98112

Αριθμός τεύχους

5333

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  «Ι
  ς «Ι θί,νχ,ν
  3.55*8
  2Λξ
  Μ>αε«ν
  'ΑγγλΐΗβδ
  ερμ·νιχ·ν
  ιτρατι,γΐ.·» φ
  ν τού μκ)φΒ>
  τού Νρ ?
  οημειώνοντΐι ίχ «ι»
  κίοεις Γ·ρμ««*·
  * Βελγί·" «ι .'
  ΥΙΊΟΒΡΥ11
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ιΓΡΑΦΕΙΑ ρ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""ε""5 ΟΛΟΣ Μ1ΝΟΤΑΥΡΟΥ -*""
  .ΒίϊΟΐΙΟΣ ΣΥΝΤλΚΤΗΣ ©Ρ. Μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  ίΐησία λίραι Β
  έξάμηνος Ι
  Αμερικήν
  Ιΐησία δολ. 10
  1ξάμηνος» ♦ 8
  μή
  πατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  29
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ β«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ.1 ΦΥΛΛΟΥ 5331
  'ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Άπό την Αγγλίαν ίστίλησαν είς
  την Γαλλίαν κινιιματογράφηι διά νά
  6ιαβκεδήζουν οί στρατιώται τοϋ δυτι
  κου μετώπου.
  Άντιπίιόσωποι αγγλικών καί άμε Τό νέον ιταλικόν πολεμικόν σκά Είς την Αγγλίαν ΰλοι, άκόμη καί
  Οΐκανικών εφημερίδων, φέροντες στρα φός «Ίμπερο», τύ τρίτον τής σειράς ή Βασίλισσα 'Ελισσάβετ, φέρουν μα
  τιωτικήν στολήν, μέ είδικά διακριτι των τεσσάρων πολεμικών των 35 χιλ. ι ζί τους την άντιασφυξιογόνον προ
  χά, άναχωροΰν διά τύ μετωπον. Ι τόννων τής Ιταλίας. Ι σωπίδα.
  Ό "Ενΐγκαρ Χοϋβι,ρ, όστις άνέλα
  βε την αποστολήν να έπιβλεπτ) μέ
  τούς όίνδρας τού την αμερικανικόν
  βιομηχανίαν πολέμου.
  Άπό τό Δυτικόν μέτωπον: "Ενός
  Γερμανός σΐρατιώτης 4| έκείνων ποϋ
  μεταφέρουν πολεμοφόδια είς τούς
  συναδέλφους των.
  Ή διένεξις
  της Ρωσσίας-
  Φινλανδίας. ξξ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρίου (16.
  ότιηρεσΐσ).— Τό πρακτορείον
  Τάς ανακοινοί Οτι χθές την
  νύκτα επέδωκε είς τόν κ. Μο
  λότωφ την απάντησιν της
  Φινλανδικής κυβερνήσεως είς
  τ6 τελευταίον σοβιετικόν διά-
  βημα ό πρεσβευτής τής Φιν-
  λανδΐας έν Μόσχα. "Ολίγον
  Αργότερον εδημοσιεύθη είς
  ΈλσΙνσκι τό κείμενον τής ά
  παντήσεως αυτής.
  Κατ'είδήσεις ίξ ΈλσΙνσκι
  6 άρχργός των Φινλανδι-
  κων πολεμικήν δυνάμεων
  στρατάρχης Μανεγχάϊμ ε¬
  δήλωσεν 8τι ή Ρωσσοφινλαν
  δική διένεξις είναι συνεπεία
  παρεξηγήσεως δημιουργηθεί¬
  σης έκ πλάνης. Έπιστρβφω
  είπεν 6 Φινλανδός στρατάο
  χης, ακριβώς έκ των συνόρων
  της ΚαρελΙας κσΐ τα περΐ
  έπεισοδΐου μεταξύ Φινλανδων
  καί Ρώσσων έπληροφορήθην ά-
  ηό τόν τόπον.
  Τό έκστρατευτικόν πυροβο
  λικόν μας βόρίσκεται είς ά
  ιιόστασιν 20 χιλιόμετρον ά
  πό των συνόρων τό δέ βαρύ
  ιιυροβολικόν μας είς βαθος
  50 χιλιομέτρων άπω της ρωσ
  σικης γρσμμης. Δέν ήτο 4*ο
  μένως δυνατόν νά Φθάσουν
  τα βλήματα τβν Φινλ«νδι
  κων τηλεβόλον είς τό Ρωσ
  οικον Ιδαφος καί αν ήνοιγον
  πθρ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρΙου (Ι
  διαιτέρα ύπηρεσίο).— Κατά
  την χθεσινήν συνάντησιν τού
  μετά τοθ ποεσβευτοθ των
  Σοβιέτ κ, Μαΐσκυ, ό λόρδος
  Χάλιφαξ εδήλωσεν είς αύ
  τόν δτι μολονότι ή Αγγλία
  έπιθυμεΐ ζωηρώς νά φανβ τε
  λε(ως άμερόληπτος Εναντι
  τοθ ΡωσσοφινλανδικοΟ ζητή
  ματος έν τούτοις δέν δύναται
  νά διατυπώση είμή την έλπΐ-
  8α καί την ευχήν εΙρηνική"ς
  διευθετήσεως τήο μεταξύ Φΐν
  λανδΐας καί Ρ-βσσΙσς Βια
  φοεας.
  Απαντών ό κ. ΜαΤσκυ έδή
  λωσεν είς τόν κ. Χάλιφαξ βτι
  ή Σοβιετική κυβέρνησις δέν ε
  χει φιλοπολέμους διαθέσεις
  καί δτι έπιθυμεΤ τόν ειρηνικόν
  διακανονισμόν δων των ζή τη
  μάτων, έπέρριψεν ομως έξ ό
  λοκλήρου τάς βύθΐνας διά τό
  Ρασσοφινλανδικόν επεισόδιον
  καί την έκ τούτου έντασιν
  των σχέσεων μβταξύ των δύο
  χώρον είς την Φινλανδΐαν.
  χοθ.Έπειδή χαί μιτά την προειδο
  ποιητικήν αυτή·* 6όλην τό ακάφος
  ?έν ίαταμάττ,σε, το «Ντώϋτσ'αντ»
  ή^ιξε πθρ διά των τηλεβίλων
  τού Τό «Ρ^υαγιάλ Παουντυ» άπήν
  ησΐν ΐΓς τό τιθρ τοθ «Ντώϋ:α
  λαντ>. Τρίτη βολή τοθ «ΝτώΟ:α
  λαντ» επέφερε βλάβας είς το μη
  χάνημα διά τοθ δποΐου άνυφοθν
  ται τα πυρομαχιχά. Μέ την τετάρ
  την βολήν κατεστράφη καί άνετι
  νάχθη εί; τόν άέρα ολοκληρος ή
  γέφυρα χαί £ θάλαμος τοθ άαυρ
  μάιου. Καί τα δύο γερμανικά
  οκαφτ] επληαίασαν ακολούθως τό
  αγγλικόν. Το δεύτερον έξ αυτών
  Ικαμε γθρον περΐ τό «Ρουγιαλ
  Πάουντυ» βάλλον διά των πλαγί
  ι»ν τηλεβέλνν τού. Τό αγγλικόν
  ίξηκολούθηοε νά μάχεται μέχρις
  υ τα τηλεβόλα τού ετέθησαν
  έ «τος μάχτ,ς χαί τό σχάφος εορί
  οχιτο σχεδόν ολόκληρον έν μέσω
  των φλογών. Ή ίνισος αθιη ναυ
  μαχία ϊιήρχεσεν επί 30—40'.
  Κατά την διάρκειαν τή; έπιβιβίσε
  ως τοθ πληρώματος τοθ άγγλι
  χοθ ατμοπλοίου επί των λέμβων
  είχε φθάοει πλησίον τοθ τοπου
  δπου εγένετο ή ναυμαχία Ιν αγ
  γλιχόν χαταδρομιχόν άλλά τα δύο
  γερμανιχά επωφεληθέντα τοθ σκό
  τβυς είχον Ιξαφανισθή.ΤεΡουαγΐΒλ
  Πάουντυ»έξηχολοΰθηοε νά χαίεται
  μέχρι ττ)ς 9ης νυκτερινάς, ίπίτε
  πλέον εβυθίσθη μέ δλους τους.έν
  Ή δραματική
  === ναυμαχία
  ΝΤΩΎ'ΤΣΑΑΝΤ =====
  ΡΟΥΑΠΑΛ ΠΑΟΥΝΤΥ.
  τίς τοθ σκάφους παραμείναντας
  ν«6τα(, οί ίποΤοι δέν ιύίον λέιι
  βον νά έπιβιβαοθοθν, δι<5τι μΐρι καί έξ αυτών είχον κατεστράφη κατά την ώραν τΐ)ς ναυμαχίας. Τρείς λίμβοι κατεβιβαοθησαν έν δλω είς την θάλασσαν. Τή; μιας έξ αυτών έπέόαινον 11 διομα καί αυτή ανιτραπη. Των ετέρα» ϊύο έπέβαινον 30 £τομα τα δπζϊχ περΐσανέλεξε καί παρέλαβιν 'έι των γερμανικών σχαψών. "Οσον άφορ$ τούς επιβάτας τής τρΕτης λέμβου, φαίνεται δτι τα γερμανικά σκάφη Προσεχώς: Η ΖΩΗ ΤΟΎ ΤΟΛΣΤΟ Ι επρόκειτο νά παραλαβιυν χαί αύ τούς, άλλά ή εμφάνισις χατά την ώραν εκείνην τοϋ άγγλικοθ χατα δρομικοθ, τα ηνάγκασε νά άποσυρ θοθν άμέσως. Τους έηιβίτας τής τρίτης /έμ 6ου παρέλαβε το εμπορικόν άτμό πλοιον «Σιτράλ» τή; «Πινίουλαρ Λάϊν». Είς τό επίσημον άναχοινω θεν έξαίρΐται δ ήρωϊσμίς τοθ πλο:αοχου χαί τοθ πληρώματος τοθ «Ρουαγιάλ Πά2υντι»»,τό δηοΐον μετά αν ίσον άγώνα εβυθίσθη μέ την αγγλικήν σημαίαν χυματίζου σαν επι τοθ Εστοθ τού. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)6ρΕο« («. δπηριοΐα ιής «'ΑνορΚώσιωί»).—| Αί αγγλικαί εφημερίδα 6τ]μοσιε£» ουν σήμερον μακράς περιγραφβί τί)ς ν«υμαχ£ϊς ήτις διεξήχθη μ· ταξϋ τοθ βοηθτίτικοθ τοθ 'Αγγλι χοθ οτόλοϋ «Ρουαγιάλ Πάουντϋ^ χ«1 τοθ γερμβνιχιθ επιιρατίκοθ» βωρηκτοθ χί)ς τοέπης «Ντβϋι βλβν« ή 6ποί« βηέλιΐξε λόγφ ϊ11ς βνιοόχητος τβν Βπλ<ον ιΐς την υπο τόσον δραματιχάς οϋνΒή Χ«ς χβτββύθιοιν τοθ άγγλιχοθ οχίφους. Αί έφημιρΐδες. «ροοΒΙ τοϋν δτι ή!η ϊχουν τιθί) είς *<* τκδΓωξιν τιθ εΝτώϋτολαντ» χαί χοθ ουνοίιδοντος αΰτό ετέρου γερ μβνιχοθ «ηιιρατιχιθ» Ιοχϋ^τα «ι μονάδες «Ο ΒρεττανικοΟ οτβ λου μ» απόφασιν νά έπιχύχουν ο Λβοβήπβτε την χβτβστροφήν των. τοθ ΙχθριχιΟ πολεμι χαί τοθ έτέοου έχθοιχοθ α%&ψο»ς συνεχίζονται. 'Κξ «λλου ίπ'σημονΐ άναχοινιβθέν τοθ Ν»υαρχ·Ιου άνα «έρει τ* «*: «Τΐν 3 30' τοθ ά ι,ογ«ύμα«ς τής 23»;ς Νοιμβρΐβυ τ6 «Ρουαγιβλ Ιΐαουντυ». έχτιλοθν πΐριπολίαν νοκοανατολιχώς τ«ς Ίβλβνδίας άντελήφβη έχβρι «όν σχβφος χαί ό «λοίκρχος δι* 1Ο0 τηλισχοηίου διέν-ρινι το 6'β μ, τοθ σχάφους «ΝτβθΜλ«τ». Τό σχί»ο£ έζήτηοε τόχε νά άλλ* ξη πορείαν όπως διαφύγη ά*** δεύτερον οχάφος ένιφανίσϋη είς °β δεξιί «υ. Τό «Ντώϋίολανχ» πλησιβσαν Ιχαμε ο<1μα πρβς τ» «Ρουβγιάλ Πάουντυ» νά σταμβτη ότι χαί «««δή χοθχο έξηχολούθη οι χήν πορείαν τού Ιρριψ» * νίνχΐον χο« μίαν βάλη» * « 8^λβ8βοτ<)ςπίώρβς*β Ό Χίτλερ καί ό περιφίρειαχβς βιοιχητής Βάγνερ, Ιμπρός τοα των θυμάτων τής αποπείρας πού έγινεν είς Μόναχον είς «όν ζυθοΛωλείου «Μηύργ^ρ-Μποονχίλλΐο», ΑΙ άνακ^ «ιβον βννΐχ.ζοντβ> «όμ
  άπό τα φέρ*
  την αίθουσαν
  Β.ά την ώιό
  Ή εντύπωσις
  έκ τού λόγου
  Τσάμπερλαιν.
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 28 Ν)βρίου (ί
  διαιτέοα ύτηρεσΐα τής «Άνορ
  θώσεως»).— ΑΙ ΒελγικαΙ έφη
  μερΐδες άσχολοθνται σήμερον
  διά μακρών μέ τόν τελβυταϊ
  όν λόγον τοθ Άγγλου πρωθυ
  πουργοθ κ. Τσάμπερλαιν τόν
  οποίον κρίνουν εύμενέστατα.
  Ή εφημερίς «Είκοστός ΑΙ-
  ών» άπηχοθσα πάντοτε την
  γνώμην τής Βελγικής κυβερνή
  σεως, εξαίρει είς πολύστηλον
  άρθρον την σημασίαν τοθ λό¬
  γου αύτοθ διά τού όποΐου κα-
  θωρίσθησαν σαφως οί σκοποΐ
  τούς όποίους έπιδιώκει διά τοθ
  πολέμου ή Μεγάλη ΒρεττανΙα
  καί ό τρόπος τής οργανώσεως
  τής νέας Εΰρώπης μετά τόν
  πόλεμον.
  «Είς τόν λόνον αυτόν, γρά-
  φεΐ ή έγκυρος Βϊλγική έφημε
  ρΐς διακρίνει κανεΐς την γλωσ
  σαν ενός πραγματικοθ φιλει
  ρη-ΊστοΟ. Καί είνε περισσότε
  ρον ένθαρρυντικός ό λόγος αύ
  τος διότι εξήλθαν άπό τοθ σΐό
  ματος ενός ΙσχυροΟ άνδρας,
  άρχηγοθ μβγάλου Εθνους».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρίου (!δ.
  ύπηοεσ'.α) — Τηλενραφήματα
  διά τοθ έν Λονδίνω πρεοβευ
  τοθ της καί νά κάμη αυστά-
  σεις τινάς πρός την Άγγλι
  κήν κυβέρνησιν νά σεβασθή
  τα συμφέροντα τής Ιταλίας
  καί δλων γενικώς των ούδβτέ
  ρων κρατών.
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ28 Νοεμβρίου
  (Ιδ. ύπηρεσίσ).— Είς δηλώσεις
  τού πρός τούς άντιπροσώπους
  τοθ τύπου ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Κόρντεν Χάλ
  ετόνισε την εξαιρετικήν σημα
  οίαν τοθ λόγου τοθ "Αγγλου
  πρωθυπουρνοθ. Ιδιαιτέρως ε¬
  ξήρε τόν τόνον μέ τόν οποίον
  6 κ. Τσάμπερλαιν ύπεσΐήριξεν
  δ τι δέον ν' αποδοθή Ιδιαιτέρα
  σημασία είς την δικαίαν καί
  οριστικήν ρύθμισιν των έμπο
  ρικών σχέσεων μβτσξό των
  διαφόρων κρατών άνευ τής ο¬
  ποίας δέν είνε δυνατόν νά ε¬
  ξασφαλισθή διαρκής είρήνη.
  «Μσθάνομαι ευχαρίστησιν
  δ<ι δμως καί έκπληξιν συνβ- χισεν ό κ.Χάλ δι'βσα επί τοθ σημεΐου τούτου εΤπβν ό κ.Τσάμ περλαιν. Δύναμαι σήμερον νά έλπίζω δα θά εΚθΠ ήμέρα καθ" γ)/ θά πραγματοποιηθή τό πρόγραμμα αύτό καί δύνα επισήμων πολιτικών κύκλων. Τα αύτά τηλενραφήματα προοθέτουν δτι οί έπίσημοι κύκλοι τής Ούασιγκτωνος ά νέψεραν είς συνομιλίας των ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρίου (ίδ. ύτιηρεσΐα).—Σήμερον άρχίζει ή νέα σύνοδος των κοινοβουλευ τικων σωμάτων τί|ς Αγγλίας. χθές δτι ή Άμερική δέν προ,Είς τάς Βουλάς θ άναγνω- τίθεται νά υποβάλη διαμαρ; σθΠ ό λόγος τοθ Θρόνου ό 6 τυρΐαν είς την Αγγλικήν κυ βέρνησιν διά την απόφασιν της νά εφαρμόση αύσΐηρά άν τΐποινα κατα τής Γερμανΐας ποίος ώς εγνώσθη θά είνε συν τομος. Είνε πολύ πιθανόν νά δε· χθ0 ή κυβέρνησις την πρότα εντΒίνουσα τόν κατ' αυτής ά Ι σιν τής αντιπολιτεύσεως πεοΐ ποκλεισμόν καί κατάσχουσα > συγκλήσεως μυστικής συνε
  τόσον τα είσερχόμενα όσον! δριάσεως τής Βουλής πρός
  καί τα έξβρχόμενα έμπςρβύ συζήτησιν των ζητημάτων τοθ
  ματα υπό οιανδήποτε σημαΐ
  αν καί άν ταξιδεύουν. Έξ
  άλλου οί «Τάϊμς» άσχολούμβ
  νοι σήμερον μέ την εντύπωσιν
  πολέμου καί τοθ ίφσδιασμοθ
  τ(|ς χώρας επί των οποίων
  θ' ασκήση κριτικήν ή άντιπο
  λΐτευσις. 'Ως ανεκοινώθη ά λ
  την οποίαν προεκά>βσεν ή ά'λως τε, ή κυβέρνησις δέν ίχει
  πόφασις των συμμάχων πε'άντΐρρησιν διά την ού/κλήσιν
  ρΐ έφσρμογής άντιποΐνων Ι μυστικίΐς συνεδριάσεως τί|ς
  καί την αντίδρασιν την δποΐ Βουλήν έφόσον θά είνε άνάγ
  αν εδρεν ή απόφασις αυτή
  γράφουν Οτι τέσσαρα μόνον
  Κράτη έκ των ούδετέρων ύ
  πέβαλαν διαμαρτυρίας διά
  κη νά νίνη τοθτο.
  ΡΩΜΗ 28 Ν)βΜου (16. όπη
  ρβοία) — Τό πρακτορείον
  «Στέφανι» πληροφορεΐται έκ
  την εφαρμογήν άντιποίνων Λονδίνου βτι αί εργασίαι των
  κατά τής Γβρμανίας. Αγγλικών Βουλών αί όποΐ
  Οΰΐεαύτή ή ΊΓσλία βέν δι αι θ' άρχίσουν έκ νέου σήμε·
  εμαρτυρήθη. Ή κυβέρνησις τής ρον θά συνεχισθοθν δνευ
  Ρώμης ήρκέσθη άΐτλβς νά προ διακοπτΐς μίχρι τβν Χριστου.
  Ε38 είς προφορικόν βιάβημα γένν»ν.
  ΑΝΘΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρ*
  •ος).— Σήμερον άβονΐυματινή 6
  15 , εσπερινή 9.15' μ. μ. «Σβνιορΐ
  τα» μέ τούς Ζαννέτ Μακντόναλδ
  ΝέΑσων "Ενυ.ι
  Την Δευτέραν «Άσιατική θύιλ
  λα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήυεοον «ΜΛ μοθ Ο
  βοοχείπς» Πέμβτη ,«Βαρώνη καί
  Καμαοκοης». Κυριακή ώραι 2 μ
  μ. ίπεισο&ιακόν Καθ* έκαστην, ώ
  ρα 6 30' ββονιυματινή, 9.30" έ
  ρινή.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών.
  Προνρ*μμα29ης Ν)βρίου.
  12.25 Σή"μα—Έβνιχδς δμνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "Ωρα ΆστιοοσκοπεΕου "Αθηνών
  1230 Ή ώρα τοθ έργάτου.
  13 Ταιγγάνιχη μουσιχή. (Δι
  σκοι).
  13.30 Είδήσιις.— Χρηματιστή
  ριον.
  13 45 Έλβφρό τραγ^Οϊι (όκό
  τής δ£5ος Μαρίνα^Δεμβρτζή).
  14.15 Είδήσ«ις.—,,Μετεωρίλο
  χον δελτίον.—Κίνησις άγορδς Π
  ραιώ;.
  18.45 Έμδατήρια Χαί ίλληνι
  κοί χοροΕ. (ΔΕοχοι).
  18.55 Όμιλία.
  19 03 Έλαφΐό έλλτ,νιχό τρ»
  γοθί;. (Δ'ακοΐ).
  19.30 Ή ώ?α «0 π*ιδιο0.
  19 50 Τραγούδιε μέ την Μάρθα
  20 Όμιλία.
  20 15 Τραγο65ι« τοθ Αίγαίου
  (δπό τοθ δμΐλου Χατζηδά.η τ?
  ουμκράξει τοΰ χ.Χατζηθΐοΐώρου).
  20.50 ΕΕδήσεΐς.
  21 Ρεσιτάλ τραγουδιοθ (δπό
  τής δί»ος Κλάβης Στάμου).
  21.30 Ή ταχτΐχή δρχήστρα
  τοθ ΣταθμοΟ (υπό την διεύθυνσιν
  τοθ χ. Βιτάλη.
  22.20 Είδήσεΐς.
  22.30 Κονσέρτο τοθ Τσαϊχδφ
  οχυ.
  23 Μουσιχή τζάζ (Δίαχοι).
  23 20 Νυχτεριναί είδήσεις.
  23.30 Έλαφρά μουσιχή (δπό
  τής όρχήστρας Κορινθίου).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  ' 0.10 Νϋχτερινή μουσιχή (Δι
  σχοι).
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  'Απογευματινή ώρα 6 15
  μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.15
  μ μ¬
  οί βασιλείς τού τραγο»
  δι·δ:
  ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ
  ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ
  φ.λμ-|
  ΡΙΤΑ
  (Ρίδον τής
  Έν« γβητβυτικο (Ιδύλλιο
  κου τέ> πλτιμμυρίςουν ούρά
  νικ μουσιχέ; μελωδίΐς.
  Έν«ς οτρώβιλος χορβν «β
  ίογιβ μι«ς Σηκνιέλικης οιε
  ς
  ΜουσιχΑ Γ, Γκβυνώ—
  Χίρμπβρτ Χτοχαιρτ.
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Μιά καταπλικτική δή
  μιβυργία.
  Μιά ύπέρπαραγωγη τής
  Γαλλικής κινημβτβγρα
  ΠρΗτβτν«νιοτε>δν:
  Κόνραδ Φάϊτ—Μιτβί
  κο Τανάκοτ, _βθβΰ Χά
  γιακάβα—Μαντκλέν Ρ·μ
  κινσον.
  τα περιπαθέοτερον
  άνάγνωσμα
  Κ Ο ί Μ Ω ΜΙ Κ γ
  Άποτελεσματικός.
  Πραχτιχός χκί σΐφής δ νέες
  νδιιος περί λαΗρεμπαρίου, Είδι
  χώτΐρ* τό ούσττϊμα τής διώξενς
  τοθ λαθρεμπορΐου άντΐχπαχρίνεται
  είς τάς κοινάς προθέσεις χαί έγ
  γκδ:αι ττδσϊν δυνατήν άποτελ*.·
  σμ·»τικι5τητα ίψ' δαον στερεϊ τιον
  ειπλωμίιων των τούς πλοιάρχους,
  μηχανιχβύ; ή ναύτ,ας τιδν έμπορ'
  χώ« σχαφ&ν, τού; άσ«ούντ« αυ
  στη ατιχως την 'λαθρεμττοοίΐν
  Γΐνιχ&ς πισΐϊύΐται δτι διά τοθ
  νέου νόμοιι θ* εκλείψη μία χά
  ττσταβις έπιζήμιος είς τα συμφί
  ροντχ τοθ κράτοιις χαί τής χοι
  ·ω<'ας, ί5'α ϊέ νατά την έ«ο χήν αυτήν καθ* ή*< αί περιστά αε:ς ίπιβάλλουναυστηράν περ:συλ λαγήν χαί ωφέλειαν τοθ συνίλου *ντί τής ώφαλείας των ολίγων χαί των επιτηδείων. ΟΙ συμβολαιογράφοι Τέ Ταμείον ααφαλιΌεω; συμβα λιιογράφων έπεξετ·»θη χαί είο τάς επαρχίας διά βασιλιχοθ δια τάγματδς χά! χατά τρόπον οθντα πλίον δλοις τούς έργαζο μίνοιις είς τόν χλά5ον τοθιον Τό μέτρον αποτελεί μίαν έχ τωι πολλών ένϊείξεων «Ο αυστ*ματ χβθ ίνδιαφίρρντο; τ&Ο χράταυι διά την εξασφάλισιν χαί έξό ψιοαιν ίλων των κλάδων. Είδ κώς διά τους συμβολαιογράφου ή χυβίρνησις μεριμνά ήδη ί πω; άποχωρίσουν τοθ έπαγγέλ ματος Εσοι έπιθυμοθν χαί νά διορισθοθν άλλοι νεώτεροί των Έχει ίηλ. χαί την πρακτιχή' αξίαν τού τό μέτρον χαί τοθτο πάλιν έν άρμονία πρός τούς £ πωτέρους οκοπούς τοθ κράτου δπέρ τοθ έπλγγίλματος. Ή φιλαν&ρωττΐα. Ή φιλανθρωπίκή κίνησις είς τό Ήράχλΐιον είνε άξιοσ^μείω τος χατά τάς τελευταίας ημέρας ΰ Ιτους μέ τάς οποίας συμπί πτουν άγιαι χαί χριστιανικαί μέραι. Τα σωματεΐα, οί σόλλο γοι, οί οχετιζέμενοι μέ τα φίλον θρωπιχά Ιργα άναπτύσουν άξιόλο γον δράσιν άλλά χαί ή χοινω νία ίέν ΰστερεί είς ηθικάς χαί υλικάς ένισχύσεις των πτωχών. Έν ιω χ6χλφ τούτφ έχομεν χαί εφέτος νά αναφέρωμεν πολλά πά ραδείγματα. Επί τοθ παρόντος σημιιώνομεν την δρασιν τοθ φι λανθρωπιχοθ ..αυλλόγου «Άγία Τρΐίς» βστις ίέν παραλΐίπει εύ καιρίαν άπό τοθ νά ένΐσχύη τούς ένδειίς .δπενθομίζων χατά τάς ή μέρας αυτάς τα φιλόπτω*α αί αθήματα χαί την ανάγκην γενιχω τέρας ένισχύσεως των ηενπμένων. < ΜΙΝΩΑ' ΪΗΜΕΡΟΝ ώρα 9.30μ.μ. Ή Λονΐζα Ούρλίχ υπό σχεται στούς πανρεμμέ νους 4τι θά μάθουν πώς νκ φορτώνουν τίς φροντί δδί οτή γυναΐκα τους, άλλα καί πώς νά την κρατοΰν. Καί στούς άνύ πανδρους πώς πρέπει να μετβχειρίζωνται τή γυ ναϊκα τους, ίταν παν τρευτοδν, άν πβρακολου θήσ·υν τό ΜΗ ΜΟΥ Σ ΚΟΚΚΑΡΙ Έζα(ρ«ί»ό:τε; τής ίππασίας... Καί
  κρατ5θσ· τό μαστίγιον ..
  Είς τό άκοί.-σμα ττ*ς λίξιω; αα
  τί)ς ή άγωνία τοθ φτωχοθ ϊ'-Ο
  Φ^άντς άποχο^υφώνιται. Το μα-
  σιίγιον! Έπίπραιτο λοιττόν ν' ά-
  χούαη άπο τό σΐόμα τής Καρολί
  νας δτι δ χύριος χόμης προώριζ»
  τό μασΐίγιον πού χρατοθσεν, δχι
  γιά τό άλογό τού, ώς συνήθω;,
  άλλά γιά την ράχι τού; Όχα τα
  έί δ άή Φ δ
  γ η χ
  έπερίμινεν δ άτυχής Φράντς
  ρα άκό δ,τι έ/ινε χθές τό 6,5*
  δυ...
  —Πλησίασι!— μοθ είπεν δ πά
  τίρας μου— εξηκολούθησεν ή Κα
  ρολίνα... Καί δείχνοντάς μου την
  άτλαζωτή χορϊέλλα μ3 έρώτησε:
  —Την άναγνωρίζικ;
  ΤοΟ άποχρίθηχα: Ναί, πατίρα.
  Αυτή ή χορδέλλα είνε διχή μου.
  —Κα! ξευρεις π&0 εδρέθη;
  Τοθ απήντησα δτι θά μοθ ιίχε
  πέοη μέσα είς τό σπίτι ή ϊξω άλ
  λά οέν μησροθσα νά τοΰ πώ χαί
  ποθ ακριβώς μποροθσε νά είχεν
  θ Καί λέγοντάς τού αύτά
  δλ η άλήθ
  ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ
  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
  Κάθε νέον σχέδιον γυναικείας τσάντας, κάθε
  μαντέρνο σχήμα ζώνης θά τέ) εδρετβ είς τ* ειδικόν
  συνεργεϊον κατασκευής δερματίννν κίδβν:
  ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ
  (Π«ρ« τ&ν Άνιον Μηνάνί.
  Έκισκεφθήτε μας: έχομεν την ποικιλίαν 'Α-
  θηναΪΝθ» κ«ταστήματος είς βαλίτοες, μπαοδλα,
  πολυθρονδς, καρέκλες τκξιδίου, κρεββάτια έκστρα
  τείας χ«Ι γενικώς είς ολα τα είίη ταξιδ(·υ.
  'Υποκατάοτιιμα τού έν Αθήναις έργοοτασίου
  Πολυχρονίδη—-Μπιζιώτη
  ΙΑΤΡΟ22
  ΚΙΜΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τ·δ ΠανεπιοτημίοΜ τΐ,ς
  Επί εκτα«τ»αν απουδάαβς έν Αν&νι κ«1 Παριαίους, 6ί·
  χ«τ«ι ·1ςτβ νέον Ικτρεΐβν χον, £ύ6ς Άβερ·ι·
  (βυνοιχίκν Βαλιδβ Τζκμΐ) ίνκντι «ρτβηβιβίβ» 'Λββηταβίοιι
  Χ& 9—12 κ. μ. χ«1 4—7 μ. μ.
  Κνριαχχς τβώς «ιιβρεηχ «ειρπΛν. 'ΑΑ. «λ. ί—«
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΜΤΛΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  •Εναντι φβρμβϋΐίο» ΧανιοιτάΜη —
  Ένδόματα άνδρικά καί γυναικετ,α πολιτικΑ καί
  στρατιωτικά.
  Έργασία ίπιμεμελημένη, έφαρμογή τελεία.
  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΓΕΟΡΠθν ΜΑΡΑΓΚΑΚΗ
  Γόρω στήν πόλι.
  Ό καιρός χ
  τάς καλλιεργειας.
  εύνοίχός διά
  ργς
  Αεδομένου ότι ή προχθεσινή βρο
  χή υπήρξεν άφθονος είς όλας τας
  περιφερείας τοϋ νομοΰ.
  Καϊ συνεπώς ή αίθρία έπιβάλ
  λεΐαι ήδη.
  — Άπο τα ραδιύφωνα των κέντρον.
  — Καί κατά τάς ώρας των μεσημ
  βρινών καί εσπερινήν ιίκπομπών,
  — Δέ.ν λείπει πάλιν τό ακροατήριον
  — Ώς πρός τάς ε.ί6ηκις αι οποίαι
  δίδονται βραδύτερον οί άχροατηί έ
  πιφολάσσονται να δι·>ράσουν την έ·
  (μημεψιδα το>ν.
  Οί πρώτοι... χοροί φαίνβται δτι
  θά εγκαινιασθοϋν ίντός των ήμβ
  ρών.
  — "Άν προ(ΐεξθ)ΐιεν ωρισμένας δια
  φημίσεις χοροδιδάσκαλον.
  — 'ΚννοεΙτ,ιι ΰτι συνείτεί^; των δι
  εθνών συνθηκην δημιοιιργοΰνοαι πολ
  λαι αμφιβολίαι δια ιην έντασιν τού
  λάχισΐον εφέτος, τής συνήθους χορευ
  τικης κινήσεως.
  — Γό έπερχομινον 2τος 1940 είνε
  δισεκτον.
  —Ώς έκ τούτου ή ληςιαρχική χί
  νησίς πορουσιαζεται και είς τούς
  γιαονικούς — υ>ς μανθάνομεν—καί είς
  τόν ιδικόν μος νομόν, ζωηρά όσον
  άφορα τούς γάμους.
  — ΐϊροκειμένου νά παρακάμψουν
  τάς προλήψεις τοϋ νέου εοους οί νέ
  όνυμφοι πας>αβλέπουν «χον καιρότής
  ακριβείας» κατά τό γνωστόν λαικυν
  δισΐιχον.
  — Τα μεταβατικά σχολεϊα έλαιο
  κλαδευμάτων ωρίσθησαν ώς Ιξί|ς έν
  Κή
  τοθ έλεγα δλη την άλήθεια, γιατί
  τότε άχόμη δέν ήξευρα δτι ή χορ
  δέλλα είχε ξεφύγη χαί πέστβ άπό
  τα μαλλιά μου την ωρα πού διέ
  σχιζα τρεχάτη τα στάχυα...
  —θά σοθ πω έγώ! —μοθ είττε
  τότε δ πατέρας μου. Εδρέθη Ιξ<ο είς τα χωράφια, δπου σέ ιΕδαν νά τρέχΐς χ^ϊς τό βράδυ, έψ άπό πίσω σου, είς μεγάλην απόστα¬ σιν, έΐρεχεν δ χ6ριος Σίθμπερτ! Τόχε δμολογώ πώς χοχχίνισα. Έχεϊνο πού χυρίως μέ έχανε νά σαστ'σω χαί νά ταραχθω ήϊαν πώς δέν ήξευρα έν πραγμχτιχά έτρεξες πίσω μου, Φράντς! Πάν τως πρέπει νά Ιτρεξες δΐανπλέον έγώ εδρισχόμβυν είς άρχενή»1 α¬ πόστασιν, γιατί δέν σέ ε(χα άντι ληφθξ... Έπειδή ή παρατήρησις τοθ πατέρα μου ήρχετε γιά μενά χάπως άκρόοπτος, δέν είχα άμέ σως ίτοιμη την απάντησιν. Κα! δ πατέρας μου στενοχωρημένος άπό την σιωπήν μου, παρεξηγων Ισως αΰιήν, μοθ είπε: —Ό χ Σβθμπερτ φαίνεται πώ; σέ χυνηγβθ3ε. ι'οθ Ιίωπς έού %ϊχ χος τό θάρρος ήτο ηήρε μόνος τού;! ,-Είς τοϋ Πουλακάκη συνεχίζεται θέλω νά Είρω! με ΒΛ«νΧιαΥ 1 ««^"λή της μελωδι (συνεχίζεται) — 'Κν Ήρακλείφ ϊδρΰονται 10 με ταβαχικά σχοΑΐϊα, έν Ρεθύμνη 10, έν Χανίοις 7 καί έν Λασηθιφ 3. — Ή εγκριθείσα υπό τοϋ ύπουργεί ου Γεωργίας συνολική πίστωσις διά σχολίΐα ταυτα άνερχεται είς ο ΐκατομμϋρια. — Δι' αποφάσεως τοΰ κ. 'Υπουργοΰ Γινικοΰ Διοικητοΰ ένεκοίίίη ό Ιοολο γισμός τοϋ ΤαΜε,ίου "Κφέδςκον Πολι μιστών Ρεθύμνης χρήσεως 1938 'άί). — Δι' ετερυς αποφάσεως ένρκρίθη πράξις τιιϋ Διοικητιχοϋ Συμβουλίου τοΰ ίδίου Ταμειου διά της οποίας δια τίθενται μηνιαίως ^είς τό Λημοτι κον Νοσοκομείον Ρεθύμνης δρ. Ιίι. ΟΟΟ. — Υπό τοϋν κ.'Υπουργοίένβκμίθησαν έπίσης διάφορηι δαπάναι των Έ φεδροταμειων άναγΰμεναι είς την πϊ ριθαλψιν καί νοσηλείαν εφεδρικήν οΐκογενβιών. — Είς το κυκλοφορήσαν τεΰχος τοΰ μηνιαίον πρριοδικοΰ τοϋ Πατριωΐι κου Ίδρύματος: «τό Παιδί». —Περι^χονται μεΐαξυ των «λλων 'Υποθηκαι τοϋ Άρχηγοΰ τής νησεως κ. "I. Μεταξά πρός το«ς γο νεϊς, σκεψεις επί τής σεξουαλιστικης διαταιδανωγήσείος τοϋ νε-υρολόγου Κωνστ. Μ. Κατσαρα καί ^άλλα άξιανά γνωστα. — Ιδιαιτέρως αί μητέρες θά εϋ ρουν -ΐολ,λα χρήαιμα κσι ώφελιμα πράγματα είς το κυκλοφορήσαν τεϋ ΠΡΟΣΚΔΗΣΙΣ Πρίσχαλειΐντα'. πάντες οί πρ'ε δροι τ(όν Κοινοτήτων Κρήτης, τα Προεδρεία τδ»νάνεγνωρισαένων Σωματείων Κρήτης, τα Πρβΐ δριία των Συνεταιρισαών Κρήτης «αί έν γένει πάντΐς οί πολίται δπως παραστώσι κατά την έν Ή ραχλείφ γενησομίνην τ^ 3η Δι χεμβρίου 1939, ήμίρα Κ ώ μρ ρξ «αί ώρα 11η π. μ. τελεφ των άλΐ κης καί θεαμαχικής «^ενιορίτας» είς την οποίαν ώς γνωστόν πρωταγωνι στεΐ ή άηδονόλαλη Ζανίτ Μακδόναλδ. — Είς την «Μινώαν» ί'ξ άλλου πρσ βάλλεΐαι το «Μη μοϋ ύηοσχ*0[|ς» ένα έργο διδακτικό. Λίίριον: «η Ιϊαρωνη χαί ό Καμαριερης*. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ άποχαλυπτηριων τοθ «Ο πρωτομάρτυρος τί)ς Κρητιχή, Ελευθερίας χαί 'Αρχηγιθ χής Α'. ως έν Κρήτη χατά τό ϊτος 1770 άπαρτιας. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Έκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως Καλοϋνται άπαντα τα μέλη τοΰ Ό μιλου Φιλάθλων Ηρακλείου είς εκτα κτον νενικήν συνίλευσιν είς τάς αί Οοθσος τοϋ Έθνικοϋ Έογατικοϋ Κέ Ηλί (ΙΙβόλ) Κέντρου Ηρακλείου (ΙΙερβόλα), την Κυριακήν ΰην Δεκεμβριού ώραν ΙΟ.'Μ' π. μ., Ιωάννου Δασκαλογιάννη πρός ά πόδοσιν τής οφειλομένης τιμής ίί μνήμην τοθ τιμωμένου "Η ρωος. Έν Χανίοις % 20 Νοεμβριού .939. Ή Κεντριχή Έπιτροπή δια ήν χατασχευήν άνδριάντων Δχ σχαλογιάννη. Ι Ό Κυ5«νί«ς καί Άηοχορύ ου Άνκθάννελος, (Τί;,) Νι». Έμ ϊγο»ρβμ«λλπί Αν&3. Π. ΠρΝτοπικκαδέχικ. ϊτ. Χρ. Χριοτβοβυλάκιις, ·1Μ«ν. Μπού χλπς η*1 Νικ. Σερνεκτκχης, ΠΒΛΟΓΝΤΑΙ οίχόπιδα ίξω τΐ!ς πόλεως παρ* των Χανίων Οόρτα (πλησίον άποθηχ&ν Καλο χβιρ.νοθ). Τιμαί σϋμφίρΟϋαβ{. "ο λα δμοθ πωλιθνται χαί μέ ιίικο Ιλ πλ^ρωμίίς, ΠληροφορΙα; η* * τφ 'Αγαηητφ Κ. * ' θεματα: Αρχαιρεσίαι Ηράκλειον τ{) 'ίΊ Νοεμβριού 1939, Ό Πρόεδρος Ι/«ν Βουοβούνη; Ό Γεν. Γραμματε'ΰς Παν. ΠθΜΐ«τα«ρ«(,
  '"">'
  ♦»»
  " ""
  <ίς τώ. .Μ.νέτος 1940 ^ ούτου ι, λϊ&β,Η- , »ανΐτ«ι χαι ει; ,„„ «·►; μωνθθίομίν-χ^ „. »«·ς νομόν, ζ»,,,^ ^ μ ιένοο *«« τού γεοιι 1>α|1λ—·>νν «χον α^οη^
  χατα το γνεκπα· /λιμ»
  αβαΐιχά αχιώΐΐα Ιλαιο
  ^ «φΐαθηηαν ώ» ί-ιι, »
  10 μ
  10, Εί
  ιιθζϊαο ν>πο τοο ιαοι—
  ΐς σννολιχη Λκπιηοι: δια
  τ·Γτ(ΐ «ηρχεηι ης·
  >*■·
  η*άα**Γ, τού
  ■χηιοϋ ίν)
  Ίαιζίου "Ιίφέορων Πώ
  ΙΚ.μ~ς 1*Μ *
  , ο«ηχ<|ι»«"' «>.«οι> δια »
  ιημίϊον
  Η 6αηο«αι τω»
  ,,,ν ανηγυμε»»» "= "Ι* "
  —Ι νοθη«Λ» Μ**8**"
  ,„.>,
  ΙΠ.Β.Ϊ
  ΐίι — -------^-——~ΞΞ=
  Οίκονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΕ τιμαί τ&ν διαφόρων προϊόνΐων είχον
  2ΟΪΔΤΑΝΙΝΑΙ
  α δρ
  6'
  Υ'
  Β'
  ε'
  Καραμπουζές
  Ελεμέδες α'
  » 6'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  » ϊ'
  2ΤΑΦΓΔΑΙ
  ΡαζαχΙ
  12.—
  11.50
  10.50
  9.50
  8.—
  6.20
  7 20
  6.50
  5 30
  4.—
  Χβ*ς ώς εξής:
  Ι Σίτος
  12.501 Κριθή
  Βίώμη
  ΟΙνοι μίστατον
  Γλιθχος »
  Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛιυχοΙ α'
  » 6'
  » Υ'
  Πράσινοι α'
  » Ρ'
  10 —
  9.—
  4 80
  3.— 3.50
  Μίταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17— 18.—
  28.50
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.-
  19.—
  400—
  450
  ΕΝΑΣ ΥΜΝΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ
  ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Ι
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Λονδίνον
  Νέ» Τόρχη
  Παρίσιοι
  ρχη
  "Αμστερδαμ
  Στοχχίλμη
  Βριιξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Κοπεγχάγη
  27 05
  Παρίσιοι
  3.09
  Μιλανον
  6.96
  Πραγα
  4.31
  Ζυρίχη
  31.15
  Βρυξέλλαι
  4.62
  Βσυδαπίοτη
  23.46
  Βελιγράδιον
  3.12
  Κ»ν)πολις
  104.—
  Βαρσοβία
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  31.60
  4.68
  23.95
  3.15
  105—
  21.32
  (Ό δΐαπρεπής Άμερικανες δή
  μοσιογοάφος καΐ ίσΐορικός χ. Έρ
  ρΐκος Μίλλερ, αυγγρίφοον ενα νέ
  όν βιβλίον πιρΐ Ελλάδος αφιχθη
  την παρελθούσαν έβ5ομάξα ε'ς την
  πόλιν μας χαι ίπΐσχέφθη τάς άρ
  χαιότητας χαΙ τδ Μουσείον. Άνα
  χωρίον εντέυθεν την παρελθοθααν
  Κυριακήν μας απέστειλε άντίγρα
  φόν τής άμέσω; επομένης ίπιστο
  λ*ίς την οποίαν άπτ.ύθ^ν* είς τόν
  'Υηοπρίξενον τής Μεγ. Β;ιττανΕ
  άς χ. Μιχ. Ήλιάίην, την όποιαν
  δημοσιεύομεν ώ; αποτΐλοθσαν Ο
  μνον πρός την υ,εγαλόντρον).
  Ήράκλϊΐον τβ 25 Νοεμβριού 1939
  Άγακητέ Κε "Ηλι*4η,
  Σας άφΐνω αυτήν την ση¬
  μείωσιν διά την τΐρΐπτωσιν
  καθ' ήν δέ ν θά έχω την εΰ
  καιρίαν νά σας άποχαιρετΐ
  σω προσωπικάς. Άνσχωρώ
  λόγφ τής καταρρακτιώδους
  Ϊ3οχτ)ς, τί,ς άηειλής της άρ
  θρΐτιδος την οποίαν φοβοθμαι
  Τό μεγάλο
  τοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  639 όν
  Άλλ' έπροχώρησβ τόσον, ώστε ή δμΐχλη ^
  ή έκ των τουφεκ σ^ών κοθΐστατο διοφσνής καΐ οί
  πυροβοληταΐ διέκριναν επί τέλους εντός τοθ καπνοθ
  κάτι κινούμενον.
  Έν ώ λοιπόν ό Γαβριάς έξεκένωνβ τα φυσίγγια
  ενός λοχΐου, ίξητιλωμένου πλησίον μιβς.θύρας, Ιρ
  χεται μΐσ οφαΐρα καΐ κτυτιθ τό πτβμα.
  —Ου! νά πόρ' ή όργή! είπεν ό Γοβριβς' τώρα
  μοθ σκοτώνουν καΐ ι<>ύς ττεθαμένους μου.
  Δευτέρα σφαΐρα -Ιητει .τιλησΐον ιου έ τι ι τοΟ λι
  θοστρώτου, σπινθηρΐσαντος. ΤρΙτη σφαΐρα άνατρέ
  τιβι τόν κάλοθόν τού.
  ΈγεΙρεται τότε|,αύτός δρθιος,'χώνει τάςχεϊράςτου
  είς ιά θυλάκιά τού καΐ τιροσηλώοος χά δμμστσ έ
  πΐ των κατ' αυτού τιυροβολούντων, άρχίζει έν ασμα:
  ΤΙ κακώ 'ς αυτώ τό μέρος; Σ' αύτό φτοίει δ Βο-
  λταΐρος.
  ΤΙ χαλάζι τιεριοσό; Σ' αύτό φταΐει 6 Ρουσοώ.
  Σηκώνει τό χαμΐνιον Ιπειτσ τό καλάθιόν τού, γβ-
  μΐζει ούτό καΐ τιάλιν χωρΐς ουδέν φυσιγγιον νά ·πα·
  ραλβ'ψπ καΐ τιροχωρΓ|σαν πρός τούς τουφεκισμούς
  κενώνβι καΐ άλλην φυσιγγιοθήκην. Έκεΐ έρχεται
  κατ' αύτοθ καί δλλη σφαΐρα, άλλά άποτυγχάνει
  Ό Γοβριάς έξηκολούθησβ τό δσμα τού.
  Παιδί βΤμαι κ' εΤμαι γέρος, σ' αύτό φταίει ό
  Βολταΐρος.
  ΕΤμ' ίνα πουλΐ χρυσό, σ' αύτό φταΐει ό Ρουσσώ.
  Ή πέμπτη σφαΐρα κατώρθωσε μόνον νά έλπνεό-
  ση νέαν στροφήν είς τόν Γαβριάν, βστις εξηκολουθεί
  ά&ων.
  Πάντοτε γελώ σάν έρως, σ' αύτό φταίει ό Βολ
  ΤΟί ϊί'άν ξερό ψωμΐ μσσ©, σ' αύτό φταίει ό Ρουσσώ
  Ή σκηνή οθΐη παρετάθη έφ' Ικανή ώραν. Τό θε
  αμα γιγο καί φοβερόν μέν* άλλ' έν ταύιώ καί άστεΐ
  όν νά χλευάζη τούς «υροβολισμούς ό Γαβριάς πυ
  ροβολούμενος.
  Είς έκαστην όμοβροντΐαν των στρατιώτην άπε-
  κρΐνετο διά μιδς νέας στροφής, ώς είς επρόκειτο
  περΐ -αιγνιδΐου. είς δ εθρισκέ τις τέρψιν. Πχηνόν
  ένόμιζέ τις δτι ίβλεπε, πτηνόν πλήττον διά τοθ
  ράμφους τού τούς κυνηγούς.
  ν γ* * (συνεχίζεται)
  ΣΧΟΑΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  =-Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  ;:
  πτικάς έταιρεΐας ΑΒοποιίας.
  Βή-οτε τεχνίκάς υπηρεσίας «^^^^νμήνον ό
  δρομησουν είς τόν Τεχνικόν Ν^,™^ έξσ
  οποίος δ*ν εγνώρισε ποτ£ ?*■*''. Λ* καλυτέ
  οφβλϊζει τα ίεγαλότερα κέρβη καί τοθς καλυτβ
  -4ρ·ι.{, 'Εταψίβί
  -1ε*ν·| ·. 'βΙ»·ν·ι· '
  σμόν άγνωστον. Χάνει ττολύ.
  ΚανβΙς δέν πρέπει νά είναι
  τόσον πτωχάς ούτως ωστβ νά
  μην Λπολαύση την πολυτέλει
  αν^αιάς τοιαύτης έκδρομής.
  Έχω, τσξιΒεύσβι άρκβτά
  είς τόν κόσμον καί, φυσικά
  έχω ".δεί πολλούς φημισμένους
  τόπους, άλλά ττοτέ δέν ή
  σθάνθην την εξύψωσιν την
  όιοΐαν μοί έπροξένησεν ή
  βέα τής ΦαιστοΟ. Ήσθάνθην
  βτι νοβρώς εύρέβην πρό των
  πυλθν τοθ ούρανοθ.
  Εάν ποτέ εΤδατβ τό φΐλμ
  «6 χαμένος όρΐζων» Ισως θά
  καταλοΒετε τί θέλω νά βΤπω
  δτα« λέγω δτι ή Φαιστός
  Είναι ή μόνη ΰπάρχουσα«Σαγ
  κρίλοτ» επί γής.
  Νομιζω 8η μιά μερά θ* έ
  ττανανακαλυφθή καί 8τι ό άν·
  θρωπος θά ανθίση καί πάλιν
  έν ττλήρπ άξιοπρεπεΐα. Ή σφο
  δρά έπιθυμΐα μου ιΓναι δτι
  ΣΙΒΒΑ ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ Ν5ίμ·
  β (ανταποχριτοθ μας).— Χαοά
  των μκτιών χαΐ ξϊχούρασϋχ^ των
  αίαθήαεων είνε τό άντίκρυσμα τής
  Σίβδας. Χωοίς άμφιδολίη, τ* χιβ-
  ριο αΰτό είναι άπί τα ώϋ'χιό'τ.ΐρ*
  δχι μόνον τής ΙπαρχΕα; Μχλείυ-
  ζ(ου άλλ* χαΐ τού νομοθ ολοκλή¬
  ρου. Νιρ4 άνββλύζοϋν δφθονα
  άπδ ηολλές ηηγές χαΐ γονιμοποι-
  οθν τα έϊάφη χαί κάμουν νά φοιιν-
  χώνουν δίνδρ.κ χαρποφέρα καί λου
  λούδια ιύωδιαστά. Περιβίλια ηε
  ριβάλλουν τό χωριέ. Κ*1 τα 5?θο
  «α καρποφίρα δένδρα, κεράδες,
  βιρυχοχιέ;, πυρτοκαλλιές, μαντα
  ρινιέν, ^δεσπολιές, άχλαοιές χαι
  τάλλα, φορτώνονται χάθε χρόνο
  άπό γλιιχέχυμους ιυγεστους χαρ·
  πούς. "Εισί τα φροθτα £έν λε£-
  ποιιν ποτέ, σέ καμμίαν έποχή άτιί
  τόν τόπον αύτό. Είνε δλλωστε έν
  άφθονία. Γιατί δλες οί ριμματιές,
  δλε; οί γυροποταμιές είνε χατά
  φυτες. Κι' έχτός άπό τα φ?οΟτα
  ή Σίββα ϊχει χαί αλλα είσοϊήμα-
  τα: Σΐαφίδα, σΐαφύλια έπιτραπέ-
  ζιά, χρααιά ίχλεχτά, λάδι χαί λ!
  γα ΐατω δημήτρ ι ακά.
  ϋχιι δηλα'-ή τό χωοιό αύΐό
  δχι μονο ττ^ν ώμορφια άλλά χαί
  καί7, ή ότιοΐα ττροέρχετσι ά
  πό_ την ύγραοΐαν. "Αλλως
  ευχαρίστως θά παρέτεινα ι ήν
  έν Κρήι- διαμονήν μου. Ή
  έκδρομή χθές δι' αύτοκινή
  τού είς Φαιστόν ήτο ύττίρο
  χη. Εύτυχώς την εΤδα 8ταν
  άκόμη ό ήΜος ίφώτιζε. ΌλΙ
  γα λεπτά μετά την όναχώ
  ρήσιν μας ήρχισε νά βρέχη.
  Καί 'αίσθάνομαι δτι εΤναι
  κρΐμα νά βλέπη κανεΐς την
  Κρήτην μέσα άπό την βρο
  χήν.
  Ή Κρήτη είναι κατ' εξο¬
  χήν ενας ήλιακός κόσμος.
  Δύναται τις νά ίδη τουτο
  άπό την στεγνήν καφέ χρώμα
  τος γήν. Νομιζω 8τι 8ίν εύ
  χαριστήθην ποτέ εκδρομήν τό
  σον έξ ολοκλήρου δσον την
  εκδρομήν τής Φαιστού.
  Πας δστις έρχεται είς Κοή
  την χωρΐς νά ίδη αυτήν την
  άληθας άσύγκριτον τοποθε
  οίαν, χάνει. Χάνει ενα κό·
  καί οί Έλληνβς πρέπβι νά
  γνωρΐσουν την Φαιστόν. ΕΙ
  ναι μία τιηνή εμπνεύσεως καί
  Αναγεννήσεως. Άς Ιδουν οί
  Έλληνες ιήν Φαιστόν, κσΐ δ
  χι την ΆμερικτΥν ή τόν Κα
  ναδάν ή την Αυστραλιαν καί
  θά ΰπερηφανευθοθν.
  Καταλήγων άς είπω πάλιν
  πόσον θερμώς έξετΐμησα την
  χειρονομίαν σας νά μέ συν αν
  τήσετε κατά την είς Ήράκλει
  αν άφιξΐν μου ώς έπίσης &
  λας τάς άλλας ψιλοφρονήσεις
  σας τάς οποίας μοί έπε&εΐξα
  τε κατά την διαμονήν μου.
  Θά κρατώ τό βιβλίον σας
  μαζύ μου είς τα ταξΐδιά μου
  κα> θά τό οανεΐζω είς δλους
  έκεΐνους διά τούς όποΐους νο
  μίζω δτι άξΐζει ν α γνωρΐσουν
  τό θαθμα τής μεγάλης παρα
  δόσεως τής Κρήτης.
  ΈγκαρδΙως ύμέτερος,
  Έρρίκος Νίλλΐρ
  Κο8ημερΐΥΐΥ
  ΈγκυκκοιταιδεΙα.
  ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
  Α'
  Αυτόν των χρόνον έορτάζομεν
  μίαν επέτειον, την οποίαν δέν φαν
  τάζιται χανιίς. Την 65ην έπέτει
  όν τής .. γεννήσεως τοθ... συρμα
  τοπλέγματος! Δέν^είνε Ιται;ΚανΐΙς
  δέν τό ιφαντάζετο! Συρματόπλεγ
  μα, Βπως γνωρίζομεν, είνε δι
  πλοθν: Πρώτον τό φράγμα όλόχλη
  ρον, τό χατασχειιαζόμινον άπό α
  κιδωτόν ούρμα, προσδενόμενον είς
  πασαάλους πού έμπηγνύονται ό ι
  νας χοντά είς τόν άλλον είς την
  γί)ν, χαί χρτριμιύουν πρός άτιόφρα
  ςιν ενός οιουδήποτε μέρους γής,
  κυρίως των πολεμικών χαραχωμα
  το»ν χαί δεύτερον αυτό τοθΐο τό ά
  χιδωτόν ούρμα.
  Αύΐό λοιπδν τό άκιίωτόν ούρμα
  ήτο άγνωστον πρό έξήντα χρδνων!
  Διά τού; οχοηοϋς είς τοΰς δποί-
  οιις χρησιμοποιιΐται σήμερον τό
  ουρματόπλεγμα, μετεχειρίζοντο οί1
  αΎθρωποι ή άπλοθν σύρμα ή φυ
  οιχά ,άχανϋωτά σώματα, άχανθω
  θιοτοϋ'ς χλάδσυς, άχανθατα φυ·
  τα, κλπ. Μέχρις &ΐου Ινα;
  Άμεριχανός — τοθ όποίου τό
  δνομα £έν διεσώθτ) είς την ίατορί
  αν_ι[χι την ιδίαν νά χαταοχιυ»:
  οη τιχνιχιος τώ δλιχόν διά τα
  πράγματ* «διά τα όποΐα έ
  χρησιμοποιοθαιν ό ανθρωηος διά
  τας διαφόρους σχετικάς ανάγκας
  τού.
  Ή ιδία ήτο φαεινή. Ενα χομ
  μάτι ούρμα χαί κάθε τόσον Ινας
  χόμβΐς μέ αΐχμηρας άχί&ας Φχ
  ιινή ίδέα. Καί ή έχτίλεοις; Ά
  πλουστάτη χαί αυτή, δπως την έ
  οοφίοθΐ] ό οοφός Άμεριχανός, Δύο
  τιράστιοι χύλινδροι είς τό Ινα μέ
  ρος χαί είς τ4 άλλο άπό τούς ό
  ποί,ους ξετυλίοοεται τό οιινειθιομί
  ύ ΐ είς την μέοην μιά
  ποί,ους ξετυλίοοεται τ μ
  νο ούρμα χαΐ είς την μέοην μιά
  ί δά Φ χίνηοιν ήςδποί
  νο ούρμ ς η
  μηχανί) διά Φ χίνηοιν ής
  άρχοθν δύο άνθρηπβι. Καί ή
  μηχανή αυτή παράγει την έβδομά
  δα ίνα βχγόνι ακιδωτόν ούρμα δ
  λα&ή 100.000 μίτρα.
  Ή ίξάπλιοαις τής ίφιυρέΐιω;
  αυτή; υηήρξΐ , καταπληκτιχή. Μέ
  σα οΐά έξήντα αϋτά χρόνια τό συρ
  ματόπλεγμα έγινε γνωΐτίν είς &
  λον τόν κόσμον, είς τούς κήπους
  των εορωπαϊκων ά γροκτημίτων
  χαί είς τας καλύβας των Μαύρων
  τής "Δφριχής, είς τάς φάρμας τής
  Άμεροής »αΙ είς τάς έρημοχαται
  χΐας τής ίνδιχής ζούγχλας.
  Είς τα πεδία τοθ πολέμου. Έ
  κιί πλέον Ιγινι πασίγνωατυν πλήν
  δχ-ι αμέοιος. Κατά τόν γβλλογερ
  μανιχον πόλεμον δέν είχε άκόμη
  ίφευρεθή. Πλήν χαί χατά τούς ά
  γώνας τ&Ο 1862 εί; την Βοον.αν
  &ί βτρατιωτιχοί ίέν εσκέφθησαν
  να μεταχειριοθοθν τό ακιδωτόν
  ούρμχ διά κατασκευήν άμυντιχών
  συρματ&πλεγμαΐων χαί πρώτον
  τό 1866 είς τόν πόλεμον .τή; Δι
  βύης ίχρησιμοποιήθη τό συρματό
  πλεγμα χαί δή άπό τόν αύοτρια
  κης χαταγωγής στρατηγόν Μπαρ«
  τιέρα.
  (αυνεχίζεται)
  Νιχροβιολογικύν κετΐ Βιο'
  χαμΐΝβν'ΐίρν«αταριβν Ίεπρββ
  Ματζαπετάκρ
  Ηράκλειον
  'Αναλύοιις οθρων, αΓματος
  χοπράνβν, έμβόλια, αύτεμδό
  λικ χ«ί έν γένει Απασαι κί
  μιχροίιολογιχβί χαί Ριβχΐ(μι
  χαί έξά
  Ί ■■■■■■■■■■■■■·»■■*■■*ι
  Σί66α, τό χωριό
  της άενάου εργασίας.
  τόν πλ'Ότο. Καί συντελεί εί; αύτό
  ή γονιμότη; των ίίαφδν χαί ή
  έργατιχότης των χατοίκιβν. Διότι
  για χον Σιββιανό, ή έργααία άπο
  τελεΐ θρηΐχεία, χαθήχον ίερό. Έρ
  γάζιται μερά χαί νύκτα δλοχρο
  νίως χω;1ς διακοπή, μέ σύαΐημα
  μ' «πιμονή, μέ έπισΐημοσύ η. ΟΕ
  Σιββιανοί ίκω; ίϋ,λωσΐε δλοι οί
  Μχλεβυζι&τες, δέν έννοοθν ν' ά-
  φήΐουν οδΐε μιά ελαχίστη γωνιά
  ^ή; άκαλλιέργητη Καί χάρις είς
  την έργατιχότικάτητα των αυτή
  προοΐδιύΐυν. "Εχουν δέ προόΕους
  σημαντικάς τόσον ώς ά'τομα ίσον
  χαί ώ; σύνολον. Ή Σίββχ διαχρί
  νεται γιά τα ώοαΐα χομψα σπίτια
  της, γιά τα θαυμασία χαταστήμα
  τα χαί τα χέντρα, γιά τα ώραΐα
  κοινωφΐλί] έργα, ποί» δίδουν
  τόν βαθμά τής προόοΌυ χαί τοθ
  πολιτ σμοθ των χατοίχων της. Καί
  είνε γιά 8λα αύτά αξιοί ίδιαιτέ
  ρας έκτιμήιεως χαί συμπαθείας οί
  χάτοικοι τοθ χωριοθ αύΐοθ κου
  έχτός άπό ίλλα προσόντα τού Ι·
  χει χαί τό προνόμιον νά εύρισκε
  ται επί τής κεντρικάς άρτηρίας
  Ήααχλείου—Μεασαρά , χαί ίτσι
  2ξχσφαλίζ(ΐ τακτικήν συγκοινω¬
  νίαν ανά π&ααν ώραν χαί ίχει χΕ
  νησιν μεγάλην.
  —Ή τιμή των μκκ«ρον{»ν
  καΐ ζυμαρΐΜ&ν νέουτύκου.
  ΔΓ άγορανομικης διατάξεως κχ
  θωρίσθησχν μεταξυ άλλνν τα κά
  τωθι δια την πώλησιν τ&ν μακ»
  ρονΐων, τροποποιουμένΝν τ&ν όρι
  σθέντων πρβηγουμεννς: Άπαντα
  τα μαχαρόνια καΐ ζυμαρικά τ&ν
  "Ελληνι«ϊ»ν εργοστασιον θά προα
  φέρωνται είς χϋμα «αί είς πακβτ
  τα μιάς ιΐ) ο χ άς άχριβοϋς βά
  ρους. Ή αυαχευαοΐα είς πακβττα
  μικροτέρου βνρους της μιάς όκάς
  άπαγορεΰετΒΐ. Έφ' έκβτστου πά
  κέττου θα άναγραφεται τό όνο
  μα »α! η διεύθυνσις τοΰ μακαρο
  νοποιοΰ καΐ ή φράσις διά μέν τα
  μαχαρόνια. κΜακαρονια έξ άλεύ
  ρων τύπου 75 ο)ο» διά δέ τα λοι
  πά ειδή ζυμαρικ&ν ή όνομααία
  αύτ&ν κ«1 ή φρκσις «Έ£ αλεύρων
  τώ τού 75 ο)ο.» ϊ&ν προσφερομεν ι»ν
  είς χΰμα μαχαρονίιιν η τιμή όρί
  ζεται είς δρ. 14,30, τ&ν δέ αυσκευ
  «.ζομένων είς ηακεττα δρ. 15 50 έ
  κκοτ&ν. Είς της άνω τιμάς ουμπε
  ριλαμβαχκται καί ό φόρος χυ
  κλου έργασι&ν. ΑΙ τιμαί πωλήσε
  Νς τ£ν άποβϊκάτων μακαρονίων
  καί ζυμαριη&ν έν γένει βελουν
  αί αυταί.
  —"Ιδρυσις έταιρι&ν καί ερ¬
  γοστασιον υπό Κρητών.
  Έν Αθήναις συνεστήθη έμόρ
  ρυθμος έταιρΐΐα υπο την έπβινυ
  μίαν: «£χ. Χαλκιαδάκης καί Σία»
  μέ σκοπόν την εκτέλεσιν ©δοστρω
  μάτΝν. Έπίαης «ν Αθήναις ίδρώ
  θη τελβυταΐ&ις όμορρυβμος έται
  ρΐα ΰπο.τήν έπΜνυμίβν «ιεώργ.
  Νικολ«κ«Μης καί Σία» μέ σκοπόν
  την εκμετάλλευσιν ζαχαροπλα
  βτείου.
  Ύηβ τοΰ ΰπουργείου Συγκοινω
  νίας έξ όαλου έχορηγηθη αδ«ια
  Ιδρΰσίω; ελαιοτριβείον >1ς Μεσσα
  ράν ϋίτό τοθ κ. Νικ. Φ;αντζ«οκα
  «η.
  — Διανυκττρεύοντα φαρμα
  κεϊα.
  Σήμερον 29ην ,Νβεμβρίου θά
  διανυκτερΒύσουν τα φβρμακεϊα
  Ιωάν. Λογιάδου καΐ £μμρ. Χανι
  ωτάκη.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Ε. ΣΚΟΥΑΗΚΑΡΗ
  Α·ΗΝΑ£8
  Πλαοίον ϊταβ. Νοναατηρακι
  Παρέχη πάααν ηλαροφβρί-
  αν Α οιε»Με)λ»νοιν Ιατριχης
  Μΰσεκς, «Ις τοΰς <1ς Αθήνας μιταβαίνβντας έιαββνιΐς ββμ- «ιολΐτας ΐοιι. —Τό πρβγραμμα των άποιια- λυπτπρίων τού ανδριάντο; Δαβκαλογικννη. 'Ος άνεκβινώδπ υπο της έ τί τουτφ καταρτισθείσης έτΐτρβπής έν Χανίοις, την 3ην Δϊκεμβοιβυ 1939 ημέραν Κυριακην καί ώραν Ιΐην η, μ βά γίνη ή τελετη τϋν άπο«αλ»πτηρ(Νν της στηθείαης έν τανθα προτομης τοΰ πρωτομαριυ ρος της Κρητική^ έλϊυββρίας καί ΒΡΧηγοΰ της α' κατά τ&ν Τούρ¬ κων βπαναστάαεως έν Κρήτη κατά τό έτβς 1770, Ιωάννου Δησκαλο γιάννη, καθ' ην προαεχλήθηααν ο ηως ηαβαστβοι: Ό Ύηουργός Γεν. Λιοιχητής Κρήτης· Ό Μητροπολίτης χαΐ οί 'Κπίσκοποι Κρήτης. Ό Νομάρχης ΉραχλΕΐου, Ό ΔιοΐΜητής τής V ΜερβρχΙβς Κρήτης, Ό Άνώτβ ρος Διοικητής Χωροφυλακίις »>ρή
  της. Ό ΠρύΕδρο; καιί Είσαγγελεϋϊ
  τ&ν Έφεΐών Κρήτης· Ό Δήμαρ
  χος καί τό Δημοτικόν Συιιρού
  λιον Ηρακλείου, Οί Δήμαρχοι
  Χανίων Ρεβώμνης «αί Αγ. Νικο
  λάου, "Απαοαι αί Πολιτικαί κ«1
  στρατιωτικαί Αρχαί Ηρακλείου,
  Οί Πεόβδροι τ&ν Κοινοτητων ά
  πάσης τής Κρήτης. Τα Προεορΐϊα
  τ&ν Σωματείων καί Συνεταιρι
  σμ&ν Κρήτης. Ή Έθνιχή Νεο·
  λαΐα ΉραχλεΐΒ», Τα τής οτρατι
  «τικήί παρβτάξϊως διά την άπο
  δοβιν τ&ν ^ΕΛανονισμενων τιμ£>ν
  θέλει ορίση έ Διοικητης τού ϊυν
  τάγματος 'ϋραΜλβίο».
  —Γνωστοπ·(ηοις περί χρονο
  λογι&ν πληρωμής συντά-
  ίεων Δ' τριμηνιας 1939.
  Κατά παρβσχβθεϊσαν έξουσιοδό
  τηβιν αί συντάξβις της Δ'. 'τρι
  μ η νίας 1939-40 είς τούς πάαης φύ
  οεως σοντα{ιούχους ήτοι Στρβτιω
  τικοώί, Πολιτικοΰς χαΐ Θ. Πολέ
  μου θέλουσι Ματαβληθή κατά τάς
  τωθι διακρίοβις.
  1) Την 12ην Δ)9ρίου 1939 ή συν
  τάξις τοΰ μηνός Ίκνουαριου 1940.
  2) Την ΙΟην Ίανουκρίου 1940
  η βΰντα£ΐ( τον μηνός Φ)ριου)940.
  3) Ιήν 14ην Φκβρουαρίβυ 1940 ή
  σύνταξις τού μηνός Μαρτίου1940.
  Έπίσης χαθιατχται γνωστόν δ τι
  ούδεμΐα θά ένβργήται πληρωμή
  ουνταξβΜς κατα τάς ημέρας ά
  πό 21 - 26 εκάστου μηνός κβθ' άς
  θα ένεργηται μόνον πληρνμή ',μι
  οθών είς Δημοσίβυς ύπαλλήλους.
  Παρακαλοΰνται οί ένδιαφερόμε
  νοι δπως συμμορφ&ιθ&αιν ποός
  τα άνωτΕρω πρός άποφυγίιν αυ
  νωστισμοΰ καθ' δσον ουδεμίαν
  παρεκκλισινθέλομεν έπιτρίψτ).
  Έν Ηρακλείω τό 27 Νοεμβρί
  ου 1939.
  "© Διευθυντάς τοθ Ταμεΐου Η¬
  ρακλείου,
  Μιχ. Τζανάκης
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
  'Εντός τού εγκεκριμένου
  νέου οχεδΐου τής πόΑεως.
  Πωλοϋνται 85 ρυμοτορηαένα οΐκόπβ-
  6α είς αρίστην θέσιν άπό 100-200 τε-
  τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εύρείαν πρός
  τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον,
  πλησιέστατα.τής Σταφιδικης. έναντι τού
  συνοικισμοΰ Βούλ.γαρη καί πέριξ τού
  τέως ΜακαρονοποιεΙοο.
  Τα οίκόπεδα πβλοΰνται εΐτβ κβχορι-
  σαένως είτε δλα δμοϋ μέ ευκολίας βΐς
  την πληρορήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα π«-
  ρά τφ δεριιατοπβλεΐφ Ιδιοκτήτου Φ. Ποο
  Δΐανακη.
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  Α Γ4 Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  Πρωΐα Τετάρτης
  29 Νοεμβριού 1939
  129. Ώρα
  ΕΤΟΡΠΙΛΛΙΣΘΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΣ
  ΤΩΝ ΝΗΣΟΝ ΤΟΥ ΣΕΤΛΑΝΤ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΑΛίΚΟΝ
  ΥΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 28 Νοεμβριού (Ιδ. υπηρε¬
  σίαι).— Τ· ημιεπίσημον νβρμννιχόν πραχτο-
  ρεϊον εξέδωκε ανακοινωθέν διά τού όκοίου
  βεβαιοί ίτι ανατολικώς των νήβων £έ·
  τλανδ έτορπιλλίαθη αγγλικόν άντιτβρπιλλι-
  χον καί κατεβυθίσθη.
  Λεπτομέρειαι επί τ·ϋ νέου τούτου τορ·
  κιλλιομοΰ τής 'Ανγλιχής πβλεμιχής μονά·
  δες δεν εγνώσθησαν έζ. άλλης πηγής.
  ΟΙ ΙΤΛΛ8ΙΤΟΝΙ2ΟΥΝ
  ΟΤΙ ΟΙΣΥΜΜΑΧΟΙΒΑ ΜΕΙΝΟΥΝ
  ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΟΝ ΒΑΑΑΣΣΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρίβυ (ίδ. ύπηρεσία).-
  Ό έν τα ί 8α αντακεκρΓΐις τής Ίταλιχή; ε¬
  φημερίδος «Πόπ·λ· ντί Ρόμα» τηλεγκαφεΐ
  σήμεραν είς την εφημερίδα τού: «Μολο¬
  νότι αί απώλειαι τάς οποίας έπιφέρει χά
  τα θάλασσαν εί; την Αγγλίαν ή Γτρμα-
  νί», είναι σοβαραί,
  (V
  τούτοις πρέηει νά
  θεωροΰνται μηδαμιναί προ τού τεραστίο«
  όνκου τής όλιχΒ; χωρητικότητος των σχα·
  φων τα οποίαι διαθέτει η Μ. Βρεττανίοτ.
  Έξ άλλ·υ οί σύμμαχοι ίιατηροϋν χαί
  θά διατηροΰν ασφαλώς πάντοτε την
  απόλυτον κυριαρχίαν τού 'Ατλαν
  τικοδ πού αποτελεί την σημαντιχωτέραν
  •δόν άνεφοδιασμοδ των έξ 'Αμερικής καί
  Καναδά χαί ώς καί έκ των κτήσεων καί
  τδν άποιχιών των».
  ΟΙ ΑΟΓΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΒΥΒΟΥΡΓΟΥ
  ΟΡΟΣ ΤΟΥ! ΕΜΠ9Ρ0ν2
  XII
  ΕΡΓΑΤΑΣ
  Επαναστατικαί
  οργάνωσις είς την Πολωνίαν.
  ΡΩΜΗ 28 Ν)βο(ου (ίδ. ύπη πολεμοφδΐων. Κατόπιν τούτου
  • « έ* ■ _·*«« . χ ** » Ι _ » Π . _ μ _____ _α _ η ϊ^_____
  ρεσΐα).— Κατ' είδήσεις έκ Κά
  ουνας ανεκαλύφθη είς Βίλνσν
  τής Πολωνίας, την όποιαν ώς
  γνωστόν οί Ρώσσοι έξεχώρη
  σαν είς τούς Λιθουατνούς, νέα
  μβγάλη μυστική έπαναστστι
  κή όονάνωσις είς την οποί¬
  αν έπρωτοστάτουν —οτλαιοΐ
  Πολωνοΐ αξιωματικόν Ή όο
  γάνωσις βΤχε την 65ραν της
  είς τα ύπόγεια τοθ Πανεπι
  στημΐου τής πόλεως οπου εύ
  ρέθησαν τ* άρχεΐα καί με·< γάλαι Τίοσότητες βπλων καί τα Πανεπιστήμιον τήΌ Βίλνας εκλείσθη υπό 'τών Λιθουανι· κων άρχΛν. Δεκάδες συλλή ψεων ένηογήθησαν, 150 δέ έκ των κατοίκων διετάχθησαν νά έγκαταλείψουν την πόλιν διό τι δέν γίνεται δβκτή ή έγ^Ρ'» φή των ώς Λ θουανων ύπη κόω>>.
  ΑΓΚΥΡΑ 28 Ν)βρ!ου (15. ύ
  πηρεσία).— Κατά τηλβγρσφή
  ματα έκ Κσΐρου σήμβρο* τρχι
  σσν τα μεγάλα γυμνάσια
  τοϋ ΑίνυπτιακοΟ στρατοθ των
  οποίων ή εκτέλεσις θά συ¬
  νεχισθή καί καθ" όλον τόν
  Δεκέμβριον. Ή τελευταία φά·
  σις των γυμνασίων αυτών θά
  γίνη είς Λιβύην τή συμμετο
  χβ ΑίνυπτιακοΟ καί 'Αγγλι
  κοθ στρατοθ. ΘΛ έπακολου
  θήση δευτέρα περΐοδος των
  γυμνασΐων αυτών, ή όποΐα
  θά διαρκέση ά πό τού Ίανουα
  ρ!ου μέχρι τοθ ΜαρτΙου καΐ
  θά είναι πρωτοφανοθς "διά
  την Αίγυπτον εκτάσεως.
  33 Πρωϊνή
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  εισβολήν είς την Φινλανδίαν.
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβρίου (τού «νταποκρι»
  τ·ΰ μ»).— Εΐςβλας τας 'Αεηναΐχν; έφημε
  ρΐδοτς ίημοσιεΰοντ&ι σήμερον *ί λ·γ«ι τ·ΰ
  ΠρωΒυττουργοϋ κ. Μεταξά χατά τό γεΐμα τοδ
  Επιμελητηρίω 'ΑΡηνων καί χατά την έ¬
  ναρξιν τδν εργασιών ι ής έργατιχης δια¬
  σκέψεως. Είς. τέν πρώτον ό κ. Πρω8υπ·υρ-
  γ·; ετόνισεν έτι ό_>πόλεμε>; 6ά είνε μακράς
  διαρχείας καί ότι τό εμπόριον τής χώρας
  καί · λαος δέον νά προααρμεοθο&ν είς
  τάς δ,ημιβυργευμένας δυσκόλους ·ίκ·* ομι·
  κάς συνθήκας. Είς τόν Ιδιον λόγον ό κ.
  Μεταβάς ε£ήρε την φιλίαν μέ την Τουρκί¬
  αν καί Ιταλίαν. Πρός τβύς εργάτας έξ
  αλλου ό χ. Μεταξάς ανεκεφαλαΐωσε τί λη
  φ θε ντα υπέρ αυτών, μέτρβύπ· της κυβερ¬
  νήσεως τ·υ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΟΞΙΣ
  ΤΟΝΚΟΜΜΟΐη ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ
  ΓΩΜΗ 28 Ν)βρίου (ίδ ύπηρεσία).—Κατ'
  είδήσεις έκ Παρισίων υπό της &ατυνομίν;
  ανεχοτλύφδησαν ενιό; τής Γαλλικής πρ».
  Τίυεύοης ίύο κέντρα χομμουνιστικής προ
  παγάνδας. Πλέον τδν 50 συνελήφθησαν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρ(ου
  τίρα ύπηρεσΐα).— Τόσον αί
  ΓσλλικαΙ δσον καί οί Αγ¬
  γλικαί καΐ Αμερικανικόν έ
  ψημερίδες παραιηοοΰν σήμε
  ρον ότι ή Ρωσσοφινλανδική
  διένεξις πσρουσιόζει μέγα
  λας άναλογίας καί όμοιόιη
  τας μέ τα γεγονότα τα όποϊα
  έξειλΐχθησαν μεταξύ Πολω
  ν(ας καί Γερμαν(ας προτοΟ
  ή δευτέρα επιτεθή κατά της
  πρώτης. Ό έν Κοπεγχάγη. άν
  ταποκριτής τοΟ «Ντσίηλυ Τέ
  λεγκραφ> ιηλεγραφεΐ: «Ή
  Ρωσσία εζήτησεν άπό την Γερ
  μανίαν την υποστήριξίν της
  είς τό Φινλανδικόν διά νά
  έξαντλήσουν την ΦινλανδΙαν
  καί νά την άναγκάσουν νά ύ·
  ποκίψτ). Τό ότι ή Γερμανΐα
  αΐχμολωτιζει τα Φινλανδικά
  άτμόπλοια όφείλεται είς ΰ^ό
  δειξιν τής ΡωσσΙας ή όποΐσ
  έπιδιώνβι νά καταστρέψη τό
  Φινλανδικόν εμπόριον.
  ΟΙ κύκλοι τής Βιλε1 μστράσ
  σε τονΐζουν σήμερον δτι ή
  Γερμανΐα δέν Ιχει πλέον ού
  δεμΐαν υποχρέωσιν πρός την
  Φινλανδίαν (διά συνθήκης εΤ
  χεν εγγυηθή την άκεραιόιητά
  της) καί ότι ή κυβέρνησις τοθ
  ΈλσΙνσκι όφείλει νά ρυθμίση
  μόνη της τάς μετά των Σσ
  βιέτ διαφοράς της.
  Νεώτερον τηλεγράφημα έκ
  Κοπεγχάγης αγγέλλει δτι ή
  Ρωσσία τηριϊ απολύτως ένή
  μερον την Γερμανίαν έτιΐ τής
  εξελίξεως τοθ φινλανδικοΟ
  ζηιήματος καί δτι κατά την
  ννώμην των Γερμανών οί
  Ρώσσοι θά φθάσουν είς τα
  άκρσ, όπότε βεβαία τό μικρά
  φινλανδικόν κράτος δέν θά
  δυνηθή ν' άντιστβ είς την πίε
  σιν τοθ (σχυροθ γείτονόο τού
  Τα «Νέα Χρονικά» γράφου
  βτι ό Στάλιν , έτοιμάζει είσβο
  λήν είς Φινλανδίαν μιμούμε
  νος την έκ παραδόσεως χιτλβ
  ρικήν τακτικήν. Έξ άλλου, ο
  «Τάϊμς τή*ς Νέας Υόρκης» έ
  πικρίνουν σήμερον αύστηρότα
  τα την τακτικήν τής Ρωσοίας
  έναντι τής Φινλανδίας. Αί ρωσ
  σικαΐ μέθοδοι, γράφει ή Άμε
  ρικανική εφημερίς, είναι βμοι
  αι απολύτως πρός τάς γερμα
  νίκας. Ή Σοβιβτική είοβολή
  τής Ρωσσίας είς Φινλανδίαν
  θά είνε άντιγραφή τής γερμα
  νίκης είσβολής είς Πολω
  νίαν».
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΟΙ
  διά τούς σκοπούς τοΰ πολέμου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Νοεμβριού|·πεύει ιδτοςδιάνά ευνηθοΟν]τοΟ »όσμου μεταξύ δλων των
  (ίδ. ύπηρισΐα τί|ς «Άνορθώσε^οΙλαοΙ νά ζήσουν^έν εΐρήνπ^αων. Σήμερον 8μως έηβάλ
  ως>).—Ό κ. Μόρισσον, διακε
  κριμένον μέλος τοθ άγγλικοθ
  κοινοβουλΐου καί εκ των ήγε
  τβν τοθ έργατικοθ κόμματος
  εξεφώνησε χθές άπό ροδιεφώ
  νού βαρυοήμανιον λόγον π^ός
  τόν άνγλικόν λαόν διά τούς
  σκοπούς τοθ πολέμου.
  Ό κ. Μόρισσον, άφοθ άν ε
  φερθή είς ι ήν μέχρι τοθδε έξέ
  λιξιν τον πολεμικον έτΐιχεΐ(ή
  σεων έιόνισε συνεχίζων:
  «Πρέπει νά κοταστριψωμεν
  τόν Χΐτλερ καί δ,τι άντιπροσω
  καί άσφαλείοτ.Ό Χΐτλερ ομως
  είνε δηλητηριώ&ες άνθος. Κά
  μνει τα παιδία κατσσκόπους
  τ£ν γενεάν των, δηλητηριά-
  ζει τάς ψυχάς καί δισοτρέφει
  τα «ίοθήματά των κοΐ προπα
  ρασκειάζει την καταστροφήν
  τοθ πσλιτισμοθ.
  Ημείς 6έν έταδιώκομεν ύλι
  κά όφίλη έκ τοϋ πολέμου.
  Σκοπός μας είναι νά όργανώ
  σωμεν την ειρήνην καί την
  νέαν Ευρώπην διά τής δικαι
  άς κατανομήν των αγαθών
  λεται νά πολεμήσωμεν. "Ας
  συγκβντρώσωμεν λοιπόν δλας
  τος δυνάμεις μας υπέρ ΐή*ς
  ελευθερίας,;άς έπιστρατεύσω
  μβν τάς συνΕΐ?ήσεις μας καί
  άς χαράξωυεν μέ χρυσόν είς
  τα ξ(φη μος: «Μαχόμεθα ώ
  πέρ των δικαιωμάτων τοθ
  άτόμου. υπέρ των έλευθερι
  ών των λαων. Μαχόμεθα ύ
  πέρ τοθ άνθρώπου διά νά ι Τ
  ναι έλεύθερος νά σκέπτεται,
  έλεύθερος νά έργόζεται, έλεύ
  θέρος νά :δοξαζη τόν θκόν».
  Η ΜΟΣΧΑ ΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ
  τό Ρωσσοφΐνλανδικόν σύμφωνον.
  ώς ένεχόμενοι
  δράσιν.
  εί, την κομμουνιστικήν
  ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΥΜΦΟΝΙΑ
  ΛΙΑ Τ«Η ΕΚΜΕ]ΑΛΛΕΥ]||| ΙΟΝ ΥΑΑΤΒΧ
  Α ©ΗΝ ΑΙ 28 Ν)βρΙβυ (τοδ ανταποκριταί}
  ) ί ό λ ύ έ
  βρ ρ
  μ«{)— -ίί τόν λόγον τού πρός τεύς έμ
  κέρους 'Αίην&ν β πρωθυπουργός χ. Ι. Με»
  τα[άς ανήγγειλεν ίτι ύπογράφεται συντβ-
  μως σύμβασις μέ Αμερικανόν; κεφαλαιού-
  χευς δια την εκμετάλλευσιν των ύδβτοπτώ
  Οΐων.
  ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟΝ ΝΟΜΠΕΛ
  ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΝΕΜΗΘΗ ΕΦΕΤΟΣ
  ΑΦΗΝΑΙ 28 Ν)βρ(·υ (τού κνταποκριτοδ
  μ«ί) — Κατά πληροφορίας έκ ,^Στβχχέλμης
  τ* βραβείον είρήνης τ·ΰ Νόμκελ δέν πρό*
  κείται νικ απονεμηθή εφέτος είς χανένκ.
  ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΗΥΞΗΘΗ"
  ΚΑΤΑ 90 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Νοεμβρίου (τού «νταποχρι
  θ ) Εί δθΐ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρίου(ίδ.
  ύπηρ )— Νυχτεριχκ τηλεγρα
  φηματα έκΜβσχαςάγγέλλουν
  ίτι ή Σοβιετιχη χυβέρ* ησ*ς
  απαντώσα είς τάς προτάσεΐς
  της ΦινλαδΙας δηλεϊ α>τι *ρ
  νεΐται ν' άποαύρη τα ατρα-
  τεύματά της ,εΐς βάθας 25 χι·
  λιομέτρων εκ των συν·ρ«ν
  2 δέ ή Φλδί
  μρ
  2πως δέχεται
  νά κραξη. Ή
  ρ
  ή Φινλανδία
  Ρωσσία 'σχυ
  ρξ
  ρίζεται εν τή απαντήσει της
  •τι θά εκτεθή είς άμεσονκΐν
  δυνβν τό Λένιγχραντ εάν
  γίνη οεκτίι ή πρόταοις τής
  Φινλανδίας. ι
  Ή γγ ς
  δίας τονΐζει ή ρωσσική α¬
  πάντησις, επιδεικνύει ^έτι ή
  χώρα αύτη δέν λαμβάνει ύπ'
  όψιν τάς έκ τού ρωσσβφΐν
  δΰ ώ ά
  διαγωγή τή; Φινλαν-|εί; την περιοχήν τού Λένιγ-
  γχραντ συνκεντρώνβνται με
  γάλαι δυ* άμει; στρατοΰ, *ε~
  ροπλίνων, τκνκ; καί πολεμ·
  φβδίων. Ό Διοιχητής τή;
  λανδιχβΰ συμφώνου άπορρε-
  ούσοτς ύποχρενσει; τη; χαί
  δι' αυτ· ή Ρωσσία χαταγνέλ
  λει τό σύμφωνον τούτο.
  ΡΩΜΗ 28 Ν)βρί·υ (ίδ. ύκη
  ρεσΐα).—Μολονότι ή κυβέρ¬
  νησις τή; Μόσχα; τονΐζει ότι
  δέν καθώρισεν εισέτι όριστι
  κώς την στάσιν τη; έναντι
  τή; Φινλβνδΐα; έν τούτοις
  σΓρατιάς τού Λένιγκραντ ά·
  νεκάλεσεν όλας τάς αδείας
  των αξιωματικών χκί οπλι
  των διαταχθέντων νά επι·
  στρέψβυν έντ*ς 24 ώρδν είς
  τάς θέαεις των. Παρομοίαν
  δ α τα γήν εξέδωκεν καί ό άρ
  χηγόςτοδ Σ·βιετιχοδ στόλον
  τής Βαλτιχής.
  ΟΙ/ΟΓΟΙ ΤΟΥ ΑΓΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  και τοΰ πρωδυπουργοϋ Τσάμπερλαιν.
  Η ΙΑΠΩΝΙΑ ΔΙΕΜΑΡΤΥΡΗΟΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΙΝ
  ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΑΤΜΟΠΛΟΙΟΝ ΤΗΣ
  ΜΕΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ
  ΡΩΜΗ 28 Ν)βρί·υ(ίδ. ύ*ηρεσ(« «Άνοα
  θέσεως») —Κατά πληροφορίας έκ Τόχιο ή
  Ίκπωνία απηύθυνε διαμαρτυρίαν πρό; τάς
  κυβερνήσει; Λονδίνου χαί Παρισίων διά
  την χκταχράτησιν είς 'Αγγλιχού; λιμένα;
  εμπορικήν τη; άτμοπλοίων μέ σημκντιχά
  φορτία έμπορευμχτων πρββριζβμένων δι' ού
  δέτερα χράτη Ή άξίαε των έμπορευμέτνν
  αυτών ύπολβγίζεται εί; 5 έχβτβμμύρια,γιέν.
  ΝΕΑΙ
  ΥΠΟ
  ΠΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΓίθΐΕΩΝ
  ΑΓΓΛΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 ΝβεμβρΙβυ (Ιδ. ύπηρ )._.
  Πβρά την πίπτβοσαν χιίνα καί την κακο
  καιρίαν τής χθεσινη; ήμέρα; 'Αγγλικά βεβ·
  πλάναι ένήργησαν μεγάλα; πτήσει; άνα
  ννωρίσεως εί; την βορειαδυτικην Γερμανίαν
  διαρχεσάααι; επ' άρχετόν.Τά άντικερβποριχ*
  τηλεβόλα τοΰ έχθεοϋ ήνοιξαν αφοδρότατον
  πδρ κατά τδν Αγγλικών 'άεροπλάνΝν
  βλλά ταύτα ^ έξεπλήρωσαν τού; άντιχειμε
  νικβύ; των σκβπβύς.
  ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΙΑ.ΟΒΕΝΤΟΝ
  ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΑΙΧΜΑΑΟΤΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρί·υ (Ιδ. ύίτηρ) —Τάς
  άπονευματινάς ώρας Αγγλικόν βοηθητικνν
  αιτεβ'βααεν εί; Σχωτιχόν λιμένα 73 Γερμα
  νοι'ς αίχμαλώτους διασωβέντα; έκ καταβυ
  θισθέντο; έχθριχοΰ ύποβρυχίου καί δύ· τορ
  πιλλισθέντων εχθρικήν κλοίων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρΙου (ίδ Ι ρικάς όδούς μας καί θά μείΙ
  ύπύρεσΐο) —Ό Βασιλιύς Γι |νη £ΐς τό Οψος της άποσκ Ι
  μβρ
  τοθ μα$) — Είς την δημοσιΐυθεΐσαν ατά
  ατασιν της Τραπέζης τής Ελλάδος τό χά.
  λυμμα παρουσιάζει βυϊησιν κατα 90 περί-
  υ 4κβτομμύρι« δραχμΰν. 'Αντιβίτως ή
  κλθφορίβ τοδ χαρτονβμίσματοί ύ«<β;η μιΙ.'άγβνα. Ό ώργιος έκήρυξε σήμερον αύ τοπροσώπως την Ινσρξιν των εργασιών τής νέας συνόδου τής Βουλής των Λορδων είς την οποίαν παρέστησαν καϊ τα μέλη τής Βουλής των Κοι- νοτητων διά ν' άκούσουν τόν λόγον τοθ θρόνου. Είς τόν λόνον τού ό Βασιλεύς ιίπε: «"Ολοι οί οτήκοοί μου έν Αγ¬ γλία καί πέραν των θαλασ- σων έκπληροθν τό καθήκον των είς τόν άγωνα. "Ολαι αί δυνάμεις μας κατά θάλασσαν, ξηράν καί άέρα έκπληροθν την αποστολήν των. Καί βΐμαι βέβαιος δτι είναι ίτοιμαι νά ύποστοθν ο!ανδήτοτε θυσίαν καί άν ζητηθβ πσρ' αυτών, ό¬ σον βαρεία καί άν πρόκειται νά είναι. Αί κτήσεις μετέχουν είς τόν μας κρα λής τού μέχρι τέλους. θά σας ζητηθη σ προσφέρετε νέας υπηρεσίας κοί νά συ'βάλε τε είς την εξασφάλισιν τής οικονομικάς θέσεως τής χώ ρας. Επί τοθ ζητήματος αύ τοθ, μεγάλη εύθύνη σας βα- ρύνει είς τάς κρισίμους αύτάς στιγμάς τάς οποίας διερχόμε θα. ΕΟχομαι ό θεός νά εύλο γήση, τάς εργασίας σας». Ο ΛΟΓΟ2 ΤΟΥ κ. Τ£ΑΝΠΛΙΡΛΕΝ Έν συνβχεία έλαβε τόν λό γον ό πρωθυπουργός κ. Τσάμ περλαιν εικών μεταξύ δΛλων. Ό πόλεμος τόν οποίον διεξά γομεν είναι ά-) ώ ν φρουρίων καί πολιορκΐας. Κατά ξηοάν ή κατάστασις δέν ήλαξε._Κα· τα θάλασσαν 6 αγών προσέ λαβε αποφασιστικήν κοΐ σκλη Πάντως θά πράξωμεν τό πάν διά νά θιγοθν 'όαον τό δυ νατόν ολιγώτερον τα συμφβ ρον τα των ούδετέρων. Είς πά ράκλησιν τοθ κ. "Άτλυ νά κα θορίση ιόν τρόπον όργανώσε της Εύρώπης μετά την νίκην, 0 κ- Τσάμπερλαιν απήντησε: «Θά ήτο πρόωρον νά καθορί σωμεν την μορφήν τοθ νέου κόσμου. Δέν γνωρίζομεν υπό ποίας συνθήκας θ' άποκατα σταθβ ή ΐίρήνη διότι 8έν γνω ρίζομεν πόσον θά διαρκέση ό πόλεμος, Εάν έπήρχετο συ νεννόησις μεταξύ των λαόν της Εόρώπης ή συνεννόησις μεταξύ των κρατών βλου τοθ κόσμου βέν θά .ή^ο πλέον πρτ βληματική Πάντως σήμβ ρονίχομεν πρωτίστως άνάν κην βλου τοθ θάρρους, βλης της έιΐιμονης κοί Το0 πατρι ωτισμοθ μας διά ΤΟ ΑΙΑΤΑΓΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΗ ΑΗΤΙΠΟΙΗϋΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρί·υ (Ιδ. υπηρεσίαι) - ΑΙ κυβερνήσει; ΛονδΙΛου χαί Παρισίων ί δημοσίευσαν σήμερον τα. διατάγματα διά των οποίων καθορίζονται τα . μέτρα έφαρ. μογής των άντιπβίνων χατά τού είσαγωγι χβϋ χαΐ έίαγωγιχοϋ εμπορίου Τή; Γΐραα- νίας. Ή ίσχύ; τδν διαταγμάτων θ' αρχίση Την 4ην Δεχεμβρ(·υ όκότε ίλατά χατευθυνό μενά εί; Γερμανίαν άτμοπλοια ή τα άναχω ρούντα έξ αύτη; είναι ύποχρεωμένα νά χά ταφεύγουν άνευ άλλη; ειδοποίησεν; εί; τού 'Λγγλιχούς λιμένα; βλέγχου τού λ« θρεμΓορίου πολέμου. ΣΥΝΘΗΜΑΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Νοεμβρίου (Ιδ. υπηρεσίαι). —Είς την νοτίαν Γαλλίαν εδόθη; την Ιΐην καί 45' π. Η. τό οόνθημα συναγερμοΐ, λατις διήρκεσε όλίγην σχετικώς ώραν. Ό συνβ νερμό; ίλη.ε χωρί; τα έχθρικά άίροπλάνα νά άιιιτύχουν τού σχοαοΰ των. ΔΙΑ ΝΑ ΓΙΝΗ Η ΓΕΡΜΙΝΙΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΤΟΝ_ΘΑΛΑΣ2Ι1Ν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Ν)βρίβυ (Ιδ. 'ύίΐηρ.)- ·© Αγγλιχ»; τύπβς ύημαοιεύει σΓατιστιχβχς διά τβν όκ·ίων άποδειχνυει ότι διά νά γίνη πό τε ή Γερμανία χυρίαρχος τβν θαλοτσσ&ν θ« Ιαρεπε να βυθΐζη ημερησίως άτμόπλοικ χω ρητικότητος 300 χιλ., τόννων. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΪΑΪΓ ΚΑΤΕΔΙΩΧΒΗΙΑΗ ΥΠΟ ΒΕΑΠΚΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 Ν)βρίου (ίδ. ύπηρ.)_ Γεο μανικά άεροπλάνοι επεχείρησα χθές πτή. σεις ύηέρ τό Βελγικόν Ιδαφος. Καίτοι έθεά Βησ«ν ίπτάμενα εί;, μέγα υψος Βελγικά άκ- ροπλάνα ΰψωθέντοΕ χατεδίωζαιν ταύτα υκοβο ηββιίμενε. υ«· Βελγιχδν άντι«ερβπ·ρΐΜών Τηλεβόλων. ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΑΝΑΚΟ1Ν-ΘΕΝ ΠΑΡΙΣΙΰΙ 28 Νβεμβρίου (ίδ. ύηηρισία). —Την Ιΐην νυκτερινήν ί{εδόθη ύηό τοό Ανωτάτου άρχηγείου στρατοϋ τ· χάτωθι ανακοινωθέν: Ήμέρα ήρεμο; ίλ τώ συν· λω τ·& μετώπου. Τοπιχή δράσι; τού πυρο βολιχβϋ Δύο Γερμανιχά πλοία 6 φΐλ. νόν νων τ· εν καί 14 χιλ. τόννων τέ Ετερον ήχμαλωτίσΒηοαν υπό γαλλικήν π·λεμικβν " " " >_.- —1- τ«_ α> ·. Κ