98127

Αριθμός τεύχους

5336

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  βν πόλεμον υ| ,.ι
  ίιβχιχό η β*
  ι1?ϊ*β·
  ίοεμβρίου.»
  ορικής δρ»βιΒ,
  *ν φέρει 4 &
  ώς
  ρρφ,
  τα ο' έτερα
  ΠΚϊίη
  Ό Γίρμανιχός τύιβς
  Τβθ τορπιλιομβδ Ιικϊ
  ιίρομΐΗβΟ τύκβ» «,6ν
  ιβχν Τβνιζει μάλιοη
  «Μΐλεοθιιβκν 700 «{
  ΑΣΣΗΪ
  „««··;
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΤΒΕΤβΤΙΟΣ ΣΤΙΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ # ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "***· ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟΥ ^
  ΔΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  ΑΙγΰπταυ
  εΐησία λίρσι 8
  Ιξάμηνος Ι
  ΆμβρΐΗης
  ειηοία 8ολ, 1Β
  Ιξάμητος » 8
  Τιμή
  πατά φύλλον
  Λραχ. 9
  ΣΑΙΟΙΤΟΝ
  2
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ «4ΟΝ
  ΑΡΙβΜ.1 ΦΥΛΛΟΥ 5336
  811
  νήν
  ΜΕΓΑΦΗΡΙΑ ΦΡΟΥΡΙΑ* ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ;"**"****"
  «ίΐ-θΐνοθ πολέμου, άποθαλασσούμενον διά νυκτερ,
  Πολύνεκροι μαχαι
  ξξΞμεταξύ Ρώσσων
  καίίΦινλανδών. ξξξ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δεκεμβριού
  (Ιδ. ύπηρεσία τϋς «'Ανορθώ-
  θΐ»ς») — Τηλιγραφήματα έδ
  ΈλσΙνσκι άνανέραυν ίτι αί
  μαχαι συνεχισθή σαν χβίς
  καθ1 όλην την ημέραν καί
  την νύκτα χαί ίτι αί φιν-
  λανδικβΐ πόλεις ύπέστηοαν
  ■νηλιΒ βομβοτρδισμόν έκ μέ
  ρους τβν οεβιβτικβν βερ··
  κλαννκ. ΤΑ αύτα τηλεγρα
  φηματα προσθέτουν (τι κατβ
  Την μεγάλην μάχην ή 4·
  Κ·Ι« συνήφθη χθες μεταξύ
  ρνβαικβν καί φινλανδιχ&ν
  στρατκυματων παρα την λί¬
  μνην Λαντβγκά «{ Ρδσσβι
  ύ«ίστησαν σββαρωτάτας άπω
  λεΐας. Έκ τδν εί αέρος βομ
  β«ρδισμ&ν πόλεων καί χωρί¬
  ων τα Βώμ*τα είνε πολλα
  Ιδία μεταξύ τοδ άμάχου πλη
  θυομου. Ό «κριβπί πάντως
  άριθμός τδν θυμάτων χαΐ ή
  Ικταοις τ&ν ύλικ&ν ζημι&ν
  δέν έγνώαθη ΐίσέτι
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρ(ευ.- Κ-τ'
  είδήσεις εξ Έλσίνσκι τα ρωσ
  σικα στρατεύματα έπροχώ·
  ρησαν είς βάθβς 30 χιλιομέ
  τρών 4x1 *·Ο φΐνλ·νδικ*δ έ
  δάφους, προσεγγίσαντα τα
  φινλανδιχά όχυρωματικβ Μ κ
  νερχβ'ίμ τα έπβϊα εύρισκον
  ται εί; απόστασιν 10 μέχρι
  40 χιλιομέτρων άπβ τ&ν ου
  νόρων. Μεγάλαι καί ιτβλυ
  αίμακτοι μαχαι συνήφθησαν
  ουνεχιοθβΤσαι καθ* όλην την
  ημέραν καί την νύκτα είς
  τόν Ίαθμόν τής Κ«ρελί«ς.
  Ή νησίς Χόγκλαντ κατβλή
  φθη ύτ· άγημάτων τ* ό·
  π«ϊα απεβιβάσθησαν έκ τού
  ρώσσικου στολου πλεύσαν
  τος είς τον λιμένα της. Αί
  νήοοι Χάγκαι κ«ί Σβιαμ-
  πόργκ εβομβοτρδΐσθησκν υπο
  τ&ν τηλιβόλων τ&ν ρωσσι
  κ&ν πολκμικδν σκαφδν.
  'Αλλα τηλκγραφήματα έξ
  Έλσίνσκι άναφίρ·«ν ·τι τα
  θύματα των «πό αέρος βομ·
  β«ρδισμ&ν βνέρχονται είς
  200 μετκξό τού αμαχου πλη
  θυσμοΰ. Τό πολυτεχνεΐον τ·&
  Έλσίνσκι καδώς χαΐ αλλα
  μεγβλα δημέσια κτίρια κα)
  ίδιωτικαί οίκίαι κατεατράφη
  σαν έκ τ&ν βομβαρδιομ&ν.
  Τα σοβιέτ αιτιώνται
  δτιπροη γήθη ήΦινλα ν-
  δία είς την επίθεσιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρίου (16. ύ
  πηρεσΐσ).— Έξ Έλσίνσκι αγ
  γέλλετσι βπ ιήν 2.45 μετά με
  σονύκτιον ή Φινλανδική κυβέρ
  νησίς Καγιαντέρ εΐδοποΐησε
  την Μόσχαν Βτι ήτο ετοίμη
  νά πσρσιτηθ^ διά νά διευκολύ
  ν[) την σύνοψιν άνακωχής κσΐ
  την διεξαγωγήν διαττραγματε 6
  σβων -ρός επίλυσιν τ©ν ρωσ·
  σοφινλσνδικών διαφόρων.
  Νεώτερα τηλεγραφήματα έξ
  Έλσίνσκι άναφέρουν β τι έν Λ
  μετίβιβάζβτο είς Μόσχαν ή
  πρόθεσις τής Φινλανοικής Κυ
  ΑΓΚΥΡΑ 1 Δεκεμβριού.—
  Έξ Έλσΐνσκι εγνώσθη Οτι
  ή προθεσμία τοθ ΡωσαικοΟ τε
  λεσιγράφου ίληγε την 3ην με
  ταμεσονύκτιον &ραν μετά την
  πάροδον τής οποίας εάν ίέν
  εγένοντο δεκταί α( ΡωσσικαΙ
  Αξιώσεις, ή κιβέρνησις τής
  Μόσχας θά Εθετεν είς έφσρμο
  γήν τό καισστρεπτικόν διά
  την ΦινλανδΙαν σχέδιον της.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρ!ου ((δ. ύπη
  ρεσΐο).— Ή πληροφορία 6τι
  ή νέα Φινλανδική κιβ'ρνησις
  ύπέβαλε1 τά· έξημερώματα σή
  πήν των πραγμάτων θά συνε
  χισθοθν α( πολεμικαι επιχβιρή
  σεις.
  Νεώτεραι πληροφορίαι Ιξ
  Έλσΐνσκι άναφέρουν βτι ή
  Φινλανδική κυβέρνησις έγκα
  τέλειψβ την .πρωτεύουσαν καί
  μετεφέρθη είς άλλην πόλιν διά
  νά δυνηθή έν άσφαλείτχ καΐ
  χωρΐς ένοχλήσεις νά έπι&οθ{]
  ε(ςητό Εργον της καί ν' άντι
  μετωττίση την κατάστασιν.Άλ
  λαι πληροφορίαι λέγουν βτι ή
  νέα Φινλανδική^κυβέρνησις σο
  Τό ύποβρύχιον
  == απώλεσε
  ΤΗΝΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρίου (Ιδ ο·
  ττηρεσΐα).-- Ό ύπουρνός των
  Ναυτικόν κ. Κσμπενκύ έξεφώ
  νησε σήμερον μακρόν λόγον
  •πΐ ττ]ς πολεμικήν καταστάσε-
  (ος, Ικθέσος την εξέλιξιν τοθ
  πολέμου κατά θάλασσαν καί
  εκφράσας την πλήρη πεποΐθη
  οΐν τού διά την περιφανη" νί
  κην των συμμάχων. Ό κ. Κα
  μπενκύ ετόνισεν Ιδιαιτέρως δ·
  τι ίντός τοθ 8ισρρε6σαντος
  τριμήνοϋ άπό τής ενάρξεως
  τοθ πολέμου οί ηνωμένοι πό
  λεμικοΐ στόλοι των συμμάχων
  έβοθισαν συμφώνως πρός τάς
  επισήμους έκθέσεις καί τα ά
  πολοτως εξηκριβωμένα στοι
  χεΐα 30 ύποβρύχια έκ των 73
  τ* όποΐα διέθβτε ή ΓερμανΙα.
  Είνε δέ βέβαιον, είπεν 6 κ.
  Καμπενκύ δτι έβυθΐσθησαν ή
  ύπέσΐησαν βλάβας κσΐ άλλα
  *κόμη γερμβνικά ύποβρόχια
  των οποίων τόν άκριβή αριθ
  υ6ν δίν δυνάμεθα νά γνωρί¬
  ζωμεν.
  Τό όποβρόχιον δπλον, συνέ
  χισεν 6 Γάλλος ύπουργός,
  απεδείχθη *κ των πραγμάτων
  βτι απώλεσε την αξίαν καί
  *ήν άποτελεσματικότητά τού.
  Τοθτο άποδεικνόεται έκ τοθ
  ν«γονότος δτι ένφ είς τόν προ
  ηγούμενον μεγάλον πόλεμον
  ίπΐ των 150 γερμανικήν οηο
  ΡρυχΙων μόλις τα 21 κατβ
  βυθΐσθησαν κατόπιν τόσον
  προσπάθειαν των συμμάχων,
  κατά τόν οημβρινόν πόλεμον
  *ΡυθΙοθησαν Ιντός τριμήνου
  πλέον των 30 επί συνόλου 73
  ίί αύτοι ^λλβοβτ· β! Γερ
  μανοΐ άναγνωρ'ζουν ήδη Βτι
  τό ύποβρϋχιον έξβμηδενΐσθη
  ώς βπλον κσΐ δι' αύτό φα(·
  νετσι καιέφυγσν βΐς τόν ά¬
  παν θρωτον πόλεμον διά των
  νσρκων. ΚαΙ τό δπλον 6μως
  αύτό, αί. νάρκαι, θά έξουδε
  τερωθβ πλήρως υπό των συμ
  μάχω ν καί μάλιστα συντό
  μως.
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρ(ου (15. όπη-
  ρεσΐα).—Κατ' επίσημον ανα¬
  κοίνωσιν τοθ 'ΔγγλικοΟ
  ΝσυαρχεΙου οί νεκροΐ έκ τής
  καταστροφάς τοθ εΡοόαγιαλ
  Πάουντυ» άνερχονται είς
  265.
  Ή Μόσχα ά-
  πεσιώπησε
  τήνεισβοΑπν
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρίο«.- βΐ «·
  λιτικ·· κ«· δΐΛλΜματικβί κυ
  Μλοι βχ·λι«ζβ»ν τό γβγβνος
  •τι *λ·κλ«ΐρ·ν την χβΐβινπν
  Αμέρ«ν · ραδιοφχνιχόί σταβ
  μ*ς τής Μέοχβ, βηίφογιμτ'
  άν.φίρθ τί σχετικόν μ* την
  Βΐοβολήν Τβν Ρ»βο«ν «ί
  Φινλβνδί«ν άγνβήσβς τελεί
  ν, τ* γβν·ν·δ τ«δτβ
  •β εχφωνητήί τβθ οτββ·
  θ *ν<γν»ββ είς δίκβ ■*<· δι« » τ·δ ρ»>ββ·|ΐνλ*νδι
  *ΡΥ* *· Λ
  ανακοινωθέν είς τό οποίον
  άνεφέρετβ άπλ&ς ίτι έπανκ-
  λήφθηβαν τα έπειοέδιν είς
  τα σύννρβτ, (τι ό φινλανδικός
  στρατός άηεπειράθη έπανει·
  λημμένως νά είσβάλα είς^τό
  Ρωσσικσν έδαφβς καί ότι ώς
  έκ τούτου έδέθη διατβγή είς
  τα ρωββικβ στρατιύματα'να
  πρβελάσουν είς τό φινλανδι
  κόν ίδβφβς._____
  Αί δραματικαί ^ώ
  τής φινλανδι-
  κής βουλής.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δκκΐμβρίου
  (Ιδ. ύπηρίθία) — Τηλεγραφή
  ματα^ έ£ Έλσίνσκι αγγέλ·
  λουν ότι λόγω τής ^δημιουρ·
  γηθείσης καταστάσεως μετ»
  την ρωοαικήν «πό ξηρδς καί
  θ«λ«βαη{ επίθεσιν ή Φιν¬
  λανδική βουλϊ, βυνβκλήβη
  έχτθίκτνς είς μυστιχήν αίθου
  σαν είς όλονύκτιον δραματι
  κήν βυνεδρίασιν. Ώς έγνώ
  σθη η συνεδρίασις τή; ββυ-
  λής ηρχιοε την 20ην ώραν
  θέ 1 έίθ η
  ής ηρχ
  χθές κ«1 έτερμκτίσθη
  3ην πρωϊνήν οήμερβν.
  ρ
  την
  "" ~ Ο ΚΑΤΑ ©ΑΛΑΣΕΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ
  Γερμανοί αΐχμάλιοτοι συλληφθέντες υπό Άγγλικοΰ πολεμιχοΰ φωτο.γραφούμενοι επί τού σκάφους πού τούς μετα
  φέρΐι είς Αγγλίαν,
  βερνήσεως νά παραιτηθή, ή [ μερον, είς την Μόσχαν προ νεσκέπτετο μέχρι των πρωϊ
  ~ νων ώρων σήμερον επί τοθ
  εάν Επρεπεν ή δχι νά ύποβά
  λτΐ προτάσεις άνακωγής είς
  την κυβερνησιν τής Μόσχας·
  νέ τελεσίγραφον πρός την
  Φινλανδΐαν, Διά τοθ τελεσι
  γράφου ούτοθ τα Σοβιέτ ήξ(
  ουν την άμεσον παραίτησιν
  τής Κυβερνήσεως Καγιαντέρ
  κοϊ τόν σχηματισμόν νέας ή
  διτοία ν' άπο6εχθ[) τάς ρωσ
  σικάς προτάσεις άλλως τό
  ρωσσικά άεροπλάνα θά ένήρ
  γουν βομβαρδισμούς κατά τοθ
  'ΕλσΙνσκι καί των άλλων Φιν
  λανδικαν πόλεων μέχρι ι ής
  ολοκληρωτικήν καταστροφής.
  Κατόπιν τοθ τελεσιγράφου
  αύτοθ ή κι β άρνησις τοθ Καγι
  αντέρ υπέβαλε την 5ην πρωϊ
  νήν την παράίτησίν της μολο
  νότι, ολίγον πρΐν, είχεν έκφρά
  σει πρός αυτήν την πλήρη έμ
  πιστοσύνην της ή βουλή δι* 6
  μοφώνου αποφάσεως.
  Προτάσεις
  δι'άνακωχήν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ)βρίου.—
  Κατά πληροφορίας εξ 'ΕλσΙν
  σκι μή έπιβεβαιωθεΐσας έπ>οή
  μως ή νέα υπό τόν κ. Τάνερ
  Φινλανδική κυβέρνησις θά προ
  τείνη είς την κυβέρνησιν τής
  Μόσχας την διεξαγωνήν δια
  πραγματεύσεων πρός σύνοψιν
  άνακωχής μέχρι τοθ ορίση
  κου διακανονισμοθ των μετα
  ξύ των δύο χωρων διαφόρων.
  Σοβιετική κυβέρνησις άτιηύθυ τόσεις άνακωχής δέν έπεβεβσι
  ΟΙ ΑΓΓΛΙΚΟΙ Ε£ΟΠΛΙ£ΜΟΙ
  *Ολα τα Ιργοοιάσια τί; Μ. Βρεττανίας μετετράπησαν αυτομάτως είδΰς
  μειά την κήρυξιν τοϋ πολέμου οιά την κατασκευήν πυρομαχιχών, Ανωτέρω
  χιλιάδας όβίοων ενός των ίργρστασίων τοντων Ιτοιμαι νά σταλοδν είς »6 μέ
  ώθη μέχρι * έστΐέρσς έξ '
  σΐνσκι. Πάντως είναι αγνω
  στον εάν μετά ΐήν νέαν τρο
  Οί Ρωσσικοί
  ίσχυρισμοί.
  ΑΓΚΥΡΑ 1 Δβκεμβοίου (16.
  ύπηρεσία).—Ό ραοιοφωνικός
  σταθμός τής Μόσχας μετεβίβα
  σε σήμερον , επίσημον άνακοι
  νωθέν τό οποίον εξεδόθη άργά
  την νύκτα χθές, διά τάς πολε
  μικάς επιχειρήσας καί τό ό
  ποίον ίχει ώς εξής:
  «Την 30^ Νοεμβριού Φιν
  λανδικά στρατεύματα έπεχεΐ
  ρησαν νά είσβάλουν είς τό
  ρωσσικόν ίδαφος πλησίον
  ττ)ς λΐμνηι, Λαντόγκα άλλ' ά
  πωθήθησαν όπό των σοβιε
  τικών δυνάμεων. Αργότερον,
  άπό τοθ ΕσθμοΟ τής ΚαρελΙας
  οί ΦινλανδοΙ ήνοιξαν σφοδρόν
  τιθρ διά τοθ πυρορΌλιχοΟ κα
  τοθ ρώσσικου έδάφους. Κατό
  πιν των έπανειλημμένων αΰ
  των προκλήσεων τα ρωσσικά
  στρατεύματα διετάχθησαν νά
  ΟιΦιλανδοι
  διαφεύδουν
  τα Σοβιέτ.
  Έξ άλλου υπό τοθ Φινλαν·
  δικοθ στρατηγεΐου έξιδόθη
  τό κάτωθι ανακοινωθέν: «Τάς
  πρώτας στιγμάς τής ίίσβο
  λής τα Ρωσσικά στρατεύ
  ματα προήλασαν επί μερικων
  σημείων είς τό εδαφός μας.
  Άπό των πρώτων έν , τούτοις
  απογευματινήν ώρών ή ρωσ
  ρική προέλασις άνεκόπη τελεί
  ως λόγω Ισχυράς άντιστάσε-
  ως των Φινλανδικων στρατι
  ωτικων δυνάμεων. ΟΙ Ρωσ
  σοι «"χρησιμοποίησιν πυροβο
  λικόν, πεζικόν καί μηχανο
  κίνητα σώματα, Πλησίον τί)ς
  •Ίσβίλουν είς τό Φινλανδικόν
  έ5αφος.
  Έντός όλίγου κατέλαβον
  χωρία τινά τί|ς ΦινλανδικτΊς
  μεθορΐου, τόν σιδηροδρομικόν
  σταθμόν Κουρκάλα, τα δέ
  ρωσσικά άεροπλάνα έβομβάρ
  δισαν τα άεροδρόμια 'ΕλσΙν
  σκι καί Μπσρκόμ».
  λΓμνης Λτντόγκα 8που διεξή
  χθη σφοδρά μάχη κατεστρά
  φησαν 2 ρωσσικά τάνκς. Δύο
  άλλα κατεστάφησαν είς τόν
  Ίιθμόν τής Καρελίας δττου έ
  π'σης διεξήχθη πεισματωδέσΐα
  τος αγών.
  Τα έκ των Ιναερίων βομβαρ
  δισμων θύματα είναι κυρίως
  πολίται. Πολλαί μεγάλαι ο(<ο δομαΐ τοθ Έλσίνσκι καί άλ¬ λων πόλεων ευρίσκονται είς τάς φλόγας λόγω πυρκαΐων προκληθείσαν υπό των έμπρη στικων βομβΰν, Ε'ς τό χωρί όν Σανιολάντ των συνόρων κατερρΐφθησαν κατά την διάρ κίΐαν των έπιδρομής δύο ρωσ σικά άεροπλάνα. Δύο άλλα κατερρΐφθησαν είς Έλσίνσκι τό οποίον εδέχθη κατά την δι άρκειαν τής χθεσινής ημέρας τέσσαρας άεροπορικάς έπιδρο μάς. Κατά τούς πρώτους προ χεΐρους ύπολογισμούς οί νέ κροί έκ των βομβαρδισμών ά νέρχονται είς 40 καί οί τραυ ματίαι είς 120». ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ)Βρίου (15. όπηρ.)— Άπογευματινά τηλε γραφήματα έξ ΈλσΙνσκιάναφέ ρουν δτι συνεχίσθησαν καί σή μερον οί μαχαι. Τα φινλανδι κά στρατεύματα προβάλλουν λυσσώδη αντίστασιν είς τούς Ρώσσους των οποίων την προ ίλασιν άνέκοψαν, υ Β*·** .1»
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρά·
  θ),— Σήμερον ά«ονευματινή 6
  13'. έσνιρινή 9.15' μ. μ. «ΣενιορΙ
  τα» μέ τούς Ζαννέτ Μακντόναλο,
  Νέλσων Ένυ.ι
  Την Δευτέραν «Άσιατική θύ·λ
  λα». _______
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή «Βαρώ^η
  καΐ δ Καμαριίοηζ». Κυριακή ώ
  ρα 10 τ. μ. «λουσιώτατον Σινιαχ
  μέ δρ. 6. 2 μ. μ. ολόκληρον τό ε
  «ιισοοΊακόν «Μαΰρος Άΐτός. 4-6
  ή «Βαοώνη καΐ ό Καμσριέρηθ μέ
  τιμάς ήΧαττωμίνας. Άηογευματι
  ναΐ καβ' εκάστην 6 1)2 υ. μ.
  Την Δευτέραν Ινι σριστουρνη
  ματικό φΐλμ: «Τό ΚορΙτσι τ!(ς
  Σαγκάης»
  Βόγκ.
  μέ Ιτήν "Αννα Μα(η
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμός Αθηνών.
  2»ς Δ)βριου.
  12 25 Σήμα—Έθνικός Ομνος—
  βμ*ος Νεολαίας.
  "Ωοα Άστεροαχοπείευ Αθηνών
  12 30 Τραγοόδια μέ χον ΪΓνο
  Ρ<ίοσι (Δ'σκοι). 13 Ποκίλη μουσική (Δ'σ<ο:). 13 30 Είδήσεις.— Χή ριον. 13 45 Χαβάγιες 5 Εή γ 14.15 Εϊδήσεις.— Μετΐτορολογι χον δελτίον.—Κίνησις άγορβς Πει ραιως. 18.45 Έμβατήρια χαΐ ίλληνι χοΐ χοροί. (ΔΕβχοι). 18 55 Έλαφρκ μουοιχή. ΔΙ· σχοι). 19.30 Ή ώ?α τε Ο παιδιοθ. 19 50 Μανδελινάτα τεθ μουσι χοθ Λυκείπ» Αθηνών (υπο την διεύθυνσιν «Ο χ. Π?άτωνος Ροΰγχα). 20.20 Δημοτιχό τραγίθδι (δπό τοθ "Αλκη Παπαχωνσταντίνου συ νοδεία λοϊ«.ων όργάν«ν). 20.50 Είδήσεις. 21 Ρεσιταλ π ι άνευ (δπό τής δίδος Ίουλίβς Βο6>:@χχτ]).
  21.30 Όμιλία.
  21.45 'Αποσπάομχτα άπό την
  βπερν: «Παληάτσυι» τοθ
  βάλλο.
  22.20 Είδήσεις.
  22 30 Συνέχεια μελοδραματι-
  >ής έχηομτιής.
  23 Μοι/σιχή. τζοζ.
  23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις.
  23.30 Έλληνιχή Καντάδα (υπό
  την διεύθυνσιν τοθ χ. Γεωργίου
  Άθανααιάδη).
  24 Τελευταίαι είδήσεις.
  0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίαχοι).
  Ή αποπεράτωσις.
  Κατ'ίδιαιτέρανμας προχθεσινήν
  πληροφ~·>ρ?αν χιρηγεΤται π,'σ:ω
  σ;ς πέντε έχατομμυρίων δραχυών
  —ρβς αποπεράτωσιν τής χεντρικής
  άρτηρίας Κρήτης. Ή άποπεράτω
  σις τής άρτη?Εας ταύτης ήτο ζήτη
  μχ ζωτιχέν, (δία διά την ανατο¬
  λικήν Κρήτην «αί την Σητείαν
  συγκεκριμένως Ή χορήγησις βέ
  ήίη τής πΐστώοεως ταίΐης άπο
  δεικνύει τό ί»5ιαφίρ-ν τοά 6
  πιυργοθ ΓινιχιΟ ΔιοιχητοΟ χ.
  Σφακιανάκη, τό όπ:ιον άνέχαθεν
  εξεδηλώθη δπέρ ής ταχίσττς ό·
  λοκληρώαιως τής χεντριχή; άρ
  τηρ(ας χαί την επιθυμίαν τής
  Κυβερνήσεως ν' άποπερατώση Ινα
  έργον μεγάλης συγχοινωνιαχΐ);
  καί εκπολιτιστικάς σημαίας διά
  την Κρήτην. 'Κξ άλλου οί τόσον
  φιλοπρόοδον Σητεΐαχοί ϋά συνδε
  θΐθν πλέον δι' αμαξιτής όϊοθ μέ
  την άλλην Κρήτην γεγονβς ση·
  μαν^κόν διά την ιστορίαν τής
  επαρχίας ταύτης χαί τάς μεγά¬
  λας ανάγκας της.
  **«
  'εργάται καΙ Κράτος.
  Άπο την τελευταίαν όμιλίαν
  τοθ χ. Πρω%πουργοΟ πρός τοί'ς
  εργάτας συμπΐραίνεται τ;Ο:ο: °0
  τι χαί δ έργάτης χατηνίησι πλή
  ρως την αποστολήν τού χαί ή
  κυβέρνησις 'εν παρέλειψε ^ύϊέν
  μέτρον δυνάμινον νά συντελέση
  είς την ηθικήν χαί δλιχήν τού
  ενίσχυσιν. Είς τοθτο δέον νά άπο
  δοθή χαί τό δτι ή θέσις τε Ο έρ-
  γάτου χαί μιτά τόν πόλεμον τόν
  δημιουργήσαντα τόσας δυσχερείας
  είς την ζωήν των λαων παραμένει
  τού ώραιόκοσμου
  τά περιπαθέστερον
  άνάγνωομα
  Ο ΣΟΥΜΟΕΡΤ
  ΚΔΙΗΙΕΚΜΤΑ ΤΟΥ
  ΚΟΙΝΩΜΙΚΗ
  68ον
  ^ς πού'έτηροθαιν
  Ι«ς τότε επίμονον σ ωπή«, έγινεν
  έξαφνα ιυι'λωττος. Μιλοθσε γΐά
  την χατάστασιν τί,ς δγβίας τού...
  ΚαΙ έδινι τάς πλέον χαθη3υχα·
  στιχάς διββιδαιώσιις μέ την έλπί
  6» δτι έτσι Θά 29ετε τέλος είς Φ
  συζήτησιν.
  —Δεν είνε τίποτε! έΧεγε εί< την Καρολίνα. ΘΛ μοθ, περάση, σχεϊόν μοθ πέρασιν .. 'Λλλ' ή Καρολίνα άηέβλιπεν είς τόν Πιον πάντοτι σκοπόν. ΚαΙ τά τελευταία αΰτά }6γι& τού Σοθμ πιρι τής έ^ιδαν φ ευκαιρίαν νά επανέλθη άλλη μιχ φορά είς τθ θίμα πού χυρίως την ένδιέφιρε: —Μά τότε λοιπδν, Φράντο, τί ποτε βέν σέ έμποδίζΐι νά Γ?ί νά 1%ί τόν ποτί^β μ»», Τόν πατέρα τη,! Άλίθίια· ιίχε ξεχάση δ φτωχές δ Φράντς πώς ό χύριος χΐμη; τον έπερίμενΐ, χά τώ; ή4ελε νά τοθ μιλήση. Μτρο- σία είς την έπιμονή τής Καρολί νας χαταλιίβχινι πώ; ?έν θά χά τώρθωνε ν' άΐιοφάγη την νέαν δέ χΐμασίκν. Έπρεπε νά ^Β έ θέλ ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'Αφίγθη είς την πό λιν μα; ό κ. Έμμ. Τζανουδάκης συμ βουλος τοϋ Τομ5ΐουΈφεδρωνΧσνίο)ν, *** Γύρω στήν πολι. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ Απογευματιναί ώρα 6 15 μ. μ. Εσπερινή ώρα 9.15 μ. μ. ΟΙ βαβιλκΐ; τ·δ 9 ΖΑΝΕΤ ΜαΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ φίλμ—μαιγ*.ο.: άμε'άδλητος. Κράτος χαΐ εργάται ϊέν έπαυσαν νάαυ*εν νοιθνται χαΐ πολλάκις νά συνερ γάζωνται έν τη" άμοιδαία 'κατανο ήσει τοθ χοινοθ σχοπεθ. Καί εί νέ ώς γνωστόν ό σχοπος ,ούτος ή ενίσχυσις δλων των παραγωγι χβν δυνάμεων τοθ ίθνους έιι' άγα θφ άχριββς των εργαζομένων τάξεων. ΡΙΤΑ (Ρίδον τβς Δΰοινς) ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ Μια χαταπλικτικίΐ δή μιουργία. Μιά ύκέρπαρβγωγύ τής Γαλλικής κινιιματογρα φίβς: ΌρθαΙ καί δίκαιαι. Ο! άρτοπειοΐ διαφόρων διαμερι σμάιτων εξέφρασαν τάς εύχαριστί άς των πρός την κυβέρνησιν διά την ρύθμισιν πολλων ζητη μαΐων άφορώνΐων τούτους χαΐ την έν γένει πολιτικήν τη; ά πέναντι τοθ άρτοποιητιχοθ χόσμου. ΚαΙ είναι οί ιυχαριστίαι 'ούςαί χαΐ ίρθαί χαΐ δίκαιαι λαμβανο ρένου δπ' ϊψιν τοθ συνδλου των χρατιχων φροντίδων δπερ τοθ έηαγγίλματος τοθ άρταποιιθ έν άρμονία πρίς τα >η·ρθίντα κ»ι
  δπέρ των «λ/ών Ιπαγγελμάτων
  μίτρα. Έκτίς τούτου καί ή γενι
  χή πολιτιχή τίΰ κράτους είς τα
  άρ-τοποιχτικά ζητήματα έξυπηρέ
  τησε χαί τό κοινόν.
  «ΜΟΡΦΙΕΣ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ
  Ή συμπαθεστάτη στάρ Ρενέ Ζε,λάνχερ είς μίαν οπό τάς ωραιοτέρας της
  δημιουργίας «δε,ν θά παντρευθώ τό γήρας, άλλά μιά κσρδιά νεόΐητος>. !~* *
  ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παραπλεύρως τοθ καταστήματος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ' οπου θά εκτελή μετά τής γνωσιής ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας τη"ς άξιοτΐμου πβ·
  λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4 40.
  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  Ν. Κ. ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ
  ΟΔΟΧ Α·ΗΝΛ2.8
  Ολιιοίβν ΧτβτΟ. Νοναβτηρβιη
  Πκρεχο ηάααν ηληροφβρΐ-
  ■ν Κ διε»Χε)λ»νοιν ΙειτρΐΜκίς
  ■όβενς, είς τβυς ·Ις 'ΛΒάνοτι
  άββενεΙ{ ββει-
  Τββ.
  ΠρΗτανονιατβΟν:
  Εόνροιδ Φάϊτ—-Μιτοι
  χ· Τανάχοτ, £καοδ Χά
  γΐνχχάββι—Μαντΐλέν Ρ·μ
  ιχινββν.
  Β&ΛΚ1ΤΑ1 άμττελος σουλτανί
  14 περίποιΐ στρεμμάτων, είς θέ¬
  σιν μεταξι» προαστείων 'Αγίου
  Ιωάννου—Χανιαλή Τεχέ—'Ηρα
  κλείου. Πληροφορίαι: Καφενειον
  ΓεωργΕου Μαρή όδβς Καλοχαιρι
  νοθ παραπλεύρως Φαρμαχιίου
  Σωχρ. Χανιωτάκη.
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνοσίων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ·
  ματικώς διδασκόμενοι έ-κΐ δεκάμηνον πσρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικών άκολουθούντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης των Ανώτατον Σχο¬
  λήν Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνεΐου, οίκο-
  δομικήν καί σχέ&ια οίκιών, τοπογραφΐαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, ύ·
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά μαθήματα μετά
  σχεδΐων, έφαρμογών, μβλβτώνκαί άσκήσεων είς
  τό δπαιθρον.
  Είναι μονοδική βύκαιρίο δι* δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτεχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., βσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολήπται, νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρείας όδοποιΐας, οίκοδομικάς Ι) είς οΐσσ
  δήποτε τεχνικάς υπηρεσίας κσΐ έν γένει νά σταδιο.
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε ποτΙ άνεργίαν, άλλά ίξσ
  σφαλΐζει τά μεγαλύτβρα κέρδη καί τοός καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πείντνς ·Ι έ{<λθάντΐ{ ίργοβειγε4 μέχρι οήμερβν ίη τοθ «ΤΕΚΤΟΝΟΣι* δινρίβθιιααιν §Ι{ ύιτ·νργΐΓ«, Δάμονς, Έτεηρ(α( κλπ. Γοααεΐα Ίεινοι Ι, Όμονβια 'Α&ϋνεη. μ γ^% μέ θέλησιν χαί θάρρες' χαί νά τό πάρη άπόφασ: νά χτυπήση διαχρι χά την πόρτα τοθ γρφιίου τοθ χυ ρίου χόμητος .. Έξ ΛΧΧολ χαλλ! τερα νά διηυχρινίζετο τό τανύτε ρον ή κατάστασις, παρά νά κατα διχίση,τόν έ»υιέν< τού είς νέαν έ ναγώνιον λβιδαιότητα.. 'Υποσχέ θηκε τής Καρολΐνας τιώς μόλις θά έμινε μΐνος τού, θά ντυνίταν χαί θά πήγαινε νά συνοιντήση τόν πά χέρα της. ^^ Ή Καρολίνα δέν έφυγεν άπί ϊό δωμάτιον ΤθΟ μουθΙΧΐΟ Π&Ιν V* άνΐθΐλλάξη μαζ( Τθυ έα Τρυ5Ρ·ρ4ν άοπασμόν... "Ω πως έχοχχίνησιν ό Σιθμπΐρτ τότε! Άλλ' ή Καρολ' ν« τοθ είπε τιώ; τόν θεωροθσε πλ* Όν μνηστήρα της! Τδ βέβαιον ιίνε ,τώ; μ" έχεΐνο τ ό φίλημα ίσχασε διά μι£;, σάν έξαίσιο λουλοθδι, 'που τέσον^χαιρό ήταν χλειστό χ' έξαφνα ήνοιγι είς τόν ήλιον, δλη ή συμπάσικχ που τόσον χαιρό άνε πτύσαετο είς την χαρϊιά τοθ μου σιχοθ γιά την ωραίαν τού μ«θτ) {τριαν. ΚαΙ 8,τι ,ήταν ουμπάθεια τίσον χαιρό άπό έχείνη τή στιγ μή ή:αν πλέον έρως! Ή συνΐίδη σις χαί τοθ τιμΐωτέρου αύΐοθ των ίέρασΐώΛ ίέν αίσθάνθσχε τύψεις άν φιλωντκ την Καρολίνα, έπρόΐι 'δι την· 15ια στιγμή μιά άλλη χ·. ρ—, είς την οποίαν είχεν όρχιβθή αιωνίαν πίσΐιν χαί αιώνιον έρω ,τ«: ΤήνΤερέζα... Την είχε ξ«χά αη λοιπβν την Τερέζα Γχρβμπ τής Β.έννη<; Ή συνείδησις τοθ Σ&Ομπεβν ανεκάλυψεν έλαφρΐεντι ιΙχι^ξιχ4ση φ Τερέζα: («ινιχίζεται) Ή αίθρία καί γβες σι·νετέ<εα(>ν
  την συγκέντρωσιν κόσμ'ΐυ είς τά
  θρια κίνΐρα.
  — Τά όποΐα πρός στιγμήν προσβ·
  λ«(1ον την μορφήν θερινών ήμερο,»,
  — Ίδι<ί κατά την πρωίαν και ι,1»; μ(ση|ΐ(5ρινάς ώριιε όπόΐβ οί 9αμΓ«* νις των κενΐρων όέν ήσα» ώ^ γνω. στον εϋίίι.Ί'ίμοι. — Τά άποκαλυπττ'ιριοι τής πρητο μής τοϋ Δ<ισκαλογκιννΐ| αυριον, προ. μηνύονοαι ά (ότιρα ύκδ κιίθε 6ΐυι τιιΐτίοθεϊσαν μέχρι τής σιιγμής Πν^ βλεψιν. — 'ίΐς ΐτρός την έπιβληηκόΐηΐα καί ιάδικώτίρον την συμμετοχήν είς ηή τά απάντων των επισήμων Κρήτης, Ή παρουσία μάλισκ* τοϋ υπουρ γοϋ Γενικοΰ Διοικητοϋ Κρήτη; Χ- Σφακιανάκη θά προσδώιχι είς τή» παγχρή Γ ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ώρ« 6.30 κ«19.30 μ. μ. Ή πιό σπ.νΒηρββόλβς κοινωνική σβτυρβ, πλαι- βιωμένη άπό την παβη τικώτβρη, ύίς μουβική. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ Η ΚΑΙ Ο ΤΙΡΑΙΑΙΟΗΙ ΠΒΛΟΥΝΤΑΙ οΕχδπιδα ίξω Ττί< πόλεως ηαιρχ τβν Χανίων Πόρτα (πλησίον άποθηκων Καλο χαΐρινοθ). Τιμαί βκμφέρουσβι. "Ο λα όμοθ πβλβθνται χά Ι μ) ιύχο λί» πλΐ)ρ»μγα μουσικά καί είς διάλε
  ξεις φιλολονικοΰ, χοινίανιχοϋ καί επι
  στημονικοϋ περιεχόμενον
  — Όμιληταί θά είνε οί κ. κ. Άργυ
  ςιόπουλος, Βλάχος, ΒορΒΐις, Γε(ήργιχ·
  που*ος, Κόντογλου, Κι'ιρο», Λούβα
  ρης, Μαλακάσης, Μελας, Μΐβραιτι'νης,
  Μουρέλλος, Μυριβηλης, Ξβνόπβυλβς
  καί άλλοι.
  — "Εδημοσιεύθη είς την εφημερίδα
  τής κυβερνήσεως τό διάταγμκ διά
  τού όποιου καθισταΐαι ύποχρεωΐΜή
  ή άσφάλισις των άνταλλαξιμοιν «τη
  μ«Γθ>ν κατά τοΰ κινδϋνου πυρύς.
  — Καί διά τόν μέχρι τής έξοφλή
  σεως τοΰ τιμήιιατο; χρόνον.
  —Ό περιορισμός τής χρήοεοις τοΰ
  καφέ συνετέλεσεν ώστε πολλοί νά
  προτψ,ήσουν τά γνωστά Έλληνικά
  μαΑ.ακτικά.
  — Τά όποΐα εχουν τό πλεονέχτημα
  νά άποκαθιστοϋν την χώνευσιν ή νά
  συντελοΰν όπωσδήΐτοτε είς την ενβ
  ξίαν.
  —"Άλλως τε οί πολλοϊ καφέδες εί¬
  ναι ώς γνωσιόν αρίστα διεγερτιχά
  τα ύποϊα είνε μέν δυνατόν νά βοη
  θοΰν την σκέψιν, παοατείνουν δμως
  καί την τόσον επιζημίαν έντασιν
  των νεύρων καί γενικώς βλάπΕουν.
  — Προσεγγιξουσδν των άγίων ήμβ
  ρών τής Χριστιανωσύνης άλλά καί
  πυκνουμένου τοΰ εορτολογίου.
  — Αΰξάτονται καί πληθύνονται αί
  συναλλαγαί τοΰ κοινοΰ μέ τό Ταχυ
  δρομεΐον.
  — Τοϋ όποίου δ διάδρομος παρου
  σιάζίΐ κατ' αύτάς εξαιρετικήν κίνη
  σιν των {«αλλήλων αύτοϋ Λντηπο
  κρινομένων πλήρβις είς τάς άπαιτή
  σιις τοΰ κοινοϋ,
  — Τό κήρυγμη τής έντατικής χαλ
  λιεργείαςι καθίσταται επί μάλλον καί
  μάλλον ενδιαφέρον.
  — Καί τουτο λόγω των προβλϊπο·
  μένων μηώβεων των-εισαγωγήν καί
  είόών τροφίμοιν
  — ΟΙ συμπολίται τό έ,'χουν ήδ)| άν
  τιληφθϋ εόρύτατη, ώστε νά έπβχτϋ»
  νούν τάς καλλιεργείας καί είς τηι'.ς
  αύ/ογύρους των καί_ είς πίϊσαν χατάλ
  ληλον καί δυναμένην νά άποδώσν)
  γωνίαν γής.
  —Π<χοά ^τόν θερινόν κινηματοννά φόν Πουλακάκη ήνοιξε χοροΐιδααχη λεϊον υπό τή» διββθυνσιν τού γνω στ©ϋ χοροδιδασχάλου κ. Καρΐιγιάννη. — Ο1_ φίλοι τοΰ χοροΰ καί ιδίως ιί σοι Οέ>ουν^ νά εκμάθουν τούς χο
  ρούς καί ιδίως τούς ιέους^ιϊς τύ ι
  χούν ύπ' όψιν τ(ον.
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  (
  άνδρός, φιλ·δο$ος, βρρη
  χιχίς, κατΒχτητής.
  Δύβ άντ.βέσεις τής χβι
  ν»ν!ε,ί πού β Ιρβ,χ^ 45.
  μ»ί, πάντα δέν τίς άνα
  γν»ρ(ζιι.
  Τ·π»ρίφημ· ίργ.τβδ
  δνΥ
  Φέκιτΐ μ<ν«άπ· τίεν παβητικάτιρη Ούν Υ«Ρ<ςΐΗη μή 'Αννβ Μιχίλλβι ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ ΑΥΡΙΟΝ Είδοποΐίθνται οί ένδιαφερόμε νοι δτι την πρεσιχή Κυριαχήν 3 Δεχεμβρίου έ. έτους χ»Θ' ήν τελοθνται τά άποκαλυπτήρια τής προτομής τοθ αειμνήστου ήρωος Δασκαλογιάννη έν ^τή ένταΰϋα ό- μωνύμφ Πλατεία, ίίιχβ(»τα τά χά ταστήματα χαί αί οικίαι θά σημαιοατολισθώσιν. έκτίς ?έ τβν χαταστημάτων τά όποΐα θά είναι χλΐιοτά λάγψ τής Κυριακής, άρ γίας, θά είναι έπίσης χλει,στα τί χαφενεΐα, ζαχαροπλοσΐεία, ζκθί πωλεΤα κλπ. Κέντρα, ώς ',%α τα χουρεΐα άπο τής ώρας 10 1)2 π. μ. χαί μέχρις λήξεως τής τι λετής, άπαγορευομένης ν ής τόπ3 θετήσεω; χαθισμάτων χαί τρα»ε ζών είς τά πεζοδρόμια χαί πλα τείας 6η9 ευθύνην των διευθυντήν των Κέντρων τούτων. Έν Ηρακλείω τη" 1 ου 1939. Έχ τής Διοιχήσιως λαχί)ς. Μ Δεχεμβρί Χοβροφυ Π.Α£ΙΤΑΙ ή χαί ένοιχιάζε τ αι τό ιίς θέσιν, «Παπ£ Μύλ&υ» ή «Οαπαδάχη Μετόχΐ» περιφε ριίας τοθ χωρίου ΚανλΙ Καοτέλ λι κείμενον άγρόίΐτ,μα άποτε λοΰμενον άπό αγρόν ελαιόφυτον ■ έχτάσενς Ικατίν περίπου μου ζουρίων μέ διαχόσια πιντήχοντα (250) ελαιόδενδρα. Ιΐίηροφορίαι καρά τώ 2υμ)?<|>
  Ήρβχλείου χ. Ν. Φρ«γχιου6*χ»ί.
  έπιοκκυα! ώροΑογΙϋΨ
  Είς τ· 6ρ·λ·γ·π·κΐ·ν:
  Ι»ΗΤΑΚ*|
  Υνΐιι
  *.·,„
  ϊοιεχομένο».
  •ά είνε οίκ
  6θη ίΐς την έ
  «ως ™
  ιθιβτ—αι
  «ο» χιν&υνου
  *»» τή;
  μιιβατο;
  μσμος τής
  **θϊν («ότε κολλοί η
  τα γνωοτά Έλλην»»
  Λ έχουν ΐ6
  οΐν την χώηνβη ,, „
  ι*ωβδΐ|—ε είς την ά
  !« οί πολλοι χαφέδες ρί.
  βίον αρίστα διΐγερΐΐχα
  Ι νέ μέν δυνατόν να βαη
  Μέφΐν, παρατεινουν δμοι;
  βον επιζημίαν Ινταοιν
  χβί γενικώς βλιαωνν.
  (ΐζουσών των αγιων ήμι
  ρι<Πΐινωη«νης άλλα χαϊ τού ίορτολογίου. ται και ΐτληβύνονται οί τοθ χοινοϋ μέ τέ Τα-μ Μθν δ &ιάδρομο; ποροιι αύτάς έξοιοβΐιχήν χινη αλλήλων αί'ΐοϊ Μνοΰ. νγμ» τής Ε·τατιχή; καλ θϊ—«ιαι επί νώλλον ν» <το /.ονν των.
  τόίχοον ηδηί»
  των «Μ.ίΐςπ
  Ο«να(«»η» νο
  ήνο4« «β
  ΟΜε·υ«>ιν το» Τ»
  χ. ΚΥ«
  Ο^ΓΤοΟ χορόν «« *«·
  Λί «ί >έου: "ί
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΓ
  — *~
  ΑΓΡΙ05
  —-
  Οίκονομική
  Α! τιμαί τ©ν διαφόρων προϊδντων είχον χθε; ώς εξής:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  "ε~**~"'"'"......'""" Γ ι *έΜ?ί38^ίΒ
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
  ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΜΗΣ
  ΤΟΥ (ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ΣΟΪΛΤΑΝΙΝΑΙ
  λ' δρ.
  6'
  Υ'
  δ'
  ε'
  Καραμπουζές
  Έλιμίδες α'
  » 6'
  » Υ'
  ΤΑΧΤΑΣ β'6'
  » γ'
  2ΤΑΦΓΑΑΙ
  ΡαζαχΙ »
  13 50
  12.50
  11.50
  11.—
  10.—
  9.—
  7 30
  6.20
  5 30
  4 30
  3 —-
  Ι Σίτος
  14.—Ι Κριθή
  13.—
  12.—
  11.50
  10 50
  9.50
  4 80
  3.50
  Βϊώμη
  ΟΙνοι μίστατον
  Γλιθχος »
  "Ελαια
  ΣΑΠΩΝΕΣ;
  ΛΐυχοΙ γα'
  » 6'
  » Υ
  Ορασινοι *'
  • Ρ'
  » υ'
  Μέταξα
  8.50
  5.30
  5 40
  20 - 21.—
  17— 18.-
  27.-
  26 —
  24—
  23—
  21—
  20—
  19.—
  400—
  450
  Τιμαί Ιυναλλάγμστος
  Άνορα Πώληοις
  Λβνδΐνον
  Νέα
  Παρίσιοι
  ρχη
  "Αματερδαμ
  ϊτοκχίλμη
  Βρυξέλλαι
  'Αλεξάνδρεια
  ΤΙΜΑΙ
  Βερολίνον
  546—
  139 50
  3 09
  31.30
  74.70
  33 20
  4.62
  660—
  ΚΔΗΡΙΓΚ
  42.—
  550—
  141 50
  8.13
  31.75
  75 10
  33.70
  4 68
  564—
  43—
  Κοπεγχάγη
  Παρίσιοι
  Μιλβνον
  Πραγα
  Ζυριχη
  Βουδαπίστη
  Βελιγράδιον
  Κβ»ν)πολις
  Βαρσοβία
  27 Οδ
  8.09
  6.96
  4.31
  31.30
  4.62
  28.46
  8.12
  104—
  21.12
  27 40
  3.13
  7 02
  4 35
  81.75
  468
  23.95
  3.1»
  105—
  21.82
  [Ό Λήμος Ήραχλείου άποτ!
  ών τόν δφΐιλίμινον φίρον σεβα
  σμοθ είς τόν π?ωτεργάχΐ)ν χαί
  πριβτομάρτυρχ τής Έθνεγερσία;
  Δασκαλογιαννην απεφάσισε νά
  προσδώση ϊίς την αυριανήν τε
  λετήν των άποχαλ'ΐπτηρ'ιβν τής
  προτομής τού, δλην την έπιβαλλο
  μίνην έπιστιμότηχχ χαΐ μεγαλν
  πρίπειαν. Ή αυριον θί πρΐσλά
  βη τόν χαραχτήΐα μεγάλης Ιθνι
  >ή; ίίρτί;ς διά την πβλιν μας.'
  Κ->1 θ' άφιερωθζ ίξ ολοκλήρου'
  είς την μνήμην τοθ μεγάλου ή
  ρωος χαί μάρτυρος τοθ κήρυξιν
  τος πρώΐου τό σύνθημα τή; άπε
  λεΐίθερώαεως τοΟ'Εθνους. Πρός τοθ
  το κατηρτίσθη τό πρόγραμμα'
  ■ ής τίλετή; τό οποίον ίχει ώ;
  Τό μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ί* 2 ι
  Κατά την εποχήν εκείνην τοθ θερινοθ ήλιοστα-
  σΐου, τό μεσημβρινόν φώς, είνε οδ :ως είπεΐν έντο·
  νώτατον, καταθλιπτικόν. Προσκολλαται ώς βδέλλα
  εττΐ τής γής, ϊνα άπορροφήση πασάν αυτής Ικμάδα.
  ΦατΙνεται δτι ό ηΆιος δ ψ^. Βροχή πρωϊνή τό άπό-
  γβυμα μεταβάλλβται είς κονιορτόν.
  Χλόη άποπλυθεΐσα έ< ιής βροχής καΐ άποσπογ· γισθεΐσα υπό τής ηλιάκης άκτΐνος είνε τι θαυμά¬ σιον, είνε θερμή δρόσος. Κήποι καί λεμώνες, δένδρα καΐ άνθη άδιόβροχα κσί ήΚιόλουστα είναι θυματή- ρια άναδίδοντα πάντα όμοθ τα άρώματα, είνε γβ· λώσα καί άδουσα φύσις προσφερομήνη είς απόλαυ¬ σιν, σφριγηλή καί σπσργώσα, ώ9ο0σα ιΐς χλιδήν καί είς τέρψιν, είς ανάπαυσίν, είς μακαριότητσ. Τ ο Ιαρ ιΐς πρόσκαιρος παράδεισος' ό ήΛιος έθίζβι τόν άν θρωπον είς υπομονήν. ΎηΑρχουσι οί μηδέν -λέον -ζηίοθντες1 ύπάρχρυ· σιν οί ζώντες μόνον μέ τόν γαλανόν ουρανόν καί λέγοντες άρκεΐ! ύπάρχουσιν οί την μυστηριώδη φύ¬ σιν άνερβυνώντες, οί άπερροφημένοι έκ τοθ θαυμσ- σίου τούτου δημιουρνήματος κσί άντλοθντες έν τβ πρός ιήν φύσιν άπευθυνομέντ) λατρεΐα των την πρός τό άγαθόν ή κακόν αδιαφορίαν των, ύπάρχουσιν οί ετσσταΐ τοθ σύμιταντος έν τέρψϊΐ άκιινοβόλφ έξα- γλαΐζόμβνοι. Ύπάρχουσιν οί μηδέν ένοοοθντες πβρί ένασχολή σεως τοθ άνθρώπου έν τοίς έπιγβΐοι κοί εφημερίς, οϋτε ιιερί λιμωττόντων, οΰτε περΐ δ ψώντων, οθτε πβμί γυμνητβυόντων, περί λυμφατικων, περΐ .των ρακών κόρης, οσάκις δύνανται νά όνειροπολώσιν ό πό τα δένδρα, όπάρχουσιν οί ,^είρηνικοί, άλλά καί τρομεροί οδτοι, άσπλάγχως είς τούτο καί μόνον τερ πόμενοι. Ό ήλιοο είνε καί ζωή καί απόλαυσις καί τροφή καί τρυφή καί χλιδή των- Ποραδόξως άρκοθνται είς τό άπειρον τοθ στερεώματος άγνοοθντες την έπιτα κτικήν είς τόν άνθρωπον ανάγκην, τό τέλος τό έξυ Τίονοσθν μίαν τκρΐιΐτυςιν, ενα άσπασμόν. Άγνοθσι τό τέλος τό έξυπνοθν την πρόοδον, την θείαν άντίληψ.ν. Τούς δισφεύγει τό έκ τοθ συνδυα σμοθ ανθρωπίνου καί θεΐου γεννώμενον άόριστον άπείρου τε καί πετιεροσμένου. Άρ*εΐ νά εύρισκον ταιΐάντ.μέτωποι πρός τό άπειρον μειδιωντες. Ουδέποτε χαίρουσιν άενάως έξΐστανται. Να εισ χωρήοωσιν είς τάς άβύσσους τοθ αγνώστου, αυτή είνε ή ζωή των. Ή ϊστορΐα τής άνθρωτ.όχητος δι αύτούς είνε τό πολλοστημόριον σχεδιαγράμματος βεν είνε τό 6λον, τό άληθίς. Τό βλον κείται έκτός πρός τί λοιπον νά ένβσχολήται 6 άνθρωπος είς την λεπτομέρειαν ταύτην! (συνεχίζεται) «Ιήν πρωΤπτν τής 3ης Δεκεμ βιίου καθ* ήν θο άποκοτλυ- >8 ή προτομή τοθ ήιωος Δα
  σκσλογάννη (ώρα 11 π. μ ), ή
  ψιλσρμονική τοθ Δήμου οιά
  τοΟ έωθινοθ θέλει δώσβι τόν
  ,πΜποντα πανηγυρισμόν βίς
  την έορτή". 'Η πόλις θέλει ση·
  μσιοστολιθή τό δέ εσπέρας
  θά φωταγωγηθή ό πρό ττ)ς
  προτομης χΛρος τής Λβωφό-
  ρου Βασ. Κωνσταντίνου.
  Οί προσκεκλημένοι υπό τής
  ΚεντρΐΗΓ)ς Έτΐιτροτΐής Χανίων
  θέλουσι όδηνηθβ υπό τοθ τε
  λετάρχου κ. Σΐεφονάκη, μοί·
  ράρχου, είς τάς θέσβις των.
  Ή τβλετή θ' αρχίση διά επι-
  μνημοσύνου δεήσεως της όλο-
  μβλείας τής Ίβρας Συνόδου
  Κρήτης ήν θέλει ακολουθήση
  κατάλληλος προσλαλιά τοθ
  Σεβςτσμιωτάτου Μητροπολίτου
  Κρήτης κ. Τιμοθέου έκ μέρους
  τής έκκλησΐας. Μετά τ' ανω¬
  τέρω 6 κ. Σγουρομάλλης έκ
  μέρους τής έττιτροπής έράνων
  ανεγέρσεως τής προτομής διά
  συντόμου προσφωνήσεως θε
  λει παραδόσει είς τόν Δήμον
  "Ηρακλείου πρός φύλαξιν την
  προτομήν. Είς την προσφώνη-
  σιν ταύτην ό Δήμαρχος Ήρα
  κλείου άποδεχόμενος την τιμη
  τικήν φύλαξιν θ' απαντήση δι'
  ελαχίστων.
  Ακολούθως παιανιζούσης
  τής μουσικής τόν Εθνικόν Ύ·
  μνον θά γ(νον>ν τα άττοκαλυ-
  πτήρΐα τής -ροτομής τοθ άει·
  μν ήσχου ήοωος υπό τοθ Ύ
  πουργοθ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρή-
  τηΓ. Μετ* την αποκαλύψιν 6
  Ιστορικός κ. Μουρέλλος οι' ό
  λίγων θέλει δώσει την είχόνα
  τοθ τιμωμένου ή)ωος. Μβτά
  την όμιλΐαν τοθ κ. Μουρέλ¬
  λου θά γίνη κατάθεσις στεφά-
  νων μόνον άπό τούς κατωτέ¬
  ρω άνα^ερομένους ανευ προσ
  φωνήσεων έκτεταμένων:
  1) Ύΐιουργός Γενικός Διοι·
  κη ής Κρή^, 2) Νομάρχτν:
  Ηρακλείου, 3) Δήμαοχος Ή
  ρακλβίου, 4) Μβραρχία Κρή¬
  της, 5) Χωροφυλακή, 6) ΜΊ·
  ραρχος Κρήτης, 7) Έπιτροπή
  Προτομής, 8) Παλαιοί άγωνι-
  σταΐ, 9) Μακεδονομάχοι, 10)
  Άνάπηροι πολέμου, 11) "Εφβ
  δροι άξιωματικοΙ. 12) Παλαιοί
  ποΧεμισταί, 13)Ε.Ο Ν , 14) Τα
  μβΤον 'Εφέδρων, 15)Άπόστρα
  τοι ΆξιωματικοΙ.
  Τ' ανωτέρω θέλει ακολου¬
  θήση δεξίωσις είς τόν Δήμον.
  Την λήξιν τής εορτής θέλει
  σημάνει ή μουσική τοθ Δήμου
  παιανΐζουσα άνά τάς όδούς
  την αποχώρησιν».
  Τό Τυμπάκι
  και τα έργα υδρεύσεως.
  ΤΥΜΠΑΚΙ Δ)6ριος άνΐαποκρι ι δραγιβγείο, ρυμοτομΕαι χαϊ δημι
  τ&0 μνς).— Δέν είναι ή πρώτη ουργίαι χΐντριχή: πλατείας χαϊ
  φρ πού ή «Άνορθωαις» άσχο
  λιΐται με τί ζητήματα τοθ Τυ^πα
  χ [ου χαϊ τής Μιασα.α; γενιχώτε
  ρον. Έν τούτοις Εν ίβγον πού έ
  χτιλεΐτχι τώρα Εέν ειμπορεί νά
  π^ρίλθη απαρατήρητον χαϊ άσχο
  λίαστον. Πρέχΐιται διά τό 6δρα
  γωγιΐον. Αί αντλίαι αφίχθησαν.
  Ένχίς δλΐγου ίέ θ' αρχίση ή το
  ποθέτησίς των είς τό άρτεσιανόν
  χά Ι έν συνεχεία θα χατασχεκα
  αθς το δίκτυον υδρεύσεως. Τα
  νΐρά τ'.Ο άρτιοΐανοθ είναι δφθο
  να χαϊ ύπεοεπ»ρχοΟν ίχι μόνον
  δια την Ο^ριυσιν τή; χω.ιοπέλε
  ως άλλϊ χαϊ διά το ηέτισμα χή
  πίβν καί περιβΐλιβν. "Ετσι τί
  Τυμπάκι ποΰ Ιπααχε μέχρι αήμι
  ρον άπό λειψ^ρία θα τΐλημμυρί
  έ όλ άό 2θ
  λεωφόρου. Καί δλα αύιά πλαισ.ω
  μενά άπό τό πρασινο άπίραντου
  δάσους ελαιών χαί άλλαν χαρπο
  φίρων δίνδοων. Διότι πρΐπιι νά
  τονισθή δι' άλλην μίαν φοράν: Το
  Τυμπάκι πρω:οποριΙ είς ϊλα ίδι
  αιτέρω; ϊέ είς την Ιπιστημονιχήν
  καλλιέργειαν τής γή>. Χιλιάδες
  πολλαί όΐτωροφόρων δίνδριον χαί
  Ζβία έΐπεριδοΐιδιαν 4φυτεύθτ]3αν
  χατά τα τελευταία Ιτη. Πορτοχϊλ
  λεώνες χαί μπανανεδνϊς βημιουρ
  γοθηαι είς έ<τάσιις πιυ έβιύρκι αζαν πρίν χέοσοι, γεμάτις άπό βΐλ ί λά ψρ ημ οη έντος όλίγου άπό 2φθΐνα θαρά, υγιεινα νερά. Καί οί ρ γ ρ κήπο: των σπιτΐών θα οτολισθοθν απο τό πράΐινο χαί θά μοσχοβο λήοουν άπο τ' άρώματα τ&ν δέν δρων χαϊ των λουλουδκον. Τα νέ ρα θά έξϊσφαλίσουν δγιία χαϊ ώ μορφιά είς το Τυμπά<ι χαί θά δώσουν τον τένο τοθ ηολιτισμοθ μέ το τραγούδι των. Μέ τό υ"ϊραγωγιίόν, ειμπορεί νχ είπη χανεΐς, ίλοκληρώνεται 6 κύ· χλος των μεγάλων ϊργων προόδου χαί πολιτιομοθ τοθ Τυμπακίοι»; Σχολιΐχ, μεγαλοπ 5επής ναάς, υ ρ χ γ χαί λάχαρες. Τίΐοια πρόοδος ίλλιοστε συνΐε λεΐται χαί είς δλα τα άλλα χωρία τήί Μισσαρδς πού μοιάζουν μέ χυψιλλες μελισ:ώ'. Ο£ χατοιχοι έργαζονται ημέραν χαί νύκτα ίλο χρονίας άνασκάπτοντες την γήν διά ν9 αποσπχοουν άπό τα ατίρνα χψ τούς χαρπούς ττ;ς Καί δ μ4 χθος των Μεσοαριτών γονιμοποιεΐ ται χαί/ μεταβάλλεται είς πλου οΐους χαρπούς. Όΐαν δέ ^χατασχιυαοθοθν τα μεγάλα παραγωγιχά — ίξυγι αντιχά ϊ?γα— %%1 Μ θά χατασχευα σθοΒνσ,ινχόμως ώς έλπίζεται, τότε τό Τυμπάκι χαί ή Μιοααρβ θά χαταστοθν τέ πλουσιιίπερο &ιαμ! ρΐσμα τής χώρας. — Ή αναστείλη , κροοελεύαε· ως των δημβσίων ύπκλλή λ«ν. Δια όΊατανή; τβδ υπουργβίου τ&ν £τρατιωτι^&ν οριζβται ίτι, ! την ΙΟην Ίανβυαρίβυ 1910 θά προσέλθουν πΐός κατάταξιν οί δή Ι μόσιοι,ύπ<*λληλοι οΐτινες έτυχον άναστολής προββλβύββΜς ώ; άνώ ' μναβτοι ύηοχρΕούμενβι νά ΰπηρβ ;τάσουν δσον ΰπηρβτηΐκν καί οί συνηλΐΗΐνται των. —"Αφιξις Άνωτέρβυ Διβικη Τα Κρητικόν ξενοδοχείον είς τάς Αθήνας ΣΙΤΥ ΠΑΛΛΑΣ Ή Κίήτη άΐΐέχτησι χαί τό ξε νο δοχείον της είί τάς "Αθήνας. "Ενα άπό τα χαλύτερ», τα *μ·γα λύτερα, τα πλέον εύπρεπή, τα περισσότερον συγχρονισμίνα είς έπίπλωσιν χαί χομφόρ άνίαεως. Καί ποθ, είς το κέντρον τής δδι,Ο Σταδίβϋ. Είς την ψυχήν των Ά θην&ν. Τής τό έ&ημιβύργηαεν, τό άνΐχαίνΐσε, τό ίτιλειοποίηοε χαί τό ϊθισΐ εί; την οιάθισιν τ6ν Κρητών ταξιδιωίων ί συμπολί¬ τας επιχειρηματίας χ. Γεώρ¬ γιος Δασκαλάκης, ίνα άπό τα γνωστά φιλοπρίοδα Κ^ητιχάστοι χιϊα, ποΰ έχουν μέβα των ζω¬ ήν χαί συνεχώς δημιουργοθν τι· μ&ντα τό Κρητικόν ίνομα είς | την άλλην 'Ε^λάδα. Ό χ. Δα σχαλάκης είνε δ ίδρυτής τοθ με- I γάλου ΤουριστιχοΟ ξενοδοχιίοιι | τής Πορταρΐας Βίλ-.υ, 6 ίδρυτής τοθ «ΣινοΟ» πού έπροχάλισΐ τόν θαυμασμόν των Άθη·α!ων. "Ηίη διευθυντάς χαί έμψυχωτής τοθ «Σίτυ Πάλλας» εύγενής, προσηνής, δποχρεωτιχώτατος συγχεντρώνει Βλας τας συμπαθείας τοθ Κρηπ χοθ στοιχιίου χαί τόν καλύτερον χίσμον τής μεγβλονήοου είς τό ξενοδοχείον τού. ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΤΣΑΝΤ9Ν ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΓΕΩΡΠΟΥ ΜΠΙΖΙΩΤΗ Άνι«ν Με»ν«ν). ■ν«·κ>τ««ιι|η
  Πολυχρονίδη—
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΚΑΙ ΒΑΠΤ1ΣΤΙΚ0Ν
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλούτον των ειδικήν ύφασμάτων πού Βιαθέ
  τει μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού καί την
  συνεχή" παρακολούθησιν της μόδας των βαπτιστικών
  καί των γαμηλίων στεφάνων έτελειοποιήθη είς τα
  εΤΒη τού καί διαθέτει την τχλουσιωτέραν συλλογήν
  τβν πλέον μοντέρνων βαπτιστικών καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθίΐ τού πελατείαν
  διατηρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΤδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί δσοι παρίστανται
  ώο παράνυμφοι είς γάμους Εχουν Ινα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τί)ς παρόδου τοθ καταστήματος
  Τοαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσόγκριτα είς τέχνην. Αί τιμαί
  μας «ράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  Προχήρυξις
  Μειοδοτικοϋ Διαγυνιομοΰ
  Ό Πρόεδρος τοθ Διοικηπ-
  κοθ Συμβουλιου τοθ νοοο-
  κομεΐου ΆφροδισΙων . κσί
  Δερματικων Νόσων Ήρα
  κλείου. Προκηρύσοει μειοδοτι¬
  κόν διαγωνισμόν οι' ένσφρα-
  γίστων ιτροοφορον διά την
  κατασκευήν επΐπλων τοθ Ί
  δρύματος ένεργηθησόμενον
  την 16ην Δεκεμβριού έ. ί. ή
  μέραν Σάββατον καί ώραν
  'ΐΐ—12 π. μ. έν τώ Δημαρχια
  χ ώ Καταστήματι.
  Δεκτοί γΐνονται έπιπλοποιοΐ
  άνεγνωρισμένοι. Άπαντα τα.
  σχετικά ευρίσκονται είς χεί¬
  ρας τοθ Γραμματέως τοθΣυμ-
  βουλΐου κ. Μιχ. Λογιάδου.
  Έν ΉρακλεΙφ »β 30 Ν)βρί·
  ου 1939
  Ό Πρόεδρος
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Εθνικόν Λαχιΐον
  Πρ«κτορ·ΐον Ηρακλείου
  Ή ανανέωσις των γραμματίων
  ίιά την Β' κλήρωσιν ήρχισεν χαί
  λήγει την ΙΟην Δεκεμβριού. Πά
  ραχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί
  νά σπεύσωσιν νά άνανεώσουν ταυτα
  εγκαίρως ίιότι πέραν τή; ώ, α.ω
  προϋεσμΐας τό Ιΐραχτορεΐον ούδε
  μίαν ευθύνην Ιχιι.
  ι ('Εχ τοθ Πρακτορείον)
  | ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τή; έτα-ρείας «ϊίοΐ Π. Καρ
  ίασιλάρη».
  Προσχαλοθμεν τιΰς εχοντας λα
  6εϊν παρ' ημών Βπως πρ&σΐλθιβ
  σιν ε!ς τόν ίντΒΰθαι, πληρεξούσιον
  μας χ. Εύάγγελον Χρυοόν δικη¬
  γόρον πρός εξόφλησιν, προσχομί
  ζιντες χαί τα σχετικά θιπλδτυπα
  παραλάβη; σταφυλων.
  Άφίχβπ προχθές τό άπ«γ«υμ«
  έ άνίιτβρος Διβιχητης Χωβο^υλα
  κης Κρήτης, άντιουνταγματαρχης
  Κ. Άγγκλοικόΐΐουλβς
  -Ή άπβλυοις των άγυμνά-
  στων.
  Ή ίυπογραφεΐσκ υπό τοϋ 6βνι
  πουργβδ των Στρατιωτικών διοιτα
  γπ της άπολύσβως τών^ κλάσϊων
  191$ -,1935 6ρΐζ»ι έντίις τής ά
  πολύσεω; ήτις ώς γνωστόν 6*
  πραγαατοποιηβίί την 15ην Δε^βμ
  βρίου καί δτι αί ημέραι ςρυλακί
  ως, άννοι«ς, λιηοταξίβς κ«1 τής
  τριμηνου πρόσθετον, υιτηρβαίας—
  λόγω άνυποταξΐοις— θά ΰπηοκτη
  ϋ&σιν έηΐ πλέον ύπολογιςομενβι
  άπβ τή( ουμηληρώβΐν; τ*ιν 5 μη
  νυν κο»ϊ 27 ήμερ&ν, αρχβμβνων
  άπό τής ήμ«ρομηνΙας τής χατατά
  ξ«ώς των, 'Η τρίμηνος πρόσθετος
  υπηρΐσΐα δύναται νά ίξβγοραοθή
  άντί 500 δρ μβτ« μήνβ Αί ήμ·
  ραι άβϊιας λογΐζβντοιι ώς χρόνος
  υπηρεβίκς χαί δεν θά ύπαρΐτηθϋσι.
  —Τβ Κβχουργιοδικεΐον Ή
  ρακλείου.
  Την προοεχή Τρίτην 5 άρξ«
  μίνου μπνόί θκ έκδικαοθά υπο
  τού .Κακοαργιοδιχίΐου Ήρακλ«ί
  ου ή ύποθίσις χ«τά τοθ Εΰβγ
  γελλου Κβπβροΰ κατηγορουμ·
  νού επί φόνω.
  —Ή ηολεμική Βιομηχανία.
  ΈδημοσΐΕύβη άνκγκαστικος [νό
  μβς διά τού Φποίβυ έρΐζετκι ότι
  τα συγΗρβτήματβ τ»ν έΐγοστκαί
  «ν , πυριτιδοποιβίου, καλυΜοποι
  βίου, οβιίουργικής γ κ.λ,π. τής
  Έταιρΐας τού .'Κλληνιχου πυριτι
  δοηοΐϊίου 8ά ύπόκίινΐβι είς τό
  εξής Είς μόνιμον οικονομικήν έ
  ίτοηϊΕΐαν άπό (ΙδΐΜήν ύπηρΐσΐκν
  φΐρουααν τόν ..τίτλον: «Ύκπρι
  σία ΰΐκονβμιχής Έποιτβίβς πολ«
  μικης βιομηχανίαί». 'Η ύπηρ»
  σία αυτή 8α ίξ*ρτ«ται άπό τό &
  πουρνεϊον των Οικονομικήν χαί
  βά ηνροΐχβλουθή την εφαρμογήν
  τΕλΜΕΐ«χ6ν καί δασμολβγιΧΜν
  δι«τα£ε»ν, την τήρησιν τ&ν α»
  νκλλκγματιχυν πιριορισμων χαί
  διάφορα άλλα ζπτήμ«τα.
  —Τα έλληνιχα πυρηνέλαια.
  Διά τα πυρηνελαιαπληβοφοροΰ
  μεθα 6 τ ι ένοιαφέρον έχόηλοΰτ«ι
  έαχ«ΤΜς έχ μερβυς της Άγγλικής
  άγοράς, ή οποίαι π(θτΙΘ(Τ«ι ν' ά-
  γορκσρ, ώς Φ«ίν·τοιι σημαντικάς
  ποσότητας Ευθύς ώ; διαχανονι-
  βθουν μιριχαΐ διαφοραί, α! 6«οΐ
  «ι ύφίοταντοιι μέ τούς ίμπόρους,
  — Δικνυκτίρεύβντα φαρμα
  κκΐα.
  Σήμβρβν 2χν Δεκεμβριού θά
  δι«νυχτερεύσϊ.υν, τα φ«ρμακ·ι«
  Άριστ. Χαλκιαδάχη χαί Άηοοτ,
  Ζαφειρίου.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΜΤΩΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φαρμακεΐο» ΧανΐΜΤοΐΗο — Καμαραιιι.
  'Ενδύματα άνδρικά καί γυνσικεΐα τΐολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  'ϋργασΐα ειημεμβλημένη, έφαρμογή τελεία.
  ΙΕΑΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΙΣ ΤΗΣ ΜΟΑΑΣ: ίΙΣ ΤΑ ΠΑΠΟΥΤΙΑ:
  ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗ
  !'
  Ι· Ι
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣ! Σ
  Πρωϊα Σαββάτου
  2 Δεκεμβριού 1939
  123 Ώρα
  ΤΑ ΡΟΣΣΙΚΑ ΣΤΡΛΤΕΥΜΛΤΑ
  ΑΗΕΚΟΨΑΗΤΗΝ ΠΡΟΕΛΑΣΙΝ ΤΟΗ
  ΛΟΓΟΙΣ ΜΕΓΑΛΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΟΣ
  Τ.» ΟΠΟΙΑΝ ΑΝΤΕΤΑΚΗ ΟΙ Φ1ΗΑΑΚΔ0Ι
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρίο» (ίδ. ύκηρ) -Κατ' έγ
  κύρ·υς πληροφορίας έκ τοΰπεδίβυ των Ρ«σ
  σοφινλανδικ&ν πβλτ,μικών έπιχβιρήσϊων ή
  πρβέλασις τβν σοβιετικήν στρατευμάτων ε< οτκμκτησε ολοτελΰς κατόπιν τής σφβδράς άντιστάοεως την οποίαν άντέ*αξεν ό φιν λανδικος στρατές. Ούδεμ<« δβ «ποβίβχαις ρωοσιχδν άγημάτων Ι ν» νέ είς -" κανέν ση· μείον τής Φινλανδίας. Ή νήσος Χαγχοοε την οποίαν διεχδιχεΤ, ή Ρ»σοί« διαψεύδε ται «τι κατελήφθη Κατόπιν" σφ·δροϋ βομ βαρδισμοΰ «π· θαλάσσης χαί αέρος κατβ λήφ?η · λιμήν τοδ Πεταάνο χαί ή άνοχύ· ρωτος νήβος των αλιέων. ΤΗΝ ΦΙΝΑΑΝΔΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΕΣΧΗΜΑΤΙΣΕ Β κ, ΡΙΣΤΟ ΡΙΤΖΙ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρ(ου (Ιδ. ύκηρ.)-Τήν νέαν Φινλννδιχήν κυβέρνησιν εσχημάτισε χθές ο διοικηττΐς τής Τραπέζης τής Φινλαν οίας μ. Ρίστο Ρίτζι μετέχοντος καί τού χ. Τάννερ ώ; ύκουργοϋ τβν Εξωτερικών. Είς την νέαν κυβέρνησιν μετέχουν ·λα τα χέμματα ώς χά. ο διεξ«γ*γών τας ρωσσο· φινλανδιχοτς διαπραγματεύσεις χ. Παασι· χ(βυ &νευ χρηματοφυλαχίου. Η ΣΟΥΗΑΙΑ ΕΠΙΙΤΡΑΤΕΥΕΤΑΙ Π ΑΙΤΙ« ΤΟΪ Άγρία πάλη είς τό Ρωσσοφινλανδικόν μέτωπον. Έλσίνσκι έβομβαρδίσδη επι δωρον ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δεχεμβρί· Ι Πο·ς τ* βέρειν μέρπ τής απογευματινάς ώρας μεγ* •υ (Ιδ. ύπηρ) — Παρβ την πά Φινλννδίνς ή άντίστ«σΐί |'Αγγλιχόν άερβπλ«ν·ν με ραίτησιν τής Φινλανδικης των άμυνομένων ύπερβχίνει ί«τρ·ύς χαΐ μεγάλην βηοβτβ κυβερνήσεως ήτις ενεφανίζί- χκθε όριον ήρωϊσμοΰ χ*ί «ύ λήν φαρμάχων Τό 33 Πρωίνή το ώ; άφβρμή τής ρωσσικής έπιθέσεως κατβ τής Φινλαν· &ίχς, η έπίθτσις των σοβιετι¬ κήν δυνάμεων συνεχίζεται άγρί« κ«τα της Φινλανδίας. Ανελλιπώς χαί ανευ ουδε¬ νός οϊκτβυ βομβκρδ(ζ«νται &ν«χύρωτοι πόλεις, χωρία-, άεροδρόμια χαί αιδηροδρο- μικαΐ νρκμμαί ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δεκεμβρίβυ τοθυσίας. Μεγάλαι μαχαι διεϊ,άγβν- ται μετας'ύ τώ ν αντίπαλον δυνάμεων πεζικοϋ. ΟΙ Ρώα- αβι αλεςΊκτωτιαταί χκτά έκα τβντάδβις χατέρχοντοι έν τος τού Φινλανδικβδ έδάφβυς χαί ένισχύουν τό έπιτιθίμβ· ν·ν ρωσαικόν πεζ<κβν. Έκ των Φινλ—νδικδν φρουρίων κατόπιν βφβδροθ β»μβ*ο£ι (Ιδ. ύκηρεσία).— Ό μενάλος'ομοΰ των έπακτίων πυροβο φινλ«νδιχός λιμήν τ·ΰΒ(γκο λε(ων εβυθίσθη έν τος τδν εδέχθη χθές τρείς αλλεπαλ¬ λήλους βομβαρδισμού; «πό αέρος. Το "Αμπο εδέχθη λυα Φινλανδιχ&ν υδάτων ρωσαι χον πολεμικόν σχάφες. Οί Φινλανδβί αιινέλαβον σώδη βομβαρδισμόν άπό τα 1300 Ρώσσ·υς αιχμ«λώτ«»ς. τηλεβόλα τού ρωσσικβϋ λου στβ-1 ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ>β?ίου-
  Είς Φινλανδίαν ίφθαβε τάς
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρίου (ίδ.
  ώπ)—Έντος τής χθεσινάς π
  μέρας ή πρωτεύουαα τής
  Φινλανδίας εδέχθη χαί δευ
  τέραν έιτιδρβμην υπό μενά-
  λβυ άριθμβύ Ρωσσικών βομ
  βαρδιατιχβν άεοοπλάνων Ή
  έχιδρ·μϊ. αυ^η έλαβε χώραν
  την 13ην ώραν. Ό πληθ»
  σμ*ς τού Έλσίνσκι άντεμε
  τώπισε τας Ρωυσικας άκό
  αέρος έηιδρομάς μετά πολ
  λής ψυχρκιμίας.
  Έχ τ&ν χθεαινβν άγρίων
  έναερίων έπιδρομβν άπετέλε
  οε κ·ούφωμ« τής ρνσοικη°$
  άιτανθρωπία;, μία έξ αυτών
  δικρχέοασα επί πέντε έλο
  κλήρευς ώρας.
  Αί συνέπειαι
  τοΰ ρωσσογερμανικου συμφωνου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ)βρίου (ίδ.
  ύπηρβσίσ).— Τό «Ντοΐηλυ Τέ
  λεγκραψ» δημοσιβύει οήαβρον
  άρθρον είς τό οποίον τονΐζβ
  τσι ότι τό Ρωσσοφινλανδικόν
  είναι συνεπεία τής στροφής
  τοθ Ράϊχ πρός τα Σοβιέτ.
  Έν συνβχβΓα ή εφημερίς γρά
  φεΐ βτι α' υφιστάμεναι ά-
  πό μσκροθ δισφωνΐαι μβταξύ
  ν ήγετών τοθ Ράϊχ έξεδη
  λώθησαν ήδη έντονώτβοσι
  μετά ιήν εισβολήν τής Ρωσ
  σ(σς είς Φινλανδΐαν. Ώς έ
  γνωσθή, γρσφει ή Ιγκριτος
  αγγλικη εφημερίς, κατά την
  συγκροτηθεϊσαν σήμερον σύ
  σκέψιν των ήγετών τοθ Ράΐ< υπό την προβδρίαν τού κ. Χ( ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ)βρ(ου (Ιδ. οπηρεαία) - — Κατ' είδήσεις^έκ Στοκχόλμης ή Σουηδι χίι χυβέρνηοις εκάλεσεν ύπ· τα ίπλα με ριχά( ηλικί>( έφέδρων λόγω τής δημιουρ
  γηθΐίσης μετά την εισβολήν τί|{ Ρωσσί·
  βς,είί Φινλβνδίβν καταστάσεως.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ
  ΤΡΕΙΣ ΝΟΡΒΗΓΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ!
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρίου (ίδ. υπηρεσίαι) — Τα
  πρ«χτ·ρεΤα Στέφανι καί Ρώυτερ μεταδί·
  δβυν ιήν πληροφορίαν χαθ' ήν ή Ρωβσία
  εζήτησεν άπό την κυβέρνησιν τής Νορβη
  γΐας την παραχώρησιν είς αύτην τρι&ν λι-
  μένων έχ των κυριωτέρων Νορβηγικών
  τβ« ευρισκομένων είς την περιοχήν τής
  Άρχτιχής Θαλάσσης. Ώς έκ τούτου είς Όσ·
  λο έκδηλοΰτβι ήδη ζωηρά άνηβυχία.
  ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ;%1%&?>£%!ζ^^
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ %ςΧ%£:ΓΒ&£ΓΆνΊϊ
  τλβο οί άονηγοΐ τοθ στρατοθ
  καί τοθ στόλου κ. κ Μττρά
  ουχιτς καί Ροϊντερ κστέκοι
  ναν δριμύτατα την τιολιτικήν
  τοθ φόν Ρίμπεντροττ έξ ο'τ'ας
  τής οποίας άφέθη τελείως έ
  λευθέρα ή Ρωσσία νά δράσρ
  είς την Βαλτικήν. "Αλλαι ίΐ
  δήσεις άνσφέρουν βτι ό κ. Χ(
  τλερ πρόκειται ν' άφήσρ βλβυ
  θέραν την Ρωσσίαν νά έπιχει
  ρήσπ έξάπλωσιν βΐς όλόκλη
  ρον την Σκανδυναυΐκήν χερσό
  νησον.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)β->ίου (16.
  ύπηρεσ(σ) — Κατά πληροφο¬
  ρίας έκ Λονδίνου ή Ρωσσία
  κατέβαλβν είς την Γερμανίαν
  τό ποσόν τοθένόςδισεκατομμυ·
  ρίσυ χρυσών μάρκων είς άν
  τάλλανμα τοθ δτι ή Γερμανία
  πσρηιήθη δλων των βπΐ τής
  ΆνατολικΓ)ς Εύρώττης πάλαι
  Ον βλίψϊών της καί αφήκεν
  βλευθβρΐαν δράσεώς είι, τα
  Σοβιέτ.
  Ό έν Κοπεγνάγη άνταπο
  κριτής των «Τάϊμς» τηλεγρα
  φεΐ δτι ή Ρωσσία δέν εχει
  σκοπόν ν ά άνοΙξΓ) πόλεμον
  κατά τής Φινλανδίας άλλά έ-
  πιΒιώκει δι* ένόπλου πιέσεως
  κσΙ β(ας νά έξαναγκάσ[) την
  κιβέρνησιν τοθ Έλσίνσκι νά
  παραχωρήση τάς νήσους Χάγ
  και καί τόν Ίσθμόν τής Καρε
  λίας επί των οποίων ήΎειρ<>ν
  άπό καιροθ αξιώσεις τα Σο
  βιέτ.
  Ή Άμερική
  δέν συνχωρεί
  την Ρωσσικήν
  Ιιται νά ληφθό υπο το3 κ. Ροδσ
  |βελτ απόφασις έφαρμογπς άντι
  ποίνων έκ μερβυς τβν Ήνβιμΐ
  νκν Πολιτειβν χαχά τής Ρωοοί
  _ άς διά την άβικαιολόνητον χαί
  ^^ Ι άκανβρΝΠον έπίθβσίν τη γ χατά
  τοδ μικροδ Φινλανδιχοβ έ'3νβυς·
  ΟΥΑ25ΙΓΚΤΩΝ 1 Δ)βρ(ο»: (Ιδ
  ύπηρεσία).— Ό πρόβδρΓς κ. Ροθσ
  άπηώθυν· σήμερον διά τβν|
  Η ΦΙΝΑΑΝΑΙΑ ΑΠΟΦΛΣΙΣΜΕΝΗ
  ΝΑ ΜΗ ΥΠΟΚΥΨΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΑΝ
  ΕΔΗΛΩΟΗ ΗΔΗ ΟΤΙ Β' ΑΓΩΝΙΣΟ
  ΚΛΤΑ ΤΗΣ Ρ.ΙΣΙΚΗΣ ΕΠΙΑΡΟΜΗ
  ΜΕ ΟΛΑΣ Τ
  ΙΣ ΤΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙ
  ΡΩΜΗ 1 Δ)βρίου (ίδ. ύκηρεα(«).— Κατ'
  επίσημον ανακοίνωσιν τής έν Λονδίνω Φιν
  λανδιχής «ρεββείβς υπό τήί διεθν·&ς γ ν ώ
  μης κακώς ήρμηνεύθη Α παρκίτηαις τής
  Φινλανδικης κυβερνήσεως ώς ένδειξις υπο.
  χωρήσεω; έναντι τής Ρωσσίας. Ή Φιν.
  Λανδί», Ιτονίοβη, θ' *ν«νισθ«3 χ«τ« τής
  Ρ»03ΐκής βτιδΡ·μηί χ«ι ύηϋρ χΠς «κεραιι
  β τη τος τβν ΐδαφδν τη, μ* ·λ«( της τ«ς δ».
  νάμεκ.
  Τ·ύν«ντ(βν ήκυβερνητική μεταβάλη Ι.
  χει σχοπ#ν την έ«ίτευ{ιν τής έθνικής έν*,
  τη τος έν Φινλανδία πρές συνέχισιν θ ά
  γδν·ς χ«τ« τοΰ έπιδρβμέως.»
  τοθ ά.
  ΕΝΤΑΚΟΣΙΑΙ Ν
  ΡΕΤΤΑΝΙΚΪ
  [ΑΙ Χ
  Υ Σ
  ΑΙΑΔΕΣ
  ΡΑΤΟΥ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δ)β?(«υ (ίδ. ύιιηρ).-Δι«
  Βχσιλιχοΰ διατάνμ«τ·ς · πρβσεκληΒησαν
  χθίς ύκβ τα ίπλα οί Άγγλοι «Ι άγοντες ή·
  λικΐαν 20 ε»ς 22 ετών. Μέ την προβκλη
  αιν ταύτην θ' αύίηθβδν αί χατά (ηρβν Αγ
  γλικαί δυνάμεις κατά δθθβίοέτι χιλ οτρκτοδ.
  ΓΕ
  ΜΑΝΙΚΑ ΑΕΡΟΠΑΑΝΑ
  ΕΙΣ ΤΙΣ ίΚΟΜΑΣ ΑΚΤΑΣ
  ΡΩΜΗ 1 Δβκερβρίου (ίδ, ύπηρεσία).—
  Γεραανιχά βαρέα άεροπλάνα βνεργοϋντ»
  πτήσεις άναγνωρίαιως πρός τας ϊ
  αά έδέθ είθ '
  ς γρς ρς ς ς
  ακτάς έδέχθησαν την επίθεσιν 'Αγγλιχ&ν
  χαταδιωχτιχδν καί έίηναγκάσθηοαν είς
  φυγήν πρό τοθ χαταιγιστιχοϋ πυρός τβν
  Αγγλικών μυδραλλινβόλων.
  ΕΔΟΒΙ
  ΕΙΣ ΤΗ
  ΝΚΥΒΕ
  II
  ΗΣ ΕΞΟΥίΙΟΔΟΤΗΙ
  ΑΑΑΝΤ
  ΡΩΜΗ 1 Δεχεμβρίου (Ιδ. ύπηρεαί»), Κ«
  την χθεσινήν πολύωρον συνεδρίασιν τη;
  Γλλή βλή έ ί ή β
  ή Γαλλική βουλή παρέσχε είς
  τού χ Νταλαντιέ
  ;
  χυβίρ
  ΡΩΜΗ 1 Δ)8ρίβυ (Ιδ ΰπηο··
  αί·) —Κατ' είδήσεις έξ εώκσιγ
  χτ«ν Α είδησις τής βΐσβολής τβν
  Σήμερον αφικνείται είς την πόλιν μας ό
  'Υττουργόο Γενικάς Διοικητής Κρήιης κ. Μη.
  Σφακιανάκης, ΐ>α παραστβ είς την συρια
  νήν τελετήν των άποκαλυπτηρίων
  τομής τοθ Δασκαλογιάννη.
  ΔΗΛΩΣΕΙΣΤΟΥ ΧΟΥΒΕΡ
  ΚΛΤΑ ΤΗΣ ΡΟΣΣΙΚΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ
  ΟΥΑΖΙΓΚΤΟΝ 1 Δε*«τβρίου ((δ. &κηρεσίβθ-
  Ό τί»»ς ηρ6*δρος τίς Άμ>ρΐΜανικί{ς συμκολιτΐί
  άς κ. Χβΐβερ έμιλ&ν δια τα Ρ«σσβφινλανδι·
  χά Ιτβνισβν δτ« μετα τίιν ιΐσβολήν ι ού μπβλσε
  βΐΜΐκβδ στρατου ·1ς τΛν Φινλβτνδίαν 6 πανκό
  σμιος πελ»τισμές βπϊα* είς την άβυσσον. Έ{έ
  ςρρασε δέ τίιν πΐποίβπσιν δτι Α Ματριοτρΐφομενη
  Φινλανδί» βάνοιγιννηθό διότι «Ι ν ε μέν άριθμη
  τικβς μικρόν κρβτος άλλά ην·νμ«τΐχ6{ «βλύ
  μιναλο.
  ΙΔΡΥΕΤΑ) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
  ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
  ΑΦΗΝΑΙ 1 Δΐκιμβρίο» (τοΒ άντακονριτοθ
  μα() —Ό η(«8υηουρνο« κ. Μ«τβ{άς άνικοίννσε
  οϋμερον ίτι Ιδ^ύιται θβλοσσασφοτλιατιχέο όρνανι
  ομΐς δια τβϋς έκ τοΰ πολέμου δημιουρνουμί
  »ους κινίύνονς κατα της ζοαής των πληρωμΑτΜν
  τβν πλο'ων ιχ βπ«Ι« τ*{ιδϊύουν λκτος τ&ν
  Ίλληνιχβν ύδάτνν. Τα άσφβλιθΓρ* β* ηληού
  νούν οί ναυλ&ίτβΐ τβν οκαβ&ν καί βϋτΜ αβ'
  Ινβς μέν βα ηληρώνεται άηβζημΐΜβις ·1ς τας
  σχέψϊΐς τοδ ,Οροβδρου Ροδσββλτ
  μβτά τβν μΐλβν τής χυβερνΑη
  Ης σ»νβχ(σβησαν χ«θ' ίλπν την
  νύκτα "Ηδη άναμΐνεται νά γν«
  σθοδν αί ληφθίΐσαι άηο«άβ«ις.
  της προ Ή χατά τής Ρωσσί«ί χαταχραιυ
  γίι είνε τίβη χαί 6 Άμΐρικανι
  κος λαος αΐσβάνιται τέσην άνα
  νάκτησιν έχ τβν ρωσσικών σχαιο
  τΑτΝν, ώοτΐ Α βιακβιτη τβν δι
  πλωματιχ&ν σχέσεων μβτά τής
  Ρνσαίας χ*Ι Α ανάκλησις τοδ έν
  Μόσχα πρβοββυτβδ τής Άμερικής
  χ ρβ
  6χ ή 'ουιτο μεθ' ς
  Ό έν θύασιγκτβνι Φινλβνδβς
  •ΰτάς έν ονόματι τβν Ι Έπίσης η Γϊρβυοία παρέσχεν έ{ονσ οδί
  πρεσβευτάς χ. Προχβκ είχεν έια.' άνθρβίηιστικβν «Ιοθημάτων νά ' Τησιν είς την Κυβέρνησιν διά ψήφων 259 {
  νβιλημμένας συναντησεις χαί συν' Μην κκτ«φ·ώγουν αίς βχναυσό ναν ΤΙ 23.
  ουιλίας μ«τά τοδ Προέδρου χ. τη τας χαί νά μη βομβχρδίζουν
  ς μ ρρ χ ς μ ββζ
  Ροδοβϊλτ, τοδ υπουργού τ&ν Έ· άμάχους ηλη9υσμού; χοιΐ άθΔα
  {ΗΤΒρΐΜβν κ. Χ*λ χ«Ι τοδ Γενι γυναιχ6ιτ«ιδ« Είς την ϊκχληοίν
  κοδ Γρκμματένς κ, ΰύέλς ήρνή' τού ό κ Ροδσβιλτ ζητεί αμε
  θη ίμως έιτιμβνως νά πρββή «·ί
  οΐανίήαοτβ δολωσιν σχετικήν μέ
  τάς ουνομιλ(α$ τβυ αύτάς.
  Ό χ Προχύΐτ ηβοΐΜρίββη νά δα
  λώση μονον είς τ«ύς άνππβοσώ
  πους τοδ >ύιτου ίτι β ηο>«μβς
  τβν οποίον ήρχισαν ι Ρβσσοι
  κατά τβν Φινλανδβν αποτελεί
  μίαν έκΐθιβιν τόσον βιαίαν ίσον
  χαί &διχον εναντίον ενός μι
  ΚΓθϋ φιλησύχου κΐάτου;, μ Α επι
  ζητο&ντος τίποτκ άλλο εΐυη την
  (ίριίνην χαί την ελευθερίαν τού,
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρίου (Ιδ. υηη
  αον απάντησιν.
  ΝΒτα(ύ των κοινοβουλευτικήν
  χύχλΝν (ΐιμαιοθται κίνησις αηο
  σχοπβδσ* νά ζητηβή άπο τον
  κ. Ρβδοβελτ Α ανάκλησις τοδ
  έν Μ6 χ« Αμερικανόν π'βσβευ
  τοδ χαι Α διακοηΑ τβν σχίσβ
  ΟΙ ΓΑΛΑΟΙ ΑΠΰθ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΙΦΝ
  ΛΙΛΣΜΒΝ
  ΠΑΡ1ΣΙΟΙ 1 Δεκεμβριού (ίδ. ύπηρ)-Έ
  πίσημον ανακοινωθέν τού Γαλλιχοϋ ατρα
  «Νυχτερινη δςάσις τοδ
  , τ*·ν διβ'ρκειοιν τής νυχτές.
  ψιν ίλ«ν"χ6ν~ίνϊίταννχ»ν"κομ|Τβ>5 έσπερι*»; ώρας άπωθήβαμεν αίφνιδιβ·
  μάτκν είς τον Λευκόν οίκον. ΟΙ σμόν τού έχθρ·δ».
  μρ
  μή διαχοηην
  ουνιστοθν τ#ιν
  τβν οχΙσ'Νν διά
  ί.- ΙΙδήσίΐς εί θύαβινχτβ νά μή διευκολυνθή Α Ρ*»σοοϊ*
  νος άναβέρουν 2» δέν άποχλεί ΚΗνιχΑ προσέγγισις.
  Ό κ. Νταλαντιέ
  ωμίλησε χδές άπό ραδιοφώνου.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δ)βρίου (Ιδιαι¬
  τέρα ύπηρεσΐα τής «Άνορθώ
  σς»),—Ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ εξεφώνησε την νύ¬
  κτα άπό ραδιοφώνου μακρόν
  λόγον, άτΐευθυνθεΐς κυρΐως
  πρός τούς στρατιώτας:
  «ΆντΙ νά βπιδοθώμεν είς
  λυσσώδη άγώνα διερχόμεθα
  ήη περίοδον χαλαρώσεως
  των έπιγειρήσεων κατά ξηράν.
  Ό πόλεμος αύτός ώ'θμάσθη
  βίχονίνείβς τβν ηληρωμάτων έν πιριητώσιι δ» όρθΦς πόλεμος τ&ν φρουρίων.
  στυχίμβΐοί, άφ' ετέρου δέ θά είσίρχεται συνάλ»Δι'αυτώ κσΙ παρατηοβΐται ή
  λα>μα ιΐς τ*ν χώραν. Ό βργανισμβί «ρβνβεϊ χαί' σλάρωσις. Άπό τΠς ΒορΐΙου
  διά τα ηληϊώιιατα τβν έΛΐτΛβσομΙνοίν υπο τής Έλ. !Ϊ Γ^ ν . Ι'^ -τ , Τ.
  ληνικίς κυβερνήοεως δι'επισιτιστιχβύς σχοκου;! θολάσσης μέχρι τοθ Ζφα τα
  «λβ(»ν, σύνορά μας βνισχύθησαν μέ
  άκλόνητα όχυρά τα όποΤα θά
  ΤΘΝΑΥΑΓΗΣΑΝ 2Κ«ΦΟΣ
  ΕΙ! ΑΓΙΟΝ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ!1 ΗΤΟ ΤΟΥΗΙΙΟΝ
  βακΐας καί
  έ
  Χ
  τής Πολωνίας μας
  έ ό
  βας ής ς μς
  Λ ΦΗΜΑΙ ΐ;Δ)βρί·« (ού άνταιτβκρ.τβθ έκαμε ν ά έννοήσωμεν πόσον
  μβί).—'Αν«χ·ινώβη ·τι τ· ναυχγί,βαν πα-'μβγάλον κΐνσυνονδιατρέχομεν.
  Άνι·ν Εύοτρ«τι·ν η·τρελαιοχ(νη Έλόβίμεν τα βπλα καί δέν
  έ> ί ϊΙ { θά θί ίή ό
  ρα. τβν
  τ·ν
  ν Εύοτρ«τι·ν η·τρελαιο
  ητ· τ·νρχικέ>ν ιιί φ·ρϊΙ·ν
  |υ θά τα καταθίσωμεν ε(μή μό
  νόν δταν σχηματισθή είς την
  Γερμανίαν κυβέρνησις μέ την
  οποίαν ν ά δυνάμεθα νά συν
  βννοηθβμεν, καΐ τής οποίας
  ή ύπογρσψή ν' άττοτΒλθ έν/>ύη
  σιν των πρόξεών της. Δέν δυ
  νάμεθα άλ,λωστε νά λησμονή
  σωμβν δτι τρείς φ^οάς είς την
  Ιστορίαν μτς ήσθάνθηαεν την
  απειλήν ττ)ς γερμανικής εΐσβο
  λής. Ή άηειλή αυτή πρέπει
  νά παύση οφιστσμένη.
  Ό σύγχρονος πόλεμος οέν
  διεξάγεται είς τα πεδία των
  μσχών μόνον. Είς τόν σημερι
  νόν πόλεμον συμβάλλει έξ
  ΐσου καί,ό οικονομικάς καί ή9ι
  κάς παράγων. Δι* αύτό θέλω
  νά επαναλάβη δτι ή ένότης
  μας μέ την Αγγλίαν βμπνεο
  μένη άπό την Ιδίαν άκαμπτον
  θέλησιν, θά μάς δώση την ν(
  κην. Ή Γβρμανία ή ό ποία
  ενόμισεν δτι θά έκέρβιζβ τόν
  πόλεμον διά τής προπαγάν
  βας έπέσυρε την κατακραυ
  γήν δλου τοθ κόσμου διότι βα
  ρύνεται άπό τό οίμα των λα
  της Τσΐχοσλβακ.ας κσΙ
  Πολωνίσς τούς όποίους έσφα
  γΐασε. Επίστευσεν δτι θά κα
  τώρθωνε νά χωρίοη τούς Γάλ
  λους μεταξύ των καί την Γαλ
  λίαν άπό την Αγγλίαν».
  Έν συνεχείσ. ό κ. Νΐαλαν
  τιέ άνβφέρθη είς την προδο
  οίαν των κομμουνιστήν ι ής
  Γαλλΐας τονίσας: €'Από τής
  ττρώτης ημέρας τοθ Σβπτεμβρΐ
  ου δ τε σεΐς έσπεύσατε είς
  εκπλήρωσιν τοθ (βρωτέρου
  τούτου καθήκοντος, εί ήγέ
  ται των κομμουνιστήν τής
  Γαλλίας ΰπακούοντες είς τάς
  διαταγάς μιας ξ4νης δυνάμε
  ως προσέΦεραν τάς υπηρεσίας
  ί η Γί Τ
  είς
  ς ηρ
  Γερμανίαν.
  Ο ΑΝΪΙΚΙΥΠΟΠΗΣ ΕΙΙΒΟΛΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Δεχπμβρίου (15. ««ηρ«σία).-·θ
  άντίκτύπος τής ρωσοικής είσββλής <(ς Οθγν«ρ1«ν καί Ρουμανίαν είνε μ«γβς. κ«ί τα δύο χράτη βι«νύβυν στιγμοΐι ζωορών «νησυχιβν. Εί; Ρουμα νίαν ύπάρχβι Α πιβαοτης τήί ύπιέρΕεως μυατι ι,οδ συμαώνβυ μβτβίϋ Ρ»ϊχ κ«ΐ ΡΜοσίοΐί δια τΑν άνΒνοχλήτοίί διΐχδικηοιν υηο της διυτέρας τής Ββσαοαβΐας. Το ενδεχόμενον τοδτο συνδυαζ«ται μέ τάς τελευταίας οηλίσιις τοβ Μβλβτ&ίβ <Ι «όντος «τι τα ρ«σβιχά συμφέρβντα κυρίσχονται "* τ«ν_ Μα»ρην βαλαοσαν άρκΐτά δέ άηησχόλη οί τά Σοβκτ Α Φινλανδία ΟΙ ΦΙΗΑΑ^ΔΟΓ^ΚΑΤΕΣΤΡ£ΨΑΝ ΙΑΕΙίΤΑ ΡίίίΙΚΑ ΤΑΝΚί ΚΑΙ ΑΕΡβΟΑΑΜΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Δεκΐβρίου. 1η Μεταμε β·νώι«τι·5.-Τηλεγρβφήμ«τβ μΒταδ.δβμΐνα αήμερ·ν τό εσπέρας έξ Έλσίνσκι βιβ*ι·δν •τι τ« φΐνλανδιχκ στρατεΰμβτκ αντιταβαουν ήρωΪΗήν άμυαν Ι Αλή ρμ ρή άμυναν εΙ£ την Ανατολικήν Φινλανδί«ν ά»ό >πσυ εί Ρώοσοι δέν χ«
  τώρθωααν νά είοβάλβυν.
  Κβτα την διάρκειαν τής ημέραις ·ί Φιν
  λ«νδ€. χ«τέοΓρεψ«ν πβλλ« ρωσσικα τάνκς,
  κατίρριψχν δέ χαί 15 ρωσσικά άεροπλάνκ
  Ι-
  ο( όποΐοι μάχονται διά :
  Γαλλίαν. ΟΙ προδόται δέν
  χούν θέσιν μεταξύ
  Γαλλία μόνη διατάσσει.
  ταγή μόνον της ΓαλλΙας -ρέ
  π» νά γΐνιται άκουσιή»,
  ι Δ)βρίβυ.— Επίσημον,
  ειβν πτήβΐως γερμανικβν
  ιίς Βορειον θάλασββιν αίφνι
  κατΐστρεψϊ τίσσερα έξ «ότβν,
  χαιτικ·0θνν ·ίβ την θέλααακν. ΊΜ
  Τ»ν