98122

Αριθμός τεύχους

5335

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

1/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  600
  Ιλ Ιλαβ,
  ξ
  τβν ένπβ
  ι« Λ4. ϋκηοεβι·) -ΤΙ Ι
  Τη< Γ·λλΙ·( άκΐίΐΐιΐκ ■ιβκ άντινΐΜηκν μ* ιυ τού όι·τ·νμ«τ·( ίε« ιτετ τού ΙςανυγΐΜβ ψι ΙΦΙΝΑλΝΔΙΚΟΝ ίοεμβρΐ·» <1δ. ύΐϊΠΡ·· ξ Ούααιγκτ&νο,»«. ΐϋν νύκτα Ιη ή'ΑΐΝ είνε ετοίμη »* *9*' η( μι0ολαρβδί« 4» ετε,οιν ΕΡΡΙ1.1 ΑΝΟΡ ΩΣΙΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΓΡΑΦΕΙΑ 6, ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ "* ΟΛΟΣ ΜΙΝΒΤΛΥΡθΥ ΤΚΕΪβΤΙΟΣ ΣΥΙΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι ΑΙγύηνοο Ιτησία λίραι Β ||άμηνοϊ Ι Άμβοιπής Ιτησία 8ολ, 1Β Ιξάμητος » 8 ■ατά φύλλον Δραχ. 9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1939 ΔΙΕΥΘΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ Β4ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5335 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑΝ Η ΦΙΝΛΑΝΑ1Α Χθές την 9ην π.μ. τάΡωσσικά στρατεύματα εισ έβαλον έκ 3 σημείων είς την Φινλανδίαν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ν)βρίου (Ιδιαιτέρα ύπηρκσια τής «Ά νορβώαΐως»).— Παρκ την 4κδπλ»θ6ΐσαν επισήμως διά Βεοιν τής Κυβερνήσεως των Ηρωμένων Πολιτειών νά μεσολαβήση μκταξύ Ρωσσί- ■( καί Φινλανδίας πρός εί ρηνικιΐν διευθέτησιν τής με ταξύ των διαφοράς έν τού¬ τοις Α Ρωααία, στηριζομένη εί; την Ιοχύν της, προσέφυ γεν είς την βίαν στρέψααα άπό της πρωϊκς τής σήμερον τα ίπλα εναντίον τής Φιν λανδΐας. Ό στόλ·ς κβί η άεροπορ(α τθν Σοβιέτ Ευρίσκονται ηδη εν «)ήρει δράβει Άπο τάς ακτάς της Φινλανδίας Μαί άπό τό Έλσίνσκι φαίνεται ό ρωβοικος σ<ό3<ο$ ό οποίος συ· νεκβντρώβη βντος των χωρι- κων φινλανδικδν υδάτων μέ τα βτομιβ τ&ν τηλεβόλον β- στραμμένα κρός τάς φινλαν- διχάς πόλεις. Σήμεραν την 9.15' πρωϊ¬ νήν βδοθη τό ούνθημα τού συναγερμοΰ είς Έλαινακι λό¬ γω εμφανίσεως τριών οοβικ- τικδν «εροπλάνκν υπεράνω τής πόλεως. Αργότερον ενε¬ φανίσθη Μαί βαρύ ββμβαρδι- στικέν άερβπλάνον των Σο¬ βιέτ το οποίον ενήργησεν επί πολλήν ώραν πτήσεις ά· ναγννρίαεω; εί; ελάχιστον σχετικώς υψος. Τό άεροιτλά- νόν άπεφυγε νά ρίψρ βέμβχς κατ« τής ηολκ»(, εβομβάρδι οεν έμως τό £{;ωθι τ«ΰ '£λ· σΐνοκι αεροδρόμιον χατά τοϋ οποίον έξεκέλωαεν ολο τέ* τρομερόν φορτΐον τού. Τα φινλαν&ιχά άντιαεροπβριχά τηλεβόλα ήνοιξαν αμέσως σφοδρόν πΰρ χαΐ ήνάγκαιβαν τα ρνσβιχά άεροπλάνα νά τρβπβϋν είς φυγήν πρός τβν φινλανοικόν χόλπβν. "Αλλα τηλεγραφήματα έξ 'ΕλσΙνσκι άγγέλλουν (τι την Ιδίαν ώραν χαθ' ήν έπέδραμβν χ α τα τής Φιν- λανοικής πρωτευ·ύαιις1 τα σοβιετΐΜά αβροιτλένα χά) τα ρωσσικχ βτρατεύματα εί οέβ*λ·ν άπό τρι&ν σημε(ων τ&ν συνορων είς τό Φιν λανδικόν έδαφος. Πρώτον έξ ανατολ&ν πλησίον τής Άρχτικής θαλάσσης. Δεύτε¬ ρον είς τα βοοειον άκρον ση μεΐον τη; Φινλανδ(«ς παρά τβν χολπον τοΰ Κόλα χά) τρίτον είς 2«υαγι»ρνί εύρι σκομένβυ είς απόστασιν 300 χιλιομέτρων από τοΰ Λένιγ χραντ. 'Η επ) των συνόρ«ν μικρά φινλανδιχή πόλις Τε γιορχί εδέχθη σφοδροτάτην αέρος επίθεσιν χο,ί βτη βββαράς ζημίας. ύπέ ΡΩΜΗ 30 Νοϊμβρίου- Κατ' ίίδήαεις έχ Βερολίνου οί έπίσημοι γερμανικο) χύ χλοι δηλοϋν ότι τό Ράϊχ θα παρακολουθήση μετ" εν ιιαφέροντος την έκβασιν ων ρωασοφινλανδιχων δέν θά επέμβη ίμως διέλου ου ε υπέρ τής μιάς οΰτε υπέρ ης αλλης δυνάμεως ουτκ κα) θ« μεσολαβήαη πρός ουνδιαλλαγήν καιεΐρήνευσιν. Πληροφορίαι (ξθύασιγκτών*ς αναφέρουν ίτ αίδηλώοειςτου ύίυργοΰ των Εξωτερικών χ. Χάλ διά τό ρωσσοφινλκνδι- χον δέν θκωροΰνται ώ; έχον ααιτόν χκρχχτηρα έηιοήμο» ί άμεσον προοφοράς μεσο¬ αβήσεως έκ μέρους τής Ά- οί ΑΜΕΡΙΚΛΝΙΚΟΙ Ε50ΠΛΙΣΜΟΙ Πρρισσότρρον ό>(ον ΐ,Τιν κρ'<τίΤ.ν ίξεδηλοιθη η Άμρρική ΰτέρ τής ,'διας." Άν'οτε-ρω ενα άπό τα τεράιτια τηλεβόΚ-α των τΓΗυτυί'ον πιι λανδιας >άν Αμερικανικόν έξοιΐλισμων.
  Φιν
  πιιρε,ΐοι
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ
  Ή Α Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος τής Αγγλίας «.βασημοφοονΧ διακοιβεντα
  Άγγλον άεροπόρον.
  Η ΜΟΣΧΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌΝ
  ΠΡΟΣΦΟΡΑΝ.
  τιηοβσ'σ) — Κα η
  ματα έξ ΈΚσΙνσκι ή Μόσχα
  άπέρριψί την προσφοράν τής
  Άμβρικανικης κυβερνήσβως
  νά μεσολαβήση πρώς έξεύρε
  σιν εΐρηνικτΐς λύσεως τής μβ
  ταξύ Σ-βιέτ καΐ Φινλανδίας
  οιαφορα;.
  ΤηΧβγραφήαατα έκ Μόσχας
  άναψίρουν 6η ή εφημερίς
  «Πράβδο» ασχολουμένη μέ τό
  Ρωσσοφινλανδικόν <"<**«>:
  λανδΐας «ρός την Ρωσσίαν ε
  ναι ή απαγόρευσις τής κυκλο
  φοοίβθ τ«5ν ρωσσικών Ιφημερΐ
  6ων είς ΈλσΙνσκι καΐ τος άλ
  λας Φ νλανδικάς πόλεις», π
  Ιδία βψημβρΐς γράφει βτι είς
  τΛν Ρωσσίαν λαμβάνουν χώ-
  οάν μβγβλσι Βιαδηλώσεις Ο·
  πό τοθ λαοθ ζηχοθντος νά
  ληφθούν αύσχίρΛ μέτρα καΐα
  τής φινλανδίας.
  Η ΚΥΡΙΑΡΧΙ-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ν)βρ1' υ Ιιδ·
  ύτιηρεσΐπ) — Τηλεγρσφήμαϊο:
  ίκ Νέας Ύόρ(.ης άγγέλλουν
  Β ι ή σιιερικανική εφημερίς
  •Σιρΐπς Χάουνερ» άσχολου
  μίνη μ* τόν κατά θάλασσαν
  πόλεμον νρώφβι: «Ή Γερμανία
  βά έχρβιάζειο 15 Λλόκληοα Ε
  τη διά νά κατορθώση νά *α
  ταστρίψη την ναυτιλΐαν καΐ
  *β εμπόριον τΛν
  καί των εοδετέρων κρατον
  καί 4ν άκόμη ίφήομοζβν «Ις
  βλον αύτό τό μακρόν διάστη
  αα τος Ιδίας άπανθρώπους μβ
  θόδους των οποίων κάμνει
  ΥΡΓϊσιν, νσρκΛν, τορπιλλισμων
  κλπ Τοθτο άλλωστε βΤνε γνω
  στόν καί είς τούς Γερμανοθς
  οΐδποΐοι ·>αΙνονται τδν τε¬
  λευταίον καιρόν άπογοητβυμί
  κ_ι 1»ν·ιιηι<ηι£νΟΙ*>
  Τί προηγήθη
  τής Ρωσσικής
  είσβολής. =====
  Π/ΡΙΐΙΟΙ 30 ΝβίμβρΙου
  (IV
  ύιτηρεαιοι) Τ* ρΜθββφινλβνδιχ*
  γβνβνοτοι έξϊΐλ'χβη'αν ά πό τής
  η«ρ<λθ«ύβης νυκτο; κατά τρόπον ρ«γδαΤον οίον κ«< δρβμ«τι*βν, Ό πρόεδρος τ&ν επιτροπήν τοδ Λιχοδ χ» έπίτροκος επί τθν 'ΕξΜ τβρικΒν τδν Σοβιέτ κ. Μολβτωφ ομιλήσας την νύκτα άπο ραδιο φώνου ανήγγειλε την απόφασιν τής Ρωσσίας νά χρησιμοποιή^ βίαν κατ* τής Φινλανδίας, (Ι «ών τ* έξή{: «Ή έχθριχη στάσις ίναντι τη( Χοβΐϊτι«ής ΡΜσσίβς τής Φινλβνδι ρνπθβΜίμδςύηβχρϊώνειν* &μ«σκ μίτοα διά να κα τοχυρώσυμίν την εξωτερικόν α σ»ϋ»λε«αν τοθ κράτβυς μ*ς· Αι έιτΐ μήνας διΐξ«χβεΪ3»ι δικιιρβγ μ*τϊώαεις δίν κβτίληξβν ·Ις άπο τίλβσμ» 2€β«ρ»» ηρβ*λΛ«>ί έγ*
  νβντβ (Ις τα αυ>ορα υπο της
  Φινλανδίας Ή Χιβκτική κ«β-Ρ
  νησίς άπΐφάσια· νά άποσυρη «5
  ΈλαΙνσκι Τβΰς κβλιτι«βϋς και
  δκτλωματινούς «ντικροαυηβυς της
  κ«1 (ομοι οιατβτνίίς είς τ* ατρα
  τΐόματ* της ν* «Ιν« βτβιμα δι*
  ηάν ενδεχόμενον. ΑΙ ιτροτάβεις
  μκς κροοέκρονβνν ίΐςυπεροιττικην
  άρνησιν σνζοτησ«»ς 'Β Φινλβτν
  οική Μυρίρνπσις έννβεΐ ν*««
  τΗ τ*> Αίνιγκρβντ ύ«β τίιν
  απειλήν τοδ στββτβδ της, Δέν οί
  βιται τ* υφτστοΐιΐίνβν μ«τ«{ΰ
  τ&ν δύβ ϊνρ&ν ούμ»»νον μπ («ι
  ΟέβΐΗς. Το&το μάς ήγαγεν «»ς το
  να ΒενρΑσνμεν τβ έν λόγω συμ
  βωνβν ώς άχρηοτεοβίν. ©ΜΐρβΟ
  ιι«ν την Φινλβνδίαν »{ εν« Μρ*
  τος *νεϊ·ρτητβνκ«1 κυρίαρχον.
  "Εκτοτε τα γεγβνβτβ ί{ειλί
  &
  Φινλκνδον πρϊοββυτην δι«»β'
  νωσιν ύιογ(γοο>μμϊνην υπό τοί
  κ. ΜολότΝφ πΐοΐ δικΜοκής τ&
  ροισαοφΐνλανδικ&ν σχίσΐ«ν κ«1 έ
  δήλναιν δτι δέν νννρΐζβι κοΐτί
  πιν τούτου έ«ν πρϊπει «ά ίϊχδρ
  πλέον βί«νδΑηοτ« απάντησιν τή
  Φινλανδίας »
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 30 Ν)βρίβυ.- Κα
  τ* τυλΐγραφήματβ έξ Έλσίνσκι
  μβτά την κβταγγίλίαν τοδ ρ»β
  σοφΐνλανδικοδ συμφώνβυ ύηό τή;
  κυβιρνήοεω; τ&ν Σοβιέτ εί; την
  Φινλβνδίαν εκδηλούται ζθίηρά
  νβυρΐΜότης κβΐ άνησυχίβτ. Έκ Μό
  σχβς άγγέλλετκι δτι υπο τ&ν
  Σοβκτικ&ν χύκλνν ίθιωρήβη ώ?
  νέα πρόκλησις Α Φινλανδικη ά
  ππντηοις έν τή οκοία ίπροτίίνΐ
  το η άμοιββτία άπομάκρυνσις
  τ&ν βτρατευμάτΜν έκατίρωβεν
  τ&ν βυνόρολν.
  Μέχρι τής »ρ»ΐας σήμερον δέν
  (!χβν άνβκοινιιΒό είς τον Φιν
  λανβικον λβτον η δΐΜκοκη τ&ν
  ρωοσονινλκνδικ&ν βχίσΐων.
  Ή Φινλανδικη κυβέρνησις φ*ί
  ν«ται άνκποφάοιβτος κκΐ διστβ
  κτικη Π*ντ»ς Ιντος της ημέ
  ρ«ς Β* συνελβο τό ύπβυργιχόν
  Συμβούλιον δι* ν' αποφασίση αν
  πρίπει ν' άνβκβλίβη τού( * έν
  οικλνματικοΰς κ«1 έμηο
  άντιπροσώπους τής χώ
  Γίρ.σ& της Φ.νλο,νοΙαί
  * ν Μβσχ» έτεσκίφοη τβν κ. Πβ
  τέμκιν ίνα έκιοώοο την Φινλαν
  δίκην απάντησιν είς την ««λ«υ
  τβίαν ι-»00ΐκλν βκχκοίνωσιν ει«
  «ήν έ>«οί·ν η Βυβίρνηβιβ τββ
  Έλοίνσκι δηλβΐ ίτι βΐΜρεΙ «δι
  «βπβλογητβν, τΛν ύπβ της Ρ«αοΙ
  άς κατβγγελίαν τού ρβ»σοβφιν
  λ«*δικβθ ονμφώνβ» μή ε«ιβ*«
  Ι Ζι καΐ ηροτείνΐι την ηρβονυγην
  ,^Ιϊί διαιτησίαν βάσει «β &ρ9ρβυ
  1 5 τοθ βυμβώνβυ τβδ 1932 δι* τϋ|
  ·λ·»'·»« τοΐτηί ·ΗΜΤ«μ·»|.
  η Πβτίμχιν ί«ίβ»»ιιίν ■!. τ·ν
  Όηνοδηιοτΐ οί έπίσπιιοι κύ
  κλοι τοδ Έλσίνσκι Λσαν βεβαιοί
  ίύβύς μετ* τον λόγον τοδ κ. Νο
  λότΗφ ίτι έντβς τής νυκτός 0*
  ηρχιζαν αί έχβρβπρκίίβι έκ μ*
  ρβυς τής Ρωοσίβς.
  ΑΓΚΥΡΑ 30 Κοβμβρίβυ.- Το
  πρακτορείον «Τάς» μεταβίβει τί
  κιίμΐνον τής διακβινώΐενς την 6
  «οίαν ΙηίδΜκε χθές ο κ Πβτίμ
  κιν είς τβν έν Μόοχα Φινλαν
  δόν πρεσβευτήν. Είς την διακβί
  ννσιν αύτην η Χ,οβιιτικη κυβίρ
  νησίς δηλοί δτι συνεπεία τ&ν
  νιχ&ν *«ιβίσε*ιν κ«τ* τοδ ρ«οβ
  κοδ έδ*φο»( υπο τοδ φινλανο
  κου στρατοδ Α κκτάοτκβΐί *«
  βη άφόρητος κ «Ι ότι Α ΡηοοΙ
  δέν δάνατβιι ν' άνεχβζ περι
  οότερον την «ιρβκλητικβτητοι τή
  Φινλ«νδί«( μετ* τή( 6ηβί*( «ι
  ναι νηβχρΐΝμΐνη νι'
  βχκβεΐ{.
  μερικής είς την διένεξιν Ρωβ
  σία; καί Φινλανδίας Πάν¬
  τως αί δηλώοεις είς τας οκ·(
  άς προέβη ο Άμερικανός ύ·
  ποοργός τδν Εξωτερικών κα
  τόπιν μακράς ουοκέψκως μβ¬
  τά τοϋ πρβέδρου κ Ρβδσββλτ,
  άπεβτάληοβν υπό μορφήν δι-
  ακοινώσΐων είς τβύς έν Μό¬
  σχα καί Έλσίνσκι πρεσβευ¬
  τάς τ&ν Ήνωμένων Πολίτη
  δν ίνα ύπββληθοϋν εί^ τάς
  κυβερνήοίΐς Ρωοσίνς καί
  Φινλανδίας.
  Νίώτερα τηλεγ^αφήματα
  έξ Ούχσιγκτωνο; άγγέλλνυν
  ότι η ειδηαις τής εΐοβολής
  των Ρώοσων είς Φινλανδίαν
  προεκάλεσεν άλγεινήν έντύ
  πωσιν τόσον· είς τού; επισή
  μους >,ύ<λομς ίσον καί είς την κοινήν γνώμην της 'Α- μεριχής. Ο ΝΤΟΤΣΕ ΑΓΟΡΕΥίΙΝ όστις πιθανοίτατο 6έν Οά μείνη άδιάφορος μεχρι τέλους πρό της Γωσσι κης άπειλής, ή όποία μετά την Πολωνίαν καταλυει τό μικρόν, κρατος τής Φινλανδίας. ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΔΙΕΡΧΕΤΑΙ ^ΣΤΙΓΜΑΣ ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ. ΑΓΚΥΡΑ 30 Ν)βρ(ου ([». ύ· τιηρβσΐα),—· Τό πρακτορεΐιν Χοβάς αγγέλλει δ τι είς τό Βερολίνον επ κράτει σύγχυσις μετοξύ των έπισήαων κύκλων τοθ Ράϊχ διά την Ρωσσικήν δρασιν είς .Φινλανδίαν. ΟΙ ήέτσι τοθ Ράϊχ φοβοθνται &τι τα Σοβιέτ δέν Θα τιεριορΐσουν την δρασιν των είς την Φ.νλαν δΐαν άλλά θά έπεκταθοθν τα χέως καί είς τάς & λας Σκαν διναυίκσς χώρνς, την Σουηδί- αν καί την Νορβηγ'αν, μέ α¬ πόφασιν νά πραγματοποιή- σουν τό παλαιόν Ρωμαϊκόν δ 'ειρον, ν" άποκτήσουν λιμέ¬ νος είς ιήν ελευθέραν θά¬ λασσαν, είς την Βόρειον Θά¬ λασσαν καί τόν Ατλαντικόν. 'Εξάπλωσ.ς δμως των Σο¬ βιέτ έφ' ολοκλήρου τής Σκαν διναυϊ.ής θ' άποτελ^ άμεσώ τατον δσον καί σοβαρόν κΙν δυνον κατά τής ΓερμανΙας. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ν)&ρΙου (16. οπηρεσΐσ) —Ή «Εφημερίς τής Ζυρΐχης», ασχολουμένη σήμε¬ ρον μέ τό ρωσσοφινλανδικόν καί τος συνεπείας τού, γρά φεΐ δτι ή είσβολή τής ΡωσσΙ- ας είς την Φ.νλανδΙαν θά δώ σρ την ευκαιρίαν καί θ' απο¬ τελέση, τό ούνθημα στραπωτι κης εκθέσεως τί)ς ΓκρμανΙας κατά των Κάτω Χωρών. Ύπάρχει πιθανότης, γράφει ή Έλβίτική εφημερίς, ν' άναγ κασθβ λόγω των 4< τΔν ϋρο χών τιλημμυρών ή ΓερματνΙα ν' αναβάλη την επίθεσιν κα¬ τά τής "Ολλανδίας καί τοθ ΒίλγΙου,Ίνε δμ«ς βέβαιον ότι έχουν ή5η κληθή ύηό τα δπλα νέαι κλάσεις έφέδρων βν Γερ μβνία, δτι ανεκλήθησαν όλαι οί άοειαι των αξιωματικών καί όπλιτών μέτρα άτινα ιτρο οιωνΐζονται σΰντομον εκδή¬ λωσιν στρατιωτικάς δράσεώς τί|ς ΓιρμανΙας.
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρα·
  θοΟ·— Σήμερον άβονευματινή 6.
  15', εσπερινή 9.15' μ. μ. «Σενιορί
  τα» μέ τούί Ζαννέτ Μακντόναλδ,
  Νέλσων Ένυ,ι
  Την Δευτέραν «Άσιατική θύιλ
  λα».
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμβοον ή «Βαρώνη
  καΐ Δ Καμαριίρηο>. Κυριακή ώ
  ρα 10 ν. μ. ττλουσιώτατον Σινεύκ
  μέ 5ο. 6. 2 μ. μ. ολόκληρον τό ε
  «εισοοιακόν «Μαϋρος Άβτός. 4-6
  ή αΒαοώνη καΐ Δ Καμσριερης» μέ
  τιμάς ήΚαττωμίνας. Άνογΐυματι
  ναΐ καϋ' εκάστην 6 1)2 μ. μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Στοσμός Αθηνών.
  Πρ6νρ°«μμ« Ιπς
  12.25 Σήμα—Έθνιχδς Ομνος—
  Ομνος Νεολαίας.
  "ϋ?α Άστεοοσχοττείου Αθηνών.
  12.30 Ή &?χ τίθ ίίγάΐοιι.
  13 Έλληνιχά τραγούδια. (Δί-
  αχοι).
  13 30 Είδήσεις.— Χρηματιστή
  οίον.
  13.45 Μουσιχή ΐζάζ. (Δ'σ<οι). 14.15 Είδήσιις.— Μετειβρολογι χον δελτίον.—Κίνησις «γορ8ς ΙΙιι ραιώς. 18.45 Έμβατήρια ^χαΐ Ιλληνι χοΐ χοροί. (ΔΕσκοι). 18 55 'Η ταχτιχή όρχήστρα τοθ ΣτοθμοΟ (υπό την διεύθυνσιν τιΟ χ. Γ. Βιτάλη). 19.30 Ή ωρα της Έλληνίδος. 19 45 "Εργα διά χορωϊίαν. Δ) () 20 Δημοτίχδ τραγοθϊι (δπό τοθ όμΐλου χ. 'Ανεστοπούλου) 20 30 ΕΟΘυμη μουσιχή. Δ!· αχοι). 20.50 Είδήσεις. 21 Ρισιτάλ τραγουδιεθ (υπό τής 8(δος Πόπης Ευστρατιάδου). 21 30 "Ωρα τοθ τουρισμ&Ο. 21.45 Έπιλογή άπό δπερέΐτες τεθ Κριστίιε (ίιπό τής τακτικάς δρχήστρας κθ σταθμοθ χαί δπό χήν διεύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλτ,) 22.20 Είδήαεις. ' 22 30 Τραγούδια :(Βν Σοθμπε-.τ χαί Σούμαν (υπό τής Χορωδίρς Αθηνών χαί δπο την διεύθυνσιν τοθ χ, Φ. Οίχονομίδη). 23 Μουσιχή δωμαχΐου. (ΔίΌχοι). 23 20 Τελευταίαι είδήσιις. 23.30 Έλαφρό τραγοθδι (υπό τής χ. Σούλας Καραγΐώργη), , 24 Τελευταίαι ΐίδήσιΐς. 0.10 Βιεννέζ·χη μουσιχή. (Δι* οχοι). ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Άπογευματινή ώρα έ. 15 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.15 μ μ. 01 βασιλείς τ·δ τραγου διοθ: ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ £τ· φίλμ—μαγεία: ΡΙΤΑ (Ράδον τι), ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ"* Μιά καταπλικτική δή μιουργία. Μιά ύπέρπαραγωγή τής Γαλλικής χινηματογρα Κένραδ Φάϊτ—Μιτσί χ· Τανέκατ, Σκσοΰ Χά γιαχαβα—Μα.ντΐλιν Ρ·μ πινοον. ΠΡΟΣΕΧΟΣ: ΤΙΡΑΙΑΝΟΗΑ Τό πράσινον. ΠαντοΟ τής χώρας δ άγώ/ £ιά τί πράσινον γενιχεύεϊαι. Κ α! είνε άσφαλ(Τ·ς σχετιχή μέ την γ» νίχιυσι* βυ'ήν ή διαταγί) «Β . δτουργείου Γεωργίας περΐ ίττι· (κτάσιως τοθ άγ*νος δπδ τδν δα οΐνων άρχδν οτεν§ οκμμετογξ χαί συ/ενν&ήίει μετά των χ«ά τόιους δίγανσμθν χαί Ί]; Έθνι χής "Οργανώσεως Νεολαίας. 'Η πρωτεύουσα ϊ?ωσι κατ' αύτάς τα μϊγα παρίδ»ιγμαι. Κ*1 είνε άνάγ χη χαί αί έπαρχιαχαΐ 'πόλ«ις νά ακολουθήσαν. Τα πράσινον άλ λωσΐε υπήρξε διά τό Ήράχλει όν έ'^ας σχοπός ίξωοαΓσμοΟ άηό τοδς δασιχωτίρους τίίΐτΐ νά τί έν δΐαφέρη χαΐ σήμερον δ έγχαινια ζόμενος αγών. Αξιοσημείωτον. Τό Κράτος συνεχίζει πρό: δλας χ&ς χατειιθίναεις τχ μίτρα τα α πιβλίπρντ» είς την έπάρχειαν των τροφίμων χαί των είϊων ηρώτης. άνάγχης. 'Κχ παραλλή λου θισκίζει .αυστηράς κοινάς είς ττάΐ3αν ^πρόθεσιν χαταστρατηγήσε υς των μέτρον αυτών χαί ιδίως των σχετιζομίνων με την διαβϊ ώσιν των λαϊκήν τάξεων Αί νέ αι τιμοί χαί συαχευασίαι ττον ζυμαριχών, δ χαθορισμός τοθ τρό πίυ πωλήίεως των αλεύρων πό λυτιλεΕας χ. λ. χ. λ., άποτιλουν μίαν ιυ/λωττον εΖχόνα τής προ οπαθιίας τοθ χράτους νί ίσ3 μερίοη έν προχεΐμίνφ τα χέρίη χά Ι τάς ζημίας χαί πρωτίσΐως νά ύτκσιηρίζη διά παντίς τρίπου τάς ανάγκας τοθ χοινοθ, έξασφα λιζομένης θιτΐχώς τής έπαρχείας των είίών διεβιώσεως. Ενίσχυσις Κρητών. Ό χ. Κοτζιας ένίοχυσε την Έ νασιν Κρητων Πειραιώς δι' 100. 000 δρ. Ή πληροφορία 2σον χαί άν αντβ ποχρ(νεται είς τό έν γένει πνεθμα δράσεώς τ(5 χ. Υπουρ γοθ} ΔιοιχητιΟ ϋρωτευιύσης, τοθ ένδιαφιρομένου πάντοτε διά τα παρουσιάζοντα ζωΐιχόΐητα σ»μα τεία, νομίζομεν δτι δένεΐνεδκ νατόν νά παραμείνη άπαρατήρη τος ΚαΙ τοθιο διότι άποϊεκνύει διά μίαν φοράν άχόμτ) τα αίσθή ματα τοθ χ. Κοτζ όϊ πρός την Κρήτην χαί τάς έχδηλώσιις της, ιδιαιτέρως δέ πρίς ιοΐίζ έν Α θήναις Κρήτας, των οποίων χάθε κίνησιν παρηκολούθησε μετ" άδι απτώτου ένδιαφέροντβς χοί ε¬ φρόντισε πάντοτε νά εξυπηρειή ση χάθε ζήτημά των έν τφ χύχλφ τής αρμοδιέτητος τού χαί πέραν ταίτης. ΕΟΑΟΥΝΤΑΙ οίχόηεδα έξ» τίΐς πόλεοος παρά των. Χανίων Οόρτα (πλησίον άποθηχβν Καλο χβιρινοθ). Τιμαί συμφέρουαβι. "Ο λα 4μοΟ πωλιθνταί χαί μΐ ύ Μ» πλ^ρίβμήί. Πληροφορίβκ πά . ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ 6.30 καί 9.30 μ. ώρα 'Η πιό σπινθηροβέλος κβινωνικιΐ αάτβρβ, πλαι- αιωμένη «πό την πάθη τιχώτερη, ούγγαρέζικη μουσιχή. Η ΚΑΙ Ο ϊ 'Εχιίνη ..ή Βαρώνη, ό άντικροσνπευτικός τύπβς τής άριστβχράτιδβς. Έκ(1νος...ο Καμκριέ· ρη;, β τέλΐιος τύί.βς τβδ άνδρές, φιλέδοξος. όρμη τικ<{, καταχτητής. Δόο άντιθέσβις τής κβι νωνίας πού λ ίρωτας I- μα>(, πάντα δίν τ'ς βν«
  γννρίζει.
  ΤΪ περίφημο ίργβ τβδ
  Οθγγρβυσυγγραφεύς Λάν
  Φέκκτε πλαισιωμένο «πό
  την παθητικώτκρη Οϋγ
  γαρέζιχη μουοιχή.
  Μέτήν 'Αννβ Μπέλλα
  στήλη
  τού ώραιόκοσμου
  ΤΙ λανσάρει
  εφέτος
  ή μόδα.
  Οί μκγάλοι οΐκοι
  μόδας Λιινδί'θΐι κα!
  Παρισίων λανσα
  ρουν βραδυνές τουκ
  λϊττες άίΐό μουθίλη
  σέ άϊΐα?νθΐις χρωμα
  τισμούς μί κουαάξ
  άηό σατέν.
  Είς την εϊκονιϊο
  μένην τόσον θαυ|ΐ(/
  σία έξωμον ΐουαλίτ
  ταν καί είς την πό
  λύ φαρδειά πευχο
  τή της φούστα κα
  Οώς καί είς τό κορ
  σάζ τοποθετοΰνται
  |ΐέ χάρι λουλοΰδια
  όμοιόμορφα μ' αύΐΛ
  πού στολίζουν τό
  κεφάλι.
  ΤΟ ΓΚΑΡΛ; ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Μετεφέρθη όπισθεν τοθ Μβγάλου Στρστ&νος
  καί παραπλεύρως τοθ κατασιήαατος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ" Βπου θά εκτελή μετ,ά ιής γνωσττ)ι: ταχύτητος
  κσί άκριβίίσς, τάς παραγγδλίσς τής άξιοτΐμου πβ·
  λατεΐσς τού. Άρ>θ. τηλ. 4 40.
  Τό εντελώς άνακαινισθέν
  "
  ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ"
  Κατέστη δικαΐως κέντρον
  δλων των Κρητών ταζιδιωτών*
  Τδ εόνοεΐ ώς ίνα άπό τα καλυτέρα ξενοδοχβΤα
  των Αθηνών ή θέσις τού: Είνε είς τό κέντρον ττ)ς
  όδοθ Σταδίου.
  Άπό απόψεως υπηρεσίας, κομφόρ, άνέσβως,
  άερισμοθ, άπαστραπτούσης καθαριότητος, άφθόνων
  υδάτων, ίγκαταστάσεων λουτρΛν, εΤνβ άσύγκριτον.
  ΤΟ «ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ» διευβύνεται από τόν
  Ερϊ,τε, Μ. Γεείρνιον Δ
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΤΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκ-αιδεόονται έπαγγελ-
  ματικώς διδασκόμενοι επί βεκάμηνον παρά πεπει-
  ραμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας δλης των Άνωτάτων Σχο·
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτβχνείου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου κσί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ό-
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μελετών καί άσκήσεων είς
  τό Οπαιθρον,
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν
  Ικ των Σχολών τοθ Πολυτεχνείου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., βσους προτΐθβνται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολτΐπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρβίας όδοποιΤας, οίκοδομικάς τ] είς οίασ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνεργίαν, άλλά έξα
  σφαλίζει τα μεγαλότερα κέρδη καί τοός καλυτΑ
  ρους μισθούς.
  Πάντες οί .{ελθόντες ·ργ·δηγ·1 μέχρι αημκρον
  ίη τ·0 «ΤΕΕΤΟΝΟ22» δι«ρί3θηβ«ν ιΐ,
  Γρ···!· -Ι«νο( Ι, Όμβνοιει Ά·ήν«ι.
  ΚΑΙ Η ΣΕΡΕΗΑΤΑ ΤΟΥ
  67βν
  Μέ έχΰτταζε μόνον
  ΐϊΐερίεργα. ιδίαν νά μην
  στενεν δ:ι ηΊιουν έγώ, Λ
  ΠΩΜΙΚΗ
  επί-
  τά περιπαθέστερον
  άνογνωσμα
  ΟΓίΙι/ΒΙΠΓΠΤ Ι ΚΙΝΗΣΙΣ. — Διήλθε τής Πολεώο
  1
  II
  Ι ΙΐΐΙ
  II
  Γ Η Ι ί »ιαί Μεταβαίνων έκ Διδυμοΐείχου είς
  #|| Ι
  IIIIIII
  Ι Σητείαν ό κ. Γεωργ. Κουμανοαχης Ο
  ε»ν||||||Β|| ■ |παλληλος τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος.
  — Αφίχθησαν άκροττορικώς έξ Ά
  θηνάϊν οί χ. κ. Έμμ. "Αγγελιδάκη,
  "Λ. Άποσκίτης, Έμμ. Μαρκόπουλος
  μηχανικάς, κ. καί κ. Γαλάνη, Μ. Γα
  βαλάς καί Μιχ. Άγγελάκης.
  - Ανεχώρησαν αΓρηπορικώ; δι'
  Αθήνας οί ίί. κ. Μ. Τσικαλάκης, ρ
  -------- - - . . ί . Βιρυύχα-, Γίοιργ. Φιΐσ,,ράκη-, Λι.σ'
  τού, π;ύ το3 μιλοθαχ τόσην ωρα
  χαί χ'Ο είηε:
  —Θ* πρέπει νά μιλήίΐο μέ τ4ν
  χ. Σςθμπερτ! "Οταν τόν δ$(, «Ο
  άναφέρεις τώ; τόν περιμένω...
  ΚβΙ ή Κίχρολίνα, μή χατορθώ
  νουσα νά σ^γ<ρατήση τή» χαρά χαί την ανυπομονησίαν της είπε: —Είμαι τόσον εύΐυχισμένη, νά κι>ριαρχΓ|.
  Φράντς! Κ5« μο3 λίγ«>, 5*τε?α
  .'μάλισϊα άπό τή» εξήγησιν ποο ' ,,'ού ασχολοι,νι:αι έκά
  ;εϊχα μαζ( «υ, Τΐώ; δ ««έρθΐς β,, Είς ΰ,τι ήσχολοΰν«) καί ύς κ', '
  'μθΐ) ίίν θά φέρη καμμιά άντίρρη παιθΐίον: ΚουΐΊβντολοι διαρκις καί
  σιν είς τους γάμοι,ς μ,ς| ^ΤΖ^Ζ ίϊ, ΐλοΓ^1"
  Είς «υ; γάμοι/ς των! Ο Σοθμ ιο- χλ|.ιοτο- χωρΟϋ ^
  περτ δέν μποροθσ* νά παρακολου χό π,ηΊη(,1ψ
  θήοη την Καβολίνα είς τά σχέδια — Τά ραδιόφοινα £ξακολου9(ΐ»ν νά
  Χαί τάς σχίψΐΐς της ΤθΟ ώμΐλθθ εχουν την ευεργετικήν τιβν «ύτές τις
  σ« χι' 8λ«ς γιά γάμον! Πδς ί- ♦»·*& συγκεκριμ,να)ς „,. (ϊς ώ
  είς τάς σχέψεις της 1) νέ δίδι;ι ί16,ι(,ΐΐς 0 ραδ.οφωνΐκος στ«Υ·
  άρίστοχράτις! Ό Σ-Ομηερτ (ιυς Άυηνών.
  — "Οστις ώς γνωστόν
  Γόρω στήν π6Αι.
  Ό κλειστός χί)ρος ήρχισε παρά την
  α!9ριότητα όπωσδιιποίΐ; ΐοΰ χιηιιι,μ
  ρ άρρς μ
  είχε μιά »Ϊ3θη3;ν ώσάν νά την
  ίβλιπε μπροστά τού νά φεύγη μέ
  ταχύιητα άστραπίίς ^Ιπάνω σέ γΐ
  ρό κδγγαρέζικο δλογο... Την εΙχ«
  δ^ πολλ.ς φοΐές στό ΧΤήμα, δπε
  Πείήχαν&ν Άμαζίνα έπάν» αέ δ· ρη
  "λ <*» ι ~ την άνα6αο<ι>σιν.
  ;λογο π;υ2«ΐχιν έν χαλπασ,ψ οι φαΛαγγΙΐαι άπη
  ΚαΙ τωρβ τοθ ίχανε την Ιδιαν έν κυϋίως ,ιε τΐ,ν φυτευσιν
  ΐύπβσιν. *Ηΐ«ν μαθημένη στδ με οιν φερο<τες μεί>* ε;ιιυτώ
  θυσΐΙΧ* χαλπαϊμά ή νέα αύιή κράν σκαπάνην ' έ
  κόρτ,! θϋλιγ. χανείς τώ; κι' «°«·Ή έκκίνησις τών λ
  έί η ή £» έέχετο Γ Χ
  θεϊ τα έςωτερικα γεγονόια σύμφω
  να μέ τας άνακοινωσεις τών ξενων
  πρακτοριιων.
  - Την παρελθούσαν Τετάρτην ϊλα
  βρ χώραν καί ιίς Χανιά ή πρωτιι
  εςόριιησις τής Έθνικιις Νεολαίας δια
  ιυτών μίαν μι
  κα'ι έ» πτυοκ ί·χα
  γΓνομένη ίκ τοο Γυμναστηριου Χανί
  (,,ν κατά ΐε,τράδας καί με τα γκ.ιυ
  Υ**" έργαλεϊι/ έπ' ώμου, ήτιι έπιρλη
  Ί
  έχεινη την στιγμή πού έστέχετο !
  μπροατά τού χαί το5 ώμιλοθιΐ,
  {έν έσκέπΐετο — έ<άλπιζΐ. Τδν (Φράντς Λ άνυπομονησία της χ*1. ΧΙΧΙ|·.Ι,Ρ. , „ . , Λ. ,-,, * ' , '^,-ί, - Ί* Ι - Εξηκολουθεί η τοποθετησις την |ήτίλ|ΜΙ της τόν έζάλιζαν. ' ί,βυομ««<ον δια των ρΛΙ τθΓτ,,,συ^ — Ο πατέρας μθ"Γέ Πΐρΐμένεΐ γι,ιο.ν είς τας δυΐικάς όδούς και Φράντί.!—-είπεν ή Καρολίνα, ί τάς συνοικίας τής πθΛεως. « —Είμαΐ άρρωστοΐ! — είπε Εη' —"Π τοποθετησις γίνεΐαι μετά τής θά δ Σίθαπεοτ δεούσης ταχύτητος οι'αοις ώστε νά μή " ,„ ^ Γ <**· Ι π ιριμποδιζεται η κυκλοφορια. η απαντησίς τοιι διισηρέστηιε ι _Ύπ.ιλογ.ςεται ότι ή τοπ,.θέτηπις την Καρβλίνα, την έπίκρα των ύδρομέτρων Οά λήξ[) έξ ΟΑ,οκλη Ι ρου ένΐος τού ετους. Κι' έγώ ^ μιζα τω; μέ α&τά πού έρχόμουν νά σοθ π©, σιθ Ιφερνα τδ άποτε λεσματιχώΐϊρον φάρμακον! Εμεσολάβησαν μεριχαΐ στιγμαί σΐωιής, "Υστερα ή Καρολίνα τόν ή;ώτησΐ: —Θίλεις νά είϊοποιήσωμε τόν ίατρό; θΐ μπορΐύΐαμε νά χαλίσω μι καί τδν ένημέριον... Σ(ά τελευταία αυτά λόγι« τής χόρης, ί πτωχάς μουσιχδς δέν μπίρεσε νά συγχρατηθ^ άηό τοθ νά μειδιάση πιχρί; —Τδν έφημέριον; "ϋ. δέν είνε άνάγκη—■ ε&χαφιστω. Δέν είμαι ί μ —"Α. δχιΐ είπεν ή Καρολίνα. Πού τιήγε δ νοθς σοο! Απλώς ή θελα νά πδ τιώ; δ έφημίριος χά τοιχιΐ έϊώ χοντά χαί ίχε' γνώ σιις ίατριχής. θΐ μποροΰσε νά σοθ φανζ χρήσιμος. ή φζ χρήμ Έφ' δσον ή συζήτησις άπεμα χρΰνθη άπδ τδ επεισόδιον τή; χθισινή; βραδιΐ(2ί|χαΙ τή' συνίχει άν τού, γιά τδν Σοθμπερΐ ήταν ευκολωτέραν,να όμ'λήστ: Ή άσθί ύ έ ρμ νεια Κίύ έπροφασίζΐτο, ή ΰγιία τού, ήσαν θίματα «ίύδέτεροο, είς τά δπ^ΐα ίέντο3 έπέτρεπιν ή δεί λίβτομνά Ιχη... γνώμη,χαΐ ίω,ήν! (συνιχίζεται) ς ρρρ χ άφθονία βό^ιον και χοιρειον κρι«ς. —Τό τελευταίον ώς γνωστόν προ τιμαται άπύ πολλούς, επι πλέον δέ ά· γοράζεται καί τό λΐπος τού. — Χρήσιμον αυτήν την εποχήν τών οϊκονομιών είς διαφόρους μαγεΐϋΐ κονς συνδιιασμούς. — "Ηρχισε και συνεχίζεται άηό ήμκρών ή ανανέωσις τών γραμμα τιων τοϋ ΈθνικοΟ Λαχείου όιά την β'. κλήρωσιν αύτ^ϋ. —"Ητις ώς γνωοτύν γίνεται την ΐΓιην αρξαμένου μηνός Δεκβμβρίου. Ή άκονέωσις ϋα σιινεχισθ^ι ιηι .ολίγας ήμι;ραίς άκόμη, μολονότι οί Ι περισσόΐεροι έπείγοτυιι νά «νανεώ σουν τά γρα,ΐματιά των πολύ πρό της ληξρως τής προθεσμίας. - Ό Δημοτικός Κήπος τίς ώρες τίς λιακάδας παρουσιάζει πάντοτε χίνη σιν: —Ό ήλιος τόν χειμώνα είνε ξωο γύνος δια μικρούς καί μεγάλου;. — Έξ άλλου διακρινεται καί γιά την διαύγειαν τού φωτός τού κα'ι γιά την ώμορφιάν τού καί μάλιστα μί σα είς τούς κήπους καί κοντά ιίς τό πράσινον. — Πολύς κόσμος παρηκολοόθησε καί παρακολουθεϊ την προ]3ολην τής άρι στουργπματικής «^ενος,ίτας» είς ιο θέατρον Πουλακάκη. — Είς την «Μινώαν» έξ άλλου προσβληθή χθές μέ κοομοσυ»κεν τρωσιν επίσης, ή χαριτωμένη ταινία: «Ή Βαρώνη και ο Καμαριερπς». Ο ΡΕΙΙΟΡΤΕΡ Μιιεροβιολονιχβν καΐ Βι«· χαμΐΜβν'Βρνααταριβν ΊοιτρβΟ Μ<ρ6πης Λυδάκη Ματζαπετάκη ΉρακΛειον "Αναλύσιις οδρων, «Γμβτος χοτίράνων, έμβόλια, αύτιμδί λια χ«1 έν γένει «πάσαι αί μιχροδιολογιχαί χαί βιοχημι χαί έξιτασιις. ΠΩΔΕΙΤΑΙ ίμπελος σουλτανί 14 περίποϋ στρεμμάτων, είς Θέ¬ σιν μεταζυ προαστείων 'Αγίου •Ιωάννου—Χανιαλη- Τεχέ—Ήρ«· χλιίου. Πληροφορίκυ Καφενειον Γεωργίοο Μαρί) δδδς Καλοχβιρι νοθ παραπλεύρως Φαρμβκ,{Οϋ Σμχο. Χανιωιάχΐ). ΚΙΝΗΣΙΣ. - Επανήλθεν εξ Ά»η νών ή μοδιστα δνίς Πόπη | Συμια νάκη. — Διήλθε χθές μεταβαίνων είς Άθή νας πρός μετεκπαιδβυσιν είς την τε χνην των >ιομμωσε.ων ό έν Ίερατιέ
  τρα κομμωτής κ. Βενιζ. Δεδελετάκης.
  Ο-ΛΕΓΪΑΙ ή χαί ένοιχιάζε
  τ αι τό είς Θέσιν, «ΑΙαπα Μύλευ>
  ή «Παπαδάκη Μεΐόχι» περιφε
  ρείας τοθ χωρίου Κανλι Καστέλ
  λι κείμενον άγρό-πημα άποτε
  λοόμενον άπό αγρόν ελαιόφυτον
  έχτϊσενς έ.ατίν περίπου μου
  ζοορΐων μέ ίιαχδσι» πεντήκοντα
  (250) ελαιόδενδρα.
  11>ηροφορίαι παρά τφ Σι»μ)$ψ
  Ηρακλείου χ. Ν. Φραγχιουδάχη.
  Είς τ· ώρ·λογοποΐίΙ·ν:
  Κ. ΧΑΤΖΑΚΗ
  Παρά τ$ Μεϊντάνι.
  Τ6 Ξενοδοχείον
  προτιμήσεως
  των Ηρακλειωτών
  ΑΠΟΛΛΩΝ,
  ***
  ο ραδ,οφω ','5 *;
  Ψ ΙΧ"ϊ Ου,),
  γνωστόν „„ „
  ϊ1
  ββίλβοθαον Τ
  κηι ϊίς Χομ
  της 'ΚΐΙνικ,ς
  συκην.
  /«υτδ» μια,
  ικ»νησις των ιραΐβγ,,.·
  κ τοϋ Γυμνασΐ,,ρ,,,,,Τ
  «Η»α^ςχ«ι „»
  ιλιια ιπ ι·ιμο«, (,,„ ^
  ολουβεϊ ή τοποβιΐη
  >ν δια των» μ τοιΐ
  δ
  ηο,ς ώ.
  τας δυι.χάς
  κιας
  όδο'υς
  ς
  τής πόλεως.
  γινεται
  χ ούτως ώ
  ιζεται η
  υγ ζιται «.τι ή τοπ
  ιετρων Ι)ό ληξη έξ
  τού ίιους.
  >ις χΟες ιί; τα ρ
  ιΐα πριιοίΐρίρε ο εν ηπιΐ|
  Ιοιιον κιιι χοι^ϊιον κρεας
  ■ί^υΐαίον ώς γνυαιον ιφ
  πό πολλοϋς, επι ιλίον δι ι
  χαι το *ϊπι>ς χου.
  ιιμον αΰτή την ιΊιοχήν ώ
  ιν είς διαφόρους μαγιφ
  ■&ι>αομούς.
  ι— χαι σρνεχίζεται ό
  ή ανανέωσις ΐω> γ^αμμβ
  Έθνιχοϋ Λαχηοΐ' 4ιαηι
  οιν αυτού.
  ; ώ, γνωοων γινίται ΐ|ΐ
  ;αμενου μηνός Δι»ίμβ|Ηΐιΐ
  «υνίωπι; Οα σιινΐχιοΟϊι ι»
  άχομη, μθΑθνυτι οί
  θΐ ϊ.τειγοπαι »« 'ινα»
  γραμματιά των ποΐιι ψ
  ω; της προβίθμιιις.
  ιημοτ»*ο; Κηΐτος τις ωρϋ «,
  ζ παντοκ »1
  ----------
  Οίκονομική
  ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐην
  Αί τιμαί των διαφόρων προΓδντων είχον χθΐς ως
  ΣΟΓΛΤΑΝΙΝΑΙ
  α δρ. 12.— 12.50
  6'
  γ'
  δ'
  Καρομπουζες
  "Ελεμέδες α'
  » 6'
  * γ'
  ΤΑΧΓΑΣ α'β'
  » Υ'
  2ΤΑΦΥΛΑΙ
  Ραζαχί »
  12.—
  11.50
  10.50
  9.50
  8.—
  6 20
  7 20
  6.50
  5 30
  4.—
  10 —
  9.—
  4 80
  3.— 3 50
  Σίτος
  Κριθή
  Β;ώμη
  ΟΙνοι μίατατον
  Γλ«υχος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ
  Λευχοί α'
  » 6'
  » γ'
  Πραοινοί α'
  » Ρ'
  » γ'
  ΜίταΕα
  8.50
  5.30
  540
  20 — 21.—
  17— 18.—
  28 50
  26-
  24__
  23.—
  21.—
  20.—
  19.—
  400.— 450
  Έγκύκλοπα ιδε ία
  *"^ε*"*τ—^-
  Δι" έκεΐνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των»
  Ατιό δλα δι* δλους.
  ΑΜΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΟΣ
  Β'.
  Ιδίως διά τα
  πού χίτοΐκοθν είς
  άνθρώπους,
  τάς μιγαλοπό
  Τιμαί Συναλλάγματος
  Αβνίίνον
  Νία '
  Παρίσιοι
  Ζυρίχτ)
  "Αμοτερδαμ
  2τοκχίλμτ)
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  Άγορά
  546.—
  139 50
  3 09
  31.30
  74.70
  33 20
  4.62
  560.—
  Πώλησις
  550 —
  141 50
  3.13
  31.75
  75 10
  33.70
  4 68
  564.—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Βρυξίλλαι
  ΤΙΜΑΙ ΚΑΗΡΙΓΚ
  Βερολίνον 42.— 43.-
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Βελιγράδιον
  Κιον)πβλις
  Βαροοβία
  27 Οδ
  3.09
  6.96
  4.31
  31.30
  4.02
  23.46
  8.12
  104.—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  31.75
  4 68
  23.95
  3.15
  105.—
  21.32
  Οί "Αθλιοι.
  αι όν
  ΙΣΤ.'
  Πδς «πό άδβλφίς κχθίατατκι πατήρ.
  Κστά την αυτήν ώραν βόρ'σ^οντο είς τόν *-,ί)ττον
  . τοθ Λουζεμ0ούργου.—ϋιόηΐτοθ δράματος τό $κίυ>α
  πρβπβι νά εΐνβ παρόν παντσχοϋ,—6ύο τταιδΐα δ ά
  χειρός κρστούμενσ. Τό μέν έξ αυτών ήιο ί'σως έιΐτα
  •τές, τό 6* έτερον -ηενταβΤΒς.
  Έπειδή ή βροχή «Τχεν ύγράνει τα φορίματά των,
  περιεπάτουν είς ιάς δενδροστοιχΐ^ς πρός Τό μέρος
  τού ηλίου. Τό πρεσβύτεοον ωδήγει τό νεώ'εαον, ή
  σαν δέ ρακένδυτα κσΙ ώχρό, κοί ^φαίνοντο ώη πτη-
  νΛ άγρια. Τ6 μικρότβρον ΙΚβγε «πειν£»Η8*ς τό άλ,λο.
  Τό πρεοβύτερον ωδήγει πρηστατευτικώς ττως ή
  δή τόν αδελφόν τού &ια τής ώριστίρ.ας χειρός, καί
  «κράτει είς την δεξιάν τού έΊ/ ροβοΐον.
  ΤΗοαν μόνα είς τόν κήπον, έπειδή ή άστυνομΐα
  εΐχε κλβΐσει τάς κιγκλιδωτάς αύτοθ θύρας ένεκα
  τής άνταροΐας.
  Πώς ευρέθησαν τα παιδία ταθτσ; άγνωστον. Τό
  βέβαιον είνε Βτι περιπλανώντο καί έφαίνοντο ελευ¬
  θέρα. Πβριπλανώμενος καί έλεύθερος είνε ώς άπο-
  λωλώς. Τφόνιι, ήσαν άπολωλότα τα δύο ταθτα
  μικρά.
  Ήσαν αύτά έκεΐνα, τα όποΐα ό Γαβριάς συνή-
  γαγέ ΐϊοτβ είς την κατοικίαν τού, ώς ενθυμείται ό
  άναγνώσιης, τέκνα τοθ Θεναρδιέρου, έγκαταλειφθέν
  τα υπό τής Γεωργούλσς, νΟν δέ φύλλαπεσόντα άπό
  πάντων των άνευ ριζης κορμών τούτων, κο.1 κυλιόμε
  να υπό τοθ άνέμου επί τής γί)ς.
  Τα δντα ταθτσ άνήκον οΰ λοιποθ είς την στατι
  οτικήν των «Έγκαταλελειμμένων Παίδων», άτινα
  ή αστυνομΐα εύρΐσκουσα συνΰγει, καταγράφβι, χά-
  νει καί πάλιν άνευρίσκει είς τος των Παρισίων ό
  δούς.
  "Άνευ τής ταρσχής ήτις έτΐεκράτει κατ' εκείνην
  ιήν ημέραν, τα άθλια ταυτα μικρά παιδία δέν θα
  ευρίσκοντο είς τόν δημόσιον τοθτον κήπον. "Αν οί
  φύλακες αύτοθ τα έβλεπον,, θά τα άπέβαλλον, διά
  τα ράκη των, Δέν βπιτρέπεται είς τα άνήλικα πτω
  χΛ νά είσέρχωνται βπου είνε Βημόσιος περΐπατος'
  καί βμως ίτιρεπε νά σκίφθΛοιν οί έκδόντες την άπα
  γόρευσιν δτι ταθτα ώς παιδία δικαιοθντοι νά βπο
  λαόσωσι τ©ν ανθέων.
  Τα ιτερΐ ών ό λόγος μικρά Ιμενον Ιντός τοθ κή
  που, διότι βϊχον κλειοθβ αί θύραι τού, καί έπομένος
  ήσαν παροβάται τοθνόμου.
  Εΐϊβ Βρέξει την προτεραίαν, ώς Ιβρεοεν ολίγον
  κ αί κατ' εκείνην την πρωΐαν αλλά τόν Ιούνιον μη
  να τιεριφρονοθνται αί βροχαί, ή δέ γή στεγνοθται,
  πάραυταΙ ώς τα δάκρυα είς τάς παρειάς των νη
  πίων. .
  (συνεχΐζβται)
  ΠΩΛΗΣΕΙΣ_0>ΙΚΟΠΕΔΩΝ
  'Εντός τού έγκ€κριμένο»
  νέου οϊεδΐο» τής πόλεως.
  γ
  Ιδιόκτητον Φ. Πό»
  ς ς μγ
  λεις τα άνοικτά παραθυσα δέν
  ώλ χαΐ τόΐον. Διατί συχ·
  συμβίίει νΐ είνε δ αί
  νότατα
  ρ»ς τ Ο
  ρος άηό των
  μας
  βίρα τ<ίν Ό οράμων ϊή ρ ρμ τή; μεγαλοπίλΐω;. Όπωιϊήηοτε πρέηει νά λΐμβάνΐται φροντίς διά τάν καλόν θερισμόν τής κατοι κία; χαι τοϋ τίπου τή; Ιργαοίας μας, τοθ άιρισμοθ ε!ς κριυϊνάς ω^ας, κατί τάς δί»ν θίρμανσιν μια λίτ?α αέρος. Διά τοθτο χρειάίιται μεγαλειτί ρα προσοχήι χαιά την δδίοθερ-» πείαν, δς^εΐπωμεν, άπά 8,τι χρετ άζ κατά την άεροθιραηείαν. έ ά ή ψ5χρα/σις το'ί νά γν»?ίζϊομΐν ώδ μ σώμρτδς μας δέν ΐΌΐφαρίζιται μέ αναλόγως μι γαλειτέραν παραγωγήν θερμδττ]- τος. πρέπιι νά γί νωνται μέ νε^ο θιρμοκρασίας 10 Ό (ριλόξενος Κρουσώνας καί ή συγκοινωνία τού. πλέον ϊχεΐ πο/υ άνιιττυγμίνην χΐηνοτίοφίαν. Τό συνιταιρικόν δέ τυρϋχομιΐον τοΛ είνε άπο τα ■καλυτέρα τή; Κρήτης. Κ»ι τα ό ίλό ρα ί ρς ^ς, ς , ίπίίας ή άτμίσφϊΐρα δ«ν ϊχιι ίλθή" άπό τας άναθυμιαοΐις ζ τής καθημερινώς ζ»ής. Τό χαλλλΕτΐρον μίσον πρός Αντιχατάσταοιν , τοθ έλλείΐτοντος χαλοα αέρος τι Ο υπαίθρου είνε τό... νερό. Σχληραγωγικάς προ πονήσκς μέ νερό, ψνχρολοιισΐας πρέπει νά αρχίζωμεν νά ετττιλώ μιν ι!ς τό σπιτι. Δέν πρίηιι & μ ως νά λϊ,σμοώμιν Βτι τα ερό άφαιριί άπό τί σώμα πνλύ πβ ριοσ-ίτίραν θερμόιητα άπο ϊσ*,ν άφαιριϊ 6 άέρας τί,ς αυτής θερ μοχραοίας. Μια λίτρα νΐρό χριιάζιιαι 1000 νορΐς πιριοαο τέραν θιρμοτητα διά νά θιρμαν θη κατά Ινα 6λθμόν, άπο Ιαψ αιρμδτητα χρειάζεται διά την Ι φ ήφ γαλάζιο θδλο τεθ οΰραν.0. Ή — _0 βχϋμων αναλόγως τής ίδιο ά««τροφή τοθ ξενίου Διός στδ συγχρασί^ς τοθ σώματος, μετά | 6α>«νο αυΐδ ποίι δψώνει τίς χορυ
  την ψϋχοολουαίαν ίέ θά άχολου φίς τού δτιρήφανα ποδς τδν
  θ<) άμ«Ί:ω; κίνησις πρές παραγω¬ γήν θερμόιητος, χαλδ τρίψμο, δϋνατα! χινήσιις, μ:χρή τρεχάλ* νοί τα τοιαθ:». Οοτέ ϊε ίέν πρί πιι νά διαρχή τδ ντους περισσδ τερον άπό 1)2 τδ πο/ύ 1 >ΐπτδν
  ΚΡΟΥΣΩΝΑΣ Ν)6Γνΐος (χνΐαπο
  χοιτοθ μας) —Στ!ς υιώρειες τοθ
  Ψηλοριίτη δ Κροιισώνας ϊχει
  πραγματιχά ϊλο τον Ηοχ τοθ
  θριιλιχοθ βουνοθ, βλη τή< ΰτερη φάνεια τής μεγάλης (στορίας τού. °Απομ»μ5ω,»{ντ) άπδ τίν £λλο χ'ίσμο λδγφ ίλλείψπος συγ χοινωνίας ή μεγαλυτέρα αυτή χω μδπολις τοθ νομοθ μας συνΐχί ζει την παράδοσι χά! γεΓ την πρδαδδ της. Πρέπει θη χανεΐς ΐ'-ώ γ ά νά νοΐώση χαί συγχρονίζεται. Έδώ ή γιατί δ Ηρθλος έιοποσίτησε τήν;χή χκί ή χοινοτιχή πρωτοβουλία τού άπό τα έχλεχτδτι Χάρις δέ είς τα άφθίνα χωμέποΐΐς αυτή σηαειώνει συνεχεΐς ή η χ ρ 5οι·;. Κατααχΐυκζκι ϊργα δίρεύ σΐω;, δρόμους γεφύρχς, διαμορ φώνεΐ πλατκία;, δινδροφιιτεύιι ϊχαλύπτους χώρους, Ιξ<ορ3ίζε:αι ]ί ώρας. 'Αλλα χαί τδ θερμδ νΐρδ, τα θερμά λουτρά ιΐ^ε χά Ι αΰτά άν αγ χαΐα χ-χί δποβιηιιχά τής δγείας χαί τή; άναχουφίσΐως τ&0 σώμα- τδς μας, ΐχτδς εάν ιΐμΐθα χατα πιποντ,μίνοι άπό δπΐρβολιχήν ίρ γαοίαν. °£να θερμδ λουτρό ή Ιχιι κάμει πραγματικάς θαύματα. Θ1 ήτο δέ πολΰ μιγαλυτίρα ή πρδοδος εάν 6ηή?χι χαί άιαξιτή αυγχοινηνίατ, εάν τδ αυτοκίνητον παράδοσι τής φιλοξινΕας διατη' Ιφθανι μέχρι τή; κωμοπόλεως. ρεΐται ώ; λατρΐί» μεγάλης θεό τηΐος χοεΙ συνεχίζετοη με θρησχκυ τιχήν ιύλαβΐια. Καί μ^ζΐ μέ^τήν φι/ςξενία ή εύγίνκια χαί ή εύ προσηγορ'α, ή ιύφυΐ» χά Ι ή ιυ θυμη, χαρ(ύμινη διάθεσις. Οί Κρουσαν.ώτις ξέρουν νά χερδί ζουν τή ζωή των, Εικός ξέρουν χαί νά εργάζωντο» γΐά την πρόο δο τοθ τόπίυ των. Καί πραγμα τιχά, δ Κρουσδνας δέν είναι με γάλη μδνκν χωμδπολις. Είναι έξ ντιΰς τότε χαί ίλαφρότατον χρθο'ΐσου χαί πλουσία χαί φιλοπρδο νΐοΐς Λοτ(;ώ:ερα ξεκοκράζει τδ δος. Παράγει άμπιλουργιχί, στα ο&μα δσον Ιύο—τριών ώ,ιον Ο·'φίδες, σΐαφύλιο, χρίσιά, λάδια πνος. | ίτ^μητριαχά, άπ' Βλα. Καί επί 'Απά την Αυτικήν Κρήτην. Ο! χάτοιχοι τοθ νου&Ο Χαν'ων, φιί.νκ(6ΐ*οι χαί ϊημιου γΐχοί, λ έθ ' είς τα ιίρηνινά δδά ά , φ( ημ γ ϊργα, 5π»ς έπρωτοπδρουν άλλοτβ είς τοίις μεγάλοιις έθνιχεος αγώνας. '«πδ μικρ* παιδία διδάβχΌνται την τέχνην τής χαλλιεργκίας τής γής χαί ίίιαΐνίρως τής περιποιήσΐως τ©« έ3Γε;ιδοειδων. Είς την ιί χίνα μας φαίνονται μαθηταί χαί μαθήτριαι τοθ ΔημοτικοΟ Σ/ολιίου Φουρνί Κιι'τωνίας μιτά των δι &ασ<αλων των χ. Α. Γεωργιάδου χαί χ. Κριτσωτάκη απααχολούμενο' είς τ£ν θαυμάσιον σχολιχδν ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΙΑΠΤΙΣΤΙίΊΙΝ ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού, μέ τόν πλοθτον των είδικών ύφασμώτων πού διαθέ τει, μέ τό αρτιον τεχνικόν ττροσωπικόν τού καί την συνεχή· "παρακολούθησιν τής μόόας των βαπτιστικό&ν καί των γαμηλίων οτεφάνων έτελειοποιήθη είς τα εΐδη τού καί όιαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν των πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς τιμάς ασυναγωνίστους. Τβ ΕΡΓ02ΤΑΣΙ0Ν ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ διά νά διευκολύνπ την πολυπληθή" τού πελατείαν διατηρεΐ ύτίοκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον μέ τα χρησιμώτερα εΐδη. Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται ώς παράνυμφοι είς γόμους Ιχουν ίνα μεγάλο συμ¬ φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬ ΟΝ ΜΑΣ έντός τής «αρόδου τοθ καταστήματος Τσαχάκη. ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΔ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα. Τα στέφανά μας άσύγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν ΡΑΦΕΙΟΝ ΑΝΤΩΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ ΔΙΠΑΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ένετντι φαρμακείον ΧανΐΜτάκη — ΕετμαράΐΗ. Ένδύματα άνδρικά καί γυναικβΐα πολιτικά καί στρατιωτικά. 'ϋργασία Ιπιμεμελημένη, έψαρμογή τελεία. —Ή εΙβ«γ»γίι—έξβγυγή κα τα τβν Όκτώβριβν. ι Συμφώνως π«ός τα εξαχθέντα άποτελεομβτα υπό της Γ. «. Υ τ»Ο ϋποοργείου Έθνιχής Ο{<<Ανο μίας, ή ».έν είίαγωγη έν Ελλάδι χατά τι ν μήνα Όκτώβίΐον 1939 ανήλθεν είς τόννους 154 999 άςι άς 7Ζ9 988 χιλ. δρ. ή δέ έξαγ&ιγη είς τόννους 92 616 άξίβς 1 466 928 χιλ. δρ. ένφ χ α τα τόν αυτόν μή να τοϋ Ετους 1938, ή μέν κια γή άνήοχετο βϊς τόν. 225 385ά{ί άς 1.164 395 χιλ. δρ. ή δέ ί{αγ». |γπ ϊίς τόν. 118 486 άξοις 1 186 618 ι χιλ δρ Καθ δλον τό χρονικόν διάοτημα των δεκα ι ηνών τού 1937, η μέν ϊίσαγωγη άήλ9»ν •είς Τόν. 2 181 415 άξιας 10 647.118 χιλ, δρ, ή δέ έξαγΑΐγή είς τόν. 1 093 226 ά{ίας 7 140 120 χιλ. δρ Κατά τό «ΰτό διάοτημα τοϋ 1938 άήρχετο ή μέ* είαχγωγη είς Τόν. 2 262 684 άξίβς 12 235.495 χιλ, δρ., ή δέ έξαγωγη (1$ τόν. 1 085 896 «{ίας 6 819 667 χιλ. δρχ. Έθνικέν Πρακτορείον Ηρακλείου Ή ανανέωσις των γραμματίων διά την Β' κλήρωσιν ήρχισεν καί λήγει την 10ην Δεκεμβριού. Π* ραχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί νά απεύαωσιν νά άνανιώσουν ταθτα εγκαίρως ίιότι πέραν τή; ώ; προθισμίας τδ Πρακτορείον ούδε μίαν ευθύνην ίχεΐ. (Έκ τοθ Πραχτορείου) Ειμπορεί δμιος νά θιωριΐτχι πλέ όν βίβαιον δτι χαί τδ ουγχοινω νιαχδν ζήτ',μα θα ρυθμισθζ ταχε ως. Ή Γενιχή Διοίκησις έχορή- ρησΐν είς τδ παριλθίν πιστώσιις χαί τδ ίργον προιυθήθη. Έχδηλώ νιι ?έ χαί τώρα ζωηρόν έν&ιαφέ ρον χαί δ υπουργός χ. Σφακιά νάχης χαί δ άρχηγό; τή; χυβερ νήσεως χ. Μεταξάς διά τα ίδιχά ζητήμχτα τής Κρήτης, διτως άπο &ειχνύεται άπδ την χορήγησιν πι· σιώσιως 5 έκατομμυρΐω/ δραχ. διά την αποπεράτωσιν τής δδοϋ Σητείας. Καί φυσιχά πρέπει νά θεωριΤται βέβαιον &τι ταχέως θ' αποπερατωθή χαί ζή όδος Κρου σΰνες. —©ά κίσαχθό ουμπε·τοκν«μέ νόν γκλα. Τό ΰπουργΕΪον τής Έθνιχής Ο'χονομίοις δι' έγγριίΐφου τού πρός τί>ν έΐΓΐτροηίιν παθητικήν ΰΐτίλβι
  (των κληριγκ τής Γρκηίζης
  'Κλλάδϊς έγχρίνει £ηω;
  αύιη άΓτϊριορίατως αδείας γ
  γή{ γάλακτος αυμπειυκνωμένου
  είς χόνιν γ·»λ»κτούχου άλΐύρο»
  γβνικής δκσαολονικής κλά'ΐυς
  3γ 2, 3 Ή αίσ^γυγη Θα γίνβτβι
  έκ χωρών μβτ« των ίποίων σννδβ
  όμϊΒα δι« ουμβίσϊΜς τραιτβζιτι
  κβύ χληριγχ.
  —Ή
  σΐ3 Δημοσίου
  Τραπέζης.
  ν μ δημα
  σιευΒίντος βίς τό Οΐτ' αριθ 484
  φύλλον της £φ>ΐΜ<ρί5ος τη; κυβεο νήαϊΜί, έκνρΜθη ί| μιταξύ τοδ Έλληνικοΰ Δημοσίου καί τη; Έ θ^ικης Τραπέζης σύμβασις τής 17 — 10—39 κπϊβι τροηοκοιήβε&ις τής ιτρογενϊστϊίας τοοώτηί της Ηη{ ΌκτωβρΙου 1939 ηβρΐ συνκεφτλαΐ ώαεως είς ενιαίον τοκοχρβωλυτι κόν έμολογιακόν δάνειον άρει λ6ν τού Δημοσίου πρός την 'ϊθνι κην Τράπεζαν καί κ*θορισμοΰ τού τύποτ» των δυνάμει τής συμ ταύτης έ «δοθησομένων ό· —Προτίμησις δικ&ν. Κατόπιν έγγρ*φο^ άν«κοινώ ββως τοϋ ύφυπουρνβίου Δημοσίοις Άβφκλΐίατς απεστάλη υπό τοϋ £>■
  πορργβΐου Δικαιβούνος ένκύκλιος
  Κ(ό; τάς δικαστιχάς άοχάς δια
  τής 6ποίας συνιατ&ταυ δηως έφε
  {ής προτιμϊιντβι κατά την .έχΰί
  καβιν υπό τ&ν δικαστηρΐων «Ι
  υποβέίϊΐς έ :εϊναι είς τάς οποίας
  παρίσταντοίΐ ώ^μάίτυρες βξΐίίμχτι
  κοί της ΧΜ;οφυλ«κπς.
  —Τα πιστβπβιητιχά πρββλίύ
  σεως.
  Τό ΈμκοοΐΜβν Έπιμϊλητι,ριον
  'ΛΒηνών κατήρτισε κ«τάλογον
  έμπορβυμάτ»ν άπαλλ«σσβμένων
  «Πιστβποιητινοϋ ϋβοβλεύσενς καί
  'Ενδιαϊερομένου προ ώπου» Ιστις
  ίύναται νά ,ίύρεθη είς άπαντα
  τα 'Αγγλικά Προζίνεϊα. Πβριλαμ
  βάνβι άπαντα τα εΐίη τροφίμων
  ηαΐ ζΜθΐροφιών χ«1 αριθμόν τίνα
  ω ύλων.
  —Είς «ίΤβθΓρβτεΙαν.
  Διά Βχσιλιχοΰ Διατάγμοττος
  ετέθη είς άιΐοίτρατειαν προαγο
  μΐνος είς άνθυποπλοίαρχον ό αρ
  χιχελευστάς λιμβνικός ν, Μωροιΐ
  ά
  — Φβρτώιει; μεταλλευμί-
  τνν.
  Κατά την παρελθούσαν έβδομΑ
  δ« εφορτώθησαν έξ Ίϊλλάώος μό
  νόν 5 700 τόννοι βιδηροιυρΐτου
  δι' '©λλ«νδίβν.
  — Διβνυκτερεύβντα φαρμα
  κεϊα.
  Σήμερον Ιην ΔεκβμβρΙβυ θά
  διαν»ΜΤ(ρΐύσ£»ν τβ φκρμοΜΚΐοι
  Λάμπρου Κανακάκη καί Έμμ«ν.
  Ζάβ
  ΙΛΤΡΟ2.
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  Διδάχτχρ τοθ Π«νεπιοτημ(ο» χϋς Α»6ν;.
  ΈηΙ Ιητ«»τίβν σπουδάσκς έν Λυβνι Μοί Παρισίους, ΑΙ-
  χΐται είς τό ν Ι β ν Ιατρείον τβ», οδός Ά|Μ>ν·
  (βννβΐΝίαν Βαλιβέ Τζαμί) Ιναννι άρτοκβιείο» ΆΒαναβΙθτ)
  Ζε·οΜΐκν*Μη: 9-13 «ι. μ. καί 1-7 μ. μ.
  Τβ| ΚβριαΜενι το6{ άιιοεΜηιι θΜρεάν. Ά». Τ«λ. §-·!
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ,Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  1 ΔεκεμβρΙο» 1939
  ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΊΕ
  ΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ 11 ΣΥΝΕΙΙΣΟΥΗ ΤΟΠ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΕΧΡΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΡΙΒΗΣ ΤΟΪ ΕΙΟΡΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Νοεμβριού (!?.
  δπηρΐοΐα τί)ς ε'Ανορθώιεω;») —
  Ενώπιον τής συγχλτ,θείο»;ς οή,ιε
  βον Βουλής δ πρωθυπουργίς ν..
  Νϊαλχντιε προέβη είς μα<ρ!ς ά- νακοινώσεις αί οποίαι Ιχουν ώς εξής είς τα χύρια αύΐδν στ;μ'Τα: ε'Από δεχατριβν περίπου έβ ιο μάίιον, οί στρατιώται τής ΓαλλΕ- άς άπαντβντες είς την φωνήν τής πατρίδος των μάχο»ται είς τό μέ τωπον μέ σταθεράν άποφααιστιχο- τητα. ΚαΙ οί στρατιώται μ ς άντιπροσωπεδουν την άχατάβλτ,· τον ίύ/αμιν τή*ς ΓαλλΕκς. Έμττνεό μενοι άπό βχθυ αίιθημα άίελ^ω οώνης μίχονται δλε ι μέ μίαν χαρ δΐαν διά την κοινήν θυσίαν χαΐ την κοινήν υπόθεσιν. Στενώς συνδεδεμένοι ίξιωματι χοΐ χαΐ στρατιώται αίοθανονται έντός των την ίξα;σ:ν την αρε των αί οποίαι αποτελοθν τό μέγα λεΖον τί]; Γαλλΐας. Οί στρατιώται μας δπερασπίζονται δ,τι ώ>αι4τε
  ρον δηάρχει είς την ζωήν χαΐ
  συγχρόνως άποτελοθν την ίνσάρ
  χ<*3ΐν χαί την έκφρασιν τής Γαλ λίας μαχομένης δπιρ των διχ*ί ών της. Οί δνδρες τής άεροπορίοις μας συνεργαζόμενοι μέ τού; "Αγγλους συναδέλφους; των άψηφοθν τόν χίν δυνον των εχθρικήν πτερδν. Τέλος, οί δώο αιόλοι ή ωμένοι παείλυσαν την 6ποβ?υχιανήν ξύ ναμιν τ/, Ο έχθροθ. Ασφαλώς έ & ώ ι δέν ίλαβι την σκληρόν μοο φήν τού, ώ; προεβλέπετο. ΚαΙ 6ι βαίως ίέν είμεθα ήμεϊ; έχεϊνοι αί όποίςι θά έΜδαμεν σχληραν μορ φήν είς ίνα πόλεμον τόν οποίον. μβς έηέβαλαν. Ο!χονομ(α «Γμα- τος. Οίχονομία βασακβν. Αύιή( είνε ή ταχτιχή την οποίαν άκο λουθιΐ ή κυβέρνησις χαί οί άρχη γοί των ένέπλων δυνάμεών μας Άλλά πρίπει νά γνωρίζη χάθε Γάλλος 3 [ι 5αον χαί Ιν είνε συν τομα τα ανακοινωθέντα τοθ στρα τηγεΕου μας ποτέ ίέν παόει ή δράΊαις. Κτώ' ημέραν χαί μία νέζ πράξις προστιθεμέντ] εί; τό ένεργη τιχδν μας, μας φίρει πρός την νίκην». Ποοχωρων ό χ. Νταλαντιε έξι αΐόρησε τα γεγονότα άπό τής 1ης Σεπτεμβρίου χαί εντέυθεν εί'"ώ· δΐι «ή είοβολή ν ής Ρωσσί α; είς Πολωνίαν κατέστησε π" έ όν αδύνατον χάθε αντίστασιν των Πολωνώ*. Μετ* τον διαμελισμόν τής Ποΐωνιχής γή"; δπδ των δ6ο είοβολέων τό Πολωνιχόν χράτος έπαυσε Π5ΰς στιγμήν δφιστίμε νόν. Μία νέχ 5μως Πολωνιχή χυ βέρνηα·ς εσχηματίσθη επί τοθ έ δάφους μας χά Ι 11; νέος Πολωνι χος^στρατος (τοιμαζεται νά πολε μήοΐ παρά τό πλευρόν μας. Ή στενβτης χαί ή στερεότης των δεσμων μας μετά τής "Αγγλ! άς είναι μεγαλυτέοα αΐασδήαοτε έχφράσΐως. Ή έ/ΐα'α διοίκησις των στρατ ω:ιχ6ν μας δυνάμεων είχεν επιτευχθή πρό «Ο πολέμου. Λόγοι τεχνιχοί έπέίαλαν μετά' τόν πόλεμον χαί την βιομηχχνι χήν συνεργασίαν μας. Τό άνώΐα τον διασυμμαχιχον συμβούλιον χαθώρ σε την συνεργασίαν μας χαί ίπΐ τοθ οίκονεμικοθ πεϊίοι» Κοινή συνεργασιαι χαθιερώθη χαί είς τό κεφάλαιον τεθ ανεφοδια σμθ Πάσϊ προσπαθεία νά μ£ς χωρίση είναι ματαία. Την έλπ!δα διά την νίκην 6* σ'ζομεν είς τας κολοσσιαίας δυ νίμεις των 1(η αΰτοχρατορκον μας. Κοινή διπλωματική ενεργεια είχεν ώ; άποτίλισμ* την σύνα ψ.ν συμφωνίας μετά τ*)ς Τουρχί άς ή οποία έπέτριψΐν είς τέ χρατΐ| τής νοτιανατολιχής Εθρώ πης ν« έργασθαθν έν ειρήνη διά την εξυπηρέτησιν των συμφέρον· των 'ων χαΐ νά προετοιμαοθοθν πλήρως διά την ασφάλειαν χαί ΐήν διατήρησιν τοθ ίίαφιχοΒ χά θεσΐωτος τω/>. Έν συνεχεΓχ δ χ.
  Νΐαλαντιέ εξέφρασε την εύγνωμο
  σύνην τοθ ΓαλλιχοΟ Ιθνοιις τιρ'ς
  τάς Ηνωμένας ΙΤολιτείας διά την
  προθυμίαν μέ την οποίαν άπεφα
  σισχν την παροχήν δπλων είς
  τΐύς έμπολέμους χαί ετόνισεν δτι
  ή απόφασις αυτή τής Άμεριχήί έ
  νεθάρρυνε τους σϋμμαχους χαί
  τους έτόνωσεν είς τον άγωνα των.
  Τα !πλα των Ήνωμένων Πολιτει
  ών, συνέχισεν δ χ. Νΐαλαντιέ,
  χειρ:ζίμενα υπό των στρατιωτων
  μας θά συντελέσΐυν είς τόν θρίαμ
  βΐν τοθ διχαίίυ πού αποτελεί τό
  ίδεώϊεςτήςΑμεριχανιχήςπολιτιχήί.
  Άπέϊωχεν έν σ^νεχε'α φόρον
  σιβχσμοθ πρός την προσπάθειαν
  τής Ιταλίας δπέρ τής εί,ήνη?,
  προσπάθειαν ή δποία απέτυχεν
  έξ αίτίας τή; Γερμανία; είς την
  Ήπεΐρωιΐ.ή* Ευρώπην, συνετέ
  λεσεν δ>»ς τα μέγισΐχ είς τό
  νά μή διαταραχθή ή γαλήνη είς |
  την Μισίγειον Έχτιμωντΐς ιήν
  στάσιν αυτήν τής Ιταλίας, είπ»,
  έσιβίσθημεν χκΐ θά σιβαοθωμιν
  τα σϋμφέροντά τη;.
  'Η Γαλλία, συνέχισιν δ χ. Νγ«-
  λαντιέ, δέν θά καταθέση τα 8·
  πλα μέχρις δτου έπανορθωθοδν
  αί διαπραχθεΤσαι είς βάρο; την
  χρατων ι ής Κΐντριχής Εδρώπης
  άδί μέχρις δτου ίοθβθν 4·
  έγγυήσεις δτι θ1 άπο-
  κϊ μόνιμος ειρήνη. 'Αλλ'
  ή ώ?α διά νά συζητήσωμεν τ·>ι
  αύτη/εΐρήνην ?έ< Ι^θασεν αχί μη. θέλομεν την ειρήνην τής 4· σ^χλείας χαί τοθ διχαί,υ. Πρίπει δμως πρώτον νά χερδίσωμεν τον πόλεμον. Διά νά έχωμεν τό ίι· χαίωμα νά όνειρευώμεθα ιή« Γαλλίαν τής αυριον πρίπει νά συνεχίσωμεν τον πόλεμον μέ επί¬ μονον άποφααιστιχδτητκ. θ' ά· ΐταντήσω,ιεν είς κάθι χτύπημα τοθ έχΗρςΟ καΐ θά φχνωμεν έξ 1· σου σκληροί μέ αύιόν. Διίτι βεν θά άνιχθω^εν νά έπισωριυβΐθ» είς την χώραν μας τα έρείπια». ΣΦΟΔΡΑ ΑΕΡΟΜΑΧίΑ ΥΠΕΡΑΚΟ ΤΟΥ Φ1ΡΘ ΟΦ ΦΟΡΘ ΚΑΤΕΡΡ1ΦΘΗ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ν)βρ(·υ(1δ. ρ Τό 'Αγγλικόν ύπονργκΐβν Άεροπορίας άν« χ·ιν«1 ίτι τα έ{ημερώματα οήμκρον τ" αγ γλΐΜβ άεροπλάνα ουνϋψκν σφοδράν αερο· μαχίαν υπεράνω τοδ Φίρθ όφ Φόρθ μετ» γιρμανικ&ν τα ·κοίβ έπεχε'ρησκν πτή- αιν υπεράνω τού λιμίνο;. Τα άγγλικά ά- ΐροπλανα μετά όρμητικήν ιιατα&(β»ξιν I- τρΐψαν είς νυγιν τα γερμανιχά έκ των ο¬ ποίων χατέρρΐψβν έν τύπου Χάΐνκκλ. ΑΘΗΝΑΙ 30 Νοεμβριού (τ·δ άνταπβκρι τοθ ρ«ι)— 'ΑνεκοΐλώΡη ςήμερον ότι ή Ελ¬ λάς προοεχώρηβε διά μίαν πεντβετίαν β'ς τό διβρκες δικαβτήριον Δικθνο&ς Δύ νης. 43 ύποβρύχια έχουν καταστραφη μέχρι σήμερον. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ν)βρ(ου (ί διαιτέρα ύπηρεσία τής «Ά νορθώσβως»)— Ό ραδιοφωνι κός σταθμός τής Νέας Ύόρ κης μετέδωκε σήμερον την κάτωθι ανακοίνωσιν: «Κατ' απολύτως έξηκο'βω μέν άς πληροφορίας, βτΐ'βεβαι ουμέναο έξ επισήμων τιηγΛν έκ των 73 ύποβρυγΐων χά 6 ποία διίθ&τεν ή ΓερμανΙατ κατά την αρχήν τής νηρύξε ως τοθ πολέμου τώ 43 κατε στρόφησαν υπό των συμμά χων καΙ κστίβι,θΐσθησαν. Έκ τούτων τα 33 έβλήθησαν κοΐ κατεστράφησαν υπό τοθ Αγ γλικοθ στόλου καΐ τα 10 ό πό των γαλλικήν πολεμικήν» ΟΙ «Τάϊμς» τ.ης Νέας Ύ6ρ κης γράφουν σήμερον δτι ή ΓερμανΙα στβρεΐται πετρε- λαΐου καΐ βενζΐνης. Τα άποθέ μιττσ τα όποΐα εΤχεν έσπατσ λήθησαν κατά ιήν έκστρατεΐ αν εναντίον ττ]ς ΠολωνΙας καΐ έν ιω μετοξύ δέν ηδυνήθη νά κάμη νέας προμηθείας. Ή Ρωσσία δέν είνε είς θέσιν νά προμηθευθή ί(ς την ΓερμανΙ αν πετρέλαια διότι ε ( ποσό ιητες τάς οποίας δια θέτει μό λις έπσρκοθν διά τάς Ιδικάς της ανάγκας. ί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Νσεμβρίου.— Ό έν ΖυρΙχη άνταποκριιής τής «Ζουονάλ» -ιηλβγοαφιΐ βτι κατ' εξηκριβωμένας έκ Βε ρολΐνου πληροφορίας οί ανερ γοι έν Γερμαν'α άνήλθον άπό 400 χιλιάδας είς Κν έ<ατομμό ριον λόγφ τοθ βτι πολλαί βιο μηχανΐαι διίχοψιν τάς ίργα οίας των κσΐ μεγάλα έργοστά σία εκλείσθησαν έλλεΐψϊΐ πρώ των όλον. Ώς έκ τούτου οί κύ<λοι τοθ Ράϊχ ά ησυχοθν σοβατρως, μή εύρ'.σκοντες τρό πον άντιμιτωπ'σεως τής κατσ στάσεως. ΤΕΙΣΕΡΑΓΕΡΜΑΝΙΚΑΑΕΡΟΐΊΛΑΝλ ΚΑΤΕΣΤΡΑΙίΑΝΟΙΟΣΧΕΡΩ! ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3Ο Νοεμβριού.— Ό άπολογισμός ι ής άεροηοριχής δράσεώς κατά την χθεσινήν ημέραν φέρει 4 ίχθρι κά άεροπλάνα όλοβχερώς κατκβτραφέν τα. Τα ούο τούτων κατερρίφθησαν επί των Αγγλικών ακτών τα δ* έτερα δύο είς τα έδάφη 'Έλβετίοΐς >αί Βελγίου.
  ΟΠΕΡΜΑπΟΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ
  ΟΤΙ ΕΤΟΡΟΙλλΙΣΑΗ ΤΟ ΧΙΤΙ1ΡΟΜΙΚΟΝ
  ΡΟΜΗ 30 ΝβεμβίΙβυ.- Ό Γερμοτνικος τύηος
  Ικιμβνει είς τόν Ιαχυρισμόν τβθ τορκιλισμοθ 6κέ)
  υ«Γβ?υχ'ου 'ΑγνλιχοΟ κατοιορομΐΗθΟ τώ «ου «ΛΑν
  τον» είς την βόρειον βάΧααοαν. Τονίζει μάλιατβ
  £;ι Μ«τα τόν τορπιλλιβμον άπΗλΙοθηοκν 700 τοθ
  πληρώμ«τό( τού.
  ΜΑΙΝΕΤΑΙΟ ΠΟΑΕΜΟΣ ΚΑΘ" ΟΛΗΝ ΤΙϋ ΦΙΝΑΑΝΑΙΑΗ
  ΑΙ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ, ΑΕΡΟΣ & ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Ν«ίρβίΓου (16. ύππρε-
  βία τής ((Ά%ορε&σεω(»).— Νυχτιριχά τηλε-
  γραφήματα έξ Έλοίνοκι αγγ,έλλευν ίτι έ
  πέλεμβς μαίνεται εί; ιήν Φινλανδίαν. Ό
  οτρατός, β στολες χαί ή άεροΓορία τής Ρνσ
  οίας έοτράφησαν λυσο-δδς χ«τα ιής Φιν-
  λ«νδ(ας. 'Από πρ&ΐνς βομβ«ρ&<ζονται ανευ •Ιχτου άπό θαλάσεης μο.1 αέρος αί χυςιώ- τεραι πόλεις ιη& ΦινλαδΓα{. Ό πρέεδρος τής Φινλανδιχής Δημβχρατίας μ. Εβλλιο έςέδωχε προκήρυξιν διά τής οποίας >ηρύσ
  οκι την χώραν είς χατάοτασιν πολ.οικίας
  διά την χβλυτίραν άμυναν ι ής, Τα ρωσοι-
  κ« βεροπλάνα έτριψαν πρβχηρύξεις είς τάς
  κυριωτέρας φινλβνδικβς πόλεις διά των
  όποίε,ν δηλβδται (τι τα Σοβιέτ 2έν έπιΒυ-
  μοδν νά βλίψοιιν την Φινλανδίβν ή %ά
  χαταχτήοουν φινλανδιχά εδ^φη «λλ' επιζή
  τοδν την παραίτησιν ιοϋ'Ερχο χαΐ αλλων
  τι ών μελ&ν της κυβερνήσεως.
  Νιώτερα τηλεγραγήματα έξ Έλοίνοκι
  γγέλλν ίτι Ρωοσ.χά αεροπλάνα ϊαταν
  το ςήμε,ον την π|:&ΐκν επί δύ· συνεχ«ΐ;
  ώρας ύπιρβνω τής πέλινς. Μετ* ολ^ον έ
  νεφαν(ο6ηοαν ιέα,ομιΗη ΰθβι««χδν άυρβ
  πλάτων τα όπεΐα ήρχισαν «ά ρίπτβυν ά
  πό μεγάλον &ψβυς μεγάλας βέμβας είς τό
  κέντρον τής^πολίως. Έκ των έμπρηστικών
  βομβ£ν πρβεκλήθποαν πυρκαϊά!, την στιγ
  μην δ' αύτην τα μεγαλύτερα κτίρ α τής
  Φινλανδιχίι; πρωτευούσης χαίονται. Ό
  πληθυομός δια-ηρεΐ βπέλυτεν ψυχραιμίαν
  ταρά τό {τι η πε'λ'ς ϊχι π^βο/ίβει τρα
  νιχήν ίψιν χαίώς ^ωτΐζεται άπό την λάμ
  ψιν των φλογ&ν. Το βπέγευμα ένηργή
  θη χαί νέα «ηιδρεμή έπτά ρωσσικ&ν
  βεροπλά^ων χατά τβδ ΊλοΙνσκι, έκ τδνό·
  πβΐων κατερρ(φ6τΐσοιν 2. Έκτβς τού Έλ
  οίσχι καί πολλαί άλλαι έκ τβν σημαν
  τιχωτέρων Φινλανδιχδν πόλεων ύπέστησα,ν
  έπιδρ·μ«ς. Ή πόλις "Ινσβ, πρωτεύβυβα τοδ
  μΐγαλυτέρβυ χέντρευ ξυλείας ύπέβτη δύο
  αε;οτβρικβς έπιδ(ομάς. Έν σχολείον κ«1
  τό Δημοτικόν Νισβχβμεΐον κατεστράφη
  βαν έκ τ«ϋ βομβ«ρ£ισμοδ. Όλαι αί πχράλι
  «ι πόλεις χά. τα χωρία βομβχρδΙζ·νται
  συνεχώς υπό τ&ν τηλββέλων τού ρωσαικοδ
  στόλου. Τ· Όγ»λ«ντ εδέχθη καταιγιατι
  χον πΰρ τ&ν Ρωσσιχδν τηλεβόλων. Δνο
  Ρωσαιχά κατνδρομΐΜά ε*Ντεχε1ρησχν να ά
  Π'βιβνσ^υν άγήμ«τα αΐ^ Χάγκαι βάσιν
  την οποίαν διεκδιχβΰν έξ άρχής οί Ρ&σσοι
  άπό την Φινλανδίαν. Είς την νήσον £ιχ
  κάρι άπιβ βχαθηο»ν Ρωσσικά στρατεύματα.
  'Αλλα στρατεύματατα κατέλαβον τάς
  χερσονήσ«υ; Τυμπνχι *«αί Ζσκά·. Εί; πολ-
  λά οημεΐα χά φινλανδικά οτρατεύαατα ύ·
  πεχώρησκν διά λόγους στρατηγιχούς: Είς
  Την λίμνην Ρίγχολ οί Ρώσαοι έή?γηα«ν
  μεγάλην επίθεσιν. Τα τηλεβέλα τοΰ Λένιγ
  χραντ βά^λβυν συν ΐχϊς χατά τοδ φινλαν
  διχβθ έδβφου;, ενισχυόμενα καί υπό τηλ·
  βέλων τί υ ρωοσικοϋ ατολο». Ό πρόεδρον
  τής ΔηιοχρατΙας δ ώρισε γενικόν αρχηγόν
  τού Φινλ«νδικο9 οτρ«τ·ΰ τόν στρ«τάρχην
  Μενερχάΐμ. . ΑΙ τηλεχωνικαί αυγχοινω·
  νίαι διεχόπηβα* είς τα σύνορκ δέ ερρίφθη
  σαν 50 χειρ ββμθΐδες
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 >ΌΐμβρΓου—_«τα πληρο
  φορίας ε£ Έλαίνοχι οί Ρώβαοι ίηίσπευα«ν
  την στρατιωτικήν δράσιν κατά τής Φιν-
  λ«ν&(ας διότι ήρχισχν νά παγών«υν τβ
  ύ5χτ« τοΰ ΦινλανδιχοΟ χόλκου χαί μεΐ'
  όλ γβν θά ήτο «δύνατβ{ εί«δήτ·τε άπ· θα¬
  λάσσης ενεργεια.
  "Ενδεκα Ρωσιικά βεροπλκνα έββμβαρ·
  διοαν την 14.45 απογευματινήν τα προά
  στεια τοΰ 'ΕλσΚσκι. Έββμββρδΐοθηααν ί«ί
  οης, τ· ΒΙ— Πουρί καί τό Βίρ—_·μπ, %*
  που ύπάρχουν π·λ»ά θύμκτα.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΥΐΙΟΣΤΗΡΙΖΕΙ
  ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗ
  Η -ΥΗ8ΗΚΗ ΤΟΥ Τ ΡΙΑ Ν Ο Μ
  ΡΩΜΗ 30 Ν)βρ(ευ (ίδ. δηηρΐοία) - Είς
  χέν χθΐοινέν λόγον χοδ κ. Γκαφένκο ά·
  πήντηβι οήμΐρειν 4 κ. Κσάχυ. 'Η Ούγγα
  ρίετ, ετόνισεν ο χόμης Καβίχυ, δέν δύναται
  ν* άγνεήοη ιά λεχθέντα υπό τβδ κ. Γχα
  βρένκβ διά την ουνΒήχην τοδ Τριανόν, την
  •πβίβν η Ρουμανία ίεν θεωρεΐ ώς άδι¬
  κον. Έν τούτοις, ή Ούγγαρία φρονεί ·<ι η Ρουμανία δέν πρέπει ν' άρνητκι την έπανόρβωοιν των άδιχι&ν της ουνθήκης «ό ής, ουνκκκία τ&ν έπείων 8ά μείνη άπβ μεμοωμένη χαί έκ τ&ν «ύδετέ,ων καί έκ τβν έμηβλέμων. ΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓ.Ν ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΑΕΥΣΕΟΣ ΛΦΗΝΛΙ 30 Νοΐμβρίβυ (τοδ άνταπο ΜρΐΤ·& *Η«ί).— Κατόπιν αποφάσεως, τ*δ ύ· κ«υργ·(·υ τής ίΠκιδεί«ς έγχριθιίοης ύηό τοδ.κ. Μΐτβ^ά είς τό. ί,ής βπβγορευοντβι «Ι βποαπάοεις λιι.θϋργδν Μέοης έχπβιδιύ- Μϋς διά πρ·φορ»χ&ν έντσλ&ν τ&ν έΒ ρητβν χ«ί 8ά έν»ργ·βντ«ι μέ «ν ΕΒΥΘΙΣΘΗ ίΕΡΜ,ΑΗ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Νιβριβυ (ίδ. ύπηρ.)-Την Πην νυκτερινήν επεδόθη τό κάτωθι ανα κοηαιθέντοδ 'Ανωτάτευ άρχηγεΐβυ οτρα τ«δ: «Συνήθης δ^άιις των περιπολιβν είς τό μέτωπον. Γαλλικόν άντιτβριτιλλιχόν επι τεθή επιτυχώς χατά γερμανικοδ ύποβρυχίου καί τό έβύθισκ». ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ 30 Νοεμβριού,-Κβτοιτιν τής έν τάοενς τής παραν>γής ηολ«μιχ6ν ε (δών 6 'Ανερι
  κή Ι* *ατασχ«υ*ζη ετησίως είς τ» εΐδικ* έ^γβ
  στβσι» της 15 χιλ. αεροπλανβιν. Έκ τ&ν 43 Άμερι
  χανΐΜ&ν εργοστασιον τα 23 έκτελο&ν ηδη μεγάλας
  παραγγελίας των ουμμαχνν,
  ΝΕΑ ΖΩΗΡΑ ΕΝΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΗΦΑΙ-ΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΘΗΡΑΣ
  / ©ΗΝΑΙ 30 Ν)βρίευ (τ·δ ανταπβχρι.
  τβδ μας).— Κατ'ανακοίνωσιν τής ΓΐΜλβγι-
  χής ΎπηρεοΙας τό ΛφαΙοτειον τής Σαντβ
  ρίνης παρουσίασεν άπσ τής χβές νέ« ζωη
  ρά έκρηκτιχά καινόμιν» καίέντσνβνδςασιν,
  ΑΦΗΝΑΙ 30 Νβεμβρίβυ (τού «ντ«π·χρι
  τ·ΰ μβς).—Κατόπιν άποφβαΐως της κυβιρνή
  βιως η ιγινργιχή άπογραφή η «ποία έκρό
  μιλτ· νά ΙνιρνπθΑ ηιρί τα τέλη Διχεμ
  "'' νΐ« ϊήν 19η¥ Ι«»·ΐ»ρΙ·ιι.
  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ
  ΤΟΥ ΡΟΥΙΒΕΛΤ ΕΙΣ ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ
  ΟΥΑΣΙΓΚΤΩΝ30 Ν)βρΙ·υ (15. ύτηρε
  σία).— Ό κ. Ροϋσβϊλτ έ«εστρίψε σήμΐ9·ν
  ίστευσμέχω; έκ τής έξοχής ίνα π«ρ«
  χολουθήσο την έκ τβδ Ρωασ·φινλ«νδιχβΰ
  δημιβυργηβεΐσχν κατάστασιν, έσχε δέ αμα
  τί) αφίξει τού μακράν βννβμιλιαν μΐτά
  τοδ χ. Χάλ.
  ΑΛΓΕΙΝΗ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΕΠΙΑΡΟΜΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ν)βρίβυ - Ή *ντύηω3ΐς έκ τής
  νίβς Ρωασιχής έκιο«βμή« είς Φινλανδίαν κββ' ί
  λην ιήν Κύ(6πην είτε αλγεινή Ο οιεθνής τΰηος
  καντηριάζβι μή πρΜτοβαινή δριμότητ» τό άπάνθρω
  ηον κίμμοννιστιχόν ηρα(ιχβιιαμα. Ό τώηος τής
  Νίβς Υόρκης τονίζει 4τι ή άνβΐωπότηϊ δέν βα
  συγχωρήση ηοτ* είς τόν κομμουνισμόν την άπβν
  Ορεϋΐίβν τββ οτρανγβλισμου τής μικςάς Φινλαν
  δΐβτς. ΈηΙοης η εφημερίς »Α μπέ οέ» τήι 1σ««νίοις
  γράφει 2τι α! ονμη·0ει«ι £λου τού κοβμβυ οτβε
  φβντνι αυτήν την οτιγμήν πρός την Φινλανδίαν
  6 βπβΐα πλη^ώνει μέ τό »ιμαι της τον Ιμηεριαλι
  οτικον χυνισμον τής γείτονος της.
  ΑΦΗΝΑΙ 30 Ν)βρ(·υ («·0 βνταπβκρι.
  τ·6 μ«ί)—Διά Β·αιλικ·0 διατάγματος έ
  χυρώθη ή μΐταξ» Έλληνικοδ &ημ·οί·*
  χαί ·μίλ·υ χεφαλαιούχων αύμβαβκ κατερ
  γβσίβς χ«1 ΐκ·αιτ«λλιώβί«ί τβν Ιλληνιχ&ν
  λ,γνιτδν, β ι
  ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΤΑΔΡΟΜΙΚΑ
  ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΗ
  ΕΙΣ ΝΒΡΒΗΓΙΚΟΝ ΛΙΜΕΝΑ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3Ο Νοεμβριού.—
  Κατ' είδήσεις έξ 'Όσλο δύο 'Αγγλι·
  κά καταδρομικά καί έν Γερμανικόν ύ·
  ποβρύχιον προαέφυγον είς τόν λιμένα
  τού Στάρβαγκερ παρα τ» νοτιοδυτικά
  παράλια τής Νορβηγίας,
  Τ* βύο καταδρομικα δέν είνε έξ έ
  κείνων άτιν» μετεϊχον τής χθεσινής *ε·
  ναυμαχίας τής Βορείου θαλάσσης.
  Η ΓΕΡΜΛΝΙΑ ΒΑ ΕΝΤΕΙΝΗ
  ΤΟΝ ΑιΊΟΚΛΕΙΙΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 30 Ν)βρ(ον (Ιδ. ί)«ηρ.)-Ή έ·αμερΙ< «Τηλεγρβφθί» πληρβφορεΐται έκ Βερολίνον «Μ ηροσΜπικοτης τοθ βτενοδ περιβ*λλβντβς τβθ ΧΑ τλερ εδήλωσεν ίτι η ΓερμανΙα 9' άιιβιντηβα ε!; τ* λαμβανόμενα είς βοτρος τοθ γερμανικόν ές'αγ"/1 κοθ έμηορίον μέτρα ίί/ιβ τής 'Αγγλίοτς οι« τή| κα ταστροφής τού άγγλιχοϋ έ{αγΜγιχοΟ έμπβρΐβυ τοθ διε{«γομένον είτε βηβ άγγλικβν είτε 6κο ονβετ* ρ«ν ηλοΐνν,'Η Γερμανία 0* χ^ηαιμοιΐοιησο ν*· κ«<, «ηββρώχιβ χαί «,τι «λβ δννηθή ϋατ· V ·** μβνύβα τιλΐίεκ; τΐ>ν 7