98107

Αριθμός τεύχους

5332

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

28/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ην
  βήμιρεν εΙ< μ εντί,ν τού ΒιΙ ε τι χον ρέ τί Μμ ώβπ •·μβ?(βυ (15 .«*■ {χει μ ν τί ν χρβτδν λ ϋ ΐέβιβ», / προμηβιιίν βδβμ τ, αί δ·Βεϊο« «·' εΐί 31 δ»!1!"1 ,ν, ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ $ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ^ ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ *"" ΪΠΕτΒϊΝΟΣ ΣΥπΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ ΑΙγΰπτου ■Ίησίιχ λ(ραι Β Ιξάμηνος Ι Αμερικην Ιτησία δολ. 10 ίξάμηνος » ^ Β ■ατά φύλλον Δραχ. 3 ΤΡΙΤΙ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1959 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β«ΟΝ ΑΡ1ΘΜ.. ΦΥΛΛΟΥ 5332 Μία νέα Εύρώ- ιτη θ& προκύψη Αί χθεσιναί δηλώσεις ι συνθηκην φέρουσιν καΐ την Ι Ιδικήν της υπογραφήν, διά νά ι υποστή διον τό δυνατόν όΧι Ι γωτερατς απωλείας καί νά κσ ταφέρη εναντίον μας μεγσλύ τερα πλήγμστα άδιαφοροθαα άν μετσξύ των θυμάτων είνε καί άθ&α γυναικόπαιδα ίδιαι ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 ΝοεμΡοΐου (18. ύπηρϊσ(ο).—Την 11.45" ώ¬ ραν τής χθές εξεφώνησεν άπό ραδιοφώνου τόν προαγγελθέν τα βαρυσήμαντον λόγον τού 6 "Αγγλος πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερλαιν καθορΐσας τούς ακοπούς διά τούςόποΐουςπολβ μοθν οί σύμμαχοι καί εκφρά¬ σας την απόλυτον πεποίθησιν τού επί την νίκην. Είς τόν λόγον τού, δ κ. Τσάμπερλαιν ήσχολήθη έν όρ γ,β μέ την πολιτικήν καί στοα τιωτικήν κατάστασιν προχω- ρων δβ έπέμεινβν Ιδιαιτέρως είς τα προβλήματα τα όποϊα δημιουργή 6 πόλεμος των ναρκων. Ό κ. Τσάμπερλαιν ύτιενθύμισβν έν πρώτοις τόν λόγον τόν οποίον εξεφώνησε κρό καιροθ άπό ραδιοφώνου κσΙ όπότε είχεν άναγγε λει την κήρυξιν τοθ πολέμου όπό των συμμάχων άφοθ επί μα- ταΐφ εΐχβ καταβαλει ύπεραν θρώτιους προσπαθείας πρός διάσωσιν τής είοήνης καί συν έ χισε: Τό διάστημσ των Βώδε κα έβδομάδων πολέμου τό ό- κοΐον διέρρϊυσεν άπό τότε καί τα γεγονότα τα όποΐα συ νέβησαν κατά τό διάστημα αύ τό μοθ δημιουργοθν σημερον την απόλυτον πεποίθησιν δτι ή νίκη θά είναι μέ το μέρος των συμμάχων καΐ θά στίψη τα οπλα μας. Ή "Αγγλικη κυβέρνησις δέν ~1ϊ*~ακόλευθήση. τό πσράδειγ- μα ττ)ς Γερμανΐας καί δέν θ' άποκρύψη την αλήθειαν άπό τό Αγγλικόν λαόν, ώς πρός την εξέλιξιν των πολϊμικων ΐπιχειρήσεων καί οταν άκόμη θά είνε οΰτη δυσόρεστος. Διότι φρονεί ότι ό λαός 2κει τό δικαΐωμα νά γνωρίζη την πραγματικήν κατάστασιν διά νά την αντιμετωπίζη άναλό- Τσάμπερλαιν δέν έξελΐσσεται βπως άνεμένσμεν ίν άρχ{) τίΐς κηρύξεως τού. Ή Γερμσνΐα Βιστάζει νά ενεργήση επίθεσιν τέρωι;. Μ(α των μεθόδων αυτών είνε καί ό πόλβμος των ναρ κων των οποίων κάμνει ή^η χρήσιν. Τα μυστικά των ναρ κων αυτών γνωρίζομεν ή'ΐη καί πολύ ταχέως θά έξουβε τερώσωμεν καί τό δτιλον αύ χάρις είς τό θάρρος καί την δεξιοτεχνίαν των ναυτικων μας. ΌφβΙλω δέ νά έκφράσω τάς ευχαριστίας μου πρός δ λους τούς λαούς τής Αύτοκρο τορΐας διά την βοήθειαν την οποίαν μας παρέχουν καί διά την αυθόρμητον συμμετοχήν των είς τόν άγωνα τόν όποΐ όν διεξάγομεν. Αναφερόμενος είς τάς έκ φρσζομένος υπό τίνων άπορΐ άς διατί οί σΰμμαγοι δέν έ- νεργοθν επίθεσιν εΤπε: Ό σύγ χρονος πόλεμος άπαιτεΐ νέαν τακτικήν καί μεγάλην φρονή απο τον σημε- ρινόνπόλεμον. τού κ. Τσάμπερλαιν. έτιικρατοθσα πάντως σχετική άπραξία είς τό μέτωπον δέν πρέηει νά δημιουργή άνησυχΐ άς. "Οφείλομεν πρό πάντων γως ς Ό πόλεμος συνέχισεν ό κ. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ.- Είς τοΰς άπό αέρος αγώνας τοϋ παρήντος πολέμου ή Μ. Βρεττανίη παρουσιάζει ουν^ιπτικήν ύπεροχήν Διότι χά ^ις Γτς-ίτι»1 ιτικ«σΐΜΐν της οργάνωσιν ν.αί *ήν έκγύμναβιν των οτιλεχών'της-«β»€ν-ί·χθρ4κβν ΟΕ^οηλάνβν-ή^βι»Ίθ%»·νά φθάσυ μΐχρι των Ανωτέρω "Αγγλοι άεροπΓροι με τα άεροπλάνα των ε,ϊς το Δ Μετωπον. _ _ δχι άπό άνθρωπισμόν όλλά άπό φόβον. Δέν άττοίύετσι είς τόν πόλεμον μέ τόν όποΐ όν μάο ηπείλει καί δέν τολ ι.φ νά πλήξη κατά μέτωπον τας δυνάμεις μας διότι γνωρΓ ζει δτι θά συντριβθ κσΙ θά κατσρρειόοΓ) ταχέως.Κατέφιογε λοιπόν είς την χρησιμοποίησιν αλλων πολεμικον μεθόδων, ά- παγορευομένων υπό διεθνων τό δπως κατενικήσομεν κα! έ- ξουδετερώσσμεν κσΙ τα υπο βρύχια των οποίων ή δράσις έξεμηδενίοθη. Ήδη οί νηο πομπαί μας ουνεχίζονται καί καθημερινώς φθάνουν καί ά ναχωροθν ττολυάριθμα σκόφη έκ των λιμένων μσς, θά συν ε χισθοθν δέ καί (Ις ιό μέλλον οί νηοπομπσΐ ι-αί τό εμπόριον μας θά διεξάγεται κανονικάς σιν. Ή επίθεσις τρέπει νά γΐ η είς ιήν κατάλληλον στιγ μην οταν οί συνθήκαι καί οί πρςϋποθέσεις είναι ευνοικαί. ΟΙ σύμμαχοι επομένας θά έ νεργήσουν επίθεσιν οταν οί ύ πεύθυνοι στρατιωτικοΐ κρίνουν κατάλληλον την στιγμήν καί ίύνοϊκός τάς ττρ<:ϋποθίσεις διά νά θέσουν είς εφαρμογήν τα στρατηγικά των σχέδια. 'Η νά Ιχωμβν ύπ' δψ>ν δτι ό χοό
  νος έργάζετσι υπέρ των συμ
  μόχων καί δέν γεννάται ούδε
  μία ΑμφιβολΙα διά ι ήν νίκην.
  Τό μόνον ζήτημα τό οποίον
  μάς άπσσχολεΐ είνε πόση και
  ρός θά χρεισσθή διά νά νίκη
  σωμεν τόν εχθρόν.
  Έν ουΒγΒ'ςι ό κ. Τσάμπερ
  λσιν εισήλθεν είς τό σπουδαι
  ότερον σημείον τοθ λόγου
  τού έκθέσας τούς σκοπούς
  διά τούς όποίους πολεμοθν οί
  σύμμαχοι καί τόν τρόπον
  οργανώσεως τής εΐρήνης μετά
  την νίκην.
  Διά τοαβ-ουμμάχους είπεν,
  οί σκοποΐ τοθ πολέμου καί ή
  οργάνωσις τής είοήνης άποτβ-
  λοθν Ιδιαιτέρα, χωριστά κεφά
  λαια. Ό σκοπός διά τόν ο¬
  ποίον πολεμβμεν ίΐνε: Νά νι
  κήσωμεν τόν εχθρόν. Νά τόν
  νικήσωμεν δχι μόνον στρατιω
  τικώς άλλά καί πολιτικάς β·
  πιβάλλοντες είς αυτόν ν' άλ¬
  λά ζή την πολιτικήν τής β'ας
  καί των έπιδρομων την ά πό
  β>έπουσαν είς την κυριαρχί
  αν επί των δλλων λα©ν
  διά τής προδοσίας, τής β'ας
  καί τής βσνούσου τυραννίσς
  ιώ> άνυπβρασπΐστων. την πό
  λαϊκήν ή ΟΊθΙα χαρακτηοΐζε-
  ται άπό την πλήρη ελλειψ ν λό
  γου καί πΐστβως.
  Εάν 6υνη9βμεν νά πείσω
  μβν τόν Γερμανικόν λαόν νά
  παραιτηθή ττΐς νοοτροπΐσς αυ¬
  τής, τόσον τό καλύτερον. Πάν
  τως, θά συνεχίσωμεν τόν πό¬
  λεμον μέχρις δτου επιτύχωμεν
  πλήσως τούς σκοπούς μας.
  Ιδού τώρα καί πως σκο^ίύπ
  μέν νά όργανώσωμβν την ε[·
  ρήνην.
  Έτιιδιώκομεν ΐήν δημιουρ
  γΐαν μιβς νέας Εύρώτιης δχι
  υπό την Εννοιανχαράξεωςνέων
  συν άρων κρατων καί μεταβο
  λ*ίς τοθ γεωγραφικοθ χάρτου
  άλλάμιας νέας Εύρώπης προι
  κισμένης μέ νέον πνεθμα τό
  οποίον θά καταστήση εΰ<ολον καί δυνατήν την προσέγγισιν καί την συνεργασίαν ολων των λαώ ν. Είς την Εϋρώπττν αυτήν εκάστη χώρα θά Εχη τό δικαΐωμα έκλογής τοθ καθβ- στώτος α ής. (Συνέχεια είς >
  την 4ην σελίδα).
  ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΝ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΝ ΕΠΙΘΕΣΙΝ:
  Εΰρισχέμΐβα τώρα «1« την νρ«ρμ(>ν Μβζηό.
  "0»ι ·Ι« τ* «χι»ρε»ΐ)ατι«« έον« Λ6υ »"» ββ»" Γλ?
  οΤικίι τ« έ{η»ίν»ο« μίσ« >!ς τάς «τυχώσΐΐί τβδ έ
  ί.φουί Χ·1 «ου οί έη.4λί«ις Τ«ν, χάρις είς *ν«
  Κβμβυφλββισμβνο βιΑχββμο συγχίβντβι μέ τίς ιι«
  «χνιέ' τού τβ«ίχυ. Κυ^λβςρορβυμ.ν **■!«»■■*
  άββοκ* σ«μια *«»ονιβν >««» μυδρ«λλιοβόλ«ν,
  ■Ις τί ΐίεΜΐ «ού βά ήνν»?«ν &ν έννβΐϊται τ*·
  κ«β«.μ«νη{ ταύτβχρθνως ««* τ* ««Ρ*|λ«ν τβν■ ύ
  »ον·ί«ν ωρβυρίων κ«1 τβν 6««ρ«σ«ιστ6ν που θα
  «««*σοοντβΡέΗΐ τής ίηιφ«νΐΙ·β «δ έδάφους, σι»γ
  ιΜΕΤΑ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ
  Τ υπ«ρΤ.ν1ν.Χβθ.ν συν.
  τβν έχβρον Ινα ου3τπμ«
  ΚΙσίϊμίτΙν χβεΐΛ. «Φ-μιΐΦ*ν «^ν «Ρ«Υ
  Φ 1 τίΓνέχβρβν .1 ,ωτβγρβτφί*· τδν ά«ροπ*ρ«ν
  «ΙΪ
  οιν. Ηρχιο
  «ρν«νιομ&ν «β« βΡΐί γ
  τα ιης, μ«ροβτ« τηί. «»β» "ΐί
  τββ στρατβΰ έκστρ«τει·ί.
  Ό ύ «
  με.ώ6·υβ 6«βστηρίϊ«ϊι
  βέρΐι την ζ«ηρβτητ« τβν
  ψΐ 6κινήσβών ιβ
  Ρ«ο
  τίιν
  ρϊο*νγ
  οιν «Ο *χ0ρβ6.
  βν ουνβββιν· τέ>
  »«ον βά Η«ώρβ«
  τίνα οτοιχ>!«, ν*
  ε«1 τβκβυ μ«1 ·
  ϊ·ν Ββλ«Μ« τββ ««Ρ
  •β ΐβρΙθΝβντβ «Λειβμεν»
  Γόρ- «*θ ,ί.ν ^
  *ηο Μο*« «Ρ·»ϊ·»»
  ««ι, Α ίπινβητΐΗβτηβ
  ^β #Φ
  *νί«ιΙ-0
  «
  ·
  βιΐβϊβν
  λε

  χην & οτρατ'ς ι ής αμύνης άντιτασσει (Ις τβν
  στρατόν τής έπιθΐοκΜς Κ«1 το οΰνολβν οχημκτΐ
  ζ·ι βνβι ούστημκ έχπλπσοβύσηί («υοτβτητας κβΐ
  στ«Ρ«έτητβς τ«ΰτοχρό«Νς ι
  Ό Γβλλος ΰέν κατέχΐται, είς την «ίοϊτβΐμαοί
  αν τού κοοΌθ, άπί> κνβθμα μαχιοβιλιομεϋ. δέν
  Ιχει την τέχνην * μβ·»βίλλο το χορτάρι βέ βρ«
  χο βκνβτβν, τβ ΜλαρΙ οέ οχοινΐ &γχβνη$ Τίηβ« β
  π(ον, ετοιμβζοντβι γιά την ίφοδον ποΰ διατί ζβι
  *β αναλάβη β ίχδρός, άλλα πού είς τβ ιέλος 8 ά
  νκγχβΐοβό 'ίοβΛΐ να έπιχΕΐοήση Ή σύγκριαις μέ
  τ& πβρϊλβέν δέν έπιτοεπετβιι >αν. Καί τβ ε'νκ τέ
  ταρτον μόνον άηβ τα συστήματα αϋτά να υπήρχαν
  στό ίάοβς τοΰ Κώρ θά βταμκτο&αιν άσ»αλώ; την
  έπ(θ(θΐν κατά τοθ Βκβντέν. Τό ίνα έγδοβν των α
  μνντικβν αύτβν θϋστημάτων νά νηήρχι οτβ Σΐ
  ·. ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΝ »-,
  Ι ΓΡΑΜΜΗ ΙΛΛΪΐηα
  ΓΡΑΛΊΜΚ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ
  2ΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΡΑΜΜΗΪ
  μως βέν είνε
  ΜΑΖΙΝΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗΕ ΖΙΓΚΦΡΙΝΤ
  «β Χρμ
  α«λβτΠτα
  Ιρν«
  λ
  ο»νβν «*β*
  V
  άναχαλύιιτη
  μέ την *«βίαν έτβιμάζ«
  βι«λ«σι*ζβ»ν, λ
  τ* β
  ρ«ς
  Έδβ κόββ»ν μι* ο»»β« ίβνορειν.
  -βίΓεύνβββσβιν τίιν «Ρβίλασιν τβθ έχβρβθ.
  δίνβρα έκ·! άηίνβνη βα τ· άφιιοετ·;
  Α»ϊ« ε«·Ρρ«ί»ν.»ν την «Ρ··λ«<"ν... άιιβ τ« «βτάμικ ί»»ί τ* ββοενβρα, τ* * #* μ#Τ«μΦ*ΗΡ6ν·ντε» Τ· ί· μέν ντέ Νταμ, θ' άπΐτρίπβτβ ο ίύλβξ τοθ Νάρνη - "Ας ιτοθμϊ 2μνς ότι άρχίζει η μ«χη στή ΥΡ«μ μίΐ Μαςινβ. "Ας πβδ»« ότι ί Γερμανοΐ κατώρ βΐίβαν νά φίρουν το πνροβολικόν των, τέι πυρο μ«χιχ« των. Ό σκοπος 2μ»ς βά είνε πάντβτε νά έ{«σ«αλ(ββυν την πρβ«λασίν των, βάζοντας πρ&τα τβ πεζικβν τειν νά προχ&>ρή30 Δέν Βά
  μπβρέση νά {«κινήβη κ«Ρ* μβνβν «πό αύτβ τβ
  δάββς. 'Αηβ τβ ϊδιο μίρβς β* ηρέηει ϋβτερα ν*
  ηερέίββον βΙ άνΐφβδιοιβμβί τχν οέ &νβρες, τρβφι
  μ«, 0* ηνρβμ«χ»κ«, ΤρΙ« Φχ6 άί
  πρός τα άρ'στϊρά κάτω άηό τα φυλλύμ«τα, πρβς
  τα δεξιά κάτω άπβ τβ διίσβλο, στβ κέντρον πί
  σω από ιοάγίΟΜτημ». δινβταυρώνβυν έδω τα πυ
  ρά των, χ«?Ις νά λβγαριάβΜμιν χαΐ τ6 υλικων
  έκσΐρατΐίβς ικυ θά μείνη έηΐ τόπονι. Ή Χ«ρά
  δρα πβύ βλέπετβ νά χατϊβαΗτι &γο την «ραχη»
  χαΐ διά μέοου τής οηοίας βά μκορουοαν νά έ
  πιχειβήσβυν ν ά χκτεβοΰν. θιρίζβτβι μέ τό μυ
  δραλλ'ςββλον αηο ένα μκλοχχάβυζ "Αν κάνουν
  λοιπόν, τως ξεχύνονται στην χλιτθν ώς σχβιτΐυ
  ταί θά ευρίσκοντο έκτ.θιιμένοι σέ μιά άληβινη
  βρβχη σςραιρδν. "θχι. άληθινά, ή επιχείρησις δέν
  ίμφανίζιται χαθολου ευχολος...
  *♦*
  Είνε ηαραφρτβύνη νά φκντβζϊται κα>β'ς 2η
  έ χ Χίτλερ εύρίβχ«ται ιΐς την βλινώτερον στενώ
  χνρβν θέβιν Καί εΐνα άοφ*>6ς ή βιβαιότης «ΰ
  τή «ου ίμψυχώνιι τού; στρατιώτας μας της γραμ
  μής Μαζινβ, ηού τού; στηρίζ'ΐ ·1{ μίαν πρβσηΑ
  θείαν της βπβίας βΰίεί; ήιιηοριΐ νά καθορίση τα 8
  ρια. Είς τβν πόλεμον τοϋ ηθικου. τβν «πόλεμον
  τβν νιύρνν» πού ϊαπβυαβ νά κηρύ£ο η Γερμανία,
  κοιΐ μόνον νά κατορθώση χανΐΐς νά έμιτνιύση
  την αμφιβολίαν (Ις τβν εχθρόν, αποτελεί ηδη νι
  Μην, χαΐ χαβκ νία φλυβρία γύρυ άπ6 την γρ«μ
  μην Μαζινό χβθι μέτρον συρματοπλένματος πβύ
  ποβστίθίται,εΐν· μία νέα έηιβεβ»ί»σΐ( ίτι ηΓαλλία
  δέν πίόκϊΐ'αι νά θεβιριιθό ύ: ϊΒνος διυτίρας χά
  τηγβρίας. Διασχίζβντας κανβίι τβ σηιΐερινβν η τβ
  αυριανόν πεδίον, μάχης, έκ των πρώτων γραμμϋν
  ϊ'ως τα μϊτόπισββν. έρευνώντας τα μβτόπισθεν
  τβΰ έχθροΰ, ί{β:άζοντ«ς την ποιόΐητα τΒν έν*ρ
  γειών καί άντιδρβοεών τβ» ϊχ«ι μάλλβν την έν
  τύιτΗσιν ίτι έχνευρ'ζεται είς έπιχειρήσεις λεπιβ
  μερβΐας καρά ότι βαίνιι πρός την αποφασίση
  χην μάχην ©ά η9ιλΐ νά Μερδίσα μερικάς έχατβν
  τάδας μετρκν!
  Έκιτυχία λεκτβμιρειαχη «ού μβιραίβας θά τον
  Ιφ«ρ* «λποιίατερα πρός Χνα βύατημκ Ιργκν ηού
  φοβείται, Πράγματι. * μοναι έπιβέοιις κου επ*
  χιίρηβε χατά τής γραμμη,. ευς ^ήμερα, είναι αί
  Ιπιθίσβις προπαγάνδας. Την νύκτ* πίπτουν χακοτι
  άπό τβν ουρανόν πρβχηρύ{εις πληροφοροθβαι τβθς
  Γάλλους στρβτιώτας ότι οί "Αγγλβι ούντρβφβΐ
  Τβμμηδΐς, τους χαλουν νά κέββυν «Ις
  τβ βαβϊβν (υ
  τ«ν, οί ...
  Ινα λουτρόν βϊμ«τβς, μίβα είς
  χαρίστιις θά τούς £βλ·καν »ά πνιγουν. "Ενα η
  δ«ό δβίγμχτα τοΰ εΐίους αύτοΰ κυκλοφορούν (Ις
  τού; καταυλιαμούί Δέν ηαρ«τηρε!ται ίμιις χαιι
  μιά ζηΐηβις γι' «ύτά, οΰτ< &( άτλά ένθϋμια, διβ τι 0«ηΐς«ον χ«τά έχατβντάδας «1^ τβ χβμ« των ΧΝραφΐβν. χάτω άπβ τίιν βρβχη ηβθ άπό τβν Όχτώβριβν ίχει μεταβίλΐι την Λνρραίνη οέ} 0ν·νγγ·ρΐ. ΑΝΤΡΕ ΦΟΥΚί» Η ΓΡΑΜΜΗ ΜΑΖΙΝΟ | '*«·.
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ν.,
  Βελλΐνΐ)ς
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (-ίινηυατονρά·
  •ος).— Σήμερον άΐονευματινή 6.
  30'. εσπερινή 9.15' μ. μ. «Σενιορί ι
  τα» μέ τούς Ζαννέτ Μακντόναλδ,
  Μέλσων "Ενυ.' |
  Την Δευτέραν «'Ασιατική θύελ
  λα».
  ΜΙΝΩΑ — Σήμεοον «ΜΛ μοθ δ-
  ιτοσχε-{ϊς». Πεμχτη ,«Βαρώνη καί
  Καμαριίρης». Κυριακή ωρα 2 α.
  μ, επεισοδιακόν. Καθ1 έ^στην, ώ·
  ρα 6 30' βιιογιυμβτινή, 930' έα«ε Είς τόν κλάδον τόν δικα
  Ρινή· στ,ικόν, έχει ά^βή παράδο-
  γ» * Α ι π,κη κΐ Γ κΐ σις νά *π«ναλσμ8άνωμεν, 8τι
  Ρ Α Δ Ι Ο Φ £2 Ν ΟΝ ευρίσκει κανεΐς όλοκληοώσεις
  -—-———-—-————————■ άρετή, πληοότηΐας αξιών, ίέ
  Χτθδυδς Αθηνών. ,°να<: «ϋθυκρίσΐας, φωτεινότη — ί'τσς έπιστήμης, ψυχικόν άνωτβ Πρ6νρ«μμ«28ης Νιβρίου. ΐκοιραόν. Έν άναπτύξει τό 12.25 Σήμα—Έθνικδς Ομνος— {αΓσθηματ τοθ ανθ. ωπινου Ι5εώ 5ιινος Νεολαίαν |£ους. ΚαΙ είς άλλους κλάδίΐον" "Ω?α 'Αατερο'σχοπείου Αθηνών.' βεβαία της Κρατικής παντο δι' ορχήστραν δυναμΐας υπάρχουν τοιαϋΐα τ (άξίαι, πολλαί μορφαΐ αξιών ηι£ άλλ' είς τόν δικασπκόν κλά- (δον, π'στις τουλάχιστον ίδική τού ώραιόκοσμου "Ε?γ* 12 30 (Δ'σκοι) 13 Εδθιιμτι μουσιχή 8ια νο (Δίσ«οι) 13.30 Είδήσ«ς.Χρτ)μ«ιοτή, ϊ ρι0¥ ■ μορφαί αυταί μέ τάς φωτεινό- 13.45 Έλαφρδ τραγεθΐι (δίΐό'^τας. μέ την επιστημονικήν τίΐί Κκ-Βρ^ννχςΐΛάζαι ουνο ύπερΒττάοκβισν, μέ την κυριαρ Βε'α'κιάνου δπδ τής ίδία<). *1αν ι?- έ* *Φ«σόν των επιβο 14.15 Είδήσΐις.-^Μΐτε^ρολογι λ<."· ττλβονάζουν. χον δελτίον.-ΚΕνησις άγορβς Π« Τ°°™ *° διεπιστώσσμεν [β, ι πλειστάκις καΐ άπότούς δικα- 18.45 Έμδατήρι* καΐ έλληνι στικοος πού μάς ί|λθαίν έδ©, Ι χοροί. (Δίσχοι). κστά κσιΡούς ·"*· «** την ο"ρχήστρα,οίασιν 'Ίζ πλειάδος των άν διεύθυνσιν ί βρώϊν πού ( κοΐ 18.55 Ή ταχτιχή τοθ ΣΐαθμοΟ Ι&πδ την τοθ χ. Βιτάλη. 19 45 Όμιλία διά την Ε.Ο Ν. 20 Κρητιχές μαντινάδες (5τχώ τοθ όμίλου 'Αλέχου Καραβίτη)- 20 30 Άρΐις άπδ δπερες (Δ!- σχοι). 20.50 Είδήσεις. 21 Έλαφρά μουσιχή (ϊπδ τή; δρχήστρας Σταυράκη-ϊιδηροπού ^ λου). 21,30 Όμιλ(α. 21.45 "Εργα διά δόο πιάνα (δπό των Λώρη χαί Ίδας Μαρ γαρίτη). 22.20 Είδήαεις. 22.30 Βίλς δπό τής τακτικάς βρχήστρας τοθ ΣταθμοΟ (καί δπδ την διεύθυνσιν τ< Ο χ. Βιτίλι?, 23 Μουσιχή τζάζ (ΔΐΌκοΐ). 23.20^ ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23.30 Άριες άπδ δπερες (δ ηό «5 τενόρευ χ. Λάμπρου Μαυ ράχη). 24 Τελευταίαι ΐΖδήσεις. 0.10 Μουαιχή χοροΰ (ΔΕσκοι). πλειάδος τ©ν άν _,----..— Λπονέμουν την δι (καιοσύνην είς την υπόλοιπον Ένλάδα. Μ α άπό τάς μορφάς αύτάς μέ τόν κραδασμόν τής ουνε- χοθς προσηλώατεως είς τό κα¬ θήκον, μέ την ανωτέραν πνο- ήνένός ραφΐνάτου (δεαλισμοθ, μέ την αντίληψιν τής φβιοοθς ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπβγευματινή ώρα 6.30 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.15 μ μ. Οί βααιλβϊς τ·δ τραγου διβδ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Στ* φΐλμ—μαγεία: Σ ΡΙΤΑ (Ρέδον τής Δύσ&νς) 'Βν« ν^ητΐυτιχο ■<2ύλλιβ ιτβυ Τ« πλημμυρίζουν ούρά νιΐο μουοικές μελβ>β(ε$.
  Ένβς ατρέβιλος χβρ&ν στβ
  βργιβ μιάς Σκβνιέλιχης »»ί
  στ*ς.
  ΝβυοΐΜίι Γ. Γχβυνώ—
  Χέρμπΐρχ Χτβχάρτ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μια καταπλικτιχή δή
  μιευργία.
  Μιχ ύηέρπβραγωγϊ, τής
  Γαλλικής κινημβτβγρα
  φί«5:
  Πρυτβγΐίνιατβθν:
  Κόνραδ Φάϊτ—Μιταί
  κο Τανάκ», £καο& Χκ
  γιαχάβα—Μαντΐλέν Ρίμ
  πινσβν.
  γβλικής δυνάμεως, μέ την ε¬
  παξία ν κατοχήν τής Εόρας
  τοθ κατηνορώ, τής θέσεως άπό
  την οποίαν έξαρτάται πολλά
  κις δλο τό κοινωνικόν καί τό
  κρατικόν μ άς οΐκοδόμημα, εί
  νέ άναντιρρή Γως καί τοθ ΕΙ
  σαγγελέως Ηρακλείου κ. Βελ
  λίνη Τό Ηράκλειον τόν έγνώ
  ρισβν ίίς στιγμάς αναρχικάς
  λαΐλσπος, τόν εΤδβ, τόν ή
  σθάνθη, ώς πυγμήν καί ώς
  κραμα στιανΐων .ανθρωπίνον
  χαρισμάτων, τόν εγνώρισε
  κατόπιν είς τόν κοινωνικόν
  στίβον ώς κύριον άνεπΐληπτον
  κσί ώς άνθρωπον άξιωματι
  κ£ς σκεπτόμενον καί δρώντα
  είς δλσς τού τάς έκδηλώσεις
  καί ΰχι μόνον τόν ήνάπησεν
  άλλα καί τόν ένεκολπώθη ώς
  δικαιοκρΐτην, ώς έν άπό τα
  ύγιέστερα οΐοιχεία τοθ κοινω
  νικοΟ μας υυνόλου.
  "Η5η μία όλιγόλογος πληρο
  φορία τής «Ανορθώσεως» προ
  χθές δημοσιευθείσα φέριι τόν
  κ. Ββλλινην, τόν τόσας φιλαν·
  θρωπίσς καί άγαθοεργΐας έχον
  τα είς τό ενεργητικόν τού κα
  ΐά την τετραειίαν τής έδώ
  ηοραμονής τού, προαγόμενον
  είς τόν βαθμόν τοθ Άντεισαγ
  ΠαΑΕΙΤΑΙ άμπΐλος σουλτανί
  14 περ(πο·ι στρεμμάτων, ιίς θέ¬
  σιν μιταξδ προαστε(ων Άγίου
  Ίβάννοιι—Χανιαλΐ] Τεχε—Ήρα·
  χλΐίου. Πληροφορίαι: Καφινιΐον
  Γευργίου Μαρή όϊδς Καλοχαιρι
  νοθ παραηλΐυροκ Φβρμαχιίβ»

  ι ΜΙΝΩΑ'
  ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ« 9.30μ.μ.
  'Η Λβνΐζα ϋύρλίχ υπό
  σχεται στούς πανρεμμέ
  νους ίτι θά μάθουν πδς
  να φορτώνουν τίς φροντί
  δες στή γυναΐκα τους,
  άλλά καί πδς νά την
  κρατοδν. Καί στούς άνύ
  πανδρους πώς πρέπει νά
  μετβχειρίζωνται τή γυ
  ναΐκα τους, ίταν παν
  τρευτοδν, αν παφακολου
  θήσουν τό
  ΜΗ ΜΟΥ
  Σ
  Ένα ίργβ γεμ&τ· &ψ·
  θ(«σι·βγάπηΌνγκ(νηοι.
  £#, , Την Πέμπτην
  Ή πιό σπινβηρββίλος
  κοινωνική σάτυρα, πλαι-
  σιωμένη άπό την πατθη
  τιχώτερη, ούγγαρέζικη
  μουσική.
  Η
  ΚΑΙ Ο
  Μέτήν Άννα Μπίλλβ
  ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ
  ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ Α£ΤΕΡ£2
  "Η τόσον φημιζομ<^νη στάρ διά τό κάλλος καί τή ν ήθοποιΐσν της Μπίττ Φοϋρνες είς μίαν νέαν δημιουργίαν της. .χής μονής Χ3ΐ γερχίρον χαί διά . τοθ Ζδιαιτέρου αατοθ τρόπου την μνήμην τόσωνήρώων, Τό Ρέθυμνον. Ό Νομάρχην ΡιΘύμντ;ς κ. Πϊ παθανασίου επανελθών προχΒέ; |ξ Αθηνών προίβη είς έκτενεΐς άνα χοηώσεις έν σχέσει μέ τα ζητή ματΛ τή; πόλεως χαί τεθ νομοθ Ό χ. Ι1αποθανασ!ου ωμίλησε χά διά τδ Λιμενιχδν χαί διά την Ο δρευσιν χαί τα φιλανθρωπικόν Ιρ γα επί πλέον διά την σύστασιν συνεργείοον έλαιοχλαδευτών είς Μυ λοπόταμον χαί δι' άλλα πολλά τήματα ένδιαφίροντα ζωτιχώς τδ Ρίϋ μνον καί τάς κυριωτέρας παρχιαχάς τού περιοχάς. Δι1 ίλα οτύϊ* έμΐρίμ<·ησ«ν ό χ. Νομάρχης γενόμενος Εεχτίς έηί τούτω άπι τδν Πρωθυπουργόν χ. Ί. Μεταξόί δστις εξεδήλωσε ιύρύ ενδιαφέρον έν τή έχτιμήιει των 5)<ο> προό
  δών τοθ γείτονος νομεΰ χαί ή;
  έργατΐχότητος των χατοίχων τού
  γελέως 'ΕφετΛν.
  Καί τό "Ηράκλειον μσζ' μέ
  ημάς δέν χαίρει άπλβς διά
  την δικαίαν αυτήν προαγωγήν
  την τιμβσαν τό κράτος. ΑΙ
  σθάνεται -πλήμμυραν ψυχικάς
  Ικανοποιήσεως διότι άναμφι-
  βόλως ή προαγωγή αυτή σημσί
  νει την περιφανεστέραν επι·
  βράβευσιν τής άρετή*ς. Τής δι
  καστικης καί κοινωνικάς άρε-
  τής τοθ Εισαγγελέως κ.' Βελ-
  λΐνη.
  ***
  Προσκυνητηριον.
  Ή ίπιτροπή διά την Γίρυσιν
  ΜουσειΌυ είς 'Αρχάϊ-, ίζήτ,-σε δι'
  άναχοινώσεως αυτής την συνδρο¬
  μήν παντός δυναμένου πρός πΐρι
  συλλογήν των διεσπαρμίνων εις
  χείρας Ιδΐωτ&ν χειμηλίων των έ
  όντων σχέσιν μέ τού; Ιχ τοθ
  μιΟ Ρεθύμνης άγωνισίάς. Τό
  έργον τής επιτροπήν ε!»ι ίμολο
  γουμίνιος παγχρητιΌυ χαραχιή;ος
  χαί έπιβίλλεται νά δποστκριχθη~.
  Διά νά γ!η χαί τί Μουσείον αύ
  τό, προσχυνητήριον σ>μνδν, Ινϊια
  φίρον χάθ< ϊπισχέπτην τής θρυλι Ι Τό εντελώς άνακαινισθέν "ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΓ' Κατέστη δικαίας κέντρον δλων των Κρητών ταξιδιωτών. Τό εόνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχεΤα τ©ν Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον τής όδοθ Σταδίου. Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομΦόρ, άνέσεως, άερισμοθ, άπαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων 66α-»ων, έγκαταστάσεων λουτρόν, είνε άσύγκριτον. ΤΟ «Χ1ΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διε«8όν*τ«ι Ερήτκ κ. Γιύργι·*/ τσν Ηρχισε Έργαζόμενον ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΛΑΙΟΥΡΠΑΣ Γ. Ε. ΜΙΤΣΟΤΑΚΗ ,τ·ά ττεριπαθέστερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΑΙ Η ΣΕΡΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΜΩΜΙΚΒ Θ ΝΛΤΟΙ — Απέθανεν είς ΠρΟι καί ε'κ(|δε«''θΐ| ίν συρρο[| πλήθηυς κόσυου εξ ολων των χο>ρίων τής Μ^
  σαοάί πληρης ί|μ«οών ό Νικόλαο-
  Κουλεντάκης. Ό μεΐαστάς, διεχρίνϋη
  διά την δημιουργικότητα κσί τό φιλο
  πρόοδον πνεΰμα τού, διά τα πατοιο)
  τικατου «ίσθήματα καί τί,ν κα?ν(ησύ
  νην_ τού Οί ο και^ιχαιμε· γενικής έκ
  τιμήσεως. Τούς οίχείους τού
  Τδν ξεύριι 5μ»ς ή
  ρολΕνα, τδν φτωχΰ τδν
  της, τδν εχει μάθη: Ξέρκ
  ό φορές είνε
  .... .. ■- κ«« την
  ΙΊοιιράρη μήτΐ](.) των κ. κ. '| Ζ '
  .)ΐ| Γυμνασιάρχου Ίεοππέτρα-, Ι'.°20"
  πάνιησιν .. Καί έπειδή άπδ
  «υ ό Σιθμπερτ !έ* Θά έηαιρνε
  ποτέ τού θάρρος, άποφασίζει νά
  τ&Ο δώση αυ ή. Τδν πληοιάζει—
  ώ μέ τόσην οΐχε ότηΐα: 2άν μιά
  παλαιά, δοχιμασμίνη φίλ^, σ*ν
  μιά καλή σιοργιχή άοελφή...
  Σ:έχεται δρθΐα, χοντά τού, πί
  >ω άπδ τδ χεφάλι το^ μέ τίς ά-
  χτένισΐες, άΊχχτες μπιθχλες... Ό
  Φράντς άνατριχΐάζει... Είνε τόσον
  ίσυνήθιστες σέ τόσον άμεσες ευα
  φές. μέ γυναΐχες.
  — Φράντς!—«0 λέγει ή Κ«ρο
  λίνα, . Καί ή φω/ή της π-ίλλεται
  άπδ συγκίνησιν...—Φρίντς,ξίρεις;
  Μάς πρέ5(βσαν γιά χθις τδ βρίδυ
  'Π μεΐασΐααα διεκρίνετο „,„
  σαανικάς αρετάς της τάς τόσον Υ,.
  ς,.-κιηυιστικάς είς τος παλαιά- Κοήη
  σας οίκοδεσΐΐοίναο. Ή χηδρία χ,,ς ί
  γέγετο έπιβλητ.κώς μετεχοΰοης τ«:
  Μυυιικής Νεαπόλεως καί έν συο ο
  άτείρου χόσμου έκφωνιιθέντος χα'
  Γΐτικηδείου της υπό τηΠ δικηγήρου κ
  Γ. Τσι<λη. Συλλυπούμεθα θερμώς τού; οικειους τής μετασΐάση; κο1 ίδιιιιτί"ρως τους υίθύς της, *** Γόρω στήν πόΑι. Ό καιυός την παρελθούσαν Κυ· ριιικήν εφάνη βελτιούμενος πνςά τό ότι ιΊτ° τσουχτερόν ιο ψϋϊος. Είς τδ οικουσμα των των, ό άτυχής Φράνΐς αίσθάνε ΐαι ώσλν ν' άΐειάζιυν είς ή^ ρά- χι τού χουβάδις μέ πχγωμενο νέ ρό! Τδ ήξερε αύτάς, τδ έλεγε αΰ τος. τδ εφ^6είΐ£.! Δέν τα είχε πζ τής χομήσσ*ης; ΤΙ τής ίιτταιεν ό αί ..χής αύ;ΰ(; Τα έμαθεν ό Χ χόμης; Ήΐαν επόμενον! Όλοι έ κείνοι οί χωριχοΐ που παρέστη σαν χατάπληχτοι μάρτυρες τοθ τολμηροθ πραξικοπήματος τής νέ αρας κομήσση;, θέλοντες νά φα νοθν εύάρεστοι είς τδν κύριον των θά έσπευδαν νά τοθ μαρτυρήσουν δ,τι απίστευτον, β,τι έκπληχτιχδν είχαν δή τα .μάΐια τους. 'Η χόοη τοθ άφίντη των, ή άρχοντοπούλα, είς την ταπιινή τοβίρνα των μαζΐ μέ τδν ϊασχα Αάλο της μέ τδν οποίον την εί5αν νά φιύγη μαζΐ! ΤΙ αχάνδίλον! Καί τί θα λέγη τώρα ,δ χύριος χόμης γι' «ι*ιόν;—οχέπτεται ό άτυχής δ Σ-.θμπερτ πού είνε ταραγμένος ώσάν ϊνοχοί, έν ώ ά πλώς είνε χατηγορ; ύμενος χαι μάλιστα άθώος; Άλλ' 6 άτυχής μουσιχδς ίέν προφθάνει νά συνέλ θη άπδ την έκπληξιν τού, χαί είς άλλην έκπληξιν τδν ρίπτει ή χόμτ,σσα μ έ νέαν της άναχοίνω αι»; , —Ό μπομΐΐίές βμως ίέν Ούμω σε χαθόλου! Τότε πιά δ Σεθμπερτ βλέπει δ λα τα πράγματα μέσα είς τδ ιω μάπον νά φϊρουν τρελλες βόλτες γύρω τού... 'Εχ·ι μιά αίσθησιν ώσάν τδ παν γύ;ω τού νά υρΙ ζή, νά τριχλίζη! Τδ φτωχδ χε φαλι τού είνε όαρύ, βαρύ... Τον τυραννεΐ Ινας αίφνΐδιος πονοχέφ» λος, ώσά< νά μή έφθανε τδ άγρι όν χαρδιοχτθπι τού. Τί νέημα να βγάλη άπδ δλα αύτέ; ΤΙ νά συμ πιρκνη; ^Ώριαμένως αύΐοΐ οί ά ριστοχράιαι είνε εντελώς διαφορι τικοί άνϋ,ωποΐ, μέ* άΆλα έθιμχ, μέ άλλας άνιιλτ,ψί.ς. Χθές τδ δράδυ ή χόρη τοϋ χόμητος ήιαν χρυφά είς τδ χαηηλεΐον των άγροί χων χωριχών. Σήμερα τδν έπισχι πΐεται μόνη της είς την καμάρα τού. Καί εκεΐ που ο υιός περίμε νέ νά καταφθαοη τδ πολύ πολύ 6 μης, ό πατέρας τη-, μηνίιον ά χούει την χόρη τού να τοθ λέγη εντελώς άιάραχα, μέ δλην τή^ ψυχραιμίαν της, δτι τδ χθΐσινδν ι.σό5ίον δέν χακοφά'νηκε ίιόλου είς τον πάτερ* — ΟΙ όποΐοι άντί ρου προεΐίμησαν το ϋπαιθοον κίίτίΐ Ι ληίΐίίντεί τα ΏτήπΓριιη χώγ (σονεχ(ζιτα) ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. Κ0ΝΔΥΑ1ΧΙΙΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ Όίός Ευννς-ΗβάΜλειον β γ ν κέντρω». — Μέ την απόλυσιν των άγυμνά 1928-ΙΙΰίι άρκε€Ος κοημος ί έπανι'ρχεται είς τάς έστί άς τού. — 'ϋ,κ τής Κρήτης ώς γνωστήν δέν είχον προσκληθί) άνύμναστοι των κί-άσεοιν τούτων. — Όπτοσδήποτε προσήλθον είς τάς τάξεις τοθ σΐρατοΰ άρκετοι διαμένον τες είς την νησον μος καί είς τή/ ϊΐόλιν^ μας ιδιαιτέρως, ύταγόμενοι στρ«(θλογικώς είς τάς περιφερείας της ,άλλης Ελλάδος. — Τα πορτοκάλλια ημέραν μέ την ημέραν αύξάνονΐαι είς την φρουΐα γοράν μας. —Πωλούμενα άκόμη άπό πλανοδί ο»ς ίΐωλητας άλλά καί άγοραζόμενα άπό τούς φίλους των φρούτοιν. —Γνωστοϋ όντο» ότι άποτελοΰν ένα άπό τα υγιεινοτερα φροϋΐα. καθι στάμενα περιζήτητα ίόίως οίαν προ σφέρονται ώριμα. — Είς την γειτονα Νεάΐτολιν συνήλ θεν προχθές Παρασκευήν ή υπο την προεδρίαν τού Θεοφιλεστάτου Επι σκόπου Πέτρας έπιτροπη των μαοητι κων συσσιτίων Μεραμβέλλου. —'Η έπιτροπή ενέκρινε τοίις προϋ πο/.ογισμούς των έφορειών συσσιτίων Κρηΐσίχς καί "Λγίου Νικολίου. — Έξ άλλου διενεμήθησαν αί υπό τής Νομαρχιακής έπιτροπής δοθείσαι πιστώσεις οιά την έναρξιν των σιισσι τίιον τ« όποΐα θά Αειτουργτ'ισουν κανονικώς κ«ί ίφέτος καί ε,Ις τό Μεραμβέλλον. — ΆπιΊψε είς τό ΐτρόγρομμα τοϋ οαοκχροινικοϋ μας σταθμυΰ καί κατά νας ώρας τής συνηθους όμιλίας, ύ κ. Αανίτης θα πναπΐύξ^ι τό ίργον τού ποιητυϋ Λορέντζυυ Μαβίλη έπίτ{| ε'ηετεί(<) τοΓι θανάτου τού είς τόν Αρι σκον. — Έκ παοαλλήλου ή χ. Ποόπα Κοκ κινάκη Οιί άπαγγείλ[ΐ ποιηματά τηυ. — Ένδιαφεμουσα άηόψΐ είνε καί ί| Κρητικι'ι μοιισική κατα τϊν οποίαν ϋ« παιχϋυΓιν χοροί ϋλης τής Κρήτης καί είς το τι λος οί *Καστρινοί καν τα&ός>οι».
  ς γράφουν έκ Χανδρα Σητείας
  ότι ιδρύθη ι'κεϊ Σιιλλογος Κυρίων και
  δεσποινίδιον υπό τον τίτλον ή «Περί
  ί)αλψ'ς>.
  — ΙΙρόκειται όντως περί πρωτο
  (!οιλιας επκινιτΓις τιμ<ίισης ιί» φιλοπρό οδόν τοϋιο χωριιιν τής Σητείας. — Καί μελλούσης να συστηματοπο ήσιι την έ<ιϊ έχόηλουμίνην άξιόλο γυν φιλανθρωπικόν κίνησιν. —Τα ύδρόμιτροι ι'ξακολουθοϋν νά τοΐιοϋε.τοϋνΐαι είς τάς συνοικίας τής πόλεως. — Καί συγκεκριμένως τάς νοτιανα τολικάς καί ε'κεϊίΐεν πρός τάς διιτι κάς. — Μέ την τοποθβτησιναύΐήν ή ίιδρο μετρική εγκατάστασις προχώρει πυος την όλοχλήρ«ΐ)ηίν ττ|ς ε'ν τ\ πόλει. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΚΟΚΚΑΡΙ Έξοκρετιχής ποιότητος είς την χρεμμυδαπ'θήχην παρά ιψ Γεν! Τζαμί παραπλεύρως τοθ εμπορι χοθ χατασνήιιατος Ιωάννου Λι- ναρδάχη. Πώλησις λιανικώς χαί χονδρικώς. 0&Λ0ΥΝΤΑΙ οίχόπεδα . ί;ω τής ηδλενς παρά των Χανίων Οόρτα (πλησίον άποθηχών- Καλο χαιρινοθ). Τιμαί συμφέρουσαι. Ό λα. δμιθ πωλιϋνται χαί μέ ιύχο λία πληρνμής. Πληροφορίαι π* ρά τώ 'Αγαηητφ Κ. Φ»[ά»η. Τό Ξενοδοχείον προτΊμήσεως των Ηρακλειωτών Πλουτιββέν με νεβ κ·μφορ, γνε*βτ·ν δ- τ*ί ίγκαταστάαεις τ45ν λουτήρων τού κα. τϋς τιΛί •"Ρμβνοεώς τ·«, βξααφαλίΤει την έ Κλ1·ν ·ύχέριοτ·ν διαμονήν.
  ~ " '
  π
  ϊις της Γ 'οοο» *
  τΙ ""11681 ί'Ι
  ***
  ιλοι.
  ε προοδον
  6
  ΕθΧΓΐ/.Α,ι.— ϊί Μ,έθΓχγ
  άνονται είς τήν,
  «να άχόμη άπό
  ς άλλα και
  φίλους των
  ΰ όντο» ότι
  υγιεινοτερα φρς5ΐα ^
  :οιι,ΐ|τητα ιδίως «α» ω
  ώριμα.
  _ γειτονα Νεάπολιν οιιήΐ
  ές Παροσχευήν ή ΰ~οτην
  τοΰ Θεοφιλεοΐάΐοιι %
  τρας ε'πιτροπη των μαΐΐ)»
  ίων Μϊραμβέλωιι.
  ροπή ενεκρινε τοιις ιφ>ι
  ; των έφορειών συσαιτιω*
  αί Άγιοιι ΝιχοΙίοιι,
  .ου 6ιενεμήθησαν αί ™
  ;ιακΓ|ς έπιτροπής
  Βιά τήν έναρξιν των
  ποία Οά
  καί ίιμΐος χαί εΐ£ ι)
  Ον.
  ■ είς τό ηρόγρπμμο ιοί
  ιοΰ μας σταϋμυϋ χαί ηα
  τής συνήθους όμιλίος, ι
  θα Λνοπΐύξτ) ΐο ίί|θΐ
  3 Λορεντζυυ Μαβίλη έΐτηϊ
  • θανάτοι» τού είς ΐον 4(ΐ
  ραλλήλου ί] «.Ποίπιι Κ»»
  ιά άπαγγρίλη «οιημαΛ »
  > '.ι.ρ ρΤ^£ χΒΙ Ι]
  ο»οικυ.| καΐα.τήν όϊ»
  ,ί.ν χοροί όλης "ΐ Κ*;
  τελος οί .Καοτρινοι »
  ,Μίφουν έκ Χονδρί Σηκίι,
  Γκιϊ ΣιΑλονος Κιιβ"^
  ν υπό τον τίτλον ΐ|
  ,τ,ιι Γ.ντ»' *<*■ *" ; ν τής εΧΛοοο,,ς να «ι ί»δτ|/.οΐ'μ*ν»ι ςθΚΚΑρι ε- ——————— Οίκονομική ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2 ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην γ δ' Αί τιμαί των διαφόρων προΜντων είχον χθές ώς 20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ ,ΣΙης «' δρ. 12.— 12.501 Κριθή Β;ώμη Οίνοι μίατατον Γλιθχος » Καραμπουζές Ελεμέδες λ » 6' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ β'6' » Υ' ΣΤΑΦΓΑΑΙ 12.— 11.50 10.50 9.50 8.— 6.20 7 20 6.50 5 30 10 — 9.— 4 80 ΡαζαχΙ 3.— 3.50 ΣΑΠΩΝΕΣ Λιυχοΐ λ » 6' * γ' Πράβινοι α' Μέταξα εξής: 8.50 5.30 540 20— 21.— 17.— 18.— 28.50 26.— 24__ 23.— 21.— 20.— 19.— 400— Έγκυκλοττα ιδε ία Δι' έκεΐνους ποΰ θέλουν να πλουτΐζουν τάς γνώσεις των* Άπό δλα δι* δλους. ΟΜΙΧΛΗ ΙΤίνε περιττόν νά έπιμι(νη χά έ! ω 56 ύ ά νε!ς έκ! μη χιν56νων πού άντι- λουμίνιον τοποθετηιιίνος είζ τί κάτιο άκρον τού αύξανιι την άχτι νοβίλον ίΐτΐτάνειάν τού. Ή Ιντα μετ»π!ζουν άεροπλάνϊ χαί άτμβ ηλοια, δταν περιβίλλωνται άπο ύ αίς ποϋ έχεησ μοποιήΗη είς τδ μ'χλα;! Πόσον— άφ' ετέρου—δυίάρνιχόν πείραμα άνήρχετο πΐρί Τιμαί Συναλλάγματος σιον, οί άτμοί πού παραγονται 450 «πό την έργαοίαν. Άκίμη χ»1 μί σα εί; μίαν χινηματογραφικήν αΐθδυσαν —διότι είς ιήν Άμερι ή ίδί ό ί 'Αγορ· Πύληοις Λβνδίνον 546.— 550.— Νέαι 'Υόρχτ) 139 — 141.— Παρίσιοι 3 09 3.13 Ζυρίχη 31.15 31 60 Άματερδαμ 73.80 74 80 Στοκχόλμη 33.10 33 60 Βρυξέλλαι 4.62 4 68 'Αλεξάνδρεια 560.— 564.— ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43.- Κοττΐγχάγη Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα ΖυρΙχη Βρυξίλλαι Βουδαπέσττ] Βελιγράδιον Κ»ν)πολις Βαρσοβΐα 27 05 3.09 6.96 4.31 31.15 4.62 23.46 3.12 104— 21.12 27 40 3.13 7 02 χήν ιδίως πρός προοίλκυσιν χοινοθ, δπαρχουν χινημ^τογράφοι είς τούς όποίους έπιτ^έΐΐεται το χάπνιαμα—ο{ χαπνοΐ άπί τό τσι γάρα των καπνία:©ν ατινοχηροθν 4 35 τούς αλλους θεατίς. Δι* δλους αυ 31.60, τού: τού; λόγους ο Ε τιχνιυοί πρό 4.68 >Πολλο0 άναζητ&Οκ μίσα π'-ύ νά 2
  ξουϊετερώνουν τα μΐιονεκΐήματΐ
  πού σϋνεπάγεταί ή ίμιχλώϊης ά
  τμόσφαιρα είτε είς τό εσωτερικόν
  εργοστασιον ή αϊθοϋσών σιιγκεν·
  23.95
  3.15
  106—
  21.32
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  τοθ όοοφράγματος. Έ·
  των έρριμένα τήδε κα·
  πρός αυτόν ό
  άνω την ρΐνά
  Οί "Αθλιοι.
  688 —
  Ό Γσβριας εΤχε λόβίΐ μΐα κάλαθον ίκ τοθ κσ
  πηλβΐου, καί έξβλθών διά της στβνωποθ τοθ όδο
  Φράγματος, κατεγΐνετο ησύχως κβνώνων έν ιω κα
  λάθςρ τάς φυσιγγιοθήκας των δεκατιένχε ή εΐκοσι
  στρατιώτην οΐτινες είχον φονευθή κατ' εκείνην την
  νύκτα ώγωνιζόμενοι κατά
  κειντο εισέτι τα πτώματά
  κεΐσε.
  —Μωρέ, τί κάμνεις έκεΐ; κράζβι
  Κουρφειράκος.
  Ό Γοβριάς άνυψωσε ττρός τα
  τού.
  —Γεμ(ζω τό καλάθι μου.
  —Μωρέ καί δέν βλέπεις τάς σφαίρος;
  —Τος βλέπω, αί, καί τί; ύπόθεσε Οτι βρέχει.
  —Μέσα γρήγορα άνέκραξεν ό Κουρφειράκος.
  Άλλά διά δύο τιηΒημάτων ευρέθη είς τό μέσον
  τής όδο Ο. ΟΙ εΤκοσι νεκροΐ στρατιώται ήσαν ίφωδια
  σμένοι δι* (κανΔν φυσιγγΐων. Ό Γσβριας ιΰρισκε
  τάς θήκας των πλήρεις.
  Έκ τοθ πολλοθ καπνοθ ή όδός ήτο κεκαλυμμέ-
  νη υπό όμΐχλης. Όστις είνε νέφος κατακαθήμενον
  έντός φώραγγος, ής Ενθεν καΐ Ενθεν ϊψοθντσι βσυ
  νά άπόκρημνσ, δύναται ν ά φαντασθβ τόν καπνόν
  ίκίΐνον μετοξύ ^ης σειράς τ&ν ιψηλών οίκιών ιής
  δδοθ Καννοβιδος. Άνίβαινε βραδίως είς τόν αίθέ
  ρα, αδιακόπως άνονεούμενοι, καί έκ τούτου τό φ<2ς τής ημέρας καθΐστατο άμυθρόν. Μόλις διέκρινον άλ· λήλουι, άτιό τοθ ενός είς τό άλλον άκρον τής όδοθ οί ίμπόλεμοι. Ή άμυδρότης ουτη ϊσως κοΐ έκ -ίΐροθέσεως προ ζενουμένη ύτΐό τβν σιροτηγών, οΐτινες ητοίμαζον το νά διατάξωσι την ίφοδον κατά τοθ όδοβράγ ματος ύτιήρξεν ώφέλιμος διά τόν Γσβριαν. Τό παιδΐον, 6τ6 μέν ιΤρπε συρόμενον επί ττΐς κοιλΐας τοθ, ότε δέ έκάλποζβ τετρατΐοΒητΙ, έν ώ 6 κράτει έν ταύιώ διά των οδόντων τό καλάθιον με τέβαινεν άπό τοθ ενός εκρτθ βΐς τΑν άλλον, «αί έ ξεκενωνε τάς φυσιγγιοθήκσς των ώς πΐθηκος άνοΙ νων καρύδια. Τάς πρώτας έπτά ή όκτώ βήκας έξεκένωσεν ά νευ τΐολλοθ κινδύνου προχωρήσας είς ικανήν άπό στάσιν έντός τής όδοθ. Δέν ,εΐχε παρατηρηθί) υπό των στρατευμάτων. Άπό τοθ όδοψράγματος δέν έτόλμων πλέον νά τόν άποσύρωσι, φοβούμενοι μή επισύρωσιν επ αυ τοθ τΛν προσοχήν των στρατιωτών. Έε? ενός δεκανέως.εϋρεν ό Γοβριάς μίαν πυρι 11 Ι-Μωρέ, μ(α τσότρο! καί αυτή καλή γά τή 61- ψα είπεν ό παϊς κρεμάσας αυτήν είς τόν ωμόν του. (συνεχΐζεται) πθΛΗΣΕΙ-_ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ •ίντάα τού Εγκεκριμένου νίου ΜΟΔΕΡΝΟ τοος εργάτας α τή 5ου|που είς 7.000 χατά διυτερόλε· λεια τους, μέσχ είς Ι/α ίργοστά πτον. Ευθύς ώ; τΐ,θϊ είς λ·ιτο«ρ γίαν & δονητήρ, οΕ είσαγόμενοι χαπνοΐ άρχίζουν άμέσω; νά συγ χεντοώνωνται. Άν σκνεχιοθ^ ή ενεργεια, τα στερεά μόρια τοθ ά τμώΐους μ(γιιατος μαζιύονται έπά νω είς τί τοιχώματ« τοθ υαλΕ νού κύλινδρον, χαί ή αΐήλη τοΰ αέρος, άρχίζουαα χαί αύΐή μέ την σειράν της νά δονήται, προ «αλιΐ την άπίθια ν τ&ν συμΐταγ&ν μορΕων υπό την μορφήν,Ιναλλοπσο μένων δακτυλίων άντιστοΐχούντων είς τας θίσεις τ&ν άχουοιιχώ* χίμδιον. "Αν χά! τα πιιράιιατα αύτά πε ριωρίσθησαν μέσα είς τό έογασιή ριον, δ ΦΙντς χαί ΣχΙντ—Κλιίηϊ Βτι ή άναχάλυψ'ς των λύει το ποίβΤ)ΐια τής ίιαλύσιως τ&ν ίμιχλών. Έτοι προσφάτως χά θίρισαν μέ τήν μέθοδον των γρή γορα την άτμίσφίΐραν ιΛς αίθού αης, γεμάΐης άπό χαπνούς ,θεω ροθν δέ δτί δια τής είς σημείον έπαρχές αυξήσεως των διαστάσεων τοθ ύΐτεοτ;χηπ<;.α μηχανήματές των, θα επιτευχθή ή ίιαλυσις των δμιχλων ή τΓβν νεφων πού ευρί σχονται ά?«ετά χοντα είς τήν γήν. Ημπορεί ά;ά γε ή μέθοδος ούίή νά χρτ]9ίμοποιηθή μίαν ημέραν πρός διάλυσιν των δηλητηριω-ων άιρίω/ τςθ χημιχοθ πολέμου; Καί πρός καθορισμόν τή; ατμοσναί- ρας των μιοθζιχ χώλλ, των αίθου σων συγχεντρώαεΐΰς πλήθους ή χινηματογράφων γεματων άπό χ» πνόν; '0 Άμεριχανός είδιχός επί τυχεν έν πά:η πιριπτώβει είςπλεΕ στας ϊσας περιπτώαιις άποτΐϊί σματα Εχανοποιητινά^πιοτοποιη μενά άπό την επίσημον «χημικήν πολεμικήν υπηρεσίαν» των Ήνω μένων Πολιτειων. τοθ τρ»σι«>ί τοθ χοινοθ, είτε είς τό
  ύπαιθρον.
  Ενας Άιιε?ιχαν?ς μηχανικίς
  δ Χίλλχρ ΣχΙντ— Κλαίηρ, προί
  τΐινι ττροσφίτως τήν διάλυσιν των
  μορίων τής ίμίτλης χαί τοθ χά
  πνοθ μέ «οπερήχου;» τ}<ους με άλλα λδγια μέ ήχ υς πού δέν μπο ριΤ. ν! ουλλάβη τό αύτί τοθ άνθρώ που. Μέ τήν <νεργό τι Ο Τζ. Φίνττ", διευθυντού Όρυχτολογικ<.0 γραφιΐου των Έ νωμένων , Πολιτειώ', δ ΧΕλαρ, Σΐίντ—Κλαίηρ χατισκΐύ»οΐν Ινα νέον δονηιήΐα λειτουργ^Οντα μέ 6 πιρήχους. Τό άΐταιτούμινον ηρθ( διατήρηα.ν των δ:νήοεων ριθμα, διοχετεύεται σέ μιά «μπομπίνα» χαί διατηριίται είς ϊνιασιν Ιοην κρός την τοθ έκ νίχελ δο>ητιχοΟ
  σωλήνος, χκΙ> σιή μίση τοθ μή
  χους είνε σχισμένος γιά ν* άπομχ
  χρύνη τα παράσ.τα. Επί πλέον
  στον έν λόγφ στβ^να ττρίπει χά
  θ
  θε τόσο
  ρ
  περα βέρας, ώατε
  τό φόαημα'νά έμποδ ζή κάθε υπέρ
  θέρμανοιν. "£νας δίσκος άπο α
  Τό γραφικό Φόδελε
  καίόάμαξιτός δρόμοςτου
  ΦΟΔΕΛΕ Ν)6?ιος («νταποχρι
  τοθ μ»ς).—Παράδεισΐς τής Κρή
  της θχ μποροθιε νά ό^ομασθτ^
  τουτο τό μυρωμέν*α χωριο πού
  β?ίσ<εται χωμένο μέσα στο πρά σινο βϊθύσίΐας ριμμαΐ'ά; χαί άνα πνέει τό ίρωμα τδν πορ,τοχαλλαν θών χαί λούζιται στήν α5ρα τής θάλασσα; πού λίγο ηιο χάτω παίζοντας μέ τήν α^μο χαί· τού; βράχους. ϋαρχίεισος φυσι κης χαλλοντ'ς χι' ανθρωπίνης Ση μιουργία;. ΓιατΙ 5ν ή φύσις έ σκόρπισι σπάταλα τα δώρα τη; στόν τίπο αυτό χι' οί ί,θρωποι δέν έργαστηκαν ολίγο γιά νά δτ) μιουργήσ^υν αύτό τό θαυμαστδ το πεΐο, νχ τό ατολίαιυν μέ τό πρά σινο των έσιτεριοΌεΐδων πού σχη ματίζουν δάση όλό<ληρα νά τό πλσυτίσουν μέ ίργα διάφορχ νά άνεγΐίρουν μνημεΐα τέχνης χαί θρησχιίας. Κι' είνε άφανταστΐ] πραγμιιτιχά ή γοητεία τοθ τδπου ούΐοθ. Άχόμα χαί είς τόν πεζό τερο άνθρωπο δτ]ΐ»ιουργιΐ χή διίθεσι. Ηρέπει νά έλθη χ» νιίς ίως έδω να ί^' αύτό τό δρα μα, νά νο'ώση τή γοητεία των θελγήτρων τοθ τιπίου γιά νά νοιώ ση αμέΐως δτι έδώ πρχγματιχά θχ ίγενκήθτ) δ μέγιστος των ζω γράφιον δ περίφημος Βεοτοχδπου λος. πλ-.Οΐο. "Εχιι έπίσης καί πλεθΐο προΐόντων. Τα ^πορτοχάλλια τού πού ήιχιαχν πάι τώρχ νά ώρι μάζουν — ϊληθινά «χρυσ5 μήλα τκτων Ιΐπερίίων»—μοναδιχά είς χαί γευστιχέτητα α" δλο την & έξίγον τόν κόσμο, τροφοδοΐίΰν γορά τοθ Ηρακλείου χαί γ ρ ξγ ται είς μιγάλες ποσδτητις. Κι' ίχτός άπό τα πορτοχαλλια «αί τα έοπεριδοΐιδή*, γενικώς τό Φίδε λε παράγει μτανάνες, άλλα φρ^Ο τα, χηπιυτιχά αφθονα χαί ε<λε κτά, μίλι, χτηνοτροφικά προΐ'δν τα στα^ίδα χαί πλείστα άλλτ, δλα έκλεχτέ, προϊίντα Κα! θά είχεν άχόμη μεγαλύτε η παραγω γή χαί Νά έχέρδιζε ποΛΰ τιερισ σότερχ, ίν είχε δρόμο άμαξιτό χαΐ αύτοχινητιχή συγχοινω»(α. Έλπίζεΐαι δ μ ως 2τι -χάρις είς τό ενδιαφέρον τ>0 σημΐρινοθ Κρά
  τους κου τόστ^ν στοργήν έχδηλώ
  νει πρός τήν ύπαιθρον χαί χά
  ρις είς τήν προθυμίαν των Φοδε
  λιανών πούΐτρεσφίρουνπροαωπικήν
  εργασίαν, δ δρόμος θ' άποπερα
  τωί-ζ συντόμως άφοθ άλλ»ατε 6
  πολιίπεται νά χατασ<ευχσθή μι χοόν σχετικώς μέρος. Καί τέ τε τό Φόδελε θά έχη πραγματιχά ρα γδαίαν εξέλιξιν, θ' αποβή τό σπουδαιότερον τουριστιχόν κέντρον τής δκαίθρου μας χαί τό Άλλά τό Φδδελι δέν Ιχει των ,σιώτερον διαμέρισμ» τοθ σιχών θελγήτρων μοναχ* τόν Ι μας. ιτλοιι νομοθ —Οί δικαοπκοί κλητηρες. Τ ο Οηουργεϊον της Λικαιοσύ ν ής δι' έγχνιχλίου τού πρός τάς όΊχαΐτικάς αρχάς οί παραπεμπόμενοι συν.ατά δπω; κρός άτόλυ σιν αμιοθ.ι όΊΜΜστικΰί κλπτήρβς δι* διαφόρους παροββσΐις κρίνον ται υπό τ&ν αρμοδίων διχαστΐΜών συμβουλίων μετά πίστις ίπιββλλο μένπς αύοτηρέτητος, πρές προσ τασίαν τής κοινωνΐας άηό τβύς ηλημαελ&ς άβκοΰντας τό έιτάγγελ μ« τοΰ ίικαστικοϋ κλητήρβς. Άπό τόν "Αγιον Νικόλαον. Μία πλευρά τιθ δπ4 αποπεράτωσιν Νοοιχιμιίευ <οθ Άγίευ Νιχολάου. Χάρις είς "τάς προσ ποθεΓας τβθ Δήμιυ χοί των Νομι*6ν κρκΐώτιιβν ν«1 τήν ένίσχιοιν τοθ χράτους πιστεύεται. δΐι τό Νο σοχομεΤον τιθτο θβ ιίνε χοθ' δ?α έτοιμον έντίς δλίγου χαί 6* βρχίοτ, λειτουργοθν. Είναι ^δέ εύνίηχον ηίοην άξ'αν θά ίχη χό Ν(σ«χιμιΐον κθχο δχι μίνον διά φ «ΟΛΐν τιθ Άγίου Νιχολβου άλλά χαί διά τίν νομόν Λασηθίου όλό>ληρον.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚ0Ν
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚ1ΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειθττοίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των εΐδικών ύφασμάτων πού διαθέ
  τει μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν του καί τήν
  συνεχή ιισρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιοτικών
  καί των γαμηλίων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα
  εΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των τιλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  Τ© ΕΡΓΟ25ΤΑ25ΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθη τού πελατείαν
  διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εϊδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  ώς παράνυμφοι είς γάμους Εχουν ίνα μεγάλο συμ-
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚΔ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας τιράγματι αί πλέον συμφέρουσαι.
  —Ό συλλβγος «ΠερΙθβλψις»
  Χανδρά.
  Τ ό Διοιχητικόν Τυμβοϋλιον τού
  «ρτιουαιάτβυ ονλλόγου τ&ν χνρι
  &ν κ»Ι δεβποινιδνν Χανίρά ή
  «Περίίαλψΐ(», ,περί τής Ιδρύσι&ις
  τοΰ έηβίου γράφομεν αλλαχού ά-
  τίλεσβιν ή ..μ. Μαρία Ιΐϊβθνιαν
  νβχη πρέεδρο;, Ιιΰοιχβία Λ Ψη
  τάκπ ι«ντιη«έβδρος, Καλλιόπη
  Μ. Όραανουώβκη γιν. γραμμα
  τεν>( χβΐ Άννα
  ο«χη ταμίας.
  Ν. Όρφανβ»
  —'β νέβς πρέεδρος τού .Τα
  πητουργΐκβΰ ι'Οργανισμοϋ.
  Τό Διοχπτιχέν Συμβούλιον τοδ
  Έλληνιχου ταπΐιτουργιχοΰ όργ«·
  νιομοϋ χατά τήν τελευταίαν του
  συνεδρίασιν 1{1λβ{· Ορόκδρον αϋ
  τού διά την επομένην τριετΐκν
  χον Διευβκντην της Αγροτικάς
  Τραπίζης κ. £τ. Μαικραιχην. ■ Ιν«χά»ιη,
  —Εύχαριστίαι πρβς τήν Κοι¬
  νήν Διεύθυνσιν Λεωφ. Αύ
  τοΜΐνήτων.
  Ό Νομάοχης Ηρακλείου μ.
  Στ Τοούσης ως Γβνιχος Έΐτύπτης
  της Κ,Ο. Ν. άηηΰβυνεν πρός την
  Ι39ην Κοινήν Δΐϊϋβυνσιν Λύτοκι
  νητων το χατωβι έγγραφον:
  ιιΠαρβλοιβόντες οημβ;ον τό έκ
  χιλίΜν πήχε»ν ίΐφασμα οεβιοτ τό
  οποίον ή Ύμειερκ Όργανωσις
  ΐΐχβ την καλωσύνην νά προσφ!
  ΡΟ είς την Κ.&.Ν. ©πλϊιιν .Ήρ«·
  χλείου, έχομεν την τιμήν νά βάς
  οπ«ς δεχθήτε .την
  έπφρασιν τ&ν πλέον θερμ&ν εύχα
  • ιατιών μ«ς διά την ιύνβνη ταύ
  την προσφοράν σ«ί, την τόσον
  χαραΗτηριστΐΜήν των εθνικήν κ«1
  πατριωτικήν αίαθηματων τα όποΐ«
  μάς συνίκίνησαν ίίιβιτβρως ^καΐ
  μά; πβρίχουν σημαντικήν ηθικήν
  ενίσχυσιν <1ς τό έργον τής άνκ τής νβας Έλληνιχής γ« νιά;, το οποίον υπό την θιρμβϋρ γον πνοην τοθ έίνιχοΰ κυβιρνη τού καί Άρχηγοϋ μας έπιτ·λοϋ· μέν». —Ή επέτειον της Ε.Ο.Ν. είς Ζήρον Χητείας. £ΗΡΟ£ Νοε'μβριος (άνταποκρι τού μο<().—Μ*ΐα πκσης έιιβλητι Μθτητος έωρταοίπ «ι$ Ζη»ον ή ΐππτειος τή, ίδρυσεν; της ΒΟ Ν. Ή η«μοηολις „ ϊσιιμκιοοτολΐαίη άπ', ά»»(ίου ίίς κχρον, την ΐθην οί πρό μεσημβρίας της Κυριοιχης 12ης Λεϊμρρΐβυ, έτϊλεσθα οοξο λογια, εί; ίίν παρευρέθησαν «Ι Μθΐνοτικαι αρχαί, ο προϊαταμε νος ».1 Τ., τό σχολϊΐον κ«1 άπαν τ*ϊ οί καίτοι »οι. '£ν σίιμβιτι πρνα ηλέον ο! φαλαγγϊτοιι και σκαπα νιϊς όθηγίύμεν&ι υπό τού άρχη γου των μ. Λυμι«*«κη. Ε'& μ, «ν μιακοΐΜης ίξεφώνηοβ τόν ηανη· γυρΐκόν της ημαραι άναΑΐί· οας «ύγλώπωί τούς Ο/ιοπούς της Νίο^βΙβς καί κοιβορΐσκς τας ύποχρεΜββις ίΐιν μελ&ν της έν ιω πΛαισιω ΐή(..ολη( έθνικής άν« ύημιβυργιας., ^1 παρευρεθέντας έ,ητωκρβώγασβν υπέρ τοΰ Βαοι λεως και τού έθ%ΐΜθϋ Κυβιρνη του. Μβτά μεσημβρίαν έπηκολου 6ησβ . τοιΐικίς χορός μ» τβν γνβιοτόν λυρορην κ. Χοτρκουλ* »ην κ«1 ή ώρβια έορτή Ιλπίβν με τάς καλυτίρας τ&ν^έντυπύ· - Οί νέβι σχολίατρβι. Κατά τον διενεργηθίντα ι νιομόν νεειν οχολιατρων έπετυ- χ» χ «Ι ό Κρήί Ιατρος κ. Άρχον τβπης. — Διβνυκτβρειίβντα φκρμα κεΐα. Σήμερον 2^ην Νοεμβριού θά ίιανυκτερεύοουν τα φαρμ«κεϊ« Γειιργιβώου Να ~ ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΜΤΩΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Έναντι φαρμαιιεΐο» ΧοτνΐΜτάκη — Εετμαρακι. Ένδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά στρατιωτικά. 'ϋργασΐα έτιιμεμελημένη, έψαρμογή τελβία, καί -Λ [ί·Ί ■
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  28 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΥΠΕΓΡΑΨΕ 10 Β. ΔΙΑΤΛΓΜΑ
  ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ
  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΗΙΚΟΥ ΡΑΪΧ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Νοεμβριού (ίδ. ύκηρ.
  «'Αν·ρθώσε«ς(.—Το μυστικ·ονμβοόλι·ν τοϋ
  στέμματος συνήλθε χβές είς τανακτορα, συμ
  μετεΐχον δέ τούτου ό πρωθυπουργός μ.
  Τσάμπερλαιν χαί οί ύπουργοί κ. χ Τσώρτσιλ
  χαί Χάλΐφαξ. Κατα την διάρκειαν τοδ μυ-
  στικβσυμβουλίου ό Βαοιλεύ; Γεώργιος υπέ¬
  γραψε τό διά τα γμα τής έφαρμογής των «ν-
  τιποίνων κατα τού Γερμανικοΰ Ράϊχ, όπερ
  θα ανακοινωθςί χαί είς τα βϋδέτερ* χρίτη
  μετβ την δημοσίευσίν τού εί; την Επίση¬
  μον εφημερίδα.
  ΤΟ 'ΡΟΥΑΠΑΑ Π0ΥΝΤΥΕΒΥΒΙ1ΒΗ
  ΥΠΟΤΟΥ ΒΡΡΗΚΤΡΥ ΝΤΡΥΤΣΑΑΝΤ
  ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ ΚΑ1 ΕΝ ΠΟΑ.ΝΊΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ν)βρ(βυ (ίδ. ύκηρεσί*).—
  Ανακοινούται ·τι τό ββηθητικόν τού 'Αγ-
  γλιχοϋ στέλβυ «Ρούαγιαλ Πούντυ» 16 487
  τόννων εβυθίσθη κατόπιν σφοδράς άλλ' άνί
  αου ναυμκχίας μετα τού Γερμανικοΰ θνρη-
  κτοδ τής τσέπης «ΝτώϋΓβλαντ».
  Έμ των 300άνδρων τοδ πληρώμ«τ·5ς τού 17
  μόνον διεσώθησαν. Τό σχ«φ·; ήτο έμπο
  ρικόν εΐχε δέ μετασχευαοθθ είς βοηθητι·
  χον Ματαδρομικόν άπό τής αρχης τοδ πο·
  λέμ·υ Εβυθίσθη έπίοης προβχροΰσαν είς
  «αρχήν τ« Πολωνικόν «Πιλαβύδσχ·» 14.500
  τόννων τό οποίον είχεν έξοπλιοβή. Έμ
  τδν έπιβαινόντων διεοίθησβν 100 καί 172
  Ιπνίγησαν.
  Η
  ΟΥΡΚ/Α ΑΕΝ ΟΑ ΕΞ
  ΟΝΤΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ν (βρίου (Ιδ. ύππρισίβ).
  — Εαιά τηλιγραφήματα έ{ 'Αγχύρας ή
  Τουρχιχή κυβέρνησις Ιχει σταδεράν από¬
  φασιν ν' απαλλαγή τού είχονομικοδ χλοι·
  •Ο τής Γερμανίσς. Δια τοδτο έΛω διεζάγει
  δι' αντιπροσωπείαν της διαπραγματΐύσεις
  έν Λονδίνω μ«1 Παρισίοις, Θ άρχίσουν
  οννΐννεήοκις πρός σύναψιν εμπορικήν συμ-
  φωνιδν χαί μβτά της 'Ιοπανίβς, τδν Σχαν·
  διναυΐκων κρατ&ν χαί τής Ελλάδος.
  ΤΟ ΥΠΕΡ-ΚΕΑΝΕΙΟΝΝ.ΕΛΛΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ν)βρίαυ (τοδ άντβποκριτοθ
  μας),— Σήμερον κατέπλευσεν τ· ύπερωχε·
  άνειον «Νέ« Ελλάς». Τό ταςΊδιβν τού ύπε-
  ρωκεανείου έκ Νέας 'Υβρχης μέχρι Πειραι
  6( υπήρξεν όμαλώτατον, μετέφερε δέ τουτο
  (( Άμερικί,ς πβλλα έμπβρεύματα κκί άρ
  Μΐτεύς Επιβάτας.
  Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΗ Α ΠΡΟΣΚΟΠΤΩΣ
  Αφίχθησαν τέ έοηίρας ιίς Κυριαοη; είς την
  πίλιν μβς οί χ μ. Ίαχςοϋ τμημοπάρχης τής ηβλι
  τι>ίς άΐρ<π«ρ(ας τοδ υπουργείίυ Άΐρβπορίας Λβμτΐρέηουλβς μηχανικάς—άνώτΐκς ύπάλληλο; ί £ ΐ Ι © Κλλλί ΑΓΓΛΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ^ ύπέστησαν άνεττ,ιτυχη επίθεσιν Γερμανικών άεροπλάνων. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύττηρ. € Ανορθώσεως»).— Άν γλικόν καταδρομικόν καί αγ τιτορπιλλικόν άνοικτής θαλάσ σης «δέχθησαν επίθεσιν είς την Βόρειον θάλασαν Γερμα νίκων βομβαρδιστικών άερο¬ πλάνων. Τό έν έκ των 8ύο Άγγλι κων πολεμικών εδέχθη την πρώτην επίθεσιν τεσσΑρων ταυτοχρόνως έχθρικών άερο πλάνων τα όποΐα Ερριψαν έ ναντίον τού 14 βόμβας άνβπι τυχώς. Επηκολούθησε δευτέρα επί θέσις έξ έπτά Γερμανικόν άε ροπλάνων κατά των δύο Αγ γλικών πολεμικήν ή όποΐα καί πάλιν άπέτυχβ έξ αΐτΐσς τοθ σφοδροτάτου πυρόο των άντι αβροπορικών τηλεβόλων των πολεμικον. Τό πρώτον εκδοθέν Γεριια νικόν ανακοινωθέν σχετικώς μέ την άβροπορικήν ταύτην επίθεσιν έβεβαΐου δτι 4 βόμ βαι Επληξαν τό Αγγλικόν κα ταδρομικόν άλλά μετά την ά νακοΐνωσιν τοθ ΆγγλικοΟ ναυ αρχβίου ήτις διέψβυσε τούς γερμανικούς Ισχυρισμούς, είς δεύτερον ανακοινωθέν τοθ Ββ ρολΐνου έτονίζετο δτι μΐα μό νόν βόμβα επέτυχε τοθ σκο ποθ της. Γεγονός είνε έν πάση περι πτώσει 6η ή νέα αύτη άερο πορική Γερμανική επίθεσις ά πέτυχβ καθ' δλην την γραμ μην. ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ. 'ΣυνΙχεια Ικ τΙ|ς 1ης σ·λ15θ() * Υ πό την προϋπόθεσιν ββ βαίωι:, εσυνέχισεν ό κ. Τσάμ περλαιν, οη τοθτο δέν θά είνε έπιβλσβές διά τούς γβ! τονάς της καί τούς άλλους έν γένει λαούς. Ό φόβσς των έηιδρομών θά έλλβΐπη άπό την νέαν ΕιΊρώ πην. Ίσότιμοι οί άρχηγοί 8 λων των κρατών θά λύουν τα μβταξύ των ζητήμστα καθήμβ νοι πέριξ μιάς είρηνικής τρα ιτέζης. θα πσραστβ άνάγκη νά έλαττωθοθν βλα τα περι- τά Εξοδα τα δημιουργούμβνσ *ξ άψ^ρμής των ανησυχίαν τοθ πολέμου. Τό εμπόριον θ' άναζωογο νηθ9· Ό σχηματισμός έ ός δρ γανισμοΰ 6 όιοί^ θά οίκοδο μήση την νέαν ούτήν Εύρώ πην θά καταστή* άιταρσΐτητος Καί θά δημιουργηθή. Ε(ς τόν οργανισμόν αυτόν θά δύναται νά συμπράξπ καί ή Γερμανία κυβερνωμένη υπό νέον πνεϋ ματ. Άλλά διά νά επιτύχω¬ μεν ιήν ιΐρήνην αυτήν άπαι τεϊται μακρά έργασία. Πρέ π?ι πρώτον νά κερδΐσωμεν τόν πόλεμον. Καί θά τόν κερ δΐσωμβν. Είς τόν βπικόν άγώ να τόν οποίον διεξάγομεν μ α χόμεθα υπέρ των δικσιωμάτων καί τής ελευθερίας των λαώ ν εναντίον των δυνάμβων τοθ κα κοΟ.Ή εύλογΐα τοθ ΘεοΟ εΤνβ έ*! των δΐτλων μας καί θά νικήσωμεν. ΒΑΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ έκ τοί3 λόγου τοϋ κ. Τσάμπερλαιν εις ολόκληρον τόν κόσμον. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Μ)βρίου (Ιδιαι τέρα ύπηρεσ'α τής «Άνορ θώσεως»).— Μεταξύ των πολι τικων καί διπλωματικήν κύ κλων τονίζβται σήμερον βτι ό λόγος τοθ εξαιρετικην κ. Τσάμπερλαιν εντελώς σπου τοθ υπουργείον £υγκοι «ινΐας, χοΐ ©. Κολλιαλί {ής τμηματάρχης Συγκοινωνίαν της ΕταιρΙας Έ νβερίων Σνγ>οια»νι&ν, χ6ές ίέ μετέβησαν συν ο
  διιβμεχοι χβ· ίιπο τού ίιευβυντοδ τού άερο
  οταθμβθ τής πόλεώς μ«ς χ. Κοζυράχη είς το άερο
  βίομιον πρός ίππόπιβν μελέτην τβν άπαραιτή
  τ«ν αυμπλη;ώαιε*ν ίιβ την άκροοχοητον ουνέχι
  Ο» ν τής ονγΧ€ΐνΑΐν(ας χαί χαί ά την χειμβρινήν
  περίοδον. "Ήίη 6; πληροβ;ο;ςύμεβα άιτό τοθ
  άηογεύματβς τής χθές ήρχισεν «νέονς ή διευθ*
  τηοις τού άιροορομΐου ώοτ« ή συγκοινωνΐοΐ να
  1{βσφ«λιοβή πλλον μονίμως χμΙ άπρβσχόπτκς.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΙΙΟΙ ΑΡΙ8Μ0Ι
  ΤΟΥ ΑΑΧΕΙΟΥ ΤΒΥ ΣΤΟΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Ν)βρ(ου (τοθ άνταιτοκριτοθ
  μας). — Γενομένης την 5ην άτιογευματι
  νήν τής κληρώσεως τοθ λαχεΐου τοθ Στό>ου
  εξήχθησαν έκ τής κληρωτΐδος οί κάτωθι ά
  ριθμοΐ κερδΐζοντκς τα έναντι αυτών σημειού
  μενά ποσά:
  8113 δρ. 300000, 27314 δρ. 40000. 6069 δο.
  20000 183 καί 20211 άνά δρ. 10000 ΟΙ 1080
  Βαιόιητος, ένΐσχυσβ την έμτιι
  στοσύνην των συμμάχων διά
  την τελικήν νίκην. Βαθυτάτην
  εντύπωσιν έπΐοης προεκάλβ-
  σβν ό λόγος τςθ "Αγνλου
  πρωθυπουργοθ είς τάς Ήνω
  μέγας ΠολιτεΙας οπου μβτε
  δοθή υπό 280 Άμερικανικων
  ραδιοφωνικών σταθμών. Ίδιαι
  τέραν όλως εντύπωσιν προβ
  κάλβσαν οί διοβίβαιώσεις
  τάς οποίας έδωκεν ό κ. Τσά
  μτΐερλαιν ώς πρός την έξέλι
  ξιν τοθ πολέμου κατά θάλασ
  σαν καί τα τΐερΐ όργανώσε
  ως τής νέας Εύρώπης μετά
  τόν τίόλεμον.
  ΑΙ Ηνωμεναι Πολιτειαι,
  γράφει ό Άμερικανικός τύ
  πος θά είναι Βτοιμοι νά συ ι καμμίαν έγωΐστικήν βλέψιν
  νεργαοθοθν μετά τόν πόλε-Ιδιά τόν πόλεμον αυτόν τόν ό
  μόν διά την αποκατάστασιν
  διαρκοθς ιίρήνης. Έξ αλ·
  λου ό Άγγλικός τύπος, άφιβ
  ρώνει ένθουσιώδη Αρθρα είς
  τόν λόγον τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν κ Ο όποίου πλέκει τό
  εγκώμιον.
  Τό «Νταίηλυ Έξπρέ(» γρά
  φεΐ: «Διά τοθ χθεσινοΟ λό¬
  γου τού, ό κ. Τσάμπερλαιν ά
  πεδεΐχθη τΐραγματικός ήγέτης
  ενός μέγα*ου λαοϋ». Τα «Νέα
  Χρονικά» τονΐζουν: «Ό χθεσι
  νός λόγος τοθ κ. Πρωθυπουρ
  γοΟ άποδεικνύει
  τανόησιν , των
  βαθείαν κα
  αίσθημάτων
  τοθ 'ΑγγλικοΟ λσοθ έκ μέ
  ρους τοθ άρχηγοθ του9.
  Είς νεώτερον ίκδοσΐν των
  τα «Νέα Χρονικό» νράφουν:
  «ΟΙ λόγοι τοθ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν έκφρόζουν τα πραγματι
  κά ο'σθήματσ τοθ ΆγγλικοΟ
  λσοθ. Ή Αγγλία δέν έχβι
  ποίον οιεξάγβι. ΟΙ σκοποΐ τή·ς
  Αγγλίας άποβλέπουν είς τό
  καλόν δλων των Κρατών. Δέν
  δυνάμεθα ν ά πρανματοποιή
  σωμεν τούς σκοπούς τής £(:ή
  νης έφόσον 6έν έκπληοωθοθ
  οί σκοποΐ τοθ πολέμου». Τι
  «Νιαίηλυ Τέλβγκραφ» γράφε
  8τι ό λόγος τοθ κ. Τσάμπερ
  λαιν είναι ό σπουδαιότερον
  έξ οσων ήκούσθησαν άπό τή
  ενάρξεως τοθ πολέμου καί
  έκδηλώνει την σιδηράν θέλη
  σιν των "Αγγλων διά την ν
  κην. Έν συνεχε'α ή εφημε
  ρίς τονΐζβι: Ή Μβγάλη Βρετ
  τανία διαθέτει δπλον τό όπο
  όν δέν γνωρΐζουν οΙΓεομανο!
  Την αλήθειαν.» Τό «Νταίηλυ
  Χέραλνι» γράφΒΐ: «Ουδέν μέ
  σον δύναται ν' άφοτιρέση ά
  •πό την Αγγλίαν την κυριαρ
  χίαν των θαλασσών».
  ϊ^Πρωινή
  ΓΤΕΡΜΑΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΝΕΙ
  ΤΕΡΑΣΤΙΑΣ ΣΤΡΑΤ. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΗΣ ΣΑΟΒΑΚΙΑΣ
  ΠΡΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΡΩΣΣΙΑ!
  ΚΑΙ ΑΠΕΙΛΗΝ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  Αιματηρόν
  επεισόδιον Ρωσσίας-ΦινΑανδιας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Νομβ^Ιου (Ιδ. 45' ώραν χθές κατά των Ρωσ χε είδοποιήσει δτι Λ παρου
  όηηρεσ(ο) — Ό Γαλλικός τύ· σικών στρατίυμάτων. 'ΕρρΙ
  πος άσχολεΐται σήμερον εύρύ φθησαν 7 όβΐδες έκ των ότΐοί
  τατα μέ τό οίματηρόν έπϊΐσό ών εφονεύθησαν 3 στρατιώ
  διον τό οποίον £>αβε χώ
  ραν >6ές ιίς τα Ρωσσεφιν
  λανδικά ούνορσ. Σχετικώς 'ό
  πρσκτοριΐον «Τάς» μετέδωκεν
  έκ Μόσχσς τό κάτωθι άνακοι
  νωθέν τ^ς Σ<·β. κυβερνήσεως: «Είς τα Ρωσσοφινλαδικά σύνορα Ελαβε χώραν χθές οί μαιηρόν επεισόδιον προκλη θέν υπό των Φινλαν&ών. Τα φινλανδικά ιηλεβόλα ήνοιξαν πθρ 6λως οίφνιδ'ως την 15. ται καί ιΤς όξιωματικός καί έτρσματΐοθησαν ετέροι 9 Ρίο σοι μετοξο των οποίων καΐ ιίς ταγματάρχης. Ή Ρωσσική κυβέρνησις επέδωκε χθές διά τοϋ κ. Μο>ότωφ είς τόν έν
  Μόσχα Φινλανίόν ττρεοβευτήν
  Εντονον δισμσρτυρίαν.
  Ή διαμσρτυρΐα αυτή δέν
  Ιχει μορφήν τελεσιγράφου ύ
  τιενθυμ ζει δμως είς ιήν Φιν
  λανδίαν δτι ή Ρωσσία την εί·
  σία τοθ ΦινλανδικοΟ στρατοθ
  Εξωθι τοθ Λένιγκρσντ δημι-
  ουργεΐ ογ βαρωτάτους κινδό
  νους προστρ βΑν μεταξύ των
  χωρών. Ή Ρωσσία, συνε
  χΐζει τό ανακοινωθέν δέν σκο
  πεύει νά δώση σοβτρόν χσρα
  κτηρα ιΐς τό έπε σόδιον ζητεί
  δμως ν' άποσυρθοϋν άμέσως
  τα Φινλανδικά στρατεύματα
  είς βίθος 25 χιλιομέτρων άπό
  τοθ ίσθμοθ τής Καρελίας ι.α
  μην έπαναληφθοθν μέλλοντι
  κώς τα έπεισόοισ».
  Έντείνονται
  αί; άνηουχίαι της Φινλανδίας.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 Νοεμβριού
  (ίδ. ΰπηο.).—Ό ΰπουργός των
  Εξωτερικών τί)ς Φ.νλανδΐας
  κ. Έρκο είς νυκτερινάς δή
  λώσεις τού ετόνισεν δτι έπικρα
  τεΐ ή^εμΐα είς τα Ρωσσοφιν
  λανδικά σύνορσ, βίβαηώσας
  1156 3478 10313 12847 13720 19058 24769
  32284 33739 άνά δρ. 4000. Οί 2728 112211 βτι. αντιθέτως πρός τάς Ρωσ
  12453 13011 13502 13635 14694 17115 18020 σικάς είδήσεις οί Φινλανδοί
  18493 19662 23281 23827 24705 26258 28446 δέν Εκαμαν τί δπερ νά δια τα
  29692 29805 30257 37295 άνά δρ. 3000 ΟΙ ράξη την έπικρατοθσαν ήρε
  13 545 2956 7926 8670 10690 11597 14544 μίαν.
  16684 17660 20408 21077 21376 22807 24926 ΟΙ πυριβιλισμοΐ οΐτινες ή
  24661 25124 27530 32000 32466 34154 35099 κούσθησζν, είπεν ό κ. Έρκο,
  39700 άνά δρ. 2000. Οί 1059 1670 25865 5006 ό(»8ΐλοντσι ιίς τα γυνάσια τα
  6043 7185 7819 9443 10375 11561
  13564 13577 15306 177)5 17813 18031
  19754 23090 23150 24497 28(56 29704
  30845 33197 33660 39793 άνά 1000. Τέλος οί σει εντύπωσις καθ' άπασαν
  λήγοντες είς 3 κερδΐζουν δρχ, 80, την Ολλανδίαν είνε δτι ή κα
  11781 ότκΐα εξετέλουν οί ΡΛσσοι
  19182 καΡώς κα! οί Φινλανδοί.
  29705 Ή γβνική έν πάση περιπτώ
  τό στάσις είνε έξαιρετικώς κρί
  σιμος, άλλ' έν τούτοις ή Φιν
  λανδική κυβέρνησις θά άπορ
  ρ'ΨΠ την αξίωσιν τής Ρωσσί
  άς όπως ά πό σύρη τα στρα
  τεύματά της έκ των συν άρων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 ΝοεμβρΙος___
  Τό υπουργικόν συμβούλιον
  τής ΦινλανδΙας συνήλθε ολί¬
  γον μετά ιήν μεσημβρίαν καί
  εξήτασε την διακοίνωσιν τοθ
  Μολότωφ, ή πρός την οποίαν
  απάντησις θά επισπευθή.
  Σημειωτέον δτι έξ Έσ(νσ<ι διαψΒθδβται κατηγορηματικάς τό δήθεν επεισόδιον των Ρωσ σοφινλανδικών συνόρων, τον) ζ«ται δ' βτι τουτο αποτελεί κλασικήν αφορμήν τής Ρωσσί άς διά νά έπαναρχΐση τόν πό λβμον των νεύρων κατά τί|ς Φινλανδίας. ΡΩΜΗ 27 Νοεμβριού.—Ή ερυθρά φρουρά ήτις έηβχείρη σε νά εΐσβάλη ί(ς τό Φινλαν δικόν Εδαφος άκωθήθη υπό των Φινλανδών. Πολλά ρωατσικά άεροπλάνα έκ των ένεργοόντων καθημέ μέραν πτήσεις άναγωρΐσεως δχουν καταρριφθβ υπό των ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Νοεμβρίβυ (Ιδ. ηοκβία «Άν·ρθώακ«$») — Κατ' έγκύρβυς σημερινάς είδήσεις έκ Μπρατισλάββς δημοαιευομέν«ς Είς την τελευταίαν Ικδοσιν των «Τάϊμς» ή Γερμανία συγκεντρώνΒΐ μεγάλας στρατιυτι. κάς δυνάμεις είς τ' άνατολιχά σύνορα τής £λ«βχΜ.«ς. Αί συγκεντρώαεις έϊακολουίοίν πυρετώδϊΐς, κρίνονται δέ μβγχλύτεραι αριθ μητικδς έκείνων τας 4ποί«ς εΐχε πραγματο ποιήσει τό Ράϊχ Μ«τα την εκστρατείαν τής Πολωνίας. Κατα τ«6 αύτάς «Ιδήακις «1 συγκεντρώ. σβις βυΓβι γίνοντβι πρός εκφοβισμόν τής Ρωσσίας ίνα μην έπεκταθίί πρ#ς τα Καρπά· θια καί άμεσον απειλήν κατά τής Ρουμα· νίας ή οιτοΐοι δέν ενδίδίΐ βίς τας ΓερμννΐΜβς αζιώβει;. ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΗ ΤΟ ΤΡΡΠΙΛΛ1ΣΑΗ ΤΟ 'ΙΙΕΝΣΙΛΒΛ. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 27 Ν)βρ(βυ <ίδ. ύττηρ).—Έξη κριβώθη καί έκ βεβαιώσεων τβν θυμίτων τβϋ τβρπιλλισθέντβ; Άγγλικοΰ έμκεφικβδ «Πβνσίλβα» ίτι τό Γερμανικόν ύκοβρύχιον τέ τορπιλλΐσαν τ· οχάφος τοδτο κατεβυθί¬ σθη μετ1 ολίγας ώρας υπό Αγγλικών άντι· τορπιλλικδν. ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΣΗΡ.ΝΟΝΤΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΒΕΑΓΟΟΑΑΑΜΑΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Νοκμβρ(·υ (Ιδ. ύκηρ. «Ανορθώσεως»).—Τα ανακοινωθέντα Βερ·· λ(ν«υ καί Γαλλικ·£ οτρκτηγίίου «τναφέρον- τ*ι είς ήλαττωμένην δράσιν τού πυροβολι· κ·0 έν τώ μετώπω. Ό βνταπβκριτης τού «Μιχρβδ Παρισι- νού» τηλεγραφεΐ ίτι σημΐιώνονται ίκ νέου σημαντικαί συγκεντρώσεις Γβρμανιχών δυ- νάμεων είς τα σύνορα Βελγίου καί Όλλαν δί«ς. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ ΚΑΤΕΠΟΗΤΙΣΘΗ ΕΞ ΕΚΡΗΞΕΟΣ ΡΩΜΗ 27Ν·κμβρ(·υ (Ιδ. ύπηρ «Άν·ρ· θώσεως»).—Κατ' εΐδήσβις έκ Βερβλίνβυ Γερ- μ«νικ·ν ύΐτε-βρύχιβν κατΐπβντίσθη συνεπεία έήϊ Δέχα Ι{ άνδρες τβϋ πληρώμα ύΒ ρϊς { τος τού έφβνβύΒηααιν. ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΟΞΥΪΗΤΑ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΛΜΕΡΙΚΗΠΑΙ ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 27 Νβεμβρί.υ (Ιδ. ύκη- ρεσιη) —Ό προεύρβς τής έΉιτροπής τής Γβ ρουσΐνς επί των Εξωτερικών κ. Οΐτμαν έύήλωαε σημερον «τι οί σχέββις τής 'Αμερικής μκτα τής Ίαπ*.νίας ίχουν τελευ¬ ταίως ό{υνθή, άγνβεϊ £έ τβν τρόπον μ« τόν οποίον β* κατβρθωβή ή βελτίωσις των σχέ· σεων των δύο χωρών. Πάντως ετόνισεν ή Άμερική ιυχεται την αποκατάατασιν τής ιίρήνης είς την Άπω Ανατολήν/ ΗΓ ΤΑ ΠΑ ΕΡΜΑΝΙΑ ΑΠΟΚΑΕΙΕΙ 'ΑΑΙΑ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ν)βρ(ου (Ιδ. ύκηρΐα.·).- Τηλεγραφήμβτα έκ Στ·κχ·λμ«ι$ άναφέρουν οπ ή Γερμανία εκκχτκίνκι οιαρκως πε· ισσότερον τας ζώννς ναρκών έντός τδν Σουηδικών χωρικών υδάτων κατά τρόπον ώστί νά ίύρίσκβται πλέον' τελείως άποχλιι μένη ή Σουηδία. Συγχρόνως η Γΐρμανία κντακρατεΐ εί; τ·ύς λιμΐνας της 33 Σουηδι μ« σχάφη μΐ Ιμπορκύμνται πρ·οριζ·μενα δι' ύοετέρονς. ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΑΤίΚΗΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΩΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 27 Ν)3ρ!ου--Μβ ΑΘΗΝΑΙ 27 Ν)βρ'ου (τοδ βντκπ·χριτ·δ ταμεσονύκτια τηλβγραφήματα μ·$) — Παςβυσΐα τού ΙΊρωθοπβυργβδ κ. Ι. έξ ΈλσΙνσ<ι άναφέρουν βτι Μκταζά «αί τβΰ ύφυπουργού τής Έργβσι εδόθη ήτελική απάντησις τής βς Μ. Δημητράτου ήρχισαν χθΐς αί |ργα Φινλσνδι^ς χυββρνήσβωςπρός σίαι τής έργατιχής διαακϊψιως βίς την ·- την Ρωσσίαν, τό περιεχόμενον πβίβν θά έ{ετασθ·0ν «λεΐβτβ Ιχ τβν της δμως δέν άνεκοινώβη, γόντων «ργβτιχβν