98117

Αριθμός τεύχους

5334

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ιρί·υ (Ιδ. ύ-ηρ> «τι-
  Ιγγλικόν ββηθαηκέν
  όν λιμένι 73 Γερμ«
  Μ»Μντας (κ
  4^1 Μ.
  ΤΟ
  ΙΝ ΑΝΤ!
  ρΐεηι <ίδ ύπηρεβίβ)- Μ«ου κ«ί ΠεριοΙννΙ ι τ· διατ«γμ«« ϋ ντε» τβ μίτραί?«? ν κ«Τ« Τ·υ ι*Μ ίμκορίου τής Γερ·* ■ταγμάτϋν β' έκ») >κβτ> *λ«τα χ«κιΑ»«
  ίτμοκλσια π «
  «V
  ι οτ7οχρε·»μίνβ ν» «·
  ληί ·1*ο»σΗ4β«ΐί *
  ν«ί 4λίγχ·« »*
  ΫΝΑΓΕΡΜΟί
  ΤΙΟΝ ΓΑΑΑΙλΝ
  ΑΝΑΚΟΙ
  ■Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αΐγΰπτου
  Ιτησία λ(ραι Α
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβρικης
  Ι—σία Βολ. 10
  Ιξάμηνος » ♦ 8
  Τιμή
  ■ατά φύλλον
  Δραχ. 9
  «ΤΙ
  30
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΓΡΑΦΕΙΑ || ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ""■"*·» ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΑΥΡβΥ
  ΤΜϊβϊΙΟΣ ΣΤΗΤΑΚΤΙΙΣ ΘΡ, Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΌΕ Β«ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ.* ΦΥΛΛΟΥ 5334
  Οί Άγγλοι
  είς τό Δυτικόν
  ε«εβΒ^»*#ε^#·
  Άριστεοά "ΕΟιλο^ταί εξ Ανστοαλίας ε.ίς ώραν έκσφενδονίσειος χειροβομβί
  8ων πρός άιόκρουσιν έχθρικής έπιθίσιως.ΐ-
  Μέσον. - "Εν £κ των άπειυοπληθών έπακτίων γιγαντιαάον τηλεβόλων φρου
  ρών τής Αγγλικής κυρισρχιας.',^—; Λ^ ^.
  Δεξιά.—Αγγλικόν άποππαομα βαδίζον πρός προκεχωρημένον τομέα τής
  Αγγλικής γρσμμής υπό βροχήν μέ την μουσικήν τού ΐπί κεφαλής.
  ΟΙ ΡΟΣΣΟΙ ΑΠΟ&ΙΑΟΥΗ ΠΡΡΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΣ ΤΟΠ ΦΙΝΛΑΝΑΟΥΣ
  ΦΙΝΛΑΝΑΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΗΝΟΙΞΑΝ ΕίΑΝΕΙΛΙΜΜΕΝΩΣ ΟΥΡ ΚΤΛ ΤΟΗ ΡΩΣΣΚΩΙ ΦΥΛΑΚΙΩΝ
  Η ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕβΤΑΣ ΡΩΣΣΙΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
  ΡΩΜΗ 29 Ν)βρ(·υ (Ιδ. ύππ
  ρΐαία τής «Ανορθώσεως») —
  Τ· Πρακτορείον Στέφανι
  κληροφορβϊται <τι κατόπιν τβν τελευταίαν επεισοδιον ■Ις τα σύνβρα Ρωαοίβς καί Φινλανδίβς «1 μεταζύ τ&ν &ύο χωρ&ν σχέοεις -έττεδίΐνώ- βησαν είς σημείον ένκυμο· νβδν αββαρού; κινδύνους π·· λεμιχής συρρ«5«ω;. Κατα τη λενραφηματα έ£ Έλοΐνσκι χΒίς την νύκτα συνήλθεν είς έκτακτον σύσκεψιν τό υ¬ πουργικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τοδ Πρ·έ· ορου τής Φινλανδιχή; Δη· μοκρατΐα; καί εξήτασε την κατάστασιν ώς εδημιουργήθη μετα την έηίδοοιν της τελευ ταΐας ρνσσική; διαμαρτυρίας καί την χαταγγελίαν τής ρωα σβφινλανδική; συμφωνίας υή έπιθέσκω; υπο τί); κυβερνή¬ σεως τής Μόσχα;. Σήμεραν την πρωΐαν επκδέβη δια τοΰ έν Μόσχα πρεοβευτεδ τής Φιν^ανδία; ή απάντησις τής χυβΐρνήβενς τοΒ Έλαίνοκι πρός τό Κρεμλϊνβν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ν)βρί·υ - Έπείγοντα ιηλεγραφήματα έξ Έλσ.νσκι άγγέλλευν ίΐι Α Φινλονδικη Κυβέρνησις δια τοδ έν Μόσχα πρεσβευ· τοΰ της κατήγγειλεν επίοης τα £·βιΐτοφινλανδικον ούμ φωνον φιλίας καί μη έπιθέ- οενς, τοσυ>«φΒέν κατικ τό
  1932.
  ΑΓΚΥΡΑ 29 Ν)βρίοι>-
  Τό πρακτορείον τής Άνατο
  ρρ ίχ Μό
  α*α{ *αΙ Έλοίνοχι «τι α-
  πό τής ημέρας καθ' ήν ουνέ
  βη τό πρώτον αΐματη^όν
  ρναοοφινλανδικον έηεισόδι·
  •ν είς τα ού» ορα «Ι μειαξύ
  τ&ν δύ· χωρ&ν σχέσει; έ
  νετάθη'αν *1$ τοι·ϋτ·ν οη·
  μ&Τον ώατκ ν» φαίνετβι πλέ
  όν αναποφεύκτως ή προοφυ
  γή είς τ« ίπλα καί ή πό
  λεμιχή σύρραξις.
  Τηλεγραφήματα έκ Μό¬
  σχα; «ναφέρουν ότι περί
  τί μεσονύκτιον έγνώαθη έκεΐ
  •τι κατ« την διάρκειαν τής
  χθεσινής ημέρας συνέβησαν
  νέα θλιβκρα έπεισέδια εί; τα
  ρωσσβφινλανδικά ούνορατ,προ
  κληΒέντα υπό τ&ν Φινλαν-
  δ&ν. ι
  Κατα τ«ς σ'βιετικβς άα·
  χοινώοει; Φινλανδοί σ?ρατι
  &τ«ι ήνοιξαν αίφνιδιν; κ«ί
  &νευ λίγευ ηϋρ εναντίον
  ρ«σσικ·δ άκοσηασματβς βα
  διζβντες επί τού σββιετικοδ
  έδάφους κ«τα μήχος τ&ν
  ανν«&ων. Τρεϊς Φτν)ανδε·1
  στρατιώται έξ έκε(νων εί ό
  ποϊοι έηυροβόλησκν αυνελή
  φδηααν αίχμάλντοι. Τό δεύ
  τερον έπεισίδιον συνέβη ώς
  εξής κατκ τάς πληροφορίας
  πάντοτβ της Μοσχνς: Φιν¬
  λανδοί στρατιώται ήνοιξαν
  αίφνιδίως πδρ χατα τ&ν
  Ρώσαων φ^ουρδν καί άκολβύ
  θως βπβχείρησαν ν ά εΐαβά-
  λβον είς τό Σϋβιετικβν έ
  δαφβς, «λλ' βπωθήθηβαν ύ
  πό χ&ν Ρώσσων.
  Τηλεγραφήματα έ{ Έλς(ν
  σκι αναφέρβυν ότι εύ8ύ; ώς
  εγνώσθησαν εί Ισχυρισμο)
  τ&ν ΡίσθΜν περί νέων έπει-
  σοδίων ε ς τα ρωσσβφινλαν·
  δικα σύνορα, η Φινλανδικη
  κυβέρνησις εξέδωκεν ανακοι¬
  νωθεν είς τό οπ·ΐ·ν τονιζβι
  ίη αί σχετικαί είδήσεις εΐνκ
  έντελδς &β»σιμ·ι καί φαντα-
  σιώδεις. Έν συνεχε(α τό «να
  κοινωΒέν κναφέρει ίτι αντι¬
  θέτως πρό; οσα η Μόσχα Ι-
  σχυρΐζεται περί έπεισοδίων,
  τα φινλανδιχά ,αποβκάσματα
  «,Τχον λνββι χθέ; εντολήν
  π«ρ« τβΰ στρατηγβίου ν' ά
  ποουρΒοδν εκ τδν ουνόρκν
  είς βκθβ; έκατβντάδων τίνων
  μέτρων, άκριβΰς διά να μην
  ρ^ περίπτωσι; καί δυνα-
  τοτη; να έλθουν εί; προοτρι-
  β«; καί αυγκρούσει; πρός
  τού; Ρώσσου;. Έκομένω;, ου
  νεχίζει τό ανακοινωθέν, Φιν
  λανδοί ατρατι&ται δέν ύπήρ
  χον είς τα αυνορα κατα την
  ώραν την οποίαν αναφίρει
  τό ρωσσικόν ανακοινωθέν
  I-
  τι συνέβησαν τα έπεισέδια.
  'Αλλα τηλεγραφήματα έξ
  Έλαίνσκι αναφέρβυν ότι έ
  Φινλανδιχ*; λαό; διατηρεΐ
  την ψυχραιμίαν τού, ·ί έπίση
  μοί οκ τονίζουν «τι ή τακτι
  κή τή; Ρωσσία; άποδεικνύει
  την πρόθεσιν τη; νά κυριαρ
  χήοα τής Βαλτικής καί δι'
  αύτό προσπαθεϊ νά επιβάλη
  δι' άπειλ&ν τ«; αξιώσεις της
  επί τής Φινλανδία;.
  ΑΙ ΙΤΑΛΙΚΑΙ
  ΚΑΙ ΓΑΛΛΙΚΑΙ ΚΡΙΣ€ΙΣ
  Τό τηλεβόλον
  —-—— θά ήχήση
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
  ΤΗΣ ΚΑΡΕΛΙΑΣ.—=
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Νβεμβρίου
  (Ιοι«ιτίρ« βκηοΐσΐα). — 1© «Ρ*
  κ<ορ·Ιον Ρώυτερ ιτληρβφοριι τβι έκ Ρώμης «τι βλόΜληιιβς β Ίτ·λιχ*ς τάπος οχβλιβ.ζ«» «υρύτ« τατ« ιβ ρΝσοβΦΐνλκνδΐΝβν καί έπιτίββιιχι οριμύτατ* *«τ« τβν £€βιετ. ΑΙ έβημερίδΐί «ναφί Ρβ»ν τίιν οοβκτικίιν ίΐλαρβφορΐαν «·ρΙ νέιιν «Ιματηβϋν έηίΐσβόίΜν ■Ις τα ούνορα οπμοοιεύονσκι εν ο«ν«χΐΙα την οΊαψΐυσιν της Φιν λβινύιχης Ν»βερν«σεεκ καί ηαρα τη*ουν6τι ή Νββχβτ «ρβσ««θ«Ι ν* δημιουργηθή κατάλληλβν *· «μβοφειιρ«ν οικ ψιβοολογι&ν πρβς ({«ηηρετησιν τ»»ν σιιβτ·ι*6ν βκβ «βν της- Τβ «Μΐσ3«ς*ρβ» άν«»·Ρ*μ« νόν ιΐς 1β ΐΗαοοφινλανοικβν ΥΡ«φ·ι «τι Α Ναταστασκ «»ί ι· •μϋμα αότβ τής Εύρώπης «ηεβα »Ρΐβιιι»ίτ·τη. . ,.. . η«Ρΐεΐοι 29 ΝβεμΡ?·*» <1ί: &πα»ασΙα>.— ΑΙ γβλλικοΐ» Ιβημιρΐ
  *«ϊ «οχβλεθντκι οπμερον δι« Η«
  }Ρβν μέ την ρβίοβοφινλκνίικην
  βι*ν«ζ»ν «Μφράςοναατι την ονμ«Λ
  •·ι«ν τής Γοιλλιος ηρέ·ς τίΐν Φιν
  λβνβΐβν. ·β «Μικρββ Παρΐίΐνος»
  ΥΡ*·«ι:
  .Ιίκράνματα Ι·8αο«ν «Ις "
  «Χ«τβν σημείον. Είς την Φινλαν
  βΐβν δέν άηβμινει πλέον «αρβ Λ
  ν* (.«βκώφο »Ις τάς αϊ.ώσεις τ«ί
  ρ·»βο1«ς Α να υηιραοηΐοσ *«»»*ν
  0· τα βκλα άνα χιΐρ·(.
  Η ηί υέ ϊήν βηοίβν Π -β
  κ»βΓρνποι« *«ήντηβ«ν
  ϊΛν ΦινλανβΙαν «
  #*ι 4 θΗβοΐκ* α«άντηα»#
  ήδη ετοίμη εις τ·« χυρίβς γραμ
  ιιάις της ηρβτβθ ηΦ»νλβνοίβ απ«ν
  τήοη ιΐς τ« ραισσικθν ίι«βημ«
  όι·μ«ρτυρία>ς Ή χειρβτέρα ίμ»»ς
  λχ τβν ένδ«.{·«ν διά τάς ρμοοι
  Μβς δι«βέσ«ις είνε τ* «τι η κ»
  βΐρνησις *ίίς Μβσχ«ς Ιαχυρ|ς·ται
  έτι ουνίβησβν μ* νία εηβιαύ
  Οι« ίιτΐ τβν ουνόΡΜν.
  Τβ τηλεβόλον β« ΑχΑβη ΐβνς
  β«τ" βλΐγβν έΐιαινΜ «Ις τας χιβνο
  σκΐπεϊς έπτοτσϊΐί τής Ε«ρ«λΙ«ί
  καί * ρ»σσιχβς στβλος τϋς Ββλτι
  Μής Θόι βκεύβα ν' ά«οχλ«ίση -τβν
  λ,μίνει τοθ ΊβλσίνσΜ·. Διά μίαν
  άχίμη »βρ*ν Α τώχπ ίνβς μικρόν
  Μράτβυς τ«ί Εύ;ώηης β««τρ«χ«.
  οοβκρβν κίνδυνον.
  'Η «Ήχώ τβν ΠαριοίΜν» τβνΙ
  Γΐΐί«·Η Ρβσοία ε«εςοτ·ι τΑν »ρώ
  ?ην «ύχαιρίαν Α μάλλον Ιδημι
  βώΡγηο« «Αν ««καιρίαν νά η*
  χβγγίίλθ τ* ουμφοινβν μη *«
  βίαιω. μέ τΑν Φινλανδί.ν. Ο6
  τηΓ διιίεδίκηοε τ* ηρβνβμιβν τβ
  ,ϊβίβν *νή« «Ρβ««ν « ί τ*ν
  * χίϊλ«ρ» Ή Ιδί* έβημ«ρΙ« »~
  δ·χετ«ι »έ «Ιρ«ν·ί«ν τέ>ν Ιοχορι
  &** ΡΙ«ί μ *1
  :νΗ.Ι««Ρ«ηρ«? ί« «*ν ·.*«
  δυν«τβν να ηιβτ·»βφ β*ι «ν ί
  βϊβς 3 έ>ιατομμνρΙ»·ν βΟΟ χιλ.
  ώ»χβν. Χ·»Ρ'Ϊ *«Ρβ«·ρί«ν. ηρβτί
  β«αι νά*«ιτ«ββ κ«τά ι«ρ·τβ»ί
  *μ»ρί·»ν άν«ρχβμ*νβ»
  βμμώρι« μ·τά
  κα.1 τΑί Πβλ«
  ώ»χ
  β«αι
  «β
  ήδη
  ■Ις τόν λβνβν τού ενώπιον τβθ
  Ρίϊ ! α ό
  ■Ις τόν λβνβν τού ενώ
  Ρίϊχστβν ·!χ« βχιβκι τα ομφ
  ώς «ηαληέχαρτοι». μέ την Πβλν
  τί όν της. "Ηδη βλα μάς πείθουν
  δτι οί ανθρωηοι ,του Κρΐμλίνου
  είν« αποβααισμίνοι ν' άναμι
  χθοΐν είς τον πόλεμον διά ν'
  τάν ϊντ«μ"«τώ«ιο« ι ην ' ίμ,ΓβνΛν | «νακτΛοουν τα Σοβιέτ τα «α
  της «Ις το δίκαιον δέν έδίοτασ» λαιά ούνορα τής ίμ(τ«ρι«λιοτικής
  ά ρίφη τα &ρματκ μ&χης έναν ' Ρ«σο(βς«
  Η Ρωμη
  διαφεύδει ότιέβυδίσδη
  'Αγγλικόν ττολεμικόν.
  ΡΩΜΗ 29 Νοψβρίβυ (Ιδ. ύηηρ. «Άνορθώσίως».—
  Κατ' ε γ κύρου; πληροφορίας δημβσιευβμέναι; είς τα Ί-
  ταλικά φύλλα βύ&αμέθεν έπεΒεβαιώθη ή έξαγγελθεΙ*
  αχ έκ Βερολίνου είδησις περί κκταβυθίσεω; 'ΑγγλικοΟ
  καταδρομικοϋ τύιιου «Αοντον» υπό Γερμανικοΰ ύκοβρυ-
  χίου έμφανισθέντ*; εί; τοις ανατολικβ; άκτ«; τ&ν νή-
  σων ΐέτλαντ.
  Ό Ίταλικέ; τύπο; δημοσιεύει καί σχετικήν ανα¬
  κοίνωσιν τού 'Αγγλικοΰ νκυαρχείου διαψδύδβυσαν
  τόν γερμανικόν τορηιλλισμέν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νβεμβρίβυ — Τό Αγγλικόν ναυκρ-
  χεϊον εξέδωκε άνακβιχωθέν τονίζον ότι ή έκ Βερολί
  νού είδησις περί καταστροφή; μονάδος τού 'Αγγλικοΰ
  στόλου υπό Γερμανικόν ύηοβρυχίβυ παρά τα; νήσου;
  τβδ Σέτλαντ είνε απολύτω; φανταστιχή καί άβασιμβς.
  'Από την όρχω|ΐοσια των ι^
  λ, ρ 4ΐ"βοΧ0ί Βονλο§ «οί οί
  είς τόν Ναύσταθμον. Ή Α, Μ> 4
  ο έπίρη^ρι ε^ την τελετήν
  Ή Γερμανία
  δέν ανεμίχθη
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝ-
  ΔΙΚΩΝ ΑΠΟΦΕΩΝ.
  ΡβΝΗ 29 Ν)βοίου - Έκ Βΐοβ
  λίνβιι διιφιύβθη βημιοαν έκιοΑ
  μως Α ηληροφορία μ«Θ' ην Α
  Γιρΐιανία προέβη οήθιν «Ις διά
  βημ« κρβ« τοις κνβ«ρνΑο«ις Ρ»3
  οίας καί Φ νλανδΐας προσφΐρβμ*
  νη νά μισολαιβηβα κρβ( «Ιρηνι
  κην δΐίΐίθίτηαιν τής διαφοράς
  των. Έ{ αλλου, Α ραδιονϊΐνικος
  σταθμός της Μββχας ίνίτβινεν ά
  πό τής χθές την έναντίβν της
  ΦινλανοΙκ; πολ«μιχήν τ«υ. Ό
  έκφωνπτης τοΰ ραύιοψ&ινΐΜοϋ στ«β
  μοθ της Μέσχας άνβχοίν&»ο« χθές
  την νύκτα: «Κατόπιν των νέαν
  κροκλΑαΐΗν «άν βριον ΰπομο
  νης κμΙ άν«Μτικοτητος το&
  σικοΰ λαοθ ΙξηντλΑβη πλέον.
  Ή Φινλβνίία κρέικι νά ννβιρϊ
  ζή δτι έ έρυθρβς βτρατβς Οά λ*
  βη ασφαλώς την εντολήν ν' Α
  Γταντήοη αίς πάσαν νέαν κροκλη
  σιν διά τθν οπλ&ιν».
  ΆντιάίτΜ;, άλλαι «ΙδΑοχις έκ
  Νββχκς. μίαν Βίρολ'νου άναφε
  ρβυν {τι οί έπίοημοι σοβι«τι*οΙ
  χύκλοι, βμολογοθν μέν δτι Α κ«
  τανν«λ(« τής ρωσσοφΐλανδΐΜής
  συμφωνίας έκβδΐίναισ· την κκτά
  στάσιν, τονίζουν ©μω: ίτι Α ένίρ
  γίΐα αύτΑ δέν σ»νβη&ν«τ«ι αμ«
  βον στρατΐΗΤΐκΑν δράσιν άλλά
  άκοτ«λ«< προειδοποίησιν τ<^ς Κυ β«ρνήα«Μ( της Μοοχας πρός τΑν Φινλανδίαν. ΠΑΡΙ2Ι01 29 Ν)βρίου.- Καθ & τηλ«γραφοΟν <£ 'Ελαίνοκι οί φινλανδικοΐ κύχλοι ηιοτ«ώί«ν Ι τι Α κατανν«λία τοΰ ρωοσοφιν λανδΐΜβΟ ουμφώνου »ηο τβν £ο βιέτ ϊγιν«ν άφ' ενός μέν διά λό γο»ς έοντ«ρικΑ{ έντυιτώο«Μς χ«ΐ άφ' ετέρου δι' εκφοβισμόν τής Φινλανδίας ·π»ις δ«χθτ) τ Αν Ι ναρςΊν νί«ν διαηρανμαηύβινν β*ο«ι τβν ρναβικβν ά{ιώο«4»ν. Ή στάσις τής Ίσπα- νΐας καί Άμερικής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νο«μβρίου - Κατ' «ΙδΑοιις έκ Μαδρίτης «Ις τ Αν Ίαηανίαν ηρο·καλεο«ν β«6«ΐ«ν αΤσθαοιν Α κατανν'λΐα ϋπβ τής Μοβχαβ τοΒ Σοβιετθφΐνλανδικο» αυμφένον. 'Επ«νβιλ«μβ>ν«ται ·»'
  ·ύκκιρ(α κα· ηαλιν ότι Α 'ΐοαα
  νία πβραμ«ν«< βντιβββικιχΑ. ΟΥΛΣΙΓΚΤΩΝ 29 - Οί Άμ« ριχκνικοΐ κύκλοι ηαρακολουβοϋν μβτ' έ{>ιρ«τικο& Ινδιαφέροντος
  την έ{έλι{ιν τοδ ρωβοοφινλβνδι
  ικοθ. ΟΙ «Τάϊμς τής Νίας Ύόβ
  Ι κης» γράβουν δτι β κρβΒβρος
  Ροΰββελτ δέν άποΐιλ<ί«τβιι νά «ι δοκοιαση έκ νίου την κυβέρνη οιν τβν Σοβιέτ π«ρ! τοδ ζωηροθ ένίιαφβροντος τβν "Ηνΐίμίνων Πβλιτιι&ν διά τΑν άν«{αρτηαί αν τής Φινλανδίας. θΥΑ&ΙΓΚΤβΝ 29Νο«μ»ρίο».- Ό πρ«ββ«υτΑ, τΑς Φινλανδίας. όμιλβν χθέ( τβ (απίρας ά «ό ρα διονώνου «ΙΐΗν: «Ό φιλανδι κος βτρατος» βέν έκιτέθη οΰη Οά έίΐιτ«8τ3 κατά τής Ρ·ιοσία{. Ό φΐνλανδικος λββς εηιΙυΐΜΐ τΑν «ΙρΑνην. Άλλ' εάν τοδ ζητηθουν βυοίαι βά νηακοναο ηιβτβ» «>1
  Αν·ι«{ τβν.
  Ι -Α
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρβ
  #ογ).— Σήμερον άΐονευματινή 6
  13', εσπερινή 9.15' μ. μ. «ΣβνιορΙ
  τσ» μέ τοΰί Ζαννέτ Μακντόναλσ
  Νέλσων "£νυ.< Την Δευτέραν «Άσιατική θύιλ λα». ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή «Βαρώνη κοί Δ Καμαριερης». Κυριακή ώ ρα 10 ν. μ. νλουσιώτατον Σινεά μέ δρ. 6. 2 μ. μ. ολόκληρον τό έ κεισοβιακύν «Μαθρος Άβτός. 4-6 ή «Βαοώνη καί ό Καμαριερης» μι τιμάς ήΧαττωμΙνσς. Άττογευμαι ναΐ καϋ' εκάστην 6 1)2 μ. μ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ Σταθμάς Αθηνών. Πρβνρ«μμ»29πς Ν)βρίου 12.25 Σήμα—ΈΘνιχδς Ομνος— Ομνος Νεολαίας. "Ωρα ΆστΐροαχοπιΕου Αθηνών 12.30 Ίτβλιχά τραγοόδια. (ΔΕ σχοι) 13 Έργα τιθ Μπάχ. (Δίσ<οι). 13.30 Είδήσεις.— Χρηματιστή ριον. 13.45 Έλαφοά μουσική (υιχό τής ίρχήατρας Βίλλα). 14.15 Ε!δήσ»[ς.— Μετιωρολογι χον δελτίον.—Κίνησις άγορδς Πει ραιώς. 18.45 Έμβατήρια χαΐ έλλην χοΐ χοροΕ. (ΔΕσχοι). 18.55 ΠοιχΙλη μουαιχή. (Δ! οχοι). 19.30 Ή ώ?α τού Έ ? 19 50 Έργα διά βιολί. (Δί- οχο) 20 Ή &ρ* τοθ άγρότευ. 20.15 Δημοτιχό τραγεθίι (δπ4 τοθχ. Σταύρου Ταμπχχοποόλου ου νοδεία λ ϊ«ων δργάνων). 20.50 Είδήσεις. 21 Ρεσιτάλ πιά*ου (υπό τΨ,ς χ. Κλ. Άδοσίίη). 21.45 ΌμιλΙ». 21.45 Ή συμαωνιχή ορχήστρα τοθ ΣτοθμοΟ Ιδπο τί ν διεύθυνσιν τι Ο χ. Άντ. Εοαγγελάτου) (Σο· λΐστ ή" χ. Μάγχη Καρατζ& δψί· φωνος). 22.20 Είδήσεις. 22.30 Συνέχεΐα τής συμφωνι- χής συνανλΐας. 23 20 ΝυχτιριναΙ είδήσεις. 23,30 Ρεαιτάλ τραγούδιε!) (δπό τοθ χ. Ώίχρίυ Μπόισαρη). 24 Τελευταίαι ιίδήοεις. 0.10 , Μουσιχή χοροθ (Δίσχοι). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπογευματινή ώρα 6 15 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.15 μ μ. ΟΙ βασιλείς τοδ τραγου δι·&: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Στ· φ.λμ— Προσαρμογή Ό πρωθυιουργίς χ. Ί. Μετα¬ ξάς είς τόν λόγον τςυ χατά τό γεθμα τοθ ΈμποριχοΟ Έπιμιλη- τ«;ρίου "Αθηνών συνέστησε ϊπω; τό εμπόριον τής χ ώ: άς χαΙ δ λα ός πρ&ααρμοαθοθν είς τίς δυσχό λο«ς οικονομικάς σιινθήχας. Ή σύστασις είνε μεγάλης πραχτιχής αξίας. Διότι ή προαΛρμ'.γή χά! δλέ ί ί δή "Η στήλη τού ώραιοκοσμου Έξ ρρμγή γηη είνε χαί δυνατή ίλλ',υ χωρΐς πρεσχρμογή δλ ΡΙΤΑ (Ρ<δ·ν τας "Βν« ν^πτΐυτΐΜβ ■!£»λλιο κου τό ηλπμμυρίζουν ο»ρα νιεε ρουσιχές μιλαιοΊις. *Εν«ς στρέβιλος χορΒν οτο ϊ«ανι4Αι*κΐί ·ι· ΝοιμιμΑ Γ, Χίρμπιρτ Χτοχέρτ. ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μια Ματαπλικτική δή μιουργία. Μια ύπέρποτραγωγή τής Γαλλικής κινηματογρα φί«ς: Κίνρβδ Φάϊτ—Μιτοί κ· Τανάκβτ, £«βοΟ Χά γιαχΐτβα—Μαντχλέν Ρίμ κινοβν. Εεν είνε «υχολον νά δημιουργηθή πίστις διά τό μέλλον. Καί είνε άνάγχη νά δπάρξη αυτή ή τελευ¬ ταία ?ιά νά - υπάρξη χαί ή άπαι τουμί.η Ιχεφροσύνη πρός διαχεί ρισιν μετά πάση; περισκέψεως άλλά χαί άποτελισματιχότητος των λόγφ τοθ πολέμου νίων συν θηχων ζαή;χαΙ διά τά χρχτη χαί διά τά αΊομα. Ό Αασκολογιάννης. Έδημεσιεΰθη τό πρόγραμμα τής τελετής των άποχαλυπτηρί- ών τ&0 τιρωτομάρτυρος τής Κρητι χτ*ς ΈλευΡερ'ας Δοσχαλογιάννη. Έπιβίλ'εται τώρα ^μίζομΐν δ¬ ι; γίνη ή σύστασις ίνα δλεΐ οί Ήραχλιιώται ανεξαρτήτως τάξεως τιμήσΐυν την σιμνήν αυτήν τε λιτήν. Καί διά νά άνταποχρι θ:Ον είς την επιθυμίαν 'τής έκ Χανίων χά Ι τή; γενετιίρας τιθ ήριοος ίπιτροπής, π'ωτίσΐως 8- μ ως διά νά τιμήσβυν χαί την μνήμην τεθ ή"ρωος, ενός ή>ωος
  μέ ευρύτατα ήθιχά χαρίσματα
  *«! ακλόνητον την πίστιν πρός
  χήν ελευθερίαν: "Ας μή λησμο
  νωμεν δτι ό Δασχαλογιάννης , διν
  είνε απλώς φυσιογνωμία παγχρή
  τίος άλλά χαί συμβολισμός έθνι
  χός προαναγγΐίλας την ελευθερί¬
  αν τής φυλΐς ~χαΙ χαταδείξας]
  τό τίμιον της όπερ αυτής θυσί
  άς διά τοθ μαρτυριχιθ θανάτου
  ου. Ίδιαιτέί ως λοιηόν τό Ήρά-
  λειον πρέπει νά μιθέξη ιίς τόν
  ορτασμόν τού χά! διά τοθ γενιχίθ
  ιημαιοστολισμοθ χά Ι διά τής άναρ
  ■.ήσειος των είχόνων τοθ Δασχκλο
  γιάννη είς δλα τά χαταστήματα
  χαΐ τά χέντρα τής ηόλιως.
  **« Ι
  Τό κάλυμμα.
  Ή βενιέιτο πού διαπρεττει είς δλ^ους τοϋς ρόλους της Ζανέτ Ντυβόν, δή
  μιουργεΐ τιΊν «ΓυναΙκα τού ίροκιχοϋ Οριάμβου» είς τό όμο'ηυμον κινηματο·
  ί'ον πού έγυρίσϋη όλ.γας ημέρας πρό τού πολέμου.
  Αριθ. 6350
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Άρ
  χανών Νικόλαος Α. Μαυρο
  γιάννης έδρεύων καί κατοι
  έν Επάνω Άρχαναις.
  Ό
  Ποοσκαλώ
  1) Την έπισπεοδαυσαν
  Ή σισΐηματιχή
  χαλύμματΓς &χα1 ή
  χυχλοφορΐας τοθ
  δ
  ούξησις τοθ
  μείωσις τής
  χαρτονομΕσμα
  ύ ό βλ
  φ χρμμ
  τος άποδιιχνύει ού μόνον , βελ
  τίιοσιν των οικονομικήν τής χώ
  ρας άλλά χαί συνετήν διαχείρι
  σιν αυτών. Καί ιΐναι άξία πά¬
  σης εκτιμήσεως σχετιχώ; χαί ή
  κυβέρνησις χαί ή Διοίκησις τής
  Τραπέζης τής "Ελλάδος. Τό Ιργον
  των άλλως τε ώς πρός τα δημοσία
  οίκονομιχά χατά τάς
  ιΐνε πλίον χχθαρι?ς
  εθνικόν, δεδ^μίνου δτι διασφαλΕ
  ζει τάς ιυσιαστιχάς δυνάμεις τοθ
  κράτους χαί προχαλιΐ σημαντι¬
  κήν αίσιοδαξίαν, έφ' Βσον παρ' Β
  λας τάς ψυχολογιχ&ς δυσχολίας,
  ίπιτυγχάνει τοιοθςα
  τελέσματα.
  άγαθά άπο
  ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Ε««νς—Ηράκλειον
  Ι μ^ρρυθμον Εμπορικήν 'Εται
  ρεΐαν υπό την έποανυμίαν Ί
  ωάννου Μ. Παπαδάκη ι (οί
  εδρεύουσα ν έν Ηρακλείω καί
  έκπροσ-ώπουμένην νομίμως ό·
  ■πό των διαχβιριστών ούττ]ς
  Εμμανουήλ καί Χριστοφόρου
  Ι. Παπαδάκη χατοίκων Ήρα
  κλείου. 2) Την Άγροτικήν Τρά
  πβζαν της Ελλάδος. 3) Τόν
  ΤαμΙαν Ηρακλείου κοΐ τούς
  έγγεγραμμένους δανεισνάς 4)
  την *ν 'Ηρακλε'φ έ'ίρεύου
  σαν όμόρρυθμον Εμπορικήν
  Εταιρείαν υπό *ήν έπωνυμΐ
  αν «Γεώργιος καί Άχιλλεύς
  Τζανάκης». 5) Την Άγροτι
  κήν Τράπεζαν τής Ελλάδος
  ώ; διάδοχον τοθ ΚοινωΦΕλοΟς
  Ταμείου Κρήτης. 6) Μαρίαν
  σύζυγον Έμμ. Νΐαγκωά<η τό γένος Ιωάννου Κορδοποο λου. 7) Χαράλαμπον Ι. Κορ δόπουλον. 8) Νικόλαον Ι. Κορ δόπουλον κοΐ 9) Χαρίκλειαν χήραν Ίαάννου Κορδοπεύ- λου, κατοΐκους Ήρακλε'ου, ώς καί πάντα έτερον Ιχοντα δικαιώματα ή αξιώσεις επί τοθ έκ δραχμών 21700 έκπλβι στηριάσματος των άναγ<α στικώς έκποιηθέντων σήμερον ενώπιον μου άκινήτων κτη μάτων τοθ όφειλέτου ΓεωργΙ ου Νικολάου Μιχελάκη ύτοδη ματοποιοθ κστοΐκου τοθ χωρΐ ου 'Αγιών Παρσσχιδν Πεδιά 5ος έτισπεύσει ιής ώς ^άνω έταιρείας «Ίυάννου ΜΓ Πά πσδάκη ΥίοΙ» κατά την όπ' Λ ρ.θ. 6349 έκθεσΐν μ'υ άναγ καστικοθ πλειστηρισσμοθ 8 πως έντός τίΐς νομ'μου ττρο θΗσμΙας προσαγάγίΰσι καί καταθέσωσι τούς τίτλους καί δικαιολογηικά αυτών έγγρα φα ενώπιον τού άρμοδίουπρ^ς κατάταξιν δικασΐηοΐου. Έν Άρχαναις τβ 26 Νοβμ βρίου 1939. Ό Συμβολαιογράφος Άρ χανών. Ν. Α. Μανρκνιάννης ΝικρβΡιβλβνιχον κ«1 Βιο' χημΐΜβν'ΒργαθΤάαιον ΊατροΟ ΚΟΚΚΑΡΙ Έξαΐρΐτΐχί!{ Αοιότητάς είς «ήν χριμμυδατΐ'-θήχην Λάρα τφ ΓενΙ Τζαμί καραπλεδρως τοθ έμπορι χοθ χαταο.ήνατος Ιωάννου Αι· νβρδάχη. Πώλ Μερόπης Ματζαπετάκο ΉράΜλειον 'Αναλύσιις οϋρων, «Γματος χοπρίνων, έμβέλια, κδτιμδό λια χαί έν γένει άπασαι αί μιχροδιολογιχαιΐ χαί βιοχημι χ«1 έξΐΐάσιις. ΠΩΛΗΣΕ1Σ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ Έντάς τού εγκεκριμένου νέου οχεδΐΌο της Πωλοθνται 85 ρυμοτομημένα οΐκόπβ- δα είς αρίστην θέσιν άτιό 100-200 τε- τρ. μ. έκαστον, μέ πρόσοψιν εύρείαν πρός τόν δρόμον δι'ένα έκαστον οικόπεδον, πλησιέστατα.της Σταφιδικης έναντι τού συνοικισμόν) Βούλγαρη καί πέριξ τοθ τέως Μακαρονοποιείου. Τα οΐκόπεδα πωλοϋνται εϊτβ κ&χωρι- σμένως εΐιε δλα όμοΰ μβ ευκολίας είς την πληρα>ρήν.
  Πληροφορίαι καί σχεδιαγράμματα πα-
  ρά τφ δβρρατοπβλείφ Ιδιοκτήτου Φ. Που
  λιανάκη,
  ΕϋΛΟΥΝΤΑΙ οίκόπιία" !ξω
  χΤ,ς πόλεαις παρά τώνί Χανίων
  ΠΟρτα (πληοΕον άπιθηχβν Καλο
  χαιρινιθ). Τιμαί συμβέρουσαι. "Ο
  ϊα ίμοθ πωλιθνται χαΐ μέ ιϋχο
  λ(« πληρωμής. Πληροφορίαι π»
  μ Φ 'Α Κ, φά
  ΙΑΤΡβϊ
  ΚΙΪνΙΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  τοΰ Παν^πιοτημίο» τϋ,
  Έη Ιπτ«ετ(αν αηουίάβχς εν Ανβνι μοΗ ΠαριαίθνΕ, δ<- χεται ε1(το νέον Ι β τ ρ ε Ι β ν τβυ, Αδβς Ά0έρΗ« (σννοΐΜίβιν Βαλιδέ Τζαμί) Ιναντι άρτοηβιείου ΆΒαναβίο· Χ·αιιι«ν·Νη: 9—12 *. μ. μ«ι 4—7 (·. μ. Υ·Ι Κ*ρια»ΗΒ| «·»( άηβρβυι βΜρεάν. Ά», ηλ. ·—41 τά περιπαθέστερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜηΕΡΤ ΚΛΙΙΣΕΡΕΝΛΤΑΙΙι Τότε έν ώ δέν ήξευρα, $ τί ϊπεεεπε νά πώ. Πάντως δέν ή θελα νά σε άφήσω έίτεθιιμίνο, τ«σ3θτο μάλλον δσΐν έγώ πτα!ω έσυ είσχι άθωος. Γιά πρώτην φο ράν είς την ζωήν μου μοθ ο»νέ- βϊΐνε νά οτέχω άναυδος μπ-οατά είς άλλον, Ιστω χαί άν δ άλλος αυτός ήΐαν ό πατίρας μου Ιΐαίί· ξηγων την σιωπήν μου, φχνταζό μΐνος Ιαως 8τι έχίλυπτα χάτι τό φογερόν χαΐ άνεπανόίθοϊτον, ό ρώιησν ποθ όμολογω πώ; μ* πε! ραξε: —Είς «ιΐ3ν σημιϊον—μ' ίρώιη σεν—εδρίσχονται αί σχίσεις σΐυ μέ τόν χ. Φράντς Σοθμπερτ; Καί έ^ειδή έγώ εξακολουθούσα νά αιωπώ, δ πατέρας μου π?οσί θισε: — θί?ω νά ξίρ»! ΔΙν μπορώ νά πώ πώς μιλοθαε θυμωμένος. Άλλ' ό τίνος τής φω νί)ς τού είχε χάτι τό άποφχαιστι χον πού δμολογώ ηώ; μέ τρό μαζε. Τότε τοθ |5ι»σχ μιά απάντησιν π'υ έχείνη τή στιγμή μο0 φίνηκε τώ; ρέ άπήλλασσεν άπό τόν χό ιτο χάθε άλλης Ιξηγήσεως: —Τόν Φ^άντς—τοθ ΐίπα—τόν άγαπώ! ...Τό νεφάλι τοθ Σοθμπερτ γύ ριζε... Δεν ήΐαν προετοιμασμίνο' γιά δλας αύτάς τας άλλιπαλλή λους άποχαλύψεις πιύ ή<ουεν άπό τό στόμα τής χομήΐσης, την μιά επάνω είς την άλλην! ΙΙόσα πράγ ματα είχαν χωρέση μεταξί» μι3 " ιαδυβς χαί τής πριυΐΐςτής έπαύ ριον. Ό φτωχίς μουσΐχός είχε την ε Ιοθησιν δτι μέσα είς Ολίγα λεπτά είχε διαχυβευθή δλη τού ή υπόστασις. "Ιλιγγος τοθ ήΐχετο χαθώς ήχουε την Καρολίνα νά τοθ άραδιάζη τώ; τόν άγαποθσε χαί κώς τόν ϋρωτά της είχεν έϋομολο γηθή είς τόν πατέρα της πού δ- λοι μίσχ είς τό απέραντον χτήμα ήσαν συνειθισμένοι ν' άτενίζουν δχι πλέον ώς αύθέντην, άλλ' ώ; Ινα είδος ΘϊοΟ... ΤοΟ εφαίνετο τώς ήκουε χάπιο απίθανον, χά ταπληχτιχόν παραμθθι, ή δτι μο χθηρά, ίχθριχά πνεύματα, είχαν στήση είς βίρος τού χάποια %■>
  χή ςράρσχΐ
  Ή Καρολίνα, ώσάν νά μή περΐ
  μΐνε καμμιά άΓά^τησ.ν έκμίρους
  τού, Ιξη<ολούθησ«: —Οιρίμϊνα ηώ; τά λόγι* μου θά ίχχναν τόν πατέρα μου νά θυ μώση Πρός στιγμήν φοβή4η*α 8τι θά μ" ίϊιωχνε σχαιώς. 'Αλλ' δχι. Τό πρόσωπον τουδΐνσυνωφρ» ώθη. Ό χαλός μ»υ πατέρας ρέ ή χουσι μέ άπάθΐιαν. ΔΙν ιί5< ου τε ϊ'Λ ϋθν νά συσπάται είς τό πρόσυπίν τού. (Συνεχίζεται) Κ ΟΙ Μ Ω ΜΙ Κ γ } ΕΟΡΤΛΙ — ^ Σήμερον τού Άγίου Άνδρέου δέν ίαρτάςει οΐιπ όεχεται έπισκεψΡΐί ό κ. "Ανδρ. Πετράχη-. ; —Δεν έορτάζει οϋτε δίχρται έ^ι. σκέψπς σημερον ό κ^ Άνορ. Βλαα σης. _ ^ ' — Έτίσης δέν εορταΙΖΡΐ οΠοι- δίνρ ται κπισκεψεις ό κ. Άνίΐ(_>.
  κης έίτιττλοποιος.
  'Κπισης διν έορτάζει σήμερον
  μ. Βουρεξάκης, εμποοος.
  «αΝΑΊΌΙ.— 'Λπέ»ανΒ πλήρης ή
  μι »<»ν ε'ς Φοι.ηήν Μεςι,.μβαλοι, ό ΐΓις -οιφβΟβίβς ^,μ^ Κυριακάκης, πατήρ τού Γυμνασια» χι,υ τού Γιιμνασιου '-νρρενο,ν ·Η,Μ χ^ιου *■ κ..ι....ι».«κη. Ί1 «,,&βιπ το0 μιτά πασΐ)· [νΓ| ο | μμ/,(| Χ-ί των περιχηινον. Τοί,ς ι ΧΟι αυτής ί θράκην ή ^Ανάρθωσις θερμώς. *** Γύρο οτήν πάλι. Ό καιρόί έξηκολούθησβ καί άμφίρροπος. Πάντως τό ψίίχος ήτο στικόν γεγονος που προδιδει εξέλιξιν κυιρικήν, χειμωνικήν πλέον. - Μέ αϋτό συνεφο')νουν χθίς ιϊςτά καφενεϊακαί οί αϊώνιοι πραχ καιροσκοποι. — Μ»γαλοπρεπή τρομηνυονται τα άΐΓοκαλυπτήρια της προτομής τοϋ ή. ρ ,ιος Δασκαλογιάννη. - Καί λόγω τής σομμετοχής είς αϋτά δλ(ι)ν τιϋν ι'πιοήμιυν άλλι» κ<ιί Τι)ς σιιρροής χόαμου τόσον Ρξ Ί£ οοχλιιου όσον και ι/, των ιϊ*λ(»ν νιι μών της Κριμιις Ώς γνοισιονιί; τά ιΗοκαλιπττι'ι ρια ΐ)ίλπ παρασυ[ί ϊν'σιόματι καί ο Λοκληρος ή Ίι,ρά ι'παρίΐακή ^ύνα δος. Ι'ενική ί,ίναι ή ίκανοποίιισις διά την έκτε/Γσιν των συμτληρωμαα κιΙ.ν ίργων τοϋ άεροδρομιου μας. — Δια των όπο ών διασφαλιζεται πλήιως τοΰ λοιπού ή άεροπορικΐ) ι ΜΙΝΩΑ' Ί δρ« 6.30 καί 9.30 μ. μ. Ή πιό οπινθηρββολβς κοινωνική σάτυρ», πλα»- σιωμένη άπό την π«θη τΐΜώτ&ρη, ούγγβρέζιχη μουσική. Η ΚΑΙ Ο μς γ — Ή τόσον πολύτιμος σήμερον διά τάς ανάγκας τοΰ τόπου κ«ι την έν γένει ίπιβατικήν κίνηαιν τής νήσο» μ«ς. — Γό υπουργείον Γεωργίας έγνώρι σε πρός τας γεωργικας υπηρεσίας ότι οί κτηι<τροφικοί σταθμοι Κομο τινής καί Δράμας. — ΔιαίΚτουν κονίκλους πρός «ΐναπα ραγωγπν. —'Η πληροφορία υποθέτομεν ότι είνε ένδια'ρερουσα διά τοίις («σχο λουμένους σήμερον μι την οίκόοιτον χτηνοτροφίαν ή όποια παρουοιάζει τρλευταίως άρκετην &ιάόοσιν κ«ί είς τόν νομόν μας. Ή έπάρκεια σφαγίων πρόκπ ται ώς πληροφορούμεθα νά έξυπηρε θό αρκούντως. — Διά τής ελευθέρας είσαγωγής σφαγιων καί νωπών κρεατιον προ ελεύσεω ς χο>ρών τραπεζιτικοϋ κλή
  ριγκ.
  — Διά τόν λόγον τούτον καί οί
  παρ' ημίν κρεωφάγοι οέν ,,πρίπει
  όμοίογουρένως να άνησυχυΰ».
  — Καί χθε,ς ή κίνησις είς την Λα
  ικήν μας αγοράν δι,ν υπήρξεν άνα
  ξία λόγου,
  — Πολύς κόσμος ίξεστρΛτευσεν ϊκεΐ
  διά νά αγοράση εύίίηνά τρόιριμα
  καί εϊδη.
  — Άλλαι κοί πολλοί ποιίηταί προ
  σέφεραν και τοϋ «πουλιοϋ τα γάλα»
  κατά τ6 κ >ινώς λεγόμενον.
  — Ό καιρος εύνο=ϊ το συνάχι άλλά
  καί τά καπως σοβαρίότερα κρυιΐ
  λογήματα.
  "Ωστε οί ίατροί νά μή παρουπι
  άζουν καθημερινόν δελτίον ασθενών
  όλιγάριθμον.
  Καί τα φαρμα<εϊα νά σημειώ νούν κίνησιν αντιπυρετικών καί ά'λ λ(ον συναφών μί' την θεραπείαν τ<&ν κρυολογημάτων. •-•Τα μαθ>|τικά μας συσσίτια λει
  ταυργοΐν μετά πάσης κανονικότΐ)
  τος είς την πόλιν μας.
  — "12στε νά άνταποκρινιονται καί
  ίς τάς άπαιτήσεις των φιλινθρώ
  πΐον καί είς τάς άπαιτήσεις τοϋ πό
  λιτισμοΰ.
  Καί τουτο φυσικά χάρις είς την
  την ενίσχυσιν των πρώτων αλλά
  χαί τής αρμοδίας επιτροπήν ή όποία
  δέν έχαυσε καταβαλλούσα σχετικώς
  κάθε προσπάθ«ιι/ν.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  Έκείνη ..ή Βαρώνη, ό
  άντιπρβαΜπευτικές τύπος
  τής άριστοχράτιδος.
  Έκϋν·ς...4 Καμαριέ
  ί, ο τέλχιος τύπβί
  έ λδ
  τιχ«5{, ής
  Διίβ άντιθέσΐις της χοι
  ν«νί«{ π·ύ ο ίρβ,τβ,ί ·.
  μας, πάντα δβν τ'ί άνβ
  γνωρίζει.
  Τ· «ϊρίφημ· Ιργφ τβδ
  Φέκετε πλαισιωμίνβάπό
  την παβητικώτϊρη Ούγ
  ^" μβυσιχή.
  'Αννβ Μπέλλα
  0 ΕΑΤΡΟΝ ΠΟΥΛΑΚΆΚΗ
  Σήαιρον Πέμπτην ί>0 Νοεμβριού
  καί ώραν 9 15' μ. μ. (κατά το δια·
  λριμμα τής κινηματογραφικης πά·
  ραστασεως) οί κ. κ. Β. ΪΙαυλιτ
  σκι και θ. Πολωγεοιργης Διε,υθυνται
  τοϋ ϊν Αθήναις ίργοστασίου ήλεκτρι
  κων λαμπτήριον θίΐΆΜ θέλουσι ύμι
  λήσει περί τής ίστρ,ρ-ίας τού ήλεκτρι
  κου λαμπΐήρος άπύ τής άρχικής έφειι
  ρέσε(ι>ς αύτοΰ μέχρι της σημερινής τού
  τελειοποιήσεως.
  "II
  ύμιλία θά είνε έξαιρετικώς ενδια
  φερουσα.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Ε. £_ΟΥΑΗΚΑΡΗ
  ΟΛΟΣ) Α0ΗΝΛΧ8
  Πλρα(·ν ΧταΘ. ΜοναβτηρέΐΝΐ
  ΠαρΙχα «Γ*ο«ν ηλαρο·οΐ>·*
  •ν Α οιενχολυνβιν Ι«τρικΙΙ(
  •ύσειις, ε(( τβύ( ■!( 'ΛΜναι
  άα0ενεΙ| 0ΐιμ·
  Π2ΛΕΙΤΑΙ άμπελος σουλτάν:
  14 περίποϋ στρεμμάτων, είς θέ¬
  σιν μεταξυ προαστείων Άγίο.)
  Ιωάννου—Χανιαλή Τεχε—Ήρα
  [χλείου. Πληροφορίαι: Καφενειον
  ίΓιωργίου Μαρή ίδός Καλβχβκρ
  νοθ παραπλεύρως Φ
  3 Χ
  Α
  Κη
  ———Ε-------------------------------------- || ——!__;_—--■
  Οικονομική ζωή
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην
  ΑΕ τιμαί των διαφόρων προϊίντων είχον χθές ώς εξής;
  ΣΟΓΑΤΑΝΙΝΑΙ
  Κ Ιυ,ν Ι; ' ' ·>(■ ,,
  α
  6'
  γ'
  δρ.
  Καραμπουζές
  •Ελεμεδο-ς α'
  » δ'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ «'6'
  » Υ'
  ΣΤΑΦΓΔΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  12.--
  11.50
  10.50
  9.50
  8.—
  6.20
  7 20
  6.50
  5 30
  4 ——
  Ι ΣΕτος
  12.501 Κριθή
  —.— |Β?ώμτ]
  —.— ΟΙνοι μίστατον
  10— Γλεθχος »
  9.— Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  ΛευκοΙ α'
  » β'
  4 80
  3- 3.50
  • Υ'
  Πράσινοΐ α'
  * Κ
  ·**
  Τιμαί Συναλλάγματος
  "νίκην πλέον.
  Αγορά
  Πώλησις
  546
  550.—
  139
  .—
  141.—
  3
  09
  3.13
  31
  15
  31.60
  73
  .80
  74 80
  33
  10
  33.60
  4
  .62
  4 68
  560
  ...
  564.—
  είναι
  ιν οηυ ών 6ια
  λθΠοϊι )|
  νεεναι.
  »ν κολντιμο; σήμερον
  ; τού τόπον χαι την ή
  ηιχην «ίνηπιν ι{|. νρι
  «βγεΐον Γεωργίας ^,,
  τας γΐωργιχας
  νι>τρ<χ^ιχ«Μ οτα&μιιι Κομί 1 Δράμας, ίονν κονιχλονς π^ό; ιΐ«ΐα Ι ι ϊ'χοβκομιν ίΐ, | δια τοΐ'; άβ) μι την οιχοοη | ιαν ·| ου άρχηην ιΝιά&οοΐϊ χαί κ; Ι ν οφαν,ιι»» ο χλιΐροφορονμεθα νά ές»—·£ | ιονντιυς. *%ς ίλεβθέβος εϊοα—«τίς Ι και νοβκων χρεαιων Ι τραπτς.ιτιχο» λόγον τούτον χ»ί · β .Ινακ; ν· α-ουχυι». ΐβίς ή *ίνηοις εί; τ όά —*" νπΙ|(>;"
  ιΕΑ'Ι
  ,α·«»
  IX··*·*
  ΔβνδΙνον
  Νί=τ '
  ΟαρΕοιοι
  Ζυρίχη
  "Αμστερίαμ
  ϊϊοχχίλμη
  Βρϋξέλλαι
  'Αλιξάνδριια
  ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.—
  Κοπεγχάγη
  27 05
  Παρίσιοι
  3.09
  Μιλβνον
  6.96
  Πραγα
  4.31
  Ζυρίχη
  51.15
  Βρυξίλλαι
  4.62
  Βουδαπέοτΐ]
  23.46
  Βελιγράδιον
  3.12
  Κα»ν)πολις
  104—
  Βαρσοβϊα
  21.12
  8,50
  5.30
  5 40
  20 — 21.—
  17— 18.-
  28.50
  26.—
  24.—
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  27 40
  8.13
  7 02
  4 35
  31.60
  4.68
  23.95
  3.15
  105.—
  21.32
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι" έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  •Αττό δλα δι' δλους.
  ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΑ
  Β'
  Έκτοτε χρησιμο^οΐιΐτκι παν
  ταχοθ «πό άνθρώΐτους ώνγανω·
  μίνοιις εϊί στρατούς πού ίπιτΐθιν
  ται εναντίον &λ)ήλων. άΐτο χον
  ριοσσίϊαπΐϋνκάν πόλεμον μίχρι
  τοθ παγχοσμίοιι πολέμου, κατά
  τάν ό γ οίον τό αυρμκτίΓίλΐγμα έ
  θριάμβιυαε κυρΐίλεκτικδς Δέν
  ήΐΐπβροθμΐν νά φαντασθώμεν σ<η νήν τοθ παγκοσμίου πολέμου χω ρΐς αυρματόπλεγμα· 40 ίιί) αιτα μειά την έ^ειίρείίν τού τό ^βυρμχ τ,άπλιγμα έθ?ιώμβ:υ3ΐν. Είς τα πιΐία τώ^ μ»χ(δν κα:α ται σήμερον άλλεπάλλτςι- λοι ζώναι συρματοπλεγμάτιβν πρό των ώχυριομίνων θίσιων, θ Τό με·γάλο έργον τοθ Βίκτωρος Οί Άθλιοι. Άλλά οΰΐω κατέστη οημίϊον σκοποβολήν καθ'ι δ οιηυθύνοντο οί σφαίραι, καί δμως πάντοτε άτιε- τόγχανον. ΟΙ έθνοφΰλακες κα! οί στρατιώται έγέλων ^τιυρο βολοθντες κατ' αύτοθ. Πώς κατώρθωσεν κβΐό'έ μέν πΐπτων κατά ργής, όιέ δέ άνεγειρόμενος, όέ ίέ κρυπτόμενος δπισββν γωνΐος τινος, επιιτα έξερχό- μενος καί τρέχων, σκιρτών, άψαντος, άναφαινόμε· νος, διαφεύγων ώς ποντίκιον, έπιστρέφων, άποκρι νόμενος είς τούς μύδρους διά γελοΐων χειρονομίαν, διήρπαζεν έν τούτοις τα φυσΐγγια, έξεκένωνε τος θήκας, καί έγέμιζε τό καλάθιόν τού. ΟΙ άντάρται τόν παρετήρουν εν ψυχική αγων!α Τό όδόφραγμα Ιτρεμε, καί ούτος έμελττε. Δέν ήτο παιδίον, δέν ήτο άνήρ, ήτο άλλόκοτον χαμ'.νιον, γεν νημα καμμιάς νηρηΐδος, ό άτρωτος νάνος τοϋ βαι μονι&ντος έκβΐνου άλληλοσπαραγμοθ. ΑΙ σφαίραι Ιτρεχον κατόπιν τού, ούτος δέ ταχύτερος των σφαι ρθν διέφευγε. Έπαιζε μετά τοθ θανάτου άγνοών τό φρικώδες παιγνΐδιον, κυνηγ©ν κσί κυνηγο6μενος. Όσάκις ή σκελετώ&ης 6ψις τοθ Χάρωντκ ίττΛησίαίε -πρός τώ -παιδΐον, ούτό Ι6ιδεν είς την σιμήν τού ρΐνα διά τ©ν δακτόλων τού Ινα κόνδυλον. Άλλά μΐα σφοΐ(-α εύστοχωιέρα ή προδοτικωτέ ρα των δλλων προσίβαλεν 6τιΙ τίλου», τό τται&Ιον, Αίφνης, είδον τόν Γοβριβν κλονούμενον, Ιπβιτα ί:6 καί καταπΐτποντσ. ΟΙ διιοθεν τοθ όδοφράγματος 6λοι Ιβαλον κραυ γήν. Άλλ' έντός τοθ πυγμαΐου τοόιου υπήρχεν Άν ταΐου ψυχή' 6,τι συνέβαινεν είς εκείνον τόν γιγαντα, οσάκις ήτπετο τής γής, συμβαΐνει καί είς τό «χαμΐ νιον» δταν άπτειαι «0 λιθεσιρώτου τθ,νΠαρισίων. Ό Γοβριας Ιπεοεν ίνα άνορβωθβ άλλ' Ιμεινε καθήμενος, ένφ κρουνός οϊματος κατέρρεεν επί τοθ ■προσώπου τού" βψωσεν αμφοτέρας κάς χείρας ιιρός τα άνω, έστράφη πρός τό μέρος οπόθεν ήλθεν ή σφαΐρα καί πάλιν ήρχισεν άοων. Πέφτω χάμου μέσ' στό θέρος, Σ' αύτό φταΐει 6 'ς τό νερό, Σ' αύτό φταΐει 6 Ρ... ' Δέν ηδυνήθη νά τελειώση· Δευτέρα σφαΐρα τοθ ούτοθ στρατιώτου τόν διέκοψε ά6οντα. Τώρα δπει πρηνής επί τοθ λιθοστρώτου, καί πλέον έκεΐ Εμ νεν άκίνητος. Άπέπτη καί ή μικρά οθτη μεγάλη ψυχή! (συνεχΐζβται) ΕΛΥΘΗ Τ0 ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ τ&ν -Αγιον Μ8ν«ν>.
  ώΐτε νά άναγκαζεΐαι 6 εχθρός
  νέ παραμένη Ιψ' δσ3ν τό δυνα
  τόν μακρόιερόν χρόνον δπό τα
  Βί>ασ:ιχα π»ρ» των άμυνομένων.
  Ή τελευταία ζώνη ουρματοπλέγ
  μ^ττς, ή πληϋΐεοτέο» πρό; τού;
  «ρυνομίνους ίχει βίθις φθόνον
  πολλάκις τα 100 μέΐρα.
  Πρός ναταστροφήν των πολεμι
  κίόν αύ:ών βκρματοπλεγμάτων έ
  χρησιμοποιηθώσι, χατα τόν παγ
  κόσμιον πό λ «μ όν, διάφορα μίοα
  χαί ίργανα, χαταλληλίτερα δμιος
  5λω< των μίσων α&ΐ&ν χατεδεί χϋςσαν τα δρματα μάχης, τα δ ηοΐχ διανοίγουν είς τα συρματο πλίγματα ρήγμα ευκόλως δια βατόν υπό των ίπιτεθεμίνων. ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ Α'. Τώρα Π'.ύ μόλις ήρχισεν δ χει· μών είνε εύχαιρία νά φροντίσω¬ μεν δι* αύιίν. Ν λ λαβφμιν τα μέτρα μας διά ν* άντιμετωπίσω μΐν τάς άντ ξόους ημέρας τού χαί νά κατισΐτομιν ^γενικώς ίκανοΐ 6περν^χώμιν τάς έναντιίτητας τόν κόπον, τάς ά?θενιίας, το ψθ χος κ.λ.π. Νά τονώσιομεν τόν δρ γανιομίν μα;, διά ά μην ηίπτω μέν ευχολα θύματα κάθε χαιρικής ταββλής ή των 4 ή 5 β»θμών ψχους τοϋ χειμώνος ή τή; ίλ Λΐίψ'ω; των >&μϊόρ μας. Μέ αλ
  λα λό,'ία: Νά σκληραγωγηθώμεν!
  Μέ την σκληραγωγίαν θά ήμπ&
  ροθμεεν νά αρχίσωμε» άμέοως νά
  συντ,θίζωμεν. „
  Σωσΐόν είνε νά άρχΕζη ή σχλη
  ραγωγιχή, θά ελέγαμεν, προπένν]
  σις τιθ ά-θρώπου ήϊ5 είς την
  ηβιϊιχήν τού ηλικίαν, άλλά π&τέ
  εεν β Ι /κ άργά, άς Ιδωμεν ?έ μέ
  ποίον τρόπον θί ήτο δυνατόν νά
  Ιπιτύχωμΐν σιγά—σιγά . χαΐ χω
  ρίς άποιόμου, μεταβολάς τής ζω
  ής μαί,τάποθούμενίάποτελέσμαΐα.
  Τό καλλίτερον μέσον πρός σχλη
  ραγώγτ]σιν είνε ή ίσον τό δυνατόν
  μιγαλειτέρα παραμονή είς, τό υ
  παιθρον, ή άναπνοή >αθαροΟ, φρί
  σχου άίρ:ς, ή φύγη άπό τοΰ; τεσ
  σχρας τοίχους τοθ απιτιοθ μας,
  τεθ ΕωματΕου μας. Καί έφ' ίσον
  ή έργασία μας ίϊν :ιΓνε ΐργασία
  τοθ υπα'.θρου, 5ς κάνωμεν δσον
  ^το δυνατόν περισαοτέρους χαί με
  γαλειτέ(.ους περιπάτους.
  Καί ϊχι περιπάτευς μέ χαλο
  καιρίαν, , άλλ' αχρι6ώς περιπά
  τοι ς έστω χαί ή μάλλον μέ ϊσχη
  μόν καιρόν, μέ βροχήν, μέ _, άνε
  μόν, £χι βίβχια με νιροποντήν
  Χ9ΐ( χυχλώνα! Κάθε κίνησις επι
  ταχύνει την κυκλοφορίαν τού ο Γ
  μα»ς κ«ί συμβάλλει είς την τα
  χυτέραν «<'τ«λλαγήν τής Ολης» καί έηι'ια τοω:ιχώς επί τής λειτουργίας τοθ έργανισμΐθ μας. Τώ Ιργον των περιηατιον χαί των έκθ'ρομ&ν 6πςβ3Τ}θεΙ χατάλ ληλες γυμναοτιχή, οωματιχαί έ ξαοχησεις, παιδία», χ. λ. π. χαί 6ή έφ' 6οόν είνΐ δυνατόν πάντοτε είς τό Οπαιθρ&ν. ΊΊιό αμφιαβή τησιν είνε δ Οη^οςμέ ανοιχτά παράθυρα. (ουνεχίζεται) Αι συνεχεΐς πρόοδοι τοΰ βΑγίου Μύρωνος. ΑΓΙΟΣ ΜΠ5ΩΝ Ν^αβριος (ίνταποχριτοθ μας) —Πριοτεύουσα τής επαρχίας Μαλεβυζίβυ δ"Αγιο; Μύρων εδρίσχεται ε'ς τό υψηλό τερον ση «εϊον τη<; χ^Ι δεσιτ'.ζιι δλων των πέριξ, 6άρ?ις πραγΐϋχτι- χδς. Λίγα ασφαλώς χω?ιά ή χω μοπίλεις Ιχουν την Οίαν χαί τό έππχό/ πεδίον πΐύ πιρίχει αυτή ή ήϊωϊχή δσο καί άρχοντική ?ω μόπολις. Άαΐράφιουν τα χάτα σπρ» σπΕπα της, λάμπουν μίσα σ;ό πράσ:νο φίνιο των άπέοαντων άμπελίών. Καί δ πυργος τοθ χοι νοτιχ'.Ο ώρολογίου — ιδγΐνής δω ρεά καλών τέχνων τή; χωμοπδλΐ ω;—ίψ&νεται ώσαν όβελίσκος δί ξη; πρός τόν γχλάζιονΐ,ύρανόν. Χά ρά θεοθ εΐνι το θίαμα αύιή;τής κωμοπίλειβς. Καί το άντίχριισμά της φίρνει ρίγη συγχινήσεως χαί πατριωτικίθ χραδασμοθ. ΓιατΕ, ή χωμίπολις αυτή ευρεθηχε πάντοτε πρωτοπόρος ε!ς δλους τούς άγώ να( είς δλας τάς Κρητιχάς έπανα στάσεις είς δλας τάς έθνιχάς ίξορ ωήσεις. Άνέδειξεν ήϊωας—χγωνι σιάς Χ3ΐ προσίφερε π^μπολλκ τέ¬ κνα τη; θ.σίαν χάΐιν τής έλευθι ρίβς. Καί την παράδοσιν αύιήν συνέχιοε χαί συνεχίζει άχόμη σή μερ&ν. Εϋρίσχΐται πάντοτε είς την πρώτην γραμαήν τ©ν μΐγά λων προσπάθειαν, των εύγινών έ- πιδιώξεων,των ώραίων δηιιιοιιργι· ών. Οί ΆγιομυριανοΙ έχουν ίαφυ τον χαί άνεπτυγμένην την φιλο¬ ρ διάθεσιν ίσον χαί την εθνικήν συνείδησιν. Καί έπιδΕ· δίνται είς τα είρηνιχά των Ιργα σήμερον μέ τόν Ιδιον ζήλον χαί ένθΐυσ'ασμίν, με την Ιδίαν προσή λωσιν π ΰ έμάχοντο άλλοτε διά την ελευθερίαν τής Κρήτης. Βί· πιι χανεΐς τα «ποτελέσματα τή; ίργακκότητος χαί τής δημιουργι χτΐ; πρΐσπαθείας σι»ν τής
  Ιϊίά; ϊυνόδου. Κρήτης άφ'χθη
  σκν β(ς την πόλιν μ»; β! Οϊοφι
  λεοταιτοι Έπίσ»οποι Πέτβ<νς χ. Διονύσιος κ»1 Ίαράς *αί Σητβίας κ. ΦιλόΒίβς Χηιΐβιωτέον δτι καί έι τής αλλης Κρήτης άφίχθησ»ν ίίϊη α <αντβί οί Θϊοφιλέστατοι 'Επίοχβηοι πρός σννχροτηιιν τής ϋυνόδου, —Δια την βΗβνβμίαν τού Μία άχίμ.τ} εί>ώ> άπό τόν Λιμένα ιής Σητεί»ς. Τ4,, κεντρικόν [τμήμα της* πί?εω{3 μέ·τήν
  προκυμαίαν ναί Ινα χομμάτι γ^αφιχό άχρογιάλι μέ τή ϋαυμασΐαν «μμουδιαν τού. Άπό τό ίιξιβν δ-
  χρον τής πόλεως θ' αρχίση ή προ6λή{ τδν δπό μελέτην λιμενιχων ϊργων.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ 1*1 ΙΑΠΤΙΣΤΙ.ΟΙ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των είδικών ύφασμάτων πού διαθέ
  τει μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχη παρακολούθησιν της μόδας των βαπτιστικών
  καί των γαμηλΐων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα
  εΐδη τού καί διαθέτει την ιιλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθί) τού πελατείαν
  διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοϊρες, τΐλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΤδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  ώς παράνυμψοι είς γάμους «χούν ίνα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ-
  ΟΜ ΜΑΣ έντός τής παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΔ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέψανά μας άσογκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  —Ό χ. Κστζιάς χαί ή ένω¬
  σις Κρητ&ν Πειραιώς.
  Υπο τού Ύπουργοδ Διοικη
  τού ΠρωτΕυούσης κ Κννβτ. Κο
  τζιά ενεκρίθη πράξις τοϋ Δήμον
  Πβι^αι&ς πβρΐ παροχή; ένισχύσβ
  Μς ε»{ την έκβΐ "Ενωοιν Κρπτ&ν
  δρχ, 100 000.
  - ΔωρεαΙ.
  'Βη ιό έπϊτίΐω τής εορτής τού
  ΆνΙου Άνόρεβν καί εί; μνήμην
  τοΰ αειμνήστου Άνδρέου Λ. Κα
  λοκαιρινοϋ τα «Φΐλανθρωπικά
  Ίδρύματα 'Ανδρέβυ καί ΜιχρΙας
  Καλβκαιρινοδ κατίθίσαν: 1) Ε(ς
  τόν Ταμίκν τοδ Πατριωτιχοΰ "1
  δρύμβτβς δρ, εξ χιλιάδας ποός χο
  ρύγπσιν «ατά την ημέραν τοθ
  Άγίου Άνδρίου δωρβάν φβγη
  του μέσον τβϋ ΟΙκονομικου £υα
  οιτΐβυ είς τεύς πτωχούς τής πόλε
  Ης. 2) ΔΓ βΐσφοράν των ύπβρ τ&ν
  μαβητικ&ν ουοαιτίων *{ς τόν τα
  μίαν αύ«6ν δρ. τεοοκρας χιλιβ
  δ
  Υπό τού Ύπονργϊίου
  τερΐΜ&ν έγνωστβΓίοιίιβΐί πρός
  έηβπτκ; της 'Λγιο ι .ής Λ«σ$«
  άς &η κατόπιν άποφχσβ»$ τη-
  νωτάτης 'Επιτροπης '<4νεφοδι«· σμοϋ άπβφααίσθη 2π«ς πρός πβριο ριομόν τής χρηβενς τβΰ σιδήοου λόγω τής ^παρατηρουμένης έλλϊί ψϊως αυτού βΐς την αγοράν καί τάν οοββιρ&ν ώυσχερϊΐϊιν τής προ μηθεία{ κα» εϊσαγωνής έκ τού «· {Μτβριχβΰ άναστοιλοΰν πάσαι αί βπαιτοϋσαι χοηΐιν σιδήρου νέαι καταοχευκΐ τδν; νομικ&ν προοώ πων η όργανισμ&ν η εϊδιχών ΰπη ρ«>ιών οπμεο'βυ δικαΐοο. Ώς νέ
  αι κατασκβυαί νοούνται καί ίχεΐ
  ναι διά τάς οποίας εγένετο μέν
  δημοπρκσία δέν Ματο·υ;ώθη ομως
  τό άποτίλβσμα τβιύτης.
  — Υπέρ τ&ν άναδασώσεων.
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  δια τηλίγροΐφΐχής διχταγης τού
  πρός τος δασικάς αρχάς τοΰ κρά
  τους, συνιστό; όπως αί τελΐυταϊαι
  ένε&γπσουν αυντόνως διά την
  πραγματοποίησιν των δυνατ&ν α
  νβδβσώσευν των περι«ε?ει&ν των
  διά προσνπΐΜης έργκβίας την χ*
  τβίχΜν των ΚοινοτητΝν κχΐ μέ
  την ουνβργασαν τής Έθνίκης Ν·
  ολαίας, τίιν φΐλοδασιχβν
  τείων χαΐ Ένώο«Μν χλχ.
  — Διβνυκτερίίοντα
  Σήμερον 30ην Νοεμβριού Βά
  διανυκτβρεύσο τό φαρμακείον τού
  Ι ν. Γ. Γιπεσάχη.
  ΥΒΟΛΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤίΙΝΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  "Εναντι φαρμακείον- ΧανΐΜτάκη — Κ«μαρέ>κι.
  Ένδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  Έργασία Ιηιμεμελημένη, έφαρμογή τελεία.
  "Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  30 Νοεμβριού 1939
  120 Ώρα Ή Ρουμανία
  δα μείνη αυστηρώς ούδετέρα.
  Χθεσινάς λόγος τοΰ κ. Ταταρέσκο.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΝΕΓΕΙΡΟΥΝ
  ΕΣιΊΕΥΣΜΕΝΩΣ ΧΑΡΑΚΟΜΑΤΑ
  ΚΑΘ ΟΑΗΗ ΤΗΝ ΕΚΤΑΣΙΝ
  ΤΩΝ ΗΕΟΗ ΡΟΣΣΙΚΩΗ ΣΥΝΟΡΟΝ
  ΡΩΜΗ 29 Ν)βρ(ου ((δ. ύπη
  ρβσΐα τής «Άνορθώσίως»).—
  Έκ Βουκουρεστίου άγγέλλβ·
  ται βτι ό νέος πρωθυπουργός
  τής Ρουμανΐας κ. Ταταρέσκο
  εξεφώνησε χθές άπό ραδιο
  φώνου πρός τόν Ρουμανικόν
  Ν)βρίβυ (Ιδ ύτηοεσία λαόν μακρόν λόγον βίς τόν
  πρακτορεϊβν Ρώυτερ οποίον καβώοισε σαφβς την
  πληροφορκΐτάι βασίμως ·τι αί σοβοΰσ«ι Γερ στάσιν τής Ρουμανίας Εναν
  μανικαί άνησυχίαι ύς πρ·ς την Ρωσσίαν τι χΛς σημερινάς κρισΐμου κα
  ήρχισαν έκδηλούμεναι διά τής έσπευσμέ-
  όχυρωματικων
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29
  ρχ μ
  νης ανεγέρσεως σπ·υδ«ίων μ
  έργων καί χαρακωμάτων καθ* όλην την ίκ-
  τβσιν των νένν πρό; Ανατολάς μέ την
  Ρωσσίαν ουναρων.
  'Αλλ* κχί 6 Ρωβσία έκ παραλλήλβυ κ<χ- τασκευχζει όχυρωματιχά ίργα σημασίας πρές τα γερμανικαι σύνβρβ. ΕΙΝΕ Α&ΥΝΛΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΦΥΓΗ ΤΩ ΠΕΙΡΑΪίΚΡΝ 'ΝΤΟΥΤΣΑΛΝΤ, ΡΩΜΗ 29 Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεσία της «Ανορθώσεως»).—Παρά τδν αρμοδίων ναυ· τιχων κύκλων τοΰ Λονδίνου άνακ·ιν·ΰται (τι ή άπό θαλάσσης περίαφιγτις τής ζώνης διώζινς τοΰ πειρατιχοΰ «Ντάϋτσλαντ» έχει τόσον ένταθή ώστκ είνε ανθρωπίνης αδύνκ τ·ν νά διαφύγη πλέον τοδτ· την κατβστρο ΑΙ ΕΓΤΥΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΟΕΡΙΕΦΡΗΪΡΙΣΙιΊ Τ,Ν ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ «. ΓΚΑΦΕΝΚΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νοεμβρίου (Ιδ. ύπηρεο(α) — Εαθ' α τηλέγραφον έκ Βουκουρέστιον ο ύπβυργός τβν Έςωτεριχων κ. Γκαφένκο, βΐς σημερινάς δηλώσεις τβυ είς την βουλήν εξήρε την αξίαν των έγγυήοεων τ«ς οποίας παρέσχον ή Αγγλία κα) ή Γαλλία διά την άκεραιότητα καί την ανεξαρτησίαν της Ρουμανίας. Χάρις είς τάς σαφεΐς Μαί ολ«· χληρωτικάς αύτάς'έγγνήοεΐί, ε ι ιτε, ηδυνήθη ιί Ρ·υμα·ί« «ά συνεχίση την πολιτικήν της καί νά βελτιώση τάς σχέσεις της μετά Των γειτολων της. Απαντών είς τόν τελευ¬ ταίον λέγον τοδ κ. Κοάχυ · κ. Γκαφένκβ ίΐπε δια τέ ζήτημα τδν μειονοτήτων: «Ά πό την ύηάρχ«υσαν κατάστβσιν τίποτε δέν πρέκειται νά μεταβληθή». Η ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ ΛΙΛ ΤΑ ΛΜΤΙΓΕΡΜΑΜΝΚΙΪ ΑΗΤΙΒΟΙΗΑ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ν)βρ(·υ (Τδ ύηηρεσ'α). - Έίτΐστρεφων έντός των ήμερδν είς την I- ίραν τού, έκ Λονδίνον, ό (ν Ρωμη "Αγγλος κρεοβευτης σέρ Πέρσυ ΛΒρκν Βά επιδώση εί{ την Ίταλιχην κυβέρνησιν επίσημον άν α κοίνωοιν τής κυβερνήσεως τευ έν τή έπο'α θά παρέχωνται εςηγήσεις ώ; πρ·ς την έκτα σιν χαί την μ«ρφήν των κατα τή; Γβρ μανίας άντιποίνων. Συγχρόνως β χ. Λώρεν θά είναι έξευΐΐοδστημένος νά παράσχη δι· ευχρινήσεις εάν τβΰ ζητηθοϋν ώςιρός τό ζή τημκτοΰ ελέγχου ό όπβ'βς θ' άσηήται έ«1 τβν βύδετέρων οκαφβν υπό τδν Άγγλων είς τέ Γιβραλτάρ. ταστάσεως. Ό κ. Ταταρέσκο άνεφέρθη είς τάς δυσχερείας τάς ό ποίας δημιουργεΐ διά την οικονομικήν ζωήν δ(ΐ μόνον των έμπολέμων άλλα καί των ουδετέραν ή ηολβμική σύρραξις καί ετόνισεν δτι οί λαο) όφεΐλουν νά λάβουν τα άνάλονα μέτρσ πρός άντιμβ- τώπισιν τής καταστάσεως. Έν συνβχβ'α ό κ. Τστσρέσκο κα¬ θώρισε σαφώς την στάσιν την οποίαν λσμΒάνει ή Ρου μ?ν(σ Ιναντι τν δ εθνών
  γενονότων καί ετόνισε κατη
  γορηαατικώς: ΈπιθυμΙα καί
  θέλησις άμετάτρβπτος τής
  Ρουμανίας είναι νά μβίνη αύ
  στηοως ούΒβτέρα. Ό Ρουμα
  νικΛς λαός είναι προσηλωμέ-
  νος βΐς τό ίδβ&δες τής εί-
  ρή ής καί 8έν θά ττολβμήση.
  παρά μόνον χάριν των πε¬
  πρωμένον τού βφόσον θά κα
  τασΐβ τοθτσ άναγκαΐον. Ό
  Ρουμανικός λαός εύρίσκβται
  καί θά παραμείνη έν ούδε-
  τερότητι έπιθυμαν νά Εχη α¬
  γαθάς σχέσεις μδ δλα τα κρά
  τη γειτονικά καί μή.
  Τελειώνων τόν λόγον τού
  6 κ. Ταταρέσκο απηύθυνε βερ
  μην 6<κλη7ΐν ωτισμόν καί πρός τόν πατρι την γενναιοφοο συνην τβν Ρ·>υμάνων καί έζή
  τη?βν άπό τόνΡ >υμανικόνλαόν
  νά λησμονήση είς αύτάς τάς
  κρισίμους πβριστάσβις τα μΐση
  καί τάς παλαιάς εριδας
  καί νά* συστβιρωθβ πβρΐ τόν
  Βασιλέα καΐ την κυβέρνησιν
  διά ν' αντιμετωπίση τα έκ τοθ
  πολέμου δημ ουργούμβνα δεί
  νά.
  Αί συνέπειαι
  τοΰ άποκλεισμοΰ διά την Γερμανίαν.
  Αι Άγγλοτουρκικαι σχέσεις..
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ν^ρίου (15.
  ύπηρβσ'α).— Όλόκληρο€ ό
  Άνγλικός τύπος άσχολιϊΐοι
  καί σήμερον διά μακρών μέ
  την απόφασιν εφαρμογήν άν
  τιποΐνων κατά τής Γβρμανίας
  διά περισφΐγξεως τοθ άποκλ εί
  σμοθ^καΐ μέ τάς συνεπείας των
  μ έ τρών αυτών διά τό Ράϊχ.
  Τα «Νέα Χρονικο» γράφουν:
  «Δέν ύπάρχει καμμ'α άμφι-
  βολία δτι τα μέτρα τβν συμ
  μάχων θά εχουν τραγικά
  άποτελέσματα διά ιήν Γερμα
  ν(αν. Δέν θά προξενοθν ββ
  βαίως την Εκδηλον, ήχηράν
  εντύπωσιν την οποίαν οημι
  ουργοθν
  κων κο Ι
  είς ιήν
  είναι
  τώ ναυάγια ίκ νσρ
  τορπιλλισμών άλ> ο
  πραγμστικότητα θά
  πολύ άποτελεαιματικώ
  τέρσ. Τό «ΝταΙηλυ Εξπρές»
  τονΐζει: «Εάν ή ΓερμττνΙα
  κερδίση τόν πόλεμον δέν θά
  μεΐνουν πλέον ούδέτερα κρά
  τη ο υ τε καί θά ύπάρχουν
  ελευθέρα κρίιιη είς την Εΰ
  ρώτιην. θ' άπορροάηθοθν δ
  λα διά νά δημιουργηθή ή
  περίφημος «μεΐζων Γερμαν(α9
  Δι' αύτό κοί δυνάμεθα ημείς
  οί Άγγλοι σήμερον νά ιΐττω
  μέν δτι άγωνιζόμεθα διά τούς
  ούδετέρους καί την ελευθερίαν
  των».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ν)βρίου (15.
  ύτιηρεσίο)— Απαντών χθίς
  έκ μέρους τής κυβερνήσεως
  έν τβ Βουλβ χ&ν Λορδων είς
  σχετικήν επερώτησιν ό Λόρ-
  δος Στάνχοπ ίΕήωσε τα ε¬
  ξής: «Μετά τής ΤουρκΙας ά
  νελάβομεν πολυβτεΐς ύποχρε
  ώσεις μέ την ττβποΐθησιν δ
  τι ή συμμαχΐα μας θ άπο
  ββ πρός τό καλόν καί τ&ν δύο
  λαών, τοθ ΆγγλικοΟ καί τοθ
  ΤουρκικοΟ. Δύναται μάλιστα
  νά είπη τις δτι οί άγαθαΐ συ
  νέπειαι τί)ς συμφωνίας μας
  κατέστησαν ήδη Εκδηλοι».
  ΑΥΣΣΟΔΗΣ ΑΕΡΟΜΑΧΙΑ
  ΕΓΕΝΕΤΟ Χί
  ΕΣ ΑΝ
  ΑΝΩΒΕΝ ΤΩΝ ΝΟΡΒΗΓ Κ. ΥΛΑΙ
  ΙΛ ΗΠ Τ Η
  ΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΒΟΜΒΑ
  ΕΠΕΤΕΘΗ ΚΑΤΑ Π
  ΣΤ
  Μ
  ΚΟΝ
  ΚΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ »» Ν)6ρίου (ίδ. ύ-
  πηρ).—Κατ' είδήβεις έξ "Οσλο άνωθεν
  των Νορβηγιχών υδάτων εγένετο άντι·
  ληπτή άπό μικράς σχετικώς αποστάσε¬
  ως έκ τής παραλίας λυασώδης άεοοναυ·
  μαχία ήτις διεξήχθη μεταξύ βαρέως
  βομβαροιστικού άεροηλάνου καί πολε-
  μικών αχαφών. Συμπληρωματική πλη.
  ροφορία δέν εγνώσθη σχετικώς.
  ΩΝ
  ΚΑ ΑΙΙΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
  Σ ΜΕΓΑ ΒΑΘΟΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΩΝ
  ΣΧΥΡΑ ΓΑΛΑ
  Ε
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  είς Γερμανικήν άεροπορικήν βάσιν.
  Τα Γερμανικά ήδράνησαν.
  ΑΥΣΤΡΑΑΟΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ
  ΜΕΓΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΥΙ1ΚΒΝ 20ΜΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Νοερβρίευ (ίδ. ύππρ.) -
  Ό πρ«θυπευρός τής Αΰοτραλίβς μ. Μέ«τ>υ
  προέβη οήμείον είς βαρυοήμαντον δή)ώσιν
  πρό της Β·υλήΓ, ιίτών ίτι είνε χαβ' ·λα
  έτοιμον κβί ββρύτα-α έξωπλιομένον μέγα
  Αυστραλιαν όν έχοτρατ&υτιχίν σώμα τέ ·■
  ποίον 6ά σταλό ιίς Ευρώπην. Τό Αύστρα-
  λιανόν α&μα θά ίχα φθάσβι είς Ευρώπην
  τ·ν πρεσεχή Ιανουάριον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ν)βρί«υ (ίδ.
  ύπηρ. «Αν·ρΒώσεωρ))—Τό
  Αγγλικόν ύΐχβυργεϊον'Αερο-
  πορίας ανακοινοί ότι Άγγλι
  κ« άεροΐτλάνα έχ των τεταγ
  μένων πρές αναζήτησιν των
  ΓερμανΐΜ&ν ύδρβπλάνων τα
  έπεΐα τβπβθετοϋν δι' «λ»ξι·
  πτώτων νάρκας είς Αγγλι¬
  καί ς ακτάς καί άλλαχ·ϋ, έ
  φθαοαν χθές ιίς Μπορκούτ,
  γερμανικήν «ερβπορικήν β*
  σιν της Βορείου ©βλάσσης.
  Έκ τής βάσΐως αυτής έκκι-
  νοδν τα Γερμανικά ύδροΐτλά
  να καί έξαπολύουν τ·ν όλε¬
  θρον είς την Βορειον ©«λασ
  σαν δια τ&ν μ«γνητικών ναρ
  κων τοΰ θανάτου.
  Τα Αγγλικά άεροπλάνα α
  νεκκλνψκν τρία έκ τδν ύδρο
  πλάνων αυτών τοδ έχθροΰ
  καί μέ κατα γιστικόν πϋρ
  των μυδραλλιοβόλωντων τοίς
  βκρυτάτβς βλά
  βας.Τά Γερμανικά άντιαερο
  πορικα τηλεβέλα τή; βέσεως
  Μπορκούτ ήνοιξαν σφοδρσ
  τκτον ηΰρ είς τό οκοίβν τα
  Άγγλικά άκροκλάνα απήν¬
  τησαν δι' έ£«πολύσεως βαρέ
  ών βομβών. Τα Άγγλικ* α
  εροπλ«να καρά τόν σχληρόν
  άγώνα τσν οκβίον διεξήγα
  γον έιχανήλθον άπαντα είς
  τας βάσεις των σΰα.
  Έτερον ανακοινωθεν πνρέχει την πλη έπεχείρησαν διόλου ν' άνυψωΒοΰν πρός χ·
  ροφορίαν έν ουνεχε'α ίτι τ' Άγγλιχά ά. |τ«δίω{Ίν τδν αγγλικών. Εί; την έπιδρομήν
  εροπλάνα χατήλθον είς ϋψος 200 χαί 100 αυτήν αποδίδεται έξαιρετιχή σπουδαιότης
  μέλις μίτρων, άα' ίηβυ έβορβχρδιοαν την λόγω της διανυθείσης μεγάλης άποστάσε-
  βάσιν. Χαρακτηριστικόν εΤ·Ιως κα. τδν στοιχείων τα όαοΐα συνελέ
  Γερμανιχήν
  ναι ίτι τα
  β ρρ
  Γερμανικά άεροπλάνα
  Τελεσίνραψον
  της Ρωσίας πρός την Φινλανδίαν.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
  ΤΒΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 Ν)βρ(·υ (Ιδ. ύπηρεα(ν).
  —Ό επί κεφαλής τής τουρκικής οίκον·μι
  κης άποατολής κ. Μενεμεντζέγλου Ιπεσχέ-
  φθη σήμερον τό άπόγευμα τόν λόρδον Χά-
  λιφαξ καί τόν κ. Κάτογκαν γενικόν γραμ
  ματέα τοδ ύπουργείου τδν Έ'ωτερικδν
  καί συνωμίλησεν μετ' αύτδν ίη' «βκετέν
  Διά τα μ*ϊ*\) Τ·»ρκίβ{ χ«ί 'Αγνλίβς ζή
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νοεμβριού (16.
  ύπηρεσ(ο) — Τό ".πρακτορείον
  Χο^δς ανακοινοί δτι ή έκ τοθ
  ΡωσσοφινλανδικοΟ δημιουργή
  θεΐσα κατάστασις άπΐβη κρι¬
  σιμωτάτη. Ό έρυθρός στρατός
  συγκεντρώνεται κατά μήκος
  τ©ν Φινλανδικών συνόρων έ
  νισχυόμενος υπό πολυάριθμον
  άεροπλάνων καί ό Ρωσσικός
  στόλος τής Βαλτικης ευρίσκε¬
  ται ΰπ' άτμόν ένισχυόμενος ύ
  πό νέων μονάδων. Τηλεγραφή
  ματα έξ Άμστερνταμ άνα
  φέρουν δτι είς την Δυτικήν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΝβεμβρΙου (Ιδ. ύιτηρι
  σία).— 'Αποσκάσματα Γαλλικοΰ στρατοδ
  κατώρθωσαν μετ* έπιτυχείς άπωθήσεις τβν
  γερμανιχδν περιπολιών ν&] είαχωρήαειυν
  εί! τάς έχθρικάς γραμμάς είς βάθες 600
  μέτρων κ»ί νά ονλλέξουν ίχανοπσιητικάς
  πληρογορία;.
  "Ανατολικώς τοϋ Μπίλ έλαβε χώραν ή
  σ«β«ρωτ(ρα ούγκρουσις μεταξύ τδν «ντιπ*
  λων περιπολιδν.
  Ο ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΑΠΟΚΑΕΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΰΡΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Νβεμβρίβυ (Ιό. υπηριαΐοθ-Τ6 6
  ηουργιϊον 'Γξωτεριχ&ν τής ΓβλΜβτς «πέβτειλε
  κρός βλας τας {ένβς ηρεσβιΐας άντΐνρκφβν μέ έη·
  {ηγηματινβν άνακβιννθέν τβθ δι«τ*νμ°>τβς έφ«ρ
  μβγής τβδ άηβκλεισμοθ κατα τβθ έ(«ν«Ύΐκ·0 έμηο
  ρ<οι> τής Γ«ρμ«ν(ας
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΟΑ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ
  ΕΙΣ ΤΟ ΡΟΣΣΟΦ1ΝΛΑΝΔ1ΚΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 29 ΝοεμβρΙβυ (ίδ. ύιιηρε-
  αί«).—Κατ' είδήοεις έξ Ούασιγκτδνος ο κ.
  Χά λ εδήλωσεν ώργά την νύκτα* ίτι ή Άμε
  ρικανική κυβέρνησις είνε ετοίμη νά προα·
  φέρη τάς υπηρεσίας της μεσολαβοΰσα διά
  την ειρηνικήν διευθέτηβιν
  λανδικής διαφοράς.
  τής ρωσοεφιν
  II
  ΓΕΡΜΑΝΟΙ Ε
  ΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
  ΨΑΝΧΒ
  1ΚΗΡΥ3Ι
  ΕΣ
  Ν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 29 Ν)βρ(ου (ίδ. ύηηρ.)-Γερ
  μανικά άεραπλάνα Ιρριψχν χθές άπό μέγα
  λου υψους είς πολλάς περΐφερε(·ς τής Γαλ
  λίας χαΐ κυρΐως είς τό λεκαν·π<οι·ν τδν Παρισίων έκατομμύρια προχηρύξεων κοκκί νού χρώματος κ»1 ύβριατικοΰ περιεχομένβϋ κατά της Αγγλίας._________ ψ Λ " ΕΙΣ ΑΓ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΗ ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΑΓΝΟΣΤΩΥΕΟΕ01ΗΤΟΙΣΚΑΦΟ! 29 Ν·<μβρ'οιι (το3 λανί.,.0 μόλις 150. Ή εφημερίς «ΠολΙτικεν» γρά Φεΐ ότι έντός τής νυκτός ή Ρωσσία θ'' απευθύνη τβλεσΐ γράφον πρός την Φινλανδΐαν Είς τό οποίον θά ζηιβ νά λά· βθ απάντησιν έντός τό τιολύ 18 ώρών. Άλλαι βΐδήσεις ά· νσφέρουν δτι έν ρωσσικόν βομβαρδιστικόν καί εν κατα διωκτικόν άεροπλάνον ένήργη σαν σήμερον πτήσιν επί ττολ· λήν ώραν υπεράνω τοθ Φιν β6λα δέν κατά των ήνοιξαν διόλου πθρ ρωσσικών άεροπλά νων. Είς 'ΕλσΙνσκι Επαυσαν νά πιστιύουν βτι ή Ρωσσία θά περιορισθβ ιίς πόλεμον νεύρων καί ψοβοθνται δτι θ' Αρχίση στρατιωτικήν δρασιν. Την Δευτέραν εκλήθη υπό τα δπλα καί ή τελευταία έφεδρι κή κλάσις. Ούτω έν Φινλαν δία: ευρίσκονται ί)5η υπό τα δπλα 500 χιλ. στρατοθ. 5 έκατομμυρια διά την οδόνΠαχείας Άμμου-Σητείας. ΑΦΗΝΑΙ 29 Ν)βρ(ου (τοδ άνταΓθκριτοΰ μ«() —Είς τα έοπερινά φύλλα δημοοιΐύκται ή πληροφορί» της παροχής πιοτώσεως διά νέμου εκ 5 έκατβμμυρίων δραχμών πρός άπο περάτωσιν της κεντρικί,ς άρτηρίας Κρήτης. Ό νέμος «υιός χαθορίζει τό τμημα τής άηέ Παχείας "Αμμου μίχρι Σητείας ίδί && ή της Φη·(«( ιΐχι πέρυσι κονδύλιον 2 έκατομμυρίων δραχμδν είς τόν πρεΰπολογισμόν. Ό νόμος, ο παρεχων την πίστωσιν τδν 5 εκα'βμμυριωνδιά την ακ·*ερ«ταίβιν τοΐ υκολοΐηου τής *ίοδ Παχείας "Αμμον £ητε( άς ύπβγραφεΐς την παρελθούσαν ίβδβμάδα νητον πληρώματος Γινονται ίρευναι κρός ~έ£«χρ( βωσιν τής εθνικότητος τοδ σκάφου: καί τδν αίΐίων τοδ ναυαγίου. ΕΡΡΥΒΜΙΣΒΗ Η ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚ ΤΙΣ Β1ΝΤΕΙΙ1ΪΕΙΣΤΟΟΛΝΕΗΙΣΤΒΗΙΟΝ ΑβΗΝΑΙ 29 Ν)βρίο» (χον &νταηοΝριτοΟ ιι«« — Δι· Βαΐιλικοϋ διβτάγμβτος >«α9»ρΙιθιισ«ν αί άκαι
  τβυμεναι οιατυηώβεις διά τίιν α&τεννραβήν τβν
  β«β«οααϊβν τί,ί Παντείο» Εχολής ιίς τ· Πανειιι
  βτημιον·
  ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ
  ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ
  νόν
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ
  29 Ν)βρί·υ. - Το νυκτερι-
  τ·ϋ Γ«λλ«κο0 ατρατηγεί
  •υ «ναφέρει: «Μετρία δράσις τοθ Γαλλικ·Β
  πυροβολικοϋ. Έλά
  περιττολιών».
  ρ ρς λικ·Β
  Έλάχισται συναντήοεις τβν
  ρς
  φύλλον τ«ί
  Λ ©ΗΝΑΙ
  τ·δ μ·ί).-
  Τή,
  29 Νβεμβρίου (τ·δ άνταιτοΜρι
  ξδ8 σήμερον
  των