98097

Αριθμός τεύχους

5330

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΑΙγΰπτου
  Ιιηοία λίραι 3
  Ιξάμηνσς Ι
  "Αμερικής
  Ιτησία 8ολ. 10
  Ιξάμηνος » ^ Β
  ί
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΗΟΙΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ ϊ«ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5330
  .ΒΕΥΒΥΙΙΟΣ ΣΤΝΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΑΓΓΛΙΔΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ
  Εις τύ ρκατομμύριον των Λν&ριον ΐτοθ ρχγι·μ(^οΐαι είς ' Ιγγλίαν /τροσ
  τέθησαν καί τάγματα Άγγλίδιον διά τάς βοηθητικάς υπηρεσίας. Ανωτέρω
  8«ο μοτοσυκλετίοτριαι ύπηρετοτσαι είς τθν Αγγλικόν τομέα τοϋ Δυτικ"ΰ
  ώ
  Ο ΑΓΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΙΚΟΥ
  =Εις έντασιν
  ή άεροπορική
  δράσις, ξ——-ξ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν)βρ(ου (15 ύ·
  πηοεσία τής «Ανορθώσεως»)
  —Πληροφορίαι έκ τοθ μετώ-
  που άναφέρουν 6τι έπικρατεΐ
  ήοεμίσ κατά ξηράν έν ώ έξ άν
  τιθέτου ό άνών τής άεροπορί-
  σς έντεΐνεται ολοέν περισσό
  τερον. Τό εκδοθέν την πρκΐ
  αν σήμερον ανακοινωθέν τοθ
  Ανωτάτου ΆρχηγεΙου τοθ
  στρατοΟ, έπιβεβαιοθν τάς πλη
  ροφορίας αύτάς, έχει ώς εξής:
  «Ουδέν τό αξιοσημείωτον επί
  τοθ μετώπου κατά την διάρ
  κειαν τής νυκτός. Κατά ιή«
  διάρκειαν της ίμίρας τής 23
  Ν)βρίου κατβρρΐφθησαν κστό
  πιν σφοδρων άερομαχιων 8 έχ
  θρικά άεροπλάνα άναγνωρΐ
  σεως. Τέοσαρα υπό αγγλικών
  καί ειερα τέσσαρα υπό γσλ
  λικων. Έν έκ των άεροτΐλά
  νων μσς 6έν επανήλθεν είς
  την βάσιν τού».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβριού
  (15. ύτΐηρεσία).—Τό ύπουργιΐ
  όν ιής ΆιφοπορΙας εξέδωκε
  σήμερον τό κάτωθι ανακοινω¬
  θέν διά την δρασιν Είς τούς
  αιθέρας κστά την χθεσινήν ή
  μέραν: «Την ημέραν ιής 23ης
  τρέχοντος (χθές) κατερρΐφθη-
  σαν όπό τής Άγγλ-κής άβρο
  ηορίσς κατόπιν λυσσώΙΚΗΚ μά
  χης 7 νερμανικά άεροπλάνσ
  έκ των ότιοΐων τα 6 μέν κατέ
  πεσαν επί τοθ γαλλικοθ εδά-
  φους θρυμματιοθέντα τό εβδο-
  μόν δέ έτχΐ των γερμανικήν
  γραμμων τοθ μετώπου. Μετα
  ξύ των 6 εχθρικόν άεροπλά·
  νων τα όποΐα κατέπεσαν είς
  τό γαλλικόν έδσφος τ* 4 ή
  οαν τύπου Ντορνιέ. Είς Εν εξ
  αυτών Οτ·τ]ρχ8 καί φωτογρα-
  φική μηχανή τελειοτάτου συ
  στήματος. Τα καταρριΦθέντα
  άεροπλάνα ένήργουν πτήσεις
  άναγνωρΐσεως υπεράνω των
  γαλλικών γραμμων τοθ Δυτι·
  κοθ μετώηου καί κατεστράφη
  οαν έξ έπιθέσεως αγγλικών
  αιροπλάνων τα όηοία άνυψώ
  β είς καταδΐωξίν τ»νι*α.
  έκ των βλημάτων αγγλικών
  άντιαεροπορικων τηλεβόλων.
  Έν έκ των άνυψωθέντων αγ
  γλ<κων πρός καταδίωξιν των γερμανικων άεροπλά νων, βλη θέν υπό τοθ έχθροθ προσεγει ώθη άναγκαστικώς κοί έτερον βληθέν έπΐσης κατώοθωσε νά έπα έλθη είς την β4σιν τού ήμικατεστραμμένον χάρις κ(ς ιήν δεξιοτεχνίαν καί την με¬ γάλην Ικανότητα τοθ πιλότου τού». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)βρ(ου (Ιδ ύπηρεσΐο) — Τό πρακτορείον Ρώυτερ ανεκοίνωσε σήμερον τάς κατωτέρω πληροφορίας διά την δράσιν είς τό Δυτι κόν μέτωπον: «"Από τριών ή μερών ή συμμαχική άεροπο- ρία έπωφεληθεΐσα τής επι¬ κρατούσης καλοκαιρΐβς κσΐ τής άτμοσφαιρικής διαυγείσς ανέπτυξεν εξαιρετικήν δραστη ριότητα καί εσημείωσε θριαμ- βευτικάς τιράγματι έττιτυχίσς προξενήσασα άληβή" δλεθρον είς την Γερμανικήν άεροπο· ρΐαν. Ξένος ιτσρστηρητής πσρα· κολουθων τάς έπιχειρτΊοεις τοθ μετώπου έδωκε τή»· εξής χσρακτηριστικήν δσον καί πά ραστατικήν εΐκόνα των έπι- τυχιων τής συμμαχικης άερο τΐορΐας κατά τάς τελευταίας ημέρας: «Όπως εας μυρμη κολέων συλλσμβάνει τα Ιντο μα, κατ' αυτόν τόν τρόπον εί σύμμσχοι συλλομβάνουν τα γερμανικά άεροπλάνα μό λις κάμουν την εμφάνισιν των 6[ς τόν όρΐζοντα τοθ Δυτι κοθ μετώπου». Νεώτερον ανακοινωθέν πά ρέχβι την πληροφορίαν βτι συμφώνως ττρός τάς ληφθεί σας *κ το° ΔυτικοΟ μβτώ που έκθέσεις τα καταρρΐφθέν τα ύηό των συμμάχων γερ αανικά άεροπλάνα άνέρχον- ται είς Π. Έξ ούτον, 7 κα χβρρίφθησαν όΐϊό ΤΓ)ς άγγλΐ κ»1ς άεροπορΐας καΐ 4 ύό 200 νάρκαι μαννητικαί έ- ξεβράσθησαν είςΓιορκσάϊρ. ΡΩΜΗ 24 Νοεμβριού (ίδ. ύττηρ «Άνορθώθ8Μ{>»). —Τα
  Λονδΐνια πρακτβρεΐα μετα
  δίδουν πληβοφορίαν, δημοσι
  ευβμένην χαί είς τού; οημβ-
  οινούς «Τάϊμς», χοθ' ήν εί
  "Ανγλβι εγνώριζον άπβ μα-
  Μρβϋ χρβνβυ τάς «μνγνητι·
  κ»ς νάρ»α;» χαί ουνεπδς
  δέν είνε αληθής β Ισχυριαμός
  τβΰ Φύρερ ότι πρέκειται πε
  ρί νάβο βπλβν, αγνώστου μέ
  χρι τβϋδε είς τα ναυτιχα έ-
  πιτκλεΐα των σύμμαχον.
  Τοαβύτω μαλλβν Μαθέσαν
  πρό τής «ποχαλύφεως τής &
  Βρόας χρησιμοποιήσεως των
  υπό τ5ν Γερμανων βί σύμμα
  χβι έχβυν έξεύεη τόν τρέπβν
  της πλήρους έξβυδετερώσεώς
  των.
  Τ' ' Αγγλικη φύλλα τα δη-
  μ·βιεύ»ντα τ«ιν ανωτέρω
  πληροφορίαν βεβκκΰν επι¬
  προσθέτως ίτι τό Αγγλικόν
  Μαί τ* Γαλλικόν ναυτικόν
  πολύ συντόμως θα κατα£κ{< ξ·υν είς την Γερμανίαν ίτ χκΙ αί «ζώναι θανβτοιι· των ραγνητικΰν νκρχδν είναι κα ταοικαομέναι ΐίς την ακοτυ- χίαν τού ύποβρνχιαχοδ πολέ μου επί τοδ έπβίου χυρί»ς έ ατηρίζίτο τβ Ράϊχ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)βρίου.- Μέγας αριθμέκ μαγνητιχων ναρχών έ{'εβ(.άσθηοαν οήμε ρον λέγω τή; σφοδράς Βαλασ σβταρκχης είς τας &χτοις τοδ Γιβρχοάΐρ. Αί έκβρβοΒΕΪσ» Ι νάρχαι 200 τβν «ριβμβν εί |χβν «ρβφοινώς αφεθη από με γίλ·υ υψ?υ; υπό γερμανι «ών άεμοίτλάνων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)?ρίβυ.- Σημερινή Αγγλικη νηβπβμ πτι έκ μεγάλου κριΒμοΰ έμηο ρικ&ν σκαφών έφ9«αε εί; τας έχββλάς τού Ταμέσεως χω- οΐς νά υποστή ουδεμίαν βλά βην. Ανεκαλύφθη μέσον έξουδετερώσεως των ναρκών. Ό ύπουργός σέρ Τζών Σάϊμον, ομιλών άπό οαΒιοφώ νού πρό ημερών άνήγγειλβν δΐι καταβάλλονται έν Αγ γλία έντατκαΐ προσπάθειαι διά την ανακάλυψιν μέσου έ ξουδετερώσεως τοθ κινδύνου των ναρκών καί έκκαθσρίσε ως των θαλασσών έκ τής ά πειλής. "Ηδη ανακοινούται δτι ύπάρ χει τό αντίστοιχον τή*ς νάρ κης, εΤδος έπΐστις νάοκης έκ ξόλου, ή όποία άμα ριφββ είς την θάλασσαν καί είς ζώ νην Βπου ύπάρχουν «μαγνητι καί» ν αρχαί, τας Ελκει άνά δόο. ΑΙ μαγνητικαΐ νάρκαι συγκρούονται καί καταστρέ φοντσι. τής γαλλικτΐς Ό άριθμός 8 τόν οποίον Ιδωκβ τό επίσημον γαλλικόν ανακοινωθέν όφείλε ται είς την μβτριοφροσύνην ή όποία χσρακτηρΐζβι πάν τοτε τα έπΐσημα ανακοινωθέν τα τοθ Ανωτάτου Γαλλικοθ στρατηγεΐου. Έξ δλλου ό άπεσταλμένος είς τό μέτωπον στρατιωτικός συνεργάτης τοθ «ΜικροΟ Πά ρισινοθ» τηλεγραφεΐ τα εξής διά τάς επιτυχίας τής συμμα χιχής άεροπορΐας: «Μ τελευ ταΐαι έπιχειρήσεις άπέδειξαν δτι ή Γεομανική άεροπορία ϋ στερ'ΐ δχι μόνον ποσοτικβς ά'λλά κσΐ ποιοτικώς. 'Υπάρ χούν βεβαίως έ«ατοντάδες Γ σως καί χιλιάδες γερμανικήν «ΜεσσερσμΙτ» άλλά παρά ταθ τα ή γερμανική άεροπορία ύ πέστη μεγάλας απωλείας είς Εμψοχον καί άψυχον υλικόν καί είς αύτό τό άνατολικόν μέτωπον είς τόν κατά τής Πά λωνίας πόλεμον. "Ισως δέ καί νά όρεΐλεται είς τάς άπωλε! άς αύτάς ή σημερινή μειονε κτικότης τής γερμανικής άερο πορΐας. ΓΑΛΛΟΙ ΑΛΠΙΝΙΣΤΑΙ Καμμιά δίοδος Τ'Τιν Γυ/?.ικών ουνόοων δέν με'νπ άφροΰριιτοί, άνόιιιι καί των πρός την ΈΑ.βετίαν δια την παοεμποδισιν Γρρμανιχών άεροπορινών επι δρομών. Άνα)τέρο) ποϊι,υβοληταϊ Γάλ'οι άλπινισταί έτοΐ|ΐοι πρός δρασιν. Έξολοθρευτι- κόςόκατά θά- λασσανάγών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ. 24 Ν)βρ(ου (15. ύπηρεσΐα).— Επίσημον ανα¬ κοινωθέν τοθ ΒρεττανικοΟ Νσυαρχε'ου αγγέλλει ΰτι κα¬ τεβυθίσθη χθές βΧηθέν υπό γαλλικοθ πολεμικοθ καί άλ· λο γερμανικόν ΰποβρυν,ιον. Μετά την νέαν αυτήν έτιιτυ χίαν τοθ συμμαχικοθ στόλου τα καταστραφέντα έντός των τελευταίον 4 ημέραν υπο βρόχια άνήλθον είς 3. Τό τελευταίον ύπεβιύχιον κατε στραφή κατά την διάρκειαν τής παρελθούσης νυκτός. Ό Φεΐλεται δέ ή έπιτυχία αυ¬ τή είς τό δτι ή νύξ ήτο φωτεινή καί ούτω ηδυνήθη¬ σαν τ' άγγλικά πολεμικά νά διακρΐνουν τό όποβρύχιον, νά τό έπισημάνουν καί νά τό πλήξουν καιρίως. Έντός ό(- γων μόνον λεπτόν ά πό τής έπ.σημάνσεώς τού, τό γερμα νικόν ΰποβούχιον εΤχε κατα- βθθη © ΑΓϋΝ £1- 1ό ,ΔΥΤΙΚΟΝ Γβσμανιχή πΐ'ροβολαρχία έκ των τεταγμένιον είς την γραμμήν Στρα ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)βρίου (15. ύπηρεσΐα).— ΑΙ αγγλικαί έφη μερίδες γρόφσυν σήμβοον δή ή Γερμανία συνεχ ζει τόν ά πάνθρωπον κατά θάλασσαν πόλεμον τοποθϊτοθσα νάρκσς «μαγνητικοθ τόπου» είς τάς γραμμάς διά των ό τοίων τα ξιδ'ύουν τ1 άγγλικά καί ού (>έτερα έμπορικά σκάφη, είτε
  δι' άλεξιπτώτων είτε δι* ΰτιο
  βρυχ'ων.
  Πράνματτι άπό τής ττρωΐοτς
  ττ)ς χθές έβυθΐσθησαν 7 ν*α
  έμπορικά σκάφη πλησίον των
  αγγλικών ά κ των. Έκ τού
  των τα 5 μέν προσέκρουσαν
  κίς νάρκας καί έβυθ.σθησαν
  τα έτερα 2 δέ εκλήθησαν υπό
  γερμανικων ύποβουχΐων ά«ει
  δοποιήτως καί κατεστράφη
  σαν. Κατά τα νέα αύτά τρα
  γικά νσυάγια 51 δτομα ι διον
  τόν θάνατον πνιγέντα ύτιό
  δραματιχάς συνθήκας.
  Έν τούτοις οί άρμόδιοι αγ
  γλκοΐ κύκλοι πιστεύουν ότι
  καί τό νέον αοτό τρομερόν 8-
  πλον των Γερμανων αί «μα·
  γνητικαί τορπ'λλαι» θά έξου
  βετερωθβ πολύ ταχέως διτως
  έξσυδιτιρώθησαν σχεδόν έξ
  ολοκλήρου καί τα ύποβούχια
  των οποίων ή δράσις περιωρί¬
  σθη είς τό ελάχιστον.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ ά-
  νακοινι ϊ τα εξής έν σχέσει μβ
  την αντίδρασιν των ούδετέρων
  διά τόν άποκλβισμόν. «Ή Αγ
  γλία έπιθυυεΐ καί θά επιδιώ¬
  ξη βσον τή"ς είνε δυνατόν, ν'
  ανακουφίση τούς οθδετέρους,
  των οποίων άναγνωρ'ζβι την
  δύσκολον θέσιν>.
  ΑΓΚΥΡΑ 24 Ν)βρ(ου (ίδ. ύ-
  πηοεσία).— Κατ' εΐδήσεις έκ
  ΛονδΝου υπό τήι; κυβερνήσε¬
  ως απηγορεύθη. προσωρινώς
  ή νσυσιπλοΐατ είς τάς άνα
  τολικάς ακτάς τής Αγγλίας.
  Έχ Βερολίνου αγγέλλεται δ·
  τι ή Γβρμανία διά νά έξου
  δετεοώσρ τ' άνγλικά άντΐτΐοι
  να ώς πρός τό εξαγωγικόν
  εμπόριον της θά εφαρμόση
  την μέθοδον τής πληοωμής μβ
  τρητοΤς προ<ατ"β}λ'κως, ώ; δρίζει ό 4μβρικανικό^ νόμος πεοί ού^ετεροτητος, ω ίτε τα έμπορεύματα τα οποίαι θά ίξάγωνται έκ Γερμανίας νά περιέρχωνται άμέσως είς τα κράιη διά τα όποΐα προορί ζονται. Αί έπιδιώξεις τής Γερμανίας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)βρ(ου.- Ό έν Ρότεονταμ άνταποκρι τής των «Τάϊμι;» τηΧεγραφεΐ: «Ή Γερμττνία κατέφυγεν είς τόν πόλεμον διά των ναρκών διότι έττιδιώ<ει διά τοθ άπα κλεισμοΟ των αγγλικόν παρα λ(ων νά παρβμποδΐσπ τον άνε φοβιασμόν ττ)ς Αγγλίας άφ' έ νός καί νά έξαναγκάσπ τούς ούδετέρους άφ' έτέρουνά έξβλ θουν τής ούδετερότητός των καί νά ύτΐοταχθοθν είς την πολιτικήν τής Γερμανικήν κυ ριαρχίας έκ τοθ φ6β3υ δτι ε¬ άν άντιταχθοθν εΓς τό ΡΛΧχ θά χάσουν τό μεγαλύτερον μέρος τοθ έμποριχοθ των στό¬ λον»,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρά-
  •οί,).— Σήμερον «Ήρωϊκα Κορό-
  ϊδα (Χονδρός-Λιγνός. Τήν;Δ«υτέ
  ραν «ΣβνιορΙτα». Σημ. έ'Λοηην
  Δΐυτέραν, Πεμπτην καΐ Σοββϊτον
  ατογευματινή ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυερον «τδ Ρόδον
  τού ΜεξικοΟ». Κυριακή ώρα 10
  κ. μ. Σινιάκ μέ δρ. 6 , 2 μ. ». ή
  2ι Ιιιοχή τοθ έπεισοδιακοθ. 4-6
  «τό Ρόδον τοθ ΜεζικοΟ μέ τιμάς
  ήλαττωμίνας.
  Δευτέρα: «Μή μοθ Οκοσχεθης».
  ΡΑΔ1ΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρβνρ«μμβ25ης Ν)βρίου.
  12.25 Σήμα—Έθνιχός Ομνος—
  ϋμνος Νεολαίας.
  "Ωρα Άστεροσχοπείου Αθηνών.
  12.30 Έλ>ηνιχες χανχίδες (Δι-
  σχοι).
  13 Κινημαχογραφιχές έπιχυχίες
  (Δίσχοι).
  13.30 Είδήσεις.— Χρηματιοτή
  ριον.
  13.45 Μικρά παιχΐλη δρχίβτρα
  (Έλανρά ιιουσιχή).
  14.15 Είδήσεις.— Μεχεβρολογι
  χον διλχίον.—Κίνησις άγορβς Π«ι
  ραΐώς.
  18.45 Έμβαχήρια χαΐ Ιλληνι
  χοΐ χοροΕ. (ΔΕσχοι).
  18.55 Έ>γ« δι* πιάνο. (ΔΙ
  σχοι).
  19.30 Ή δρα τεθ παιοΊοΟ.
  19 50 Μουοτχή χζάζ.. (Δίαχοι).
  20 20 Δημοτιχό ^τραγοθδι (δπό
  τοθ όμίλου Ναότη—Καλλίργη).
  20.50 Είδήσεις.
  21 Τελευταίαι χορΐυτιχαί επι
  χοχΐαι (δπδ χβν χ. χ. Κίλια Γιά
  χοβλεφ, πιιίνο, Γεωργίου Γρίμπι-
  λα, τραγ 05ι χαί Ν/σου Παναγο
  πούλου, »ιθίρα.
  2130 Όμιλία.
  21.45 'Αποσπάομοκα ίπό την
  δπεροτ: «Τρΰβιτόρΐ9 τοθ Βέρντι.
  22.20 Είδήσεις.
  22.30 Συνέχεια τής μιλοδραμα
  τιχής έχπομπη'ς.
  23.20 ΝυχτεριναΙ είδήαεις
  23 30 Μουσιχή τζόζ (υπό τής
  δρχήστρα Κεύντ ΜπαζΙ. (Δίοχοι).
  24 Τελευταίαι «ίδήσιις.
  0.10 Εδθυμη μευσιχή. (ΔΕ
  οχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ώρα 9.30' μ. μ.
  ΗΡΩΪΚΑ
  ΚΟΡΟΪΛΑ
  ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ
  Έκτίς ηρονράμμαχος:
  ΟΙ πειραταί τού Χολι-
  γ·υντ.
  Αυριον 2 απογευματιναί
  ωραι 2-4 κ«1 4-6 μ. μ. τιμαί
  ήλβττωμέναι.
  Τελευταία απογευματιναί
  ωρα 6.30 μ. μ. Έσπιρινη 9,30
  μ. μ. τιμαί αί συνήθεις.
  ΤΗΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  'Γίαιρετιχή Πρεμιερα
  Οί βασιλείς τ·δ τραγου
  διβυ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  2τ· φίλμ—μαγεία:
  Σ
  ΡΙΤΑ
  Δόαΐ»,)
  (Ρέδον
  *Ενα γβητευτιχο (Ιόυλλιβ
  «ού το πλπμμυρίζβυν ο&ρα
  νι« μουοικές μελωδΐις.
  Ένβς οτρέβιλος χορ&ν οΐβ
  βργΐβ μι&ς £η«νιέλΐΜης ·«*
  βχχς,
  Μοναι)** Γ. Γκβυνώ—
  Χιρμιτερτ Χτβχαρτ.
  ΑΙ Ένώσεις.
  'Η ίδρυσις χελευχαίως ένώοεων
  είσαγωγίων αποτελεί μέτρον επι
  βαλλόμενον άπδ τίς διεθνεΐς συν
  θήχας. Διίιμίν^υ δέ δΐι δπϊρχουν
  αί καλαί προθίαεΐς παντοθ, τί αύ
  σχημα τοθτο εφαρμοζόμενον χαί
  ευρύτερον, δέν θά είνε δμοιρον έ
  π τυχ'ας, ίπ' αγαθφ χαί των εί
  σχγωγίων χαί χοθ συνίλου Καί
  θχ τύγουν ασφαλώς χαί τής 5πο
  ατηρίξειβς τοθ χράτους αίένώσεζ,
  υ:ως δήτε νά διευκολυνθοϋν άρ
  κούντως, προχειμένου νά ε!σαν4
  γουν εΙδη άναγχαιοθντα είς την
  κατανάλωσιν καί νά διαθίιουν χαθ
  τα χαχά τρόπου λελογισμένον χαί
  αυμφέρονχα.
  ***
  Αέν βλάπτουν.
  Τώ Ιν μιτά χδ δλλο τα 'Υη<.υ? γεΤα έχδίδουν έγχυκλίους διά τδν οποίων καθορίζουν την καλήν στάσιν χ&ν δπαλ?ήλων άπίνανχι χδν πολιχδν. ΕΙνι χαρακτηρίση χδν, &> λάβωμεν δπ' δψιν χάς έδω
  δπηοισΕας, Ιδία δ*χ:ς συναλλαα
  σομίνος ευρύτερον μετά τοθ κοιν&Ο
  δπως λ. χ. βί,ιίκονομιχαί, Βχι ή
  λή αύτη συμττερΐφ?ρά αποτελεί
  χανόνα δι' δλους τοΰς δπχλ/ήλους
  τ&δς όποίου διαχρίνει κκΐ προαή
  νΐια χαί εύγένεια χαί δττομονή
  Έν πάση περιπτώσει α£ Ιγχδχλιοι
  !έν δλάπχευν έν' δσβν δπΐνθυμί
  ζευν μίαν δπαλληλιχήν αρετήν ή
  όποία μόνον χαχά χο5ς χρόνους
  τιθ άκράτου χομματισμίθ, ήίύ
  χο ά θ ό?δόλ
  Ό σατανόχ
  ΚΟΙΝΟΝ
  ΡΑΣΠΟΥΤΙΝ
  ΤΟ ΠΙΙΦΚ ΤΟΗ ΤΜΠΗ Λ-ύ-ουΚος
  'Η στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  Τα βιβλΐα.
  '13ς έγράφομιν χθές ίξ ίλλη;
  σχήλης ό έργανσμός εκδόσεως σχο
  λιχων διδλίων δι' έγχυχλΕου ε!δο
  ποιεί τοος μαθητάς (Γτινις έπρο
  μηθεύθησαν χαχέχχυπα 6 βλία νά
  ίιστρίψίΐιν χαθχα ετς χοΰς βιβλιο
  πώλας οί'τινις ιΐναι δποχριωμένοι
  νά χά άνταλλίξουν. Τό μέτρον
  άξίζει ευρήμοιι μνείας. Διότι χά
  χαχίχχυπα βιβλΕα έκτός χιον ίλλων
  άσχεθν *αΙ ψ^χολογιχήν επιρροήν
  είς χον μαθητήν χοί μάλισχα χον
  έπιμΐλή Καθαρόν άλλωσίε ναί εϋ
  πρόσωπον βιβλίον άνχαποχρΐνεχαί
  πρίς άναλέγους προθέσεις χαί δή
  μιουργιΐ μίαν αγάπην πρός αδτό
  άπό χδν χάϊοχον. ____
  ί-------------------
  < ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ δρα 9.30μ.μ. Ή έίωτεριχή γέησσα, ΗΤΟΡΟΒΥ ΛΑΜΟΥΡ πού βααιλεύει μέ το θέλγητρ· τής ώμ·ρφιάς καί τη γοητεΐα τβΰ τρα· γουδιβϋ της στό φίλμ θαδμαΐ: ΤΟ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚαΥ Τίιν Κυριακην ώρα 10 Χ. μ, πλουσιότ«τον £ινιακ μέ μϊα δίηραΜΤβν ΜΝμΜδ.α τοβ ΧαρλΒ. ΙΑΤΡΟΪ ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ τοθ ΠανεπιοτιιμίθΗ τΙ,ς Λ»6νο{. 'ΒλΙ ΙκταετΙαν σηουό«σ«ί Ιν Λνβνι Μαΐ Παριοίοιχ. β«- χεται ·Ις τβ ν ί β ν Ιατρείον τβτ>, οδβς ' Α|)ίρε·φ
  (αυνβιχίετν ΒαλιΜ Τζαμί) Ιναντι άρτββοιεΐβν 'Αβαναβί··
  ΧναΝΐανάκη: 9—12 χ, μ. *α» 4—7 μ. μ.
  Τ*| Κοριακαι τ·»β έηέρβ^α βνρΐείν. Α», ηλ.
  Δύο μεσοι·ρονοι τες άστέρες τοΰ κινηματογραφικοϋ σΓερεώματος, ή Οΰί}
  σουλα Γκρόμ Πλέύ καί ή Μονα Γκόγια όπως έμφανιζυντοι εις μίαν νέαν
  ταινίαν των, άφαντάστου σκηνινοΰ πλούτου καί πολυτελείας.
  Ήρχισε
  εε«Με*εΐ—εεεε—ε—ε—ε—ε—
  Έργαζόμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθε νέον σχέδιον γυναικείον τσάντας, κάββ
  μ·ντέρν· σχήμα ζώνης θά τό εδρΐτε είς τό ειδικόν
  αυνκργεϊον κατασκευής δερματίν«ν είδδν:
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  (Παρά τόν Άγιον Μηνάν).
  Έπισκεφθίϊτε μας: έχομεν την πβικιλίαν •Α¬
  θηναι κβδ καταβτήματος είς βοελίταες, μπαοΰλα,
  πολυθρίνες, καρέκλκς ταξιδίου, κρίββάτια έκστρα
  τείας καί γενικώς είς ίλα τ« εϊδη ταξιδίου.
  'Υποχατάατημα τού έν Αθήναι; ϊργοστασίθϋ
  ΠολυχρονΙδη—-Μπιζιώχη
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταξιδΐωτών.
  Τό εόνοεΐ ώς Ινα άπό χά καλυτέρα ξενοδοχεΐα
  τΛν Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τΔ κέντρον της
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφ.ρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, άποσφαπτούο-ς καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, έγκαταστάσβων λουτρων, είνε άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΪΙΤΥ ΠΛΛΛΛΣ» διευβύνεται «π· τόν
  Ερι)τα κ. Γι«ίργι·ν
  ΕΟΡΤΑΙ.—Αύριον Γοοτήν τοθ Άν
  Στυλιανοβ δέν έορΐάζει ό κ, Στέλιο;
  ΙΚον
  (τελευταίον)
  Σηχώνουν χδν Ρ,χσπουτ ν...
  μεταφέρουν Ιω; χήν γέφυρ*
  χρόφαχυ, Ιω; Ϊ6ο χιλιόμεχρί
  χδ σπίχι χοθ πρίγκηψ-·
  ζουν χδν πάγο «ου εκάλυπτε
  ζουν χ4ν πγ ιχο
  ϊπιφάν·ιαν χοθ ποταμεθ, ρΕπχουν
  τόν Ρ.«σττ&Οτιν στδ πο.άμι! ·-
  Έως χήν ατιγμή πού χον πιτοθ
  α* στό ποχίμι δ Ρ-ίστιοΟχιν ϊέν
  είχεν άχόμη ξ·ψ^χήαη··■
  Ή ψυχή χοθ δα!μονα άργει νβ
  ! λέγει δ Π.υρΕσκιβ τς.
  —Ό τοταμδς χαχϊπ'. εί χδ'πτβ
  μα χοθ Γρη^ίρη Γιιφήμοδιχς Ρλ
  1 — Έτίσης δέν έοοΐάζει καί δέν δρ
  1 χεται έπισκέψΒΐς σημερον ή κ. Κατί
  να Φ. Τσακίρη καθηγητού.
  - Έπίσης δέν έοριάζη καί δέν δέ
  χεται επισκέψεως ή κ. Καίΐη Βασιλεί
  ου ίαΐροϋ.
  Τον | - Λέν εορτάζει οϋτβ όκχειαι έπισκέ
  Πε ψ"ς σήμερον ή οίκογένεια Λημ. Κα
  £ ^ϊαλλάκι.
  | Έπίσης σήμερον δέν
  ναλάκΐ|.
  δέν ίορτάξει καί δέν δέ
  την
  εί ου
  "Οίαν την έπαύοιον, 17 Δεχεμ
  βρίου ή είδησις τή; δολοφονίας
  τοθ Ραΐποθτιν Ιφθασεν είς ^ χά
  άνάκτορα, ή τ3α?ίνχ έλιποθύμη
  σε... Είς χδν χσάρον εζήτησε νά
  παρουσιασθή δ πρίγκηψ Τσεγχίν
  χιεφ γιά νά τοθ άναφέρη 8λα
  τίς λεπτομερείας..
  Ό χσαοος ηρνήθη νά χδν δέ
  χθή... Ή άοτυνομία είχε μάθη
  ήν δολοφονίαν χοθ
  χδ Ιδιο 6?*δυ τής
  τού... 'Από χοΰς πρώτους πυροβα
  λισμοΰς πού άχούοθηκαν άπδ χδ
  σπ!χι χεθ πρίγχηπος, εί άαχυνο
  Ιτρεξχν. Εδρέθησχν ένώπι
  όν τΌ πρίγχηπ?ς
  --Παιδία, δ Ρασποδχιν, δ σα
  χαν8ς, δέν δπάρχει πλέον! Δέ< δπ·χρχει δ έφιάλχης τώ/ ήγεμόνιον μα;, δ έφιάλτης τή; πατρίδος Κα! δψώνονχας 1*χ χύπελλο σαμπάνια δ πρίγκηψ είπε: —Ζήτβ» ή Ρωσσία! Οί άστυνομιχοΐ άνέφεραν δτι Ιχλαιε χαί γελοθσε χαί πώς γιά μιά σΐιγμή «ύς φίνηχε τιώ; είχε τρελλαθή... ΟΕ φΐλοι τοθ Ρασπβθχιν, υπουρ γοί, στρατηγοί, Ιπεσαν σχδν χσά ρο χαί τδν έπίεζαν νά παραπέμψη χους δολοφόνους χοθ Ρασποθχιν μέ τόν πρίγχηπα Π)Ολον επί χεφ» λή"ς είς στρατοδικείον χαί νά τού; καταδικάση είς χήν έσχάτην χΑν ποιν&ν: Είς θάνατον ! 'Αλλ' δ χσάρος δέν ήθελε νά πά ραπέμψη είς τδ στρατοδικείον ίνα πρίγχηπα. Κατεδίκασε χδν πρίγχη πά είς έξβρίαν... Τδν διέχαξ< νά εγκαταλείψη χδ Ηαφος τής Ρωσ οίας... ΚανεΙς δέν εμαθε πω; πρίν χά ταλήξη είς χήν απόφασιν αυτήν δ χσάρος, μιά (γυναΐχα παρουσιά σθηνε χι' ίπεσε στά πόϊιχ χουχαΐ Ικλαψε χαί τδν παρεκάλεσε νά μή παραπέμψη χδν πρίγχηπα είς χδ στρατοδικείον, νά χοθ χαρίση χήν ζωήν... Ή γυναΤχα έχείνη ήταν ή πριγ χήπισσα Νχχάσΐα... Όχαν δ πρίγκηψ Οΐτερα άπό ολίγον ίφεαγε γιά χήν τού, ή πριγχήπισσα Νχχάσ?α χον ίχολουθοθσε... "Εγινε γυναΐνα τού... Ό πρίγκηψ ίρευγε μέ την συνείδησιν ήσυχον ίΐώ; είχεν έχτι λέση χδ καθήκον χου άπέναντι τής πατρίδος τού. . 'Αλλ' ή Ρωσσία έβάδισεν Ιω. τδ χέλος ι δ δρόμο χιθ μαρχυρ'.αυ ΤΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Χδός Εύανς—Ηράκλειον χεται επίσκεψις η κ. Κατίνα Ιω. Στ. Θεοδιοράκη. — Σημερον εορτήν τής \ν. Λίκαηε ρίνης δεν ε'ορτάζει ή υ. Κατίνα Σ. Μακράκη. Έπίσης δέν έορτάζη σήμερον ή δνίς Τιτίκα Ν. Λογαρ αστά^η. Αυριον εορτήν τού Αγ. Στυλιανοΰ δέν εορτάζΐΊ κ^ί δέν δέχεται έπισκέ ψεις ό κ. Στυλιανός Καστρινάκη. Έπίσης δέν έοοτάζει κα'ι δέ» δέ εται δ κ. Στυλιανός Πα,ταστεφανά κη -. Έπίσης δέν εορτάζει ό κ. Στέλι Μ. Κατεχάκης. Δέν έορτάζ?ι καί δέν δέχεται αϋ ριον τού Αγ. Στυλιανοΰ η δνίς Σιέλλα Γ. Πλατή. — Έπίσης δέ» εορτάζει 'ή κ. Στέλ λα Άγαπάκη. Έπίσης Λέν έηρτάζει ό κ, Στυλ. Μακοάχης τραπεξιΐικός., — Έπίοης δέν ε'ορτάζει δ κ. Στυλ. Παπαδοδηιιητράκης. —Έπίσης όέν εορτάζει ό κ, Σ<υλια νός Κυπριωτά^η:, ύπάλληλος Ί. Μη τροπόλεως. ΓΛΜΟΙ.-Την 5ην τρέχοντος ίτελέ σθησαν είς Συκηλόγον Βιάννου οί γά μοί τοϋ κ. "Ιω. Έ. ΆλεξανΚράκη με τα τής δίδος Σοφίας Γ. Τσαγκαράχη. Θεομά συγχαρητήρια. • Εί: τό χωρίον Ρουφά Μεσσαράς ετελέσθησαν την παρελθ. Κυριακήν οί γάμοι τού χ. Μανούσου Μιχ. Κουρου ίΚανάκη μετά τής δίδος Πανώνας Ά. Τζ'«γκαρολά>«η έκ Καστελλίου. Παρά
  νυμφοι πηρέστησαν οί κ. κ. Ιω. Ν.
  Λαζανάκης καί Γεώρ. Έ. Καμπουρά
  κης. Θερμά συγχαρητήρια. Ε. ϊ.
  Γόρω στήν πόλι.
  Συμφιόνως πρός τάς διατάξεις τοϋ
  δημοσιευθέντος πρό ολίγων ημερών,
  ώς άνεγράψαμεν, «ναγκαστικοϋ νόμου.
  - Περί πλευρίσματος των άτμοπλοί
  ών είς τόν λιμένα Ηρακλείου καί πε
  ρι χορηγίας βοηθημάιων άνεργίας είς
  τούς λειιβούχους.
  Όρίζεται ϋΐι τα τέλη τα ίπιβαλ
  λόμενα υπό τού ίδίου νόμου επί των
  είσιτηρίων των έΐτιβιβαζομένων έκ
  τού λιμένος θά άρχίσουν βϊσπραττόμι
  να ενα μήνα από τής δημοσιεύσεοις
  τού διατάγματος.
  - Ό καιρός καΐ χθές έξηχολούθη
  σεν άμετάβλητος.
  - Πάντως τό ψΰχος είνε αίσθητόν
  ίΛίως τα βραδάκια ώ(Λε νά θ
  πρηγματικήν την εντύπωσιν ότι
  ιιμεΓία είς τόν Νοέμβριον.
  - Καί ότι μετ" ολίγον ρχ
  είς τόν Δεκέμ|5ριον ό οποίος βεβαία
  είνε παράλογον νά συνεχίση τό ίφετει
  νόν, άτελείωτον κάπως, «καλοκαιρά·
  κι» τοθ φθινοπώρου.
  - Δι' άγορανομικής βιατήξρίης Λιεκα
  νονίσθησαν τα τής διανομής ιΐρτου
  κατ' οΐχον χαί πιυλήοεως έν γένει αώ
  τοϋ υπό πλανοδίων.
  - Κατά τα ιίναφερόμενα είς »ή»
  διάταξιν αύίήν ί| διανομή ιϊρτου κατ'
  οίκον έπιτρέπεται υπο ωρισμένους ΰ
  ρου:.
  Όσον άφορ<7 την πώλησιν αοτοι» υπό πλανοδίων αΐίτη άπαγορειιεΐαι έ πιτρΓπομένη κατ' εξαίρεσιν μόνον είς τα περίχωρα των Αθηνών, τού Πϊι ραιώς καί τής θεσσαλονίκης. ο Ρ«τΐορτ«ρ ΕΜΑΘΕΤΕ ΓΛ;» Υπό τόν άνωτ.'ρω τίτλον καί είς κομψόν τόμον πλουτισ ·ένον άϋθ καλ λιτεχνικά σκίτσα, εξεδόθη υπό τού πό λαιοΰ συνεργάτου τής «Άνορθ«ί>σε·
  ο>ς» καί γν<»στοϋ λογογράφου κ. Γ< Μαραντη (Κ'ΐφείζάκη) χαριτωμένΐ) Κρητική ήθογραφία. Ό χ.. Καφφβ τζάκης συμπληρο'ινιον τό «Μιχελιό» (1921) καί τίς «Κρητιχέςά)τοππερίδες>
  (1926) περιγράφει στό ϊβιο σχέδιο ίνα.
  ΐϋεισύοιο τής Κρητικής ζοιής. Χαρο
  κτηριστιχόν τοΰ ώραίου αυτού ίργοι»
  είναι ότι ό συγγμαφιύς ακολούθων
  χον παράδοσιν τοΰ Κονδυλακη π«
  ριγράφει μέ δύναμιν καί ένάργηαν
  τό Μεραμιιλ'αώΐιχο περιβάλλον μέ
  τίς συνήθΐϊς, τα πάθη καί τίς άρετές
  τού γύρο άπό την αίοινία γιά όλη
  την Κρήτη παράδοσι τοΰ θρύλου και
  τής λεβεντιάς, Γι' αύτό τό εογο τοϊ>
  κ. Καφφετζάκη αποτελεί άληθινόν ·Ί
  πόκτημα θιά κάθε βιβλιό/ριλον χα'ι
  ειδικώτερον διά κάθε Κρήτα πρό
  πάντων δέ άπό ταύς πολλούς έχει
  νους πού έδιάβασαν τό «Μιχελιο»
  κοιτίς «Κρητικές 'Λποσπερίδες».
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  Έντός τοθ εγκεκριμένου
  νέοϋ σχεδΐου της πόλεως.
  Πωλοϋνται 85 ρυμοτομημένα οΐκόπβ-
  δα είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τε-
  τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εύρείαν πρός
  τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πλησιέστατα τής Σταφιδικης έναντι τοθ
  συνοικισροθ Βούλγαρη καί πέριξ τοθ
  τέως Μακαρονοποιείου.
  Τα οΐκόπεδα πωλοθνται εΐτβ κβχωρι-
  σμένως είτε δλα όμοϋ ρέ ευκολίας βΐς
  την πληρωμήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα¬
  ρά τφ δερρατοπβλείφ Ιδιοκτήτου Φ, Που
  λιανάκη.

  ιο χ-οοίον ρ,
  "αν την παοΕΐ
  Ι"*ά τής δίοβ- {Γ4
  «"«Ι έχ Κασ,Λ
  κηοίστιισαν οί χ
  »Κ καί Γεώρ. '£ ι
  ίμά ·βγχορτΐίήβ1βι
  ♦**
  > οτην πάΑι.
  ιονως
  »*τντος
  ράναμεν,
  }1 πλευρίομαΐος ΐδν,,
  ιόν λιμε·να *Ηοαχλαο«"ε7
  νίας βοηθημόιω»
  •Ιϊούχους.
  ιϊζεται ότι ΐό «λη τί
  υπο τού ίδιοιι νόμον
  ν των
  «•ν των έιιβίβώκκι
  ενός θά άρχιοαι» «α—,
  μήνα άπό τή: δημ»™
  ΐάγματος.
  χαιρός χαί χ&ές $|·Μ
  πάβλητο;.
  ιντα>ς τό νΐ"Χ°? Ί" ·ίε·
  τα βραοαχια ί>Λ ύ «Λ
  ιτιχήν την έντύπε»ν όιι ι
  α είς ιόν Νοέμβριη
  ιί δτι μετ" ολιγον ι!μπ«ι
  Δεκέμβριον ό «ηϊος $
  ράλόγον νά οΐ'νεχίί) ι»»
  «λίίωτον χάπβς, -1-
  ώ
  ι φθινοηώρου.
  1 άγορανομιχϊι; 4ιο#«£'
  ηοαν ϊά τής διονομ*·
  «όν «αί πωλήβΕβς
  Ο «λανυδιων.
  ιιό τ ά ώναφεοομβ» "ί
  ι? αυτήν ί|?«!νΤΙ"«'·
  Νιιρέπΐται υ* «υ·**1
  )<,ον Λνοβιων αΐ'ΐη χατ' έξαί χ.ατ ,,τ,ν * ■ " ===== Οίκονομική ζωή ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΙ τιμαί των διαφόρων προΐδντων είχον ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ χθές δνομαστιχως ώς ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ α' δρ. β' Υ' δ' ε' Καρομπουζές Ελεμέδες α' » 6' » γ' ΤΑΧΤΑΣ «'6' » γ' ΣΤΑΦΓΑΑΙ ΡκζαχΙ Ή κίνησις τής 13 50 12.50 10.50 9.50 6.- 6.— 7 50 6.50 5.70 4.50 Ι ΣΕχος 14.—Ι Κριθή 13—|Β5ώμη 11.— ίθ — 8 — 7^50 5 20 3.— 3.50 μίσχαχον Γλεθχος , Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευχοΙ α' » 6' » Υ' Πράσινοι α' » β' » Υ' Μίχαξα 850 5.30 5.40 20.— 21.— 17.— 18.— 28 50 26.— 24.— 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 Έγκυκλοπα ιδεία νά Δι' έκεΐνους πού θέλουν πλουτΐζουν τάς γνώσεις των, Άπό δλα δι* δλους. Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ Α'. Είς τό νοαοχομιΐΐν άλλοτε, είς τό χΐιρουργεΤον, χαχά την διάρ χεΐαν μιάς έγχΐιρήαιω;, δβήίχαν δοκιμάση τδν παραμιχ'-ίν πίνον>
  Μιταξύ χοθ άκροατηρίου εύρισκε
  το χαί ενας νέ'ς, ό β υμάς Μίρ
  τον βαηθος ενός γνωστοθ ίατρ^Ο
  ίκτος τοθ χπρούργου χαί των νο-ιτί)ς Βΐατώντις έ«Ενης τί)ς Ιποχής
  σοκόμων καί μΐρικο! χετροδόνα 'τεθ δρος Τζακσον "Οπως δλοι
  μοί α.θίΐοποι απχριΕττ)τοι διάνά,οΕ άλλοι θιαταί παρηχολούθιι καί
  συγχρατοθν ίπΐ χτ]ς χΐιρουργιχής' α&ϊϊς μέ ίντιταμένην προσοχήν
  η ή ρ; Ηρακλείου αυνεχίαθη χβλαρά χαί κατά
  ιήν ϊιάρχΐιαν τής ληξάσης Ιίδομίδος. Αί κατ' αδτήν οηιιειβθιΐσαι
  ίξαγωγαΐ «νήλθον ΐίς 350000 χλγρ. Ο5υτανιν©ν/80 000 ταχτάϊιβν,
  8.000 μούρων σταφ'δων, 190 000 χαρουηίων χαί 30 0Γ0 ελαίου.
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλανον
  Πραγα
  Ζυρίχη
  Βρυξίλλαι
  Βου&απέοτη
  Βελιγράδιον
  Ε»ν)πολις
  Βαρσοβία
  Άγβρ«
  Πώλησις
  ΑβνδΕνον
  546.—
  550.—
  Νέα 'Υόρχτ)
  140 —
  142.—
  Παρίσιοι
  3 09
  3.13
  Ζυρίχη
  3140
  31.85
  "Αματερδαμ
  74.30
  75 30
  Στοχχόλμη
  33 30
  33 80
  Βρυξίλλαι
  4.64
  4 70
  'Αλεξάνδρεια
  560.—
  564.—
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον
  42.—
  43.-
  27 05
  3.09
  6.96
  4.31
  3140
  4.64
  23.46
  3 20
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  3185
  4.70
  23.95
  3.23
  105.—
  21.32
  τραπέζης τόν άσθΐΛή, π ΐ>
  σΐΐο από τούς πίνους. Τότΐ άχό
  μη ή ίατριχή δέν εγνώριζε την ά·
  ναιοθή-.ησιν ή νάρχωσιν. Μόνον
  τδν "Οκτώβριον τοθ 1846 προίβα
  λεν δ λυτ^ωτής τής άνθρανπότη
  τος από την τυραννίαν τεθ πόνοιι,
  £ νεαρίς δϊοντοϊατρός τής Β:
  Ο
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ή
  στώνη; τής Άμ»ρικγ]ς, δ ΟύΙλιαμ
  Τόμος Γκρήν Μόρτον. Μέ την &
  νακχλυψιν τής ναρκώσεως διά τ<<0 αίθίρες είχε διά μιάς ίξοστραχι οθή τδ μαρτύριον χαί ή φρίκη τοθ πίνου άπό την χειρουργικήν αίθουσαν. Σήμερον χά θεωρούμεν ώ; τδ φυσικώτερον των πραγμα των, τδ νά γίνεται μ(α έγχεΐρη- σις χαί νά μην οίσθάνεται δ α οθενή' τδν ΠρΙν ϊμως παραμιχρίν πόνον. απδ τδν Μόρχον τα πράγματα δέν τ)»ν χαθίλου α- Σπανίως: ή ι σχοά τής Βιστώνης ήιαν τόσον χά χάμεστος χόσμου διον το βρΐδι» έχεΐνο ποϋ εί δύί €(ΐάγοι» Ούίλλς καί Κούλιϊ επρόκειτο—ϊτΐω; δι» αη ιίζετο είς τό πρόγραμμ* παράστασις— «V άνκισθη'ήσουν ά ινδύιως ε-α άνθρωπον διά νά τοθ δγάλευν τό δόνχι χωρίς νά ρ μ ριβ ξυπνοθν ι»' αυτί) την ίγνοια ΚαΙ πρΐν δ ήλιος στρατος δλ4νλτ}ρος άζ χά επι τής σκηνής ~ Τα πράγμ*τα δμως διά τού; δύ? «μάγους» έτήγαν άσχηιια έχεϊνο τό βράδυ. ΓιατΙ δ αθρωπος πΓ.ύ άναισθητήσ«ι — άνεπαρκδς φαίνετα —μέ ίλαρίν άίριεν, άνί (χησε χά; αϊσθήσιις τού πρ:ώρως. Υπό τδ κράτος ίσχυρών πόνων κατά την εξαγωγήν χοθ δονχιεθ, έξΐμάνη χαϊ, έρράπισε χούς δύο μάγοιις. Άπογοηχειιμένος 8πως δ λοι οί άλλαι θεαταΕ, ίφυγε χαί δ νεαρίς Μίρτον. "Οταν Ιφθισεσπί τι τού, εβυθίσθη Ι ως τα Εημερώ μιιτα—ϊπιος συ»ήθιζεν— είς επι σχημονιχκ συγγράματα χαί περιο διχά. Άπό έχων Ισπαζε τδ χεφά λι τού πρδς εξΐύρεσιν ενός μέσου τ) διοΐον νά μετριίζη τούς σΐο'θ.» πδνους. Ματαίως δμω;! Έ ίίΐΐ τοθ ϊζυΐοθ τού. Καχά τάς εϊσπνοάς διαφόρων άε ρίων είχε προκαλέση χαχ' έπανά λήψιν (ρεθισμους των πνευμδνων τού, χω9ΐς ομνς νά φθάση ΐ!ι χανένα θετιχδν άποτέλεσμα. Έσυ νίχιζεν ίμως τάς εργασίας τού τόν φανατισμόν που κυριευει τού; Ι νέ την χαλλιέργεια τοθ άληθιΐς επιστήμονας, χαί επί τέ θ* χαλγιερ-ϊηΐεθν ϊμως έκ πχραλ λους ίπέτυχΐ την λυα,ν τ: Ο προΐλήλου χαί 8λ« τα είδικά Ιδίως δ δ^ήματος. Ισπρια: Κουκιά, μπιζέλι», ρεβύθια (αυνεχίζΐται) χλπ. Είς την προσπ θιιάν των δλ Ή έντατικη καλλιέργεια είςτόνκάμπον Μεσσαράς ΜΟΙΡΕΣ Νοίμίοιος (άνταπο-! λωστε θα έχουν βοηθόν πολύτιμον χριτοθ μ'ς). — "Οψιν άπεράντου]τό πραχτορεΓον τής Άγροτραπέ- σΐραχοπέδου εργασίας παοουσιά . ζης Μοιρών ποϋ δείχνει πάντοτε ζιι πάλιν την εποχήν αυτήν δ έξαιριτικδν ενδιαφέρον χαί έχει χάμπος τής Μεσίαρδ;. Οί χά-οι αποβή δ ατοργιχδς αύνχροφίς χαί χοί τοιι ξιχύθ^χαν στευς άγρους βιηθος των Μεισαριτών. —μελίσσι δλόκληοο —γιά τή συγ, Έηειτα, εφέτος είνε χ*λή χαί χομιδή των έλαιων χά! την χαλ ή συγκομιδή των ελαιών. Ή πά λιέργεια τώ' δημητριαχών Κάθε οαγωγή είνε σχετικώς πλουσΕα. πρβι οί κωμοπδλεΐς καί τα χω- βΐ {χούν λοιπδν τα μίσΐ χ«1 την δριξιν, ΜεαοαρΖται νά κάμουν μΐ βγη' ξεκινοθν γαλυτέρας χαί έντατιχωιέρας χαλ ρ ο! γυναΤχες | λιεργείας. Έν τω μεταξδ δέ θά γιά τδ ληομάζιομα χι' οί άνίρες άναπιύσσεταΐ χαί τδ συνεταιριστι χδν πνεθμΐ'. ΘΙ Εδρυθοθν νίοι συ ΐ τϊς 6ουκέντ;ες είς τόν ώιο, χά ζυγάλεχρα καί τό σπδρο είς τι ζΏα καί μέ χά άργοκίνη:α{ βώδια έμπρός γιά χ' δργωμα καί τή απορά τή: γί}ς. ΚαΙ εΚε πραγματικαί τ'σΐν ώραία, τόσο γοαφιχή χαί τόσο σιιγχινη χιχή αυτή ή εΐχόνα'ϊαα είνε σκλη ρή χι* έπ'.πονη ή δουλειά χοθ ζευγολάχη. Εφέτος ή Μεσσα ά θά καλΐιΐρ γηθή είς μεγάλην Ιχταοιν, μέ αί στημχ, μ επιμονήν μέ έντασιν. Οί χάτοιχοί της είνε άποφασΐσμέ νοι νά μην άφήσ^υν οϋτε σπιθαμή γής άχαλλΐέργητη. Τό χήρυγμα τής ίντατιχτΐς καλ λιεργείας ε&ρήχεν έΤώ βχθειάν ά· πήχησι. ΚβΙ θά χαλλιεγήαουν *υρ(ως αιτάρι. Οί τιμες τίς δ ποΤες προσίφιρεν ή συγκέντρωσις ήσαν Ικανοποιητικάς χαί ένεθάρρυ ρ νεταιρισμοι, ιδίως παραγωγιχοΐ χαί ογειονομιχοί χαί θχ φροντΕ σ υν διά την προμήθειαν θεριστι χβν χαί άλωνισχιχών συγχροχημά των χαί διά Ρτήν εςυγίανσιν τοθ τόπου χαί την περίθαλψιν των ττασχόντων χυρίως άττδ έλονονσ'αν. "Ετσι ή παραγωγή θά αυξηθή χαί δ τόΊιος αύςδς £έν θά αίσθαν θζ διδλου τις συνεπείας τής πό λεμιχής θυέλλης π:ύ μαίνιχαι είς την Ευρώπην πίλιν. *»__ί Ι "Δ π ό τόν κάμπον τής Μεσσαράς. 636 5 ν ν ΚαΙ έγέλων περΐ αυτόν οί άλλοι. Ό Κουρφειράκος κοί 6 Άετές, &ν ή ιύθυμΐσ ηθ ζαν ε καθ'όσον τ,Οξανρ ι·οΙ ό κΙνΒυνος, άντικοθί- στων ιήν τροφήν διά τής ιύτροττελΐσς, κσΐ ελλεί¬ ποντας τοθ οΤνου έ*έρνων είς ολους Φαιδρότη-α — Θσυμόζω τόν Ένζολω^δ^, Ιλεγβν 6 Άε Ή άτάροχος εϋτολμΐα ιου μέ έκπλήττβι. Αύτάς ζή μόνον έν οΰ·?». κοί <κ τούτου ϊσως προέρχβται ή μελαγχολΐα κσΐ τό μεγολιϊρν ττθ χαρακτήρος τού, έν ώ ημείς έχομεν δλοι *ατό?τό μάλλον ή ήττον έρω μενας, αί οποίαι μάς κάμνουν ιρελλοθς, δηλαδή άτρομήτους. Άήρ άνϊυ γυναικός εΤνεπιστόλι χωρΐς την σκαν δΛλην τού1 ή γυνήκόμνει ιόν άν6ρα κ αί έκτιυρσο- κροτεΐ. Έν τοσούτω, πσρβτήρησεν, ό Ένζολωράς £έν βχει γυνοΐκσ, ζβ χωρΐς χανένα Ιρωτσ καί ϊ>μως
  βΐνε τόσον άνδρεΐος. Έ·) ώ δέν κστολσμβάνω π©ς
  εΐμττορεΐ ενσς άνθρωποςνΛ ίϊνε ψυχρός ώς πάγος
  καί θρσσύς ώς φωτία.
  Ό Ένζολωράς εφαίνετο δτι βέν ηκουεν άλλ
  ίάν τις ευρίσκετο πλησίον τού κατ' εκείνην την
  στιγμήν θώ τόν ήκουβ ψιθυρίζοντα.
  —-'Η «Πατρίς».
  Ό Άετός έγέλα εΐσέτι, δτι ό Κουρφειράκος άνέ
  κραξε.
  —Τό νέον τό Ιμαθβς;
  ΚαΙ μέ τόνον φωνί)ς θυρωροθ, άναγγέλλοντος
  την Είσοδον ξ*νου, προσέθεσεν.
  —Όνομάζομαι ό κύριος των ό<ιω λιτρών. Άληθως 6έ εΐστΐλθεν είς την σκηνήν τοθ θεάτρου έκείνου, καί δλλο πρόσωπον. Δεύτερον κανόνιον κατά τοθ δδοφράγματος. Μετ" ολίγας στιγμάς τα δύο κανόνια προσέραλ λον ζωηρώς τό δδόφραγμα κατά μέτωπον καί τα στρατεύεατα έτουψέκιζον πρός ,τόν αΰιόν σκοπόν. •Ηκούετο δέ συγχρόνως καί άιτώτερός τις κανο νιοΒολισμός, -ροερχόμενος ίκ δύο άλλον πυροβό λωΓέστημένων τοθ μέν είς την οδόν ΆγΙου Διονυ σΐου, τοθ δέϊίς άλλην τινά όΒόν εγγύτερον καί έκ κενουμένων κστά «Ο όδοφράγματοςτής ΑγΙας Μέρ λΐ ύλακαΐ των ναταϊθονίων τοθτων κυνβν άπο τελοθν ώς τίνα ήχώ πρό τος ύλακός των τής δ των προσβολλοντωντό όδόφρσνμα τοθ Ένζολωρβ κοί των περΐ αυτόν, έξη ρεύΐετο σφαΐρας. τό.δέ μύ&ρους ΑΙ σφοΐρες έρρΐπτον ?ο ολίγον τι ύψηλότϊρον πρός την χαΐτην τοθ 6Βο φράνμαΐος' ωσϊε, συντρ'βουοσι τος κέτρσς τού καί εκ" σφενδονΐϊουσαι τα συντριμματά των κατά των α___1τα« *«βντίονουν καί αΕται^ώς οί μΟΒροι. (συνεχίζεται) ίϊ σφενδονΐϊουσαι τα σ 6νταΦρτ«ν, έπενήργουν καί Ξενοδοχείον των ΗρακΑειωτών Πριίβιχχα έκ?εκ'ίίς ράτσα<, Χίου ναί Σχοηέλευ χά δπο*α τρίφει ή Γιωργιχή Σχολή ρας χαί «ρονχίζπ νβ δϊαίίοη ι Ζς δλον ιόν κάμπον. Είναι χά προσαρμοσμένα χα>ύτερ6ν είς τάς χλι-
  μαχολογιχάς χαί ίδαφιλογιχος συνθήκας χ:Ο χίπου μας χαί έχουν μεγάλην απόδοσιν είς γάλα,
  κρένς χαί μαλλί.
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ (ΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΚΩΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκατσστάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των εΐδικων ύφασμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό δρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχή παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικων
  καί των γαμηλΐων στεφάνων έτελβιοποιήθη είς τα
  εΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των τιλέον μοντέρνων βαπτιστικον καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή τού πελατείαν
  διατηρεΐ ϋποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΤδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρΐστανται
  ώο παράνυμφοι είς γάμους έχουν ένα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας τιράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  ΙΑΤΡΟΣ
  Έμμ. Γ. Μανωλόπουλος
  Ε1ΔΙΚΟΧ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΖ ΟΥΡΟΛΟΓΟΖ
  ΑικλΗμκταδχβς ΑδβΙβΙηη τής χειρβυρνιχής ονρολογι
  κης Ελιντχής ττίς'ίοχτρικίίς Ιχολής ΠκνεηισταμΙον Παρι
  τοθ ούροηβιπτιχβδ συοτπμβτος πτο» νεφρβν,
  γ·ννητικβν όρνανΝν κ.λ.κ. Δ·χ«τβπ
  +7Ί9.+ *ν '* 1«ρ·1»τ·» ·βθς Μ-ρογ.ί.ργπ,
  Πλ«τεΙ«ς ΆρΜ«4ίου (Χεϊτά,ν θγλ.Ο).
  ΤαλΙ*. 1-22
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ή Έπιμβλητεία ν Μεραρ
  χΐας διακηρύττει δημόσιον έ
  τιανσληπτικόν μειοδοτικόν δια
  'γωνισμόν ένεργηθησόμενον
  την 3ην Δ)βρ(ου ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 11 — 12 π.μ.
  πρός άνάδειξιν έργολάβου ό
  δικων μεταφορων άπομεμα
  κρυσμένων έν τβ Νήσφ άπο
  στΑσρων.
  Ό διαγωνισμός εκτελεσθή
  σεται ταυτοχρόνως έν Χανί
  οις. Ρεθύμνφ καί Ήρακλε'φ
  έν τώ οΐκεΐφ τόπφ δημοπρασι
  ών οιά προφορικ<2>ν προσφο
  ρων καί ενώπιον 'Επιτροπής
  έξ άξ)κών παρά τώ οΐκε ω
  φρουρσρχείω συγκροτουμένης.
  Τό άποτέλεσμα τοθ διαγω
  νισμοθ έσεται υπό την 6γ
  κρίσιν τής ΜερσρχΙας, σχετι
  κοί δέ δροι συμφωνιών πρός
  πληροφορίαν των ένδιαφϊρομέ
  ν ών εΐσΐ καταιεθειμένοι έν
  τοίς ανωτέρω ΦρουραρχεΙοις
  κα) τβ Δ)σει ΈπιμελητεΙας
  τής Μερσρχίας.
  ΑΝΑΚ0ΙΝ9ΣΙΣ
  Ή Γεωργιχή 'Γπηρεσία* Ήρα
  χλιίου ανακοινοί _!τι άπό τή;
  Ιτ,ς Διχεμβρίιυ έ. Ι. άρχεται κα
  νονικώς ή πώλησις δλων ά ι
  ξαιρέχως, των δενδρυλλίων έχ
  τοθ Άγροκηπίου της Κατσαμπά"
  συμφώνως πρίς το σχετικόν τ
  μολόγιον δπερ έχει χινοποιη-
  θή είς Βλας τάς Κοινόιη-οις τοθ
  ΝομοΟ.
  (Έχ τής Γεωργιχής 'Γπηρεσί
  άς Ήραχλείοι).
  —Ό νομος κκρί τδν &νταλ·
  λαξίμων.
  Είς τίιν έφημιο(5« τίς χνβερ
  νήαεως (φύλλον 480) έδουοαιεύΒη
  έ άνκνχκατιΑος νόμος διά τού
  ό «οί ου όρίζανται τα άφοο6ντ«
  (Ιο την ϊπβζημΐνσιν των άνταλ-
  λαξίμϊΐν χαί των οποίων λ«ιττομ(
  ρβιας τινβ; *ίημοαΐϊύσαμεν ιΐς
  προηγούμίνον φύλλον. Κατά το*
  νόμον τοδτον ουδέν ποσοστόν
  χορηγβϊται πλέον,,είς τοΰς άστβύς
  όμον<ν·ϊ( ανταλλαξίμους τοώς αχΜρημίνους ετΐβ τα μητρϋκ πληρωμάς εβτ« καΐ αν (ι κληρκ μη άνϊοΐάλη. Έιτίσπς ουδέν πό σοστόν χορηγβϊοι βΐς τοϋς ·1σ πράξαντας, ύφ" οίανδήιοτΐ αΐτιβ λογίαν ηροχβιτιχβολβΕς, «Ι δέ έκ κρεμΐϊ; η άνβ-ιβιθάριοτοι άπ*ιτΑ σεις κηρύσσοντβι άπεσβκαμίναιι. Κατ' '£αΙρ(σιν ίηιτρέπ«τ·ι ή πληρ&ιμίι άπβζπμ'ώσβΜν είς τβύς έχ Ρωθίίαί πρόσφυγας. Δι' έ τί ςΟΜ νόμον δηαρσιιυθΐντος «Ις τό ίδιον φύλλον τήϊ εφημερίδος της κυββρνήσεως ή ΰιτπρεσί* άν ταλλογής ή3 —Ή έποητεία των συγκοινω· νιΰν. Δι' άνοτγχβαπκοδ νόμου ίημο σιβυβΐντος είς την ΐφπμβρ(δ« της κυβ«ρνησε»ς καδορίζβνται ά της οργανώσεως τπς ύιτηοε οίας έίΐοπτίίας καί ,έλένχου της Κοινης Ακυθύνσ(Η{ άτμθίΐλοϊκών αυγκοινΜνιών. —Νέβι καθηγηταί τής Παν τείου Σχολης. Διά διατάγματος δημοσΐϊυβέν- τος «Ις τίιν εφημερίδα της κυβιρ- νήσΐνς (άρ. 2421 διωρίσθησαν μο τα{ύ των άλλοαν καθηγητα} «Ις την Πάνταιον Σχολήν »αί οί μ. κ. Β. Λαμπρινάχπς καί Β. Πα¬ παδάκης, —Ή τιμή τ·ΰ άρτ·υ. Δι' άποφίσβως τττς επί της δια τιμήσεω; τβϋ αρτου έπιτροπής αί νεαι .τιμαί των άλιύρκν καβΜρί αθησαν κατ' οχάν διά την α' πβι οτητα δρ. 9 69 χαί δια την β' δρ. $.93 50, τοθ δέ αρτου α' ηοιό τη τος δρ. 9,20. καί β' δρ. 8.10. —Αί καπνοχαλλιέργειαι. Δι' άναγχαοτΐΜβΰ νόμου ωρί¬ σθη δτι «Ι άηοφ&οΐις δι' ών χαβΝριΌθηααν αί &Ματάλληλοι πρός καηνβΜαλλιέρνΐιαν έχτα- σ«ις διά το ϊτο; 1939 θά Ιοχύ· οουν διά το ίτος 1910. ΕΝΟΙΚ1ΑΖΚΤΑΙ δωμάτιον επ ηλιβμινον, εύήλιον, ιύίερον παρά χβλή οίχογενεία, (π)ησίον χλιν χής Μπριλλάχη), Πί Ββρ' ημίν. -Διανυκτερεύοντα φαιρμκ- κεϊα. Σήμερον 25ην Νοεμβριού Βά δι ανυχτΕρεύοουν τα ι,φαρμαχιΐαι Χριοτοφ. Ζουράρη ,χ«1 Γεωργ, ΧφαοιανάΜη. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσχαλοθνται πάντες οί προί δροι των Κοινοτήτων Κρήτης, χά προιδρεΤα των άνΐγνωρισμέ νων Σωμαχείων Κρήτης, χά Προ δρεΐα των Συνεταιρισμόν Κρήτης χαί έν γένει πάντες οί Πολίται δπω; παραστώσι χατά την έν 'Η ραχλΐίω γΐνησομένην τή 3 Διχεμ βρίου 1939 ήρέρα Κυριαχ) χαί ώ ραΐΐη π.μ τελετήν των άποκαλυ πτηριωντοθ άνδρΐάνχος τοθ πρωτο μάρτυρος τής Κρητιχής Ίίλεϋθερί άς χαί ΆρχηγοΟ τής Α' χατά των τούρκων έπαναστάσεως ίν Κρήτη χαχά τό ε τος 1770 Ιωάννου Δχ σχαλογιάννη πρός απόδοσιν τή; δ φειλομένης χΐμής ιίς ιήν μνή μην τοθ χιμωμένου ήρωος. Έν Χανίοις χή 20η Νοεμβρίου 1939. 'Η Κενχριχή Έπιτροπή διά χήν κατασκευήν άνδριάντων Δχ σχαλογιάννη. | Ό Κυδωνίας χαί'Αποχορώνου Άγ>β>γγελος, ΝΐΜόλαος Έμα.
  £νουρομ*λλη{. 'Ανδρίοτς Ο. Πρω
  τοηαδάΜης, Ζταθρος Χρ. Χριστο
  δβυλνκης, Ίβαβννπς Νπούχλας,
  Μ«1 Νικολ. £·ργιντάνη{.
  Ι/*1
  Η ΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ
  IV.
  ΚΛΡΟΛΟΥ
  ΝΑΝΤΙ ΤΗΣ Γ Ε Ρ Μ Α Η1Α Σ
  ΞΑΙΡΕΤΑΙ ΑΙ' ΑΡΒΡΟΓΡΑΦΙΑ,
  ΤΟΥΛΟΝϋΝΕΙΪΤΥΠΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)9ρίβυ (ίδ ύ*ηρεσ{α),-
  Αί.αγγλικαί έφημερίδες καί ιδιαιτέρως τό
  «Νταίηλυ Χέραλντ» βξαίρβυν τό θάρρος τοΰ
  Βασιλέως τή; Ρουμανίας Καρόλβυ δια την
  έναντι τής Γερμανίας στάσιν τού. «Ό Β«
  σιλεύς Κάρβλο; γράφει τό «Νταίηλυ, Χέ· , , . ,,
  ραλντ» 4 όκβϊβς διευθύνει την η·λιτικήν|ύ"!ιρεσί1°/·~Α "
  τής χώρας τού πρβέβαλε θαρ^αλέαν άντί-ίχ *"*
  ; την Γερμανίαν κκί ηρνήθη νά]Ρ°ν
  την χώραν τού ώς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Διαβήματα
  της Όλλανδίας καί τού Βελγίου
  διά τα Άγγλικά άντίΐτοινα.
  Ο ΚΑΓΚΕΑΑΑΡΙΟΣ ΧΙΤΛΕΡ
  ΟΑ ΚΑΘΟΡΙΣΗ ΕΔΑΦΙΚΑ ΥΨΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΔΡΑΣΙΝ
  ΤΗΣ ΓΕΡΜΛ1ΚΗΠΕΡ0Π0ΡΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Ν)βρΙου (Ιδ.
  ΌλλανδΙα
  τό Βέλγιον
  7
  κ°1
  κυ
  ρφρ χρ
  χον κληροδότηρα είς τούς Ν,ζί. Η Γερ-
  ί λή λάβ έ
  γγη β διά
  πρβσβευτβν των ζωηοάς
  έξ άή τί)ς
  ρρ ς ζ Γερ- ! β
  μανία Ισως θελήση να λάβη μέτρα κατα Ανησυχίας έξ άφορμής
  της Ρουμανίας. Δέν θ* δυνηθή ίμως ν* «-ψ4«ώς «Κ νά έη
  επιτύχη τίποτε τό σοβαρόν ίφόαον δέν θ*'τόν άΤ/°^εισμκόνβ1ής ΓερμΛ7'
  ί η θ ή Οί
  βρ
  ουνκαταθεσιν τής Ουγγαρίας».
  άς. Τα δύο διαβήματα δέν
  εντός τής σήμερον. Ό κ- Ταταρέσχο;
  είχεν επανειλημμένας συνβμιλίας μετά τοΰ
  χ. Γκαφένχο.
  ΣΥΝΕΛΗΦΟΗΙΑΝ
  100 ΙΕΡΜΑΝΟ
  ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ
  ΪΠΑΡΧΟΥΜ ΗΙΟ1.ΝΟΣ ΚΑΙ ΙΑΛΟΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν)βρ(·υ (ιδιαιτέρα ύπηρε
  σία) —Ή εφημερίς «Νταίηλυ Εξπρές» αγ¬
  γέλλει (τι είς Αγγλίαν ανεκαλύφθησαν
  καίσυνελήφθησαν ΚΟ Γερμανοί καταακ*
  ποι μεταξύ τδν 50 χιλ. Γερμανών καί Αύ·
  στριαχων ·ί έπβΐοι ηθέλησαν ν' άναχωρή
  οουν «ί Αγγλίας αμα τή ενάρξει τοΰ πβ·
  λέμ·υ, είς Αμερικήν. Οί 50 χιλ. αύτβ
  Γερμανοί περιωρίσθησαν είς οτρατέπεδα
  συγκεντρώσεως υπό τ&ν αγγλικών έρχών
  Δέν άπακλείεται να ύπάρχβυν καί άλλ«ι
  κατάακβπβι δεδβμένου ότι έν Αγγλία ύ-
  πάρχουν 74 χιλ. Γερμανβί καί Αύοτρια
  Μθί.
  Ο Κ. ΡΟΥΣΒΕΑΤ ΕΑΠΙΖΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑΧΕΙΑΜΑΒΞΙΜΤΟΥΠΡΑΕΜΡΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νοεμβριού (Ιδ. ύπηρεοίβ).
  —Τ· πρακτορείον Χαβάς πληρεφορεΐται έξ
  -Ούασιγχτβνος ίτι ό κ. Ροΰσβελτ όμιλβν κα
  τα την διάρκειαν δεξιώσενς δοθείσης πρές
  τιμήν τε υ είπεν ίτι ώ; έλπίζει ή προσέ¬
  χη ς άνοιξις 8ά εύρη τόν κέομον έν ειρή¬
  νη. 'Αλλά καί αν συνεχιοεά ό πέλεμος,
  συνεχισεν ό κ. Ροϋσβελτ, εΐμαι βέξαιο; {τ
  θά εϊμκι κ«ί τοτε έλιύθερος δια ψυχαγωγ
  κάς ένασχολήσεις. Ή 'Αμερικη δέν θ άνα
  είς την σύρραξιν.
  Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣέΙίαΝ ΠΟΔΗΑΑΤΙΚΟΥ
  ΠΡΡΤΑ8ΛΗΜΑΤ0Σ ΕΑΑΑΑΒΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 24 Νεεμβρίβυ (τοϋ άνταπβκρι
  τοθ μσς).—Την πρωΐαν τής Κυριακάς θά γί< νη β αγών 100 χιλιβμέτρων δια τβ πο&ηλα- τικόν πρωτάθλημα της Ελλάδος. ΤΟ " ΑΠΗ-ΧΟΑΗΒΗ ΜΕ «ΟΜΟΒΕΤΙΚΑ ΑΦΗΝΑΙ 24 Νβεμβρίβυ (τβϋ αντκπβχρι τοΰ μας).—Τό συνελθόν οήμερεν υπό την προεδρίαν τού κ. Ι. Μεταξα υπουργικόν ουμββύλιβν τής εβδομάδος άπησχολήθη μέ διάφοραι νβμοθετιχά ζητήμχτα. ΕΞΗΚΟΛΟΥΘΕΙ ΒΡΟΧΕΡΟΣ~ ΚΑΙΡΟΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΑΑ ΑΘΗΝΑ Ι 24 Νβεμβρίου (τεΰ άνταποχρι τ·Β μας) — Άνά την Έλλάδα καί κατά την σημερινήν ανακοίνωσιν τής Μετεω ρολεγικής ΎπηρεοίβΓ, έξαχολευθεΐ χαιρβς ς Ηετ* τόπβυς. ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑΙ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΟΥΓΚΟΣΛΑΥ ΙΚΗΣ ΕΥΒ)ΣΕΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν)βρ(ου (15. υπηρϊσίοθ — Κατά τη ή < Βλδί ί Γ β . ρ γρφμ <κ Βελιγραδίου εί Γιουγχοσλαυϊ ΜΟΙ Μύχλοΐ ηρ>βλΙπβυν βύ(.ύν ανασχηματισμόν
  τής χυβερήοεως Ό αντιβαοιλεύς Πβΰλος εδέχθη
  είς μακράν ουνΐργααίαν τον αρχηγόν τ&ν Κροα
  τβν χ. ΐνίτεεχ τ ο άΛύγβιμα δέ σημερον οννβιρ·
  γάοθα μ«τ« τοδ ηρωθυπουργοΰ.
  ΕΙ! «ΜΕΡΙΚΑΗΙΚΟΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΝ
  ΑΒΕΤΕΦΡΡΒίΐΑΗ ΑΕΚΑ ΕΗΗΕΑ ΑΕΡΟΒΑΙΝΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν«εμβρ(·ι> (ίδ. ύαπρεσί*).
  — Καία ιηλεγραφηματα έξ Ούκσιγκτων είς
  πληοιέοτατβν αεροδρόμιον άπετεφρώθησβιν
  19 βμερικ«νι»ά βερβπλβινα συνεπε'α μέγα
  λης πυρκαϊδς προελθεύσης
  βενζίνης.
  έξ «νβφλέξεως
  ΠΡΟΑΓΩΓΗ
  ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΣ χ. ΒΕΛΛΙΝΗ
  τα μέτρα
  σοβαρώς τό εξαγωγικόν εμ¬
  πόριον καί έν γένει την
  οικονομικήν ζωήν τβν δύο
  ΑΓΚΥΡΑ 24 Νοεμβριού (15.
  ύπηοεσΐη) —Επισήμως άνεκοι
  νώθη σήμερον έκ Χάγης κσΐ
  Βρυξελλων δα εγένοντο 8ια
  βήματα των κυββρνήσεων Όλ
  λανΒΙας καί Βελγίου πρός
  Τήν Αγγλικήν κυβέρνησιν διά
  την εφαρμογήν άντιηοΐνων κα
  τα τής ΓερμανΙσς.
  Τό πρακτορείον Ρώϋ γκο
  διίψίυσε κατηγορηματικβς την
  κυχλοφορή^ασαν φήμην 8τι δή
  θεν ή εϋρισκομένη έν Λονδ!
  νω οίκονομική αποστόλη τής
  Όλλανδίας διετάχθη υπό τής
  Κυβεονήσεως τής Χάγης νσ.
  εγκαταλείψη την Αγγλικήν
  πρωτεύουσαν ευθύς ώς άνην
  γέλθη ή απόφασις έφαρμογης
  άντιποΐνων κατάτήςΓβρμανίας
  -ερΐ κατασχέσεως πάντων τβν
  (Ίσανομένων καί έξαγομένων
  έ< ΓβρμανΙας έμτΐορευμάτων. ή Όλλσν^ική ά ή ποστολή θ<^ εξακολουθήση πά ρσμένουσα είς Λονδίνον "ίνα συνεχίση τάς αετβ τής Αγ- γλικής κυββρνήσεως διαπραγ ματβυσεις καί υπογράψη την καταρτισθή^; 3μένην συμφω ν(αν. Είς τό Βερολινον ελήφθησαν μεγάλαι αποφάσεις κατά την χθεσινήν; σύσκεψιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβριού -γενικάς γραμμάς β-4σει των (Ιδ. ύπηρεσία).—■ Κατ' εΙΒήσεις οποίων Θά διεξαχθή είς τό έξ "Αμστερνταμ ό Όλλανδι-Ι μέλλον ό πόλεμος καί δτι ά- κός τύπος αποδίδει έξαιρετι, νεκοίνωσε τα μέτρα τάότοΐα «ήν σημασίαν είς την χθεσι νήν συνεργασίαν τού κ. Χί· τλερ μετά τ&ν ήγετών των πό λεμικών δυνόμεων τοϋ Ράϊχ. Ό κ. ΧΙτλερ, γράφουν αί Όν. λανδικαΐ έφημερίδες, ωμίλησε κατά την σύσκεψιν αυτήν επί μίαν καί ημίσεια ν &?αν συνε· χώς, δέν ανεκοινώθη δμως α¬ πολύτως τίποτε έξ δσων εΐπβ. θά εφαρμόση είς απάντησιν τώ«· Αγγλικών άντιποΐνων. Τηλεγοαφήματα έκ ΖυρΙχης τονζουν 8τι έτΐιβ-ίτλλεται επι φυλαχτικόιης δσον άφορδ το συμπεράσματα τής χθεσι τής συσκέψεως είς την καγκελ λαρίαν τοθ ΒερολΙνου. Προ- σθέτουν πάντως ότι κατά την σύσκεψιν αυτήν ελήφθησαν ά ΎποτΙθεται ότι εξέθεσε τάς'σφαλώς μεγάλαι αποφάσεις τβν οποίων οί συνέπειαι θά εί αι τεράστιαι καί τ<Ό<ό διά τι παρόμοιον συμβούλιον δέν συνεκλήθη άπό τής ενάρξεως τοθ πολέμου, εΐχε δέ συνέλ σει μόνον κατά τάς παραμο νάς τής εΐσβολής είς την Πό λωνΐαν. Αντιθέτως νεώτερον τηλεγράφημα έξ "Αμστερνταμ άνσφέρβι ότι δ Χίτλερ λαμβά νει τάς μεγάλας άποφάσεις 'ίν συσκέψει μετά των στενώ ιέρων μόνον συνεργατών τού, έν ώ ή χθεσινή σύσκεψς ήτο εύρυτάτη Ό Γαλλικός τύπος διά τάς συνεπείας των άντιποίνων. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύττηρεσΐα).—Όλόκληρσς ό Γσλ λινός τότιος άσχολεΐται σήμε ρον μέ την αντίδρασιν την ό ποίον προκαλεΐ ή απόφασις τής Αγγλίας καί ΓαλλΙας ·πε ρΐ έφσρμογής άντιποίνων κα τα τής ΓερμανΙας ,καΐ μέ τάς συνεπ&Ιος των άντιποΐνων αύ των. Τό «Έργον» γρόφει σχετι¬ κώς: «Θ' άναγνωρΐσωμεν δτι ή θέσις των ούδετέρων κρα- των καί Ιδιαιτέρως ωρισμένων έξ αυτών είνε δύσκολος. 'Η Γαλλία έν τούτοις δέν έπρα ξεν άπό τής άρχής τοθ πολέ μου τίποτε τό οποίον νά δυ- σχεράνη την θέσιν των χωρών αυτών καί νά τάς περιπλέξτι είς τόν πόλβμον-, έν ώ ή Γερ μανία εφήρμοσεν τθν άνευ οΤκτου πόλεμον κατά θάλασ'ρίζουν δτι ή Αγγλία είναι δι σαν. Εναντίον τής συστηματικτ]ς τταροβιάσεως ι ών βασικων δι εθνών νόμων, οί ούμμαχοι δι εξάγουν αγων α ό οποίος πρέπει νά λάβη την όριστι κήν τού μορφήν διά να επ) τύχη τό επιδεχόμενον άπο- τέλεσμα. Οί σύμμαχοι έ'χουν απόφασιν νά πράξουν τό πάν διά ν' άπαλλάξουν τούς ούδετέρους άτιό την αγρίαν αυτήν τακτικήν τοθ Χΐτλερ. Καί θά τό πράξουν φροντί- ζοντες νά ένογλήσουν δσον τό δυνατόν ολιγώτερον τούς ούδετέρους». Ό «Μικρός Παρισινός» επί σης γράφει: «Οί εύδέτεροι στρέφονται αυτήν την στιγμήν πρός τό Λ >ν£ΐνον διότι γνω
  κα(α καί βταν άκόμη γίνεται
  σύστηρά. Ή Γερμανία άπέ
  δειξε διά τοθ πολέμου των
  ναρκων δτι 6έν πσύει νά έ
  ■ηιζηιή ευκαιρίαν διά νά όρ
  γανώνη μίαν νέαν επίθεσιν
  είρήνηΐ».
  Ή «επίθεσις» δμως αυτή εΤ
  νβ-καΐ πάλιν καταδικασμένη
  είς άποτυχίαν, διότι οί ούδέτε
  ροι τςύς όποΐους 6έει νά έ-
  ξσναγκάοη ή Γερμανία νά έ·
  νερ>ήσουν υπέρ ού τής δέν ά
  γ.οουν ΰτι σκοπός τοθ Ράϊχ
  είναι νά εύρη τόν καιρόν νά
  εδραιώθη είς την Κεντρικήν
  καί Ανατολικήν Ευρώπην διά
  νά στραφή άπερΐσπαστος πλέ
  όν κοΐ ένισχυμένη εναντίον
  τής Δυτικώς καί τής Νοτίου
  Εύρώπης».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νβεμβρίβυ (ίδ.
  __μεριναί πληοβφβρίκι ^τών ανταποκριτήν
  τβϋ «Νταίηλυ Έξποές» κ«ί τού Χαβάς βε
  διά τής όιτοίαδ θχ κ«ββρίζα έδχφικά υφΠ βιβ
  την ελευθέραν δραοιν ,ης γΒρμ«νΐΜή5
  άερβπβρίβς κατα το ουιτημκ τθν «ναγνω.
  ριζομένων διεθνώς χωρικΰν υδάτων τδν
  διαφόρων κραιών.
  θΤ ΝΤΑΑΑΜΤΙΕ ΠΡΟΗ&ΡΕΫΪΕ
  ΤΟΥ ΣΥΝΕΑΒΟΝΤΟΣ ΑΝΩΤΑΤΟΥ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ _Ι1Μ Β Ο Υ ΑΙΟ
  V
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νβεμβρίβυ (ίδ ύπηρς.
  σ(β) — Χθές συνήλθε τό ανώτατον πβλεμι
  κόν συμβούλιον υπό την κρσεδρΐαν τοδ
  πρ»θυπβυργοϋ κ. Ντ«λ«ντιέ κ«ί αυ ϊζήτπθϊ
  έττειγουσχς άπβφκβεΐς «φορναας τα; κκτ«
  θάλασσχν, ξηράν καί άέρχ ηβλεμιχάς βηι·
  χειρήβεις. Το3 συμβουλιον μετεΐχον ί ατρ«
  τάρχη; κ. Γκκμελέν, ο κ Βιγιβμέν τής
  άερβπορίας. ο ναύχρχβς κ. Νταρλβν χ«θώς
  κ*ί·1 χ χ. Σαρπεντιέ,Ντερίμπ χ«1 Κβυλβντρ.
  τοΙασμνΤυΜιον
  συνερχεϊαι τον δεκεμβριον
  αιαταζητηματατουπολεμου
  Λ€Ν—ΙΝΟΝ 24 Νβεμβρίβυ (15. ύττπίε-
  οίβι).—-Κατ' είδήσε<ς έκ Ρώμης τό ανώτατον Φααισπχόν συμββύλιον συνέρχετνι ύτβ την πρβεδρίαν τοΰ χ. Μουαβλίνι την 7ην Δεκεμβρίβυ. Βεβα ούται σχετικώς ίτι τβΰτο θάαχβληδή μέ τόν έξβντωτιχόν πβ- λεαον των ναρκων ίαης δικαίως έξεγείρει κ*1 τού; ·ύ5ετέρβ«ς των όιτοίων τα ζωΐι- χά συμφέρονγ« πλήττει καιρίως. Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΥΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΝΕΟΝ ΖΟΗΡΟΝ_ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νβνμβρίου (Ιδ.. οιτηρ) - Κατ' «Ιδή σβις *ί 'βλσίνσκι ζωηρά «νησυχία έηικρα·5ϊ έχ νέ ου «1ς Φινλανδΐαν λόγω της έπκιαλιίψΐΑΐς των έηι θέσίων το& Ρώσσικου ιύτου Έπανβιλημμίνοΐ (ικονρ γικά ανμβαύλιοί ήσχβ>ήθηααν μέ την κατάστασιν.
  Ό κεωθυπουργός της Φινλβνδίας είς δηλώσας
  τού ίτόνισΐ δτι κανεΐς Φινλονύός δέν ηιστεόβι
  δτι η πατρίς τού θά υποκύψη είς τάς τελευταίας
  ρ&ισΐΐκάς προτάσεως, διότι τοτε θά έξ ήρχετο τής ού
  δβταροτπτβς μέ την παραχνρηαιν τβν βχυρβν της
  είς μίαν άλλην δύναμιν.
  Ό κ. Σικόρσκυ
  6έ6αιος διά την συμμαχικον νίκην.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νοεμβριού (ίδ. 1 μει«, δ.ά την άνοστασίν της,
  ύπηοεσ(α).—Είς Άνζέ συνήλθε χωρΐς νά λησμονήσωμεν ούο'
  χθές διά πρώτην φοράν τό ύ· επί λεπτόν τάς ευθύνας κα'
  πουργικόν Συμβούλιον τής Ποίτό Ιερόν μας καθήκον Εναντι
  λωνίας. Ό τΐρωθυπουργός κ. ενός λαοό
  Σικόρσκυ εξεφώνησε λόγον ών».
  34 έκαπομμυρί
  «ΔΙΡω τό σύνθημα τής έ
  εΐπών μβταξύ άλλων τα έξί)ς: ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβρίου
  (ίδ. ύτιηρεσίο).—Μετά τό πρώ
  νάρξεως τί)ς πρώτης συνεδριά *°ν > υπουργικόν συμβούλιον
  σεως τήο κιβερνήοεώς μας είς ε(ζ Άνζέ ό κ. Σικίερσκυ προ
  ενα τόπον ό οποίος άνεννώρι *βη είς μακράς δηλώοεις πρός
  σε την κυριαρχίαν της. Δα μέ
  σου των σκληρών δοκιαοσιων
  τάς οποίας διέρχεται σήμερον
  ή ΠολωνΙα θά ίξέλθη έξαγνι
  σμένη καί ίσχυρά. Θα θυσιά-
  τύπον.
  'ΑφοΟ «ξεφρσσε την εύγνω
  μοσύνην ιής κι,βερνήσεώς τού
  πρός την Γαλλίαν ή όποία
  συμπεριεφέρθη πρός τεύς Πό
  σωμεν δλσς μας τάς 6υνά· λωνχύς ώς στοργική πατρίς
  των εΐπε:«Ό Πολωνιχός λαός
  έξακολουθεΐ νά μάχεται έν
  μέσςρ άνεκδιηγήτων μαρτυρί·
  ών.
  Ή ήττα τής Τερμανίσς
  είνε άναπόφευκτος. Ό ά-) ών
  διεξάγεται μεταξύ τής έ^ευ
  θέρας ανθρωπότητος καί τής
  ναζιστικής τυραννΐας.
  Πλησιόζει ή ήμέρα καθ'ί]/
  παρά την σκληρόν δοκιμασίαν
  ή ένό.ης των συμμάχων θά
  φέρη τόν θρίαμβον τής έλευθε
  ρίας των λαων καί θά σημά
  νη τό τέλος τής καταθλιπτι
  κης τυραννίας τοθ έθνικοσο
  σιαλισμοθ».
  Ό διεθνής τύπος
  ΔΙΑ ΤΑΣ :'ΖΩΝΑΣ ΘΑΝΑΤΟΥ.,,
  Δια Β. Δ.Ητάγιΐατε* κροΑχΟα είς άντειααννε ΠλΑττε» κατακοίνει υετά σΦο
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβριού.ξοντώσεως τού διεθνοθςέμκορί
  (Ιδ. ϋπηρ.)—Ό τόπος των ού-'ου.«Ή τακτική ττ)^ Γερμανίας,
  δετέρων χωρών τρχισε άπό
  χθές σφοδροτάτην εκστρατείαν
  κατά τοθ πολέμου των μαγνη
  τικων ναρκων τόν οποίον ά
  ποκαλεΐ άπάνθρωπον, άπολΐ
  τιστον καί βάρβαρον. Χαρα
  τηριστικόν Αρθρον ττ]ς Σουηδι
  εφημερίδος «Σβένκα ντέ
  τονίζβι ήΣουηδ.κήίφημβρΙς,εΤνε
  6ν6ε.ξις άναρχικότητος άνευ
  προηγουμένου. Ό πόλεμος αύ
  τος πάντως καταδεικνύει δτι
  ή Γερμανία ευρίσκεται είς
  την Ιδίαν θέσιν άπογνώσεως
  είς την οποίαν ευρέθη κατά
  τό κορύφωμα τοθ παγκοσμίου
  πολέμου. Καί δτι ή τακτική
  ι δροΐητος την μέθοδον αυτήν Ι' αυτή προδίδει νοοτροπίαν άδι·
  αφορ'ας πρός τα στοιχειώδη
  άνθρώπινα οίσθήματα έψ' ό¬
  σον προβάλει ώς άμβσος ά·
  πειλή τοθ παγκοσμίου πολιτι
  Ή.Σρένκα ντέ Πλάττε»συμπβ
  ραίνει βτι οί νάρκαι τάς 6-
  ποίας έξαπέλυσε κοθ' βλου
  τοθ κόσμου ή Γβρμανία θά
  τορπιλλίσουν αύτό τοθτο τό
  Γερμανικόν ίθνος ίντός μι-
  κροθ σχετικώς χρόνου.
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΤΗΣ ΚΡΑΧΟΒΙΑΣ
  ΚΙΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΑΛΟΙ ΪΥΗΕΑΗΦΒΰϊΑΗ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Ν)βρ(ου (ίδ. ύπηρεσία)-
  Κατ' είδήαεις εκ Τσερναούτι της Ρβυμανί·
  άς ο Δήμαρχος τής Κραχββίβς κ. Σταρζί·
  σκυ συνελήφθη χαί απεστάλη είς στρατόπε
  δόν συγκεντρώσεως είς Γερμανίαν μέ την
  κατηγορίαν ίτι έπρωτοοτάτησεν είς την δή
  μιουργίαν ταραχων είς την περιοχήν τή;
  Κρ«κββίας. Έχτός τού χ. 2ταρζ(θΜυ αννε-
  λήφθηααν καί 168 άλλοι Πβλωνβί χάτβικβι
  της Κραχοβίχς ώ; έν&χ«μενβι είς τάς ταρα
  Η ΙΑΠΟΝΙΑ ΚΛΙ ΙΤΑΛΙΑ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΜΜΟΥ ΤΟΝ ΝΑΡΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νοεμβρίβυ (ίδ. ύκηρεο.α)
  —Κατ' εΐίήσεις έκ Τβκιβ αί δυσχέρειαι τβΰ
  παγκοσμίου έμπβρίβυ «ι πρβχΰψχοαι έκ τοΰ
  πολέμου τ&ν μκγνητιχων ναρ«ών, πρβχα-
  λ·ΰν ζωηράν δυσφορίαν των έηιβήμων Ί-
  ώ ύλ Ι
  ζρ φ
  βιπωνιχών κύκλων.
  Την αύτι|ν δυσφορίαν
  λί ύ ε
  ίκδηλώνουν καί
  φ η
  «ι Ίταλικοί κύκλοι εναντίον τού πβλέμου
  τδν νοιρκών.
  ΑΠΟΤΥΧΟΥΣΑ ΕΠΪΑΡΟΜΗ
  ΓΕΡΜΑΜΚΩΝ Αί:ΡΟΠΛΝΩΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβρίου (ίδ. ύαηρ).-
  Είς τας νήαους^ Εέτλανδ έχθρικα αερ·ηλ«·
  να έπβχείρηοαν έπιδίομας τάς πρωϊνάς ώ
  ρχς χαί τάς απογευματινάς. Την πρωϊνήν
  απόπειραν άπέχρευίαν τα άντιοιΐρβπβοικοι
  πυροββλεΐχ των νησων Σέτλ«νδ,««τά δέτήν
  άκογευμχτινην δέν κατέστη δυνατόν νά
  πλησιάσουν λόγω τής καταδιώξεως των
  Αγγλικών άβροίτλάνων.
  ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΑΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24.— "Επίσημον Αΐφνιοιασμβ; τοϋ
  έχθροθ ανκτολικδς τού Μοζ«λλ« «πεχρούσΐη, ~χ>
  νιλοιμβομκν μερικαύ; αίχμαλώτοοί. Γοπιχή όράσ
  τοθ ηυρεβολινοϋ Κατά την δι«ρΜ<ιαν τής ηέ ήλαττΜμενη Αράοις τής ά·ροκορ(«(. ΠΑΡΙΣΙΟΙΣ*- Ηνί« Ρουμβνιχπ ιο,ρ έοχηματίσθπ 4»ί έ£ής: Ταταρέαχο Γεώρνιος «ουργός ν«ι υ,τβυργβς τβν ΈθΜτεριιιβν, Φ οχβ Οπβυργβς τδν ΧτροττΐΜΤιχβν καΐ τή