98102

Αριθμός τεύχους

5331

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  •βρίου
  «μ&ρ(·«
  Ρ«μης
  έ
  όν
  « »5 ίψλ
  τβν ότβιων ι« («ι,
  Ιΐ Μί
  ΠΟ ΤΟ
  ΑΝΗΣΥΧΙΟΗ
  Ιββ (Ιδ. Ιιπορ)-ί«ιίΙι
  κχησυχία έηιχοΊΪΐιιι
  της ίπαν«λί,ψΐΒ(ΐί(Ι«
  ου Έπανειλβμμίνΐίαι
  ήσαν με την *ΐί«Μι
  Φινλ·νβί>; ιΙ(ΑΛ4μ
  Φινλ·νίβ{ ίέν τηατιι
  ύψη είς τάς Τί1ι«ιώ
  ιβτε 8α {ζήρχηο^ι
  χώρηβιν τ6ν όχυρίνπ
  ρ(.υ < ,ρναούη τής ίπεστάλη * ί ·* είς ΓίΡμ«νίΊ1 Λ»* ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ Λ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ * ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ ΤΒΕΤ8ΤΙ0Σ ΣΤΙΤΑΚΤΝΣ ΘΡ. Μ. ΣΤΑΥΡΆΚΗ! ΣΥΝΑΡΟΜΑΙι ΑΙγΰπτοο ετηοία λίραι Β ίξά μηνός Ι Άμβρικής. Ιιησία δολ, 1Β Ιξάμηνος » ^ Β ) πατά φύλλον Δραχ. 9 ΚΥΡΙΙΚΝ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1939 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 84ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5331 ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ: Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΟ ΔένΛΙνβ ? ενββυβι«ομ4ς τβθ 1914. Είνε χά η* .1 2?.η·ρ12>"Φ|ί· Λ ««βφααιβτικ6της Πρ·
  Μι ν" άνβίξ«»ΐ ίσον κ.,ρβ Χρ«,βς«τβ,, «λβ Τ"βν
  ΝΒΐρο «*υβά χρΐιβσΒή οί ΑύστριοκβΙ.. βί Τσί
  χοι.. οί Πολο.ν«1.. ! Ή ιδία μβ,ρ« βά <-φ»λ6.σαε το «Ιί τ« τίλβς χ«ί «1{ τβύς Γάλλον; Δέν ύτ*ρ χει *μφ·ββλίβ.·'Βηΐ τβδ ςΠμ,{βΒ κύκ)δ τβ ο6£ ταγνα «ου ΙχΗ ετιακεφΒβ, έδ& ο τάς «ρώτας γραμ μά( »0 πολέμου, ΐΐν· σύμφωνον. Περιττον ν* προκαλέση χανκΐΐ ««τοΐΜτιχέί φλ»αρί«ς. Η θέλησις «λ«ν διο-βάς.ται βΐς την «ρβοηάβ«ιαν κου καταβάλλεται άπο τίς προυμ ρημενπς νραμμές έ»ς την νραμμην Μβζινβ. Άπβ Ρβρραμΐχρι νότβ» 2λοι έργ*ζβνται αποφασίση Κ*, αυνιχβς νικ να έτβιμβσουν τίιν μάχην πβύ ήιΐΛβρεΤνά συναφΒί ««© τής μιδς ημέρας είς «Αν κλλην. · * •Αηένβντι * Γεεμανος. σύμφωνα μέ την μ>
  βοΜν το», άνβαχάπτ·» χαι αύτάς την γήν ιιβλύ πά
  ριβσβτερβν - αβφαλβς—άπβ δ.τι φαΙν«τ«ι, αβρατο;
  χατω ««* τ* φουντΝτα αχόμη δένδρα τού δάσονς.
  ΓιβτΙ; «Ις ίνα σπασμ-ΐν λύσστκ μκορεΐ νά έκιχΐι
  ρλβθ μίαν ωραίαν κρνΐχν νά περάση «ύτά τα
  χιλιβα>ΤΕ« τής άναχατωμένης γής Βκον »1 πϊρ'πο
  λ·ι συναντθντβι σήμκροι ν»Ρ» «ι»β χά σύνβρα,
  να βπωθΛοη τού: π«ρατηρητ«ς μβς, νά σ«ιντρ<ψη δλα τα Ιρνα «ού Ε<βον Μλ«μοΜ«ιΟή ·1ς βάβο; συμ β»να μέ τάς κλαααΐΜάς μορφάς. Το Ολικον τοθ έχθροΰ βέν κροοδιύει τοτχώτβ ρ« «π6 τβν Ιδικόν μβς Ή ΓβρμανΙ* ίέν ίχϊι τβ •τρονβμιβν νβ προκκλφ τίιν ύλην. £' ίμά; ίμως ποϋ διριβετομεν αςρθόνονς πρώτας υλοΐ(, τίπβτι δέν πμ ηοβιζ* ν* γίνουν, μελέται ΑΙ μελέται αυταί πρββλέιτουν το ουνολον τ6ν τόννων των ΑρΊβαιν, τβν άριΐμόν τ&ν κπνονιδν κβύ χρβιάζονται ν·- να γίνο τούλ*χισΓον μιά άκβΜΐρα Ικιχβιρήσιβιν Μ&ποι«ς βύρύτητος, τβ ΜβΤΗτκτον Βριβν τβδ χρβνβυ πού απαιτβϊται νικ να συγκβντρωβή καΐ νά μεταφερθή αύτβ τβ υλικόν, τβ έλαχιβτον μέ αλλα λόγια χρονιχβν βριον έντβς τοθ βκοίβν ή««ορ»Ι νά ορν«»ωθό Ινα έπιΒιτικβν μ>τΗ«τβν. Καΐ ςρυσΐΜα ολα αύτα
  δέν γίνβνται λντβς εΐκοσι τισσίρων ί»?»ν. Έν
  τοσούτω βέν μηοβιΐ χανπΐς ποτέ νά ϊινε βίβαιος
  γι« τας άκβνασκις πβύ &<ιβ τής ιιιότς στιγμής «ΐς την άλλην ημπορεί νά λάβη Ινας Χίτλ«ρ. Ή •ΙφνΊδιαατιχη αύτη απβπειρα β* πρβσεκρβυϊ «Ις μίαν ώργαννμένην αντίστασιν Ικανήν νά τίιν εμκοδίσα, · ά την έξαρββώοο. να την αυντρΐψη! Άλλα χαΐ αν άχβμη τα Εβγβζΐ κέρ« χαΒ' ίοον •·β(4 ·ύ^ήν την δικ^βχην «&ν μ£σ«ν α..»^χ«Γΐί οιη{, βα ήταν χαταιδικασμΐνη ε4ς την μ«χην, την μάχην κου χβηβτ· αύτη καΐ μένη φθίνΐι νι* να βύση τβ οομά τβ» (Ις ίνα πόλεμον, την μαΐχην ανευ τής βπβίοτς ϊ«ς οήμΐρα τβύλαχιοτβν. βέν βπήρ{· ηολεμος. ΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ Έντυπώσεις άπό τα πολεμικόν μέτωπον τού κ. Άντρέ Φουκώ. νρβμμης χ»θε σύνταγμα ίτβιμάζεται. Μίσα οτη λ*σιτη σκάβουν, κουβαλοίν ΰλικβν. χατασκευ» ζουν, έφοδιαςοντοΗ. Άπβ εβδομάδος είςέβδομ*δα ί| οργάνωσις τής αμύνης εϋρύνεται, προβάλλει σαφΐατέρα, έναριιβνΐζκται είς οημβίον ωβτβ, ίπυς °τ»ί Χ*ραδρβς τής Ώ -ντέ—Μέζ τβΰ 1917, 6 επί των περιατίριϋν βγαζβι χι' δλας κοτδημερινδς πε ρίκατο τα πΐριστερια τού είς υψος έχ«τβ μέ τρών κ&νβ) άπό τβ χΐφαλι το». φι Τβν τρίτβν αύ-βν μήνα τβθ πολέμου, ηοΰ εως σήμερα δέν κΐχε σημαντικάς μάχα^. 0ά ηταν βυνέητο; χάποια χβύρασις, καιοια άδιαφβρίβ «ου νά χτυπά άμέίως στβ μάτι τβϋ έπιΐχιατου των πρώτ&ιν γρκμμ&ν. £νμβ«ίν·ι τβ αντίθετον Καταβάλλ<ται ιιιά πρβσκάθεια, τής οποίας αί κρ^οδοι είνε έξώφβαλμοι, π«ρ«τηρίΐτιχι μιά ά<ιαμ ητος θέλησις πρός αντίστασιν. Ό γΐλλιχος στρα τος. «Ις τβν έποϊον Α έντατιχη κινηΐοιτοίησις έπβλλαπλαοίασε τβΰς σχημντισμβΰς τής έφΐδρκίας, βλίπβι να ξβνανθίζουν «Ι ^στερεώτεραι παραδό οεις τού τάξεως χαΐ πϊΐθαρχίας. Ωρισμένα συστα τιχά τού, Ιϋλικά ίπως Α οργάνωσις χέντρων άν τιστά9«ις, φυλακΐνν |παρατηρπσεω; η δΐίυθύνσβ ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ £"^ Κατά τα χθεσινά μας τηλεγραφήματα είς Παρισίους συνήλθε ΐό ανώτατον πολεμικόν συμβούλιον υπό την ποηεδοί αν τού κ. Νιαλοντιέ καί ίλαβι οοραριυιάτας οποΐ).άοπς ύνα<{Γρικώς πρός ΐάς πολεμικός επιχείρησις. Άνώτέοω οί μετασχόντες τοΠ συμβουλίου σΐματάρχης Γκαμελέν έκ δεξιών, ό ναύαρχος Ντορλάν είς τό μέσον καί άρισΐεοά Αηβτίΐν μιά λβιηβν &·ιρη εως την αλλη ι«ς δ άρχηγός τής «εροπορίας κ. Βιγιεμεν. ως τβΰ αγώνος, ή διάταξις τ&ν τηλεβολοοτοιχι δν. χαΐ ήβιχά ώ; ό σΰνδεσμος πεζικβθ καί ηνρο βολικοϋ είς την επίθεσιν καί τίιν ααηναν. είνε τοαον χαλά, ωΐτ» Ικπλήσβουν καί ένθουσιάζουν τοΰς κολεμιβτάς τβθ μϊγάλοο πολέμου. Ό γαλλι χβς στρατβς ϊχβι «ριχθή μέ τα μοϋτρα» α τη δβυ λ πά. Διασχ(ζΜ τβ Ιβαφρς βηευ Βά συνήπτετο Α μ£χη στβ άπβφαοιστιχβν της επεισόδιον, άπβ τα μϊτβπιοθϊν δπου β?θών«ται ή αμυνα, 2«ς τάς «β χνρημένας γραμμάς δποτ» θά εγίνετο Α επίθεσις. Άπ6 την πρώτη ματιά πού οΐχνιι κανβΐς «Ις τβ σύνολον, άπβ ενα βκοιονδήποτβ παρατηρητή ριβν, τα χάνει μιτροοτά στΐς συνθήΗίς ί»πβ τας •ποία; θά ήταν ΰπβχρκΜμένη νά διεξαχθή παιρο μοί α π<ριπ(τει«. "£»( πέρα στβ βίθ:{ τβΰ 6ρ(ζβν τβί, ϊμ{ τα Οβτατα β*Βπ ίιτου «Τν« τοχοθιτημί ν>ι σχοΐτοί μ>ς, δάση καί κοιλάδΐς έκτυλίσσονται
  σέ άλληλοδιαδέχβνς τάφρους, εΙ{ τ*· βάθος τβν ό
  πβίΝν χυλβυν αυχνά πλατιιά ποτάμια Ποιές πββ
  φυλαχίς μποροδν νά ΠΒβχωρήσουν διά μ·α?υ πά
  ροαοίων φυβιχ&ν έμποδΐων καί μέ την πιθχνβτητα
  «ά επιτύχουν τβν σχβπόν των; ίϊοιά ά«ρο|«λ'4να Ι
  στ&ι καί ι)έ την έλπίία τής ανανβώκνς τβθ τρβμο»
  πού ίσπειραν «ίς την Πολωνίαν, θά έ{«τΙθιντο
  ·Ι« χον κίνδυνον νά ίηιχειβησβυν νά η«τά{β»ν χά
  μηλά πάνω άπό τάς πρώτας γραμμάς τ^ς αμύνης,
  τα μβτόπισθεν:
  —Ίσως Ιλθουν-λίνΐι μ»α Ιγχυρβς φ»νΑ αλλ'
  δχι βίββια μέ τό άζημίι»τβνΐ 'έχομεν »π' ·ψιν
  μ»ς αύτβ τό ένδιχβμενβν.
  Και αί μβταφοραΐ πυρομαχικδν; Κ«1 το π»ρβ
  βολιχόν;
  Τό δικέ μας είνε καρά ν, βτΑ Βέβι τού, αύμβ;»
  να μέ τη» διάταξιν «ού ταιρι&ζκι «Ις τβ διαμπ
  τρημα χαΐ «Ι; την δύναμίν τού Τβ γερμανικόν «υ
  ροβολιχόν άνουνιχρβτήβη βιαοτιχά, μ«βα «Ις 6λί
  γα ϊτη Τό 77 ίχ«ι έξ«φανισθή άη· τάς τά{<ις τβ». τό 105 £χει πβλλαπλασιαοβή· ό μιχροκβλπμος πβύ είς ωρισμένας γραμμάς, φ94ν«ι, καβ' βββν ά φοεα την δράσιν τοθ πυοβββλικοϋ, «Ις τβ «ντατι κώταρον σημβΐον μεταξύ τ&ν γραμμδν Μαζινβ χαί Ζίνχφρηντ. β^ίπει μάλιστα νά ίνεργβ έναν τίον τβν πυρίβολαρχιδν μας χαί τέ· δι«μίτρην»α τ&ν 15 Όλα αύτά εΤν< υλικόν γνβιβτόν. ΤΙ άξ'ζουν τα άλλα; Τό τέλος τοϋ 1918 άΐΜχάλυψϊ τβύλάχι !σ*βν τί άξίζουν τα βιχά μκ; κανβνια. Είνε δύ 1 σχβλβν νά καραδΐχθά κανεΐς 2τι Αμηβ^οΰν νά γίνβνν έΛ ρΐαύής ΐϊθΐχίρβθ. ύΐτβ τβ πΟ» τ&ν τηλεβολων μας αύτδν καΐ εί; Ινα τέτοιο Εδετφος, μεγάλαι συγκΐντρώσεις δυνάμ««ν χ»ι ύλιχοΰ έχ μέρους τοθ έχβρβδ, ένω τα κανένια ν«ς τ&ν 75, τα «παληά μας 75», θά ήβχβλοθντο μέ την > υκλο
  φορΐαν «Ις τβ αναπεπταμένον κΐδίον.
  Α ("Επεται τό δεύτερον μερος),
  Η ΝΙΑ ΚΥΒΈΡΝΗΣΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΥΜΔΝΙΑΙ
  ©ακολουθήση
  = πολιτικήν
  κατευνασμοϋ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ν)βρ(ου (16.
  όηηρεσίο).— Την 21,45 ιί}ς
  >θές ώρκΐοθη ενώπιον τοθ
  Βασιλέως Καρόλουή νέα υπό
  τόν κ. Τατσρέσκο Ρουμανική
  κυβέρνησις. Κατά την τελετήν
  τΑς όρκωμοσΐσς 6 κ. Ταταρέ-
  σκο εξεφώνησε λόγον διά την
  πολιτικήν τής κυβερνήσεως
  τού είς χον οποίον απήντη¬
  σεν 6 Βασιλεύς Κάρολος. Άμ
  φότεροι έτόνισαν την σταθε¬
  ράν απόφασιν της ΡουμανΙας
  νά συνεχ'σπ την πολιτικήν τής
  εΐρήνης καί της πλήρους ούδε
  τερόιητος.
  Είς τόν λόγον τού 6 κ. Τα
  ταρεσκο εΤπε: «Ή νέα Ρουμα
  νίκη κυββρνησις θ' άκολουθή
  ο|) πολιτικήν κατευνασμοθ καί
  μετριοπαθείας έναντι βλων
  γενικώς των ζητημάτίβν άπο·
  σκοποθσα είς την έζασΦάλι·
  σιν τί)ς εΐρήνης καί είς την α¬
  ναγέννησιν τοθ ΡουμανικοΟ
  Ιθνους. Ή νέα Ρουμανική κυ¬
  βέρνησις θ' άττοβλέψη πρωτΐ-
  στως είς την ενίσχυσιν, δι' 5·
  Χον των δυνατήν μέσων, τ©ν
  πολεμικήν δυνάμεων ιής
  X-
  ρας διά νά δύναται νά οπερα
  σπΐση άποτελεσματικβς 'ήν
  άκεραιότητα καί την ούδετερό
  τητα της Ρουμανΐσς εναντίον
  οΐασδήποτε έττιβουλης ή" απο¬
  πείρας παραβιάσεως των συ
  νόρων της. Εϊμεθα βεβαιοί συ
  νεπέρανεν 6 νέος Ρουμα νος
  πρωθυπουργός δή αί συνειδή-
  σεις βλων των Ρουμάνων 3ά
  έκιδοκιμάζουν τ* ίργον μας
  Κα. βο μβ< βοηθήσουν είς την προσπάθειαν μσς». Είς τόν λόγον ούτον τοθ κ. Τατσρέσκο, ό Βασιλεύς Κάρο λος απήντησεν ώς εξής: «ΑΙ ύποσχέσεις τος οποίος δίδετε είνε οί ώρσιότβραι κσΐ έλπ(· ζω δτι θα πραγματοποιηθοθν. ΕΤμαιβ<βσιος δτι κατανοητε πλήρως την σοβαρότητα τής άποστολης την ότοΐαν έκλή τε νά φέρετε είς πέρας. Έν μέσφ τβν τραγικων στιγμων τάς οποίας Βιέρχετσι ή ανθρωπότης, καθήκον μας είνε ν ά ποάξωμεν τό ττβν διά νά εξασφαλίσωμεν την ηθικήν καί Ολικήν άκμήν .τής χώρας ιιας»· ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ν^ρΙου (15. ΛπηρεσΙο) — Ό γαλλικός τύ· πος άφιερώνει οήαερον εύμβ νέστατα σχόλια είς των σχη μστισμόν ·>ης νέας ρουμανικής
  κυβερνήσεως τίΐς οποίας 6
  πρόεδρος κ. Ταταρέσκο βινβ
  θβρμός Φΐλος τής Αγγλίας
  καί Ιδιαιτέρως τής ΓαλλΙας,
  διατελέσας επί μακρόν καί
  πρβσββυτής τής χώρας τού εν
  Παρισίοις. ΑΙ έφημερΐ^ες γρβ
  φουν δΐι ή παραμονή τοθ κ.
  Γκαφένκο είς τό υπουργείον
  τΛν Εξωτερικών αποτελεί ά
  ■πόδβιξιν δα ή Ρουμανία θά συ
  νβχΐο- «αί βΙί τό μβλλον την
  ούιήν ώς καί μέχοι τοθδε 8·
  ξωτερικήν πολιτικήν παρσμε
  νουσα αυστηρώς ούδετέρα.
  Ό «Μικρός Παρισινός» γρά
  Φεΐ σχετιν-βς: «Ή Ρουμανία
  6ι·ρχεται*ολύ δυσκόλους σΐιγ
  ήριβκομένη μΐταξύ 8ύο
  κολοσσών οί όποΐει έπιβου-
  λεύονται τόν πλούτον της. Χά
  ρις έν τούτοις *1ς τό κθροςτοθ
  κ. Τατσρέσκο καί την διπλω
  ματικήν εϋστροφ'αν τοθ κ.
  Γκοφένκο ή νέα ρουμανική κυ
  βέρνησις θά δυνηθβ ν' άντιμε
  τωπΐση ολβς τάς δυσκολΐας
  καί νά οδηγήση την χώραν είς
  την οδόν της σωτηρίας.
  Μέ την νέαν κυβέρνησιν ό
  Βασιλεύς Κάρολος θά είναι
  ιίς θέσιν νά συνεχίση καί νά
  εφαρμόση την πολιτικήν τού
  ή όποΐα αποβλέπει είς την έ-
  ξασφάλσιν τής ούδετερό ητος
  καί τής έθνικής άνεξαρτησΐας
  τής ΡουμανΙας».
  Ή κ. Τσμποι,ΐ γράφει εΐςτό
  «Έργον»: «ΟΙ έπΐσημοι γερμα
  νικοΐ κύκλοι *ςέν είναι Ικανο
  ποιημένοι έκ τής συνθέσεως
  τής νέσς ρουμανικής κυβερνή
  σεως καί Ιδιαιτέρως έκ τής
  συμμετοχήν είς αυτήν τοθ.κ.
  Κωνσταντινέσκο 6 οποίος πσ
  ραμένει όπουργός των Οίκονο
  μικων καί Διοικητής τής Έ·
  θνικής Ρουμανικής Τραπέζης.
  Ό κ. Κωνσταντινέσκο είνε ό
  σθενσρός ύπερασπιστής τής
  τιμής τοΰ ρουμανικοΟ λίϋ έ¬
  ναντι τοθ γεμανικοθ μάρκου.
  Ώς είνε δέ γνωστόν ή κυ
  ριωτέρα άφορμή των δισφωνι
  ών τής ΡουμανΙας καί Γερμανί
  άς υπήρξε τό δτι ή Γερμανία
  εζήτησε ν' αύξηθ(| ή τιμή τοθ
  μάρκου είς 60 λέΐ έναντι 40
  πρό τοθ πολέμου. Διά τής πά
  ραμονής τοθ κ. Κωνσταντινέ·
  σκο είς την νέαν κυβέρνησιν
  συνεχΐζβι ή κ. ΤαμπουΤ, άπο·
  δεικνύεκαι δτι σί άπόψεις τής
  Ρσυμαν'ας θά είναι πάντοτε
  α(
  Αί περίπολοι
  τών'Αγγλικών
  πολεμικών. ξξξ
  ΑΓΓΛΙΚΑ ©ΑΛ5ΜΙΑ ΜΕΓΑΦΗΡΙΑ £~
  α*ό τα ίΐεριοφίςαντα τόν άΊΐοχλεισμον ι^ς ΓίθμανΙβί ίνΑ τβν Βόοπον
  χαί την Βόρειον θαλάσσας
  ΡΩΜΗ 25 Νοεμβριού (16. 6·
  πηρεσΐατής* Ανορθώσεως») —
  Πληροφορίαι τοθ πρακτορείου
  Στέφανι, μή έπιβεβαιωθεΐσα
  ομως είσέτι επισήμως έκ Λον¬
  δίνον Αναφέρουν δτι άγγλι-
  κά πολεμικά συνέλαβον είς
  τόν Άτλαντικόν'Ωκεανόν τρ(α
  μεγάλα γερμανικά έμπορικά
  σκάφη φέρο ν τα πολλων χιλ<ά δών τόννων έμπορεύματα προοριζόμενα διά την Γερ¬ μανίαν. Τα Γερμανικά πλόΤα ώ5ηγήθησαν είς Άνγλικού; λιμένος Βηου κσΐ έξεφορτώθη σαν τα έμπορεύματα. θά χρη σιμοποιτιθοθν δέ υπό της Μβ· νάλης Βρεττανίας διά τάς με ταφοράς της. Νεώτεραι ε(5ήσεις έ< Βερο- λΐνου ίπιβεβαιοθν την πλη ροφορΐαν της α(χμαλωσ(ας των τριών Γερμανικόν έμπο οικων σκαφών, προσθέτουν δμως δ τι τό Εν έξ αυτών κα¬ τώρθωσε νά διαφύγη έκ των ύστερον. ΡΩΜΗ 25 Ν)3ρίου (15. οπη- ρεσΐο).— Τό Αγγλικόν Ναυ· αρχεΐον έπεβεβαΐωσε σήμερον δι* επισήμου ανακοινωθέντος τού την πληροφοοΐαν των «Τάϊμς της Νβας "Υόρκης» 6 τι τό καταδρομικόν «Μπέλ- φαστ» 10 χιλιάδων τόννων ναυπηγήσεως 1938 νεωτάτου τυπου «Σαοοθαμπτον», υπέ¬ στη έλαφράς ζημίας έκ γερ· μανικης τορπΐλλης ή νάρκης ή όποΐα έορΐφθη κατ' ού τοθ Ιόπό ύποβουχΐου είς τόν λιμέ¬ να τοθ ΦΙρθ δφ Φόρθ δπου ευρίσκετο. Συνεπεία τοθ τορ- «ιλλισμοθ τοθ σκάφους έτραυ ματΐσθησαν 20 ναθται τοθ πλη ρώαατός τού. Τό ανακοινωθέν τοθ Ναυαρ χεΐου προσθέτει δτι τό «Μπέλ φαστ» είΐήνθη είς τάς δεξα μενάς τοθ ΦΙρθ δφ Φόρθ πρός έπιδιόοθωσιν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Ν)βρΙου (15. ύπηρεσ(α).—Τό καταδρομικόν «Μπέλφαστ» εισήχθη πρός επι διόρθωσιν είς τάς δεξαμενάς τοθ Φ!ρθ δρ Φόρθ δπου κα¬ τηυθύνθη μόνον τού ανευ της βοηθείας ρυμουλκοθ 1 άλλου σκάφους μετά τάς ζημίας τάς οποίας υπέστη έξ έπιθέ7εως την οποίαν εδέχθη την παρελ θοθσαν Τρίτην έκ γερμανικήν τορπΐλλης γ) νάρκης είς Φ.ρθ 6ρ Φόρθ δπου ήτο ήγκυροβο λημένον. ΑΙ ζημίαι είναι άσή- μαντοι, απόδειξις δέ τούτου εΐ ναι καί τό γεγονός δή κατηυ θύνθη ανευ βΐηθεΐας, μόνον τού, είς την δεξαμενήν. ΑΓΚΥΡΑ 25 Η)βρίου ((δ. ό- πηοεσ(α). — Τηλεγοαφήματα ίκ Στοκχόλμης άννέλλουν δτι ή Σουηδική κυβέρνησις υπέ¬ βαλεν εντονωτάτην διαμαρ τυρΐαν πρός την κυβέρνησιν τοθ ΒερολΙνου διότι τό Ράϊχ προσπαθεΤ. νά τοποθετήση έν τος των χωρικών υδάτων τής Σουηδίας καί είς Ικτασιν 4 χιλ. μιλλίων νάρκσς. Ή Γεο μανική κυβέρνησις άποστέλλει αντιπρόσωπον της εΙςΣτοκχόλ μην ϊνα διεξαγάγη σχετικάς διαπραγματεύιτεις.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ιΓ
  τό ΐτχριτταθέστερογ
  άνάγνωσμα
  ΚΟΙΝΩΝΙΚλ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηιιατονρά-
  •θζ).— Σήμερον «Ήρωϊκά Κορό·
  Τδα (ΧονΒρός- Λιγνός. Την ;Δ·ιπί
  ραν «ΣβνιορΙτα». Σημ. έ«άστην
  Δευτέραν, Πέμπτην καΐ Σάββατον
  άυογεμμααινή ώρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον «τό Ρόδον
  τοθ ΜεξικοΟ». Κυριακή ώρα 10
  «. μ. Σινιάκ μέ δρ. 6 , 2 μ. α- ή
  21 ίβοχή τοθ επεισοδιακοθ. 4-6
  «τό Ρόδον τοθ ΜεξικοΟ μέ τιμάς
  ήλαττωμίνας.
  Δευτέρα: «Μή μοθ οβοσχεβης».
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Πρωΐνή ώρα 11 η- μ.
  2 απογευματιναί
  ωραι 2-4 κ«1 1-6 μ. μ. τιμαί
  ΑλκττΜμέναι.
  Τ(λ(υτοιΙα άπον«υμκτινί|
  ΰρα 6.30 μ. μ. Έσπ«οινη 9.30
  μ. μ. τιμαί «Ι συνήθεις,
  ΗΡΩΪΚΑ
  ΚΟΡΟΪΑΑ
  ΧΟΝΔΡΟΣ-ΛΙΓΝΟΣ
  Έχτ&ς προγραμματος:
  ΟΙ κκιρατοτι τβΰ Χολι-
  γ·«ντ. (ίγχρνμβν).
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ΐξαιρετικη Ορεμιερα
  ΟΙ βασιλείς τοδ τραγου
  διβδ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  £τ· φίλμ—μαγείβ:
  ϊ
  ΡΙΤΑ
  (Ρίδον τής Δύσεκς)
  Έν» ν'ητευτιχο εΐίύλλιο
  «ού τβ πλπμμυρίζουν ούρά
  νι>β μουσικές μελΜΟΐες.
  Ένας ατρέβιλος χορβν ατβ
  βργιβ μι&ς ΧαανιύλΐΜης φΐί
  ΝβνβΐΝίι Γ, Γχουνώ—
  ΧΙρμπερτ ϊτβχάρτ.
  . ΜΓΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρα 9.30μ.μ.
  Ή έξωτκριχή γέαβοα,
  ΗΤΟΡΟΘΥ ΑΙΜΟΥΡ
  κου βασιλεύει μέ τό
  θέλγητρ· τής ώμορφιας
  χαί τή γοητεΐα τ·ΰ τρα-
  γουδιοϋ της οτο φίλμ
  βα&μα:
  ΤΟ
  ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΪ
  Την Κυριακήν ώρα 10 κ.
  μ. πλβυοιοτβτον Χινιβχ μέ
  μ(α οίηρακτβν ΧΝμΝθ(« τοθ
  ϊβρλβ.
  ΠΩΔΕΙΤΑΙ άμπελος σουλτανί
  14 πιρίποϋ στρεμμάτων, είς θέ¬
  σιν μεταξυ προαστΐίων Άγίου
  Ιωάννου—Χανιαλή Τεκέ—Ήρα-
  χλιίου. Πληροφορίαι: Καφενειον
  ΓειοργΙου Μαρή όδός Καλοχαιρΐ
  νοθ παραπλεύρως Φαρμαχιίου
  Εξυπηρέτησις.
  Είς άλλην στήλην δημοσιεύο
  μιν πληροφορίαν περί διορισμοθ
  τοθ πειθαρχιχεθ συμδουλίου των
  έμπόβων Ήΐαχλιίου χαι τή; εξα
  αφ,-ϊλίσιω; τή; εκκαθαρίσεως το<5 έμποριχοθ κλάδου άπΑ οτοιχεΤα επιζήμΐ». Διά τοθ μίτρου θά έξ" ρετηθή ασφαλώς τό τοπιχόν έμ πίριον έν τώ κύ<λ« των γενιχω τέραν αύΐοθ προόδων. Ή χκβίρνη σι; άλλως τε δεν παρέλειψεν εύ καιρίαν άπό τοθ νά ένδιοφερθη' δία τάς προόδους αΐτάς. Πρόοδοι δέ δποθίτομεν !τι ϊέ* ήννοοθντο χωρίς χαι τό τεΡειταϊον τοθτο μί τρον, διά τοθ ίποίοι» ο&3ΐαστιχως χατοχυρώνεται τό εμπόριον. **« ΑΙ προαγωγαι. Ώς μέτρον διά νά σχτμιτιοθΐ κρίσις επί ιής προαγωγής των οΊκαστικών γραμματέων, θϊ λη ςρθ^, έκτος των άλλων ή χρτ,σΐί της χαί ή χο·ωνιχή των καρά στάσις. Ή πληροφορίαι δέ* είνε ά ναξια σημβαίας. Τουναντίον δπο γραμμίζει'χαί πάλιν την προσο χήν την οποίαν δεικνύει τό σημε ρινόν κράτοε προχειμένου διά τάς προαγωγάς. Ειδικώς διά την Δι χβιοσύνην, ή προσοχή ουτη είνε πλέον ή άξιόλογος. ΜΙα σύμβασις. Υπεγράφη τελευταίως σύμδα αίς μεταξύ τής κυβερνήσεως χαί δμίλου Έλλήνων χεφαλαιοόχων τής Αμερικήν διά την έχμετάλ λιυσιν των νέων λιγνιτωρυχείων. Τό γεγονος ιίναι ασφαλώς Εχανο ποιητιχόν. Καί διότι διά τής συμ βίσεως θά εξασφαλισθή έργασία είς πολλκύς ένέργους έκ τοθ έρ γατιχιθ χόσμου χά Ι διότι θά πά ρααχεθή είς την κατανάλωσιν καύ στμος Ολη ιδθηνήν., Σημειωτέον Βτι τά,,νια λιγνιτωρυχεία χαλώς έχμεταλλευόμενα, πρόχΐιται νά χά 7ΰψουν διά ηολλά ίτη τάς Ιλληνι χάς ανάγκας. ΚαΙ άπό τοθ σημεί ου αύτοθ Ιδιαιτέρως είνε στμαντι χή ή δπογραφιΐσα σύμβασις. ♦** Ή άλιεΐα. Ό νέος νόμος περί αλιείας προ βλέπει ποινάς βαρείας τόσον διά χοΰς άλιεύοντας διά δυναμΕτιδος Βαον χά Ι τούς προμτ,θευτάς των. Είνε έπομένως αναμφισβήτητον 5 τι εφαρμοζόμενον τοθ νίου νέ μου ή διά ΕυναμΕτιδος άλιεία θά περιοριοθή άχόμη περισσότερον. "Η καΐ θά εκλείψη όλοτιΑως πρός εξασφάλισιν τοθ ίναλίου πλοάτου τής χώρας χαί πρός ανακούφισιν των τιμίων έπαγγι^ματιών άΐιί- ών ιΓτινις έζημιώνοντο άλλοτε δχι ολίγον «πό την άχώλυιον δράσιν των άλιευόντων διά δυναμίτιδες. ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ Ν. Ε. ΣΕΟΥΛΗΕΑΡΗ ΟΔΟΧ Α·ΗΝΑ£8 Πλαοίβν ΖταΒ. Νονκβτηράια ΠαρΙχα ηαοαν ηλαρβφορί- αν α ΑιεβΝθλνναιν ΙατρΐΜϋβ ■υσΐνς, είς το»ς είς 'ΛΘΑναι μεταβαίνβντεις άαβενεΐς βνμ- «ολΐται *·». Ή στηλη τού ώραιόκοσμου Ο ΣΟΥΗΠΕΡΤ ΚΑΙΗΙΕΡΕΗΑΤΑΤΟΥ νέε; έρωτευμένες |Ι ΕΟΡΤΑΙ. Σήμερον εορτήν τού Αγ. Σΐυλιανοϋ 6έν εορτάζει καί δέν δέχβ ( ται έπισκέψεις ό κ Στυλιανός Μαυρά κης δικηγύρος. Έπίσης βέν έορτάζει καί δίν δί χεται έπισχέψρις ή κ Στέλλα Έμμ. Περάκη. — Έίσης δίν ε'ορτάϊΐει ό κ. Σχέ λιο: Φωτακης δικηγόοος. ^ —Έπίσης ίιέν έορτάζει ό κ. Σχμλ, Χαρδΐές Σΐεφανιόης οΒτρ δε'χεται έπισκεφεις τσΐ τού - Έπίσης βέν έορτάζει σήμΒΟΟν Έτσΐ τού επι- βέν χ έορτάζει σήμΒΟΟν » Αλεξίου κο»η — Έπίσης ό κ. κοά η κ. γητοΰ. ΑΗΡΛΒΩΝΕ2. Δν'ις Θεοδοσία Κο ρυλάκη, κ. Μίμης Στρατουδάκης ήΟρα (ϊιονίσ'ίησαν. Συγχαρητήρια. Γρ ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ. Την ΙΙην " ' " ου είς τό χωρίον Ρουφα ό ι κ. Στυλ. ΙΙετρόποΐ'λος ράπτης όνομί είς τόν Ιδιο ρυθμόν! λάχιστον φαντάζεται | εί ή ταπ·ινή ' στάτου... Τί βράϊυ ι τάς δϊΐ'ψ!ας της είς " τόν ίγόν της. 'Αλλ' αδτός ποί ,θετιχος δνθρωπος δέ» τολμ£ ! πιστευθή είς τό ενδεχόμενον αί» ξατο ΐης κολυμβήθρας τό ! τό Χαί Βθϋλώνοντας ΤΟ αϊόμ'* τοΰ κ. Στυλ. Άντ. Σταματάκη 'τή; γυναίκας τού μέ τό χέρι τού 1^%^^)^^ _ τής «ΜνΐΟ'^ί: Όν μετέσχον έκλεκτοί προσκεχλημβνοί' —Σιωιή! "Αν α&τά που λες τι« Ευχόμεθα ν« τοίς ζήση. Ε. 2. νέ είς τ' αδτιά τοθ κυρίου κόμη) ηαναγοι.—Άπόθανε έν τφ ΧΜ τος, Θά μβς πετάξη άπθ Τί χτηθ|<1> Έμιταρω χρηστός χαί ένάρετος
  αα την ΐ5ΐα
  XI
  8λ«ς βτΐγμη. | γιητ£αι.ι ο Μιχαήλ Δααχαλάκης. Ό με
  ταστός διετέλεσε ίπί πολλά έτη πρόε·
  δρος τής κοινότητος, ώς καί των γβ
  ωργικών συνεταιρισμών, ■ παρασχών
  πολυτίμους ύνΤηρεσίας είς άπασαν την
  περιφέρειαν. Άπαντες οί κάτυικοι της
  Έμπάρηυ ώς κα'ι των περιχώρων ι*
  «δ
  Δί> είνε Βμως αυτή χαί ή
  μη τή; Καρολι*νας. "Ετσι
  λάχΐστον πιατεύιι χαί γιά
  τί) ανακοινώση είς τόν
  απεφάσισε νά τόν έπιανΐφθφ.
  τολμ-.Οσε νά έηισκεφθ^ ίνα ξένον
  Η ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΜΟΔΑ
  Μπερέ άπο φετρ μπ?έ μαρίν κονκάρδα φανταιζί. "Εμπνευσις τοΰ Πσρι
  σινοΰ μοντελίστα Λεμονιέ.
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "ΣΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  'δλων των Κρητών ταξιδιωτών.
  Τό εόνοε! ώς Ενα άπό τα καλότβρα ξενοδοχβΤα
  τβν Αθηνών ή θέσις τού: ΕΤνβ είς τό κέντρον τής
  δδοο Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομΛόρ, άνέσεως,
  άερισμοθ, Αττσστρσπτούσης καθαριότητος, άφθονον
  υδάτων, ΐγκαταστάσεων λουτρών, είνε άσθγκριτον.
  ΤΟ «£ΙΤΥ Π ΑΛΛΑΣ» δ»ΐ)8ΰνΐται ακό τόν
  Ερϋτβ ν. Γΐ«ίργι·ν
  Ήρχισε
  'Εργαζάμενον
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ
  Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ
  ά*νδρ?, χαί μάλιστα Ινα ταπεινήν
  δασχαλάχο ιή; μουσι>ή-, είς ·£*
  δωμάτιον τού χ«τρίς την
  τίθΐαιν τοθ πατρός της; Α6τ4
  τό ευχάριστον μήνυμα φίρνιι είς
  τβν Σοθμπιρτ. αυτήν, την ϊ*πλη
  ξιν τςθ έπιφιιλάσσει. Κ»1 γι' αυ
  τό είνε χαρούμενη. ,
  Είς τό δωμάτιον τού μπαίνε;
  γελαστή...
  —Τί Ιχετε λοιπόν, χΰριε Σίθμ
  περτ; Τί πάθατι; Είσθε 5ρρωστο{;
  'Αληθινά;
  Τί ϊχει! Ή Ιρώτησίς της φχΐ
  νεται είς τόν Σοθμπερτ ώ; είρω
  νεία χαί μάλισταπολυιασκληρά. Τί
  ά*λλο λοιπόν θέλει νά Ιχη; Δέν
  φθάνουν βσα συνίβηααν χθες τό
  βράδυ; "Η ή νεαρά χόμησσα λη
  σμονεΐ τ^σον ι3«ολα χαί τα
  ξέχασι; Ή άπροσδόχητος έμφάνι
  °ί{ της χείς την προσέχη, άγροτι
  χή ταβίρνα, ό χορός της χαί *&χ
  τό φιλί της» —&π«ς λέγει χαί τό
  τραγοθϊι τοθ ΓχαΙτε που είχε μι
  λοποιήαι ό Φράντς, Ιχοντας είς
  τόν νοθν τού, είνε ή άλήθεια, χϊ
  ποιαν άλλη.
  Ή Καρολίνα ήλθε μέ διαθίσεις
  νά παίξη μέ την δειλία τού, νά
  τον τυραννήση ολίγον διά νά τ&Ο
  καταστήση άχόμη πειό γλυχειά
  καί εδπρόσδεχτον την ευχάριστον
  είδησιν που τοθ φέρει: Άλλά τόν
  βλέπει τόσον ταραγμένο' χαί με
  λαγχολιχόν, «αί πρό παντός τό
  σον χλωμο που τής έμπνέει οί
  χτον.
  -Μά, τί
  περτ, χαί
  τό λεμόνι;
  ΚαΙ αυτήν την φοράν * ή έρώτη
  σίς της μαρτυριΐ συμπόνια.
  έιιπνέεται άπό ανησυχίαν χαί
  άληθινόν ενδιαφέρον.
  (συνεχίζεται)
  χ
  μώνΐες την μνήμην τού παρακολουθή
  σαν την κηδείαν τού. έπιβλητικώς συν
  οΟεύσανχΒ: τόν νεκρόν τού με,χρι τής
  τρλειιταίσς ηύτοΰ κατοικίας. Γήν οΐκο
  γένειαν τοθ μεταστάντος σολλυποθμβ
  θα θερμώς.
  Γύρω στήν πάλι.
  Είς τό Ρέθυμνον ί)ρχιπηιν αί θιαλέ
  ςρις αί ύργανωθεΐσαι κατά Κυριακήν
  υπο τοΰ Συλλόγου κυρίων Ρεθύμνης.
  — Ωμίλησεν την παρελθούσαν Κυ
  ριακήν ό χ. Μανουράς μέ θβμα: «Ή
  ϊστορία" νόμοι χαί παράγοντες τής δια
  μορφώσεώς της».
  —Σήμερον θά ομιλήση ή δνίς Ά
  έχετε, χύριε
  είσθε χίντρινος οάν
  ΚΩΝΣΤΑΚΪ. ΙΩΙ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Όδος Εδβνς—' Ηράκλειον
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  == Ο "ΤΕΚΤΟΝ" —-—
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά. πεπει-
  ραμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικών τοθ Πολυτεχνεΐου, οίκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιίαν, ύ-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον,
  Είναι μοναδική εύκαιρΐα δι' δσους άπβρρΐφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτβχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργοληπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρείας όδοποιΐας, οίκοδομικάς τ] είς οΐασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνβργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τοθς καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Παντί; ·Ι <{ΐλθάντΐς Ιργοοιιν·ί μίχρι βήμχρβν ίχ τοθ «ΤΕΕΤΟΝΟ2.» δινρίαβιιοβν ΐΐς ύπουργΐΐα, Δήμους, Έταιρίβι; κλπ. Γ···εΙα 'ΙεινοΒ ·· Όμονβια 'Α04ναι. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ Εάθκ νέον σχέδιον γυναικείας τσβντοίς, κάθκ μβντέρνβ αχημαι ξώνης θά τβ ευρβτ» είς τό εΐδ αυνκργκΐβν κατασκΐυής δερματίννν κίδβν: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ Έ«ιοκ.φβήτε μοις: ίχομεν την πβ»κιλίαν Ά- 8«ν«ϊκ.« χβτ«στήμβτβ8 .Ις β«λίτβδδ, μπα.ϋλα, π·λυ9ρβνε5, κ.ρίκλες ταξιδίου, κρεβρατιοι 4καΤρβ τ«1βς ΜαΙ γενικώς είς ίλ« τα εί δή τβΓίιδί·». Υποκκτάατημα τού «ν Άβήναις ίργ·στασί·υ Πολϋχρονίδη—Μπιζιώτη ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ Μ01ΑΣ: ΕΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΠΑ* ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ φροδίτη Ζαμπετάκη μέ θεμα «την ό όοντοφυΐαν καί την σΐοματικήν ύγιει νήν». — Χθές εώρτοσαν οί Κατίνες χαί οί Καιτοΰλες. — Σημερον £| άλλου άγουν την όνο μαστικήν των εορτήν οί Στέλιοι καί οί Στέλλες. — Καί τοΰ χρόνου. — Άπό τάς απογευματινάς ώρας τϊ(ς προχθές ή βροχή εφαίνετο σταθερο ποιηθεΐσα. — Ίκανοποιηθένιων των έπιθυμούν των καί νέαν, άφθονον βροχήν δι' εΰ νοήτους λόγους. — Επί πλέον επηλήθευσαν αί προ βλέψεις των πρακτικών χαιροσκόπων οί ΰποϊοι άπό ημερών προέλεγον βρο χήν. —Καί χθές δέν , ελειψίν ή κοσμο συγκέντρωσις άπό την Λαϊκήν Άγο ράν. —Άνάλογος κόσμος εσημειώθη τας απογευματινάς ιδίως ώρας καί είς την κυρίως άγ'οράν. — Ή συγκέντρωσις αγοραστήν- ήτο πυκνοτέρα είς ΐά κρεοπωλεϊα όπου έ κτος τοϋ συνήθους κρέατος προσεφέ ροντο καί πουλερικά. — Τα εργατής λεωφόρου Νόελ συνε χίζονται άλλά μέ τόν ρυ&μόν πού επι βάλλουν αί περιστάσει;. — Έν πάση περιπτο')σει πιστεύεται γενικώς ότι τα εργα αϋτά δέν θά βρα δύνουν νά ύλοκληρο)Βοϋν. — Μία ώραία πρωτοβουλία ε'ξεδη λώθη υπό τοΰ Θεοφιλεστάτοκ Έπισκύ που Ρεθύμνης. — Έν σχέσει μέ την ίδρυσιν μουαεί ο» είς τό ΆρκάοΊ, — "Ηδη κατόπιν είδικής συσκέψει,); κατιιρτίσήη έπιτροπή υπό την προε δμίαν τοΰ Έπισκόπου ήτις καί Λά φροντίση γενικώτερον διά την ΐδρυ σιν τοϋ Μοιισείου καί τα ΐν καιρφ ίγ καίνια αύΐοϋ. — Καί είς τούς άλλους νομούς τής Κρήτης ήνοίχθησαν καί συνρχιζονται είσφοραί όιά τα μαθητικά συσσίτια. — Είς τα Χανιά εδημοσιεύθη σχετι κώς καί θερμή έκκλησις τής συστα θείσης υπό τής Γενικής Διοικήσεως Έπιτροπής. ^ —Αί καταθίσεις νίνονται ήδη είς τό έκρΐ ύποκπτάστημα τής Τραπέζης τής Ελλάδος. — Είς τοΰ Πουλακάκη θριαμβεύουν οί έξωφρενικοί κωμιχοί Χονδρός καί Λιγνός είς τα «Ήρωϊκά Κορόίδα», — Είς την Μιντόαν προβάλλεται ίκ άλλου τό «Ρόδον τοΰ Μίξικοΰ» Ινα άΐ.ό τα μάλλον ένδιαφέροντα χινημα τογραφικά έργα, Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαιρετιχτ]ς ποιότητος είς την κρεμμυδαπ^θήκην παρά τφ Γενί Τζαμί παραπλεύρως τ&0 εμπορι χοθ χατασΐήυατος Ιωάννου Αι- ναρδάχη. Πώλησις λιανικώς χαί χονδρικώς. ΜιχρορΊολονικον καί Βι·' χαμικΦνΈρναβτΑριον ΊατρβΟ Μερόπης Ματζαηκτάκα Ηρακλειον 'Αναλύσεις οδρων, αΓματος χοπράνων, έμβόλια, αύτεμβό λια χαί έν γένει «πάσαι *1 μιχροδιολογιχαΐ χαί ^Ι χαί έξΐτάσεις. ΕΝΟΙΚΙΑΖΒΤΑΙ είς τύ προά¬ στειον Μκοταμηβ οίνία συνισταμέ νη έχ δ6ο δοματίων, χουζίνας χαί παράγχαί, ήλεχτρο»»«οτος μέ νερό χαί άμηιλον τριών έργα· των χαί διίφοβα &ένβ#α. Πληρβ παρά ΐφκ. 2η, Λ&ΐ
  ο κ
  οθ
  με
  ά
  , ,·, „
  οί
  ίξ Αλλον
  χρόνον,
  άπογϊΐ.μβτινά; ήοα> ή
  ίοχή έφαινπο
  ηθέντων την £
  άφθονον
  έχηλήβτικΐα»οΙΐ{ο
  |Γΐχών
  !> ημερών
  Μν {λείψη ή «οο|ΐο
  αχο την Λαϊ—ν Άγο
  ς χύαμος έοημεκ4ε ώ;
  ς
  , γρ
  , τα /(.ΐΓθΐωλΐ"! Μ
  ηθους κρΐατος
  νλεριχα.
  τής λϊ<βφόρο« » μί Τθν ρ»·(ΙΟ» ΜΙ Β «ρισταοτι: Ι πεοιττώθϊι 1ΜΙΚ"* ά ΙνγαοίΊα 5ε* τ)α(Ι«β τί)» ΐβν»«' Ι "Π ■ .««η και τα 'τονς αλλο«; *·»■?* ....... ."' Οίκονομική ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΐην Αί τιμαί των διαφόρων προϊόντβν [είχον χθ·ς ώς εξής: ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΑΙ Ι Σίτος » α' δ Ρ· 12 50 13.-1 Κριθή » 5 30 » β' ι 11.50 12.— Β ρωμη ,, : νι<Λ/ • 5 40 » Υ' ι > 10.50
  11.—
  Οίνοι μίστατον
  » 20 —
  21.—
  » δ ι
  ► 9.—
  9 50
  Γλεθχος »
  » 17.—
  18.—
  » ε ι
  Καραμπουζες »
  ιν ζ__.» *
  > 6.—
  > β—
  8.—
  7.50
  Ελαια
  ΣΆΠΩΝΕΣ
  » 28 50
  Βλ·|ε·α»ς α ι
  » 6' :
  » γ'
  ► 750
  ► 6.50
  »
  ΛευχοΙ α' ι
  » 6' ι
  ► 26 —
  24.—
  ΤΑΧΤΑΣ «'β' ι
  * Υ' >
  ΣΤΑΦΥΛΑΙ
  ► ^.70
  ► ·4.50
  5 20
  » γ' «
  Πράσινοι α' %
  * Ρ' «
  » υ' ι
  23.—
  21.—
  ► 20.—
  > ια__
  ΡαζαχΙ ι
  ► 3.—
  3.50 Μέταζα ' ,
  ► 400.—
  450
  Τιμαί Χυναλλάγματοζ
  ι
  ι
  Λονδίνον
  Νέα Ύόρχί]
  Παρίσιοι
  Λνβρβ Πώλησις
  546.— 550.—
  139.— 141.—
  3 09 3.13
  Κοπΐγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  27 05
  3.09
  6.96
  27 40
  3.13
  7 02
  ΖυρΕχτ]
  31 15
  3160
  Πραγα
  4.31
  4 35
  "Αματερδαμ
  73.80
  74 80
  ΖυρΙχη
  3140
  31 85
  Στοχχίλμη
  33 10
  33 60
  Βρυξέλλκτ
  4 64
  4.70
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  4.62
  560.—
  4 68
  564.—
  Βουδαπέσττ)
  23.46
  23.95
  Βελιγράδιον
  3 20
  3 23
  ΤΙΜΑΙ
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  Κων)πολις
  104.— 1
  05.—
  Βερολίνον
  42.—
  43.-
  Βαρσοδία
  εκ. __ _— ___ ,_.
  21.12
  21.32
  Τό μεγάλο έργον
  ^^^^^^^
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοττα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  Τοθτο δέ 8πως άναγκάσωσι τούς άμυνομένους
  αποχωρήσωσιν είς τό ένβότερον καί τότε νά γΐ-
  ή Ιφοοος κατ' αυτών.
  Διότι Απαξ τούτων έκτοττιζομένων άπό τής κορυ
  τοθ όδοφράγματος διά των σφαίραν, καί άπό
  των παράθυρον τοθ καπηλεΐου διά των μύδρων, οί
  στρατιώται θά ηδύναντο νά εΐσέλθωσιν ιίς την οδόν
  άπρόσβλητοι, ΐσως δέ καί απαρατήρητον ν' άνοβΏ
  σινν επειτοτ τό £ρκος έκεΐνο αίφνιδΐως, ώς επρα
  ξαν την εσπέραν τής προτεραΐας, καί τίς οΤδε;νά
  γΐνωσιν έξ έφόδου κΰριοι αύτοΟ.
  —Πολύ μ άς ένοχλοθν αύτά τα κανόνια, είπεν
  6 Ένζολωράς, άναγκη νά έλαττώσωμεν την ένέρ
  νειάν των καί ταυτοχρόνως άνέκροξεν.
  —ΠΟρ κατά των πυροβολητον!
  Ήσαν δλοι Ετοιμοΐ" ραγδοΐος λοιπόν ίξερρά
  γη τουφεκισμός άπό τοθ όδοψράγματος, σιγήσαν
  τος ή^η ώραν πολλήν.
  ΟΙ άντάρται έπανέλοβον επτάκις ή οκτάκις τόν
  τονφβκισμόν τοθτον λυοσωντες καί όμοθ χοΐροντες.
  καί ή όδός ένεπλήσθη καπνοθ άποτυφλοθντος
  πάντα θιατήν.
  —Μόλις μετά παρέλευσιν λεπταν τίνων τής ώ
  ρας ό καπνός ήραιώθη, καί οί άντάρται διεκρι
  νόν συγκεχυμένως άνα μέσον αύτοΟ καί των πυ
  ρών των τουφεκΐων, δτι τα δΰο τρΐτα τα ν πυρο
  βοληιων ίκειντο πεπτωκότες επί των τροχών των κα
  νονΐων των.
  ΟΙ έξ αυτών μεΐναντες δρθιοι έξηκολούθουν
  νασχολούμενοι είς την γόμωσιν των τηλεβόλων μβ
  τα σοβαρότητος καί άταροξΐας' άλλ' ύπωσ&ήποτε
  τό πθρ κατ' αυτών κατέστη άραιότερον.
  —Καλα επετύχομεν, είπεν ό Άετός.
  Ό Ένζολωρας εκίνησε την κεφαλήν καί άπε
  κριθη.
  —Άκόι^η Εεκατιέντε λεπτά αν παρατοθβ αύ
  τή μας ή έπιτυχία, δέν θά έχωμεν πλέον ο Οτε δέκσ
  φυσέκια...
  "Ηκουσεν, ώς φαίνεται τόν λόγον τοθτον ό Γα
  βριας. *
  ΙΕ'.
  Ό Γαβριάς έ^ω.
  Αίφνης 6 Κουρψειράκος πσρατηριΐ τίνα περιφϊ
  ρόμενον έξω είς την οδόν παρά τούς πρόποδας
  τοθ όδοφράγματοι,, υπό τάς σφαΐρας των έναν-
  τίων. .
  (συνεχ ζεται)
  ΠΟΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΝ
  τοό εγκεκριμένου
  νέου
  τη<: πόλεω Πωλοθνται 85 Ρϋμοτορηαένα οΐκόπβ- δα είς αρίστην θέσιν άηό 10Ο;20Ο τε- τρ. μ έκαστον, μέ πρόσοψιν ευρείαν πρός τόν δρόμον δι" £να έκαστον οικόπεδον, πλησιέστατατήςΣτβφιδικιις έναντι τού σονοιβισροϋ Βούλγαρη καί πέριξ τοβ τέως Μακαρονοποιείου. Τώ οΐκόπεδα πω-οδνται είτε κεχωρι¬ σμένως είτε δλα δμοϋμε .ευκολίας είς νλΓ$ψο% καί σχεδιαγράμματα π«- ρά τφ δ^ρϊατοπ·λείω Ιδιοκτήτου Φ. Ποο λιανάβη,____________ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΙνΙΟΔΕΡΝΟ ΓΕΟΡΠΟΥ ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ Β'(τελευταίον) "Οίαν ή νέα μέ την όποιαν εί¬ χεν ερωτικάς σχίσεις, ή Μάγδα ληνή Κοθπερ. ίμεινεν Ιγχυος, δ Μόρτον δπεχρεώθτ) ίκών—ί<ων ν' άχή?η χάζ έΓϊΐσιημονικόΐς ίνει ροττολήΌεις τού γιά την άνακάλυ ψιν τοθ μίοου πού θί νικοθαε τόν πόνον, χά Ι νά χυττάξη πώ; μέ την εργασίαν τού θά εξησφάλιζε την διατροφή τοθ ηαιίιοθ τού καί τής μητί?ας τοθ παιδιοθ τού. "Ανοι ξεν Ινα ίϊοντοϊατρεΪ3ν. "Υστερα 6 νιχρίς ίπιστήμων θυμήθτ]κε τάς παλαιάς προα^ιλιΐς μελέτας τού χαΐ προσέφυγεν ι>ς
  τάς ίπισΐημονικίς πηγάς γιά τό
  αναισθητικον ίλαρον αίριον. Αί
  άναδΐφήαεις τού είς τάς βιβλιιϋή
  κ»ς Ιγινιν άφορμή τί πέσιτι είς
  τα χίρια τού μΕα πραγματΐΕα
  που έχρονολιγεΐτο άπό 25 ετδν.
  Ό θιίς μόνον ξείρει τώ, 6 συγ
  γραφιύς τής πραγματικάς ιίχε
  την ϊμπνιυσιν νά παρομοιάση τα
  άναισθητιχά φαινόμενα τοθ (λαιροθ
  άΐρΕου μέ τα φαινόμενα τής άναι
  αθ?)τήσεως διά θείου χά Ι αίθίρος.
  Τό πρίγμα Ικαμιν εντύπωσιν ΐ?ς
  τόν Μίρτον. θϋμήθηχιν δτι άπό
  δλα τα μίσα πού είχεν είσπνεύΐη
  χατά τα πιιράματά τού, έκεΐνο
  ποο ζ^λιζιν ασφαλιστέραν καί τα
  χύτΐρον τόν εγκέφαλον, Ιίραν 8
  λ ών τώι «ίσθήσεων, ήσαν οί &■
  τμοί τεθ αίθίρος. Πρός την χά
  τιύΡυνσιν λοιπόν α6τήν ίπρΐπΐ
  ν' άναζηχήση την λύσιν τοθ προ
  βλήματσς π(ΐι τον άπασχολοθσε
  τόσον καιρόν, Μόνον νίΐς πιιρα
  ματισμός μέ είσπνοάς αίθέρος
  μποροθσι νά λύση τό μυστήριον.
  Έχρ«ιάζετο 8μι>ς πρός τΐθΐο χά
  θχρός αϊθήί, π(άγμα εντελώς σπ£
  νιον χαΐ Ιξαιρετιχά δαηανηρόν
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τος γνώσεις των»
  Άπό δλα δι* δλους.
  Η ΤΥΡΑΝΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
  δια τάς συνθήκας έχείνης τής έπο
  χής. Διότι τίτε—πε;1 τό 1846—
  δ αίθήρ χάθε άλλο ή;αν παρά ευ
  ρύτιρον γνωστάς.
  Τα πρώτον πλ«3μα πηύ β
  ΜΓόρτον άναιαθήΐησε μέ αιθέρα
  ή:αν Ινα ποντίχι. ΆφΐΟ τό ένάρ
  χωσε μέ αιθέρα, είς τρόπον ώ
  στι νά μείνη τελείως άκίνητον
  χαί νά χάνη την έντύηωσ.ν 8τι
  ιίχ· ψ?φήση, £ Μίρτον άπί<ί.ψι από το ποντίχι την ουράν τού καί τό ετραυμάτισεν εί; το αύΐί. Τστερα ίφαγε. "Οίαν ξαναγύρι σε, τό ποντ'χι ίέν ήταν είς την θέσιν τβυ. Το είχε σκοτώση ή μήπως... Μιά Κυριαχή έπειραματίσθη μέ δίνιθις. Τοίς πέρααΐ μιά σαχχηθλ» μέσα είς την όποιαν είχε Ινα σφουγγάρι διαποτισμέ νόν μέ αιθέρα "Αφησε την σαχ χ&Ολα γύίω άπό τό χιφάλι των αρνίθων άρχΐτά λεπιά τής ώρας. 'Υστερα την άνίσυρεν. Οί βρνιθες είχαν ζυλισθζ, είγαν δυθισθη είς ύπνον. Τέτΐ δ επιστήμων 2ρ χισε νά μα'.^ τίς δρνιθες ζωντα νίς. Δέν Ιδειχναν την παραμιχράν Αντίδρασιν. Έμεναν άκ£ντ)τες, ώ σάννά μην ήσθανονιο τίποτε "Υστε ρα οί δρνιθες άφιιπνίσθησαν. Ζ?0 σα>! Τδ πείραμα είχεν επιτύχη.
  Έπειραματίσθ>] χαί είς Ινα σχυ-
  λ£. χαί Οστερα Ιβγαλε το πρώτβ
  δόντι άνθρώπου χωρΐς δ τελευ
  ταΤος «ύτίς νά αισθανθή τδν πά
  ραμιχρδν πόνον. Ό Μόρτον είχε
  θέση ιίς ενέργειαν τδ μυστικόν
  τού: Τ«ν αιθέρα. Οί πάσχοντες
  άπδ τα δίντια ήρχισαν νά συρ
  ρέαυν είς τδ έδοντοιχτρεϊον. 'Ο
  Μόρτον—που ήταν τότε 27 έ των
  ήρχισεν επί τιλους νά κερδίζη
  άπό την δουλειά τού. Ό Τίόνος εί
  χε ν
  Γαράζος Μυλοποτάμου.
  Φιλεργία και πρόοδος.
  ΓΑΡΑΖΟ2 ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
  Νοεμβριος (άντχποχριτοθ μα;).—■
  Μιά άπ' τίς γραφιχώτερες χωμο
  πόλεις τή; Κρήτης είνε άναμφι
  αν άφορΕοτ. Οί χιτρές ρφη
  σαν χατά μέγα αέρος ά π' την χο
  ρυφοξήοα. Κι' έΊσι τα είβΐδήμα
  τα ίλοττώθί)σαν. ΕύταΥως ϊμως,
  αβητήτω; χαί δ Γαράζος. Κτισμέ | τα δύο τελευταία χρόνια οΕ εληές
  ν?] ή χωμόπολις αυτή στήν πλα
  γιά τή; χατάφυττ;ς ο'μιικτκϊο πού
  ϊκτε'νεται άπ' τί Γενή Καβέ ώ;
  τό Οέραμα ^ιΐνε χυίΐολεχτιχά
  πνιγμίντ; είς τό πράιινο. Καί
  έ άό ί ό ί
  μ;
  μέαα άχόμη είς τιΰ; δρόμοιις χαί
  τίς πλατ«Τε{"της δψώνοντ,αι πιλώ
  ρια αίω^όβια δένδρα, πρΐνοι, χι3
  έ>ηές καί βιλανιδιές χαί αλλα
  καρποφίρχ. Λίγες είνε ασφαλώς
  οί περιοχές ττ^ς Κρήτης πού
  I-
  χουν τόσο π άσινο, τόσον όργιαστι
  κή βλάτΐησι. ΠαντοΟ δίνδρΐ
  καί λόχμες που σχηματίζουν δα
  ση όλόκλη;^, 6χθύσ<ια «αί ώ ράϊχ Α&τοφυΐΐς είνε άκίιι» χαί οί έλτϊίς. Καί είνε χαλιιμμένες ά¬ πό τό !εοό δίνϊρο &λες οί πλα- γιές, δλες οί ρΐμ'ΐ«τίίς. Γι' ού· τό χαί ήταν άλλοτε πλουΐία ή περιφέρε'» αυτή χι' εϋ^μεεοθσε Ό Γαράζος, οί Διφνέίες, δ Χω νος χαί 5λα τα πέριξ χωρία χαί οί σιιν^ικισμοΐ είημεροθσαν Αΐδι, χίτρο, χαροθπι καί κτηνο τροφΐαάποτίλοθσαν πλούσια προί' όντα. Την τελιιυταίαν ίμως δε<α πενταετίαν οί εληές είχαν τιλεί γεννοθ/ παι. Τα δένδοα χαοπί- ζοιιν. Καί ή φ,τώχε:α περνό^ πάλι σιγά σιγά χι' ίρχονται χαλύτερες ήμίρις. Ή εργατιχότης των χΐ· τοίχ'ϋν, ένίχησε τή γύσι Είνε άλλωστι γνωστοί γιά την φιλερ γ(α, την προο£ευτιχόττ]τ« χά Ι την εϋφΐιΐκ ϊσο χαί γιά την ιύ· γένεια χά! την φιλοξκνία των, οί χάτοιχοι τής περιφιοιιας αύ τής δπως χά! δλο τό Μιιλοπότα· μόν. Χάρις δέ εί; αυΐές τίς άρετές των χατορθώνουν νά άντιμετωπί ζοιισι Χ2ΐ τΐςδυακολώτερις άχόμτι περιστάσετς, νά προοοεύοιιν χαί νά δημιουργοθν τόν πολιτισμό των. Τό βλέπεΐ κκνεΐς αύ;ό τί· σον είς τα ίδΐωτιχά ϊργα δσον καί εί; τα χοινά. Διότι δ/τως Ι χούν γ£νει πολλά 'χαΐ μεγάλα Ιίγα χοινή; ώρελΐίας. Σχολιΐα, ίχχλτ]3(αι, δρίμοι, υϋραγωγιϊα μέ πρωτοβ ,υλίαν των κατέχων χαί των Κοινοτήτων. Καί ά·φχ λως θά γίνουν περισσότερα τώ ρα όΐτότε ϊίχονΐαι πάλιν Ιττ) σχετιχή; εύφορίας. -Αί έξ Ελβετία; καί άς είσχγωγχί. ΔΓ υηουρνιχϋς άποφάσίως έκ< τράπη Α είααγωγη έξ 'Ελβί τό πειθχρχιχόν συμβούλιβν των έμπόρων Ηρακλείου. Λι' ιχ^το5)4σϊως τβθ ίηΐ τής 'Εθν» χβι άιτό 1ης 1932 ΔΓ κου Συιιβουλίου έξ%γ»γΐΜοΰ έμ γ»γίϊ ίχ Δβνίβτς άηονχββνς, έ ! πορίου τής περΐφενειοις μας, συν τόμνς δέ β* κιχβο,ρισίό ώι* δια !τιγμ»τος μ^Ι ή π«ρά τοδ σ«μ!τ6«ι»Μ»·»μίυου. δι« τηρουμίνΗν , ζμμ τ«ν, θβριστικβϋ απάγγβϋ χ. λ η Ή νύμφη τού Λιβυκού. Έν σ'ΐγμιότυπον άπό την γραφικήν Ί«άπετΓαν, την ωραίαν νδμφην τεθ ΛιΡυχοσ, χί)ς οποίας αί πρόοδοι είναι ετ]μαντιχο:ι χατά τα τελευταία ϊτη. Τό πλτΤον φθάνει χαί δ χόσμος ϊχει συγχεν· τρβ,θη- είς την άπεβάθραν διά νά τό 6πιίεχθϊ, νά χαίωσορΓση τό πλήρωμα χαί τοϋς επιβάτας τού χοΐ νά παραλάβη τα έμπορεύματα. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛ4ΒΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΪ Παρά τής ΔιοιχήθΓως Χωροφυ λανής Ήραχ?είου άνεχεινώθτ] ίτι παρα τ (δ ν αγορανομιχδιν δργάνων τη; χατιμτινύθΓ/σζν εσχάτως οί κάτωθι έηΐ αίσχρονερδεία %χ νο *—^ (α. 1) Νικόλαος Γρ. Χχτζημΐχαήλ' ίχθυοπώλης, χάτοιχος 'Ηραχλείευ διότι επώλει ίχθθ; ιΐδοις μαρίδα χατά 4 δρχ. έπ' πλέον τής διατί μήαεως. 2) Ανδρέα; Χιντηράκης παντο πώλης, κάτοιχος Βαα.,'Ανωγείων δ:ότΐ{ επώλει σαρδίλ>ες παστέ;
  άντΐ 80 δρχ. την οκάν.
  3) Νικόλαος Μπαλτζακη; παν
  τοπώλης, χάτοιχ^ς Ηρακλείου δι¬
  ότι επώλει ώ* χατά Ο 40 δρχ.
  έττί π)ίον τής διατίμησεως,
  4) Στυλιανός Καστρινάκη; άρ-
  τοποιός, χάτοιχσς Ηρακλείου δι
  ότι επώλει άρτον τής μια; δχά;
  λπίβϊρή χατά 50 δράμια.
  5) Μ χαήλ Δατσέρης χρεοπώ
  λης, χάτοινος "Ηρακλείου, ϊιότι
  επώλει χρίοτ; άγιλάδος χατά 4
  δργ. επί πλέβν τής διατίμησεως |
  ο) Ίά>ωβος Λιανάχης, Ινποροςΐ
  χάτοιχες Ηρακλείου διότι επώλει
  μαγειριχόν λΤπος περιέχον τεχνι¬
  κόν ίρωμα, δπερ άπαγορεύεται.
  7) Όδυσσεος Κατσαμάχας χρε
  οπώλης, χά'θΐχος 'ΗραχλιΕο» δι
  ότι ίπώλησε χρέας βάρους ^μ[«ς
  5χ«ς, ίλλιπο6α;ές χατά 121)2
  δράμια·
  8; Νικόλαος Γ. Σαατσάχη; ί-
  χθυοτιώλης, χάτοιχος Ηρακλείου
  διότι άπίχρυψι 2χθ9(, μ* σχοκόν
  νά πωλήση τίύτονς δπέρτήνδιαΙ
  τίμησιν. * Ι
  9) Κωνσταντίνος Γ. Δτ]λαβερά|
  >ης Λΐμοναδοποιίς, χάτοιχος Πό
  ρου ΉραχλεΕου διότι γενομίνη;
  ίειγματολτ,ψίας χαί χημική; έξε
  τάσεως των έν τφ έργοστασίφ
  τού παρασχευαζεμένων άερκύχων
  ποτων ε&ρέθησαν μή πληροθντα
  6 δρους.
  ΚΛΗΣΙΣ
  Πρί; τόν Ειρία Γεώργιον Δερ
  μιτζάχην, τιτώην Ιφημίριον τ(0
  χωρΕου Βασιλιχής Ιεραπέτρας
  χαί ήϊη αγνώστου διαμονϋς.
  Προσχαλεΐοαι νά έμφανιοθζς
  ίνώπίον τής Ίιριϊ; Έπαρχιακής
  Συνόϊου Κρήτης τζ 1η Δεχεμ
  βρίου 1939, ήμίρα ΙΙαρασχειιη*
  χαί ω,'αΐθ π.<ι. ίνα διχασθφς διά τάς εναντίον σ:υ χατηγορίας. Είς περίπτωσιν μή έμφανίσε ώς σευ θέλει; δικασθή* ίρήμην. Έν Ήραχλιίφ ι% 17 ΝοεμβρΕ οτ 1939. Τ Ό Κρήτης Τιμέθκος ΑΠΩΛΕΣΘΗ μουσαμβς έμπο ρΐυμάτων φορτηγεθ αύτοχΐνήτου χατά την διαδρομήν Ήραχλιί- ου— Μαλλίων άνήχων είς τόν Γε¬ ώργιον Παντελήν ί) Μπάρμπα Γιώργη έχ Μϊλλίων. ΠαραχαλεΤ ται δ εδ^ών δπως τό παραδώσιβ άπ' εύθείας είς τόν κάτοχον ή είς τόν Πετράχην Έμμ. ή Μαλ- λιώτην είς Ηράκλειον χαί άμιι φθήσιται. ΕΝΟΙΚΙΑΖΚΤΑΙ δωμάτιον επι πλωμένον, ε&ήλιον, ιύίερον παρά χαλή οίχογενε'α, (πλησίον χλινι χής Μπριλλάχη). Πληροφορίαι παρ' ημίν. Τό Ξενοδοχείον προτιμήσευς των Ηρακλειωτών ΑΠΟΛΛΩΝ Πλουτιοοκν μέ νέα χομφορ, γν«ατόν δια τβς εγχατνστάσεις τβν λουτήρνν τ·ιι καί τ*}ς τελείας ΒερμανβΚΜς τού, ΙΕασναλίζκι την Βνιτντέρβν Τίϊν χλ<·ν ΐύχοίριβτον οιετιι·νον. τηρητέα διαίικασία Ου τω θα έξασφκλισΒό πλέον Α έκ χαθάρισις των παρβισάκτων βίς των κλ·ίδον τούτον τοΰ «μιτορΐ ο» στοιχβί&ιν κ«1 θ' άποτραιιουν αί «Ις β*ρ:ς τής παίαγωγής Μ«ι τ&ν άλλοδοιΐϊών ο'ίκων έκ της άναμίίϊως αύτϊίν έπιβλ«βεΙ{ συέιτ£ΐαι. —Ή κ!β«γ»γη έντύΐΐΜν έκ τού έίωτερνκβδ. Έξουσΐθδοτήβη ή Τρά«ΐζ« της Ελλάδος δπως χορηγήση άΰϊίας Εΐβ«ν»γής βιβλίοαν, έφημΐρίδιιν μ λ κ. έκ Γαλλία}, Αγγλίας καί Ήνωμένων Πολιτειΰν ,μίχρις άξίας 1 000 000 δρ. είς τούς άν* γνωριομίνους βιβλιεμιτβρικους οί κοος. —Ή άΛιείκ δια δυναμίτιδβς Δι* τού νόμου «ερΐ όργανισμοΰ τής άλικίβς λαμβχνϊται ϊίιβιτί· ρ» μβριμνκ εναντίον των άλιβυ όντνν διά δυνατμίτΐδθ(. ΠοιναΙ τού λοιπού 8ά άπ«γγ«λλΝντοΕΐ δυνάμει τοθ νίου νόμον καΐί· Ι νβντίον των πωλοόντων βκρη· • κτΐΜβς ϋλας πρός τόν σχβπόν | τοδτρν, ΟΙ άλιβύβντες έξ άλλον αίς τα άλιευτΐΜά σκάφη δ(ον νά έφο- οιβιοθοϋν μέ άδείβτς έντοο 5 μη ν&ν άιτό της ϊσχύος τοΰ νόμου. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ό Μ. Έμμ. Δ. ΠαρλνμΜς μ«· τ(3ηκ(ν ημίν δρ. 250 άντΐ τριμή νού μνημοούνου τής συζύγβϋ τβυ Ελένης χαι υπέρ τού Φιλκνθρω πικοϋ Συλλέγβυ Κυρίων Ήρ« κλΐίου, —Ό κ, Άνδρονλιδάχης αίς μνπ μην τοΰ άδβλφοϋ τού Έμμ. Άν δρουλιδάκη έτςοΐιοδοτησ· τό Ά¬ συλον τής Γιροντισοας μβ πλού οίον καί εκλεκτόν φαγητον Έ- πίσπ; ή κ. Άριστβα Χριατοφορ4 Μη έτροφοίοτηοϊ τό ίδιον "Α συλον μέ πλούσιον καί έχλκκτόν φκγητόν αίς μνήμην τοΰ συζύ γου της Ι«Μργιου Χριστορορβ χη. Ό ΜορκΗτιχός ίώλλογβς ει>
  χαριστεΐ θερμάς αμφοτέρους τους
  ώωρητάς.
  -Διημερεύοντα 'χαί διανυ-
  κτερεύβντα φαρμαχεΐα.
  Χήμΐρον Κυριακήν (θ& διημΐ-
  ρεύσουν χ» φ«?μ«Μβΐ* των 'Ιίμι».
  ΜΜτζοιπΐτάκη, Έμμ. Ζκχαριήδη
  χ*ί Γβωργ. Σφακιανάκη. <&ά δι βνυχτβρβυσουν δ> τά^φκρμαΐΜκΙκ
  Γεωργ, ««ίαριωτάχη χαΐ Οββδ.
  ΦΐοδΜρίδη. Αύριον 27 Νβίμβρί
  ου.βά διβνυΗτΐρίΰσουν τα φ«ρ·
  μ«Χ(ΐ« Έμμ. Μ«τζ«ηετ«κη κειΐ
  Μιχ. Τζομιΐανά^η.
  —Οί διχαατικοί γραμματεΐς.
  . Πρβχΐιμίνβυ νά κατοτρτισδοδν
  ! οί έτήαιοι πΐνβκβς των προακτί
  | ιιν δικαατικνν γραμμντέων β'καΐ
  1
  V"
  καί ύπονραμματειιν «' τ*χε»ς
  απεφασίσθη βπνς ουνέλβουν έν
  τος τού πρώτου δ(Μ«πενθηιιέρον
  τοϋ Δεκεμβριού αί ολομίλιιαιι
  δλοιν των 6ΐ«αστηρί«ν τού χρα
  τους ανωτέρων καί κατωτέρων.
  '&{ βάσις δια την μ6ρν»σιν τήί
  χρίσιως π«ρ! τής ίχανότητος
  Ν«1 χ«ταλληλ6τητ«$ τ&ν άν«ετε
  ρει υπαλλήλΝν 6ά ύποβληβουν
  α! τυχόν έπιβληβεΐβαι ιιοιναΐ
  . χαί έχφρααθεΐααι εύαρέβχιιαι,
  ;η υπηρεσιαΜη έπάρκΐια τβύτΜν
  ί)ζ μοιΙ π χρηοτότος μ«1 η κβι
  ί
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα. έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  26 Μοεμβρίοο 1939
  120 Ώρα
  Η ΤΥΧΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
  ΒΑ ΚΡΙΘΗ ΕΙΣ ΤΟ Α. ΜΕΤΩΠΟΝ
  0Ι10Υ ΟΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΟΗ Ο ΑΓΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞίΟΗ
  ΑΡΘΡΟΝ ΙΣΡΑΗΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 95 Ν)βρίου (ίδ. ύ-
  πηρεσία «Ανορθώσεως»). — ΊΙ άπη-
  χοΰσα τάς γνώμας των επισήμων Ίαπα
  νίκων κύκλων εφημερίς «Ά·μπέ·σέ» δή-
  μοσιεύει άρθρον τονίζον ότι ή έστία
  τού σημερινού πολέμου είνε τό Δυτι¬
  κόν μέτωπον καί έχεί Θά, κριθή τελικώς
  ή τύχη τού. Άπό τόν πόλεμον αύτό< αυνεχίζει ή/Ισπανική εφημερίς έκεΐνοι πού θά προσπορισθοόν τεραστία ώφέλη είνε ή.Άμερική καί ατυχώς ή Ρωσσία αΐτινες πωλούν τα πολεμοφόδ'ά των είς τθύς έμπολέμους. Αύτοι πού θά πλη- γοθν είνε οί ούδέτεροι οΐτινες καί θά ύποστοθν τάς συνεπείας τού πολέμου. ΥΠΟ ΤΩΝ ΟΥΔΕΤΕΡΟΝ ΚΡΑΤΟΝ ΕΤΟΙΜΛΖΕΤΑΙ ΔΙίΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΑ Τ' ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΦΗΝΑΙ 25 Ν)?ρίβυ (τβδ άντκποκριτοδ μας).— Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη ροφορεΐται έκ Ρώμης καί Βερολίνον ίτι μεταζύ των κυβερνήβεων τβν βύδετέρων κρκτων διεξκγοντκι συνεννόησις διά την υποβολήν άπό χοινοΰ διαμαρτυρίας είς τάς κυβερνήσει; τής Αγγλία; χκί Γαλλία; διά την «πέφκσίν των νά έφχρμόυουν άντί. ποινα κατά τής Γερμκνίας κκτάσχουβκι όχι μονον τα είβκγόμενκ άλλά κκί τα έξκ- γβμενα γερμανικά έμπβρεύμκτκ. Ή ειδή αι; πάντως δέν έηιβεβκιοδτκι επισήμως ού δκμοθεν. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΡΕΪΒΕΙΑ ΔΙΑΤ0ΝΕΑΕΓΧΟΝΤΟΝ0ΥΔΕΤΕΡΟΝ 25 Νοεμβρίου (τ·Β άνταπεκρι- Τ·6 μας).— Ή Αγγλικη πρεοβεία τ65ν 'Α· Βηνβν προέβη οήμερον είς σαφεΐς διευκρι νήσεις έηί τεδ έλέγχευ των «ύδετέρων οκά φδν. Ώς συνίγεται οαφίς έκ των ά* α κβινάσίων τούτων τα σνμφέρβντα τδν εύδε- τέρων 8ά τόχβνν πάσης πρβσβχής άπό μέ ρβυς των χυβερνήοεων τής Μεγνλης Βρετ τανίας καί τή; Γαλλία; διίομένων άνα?ό γ«ν διαταγήν πρός τούς αρχηγβύς των ναυ< τικών των δυνάμει ν καί καθοριζομένου τρό< που διαδιχασίβς έξυπηρετεΰντβς τας καλάς προθέσεις τδν βύδετέρων κρατ&ν. Β ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΟΙΕΡΟΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΟΝ ΜΕΤΑΛΑ1ΟΝ ΑΦΗΝΑΙ 25 Νβεμβρίβυ (τού ανταποκρ»- τοΰ μ«$).— ΔΓ αποφάσεως τού Δήμου Πει- ραι&ς χοιθιερώίη ειδικόν τιμητικόν μετκλ- λιον τό οποίον θά άπονέμεται βντί βρα· βείου Είς ατομα διακριθέντα είς ενεργείας ύ«ίρ της πόλεως. ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΕΝΑΡΟΦΥΪΕΥΪΙ! ΕΙ! ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ! ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβρίου (τού κντκκοκρι- τοδ μ«ί) — Είς την περιοχήν της διοική¬ σεως πρωτευβύοης, ήρχισεν ή δενδροφύτευ· αίς συμφώνως κρός τα άπβφαβισθέντα τε¬ λευταίως υπό τού άρμοδίου υπβυρνείβυ |ν συνβννβήσει μετ» τού Δήμου Άθηναίων. ΓΕΡΜΛΝΙΚΗ ΑΚΤΑΙΩΡΟΣ ΠΡΟΣΕΚΡΒΥΣΕΝΕΙΣΓΕΡ,ΝΑΡΚΗΝ ΡΩΜΗ 25 Ν)βρίου (ίδ. ύηηρεβία) — Γερ μανιχή βκταηνρος ηρββέκρουβεν ε'ς Γερμν' νίκην νάρκην |ξ«9ι τού κέληου τού Κιέλου καί εβυθίσθη εντβς 3 λεκτων. ΑΗΟΑΥΟΝΤΙΙ ΟΙ ΕΚίΥΜΝΑΙΙΕΝΤΕ! ΕΦΕΔΡΟΙ ΚΛΑΣΕΩΣ 1928 1935 ΑΘΗΝΑΙ 25 Ν)βρ(ου (τού άνταποχριτοδ μ«$).— Δια Βααιλικοδ δι«τάγματ·ς άπολύ •ντε» τδν τάΣεων τού στρ«τ·δ οί προ μη· νδν πρ·σκληβέντες καί εκγυμνασθέντε; ΐ· ιδρβι τβν κλάοεων 1928 μέχρι 1935 Ώς ϋ *λό τβν Ιϋ *!ζ 4 Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΝ είναι εκδήλωσις άπελπισίας _ τ,ονίζει ό τύπος της Άμερικης. ΟΥΑΣΙΓΚΤϋΝ 25 ΝοεμΒο! ου (Ιδ. ύπηρεσΐα). —ΟΙ «Τα ΐμς» τής Νέας Υόρκης άσχο λούμενοι μέ τόν «πόλεμον των ναρκών» γράφουν: «Ή άπβλ π σία ή όποΐα έκυρΐευσε τούς ηγέτας, τοΰ Ράϊχ βϊνβ έκβΐνη πού τούς ώθησε νά έφαρμό σουν τό φρικτόν σύστηαα τοϋ πολέμου διά τΛν ναρκών. Ή Ιδία άκριβδς άπελπισΐσ ώ9ησε κατά τόν άλλον πόλεμον τούς Γερμανούς νά χρησιμο¬ ποίησιν τα δηλητηριώδη άέ- οιο> Υπό τό αϋτό πνεθμα γρά
  φουν καί αί λοιπαί άμερικανι
  καί έφημεοΐδες σήμερον. Ου
  τως ή «Τριμπούνα» τ*Ις Νέ
  άς Υόρκης γρσφβι: «Είναι
  τελείως άμφ βολον ή* μάλ¬
  λον απίθανον δτι σί νάρκαι
  θά κερδΐσουν τόν πόλεμον
  τόν οποίον θά χάση άσφα
  λώς ή Γερμανία. Τό μόνον ά
  ποτέλεσμά των είναι 8 τι έξε·
  γεΐρουν τάς συνειδή^εις των
  έλπυθέρων ά 'θρώιων είς όλον
  τόν κόσμον».
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Ν)βρ(ου (15.
  ύπηρεσΐα). — Τηλεγραφήματσ
  έκ ΖυρΙχης άναφέρουν δτι
  α( Έλ,βετκαΙ εφημερίς κρί
  νούν τόν πόλεμον των ναρ
  κων ώς^κατάφορον παραβ'ασιν
  τής συμφωνίας τής Χάγης
  περΐ τοθ πολέμου κατά θάλοσ
  σαν. Ή «εφημερίς τής Μπάλ»
  γράφει δτι καθ9 ά άναφέρουν
  τηλεγραφήματά της έκ Βερο
  λίνου τόσον υπό των ούδε
  τέρων έν Βερολίνω κύκλων δ
  σον καί όπό των επισήμων
  χύκλων τοϋ Ράϊχ συζητοθνται
  ευρύτατα αί συνέπειαι τάς δ
  ποίας θά Εχη ό πόλεμος τ©ν
  ναρκών.
  Τό πβριβάλλον τοθ κ. Χ
  τλβρ, γράφει ή εφημερίς υβερ-
  νατικοΐ χύ*λ· τής Αγγλίας ίλββον υπό
  τ« δρή β β
  "Οσλβ καί των άλλων βύίετέρων τάφο-
  ρώντα τάς συνεπείας τής γ&νιχεύβε«$
  τοΰ βΐκονομικβϋ άπβκλεισμβΰ ζ; βπάντη-
  σιν τής καταπατήοεως υπο τής Γερμανία;
  των διεθνων δικαίων. Ή Αγγλικη κυβέρ¬
  νησις μελετά πάντως τόν τρέπον μέ τόν
  έποΐνν θά επιτευχθή νά μή πληγοϋν τα οί
  κονομικά ουμφέροντα των ε)ύ*}ετέρ«ν δια
  της ολοκληρώσεως τ·ϋ άποχλεισμβΰ τή;
  Γερμανίας.
  ΜΠΟΥΕΝΟΣ Α Υ ΡΕ2 25 Νβεμβρίου.
  —Ή εφημερίς «Λαγκουαρντια» δημβσιεύει
  αρθρον δι' ε υ ύίΐβστηριζεται {τι καρά τό ά·
  νήβνχον πνεδμ» των βύίετέρων κρατών
  δια την βπόφααιν της εντάσεως των μέ·
  τρών τοδ άπβκλειομβϋ τής Γερμοινίας υπό
  τή; Αγγλίας, τα μέτρα βύ:ά θά κατβδει
  χθβϋν έν τέλει ότι Θ* έϊυΐιηρετήσβυν ποωτί·
  στως τούς ούδετέρβυς έφ' οβ·ν θά ελευθέρα-
  σβυν τας θαλάσσβς άπβ τί; «νάοκας τοδ 8α-
  νάτβυ» καί την απειλήν τού ύηββρυχιακβδ
  πολέμου. Ή δέ Γερμανία με ά τόν απβ
  χλειομόν θά καταδικβοθή είς β«θμι«(«ν
  άλλ' ολοσχερη ί,άντλησιν ή οκοΐ» Μ ανν
  μ90 τ* τ!ρμ« τ·8 λί
  0 Πρωινη
  Η ΔΑΝΙΑ ΔΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟΝ
  ΦΡΑΓΜ1ΤΩΝ ΑΠΟ ΒΑΛΑΣΣΗ!
  ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΟΒΗΣΗ
  ΤΟΥΣ ΚΙΝΑΥΝΟΥΙ ΤΩΝ ΜΑΡΚΟΝ
  ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ ΤΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ *5 Ν)βρίου (ίδ. υ¬
  πηρεσίαι «Άνορθώβεως»).—· Κατ' ειδή
  σεις έκ Κοπεγχάγης ή Δανική κυβέρνη¬
  σις λαμβάνει έκτακτα μέτρα προστασί·
  άς των λιμένων της άπό την σοβαρω¬
  τάτην απειλήν τού κινούνου των ναρ-
  κών οΐτινες κατά εκατοντάδας φέρον
  ται άδέσποτοι πρός τα παράλιά τη;.
  "Ηδη δια τεραστίων κορμών δένδρων
  έδηΑίθυργήθησαν παμμέγισϊ» φράγμα
  τα πέριξ τού λιμένος τής Κοπεγχά-
  γης κ*1 τώ/ λοιπών Ακνικώνπαραλίων.
  ΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ! ΕΛΑΒΕΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΥΨϋΤΙΙ!
  ΑΓΚΥΡΑ 25 Ν)βρ(βυ (Ιδ. υτηοεο(*).-
  Τηλεγραφήμαίτα έκ Π«ρισί«ν άναφέρβυν {>
  τι παρά τΛν τηρβυμίνην βπόλυτβν αυστι·
  κότητα, γενικη είναι ή πεκο.θηβ'ς δα χά
  τ«τό αογ<λη9έ/ χβες ύτσ την προβδρίαν τοδ κ. Νταλαντΐβ ανώτατον πολεαικον συμ βούλιον ελήφθηβκν υψίστης σίτβϋδ«ι·τητβς άποφάσεις. Ό κ. Νταλβντιέ εδέχθη σήμερον είς μα κράν συνομιλίαν τόν πρεοβευτϊ,ν τοδ Βελ¬ γίου, ουδέν Ιμνς σχετικόν μέ τό θέμα τής ουνο]ΐιλί«ί ανεκοινώθη. ΙΕΦΟΑΙΑΣΜΟΙ ΥΠΕΡΕΒΗΣΑΝ ΤΑ ΤΡΙΛΚΟΝΤΑ ΑΙΗΚίϊΒΜΜΪΡΙΑ ίίΛ. ΦΡΑΓΚ! ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Νοεμβριού (Ιδ ύπηρε- σία).—Ό ύπουργο; τοϋ ΆνΒφβδιαβμ·δ μ. Μκέογκεν εί; σημερινάς βνκκαινώαεις τού είπεν ότι ή Αγγλία ίχει είασψχλίαει τόν έφοδιασμον της ϊ{ ίλων των κρατ&ν «κάμη κκί άπό την Άπω Ά% ατολήν, την Ρωσσί¬ αν καί την Τουρκίαν. Διά νά δοθί), προσέθεσε, άπλή ιδέαι τβν τεραστίων "Αγγλικών προμήθειαν είς τί διάβτημα των ενδεκκ έβδομ^δων τοδ πολέ· μου άρχεϊ νά γνωσΒά ϊτι αί δοθεΐοαι πα- ραγνκλίαι άνέρχονται είς 31 δισεκατομμύ· ρια ΓαλΑΐκών φράγ>ων, ήτοι 40 έκατομμύ
  ρι* ημερησίως.
  ΟΗΕΡΜΛΝΟΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΥΝ
  ΤΟΗ ΤΟΡαΐΛΑΙΙΜΟΜ ΙΒΪ 'ΜΪΕλΦλΣΙ'
  ΑΦΗΝΛΙ 25 Ν)?ρί·υ (τοθ άνταποκριτοθ
  μας).— Τηλενρ«φήματ« έκ Βϊρολίνου άνα
  φέρουν ότι ολόκλήρος ό. Γερμανικό; τύ·
  π·ς άσχολεΐται διά μακρών με τόν τορπιλ·
  λισμόν τοδ αγγλικόν καταδρομιχβΰ «Μκέλ·
  φ«ατ» είς τόν κολττον τβϋ Φιρθ 5φ Φέρθ.
  ΟΙ Γερμανοί πανηγυρίζουν την νέαν αυ¬
  τήν επιτυχίαν των είς τόν κκτά θίλααακν
  κέλιμον καί τβνίζβυν Ιτι ο νέ·ς τβρκιλ·
  λισμος μεγχλου σκαφους έν τος της άγγλι
  κης ναντικη; βχβεως αποτελεί θρίαμβον
  τδν γερμκνικων ύπ«βρυχίων.
  ΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙ!
  ΤΟΥΡΚΙΑ! ΚΑΙ *. ΑΥΝΑΜΕΡΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 25 Ν)βρί*υ (Ιδ. ΰπηρεα(«).-
  Έπιατρέφβυσα έκ Λονδίνου ή ύιτό τ·ν στρ«
  τηγον Όρμΐιαΰ Τουρκικη στρατιωτιχή ά πό
  στολή ευρίσκεται ήδη είς Παρισίους οπου
  δεξκγει αυνομιλίας μετά των Γάλλων επι¬
  σήμων. Ό κ. Νταλαντιε εδέχθη χθες τόν
  πρεσβευτήν τής Τουρκίας καί συνωμίλησε
  μετ' αύΐ«ΰ έιί μακρον. Ή οίκονομικη ά-
  πβατο ή τής Τουρκίας Ιφθκοβ χθές τό άπβ-
  γευμκ είς Λονδίνον χ«1 θ' βρχίση σήμε¬
  ρον συνβμιλίβς. ΑΙ ·Ικον·μικαΙ συναλλα·
  Υ«ί Τουρκίας καί Δυτικδν Δννάμενν βελ·
  τιοδντακ συνεχώς.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΝΕΧΑΡΗ
  ΤΗΝ ΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΑΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΝ
  ΑΦΗΝ«Ι 25 Ν)βρ{«υ (τοδ άνταποκριτβυ
  _ Τό υπουργικόν συμβούλιον συνεχ».
  ΡΠ σήμερον τή ν Α. Β. Υ. την χριγκιΐπισ·
  α«ν Αίκκτερ(« ην. Ό πρωβυιιουργός κ. Ι.
  Μΐτκξας κκί ·! κ. κ. ύίΐουργ·» *ν(,λ0·ν
  I-
  —Ι Τ·ί)τω ·1{ τ* *ν*Μ|·ρ«.