98137

Αριθμός τεύχους

5338

Χρονική Περίοδος

1939 Β

Ημερομηνία Έκδοσης

5/12/1939

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΣΐΛΟφ
  η«Ρ'
  *
  Ι
  β*
  16
  μόνον
  βύο ήμβρΛν
  χβ!(
  ϊάνκς.
  ωΐνιί
  Ιο'ου <τ·δ άν:α τηλεγρκ«πμ«« κρί( ιριΐον ά,νβφέρβΜν ίΐΐ /ΐκ&ν συν έ; ών Ιχ«Ν ,αΐ &ϋ«μ(ις άνβρχέ μ μ όριον «νορΰν. ΑΙ ενιοχύιυν {κ νί·υ κείται ιΙββοΧ*. τδν Μ«ί εκεΐΒιν ιί; Γβλ δί· τϋν 8 & ** ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ——~~~«~~επ—εΚ~ε~~~~Β_ε«~ε~ε~~ε~ε~~εΐε~ει^^ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΙΥΝΔΡΟΜΑΙι ΑΙγύκιου Ιτησία λίραι Β Ιξάμηνο* Ι Άμβριχής ίΐηοια 8ολ. 1Β Ιςάμηνος » 8 ΪΙμή αατά φύλλον Δραχ. 3 ΓΡΑΦΕΙΑ & ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ ««Ον ΑΡΙθΜΛ ΦΥΛΛΟΥ 5338 ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ ΤΗΕΥβϊΙΟΣ ΣΤΙΤΜΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ 'ΑΙΕΥβΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ ΕΠΕΔΡΑΜΟΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΙΓΟΛΑΝΔΗΣ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΑΝΤΑ ΣΦΟΔΡΩΣ ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΟΝ ΚΑΤΕΒΥΘΙΣΘΗΣΑΝ ΠΕΝΤΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 _)βρίβυ (Ιδιαιτέρα ηρε βία τής «Ανορθώσεως»)—Τό υπουργείον τίίς Άβρβπβρίας έδωκε σήμερον είς την δή μοβιέτητα τβ κάτωθι άνβκβινωθέν:«Ίσχυρες. βτολίακος αγγλικών βομβχρδιστιχβν άερο- πλανων ενήργησε έκιδρομην εναντίον μο ναίων τοδ Γϊρμανικοϋ στόλου αί οποίαι έ- ναυλόχουν πλησίον τής Έλιγολάνδη:. Τα βγγλικα βεροπλάνα ερριψχν κατα των γερ μανικων πολεμικήν ηολλάς βομβ*ς μεγά¬ λον βίρους. Έξ αυτών πολλαί επέτυχον πλΐΐρως τού «ντικιιμενικοΰ των αχοποδ. Αί βομβχι έπληζαν τρ.α γερμκνιχά πολεμικαι σχάφη ήτοι εν άντιτβρπιλλιχβν καί δι ο καταδρομικα. Κατα την έκιδρομήν «ύτήν τ' άγγλικά άβροπλάναε αυνήντηβαν Εν μο· νόν γερμανικόν χαταδιωκτικόν άερβκλά- νον τό βιτοϊβν χαί κατέρριψχν ταχέως διά βφοδρβτάτου πυρός. Όλα τα άγγλιχά ββμ- βκρδιστικχ άεροπλάνα επέστρεψεν σώα είς τβ{ βκσεις των, χ«ρ!ς νά ύκοστοϋν ουδέ την Πκραμιχράν ζημίαν»."Υπό των ατρατιωηκών κύκλων μκΙ των είδιχων έν γένει χαρακτη ρΐζβται ή άεροκορική αύτη πτηοις ώ; ή με- γαλΒΤέρα έκιτκχ.α τή» αγγλικής άερβπορί- κ$ άπό τής ένάρϊεως τ·ΰ π«λέμ·υ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 _)βρίου (Ιδ. ύπηρεσίοτ).— Τό πρακτορβΐον Ρώυτερ τηλεγραφ;! έκ Λβνδίνου τα κάτωθι έν βχέαει μ έ τι»ν έκι- δρσμήν στολίσχου αγγλικών άεροηλάνων κατά τής Έλιγολάνδπς: «'Αγγλιχά βομβαρ διαπχά άεροπλάνα τελειοτάτου τόπ ου ϊηταν το υπεράνω των νβφών όποτε διέκριναν δια μέσβυ αυτών τας ακτάς της Έλιγολάν 2ης. Κατήλθ·ν τόχε αποτόμως είς μικρόν δψβς κ«ί ενεφανίσθησαν αιφνιδίως υπερά¬ νω τής ώχυρωμένης γερμανιχής νήσου. Τα γερμανικαι άντιβιεροποριχα τηλεββλα τής ναυτιχί,ς βάσεως χαί τΒν άκτων ήνοιξαν «ϋχνόν πυρ χατα των αγγλικών άεροπλά- νων. Ό διοιχητής ίν τούτοις τοδ χγγλιχοΰ οτολίσκου αεροπλννων έδωκε δι«τ*γήν να ενεργηθή όμαδική επίθεσις χατά των πό- λεμικων μονάδων τοϋ γερμανικοΰ στ·· λου χ«1_ν« έκκεωθά όλβ τό φορτίον των ββμβών χχτ' αυτών. Οί "Αγγλβι άεροπόροι υπήκ·υοαν χαί μέ απαράμιλλον θ*ρρ·ς κ«1 ήρνΐβμόν ενήργησεν έν μέοω των διασταυ άγγλικά βεροπλάνα έπέστρβψκν εΙ; τάς βάβεις των ο5α άφοΰ κατέστρ·ψχν έν χα- ταδιωχτικόν γερμανικόν άερβπλάνβν χαί έπληξαν ,τρία πολεμιχά σκάφη, φέροντα χαί πλήρη σειράν φωτογραφιβν μεγίστπδ σπουδαιότητος». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1'Δ)βρίου (Ιδ. ύητηρεσία),— - Ο ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ Σημεριναί πληο^ψοριαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι Άγνλιχά και Γαλλικά πολεμιχά έβύβισον είς τό λήξαν 48ωρον 5 έχθρικά ύποβρύχια. Ανωτέρω σΐολισκος Γερμανικαι ν υποβρυχίων έκ των ιΊρώντων είς την Βόρειον θάλασσαν. ρουμένων πυρών την έπΐθεοιν. Τα «ηοτε- Κατ' έπίοημον ανακοινωθέν τοΰ Άγγλικου λεσματα υπήρξαν αρίστα. Πολλαί τδν ^ομ Ναυαρχείου δινβιβαβθεν έκ Λεν&ίνου 2 βών επέτυχον τοΰ στίχβυ των. Μετά χάΰε. γίρμανι«« ύπ'βρύχια χατεβυθίσδησχν υπό πλήγμκ π*ύ χατεφέρετο έλαμβάνετο χαί άγνλι>οΰ άλιευτιχοΰ σ>άφ·υς. Ό άριθμός
  μία φωτογραςρία υπό των πληιωμάτων των ι των μέχρι τοϋδε βυθιοθέντων γερμανικήν
  αεροπλάνων ώατκ νά ύπάρχβυν ατοιχεΐα πε ύιτεβουχίων άνήλβεν ηδη είς 35 ουμφώνω;
  ρ. των άποτελκομάτων της έηιδρβρής. Τά'^έ τας γίντμένας έτπστίμβυς ανακοινώβεις.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Ν)βρίβυ <ίδ. ύΐτπρεσΐβ) - Επίσημον άναχοινωθέν τοδ ύπβυργείβυ τής 'ΑερβπορΙας άναφέρει Ιτι αγγλικόν άκροπλά νόν έβομβκρδιβκ χαί έβύβισε σήμερον την πρωΐαν είς την Βόρειον θάλασσαν γερμανι χον ύκοβρύχιον υπο τάς εξής συνθήκας. Τ ο ύποβρύχιον ειχλεεν επί τής έπιφχνείκς τας θαλάσσης μόλις δέ αντελήφθη τό αγγλικόν «εροπϊάνον έπεχκίρησΕ νά χατοιδυθή άλλ' ήτο άργά- Τό αγγλικόν αεροπλάνον είχεν κοχίοει κχταηγιοτιχλν βομβαρδισμ·ν. Μία βόαβα εύρε τό ύκοβρύχιον είς τό κέντρον χ«1 τ· έπληξε χαιρίως. Επήλ¬ θε τρομερά έ «ρήξις χαί τό ύποβ;ύχι· όν κατεκοντίβθη αμέβ»ς, ένώ μεγάλαι χη· λίδίς πε.τρςλβι{·υ ενβφανίσθησαν μετ* ολί- γιν είς την επιφάνειαν ιής θαλάσαης. Τό ύπββρύχιον αύ:ό είναι τό πέμπτον πού βυ· 8ιζετ«ι έντές των τκλευταίων ήμκρβν ύιό των Άγγλων. Χθές ελήφθησαν εί; τό Ναυαρχεΐον λε· ττοίΐέρΜαι τής ,πρβσφάτβυ χατκβυθίαεως 4 άλλων υποβρυχίων. "Εν έ| βΰτών έγινεν άν τιληπτβν πληαίον τδν άγγλχ&ν άκτών ύ· τό άλιε»τιχϋν. εΐδοποιήθησαν «μέοω; κολκ μικχ σχάφη τα όιχοΐκ έσπκυβκν επί τόηου τέ· ΚΕριεκύχλωβχν χαί ίντέ>ς ολίγο» τό ίβυ·
  θιβαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Δ)βρ(βυ(ίδ ύιτηρεαία).—
  Επισήμως ανακοινούται ότι γαλλικόν πό
  λεμικβν αχάφος, συναντήβαν γερμανικόν
  ύκοβρύχιον άκρβοπτως, ήνοιξε κατ' αυτού
  σφοδρόν πΰρ χαι έν τος ολίγων λεπτών ε¬
  πέτυχε την χαταβύθισίν τού.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4Δ)βρίου (15. ύπηρεσία).—
  Γερμανικά άεροπλάνα ένήργησαν χθές ητή
  σεις άναγνωρΐοενς υπεράνω της 'Ανατολι-
  χής Γαλλία;,
  Η ηΡΟΙΘΕΣΙΝΗ ΜΕΓΑΛΕΙΟΔΗΣ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΩΟΚΙΛΥΗΤΗΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΛΝ1ΡΙΑΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΗΑΡΤΥΡΟΣ ΑΑΪΚΑΛΟΠΑΝ Ν Η
  Ή προχθβοινή τιλετή ΐδν άπο
  καλιιπτηρίων τοθ άνδριάντες τ ο Ο
  ίθνιμάρχυρος Ιωάννου Δασχαλο
  γιάνντ) εγένετο μέ μιγαλοπρέ
  πιιαν καί έτπβ/ητικέτητα χαί λό
  γφ τζς μιγάλης ίθνικΐς καί το
  πιχής σημβσίΒς ιης άλλά χαΐ λό
  γφ τής αύθορμήτευ χαί παλλαΐ
  χής συμμιτοχή; τοθ λαοθ τοθ Ή
  ραχλιιΌυ είς αύιήν.
  Πολύ,πρό ιής ώ?ας χής τελετάς
  ττλήθτ, χέσμου ουνωθοθντο ·ίς τόί
  δδιύ; τί)ς πόλεως, ίδ^α δέ ε'ς χήν
  πλατιΙανΈλευθΐρίας χαί τήνλιωφό
  ρον Βασιλέως Κωνσταντίνου δπου
  4 χόπες Ινθα εστήθη δ άνδριάς
  Δασχολΐγιάννη. Τα χατασιήματα
  σημαιςστολισμίνα ώς ήσαν χαί μέ
  τάς είχον άς τοΒ Ιθνομάρτυρος ή
  ρωος είς τος προαόψεις των, Ιδι
  δόν είς χήν χίνηοιν ταύτην χόνον
  ίορχαοΐιχδν, χον ίποΐον τϊλ? ως
  χι από βλθΐίαςπρΐϋίΐς είχεν ίξαγ
  γιΐλει χαθ' δλην χήν πόλιν άνα
  χρούουοα τό έωθινόν ή Μοισ.χή
  χιθ Δήμου. ΑΙοθτ,σιν χαί ρ£γΐ
  Ινθ&υαιασμ&Ο προεκάλει ή διέλιυ-
  °ις διά των όίών 6ραχοτόρων
  ηαλαιμάχων άγωνιαΐών χαί Μα
  χεδ&νομαχων μέ τάς ιδιαιτέρας
  των σχολαί, ιών παραοήμων χαί
  ϊιαοήμιον. Τό παράσχημα των ά
  ωνιστδν των δυτιχών ιδία νο
  μ&ν ιΓπνις έφερον χαΐ τα άργ"
  ροποΕχιλχα παλαιά μαχαΐρι» δί
  δοντα Ινα ιένον θρύλου χαί ώ
  μορφιβς, ανάλογον μέ χήν ήρωϊ
  Χήν χαί [σχοριχήν σημασίαν χής
  «Αΐτί]ί, ήτο χδχι χά άξι&θαύμ»
  οίον.
  "Ολίγον πρό τίίς 11ης ήρχι<»·ν ή προσέλευσις 'χών επισήμων ιίς χίπον των άποχ«λυπ<ηρίων ς έκραχιΐτσ χινίς φροντίδι χιλιχβρχου μοιρβρχου κ. 2χι ά χαί τί)ς έηΐ «υτφ διατε ης ϊυνίμιως χωροφΐ)λαχ<}ς· πρό χής ώρας ταύτης «Ιχ· «ροοέλβιι χαί χαι«λά6«ι χήν Βε- β«ν χης παραπλΐύρης τ&Ο «νδριάν· τος Δασκαλογιάννη χιχαλι»μμίνου 8'* τής Έλληνιχίίς στ,μαίχς ή ** Α«ν[(ίν έπιχροηή, «ποχιλουμίνη ώ£ γνωβχαν έχ χοθ*1 θεοφιλεοτά· ΈπιβχόποΜ Χανίων κ. 'Αγβ ώς προίδριυ σήλθεν βραϊύτερον μετά ιής Ίι- ραρχΐΊχς Κρήτης —χα( των χ. χ. Νιχ. Σγουρομάλλη, Σταύρου Χρι στοδουλάκη, Ά>δρ. Πρωτοπαπα-
  ίάκη, Ιωάννου Μπιύχλη χαί
  Νιχολ. Σιργΐνχάνη. "Ένθεν χαί
  ένθεν χοθ ανδριάντος δύο λιβεντό
  χορμοι όπλαρχηγοΐ έχ Σφακίων.
  Έχ παραλήλλου καθ" δλην την με
  γάλην Λΐωφίρον άπέναντι τιθ
  άνδριάντες χά! εκείθεν πρός ιήν
  πλαχεΙ»ν Νικηφόρου Φωκά" είχε
  παρ»χαχθή Σύναμις σχραχοθ μέ
  σαλπιγχ-τίς τ&0 43ου ουνχάγμα·
  τος καί μΐτ' αύχήν δύναμις τής
  έύνικής νιολαίας μέ τ&ύς βαθμη¬
  φόρους της.
  Πρώται έκ των επισήμων αφι
  χνοθνται 6 Ανωτέρας Δ οικητής
  Χωί)«ής Κρήτης κ. Άγγε
  λαχόπουλος, δ Διοιχηχής τ^ς Χ
  ροφυλαχής 'ΗίαχλιΙου κ.
  νουδάχης, ό.Λιιιΐνάρχης χ·
  δίμηρος, ό Μοΐραρχος Διοικη
  τής Χωρεφυλακής Λϊσηθίοιι χ.
  Παπαδάκης, οί άζιωματιχοΐ ατρα
  χοθ χαί χωροφυλακήν έν σώματι.
  οί χ. κ. Διευθυνταί των Ιραπι
  ζων, δ Διιυθυντής «Ο Ταμιίου
  Ήραχλίίου κ. Τζανάκης. 4 ϋ]
  κονομιχές Ιφορος χ- "Ρισ«
  πουλος. Είτα χαταφθάνουν χ*
  μίλη χών ιίδιχων άνχιπροσωπιι
  ών έιι Χανίων χαί Ρ«6ύμνης «πε
  ιιλουμένων έκ των κ. κ. Εμμ
  Τςανου5ά»η, Στυλ. Β*ν™**η,
  Μ. Σαβίάκη μηχανικοθ, Κ. Φο"
  μη, "Ιω. Καντανελάκη, Στυλ. Λρι
  σχοπούλου, Ί.Νιουρουντάχη,Έμμ·
  Μανουσογιάννη. Βλσιλ. Βιβίυρά
  ΧΤ, Ί. Κι«ιδίχη, Ίω4ν. Ζ«χα
  ριοι.Ε4ηιΙ, Ν. Κ. 'Ανδοουλιδαχη,
  Μανούοου Παηαίάχη, δπλαρχηγών
  Ιωάννου χκΙ Γεωργ. Νικηίοραχη,
  Ιωάννου Μουλογιάννη προίδρουχοι
  νοτητος ΚασχελλίαϋΚισσάμου μ«χά
  μελων τΐ)ς «ινότΐϊ«ς χ«1 «λιβν
  Ε ν δηοίων οΙχ.χ.Προ6αχ«{,
  2
  πρχηγς κ. κ Δημ. Χατζηδά
  χτ,ν άνθυττιλοχαγον έ. α , Νικόλ
  Παπαδάκην, Νικόλ. Ψ3ρό^ ανθυ
  πολοχαγόν Ι. ί. χαΐ Κανάχην
  Βουγιουχαλάχην ανθυπασπιστήν ί.
  α. Έηίοης δ έχ χών άπογόνων
  τοθ ή:ω&ς κ. Εύτύχιος Διακαλο
  γιάννης, δ Δημαρχιύων Χαν'ω* χ.
  Μϊλινάκης μετά χών ίκπροσώτω/
  χοθ ΔημοχιχοΟ Συμβουλίευ χ. χ.
  Άντ. Μελισσηνάχη χαί Μιχ Π*πά
  γιαννάχη, δ έκ των ΙχπρεσώΓω*
  τοθ'Αποχορώνου χ. Ν. Στυλ Βερνα
  ίάχης, πλεΐστοι ίλλοι έχπρδσωποι
  χών Χανίων μιταξυ την δποίων,οί
  χαί έχ μίρευς τί|ς κοινότητος Μι
  αμοθ δ πρόιδρος αυτής χ. Άντ.
  Γερμανάιης.
  "Ακολούθως βφιχγοθνται έν ε ώ
  ματι τα συμβούλια των άποστρά
  των άξ ωματιχών, των έφίδρω'
  παλαιών άγωνιατών, οί άνώτιροι
  δπάλληλοι των δπηριαιών Ήρα
  κ)ε ου, οί χ. χ. πριΐστάμινει τιθ
  Ταχυδρεμιίου χαί Τηλεγραφείου
  χαί ολίγον μιτά την Ιΐην δ
  Δήμαρχος "Ηρακλείου κ. Μψ&ί
  Γεωργιάδης μιτά τοθ ΔημοτικοΟ
  Συμβουλιον καί τ&Ο Δήμαρχον
  Αγ. Νιχολάου χ. Σχυβάλου, την
  αδάχης, ΣγοΟρες.Μαρ<1{. , Κο^σουρίλλτ,ς, Πατερομιχ» Πνανάχη^, Παχιρί«ηί. λίχηί. ΠολυχατρΕτης, 2«ου , Δινιδράχης ϋροσίρχιται έ τό ουμδ'-ύλιον των άγωνι- χ«Ι Η <ΜΠΡΟ2ΚΑΔΛ» Άπό την επαναστατικήν περίοδον Δαοκο?ογιάννη, καθ* ήν ή Κρήτη έ· φλέγβτο άπ' άκρου ιΐς άκςον. |'Εργον τοΰ γϊϊπΐου κ. Ιω. Καναχάιιη|. κ. κ. Λιονάκης, Κιυλιέρης, Τσόν προσέλιυσιν των οποίων τος (δπλ*ρχηγίς), Χαιοΐοδουλά χης, ΚοντορΓντς, Βχρδίδης, Τσόν τος, Ντουρουντάιιηϊις, Ξ»νάχη€. Γαβριλάκτ,ς, κης Μά Μ ης Κριάρηί, Κικιδάχης χηί κης, Ν. Παπασχερλής. προσήλθιν είδιχή έ έ Μπορτολής (δτ,μοσιογΓίφίς), νούσαχας, Παπαδάκης, Χσλχιοιδά Τσερχάχη-, Σ. 'Αγχυσουλά Εύτ Κορχίδης διχηγδροι, Έκ Σφακίων άποτιλουμένη έκ των χ. χ· *· Κοντο·1νη, Ν Κουλιέρη Ανδρ. Δασχαλογιίννη καί Ί. Α. Κοντο Έχ των χοινοχήτων Ήραχλιί ου προσέρχονται δ πρόιδρος ΤΛ χοινίχητος Πδμηηχς Μαχιδο χ, Έμμ. Γ." '-- ζιι δι* είϊιχοθ έμβατηρίου ή Μΐυ σιχή τοθ Δήμου. Αί σίλπιγγις «γγέλλουν ιΐτα την προσέλευσιν ν.0 Μιρίρχου Κρήτης κ. Παπά στεργίου προσερχομέν^υ μετά ταθ κ. Διοικη«0 τ.Ο Συ/τάνματος χαί των έπιτιλών των. 'Ακολοΰ θως προσέρχιται δλδχληρος ή Ί ιραρχία Κρήτης προηγουμένου τιθ Σιβασμιωΐατου χ. Τιμοθέου ήΐις μιτά των άντιπροσώπων των ξίνων δογμάτων καταλαμίάνιι την όριοθιΐσαν ιίς αΰτήν θέσιν άρι σΐιρά καί έμπροσθεν τοθ άνδριάν τος, Προσέρχωνται έπΕσης καί χαχά λαμίάνουν θέσιις Ιιξιά τοθ &ν!ρι άνΐος 6 πρόεδρος Έφιτών Κρή 7}ί Χ. Ζήλος, ί Έφεχών χ. Βΐλλίνης, οί διχα- σιαί, άλλαι άνώτιροι υ'άλληλοι, τί Συμβ -ύλιον χοθ Έφεδριχοθ Ταμιίου, ύ Διευθυνταί χών Έφε δροταμιΕων Κρήττκ, το^ Συμβούλι όν τοθ Πατριωτ. 'Ιδρύματος Προ σΐασίας τοθ ΠχιδιοΟ, έκπρέσώ ποι λαϊχών όργανώσιω^ χ. ά. Έν ιω μετοξΰ αγγέλλεται ή άφι¬ ξις τιθ 'Υπουργοθ Γινιχοθ Διοι χηχοθ προσερχομίνου μετά τής κυρΐας τού, τοθ κ. Νομάρχου Αχ στ,θίου, τοθ Προέδρου τής Λιμένι χής Έπιτροπή; χ. Γερωυμΐχη. Προσέρχεται ίηίατ,ς δ Νομαρχεύ- ών κ. Ν. Χρισιέπουλο;, δ Διχη γορικος Σύλλογος, οί άντιπρδσω ποι των Έμποριχών χαί Έπαγ γελματιχών τάξιων χαί σωματεί ών εΓιινις χαί χαταλαμβίνουν τάς θίσιις των έηοπτιίκ τοθ χ. Σ:ε φανάνη Πρό τής ^ώρας τής τελε τής Ιχει προσέλθιι χαί τό Έπιτι λιΐον τής Έθνιχής Νεολαίας με την περιφερκΐακήν Διοιχήτριαν θτ, λέων χ. Φ-χνουριάκτ,—Άμαριώτιυ χαί τ(ύ; έπιτιλεΤς τής Ε Ο Ν. Ένφ π)ήιη χδσμου έχουν χά ταλάβει άσφυχτιχώς τα πέριξ, τους ίξώσΐος τοθ μεγάρ&υ χών Δχαστηρίων χαί χών γραφείων τής Μηχανιχής υπηιισίας, χάς σχέγας χαί χιυ; ίξώστας τ*ν ά πένανχι χέντρων καί γενικώς ολόκληρον την έκτασιν τής περιο χής τοθ ανδριάντος χαί μέγα τμή μα χής πλατιίας Δασκαλογιάννη, άρχεται ή Εεροτελιστία ψιλλομέ νη υπό συμπάσης τή; Ί((άς Συ νδ!ου έπιμνηιιοσύνοϋ δεήσεως την δηοίαν κατανυβτικώς παραχολου θοθν τα πλήθη Μιτά την επι μνημόσυνον δέησιν δ Σιβχσμιώ τατος Μητροπολίτης έχνωνεΐ χά τάλληλον ευχήν υπέρ χή; ψ^χή; τοθ ή9ΐο;ς, άχολο^θως ίέ λαμβί νιον θέσιν ολίγον περαιτέρω χςθ άνδριάνχος άναγινώσχει άπό χει ρογράφου ίκτενή λόγον αυτού ά ναφιρόμινον ιδίως είς την αηια σ!αν τής θυσίας τοθ Δχοχαλογιάν νη άπό απόψεως Κρητική; καί έθνιχής, δπινθυμίζων δτι μυριά δις ήρώων ηκολούθησαν τό πά ράδειγμά τού πρίς άποΐίναξιν τ?0 ζυγοθ τιθ καταχχητοθ. η παραδοσισ; Ι Ο Υ Α ΜΑΡΙΑΝ Τ Ο ϊ Τόν λόγον λαμβχνιι είτα, δ έχ των μιλών χής έηιτροπή; τ&0 αν δριάντος, χών Χανίων κ. Σγου ρομάλλης, ίστις άναπτύςιαει χήν [ β ^λ[ καί τή;παραδόσεως χοθ άνδριάντος είς τό Ηράκλειον δι' ώρα'ω/ χαί παλλομένων άπό πατριωτικήν ηνο ήν ίχφράσεων. Ακολούθως δ Δή μαρχος Ηρακλείου χ. Γεωργιά δης άπαντα έν μέσφ γενιχή; συγ κινήσεως είς τόν χ. Σγουρομάλ λην ώς εξής: Ό Δϋμος Ήρακλβίο» μέ ί'νβίρ μο ένβουοιασμό. μέ ρίγπ ίεράς συγκινπαεως, μέ πρΒγματική «Γ Α μίτρητη ίθνΐΝΐι υπΐρηφανιικ ά· κβδΐχΐτβιι τϋν τιμίι τής είς αυτόν παραδόσεως η;ό; φΰλα£ιν Τής προτομής τού Αθανάτοϋ Έθνο μαρτυρςς Δασκαλογιάννη τού 6· ηοίθϋ οί υπίρ τής Πατρίδος άγώ νες τόσβς έλαμπρυναν βϊλίδκς τής έλληνικής ίστορίας μπΙ τβϋ έηοίου ό μαρτυρικός θχνκτος βά παραμείνη) &νά τού; αίβνας π«ρά δβιγμα ήρκϊσμβϋ κ*1 κκτριντι κης «ΰΐαπαρνήακΜς. £ήμεραιπού ό χβσμος η«ρνα μικ τρομερά καμ πή τής Ισΐορΐας τού, .α{ίζϊΐ ν« ζωντανΐύα μκροστκ μας ό μέν* λος 'Ηρ&ις καί Μ*ρτυ« τοθ όκοί ου την προτομίι άηιχκλυψχμβ, νβνικό οραμ« των μΐγάλνν Κρη τικ&ν άγώνων μβι θναι&ν, Ή σχιβς των «μίτρηΤΜν ήρώνν, τα χοΜκχλΜ των οποίων αχιπα- ζ«ι Α Κρητική Γή συμιταρίοταν τ«ι κατά την σημερινή βεμνη ί εροΐϊλεατία χαρούμϊναι διά τ&ν άπούιδομένπν είς τόν "ΗρΜΚ τι μήντ Τειατβται «λεταΐ άιτοτβλοΰν άτάλΐΐΜτη ππγή ελπίδας χαί θπρ ρβυς Ίό χβμβ τβθ "Ηρακλείου έιτΐ τοΰ έποιοκ έμαρτϋρηβ* το Μ(· γβλβ Κρητικο Οαλληκάρι, ύκΐρπ Φ«νκ χβΙ φΐλόστοργα δίχετκι σήμερο τή προτομη τού, φρου ρον ά «οί μ ήτο τής ελευθερίας, το δ(ναρο τής όπβίβς έποτιοι μέ τό αίμ* Τού γιοι να σπιβζπ »η μερο .την Έλλάδα μας. 1ό εύλαβές προσ«ύνημ« κρός τίιν μνήμην -τού Ήρΐίος, Θά ζ«ν τανεύο α τί) φ«ντααί« μας καθ< μλρ« τούς έηιχοΰς υπέρ τής Ο« τρίδος «ν«νας τνν Κρητικόν Τι τανομαιχΗν. Ή Ιστορίβ τού νμΙ το μκρτυ ριχό τού Δασκαλογιάννη τ·λος, βά βδηγοδν την έρχβμινη νιό τητα, τάς επερχομένας γενεάς, (Ις την οδόν τού καθαχοντος Νέ πλήρη βντίληψι τήί ίντο λής £ας ο! χατοιχοι ΉρακλιΙ ου άναλαμβ&νουν την τιμήν της Φ«λ4{ε«ς .της πρβτομής τοθ Ά βανάτου Έίνομάρτυρβς Ααοχα λογιέννη νποοχόμινοι να ηλαιιβι ώνουν ταύτην μέ τον φΐιτβοτ* φχνο Τής αΐΜνίβς εύγνκμβσύνης Τ»ν μλ να τβ{ουν ώ; φύλκκβις άγρύπνους τον θαυμασμόν χ«1 % τόν οιβχαμΦν των «ρίς την Ιεράν Ανιον μνήμην. (Συνίχεια είς χήν 4ην θϊλίδα),
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον
  τική Θύελλα·. Την Πέμπτην
  κανόβ'ΐ». Καθ1 εκάστην άπογευμα*
  νή ώρα 6.15', εσπερινή ώρα 9 15' μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ. ■ Σήμερον τό «Κοοίτσι τή
  Σαγκάης* Κιιριακή ώρπ 10 π. μ. «ί
  νβάκ> μέ δρ. 6 2 μ. μ. νέον έΐτεισε
  διαχόν. Ά'ΐογΐ'ΐιμιιτινπί κιιθ' έ)·ιίστη
  ώρα 6.30Ί έσπεριναί 9.30' μ μ.
  ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΝ
  Σταθμάς Αθηνών.
  Πρ6γρ*μμο» 5πς Λαρίου
  1225 Σήμα—Έθνιχός Ομνος—
  Ομνος Νεολα(ας.
  "Ω5» Άστεροσχοπείου "Αθηνών
  12.30 Πίΐχίλη μουσιχή. (Δ
  σ<ο). 13 Ίσπανική συμ^ωνία τιθ Λ· λο (Δ'ακαι). 13 30 Είδήοεις.— Χρηματιστή ριον. 13 45 .Έλαφε* μουσιχή (δπδ ΐί)ς όϊχήιτρας ΠοθητοΟ) 14.15 Βίδήσεις.— Μετεΐβρολβγ χον δελτίον.—Κίνησις άγορας Ώε ραιως. 18.45 Έμβατήρια χαί έλλην χοί χοροί. (Δίσχοι). 18.55 Έργα δι' ορχήστραν. (Δ οχο ι). 19 25 "Αριι-ς μέ ϊιασήμους έχτε λεστάς δίσνοι;. 19 45 Όμιλία διά την Ε.Ο.Ν 20 Βίλς. (ΔΕσχο). 20.20 Έργα διά τραγεθϊι (δαό τεθ χ. Γίω-γίου Μ.υλα, 6α θυφώνοκ). 20 50 Είδήσεις. 21 Δημβτιχό τραγοθδι (διτδ τής δίδος Λίλ- ς Γιαβοπούλου συνοδε'α λαΐχων όργάνων. 2130 Όμιλία. 21.45 Ιον ειδικόν μουσιχίνπρό γρομμα. Έργα Μπάχ (δπό τής "Ανν«—Βχρβαρνς Γεωργιάδη Σπέ χνερ Τσέμπαλο'Επιξηγη ιατΐχή εί οήγησις δηό τοθχ. θ. Γεωργιάδη). 22.20 Είδήσεις. 22 30 Ή ταχτιχή δρχήστρκ τοθ σΐαθμεθ (υπό την διιύθυνσιν τοθ χ. Γ. Βιτάλη). 23 20 ΝυχτεριναΙ είδήσεις. 23:30 Έλαφρο τραγεθδι (5πό τίς χ. Χούλας Στήβεν;). 24 Τελευταίαι είδήσεις. 0.10 Μουσιχή χοροθ. (Δίσχοι). • Κσνιΐς δέν θά μάθη ■Ος γιννήθηκι κ· Ι τω; ν,έθανε ή Πρινήΐΐσσα Έλισάβετ Ταρακανέβα. Δυσ'υχισμένη ξανθή μι· κροθλο! Τόσο λίγο £νο· χη! ΕΙχι άγαιήσει μ' δλη ιή δύνσμι τής πσι· δικής της ψυχής. Ή 8υ στυχία της ή·αν 8τι Φά· νηκι «ολθ αδύνατη για τι) μοΐρα της.» Τό γρονογράφημα Ό άνδρΐάς Δασκαλογιάννη. Τά προχθεσινά άιτοχαλυπτήίΐα τοθ αδριάντος το·3 ήΌωος Δα«<α λογιά/νη μβς ά ΐεκάλΐνψ«ν χ*1 Ινα Κρητιχδ ταλίντ.0 μεγάλου μ'λλον τος χαί άξίας, τίΰ Ρεβυμνίί γλύητου χ. Κανακάκη, 'άιι·ζ ά τί 5ωαε τίν ίθνομάρτιιρα ή-ωχ δ<τω; τον ίραματΐζετο ή λ»ϊ<ή μοθσχ χαί ή λ:ϊ<ή ψυχή Έτσι χω?1ς την πατριωτικήν των ϊψ.ν τά άπ·3χαλυπ<ή·3ΐ£χ αύ: «ίχί-ν χαί την ιδιαιτέρας Κρηιι χήν. ΤΑ- Ή μΐγαλυτέρ» κινη ματεγραφική δπμιουργία των τελευταίαν ίτδν μέ την νέαν άποκάλυψι τού Μΐνηματογράφ·». ΑΝΝΥΒΕΡΝΑΙ Μοί τίν ΠΙΕΡ ΡΙΣΑΡ ΒΙΛΜ Σχηνεθεσΐα τε Ο μέγα· λου Γάλλου σ ηνοθέτου: ΦΕΝΤΟΡ ΟΖΕΠ Την Πέμπτην Μεγέλη Πρεμιέρα ώρα 9.15 μ. μ. ΣΗΜΕΡΟΝ ϊτ·ν χινημκτογράφον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ Αλλος ϊνας ανδρ ι άς. ΚαΙ είς τά Χανιά πρέπει τώρα νά άνεγείθη' άλλας Ινας άνδοιίς, πλή:ης αίκός είς τόν Ιθνομάιτυ ρα Δισχαλογιάννην. Ή Έπιτροπή πίύ ιίίγίσΒπ διά τόν άνδριάντχ τοθ Ηρακλείου χ» Ι έ έμψ^χωτής τοθ Ιργου αύΐεθ ταμίας χ. Νικ. Σγουρομίλληί πρέιει νάιύγου>τή
  παγ«ρητίου ένισχύσειβς. Όργαν
  σμοΐ χαί άτομα έχομεν ιεράν δπ
  χρίωσιν νά συνδ,'άμωμεν τίν αν
  δριάντα των Χανίων χαΐ νά άπ
  δώσωμεν τόν δτειλόμενον φδρο
  είς τϊν θρϋλον τοθ Δχσχαλο
  γιάννη.
  *♦*
  ΑΙ καλλιίργειαι.
  Μέ την επανάληψιν των βροχω
  ήρχισεν έντατική ή χοτλλιέργεια
  καθ1 δλη ν την ύπαιθρον. Καί ή
  το χαιρδς.
  ΑΙ χαλλιέργειαι τοθ >0ν πρέ
  πει νά λάβουν έκτασιν μεγάλην
  άπεριόριστον, ατελε.'ωτον! Άπό
  την ήν θά ίξαρτηθίθν οί χυρΐώ
  τεροι ζωτιχοΐ πόροι τής άνθ'ωπό
  ;ητος χαί ίδιαιτέ(ω; των
  ρων χρατων.
  ***
  Καλάς οίωνός.
  Ζωηοάν κίνησιν παρουσίασε
  την ητρελθίθσαν εβίομάδα ή άγο
  ρά 'Ηραχλείου. Τό γεγονός δέν
  είνε υποθέτομεν άμοιρον αί
  ξίας παρά τίς δυσχερεΐς συνθήκας
  τής έποχής χαϊ τά χαθ' έ<άστην άναφυόμενα προβλήματα. Διότι αποδεικνύη ζωτικότητα «Ο έμπο ρίου "Οίαν δέ υπάρχη ή ζωτιχό της αυτή αί δυσχέρειαι χατανι- χωνται χαί τά χαλά αποτελέσματα δέν άργοθν νά έλθουν. "Αλλως τε χαί τά χράτη χαι αί άγοραΐ των έμπολίμων άχόμη, ίέν άηοχλείουν τάς εδνοΐκάς προϋποθέσεΐς άπό τάς οποίας εί ε ϊυνατόν νά ωφεληθή τό εμπόριον χαί αί χοιναΐ άνάγ χαι νά Ιξιιπηρετηθωσιν. ι ΜΙΝΩΑ' ΣΗΜΕΡΟΝ δρα 9.30 μ. μ. "Ενα δρκματικό περι- πετειδδΐς άριστούργημα γυρισμένο στήν αίματο- βαμμίνη Κίνα. Έτοτιόίας Κ. Άβρβμίδπ νμΙ 1. Φιλιχηίδα Δηλοθμιν λίγφ αναχωρήσεως μας δ·ά ϋειραιβ: οΊοι έ< τ&ν ηα ραγωγδν ίέν ηροοήλθον νά πλη ριοθοθν παρακαλούμεν νά άποτα θιθν ·Ις :4 έν ΠιιραιιΖ γραφείον Μ< Γλά ΤΙ ΤΗΣ ΣΑΓΙΑΗΣ Μεγάλα βασανιστήριατών σκλάβων υπό των λαθρεμ πόρων τής λευκ()ς σαρ- κός. "Ενα κορΐτσι πού όρ κΐζεται νά έκδικηθ^ μόνη της τούς δολοφόνους τοθ παχέρα της. "Ενα*κοινωνι κό δράμα πού θά συναρ πάση κσΐ θά συγκρατηθή άδιάπτωτο τό ενδιαφέρον σας. Μ* την ύπέροχη Κι· νέζα: ΑΝΝΑ ΜΑΙΗ ΒΟΓΚ ΚαΙ μ(α κωμαδΐα Σαρλώ. Σήμερον ωρα 5 μ. μ. ολόκληρον τό (πεισοδια- χόν ΜΑΥΡΟΣ ΑΕΤ6£. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΑΑΙΟΔΟΓΟΣ ό δι ΑΙ ΓΑΛΛ1ΔΕ2 ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ Δεκάδες χικιάδων Γαλλίδων ίπι στοατίύθησαν διά την ά'μυναν τοΰ ά μάχηυ πληύυσμαΰ είς τά μεΐόπιοθεν. Ή χαριτωμένη σΰη'] Γηλλίς είνε άπό τά σΐρλέχη τής όργανώσεο)ς «μυνης κατά των άεροποοικών'έπιδρομών. ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΘΗΚΟΝ Επιβάλλει νά γίνξΐ, ή έφ$τεινή καλλιέργβι*, έν τατική καιί ιΙ| μεγάλην έκτασιν. Τα πράγματ» βο·δν καί λέγουν ·τι ίλα τα προϊέντα μ»ς, ολα γενι Μ&ς τά προϊβντα της γίί{ θά ύπερτιμηβοϋν, 8« δ· χούν μεγάλην ζήτησιν χαί θ« προΜκλέβουν εΐα- ροήν {άνού συναλλίγμα τ·ς Γεωρνοί, στρβφήτκ μέ πδποίθησιν εί; την νυν· Αυτή θά οάί δώση Μαί πάλιν πλουσί·υς τούς χαρ πβύς τη; δταν καλλκργη 80 ίντατικδς τά περιπα&έστερον άνάγνωσμα Ο ΣΟΥΜΠΕΡΤ ΚΑΙΗΣΕΡΕΝΑΤΑΤΟΥ Κ ΟΙΝ Ω Μ ' ΚΙΝΗΣΙΣ. - Ά>ρχο>ρησε χθέ-ς δ!1
  'ΑΟήνος ό έν Ιεραπέτρα εμπορος κ.
  Ί. Άΐ'ράκης.
  ΕΟΡΓΑΙ - Ό χ. Νικόλαο; χατςν
  Ηάκιις βιομήχανος δέν θά έο.πάσο
  αυριον καί δέν θά δεχΗ{ί έπισχέ·ψ6ι-
  Έτίσης 8έν θά εορτασ^ ό έν Νεοι'
  πόλρι βιομήχανος κ. Νικόλαος Καλλι
  Ό τίνες τί;ς
  που εΐχε
  φωνίίς α&ΐοθ τοθ
  τδ πριατ«Χϊΐ
  ^ΐτίσιις δέν εορτάζει χπί δέν δβ
  χρ'αι έππχΕψεις ό κ. Νικόλ·ιος Πλά
  τη)· δΐ'Μΐθυντης τοθ Μοιιαεί >υ
  χλείο»
  νιι6ισ ενός νά διατάσοη, χαί πίδ κ()λαος ρ. Κεφ·λοΎιίννη .
  π>ντ?ς νά δπα*θύθυν οί δλλίΐ 'Κττισης δέν (Όοτιιζη οΰ,-ε
  είς τάς τάς διαταγάς τού! τ«.ι επισκιψιις ό χ. Νι«.λ. Λΐ
  Ό Σ40μπ.Ρτ «προχ-ί,ρηο, ιι. ί-^Λ^.""*·"^ "
  χά αχόμη βήματα... Ιω α βτ·»ο _.Επ,σπς 8<ν Α.ρτάζε· οί!Γε »έ<6 Ταν «Ον ά ·ίς ΤΟν ΧθΊΐητα.. ,0 Τί ται (',-ησκή|Μΐς Λ κ Ν. Μπ»»ρν'λος. λευτβίος αύτϊς τόν άνεμέΐρησ· μ* 'Κί δέ »ά έά Ινα 6>ίμμα άπδ ήν χοουΐρήν
  ε«€ τα νυχια... ,
  Ο Ι.Ομπιοτ (σΐΐχετο μπροστα
  Τθυ θάν την δρεγμίνη γάΤ3. Έθεί
  κ»το >δειλβς χ«ί ντροπιασμίνος
  σαν Ινοχ,ς ΚαΙ ^ τό ««...
  πως ίέν Ιπταιι ο»ίτ[ποτβ,πω;ήίαν
  άθίδο;. Ή Καρολίνα, ίν άγνο'α
  υϊόν
  'Κπίση; δέν θι'« εορτασ^ η
  γρν^ια τοΰ ε^1 πϊχ (ίντισπν τα »μι
  χοί) κ. Γκυργ. Μΐ|λκιρά διά τον
  των Νίχον.
  Έπίσης δρν ίορτάζιι ό χ. Νί<Ος Κρασαδάκΐ|ς δικηγόρπς. Λΰριον Η)()τΐ|ν τοϋ Αγ. Νιπολά γραμμά- ετων σννεργά- σνναδέλφον των Ά&ηνών « Ελεύθερον Βϊ/μα». ο ΣΤ Ο ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ» Μ' αυτόν τόν τίτλον I- ξετνιωσεν ή ειαιρεία «Πνρσός» παρέδωχε είς τύν αναγνώση χον κόσμον της Ελλάδος μιά σει ρά χροχογρσφημάτων τον κ. Π. Παλαιολόγον, πού τόσον διαβάζε ται καί Ιχημαται χαι ονμπα&εϊ- ται χοι ι!ς την μεγαλόνηαον ώς διανοούμενος χαί ώς χρονογρά φός άπό τονς μάλλον δημιονργι κονς, τονς άλη&ινά χαί πάντοτε έμπνενσμένονς χαι [τονς δίδονχας ημέραν ενα χομμάτι'τής ψν χης των, {ίς την άπληστίαν τον Έλληνος αναγνώστου. Τό χρονο· γράφημα τον φίλον συνάδελφον κ. Παλαιολόγον δ«ν απετέλεσε μό νο δροαιά χαί ψρεοχάδα ηνεόιαα τος ηον δλο άνανεώνεται χαί δλο άνεβαίνει ιίς χά ϋψη τής λογοτεχνί άς, άλΐά χαί την άξιαγάπητη αιή λη έχείνων που ιίξίύρονν να δια βάζουν, ιά χρί'νουν, νά βα&μολο γονν χαι νά ξεχωρίζονν πάντοχβ τό καλύτερον. Ή ΐχδοαις τής εταιρίας ιΠυρ οόζ» πρέπει νά έχτιμη'&ϊ) άπό χον κόσμον αυιόν πον διαβάζει Πά 'λαιολόγον χαι ώς προοηάϋεια ν- περ των Έλληνιχών γραμμότ·ον χα« ώς εμπνεναις αρίστη. Διότι δίδει είς ενα χομψόν χόμον τό ά πάν&ισμα χον ^Ελληνικόν χρονο γραφήυατος, τον χρονογραφήμα τος ηον ηαρήλασε μί Ιδιαίτερον παλμον χαι Ιδιαίτερον χρώμα άπό τάς οτη).ας μιας εφημερίδος τής χον «τ 'Ελεν&έρον Βή· τού είχεν Ιμν*νισθί) ε,Ις την λ βέρνοτ, ν» αύΐός Ιϊ-ι έιταΐε είς τίποτε άν τό χορ'ελλ^χι έπεσεν από τά μχλλιά της <αΡώ; διέσχι ζε τά χωράφΐα μέ τά στάχυα .. Καί τί έπταΐεν αύτό(, άν πρό ό· λίγουΒμόλις ή ΚαροΜνα τόν είχε' φιλήση; Έν τοσΐύκρ δ Έπισης ό κ. Νικολ. Γ. ύπίιμπβ «έν ^ έορτάζΒΐ ο ι" τ ι οίχεται επι .ς κυρίον εορτήν ιοθ Αγ. λι'ιου. Ό κ Νικόλ Σαριδάκης δέν δέ χεται ίίΤισκέψρ,ς ηΰριον. - Έπίσης 6έν έορτάζρι ιιύΊε δ('χεται ό κ. Ν. Φελοιιτ.ζήί. Ό κ. Νικόλ Πίκοιιλας μΐ|<ανικΛς δίν έΊιοτ,άζρι έτίπης λυ ψ πινΙ)»ος. -Έπίσΐ]; δέν 9ά ήε^ίΐιιϋν ρν ό κ. >αί ή κ Νικοϊάοπ Βογΐ',τζάχη.
  φιλήση; Έν τοσίύΐω δ φτωχίς ό κ. >αί ί, κ^ Νικοίάου" Βογ.'.'τζ^',ϊ
  ΣθΟμπερΤ είχε μιά αϊ θηΐΐν ώΐάν( -Έπίηη; δέν έορτάζει οΰτε ο>χε
  τό φίλημά της νά είχεν αφήση τ <ι έ.·τισκά|>ι:ι; ό κ. Νικος Τζι*νάχΐ|ς,
  είς *&™Μ™Ιφ*&*ν^'ΓΚκ^$^* '^ι"ν ό
  λα πεΰ δ'άβαζε τάχα ό χίμιςς κα
  Ρώ; ιό αυστηρόν βλέμμα τού Ιπε
  φΐεν επάνω τού · ΝϊΙ, ό φτω
  ός £ Φράντ ιίχε μιά αίιθ^σιν
  ώσάν τάχα δ κάμης διάβιζεν είς
  Τό πρόσωπον τού τώ; πρδ δλίγου'.
  μόλις, μέσα ε'ς τό ταπεινόν σπίΐ βαΠΤΙΣΕΙΣ - Ό χ. Έμμ. Κον
  ΤΙ ΤθΟ επιστάτου, τ) χόρη ΤβΙ»τΟν{ δυλάκης δικηγόρος έβάττισε την
  ης ^
  Έτίσης δέν ι'ορτάζρι οΓ'ΐκ 8(χ8
  ται ό κ. Νικόλ. Μύρ Πίΐπιι6άκΐ|;
  Έττ σπς δέ·· έοριάζρι οΰ'ε ίίέχε
  τια ό κ. Νικ. Ίο)ΐιν>ί9ης ίμπομος.
  —'ϋΐτίσιις ό κ. Νικόλαος Μοί Κοχ
  ά τρα/τεζιτικός, δέν δίχκται
  φίληαε...
  —Κύριε Σ'.Ομπερτ .. είπεν δ χό
  ματος».
  ΔΛΣΚΛΑΟΓΙΑΝΝΗΣ
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  ..ΧΡΟΝΟΝ"
  Επί τ$ «ύκαιρία τδν &πβχαλυ*τηρ(«ν τοΰ κν-
  δριάντος Δ«σκ»λονι«ννη ή συνοίοελφος «Χγο
  ν«ς» τδν Αθηνών η»χισε τϊτν ^έξιστόρηβιν τής
  ζωής καΐ τού μαρτυρίου τ«ύ έθνικοϋ τούτευ ή'ω
  ος, τού όπο(βυ την μνήμην ετίμησε τόσον ίπαξί
  ως ή μεγχλβννησος.
  Τό πρώτον φύλλον τού «Χεόνου» μίτήν ίξι
  στόρησιν τής ζνήςτοϋ Δααχαλογιάννη χυχλβφορβϊ
  οήμιρον είς την ηέλιν μ«(.
  χαοδιά τοθ μουσιχοθ χτύπη
  σε. Τί θά τοθ έλεγεν ό πκτέρας
  τής Κϊρολίνας;
  —Είνε άλήθεια δτι χρές τδ
  βράδυ είσθε μέ την χόρη μ?υ
  Καρολίνα είς την ταβίρνα των ά-
  γροτων...
  Ό Σοθμπερτ θά μποροθι» ν' ά
  ■πώ. δΐν ή;αν διόλου ά
  λήθε.α πώ; ή<αν είς την ταδέρν» μιζ( μΐ την νεαράν άριστοχρά ι δα. θά μποροθσε ν' άπαντήοη πώ; στήν ταβίρνα ήΐαν μόνος τού, χαί απλώς είδεν Ιξιφνα την Καρ?λ(- να νά καταφθάνη χαί νά χατευ· θύ-εται είς τό τριπέζι τού θί μποροθσε νά φωνάξη χΐλιε. φ^ρές πΦς είνε άθώίς, Άλλ' δχι! Δέν ή θελε ν' άνήση έχτεθειμέμη την! ρελθοΡσσν Κυριακήν τό χαοιτωμβνιι άγοράκι γοΟ κ. Έμμ. Περά*τ| δώσας είς αΰτό τό όνομα Γεΐόργιος. Ν« τοίς ζή"11· ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. Μολις συνελ θόντες έκ τής ιτληξάσης ημάς άδοχή τού πυμφορας διά τοΰ αίφνιδίου Οα νάτου τού προσφιλοΰς συζι'ιγου καί ποι τρός μας Νικολάου Λ. Κουλεντάκη αί σ()ανο(ΐρθα βαθείαν ύποχρέοσιν δπ<«ς κ·»ί διά τοΰ τύπου έκφράσιομρν τάς θερμάς εύχαρισείας μας πρό; πάντας τοΰς συνο'νιΰσαντας την έκφοράν τού κοί όττ'ΐισδήποτε συμμκρισΐτέντας τοθ πένθοιις μας Πέρι 3 Δεκε. βρίου 193!). Ή βαρυ/ΐε·νί>οΰσα οΐκιιγένβια
  Νικολ* ο« Α. Κόυλε ντά «π
  ***
  Γύρω στήν πό Αι.
  Ή πηρελθοΰσαι ΚμριακιΊ
  η μμη η „ ^^
  χόρη, π&υ οτ*ς άιτεδειχνύετο, εί σκαλογιάννη.
  χε παρασυρθή μέχρΐ τής ΤαβίρναςΙ - Ή όποία ώς καί άλλαχηΓι γράφο
  άπό αγίπην πρός βδ.ίν. ,/Ηιαν'μβν ΰπήρξβν ίστομική διά τό Ήρά
  εΐοιμος ν^ θίίβιαοθϊ γιά την Κα κλει0.νΛ
  ρολΕνα. "Ω, θά ήτον τόσον γλιι
  «ε ά ή θυσία γι' αυτήν. Κ%[ &
  πήνιησεν, έ/ΐιβχ;ύ/ων
  την θέσιν τού, μέ ίνα ξερό:
  —Μίλιστο!
  Ή λαχανιχή. άνευ διχαιολογι
  ών, άνευ έξηγήσειον άϋάνιησις,
  φαίνεΐαι νά θύμωαε τόν χέμητα,
  ύ είς τόνον αιφνιδίως είρωνι
  χον, τοθ είηε:
  (συεεχίζεται)
  ΤΟ ΓΚΑΡΑΖ ΝΙΚ. ΠΕΤΡΑΚΗ
  Μετεφέρθη δπισθεν τοθ Μεγάλου Στρατώνος
  καί παραπλεύρως τοθ καταστήαστος ΜΑΛΛΙΩΤΗ
  άπ' 8που θά εκτελή μβτά τής γνωστής ταχύτητος
  καί ακριβείας, τάς παραγγελίας ττΐς άξιοτίμου πε·
  λατεΐας τού. Αριθ. τηλ. 4 40.
  Η ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
  Την ΙΟην Δεκεμβριού
  θά γίνη καθ* ·λ·ν τό
  κρητός ή έορτή τοδ δ«·
  σβυ; άπβφάοει της έθνι
  κης κυβερνήαεως, συμμε
  τοχό τδ»ν κατά τόπβυς
  συνταγμάτων σ τ ρ α τ ο ΰ
  τής Έθν. Όργανώίεως
  των μαθητών ολων των
  Έπιβάλλεται νά κατα·
  νοηθή Α σημοισία τής έ·
  ορτής οί ύ της Μαί να προ α
  λάβη παλλαϊκόν χαρκ-
  κτήρα. Έπιβάλλεται α-
  κομη νά τή5 δ θή τένβς
  ζνής κοιί να προκαλέση
  συναγΐρμόν έορταοηχόν
  καί είς την πόλιν μας.
  Εθνικον Λ«χ«ι·ν
  Ή ανανίωσ ς των γραμμήν
  διά την Β κλήρωσιν ήρχισεν χαί
  λήγει την ΙΟην Διχεμδρίου. Π χ
  ραχαλοθνται οί χ. χ. συνδρομηταί
  νά σπευσωσιννά άνχνεώσουν ταυτα
  εγκαίρως ίιότι πέραν τή; ώ δ.ω
  προθεσμίας τό Πραχτορείον'οδδε
  μίαν ευθύνην Ιχει.
  (Έχ τοθ Π
  ΠΩΛΟΓΝΤΑΙ ξ
  Ίλα π5λιΙ0«,π«Ρ* τβν Χανίων
  (Πόρτβ (πΑησίον άποθη«βν Καλο
  χαιρινοθ). Τιμαί συμφ4ρΟϋσβ1ι ·0
  'λοι ίμοθ π«βλοΟνΐβι χαί »4
  λία πλ?ρ«μϋςΠΙ2
  λία
  8.
  γραφικοιΐέρα
  είς την προχθεσινήν τελετήν.
  - Υπήρξαν αί όμάδες κον όπλαρ
  χηγών καί παλαίον άγωνιατών μέ
  τάς τοτικάς ένδυμασίας.
  - ,'—Καί την ίίγέραστον πνοήν τής
  Κρηπχής Αεβεντια:.
  - Καί ή νικτερινή βροχή τής χί)ίς
  σϋνεκεντρωσε τά Ίκανοποιηΐικά σχό
  λια των συμπολιτών.
  - Ίδί^ των ένδιαφερομέ α>ν μέ
  την πορείαν τή; παραγωγής ήτις τΒ
  λευταίως εΐυχεν όμολογουμένως μιας
  κανονικής κσιρικής εξελίξεως.
  - Είς την προχθεσινήν έτιβλητι
  κήν τελρτήν άξίζει πάλιν νά έξαρθή
  ή συμβολΐ τής Μουσικής τοί Δήμου,
  -"Ηοις έκτύς τής καθ* δλου συμ
  μετοχής της είς την εορτήν.
  - Εξετέλεσεν εκλεκτόν μοιισικόν
  πρόγραμμα είς ιήν περιοχήν ΰ,τοιι
  ή άποκαλυφθεϊσα προτομή τοϋ ηρωος
  Δασκαλογιάννη,
  — Είς τό πρόγρομμα τούτο περιεί
  χοντο καί τελευταίαι αυνθέσεις Κρη
  τικοΰ περιε/ομενου τοϋ άρχιμουσικοϋ
  της κ.
  "I.
  Λεληβασίλη.
  —Τά^ «Νικολοβάρβαρα» είς τα ό
  ποία εισήλθομεν άπο τής χθες ίιιρ
  τής ώς γνωσιόν τής μεγαλομάρτυρος
  Βαρβάρας την "ιεράν λειτουργίαν ττις
  οποίος παρηκολούθησαν πολλοί χρι
  στιανοί είς τ<«ύς ναού; τής πόλε-ιης | - Διακυίνει κατι'* τάς λαϊκάς διιξα σίας επίΐασις τοΰ χριμώνος ήτις κ<ά πιιρατε'νεται συνήθεις καΐ μετά την εορτήν τοΰ Άγίου Νικηλάου. - Έννοεΐτπι ότι αι δοξασίαι αύται δέν συμβαδίζουν πάντοτε μέ την | - Είς τόν κινηματογράφον Πΐ'υλα κάκη προβάλλεται «πό τής χ()ές ή «Άσιατική Θύελλα», ενα έργον π->ϋ
  έκαμε κρότον παντοΰ δπου ποοιΚλή
  θη μέ πρωταγωνιστήν τόν μεγάλον
  τραγωδόν Κόνραδ Φάϊντ.
  - Είς την «Μινώαν» προβάλλβται
  έξ άλλον τό ενδιαφέρον καί έττίκαι
  ρον έργον: «τό Κορίτσι τής Σαγκάιις»
  μέ την Κινέζα καλλιτέχνιδα "Ανναν
  Μαίη Βόγκ,
  Ο ΡΕΠΟΡΤΕΡ
  ο οδοντιατροζ;
  ΤΑΚΗΣ Π1Π1ΑΟΠΟΪΑΟ!
  Συνεχίζει τάς εργασίας τού
  είς τδ ιατρείον τού όίός Σχ
  τωβριάνίου 20 Αθήνας.
  Διχιται 8—12 χαΐ 4—7.
  -VII,
  κ..
  Μ.,,,
  ΙΙινη, )„
  * Νιχα; Τ- °*
  Λ» ΤΙ,» „,
  εε*Α·βς ·νζιη~
  >άε- Α. Κο»*εη
  ο,ιως
  Κ
  την έ—«ν*
  Κ* —εΐ|ΐικιοιι«η«ς ΐο»
  »►¥«<«> 1939.
  ι*ν·<Η·βα ο<»»^ιιι« μ Α. Κονλΐντε-η ήν π&λι ιι»«η; τι» Αα· οιά ΐο Ή "«"Ι" όμ*&κ *·»·««·» καλαί ·* β·*·*··*· Ι" τί,; ΐΐβ Οίκονομική ζωή ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΓΟΡΑ ΗΡΑΚΛΡΐπν ΑΕ τιμαί τβν ΣΟΓΔΤΑΝΙΝΑΙ Λ δρ. 6' Υ' Ελεμέδες α* » β' • γ' ΤΑΧΤΑΣ α'δ' » γ' 2ΤΑΦΓΔΑΙ ΡβζαχΙ Λβνδίνον διαφόρων προιίντων είχον χθές Ι ΣΕτος 14 501 Κριθή 13.50 Βώ 14.— 13.— 12.— 11.— 10.— 9 50 7 50 6 50 5 50 4.20 12 50 11.50 10 50 10.— 4 70 3.— 3 50 ΟΙνοι μίστατον Γλΐθχος » "Ελαια ΣΑΠΩΝΕΣ ΔιυχοΙ λ' » 6' » ϊ' Πρασινοι α' » β' » Υ' Μίταξα ώ; εξής: 850 5.30 5 40 20 - 21.- 17— 18.— 26 80 26.— 24.— 23.— 21.— 20.— 19.— 400.— 450 Τιμαί Συναλλάγματος Άγορ* Πώληβις ρχϊ "Αματΐρδαμ όλ Βρυξίλλαι 'Αλεξάνδρεια 546.— 140 — 3.09 3140 74.30 53 30 4.62 560.— 550.— 142.— 3.13 31.85 75 30 33 80 4 88 564.— ΤΙΜΑΙ ΚΛΗΡΙΓΚ Βερολίνον 42.— 43— Τό μεγάλο έργον τού Βίκτωρος Ουγκώ. Κοπΐγχάγη Παρίσιοι Μιλβνον Πραγα Ζιιρίχτ] Βρυξέλλαι Βουδαπέσχη Βελιγράδιον Κων)πολις Βαρσοβία 27 05 3.09 6.96. 4.31 31.30 4.62 23.46 3.15 104— 21.12 27 40 3.13 7 02 4 35 3185 4 68 23.95 3.18 105- 21.32 Έγκυκλοπα ιδε ί α Δι' έκεΐνους πού Οέλουν νά πλοιιτΐζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους. ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ Οί "Αθλιοι. (Μόν Όχι. ΚαΙ τί λοιπόν ύπάρχει υπέρ χον ή.ιον, άνωθεν τούτου* πέραν ετι αύτοθ; Ό θΕός! Την 6 ΊουνΙου 1832, περΐ την ένδεκάτην τής πρω Τας 6 κήπος τοθ Λουζβμβούργου ήτο ερημος καΐ γ) συχος. Τα διάφορα &νθη άνέδιδον άνεκλάληνον εύω δΐαν, τό δέ άπλέτως διακεχυμένον ίπ' αυτών φ©ς αρρητον γοητεΐαν. ΟΙ κλάδοι, υπό την μεσημβρινήν τοθ ηλίου επί¬ δρασιν, ύττέφρισσον όργΑντες περίπτυξιν. Επί των συκομορβών εβριθον α( ύπολοΐΰες, οί δέ κορυδαλλοΐ διά τοθ ρόμφους Επληττον τόν φλοι- όν των δένδρων. ΟΙ άνθώνες άτιε^έχοντο την βασι λε(αν τοθ κρΐνου. Τό έξοχώτερον των άρωμάτων είνε τό έκπεμπό μενον έκ τής λευκότητος. Ό ήΚιος εχρύσωνεν, έπορφύρου κοΐ άνέπτυσεν επί μάλλον τό πορφυροϋν των ,λειρΐων χρώμσ, τό άποτελοθν πάσας τάς άποχρώσεις της φλογός με ταβαλλομένης είς άνθη Γό ιιάν άπέπνεε χάριν καΐ φοιδρότηΐα καΐ αύ τή δέ Ιτι ή βροχή ήτον έγγύς χωρίς νά ίκφοβιζη οότε τό αΐγόκλημσ, ούτε τούς ίάσμους. Αυταί αί χελιδόνες ϊτιταντο χαμηλά, λβίχουσαι τα μυροβόλα τοθ κήπου'έδάφη, τό πάν εν αύ ξ» άπέπνεεν ευδαιμονίαν καΐ β όν άμέριμνον, άφρόντι δα 8λη ή φύσις άνέδιδε πσρθενικόν τι άοωμα, ά πέπνεε την αρωγήν πρός τόν πλησίον, την _άντίλη ψιν, την πατρόιητα, την θωπβΐαν, την οΐνλην τοθ φωτός, την αΤνλην τής ήρεμούοης ,συνειδήσβως. ΑΙ άπό θεοθ κατερχόμεναι σκίψεις ήσαν ά· Φρόπλατοι καΐ άβραΐ, ώς χεΐρ παιδός φιλουμένη. ΑΙ υπό την σκιάν των δένδρων εστημέναι προτομαΐ γυμναΐ καΐ λευκαΐ ώς ήσαν έφαΐνοντο περιβεβλη μέναι ίσθί|τας υπό τοθ φωτός διατρήτους, ώς θεό τηΐες περιβεβλημέναι ράκη ήλιόστικτα, πανταχόθεν κρεμάμενα ώς άκτΐνες αύτοθ. Πέριξ της μεγάλης δεξαμενήν, ή γί) ήτο κατάξη ρος κσΐ φλογισμένη. "Ανεμος έλαφρός ύιιήγειρε τΛδε κάκεΐσε κονιορτού1 νεφόδρια. ΚΙτρινα φυλλα παραμείναντα άπό τοθ τελευταίου φθινοπώρου πε ριχαρως περιΐτιταντο καΐ εφσΐνοντο χαμινιωντα. 'Η άφθονΐα τοθ φωτός εΤχε κάτι τό ίνθαρρυντι ^(συνεχΐζβται) »*>
  ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  -==--0 "ΤΕΚΤΟΝ"
  Μαθηταί γυμνασΐων ^
  τικως διδασκόμενοι επί
  Χ -ολιτικων η*^
  πρόγραμμα διδακτέας Ολης η
  λων Πολιτικών Μηχανικόν τοθ
  βομΐκήν καΐ σχέδΐα οΐών
  σιν χωροβάτου καΙ ™*^1^ά^ματα μετά
  δραυλικήν κα πάντα τα τεχνικα η« ΐί· ·" .
  σχεβΐων. ίφαρμογων, μβλετών καΙ άσκήσεων είς
  ^οναδιή ρ
  •«τωνΣχολων τοθ Πολυτε
  Σχολωνκλιτ.. βσους ^
  «τικάς έταιρείας δδοηοιίας,^ΐ
  δήποτε τεχνικάς όπηρεσίας καΙ^
  Βρομήσουν είς τόν Ιεχνικόν Κλάδον
  ) β[ς οΐασ
  'νά σταδιο
  καΧυτ.
  «ΤΒΚΤΟΝΟ-»
  β Ίταιρ(α( κλπ.
  βθΐΐα ·ΐΗνο< ·. 'βμβν··· 'ΑΜνβι. Α'. 'Η τελευταία λίξ·ς τίίς πολε- |ΐιχτ]ς Ιηιστήμης: Τα άσφυξιογό· να, τα βιάνορα 8-λ-τηριώΐη αί- ρια, μέ τα ίποΐχ ίκαμαν δπως λίγεται, οί ΓΐρμανοΙ την θλιβε¬ ράν αρχήν, χαχά χδν τελΐκταιΐβν παγκόσμιον πόλεμον Άληθινά Γή· · τιλιυταία λίξις "Η μήπαις την είχαν είπϊ την λέ¬ ξιν αυτήν πρόγονοί μας πού ζοθ- ααν ίχχτοντάδες χρίνια ττρΐν ίιχίλ ) 6 παγχόσμιος πόλιμος Μόνον .. έχατοντάδις, χιλιάϊες χρίνια Ιχουν περάση άπό τέτε που δπως μας βιβαιώνΐι δ Γερμανος δόκτωρ Χίνς Χίνς άπδ τ) Βισ- μπάντεν, Ιγινεβ,δια πρώτην φοράν χρήσις άσφυξιογό'ων αν ίχι έναν τ! ο ν άνθρώπων, αλλά εναντίον ζώ ών. Κατα τα χυνήγιά των έπαιρ ναν οί Άσσύρΐϋΐ, βιβχιώνει 6 χ. Χανς Χάνς, οσάκις άγρικ ζίδα τα ό ίχυνηγοθααν διίφιυγαν χαΐ έκρύπτονιο είς σπήλαιν, χορμοΰς δίνδρον, τοίις όηοίους έκοίλαιναν εσωτερικώς ,χαί έτοποθιτ&09>ν
  άπο το ίνα μίρος αναμμένα ξυλο
  χάρβουνα, π'σσχν χαΐ θειάφι καί
  είσήγον τό μίρος αύΐό είς τό 2
  νοιγμα τΌ σπηλαίου, τό ίποΐον
  ϊκλειναν υστερώτερα, άπο τό αλ
  λο δέ μέρ^ς τοθ χοΕλου ϊίνδρου
  έ μέ «Ιδη φυσερών είς
  χήν οπήν τοϋ κοίλου κορμοθ. ΑΕ
  άναθυμιααεις χαΐ οί καπνοΐ π&υ
  έγίμιζαν τό σπήλαιον ήνάγχαζαν
  χά πΐωχά ζ.όα νά εξέρχονται άπο
  χό χαχα^ύγιίν χων, πολλάκις δ»
  τόσον ζαλισμένα π;ύ οί χυνη-γοί
  δέν ίχρειάζοντο χδν να μΐταχει
  ρισθοθν δπλα διά νά τα φ',νιΰσ?υν
  χαΐ χά σϋνιλάμβζναν ζωντανά.
  Το οίιτϊ μέσον, χρησιμοποιου
  μίνων ομως πολλών κορμδν ^ίν
  δ?ων, μετεχειρίζοντο χαί οί *£λ
  λην«ς, 5ίαβεβαιώνεΐ δ χ. Χάνς
  Χάνς, ναχχ χήν ηολιορχίαν πίλε
  ών, 6ιά νά πνίξΐυν μέ τούς χά
  πνοΰς χαί τάς αναθυμΐάσΐις τούς
  εις τάς έπάλξεις των τειχών μαχο
  μένους υπιρΐσπιστίς των έν λίγφ
  πόλε«ν.Διά μεταγενεστίραςεπΐχάς
  δΐαβάζομεν μίαν ίΐχορίαν των πό
  >έμιον ιών Άρέβων εναντίον των
  αχαυροφίρων, την άφήγτ)σιν χεθ
  Άραβος ίστοριχοθ Χασάν Άλ Ρλ
  μάχ πιρί άερίιον, περιεχόντων άρ
  σενικον χαί δπιον, «ΐών οποίων
  την χαχασχρΐπχιχήν επίδρασιν δέν
  ήιποροθσε νά εξουδετερώση ιΰςε
  ή ίαίυροτίρα πανοπλία», ί>ιά την
  εποχήν ίί χοθ τριαχονχαετίϋ; πό
  λέμου διηγιΐται παρόμοια πραγ
  μαχαι ϊνας Πο?ωνός αξιωμαχιχίς
  χοθ πυροβ&λιχοθ είς σχετικόν ϊ
  γίν τού εκδοθέν τό 1650.
  (σιινεχ(ζεται)
  Τα Χουστουλιανά
  καί αί καλλιέργειαι των.
  ΧΟΥΣΤΟΥΛΙΑΝΑ Δεχέμβριος
  (χνχαποχριχοθ μας).— Στό χέντρο
  τής Μεσυαρδ;, χά Χουσΐοιιλιανά,
  άποτελίθν πραγματιχά χον[όμφαλί
  τοθ πλεύσιου χαμπου Καί είνε
  ε/α άπο χά πλουσιώτερχ χαί τα
  μάλλον προοδιυτιχΐ χωρία μας.
  Δίίη πελωρ'ων αί'βνοβίω^ έλαιων
  έχτείνονται πέριξ τοθ χιοριοθ. Κα!
  πρός χήν οχθη χεθ Γέρω ποταμοθ
  άπλώνονται θκυμάσιοι άμπελδνες
  φτ)μισμενοι διά χήν ποσοτιχήν
  χαί χήν ποιοχιχήν άιτόίοσίν των.
  Καλλιεργοθνχαι δ' επί πλέον εί;
  μεγάλην χλ'μαχα χαί 5η<ιτ]τριαχά »αί διάφοα άλ^α ·ϊ5τ) ένψ συγ χρίνως είνε άι,κεΐά άνιπτυγμένη χαί ή οίίίσιτο: χτηνοτροφΐα Αύ χήν την εποχήν μάλιστα, μαζί χήν σποράν των ίημητριαΐών αυντελι! χαιχαΐ ή σηορά τωνπατιτϋν.Έϊώ χαθώ; χαί είς χήν Μητρίηολιν καί τούς Άγίους Δίχα'χαΙ είς ί >α χά γενικώς υπήνεμα,χαμηλάχαΐ
  χαχά σ^έπειαν θερμά χωρία τής
  Μεσσχρβ; ευΐοχιμιθ/ ιδιαιτέρως
  οί χειμιρινις χαλλιέργιιες των
  ΚαΙ οί γιωργοί έπωφελοθνΐαι
  αύτοθ τοθ προνομίου Καλλιερ
  γοθν πχτάτες είς τεύ; χήπους
  των σπιχιών, ιίςχΐ περιβ^λια, χά
  τω άπ' χίς εληές. ΚαΙ ί χούν ε/α
  «ίσίϊημα οηιαιντικό> δεδομίνου
  δτι ή συγκομιδί; γίνεχαι χήν δ
  νοιξ ν ίπότε οί παχαχες ηωλΐθν
  Ή όδός ΠοχεΙας "Α μμου—Σητείας.
  Δα χήν αποπεράτωσιν τής μεγίλτ]ς ίδιχής βρτηρία; Π«χε5ας "Αμμου —Σητείας, ή κυβέρνησις
  έχορήγησε κατόπιν είοηγήοίω; χοθ 'ΥπουργιΟ ΓενιχεΟ ΔιοιχητοΟ χ. Σφακιανάϊη'πίστωσιν 5 ίκατομ
  μυρίων 5ρ»χμων. Βίς την είχένα μας, γίφυρα «χυνοποτάμου> επί τής όδοθ αυτή , ΐίς τδ μεταξύ Προ
  φήΐη Ήλία καί Τουρλωτής ΐ
  Πβλέ 8 ά
  Προβλέπεται δτι χάρις είς τάς νέας πίστωσις ή ί54ς θά διανοιχβ^ μέχρι τής ανοίξεως χαί δ:ι
  χίτι θά έπιχοινωνήση ή ΣητεΓα μί την άλλην Κρήττ,ν, δι1 ο&τοχινήτου.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΣΤΕΦΑΝΟΝ (ΑΙ ΒΛϋΤΙΣΤΙΚΟΙ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  Μέ την τελειοποίησιν των έγκαταστάσεών τού,
  μέ τόν πλοθτον των εΐδικων ύφασμάτων πού διαθέ
  τει, μέ τό άρτιον τεχνικόν προσωπικόν τού κσΐ την
  συνεχή" παρακολούθησιν τής μόδας των βαπτιστικων
  καί των γαμηλΐων στέφανον έτελειοποιήθη είς τα
  βΤδη τού καί διαθέτει την πλουσιωτέραν συλλογήν
  των πλέον μοντέρνων βαπτιστικων καί γάμων είς
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΝΙΚΟΛ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ
  διά νά διευκολύνη την πολυπληθή" τού πελατείαν
  διατϊΐρεΐ ύποκατάστημα είς Μοΐρες, πλουτισμένον
  μέ τα χρησιμώτερα εΐδη.
  Όσοι κάμνουν βαπτίσεις καί 6σοι πσρίστανται
  ώς παράνυμφοι Είς γάμους Εχουν Ινα μεγάλο συμ¬
  φέρον νά επισκέπτωνται τό ΕΙΔΙΚΟΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙ¬
  ΟΝ ΜΑΣ έντός τί)ς παρόδου τοθ καταστήματος
  Τσαχάκη.
  ΤΑ ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΕΙΝΕ τα κομψότερα.
  Τα στέφανά μας άσόγκριτα είς τέχνην. ΑΙ τιμαί
  μας πράγματι αί πλέον συμφέρουσαν
  ΡΑΦΕΙΟΝ
  ΑΝΤβΜΙΟΥ Δ. ΜΟΥΜΤΡΑΚΗ
  ΔΙΠΛΟΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΑΡΙΣΙΝΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
  Έναντι «αρμακείβ» Χετνιειτάιιιΐ — Καμαράιιι.
  Ένδόματα άνδρικά καί γυναικίΐα ττολιτικά καί
  στρατιωτικά.
  Έρνασία ίπιμβμίλημέντΐ, έφαρμογή τελεία. ·
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ό >·. Κοονόλιο; Μπαρμη-υνά
  κης κατέβπΜβν υπέρ τοθ Άούλου
  τήί Γβρώντιοσοις ίρχ τριαχοσίβς
  (300) είς μνήμην το3 έν Φουρνή
  8αν6ντος βϊίου τού Δημητρ(ου
  Κυρι«Μκχη.
  '@ Μβρφΐι-ιχο; Σύλλογος ευχα
  ρισπΐ θερμδς τϊν βύγενη δ&ιρα
  την.
  χαι είς χαλ*ς τιμάς. Εφέτος δέ
  ιδιαιτέρως | ή παχαχοχαλλιέργιι»
  θά γίνη είς εΰρυτάτην Ιχχασιν.
  Τό χήρυγμα τής έντατιχής χαλλι
  εργείας τής γής, ιύ?ιν έδώ χήν
  δίκα'ωσιν χαί χήν πλήρη έφαρμο
  γήν χου.
  Έ χχχτινή άΧλωστε συγκοιν»
  νία δι' αύτοχινήτου δϊευχολύνει
  σπουδαίως τάς μεταφορΐς χαί χων
  λιπασμάτων χαί των ^γεωργιχδν
  προϊόντων. Κ«ί συντελεί σπουΐαί
  ως είς την έντατιχωτέοαν έ«με
  τάλλευσι^ τή; γή; χαί είς χήν αυ
  ξησιν χής πϊραγωγής.
  Τι Χιυατουλιανά Βμω; Ιχουν
  χαί* μίαν σπουδαίαν έλλειψιν: νι
  ροθ. Τό χαλοκαΤρι πασχουν άπο
  λειψυδρίαν. Πιστεύεται όιως 8:ι
  χαί χδ ζήτημα αϋτδ θά λυθξ χά
  χέως. 'Γπάρχει ίν αρτειιανίν μέ
  φθ3να νερά. Καί μέ μίαν άνχλί
  αν είνε ιύ ιολον νά μεχαφερθοθν
  χά νΐρά αύτά είς τό χιοριό. Θι
  γίνη δέ ασφαλώς καί χοθιο σδνχο
  μα. Τό πχρά^ειγμα χοθ Τυμπα
  χίου θά μιμηθοθν χαί οί Χουσχου
  λιανοί πού ίιακρίνονται αλλωσιε
  διά την έργαχιχδτητα χιΐ την φι
  λοπρόοδον διάθεσιν των.
  —Αί διατάξεις περί οωμα
  ί
  Δ'ά διατάγαατο; Αημοσκυθέν
  τος είς τό ϋπ' άρ. 509 νύλλον
  της έφημκρίδβς της Κυβεονήβ»
  ως καθορίζβνται τα πε^ι των άν
  τιπρββΗπευτιΚΝν ίπαγγιλματιχδν
  σ»ματΐίΝν μυδωτδν, των τοκικ&ν
  'ΕνώσβΜν αυτών και τής γϊνικκ
  τέρας Ένάββνς τβν ΈργχτΐΗ&ν
  ΪΜματεΙων της χώρας ζητήματι
  £>ς 'Κ·τ»θι: Εί; έχάστην πόλιν.
  «ναννυρ)ζ«ται εν [μόνον έπ«ν
  γβλματικόν σωματείον μυθυτ&ν
  ώ; τό μάλλον «ντιιτροβωκευτι
  «ίν δι' έικβτον κλκδον. £»μ«
  τι! χ Ιπαγγελμκτιχά μή άνβγνω
  ρισβίντα ώς τα μάλλον άντιΐτοβ
  αωιτίυτιχβ τού εί<είου κλάίου ώιβτηροδσι τβς λοιπάς Ιδιότητας και^δικ9(ΐίμ«τ« τ&ν έι«γγιλμ«τι κ&ν συματβιων, δέν Δύνανται β μ»; να άνη^ονσ' είς τάς 1{ άντι προσωττβυτικών οωματε'ων ύφιστα μένας τβπικάς Ένώοεις Τα Ματά τόπους ΰφισταμίνα Η άνκγννρι σβησόμενα άντιπροσωκβυτικκ >.ω
  ματβϊκ τ&ν μισΐντΰν κατά τας
  οι«τα{(ΐς αύτά; 6»οχρ>ώαει; κ»ι
  διΚΜΐήμβιτοι μ·τ« τβν λοιπ&ν ΟΝ
  ματείων.
  —'Η κατανάλωσις καυσίμων
  ύλβν.
  ΔΓ ΆναινκαβτΐΜθδ Νομόν δή
  μοβκνομένβυ είς το ϋκ' αριθ.
  498 φύλλον τής Εφημερίδος της
  Κυβερνήσεως συνιστάΐαι προβΜρι
  ν6ς παρα τή Μηχ«νολογι«ό Δι
  Ευθΰνσο χον υπουργείον» £ιδηρο
  ΰ καί Αυτοκίνητον ιΐδική
  ό
  ΧΑμερον 5 Δεκεμβριού θα δια
  ν«κτ«ρευσΜσι ■
  Ναχζαπιτάκη
  νάκη.
  Έμ.
  καί Μιχ. Τζομηα
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθίσχαχαιι γνωστόν τοίς ένδι
  αφερομίνοις Ετι έκχίθεχαι είς φα
  νεράν μειοδοτικήν δη'ΐοπρασίαν
  τό κτίσΐμ^ν (153) τεχ. μιτρων
  ξγρολιθιβς είς Καπιχανιανά διά
  χήν Ζσοπέδοσιν πρ1; ανέγερσιν
  - - - ■ 3 0
  ΰρμ η ή
  ϋηηροία κ*υσ1μ«ν Ολων πρός
  αντιμετώπισιν τ&ν έ<ΐ«χτ«ν Λ ναγκΐιν τ&ν δηαιοορνηθΐιβ&ν λ* γω τ&ν οημκριν&ν συνβηπ&ν, Σκο πος τής υπηρεσίας ταύτης .β Ι ν «ι ή παρακολουθήση τ&ν θκρμκντι κ&ν έγκατβστάσεων καί των £πΑ απς φΰσενς βιομηχκνι&ν πρβ( έ κτίμησιν των πραγματικ&ν άναν χ&ν είς καυσίμους ϋλας καί τής δυνατοτητος χροαιμοπβιή3*»»ς έν χωρίων τοιούτων καί ί£ άλου (ί διάθεσις τ&ν κ«υσ(μ«ιν ύλ&ν * ναλύγ«ς χ&ν άναγκ&ν. Τό υπουρ γβΐον Σιδηρόδρομον ίχει ?τό δι καιΉμα ν« συνιοτ? ίπιτροπάς και ουμββύλια δια την διε{«γ»»γήν τής ύηηρΐαίας τ&ν κ«»ο(μ»ν 6 λ&ν. —Τα ταχυδρβμΐΜΚ δελτϋρια. Μετ»ϊΰ τ&ν αρμοδίων ίιπηρ» οι&ν τού ΰπουργΐίβυ τής ' Οαιδβ( άς κβι τ&ν ύφυπβυργϊίΜν Τύπο» μκΙ Τουριομοΰ κ«1 Τ.Τ.Τ. δι·£ή χθηοβν τελευταίας ουνεννοπσεις βϊίΐνες καί ,κατέλπςκν είς ώρισμ* να συ«πϊρ«σματα διά την καλλι τΐχνΐΝήν τού λοιποί έμφχνιαιν τ&ν ίίλτβρΐων, πβύ ιΐκονίζουν έά τοπεΐα, άρχαιολογικούς ΐ ϊ ίλλ έλλη , ρχγς τοπους καΐ μνημεϊχ τού ίλληνι χοθ βου. Αί «ιτοφαοΐις αυταί διδαχτηρίου (51 μ μ. χαί _ ψθ χαί παραχαλοθνται οί 6ου Β« διασφαλίσουν έν ταύτφ τβ λίμενοι ίπω; προσέλθωσιν, ή βυμφίρβνια τβν έκβοτ&ν δελτ« χαί δι' έπιστολή: χαί μκοδοτή | Ρ<»»ν. ϊημ«ι«τίβν ίτι καί τβ ίιρυ σωσιν μίχρι τής 12ης Δεκεμβριού πουργε'ον Τ.Τ.Τ. Βά πρίβό «ρβσ« 1939. Περισσότεραί πληροφορίαι έκ τοθ Γραφείου τής ^Έφορείας. Έχ τοθ Γραφείου. χ&ς είς την ϋχδοσιν λίαν κ«λλι τεχνικ&ν δελταρίνν μέ ϊκτυΐτο/ έκ' αΰιδν τβ τβχυδρομιχβν ίνοη μόν. Τα Ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ήροκλ£ΐοτών ΑΠΟΛΛΩΝ, Πλ·»τιοθ«ν μ! νία Μ·μφίρ, γννβτ·ν διβ τβς •γκαταοτάβεις τβν λουτήρνν τ·» καί τε)( τελείας βερμανσεώς τβ», έίαοναλίΕει την ΑνΐΐΜΤΐραν τίίν κλέον ιι)χέριατ·ν θρην
  Ηράκλειον — Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ, Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Πρωία Τρίτης
  ΔεκεμβρΙοο 1939
  ΟΙ ΦΙΝΑΑΝΑΟΙΑΝΟΙΣΤΑΝΤΑΙΗΡΟΊΚΟΣ ΑΠΟΑΕΚΑΤΙΖΟΝΤΕΣΤΟΥΣ ΡΟΣΣΟΥΣ
  ΟΙ ΡΩΣΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ
  ΑΓΚΥΡΑ 4 Δβκεμβοίου (ίδ.
  ύτΐηο.).—Κατά τηΧβγραφήματα
  έξ ΈλσΙνσκι, τεσσάρων ημε¬
  ρών λυσσώδεις έπιθέσεις των
  Ρώσσων δέν μετέβαλαν διό-
  λου την κατάστασιν είς τα μέ
  τωπα. 'Η» Φινλανδική κυβέρνη
  σις απέστειλε νέας προτάσεις
  είς την κυβέρνησιν των Σοβιέτ
  πρός ειρηνικήν διευθέτησιν των
  μεταξϋ των δύο'χωοών διαφο
  ρθν, διά τοθ έν Μόσχα πρε-
  σβευτοθ τής Σουηδίας, είς
  τόν οποίον ανετέθη ή έκπρο
  σώττησις τ&ν έν Ρωσσ'α Φιν
  λανδικων συμφερόντων.
  ΡΩΜΗ 4 Δεκεμβριού (Ιδ
  6πηρ.).—Ή έκκένωσις τοθ Έλ
  σΐνσκι καθώς καΐ των δλλων
  μεγάλον πόλεων τής Φινλαν
  δΐας ετερματ(σθη, ώς άναφέ
  ρουν σχετικά τηλεγρσφήματα
  έκ Φινλανδίας. Τα τηλεγρσφή
  ματα προσθέτοον 6 τι λόγψ
  τής εσπευσμένης έγκαταλε(ψ?
  ως των πόλεων ή έγκατάστα
  σις τοΟ πληθυσμοθ είς τάς
  επαρχίας δυσχεραΐνεται καί
  ύπερεκατόν χιλιάδες άτόμων
  ■παραμένουν είς τό ύπαιθρον
  υπό σκηνάς.
  Σήμερον εγνώσθη επίσης ό¬
  τι κατά τος άεροπορικάς επι
  δρομάς της Παρασκευής κατε
  στράφησαν έκτός των άλλων
  καί τα πρόχειρα άντιτεροπορι
  κά καταφύγια τοθ ΈΚσΙνσκι.
  Κατά την Ιδίαν ημέραν κατέρ
  ρευσεν εκ τοθ βομβοιρδισμοθ
  ή σΐέγη τοθ καθεδρικοθ ναοθ
  τής φινλανδικής πρωτευούσης
  Παρά τάς περΐ τοθ άντιθέ·
  τού πληοοφορΐας, ή κυβέρνη
  σις παραμένει πάντοτε είς
  Έλ,σΙνσκι, άποφατσισμένη νά
  εγκαταλείψη τβ>ευταΙα την
  πόλιν, είς περίπτωσιν ρωσσι
  κης προελάσεως, διά νά Ηγ-
  κατασταθβ είς άλλο μέρος
  τής Φινλανδίας.
  ΑΓΚΥΡΑ 4 Δ)βρ1ου (ίδ. ύπη
  ρεσ(α). — Ανακοινωθέν τοΟ
  ΦινλανδικοΟ ΣτοατηγεΙου μβ
  ταβιβασθέν έξ Έλσΐνσο, άνα
  φέρει τα εξής: «Ή ήμέρσ
  τής Κυριακάς υπήρξε σχβτι
  κώς ή^εμος. Λ5γ<ρ τής πτώ¬ σεως πυκνής χιόνος ή δράσις κστά ξηράν κοί άέρα υπήρ¬ ξε περιωρισμένη. ΑΙ έττιχειρή σεις συνεχίσθησαν πρός βορ ράν μόνον τί]ς λίμνης Λάν τόνγκα δ τού διεξήχθησαν'σφο δραΐ μαχαι καθ" άς οί ΡΛσ σοι ύπέσιησαν μεγάλας ά πωλε(α·». ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Δεκεμβίίοο — Νεώτερα τηλβνραφήματα έξ Έλσίνσκι άναφέρουν δτι *ίς τάς έκκενουμένας φινλανδι κάς πόλεις, τα στρατεύ μστα σπεύδουν καί καταλαμ βάνουν τάς θέσεις των πρός εφαρμογήν τοθ σχεδΐου άμύ νης τής χώοβς. ΑΓΚΥΡΑ 4 Δ)β?ίου.— Ε¬ γνώσθη σήμερον ότι ό κ. Μο λότωφ εζήτησεν άπό την Κυ βέρνητινιοθ Τάλιν οτως επι τραπίί να εισέλθη είς τάς έ σθονικάς δεξαμενάς τό κατα δρομικόν «Κύρωφ», τό οποίον ή<ρηστεύθη κατά την ιιενά λην μάχην ή όιτο'α έοόθη την παρελθούσαν Πέμπτην μβ ταξύ ρωσσικών πολεμκαν καί τ©ν παρα<τ[ων τηλεβόλον τοθ Χαγκόε, όπάτβ εβυθίσθη καί οωσσικόν άντιτορπιλλικόν. Τέσσαρα έσθανικά ρυμουλχά έρρυμούλκησαν τό «Κύρωφ» 3ίς τόν λιμένα τοθ Τάλιν. Έκ τοθ/πληοώματος τοθ σ<άφους ύπάογουν πολλοί τραυματΐαι. ΡΩ*νΗ4 Δ)βρΙου (15 όπη^β σία).— Τό πρακτορείον Σΐέ- φανι πληροφορεΐΓαι δα τα Ρωσσικά σΓοατ«6μ<3τα βΐσέ- βϊλαν είς άκίϊναι 30—40 χι λιομέτρων έντός τοθ Φ.νλαν δικοθ έδάφους. ΟΙ Φ.νλανδοΙ υπεχώρησαν πρό τή; Ισχυράς πιέσεως των άντιπάλων των. Πέραν τοθ σημεΐου τούτου, ή Ρωσσική προέλασις θά κατα στβ έξαιρεπκώς δυσχερής. ΟΙ Φινλανδοί θά δύνανται νά προ βίλλουν άποτβλεσματικήν ά μυναν βιηθούμβνοι υπό τής διαιιορφώσεως τοΟ βδάφσυς Είς τόν Ίσθμόν τής Καρε λΐας τ' άνθιστάμενα ήρωί κώς Φινλανδ κά στρατεύμα τα προξ*.νοΟν ιιεγάλαςάπωλβί άς είς τούς Ρώατσους. ΤήνΠέμ πτην κατέστρεφον 6 ρωσσκά τάνκς, την δέ Παρασκευήν36. Χθέςλόγφ τήςμβγάληςκακοκαι ρ!ας δέν ίγένοντοάβροτΐοοικαΐ έπιδρομαί κατά Φινλανδικων πόλεων. Τα καταρριφθέντα ρωσσικά άβοοιτάνα ανήρχον¬ το είς 21. ΟΙ Ρ3σ<κ>ι σΐχαά·
  λωτοι όμολογοθν δα μάχονται
  παρά τη/ θέλησίν των. ΕΓς
  Ρδσσος άξιωματτκός έφόνευ
  σβ δα τοθ περιστρόφου τού
  δύα Ρώσ^ους στρατιώτας καί
  ολόκληρον συνιαγμα βξηναγ
  κάσθη υπό την απειλήν τώ*
  μυδραλλιοβόλ,ων νά προβλάση
  είς τό Φ^νλανδικόν εοαψος-
  Γενικώς ό ρωσσικος λαός, άρ
  νεΐται νά πολεμήση κατά των
  Φλ6Ώ
  ΑΓΚΥΡ 4 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ύπηρ.).—Τό πρακτορείον τής
  Ανατολάς πληροφορεΐται δτι
  όλόκληοος στολΐσκος ρωσσι
  κων άβροπλάνων κατεστράφη
  είς την περιοχήν τής Ούμά
  τρας δπου έτεδραμβ μέ τόν
  σκοπόν νά καταστρέψη τα τβ
  ράστια έργοστάσια τα δποΐατ
  τταρέχουν ρβθμα »ίς ολόκλη¬
  ρον την νότιον Φινλανδ'αν.
  Έκ των ρωσσικον άεροπλά·
  νων 11 κατερρίφθησαν κατα-
  στραφέντα τελείως καί 10 ή
  ναγκάσθηοαν νάπροσγειωθοθν
  λόγω βλάβης την όποιαν ύ*έ
  στησατν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Δεκεμβριού
  (15. ύπηο.). — Τό πρακτορείον
  Ρώυτερ ανακοινοί δα ή άντ(
  στάσις των Φ^νλαν&ών προκατ
  λεΐ αισιοδοξίαν είς τούς επι
  σήαους Φινλανδικούς καί Ά
  μβρικανικούς κύ<λους οί ό ποΐοι πιστεύουν ότι ή άμυνα τώ« Φινλατνδαν θά διαρκέση έτΐ ε/ τουλάχιστον εξάμηνον. Επί τή προβΧέψϊΐ αύτ() οί είς τάς Ήν. ΠολιτβΙας Φ νλανδοΐ έρνάζονται δραστηρίως πρός άνβφοδιισμόν τής πατρίδος ΑΓΚΥΡΑ 4 Δ)β?ίου.— Νβώ τβρα τηλβγραφήμιτα έξ Έλ σίνσκι άγγέλλουν δτιό φινλαν δικός λαός ύποδέχεται μέ. β[ ρωνεΐαν την είδησιν τοθ σχη¬ ματισμόν! κομμουνιστικάς κυ βερνήσεως, αύτοαττοκληθβΐσης «κυβερνήσεως τοθ λαοθ», καί μή έχούσης ουδεμίαν έπιρρο- ήν μεταξύ τοΟ Φ.νλανδικοθ λαοθ. Είς ολόκληρον την Φιν λανδΐαν τιΐιττει πυκνή χιών, πολλά δέ αύτοκινητιστικά 6υ στυχήματα σημειοθνται λόγφ τής εσπευσμένης εκκενώσεως των πόλεων υπό τοθ άμάχου πληθυσμοθ καί τής μεταφο¬ ράν τού είς την ύπαιθρον. ΟΙ Φινλανδοί ύποστηρίζουν δτι ό ρωσσικος στρατός είναι πολύ κακώς ώιγανωμένος κα( τελείως άπβιθάρχητος. Έπι πλέον οί ΡΛσσοι στρατιώται είναι ρακένδυτοι. Ή κακή ορ¬ γάνωσις τοθ ΡωσθικοΟ στρα τοθ, τονίζουν οί ξένοι παρα τηρητςίΐ, απεδείχθη κατΐ έκ τοθ δτι ηαρΐί την λίμνην Λιντόγ κα έ τρ Α πή είς φυγήν μόλις Αντΐκρυσε τα πυρά των Φ>ν
  λανδικων μυδραλληβίλων.
  Κατά μ'αν άκροττοοικήν βπι-
  δρομήν βΙςΈλθινσκι ρωσσκόν
  άεροπλάνον κατήλθεν είς την
  πόλιν μέ ύψωμένην λευκήν
  σηαα'αν.
  120 Ώρα
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ
  ΤΗΝ ΡΟΣΣΙΑΝ ΟΤ
  Ε {ΕΠΕΚΤΑΣΙΝ Τ
  Β' ΑΝΤΙΤΑΧΘΗ
  1Σ ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ
  Α6ΗΝΑΙ 4 Δ)βρίευ (τοϋ «ντ«π·χριτ·ϋ
  μ»$)· — Τό Αθηναϊκον πρακτορείον πλη
  ρ«ν·ΒεΙται Ιτι η Ιταλία εί&οτοησε την
  Μυβέριηοιν τής ,Μέοχας ίΐι 8* άντιταχΕ
  προσφιύγευοα ίν ά*άγ>η είς την χρήσιν έ
  νόπ>βυ δυνίμϊ&^,χατά. τ άοης αποπείρας έπε
  κτίσεωςτδν Σοβιέτ πρός νότβν είς την κεν
  τριχήν ή νετιανατολιχήν Εύροΐπην.
  ΕΙ! Ρ02ΣΟ
  ΣΥΝΕΑΗΦΟ
  ΟΥΜΑΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΙΣΑΝ 3 ΚΑΤΑΣΚΟΠΟ
  II
  ΟΙΡΕΛΙΛΙΗ ίΠϋΑ ΕΙΣ ΪΟΪΣ ΡΟΣΣΟΥ!
  ΑΓΚΥΡΑ 4 Δ)βρίου (ίδ. ύπηρεσίβ) —Εί
  δήοεις έκ Τερναουτοι άναφέρουν ίτι ουνε·
  λήφθηοαν χθές ιΙ{ τα (ωσοορουμανικά ού
  νβρα τρία ατεμα καθ* ήν στιγμήν άπεπει
  ρ&ντβ α εισέλθουν είς τό Ρωσσιχέν έδα
  φός διά νά παραίώίβυν είς τβνς Ρώσσονι
  σπουδαιοτάτης άίίβς στειχεΐα επί τού οχε
  δ(·υ αμύνης τής Ρουμανίάς. ΟΙ συλληφθέν¬
  τες «πεκάλιψ*ν ίτι εξετέλουν εντολήν διχη
  γ·ρ·υ τού Τερναοϋτσι, ηαρά τοϋόπβίβυ εί¬
  χον λάβει καί τα σχέδια. Ό δικηγόρ«ς οΐί-
  νελήφθη.
  ΤΗΣ ΧΘΕΣ ΗΡΧΙΣΑΝ
  ΤΑ ΑΗΤΙΠΟΙΗΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Δ)βρ(ευ (15. ύπηρ). -Άπβ
  της παρελθούσης νυκτός ετέθησαν είς έφαρ
  μογήν υπό των συμμάχων τ' άντίποινα κα¬
  τά τοΰ έίαγωγικβΰ ίμπορίου τής Γερμανίας
  Κατά πληροφορίας έκ Κοπεγχάγη;, ί χ.
  Χίΐλερ {εν απεφάσισεν άκβμη ποία μέτρα
  βά λάβη κατά της Αγγλίας είς απάντησιν
  των άντιπβΐνων. Ύηάρχβϋν πληροφορίαι
  •τι 6ά χα?ορίοα ζώνην 15 χιλιόμετρον άπό
  των άκτδν ιής Αγγλίας ώς επικίνδυνον
  διά τούς «ύδετέρους καΐ είς ίποίαν θά ρί·
  ψ·υν ·Ι Γερμανοί ίοας δυνηθούν περισβο
  τέρας νάρχβς.
  ΑΜΙΕ ΧΟΕΣ ΑΙΑ ΧΑΝΙΑ
  Ο ΡΩΣΣΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  υφίσταται αληθή πανωλεδρίαν.
  ΡΩΜΗ 4 Δεκεμβριού ((δ.
  οτίηρ.) —Τηλεγραφήματα των
  Ίΐαλών έν Φινλανδία άνταπο
  κριτων άναφέρουν ότι είς τό
  μέτωπον ΚσρελΙας κατερρΐφθη
  σήμερον ρασσικον άεροπλά
  νόν κυβερνώμβνον υπό γυναι
  κές. Τέσσσρες λόχοι ρωσσι
  κεθ πεζικοθ κατεστράφηςαν
  τελείως έκ των διασταυρουμβ
  νων πυράν των μυδραλλκβό
  λων των ΦινλανΕικών άερο
  πλάνων. Χιλιάδες Ρωσσοι
  στρατιώται ι Ορον όμοδικόν θά
  νατον [ίξ έκρήξεως τεραστίας
  ύπονόμου την οποίαν είχον
  κατασκευάσει οί Φινλανδοί
  έντός δάσους. 18 τάνκς κατε
  στράφησαν ιίς τό μέτωπον
  ττ]ς Καρελίσς. Είς την τιεριο
  γήν τοθ Πετσά μο βπου οί
  Φινλανδοί διεκδικοθν την γήν
  των έκατοστόν πρός έκατο
  στόν ό ά>ών ίχει λάβει δμηρι
  κήν μορφήν. Ό άνταποχριτής
  έξ άλλου τοθ Χοβάς τηλεγρα
  φεΐ δ-τι είς δλα τα μέτώπα ή
  άντΐστασις τ&ν Φινλανδών
  είνε λυσσώ?ης. Είς την περιο
  χήν τή*ς λίμνης Λαντόνκα οί
  Ρωσσοι ύποχωροθν. Οί τιάγοι
  δέν άντέγ,ουν διά την διέλευ
  σιν τοΟ στρατοθ. Είς πολλά
  μάλιστα οημεΐα διερράγησαν
  καί συνέβησαν δυστυχήματα.
  Τό ψθχος είνε ,παντοθ όφό
  ρητόν καί ό άμαχος -ληθυ·
  σμός πού έγκαταλείπει τάς
  πόλεις ΰποφέρει πολύ. Είς Έλ
  σίνσκι έρρ'φθησαν προκηρύ
  ξεκ ύπογενρσμμέναι υπό τοθ
  Μολότωφ είς τάς οποίας τονί
  ζεται δτι νΙάν ή φινλονδική
  πρωτεύουσα δέν πσραδοθή
  θά βομβαρδισθθ μέγοι τελεΐας
  καταστροφάς υπό 800 ρωσσι
  κων άεροπλάνων, Ρωσσικόν
  ανακοινωθέν, μεταβιβασθέν
  έκ Μόσχας άναφέρβι δτι τα
  ρωσσικά στρατεύματα προε
  λαύνουν καί δτι ό ρασσικός
  στόλος κατέλοβΒ κατόπιν βομ
  βαρδισμοθ ^τός νήσους Ίσαά
  ρι, Λοβανταάρι καί Λαβαν
  σάρι. Ό άνταποκς·ιτής τοθ
  «Μικροθ ΠοτρισινοΓ» ιηλεγρα
  φεΐ δτι οί Φινλανδοί έτοποθέ
  τησαν νόρκας είς τα σ^ενά
  τοθ Λένινκραντ, δπου 6π(ση(
  πϊρπολοϋν τα φινλανδικά ύ
  π- β ύγια καί ου τω ή ίξο&ος
  τοθ ρώσσικου στόλου καθίστα
  ται σχεδόν άδύνατος.
  Είς τό μέτωπον ΐΓ)ς Καοβ
  λίας 40 χιλ. Φινλανδοί άπο
  κρούουν 80 χιλ. Ρώσσους. Είς
  Βόρειον Φ.νλανδίαν οί Ρ
  σοι έ οιμάζουν μεγάλην έπΐθβ
  σιν.
  30 Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΤΑ ΣΥΝ!
  ΙΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣ
  ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΟΣΣΟ
  Ά ΤΟΠ ΙΝΛΙ,
  ΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ
  Σ
  XII
  ΤΕΡΜΑΝΟΥί;
  Ν
  Άντιρωσσικαί έκδηλώσεις.
  Χθές ιήν 7ην έσηερινήν ανεχώρησεν έντεθ
  θεν έττιοτρίφων είς Χανιά μετά τής κυρίας
  τού 6 ύιιςυργός Γενικάς Διοικητής Κρήτης κ.
  Μηότρς Σφακιανάκης. Χθές ανεχώρησαν επί
  ο ής ό Μίραρχος κ. Παπαστεργΐου, όΆνώτε-
  ρος Διοικηιής χωρ)κτ)ς κ. Άγγελακόπουλος
  καί απασαι αί αντιπροσωπείαι των δλλων
  νομόν αί τταρασταθεΐσαι είς ιήν τελετήν των
  αηοκαλυτπηρΐων' τοθ άνδριάντος τοθ Δασκα
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Δεκεμβριού (Ιδ.
  ύπηρ).— Τό πρακτορείον Ρώ
  υτερ πληροΦοριΐταί δτι ή Ί
  λία ίσπευσε ν3 άτιοστεΙλΓΐ είς
  Έλοίνσκι 10 έκ των 25 άερο
  πλάνων τα δποΐα ή Φινλανδία
  εΤχε πσραγγεΐλει ιίς Ίταλικά
  έργοστάσια πρό τής κηρύξεως
  τοθ πολέμου. Ή συμπάθεια
  τής Ιταλίας πρός την Φινλαν
  δίαν εκδηλούται παντοιοτρό
  πως.
  Αί Αγγλικαί έφημερίδες ά
  ποκαλυπτουν σήμερον δτι ό
  κυριώτερος λόγος τής διακο-
  ιιί)ς καί τοθ ναυαγίου των
  Άγγλορωσσ.κων διαπραγμα
  τεύσεων υπήρξεν ή άρνησις τής
  Αγγλίας νά επιτρέψη πρωτο
  βουλίον δράσεώς τής ΡωσσΙ-
  άς είς την Βαληκήν. "Η Ρα>σ
  σία εζήτησεν νά μείνη έλευθέ
  ρα νά καταλάβη τούς κυριω
  τέρους λιμένος των Βατλτικθν
  είς άντάλλαγμσ τής συμμτχί
  σς ιηΐ πιός την Γαλλίαν καί
  Αγγλίαν οί δόο ομως δυνά
  μεις ή ινήθηαταν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Δεκεμβοίου.—
  Είς δλας τάς χώρας τής Εΰρώ
  πης καί τής Άμερικής εκδη
  λοθται ττρωτοφϊνής άγανάκχη
  σις κατά τής Ρωσσίσς έξ αί
  τίας τής εΙσρΌλής ιη; ιίς Φ>ν
  λανδίαν. Είς ΝσχβηγΙαν Σου
  ηδΐαν, ΉαλΙαν, Άννλίαν καί
  άλλας χώρας συγκροτοθνται
  τεράστιαι άντιοωσσικ' άπο χ)ωνά?ια
  αίματοποτισμίνων δαφνών τής
  πατρίδος είς τόν Έθνοαάρτυρα
  χαί Πρωΐομάρτυρα τής Κρητιχί)ς
  Λΐυτιρι«ς '/ωίννην Βλάχον Δα
  σχαλογιάννην Γενικόν "Αρχηγόν
  τής πρώτης εναντίον των Τούρκων
  Έηαναοχάοενς».
  Μετά χήν χατάθεβιν των στεφά
  νω/ χδ πλήθος άΐιοχω?ι!. "Απαν
  τε; δέ ο! έπίσηαοι μέ επί κεϊα
  λή; Ιήν "Ιεράν Σύνοδον, χον 'Υ
  πουργδν Γενιχον Διοικητήν, χον
  χ. Μίραρχον, χον "Ανώτερον Διοι
  «ητήν Χωροφυλακήν χον πρόε¬
  δρον των Έφετών χ.λ. μιταβχ(
  νούν είς τό Δημαρχείον δπου τοίς
  εγένετο δεξίκσις υπό χςθ Δ
  Τό άπό//ΐυμ« ή
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δ)βρίου (τού «νταοτβχριτοδ
  μ«ς).— Έπίμονοι φήμαι κυκλοφορούν σή
  μερον ίτι λίαν προσεχές θά άρχίβουν με
  γάλη; εκτάσεως πολεμικαι έπιχειρήσεις με
  τ«ξϋ "Ανγλνν χαι Γάλλον άφ' ενός χ«ί
  Γερμανών χαί Ρώσοων άφ' ετέρου εί: τα
  σύν*ρα των Ίνδιβν. ΑΙ φήμαι προσθέτουν
  ότι είς τό Τουρκεστάν συγπεντρο&νται α ε
  γάλαι ρωοαογερμανιχαί δυνάμεις καί ίτι
  είς τό Άφγ«νιστάν ευρίσκεται ε"ν έκατομ
  μύριον αυμμαχικοΰ στρατοδ.
  Η ΡΟΣΣΙΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΑΣ ΦΙΗΛΑΗΔΙΚΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ΡΩΜΗ 4 Δ)βρί·υ (Ιδ. ύπηρεσί*).- Κα
  τ* πληροφορίας έκ Στοκχέλμης ή Μέσχα ά
  πίρριψϊ τάς διαβιβασθείσαν μέαω τ«ΰ £ου
  ηδ·ΰ πρεοβΐυτοΰ προτάσεις τής Κυβερνήαε
  ως τής Φινλννδίας πρός διεζαγωγήν δι»
  κρκγματεύσενν είρηνεύσεως.
  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΗ
  ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΜΠΡΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Δ)βρί·υ (γο9 «ντακοκριτοΰ
  μ«{).—Τό υπουργείον τής Έθνικής ΟΙκονο
  μ<ας άκηύίυνε πρός τα Έμπβριχά Έπιμε· >ητήρικ εγκύκλιον διά τής όκβ'α; συνιβτά
  την έφαρμ·γήν διαφόρων μέτρων πρ«>ς διιϋ
  χολυνσιν τής βίαβγωγης έμκορευμβτων.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΟ ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΟΠΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 4 Δ)βρίου (Ιδ.
  Έΐτιβαίνων άνχιτορπιλλιχοΰ άφίχθα σήμε
  ρον εί{ Γαλλίαν ο 'Αγγλ.ς Βκοιλεύς Γε
  ωργιος συνοδευέμενος χαί υπό τού δουκός
  τού Γκλώτσεστερέπιστρέφβντβς έξ άδεος.Ό
  Άγγλβς Βχβιλΐ'ς ανεχώρησε διά τό Δυτι
  κόν Μετωπον ίνα επισκεφθή τ* βτρβτεύμ»
  ~*. τ·».
  Η ΡΟΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΒΑ ΕΠΙΤΕΘΟΥΝ ΤΗΣ ΣΟΥΗΔΙΑΣ;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 4 Δ)βρί·υ (Ιδ. ώπηρεσία).—
  Είς "Οβλ· καΐ £τοχχ·λμην βκδηλοΰνται ά
  νηβυχίαι χαί εκφράζοντα! φέβ·ι ίτι ή Ρ«α
  οί* κ«1 ή Γερμανία έτοιμβζονται νά επι
  τεθ·5ν *η· - · - -