98132

Αριθμός τεύχους

5337

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ααΐατς ·μ 5Γ·'
  .ααΐατς.
  3
  ΚΑΣ ΑΚΤΑΙ
  •υ (15, νκηριοίβ),-
  •πλβνα ένΕργιϋντι
  κρός τας Σχ«τικ4(
  («(θέσιν 'Αγνλικδν
  ίηναγχκθθηοαν ΐΐ;
  νιστιχβδ κνρο; τβν
  ίλων.
  •ν (15. ύπηριβ(«).ί«
  ,ιρβν ουνκδρΐαβίν τη;
  ιέαχε ·1ί ιήν κ«?1ρ
  ι* κ)ήρη Ι*·»·*
  τ·0 πολί·
  ΐινδι* ψήφ»ν 2591
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ || ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  "*"*· ΟΛΟΕ ΜΙΝΒΤΑΥΡΟΥ
  ΜΐΟ.ΙΙΙΣ ΣΤΙΤΑΚΤΙ, β* Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΜΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙι
  Αιγυπτου
  εΐηαία λίραι Β
  Ιξάμηνος Ι
  Άμβριπής
  Ιιησία βολ. 10
  ϊξάμηνος » 8
  ή
  *ατά φύλλον
  Δραχ. 3
  ΚΥΡΙΙΚΗ
  3
  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
  1939
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ β«0Ν
  ' ΑΡΙβΜΛΦΥΛΛΟΥ 5337
  Πρό τού βωμού των ηρό«_ν .■-,»-*.-.- «...Χανι^—Σφακιά κα! Ρέ&εμνο».
  Ο ΘΡΥΛΟΣ ΕΘΓΊΟΜΑΡΤΥΣ
  ΔΑΣΚΑΛΟΠΑΝΝΗΣ ξ—===
  ΟΙ £φ«κιανο1 ήρχιβαν «πό τίιν
  θάλασσαν. Κ«1 παλαιβτερα άλλά
  χυρί»; οτβν 6 «Μόσ*βββς, ϋφΐρβ
  το οΐβερι» διεκρίθησαν ώς θαλασ
  βινβί. ΟΙ ΨαριανβΙ κβνρσάροι,
  βλλβι θαλασσβλυχβι, τβύς εΐχαν
  ίις άς°(β»ς ουνιργάτας. 7 ά ίουρ
  χικά «δίχρβτα» κ«1 «τρΐχροτα» ίι-
  κέσΐηααν πολλά άκο τα πυρπολι
  χά των. Άλλά χαΐ τέ) εμπόριον
  της Κρήτης κ«1 Πελβποννήσου π*
  ρά τβν ατενβν άκοχλεησμβν τβν
  Τούρκων έσυν·χ(ζ«το ΑΙ τρβ
  *αΙ ΜαΙ τ* πολβμβφ66ια ήρχον
  τβ ανθβνα μέ τούς £*ακι«νοι)ς
  θαλασσκιτους ·1ς τα μίρη βπου
  Ιχνβφορειτο Α μιγάλη ΙΟνινερ
  ο(α.
  0α Ιλεγε χκνβΐς «τι ·Ις την
  θάλασααν βΐ £φακιανοΙ βρήκαν
  τβ ατοιχιΐον των. "Η καλυτέρα
  β π Α θάλασαα τβΰς έπλοπσΐωνί
  μέ τβν «Ορύν πνευματικόν χαι
  ψυχικόν συμβολιαμόν της. Ή
  •ονρτββνα τβ.β Κρητικού κελά
  Ι·υς 6πήρχε' πά ντα στΐς ψυχές
  τβν £φαχιαν&ν. Τώ άτίθασιόν
  τκν άκερριε άηό την π*ιδ ληβν
  ταρ(βια χαρδι*, τβν «β ι ό βκθυ π*
  τριντισμό, άιτέ· τβν πΐιό ίερό έν
  Ββνσιασμβ. Τα πβπρυμίνοι τής
  Έλληνικής Φολης, αί παραδέσεις
  χειΐ ο! βοβλβι. 6 Έλληνικός χβ
  βμβς ολόκληρον, ητ«ν Α φουρτοδ
  να μέ τίιν βποίαν έπάλιυαν
  οί £«ακιανοί.
  Ό Δασκαλογιάννη;, άρχηγός
  τή{ εκ«ναοτ·σΐΜ{ τού 1770, ά πό
  την Άνύκολι της ηρ»οτ6χου έ
  η«ρχ(«{, μολονότι ώς περιγράφ·
  έ Όλιβιέ «είς έχ τβν προχριΤΜΤ»
  ρυν. νοημονΐβτερων καΐ πλουσι
  ΝτίρΝν τής νήσου», ήτο κ«θ«υ
  ΤΟ £φ«Μΐανό{. "Άνβρωπος μέ τρι
  χυμιύβη 1 ψυχήν, πβύ δέν ήδύνβι
  το ν* υκοϊίρο τάς κκτκηιεσιις
  χκΐ μβλιβτκ β τα ν αυταί παρβυ
  Οΐβζοντβ »πο την μορφήν μιαο
  Τής κοιν»νιΜ ής ΜαΙ οίκονομιχής
  οβνλε(κ$. Κ«1 έτέββ μέ ίλαν τον
  τίιν ψυχήν έ «Ι χβφαλής τβν £φα
  κιανΐιν κ«1 τβν αλλων Κρητ&ν,
  Ιοικίτιρα τής βυτιχής Κ*ήΐη;,
  λτκν π βννΐΐ τής αύτοΜρατείρβις
  τής ΡΝβαίκς συνΑγιιρε τ*ς ώ»
  Χ·ς τβν ·Ελλ6ν».ν. ΎΛήρχβί Η*ι
  ΡΜΐιι·_τ·ιιιιε· ·ΐτι« «Ιςτάςάβορ
  μ»ς της Ιι«*νο«οτάο«»»ς έκΐΐνης
  ΠρωτίστΜς βμΜς Α ,λ6γβ( ηβυ £
  ναψβν ό Δ«σΑβιλβνι*ννης ·1χ«
  ^*$ της μέοβι οτ·

  ·θ*«βιο«{ τής κρήτης τον ϊδιο
  χρονο μέ δικβπέντ* Μ«1 πλέον
  χιλιάίβς οτρβτβθ έ{ΐατράτΐυο< χ«τά των Χφαχιβνβν. Τ*ασ«;α; μήνας έμβίνΐτο 6 πόλεμβς στις βκροσιτιβ Μβρυβονοαυμές τής ΚρΛτιΐς Ό τύραννος ίκ«ιε χω Ρ>—. ικυρκβλβθβε περιουσίας χαΐ
  ποίμνιβ, ηνάνιζΐ τβ πάν. Άλλά
  ΤΙ εσήμκινΐν; Ο Δ*ακ«λβγι*ν
  νπς ΙΒιοβ τό κ«ρ*β(ΐνμ« τής *ύ
  ψ»χί«ς *Αν Α γβνιχΑ έβνιχή
  κ«τ*στβτσΐί ήτο χβλυτίρα, αν &
  «ήρχ« συνοχίι ·ύρε!« καΐ προ
  παντΝν αν ήτο ειλικρινεστέρα
  Α στάσις τής μεγκλπί τότβ χρι
  στιιχνΐΗής δυνάμΐως Βτις άνιλα
  β *β βοπβήοη τβϋς Έλληνας,
  Α έιβνάστασις έκείνη Β« έχυρι
  άρχιι.
  Ό Δασκ«)ονι*ννης κροβΐκαιβη
  αί μέ τη βύναμι τής ■ύγλωττίας
  τβο ΗβΙ την κ«λληΜ«ρ(σι« τβυ ψυ
  χή ν* έμπνκΰοο τίιν άνάγχη τής
  αμύνης μέχρις έοχάτιιν. ΟΙ £ςρ«
  κικνβΐ κλλνς τι βταν ιΐχαν τέ
  τβιβ αρχηγό ίέν η9ελ«ν τίποη
  κετλυτΐρο Κ«1 επολέμησαν σάν
  λθοντάρια άποδ«χατίσοιντ*ς τούς
  ΙπιδρομεΙ;. Ό πβταάς υστβρ» β
  πό νί«ς ένισχύσβις χατϋρβώνει
  ν« ηρβχΝΐήβη στ« Σφακιά χαΐ
  ν* «ΙχμκλΗτιση μερικκ νυνβι-
  χοηβιιδαι. Μαζύ μ' .βτΔτ* ·1νΐ Α
  γυναΐχα χοιΐ β( δύο βυγατβρΐς
  τοδ ΆρχηγβΒ "Υστβρα άπ' αΰ
  το το βηβιν κβτόρβκμβ, μη«ό)
  βτβ ΔχαΜαλονιαιννει νά ««ραδο
  θή άν θέλη νά οώσα τί» ζ«ιή ,τβυ.
  'ςι Χφ·χι«νές Ηοως 2μνς άπορ
  ρίπτει μέ ύπερηΐάνειβ την «Ρβτοι
  σι τοθ ΠΜ.0&. Καΐ σννεχΐζεταιι *
  κ. ΙΩΑΝ. ΚΑΝΑΚΑΚΗ.
  Η ΠΡΟΤΟΜΗ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
  ή άνεγερθεϊσα είς τό κεντρικόν διάκενον τού μεγάρου ώγ . ι
  της οποίας γίνονται σήμερον ίν πάση ϊπιβλητικότητι τα άποκαλυπτήρια.
  κόλεμος τρομερές άλλ' ανισος
  άηάτη«ς «μ«δ*ρ«ς» άντιλβλοδν
  ννχτοΑμερα άπο τβΰς τ»ν·κ«βο
  θίίλισμίύς χ«1
  δν Ι κων γΐμΐζουν , τίς
  βο β
  Τούρ
  21
  γμζ , ς χρρ(2,
  τ* μβνοκβτικ τβν ανίχητΝν βο»
  ν&ν. Ό Λ«βχ«λογι6ννης βυν«1
  σθκνόμινος τεΧικ* ίτι δέν 6« με(
  νρ πίτρβ οτήν κέτρ* στ« £βοικι«
  χβΐ Βέλνν ν' άποφύγτι Ινα γενι
  χό ί{«νδρ«πβδισμό τβν χωϊΐ&ν
  τειν ζητεί ίντιμη αυνθηνολόγη
  σι. Ό πβσάς ίμ«; δέν δίχιται
  χ«Ι 6 Δ«οκαλογι«ννης γι« νά
  ούσα τ2ν τόπο τού π«:«βΙδιται
  βτούς Τούρχβυς ·Ι όττβΐβι τβν β
  δηγουν ΒβιαμβιυτΐΜ&ς στο Μ«ν^
  λο Κ*ατρο Έχεί, την 17 Ίοονίβ»
  1771.
  ...Πιάνουν καΐ κατιβίζουν χον.
  κάτω είς τό τιμνροθκι
  καί «ιάνουν καΐ τοθ γ5έρνουνι
  τό χιιλομάγουλό τού,
  κι' £να γυαλΐ τοθ 'δώχανβ
  νά &η τό νρόσωνό τού ··
  Τβ παθητικβ τρβγουδι «ού Α
  πηθαν«τΐ9ΐ τό μβρτύριον τοθ Κ
  ρωος βΐνΐ έκεΐνο κ€ύ χαββρίζίΐ
  κΐρκιτίρ» τ« δρ«μ«τι«β γβγβνβ
  τ*. Ό βάνβτος τού Δααχαλογιάν
  νη δπ«5 τον «ιτΐδΜχε τβ «Ϊ3θημ«
  τβΟ λ«ο0 «Ινε Α χιντριχή «κτι
  νοββλΐα τής τραγωδίας τοθ 1770-
  Το ο'ιμα τού έκότιαε το δίνδρον
  Τής έλευθβρίκς. Κ αί το έκότισκ τό
  σβ χαλά ωΐτβ β! ΚρητιχεΙ άγϋνπς
  νά π«ρουσι*αονιν 'κατόπιν π«ριο
  σοτίραν ορμητιχότπτβ άλλά χκΐ
  νΐκν, μΐναλυτέραν ένότηται Το
  σάλπιΐμι τή; έθνιχης άποκαταστά
  σιως ηκούσθη ολίγον άργότβρ»
  «πό τους ιτερΐφήιιους άρματνλοΰ;
  τήςΚρήτης τον Γιώρνακα ατό £*
  λινο, ιον Βέργα στη Π(Μ«δ«.
  τό Σιμικνό ατβ Ριζέκαστρο, τβ
  Λόνιβ στό Μονοφάτσι, Ή θυσίβ
  τβδ Δασκαλογιάννη πού οηήρ£ε
  σπαραχτιχά οΐχογινιιακή, αν δια
  κρΐννμΐ μέσχ σ' αυτή σάν τρα
  γικέ{ π«ρβέν«ς χαΐ μοΐζύ άνώτε
  ρις άνθρώκινες φυσιογννμΙΊ;,
  τίς δυό τού Βυγατέρες, βέν άιτοτ«
  λεΐ άτλώ; Ιστορικόν σταθμόν.
  Αποτελεί μίαν φΝτβινήν ΐΐνένα
  διά μίσου τ&ν αΐώνιιν, αξίαν νά
  μνημονίυΒτ) (Ις βν« οίκουμίνικβν
  ηίνΒεον.
  ***
  Τα βημερινά άπβχαλυπτήρια Ι
  χ·υν σκοπόν νά άποχκλνψουν
  μίαν προτομήν — νά άντβπβδώ
  σβον είς τβν ήρ»»* τβΟ 1770, τβ
  Κρητικόν μλ Ιθνιχβν χοίβς.
  Άλλά χ«1 Ινα άλλον α κόπον:
  Νά άποχβλύψουν είς ,τοίις μιτα
  γενεστέρονς μίαν άκό τάς δρατμβ
  τικΜΤίρβι οελίδ*« τής έβνιχής Ι
  στβρίας κ«1,νάέ{υψώ3ουντούς£φκ
  χιανοος χκΙ δι' «ύτδν τίιν «άτό
  Φΐα» Κρητιχή Ψ«χΛ· ΈχιΙ, βτ*
  ψπλά βουν·, τα ριζιμιά χαράκιβ
  των £φ«κιβν ζή ίχόμη «κ!
  ρκιη Α παράδοσις τβΟ άγβνος.
  Καί άπο έχε! άκτινββολιΐ σ' ίλπ
  την Κρήτη, πρΗΤοπορο οιήν με
  γάλη ΑρνΙχΑ ηροσηαίθιια τοθ
  1770. Ή παράδοσις «ύτή δέ ν Βα
  μίζ«ι μόνο τέως Δοιακαιλογιλννη
  δ·ί, άλλά χ«1 τους Τσΐλοιήδες,
  τού{ £γουρομ6λληδες, τους Τσου
  δβρού(, τούς ΚβλλΙνικους, τοας
  Μβνούαηδΐς, τού: Χαιρέτη 'ες,
  τού; Νάντβκας, τούς Μαυρβγένη
  δ·ί,. τούς Ββλάνηδκς κ«1 τόσους
  αλλους σκμνοΰς ήρειας τβν δυτι
  χ&ν έιταρχι&ν. ο! βποΐοι έβυνέχι
  σχν μέχρι τίλβνς χ«Ι μέ τίς
  ΐδιες θυοίες τόν άγβνα υπέρ τής
  ελευθερίας διά μέσον συνθηκβν
  άγβίων δβλοπλβκιβν καί άντιμα
  χομένων συμφΐρβντεΐν.
  Ή ιτρβτβμη ποΰ κοσιιεΤ άπο
  σήμερον τό Ήράχλιιβν είνε αύτβ
  χρημα έθνιχή π«ρβκ«τ«θπκη: ·Η
  ψυχή τοθ Κρητικού λ«οΟ την 6
  π οί αν τόσον συνεχλόνιβε κάντα
  τ· το μβρτύριον τβΟΔνσΗαλογι
  άννη ίίστΐ νά τβ μ«τουα ύβο είς
  παθητικόν; ατΐχονς σάν ϊναέθνι
  Μβθρηιχευτικβ θρθλο, χλίνει ι»
  λαβικά μπρβσΐά είς τΑν λίμψιν
  τής γκλήηα. μβρβής τβτ» Καί
  μαζί της χλίνιι Α ψυχΑ κ«1 τής
  &λλης "Ελλάδος, ·Ις τό «ρβοκύ
  νημα βύτό. "Ας μΐι ληβμονβθ
  μέν δτι οί κνρόπκτρες μέ τίς 6
  ποϊες Ιγδ«ρ«ν τόν Λαβκχλογι
  άννα, οινοιψχν άα' Τό Ινα Ινς
  τβ άλλβ απρο τής Κρήτη; την
  λαμπηδόνα Α ·ηβ(« Μ«τηυγασι
  κατόπιν καί αυτήν χ αί την Έλ
  λάδα. Α -
  Άγγλοι ναθτίτ ΪΖ%^£$
  ην θάλναο°αν κατόπιν σφοδροΰ βοιιΒαρδισμοΟ τού οκαφους των.
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ
  ΕΙΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΝ
  ΜΕΓΑΛΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Δεχεμβρίοο
  <ιδ. ύηηριοία τής «'Ανβρβώ· αΐΜ(»).— Τηλεγρ«φπμ«τ« «5 Έλοίνσκι άν«φίρ·ι>ν ίτι ·
  κβλΐμος ουνΐχΐζεται λυοσώ-
  -ης Μ«τα μ&κβς τβν ρ«σβ·
  φινλανδικ&ν συνίρων, ιηΐ
  φινλβνδικβϋ πλέον ίδάφ·«ί
  Άπ ή ΐ Τ«ς χβ*
  φβϋ πλέ φ
  Άπα τής κρνΐας Τ«ς χβ*β
  1ης Δ)βρ(οΐι · αγών Ινΐταβπ
  μτβ ίπράν, θάλασσαν κ«»
  **ρε». Ή νθ.βινη ήμίρβ *·
  "Ιιρ,ι ήμέρα ακληρβν 6·*
  Ρββιδν δια τβύς Ρβίσσ*«ί ·1
  *«·ΐ·ι ύπέβτηββν ρ·ρ«τίτε.ί
  ,., ίλββ« 1διβιτέρο*ς τρβχΐϊ
  «ν μ·Ρ«ην μετά την «ι»λ-
  θβδββν »1ς Έλσίνοχι ηβλιτι
  κί,ν μεταβολήν χβτ* τόιιβ
  οιλββν 24»ρβν. Επί πλέον,
  9 - τβν ώπβ τίίί 3ηί Διΐ-
  βχημβτισμόν
  τ·δ ν
  Υβμμ·;>νιστι*ου χέμματοί
  Εβίζινΐν, η«σ· διε{α
  6«ηρβγμ«««ίβ·(-ν μ··
  Ρθ·« τ·β
  ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΚΑΘΗΚΟΝ
  Επιβάλλει νά γίνρ, ή
  (φΐτεινιι καλλιέργειν, έν
  τατική χαί εί; μεγάλην
  έκτασιν.
  Τα πραγματα βοοΰν
  καί λέγουν ·τι Ιλα τβ
  κροΐοντα μ«ς, ·λα γενι
  κδς τα πρβιοντα της γής
  θά ύκβρτιμηθ·δν, θ« Ι
  χούν μεγάλην ζήτησιν
  καί θ« προΜαλέσουν είσ-
  ρβήν «νού συναλλάγμα
  τ·ί
  Γε»?ν·(, στραφή τε μέ
  πΐπβίθηαιν είς την γήν.
  Αύτη. βά οά; δώση χαί
  πάλιν πλουσΐβυς τού; καρ
  πεύ; της ίταν καλλιεργη
  8$ «ντατικβς.
  Η ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
  Την ΙΟην Δεχεμβρίβυ
  θά γίνη καθ' Ιλβν το
  κράτβς η έβρτή τοδ δχ-
  σου; αποφάσει τής «βνι
  χής κνβερνή»ν$, συμμε
  τβχί) τθν Μκτά τβκενς
  συνταγμάτων β τ ρ α τ ο ΰ
  τής '£θν. Όρν«νώ9ε»ς
  των μαθητβν ίλοαν των
  ί
  Έπιβάλλεται να κκτα·
  νοηθή π αημασΐα της έ·
  •ρτής βύ'ΐιβ **> νά κροσ
  λάβη παλλαϊκον χαρα¬
  κτήρος Έπιβάλλεται α-
  κομη ν* τής δ·8ή τ·νος
  ζ«ής μ*1 «ά προκαλέοη
  συναγερμόν εβρταστιχβν
  χαί εί; την πέλιν μας.
  Τό Έλσίνσκι
  ΕΙΣ ΦΛΟΓΑΣ ΠΥΡΟΣ.
  ΡΩΜΗ 2 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ΰΛηριοία). — ·Απογευμ««τ.ν«
  τηλεγραφήματα ίη Φινλαν
  δίας αγγέλλουν {τι ο.άγώνου
  νκχιζεται λυσσώδης Αί επι-
  δρομαί (ωασικβν ακροηλ«·
  νων κατβ φινλανδιχβν πβλκ
  ο*ν έπυχνώθιισβν, διαδεχέμΐ
  ναι αλλήλας ώς χύματα.
  Χθές κνηρνήθηββν 20 (πιδρβ
  μαί χ«τά διαφόρων πόλεων
  καί πολεμικήν ίγκαταστάσε
  νν τής Φινλανδίας τάς
  ·κ·(ας Μαί Ιβομββρδιβαν Μα
  ταιγιβτικβ,. Τα αύτβ τηλε
  γραφήματα πρβοβέτουν ότι
  •Ι ύπ«ρασ«ιισταί τβν νήαων
  Χάγχαι άνθίστανται'μέ «{ιβ
  βαύμβοτβν ηρωϊσμόν η»ρβ
  λββδύ
  τ·»ς βνηλεείμβρδισμύς
  Έν *κ τβν τριβν ρνβαιχβν
  χαταδρβμιχδν τα έπβΐα εύρί
  ακονται πρό τβν νήο«ν καί
  ίηΐχΐίρηβ··* κ«τέπιν β?·'
  δροδ βομβαρδιβμοδ νβ πλησι
  άοβυν χ«1 ν'άποβιβάσουν *γή
  ματα Ιβληβη *ιητνχ6{ υπο
  τβν ί ^ί
  αγών ύκήρξβ τραχύς. ΟΙ Φιν
  λανοοί έκυρίεοσαν 5 τβνχ(
  καί αννέλαβαν 1200 Ρώσοιυς
  αίχμαλώτους.
  '_κ τβν συνεχβν ββμββρ·
  διομβν τούς έ(ϊβ(»υς ένήργη
  βαν βί Ρβσαβι τβ ίργεστά·
  σία καραγΝγης ήλΐκτριβμβδ
  τβδ ΈλαΚνβκι χατεοτράφη
  αβν κβί Ιπαυσαν λειτουρ-
  γοδντβ. Ή φινλανδική πρω-
  τεύουσα εδέχθη χβές τέβαα·
  ρα; αλλεπαλλήλους ίπιδρ··
  μβς. Έκ τβν βομβαρδισμβν
  τβ μεγαλύτερα κτίρια κα
  τέρρευβαν είς έρείκια, ύκβρ
  χούν £έ ηβλυβριθμα βνθρώ
  πινα Βύματα. Όλβχληρα τμή
  ματα τβς πέλεως {χούν πα-
  ρβδβθΐ, είς τάς φλέγας. _ή
  μερον την πρωϊαν εδόθη
  καί κάλιν τό ^σύνθημα τβδ
  αυνβγΐρμβδ >{ βφβρμίίς βε
  ρ·ηβριχή( κπιδρομης Ή φ»ν
  λβνδικη κυβέρνησις, ή ·
  πβία αννιδρίαζε την οτιγμήν
  λκι(%ην Ιαπευοιν ·1{ κβτβ
  φύγιβν Ιπ·» χβί ουνέχια· μ< < ήβΐ ΟΙ Φ1ΝΛΑΝΔΟ1 ©' ΑΓΩΝΙΣ60ΥΝ ΜΕΧΡΙΣ ΕΣΧΑΤΩΝ Οί Φινλανίοί είνε βαρύτατα καί αρίστα έξωπλισμένοι. Ανωτέρω: Βα ού πηροβολικόν μεταφερόμενον έν σπουδή είς τα Ρωσσοφινλανδικά σύνορα πρός άναχαΐτισιν τού έπιβρομέως. ΚΥΜΑ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΕΩΣ ——= ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΒΙΕΤ. ΡΩΜΗ 2 Δ)βο(ου ((δ. ύπηρε σία τής «Ανορθώσεως).—Τό πρακτορείον Στέφανι πληρο· φορϊΐται δτι τό κθμα τής ά- γανακτήσεως κατά τής ΡωσσΙ- άς έξ αφορμάς τής ε(σβολΙ)ς είς ΦινλανδΙαν, όγκοθται συνε χώς έν Άμερικβ. Ή κοινή γνώμη καί ο τύπος των Ή νωμένων Πολιτειών έκφρά- ζονται μέ άσυνήθπ δριμύιητα κατά των άνθρωπον τ(|ς Μό· σχσς. Έξ άλλου 6 Πρόε&ρος κ. Ροθσβελτ συνεχΐζει άδιακό «ως τάς συνομιλΐας τού μετά .τοθ όπουργοθ τών'ΕξωτερικΛν Ι κ, Κόρντεν Χάλ καΐτοθ ηροΙ- δρου τής επί τον εξωτερικόν θποθέσεον έπιτροπής τής Γβ· ρουσΐας κ. Πίτμαν επί ττ]ς στάσεως την οποίαν όφε(λει νά τηρήση ή Άμερική Ιναντι τοθ ρωοσ^φινλανδικοθ ζητήμα τος. Εγνώσθη βτι τό κυριώτε ρον θέμα των συσκέψΐων αό- των είναι ή διακοπή τον δι- πλώ αστικόν σχέσεων των Ή· νωμένων Πολιτειον μετά τον Σοβιέτ. Συζητεΐται έπίσης ή διακοτιή τής πωλήσεως αμερι¬ κανικόν έμπορευμάτων καί πολεμικον είδον είς Ρωσσίαν καί ή εφαρμογή αυστηρόν οί- κονομικον κυρώσιων κατά τον Σοβιέτ, ί ;
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (Κινηματονρά
  ε>οθ·— Σήμερον ακονιυματινή 6
  15', εσπερινή 9.15* μ. μ. «Σινιορΐ
  τα» μέ τούς Ζαννέτ Μακντόναλδ
  Μίλσων "Εν υ.'
  Την Δευτέραν «Άσιατική θύελ
  λα». _______
  ΜΙΝΩΛ.— Σήμερον ή "·Βαρώ γ
  καί 6 ΚαμαριίοηΓ». Ηυριακή ώ
  ρα 10 ν. μ. ηλουσιώταταν Σιν«α«
  μέ δο. 6. 2 μ. μ. δλ6χ>ηρ·»ν το
  «ιΐΓΌ&ιακύν «Μσθρος Ά*τός 4-6
  ή .,Βοοώνη καΐ Δ Καμσριϋρης» μ*
  τιμάς ήαττω»βνσς. "Απογευματ
  ναΙ καο' 1<άστην 6 1)2 υ. μ. ΤΛν Δευτέραν Ενα άριστουρ·>·η
  ματι<ώ φΐλμ: «Τό ΚορΙσι τίς Σαγκάης» μέ την "Αννα Μα(η ΒΊν*. ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ ' Α πο νευματιναΐ 2-4 χά) 4 6 μβ τιμάς ήλ«τ· τωμένατς. Ώ?α 6.30 Εσπερινή,,ώρα 9.15 τιμαί »1 συνήθβκ. ΖΑΝΕΤ ΜΑΚΝΤΟΝΑΛΔ ΝΕΛΣΩΝ ΕΝΤΥ Στ· φίλμ—μαγίία: τ ό π€ριιτοθέστ€ρον ΡΙΤΑ (Ρίδον τής Δύβΐ«ς) ΑΥΡΙΟΝ Μια Ματαπλικτική δή μιουργία. Μια ύπέρπαραγωγή τής Γαλλικής κινηρατογρα Πρ«τ«ν*·νιβτοΟν: Κονραδ Φάϊτ—Μιτσί κ· Ταναχα, Σκβοΰ Χά γιαχαβα—Μαντιλβν Ρίμ πινβον. ΠΡΟΣΕΧΩΣ* ΤΙΡΑΙΑΝΟΗΑ ■ ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ δρα. 6.30 καί 9.30 μ. μ. Ή πιό σπινβηροβολ«ς Μβινωνική σάτυρα-, πλαι- οιωμένη «πό την πββη τιχώτβρη, ούγγβρέζικη μβυαική. Η ΚΑΙ Ο ΙΑΜΑΡΙΕΡΗΣ Έκκ(ν>, ..ή Βεφύνη, β
  άντιπροουπευτικος τύπβς
  χϋς αριοτβχρέτιδος.
  'Εκ*Ινο(...ο Εαμαριί-
  ρΠί, * τΐλη·, τύηος τοθ
  βνδρός, φιλοδβςος βρμπ
  Δύο αντιθέσεις τής μοί
  ν«ν(α$ π·ύ ό ερωτας ί-
  μνς, πέντ« δίν τίς βνβ
  γννρΐζιι.
  Τ* πιρίφημ· Ιργ· τ«δ
  βδγνρ·»συγγραφέως Λβν
  Φέχετε πλαισιωμΐν· βπό
  την πββιιτικύτΐρη Ούγ
  γαρέζικη μβΐΜΐχιΐ.
  ΜΙτήν Άννα Μπέλλα
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου
  ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΠΡΕΠΟΥΝ
  Είς τόν «Αϋτοκρατορικύν δρόμον», τί) κινηματογραφιχυν Γργον ττοιι προεβλήθη πρό τινος εί, ΆΟι'ρας οί δι'Ό
  αϋτοί άστέρες θριαμβεΰουν Είνε ή ώραία Κάτε φόν Νιίγχυ καί ύ Πιΐτρ 1'ισάρ.
  Ή τοπική
  ένδυμασΐα.
  Είς τα στμερινά άποχαλυπτή
  ρι» -ή; προτομίς τοθ Δασχαλο
  γιάννη, γίνεται δπόμνησις είς το
  πρόγραμμα τοθ Δημου, νά π?οσέλ
  Θουν μ έ τάς τοπικάς ένδυμαβίσς
  οί έχοντες τοιαύτας άγωνισταΐ χαί
  ά*λλοι. Πράγματι ή τοπική έν?υ
  μασία θά προσδώση είς την τε
  λετήν τίν τόνον τίν Κρητικόν
  Ό τελιυταΐος δ' αυϊβς είνε χαί
  έχεΐνος πίύ πρέπει νά επικρατή
  ση είς τόν δλον εθνικόν, Εοτορι
  χένχαι πατριωτικόν χαρακτήρα της
  μ τίν οποίον άλλως τε είνε ουνυ
  φασμίνη ή τιμημένη τοπική μας
  ένδυμασία.
  Φυλετικαί άρεταΙ.
  Ή προσαρμογή πρίς τάς άνάγ
  χας των δυσχόλων ο υ ι©ν ήμε
  ρων είνεπλήρης απο τοϋς Ήρα
  χλειώτας. Τό έφευρετιχόν πνεθμα
  χά Ι* ή ιδιαιτέρα προνοητιχότης
  ή τόσον αυνήθης ι'ς τέν Έλληνα
  οίχογενειάρχην είναι σ»φιΐς έ
  δω: Αί πιριοτάβεις έξετάζονται
  καθημερινώς μέ προσοχήν χαί
  τα μεγαλα μέσα τίθενται είς έ
  φαρμογήν. ΚαΙ είναι τα μέσα αδ
  χά ή ή;ιμ'α, ή οίχον?μία, ή πε
  ρισκλλογή χαί ή πίστις ιίς την
  καλυτέραν β βριον, θά πήτΐ δτι 8
  λα α&τά {χούν σχέσιν μέ την λι
  τότητ,α. Άλλ' ή λιτόιη-, έχείνη
  πρό πάντων την όποιαν έξαοφα
  λίζει ή Έλληνιχή γή, είνε άρε
  ιή χ·*ϊς φολί)ς.
  Τό γάλσ.
  Ή πληροφορία την οποίαν έ·
  δημεσιεύσαμεν χθές περΐ έπιχιι
  μ·νης είσαγιογής άπιριορΕστως
  συμπιπυχνωμένου γάλακτος είνε
  ίχανοποιητική. 'ϋς γνωστόν τό
  συμπεπυχνιιιμένον γάλα περιέχε
  ται ε'ς τόν άίήριτον χανένα των
  έλλιΕψιων σήμερον. Είνε δμιος
  τοθτο απαραίτητον διά τού; άαθε
  νεΐς χαί τοϋς γέροντας λαμβχνο
  μένης όπ' δψιν χαί τής άνιπαρ
  χείας τοθ χοινβθ γάλακτος διά
  λόγοος συνήθεις ιίς την χτηνο
  τροχιάν. Ή άγγελλομένη λοιπόν
  είοαγωγή συμπεπυχνωμένου γά
  λαχτος αποτε/ε! αγαθήν πρόδλι
  ψιν τβν αρμοδίων χ«1 πρός την
  χατιύθιινσιν ταύτην.
  ΚΩΝΣΤΑΝΤ. ΙΩΣ. ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ!
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Ταμείον Έφίδρων Πολβμιατβν
  Νομοδ Ήρβ)'λϊΙοο
  ΨΗΦΙΣΜΑ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον τεθ
  μ Έφέδρων Πολεμιστών
  ΝσμοΟ Ηρακλείου, συνελθόν σήμΐ
  ρον, συνεδρ'α ίχτάχΐφ έν ιφ μι
  γάρφ τής Νΐμαρχίας επί τοίς ά
  ποχαλυπ-,ηοίοις τής προτομής τοθ
  Ιξ 'Ανωπόλεως Σφακίων, ΙΩΑΝ
  ΝΟΓ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, μαρτυ
  ρικόν θάνατον εόρόντος έν 'Ηρα
  χλείφ τς 17 Ίΐυνίου 1771.
  Ά χ ο 0 σ α ν
  Των κ. χ. Μάνοιι Καβαλλάχη
  δμιλήσαντος διά τό ίργον τοθ
  ή*ρωος, πρωτοπέρου των ίθνιχων
  άγώνων, Μιχαήλ Σχουντάχη,διΐυ
  θυντοθ, άνοφείθέντος χαί είς την
  έκ δραχμήν 5.000 ιίσφοράν τοθ
  Ταμιίου δια την κατασκευήν τοθ
  αδριάντος.
  "Ομοφώνως φ
  Ι) Ν χ χατατεΐί δάφνης ατέφΐ
  ος ι^| 3η Δεχιμβρίευ έ. ί· δι»
  ινίσονται τα άποχαλυπτήρια.
  2) Ν* άναρτηθη- έν τ? αίθ;ύ
  ση των συνεϊριάσεων τί Ο συμ-
  δουλίοιι ή είχών Τού μετ* αντι
  ά ό
  παρόντος.
  3) Νά τιθωσιν είς την διάθεσιν
  τΐθ ^.Νομάρχου Ηρακλείου δρχ.
  δίκα χιλιάδις δηέρ τωνμαθητιχων
  θϋσσιτίων χαί
  4) Νά Σηαοαΐιυθ5 τό παρον διά
  τοθ τύπου χαί νά στ»*) διτοιι
  δεί.
  Εγένετο έν Ήραχλεί» τί 29η
  Νοεμβριού 1939.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  Νικόλαος Χριβτόπβυλος
  Μβνος Καβτχλλ&Νΐ(
  Μιχαήλ Εαστ>λλ*Μΐ(
  Άχιλλιϋς Χριστοπουλβς.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ 1ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΗΡΑΚΑίΙΟΓ
  "Αριθ. Πρωτ. 30848
  έπέχει θέσιν προσωρινής αδείας χυ
  λί
  Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ
  ΙΛΙΙΙΣΕΡΕΙΑΙΑΤΘΥ
  69ον
  ΓιβτΙ
  τύ
  ίι.*«ο*
  έαρεπι
  χ
  Αύτό
  ό
  μένου
  μητα
  λ
  νί
  έ
  Έν Ήραχλείφ
  οο 1939.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣ
  ΕΠΕΗΌΓΣΑ
  1
  "Εχοντες δπ' ϊψΐι την δπ' ά
  ριθ. 678Θ1 έ. ί. απόφασιν Τ
  πουργείου Σιίηροδρόμων χαί αυ
  τοχινήτων:
  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΜΕΝ
  *Ο< ως μέχρι ιής 4ης τρέχον τος παραλάβωσι &ί έιτιθνμοθντες ϊπωι τοίς χορηγηθή δελτίον βιν ζίνης έκ τοϋ Α'. "Αστυίμιχοθ Τμή ματος δπευθόνοιις δηλώσεις χαί μετά την συμπλήρωσιν των πά κλοφορίας. 2)Οί δπο'είμενοι είς φόρον χυ χλοφορίας διά σχετικών άποδε χτιχών δτι κατέβαλον τόν φόρον Δ«ν«ιιβηί δι4 τ0 οικονομικόν ίτος 1939— 1 μ ρ ,940. Ι Δήλωσις μή συνοδευομένη δ ι πό των ώς 4νω οΊχαιολογητιχβν ουδόλως γίνεται δεχτή ουδέ χο ρηγεΤται δελτίον βενζίνης αύτοκίντ,τα μή πληροθντα 4νω πρ^ποθέσεις. Έπίσης στεριΐται τοθ δικαία ματος παραλοβής δελτίου χορη γήσιω; βινζίνης διά τόν μήνα, δι* δν ή Ζσχυς τοθ δελτίου χοί π«ς δστις ϊέν ή^ελε παραδώσει μέχρι τής ώς ανω οριζομένης ραίώσωοιν είς τάγραφεϊον τοθ μ* χανιχοθ Δημοσίων έργων χ. Έμ. Γεωργίου ώς πΐοέίρου τής επι τροτιής διανομής βενζίνης μέχρι τί|ς 6ης τρέχοντος. Οί δπο ίάλλοντες την δήλωσιν δέον απαραιτήτως ά είναι έφ« διασμένοι: 1) Διά τής αδείας χυχλιφορί άς ιοθ αυτοκινήτευ, ήΐις δέον ν ά είναι ίσχύιισχ ή τό φύλλον ΐλίγχου τής Έπιθιω^ήσιω; δπιρ ημέρας την έντυπον δήλωσιν δέ οντω; συμπεπληρωμένην. Έξαιροθνταΐ. τής ώς 5·ω δπο χρεώσεως οί χάτοχοι αύτοχινή των Κοινων Διιυθύνσιων ^Γτι νες θά υποβάλωσιν είς την επι τροπήν πίναχα των είς χατάιτα σιν χυχλοφορίας αύτοχινήτων άνα γράφοννεζ αντιστοίχως την άπαι τουμέ«ην δι' έκαστον ποσότης βενζίνης. Ό Νομαρχων Δΐιυθυντή; Ν. Χριοτέηβυλος ώρολογΐων τ· β>ρ·λβγ·κ·ι·Ι·ν(
  ΠΟΛΕΙΤΑΙ άμκελος σουλτανί
  14 τΐιρίποϋ στρεμμάτων, είς θέ¬
  σιν μεταξδ ηροαστείων 'Αγίου
  Ιωάννου—Χανιαλή Τικέ—Ήρα
  χλείου. Πληροφοοίαΐ! Καφενειον
  Γεωργίου Μαρί) όδός Καλοκαΐρΐ
  νβθ παρβπλεόρως Φαρμβιχι.ο(ΐ
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  =—= Ο "ΤΕΚΤΟΝ" ——=
  Μαθηταί γυμνασΐων μετεκπαιδεύονται έπαγγελ-
  ματικως διδασκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πεπει-
  ρσμένων πολιτικών μηχανικόν άκολουθοόντων τό
  πρόγραμμα διδακτέας δλης των Άνωτάτων Σχο-
  λών Πολιτικών Μηχανικόν τοθ Πολυτεχνβίου, οΐκο-
  δομικήν καί σχέδια οίκιών, τοπογραψίαν καί χρή¬
  σιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., ό*3οποιΤαν, ό-
  δραυλικήν καί πάντα χά τεχνικά μαθηματα μετά
  σχεδΐων, εφαρμογήν, μελετην καί άσκήσβων είς
  τό Οπαιθρον.
  Είναι μοναδική εόκαιρία βι' δσους άπερρίφθησαν
  έκ των Σχολών τοθ ΠολυτβχνεΙου, Στρατιωτικών
  Σχολών κλπ., δσους προτΐθενται νά γίνουν μορ
  φωμένοι Έργολή"πτσι. νά διορισθοθν είς Έργολη
  πτικάς έταιρβΐας όδοποιίας, οΐκοδομικάς ί| αίς οίσσ
  δήποτε τεχνικάς ύτ—ρεσίας καί έν γένει νά σταδιο
  δρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τόν μόνον 6
  οποίος δέν εγνώρισε ποτέ άνβργΐαν, άλλά έξα
  σφαλΐζει τα μεγαλότερα κέρβη καί τοός καλυτέ
  ρους μισθούς.
  Πάντες ·1 «{ελθόντες έργβδηγβί μΐχρι οημιρον
  έχ τοδ «ΤΕΚΤΟΝΟΣι &*.ρ<θ8ησαν είς ύπσναγεΐα, Γ····!· '1ειν·| ·. Όμβνβια 'ΛΙ4ν·ι. Αυτή τον νά τοθ γράφχ; Τή; τε χ»ί »υ:ά ό μών τη ; Άλλ' 4ν ή Τερίζα «υε'-ε'ς δλα τόν χτ,δίμόνχ ί* ίέν ένν&Οσΐ «α έχτεθή χά ιίς τώ» έλάχισΐο έστω κίνδυνον— ϊισι έσχέπτετο ό Σ,θμτΜρτ— κειμένου νά Ιπικτνωνήί* μέ τό νο της π·.ύ ή"ΐα" μοκρυ» νά μή τβν άγαποθαε, νά νά τόν άγ«π']ι τό αυμπέρΐθ^α ιίχε ιθμπερτ ΐπί τό ε ποδ ή Τιρέζα Γχρίμπ χ*,ς Βιέννη: είχ -τούΐη ν* τοθ γράφη, καί άη τότε ίδίτβς π'ύ ή Καρολίν*, μ ■Α ν* τοθ πή τώ; τόν αγαπεθΐι τοθ ϊίωσε τό ιίάρρος νά την ά καΐ αύΐίί. Γήν &ρΛ τα ροθχα τού καί ιί νά ντανεται προχε έμφανιΐθί] είς τόν ν Σοθμπερτ ί («νέ τοϋ ύ; τού: Όσα τοθ είχεν ειπή ή Καρολί να έξχκολουθοθσαν ,πάντοτε νά ζοθ φαίνωνται άπίατευΐα χαί χν ταπληχτιχά. Έδϋσκολευιτο, παρ' 5λας τάς διαβιβτώσεις τής χά ρης, νά παραδεχθή πώ; δ χόμη θά ί5ι5ε τόσον ιύχολα την ου- χατάθΐσίν τού, πώ: την είχε μά λισεα 5ώση χι' 9λκς, δπως πχ ρίστανεν ή Καρολίνα. Άλλ' Λ ί γάμος ποδ τοθ παρίσΐανε ώ κάτι τό θιτιχόν καί βέβαιον ή πλουσΕα 'άριστοχράτκ, έξαχολο θοθσε νά φαίνεταΐ άπίθανος εί τόν Σοθμπερτ, μήπως δ 5λλο έχεΐνος γάμος, πρός πραγμχτ ποίησιν τοθ όποίου ήγωνίζετο τι σον χάιρό—ό γάμος μέ την Τερ ζα—τοθ έφχίνιτο πιθ^νώτερος Αλλοίμονον! Έξακολουίοθαε πά τοτε νά τοθ φαίνεται προβληματ χός..· Κάνοντας τάς σχέψεις αυ τάς, δ Σοθμπερτ είχε χι' ντυθή. Καί μιά χαί ντυθηκε γιά νά επισκεφθή τόν πατέρα ττή Καρολίνας, δέν τοθ επετρέπετο νά χασομερφ είς σ»ίψεις *αί διτο λογιαμούς... «Ό χ. χόμης περιμέ νει...» ΚαΙ επήγε πρίς συνάντησι χοθ κόμηιος... Έχτύκησε δειλά είς την πόρτΐ τοθ γραφείου τού... Καμμιά άπίν τηβις. Ό Σοθμπερτ έϊίσταζε νά χτυ πήση χαί γιά δευτέραν φοράν . "Αφησε νά περάσουν Ολίγα λεπιά Μήπως είχεν άογήστ^; Μήπως δέν ήΐ«ν χανεΐς μέσα ιίς τό γρβφε όν; Ό χόμης μπορ-, Οΐε νά είχε σηχα>9ή %αί νά έφυγε... Ό Σοθ>
  περτ χτύπησε χαί γιά δεύΐερη
  φ·.ά: Πόσες ίμΐβί φορές χαί τί
  είχε χτυπήση καθ" δλον αϋτό τό
  διάσιημα %*Λ χτυποθσεν άχόμα
  χαρδιά τού!
  Επί τέλους μέσα άπό τό γρα
  φεΐον ακούσθηκε:
  —Έμπρός!
  Μέ δειλίαν δ Σ θμπερτ γύρισε
  τό πόμμολο τής πόρτας καί εδρέ
  θη μέσα είς τό δωμάτιον. Σέ μιά
  πολυθρόνα πλαΐ είς τό γραφείον
  τού ήταν χαθισμινος δ χόμης καί
  τόν περίμενε... Φ^ροθσε χυλότΐα
  χά Ι μπόττα χαί στό χέρι τού χρα
  τοθσε μασ.Εγιον... ΙΙροφανώ; ή¬
  ταν Ιτοιμος ευθύς μετά την αυνοιν
  τησιν μέ τόν Σΐθμπερΐ, νά έξέλ
  θη έφιπιχι ς είς τίν τακτικόν άπο
  γευματινόν τού περίπατον...
  Ό Σοθμπερτ έκαμε μεριχά 6ή
  μαΐα χαί Οστερα στάθηκε, Τό
  βλέμμα τού χαρφώθηνεν είς τό
  μαστίγιον Π4ύ χρατοθσεν δ χόμης.
  Τόν έχώριζεν άχόμη άρκετή άπό
  στάσις άπό τόν πάτερ» τοθ νέον
  τού ίνδάλματος,
  —Ολησιάστε χδριι Σοθμττερτ,
  πλησιάστε είπεν δ χόμης.
  Ουνεχίζεται)
  ΚΙΝΗΣΙΣ. -Άφ'χθησαν ρ^0ρι
  κως έξ "Αθηνών ή κ. Ελένη Κ. Άνβ
  μογιάννη, κ. Νάθαν Μίτλουτράΐ);, ό δι,
  κηνόρο; χ. Στυλ. Δημόποιιλος, ό κ Ί
  Μιτσοΐάκης, Έ. Δασκαλάκης χΚί ■£*
  Παπαγιαννάκης.
  —Άνρχώρησκν άεροτορικ'ος Α ταν
  ματάρχης κ. Ν. Πλι ι'ιρης, Βασ. Ζερμ
  πης, ϊο»τ. ΓρνερήΑ,η . ί|γού|ΐενος κ,
  Τσηιγκηριίκιις, Μιχ Βασι?^»κΓ|ς.
  ΕΟΡΐ ν Ι. Λΐί(/ιον (Όοτην τής Ά»
  Βαοβάυ«ς δέν έκνταζιι ηΰ δ '
  πιακΜ|ιεις ή δ ϊς Βαρβάοα Λ.ιο,ιΐήά
  Την πς.οσ-χή Τ^ίτ,ιν έ .ρ-ην
  'γιοι> 2ιί|?ιΙα δεν έο^τάζρι 6 κ
  |κΐς Ιίαιιλεΐ'ίδης λό/ω πενθους.
  ο οδοντιατροσ;
  ΤΑΚΗΣ ΠΑΗΑΔΟΗΟιΑΟ!
  -υνεχίζει τάς εργασίας*»,
  είς τό ίβτρεΐον τού όδός 2,
  τωβριάνίου 20 'Αθήνβς.
  Δίχετβι 8—12 χϊ! 4-7.
  Εθνικόν
  Πρακτορείον Ήρ«χλείου
  διά την Β χλήρβοιν ήρχισεν χαί
  λήγει την ΙΟην Δΐκ€μ6ρ{Οϋ. Πβ
  ρκχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί
  νά σκεόσωοιννά ΑνχνιΑαβον ταθτβ
  εγκαίρως διότι πέραν τής ώ; 2νω
  προβεομίβς τό Ορ«τορίΐ0νΟύδε
  μίαν ι&ΘΔνην ϊχΐί. Ρ
  ί'βχ τοο
  Γύρω οτήν π6λι
  ς
  έλαφρά
  -Χοιρί; «Λ'κε-λε.ΐμ'1 όμ .>ς χ(ι[ μέ
  ^ μάλλον τΓ|- αΐι'ρίος.

  "II
  όποιο δέν φέρε'-αι'ι'πι τοϋ ΐιο
  ρόντης έτ,ίημίο ρίς την π·ιραγωγ,',ν
  — Ή δψ·ς τις πόλεως μέ την γβ!
  νικιν σιιμιΐιοστολπμόν τή; σήμερον
  ί)ά είνε πανηγυριχή.
  — Κίς ππλλά ίξ άλλου χητηαηιια.
  τα (Ίνηοτήθησαν α,τΛ χθες τίκάνα; ΐυΰ
  Διισκαλιγιάννη.
  "Ωπτε ·,ά ττρομηνήίτιχΐΓΪνταξία τής
  σημισίας τι|ς δι" όλην την πηι ή
  τμλεΐή >ών άποκαλχιπτηοίΜν τής κηιΐο
  μής τού
  — Καί χΟές είς την Λαϊκήν ίγο.
  ράν ρσηιιεκόθη ή συνήθη; συγχβν
  τρωσιο όψυινιστών.
  — Ήτο Σάββατον άλλως τε κηί ή
  σιιγχεντρωσις 6Ϊχε την γΒνικοιτερθν
  άφοομήκ της.
  Δεδομέ»ου ότι έ'ποεττε νά εξαπφα
  λισ&οθν εύθηνά τρόφιμα -οώο ήμβ
  ρών.
  — Τα διεθνή γεγονότα μέ τής δρα
  ιιητικάς φάσεις ποίι πηυοιτσιήζουν ΐε
  λίυταίω:.
  — Άίΐασίθλοϋν πολίι τΑν κΑ·;ιον καί
  συνεπώς καί τα ραδιόφωνα των κέν
  τρών
  —Τα όποία κ π ίχουν πάλιν πυ
  κνόν ακροατήριον κστκ» την (ί')ρην τοθ
  λάχιστον τ'7>ν συντόμων έκπομπόιν
  των είς την ελληνικήν γλώβσιιν.
  — Δέν λείπουν ουτε την εβθοιηίβα
  αυτήν αί κυνηγετικαί έκδρομαί.
  — Είς τάς οποίας συμμετέχουν έρα
  σαέχναι καί μή.
  -Συμβαίνει μάλιβτα οί βεύτρροι
  «νά διδάσχουν» τούς πρώτους είς κ«
  θε κεντρον δημοσίας συζητήσεως δ
  πως τα καφενεϊα, τα κουρεία, τα στιλ
  |ίωτήρια καί κάΛοτβ τα .. φαρμαχρτπ.
  — Γενοίή είνε ή μεταμόρφωσις τού
  ώραίου φύλου
  — "Αν λάβωμεν ύπ' όψιν δΐι ό χά
  νών κυρίως τής χρησιμοποιήσεως τής
  κάλτρας δέν πηρουσιήζβι πλέον οδιε
  τάς ελαχίστας έξαιρέσεις
  — Καί ήτο καιρός βεβαία,
  —Τα φροΰτα εΙ»ε πάνΐοτβ είς ή
  μεοησϊαν οιάταξιν κα'ι εΐδικώς τα
  πορτοκάλλια.
  — Κυρίως πλεονάζουν τα «σεκί
  οια» τα ^ όποΐα καί πο)λοίίνται
  άπό πλανοδίου: είς «τιμάς εύκηιοίας».
  —Όπως τονίζουν οί τελευταΐοι αύ
  τοί πρός τούς βγοράζονιας.
  — Πρός έξυτΐηρέτησιν των Χον«ο
  ν οΐτινες θά ίλθβιΐν είς Ήρά
  κλειον έπ' εύκαιρία τΛν σημρρινών
  άποκαλυπτηρίων.
  — Ή αρμοδία διεύθυνσις αϋτοκινή
  το>ν προέβη είς σημαντικάς έκΐττώ
  σε,ις.
  — Αί τιμαί των αλεύρων καί τοϋ
  άρτου πληροφορούμεθα δτι 9ά πά
  ριιμενουν αί αύται χαί κατά την άρ
  ϊμίνην έβδομάδα.
  — Ή ταξιΛιωτική κίνησις ύΐτήρξι
  κατ' αύτάς τάς ημέρας πυκ ή
  — Ιδία ιιετά την ε'πακάληψιν τίς
  σεοοπορικής συγ«οινωνίας ό άρι»
  μός ^ών^ ταξιοΐ'ητών είνε Λρκρτός.
  — Εί άλ*ου είς τΑς ήΐμοπΑοϊκάς
  γραμμάς διετέθησαν τα έκ των καλι>
  τεοων έπιβατικών «'Αοντίνα» και
  «Φρίντων».
  —Διά τελ<·ΐ'Τ"ίαν φοράν πρκβάλλε ται σήμερον είς τοϋ Πουλακάκη ή ίίοέσααα ^Σενορίτα» |ΐκ την Ζα νέτ Μακντόναλδ. — Είς ιήν «Μινώαν» έπίσης διά τ« 'ευταίαν φορπν ή φιλμοπβρρττα: «ΊΙ Βαρώνη κ"ί ό Καμαυιε'ρης», ΓΪπο τάς ωραιοτέρας τής ίποχήσ. Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ ΔίΊλ»σις Ί Κ. Άβραμίδη »«1 Ι. ΦιλιηκΙίο Δηλοθμεν λόγω αναχωρήσεως μας δ·ά ΠειραιΑ: διοι έκ την πά ραγωγων βέν προσήΧθϊν νά πλη ρωθοθν παρακαλοθμεν νά άττοτα θοθν είς τό έν Πειραιεί γραφείον μας (Μέγαρον Γιαννουλάτου) Ο-ΛΕΙΤΑΙ ή ΧαΙ ένοιχιάζε ται τό είς θέσιν «Παπβ Μύλου» ή «Παπαδάκη Μετόχι» περιφε ρείας τοθ χωρίου Κανλι Καατέλ λι χείμενον άγρό<τηιια άπατε λούμενον άπδ αγρόν ελαιόφυτον έκτάοενς 4«ατίν περίπου μοκ ζουβίων μέ δΐαχοαια π·ντή)(οντα ,250) ελαιόδενδρα. Πληροφορίαι καρά τώ Σ><ιμ)νφ Ηραχλείου χ. Ν. Φραγχιουβάχη, ΧαμικβνΈρνβίβταΐριονΊεττιιββ Ήββίιλοι·» 'ΑναλΑβι.ς οδρων, αΓμβτος χοπράνων, έμβόλια. αδτεμβό λι« χ«1 έν γένει Ληοααι αί μιχροίιολογιχαΐ χαΙ χαί εξετάσεις. """"κόκκλρΓ Έξαιρετίκί)ς ποιότητος είς την ρεμμυδαπ'-θήχην παρά τφ Γενί Τζαμί παραπλεύρως ϊβθ Ιμΐΐιρι οθ χατβατήυατος Ιωάννου Αι- βΑ Πώλησις λιανιχβς χά»
  .1* ΤΓΙ.' «Ί'
  * 'ϊ ίλλο
  >ν ά;ιΙ, ν»*.
  ν
  οιών
  η»ΥΧ!ν
  νά
  Ύϊγονότο
  ε»«ν όντε την
  ■ννηγετίχβΐ
  όιτοίας
  ί μή.
  τι μβλιβΐα ο(
  >υν· τού; ποΑι
  δημοσίας
  βνεϊα, τα «οοοετα'τΓπά
  ι κά*<>™ τα . «ι—μβκΐΒ,
  «νέ η 1«;ταμβρ~οιςκιϋ
  ϊυ
  Ιωμβν ύπ' όψιν Λ[, ή „„
  • τής Χρησιμοποιή*»); ή(
  παρουσιάζη πλέον β«ι
  άς έξαιρεοΕΐς
  το καιρος βεβαία.
  ?οΰτα £Ϊ»ε κάνταΐί £|{ή
  διάταξιν καί εΐδιχως η
  ι.
  ; π^εθνάζουν τη «σηι
  όποϊα χοί ποιλοίνΐΐι
  ιίου: είς «τιμάς εϋχαιοια;·
  τονίζουν οί τεΧειιτβϊοι η
  ούς άγορίζοντας.
  |ξι»~,ρέΐηοιν των Χΐ'ΐιιι
  ίς θά τ<Λβΐ" εΐζ Ηφι (νκαιρια των οημ*((νίι ΐνφίων. μοδία διεύθυνσις αδτοχινι <η είς οημκντιχάς έκ»» λΊ των άλτύρων χαί κ» )ροφορο«με&α δΐι Μ * αί αυταί χαί χατά ιήν «[ βξ ■ τάς ήμέροε πυχ 'ά ίπακά την ίπαηψ^ οι-γ<οινιο»ίας ο «{ι· ώ Τ Λρ«τ*ς. ρίς τ*ς " . , . τή έχ τώ* »1· ιβατιχών ·. ελ*<·τ"'«ν φοράν )ΌρΡβ1, τή; ««"Λ! Ο ΡΕΠΟΡΓ«Ρ Οίκονομική ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐηγ 'Αηδ χθές Ισημιιώθη είς τήν «ταφιδαγορά,ν |φ· δλων οχιδδν των ποιοτήτων. Οθπβ αΕ ώς ακολούθως, χωρΐς νά ϋηάρχουν προσφοραί 20ΓΔΤΑΝΙΝΑΙ ι ΣΙχος » β' δρ. 14.— 14 501 Κριθή » 6' ^ 13.— 13.00, Βίώμη » γ' » 12— 12 50 11.— 11.50 10.— 10 50 9 50 10.— 7 50 6 50 » ε' Καραμττουζές Ελεμέδες α' » β' » Υ' ΤΑΧΤΑΣ «'6' » ϊ' ΣΤΑΦΓΛ.ΑΙ ΡαζαχΙ Λβνδίνον Νέ» ' ΠαρΕοιοι Ζυρίχ- "Αμοτιρδαμ Στοχχόλμη Βρυξέλλαι Άλεξίνδρΐια 5 50 4.20 4 70 3- 3 50 ΟΙνοι μΕστοιτον Γλεθχος » "Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΛευχοΙ Λ' » 6' » Υ' Πράσινοι α' • Ρ' » γ' Μίταξα 8.50 5.30 5 40 20 — 21.— 17— 18— 26 80 26— 24— 23— 21 — 20— 19— 400— 450 Τιμαί Ιυναλλάγματος Πύλπσις 650 — 142— 3.13 81 85 75 30 83 80 4 61 664— ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 48.— Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Κοπεγχαγτ» Παρίσιοι Μιλανον Πραγα Ζυρίχη Βρυξέλλαι Βουδαπέοτη Βελιγράδιον Εων)πολις ΒαροοβΕαι 27 05 3.09 6.96 4.31 31.30 4.62 28.46 8.13 104— 21.12 27 40 318 7 02 4 35 «1.75 4 88 23.95 3.16 105— 2182 Οί "Αθλιοι. Ό άνθρωπος ταλαιπωρεΐτσι! Πιθανόν, οδς λέ· γουσιν, άλλ' Ιδειε τόν άφυπνιζόμενον Άλ&εβσράν. Άλλ' ή μήτηρ στερεϊται γάλακτος, τό γεογνόν θνή σκβι. Άγνοω τα πάνχσ, σβς λέγουσιν, Ιδέτε βμως τόν θαυμάσιον τοθτον μΐσχον, τόν κύκλον έκεΐνου τοθ κεκομμένου κορμοθ, σχημαιΐζοντα εΐδος πολυ πτύχου ρόδου μικροσκοπικΔς διακρινομένου. ΟΙ τοιοθτοι λησμονοθσι καί τόν ίρωτα. Ό ζφδιακός κύκλος ίπιδίφ τόσον έ π' αύτΛν, ώστβ δέ ν βλέπουν τό κλαθμηοίζον τέκνον. Ό Θίός ■ζήλειψί την ψυχήν των. ΕΤνβ γενεά πνευμάτων μικρών καί μεγάλων. Τοιοθτος ήτο ό Όράτιος, δ Γκαΐτε κοί ό Λα- φονταίν Τσως' μεγαλοπρεπεία λάτρεις τοθ άπιΐοου, θεαταΐ άνάλγητοι, άδιαψοροθντες περΐ τοθ Νέρωνος είς οδς 6 ήΚιος άποκρύπτει τόν βιοπαλαιστήν άρκεΐ ούτοι να έντρυφήσωσιν είς την θέαν μιας άκτϊνός τού μαρμαιρούσης επί τοθ οΐματος ενός καρατομουμένου. κωφεύοντες είς έπικλήσεις, είς λυγμούς, είς θρήνους καί κοπεηύς, είς πσρά>ηρον,
  είς κίνδυνον διαλσλεύμενον, θεωρούντες πάνχσ κα
  λά υπό τόν μήνα Μάϊον, χαΐροντες μόνον, έφ'δσον
  ότιέρ την κεφαλήν των πλανώνται πορφυρόχρυσα νέ
  φη καί άποφασιομένοι νά είνε εύτυχεΤς, εως οδ ί
  ξαντληθβ ή άκτινοβολΐα των άστρων καί τό κελ46η
  μα των πτηνον.
  ΑύτοΙ είνε οί ζοφερώς άκτινοβολοθντες, ού*)έ
  φανταζόμενοι κάν δτι κινοθσι τόν οΐκτον, καί βμως
  είνε αξιοί οΤκτου. Ό μή κλαΐων δέν βλέπει. Πρέπβι
  νά τούς θαυμάσωμεν καί νά τούς οίκτύρωμβν ώς
  θά ώκτεΐρομεν, ώς θά έθαυμάζομέν τίνα έστβρημέ
  νόν ομμάτων Οπό τάς όφρθς καί φέροντα ε > μόνον
  Βλέμμα κατά μέσον τοθ μετώπου.
  "Η άδιαψορΐσ^των σκεπτικων^τοότων είνε κατά
  τίνα ιΐδος ύπερόχου φιλοσοφΐας. Έστω, άλλ' εν τβ
  ταύτη φιλοσοφΐα ύπάρχει έλαττωματικό
  ΤΠ0
  Δύναται τις νά εΤνβ χωλός καί άθάνατος, ώς
  δ "Ηφαιστος. Δύναται τις νά είνε πλέον τι καί συγ
  χρόνως ελοσσον τοθ άνθρώπου, άφοθκαΐ είς αυτήν
  Ιτι τήν φύσιν ότιάρχει ιό απείρως άτελές.
  Τίς εΤδεν; εάν 6 ί^ιος δέν είνε καί αύτάς είς τ,υ
  φλός; Άλλά τότβ πρός τίνα ν' άναθέσωμβν τώς ή
  μετίρας ελπίδας! Εάν δέν ελπίσωμεν άπό τής άν
  θρωπΐνης μεγαλοφυΐας, άπό τάς έξοχότητας, άπό
  τούς ύπάτους της ύψηλΐου άστροφεγγΒΐς τής άνθρω
  «ότητος νόας, τί ημίν ύπολβΐπετα»; ΆφοΟ κι έκεϊ
  θεν. άπό τοθ Οψους έκ τής κορυφης, άπό τοθ ζενίθ
  τοθ πέμποντος επί τής γης τόσην λα^δόνσ δέν
  μας Βλέπουν, ή κακώς ,βλεπόμεθα .ή ολίγον βλβπό
  μεθα, τί άαομβνει πλέον ώς ελπίς, Δέν είνε άηελπι
  στικη αυτή ή κατάστασις; (συνεχΐζεται)
  •Εντά« τού έγκεκριμίνοΜ
  Πβλοθντα. 85
  Έγκυκλοπα ιδεία
  Δι* έκεΐνους ποϋ Οέλοαν
  νά ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των·
  Άπό δλ« δι* δλους.
  ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΑ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ
  Τό τί ε!»ε πόνος—τό («υρομΐν
  δλοι. Ό ψ^χιχός ί) ό σωματικάς
  πόνος. Κ.Ι 5μως ττιρΐ χά γν«3τϊ
  τιρα πρίγματα τιθ κόσμου άξίζιι
  ίνίβτε ν» είηιοθοθν μερΐχά λογια.
  δεδομένου δτι τα γνιοστότε;» α6
  τα πράγμαΐα είνε πολλάκις τί ..
  πλέον ίγνωοΐα. Δι" αδΐό χαί θ*
  ίμιλήσωμιν σήμερον περί τοθ πί
  νού, το5 δυααρέοτου αύτοθ, ίπως
  τόν όρ·ζουν οί φυσιολίγαΐ, αίσθή
  μχτο;, τοθ προκαλούμενον Ιχ τι¬
  νος 6άίης τ) ανωμάλου καταστά¬
  σεως είς μίρος τι τ&0 ζωϊ<ο0 ίρ γανισμοθ' πΐρί τοθ σιοματικοθ ηό νού δηλαϊή. Τούς ψυχιχοΰς πίνους τοδς & φίνομεν καθείς είς τ£ν έχυτέν τού, δπα»ς τόν τια?ακ»λοθμεν, %% θένα...να ά^ήοη καί είς ήμα; τόν ίϊικίν μας! Ό ψ^χιχος πό νος ΐ(.ι Ιξίχιος ΰκοχΐιμενιχή δπί θέσις χαί {έν άνίχεται συζητή οεις ηερΐ αυτόν. Ό σωματιχβς εί νι άντιχ'ΐμενιχή διτό^εσις χαί & πομίνω; θίμα τής ίπισιήμης, τή; δημοσίας συζητήαιως. Είς τό δίρμα ή είς έσωτιριχέν τι δργανον παράγιται ό πίνος, διά των νεύρων Ζϊ γΐνεται αίοθη τος είς τόν άλγοθντα. Δέν γνωρί¬ ζομεν δμιο; εάν δπάρχουν ϊδιχ'. τερα νιθρα ή εάν 4 πίνος παρά γεται, ίπως λέγει μία θεωρία, χατά την μεγάλην διέγΐραιν των συνήθων χενΐρομόλων νε6ρων των Εισφορών μερων τεθ οώματος. ΟΙ άλλοι ίίχονται δτι δπαρχουν Ιδία νεθρα τοθ πόνοο, Ιδία ση μεΤα τού πό νού, έττΐ τοθ δίρμαι τος, των οποίων 6 Ιρεθισμδς προ χαεΐ την αΐαθησιν τοθ πίνου. Γεγονος είνε πάντως δτι διον ολιγώτερον τον προσέχομεν τόσον ολιγώτερον δυνατόν τον αίσθανό μεθα, χαραχτηριστιχίς ϋ είνε έ τρίπος, μέ τον οποίον αντιδροθν ΐίς τό «Ιαθί)μα τι Ο πένου ισχυραί ή άδύναΐοι κράσεις. 'Ο ισχυρώς άνθρωπος, ό ή:ως, 6 Σπαρτιίτης, δέν αφήνει χ ά ν νά φαίνιται δα πό νιί, δ άδΰνατο', έ διιλδς βάζιι τίς φωνε; πριτοθ χάν αρχίση νά πονή" σωστί. Άπό τό άλλο μέοος βμως τα πράγματα οραίνονται χ£πως άλ- λοιώτιχα. Ή αΐσθπσις, ΰηλαδή, ή 8<ι τοθ πόνου δέν Ιχ«ι τόσον νά κάμη μέ ήραίψόν, άλλ' είνε ανίλογος πράς τήν προηγμίνην ή δχι πνευματικήν λειτουργίαν των ζώντων δντων. Τα σκυλια, λ. χ., τα αλογα αίυθάνονταις δυνατά τόν πόνον χαί διατΐϊροθ/ μαλιστα ζωηροτατα τήν ανάμνησιν τού, κατώ:ε?α ζβ» ίμως ποντινοΐ λ, χ,, ίνδιχα χοιρΕοια χχΐ οίαθχνον- ται ολιγώτερον τον πόνον χαί Εέν τον ένϋυμοθνται διόλου. Ζδα ϊί είς τα οποΐα ό ίγκίφαλος εί¬ νε άχό >η ολιγώτερον άνετιυγμί-
  νος αύτά ιΰ τι α!σθάν9νται χαν
  τάν πόνον. Έ μέλισσχ, λ. χ. εξη¬
  κολουθεί νά άπομυζ^ τον χυμον
  των λουλοιιίιων χαί έΊν τή: χό·
  ψιυν αιφνιδίως χαί γρήγορα το
  χάτω μίρος τοθ σώματος, έπίσης
  φχίνονται τα σχουλήχια νά είνε ά
  ναΕσθητα άπέναντι τοθ πονου.
  Είς τόν άνθρωπον 6 πό νος είνε
  διάφορο; εί; τα διάφορα μίρη τοθ
  σώματος χαί τοθ δΐρματος. Τα μέ
  ρη δέ ποΰ πονιθ/ χαί δέν πονοθν
  ι&ρ(σχονται το Ινα χοντά είς το
  άλλο, δχό πολλων ϊέ έζηγοθνται
  τα θαύματα τής άντλγησΐας μιρι
  χών φακιρων, μέ τδ δτι ού-οί
  γνωρΕζουν χαλά τα ιυαίσθητα
  χαί τα αναΕσθητα μέρη τοθ σώμα
  τος των είς τα όποΐα τελευταίως
  έμπηγνύουν βιλόνις χαρφιά, χλπ.
  χωρϊς τουτο νά τού; χαμνι καμ¬
  μίαν αίσθησιν,
  Εντελώς άναΕσθητοι άπέναντι
  τβθ πόνου είνε οί μθς χαί τα λι-
  παρά μέρη τοθ σώματος. ΈπΙαης
  είνε αναΐσθητα τα χϊχχαλα, οί
  πνεύμονες, οί νεφροί, ή απλήν,
  ή χοιλιά χαί τα Ιντιρα, ολιγώτε¬
  ρον ίέ αίσΒάνονται τον πόνον τα
  υτΐοχάτω μίρη τής γλώσσης. Γενι
  χώς δπου ύταρχουν πιρισαέτιριχ
  νιθρα, ϊπως λ. χ. είς τ» ούα,
  δποιι εδρίσκονται τα Ιόηιαι έ εί
  δ τιόνος είνε μεγαλείτερος.
  Τα Πιτσίδια
  τό φιλοπρόοδο χωριό.
  0ΙΤΣΠΙ4 Δ)β5ΐο^ (ίνταπο^ρ:
  θ μας).—"Αποχά νοτ ώτεοα χω
  ριά τής Κρήτης τα Πιτσί*Ία ι6
  ρΕσχεται έν τούτοις οέ προνΐμι^υ
  χο θέσι. Καί τδ χλΐμα τού ιύίο
  χΐμιΐ δλα τα ·Πη; των καλλιυ
  γιβν. Έ5(Β εύΐοχιμοθν έξ Ϊ35?
  χαί ή 1λη$ καί ή μπχνανιά χαί
  τα άμπΐλια χαί τα δημητριχχά.
  Καί είναι άνιπτυγμίνη χαί ή γι
  (οργΐα καί ή χτηνοτροφΐα χ«ί ή
  αλιιία, Τό διαμέρισμι τΑν Πιτσι
  διών παρουσιίζιι διπλήν είχό
  νχ. Πρός νότον χαί δυσμίς μοιά
  ζει μέ άφριχανιχο τοπΐσ. Άπί
  ραντη χρυσ'αμίνη ίμμουίιά χαϊ
  χάτω τοθ Λ,δυχοΟ ή θίλχασα,
  γαλίζια, γαληνεαένη σχείον δλο
  ΐ4 χρίνο. Πρός 6 ιρρβν χαί άνατο
  λάς έϊάφη άλλνθ γόνιμα χχτάφυ
  τ» άπδ έλτ,ές χαΐ άλλαι δίνδρ»
  κι' αλλΐθ πιτρώδη δπου βόσκουν
  τα γιδοπρίβχτα. Καί είς την άμ
  μώϊη Ιχτασι ποΰ μεσ^λαβίΐ με
  ταξΐι τοθ χωριοθ χαί ιής θάλαα
  αος θαυμασία άμπίλια πού ώρι
  μάςουν τα σταφίιλια των άπδ τα
  τέλη τοθ Μιΐου. Είναι χι' αυτό Εν
  άπό τα πολλά προνόμια τοθ τό
  που αύτοθ.
  Άλλά Ιϊν είναι μόνον τδ χλΐ
  μα χαΐ τα ίδάφη ποΰ συνΐλοθ^
  εϊς την παραγωγήν χαί είς τδν
  Ι πλούτον τοθ διαμεριααατ^ς αΰτοθ.
  Ι ΐίνε χαί ή έργατιχόΐης χαί ή
  φιλοπρόοϊος διαθεσς των χατοί
  κων. Οί ΠιτσιοΊανοΙ έργάζονται
  άινίως ημέραν χά! νύκτα 'ΰ; γι
  ωνγοί, ώ; %τψοτί6φοι, ώ; ψχρά
  δες χχΕ ,.νχυτΐκοί. Έχμιταλλεύον
  τ«ι έ'τιχτιχά δλους τβΰς πλουτο
  παραγωγιχοΰς πόρους τ&0 τόπου
  τω^ Έντείνουν την προσπάθειαν
  των διά την αύξησιν τί)ς παραγω
  γής. Κ αι Ι αυγ/ρόνως έργάζονται
  διά την πρόοδον κ*! τδν ουγχρο
  νισμόν τοθ χωρίου των. Δεΐγμα
  τή; προοδευτιχότητός των χαίτή;
  όμαδιχής δράσεώς των ,ΐίνι ίίιαξι
  τίς δρόμος τδν όπιΐιν δ.ήνοιξαν
  πρίς Σίββχ, Πΐτροκιφίλΐ χαί ΜΛ
  ραιςκαΐ άιτδταΠιτσΕδια είςΜάτχλλα
  τδν θχυμάσιον-δρμον, ποΰ θ! ε!μ
  ποροθσε χάλλιστα νά Ιξιλιχθζ είς
  Ινα) πρώΐης τάξεως λιμάνι, ικανόν
  να έξυπηριΐήσητδ εισαγωγικόν χαί
  εξαγωγικόν ίμπέρΐοντήςΜεσσχρα';.
  Κϊί θά γίνη άσφαλίς χι' αυΐό,
  δταν αυιτόμως, ώ; έλπίζετχι, α<υ ρ-;στρω^ χαί ίλοχληοωθζ δ δρό μις άπό Μοιρών εί; ΟιτσΙδιαχαί Μάταλλα. Τέτι δέ θά σημειώ· σουν νίας προόδους δχι μό νόν τα Πιτσίδια άλλά καΐ δλόχλη ρον τδ άκδ Πε'ροχεφαλι χαί Σ'ββκς διαμέριμσα τής Μεσσαράς. —Όφορος κύχλου έργαοιδν. Διά νόμου δημοσιευθλντος είς ΤΟ Τό Ο π' άρ. 505 φύλλον τήςέφη μερίδος τής Κυβερνήσεως έΐβρ χοντβιι διάφοραι τροιτοποιήσεις καί συμπληρώβεις (Ις τα Ισχύοντα σήμερον σχετικίις μέ τόν φόρον κύκλον εργασιών μ«1 της καθ χ ράς προσόδου. ΑΙ ,τρβποιοιήβεΐϊ άφοροϋν ^κυρίως ιά σχβτιχα μέ την σύστασιν τβν φορολβγι·αιν δι** τηΒΐ&ιν τά ,6λ*ϊ* βικ«ζουν τάς ένσιάσβις των φορολογονιιΙ νων, —Αί βκαρτικαί μηχαναί. Δι' κναγκκβτικοΰ νόμου δπμβ αιΐυθέντβί είς κίιν εφημερίδα τη; κυβερν ήσειις (άρ. 500) ενεκρίθη ή πίστωσις δρ. 3 348 000 διά τήν κρο μπθειαν 400 οπαρτιχ&ν μηχανϋν. 'ίξ αλλου πύίήβη χατά 2 ΟΟΓ.000 δρχ τό κονδύλιον διά την ένίρ γειαν γεωτρήσεΐίν, Άπ6 την Δυτικήν Κρήτην. —Τα δημοτικα ίργχ Χα¬ νίων. Ι Ή Δημοτιχή Άρχη Χανίων συνεχΐζουσϊτό έ{Μραΐατιχοναύτης πρόγραμμα άίτεφ4σ·σϊ νά Μκτεδκ φίσο την παρά την παλαιάν πό λιν κβμάοαν . διαρρνδμιζομίνου κατκλλη>ω; τού μίρονς τούτου
  'ινα αποκτήση ανάλογον ενρυχ&ι
  ρίαν ή περιοχή
  —Οί ύκάλληλοι των ξενοδ·-
  χείων.
  Δι' Οπουργικής αποφάσεως δή
  μοσιβυδίίσης είς την εφημερίδα
  τής κνβίρνηοεω; (άρ. 248) ώρίοθη
  τό συμβούλιον τού ταμειου άλλη
  λοβΐηϋείας καί περιθχλψϊκς ίιηαλ
  λήλων ίενοδοχϊίου ϋκνου.
  —Ή έργασία των κκταδί-
  κ«ν.
  Εδημοσιεύθη ά'νοιγκαστιχός νό
  μος δι« τού όπβίου ό?ίζ«τ«ι ότι
  ό (ύεργητικος ώ τολογισμός .των
  ημερών ίργβσίας ,τ&ν κ«τ«δίκ»»ν
  χβρηγεϊται ύρ' οϋς δρονς μ«Ι ή
  προσωρινή υιτο όρον απόλυσις τ&ν
  Τδ Μάλΐμε των Χανίων ιΐνκι Ζχι μένον άπδ τα πλουοιώτερα γωριά^ής Δυτιχής ..Κρήτης Γ'βλλί
  χαί άττό τα πρεοδευτιχώτερα. Τα συνπαιριχά οίνοποιεΤα Μάλεμι—Κολιιμπαρίου χαί ή ^έντατιχή χβλ·
  λιέργεια των πλουσίαν ίΕββιίν άποτελιθν ζωντανά δείγματα τίίς ίργατιχίτητος χαί τής προοδευτιχόιη-
  τος των χατοΐχων. "Οταν δέ άποπιραχωθιθν τα Ιχτελεύμενα ήίη ποτραγωγιχά ίργα, τότι τό διαμίρι-
  σμα αδτδ θά χαταστζ άλτ,θινίς παρά?ιισος.· Είς την είχον» μας, μαθηταί χαί μαθήτριαι τιθ Δημο-
  τιχοθ σχολείου Μάλεμι φωτ&γρβφ--ΰμινοι είς την βδλήν «Ο θαι/μοσίου ίχπαιδιυτηρίου των.
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ. ιΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι φοιρμαικιίοι Χανιειτάκο — Κοτμαράιβ.
  'Ενδύματα άνδρικά καί γυναικεΐα πολιτικά καί
  στρστιωτικά.
  '£ργασ(α Ιπιμεμβλημένη, έφαρμογή τελεία.
  ΤΟ ΓΚΑΡΙΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παρσιτλεόρως τοθ κατασιήαατος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ' δπου θά έκτελβ μετά της γνωστης ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας της άξιοτΐμου πε·
  λατείας τού. Αριθ. τηλ. 4 40.
  νΠθΑΗΜΑΤΑ ΜΟΔΕΡΝΟ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Τή; ίτα'ρείας .«ϊίοΐ Π. Καρ-
  δασιλάρη».
  Προσχαλοθμιν τιύς ίχοντας λα¬
  βείν παρ' ημών Βπως προσίλθιβ
  σιν ι'ς τόν ενταύθα, πληρεξούσιον
  Ι μας χ. Ε&ίγγιλον Χρυσόν διχη·
  Ιγόρον πρός εξόφλησιν, κροσχομΕ
  . ζοντες χαί τά σχιτιχ* διπλότυπα
  παραλάβη; αταφιιλων.
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΒΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
  Καθίσταται .γνωστόν είς τοος
  Ι ένδιατιρομένοιις δτι ή προθεσμΐα
  'ίξ^γορα; κλιονασμάτων άμπελ-
  των οΐνων παρά τοθ Α.Σ.Ο. είς
  τό ένταθθα εργοστάσιον τής Έ-
  ταρΕας Ξ',νάχης, Αιανβς χαί Σία
  παρατιΐνιται μίχρι τής 16ης Δι
  χιμβρΐου έ. Ι.
  Έν ΉραχλιΕφ τ{ 1 ΔιχιμβρΕου
  1939.
  Διά Α.Σ.Ο.}
  Ί. Όρφάνης
  ΟΒΛΟΓΝΤΑΙ οΐχίπιδα Ιξω
  τής πόλεως παρά των Χανίων
  ϋόρτοι (πλησίον άποθηχων Καλο
  χαιρινοθ). Τιμαί συμφέρουοκι. "Ο
  λα όμοθ πωλοθνται χαΐ μ| §&χο
  λί« πλτίρωμής. Πληροφορίαι κ»
  ρ« ι*> 'Δγαπςτφ Κ.
  —'Η σταριδαγε-ράΉρακλΒίου.
  Ή κίνησις τής
  μας παρούσΐβσε α{ιόλογον ζη?
  τητ« χατά τή/ λη{«ιβιν έβθβμ«·
  <5α. ΑΙ κατ' αύτην ..σημΕΐνθεΐβκι έέ«γι»γαΙ άνήλθβν είς 1 500 000 χιλιόγραμμα οουλτ«»ινών, 10 000 τβχτάδ&ιν, 10 000 ελαίου, 13 000 σταφίδος μαώρης.,143 ΟΟΟοΙνον Ν«1 50.000 χβρβυττιου. - Ή χατοχΐί παγίδων. Ό Δασονόμος Ηρακλείου εΐδο ποιβϊ ότι δια τοδ νέου νομόν πβ ρΐ βήρας άπαγορϊύϊτ«ι ή κατοχή αιδπροπαγίίοϋϊ (χρκαλοπαγίδων) κ»1 τιμΗροννται ύιτ6 τού νόμον οί μηννθμινοι, —Δι«γ«νισμ·ς δι' ανθυκολο χαγ·ύ$ διαχειρίσεως. ϋΐς την εφημερίδα της κνβιρ νήοεως (άρ. «99) έόημοσιβνθη οι« τκνμβτ δια τοθ ίβποΐβυ κββορίζί ται ό τροηος ενεργείας διαγννι βμου κατατ«{βΜ{ άν8υπολνχ«γ&ν διβτχειρΐβεως, —Φιλ«ν3ρνπος δωρεα. Ό κ. Μκβ{ Κοιλιβ^άχη; χ«τέ βεοι είς το ί,υματϊίον χυρι&ν κβί.διδων Οόμηηχς 800 δρχ. διά τό ενααμβρον μνημόσυνον της έν ©εσσαλονίκΓ) άαοββνούίηί άδελ φής αϋτβΰ 'ϋλβΐνθιρίας α«τεράχη αΐτινες κ»1 διετιβαακν την κ« •ιλθονβαν ΚυριβΐΜήν [πρός παρα σκεοην φβγητοϋ εί; τούς «ηόρους τοΰ χκρίον. —Διημερεύβντα καί διανυ χτερεύβντα φαρμακεΤα. Σήμερον ΚυριάΜήν θά όιημε ρεύβουν τα φαρμ«κεΙ« Κωνστ. Κανακάκη, ©ιοδ. Οίοδωρίδη κ«1 Γεωργιάβη. @ά διανυκτ· ρευσουν δέ τα φα(μακε7α Χριστ, Ζονράρη κβί Γεωρ. ΙφκκιαινΒκη. Αυριον 4 Δ>βρίου θά οιαννχκριυ
  βονν τα φαρμκΝΐΙ» Γεωρ. Μκδ*
  μ«1 θεοδ. βεβδ«ρΙδου.
  Ικδοοις
  —Έκτακτος
  «Ερεύνης».
  Ή συνάδιλφος «"βριονα» των
  Χ«νίε»ν ίη' εύΛβΐΒΐα Τ6ν σημβρι
  νβν άποκ»λυπτηριων θά κυπλβφο
  ρησο είς έκτακτον Εκδοσιν περιί
  χβυσβν ολόκληρον τό ποίημ»
  τοθ πρνος ΑαθΗθΐλογιάννΐι. οί ά
  γορά(όντες την έκδοσιν ταύτην
  «ηοΜΤβ&ν βυτ» ολόκληρον το ί
  οτβριχβν ηοιημκ ε({ την τιμήν
  [ μόνον τή( έβημΐρίδθΕ,
  Π
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  Α Ν Ο Ρ θ Ω Σ Ι Σ
  ΠραΙα Κυριακής
  3 Δεκεμβριού 1939
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΟΓΚΟΝ ΤΩΝ ΡΩΣΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
  ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΟΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΒΟΡΟΣΙΛΩΦ
  ΪΑ ΦΙΝΑΑΝΔΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΕΠΙΤΙΒΕΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΟΣ ΚΑΤΗΓΑΓΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Δεκεμβριού (ίδ. ύκηρ.
  «Ανορθώσεως»).—Τα Φινλανδικά στρατεύ
  ματα μαχέμενα μέ πρωτοφκνη ηρωϊσμόν
  καταγκγβυν σημαντικάς νίχετς καθ1 όλην
  την έκτασιν τοδ μιτώπσυ των πολεμικήν
  έπιχβιριΊσεων.
  Τα Φινλανδικά στρατεύματα παρα τόν
  όγκον των επιτιθεμένων πανταχέθεν Ρωσαι
  χβν δυνάμεων, άνθίστανται νικηφβρως πρβ
  βλέπιται δ' ίτι τα σββιετικά στρατεύματα
  μένον μέ τεραστίας θισΐβς αΐμοετο; 8α κα
  ταβίλουν τόν αρίστα ώργανωμένον στρατόν
  Τής Φινλκνδίας.
  Τα Φινλανδικά στρατεύματα εύνοοϋν
  Ιδιαιτέρως τα απέρβντα δάση, αί λίμναι, αί
  βγκατεσπαρμέναι χιονες καί γενικώς ή έ
  δαφιχή δικμέρφωσις τή; πατρίδος των, τής ό
  ποίβς ή κάθε πτυχή αποτελεί παγίδα θανα
  τού διά τόν επιδρομέα εχθρόν.
  Ή σπουδαιοτέρα χθεσινή έπιτυχ(ιχ τ&ν
  Φινλανδικ&ν στρατιυματων υπήρξε ή ύπ'
  Οί Φινλανδοι άνακατέ-
  λαβον τόν λιμ. Πετζάμο.
  αύτδν κν*κ«ταληψις τοΰ λιμένος τοϋ Πε
  τζάμο παρα την αύτοπρόαωκαν παρουσίαν
  τβθ οτρατάρχου Ββρασίλωφ είς τό πεδίον
  των πολεμικήν έπιχςιρήβ6»ν καί παρά τό
  •τι ή κβτάληψ'ς αύτη άπετέλει την μβνα
  δίκην επιτυχίαν τής κολοσσιαίας ρωσβικής
  κινητοπο'ήσεω; Ή βνακατάληψις τοΰ Πε·
  τζάμο ύΐτ· των Φινλανδδν εγένετο την
  στιγμήν καθ* ην τ· Ρωσσικβν οτρκτηγεΐον
  έκοινοηβίει τό ανακοινωθέν τής καταλή
  ψεώς τού.
  Σημειωτέον δα τα Φινλβνδικα στρατβύ
  ματα έβάδιζον ολόκληρον την νύκτα διά
  δαιδαλωδδν χιονισμένων όδδν χαί χατέλ*
  β·ν τα έςΊιμερώματα ε{ «προόπτου τα Ρ«σ
  σικά στρατεύματα .είς τό Πετζάμο. [άηνα
  πανικββληθέντα έκ τής όρμητιχής έπιθέβϊ
  ως των ΦινλανδΒν; ώπισθοχώρουν άτάκτως
  έγκΒταλείποντα νβκρούς, τραυματίας, τη-
  λεβόία καί σημαντικόν αριθμόν αίχμαλώ
  των είς χείρας των Φινλκνδων.
  Οί Φινλανδβί άνετίναζαν τα τεραστία
  έογοστάσια νίκελ πλησίον τβΰ Πεντζάμβ
  Εί; τί; ανωτέρω έγκύρβυ; πληροφορίας προ
  οτίθετβι ίτι καθ' ·>ο τό μηκος των 'Νορβη
  γΐΜ&ν συνόρων .εσχηματίσθη ζώνη έκ τερα
  ατίων φλ·γδν «πό τας αγροιχίνς ταςΓ«ποίας
  πυρκολο&ν οί Ιδιβι φινλανδβί δια νά μή πε
  ριέλθουν είς χείρας των ρώασων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ^ Δβκεμδρίβυ (Ιδ. ύπηρ )-
  Κατα την διάρκειαν «ίματηρβτέτης μκχης
  ήτις διεξήγετο σ&μα κρός σδμα πλησίον τής
  λίμνης-Λ«ντένκ« μβτβξύ Φινλκνδβν κ«1
  Ρώσσων" οί Φινλανδβί κατέστρεφον ολνσχε
  ρδς δύβ τάγμβτα ρώσσικου ατρκτοΰ.
  Τβνΐζβταιπανταχόθενίτι παρ' όλην την
  επιμονήν των ρώσσ»ν όπως επιτύχουν «
  πββιβίσεις άγημάτων κ«ί π«ρ« τ·ν οφ·
  δρόν βομβαρδισμόν των φινλανδικων κα
  ραλίων «κοθαλκσβης καΐ αέρος δ*ν μ«
  Τώρ9ωσ«ν νά κπ·βιβ«σ·υν μίχρι τής στιγ
  μής βυτβ |ν«**Ρ-σσον στρατιώτην ιπι φ)ν
  λανδιχοδ έδάφβυ;. Τα βπάχπ* τηλεββλ*
  τ&ν φινλανδδν ά««ντοΰν δι' άΗαταβχετβϋ
  βνμβκρδισαβΰ είς χά9· ββλήν τού ρωοοιχσδ
  στόλου.
  ΡΩΜΗ 2 Δεκεμβριού (Ιδ. ύκηρβαί*).—
  Είς επανειλημμένας «εροπβριχάς εΊτιδρβμνς
  χατα τοδ Έλσίνοκι ηνάγκασαν τ·ν λαόν
  της πόλεως νά παραμείνη ίννέα ώρας βΐς
  τα καταφύγια. Τα άντιαερβηορινά τηλεβό
  λ« τού Έλοΐνακι χατέρριψχν«20 οωασιχα αι
  ροκλ*να βχ τδν οποίων 16 ββμββ,.διβπχά.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Δ)β3ίου.—
  Κατά τηλεγροτφήματα έξ 'Ελ
  σίνσκι τό βληθέν υπό των τη
  λεβόλων τοϋ Χάγκοε ρωσσικδν
  καταδρομικόν ήτο τό «Κά¬
  ρα^ 16,700 τόννων νεωτά
  τού τύΐτου, κατώρθωσεν δμως
  νά διαφύγη την όλοκληοωτι
  κήν καταστροφήν, μολονότι ύ
  πέστη σοβαρωτάτας απω¬
  λείας. Ό ρωσσικός στόλος έ
  βύθ σε φινλανδικόν ττλοϊον
  τοϋ όποΐου έπέβαινον άνδρες
  των έτιακτΐων φινλανδικόν
  φρουρων.
  ΑΓΚΥΡΑ 2 Δ)βρ(ου.- Επί
  ση-ιον ανακοινωθέν μβτσββϊ
  σθέν σήμερον ίξ ΈΚσΙνσκι ά
  ναφέρει τα εξής: εΧθές τα
  φινλανδικά άεροπλάνα κα
  τέρριψτν 17 ρωσαΐικά. 'Υιτό έ
  νός μόνον φινλανδικοθ άερο
  πόρου κατεστράφησαν εξ ρωσ
  οκά άεροπλάνα. Την 1 μ. μ.
  τό ΈλσΙνσκι έβομβαρδΐσθη ύ
  πό ρωσσικών άεροπλάνων.
  ΈρρΙφθησαν πολυάριθμοι βόμ
  βαι προκαλέσασαι σοβατρωτα
  τας ζημίας εις ολόκληρον
  την πόλιν. Ή φινλανδική
  πρωτεύουσα παρουσιάζβι πέν
  θιμον δψιν μέ τα μβγαλύτε
  ρα κτΐριά της κατεστραμμένα.
  Τα θύματα είναι πολυάριθμα.
  ι Ή πόλις είναι σχεδόν έρημω
  μένη.
  Οί κάτοικοι βγκαταλεΐπουν
  καθ' όμάδας την πρωτεύου¬
  σαν κατβυθυνόμβνοι είς την
  ύπαιθρον. Είς τούς δοόμους
  καί τάς πλατϊΐας ή κίνησις
  έχει νεκρωθή.
  Τό πρακτορείον Ρώυτερ α¬
  νακοινοί Λτι μόνον ε(ς τας μα
  χας τής Καρβλίας κατέστρε-
  ψΐν 10 Ρωσσικά άεροπλά
  να οί Φ.νλανδοΙ Κατά τάς
  μάχας των δύο ημέραν κατε
  στράφησαν υπό τον ήρωϊκΛς
  μαχομένων Φ.νλανδβν 19
  Ρωσσικά τάνκς.
  123 Ώρα
  Ο κ. ΡΟΥ.ΒΕΛΤ Ο' «ΠΕΥΒΥΝΒΗ
  ΟΡ0!ΩΠΙΚΩΣΕ|Π0Ν ΣΤΛΛΙΝ
  ΛΟΝΔΜΌΝ 2 Α)βρ'ου (Ιδ.
  Είς την δι«χ«ι> «σιν τεΰ χ. Ροϊοβελτ διά
  τ· ρ«σΓοφιν>ανδιχόν δέν εδεθη Ι εισέτι ού
  δεμΐα απάντησις. Πιοτεύκται ότι ή Άμερ
  χή θά προβθ εί; σ·βαςωτάτ»ς παράστασις
  παρά ια Κιβερ« ηο~ει της Ρωασίας υπέρ τής
  Φινλανδίας. Ό έν Μέοχα πρεοβευιης 6ά έ
  ηιδ'ση πιθανώς μήνυμα τοδ χ. Ρεϊοβελτ
  είς τ·ν £τ»λιν προαωπιχίς.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΝ Α ΥΛΟ2Ε Ο ΑΑ
  ΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ ΠΡΤΑΜΡΠΛΟΙΑ
  ΑΓΚΥΡΑ 2 Δεκεμβριού (Ιδ. 0πηρ.)-Κ«τ4 πλη
  ρονβρΐας τοθ Ρώυτερ Αγγλικαί εταιρείαι ένοικιΌι
  ο β ν βι' ίν ϊτος 4λ« τα ττοταμόΐίλοικ της Ρυυμανί
  άς η;ος διιυχβλυνοιν τ&ν συμμαχικον μεταφο
  ρ&ν τβν ίτ«τρβλαίων.
  Ή Γαλλία ,*{ δλλου ιΐροίβη «Ις την αγοράν
  β'λνν τβν παραΜκταβηκβν πιτρελαΐβυ της Ρον
  μανΐας.
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΙ
  Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΑΕΜΟΣ
  ΕΡΥΞΕΛΛΑΙ 2 Δεκεμβριού (Ιδ. ύκηρ,)
  —'Ασχολούμκναι οήμερβν αί Βελγι>αί έφη
  μερίδες μέ την χατάοτασιν παρατηροδν' τα
  εξής: «Εάν παρατηρήται οτκσιμέτης τδν
  πολκμιχ&ν έπιχειρήσεων είς τό μέιωπβν,
  Α οικονομικάς πόλεμος αντιθέτως βντκίνκ-
  ται διαρκώς καθιβτάμενος έσημέραι άγοιώ-
  τερος. Δέν ύηάρχει δέ αμφιβολίαι (τι ό πό
  λεμες αύτος βλάπτκι πιριοσότερον την Γερ¬
  μανίαν. Άπο τόν, οικονομικόν πόλεμον θά
  ϊξέλθα ήττημένον τ· Ράϊχ».
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΑΙΑΠΡΑΙΜΑΤΕΥΙΕΙ!
  ΜΕΤΑΙΪ ΕΑΑΙΙΟΣ ΙΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΟΗΝΑΙ 2 Δεκεμ βρίου (τοδ άνταηοκριτοδ
  μ«{) — "Ανεκοινώθη έιτισήμης ότι την 10ην τοθ μη
  νβ( βά μεταβή είς ΐώμην άντιπροσΜπίίβ τής Κυβερ
  νήσΐΜς δια την 6ιε{«νωγήν ίι«πραγμ*τεύσεων κρός
  άνκνέαιβιν τής Ιλληνβΐταιλικής ίμπΓρικηςαυμφωνίβις.
  0 ΦΟΝ ΜΠΡΑΟΥΧΙΤΣ
  ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΟ ΔΥΤ- ΜΕΤΟΠΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Δ)βρί€υ (Ιδ, υηηρ)-'θ στρατάρ-
  χης ββν Μκρβευχιτς έ»οργη:ϊ χβίς έηιβεώρησιν
  εί; τβ μίτυηβν τββ Ρήνου.
  Είς τίιν επίσκεψιν ταύτην άποβΐδιται ή έχήγη·
  αίς βτι ηίοπβρβο)ι»«άζ«τοιι είς τέ> βημεΐον τουτο
  η κυρΐεΐτέκα νΐ«μμπ αμύνης τίς ΓερμανΙβτς πρές
  άναχβΐτισιν προελάσΓως ιϋν ονμμάχΜν ιίς τ6ν πε
  ρίπιωοιν ίίττης τίιν (ρμανικ&ν οτρατευμάτΝν.
  Λυσσώδης ό αγών
  μεταξύ Ρώσσων καί Φινλανδών.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2Δ)βρίου (ίδ.
  ύτιηρεσΐο) — Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ ανακοινοί δτι κατ' α¬
  πογευματινάς πληροφορίας
  τού ή τρίτη ήμέρα τοθ πολέ
  μου εΰρ'σκει τούς Φινλαν-
  δούς άντιτάσσοντσς ήραϊκήν
  βσον καί Αποτελεσματικήν
  άμυναν κατά τοθ είσβολέως.
  Ό ά·) ών συνεχ'ζεται λυσσώ¬
  δης. ΑΙ έπιθέσεις των Ρώσ
  σων είναι έξαιρετικβς σφο
  δρα(. Έν τούτοις τα Φινλαν
  δικά στρατεύματα ουδεμίαν
  αί βαράν θέσιν των παρεχώ
  ρησαν αντιθέτως δέ προξε-
  νοθν σοβαρωτάτας απωλεί¬
  ας είς τα Ρασσικά στρατεύ
  ματα. Είς ι όν Ίσθμόν τής
  ΚαρελΙσς ό ά-)ών προσέλα
  βε μορφήν Εντονον καί λυα
  αώίτ. Τριάκοντα όχτώ Ρωσ
  σικά τάνκς έκ τ&ν λοβόντων
  μέρος είς τάς μάχας κατε
  στράφησαν τελείως υπό των
  Φινλαν δών.
  Ή άπόκρουσιο σφοδροτάτης
  έπιθέσεως των Ρώσσων ό}>ε(
  λεται είς ιήν υπό των Φινλαν
  δών χρησιμοποίησιν νέου δ
  πλου, εΐδους ούτομάτου τυφε
  κΐου, χάρις είς τό οποίον άπο
  δεκστΐζονται εί Ρώσσοι. Είς
  τό άκρον Βόρειον τμήμα τής
  Φινλαν δίας τα φινλανδικά
  στρατεύματα ένήργησαν μέγα
  λην επιτύχη άντεττΐθεσιν. Αί ά
  πώλειαι τώνΦινλανδών ι ίςτάς
  πόλεις έξ έπιδρομώναπό αέρος
  δέν είνε σχετικώς μεγάλαι
  καί τουτο διότι ή άντιαεροπο
  ρική άμυνα των Φινλανδών ά
  πεδεΐχθη 5ρτία. 'Υπό των Φ»ν
  λανδικών άεροπ«άνων κατβρ
  ρίφθησαν πολλά ρωσσικά βα
  ρέα βομβαρδιστικά τα όποΐα
  κατέρχονται, βίαν δυνηθοθν,
  είς ττολύ μικρόν ύψος καί βάλ
  λουν κατά τοθ άμάχου πληθυ
  σμοθ διά των μυδραλλιοβό-
  λων των.
  0 Πρωΐνή
  Ό κομμουνισμός
  δέν έχει θέσιν είς την Φινλανδίαν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Δεκεμβριού ((δ.
  ύπηρεσΐα).— Πανταχόθεν το
  (ζβται βτι ή κυβέρνησις Ρ.τ
  τι—Τάνερ άνεγνωρίσθη ώς ή
  έπίσημος κυβέρνησις τής Φιν
  ανδΐας, κατόπιν μάλιστα τής
  παμψηφίας ής ετυχεν υπό τή"ς
  Φινλανδικής βουλής.
  Δι' ανακοινωθέντος έκδο
  θέντος άργά την νύκτα είς
  ΕλσΙνσκι βεβαιούται βτι όλαι
  οί τάξβις είνε ηνωμεναι άδι
  ασπάστως καί ίχουν άμετά
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Δεκεμβριού —
  Καθ' ά τηλεγραφεΐ ό άντα
  ποκριτής τοθ πρακτορείου Χά
  βας έξ Ούασιγκτ©νος, οί Ά
  μερικανικοΐ κύκλοΓίχουν έξη
  κρ βωμένας πληροφορίας ότι
  ό κ. ΧΙτλερ ήτο απολύτως
  νήμερος των ρωσσοφινλανδι
  <£5ν καί είχεν ειδοποιηθη έκ τρεπτον απόφασιν νά ποΧεμή σουν δχι μόνον έναντ'ον τής ΡωσσΙσς άλλά καί έναντίοντοθ μπολσεβικισμοθ, δστις δέν έ χει θέσιν είς Φ.νλανδΐαν. Είς τό αύτό ανακοινωθέν τονΐζεται δτι είς Φινλανδίαν είνε αδύνατον νά γίνη λόγ^ς περί κομμουνισμοθ έφ' δσον κομμουνιστικόν κόμμα ο υ τε υπήρξε, ου τε είνε δυνατόν νά υπάρξη καθ' άπασβν την Φ.ν λανδΐαν. Έν συνεχεία δίδεται διά τοθαύτοθ ανακοινωθέντος ή έξήγησις 8τι ή ;σχημστισθεΐ σα κυβέρνησις είνε όργανον τ3ν Σοβ.έτ, οί δέ άπαρτΐσαν τες αυτήν δέν Ιχουν καμμ! αν σχέσιν μέ τόν Φινλαν δι«όν λαόν καθότι είχον κα ταφύγει είς Ρωσσίαν "πρό τοθ 1930 καί μονον σήμερον ή^υνή θησαν νά έπανεμφανισθοθν είς λωρΐδα Φ.νλανδικής γί)ς ώς κυβΕΡιίήΐαι, πολύ απεχοό σης τής ΥραμμΓ)ς Μανερχάίμ. τθν προτέρων περΐ των προ ως τοθ Μπολσεβικισμοθ είς ό θέσεων τής ΡωσσΙας έναντι *' " . — - τής Φινλανδίας. Κατά τάς αύ τάς πληροφορίας ό κ. Χίτλερ Εδωκε την συγκατάθεσΐν ,του είς την ρωσσικήν έν Φινλαν 6(α εισβολήν μέ την έλπΐδσ ότι ή άπειλή τής έξαπλώσε ως τοθ Μπολσεβικισμοθ είς 6 λόκληρον την Σκανδιναυϊκήν Χερσόνησον καί την Δυτικήν Ευρώπην θά έξηνάγκαζβ την Αγγλίαν καί την Γαλλίαν νά σττεΰσουν νά ζητήσουν την σόνοψ.ν είρηνης υπό τούς δ οους τούςόποΐους θά Ιθετε τό Ράϊχ Η Α, Μ. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ •ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ· ΠΡύθΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΦΒΝΑ1 2 Λε>εμβρίου.- («Ο άνταηβκριτοθ
  μ·().—Την ηρεΛαν βημερον άνήλβεν Κς τα άν«.
  Μτο|ί«ι ο πί«β»η€«ργέ{ κ. Νετα(άς νχ«1 εγένετο 6»
  Μτές νπότβΐ Α.Ρ1 τβν Β«βιλΙ«( είς μακράν ρννερ'
  ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  της προτομής τοΰ Δασκαλογιάννη.
  Τάς άπογευματ;ν3ς ώρας τής
  χέ άφίχθτ) ιίς την πόλιν μας
  έ* 'Υπουργίς Γεν. Διοιχητ^ς Κρή
  της ν. Μπ. Σφακιανάκης προ
  κειμένου νά άντιπροοιοπεύοη ιήν
  χ. δέρνησιν ε?ς ια σημερινά ά
  ποχολυπήμα τής τιροτομής τοθ
  ήριβος Δοσχολογιάννη,
  Άηό τής προχθές άςρίχθη δ
  πως παραστ^ ιίς τα άποχαλυπιή
  ρια ώς εχπί.όαωτκς τής Σΐρατιω
  τιχί)ς Άρχής Κρήτης ό Μέρβρχος
  χ. ΙΙαπαοτεργΕου χαί δ Άώΐι
  ρος Δΐοιχητής Χιοροφυλαχής χ.
  Αγγΐλαχόπουλος.
  Είς Ήραχλιιον έξ *λλου ι&ρί
  οχενται «πό ημερών ώ; άνΐγρί
  ψαμεν άπαντες οί Έπίοχοποι
  Κρήτας Γ>α μέ Μ κεφαλής τόν
  Σιδ^σμ ώταΐον Μητροπολίτην πά
  ρασΐοθν ιίς τ' αποχαλυπτήρΐοι,
  δδ ιδιαιτέραν 8λ»ς »(
  γλ-ν ιίς χήν τΐλιφ λίγφ τί)ς
  ϊθνι>ή; σημασίας της.
  Έχ τοθ ΝομοΟ Ααατβ'ου αφ[
  χθησαν ό Δήμ»ρχ^ ς 'Αγ. Νιχολά
  ου χ. Σκύβαλος χαΐ δ Διιυθυν
  τής τοθ ΈφΐίριχιΟ Τομιίου χ.
  Περοδααχα} άχης.
  Έχ Χανίων αφίχθησαν μετα
  ξυ άλλην χαΐ οί χάτ«θι άντΐηρο
  οωπεΐαι: Καστιλλίΰ^ Κισσάμου
  ότιλαρχηγοι·: Ίιοάνντς χαΐ Γεώρ.
  Νίχηφοράχης, Ία. Μουλογιάννης
  ϋρόεϊρος Κοινότητος, Γεώργ. Μέ
  της ηρόεδρος κοινότητος Πλατά
  νού, Άναστ. Προβατβς, Έμμ.
  Παΐΐα?άχτ)ς, Νιχ. ίγοθρος, "Αντ.
  Μα(ή;, Βασ. Σχευάχης, Γεώργ.
  Κοιπαουρέλλης, Έμμ. Πατερομι
  χιλάχηί, Έμμ. Πανανάχης, Αρτ.
  Οατιράχη;, Γιώργ. Κουνιλίχης,
  Άντ Πίλυχατρίτηί, Έμμ. 2
  θιοχ. Δδά
  'ΑφΕχθησαν έιτίστις 4 .
  των Έφετ&ν Κρήτης χ. Ζήλος
  μετ* τής κυρίας τού χά Ι ώς έκ
  πεόσωπος τοθ ΔικηνορΐχοΟ Συλλό
  γου Χανίων 6 χ Στ. Κελαίίής.
  Έχ τοθ νοιιοθ Ρ»θ4μνης αφι¬
  χθη τέΣυμβούλιον ίθνικων ίγω
  νισΐδν αποτελούμενον έχ τοθ άρ
  χτ,γοθ χ. Μάρκου Δ ληγιαννά
  χη %« τβν όπλαοχηνων χ. χ
  Δημ. Χατζι^άχη, Νικολ. Παπαδά
  χη, Νιχ. ΨιροΟ χαί Κανάιη
  Μκαλουχανάκτ).
  Είς τα σημιρινά άποχαλυπιή
  ρικ πλήν τ&ν άρχών χά Ι τ4ν πολ
  λαπλών άντιπροσωΐτειώί τής κολε
  ως θε μετάσχουν χαί 8λιι έν γέ
  νει αίλαΓκαΙ χαί έπαγγελματιχαΐ
  όργανώοις χαΡώ; χαί οί πάλαι
  οί άγωνισ;α[, ίφιδροι χαί
  οτρατοι «ξιωιιατιχο! χα( ή
  μις τήί β. Ο. Μ,
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙΣΥΝΕΚΕΝΤΡΟΙΑΝ
  ΕΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΝ ΣΤΡΛΤΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΒΕΑΓΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοδ άν;αποχρι
  τού μ«ς).—Νυκτβρινκ τηλεγραφήματα πρός
  τό 'Αθηναϊίόν πρακτορεϊ·ν ^ναφέρουν ότι
  κατά μήχο; τδν Βελγικών συν ό; ών Ιχονν
  συγκεντρωθτ» νερμ^νικαΐ δυνάμεις άνερχό
  μεναι είς 'έν έκατομμύριον άνδρων. Αί
  σ^γκεντρώαεις αυταί ένιοχύουν εκ νέ«υ
  τούς φόβους ίτι επίκειται είαβοΧη τδν
  Γερμανδν είς Βέλγιον χαί εκείθεν εί; Γαλ
  λίαν. Ή Βελγική κυβέρνησις διέτα{ΐ την
  λήψιν έκτυίκτων μέτρον.
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΣΥΜΕΚΡΟΤΗΒΗ ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 2 Δΐχΐμβοίου (Ιδ.
  ύτηρ.) — Ό ιτρωθυπουργός τής Ρ·υμαν(»ς
  χ. Ταταρέοκ· προήδρευσε χθές συσκέψκως
  είς την οποίαν μετεΐχον ο ύπουργός Έθνι
  κης 'Αμύνη;, ό χοχηγός τοΰ επιτελείον στρχ
  τ·ΰ κ«1 οί «?χηγο άβρβπορίας κ«1 στόλου.
  ΈπΙτών αυζητη9ίντων θεμίτων δέν άνεκοι
  νώ9η τι.
  ΧΟΕΣ ΑΓΓΑΙΚΑ ΠΟΑΕΜΙΚΛ
  ΗΧΜΑΑΟΤΙΣΑΝ ΓΕΡΜΑΝ1Κ4
  Ι]4ΡΓ£ΙΟΙ 2 Δεκεμβρίου (ίδ. ύττηχ) —
  Λγγλικκ πολεμιχά ήχμχλώησ«ν χθές 2
  Γερμανικά εμπορικά σκάφη άτινα ώ5ήγη
  βαν'εΙς'Αγγλικβύς λιμέννς.
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΜΑΝΕΡΧΑΊΊ*Γ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
  ΠΑΡΙ6ΙΟΙ2 Δ)βρ(βυ (!β. υκηρ).— Ό στρατάρ·
  χης Μαν*ρχάϊμ οτκηυθυνι διαταγήν κρβ{ τβν μ«·
  χόμινον Φινλ«ν4ιχ·ν οτρατβν ,ϋψΐοτο» ηατρΐΗΐι
  κοδ κεριεχομένου
  ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΑΙΚΟΝ
  ΕΒΥΒΙΣΕ ΓΕΡΜ. ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Δεκεμβριού (Ιδ. Δκηρ.) -
  Νυχτερινά τηλκγραφήματα ίπ Παρισίων
  αγγέλθουν ότι κατ' επίσημον αναχβινω9|ν
  Γαλλικόν άν τιτβρηιλλικέν τό όπβΤβν συνώ
  δευΐ νηοπομπήν έβύθισΐ σήμερον γεσμανι
  χον ύηοβρύχιο · κ*τά τοδ ό/τοίου Ιρριψΐ
  πολλάς βομβας βυθοΰ.
  Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟ2
  ΤΟΥ Α<8ΛΗΤΙ£ΜΟΥ ΕΙΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΑΦΗΝΑΙ 2 Δεκεμβριού (τοθ άνταηοκριτοθ μ«(Ι Ό αφιχθείς χβές 0«βυργ*ί—«ρχηγββ τβθ νεέμανι ΗβΟ άβλπτισμβθ, άνεχώαηβεν δι* ΌλνμηΙβιν ηρΗ