησαν νά έπιτεθοθν κα¬
  τά των αγγλικών σκαφών των
  ευρισκομένων είς Σέτλαντ, άλ
  Βελγίου.
  ν'ζουν δτι είς τάς Βύο χώ
  ρας θά δημιουργηθβ μεγάλη
  άνεργία έκ τής άκινητοποιήσε-
  ως των έμπορικών σκαφών
  καί δτι ό λιμήν τοθ Άμ-
  στερντσμ Ιδιαιτέρως θά νε¬
  κρωθή.
  Λόγος
  τοϋ κ. Τσάμπερλαιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ν)ΡοΙου (Ιδ.
  ύπηρεσΐσ).— Είς γεθμα τό
  οποίον εδόθη χθές την νύκτα
  πρός τιμήν τοθ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν υπό 180 μελών τ«ίς
  Βουλής των Κοινοτήτων 6
  Άγγλος πρωθυπουργός έξβ
  φώνησε λόγον είτιών μεταξύ
  δλλων τα εξής: «ΟΙ έλεύθεροι
  λαοΐ Ιχουν έννοήσει τούς λό
  γους διά τούς δποίους διεξά
  γομεν τόν τιόλεμον αυτόν.
  Επ» τβ προβλέψδΐ μεγάλων ά
  εροπορικών έπιδρομών κατά
  τής Αγγλίας ελάβομεν δλα
  τα δυνατά μέτρα ασφαλείας
  τβν πληθυσμών καί των πό
  λεων. Είμεθα βεβαιοί δτι ή
  νίκη θά άνταμεΐψη την προ
  σπάθειαν την οποίαν καταβάλ
  λομεν άπό κοινοθ μετά τής
  ΓαλλΙαςι.
  Ό αγών έντεΐνεται
  κατά θάλασσαν
  καΙ άέρα.
  ΡΩΜΗ 23 Ν)βρ(ου (16. ύπη·
  ρεσία). - Κατ' ανακοίνωσιν
  χοθ ΆγγλικοΟ ναυαρχείου τό
  αγγλικόν άντιτορπιλλικόν«ΤζΙ
  ιΐιί προσέκρουσεν είς νάρκην
  γθές πλησίον των άνατολικών
  άκτών της Αγγλίας καί εβυ¬
  θίσθη. Έ* το° «ληοώματός
  τον 4Θ 4φονβ6θησαν η ίηνίγη
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ
  ιΐςιά την χπν.ο'αΐρίαν ή άνΐίΐταλος άεροπορία έσημ«ίωσε σημαντΐ'.ήν δμύσιν είς τό Δυτικόν μίτίβπον. Ά
  υ 'Λγγ.λικά ίτάμενα φρούρια τελευταίον τ Ο που, έν δρά<·ει. λων καί των άεροπλάνων των Άγγλων». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ν3εμβρίου (!δ. ύπηρεσία) —Την παρελθοθσαν νύκτα εδόθη τό σύνθημα τοθ συναγερμοθ ίΐς την Γαλλικήν πρωτεύουσαν < όγω έμφαν'σε- ως εχθρικόν άεροπλάνων. Οί κρότοι των άντιαεροτΐο ρικών τηλεβόλων ή ούοντο ιύ κρινως υπό των κατοΐκων των Παρισίων πςάγμα τό ό ποίον σημαίνει 8τι τα γερμανι κά άρροπλάνα έφθασαν μέ χρι των πλησιεστέρων προα στεΐων. Αργότερον άνεκοινώ θη δτι εν έκ των γερμανικόν άεροπλάνων κατερρΐφθη είς τα περίχωρα των Παρισίων. Κατ' εΐδήσεις έκ Βρυξελ- λον γερμανικόν άεροπλάνον κατέπεσεν θρυμματισθέν επί Βελγικου έδάφους. Οί τρείς άνδρες τοθ πληρώματός τού είχον φονευθή πρό τής πτώσε ώς τού υπό των βημάτων των άντιαεροπορκών τηλεβό λων, μόνον δέ ό πιλότος τού διεοώθη ριφθείς δι' άλεξιπτώ τού καί συνελήφθη αΐχμάλω τος. Τό άεροπλάνον ήτο διά τρητον έκ Γαλλικών σφαιρών. ΡΩΜΗ 23 Ν)βρίου.— Νεώ τκρον Γερμανικόν άνακοινω ^^ VIV **^^ρ— ** » «■Τ » ^*·^ι ^^ — ™ ■ - ^~ ' - Ι ^—- ■ ■ τ λά δέν επέτυχον τοθ σκοποθ θέν αγγέλλει δτι την 21 τρέ των λόγω τοθ σφοδροθ πυρός χοντος τα γερμανικά άερο χον άντιαβροπορικον τηλββό-' πλάνα ένήργησαν πτήσεις είς Τό μεσονύκτιον ήρχισαν τ' Άγγλικά άντίποινα. ΡΩΜΗ 23.— Ό Ίταλικός τύπος δημοσΐΕύει την πληροφορίαν *τι ή Γερμαί« έπανέθεοε είς χρήσιν την μέθοδον τού διασκορπισμοδ νβρχών είς τροηον ωοτε ν« σχηματισθοδν πλήρη ««ϊϊδΐα ν«ρ»6ν» «έρις των Βρκττανιχ&ν νήαων. Τοιουτοτρόπως εδημιούργησε πραγματικάς ζώνας Βανάτου μ«Θ' όλην την Βόρκι· όν Βάλαοσαν κ·1 τ·ν βορειον Άτλαντιχέν. •Η Γερμανία γράφει τ· «Πέπολ· ντί Ρίμ«» ά- ηβντδ ιίς τβν «πβχλειομβν διά τε υ οπλου «4ντι«π·- χλεισμβδ» τό οποίον χρηοιμβπειεϊ χβτά τρόπον βμεΐ- λικτον. ΛΟΝ-ΙΝΟΝ 23 — Κατ' έκίσημον αναχοίνωβιν εΙ{ τό άμείλιχτβν μέτρον τοθ Γερμανικόν άντιαπβχλει- ομοθ η Αγγλία: θ' απαντήση μ* βντίπβινα μεγάλης (ΜΤ«βΜΐ(. Ή έφβρμβγπ τβδ μίτρβυ τδν Άγνλικβν βν- τιπβίνων «ρχίζει την 24ην ώραν. εύρεΐαν Ικτασιν υπεράνω τής Αγγλίας φθάσαντα μέχρι τήΓ ναυτικής βάσεως τοθ Σ<ά πά Φνόου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ν)βρ!ου — "Υ πό τοθ "Ανωτάτου Άρχπγεί υυ τοθ ΓαλλικοΟ ΣτρατοΟ έ ξεδόθη τό κάτωθι άνακοινω θέν την πρωΐαν σήμερον: «Νύξ ή"ρβμος. 'ΕπΙ τοθ με τώττου μερική δράσις τοθ τι υ ροβολικοθ. Την ημέραν ι ής 22 Ν)3ο(ου (χθές) κατεορΐφθη σαν 5 έχθρικά άεροπλάνα έ πΐ ΓαλλικοΟ έδάφους. Έκτον γερμανικόν άεροπλάνον κα τερρΐφθη επί ΒελγικοΟ εδά φους. Άπωλέσαμεν εν κατα διωκτικόν άεοοπλάνον». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ν)βρίου (15. ύπησεσία).— Την χθεσινήν η¬ μέραν χαρακτηοΐζει νέος θρί σμβος τής συμμαχικής άε ροποοΐας ή όποία κατέρρι ψϊ 9 γερμανικά άεροπλάνα. Ό Άγγλικός τύπος δίδει έκ τενεΐς περιγραφάς των επι δρομών των Γερμανών είς Αγγλίαν καί Γαλλίαν καί των άεοομαχιών αί ότςΐαι συνή φθησαν καί εξαίρει την άρ τιότητα τής άντιαεροπορικής αμύνης τής Αγγλίας καί Γαλλ'ας. Έναντι των άπο λεσθέντων 9 γερμανικόν άε ροπλάνων, απωλεσθη εν μό νόν γαλλικόν. Τα 6 έκ των 9 γερμανικών άεροπλάνων κατερρΐφθησαν είς Γαλλίαν. Έξ αυτών δέ τό Εν κατερρίφθη υπό των άντιαεροπορικών τηλεβόλον καί τα δΧλα υπό τοθ πυρός των άεροπλάνων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Νοεμβριού (16. ύπηρεσία) — Τό γερμινι κόν εμπορικόν σκάφος (Μπέρ τα Φ'σερ» εβυθίσθη χθές πα- ρά τάς -ακτάς τής ΣκτωτΙας βομβαρδισθέν υπό άγγλικοθ πολεμικοθ, μετά την άρνησιν τοθ ΓερμανικοΟ τνληρώματος νά ύπακούση καί νά άνακό ψ[) τόν πλοθν τοθ σκάφους. Τό πλήρωμα περισυνελέγη υ¬ πό τοθ άγγλικοθ πολεμικοθ. Υπό τοθ ύπουργείου τής Ά εροπορίας εξεδόθη σήμερον τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Την νύκτα τής Τετάρτης ή άντιαεροπορική Αμυνα των νο τιοανατολικών άκτων τής Αγ γλΐας κατέρρ ψίν γερμανικόν άεροπλάνον είς την θάλασ σαν, Έτερον άεροπλάνον βλη θέν υπό των τηλεβόλων εξη¬ φανίσθη. Την ΙΟην νυκτερινήν γερμανικά άεροπλάνα Εφθα¬ σαν υπεράνω τοθ Έσσεξ. Ε¬ πί ήμσίΐαν οοαν τα άντιαε- ροποοικά τηλ'βόλα έβαλλον ε¬ ναντίον των, άκαταπούστως. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ν)Βρ(ου.— Τό πρακτορείον Χαβάς πληροφο ρεΐται *κ ΛινδΙνου δτι κατά την παρελθοθσαν νύκτα οί κανονιοβολισμοΐ βίς τάς νο τιανστολκάς ακτάς τής Άγγλί άς διήρκεσαν επί τρ(α τέταοτα τής ώρας. "Επί πολύ ή<ούοντο οί κρότοι των τηλεβόλων έκ μεγάλης αποστάσεως. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Νοεμβριού (16. ύπηρεσία).—Ό έν Κοπβγ· χάγη άνταποκριτής των «Τάϊ μς» τηλενραφεΐ δα οί έπίση- μοί κύκλοι των Σκανδιναυΐ· κων χωρών δέν άνησυχοθν έκ των μέτρων τα όποΐα λαμβά νει ή Αγγλία κατά τής Γβρ μανΐας τα όποΐα θεωροθν πλήρως δικαιολο/ημένα διερω τονται δμως μήπως ή Γερμα νία λάβη «ϊντίμετρα». Τηλεγραφήματα έπίσης έξ Ούασιγκτώνος άγγέλλουν δτι οί ΆμερικανικοΙ κύκλοι έδέ¬ χθησαν την απόφασιν τής Αγ γλίας καί Γαλλίας περί άν τιποίνων μέ την μεγαλυτέραν ήαεμίαν μολονότι αί Ήνωμέ ναι Πολιτειαι Ιχουν μεγάλας συναλλαγάς μέ την Γερμανί αν. "Άλλα τηλεγραφήματα έκ Κοπεγχάγης άναφέρουν δ η έκ των Αγγλικών άντιποίνων θά προκύψη διά τό Γεομανι· κόν εμπόριον ζημία 250 έ<α- τομμυρίων λιρων τό έ τος. ΟΙ «Τάϊμς» τονΐζουν δτι ή Αγγλία θά σΕβΐσθβ την διε ξαγωγήν τοθ διεθνοθς έμπο ρίου έφοσον δέν θά έξυπηρε τβ τοθτο την Γερμανίαν. Τό «Νταίηλυ Μα(ηλ> γρά-
  φεΐ: ε ΑΙ διαμαρτυρίαι των ού
  δετέρων διά τάς συνεπείας
  των αγγλικόν μέτρων είνε δι
  καιαι. Άλλά δέν δύνανται
  νά ζητήσουν άπό την Άγγλί
  αν νά μην εφαρμόση τ" άντΐ
  ποινα εάν δέν άπαιτήσουν ά¬
  πό την Γερμανίαν νά καια
  παύση τόν κατά τοθ άγγλι·
  κοθ έμπορΐου πόλεμον διά
  των νσρκών καί των ΰποβρυ
  χίων». Όπωσδήποτε, τα άντΐ
  ποινα τής Αγγλίας κατά τής
  ΓερμανΙας θ' άρχΐσουν άπό
  τοθ μεσονυκτίου σημερον,
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  Ψ

  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Λινηματονρά
  •ος) — Σήμερον «Ήρωϊκα Κορό
  ίδα (Χονδρός-Λιγνός. Την ;Δ·υτ
  ραν «Σινιορΐτα». Σημ. έ-άστη
  Δευτέραν, Π*μ«την καΐ Σόββατο
  Απογευματινή ώρα 6.30 μ. μ.
  ' Μ1ΝΩΑ.- Σήαεοον «τό Ρόδο
  τοθ ΜεξικοΟ». Κυριακή ώρα 1
  κ. μ. Σινιάκ μέ δρ. 6 , 2 μ. α.
  21 ίιτοχή τοθ {ϊπεισοΒιακοΟ. 4-
  «τό Ρόίον τοθ ΜεζικοΟ μέ τιμό
  ήλαττωμίνσς.
  Δευτέρα: «Μή μιθ
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Προνρ«μμ»24ης Ν)βρίου
  12.25 Σήμα—Έθνιχος Βμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα ΆστιοοσχοΐτεΙου "Αθηνών
  12 30Ή ώρα τοθ ίργάτου.
  13 Άμεριχανιχά τραγούδιε (Δι
  αχοι).
  13.30 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13.45 Έλα?ρ« μουσική (ΔΕ
  σκοι).
  14.15 Είδήσεις.— Μετεωρολογ
  χον δελτίον.—Κίνησις αγοραίς Πε
  ραιώς.
  18.45 Έμβατήρια χαί έλλην
  χοΐ χοροί. (Δίσχοι).
  18.55 ' Η τακχιχή όρχήατρί
  τοθ σταθμεθ (υπό την διεύθυνσιν
  «Ο χ. Γ. Βιτάλη).
  19 30 Ή ώρα τής Έλλην!5ος
  19 45 Νκυίττο «Ο Μότσαρ
  διά βιολί χαί βιολαν (δπό τής χ
  χαΐ τοθ χ. Κωνστ. Κ&ύλο).
  20 15 Δτ,μοπχΐ) μουσ κή (δπό
  χςθ δμίλου Ντάβου).
  20 30 Ρεσιτάλ τραγουδιεθ (δπί
  τής χ! Φωτεινής Σχαραμαγιά).
  20.50 Είδήσΐις.
  21 "Εργα συγχρόνου ΡωσσιχηΊ
  μουσιχής (υπό χ. Ελλάδος Σπαν
  ϊωνίδου, πιανο).
  21 20 "Ωρα τΐ]ς θαλάσσας.
  21.45 Ήταχτιχή δρχήστρα τοθ
  σταθμοθ (υπό αήν διεύθυνσιν τοθ
  χ. Γ. Βιτβλη).
  22 20 Είδήσιις.
  22 30 «Μία ζωή ήρωος» συμ-
  φωνιχον ποίημα τοθ Ρ. Στράους
  (ΔΕσχοι).
  23.20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23 30 Έλαφρό τραγεθδι (υπό
  ϊίίς χ. Ελένης Νιε Ροζέ).
  24 Τελευταίαι είδήσιις.
  0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίσχοι).
  Κινηματογράφος
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 9 30' μ. μ.
  ΚΑ
  ΚΟΡΟΤΛΑ
  Το πομτο έφβτίΐνβ βίλμ
  τοδ άχώριοτοτ) ντονεττου:
  ΧΟΝΔΡΟΣ—ΛΙΓΝΟΣ
  Ένα πραγματΐΜθ νηλΐριο
  χοιράς, γβλΜτος χαΙ εύβνμίάς.
  ΤΗΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Οί βασιλείς τ·δ τρβγου
  διοΰ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  Στ· φίλμ—μαγείβ:
  ΣΕΝΙΟ-
  <Ρ«5δ·ν τής Δύαενς) Ένα ν<πτευτιχο ΐΐδύλλιο κου το πλημμυρίζουν βύρά νικ μουσιχές μιλνοΐΊς. Ένκς οτρέβιλος χορβν οτβ βργιο μιάς Σ,πανιέλιχης οιί Μουοική Γ. Γκβυνώ— Χερμκιρτ Χτοχάρτ. —>
  Ο Ερυθαός σταύρος.
  Είς άλλην στήλην δημίσιευο
  μΐν έκκλησιν τοθ Δ'.οιχητιχοΟ Συμ
  βουλίου τοΕΙ Έλληνικοθ ΈρυθοεΟ
  Σταυρ:0 σχετικώς πρός ^όν Πχ-
  νιλλήνιον έρανον τοθ 1939. Τα
  ΐναφΐρέμινα δπό τοθ ΔιοιχητιχοΟ
  Σ 'μβίυλ'ου διά την δλην δράσιν
  τοθ Έρυθροθ Σ-αυροθ χ»Ι μάλι
  *τα είς τάς ημέρας αυτάς καθ"
  ά"; τό μίλλον παρουσιά^εται 55η-
  λ^ν χαί δημϊουργεΖ ιδιαιτέρας πά
  τριωϊΐχάς δκοχΐώσεις, είνε αφ'
  έχυ:ιον άξι:σημε'ω·α. Συγχε*ριμέ
  νως δημιουιγεΤται σήμερον ή ά-
  νάγχη, δπ<ος δ Ι,ανος ά«τ«ποχρι θ$ είς μίαν πανελλήνιον τρόπον τίνα σ:αυροφορίαν. Ή έκχληας άλλως τι τονίζΐι χαί άναπτύιαει τό σημείον τοθτο έκτενβς, ώίτι χάθε οχόλιον επί πλέον νά μή προσθίτη τίποτε ίλλο παοά ά πλως νά δπΐνθυμίζη τό ύψιστον καθήκον των Έλλήνων, δλων των Έλλην»», προχειμένου νά ένισχύ αΐυν τόν Έρυθρόν Σταύρον. *♦* Όρβόν μέτρον. Ό χαθορισμος σταθεράς τιμής είς την ζάχαμν χαΐ τόν χαφέν την όποιαν άνηγγιίλαμεν χθβς άν ταποκρίνΐται είς την επιθυμίαν τοθ κείνοι). Έξ άλλου πατάσσΐι την οίαχρ&χέρέειον ήτις δπό τας σημερινάς, περίστασις, δμολο γουμένως ίεν πιριποιεΐ τιμήν είς τούς άσχοθντας ταύτην. Πάν τίος ή χαθοριαθιϊσα τιμή τόσον είς την ζάχαριν δσον χαί είς τόν χα?έ Σιν λησμονεϊ τα λογικά 8 ρια «Ο χέρδεος, Υποθέτομεν ου νεπώς 5τι τό μέτρον τής διατιμή σεως αμφοτέρων των ιίδων άφ' ένίς μέν δέν θά θίξη τό έμπό ριιν, άφ' ετέρου £έ θά άναχου φίση την κατανάλωσιν. τό περιπαθέστερα^ ι άνάγνοσμα Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΑΙ ΗΙΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ Η ΝεολαΙα. "Απαντες οί σχηματισμοί τής νεολαΕας απησχολήθησαν προχθές χαί ώς χοθιερώθη χατά Τετάρ ην δπο τής Διοιχήσιιος ι ής Όρ γανώσειος, είς ίργα σχετιχά μέ τιυς σχοπ&ιις αυτής. Οί φαλαγγΤ αι χαί φαλαγγίτισσαι ιδιαιτέρως νδιεφίρθησαν μέ την χαλλιέργιι αν χαί προέβησαν είς σχετικάς μικράς εργασίας πλησίον των νέ ών στραιώνων. Δια την δλτ,ν δρά σιν τής νεολαίας ή έναρξις ού:ή νέχιι χαί συμβολικήν σημασίαν, χδηλώνουσα έν ταυτφ καί τό ραχτιχόν πνεθμα τό οποίον ή Κυβέρνησις χαθιέρωσΐ έν συνδυα ι ώ μέ τιύς τόσουςά'λλουίέθνιχούς αί έκπολιτιστιχους σχοπούς τή; εολαίας χαί χατά τρόπον ώφελι όν τόσον δια τα μίλη της δσον αί την χοινωνΐαν. Είς την Άττικήν άπί) τού Χ>λΐΐρ·οίΊ μϊχι,ιι τής ϋορυμπόμπης εγινε
  πολλήν επιτυχίαν την πορρλθοΰσαν Κυριακην τό «παιγνιόι τήο ά>εποΰς»
  μέ
  ύ
  ] Καί άπό τό στίμτ: τής
  νής γυν»ί»ας δκουσίν πράγματα
  ) —Τό ιίπ* είς την Γ?ια την κό
  μησσχ Καρολίν* "Ο κύίΐος Σοθμ-
  σάς πώ ν^ τόν συγχωρή:ε, άλλί
  δέν θά μπομίαη νά έρΗη τό άττό-
  γιυια γιά τό μάθημα γίβτί είνε
  άΌοωσ:ος... Τί Ιχει, δ χιίριος
  Σ<0μπ«Γ;—μέ ς.ώ;Γρε* ή χίμιησ- αχ .. Κι' Ι-ϊώ τής είιτχ: Δ*ν αί- σθίνεται χ^Ι τόσο χαλά... Τότε αυ τή μοθ ε!πε: Καλα. θ^ ϊρθω νά ίς><5» τόν >ύριο Σοΰμπΐί;!
  θλ έλθη λοιπόν ή νια?ά χίμηί
  σα νά τόν δή" σΐή καμάρα τού;
  Νέα ά ωνίίχ άοχίζιι γ
  | Άλλά ϊίν μένει πο)ύ μ» την νέ-
  'αν «γωνίαν τοτ. Όλίγον μετά τή·»
  ιδίαν το3 φΐϊγη'οΟ·—δ Ϊ5ιος άπό
  ι την ταραχήν τού δε^ ΐΐχε σχεδον
  . βάλη τίποτί είς τό στόμα τού —
  ή πόρτα τοθ μικροθ δωματίου τού
  κτυπά. Καί ταυτοχρόνως χτυπ^
  χαί ή ναρδιά τού.
  | —Έμπρίς! — φωνάζει δ μου-
  σιχός.
  ) Καί μ(σ» είς τό ταπεινόν τού
  δωμάτιον, γιά πρώ.ην—χαί τι-
  λευταίαν αλλοίμονον φοράν—είσίρ
  'χ«·αι ή ά^ιστοχρκτιχή χόρη, ή μα
  θήτρ:ά τού, ή χόμησαα ΚχρολΕχα
  Έστκρχάζυ. Είι*ΐ γελασΐή, χαί
  ' φσίνεται χαρού^ινη. Ιΐίσιο της στέ
  'χεται ή άγαθή γυναΐχα τοθ έπι-
  ' σχάτου. Έξαντλιΐται είς φιλοφρο-
  νήσεις πρές την κόρη των δψη-
  |λών κυρίων, της, χαί είνε δπερή
  'φανη διά την τιμήν ποδ τής ίκα
  μιν ή νΐαρά χόμησσα νά
  τό ταπιινό χατωφλι της. 'Αλλ'
  τορικΛς ή ϊδνΐς Πέλα Ποοτικά·
  κη, δ κ- Άριστ. ΜαρκπτΛτος καί
  δ έν Πειραικϊ ,συμιτολΐτης £απο
  ρος κ. Ιω. Παπαδάκη!-.
  —Δ ήλθε της πόλεώς μας α·
  τοβαιίνων είς Χινιά ό ίν Πϊΐοαι
  8ΐ συμτΐολΐτης βιομήχανος κ. Ν.κ
  Βΐγιωνης.
  | ΕΟΡΤΑΙ —·Η κ Κ. Γ. Δα-αν*.
  λ?1 ° ^^^'^ςΆ ΑΙ
  ι «ι ;δέν
  Τιτίκα Κ.
  ψΒΐς η κ- Κατίνα
  αδου φατομακο
  —Έπ.Ισης δβν έιρ-όζι
  - ΈπΙ-ης ή χ. Κατίνα Χ. Φοαν
  τζικινά^η τογμττΑρχου, δέν έ·<ο τάζΐι αυριον οϋΐβ »αΙ θά Βεχθή έιΐ σχίψ^ις. ΓΑΜΟΙ.-Τήν παρΕλθοΟσαν Χο ριακήν ετέλεσαν τούς νάμους 'Εργαζάκης καί ΟΙίονοαάκη. ι Α Β. ^ _ ., * εεσα κ Έμμ. Έλθ των δ ή 8ν(ς Παοάνυμοος «αρέσΐΓ} ή δνίς χά Γ,ΒΙΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή δνίς Ελένη Βλαχάνη διδασκΐΐ'ισσι ίβ4πτισε τό κοριτσάκι τοθ κ Ανδρ. Κου Ιλ,Χο ^ νώλη ονομάσασα αθτό Ζαχαρού «υϊόν.... χαν Νά τοϊ(; ^^ θνΝΑΤΟΙ.- ΆιτιΡΙωσβν καί £ κη5(ύ9η την 22 Νοιι. βρίου έν Νεαπόλει Μβοο:μβ^λου χρηστή καί ένώρετος ; οΐκοδέσεοινα. ή Εύ/βνία Έμμ. Μυλωνάκη τα γι νος Α. Μαστοράκη, Την νηίείαν της παοη<ολούθ"σε όίΐΐασα ή κοι νωνίαι τή^ ΝεαπόΚιαχ;. Τούς εί κιίους καΐσυγνινιΐς τηςσυλλυχού μιθα θίρμώς. *** Γύρω στήν πάλι. Ό καιρός συνεχΐζιται μάλον ΙΑΤΡΟΝ ΚΙιΥΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ Δ»δκκτ-Μρ τοδ Πανεπιοτημίο» τϋς Α»Μνος. Έκΐ έκταετΐκν αηονδάβας Ιν Λυ&νι χ«1 Παρισίους, 61- χντκι είς τό ν ί ο ν Ιατρείον τβυ, £Αίς ΆρϊρΝ· (συνβικίοιν Ββιλΐδέ Τζαμί) Ιναντι άρτβπβιείου Ά8»νχβ(·» Χ*«Μΐ«·νβχα: 9—12 η. μ. Μ»ϊ 4—7 μ. μ. Τβύς ά«6ρ«ηνίς βεερε^ν. Ά6. τηλ. 6—·» οποίον παρηκολούθησε ή Α Β.Υ ό Διοδοχος Παϋ>ο^, ό ύπουργ^ς των , Στρα απλή γυναϊκα Χαταλαβ^ίνεΐ δτΐ
  τιωχικών κ. Παπα«τ'ιμας καί πολλοί φΐλιπποι. Είς την Γίχάνα μης ή νικήτρια|ηαρουσ[α τγ,, ξ4ν .ιν- διόλου
  τοϋ παιχνιδιοΰ κ Ζαρί^η, πρανματική σύγχρονος άμοζών | Γ _ ,'*
  Κ'ΐτά τούς αγώνας κριτηρίου διετών άλλοδαπής είς τόν ίπτόδρομον ραΐτητος: ΛΠΙΥανΤΐας είνε ίνΤΙ
  Φαλήρου ανεδείχθη νικητής ό ίππος .φοντει ί· μέ ίπαθλον 15Ο.ΟΟΟ δρ καί λώς περΐΤΐή. Καί άποσύρΐται δχΐ
  άνπβάτην τόν Σουρ>«ν | χωρίς χάποια χαχυπ6ψ.Ή: Ψόλλοι
  τής πήγαν σι' ούΐιά της! "Γπο
  πτεύεται κάποια συμπάθειαν τής
  άρισΐοχρατιχής χόρης πρός τόν
  πτωχόν μοασ.κόν. Καί ή άγαθή
  της χαρδιά είνε συγχεχινημένη:
  Γιατί χαί ή γυναϊχα τι Ο έπιστά
  τού συμπαθεΐ τόν νεαρόν μουσι
  χον—σάν μιά μητέρα έννοεϊτα',
  γιατΐ κι>; χωρίζει άρνετή διαφο
  ρά ήλικίαςν Διαφέρει ϊμως τό
  π:άγμα γιά τή» υψηλήν της χυ
  αν. Τί σημασίαν μπορε! νά έχη ή
  διαφορά τής κοινωνικάς θέαιως,
  δταν οί ήλιχίις τής Καρολίνας
  χ»Ι τοθ Φράντς είνε τόσον ται
  ριαστίί;
  (συνεχΐζεται)
  ,ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ ωρα 9.30μ.μ
  Ή έ,ωτεριχή γοπσσα,
  ΗΤΟΡΟΘΥ ΛΙΜ Ο ΥΡ
  πού βασιλεύει μέ τ·
  θέλγητρ· τϋς ώμβρφιάς
  καΐ τη γοητεΐα τού τρα-
  γουδιοδ της στό φίλμ
  θ«δμ«:
  ΠβΛΕΙΤΑΙ ίμπελος σουλτανί
  14 περίποϋ στρεμμάτων, είς θέ¬
  σιν μεταξί» ηροαστΐίων 'ΑγΕου
  •Ιωάννου—Χανιβλί) ΤεχΙ—Ήρα
  χλεΕου. ΠληροφοοΕαΐ: Καφενειον
  ΓκοργΕου Μαρή ίϊβς Καλοχαιρι
  νοθ παραπλεύρως Φκ
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΜΕΞΙ
  Σήμερον ώρα 4 μ μ.
  Κατά γενικήν άπαίτη-
  αιν προβάλλεται σλόκλη·
  ρον Α' καί Β' έποχή δι*
  τελευταίαν φοράν τό με·
  γαλούργημα:
  Ο ΤΑΦΟΣ
  - ΤΟΥ ΙΙ1ΟΥ
  Τίιν Κυριβχην ώ;α 10 π.
  μ, πλουσιότατον £ινι«κ μέ
  μία δΙχρ«Μτον χβαμωδία τοθ
  ϊβρλβ.
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθε νέον σχέδιον γνιναιχείκς ταάντας, κάδε
  μβντέρνβ σχήμα ζώνης θ« το εδρετε είς τό εΐδιχαν
  συνεργεΐβν κκτασχευη; δερμκτίνων είδδν:
  ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠίΖΙΩΤΗ
  τον "Αγιον Μην»ν).
  Έπισκεφδήτε μ«ς: £χ*μεν την πβιχιλίαν Ά-
  βηναϊκβδ καταστήματβς είς βκλίτσες, μπαοΰλν,
  πολυθρονες, καρέκλες ταξιδίου, κρεββάηα έπστρα
  τείας καί γενικώς είς όλα τα εί5η τβςιδίβυ.
  Ύποκκτάοτημα τού έν Άβήνβις έργβστασίβυ
  Πολυχρονίδη—Μπιζιώχη
  Νιχρββιβλογικβν κοιΙ Βιο'
  χαμικβν'Ερν«ατάριον ΊκτοοΟ
  Μβρόπης
  Ήρίχλκιον
  "Αναλύσεις ουρ»ν,
  χοκράνιυν, έμβόλΐίχ,
  λικ χοτΐ έν γένει
  μίΧίθβιολογιχαΙ %Λ
  χαί έξετάσιις.
  «Ι
  Τό ΐ
  προτιμήσεως
  των "Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  Πλβυτιαθεν μέ νέα χ·μφ<ρ, γνβίατον δια τας έγκατβστβσεις των λβκτήρνν τ·« καί τής τελεία; θερμαναεώς τ·«, ε^ασφαλίζει την ■νεΤΝΤΐρβν την λέ εύχκριοτβν διαμ·νον. ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ •Οοβς Ε&ανς-'Ηράκλειον νά άνοζι»··γονηθίί ή κί νησίς τοθ ύ*α(θ.ίου καί οί Οΐαι· θ 'ΐόφιλοι νά «ξίλθουν τοθ «κλ·ι· στοθ χώ^ου». - ·Έννοιϊ*αι δ-ι ΰίΑρχουν καί οί μεμψ'μοιοοι π! όϊοϊοι θέλουν να παραταθή ίίσέτι ή βροχή καί συντόμως... —Ή θέλησΐς τ&3ν μάΧ,ιστα ώς συνέβη χθές την μεσημβρίαν εί σηκούσθη. —Τώ διεθντ) νέα Ισημβίωσαν κατ' ούτάς νέαν .. ζήτηοιν. —Τοθ χόσμου έτιθυμο Οντος νά τ ά νλησοφορήται συνεχ&ς καί μέ κάποιαν Ανυπομονησίαν ζωηρότε¬ ρον τοΰ συνήθους. —Τό ιτράνμα δέον νά αποδοθή Φρονούμεν ιίς χά εντεινομένη μέσα τοθ έμττορικοθ άνοκλιισμοθ. —ΑΙ γενόμεναι κροχθές ώς γρά φωμβν έν άλλη. στή^π καλλιεο νητικαί άνασχολήσεις τί|ς δυνά· μβως τής Έθ.ικης Νεολαίας. — ΘΛ συνεχισθώΐιν ώς τΐληρο· φοροθμεθΐ έν κοιρφ καί έ «Ι «αν τος τεδΐου άφορώντος τάς καλλι· ΐ ΙΑΤΡΟΝ Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος ΕΙΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΧ ΟΥΡΟΛΟΓΟΪ Διπλκματοδχος ΑββΙ&Ιβπ τϋς χΐιρβυργιχϋς ούρολονι κης Ελινικης τής Ίατρική{ Σχβλήί Πανεπιοταμίον Παρι θί«ν. Ποιβπβος τοΰ ο&ροκοιητΐΜθϋ συστήμοιτος Ι,τοι νεφρβν, Μύβκνς, κροοτκτο», νΐννητιχδν έρνάν*»ν χ.λ.η. Λίχεται 9-12 η. μ. 3—7 μ. μ. έν τν Ιατρείω τβυ βόβς ΜαρογΐΗργα, η«ροββ{ Πλατείαι 'ΑρΝαδίο» (_ιΐταν ΌγλοΟ). ΤαλΙφ. 8-23 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Ε. 2ΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΟΑΟΪ Α9ΗΝΑΧ8 Πληβίον ΖταΟ. ΜοναατιιρέΗα ΠαρΙχη κάααν ηληροφορΐ- αν β διεοχβλυναιν ΙβηρΐΝϋΐ *ύοΐΝ:, είς τούς κΐς 'Αβάν«ί μ·τ«β«ίνβντ«ί λαΒενεΙς β»μ· κβλ(τα{ τού. ΑΠΩΛΕΣΘΗ μουσαμάς έμπο- ρευμάΐων φορτηγοθ αύτοχινήτου χκτά φ διαδρομήν Ήραχλιί- ου—Μαλλίων βνήχων ιίς τδν Γε¬ ώργιον Παντελίΐν ί) Μπάρμπα Γιώργη έχ Μχλλίων. ΠαραχαλεΙ τκι δ ε&^ών δπως χδ παραδώσΐί άπ εύθιίας ,Ις ΧΟν χ^οχον ^ ιίς τόν Πετράχην Έμμ. ί) Μαλ· λίώτην είς ΉράχΛΐιον χαί άμιι γ —Καθώΐ χαί ειδικώτερον τό Ερ¬ γον τής ανσδασώσεως. Π; την αγοράν μας ή κίνησις τιαραυσ άζετοι «άντοτι ζωηρά Α νώ β ■?θείας τρωΐας. —ΟΊ όψωνιστοΐ συνηθΐζουν σή· μ«ρον περισσότερον ή άλλοτε την έκιΚογήν των ιΐδών καί μά- λιστα την κουραστιχήν. —Άιιαιτουμένου κ^Ι μεγα>υτί·
  ρου ή άλλοτε περιθωρίου χρό·
  νού.
  —Είς τόν λιμένα μας εσημει¬
  ώθη κατ' αύτάς σχετική κίνησις.
  Καταηλευσάντων 2 θορτιγων
  ίκ των Οποίων τό 8» ή «θάσοζ» ε¬
  κόμισεν ΦορτΙον σίτου.
  —Έν 'φ μεταξύ οί ίξαγωγαΐ
  εΐνΐ βιβλίον δτι θά συνεχισθή-
  σιν όμαλβς.
  —Ύβό ιής Διοικήσϊως τής Έ·
  ιχΗς Συνομοσ»ονΒ!σς Έργατών
  συνεζητήθη τελευταίως ό τρό·
  χος τής ύ·οβοηθήσΐως των άνέρ
  γων ωρισμένων είδικοτήτων διά
  μετακινήσεως ά«ό τόκου ιίς
  τόπον,
  —Σχε^ικδς άτεφασίσθη δκως
  μεταχίνηαις των άνίργων γί-
  νεται οσάκις 'ϊοΟτο κρΐνιται ά·
  ναγκαΐον ·>τιό ιήν έπανγελματι
  κήν όογάνωσιν τοθ τότίου ι ής
  ναοσμονής κοί τοθ ιόττου της
  μετσβά^εως.
  —Ό ό γανισμός εκδόσεως σχο
  λιχων β βλΐων Ανακοινοί ότι λό
  γω τής σκ€υδτ1ς μεθ' ής Ιξετυΐώ
  θησαν κοί {βιβλιοδετήθησαν ίφε
  τος τα βιβλία μέσης καί σΐοιχει
  ώ^ους έκααιδΐύσΐω;.
  —Παρετη ήθησαν κακοτιχνίαι
  τινές είς ωρισμένα Αντίτυαα.
  —Ό &ρ~>α ισμίς «ρός Αρσιν τής
  άνωμαλΐας ταύτης διέταζ» τούς
  5 βλιοκώλας δΐως Αντικοθισΐοθν
  Ιμέσως τώ «ροσ<ομιζόμενα νρός αντικατάστασιν τοιαθτα βιβλία. —Ό νόμος τερί οργανώσεως τ5ίς άλιείας όστις ώς γνωστόν ■δημοσιευθή είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως. —Όρΐζει μιταξύ τΛν αλλων δ τι οΰδίΐς δύναται να ψαοιύση είς θαλάσσια ή γλυκά ϋδατα &νευ ■Ιδικής άτομικης Αδείας έκ διδομένης υπό τής λιμβνικής ή α στυνομικής Λρχής. —Ή άδίΐα αΰΐη Ισχύϊ ι δι εν ετος. —Είς τοθ Πουλακά-τη ίξαιρΐτι κή πρβμιίρα χθές μέ τούς ίξω φρβνικοϋς δημιουργούς τοθ γέ λωτοί: Χονδρος κοί Λιγνός είς τό Εργον «Ήρωίκά Κορόΐδα». — Είς την Μινώαν 6ξ αλλου νρ-βάλλεχαι: «τό ΡόδοντοΟ Μεξι κοί», Μνα άϊό τα ίνδιαφέροντα κινηματογραφικά Εργα. ο Ρεκβρτερ ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜ0Ν02 Έπονήλθιν είς την πόλιν μας ό χιιροθργος έρθοπεΐιχος ία τρίς χ. Νικόλαος Κάτσαρης είδι κώς έν Βιέννη έχπαιδευθεΐς χβΐ μέλος τής έν Βιέννη ίατριχής & ταιρείας καί δίχεται είς την Πό λυκλινικήν Ηρακλείου άπί τής 20 Νοεμβριού εκάστην πρωΐαν 10.30'—12.30' χοϋς αοθινιΐς τ^ς ΐδόί

  ■ * κ· Γ
  Ρα
  «ρί,θτη
  1
  6ΐοϊβ? βίλ
  « 1 βροχήΚα|
  Ι 6
  2 μάνιοτβ 6(
  τ«ίν μεσημβρίαν ίι
  "II
  νέα ΙαηΐΗΐε—
  ιαν.. ζή-ηβιν.
  ■ου έΐιθυθ
  ιομ^νηοΊαν ζοαηροτΐ·
  ^Λθους.
  χά δέον «ά ά«ο5ο!ί
  Ις τα έντεινό|ΐ£ν«
  ορικοθ άΐο»λιιομοϊ,
  «ναι «οοχθές ώς γρό
  ιλλη στή^ καλλιερ
  οχυΑήσιις της ϊυνά'
  θ.ικτΐς ΝεολαΙας.
  χισΐώΐιν ώς ιλρ,
  ν καιρώ καΐ έιΐΐίΐ
  ώ τάς καλλι
  >1 ειδικώτερον ιό ίρ-
  Ιγοραν μος ή κίνποις
  οί τάντοχι ζ—ηραα
  ιστο Ί συνηΒΙζουν οή
  ισότερον γ| ήλ,λοΐΐ
  ν τβν ιΐοών «αί φ
  ουραστιιιήν,
  μίνου καΐ υεγα>υι1
  ότι ιεριθβρΐου χρ*
  Οίκονομική ζωή
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Αί τιμαί τ(δν διαφόρων προϊόντων είχον χθές όνομαστιχώς ώς
  ΤΟ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΕΡΥ6ΡΟΥ ΠΑΥΡΟΥ
  Κ4Ι Ο ΥΠΕΡ ΑΥΤΟΥ ΕΡΑΝΟΣ
  . ν τοθ ένιργουμένου
  ίντός των ήμεοβ" έράνου τοθ
  20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ
  » α' δρ.
  » 6' »
  » γ' »
  » δ' »
  » ε' »
  Καραμπουζές »
  Ελεμέδες α' »
  » 6' »
  » γ' »
  ΤΑΧΤΑΣ α'6' »
  » γ' »
  2ΤΑΦΓΑΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  13.50
  12.50
  10.50
  9.50
  6.—
  6.—
  7 50
  6.50
  5 70
  4.50
  Ι Σίτος
  14.-1 Κριθή
  13 — (Βίώμη
  11.— ΟΙνοι μίστατον
  10— Γλεθχος 9
  8.— Ελαια
  7 50 ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΑευχοΙ α'
  » β'
  5 20
  3.— 3 50
  γ
  Πρίσινοι α'
  » β'
  » γ'
  Μέταξ*
  8.50
  5.30
  540
  20 — 21.—
  Π.— 18.—
  28 50
  26.—
  24__
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Έλληνικ,οΟ Έουθροΰ
  όστις ώς γνωστόν
  ί την «ροστασΐαν της Α. Μ. τοθ
  Ι ΒασιλίωΓ. τό Διοικητικόν Συμ
  1 β'νύλιον άβηύθυνε την κάτωθι §«
  1 κλησιν|:
  Ή σήιιερον άπευθυνομένη θ«ρ·
  μή πρός τό Ελληνικόν Ί5Θ, ς ί<· χλησις τοθ ΈλληνιχΐΟ Έ-υθροΟ Σταυροθ δΐαφέρει ούσΐωΤω; τής κατ' Ιτος άικυθανομένης διά τόν τακτικόν αΰΐοθ έρανον, τον άπα· ρϊίττ,τον διά την τακτικήν λει¬ τουργίαν τεθ Συλλόγου, Καί δια φέρει λέγομεν ούσ ωΐδς, χκθ' δ· σ:ν αί χρισ:μώταται χαί δειναΐ περισιάσιις ά"; διΐτ&έχει α^ίρο^ ΣταυροΟ, τοΟ:ο πρωτίστως όφείλιτοιι είς την γενναίαν χορη γίαν τοθ Ύποιίργείου "Υγιεινή"ς, 5περ παρέσχεν είς τον Έρυθρον Σταύρον 54 &λχ έ<ατομμύρια διά την ανέγερσιν τβν νέιον ίργαν, την επέκτασιν τδν υπαρχουσών δργανώσεων, την λειτουργίαν τ©ν νέιον Σχολων χαί τον έφοδια σμόν τής Άποθήκης. Έ:ερα 14 000 000 Ιχει άναλίδει τό Υπουρ γ»Ιον νά χορηγήοη ώς β' δόσιν δια την ανέγερσιν τοθ μεγάλου Νοσιχΐμείου χαί 3 800.000 έδό θι?σαν πα,ρά τοθ αύΐοθ 'Υπουργεί ου ώς ί<ταχτος έπικουρία επί μίαν τριετίαν χαί συμπλήρωσις ί ταχτικής έχ χςθ προϋιτολογι Αι καλλιέργειαι εις Ρέθυμνον και Λασηθι. Τιμαί Συναλλάγματος ΛβνδΕναν Νέα Τέρχτ] Παρίσιοι Ζυρίχτ; "Αμστερδαμ ίτοχχίλμη Βρυξίλλαι 'Αλεξάνδρεια ΤΙΜΑΙ Βερολίνον ΚΔΗΡΙΓΚ 42.— 43.- Κοπΐγχάγη Παρίσιοι Μιλδνον Πραγα Ζυρίχη Βρυξίλλαι Βουδαπέστη Βελιγράδιον Κα>ν)ηολις
  Βαρσοβία
  27 Οί
  3.09
  6.96
  4.3ΐ"
  3140
  4.64
  23.46
  3 20
  104.—
  21.12
  27 40
  313
  7 02
  4 35
  31 85
  4.70
  23.95
  3 23
  105.—
  21.32
  Τ6 μεγάλο έργον
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "ΑΘλιοι.
  ή οίκουμένη χαί δή ή Έλλτ,νική αμ&0 έπιχοΓ,ηγήΌείίς έ* δραχμών
  ΙΙ«ρ!ς, ίπιβ/ίλλουσΕν ε'ς τόν Έ 2 200 000. Τό σπουξαιίιερίν δμως
  ρυθρέν Σταύρον την άμεσον ά 8).ων εΝαι ή υπό ταθ Προέδρου
  σκησιν των ί*αι*ων αδϊοθ χαθη τής Κυβερνήσεως μετά λεπτομιρίί
  χίντων ε?ς τό πλευρόν τ:α στρ'χ ίρεαναν, έ^δηλωθεϊσχ πρός τόν
  τεύματος πρόί περισυλλογήν χαί Έρ^θρόν Σιαυρόν «μέριστος έμπι
  περίθαλψιν τδν τρ»υιι«ιων χαί «ασύ.η χ«1 Ικτίμηιις διά νή;
  άρρό>σΐω<. Δέν »1νε σήμερον και- αδξήσΐως τής τακτι»ής έΐησίας ρός χαι !:ω; είνε χαί περιττόν Κρατικάς έιτιχορηγήσεως είς δρ. νά εκθέσωμεν δποΐα σημκντιχά 5 000X00. Τή» αήμΐρον πρόχει Ι»γα Κοινίβνιχής Προνοίας ίπετέ ται περΐ τής βασιχής τοθ Έλλη λεσιν δ Έρυθρό; Σταύρος χα:£ νιχοθ Έρυθροί) ΣταυροΟ δπηρε την τελευταίαν ΣωΐεχαετΙαν χαί οΐοΐζ τής έν χαρ© πολέμου έηιχου ίϊ'α χαχά την τριετίίχν άφ' ής' άνέλαβεν την αρχήν ή παροθσα κυβέρνησις. Πάντες γνιορίζουσι τάς δπότων στελεχ&ν τοθ Έλληνιχοΰ Έρυ- θροϋ ΣίαυροΟ λειτουργουσαζ Σχο λάς 'ΑΕελφων Νοσοχομω». "Ολοι σχείόν εντόπιοι κ»1 ξένοι θαυμά ζουσι τό άρτιώτατα Νοσοκομείον δ λ 635 3 ν Έσϊάλησαν λοιπόν είς δ^ας τος είς τσραχήνδι· οκειμένας όδούς άποσττόσματα στρατοθ, άτινα τάς μέν μεγάλας έσόρωνον, ουδένα ΛφΙνοντες είς αύ τάς νά μένη δρθιος, τος δέ μικράς βξηοεύνων δεξιό θεν καΐ άριστερόθεν, τιοϋ μέν βρσδυποροθντεί έν προφυλάξβι, ποθ δέ βσΐνοντες μέ βί)μβ τσχύ, ή μέ βήμα έφόδου. Συνέτριβον δέ τάς θύρας τ©ν οίκιών, έξ ών έπυροβολοθντο. Τό Ιτΐπικόν άφ' ετέρου διε· σκόρπιζε τοϋς πολίτας, δσοι συνηθροΐζοντο είς τάς μεγάλας λεωφόρους. Ταθτα πάντα εγίνοντο δή άνευ πατάνου· τοθ τον δέ τόν πάταγον, τόν έκ συγκρούσεως τοθ στρα¬ τοθ μετά τοθ λσοθ προξενούμενον, ήκουεν ό Ένζο- λωρβς, οσάκις διεκώπτοντο οί κανονιοβολισμοΐ καί οί τουφεκισμοΙ. Εΐδε πρός τούτοις ό 'Ενζολωρά; είς την άκρα τΡ,ς όδοθ καί τραυματΐαςμετακυμιζομέ- νους επί φορεΐων, καΐ έλεγεν είς τόν Κουρφειράκον. —Αύτοι οί τραυματΐαι δέν είνε άτιό τούς Ιδι- κούς μος. Ή ελπίς διήρκεσεν όλ'γον" ή λάμψις ταχέως έ- ξέλιπεν. Έντός ήμισείας ώρας έκόπασε τιδς θόρυ- βος ύπάρχων είς τόν όέραν καΐοί άντόρται ήσθάν θησαν έπαναπΐπτουσαν έτιΐ τ*1< ψυχτ]ς των την μο- λυμδΐνην εκείνην πλάκαν, ήν ή τοθ λαοθ άδιοφορία ρίπτει επί των έγκαταλελριμμένων, δσοι έπιμένουν άγωνιζόμενοι. "Ο έπιφανε'ς γενικάς έρεθισμός έκεΐνος τοθ θους κατεσιγάσθη, έναυάγησε τδσα άπόπειρα' ή6ύ νατο πλέον ή προσοχή τοϋ επί τ&ν Στρατι^τικτϋν ύπουργοθ νά συμφωνήση μετά τής οτρατηγικτΐς τβν αξιωματικών "περΐ τ&ν τριών ό&οφραγμάτων, άτινα είσέτι άνθΐσταντο. Ό ήλιος ίψοθτο υπεράνω τοθ ορίζοντος Είς των άντορτών έπηρώ'ησε τόν 'Ενζολωρδν. —Οί άνθρωποι έδώ πε.νοθν π<2ς; θ' άποθάνω μέν χωρΐς διόλου νά φάγωμεν; Ό Έζολω(ας κατοπιεύων πάντοτε άτιό τής θε σεώς τού τούς έναντ'οι,ς, πρός τό άκρον τής όδοθ. εκίνησε κατσφατικβς την κεφαλήν. ΙΔ'. Ένθα τό ένομα τής έρωμένης τού Ένζ·λ»ρά Ό Κουρφειράκος έκάθητο πάντοτε επί τινος λί θου τιλησΐον τοθ Ένζολωρθ. καί δέν ετΐαυε χλεοά ζων τό κανόνιον. "Οσάκις κατέπιπτεν ή έξ σύχοθ χάλαζα των μύδρων εύρισκεν ό νέος οδτος νέουςεί ρωνικούς λόγους είς βάρος τοθ έξεμοθντος αυτήν. —Τοθ κάκουίκάθησαι καί σκάνεις τούς πνεύμο νάς σου ή φωνή δέν είνε βροντή, είνε βήχας! (συνεχΐζεται) Ηρχισε 'Εργαζάμενον ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΑΑΙΟΥΡΠΑΣ Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ λΐιτοιιργοθν μ ϊ είς δ χατά πολλάς χιλιάδας προέρχον ται οΕ άηοροι είς τα Έξω:ερι χά Ίϊτριϊα χαί κκτά έκ[χταντά| δας οΕ νεοηλε^όμινοί έν αυ*φ Σω ρεάν. "Ολοι έιειναν Ικτιληκτοι μΙ την αλματικήν ϊξέλΐξιν.. ή» έλα¬ βε τό Άσχλι^πιεΐον Βούλας χαρί ζον σήμερον την ζωήν είς 250 περίπου παιδάκια καί είς 200 περίπου ή Κ οτ,μ&φι. έίτατος χατίστη δ Σταθμός Α' βιηθειών &στις χά ρ:ς είς την γενναίαν ενίσχυσιν τοθ Κράτους, εγκατεστάθη είς τό λαμπρόν αύΐαθ μέγαρον, έ φαμιλλον πρός τα καλλίτερα των υεγάλων έν Ευρώπη Κραΐων χαί παρέχει τάς Α'. βοηθείας είς 25. ΟΟΟ περίπου άτυχοθντας. Κλϊ πρέπει νά προσθέσωμεν, έχ φραζοντες συγχρόνως την την ευγνωμεσδνην τ&0 Ί ΣταυρεΟ πρός την Εθνικήν μας τού τταρα τοθ ϋπηρεσία. Ούίείς έχ των άρχαιοτέρω/ λη- ομονεΐ την χατά τοΰς πολέμου; τοθ 12—13 δρασιν τοθ Έρυθρ&Ο ΣταυροΟ, δτι έγχατέστησε 20 έν δλφ Ν^σοχομεΐα είς τε τα δύο μέ τιοπα Ηπείρου χαί Μακεδονίος καί είς τό εσωτερικόν τής χώρας χαί ένοαήλΐυαεν είς αύτά τό 1)3 τοθ παθοντος στρατεύμκτο;. ϋύιε την χατά τόν μέγα πίλε μόν δράσιν τού, δτε, πλήν τοδ με γάλου Νασοχεμείου θεσσαλονίκης ιών 500 χλιν&ν, έγχαιέστησεν αρτιώτατον υπό σκηνάς χειρουρ γεΐον είς τό μέτωπον τοθ Σιρυ μώνος έξ 100 κλινών, τό μόνον'έ ξυπηρΐτήσαν την στρακάν τοθ 23τρυμώνος 300.000 περίπου άν δρών χαί ακολουθήσαν χατίπιν την νικηφόρον στρατιάν είς Σέρ- ρας. Δρ<μαν χαί εφεξής, δτε χά τόπιν ίί Αδελφ»! τοϋ Έλληνιχοθ Έ^υθροΟ Σταυροθ προσχολληθεΐ σαι είς τό στράιιυμαι ηκολούθη σαν αύτό χαί είς Όδησσόν χαί είς τόν Σχγγάριον. Την σήμερον ή Πατρίς χαλτΐ τα τέκνα της νά προσέλθωσιν είς τοίς τάξει; τ&θ Στρατοθ χαί δια κινδυνεύσωσιν χαί την ζωήν των άχόμη ϊαριν τής οωΐηρία; τής Κατά τό χοινοποιηθέν τελέυταί αν δελτίον τοθ ύηουργείου Γειβργί άς επί τήςπορείας των χαλλΐεργει «Ε χαλλιέργειαι είς τούς νομοϋς 5μ^ης χβΙ'Λοισηθίου, εΐχε ώ; ,ξϋί χατά τον παοελθίντα μην*: Νιμος Ρεθύμνης: Μετε(θ?λ?γιχαΙ σιινθτ^χαι: 'Β χαιριχή χατίσΐαισις δπή;ξιν εανοΐ χή διά την γεωργίαν χαι κτηνο ροφίαν. Σιτη^ά: ΑΙ χαλλι«ργητι αί εργασίαι ώ; χ>1 ή σπορά χχ
  υσιέρησαν λ<γψ τή; ανοϋβρίας Καπνό,: Ή συλλογή αδ:οΟ Ι ηξεν ή δέ π9οβλεπΐ<ιένη παρα- ωγή άνέοχεται εί; 14 500 έκ. ;ε.5ίπου. Γεώμηλα: "Ηρξατο ή χαλ ιέργεια τ(δν πρυιΐμων γεωμήΧων. Ελαια: Ή κατάστασις των ίλαιο έν?ρων είνε χαλή. "Η τιμή τοθ λαίου 5 6αθμδνοξιϋτητ;ςείς χεΓρχς ;ο1 παραγωγυθ ανήλθεν είς 2^ 50 ραχμάς, ή μέση τ-.ϋ' μηνίς είς 29 δραχμάς χαί ή τής χονδριχή; πωλήσεως είς χείρας των εμπόριον ς 29.50 δρχ. χατ' ο ναόν. Κατά :ά α' Ιδθήμερον τοθ μηνός ή έ* :οθ δάχου προσβολή άνήρχετο :ίς 2 φ. Ή χαταπολέμησις αύτοθ συνεχίσθΐ] επί των λιανοελτιων. Αμπελος: Έληξεν δ τρυγητος των οίναμηέλων ώς χαί ή συλλ?- γή χαί ή άποξήρανσις τής σοιιλτα ίν:>ς. 'ϋπωρόδΐνδρα: Ή κατάστα
  σις των όπωροδένδρω/ είνε χαλή
  Κηπιυτιχά: Συνεχίζεται ή συ
  ογή μ» χαλ*ς άποδόσε·; χαί τι
  μά; Εχανοποιητιχάς.
  Κτηνονροφιχα: Λβφ τή: επι-
  χρατησασι;ς ξηρασίας &έν άνετττύ
  χθ«) άρχετή τροφή χά! ίνεχα τού¬
  του ή ν.ατάσταο'ς τή; νομαϊιχΐίς
  χτηνοτροφίας ίέν είνε ίχζνοηοιι;·
  Κυβέρνησιν, 8τι αν τα Ιργα ταθ ι Έλλη'ΐχής Πατρίδος,
  τχ συνιτιλίσθησαν υπό τ&Ο Έ Ό Έλληνιχός Έρυθρός
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΟΡΓΙΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  ΤΟ 'ΣΙΤΥ ΠΑΛΑΑΣ,,
  ΑΦΗΝΩΝ
  Διευθύνεται υπο τού συμπολίτου μας χ. Γκ»ργ. Δα
  βκαλαχα.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΝΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φαρμακείον» Χκνιυτάχι» — Κειμαράκι.
  'Ενδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί
  στρατιωτικόν
  ΈργασΙα έπιμεμελημένη, έφσρμογή τελεία.
  τικΐ. ΜεταδοτιναΙ νόσοι ϊίν έ3η·
  με ώθησχν.
  Ν ·μό; Λασηθίου.— Μετεωρολο-
  γιχαΐ συ θήχαι: Κατά τόν διαρ;ε6
  'σαντα μίνα Όχτώβ^ιον έπεκρΐτη
  < σαν ξ»)ροί άνεμοι Β χαί Ν. μάλ¬ λον ίσχυροί μέ πτωσ ν τής θεομο χρασ'ας χατά τό τελευταίον 10ή- μερον, έπιδρ.ίσαντις δυσμενώς επί τής έ''αιοπαραγ<ογή*ς. Σιτηρά: Ή προετοιμασία των άγρων διά την σποράν των σιτηρων χαθυσκρεΐ λό φ τής παρατηρουμένης ανομ- βρίας. Ψυχανθή': Ή έηιχίατοθσα άνομβρία'αί οί άνεμοι έπέδρασαν δυσμενώς επί τής παοαγωγής των χλωρών φασολίων: Γεάδηλα. Ή σ^γ«ομιδή των γεωμήλων τοθ δρο πιΜου Αΐσ^θίου συνετελέαθΐ], ή 2έ χειμερινή σπορί χαθυσΐερεΐ λδ ρρ άνομβρίας. Έλχία: ΑΕ έιτιχρα τήααραι χαιριχαί συνθήκαι χαί ή παρατεινομένη άνομβρία έηέδρα σαν δυσμενώς επί τής έλαιοηαρα γωγή;. Ή χυκλοφορία των άχμαί ών είνε άνυψιτιχή λόγψ των ευ· νοΐχών σ^θηχών, ή δέ προσβολή τοθ δίχου είς τάς μή ψεκασθεΕ σαθ περιοχάς είνε γενιχή, έπικτα θείσης περιωρισμένω; χαί έ~1 των ψΐχαζομένων πιριοχών. Παρατη ρεΤται ζημία λέγω προσβολή; οπό ηυρηνοτρήτου χαί πτώαεας τοθ συρρίχνουμέν^υ χαρποθ. "Αμ πελος: Επερατώθη δ τρυγητος των οίνοποιησίμον χαί έπιτραπε ζ'ων σταφυλων. Όπωρέδινδρκ; "Εληξεν ή σ^λλογή των μήλων. Αναλόγως χαλή δπήρξεν ή πό ρεία ΐών χαλλιεργειων χαί είς τα &1λ% ι15η πλήν τή; ποιμενιχής 1 χτηνοτροφίας. ρός άφιερώνει £λας τού τάς δυ άμεις ίνα περιθάλψη τα παιδία μα;, τοΰς άδελφούς μας χαί έν ένιι δλα τα άθανχτα παλληχά ρια μας πού μα; φυλάττουν τό μέτωπον. Αί Άδβλφαί Νΐσονόμοι τοθ Έρ Σταυροθ θά περιποιηθώ σι τιύ; πληγωμένους ώς άλλαι Μητέρκ· Καί !έν διστάζει ν' ά πευθυνθ^ πρός τα ευγενή χαί πό νετιχά σίσθήματα τοθ Έλλ^νι χκθ λαοθ χαί νά βροντοφωνήοη έπ' 2<ρου είς £<ρον. «Δώσαΐε δλοι *τόν οβολόν σας χά! οί Συνίμκνοι τό τάλαντόν σας είς τόν ΈΜηνιχόν Έρυθρόν Σ;αυ ρόν ί'να δυνηθή νά έπιτελέση δ σον τό δυνατόν τ·λειότερον τό Εε ρόν αύτοθ έργον. Είναι τοΰΐο ή πολυτ'μοτέρα βοηθεία χαί ή π» ρηγορία, που ηαρέχετε είς τα φρουρηθντα τό μέτωπον παλληκά ρια μας». Τό Διοικητικόν Συμβούλιον. διακηρυξισ; Πρβχείρου πλβιοδοτικοΰ δια¬ γωνισμόν έκποιήσεΗς 8 000 οή. ύπβίΐρβϊόντων (βχυβχ- λων σίτου) Κέντρβυ £πβροκ« ραγωγής Μεσσ*ράς.η Ή Άγροτιχ,ή Τραπέζα τής Ελλάδος διακηρΰττει δτι έ ι θέτει είς πρόχειρον πλειοδο τικόν διαγωνισμόν την έκποί ησιν ό<άδων 8.ΟΟΟ έξ ΰποπρο ΐόντων (σκυβάλων) τοθ Κέν τρου Σποροπαρσνωνής Μεσ σαρθς προερχομένων έκ κα Θαρισαοθ σπόρου σίτου. Όροι δημοπρασίας καί σχε τικά δεΐγματα ευρίσκονται έν τώ 'Υποκ)τι Α Τ Ε. ΉρακλεΙ ου καί ΠρακτορεΙφ Α.Τ.Ε. Μοιρών. Ό διαγωνισμός ένεργηθήσε ται την 25ην τρέχοντος ήμέ ραν Σάββατον καί ώραν 11 —12 π. μ. προσφοραί δέν θά γίνωνται δεκταί έν τοίς γρα φεΐοις Α. Τ. Ε. Μοιρών έφ' δλου τοϋ ποσοθ ή μέρους αύ τοθ χατά κατηγορίαν. Έκ τής Αγροτικάς Τραπέ ζης τίΐς Ελλάδος. (Πρακτορείον Μοίραν) έπισκευοΙ ώροΑογΙον Είς τ· ώρολογβπβιεΐΦν: Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ Παρα τν Νΐΐντάνι. —Τροκ«ποίηβι$ τοδ νόμβυπε ρί ατρατολογίας. Είς το ίιπ' άρ, 484 φύλλον τής εφημερίδος της ί κυβερνήσεως *δη μοσιεύθη άναγΜαοτιχ^ς νέμος διά τού 6πο(ου τρβποποιοΰνται ίιριομίνα αρθρα τού νέμοο πεοΐ ναυτιχίϊς στρ«τολον(*ς· Μετοιξ» τ «ν άλλων όρίζβνται τα εξής: Μ« χρι τέλονς Ιουλίου έ«άοτου ί «ούς βί Ματά τό πρβηγβύμ«νον αρθρον τυχέντες άναβολης, έφεί- λοοαι ν« ύποβάλωβιν είς το νβυ τικόν στρατολογικόν νοαφεΐον Πειραιώς ίϊτε άπ' εΰ8ε(α(, είτε μίαν ο1ασίή«οτ« άρχπς τού τ6 κου ίιαμονής των, πιστοποίησιν δτι άνϊνέ&ισχν την έγνρ*φην αΰ τδν διά τό άρ£*υενον ίτος. Ή χαρβλβιψις της ύποβολής τής πι στοιοιήα*»; ταύ'ης «ντός της ώς άνι» ταασομένπς προθϊσμίας, έ αι φίθϊι αΰτοδικαΪΜ; την ά πό 1η« Αΰγούατου τοϋ βΰτοΰ έτους άχΰ ρωσιν τής περΐ άναβολής Μβτατ4 ξεως άαοφασΐως, έπανΐρχομίνης έν ισχύϊ κα> άνευ συνκκει&ν δι«
  τής βρβδώτερον ϋποβολής τής πι
  στοπαιήσΕΝς. αύν το καταβολα
  προστίμβυ ορηχυϋν (107). Ή ίΐ«
  τάξις αυτή ΐσχΰει χαί διά τάς
  πρό τής ίθΐύος τοΰ παρόντος άκυ
  ρωθίίσχς άτοφίσβις ένεκα μή έ γ
  χαίρου όηββοληςτή{><ΐ3τοισιησ(Μς. —Τέ) Ταμείον Συμβολαιο- γράφων. Είς την έβημ«ρ{δαι τής κνβερνή σενς (αριθ. 287) εδημοσιεύθη ό όργκνισμος τού Ταμείου Αύτα σςραλίσεως £υμβολαιογράφων. Συμ φύνβις πρός τόν βργανισμβν, τό Ταμείον διοιχϊϊτοα ύκό 7μβλοΰς συμβουλίου, βιοριζομένου υπό τοΰ ΰπουργοδ της Λικαιοοΰνης μ«1 προεδρευομένου ΰκό ενός συμ βουλου τοΰΈλεγχτικβΰϊυνεδρίο» —Αί ασφαλίοεις έμπβρευμκ- των. Είς την εφημερίδα της κυβερ νΑσενς (αριθ. 490) έδηαοσιβΰβη « ναγΜβχστικός νόμοο διά τβδ όκοί β» καθορίζΐται 4τι έπιτρέπΐτοα είς την Τρβπεζοιν της Ελλάδος νά παρέχη έλ«ΰθ(ρον συνάλλαγ μα βικ τό έηασφβλιοτρον πβλί» μ ου επί άβφαλίσΐυν πλοίΗν. άβρο πλάννν μοΙ μιτκφβρ&ς έξβγομέ νννηίβΐσαγομίνιιν ίμπορευμάτΝν. —Αί καύβιμ·ι ύλαι. Παρα τού Ύφυπβυργΐίβυ τής Άγορανομίας άνΐκοινώβη ίτι ά¬ παντα τα ϊ'ίίπ κβυσΐμβν ύλ&ν (6 γρά χαί στερβά) ύπάγονται «Ις την δικαιοδοσίαν τού υπουργείον Τ&ν Σιδηροδρόρων χαΐ Αΰτοχινή ΤΜν διτου καί δέον νά άΐΓϊυθύνων τβι οί ένδιαφερόμενοι. —Διβνυκτερεύοντα φαρμα>
  κεΐα.
  Ζημβρον 24 Νοεμβριού 0α δια
  νυκτιρβόσουν τα φαρμαχεΐα Άρ.
  Χαλχιαδάχη μ«1 Άιτοστ. Ζα«ει·
  ρίου.
  ΛΑΧΕΙΟΝ
  Υπέρ των άπόρων έργατριον τσδ
  ύφαντηρίοο τοθ Φιλανθρωπικόν Συλλό-
  γοο των Κυρίων Ήρακλ,είοο.
  ΔΡ ΑΧΜΑΙ

  Κλήρωσις εορτάς ΧριοτουγέννΐΜν 1939
  Ίν τ$ πρατηρΐν «Ο ϊνΑλβγου
  ΔιΝαοταρ{ε,ν («ί^
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  12Π Ώρα
  Α1ΙΑΙΟΤΙΚΑΙΒΙ0ΜΗΧΑΝ1ΑΙ
  ΤΗΣ ίΑΛΑΙΑΣ ΠΕΡΙΕΡΧΟΝΤΑ!
  ΔΙΑ ΝΒΜΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤ
  [ΩΣ
  ΙΥΣ
  ΚΑΙ ΑΑΑΑ _ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΟΗΝΑΙ 23 Ν)βρ(βυ (τού άνταττβκριτβϋ
  μα{).—Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη·
  ροφορεΐται έκ Παρισίων ότι ή Γαλλική κυ¬
  βέρνησις λνμβάνει σειράν έχτάκτων μέ¬
  τρον πρός αποτελεσματικωτέραν διεξαγω·
  γήν τού πολέμου. Ούτω κατήρτισε *αΙ έ-
  δημοσίευσε νέμον, ύπο«ραφέντ« υπό τοΰ
  προέδρου κ. Λεμπρέν, δια τού όηοίου ολα
  γενικδς «Ι Ιδιωτικαί βιομηχανίαν τής Γαλλι
  ατς, μικραί καί μεγάλαι,πέριέρχβνται είς την
  κατοχήν τοδ κράτβυς. Ώς εγνώσθη ήΓ *υ·
  βέρνησις τού κ Νταλαντιέ, άποφασισμένη
  νά κερδίση τον πόλεμον, θά λάβη κβί αλ
  λα μέτρα πρός τούτο.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΚΤΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΒΥΒΙΣΟΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΚΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΛΝ ΕΙΣ Ν Α Ρ Κ Η Η
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ν)βρίου (τοδ «νταποκρι
  τού μ«$).—Έ* τού ύιτουργείου της Έμπορι
  κης Ναυτιλίας ανεκοινώθη ·τι κκτά τηλε-
  γραφήματα έκ Λονδίνβυ, είς τάς ακτάς τής
  Αγγλίας εβυθίοθη τό ελληνικόν εμπορικόν
  σκάφος« "Ελενα» τόν. 4565 πρβσχρβδσαν είς
  νάρ»ην. Δέν έννώσθη εισέτι άν ύπάρχουν
  θύματα κβί πέακ.
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΑΙΑΠΡΑΓΜιΤΕΥΙΕΙ!
  ΛΓΓΛΙΑΗΛΛΛΙΛΣ ΚΛΙ Ι!
  1ΑΝΙΑ!
  ΑΠΟΑΗίΒΥΜ ΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεα(α) —
  Κατ' εΚήσεις έκ Μαδρίτης έπανήρχιααν
  χβίς πρωϊαν μετά τετραήμερβν διακοπήν
  αί 'Αγγλοϊαπανιχαι διαπραγματεύσεις Χθες
  τ· άπβγΐυμα έπανήρχισαν έηίοης καί αί
  γαλλεϊβπανικαί. Α ϊ οιβπραγματεύσεις έση ·
  μείωσαν Ικανοποιητικάς προόδους, μεταξύ
  δέ των Ίσπανικων κύκλων εκδηλούται αί
  σιοδβξίαι καί Ικανβπ«ιήσεις. Έντόςιώνή
  μερδν θά υπεγράφη μεταξύ της Ίσπανίοτς
  χαί τής "Αγγλίας—Γαλλίας έμπορική συμ
  φωνία ιύρυτάτης εκτάσεως.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΕΞ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ν)βρίβυ (ιδιαιτέρα ύπη
  ρϊσία).—Κατά τάς τελευταίας έβδομάδα;
  παρεδόθησαν υπό αγγλικών εργοστασιον
  είς την Ρουμανίαν τρείς μοΐραι «ερσπλά·
  νων. Τα άεροπλάνα αύτά μετεφέρθησαν έξ
  "Αγγλίας ιΐς Βουκουρέστιον ίπτάμενα κατά
  τρείς όμάδας καί όδηγούμενκ υπό Ρουμά·
  νωνάεροπέρων εί έποΐει αφίχθησαν πρός
  ε σκσηόν αυτόν είς Αονδΐνον.
  ΓΕΥΜΑ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ Κ. ΜΕΤΑΞΑ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΒΤίίΡΙΟΪ «ΒΒΗΒΗ
  ΑΟΗΝΑΙ 23Ν)βρίευ (τοδ άντακοκρι.
  τού μ«,)·— Τό προσεχές Σάββατον («ύρι·
  όν) τό Εμπορικόν καί Βιομηχανικήν Έιτι-
  λητήριον Άβηνών παραθέτει γεδμα πρός
  τιμήν τ«δ πρωβυπβυργβΰ κ. Ί. Μεταξά.
  Είς τ· γεδμα θά παρακβθήσβυν εκπρόαω-
  π·ι των βρχωντής Πρωτευούσης καί άλ¬
  λαι επίσημοι.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ν
  ΙΕΡΙ 1Ι0ΗΟ2 ΤΟΪ Αί
  ΕΟΣ ΝΟΜΟΣ
  1ΡΕΜΠ0 ΡΙΟΥ
  ΑΦΗΝΑΙ 23 Ν)βρ(βυ (τοδ άνταΐτοχρι-
  τοδ μ«().—Είς την εφημερίδα της κυβερ¬
  νήσεως ίδημεοιεύθη νίος νέμες περί τοδ
  λαθρεμπορίου εν γένει, τροπεποιδν ·ΐς τι¬
  νάς διατάξεις τόν παλαιόν τ·ι·δτ·ν.
  ΔΙΑΓβΝΙΣΜΟΣ 15 ΕΜΜΤΣΘΩΝ
  Α1ΚΑΣΤ1Κ-Ν ΠΑΡΕΑΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Ν)βρίου (τού άνταποχριτοδ
  μ«ς) —"Υπό τού ύπβυργείβυ της Δικβιβσύ-
  νης πρβεκηρύχθη διαγωνιβμός δια την ηρέα
  λήψιν Ιδ 1>μ.99«ν διχαατιχ&ν πίδ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Το μυστήριον
  της αποπείρας κατά τού" κ. Χίτλερ.
  Πρωΐα Παρασκβυής
  24 Νοεμβρίοο 1939
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία τής «Ανορθώσεως).
  —Κατά τηλεγραφήματα έκ Πά
  ρισΐων τό κυριώτερον θέμα
  τής άρθρογραφΐας κοΐ ϊίδησεο
  γραφΐας τοθ Γερμανικοθ τύ-
  που αποτελεί ή άτίοκά) υψ ς
  των ένόχων τής αποπείρας 6ο
  λοφονΐσς τοθ κ. Χίτλερ καί ή
  συμμετοχή είς τό Ιγκλημα α¬
  ξιωματικών τής Ίνέλλιτζενς
  Σέρβις.
  ΑΙ γερμανικαί έφημερίδες
  γράφουν ότι δέν είνε ό "Ελ
  σερ 6 κύριος ήοως τοθ δράμα
  τος τοθ Μονάχου. Τόν κύρι
  όν ρόλον ΒΐΕδραμάτισεν ό Ότ
  το Στράσερ 6 οποίος ύπήρ
  ξεν όργανον τής Ίντέλλιτζενς
  Σέρβ ς άπό τής εποχάς καθ"
  ήν ώς ύπσρχηγός τοθ Χ'.τλερ
  ώπηρνήθη τόν έθνικοσοσιαλι·
  σμόν καί έδραπέτευσεν έκ
  ΓερμσνΙας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ν)βρίου —
  Ό Όττο Στράσβρ εύρισκόμε
  νος είς Παρισίους ποοέ3η είς
  μακράς δηλώσεις πρός συνερ
  γάτην τοθ πρακτορεΐου Χσ
  βάς Ό Όΐτο Στράσερ διέ
  ψευσε κατηγορηματικάς τούς
  (σχυρισμούς τής Γκεσταπό, άρ
  νηθείς καθ* ολοκληρίαν την
  ένοχήν τού είς την άπόπει
  ραν τοθ Μονάχου καί τονΐ
  σας δτι δέν γνωρίζει τόν Έλ
  σεοκαΙουΓβ έχει οιανδήποτε
  σχέσιν μβτ' ού'θθ.
  Έν συνεχεΐα 6 Στράσερ
  δήλωσεν δτι ή άπόπβιρα είχεν
  σκη'οθβτηθή υπό τοθ ΙδΙου
  τοθ Χΐμλερ διά των όργανον
  τής Γκεσταπό καί δα ή βόμ
  ββ ετοποθετήθη άφοΰ 6 κ.
  Χίτλερ έγκατέλβιψ3 την σϊ
  θουσαν τοθ Μπιρκερμπρόί
  Κέλλερ.
  Ή άπαγωγή των δύο Άγγλων.
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Ν)βρ!ου (Τδ. ύ
  πηρεσ(α).— Ό άνταποκριτής
  της Αγγλικήν εφημερίδος
  «Νταίηλυ Εξπρές» έν Όλ
  λανδία, περιγράφει σήμερον,
  ώς τηλεγραφείται έκ ΛονδΙ
  νού, την δρσματικήν άπα>ω
  γήν των δύο "Αγγλων ύτιηκό-
  ών Στήβενς καί Μπέστ, των
  κατηγορουμένων δι' ενόντων
  είς την απόπειραν τοΰ Μο
  νάχου.
  Ό άνταποκριτής ι ής Άν
  γλικής εφημερίδος τονΐζει δτι
  την 9ην Ν)βρ(ου οί δύο ώς δ
  νω "Αγγλοι άηήχθησαν επί
  γρρμανικοθ σΰτοκινήτου έκταν
  Όλλανδικών συνόρων ύτιό 6ξ
  πρακτόρων τής Γκεσταπό, ά
  φοθ τΐροηγουμένωςέφιμώθησαν
  καΐέδέθησαν αΐχεΐρες των.Έΐ
  τοθ έπεισοδΐου τούτουπροεκλή
  θη μέγας θόρυβος πρό ημερών.
  Τότε δέ ή Όλλανδική κυβέρ
  νησίς έπεφόρτισε τόν έν Βερο
  λΐνφ πρεσβευτήν της νά δια
  μαρτΙ)ρηθ{1 ττρός την κιβ^ρνη
  σιν τοθ Ράϊχ δια την παρσβΐα
  σιν αυτήν τοθ έδάφους της,
  πο> ύ περισσότερον διότι τότε
  υπετέθη β^ι επρόκειτο πβρΐ
  Όλλανδβν πολιτβν.
  Σχετικώς εγνώσθη δτι ό έκ
  των συλληφ9έντων"Αγγλων, ό
  λοχσνός Στρββνς εγεννήθη είς
  τάς Αθήνας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Νοεμβριού (16.
  ύπηρεσία).— Κατ' εΐδήσεις έκ
  Στοχχόλμης εί συλληφθέντες
  "Αγγλοι ύπήκοοι Στήβενς καί
  Μτιέστ πρόκειται νά δικα
  σθοθν διά την απόπειραν τοθ
  Μονάχου δμοθ μετά τοθ "Ελ-
  σερ είς Μόναχον, είτε είς Βε
  ρολΐνον ή Λειψΐαν.
  Όλοκληρωτικός
  άποκλεισμός της Γερμανίας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Νοεμβρίου ((δ.
  ΰπηρεσΐα).— Ό Άγγλικός τ6·
  πος δημοσιεύει σήμερον μακρά
  τηλεγραφήματα έκ διαφόρων
  πρωτευουσών σχβτικά μέ την
  έντύττωσιν καί την αντίδρα¬
  σιν την οποίαν προεκάλεσεν
  είς τούς ούδετέρους ή άπόφα
  σις τής Αγγλίας νά έφσρ
  μόστι άντΐποινα κατά τής
  ΓερμανΓας κατάσχουσα τόσον
  τα είσαγόμενα 8σον καί τα
  έξσνόμενα έμπορεύματά της.
  Ό έν Βρυξέλλαις άνταπο
  κριτής των «Τάϊμς» τηλεγρα
  φεΐ ότι μεταξύ των πολιτικών
  κοΐ οΐκονομιχών κύκλων τοΰ
  Βελγίου ίκδηλοθντσι ζωηρά!
  άνησυχΐσι έκ τής Άγγλικής
  αποφάσεως ^.υπεδείχθη δέ είς
  την κυβέρνησιν νά ζητήση την
  μή εφαρμογήν τε Ο μέτρου. Ό
  αύτός άνταποκριτής προσθ*
  τβι 8τι Ευθύς ώς εγνώσθη ή
  Αγγλικη απόφασις, μέλος
  τήο Βελγικής κυβερνήσεως με
  τέβη είς Χάγην διά νά συνεν
  νοηθβ μετά τί|ς Όλλανδικής
  κυβερνήσεως διά ιήν μεγαλυ
  τέραν ανάπτυξιν των Βελγο-
  ολλανδικών εμπορικον σχέσε
  ών καί την άπό κοινοθ άντι
  μετώπισιν τής καταστάσεως.
  Ώς εγνώσθη, δέν πρόκειται
  νά ληφθή υπό των δύο κυ-
  βερνήσεων όριστιπή απόφασις
  προΐοθ άνακοινωθοθν επισή¬
  μως καί λεπτομερώς τα μέ¬
  τρα τα όποΐα θά λάβη ή
  Αγγλικη κυβέρνησις.
  Έξ άλλου ό «Μικράς Πά-
  ρισινός» γράφει σήμερον: «Ό
  κ. Χΐτλερ φαντάζεται δτι δχι
  μόνον ή Κεντρική Εύρώπη, άλ
  λά καί οί ώ<εανοΙ καί 6 κό σμος όλόκληρος θά ύποτα- χθοθν είς την θέλησίν τού. 'Δέν θ' άργήσπ έν τούτοις νά έννοήση τί θά τοθ στοιχίσουν ι παοαλογισμοΐ τού αύτο(». Ό Περτινάξ γράφει β[ς την «'Όρντρ» «Μέχρι σήμερονή'Αγ γλία έπεδ(ω<ε νά εμποδίση μόνον τό εισαγωγικόν έμπό ριον τής ΓερμανΙας κσΐ νά πά ρεμποδΐση την ανάπτυξιν τοθ έμπορΐου μεταξύ Γερμαν(ας κσΐ ού5ετέρων. Σήμερον θά πλήξη τό έπ' άνταλλαγβ γερ μανικόν εμπόριον. ΟΙ ού&έτε ροι θ' άντιλαμβάνωνται δτι ή Αγγλία είναι ύποχρεωμέ νη νόαπαντήση είς την όλοκλη ρωτικήν επίθεσιν μέ όλοκληρω τικήν άντεπΐθεσιν». Παρητήθη χθές ή κυβέρνησις της Ρουμανίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Νοεμβριού (Ιδιαιτέρα ότιηρεσΐα) —Τηλε γραφήματα έκ ΒουκουρεστΙου άγγέλλουν ότι την 16ην ώραν σήμερον συνήλθεν έκτάκτως είς τ° άνάκτορα 6τ»ό την προ εδρΐαν τοθ Βασιλέως Καρόλου τό Συμβούλιον τοθ Στέμματος. Άλλα τηλεγραφήματα έκ Βουκουρεστίου άναφέρουν ότι ό κ. Άρτζετογιάνου ύπέβατλε την παραίτησιν τής ύπ' ούτον κυβερνήσεως είς τόν Βσσιλέα. Ό κ. Ταταρέσκο λοβών έντο >.ήν εσχημάτισε την νέαν κυ
  βέρνησιν.
  Ή χθές ύποβληθεΤσα πά
  ραΐτησις τής κυβερνήσεως Άρ
  τζετογιάνου όφείλεται είς τάς
  δυσχερείας τάς οποίας συν ήν
  τησαν οί ρουμανογερμανικαΐ
  έμπορικοΐ διαττρογαατεύσεις.
  Πράγματι ώς άναφέρουν
  σχετικαί εΐδήσεις τό άποτέλε
  σμα των διαπραγμα Γεύσεως
  αυτών υπήρξεν ή υπογραφή
  μιας ασημάντου άξιας έμπο
  ρικής συμφωνίας δυνάμει τής
  οποίας ή Ρουμανία ύπόσχεται
  νά παραδώση είς την Γερμα
  νίαν 40 χιλ., τόννους πετρει
  λαΓου. Ή Ρουμανία ήονήθη
  νά προμηθεύη είς την Γηρμα
  νίαν πετρέλσια επί ττληρωμή
  δα μάρκων επέμενε δέ είς
  ανταλλαγήν πετρελαίου διά
  πολεμοφοδίων. Κατόπιν τού
  τού ή Γερμανική έπιτροπή έ
  δεχθή καί υπέγραψε μίαν άσή
  μαντον συμφωνίαν μεθ' δ λνε
  χώρησεν άεροπορικώς έπιστρέ
  φοι,σα είς Βερο>ΐνον. Λόγω
  τής άποτυχίας των διαπραγαα
  τεύσεων παίη ήϊη 6 Ρουμάνος
  ύπουογός τής Έθνικής Οί«ο
  νομίας μει' ό(γον δέ πάρη ή
  θη όλόκληρος ή κυβέρνησις.
  30 Πρωϊγή
  ΑΝΑΧΟΙΝ88ΕΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  ΤΗΗΓΓΛΙΚΗΣΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
  ΒΕΒΑΙΟΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΝ
  14 ΓΕΡΜΙΙΩΜΡΟϋΛΑΝΩΧ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Νοεμβρίβυ (Ιδ. ύπηρε
  οί*).— Τ* ύπουρνδϊ·ν τής Άερβπορίκς άνα
  κοινοϊ ·τι καιά τό τελευταίον τριήμερον
  Των εχθρικήν έπιδρβμών είς Άγνλΐχά εδά
  φη κατεστράνηααν 14 γερμανικα άερβ«λβι
  να, κατ&βυθίαθΐΐβαν δέ καί 2 ύποβρύχια.
  Κατά τό αύτβ χρβνικέν διάστημα κ«τε
  στραφή εν Άννλιχβν άεροτλάνβν έξ ί
  κε(ν_ν άτινα κατεδίωξκν τα έχθρικκ είς τοις
  ένεργηθείσας ύπ' αυτών επιδρβμάς.
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΓΓΑΙΚΑΣ ΑΚΤΑΣ
  1ΡΡΙΦ8Η Χ8ΕΣΔΙ «ΛΕΞΙΠΤαταΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Νοεμβριού (ίδ. ύαπρε-
  θ(α).—Τ· ύΐτουργ&ϊον Πληροφορίαν ανακοι¬
  νοί οη τ« έχθρικκ άεροπλάνα άτινα ·θε«·
  θηβαν υπεράνω των έκβολ&ν τοΰ Ταμέαεως
  έρριψαν είς τό σημείον αύτο των 'Αγγλι·
  κ»ν άχτ&ν σημαντιχόν αριθμόν ναρχών
  δι' άλεξιπτώτων.
  ΠΡΟΤΟΦΑΝΟΥΣ ΣΦΟΔΡΟΤΗΤΟΣ
  ΣΕΙΣΜΟΙ ΕΙΣ ΚΜΤΡΙΚΪΝ ΑΝΙΤΟΑΙΙΙ
  ΑΓΚΥΡΑ 23 Νιβρίου (Ιδ. ύπηρεο(«).-
  'Από 24 ώρθν 'σείεται συνβχδς τό έδ*φβς
  τής Κεντρικης 'Ανατολής Σεισμοί μεγίστης
  σφοδρότητος μέ επίχεντρα εί; διαφάρβυς πε
  ριβχ«ς έπιφέρβυν άνυπβλβγίστβυς καταστρβ
  φάς Τα βνθρώπινα θύμκτα είνε πολυάριθ
  μα. Οί νεκρβί «νέρχβνται είς 18 καί «Ι βκ
  ρέως τραυΛβΐισμένοι είς 26. ΑΙ τ&λιίως χκ
  τεατραμμέναι οικίαι ΰκερβκ(νουν τάς 500
  χ«ί «ί ήμιχατεστραμμέναη «νέρχονται είς
  πολλάς εκατοντάδας. Πολλβί ανθρωκβι βτά
  φηβκν ύ«ό τα έρείπια τ&ν «ίκιών. Ή κ«
  τάστβσις είνε δκρως τραγική.
  Η ΠΡθΐΩΡΙΝΗ ΕΔΡΑ
  ΤΗΣ ΠΟΛΟΝΙΚΗΣ_ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23 Ν)?ρί«υ (ίδ. ύιτηρεοία) -
  Ή υπό τον στρατηγόν Σικβρσκυ πολ^νική
  κυβέανησις μετεφέρθη σήμερον είς Άνζέ
  τής Γαλλίας Ιπου καί εγκατεστάθη Ή π·
  λωνική κυβέρνησις θά εξασΜ0 κυριαερχικά
  δικαιώματα επί τής περιοχάς καθ' όλην την
  διάρκειαν τού πολέμου.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΦΪΡίΡ
  ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΐαΤΙΚΟιΙ Η Γ Ε ΤΩ Ν
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 23 (ίδ. όπηρεβ(α).--Ό κ«γ
  κελλάριος Χίτλερ συνεχέντρωαε χθές είς
  την νέαν καγκελλαρίαν τβύς «ρχηγβύς τ&ν
  πολβμικών δυνάμει»ν τής Γερμανίας, ζη·
  ρά;, αέρος καΐ θαιλάσβης καί μετ· πολύωρον
  σύσκεψινέδωσεν είς αύτβύς οτρατηγικάς β·
  δηγίας διά τάς πολεμιχάς έπιχειρήσεις.
  ΝΕΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ ΑΕΡΟΜΑΧ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  άνεγνώσδπ χδές 6 λόγος τοΰ δρόνου.
  ΑΙ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23.-Ή Βουλή
  .ών κοινοτήτων έτερμάτισε
  χθές τάς έργοσίος της καΡώς
  καί ή βουλή των λορδων. Αί
  δύο βουλαί έπαναλαμβάνουν
  τάς εργασίας των την 28ην
  τρέχ Έπ' εύκαιρία της καθιε
  ρωμένης τέλει ής τοθ τερματι-
  σμοθ των εργασιών των Βου
  λων άνεγν ώοθη υπό τοΟ λόρ
  δέ υ καγκελλαρΐου 6 λόγος
  τοθθρόνου, τοθ Βασιλέως α¬
  πουσιάζοντος.
  Είς τόν ετήσιον λόγον τού
  Βασιλεύς Γεώργιος λέγει τα
  εξής περίπου.
  «Ή σκιά τοθ πολέμου εύρί
  σκεται καί πάλιν υπεράνω
  τοϋ ναοθ τής ^είρήνης. Παρά
  τάς προσπαθείας τής κυβερ
  νήσεώς μου πρός αποσόβησιν
  τής πολεμικής συρράξεως τής
  Εύρώπης ή ΓερμανΙα πσρα
  βιάσασα τάς ύποχρεώσεις καί
  όποσχισιις της «Ιοέβαλε είς
  την Πολωνίαν ιήν οποίον
  κ αί ήρήμωοε. Πρό ι ής νέας
  ταύτης προ(>λήσεως, διά τής
  άθειήσεως τοΟ λόγου τής Γερ
  μανίσς δέν θά ήΒυνάμεθα χω
  ρΐς νά άτιμαοθι2μεν, χωρΐς
  νά θυσιάσωμεν την έλευθερΐ
  αν μας, νά άδιαφορήσωμεν.
  Καί άτιηντήσαμεν είς την πρό
  κλήσιν 6ιά γενικάς κινητοποιή
  σεας των δυνάμεων τής αΰ
  τοκρατορΐας.
  Άγωνιζόμβνοι αύχήν την
  στιγμήν δέν έπιδιώκομεν ύλι
  κά όφέλη. Θέλομεν απλώς νά
  διατηρήσωμεν την ελευθερίαν
  την οποίαν έκ παράδοσι ως οί
  πατέρες μαςδιεφύλαξαν,άνέκα
  θεν Ή προθυμα μεθής άντα
  πεκρΐθη ό Άγγλικός λαός είς
  την πρόσκλησιν μσς 'ένεποίη
  σε βαθυτάτην εντύπωσιν ε'ς
  τόν κόσμον. Ή τοιαύτη έσπευ
  σμένη καΐ γενναιόφρων άπαν
  ιησις έκ μέρους τοθ λαοθ μου
  δεικνύει την ακλόνητον άπό
  φασίν τού νά υποβληθή είς
  κάθε θυσίαν υπέρ τής νίκης
  των συμμαχικον οπλων. Εύ
  γαριστω διά τό βαρύ οίκονο
  μικόν φορτΐον ϊίς τό οποίον
  ύπεβλήθητε χάριν τοθ αγώνος.
  Απαραίτητον είνε νά υπο
  βληθωμεν είς δλας τάς ά
  ναγκαίας θυσίας διά νά έξα
  σφαλίσωμεν την νίκην. Ή
  συμβολή δλων των λαων των
  πέραν των θαλασσων κτήσε
  ών μου είς τόν κοινόν άγω
  να μέ ένθατρρύνει μεγάλως.
  Ή έκβασις τοθ αγώνος είνε
  άπό τοθδε σαφής, Μέ την ή
  ρωΐκήν σύμπραξιν των συμμά '
  χων μας Γάλλον καί Πολω1
  νών εΤμσι απολύτως πεπεισμέ
  νος δτι θά κατσγάγωμεν νΐ
  κην ταχείαν καί τιερΐφανή*.
  Ό λόγος τοθ θρόνου ανε
  γνωσθή καί είς τή ν Βουλήν
  των λορδων.
  ΑΙΕΞΗΧΟΗΙΑΐυΠΟ ΔΥΤΙΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2χ μεταμεσονύκπος (ίδ.ύπη
  ρεσι«) —Κατά την διάρκειαν άερβμαχΐας υ¬
  περάνω των Γαλλικ&ν γραμμών Άγγλιχά
  καταδιωχτικ* κατέρριφκν χβές 4 Γερμανιχά
  Ντορνιέ επί Γαλλικοΰ βδάφονς.
  Έ$ άλλου κατά την διάρκειαν τής ήμέ
  ρνς κατερρ<φθηοχν υπό Γαλλων άερβπόρων 3 <χθρ·κά, έν δυτικώς τοδ Σααρμπροΰχεν έ τεροιτ όπερ καί άνεφλέγη είς 2*τ«ββλτ κβί τό τρ!τ«ν 2η ερ εθρυμματίβθη είς Τιρβμβίλ. Ούτω τό σύν«λον των καταρριφθέντων κα- τα τάς άερομαχίας τη*, χβές Γερμανικήν « ερβηλάνων άνέρχεται είς 21. Δ Υ ΑΨΕΥΑΕΤΑΙ Η ΠΤΗΣΙΣ 1ΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 23 Νοεμβριού. — Τό υπουρ- γεϊ·ν 'Αερ·π·ρί»ς τή^ Αγγλίας ανακοινοί είς άπάντησιν%τών Ιβχυρισμών τού Βιρολί- νού ίτι έν ηρνήθησαν άνενοχλήτως πτή- σε ζ άναγνωρίσβωί υπεράνω τού Λονδίνβυ •τι Ινα γερμανικόν βεροπλάνβν ηδυνήθη νά φθάση είς τα περίχωρα τού Λονδίνβυ «λλά χ αί τουτο κατερρίφθη καί τα πλήρωμα τού ήχμαλωτίοβη, ΛΟΝΔΙΝΟΝ 23.- Ό Βασιλεύς κρβή. ο«γκρ·τη^ίντ·5 μυ9τβλ(